You are on page 1of 56

metropola

ZG RAZGOVOR

Zagrepčani
hrle u šoping
vikendom
ZAGREB besplatni tjednik
ČETVRTAK, 10. 9. 2009. GOD. 4. BR. 183 Str. 4.

POSLOVI NEKRETNINE AUTO MOTO SVE ZA DOM USLUGE

ARHIVA VL-a
27. studenog - Arena
Backstreet Boys
7. studenog - Arena 1. listopada - Gavella
Eros Ramazzotti Barbelo o psima i djeci

Stiže Disneyev
spektal na ledu
Do kraja godine Zagrepčane očekuju brojna kulturna i zabavna događanja. Donosimo pregled
premijera i koncerata koje se isplati pogledati Str. 6. i 7.
2 graDske teme četvrtak, 10. rujna 2009.

 NAGLASAK 
Domaće se najv

ž. hladika
Od proizvoda na tržnici najskuplje suhe
smokve koje stoje 30-ak kuna za kilogram
O gospođo draga, čekam i bune se kako im prodaja
vas od jutros. Birajte, ko ja slabije ide, da ljudi nemaju
kad sam se ženio – svako- novca, da su ih ‘pojeli’ ve-
ga dana pozdravlja Franjo liki trgovački centri, naš su-
Finta na Dolcu pripadnice govornik je zadovoljan.
ljepšeg spola koje svrate do – A čujte, bolje 100 kuna
njegova štanda po domaće
feferone, kukuruz i osta-
Crvena paprika za aj-
Žele natrag
le namirnice koje uzgaja
u Srijemskim Čakovcima,
mjestu u Vukovarsko-sri- var trenutačno je naj-
traženija namirnica.
skate park
jemskoj županiji.

Ne žali se Cijene na tržnicama


niže nego u trgovač-
G
Znaju ga kao osobu ve-
radske vlasti prošloga su tjedna dra duha koja neće zeznuti
kim centrima
mušteriju, i što je najvažni-
izbrisale svaki trag skate parka u je uvijek ih dočeka sa smi-
Španskom, sagrađenog prije 10 godina ješkom. – Ma pogledajte nego niti jedna. Tko ma-
ovaj vezac feferona. Dobro lim nije zadovoljan, puno
Samo jedan poziv bio je dovoljan da se mladim će vam doći i kao ukras, a i ne zaslužuje – skromno
skejterima ukloni njihov skate park u Španskom. A tek kad kuhate grah ili ze- će. Ponuda na tržnicama
taj je poziv komunalnim redarima uputio Đim lje... – uvjerava Franjo pro- jako je dobra, a trenutačno
Pavičić, ravnatelj Doma zdravlja Zapad u sklopu laznike koji na šarmantnog najbolje idu, tvrde kumice,
kojega je i ambulanta u Španskom, s objašnjenjem prodavača ne ostaju ravno- paprike za ajvar. Cijena im Franjo Finta među svojim feferonima na Do
da grupica dečki koji se tamo skupljaju uništava dušni. I dok mnogi kukaju je od četiri do pet kuna po
fasade i krov Doma zdravlja. Prošle srijede skejtere kilogramu, dok su se u tr-
su tako umjesto poligona za vježbu i druženje govačkim centrima počet-
dočekali ostaci parka pobacani sa strane. Doduše, kom tjedna popele na go-
komunalni redari upozorili su Marina Dundića, tovo osam kuna. Vjenčići
predsjednika kluba Shpaolin zaduženog za skate od domaćih feferona stoje
park, da će park srušiti, ali popratili su to riječima: od 10 do 25 kuna, kilogram
“Spasite što možete, jer ćemo mi inače sve krastavaca za kiseljenje je
uništiti!” Baca takav način ružno svjetlo na gradske na akciji – tri kilograma za
vlasti. Ako su već izbrisali svaki trag najstarijeg 20 kuna.
skate parka u Zagrebu, koji su mladi entuzijasti
sagradili još 1999. godine i koji je jedini bio Nema na rate
opremljen za održavanje dvaju međunarodnih – A što vrijedi kad ih nit-
natjecanja u skejtanju, mogli su mladima barem ko i ne kupuje. Radije kupe
naći alternativnu lokaciju. Istina, park nije imao gotove tegle – žale se pro-
potrebne dozvole, ali premalo ih građevina u davači.
Zagrebu ima, a najsvježiji primjer je i zgrada u Od domaćih proizvoda
Miškininoj ulici gdje se prošli tjedan zbog šlampave najskuplje su suhe smokve
gradnje srušio blakon. Skejterima je sada koje se prodaju po 35 kuna
alternativa skate park u POS-ovom naselju u Zagrepčani vole domaću hranu, iz iskustva će marina Ćosić

4
Španskom, premalen za sve njih, ili da se vucaraju
po gradu u potrazi za drugim mjestom.

javorka lemo zagreBačka placa


javorka.lemo@vecernji.net

impresum Dolac Britanac Trešnjevka Utrina


iZDaVaČ: Večernji list d.d., Slavonska av. 4, Zagreb
upraVa: Marjan Jurleka i Mario Vrgoč Grah 20 kn 20-25 kn 15-25 kn 20 kn
DirektOriCa iZDaNJa: Suzana Obrovac Lipar
ureDNiŠtVO: 01/6500-988 Paprika 4-6 kn 4-6kn 4 kn 4 kn
urednik-novinar: Gorjana Ćaleta - Car, Damir Mrvec, Mirela Drkulec
- Miletić; fotoreporteri i novinari Večernjeg lista; grafička
urednica: Maja Jovičić; lektor: Goran Ružić; on-line izdanje: Vedran Šljiva 6-9 kn 8-10 kn 6 kn 6-8 kn
Mušica
OgLaŠaVaNJe: Večernji list d.d.
krastavac 6 kn 8 kn 6 kn 6 kn
komercijalni oglasi: Prodaja i oglašavanje Večernjeg lista,
01/6300-588 Grožđe 10-15 kn 10-15 kn 10-15 kn 10-15 kn
display oglasi: 01/6300-680, 01/6300-618, 01/6300-479
mali oglasi građana: pozivni centar, 060/600 800 (6,82 kn/min za
fiksne telefone, a za mobilne telefone 8,21 kn/min; PDV je uključen u cijenu) Suhe smokve 30-40 kn 35 kn 25-35 kn 30 kn
tisak: Tiskara Zagreb d.o.o. Orah 50 kn 50-60 kn 50-60 kn 50-60 kn
issN: 1845-9978
četvrtak, 10. rujna 2009. graDske teme 3

ajviše cijeni  GRADske vijesti

G. ĆALETA-CAR
ZG kandidat za nedjelju 13. rujna od 20
Povelju časti do 21.30 sati te u subotu
19. i nedjelju 20. rujna od
Povelja časti UN-Habitat, 20 do 21.30 sati. Cijene
najprestižnija svjetska na- su ostale iste, ulaznica
grada koja se dodjeljuje kao i posudba klizaljki ko-
gradovima, pojedincima ili šta 15 kuna, a pretplata
institucijama zaslužnima na deset ulaza je 120
za urbani razvoj, ove bi se kuna.
godine mogla naći u hr- U Domu sportova prava
vatskim rukama. Nacio- sezona počinje tek u listo-
nalni savez mladih Hrvat- padu, kada će termini biti
ske za spomenutu je svakog dana osim pone-
nagradu kandidirao Grad djeljka i utorka. Klizački
onima na Dolcu Zagreb, ističući njegov termini ove će sezone biti
izniman doprinos unapre- redoviti.
za kilogram. u otišao u vjetar pa sad ne- grepčani vole domaću hra- đenju života mladih u ur-
– A vidite da ništa nisam
prodala. Već je 12, a štan-
maju i 5 kuna keša. U cen-
trima kupuju na rate, što
nu. Ono što se prodaje po
trgovačim centrima dolazi
banoj zajednici. Projekt
nositelj kandidature jest
Ne spaljivanju
dovi su puni. Ljudi nemaju im je valjda bezbolnije – iz uvoza i ne može se mje- Gradski program djelova- otpada
novca pa i ne kupuju – kaže smatra Zlata. Marina Ćo- riti s našim ukusima – tu- nja za mlade iz 2004.,
Vesna Martinčić. Njezina sić uvjerava nas u suprot- mači Marina pokušavajući točnije onaj njegov dio koji Uključite li se u javnu ra-
kolegica Zlata uvjerena je no napominjući da su neki kupcu objasniti razliku iz- se odnosi na sustavno spravu o Planu gospoda-
da je prodaja na tržnicama uvijek nezadovoljni. među domaćeg i kineskog podupiranje i financiranje renja otpadom, postoji
u padu jer kupci ne mogu – Ma, što oni pričaju. češnjaka. Zagrebačkog skautskog mogućnost da mjesečne
provlačiti kartice. Prodaja je nekad bolja ne- – Ako nema korijen i ako zbora. Dobitniku povelje komunalne naknade ne
– Vidite ove lijepe rajči- kad lošija, ali nije istina da je lijepo izbrušen, nije naš. nagrada će biti uručena poskupe 60 posto. U Ze-
ce, ali što im vrijedi. Ljudi se ništa ne prodaje. Pre- Naši su ružniji, ali domaći 5. listopada, na Svjetski lenoj akciji ističu da je
su se vratili s mora, novac ma mojim iskustvima, Za- i ukusniji. (m) dan naseobina, u Washin- prema planu za zbrinjava-
gtonu, a domaćin će biti nje otpada odabrano spa-
vlada predsjednika Oba- ljivanje otpada, što je naj-
me. (ir/VLM) skuplji i najštetniji način.
Izgradnja spalionice sta-
Počinje sezona jat će čak milijardu i četi-
klizanja risto tisuća kuna, što će
dovesti do porasta cijene
U subotu 12. rujna od 20 komunalne naknade od
do 21.30 sati otvara se barem 60 posto – nagla-
sezona klizanja u Domu šavaju i predlažu pogon
sportova.Za rujan su pred- za mehaničko-biološku
viđena još tri termina: u obradu otpada. (vk/VLM)

I za radnog dana, tržnica je krcata


4 zagrebački razgovori četvrtak, 10. rujna 2009.

Zagreb ima mjesta za još


nekoliko šoping-centara
Davorin Profeta iz City centra one drži da će trgovački centri još više mijenjati navike kupovanja
Gorjana Ćaleta-Car centri djece, mahom mlađe outleti nam ne smetaju ostali dio dana također pro-
obitelji u šetnji i na piću po- vedemo zajedno – o navika-
Subota oko 10 ujutro. Ko- stali su uobičajena pojava. S outlet centri u blizini zagreba također mame na kup- ma će opisujući svoj posao
lone vozila iz Zagrebačke dolaskom hladnijih dana taj nju i bilježe velik broj posjetitelja. kako bi privukli što dinamičnim i napornim.
avenije skreću prema veli- trend bit će još izraženiji. više zagrepčana, neki su uveli i besplatan prijevoz vi-
kom parkingu ispred City kendom. menadžer City
centra. I svi se čude kamo će Dodatni sadržaji – zasad nismo primijetili da su nam naštetili – kaže centra one
toliki ljudi. Ista situacija i u Razlog tome je, smatra Profeta. Davorin
ostalim centrima... glavni menadžer City cen- osim kupnje, posjetitelji u centru mogu ići u ljekarnu, Profeta
Zadnjih su godina otva- tra one Davorin Profeta, što optičaru, družiti se s prijateljima uz kavu, ručati, otići
ranja velikih šoping-centa- su Zagrepčani s dolaskom fizeru, u kemijsku čistionicu, postolaru... Pogotovo je
ra promijenila način života centara novije generacije sve to prikladno kad je loše vrijeme.
brojnih Zagrepčana. Slobod- prihvatili navike kupovanja
no vrijeme mnogi od njih ra- koje su u razvijenijim ze- sadržaje poput kvalitetnih načina života. Prema svim
dije provode razgledajući mljama normalna pojava. dječjih igraonica, zanimlji- istraživanjima, u Zagrebu
trgovine i na kavama u zatvo- Radnim danom kroz cen- vih programa i zabavnih do- ima prostora za još ne-
renom nego u prirodi. Puni tar prođe oko 20 tisuća oso- gađanja na kojima se djeca koliko njih – objašnja-
ba (između 130 i 150 tisuća druže – tumači Profeta do- va Profeta koji s obi-
Vole kupovati tjedno), a kupnju subotom i dajući da su gradu takvi sa- telji voli obavljati
nedjeljom obavlja čak 55 ti- držaji nedostajali jer su po šoping.
vikendom suća njih. ono što danas dobiju u me- – Kada trebam
– Duže se radi, djeca ima- tropoli mnogi odlazili u su- obaviti kupnju
ju sve više obveza u školi i sjedne zemlje. za sebe ili svo-
Radnim da- na slobodnim aktivnosti- ju obitelj, do-
nom kroz City ma, postaju sve samostalni- Idealan miks lazimo u cen-
centar prođe oko ja i često se obitelj okuplja Čini se da se harač u nov- tar. Supruga
tek navečer ili vikendom. čanicima ne osjeti, jer veći- i ja popije-
20.000 osoba, a Za nabavu tjednih namir- na posjetitelja iz centra izlazi mo kavu dok
kupnju vikendom nica, odjeće i obuće ili ne- punih vrećica, što hrane što nam se djeca
kih stvari za kućanstvo po- odjeće i ostalih potrepština. igraju u igrao-
obavlja čak 55 ti- staju idealni šoping-centri Kartice se provlače, a u pro- nicama, a po-
suća njih. U prosje- jer sve to nude na jednome sjeku svaki potroši oko 250 nekad nam se
ku svaki posjetitelj mjestu. Osim toga, naš cen- kuna. i pridruže u ku-
tar posjetiteljima konstan- – Smatram da će centri i povanju. Nakon
ostavi 250 kuna tno pruža i razne dodatne dalje utjecati na promjenu toga ručamo i

M. HABLJAK, ARHIVA VL-a


četvrtak, 10. rujna 2009. Iz VAše čeTVRTI 5
UKRATKO

m. prpić

m. lukunić
Besplatne
radionice
U ustanovi za edukciju
prirodnih stilova života –
Makronovi – od 9. do
11. rujna održavaju se
Otvoreni dani u sklopu
kojih građani besplatno
mogu pohađati radionice
kuhanja, predavanja, ra-
zna vježbanja, uživati u
shiatsu-tretmanima te U dvorani V. Lisinski odgođeno je 50-ak programa
stjecati nova znanja i vje-
štine u području prirod-
nih stilova življenja. Sve
Zbog radova, Lisinski
I zgrada u Havidićevoj ulici puna nedostataka, a stanari nemoćni
se aktivnosti odvijaju
pod motom Put u novi ži-
se otvara tek 17. 10.
votni stil. Informacije se U koncertnoj dvorni Vatro- Lisinski subotom u kojem bi

Gradio bez mogu dobiti na broj 099


4629 060, radnim da-
slav Lisinski zbog produljenja
radova na uklanjanju azbesta
već 17. listopada trebala na-
stupiti Sanktpeterburška fil-

uporabne dozvole
nom od 10 do 17 sati. do 16. listopada otpalo je 50- harmonija. Dan prije, ako
Detaljni program može ak programa. Ravnatelj dvo- radovi budu gotovi, svoju bi
se pogledati na www.ma- rane Dražen Siriščević kaže sezonu trebala započeti i Za-
kronova.com (m) kako izračun o šteti još ne- grebačka filharmonija, i to
Nasjeli na priče slatkorječiva građevinara i pla- maju, ali da je sigurno manji pod dirigentskom palicom
tili mu stanove za koje nije imao dozvolu od troškova rada. Svjesni su i uglednog gosta iz Velike Bri-
Utrina opet da će producenti koji su unaj- tanije Sir Nevilea Marrinera.
Lana Kovačević/VLM vinari, policija i građevinska
inspekcija.
radi mili Lisinski u tom razdoblju
morati potražiti nove prosto-
Siriščević je organizirao sni-
manje dokumentarnog fil-
Balkon koji je u Slobo- – Odakle vam ovaj broj?! Zagrebački bazen Utrina re. Usprkos tome, Siriščević je ma o uklanjanju azbesta pod
štini u Miškininoj ulici 7 Ja nisam taj – javio se na od 7. rujna ponovno je po- zadovoljan što publika i dalje naslovom “Lisinski AZ the
propao pod teretom triju mobitel bahati muški glas. čeo s redovitim programi- kupuje pretplatu pa i za ciklus BEST”. (m)
žena i jednog dječaka, pu- Baš taj broj registriran je na ma. Tečaj namijenjen dje-
kom srećom nije odnio ni tvrtku Optima proizvodnja. ci od jedne do tri godine
jedan život. Ali je zato otkrio
pravu grozotu građevine u
Samom Rašiću nije palo na
pamet javiti se obitelji koja
“Bebe ribe” održavat će
se utorkom i četvrtkom od
Dječji klub na Knežiji –
nas. Andrija Rašić, investi-
tor i izvođač radova zajed-
je zajedno s balkonom pala
na zemlju, a nije se javio ni
18 do 18.45 sati i stoji
300 kuna. “Bebe vidre” je
mjesto igre i druženja
no s bratom Perom Rašićem kada se otkrilo da taj inve- tečaj koji se održava po- Centar za edukaciju i savje- municirati i izražavati svoje
u ulozi nadzornika, osim te stitor podrijetlom iz Živini- nedjeljkom, srijedom i pet- tovanje “Sunce” pokrenuo je mišljenje. Bit će tu društve-
zgrade u Miškininoj sagra- ca ni za jednu zgradu nema kom od 19 do 19.45 i na- Dječji klub u kojemu će dje- nih igara i drugih aktivnosti.
dio je još četiri! Tri u Havi- uporabnu dozvolu. Ma nije mijenjen je djeci od tri do ca, uz vodstvo volontera i Klub je namijenjen osnovci-
dićevoj i jednu u Hreličkoj ju nikad ni zatražio. pet godina. Njegova je ci- zaposlenih stručnjaka, kva- ma, zasad učenicima petog i
ulici. Ironije li, baš svi kup- – Nasjeli smo. Rekao je da jena 350 kuna. Tečaj za litetno i kreativno provoditi šestog razreda. Za informa-
ci nasjeli su na priče 48-go- se dozvola čeka i da mi prvo odrasle traje tri tjedna, slobodno vrijeme, družiti se cije javite se Petri Vrkljan, Al-
dišnjeg misterioznog Raši- moramo sve platiti, pa tek svakim radnim danom od s drugom djecom, dobiti po- baharijeva 2 na Knežiji, tel.
ća, kojem rijetko tko može onda da dolazi dozvola... – 21 do 21.45 sati, i stoji moć u svladavanju školskog 01/ 383 78 73, petra.vrkljan@
ući u trag. Tražili su ga no- kažu stanari Havidićeve. 350 kuna. (dik/VLM) gradiva, naučiti bolje ko- ti-si-sunce.hr. (md)
6 DoGađaNja četvrtak, 10. rujna 2009.

Disneyevi likovi
na ledu Arene
Već idući tjedan na programu je Festival svjetskog kazališta,
a u listopadu Gavelline večeri
Zagreb se napokon budi iz ljetnog sna. Gotovo sva kazališta bit će otvorena idući
tjedan, a do kraja ove godine pripremaju brojne novitete namijenjene svim uzrastima.
Među najvećim događanjima svakako je Disney na ledu, manifestacija koja od 1981.
oduševljava djecu diljem svijeta.
Neka kazališta i muzeji nisu još do kraja definirali program. Već idući tjedan na
programu je Festival svjetskog kazališta, a u listopadu Gavelline večeri.

Donosimo pregled najvažnijih premijera, izložba i koncerata koji nas očekuju do kraja
godine. (m)

RUJAN je Braun” kultnog Rainera STUDENI


La extravagancia Wernera Fassbindera. eroS raMazzotti
Tri blizanke razdvojene su Govori o ženi koja čeka vi- Talijanska zvijezda Eros Ra-
pri rođenju. Jedna od njih je jesti o mužu poslanom u rat. mazzotti u sklopu velike
posvojena, ‘lažna’. Majka je Kad joj dojadi uloga pasivne svjetske turneje posjetit će
oduvijek odbijala reći koja. žene, zapošljava se u ilegal-i hrvatsku metropolu. Kra-
Majka umire od nasljed- nom baru za američke voj- jem svibnja Ramazzotti je
ne bolesti koja bi se mogla nike. Uskoro do nje dođe vi- objavio 11. studijski album
prenijeti na prave kćeri. Do- jest o suprugovoj smrti, što “Ali e radici”. Album uklju-
šao je trenutak istine. U ovoj se kasnije pokaže netočnim. čuje i najavni hit-singl “Par-
monodrami mlada zagre- Redateljica je Tea Alagić. la Con Me” koji već mje-
bačka glumica Zrinka Kuše- vrijeme: listopad secima osvaja inozemne i
vić glumi sva tri lika. Mjesto: Zagrebačko kazali- domaće top ljestvice!
vrijeme: 23. 9. šte mladih Karte za koncert u Areni pro-
Mjesto: galerija Sc daju se na svim ovlaštenim Disney na ledu izvodi se od 1981. godine
Šepavi JUraJ iZ mjestima u sustavu Eventi-
kravarSkog ma po 250 do 660 kuna. za koji se uvijek tražila karta se prodaju na svim mjesti-
LISTOPAD Glume: Kostadinka Velkov- vrijeme: 7. studenog više. Koncert u Domu spor- ma Ticketpro.hr-a po cijeni
BiLjana SrBLjano- ska, Nina Erak Svrtan, Edo Mjesto: arena zagreb tova bit će mu najveći dosad od 200 kn (stajanje), 250 kn
vić: BarBelo, o psi- Vujuć u Hrvatskoj, dovoljno velik (tribina) i 500 kn (loža).
Ma i djeci vrijeme: 23. 10. aLaBaMa za sve njegove obožavate- Mjesto: arena zagreb
U “Barbelu” se susreće niz Mjesto: kerempuh Predstava “Alabama” au- lje. Karte se prodaju u Even- vrijeme: 27. studenog
likova, ljudskih i psećih, koji tora Davora Špišića, koji je timu po 150 i 170 kuna.
dijele lutalačku, samotnič- Halid BeŠlić ove godine dobio nagradu Mjesto: Mala dvorana diana kraLL
ku sudbinu, a ponekad su, Legenda narodne glazbe “Marin Držić” za najbolji doma sportova U sklopu svjetske turneje na
barem na metaforičkoj ra- Halid Bešlić 23. listopada dramski tekst, premjerno vrijeme: 18. studenog kojoj promovira svoj aktual-
zini, i zamjenjivi... Ženski nastupa u areni. Iako se još će se prikazati u studenome ni album “Quiet Nights” ka-
likovi fokusirani su na maj- nije potpuno oporavio od u Gavelli. Pažnju zaslužu- BackStreet BoyS nadska jazz umjetnica Di-
činstvo i propituju roditelj- prometne nesreće, koncert je i redatelj Dario Harjaček. Nekad popularni boy bend ana Krall nastupit će i u KC
sku odgovornost, dok se nije upitan. Davor Špišić nastoji nano- stiže u Zagreb! Na svom pr- Dražen Petrović.
muški bave svojim opsesija- vo zalijepiti obiteljske krho- vom dolasku u Hrvatsku Iza sebe ima deset studijskih
ma i ambicijama, a dramom tine, pomiriti nepomirljivo i nastupit će u sklopu svjetke albuma, dva Grammyja i na
se kao lajtmotivi provlače i vratiti tračak nade, a to na- turneje “This Is Us”. Karte glasu je kao jedna od najve-
politika, poremećaji hranje- posljetku i uspijeva. ćih jazz zvijezda današnjice.
nja, smrt, samoća. Vrijeme: 12. studenog Mjesto: KC dražen petrović
Redatelj: Paolo Magelli Mjesto: Gavella vrijeme: 13. studenog
vrijeme: 1. listopada
Mjesto: gavella toMMy eMManueL
Gitaristički virtuoz Tommy PROSINAC
anti edip Emmanuel ponovno dola- diSney na Ledu
Za listopad je najavljen zi pred zagrebačku publiku: Mickey&Minnie Mouse od-
“Anti Edip” u režiji Damira 18. studenog nastupit će u vest će djecu i njihove ro-
Bartola Indoša i u izvedbi Maloj dvorani Doma spor- ditelje u svijet Male sirene,
diplomskih studenata mon- tova. Od prvog gostovanja Kralja lavova, Lilo&Sticka i
taže ADU. u Hrvatskoj 2003. godine Petra pana. Riječ je o putu-
Mjesto: Sc Emmanuel je kod hrvatske jućem spektaklu na ledu koji
publike stekao kultni sta- u prosincu stiže u Arenu.
Brak Marije Braun tus nastupajući po manjim Show izvode klizači odjeve-
U Zagrebačkom kazalištu koncertnim prostorima i ni u Disneyeve likove i glaz-
mladih sezona će početi u pružajući ljudima jedin- bu. A kako izgleda Disney
predstavom “Brak Mari- Eros Ramazzotti stven, nezaboravan show na ledu publici će predsta-
četvrtak, 10. rujna 2009. DOGAĐANJA 7
IZLOŽBE

ARHIVA VL-a
KLOVIĆEVI DVORI
Umjesto Chagalla ili Picassa ove ćemo godine gledati fo-
tografije Felixa Nadara iz 19. stoljeća, čija izložba u Zagreb
dolazi u suradnji s pariškim Musee d’Orsay. Pozirale su
mu neke od najslavnijih ličnosti njegova doba, među ko-
jima je Charles Baudelaire, Alexandre Dumas, slikari Gu-
stave Courbet.

J. Kljaković
Zatim se otvara retrospektivna izložba jednog od najpo-
pularnijih hrvatskih strip-crtača Ivice Bednjanca, a krajem
studenoga i retrospektivna izložba Joze Kljakovića u povo-
du 120. obljetnice rođenja i 40. obljetnice smrti. Prvi će se
put opus toga desetljećima zanemarivanog autora moći
pogledati u cjelini, a izložba neće izostaviti ni intrigantnu
dokumentarnu građu.

Za kasnu jesen priprema se izložba slikara Borisa Bučana


koja će suvremeno interpretirati sve dimenzije opusa što
je svojim značenjem dio ne samo hrvatske nego i svjetske
baštine, kao i velika izložba “Umjetnička baština Kotorske
biskupije” kojom se obilježava 1200. obljetnica biskupije.
Izložbom će se predstaviti dragocjenosti koje se čuvaju u
viti 40-ak klizača, uzbudlji- 100 do 400 kuna, ovisno o Krešimir Dolenčić. crkvama na prostoru današnje Kotorske biskupije, od ar-
va glazbena podloga prepu- mjestu sjedenja. Detaljni- Vrijeme: prosinac hitekture i liturgijskih predmeta do slika, ruha i književ-
na Disneyevih hitova. Svako je informacije na www.di- Mjesto: Zagrebačko kazali- nih djela.
mjesto bit će dodatno doča- sneyonice.com šte mladih
rano svjetlosnim efektima. Vrijeme: 11.-13. prosinca UMJETNIČKI PAVILJON I MODERNA GALERIJA
Organizatori najavljuju da Mjesto: Arena Zagreb BALADE PETRICE Pripremaju izložbu posvećenu 200. godišnjici slavne
će u Zagreb stići čak 18 ka- KEREMPUHA Münchenske akademije u kojoj su se školovali mnogi naši
miona s kompletnom opre- PUT OKO SVIJETA ZA 80 Monumentalno pjesničko veliki umjetnici, među ostalima Račić, Kraljević te Becić.
mom. Navode da je interes DANA djelo Miroslava Krleže ne- Izložba je međunarodna, a bazira se na odnosu učenika
vrlo velik, čak i iz susjed- Predstava se temelji na dječ- sumljivo su njegove Balade i učitelja.
nih zemalja. Disney na ledu joj bajci Julesa Vernea o pu- Petrice Kerempuha. A kako
izvodi se od 1981. godine. stolovu Phileasu Foggu i ono izgleda u režiji Franke MUZEJ ZA UMJETNOST I OBRT
Šou na ledu trajat će dva njegovu slugi Passeparteu Perović pogledati se može u Priprema se velika retrospektiva Alfreda Pala.
sata. na izazovnom putu oko svi- prosincu. Za početak prosinca najavljuje se izložba grafika pod na-
Karte još nisu u prodaji. Ci- jeta koji moraju prevaliti u Vrijeme: 17. prosinca slovom “Od Klovića i Rembrandta do Warhola i Picelja” iz
jena će im navodno biti od 80 dana. Režiju potpisuje Mjesto: Gavella fundusa Nacionalne i sveučilišne knjižnice.

IZDVAJAMO IZ KINOPONUDE
RUJAN LISTOPAD STUDENI PROSINAC
Gola istina - romantična drama Put bez povratka 4. 3D - horor Žena vremenskog putnika Max i maxičudovišta
Redatelj: Robert Luketic redatelj: David R. Ellis - romantična drama - obiteljska avantura
redatelj: Robert Schwentke redatelj: Spike Jonze
Čuvarica svoje sestre - drama Surrogates - akcija/triler
Redatelj: Nick Cassavetes redatelj: Jonathan Mostow 2012 - znanstveno-fantastični Avatar: spektakl
Vjerujem u anđele - romantična spektakl redatelj: James Cameron
Kenjac - drama komedija redatelj: Roland Emmerich
Redatelj: Antonio Nuić redatelj: Nikša Sviličić Sherlock Holmes - triler
The Stepfather - triler / horor redatelj: Guy Ritchie
Halloween II ( H 2 ) Jennifer s Body - horor redatelj: Nelson McCormick
- horor/triler redatelj: Karyn Kusama
8 VAŠ VIKEND četvrtak, 10. rujna 2009.

Okusi Žumberka
PREPORUKA
Tragom starih
Rimljana
U Arheološkom parku Budinjak 12. i 13.

ARHIVA VL-a
U povodu petnaeste obljet-
nice otvorenja Arheološkog rujna održava se Tisućljeće kulinarstva
parka, u Ščitarjevu će se
održati različite radionice i Kako se priprema juha račkim receptima. Uživat
igraonice. Naziv događaja od bademova mlijeka, će u okusima hrane dav-
je “Andautonija za djecu”, žganci sa suhim voćem, no prošlih, pretpovijesnih
a organizira ga Arheološki knedlice od koprive, pa- razdoblja, kao i u jelima
muzej u Zagrebu. strva pečena u glinenom koja se već stoljećima po-
Program traje svake nedje- kalupu ili kakvoga je okusa služuju na stolovima ta-
lje u rujnu od 12 do 17 napitak hipokras, posjeti- mošnjih obitelji.
sati. Mališani će moći su- telji Arheološkog parka Sve informacije doznati
djelovati u radionicama, Budinjak u sklopu Parka se mogu na broju telefona
primjerice malih arheolo- prirode Žumberak doznat 3327-660. (m)
ga. Da bi osjetili kako su će 12. i 13. rujna na radi-
Rimljani živjeli, u igraonica- onicama Tisućljeća kuli-
ma će moći odjenuti rim- narstva.
sku odjeću i odigrati neke Program koji je zadnje
od igrica poput onih s lop- četiri godine osvojio sim-
tom. Oni pustolovna duha patije Zagrepčana poči-
moći će pokazati svoje nje obilaskom pješačke
znanje na različitim penjali- poučne “Staze kneže-
cama. va” koja se prostire na
Predviđeno je i razgledanje području dvaju arheo-
istraženih lokaliteta. Budu- loških nalazišta – Bu-
ći da je samo jedan dio dinjaka i Bratelja. Su-
parka istražen, djeca će na dionici se potom dijele
tom dijelu moći vidjeti na četiri grupe, svatko
kako je izgledala rimska se okupi oko svojeg lo-
ulica, trijemovi i zgrade. žišta s vatricom i počinju
Kako bi naučili nešto o ži- pripremati jela po pret-
votu Rimljana, uz zgrade povijesnim, rimskodob-
će se nalaziti trodimenzio- nim, srednjovjekovnim i
nalni panoi. (aj) tradicionalnim žumbe- Jela će se pripremati u starinskim posudama

DAR
ZA VAS
Pošaljite nam SMS zašto
biste baš Vi trebali dobiti
CD Kontrola uma. Na
DAR
ZA VAS
Pošaljite nam SMS zašto
biste baš Vi trebali dobiti
tretman mršavljenja u stu-
PLANINARSKI
VODIČ
početku poruke obavezno dio za njegu tijela Močinić.
upišite riječ DAR1. Na početku poruke obave- HPD ZAGREB MATICA
zno upišite riječ DAR2. Petrićeva 4, 4810-833
Poruke zaprimamo do sutra www.zagreb-matica.hr
Poruke zaprimamo do sutra
u petak u 14 sati na broj
67068 Zbogom višku u petak u 14 sati na broj Sekcija društvenih izleta u
nedjelju 13. rujna organizi-
67068
(cijena poruke
6,10 kn, PDV kilograma (cijena poruke 6,10 kn,
PDV u cijeni).
ra pohod po planinarskom
putu Velebno. Putuju auto-
u cijeni). busom.
Više od 15 godina Studio za buha ili struka, 1 cm u bedri-
Ispit od 500 stranica njegu tijela Močinić sinonim
je za uspješne tretmane mr-
ma, a muškarci 2 do 3 cm
manje u «šlaufu» . Izvanred-
HPD ZANATLIJA
www.hpdzanatlija-zagreb.hr
spremite za samo pet sati šavljenja po pristupačnim ci-
jenama. Tretman za mršav-
na nadogradnja bazičnog tre-
tmana za mršavljenje su tre-
Planinare u subotu 12. ruj-
na vodi na dvodnevni izlet
Naučili smo više od 5000 Jedini u Hrvatskoj posjeduje- ljenje sastoji od ušne tmani aparatima s efektom na otok Hvar. Obići će Ko-
ljudi ovoj moćnoj vještini mo pozitivno mišljenje zjak, Kapelu Sv. Luke, vrh
Ministarstva znanosti, obra- akupunkture, ljekovitog bilj- kavitacije uz koje se kombini-
– uvećajte brzinu svog čita- Sv. Jure (676 m KT HPO),
nog čaja i uputa o pre- ra ručna masaža-drenaža
nja za 500% uz potpuno ra- zovanja i športa. Markežinu Gredu, Klis.
zumijevanje Program je verificiran i u hrani. Upute o pre- sa specijalnim prepara-
– učite više, lakše i brže Europskoj uniji. hrani su tima visokih aromat- HPD KAPELA
nego što ste ikada mogli Program podučavaju vrhunski individualne, skih svojstava. Već Maksimirska 51a/I
– stvorite fantastičnu memo- profesori i pedagozi. maksimalno pri- nakon jednog tre- www.hpd-kapela.hr
riju lagođene potre- tmana, obujam je U subotu 12. rujna idu na
– položite ispit od 500 stra- bama, navikama i manji na kritičnim izlet Koranskim plani-
nica spremajući ga 5 sati Informacije i upisi na mogućnostima kli- mjestima i poboljšan je narskim pu-
– poseban program za djecu besplatni telefon: jenta. Dolazi se jednom tonus kože. tem. Autobus
do 12 godina 0800 200 197 iz Pierottije-
tjedno, a već nakon prvog Opširnije informacije dobiti
www.inoptimum.com ve polazi u
– fantastični rezultati tretmana trebali bi imati od se mogu na telefon 3668 7 sati. In-
– idealno za poslovne ljude dva do pet kilograma manje. 320. formacije
POWER READING U centimetrima žene bi tre- Studio za njegu tijela na broju
VRHUNSKA VJEŠTINA ZA VAŠ USPJEH bale imati od dva do tri cm «Močinić» Ivana Broza 30 3722-
manje u obujmu bokova, tr- www.mocinic.hr. 716.
četvrtak, 10. rujna 2009. zagreb nOću 9

M. REKAR, P. NURZDORFER
prvi festival komedije panč upriličen je po uzoru na isti takav festival u Ljubljani gdje su nastupili i naši izvođači

U Tvornicu po smijeh
protiv depresije
Smijeh je lijek, tvrde “Dominik” i “Madrfaker”.
komičari koji će veče- Svojim forama publiku će
ras od 20.30 nastupiti u večeras, među ostalim,
Tvornici kulture gdje se nasmijati Pedja Bajović,
do 12. rujna održava prvi Domagoj Pintarić...
festival stand up komedi- Što smišlja Jadranko
je – Panč. Tijekom tri dana Glavačević, koji je recept
cilj je pružiti zabavu i smi- za smijeh Perice Jekovi-
jeh pod geslom “smije- ća, doznat će se u petak,
hom protiv depresije zbog a zadnji dan nastupa di-
recesije”. rektorica festivala Marina
Na pozornici će se izmi- Orsag, Goran Furjan, Kle-
jeniti 15 stand up komiča- men Bučan i ostali. Cijena
ra iz Hrvatske, Slovenije i ulaznice je 60 kuna, a trod-
Bosne i Hercegovine. Vodi- nevni paket ulaznica pro-
teljsku palicu sva tri dana daje se po 150 kuna. Ulaz
nosit će Goran Pirš Piro, a se otvara u 20 sati, a pro-
posjetitelje će sva tri dana gram počinje u 20.30.
zabavljati i Bobo Knežević, www.festivalstandup-
tvorac hitova “Co to maš”, komedije.com. (m) M. Orsag s dečkima je prije nastupala pod nazivom “Sve pet”

kinO eurOpa
Kraljevska kolekcija u N. Tesli
Nakon ljetnog radnog od-
ARhivA vl-a

mora kino Europa vrata U galeriji tvrtke Ericsson stižnijih modnih događaja
otvara 16. i 17. rujna Nikola Tesla, Krapinska 45, u svijetu – Couture Fashion
premijerom višestruko može se pogledati izložba Week u New Yorku.
nagrađenog filma “Ke- splitskog dizajnera Nikše Do tada zagrebačka pu-
njac” Antonija Nuića! Viletina Stančića “Kraljev- blika ima priliku vidjeti
Riječ je o obiteljskoj dra- ska kolekcija”. Svi modeli originalnu modnu priču.
mi smještenoj u Herce- izrađeni su od žice, papira, Osim u osebujnim kreaci-
govinu u ljeto 1995. slame i spužve, što izlož- jama, posjetitelji će uživati
uoči Oluje. bu svrstava u jedinstvenu i u unikatnom nakitu ovo-
Glavni junak Boro u kolekciju u svijetu mode i ga dizanera.
samo će dva tjedna ra- umjetnosti. Prošle godine kolekcija
zriješiti višegodišnji su- Nikša Viletin Stančić na je s punim pravom privu-
kob s ocem, naučit će izložbi je radio 2,5 godine, kla mnogobrojne posjeti-
biti bolji muž i otac, a u a za neke modele bilo mu telje na izlaganjima u Mu-
svemu tome veliku će je potrebno i do četiri mje- zeju grada Splita i Muzeju
ulogu odigrati jedan ma- seca rada. grada Rijeke. U galeriji Eri-
garac. Glumačku ekipu Njegov trud i talent pre- csson Nikola Tesla izlož-
predvode Nebojša Glogo- poznala je i struka te su ga ba je otvorena do 24. ruj-
vac i Nataša Janjić. (m) pozvali na jedan od najpre- Modeli su od slame i spužve na. (m)
10 VODIČ četvrtak, 10. rujna 2009.

KOMPAS
NEDJELJA UTORAK
UPISI KAZALIŠTE KAZALIŠTE
Kreativne radioni- ŽAR PTICA ZAGREBAČKO

ČETVRTAK IZLOŽBA
ce za djecu i mlade Bijenička 97, 2347-226
11.15 h Gianni Rodari:
KAZALIŠTE MLADIH -
ZEKAEM
ULIČNE GALERIJE Djeca i mladi tijekom ruj- Čipolino Teslina 7, 4872-554
KAZALIŠTE LIKUM na mogu se prijaviti na režija: Mario Kovač 20 h Premijera predstave Za-
TEATAR ITD, DVORIŠTE Dežmanov prolaz, 4847-367 razne radionice i tečaje- IZLOŽBA grebačkog plesnog ansambla,
SC-a Ljiljana Barberić, keramika / ve koje je za njih pripre- STUDIO MODERNE UTF-8
Savska 25, 4593-510 Portret galerija mio Centar za kulturu GALERIJE JOSIP RAČIĆ koreograf Sahar Azimi (Izrael)
21.30 h Z. Burić, D. Bartol, D. Nataša Jeletić, keramika / Trešnjevka. Kreativne ra- Margaretska 3, 4812-599 GAVELLA
Milutinović Didi, T. Vrvilo: Knji- Portret galerija dionice za djecu i mlade, 10-13 h i 17-20 h Sonja Kova- Frankopanska 8-10, 4849-
ge mrtvih GLIPTOTEKA HAZU odrasle, ali i umirovljeni- čić Tajčević – Fragmenti za re- 222
režija: Zlatko Burić Kićo Medvedgradska ulica 2 ke nudi i Kulturni centar trospektivu 19.30 h W. Shakespeare:
ZAGREBAČKO 4686-050 Peščenica. Prijaviti se UMJETNIČKI PAVILJON San Ivanjske noći
KAZALIŠTE MLADIH - Izložba fotografija: UNESCO može na broj 2303 122 Trg kralja Tomislava 22, 4841- redatelj: Aleksandar Popovski
ZEKAEM – Italija radnim danom od 9 do 070 IZLOŽBA
Teslina 7, 4872-554 Suvremeno hrvatsko kiparstvo 19 sati. Upisi u Dramski Lability – Ivana Franke HDLU - SALON
F. Šovagović, I. Rajki, N. Mitro- MUZEJ MIMARA studio Narodnog sveuči- HRVATSKI POVIJESNI GALERIJE KARAS
vić, D. Karakaš i Ivan Vidić: Rooseveltov trg 5, 4828-100 lišta Dubrava traju do MUZEJ Praška 4, 4811-561
Zagrebački pentagram Izložba marioneta – Život na 19. rujna od 9 do 20 h Matoševa 9, 4851-900 Ouka Leele, La Utopia Tran-
redatelj: Paolo Magelli koncu – Dio zbirke Stiftelsen te subotom od 9 do 14 Portreti iz Zbirke grafika HPM-a sgresora
IZLOŽBA Marionettmuseeta iz Kraljevi- sati. Informacije se GLIPTOTEKA HAZU STUDIO MODERNE
ARHEOLOŠKI MUZEJ ne Švedske / u okviru Među- mogu dobiti na broj tele- Medvedgradska 2, 4686-060 GALERIJE JOSIP RAČIĆ
Trg Nikole Šubića Zrinskog narodnog festivala lutaka – fona 2050-038. Izložba fotografija: UNESCO – Margaretska 3, 4812-599
19, 4873-101, 4873-000 izložba otvorena do 13. rujna Italija 10 -13 h i 17-20 h Sonja Ko-
10-20 h Pećina Laganiši – UMJETNIČKI PAVILJON Suvremeno hrvatsko kipar- vačić Tajčević – Fragmenti za
mjesto života i smrti Trg kralja Tomislava 22, stvo retrospektivu
ETNOGRAFSKI MUZEJ 4876-487 SAJMOVI
ZAGREB 11-19 h LABILITY – Ivana BRITANSKI TRG
Trg Mažuranića 14, 4826-220 Franke – Prostorna instalacija 8-14 h Sajam starina na otvo- SRIJEDA
10-18 h Moć boja, kako su POVIJESNI MUZEJ renom
boje osvojile svijet Matoševa 9, 4851-900 IZLOŽBA
GALERIJA FOTOKLUBA 10-18 h Portreti iz Zbirke gra- PONEDJELJAK ETNOGRAFSKI MUZEJ
ZAGREB
Ilica 29/III
fika HPM-a FESTIVAL PRIREDBE
ZAGREB
Trg Mažuranića 14, 4826-220
Fotonaut 2009/II SUBOTA Tradicije Japana GAVELLA 10 -18 h Moć boja, kako su
STUDIO MODERNE
GALERIJE JOSIP RAČIĆ KAZALIŠTE u Močvari Frankopanska 8-10, 4849-222
19.30 h Sva lica različitosti
boje osvojile svijet
MUZEJ ZA
Margaretska 3, 4812-599 MALA SCENA Drugo izdanje Zagrebi! Fe- Folklorne tradicije nacionalnih UMJETNOST I OBRT
10-13 h i 17-20 h Medveščak 2, 4683-352 stivala održat će se 11. i manjina u Republici Hrvatskoj Trg maršala Tita 10, 4882-111
Sonja Kovačić Tajčević – Fra- 18 h Andri Beyeler: Krava 12. rujna u dvorištu i pro- IZLOŽBA Alfred Pal: Grafički dizajn, re-
gmenti za retrospektivu Ružica storima Močvare. Donosi GALERIJA MODUL trospektiva
GALERIJA MODUL redatelj: Ivica Šimić program koji tematizira Park Stara Trešnjevka 1 GALERIJA FOTOKLUBA
Park Stara Trešnjevka 1 (Cen- TEATAR ‘‘EXIT’’ jednu od ključnih tranzicij- (Centar za kulturu ZAGREB
tar za kulturu Trešnjevka) Ilica 208, 3704-120 skih tema – odnos čovje- Trešnjevka), Ilica 29/III
Kristina Leko – predstavljanje 20 h Kauboji ka i okoliša. Gosti preda- 3024-247
projekta Crvena Trešnjevka režija: Saša Anočić vači, filmski i likovni Kristina Leko – predstavljanje GAVELLA
HNK program, istraživanje tra- projekta Crvena Trešnjevka
PETAK Trg maršala Tita 15, 4888 dicije Japana, okrugli sto- ULIČNE GALERIJE
418 lovi koji propituju ‘održivu LIKUM
KAZALIŠTE 19.30 h Giuseppe Verdi: demokraciju’, samo su u Dežmanov prolaz, 4847-367
TEATAR ITD, DVORIŠTE Nabucco neki od programa. Premi- Minicard – idejna rješenja
SC-a svečana predstava povodom jerno će se prikazati film Nataša Jeletić, keramika /
Savska 25, 4593-510 25 godina izvođenja “End of America” (Kraj Portret galerija
21.30 h Z. Burić, D. Bartol, D. KONCERTI Amerike). Posjetitelje oče- GALERIJA FOTOKLUBA
Milutinović Didi, T. Vrvilo: Knji- JEZERO BUNDEK kuje i bogat scenski te li- ZAGREB
ge mrtvih 19 h Probudi se!: Edo Maaj- kovni program. Galerija Fotokluba Zagreb,
režija: Zlatko Burić Kićo ka, Elemental, TBF, Connect, Ilica 29/III

EXIT
Martina Vrbos, Nered & Stoka
+ dodjela nagrada Guščje
PURGERAJ GALERIJA MODUL
Park Stara Trešnjevka 1
Na otvaranje sezone u
pero novinarima, fotografima i klubu Purgeraj večeras (Centar za kulturu Frankopanska 8-10, 4849-222
snimateljima za poseban do- dolazi jedan od najpozna- Trešnjevka), 3024-247 19.30 h Pedro Calderon de la
prinos u promicanju slobode tijih francuskih ska/reg- Kristina Leko – predstavljanje Barca: Život je san
medija gae sastava Les Ejectes, projekta Crvena Trešnjevka redatelj: Rene Medvešek
IZLOŽBA osnovan 1989. godine. HT MUZEJ
ULIČNE GALERIJE Iza sebe ima 9 albuma i Jurišićeva 13, 4818-957
LIKUM mnoštvo koncerata diljem U okviru i izvan njega Fotonaut 2009/II
Dežmanov prolaz, Europe. Riječ je o koktelu Izložba učeničkih likovnih GLIPTOTEKA HAZU
4847 367 ska ritmova i reggae me- radova na temu telefona Medvedgradska 2, 4686-060
Ilica 208, 3704120 Lidija Mauri, slike / Contem- lodija. Koncert počinje Telefoni kroz vrijeme Izložba fotografija: UNESCO –
20 h Kauboji pora – izložba otvorena do oko 22 sata, a ulaz je be- Izložba telefonskih aparata Italija
režija: Saša Anočić 15. rujna splatan. (od kraja 19. do sredine 20. Suvremeno hrvatsko kipar-
Minicard – idejna rješenja st.) iz fundusa Muzeja stvo
četvrtak, 10. rujna 2009. oglas 11
12 ZG spOrt četvrtak, 10. rujna 2009.

Ništa od petarde
vijesti
Odorčićev
memorijal
Hokejaši na travi Mlado-
sti osvojili su prvo mjesto
Radnikovi su nogometaši ostvarili i drugu pobjedu u Četvrtoj HNL – skupina A
na 18. zagrebačkom me-

R. BAČKO
morijalnom turniru Nena- Rajko Bačko
da Odorčića. Drugo mje-
sto pripalo je Trešnjevki, Sve ispod pet komada bit
treći je bio Marathon, če- će uspjeh za vas! – dobacio
tvrta Zelina, a peta Con- je Ante Žgela, vatreni rad-
cordia. Glavna nagrada nikovac i živa enciklopedi-
turnira, priznanje najbo- ja zagrebačkih nogomet-
ljem čuvaru mreže, pripa- nih zbivanja u proteklih
la je zelinskom vrataru Jo- pedesetak godina, dok je s
sipu Milasu. Glavnu kompićem Babićem ubirao
nagradu, veliki pehar, do- dvadeset kuna za tribinu za-
djeljuje domaćin i organi- pad na Radnikovu stadionu.
zator turnira, Hokejski Na njegovu izjavu ubrzo je
klub Trešnjevka u spomen prozborio Siniša Vitas, član
na Nenada Odorčića. (bv) uprave Tekstilca.
– Bit će to teška utakmica,
ali mislim da nećemo izgu-
ivekovićima biti, pogotovo ne s visokim
titula majstora rezultatom.
Sam početak susreta 2.
kola Četvrte HNL – skupina
Zvonimir Iveković, učenik A, u kojem je goste iz mak-
četvrtog razreda Gimnazi- simirske šume dočekao fa-
je Lucijana Vranjanina na vorit Radnik Legea, bio je Željko Ačkar bio je nerješiva enigma za tekstilčevu obranu
Malešnici, inače hrvatski domaćinu više nego dobar.
šahovski prvak za natje- Ačkar, Kulašević, Petrović i cio da su prodali 272 karte te po planu, tribina je natkri- terenu. U društvu Radniko-
catelje do 17 godina, sku- Kovačević stvarali su velike da ne odustaje od onih pet vena i oko 600 mjesta osigu- va predsjednika vidjeli smo
pio je više od 2300 bodo- probleme obrani gostiju, no komada s početka utakmi- rano je od kiše – pojasnio je Borisa Živkovića, koji bi tre-
va pa je, prema domaćoj unatoč pucanjima, padanji- ce. Zavaljeni u svečanoj loži Dražen Markota, član upra- bao postati novi Radnikov
rejting-listi, postao nacio- ma i upućenim molbama na katu novih Radnikovih ve NK Radnik Legea. član. Petarda na kraju nije
nalni šahovski majstor. Tu prema sucu Rehoriću, vra- odaja, nekolicina sponzora Dovršenje interijera u pukla, no nitko nije previše
šahovsku titulu ponijela tar Kuna nije kapitulirao. i članova uprave razgovara- Radnikovoj “kući nogome- nezadovoljan. Gledatelji su
je i Ana Iveković, Zvonimi- U 11. minuti Radnik je po- li su o sljedećem zahvatu na ta” također se bliži kraju. zadovoljno napustili stadi-
rova sestra, inače hrvat- veo, a u smiraj prve dioni- ŠRC Radnik u Sesvetama. Novi semafor radi besprije- on Radnika, novo okuplja-
ska šahovska prvakinja ce pao je i drugi pogodak. U – Radovi na uređenju tere- korno, a postavljaju se insta- lište nogometnih fanova iz
za natjecateljice do 17 poluvremenu je Žgela doba- na s umjetnom travom teku lacije za razglas na glavnom Sesveta i okolice.
godina. Ana je skupila
više od 2050 bodova.

