You are on page 1of 11

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd,Hajduk Stankova 2.

Graevinsko urbanistike procedure Samostalni rad: Buka kao zagaiva ivotne sredine

Mentor: Marina Nikoli Topalovi

Student: Velikovi Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

SADRAJ

1. Buka 2. Podela buke 3. Zakon zatite od buke u ivotnoj sredini 3.1. Osnovne odredbe 3.2. Subjekti zatite ivotne sredine od buke 3.3. Mere i uslovi zatite od buke u ivotnoj sredini 3.4. Merenje buke u ivotnoj sredini 3.5. Pristup informacijama o buci 3.6. Nadzor 3.7. Nadlenost za reavanje o albi 3.8. Kaznene odredbe

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

1.BUKA Buka je neeljen zvuk . Ova definicija proiruje se napomenom da podrazumeva i tetno delovanje zvuka na ljudski organizam. U zakonu definicija je neto drugaija i glasi da buka u ivotnoj sredini jeste neeljen ili tetan zvuk. U Direktivi pod bukom se podrazumeva tetan zvuk samo kao zvuk u spoljanjoj sredini koji je nastao usled ljudskih aktivnosti a koje se eksplicitno navode. tetni efekti su negativni efekti na zdravlje ljudi. Pod ovim se po pravilu podrazumevaju jaki zvuci koji dovode do oteenje organa sluha, poveanja krvnog pritiska i sl., nasuprot neeljenom zvuku koji se po pravilu odnosi na zvuke male jaine.

2.PODELA BUKE Postoje veoma razliite vrste buke. Neophodno je izvriti podelu buke kako bi i mogunost analize bila adekvatna. Najee se buka klasifikuje po trajanju i po spektru. Za podelu po trajanju, kao kriterijum se uzima vremenski oblik nivoa buke. Tako imamo: buku konstantnog nivoa, kada izvor zrai zvuk stalno istom snagom buku promenljivog nivoa, koja je karakteristina za saobraaj udarnu buku, koja se javlja pri sudaru dva vrsta tela i to u nekom ritmu ili nepravilno Stepen ometanja veoma zavisi od toga kako se menja vremenski oblik nivoa buke. Subjektivno, najmanje ometa buka iji je nivo konstantan u vremenu, dok buka promenljivog nivoa i udarna buka imaju vei tetan uticaj na oveka. Zbog toga se pri merenju i valorizaciji tetnosti uvode posebni postupci, kako bi uticaj buke mogao biti ispravno ocenjen. Za podelu u odnosu na spektar bitan je njen sastav, to znai koje su komponente zastuplje -ne i koliko. Prema vrsti spektra razlikujemo sledeu buku: koja ima linijski spektar, odnosno samo postperiodine komponente koja ima kontinualan spektar koja ima kombinovan spektar Moda je najjednostavnije objasniti ovu podelu u odnosu na spektar na primeru. Automobilska sirena, koja se sa-stoji od jednog ili vie tonova ima linijski spektar, to znai da su jasno definisani tonovi koji je ine. Buka saobraaja im-a kontinualni spektar, a ako u saobraaju svira i sirena automobila, tada se radi o kombinovanom spektru. Kada je re o s-pektru buke, veoma je vano da se zna koje frekvencije su najzastupljenije. Naime, nije svejedno da li neka buka ima izra-ene visoke, srednje ili niske frekvencije. Ukupni nivo buke moe biti isti, ali su uvek tetnije visoke frekvencije o emu treba voditi rauna kada se procenjuje tetnost. Analiza spektra buke se vrlo jednostavno obavlja, danas razvijenim ana-lizatorima spektra, koje proizvode mnoge firme.

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

3. Prouavanje buke 3.1. Osnovne odredbe


Ovim zakonom ureuju se: subjekti zatite ivotne sredine od buke: mere i uslovi zatite od buke u ivotnoj sredini; merenje buke u ivotnoj sredini; pristup informacijama o buci; nadzor i druga pitanja od znaaja za zatitu ivotne sredine i zdravlja ljudi.

