You are on page 1of 199

Uputstvo za upotrebu

GT-N7000

Korienje ovog uputstva


Hvala vam to ste kupili ovaj Samsung mobilni ureaj. Ovaj ureaj e vam omoguiti visok kvalitet mobilne komunikacije i zabave zasnovan na izuzetnoj Samsung tehnologiji i visokim standardima. Ovo uputstvo za korisnike je posebno osmiljeno kako bi vas vodilo kroz funkcije i karakteristike ureaja.

Proitati pre prve upotrebe


Pre nego to ponete da koristite ureaj, paljivo proitajte ovo uputstvo i sve navedene mere predostronosti kako biste bili sigurni da ga koristite na bezbedan i ispravan nain. Opisi u ovom uputstvu su zasnovani na podrazumevanim podeavanjima vaeg ureaja. Slike i snimci ekrana korieni u ovom uputstvu za korisnike mogu odstupati od stvarnog proizvoda. Sadraj predstavljen u ovom uputstvu za korisnike moe odstupati od proizvoda ili softvera koji dostavljaju provajderi ili operateri i podloan je promenama bez prethodnog obavetenja. Najnoviju verziju ovog uputstva za korisnike potraite na stranici www.samsung.com. Dostupne funkcije i dodatne usluge mogu varirati u zavisnosti od ureaja, softvera ili provajdera.

Korienje ovog uputstva

Format i dostava ovog korisnikog uputstva su zasnovani na Google Android operativnim sistemima i mogu se razlikovati u zavisnosti od operativnog sistema korisnika. Aplikacije i njihove funkcije mogu da variraju u zavisnosti od zemlje, regiona ili hardverskih specifikacija. Kompanija Samsung ne snosi odgovornost za probleme u radu koje su prouzrokovale aplikacije tree strane. Samsung nije odgovoran za probleme u funkcionisanju ili nekompatibilnosti koji su uzrokovani izmenama u podeavanju registara ili izmenama u softveru operativnog sistema. Pokuaji prilagoavanja operativnog sistema mogu uzrokovati nepravilan rad ureaja ili aplikacija. Moete nadograivati softver vaeg mobilnog ureaja pristupanjem stranici www.samsung.com. Korienje softvera, audio sadraja, tapeta, slika i drugih sadraja na ovom ureaju je obuhvaeno licencom kojom je ogranieno na kompaniju Samsung i odgovarajue vlasnike. Izdvajanje i korienje ovih materijala u komercijalne ili neke druge svrhe predstavlja krenje zakona o autorskim pravima. Kompanija Samsung nee snositi odgovornost ukoliko korisnik prekri autorska prava. uvajte ovo uputstvo kako biste u budunosti mogli da potraite informacije u njemu.

Korienje ovog uputstva

Ikone sa uputstvima
Pre nego to ponete, upoznajte se sa ikonama koje ete videti u ovom uputstvu: Upozorenje situacije koje mogu da izazovu vau povredu ili povredu drugih osoba Oprez situacije koje mogu da prouzrokuju oteenja na vaem ureaju ili drugoj opremi Napomena napomene, saveti za korienje ili dodatne informacije

Pogledajte stranice sa srodnim informacijama; na primer: str. 12 (predstavlja pogledajte stranicu 12) Zatim sledi redosled opcija ili menija koje morate da izaberete da biste izvrili neki korak; na primer: U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja O telefonu (predstavlja stavku Podeavanja, iza koje sledi stavka O telefonu) Pravougaone zagrade tasteri ureaja; na primer: [ (predstavlja taster Meni) ]

[ ]

Autorska prava
Copyright 2012 Samsung Electronics Ovo uputstvo za korisnike je zatieno meunarodnim zakonima o autorskim pravima. Nijedan deo ovog uputstva za korisnike se ne sme reprodukovati, distribuirati, prevesti niti preneti ni u jednom obliku niti bilo kojim putem, elektronskim niti mehanikim, to podrazumeva fotokopiranje, snimanje i skladitenje u okviru bilo kog skladita informacija i sistema za preuzimanje, bez prethodne dozvole kompanije Samsung Electronics u pisanom obliku.

Korienje ovog uputstva

igovi

Android logotip, Google, Google Maps, Google Mail, YouTube, Google Play Store i Google Talk predstavljaju igove kompanije Google, Inc.

SAMSUNG i SAMSUNG logotip predstavljaju registrovane igove kompanije Samsung Electronics.

Bluetooth je registrovani ig kompanije Bluetooth SIG, Inc. u celom svetu. Windows Media Player je registrovani ig preduzea Microsoft Corporation. Wi-Fi, Wi-Fi Protected Setup, Wi-Fi Direct, Wi-Fi CERTIFIED, i Wi-Fi logotip su registrovani igovi kompanije Wi-Fi Alliance.

DivX, DivX Certified i pridrueni logotipi su igovi kompanije Rovi Corporation ili njenih filijala i koriste se pod licencom. Svi ostali igovi i autorska prava su vlasnitvo odgovarajuih vlasnika.

Korienje ovog uputstva

DivX je digitalni video format koji je kreirala kompanija DivX, LLC, filijala Rovi Corporation. Ovo je zvanian DivX Certified ureaj koji reprodukuje DivX video. Posetite lokaciju www.divx.com sa dodatnim informacijama i softverskim alatkama za konvertovanje datoteka u DivX video zapise.

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO FORMATU

OSNOVNI PODACI O DIVX VIDEO ZAPISU NA ZAHTEV

Ovaj DivX Certified ureaj mora biti registrovan kako bi mogli da se reprodukuju filmovi DivX video zapisa na zahtev (VOD). Da biste generisali kd za registraciju, pronaite odeljak DivX VOD u meniju za konfigurisanje ureaja. Posetite vod.divx.com za vie informacija o tome kako da zavrite registraciju. DivX Certified za reprodukciju DivX video zapisa rezolucije do HD 720p, ukljuujui premijum sadraj.

Korienje ovog uputstva

Sadraj
Sklapanje.................................................................. 12
Raspakivanje ................................................................................................. 12 Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije ........................................ 12 Punjenje baterije ......................................................................................... 14 Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno) . ............................... 16

Prvi koraci................................................................. 19
Ukljuivanje i iskljuivanje ureaja . .................................................... 19 Upoznavanje sa ureajem ...................................................................... 20 Korienje S olovke i ekrana osetljivog na dodir ........................... 24 Zakljuavanje ili otkljuavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera .............................................................................................................. 26 Upoznavanje ekrana u pasivnom reimu rada .............................. 26 Pristupanje aplikacijama .......................................................................... 28 Prilagoavanje ureaja . ........................................................................... 31 Unos teksta .................................................................................................... 36 Preuzimanje aplikacija iz Play prodavnice . ...................................... 40 Preuzimanje fajlova sa mree ................................................................ 41 Sinhronizovanje podataka ...................................................................... 41

Korienje specijalnih funkcija................................ 43


Nauite osnovne radnje sa S olovkom . ............................................. 43 Nauite napredne radnje sa S olovkom ............................................ 44 Uenje pokreta ............................................................................................. 45 Korienje reima rukopisa ..................................................................... 49 Upotreba S Memo ...................................................................................... 54 Upotreba S Note .......................................................................................... 57 Koristite tablu za brze beleke . ............................................................. 62

Sadraj

Upotreba S planera .................................................................................... 63 Korienje Glasovne komunikacije . .................................................... 65

Komunikacija............................................................ 67
Pozivanje . ....................................................................................................... 67 Poruke .............................................................................................................. 73 Google Mail ................................................................................................... 76 E-pota ............................................................................................................. 78 Talk . ................................................................................................................... 80 ...................................................................................................... 81 Google+ .......................................................................................................... 81 Drutvena centrala ..................................................................................... 81

Zabava....................................................................... 82
Kamera . ........................................................................................................... 82 Video plejer . .................................................................................................. 93 Galerija ............................................................................................................. 94 Editor fotografija . ........................................................................................ 97 Video studio .................................................................................................. 98 Muziki plejer . ........................................................................................... 101 Music Hub ................................................................................................... 104 FM radio ....................................................................................................... 104

Line informacije....................................................108
Kontakti ........................................................................................................ 108 S planer . ....................................................................................................... 112 S Memo ........................................................................................................ 115 S Note ............................................................................................................ 118 Snima govora . ......................................................................................... 123

Sadraj

Web..........................................................................124
Internet ......................................................................................................... 124 .............................................................................................................. 127 Latitude ........................................................................................................ 129 ............................................................................................................ 129 ................................................................................................. 130 YouTube ....................................................................................................... 131 Samsung Apps .......................................................................................... 132 S choice ........................................................................................................ 132 Play prodavnica . ....................................................................................... 133 Readers Hub ............................................................................................... 133 . ......................................................................................... 134

Mogunost povezivanja.........................................135
Bluetooth ..................................................................................................... 135 Wi-Fi ............................................................................................................... 137 Wi-Fi Direct . ................................................................................................ 139 AllShare ........................................................................................................ 140 Deljenje mobilne mree . ...................................................................... 142 GPS ................................................................................................................. 144 Veze sa PC-jem .......................................................................................... 145 VPN konekcije ............................................................................................ 147

Alatke......................................................................149
Sat ................................................................................................................... 149 Kalkulator . ................................................................................................... 152 Preuzimanja ................................................................................................ 152 ..................................................................................................... 153 Kies air ........................................................................................................... 153

Sadraj

Mini dnevnik .............................................................................................. 154 Moji fajlovi ................................................................................................... 155 Polaris Office . ............................................................................................. 156 SIM Opcije ................................................................................................... 157 Menader zadataka ................................................................................. 158 Voice talk . .................................................................................................... 158

Podeavanja............................................................159
Pristupanje meniju za podeavanja ................................................. 159 Wi-Fi ............................................................................................................... 159 Bluetooth ..................................................................................................... 159 Upotreba podataka . ............................................................................... 159 Jo... ................................................................................................................ 159 Poziv . ............................................................................................................. 161 Zvuk ............................................................................................................... 163 Ekran .............................................................................................................. 163 tednja energije . ...................................................................................... 165 uvanje . ....................................................................................................... 165 Baterija .......................................................................................................... 166 Aplikacije ..................................................................................................... 166 Nalozi i sinhronizacija ............................................................................. 166 Usluge lokacije .......................................................................................... 166 Bezbednost . ............................................................................................... 167 Jezik i unos .................................................................................................. 169 Bekap i resetovanje ................................................................................. 173 Postolje ......................................................................................................... 173 Podeavanja olovke ................................................................................ 174

Sadraj

10

Rad jednom rukom ................................................................................. 174 Datum i vreme . ......................................................................................... 174 Pristupanost ............................................................................................. 175 Pokret ............................................................................................................ 176 Opcije razvojnog tima . .......................................................................... 176 O telefonu . .................................................................................................. 177

Reavanje problema...............................................178 Bezbednosne mere predostronosti.....................184 Indeks......................................................................195

Sadraj

11

Sklapanje
Raspakivanje
Proverite da li su u kutiji proizvoda sledee stavke: Mobilni ureaj Baterija Vodi za brzi poetak Koristite iskljuivo softver koji je odobrila kompanija Samsung. Piratski ili nelegalni softver moe da dovede do oteenja ili prouzrokuje kvarove koje ne pokriva garancija proizvoaa. Stavke isporuene sa ureajem i raspoloivi pribor mogu da se razlikuju u zavisnosti od regiona i provajdera. Dodatni pribor moete da nabavite kod lokalnog prodavca Samsung proizvoda. Priloena dodatna oprema najbolja je za va ureaj. Dodatni pribor koji nije dostavljen uz ureaj moda nee biti kompatibilan sa ureajem.

Postavljanje SIM ili USIM kartice i baterije


Kada se pretplatite na uslugu za mobilne ureaje, dobiete SIM karticu (Subscriber Identity Module, Pretplatniki identifikacioni modul) sa detaljima o pretplati, kao to su lini identifikacioni broj (PIN) i dodatne usluge. Da biste koristili UMTS ili HSDPA usluge, moete da nabavite USIM karticu (Universal Subscriber Identity Module univerzalni pretplatniki identifikacioni modul).

Sklapanje

12

Da biste postavili SIM ili USIM karticu i bateriju,

1 Ukoliko je ureaj ukljuen, pritisnite i zadrite dugme taster za 2 Skinite zadnji poklopac.
ukljuivanje, a zatim izaberite Iskljuivanje OK da biste ga iskljuili.

Prilikom uklanjanja poklopca sa zadnje strane pazite da ne otetite nokte.

3 Ubacite SIM ili USIM karticu tako da kontakti zlatne boje budu
okrenute nadole.

Antena je smestena u gornjem delu poledine aparata. Nemojte uklanjati zastitnu traku preko antene, jer moze doci do ostecenja. Otvor za SIM karticu vaeg ureaja je pogodan samo za standardne SIM kartice. Ubacivanje mikro SIM kartice ili mikro SIM kartice sa neodobrenim draem moe prouzrokovati oteenje otvora za SIM karticu vaeg ureaja.

Sklapanje

13

4 Stavite bateriju.

5 Vratite zadnji poklopac.

Punjenje baterije
Pre prve upotrebe ureaja, morate da napunite bateriju. Koristite iskljuivo punjae koji je odobrila kompanija Samsung. Neodobreni punjai mogu da izazovu eksploziju baterija ili da otete ureaj.

Sklapanje

14

Moete da napunite bateriju bre pomou isporuenog adaptera za putovanje. Kada se baterija isprazni, ureaj e davati ton upozorenja i prikazati poruku da je baterija gotovo prazna. Ikona za bateriju e takoe biti prazna. Ako se baterija previe isprazni, ureaj se automatski iskljuuje. Napunite bateriju kako biste mogli da koristite ureaj. Ako je baterija potpuno ispranjena, ne moete da ukljuite ureaj, ak ni ako je prikljuen putni ispravlja. Ostavite praznu bateriju da se puni nekoliko minuta pre nego to pokuate da ukljuire ureaj.

1 Ukljuite manji kraj putnog ispravljaa u viefunkcionalnu


utinicu.

Nepravilno povezivanje putnog ispravljaa moe da prouzrokuje ozbiljnu tetu na ureaju. teta nastala usled nepravilnog korienja nije pokrivena garancijom.

Sklapanje

15

2 Ukljuite vei kraj putnog ispravljaa u utinicu za struju.

Ureaj moete da koristite dok se puni, ali e biti potrebno vie vremena dok se baterija potpuno ne napuni. Ako ureaj dobija nestabilno napajanje tokom punjenja, ekran osetljiv na dodir moda nee biti u funkciji. Ukoliko se ovo dogodi, izvadite putni ispravlja iz ureaja. Tokom punjenja ureaj moe da se zagreje. To je normalno i ne bi trebalo da utie na vek trajanja ili na performanse vaeg ureaja. Ukoliko se ureaj ne puni kako treba, odnesite ureaj i punja u ovlaeni servisni centar kompanije Samsung.

3 Kada je baterija potpuno napunjena, prvo odspojite putni

ispravlja sa ureaja, a zatim iz elektrine utinice. Nemojte da uklanjate bateriju pre nego to uklonite putni ispravlja. Takav postupak moe prouzrokovati oteenje ureaja. Da biste sauvali energiju, iskljuite putni ispravlja kada ga ne koristite. Putni ispravlja nema prekida, tako da morate da ga iskljuite iz elektrine utinice kada se ne koristi da biste spreili potronju baterije. Putni ispravlja mora da ostane u blizini utinice kada se koristi.

Ubacivanje memorijske kartice (opcionalno)


Da biste sauvali dodatne multimedijalne fajlove, morate da ubacite memorijsku karticu. Ureaj prihvata microSD ili microSDHC memorijske kartice sa maksimalnim kapacitetom od 32 GB (u zavisnosti od proizvoaa i vrste memorijske kartice).

Sklapanje

16

Samsung koristi odobrene standarde u industriji za memorijske kartice, ali neke marke moda nee biti kompatibilne sa ureajem. Upotreba nekompatibilne memorijske kartice moe da oteti ureaj ili samu memorijsku karticu i da pokvari podatke koji se uvaju na kartici. Ureaj podrava iskljuivo FAT strukturu fajlova za memorijske kartice. Ukoliko unesete karticu sa drugaije formiranom strukturom fajla, ureaj e zatraiti da ponovo formatirate memorijsku karticu. esto ispisivanje i brisanje podataka skratie vek trajanja memorijskih kartica. Kada memorijsku karticu stavite u ureaj, pojavie se direktorijum datoteka memorijske kartice u fascikli external_sd, u okviru interne memorije.

1 Skinite zadnji poklopac i bateriju. 2 Ubacite memorijsku karticu tako da kontakt povrine zlatne
boje budu okrenute na dole.

3 Gurnite memorijsku karticu u odgovarajui otvor dok se ne 4 Vratite bateriju i zadnji poklopac.
smesti vrsto u leite.

Sklapanje

17

Uklanjanje memorijske kartice

Pre nego to uklonite memorijsku karticu, prvo je iskljuite radi bezbednog uklanjanja. uvanje Iskljui SD karticu OK.

1 U pasivnom reimu rada, izaberite Aplikacije Podeavanja 2 Skinite zadnji poklopac i bateriju. 3 Lagano gurnite memorijsku karticu dok se ne odvoji od 4 Izvadite memorijsku karticu. 5 Vratite bateriju i zadnji poklopac.
Ako memorijsku karticu formatirate preko raunara, ona moda vie nee biti kompatibilna sa ureajem. Memorijsku karticu formatirajte samo na ureaju. U pasivnom reimu rada, izaberite Aplikacije Podeavanja uvanje Formatiraj SD karticu Formatiraj SD karticu Obrii sve. Pre formatiranja memorijske kartice, ne zaboravite da napravite rezervne kopije svih vanih podataka koji se uvaju na ureaju. Garancija proizvoaa ne pokriva gubitke podataka nastale radnjama korisnika. ureaja.

Formatiranje memorijske kartice

Sklapanje

18

Prvi koraci
Ukljuivanje i iskljuivanje ureaja
Da biste ukljuili ureaj, pritisnite i drite taster za ukljuivanje. Ako ureaj ukljuujete po prvi put, konfiguriite ga prema uputstvima datim na ekranu. Da iskljuite ureaj, pritisnite i drite taster za ukljuivanje i izaberite Iskljuivanje OK. Pratite sva vaea upozorenja i uputstva zvaninog osoblja kada se nalazite na mestima na kojima je zabranjena upotreba beinih ureaja, kao to su avioni i bolnice. Da biste na ureaju koristili samo usluge van mree, preite na reim letenja. Pritisnite i drite taster za ukljuivanje i izaberite Profil let.

Prvi koraci

19

Upoznavanje sa ureajem

Raspored ureaja
Mikrofon
1

Svetlosni senzor Senzor za udaljenost Objektiv kamere sa prednje strane Taster za ukljuivanje/ resetovanje/ zakljuavanje Ekran osetljiv na dodir

Slualica

Taster Poetak Taster Meni Viefunkcionalna utinica Taster Nazad Mikrofon

1. Aktivirajte samo kada koristite funkciju zvunika ili snimate video zapise.
Prvi koraci

20

Utinica za slualice GPS antena 2 Objektiv kamere sa zadnje strane Blic Taster za jainu zvuka Zadnji poklopac

Zvunik Otvor za S olovku

Glavna antena

Tasteri
Taster Funkcija Ukljuivanje ureaja (pritisnite i drite); pristup brzim menijima Ukljuivanje/ (pritisnite i drite); Resetujte uredaj Resetovanje3/ (pritisnite i drzite 10-15 sekundi); Zakljuavanje zakljuavanje ekrana osetljivog na dodir. Otvorite listu opcija dostupnih na trenutnom ekranu. U pasivnom reimu rada otvorite Google aplikaciju za pretragu (pritisnite i zadrite). Otvorite prozor za unos pretrage dok koristite neke aplikacije (pritisnite i zadrite).

Meni

2. Nemojte da dodirujete povrinu antene i ne pokrivajte ovo podruje rukama ili drugim predmetima dok koristite funkcije beinog povezivanja. 3. Ako va ureaj ima fatalne greke ili prekida s radom, ili zamrzava ekran, moda ete morati da resetujete ureaj kako bi povratio funkcionalnost.
Prvi koraci

21

Taster Poetna strana Nazad Jaina zvuka

Funkcija Vraanje na ekran u pasivnom reimu rada; otvaranje liste nedavnih aplikacija (pritisnite i drite); pokretanje voice talk aplikacije (dvaput pritisnite). Vraanje na prethodni ekran. Podeavanje jaine zvuka ureaja.

Indikator ikona
Ikona

Ikone prikazane na ekranu mogu se razlikovati u zavisnosti od regiona ili provajdera. Definicija Nema signala Jaina signala GPRS mrea je povezana EDGE mrea je povezana UMTS mrea je povezana HSDPA mrea je povezana AllShare je u toku Dostupne su otvorene WLAN mree WLAN mrea je povezana WLAN Direct prikljuen Aktivirana Bluetooth funkcija

Prvi koraci

22

Ikona

Definicija Bluetooth slualice su povezane GPS je aktiviran Poziv je u toku Poziv na ekanju Interfon je aktiviran Proputen poziv Slanje podataka Preuzimanje podataka Preusmeravanje poziva je aktivirano Povezivanje sa PC raunarom USB vezivanje je aktivirano WLAN aktivna taka je aktivirana Nema SIM ili USIM kartice Nova tekstualna ili multimedijalna poruka Nova e-poruka Nova govorna poruka Alarm je aktiviran Notifikacija dogaaja Roming (izvan uobiajenog dometa mree) Neujni reim je aktiviran (iskljuen zvuk) Neujni reim je aktiviran (iskljueno vibriranje)

Prvi koraci

23

Ikona

Definicija Reim letenja je aktiviran Reprodukcija muzike je u toku Reprodukcija muzike je pauzirana FM radio radi u pozadini Pojavila se greka ili se zahteva oprez Nivo napunjenosti baterije Trenutno vreme

Korienje S olovke i ekrana osetljivog na dodir


Ekran osetljiv na dodir na ureaju omoguava vam da lako birate stavke ili obavljate funkcije. Saznajte osnovne postupke za korienje ekrana osetljivog na dodir. Nemojte da koristite otre predmete da ne biste izgrebali ekran osetljiv na dodir. Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir doe u kontakt sa drugim elektrinim ureajima. Elektrostatiko pranjenje moe da dovede do kvara ekrana osetljivog na dodir. Ne dozvolite da ekran osetljiv na dodir doe u kontakt sa vodom. Ekran na dodir moda nee raditi ispravno u vlanim uslovima ili kada doe u dodir sa vodom. Nemojte savijati S olovku. Vrh S olovke se ne moe menjati.

Prvi koraci

24

Za optimalno korienje ekrana osetljivog na dodir, pre nego to ponete da koristite telefon, uklonite nalepnicu za zatitu ekrana. Rezervnu S olovku moete da nabavite kod lokalnog prodavca Samsung proizvoda. Ako vaa S olovka ne radi ispravno, odnesite je u Samsungov servisni centar. Za najbolje rezultate, S olovku drite uspravno na ekran osetljiv na dodir i izbegavajte da je koristite pod otrim uglovima.

Upravljajte ekranom na dodir sledeim postupcima: Kuckanje: Jednom dodirnite prstom ili isporuenom S olovkom da biste izabrali ili pokrenuli meni, opciju ili aplikaciju. Kuckanje i dranje: Kucnite stavku i zadrite je vie od 2 sekunde da biste otvorili listu opcija. Prevlaenje: Kucnite i povucite prst nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste doli do stavki sa listi. Prevlaenje i putanje: Kucnite i drite prstom stavku, a zatim prevucite prstom da biste je pomerili. Dvostruko kuckanje: Kucnite dvaput brzo prstom da biste uveali ili umanjili prikaz dok gledate fotografije ili web sajtove. Dodatne radnje moete da izvedete pomou unapreene S olovke koja je isporuena uz va ureaj. str. 43 Ureaj e iskljuiti ekran na dodir ukoliko ne koristite ureaj odreeni vremenski period. Da biste ukljuili ekran, pritisnite taster za ukljuivanje ili taster Poetak. Takoe, moete da podesite vreme pozadinskog svetla. U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Ekran Vreme iskljuivanja ekrana.

Prvi koraci

25

Zakljuavanje ili otkljuavanje ekrana osetljivog na dodir i tastera


Moete da zakljuate ekran osetljiv na dodir i tastere da biste spreili bilo kakav neeljeni rad ureaja. Da zakljuate, pritisnite taster za ukljuivanje. Da biste otkljuali, ukljuite ekran pritiskom na taster za ukljuivanje ili taster Poetak, kucnite bilo gde na ekranu, a zatim prevucite izvan velikog kruga. Moete da aktivirate funkciju zakljuavanja ekrana da biste spreili druge da koriste ili pristupaju vaim linim podacima i informacijama sauvanim na ureaju. str. 33

Upoznavanje ekrana u pasivnom reimu rada


Kada je ureaj u pasivnom reimu rada, moete da vidite ekran u pasivnom reimu rada. U pasivnom reimu rada moete da vidite ikone indikatora, widget-e, preice do aplikacija i druge stavke. Ekran u pasivnom reimu rada ima viestruke panele. Idite ulevo ili udesno do panela ekrana u pasivnom reimu rada. Takoe, moete da izaberete taku na dnu ekrana da biste direktno preli na odgovarajui ekran.

Dodavanje stavki na ekranu u pasivnom reimu


Moete da prilagodite ekran u pasivnom reimu rada tako to ete dodati preice za aplikacije ili za stavke, widget-e ili foldere u aplikacijama. Da biste dodali stavku ekranu u pasivnom reimu rada,

rada

1 Pritisnite [ 2

] Dodaj ili kucnite i drite praznu povrinu na ekranu u pasivnom reimu rada. Izaberite kategoriju stavke stavka: Widget-i: Dodajte widget-e na ekran u pasivnom reimu rada. Preice: Dodajte preice za stavke, kao to su aplikacije, markeri i kontakti. Folderi: Dodajte novu fasciklu ili fasciklu preice. Tapeti: Postavite sliku za pozadinu.
Prvi koraci

26

Pomeranje stavki na ekranu u pasivnom reimu


1 Kucnite i drite stavku. 2 Prevucite stavku na novu lokaciju.
rada

Uklanjanje stavki sa ekrana u pasivnom reimu


1 Kucnite i drite stavku.
rada
Kanta za otpatke se pojavljuje u dnu ekrana u pasivnom reimu rada.

2 Prevucite stavku do kante za otpatke. 3 Kada stavka postane crvena, otpustite je.

U pasivnom reimu rada ili tokom korienja aplikacije, kucnite povrinu indikatora ikona i prevucite prstom nadole da biste otvorili panel za obavetenja. Moete da aktivirate ili deaktivirate funkcije beine veze i da pristupite listi obavetenja o porukama, pozivima, dogaajima ili statusa procesa. Da biste sakrili panel, povucite dno liste nagore. U panelu za obavetenja, moete da koristite sledee opcije: Wi-Fi: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju WLAN mree. str. 137 Bluetooth: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Bluetooth beine mree. str. 135 GPS: Aktiviranje ili deaktiviranje Bluetooth funkcije. Zvuk: Aktivirajte ili deaktivirajte neujni reim. Ekran rotacija: Aktiviranje ili deaktiviranje funkcije automatske rotacije. tednja napajanja: Aktiviranje ili deaktiviranje reima tednje energije. Dostupne opcije mogu da se razlikuju to zavisi od regiona ili provajdera usluga.

Korienje panela sa obavetenjima

Prvi koraci

27

Dodavanje ili uklanjanje panela na ekranu u


Moete da dodate ili uklonite pasivne panele ekrana da biste organizovali videte.

pasivnom reimu rada

1 U pasivnom reimu rada, pritisnite [

2 Dodavanje, uklanjanje ili reorganizacija panela:

] Izmeni. Moete i da stavite dva prsta na ekran i privuete ih da biste preli u reim izmena. Da biste uklonili panel, kucnite i zadrite sliicu panela i prevucite je do kante za otpatke u dnu ekrana. Da biste dodali novi panel izaberite . Da biste promenili redosled panela, kucnite i zadrite sliicu panela, a zatim je prevucite na novu lokaciju. ].

3 Kada zavrite, pritisnite [

Pristupanje aplikacijama
Da biste pristupili aplikacijama na ureaju, listi aplikacija.

1 U pasivnom reimu rada, izaberite Aplikacije da biste pristupili 2 Predite levo ili desno na sledeci ekran.
Takoe, moete izabrati taku na dnu ekrana da se direktno prebacite na odgovarajui ekran.

