You are on page 1of 18

Sekundarne Sekundarn e memorije memorije

FLOPPY DISK

Sadr Sadr aj prez prezentacije: entacije:


Uvod Istorijat floppy disk ureaja Karakteristike floppy diska Delovi floppy f ppy diska D Delovi floppy disk drajva Upisivanje podataka na floppy disk

Uvod

Flopi disk drajv FDD, je dugo vremena bio osnovni ureaji preko koga su se podaci unosili u raunar, sve dok ga posednjih godina tehnologija CD-a nije istisnula. Vie od 20 godina bili su glavne komponente veine personalnih raunara. U osnovi, FDD ita/pie podatke na mali okrugli deo plastike presvuen slojem metala, slino t traci i audio di kasete. k t

Istorijat j f floppy ppy disk ureaja j


Floppy disk ureaj je osmislio Shugart, 1967. godine u IBM-u. Alan

Prvi FDD ureaji su koristili diskove od 8 ina (kasnije nazvane diskete diskete), koje su j j je zamenili diskovi od 5.25 ina, koje koristio prvi IBM PC, avgusta 1981. godine. Disk od 5.25 5 25 ina mogao je u poetku da memorie 360 KB podataka (kasnije 1.2 MB), a nazvan floppy je poto je bio smeten u savitljivo plastino kuite. ite

Istorijat j f floppy ppy disk ureaja j

Sredinom 80-tih godina, poboljanja vezana za dizajn glava za itanje/upis podataka, podataka i magnetnog medijuma dovode do stvaranja manje savitljivih, 3.5 innih disketa, kapaciteta 1.44 MB koje su se koristile do pre par godina. MB, godina Nekoliko godina, PC raunari su koristili FDD obe veli l ine (5.25 ( i 3.5) ) 90-tih godina, ureaji veliine 5.25 ina gube popularnost.

Istorijat j f floppy ppy disk ureaja j

Kuite 3 5" rigid 3.5 3.5" rigid 5.25" flexible 8" flexible

Max kapacitet 1 44MB 1.44MB 2.88MB 1.2MB 500KB

Opseg O kapaciteta 400KB - 1.44MB 1 44MB - 2.88MB 100KB - 1.2MB 100 - 500KB

Proizvoa Sony IBM Shugart IBM

Karakteristike f floppy ppy diskdisk-a


Floppy disk i magnetna traka (kaseta) imaju nekoliko zajednikih osobina: Tanki plastini/metalni materijal kao osnova, presvuen oksidom gvoa. Mogu da zapamte podatak trenutno. trenutno Mogu da se briu i da se koriste ponovo vie puta. Jevtini su i jednostavni za korienje.

Karakteristike f floppy ppy diskdisk-a


Floppy je napravljen od tankog komada plastike (Mylar Mylar), oblika diska, presvuenog magnetnim materijalom s obe strane. Pamti podatke P d k k kao magnetizovane take na povrini diska. Kljuna prednost mu je prenosivost. Mana problem Mana: problemi fajlova! memorisanja memor sanja veih h

Delovi f floppy ppy diskdisk-a

Osnovne komponente 3-innog floppy disk-a: 1. Dugme za zatitu podataka 2. Metalni prsten (hub) 3. Kliza 4. Plastino kuite 5. Papirni prsten 6 Magnetni disk 6. 7. Sektori diska

Karakteristike f floppy ppy diskdisk-a

Disketa ima jedan disk sa dve povrine, od kojih svaka nosi 40 staza (ukupno 80 staza). ) Kapacitet diskete je priblino 1.44 MB, odnosno priblino oko 1,500,000 bita (18,750 bita po stazi). Oko jedne etvrtine raspoloivog prostora zauzimaju meuprostori i druge praznine. praznine

Karakteristike f floppy ppy diskdisk-a

Staze su poreane u koncentrinim krugovima, tako da je mogue prei sa krugovima jedne staze na drugu, direktno. Disketa Di k t se vrti ti kao k plo l a i glave l se pomeraju na odreenu traku. Ovakav magnetni medijum se naziva se memorija sa direktnim pristupom pristupom.

Delovi f floppy ppy disk drajva j


Osnovni delovi floppy disk drajva su: Glave za upis/itanje podataka. Motor drajva. Stepper motor. Mehaniki okvir. Elektronska El kt k plo l a.