Nemamo problema s dečkima


Ana je učenica drugog ra-
zreda Gimazije Lucijana
Vranjanina na Malešnici.
Ivekovići su, usput budi
rečeno, članovi Šahov- Tri zagrebačke nogometne sutkinje sve više dobivaju UEFA-ino povjerenje
skog kluba Podsused.
Rajko Bačko se Nada Žarković, jedna od je gdje je tog jutra u društvu vu iz UEFA-e. Uskoro kreće-
triju zagrebačkih sutkinja Marije i Zsuzsanne dijelila mo na razne strane. Marija u
Mrkojević i – Joj, kak’ mi se bilo teš-
ko jutros dignut’. Nekak’ je
koje pravdu dijele i na me-
đunarodnim nogometnim
pravdu pionirčekima. Mari-
ja Damjanović već je sjedila
Estoniju, Nada u Mađarsku,
a ja u Dansku. Ipak je to po-
jurišić pobjednici čudno ovo vrijeme, samo terenima. U 8.49 ušla je u i jela pecivo s hrenovkom. seban doživljaj kad ideš van.
me privlači krevet – požalila službene klupske prostori- – Ona uvijek stiže prva i Doček, ophođenje i sve dru-
U organizaciji Atletskoga sve snima – dobacila je po- go su na profi razini – doda-
R. BAČKO

kluba Maraton održana je pularna Suzy. la je Suzy.


utrka “Svi na Jarun prije Damjanovićka se nije dala Pala je i koja šala na račun
škole” u dužini od 18,5 smesti. nekih neizbježnih susreta sa
kilometara. Prvo mjesto – Hvala, kolegice. Napo- suprotnim spolom na uta-
osvojio je Tihomir Mrkoje- menimo da je to malo peci- kmica Treće HNL, gdje one
vić (Žumberak) koji je na vo i mala hrenovka. Ide još sude već dugi niz godina.
cilj došao s vremenom mala kavica i čaša vode. Do- – Ima svakakvih opser-
1:11,19. Drugi je bio voljno da se izdrži obje te- vacija, dobacivanja, ali sve
Aleksandar Božić (KAtim), kme koje sudim – rekla je u granicama tog posla. Kad
a treće mjesto osvojio je Marija i predala riječ Zsuz- igrači pretjeraju, znaju što
Hrvoje Habuš (Kommer- sanni Szittar. ih čeka. Od srca izvučem i
ling). Kod žena prva je – Marija, Lada Rojc, Miha- visoko podignem “žutaka”,
bila Veronika Jurišić (Slje- ela Gurdon i ja smo glavne pa ako ga mogu dohvatiti
me) ispred Gabrijele Šal- sutkinje, a Nada je na među- nek’ pokušaju. Nemam se
ković (KAtim) i Tadeje Kru- narodnoj listi pomoćnika. ja kaj s njima raspravljati –
šec (Sljeme). (dm) tri gracije na međunarodnoj sceni – Damjanović, szittar i Žarković Radujemo se svakom pozi- rekla je Suzy.
četvrtak, 10. rujna 2009. ZG SpORT 13
UKRATKO

S. KRAJCAR
Ženski par do
drugog kola
Na međunarodnom prven-
stvu Belgije u badminto-
nu najdalje su dogurali
Maja Šavor i Staša Po-
znanović, izborivši igranje
u drugom kolu. Pojedinač-
no, Zvonimir Đurkinjak i
Zvonimir Hobling ispali su
u kvalifikacijama, baš kao
i Maja Šavor. Andreja
Žvorc ispala je u prvom
Članovi hrvatske automodelarske reprezentacije kolu glavnog turnira. U
konkurenciji muških paro-

Marko Grigić va Đurkinajk i Hobling is-


pali su u prvome kolu,

europski prvak
baš kao i ženski par An-
drea Žvorc sa Slovenkom
Špelom Silvester. (dm)

Naslov najboljeg u juniorskoj konkurenciji


osvojio je učenik Zrakoplovne škole Strijelci u
Branimir Vukina njeg europskog juniorskog
Lužama
branimir.vukina@vecernji.net prvaka Marka Grigića. U organizaciji streljačkog
Marko je uoči posljednje društva Novi Zagreb 12. i
Na Knežiji, u Ulici Ćire ovosezonske utrke u formu- 13. rujna na streljani Luže
Truhelke bb, subotama od li 1, što će se u nedjelju 13. održat će se prvenstvo
9 do 13 sati zainteresirani rujna održati u Švicarskoj, Hrvatske u gađanju lete-
mogu pohađati automode- treći u ukupnom poretku. ćih meta. U subotu 12.
larsku školu. Vodeći je Luka Bušac, a Hr- rujna gađa se prvih 75
– Ne moraju imati svoj voje Stegmayer je četvrti. meta, a drugog dana pre-
model – kaže Zvonko Mato- Tri hrvatska predstavnika u Otac Tomislav i Marko Grigić, najbolji junior u Europi u formuli 1 ostalih 50 meta i finalno
šić, predsjednik Hrvatskog kontinentalnom vrhu! gađanje u trapu i skeetu.
automodelarskog saveza. – U juniorskoj konkuren- Marko je učenik drugog stvom se počeo baviti prije Favoriti u gađanju letećih
Tko zna, možda će netko ciji, međutim, Marko Gri- razreda Zrakoplovne teh- pet godina – ističe inženjer meta su članovi zagrebač-
od novaka postati uspješan gić već je nedostižan pa je ničke škole. aerotehnike Tomislav Gri- kog GAJ-a, Ante i Josip
poput Darija Veselija, lanj- osigurao naslov europskog – Osim što voli automo- gić, Markov otac. Glasnović. Isti vikend u
skog europskog prvaka u prvaka – ističe Zvonko Ma- delarstvo, svira gitaru i voli Držimo palčeve automo- Stobreču je PH u gađanju
formuli 1 ili pak ovogodiš- tošić. heavy metal. Automodelar- delarima u nedjelju! MK oružjem. (dm)

Zagrebašice
brane naslov Plivačke atrakcije na Šalati
Rujan je mjesec kad se djevojčice mogu početi baviti sinkroniziranim plivanjem
R. bRAnđoliCA

K. REbiĆ

Branimir Vukina ce ljetne škole na pravi su se


branimir.vukina@vecernji.net način upoznale sa sinkroni-
ziranim plivanjem. Iznimno
Na Šalati je uz privlačnu zahtjevnim sportom, ali i te
glazbenu pratnju revijalnim kako privlačnim.
nastupom završila osma U Zagrebu se sinkroni-
Medveščakova ljetna škola ziranim plivanjem djevoj-
u sinkroniziranom plivanju. ke mogu baviti u Mladosti,
Na tom završnom nastupu Medveščaku, Zagrebačkom
sudjelovale su polaznice sinkro klubu i ŠASK-u.
škole, ali i stalne Medvešča- Medveščak poziva dje-
Hrvatsko kuglačko prven- kove članice. vojčice u dobi od šest do 12
stvo počinje u subotu 12. – Ljetna škola trajala je godina da se počnu baviti
rujna. U prvom kolu Prve četiri tjedna. Osim plivanja, sinkroniziranim plivanjem.
ženske lige na Pongrače- učenice su pohađale i tako- Na plivalištu Mladosti uza
vu će Zagrebove igračice zvane kreativne radionice Savu “nastava” počinje u
odmjeriti znanje s riječ- izrađujući čestitke, obliku- subotu 12. rujna u 11 sati, a
kim kuglačicama. Zagre- jući plakate i pozivnice za na plivalištu Utrina 15. ruj-
bašice brane naslov prva- roditelje i slično – kaže Kri- na u 17.30 sati. Obavijesti
kinja, a u njihovu je stina Rebić. se mogu doznati telefonski
sastavu i mlada reprezen- Upravo pod nadzorom na broj 091/563-08-08 ili na
tativka Josipa Dolibašić Kristine Rebić, Ive Pendeš, internetskoj stranici www.
(na fotografiji). (bv) Lane i Anje Kerkez polazni- polaznice osme Medveščakove ljetne škole u sinkroplivanju medvescak-sinkro.hr.
14 ZLATNA ŽLICA četvrtak, 10. rujna 2009.

Konoba “Didov san”


U atmosferi prave konobe služe se
tradicionalna jela Dalmatinske zagore
Prije nepunih tjedan žim povrćem u glinenoj tavi,
dana u prestižnom New koje se poslužuje s krumpi-
York Timesu objavjen je rom na police – objašnjava
članak njihova novinara Leonard Topić, vlasnik ko-
Alexa Crevara o Zagrebu, u nobe “Didov san”.
kojemu on, uz ostalo, spo- U srcu Zagreba, u Mle-
minje i gastronomsku po- tačkoj ulici 11 na Gornjem
nudu našega grada. Američ- gradu, konoba “Didov san”
ki je novinar u svom lutanju otvorena je prije dvije godi-
Zagrebom posjetio i kono- ne, a konoba istoga naziva,
bu “Didov san” na Gornjem iste ponude i jednako ure-
gradu, privučen autentič- đena djeluje već osam go-
nim rustikalnim ambijen- dina na Kajzerici. No, ugo-
tom te imotske konobe. stiteljska je tradicija obitelji
– Američki je novinar u na- Topić mnogo dulja od toga:
šoj konobi bio triput, i to kao od davne 1973. u Imotskom
običan turist, a tek nam je su vodili jedan od najboljih
na odlasku otkrio tko je. Ku- ugostiteljskih objekata na
šao je nekoliko jela, uz osta- području Dalmacije.
lo brudet od jegulja i žaba, – U svojim se zagrebač-
žabe s pršutom i pohane kim restoranima držimo
žabe te specijalitet naše ko- tradicije Dalmatinske za-
nobe, jelo koje smo nazva- gore, nudeći tradicionalna
li “Didova tava”. Riječ je o jela na tradicionalan način
telećem i janjećem kotletu, spravljena od prvoklasnih
telećem odresku i komadu namirnica – ističe Leonard
slanine pirjanima sa svje- Topić. (m)
“Didov san” goste dočekuje toplom atmosferom tradicijski uređene imotske konobe

oD jeGULjA I ŽAbA Do sIrA IZ mIšINe


Gosti konobe “Didov san” u prostoru uređenom poput originalnih
konoba dalmatinskoga zaleđa (zimi poseban ugođaj daje otvoreni
kamin), mogu uživati u jelima od
neretvanskih jegulja, žaba i puževa,
jelima od svježe teletine i janjeti-
ne, uštipcima i puri, kajmaku
te siru iz mišine i siru iz kace,
domaćem pršutu i slasnom
domaćem kruhu, imotskoj
torti od bajama (badema) i
drugim delicijama.
Uz njih se serviraju vrhun-
ska buteljirana vina, ali i do-
maće crno vino vranac te bi-
jelo vino kujundžuša, koje
samo za “Didov san” proizvodi
vinar iz Imotskog.

Gostima su omiljena jela od žaba (lijevo) i “Didova tava” (desno)


četvrtak, 10. rujna 2009. ZABAVA 15
HOROSKOP SUDOKU PUZZLE VIC TJEDNA
Pita mali Ivica tatu:
OVAN: Premda ste radili gotovo cijelo ljeto, s početkom Tata, što je to pijanac?
jeseni svi će se vaši poslovi dodatno intenzivirati. No, – Sine... Vidiš li one dvije
vama ništa neće biti teško napraviti pa ćete biti pravo oli- gredice na ogradi? Eto, pi-
čenje zaposlenika kojega treba nagraditi. Bit ćete popular- jancu se čini da su tamo če-
ni i omiljeni u društvu. Zdravlje – rješenje nećete naći bez tiri gredice.
liječničke pomoći. – Ali tata, ja vidim samo jed-
BIK: S kolegama ćete ostvariti dobru komunikaciju i bit nu gredicu.
ćete otvoreni za nove ideje, što će vam pomoći pri samo-
realizaciji. Uvjereni da u svemu imate pravo, nametnut
ćete se osobi koja vam je draga, nakon čega ćete organi-
zirati zajednički život bez problema.
Zdravlje – razgovarajte s liječnikom.

BLIZANCI: Situacija u poslovnom okružju zahuktava se i


ako želite napraviti nešto da bi sve išlo kako treba, morat
ćete se angažirati i prihvatiti se poslova koje do sada ni-

rješenje
ste radili. Kao i u poslu, u ljubavnom dijelu života moći
ćete napraviti sve na opće zadovoljstvo jer ćete se potru-
diti saslušati i tuđe želje. Zdravlje – bez problema.

RAK: S obzirom na to da ćete se htjeti dokazivati i da će


vam biti važno što drugi misle o vama, morat ćete se po- la
truditi više nego što ste planirali. Naime, postavili ste si po
ro
visoke ciljeve, ali samo u segmentima poslovanja koji su et
vezani za vas osobno. Ugodite li sebi, time ćete napraviti m
dobro i osobi koja vam je draga. Zdravlje – nemirni ste.

LAV: Bit ćete u poslu za koji ste zaduženi, pokušavajući


zaraditi što više i napraviti sve kako biste izbjegli neugod-
nosti koje se mogu dogoditi u svakodnevnim poslovnim
situacijama. Zadovoljni ste razvojem situacije u ljubavi živo-
ta, ali to neće umanjiti vašu potrebu za samostalnošću.
Zdravlje – koristite se prirodnim prepratima.

DJEVICA: Moći ćete odahnuti i početi se pripremati za


poslove i projekte koji tek trebaju početi, a za koje se na-
date da će vam donijeti puno toga dobroga. Bit će vam
važno koliko zarađujete i kako raspoređujete novac. Poku-
šate li skrivati nešto od drage vam osobe, to će negativno
utjecati na vaš odnos. Zdravlje – vježbajte i dalje.

VAGA: Imate li određene ciljeve, morat ćete o tome raz-


govarati sa svojim nadređenima, ali ćete pritom morati
biti vrlo jasni. Svi poslovi kojima se želite baviti moraju ići
prema istom cilju, a moraju biti i u skladu s pravilima po-
slovanja. Budete li otvoreni i spremni na suradnju, emoci-
onalni odnos bit će kvalitetan. Zdravlje – manji problemi.

ŠKORPION: Neće vam biti jasno zašto biste se toliko


mučili brojnim pravilima kada vam je sve što se može na-
praviti na dohvat ruke. Znajući što je sve potrebno odradi-
ti, vi ćete se pokrenuti i svima pokazati da na vas mogu
računati. Sklad i dobri odnosi u ljubavi dovest će vas u
situaciju u kojoj ćete procvjetati. Zdravlje – stabilno.

STRIJELAC: Imate li planove za buduće projekte, vrijeme


je da ih realizirate. Počnite čim prije i nemojte ništa ostav-
ljati “za sutra”, jer biste time mogli ugroziti ono što sada
imate. Pozove li vas netko od nadređenih na razgovor –
potrudite se biti što točniji. S voljenom ćete osobom imati
dobar odnos. Zdravlje – nije loše.

JARAC: Zanima vas kako će izgledati vaša poslovna bu-


dućnost pa ćete koristiti svaku priliku ne biste li došli do
neke nove informacije ili podatka koji će vam otkriti plano-
ve nadređenih. Odnos s dragom osobom vam je bitan pa
ćete uživati u svakom trenutku koji ćete provesti zajedno.
Zdravlje – trenutačno se osjećate jako dobro.

VODENJAK: Dani će vam biti ispunjeni raznim aktivnosti-


ma i uživat ćete u svemu što vam se događa. Naklonost
osobe koja vam se sviđa nećete steći dokazivanjem ili
nametanjem, već pažnjom. Počnite razmišljati o tome što
je važno dragoj osobi i kako joj se možete približiti, želite li
“ostati u igri”. Zdravlje – potrudite se održati kondiciju.

RIBE: Ako se odlučite djelovati samostalno, “na svoju


ruku” i ne misleći na svoje suradnike – rezultat će vam
biti porazan i morat ćete sve početi raditi od početka. U
svakodnevnom životu postoji netko tko vam je bitan i čije
vam je mišljenje važno. Želite li tu osobu zadržati uz sebe,
morat ćete se potruditi. Zdravlje – nije loše.
16 oglasi četvrtak, 10. rujna 2009.
Mali oglasnik
ČETVRTAK, 10. RUJNA 2009. Nekretnine 17

Poslovi
• namještenja • poslovna partnerstva • namještenja • poslovna partnerstva • namještenja • poslovna partnerstva • namještenja • poslovna partnerstva

navigator 01 Namještenja
ponuda
AKO želite dobro zaraditi, još jedan
dohodak ili više, bez uloga kapitala i ri-
DA li ste poduzetni, komunikativni, želite
zaraditi, s povjerenjem javite se našem
timu, uspjeh i zarada zagarantirani.
MAGISTRU farmacije za rad u ljekarni
na neodređeno vrijeme,položen stručni
zika, posao možete započeti odmah. ispit.T.091/666-5177
T.095/906-1919 T.099/697-1966
ADAPTIBILNOG ambicioznog i adekvat-
nog suradnika za rad u uredu ili honorar- DJELATNICE komunikativne, ozbiljne za MLADIĆU nepušaču nudim besplatan
Poslovi no na bankovno financijskim poslovima AMBICIOZNE djelatnike za poslovne fi- rad na uhodanoj tarot liniji, tražimo. smještaj uz prodaju robe na sajmištima,
nancijskog savjetovanja tražimo. Prima-
01 Namještenja
02 Poslovna partnerstva
17 tražim, izvrsna zarada. T.098/194-9079
nja odlična. Hitno! 095/861-5010
T.091/559-0395 vozačka dozvola obavezna.
DJELATNICE mlađe ženske komunika- T.095/822-0729, 095/505-0381,
AGENCIJA potražuje adekvatne, ambi- AMBICIOZNE mlađe djelatnike za rad u tivne osobe za timski posao. 099/597-3384
Nekretnine ciozne osobe za poslove financijskog uredu, mogućnost napredovanja, hono- T.091/761-6788
03 Kuće rarno ili stalno, tražimo. T.091/527-1879 NAFTNE platforme i naftovodi u Norve-
04 Stanovi 19 savjetovanja, plaća 14.000kn i više.
Nazovite s povjerenjem. DJELATNICE ženske do 40g., za čišće- škoj,Kanadi,Kuvajtu,SAD-u, traže radnike
05 Sobe T.091/734-7734 AMBICIOZNE suradnike za novi ino- nje kina u noćnim satima, centar grada, bez iskustva, zarada do 3000$.
06 Vikendice i apartmani zemni program tražimo, iskustvo u samo stalni radni odnos, zvati 9-16. T.051/546-185, u jutro 092/238-5470 po
07 Garaže MLM-u ili direktnoj prodaji poželjno. T.091/891-0175 podne
08 Poslovni prostor AGENCIJA potražuje veći broj puno- T.091/548-0041 DJELATNIKE za ozbiljan i dobro plaćen
09 Zemljišta ljetnih osoba oba spola za uredske po- posao u kreditnom uredu. NOVI posao za Vas,profitabilni posao na
10 Poljoprivredna zemljišta slove diljem RH. Edukacija uključena. AMBICIOZNI, komunikativni za rad na T.095/506-0540 u š t e d i e n e r g i j e ,
Plaća cca: 12.000kn T.091/675-1315 poslovima kreditnog savjetovanja, odlična obuka+oprema+reprommaterijal.
Auto moto primanja, hitno. T.095/861-5010, DJELATNIKE za rad u uredu, stalni radni T.098/9155-101
AKO ste zainteresirani za honorarni ured- 098/1718-666 odnos, tražimo. T.091/934-0448
11 Osobni automobili
12 Terenska vozila 33 ski posao u internacionalnoj tvrtki, omo- AMBICIOZNIM djelatnicima nudimo stalni DJELATNIKE za rad u uredu i terenske OSOBE komunikativne, za dodatni ili stal-
13 Oldtimeri gućit ćemo Vam besplatnu edukaciju i radni odnos za rad u uredu. komercijaliste u radni odnos ili honorarno, ni posao uz mogućnost vrhunske zarade
14 Autodijelovi odličnu zaradu. T.091/544-1976 T.01/3692-797 tražimo. T.095/844-2013 tražim. T.099/823-1686
15 Teretni automobili
AMBICIOZNIM osobama u Hrvatskoj nu- DJELATNIKE za rad u uredu za stalno ili
16 Motorkotači OSOBE traži firma za kućni marketing
dimo novi, u svijetu uhodani, visoko profi- honorarno tražimo. T.098/982-5798
17 Bicikli pakiranja kuverti, do 4000kn/mj.
tabilni, dodatni ili stalni posao.
18 Plovila DJELATNIKE za savjetovanje i posredo- pon.-pet. T.091/932-3131
T.092/254-8173
vanje s bankama, najmanje SSS.
Sve za dom BRODOVI kruzeri,trgovački brodovi,riba- T.091/660-0142 OSOBE za rad kod kuće iz svih županija
19 Namještaj rice na Aljasci,pomorska predstavništva u tražimo, zarada do 1500kn/tjedno.
DJEVOJKE dvije, za rad u caffe baru
20 Stilski namještaj inozemstvu traže radnike,mornare,po- T.095/863-0897
21 Aparati za domaæinstvo 36 moćno bijelo,tehničko osoblje.
Zdravljak, na tržnom centru u Dubravi,
tražimo. T.01/2987-640
22 Štednjaci i peći T.051/546-185,u jutro 092/238-5470 po OZBILJNA gospođa 55g., honorarni po-
23 TV, video, hi-fi podne DJEVOJKU za posluživanje u slastičarnici, sao u popodnevnim satima i vikendom
24 Mobiteli ČISTAČICE za čišćenje ureda u popod- na tržnom centru, Dubrava. traži. T.091/528-1853
25 Kompjuteri i oprema nevnim satima, N.Zagreb, osobe sa isku- T.095/901-2904
26 Fotoaparati stvom, samo za stalni radni odnos, zvati DJEVOJKU za pospremanje stana uz do- KAKO PREDATI

USLUGE
27 Muzički instrumenti 9-16. T.091/891-0175 bru plaću, traži samac. T.098/194-7944
28 Elektronski aparati
OGLAS
DJEVOJKU za rad u caffe baru tražimo.
29 Umjetnička djela i antikviteti
30 Filatelija i numizmatika
DUT T.098/170-4651 Oglase za objavu u
31 Nakit DEKORATIVNI CENTAR GOSPOĐA ozbiljnija, skromna, ne pije, ne
Donje Svetice 10 Metropolinu malom
32 Odjevni predmeti
33 Dječja oprema prima u radni odnos TRAŽIMO VIŠE puši, želi se brinuti o starijem bračnom
paru. Ponuda pod broj: 24131353
oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

34 Kamp i sportska oprema 1. DIZAJNERE INTERIJERA DJELATNICA GOSPOĐE i djevojke za posao distribucije
predati:
35 Ugostiteljska oprema za rad u salonu - više za rad
djelatnika u novootvorenim kozmetike, tražim. T.091/593-5681
36 Uredska oprema telefonskim pozivom
parfumerijama u Zagrebu.
37 Medicinski instrumenti 2. SKLADIŠTARA GOSPOĐE za poslove distribucije kozme-
Informacije radnim danom na broj 060 600 800
38 Strojevi i alati www.dut.hr od 9-17 na tike i na programu proizvoda za zdravlje, (6,82 kn/min za fiksne telefone,
39 Poljoprivredni strojevi e-mail: prodaja@dut.hr tražim. T.091/251-2239
091/1710-888, a za mobilne telefone 8,21 kn/
40 Građevinski materijali Tel: 01/23 04 800 min, PDV u cijeni)
41 Mala robna razmjena 091/6077-001 HUPED u suradnji sa BIOS-om vrši obu-
AUTO MOTO

ku terapeuta za magnetnu rezonancu U radno vrijeme vaše će oglase


42 Vrt i voćnjak (mogućnost samozapošljavanja). primiti telefonski operateri
43 Kućni ljubimci T.095/906-7858 Metropolina pozivnog centra, a u
44 Domaće životinje neradno vrijeme oglase možete
46 Ženidba - udaja INVESTITORE za ozbiljan i unosan posao, snimiti na govorni automat.
47 Dopisivanje tražimo. T.099/673-6450
48 Obavijesti KONOBARA ili konobaricu za rad u caffe Jednim pozivom možete
49 Ostalo baru, kod Dinamovog stadiona, tražim. predati maksimalno 20
oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

T.01/2911-881, 098/170-4651
Usluge
50 Obrtničke KROJAČICU sa iskustvom u stalni radni
51 Intelektualne odnos tražim. Uvjeti dobri. slanjem teksta
52 Poduka 45 T.091/8920-854 oglasa (SMS) na broj
53 Medicinske
KUHARA sa iskustvom za stalni radni 67 068 (6,10 kn).
54 Masaža i rekreacija
odnos, restoran u Njemačkoj.
55 Turističke Za svaki oglas poslan sms-
T.00491714908141, 01/6288-165
56 Zajmovi
POSLOVI

om na vaš mobilni aparat


57 Alternativa dostavljamo povratnu
58 Zabava LAGAN posao punjenja kuverti kod ku- poruku s potvrdom primitka
će, zarada 3500kn/mj. oglasa. Potvrda primitka
T.091/726-1611, oglasa sadrži i uputu za
sanja2606@hotmail.com predaju istaknutog oglasa.

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
18 Poslovi Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

PODUZETNE osobe za odlično plaćen ŽENE za rad na mobitelima 060 u vl. GOSPOĐA bi čistila urede. MLADIĆ traži posao, utovara, istovara i sl. U slobodno vrijeme održavala bih či-
posao, na području turizma, nekretnina i domu tražimo. T.099/315-9503 T.01/6267-426, od 8-10h, 19-21h T.092/104-6220, 099/579-5494 stoću u Vašim stanovima, svaki dan od
kredita. Activa Grupa d.o.o. pon-sub u vremenu od 10-14h,molim
T.01/6636-672 MLAĐA umirovljenica bi čistila stan, uk-
GOSPOĐA bi čistila ured ili kuću u Se- smo ozbiljne ponude.T.091/503-4176
ŽENE za rad na tarot liniji u vlastitom ljučujući pomoć starijim osobama ili ču-
PODUZETNE poslovne osobe, za samo- domu, tražimo. T.091/508-9140 svetama, 40kn/h. T.098/178-0215 vanje djece. T.098/167-8511
stalan posao, vezano uz financije i inve-
sticije tražimo. T.099/673-6450 ŽENU za boravak uz nepokretnu osobu 6
ŽENSKA osoba traži posao čišćenja ure- GOSPOĐA bi honorarno čuvala djecu, po- MLAĐI umirovljenik sa B kategorijom i sati dnevno za 2000kn. T.099/315-9503
P O S L O V E u sezoni u inozemstvu da popodne, u gradu, sa prijavom. magala u kući ili čistila. T.091/550-9928 automobilom, želi nešto raditi i zaraditi.
-ugostitelji, majstorska zanimanja, berači T.092/244-8429 T.091/901-6409
Poslovna partnerstva
voća, njegovateljice i sl. T.051/546-185,
u jutro 092/238-5470 po podne ŽENSKU osobu do 30 god. za rad u
salonu masaže. Iskustvo nije potrebno.
GOSPOĐA bi pomagala starijoj osobi, uz
naknadu ili u zamjenu za nekretninu, 24
MUŠKARAC 40g., sa iskustvom, vrši
usluge osiguranja, tjelesne zaštite, čuva-
02
Mogućnost stanovanja i dobre zarade. sata. T.01/4556-414
POŠTENU urednu,vrijednu i spretnu nja objekata, osobnog vozača i sl. AGENT manager pronalazi nekretnine
mlađu gospođu za spremanje stana i T.098/681-860,molim sms T.098/895-211
GOSPOĐA bi vodila domaćinstvo i brigu o (stanove, kuće, zemljišta i stilski namje-
glačanje, 1xtjedno, tražimo, s prepo- štaj) za ozbiljne poslovne inozemne profi-
rukama na području Jaruna. Ponude: ŽENU traži slobodan muškarac za čišće- starijoj ženskoj osobi. T.091/298-6545, MUŠKARAC traži ozbiljan kućni posao ili
01/2986-545 tabilne kupce. T.091/593-5681
24124823 nje i peglanje vikendom u Brežicama, moj kulira. T.098/473-733
prijevoz, naknada po dogovoru.
PROFESORe/ICE ili predavače stranih je- T.098/960-7052 GOSPOĐA iskusna, vrijedna vodila bi do- MUŠKARAC traži posao uređenje vrta, IZVOĐAČA i investitora gotovih stambenih
zika, stručnih predmeta za honoraran maćinstvo i njegovala starije osobe. košnja trave, šišanje živice i slično. zgrada, za poslovnu suradnju, traži ažu-
posao tražimo. T.095/812-7777 T.098/943-2761 T.01/3768-375, 091/723-1894 ran poduzetnik. T.091/251-2239
Namještenja
RADITE posao kod kuće i zaradite do
3000kn mjesečno. T.098/934-3842
01 potražnja GOSPOĐA traži posao njege starije osobe NEKOG brzog i pametnog za dobar hono- NUDIMO partnerstvo na području turizma,
ili čuvanje djeteta. T.099/4172-499 rar za stalno, konkretni zadaci, tražim. nekretnina i kredita. Activa Grupa d.o.o.
RAD kod kuće na internetu. Za besplatne ADMINISTRATIVNA tajnica,pouzdana i Cijenjene ponude na broju. T.01/6636-672
upute pošaljite svoju e-mail adresu odgovorna, s dugogodišnjim iskustvom u GOSPOĐA u mirovini, pospremala bi, či- T.091/924-0431, Cvitko
sms-om. T.091/541-5810 državnoj firmi traži honorarni posao 4-6h stila i kuhala starijoj gospođi, pomoć u
dnevno ili posao kod kuće. kući. T.098/1879-395 ODRŽAVAM obiteljska kućanstva,čistim,
RAD na naftnim platformama, Amerika, T.01/4612-870 peglam, ozbiljno, odgovorno, precizno,
Europa, Australija, zarada od 3-10.000$. mogućnost preporuke, mlada žena, sam-
T.051/266-849, 092/112-6638 GOSPOĐA Zagrepčanka, katolkinja, od-
APSOLVENT TVZ-a traži posao u stru- ci isključeni. T.095/805-4945
govorna, aktivni govornik engleskog jezi-
RADNIKE građevinske za rad u ci informatike; mreže, web stranice ka, čuvala bi djecu u Istri ili
CMS, početno poznavanje C++, insta- OSOBE za slaganje ukrasnih artikala u vl.
Münchenu, tražimo. T.099/315-9503 Primorsko-goranskoj županiji od
lacija OS-a i ostalog softwarea. domu, zarada 2000kn i više.
01.-15.08. T.095/518-5242
T.099/199-1639 T.099/315-9503
SLOBODNA žena 56g. traži posao doži-
votne usluge skrbništva u zamjenu za ne- GRUPA Joker, zabavno-narodni reper- OZBILJNA i odgovorna gospođa sa isku-
kretninu, Zg. i okolica. Molim samo mo- ČISTIM stubišta, kancelarije i stanove, toar, slobodni za svadbe i ostale sve- stvom čuvala bi djecu u radno vrijeme.
ralne ponude. T.099/694-6418 centar. T.091/7935-705 čane prigode. T. 091/505-0678, T.091/591-9329
TRAŽIMO distributere koji žele raditi i 098/944-6747
dobro zaraditi, posao bez šefa, samo DEČKO 28g., hitno traži bilo kakav posao POŠTEN mladić traži bilo kakav honorani
ozbiljne osobe. T.092/125-5501, osim građevine, konobarenja na području posao u Zagrebu. T.095/822-0729,
Samobora, Jastrebarskog, Ježdovec, KEMIČAR vrhunski, dipl. ing. PMF-a, 20g. 099/597-3884
099/230-6430 ODVJETNIČKOM uredu,emigrant ustupa
Lučko. T.098/131-3568 konzultantskog iskustva traži odgovaraju-
u vlasništvo svoj dio nekretnina u Splitu
ULOŽITE malo truda i vremena i zaradite. ći honorarni posao u struci.
RADNIKA za ispomoć na građevini, i na Braču,poželjno iskustvo u radu.
T.099/502-3417 DJEVOJKA 28g. radila bi kao chat i sms T.098/358-663
dnevna isplata. T.099/315-9503 mail: n.marangunic@gmail.com
animator iz vlastitog doma u večernjim
ZAPOŠLJAVAMO savjesne i ozbiljne satima. T.095/805-4945 KEMIČAR vrhunski, PMF, 51g., odličan
osobe(starost nebitna,honorno,stalno),za student, izrazito vješt u znanst. radu, 19g. SKLADIŠTAR SSS, ozbiljan, vozačka B
rad u direktnoj prodaji,Zagreb,atraktivni EKONOMISTICA VSS u mirovini traži ad- kategorije, nepušač, traži posao. PARTNERSTVO -za dovršenje doma za
konzultantskog iskustva, traži honorarni
proizvodi za djecu,zarada preko ministrativni posao ili sl. od 4-6h dnevno. T.091/590-5936 starije,pokretne osobe,na atraktivnoj
posao u struci. T.098/358-663
200kn/dnevno, poželjno iskustvo,ali ni- T.01/4815-738, 091/582-2957 lokaciji,povrat investicije-2 godine.
je uvjet.T.095/347-7001 TEKSTILNA radnica traži posao u kući, T.01/3373-980,098/168-5062
MEDICINSKA sestra primalja čuvala bi
djete od 6mj na dalje u vlastom domu. ima svoju mašinu, prepravke odjeće, ši-
GLAZBENI duo, na stalnoj gaži, slo-
Z A R A D I T E 3000kn/mj. punjenjem T.098/132-5740 vanje, i posteljinu. T.091/550-9928
bodni za manje svadbe. 098/944-6747 POTRAŽUJEMO ozbiljne suradnike zain-
k u v e r a t a k o d k u ć e ! teresirane za rad u wellness industriji.
josip.babic2@zg.htnet.hr UMIROVLJENICA želi pronaći posao u
MLADIĆ 25g. SSS ekonomska, iz ZG, T.091/786-5038,nazvati 12-17 sati
T.01/3896-906, 098/936-4221 GOSPOĐA37g., traži posao čišćenja i pe- brizi za nemoćne ljude. T.095/904-2746
glanja. T.01/2055-523, 099/5775-123 radio bi u trgovini ili skladištu.
T.092/242-1210 UMIROVLJENIK mlađi, antialkoholičar, SPONZORA ili inozemnog donatora, za
ZARADITE dodatan prihod punjenjem profitabilni, univerzalni energetski projekt
GOSPOĐA bi čistila stanove, poslovne traži posao u stolarskoj radionici, u pro-
koverti. Pošaljite mi svoju e-mail adresu MLADIĆ ambiciozan, 26g., poslove dje- prirodnog zdravlja, traži profesionalni sa-
prostore, stubišta, peglala ili povremeno izvodnji materijala ili kao vozač, ostalo po
SMS-om i dobit ćete upute. ljenja letaka i sl., traži. T.091/2514-103 vjetnik. T.091/251-4103
čuvala djecu. T.098/485-643 dogovoru. T.091/515-0042
T.092/209-9648

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 19

03
Kuće
ponuda
Nekretnine
• kuće • stanovi • sobe • vikendice i apartmani • garaže • poslovni prostori i lokali • građevinska zemljišta • poljoprivredna zemljišta
BRCKOVLJANI 300m2, samostojeća, iz-
građena do visokog roh-bau, na nju se
nadovezuje radionica 4000m2,voda,plin,
DUGO Selo- Glavna ulica- katnica+gara-
ža, sve komunalije, 1600m2 okućnice,
146.000€ prodajem. T.0915076247
MARKUŠEVAC samostojeća kuća za
adaptaciju 400m2 i okućnicom 755m2.
Cijena 320.000€. T.01/4637-333,
struja-industrijska,blizina škole, DUGO SELO HREBINEC prizemnica 098/233-204, www.kukitrade.hr
tramvaja,Doma zdravlja,dokumentacija
03 Zagreb i Zagrebačka uredna vl.1/1. T.091/542-7351
12X8m, štagalj, 1000m2 okućnice,
50.000€, mogućnost preuzimanja kredita
MARKUŠEVAČKA Trnava, troetažna kuća
oko 200m2, centralno grijanje, svi
BREGANA - Kurija, okolica Samobora, od 25.000€. T.091/507-6247 priključci-uklj.plin, okućnica 200čhv,
9000m2 sa kućom i gospodarskim zgra- 150.000€ fiksno. T.01/2981-186
DUGO Selo Lukarišće, kuća 60m2, okuć-
dama, uređeni park 2500m2. nica 800m2, svi priključci, vl. čisto, mo- MARKUŠEVEC Draškovec nova urbana
GRAČANI nova kuća 400m2, 4 etaže,
T.091/542-7351 gućnost još jednog stana na tavanu. vila sa 2 troetažna stana, po cca 200m2,
odlična, mirna lokacija; uporabna
CVJETNO NASELJE lijepa obiteljska kat- T.091/520-1290 dozvola, 740.000€. T.091/559-7069, zemljište 818m2,sva dokumentacija, mo-
nica sa garažom i okućnicom. www.njuskalo.hr: 87375 že zajedno ili pojedinačno.
DUGO Selo Martin Breg, 90m2, okućnica T.098/574-274
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- 900m2, struja, voda, useljiva, 60.000€.
tropolis T.091/507-6247
NOVI ZAGREB Mala Klara ostali još ČRNOMEREC/KVATERNIKOVA 400m2, 3 DUGO SELO Martin breg, katnica 160m2,
stanovi od 46, 54, i 63,50m2 sve na etaže, okućnica 500+1200m2. 2 stana, plinsko centralno, 3 garaže,
www.kanizaj.hr ili T.098/745-422 T.01/4637-333, 091/1233-204, 179čhv okučnice, 40m uz asfalt,
saznaj više:607968 www.kukitrade.com 140.000€. T.091/507-6247
ČRNOMEREC dio objekta 84m2+32m2, DUGO SELO-Martin breg, kuća 170m2,
AG. GAZDAR: REMETE-obiteljska kuća poseban ulaz, 700m2 voćnjaka, novo, okućnica 186m2, uz asfalt, centralno,
220m2+491m2 uređene okućnice,novo 250.000€, drugi red kuća. moguć poslovni prostor, 100.000€, mo-
krovište i fasada,mogućnost uređenja ta- T.01/3700-048,zvati poslje 20h gućnost preuzimanja kredita od 30.000€, GRAČANI vikendicu 60m2, 300čhv MARTINOVKA -Radonjska 24, kuća
vanskog prostora, 440.000€ (3.200kn). hitno.T.091/507-6247 zemljišta, 240.000€. T.091/540-5301 52m2, na okućnici 63m2, 59.000€.
ČULINEČKA -obiteljska kuća, 350m2, sa
Više info: www.gazdar.hr T.01/4637-284, T.091/533-0222
zemljištem 2500m2, etažno plinsko grija- DUGO SELO -Martin breg, useljiva obi-
099/4637-284 nje, kompletno uređena, prodajem hitno. teljska kuća 120m2 i 620m2 okućnice, HITNO-HORVATI N.Zagreb-kuća MIČEVEC , kuća katnica 200m2, 2000m2
AG.GAZDAR: SESEVETE-centar, samo- T.091/910-3926 prodaje se. T.099/221-2500, 165m2, okućnica-1510m2+50m2 zemjišta. T.091/5606-925, 01/6636-799,
stojeća kuća i dvorišna zgrada 242m2, 099/221-2501
DEDIĆI nova kuća 170m2, vrt, 2 parkirna garaža, građevinska, vlasnički, pot- www.pea.hr
parcela 550m2,mogućnost rekonstruk. i
mjesta, 250.000€. T.091/508-8315, DUGO SELO Martin Breg, visokoprize- puno uređena, cijena po dogovoru.
dogradnje, 390.000€ (2.850kn),. Više info: MLINOVI atraktivna lokacija kuća 134m2,
01/4645-922, Ag.Metropolis mnica 168m2, 186čhv, useljivo, ima ne- T.01/6586-285, 098/9683-901
T.011/4637-284, 099/463-7284, vrt, garaža, blizina tramvaja, 3 etaže,
www.gazdar.hr dovršen poslovni objekat 6x8m, moguća bazen, 490.000€. T.091/593-5681
DONJA KUSTOŠIJA kuća 60m2,sa ILICA -centar Kustošije
zamjena za kutinu uz nadoplatu.
A T R A K T I V N A novija vila, okućnicom 115m2,cijena po dogovoru poslovno-stambeni objekt, 2 stana, 2 MLINOVI ekskluzivnu kuću 870m2, pro-
T.095/920-9239
klimatizirana,izuzetna lokacija, 500m2 nakon pregleda kuće, vl.list. garaže, lokal, podrumi, visoki tavan, dajem. T.098/977-6601, TPH d.o.o.
stambenog prostora,nekoliko T.01/3860-573 DUGO Selo- Ostrna katnica, sve komuna- etažirano. T.098/282-815 MLINOVI kod Okrugljaka, prizemna kuća
terasa-balkona,velikim zatvorenim baze- lije, garaža, mogućnost preuzimanja kre-
sa tavanom na parceli 60čhv, mogućnost
nom,trim kabinetom,saunom,velikom ga- DRENJE Brdovečko centar, stara kuća dita, zamjena za stan u D. selu, 400čhv ILICA Kustošija, kuća 50m od Ilice, 5 so- nadogradnje. T.091/769-8448
ražom,vlastitiom energetskom stanicom i 11mx5.60m, na 960m2 zemlje, vlasnički gradilišta, 100.000€ prodajem. ba, 1968god.gradnje, okućnica 280m2,
vrtom. T.098/988-2904, 01/4645-922, list. T.098/194-7519 T.091/507-6247 165.000€. T.091/559-3091 MLINOVI -Lovćanska restoran i kuća
Ag.Metropolis 178m2+278m2 na zemljištu 882m2, sva
DUBRAVA Oporovečka 147, kuću proda- DUGO Selo Prečec katnica 12x10, sve JAKOVLJE centar, komfornu katnicu, infrastruktura. www.kukitrade.com
ATRAKTIVNA vila na najljepšoj lokaciji jem. T.01/2912-700 komunalije i plin, gospodarske zgrade na centralno plin, uređena okućnica 217čhv, T.01/4637-333,098/233-204
Šalate, 340m2 stambenog prostora, du- 3000m2,vlak, autobus, 70.000€. povoljno. T.098/987-1610
plom garažom i velikom okućnicom. DUGAVE kuća roh bau, 530m2 za dovršiti, MONTAŽNE kuće ekskluziva, po narudž-
T.091/507-6247 JEŽDOVEC kuću 10 x 10, na 1400m2
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- lijep položaj, etažirano, struja i kanaliza- bi ključ na ruke. T.091/251-4103
cija, vlasništvo bez tereta. DUGO Selo-Prozorje katnica, gospodar- zemlje, 3 etaže, garaža, poslovni prostor.
tropolis T.098/194-7519 N.ZAGREB Dugave kuća, etažirana, za
T.091/933-3057 ske zgrade, firma, za farmu, 6.000m2
ATRAKTIVNU vilu na Perjavici sa 2 stana, dovršiti, korisna površina 530m2, VL, lijep
okućnice, 420.000€, prodajem. Moguća
vertikalno odjeljena,svaki od po 270m2, s DUGAVE nova samostojeća kuća 354m2 K L O Š T A R IVANIĆ kuća 200m2 sa položaj. T.091/582-2957
parcelacija. T.091/507-6247
velikom terasom,klimatizirano,kamin,du- na 3 etaže sa 190m2 okućnice na lijepoj 5.900m2 zemljišta,na dobroj lokaciji, N.ZAGREB Dugave roval 530m2, korisne
pla garaža vrt. T.091/508-8315, poziciji.Cijena 300.000€. T.01/4637-333, GAJNICE kuća u nizu 200m2, povoljno. povoljno prodajem,moguće kombinaci- unutarnje površine za dovršiti, vlasnički
01/4645-922, Ag.Metropolis 098/233-204, www.kukitrade.hr T.091/333-0808, TPH d.o.o. je. T.098/980-8027,091/271-1333 list, lijep položaj. T.099/701-7671
ATRAKTIVNU vilu na Tuškancu, izuzetna DUGO Selo, glavna ulica,2 kuće na istoj GAJNICE -obiteljsku kuću 150m2-5s, KOZJAK k u ć u 2 7 0 m 2 , p r o d a j e m . N.ZAGREB Klara, Utinjska, katnica
lokacija, 600m2, na 5000m2 okućnice, parceli,u prvoj dva 2s stana,u drugoj caffe sve komunalijea, na 140čhv okućnice, T.098/977-6601, TPH d.o.o. 115m2, odmah useljiva, čisti papiri, gara-
prodajemo, agencije isključene. bar i 3s stan,900m2 okućnice,165.000€. izuzetan položaj,hitno zbog preseljenja, ža, sve na 300m2 okućnice, 130.000€.
KUSTOŠIJA -Tršćanska 3s kuća, cen-
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- T.091/507-6247 cijena na upit. T.01/3438-437 T.098/163-2255
tralno grijanje, garaža, okućica, prodajem.
tropolis
DUGO selo, Gornja greda, kuća 150m2, T.098/167-3390, 01/3750-302 NAMJEŠTAJ stolove vitrine, očuvano
BAČUN kuću 30m2, za uredit, na parceli sve komunalije, 887m2 okućnica, garaža, GAJNICE Stenjevec, kuću 3 etaže,
232m2, 3 stana, garaža, vlasnički list, vrt LAŠČINA -kuću sa 3 stana,310m2, prodajem. T.098/313-401
od 114m2 za 39.000€ prodajem. gl. ulica, 105.000€. T.091/507-6247
T.091/501-9114 850m2 za urbanu vilu, 470.000€. okućnica 400m2,novije, 2000€/m2-ili
DUGO selo, Lupoglav, 2 kuće na istoj T.091/942-9614 zamj.za stan-Zagreb. T.098/277-540 NOVA Branimirova Goričanska zemljište
BIJENIK kuća 120m2+431m2, povoljno i parceli, 1 potpuno nova, građevinska do- 300m2 sa kućom 60m2, struja voda, plin
hitno. T.091/910-3926, DS NEKRETNINE zvola, 2600m2 okućnice, 80.000€. GORNJI STENJEVEC kuća sa 3s stanom, LAŠĆINSKA kuća 320m2, 3 etaže, kon- na ulici, mogućnost gradnje 3 nadzemne
BISTRA Donja nova superkomforna kuća T.091/507-6247 podrum, tavan, 30m2 dvorišna zgrada, na cipirano kao podrum + 3 stana, 500m2 etaže prodajem. T.091/901-6409
130m2, 500m2 uređeno zemljište, mo- 562m2, blizina autobusa, 160.000€, okućnice. T.01/4637-333, 098/233-204,
DUGO Selo, Martin Breg, kuću 112m2, prodajem. T.091/559-3091 NOVAKI Bistranski-Vinodolski put 6,
guć najam do 5god. uz pravo otkupa. www.kukitrade.com
voda, struja, 750m2 voćnjak, 77.000€. 3-etažna obiteljska kuća 300m2,na
T.098/987-1610 GRAČANI kuću 320m2, velika okućnica, LUKŠIĆ prekrasna kuća, 350m2 na zem-
T.091/507-6247 parceli 720m2,novo uređena,novi krov i
BIZEK kuća 9.5x10, na 850m2 zemlje, prodajem. T.098/988-2904, ljištu 2800m2. T.01/4637-333,
DUGO selo, Prozorje, kuća 75m2, plin, 01/4645-922, Ag.Metropolis fasada,lijep položaj,zona zeta,cijena
260m2 stambenog prostora na 3 etaže, 098/233-204, www.kukitrade.com
stuja, voda, 4.000m2 okućnice, 75.000€. 150.000€. T.098/717-997
prekrasan pogled, vlasnički čisto. GRAMAČA -Šestine, u neposrednoj blizi- LJUBLJANICA -dvorišni stambeno po-
T.098/194-7519 T.091/507-6247
ni crkve, najsuvremenije građene te slovni objekt 130m2, 200.000€. NOVI Zagreb (kod vojarne Croatia) starija
BLATO , novija kuća katnica, 300m2, DUGO selo, Prozorje, nedovršena kuća, opremljene vile, prekrasna lokacija i po- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- kuća 200m2, zona M2, okućnica 680m2.
700m2 zemljišta. T.091/5606- struja, 800čhv okućnice, 30.000€. gled na Zagreb. T.091/542-7351 tropolis T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr
925,01/6636-799, www.pea.hr T.091/507-6247
MAKSIMIR atraktivnu vilu u parku iz NOVOGRADNJA 450m2, kuća na Bu- NOVOGRADNJA Šestinski Kraljevac, od-
BUKOVAČKA cesta, nova kvalitetna kuća DUGO SELO BRCKOVLJANI 6-sobna kuća, 1930g., 350m2+600m2 okućnica. kovcu, 3 etaže, okućnica 330m2, garaža. lična kuća, 250m2, okućnica 300m2,
sa 3 stana, 250m2, parcela 371m2, pro- blizina busa i škole 150.000€. T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- www.kukitrade.com,T.01/4637-333, podrum, garaža. T.01/4637-333,
dajemo. Ag. DOF d.o.o. T.099/508-2233 T.091/507-6247 tropolis 099/4637-333 098/233-204, www.kukitrade.com

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
20 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