Prvi koraci

28

3 Izaberite aplikaciju.

Kada koristite aplikaciju koju vam obezbeuje kompanija Google, morate da imate Google nalog. Moete da dodate preicu za aplikaciju tako to ete kucnuti i drati ikonu odgovarajue aplikacije sa liste aplikacija. Moete da pomerite ikonu preice na bilo koju lokaciju na pasivnom ekranu.

4 Pritisnite [

] da biste se vratili na prethodni ekran ili pritisnite taster Poetna strana da biste se vratili na ekran u pasivnom reimu rada. Ukoliko zarotirate ureaj tokom korienja neke funkcije, interfejs e se automatski rotirati. Da biste spreili rotiranje interfejsa, otvorite panel sa obavetenjima i izaberite Ekran rotacija.

Organizacija aplikacija

Aplikacije u listi aplikacija moete da reorganizujete promenom njihovog redosleda ili njihovim grupisanjem u kategorije.

1 U listi aplikacija, pritisnite [ ] Izmeni OK. 2 Kucnite i drite ikonu aplikacije. 3 Prevucite ikonu aplikacije na novu lokaciju. 4

Moete da pomerite ikonu aplikacije na drugi ekran. Takoe, moete da pomerite aplikacije koje najee koristite pored tastera Poetak. Pritisnite [ ] Sauvaj.

Prvi koraci

29

Da biste dodali fasciklu ili panel na ekran u pasivnom reimu rada,

1 U listi aplikacija, pritisnite [ ] Izmeni. 2 Kucnite i drite ikonu aplikacije. 3 Prevucite ikonu aplikacije do Dodaj folder ili Dodaj stranu u
donjem delu ekrana.

4 Prevucite Dodaj folder ili Dodaj stranu na ekran u pasivnom 5 Ako ste dodali folder, unesite ime i izaberite OK. 6 Pritisnite [ ] Sauvaj.
Da biste promenili redosled panela,

reimu rada. Nova fascikla ili panel koji sadri aplikacije se dodaje na ekran u pasivnom reimu rada.

1 U listi aplikacija, stavite dva prsta na ekran i privucite ih. 2 Kucnite i zadrite sliicu panela, a zatim je prevucite na novu
lokaciju.

Pristupanje nedavnim aplikacijama


2 Izaberite aplikaciju.
kojima ste nedavno pristupali.

1 Pritisnite i drite taster Poetak da biste pregledali aplikacije

Prvi koraci

30

Upotreba menadera zadataka

Va ureaj je multitasking ureaj, zato istovremeno moete da pokrenete vie od jedne aplikacije. Ipak, zahtevan multitasking (istovremeni rad vie programa) moe da dovede do prekida veze, zamrzavanja, problema sa memorijom ili dodatne potronje energije. Da biste izbegli ove probleme zatvorite nepotrebne programe pomou menadera zadataka.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Da biste zatvorili aplikaciju, izaberite Izai.
Prilagoavanje ureaja
Menader zadataka Aktivne aplikacije. Pojavljuje se lista svih trenutno pokrenutih aplikacija na ureaju.

Da biste zatvorili sve aktivne aplikacije, izaberite Iskljui sve.

Iskoristite dodatne mogunosti ureaja tako to ete ga prilagoditi svojim potrebama.

Podeavanje trenutnog vremena i datuma


2 Podesite vreme i datum i izmenite ostale opcije.
Podeavanja Datum i vreme.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite

Ukljuivanje ili iskljuivanje zvune tastature


U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Zvuk Dodirni zvuke.

Podeavanje jaine tona zvona

Pritisnite taster za jainu zvuka nagore ili nadole da biste podesili jainu tona zvona.

Prvi koraci

31

Da biste iskljuili ili ukljuili zvuk ureaja, uinite neto od sledeeg: U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Telefon , a zatim kucnite i zadrite . Pritisnite i drite taster za ukljuivanje i izaberite Neujni reim. Otvorite panel za obavetenja na vrhu ekrana i izaberite Zvuk.

Prebacivanje na neujni reim

Promena tona zvona

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite ton zvona sa liste, a zatim izaberite OK.
Podeavanja Zvuk Ton zvona telefona.

Biranje tapeta za ekran u pasivnom reimu rada


1 U pasivnom reimu rada pritisnite [ ] Tapet opcija. 2 Izaberite sliku. 3 Ako ste izabrali sliku iz galerije, izaberite Sauvaj.
Ako ste izabrali animirani tapet, izaberite Postavi tapet. Ako ste izabrali sliku tapeta, izaberite Postavi tapet Sauvaj. Samsung nije odgovoran za neodgovarajuu upotrebu podrazumevanih slika ili tapeta koji se nalaze na ureaju.

Prilagoavanje osvetljenja na ekranu


Podeavanja Ekran Osvetljenje. osvetljenje.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ponitite izbor u polju za potvrdu pored opcije Automatsko 3 Prevucite kliza da biste prilagodili osvetljenost. 4 Izaberite OK.

Osvetljenost ekrana koju podesite uticae na brzinu potronje energije baterije na ureaju.
Prvi koraci

32

Podeavanje zakljuavanja ekrana

Moete da zakljuate ekran osetljiv na dodir aktivacijom funkcije zakljuavanja ekrana. Va ureaj e traiti kod za otkljuavanje svaki put kada ukljuite ureaj ili otkljuate dodirni ekran. Ukoliko zaboravite kod za otkljuavanje, odnesite ureaj u Samsungov servisni centar da ga otkljuaju. Samsung ne snosi odgovornost za gubitak bezbednosnih kodova ili linih podataka, niti u sluaju nastanka druge tete do koje je dolo usled korienja nelegalnog softvera.

Podeavanje otkljuavanja putem prepoznavanja lica

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite

2 3 Prilagodite ureaj tako da se vae lice uklapa u sliku. 4 Kada se vae lice pravilno snimi, izaberite . 5 Dovrite podeavanje sekundarnog koda za otkljuavanje.
Postavljanje potpisa za otkljuavanje

Podeavanja Bezbednost Zakljuavanje ekrana Otkljuavanje lica. Izaberite .

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Podesi ga. 3 Nacrtajte potpis, pa izaberite Nastavi.
otkljuavanje.

Podeavanja Bezbednost Zakljuavanje ekrana Potpis.

4 Zavrite podeavanje sekundarnog PIN-a ili oblika za

Tri puta ponovite 3. korak da biste podesili otkljuavanje pomou potpisa.

Prvi koraci

33

Podeavanje eme otkljuavanja

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite


Naredna.

2 Pogledajte uputstva na ekranu i primer ema, a zatim izaberite 3 Iscrtajte emu tako to ete prevlaiti prstom da biste povezali 4 Ponovo iscrtajte oblik za potvrdu i izaberite Potvrdi.
Podeavanje PIN-a za otkljuavanje
najmanje 4 take i izaberite Nastavi.

Podeavanja Bezbednost Zakljuavanje ekrana Oblik.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesite novi PIN kod (brojani) i izaberite Nastavi. 3 Ponovo unesite PIN i izaberite OK.
Podeavanje lozinke za otkljuavanje

Podeavanja Bezbednost Zakljuavanje ekrana PIN kod.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesite novu ifru (slovna i brojana) i izaberite Nastavi. 3 Ponovo unesite PIN i izaberite OK.

Podeavanja Bezbednost Zakljuavanje ekrana ifra.

Zakljuavanje SIM ili USIM kartice

Ureaj moete da zakljuate pomou PIN-a koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesite PIN i izaberite OK.

Podeavanja Bezbednost Podesi zakljuavanje SIM kartice Zakljuaj SIM karticu.

Prvi koraci

34

Kada je omogueno SIM zakljuavanje, morate da unesete PIN svaki put kada ukljuite ureaj. Ako previe puta unesete pogrean PIN, SIM ili USIM kartica e se blokirati. Morate da unesete PIN kod klju (PUK) da biste odblokirali SIM ili USIM karticu. Ako blokirate svoju SIM ili USIM karticu unoenjem pogrenog PUK koda, odnesite karticu kod svog mobilnog operatera da je odblokira.

Aktiviranje funkcije Pronai moj mobilni ureaj

Kada neko ubaci novu SIM ili USIM karticu u va ureaj, funkcija Pronai moj mobilni ureaj e automatski poslati broj kontakta naznaenim primaocima kako bi vam pomogao da pronaete i vratite svoj ureaj. Da biste koristili ovu funkciju, potrebno je da imate Samsung nalog za daljinsku kontrolu ureaja preko Interneta.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Prijava.

Podeavanja Bezbednost Upozorenje o SIM promeni.

3 Unesite svoju adresu e-pote i lozinku za svoj Samsung nalog, a 4 Izaberite Primaoci poruke upoz. 5 Ponovo unesite ifru za va Samsung nalog i izaberite OK. 6 Unesite broj telefona, ukljuujui i pozivni broj za zemlju (sa 7 Unesite tekstualnu poruku koja e biti poslata primaocima. 8 Izaberite Gotovo.
znakom +). zatim izaberite Prijava.

Da biste kreirali Samsung nalog, izaberite Kreiraj novi nalog.

Preko interneta moete da kontroliete izgubljeni ureaj. Posetite www.samsungdive.com da biste pogledali detaljne informacije o ovoj funkciji.

Prvi koraci

35

Unos teksta
Moete da unesete tekst odabirom slova na virtuelnoj tastaturi ili unoenjem rukopisa na ekranu. Nije mogue unositi tekst na nekim jezicima. Da biste uneli tekst, morate da promenite jezik pisanja na neki od podranih jezika. str. 169

Promena tipa tastature


2

1 U polju za unos teksta, kucnite na oblast ikona indikatora i

prevucite je nadole da biste otvorili panel sa obavetenjima. Izaberite Izaberi nain unosa tip tastature.

Unos teksta pomou Google funkcije unosa


1 Da biste dodali jezik za prepoznavanje glasa izaberite jezik 2 Izgovorite tekst u mikrofon. 3 Kada zavrite, izaberite .
.

glasom

Unos teksta korienjem Swype tastature


2 Nastavite sve dok ne zavrite re.
odvajanja prsta od ekrana.

1 Izaberite prvo slovo rei i prevucite prst do drugog slova bez

Prvi koraci

36

3 Podignite prst. 4 Kada se na ekranu prepozna pravilno napisana re, izaberite 5 Ponovite korake 1-4 da biste dovrili tekst.

da biste ubacili razmak. Ako ureaj ne prepozna re, izaberite neku alternativnu re sa liste koja e se pojaviti.

Za unos teksta moete i kucnuti na tastere. Moete da kucnete i zadrite taster da biste uneli karaktere iznad tastera. Kada kucnete i zadrite taster dok se ne pojavi lista karaktera, moete uneti specijalne znake i simbole.

Takoe, moete da koristite i sledee tastere:

1 2 3 4 Broj 1 2 3 4 5 6 Funkcija Izmena veliine slova.

5 6 7 8

Pristup podeavanjima za tastaturu (kucnite i zadrite). Zamena izmeu reima Broj/simbol i ABC reima. Promena jezika unosa; Promena jezika unosa (kucnite i zadrite). Izbriite unos. Zaponite novi red.

Prvi koraci

37

Broj 7 8

Funkcija Unos teksta glasom. Ova funkcija moda nee biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Unesite razmak.

Unoenje teksta korienjem Samsungove


1 Izaberite
tastature
Tipovi tastature u uspravnom poloaju i izaberite metod unosa teksta (QWERTY ili tradicionalna tastatura).

2 Unesite tekst odabirom alfanumerikih tastera ili pisanjem po


ekranu. Radi pogodnosti moete da podesite da se tastatura pojavljuje na bilo kojoj strani ekrana kada tekst unosite jednom rukom. Da biste koristili ovu funkciju izaberite Rad jednom rukom.

Takoe, moete da koristite i sledee tastere:

1 2 3 4 Broj 1 2 Funkcija Izmena veliine slova.

5 6 7 8

Prebacivanje izmeu reima Simbol/broj i ABC reima.

Prvi koraci

38

Broj 3

Funkcija Pristup podeavanjima za tastaturu; Promena tipa tastature (kucnite i zadrite). Unos teksta glasom; Ova ikona je dostupna samo kada aktivirate funkciju unosa glasom za Samsung tastaturu. Ova funkcija moda nee biti dostupna u zavisnosti od izabranog jezika unosa. Izbriite unos. Zaponite novi red. Prebacivanje na reim rukopisa. str. 49 Unesite razmak.

5 6 7 8

Kopiranje i lepljenje teksta

U polju za unos teksta moete da koristite funkciju kopiranja i lepljenja da biste tekst upotrebili u drugim aplikacijama.

1 Kucnite i drite pasus teksta. 2 Prevucite ili da biste izabrali tekst. 3 Izaberite da biste ga kopirali ili da biste isekli tekst i
postavili ga u privremenu memoriju.

4 U drugoj aplikaciji, postavite kursor gde elite da nalepite tekst. 5 Izaberite Zalepi da biste uneli tekst iz privremene
memorije u polje za unos teksta.

Prvi koraci

39

Preuzimanje aplikacija iz Play prodavnice


Funkcije vaeg ureaja mogu da se proire instaliranjem dodatnih aplikacija za Android platformu. Play prodavnica vam prua jednostavan i brz nain kupovine igara i mobilnih aplikacija.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Va ureaj e sauvati korisnike datoteke iz preuzetih aplikacija u internoj memoriji.

Instalacija aplikacija
.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Play 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, proitajte opte 3 Potraite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.
uslove korienja, a zatim izaberite .

Deinstalacija aplikacije
.

1 Na glavnom ekranu Play prodavnice, pritisnite [ 2 Izbor stavke. 3 Izaberite .

] Moje

Prvi koraci

40

Preuzimanje fajlova sa mree


Fajlovi koje preuzmete sa Interneta mogu da sadre viruse koji e otetiti va ureaj. Da biste smanjili rizik preuzimajte datoteke samo iz izvora u koje imate poverenja. U neke medijske fajlove je ukljueno upravljanje digitalnim pravima kako bi se zatitila autorska prava. Ova zatita moe da vas sprei da preuzmete, kopirate, izmenite ili prenesete neke fajlove. Da biste preuzeli fajlove sa Interneta, Internet.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Potraite fajl ili aplikaciju i preuzmite je.

Da biste instalirali preuzete aplikacije sa web strana koje nisu Play prodavnica, morate da izaberete Podeavanja Bezbednost Nepoznati izvori OK.

Sinhronizovanje podataka
Moete da sinhronizujete podatke sa razliitim web serverima i napravite rezervne kopije ili vratite podatke. Kada se sinhronizacija zavri, ureaj e ostati povezan sa Internetom. Ako se izvri promena podataka, aurirane informacije e automatski biti sinhronizovane izmeu vaeg ureaja i Web servera. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Prvi koraci

41

Konfigurisanje naloga servera

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 3 Sledite uputstva na ekranu da biste dovrili konfigurisanje
naloga. Podeavanja Nalozi i sinhronizacija. Izaberite Dodaj nalog tip naloga.

Aktiviranje automatske sinhronizacije


2 Izaberite nalog. 3 Izaberite aplikacije koje elite da sinhronizujete.
Podeavanja Nalozi i sinhronizacija.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

Da biste iskljuili aplikacije iz automatske sinhronizacije, uklonite znak iz polja za potvrdu pored naziva aplikacija.

Runo sinhronizovanje podataka


Podeavanja Nalozi i sinhronizacija.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite nalog. 3 Izaberite Sinhronizuj sada. Ureaj e poeti da sinhronizuje
podatke za koje ste podesili sinhronizaciju.

Prvi koraci

42

Korienje specijalnih funkcija


Va ureaj moe da se koristi kao mona belenica, zahvaljujui viestrukim opcijama koje vam pomau da unesete tekst, uhvatite crtee i koristite kontrolu pokreta ili glasovne komande.

Nauite osnovne radnje sa S olovkom


Va ureaj se isporuuje sa specijalizovanom S olovkom. Da bi ste izvrili sledee radnje, najpre uklonite S olovku iz slota na dnu svoga ureaja.

S olovkom ne moete da pritiskate tastere osetljive na dodir. Kuckanje: Kucnite stavku ili oblast na ekranu da biste izabrali stavku, otvorili meni ili pokrenuli aplikaciju. Kuckanje i dranje: Kucnite i zadrite S olovku na stavci due od dve sekunde. Dvostruko kuckanje: Brzo dva puta kucnite stavku ili oblast na ekranu. Brzo prevlaenje: Kucnite oblast na ekranu, a zatim polako povucite S olovku nagore, nadole, nalevo ili nadesno da biste se pomerali kroz listu ili ekrane. Nacrtajte: Nacrtajte liniju ili oblik na tabli za crtanje. Napiite: Napiite tekst na tabli za rukopis.

Korienje specijalnih funkcija

43

Nauite napredne radnje sa S olovkom


Pritisnite i drite taster sa strane S olovke, a zatim obavite sledee radnje:

Nazad
Prevucite S olovku ulevo da biste se vratili na prethodni ekran.

Meni
Prevucite S olovku nagore da biste otvorili listu dostupnih opcija na trenutnom ekranu.

Snimak ekrana
Kucnite i drite ekran da biste snimili sliku ekrana. Nakon snimanja slike ekrana, moete po njoj da crtate ili da je opseete. Ureena slika e biti sauvana u fascikli Moji fajlovi Pictures Screenshots Capture_Edited. Sliku ekrana ne moete da snimite dok koristite neke funkcije.

Korienje specijalnih funkcija

44

Brza beleka
Dvaput kucnite da biste pokrenuli funkciju Brze beleke.

Uenje pokreta
Ugraeno prepoznavanje pokreta vam omoguava unapreene kontrole. Radnje moete da izvrite pomeranjem ureaja ili pomeranjem ruku. Da biste koristili neke od ovih funkcija morate najpre da aktivirate funkciju prepoznavanja pokreta. U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Pokret Aktiviranje pokreta.

Protresanje
Protresite svoj ureaj da biste potraili ureaje sa aktivnom funkcijom Bluetooth ili Kies air.

Korienje specijalnih funkcija

45

Dvostruko kuckanje
Dok koristite funkciju glasovne komunikacije, pokrenite prepoznavanje govora tako to ete dvaput brzo kucnuti na ureaj.

Nagib
Dok drite ureaj sa dve ruke, kucnite i drite dve take na ekranu, a zatim nagnite ureaj napred-nazad da biste umanjili ili uveali prikaz.

Korienje specijalnih funkcija

46

Prevlaenje rukom
Prevucite rukom preko ekrana da biste napravili snimak ekrana. Slika e biti sauvana u ostavi i fascikli Moji fajlovi Pictures Screenshots.

Sliku ekrana ne moete da snimite dok koristite neke funkcije.

Dodirivanje dlanom
Dodirnite ekran dlanom da biste pauzirali reprodukciju medija ili iskljuili ton radija.

Korienje specijalnih funkcija

47

Kucnite i obrnite
Kucnite na taku na ekranu i zadrite je, a zatim je uvijajte da biste rotirali sliku.

Panovanje
Kucnite i drite stavku na ekranu, a zatim pomerite ureaj ulevo ili udesno da pomerili stavku na sledeu stranu ekrana u pasivnom reimu ili na sledeu listu aplikacija.

Korienje specijalnih funkcija

48

Obrni
Postavite ureaj prednjom stranom nadole da biste iskljuili tonove zvona, pauzirali reprodukciju medija ili iskljuili FM radio (kada se koristi zvunik).

Korienje reima rukopisa


Sa Samsung tastature moete da preete u reim rukopisa da biste lake unosili tekst. Da biste preli u reim rukopisa izaberite .

Korienje specijalnih funkcija

49

Napiite tekst na tabli za rukopis. Kada ureaj prepozna ispravnu da biste je uneli u polje za unos teksta. U re, izaberite suprotnom, izaberite re iz liste alternativnih rei.

U reimu rukopisa moete da koristite mnotvo pokreta da biste uredili tekst. Za detaljnije informacije o pokretima izaberite Podeavanja rukopisa Vodi. Da biste preli na Samsung tastaturu izaberite .

Prepoznavanje olovke

Va ureaj moe da prepozna unos pomou S olovke. Kada kucnete polje S olovkom ureaj e otvoriti tablu za rukopis. Da biste koristili ovu funkciju izaberite Detekcija olovkom.

Vodi za unos teksta rukopisom

Kada napiete jedan karakter, napiite sledei. Napiite svako slovo udesno od prethodnog karaktera. Ako nacrtate akcenat iznad prethodnog karaktera, on moe da bude prepoznat kao novi karakter. -- Npr. nije prepoznato.

Korienje specijalnih funkcija

50

Piete karaktere uspravno (nemojte da piete koso). -- Npr. prepoznato

-- Npr. nije prepoznato.

Nemojte da piete karaktere jedan na drugom. -- Npr. prepoznato

-- Npr. nije prepoznato.

Veina jezika moe da prepozna ne samo pojedinane karaktere, ve i karaktere pisane zajedno da ine re. (Ovo se odnosi na podravanje rei i izraza.) Jezici koji podravaju i ne podravaju rei i izraze treba da budu navedeni u ovom vodiu. (Svi jezici koji podravaju SIP za rukopis treba da podravaju rei i izraze.)

Korienje specijalnih funkcija

51

-- Jezici koji podravaju rei i fraze: English UK, English US, etina, , Dansk, Deutsch, , Espaol, Eesti, Suomi, Franais, Hrvatski, Magyar, slenska, Italiano, , , Lietuvi, Latvieu, Norsk, Nederlands, Polski, Portugus, Romn, , Slovenina, Slovenina, Srpski, Svenska, Trke, -- Podravanje prepoznavanja pojedinanih karaktera

-- Podravanje prepoznavanja rei i izraza

U nekim jezicima, pisanje kurzivom moe da bude prepoznato. (Prepoznavanje pisanja kurzivom) -- Za sve jezike u kojima se prepoznaje pisanje kurzivom, povezano pisanje karaktera takoe treba da bude prepoznato. -- Za jezike kod kojih pisanje kurzivom nije prepoznato, karaktere treba pisati odvojeno. -- Jezici koji nemaju i ne podravaju pisanje kurzivom treba da budu navedeni u ovom vodiu. -- Jezici koji podravaju pisanje kurzivom: English UK, English US, Deutsch, Espaol, Franais, Italiano, Nederlands, Portugus -- Jezici koji ne podravaju pisanje kurzivom: etina, , , Eesti, Hrvatski, Magyar, slenska, , , Lietuvi, Latvieu, Polski, Romn, , Slovenina, Slovenina, Srpski, Trke, , Dansk, Suomi, Norsk, Svenska

Korienje specijalnih funkcija

52

-- Npr. Jezik koji podrava pisanje kurzivom: English

-- Npr. Jezik koji ne podrava pisanje kurzivom:

Kada piete vie od jedne linije, proverite da li ste ostavili dovoljno mesta. -- Npr. prepoznato

-- Npr. nije prepoznato.

Korienje specijalnih funkcija

53

Upotreba S Memo
Pomou funkcije S Memo moete da kreirate beleke sa obogaenim sadrajem crtanjem skica ili dodavanjem fotografija ili zvunih zapisa.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


S Memo.

2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za 3 Izaberite


potvrdu pored opcije Ne prikazuj ponovo, a zatim izaberite opciju Gotovo. . Da biste uneli tekst pomou tastature, izaberite .

4 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.

Ponavljanje poslednje aktivnosti.

Ponitavanje poslednje aktivnosti. Brisanje teksta ili skice; Promenite debljinu gumice ili opozovite unos (kucnite dvaput). Unesite tekst preko tastature. Crtanje skice; Promenite postavke olovke (kucnite dvaput). Prebacujte se sa reima prikaza i ureivanja.

Korienje specijalnih funkcija

54

Da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke, kucnite dvaput na .

1 2 3 4 Broj 1 2 3 4 Funkcija Promena tipa olovke. Promena debljine linije. Promenite boju olovke. Otvorite da biste prikazali vie boja ili promenili senenje boje. Promena senenja boje dostupna je kad odaberete marker.

Korienje specijalnih funkcija

55

5 Dodajte fotografiju i zvuni zapis.

Oznaite beleku kao vanu.

Dodajte audio klip snimanjem glasova ili drugih zvukova. Dodajte sliku ili tekst.

6 Kada zavrite, izaberite uvaj.

Da biste dodali stranicu, izaberite . str. 115 Takoe moete da promenite sliku pozadine beleke. Pritisnite [ ] Promeni pozadinu slika. Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Kad je uvean, povucite sa dva prsta da biste listali kroz ekran.

Za vie informacija o prikazivanju i ureivanju beleki, ili korienju drugih funkcija beleke, pogledajte stranu 115.

Korienje specijalnih funkcija

56

Upotreba S Note
Pomou S beleke moete da kreirate beleke umetanjem razliitog multimedijskog sadraja u beleke i dodavanjem preice za beleku na ekranu u pasivnom reimu rada.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite obrazac. 3 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.
S Note.

Ponavljanje poslednje aktivnosti.

Ponitavanje poslednje aktivnosti. Brisanje teksta ili skice; Promenite debljinu gumice ili opozovite unos (kucnite dvaput). Unesite tekst preko tastature; Promenite postavke teksta (dvaput tapnite). Korienje alatke za produktivnost. Crtanje skice; Promenite postavke olovke (kucnite dvaput). Prebacujte se sa reima prikaza i ureivanja.

Korienje specijalnih funkcija

57

4 Dodajte fotografiju i zvuni zapis.

Oznaite beleku kao vanu. Dodajte audio klip snimanjem glasova ili drugih zvukova. Dodajte multimedijalnu datoteku, na primer tekst, sliku ili audio klip.

5 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Da biste dodali stranicu, izaberite . Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Kad je uvean, povucite sa dva prsta da biste listali kroz ekran.

Za vie informacija o prikazivanju i ureivanju napomena, ili korienju drugih funkcija napomena, pogledajte stranu 118.

Korienje specijalnih funkcija

58

Prilikom kreiranja napomene, moete da promenite sledee atribute: Da biste promenili tip olovke, debljinu linije ili boju olovke, kucnite dvaput na .

Promena atributa olovke ili teksta

1 2 3 4 Broj 1 2 3 4 5

Funkcija Promena tipa olovke. Promena debljine linije. Promenite boju olovke. Otvorite da biste prikazali vie boja ili promenili senenje boje. Promena senenja boje dostupna je kad odaberete marker. uvanje aktivnih postavki kao profil olovke. .

Da biste promenili atribute teksta, kucnite dvaput 1 2 3

Korienje specijalnih funkcija

59

Broj 1 2 3

Funkcija Izaberite opciju. Prikaz ili promena aktivnih atributa. Promena boje teksta.

Vodi za formule i brojeve pisane rukopisom

Napiite formulu u jednom redu. Ako napiete dugaku formulu i formulu koja sadri vie od jednog reda, ureaj nee ispravno konvertovati formulu.

Korienje specijalnih funkcija

60

Zagrada koja nije zatvorena ili nedostajui broj u kvadratnom korenu e privremeno dovesti do neispravne konverzije formule. Formula e biti kompletna kad budete zavrili sa pisanjem formule.

Kad crtate strelicu, crtajte prvo telo strelice.

Kad crtate vrh strelice, crtajte u jednom potezu.

Korienje specijalnih funkcija

61

Koristite tablu za brze beleke


Iz bilo kog ekrana moete da kreirate brzu beleku teksta ili skice. biste otvorili tablu za brzu beleku.

1 Dok drite pritisnuto dugme S olovke, kucnite ekran dvaput da 2 Unesite tekst ili nacrtajte skicu.
Kreirajte novu beleku. Ponavljanje poslednje aktivnosti.

Ponitavanje poslednje aktivnosti. Brisanje teksta ili skice; Promenite debljinu gumice ili opozovite unos (kucnite dvaput). Crtanje skice; CPromenite postavke olovke, na primer vrstu olovke, debljinu linije ili boju olovke (dvaput tapnite).

Unesite tekst preko tastature.

3 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Korienje specijalnih funkcija

62

Upotreba S planera
Va ureaj vam daje moan planer koji vam omoguava da jednostavnije i efikasnije organizujete svoj raspored i zadatke. Moete da kreirate i prikaete dogaaje, dodajete stavke i menjate reime prikaza. Da biste pokrenuli S Planer, u pasivnom reimu, otvorite spisak aplikacija, a zatim izaberite S planer.
Dodajte dogaaj ili zadatak kalendara. Izaberite dananji datum. Podesite koje kalendare elite da prikaete. Sakrijte ili prikaite kartice sa reimom prikaza.

