You are on page 1of 20

PROGRAM KOK URIK ULUM DI S EKOLAH

OLEH: JPNP

KO NSEP
Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.

Tanggapan bahawa:
1. emua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental !akademik" dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu !sosial, jasmani dan rohani"# emua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan# emua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya ekolah bertanggungjawab melahirkan muridmurid untuk keperluan masyarakat dan negara# (asyarakat turut bertanggungjawab memainkan peranan mendidik murid-murid.

$. %. &. '.

MATLA MAT
(atlamat utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan )alsafah *endidikan +egara. Antara matlamat yang hendak di,apai ialah seperti berikut: $.1 (enyemai kesedaran murid-murid terhadap agama dan keper,ayaan kepada Tuhan# $.$ (enyeimbangkan antara perkembangan mental dengan perkembangan rohani, jasmani dan emosi murid-murid# $.% (engukuhkan perhubungan dan pergaulan di kalangan murid dalam sekolah dan di antara sekolah# $.& (embina dan meningkatkan minat dan bakat murid-murid dalam aktiviti yang di,eburi# $.' (embina dan meningkatkan disiplin murid# $.- (ewujudkan budaya sekolah yang menarik dan menggembirakan# $.. (embina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat# $./ (ewujudkan sekolah berwatak.

KE WAJIPA N PELAKS ANA AN KO KU RIKUL UM


ebagai sebahagian daripada 0urikulum 0ebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} 0egagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan se,ara berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.

(atlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. etiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam !badan beruniform", satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. eberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajarpelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Sub e!ka!a 5.1 da"a# Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i". 1(1985 )P('S)8591(*"d. 11(29) be!ta!ik& 2&b. *anua!i 1985}. *enyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Sub e!ka!a 5.2 da"a# Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i". 1(1985 )P('S)8591(*"d. 11(29) be!ta!ik& 2&b. *anua!i 1985}.

ekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat# bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah# dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Sub e!ka!a 5.3 da"a# Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i". 1(1985 )P('S)8591(*"d. 11(29) be!ta!ik& 2&b. *anua!i 1985}. *elaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang ber,anggah dengan Dasar *endidikan 0ebangsaan dan *erlembagaan +egara. Rujuk Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i". 16(2000, )P('S)8591(*"d. +,%(16) be!ta!ik& 13 -./. 2000.

*enyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. ehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i"an$an 2(1986, )P('S)8591(*"d. 11((01) be!ta!ik& 15 *anua!i 1986. 0egiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Sub e!ka!a 5.2.3 da"a# Su!at Peke"i"in$ %k&tisas 'i"an$an 0(1985, )P. 8591111(32) be!ta!ik& 2&b 2eb!ua!i 1985.

ST RA TE GI UM UM 1ntuk men,apai matlamat tersebut, berikut adalah beberapa strategi


pelaksanaannya: %.1 (emberi wajaran yang sesuai kepada aktiviti kokurikulum supaya kurikulum dan kokurikulum boleh saling melengkapi dalam proses pendidikan di sekolah# %.$ (enambahkan bilangan pasukan pakaian seragam, persatuan2kelab, kelab sukan dan permainan serta mempelbagaikan aktiviti tersebut, dengan tujuan memberi peluang kepada semua murid melibatkan diri dengan aktif se,ara individu atau kumpulan# %.% (elibatkan murid daripada semua kaum dalam semua aktiviti kokurikulum, yang sesuai, untuk tujuan pemupukan perpaduan# %.& (elibatkan murid dan pihak sekolah dalam aktiviti khidmat masyarakat# %.' (elibatkan 3awatankuasa 4imbingan *elajar ekolah!34* ", *ersatuan 5bu 4apa 6uru-6uru !*546", guru-guru dan murid-murid dalam peran,angan dan pelaksanaan aktiviti kokurikulum# %.- (eran,ang dengan teliti aktiviti kokurikulum bagi men,apai matlamat yang dikehendaki# %.. (erekod dan menilai kemajuan aktiviti kokurikulum yang dijalankan# %./ (enganjur dan mengelola pertandingan yang melibatkan semua murid# %.7 (enyelia dan menilai aktiviti se,ara sistematik dan berterusan# %.18 (emberi penghargaan dan pengiktirafan kepada semua pihak, dari semasa kesemasa.