3.1.1. zatita ivotne sredine (lan 1 Zakona_-88/2010-161.) Zatita ivotne sredine od buke obezbeuje se utvrivanjem uslova i preduzimanjem mere zatite koje su deo integralnog sistema zatite ivotne sredine i odnose se na : 1. Prostorno urbanistiko i akustino planiranje 2. Zvunu zatitu 3. Strateku procenu uticaja planova i programa, odnosno procenu uticaja projektra na ivotnu sredinu, kao i na izdavanje dozvole za izgradnju i rad postrojenja, odnosno obavljanje aktivnosti. 4. Propisivanje graninih vrednosti indikatora buke u ivotnoj sredini 5. Projzvodnju, promet i upotrebu izvora buke. 6. Akustiko zoniranje. 7. Izrada stratekih karta buke. 8. Izradu akcionih planova zatite od buke u ivotnoj sredini 9. Merenje i ocenu buke u ivotnoj sredini. 10. Procenu tetnih efekta buke na zdravlje ljudi. 11. Informisanje javnosti o buci i njenim tetnim efektima u ivotnoj sredini.

3.1.2.Znaenje izraza Pojedini izrazi u ovom zakonu imaju sledea znaenja: 1) Buka u ivotnoj sredini jeste neeljen ili tetan zvuk. 2) Izvor buke jeste svaki emiter neeljenog ili tetnog zvuka koj nastaje kao posledica aktivnosti ljudi. To moe da bude svaki ureaj, sredstvo za rad, saobraajno sredstvo, instalacija postrojenja, tehnoloki postupak, elektorakustini ureaj. Izvorima zvuka smatraju se pokretni i nepokretni objekti koji pod odreenim okolnostima generiu zvuk, a takoe otvorena i zatvorena postrojenja za sport, igru ples, predstave, koncerte, sluanje muzike i sl. Kao u ugostiteljski objekti, garae, graevinske maine i dg. 3) tetni efekti jesu negativni uticaji buke na zdravlje oveka 4) Uznemiravanje jeste stepen ometanja bukom, koje se utvruje ispitivanjem na licu mesta

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

propisanim metodama procene. 5) Indikator buke jeste fizika veliina kojom se opisuje buka u ivotnoj sredini, a koja je u uzajamnoj vezi sa tetnim efektom buke. 6) Procena jeste metod koj se koristi za iraunavanje, predvianje ili merenje indikatora buke ili odgovarajuih tetnih efekta buke. 7) Akustiko zoniranje jeste odreivanje granine vrednosti indikatora buke za razliita podruja prema njihovoj nameni. 8) Aglomeracije jeste teritoraija sa preko 100.000 stanovnika i sa takvom gustinom stanovnitva moe se smatrati urbanizovanim podrujem. 9) Glavni put jeste dravni put l i ll reda, sa prosenim godinjim protokom veim od 3.000.000 vozila. 10) Izrada stratekih karata buke jeste predstavljanje podataka o postojeim ili procenjenim nivoima buke, ukljuujui prekoraenja propisanih graninih vrednosti, broja ljudi izloenih buci na nekom podruju ili broja domainstva izloenih odreenim vrednostima indikatora buke na odreenom podruju. 11) Strateka karta buke jeste karta koja predstavlja podatke o nivoima buke na odreenom podruju i slui za procenu ukupne buke na nekom podruju. 12) Granina vrednost buke jeste najvia dozvoljena vrednost indikatora buke. 13) Akcioni planiranje zatite od buke jeste u ivotnoj sredini jesu planovi koji sadre mere zatite od buke i njenih efekta u ivotnoj sredini, kao i mere za smanjenje buke u sluaju prekoraenja graninih vrednosti. 14) Akustiko planiranje jeste preduzimanje mere zatita od buke u budunosti, kao to su prostorno planiranje, projektovanje i planiranje sistema saobraaja, primenom zvune zatite putem odgovarajue zvune izolacije i zvunih barijera, kao i praenje nivoa buke koji emituje izvor buke. 15) Zvuna zatita jeste skup mera koje obezbeuju da zvuk pri prenosu iz jednog u frugi prostor bude oslabljen, kao mere da se buka ureaja i instalacija u objektu smanji. 16) Zvuna izolacija jeste svojstvo graevinske konstrukcije da, u to veok meri sprei prenoenje zvune energije iz jednog prostora u drugi. Zvuna izolacija moe da bude vazdunog ili strukturnog zvuka i ostvaruje se na objektu arhitektonsko-graevinskim merama koje spreavaju prenos zvuka iz jednog prostora u drugi. 17) Akustika zona jeste podruje na ijoj je celoj povrini propisana jedinstvena granina vrednostindikatora buke.

