68°30'30

"
ar

68°40'40"

68°50'50"

69°1'00"
Wola

Ghorband District
Qal

Parwan Province AFGHANISTAN

Nasratkha Darrahe Salahkhan
# #

Salan Tala Wa Barfak
35°11'10"

Shinwari
35°11'10"

AIMS
LEGEND
SETTLEMENTS

BAGHLAN
#

Malang Khushkak (3)

#

% [
Y #
S #
#

Ghorband
#

Chemar Kholeh Abdurrahmankhel Darrahe Mundala
#

#

Darwishkhel

# # #

Kololasang
#

Toghzar Dandor Khara
# # #

Capital Province Center District Center Villages

Abdulkarimk hel Saygi
#

Chapdar

#

Kham
#

BOUNDARIES
International Provincial

Qeshlaq
#

Nematkhel

Dandor Kholeh
#

Janatgeri
#

Sherak

# #

Ahengaran Nayak Kholeh Kuhnadeh (2)

BAGHLAN
Haji-aslamkhan
#

#

Tangak

#

Jabaluss
D Mola'i Chenarda
# # # # #

District

# #

Tajiki Kafshan Mus htanay
#

#

Jarkhushkak
#

#

#

Bakas
# #

Yakakhenjak Dahane Kafshan

Haji Afrasyab Syahkharak
#

Mirkhankhel
#

#

Riwa

ROADS
primary Secondary Track

Karata
#

Wazghar

Khushkak (4)

Kajakane Payan

#

Otapur

#

Zaynal Janreq
#

Dahane Lor
#

Kawdan

# #

Sare Gumbaz Sufikhel

#

Burje Guljan

#

Kajakane Ulya

#

Surkhab Dahane Gerdi
#

Shekh Ali
# #

# #

Tangi
#

#

Qemchaq Kashkha # # Khake Sango Tayqala

Na'imullah

Qal'a-i Naw# Karezi
# #

Dahane Shewa
#

35°1'00"

#

#

#

Bolaq
#

Taykhawal
#

#

Joy-dukhtar

Markhank hel

#

Darrahe Estama

Taysar

Bayakmurda Ayasi

Katasang (2) Nawur Bariki

#

Behude BalaSare Mazana
#

#

Sar Gozar

#

Lich
#

Qal'acha
#

Rangan

#

#

Babur(Behuda) #
#

#

Lej
#

#

Gumbadak
#

Mazana
#

Baghe Kham Ferenjal Dashte Kawz #
#

# #

Saqa

Galyan
#

Syahgerd Darazgerd S # Dahane Khushkak
# #

#

Ishturshar
#

Tauskhel Shewa

# #

35°1'00"

Kharzare Bala Kharzare Payan

Qalatak

#

#

S # Qashqal(Shinwari)

Drainages
River Stream Lakes

Abgerd

Myanadeh

Mirkheli
#

#

Khiwuh
#

Caharbaghe Farahgerd
#

Khanaha-i-Gholamhaydar

Sadwar
#

#

Dahane Parsa Chamlay Porakal
# # #

Gawand Q

#

Balaghak
#

#

Bolaghe Abdi
#

Zamin Muski
#

Chokormak Khame Saraj
# #

#

#

Dahane Zaw

Chahar Deh-ye Ghowr Band

Deh Naw # Surkhi

#

Pa'indeh

#

Karlay

NOTE

Qalarkhak

Langi Lali
# #

#

Kotak

Kharaba (2) Zamine Muski Kharaba (1) #
# # #

Dahane Pasak
# #

#

Kenderake Dektor
# #

# Dahane Babar

Do Abi Ghowr Band

Lalakhel

Karakhel Hayatkhel
# #

#

Myandeh Baghchamazar
#

#

Kala

Chaharikar
# #

The boundaries & names on the map do not imply Official Endorsement Or Acceptance by the United Nation. For Standardization purpose AIMS uses the 32 Province 329 District boundary model. For further information contact AIMS E-mail: info@aims.org.af Web site: www.aims.org.af Coordinates: Geographic Decimal Degree Datum: WGS 84 Date: January 2004

Hajatgah
# #

Kuhnadeh Dumba Chapqol

Kha

Kenderak Saqa
# #

Khake Gholm'ali

Kalakhel Balahesar
# #

#

Balakhel
#

S # Shaykh Ali Nawi (2)
#

Zere Khawal Dahane Rabat
#

Jelga-i-Qaluq
#

Chelan

#

Ebrahimkhel
# #

Qabila
#

Nawi#(1) Dandapanjan
#

#

Shorkhana

Dahane Jangalak

#

Ojumkhel Qadirkhel

Shahikhel

Kuhnak hel

#

Balaqal'a (1)