Korienje specijalnih funkcija

63

Kreirajte dogaaj ili zadatak


Kreiranje dogaaja: S planer .

Zadaci i napomene koje kreirane ne mogu da budu sinhronizovani sa funkcijom Google Calendar

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kontakta, 3 Izaberite Dodaj dogaaj, a zatim unesite detalje.

izaberite Gotovo.

4 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.


Da kreirate zadatak: S planer

Da biste pretraili i dodali prikaz lokacije, izaberite . Da biste dodali beleku, izaberite opciju Beleke Kreiraj S beleku, Povei sa S belekom ili Povei S Note dogaajem. Da biste dodali fotografiju, izaberite opciju Slike Slikaj ili Slike.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Dodaj zadatak, a zatim unesite detalje.
. Da biste dodali beleku, izaberite opciju Beleke Kreiraj S beleku, Povei sa S belekom ili Povei S Note dogaajem. Da biste dodali fotografiju, izaberite opciju Slike Slikaj ili Slike.

3 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Korienje specijalnih funkcija

64

Da biste izabrali dogaaj ili zadatak iz beleke, Ova funkcija je dostupna samo za engleski i korejski jezik.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Brzo dodavanje, a zatim unesite detalje. 3 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.
S planer .

Ureaj e automatski da klasifikuje detalje u tekstu i da ih unese u odgovarajua polja.

Za vie informacija o promeni reima prikaza ili prikazu dogaaja i zadataka, pogledajte stranu 112.

Dodavanje beleke
S planer.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Promenite reim prikaza na meseni prikaz (ako je potrebno). 3 Kucnite i zadrite dan da biste kreirali skicu beleke. 4 Unesite detalje i izaberite opciju Sauvaj.
Korienje Glasovne komunikacije
Ugraeno prepoznavanje glasa vam omoguava da brzo i lako pokrenete aplikacije i funkcije. Kada su vam ruke zauzete drugim stvarima ili niste u mogunosti da gledate u ekran ureaja, kao na primer dok vozite, moete da izgovorite komandu da biste izvrili aktivnost. Da biste pokrenuli funkciju glasovne komande, brzo pritisnite dvaput taster Poetna strana. Ako pokreete aplikaciju po prvi put, videete informacije vodia i pomoi. Nakon toga, videete glavni ekran Glasovne komunikacije. Ova funkcija moda nije dostupna za neke jezike. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Korienje specijalnih funkcija

65

Pristupite informacijama pomoi. Deaktivirajte ili aktivirajte funkciju komande glasom.

Izaberite kategoriju komande glasom.

Pokreni funkciju glasovne komande.

Da biste prikazali dostupne glasovne komande, izaberite kategoriju pod What can I say?

Uenje glasovnih komandi

Korienje glasovnih komandi

1 Na ekranu Glasovne komunikacije, uradite jedno od sledeeg:


Izaberite kategoriju u kojoj elite da prikaete dostupne komande. Izaberite Tap & Speak da biste pokrenuli funkciju glasovne komande. Moete da izgovorite glasovnu komandu za bilo koji tip funkcije.

2 Izgovorite komandu u mikrofon, a zatim izaberite opciju Done. 3 Izgovorite dodatne komande da biste odgovorili na glasovni
vodi za funkciju koju ste izabrali.

Korienje specijalnih funkcija

66

Komunikacija
Pozivanje
Saznajte kako da koristite funkcije pozivanja, kao to su upuivanje poziva i odgovaranje na njih, pomou opcija koje su dostupne tokom poziva ili prilagoavanje i korienje funkcija vezanih za pozive.

Pozivanje ili odgovaranje na poziv

Moete da koristite dugmad ili dodirni ekran za upuivanje, prihvatanje, prekidanje ili odbijanje poziva. Kada ukljuie senzor za udaljenost, va ureaj se automatski iskljuuje i zakljuava dodirni ekran kako bi spreio nenamerni unos kada drite ureaj pored lica. str. 162 Statiki elektricitet koji stvara vae telo ili odea moe da ometa senzor blizine tokom poziva.

Pozivanje

1 U pasivnom reimu rada izaberite Telefon 2 Izaberite

pozivni broj i broj telefona.

i unesite

3 Da biste zavrili poziv, izaberite Zavr.poz.

da biste uputili govorni poziv. Da biste obavili video poziv izaberite . Koristite imenik za uvanje brojeva koje esto pozivate. str. 108 Da biste brzo pristupili dnevniku poziva kako biste ponovo pozvali brojeve koje ste nedavno birali, izaberite Telefon .

Komunikacija

67

Odgovor na poziv

1 Kada pristigne poziv, prevucite

izvan velikog kruga. Da biste utiali zvuk zvona, pritisnite taster za jainu zvuka dok ureaj zvoni.

2 Da biste zavrili poziv, izaberite Zavr.poz.


Kada pristigne poziv, prevucite izvan velikog kruga. Da biste poslali poruku kada odbijate dolazne pozive, izaberite Odbaci poziv uz slanje poruke. Prvo kreirajte tekstualnu poruku koja e biti poslata pozivaocima. U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Poziv Podesi poruke odbijanja.

Odbijanje poziva

Pozivanje meunarodnog broja


Telefon znak +.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


oblast i broj telefona), a zatim izaberite

, a zatim kucnite i zadrite 0 da biste umetnuli da biste pozvali broj.

2 Unesite ceo broj koji elite da pozovete (pozivni broj za dravu i

Korienje slualica

Kada prikljuite slualice na ureaj, moete jednostavno da odgovarate na pozive i da ih kontroliete: Da biste odgovorili na poziv, pritisnite dugme na slualici. Da biste odbacili poziv, pritisnite i drite dugme na slualici. Da biste stavili poziv na ekanje ili preuzeli poziv na ekanju, pritisnite i drite dugme na slualici. Da biste zavrili razgovor, pritisnite dugme na slualici.

Komunikacija

68

Tokom govornog poziva moete koristiti sledee opcije: Da biste podesili jainu glasa, pritisnite tastere za jainu zvuka nagore ili nadole. Da biste stavili poziv na ekanje, izaberite . Da biste preuzeli poziv na ekanju, izaberite . Da biste uputili drugi poziv, izaberite Dodaj poziv, a zatim birajte novi broj. Da biste odgovorili na drugi poziv, vucite izvan velikog kruga kada se uje ton poziva na ekanju. Ureaj e vas pitati da li elite da zavrite prvi poziv ili da ga stavite na ekanje. Morate da se pretplatite na uslugu poziva na ekanju da biste mogli da koristite ovu funkciju. Da biste otvorili ekran za biranje, izaberite Tastatura. Da bi ste aktivirali funkciju zvunika, pritisnite Zvunik. U bunom okruenju moda e biti tee da ujete neke pozive kada koristite funkciju zvunika. Za bolje audio performanse koristite normalan reim rada telefona. Da biste iskljuili mikrofon na slualicama tako da druga strana ne moe da vas uje, izaberite opciju Iskljui ton. Da biste drugu stranu sluali i priali sa njom pomou Bluetooth slualica, izaberite Slual. Da biste otvorili imenik, pritisnite [ ] Kontakti. Da biste dodali beleku, pritisnite [ ] Beleka. Da biste prelazili sa jednog poziva na drugi, izaberite Zameni. Da biste zapoeli poziv sa vie uesnika (konferencijski poziv), uputite drugi poziv ili odgovorite na njega i izaberite Spoji kada se poveete sa drugom stranom Ponovite postupak da biste dodali jo uesnika. Morate da se pretplatite na uslugu konferencijskog poziva da biste mogli da koristite ovu funkciju.

Korienje opcija u toku govornog poziva

Komunikacija

69

Kada je video poziv u toku moete da koristite sledee opcije: Da biste se prebacili sa prednjeg na zadnje soivo i obrnuto, izaberite Promeni kameru. Da biste iskljuili mikrofon na slualicama tako da druga strana ne moe da vas uje, izaberite opciju Iskljui ton. Da biste sakrili svoju sliku od druge strane, pritisnite [ ] Sakrij me. Da biste izabrali alternativnu sliku koja e biti prikazana drugoj strani, pritisnite [ ] Odlazna slika. Da biste otvorili ekran za biranje broja, pritisnite [ ] Tastatura za biranje. Da biste razgovarali sa sagovornikom pomou Bluetooth slualica, pritisnite [ ] Prebaci na slualice. Da biste aktivirali funkciju zvunika, pritisnite [ ] Zvunik ukljuen. Da biste koristili sliku sagovornika, kucnite i zadrite sliku sagovornika. Moete da snimite sliku ekrana ili da snimite video poziv. U mnotvu sluajeva je nelegalno da snimate razgovor bez dozvole. Uvek zatraite od sagovornika dozvolu pre snimanja razgovora.

Korienje opcija u toku video poziva

Prikaz i pozivanje proputenih poziva

Na ekranu vaeg ureaja e biti prikazani pozivi koje ste propustili. Da biste uzvratili poziv otvorite panel sa obavetenjima i izaberite proputen poziv.

Komunikacija

70

Korienje dodatnih funkcija

Moete da koristite i razne druge funkcije vezane za pozive, kao to su automatsko odbacivanje, reim fiksnog biranja (FDN), preusmeravanje poziva ili zabrana poziva.

Podeavanje automatskog odbacivanja

Koristite automatsko odbacivanje da biste automatski odbijali pozive sa odreenih brojeva. Da biste aktivirali automatsko odbacivanje i napravili liste za automatsko odbacivanje, Podeavanja Poziv Odbijanje poziva. Izaberite Reim automatskog odbacivanja opciju. Opcija Svi brojevi Autom. odbijanje brojeva Funkcija Odbaci sve pozive.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2

Odbacite pozive sa brojeva telefona na listi za automatsko odbijanje.

3 Izaberite Lista za automatsko odbacivanje. 4 Izaberite Dodaj i unesite broj telefona. 5 Izaberite Kriterijumi pretrage opciju (ako je potrebno). 6 Izaberite Sauvaj. 7 Da biste dodali jo brojeva, ponovite korake 4-6.
Korienje reima fiksnog biranja
U reimu fiksnog biranja ureaj e ograniiti pozivanje, osim za brojeve koji su sauvani na listi brojeva za fiksno biranje. Da biste aktivirali reim fiksnog biranja,

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

Podeavanja Poziv Dodatna podeavanja Brojevi za reim fiksnog biranja Omogui reim fiksnog biranja.

Komunikacija

71

2 Unesite PIN2 kod koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu i 3 Izaberite Lista brojeva fiksnog biranja i dodajte kontakte koje
ete koristiti u reimu fiksnog biranja. izaberite OK.

Podeavanje prosleivanja poziva

Preusmeravanje poziva je mrena usluga koja alje dolazne pozive na drugi broj koji vi odredite. Ovu uslugu moete zasebno da podesite za vie situacija kada niste u mogunosti da odgovorite na pozive, kao na primer, kada ve koristite telefon ili kada nemate domet.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite uslov. 3 Izaberite broj na koji e biti prosleeni pozivi i izaberite
Omogui. Vae podeavanje e biti poslato mrei.

Podeavanja Poziv Prosleivanje poziva tip poziva.

Podeavanje zabrane poziva

Zabrana poziva je mrena funkcija koja ograniava odreenu vrstu poziva ili spreava druge da koriste va ureaj za pozivanje.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite opciju za zabranu poziva. 3 Unesite ifru za zabranu poziva i izaberite OK.
Vae podeavanje e biti poslato mrei.

Podeavanja Poziv Dodatna podeavanja Zabrana poziva tip poziva.

Komunikacija

72

Poziv na ekanju je mrena funkcija koja vas obavetava o dolaznom pozivu dok je va poziv u toku. Ova funkcija je dostupna samo za govorne pozive. U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Poziv Dodatna podeavanja Poziv na ekanju. Vae podeavanje e biti poslato mrei.

Podeavanje poziva na ekanju

Pregled dnevnika poziva


2 Pritisnite [
Telefon .

Moete da pogledate dnevnik poziva koji su filtrirani po tipu.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


poziva. Iz dnevnika poziva, moete da uputite poziv ili da direktno kontaktu poaljete poruku tako to ete tapnuti na kontakt ulevo ili udesno. ] Prikai po opciju da biste sortirali dnevnik

3 Izaberite dnevnik da biste videli njegove detalje.

U prikazu detalja moete da birate broj, poaljete poruku na broj ili da dodate broj u imenik ili listu za odbijanje.

Poruke
Saznajte kako da kreirate i aljete tekstualne (SMS) ili multimedijalne (MMS) poruke, kao i kako da pregledate poslate ili primljene poruke i kako da upravljate njima. Moe doi do dodatnih naplata za slanje i prijem poruka kada se nalazite van oblasti pokrivenosti matine mree. Za informacije se obratite svom provajderu.

Komunikacija

73

Slanje tekstualne poruke


2 Izaberite . 3 Dodajte primaoce:

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite


Poruke.

4 Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. 5 Izaberite Poalji da biste poslali poruku.
Da biste uneli emotikone, pritisnite [

Unesite runo brojeve telefona i odvojite ih taka-zapetom ili zapetom. Izaberite broj telefona iz svojih lista poziva i kontakata izborom . ] Ubaci smeka.

Slanje multimedijalne poruke


2 Izaberite . 3 Dodajte primaoce:

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite


Poruke.

Unesite runo brojeve telefona ili adrese e-pote i odvojite ih taka-zapetom ili zapetom. Izaberite brojeve telefona ili adrese e-pote sa lista poziva, poruka i kontakata izborom . Kada unesete adresu e-pote, ureaj e konvertovati poruku u multimedijalnu poruku. ] Dodaj naslov i dodajte temu poruke.

4 Pritisnite [

Komunikacija

74

5 Izaberite Kucni za unos poruke i unesite tekst poruke. 6 Izaberite


Da biste uneli emotikone, pritisnite [

] Ubaci smeka.

7 Izaberite Poalji da biste poslali poruku.

i dodajte stavku. Moete da izaberete datoteku, beleku sa skicama, dogaaj, lokaciju ili kontakt iz liste datoteka ili da kreirate novu fotografiju, video zapis, zvuk ili beleku sa skicama.

Pregled tekstualnih ili multimedijalnih poruka


Poruke. Poruke su grupisane u nizove poruka po kontaktu.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Izaberite kontakt. 3 Izaberite multimedijalnu poruku da biste videli vie detalja.

Presluavanje poruka na govornoj poti

Ukoliko ste podesili da se proputeni pozivi preusmere na server govorne pote, pozivaoci mogu da ostave govornu poruku kada ne odgovorite na dolazei poziv. Da biste pristupili sanduetu govorne pote i presluali poruke govorne pote,

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pratite uputstva sa servera govorne pote.
Telefon , a zatim kucnite i zadrite 1.

Morate da sauvate broj servera govorne pote pre pristupanja serveru. Da biste dobili broj kontaktirajte svog mobilnog operatera.

Komunikacija

75

Google Mail
Moete da preuzimate nove poruke elektronske pote iz usluge Google Mail u svoje prijemno sandue. Kada pristupite ovoj aplikaciji prikazuje se prijemno sandue. Ukupan broj neproitanih poruka se prikazuje na naslovnoj traci, a neproitane poruke su istaknute podebljanim slovima. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Ovaj meni moe biti oznaen razliito zavisno od vaeg provajdera.

Slanje e-poruke
Google Mail.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite OK. 3 Izaberite . 4 Unesite ime ili adresu u polje za primaoca. 5 Unesite naslov i poruku. 6 Da biste priloili sliku, pritisnite [ 7 Izaberite
fajl. Da biste dodali jo primaoca, pritisnite [

] Cc/Bcc.

da biste poslali poruku.

Pregledanje e-poruke
2 Izaberite e-poruku.
Google Mail.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

Komunikacija

76

U prikazu poruka moete da koristite sledee opcije: Dostupne opcije mogu da se razlikuju u zavisnosti od naloga. Da biste odgovorili na poruku, izaberite . Da biste odgovorili na poruku i ukljuili sve primaoce, izaberite . Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite . Da biste poruku oznaili kao vanu, izaberite . Da biste prikazali prilog, izaberite . Da biste ga sauvali na ureaju, izaberite . Da biste arhivirali poruku, izaberite . Da biste obrisali poruku, izaberite . Da biste poruku oznaili kao neproitanu, izaberite . Da biste preli na prethodnu ili sledeu poruku, pomerajte nadesno ili nalevo.

Organizovanje e-poruka po oznakama


Dodavanje oznake poruci

Moete organizovati e-potu oznaavanjem poruka. Moete da sortirate poruke pomou filtera oznaka.

1 Na ekranu prijemnog sandueta izaberite poruku. 2 Izaberite . 3 Izaberite oznaku, a zatim izaberite OK.
Filtriranje poruka

1 Na ekranu prijemnog sandueta izaberite . 2 Izaberite oznaku poruka koje elite da prikaete.

Komunikacija

77

E-pota
Saznajte kako da aljete ili pregledate e-poruke pomou linog ili poslovnog naloga e-pote.

Konfigurisanje naloga e-pote


E-pota.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesite adresu e-pote i lozinku. 3 Izaberite Naredna (za opte naloge e-pote, kao to su Google 4 Pratite uputstva na ekranu.
Mail i Yahoo) ili Runo konfigur. (za ostale poslovne naloge e-pote).

Kada zavrite sa konfigurisanjem naloga e-pote, e-poruke e biti preuzete na va ureaj. Ako ste kreirali vie od dva naloga, moete da prelazite sa jednog naloga na drugi. Izaberite ime naloga na vrhu ekrana i izaberite nalog sa kog elite da preuzmete poruke.

Slanje e-poruke
2 Izaberite . 3 Dodajte primaoce:

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


E-pota.

4 Izaberite polje za temu da biste uneli temu.

Unsite runo adrese e-pote i odvojite ih taka-zapetom ili zapetom. Izaberite adrese e-pote sa lista poziva, poruka i kontakata izborom . Da biste dodali jo primalaca, pritisnite [ ] Dodaj Cc/ Bcc.

Komunikacija

78

5 Izaberite polje za unos teksta da biste uneli tekst e-poruke. 6 Izaberite i priloite fajl.

Moete da izaberete datoteku, beleku sa skicama ili dogaaj iz liste datoteka ili da kreirate novu fotografiju, video zapis, zvuk ili beleku sa skicama. Ne moete da priloite fajlove zatiene sistemom za upravljanje digitalnim pravima (DRM). da biste poslali poruku. Ako niste na mrei ili ste izvan oblasti usluge, poruka e se nalaziti u nizu poruka dok ne budete na mrei i unutar oblasti usluge.

7 Izaberite

Pregledanje e-poruke

Kada otvorite nalog za e-potu, moete da prikaete prethodno preizetu e-potu van mree ili da se poveete sa serverom za e-potu i pogledate nove poruke. Nakon preuzimanja e-poruka, moete da ih vidite van mree. nalog za e-potu.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite E-pota 2 Pritisnite [ ] Osvei da biste aurirali listu sa porukama. 3 Izaberite e-poruku.
U prikazu poruka moete da koristite sledee opcije: Da biste se premestili na sledeu ili prethodnu poruku, izaberite ili . Da biste odgovorili na poruku, izaberite . Da biste prosledili poruku drugim osobama, izaberite . Da biste obrisali poruku, izaberite . Da biste sauvali prilog na ureaju, izaberite karticu priloga . Dostupne opcije mogu se razlikovati zavisno od naloga e-pote ili poloaja ureaja.

Komunikacija

79

Talk
Saznajte kako da askate sa prijateljima i porodicom koristei uslugu za razmenu trenutnih poruka Google Talk. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Dodavanje prijatelja na listu prijatelja

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. 2 Izaberite . 3 Unesite adresu e-pote prijatelja, a zatim izaberite .
Kada va prijatelj prihvati pozivnicu, bie dodat na vau listu prijatelja. Na listi prijatelja e biti prikazani svi vai kontakti za razmenu poruka na dohvat ruke.

Pokretanje askanja

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Talk. 2 Izaberite prijatelja iz liste prijatelja. Otvara se ekran za askanje. 3 Unesite poruku i izaberite . 4 Da biste prekinuli askanje, pritisnite [ ]
.

Komunikacija

80


Nauite da primate i aljete trenutne poruke prijateljima i porodici pomou usluge za razmenu trenutnih poruka Google+ mesindera.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Unesite i poaljite poruku.


Google+

. Ako prvi put pokreete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovrili podeavanje naloga.

Saznajte kako da pristupite Google usluzi drutvene mree. Moete da pravite grupe kako biste delili interesovanja i misli ili slali i primali trenutne poruke i otpremali fotografije.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite funkciju drutvene mree.
Drutvena centrala

Google+. Ako prvi put pokreete ovu aplikaciju, sledite uputstva na ekranu da biste dovrili podeavanje naloga.

Nauite da pristupite aplikaciji Social Hub, integrisanoj aplikaciji za komunikaciju putem usluge drutvene mree (SNS), e-pote ili poruka. Za dodatne informacije posetite socialhub.samsungapps.com.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pogledajte i koristite sadraj koji obezbeuje Social Hub.
Drutvena centrala.

Komunikacija

81

Zabava
Kamera
Saznajte kako da snimate i pregledate fotografije i video zapise. Moete da snimate fotografije rezolucije do 3264 x 2448 piksela (8 megapiksela) i video zapise rezolucije do 1920 x 1080 piksela. Kamera se automatski iskljuuje kada ne koristite ureaj odreeni vremenski period. Kapacitet memorije se moe razlikovati u zavisnosti od scene koja se snima ili uslova snimanja.

Snimanje fotografije
da biste ukljuili kameru. podeavanja.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 Usmerite objektiv prema predmetu i izvrite neophodna
1 3 4

5 6

Zabava

82

Broj 1 2

Funkcija Promena podeavanja za kameru. Otvaranje prikazivaa slika za prikaz snimljenih fotografija. Korienje preica za kameru. : Promena podeavanja blica. : Prebacivanje izmeu objektiva prednje i zadnje kamere. Moete dodati ili ukloniti preice za esto koriene opcije. str. 93 Prikaite podrazumevanu lokaciju skladita. Prebacivanje na kamkorder. Snimite fotografiju.

4 5 6

3 Pritisnite taster za jainu zvuka da biste uveali ili umanjili. 4 Kucnite tamo gde elite da usmerite fokus na ekranu za 5 Izaberite
da biste snimili fotografiju. Fotografija se automatski uva.

Takoe moete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih da biste uveali prikaz (pribliite ih da biste umanjili prikaz). pregled. Okvir fokusa se pomera do mesta na koje ste kucnuli i postaje zelen kada je predmet u fokusu.

Zabava

83

Nakon snimanja fotografija, izaberite ikonu prikazivaa slika da biste pregledali snimljene fotografije. Da biste pregledali jo fotografija, listajte nalevo ili nadesno. Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Podeli. Da biste obrisali fotografiju, izaberite Obrii. Da biste koristili dodatne funkcije fotografije, izaberite Jo i koristite sledee opcije: -- Postavi kao: Postavite fotografiju kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt. -- Preimenuj: Preimenujte fotografiju.

Snimanje fotografije pomou unapred podeenih


Kamera nudi unapred definisana podeavanja za razliite scene. Moete jednostavno izabrati odgovarajui reim za vae uslove snimanja i objekte. Na primer, ukoliko snimate nou, izaberite noni reim koji koristi proirenu ekspoziciju. da biste ukljuili kameru. Izaberite Reim Scena scena [

opcija

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili fotografiju. 4 Izaberite
].

Zabava

84

Snimanje fotografije u reimu snimanja


Moete da snimite sebe bez potekoa koristei objektiv prednje kamere. da biste ukljuili kameru. Izaberite Autoportret.

autoportreta

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili fotografiju. 4 Izaberite

Snimanje fotografije u reimu Snimanje


Va fotoaparat moe da prepozna lica osoba i pomoi vam da ih snimite. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Snimanje osmeha.

osmeha

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. 4 Usmerite objektiv kamere prema objektu i izaberite

. Ureaj prepoznaje kada se na slici nalaze ljudi i otkriva one koje se osmehuju. Kada se osoba osmehne, ureaj automatski snima fotografiju.

Snimanje lepih fotografija

Moete da sakrijete nesavrenosti na licu koristei reim Lepota. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Lepota.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili fotografiju. 4 Izaberite

Zabava

85

Snimanje panoramske fotografije

Moete da snimate irokougaone panoramske fotografije pomou reima snimanja Panorama. Ovaj reim je pogodan za snimanje pejzaa.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili prvu fotografiju. 4 Izaberite 5 Polako pomerajte ureaj u bilo kom smeru i poravnajte zeleni 6 Ponovite korak 5 da biste dovrili panoramsku fotografiju.
okvir sa trailom. Nakon to poravnate zeleni okvir sa trailom, kamera e automatski snimiti sledeu fotografiju. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Panorama.

Snimanje fotografija u reimu Snimak za


Pomou funkcije Snimak za razmenu moete da snimite fotografiju i istovremeno je automatski poaljete svojim prijateljima. Ovaj reim je dostupan samo kada je va ureaj povezan sa drugim ureajem pomou standarda Wi-Fi Direct. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Podeli snimak.

razmenu

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izaberite OK da biste ureaj povezali sa drugim ureajem 4 Izaberite
pomou standarda Wi-Fi Direct (ako je neophodno). da biste snimili fotografiju. Vaa fotografija se alje povezanim korisnicima.

Zabava

86

Snimanje akcije

Moete da snimite fotografije objekata u pokretu, a zatim da ih kombinujete u jednu fotografiju gde e biti prikazana akcija. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Akcioni snimak.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili prvu fotografiju. 4 Izaberite 5 Pomerajte ureaj u pravcu kretanja objekta.
Ureaj automatski snima sledee fotografije. neophodne za akcioni snimak.

6 Nastavite da pratite objekat sve dok ureaj ne snimi sve snimke

Snimanje fotografija u reimu Crtani film


Moete da snimate fotografije sa efektima crtanog filma. da biste ukljuili kameru. Izaberite Nain snimanja Crtani film.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 3 Izvrite sva neophodna podeavanja. da biste snimili fotografiju. 4 Izaberite

Zabava

87

Prilagoavanje podeavanja kamere


Pre snimanja fotografije, izaberite opcijama: Opcija Izmeni preice Autoportret Funkcija

da biste pristupili sledeim

Izmenite preice do esto korienih opcija. Prebacivanje izmeu objektiva prednje i zadnje kamere. Promena podeavanja blica. Moete runo da ukljuite ili iskljuite blic ili da podesite kameru tako da automatski koristi blic kada je potrebno. Promena reima snimanja. Promena reima scene. Podeavanje vrednosti ekspozicije. Snimite krupni kadar ili podesite kameru da automatski fokusira objekat ili ljudsko lice. Izbor duine vremena ekanja pre nego to kamera snimi fotografiju. Primena specijalnog efekta, kao to je sepia ili crno-beli tonovi. Promena opcije rezolucije. Podeavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Podeavanje osetljivosti senzora slike u kameri.

Blic Nain snimanja Reim Scena Nivo ekspozicije Reim fokusa Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje ISO

Zabava

88

Opcija Merenje Vidljivost napolju Kompenzacija drmanja Automatski kontrast Detekcija treptanja Smernice Kvalitet snimka

Funkcija Izbor naina za odreivanje duine ekspozicije. Aktivirajte vidljivost napolju da biste izabrali odgovarajue uslove osvetljenja. Smanjenje zamuenosti nastale zbog vibracije ili pomeranja. Automatsko podeavanje kontrasta izmeu objekta i pozadine. Podeavanje kamere tako da upozorava kada osobe zatvore oi. Prikaz voica na ekranu za pregled. Podeavanje nivoa kvaliteta fotografija. Podeavanje kamere tako da na fotografijama ukljui informacije o lokaciji. Radi boljeg GPS signala, izbegavajte snimanje na mestima gde signal moe biti ometen, kao to su zgrade ili prizemne oblasti ili u slabim vremenskim uslovima. Lokacija moe da se pojavi na fotografijama kada ih otpremite na web. Da biste izbegli ovo, deaktivirajte podeavanje GPS oznake. Podesite kameru da automatski okrene sliku kada je snimite objektivom kamere sa prednje strane. Izbor memorijske lokacije za uvanje snimljenih fotografija. Resetovanje menija i opcija snimanja.

