You are on page 1of 14

TEHNIKI OPIS

U zavisnosti i u skladu sa sljedeim faktorima:


-morfologija prepreke,
- geolokih i geomehanikih karakteristika tla ,
- uslova temeljenja,
- vrste i geometrije saobraajnice,
- podataka iz projektnog zadatka i podloga za projektovanje objekata na cestama itd.
vri se odabir nosivog sistema mosta.

Pri tome mora da budu ispunjeni osnovni principi graevinarstva: funkcionalnost, sigurnost,
ekonominost i estetika.

Potreba za mostom postoji tamo gdje je na trasi saobraajnice takva prepreka koju nije mogue
savladati izravnim oslanjanjem na tlo.
Prepreka koja se premotava ovim mostom se nalazi na trasi puta II kategorije.

Predloena su tri idejna rjeenja za premotavanje ove prirodne prepreke i to :
-razuporni most
- luni most
-kontinualni gredni most

Nakon razmatranja priloenih rjeenja , odabran je razuporni most kao najpovoljniji u
finansijskom i oblikovnom pogledu.
Most je poloen 19,20 metara iznad saobraajnice koja prolazi ispod mosta a sam most se nalazi
u pravcu.

Sklop mosta se sastoji od rasponske konstrukcije, stubova-razupora preko kojih se rasponska
konstrukcija oslanja na temelje,upornjaka i temelja.
Rasponska konstrukcija je rebrastog poprenog presjeka sa dva rebra promjenljive irine
poprenog presjeka od 75 cm u dnu do 100 cm na mjestu dodira rebra glavnog nosaa.
U pogledu sa strane glavni nosa je takoer promjenljive visine gdje se iznad oslonaca vri
njegovo zadebljanje odnosno linearna promjena visine sa 100 cm u polju do 200cm nad
osloncima.
Debljina konzolnog dijela mosta je promjenljiva i raste od 20 cm na slobodnom kraju do 40 cm
u mjestu u kojem je konzolni dio upet u glavni nosa.
Kolovozna ploa je debljine 25 cm sa vutom na spoju sa rebrima. Ukupna irina rasponske
konstrukcije (razmak vanjskih ivica montanih vijenaca) je 1050 cm.
Sastoji se od 2 saobraajne trake irine svaka po 350 cm i dvije pjeake staze irine 150 cm.

Materijali koji se primjenjuju za izvedbu nosivog sklopa mosta:
Beton C35/45
Armatura B500.

Proraun i analiza konstrukcije raena je u programskom paketu Tower 3D Model Builder
6.0,izrada arhitektonskog dijela mosta vrena je programskom paketu AutoCAD a nacrti
armature u ArmCAD-u.

PRORAUN OGRADE MOSTA


Sl.1 Dispozicija ograde

Analiza optereenja i statiki uticaji
Za odreivanje optereenja na saobraajnim mostovima, kao optereenje se uzima
mirno linijsko jednako podjeljeno optereenje u horizontalnom i vertikalnom pravcu od
1 kN/m.

Sl.2 Djelovanja na ogradu u popr.presjeku prema pravilniku

M
A
= 1 kN/m 2,0 m 1,1 m = 2,2 kNm

N
A
= 1 kN/m 2,0 m = 2,0 kN

T
A
= 1 kN/m 2,0 m = 2,0 kN

-Dimenzioniranje stuba ograde

-Za izradu ograde koriste se uplje beavne cijevi 50 i cijevi 16 kao ispuna ograde.
-Materijal: .0361
dop
=18 kN/cm
2


2
9
cm
kN
dop
= t

176
25 , 1
110 2
min
=

= =
i
l
i


018 , 1
9 , 172
176
= = =
v


2
4 , 14 8 , 0
cm
kN
dop idop
= = o o

Kontrola napona:
Pv = 1 kN/m'
1
1
0
PH = 1 kN/m'
A
cm
kN
cm
kN
W
M
A
N
dop
4 , 14 03 , 18
275 , 12
220
925 , 19
1 , 2
2
= > = + = + = o o

