You are on page 1of 1

P.22 Na plantacji agrestu wprowadzono nowy system nawoenia. Aby porwna efekty pobrano !

sposb losowy 2" owocw agrestu nawoonego tradycyjnie i 2" owocw agrestu nawoonego wed#ug nowego systemu. Po zwaeniu owocw odnotowano wyniki w gramac$. %ane te przedstawiaj& szeregi' tradycyjnie wg nowego systemu
2 ()* 2 +,+ 2 +2, 2 ,-* 2 ,"" . /+/ 2 --/ ..2)2 +,. . **+ 2 +,/ 2 (/. /,2 --, 2.+-" . )-+ . *// 2."(. 2." 2 ,22 2 (-( 2 ((+ 2 (-* . 2"2 . /++ ) ,-, " 2*, " *// ) (*( " 2/+ ) (.. ) ,*2 ) ,"" /+" ) +-) ) "++ " *") ,2+ " /"" 22) ) ++) ,-" " /,+ ) +)) ) +-" " /"2 " 2-+ " 2"* " /)) " *.-

Polecenia do wykonania. /. %okona analizy struktury wagi owocw w obu systemac$ nawoenia wyznaczaj&c miary po#oenia zrnicowania asymetrii i skupienia 0tj. bazuj&c na obliczonyc$ warto1ciac$ dokona krtkiej c$arakterystyki prb2. !ykona $istogramy rozk#adw empirycznyc$ 0buduj&c najpierw odpowiednie szeregi rozdzielcze2. 2. 3prawdzi czy wagi owocow agrestu w obu systemac$ nawoenia maj& rozk#ad normalny 0test zgodno1ci 4o#mogorowa poziom istotno1ci a0alfa2 5 *.*" 2 .. 6szacowa przedzia#owo 0wsp#czynnik ufno1ci /7 a 5 *.,( 2 1redni& wag8 owocu agrestu w tradycyjnym systemie nawoenia. 6bliczy wzgl8dn& precyzj8 oszacowania i sprawdzi czy mamy podstawy do uoglniania otrzymanego przedzia#u ufno1ci na ca#& populacj8 wag owocw agrestu w tradycyjnym systemie nawoenia. ). 6szacowa przedzia#owo 0wsp#czynnik ufno1ci /7 a 5 *.,( 2 wariancj8 wagi owocu agrestu w nowym systemie nawoenia. 6bliczy wzgl8dn& precyzj8 oszacowania i sprawdzi czy mamy podstawy do uoglniania otrzymanego przedzia#u ufno1ci na ca#& populacj8 wag owocw agrestu w nowym systemie nawoenia. ". 9zy nowy sposb nawoenia daje bardziej dorodne owoce ni dotyc$czasowy. 0sformu#owa i zweryfikowa odpowiedni& $ipotez8 na poziomie istotno1ci a 5 *.*"2.