NOVI Zagreb-Klara-Utinjska,katnicu SESVETE-Kobiljak, kuću u roh-bau sa li- VELIKA Gorica Kurilovec, starija kuća, ZAPREŠIĆ Šenkovec, super komfornu
115m2,centralno/parket, 2.pomoćne jepom okućnicom prodajemo. 90m2, okućnica 791m2, mogućnost 6-sobnu katnicu 1065m2, uređenog vrta i
zgrade 90m2,zemljište 601m2,voćke, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag. Me- gradnje dvojnog objekta, 158.000€. dvorišta. T.091/444-2323
privatnost, svi priključci,super lokacija, ropolis T. 098/602-123, www.vg-nekretnine.hr
ZAPREŠIĆ Šenkovec starija katnica,
mogućnost nadogradnje,građevinska do- SESVETE Novo Brestje, kuću katnicu VELIKA Gorica Pleška ulica, visoka prize- 680m2 okućnice, povoljno.
zvola,na sve vl.list 1/1. njuskalo.hr/67905 260m2, dvije garaže, sve komunalije, plin. mnica, 110m2 + neuređeno potkrovlje, T.098/987-1610
T.098/282-189 centralno, 250.000€. T.091/507-6247 okućnica 711m2, novouređena,
SESVETE Kobiljak, obiteljska vila, 10x12,
3 etaže, 540m2 okućnica, 330.000€.
SESVETE Šimunovćec, nova kuća, ko- 185.000€. T.091/888-4515,
www.vg-nekretnine.hr
03 Splitsko - dalmatinska
munalije, 1216m2 okućnice, 80.000€. T.
T.091/507-6247 091/507-6247 JELSA katnica, 180m2, kuhinja, 8s, 2 sa-
ZAPREŠIĆ nova kanadska kuća u nizu,
OZALJSKA dvorišna kuća 32m2, za SV.NEDJELJA -Centar,Vinogradski 134m2, sa papirima, prodajem. nitarna čvora, velike terase, parking za 6
adaptaciju, mog. nadogradnje, prodajem odvojak, dvojni objekt 2x118m2, novo T.091/444-2323 automobila, prilika hitno, prodajem
za 36.000€. T.098/475-740 1300€/m2. T.098/382-462 800€/m2. T.098/370-758
VRAPČE centar, obiteljska kuća sa dva
PANTOVČAK atraktivnu kuću, ured stana, okućnica 240m2 sa dvorišnom JELSA otok Hvar, kuća 73m2, svi pri-
115m2, lođa 20m2, 4s stan, terasa 20m2, ŠALATA jednu polovinu kuće od 80m2, zgradom, prodajem. T.01/6055-093, ključci. T.091/5606-925, 01/6636-799,
2s stan u dvorištu, zemljište 800m2, terasa 30m2, podrum, okućnica. 091/549-5256 www.pea.hr
999.000€. T.091/888-3394 T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
tropolis VRAPČE centar imanje od dvije kuće, au- KAŠTEL Lukšić, centar, kamenu kuću u
PANTOVČAK dvojni objekt 360m2, 500m2 topraonice i caffe bara mijenjam za sta- nizu, 114m2, P+2, uređena, useljiva, vl.
zemljišta, koncipirana kao 4 stana, mogu- nove ili prodajem. T.091/559-3091 1/1, prodajem.T.021/228-202,
ća nadogradnja. T.01/4637-333, 099/414-9410
091/1233-204, www.kukitrade.com VRAPČE dio kuće 35m2 sa garažom i
dvorištem, 48.000€, nije fiksno. KAŠTEL Novi jednokatnica, 1300m2
PANTOVČAK -Zelengaj-atraktivna loka- T.098/965-3123, 01/3483-869 okućnice, sa dvorišnim zgradama, cca
cija, kuća 300m2 na zemljištu 450m2, 400m2, 350.000€. T098/468-848
terasa,garaža podrum. VRAPČE obit. kuća 200m2, (2x 2-s
www.kukitrade.com T.01/4637-333, SESVETSKI KRALJEVEC 3-etažna stana), odlična lokacija, dobro održavana. OTOK Vis-Komiža, 3-etažna kuća
098/233-204 kuća, 115m2, 135.000€. Prodajem 280.000€. T.091/559-3091 350m2, terase, pogled, kuhinja, velika
T.01/6131-556, 091/2047-253, blagavaonica, 10 soba, građevinska do-
PODOLJE kuća 320m2, pogodna za VRAPĆE kuća 48m2 sa okućnicom, čisti
www.legis.hr zvola,prilika, vrlo povoljno.
adaptaciju, pogodna za urede ili ordinaci- papiri, prodajem. T.091/784-7436
T.098/370-758
ju u blizini Vinogradske bolnice. S E S V E T S K I Kraljevec kuću u nizu, VRBOVEC Gaj, gospodarstvo, 4s, kupao-
T.098/977-6601, TPH d.o.o na, podrum, 2 garaže, na 8000m2 okuć- ZADVARJE kamena kuća, 15min vožnje
120m2,na katu 3 spavaće sobe+kupao- do Brela, 137m2+190m2 okućnice, po-
nica, u prizemlju kuhinja,dve natkrivene ŠESTINE -DEDIĆI,kuću u nizu, novo- nice moguća 3 gradilišta,plin, 130.000€.
PODSUSED kuću 300m2 + 500m2 trebna adaptacija, 47.000€.
terase+mali vrt,visoki roch bau,cijena gradnja 166m2,prodajemo. T.091/507-6247
okućnice kod Samoborske, prodajem. T.091/559-3091
100.000€. T.091/559-3091 T.01/4696-800, 098/203-656 VRBOVEC G r a d e c , k u ć u k a t n i c u ,
T.01/3366-920
SJEVER 360m2 sa vrtom i vinogradom, 6-sobnu, centralno, 420čhv, okućnice,
PRILIKA započeta gradnja u Mikulićima, Zvijezda 270m2, Šalata 350m2, povoljno ŠESTINE samostojeća kuća 400m2 na 120.000€, mogućnost otvaranja doma za 03 Šibensko - kninska
prodajem. T.098/977-6601 zemljištu 1110m2, na odličnoj lokaciji. starije, prodajem. T.091/507-6247
zgrada cca 600m2,3x3s stana,7s,sa vr- MASLENICA 3 etažna kuća 150m2, prvi
T.098/233-204, 091/4637-333
tom,spremišta,parkinzi,garaže, moguć- SJEVER ekskluzivna kuća 800m2, novo, VUKOMERAC Blizina Campusa, kuća red uz more, novogradnja, hitno i povoljno,
nost kupnje u cijelosti ili po stanovima, vrt, bazen, povoljno. T.098/977-6601, ŠESTINSKI vrh, kuća na atraktivnoj loka- 120m2, blizina škole vrtića autobusa, prodajem. T.091/1467-888
650.000€. www.kukitrade.com, TPH d.o.o. ciji, pogodna za najam i stanovanje, gruntovno sređeno vl.1/1, 125.000€, po-
T.098/233-204 SNIŽENO! POLJANICE samostojeća kuća 350m2. T.01/4637-333, 098/233-204 voljno prodajem. T.01/2370-148, ŠIBENIK -Crnica, iznad mora, kuća
REMIZA 80m od tramvaja, stambenA zo- 360m2, novije gradnje po 091/222-1106 100m2+dvorište, 95.000€.
TREŠNJEVKA etaža kuće 85m2, dvoriš-
na;kuću sa uhodanim caffe barom i 3s +3etaže+dvojna garaža+parking za oko 4 T.098/278-799
na prostorija, vrt, odvojeni priključci. ZAGREB Dotršćina, novu prekrasnu kuću,
stanom(ukupno 160m2)+200m2 vrta,ra- auta.Idealno za investitore ili T.098/967-1955 sa 6 soba, 3 etaže, 700m2 dvorišta, 2
obitelj,300.000€.T.01/4637-333,
dionica i garaža,prodajem za 250.000€.
T.091/559-3091 099/463-7333 TREŠNJEVKA izuzetno kvalitetnu i lijepu garaže, prekrasan pogled, žurno proda-
jem. T.091/5427-351
03 Zadarska
novu kuću od 190m2, 350.000€.
RUDEŠ 1.5x7.5, visoka prizemnica, SNIŽENO! STARA kuća u Mlinovima,ulica T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- ZAGREB - G o r n j i S t e n j e v e c - k u ć a , FILIP I JAKOV centar, kamenu kuću,
100čhv zemlje, velika garaža, vl. čisto. Garaščica,50m2,odlična lokacija,kuća i tropolis panoramski pogled, može stan, apart- oko 100m2, prodajem. T.098/316-800
T.098/967-1955 zemljište su sa urednim papirima,voda i
struja priključeni,kanalizacija,plin ispred TREŠNJEVKA Križevačka ul., kuća dvojni man, uz nadoplatu. T.098/934-4890
RUGVICA -Dugoselski Črnec, kuću i go- objekt 56m2, okućnica 198m2, cijena PAG -Pag kuća 69m2 u centru grada, 4
kuće,150.000€. T.01/4637-333, etaže, svi priključci, povoljno prodajem.
spodarske zgrade u stambeno-poslovnoj 160.000€. T.098/205-462, ZAGREB-Sesvete,kuća 235/460m2,
098/233-204 T.091/901-6409
zoni na 5000m2 prodajem. www.vg-nekretnine.hr odlična lokacija za poslovanja/stano-
T.01/275-3034 SNIŽENO HARMICA Zaprešić prekrasna
nova moderna kuća, samo pola sata od TRNOVČICA katnicu, 9x8 na 275m2 vanje,moguće proširenje/nadogradnja SUKOŠAN kod Zadra, kuću 190m2 sa
S A M O B O R F a l a š č a k , s t ambena i Zagreba, 300m2, 3 etaže,podrum,pri- okućnice, 4 etaže, 270m2 stambene po- ,najfrekventnija ulica u Zagrebu,proda- 2samostalna 3s stana,28m od mora,na
gospodarska zgrada,građena zemlje, kat,okućnica 2450m2. vršine, garaža, vl.list. T.098/194-7519 jem/mijenjam za odgovarajući objekat u glavnoj plaži, prodajem. Građevinska
1950g.,982m2 komunalno uređenog www.kukitrade.com, T.01/4637-333, centru/na moru.T.095/802-4 429, dozvola, uporabna dozvola,vl.doku-
TUŠKANAC na ekskluzivnoj lokaciji kuću e-mail:dubrava@gmx.net
zemljišta,cijena po dogovoru, 098/233-204 menti uredni., moguća prodaja svakog
380m2, velika okućnica.
prodajem.T.091/585-6035 STENJEVAC samostojeća kuća 180m2, stana posebno. T.098/178-7782,
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- ZAPREŠIĆ blizu centra, komforna katnica
sa 640m2 okućnice, prodajem. tropolis 098/410-554, 01/3768-466,
SAMOBOR kuću sa okućnicom prodajem. preko 200m2 (2 stana), 700m2 uređene
T.098/475-740 052/741-291
T.091/910-3926, DS NEKRETNINE V.GORICA CENTAR kuća 220m2, okuć- okućnice. T.09/898-71610
SAMOBOR Lug samoborski, samostojeća nice 538m2, novija gradnja, 305.000€. ZAPREŠIĆ Centar, super konformna, 5s VIR- komforna katnica 2 apartmana,
kuća od 300m2 sa okućnicom od 500m2 T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr kuća + poslovni prostor 150m2, zemljište 35m2 i 70m2, terasa 30m2, garaža 30m2
u mirnom kvartu, blizina autoceste. V.GORICA kuća u novogradnji 170m2, 1000m2. T.091/444-2323 i 329m2 zemljišta prodajem.
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- okućnica 625m2, 215.000€. ZAPREŠIĆ Hrebina, staru kuću i gospo- T.098/574-274
tropolis T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr darsku zgradu, 16.200m2 zemljišta u ko- VIR kuća sa 8 luksuzno opremljenim
V.GORICA Naselje Kuće, kuća 180m2, madu. T.098/574-274 apartmanima, 70m od plaže.
SAMOBOR u mirnom predjelu grada,
okućnica 636m2, novija gradnja, odlično ZAPREŠIĆ komforna 5s katnica, kranja u T.098/709-554
kuća 200m2+okućnica+garaža, iz-
najmljujem. T.091/797-0361, uređen, 152.000€. T.098/205-462, nizu, 160m2, 326m2 okućnice. ZADAR Vrsi, kuću 122m2, brajda, 2 te-
098/687-017 www.vg-nekretnine.hr T.098/574-274 rase, okućnica, garaža+2 parking mjesta,
STRMEC Samoborski, visoka prize- V.GORICA S.KOLARA kuću u nizu 160m2, 70m do mora, sve komunalije, 185.000€.
ZAPREŠIĆ komforna katnica, 2 stana,
SAMOSTOJEĆA kuća u Kustošiji, Kusto- mnica cca 130m2, 410m2 okućnica, odlična lokacija, 189.000€. T.091/507-6247
700m2 uređene okućnice, blizina centra.
šijanski brijeg 225m2, roh bau, 740m2 plin, garaža, vlasništvo 1/1. T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr T.09/898-71610
T.098/752-164, saznaj više:598385
okućnice. Svi priključci, lokacijska, gra-
đevinska vl.list,225.000€. V.GORICA Teslina, prizemnica, 92m2, ZAPREŠIĆ kuća katnica, 11.5x5.80 , 03 Osječko - baranjska
T.01/4637-333, 099/4637-333, SUPILOVA kuću za rušenje, povoljno okućnica 510m2, odlična lokacija, okućnica 150m2 i garaža, useljiva, svi
119.000€. T.098/229-607, ANTUNOVAC, samostojeća 3etažna ku-
www.kukitrade.com prodajem. T.091/542-7351 priključci. T.098/463-626
www.vg-nekretnine.hr ća, 2etažni 4s komforan stan, 130m2
SESVETE-Centar, 2 kuće na istoj parceli, ŠALATA 395m2, Zvijezda 450m2, Mlinovi ZAPREŠIĆ Marija Magdalena, super +potkrovlje na maloj parceli po realnoj ci-
315čhv okućnice, građ. dozvola, priključ- 920m2, ekskluzivna kuća. V.GORICA VUKOVINA kuća 125m2, okuć- komfornu kuću na tri etaže, preko jeni prodajemo.Ag. DOF d.o.o.
ci, poslovni prostor 200m2. T.098/977-6601, TPH d.o.o nica 500m2, novogradnja, odlično ure- 300m2, 6 soba, 3 kupaonice i ostalo, T.099/508-2233
T.091/507-6247 đena, 142.000€. T.098/229-607, 1260m2 okućnice,povoljno.
ŠALATA ALAGOVIĆEVA vrhunska lokacija
www.vg-nekretnine.hr T.091/444-2323 OSIJEK kuću visokoprizemicu s pot-
SESVETE-Centar katnica 10x11, poseban kao i arhitektura, Planićeva vila 320m2,
krovljem, oko 100m2 i okućnica
prostor 100m2, građ. dozvola, svi pri- zemljište 400m2, terasa 35m2, garaže. VIŠE kuća, stanova i apartmana prodaje- ZAPREŠIĆ stambeno-poslovni objekat
600m2, blizina tramvaja, hitno proda-
ključci, 1000m2 okućnice, cijena 1.300 www.kukitrade.com, T.01/4637-333, mo na ugodan kredit do 40 g., bez jama- 200m2, okućnica 250m2, blizina škole,
jem. T.098/238-009
000, 00 €. T.091/507-6247 098/233-204 ca. Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672 vrtića i trgovine, prodajem. T01/3310-618

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 21

UROD -8km od Siska kuća katnica uz CRIKVENICA Jadranovo, kuća 100m2, STARU kuću, zapuštenu, sa građevinski AG.GAZDAR: VELIKA GORICA, Centar 1s AG.SUNNYDAY Jarun 1s 40m2, Hinka
Kupu, građevinska dozvola, list. garaža, dvorište,300m od mora. zemljištem na području Zagreba, Istre, uz 37m2, 1. kat u neboderu, lift, istočna ori- Wirtha, 2/4.kat, renoviran, vlasnički,
T.098/457-715 T.051/244-147, 098/260-533 more Opatije, kupuje povratnik. jentacija, 48.000€ (350.000kn). 84.000€, nije fiksno. T.091/420-5732,
T.091/251-2239 www.gazdar.hr T.01/4637-284, 01/3634-310, 098/463-014, www.sun-
03 Brodsko - posavska CRIKVENICA Katunari noviju namještenu VELIKA Gorica i okolica, potražujemo 099/4637-284 nyday.hr
katnicu od 200m2 s velikom terasom i stare i nove kuće svih veličina. AG.SUNNDAY JARUN Našička ul., stan AG.SUNNYDAY Knežija 1.5s 38m2, Bra-
SLAVONSKI Brod kuća 100m2,sa dvo- o k u ć n i c o m o d 6 0 0 m 2 . T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr 32m2, 3./4.kat, centralno, vl.list, 65.000€. će Cvijića, balkon, 72.000€.
ri š n o m z g r a d o m 9 0 m 2 , p o v oljno za T.098/988-2904,01/4645-922, Ag.Me- T.091/420-5732, 01/3634-310, T.091/420-5732, 01/3634-310,
obrt,5km zapadno od S.Broda prodajem ili tropolis ZAGREB kuću atraktivnu, s okućnicom,
098/463-014, www.sunnyday.hr 098/463-014, www.sunnyday.hr
mijenja za stan u ZG. T.035/429-048 garažom i velikim vrtom, do 450.000€,
IČIĆI Šmiti, vilu 350m2, 550m2 okućnice, kupuje poduzetnik. T.091/5935-681 AG.SUNNDAY JARUN Stipančićeva ul., AG.SUNNYDAY Knežija 1s 29.08m2, Bra-
prekrasan pogled na kvarnersi zaljev i 1.5s stan 34m2, 3.kat, mogućnost 1.5s, će Cvijića 7/16.kat, kompletni namještaj,
03 Međimurska otoke, dokumentacija i vlasništvo uredni, ZAGREB okolica, kuću useljivu stariju,
struja, voda, čisti papiri, do 5000€, kupu-
gleda na park, vl.list, 68.000€. 62.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310,
vrlo povoljno prodajem.T.091/542-7351 T.091/420-5732, 01/3634-310, 098/463-014, www.sunnyday.hr
jem.T.095/5050-381, 099/597-3884 098/463-014, www.sunnyday.hr
MEĐIMURJE Goričan-kuća i N.VINODOLSKI mala katnica, 65.000€, AG.SUNNYDAY Knežija 1s 35.21m2,
dvor-62m2 ukupno 1054m2, 1€!! pro- prodajem. T.092/214-7182 Kuće AG.SUNNDAY KVATRIĆ Štoosova ul., stan 2/4.kat, Ulica G.Novaka,balkon, komplet-
dajem,dokumenti sređeni,svi priključci.
T.003864/1998-002 NOVI Vinodolski centar,kuća 120m2,
300m od mora,povoljno prodajem.
03 iznajmljivanje
33m2, kompletno renoviran, etažno cen-
tralno, vl.list, namješten,
no renoviran,PVC stolarija, nova kupaoni-
ca, ugrađeni ormari, 72.000€, vl.list.
T.051/244-147, 098/260-533 prizemlje-suteren, 60.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310,
SAMOBOR u mirnom predjelu grada, T.091/420-5732, 01/3634-310, 098/463-014, www.sunnyday.hr
03 Bjelovarsko - bilogorska OPATIJA atraktivna ila na samoj obali 2-s kuća 200m2+okućnica+garaža, iz- 098/463-014, www.sunnyday.hr AG.SUNNYDAY Knežija-Albaharijeva,
stan+garaža.T.098/988-2904, Ag.Me- najmljujem. T.091/797-0361,
BJELOVAR- kuću sa okućnicom proda- AG.SUNNDAY PREČKO Tijardovićeva ul., 1.5s 40m2, 5./9.kat, novo renoviran, OC
tropolis 098/687-017
jem ili mijenjam za stan ili kuću u Zagre- 1.5s stan, 1./6.kat, lift, centralno, stolarija, nova kupaonica/balkon, cen-
bu. T.043/234-587, 099/693-4453 OPATIJA polovicu exluzivne vile, u blizini 66.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310, tralno, vl. list, 74.000€. T.091/420-5732,
hotela Ambasador, s vrtom, prodajemo. VODICE kuću 115m2, 10-krevetnu, sa 098/463-014, www.sunnyday.hr 01/3634-310, 098/463-014,
RAĆA Drljanovac 123, kuću i gospodarski T.098/988-2904, Ag.Metropolis inventarom, u dugoročni najam za radni- www.sunnyday.hr
prostor sa 2 jutra zemlje u komadu, use- ke ili firme. T.098/743-189 AG.SUNNDAY SIGET Aleja Pomoraca, 1.5s
ljivo odmah. T.091/738-8346 RAB Mundanije, kuća s 3 apartmana i stan 40m2, 5/6.kat, gleda na istok, nema AG.SUNNYDAY Knežija-Nova cesta, 1.5s
zemljištem od 350m2. T.091/5606- 925, ZAGREB kuću sa svim priključcima balkon, centralno, uređen, 68.000€. 34m2, 2./6kat, balkon,gleda na jug, vl.list,
TROJEGLAVA kuću 34g. staru, okuć- 01/6636-799, www.pea.hr iznajmljujem isključivo studenticama. T.091/420-5732, 01/3634-310, 68.000€, nije fiksno, garaža, nije uvjet.
nica 5.5 jutara, 22.000€. Slike moguće preko interneta. Cijena po 098/463-014, www.sunnyday.hr T.091/420-5732, 01/3634-310,
T.01/6588-659 T-TOMISL AV-Crikvenica-vila 1580m2 dogovoru. T.01/3451-290 098/463-014, www.sunnyday.hr
60 ležaja,kuća sa apartmanima AG.SUNNDAY SREDNJACI Hećimovićeva
600m2,vila 600m2,zemljište ul., 1s stan 34m2, 7./9.kat, centralno, AG.SUNNYDAY Knežija-Nova cesta, 1.5s
VELIKA Pisanica, prodajem kuću za ŽITNJAK kuću 80m2 iznamljujem, nema balkon, u dobrom stanju, vl.list, 43m2, 3./6kat, balkon,gleda na sjever,
80.000kn. T.098/456-480 1400m2;Kostrena
600m2,Starigrad-Paklenica 1050m2 37 može i za stanovanje ili skladište 55.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310, vl.list, 86.000€, nije fiksno, garaža, nije
ležaja, Krk 120m2,Bale(Istra) T.01/200-8668 098/463-014, www.sunnyday.hr uvjet. T.091/420-5732, 01/3634-310,
03 Sisačko - moslavačka 190m2,Sukošan 280m2, Šibenik,Hvar. AG.SUNNDAY TREŠNJEVKA 1.5s, 35m2, 098/463-014, www.sunnyday.hr
T.098/980-2505, Kuće Humska ulica, staro 4g, 2/3 kat, centralno AG.SUNNYDAY Malešnica 39m2, 1.kat/5,
BESTRMA 15km od Siska, seosko imanje
sa 4 rala okućnice prodajem.
www.nekretnine-tomislav.hr 03 unajmljivanje
etažno plinsko, balkon, vl. list, 68.500€.
T.091/420-5732, 01/3634-310,
A.T.Mimare, lođa, vlasnički, 63.000€.
T.091/420-5732, 01/3634-310,
T.044/531-402 098/463-014,www.sunnyday.hr 098/463-014, www.sunnyday.hr
KUTINA -Gojlo, starinu sa 5300m2 okuć- 03 Istarska KUĆICU zaseban objekt do 1700 kn/mj sa
režijama, unajmljuju 2 dečka, zaposlena, AG.SUNNDAY TREŠNJEVKA Garićgradska AG.SUNNYDAY Novi Zagreb-Sopot, 1.5s
nice, prodajem ispod tržišne cijene za ul., 1.5s stan 42m2, staro 10g.,10.kat, 33m2, Ostrogovićeva, 4./5.kat, lift, cen-
U M A G ekskluzivnu kuću uz more, nepušača. T.095/5050-381,
samo 14.000€. T.091/254-4233 kosi krov,balkon,kuhinja sa aparatima, tralno, I-Z, 56.000€, vl.list.
1300m2 okućnice, 1.350.000€. 099/597-3884, 095/505-0381
LETOVANIĆ 55m2, garaža, 340 hvati, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- klima, vl.list, 86.000€. T.091/420-5732, T.091/420-5732, 01/3634-310,
vinograd voćnjak. T. 091/576-8329 Kuće 01/3634-310, 098/463-014, www.sun- 098/463-014, www.sunnyday.hr
SISAK centar, atraktivnu kuću, roh-bau,
400m2, okućnica 1500m2, novogradnja,
tropolis
03 zamjena
nyday.hr
AG.SUNNDAY UTRINE Balotin prilaz gar-
AG.SUNNYDAY Prečko 1s 25m2, balkon,
1.kat, 39.000€. T.091/420-5732,
cijena 90.000€, moguće razne kombina- BOSANSKI Brod -renovirana namještena sonjera 22m2, 4.kat, nije limenka, vl. list, 01/3634-310, 098/463-014, www.sun-
cije. T.091/5935-681 kuća 130m2 + 600m2 okućnice za stan u 36.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310, nyday.hr
Zg mijenjam. T.091/559-3091 098/463-014, www.sunnyday.hr AG.SUNNYDAY Prečko 1s 28m2, 3/4.kat,
03 Karlovačka
CRIKVENICA ,centar,kuća ,100m2,blizu
AG.SUNNDAY UTRINE Karamanov prilaz, balkon, 51.000€. T.091/420-5732,
garsonijera 22m2, nije limenka, gleda na 01/3634-310, 098/463-014, www.sun-
mora,mjenjam za 2/3s stan u Zagrebu+ istok, novo namještena, vl.list, 45.000€. nyday.hr
KARLOVAC kuća 188m2 i auto radiona VILLA Amra. Pogled na Motovun. vaša nadoplata.T.095/998-1339
146m2, 210.000€. T.098/411-624 T.091/420-5732, 01/3634-310, AG.SUNNYDAY -prodajem 1s stan, 40m2,
B a z e n i j a c u z z i .
www.biliskov.com 098/463-014, www.sunnyday.hr Travno 55.000€+3.000 € otkupa.
www.hann-nekretnine.com N . Z A G R E B Klara - Utinjska, katnica
T.091/224-5911, 091/460-7018, 115m2 +garaža 6x3, okućnica 300m2, AG.SUNNDAY UTRINE Šišićeva ul., 1s T.091/420-5732, 01/3634-310,
saznaj više: 590011 svi papiri -za stan u Zagrebu. stan 32m2, 6/9.kat, gleda na istok, cen- 098/463-014, www.sunnyday.hr
03 Krapinsko - zagorska T.098/163-2255 tralno, solidno stanje, vl.list, 53.000€. AG.SUNNYDAY Savica, garsonijera 25m2,
T.091/420-5732, 01/3634-310, 2./4.kat, novonamještena, 53.000€, vlas-
KRAPINA prizemnica sa lijepo uraeđe- VIŠNJAN nove kamene vile 99m2, 110m2 NOVI Zagreb-Klara-Utinjska, katnicu 098/463-014, www.sunnyday.hr nički. T.091/420-5732, 01/3634-310,
nim voćnjakom i vrtom. T. 098/912-0316 i 116m2, s bazenom. www.pea.hr. 115m2,centralno,parket, 2.pomoćne
T.091/560-6925, 01/6636-799 zgrade 90m2,zemljište 601m2, čisti papi- AG.SUNNDAY VRBANI Cenkovećka ul., 098/463-014, www.sunnyday.hr
KRAPINSKE toplice, komplet kuću ure- 1.5s stan, 4.kat, lift, centralno, vl.list,
ri,super lokacija, za manji stan u Zagrebu AG.SUNNYDAY -Savica-Miljackina ulica,
đenu 150m2, povoljno prodajem.
T.091/792-2791 03 Ličko - senjska uz naknadu. njuskalo.hr/67905 69.000€, nije fiksno. T.091/420-5732,
01/3634-310, 098/463-014, www.sun-
2/4 kat, garsonjera 25m2, plinsko grijanje,
T.098/282-189 sa namještajem, vl. list, 53.000€, nije
STUBIČKE toplice, kuću 111m2, sa gara- RUDANOVAC Plitvice, dvojni objekt na nyday.hr fiksna cijena. T.091/420-5732,
PARUŽEVINA blizu Kašine, vikendicu sa
žom 20m2, okučnica 190hv, etažno 1000m2,svaki objekt 4s+garaža. AG.SUNNDAY VRBIK ul. Zeleni trg, garso- 01/3634-310, 098/463-014,
600čhv voćnjaka, inventar, struja, voda i
plinsko grijanje, voda i telefon, prodajem. T.091/9103-926, DS NEKRETNINE njera 29m2, 9/16.kat,centralno, lođa, ure- www.sunnyday.hr
telefon prisutno, mijenjam za jednosobni
T.091/194-7400 đena, gleda na jug,nova kuhinja, AG.SUNNYDAY Srednjaci, novo, 1.5s
Kuće stan. T.098/193-0127

03
STUBIČKE Toplice, kvalitetnu samostoje- vl.list,60.000€. T.091/420-5732, 42m2+parking, lođa, vl.list, cijena
Stanovi 01/3634-310, 098/463-014, www.sun-
04
ću kuću sa okućnicom 2600m2, proda- potražnja 93.000€ fiksno, 5/6.kat. Dobrinska
jemo. T.091/508-8315, 01/4645-922, nyday.hr T.091/420-5732, 01/3634-310,
Ag.Metropolis HITNO tražimo za poznatog kupca manju ponuda AG.SUNNDAY ZAGREB Rapska ul., 1s stan 098/463-014, www.sunnyday.hr
samostojeću kuću na Tuškancu. 28m2, 1/5.kat, grijanje plinske peći, AG.SUNNYDAY ŠPANSKO 1,5s stan,
STUBIČKE TOPLICE kuća 10x10, katnica
fasada, garađa, centralno, okućnica, blizu
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- 04 Zagreb i Zagrebačka vl.list, 50.000€. T.091/420-5732, 38m2, 6/8 kat,lift,loggia, renoviran, gleda
tropolis 01/3634-310, 098/463-014, www.sun- na istok, vlasnički list uredan,60.000€,
kupališta, prodajem. T.099/737-0955 1 - 1,5 sobni nyday.hr nije fiksno. T.091/420-5732,
KUČICU na moru tražim, pod račun da-
03 Primorsko - goranska jem 2s stan u Novom Zagrebu.
T.091/505-4412
AG.GAZDAR: SREBRNJAK 1s stan u su-
terenu, 44,15m2, izlaz u prekrasan vrtu,
AG.SUNNYDAY Dugave 1.5s 40m2,
školski prilaz, 2/5.kat, uređen, 67.000€,
01/3634-310, 098/463-014,
www.sunnyday.hr
spremište 4,04m2, blizu Petrove, vlasnički.T.091/420-5732, 01/3634-310, AG.SUNNYDAY -Travno, 40m2, vl. list,
CRES stambeno-poslovna kuća, KUĆU uz more ili s pogled na more, 098/463-014, www.sunnyday.hr
110.000€ (800.000kn). www.gazdar.hr balkon, centralno grijanje, 60.000€
835m2, ispod tržne cijene, prodajem. većom okućnicom, isplata u gotovini, T.01/4637-284, 099/4637-284 AG.SUNNYDAY Jarun 1.5s 34m2, 3/4.kat, T.091/420-5732, 01/3634-310,
T.098/368-441 jednokratno. T.01/6531-491,
AG.GAZDAR: ŠESTINE-GRAMAČA, 1s, 69.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310, 098/463-014, www.sunnyday.hr
098/283-743
C R I K V E N I C A D r a m a l j - d v o k at nica, 42m2, prizemlje, novi, bambus parket, alu 098/463-014, www.sunnyday.hr AG.SUNNYDAY Travno 40m2, bakon,
260m2, garaža, okućnica, vlasnički list KUPUJEM kuću ili garsonijeru u ZG ili stolarija, 75.000€ (547.000kn). ATRAKTIVAN 1s mansardni stan 36m2, centralno, 13/16.kat, 55.000€+otkup.
uredan, uporabna dozvola, gradnja 70-ih okolici do 20.000€, može i zamjena za www.gazdar.hr T.01/4637-284, terasa 20m2, lift. T.091/508-8315, T.091/420-5732, 01/3634-310,
prodajem. T.091/769-8448 Novsku. T.098/936-8098 099/4637-284 01/4645-922, Ag.Metropolis 098/463-014, www.sunnyday.hr

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
22 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

AG.SUNNYDAY Trešnjevka garsonijera


novo, 22m2, Selska, polukat, vlasnički,
49.000€. T.091/420-5732, 01/3634-310,
098/463-014, www.sunnyday.hr
AG.SUNNYDAY -Utrine- 1.5s stan, 36m2,
8/16 kat, nije limenka, 58.000€, vl. list,
centralno grijanje. T.091/420-5732, ČRNOMEREC/MANDALIČINA 136m2
01/3634-310, 098/463-014, 1s stan,komforan,4/5.kat,dobra
www.sunnyday.hr zgrada,68.000€: ILICA/Pivovara
46m2,2/4.kat+lift, balkon,centralno,
AG.SUNNYDAY Zapruđe 31m2, 5/9.kat, održavan: TROKUT 1s,30m2,
novorenoviran, instalacije nove i kupao- nov,2.kat,loggia ,parking,namješten,
nica, vl.list, 50.000€. T.091/420-5732, 53.000€: KAMENARKA/Sv.Roka
01/3634-310, 098/463-014, 48m2,1.5s,nov,2.kat,balkon,parking,s
www.sunnyday.hr amo 63.000€. ORBIT T.01/3704-386,
BAUEROVA interesantan suterenski www.orbit-nekretnine.hr MALEŠNICA I.B.Mažuranić, stan 37m2, ŠPANSKO 1,5-sobni stan 45 m2, novo
stan, 35m2, čisti papiri, povoljno. 1.kat, blizina autobusa, vlaka, namješten, namješten. T.098/437164, saznaj
T.095/908-9969 DUBRAVA kod nove bolnice, nov, 40m2, prodajem za 78.000€. Čisti papiri. više:608017
parkirno mjesto u garži, useljenje ožujak 098/943-8925
BORONGAJ 1.5s stan, 40m2, uz grad, 2009g. T.091/508-8315, 01/4645-922, ŠPANSKO novogradnja, garsonijera
MALEŠNICA -M. Matošeca, 43m2,
blizina okretišta tramvaja, plin, telefon, Ag.Metropolis KOLLER CENTAR stan 34m2, uređen, 27m2, 2.kat, plin, šupa, parking,
balkon,VL, blizina škole i vrtića,
čist prijenos, cijena 65.000€. terasa,gruntovno upisan, 54.000€. 48.000€. T.098/411-671,
DUBRAVA Koledinečka, namješten i ure- 62.000€. T.098/306-911
T.098/771-586 T.01/6152-037, 098/695-780, www.biliskov.com
đen stan, 30m2, 1s,vl.list, blizina tram-
BORONGAJ 1-s komforni stan blizu www.koller.hr MARTINOVKA Zelinska, jednosobni stan
vaja, škola, tržnica. Cijena 53 .000€ ,
Campusa, 40m2, dvjema studenticama, TREŠNJEVKA, garsonjera, super kom-
prodajem. T.098/982-1064 32m2, 2. kat, lift. T.098/988-2904,
250€+režije+polog. T.091/942-9614 forna, 30m2, namješten ili ne namješten
01/4645-922, Ag.Metropolis
GRAČANI garsonijera 25m2 u urbanoj sa parkirnim mjestom od 11m2, proda-
CENTAR 1s stan, 38m2, 2000€/m2, od- N.ZAGREB BOTINEC garsonjera 26.08m2, jem,cijena 58.000€, odmah useljivo, čisto
vili, vl.parking, prodajem.
mah useljiv. T.091/958-8248 2.kat, 38.000€. T.098/602-123, vlasništvo.T.091/676-7958
T.091/181-8017
CENTAR grada, garsonjeru povoljno pro- www.vg-nekretnine.hr
TREŠNJEVKA 1.5s stan, 26m2, povoljno i
dajem. T.091/910-3926 HITNO Velika Gorica, Visoki Brijeg, stan hitno prodajem. T.091/910-3926
KOLLER ČRNOMEREC, 43m2, NOVI Zagreb, Utrina, 31.5m2 cjelo-
CENTAR Ilica, 1.5s stan u laganom sute- 45m2 sa namještajem i kućanskim apa-
1-sobni, 1.kat, novogradnja, 50.000€. kupna infrastruktura, 1650€/m2 ili mi- TREŠNJEVKA -blizina Vukovarske i
renu na dvorišnoj strani Ilice, SNIŽENO ratima prodajem.Blizina autobusa, vrtića,
T.01/6152-037, 091/ 515-9764 , jenjamo do 40.000€, može i okolica. Savske-Garićgradska ulica, 1.5s 42m2,
75.000€. T.01/463-7333, 091/4637-333 škole, Kauflanda, papiri 1/1,cijena
www.koller.hr T.099/196-3612 IV.kat. T.099/3322-660, 098/788-524
,www.kukitrade.com 73.500€.T.098/955-4900
HORVAĆANSKA-SAVSKA 40m2, kom- NOVOGRADNJA Sveta Klara, 1s stan TREŠNJEVKA jednosoban stan 30m2,
pletno namješten,2.kat/zgrada,klima, 34,69m2, cijena 56.630€. novije gradnje,1 kat.Cijena 68.000€.
protuprovalna vrata,Internet, idealan za www.kukitrade.com T.01/4637-333, wwwkukitrade.com
studenta. T.091/653-1104 099/4637-333 T.01/4637-333, 091/4637 333
TRNJE garsonjera 24m2, 4.kat, renovi-
II. MAKSIMIRSKO naselje 21, potpuno KOLLER DUGAVE Jakuševec, stanovi rana, fiksno 50.000€, hitno.
novi jednoiposlobni stan 42m2, II.kat, 29-62m2, cijena 1450€/m2. T.01/6195-789
četverokatnica, novogradnja. T.01/6152-037, 091/515-9764, TROKUT novogradnja, 2s stanovi 50m2,
T.098/953-8329 www.koller.hr 62m2, po cijeni od 1734€/m2.
OGRIZOVIĆEVA 26m2 i Pešćenica T.01/4637-333, www.kukitrade.com
ILICA križanje Republike Austrije i ulice 26m2,prodajemo. T.091/2338-512,
Ilice, stan 38m2, prizemlje, sva infra- www.ndnekretnine.hr TUŠKANOVA 34m2, kompletno renovi-
struktura, vlasnički, dokumenti uredni, ran, IV/IV.kat, vlasništvo 1/1, 85.000€.
prodajem. T.091/542-7351 T.091/739-1838
PETROVA stan 36m2+6m2,adaptiran,
CENTAR Karasova, 31m2, suteren, ILICA Vrapče 1s+dnevni boravak, PVC stolarija,P.P. vrata,plin,parking, UTRINA 1s stan, prizemlje, centralno gri-
vlasnički list 47.000€. 37,88m2+ostava i parking, visoko pri- 75.000€, nije fiksno. T.091/511-3055 janje prodajem, 63.000€.
T.01/6131-556, 091/2047-253, zemlje, 69.000€. T.091/559-3091 KOLLER NOVI ZAGREB-KLARA, 49m2
i vrt, novogradnja, gruntovno upisan, T.091/1883-725
www.legis.hr POTRAŽUJEMO više garsonjerai jedno-
JARUN -Horvačanska novi 1-s stan 68.000€.T.01/6152-037, UTRINE 1s stan, 31,55m2, 7. kat uređen.
36m2, 4.kat, balkon, garaža, 1606€/m2. 095/895-0095, www.koller.hr iposobnih stanova na području Zagreba, T.091/5606-925,01/6636-799,
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- za svoje potecijalne kupce, obratite se s www.pea.hr
tropolis povjerenjem. www.kukitrade.com
T.01/4637-333, 091/4637-333 UTRINE- blizina tržnice i tramvaja, pro-
JARUN JARUNSKA cesta novogradnja, dajem garsonijeru. T.091/253-4304
33m2, 2/4.kat, 1,5s namješten stan, par- RADNIČKI Dol - novouređena mansarda,
3. kat, bez lifta, 30 m2, 60.000€ proda- V.GORICA S.KOLARA 1.5s stan 45.59m2,
king, 90.000€. T.01/4637-333, 8/8.kat, vl.list, 56.987€. T.098/205-462,
099/4637-333, www.kukitrade.com jem. T.091/559-3091
www.vg-nekretnine.hr
KAJZERICA XI Podbrežje, 1 ,5-sobni stan KOLLER NOVI ZAGREB-KLARA, 41m2 RUDEŠ 1,5s stan, 2.kat, novo, prodajem.
T.091/584-1513 V.GORICA TESLINA ul. 1s stan 40.70m2,
51,30m2, terasa, parkirno mjesto novogradnja, gruntovno upisan, prizemlje, 62.000e. T.098/205-462,
94.200€. T.01/4637-333, 099/4637-333, 56.000€.T.01/6152-037, RUDEŠ Jablanska 42m2, odmah useljiv, www.vg-nekretnine.hr
www.kukitrade.com 095/895-0095, www.koller.hr povoljno. T.098/185-8501 V.GORICA TREBNJANSKA ul., 1s stan
KLARA 2s i 3s stanove u novogradnji, 31.43m2, 2.kat, novija gradnja, vl.list,
48-63m2, po cijeni 1632€/m2. KUHAČEVA /KVATERNIKOV trg 34m2, pri- SAMOBOR 1s stan u centru 33,5m2, 45.000€. T.098/205-462,
T.01/4637-333, 098/233-204, www.ku- zemlje, 1.5s, održavan stan na lijepoj lo- 3.kat, vl. list 1/1, prodajem. www.vg-nekretnine.hr
C E N T A R Šubićeva, 25m2, 5.kat, kitrade.com kaciji, 75.000€. T.01/4637-333, T.091/586-5552, 098/410-301,
vl.list, adaptiran, 62.000€. 01/3735-206 VIŠE stanova, apartmana i kuća prodaje-
099/4637-333, www.kukitrade.com
T.01/6131-556, 091/2047-253, KNEŽIJA 1.5s stan 47m2, 4.kat, za mo na ugodan kredit do 40 g. bez jamaca.
www.legis.hr uređenje, prodajem. T.098/301-165 KVATRIĆ blizina, stan u potkrovlju 20m2, SAVICA 1-s stan 40m2, 8/9.kat, vl.list, Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672
pogodno za građevinske poduzetnike, prodajem. T.091/2010-708, VOLOVČICA idealan stan za studente,
KUSTOŠIJA blizina TOZ-a 1.5s 36m2, VP, vlasnički list uredan, prodajem. 01/6623-591 novogradnja,1-soban,34,02m2 s loggiom
DEŽMANOV prolaz, Zagreb, prizemni stan, T.095/904-2746
etažno plinsko, vl.list. T.098/194-7519 na 2.katu,kvalitetna oprema,obavezna
20m2, za manju adaptaciju, prodajem. SVAČIĆEV Trg garsonijera 30m2.
T.091/676-7958 KNEŽIJA potpuno adaptiran 38.5m2, na LADUČKA 1,5-s stan VP, 11m2 parkrirno kupnje garaže,62.600€.Trezorinvest d.o.o.
T.098/977-6601 TPH d.o.o. T.099/210-4366
II.katu, lift, loggia, cijena 72.000€. mjesto. T.095/532-4100, AGENCIJA DS
DRAŠKOVIĆEVA simpatičan,1-s stan, SLOBOŠTINA 1.5s 36m2, dvorište, uknji-
T.01/4637-333, 099/463-7333, VRAPČE 1s stan 35m2, garaža i dvorište,
31m2, u centru grada.Adaptiran, nalazi se LANIŠTE 1s stan 37m2, 4.kat, lift, balkon, žen, potpuno namješten, cijena 35.000€,
www.kukitrade.com prodajem za 48.000€, nije fiksno.
u dvorišnoj zgradi.U cijeni spremište i ta- pogled na park, sniženo 65.000€. hitno. T.01/6600-262, 091/497-5820,
van.Cijena 69.500€ .Trezorinvest d.o.o. T.01/4637-333, 091/4637-333, T.098/965-3123, 01/3483-869
zvati poslije 17h, Hitno!
T.099/2202-825 www.kukitrade.com VRBANI -1 s 30m2, 1. kat, lođa, starost
STUDENTSKI Grad, Ulica Vile Velebita, 10g. 56.000€ za gotovinu.
DUBRAVA Klaka, 1s stan, 41m2, 5.kat, MAKSIMIRSKA 1.5s stan, noviji, 1.kat, garsonijera 30m2, namještena, u ulici Vile
lift, cijena 60.000€. T.091/501-4811 T.095/851-7789
42m2, centralno, kuhinja ostaje, 1/1, Velebita, Gornja Dubrava, 1.kat, odlična
DUBRAVA kod Jadran filma, 44.69m2, useljivo, cijena 99000€. T.091/769-8448 pozicija, 62.000€. T.01/4637-333, ZAGREB Klaićeva 1s stan 45m2, ure-
KOLLER CENTAR stan 16m2, uređen, đen, kraj 4 fakulteta i ambulante,
novogradnja. T.01/2992-585 MALEŠNICA 39m2 i Trešnjevka 41m2, 099/463-7333, www.kukitrade.com
25.000€. T.01/6152-037, 99.000€. T.091/6300-482, saznaj
JARUN 33m2, 10g star, balkon, cijena 098/695-780, www.koller.hr povoljno prodajem. T.091/333-0808, TPH TRATINSKA 43m2, 1s. T.098/977-6601
više: 571858
56.000€. T.01/3634-310, 099/228-2278 d.o.o. TPH d.o.o.

