You are on page 1of 3

Dopis ruskho prezidenta Vladimira Putina evropskm sttnkm

(Neoficiln peklad TK, originln text publikovala agentura ITAR-TASS)

V poslednch mscch se ukrajinsk hospodstv prudce rozpad. Prohlubuje se propad v prmyslu i ve stavebnictv. Roste rozpotov deficit. Prudce se zhoruje stav ve valutov sfe, k negativn obchodn bilanci se pipojil odliv kapitlu ze zem. Hospodstv Ukrajiny se bl k bankrotu, k zastaven vroby a k vbunmu rstu nezamstnanosti. Rusko a stty Evropsk unie jsou nejvtmi obchodnmi partnery Ukrajiny. Vychzejce z toho jsme se na lednovm summitu Rusko-EU domluvili s naimi evropskmi partnery na konzultacch o rozvoji ukrajinsk ekonomiky s ohledem na respektovn zjm Ukrajiny i naich zem pi formovn mezinrodnch svazk s jej ast. dn pokusy rusk strany zahjit reln konzultace ale vsledky nepinesly. Msto konzultac slyme vzvy ke snen smluvnch cen za rusk plyn, kter pr maj "politick charakter". Vznik dojem, e evropt partnei chtj na Rusko jednostrann penst nsledky ukrajinsk hospodsk krize. Od prvnho dne existence nezvisl Ukrajiny podporovalo Rusko odolnost ukrajinsk ekonomiky a dodvalo j plyn za snenou cenu. V lednu 2009 byl za asti premirky Julije Tymoenkov podepsn kontrakt na nkup a prodej zemnho plynu v letech 2009-19, kter upravoval dodvku a platby za plyn a zaruoval jeho hladk tranzit pes ukrajinsk zem. Tento kontrakt Rusko pesn dodruje. Ministrem paliv a energetiky byl ostatn tehdy Jurij Prodan, kter stejnou funkci zastv i dnes v kyjevsk vld. Objem zemnho plynu dodvanho na Ukrajinu v souladu s touto smlouvou v letech 2009-14 (prvn kvartl) inil 147,2 miliardy krychlovch metr. Chtl bych zvl zdraznit, e "konstrukce ceny" zakotven ve smlouv se od tch dob ani jednou nemnila. A Ukrajina a do srpna roku 2013 dn platila za plyn v souladu s touto konstrukc. Jin vc je, e u po podpisu smlouvy Rusko poskytlo Ukrajin celou adu bezprecedentnch pjek a slev na cenu plynu. Je to sleva podle "charkovskch dohod" z roku 2010, kter byla poskytnuta jako zloha na budouc njemn platby za pobyt ernomosk flotily ponaje rokem 2017. Dle sleva na cenu za plyn nakupovan pro ukrajinsk chemick podniky. Sleva platn od prosince 2013 na dobu jednoho kvartlu dohodnut v souvislosti s kritickm stavem ukrajinsk ekonomiky. Ponaje rokem 2009 tyto slevy v souhrnu inily 17 miliard dolar USA. K tomu je teba pipost jet 18,4 miliardy dolar USA, co jsou za sankce za neodebrn minimln ron kvty plynu (take-or-pay), kter Ukrajina nezaplatila. Rusko tak za posledn tyi roky snenmi cenami za plyn subvencovalo ukrajinsk hospodstv v objemu 35,4 miliardy dolar USA. Krom toho v prosinci roku 2013 Rusko poskytlo Ukrajin pjku ti miliardy dolar USA. Tyto velmi znan finann zdroje mly

podpoit stabilitu a platebn schopnost ukrajinsk ekonomiky, mly zachovat pracovn msta a zamstnanost. Zdrazuji, e krom Ruska nikdo nic takovho nedlal. A co evropt partnei? Msto reln podpory Ukrajiny jen deklarace o zmrech. Sliby bez relnch skutk. Evropsk unie vyuv ukrajinsk hospodstv jako zdroj potravinskch surovin, kov a minerlnch zdroj a zrove jako trh pro odbyt hotov produkce ve vysokm stupni zpracovn (strojrenstv, chemie). Vytv pitom deficit obchodn bilance Ukrajiny za vc ne deset miliard dolar USA. To jsou tm dv tetiny celkovho deficitu bnch operac Ukrajiny v roce 2013. Krize ukrajinskho hospodstv, v mnohem vyvolvan nerovnovhou obchodu se zemmi EU, siln negativn dopad na plnn smluvnch zvazk Ukrajiny pi dodvkch ruskho plynu. Gazprom nepedkld a nechyst se pedkldat dn dal podmnky ve srovnn s tmi, kter obsahuje kontrakt z roku 2009. Tk se to i smluvn ceny za plyn, kter se vymuje v psnm souladu s dohodnutou cenovou konstrukc. Rusko u ale nesm a neme nst samo bemeno podpory ukrajinskho hospodstv tm, e Ukrajin poskytuje slevy na plyn a promj dluhy. Rusko fakticky svmi dotacemi vyrovnv deficit Ukrajiny v obchodu s lenskmi zemmi EU. V letonm roce msc po msci roste zadluen spolenosti Naftogaz Ukrajiny za dodvan plyn. V listopadu a prosinci 2013 to bylo 1451,5 milionu dolar USA, v noru 2014 dalch 260,3 milionu, v beznu jet 526,1 milionu. Upozoruji Vs, e v beznu jet platily ceny se slevou - 268,5 dolaru USA za tisc krychlovch metr. A dokonce ani pi tto cen Ukrajina nezaplatila ani jedin dolar! V tchto podmnkch bude Gazprom v souladu s lnky 5.1.5, 5.8 a 5.3 platn smlouvy nucen pejt na platby za dodvky plynu pedem, a budou-li platebn podmnky porueny, pln nebo sten dodvky plynu zastavit. Jinmi slovy - bude dodvat jenom tolik plynu, kolik ukrajinsk strana zaplat msc pedem. Je to nepochybn krajn opaten. Uvdomujeme si, e zvyuje riziko neoprvnnho odbru plynu, kter pes ukrajinsk zem smuje k evropskm odbratelm. A e me zkomplikovat tvorbu zsob plynu na Ukrajin nutnch pro zajitn jeho spoteby pro podzimn a zimn obdob. Aby byl zaruen hladk tranzit plynu, je teba u v nejbli dob zahjit erpn 11,5 miliardy krychlovch metr plynu do ukrajinskch podzemnch zsobnk - a k tomu jsou zapoteb platby v du pti miliard dolar USA. Vzhledem k tomu ale, e nai evropt partnei jednostrann odmtli spolen akce k vyeen hospodsk krize na Ukrajin a dokonce i konzultace s ruskou stranou, nem Rusko dnou jinou monost. Vchodisko ze vznikl situace me bt jen jedin. Uspodat okamit konzultace na rovni ministr hospodstv, financ a energetiky s clem vypracovn koordinovanch akc

ke stabilizaci ukrajinskho hospodstv a k zajitn dodvek ruskho plynu a jeho tranzitu v psnm souladu se smluvnmi podmnkami. A co nejrychleji zahjit koordinovan konkrtn akce. K tomu vyzvme nae evropsk partnery. Rusko je rozhodn pipraveno i k asti na stabilizaci a obnov ukrajinsk ekonomiky. Ne ovem jednostrann, ale v podmnkch parity s naimi evropskmi partnery. S pihldnutm k faktickm investicm a vdajm, kter po dlouhou dobu jednostrann zajiovalo Rusko pi podpoe Ukrajiny. Jen takov pstup, jak se domnvme, je spravedliv a vyven. A jen on povede k spchu.