(lan 2 Zakona_-88/2010-161.)

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

3.2. Subjekti zatite ivotne sredine od buke Subjekti zatite ivotne sredine na teritoriji Republike Srbije, u okviru svojih ovlaenja jesu: 1. 2. 3. 4. 5. Republika Srbija Autonomna pokrajna Optina, grad Privredna drutva, pravna lica preduzetnici Naune i strune ogranizacije (lan 3 Zakona_-88/2010-161.) 3.3. Mere i uslovi zatite od buke u ivotnoj sredini 3.3.1. Preventivne mere Prostorno, urbanistiko i akustiko planiranje u prostornim i urbanistikim planovima obezbeuju se mere i uslovi zatite od buke. ( lan 11. ) Zvuna zatita - prostorno i urbanistiko planiranje i realizacija projekata iz lana 11. stav 2. ovog zakona obuhvataju i mere zvune zatite koje se obezbeuju kroz planiranje namenske upotrebe prostora, planiranje saobraaja, smanjenje buke merama zvune zatite i kontrolu izvora buke. Pri projektovanju, graenju i rekonstrukciji objekata saobraajne infrastrukture, industrijskih objekata, stambenih, stambeno-poslovnih i poslovnih objekata nosilac projekta duan je da sprovede mere zvune zatite u skladu sa ovim zakonom i drugim propisima (lan 5. Zakona_-88/2010-161.)

3.3.2. Utvrivanje ispunjenosti uslova zatite od buke U postupku procene uticaja projekata na ivotnu sredinu predviaju se mogui neposredni i posredni tetni efekti buke na ivotnu sredinu. U studiji o proceni uticaja na ivotnu sredinu utvruju se uslovi i mere kojima se tetni efekti buke mogu spreiti, smanjiti il i otkloniti u skladu sa zakonom kojim se ureuje procena uticaja na ivotnu sredinu. Uslovi za rad postrojenja i aktivnosti za koja se izdaje integrisana dozvola sadre mere zatite od buke u skladu sa zakonom kojim se ureuje integrisano spreavanje i kontrola zagaivanja ivotne sredine. U postupku tehnikog pregleda i izdavanja upotrebne dozvole za projekte za koje nije potrebna izrada procene uticaja na ivotnu sredinu, za projekte za koje je izraena studija o proceni uticaja na ivotnu sredinu utvruje se ispunjenost uslova i mera zatite od bu-ke,odnosno zvune zatite. (lan 6. Zakona_-88/2010-161.)

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

3.4. Merenje buke u ivotnoj sredini (monotoring buke)


Monitoring buke (clan 23.), vri se sistematskim merenjem, ocenjivanjem ili proraunom odreenog indikatora buke, u skladu sa ovim zakonom. Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave u okviru svoje nadlenosti utvrene zakonom, obezbeuju procenu, praenje i kontrolu nivoa buke u ivotnoj sredini u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Podaci iz monitoringa buke sastavni su deo jedinstvenog informacionog sistema ivotne sredine u skladu sa zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Republika Srbija, autonomna pokrajina, odnosno jedinica lokalne samouprave obezbeuju finansijska sredstva za monitoring buke. (lan 10. Zakona_-88/2010-161.)

3.5. Pristup iformacijama o buci


3.5.1. Obavetavanje javnosti (lan 27.) Dravni organi, organi jedinice lokalne samouprave, ovlaene i druge organizacije dune su da obezbede pristup javnosti informacijama i podacima iz stratekih karata buke u ivotnoj sredini i akcionih planova iz lana 21. ovog zakona, u skladu sa ovim zakonom i zakonom kojim se ureuje zatita ivotne sredine. Informacije i podaci iz stava 1. ovog lana moraju biti saopteni javnosti jasno, razumljivo i pristupano, uz upotrebu najpogodnijih informacionih tehnologija.

3.5.2. Podaci o buci (lan 28.) Podaci o buci u ivotnoj sredini sastavni su deo izvetaja o stanju ivotne sredine u Republici Srbiji.