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 23

ZAGREB OZALJSKA 1.5s stan 45.83m2, ATRAKTIVAN 2s novi Jordanovac, VP, ČERININA ulica, kvalitetan obnovljen 2s
13/21.kat, vl.list, 1750€/m2. terasa, vrt, parking. T.091/508-8315, stan, 50m2, 2kat na odličnoj lokaciji
T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr 01/4645-922, Ag.Metropolis prodajmo. Ag. DOF d.o.o. T.099/508-2233
ZAPREŠIĆ 38m2; Sv. Duh 30m2, Bosi- AVENIJA Dubrava novogradnja, 2-s stan.
ljevska 40m2 prodajem. T.098/977-6601, T.091/910-3926
TPH d.o.o.
B E D N J A N S K A Martinovka, 50m2, JARUN/M.BARIĆ 60m2,2s,moderno
ZAPRUĐE 1.5, 43m2 , visoko prizemlje. novogradnja, namješten, klima, lift, uređen+namješten,prilika-1700€/m2;
T.01/6636-799, 091/560-6925, plinsko etažno, spremište, zatvoreno JARUN/CIMERMANČIĆEVA PRILIKA
www.pea.hr parkirno mjesto. T.098/278-8069 DUGO SELO- 1200€/m2 stanovi no- 64m2 stan+16m2 vlasiti vrt+14m2
ČRNOMEREC /SLOVENSKA 60m2,2s,
vogradnja, miran kraj,kvalitetna izra- terasa,3s,funkcionalan,povoljno,
novouređen,4/6.kat+lift,loggia, par-
04 2 - 2,5 sobni BIJENIK 43m2 + nadkrivena terasa
15m2, prizemlje, luksuzno namješten. king, izvrstan; VODOVODNA 60m2,
da,uredni papiri, useljivo. ukupno samo 120.000€,useljiv od-
T.091/611-1176, mah,VUKASOVA-60m2,lijep, iznimno
T.091/559-3091 2.5s,2/3.kat, kvalitetna,uređena
AG.GAZDAR: OBOJ, 2stan u prizemlju, zgrada; KRAJIŠKA 49m2,3.kat/man- www.mimoza-promet.com funkcionalan,2.5s,najljepšem djelu
60,63m2, klima, ugradbeni ormari, BORONGAJ 2s 50m2, 1. kat, prodajem. Jaruna,izvrsno stanje,1760€/m2.OR-
sarda aktivno novouređen,mladenač-
115.000€ (851.000kn). www.gazdar.hr T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- B I T T . 0 1 / 3 7 0 4 - 3 8 6 ,
ki; KLAIĆEVA 71m2,3/4.kat,1.900€. ERDODYEVA 2,5s, v. prizemlje, plinske
T.01/4637-284, 099/4637-284 tropolis www.orbit-nekretnine.hr
ORBIT T.01/3704-386, peći, šupa, 131.000€. T.098/411-671
AG.SUNNYDAY -Jarun, 2s 59m2, Franje BORONGAJ limenke, 52m2, 1 kat, naj- www.orbit-nekretnine.hr www.bliskov.com
Wolfa, 3/4.kat, balkon, kompletno uređen, mešten, vl. list. T.095/5256-869, JARUN -Josipa Vogrinca 12, NOVO
115.000€, nije fiksno, mogućnost 2,5s. 01/2336-460 FOLNEGOVIĆEVO Milke Trnine 2s, 50m2,
stanovi od 34m2-137m2,kvalitena
T.091/420-5732, 01/3634-310, 2.kat, potrebna adaptacija.
BORONGAJSKA cesta 2s stan, 64m2, gradnja. T.098/826-837,098/325-651
098/463-014, T.091/5606-925,01/6636-799,
4.kat, blizina škola, vrtić, tramvaj, proda- www.santek-gradnja.hr
www.sunnyday.hr www.pea.hr
jem. T.095/911-0644
GRAČANI dvoipolsoban stan 58m2, tera- JARUN-Macanovićeva 54m2,vl.1/1,4.kat,
AG.SUNNYDAY-Jarun 2s mogućnost 2.5s
BOROVJE dvosobni stan 43m2, vrlo sa, vrt, parkirno mjesto. T.098/988-2904, blizina škole vrtića,Jarun tržnice,cijena
58m2, 1./4.kat, u solidnom stanju, balkon,
povoljno. T.098/685-000 ČRNOMEREC/TRSJE 53m2, 2-s, 01/4645-922, Ag.Metropolis 85.000€.T.091/542-5705, 01/3891-042,
102.000€. T.091/420-5732,
01/3634-310, 098/463-014, 06.g., predivno uređen, parking kva- HITNO stan u NZ, 28 m2, 4 kat, 2s, klima, 099/516-1735
BUKOVAČKA novi stan, velika terasa, litetna gradnja samo 1790€/m2; KU- pvc prozori i vrt,zgradi je vrtić, prodajem i
www.sunnyday.hr JARUN novi 2-s stan 51m2, 5/8.kat, s
parking, povoljno prodajem. STOŠIJA/KUSTOŠIJANSKA kupujem manji.T.091/572-1056
AG.SUNNYDAY -Siget 45m2, 5/15.kat, T.091/584-1513 garažnim mjestom, cijena 1606€/m2.
58m2+30m2 vlastiti vrt+terasa, pri- HITNO Voltino 56.54m2, 1.kat, odličan
kompletno renoviran, vl.list, 70.000€, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
BUNDEK/ŠIBLOVA 61m2, 9.kat, lođa, zemlje, 2007.g. ORBIT 2-s stan, djelomično adaptiran, materijal
Aleja Pomoraca. T.091/420-5732, tropolis
2.5s, vrlo povoljno 1800€/m2. T.01/3704-386, za adaptaciju u cijeni, 90.000€.
01/3634-310, 098/463-014, T.01/4637-333, 099/4637-333, www.orbit-nekretnine.hr JARUN novogradnja 2s 60m2, 1.kat, i
www.sunnyday.hr T.01/4637-333, 099/463-7333,
www.kukitrade.com www.kukitrade.com 2.5s 74m2. T.098/977-6601
AG.SUNNYDAY Srednjaci-Ulica Srednjaci, CENTAR blizu hotela Sheraton, 2s, VP, ČRNOMEREC -Fraterščica stan 70m2, JASTREBARSKO 2-s 48m2, blizu vrtića,
HORVATOVAC -Zelenjak, odličan 2s stan
52m2, 2./6.kat, balkon, renoviran, cen- svijetao i funkcionalan, plinsko grijanje, penthouse 117m2, novogradnja. škole, parking, može kreditom, cijena
60m2, visoko prizemlje u zgradi novije
tralno, gleda na Z, 83.000€, vl. list. povoljno i žurno prodajem. T.098/312-503 37.000€, nije fiksno. T.098/966-0424
gradnje. www.kukitrade.com
T.01/3634-310, 01/3090-268, T.091/542-7351 T.01/4637-333, 098/233-204 JURIŠIĆEVA 51,3m2, 1 kat, dvosoban.Ci-
091/420-5732, www.sunnyday.hr DOLAC 2 , 5 - s t a n 7 5 m 2 , p r o d a j e m .
CENTAR dvosobni, balkonn, spremište, ILICA Črnomerec, 2s, 50m2, 4/4-kat, jena 154.000€. T.01/4637-333,
AG.SUNNYDAY Trešnjevka-Dužice, kod T.098/977-6601, TPH d.o.o. 100.000€. T.091/910-3926, DS NEKRET-
1/1, lift. T.095/8336-387 099/4637-333, www.kukitrade.com
tržnice, dvorišni objekt, staro 5g., 50m2, DOM Sportova, 2,5s stan 70m2, 2 balko- NINE
balkon, centralno etažno, 100.000€, nije na, spremište u podrumu 6m2, etažirano. KAJZERICA XI Podbrežje, 2,5-sobni stan
fiksno, vl.list. T.091/420-5732, CENTAR -Jagićeva 2s stan, 1.kat, IVANIĆGRADSKA 2.5s, 68.5m2, loggia, u VP, 59m2, parkirno mjesto i spremište,
47,86m2, odlična lokacija, dobar raspo- T.01/4637-333, 098/233-204, www.ku- šupa, hitno i povoljno. T.091/501-3894,
01/3634-310, 098/463-014, kitrade.com cijena 97.000€. T.01/4637-333,
www.sunnyday.hr red. T.01/463-7333, 098/233-204, DS NEKRETNINE 099/4637-333, www.kukitrade.com
www.kukitrade.com IVANJA Reka, 2-s,52m2 i 3s stanovi
AG.SUNNYDAY -Vrbik 2s 62m2, moguć- DUBRAVA 2s 54,84m2, v. pr., dizalo, KNEŽIJA 2.5s VP, 59m2, balkon, garaža.
CENTAR strogi Zeleni val, 4/5.kat, 3s, šupa, lođa, plin, garaža, vl.list, 80,000€. 59-73m2,u novoj stambenoj zgradi,ne-
nost 3s, Kninski trg, 2/4.kat, zgrada stae- T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me-
70.5m2, bez lifta, orjentacija sj-jug, T.098/411-671, www.biliskov.com daleko Slavonije,dobar raspored
ra 10g., balkon, 145.000€, nije fiksno. tropolis
2200€/m2. T.091/910-3926 prostorija,te kvalitetna gradnja i
T.091/420-5732, 01/3634-310,
DUBRAVA Ljevakovićeva, 49m2, 2s, oprema,osigurana parking
098/463-014, www.sunnyday.hr CENTAR -Šenoina, vrhunski adaptiran 4/5.kat, lođa, centralno, vlasnički list. mjesta,1390€/m2. Trezorinvest
AKCIJA-ILICA-VRAPČE 35,88m2, 1 stan u visokom prizemlju 65m2, balkon, T.098/194-7519 d.o.o.T.099/2104-366
spavaća+DB+kuhinja, natkrivena terasa, parking. T.01/463-7333,
JARUN 60m2, Savica 48m2, prodajem. KNEŽIJA 2s 43m2,novi stan, blizina
3.kat/lift, Jug, 1600€/m2-gotovina. 098/233-204, www.kukitrade.com DUBRAVA- manji 2s 35m2, čisti papiri. TPH d.o.o., 091/333-0808 tramvaja, etažirano. T.091/9777-786
T.091/559-3091 T.098/775-907, 098/965-6481
CVIJETNO naselje: 2s 57m2, 4./5.kat, JARUN 60m2, Savica 48m2, prodajem.
ATRAKTIVAN 2s 45m2, VP, od 59m2, TPH d.o.o., 091/333-0808
garaža 28m2, Donje Prekrižje. renoviran, dizalo, plin, šupa, grijanje DUBRAVA trosobni, zgradi 107.000€ i KNEŽIJA dvosobni stan 60m2, 2.kat,
toplana, 106.000€. T.098/411-671 dvosobni 55.000€, gotovina, odlazim. JARUN Gredice 2s, 58m2, mogućnost vl.list, bez tereta. T.01/383-5971,
T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me-
www.biliskov.com T.098/288-403 treće sobe, visoko prizemlje, održavan. 091/383-5971
tropolis
T.095/851-7789

Stambeni objekt Paviæeva 20, ŠPANSKO, ZAGREB Kajzerica


U ponudi stanovi:
- dvosobni 46 - 48 m2
- trosobni 55 - 85 m2
- èetverosobni 105 m2
Stanovi u od 36m2
novogradnji do 59m2
na odličnoj 01/2304-152
lokaciji, vrhunska
Informacije: oprema i gradnja, 095/2304-155
tel: 01/3098-472 useljenje
fax: 01/3095-724
UseljIvo - UPoRABNA DoZvolA! 2009. godine www.arting-doo.hr

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
24 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

PREČKO -kod Shopping centra 57m2, TRAVNO 2s stan 65.33m2, u neboderu


potpuno namješten, 7.kat, blizina tram. na 9.katu,sa loggiom, cijena 105.000€.
T.091/559-3091 www.kukitrade.com, 01/4637-333,
MALEŠNICA 1,5s 48m2,(72.000€), 2s 099/4637-33
50m2 s garažom, nov, 3s 67m2 TREŠNJEVKA, Stubička ulica, novograd-
(90.000€) Hegedušićeva 2s 56m2, nja, 1s, 2s i 3s stanovi,nedavno završeni,
KNEŽIJA 51m2, 2s, novogradnja, Vrbani 3s 76m2.“IVAKRUN” PREČKO -ODAKOVA 2,5-sob. 62m2 S O P O T 47.30m2, 2s, prizemlje, sa vl. listom, super komforni i parking
vlasništvo uredno. T.01/3701-093, T.01/3730-008, 01/3730-007, POVOLJNO! T.01/3358-484, 1380€/m2. T.01/3701-093, mjestima, prodajem. T.091/676-7958
091/4640-100, www.rivalitas.hr www.ivakrun.hr 091/313-2213, Solum nekretnine 091/4640-100, www.rivalitas.hr TREŠNJEVKA 2min od tramvaja, stan u
potkrovlju, novija zgrada, 5.kat, bez lifta,
KNEŽIJA Trešnjevka mijenjam stan 64m2 PRILIKA! A-lokacija: VRBIK, 2,5-s prodajem s namještajem, cijena
za 1 manji stan do 40m2, ostalo uz nad- stan,59m2,novogradnja,kompletno 2100€/m2. T.091/5593-091
oplatu kupca. T.01/383-7043 opremljen, blizina fakulteta cijena TREŠNJEVKA A. Žaje 67m2, 2.kat; Ba-
2250€/m2.B-lokacija:JARUN 3-s stan, dalićeva 67m2, 1.kat, Zagorska 56m2.
80m2, novogradnja,1.red uz jezero, T.098/977-6601, TPH d.o.o.
VP.,kompletno opremljen,cijena TREŠNJEVKA blizina parka Stara Treš-
MARTINOVKA/ Zelinska luksizni 2s SREBRNJAK -Zeleni dol, 58m2 2s.
2 3 5 0 € / m 2 . T.098/321-093, njevka, 2s stan 58m2, 1./3.kat.
58m2, terasa, 5.kat, garaža, luksuz- T.01/3701-093, 091/4640-100,
091/365-3461 +garaža+vrt, povoljno prodajem.
naoprema, 160.000€; KNEŽIJA/Za- www.rivalitas.hr
KOLLER NOVI ZAGREB-KLARA, 61m2 darska 51m2, 2s, 6.kat, 2150€/m2. T.091/910-3926
PRISAVLJE -Veslačka 2-s stan, 50m2, 2
novogradnja, gruntovno upisan, ORBIT T.01/3704-386, TREŠNJEVKA Gajevo, 2-s 48m2 i 42m2,
balkona, 9.kat. T.098/988-2904, SREDIŠČE 2s stan, 57m2, 10. kat, ure-
80.000€.T.01/6152-037, www.orbit-nekretnine.hr suteren, et. plinsko, novije, vl.list povoljno.
01/4645-922, Ag.Metropolis đen. T.091/5606-925,01/6636-799,
095/895-0095, www.koller.hr T.098/967-1955
RADIĆEVA 2.5s stan 58m2, visoko pri- www.pea.hr
MEDVEŠČAK Bogišićeva 2.5s 76m2, zemlje sa parkingom. T.098/988-2904, SREDIŠĆE 2.5s, 69m2, X.kat, veća te-
2.kat, lift, 2100€/m2. 01/4645-922, Ag.Metropolis rasa, lijepi pogled u otkupu.
www.kukitrade.com, 01/4637-333, T.091/5606-925,01/6636-799,
091/463-7333 RAVNICE kvalitetan 6/8.kat, lift.
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- www.pea.hr
N.ZAGREB - Sopot, 2s stan, 43m2, pro- tropolis SREDNJACI 2s stan, 49m2, , VP, uknji-
dajem. T.091/505-4412 ženo, useljivo, prodaje vlasnik, 75.000€.
KOLLER TRNSKO 2-s, 37m2, 1/4, RAVNICE stan 50m2, 2/3 sobni, II. kat, TREŠNJEVKA kod Cibone, 44m2,
vis.priz., PVC, vrtić, škola, ambulanta, N.ZAGREB TROKUTI 2s stan 42.40m2, T.091/243-5847
et.pl.gr., 87.000€. T.01/4923-849 obnovljen. T.01/3701-093,
plac u krugu 150m, vl.1/1, cijena 1.kat, novogradnja, 1790€/m2. SREDNJACI 2s stan, 55m2, 2/4, balkon, 091/4640-200, www.rivalitas.hr
55.000€.T.01/6152-037, T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr RUDEŠ Zagrebačka 2s, 50m2, novograd- blizina škole, tramvaja i vrtića, 1400€/m2,
095/895-0095, www.koller.hr N.ZAGREB TROKUTI 3s stan 53.70m2, nja, balkon, papiri uredni. potrebna adaptacija. T.095/851-7789
T.098/967-1955 TREŠNJEVKA KUČERINA stan 52m2,
1.kat, novogradnja, 1790€/m2.
etažno grijanje,zatvorena lođa,položaj
KSAVER Tošovac 2s, 45m2, na lijepoj lo- T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr
SAMOBOR Dijanićeva ul.,ekskluzivni S-J,cijena 1700€/m2.T.098/9720-854,
kaciji, 2.kat, 90.000€. T.099/463-7333, NOVOGRADNJA -Črnomerec 2.5s stan 2s,3s i4s stanovi. T.01/3024-326, 098/9920-708
01/4637-333, www.kukitrade.com 60m2, 2.kat, garažno mjesto, cijena 098/1683-551,“Kožar Nekretnine
KVATRIĆ 2.5s, 70m2, prodajemo. 125.000€.www.kukitrade.com, d.o.o.” TREŠNJEVKA novi stanovi, blizina tram-
T.091/508-8315, 01/4645-922,Ag.Me- T.01/4637-333, 099/463-7333 vaja, 2s, 3s, odmah useljivi, vrhunska iz-
tropolis SAMOBOR novi 2-soban stan (pod- SREDNJACI 65m2, 2s, 953€/m2, vr- rada. T.095/532-4100, AGENCIJA DS
NOVOGRADNJA Gajnice-Kerestinečkih
rum+natkriveni parking),izvrsna loka- lo povoljno. T.01/3701-093, TREŠNJEVKA Ozaljska stan 1s 41m2.
žrtava, 2.5s namješten stan 64m2, sa vr-
KVATRIĆ -Makančeva, 2s,60m2, cija,vrhunkski standard gradnje. 091/4640-100, www.rivalitas.hr T.091/333-0808, TPH d.o.o.
tom i parkirnim mjestom, sniženo
visoko prizemlje, odmah useljivo, 117.500€. T.01/4637-333, T.091/494-8880
povoljno. T.01/2304-152, SREDNJACI Braće Domany 2.5s 66.6m2, TREŠNJEVKA- Rudeš Prenjska ulica
099/463-7333, www.kukitrade.com
095/2304-152, www.arting-doo.hr S A M O B O R S K A cesta 2s stan 54m2, 6.kat, loggia, lift, održavan, 108.700€. kvalitetni stanovi 3s-54m2, 2s-44m2,
NOVOGRADNJA Prečko/Jarnovićeva, 2etažni, 82.000€, parkirno mjesto u cije- www.kukitrade.com, T.01/4637-333, useljivo,uredna dokumentacija.
KVATRIĆ -Šulekova, 2-5 s kvalitetan, stanovi od 63m2, u prizemlju i katu, par- ni. T.091/910-3926 099/463-7333 T.098/202-210,098/332-522
70m2, prodajemo. T.098/988-2904, kirna mjesta, 2050€/m2. T.01/4637-333,
SAVICA 2s, komforan, 60m2, VII/9, lift, SREDNJACI -Hećimovićeva 57m2 dvo- TREŠNJEVKA Selska, dvoipolsobni stan
01/4645-922, Ag.Metropolis 099/4637-333, www.kukitrade.com
vl. list 1/1, useljiv, 1800€/m2. soban lijep stan s 2 loggie na 4 66m2, 1950€/m2. T.091/542-7351
KVATRIĆ šulekova 2.5s 2.kat, 78m2, 2 OZALJSKA 2-s 51m2, 14.kat, balkon, T.095/532-4100, AGENCIJA DS katu.102.500€. www.kukitrade.com,
centralno toplana, vl.list. T.098/194-7519 T.01/4637-333, 099/463-7333 TREŠNJEVKA Stubička i Petračićeva, 2s
balkona. T.098/988-2904, 01/4645-922, SESVETE Brestje, 49m2, 2.kat, balkon, stanovi, novogradnja, povoljno.
Ag.Metropolis novo, useljivo 08./2008.god. STENJEVEC novi 2s stan, 50m2, 1. T.091/910-3926
LANIŠTE , k o m f o r a n 2 s s t a n , 2 . k a t , T.098/194-7519 i2.kat, lođa, spremište pakr. mjesto. TREŠNJEVKA Tratinska 2s novoadaptiran
64,48m2 s garažom 18,66m2.Bukov SESVETE - L u k a , 2 s s t a n , 6 2 m 2 , T.01/6636-799, 091/560-6925, stan 60m2, 2.kat, u odličnom stanju na
parket,kvalitetna keramika i sanitarije,gri- 5.kat+lift, balkon. T.098/988-2904, www.pea.hr odličnoj lokaciji. www.kukitrade.com,
janje toplana,sve odvojeno. Mogućnost 01/4645-922, Ag.Metropolis 01/4637-333, 091/463-7333
kupnje garaže.Cijena garaže:17.727€.Ci- SESVETE novi stan 52m2. STROGI Centar, dvosobni stan, potpuno
jena stana:115.200€.Trezorinvest d.o.o. PEŠĆENICA/BORONGAJSKA cesta adaptiran, prodajem. T.098/228-198 TRG SJEĆANJSKIH ŽRTAVA-stan
T.091/518-5067, 095/849-1209
T.099/2104366 55m2,2.5s,izuzetno funkcionalan, 45m2,pogodan za studente,blizina
2/4.kat,uređen(klima,centraln,1300€/ SESVETE Selčina, 56m2, 3.kat. STUDENTSKI GRAD 2s komforni, mo- okretišta tramvaja Črnomerec.
LANIŠTE 47.5m2, novija gradnja, 2s, 3./4 m2; VRBIK/ČAZMANSKA T.091/518-5067 mentalno neuseljiv stan, povoljno proda- T.049/223-801,098/251-318
kat, kompletno namješten, vl.list. 77m2,3s,komforan,1.kat+lift,luxuzno SNIŽENO! MEDVEŠĆAK/ERODDYEVA 2s jem. T.01/4923-219
T.091/163-0150 novouređen,povoljno;TRNJE/A.KOLO- TRNSKO 2s, 28m2, 4.kat, prodajem ili
61m2, visoko prizemlje, održavan stan, SVETA Klara Lukoranska ul., 55m2, 1.kat,
LANIŠTE 52m2, povoljno, novogradnja, DVOR 56m2,2.5s,1/4.kat(98.g),pred- odlična lokacija, 122.000€. mijenjam za manji, cijena po dogovoru. T.
novogradnja, cijena 1250€/m2.
prodajem. T.098/926-7904 ivno uređen,izuzetan položaj,atrakti- T.01/4637-333, 098/233-204, www.ku- 091/572-1056
T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr
v a n i f u n k c i o n a l a n ; kitrade.com TRNSKO 2s stan 48m2, 4.kat, bez lifta,
SIGEČICA/HVARSKA 57m2,3/11. SVETICE 2.5s 63m2 novi stan, povoljno renoviran, 72.000€, prodajem, moguć-
SNIŽENO-OBOJ Obojski Gaj, 43m2, dvo- prodajem. T.091/584-1513
kat,lift,izuzetan položaj,zelenilo, nost kupnje susjednog stana i spajanje u
sobni stan u potkrovlju, dvoetažni. Odlič-
mir,povoljno.ORBIT T.01/3704-386, SVETICE 2s 61m2, uređen. jedan. T.091/559-3091
na pozicija, pogled na Maksimir i grad,
www.orbit-nekretnine.hr T.098/977-6601, TPH d.o.o.
102.000€. T.01/4637-333, TRNJE Cvjetno naselje 2-s stan 49m2,
099/4637-333, www.kukitrade.com SVETICE 2s-63m2, Siget 56m2, Žajina 1.kat. T.091/5606-925,01/6636-799,
MAKSIMIR/BUKOVAC 60m2,2s,pri- POLJANICE 60m2 2s, 1. kat, useljiv, hit- SNJIŽENO! ŽUTI Brijeg/Kunovečka 56m2, 65m2. T.091/3330-808 www.pea.hr
zemlje,04.g,terasa,parking,mirni dio no prodajem. T.091/518-5067, dvoetažni, 2.kat, balkon, 78.000€. ŠPANSKO -2s, 54,68m2, 6/9.kat, novi, V.GORICA CENTAR atraktivan novi 2s stan
naselj a;ČRNOMEREC/BIJELNIK 095/849-1209 T.01/463-7333, 099/463-7333, balkon, parkirno mjesto u garaži. 62.24m2 sa spremištem i parkirnim mje-
74m2-komforan 3s,terasa,1.kat POLJANICE 60m2 2s, useljiv, hitno pro- www.kukitrade.com T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- stom, 1800€/m2. T.098/205-462,
,09.g,1650€/m2,predivan, VINOGRA- dajem. T.091/518-5067, 095/849-1209 tropolis www.vg-nekretnine.hr
DI 75m2,3s,exluzivno novouređen i S O P O T 2s, 55m2, uređen, cijena
PREČKO 2s 55m2, 7/9.kat/lift, obnov- 1500€/m2. T.099/691-7059 TOMISLAVOV trg,Šenoina ulica, 2 kvali- V.GORICA novogradnja 2s stan 43m2;
opremljen.ORBIT T.01/3704-386,
ljen, lođa, klima, toplana, šupa, tetna stana, 54m2 i 57m2 u istom objek- 51m2; 55m2, povoljno. T.098/205-462,
www.orbit-nekretnine.hr
87.000€. T.098/411-671, SOPOT kvalitetan 2s 52m2, na 3. katu s tu na odličnoj lokaciji prodajemo. Ag. DOF www.vg-nekretnine.hr
www.biliskov.com liftom. T.098/988-2904, 01/4645-922, d.o.o. T.099/508-2233 V.GORICA Svačićeva 2s, 53.54m2, 1.kat,
Ag.Metropolis TRAVNO 2s, 65.5m2, 11.kat, u otkupu. uknjiženje u tijeku, sa garažom 16.29m2,
PREČKO 2s 56,50m2, treći kat, papiri 1/1, SREDIŠČE 2.5s stan, 62m2, 8. kat. T.01/6636-799, 091/5606-925, 1400€/m2. T.098/229-607,
etažno plinsko prodajem. T.091/5606-925,01/6636-799, www.pea.hr www.vg-nekretnine.hr
MALEŠNICA 2-s,49m2 1.kat novija T.091/791-0417 www.pea.hr TREŠNJEVKA 60m2, balkon, klima, vl. V.GORICA ZAGREBAČKA ul. 64.50m2,
zgrada 75.000€.Solum nekretnine
T.01/3358 484, 091/313-2213 PREČKO Jarnovićeva 2s, 58m2, 4.kat, lift, SREDNJACI 2,5s 66m2, garaža, povoljno list, garaža, etažno grijanje, 3. kat. 4.kat, 1230€/m2. T.098/602-123,
centralno toplana, vl.list. T.098/967-1955 prodajem. T.098/412-517 T.091/5773-684 www.vg-nekretnine.hr

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 25

VELIKA Gorica (Podbrežnica), 2s, 53.5m2, ČREŠNJEVEC novogradnja, 3s 85,26m2 u KENNEDYEV trg- 3s komforan
3/4.kat, bez lifta, vl.list 1/1, 2 balkona, visokom prizemlju sa terasom, parkirališ- stan,namješten,60m2,3.kat,garažno
šupa. T.091/910-3926 nim mjestom, vrtom.Uporabna dozvola, mjesto, 3.000€/m2,samo ozbiljne
VELIKA GORICA -Zagrebačka, novi 2s vl.list.Vrhunska oprema. Cijena: 157.500€. ponude. T.092/250-0445
stan prodajemo. T.098/988-2904, Trezorinvest d.o.o. T.099/2202-825
01/4645-922, Ag.Metropolis B A B U K I Ć E V A 63m2, Vrbik 79m2, ČRNOMEREC -Centar, etažno vlasni-
Ozaljska 111m2, Laščina 175m2, Ju- štvo stambenog prostora NKP 103m2,
VINOGRADSKA 2s stan 60m2 + garaža,
za urediti, prodajem. T.098/977-6601, rjevska 166m2 i ostale, prodajemo. 1150€/m2. T.098/353-717
TPH d.o.o. T.091/2338-512, www.ndnekretnine.hr
KLARA 3-sobni stanovi, useljenje
VIŠE stanova, apartmana i kuća prodaje- ZAPREŠIĆ u stambenoj zgradi: gar- 10/09, 1490€/m2. T.01/6131-556,
BUDAKOVA 70m2, 8/8.kat, kosi krov,
mo na ugodan kredit do 40 g. bez jamaca. sonijera 28m2,2s 47m2, 3s 55m2. 091/2047-253, www.legis.hr
stan je smješten u smjeru s-j, velika
Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672 T.091/5149-210,01/3460-222 ČRNOMEREC Domobranska 3-s
sjeverna loggia je zatvorena,lijep pogled
VODNIKOVA dvosobni stan 56m2, pri- na Sljeme. T.091/542-7351 74m2 stan u odličnom stanju,povolj- KLINOVEC naselje zatvorenog tipa izme-
zemlje, prodajem. T.098/988-2904, ZAPRUĐE 59km2, prizemlje, namješten no.Solum nekretnine.T.01/3358-484, đu Gračana i Markuševca,u urbanoj vili,
01/4645-922, Ag.Metropolis BUKOVAC noviji trosoban, 92m2, na 091/313-2213
kompletno, prodajem. T.091/163-0150 trosobni stan s garažom,parkirnim mje-
1.katu, balkon, parking, prekrasan pogled
VOLOVČICA 2.5s 57m2,3.kat-lift, sve ZAPRUĐE dvosobni stan 56m2, dijelo- na grad. www.kukitrade.com stom i vrtom, prodajem.T.098/988-2904,
blizu.Fakulteti: veter.,ekon.,grafički, D U G O Selo,3s,65,38m2, 1.kat nove 01/4645-922, Ag.Metropolis
mično adaptiran, namješten, klima, po- T.01/4637-333, 098/233-204
šumarski,javni prijevoz 5min. zgrade.Prostor za kvalitetan život.Protu
voljno prodajem, 1250€/m2.
T.099/191-8403 BUKOVAC -Remete stan na atraktivnoj provalna vrata,prvoklasna oprema,Vies-
T.01/3893-146
lokaciji,u maloj urbanoj vili-penthouse: smannvideo nadzor ulaza.Cijena
VOLTINO 2s,51m2,3. kat,sastoji se od 2 park.mjesta:3900€,cijena 78.456€. Tre-
ulaza,2 sobe,kuhinje,kupaone,toaleta i ZAPRUĐE N.Zagreb, stan-54m2, 56,86m2-2sobe+DB+balkon-parking
2s,useljiv, 4 kat, lift, centralno grijanje-t mjesto.Blizina vrtića,škole,aut.st zorinvest d.o.o. T.099/2104-366
ostave.Spremište u podrumu.Mirno okru-
ženje u blizini svih sadržaja.Cije oplana. Blizina tramvaja, škole, vrtića i anice.Super povoljno.T.091/218-1023, DUGO Selo, Zagrebačka, kat, potkrovlje,
trž nice.Cijena 1300€/m2. 091/218-1017 poslovni prostor, garaža, sve komunalije, KOLLER CENTAR, Berislavićeva, 3-s,
na75.000€.Trezorinvest d.o.o. 72m2, v.prizemlje, uređen, vl.1/1,
T.099/2202-825 T.098/992-9073 320.000€. T.091/507-6247
pogodan za poslovni prostor,
CENTAR, 3s stan 80m2, prodajem, adap- FOLNEGOVIĆEVO Cilićeva, 3/3.kat, 64m2, 165.000€.T.01/6152-037,
VOLTINO Golikova 54m2, 11/14.kat, bal- ZELENI Dol 2s kvalitetan, 2.kat, s 2 bal- tiran. T.098/326-246 bez lifta, 3-sobni. T.091/910-3926 095/895-0095, www.koller.hr
kon, centralno toplana, uređen, vl.list. kona, prodajem. T.098/988-2904,
T.098/194-7519 01/4645-922, Ag.Metropolis CENTAR 3s, 73.5m2, etažno vl., 1.kat, GRAČANI 3s penhaus s galerijom
pogodno za ured, 1950€m2. 119m2,parkirno mjesto, namješten, pro-
VOLTINO ul. Voltino, 2-s 42m2, 2.kat, ZVONIMIROVA stan 37m2, prizemlje s T.091/251-4103 dajem. T.091/508-8315, 01/4645-922,
et.plinsko, vl.list. T.098/967-1955 dvorišne strane, vl.list, renoviran, Ag.Metropolis
VRAPČE stan 54m2, 2.kat, 2s, balkon, 60.000€. T.098/602-123, CENTAR 60-120m2 stan, prodajem.
mirna ulica, 72.000€, hitno prodajem. www.vg-nekretnine.hr T.091/251-4103 GRAČANI 90m2, 1.kat, terasa, garaža,
T.091/910-3926, DS NEKRETNINE namještaj, novo, 220.000€.
KOLLER SLOBOŠTINA, NOVOGRAD-
VRBANI prekrasan 2-s novije gradnje 04 3 - 3,5 sobni T.01/4637-333, 099/4637-333,
www.kukitrade.com NJA,3-s, 63m2,GRATIS PARKING,
44m2 u visokom prizemlju,sa 3/3.kat, klima, jacuzi, etažno plinsko,
spremištem..Grijanje plinsko etažno,kli- AG.GAZDAR: MARKUŠEVEC 3s dvoe- GRAČANI atraktivan novi 3s u prizmlju s cijena 1700€/m2. T.01/6152-037,
ma.U cijeni stana kompletan namještaj. tažni 78,33m2 (90m2 u naravi), u stam- velikom terasom, garažom, radnom so- 095/902-4775, www.koller.hr
Parking ispred zgrade,84.000€.Trezo- benoj zgradi iz 2002.g.,1PM,pogled, 300m bom od 25m2. T.098/988-2904,
rinvest d.o.o.,T.099/210-4366 do BUS-a,105.000€ (765.000kn). CENTAR -Bužanova, 80.60m2, 3.5s, 01/4645-922, Ag.Metropolis
www.gazdar.hr T.01/4637-284, KSAVERSKO naselje 3s stan, sa vrtom i
1.kat, 1500€/m2. T.01/3701-093, garažom. T.098/988-2904,
ZAGREB -Vugrovec,2,5-soban komfo- 099/4637-284 GRAČANI -Klinovec, u naselju zatvorenog
091/4640-100, www.rivalitas.hr 01/4645-922, Ag. Metropolis
ran stan,65m2,useljiv,u zgradi,P+3 tipa nudimo 3s stan s garažom, terasom i
AG.SUNNDAY CENTAR - Vodnikova 3s vrtom.Mogućnost kreditiranja i najma u
balkona,parkiralište+dio zemljišta.Bus KUSTOŠIJA novi trosobni stan u potkrov-
70m2, 3/5/lift, parking,uređen,vlasnički CENTAR Ilica, u blizini trga, 3s stan, svrhu kupnje. T.098/988-2904
3 min.hoda do ZET-a,1150€/m2.Mo- lju stambene zgrade, 94m2, garaža, ve-
list,zgrada stara 40g.,180.000€ nije fiks- 98m2, 2.kat, neiskorišteni tavan,
guća zamjena za veći stan,uz moju GRADA Mainza 70m2, Sigečica blizina lika terasa. T.01/4637-333,
no. T.091/420-5732, 01/3634-310, 200.000€. T.091/507-6247
nadoplatu.Direktno od vlasnika. Radničke 95m2. T.098/977-6601, TPH 091/4637-333, www.kukitrade.com
098/463-014, www.sunnyday.hr
T.098/799-220, CENTAR KVALITETAN građanski stan od d.o.o. K V A T R I Ć 3s, 4.kat, lift, prodajemo.
e-mail:dubrava@gmx.net AKCIJA! Petrinjska pokraj Boškovićeve 124m2 s parkirnim mjestom u dvorištu. HATZOVA atraktivan stan od 150m23, T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me-
3,5-s stan,110m2,v.stropova T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- 2.kat, za urediti. T.098/988-2904, tropolis
ZAGREB ZVONIMIROVA ul. 36.60m2, pri- tropolis
3,25m,renoviran,plinsko gr.,klima, 01/4645-922, Ag.Metropolis
zemlje s dvorišne strane, 60.000€.
CATV,tel.,internet,3.kat (lift) vl.list. OD- CENTAR-OPATOVINA u novouređenoj HOTO vile 3s,83m2 s terasom 6m2 na
T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr
MAH USELJIVO.CIJENA: PO DOGOVORU. zgradi, kvalitetan 3s stan na 1. katu od 1.katu. Grijanje plinsko etažno,protupro-
ZAPREŠIĆ , autobusni terminal, 2s stan, T.01/4816-231, 098/209-478 80m2 , s terasom i lođom prodajemo. valna vrata,hrastov parket,stolarija
53m2, 2kat, etažno plinsko, protuproval- ekodrvo,el.podizači roleta,satelitska. Ci-
na vrata, klima, jacuzzi, blizina trgovine, AKCIJA ZAPREŠIĆ 3s stan, novogradnja, CENTAR Sm ičiklasova, 3s 110m 2,
2/4.kat, etažno plinsko, 2 balkona, lift, jena 116.914€ Trezorinvest d.o.o.
vrtića, škole, autobusa, prodajem. suteren, terasa, 55m2, povoljno prodajem. KVATRIĆ 63m2, Vrbik 79m2, Laščina
vlasnički čisto. T.098/194-7519 T.099/2202-825
T.099/411-1444 T.091/559-3091 175m2-penthouse i ostale,prodajemo.
CENTAR stambeno-poslovna zona,3s ILICA-centar Kustošije,1. kat,novoure- T.091/2338-512, www.ndnekretnine.hr
ZAPREŠIĆ centar, 2s 42m2, 1.kat, etaž- ATRAKTIVAN 3.5s 100m2, u neposred-
no plinsko, uknjižen. T.091/444-2323 76m2,za stan ili ured, vrhunska oprema, đen, 88m2,etažno plinsko
no blizini Trga žrtava, 3.kat, lift.
novo.T.098/187-4216 grijanje,garaža+1 parkirno mjesto u KVATRIĆ blizina , 3s, 78.5m2, 4.kat, lift,
ZAPREŠIĆ centar, novo, 2s 52m2, 1. kat, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
dvorištu.T.098/282-815 loggia, parkirno mjesto. T.098/988-2904,
loggia, etažno plinsko, vlasnički list. tropolis CENTAR strogi, blizina trga 73m2, 1.kat,
01/4645-922, Ag.Metropolis
T.098/194-7519 ATRAKTIVAN 3.5s stan 91m2, na Novoj mog. posl. prostora. T.098/194-7519 ILICA Vinogradska novouređen na 3.katu,
105m2, balkon, parking. T.01/4637-333, KVATRIĆ u blizini, atraktivan 3s stan,
ZAPREŠIĆ centar 2s, 52.4m2, prizemlje, Vesi, 1.kat. T.091/508-8315, CENTAR -Šenoina, vrhunski adaptiran 099/463-7333, www.kukitrade.com 75m2, etažno vlasništvo, cijena
garaže 19m2(nije uvjet). T.098/987-1610 01/4645-922, Ag.Metropolis prostor u v.p, 84m2, balkon, parking, 2350€/m2. T.091/593-5681
ATRAKTIVAN 3s stan od 80m2, 13/24. idealno za poslovni prostor,ali i za stan. ILICA Vrapče više slobodnih 1.5s, 3s i 4s
stanova,po povoljnim cijenama, uskoro LANIŠTE stan 3s, 68,71 m2. Može i par-
kat, na Prisavlju, sa 2 natkrivena balkona, T.01/463-7333, 098/233-204,
useljivo. T.091/559-3091 kirno garaŽno mjesto 12,57m2. Zvati
orijentacija istok i jug. T.098/988-2904, www.kukitrade.com
pon-pet, 07-15h, T.049/342-439
ZAPREŠIĆ-TERMINAL 2-sob.,47m2 01/4645-922, Ag.Metropolis J A R U N 3s 69m2, i 3.5s 92m2.
u odličnom stanju 65.000€. CENTAR Vodnikova 70m2, 3.kat, lift, loža, T.098/977-6601 LAŠČINSKA 3s, novogradnja, stanovi od
ATRAKTIVAN dvoetažni Britanac 88m2, park. mjesto, vl. list, lijepo uređen. 66m2-142m2, vrhunska oprema, vlas-
Solum nekretnine T.01/3358-484, JARUN 3s-stan tramvaj, vrtić škola,
terasa, veliki vrt. T.098/988-2904, T.098/912-0316 nički čisto. T.098/967-1955
091/3132-213 1.kat, 73m2. T.095/852-1302 zvati
01/4645-922, Ag.Metropolis
CRVENI križ(Zvonimir centar-z2) još sa- 11-21 sat MAKSIMIR 80m2, IV.kat, loggia.
ZAPREŠIĆ Terminal 49m2, 2s, 1.kat, PVC ATRAKTIVAN novi 3s stan u Mlinovima sa mo jedan stan, novo 57m2, novo, 1.kat, T.098/988-29043, 01/4645-922, Ag.Me-
terasom i garažom. T.098/988-2904, JURKOVIĆEVA ekskluzivan 3s stan sa
stolarija, centralno, v.list. T.098/967-1955 lođa, garaža, cijena 136.180€. velikom garažom, parkirnim mjestom i tropolis
01/4645-922, Ag.Metropolis T.01/4637-333, 099/4637-333,
ZAPRUĐE 2-s 54m2, 4.kat. vrtom. T.098/988-2904, 01/4645-922, MAKSIMIR Jordanovac novi 3s, terasa,
T.01/6636-799, 091/560-6925, www.kukitrade.com Ag.Metropolis garaža, parking. T.098/988-2904,
AVENIJA Dubrava (Sitnice), 3-sobni
www.pea.hr stan povoljno. T.098/229-750 CVJETNO naselje/Prisavlje, 3s, 80m2, KAJZERICA III Južna obala, 97,7m2, novi 01/4645-922, Ag.Metropolis
13.kat, veliki balkon, prekrasan pogled, troipolsobni, odličan raspored, velika te- MALEŠNICA 3-s stan 62m2, 2.kat, lođa,
ZAPRUĐE 2s stan, 47,55m2, 1. kat, BAUEROVA 3s, IV.k.,lift, svi priključci, stan za urediti,150.000€. T.01/4637-333, rasa, garažno mjesto, 165.000€. pogled na park,kvalitetna
uređen. T.091/5606-925,01/6636-799, žurno i povoljno prodajem. 099/4637-333, www.kukitrade.com T.01/4637-333, 099/4637-333, gradnja(Tehnika), 1490€/m2.
www.pea.hr T.091/901-6409
ČERININA ulica, novi 2etažni stan, 84m2, www.kukitrade.com T.098/475-740
ZAPRUĐE 2s stan, u blizini jezera, 54m2, BJENIK novogradnja, urbana vila, 68m2, dvije lođe, lift, parking, na odličnoj loka- KNEŽIJA 69m2, 3./4. kat, 3,5-s, vl. list,
MARTIĆEVA 46, 3s 74m2, 3.kat, bez
u zgradi s liftom, prodajem za 83.700€. 81m2, 88m2, sa dva parkinga gratis. ciji, prodajemo. Ag. DOF d.o.o. balkon, centralno toplana. T.098/194
lifta, cijena 165.000€. T.098/278-799
DOF d.o.o. T.099/5082-233 T.091/333-0808, TPH d.o.o. T.099/508-2233 -7519

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
26 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

PLANINSKA Svetice, u prizemlju nove SNIŽENO MEDVEŠČAK -JURKOVIĆEVA


uglovne zgrade 4 poslovna prostora u odličan 3.5s stan u prizemlju 108m2, sa
roh-bau, prodajemo. T.098/988-2904, zimskim vrtom, lokacija vrhunska,
01/4645-922, Ag.Metropolis 380.000€. T.01/4637-333,
099/463-7333, www.kukitrade.com
SOPOT komforan 3s stan,60m2,u blizine
MAKSIMIR/JORDANOVAC Avenue Molla.Kompletno renoviran prije VRBIK 87m2, 3s, 2.kat, 1.410€/m2.
86m2,3.5s,svijetao-prozračan 3g.,kuhinja i ugradbeni ormari Eduro u ci- T.01/3701-093, 091/4640-100,
PREČKO 3s 76m2(1470€/m2), Ma-
stan,5/8.kat,lift,velika loggia,predivan jeni, cijena 110.000€.Trezorinvest d.o.o. www.rivalitas.hr
lešnica 4s 90m2, Stenjevec 84m2
pogled,generalno luxuzno novoure- T.099/220-2825
(1300€/m2). “IVAKRUN”
đen;BLAŽEKOVA 91m2,4s,2.kat,bal-
T.01/3730-007, 01/3730-008, SREBRNJAK - 2 s t a n a , 3 s - 9 0 m 2 , ZAGREBAČKA 3-s, 67m2, loggia+balkon,
kon,predivan šarmantan
www.ivakrun.hr 2s-65m2,donji dio kuće,vrt, može 2.kat, bez lifta, 91.000€. T.091/910-3926
stan;RENDIĆEVA85m2,4.kat,2/3.kat,kl
asičan građanski stana,sa odvojeno. T.095/998-1339 ZAGREB DRŽIĆEVA 3s stan 65m2, 2.kat,
hallom;LIVADIĆEVA 4.5s,94m2,u do- PREČKO Štefanićeva, povoljno, jedno-
renoviran u otkupu, povoljno.
broj građanskoj zgradi. ORBIT soban stan 40m2, 2. kat, lift, lođa. SREDIŠČE 3 s s t a n , 8 0 m 2 , 9 . k a t . TRG Maršala Tita 125m2, Kozajk 96m2,za T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr
T.01/3704-386, T.01/4637-333, 091/4637-333 T.091/5606-925,01/6636-799, ured, stan ili ordinaciju prodajem.
www.orbit-nekretnine.hr www.kukitrade.com www.pea.hr T.098/977-6601
PREČKO Štefanićeva, svjetao, komforan SREDIŠĆE 3,5s, cca 100m2, komforan, TRNSKO 3s stan, 51m2, 4/4, bez lifta,
04 4 i više sobni
trosobni stan 81m2, 1.kat, loggia, pogled vrlo kvalitetan, 3 lođe, lijep pogled, pro- namješten, toplana centralno, 80.000€. AG.GAZDAR: REMETE 4s 97,35m2, no-
na zelenilo. T.01/4637-333, dajemo ili mijenjamo za manji 2,5s. T.091/910-3926 vogradnja, prizemlje,balkon i terasa,
099/4637-333, www.kukitrade.com T.091/764-1431
TRNJE -Martinovka 3s stan sa terasom, GRATIS garaža, spremište i 100m2 vrta,
SREDIŠĆE vrlo kvalitetan 3s stan, 89m2, 103m2, I.kat i garaža 23m2. 180.000€ (1.320.000 kn). www.gazdar.hr
6.kat, lift, garaža. T.091/508-8315, T.01/6170-260, 091/594-7706 T.01/4637-284, 099/463-7284
01/4645-922, Ag.Metropolis
AG.GAZDAR: ŠESTINE-GRAMAČA 5s,
SREDNJACI komforan 3s, 62m2 u nebo- 135m2, novi, lift, 2 park.mjesta, balkon,
deru. U cijeni spremište. Dobar raspored terase, alu stolarija, 310.000€
prostorija i iskoristivost prostora. Cijena (2.260.000kn). www.gazdar.hr
82.000€ Trezorinvest d.o.o. T.01/4637-284, 099/4637-284
MAKSIMIR-BUKOVAC-NOVOGRADNJA T.099/2202-825
Moderan trosobni,dvoetažni 75m2 net- STAN 3 sobni, noviji,u prizemlju , 88m2 AKCIJA ZAPREŠIĆ krasan 4s stan,
to (uk.88m2),2 terase,dekorativni ka- V.GORICA -60m2, 3s, obnovljen, 114m2, 3.kat (galerija gratis), 1200€/m2,
sa terasom i parkirnim mjestom, pogodan
men, kval.gradnja,garaža+parking PUGNA d.o.o., Zagreb vlasništvo uredno. T.01/3701-093, prodajem. T.091/559-3091
za uredski prostor. T.091/508-8315,
mjesto. Cijena povoljna.Oprema gratis. REMETE -Kameniti stol 19,stanovi 091/4640-100, www.rivalitas.hr
01/4645-922, Ag.Metropolis AKCIJSKA ponuda 2100€/m2,
T.091/546-7309 50m2,100m2 sa vrtom,penthaus
2.kat,134m2-4s, pripadajuća par- STENJEVEC S. Košutić, 3s 81m2, 3.kat, novogradanja- Dedići, 122m2, 123m2,
V.GORICA CENTAR atraktivan novi 3s stan 90m2, komforni 4s, kvalitetna
kirna mjesta, upor.dozvola,vl.list,use- lift, centralno, vl. list. T.098/967-1955
86.92m2 sa spremištem i parkirnim mje- gradnja.www.kukitrade.com.
ljivo odmah, mogućnost najma s STUDENTSKI Grad, 3,5s 80m2, prizemlje, stom, 1800€/m2. T.098/205-462,
pravom kupnje. www.pugna.hr, T.01/4637-333, 099/463-7333
vrt. T.098/988-2904, 01/4645-922, www.vg-nekretnine.hr
T.091/2923-456, 01/6040-910 Ag.Metropolis ATRAKTIVAN 6s, 159m2, Jordanovac,
V.GORICA KOLAREVA 3s stan 69.46m2, garaža, 1.kat, 2x terasa, parkirno mjesto.
SV.KLARA LUKORANSKA ul. 3s stan 2.kat, 1300€/m2. T.098/205-462,
RAVNICE , l i j e p i i u r e đ e n 3 s , 2 . k a t , 82.25m2, novogradnja, 2.kat, vl.list, po- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
69,46m2 u novijoj gradnji,s pripadajućim www.vg-nekretnine.hr tropolis
voljno; 55.18m2; 82.25m2; 108.48m2.
MALEŠNICA /A.T.MIMARE prilika parkirnim mjestom,spremištem.U cijenu V.GORICA novogradnja 3s stanovi 59m2;
T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr ATRAKTIVAN novi 4s od 110m2 u Gra-
106m2,3s,1/5.kat,terasa-20m2, stana uključena kuhinja i ugradbeni or- 63m2; 66m2. T.098/205-462,
130.000€+garađa,19.000€;TREŠ- SVETA Klara Lukoranska ul., 76m2, no- čanima, velika terasa, garaža i parkirno
mari.Cijena 190.000€.Trezorinvest www.vg-nekretnine.hr
NJEVKA/REMIZA/Đakovačka,3s, vogradnja, prizemlje i 2.kat, cijena mjestom. T.091/508-8315, 01/4645-922,
d.o.o.T.099/2106-366
74m2,2/4.kat,terasa,dvorište,cen- 1100€/m2. T.098/229-607, V.GORICA Slavka Kolara, 79.14m2, 1.kat, Ag.Metropolis
tralno grijanje,1560€/m2;blizina Za- RAVNICE -blizina teniskog centra stan www.vg-nekretnine.hr 1300€/m2. T.098/229-607,
BIJENIK u novoj urbanoj vili,izuzetan
gorske 68m2+30m2 vlastiti vrt u na- 60m2,prodajem uz manju adaptaciju. SVETI DUH trosobni stan 68,80m2,u pri- www.vg-nekretnine.hr
atraktivan 4s u prizemlju 160m2,s veli-
ravi 30m3+garaža-12m2,VP,u T.098/976-9126 zemlju s terasom od 31m2+spremište i V.GORICA Svačićeva ulica, 53.54m2, kom terasom od 30m2,loggiom 8m2,ga-
mirnoj,sljepoj ulici,novija garaža.Cijena snižena sa 158.000€ na 1.kat, sa garažom 16.29m2, cijena ražom i parkirnim mjestom.
zgrada(1997.g.). ORBIT S A M O B O R novogradnja 80m2, 148.000€. www.kukitrade.com, 1400€/m2. T.098/229-607 T.098/988-2904,01/4645-922, Ag.Me-
T.01/3704-386, 1490€/m2. T.091/578-2763, T.01/4637-333, 099/463-7333 tropolis
www.orbit-nekretnine.hr 098/220-650 V.GORICA Zagrebačka 3s, 64,50m2,
ŠALATA - Jurkovićeva ekskluzivan 3s 4.kat, vl.list, 1250€/m2. T.098/229-607, BROZOVA kod Cibone, 4-s super kom-
SAVICA komforan 3s,82.90m2, 8.kat. stan,94m2, u prizemlju sa vrtom od 20m2 www.vg-nekretnine.hr forni stan, novi, 3.kat, sa liftom, hitno
MARTIĆEVA uređen i prostran 3-s stan Stan je renoviran 2000.g.,(stolarija,kera- i zimskim vrtom od 30m2. useljiv. T.095/532-4100, AGENCIJA DS
74,63m2,na 3.katu održavane zgrade, T098/988-2904,01/4645-922, Ag. Me- VELIKA Gorica (Podbrežnica), 77m2, 3s,
mika,parket).Kuhinja,ugradbeni ormari i vl.list. T.091/910-3926 CENTAR Domagojeva , 117m2, III.k., lift,
blizina Kvaternikovog trga,plinsko etažno, namještaj u spavaonici u cijeni stana.Ci- tropolis
cijena 160.000€,u cijeni kuhinja,spremi- 2 lođe, odličan raspored, cijena 275.000€.
jena 145.000€. Trezorinvest d.o.o. ŠPANSKO , novogradnja, 3s, 86,96m2 na VELIKA GORICA -Zagrebačka, novi 3s
šte.Trezorinvest d.o.o.T.099/220-2825 T.01/4637-333, 099/4637-333,
T.098/2104-366 3.katu s panoramskim pogledom. Eksklu- stan prodajemo. T.098/988-2904,
www.kukitrade.com
zivna oprema. Cijena 176.000€. Trezo- 01/4645-922, Ag.Metropolis
SESVETE Kašinska 3s, 67m2, prizemlje,
N.ZAGREB -Blato-Karlovačka c.119c, rinvest d.o.o. T.099/2100-745 C E N T A R kneza Mislava, 127m2,
novogradnja, useljivo odmah. VINOGRADSKA ulica, kvalitetan 3s stan
novogradnja, zgrada sa 6 stanova: 3s I.k.,etažno, vlasništvo, 2.300m2/€, po-
T.098/967-1955 100m2, 1kat, s velikom terasom, odličan
57.5m2 i 73m2, etažirano i odmah godno za ordinaciju. T.091/5935-681
raspored, prodajemo. Ag. DOF d.o.o.
useljivo.T.098/359-874, S E S V E T E stan u maloj urbanoj T.099/508-2233
098/953-8002, 01/4675-006, vili-penthouse, mirna, atrktivna loka- CENTAR -Primorska 116m2,spremište
www.tavene.hr, saznaj više: 566363 cija 72m2,3-sobni+DB+parking mje- VIŠE stanova, apartmana i kuća prodaje- u podrumu 3m2,2/3kat,,stan za
sto, jako povoljno.T.091/218-1023, mo na ugodan kredit do 40 g. bez jamaca. uredit,zgrada etažirana i obnovljena.
NAZOROVA 3.5s stan, 105m2, vrlo kva- 091/218-1017 Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672 T.01/4637-333,099/4637-333,www.k
ŠPANSKO - 6 3 . 1 6 m 2 , 3 s , 1 . k a t , ukitrade.com
litetan, novo uređen, 2.kat, parkirno mje- 1314€/m2. T.01/3701-093, VRAPČE atraktivna lokacija,u elitnoj
sto. T.098/988-2904, 01/4645-922, SESVETE vrhunsko uređen novi stan, 091/4640-100, www.rivalitas.hr zgardi (3 stana) 124m2,3-sobni,3-WC, CENTAR strogi, eksluzivan višesoban
Ag.Metropolis 84m2, mir, sve na 5min, 1550€/m2.
2-kupaonice,odličan pogled, stan, od 198m2, 2 parkirna mjesta.
T.098/932-1559
Š P A N S K O nasuprot Mercatora, 2-terase+2parking mjesta, jako po- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
NOVOGRADNJA ! Sveti Duh -Podvinje, SLOBOŠTINA 3,5s stan , 3 spavače sobe, voljno.T.091/218-1014,
78,6m2+13m2 garaže, balkon, lođa, tropolis
stanovi od 54m2-105m2 po cijeni od 83m2, vl. list, 5.kat, lift, šupa prodajem. 091/218-1017
1700€/m2-2000€/m2.www.kukitrade. 1.kat/lift, nova kuhinja, izuzetno
T.01/6640-761, 091/905-5200 CENTAR strogi-Zeleni val, 4/4, bez lifta,
com, 01/4637-333, 099/4637-333 povoljno. T.098/288-501
SLOBOŠTINA 3,5s stan , 3 spavaće sobe, 70m2, sjever-jug, prodajem, mijenjam za
VRBANI 3-soban stan(izvorno manji ili kuću. T.099/484-8484
83m2, vl. list, 5.kat, 1550€/m2 prodajem. 2-s)64,81m2,3.kat novije zgrade.Održa-
TREŠNJEVKA -LJUBLJANICA 60m2 sa
NOVOGRADNJA Putine/Stenjevec pri- T.01/6640-761, 091/905-5200 van,vrlo uredan stan.U cijeni nova
ostavom i PM. Vlasnički list.Blizina CENTAR -Šenoina, odličan stan na
lika, još samo jedan stan 83m2, 3s, vrt SNIŽENO GAJNICE Peruanska 68.78m2, tramvaja.112.000€. T.098/306-911 kuhinja,te svi ugradbeni 2.katu, 150m2, za uređenje, 2 balkona,
23m2, garaža, parking, 150.000€. odličan 3s, 3.kat, lift, 2 loggie, 95.000€. ormaria,129.620€. Trezorinvest d.o.o. parking, cijena 2100€/m2.
T.01/4637-333, 099/4637-333, T.01/4637-333, 099/4637-333, TREŠNJEVKA novi 3s stan od 76m2 u T.098/709-796 T.01/463-7333, 098/233-204,
www.kukitrade.com www.kukitrade.com prizemlju sa 64m2 vrta. T.098/988-2904, www.kukitrade.com
01/4645-922, Ag.Metropolis VRBANI novi 3s 66m2, 1.kat, loggia,
SNIŽENO NODILOVA Medveščak 3s
lift, cijena stan 125.000€.
OPATOVINA kvalitetan 3-s stan 75m2, s 93m2, prizemlje, loggia, parking. T R G bana Jelačića 3s stan, 91m2, ČRNOMEREC 4s 84m2,+32m2, poseban
T.01/4637-333, 099/4637-333,
lođom na 11. katu, prodajemo. T.01/4637-333, 091/4637-333, 5/6.kat, visina stana 3.20m, mogućnost i ulaz, 700m2 voćnjaka, novo, drugi red
www.kukitrade.com
T.098/988-2904 www.kukitrade.com za poslovni prostor. T.098/194-7519 kuća. T.01/3700-048,zvati poslje 20h