Delovi f floppy ppy disk drajva j


Glave za itanje/upis j p p podataka smetene su obe strane diskete i pomeraju se zajedno u istom sklopu ne dodirujui medij diskete diskete. Nisu smetene direktno jedna nasuprot druge da bi se spreila interakcija operacija na svakoj od strana diska. Posebna, P b ira glava l k koristi za brisanje b podataka na stazi pre narednog p j Ovo omogu g ava da se p podaci upisivanja. zapiu na istoj, iroj povrini bez interferencije sa analognim podacima na susednoj stazi. stazi

The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

Delovi f floppy ppy disk drajva j


The image cannot be display ed. Your computer may not hav e enough memory to open the image, or the image may hav e been corrupted. Restart y our computer, and then open the file again. If the red x still appears, y ou may hav e to delete the image and then insert it again.

Motor drajva je mali vretenastii motor koji okree metalni prsten (hub) u centru diskete brzinom od 300 ili 360 rotacija t ij u minuti. i ti Stepper motror pravi tano odreeni broj obrtaja u koracima, pomerajui sklop glava za itanje/pisanje na poziciju p j odreene staze. . Na njegovoj osovini nalazi privren sklop glava itanje/pisanje. se za

Delovi f floppy ppy disk drajva j


Mehaniki okvir je sistem poluga koji otvara mali zatitni prozor na disketi, da bi omoguio glavama za itanje/pisanje da pristupe i t d t dvostranom mediju dij di k t diskete. Dugme na spoljanoj strani ureaja omoguava izbacivanje diskete, nakon ega se zatitni prozor automatski zatvara. Elektronska ploa sadri svu elektroniku koja omoguava itanje/upisivanje podataka. Ona takoe sadri i kontrolnu elektroniku steper motora koja upravlja njegovim radom.

Upisivanje p j podataka p na floppy f ppy disk


Proces upisivanja podataka na floppy disk odvija se kroz sledee korake (proces itanja podataka je u velikoj meri slian!): 1 Raunarski program predaje instrukcij 1. instrukciju u hardveru raunara da upie fajl sa podacima na floppy disk. 2. H Hardver d raunara i kontroler k l FDD pokre FDD-a k u motor u ureaju koji k zavrti floppy. 3. Steper motor rotira osovinu punog zupanika u koracima od po 1 minut (mera ugla) to odgovara razmaku izmeu susednih staza. Vreme potrebno da se doe do eljene staze naziva se vreme pristupa pristupa. Elektronika FDD zna koliko koraka motor treba da napravi da bi se dolo do eljene staze.

Upisivanje p j podataka p na floppy f ppy disk


4. Glava za itanje i pisanje zaustavlja se na stazi i proverava prethodno zapisanu adresu na formatiranoj disketi kako bi se ustanovilo da li je povrina diska i korektna staza. odbarana korektna p 5. Pre upisivaja na disketu, namagnetisan kalem za brisanje isti irok, sektor (clean slate). slate) Obrisani sektor je iri nego sektor koji se upisuje, upisuje tako da ne dolazi do interferencije sa podacima iz susednih staza. 6 Namagnetisana glava za pisanje zapisuje podatke na disketu tako to 6. magnetie magnetne estice koje se nalaze na povrini diskete u selektovanoj stazi. Namagnetisane estice imaju severni i juni pol orijentisan na takav k nain da d njihov h l ablon moe da d se detektuje d k i proita u operaciji itanja diskete. 7. Disketa prestaje da se vrti. Floppy disk ureaj eka sledeu komandu.

Neki p podaci o floppy f ppy disk drajvu j

Pomeranjem i prekrivanjem male rupe u uglu diskete mogu se zatititi podaci od prepisivanja ili brisanja. Iako se sve manje koriste za isporuivanje softvera, floppy diskovi se jo uvek koriste u sledeim aplikacijama:
u nekim Sony digitalnim kamerama, kada dva raunara nisu povezana u mreu, Za pravljenje boot-abilnih boot abilnih disketa za upgrade-ovanje upgrade ovanje BIOS-a, BIOS a U posebnim formama visoke gustine zapisa kod Zip ureaja .....