3.6. Nadzor ( nadzor nad radm (lan 29).)


Ministarstvo vri nadzor nad radom Agencije, autonomne pokrajine, jedinice lokalne samouprave, kao i ovlaenih pravnih lica, u vrenju poverenih poslova.

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

3.6.1. Inspekcijski nadzor (clan 30.)


Inspekcijski nadzor nad primenom odredaba ovog zakona i propisa donetih za njegovo izvravanje vri Ministarstvo, ako ovim zakonom nije drukije propisano. Inspekcijski nadzor Ministarstvo vri preko republikog inspektora za zatitu ivotne sredine u okviru delokruga utvrenog ovim zakonom. Autonomna pokrajina vri inspekcijski nadzor nad izvravanjem poslova poverenih ovim zakonom preko inspektora za zatitu ivotne sredine. Jedinica lokalne samouprave vri inspekcijski nadzor nad izvravanjem poslova poverenih ovim zakonom preko inspektora za zatitu ivotne sredine.

3.6.2 Prava i dunosti inspektora (clan 31) U vrenju inspekcijskog nadzora republiki inspektor za zatitu ivotne sredine, inspektor za zatitu ivotne sredine autonomne pokrajine i inspektor za zatitu ivotne sredine jedinice lokalne samouprave (u daljem tekstu: inspektor) ima pravo I dunost da utvruje:

da li se spreavanje, smanjivanje i otklanjanje tetnih efekata buke vri u skladu sa reenjem nadlenog organa kojim su utvrene mere zatite od buke; da li se merenje buke obavlja u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona; da li su nivoi buke u akustikoj zoni iznad propisane granine vrednosti; da li se izrauju strateke karte buke; da li se donose i sprovode akcioni planovi zatite od buke u ivotnoj sredini, odnosno lokalni akcioni planovi; da li se sprovode posebne mere zatite od buke u ivotnoj sredini, odnosno druge propisane mere, u skladu sa ovim zakonom.

3.6.3.Ovlaenja inspektora (clan 32.)

U vrenju inspekcijskog nadzora iz lana 31. ovog zakona, inspektor je ovlaen da:

naredi, u odreenom roku, otklanjanje nepravilnosti; zabrani ili ogranii korienje ili upotrebu maina, prevoznih sredstava, opreme i ureaja koji nisu u skladu sa tehnikim propisima; zabrani ili ogranii na odreeno vreme korienje izvora buke ili vrenje delatnosti i drugih aktivnosti koje predstavljaju izvor buke na odreenom podruju, odnosno u odreenoj akustikoj zoni iznad propisanih graninih vrednosti;

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

naredi sprovoenje akustikih mera zatite od buke; zabrani proizvodnju i promet odreenih proizvoda i vrenje odreenih aktivnosti, na odreeno vreme; zabrani, odnosno ogranii upotrebu izvora buke dok se ne preduzmu mere zatite od buke; zabrani upotrebu maina, opreme i ureaja koji nemaju podatke o zvunoj snazi koju emituju pod odreenim uslovima upotrebe; zabrani obavljanje delatnosti i ostalih aktivnosti u objektu koji zbog buke ometaju odmor i noni mir na vremenski period od 30 dana, odnosno 60 dana u sluaju ponovljenog ometanja bukom, ako to nije mogue postii merom zabrane upotrebe izvora buke; zabrani obavljanje delatnosti, odnosno aktivnosti ako su iste zapoete bez reenja nadlenog organa kojim se utvruje da su sprovedene mere zatite od buke; naredi dostavljanje podataka za informacioni sistem; naredi izvrenje drugih propisanih obaveza u odreenom roku.

U vrenju inspekcijskih poslova inspektor moe privremeno oduzeti predmete, opre -mu ili ureaje ija upotreba nije dozvoljena ili koji su nastali, odnosno kojima su izvrene nedozvoljene radnje. U vrenju nadzora nad primenom mera zatite od buke inspektor ima i ovlaenja I dunosti utvrene drugim propisima.

