You are on page 1of 4

SVEUILITE / UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE mahir.zajmovic@unvi.edu.

ba

Test 1 rjeenje
1. Nabrojite princip objektnog programiranja u Windows-u koji je dosljedno prenijet u Visual Basic? Svojstva (Properties) Metode (Methods) Dogaaje (Events) 2. Nabrojite osnovne karakteristike Visual Basic-a? Pristup podacima omoguuje vam kreiranje baza podataka, gotovih aplikacija i dijelova za vee sisteme za sve popularnije formate baza podataka, ukljuujui Microsoftov SQL Server i ostale napredne baze. ActiveX tehnologija omoguuje vam funkcionalnost koju pruaju druge aplikacije, kao to je aplikacija za obradu teksta Microsoft Word Internet sposobnosti omoguuju jednostavan pristup dokumentima i aplikacijama putem Interneta ili intraneta iz vae aplikacije te doputaju stvaranje Internet server aplikacija. Vaa gotova aplikacija je stvarna .exe datoteka koja koristi Visual Basic Virtual Machine dodatak za rad i moete ju slobodno distribuirati. 3. Nabrojite koji su sistemski zahtjevi potrebni da biste instalirali Visual Basic? Procesor 90MHz ili jai VGA 640x480 ili ekran vee rezolucije kojeg podravaju Microsoft Windowsi 24MB RAM memorije za Windowse 95, 32MB za Windowse NT Microsoft Windows NT 3.51, ili Microsoft Windows 95 ili kasniji Microsoft Internet Explorer verzija 4.01 ili kasniji 4. Imena varijabli u Visual Basicu ne mogu biti dua od 254 znaka? DA NE 5. Visual Basic e openito prihvatiti najvie 20 razina ugnijeenih kontrola? DA NE 6. U Visual Basicu imena svojstava kontrole su ograniena na 40 znakova? DA NE 7. Nabrojite dijelove razvojnog okruenja Microsoft Visual Basic? Traka s izbornicima (Menu Bar) Pomoni izbornici (Context Menus) Alatne trake (Toolbars) 1

SVEUILITE / UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE mahir.zajmovic@unvi.edu.ba Alatni okvir (Toolbox) Projektni prozor (Project Explorer Window) Prozor sa svojstvima (Properties Window) Pretraiva objekata (Object Browser) Oblikovatelj forme (Form Designer) Kodni prozor (Code Editor Window) Prozor s poloajem forme (Form Layout Window) Dodatni prozori (Immediate, Locals and Watch Window)

8. Objasniti namjenu Alatne trake (Toolbars-a)? Omoguuju brz pristup obino koritenim naredbama u razvojnom okruenju. Potrebno je kliknuti jednom na gumb na alatnoj traci za pokretanje akcije predstavljene tim gumbom. 9. Objasniti namjenu Pretraivaa objekata (Object Browser-a)? Ispisuje objekte dostupne za koritenje u vaem projektu i omoguuje vam brzo upravljanje kroz programski kod. Pretraiva objekata moete iskoristiti za istraivanje objekata u Visual Basicu i drugim aplikacijama, moete vidjeti koji postupci i svojstva su dostupni za te objekte, te moete kopirati dijelove programskog koda u vau aplikaciju. 10. Nabrojati i objasniti tipove dijaloga kod MsgBox funkcije? informacija korisniku (samo "OK" dugme) pitanje korisniku (dva ili vie dugmeta), od korisnika se oekuje odgovor i na osnovu njega dalje u programu vri odgovarajua akcija 11. Sintaksa MsgBox funkcije je: MsgBox Prompt, Flags, Naslov Objasnite: Prompt Flags Naslov 12. Nabrojite i objasnite 4 stvari koje odreuje parametar Flags kod MsgBox funkcije? Tip ikone Dugmie koji e biti prikazani na dijalogu Koje dugme po redu, inicijalno ima fokus Modalno stanje dijaloga 13. Definisati varijablu, nabrojati i objasniti tri svojstva koja karakteriu varijable? Varijabla je imenovano mjesto, odnosno nositelj bilo kakvog sadraja ili vrijednosti. Ime varijable je trajno (tj. nepromjenjivo) a vrijednost koju varijabla uva je promjenjiva. 2

SVEUILITE / UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE mahir.zajmovic@unvi.edu.ba

Varijable karakteriu tri svojstva: 1. Ime varijable Ime varijable poinje slovom Duina imena varijable moe biti najmanje 1, a najvie 255 znakova Ime varijable ne smije biti isto kao neka kljune rije Visual Basic-a 2. Oblast definisanosti Predstavlja interval iz kojeg se varijabli moe dodijeliti vrijednost 3. Tekua vrijednost Podatak koji je dodijeljen imenu varijable 14. Objasniti pravila deklarisanja varijabli? 1. Ope (eng. Default) - kada varijabla nije explicitno ili implicitno deklarisana onda kaemo da je Variant. 2. Implicitne - sastoji se u tome to se na kraju imena varijabli dodaje poseban znak koji opredijeljuje tip varijable. 3. Eksplicitne - za ovaj vid deklarisanja moramo prvo definisati dijelokrug. On moe biti unutar jedne procedure, jednog modula ili koristi vie modula. 15. Navesti primjer varijable koja vai unutar jedne procedure, jednog modula i vie modula? Varijable koje vae unutar jedne procedure Dim Broj As Integer - ne uva vrijednost izmeu procedure Static Broj As Integer - uva vrijednost izmeu procedure Varijable koje vae unutar jednog modula Private Window As Boolen - koriste je sve procedure u posmatranom modulu Varijable koje koriste vie modula Public WindowStatus As Byte 16. Napisati implicitnu deklaraciju varijable: Dim ZbirPrirodnihBrojeva As Long Rjeenje: ZbirPrirodnihBrojeva& 17. Napisati implicitnu deklaraciju varijable: Ime___Prezime As String Rjeenje: Ime___Prezime$ 3

SVEUILITE / UNIVERZITET VITEZ TRAVNIK FAKULTET POSLOVNE INFORMATIKE mahir.zajmovic@unvi.edu.ba

18. Napisati eksplicitnu deklaraciju varijable: Uplata@ Rjeenje: Dim Uplata As Currency