You are on page 1of 11

Osnovi informatike Merima Pecar

TABULATORI
Gazi Husrev-begova medresa Ogledno-ugledni as Mart 2014.

Sadraj asa
ta

su tabulatori i za ta slue Naini postavljanja tabulatora Izmjena i brisanje tabulatora Uoavanje pojmova kroz primjere Izrada vjebe Samostalna izrada vjebe

Tabulatori

Koriste se za predstavljanje jednostavnijih tabelarnih prikaza, cjenovnika, sadraja knjiga, raznih popisa i listi.. Slue za oblikovanje odlomaka. Pojedinim odlomcima mogue je pridruiti razliita poravnanja upotrebom tabulatora Pritiskom na tipku Tab, kursor se pomakne za zadani pomak tabulatora udesno Osnovni pomak tabulatora je postavljen na 1,25 ili 1,27 cm, ali sam korisnik moe odrediti osnovni pomak tipke Tab Tabulatore moemo postaviti u zasebnom prozoru Tabs pomou dugmeta za tabulatore i linijara

Vrste tabulatora

Uoavanje pojmova

Uoavanje pojmova

Prozor TABS

Prozor TABS se otvara klikom na dugme Tabs koje se nalazi u prozoru Paragraph

Uoavanje pojmova

Dugme za tabulatore

Vjeba
Napraviti vlastiti cjenovnik, letak ili vikend ponudu sa akcijskim cijenama u kojem ete po uzoru na dati cjenovnik imati 3 kolone. U cjenovniku treba primijeniti znanje o slikama, textboxovima, okvirima ili drugim elementima koje smo ranije radili u Wordu kako bi zadovoljio i estetsku funkciju. Prijedlozi za djelatnost slastiarna pekara frizerski salon prodavnica voa/povra turistika agencija prodavnica alata prodavnica satova prodavnica materijala ainica evabdinica