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 27

KIKIĆEVA 4s stan,79m2,kat 8/8, lift.Stan MLINSKA/MLINOVI novogradnja, 113m2, SVETA Klara Lukoranska, 84m2, novo-
je kompletno renoviran i u cijeni stana je 4s, 1.kat, balkon, garaža, spremište, gradnja, prizemlje i potkrovlje 1100€/m2.
kompletna kuhinja. Cijena 133.198€. 220.000€. T.01/4637-333, T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr
Trezorinvest d.o.o. T.099/210-4366 099/4637-333, www.kukitrade.com ŠALATA 4s 110m2. T.091/3330-808
KNEZA Mislava. Potpuno preuređen NAJLJEPŠE stanovanje! 270.000€= ŠESTINE/KULMERSKA 213m2, luksuzni
ČRNOMEREC / G A U L D O T A D I N O stan na 4. katu. 110m2, 214.500€. 127m2,Maksimirska, ugodan, sunčan, dvoetažni stan+dvojna garaža, odlična
100m2,4 s,prizemlje,2-terase,10m2 T.091/604-4401 saznaj više:175778 J-Z, četverosobni, neboder, 12.kat. lokacija, pogled na Sljeme.
+vlastiti vrt 100m2,zelenilo-mir; T.091/4635-420 T.01/4637-333, 099/4637-333,
TRSJE 90m2,4s,VP,balkon+vrt, 06.g, www.kukitrade.com
STANOVI u Biogradu n/m,novograd-
predivan stan; VINOGRADI NAMJEŠTENI PENTHOUSE u urbanoj vili ŠPANSKO M. Rešetara 95m2, dvoetažni nja,500m do centra i mora, parkirali-
75m2,3s,exluzivno novouređen i na Sv.Duhu, 118m2,2300€/m2. stan 4. i 5. kat,2 velike loggie + 23m2 šte,klima,prizemlje+vrt.
opremljen. ORBIT T.01/3704-386, T.091/376-4380 ostave,pogled na grad,povoljno
KNEŽIJA-novi 4s 93m2, odlična loka- T.091/383-5237
www.orbit-nekretnine.hr saznaj više:515967 145.000€.T.01/4637-333, 098/233-204,
cija i raspored. T.091/9777-786
www.kukitrade.com
NOVO! DOBRI dol novi luksuzni stan,
DUBRAVA Trnovčica, dvoetažni četvero-
sobni stan, 1. kat, garaža i parkirno mje-
180m2,sa terasom 200m2 sa odličnim TREŠNJEVKA Petračićeva,4-sobni 04 Brodsko - posavska
pogledom na grad+garaža,parkirno mje- stan, 64m2+ostava, 1.kat, etažno-plin,
sto, prodajem. T.098/988-2904,
sto,spremište.Za najam ili prodaju. 1900€/m2.T.044/718-088, SLAVONSKI BROD 2s stan 48m2, na
01/4645-922, Ag.Metropolis
www.kukitrade.com.T.01/4637-333, 098/430-580 autobusnom kolodvoru, u dobrom sta-
GAJNICE 4s stan, 79m2, 1/6kat, godina 099/463-7333 nju, 950€/m2. T.098/799-220
izgradnje-1980.,centralno grijanje,blizina KOLLER CENTAR Trg maršala Tita, NOVO BRITANSKI TRG Ilica 4s vrhunski U pješačkoj zoni 4.5s, 1.kat, 160m2. e-mail:dubrava@gmx.net
svih sadržaja.Cijena 105.000€. Trezorin- 4s, 2.kat, idealan za urede, 258.000€. uređen, 3.kat, garaža za 2 automobila. T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
vest d.o.o. T.099/2202-825 T.01/6152-037, 091/515-9764 , www.kukitrade.com, T.01/4637-333, tropolis
GORNJE Prekrižje u novoj vili ekskluzivan www.koller.hr 091/4637-333 VELIKA GORICA -Zagrebačka, novi 4s
04 Karlovačka
stan na 2.katu,penthouse s velikom tera- NOVOGRADNJA KUSTOŠIJA, Roginjina stan prodajemo. T.098/988-2904,
som i bazenom,garaža i parkirno mjesto, ZAPREŠIĆ stan 36.61m2, blizina centra,
ul., 4-s stan, 1.kat, 124,90m2, velika te- 01/4645-922, Ag.Metropolis
800.000€.T.098/988-2904,01/4645-922, prodajem. T.091/333-0808, TPH d.o.o.
rasa, garaža. T.01/4637-333, VINOGRADI 6s 166m2, 2.kat, velika te-
Ag.Metropolis 091/4637-333, www.kukitrade.com
GRAČANI (Gračanski Mihaljevac) novo, NOVO Urbane vile na vrhu Šestina-4 dile-
rasa i garaža. T.091/508-8315,
01/4645-922, Ag.Metropolis
04 Primorsko - goranska
4s 90m2 s garažom 16m2 i vrtom tacije vertikalno podjeljena, 208m2 stan-
170m2. T.01/4637-333, 099/4637-333, KOLLER N O V I Z A G R E B - K L A R A , VIŠE stanova, apartmana i kuća prodaje- CRIKVENICA 2s, 54m2, s pogledom na
bene površine+135m2 terase i vrta, gara- mo na ugodan kredit do 40 g. bez jamaca. more 1.kat, namješten, 85.000€.
www.kukitrade.com 100m2 novogradnja, gruntovno upi- že,parking,cijena 460.000€.
s an, 1 2 5 .0 0 0 € .T.01/6 1 5 2 -0 37, Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672 T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
GRAČANI 4s 103m2 u prizemlju, terasa wwwkukitrade.com T.01/4637-333, tropolis
2 0 m2 , v r t 1 6 5 m 2 , g a r a ž a 12 .5 m2. 095/895-0095, www.koller.hr 098/233-204 VOLOSKO višesoban stan 150m2, 50m od
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- mora, balkon. T.098/988-2904, Ag.Me- IČIĆI akcija 2-s stan 57m2, u novogradnji,
OBOJ početak luksuzni 4s, u prizemlju, tropolis s balkonom, kompletno namješten, cijena
tropolis KVATRIĆ -4s stan, mirna ulica,novi krov, dvorište 150m2, garaža, parkirno mjesto,
fasada, prodajem, cijena po dogovoru. ZAPREŠIĆ 4s, 108m2, 1.kat, blizina škole, 125.000€. T.098/988-2904, Ag.Metro-
GRAČANI 4s noviji stan u prizemlju, roštilj i zelenilo, prodajem. polis
103m2, 2 kupaonice, terasa od 20m2, vrt T.091/240-6944 T.091/901-6409 vrtića, trgovine, pogodan za javnobiljež-
165m2, garaža. T.091/508-8315, LOVRAN centar, 4-s stan 113m2, osigu- nički ured, prodajem. T.099/411-1444 IČIĆI apartman, 25m2, 4.kat, balkon.
PREČKO Štefaničeva 88m2, 4s, 1.kat, T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me-
01/4645-922, Ag.Metropolis ran parking, vrt. T.098/988-2904, vl.list. T.098/967-1955 ZAPREŠIĆ centar, komforni dvoetažni, 3s
Ag.Metropolis 64m2,namj ešten,povoljno. tropolis
RAČKOGA 5-s stan 155m2, lijepo uređen, T.098/574-274 KRK Omišalj, dvosobni stan 73m2, loggia,
prodajem. T.091/901-6409
ZRINJEVAC 4s stan, 112m2, pogodno za balkon, prodajem. T.098/988-2904,
REMIZA 160m2, sa uhodanim prostornim strana predstavništva ili odvjetničke ure- 01/4645-922, Ag.Metropolis
prostorom, garažom, radijonicom, malim de, prodajem, 500.000€. T.091/5593-091 L O V A R A N ekskluzivan stan 32m2, s
vrtom, 80m od tram., prodajem.
predivnim pogledom, blizina svih sadrža-
T.091/559-3091
RETKOVEC 4s, visoko prizemlje, novo-
04 Dubrovačko - neretvanska ja. T.098/988-2904, Ag.Metropolis

gradnja, odmah useljiv prodajem. LOVRAN 2s 54m2, balkon, otvoren po-


GRAČANI novogradnja, stan 170m2, T.098/970-6081 DUBROVNIK Mlini stan 127m2, novo- gled na more, blizina centra, 697.000kn.
uporabna dozvola, odlična, mirna lo- gradnja, roh bau, dvije etaže, 2 parking T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me-
kacija, 315.000€. T.091/559-7069, SAVSKA SC, 170m2, odlična pozicija, mjesta. T.091/890-2385, saznaj više: tropolis
MAKSIMIR G.Bukovac, povoljno, velike mogućnosti,stan za adaptaciju,
saznaj više: 241438 610892
PENTHOUSE 112m2, KAT 140m2, pogodno za poslovni prostor ili dvije LOVRAN EKSKLUZIVAN 3-s stan u novo-
škola, vrtić,bus. T.098/678-613 stambene jedinice,1700€/m2(dogovor). gradnji, sa balkonom i prekrasnim pogle-
PLOČE 1s, 33m2, 3.kat, namješte, u
GREGURČIĆEVA četverosobni stan oko T.01/4637-333, 091/4637-333, dom, blizina svih sadržaja.
vlasništvu. T.091/798-0679
80m2, 1. kat, lift, etažno plinsko, proda- www.kukitrade.com T.098/988-2904, Ag.Metropolis
jem. T.098/574-274 MAKSIMIR -ulica Rim,4s stan,141m2,
GUNDULIĆEVA 4.5s 151m2, VP, za ure-
projektiran kao “kuća u nizu”,lijep po- SESVETE centar , poslovno stambeni ob- 04 Splitsko - dalmatinska LOVRAN na izuzetno atraktivnoj lokaciji s
otvorenim pogledom na more, nudim
gled.T.091/232-2307, jekt, 460m2, od toga 300m2 poslovnog
diti, 4.kat, vrlo kvalitetnoj zgradi s velikim www.adriatica-tim.hr prostora, na 960m2 zemlje, vl čisto. ČIOVO -Okrug gornji -Trogir u novograd- ekskluzivne stanove: 1-3s,na 2.katu,ter-
dvorištem. T.098/988-2904, T.098/967-1955 nji 2s stan 48m2, 1700€/m2, plaža 70m, se, parking mjesta. T.098/988-2904,
01/4645-922, Ag.Metropolis MALEŠNICA Medvešćak, Medvedgradska mogućnost kupnje garaže. 01/4645-922, Ag.Metropolis
STENJEVEC/Gornje Padine,novogradnja, 2
GUNDULIĆEVA prekrasan građanski izu- ul., Nova Ves, Zvijezda 3s-4s. atraktivna 4s stana,1 u prizemlju sa vr- T.091/559-3091 LOVRAN novi 2s stan, 45m2, s prekras-
zetno svijetao stan, 2.kat 126m2+ostava T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- tom, garažom,a drugi na 1.katu,sa tera- HVAR grad-Bukainka, stan/apartman, nim pogledom u blizini svih sadržaja.
u podrumu 3m2+tavanUredna i održava- tropolis som,garažom i park.mjestom,2000€/m2. 50m2 prodajem. T.099/685-1746 T.098/388-178, 01/4645-922,Ag.Me-
na zgrada. 265.356€.Trezorinvest d.o.o. T.01/4637-333,098/233-204, www.ku- tropolis
MALEŠNICA višesobni stan od 135m2 MERTOJAK (Split)3s apartman, 86m2,
T.099/2104-366 kitrade.com
(bivši lokal), prodajemo. T.098/988-2904, 6.kat, lift, 3 balkona, krasan pogled, LOVRAN u strogom centru, staru troe-
I.SERDARA Šestinski vrh, 102m2, uređen 01/4645-922, Ag.Metropolis 199.000€. T.091/559-3091 tažnu vilu 300m2, prodajemo.
u prizemlju sa terasama, prekrasan po- STENJEVEC 100m2, na dvije etaže,
MEDVEŠČAK kod Krešimirovog trga, T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me-
gled na Sljeme. Novogradnja povoljno, novo, 6 soba, balkon, 2 parking mjesta, SOLIN 2s, 54m2(2sobe+dnevni boravak,
4,5-s stan 132m2, 2.kat, lift, pogodan i za tropolis
1690€! T.01/4637-333, 099/463-7333, cijena 1390€/m2. T.01/4637-333, sa kuhinjom), prizemlje, građevno kvali-
posl.prostor, cijena 2800€/m2. 099/463-7333, www.kukitrade.com tetan, 62.g., 100.000€, prodajem.
www.kukitrade.com MALINSKA namješten 2s stan 54m2,
T.091/911-8753 T.091/559-3091 terasa, parking, sa podrumom,
ILICA, blizu Britanskog trga,odličan gra-
MEDVEŠČAKOVA ulica, kvalitetan stan, SPLIT Centar iznad trajektne luke 130m2, 95.000€. T.099/789-7650, saznaj
đanski stan za stanovanje i poslovnu na-
mjenu,165m2, 1 kat,poseban ulaz, velika
110m2, 2 kat, 2 lođe, zelenilo, parking, 6-s, prodajem. T.091/559-3091 više: 304268
odlična lokacija, prodajemo. Ag. DOF
terasa,parking. Ag. DOF d.o.o. SPLIT-TRSTENIK-Križine 3s stan, 75m2,
d.o.o. T.099/508-2233 NOVI Vinodolski stan 63m2, 200m od
T.099/508-2233 15.kat, prodajem za 160.000€.
T.091/559-3091 plaže prodajem. T.051/244-147,
ILICA Vrapče 4s, 99,85m2, visoko pri- MEDVEŠČAK Plemićeva ulica, 4s stan,
098/260-533
zemlje, ostava i parkiralište, 155.000€. 120m2, lijep položaj, 2.kat, miran s
T.091/559-3091 pogledom na park,prodajem. 04 Zadarska OPATIJA 2s, 38m2, u staroj vili s dijelom
T.091/121-0206
JARUN 4s 98m2, 3/4.kat, bez lifta. vrta, prodajemo. T.098/388-178,
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- ZADAR urbana vila,(tri stana) 4-s stan, 01/4645-922, Ag.Metropolis
MLINOVI novi ekskluzivni 4s stan sa ve- SV.DUH -Bijenik novo lux penthouse,
tropolis 97m2+natkirvena terasa 25m2,par-
likom terasom, garažom, vrtom i 2 par- 4s 93m2+40m2 terase, vl.list, OPATIJA 3s 70m2, 2 balkon,a pogled na
kirno mjesto.Pl.et.grijanje.3-autominute
JARUN kvalitetan 4s stan, 98m2, garaža kirna mjesta, prodajemo. 160.000€. T.098/540-842, more, parking osiguran, 1.527.000kn.
do Borika,uporabna dozovola 177.000€.
od 20m2. T.098/988-2904, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- www.kalesano.hr T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me-
Nema provizije. T.098/942-4166
01/4645-922, Ag.Metropolis tropolis tropolis

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
28 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

OPATIJA 3s stan terasa, pogled na more Stanovi ZAGREB u užem centru, veći atraktivni
04
DJEVOJKU studenticu ili u radnom ILICA - Sv. Duh, komforan novi dvo-
u vili okruženoj palmama, blizina svih sa- stan sa terasom, garažom ili parkirnim odnosu u garsonijeru primam, Vrbani, sobni stan na II. katu, terasa, parking i
držaja. T.098/988-2904, Ag.Metropolis potražnja mjestom, tražim. T.098/988-2904, povoljno. T.098/187-9395 Tuškanova I. kat komforan stan 80m2,
01/4645-922, Ag.Metropolis strancima na duže iznajmljujem.
OPATIJA 3s stan u vili okruženoj palma- CENTAR Medvešćak, Maksimir, veći broj
ZAGREB u z o n i t r a m v a j a , 1 . 5 s d o DRAŠKOVIĆEVA 1-s namješten komforni T.091/368-5622, 098/685-622
ma i zelenilom. T.098/388-178, kvalitetnih stanova potražujemo.
60.000€, kupujem. T.091/901-6409 stan, iznajmljujem studentici ili zaposlenoj
01/4645-922, Ag.Metropolis T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- djevojci nepušaću. T.01/4814-514 IZNAJMLJUJEM ili prodajem novi,
tropolis ZAGREB uži centar, stan do 150m2, 1. ili
OPATIJA 68m2, stan u vili, vrt, terasa, 2.kat, kupujem za strano predstavništvo. DUBEC 1s stan, 2000kn sa režijama, opremljeni,luksuzni stan na Srednja-
blizina plaže, vrt, terasa, okućnica. C E N T A R strogi, stan do 35m2, do studentu/ci, zaposlenoj osobi, nepušaču, cima 180m2,4.kat,sa 2-garaže.
T.091/888-3394
T.098/988-2904, Ag.Metropolis 60.000€, neuređen, osim suterena, hitno iznajmljujem. T.091/531-7932, T.098/251-550
kupuje gospođa. T.091/593-5681 Z A G R E B uži centar-Britanski 01/2924-232
OPATIJA app u prizemlju 20m2, useljiv, trg-Kvaternikov trg-Zvijezda, tražimo IZNAJMLJUJEMO 1-s komforni stan bli-
CENTAR uži, 3-s stan sa garažom ili
isključivo gotovinsko plaćanje, kvalitetan stan do 120m2, s parkirnim DUBRAVA dvosobni, zgrada, centralno zina autobusnog kolodvora na duže vrije-
parkirnim mjestom, tražim.
358.000kn. T.098/388-178, mjestom ili garažom. T.091/508-8315, za 2500kn, unaprijed 2 mj. me prednost parovi ili bračni par.
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
01/4645-922, Ag.Metropolis 01/4645-922, Ag.Metropolis T.098/288-403 T.098/172-6933
tropolis
OPATIJA blizina Ambasadora, ekskluziv- ZAGREB Zapruđe, Utrine ili Središće, stan
CVJETNO naselje, Vrbik, kvalitetan tro- DUBRAVA -na tramvajskoj stanici, 56m2, JARUN iznajmljujem studentu sobu s
no uređeni 4s stan 117m2, terasa, otvo- kupuje poduzetnik. T.091/251-4103
sobni ili četverosobni stan s liftom, traži- 2s namješten stan, garaža, prednost pa- nusprostorijama u trosobnom stanu.
ren pogled na more. T.098/388-178, mo. T.098/988-2904, 01/4645-922, ZAGREB zapušten stan do 100m2, kupu- rovima, klima. T.098/980-8142 T.098/928-9102
01/4645-922, Ag.Metropolis Ag.Metropolis je povratnik. T.091/251-4103 DUBRAVA stan 2-s, iznaj. T.098/417-280
OPATIJA centar 70m2 mansarde za HITNO potražujemo 2 kvalitetna stana od ZA poznate kupce, tražimo kvalitetne DUBRAVA Studentski grad-1s stan, po- JARUN Vrbani primam cimericu stu-
adaptaciju, parking. Najboljem ponuđaču. 70-80m2, na području od Britanca do stanove raznih lokacija i kvadratura. lunamješten, centralno, zgrada iznajmlju- denticu u 2-s namješten stan cijena
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me- Kvatrića. T.098/988-2904, 01/4645-922, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- jem. T.01/384-4654 1000kn+pola režija. T.095/818-7630
tropolis Ag.Metropolis tropolis
DUBRAVA zona tramvaja-3s stan, iznaj-
HITNO tražimo 5s kvalitetan stan, sa par- Stanovi mljujem. T.091/534-9341 KAJZERICA 53m2,3s,nov, namješten,
04
OPATIJA ekskluzivan stan od 136m2,bli-
kingom i garažom, Medveščak, Šalata, full oprema, 400€/mj+1 polog+režije.
zina hotela Ambasador, 70m2 dnevni bo- D U G A V E 1s nenamješten stan.
Maksimir. T.098/988-2904, iznajmljivanje T01/3842-929, 098/957-5530
ravak,velika terasa, 2 kupaonice, 2 par- T.01/2322-896
01/4645-922, Ag.Metropolis
kirna mjesta. T.098/988-2904, AVENIJA Dubrava, 44m2, 1. kat, cen-
IZNAD Ilice oko Vinogradske ulice, manji KNEŽIJA 1s komforni stan 40m2, 4.kat
01/4645-922, Ag.Metropolis tralno, plin, iznajmljujem. Sa režijama
stan u prizemlju s balkonom, tražimo. DUGAVE dvosobni, namješten za dvije lift, zaposlenoj osobi, 2000kn+režije.
OPATIJA izuzetan atraktivan 2s stan 2400kn. T.098/190-2378 osobe, unaprijed 285€ + režije, useljiv T.01/7875-264
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
50m2, 1. red do mora. T.098/988-2904, tropolis AVENIJA Dubrava -2s namješten, etažno odmah. T.099/822-9305 K N E Ž I J A 2,5s 51m2, novouređen i
01/4645-922, Ag.Metropolis grijanje, lođa, 350€+režije, 350€ polog, opremljen, 1.kat, mirna lokacija, klima,
KVALITETAN stan od 100-120m2, od G.BUKOVAC 2s komforni stan za 2 stu-
od 15.09. T.091/4096-299 2800kn iznajmljujem. T.091/238-9999
OPATIJA -Lungo Mare, 4s stan, 1.kat, Medulićeve ul. do Kvaternikovog trga, u dentice, iznajmljujem. T.01/2342-085,
balkon, centralno grijanje. mirnoj ulici, tražimo . T.098/988-2904, BIJENIK iznad bolnice Sv. Duh, 2s stan, zvati od 17h KUSTOŠIJANSKA ulica-400m do termi-
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me- 01/4645-922, Ag.Metropolis prizemlje, terasa, potpuno namješten, iz- nala, 1s komforni stan, iznajmljujem 1-2
G.DUBRAVA 2s komforan stan iznajmlju-
tropolis najmljujem. T.091/559-3091 mirnim osobama, nepušaćima, 250€/mj.
MAKSIMIR Dubrava, Centar ili okolica, jem. T.098/986-1221
BUKOVA 2-s stan, iznaj. studentima ili T.01/3700-048, zvati iza 20 sati
manji stan kupujem. T.098/1704-651
OPATIJA M. TITA, 1,5-s u vili od 3 stana,
MAKSIMIR dvoetažni stan do 160m2, radnicima blizina fakulteta. KVATERNIKOV trg, Srebrenjak, garso-
50m od mora. T.098/988-2904, Ag.Me-
tražimo. T.098/988-2904 01/4645-922, T.01/2340-976 nijeru, centralno, perilica, iznajmljujem.
tropolis
Ag.Metropolis CENTAR- 1s stan potpuno namješten, T.091/511-5984
OPATIJA Maršala Tita, 3s stan u staroj 200m od Autobusnog kolodvora.
O P A T I J A tražimo kvalitetan stan. KVATERNIKOV TRG 3s stan, 75m2+gara-
vili, 50m od mora sa 100m2 vrta. T.098/648-490
T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me- ža 16m2 iznajmljujem. T.091/543-7117
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me-
tropolis CENTAR Draškovičeva, 2.5s stan, 84m2,
tropolis
SOBU ili manji stan u derutnom stanju u 3 kat, iznajmljujem. T.091/5606-925, KVATRIĆ Dugi dol, lijep kompletno
OPATIJA novogradnja, ekskluzivan stan, širem ili užem centru Zagreba,od sutere- 01/6636-799, www.pea.hr novonamješten 2.5s stan.
80m2, balkon, garaža, vrt. na do potkrovlja,plaćam gotovinom od- T.098/202-153
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me- mah po dogovoru.T.099/737-0955
tropolis LIJEP 2s stan na odličnoj lokaciji iznaj-
STAN 2s, prednost Medvešćak mljujem, cijena 3500kn. T.091/652-1121
OPATIJA Pavlovac, ekskluzivan stan od -Maksimir, kupujem, plaćam gotovinom.
130m2, luksuzno uređen s panoramskim T.098/4757-40 LUKSUZNE MINI VILE, 3 etaže, 4 sobe,
GAJEVA 127m2, 1.kat, idealno za 2 kupaonice, balkon, terasa. Potpuno
pogledom na Volovsko, velika terasa, S T A N - 2s/40m2 kupujem. poslovni prostor. T.01/6131-556,
centralno. T.098/988-2904, opremljeno, parking. T.095/819-4002,
T.098/161-6456 091/2047-253, www.legis.hr
01/4645-922, Ag.Metropolis saznaj više: 557021
STAN do 50m2 na Pešćenici, Sigečici ili
OPATIJA Prim.Goranska 3s, 63m2, 1.kat, Savici do 90.000€. T.098/988-2904, CENTAR Krešimirov trg-Hrvojeva GAJNICE - Samoborska cesta, 1s stan, MAKSIMIR 1,5s, 5.k, lift, namješten,
2 terase i parkirno mjesto. 01/4645-922, Ag.Metropolis ul.,38m2,luksuzno dizajnirani namješten, iznajmljujem za samce. blizina N. Bolnice, Fakulteta.
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me- studio,etažno, klima,LCD T.091/792-3265
STANOVE veći broj, na području Treš- T.099/405-4087
tropolis televizor,DVD, maxTv,iznajmljujem
njevke i Centra tražimo. 500€+režije.T.099/663-6920 GAJNICE višekatnica, 300m2 + okuć-
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- MAKSIMIR 1s stan, mirna ulica, idealan
OPATIJA strogi centar, apartman 30m2, nica, atraktivna lokacija, miran, tih dio,
tropolis za studentice, može i agencije iznajmlju-
1. kat, balkon, odmah useljiv. blizina Aleje Bologne, dva ulaza, nena-
CENTAR Zagreba-miran položaj, uz park, jem. T.099/796-7131
T.098/388-178, 01/4645-922, Ag.Me- TRAŽIMO 2s-2.5s stan u blizini Haram- mješteno. T.095/905-2812
garsonijeru hitno iznajmljujem ozbiljnom
tropolis bašićeve ulice. T.098/988-2904, MALEŠNICA 3s 2.kat, lift, 2 toaleta, bal-
studentu, blizina svih prijevoznih sred- GORNJA Dubrava 1s stan u obiteljskoj
01/4645-922, Ag.Metropolis kon, loggia, parking, 600€/mjesečno.
stava. T.099/515-3158 kući studentici ili studentu,nepušaču iz-
RAB Barbat- apartman 37m2, novograd- T.091/542-7351
nja, kvalitetno uređen, parking, klima, TV VELIKA Gorica i Zagreb, potražujemo CRIKVENICA stanove poslovnim ljudima i najmljujem.T.091/298-9723
SAT, prodajem. T.099/7077-277 stanove svih veličina. T.098/229-607, partnerima, iznajmljujemo. MEDVEŠČAK -novouređen 2s komforan
www.vg-nekretnine.hr GORNJA Dubrava 2s stan, namješten, u
T.051/781-261 50m2,centralno-etažno, klima, poslov-
privatnoj kući iznajmljujem.
SMOKVICA Klenovica apartman 58m2, ZAGREB Cvjetno naselje, kvalitetni troi- nim ljudima. T.099/822-6937,
CVJETNO naselje, namješten manji 2-s T.091/896-1381
novije, prizemlje, terasa, uknjižen, useljiv, polsobni do četverosobni stan, tražimo. 01/4684-569, 01/4684-297
110.000€. T.091/769-8448 stan, iznajmljujem. T.01/3028-438 GORNJE VRAPČE stan u obiteljskoj kući,
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
1.kat, potpuno uređen, s posebnim ula- N.PETRUŠEVAC iznajmljujem namje-
tropolis
zom, iznajmljujem studentici ili zaposlenoj
04 Ličko - senjska ZAGREB derutni stambeni prostor od 30, djevojci. T.01/348-7241
šten stan u obiteljskoj kući, 1500
kn+režije. T.091/132-2367
50 i 70m2, kupuje privatni građevinar.
GRAČANI atraktivan novi 3s 160m2, I.kat,
NOVALJA - S a m o r a š n i p u t , 4 6 m 2 T.091/251-2239 N.ZAGREB 85m2, novo uređeno pot-
loggia 10m2, terasa 23m2, dupla garaža,
apartman,namješten,klima,parking,novo ZAGREB istočni dio ili Zagrebačka župa- pogodno za diplomate. T.098/988-2904, krovlje obiteljske kuće, velika terasa,
gradnja,70.000€, može zamjena za stan nija,1s stan ili garsonijeru do 33m2, ili 01/4645-922, Ag.Metropolis balkon, poseban ulaz, Klara.
u Zagrebu.T.098/508-037 manju kućicu, unajmljujem. T.091/794-5137
GRAČANI atraktivan noviji 3s, 133m2,
T.095/513-7588 terasa, loggia, garaža, iznajmljujem na NAZOROVA luksuzan stan, 120m2, 4-s,
ZAGREB Martinovka- okolica Internacio- duže. T.091/508-8315, 01/4645-922, ugrađeni ormari, 2 balkona,
04 Ostale regije nala, 1.5sobni do 2sobni sobni stan, ku- Ag.Metropolis lođa,garaža,iznajmljujem na dulje vrijeme
ČRNOMEREC -Frateršćica, dvoetažni
pujem. T.098/988-2904, 01/4645-922, ILICA kod Črnomerca-1,5s komforni stan, za stanovanje ili uredski prostor.
APARTMAN u Portugalu, Time sharing, 3s komforan s galerijom+dnevni bo-
Ag.Metropolis 30m2,od 25.9. jednoj ili dvjema studenti- T.091/482-1483
mogućnost razmjene po cijelom svijetu ravak s kuhinjom, namješten, CEP,
ZAGREB Studentski grad, 3-3.5 sobni balkon, parking, 200€/osoba. cama iznajmljujem na dulje vrijeme,20% NOVA Branimirova, ekskluzivni, 2s stan,
prodajem, povoljno. T.01/4678-447, iza
stan, kupujem. T.098/988-2904, T.098/474-137 popusta za plaćanje unaprijed. 67m2, vrhunski opremljen, iznajmljuem za
18 sati
01/4645-922, Ag.Metropolis T.051/245-381 650€/mj. T.091/559-3091

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 29

PREČKO 2s, komforni stan, kompletno TROSOBNI novo uređeni stan u privat- TROSOBNE stanove Centar i oko Šalate, SOBU na jedan tjedan za 300kn, ili na dva ISTRA -D.Uvala,noviji apartman
namješten, blizina tramvaja, noj kući studentima ili obitelji, povoljno. hitno potražujemo za strane tjedna za 500kn iznajmljujem u Špan- 36m2,namješten,100m od mora,terasa,
studentima/zaposlenim osobama iznaj- T.091/232-0809, 01/4621-096 klijente.Agencija Metropola skom. T.091/727-7851 1550€/m2/ili zamj.za ZG.
mljujem. T.095/8640-241 T.01/2430-161,098/864-399, T.098/277-540
SREBRENJAK sobu zaposlenoj djevojci,
UTRINA 1s stan djevojci i dečku ili brač- www.metropola.hr nepušaču, upotreba nus prostorija.
PUGNA d.o.o., Zagreb MAKSIMIR nom paru, nepušačima iznajmljujem. ISTRA lijepa kuća sa 4 apartmana+ gara-
-Bauerova,80m2,3-s,kompletno T.01/2430-250, poslije 12 sati
T.01/614-8993 VLASNICI Vi nama potkrovlje, mi Vama že,u mirnom dijelu grada,s prekrasnim
namješten,iznajmljumjemo na duži fasadu i novi krov. T.098/607-080 SREDNJACI - soba s upotrebom kupao- pogledom na Brijune,prodajem cijelu ku-
period. T.091/2923-456, 01/6040-910, U T R I N E iznajmljujem garsonijeru. nice, centralno iznajmljujem. ću ili apartmane zasebno.
www.pugna.hr Stanovi
04
T.098/405-765 T.098/967-6549 T.091/901-6409
RAVNICE- Maksimir, 1.5s stan , etažno V.GORICA 1s stan namješten isključivo na zamjena TREŠNJEVAČKI TRG soba, poseban ulaz s KARLOBAG prvi red do mora, 600m2,
centralno, lijepo uređen, zaposlenom paru duže vrijeme iznajmljujem. korištenjem nusprostorija, redovitom započeta gradnja, papiri uredni, može se
nepušačima, 350€+polog+režije, od T.091/280-6956 BRITANSKI trg, 2s, 68m2, zamjena uz studentu nepušaću. T.095/5050-381, graditi veći objekt, cijena po dogovoru.
1.10. T.091/521-8338 nadoplatu za manji objekat kopno-more. 099/597-3884 T.091/5822-957
VRAPČE 1-s stan u privatnoj kući, iznaj. T.01/370-5246
SAMOBOR 1s stan u centru 33,5m2, poseban ulaz, centralno, blizina gradskog TREŠNJEVKA blizina TVZ-a i Končara, K A R L O B A G vikendicu na prodajem.
DUBRAVA Klaka, 1-s, 42m2, 5.kat, lift, dvije sobe s kupaonicom, studentima iz- T.091/582-2957
3.kat, namješten, iznajmljujem. prijevoza. Zvati iza 10h. T.099/681-8467
mijenjam za dvosobni ili manju kuću u najmljujem. T.01/3863-512 KRK -Porat, apartman 70m2, parkirno
T.091/586-5552, 098/410-301, VRAPČE 3s stan, potpuno namješten, Dubravi. T.091/501-4811 mjesto, prodajem. T.098/988-2904,
01/3735-206 80m2, I.kat, u obiteljskoj kući, cent. gri- TREŠNJEVKA dvije jednokrevetne sobe 01/4645-922, Ag.Metropolis
SAMOBORSKA cesta Stenjevac, Janko- janje, telefon, satelitska, tv, poseban ulaz, GRAČANI garsonijeru 25m2,i Travno iznajmljujem studentima nepušačima.
mir, 2s, novi stan, na dulje mladom paru 500€+režije. T.091/559-3091 43m2,mijenjam za veći u Zagrebu. T.01/3094-107 M.LOŠINJ 3s apartman, 68m2, prodajem.
ili dvijema djevojkama iznajmljujem. T.0911/818-017 T.01/6636-799
VRAPčE centar dvosoban stan u pri-
T.091/615-5921 zemlju kuće, iznajmljujem.T. TREŠNJEVKA tržnica, 1 prostoriju od MALINSKA apartman 42m2, natkrivena
N.ZAGREB 2s stan mijenjam za more.
SESVETE 3s namješten stan, mladom 01/6055-093, 091/549-5256 T.091/505-4412 13m2 na 5 katu iznajmljujem, terasa 40m2, parking, kompletno
bračnom paru, radnicama ili više stu- T.098/612-129 namješten, 50m od plaže.
VRAPČE centar u privatnoj kući 1-s stan NOVI Zagreb, stan 65m2, prodajem ili
dentica. Blizina škole i autobusa. 50m2, namješten, et.plinsko grijanje mijenjam za manji od 35m2, uz nadoplatu TRNJE 2-krevetna soba, centralno, upo- T.091/4565-514
T.099/678-7007 1500kn+režije. T.098/175-0536 kupca. T.091251-4103 treba kupaonice, jednoj ili dvjema stu-
SESVETE stan 48m2, cijena po dogovoru denticama nepušačima iznajmljujem, bli- MILNA otok Brač, dvoetažni apartman
VRAPČE kuća 48m2 iznajmljujem dvije- SESVETE stan sa vikendicom za kuću sa
iznajmljujem. T.098/210-793 zina tramvaja. T.091/190-7162, 125m2, na mirnoj i atraktivnoj lokaciji,
ma curama ili bračnom paru, može i s garažom boljoj lokaciji. T.098/193-0127
01/6181-248 neposredna blizina mora, luksuzno
SIGEČICA 2s stan, 58m2, kompletno na- jednim djetetom. T.098/132-5740 SREDNJACI 2,5s 66m2, garaža,mijenjam opremljen,dvije terase, pogled na more,
mješten iznajmljujem. T.01/309-6572 za kuću stan apartman, ili zemljište na VELESAJAM sobu sa upotrebom kuhinje,
VRBANI manji 1.5s stan, namješten, parking mjesto. T.091/218-1010
moru. T.098/412-517 kupaonice sa perilicom urednoj djevojci
SJEVERNI dio grada, iznajmljujem 2-s isključivo jednoj osobi, najamnina iznajmljujem. T.01/652-3005, zvati nave-
TRAVNO stan 60m2, 2 balkona, mijenjam NIN blizina Zatona apartmani 41-57m2,
stan, studentima, mirna lokacija. +polog+režije. T.091/5000-779, saz- čer
za manji uz nadoplatu. T.01/6678-245 novo, PVC stolarija, klima, vlasnički čisto.
T.01/3755-102 naj više: 569155
VESLAČKA sobu u stanu s centralnim i tv T.098/967-1955
Sobe
05
SOBU 100€, stan 200€ urednim zapo- ZAGREB- Budakova 1c 3s,neposredna iznaj., zaposlenom muškarcu nepušaču. NIN Vrsi-Mulo 3s namješten apartman
slenim osobama, iznajmljujem. blizina Ekonomskog i Prometnog fakulteta, T.01/6190-689 60m2, u prizemlju, 200m od mora, pro-
T.091/727-7851
iznajmljivanje dajem povoljno. T.091/444-2323
7min od kampusa i Borongaja ZAGREB Dubrava, iznad Nove bolnice,
studentima/obitelji iznajmljujem od 1.9. dvokrevetnu i jednokrevetnu sobu, upo-
CENTAR - k r a j S h e r a t o n a s o b u s NOVALJA -Metajna-apartmani (44,48,
SREDIŠĆE novogradnja, dvosobni, T.091/542-7351, 091/503-7858 treba kuhinje i kupaonice, grijanje, pose-
nusprostorijama iznajmljujem. 65m2-ili etaža),1.red more,čista
50m2, iznajmljujem. T.098/233-946 ZAJČEVA u blizini bolnice, 3-s namješten T.01/4550-914,095/8455-766 ban ulaz. T.01/2983-661, 099/684-2935 plaža,vezovi,parking, kvalitetno, čist
stan iznajmljujem djevojkama. prijenos, popust.T.098/211-236
SREDNJACI 1s stan, balkon, novouređen, Sobe
05
T.091/738-5060 DVIJE sobe s kupaonicom i centralnim
namješten, iznajmljujem. T.091/797-1717 NOVALJA -otok Pag apartman 50m2,
ZAPREŠIĆ najam stambenog prsotora, grijanjem iznajmljujem. unajmljivanje
SV. NEDELJA-blizina Hoto vila, ulica Ni- blizu autobus i vlak. T.091/112-0004 T.098/954-8049 1500€/m2, odmah useljivo.
kola Tesle 3,namješten 3s stan iznajmlju- DVOKREVETNU sobu sa nus prostorijama T.095/532-4100, AGENCIJA DS
jem. T.091/530-7883, 01/232-3875 ZELENJAK dvoiposobni, 80m2, uređen, KNEŽIJA komforna soba sa upotrebom do 1500 kn sa režijama unajmljuju dva NOVIGRAD novi apartmani 2-s i 3-s
iznajmljujem. T.098/233-946 ostalih prostorija, useljivo odmah, iznaj- dečka, zaposlena, nepušača. 30-60m2, prodajemo. www.pea.hr.
ŠPANSKO stan, nova galerija, Zagrebač-
mljujem.T.091/676-7958 T.095/5050-381, 099/597-3884 T.091/560-6925, 01/6636-799
ka avenija 104, 67m2, 3s, garažno par-
Stanovi
king mjesto(nije uvijet), panorama
pogled,lođa, najam 500€/mj, djelomično
namješten T.091/221-0111
04 unajmljivanje
KNEŽIJA Poljana Drage Kalea 5,sobu
iznajmljujem djevojci. T.01/3835-932
JEDNOKREVETNU sobu, veću sa central-
nim do 1200kn sa režijama unajmljuje
umirovljenik nepušač. T.095/5050-381,
NOVI Vinodolski centar,novi stan 65m2,
etažno vlasništvo, cijena 115.000€.
T.091/336-0617
KNEŽIJA sobu, centralna, upotreba ku- 099/597/3884
TRAVNO studentica traži jednu lii dvije A M E R I Č K A farmaceutska tvrtka paonice, blizina Savske iznajmljujem
cimerice u kompletno adaptiranom 2,5-s unajmljuje novonamješten stan, PAG 2 a p a r t m a n a p o 7 7 m 2 ,
studentu nepušaču. T.01/383-7941 Z A G R E B tražim sobu u najam. prizemlje+kat+terasa, dvorište, parking,
stanu 50m od autobusa. T.098/993-3590, 80-140m2, 2-3 spavaće sobe, terasa,
098/336-850 KNEŽIJA sobu u 2s stanu studentici iz- T.098/818-705, dorica8@gmail.com vrlo lijep pogled na Paški zaljev, žurno
garaža,na bližem sjeveru ;Pantovč
ak,Tuškanac, Šalata. T.01/4613-067, najmljujem, blizina tramvaja i busa. prodajem. T.091/542-7351
TREŠNJEVAČKA tržnica, 1-s stan, iznaj- T.099/508-2214 Vikendice i apartmani
06
mljujem studentu nepušaću. www.jet-set.hr PAG Mandre-prodaju se dva apart-
T.095/5050-381, 099/5990-070 M A L E Š N I C A sobu iznajmljujem. mana, 45m2 i 55m2 useljivi, namje-
CENTAR -Medveščak, sobu s posebnim T.01/373-5370 ponuda
šteni, cijena 1600€/m2.
TREŠNJEVKA 2,5s stan, namješten, pot- ulazom ili manju garsonijeru, želi unajmiti MLINOVI - cimera/cimericu, T.091/460-3220
puno opremljen iznajmljujem. bioenergetičar. T.01/4923-219
T.098/231-282
studenta/studenticu u 3s komforan stan 06 Vikendice na moru
PIROVAC apartman 38m2, dnevni bora-
INTERNACIONALNA telekomunikacij- tražim. T.01/463-7396, 098/1619-466,
TREŠNJEVKA garsonijera 20m2, poseban zvati iza 15h vak, 2 spavaće sobe, loggia, terasa, čaj-
ska tvrtka za svoje djelatnike unajmljuje A P A R T M A N E prodajemo na otoku
ulaz iznajmljuem. T.098/231-282 na kuhinja, vrt, 200m od mora, čisti papi-
3-2s, 2-3s i 2-4s, kvalitetno namje- N.ZAGREB iznaj. sobu studentuu/ici bli- Pašmanu-Ždrelac:od 43m2-66m2, ri, prodajem. T.098/771-782
štena stana u Centru grada. zina građ. škole u Sopotu. novagradnja,80m od mora,jako po-
TREŠNJEVKA iznajmljujem jednosoban, PIROVAC apartman s balkonom u pri-
T.091/794-5979,098/352-144 T.091/505-4412 voljno.T.098/721-748
namješten stan. T.01/3863-773, zemlju vikendice, 35m2, garaža, namje-
098/135-3532 NOVI Zagreb, najmeštenu jednokrevetnu šteno, 100m od kupališta, vlasnički list.
ODRŽAVANE i novije stanove u stambe-
sobu s nus prostorijama, studentima ili CRIKVENICA apartman 50m2, vila, T.01/3773-444
nim zgradama,od 25 -125m2 hitno potra-
TREŠNJEVKA -Remiza 2-s 44m2, studentici, ili ženskoj zaposlenoj osobi ekskluzivan, namješten, prodajem.
žujemo za najam za stambene i uredske TAR Porečka rivijera novi apartmani,
namješten,TV,ADSL,centralno,klima, za povoljno iznajmljujem. T.01/6632-063, T.091/893-3473
namjene.T.091/221-0111, 01/3030-555 60-120m2. www.pea.hr.
d v o j i c u s t u d e n a t a , i z n a j m l j u j e m. 098/475-668
POTRAŽUJEMO stanove za najam za T.091/560-6925, 01/6636-799
T.092/245-9381 POVOLJNO sobu 100€, stan 200€, ured- CRIKVENICA vile 86m2 apartman, krovna
stambene i uredske namjene različitih nim, zaposlenim osobama. terasa, kuhinja, parking gratis, nov, tro- VIKENDICU kraj Rijeke 38km od Zagreba,
kvadratura. T.091/221-0111, T.091/882-7707 sobni, mogućnost proširenja, panorama struja, voda, vl., 200čhv okućnice proda-
TRG SJEĆANJSKIH ŽRTAVA 3-stan 01/3030-555 jem. T.01/6157-178, od 20 sati
pogled, uporabna dozvola, 2300€/m2.
45m2,pogodan za studente,blizina RUDEŠ sobu iznajmljujem, dvjema dje-
STAN do 1700kn sa režijama unajmljuju 2 T.091/221-0111 VIR apartmani 70m od plaže Lučica,
okretišta tramvaja Črnomerec. vojkama sa uporabom kuhinje i kupao-
T.049/223-801,098/251-318 dečka, zaposlena, nepušača. ČERVAR kod Poreča, 56m2, terasa, po- 1300€/m2. T.098/709-554
T.095/5050-381, 099/597-3884 nice.T.098/463-778
gled na more, prodajem ili mijenjam za VIR centar kuća namještena 7x8, 110m2,
TRNJE garsonjera 4.kat, iznajmljujem STAN mali, do 1500kn/mj sa režijama S E S V E T E iznajmljujem namještene manji stan u Zagrebu. T.01/6678-245 garaža, građevinska dozvoal, okućnica,
ženskoj osobi do prodaje, 1.500kn+režije. unajmljuje umirovljenik nepušač. 2-krevetne sobe radnicima, upotreba ku- 200m od mora, cijena 160.000€.
IČIĆI kuću sa 8 soba, svaka soba s ku-
T.01/6195-789 T.095/5050-381, 099/597-3884 hinje i kupaonice, poseban ulaz, blizina T.091/769-8448
paonicom,WC-om,balkonom,zajednička
TROKUT manji 2s stan, iznajmljujem za- VOLTINO ili centar, manji stan do 1200kn vlaka i busa. T.099/516-8050 kuhinja, velika terasa, u potkrovlju 3-s VIŠE stanova, apartmana i kuća prodaje-
poslenom paru na duže vrijeme. + režije, traži samac, umirovljenik, ne- SOBA s uporabom kupaone, studentu iz- stan, garaža. T.098/988-2904, mo na ugodan kredit do 40 g. bez jamaca.
T.095/844-2008 pušać. T.095/5050-381, 099/597-3884 najmljujem. T.091/600-1969 01/4645-922, Ag.Metropolis Activa Grupa d.o.o. T.01/6636-672

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
30 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