Poto naponi ne zadovoljavaju potrebno je usvojiti vee dimenzije stubova
ograde.
Novi prenik stuba ograde je 70.
07 , 96
29 , 2
110 2
min
=

= =
i
l
i


034 , 1
9 , 92
07 , 96
= = =
v


2
4 , 14 8 , 0
cm
kN
dop idop
= = o o

Kontrola napona:
cm
kN
cm
kN
W
M
A
N
dop
4 , 14 19 , 13
9 , 16
220
3 , 11
0 , 2
2
= < = + = + = o o

2 2
9 177 , 0
3 , 11
0 , 2
cm
kN
cm
kN
A
T
dop
= < = = = t t

NAPONI ZADOVOLJAVAJU TE SU USVOJENE DIMENZIJE I KONANE.
Dimenzioniranje rukohvata ograde

Sl.3 Statiki sistem ograde u podunom presjeku

kNcm kNm l P M
v
2 , 33 332 , 0 0 , 2 0 , 1 083 , 0 083 , 0
2 2
min
= = = =
kNcm kNm l P M
v
8 , 16 168 , 0 0 , 2 0 , 1 042 , 0 042 , 0
2 2
max
= = = =

Poto su momenti savijanja u rukohvat manji od momomenata u ukljetenju stubova
ograde usvajaju se iste dimenzije rukohvata kao i stubova ograde tj.70,dok se za
ispunu usvajaju cijevi prenika 16.
Dimenzioniranje anker vijaka

Sl.4 Usidrenje ograde-anker vijci

Sila zatezanja u anker vijcima :
F=

=17,76 kN
Sila zatezanja u jednom ankervijku :
F=17,76/2=8,81 kN
Fdop=zdop*

=17*

=19,21 kN Fz=8,81 kN
Sila smicanja koju preuzima jedan ankervijak:
T=2,0/4=0,525 kN
Doputena sila smicanja viljka:
F=

Xdop=

X=16,95 kN (mjerodavno)
F b=d*bmin* bdop=1,2*2,0*27=64,8 kN
Duina sidrenja:
l=30*1,2=36 cm (30 za C35/45)
F T=0,525 kN (uslov zadovoljen)

Sl.5 Konaan izgled i dimenzije ograde


PRORAUN KONZOLE MOSTA

Sl.6 Grafiki prikaz konzole mosta i njene statike eme

Analiza optereenja
1.Stalno optereenje:
- vlastita teina konzole:
A
k
=0,60 m
2
=> g
k
=0,6 x 25 =15 kN/m
-slojevi pjeake staze:
A
s
=0,41-4 x (0,05
2
x 3,14)x4=0,38 m
2
=> g
s
=0,38 x 24 =9,12 kN/m
-vijenac:
A
v
=0,1 m
2
=> g
v
=0,1 x 24 =2,4 kN/m
-ograda:-optereenje na ogradu
p
v
= 1,00 kN/m' ; p
H
= 1,00 kN/m'
Pv= p
V
x = 1,00 x 2,0 =2,0 kN/m
P
H
= p
H
x = 1,00 x 2,0 =2,0 kN/m
sl.7 NaIn rasprostiranja optereenja od ograde

Rasprostiranje optereenja od ograde:

b
1r
og
= b
1
og
+2d
ig
+d
k
og
=0,05 + 2 x 0,25 + 0,24=0,79 m

b
2r
og
= b
2
og
+2d
ig
+2k
og
= 0,05 + 2 x 0,25 + 2 x 0,24 =1,03 m
b
3
og
=b
2r
og
+ 2 l
og
=1,03 + 2 x 1,55= 4, 13 m

'
75 , 0
13 , 4
55 , 1 2
3
m
kNm
b
l P
M
og
og v og
v
=

=

'
2
m
kN
P T
og
v
og
v
= =

H
og
=h
og
+d
ig
+d
2
/2 =1,10 + 0,25 + 0,2 =1,55 m
'
75 , 0
13 , 4
55 , 1 2
3
m
kNm
b
H P
M
og
og H og
H
=