PELAKSANAAN TINDAKAN
Strategi tindakan tersebut boleh dilaksanakan sebagai langkahlangkah jangka pendek dan jangka panjang.

Agenda-agenda asas yang disyorkan ialah: Meningkatkan oti!asi guru-guru supa"a lebih ko ited dan bertanggung jawab kepada tugas kokurikulu n"a. Meningkatkan oti!si pelajar-pelajar untuk eningkatkan penglibatan dan pen"ertaan ereka dala bidang-bidang kokurikulu . Meningkatkan kesedaran di kalangan ibubapa dan penjaga tentang pentingn"a kokurikulu sebagai su ber pe belajaran dan ke ahiran. Me bina in#rastruktur baru dan en"ediakan ke udahan serta peralatan-peralatan latihan "ang diperlukan. Mewujudkan ski -ski latihan #or al dan tidak #or al sete pat. Mewujudkan ski pengiktira#an ke$e erlangan kokurikulu dan insenti# galakan untuk guru-guru dan para pelajar.

20 Tonggak Pela ksanaan Ko kur kulu!


1. $. (engetahui Dasar *elaksanaan 0okurikulum (engetahui undang-undang dan peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan kokurikulum %. (engetahui prinsip-prisip pelaksanaan &. (engetahui skema pelaksanaan yang berkesan '. (enetapkan visi dan misi bidang kokurikulum berasaskan konsep 9*endidikan (enyeluruh: dan 9 ekolah 4erwatak: -. (ewujudkan struktur dan keperluan asas pelaksanaan .. (embangun dan mengoperasikan kepentadbiaran dan kepengurusan yang berkesan /. (embangunkan kepakaran dan kejurulatihan 7. (embina infrastruktur dan mendapatkan perkakasan serta peralatan yang pelbagai dan men,ukupi 18. (ewujudkan sumber rujukan 11. (embina jaringan kerjasama yang meluaskan dan berkesan 1$. (enyediakan ;an,angan kegiatan sepanjang tahun

11. 1$. 1%. 1&. 1'. -. .. /. 7. 18.

(embina jaringan kerjasama yang meluaskan dan berkesan (enyediakan ran,angan kegiatan sepanjang tahun (ewujud dan melaksanakan program pembangunan ke,emerlangan !elit and e<,ellen,e development" Tanpa mengabaikan penyertaan massa atau penyertaan beramai-ramai (embangun dan menyebarkan kemahiran-kemahiran pelaksanaan seperti pengurusan, pengelolaan majlis, protokol dan sebagainya (ewujudkan tabung2dana kewangan untuk membantu membiayai pelaksanaan entiasa menjalankan usaha-usaha penambahbaikkan dalam semua aspek pelaksanaan (ewujudkan skema peningkatan pen,apaian dan pengiktirifan (ewujudkan sistem penganugerahan (embina pengkalan data dan dokumentasi (engembeling kerjasama ibubapa dan masyarakat sekitar

Men la se!ula Pelaksanaan


1. (engubah persepsi negatif semua pihak terhadap bidang kokurikulum $. (empelbagaikan kelab2persatuan dan aktiviti kokurikulum %. (ewujudkan suasana aktiviti kokurikulum yang meriah &. (enjalankan aktiviti atau kegiatan sepanjang tahun '. (ewujudkan siatem dokumentasi yang kemas kini, informatif dan lengkap -. (ewujudkan sistem penilaian dan pengiktirafan yang diperakukan, adil dan memberangsangkan .. (enjalankan pemantauan yang berkesan dan berterusan /. (ewujudkan sumber manusia yg berkemahiran dan komited 7. (embangunkan infrastruktur atau prasarana dan menyediakan perkakasan dan peralatan yang meng,ukupi dan berkualiti 18. (enyediakan sumber maklumat, data dan informasi yang komprehensif dan kemas kini 11. (enjalankan program penyelidikan dan pembangunan yang berkesan

JAWATANKUASA PENGURUSAN KOKURIKULUM SEKOLAH

Penge"ua#Guru $esar

34* !3awatankuasa 4imbingan *elajar ekolah"