3.7. Nadlenosti za reavanje albi ( clan 33.)


O merama iz lana 32. ovog zakona inspektor donosi reenje. Na reenje inspektora moe se izjaviti alba ministru u roku od 15 dana od dana prijema reenja. alba ne zadrava izvrenje reenja.O albi na prvostepeno reenje nadlenog organa optine, odnosno grada, odnosno grada Beograda, koje je doneto u vrenju poverenih poslova, reava ministar.

O albi na prvostepeno reenje nadlenog organa autonomne pokrajine reava ministar. O albi na prvostepeno reenje podrune jedinice ministarstva reava ministar. O albi na prvostepeno reenje ministarstva, reava Vlada.

3.8. Kaznene odredbe (clan 34.)


Novanom kaznom od 500.000 do 1.000.000 dinara kaznie se za prekraj privredno drutvo, preduzee ili drugo pravno lice ako: ne sprovodi mere zvune zatite (lan 12. stav 2); emituje buku iznad propisanih graninih vrednosti (lan 15. stav 1); proizvodi, odnosno uvozi, radi stavljanja u promet odnosno upotrebu, maine, prevozna sredstva, ureaje i opremu protivno odredbama lana 16. stav 1. ovog zakona;

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

izvori buke iz lana 16. stav 3. ovog zakona nemaju podatke o nivou zvune snage koju emituju; emituje buku u akustikoj zoni iznad propisanih graninih vrednosti (lan 17. stav 2); odrava javni skup i aktivnost suprotno odreenim merama zatite od buke (lan 18. stav 1); ne obezbedi merenje buke i izradu izvetaja o merenju buke koju emituje (lan 24. stav 1).

Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se i odgovorno lice u pravnom licu novanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara. Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se preduzetnik novanom kaznom od 250.000 do 500.000 dinara. Za prekraj iz stava 1. ovog lana kaznie se fiziko lice novanom kaznom od 5.000 do 50.000 dinara ili kaznom zatvora do 30 dana.

3.8.1. Zatitne mere uz kaznu za prekraj (clan 35.) Za prekraj iz lana 34. ovog zakona pravnom licu moe se uz kaznu izrei i zatitna mera zabrane vrenja odreene delatnosti u trajanju do tri godine, a odgovornom licu u pravnom licu da vri odreene poslove u trajanju do jedne godine.Za prekraj iz lana 34. ovog zakona moe se uz kaznu izrei i zatitna mera oduzimanja predmeta koji su upotrebljeni ili namenjeni za izvrenje prekraja, odnosno koji su nastali izvrenjem prekraja. Prekraj odgovornog lica u organu dravne uprave, imaocu javnih ovlaenja, odnosno ovlaenom pravnom licu. Novanom kaznom od 25.000 do 50.000 dinara kaznie se za prekraj odgovorno lice u organu dravne uprave, imaocu javnih ovlaenja, odnosno ovlaenom pravnom licu ako:

prostorni i urbanistiki planovi, odnosno planovi, projekti i programi na koje se primenjuju zakoni kojima se ureuje postupak strateke procene uticaja na ivotnu sredinu, postupak procene uticaja projekata na ivotnu sredinu, ne sadre odgovarajue mere zatite od buke, odnosno mere zvune zatite (lan 5. stav 2. taka 1), lan 7. stav 1. taka 1) i lan 8. stav 1. taka 1); odrava javni skup i aktivnost suprotno odreenim merama zatite od buke (lan 18. stav 1); odobri odravanje javnog skupa i aktivnosti bez odreenih mera zatite od buke (lan 18. stav 2); ne izrauje strateke karte buke u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (lan 20. st. 2, 3. i 4); ne obavlja monitoring buke u skladu sa odredbama ovog zakona i propisa donetih na osnovu ovog zakona (lan 23. stav 2); vri merenje buke u ivotnoj sredini bez propisanog ovlaenja, odnosno suprotno

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

10

Visoka graevinsko-geodetska kola specijalistike studije Beograd, Hajduk Stankova 2.

propisima (lan 25. stav 1); ne vodi podatke iz monitoringa buke, ne dostavlja te podatke na propisan nain, odnosno ne dostavlja Agenciji strateke karte buke u propisanom roku (lan 26); ne obezbedi informisanje javnosti o buci (lan 27).

Graevinsko urbanistike procedure- buka kao zagaiva ivotne sredine Velikovic Milivoje 56/13

11