=
..............................................................
g=24,12 kN/m

2.Pokretno optereenje
Poto je visina ivinjaka >20 cm (di=25 cm) takav ivinjak se smatra nepregazivim
ivinjakom
i zbog toga se razmatra sluaj optereenja kada se tipsko vozilo nalazi neposredno uz
ivinjak a kako se ivinjak nalazi u osi glavnog nosaa onda se smatra da vozilo nema
uticaja na konzolu mosta ili je toliko neznatno da se zanemaruje.
-Kao pokretno optereenje uzima se samo 5 kN/m
2
konzole koje se postavlja pored
tipskog vozila na rastojanju od 20 cm .


EME OPTEREENJASL.8 ema optereenja-vlastita teina(a);pokretno(b).
N
1
.
T
2
4 4 . 4 0
.
M
3
- 4 0 . 9 5
.
u
2
- 1 . 1 7
#.Opt. 1: Stalno optereenje
.N1 [kN], .T2 [kN], .M3 [kNm], .u2 [m/1000]
#.Uticaji u gredi: (2-1)

.
N
1
.
T
2
6 . 7 5
.
M
3
- 5 . 9 1
.
u
2
- 0 . 1 5
#.Opt. 2: Pokretno
.N1 [kN], .T2 [kN], .M3 [kNm], .u2 [m/1000]
#.Uticaji u gredi: (1-2)
Raunski uticaji u ukljetenju:
kN T T T T
kNm M M M M
mjer og p g p
mjerodavno
og p g
765 , 72 75 , 6 5 , 1 ) 2 40 , 44 ( 35 , 1
16 , 65 50 , 1 91 , 5 35 , 1 ) 75 , 0 95 , 40 (
. . max
. min min
= + + = + + =
= + = + + =

Dimenzioniranje konzole mosta
Beton C35/45 35 =
ck
f MPa 33 , 2 =
cd
f kN/cm
2

Armatura B500 500 =
yk
f MPa 48 , 43 =
yd
f kN/cm
2

-PRORAUN PLOE SE VRI U TRAKAMA IRINE 1 m
2 = c cm-zatitni sloj
5 , 2 5 , 0 2 2 /
1
= + = + =
x x
c d | cm
5 , 3 5 , 0 0 , 1 2 2 /
1
= + + = + + =
y x y
c d | | cm
5 , 37 5 , 2 0 , 40
1
= = =
x x
d h d cm
5 , 36 5 , 3 0 , 40
1
= = =
y y
d h d cm

x sd
M
,
= 65,16 kNm/m
974 , 0 ; 074 , 0 ; 8 , 0 02 , 0
33 , 2 5 , 37 100
100 16 , 65
00
0
2 2
,
,
2
= = = =


=

= , c
C
cd x
x sd
x sd
f d b
M

1 , 4
48 , 43 5 , 37 974 , 0
100 16 , 65
,
, 1
=


=

=
yd x
x sd
x s
f d
M
A
,
cm
2
/m
MINIMALNA ARMATURA
5 , 4
500
5 , 37 100 6 , 0 6 , 0
min , , 1
=

=

=
yk
x
x s
f
d b
A cm
2
/m>
pot x s
A
, , 1

625 , 5 5 , 37 100 0015 , 0 0015 , 0
min , , 1
= = =
x x s
d b A cm
2
/m>
pot x s
A
, , 1

MAKSIMALNA ARMATURA
3 , 62
48 , 43
33 , 2 5 , 37 100 310 , 0 310 , 0
max , , 1
=

=

=
yd
cd x
x s
f
f d b
A cm
2
/m>
pot x s
A
, , 1

USVOJENO : 10/10 cm( 90 , 7 =
stv
A cm
2
/m > A
pot
= 5,625cm
2
/m)
Razdjelna armatura: As
raz
=0,2 X As =1,31 cm
2
=> usvojeno 8/25 cm. As=2 cm
2
/m