GPS oznaka

Sauvaj kao obrnuto Memorija Resetuj

Zabava

89

Snimanje video zapisa


da biste ukljuili kameru. videokameru. podeavanja.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite Kamera 2 Vucite kliza do videokamere da biste prebacili na 3 Usmerite objektiv prema predmetu i izvrite neophodna
1 3 4

5 6

Broj 1 2

Funkcija Promena podeavanja kamkordera. Otvaranje prikazivaa slika za prikaz snimljenih video zapisa. Korienje preica za kamkorder. : Promena podeavanja blica. : Promenite nain snimanja ili prebacite sa prednjeg na zadnje soivo i obrnuto. Moete dodati ili ukloniti preice za esto koriene opcije. str. 93

Zabava

90

Broj

Funkcija Provera statusa kamkordera. : Duina video zapisa koja moe da se snimi (u skladu sa dostupnom memorijom) : Podrazumevana lokacija skladitenja Prebacivanje na kameru. Snimanje video zapisa.

4 5 6

4 Pritisnite taster za jainu zvuka da biste uveali ili umanjili.

Takoe moete da dodirnete ekran sa dva prsta i razmaknete ih da biste uveali prikaz (pribliite ih da biste umanjili prikaz). Funkcija zumiranja moda nee biti dostupna kada snimate u najveoj rezoluciji. da biste poeli sa snimanjem.

5 Izaberite 6 Izaberite

da biste zaustavili snimanje. Video zapis se automatski uva. Kamkorder moda nee moi ispravno da snimi video zapise na memorijsku karticu sa malom brzinom prenosa.

Nakon to snimite video zapise, izaberite ikonu prikazivaa slika da biste pregledali snimljene video zapise. Da biste pregledali jo video zapisa, listajte nalevo ili nadesno. Da biste reprodukovali video izaberite . Da biste poslali video drugima izaberite Podeli. Da biste obrisali video, izaberite Obrii. Da biste koristili dodatne funkcije video zapisa, izaberite Jo i koristite sledee opcije: -- Reprodukcija: Reprodukovanje video zapisa. -- Preimenuj: Preimenujte video datoteku.

Zabava

91

Pre snimanja video zapisa, izaberite opcijama: Opcija Izmeni preice Blic Reim snimanja Nivo ekspozicije Tajmer Efekti Rezolucija Balans bele boje Vidljivost napolju Kvalitet video zapisa Smernice Sauvaj kao obrnuto Memorija Resetuj Funkcija

Prilagoavanje podeavanja kamkordera

da biste pristupili sledeim

Izmenite preice do esto korienih opcija. Promena podeavanja blica. Moete runo da ukljuite ili iskljuite blic. Promena reima snimanja. Podeavanje vrednosti ekspozicije. Izaberite duinu vremena ekanja pre nego to kamera zapone snimanje video zapisa. Primena specijalnog efekta, kao to je sepia ili crno-beli tonovi. Promena opcije rezolucije. Podeavanje balansa boja u skladu sa uslovima osvetljenja. Podesite odgovarajue uslove osvetljenja. Podeavanje nivoa kvaliteta video zapisa. Prikaz voica na ekranu za pregled. Podesite kameru da automatski okrene sliku kada video zapis snimite objektivom kamere sa prednje strane. Izbor memorijske lokacije za uvanje snimljenih video zapisa. Resetovanje menija i opcija snimanja.

Zabava

92

Izmena ikona za preice


1 U ekranu za pregled izaberite
[ ] Izmeni preice.

Moete dodati ili ukloniti preice za esto koriene opcije. Izmeni preice ili pritisnite

2 Kucnite i drite ikonicu sa liste opcija i prevucite je u oblast 3 Pritisnite [


] da biste se vratili na ekran za pregled.

preica. Da biste uklonili preice, kucnite i zadrite ikonicu i prevucite je u oblast preica.

Video plejer
Saznajte kako da koristite video plejer za reprodukciju razliitih vrsta video zapisa. Video plejer podrava sledee formate fajlova: 3gp, mp4, avi, wmv, flv, webm, i mkv. Izbegavajte zakljuavanje ekrana ureaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zakljuate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojaa izdavanja e se smanjiti. Neki formati fajlova nisu podrani u zavisnosti od softvera ureaja. Ako veliina datoteke premauje raspoloivu memoriju, moe da se pojavi greka prilikom otvaranja datoteke. Kvalitet reprodukcije se moe razlikovati prema tipu sadraja. Neke datoteke se moda nee reprodukovati zavisno od naina kodiranja.

Zabava

93

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite video koji ete reprodukovati. 3 Reprodukcijom moete da upravljate pomou sledeih ikona:
Ikona Funkcija Promena razmere video ekrana. Reprodukujte video zapis na drugim DLNA ureajima. Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskoi unazad (kucnite u roku od 2 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadrite). Pauziranje reprodukcije; izaberite nastavili sa reprodukcijom. da biste Video plejer.

Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadrite). Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su prikljuene slualice. Podeavanje jaine zvuka.

Galerija
Saznajte kako da prikaete fotografije i reprodukujete video zapise sauvane u memoriji ureaja ili na memorijskoj kartici.

Podrani formati fajlova


Tip Slika Video Format bmp, gif, jpg, png 3gp, mp4, avi, wmv, flv, mkv, webm

Zabava

94

Izbegavajte zakljuavanje ekrana ureaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zakljuate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojaa izdavanja e se smanjiti. Neki formati fajlova nisu podrani u zavisnosti od softvera ureaja. Ako veliina datoteke premauje raspoloivu memoriju, moe da se pojavi greka prilikom otvaranja datoteke. Kvalitet reprodukcije se moe razlikovati prema tipu sadraja. Neke datoteke se moda nee reprodukovati zavisno od naina kodiranja.

Pregledanje fotografija
Galerija.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite folder. 3 Da biste izmenili reim prikaza, izaberite
desnom uglu na ekranu. ili u gornjem

4 Izaberite fotografiju (bez ikone) da biste je pogledali.


Dok pregledate fotografiju, koristite sledee opcije: Da biste pregledali jo fotografija, listajte nalevo ili nadesno. Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Ako ste aktivirali naginjanje, moete da uveate ili umanjite prikaz tako to ete prstima kucnuti i zadrati dve take, a zatim nagnuti ureaj napred i nazad. Kada umanjujete prikaz do poslednjeg nivoa zuma vie od 1 sekunde, ekran e se automatski vratiti na listu.

Da biste poslali fotografiju drugima izaberite Poalji putem. Da biste obrisali fotografiju, izaberite Obrii Potvrdi brisanje.

Zabava

95

Da biste poslali fotografiju drugima pritisnite [ ] Podeli putem. Da biste fotografiju postavili kao tapet ili sliku pozivaoca za kontakt, pritisnite [ ] Postavi kao. Da biste koristili dodatne funkcije fotografije, pritisnite [ ] Jo i koristite sledee opcije: -- Kopiraj: Kopirajte fotografiju. -- tampaj: tampajte kao fotografiju putem USB ili WLAN veze. Va ureaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung tampaima. -- Izmeni: Izmenite fotografiju. -- Opseci: Isecite sliku sa fotografije. -- Pokret: Pristupite podeavanjima koja upravljaju prepoznavanjem pokreta na vaem ureaju. -- Rotiraj ulevo: Rotirajte fotografiju u smeru suprotnom od kretanja kazaljki sata. -- Rotiraj udesno: Rotirajte fotografiju u smeru kretanja kazaljki sata. -- Slajd-ou: Pokrenite slajd-ou u izabranom folderu. -- Preimenuj: Preimenujte fotografiju. -- Det.: Pregledajte detalje fotografije.

Reprodukovanje video zapisa


Galerija.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite video zapis (sa ikonom) da biste ga reprodukovali. 3 Upravljajte snimkom pomou virtuelnih tastera. str. 93

Zabava

96

Editor fotografija
Fotografije moete da ureujete i primenite razliite efekte. Editor fotografija.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Izaberi sliku sliku. 3
Da snimite novu fotografiju, izaberite likaj. Izaberite Novi izbor OK. Da biste dodali ili oduzeli od granice izbora izaberite Dodaj u izbor ili Ukloni iz izbora. Da biste promenili redosled izabranog, izaberite Obratni izbor. Da biste promenili veliinu izabranog, izaberite . Da biste rotirali ili okrenuli sliku, izaberite . Da biste opsekli sliku, izaberite . Da ponitite ili ponovite poslednju aktivnost, izaberite ili . da .

4 Prevlaite prst preko oblasti koji elite da izaberete. 5 Izaberite da biste primenili efekat boje ili izaberite
biste primenili efekat filtera. Da biste kopirali, uvili ili crtali na fotografiji, izaberite

6 Izaberite varijaciju efekta koji elite da primenite. 7 Prilagodite sliku kako elite (ako je potrebno) i izaberite 8 Kada zavrite, pritisnite [ ] Sauvaj. 9 Unesite ime i izaberite OK.
Gotovo.

Zabava

97

Video studio
Moete da ureujete video zapise i primenite razliite efekte. Ureiva video zapisa podrava sledee video rezolucije: 176 x 144, 320 x 240, 640 x 480, 720 x 480, 1280 x 720. Izbegavajte zakljuavanje ekrana ureaja tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev. Svaki put kada zakljuate ekran tokom reprodukcije DivX video zapisa na zahtev, jedan od dostupnih brojaa izdavanja e se smanjiti. Neke video datoteke u Galeriji se moda nee videti, u zavisnosti od video rezolucije i kodeka. Kvalitet reprodukcije se moe razlikovati prema tipu sadraja. Neke datoteke se moda nee reprodukovati zavisno od naina kodiranja.

Kreiranje video zapisa


Video studio.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Okrenite ureaj da biste dobili pejzani prikaz.
Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite da li elite da prikaete vodi.

3 Izaberite Novi projekat. 4 Izaberite temu za okvir i izaberite Primeni. 5 Izaberite odgovarajuu ikonu u levom delu ekrana i dodajte
medijske fajlove.

Zabava

98

6 Kucnite i zadrite datoteku, a zatim je prevucite u donji deo

7 Izaberite Gotovo. 8 Izaberite i dodajte efekat prelaza za slike ili video zapise. 9 Kada zavrite, pritisnite [ ] Izvezi film. 10 Izaberite opciju rezolucije Da.

ekrana. Da biste dodali jo fajlova, ponovite korak 7. Da biste obrisali slike ili video zapise, kucnite i zadrite ih, a zatim ih prevucite u kantu za otpatke. Da biste reorganizovali slike ili video zapise, kucnite i zadrite ih, a zatim ih prevucite do nove lokacije.

Umetanje crtea u video snimak

1 Pokrenite ureivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. 2 Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. 3 Izaberite , a zatim crtajte po ekranu pomou sledeih alatki:
Ikona Funkcija Crtanje skice; Promenite postavke olovke (kucnite dvaput). Brisanje teksta ili skice; Promenite debljinu gumice ili opozovite unos (kucnite dvaput). Ponitavanje poslednje aktivnosti. Ponavljanje poslednje aktivnosti.

4 Kada zavrite, pritisnite [ ] Da. 5 Sauvajte izmenjeni video zapis.

Zabava

99

Skratite segment video zapisa

1 Pokrenite ureivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. 2 Izaberite . 3 Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. 4 Pomerite otvorenu zagradu do mesta gde elite da poinje fajl. 5 Pomerite zatvorenu zagradu do mesta gde elite da se zavri 6 Sauvajte izmenjeni video zapis.
fajl.

Podelite video zapis

1 Pokrenite ureivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. 2 Izaberite . 3 Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. 4 Pomerite do take gde elite da podelite fajl na dva klipa i 5 Sauvajte izmenjeni video zapis.
izaberite .

Primena efekta na video zapis

1 Pokrenite ureivanje video zapisa i dodajte medija fajlove. 2 Izaberite . 3 Prevucite sliku ili video zapis do crvene linije. 4 Izaberite opciju za efekat. 5 Sauvajte izmenjeni video zapis.

Zabava

100

Muziki plejer
Saznajte kako da sluate omiljenu muziku dok ste u pokretu pomou muzikog plejera. Muziki plejer podrava sledee formate fajlova: mp3, m4a, mp4, 3gp, 3ga, wma, ogg, oga, aac, i flac. Neki formati datoteka nisu podrani u zavisnosti od verzije softvera ureaja. Ako veliina datoteke premauje raspoloivu memoriju, moe da se pojavi greka prilikom otvaranja datoteke. Kvalitet reprodukcije se moe razlikovati prema tipu sadraja. Neke datoteke se moda nee reprodukovati zavisno od naina kodiranja.

Dodavanje muzikih datoteka u ureaj

Ponite sa prenosom fajlova na memorijsku karticu: Preuzimanje sa mobilnog Interneta. str. 124 Preuzimanje sa raunara pomou programa Samsung Kies. str. 145 Prijem preko Bluetooth veze. str. 136 Kopiranje na memorijsku karticu. str. 146 Sinhronizacija sa programom Windows Media Player 11. str. 146

Reprodukovanje muzike
2 Izaberite muziku kategoriju. 3 Izaberite muziki fajl.
plejer.

Nakon prenosa muzikih fajlova na ureaj ili memorijsku karticu,

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i Muziki

Zabava

101

4 Reprodukcijom moete da upravljate pomou sledeih ikona:


Ikona Funkcija Aktiviranje ambijentalnog sistema zvuka 5.1 kada su prikljuene slualice. Podeavanje jaine zvuka. Aktivirajte reim nasuminog biranja. Promena reima ponavljanja (iskljuivanje, ponavljanje fajla ili ponavljanje svih fajlova). Ponovno pokretanje reprodukcije; Preskoi unazad (kucnite u roku od 2 sekunde); pomeranje unazad po fajlu (kucnite i zadrite). Pauziranje reprodukcije; izaberite nastavili sa reprodukcijom. da biste

Prelazak unapred; pomeranje unapred po fajlu (kucnite i zadrite). Moete kontrolisati muziki plejer pomou slualica. U pasivnom reimu pritisnite i drite dugme sa slualicom da pokrenete muziki plejer. Pritisnite dugme sa slualicom da reprodukujete ili pauzirate reprodukciju.

Zabava

102

Kreiranje liste za reprodukciju


plejer.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i Muziki 2 Izaberite Liste za reprodukciju. 3 Pritisnite [ ] Kreir. 4 Unesite naslov nove liste za reprodukciju i izaberite Sauvaj. 5 Izaberite Dodaj muziku. 6 Izaberite fajlove koje elite da ukljuite i izaberite Dodaj.
Tokom reprodukcije, moete dodati fajlove u listu za reprodukciju tako to ete pritisnuti [ ] Dodaj u listu za rep.

Prilagoavanje podeavanja muzikog plejera


1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i Muziki
plejer.

2 Pritisnite [ ] Podeavanja. 3 Izmenite sledea podeavanja kako biste prilagodili muziki


plejer: Opcija Ekvilajzer Zvuni efekti Muziki meni Vizuelizacija Stihovi Muzika automatski iskljuena Funkcija Izbor podrazumevanog tipa ekvilajzera. Izbor zvunog efekta. Izbor muzikih kategorija za prikaz na ekranu fonoteke. Prikazivanje animirane vizuelizacije tokom reprodukcije. Postavite za prikazivanje stihova tokom reprodukcije. Muziki plejer podrava stihove samo sa ID3v2 oznakama. Podesite automatsko iskljuivanje muzikog plejera nakon odreenog vremenskog perioda.

Zabava

103

Music Hub
Moete da pristupite muzikoj prodavnici na mrei i pronaete i kupite svoje omiljene pesme. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija Music Hub. 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za 3 Traite, pregledajte i kupite omiljene pesme.
FM radio
Saznajte kako moete da sluate muziku i vesti na FM radiju. Da biste sluali FM radio, morate da poveete slualice, koje slue kao radio antena.

potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana, a zatim izaberite Potvrdi.

Sluanje FM radija

1 Prikljuite slualice u ureaj. 2 U pasivnom reimu otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio.
FM radio automatski skenira i uva dostupne radio stanice. Kada prvi put ukljuite FM radio, on e pokrenuti automatsko podeavanje stanica.

Zabava

104

3 Izaberite eljenu radio stanicu sa liste svih stanica i pritisnite 4 FM radijom moete da upravljate pomou sledeih tastera:
1 5 [ ] da biste se vratili na ekran FM radija.

2 3 4 Broj 1 2 3 4 5 6 Funkcija

6 2

Snimanje pesme sa FM radija. Pretraga za dostupnom radio stanicom. Fino podeavanje frekvencije. Dodavanje trenutne radio stanice u omiljenu listu. Podeavanje jaine zvuka. Iskljuite ili ukljuite FM radio.

Zabava

105

Automatsko uvanje radio stanice

1 Prikljuite slualice u ureaj. 2 U pasivnom reimu otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. 3 Pritisnite [ ] Skeniraj opcija skeniranja. 4 Izaberite eljenu radio stanicu sa liste svih kanala i pritisnite [
] da biste se vratili na ekran FM radija. FM radio automatski skenira i uva dostupne radio stanice.

Dodavanje radio stanice na listu omiljenih

1 Prikljuite slualice u ureaj. 2 U pasivnom reimu otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. 3 Izaberite da biste ukljuili FM radio. 4 Traenje radio stanice. 5 Izaberite da biste stanicu dodali na listu omiljenih.

Zabava

106

Prilagoavanje podeavanja FM radija

1 U pasivnom reimu otvorite listu aplikacija i izaberite FM radio. 2 Pritisnite [ ] Podeavanja. 3 Izmenite sledea podeavanja kako biste prilagodili FM radio:
Opcija Pozadinska reprodukcija Funkcija Izaberite da li e FM radio biti pokrenut u pozadini dok koristite druge aplikacije. Ako je ova funkcija ukljuena, moete da kontroliete FM radio pomou panela sa obavetenjima. Podesite da li ete prikazati ID stanice na ekranu FM radija. ID stanice je dostupan samo za radio stanice koje obezbeuju ove informacije. Izaberite da li e FM radio pokuavati ponovo da podesi radio stanicu u sluaju loeg signala. Podesite automatsko iskljuivanje FM radija nakon odreenog vremenskog perioda.

Prikai identifikaciju stanice Alternativna frekv. FM radio automatski iskljuen

Zabava

107

Line informacije
Kontakti
Saznajte kako da kreirate listu vaih linih ili poslovnih kontakata i upravljate istom. Moete da sauvate imena, brojeve mobilnih telefona, brojeve kunih telefona, e-adrese, roendane kontakata i jo mnogo toga.

Kreiranje kontakta
Kontakti.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Izaberite . 3 Izaberite lokaciju memorije.

4 Unesite informacije o kontaktu. 5 Izaberite Sauvaj da biste dodali kontakt u memoriju.


Takoe, moete da kreirate kontakt i sa ekrana za biranje. Telefon .

Ako imate vie od jednog naloga, izaberite nalog za koji elite da dodate kontakt.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesi broj telefona. 3 Izaberite Dodaj u kontakte Kreiraj kontakt. 4 Izaberite lokaciju memorije.

Ako imate vie od jednog naloga, izaberite nalog.

Line informacije

108

5 Unesite informacije o kontaktu. 6 Izaberite Sauvaj da biste dodali kontakt u memoriju.

Pronalaenje kontakta
Kontakti.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Kreite se gore ili dole po listi kontakta. 3 Izaberite ime kontakta.
Moete i da prevuete prstom preko indeksa sa desne strane da se brzo kreete po listi.

Kada pronaete kontakt, moete da koristite sledee opcije: Za pozivanje kontakta izaberite ili . Za slanje poruke izaberite . Da poaljete poruku e-pote izaberite . Za ureivanje informacija o kontaktu izaberite . Da postavite kontakt za omiljeni, izaberite .

Podeavanje broja za brzo biranje


Kontakti.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Pritisnite [ ] Podeavanje brzog biranja. 3 Izaberite broj lokacije kontakt. 4 Izaberite broj telefona (ako je potrebno).

Ovaj broj moete brzo da pozovete tako to ete na ekranu za biranje broja kucnuti i zadrite broj lokacije.

Line informacije

109

Kreiranje vizitkarte
Kontakti.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Na vrhu liste kontakata izaberite svoje ime. 3 Izaberite . 4 Unesite sopstvene line podatke. 5 Izaberite Sauvaj.

Moete da poaljete svoju vizitkartu kao prilog u poruci ili e-poruci ili preko Bluetooth beine veze.

Kreiranje grupe kontakata

Kada kreirate grupe kontakata, moete da upravljate veim brojem kontakata i da aljete poruke i e-poruke itavoj grupi. Zaponite tako to ete da kreirate grupu.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite


Kontakti . ] Nova.

2 Pritisnite [ 3 Unesite ime i izaberite ton zvona za grupu. 4 Izaberite Dodaj lana, izaberite kontakte koje elite da dodate 5 Izaberite Sauvaj.
grupi i izaberite Gotovo.

Kopiranje kontakata
2 Pritisnite [
Kontakti.

Da biste kopirali kontakte iz SIM ili USIM kartice na va ureaj,

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite


] Uvezi/izvezi Uvezi sa SIM kartice.

Line informacije

110

3 Izaberite lokaciju memorije.

4 Izaberite kontakte, a zatim izaberite


Kontakti.

Ako imate vie od jednog naloga, izaberite nalog. .

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Pritisnite [ ] Uvezi/izvezi Izvezi na SIM karticu. 3 Izaberite kontakte, a zatim izaberite OK.

Da biste kopirali kontakte sa vaeg ureaja na SIM ili USIM karticu,

Uvoz i izvoz kontakata


Kontakti.

Da uvezete kontakte (u vcf formatu) sa memorijske kartice u va ureaj,

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Pritisnite [ ] Uvezi/izvezi Uvezi sa SD kartice. 3 Izaberite lokaciju memorije.

4 Izaberite opciju za uvoz pojedinanog kontakta, vie kontakata, 5 Izaberite fajlove kontakata i izaberite OK.
Da biste izvezli kontakte sa vaeg ureaja na memorijsku karticu, ili svih kontakata, i izaberite OK.

Ako imate vie od jednog naloga, izaberite nalog.

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Pritisnite [ ] Uvezi/izvezi Izvezi na SD karticu. 3 Izaberite OK da biste to potvrdili.
Kontakti.

Line informacije

111

S planer
Nauite kako da pomou S planera efikasnije prikazujete i upravljate svojim rasporedima i zadacima.

Kreirajte dogaaj ili zadatak


S planer . izaberite Gotovo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ako se pojavi poruka upozorenja o sinhronizaciji kontakta, 3 Izaberite opciju.
U trodnevnom ili jednodnevnom prikazu moete da kreirate dogaaj sa pojednostavljenim detaljima tako to ete izabrati prazno polje za vreme. U mesenom ili nedeljnom prikazu, moete da kreirate beleku tako to ete da kucnete i zadrite datum.

4 Unesite detalje i izaberite opciju Sauvaj.

Za vie informacija o kreiranju dogaaja ili zadataka pogledajte stranu 64.

Promena reima prikaza


Prikaz godine

Da biste promenili reim prikaza kalendara izaberite karticu za reim prikaza. Moete takoe i da kucnete ekran sa dva prsta, a zatim da ih skupite ili rairite da biste promenili reim prikaza. Izaberite ili da biste prikazali druge godine. Takoe moete da povuete prstom ekran ulevo ili udesno. Izaberite mesec da biste preli na meseni prikaz.

Meseni prikaz

Izaberite ikone meseca levo i desno na vrhu ekrana da biste prikazali drugi mesec.

Line informacije

112

Nedeljni prikaz

Izaberite ili da biste prikazali druge nedelje. Takoe moete da povuete prstom ekran ulevo ili udesno.

trodnevni prikaz

Izaberite ili da biste prikazali prethodna ili naredna tri dana. Takoe moete da povuete prstom ekran ulevo ili udesno. Da biste premestili dogaaj ili zadatak, kucnite i zadrite stavku, a zatim je prevucite u novo polje. Vreme i datum dogaaja ili zadatka se automatski podeavaju. Izaberite ili da biste prikazali druge dane. Takoe moete da povuete prstom ekran ulevo ili udesno. Da biste premestili dogaaj ili zadatak, kucnite i zadrite stavku, a zatim je prevucite u novo polje. Vreme i datum dogaaja ili zadatka se automatski podeavaju.

Dnevni prikaz

Prikaz planera

Moete da prikaete dogaaje i zadatke zakazane od ili do odreenog datuma. Izaberite polje za potvrdu pored zadatka da biste oznaili zadatak kao zavren.

Prikaz zadatka

Izaberite polje za potvrdu pored zadatka da biste oznaili zadatak kao zavren.

Line informacije

113

Prikaite dogaaje ili zadatke


2 Pritisnite opciju [

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


S planer. ] Pretraga da biste pretraili dogaaj ili zadatak (ako je potrebno). Da biste ograniili opseg pretrage, izaberite opciju. Da biste izabrali dananji datum, izaberite opciju Danas. Da biste se prebacili na odreeni datum runim unoenjem datuma, pritisnite [ ] Idi na, unesite datum tako to ete izabrati + ili -, a zatim izaberite Podesi.

3 Izaberite datum u kalendaru.

4 Izaberite dogaaj da biste pogledali detalje u vezi sa njim.

Da biste uredili detalje, pritisnite opciju [ ] Izmeni. Da biste kopirali dogaaj, pritisnite opciju [ ] Kopiraj. Da biste izbrisali dogaaj, pritisnite opciju [ ] Obrii. Da biste poslali dogaaj drugima, pritisnite opciju[ ] Podeli putem opcija. Da biste dodali beleku ili fotografiju, pritisnite opciju [ ] Pov. beleke ili Povei slike opcija.

Zaustavljanje alarma za dogaaj

Ako postavite alarm za dogaaj u kalendaru, alarm za dogaaj e se pojaviti u navedeno vreme.

1 Otvorite panel sa obavetenjima koji se nalazi pri vrhu ekrana. 2 Izaberite obavetenje o dogaaju. 3 Izaberite dogaaj da biste pogledali vie detalja.
Da biste odloili alarm dogaaja, izaberite Odloi.

Line informacije

114

S Memo
Nauite kako da kreirate, prikaete i uredite beleke sa specijalnim efektima. Moete da ubacite razliit multimedijalni sadraj u beleku, kao to su slike, mape ili oznake.

Kreiranje beleke
S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za 3 Izaberite
potvrdu pored opcije Ne prikazuj ponovo, a zatim izaberite opciju Gotovo. . Da biste uneli tekst pomou tastature, izaberite .

4 Unesite tekst, nacrtajte skicu ili dodajte fotografiju ili zvuni 1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite
zapis. S Memo. Da biste kreirali beleku sa vie strana,

zapis. Za vie informacija o kreiranju beleke, pogledajte stranu 54.

3 Unesite tekst, nacrtajte skicu ili dodajte fotografiju ili zvuni 4 Izaberite da biste dodali novu stranicu i kreirali beleku. 5 Da biste dodali jo stranica, ponovite korak 4. 6 Kada zavrite, izaberite Sauvaj. 7 Unesite ime i izaberite OK.

. Da biste uneli tekst pomou tastature, izaberite

Line informacije

115

Kreiranje fascikle
S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pritisnite [ ] Kr.folder. 3 Unesite ime i izaberite OK. 4 Izaberite novu fasciklu i izaberite

5 Da biste dodali vie stranica, izaberite

. Da biste uneli tekst pomou tastature, izaberite

i kreirajte beleku.

Pregledanje beleki
2 Pritisnite opciju [
S Memo. (ako je potrebno).

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


] Pretraga da biste pretraili beleku

3 Izaberite beleku da biste pogledali detalje u vezi sa njom.


Za fasciklu, izaberite fasciklu i beleku. Dok pregledate beleku, koristite sledee opcije: Da biste preli u reim za ureivanje, kucnite ekran. Da biste sauvali beleku pod drugim imenom, pritisnite opciju [ ] Sauvaj kao. Da biste poslali beleku drugima, pritisnite opciju [ ] Podeli putem. Da biste zakljuali beleku pomou PIN koda, pritisnite opciju [ ] Zakljuavanje. Da biste odtampali beleku, pritisnite opciju [ ] tampaj. Va ureaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung tampaima. Da biste beleku postavili kao tapet ili sliku videta, ili ID sliku pozivaoca za kontakt, pritisnite opciju [ ] Postavi kao.

Line informacije

116

Ureivanje beleaka
S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite beleku ili izaberite fasciklu beleka. 3 Kucnite ekran da biste prebacili na reim za ureivanje. 4 Ureivanje beleki pomou ikona na ekranu. str. 54

5 Izaberite Sauvaj.

Da biste promenili boju pozadine beleke, pritisnite opciju [ ] Promeni pozadinu. Da biste dodali oznaku, pritisnite opciju [ ] Oznai. Da biste dodali beleku u kalendar kao dogaaj ili zadatak, pritisnite opciju [ ] Povei sa S planerom.