Chonaru

Dahane Kotak
#

# #

Dahane Khushkak Juy-e Shah # Lolanj Dengak # Qal'ah-ye Kham Surkhqal'a #
# # #

#

Dahane Jarf
#

Katasang (1)
#

#

Bede Shekh'ali
#

Qazaq Kuhe Gerdak
#

#

Taykhan
#

#

Qolmast

# #

Shenwari Merajankhel
#

#

Baqalqol

Bagram
#

Dahane Surkhaka
#

Fawaz Pa'in
#

Kadalak
#

Kharbed
#

Takht Ma

#

Dahane Say

#

Degtor (2)
#

Dahane Aruq
#

Selzada Jangalak
#

Dahane Tirkoh
# #

#

Gawparan Sarbolaq

Molikhel

Mak ankar Pash

Khanjak
# # #

#

Syahkharak e Pati

Fawaz Bala

#

Gandab Kharbed #

Mak ola
# #

Qal'eh-ye Jamil

Tanorak

#

LOCATION

Sopelakzar

Pohenda # Aghelak

#

#

Shina

Khwaja'ali

Qal'eh-ye Padshahi
#

# #

Jawzzar

#

Mehrabikhel Khwaja-shoab
#

Qal'eh-ye Abdal
#

Kharzar

#

Dahane Kharbed Balaqal'a (2) Pasdeh
# #

34°50'50"

#

Aylaqe Jangalak

#

Gardana-i-Sang

Surkhi Parsa # S
Dahane Naymazar Nayak
#

Qayadkhana

# #

#

Sherzai
#

Aylaqe Gholjatu

#

Dahane Sanginak
#

#

Logariha

#

Ne'matkhel
#

Tangi (2)
# #

34°50'50"

Chonar

Istalif
Hesarkhelha

#

Zere Kotal

Dahane Nayak
#

Pandak
#

War Naw

Khrakin
#

Somuchak
#

#

Sebak #

Paye Ruki # Spidar Hasan # Dahane Sebak # Dahane Khushkak
# #

KABUL
#

#

# #

Shoraw

PARWAN

Baghe Mola

#

Dahane Lokhak Lokhak
#

Samosi

Surkhi Parsa
#

Qawme Baqi
#

#

Motasham

Shebarak
#

Gerdi

Guldara
#

#

Qole Karam

Istalef S # Estalef
# #

#

Dahane K A Mahala (2)
# #

Mahala (
#

Sang Deh

Bedak
#

Amurtak

Qonaq Khater
#

#

Dahane Borali Pire Sultan
# # #

#

Bangi
#

#

Lala Dahane Barik Saydahmadkhel Qarya-i-Fadzel
# #

S # Guldara
# #

Telaqi

Gudara #

Hasandara
# #

# Qal'ehEsmullah

# # #

Asheq
#

#

Dahane Qarghana # Chaharyari

Salahkhel Qal'eh-ye Karim
# # #

Payandeh Deh-e Mirafghan Zargaran
# #

Jami

Hawi Belandi#

# #

Shibarak

Deh-e Miran

Qal'a-i-Baghal Kuhnaqal'a
#

Sare Golak

Qal'a-i-Payenda#

Syahkharak

Khwaja'ali (1) wur Joy rak Dahane Naw # Gule Bam # Dahane Nal
#

Dahane Karezak# Kalan Baba # # Adel Kochake Dahane Somocha # Kockake Dahane Ghar # Kochak #Kalantala Dahane Qumri # # Qumri # # Khwaja'ali (2) # # Qal'a-i-Ata Dahane Kochake Shadman # Allahmohammad #

Karizak #

#

Zayata
#

Awdara

Dahane Asheq (Shadako Jamil)

Qal'eh-ye Mirza # Qal'eh-ye Salimk han
#

# Dehnawe Farza

Deh-e Rot-mosali Hasankhel

Aylaqe Wand

#

#

Surkhakhel
#

#

Bedake Bala

#

Meta
#

Doabi Shina
# #

Wand

#

Aylaqe Kalanbala

Shakar Dara
#

Kawkan Bostan

# #

Qal'eh-ye Pastak Mus hwani Bala
# #

#

Dewarak
# #

Badrahi Baghshadi Khake Shahidan Kadula
#

Eshturmurda

#

Gardanparida

#

Syahsangak

Mus hi
#

Q Qal'eh-ye Rahmdelkham

#

Bume Golak

#

Qodi

# #

Dahane Parandaz
#

Dahene Sebak Dahane Sebke Bala
# # #

Dahane Balenabadam Dahane Nawa
#

Malek-aghakhel

#

# #

Dahane Awlya

Dyare Shermohammad Khwaja Myar

#

Tangi (1)

# #

Sange Shanda Gerdbed
#

Dehe Baghale Kuh Arabha Habibkhel#
# #

Mir Bachcheh K
Qal'eh-ye-Sufi Dakow-ye

#

Deh-e Naw

Dahane Golak

#

Besharak

Qole Ne'mat

Deh-e Myana # Bedak Qal'eh-ye Hazara

68°30'30"

N

5

68°40'40"

0

5

10

68°50'50" 15

20 Kilometers

69°1'00"