VODICE centar kuća sa 3 apartmana 50 i Vikendice i apartmani JAKOVLJE građ. zemljište 5600m2, pro- U blizini Importane galerije 170m2 ured-
70m2, parkiralište, prodajem zajedno ili
pojedinačno. T.091/901-6409 06 potražnja
dajem, pogodno za vrtić, dom umirovlje-
nika, vjerski objekt i drugo.
skog prostora, 1.kat, lift.
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
T.099/411-1444 tropolis
Ž D R E A L C otok Pašman,apartman APARTMAN na moru tražim, pod račun
60,54m2,50m od mora,pješćana plaža. dajem 2s stan u Novom Zagrebu. KUSTOŠIJA namješten, klimatiziran ured
V.KOSNICA 5499m2(blizina Domovinskog
Pripada jedno parkirno mjesto.Zvati T.091/505-4412 75m2, 1.kat, uknjižen, povoljno.
mosta), uz glavnu cestu, 50€/m2. ZADAR-GAŽENICA poslovna zgrada
pon-pet, 07-15h, T.049/342-439 T.098/987-1610
IVANIĆ GRAD -Božjakovina-Adamovac, T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr površine 2000m2,na terenu od
Zelina, vikend kuću sa 1000m2, u blizini KVATRIĆ -Bužanova novi 4s stan, 5000m2 na Jadranskoj magistrali,u
željezničke stanice do 20.000€. 125m2, prizemlje, pogodno za ordinaciju. VELIKA GORICA -Zagrebačka, poslovni blizini spoja autoceste,na ulazu u luku
06 Vikendice na kopnu T.091/251-4103 T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me- prostor u novoj zgradi od 500m2 prodaje- Gaženica,pogodno za razne
VELIKA Gorica okolica i more, potražuje- tropolis mo. T.098/988-2904, 01/4645-922, djelatnosti.Najam ili prodaja,djelomič-
ADAMOVEC montažni drveni vikend ob- no ili u cijelosti.Kontakt:098/273-314
mo vikendice i vikend zemljišta. Ag.Metropolis
jekt, struja, voda u blizini, atraktivno vi- KVATRIĆ -Šulekova, kvalitetan, uredski
kend zemljište 200m2,okoliš šuma, 10min T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr prosotor sa svim instalacijama, prodaje-
od Sesveta, cijena 15.000€. VIKENDICU do 15.000€ u zoni ZET-a mo. T.098/988-2904, 01/4645-922, VLAŠKA kod trga bana Jelačića, lokal
T.091/888-3394 kupujem, plaćam u gotovini. Ag.Metropolis 30m2, 2 sanitarna čvora, prizemno, dvo-
rišna zgrada, useljiv. T.095/532-4100,
08 Karlovačka
T.099/199-0157, 01/3887-947
BEDEKOVČINA v i k e n d i c a 8 x 8 m 2 , MAKSIMIR 120m2 novog poslovnog pro- AGENCIJA DS
400čhv, vinograd, voćnjak, voda, struja, ZAGREB i okolica vikendicu, uz moguć- stora, Roh-bau, u prizemlju, pogodan za HOTEL JOSIPDOL 3000m2 ,42.000 m2
ograđeno. T.01/2420-285, nost stanovanja, struja, voda do 5000€ liječničku ordinaciju i sl. T.098/988-2904, okoliš, privat 1/1 radi non-stop 50%
VRTLARSKA ulica, poslovni prostor, pri-
099/793-2916 kupuje 59g., umirovljenik, samac. 01/4645-922, Ag.Metropolis ispod cijene, prodajem.
zemlje, 83m2 i 160m2, prodajem.
T.095/5050-381, 099/597-3884 T.091/234-8771 www.elez.hr saznaj
DUGO Selo Martin Breg, klet, vinograd MALEŠNICA lokal 10m2, visina stropa T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
ZAGREB okolica do 20km, vikendicu tropolis više:462135
200čhv, komunalije na cesti, 28.000€. 4m, pogodno za razne djelatnosti
20m2, struja, voda, do 20.000€, kupuje
T.091/507-6247 25.000€. T.098/988-2904, 01/4645-922,
privatnik. T.091/593-5681 VUKOVARSKA poslovni prostor- izlog KARLOVAC prizemni stan 1,5-s u nebo-
Ag.Metropolis
DUGO Selo Martin Breg, zidana vikendica 60m2, uređeni, prodaja ili dugoročni deru odmah useljiv, pogodn za ured ili ti-
Garaže
60m2, sve komunalije, 550m2 okućnica,
63.000€ fiksno. T.091/507-6247 07 ponuda
MALEŠNICA lokal 95m2, sa 43m2 pod-
ruma, prodajemo. T.098/988-2904,
01/4645-922, Ag.Metropolis
najam. T.091/243-5847 hu djelatnost, cijena povoljna.
T.095/532-4100, AGENCIJA DS
GORSKI Kotar-Severin na Kupi, vikendica
45m2 sa okućnicom 600m2, 1km od 07 Zagreb i Zagrebačka 08 Primorsko - goranska
Kupe, van naselja, u prirodi.
T.091/254-4233 J A R U N Kružna ul., garaža 12m2, ZAGREBAČKA avenija 5 (kod Savske),
RESTORAN-NOĆNI BAR strogi centar
10.000€. T.098/709-554 NOVA CESTA (Knežija), lokal 70m2, ekskluzivni poslovni prostor 340m2.
HOTEL JOSIPDOL 3000m2, 42000m2 Rijeke, 206m2, kompletno opremljen,
povoljno. T.091/9777-786 T.098/1626-757
okoliš, privat 1/1, radi non-stop 50% TREŠNJEVKA tržnica, iznajmljujem po- prodajem. T.098/443-358,
ispod cijene. T.091/234-8771, saznaj voljno garažu 18m2. T.098/612-129 051/212-345
više: 462135 TRNJE Bednjanska 14, 15m2, na razini NOVI Zagreb-Klara-Utinjska,poslovni
prostor/kuća katnica 115m2,parket/cen- ZAGREBAČKA ul. 3s 88m2, v. prizemlje,
MARTINBREG Novobrdo 21, vikendicu -1, podzemna, prodajem. RIJEKA -Šetalište 13. divizije, skladišni
tralno, komunalije,garaža+pomoćna plin, 2x balkon, klima, 3x garaža,
prodajem 28.000€. T.01/370-2068 T.091/5593-091 prostor od 100m2, s uredom od 120m2,
zgrada 90m2,parkirna mjesta,sve na 180.000€. T.098/411-671,
prodajemo. T.098/988-2904,
Garaže www.biliskov.com
07
N.ZAGREB Dragonožec Donji vikend ku- parceli-601m2,frekventna lokacija, po- 01/4645-922, Ag.Metropolis
ća roh-bau 80m2+podrum, okućnica godno za razne poslove/namjene,
1022m2. T.098/205-462, iznajmljivanje vl.1/1,svi papiri.www.njuskalo.hr/67905 RIJEKA Tower centar prodajemo 300m2,
www.vg-nekretnine.hr DIVKA Budaka 15, garažu iznajmljujem ili T.098/282-189 poslovnog prostora. T.098/988-2904,
prodajem. T.01/232-2711 01/4645-922, Ag.Metropolis
NOVI Vinodolski, vikendicu malu kat- OPĆINA Sesvete i Zelina- više poljopri-
nicu, 65.000€, prodajem. GARAŽU blizina Kvaternikovog trga, iz- vrednih zemljišta prodajemo, zvati radnim
T.092/214-7182 najmljujem. T.098/593-760 danom iza 16h, subota/nedjelja cijeli dan. 08 Istarska
MAKSIMIRSKO naselje, podzemna gara- T.095/899-2525
PARUŽEVINA vikendica, visoka prize- ža, -3 razina, s daljinskim, videonadzor, PETRINJSKA atraktivan poslovni prostor, POLJANICE kod ipsilona,400.000m2,či-
mnica sa 600 čhv voćnjaka, moguće i iznajmljujem, 150€/m2. T.091/559-3091 70m2, kod Mupa. T.098/988-2904, sto vlasništvo,prodaje se i firma,radi ko-
gradilište uz kuću 10x10, struja, voda, SAVSKA iza Zagrepčanke, zidanu garažu 01/4645-922, Ag.Metropolis noba sa sobama,jezero,hrastovi lužnjaci u
papiri čisti 1/1,povoljno. T.098/193-0127 15m2, dajem u zakup. T.098/163-4525 blizini helidroma, otvorene sve mogućno-
ZAPREŠIĆ centar-stanovi, poslovni sti privrede,3.500 000€. T.091/507-6247
SAVICA (zgrada Amexa), suteren, posl. prostori 64-114m2, parking mjesto
SAMOBOR Hamor, vikendica 150m2, Poslovni prostor
08
prostor 130m2,prodajem ili iznajmlju- gratis. Akcijska prodaja.
700m2 zemljišta, 3.5km od centra. Poslovni prostor
08
jem. T.091/615-5224 T.098/9840-480, 098/315-090,
T.091/5606-925,01/6636-799, ponuda
www.pea.hr T.P.M. d.o.o., Pojatno potražnja
SESVETE 3s, 57m2, nov, 1.kat.
STUBIČKE Toplice, neposredna blizina
bazena, prekrasna vikendica 100m2,
08 Zagreb i Zagrebačka T.091/518-5067, 095/849-1209 C E N T A R strogi, kupujemo caffe bar.
SESVETE lokal kafić . T.091/518-5067, ZAPREŠIĆ centar, trgovina 55m2+kance- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
okućnica 500m2, povoljno prodajem. larija 55m2 u podrumu, sve super ure- tropolis
T.091/542-7351 AKCIJA ZAPREŠIĆ poslovni prostor za 095/849-1209
urede, visoko prizemlje, 50m2, đeno, u funkciji. T.098/987-1610
ŠENKOVEC kuću-restoran od 600m2, NOVI Zagreb -Savica, Borovje, Utrine,
TUHELJSKE Toplice, vikend kuću, bli- 1000€/m2, prodajem. T.091/559-3091 Zapruđe, atraktivni poslovni prostor 15m2,
pogodno za starački dom, izgrađeni pro- ZAPREŠIĆ poslovni prostor 48m2, dvoe-
zina bazena, 1/1. T.098/933-0022 AKCIJA ZAPREŠIĆ skladište 80m2, pri- stori u roh-bau još 1000m2 na parceli od frekventan, do 25.000€, kupuje poduzet-
tažni, autobusni terminal, prodajem ili iz- nik. T.091/888-3394
stup kamionima, povoljno prodajem. 700m2. T.098/988-2904,01/4645-922, najmljujem. T.099/411-1444
TUHELJSKE toplice, vikendicu s okućni- T.091/559-3091 Ag.Metropolis TRAMVAJSKA zona, potražujemo
com 507m2, struja, voda, telefon, čisti skladišno-poslovni prostor od 200m2
papiri, vl. list. T.091/734-1207 TKALČIĆEVA početak, atraktivan poslovni ZAPREŠIĆ tržnica, ugostiteljski lokal,
ALFETA-ZAGREB d.o.o., prodaje PO- skladišta sa 200m2 uredskog prostora.
prostor, 2.kat, 42m2, podrum. 35m2, u funkciji, vlasnički list, povoljno.
SLOVNI PROSTOR Zagreb, SAVICA Kamionski pristup obavezan.
V.GORICA KOSTANJEVAC vikend kuća T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- T.098/987-1610
40m2, novogradnja, okućnica 531m2, ŠANCI. Skladište: 514,50m2 Uredi: T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag. Me-
266,60m2.T.098/287605 tropolis
27.900€. T.098/229-607, tropolis
www.vg-nekretnine.hr TREŠNJEVKA ugao B. Adžije i Kranjče- 08 Zadarska ZAGREB Dubrava, Zagrebačka do Sesve-
BRITANSKI TRG 88m2, uredski prostor, vićeve,ul.posl.prostor 55m2+podrum ta, nova Branimirova, Maksimirska, Vla-
V.GORICA Krušak drvena vikend kuća, prizemlje, prodajem. T.098/324-797 30m2, prodajem/iznajmljujem. ška, lokal. T.098/1704-651
41m2, okućnica 820m2, cijena 32.000€.
T.098/845-648
T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr Z A ordinaciju tražimo prostor od
CENTAR -Jurišićeva poslovni prostor
V.GORICA PEŠINOVEC vikend kuća 80m2, 51,3m2 na 1 katu, u kojem je stomatolo- 120-250m2 u prizemlju ii 1.kat s
TREŠNJEVKA ulični (prodajno- izlož- liftom,Maksimir, Medvešćak, okolica Vu-
okućnice 1921m2, vl.list, 50.000€. ška ordinacija.Cijena 154.000€.
beno uredski) prostor 45m2 i suteren- kovarske ulice . T.098/988-2904,
T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr T.01/4637-333, 098/233-204
ski (skladišno-uredski)prostor 90m2. 01/4645-922, Ag.Metropolis
VELIKA Horvatska, pokraj Tuheljskih to- CENTAR poslovni prostor kod Britanca cca T.098/468-304
20m2 sa WC-om, telefonom, internetom, Z A D A R - B O R I K prodaje se Poslovni prostor
08
plica 200čhv zemljišta, građevinska do-
policama i pultom, povoljno iznajmljujem, TUŠKANAC Jabukovac, poslovni prostor stambeno-poslovni objekt s urednom
zvola. T.091/577-3684
moguća prodaja. T.098/901-9868 55m2, povoljno prodajem. dokumentacijom. Poslovni prostor po- iznajmljivanje
VIKENDICA 122m2 sa 1863m2 okuć- T.091/901-6409 vršine 600m2, stambeni prostor povr-
IMPORTANE galerija - Glavni kolodvor, u šine 550m2. Pogledati na: ATRAKTIVAN poslovni prostor 90 i
nice Prkovec-Gradec (građ.dozvola,
polukatu, ekskluzivan poslovni prostor od UGOSTITELJSKI objekt na frekventnom nekretnine.interieur.hr Moguće kom- 140m2, iznajmljujem u poslovnom tornju.
atraktivna lokacija) 35.000€.
20m2, prodajemo. T.098/988-2904, mjestu. T.098/988-2904, 01/4645-922, binacije.Kontakt: 098/273-314 T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
T.098/130-0000
01/4645-922,Ag.Metropolis Ag.Metropolis tropolis

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 31

DUGO SELO STANČIĆ gradilište 770m2, NOVI Zagreb, 450čhv, drvena kuća, pri-

Iznajmljujemo baraka, šahta za vodu, 15.000€, pod ra-


čun može i osobni automobil.
ključak struje, cijena po dogovoru.
T.01/6538-036, 095/826-7170
T.091/507-6247 NOVI Zagreb, 5000m2, vl. list 1/1, mirna
Poslovni Prostor na odličnoj lokaciji GORIČANSKA ulica, zemljište sa starom lokacija, dobar prilaz. T.01/6538-036,
- za trgovinu, servis ili skladište, ukupne površine 2357m2 sa pripadajućih kućom za rušenje. Priključak struje, vode, 095/826-7170
50 parkirališnih mjesta i to: plin na cesti, dozvoljene 3 nadzemne eta- NOVI Zagreb, Odra zemljište 1853m2,bli-
že, prodajem. T.091/542-7351 zina građevinske zone i 400m od O2 na-
- PODRUM visina 3,2 m 953 m2
- PRIZEMLJE visina 5,6 m 953 m2 GORIČICA gr. zemljište 7165m2, struja, selja, cijena 25€/m2. T.098/781-840
- I KAT visina 4,0 m 451 m2 voda, plin na cesti, zemljište je 200m od NOVI Zagreb-Klara-Utinjska,građ.zemlji-
gl. prometnice Zg-Zelina, prodajem. šte -601m2+gratis katnica 115m2,
T.091/542-7351 2.pomoćne zgrade 90m2, sve
Prostor posjeduje kompletnu komunalije,svi papiri, građ.dozvola,
GORNJA Bistra, gradilište 1000m2, ogra-
infrastrukturu, pristup sa glavne ceste đeno, asfalt, građ. dozvola, cijena 1/1,super lokacija,zona M1, pravilo
M. Čavića, kamionski prilaz sa 60.000€. T.091/507-6247 2.5,faktor 1.2. T.098/282-189
istovarnom rampom, ulaznu rampu GORNJE Vrapče, zemljište 2246m2, na OBOROVO kod Dugog Sela, građevinsko
u podrum i teretno dizalo nosivosti ravnom blizina autobusa, škole, vrtića, vl. zemljište 3800m2, 10km od izlaza na au-
4000 kg. 1/1. T.098/967-1955 tocestu u Rugvici, 8€/m2. T.01/2761-098
GRAČANI Blizinec, 489m2, pogodno za OBOROVO kod Dugog Sela, poljopri-
Prostor se može iznajmiti u cijelosti vredno zemljište, više parcela, 10 km od
gradnju obiteljske kuće, SNIŽENO
ili po etažama. na95.000€. T.01/4637-333, izlaza sa autoceste u Rugvici, 2-5€/m2.
Prostor se nalazi u Ulici grada 098/233-204, 099/463-7333, www.ku- T.01/2761-098
Gospića 3, Zagreb (pored trgovačkog kitrade.com OZALJ -Fratrovci zemljište 2172m2, sa
centra «PEVEC»-ŽITNJAK) započetom gradnjom, 6x8, povoljno pro-
GRAČANI građevinsko zemljište dajem. T.091/202-7385, 01/2322-863
Obavijest: radnim danom od 09-14,00 sati 1.200m2, prodajem. T.095/8842-694
PANTOVČAK 1 9 2 9 m 2 , 4 0 0 B R P - a .
na telefon 01/2382-800/801. GRAČANI - Isce građevinsko zemljište T.098/233-204, www.kukitrade.com
1800m2, vrlo lijep pogled na Zagreb, PERJAVICA građ. zemljište s dozvolom
ATRAKTIVAN uredski prostor u Gračani- POKORNOGA ulica, poslovni prostor, ATRAKTIVNO građevinsko zemljište na žurno prodajem. T.091/542-7351 gradnje 4 x 600 BRP-a (24 stana).
ma 150m2, 2 garažna i 2 parkirna mjesta, 120m2, prizemlje i podrum, parkirno Borčecu sa građevinskom dozvolom,pla- T.098/233-204
GRAČANI-Kvintička, gradilište od 300m2
iznamljujemo na duže vrijeme. mjesto, iznajmljujem. T.091/542-7351 ćenim svim doprinosima za izgradnju
sa kućom za rušenje T.091/508-8315,
T.091/508-8315, 01/4645-922, Ag.Me- 7urbanih vila od po 580m2
POSLOVNI PROSTOR cca 900m2 u 01/4645-922, Ag.Metropolis
tropolis BRP,prodajem.T.098/988-2904,
poslovnoj zgradi,Novi Zagreb, parkirali- 01/4645-922, Ag.Metropolis GRAČANI - Majcenov put, zemljište
CENTAR kod hotela WESTIN 105m2, pri- šte, odlična pozicija, povoljno iznaj-
zemlje, alarm, parkiralište, za razne na- 571m2 sa postojećom kućom za rušenje,
mljujemo. T.098/206-510 pogodno za gradnju obiteljske kuće, ci-
mjene. T.091/933-3057 saznaj više:599193 jena 160.000€.T.01/4637-333,
CENTAR -MG,84m2,terasa,novi reprz. 099/4637-333, www.kukitrade.com
poslovni prostor,3 prostorije+kuhinja, POSLOVNI prostor (lokal) dajemo u BORČEC -zemljište 1750m2, prekra-
GRADEC zemljište 1400čhv, uz autobus- PERJAVICA zemljište 868m2, sa
protuprovalna vrata,kamera,zakup najam, AV. Dubrava 11a, 30metara od san pogled, odlična lokacija, uredni
nu stanicu, na križanju i glavnoj cesti za idejnim projektom za 400 BRPa,
1100€/mj+režije.T.098/799-220, okretišta tramvaja. T.098/822-655, papiri, moguća izgradnja 2 urbane
Zagreb, sa druge strane zemlje je potok 110.000€. T.091/5059-878, saznaj
e-mail:dubrava@gmx.net saznaj više 533582 vile po 400m2 BRP. T.091/9777-876
Črnec.T.01/2865-563 više: 480591
DUBRAVA Grižanska cesta, skladišni RIBNJAK 2 posl.prostora od po 50m2, CENTAR strogi, zemljište sa lokacijskom i ILICA kod Vrapča- gradilište 936m2, 24 m
prostor, pristup kamionom, iznajmljujem iznajmljujemo, mogućnost kasnije kupnje. građevinskom dozvolom, 1360 BRP-a, uz Ilicu, zona M1, prodajem za 190.000€, PODSLJEME građevinsko zemljište za
na duže vrijeme. T.01/2852-603, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- prodajem. T.091/333-0808, TPH d.o.o. zamjena isključena T.091/5593-091 obiteljsku kuću. T.098/480-435
091/577-2446 tropolis
D.PREKRIŽJE građ.zemljište 2600m2, sa IVANJA Reka, Otok Svibovski, poljopri- PODSUSED Samoborska, građevinsko
DUGAVE poslovni prostor od 90m2 sa SAVSKA CESTA br.141,iznajmljuje se postojeća 2objekta, papiri čisti, vredno zemljište 9317m2, 100m od as- zemljište 2040m2 i1440m2 prodajem.
s k l a d i š t e m o d 3 0 m 2 i z n a j mljuj em. skaldišni prostor 150m2,sanitarni čvor, 1.300.000€, moguća kompenzacija. faltne ceste, povoljno prodajem. T.01/383-7941
T.091/505-5425 alarm. T.091/120-7498 T.01/4673-818 T.091/202-7385, 01/2322-863
KAKO PREDATI

USLUGE
DEMERJE HRV. leskovec iza gostionice JARUN zemljište 540m2 kod tržnice,
ILICA 44(u dvorištu)-poslovni prostor SAVSKA CESTA br.141,potpuno 250.000€. T.098/709-554 OGLAS
široke namjene,300m2,prizemlje+par- Cinkuš 65.000€, građ. dozvola, građ
opremljen posl.prostor 20m2 i 30m2,
kirna mjesta,iznajmljujem ili prodajem. zemljište 1760m2. T.01/3865-742 KOSIRNIKOVA gradilište sa građ.dozvo-
klima,alarm,sanitarni čvor,kuhinja
T.098/926-8217 iznajmljujem .T.091/120-7498 DUGO Selo, Hrebinec, Meglinec, 750čhv, lom za 600m2 BRP-a, 7 stanova+ 7 ga- Oglase za objavu u
uvjeti voda, struja, plin, telefon, povoljno. raža + 7PM. T.098/988-2904, Metropolinu malom
ILICA Kustošija- lokal 90m2 iznajmljujem. VRAPČE 2.5s, 60m2, prizemlje, pogodan T.098/937-8425 01/4645-922, Ag.Metropolis
T.098/415-661 oglasniku građani mogu
za ured iznajmljujemo na duže vrijeme. LUČKO građevinsko zemljište, 200čhv ili
SVE zA dOM

DUGO Selo, Martin Breg, gradilište predati:


IZNAJMLJUJEM ili prodajem na Sred- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- 220čhv, 30.000€. T.091/5076-247 718m2, pravilnog oblika, 25x30, vlasnički
njacima uredski prostor tropolis list. T.098/194-7519
DUGO Selo, Ostrna, gradilište 1750m2,
220m2,I.kat,umrežen i klimatiziran. ZAGREB centar, kod Kvaternikovog trga,
struja, gradski vodovod, plin na gradilištu. MARKUŠEVAC građevinsko zemljište telefonskim pozivom
T.098/251-550 posl. prostor 15m2, suteren, struja, voda, 315chv. T.098/480-435 na broj 060 600 800
prodajem 25.000€. T.091/5076-247
za razne poslove. T.091/5935-681 (6,82 kn/min za fiksne telefone,
KRUGE Cvjete Zuzorić, 166m2 uređenog DUGO Selo Gračec, gradilište 2145m2, uz MARKUŠEVAC zemljište granica R zone,
a za mobilne telefone 8,21 kn/
Poslovni prostor sportsko rekreacijski centar, 80.000€.
08
prostora u prizemlju zgrade, pogodno za asfalt, sve komunalije, 33.000€. min, PDV u cijeni)
sve namjene (od ugostiteljstva do kance- T.091/507-6247 T.098/709-554
AUTO MOTO

larije), iznajmljujemo. T.01/4637-333, unajmljivanje MARKUŠEVAČKA Trnava, šuma 210čhv, U radno vrijeme vaše će oglase
DUGO SELO gradilište, prvi red uz glavnu primiti telefonski operateri
098/233-204 ZAGREB - caffe bar sa opremom u najam u blizini vatrogasnog društva i brane,
cestu, 540m2, 80€/m2. T.091/507-6247 Metropolina pozivnog centra, a u
KSAVER iznajmljujem 300m2 poslovnog tražim. T.091/323-3994 prodajem za 18.000kn. T.095050-381, neradno vrijeme oglase možete
DUGO S e l o - k o d c r k v e , g r a d i l i š t e , 099/5973-884 snimiti na govorni automat.
prostora, namjenjenog za medicinske ZAGREB caffe bar sa opremom tražim u 1200m2, građ. dozvola za 4-katnicu sa
usluge. T.098/988-2904, 01/4645-922, najam. T.091/575-1662 MARKUŠEVEC 2000m2 građ. zemljišta,
16 stanova, 250.000€, može i kompen-
Ag.Metropolis prodajem. T.098/988-2904, Jednim pozivom možete
zacija. T.091/507-6247
Zemljišta 01/4645-922, Ag.Metropolis predati maksimalno 20
MAKSIMIRSKA 98 ulični lokal na dvije
09 DUGO S e l o - P r o z o r j e , 1 0 8 0 m 2 , p o oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

etaže, cca 100m2. T.091/200-7527, ponuda 35€/m2. T.091/507-6247 MIKULIĆI gl.cesta 1100m2,1/1.grun-
saznaj više: 584851 tovno, struja:14kW/h,mog.gradnja
DUGO Selo Prozorje, 1570m2, blizu po- 400m2 BRP-a,180.000€,mog.zamjena slanjem teksta
MEDVEŠČAK -novouređen 2s komforan 09 Zagreb i Zagrebačka toka, 5000€. T.091/507-6247 za stan-uz nadoplatu. T.091/511-3055
oglasa (SMS) na broj
prostor 50m2,centralno-etažno,klima, DUGO SELO Prozorje, livada 1600m2 uz
ulični ulaz. T.099/822-6937, AG.GAZDAR više građ.zemljišta: Grama- potok, 3000€. T/091/507-6247 MLINOVI -Graščica, povoljno,zemljište 67 068 (6,10 kn).
01/4684-569, 01/4684-297 ča 660m2 i 714m2 Mlinovi 855m2,Dedići 623m2 sa starom kućom-50m2, atrak-
2678m2,Sveti Duh 1307m2,Lukšići DUGO SELO Prozorje 1000m2 uz potok,
tivna lokacija (potrebna adaptacija), mo- Za svaki oglas poslan sms-
1268m2, Bijenik 1130m2. Više info: 2500€. T.091/507-6247
M E D V E Š Č A K ul., uredski prostor gućnost rekonstrukcije ili dogradnje do
POSLOVI

om na vaš mobilni aparat


94m2+40m2 skladišnog prostora, umre- www.gazdar.hr T.01/4637-284, DUGO SELO Prozorje 900m2, 1000€. 360m2 BRP-a. T.01/4637-333, dostavljamo povratnu
ženo, telefon, centralno, kolni ulaz za 099/463-7284 T.091/507-6247 098/233-204 poruku s potvrdom primitka
skladište, iznajmljujem. T.01/4666-839 AKCIJA -ILICA VRAPČE, građevinsko DUGO SELO Rugvica-zemljište 10.000m2, MLINOVI Šušnjevac, zemljište 1.000m2 oglasa. Potvrda primitka
POSLOVNI prostor za starački dom i za zemljište 936m2 (dugačko 24m uz Ilicu), prodajem sa šumom ili bez šume,cijena sa postojećom kućom, prekrasan pogled oglasa sadrži i uputu za
dječji vrtić iznajmljujem. T.01/2046-993 169.000€. T.091/559-3091 po dogovoru.T.091/911-0697 na Zagreb,prodajem.T.091/901-6409 predaju istaknutog oglasa.

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
32 Nekretnine Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

PODSUSED Susedbreška zemljište V.GORICA MRACLIN 1080m2 (18x60m), ZAGREB Črnomerec, Donje Vrapče, Za-
805m2, dozvoljena gradnja svi priključci. 35€/m2. T.098/229-607, 09 Splitsko - dalmatinska 09 Primorsko - goranska padna Trešnjevka, građevinsko zemljište
T.098/987-1610 www.vg-nekretnine.hr 1000-1500m2, za izgradnju skladišta.
HVAR -Jelsa građevinsko zemljište RAB Banjol 684m2 (30x25)500m od mo- T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me-
POJATNO Gajec 25,građ.zemljište, na V.GORICA PETROVINA TUROPOLJSKA 1450m2, 83.000m2 urbane vile sa prate- ra sa lokacijskom i građevinskom u izradi,
parceli stara derutna kuća, građ.prije ur- tropolis
gradilište 817m2 (18x36m), sa lokacij- ćim objektima, dokumentacija uredna. 102.600€. T.098/602-123,
banist.plana, struja i voda, mog.priklj.pli- skom dozvolom za kuću, 28.000€. T.091/901-6409 www.vg-nekretnine.hr ZAGREB i okolica , zemljište za gradnju
na i telefona. T.01/3393-988 T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr
HVAR - Zarače 6km od grada Hvara građ. manje kućice do 5000kn kupuje umirov-
RAKOV Potok 1615čhv, uz glavnu cestu, V.GORICA PETROVINA TUROPOLJSKA ljeni podstanar. T.095/5050-381,
struja, voda, povoljno prodajem. gradilište 502m2 sa građ. dozvolom za
zemljište, predivan otvoren pogled na
more, Korčulu i Vis, prodajem.
09 Istarska 099/597-3884
T.095/909-6833 obiteljsku kuću, 145.000€. T.099/685-1746 LABIN neposredna blizina,građevinsko
REMETINEC Blato gradilište 3250m2, T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr ZAGREB -Sesvete hitno tražimo gradili-
KAŠTEL Lukšić novi centar, 80m iznad zemljište 3000m2,pravomoćna građ.do- šte od 400-800m2. T.098/988-2904,
200€/m2. T.091/507-6247 V.GORICA Petrovina Turopoljska gradili- magistrale, građevinsko zemljište zvola 430BRP,plaćeni svi doprinosi,pre- 01/4645-922, Ag.Metropolis
SAMOBOR zemljište 1180m2, lokacijska šte 637m2(18X36) sa lokacijskom dozvo- 1014m2, može i 500m2, zona M1, papiri krasan pogled na Učku,ravno
dozvola. Anina 1280m2 s lokacijskom, lom, cijena 35.000€. T.098/602-123, čisti. T.021/228-202, 099/414-9410 zemljište,udaljeno cca 10km od Pule-3km
Zemljišta
09
prodajem. T.098/977-6601, TPH d.o.o. www.vg-nekretnine.hr od Labina.T.091/542-7351
V.GORICA POLJANA ČIĆKA građevinsko TROGIR /Vranjica-atraktivno građevin-
S E S V E T E Drenčec, livadu 2550čhv,
sko zemljište,1/1,privatnik,dozvola zamjena
14.000€. T.091/507-6247 zemljište3391m2 (45x75m), 28.360€. LIŽNJAN građevinska parcela 600m2,
T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr o d m a h , s t a m b e n o i l i 20x30m, sve komunalije, papiri čisti, lo- BRATINA 150čhv, građevinska, struja,
SESVETE Popovec gradilište 660m2, mješovito,cca.1500m2,350m od kacijska dozvola, cijena na upit, prodajem. mijenjam za kuću u okolici Zagreba do
komunalije, vlasništvo 1/1, dozvoljena V.GORICA Velika Kosnica građevinsko mora,po želji parceliranje na 2 dijela. T.01/3836-326 80km,12000 eura . T.091/163-0150
gradnja, prodajem.T.098/944-5210 zemljište 792m2(16X50), cijena 79.200€. T.091/206-2119
T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr RIJEKA -Kastav,građevinsko zemljište ZEMLJIŠTE sa strujom, građevinskom
SESVETE -Šašinovec, 800čhv, uz asfvalt, V . G O R I C A Vukovina, lokacijska i 517m2,sa lokacijskom dozvolom za kuću dozvolom i temeljima u Bratini, mjenjam
20.000€. T.091/507-6247 građ.dozvola u izradi- površine 422m2, 09 Šibensko - kninska sa 2 stana, pogled na more, mir, graniči za kuču u okolici Zagreba, do 70km.
28.000€. T.098/229-607, sa zelenom zonom.T.091/254-4233 T.091/163-0150
SESVETE -Vugrovec, gradilište 982m2, PRIMOŠTEN zemljište 5000m2, može i na
www.vg-nekretnine.hr
sve komunalije, ZET gradski prijevoz, manje parcele, blizina mora, vlasnički list
Poljoprivredna zemljišta
09
10
80€/m2. T.099/6186-336 V.GORICA VUKOVINA gradlilište uredan, cijena povoljna. T.098/912-0316 Ličko - senjska
637m(17x37m), mirna lokacija.
ponuda
SJEVER gradilište 2500m2, prodajem.
T.098/977-6601
T.098/229-607, www.vg-nekretnine.hr
09 Zadarska G O R S K I Kotar-Čabar gradilište
V.MLAKA V.POLJE gradilište 504m2, sa 1170m2+700m2 poljoprivrednog zemlji- DUGO Selo, blizina glavne ceste do gra-
SNIŽENO ŠESTINE građevinsko zemljište lokacijskom dozvolom za obiteljsku kuću, PAG Smokvice, gradilište 700m2, sa građ sta, asfaltni put, struja i voda 100m cijena đevne zone, 10.000m2, 6€/m2.
2000m2 s kućom 180m2+dvorišnim ob- 90.000€. T.098/602-123, dozvolom za pansion, 250m od mora, 40.000€ prodajem. T.091/559-3091 T.091/507-6247
jektom(pizeria,atraktivna pozicija s po- www.vg-nekretnine.hr južna strana, prodajem, mog. druge
gledom,sva infrastruktura,moguća dva kombinacije. T.091/559-3091 KARLOBAG 600m2 prvi red do mora, za- DUGO Selo, Puhovec, šumu 3600m2,
VELIKA Gorica Velika Buna, građevinsko 2€/m2. T.091/5076-247
objekta od 400m2.T.01/4637-333, PAŠKA Rebra -južna strana otoka Paga, početa gradnja, 9x10, papiti uredni, cije-
zemljište 2440m2, sa lokacijskom dozvo-
098/233-204, www.kukitrade.com zemljište namjene T2 i T3, cca 1100m2, na po dogovoru. T.091/582-2957
l om za halu 1 0 0 0 m2, uz gl. cestu, DUGO Selo Prečec, polj. zemljište,
SV.NEDELJA Kerestinec 16.000m2 pri- 122.000€. 098/205-462, prodajem. T.091/542-7351 23.000m2, 2€/m2. T.091/507-6247
ključci na cesti, ulaz sa glavne ceste, O T O Č A C -Sajmišna ul. gradilište
www.vg-nekretnine.hr
prodajem. T.091/901-6409 ZADAR -Kožino 1250m2 građevinsko 1000m2, svi prikljućci, 15€/m2, može
VELIKA Gorica Velika Buna, građevinsko zemljište,mogućnost izgradnje 8 stam- kredit . T.098/959-9399 DUGO Selo Trstenik, zemljište 5000m2,
SVETI IVAN ZELINA-Omamno, zemljište. zemljište 2440m2, sa lokacijskom dozvo- benih jedinica,pogled na more,cijena 6€/m2, prodajem. T.091/507-6247
T.091/569-7945 l om za halu 1 0 0 0 m2, uz gl. cestu, 140€m2. T.098/332-464 OTOČAC -Škare nova vikendica 70m2,
122.000€. 098/205-462, voćnjak 5000m2, povoljno prodajem G.STENJEVEC (Podsusedsko područje) -
ŠESTINSKI Kraljevac, 1460m2, građ. www.vg-nekretnine.hr dio šume, prodajem. T.099/697-1966
35.000€. T.098/959-9399
zemljišta, pogodno za gradnju, proda-
jemo. T.091/120-7498 VRBANI 4000M2 dozvoljena gradnja 09 Osječko - baranjska
HORVATI kod Rakovod Potoka, 1000čhv,
8-katnog objekta, do 12.000 BRP, proda- OTOČAC -Žaluznica, gradilište 600m2,
N A Š I C E poljoprivredno zemljište idejni projekt za vikendicu, blizina Gacke, uvjeti voda, struja, ZET linija, cijena
ŠESTINSKI vrh, 1400m2, sa 400m2 jem. T.091/559-3091 35.000€. T.098/937-8425
230.000m2, pripremljeno za vinograd, 10€/m2. T.098/959-9399
BRP-a izuzetno atrakrtivno zemljište, s
VRBOVEC- Dubrava,građ.zemljište,756 1,5€/m2. T.091/507-6247
vrhunskim pogledom na grad.
T.01/4637-333, 098/233-204, 0 m2(Zagrebačka/Kalnička),kao po- PLITVICE građ. poljop. zemljište KUPINEČKI Kraljevec polj. zemljište,
099/463-7333, www.kukitrade.com slovno ili mogućn.parcelacije-8 09 Sisačko - moslavačka 40.000m2, 1km, od nacionalnog parka, 30€/čhv, preljepa priroda.
T.099/746-1617
građ.zemljišta,prodaja/zamjena.Moja 100m uz obalu rijeke Korane.
ŠESTINSKI vrh-2 atraktivna zemljišta nadoplata.T.095/8024-429, KUTINA građ. zemljište 20.000m2, 300m T.091/559-3091
sa dozvolama (660m2 i 770m2). e-mail:dubrava@gmx.net od strogog centra. T.091/542-7351 LUPOV Dol, 37km od Zagreba, polj. zem-
T.095/907-9835 Zemljišta ljište 34.500m2, 30€/m2.T.099/260-7947
TUŠKANAC u najelitnijem dijelu ,građe-
VRBOVEČKI Gaj, uz samu cestu
Vrbovec-Zelina, zemlju iznajmljujem po-
09 Karlovačka 09 potražnja MARKUŠEVAČKA Trnava, šuma 210čhv,
vinsko zemljište od 5000m2, prodajem. godno za auto otpad, farmu i slično, osta- u blizini vatrogasnog društva i brane,
DONJI Zvečaj, desna obala Mrežnice,
T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- lo po dogovoru,sve komunalije. ATRAKTIVNO građevinsko zemljište, za prodajem za 18.000kn. T.095/5050-381,
građ. zemljište 1530m2, ravan teren, po-
tropolis T.091/515-0042 gradnju hotela i kuća, na cijelom podru- 099/5973-884
voljno. T.091/577-2446, 01/2852-603
čju voda i otoka, kupuje poduzetnik.
Ul.PANTOVČAK atraktivno građevinsko VUGROVEC Paruževina zemljište 2345m2, T.091/888-3394 OPĆINA Sesvete, poljoprivredno zemljište
zemljište 2900m2, sa postoječim objekti-
ma prodajem. T.091/508-8315,
prodajemo 75€/čhv. T.091/508-8315, 09 Koprivničko - križevačka
5760m2. T.091/934-9223
01/4645-922, Ag.Metropolis AVENIJA Dubrava, Zagrebačka do Se-
01/4645-922, Ag.Metropolis SUBOTICA Podravska, Varaždinska 29,
ZAGREB Slanovec-blizu Markuševca, sveta, nova Branimirova, Maksimirska, SESVETE DRENČEC livada 9000m2, cije-
V . G O R I C A FABIJANČIĆEVA 5291m2 (podsljeme) 1422m2 građevinsko zemlji- kuća katnica sa 265 čhv okućnice proda- građ. zemljište kupujem. T.098/1704-651 na 14.000€. T.091/507-6247
(36x146m), K1 i M2 zona, 80€/m2. šte 95.000€, prodajem. T.098/807-403 jem za 60.000€. T.099/404-1244
T.098/602-123, www.vg-nekretnine.hr
ZAGREB Šestinski dol, građevinsko zem- GRAĐEVINSKO zemljište uz more ili s V.GORICA G.PODOTOČJE poljoprivredno
V.GORICA Gornje Podotočje poljopri- ljište 2000m2, prodajem. 09 Krapinsko - zagorska pogledom na more, isplata u gotovini, zemljište 8197m2 (48x170m) uz glavnu
vredno zemljište, 8197m2(48x170) uz T.099/411-1444 jednokratno. T.01/6531-491, cestu, povoljno. T.098/229-607,
glavnu cestu, pogodno za voćnjak, otvo- KRUŠLJEVO Selo-blizina Stubičkih topli- 098/283-743 www.vg-nekretnine.hr
reno skladište i parking, 4€/m2. ca uz gl.cestu,svi priključci u blizini,
ZAPREŠIĆ -Centar građevinsko zem-
T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr građ.zemljište 618čhv,prodajem 60€/čhv
ljište 3.300m2, dozvoljena gradnja, NOVI Zagreb ili Lučko, tražim veći resto- ZAGREB šumu iznad Zelene magistrale,
ili mijenjam za manje gradilište na Sje-
V.GORICA JAGODNO 1127m2 (16x108m), P+4, cijena 110€/m2. T.098/455-017 ran sa velikim parkiralištem. 800čhv, 3.5€/m2, prodajem hitno.
vernom Jadranu.T.01/3491-793
23.000€. T.098/229-607, T.098/988-2904, 01/4645-922, Ag.Me- T.01/3438-437
www.vg-nekretnine.hr ZAPREŠIĆ gradilište 7000m2, u centru, KUMROVEC građ. zemljište 840čhv, sa tropolis
prodajem. T.098/987-1610 svom infrastrukturom, šuma za sječu.
V.GORICA Jagodno 1127m2 Poljoprivredna zemljišta
10
T.049/553-348 POTRAŽUJEMO više građevinskih zemlji-
(16x108)mirna lokacija, 23.000€. ZAPREŠIĆ gradilište od 700-3200m2 po
T.098/205-462, www.vg-nekretnine.hr želji, sva infra., vrlo povoljno. PREGRADA 2 jutra zemlje pokraj dvorca šta u sjevernom dijelu grada za svoje po- potražnja
T.091/444-2323 Gorice, prodajem. T.091/792-2791 t e n c i j a l n e k u p c e .
V.GORICA MLAKA DOLENEC gradilište sa T.01/4637-333,098/233-204, www.ku- ZAGREB blizina, kvalitetno poljoprovred-
starom kućom 573m2 (21x27m), mirna ZAPREŠIĆ građ.zemljište 1436m2, može STUBIČKE TOPLICE blizu kupališta - šu- kitrade.com no zemljište 4Ha na više, kupujem.
ulica, 45.000€. T.098/602-123, pola mogu biti dva, svai nfarstruktura, vr- ma 3 rali, hrast, grab, bukva. T.098/389-403
www.vg-nekretnine.hr lo povljno. T.091/444-2323 T.099/737-0955
VELIKA Gorica Zagreb i okolica, potražu-
V.GORICA Mraclin, 1080m2(18x60), ŽITNJAK zemljište 2520 BRP, poslovna STUBIČKE TOPLICE -blizu kušpališta gra- jemo gradilišta za gradnju kuća i stambe- ZAGREB i okolica, manji zapušten voć-
35€/m2. T.098/205-462, zgrada, lokacijska dozvola, 120€/m2. dilište, cijena po dogovoru. nih zgrada. T.098/602-123, njak, vinograd ili zemljište do 500€, ku-
www.vg-nekretnine.hr T.098/709-554 T.099/737-0955 www.vg-nekretnine.hr pujem. T.091/251-2239

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 33

11
osobni automobili

Osobni automobili
ponuda

11
terenci
Auto moto

BMW
oldtimeri • autodijelovi

OSOBNE automobile CITROEN i FIAT


proizvodnje nove, prodajem novim
• teretni

11
automobili •

Honda
motorkotači • bicikli

dajem. T.01/2862-465
• plovila
200D 123, u odličnom stanju, 80.g., pro-

modelom kredita “RENT-2-OWN” na 200D 124 , 88.g., odličan, 3600€, regi-


ALARMNI SUSTAVI 7g. otplate. T.098/798-786 A C C O R D 2.0i 2003.g., karavan,
84.000km, 1.vl., 155KS, sport, reg. do
striran. T.01/2862-465

11 Alfa Romeo
POPRAVAK STANJA NA DIGITALNIM INSTRUMENTIMA
8/10.g., dual klima, alu, srebrna, 200 D 82.g., reg. odličan, može i na rate,
DEKODIRANJE AUTORADIA, COMPUTERA, AIR BAG
• ELEKTRIČNI PODIZAČI STAKLA
11 Fiat 11.900€, kredit, kartice. prodajem. T.01/2862-465
1 6 6 2.4 JTD 2000g., kompletna T.098/214-476 200 diesel, 124, 88.g., uščuvan, registi-
• CENTRALNO ZAKLJUČAVANJE
oprema, koža, navigacija, cijena • POVEČANJE KS/KW, TUNING, XENON P U N T O 1.2, SX, 2001.g., reg. do ran, 4000€, prodajem, može i na rate.
• PARKING SENZORI ACCORD 2.0 karavan, 96./97.g., registri- T.091/751-5423
7.600€. T.098/390-644, 098/379-885, • HAND FREE, MOBITELI
06/10.g., metalic srebrni, troja vrata, full
rana, odlična, metalik boja, prodajem.
www.auto-florijanic.hr • AUTO RADIO MP3 oprema, 28.000km, garažiran, prva 200E 97.g, elegant, odličan, prodajem.
T.098/133-7999
• MULTIMEDIJA, NAVIGACIJA vlasnica. T.098/9798-408 T.095/813-4725
• PUNJENJE AUTO KLIME
2 4 0 123 diesel odličan, registriran,
11 Audi AUTO ALARMI
AKCIJA 1400kn U N O 1.0, 00.g., reg.do 30.X/09,
2.000€. T.099/737-0955
110.300km, 1600€. T.098/900-7175
ELEKTRONIK ALARM Nova cesta 73 A160 00g., 5v, ljubičasti metalik, full
S5 4.2 V8, 2008.g., 50.000km, bijele tel: 01/3821-333; pon-pet. 9-17, sub. 9-13
U N O 1.0i u dijelovima prodajem. oprema, uščuvan, povoljno prodajem.
boje. T.091/4422-447
T.091/504-0497 T.091/529-3605, 01/3860-973
11 Chrysler UNO 1 . 1 9 3 . g , o d l i č a n , p r o d a j e m .
T.095/813-4725
AUTOMATIK diesel 85.g, generalno ure-
đen, neregistriran, odličan, cijena po do-
govoru. T.099/737-0955
CHRYSLER Voyager 2.5 CRD, 2002.g., 1 HR-V,99.god.,u odličnom stanju,ga-
SVE ZA PARKING vlasnik, servisiran, odlično stanje, pro- 11 Ford ražirana,CD,klima,mog.zamjena za
ZAGREB, dajem za 11.000€. T.098/443-358 motore-Honda Hornet 600/900/ili 11 Mitsubishi
ASCONA 1.8i, benzinac, komplet za dije- Kawasaki Z750!Cijena:5800€!
Karlovačka c.135 b love, 500kn. T.01/2862-465
Tel. 01/6142-009; T.098/385-062 G A L L A N T 97.g. prodajem.
faks 01/6542-255
GSM 098/9829-350
11 Citroën ASCONA 86.g., 200€. T.01/2862-465 T098/970-6081

metalpla@inet.hr, ESCORT D, 89.g., očuvan prodajem po-


www.ilic-metal.hr A X 1.0 98.g., 1g reg, prodajem. voljno. T.098/133-7999 11 Hyundai 11 Nissan
kompletne usluge T.01/2862-465
ESCORT D, očuvan, reg.do IXmj/09.g., PONY 1.5, GLX, kao nov, odličan, 600€, SUNNY 92.g., crveni, 3v, očuvan, servo,
bravarije 650€. T.01/2862-465
ČUVAR PARKINGA AX diesel 94god., odličan, reg 1god., prodajem. T.091/751-5423 grijanje sjedala, prodajem, može i na rate.
(više modela) prodajem. T.01/2862-465 FIESTA 1 . 6 D , p o v o l j n o p r o d a j e m . T.098/133-7922
PONY 90.g., očuvan, u odličnom stanju,
T.098/133-7999 prodajem. T.01/2862-4657
FIESTA 88.g, 300€, prodajem. 11 Opel
T.095/813-4725 11 Kia
ASCONA 1.6, 5 vrata, prva boja, 300€,
FIESTA 92.g, odličan, reg. godinu dana,
PRIDE 97.g, karambolirana prodajem. može i na rate. T.091/751-5423
1200€, prodajem. T.095/813-4725
T.098/169-4955
FIESTA D, 88.g., 250€. T.01/2862-465 KAKO PREDATI

USLUGE
SIERRA 89.g., benzin plus plin, 700€,
11 Lada OGLAS
prodajem, može i na rate.
T.091/751-5423 RIVA 89.g., sa kukom u odličnom stanju, Oglase za objavu u
TRANSIT 2.0D T300, 2004g., sjedala 250€, može i na rate. T.098/133-7922
Metropolinu malom
5+1 sanduk, cijena 8.500€. SAMARA 93.g,reg. godinu dana, proda-
T.098/390-644, 098/379-885, jem. T.095/813-4725 oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

www.auto-florijanic.hr
TAVRIA 400kn, prodajem. T.01/2862-465 predati:

11 Mazda telefonskim pozivom


na broj 060 600 800
3 2 3 1.3 u dijelovima prodajem. (6,82 kn/min za fiksne telefone,
T.091/504-0497 a za mobilne telefone 8,21 kn/
min, PDV u cijeni)
323 1.6 91.g., 3v, metalik boja, registri-
AUTO MOTO

rana godinu dana, odlična. U radno vrijeme vaše će oglase


T.098/133-7999, 01/2862-465 primiti telefonski operateri
Metropolina pozivnog centra, a u
323 karavan 95g., 1.6i, reg 05/2010, ci- neradno vrijeme oglase možete
jena 1500€. T.01/3776-077, snimiti na govorni automat.
091/377-6077
Jednim pozivom možete
11 Mercedes predati maksimalno 20
oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

123 300 disel karavan, odličan, 86.g, reg.


jednu god., cijena 4.500€.
T.099/737-0955 slanjem teksta
1 2 3 80.g., odličan, povoljno. oglasa (SMS) na broj
T.098/133-7999, 01/2862-465
67 068 (6,10 kn).
123 91.g., ušćuvan, prodajem, može i na
rate. T.098/133-7922 Za svaki oglas poslan sms-
POSLOVI

1 2 4 1990.g reg. do XII/09.g, om na vaš mobilni aparat


400.000km, bez klime, dobar, cijena dostavljamo povratnu
2.600€. T.098/345-128 poruku s potvrdom primitka
oglasa. Potvrda primitka
1 2 4 200D 88.g, odličan, prodajem. oglasa sadrži i uputu za
T.095/813-4725 predaju istaknutog oglasa.