Izvezi beleku
S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Kreirajte ili izaberite beleku. 3 Pritisnite [ ] Izvezi JPG ili PDF.

Izvezena datoteka bie sauvana u fascikli Moji fajlovi S Memo Export. Takoe moete da prikaete izvezenu sliku u Galeriji.

Konvertovanje beleke u tekst.


S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Kreirajte beleku tako to ete nacrtati slova ili izabrati beleku. 3 Kucnite ekran da biste preli na reim za ureivanje (ako je 4 Pritisnite opciju [
potrebno). ] Rukopis tekstualne poruke. Vaa beleka pisana rukopisom bie konvertovana u tekst. Ako je beleka napisana na vie jezika ili sadri i brojeve i slova, konverzija u tekst moda nee uspeti.
Line informacije

117

Sinhronizovanje beleki
S Memo.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pritisnite opciju [ ] Sinhronizacija opcija. 3 Izaberite beleke koje elite da sinhronizujete
Sinhronizacija. Da biste sinhronizovali sve beleke, izaberite opciju Sinhronizuj sve.

4 Unesite svoje korisniko ime i lozinku, a zatim izaberite Prijavlj. 5 Izaberite Sinhronizuj sada.

Kada sinhronizujete beleke pomou aplikacije Google Docs, veliina beleke moe da bude smanjena i neete moi da ureujete neke originalne sadraje.

S Note
Nauite kako da kreirate i prikaete napomene sa specijalnim efektima. Moete da ubacite razliite multimedijalne sadraje u napomenu i da dodate preicu napomene na ekran u pasivnom reimu. S Note daje razliite obrasce da bi vam pomogao da lako kreirate napomene. Beleka/Slobodna beleka: Moete da kreirate jednostavnu napomenu od prazne stranice. Beleka sa sastanka: Moete da kreirate zapisnik sa sastanaka, konferencija ili predavanja. asopis: Moete da kreirate multimedijalnu napomenu ubacivanjem multimedijalnih datoteka. Dnevnik: Moete da kreirate foto-dnevnik. Recept: Moete da kreirate sopstvene recepte. Putovanje: Moete da kreirate eseje sa putovanja.

Line informacije

118

Kreiranje napomene
2 3 4 5

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

S Note. Izaberite obrazac. Unesite tekst, nacrtajte skicu ili dodajte fotografiju ili zvuni zapis. Za vie informacija o kreiranju napomene, pogledajte stranu 57. Da biste dodali stranicu, izaberite tip stranice. Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Da biste kreirali napomenu tako to ete da uvezete PDF ili slikovnu datoteku, 1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite S Note. 2 Pritisnite [ ] Uvezi format datoteke datoteka. 3 Ako ste izabrali slikovnu datoteku, promenite veliinu slike, a zatim izaberite opciju Sauvaj obrazac. 4 Izaberite ili kucnite ekran da biste preli na reim za ureivanje. 5 Kreirajte napomenu pomou ikona na ekranu. str. 57 6 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Korienje alatke za produktivnost


2 3

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

S Note. Izaberite obrazac. Kucnite dvaput i izaberite alatku. Formula se slae: Konvertujte formule pisane rukopisom u dobro organizovane formule. Izaberite opciju Pretraga da biste dobili detaljne informacije o formuli. Oblik se slae: Konvertujte oblike koje ste nacrtali. Rukopis tekst. por.: Konvertujte napomenu napisanu rukopisom. Web pretraga: Izaberite da biste pretraili informacije o kljunoj rei rukopisa na unapred podeenoj web stranici. Kada kucnete i zadrite , pojavie se panel sa alatkama i moi ete lako da menjate alatke.
Line informacije

119

Prikazivanje napomena
S Note.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite da biste pretraili napomenu (ako je potrebno). 3 Izaberite napomenu.
Dok pregledate napomenu, koristite sledee opcije: Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Da biste se pomerili na druge stranice napomene, izaberite strelicu na dnu ekrana, pomerajte kliza levo ili desno, a zatim izaberite stranicu. Da biste preli u reim za ureivanje, izaberite ili kucnite ekran. Da biste poslali napomenu drugima, pritisnite opciju [ ] Podeli putem. Da biste izvezli napomenu, pritisnite opciju [ ] Izvezi. Vaa napomena bie izvezena kao slikovna datoteka ili kao PDF datoteka u fasciklu Moji fajlovi S Note Export. Da biste organizovali napomenu sa vie stranica, pritisnite [ ] Izmeni strane. Da biste sauvali napomenu kao dogaaj, pritisnite [ ] Kreiraj dogaaj. Ova funkcija moda nee biti dostupna u zavisnosti od izabranog obrasca. Da biste dodali preicu napomene na ekran u pasivnom reimu, pritisnite opciju [ ] Postavi kao preicu. Da biste odtampali napomenu pomou Wi-Fi ili USB veze, pritisnite [ ] tampaj. Va ureaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung tampaima.

Line informacije

120

Ureivanje napomena
2 Izaberite napomenu. 3 Izaberite

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


S Note. Da biste dodali ili izmenili naslovnu stranicu napomene, kucnite i drite napomenu i izaberite Izmeni omot. ureivanje. ili kucnite ekran da biste preli na reim za

4 Ureivanje napomene pomou ikona na ekranu. str. 57

5 Izaberite Sauvaj.

Da biste promenili sliku pozadine napomene, pritisnite opciju [ ] Promeni pozadinu. Da biste izbrisali napomenu, pritisnite opciju [ ] Obrii. Da biste dodali oznaku, pritisnite opciju [ ] Oznai.

Sinhronizovanje napomena
S Note.

Moete da sinhronizujete svoje napomene sa serverom na mrei.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pritisnite opciju [ ] Sinhronizacija opcija. 3 Unesite adresu e-pote i lozinku a zatim izaberite opciju 4 Izaberite napomene koje elite da sinhronizujete 5 Izaberite Sinhronizuj sada.
Prijavlj. Sinhronizacija. Da biste sinhronizovali sve napomene, izaberite opciju Sinhronizuj sve.

Line informacije

121

Organizovanje napomena po fasciklama


Kreiranje fascikle
S Note.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pritisnite [ ] Kreiraj folder. 3 Unesite ime i izaberite OK. 4 Izaberite novu fasciklu.

Da biste kreirali napomenu, izaberite obrazac. Da biste kreirali pod-fascikle, pritisnite [ ] Kreiraj folder.

Kopiranje ili premetanje napomena


S Note.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite fasciklu (ako je potrebno). 3 Pritisnite [ ] Kopiraj ili Premesti. 4 Izaberite napomene Kopiraj ili Premesti. 5 Premestite na novu lokaciju. 6 Izaberite Kopiraj ovde ili Premesti ovde.

Line informacije

122

Snima govora
Nauite da rukujete diktafonom na vaem ureaju.

Snimanje govorne beleke


Snima govora.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Snimi da biste poeli sa snimanjem. 3 Govorite u mikrofon na slualicama. 4 Kada zavrite izaberite Stop. 5 Da biste snimili jo govornih poziva ponovo izaberite Snimi.
Beleka se automatski uva.

Reprodukovanje govorne beleke


2 Izaberite govornu beleku.
Snima govora.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


Moete poslati govornu beleku drugima pritiskanjem opcije [ ] Podeli opcija.

Line informacije

123

Web
Za web usluge je neophodna veza za prenos podataka. Obratite se operateru kako biste izabrali najbolji tarifni paket za prenos podataka.

Internet
Saznajte kako da pristupite omiljenim web stranama i kako da ih obeleite. Pristup Web-u i preuzimanje medijskog sadraja e se moda dodatno naplaivati. Za informacije se obratite svom provajderu. Dostupne ikone se razlikuju u zavisnosti od vaeg provajdera ili regiona.

Pretraivanje web strana

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listi aplikacija i izaberite

2 Kreite se kroz web strane pomou sledeih tastera:


2 1 3 4 Broj 1 2 3 4 Funkcija

Internet da biste pokrenuli naznaenu poetnu stranu. Da biste pristupili odreenoj web stranici, izaberite polje za unos URL adrese, unesite web adresu (URL) te web stranice i izaberite Idi.

Ponovno uitavanje aktivne web stranice. Dok ureaj uitava web stranice, ova ikona se menja u . Unesite web adresu web stranice kojoj elite da pristupite. Prikaite sliice aktivnih prozora pregledaa. Otvorite listu sauvanih obeleivaa, sauvanih stranica i nedavne istorije interneta. 124
Web

Dok pregledate web stranice, koristite sledee opcije: Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Takoe, moete dvaput kucnuti ekran. Ako ste aktivirali naginjanje, moete da uveate ili umanjite prikaz tako to ete prstima kucnuti i zadrati dve take a zatim naginjati ureaj napred i nazad. Da biste preli na sledeu stranicu u istoriji, pritisnite [ ] Prosledi. Da biste otvorili novi prozor, pritisnite [ ] Novi prozor. Da biste obeleili web stranicu na kojoj se trenutno nalazite, pritisnite [ ] Dodaj obeleiva. Da biste poslali web adresu (URL) drugima, izaberite opciju [ ] Podeli stranicu. Da biste traili tekst na web stranici, pritisnite [ ] Nai na strani. Da biste se prebacili na prikaz radne povrine, pritisnite [ ] Prikaz radne povrine. Da biste sauvali trenutnu web stranicu i proitali je kasnije van mree, pritisnite [ ] Sauvaj za itanje offline. Sauvane stranice moete da prikaete tako to ete izabrati Sauv. str. Da biste podesili osvetljenje i boju ekrana, pritisnite [ ] Osvetljenje i boja. Da biste pregledali istoriju preuzimanja, pritisnite [ ] Preuzimanja. Da biste tampali trenutnu web stranicu preko povezanog tampaa, pritisnite [ ] tampaj. Va ureaj je kompatibilan samo sa Samsung tampaima. Da biste prilagodili podeavanja pretraivaa, pritisnite [ ] Podeavanja.

125

Web

Traenje informacija koristei govor


Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite polje za unos URL adrese. 3 Izaberite i izgovorite kljunu re u mikrofon ureaja.
Internet.

Ureaj trai informacije i web stranice koje su vezane za tu kljunu re.

Obeleavanje omiljene web strane


Internet.

Ukoliko znate web adresu web stranice, moete je runo dodati u obeleiva. Da biste dodali obeleiva,

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Obeleiv. 3 Izaberite Dodaj obeleiva.

4 Unesite naslov strane i web adresu (URL). 5 Izaberite Sauvaj.

Da biste obeleili web stranu koju pregledate, preite na korak 5.

Na listi obeleivaa kucnite i zadrite obeleiva i koristite sledee opcije: Da biste otvorili web stranu u trenutnom prozoru izaberite Otvori. Da biste otvorili web stranicu u novom prozoru, izaberite Otvori u novom proz. Da biste izmenili detalje obeleivaa, izaberite Izmeni obeleiva. Da biste dodali preicu do obeleivaa na ekran u pasivnom reimu, izaberite Dod. preicu na po. ekr.

126

Web

Da biste poslali web adresu (URL) drugima, izaberite opciju Podeli vezu. Da biste kopirali web adresu (URL), izaberite Kopir. URL veze. Da biste obrisali obeleiva, izaberite Obrii obeleiva. Da biste web stranu koristili kao poetnu stranicu pregledaa, izaberite Postavi kao poetnu stranu.

Pristup nedavnoj istoriji


Internet.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Istorija kategorija. 3 Izaberite web stranu kojoj ete pristupiti.
Moete da dodate web stranu na listu obeleivaa izborom .

Saznajte kako da koristite Google Maps uslugu mapiranja da biste pronali svoju lokaciju, pretraili mesta i dobili smernice.

Traenje lokacije
.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite OK. 3 Izaberite . 4 Unesite kljunu re za lokaciju i izaberite
Mapa e prikazati vau trenutnu lokaciju. .

Da biste lokaciju potraili glasom izaberite .

127

Web

5 Izaberite lokaciju ije detalje elite da pregledate.

Za pregled liste svih rezultata pretrage, izaberite . Da biste prikazali svoju trenutnu lokaciju izaberite . Da biste se prebacili na prikaz kompasa mape koji menja poloaj kada premestite ureaj, izaberite . Da biste dodali slojeve dodatnih informacija na mapi ili promenili reim prikaza, pritisnite [ ] . Da biste lokaciji dodali zvezdu izaberite balon sa imenom lokacije .

Dobijanje uputstava za stizanje do odreenog


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite . 3 Unesite adresu poetne i krajnje lokacije.
.

odredita

4 Izaberite nain putovanja (automobil, autobus ili peke) i

Da biste uneli adresu iz liste kontakata ili pokazali lokaciju na mapi, izaberite , ili . izaberite . Ruta je prikazana na mapi. Zavisno od odabranog naina putovanja, moete videti vie pravaca. Izaberite rutu da biste videli detalje o putovanju i izaberite da biste videli rutu na mapi.

5 Izaberite ili da biste videli samo jedan deo rute. 6 Kada zavrite, pritisnite [ ] .

128

Web

Latitude
Saznajte kako da delite svoju lokaciju sa prijateljima i kako da prikaete lokaciju prijatelja putem usluge Google Latitude lokacija. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2

3 Izaberite prijatelja ili unesite adresu e-pote, a zatim izaberite 4 Izaberite .


.

Latitude. Ureaj automatski pristupa geografskoj irini. Izaberite ili -.

5 Izaberite .

Kada vai prijatelji prihvate poziv, moete da delite lokacije.

Lokacije vaih prijatelja su oznaene njihovim fotografijama na mapi.

Saznajte kako da traite mesto u vaoj okolini. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite kategoriju.


.

3 Izaberite naziv mesta da vidite njegove detalje.

Va ureaj trai mesta u vaoj blizini koja prema kategoriji.

129

Web

4 Dok pregledate informacije, koristite sledee opcije:


Da vidite mesto na mapi, izaberite . Da vidite rutu do mesta, izaberite . Da vidite broj telefona mesta, izaberite .

Saznajte kako da koristite GPS navigacioni sistem za pronalaenje i prikazivanje odredita govornim navoenjem. Navigacione mape, vaa trenutna lokacija i drugi navigacioni podaci mogu se razlikovati od stvarnih informacija o lokaciji. Uvek treba obratiti panju na uslove na putu, saobraaju i bilo koje druge faktore koji mogu uticati na vau vonju i sledite sva bezbednosna upozorenja i propise za vreme vonje. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 Na listi aplikacija izaberite . 2 Unesite odredite na sledee naine.


3 Instalirajte potreban softver, a zatim koristite funkcije


navigacije.

Glasom unesite odredite. Unesite odredite pomou virtuelne tastature. Izaberite odredite iz adresa kontakata. Izaberite odredite iz mesta sa zvezdicama.

130

Web

YouTube
Saznajte kako da prikaete i podelite video zapise putem YouTube usluge za deljenje video zapisa. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Gledanje video zapisa


YouTube.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite video zapis sa liste. 3 Upravljajte reprodukcijom pomou ikona na ekranu.

Deljenje video zapisa


2 Izaberite video. 3 Izaberite opcija.
YouTube.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite

Slanje video zapisa


YouTube.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite . 3 Izaberite Google nalog ako je povezan sa YouTube-om. 4

Druga mogunost je da izaberete i podesite nalog za prijavljivanje na YouTube. Izaberite video. Ako prvi put otpremate video zapis, izaberite tip mree za otpremanje video zapisa.

5 Unesite detalje zapisa i izaberite .

131

Web

Samsung Apps
Aplikacija Samsung Apps vam omoguava da jednostavno preuzimate mnotvo korisnih aplikacija direktno na ureaj. Aplikacija Samsung Apps, koju karakteriu brojne igrice, novosti, reference, drutvene mree, aplikacije u vezi sa navigacijom i zdravljem, omoguava trenutni pristup velikom izboru mobilnih iskustava. Va ureaj postaje pametniji uz potpuno optimizovane aplikacije iz Samsung Apps. Istraite neverovatne aplikacije i uinite boljim svoj ivot u pokretu.

Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera. Za detalje, posetite www.samsungapps.com.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, proitajte opte 3 Potraite i preuzmite eljene aplikacije.
S choice
Pristupite listi aplikacija za napomene u Samsung Apps. U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite S choice. uslove korienja i izaberite Prihvati. Samsung Apps.

132

Web

Play prodavnica
Moete da preuzimate igre, tonove zvona ili druge aplikacije iz Play prodavnice. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Play 2 Potraite fajl i preuzmite ga na ureaj. str. 40
Readers Hub
Saznajte kako da koristite integrisanu centralu italaca za pristup razliitom materijalu za itanje. Neke funkcije su moda trenutno nedostupne. .

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite polje za 3 Izaberite sliicu nekog od materijala za itanje. 4 Potraite i preuzmite materijal za itanje u onlajn prodavnici.
potvrdu pored Ne prikazuj 90 dana i izaberite Potvrdi. Readers Hub.

133

Web


Nauite da pregledate informacije o vremenskoj prognozi i itate vesti i druge novinske lanke.

Gledanje informacija o vremenskoj prognozi


2 Izaberite na vrhu ekrana.
.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite


Va ureaj e potraiti vau trenutnu lokaciju i prikazati informacije o vremenu. Moete da promenite lokaciju kako biste pogledali informacije o vremenu u drugom regionu. Pritisnite [ ] i ponitite izbor u polju pored opcije . Zatim izaberite lokaciju u .

itanje novinskih lanaka


.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Listajte nalevo do teme vesti na vrhu ekrana. 3 Izaberite da otvorite lanak.

Da dodate temu vesti, pritisnite [ ] .

134

Web

Mogunost povezivanja
Bluetooth
Bluetooth je beina komunikaciona tehnologija kratkog dometa koja omoguava razmenu informacija na rastojanju od oko 10 metara bez potrebe za fizikim povezivanjem. Ne morate da poravnate ureaje da biste razmenjivali informacije koristei Bluetooth. Ako su ureaji na odgovarajuoj udaljenosti, moete da razmenjujete informacije izmeu njih ak i ako se nalaze u razliitim prostorijama. Samsung nije odgovoran za gubitak, presretanje ili zloupotrebu poslatih ili primljenih podataka putem Bluetooth beine veze. Uvek se uverite da delite i primate podatke sa ureaja kojima verujete i koji su prikladno obezbeeni. Ako izmeu ureaja postoji prepreka, radno rastojanje moe biti manje. Neki ureaji, posebno oni koje je testirao ili odobrio Bluetooth SIG, mogu biti nekompatibilni sa vaim ureajem.

Ukljuivanje Bluetooth beine funkcije

U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja, a zatim izaberite Isk pored Bluetooth.

Pronalaenje i povezivanje sa drugim ureajima


1 U pasivnom reimu, otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite ureaj.
Podeavanja Bluetooth Potrai ureaje.

kod kojih je omoguen Bluetooth

Mogunost povezivanja

135

3 Unesite PIN za Bluetooth beinu funkciju ili PIN drugih

Bluetooth ureaja, ukoliko takav postoji, a zatim izaberite OK. Pored toga, moete da izaberete OK da biste uskladili PIN na vaem telefonu i na drugom ureaju. Kada vlasnik drugog ureaja unese isti PIN ili prihvati vezu, uparivanje je dovreno. Ukoliko je uparivanje uspeno, ureaj e automatski poeti da trai dostupne ureaje. Neki ureaji, posebno slualice ili hendsfri komplet za kola mogu imati fiksiran Bluetooth PIN kd, na primer 0000. Ako drugi ureaj ima PIN, morate ga uneti.

Slanje podataka pomou Bluetooth beine


1 Izaberite fajl ili stavku, kao to su kontakt, stavka kalendara, 2 Izaberite opciju za slanje podataka putem Bluetooth veze.
Nain za izbor opcije moe se razlikovati prema tipu podataka.

funkcije

beleka ili medijski fajl, iz odgovarajue aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.

3 Potraite ureaj kod kojeg je omoguen Bluetooth i uparite


svoj ureaj s njim.

Prijem podataka pomou Bluetooth beine veze


1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite
Podeavanja Bluetooth, a zatim izaberite polje za potvrdu pored svog ureaja. Da biste izabrali duinu vremenskog perioda tokom kojeg e ureaj biti vidljiv, pritisnite [ ] Vidljivo iskljuenje. i izaberite OK. Pored toga, moete da izaberete OK da biste uskladili PIN na vaem telefonu i na drugom ureaju.

2 Kada bude zatraeno, unesite PIN za Bluetooth beinu vezu

Mogunost povezivanja

136

3 Izaberite Prihvati da biste potvrdili da pristajete da primite


podatke sa tog ureaja. Primljeni podaci se uvaju u bluetooth folderu. Ako primite kontakt, on se automatski snima u imenik.

Wi-Fi
Nauite da koristite beine mrene mogunosti vaeg ureaja da aktivirate i poveete se na bilo koju lokalnu beinu mreu (WLAN) kompatibilnu sa IEEE 802.11a/b/g/n standardima. Moete da se poveete na Internet ili druge mrene ureaje svuda gde postoji pristupna taka. Ureaj koristi frekvenciju koja nije standardna u svim zemljama i namenjen je za korienje u svim evropskim zemljama. WLAN moe da se koristi u Evropskoj Uniji bez ogranienja u zatvorenom prostoru, ali ne moe da se koristi na otvorenom.

Aktiviranje WLAN funkcije

U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja, a zatim izaberite Isk pored Wi-Fi. Aktivan WLAN koji radi u pozadini potroie bateriju. Da biste smanjili potronju baterije, WLAN vezu aktivirajte samo kada je to potrebno.

Pronalaenje i povezivanje na WLAN

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite mreu. 3 Unesite ifru za mreu (ukoliko je neophodno). 4 Izaberite Povei se.

Podeavanja Wi-Fi. Ureaj e automatski poeti da trai dostupne mree WLAN.

Mogunost povezivanja

137

Runo dodavanje WLAN mree

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Unesite SSID za mreu i izaberite tip bezbednosti. 3 Prilagodite podeavanja bezbednosti u zavisnosti od izabranog 4 Izaberite Sauvaj.
tipa bezbednosti. Podeavanja Wi-Fi Dodaj mreu.

Povezivanje na WLAN mreu pomou WPS-a


Koristei WPS, moete da se poveete na zatienu mreu. Da biste se povezali na WLAN koristei WPS dugme, Podeavanja Wi-Fi.

(zatieno konfigurisanje za Wi-Fi)

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite mreu koja je oznaena kao dostupna zatiena 3 Izaberite padajui meni WPS. 4 Izaberite Pritisni dugme Povei se. 5 Pritisnite dugme WPS u pristupnoj taki u roku od 2 minuta.
Da biste se povezali na WLAN koristei WPS PIN, Podeavanja Wi-Fi. mrea i potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Prikai napredne opcije.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite mreu koja je oznaena kao dostupna zatiena 3 Izaberite padajui meni WPS. 4 Izaberite PIN sa pristupne take ili PIN sa ovog ureaja 5 U pristupnoj taki, unesite PIN i pritisnite dugme za pokretanje.
Mogunost povezivanja

mrea i potvrdite izbor u polju za potvrdu pored Prikai napredne opcije.

Povei se.

138

Postavljanje statikih IP podeavanja


Podeavanja Wi-Fi. Prikai napredne opcije.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite mreu i potvrdite izbor u polju za potvrdu pored 3 Izaberite padajui meni Podeavanja IP adrese. 4 Izaberite Statika. 5 Promenite IP podeavanja za pristupnu taku, na primer IP 6 Izaberite Povei se.
Wi-Fi Direct
Saznajte kako da koristite funkciju WLAN Direct za povezivanje dva ureaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne take. adresu, duinu prefiksa mree, mreni prolaz, DNS.

Poveite svoj ureaj sa drugim WLAN ureajem


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Isk pored Wi-Fi Direct, a zatim izaberite OK. 3 Izaberite Skeniraj. 4 Izaberite ureaj.
Podeavanja Jo... Wi-Fi Direct.

Kada vlasnik drugog ureaja prihvati vezu, ureaji su upareni.

Poaljite podatke putem WLAN

1 Izaberite fajl ili stavku, kao to je beleka, medijski fajl ili web
adresa, iz odgovarajue aplikacije ili iz foldera Moji fajlovi.

Mogunost povezivanja

139

2 Izaberite opciju za slanje podataka putem WLAN mree.


Nain za izbor opcije moe se razlikovati prema tipu podataka.

3 Potraite i izaberite WLAN ureaj.

Prijem podataka putem WLAN


AllShare

Kada primite podatke, automatski se uvaju na vaem ureaju. Primljeni podaci se uvaju u folderu ShareViaWifi.

Saznajte kako da koristite uslugu DLNA (Digital Living Network Alliance) koja vam omoguava da delite medijske fajlove izmeu ureaja kod kojih je omoguena usluga DLNA u kunoj mrei preko WLAN mree. Podrani formati datoteka se mogu razlikovati u zavisnosti od softvera ureaja. Neki fajlovi se moda nee reprodukovati na ureajima kod kojih je omoguena usluga DLNA u zavisnosti od ureaja.

Prilagoavanje DLNA podeavanja za deljenje


Da biste dozvolili drugim ureajima kod kojih je omoguena usluga DLNA da pristupe medijskim fajlovima na vaem ureaju, morate da aktivirate deljenje medija.

medijskih fajlova

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Pritisnite [


AllShare. ] Podeavanja.

Mogunost povezivanja

140

3 Prilagodite sledea podeavanja da biste podesili DLNA


funkciju: Opcija Ime ureaja Podeli video snimke Podeli fotografije Podeli muziku Funkcija Unesite ime svog ureaja kao servera medija. Ukljuite deljenje video zapisa sa drugim ureajima kod kojih je omoguena usluga DLNA. Ukljuite deljenje slika sa drugim ureajima kod kojih je omoguena usluga DLNA. Ukljuite deljenje muzike sa drugim ureajima kod kojih je omoguena usluga DLNA.

Poalji sa drugih Podesite da li ete prihvatiti ili ne ureaja otpremanja sa drugih ureaja. Izaberite podrazumevanu lokaciju u Podrazumevana memoriji za uvanje preuzetih medijskih memorija fajlova. Titlovi Podesite prikazivanje titlova.

Reprodukcija fajlova na drugom ureaju kod


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Moj ureaj. 3 Izaberite kategoriju medija i fajl. 4 Izaberite plejer. Reprodukcija e poeti na izabranom plejeru. 5 Kontroliite reprodukciju koristei ikone svog ureaja.
AllShare.

koga je omoguena usluga DLNA

Moe doi do meumemorisanja reprodukcije, u zavisnosti od mrene veze i povezanog servera.

Mogunost povezivanja

141

Reprodukcija fajlova sa jednog ureaja na


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Udaljeni ureaj.
fajlove. AllShare. Va ureaj automatski pretrauje ureaje kod kojih je omoguena usluga DLNA.

drugom ureaju

3 Izaberite ureaj kao medija server-onaj koji sadri medija 4 Izaberite kategoriju medija i fajl. 5 Izaberite plejer-onaj koji e reprodukovati medija fajl. 6 Kontroliite reprodukciju koristei ikone svog ureaja.
Deljenje mobilne mree
Nauite da podesite va ureaj kao beini modem ili beinu pristupnu taku za raunar ili druge ureaje, i delite mobilnu mrenu konekciju vaeg ureaja. Reprodukcija e poeti na izabranom plejeru.

Deljenje mobilne mree vaeg ureaja putem


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite
taku.

WLAN

2 Izaberite Prenosiva Wi-Fi pristupna taka da aktivirate WLAN 3 Izaberite Konfigurii pren. Wi-Fi taku da prilagodite WLAN
taku: Opcija SSID mree Bezbednost Funkcija Pregledajte i izmenite ime ureaja koje e biti prikazano drugim ureajima. Izaberite tip bezbednosti.
Mogunost povezivanja

Podeavanja Jo... Veziv. i prenosiva pristupna taka.

142

4 Kada zavrite, izaberite Sauvaj. 5 Sa drugog ureaja na dostupnoj listi veza pronaite ime

ureaja i poveite se na mreu. Va ureaj deli mobilnu mrenu vezu na drugom ureaju.

Deljenje mobilne mree vaeg ureaja putem


1 Pomou USB kabla poveite viefunkcionalnu utinicu na 2 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 3 Izaberite USB vezivanje da biste aktivirali funkciju USB
ureaju sa raunarom. Podeavanja Jo... Veziv. i prenosiva pristupna taka.