%P& &okurikulu

Setiausaha &okurikulu

Pen"elaras Pasukan Pakaian Seraga

Pen"elaras &elab ' Persatuan

Pen"elaras &elab Sukan' Per ainan

Setiausaha Sukan

%uru Penasihat

%uru Penasihat

%uru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seraga ( &elab'Persatuan( &elab Sukan' Per ainan( &etua )u ah Sukan *an &apten Pasukan Sekolah +Murid-Murid,

PEL AKSA NAAN


1+5T 4=;1+5)>;( 0=?A4 DA+ *=; AT1A+ 10A+ DA+ *=;(A5+A+

JENIS AKTI%ITI KOKURIKULUM


P-S.&-N P-&-/-N SE)-%-M &elab Judo &elab &arate &elab 0aekwondo Pasukan &adet 1ersatu Mala"sia+*arat( Laut dan .dara, Pasukan &adet 1o ba dan Pen"ela at Pasukan &adet Majlis &esela atan Jalanra"a Pasukan &adet Pertahanan -wa +JP- 2, Pasukan &adet Polis Pasukan &adet )e aja Sekolah Pasukan Pan$araga 'Okestera Sekolah Pergerakan 1riged Putera'1riged Puteri Pergerakan Pandu Puteri Pergerakan Pengakap Pergerakan Puteri /sla Persatuan 1ulan Sabit Merah Persatuan Silat Seni Persatuan Sila ba Persatuan St.John - bulans Mala"sia Persatuan 3ushu dan lain-lain.

PE)S-0.-N ' &EL-1


Persatuan Akademik
*ersatuan Agama 5slam *ersatuan 4ahasa *ersatuan Drama dan 0esusasteraan *ersatuan =konomi ;umahtangga *ersatuan 6eografi 2 ejarah *ersatuan 0ebudayaan *ersatuan 0emahiran @idup *ersatuan *erdagangan *ersatuan *ersuratan A 4ahas *ersatuan ains A (atematik *ersatuan ains 0emasyarakatan

*ersatuan Tingkatan =nam dan lain-lain

Kela& Ho& 'an Rekreas


&elab -lat Pandang *engar &elab -strono i &elab 1ina 1adan &elab 1inaan ' 1angunan &elab Elektronik &elab E4uestrian &elab &ebajikan &elab &e$eriaan Sekolah &elab &e bara &elab &oir Sekolah &elab &o puter &elab &operasi &elab Me an$ing &elab Menaip &elab Motor Mekanik &elab Mu5ik dan Seni Suara &elab Pelan$ongan &elab Pe bi bing )akan Seba"a &elab Pen$inta -la &elab Pengguna &elab Per ainan 0radisional &elab Perpustakaan ' Pusat Su ber &elab )ekreasi &elab Seni 6oto &elab Seni 0a pak'Halus &elab Seni 0ari &elab Pandu -rah &elab 3a"ang %a bar. &elab Pen$egahan Jena"ah &elab )ukun Negara &elab Pelan$ongan dan lainlain.

KELA$ PERMAINAN
0elab 4adminton 0elab 4ola 4aling 0elab 4ola 3aring 0elab 4ola 0eranjang 0elab 4ola epak 0elab 4ola Tampar 0elab 4owling 0elab 4owling *adang 0elab Batur 0elab Dart 0elab 6asing *angkah 0elab 6imnastik 0elab 6imrama 0elab 6olf 0elab @oki 0elab 0arum 0elab 0riket 0elab *ing *ong 0elab ;agbi 0elab epak Takraw 0elab ofbol 0elab Cuasy 0elab *etanCue 0elab Tenis dan lain-lain.

KELA$ SUKAN
3"a&!a$a4
0elab 4erbasikal 0elab >lahraga 0elab (emanah 0elab (erentas desa 0elab (otor 2 6o 0art 0elab enamrobik dan lainlain.

Sukan Ai! :
0elab 4erkeno 2 0ayak 0elab ?un,ur Air 0elab *erahu ?ayar 0elab *erahu +aga 0elab *olo Air 0elab ;enang 0elab ;owing !4erdayung" 0elab kuba 0elab kuter Air 0elab norkeling 0elab Terjun dan lain-lain