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
34 Auto moto Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

ASCONA 86.g., benzinac, 300€, reg. OCTAVIA 2.0 TDI ELEGANCE 07/2007g., 440GL 91.g, u dobrom stanju, reg. do AKO auto bilo koje marke - ispravan, OTKUP auta svih marki i stanja povolj-
VII/07, prodajem. T.01/2862-465 40.000km, 1. vlasnik, servisna, 6 10/09.g, prodajem za 6000kn ili mje- neispravan, oštećen, prodajete, nazo- no kupujem, dolazak i isplata odmah.
A S C O N A 87.g., 200€, prodajem. brzina, parking senzori, reg. do njam za motocikl, kosilicu ili slično. vite! T.098/822-570 T.098/520-893
T.01/2862-465 12.07.2010., cijena 16.300€. T. T.098/962-1163
098/390-644, 098/379-885, AKO želite prodati auto u bilo kakvom OTKUP automobila sa lakšim karambo-
A S T R A 1.7GTC 2006.g, reg. do www.auto-florijanic.hr stanju po povoljnoj cijeni-isti kupujem, lom. T.099/753-0113
S40 1.9D, 2003g., 125.000km, 1. vlas-
01./10.g, 68.000km, automatska klima, isplata odmah. T.098/537-127 OTKUP automobila svih modela od
nik, klima. el.paket, izuzetno očuvan,
daljensko zaključavanje, komande na 500-10.000€, prijenos i isplata odmah.
volanu, cijena 8.500€. T.091/314-2311, 11 Toyota cijena 10.100e. T.098/390-644,
098/379-885, www.auto-florijanic.hr
AUTE ispod realne cijene kupujem, T.099/197-4802
01/3862-214 može neispravne ili oštećene, dolazak i
Terenska vozila
12
FJ CRUISER 2009., jedinstvena u isplata odmah. T.098/1688-020
A S T R A 99.g., plava metalik, full Hrvatskoj, registrirana, cijena S80 , 1999 god, reg 04/10. u dobrom
39.000€+PDV. T.098/443-358, stanju. T.098/316-423 ponuda
oprema, kuka za skidanje, alu felge, AUTE KUPUJEM
servisiran, garažiran, izuzetno očuvan. 051/212-345 ispravne, karambolirane, reg., nereg., OUTLANDER 2.4 sport 4x4 72.000km,
T.095/837-6535
LANDCRUISER FJ Cruiser automatik, 11 Zastava prijenos-isplata odmah.
T.098/354-764,091/300-3331,
1.vl., 165KS, sport oprema, 1.reg.12/04,
2009.god., benzinski motor, 1. vlasnik, koža, alu, DVD šiber, daljinsko
CORSA 1.0, 88.g., registriran godinu da- 01/2003-331
5 vrata, metalik crne boje, pogon 4x4, 101 YUGO skala 55 90.g., 90.000km, cr- 109.000km, kao nov, super očuvan, nije
na, 1000€, može i na rate.
CD player, radio, 6 zračnih jastuka, alu. vena. T.098/133-7999 uvoz. T.098/214-476
T.01/2862-465
felge, krovni nosači, cijena 46.900€. AUTE kupujem-dolazak, prijenos i
TAVRIA 91.g., 1. vlasnik, ispravan, 150€,
C O R S A 1.2, 96.g., reg. VIII/10, T.098/443-358 isplata odmah. T.099/411-0495 TERENAC Citroen C-Croser, 2.4. ben-
prodajem. T.01/2862-465
150.000km šiber, alu felge, air bag, zinac, 170KS, 4x4, 7sj., identičan Mit-
2200€. T.098/577-011 shubishi Outlanderu 4x4, prodajemo od

CORSA 1.4i, 95.g., reg. do IX.mj., 2400€, KAKO PREDATI MALI OGLAS? 174.000kn, crni i sivi moguća zamjena,
leasing, kredit. T.098/214-476
prodajem. T.01/2862-465
KADET 1.3 reg. godinu dana, 1.100€. • telefon TERRACAN 2.9 CRDi 4x4, 2002.g.,
1.vl., servisna, 207.000km, 165KS,
T.095/813-4725
KADETT 1.3, 88.g., neregistriran, ispra-
060/ 600 800 oprema u PDV-u, 9000€, kartice, kredit.
T.098/214-476
van, bijeli, jaje, bez papira, 2300kn. (6,82 kn/min za fiksne telefone, a za mobilne telefone 8,21 kn/min,
T.091/515-0042 TOYOTA LAND Cruiser 3.0 4-4D,
KADETT 1.7, dizel, 90.g., crvene boje,
PDV u cijeni, svakim danom 0-24 sata) 2007.g., 80.000km, crne boje.
T.091/442-2447
prodajem. T.01/2862-465 Jednim pozivom možete predati maksimalno 20 oglasa do 20 riječi.
KADETT E 89.g., karavan, 600€ izvrstan. Oldtimeri
T.01/2862-465 • sms 13 ponuda
VECTRA 1.6 klima, očuvan, prva boja,
prodajem. T.095/813-4725 67 068 OPEL Kadett 74.g., ispravan uščuvan, za
600€, hitno, može i na rate. T.098/1337-
(6,10 kn)
11 Peugeot 999, 01/2862-465

• internet Autodijelovi
205 1.0 70.000km očuvan, prodajem.
T.098/133-7999
www.metropola.com.hr 14 ponuda
206 plave boje, 5 vrata, registriran godinu
dana, 40.000km, vlasnik umirovljenik,
povoljno. T.098/193-0127
TAVRIA 91.g., 1v, 200€, može i na rate. AUTE kupujem ispravne i neispravne sa 14 Alfa Romeo
11 Volkswagen T.098/133-7922 registracijom i bez, nebitno stanje, samo
3 0 7 CC 04.g., 2.0 136KS, crveni, se javite. T.099/558-8224 33 91g., dijelovi, povoljno prodajem.
YUGO 45, 89.g., 650€, može i na rate,
reg.1g., 13.500€. T.098/130-0000 G O L F 1 diesel, 84.g., povoljno. T.091/751-5423
prodajem. T.01/2862-465 AUTO ispravan, neispravan, registriran ili
T.098/133-7999
YUGO 55 60.000km, prva boja, odličan, neregistriran, povoljno kupujem, moguća KAKO PREDATI

USLUGE
GOLF 2 diesel, ‘89.g., ispravan, neregi- zamjena, dogovor. T.095/829-5396
11 Renault striran, prodajem za 3000kn.
7.300€, prodajem. T.095/813-4725 OGLAS
T.091/501-2787 Y U G O 55 90.god, kao nov, odličan. AUTO kupujem preuzimam leasing ili
4 GTL 90.g, reg. godinu dana, odličan, GOLF 3 1.9D, 94.god, prva reg. 96.god, T.098/133-7999, 01/2862-465 kredit. T.091/376-7676
900€, prodajem. T.095/813-4725
Oglase za objavu u
registriran godinu dana, garažiran. YUGO 45 1. vlasnik, 1 boja, 300€, može i
T.092/111-1175 na rate. T.098/133-7922 AUTOMOBILE bilo koje marke od Metropolinu malom
4 komplet za dijelove, 400kn.
T.01/2862-465 GOLF I 83.g., D, odličan, prodajem. YUGO 45 90.g., 70.000km, reg. 1g., pro-
1.000-5.000€ kupujem. T.091/3388-331 oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

T.01/2862-465 dajem. T.098/133-7999 AUTOMOBILE ispod realne cijene kupu- predati:


9 200€, prodajem. T.098/133-7922
GOLF I D 84.g., očuvan, odličan, proda- jem, dolazak i prijenos odmah.
YUGO Koral 60, 90.g., reg. 01/10., alu,
9 85.g., 200€. T.01/2862-465 jem, može i na rate. T.098/133-7922 T.098/520-893
jako ušćuvan, 100.000km, 500€. telefonskim pozivom
9 benzinac, prodajem za 250€. GOLF II 1.3., 87g., dvije boje, alu felge, T.091/163-0150 AUTOMOBILE ispravne, neispravne, na broj 060 600 800
T.091/751-5423 spušten, recaro sjedala. T.091/504-0497 karambolirane, kupujem. Može sms. (6,82 kn/min za fiksne telefone,
1 8 GTL, odličan prodajem. G O L F III 1.4 CL 96g., 1500€ fiksno. 11 Ostali automobili T.091/5589-633 a za mobilne telefone 8,21 kn/
min, PDV u cijeni)
T.092/111-1175 T.098/385-677
AUTOMOBILE ispravne i neispravne ku-
AUTO MOTO

GOLF I I I 9 6 . g . , o č u v a n p r o d a j e m . AKCIJA prodaja automobila od U radno vrijeme vaše će oglase


19 ELIZE u voznom stanju 94.g, strane 600-1700€, registrirani, stariji, očuvani. pujem. T.099/721-3093 primiti telefonski operateri
tablice, 5.500kn. T.091/569-7945 T.098/133-7999
T.098/315-663 Metropolina pozivnog centra, a u
AUTOMOBILE od 500-5.000€, ispravne, neradno vrijeme oglase možete
LAGUNA 1.9 DCI privilege 03.g, prvi vlas- HITNO prodajem Golf 1.9 TDI 6 brzina, neispravne ili oštećene kupujem. snimiti na govorni automat.
nik, 135.000km, reg. do V/10.g, prodajem. 115 KS! T.099/313-9226 AUTOMOBILE od 300-1300€ uščuvane, T.099/197-4675
T.098/204-545, 091/333-5777 saznaj više:604079 prodajem. Može i na rate! Akcija! Hitno!
T.01/2862-465 AUTOMOBILE povoljno kupujem, isplata Jednim pozivom možete
RENAULT 18, 1.4 B, 600€, 1.vlasnik, POLO 1.2, 02.g., 13.000km, 65KS; reg. do odmah. T.098/168-8099 predati maksimalno 20
110.000km. T.099/681-6589 05./10., 1.vl., 6900€. T.01/3860-459 Osobni automobili
11 oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

AUTOMOBILE stare dotrajale, neispravne,


SCENIC DTI, (D) 99.g., full oprema, plavi, POLO 89.g., odlična limarija i motor, po- karambolirane, kupujem. T.091/504-0497
potražnja
136.000km, povoljno. T.098/987-1610 voljno. T.098/133-7999, 01/2862-465
AUTOMOBILE svih marki po povoljnoj ci- slanjem teksta
POLO 90.g., karavan, registriran godinu AUTE SVIH MARKI I GODIŠTA
TWINGO ‘97g., u odličnom stanju, 2100€. jeni kupujem. T.091/722-9972 oglasa (SMS) na broj
dana, 1100€. T.01/2862-465 POVOLJNO KUPUJEM, ISPLATA
T.01/669-9854 ODMAH.
POLO diesel 97.g, odličan, prodajem. T.098/782-878
AUTOMOBILE svih modela kupujem od 67 068 (6,10 kn).
T.095/813-4725 vlasnika. T.091/554-2255
11 Škoda AKO auto u bilo kakvom stanju želite AUTOMOBILE svih proizvođača i godišta Za svaki oglas poslan sms-
11 Volvo prodati po povoljnoj cijeni-isti kupujem,
POSLOVI

kupujem. T.098/168-6703 om na vaš mobilni aparat


FAVORIT 91.g., reg. VI/08, prodajem po- isplata odmah. T.099/197-4803 dostavljamo povratnu
voljno, 500€, može na rate. AUTOMOBIL u bilo kakvom stanju po- poruku s potvrdom primitka
T.01/2862-465 440 GL 91.g. u dobrom stanju, reg do
AKO hitno prodajete auto, u bilo kak- voljno kupujem. T.098/262-758 oglasa. Potvrda primitka
10mj prodajem ili mijenjam za priključke
vom stanju, nazovite! Isplata odmah. oglasa sadrži i uputu za
FELICIA 1.9, dizel, 98.g., 1.vl., 2300€, traktora ili razno. T.098/681-860, sms KUPUJEM aute svih marki u bilo kakvom
T.098/266-965 predaju istaknutog oglasa.
prodajem. T.01/2862-465 molim stanju. T.091/338-8331

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Auto moto 35

PEUGEOT BOXER 2.8 HDI, 2003.g., Bicikli


14 14 14
Audi
80 91.g., dijelove, prodajem povoljno.
Mitsubishi
GALANT 97.g., dijelove. T.098/970-6081
Zastava
YUGO 2 zimske gume + felge, odlične,
70.000km T.091/442-2447 17 ponuda
T.01/2862-465 ukupno 150kn. T.091/163-0150 BICIKL 2kom, dječji ž/m, 10-20g., rab-
14 Nissan YUGO 45 dijelovi povoljno.
15 Kamioni i prikolice ljeni, odlično stanje, 200kn/kom.
14 Citroën T.098/133-7999
T.099/737-0955
MICRA 1.0 16V 96.g., puno dijelova me- AUTOBUS Man Lion Star 97.g., bijeli, 49
AX 2004.god., 1.4 diesel, registriran do hanike i limarije. T.091/529-3605, Y U G O dijelove, povoljno prodajem. sjedišta, full oprema, 50.000€. B I C I K L specijalka rog, oldtimer, u
7mj., karamboliran, prodajem. 01/3860-973 T.091/751-5423 T.098/807-276 ispravnom stanju. T.091/254-5315
T.01/2862-465,091/7515-423
AX 92.g., komplet ili dijelove, prodajem. 14 Opel 14 Ostali automobili
SETRA 315GT HD, 2000.g., bijela, 49
BICIKL specijalku “Rog” 10 brzina po-
voljno prodajem. T.01/6157-178
T.01/2862-465 sjedišta, full oprema, 80.000€.
ASCONA dijelove, povoljno prodajem. AUTODIZALICA diže do 10 tona, proda-
AX D, dijelovi povoljno. T.098/133-7999 T.091/751-5423 jem, cijena 50kn. T.091/501-4811 T.098/807-276 DJEČJI ženski bicikl, malo vožen, ušču-
van, prodajem. T.091/571-7748
ASCONA dijelove povoljno prodajem. AUTOGUME 4 zimske sa felgama i rat-
14 Fiat T.01/2862-465 kapama, 175/65/14, sala S3 (4x100),
15 Dijelovi i ostalo Plovila
REGATA dijelove, povoljno prodajem.
T.091/751-5423
KADETT povoljno dijelovi. T.098/133-
7999
povoljno. T.098/743-189
LEŽAJ kamiona, broj 32312AD12,
18 ponuda
V E C T R A 1.7D djelovi, prodajem. 130x60. T.01/2852-603, 091/577-2446
TIPO dijelovi povoljno. T.098/133-7999
T.095/813-4725
MERECEDES 100, dIjelove limarije i me-
14 Ford ZAFIRA 1.6 05/2000, benzin, 5.800€. hanike prodajem. T.091/751-5423
T.091/618-7645
ASCONA 1.8i, dijelove, prodajem vrlo po- VW Transporter, dijelove mehanike, pro-
voljno. T.01/2862-465 14 Renault DALJINSKO zaključavanje,u paketu: dajem. T.01/2852-603, 091/577-2446,
ESCORT Taunus, dijelove mehanike, po- modul, instalacija, upute, ide na sve
voljno. T.091/577-2446, 01/2852-603 4 dijelove, povoljno prodajem. aute, vrhunska kvaliteta, cijena od APREAMARE 10, 2004..g., perfektno
Motorkotači
16
T.091/751-5423 200kn. www.skm-studio.com<br sačuvan, HR zastava, 2x315KS Yan-
T.091/5366-326, 099/7411-517,
14 Honda 4 dijelove, prodajem povoljno.
T.01/2862-465
saznaj više: 271630
ponuda mar, 220 sati rada, autopilot+GPS,
webasto, pasarela, pramčani prope-
ler, gumenjak+Yamaha 2KS, genera-
GRANA ispušna 4-2-1 za Hondu Civic CLIO 00g., zadnji branik, povoljno proda- tor 3KW, zimska+ljetna cerada, ni-
91.g. prodajem za 500kn. jem. T.091/751-5423 AUSPUH SERVIS KAPITAN d.o.o. kada kuhano u njoj, CIJENA 50% OD
T.098/687-017 R - 5 9, 11, 18, 19 Europa, 21, Twingo, NOVE. T.00385/98/219-898, saznaj
Remetinečka 11d (kod rotora N. Zagreb)
Clio, Megan classic i Laguna, u djelovima. više: 571386
T.091/200-3326 Tel: 01/6551-934
14 Hyundai SERVIS ZA KOČNICE
ACCENT 1.3 99g., sva vrata, zadnja
14 Škoda
Valjci za testiranje kočnica
B A V A R I A 42 i 40 jahte-jedrilice,
Hrvatska zastava-Marina Punat, 9/7
svjetla, branik prodajem. FAVORIT dijelove povoljno prodajem. osoba, 4 kabine, 2 kupaonice, Volovo
T.091/566-4424 T.091/751-5423 Ispis kvara i otklanjanje motor, gumenjak, vanbrotski motor,
charter oprema, bočni propeler,
FELICIA 1.9D, 98g., 1 vlasnik, metlik cr- gps-ploter, radar, fon ija, cijena
14 Mercedes vena, registriran, 1. boja, garažiran, pro- cijene povoljne!! 80.000/75.000€, hitno i povoljno pro-
dajem. T.01/2862-465 dajem. T.098/443-358
1 2 3 200 D dijelovi povoljno.
FELICIA 98.g., dijelove, povoljno proda- KACIGE za velike i male glave, nove, za-
T.098/133-7999
jem. T.098/133-7922 Teretni automobili
1 2 3 dijelove, povoljno prodajem.
T.091/751-5423
FELICIA dijelove, prodajem povoljno.
T.098/133-7999
15 ponuda
pakirane, povoljno prodajem.
T.01/2911-881
KOMPAS za plovilo fi 10cm, za vanjsku
montažu-skidanje, Finski, novi.
T.01/3773-444
KACIGU poluotvorenu novu za 260kn, za-
123 komplet kvačilo. T.01/2852-603, tvorenu za 320kn prodajem odmah.
091/577-2446 14 Toyota 15 Kombi i dostavna T.098/1704-651 PLEKSIGLAS staklo za plovila raznih di-
menzija. T.098/170-4651
300D amortizere plinske zadnje i prednje, KOFER za motocikl ili skuter, povoljno
povoljno. T.01/2852-603, 091/577-2446 C O R O L A 97.g., dijelove, povoljno. FORD Tranzit 92.g, u dijelovima prodajem. prodajem. T.01/2911-881
T.01/2862-465 T.091/504-0497 PLUTAČA metalna 80l, te plastična 30l,
SKUTER DERBI GP1 sport 250ccm, 07.g, držači pramčane ograde fi 25mm, 4kom.,
GUME sa felgama 175x14, 4 kom, po-
K O M B I 100MB, dijelove prodajem. reg. do IV/10.g, prvi vlasnik, crni. novo. T.01/3773-444
voljno. T.01/2852-603, 091/577-2446
14 Volkswagen T.01/2862-465 T.098/204-545
RAZNE djelove mehanike i limarije za ZAŠTITNI pojas, bubrežnjak, novi, zapa- VESLA drvena, za gliser, par, 300kn.
mercedes diesel 123, 85.g, cijena po- G O L F I dijelove, povoljno prodajem. M B 100, dijelove, prodajem povoljno. kiran, M, L, XL vel., 150kn. T.01/3773-444
voljna. T.099/737-0955 T.091/751-5423 T.01/2862-465 T.01/2911-881

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 36

19
Namještaj
ponuda
19
Sve za dom
• namještaj • kućanski aparati • TV • HI-FI • mobiteli • kompjutori • foto i video • glazbeni instrumenti • elektronski aparati • ostalo

Namještaj kuhinjski
MIKROVALNA pećnica Goldstar, proda-
jem. T.091/577-3684
MIKROVALNU pećnicu manju, malo ko-
QUADRO 55cm, garancija, cijena 500kn.
T.099/737-0955 24 Ericsson
TELEVIZORE u boji povoljno prodajem (51 G502 0h, sve mreže, HR menu, originalno
rištenu, prodajem za 100kn.
BAZENE za sudoper od rostfrei-a jedno- cm ekran, teletekst, i daljinski, 300kn). tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
T.095/5050-381, 099/597-3884
19 Namještaj sobni djelne i dvodjelne, rabljene u odličnom
PERILICU rublja-mini 65x55x40, AEG
Dubrava. T.01/2945-168 rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
stanju, prodajem povoljno. TV Color 35cm, star 1g., daljinski, TXT
2 FOTELJE u dobrom stanju,povoljno. garanter, Rudar Waser, s manjim kvarom.
T.091/515-0042,0-24h scart, cijena 200kn, prodajem. SONY Ericsson T630 kamera, bluetoth,
T.01/389-7173 T.01/3692-084
T.095/5050-381, 099/597-3884 sačuvan, sa punjačem i slušalicama.
PLINSKI protočni bojler za sanitarnu vodu, T.099/402-4190
ROLO ZAVJESE PANEL ZAVJESA 14l, servisiran, ispravan kao nov, povoljno TV Grunding, 55 cm, star 3 godine, da-
prodajem. T.098/204-545 T230 sa punjačem, malo korišten kao
ALU ŽALUZINE ljinski, txt, scart, moguća dostava. nov, jeftino. T.095/5050-381,
KASETNI ROLO ZAMRZIVAČ (ladičar) Gorenje nov, T.091/924-7699 099/597-3884
6ladica, 236l,140x60x56 i malo rabljeni
KROVNI ROLO TV Grunding 72cm, star 3.5g., daljinski,
frižider Gorenje 185l+17l frizer.
TRAKASTE ZAVJESE T.01/6171-790, 098/304-337 stereo, txt, scart, menu, dostava. 24 Motorola
REPRO MATERIJAL T.091/924-7699
Aparati za domaćinstvo BLACK V235 kamera fotić ide na simpa
PANEL I PAKET ZAVJESE
21 potražnja
TV Telefunken, u boji, ispravan, upravljač,
ekran 60x60, prodajem. T.098/807-982
karticu. T.091/158-2628
DOSTAVA U SALONI F3 nova, u kutiji, radi na 092 broj, Hr iz-
SVE KRAJEVE ZAGREB: 01/6558-001 HLADNJAK molim na poklon, podstanar. VIVAX 72 cm, ravan ekran, star 2.g, da- bornik. T.095/5050-381, 099/597-3884
T.095/5050-381, 099/597-3884 ljinski, teletext, stereo, scart, V235 dobro očuvana, može za sve mreže,
www.aluprotekt.com SPLIT: 021-380-380 meni.T.091/924-7699
PEĆNICU mini za kuhanje i pečenje, na u boji, kamera, HR meni, prodajem.
struju, molim na poklon. T.095/5050-381, T.095/812-7777, 01/2990-241
K A U Č Šavrić, fotelja na razvlačenje, KUHINJSKI ormarići, viseći, 2 kom, bijele 099/597-3884 VIVAX TV digitalni, 3g., garancija,
boje, 60x40x35cm i kuhinjski ormar.
očuvano i čisto prodajem. T.01/383-7941
T.01/2303-928, 098/282-211 Štednjaci i peći
72cm, 1500kn. T.091/132-2367
24 Nokia
KREVETE 2kom., 200x90cm, puno drvo,
po potrebi i ladice za posteljinu. SUDOPERE jednodjelne i dvodjelne, svih
dimenzija, rabljene, nove, elemente gor-
22 ponuda
23 Ostalo
2100 sa punjačem, kao nova, 100kn.
T.01/337-5390 T.095/5050-381, 099/597-3884
nje, donje, nove, pojedinačno, primam P E Ć kuhinjsku, na drva, prodajem.
KREVET hrastov, 200x95, puno drvo, ma- narudžbe, cijena po dogovoru. DVD filmovi, MP3 glazba, igrice za Play- 3100 sačuvana, sa punjačem 150kn.
sivan, posebno lijep, ručni rad, novi. T.01/2004-556
T.091/5150-042 Station 1 i 2, kompujer, 15kn/kom. T.099/402-4190
T.01/3692-084 PEĆ na drva prodajem. T.01/3702-068
T.091/158-2628 3220 nova baterija, ispravan, cijena po
Namještaj
19
KUTNA garnitura 280x240 od prave kože, PEĆ na kruto gorivo i štednjak na drva i dogovoru. T.091/515-0042
smeđa, ušćuvana 5000kn prodajem. ugljen, cijena povoljna. T.099/737-0955 EROTSKE dvd-i 5kom, original, cijena
potražnja 150kn, igra zaPS “solder of fortune pay- 3510 radi na sve mreže, hr meni, punjač,
T.091/504-9188 PEĆ za centralno na lož ulje prodajem.
back”, cijena 200kn i bluray film “300”, kao nova. T.095/5050-381,
LUSTERI 4 kom, različiti. Cijena po do- KAUČ na razvlačenje, u dobrom stanju, T.091/505-5425
cijena 100kn.T.099/677-0500 099/597-3884
govoru. T.01/2303-928, 098/282-211 moli na poklon podstanar šećeraš. PH metar Iskra, digitalni, novi, povoljno.
T.095/5050-381, 099/597-3884 5130 sve mreže, HR menu, originalno
N A M J E Š T A J iz početka XX.stoljeća T.01/2924-118, 098/914-4297 PHILIPS video sa daljinskim, mog. do-
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
(2xormara),jedan brušeno staklo,drugi Stilski namještaj PLINSKU bocu za kućanstvo sa dostavom stava, prodajem povoljno.
20
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
trodjelno drveni sa staklenom sredinom,te u ZG i okolici, 400kn. T.095/902-8089 T.098/906-8894
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
psihu sa kristalnim staklom,prodajem. ponuda
PLINSKU peć prodajem. T.091/738-5060 SAT reciever, sa daljinskim, mog. dostava, 5800 0h, sve mreže, HR menu, originalno
T.091/542-7351
SPAVAĆU sobu orah, bračni kreveti, or- Š T E D N J A K električni na struju, 4 prodajem. T.098/906-8894 tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
NOVI krevet 200x100cm, sa ladicom, marići, okrugli stol, dvije tapecirane sto- ringa+pećnica, malo rabljen ali odličan, rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
ručni rad, zlatne boje, 2 000kn. lice, 1500kn. T.01/3773-444 TV PROJEKTOR +5 dječjih filmova pro-
cijena 1000kn. T.099/737-0955 Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
T.091/577-3684 daje se. T.098/9660-424
Stilski namještaj ULJNA peć za grijanje i kuhanje, bijele 6020 jako dobro sačuvana, na sve mreže,
NOVI trosjed eko koža, narančasti, 10
20 boje. T.098/807-982
Tv, video, hi-fi povoljno. T.099/402-4190
23
00kn. T.091/577-3684
potražnja
Štednjaci i peći 6030 sačuvana, radi na sve mreže, sa
22
ORMAR za predsoblje, ručni rad, cijena po potražnja
dogovoru. T.098/970-6081 STILSKI namještaj, antikni pisaći stol, punjačem i slušalicama, 199kn.
skulpturu, sliku, sat, ramu, kupuje mladi potražnja BILO koji neispravan color TV kupujem, T.099/402-4190
SAT zidni dužine 70cm, mehanički, u
umjetnik. T.091/5935-681 dolazim odmah. T.092/2455-148 6070 sačuvana, kamera, slušalice, pu-
drvenoj kutiji, lijep ukras, povoljno. BOCU plinsku, za butan plin, 35kg i 10kg,
T.095/5050-381, 099/5973-884 Aparati za domaćinstvo kupujem. T.091/5751-662 njač, 150kn T. 099/402-4190
SOBNI kombinirani ormar 230x90x60,
novi, u boji, prodajem, cijena po dogovoru.
21 ponuda
PEČNICU mini za kuhanje i pečenje na
struju moli na poklon samac.
GRAMOFONSKE ploče, gramofone na rog,
stare muzičke biblioteke, ostavštine, mu-
zička nasljeđa, kupuje glazbenik.
6080 nova pod garancijom, kamera ,mms.
T.095/5050-381, 099/597-3884
T.091/515-0042 APARAT za varenje plastičnih vrećica za T.091/565-1415 T.091/251-2239 6080 nova zapakirana, HR menu, MMS,
SPAVAĆU sobu: bračni kreveti, 4-krilni hladnjak, 200kn. T.01/3773 -444 Tv, video, hi-fi GPRS, radio, kamera, na sve mreže, ga-
23
ormar, 2 natkasla, psiha, novi kauč-na TV Color ispravan, moli na poklon pod- rancija 24mj. T.099/402-4190
BOJLER kupaonski 50l, sve instalacije, stanar umirovljenik. T.095/5050-381,
rastezanje, nova fotelja rastezljiva, dvo- skoro novo, te bojler kuhinjski 10l sve in- ponuda 099/597-3884 6100 sačuvana, odlična, radi na sve mre-
sjed, novi stolić, povoljno. stalacije. T.01/6608-666 že, sa punjačem, povoljno.
T.098/193-0127
GORENJE , perilica rublja, neispravna 23 Televizori Mobiteli T.099/402-4190
STILSKI garderobni ormar 180x180, sa
policama,puni orah, cjena po dogovoru.
,prodajem. T.01/3640-883
ANTENE -digitalne, klasične, satelitske,
24 ponuda
6220 sve mreže, HR menu, originalno
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
T.098/970-6081 GORENJE k o m b i n i r a n i h l a d n j a k prodaje, montira i servisira-servis. rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
STOL tamnosmeđi, novi od Bobića 140x60, 800kn. T.091/132-2367 T.01/4818-405, 098/233-172, 8-20h i Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
90x150cm. T.091/482-1483
HLADNJAK Gorenje, 180+50l, uščuvan, vikendom 24 Alcatel
6303 sve mreže, HR menu, originalno
ŠARAPORKE za zaštitu prozora od drveta, prodajem. T.095/5050-381, GORENJE ekran 51cm za 150kn, proda- tvornički zapakiran komplet, pisana ga-

DEKODIRANJE
70x80,3kom., nove, nekorištene. 099/5973-884 jem. T.091/501-4811 rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
T.01/2852-603, 091/577-2446 KLIMA uređaji prodaja, montaža i servis, PHILIPS 37cm i 51cm, u boji, daljinski, Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
TV Daewoo 72cm, txt, 2kom, hitno zbog garancija. T.098/378-609 teletekst, mog. dostava, prodajem po-
selidbe prodajem. T.091/577-3684 voljno. T.098/906-8894
MOBITELA I IPHONE 6500C sve mreže, HR menu, originalno
KLIMA za ugradnju u prozor, servis i rezervni dijelovi tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
VITRINU , dvosjed Šavrić na razvlačenje i hlađenje-grijanje, vel. 60x42x55cm. PHILIPS 51cm i Grundig 51cm, odlična rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
2 fotelje, povoljno. T.012865210 T.01/3773-444 slika, svaki po 100kn. T.099/695-4636 01/487 6067•098/9079 770 Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Sve za dom 37

6500s 0h, sve mreže, HR menu, origi- U900 0h, sve mreže, HR menu, originalno BLACKERRY STORM 0h, sve mreže, HR MEMORIJSKE kartice, mini SD, micro SD,
nalno tvornički zapakiran komplet, pisana 24 Samsung tvornički zapakiran komplet, pisana ga- menu, originalno tvornički zapakiran M2 512MB, 1GB, 2GB, 4GB, za sve vrste
garancija 1g.,brza i besplatna dostava za rancija 1g.,brza i besplatna dostava za komplet, pisana garancija 1g.,brza i bes- mobitela od 39kn. T.099/402-4190
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 C5212 DUOS0h, sve mreže, HR menu, Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 platna dostava za Zagreb.T.098/204-545,
originalno tvornički zapakiran komplet, ORMAR z a cipele, bijeli, novi, dosta po-
6600S sve mreže, HR menu, originalno 091/1643-258 lica, 100x80x35cm, 350kn.
pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
stava za Zagreb.T.098/204-545, 24 Siemens GOOGLE GII 0h, sve mreže, HR menu, T.091/515-0042
091/1643-258 originalno tvornički zapakiran komplet, P U N J A Č E za mobitele, 30kn.
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 A50 sa punjačem, hr. meni, malo kori- pisana garancija 1g.,brza i besplatna do- T.095/5050-381, 099/597-3884
F480 0h,sve mreže, HR menu,originalno stava za Zagreb.T.098/204-545,
6700 sve mreže, HR menu, originalno šten, kao nov, 100kn. T.095/5050-381,
tvornički zapakiran komplet, ,brza i bes- 091/1643-258 PUNJAČIza Nokiu, Samsung, Sony Erics-
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- 099/597-3884
platna dostava za Zagreb. T.098/204-545, son, nove zapakirane.T. 099/402-4190
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za HTC DIAMOND II 0h,sve mreže, HR menu,
091/1643-258 C81 benq, mp3,bluetoth, 1.3mpx, 128 PUNJAČ za mobitel + slušalice, Samsung.
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 originalno tvornički zapakiran komplet,
G400 0h, sve mreže, HR menu, originalno memory card, sa tele2 brojem, prodajem. T.098/970-6081
71000h, sve mreže, HR menu, originalno T.099/402-4190 pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- SIMPA broj, novi, zapakiran, prodajem.
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- stava za Zagreb.T.098/204-545,
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za T.098/170-4651
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za MC 60 sačuvan, kamera sa punjačem 091/1643-258
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 139kn. T. 099/402-4190 SIMPA broj + bon od 200kn = 130kn,
L310 0h, sve mreže, HR menu, originalno HTC TOUCH PRO II 0h,sve mreže, HR
7610 sve mreže, HR menu, originalno menu,originalno tvornički zapakiran kom- prodajem. T.091/158-2628
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za rancija 1g.,brza i besplatna dostava za 24 Sony plet, pisana garancija 1g.,brza i besplatna
dostava za Zagreb.T.098/204-545,
SIMPA broj 099/403-0300 sa 550kn na
računu, povoljno. T.099/402-4190
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
ERICCSON k700i, sačuvan, sa punjačem i 091/1643-258
M310 novi, preklopni, kamera, slušalice, SIMPA paket+broj, 100+50kn na računu,
E66 0 h, sve mreže, HR menu, originalno slušalicama, povoljno prodajem. iPHONE 3g, 8GB, korišten 4mj., garancija. za 49kn. T.099/402-4190
tvornički zapakiran komplet,pisana ga- bluetoth sa pismenom garancijom. T.
T.099/402-4190 T.098/1622-283
rancija 2g.,brza i besplatna dostava za 099/402-4190 S I M P A paket+broj, novi zapakirani,
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 100+50kn od 39kn, dobri brojevi, popust
E66 nova zapakirana, 3.2mpx kamera,
bluetooth, pisana garancija, Mobis, po-
KAKO PREDATI MALI OGLAS? za veću količinu, dostava za cijelu Hrvat-
sku. T.099/753-2914
voljno. T.099/402-4190 SIMPA paket sa 100kn+50kn, novov,
E71 sve mreže, HR menu, originalno
• telefon popust za veću količinu, dostava za RH.
T.099/402-4190
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za 060/ 600 800 SLUŠALICE za Motorolu V3 nove, za
60kn. T.098/1704-651
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
(6,82 kn/min za fiksne telefone, a za mobilne telefone 8,21 kn/min, SLUŠALICE za Nokiu, Samsung, Sony
N79 0h, sve mreže, HR menu, originalno
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- PDV u cijeni, svakim danom 0-24 sata) Ericsson, nove zapakirane.T.
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za 099/402-4190
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 Jednim pozivom možete predati maksimalno 20 oglasa do 20 riječi. TELE 2 start paket, novi broj, besplatni,
razgovori 0,29 i 0,49 kn/min, određen
N82 0h, sve mreže, HR menu, originalno
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- • sms iznos na računu povoljno prodajem.

67 068
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za T.095/812-7777, 01/2990-241
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 TOMATO kartica sa 30kn vrijednosnim
N 85 0h, sve mreže, HR menu,originalno bonom, cijena po dogovoru.
tvorički zapakiran komplet,pisana garan-
(6,10 kn) T.091/515-0042
cija 1 god., brza i besplatna dostava(ZGB)!
T.091/333-5777 • internet VIP broj 091/515-5555, novi, prodajem za
500kn. T.095/505-0381, 099/597-3884
N86 sve mreže, HR menu, originalno
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
www.metropola.com.hr VIP start paket, novi, bez kuna na njemu.
30kn, Srednjaci. T.095/518-5242
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 M8800 PIXON 0h, sve mreže, HR menu, ERICSSON A2628S kao nov, prodajem. K3000 3sim kartice, 3 mobitela u jednom Mobiteli
N95 8Gb 0 h,sve mreže, HR menu, ori-
ginalno tvornički zapakiran komplet, pi-
originalno tvornički zapakiran komplet,
pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
T.091/163-0150
ERICSSON d750i sačuvan, kamera 2mpx,
(sve mreže), TV, FM, mp3, mp4, vrhunski,
novo, cijena 1499kn. T.091/569-0569 24 potražnja
sana garancija 1g.,brza i besplatna do- stava za Zagreb.T.098/204-545, blic,mp3, puno funkcija, sa punjačem. KARTICU za mob. 091 i 098 povoljno
091/1643-258 MOBITELE rabljene, ispravne sa punja-
stava za Zagreb.T.098/204-545, T.099/402-4190 prodajem. T.091/515-0042 čem, do 100kn kupujem.
091/1643-258 OMNIA 0h, sve mreže, HR menu, origi- T.091/593-5681
ERICSSON J120i dobro očuvan, sa slu- KE970 Shine, zapakirani, titanium, ka-
N96 sve mreže, HR menu, originalno nalno tvornički zapakiran komplet, pisana šalicama i punjačem, radio i dr. moguć- mera 2mpx, slušalice, garancija 1g.,
garancija 1g.,brza i besplatna dostava za Kompjuteri i oprema
tvornički zapakiran komplet, pisana ga-
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
OMNIA 24GB 0h, sve mreže, HR menu,
nosti, povoljno prodajem.
T.095/812-7777, 01/2990-241
699kn. T.099/402-4190R
LG COOKIE0h, sve mreže, HR menu, ori-
25 ponuda
ERICSSON Sony k300i sačuvan, kamera, ginalno tvornički zapakiran komplet, pi-
N97 0 h, sve mreže, HR menu, originalno originalno tvornički zapakiran komplet, sa punjačem 250kn. T.099/402-4190 sana garancija 1g.,brza i besplatna do-
tvornički zapakiran komplet,pisana ga- pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
stava za Zagreb.T.098/204-545, 25 Konfiguracije
rancija 2g. "Mobis",brza i besplatna do- stava za Zagreb.T.098/204-545, E R I C S S O N W 5 9 5 0h,sve mreže,HR
menu,originalno tvornički zapakiran kom- 091/1643-258
stava za Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 BORONGAJ kuća sa 3 odvojena stana,
091/1643-258 plet,pisana garancija 2 god. "EM",brza i LG K F 3 1 0 n e k o r i š t e n p r o d a j e m . 160m2, vl.list, plinsko etažno grijanje,
OMNIA HD 0h, sve mreže, HR menu, ori- besplatna dostava. T.098/204-545, T.091/799-7406 mogućnost nadogradnje, 160.000€,
NOKIA 3310 sačuvana, radi na sve mre- ginalno tvornički zapakiran komplet, pi- 091/1643-258 cca.1000€m2. T.091/942-9614
že, sa punjačem i novim simpa brojem, sana garancija 1g.,brza i besplatna do- LG novi, zapakiran, garancija 2g., spea-
povoljno. T.099/402-4190 stava za Zagreb.T.098/204-545, ERICSSON W995i sve mreže, HR menu, kerphone, sa ili bez simpa broja, 190kn. LAPTOP+printer+internet modem tele2
091/1643-258 originalno tvornički zapakiran komplet, T.01/2911-881
NOKIA 3410 sačuvana, radi na sve mre- za 2g.,+sonny mini liniju za
pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
že, sa punjačem, 150kn.T.099/402-4190 S5230 sve mreže, HR menu, originalno LG PRADA II 0h,sve mreže, HR menu, ori- 6000kn,staro manje od godinu
stava za Zagreb.T.098/204-545,
tvornički zapakiran komplet, pisana ga- ginalno tvornički zapakiran komplet, pi- dana,zainteresirani mogu doći pogle-
NOKIA 3510i sačuvana, radi na sve mre- 091/1643-258
rancija 1g.,brza i besplatna dostava za sana garancija 1g.,brza i besplatna do- dati,računi i garancije uz
že, ima velike tipke -za starije osobe, sa
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 ERICSSON X1 XPERIA sve mreže, HR stava za Zagreb.T.098/204-545, to.T.01/2055-523,099/755-7123
punjačem. T.099/402-4190
menu, originalno tvornički zapakiran 091/1643-258
NOKIA 5210 sačuvana, odlična, radi na S5600 0h, sve mreže, HR menu, origi- PC 300 Celeron, monitor, procesor, tip-
komplet, pisana garancija 1g.,brza i bes-
sve mreže, sa punjačem.T.099/402-4190 nalno tvornički zapakiran komplet, pisana LG RENOIR, sve mreže, HR menu, origi- kovnica, zvučnici i miš, polovno, odlično,
platna dostava za Zagreb.T.098/204-545,
garancija 1g.,brza i besplatna dostava za nalno tvornički zapakiran komplet, pisana cca 400kn. T.091/517-1249
NOKIA 6230i kamera 1.3mpx, sačuvana, 091/1643-258
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 garancija 1g.,brza i besplatna dostava za
odlična, radi na sve mreže, sa punjačem i PENTIUM III 700MHz, ram 512MB, uz
Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258
slušalicama. T.099/402-4190 S830 duos 0h, sve mreže, HR menu, ori-
ginalno tvornički zapakiran komplet, pi-
24 Ostalo monitor 14”, tipkovnica, miš, za djelove,
LG sa kamerom 65.000 boja, bateria lion, sve 1500kn. T.099/695-4636
sana garancija 1g.,brza i besplatna do-
24 Sagem stava za Zagreb.T.098/204-545,
APPLE iPHONE 8Gb ili 16Gb, novo, neko- diktafone, mms, vap, gprs, novi zapakira- PLAYSTATION 2, super stanje, čip,
rišteno, orginal, tvornički zapakirani kom- ni, garancija, sa/ber simpa broja, 320kn. igrice, oprema, povoljno. T.091/500-
091/1643-258 plet, brza i besplatna dostava T.098/170-4651
MYX novi, zapakiran, garancija 2 god., ra- 1143
čun, crni, tanki, ekran u boji, 200kn. SAMSUNG preklopni, kao nov, sa punja- (Zagreb).T.098/204-4545,091/3335-777
LG secret KF7500h, sve mreže, HR me-
T.098/170-4651 čem prodajem. T.095/5050-381, SERVIS PC računala, popravak, nad-
ARENA 0h, sve mreže, HR menu, origi- nu, originalno tvornički zapakiran komplet,
099/597-3884 ogradnja, podešavanja, čišćenje, in-
SAGEM klizni 2-55, baterija 2-3 dana, nalno tvornički zapakiran komplet, pisana pisana garancija 1g.,brza i besplatna do-
stalacije, zamjena računala ili slično.
usčuvan, 200 kn, prodajem. SGH E700, mali, preklopni, hr menu, kao garancija 1g.,brza i besplatna dostava za stava za Zagreb.T.098/204-545,
T.091/564-6958
T.091/163-0150 nov. T.095/5050-381, 099/597-3884 Zagreb.T.098/204-545, 091/1643-258 091/1643-258

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
38 Sve za dom Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

Filatelija i numizmatika BUNDU 42 br. trifrtaljnu prodajem.


25
30
Tiskači iPOD Shuffle 1 GB, zlatna boja, novi, AKO SELITE antiknu veću sliku, figuru,
prodajem. T.095/9044-127 luster, satove, porculan, srebro, staklo, T.098/970-6081
fotoaparate, sablje, ordenje, razgledni- potražnja BUNDU nerc, smeđa, veličina 42/44,
SERVIS PC računala, popravak, nad- KNJIGU i kazetu s učenjem gitare, bub- ce, knjige i slično,kupujem,isplata od- prodajem. T.092/250-1630
ogradnja, podešavanja, čišćenje, in- njeva i bas gitare. T.01/6609-202 AUSTRIJSKE šilinge, njemačke marke,
mah,vlastiti prijevoz. T.098/317-435 švicarske franke, engleske funte, lire, JAKNU kožnu nenošenu br. 38, janjeća
stalacije, zamjena računala ili slično. PJESMARICU sa sto pjesama, sevdaha i koža, prodajem.T.01/2924-118
T.091/564-6958 pezete, krune, zlote, guldene, kovanice te
narodnjaka, prodajem. T.01/660-9202 AKVAREL crteže, platna, okvire, slikarski papirnate novčanice, kupujem. KIMONO b r 4 0 ž u t i i z e l e n i p o j a s .
PJESME “skidam” (solo+akorde) sa naše pribor starog slikara, likovne mape, bi- T.01/6258-174 T.098/970-6081
blioteke i ostalo, potražuje umjetnik.
25 Komponente estrade. T.01/660-9202
T.091/888-3394 BONOVE kovanice, novčanice, odlikova- MUŠKO odijelo 2kom,br. 54,novo, siva
RADIO budilica sa alarmom nova siva nja, medalje, značke, žetone, dionice, boja,odijelo br .56,crno, sa tankom bijelim
SERVIS PC računala, popravak, nad- metalik 50kn. 095/5050-381, ANĐELE sakralne, Madonu s Isusom, ba- obveznice, razglednice, nalivpera, kupu- prugicama i odijelo br.48, boja šljive,run-
ogradnja, podešavanja, čišćenje, in- 099/597-3884 roknu, drvenu, tepih perzijski, srebrne jem. T.01/6258-174 ska vuna,novo. T.01/4821-247
stalacije, zamjena računala ili slično. RADIO budilica sa alarmom nova siva svjećnjake, doze, arhive, slikarske stvari, NERC tamnosmeđi kaput, 115cm dužina,
kupuje mladi umjetnik. T.091/251-2239 FILATELIJA Bokić, Teslina 15
T.091/564-6958 metalik 50kn. 095/5050-381, 166cm donja dužina, vel.42-44.
(dvorište), kupuje zbirke maraka, stari
099/597-3884 T.091/557-7027, iza 17h
ANTIKVARIJAT Bono kupuje knjige i novac, stara pisma i razglednice. Rad-
RADIO budilica sa alarmom nova siva no vrijeme: ponedjeljak-petak 9-12 i ODJELO muško ljetno, boje pijeska, na 3
25 Konzole metalik 50kn. 095/5050-381, obiteljske biblioteke,mogućnost dola-
17-20h. T.01/4852-553 gumba, prsluk, vanjski džepovi, br.52,
099/597-3884 ska na vašu adresu,plaćamo odmah!
T/F.01/4921-830,01/4873-390 novo. T.01/3773 -444
NINTENDO Wii sa čipom, 20-ak igara i
opremu za 1900kn, prodajem. ROCK antologija, notni album sa 30 pje- Petrinjska 83,Zagreb,e-mail: FILATELIJA numizmatika centar, ot-
Dječja oprema
T.098/915-6550 sama i tablaturama. T.01/6609-202
Elektronski aparati
antikvarijat.bono@gmail.com,
www.antikvarijat-bono.com
kup, procjena starog kovanog, papir-
nog novca, poštanskih maraka, odli- 33 ponuda
25 Kompjuteri 28 ponuda AUER Šestić, Krušlin, Motika, Murtić,
kovanja, razglednica, dopisnica i starih
dionica. T.385/1/4810-103, Zagreb,
Vlaška 7/Ikat
DJEČJA kolica sa nosiljkom u kompletu,
700kn. T.098/743-189
IGRICE za Playstation1, Playstation2, V ojvodić, Dulčić, C rnčić, B erber,
BEŽIČNI telefon Siemens, s prikazom DJEČJE bicikle, za 3 i 6g., u dobrom sta-
kompjutor, DVD filmovi, MP3 glazba, Raškaj, Kolesnikov, Hanzen.
broja prodajem, 100kn. T.095/5050-381, MARKE pisma, medaljice, papirnate nov- nju, oba 350kn. T.091/5751-662
15kn/kom. T.091/158-2628 T.098/266-965
099/5973-884 ce, kovanice, biblioteku, časopise, ordene,
kupuje strani sakupljač. T.091/251-2239 K R E V E T I Ć djećji novi, hrastov,
LAPTOP Lenovo SL500 nov, nekorišten,
ČAŠE knjige, posude, torbe, slike, starine, 200x100cm, sa novim jogijem, cijena
intel centrino duo procesor, 2x1G rama, NJEMAČKE marke, Austrijske šilinge,
rabljene stvari, ako selite, kupujem. 1000kn. T.099/737-0955
XP profesional, garancija godinu dana. Talijanske lire, Španjolske pezete, tolare,
T.098/491-964 KREVET na kat, puno drvo, crni, ručni rad,
T.091/3335-777 forinte, franke, krune, funte, dolare i
valute cijelog svijeta, kupujem. 165x80x160. T.01/3375-390
MACPRO 1.gen 2x2,66Ghz+Cinema GALERIJA MONA LISA ZAGREB
otkupljuje djela hrv. slikara klasika - T.098/187-0313 ODJEĆA i obuća za djevojčice od 7 do
20+TimeCapsule+iSight+Office+Appert Murtić, Gliha, Prica, Stančić i dr. 12god, 10-20kn. T.098/955-4900
ure. T.091-6170-112 T.01/4668-649 PISAĆI pribor, korespondencije, marke,
saznaj više:599647 papirnate i kovane modete, kućne zapu- Kamp i sportska oprema

SERVIS PC računala, popravak, nad-


SOLARNA oprema: SCHOTT SOLAR,
SHARP, TYCO Electronics, FRONIUS,
GRAMOFONSKE ploče, gramofone na rog,
stare muzičke biblioteke, ostavštine, mu-
štene stvari, slikarske stvari, kipove i
ostalo potražuje mladi umjetnik. 34 ponuda
zička nasljeđa, kupuje glazbenik. T.091/251-2239
ogradnja, podešavanja, čišćenje, in- INFOTON ... Kompletna ponuda od T.091/251-2239
stalacije, zamjena računala ili slično. planiranja do puštanja u rad svih vr- STARE kovane i papirnate novce, me- 34 Oružje
T.091/564-6958 sta solarnih elektrana. HRVATSKA slikarska djela starih slikara i dalje, plakete, odlikovanja, pisma, raz-
T.01/3371-455, solar@nival.hr nakit, kupuje poduzetnik. glednice, dionice, kupujem. Šarinić, LOVAČKI hrastov ormar za oružje, rez-
XBOX360 sve nove igre u kutiji sa slikom, T.01/3371-530, 091/615-1350, više T.091/593-5681 Trg b. Jelačića 15/3, dvorišna zgrada, baren, puno drvo, izoliran, posebno lijep,
verbatin medij, 45kn/kom. informacija na: www.nival.hr, pon -pet, 10-14. T.01/481-7057 vel. 45x100x180, može i zamjena za au-
T.095/922-3017 www.njuskalo.hr: 589440 tomobil. T.01/3692-084
UREDSKE stvari, marke, pera, pisma, tin-
Ugostiteljska oprema
35
Kompjuteri i oprema tarice, komodice i ostalo potražuje pisac.
25
VIDEONADZORNU kameru color, novu sa
digitalnim snimačem i 8 zonskim alar- T.091/251-2239
potražnja ponuda
mom, povoljno prodajem. T.091/793-480 KIPARSKE i slikarske stvari okvire, figure, Nakit
PLAYSTATION
T.098/919-4761
2 kupujem. ZAŠTITA od štetnih prirodnih i tehničkih
zračenja, opasnih po zdravlje, izum
platna, i ostalo kupuje umjetnik.
T.091/593-5681 31 ponuda
APARAT za lepinje, kotlovinu i sl., pokre-
tan na guranje, na plin, rostfrei, prodajem.
br.PK20040961, Eko-Sinergija antena. T.091/559-3091
KNJIGE raznih žanrova, biblioteke, stri- PRSTEN vjenčani, muški, kombinirano
Fotoaparati
26
T.01/2924-118, 098/914-4297 JASTUKE za stolice, rabljene 10kn/kom.,
pove, časopise ako selite kupujem zlato/biljelo zlato, 9g, 14 karatno, 900kn.
povoljno. T.091/580-0674 žličice za kavu, nove 2,50kn/kom., šalice
ponuda Umjetnička djela i antikviteti T.095/5050-381, 099/597-3884