USB-a

povezivanja. Va ureaj deli mobilnu mrenu konekciju na vaem raunaru. Da biste prekinuli deljenje mrene veze, ponitite izbor polja za potvrdu pored opcije USB vezivanje. Nain deljenja mrene konekcije moe se razlikovati zavisno od operativnog sistema raunara.

Deljenje mobilne mree ureaja putem Bluetooth


1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite
uspostavljanja Bluetooth tether veze. sa njim.

beine funkcije

2 Izaberite Deljenje preko vezivanja da biste aktivirali funkciju 3 Na drugom ureaju pronaite svoj ureaj i izvrite uparivanje

Podeavanja Jo... Veziv. i prenosiva pristupna taka.

Mogunost povezivanja

143

GPS
Va ureaj ima prijemnik za globalni pozicioni sistem (GPS). Nauite da aktivirate usluge lokacije. Da biste primali bolje GPS signale, izbegavajte korienje ureaja u sledeim uslovima: izmeu objekata, u tunelima ili podzemnim prolazima ili unutar objekata u loim vremenskim uslovima u blizini visokog napona ili elektromagnetnih polja u vozilu sa folijom za zatitu od sunca Ne dodirujte povrinu unutranje antene i ne pokrivajte ovo podruje rukama ili drugim predmetima dok koristite GPS funkciju. Dostupnost ove funkcije zavisi od regiona ili provajdera.

Aktivirajte usluge lokacije

Morate aktivirati usluge lokacije da biste dobili informacije o lokaciju i pretraili mapu. Podeavanja Usluge lokacije. Opcija Google usluga lociranja GPS sateliti Funkcija

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Podesite sledea podeavanja da biste aktvirali usluge lokacije:
Postavite za korienje Wi-Fi i/ili mobilnih mrea za pronalaenje lokacije. Podesite za korienje GPS satelita za nalaenje vae lokacije.

Mogunost povezivanja

144

Opcija Koristi senzorsku podrku

Funkcija Koristite senzore za poboljanje pozicioniranja peaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaa stvarna lokacija se mogu razlikovati.

Podesite ureaj da koristi trenutnu Lokacija i lokaciju za Google pretragu i druge Google pretraga Google usluge.

Veze sa PC-jem
Saznajte kako da poveete ureaj sa raunarom pomou USB kabla. Povezivanjem ureaja sa raunarom moete sinhronizovati fajlove sa programom Windows Media Player, direktno prenositi podatke na ureaj i sa njega i koristiti program Samsung Kies. Da biste koristili veze sa raunarom, morate da deaktivirate reim USB otklanjanja greaka. U pasivnom reimu otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Opcije razvojnog tima, a zatim opozovite izbor u polju za potvrdu pored Otkrivanje greke putem USB-a.

Povezivanje pomou programa Samsung Kies


Proverite da li je Samsung Kies instaliran na raunar. Program moete da preuzmete sa Samsungovog web sajta. Samsung Kies e funkcionisati na Windows i Macintosh raunarima.

1 Pomou USB kabla poveite viefunkcionalnu utinicu na

2 Kopiranje fajlova sa raunara na ureaj.

ureaju sa raunarom. Samsung Kies e se pokrenuti automatski. Ako se aplikacija Samsung Kies ne pokrene, dva puta kliknite na ikonu Samsung Kies na raunaru. Dodatne informacije potraite u okviru pomoi za Samsung Kies.

Mogunost povezivanja

145

Sinhronizacija sa programom Windows Media


Proverite da li je Windows Media Player instaliran na raunaru.

Player

1 Pomou USB kabla, poveite viefunkcionalnu utinicu

2 Otvorite Windows Media Player da biste sinhronizovali muzike 3 Izmenite ili unesite ime svog ureaja u iskauem prozoru (ako 4 Izaberite i prevucite eljene muzike fajlove na listu za 5 Pokrenite sinhronizaciju.
sinhronizaciju. je potrebno). fajlove.

na ureaju sa raunarom na kome je instalirana aplikacija Windows Media Player. Nakon povezivanja, na raunaru e se pojaviti iskaui prozor.

Povezivanje kao ureaj za masovno skladitenje


Direktorijum fajlova memorijske kartice e se pojaviti kao prenosivi disk, odvojeno od interne memorije.

Moete da poveete ureaj sa raunarom i koristite ga kao prenosivi disk. Kada ubacite memorijsku karticu, ureaj radi kao ita kartica i omoguava vam da pristupite direktorijumu datoteka.

1 Ako elite da prenesete fajlove sa memorijske kartice ili na nju, 2 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite 3 Pomou USB kabla poveite viefunkcionalnu utinicu na
ureaju sa raunarom. unesite memorijsku karticu u ureaj. Podeavanja Jo... USB veze Povei memoriju sa PC-jem.

4 Kada se poveete izaberite Povei memoriju sa PC-jem OK. 5 Otvorite folder da biste pogledali fajlove. 6 Kopirajte fajlove sa raunara na memorijsku karticu. 7 Kada zavrite, izaberite Iskljui USB memoriju.
Mogunost povezivanja

146

Da biste iskljuili ureaj sa raunara, kliknite na ikonu USB ureaja na Windows traci zadataka i kliknite na opciju za bezbedno uklanjanje ureaja za masovno skladitenje. Zatim uklonite USB kabl sa raunara. U protivnom, moete da izgubite sve podatke sauvane na memorijskoj kartici ili da otetite samu karticu.

VPN konekcije
Moete stvarati privatne mree (VPN) i konektovati se na vau privatnu mreu bezbedno kroz javnu mreu, kao to je internet. Va ureaj bi trebalo da je ve podeen za pristup internetu. Ukoliko imate problema sa pristupom internetu, morate da uredite konekcije. Ukoliko niste sigurni koje podatke o konekciji da unesete, pitajte vaeg provajdera. Da biste mogli da koristite ovu funkciju, morate da aktivirate funkciju zakljuavanja ekrana.

Podeavanje VPN konekcija


2 Prilagodi podatke o konekciji.
Opcija Ime Tip Adresa servera ifra za L2TP Funkcija

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite


Podeavanja Jo... VPN Dodaj VPN mreu. Omoguene opcije mogu da se razlikuju zavisno od VPN tipa. Unesite naziv VPN servera. Izaberi VPN tip. Unesite IP adresu VPN servera. Podesite za korienje L2TP tajne lozinke.

Mogunost povezivanja

147

Opcija IPSec identifikator IPsec unapred deljeni klju IPSec korisniki sertifikat

Funkcija Unesite korisniko ime. Unesite pre-deljeni klju. Izaberite korisniki sertifikat koji VPN server koristi da vas identifikuje. Moete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Izaberite sertifikat ovlaenja (CA) koji VPN server koristi da vas identifikuje. Moete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Izaberite sertifikat servera koji VPN server koristi da vas identifikuje. Moete uvesti sertifikate iz VPN servera ili ih preuzeti sa web lokacije. Podesite za ifrovanje podataka pre slanja na VPN server.

IPSec CA sertifikat

IPSec sertifikat servera PPP ifrovanje (MPPE)

Prikai Podesite da biste promenili napredna napredne opcije podeavanja mree.

3 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.

Konektovanje na privatnu mreu


Podeavanja Jo... VPN.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Odaberite privatnu mreu za konektovanje. 3 Unesite korisniko ime i lozinku i izaberite Povei se.

Mogunost povezivanja

148

Alatke
Sat
Saznajte kako moete da podesite i kontroliete alarme i svetsko vreme. Moete da koristite i topericu i stoni sat.

Podeavanje novog alarma


Alarm.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Izaberite Kreiraj alarm ili pritisnite [ 3 Podesite detalje alarma. 4 Kada zavrite, izaberite Sauvaj.
] Kreiraj.

Izaberite polje za potvrdu pored opcije Pametan alarm da biste aktivirali simulirane zvukove prirode sa ekranom alarma pre glavnog alarma.

Zaustavljanje alarma

Kada se oglasi alarm, Da biste zaustavili alarm, vucite izvan velikog kruga. Da biste ponovili alarm nakon odreenog vremena, vucite izvan velikog kruga.

Brisanje alarma
Alarm.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Pritisnite [ ] Obrii. 3 Izaberite alarme koje elite da obriete. 4 Izaberite Obrii.

Alatke

149

Kreiranje svetskog vremena


Svetsko vreme.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Izaberite Dodaj grad ili pritisnite [ ] Dodaj. 3 Unesite ime grada ili izaberite neki sa liste gradova.

4 Da biste dodali novo svetsko vreme, ponovite korake 2-3.

Da biste izabrali grad u prikazu mape sveta, izaberite

Da biste na satovima primenili letnje vreme, kucnite i zadrite sat i izaberite Podeavanja letnjeg raunanja vremena.

Korienje toperice
toperica.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Izaberite Pokreni da biste pokrenuli topericu. 3 Izaberite Prol. v. da biste zabeleili prolazno vreme. 4 Kada zavrite izaberite Stop. 5 Izaberite Resetuj da biste obrisali zabeleena vremena.

Korienje tajmera za odbrojavanje


Tajmer.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Podesite vreme odbrojavanja. 3 Izaberite Pokreni da biste pokrenuli odbrojavanje. 4 Kada odbrojavanje istekne i oglasi se alarm, povucite
velikog kruga.

izvan

Alatke

150

Koristite stoni sat


Stoni sat.

Stoni sat prikazuje trenutno vreme i datum, i informacije o vremenu.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Sat 2 Izaberite da biste podesili sat u pasivnom reimu. 3 Pritisnite [ ] Podeavanja. 4 Promenite sledee opcije:
Opcija Sakrij statusnu liniju Tapet Funkcija Podesite da li e se u vrhu ekrana prikazivati statusna linija. Izaberite sliku pozadine za sat u pasivnom reimu rada.

Prikaz vremena/ Podesite za prikaz sata ili kalendara. kalendara Podesite za prikaz informacije o vremenu za vau lokaciju. Moete i podesiti stoni sat da se automatski aurira sa najnovijim informacijama i da izaberete jedinicu za temperaturu. Podesite osvetljenost ekrana. Podesite da biste koristili zvunik na postolju kada je ureaj prikljuen u automobilu ili na stonom postolju.

AccuWeather

Osvetljenje Postolje

Alatke

151

Kalkulator
Saznajte kako da obavljate matematike proraune direktno na ureaju kao na obinom runom digitronu ili kalkulatoru za radnu povrinu.

Obavljanje izraunavanja
Kalkulator.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Koristite tastere koji odgovaraju ekranu kalkulatora da biste
obavili osnovne matematike operacije. Okrenite ureaj u horizontalni prikaz da biste koristili proireni kalkulator. Ukoliko deaktivirate automatsku rotaciju, pritisnite [ ] Nauni kalkulator.

Prikaz istorije izraunavanja


Kalkulator.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Obavite proraun. 3 Izaberite da biste zatvorili tastaturu kalkulatora. 4 Da biste obrisali istoriju, pritisnite [
Preuzimanja
Saznajte kako da upravljate dnevnicima fajlova koje ste preuzeli sa web-a. Pojavljuje se istorija izraunavanja. ] Obrii istoriju.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite folder za preuzimanje. 3 Da biste otvorili preuzet fajl, izaberite dnevnik.
Preuzimanja.

Da biste obrisali dnevnik izaberite polje za potvrdu, a zatim izaberite .


Alatke

152


Moete pretraivati aplikacije i podatke na vaem ureaju i odreene podatke na web-u. .

1 U pasivnom reimu, otvorite listu sa aplikacijama i izaberite 2 Ako aplikaciju pokreete po prvi put, podesite da li elite da 3 Unesite slovo ili re podatka za pretragu.
prikaete istoriju pretraivanja vaeg Google naloga. Da biste pretraili podatke glasom, izaberite i recite kljunu re u mikrofon ureaja.

4 Izaberite naziv stavke kojoj elite da pristupite.


Kies air

Kies air vam omoguava da poveete svoj ureaj sa drugim ureajem putem WLAN-a. Iz pretraivaa moete da prikazujete i kontroliete medijske datoteke, kontakte, poruke i druge podatke sauvane na ureaju.

Prilagoavanje podeavanja Kies air-a


2 Pritisnite [ ] Podeavanja. 3 Promenite sledee opcije:
Opcija Ime ureaja Zahtev za pristup Omogui vidljivost Funkcija air.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kies

Prikaite ili izmenite ime ureaja. Podesite da biste primali zahteve za autorizaciju od drugih ureaja dok koristite Kies air. Podesite ureaj da bude vidljiv drugim ureajima.

Alatke

153

Opcija Vreme isteklo Zakljuaj sadraj Resetovanje podeavanja

Funkcija Podesite vreme ekanja ureaja pre prekida veze. Izaberite tipove podataka koje ne treba prikazivati na drugim ureajima. Resetujte podeavanja na njihove podrazumevane fabrike vrednosti.

Poveite svoj ureaj sa drugim ureajem putem


WLAN-a
Da biste koristili funkciju Kies air svi ureaji moraju da budu povezani na istu pristupnu taku.

1 U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Kies 2 Unesite web adresu koju Kies air prikazuje u pretraivau na 3 Izaberite Dozvoli (ako je potrebno).
drugom ureaju. Kada se poveete, podatke o svom ureaju videete u web pretraivau na drugom ureaju. air Start.

4 Da biste prekinuli vezu, izaberite Stop.


Mini dnevnik
Saznajte kako da vodite foto dnevnik.

Kreiranje mini dnevnika


dnevnik.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Mini 2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, izaberite Da.

Alatke

154

3 Ako ste sauvali dnevnik, izaberite opciju Kreiraj dnevnik da 4 Promenite dananji datum i podesite vremenske prilike 5 Izaberite Kucni za dod. fot. i dodajte sliku ili snimite 6 Izaberite Kucni za dodavanje teksta, a zatim unesite tekst i 7 Izaberite Sauvaj.
dnevnik. izaberite Gotovo. fotografiju. (ukoliko je to potrebno). biste kreirali novi unos.

Pregledanje mini dnevnika


2 Izaberite neki dnevnik.
Moji fajlovi

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Mini


Da biste poslali mini dnevnik na sajt drutvene zajednice, pritisnite [ ] Objavi.

Saznajte kako da brzo pristupate svim slikama, video zapisima, muzikim datotekama i audio zapisima, kao i drugim tipovima datoteka koji su sauvani na memorijskoj kartici ureaja. fajlovi.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite Moji 2 Izaberite folder.
Da biste preli na vii nivo u direktorijumu fajlova, izaberite Gore. Da biste se vratili u poetni direktorijum, izaberite Poetna strana.

3 Izaberite fajl koji ete otvoriti.

U okviru foldera pritisnite [ ] da biste koristili sledee opcije: Da biste poslali fajl drugima izaberite Podeli. Da biste kreirali novi folder, izaberite Kreiraj folder. Da biste obrisali fajlove ili foldere, izaberite Obrii. Da biste promenili reim prikaza, izaberite Prikai po.
Alatke

155

Da biste razvrstali fajlove ili foldere, izaberite Listaj po. Da biste kopirali ili premestili datoteke u drugi folder, izaberite Kopiraj ili Premesti. Da biste promenili ime datoteke, izaberite Preimenuj. Da biste promenili postavke menadera datoteka, izaberite Podeavanja.

Polaris Office
Saznajte kako da kreirate i prikazujete dokumente aplikacije Polaris Office.

Kreiranje dokumenta
Polaris Office. Registar.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Proitajte informacije o registraciji i izaberite Kasnije ili 3 Izaberite tip dokumenta. 4 Kreirajte dokument. 5 Kada zavrite, pritisnite [ ] Sauvaj. 6 Unesite naziv dokumenta i izaberite odredite. 7 Izaberite Sauvaj.

Otvaranje dokumenta
Polaris Office. datoteku sa dokumentom.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite fasciklu Moje fascikle ili Skoranji dokumenti 3 Prikaite dokument.

Da uveate prikaz, postavite dva prsta na ekran a zatim ih rairite. Da umanjite prikaz, pribliite prste. Moete pritisnuti i [ ] opcija. Da biste otvorili traku sa alatkama za ureivanje, pritisnite opciju [ ] Izmeni reim. Da biste pronali tekst u dokumentu, pritisnite [ ] Nai.
Alatke

156

Da biste prilagodili dokument veliini ekrana, pritisnite [ ] Reflow tekst. Da biste preli na odreenu stranicu, pritisnite [ ] Idi na. Da biste poslali datoteku drugima, pritisnite [ ] Poalji fajl. Da biste odtampali datoteku, pritisnite opciju [ ] Ispis. Va ureaj je kompatibilan samo sa nekim Samsung tampaima. Da biste proitali dokument pomou funkcije za prebacivanje teksta u govor, pritisnite [ ] Tekst govora. Da prilagodite postavke za prikazivanje ili izmenu dokumenata pritisnite [ ] Postavke. Omoguene opcije mogu da se razlikuju zavisno od tipa dokumenta.

Upravljanje dokumentima na mrei


Polaris Office.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite Web datoteke Box.net. 3 Unesite adresu e-pote i lozinku za pristupanje vaem nalogu, a 4 Pregledajte dokumente i upravljajte njima na serveru.
SIM Opcije
Koristite razliite dodatne usluge koje nudi va provajder. Ovaj meni moe biti dostupan, ali drugaije obeleen, u zavisnosti od vae SIM ili USIM kartice. U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite SIM Opcije. zatim izaberite Dodaj.

Alatke

157

Menader zadataka
Pomou menadera zadataka moete da vidite trenutno aktivne aplikacije i informacije o memoriji.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Moete da koristite sledee opcije:

Menader zadataka.

Aktivne aplikacije: Pregled liste svih trenutno pokrenutih aplikacija na ureaju. Preuzeto: Pogledajte ukupnu memoriju koju koriste aplikacije instalirane na ureaju. RAM: Prikaz i upravljanje RAM memorijom ureaja. Memorija: Pregled veliine upotrebljene i raspoloive memorije na ureaju i memorijskoj kartici. Pomo: Prikaz informacije o produenju radnog veka baterije i o upravljau RAM-om.

Voice talk
Saznajte kako da korsitite funkciju komandi koju omoguava Glasovna komunikacija. Moete da birate broj, poaljete poruku, napiete beleku ili izvrite druge zadatke jednostavno govorom u ureaj u pokretu.

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite


Voice talk.

2 Ukoliko pokreete ovu aplikaciju po prvi put, proitajte vodi. 3 Izaberite Tap & Speak. 4 Izgovorite komandu u mikrofon.
Takoe moete da dva puta brzo kucnete ureaj da biste zapoeli prepoznavanje glasa kada je podeena funkcija prepoznavanja pokreta. str. 172

Alatke

158

Podeavanja
Pristupanje meniju za podeavanja

1 U pasivnom reimu rada otvorite listu aplikacija i izaberite 2 Izaberite kategoriju podeavanja i izaberite neku opciju.
Wi-Fi
Ukljuite ili iskljuite funkciju WLAN mree. str. 137 Podeavanja.

Bluetooth
Ukljuite ili iskljuite Bluetooth beinu funkciju. str. 135

Upotreba podataka
Pratite korienje protoka podataka i prilagodite podeavanja za ogranienje protoka podataka. Podaci za mob. ureaje: Podesite da biste koristili veze za protok podataka na bilo kojoj mobilnoj mrei. Pod. gran. podat. na mobilnom: Podesite ogranienje za mobilno korienje protoka podataka. Ciklus upotrebe podataka: Prilagodite podeavanja za ciklus ogranienja.

Jo...
Promenite podeavanja da biste kontrolisali veze sa drugim ureajima ili mreama.

Reim letenja

Onemoguite sve beine funkcije na ureaju. Moete da koristite samo usluge koje ne koriste mreu.
Podeavanja

159

Kies preko Wi-Fija USB veze VPN

Poveite svoj ureaj pomou programa Samsung Kies putem WLAN.

Poveite svoj ureaj sa raunarom kao ureaj za masovno skladitenje str. 146

Podesite i poveite se sa virtuelnim privatnim mreama (VPNovima). str. 147

USB vezivanje: Aktivirajte funkciju USB vezivanja da biste delili mobilnu mrenu vezu ureaja sa raunarima putem USB veze. Kada je povezan sa raunarom, va ureaj se koristi kao beini modem za raunar. str. 143 Prenosiva Wi-Fi pristupna taka: Aktivirajte funkciju prenosne WLAN take da delite mobilnu mrenu vezu vaeg ureaja sa raunarima ili drugim ureajima putem WLAN funkcije. str. 142 Konfigurii pren. Wi-Fi taku: Konfiguriite mrena podeavanja za vau WLAN taku. Deljenje preko vezivanja: Aktivirajte funkciju uspostavljanja Bluetooth tether veze da biste delili mobilnu mrenu vezu ureaja sa raunarima putem Bluetooth beine funkcije. str. 143 Pomo: Pogledajte informacije o korienju funkcija za uspostavljanje tether veze.

Veziv. i prenosiva pristupna taka

Wi-Fi Direct

Aktivirajte funkciju WLAN Direct za povezivanje dva ureaja putem WLAN-a bez zahtevanja pristupne take. str. 139

Podeavanja

160

Koristi paketne podatke: Podesite da biste omoguili mree za paketni prenos podataka za mrene usluge. Slanje podataka u romingu: Podesite ureaj tako da se povezuje na drugu mreu kada ste u romingu ili kada vaa matina mrea nije dostupna. Nazivi pristupnih taaka: Konfiguriite imena pristupnih taaka. Mreni reim rada: Izaberite tip mree. Mreni operateri: Potraite dostupne mree i izaberite mreu za roming.

Mobilne mree

Poziv
Prilagodite podeavanja vezana za funkcije poziva. Odbijanje poziva: Podesite automatsko odbijanje poziva sa odreenih brojeva telefona. Moete dodati brojeve telefona listi za odbacivanje. str. 71 Podesi poruke odbijanja: Dodajte ili izmenite poruku koja e biti poslata kada odbacite poziv. Upozorenje na poziv: -- Vibracija za odgovor: Postavite ureaj da vibrira kada druga stranka odgovori na poziv. -- Tonovi za status poziva: Aktivirajte ili deaktivirajte ton za uspostavljanje veze, zvuk za minute i ton za prekid veze. -- Upozorenja u toku poziva: Izaberite kako e vas telefon obavetavati o dogaajima tokom poziva. Odgovaranje na poziv/prekid poziva -- Taster za javljanje: Podesite ureaj da odgovara na pozive pritiskom na taster Poetak.

Podeavanja

161

-- Automatsko odgovaranje: Podesite automatsko odgovaranje nakod odreenog perioda (dostupno samo ako su povezane slualice). -- Tast. za uk. prekida poz.: Podesite ureaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za ukljuivanje. Ukljui senzor blizine: Podesite ukljuivanje senzora za udaljenost tokom poziva. Prosleivanje poziva: Preusmerite dolazne pozive na drugi broj. Dodatna podeavanja: -- Identifikacija pozivaoca: Prikaite va identifikacioni broj pozivaoca drugim osobama pri upuivanju poziva. -- Zabrana poziva: Blokirajte dolazne ili odlazne pozive. -- Poziv na ekanju: Dozvolite upozorenja o primljenim pozivima dok je poziv ve u toku. -- Automatsko ponovno biranje: Aktivirajte automatsko ponovno biranje za pozive koji nisu povezani ili pozive koji su prekinuti. -- Brojevi za reim fiksnog biranja: Aktivirajte ili deaktivirajte reim fiksnog biranja da biste ograniili pozive na brojeve sauvane na listi brojeva za fiksno biranje. Morate uneti PIN2 kod isporuen uz SIM ili USIM karticu. Slika za video poziv: Izaberite sliku koja e se prikazivati sagovorniku. Sopstveni video prikaz u primljenom pozivu: Podesite da li e se sagovorniku prikazivati vaa iva slika ili unapred podeena slika. Koristi opcije za neuspean poziv: Izaberite da li e ureaj pokuati da uspostavi govorni poziv kada ne uspe uspostavljanje video poziva. Usluga govorne pote: Izbor ili podeavanje mobilnog operatera. Govorna pota: Unesite broj za pristupanje serveru govorne pote. Ovaj broj moete da dobijete od svog provajdera.

Podeavanja

162

Zvuk
Promenite podeavanja za razliite zvuke na ureaju. Ja. zvuka: Podesite jainu zvuka za melodije poziva, muziku i video, zvuk sistema i melodije obavetenja. Intenzitet vibracije: Prilagodite jainu vibracije. Neujni reim: Aktivirajte neujni reim da bi ureaj vibrirao ili iskljuio sve zvukove, osim zvukova medija i melodija alarma. Ton zvona telefona: Izaberite melodiju za obavetenje o primljenim pozivima. Podrazumevana obavetenja: Izaberite melodiju koja e vas obavetavati o dogaajima, kao to su dolazne poruke i proputeni pozivi. Zvuk i vibracija: Podesite ureaj da vibrira i reprodukuje zvuk zvona da bi vas upozorio na dolazne pozive ili obavetenja. Tonovi tastera: Podesite ureaj tako da isputa zvuk kada dodirnete tastere na ekranu za pozivanje. Dodirni zvuke: Podesite ureaj tako da isputa zvuk kada izaberete aplikaciju ili opciju na ekranu osetljivom na dodir. Zvuci zakljuavanja ekrana: Postavite ureaj da oglasi zvuk kada zakljuavate ili otkljuavate ekran osetljiv na dodir. Kucni na ekran radi ukljuivanja vibracije: Podesite ureaj da vibrira kada pritisnete taster [ ] ili [ ] ili pritisnite i zadrite taster Poetak ili taster za ukljuivanje.

Ekran
Promenite podeavanja ekrana. Tapet poetnog ekrana: Izaberite sliku pozadine za ekran u pasivnom reimu rada. Tapet zakljuanog ekrana: Izaberite sliku koja e se prikazivati kada je ekran zakljuan. Sat: Podesite da biste prikazali sat na zakljuanom ekranu. Vreme: Podesite da biste prikazali informacije o vremenskoj prognozi na zakljuanom ekranu.

Podeavanja

163

Podeavanja vremenskih prilika: Promenite podeavanja prikaza vremenske prognoze. Pozic. sata i vrem. pril.: Izaberite lokaciju sata i informacija o vremenskoj prognozi na zakljuanom ekranu. Tekst pomoi: Podeavanje teksta za pomo na zakljuanom ekranu. Osvetljenje: Podesite osvetljenost ekrana. Reim ekrana: Izaberite reim ekrana. Automatski rotiraj ekran: Podesite da li e se sadraj automatski okretati kada okrenete ureaj. Vreme iskljuivanja ekrana: Podesite koliko e ureaj saekati pre nego to iskljui pozadinsko svetlo ekrana. Stil fonta: Promenite tip fonta za prikazani tekst. Moete da preuzmete fontove iz Play prodavnice tako to ete izabrati Pribavi fontove onlajn. Veliina fonta: Promenite veliinu slova u planeru, e-poti, telefonskom imeniku i aplikacijama za poruke. Prikai procenat baterije: Podesite da biste prikazali preostalo trajanje baterije. Trajanje svetla tastera: Podesite tranjanje osvetljenosti dodirnih tastera. Auto. pod. napaj. ekrana: Podesite tednju energije podeavanjem osvetljenosti ekrana. Horizontalna kalibracija: Izvrite kalibraciju akcelerometra da biste podesili horizontalnu osu ureaja za bolje prepoznavanje pokreta. Kalibracija iroskopom: Izvrite kalibraciju iroskopa kako bi va ureaj mogao da pravilno prepozna rotaciju. Postavite ureaj na ravnoj povrini tokom kalibracije. Proces kalibracije moe biti neuspean ako ureaj vibrira ili se pomera tokom kalibracije. Izvrite kalibraciju iroskopa kada primetite nenamerno pomeranje dok koristite naginjanje ili pomicanje ili igrice sa senzorom pokreta.

Podeavanja

164

tednja energije
tednja energije sistema: Aktivirajte Reim utede energije da biste smanjili potronju baterije. eljena uteda energije: Podesite da biste aktivirali reim utede energije u skladu sa prilagoenim podeavanjima. Podeavanja eljene utede energije: -- Reim tednje energije na: Izaberite nivo energije pri kome se ureaj automatski prebacuje u reim utede energije. -- Iskljui Wi-Fi: Iskljuite funkciju WLAN kada ureaj nije povezan sa WLAN AP. -- Iskljui Bluetooth: Iskljuite funkciju Bluetooth kada je ne koristite. -- Iskljui GPS: Iskljuite funkciju GPS kada je ne koristite. -- Iskljui sinhronizaciju: Iskljuite sinhronizaciju kada ne vrite sinhronizaciju ureaja preko web servera. -- Osvetljenje: Aktivirajte podeavanje osvetljenosti za reim utede energije. -- Osvetljenje: Podesite nivo osvetljenosti za reim utede energije. -- Vreme iskljuivanja ekrana: Podesite koliko e ureaj saekati pre nego to iskljui pozadinsko svetlo ekrana. Saznaj o utedi energije: Saznajte kako da smanjite potronju baterije.

uvanje
Pogledajte informacije o memoriji na ureaju i memorijskoj kartici. Moete i formatirati USB memoriju i memorijsku karticu. Formatiranjem memorijske kartice sa nje se trajno briu svi podaci. Stvarni dostupni kapacitet interne memorije manji je od navedenog kapaciteta jer operativni sistem i podrazumevane aplikacije zauzimaju deo memorije.

Podeavanja

165

Baterija
Pregled iznosa energije koju troi va ureaj.

Aplikacije
Prikaite aplikacije na ureaju i upravljajte njima.

Nalozi i sinhronizacija
Promenite podeavanja funkcije automatske sinhronizacije ili upravljajte nalozima za sinhronizaciju.

Usluge lokacije
Promenite podeavanja za GPS funkcionalnost. Google usluga lociranja: Podesite korienje WLAN i/ili mobilnih mrea za nalaenje vae lokacije. GPS sateliti: Podesite za korienje GPS satelita za nalaenje vae lokacije. Koristi senzorsku podrku: Podesite da biste koristili senzore za poboljanje pozicioniranja peaka kada je GPS signal ometen. Procenjene vrednosti senzora i vaa stvarna lokacija se mogu razlikovati. Lokacija i Google pretraga: Podesite ureaj da koristi trenutnu lokaciju za Google pretragu i druge Google usluge.

Podeavanja

166

Bezbednost
Promenite podeavanja za zatitu ureaja i SIM ili USIM kartice. Zakljuavanje ekrana: Aktivirajte funkciju zakljuavanja ekrana. Info. o vlasniku: Podesite prikaz sopstvene poruke na zakljuanom ekranu. ifruj ureaj: Podesite PIN ili lozinku za ifrovanje ureaja da biste zatitili podatke i informacije sauvane na ureaju. Kada se ureaj ifruje, morate da unesete lozinku pri svakom ukljuivanju ureaja. Prvo morate da napunite bateriju jer ifrovanje ureaja moe da potraje due od jednog asa. ifruj SD karticu -- ifruj SD karticu: Zatitite line informacije ifrovanjem podataka na memorijskoj kartici. -- Potpuno ifrovanje: Podesite za ifrovanje svih datoteka na memorijskoj kartici. -- Izuzmi multimedijalne fajlove: Podesite za ifrovanje svih datoteka izuzev multimedijalnih datoteka na memorijskoj kartici. Moda neete moi da pristupite ifrovanoj memorijskoj kartici posle vraanja na fabrika podeavanja. Prvo dekodirajte memorijsku karticu pre vraanja na fabrika podeavanja.

Podeavanja

167

Upozorenje o SIM promeni: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju Pronai moj mobilni ureaj, koja vam pomae da pronaete ureaj u sluaju gubitka ili krae. str. 35 Primaoci poruke upoz.: Dodajte ili izmenite primaoce poruke obavetenja. Daljinske kontrole: Podesite za upravljanje izgubljenim ureajima putem Interneta. Ova funkcija e se aktivirati automatski kada se istovremeno prijavite na Samsung i Google nalog. SamsungDive web strana: Skoite na web stranicu SamsungDive. SamsungDive vam omoguava da pratite i daljinski kontroliete svoj ureaj ako je izgubljen ili ukraden. Da biste koristili ovu opciju, potreban vam je Samsung nalog. Podesi zakljuavanje SIM kartice: -- Zakljuaj SIM karticu: Aktivirajte ili deaktivirajte funkciju zakljuavanja PIN-a kako bi pre korienja ureaja bilo neophodno da se unese PIN. -- Promeni PIN kod SIM kartice: Promenite PIN kd koji se koristi za pristupanje podacima na SIM ili USIM kartici. Uini lozinke vidljivim: Podesite ureaj tako da prikazuje ifru dok je unosite. Administratori ureaja: Pregledajte ureivae ureaja koji su instalirani na vaem ureaju. Moete dozvoliti administratorima da primenjuju nova pravila na ureaju. Nepoznati izvori: Izaberite ovu opciju da biste preuzimali aplikacije iz svih izvora. Ukoliko ne izaberete ovu opciju, moi ete da preuzimate aplikacije samo iz Play prodavnice. Pouzdana autentifikacija: Izaberite sertifikate i akreditive kako biste se uverili da bezbedno koristite razne aplikacije. Instaliraj iz memorije ureaja: Instalirajte ifrovane certifikate koji su sauvani u USB memoriji. Obrii uverenja: Obriite sav sadraj akreditiva iz ureaja i resetujte ifru.

Podeavanja

168

Jezik i unos
Promenite podeavanja za unos teksta.

Jezik

Izaberite jezik na ekranu (za sve menije i aplikacije).

Podrazumevano

Izaberite podrazumevani tip tastature za unos teksta.

Aktivirajte Google funkciju unosa glasom da biste uneli tekst glasom. Da biste promenili podeavanja unosa glasom, izaberite : Izaberite jezik unosa za Google prepoznavanje glasa. : Podesite da ureaj ne bi prepoznavao nepristojne rei pri unosu glasom.

Google

Samsung tastatura

Da biste promenili podeavanja Samsung tastature, izaberite . Tipovi tastature u uspravnom poloaju: Izaberite podrazumevani nain unosa, kao to su QWERTY tastatura ili tradicionalna tastatura. Jezik unosa: Izaberite jezike za unos teksta. Detekcija olovkom: Podesite ureaj da otvori tablu za runo pisanje kad kucnete na polje sa opcijom S olovka. Rad jednom rukom: Podesite da se tastatura pojavljuje na bilo kojoj strani ekrana kada tekst unosite jednom rukom. XT9: Aktivirajte reim XT9 da biste unosili tekst pomou prediktivnog reima unosa. Napredna podeavanja za XT9: Aktivirajte napredne funkcije reima XT9 kao to su automatsko dovravanje rei, automatsko ispravljanje ili automatska zamena, i sastavite sopstvenu listu rei.

Podeavanja

169

Prevlaenje preko tastature: Omoguite ili onemoguite funkciju prevlaenja preko tastature za reim unosa teksta. Moete prelaziti iz jednog reima unosa u drugi prevlaenjem nalevo ili nadesno na tastaturi. Automatska velika slova: Podesite ureaj tako da automatski pie veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj reenice, kao to su taka, upitnik ili uzvinik. Ulaz govora: Aktivirajte funkciju unosa glasom da biste glasom uneli tekst na Samsung tastaturi. Automatski unos take: Podesite ureaj tako da ubaci pauzu kada dvaput kucnete na razmaknicu. Pregled karaktera: Podesite ureaj da prikazuje veliku sliku svakog dodirnutog slova. Podeavanja rukopisa: Prilagodite podeavanja za reim rukopisa, kao to je vreme prepoznavanja, debljina olovke ili boja olovke. Vodi: Saznajte kako da unosite tekst pomou Samsung tastature. Resetuj sva podeavanja: Odabir postavki koje e biti ponovo podeene na fabriki podrazumevane postavke.

Swype

Da biste promenili podeavanja Swype tastature, izaberite . Izaberite metod unosa: Promena tipa tastature. Kako da Swypujete: Saznajte kako da unosite tekst pomou Swype tastature. Lini renik: Podesite sopstveni renik. Rei u reniku e se pojaviti kao predlozi za vae tekstualne unose. Karakteristike -- Zvuni povratni info: Podesite ureaj da vas upozorava kada ne postoje alternativne rei za unos ako dvaput kucnete na re. -- Vibracija tastera: Podesite ureaj tako da vibrira kada dodirnete taster. -- Prikai savete: Podesite ureaj da automatski prikazuje savete za vae akcije ako je dostupno.

Podeavanja

170

-- Auto razmak: Podesite ureaj tako da automatski ubacuje razmake izmeu rei. -- Auto kapitalizacija: Podesite ureaj tako da automatski pie veliko prvo slovo nakon interpunkcijskog znaka za kraj reenice, kao to su taka, upitnik ili uzvinik. -- Poka. itavo precrt.: Podesite prikazivanje putanje prevlaenja po tastaturi. -- Predlog rei: Podesite ureaj tako da predvia rei na osnovu vaeg unosa i da prikazuje predloge rei. -- Brzina naspram tanosti: Podesite odnos izmeu brzine i tanosti Swype predloga. -- Ponovo pokrenite Swype renik.: Izbriite rei koje ste dodali u renik. -- Verzija: Pregledajte informacije o verziji. Izbori jezika: Izaberite jezike za unos teksta.

Prepoznavanje govora Govorna pretraga

Izaberite mehanizam prepoznavanja glasa.

Za Google prepoznavanje glasa koristite sledee opcije: : Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. : Podesite ureaj da filtrira neprilian tekst i slike iz rezultata glasovne pretrage. : Sakrijte uvredljive rei iz rezultata glasovne pretrage.

Za Samsung prepoznavanje glasa koristite sledee opcije: Language: Izaberite jezik za prepoznavanje glasa. Web search engine: Izaberite program za pretraivanje Interneta. Launch Voice talk: Podesite pokretanje Glasovne komunikacije tako to ete dvaput da pritisnete taster Poetna strana.

Podeavanja

171

Launch on Bluetooth: Podesite aktiviranje Glasovne komunikacije kada je povezana Bluetooth slualica. Listen via Bluetooth: Podesite da biste prepoznali vae govorne naredbe kada koristite povezane Bluetooth slualice. Use location data: Podesite da biste koristili informacije o lokaciji za rezultate pretraivanja glasom. Hide offensive words: Sakrijte uvredljive rei iz rezultata glasovne pretrage. Help: Pristupite pomonim informacijama za korienje funkcije glasovne komunikacije. Voice talk unique ID: Prikaite jedinstveni ID ureaja za usluge kada imate problema sa Voice talk funkcijom. About: Pregledajte informacije o verziji. Auto-dial: Podesite da automatski birate broj kad je ureaj siguran da je ispravno prepoznao va unos. Auto-start speaker: Podesite da se automatski ukljui funkcija zvunika kada vrite poziv glasovnom komunikacijom. Show body of message: Podesite prikazivanje teksta nove poruke koja primljena u reimu vonje. Wake up command: Podesite da prepoznavanje glasa zapone izgovaranjem komande za buenje dok koristite Glasovnu komunikaciju. Only on while charging: Podesite aktiviranje funkcije komande za buenje samo kada je prikljuen punja. Wake-up motion: Postavite da biste pokrenuli prepoznavanje glasa kada dvaput brzo kucnete ureaj dok koristite Voice talk. Check missed events: Podesite da se izvri provera proputenih poziva, poruka ili dogaaja kada pokrenete Glasovnu komunikaciju pritiskom na taster na slualici. Customize main prompt: Promena poruke korisniku. Home address: Unesite svoju kunu adresu da biste upotrebili informacije o lokaciji u funkciji govorne naredbe.

Podeavanja

172

eljeni TTS mehanizam: Prikaite programe za prebacivanje teksta u govor na ureaju i izaberite ih. Brzina govora: Izaberite brzinu za funkciju itanja teksta. Posluaj primer: Presluajte izgovoreni tekst kao primer. Reim vonje: Aktivirajte reim vonje da biste podesili ureaj da glasno ita sadraj. Podeavanja reima vonje: Podesite aplikacije koje ete koristiti u reimu vonje.

Izlaz itanja teksta

Brzina pokazivaa

Prilagodite brzinu pokazivaa za mi ili dodirnu tablu koji su povezani sa ureajem.

Bekap i resetovanje
Promenite podeavanja za upravljanje podeavanjima i podacima. Bekapuj moje podatke: Podesite da biste napravili rezervnu kopiju podeavanja i podataka aplikacija na Google serveru. Rezervni nalog: Dodajte i prikaite Google nalog za pravljenje rezervne kopije podataka. Automatsko vraanje: Podesite da biste obnovili podeavanja i podatke aplikacija kada su aplikacije ponovo instalirane na raunaru. Vraanje na fabrika podeavanja: Resetujte podeavanja na fabrike vrednosti i izbriite sve postojee podatke.

Postolje
Reim audio izlaza: Podesite da biste koristili zvunik na postolju kada je ureaj prikljuen u automobilu ili na stonom postolju.

Podeavanja

173

Podeavanja olovke
Dominantna ruka: Izaberite ruku kojom piete da biste unapredili reakciju na unose S olovkom. Ikona olovke koja lebdi: Izaberite da biste prikazali ikonu olovke na ekranu kada je S olovka u blizini ekrana. Pomo za olovku: Pristupite informacijama o pomoi za korienje S olovke.

Rad jednom rukom


Podesite da se ulazni ekrani pomeraju na bilo koju stranu ili da postanu manji radi pogodnijih unosa jednom rukom.

Datum i vreme
Pristupite sledeim podeavanjima koja kontroliu nain na koji se vreme i datum prikazuju na ureaju i izmenite ih: Ako baterija ostane potpuno ispranjena ili je uklonite iz ureaja, vreme i datum e se resetovati. Automatski datum i vreme: Automatski aurirajte vreme kada podesite vremensku zonu. Automatska vremenska zona: Automatski aurirajte vreme kada se kreete iz jedne vremenske zone u drugu. Podesi datum: Runo podesite trenutni datum. Podesi vreme: Runo podesite trenutno vreme. Izaberi vremensku zonu: Podesite matinu vremensku zonu. Koristi 24-asovni format: Podesite da se vreme prikazuje u 24-asovnom formatu. Izaberi format datuma: Izaberite format datuma.

Podeavanja

174

Pristupanost
Usluge pristupasnosti su posebne funkcije za osobe sa invaliditetom. Pristupite i promenite sledea podeavanja da biste poboljali pristupanost ureaju. Usluge: Aktivirajte aplikaciju za pristup koju ste preuzeli, kao to je Talkback ili Kickback, koja obezbeuje eho glasa, melodije ili vibracije. Veliina fonta: Promenite veliinu slova u planeru, e-poti, telefonskom imeniku i aplikacijama za poruke. Automatski rotiraj ekran: Podesite da li e se sadraj automatski okretati kada okrenete ureaj. Izgovaraj lozinke: Podesite ureaj da glasno ita lozinke koje unosite na web sajtove pomou aplikacije TalkBack. Kucni i dri ekanje: Podesite vreme prepoznavanja kada kucnete i drite ekran. Instaliraj Web skripte: Podesite aplikacije za instaliranje web skripti da bi njihov web sadraj bio pristupaniji. Assistive light: Ukljuivanje ili iskljuivanje pomonog svetla. Moete da upotrebite ovu funkciju za bolju preglednost kada koristite kameru. Mono zvuk: Omoguite mono zvuk kada sluate audio preko jedne slualice. Odgovaranje na poziv/prekid poziva -- Taster za javljanje: Podesite ureaj tako da prekine dolazni poziv kada pritisnete taster Poetak. -- Automatsko odgovaranje: Podesite interval ekanja ureaja pre nego to odgovori na dolazni poziv. -- Tast. za uk. prekida poz.: Podesite ureaj tako da prekine poziv kada pritisnete taster za ukljuivanje. Preica za pristupanost: Dodavanje preice za podeavanja pristupanosti na brzom meniju koji se pojavljuje kada pritisnete i drite taster za ukljuivanje.

Podeavanja

175

Pokret
Promenite podeavanja koja upravljaju prepoznavanje pokreta na vaem ureaju. Aktiviranje pokreta: Podesite za korienje funkcije za prepoznavanje pokreta. Nagni radi zumiranja: Postavite na uveanje ili umanjenje prikaza prilikom pregledanja slika u galeriji ili pretraivanja internet stranica kada prstima kuckate i drite dve take a zatim naginjete ureaj napred i nazad. Mahni radi izmene: Podesite da biste premestili stavku na drugu stranu kada kucnete i zadrite stavku, a onda nakrivite ureaj ulevo ili udesno. Protresi radi auriranja: Podesite svoj ureaj da biste protresanjem pronali ureaje sa aktivnom funkcijom Bluetooth ili Kies air. Obrni i iskljui zvuk: Podesite da se tonovi zvona iskljue, reprodukcija medija pauzira ili da se FM radio iskljui okretanjem prednje strane ureaja nadole (kada se koristi zvunik).

Opcije razvojnog tima


Promenite podeavanja za razvoj aplikacija. Otkrivanje greke putem USB-a: Izaberite ovu opciju da biste povezali ureaj sa raunarom pomou USB kabla. ID razvojnog ureaja: Prikaite ID za razvoj ureaja. Dozvoli lane lokacije: Dozvolite da se usluzi Location Manager alju lane lokacije i servisne informacije u cilju testiranja. Loz. bekapa rad. povrine: Podesite lozinku da biste zatitili podatke iz rezervnih kopija. Strogi reim: Podesite ureaj tako da ekran zasvetli kada aplikacije izvravaju duge operacije.

Podeavanja

176

Pokai lokac. pokazivaa: Podesite za prikazivanje koordinata i tragova pokazivaa kada dodirnete ekran. Prikai dodire: Podesite za prikazivanje pokazivaa kada dodirnete ekran. Prikai dopune ekrana: Podesite za osvetljavanje oblasti ekrana koje se auriraju. Prikai upotr. procesora: Podesite za navoenje svih aktivnih procesa. Prisilno GPU poravnanje: Podesite za korienje 2D hardverskog ubrzanja radi poboljanja grafikih performansi. Skala animacije prozora: Izaberite brzinu otvaranja i zatvaranja iskauih prozora. Skala animacije prelaska: Izaberite brzinu prebacivanja izmeu ekrana. Ne uvaj aktivnosti: Podesite za zatvaranje pokrenute aplikacije kada pokrenete novu aplikaciju. Ogranii pozadinske procese: Podesite za ograniavanje broja procesa koji mogu biti pokrenuti u pozadini. Prikai sve ANR-ove: Podesite ureaj da vas obavetava o aplikacijama koje se ne odazivaju, a pokrenute su u pozadini.

O telefonu
Pristupite informacijama o ureaju i aurirajte softver ureaja.

Podeavanja

177

Reavanje problema
Kada ukljuite ureaj ili dok ga koristite, on od vas trai da unesete jedan od sledeih kodova:
Kod ifra Pokuajte sledee da biste reili problem: Kada omoguena funkcija zakljuavanja ureaja, morate da unesete ifru ureaja koju ste podesili. Kada prvi put koristite ureaj ili kada je omoguena funkcija traenja PIN koda, potrebno je da unesete PIN kod dobijen sa SIM ili USIM karticom. Moete da onemoguite ovu funkciju pomou menija Zakljuaj SIM karticu. Vaa SIM ili USIM kartica je blokirana, verovatno zato to ste uneli netaan PIN kod nekoliko puta. Potrebno je da unesete PUK kod koji ste dobili od svog provajdera. Ako pristupate meniju koji zahteva PIN2, morate da unesete PIN2 koji ste dobili uz SIM ili USIM karticu. Za informacije se obratite svom provajderu.

PIN kod

PUK kod

PIN2 kod

Va ureaj prikazuje poruke greke na mrei ili servisu


Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, mogue je da ete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokuajte ponovo. Ne moete pristupiti nekim opcijama bez pretplate. Obratite se svom provajderu radi detaljnijih informacija.

Reavanje problema

178

Ekran osetljiv na dodir reaguje sporo ili neodgovarajue


Ako ureaj ima ekran osetljiv na dodir i ekran ne reaguje pravilno, pokuajte sledee: Uklonite zatitu sa ekrana osetljivog na dodir. Zatita ekrana moe spreiti da ureaj prepozna vae unose i ne preporuuje se za ekrane osetljive na dodir. Ruke vam moraju biti iste i suve kada kucate na ekranu osetljivom na dodir. Restartujte ureaj da biste obrisali sve privremene softverske greke. Uverite se da je softver ureaj nadograen na najnoviju verziju. Ako je ekran osetljiv na dodir izgreban ili oteen, odnesite ureaj u lokalni Samsungov servisni centar.

Ureaj se blokirao ili ima kritine greke


Ukoliko se ureaj blokira ili ne prua odaziv, moda ete morati da zatvorite programe da biste resetovali ureaj kako bi ponovo postao funkcionalan. Ako se ureaj zamrzne ili se ne odaziva, pritisnite i drite taster za ukljuivanje u trajanju od 10 do 15 sekundi. Ureaj e se automatski ponovo pokrenuti. Ako ovo ne rei problem, vratite ureaj na fabrika podeavanja. U pasivnom reimu rada, otvorite listu aplikacija i izaberite Podeavanja Bekap i resetovanje Vraanje na fabrika podeavanja Resetuj ureaj Obrii sve.

Veza se prekida
Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, mogue je da ete izgubiti vezu sa mreom. Premestite se u drugu oblast i pokuajte ponovo.

Reavanje problema

179

Nije mogue uspostaviti odlazne pozive


Uverite se da ste pritisnuli taster za pozivanje. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mrei. Uverite se da nemate podeene zabrane poziva za telefonski broj koji pozivate.

Nije mogue uspostaviti dolazne pozive


Uverite se da je ureaj ukljuen. Uverite se da ste pristupili pravoj mobilnoj mrei. Uverite se da nemate podeene zabrane poziva za telefonski broj sa koga primate poziv.

Sagovornici ne mogu da vas uju tokom poziva


Uverite se da ne blokirate ugraeni mikrofon. Uverite se da je mikrofon dovoljno blizu usta. Ako koristite slualice, uverite se da su ispravno povezane.

Kvalitet zvuka je lo

Uverite se da ne blokirate unutranju antenu ureaja. Kada se nalazite u oblastima sa slabim prijemom signala, mogue je da ete izgubiti prijem. Premestite se u drugu oblast i pokuajte ponovo.

Prilikom pozivanja pomou imenika, veza se ne uspostavlja


Uverite se da je ispravan broj uskladiten u listi kontakata. Ponovo unesite i sauvajte broj, ako je neophodno. Uverite se da nemate podeene zabrane poziva za telefonski broj kontakta.

Reavanje problema

180

Ureaj se oglaava, a ikona baterije trepe


Baterija je skoro ispranjena. Napunite bateriju ili je zamenite kako biste mogli da koristite ureaj.

Baterija se ne puni kako treba ili se ureaj sam iskljuuje


Mogue je da su polovi baterije prljavi. Obriite kontakte zlatne boje koristei istu, mekanu tkaninu i ponovo pokuajte da punite bateriju. Ako se baterija vie ne puni u potpunosti, pravilno bacite staru bateriju i zamenite je novom (pogledajte uputstva za odgovarajue odlaganje otpada prema lokalnim propisima).

Ureaj je topao na dodir


Kada koristite aplikacije koje zahtevaju vie energije ili ih koristite tokom due vremena, ureaj moe biti topao na dodir. To je normalno i ne bi trebalo da utie na vek trajanja ili na performanse vaeg ureaja.

Poruke o greci se pojavljuju prilikom ukljuivanja kamere


Va Samsung mobilni ureaj mora imati dovoljno dostupne memorije i dovoljno napunjenu bateriju kako bi radila aplikacija kamere. Ako dobijete poruku o greci prilikom ukljuivanja kamere, pokuajte sledee: Napunite bateriju ili stavite bateriju koja je napunjena u potpunosti. Oslobodite deo memorije tako to ete prebaciti fajlove na raunar ili ih obrisati iz ureaja. Restartujte ureaj. Ako jo uvek imate problema sa aplikacijom kamere nakon primene ovih saveta, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Reavanje problema

181

Poruke o greci se pojavljuju prilikom ukljuivanja FM radija


Aplikacija FM radija na Samsungovom mobilnom ureaju koristi kabl slualica kao antenu. Ako slualice nisu ukljuene, FM radio nee moi da prima signal radio stanica. Ako koristite FM radio, najpre se uverite da su slualice ispravno povezane. Zatim potraite i sauvajte dostupne radio stanice. Ako jo uvek ne moete da koristite FM radio nakon to ste obavili ove korake, pokuajte da pristupite eljenoj stanici preko drugog radio prijemnika. Ako moete da ujete stanicu preko drugog prijemnika, ureaj je moda potrebno odneti u servis. Obratite se Samsungovom servisnom centru.

Poruke o greci se pojavljuju prilikom otvaranja muzikih fajlova


Neki muziki fajlovi se moda ne reprodukuju na vaem Samsung mobilnom ureaju zbog razliitih razloga. Ako dobijete poruku o greci prilikom otvaranja muzikih fajlova, pokuajte sledee: Oslobodite deo memorije tako to ete prebaciti fajlove na raunar ili ih obrisati iz ureaja. Uverite se da muziki fajl nije zatien pomou tehnologije DRM (Digital Rights Management, Upravljanje digitalnim pravima). Ako je fajl zatien pomou DRM sistema, uverite se da imate odgovarajuu licencu ili ifru za reprodukciju fajla. Uverite se da ureaj podrava tip fajla.

Reavanje problema

182

Drugi Bluetooth ureaj nije pronaen


Uverite se da je funkcija Bluetooth beine veze aktivirana na vaem ureaju. Uverite se da je funkcija Bluetooth beine veze aktivirana na ureaju sa kojim elite da se poveete, ako je potrebno. Uverite se da se va ureaj i drugi Bluetooth ureaj nalaze unutar maksimalnog opsega za Bluetooth (10 metara).

Ako vam gorenavedeni saveti ne pomognu da reite problem, obratite se Samsungovom servisnom centru.

Veza se ne uspostavlja kada poveete ureaj sa raunarom


Proverite da li je USB kabl koji koristite kompatibilan sa ureajem. Uverite se da ste instalirali i aurirali odgovarajue upravljake programe na svom raunaru.

Reavanje problema

183

Bezbednosne mere predostronosti


Da ne biste povredili sebe ili druge, odnosno otetili ureaj, temeljno proitajte dolenavedene informacije pre korienja ureaja.

Upozorenje: Spreavanje strujnog udara, poara i eksplozije


Nemojte koristiti oteene kablove za napajanje, utikae, niti neuvrene elektrine utinice Kabl za napajanje ne smete dodirivati vlanim rukama, niti ga vui prilikom iskljuivanja punjaa Ne smete savijati niti otetiti kabl za napajanje Ureaj ne smete koristiti tokom punjenja niti ga dodirivati vlanim rukama Ne izlaite bateriju kratkom spoju Ne smete ispustiti ni udariti punja niti bateriju Nemojte puniti bateriju pomou punjaa koje nije odobrio proizvoa Ne koristite ureaj tokom grmljavine
Moete pokvariti ureaj i podleete veem riziku elektrinog udara.

Nemojte koristiti oteene ili procurele litijum-jonske baterije


Vie informacija o bezbednom odlaganju litijum-jonskih baterija zatraite od najblieg ovlaenog servisnog centra.

Budite oprezni prilikom rukovanja sa baterijama i punjaima, kao i prilikom njihovog odlaganja Koristite samo baterije i punjae koje je odobrio Samsung i koji su namenjeni za va
ureaj. Neodgovarajue baterije i punjai mogu da dovedu do ozbiljnih povreda i oteenja ureaja.

Bezbednosne mere predostronosti

184

Ni u kom sluaju nemojte bacati baterije niti ureaje u vatru. Prilikom odlaganja Ni u kom sluaju nemojte da stavljate baterije niti ureaje na ili u grejne ureaje,
iskorienih baterija ili ureaja postupajte u skladu sa svim lokalnim propisima. kao to su mikrotalasne rerne, pei i radijatori. Ako se pregreju, baterije mogu da eksplodiraju. Ni pod kojim uslovima nemojte lomiti niti buiti bateriju. Vodite rauna da ne izlaete bateriju visokom spoljnom pritisku, jer to moe da dovede do unutranjeg kratkog spoja i pregrevanja.

Zatitite ureaj, baterije i punjae od oteenja Nemojte izlagati ureaj niti baterije izrazito niskim ili visokim temperaturama. Ekstremne temperature mogu da izazovu deformacije na ureaju i da umanje Spreite kontakt baterija sa metalnim predmetima, budui da to moe da proizvede Ni u kom sluaju nemojte koristiti oteeni punja niti bateriju.
kapacitet punjenja, kao i trajanje ureaja i baterija. vezu izmeu + i - pola baterije i dovede do njenog privremenog ili trajnog oteenja.

Upozorenje: Strogo se pridravajte bezbednosnih upozorenja i propisa prilikom korienja ureaja na zabranjenim mestima
Iskljuite ureaj na mestima na kojima to propisi zahtevaju
Ponaajte se u skladu sa svim propisima kojima se ograniava korienje mobilnog ureaja u odreenoj oblasti.

Nemojte koristiti ureaj u blizini drugih elektronskih ureaja


Veina elektronskih ureaja koristi signale radio-frekvencije. Va ureaj moe da izazove smetnje u radu drugih elektronskih ureaja.

Nemojte koristiti svoj ureaj u blizini pejsmejkera Vodite rauna da ne koristite ureaj u krugu od 15cm od pejsmejkera ukoliko je to Ukoliko morate da ga koristite, drite ga na udaljenosti od najmanje 15cm. Da biste rizik od nastanka smetnji u radu pejsmejkera sveli na minimum, koristite
ureaj na strani tela suprotno od pejsmejkera. mogue, poto on moe da ometa njegov rad.

Bezbednosne mere predostronosti

185

Nemojte koristiti ureaj u bolnicama niti u blizini medicinske opreme iji rad radio frekvencija moe da ometa
Ukoliko vi lino koristite neku medicinsku opremu, kontaktirajte proizvoaa te opreme kako biste se uverili da radio-frekvencija ne ometa njen rad.

Ukoliko koristite sluni aparat, kontaktirajte njegovog proizvoaa i zatraite informacije o eventualnim smetnjama koje prouzrokuju radio signali
Radio-frekvencija vaeg ureaja moe da ometa rad pojedinih slunih aparata. Kontaktirajte proizvoaa kako ne biste ugrozili bezbednost svog slunog aparata.

Iskljuite ureaj u potencijalno eksplozivnim okruenjima U potencijalno eksplozivnim okruenjima nemojte uklanjati bateriju, nego iskljuite Osim toga, u takvim okolnostima se strogo pridravajte propisa, uputstava i znakova. Nemojte da koristite ureaj na mestima za toenje goriva (benzinskim pumpama), Nemojte da skladitite niti nosite zapaljive tenosti, gasove, kao ni eksplozivne
materijale zajedno sa ureajem, njegovim delovima ili prikljucima. odnosno u blizini goriva ili hemikalija, i u podrujima miniranja. ureaj.

Iskljuite ureaj kada ste u avionu


Zakonom je zabranjeno korienje ovog ureaja u avionu. Va ureaj moe da izazove smetnje u radu elektronskih aparata za navigaciju u avionu.

Radio-frekvencija vaeg ureaja moe da onemogui pravilan rad elektronskih ureaja u vozilu
Radio-frekvencija vaeg ureaja moe da onemogui pravilan rad elektronskih ureaja u automobilu. Ukoliko elite da dobijete vie informacija, kontaktirajte proizvoaa ureaja.

Strogo se pridravajte bezbednosnih upozorenja i propisa koji se odnose na korienje mobilnih ureaja tokom vonje
Prilikom vonje na prvom mestu treba da vam bude bezbedno upravljanje vozilom. Nikada nemojte koristiti mobilni ureaj dok vozite ukoliko je to zabranjeno zakonom. Zbog sopstvene bezbednosti i bezbednosti drugih ljudi, razmiljajte trezveno i imajte u vidu sledee savete:

Bezbednosne mere predostronosti

186

Upoznajte se sa ureajem i njegovim funkcijama koje slue da olakaju rad, kao to su


brzo i ponovno biranje. Ove funkcije vam omoguavaju da utedite vreme potrebno za upuivanje i prijem poziva preko mobilnog ureaja. Drite ureaj nadohvat ruke. Postavite beini ureaj tako da moete da mu pristupite ne odvraajui oi sa puta. Ukoliko u nezgodnom trenutku primite poziv, pustite da se ukljui govorna pota. Obustavite pozive u okolnostima oteanog saobraaja ili nepovoljnih vremenskih uslova. Kia, susneica, sneg, led i guve u saobraaju mogu da predstavljaju opasnost. Nemojte nita zapisivati niti pretraivati brojeve telefona. Sastavljanje liste obaveza ili letimini pregled adresara odvratie vam panju sa bezbedne vonje koja ima prioritet. Paljivo birajte brojeve i procenite uslove saobraaja. Uspostavljajte pozive dok niste u pokretu ili pre ukljuenja u saobraaj. Nastojte da obavljate razgovore kada ste parkirani. Nemojte se uputati u stresne niti emotivne razgovore, jer vam oni mogu odvratiti panju. Saoptite osobama sa kojima priate da vozite i prekinite razgovore koji mogu da vam odvrate panju sa puta. Upotrebite ureaj da biste pozvali pomo. Pozovite lokalni broj za hitne sluajeve ukoliko doe do poara, saobraajne nesree ili se javi potreba za hitnom medicinskom pomoi. Upotrebite svoj ureaj da biste pomogli drugima u hitnim sluajevima. Ukoliko ste svedok automobilske nesree, zloina ili ozbiljnog hitnog sluaja kada je neiji ivot u opasnosti, pozovite lokalni broj za hitne sluajeve. Po potrebi pozovite broj za pomo na putevima ili poseban broj za pomo u sluajevima koji nisu hitni. Ukoliko vidite pokvareno vozilo koje ne predstavlja ozbiljnu opasnost, slomljen saobraajni znak, manju saobraajnu nezgodu u kojoj nema povreenih ili vozilo za koje znate da je ukradeno, pozovite broj za pomo na putevima ili neki drugi poseban broj za sluajeve koji nisu hitni.

Ispravno odravanje i korienje mobilnog ureaja


Nemojte kvasiti ureaj Vlaga i sve vrste tenosti mogu da otete delove ureaja ili strujna kola. Ne ukljuujte ureaj ako je vlaan. Ako je va ureaj ve ukljuen, iskljuite ga i

odmah izvadite bateriju (ako se ureaj ne iskljuuje ili ne moete da izvadite bateriju, ostavite ga kao to jeste). Zatim, osuite ureaj pekirom i odnesite ga u servisni centar.

Bezbednosne mere predostronosti

187

Tenost e promeniti boju nalepnice koja ukazuje na oteenje unutranjosti ureaja

usled dodira sa vodom. U sluaju oteenja prouzrokovanih vodom moe da doe do prestanka vaenja garancije koju ste dobili od proizvoaa.

Nemojte koristiti, odnosno uvati ureaj na pranjavim niti prljavim mestima


Praina moe da prouzrokuje kvar na ureaju.

Nemojte ostavljati ureaj na kosim povrinama


Usled pada moe doi do oteenja ureaja.

Nemojte drati ureaj na mestima sa visokom ili niskom temperaturom. Koristite ureaj na temperaturi u rasponu od -20C do 50C Ureaj moe da eksplodira ako ga ostavite u zatvorenom vozilu, poto temperatura u Nemojte izlagati ureaj direktnoj sunevoj svetlosti u duem vremenskom periodu uvajte bateriju na temperaturi u rasponu od 0 C do 40C. Nemojte uvati ureaj zajedno sa metalnim predmetima poput novia, kljueva ili ogrlica Ureaj se moe deformisati ili pokvariti. Ako polovi baterije dou u kontakt sa metalnim predmetima, moe doi do poara. Nemojte uvati ureaj u blizini magnetnih polja Usled izlaganja magnetnim poljima ureaj se moe pokvariti, a baterija moe da se Magnetna polja mogu otetiti kartice sa magnetnim trakama, ukljuujui kreditne Nemojte koristiti torbe niti pribor sa magnetnim zatvaraima i spreite dui kontakt
ureaja sa magnetnim poljima. kartice, kartice za telefone, bankovne knjiice i avionske propusnice. isprazni. (npr. na komandnoj tabli automobila). njemu moe da dostigne 80C.

Nemojte uvati ureaj u blizini grejnih tela, mikrotalasnih rerni, vrelog pribora za kuvanje niti boca pod visokim pritiskom, odnosno u njima Moe se desiti da baterija procuri. Ureaj se moe pregrejati, te moe doi do poara.

Bezbednosne mere predostronosti

188

Nemojte isputati ureaj niti ga udarati Ekran ureaja se moe otetiti. Ukoliko savijete ili deformiete ureaj, moete ga otetiti ili pokvariti neke njegove
delove.

Ne koristite ureaj ili aplikacije neko vreme ako se ureaj pregrejao


Produeno izlaganje koe pregrejanom ureaju moe uzrokovati simptome opekotina na niim temperaturama, kao to su crvene take i pigmentacija.

Ako va ureaj ima blic na kameri ili svetlo, ne koristite blic blizu oiju ljudi i kunih ljubimaca
Upotreba blica suvie blizu oiju moe prouzrokovati privremeni gubitak vida ili oteenje oiju.

Budite oprezni pri izlaganju treperavim svetlima Dok koristite ureaj, ostavite svetlo u sobi i ne drite ekran suvie blizu oiju. Kada ste, tokom gledanja video zapisa ili igranja igara u fleu u duem periodu,
izloeni treperavim svetlima moe doi do napada ili nesvestica. Ako osetite nelagodnost, odmah prestanite sa korienjem ureaja.

Smanjite rizik od povreda usled ponovljenih kretnji


Kada neprestano ponavljate aktivnosti, kao to su pritiskanje tastera, crtanje znakova prstima na ekranu osetljivom na dodir, ili igranje igara, ponekad moete da osetiti nelagodnost u rukama, vratu, ramenima ili drugim delovima tela. Kada ureaj koristite u duem periodu, ureaj ne steite, lagano pritiskajte tastere i esto pravite pauze. Ako i dalje oseate nelagodnost za vreme ili nakon korienja, prestanite da koristite ureaj i obratite se lekaru.

Omoguite maksimalno trajanje baterije i punjaa Nemojte puniti bateriju due od nedelju dana, budui da prekomerno punjenje moe Ako se ne koriste, baterije e se isprazniti tako da se pre upotrebe moraju ponovo Iskopajte punjae iz napajanja kada ih ne koristite. Koristite baterije samo u svrhe za koje su namenjene. Koristite baterije, punjae, dodatni pribor i dopune koje odobrava proizvoa Korienje generikih baterija ili punjaa moe da skrati ivotni vek ureaja i Kompanija Samsung ne moe da snosi odgovornost za bezbednost korisnika koji
koriste dodatni pribor ili dopune koje kompanija Samsung ne odobrava. prouzrokuje kvar na njemu. napuniti. da skrati njen ivotni vek.

Bezbednosne mere predostronosti

189

Ne grizite ureaj i ne stavljajte ga u usta Time moete otetiti ureaj ili prouzrokovati eksploziju. Ukoliko ureaj koriste deca, uverite se da to rade na ispravan nain. Nemojte stavljati ureaj ili isporueni pribor u oi, ui ili usta
Ako to inite moe doi do guenja ili ozbiljnih povreda.

Tokom razgovora: Drite ureaj u uspravnom poloaju, kao to biste drali obian telefon. Govorite direktno u mikrofon. Ne dodirujte unutranju antenu ureaja. To moe dovesti do smanjenja kvaliteta
poziva ili uzrokovati emitovanje neeljenih nivoa radio-frekventne (RF) energije.

Zatitite svoj sluh i ui kada koristite slualice Prekomerna izloenost jakim zvucima moe da prouzrokuje Izloenost jakim zvucima prilikom vonje moe da vam odvrati Uvek smanjite jainu zvuka pre nego to prikljuite slualice u
panju i dovede do nesree. audio izvor i podesite minimalnu jainu zvuka koja je potrebna da biste uli razgovor ili muziku. U suvim okruenjima moe doi do stvaranja statikog elektriciteta u slualicama. Izbegavajte da slualice koristite u suvim okruenjima ili dodirnite metalni predmet da biste ispraznili statiki elektricitet pre nego to poveete slualice sa ureajem. oteenje sluha.

Budite oprezni prilikom korienja ureaja dok se etate ili ste u pokretu
U svakom trenutku vodite rauna o svom okruenju kako ne biste povredili sebe ni druge.

Nemojte nositi ureaj u zadnjim depovima ili oko struka


Ako padnete, moete se povrediti ili otetiti ureaj.

Nemojte rastavljati, menjati niti popravljati ureaj U sluaju bilo kakvih izmena moe da doe do prestanka vaenja garancije koju

ste dobili od proizvoaa. Ukoliko vam zatreba servisiranje, odnesite ureaj u Samsungov servisni centar. Nemojte rastavljati niti probadati bateriju, jer to moe prouzrokovati eksploziju ili poar.

Bezbednosne mere predostronosti

190

Ne bojite niti stavljajte nalepnice na ureaj


Boja i nalepnice mogu da prepree pokretne delove i onemogue ispravan rad. Ako ste alergini na boje ili metalne delove proizvoda, mogu vam se pojaviti svrabe, ekcem ili otekline na koi. Kada se to dogodi, prestanite sa korienjem proizvoda i posavetujte se sa lekarom.

Prilikom ienja ureaja: Obriite ureaj ili punja ubrusom ili krpom. Oistite polove baterije pamunom vatom ili ubrusom. Nemojte koristiti hemikalije niti deterdente. Nemojte koristiti ureaj ako je ekran napukao ili slomljen
Usled polomljenog stakla ili akrilnog materijala moete da povredite ruke i lice. Odnesite ureaj u Samsungov servisni centar na popravku.

Nemojte koristiti ureaj ni za ta drugo osim u svrhe za koje je namenjen Kada koristite ureaj na javnim mestima, vodite rauna da ne smetate drugim ljudima Nemojte dopustiti deci da koriste ureaj
Va ureaj nije igraka. Nemojte dopustiti deci da se igraju sa njim, jer mogu da povrede i sebe i druge, kao i da otete ureaj ili upute pozive koji e poveati vae trokove.

Budite oprezni pri instaliranju mobilnih ureaja i opreme Proverite da li su mobilni ureaji i odgovarajua oprema koji su instalirani u vaem Vodite rauna da ne postavite ureaj niti prikljuke u blizini oblasti za aktiviranje
vozilu bezbedno montirani. vazdunog jastuka ili na njoj. Nepravilno instalirana beina oprema moe da dovede do ozbiljnih povreda prilikom brzog naduvavanja vazdunih jastuka.

Dopustite samo ovlaenom osoblju da servisira va ureaj


Ukoliko dopustite nekvalifikovanom osoblju da servisira va ureaj, moe doi do oteenja ureaja i prestanka vaenja garancije koju ste dobili od proizvoaa.

Bezbednosne mere predostronosti

191

Paljivo rukujte SIM karticama ili memorijskim karticama Nemojte uklanjati karticu dok ureaj prenosi informacije ili im pristupa, budui da to Zatitite kartice od snanih udaraca, statikog elektriciteta i elektrinih smetnji Nemojte dodirivati kontakte ni polove zlatne boje prstima niti metalnim predmetima.
Obriite karticu mekom tkaninom ako se isprlja. prouzrokovanih drugim ureajima. moe da dovede do gubitka podataka i/ili oteenja kartice ili ureaja.

Omoguite pristup uslugama za hitne sluajeve


U nekim oblastima ili u odreenim okolnostima upuivanje poziva za hitne sluajeve preko ureaja moda nee biti mogue. Pre putovanja u udaljene ili nerazvijene oblasti, osmislite alternativni metod kontaktiranja osoblja za hitne sluajeve.

uvajte svoje line i vane podatke na sigurnom Dok koristite ureaj, obavezno pravite rezervnu kopiju vanih podataka. Samsung Prilikom odlaganja ureaja, napravite rezervnu kopiju svih podataka, a zatim resetujte Paljivo proitajte ekran sa dozvolama kada preuzimate aplikacije. Budite posebno
ureaj da biste spreili zloupotrebu vaih linih podataka. oprezni sa aplikacijama koje imaju pristup mnogim funkcijama ili velikom broju vaih linih podataka. Redovno proveravajte svoje naloge u pogledu neovlaene ili sumnjive upotrebe. Ako pronaete bilo koji znak zloupotrebe vaih linih podataka, obratite se svom mobilnom operateru radi brisanja ili promene podataka o nalogu. U sluaju da je va ureaj izgubljen ili ukraden, promenite ifre na vaim nalozima da biste zatitili svoje line podatke. Izbegavajte upotrebu aplikacija iz nepoznatih izvora i zakljuavajte ureaj ablonom, ifrom ili PIN kodom. nije odgovoran za gubitak podataka.

Ne distribuirati autorskim pravima zatieni materijal


Nemojte distribuirati autorskim pravima zatieni materijal koji ste snimili drugima bez dozvole vlasnika sadraja. Na taj nain moe doi do povrede zakona o autorskim pravima. Proizvoa ne preuzima odgovornost za bilo kakve pravne probleme uzrokovane nezakonitim korienjem zatienog materijala od strane korisnika.

Bezbednosne mere predostronosti

192

Pravilno odlaganje ovog proizvoda


(Elektrina i elektronska oprema za odlaganje) (Primenjuje se u Evropskoj uniji i ostalim evropskim zemljama koje imaju posebne sisteme za prikupljanje) Ovo obeleje na proizvodu, dodaci ili dokumentacija oznaavaju to da proizvod i njegovi elektronski dodaci (npr. punja, slualice, USB kabl) ne bi smeli da se odlau zajedno sa ostalim otpadom iz domainstva, kada im istekne vek trajanja. Da biste spreili mogue ugroavanje ovekove okoline ili ljudskog zdravlja usled nekontrolisanog odlaganja, odvojite ove proizvode od ostalog otpada i odgovorno ga reciklirajte kako biste promovisali trajnu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Kuni korisnici treba da se obrate prodavcu kod koga su kupili ovaj proizvod ili lokalnoj dravnoj ustanovi kako bi se upoznali sa detaljima o mestu i nainu na koji mogu da izvre recikliranje ovih proizvoda koje e biti bezbedno po ovekovu okolinu. Poslovni korisnici treba da se obrate dobavljau i provere uslove i odredbe ugovora o kupovini. Ovaj proizvod i njegovi elektronski dodaci prilikom odlaganja ne treba da se meaju sa ostalim komercijalnim otpadom.

Ispravno odlaganje baterija za ovaj ureaj


(Vai za Evropsku Uniju i ostale evropske zemlje koje imaju poseban sistem za recikliranje baterija) Ova oznaka na bateriji, priruniku ili na pakovanju znai da baterija u ovom proizvodu ne sme da se odloi sa ostalim otpadom iz domainstva, kada prestane da radi. Tamo gde postoje sledee oznake hemisjkih elemenata Hg, Cd ili Pb, to oznaava da baterija sadri ivu, kadmijum ili olovo u koliinama iznad nivoa dozvoljenog prema direktivi EC Directive 2006/66. Ukoliko se baterije ne odloe na pravilan nain, ove supstance mogu biti tetne po zdravlje ili po ivotnu okolinu. Da biste zatitili prirodna bogatstva i da biste promovisali ponovnu upotrebu recikliranog materijala, odvojite baterije od ostalog otpada i reciklirajte ih pomou svog lokalnog sistema za reciklau baterija.

Bezbednosne mere predostronosti

193

Odricanje odgovornosti
Pojedini sadraj i usluge dostupne preko ovog ureaja su vlasnitvo nezavisnih proizvoaa i zatieni su autorskim pravima, patentom, igom i/ili drugim zakonima o intelektualnoj svojini. Takav sadraj i usluge su namenjene iskljuivo za linu i nekomercijalnu upotrebu. Sadraj ili usluge ne smete koristiti na nain koji vlasnik sadraja ili provajder usluge nisu odobrili. Bez ograniavanja na gorenavedeno, osim ako nije izriito dozvoljeno od strane vaeeg vlasnika sadraja ili provajdera usluge, nedozvoljeno je na bilo koji nain i bilo kojim sredstvom menjanje, kopiranje, ponovno objavljivanje, slanje, objavljivanje, prenoenje, prevoenje, prodavanje, kreiranje proizvoda izvedenih iz ovog, korienje i distribucija svih sadraja i usluga prikazanih u ureaju. SADRAJI I USLUGE NEZAVISNIH DOBAVLJAA PRIKAZUJU SE KAKVI JESU. SAMSUNG NE DAJE GARANCIJE ZA TAKO PRUEN SADRAJ ILI USLUGE, BILO IZRIITE ILI PODRAZUMEVANE, NI ZA KAKVU NAMENU. SAMSUNG SE IZRIITO ODRIE BILO KAKVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE, UKLJUUJUI IZMEU OSTALOG GARANCIJE U VEZI SA POGODNOU ZA PRODAJU ILI PODOBNOU ZA ODREENU NAMENU. SAMSUNG NE GARANTUJE TANOST, VANOST, PRAVOVREMENOST, LEGALNOST NITI POTPUNOST BILO KOG SADRAJA ILI USLUGE DOSTUPNOG PUTEM OVOG UREAJA I NI POD KOJIM USLOVIMA, UKLJUUJUI I NEMAR, SAMSUNG NEE BITI ODGOVORAN UGOVORNO ILI PREKRAJNO NI ZA KAKAV DIREKTNI, INDIREKTNI, SLUAJNI, POSEBNI ILI POSLEDINI GUBITAK ILI TETU, ADVOKATSKE NAKNADE, TROKOVE I BILO KAKAV DRUGI GUBITAK ILI TETU NASTALE USLED POSTOJANJA BILO KOJIH OVDE DATIH INFORMACIJA ILI U VEZI SA NJIMA, NITI USLED KORIENJA BILO KOG SADRAJA ILI USLUGE OD STRANE VAS ILI TREE STRANE, AK NI AKO BUDETE UPOZORENI NA MOGUNOST NASTANKA TAKVE TETE. Usluge nezavisnih dobavljaa mogu biti iskljuene ili prekinute u bilo kom trenutku, a Samsung ne zastupa i ne garantuje dostupnost bilo kog sadraja tokom bilo kog vremenskog perioda. Sadraj i usluge prenose nezavisni dobavljai putem mrea i komunikacionih sredstava nad kojima Samsung nema nikakvu kontrolu. Ne ograniavajui optost ovog odricanja odgovornosti, Samsung izriito odrie bilo kakvu odgovornost za bilo kakav prekid ili prekid bilo kog sadraja ili usluge dostupnih putem ovog ureaja. Samsung nije odgovoran za korisniku podrku koja se odnosi na sadraj i usluge. Sva pitanja ili zahteve koji se odnose na sadraj ili usluge treba uputiti direktno provajderima tih sadraja i usluga.

Bezbednosne mere predostronosti

194

Indeks
alarmi
deaktiviranje 149 kreiranje 149 zaustavljanje 149

fotografije

AllShare 140 automatsko odbacivanje 71 baterija Bluetooth

postavljanje 12 aktiviranje 135 prijem podataka 136 pronalaenje i uparivanje ureaja 135 slanje podataka 136 pogledajte AllShare 140

pregledanje 95 reim snimanja osmeha 85 snimanje 82 snimanje akcije 87 snimanje autoportreta 85 snimanje panorama 86 snimanje prema sceni 84 snimanje u reimu crtanog 87 snimanje u reimu lepih 85 Snimanje u reimu Snimak za razmenu 86 formati fajlova 94 pregled fotografija 95 reprodukovanje video snimaka 96

galerija

DLNA

dnevnik poziva 73 editor videa 98 ekran osetljiv na dodir


korienje 24 zakljuavanje 26

ekran u pasivnom reimu


dodavanje stavki 26 dodavanje tabli 28

Google Latitude 129 Google Mail 76 Google Maps 127 Google Talk 80 govorna pota 75 govorne beleke govorni pozivi

e-pota

reprodukovanje 123 snimanje 123 korienje opcija 69 odgovaranje 68 upuivanje 67 kreiranje grupa 110 kreiranje kontakata 108

podeavanje naloga 78 pregledanje 79 slanje 78 uvanje stanica 106 sluanje 104 195

FM radio

imenik

Indeks

kreiranje vizitkarte 110 pronalaenje 109

internet

mini dnevnik 154 multimedijalne poruke


pregledanje 75 slanje 74

pogledajte web pretraiva

jezik prikaza 169 kalkulator 152 kamera

music hub 104 muziki plejer

prilagoavanje kamere 88 prilagoavanje kamkordera 92 snimanje fotografija 82 snimanje video zapisa 90

dodavanje fajlova 101 kreiranje lista za reprodukciju 103 reprodukovanje muzike 101

Kies air 153 kontakti

kopiranje 110 kreiranje 108 podeavanje brzog biranja 109 pronalaenje 109 uvoz i izvoz 111 pouvanie navigcie 130 vyhadvanie miest v blzkosti 129 vyhadvanie umiestnen 127 zdieanie umiestnen s priatemi 129 zskavanie pokynov 128 formatiranje 18 ubacivanje 16 uklanjanje 18

Navigcia 130 neujni reim rada 32 obrazovka menu

dodavanje fodera ili panela 30 organizovanje aplikacija 29 pristupanje 28

mapa

osvetljenje, ekran 32 podeavanja

memorijska kartica

menader fajlova 155 menader zadataka 158


Indeks

aplikacije 166 baterija 166 Bekap i resetovanje 173 bezbednost 167 Bluetooth 159 datum i vreme 174 ekran 163 hovor 161 Jezik i unos 169 Jo 159 nalozi i sinhronizacija 166 o telefonu 177 podeavanja olovke 174 pokret 176 postolje 173 pristupanost 175

196

razvojne opcije 176 Rukovanje jednom rukom 174 tednja energije 165 loisko 165 Upotreba podataka 159 usluge lokacije 166 wi-fi 159 zvuk 163

pristupni kodovi 178 pronai moj mobilni ureaj 35 prosleivanje poziva 72 punjenje
punjenje 14

Polaris Office 156 poruke

podeavanje naloga e-pote 78 pristupanje govornoj poti 75 slanje e-poruke 78 slanje multimedija 74 slanje teksta 74 ekanje 73 korienje opcija tokom govornih poziva 69 korienje slualica 68 meunarodni brojevi 68 odbijanje 68 odgovaranje 68 prikaz proputenih 70 prosleivanje 72 vie uesnika 69 zabrana 72

raspakivanje 12 readers hub 133 reim fiksnog biranja broja 71 reim letenja 19 Samsung Apps 132 Samsung Kies 145 SIM kartica
postavljanje 12 zakljuavanje 34

pozivi

sinhronizacija

pomou programa Windows Media Player 146 sa web nalozima 41 kreiranje 54, 115 pregledanje 116 sinhronizacija 118 ureivanje 117 kreiranje 119 pregledanje 120 sinhronizacija 121 ureivanje 121

S Memo

S Note

poziv na ekanju 73 preuzimanja


aplikacije 40 fajlovi 41 upravljanje 152

Social Hub 81 S olovka 43

Indeks

197

S Planner

kreiranje 64, 112 menjanje reima prikaza 63 pregledanje 114

video plejer 94, 96 video pozivi

toperica 150 svetsko vreme 150 tekstualne poruke


pregledanje 75 slanje 74

korienje opcija 70 odgovaranje 68 upuivanje 67

video studio 98 video zapisi VPN konekcije

reprodukovanje 93, 96 snimanje 90 konektuje se na 148 kreiranje 147

unos teksta 36 ureaj

ikone indikatora 22 izgled 20 panel oznmen 27 podeavanja 159 prilagoavanje 31 tasteri 21 ukljuivanje ili iskljuivanje 19

vreme i datum, podeavanje 31 web pretraiva

ureivanje fotografija 97 USIM kartica


postavljanje 12 zakljuavanje 34

dodavanje obeleivaa 126 pretraivanje web stranica 124 Windows Media Player 146 aktiviranje 137 korienje WPS-a 138 pronalaenje i povezivanje sa mreama 137 gledanje video zapisa 131 slanje video zapisa 131

WLAN

Vesti i vreme 134 veze


Bluetooth 135 DLNA 140 PC 145 VPN 147 WLAN 137

YouTube

zabrana poziva 72 Zakljuavanje PIN-a 34

Veze sa PC-jem

masovna memorija 146 Samsung Kies 145 Windows Media Player 146
Indeks

198

Delovi ovog uputstva moda se nee odnositi na va ureaj to zavisi od instaliranog softvera ili vaeg provajdera.

Instaliranje Kies-a (PC Sync)


1. Preuzmite poslednju verziju Kies-a sa Samsung internet prezentacije (www.samsung.com/kies) instalirajte u va PC. 2. Koristeci USB kabl, povezite vas uredaj na PC. Samsung Kies e se pokrenuti automatski. Za vie informacija potraite pomo u okviru Kies-a.

www.samsung.com

Serbian. 08/2012. Rev. 1.0