BUBANJ za sušenje crno-bijelih fotogra- 29 ponuda P O V R A T N I K kupuje stare obiteljske Nakit


za kavu nove 10kn/kom. T.098/1704-651
PLOČE za stolove od polimramora i ver-
fija “japo” širine 60cm sa rezervnim
platnom. T.013773-444 GOBLENE nove-sa i bez okvira proda-
ostavštine, slike, skulpture, sakralne
predmete, korespodencije, nakit, vojne 31 potražnja
zalita, nove raznih dimenzija, prodajem.
T.098/1704-651
starine, uredska nasljeđa, stari novac i
SED fotoaparat star 30g., jako dobro sta- jem,radim i po izboru. T.091/534-1470 BROŠEVE naušnice, kutije za nakit, lutke, POSTOLJA za stolove, gusnata, lijevano
ostalo. T.091/251-2239
nje+flash. T.098/966-0424 medalje kupuje mladi umjetnik. T.091/251 željezo, novo, prodajem. T.098/1704-651
IKONU veliku sliku sv.Ivana 80x60, ulje na UMJETNIK potražuje stare okvire, slikar- -4103 STOLOVE i stolice za ugostiteljstvo, nove i
lesonitu, veoma staro prodajem ili mije-
Muzički instrumenti ske i kiparske stvari, monografije od sta-
27 njam za laptop. T.098/681-860 MEDALJICE satove, kutijice za nakit, malo rabljene, prodajem. T.098/1704-651
rije gospode. T.091/251-4103
zubne proteze, krunice, mostove i ostalo
ponuda SLIKE , 3 komada, akvarel od Goričana Uredska oprema
prodajem, cijena prema dogovoru.
T.01/3702-068
UMJETNINE i antikvitete iz svih raz-
doblja, za vlastitu zbirku i otvaranja
kupuje scenograf. T.091/2514-103
SEIKO 5 sport za dijelove kupujem. 36 ponuda
27 Muzički instrumenti SLIKU Posljednja večera drvorez, 38x24, antikvarijata kupujem. Slike hrvatskih T.091/888-7498
PISAČI električni stroj Olivetti, tip Lettera
sa velikom ukrasnom ramom. (Babić, Kraljević, Crnčić, Varlaj, Trep-
Odjevni predmeti E501, ispravan, u odličnom stanju, pro-
32
GITARU klasičnu Yamaha, sa koferom, T.095/5050-381, 099/597-3884 še, Uzelac, Gecan, Krušlin, Stančić,
povoljno prodajem. T.01/6609-202 Murtić, Knifer, Jevšovar, Seder i dr.) dajem. T.01/2303-928, 098/282-211
UNIKATNI zidni sat Dinamo, znak Kup ponuda
HARMONIKA Dalapej supermajstor, stranih i starih majstora antikni namje- Medicinski instrumenti
15+7+1, 120 basova, nova sa koferom,
dupla kabina, nesvirana, Italija, povoljno.
Velesajamskih gradova, Shamions
League, 66x43cm, 8600kn.
T.044/530-155
štaj, srebrninu, vaze, čaše, figure, lu-
stere, satove, stari zlatnik, stari nakit, 32 Obuća 37 ponuda
T.098/193-0127 knjige i dr. Plaćam odlično.
T.01/4668-342 CIPELE br.44, smeđe. T.01/4821-247 INSTRUMENTI ginekološki kompletna
HARMONIKA Guerrini, Superior2, Presi- VIOLINU staru oko 150g., cijena po do- garnitura, stolac na vijak, ZEISS glava za
govoru. T.098/456-480 ČIZMICE ženske skoro nove br.39.
dent, Oro-Elegant, 11+1+M+7 registara, mikroskop s 4 objektiva, 2 okulara, sve
T.098/914-4297
glasovi A Mano. T.091/738-2562 ZIDNI sat Altdeutsch 95x33x16, bez me- ZAGOR , Blek, Alan Ford, Stare Lunov novo,povoljno prodajem. T.01/377-3444
hanike (samo kastl). T.01/6171-790, magnus i zlatnu seriju kupujemo. SANDALE natikače i torbe, talijanske,
POLUKONCERTNI glasovir (kratki) Petrov, PARADISO massage fotelju(sklopiva) po-
098/304-337 T.099/754-9909 malo nošeno, koža, (skupocjene) vrlo po-
engleska mehanika. T.01/3665-413, godnu za kralježnicu i ostale bolesti,
voljno, Srednjaci. T.095/518-5242
095/911-0367 Umjetnička djela i antikviteti prodajem povoljno. T.095/829-9263

27 Ostalo
29 potražnja 30
Filatelija i numizmatika
32 Odjeća PELENE za odrasle univerzalne paket od
20 i 26kom=70kn, paklet od
ponuda 10kom=40kn. T.01/3737-826
AGRAM pisaći stol, pisma, marke, ko- BUNDE dvije 46, nerc leđa, dugi, smeđi,
GLAZBENI duo ili sastav slobodan za respondencije, pisanice, pera i ostalo od CRTANE romane (Marti, Ms.No, tex) po- te perzijaner crni dugi noviji vel.46, vrlo TRAKICE za mjerenje šećera ACCU CHECK
različite prigode. T.01/6609-202 gospode, kupuje pisac. T.091/251-4103 voljno prodajem. T.01/6609-202 povoljno. T.095/829-4585, 01/2341-091 active prodajem. T.098/473-733

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Sve za dom 39

- GARAŽNA I INDUSTRIJSKA VRATA


- MOTORI ZA PODIZANJE GARAŽNIH
I INDUSTRIJSKIH VRATA
- PARKING RAMPE
www.amcro-tehnika.hr - KLIZNI I ZAOKRETNI MOTORI ZA DVORIŠNA VRATA
- MOTORI ZA ROLETE

NE CIJENE IZOLIRANA GA
VRLO POVOLJ VRATA S MOTORAŽNA
T.01/2044-866, NCIJA
VISOKA GARA već od 4.900ROM
TIMAN kn
www.tehnopan.com ŠIROK ASOR (PDV uključ
en)

ZA KUPCE
T.01/2044-866,
www.tehnopan.com KOJI
TRAŽE
NAJBOLJE
Poslovnica br.1 Poslovnica br.2 Poslovnica br.3
Hrvatskog proljeća 38 P.Devčića 61 Vinjani Donji 447
10040 Zagreb 10290 Zaprešić 21260 Imotski
info@amcro-tehnika.hr
besplatni tel: 0800 444 200

Strojevi i alati MOTORTEST za ispitivanje rada motora sa T.01/2044-866,www.tehnopan.com


38 ponuda
navigatorom ispušnih plinova i sagorije-
vanje. T.091/577-2446, 01/2852-603
OPTIKA za štelanje špura i nagiba kotača,
povoljno. T.091/577-2446, 01/2852-603
PILU motornu snage 5KS, profesionalnu,
novu, prodajem. T.01/4821-247
ALAT i opremu iz autoservisa radi odla-
ska u mirovinu i dosta dijelova automeha-
nike, povoljno. T.091/577-2446, 01/2852 T.01/2044-866,www.tehnopan.com
-603
RADIONIČKI stol 2x90cm, težine 75kg,
željezne konstrukcije. T.01/4821-247
RIMOLDI strojeve za pletenje, lančarice, 2
igle i Rimoldi štepericu sa pređom po-
voljno prodajem. T.098/612-129
RUČNI stroj za izrezivanje i savijanje če-
AMERIKANER 160 sa 4 pakne prodajem
lika i obojenih metala prodajem, novo.
za 400kn. T.01/4821-247
01/4821-247
APARAT za varenje, 2.5KW, novi, brusili- www.tehnopan.com T.01/2044-866
ca stubna okretaja 3000/min, 0,52kw, SIVI LJEV trupac fi 270x1m i fi 260x1m,
nova. T.01/4821-247 prokrom šipka fi 30, 8kg, prodajem.
T.01/2323-875, 091/530-7883
APARAT za varenje Bantan HTTBH 140,
nazivna snaga 2,5kW, novi. STANDARD Čekičar sa cirkularom,
T.01/4821-247 prodajem. T01/2912-700
BOCU za dušik 40l sa regulatorom, koli-
STOLNA bušilica, metal Čakovec, SB 16
cima, novo prodajem. T.01/3773-444
EL, motor 075kw, okretaj 3800-5000,
BRUSILICA stubna industrijska sa 3000 nova. T.01/4821-247
o/min 52kW, prodajem. T.01/4821-247 www.tehnopan.com T.01/2044-866
STUBNA brusilica, malo rabljena, 2900
BRUSILICA stubna industrijska, elektro- okretaja, Skofjaloka, zbog zatvaranja obr-
kovina Maribor. T.01/4821-247 ta prodajem. T.01/4821-247 ZBOG zatvaranja obrta prodaje se gotovi
proizvodi iz plastike, kao otpad iz kvali-
ELEKTRIČNI kabel, trofazni, 30m, za STUBNA bušilica MCSB 16, metalac Ča- tetnog materijala, oko 500kg, 150€.
strojeve. T.091/575-1662 kovec, elektromotor 75kW, 3800-5000 T.01/482-1247
ELEKTROMOTOR 3kW, trofazni, prodajem. o/min. T.01/4821-247
T.091/575-1662 Strojevi i alati
38
ŠIVAČA m a š i n a B a g a t p r o d a j e m .
ELEKTROMOTOR 83kW, 3fazni, Sever, 3 T.01/383-7043
potražnja
remence, težak oko 80kg, 2500kn, pro- ŠIVAČA mašina u ormariću Bagat Super,
dajem. T.091/575-1662 prodajem. T.098/905-6548, Slavica ALATE rabljene, ručne, ključeve, gedore,
FILTER za mehaničko čišćenje vode sa ostatke iz radionica i slično povoljno ku-
ventilom i termometrom od 1,5cola. pujem. T.098/514-234
T.01/3773-444 STROJ ručni za izrezivanje i savijanje
F R E Z A Goldoni 8kw, prodajem. čelika, obojenih metala i plastike do 2mm.
T.091/792-2791 T.01/4821-247

HAULOT samohodna platforma,15m Građevinski materijali


visina,radna ploha 6x2,i za vanjsku
upotrebu, iznajmljujem.T01/7897-022 T.01/2044-866,
40 ponuda
www.tehnopan.com
KOSITER 60%-tni. T.01/4821-247 B L O K kupaonski stakleni, 1800kn.
T.098/709-554
KRUŽNA pila Iskra okrugla 152, dubina
TELESKOPSKI viličar, 3,5 T na 15m DASKE 6m3, hitno prodajem, cijena po-
reza 50mm, broj okretaja 4300/min.
visine, iznajmljujem. T.01/789 70 22 voljna. T.091/595-4280
T.01/4821-247
MINIWASH profesionalni, streifx 500, za TOPLOMJER kontaktni sa mjernim pod- DRVENA balkonska vrata 220x90, sa ro-
toplu i hladnu vodu. T.091/577-2446, ručjem sa 100°C i elektronskim relejom letom i IZO staklom, povoljno.
01/2852-603 do 2kW. T.01/3773-444 T.01/2980-704

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
40 Sve za dom Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

033/543 275
543 277

AKCIJA www.gagula-prom.hr

BLOK OPEKA 29X19X19 2,79 MPC


BLOK OPEKA 25X19X19 2,65 MPC
TENISIT 0-2, 0-4 mm
AKCIJA
PROTUPROVALNA VRATA
tik-door VRHUNSKI PODOVI
NOVO U PONUDI tel./fax: 01/2058-505, 098-1750-840 • Laminati “Classen”
PROTUPROVALNO Sesvete, Sesvetska cesta 49
PROTUPOŽARNA 01/6111-434 • Gotovi troslojni
VRATA S tržnica Savica - Zagreb
info@tik-door.hr ; www.tik-door.hr parket “Barlinek”
ATESTOM T30
RATE i KREDITI

GArAŽNA
www.famy.hr
VrAtA 01/467-0040
01/200-6435
NOVO U PONUDI: EGZOTIČNI PARKET

DRVENI prozor 120x140 sa roletom i IZO


staklom, povoljno. T.01/2980-704
Solarni moduli i baterije, GRAĐU u kompletu za krovište, 12m3,
regleri, inverteri, vjetrenjače, suhu, staru godinu dana, cijena 12.000kn,
plinski 12V hladnjaci i dr. hitno. T.098/188-4567
trošila 12-24V.
G R A N U L A T crni, cca 200kg.
T.01/4821-247

GREDE 12 s 10, 6 komada i 9s 9, 11


komada, dužina 4m i kraći komadi.
T.091/132-2367

HRASTOVINA 20m3, stabla treba rušiti,


www.omnibus.hr, 01/2015-616
Maksimir. T.098/194-9079

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Sve za dom 41

TUš kada, wc školjka, ormarić sa ogleda- GROŽĐE rajnski rizling, prodajem. Pod- NJEMAČKU ovčarku, staru 6mj, umiljatu,
lom, vodokotlić, tuš-mješalica, prodajem ručje Štrigova. T.040/851-014, voli djecu, prodajem za 500kn.
povoljno. T.099/737-0955 098/919-6657 T.095/5050-381, 099/5973-884
TUŠ kada nova, 80*80, povoljno proda- ORMA plava nova za psa, 40 AKG(svijetli u
jem. T.098/473-733 INVALID moli na poklon manju drvenu mraku), 60kn (bila 100kn), gumenu ruka-
baćvicu za vino, od 50-200l. vicu za psa poklanjam, Srednjaci.
T.098/473-733 T.095/518-5242
J A B U K E na stablu prodajem.
OVNA mladog tražim, u zamjenu dajem
T.098/193-0127
VARAŽDIN - 042/314-277 štene njemačkog ovčara. T.01/653-8036
ELEKTROMATERIJAL P R O D A J E M 500kg bijelog grožđa. 095/826-7170
-RASVJETA T.099/501-2649
PATULJASTE kuniće poklanjam u dobre
-INSTALACIJSKI MATERIJAL RAKIJU medovaču, liker od oraha i višnje ruke. T.098/936-9745
www.elcon.hr, info@elcon.hr i med mješani, odlično, prodajem.
T.01/2924-118, 098/914-4297 PEKINEZERE stare 2,5mj. prodajem.
T.092/250-1630
SADNICE banana, prodajem.
T.01/3487-241, 095/8516-034 PEKINEZERE štence očišćene od parazi-
S A D N J A uređenje voćnjaka i vrta, ta prodajem povoljno (čistokrvni bez pa-
VARAŽDIN-042/314-276 pira). T.095/906-7858
ukrasnog bilja, brajdi, špricanje, kosidba
IZRADA I POSTAVA
travnajka, sadnja rezidba tijekom cijele PSA mladog, dobrog čuvara za dvorište,
KLIZNE STIJENE,HARMO VRATA
PARKETI TENDE,AL.ŽALUZINE,ROLO I PANELI
godine, izvodim. T.01/370-0048
ŠLJIVE bistrice na stablu, za rakiju pro-
molim na poklon. T.095/5050-381,
099/597-3884
www.elcon.hr,info@elcon.hr
alpod-europod@zg.t-com.hr dajem. T.098/193-0127
www.alpod.hr PUDL crni veliki, kraljevski, vrhunske
VENTILE rabljene za centralno grijanje. UKRASNO bilje: laurus, hibiskus i jorgo- ocjene, šampion HR, spreman za parenje.
Prepustite se osjećajima i izaberite s ukusom i stilom T.01/2924-118 van, prodajem. T.01/2924-118, T.098/895-211
između 600 različitih vrsta podova iz cijelog svijeta 098/914-4297
VRATA 2kom., nova, i rabljena vrata,
PUDLICE mini, crne, rodovnica, cijep-
5kom. T.091/575-1662 UREĐENJE vrtova, rušenje stabala, ve-
ljene, tetovirane, vlastiti uzgoj.
LAMINATI VRATA 60x200 sa bravom i prozor 60x60 zidba voćaka, radimo travnjake i postav-
ljamo ograde, košnja u sezoni.
T.044/880-218, 098/569-753
ostakljen, prodajem, 300kn.
Alpod-Europod d.o.o. T.091/501-4811 T.091/919-5042
Dugoselska 102 UREĐENJE vrtova, rušenje stabala, re-
10 361 Sesvetski Kraljevec VRATA bijela, sobna, širina 82cm, u do-
zidba voćaka, radimo travnjake i postav-
tel: 01 2042 405, 01 2042 406 brom stanju. T.098/944-7260
ljamo ograde, košnja u sezoni.
fax: 01 2042 452 VRATA prodajem, nutarnja, 4kom., bez T.099/797-5127
štokova, povoljno. T.091/568-5571
VINO domaće, crno, iz podneblja Vrgorca,
VRATA sobna sa staklom raznih dimenzi- 20kn/litra, može i više. T.091/550-9928
ja, puno drvo, polovna, odlična sa mojom
VINO vrhunske kvalitete, Rajski Rizling i
dostavom u Zagrebu, 200kn komad.
Sauvignoun, po povoljnoj cijeni.
T.091/517-1249
T.098/9709-399, 099/691-9982
ŽALUZINE razne, za prozore i vrata, pro- SLOVAČKI KOPOV , štenci stari 2mj.,
Kućni ljubimci
43
dajem. T.091/575-1662 sa HR rodovnicom,cijepljeni, 1500kn.
ŽLJEBOVE vetern lajsne, cijevi oko 60m, T.01/6586-195, 098/9378-716
ponuda saznaj više:595252
sa kukama, povoljno prodajem.
T.01/2852-603, 091/577-2446 AKO želiš umiljatog mačića za kućnog
ljubimca, nazovi. T.099/675-8551 ŠTENCE crnog ruskog terijera, cjepljeni, s
Građevinski materijali
40 ENGLESKI buldog, štenci sa šampion- rodovnicom. T.095/908-0858
potražnja skom hrvatskom rodovnicom, izložbeni ŠTENCE labradora, mješanci, stari 1mj.,
primjerci, pouzdani, privrženi, vole djecu. 4 ženke i 4 muška. T.091/169-3751
P V C ili drvenu stolariju u Vrbovcu sa T.021/238-281
ugradnjom kupujem povoljno. KARTUZIJSKE mačiće vrhunskih pedi- KAKO PREDATI

USLUGE
T.091/515-0042 grea prodajem. www.blue-brothers.com OGLAS
STIROPOR za fasade 200m2, 5cm deb- T.01/4822-692, 098/907-4504
ljine, kupujem povoljno. T.091/575-1662 KORNJAČE 1kom., muško i žensko sa Oglase za objavu u
Mala robna razmjena akvarijem prodajem god. dana stare, ci-

41 ponuda
jena po dogovoru. T.099/774-6115
KUNIĆI tovljenici i ženke, i rabljenu opre-
Metropolinu malom
oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

mu prodajem. T.044/642-718, predati:


POZORNICA 30. 000 kn tražim, u za- 095/802-4180
mjenu dajem dio šume. T.099/697-1966
LABRADOR mješanci stari 3mj., pokla- telefonskim pozivom
Vrt i voćnjak njam u dobre ruke. T.098/993-2305
AUTOMATSKA garažna vrata,
motor+2daljinska,toplinska izolacija,
KATANA KAS d.o.o. PVC stolarija,Sa-
42 MAČIĆE bijele sa tigrastim i crne, umilja-
te i uredne, stare 2 mj., poklanjamo.
na broj 060 600 800
(6,82 kn/min za fiksne telefone,
a za mobilne telefone 8,21 kn/
dim.300x250=4500kn, min, PDV u cijeni)
lamander 3D-2D, SL-profili.Vrhunska DIZAJNIRANJE košnja, rušenje stabala, T.01/6546-562
dim.250x215=3700kn,i dr.dimenzije.
kvaliteta,samo kod nas uz kupljenu sadnja, orezivanje, krčenje i općenito ure-
AUTO MOTO

VITRENIK K.M.d.o.o.T.098/316-756 MOPS prekrasni štenci, šampionska hr- U radno vrijeme vaše će oglase
stolariju dobivate besplatno demonta- đivanje, održavanje okućnica i vrtova, iz- vatska rodovnica, umiljati, razigrani, primiti telefonski operateri
žu,montažu i zidarsku rada ograda i popločavanje okućnica. uredni, uzgoj u stanu. T.021/238-281 Metropolina pozivnog centra, a u
obradu.T.01/6523-110, T.098/389-403 neradno vrijeme oglase možete
F.01/6523-106, mob.091/507-6251 NAJAVA- legla velikih kraljevskih pudli snimiti na govorni automat.
BREZE buxus,čempresi,tuje stupaste i
5 bijelih + 3 crna, roditelji prisutni
kugle, živica ligustrum i lovorvišnja,dovoz
MAKSIMIR građ. zemljište 5000m2, šampionsko podrijetlo. Predbilježbe: Jednim pozivom možete
i sadnja,lječimo bilje i travnjake, iste odr-
atraktivna lokacija. T.098/194-9079 T.098/895-211 predati maksimalno 20
žavamo oko zgrada,firmi kuća,vikendica.
e-mail:blackandwhiteprince@gmail.co oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

PLOČICE porculan 30x60, 45x45, T.091/522-6083


m
80kn/m2. T.098/709-554 BUGENVILIJA promjer 2x3, 1.5x1.5
prodajem. T.098/184-6808 NJEMAČKE ovčare čistokrvne, krupne - slanjem teksta
PROTUPROVALNA vrata 90x205mm, štence stare 2mj. očiščene od parazita
750kn/kom. T.098/709-554 prodajem (roditelji prisutni).
oglasa (SMS) na broj
ČAJNA gljiva kombuše, prodaje se.
IZRADA nadstrešnica, izrada nad- RABLJENA vrata povoljno. T.098/9660-424 T.095/906-7858 67 068 (6,10 kn).
strešnica,samomontažne,auto,zatva- T098/970-6081 GROŽĐE bijele sorte, prodajem, moguća NJEMAČKI ovčar ženka, 3mj.
ranje lođa,balkona,zimski vrtovi, Za svaki oglas poslan sms-
SKELA H 25kn/m2, podupiraći do dostava. T.091/517-8071, Jaska stara,prekrasna, iz vrhunskih linija sa
POSLOVI

o s t a l o - n a k r e d i t .www.fgc.hr om na vaš mobilni aparat


T.091/7527-815, Zagreb-more 2.60m/1kn, od 3.60m/1.5kn, isparivači GROŽĐE Kraljevina i štaerska violina, 2t, rodovnikom, ZG. T.091/373-6771 dostavljamo povratnu
75kn/dan, stroj za glazuru, iznajmljujem. može i manje, u Dubravi prema Ćućerju, poruku s potvrdom primitka
T.098/709-554 berba 12.09., prodajem. T.098/742-110 NJEMAČKI ovčar, star 1,5g., krasan, oglasa. Potvrda primitka
dobre naravi, čuvar,za obitelj, ZG, 500€. oglasa sadrži i uputu za
K U P A O N S K A vrata 2kom., nova. SNJEGOBRANI za crijep Biber pocinčani, GROŽĐE na trsu prodajem, upitati iza 20h.
T.091/3736-771 predaju istaknutog oglasa.
T.01/2852-603, 091/577-2446 300 komada, 1kom/2kn. T.01/2859-553 T.040/868-149

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
42 Sve za dom Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

ŠTENCI patuljasti pinchi, vrhunskog pod- DEČKO 24g./175/85/SSS, situiran, zgo- DEČKO 48/168/80/KV, zaposlen, dobrosi- GOSPODIN 52g./175/5/SSS, športski tip, GOSPOĐA 54g./163/50/SSS, udovica,
rijetla prodajem. T.01/348-7241, dan, dobar, želi upoznati zgodnu djevojku tuiran, želi radi braka upoznati gospođu jednostavan, dobar, situiran, želi upoznati atraktivna plavuša, zaposlena, situira-
095/851-6034 do 24g. za ozbiljnu vezu, brak. do 47g. poželjno iz Hrvatskog zagorja. jednostavnu i dobru ženu do 52g. za pri- na, želi upoznati situiranog gospodina
T.01/4923-219 T.01/4923-219 jateljstvo, druženje. T.01/4923-219 50-60g. za vezu. T.01/4923-219
TEČAJ šišanja pasa, instrukcije, šiša-
DEČKO 27g., nema poznanstva u Zagrebu, DEČKO iz Zagreba, 30g./172/85/SSS, GOSPODIN 53g./178/98/VKV, udovac, iz
nje i uređenje pasa,
ovim putem traži ženu nižeg rasta do planinari, vozi bicikl, radi, zgodan i dobar, Samobora, situiran (kuća, auto, posao), GOSPOĐA 55g./165/65/NSS,radi,bez po-
www.tecajzapse.com. T.091/5188-703
33god. za ozbiljnu vezu, može i rastav- želi upoznati istu takvu djevojku za prija- želi upoznati slobodnu gospođu 45-53g. roka,nježna i dobre naravi,želi upoznati
VAŠEG ljubimca s punim povjerenjem ljena.T.095/777-7787,sms teljstvo, brak. T.01/4923-219 za prijateljstvo-brak iz okolice. gospodina pristojnog i dobrog 55-65g. za
možete dovesti na čuvanje dok ste na DJEVOJKA 28g./186/62/SSS, zaposlena, T.01/4923-219 druženje i prijateljstvo, ostalo po dogovo-
DEČKO 27g./176/76/SSS, zaposlen, zgo-
putu ili odmoru. T.01/3487-241, simpatična, upoznala bi mladića do 30g. GOSPODIN 57g./185/91/VSS, vrlo situiran, ru. T.01/4923-219
dan i dobar, želi upoznati djevojku
095/8516-034 25-32g. za ozbiljnu vezu-brak. za prijateljstvo i brak. T.01/4923-219 šarmantan, voli prirodu i životinje,bez GOSPOĐA 59g./161/64/VSS, ugodne na-
T.01/4923-219 DJEVOJKA 37g./181/85/SSS, atraktivna, obveza, želi upoznati šarmantnu damu ravi, situirana, vrlo aktivna,planinarenje,
Kućni ljubimci
43 potražnja
DEČKO 28g./180/70/SSS, iz Zagreba, crn,
vrlo zgodan i dobar,bez poroka,želi upo-
zaposlena, traži visokog muškarca
ugodne vanjštine, zaposlenog za prijatelj-
40-50g. za prijateljstvo i više.
T.01/4923-219
vožnja biciklom,voli kulturu i duhovne
znanosti,traži partnera za život bez za-
ključenja braka. T.01/4923-219
znati djevojku oko 26g. za prijateljstvo, stvo, brak. T.01/4923-219 GOSPODIN 65g./165/70/VŠS, ne puši, ne
LABRADOR zlatni, star 3,5g., traži ženku D J E V O J K A 38g/160/60/SSS, radi, pije, materijalno i stambeno osiguran, želi GOSPOĐA 64g./170/65/VSS, situirana,
ostalo po dogovoru. T.01/4923-219
za parenje. T.091/5751-662, zvati poslije ugodne vanjštine, želi upoznati obrazo- upoznati ozbiljnu gospođu 55-65g. za obrazovana, želi upoznati obrazovanog
16h DEČKO 28g./188/92/SSS, dosta zaposlen, druženje,mogući brak-avanturistkinje is-
vanog dečka do 45g. za ozbiljnu vezu, gospodina od 63-73g. za zajednički život.
želi upoznati djevojku 22-35g. višu ra- ključene. T.01/4923-219
Domaće životinje brak. T.01/4923-219 T.01/4923-219

44
stom koja radi. T.01/4923-219
DJEVOJKE od 18-30g.!Za Vas besplatno GOSPODIN 68g./176/77/VŠS, Zagrepča- GOSPOĐA 65g.,/164/65, SSS, situirana
ponuda DEČKO 29g./185/85/SSS, radi (posjeduje učlanjenje.Javljajte se, jer Vas žele upo- nin, šarmantan,situiran,uredan,ne pije,ne udovica, želi upoznati situiranog gospo-
veći stan, auto) vrlo zgodan, želi upoznati znati dobri i obrazovani mladići.Vita puši,športski tip,voli prirodu, želi upoznati dina, od 65-73g., do 180 visine, za
OVNOLIKE kuniće, mlade, prodajem. slobodnu, mlađu ženu 25-35g., za Nova-bračno posredništvo,Draškovićeva šarmantnu gospođu do 68g. za prijatelj- ozbiljnu vezu, suživot. T.01/4923-219
T.098/517-420, 01/2409-136 ozbiljnu vezu, brak. T.01/4923-219 72,Zagreb T.01/4923-219, stvo,brak, ovisi o dogovoru.
T.01/4923-219 GOSPOĐA 72g./161/70/SSS,voli prirodu,
Domaće životinje DEČKO 30g./175/82/VSS, zaposlen, bez 098/959-4606
44
ne puši, ne pije, vrlo situirana,želi upo-
poroka, (planinari, vozi bicikl), želi upo- GOPODĐA 44g., 164/54, SSS, bez obveza, GOSPODIN 83g., 165/70 SSS, udovac znati kulturnog gospodina od 70-75g., za
potražnja znati djevojku 22-31g. za prijateljstvo, situirana, želi upoznati situiranog gospo- zdrav i vitalan situran želi upoznati go- prijateljstov i zajednički život.
ostalo po dogovoru. T.01/4923-219 dina do 50g., višeg rastom, za ozbiljnu spođu 65-70g., za druženje, brak mo-
OVNA mladog tražim, u zamjenu dajem T.01/4923-219
DEČKO 30g./190/90/SSS, radi, posjeduje vezu. T.01/4923-219 guć. T.01/6528-792
štene njemačkog ovčara. T.01/653-8036 GOSPOĐA Bošnjakinja 53g., želi upoznati
095/826-7170 auto, kuću, želi upoznati djevojku iz oko- GOPODIN 58g., 170/57, VŠS, situiran, GOSPODIN neoženjen 49g./176/95/VŠS, gospodina 50-60g. za ozbiljan život i
lice Zagreba ili Ivanića za ozbiljnu obrazovan, bez poroka, želi upoznati go- želi upoznati neudanu gospođu do 40g. po brak. T.092/107-5166
Ženidba-udaja vezu-brak. T.01/4923-219 spođu do 60g., za prijateljstvo, druženje, mogućnosti iz sjeverozap. Hrvatske.
46 D E Č K O 35g. traži djevojku do 32g.
T.098/9513-969
brak. T.01/4923-219
GOSPODIN 35g./185/75/VSS, športskog
T.01/4923-219
GOSPOĐA 34g./170/55/VSS, situirana,
GOSPOĐA šarmantnog, temperamentnog
gospodina 57-67g., za ozbiljnu vezu tra-
žim. T.098/182-8314, samo sms
27-godišnjakinja 178/66/VSS, lijepa duha, obrazovan, nježan, pažljiv, želi šarmantna i obrazovana, želi upoznati
djevojka, želi upoznati mladića 27-35g. DEČKO 37g./170/65/VSS, situirani no- upoznati lijepu i temperamentnu djevojku slobodnog i obrazovanog gospodina GOSPOĐA -umirovljenica,60g.,VŠS,traži
sa VSS ili VŠS višeg rastom za ozbiljnu vinar, bez poroka,bez obveza,želi upo- 25-30g.višu rastom, za prijateljstvo i 40-53g. za ozbiljnu vezu-brak. intelegentnog gospodina,nepušača za
vezu. T.01/4923-219 znati djevojku do 35g. poželjno Sisak, ostale opcije.T.01/4923-219 T.01/4923-219 ozbiljnu vezu/brak.Ponuda pod broj:
Petrinja,Kostajnica za brak i stvaranje GOSPODIN 45g./185/95/obrtnik, situiran, 24119667
AKADEMSKI obrazovani muškarac,četr- GOSPOĐA 49g./168/75/SSS, udovica, si-
obitelji. T.01/4923-219 zgodan, bez poroka, želi upoznati gospo-
desetih godina, 190/90, situiran, iskren tuirana, živi i radi na moru (Cres), želi
želi upoznati slobodnu ženu ili djevojku do đu 35-45g.po mogućnosti iz okolice Ja- upoznati slobodnog gospodina 45-52g. za INTELEKTUALAC iz Zagreba,četrdesetih
DEČKO 38g./165/65/KV, zaposlen, situi- godina, 190/90,situiran,iskren želi upo-
40 godina radi ozbiljne veze. strebarskog za brak ili po dogovoru. ozbiljnu vezu. T.01/4923-219
ran, traži partnericu 35-40g. (jedno dijete znati slobodnu ženu ili djevojku do 40 go-
T.099/739-9999 T.01/4923-219 GOSPOĐA 50g./158/63/VŠS, obrazovana,
ne smeta) za druženje i brak. dina radi ozbiljne veze, moguć brak.
AKO si simpatična i dobrih vrlina u dobi T.01/4923-219 GOSPODIN 46g./180/95/VSS, neoženjen, vrlo lijepa, situirana, želi upoznati šar- T.095/812-7777
42-48g., očekuje te muško plemenito visoko obrazovan, voli ples, želi upoznati mantnog i obrazovanog gospodina
DEČKO 38g./190/80/SSS, nepušač, sve- slobodnu gospođu do 40g. za brak.
srce spremno za zajednički suživot. 48-58g. za kvalitetnu vezu ili zajednički INŽENJER 45/185/85 zgodan, situiran,
stran, želi upoznati žensku osobu do 35g. T.01/4923-219
T.091/515-0042 život. T.01/4923-219 katolik, traži žensku osobu za brak.
za vezu i brak. T.01/4923-219
AKO si simpatična i dobrih vrlina,u život- GOSPODIN 48g./170/75/SSS, iz Zagreba, T.098/251-615
DEČKO 40g./190/94/SSS, zaposlen, bez situiran, želi radi braka upoznati gospođu GOSPOĐA 52g./155/60/SSS, vedra,
noj dobi do 55g.,očekuje te simpatičan vesela, ugodna, situirana, bez poroka,
poroka, želi upoznati 25-40g. za prija- od 35-50g. situiranu. T.01/4923-219 INŽENJER 59/190/80, VSS, bez poroka,
Božo plemenitog srca sa iskrenim i do- želi upoznati slobodnog,kulturnog i
teljstvo, brak. T.01/4923-219 mirne naravi, želi upoznati gospođu do
brim namjerama.T.098/684-775 GOSPODIN 50g./175/70/SSS, situiran, bez obrazovanog gospodina 53-63g.nepu-
DEČKO 44/171/70/SSS, zaposlen, voli poroka, ugodnog izgleda i naravi, želi 57g. T.01/4923-219
AKO si usamljena,slobodna,želiš imati šača i antialkoholičara za prijateljstvo.
dobrog čovijeka,prijatelja,životnu sigur- planinarenje,želi upoznati slobodnu go- upoznati gospođu 37-45g. za zajednički T.01/4923-219 INŽENJER 72/175, želi poznanstvo
nost,ako imaš adresu,možemo se dopis- spođu do 40g.,situiranu iz Zagreba ili život. T.01/4923-219
obrazovane gospođe za zajednički
vati i naći zajednički životni put. okolice,može i sa sela, moguć brak. GOSPODIN 51g./180/84/SSS, situiran, GOSPOĐA 53g./165/60/SSS, situirana, život. T.01/200-8668
T.0049/16324-18031,molim samo SMS T.01/4923-219 želi upoznati gospođu du 50g. za prija- želi upoznati situiranog gospodina do 58g.
DEČKO 47g./177/70, zaposlen, stambeno teljstvo i druženje. T.01/4923-219 za ozbiljnu vezu-brak. T.01/4923-219 INŽENJER 78g., /165/66, VSS, situiran,
ATRAKTIVNA obrazovana žena 37.g., situiran, bez poroka, mirne naravi, želi vrlo vitalan, želi upoznati gospođu od
GOSPOĐA 52g./160/65/SSS, plavuša, si- GOSPOĐA 58g.,/164/70/SSS, udovica si-
traži isto takvog i situiranog gospodina. upoznati slobodnu ženu do 45g. za vezu i 65g., na dalje, za prijateljstvo, druženje.
tuirana želi ugodno društvo za prijatelj- tuirana želi upoznati udovca do 65g., za
Ozbiljne ponude pod broj 24123189 brak. T.01/4923-219 T.01/4923-219
stvo, moguć brak. T.01/4923-219 prijateljstvo, moguć brak. T.01/4923-219

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Sve za dom 43

INŽINJER 54g. rastavljen, slobodan, si- UDOVAC 70g./165/74/SSS, živi na moru, ZAGREPČANIN 42.god,mladolik, tamno- DEČKO u najboljim godinama traži damu MUŠKARAC iz Zagreba, 40/174/85,mirne
tuiran, traži ženu radi braka. želi upoznati gospođu iz Zagreba do 65g. put,emotivan,upoznao bi do 45g. koja voli dobru opuštajuću oralnu naravi, ne pije i ne puši, upoznao bi žen-
T.092/241-3555 za brak. T.01/4923-219 nježnu,iskrenu,djevojku koja se nada da masažu na obostrano zadovoljstvo uz di- sku osobu radi druženja. T.
KATOLIČKO bračno posredništvo, “Sveta UDOVAC 75g./165/68/KV, situiran (kuća, će sreću pronaći u ozbiljlnoj vezi,moguće skreciju. T.099/695-4636 091/507-0610
ženidba” posreduje za ozbiljnu vezu i auto, mirovina),bez poroka,bavi se glaz- je sasvim obično prijateljstvo. NE upuštajmo se u trku bez kraja učinimo
T.098/171-0290 GOSPODIN 40g., vitke građe, žensku
brak. Bog je ljubav i u ljubavi nam se oči- bom,želi upoznati dobru gospođu, udovi- osobu , skladno građenu za povremena ono što možemo (druženje) jedina vred-
tuje.T.095/827-5943,01/3464-759 cu 65-72g. iz Novog Zagreba za prijatelj- ZAGREPČANIN sam neovisan 63god., intimna druženja konje traži. nota u životom procesu.Očekujem damu
stvo. T.01/4923-219 upoznao bi ženu do 57god.,ozbiljniju, pri- T.099/6709-096 do 47g.T.091/515-0042
KATOLKINJU 60-68g. za zajednički život
na moru traži pošten i zdrav samac, umi- UDOVAC 78g./165/85/NSS, posjeduje ku- vrženu domu, za prijateljstvo,po moguć- O N i ona, najbolji prijatelji, usamljeni,
rovljenik. Sa poštovanjem, samo ozbiljne ću, mirovinu, živi sam, želi upoznati do- nosti za zajednički život. T.095/532-5371 GOSPODIN 54/192/92,VSS, situiran,traži mladi (22), traže nove prijatelje za intim-
ponude. T.021/235-313 bru gospođu oko 70g. za druženje i brak. ZAGREPČANIN umirovljenik stariji udo- neiskompleksiranu ženu za mormalnu no druženje u našem prostoru, apsolutna
T.01/4923-219 vac,ne pije,ne puši,situiran,traži ženu vi- vezu. T.099/782-4383 diskrecija.T.099/688-8908,molim sms
LIJEČNICA 47g./160/54 ćeli upoznati
radno sposobnog intelektualca za prija- UDOVAC traži ženu 50-63.g. kojoj šu rastom do 60g., bez djece, sposobnu GOSPODIN -bez obaveza,rastavljen,55g., OSOBNI susret rješava postojeću dilemu.
teljstvo, brak moguć. T.01/4923-219 nedostaje pažnje, razumijevanja, njež- za crkveni brak.T.091/949-1071, zvati na usamljen,stambeno osiguran,zaposlen, Dame u dobroj namjeri do 47g., čekam
nosti, milovanja. T.098/223-684 večer traži žensku osobu bez obaveza,manjeg Vaš poziv. T.092/114-4115,
MISLIM da postoji negdje srodna ženska stasa,oko 45g.,za druženje i zajednički
ZAGREPČANKA 52g./175/75/VŠS, udo- 091/515-0042
duša 50tih godina da mi se javi,a dalje UDOVAC umirovljenik, 63g., 173/74, SSS, život.T.091/512-4026
ćemo razgovarati o eventualnoj varijanti vica, simpatičnog i dobrog izgleda, pla- OŽENJEN muškarac 30g., traži udanu
vitalan, zdrav, miran, skroman, pošten, vuša, želi upoznati visokog, kulturnog GOSPOĐA kulturna želi upoznati isto tak- gospođu za diskretne susrete uz obo-
druženja.T.098/684-775 nepušač, hobi vrt/vočnjak, priroda, traži Zagrepčanina ili Dalmatinca do 65g.za vog gospodina. Ponuda pod broj strano zadovoljstvo, Zg. T.091/511-8003
MLADIĆ 31.g., osjećajan želi upoznati udovicu istu takvu,simpatičnu, zdravu. ozbiljnu vezu. T.01/4923-219 24131357
T.091/881-1439 TRAŽIM ljubavnicu ne stariju od 45g.,
osjećajnu, nježnu curu od 20-35g. ra- ZGODNA žena traži zgodnog muškarca IZUZETNA gospođa 50tih godina 168/67 jamčim potpunu diskreciju.
di veze koja želi voli djecu ili koja je UDOVICA59g./173/80/SSS, tolerantna, situiranog u Zagrebu za brak, može udo- želi upoznati šarmantnog gospodina,inte- T.095/828-6918, ZG
trudna.T.092/122-1452,sms pažljiva, situirana, želi upoznati go- vac s djetetom. T.091/954-0716, sms lektualca za druženje i putovanja.Od
50-65 godina. Ponude pod broj 24123942 UDOVAC 80g. upoznao bi ženu do 70g.,
spodina višeg rastom, sličnih osobina nakon 19h koja ne gleda na godine, radi druženja,
MLADIĆ 35g., ozbiljan, situiran, traži za prijateljstvo i zajednički život. KULTURAN zagrebčanin 63g., traži go-
slobodnu žensku, rastavljenu ili udovicu, moguć brak. T.098/960-2571
Dopisivanje
47
T.01/4923-219 spođu od 70g. i više, za diskretno intim-
sa ili bez djece. T.099/677-1148 no druženje u njenom prostoru. UGODAN gospodin ne pije i ne puši, 56g.,
UDOVICA 67g./168/75/SSS, po zanima- T.095/894-7502 traži simpatičnu gospođu zbog prijatelj-
MUŠKARAC 33g,/195/100/SSS, bez nju kuharica, želi upoznati gospodina do stva, bez intimnih odnosa.
poroka, obrtnik, sa manjim ženskim MIKI speed freak, 30g., zbog dosadnog
75g. za zajednički život, ostalo prema AKO si umoran od života i želiš dodir T.092/240-5265
djetetom želi upoznati slobodnu mlađu života,tražim djevojku,damu,gospođu,
dogovoru. T.01/4923-219 toplih ženskih ruku vatrene brinete, UMIROVLJENIK samac nudi stan i hranu
ženu za druženje i brak. redovnicu do 60g.,iz Zagreba za povre-
UDOVICA bez djece, šarmantna, mladoli- nazovi. T.091/892-4265 slobodnoj ženi za pripomoć u domačinstu
T.01/4923-219 meni razgovor o glazbi, o svemu.
ka, vitka, 72g., želi upoznati udovca slič- T.091/535-4968 ,mogući brak, dalje po dogovoru,molim
nih osobina. Ponuda pod broj:24124694 AKO želiš nježan ženski dodir nakon SMS. T.0049/1636-880424
MUŠKARAC 41.g bez obaveza, iz Rijeke,
napornog radnog dana, nazovi s povjere- MLADIĆ 34g. traži bračni par za in-
kulturan, traži ozbiljnu osobu za vezu i UMIROVLJENICA 61g./160/65/SSS, vl. VRLO zgodan,180/82/47,kulturan,vitalan,
njem. T.099/675-8551 timna druženja. T.091/724-7122
brak od 35-41g. sa područja Zagreba. kuće, traži gospodina oko 66g. za brak. nepušač zgodnu ženu ili hetero par slič-
T.099/688-6043 T.01/4923-219 BINGO budite sretni, voljeni, razgovorom, nih osobina koji žele uživati u strasnom
MLADIĆ 35g., iz Zagreba traži simpa
UMIROVLJENICA 62g./166/62/VSS, do- dodirom, slikom, pismom, predmetom ugodnom, neobaveznom druženju traži.
MUŠKARAC 43.g.,skroman, iskren, traži žensku osobu za dopisivanje, prijateljstvo
brog imovinskog stanja, traži prijateljstvo pomažem pri odabiru partnera. T.092/245-3999
žensku osobu sa stanom za intimne su- i šetnju. T.099/759-3971
kulturnom gospodina za zajednički život. T.098/184-6456, 091/493-0217
srete, brak moguć. T.095/541-7708 MLADIĆ 42g. traži muškarce građevi- ZAGREPČANIN 40god.,u braku, zaposlen i
T.01/4923-219 BOTANIČAR 43g.,situiran iz Zagreba, nare, terence, taksiste, vozače tramvaja i ok u svemu, traži prijateljicu za prijatelj-
MUŠKARAC54/180/88, rastavljen, tzapo-
UMIROVLJENIK 68g. upoznao bi gospođu upoznao bi slobodnu,zdravu,ambicioznu busa za intimno druženje. stvo, diskrecija obavezna.
slen, traži ozbiljnu ženu za ozbiljnu vezu i
za suživot do 60g., iz Zagreba. žensku osobu s imanjem na ili prema T.099/679-8801 T.099/788-5329
zajednički život. T.098/936-2656
T.091/722-7004, 10-12 sati moru,radi uživanja u prirodi,ples, posao.
MUŠKARAC 55g./175/86/SSS, situiran, MLADIĆ maser, rocker u duši, 30g., želi ZAGREPČANIN srednjih godina, traži
T.091/522-6083
rastavljen, želi upoznati slobodnu gospo- UMIROVLJENIK 72g./175/80/SSS, traži proširiti krug muško ženskih poznanstava žensku osobu, malo puniju sa stanom, za
đu do 53g., dijete ne smeta. ozbiljnu partnericu za ugodne trenutke i DEČKO 27g. samac,ozbiljan,osjećajan, ali iz Zagreba do 60g. T.091/535-4968 povremena druženja. T.095/814-1637
T.01/4923-219 zajednički život. T.01/4923-219 prevaren i napušten, traži ozbiljno i nor-
ZGODNA sam, tražim nekog tko će me
malno žensko biće za sms, razgovor ili MLAĐU djevojku za diskretnu ljubavnu
MUŠKARAC 59g./175/73/VŠS, neoženjen, USAMLJENA gospođa dobrog izgleda, iskreno voljeti. T.099/822-2233
nešto više traži,ZG. T.091/554-1065 vezu, traži ozbiljan muškarac, ZG.,
ozbiljan, bez poroka, traži slobodnu žen- 75/172 traži usamljenog gospodina da 40g., može biti punija i neiskusna, ali KAKO PREDATI

USLUGE
sku osobu, po mogućnosti udovicu do po Božjoj pomoći ublaži ovu tešku DEČKO 28g. iz Zagreba traži djevojku nije uvijet. T.095/874-3392
55g., za brak. T.01/4923-219 samoću. Ponude pod broj 24122164 do 35 godina za ozbiljnu vezu i prija- OGLAS
teljstvo. T.092/104-8586 MLAĐU neiskusnu djevojku za intimno
MUŠKARAC 60g./165/70/SSS, zaposlen,
USAMLJENI! Biro za ženidbu-udaju, druženje i vezu traži ozbiljan muškarac Oglase za objavu u
situiran, mirne naravi, želi upoznati slo-
druženje i intimu sa bankom podataka DEČKO 30+ traži iskrenu djevojku za 40g., moguć smještaj u Zagrebu.
bodnu gospođu do 63g. radi prijateljstva. Metropolinu malom
od 10.000 osoba. Žene besplatno. društvo i izlaske. T.092/223-6070 T.098/193-1563
T.091/549-1058
Radimo od 07.00-19.00.
DEČKO 36/178/83 zaposlen, traži MUŠKARAC 39/168 razveden, želi upo- oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

NACIONALNU neopterećenu do 62.g., T.098/740-962, 020/671-998, znati curu za ozbiljnu vezu. predati:
zgodnu i dobru djevojku za ozbiljnu vezu.
radi prijateljstva, braka, traži udovac. 091/575-8259 T.091/134-2490
T.095/504-0622
T.098/939-8096 MUŠKARAC 4 0.g, družio bi se sa situira-
VISOKI časnik u mirovini DEČKO 38g., 180/80, slobodan, zgodan, telefonskim pozivom
situiran traži zgodnu damu za druženje, nim gospođama. T.098/940-1968
NEPUŠAČ razveden, bez obaveze,hrvat- 56g./178/80/VSS, situiran, želi upo- na broj 060 600 800
sko njemački umirovljenik traži zdravu, znati situiranu gospođu (ne mora raditi) javi se, nećeš požaliti. T.095/924-2083 MUŠKARAC 40g., Zgb, oženjen, traži (6,82 kn/min za fiksne telefone,
iskernu, slobodnu ženu bez obaveze za između 40-50g, za priljateljstvo, brak. djevojku/ženu za avanturu. a za mobilne telefone 8,21 kn/
DEČKO 39/183/77, SSS,okolica Zagreba,
trajnu vezu.Avanture isključene. T.01/4923-219 T.091/600-1969 min, PDV u cijeni)
živi sam u kući,zaposlen, želi upoznati
T.0049/16324-56039,molim samo SMS MUŠKARAC 41g., želio bi upoznati ženu
AUTO MOTO

sebi privlačnu djevojku,skromnu,vjernicu U radno vrijeme vaše će oglase


VITA Nova-bračno posredništvo, Draško- do 60g., za prijateljstvo i obostrano dru-
POVRATNIK 56/170/70/VKV, želi upo- po mogućnosti za vezu i brak. primiti telefonski operateri
vićeva 72, Zagreb, posreduje u upozna- ženje. T.099/500-3934 Metropolina pozivnog centra, a u
znati dobru i dragu gospođu za ozbiljnu T.091/598-9001
vanju slobodnih osoba za prijateljstvo i neradno vrijeme oglase možete
vezu, brak. T.01/4923-219 DEČKO 39g. simpatičan, dobrog izgleda, MUŠKARAC 46.g., iz Zagreba traži žen-
brak, učlanjenje djevojaka do 30g., bes- snimiti na govorni automat.
PRAVOSLAVKU ili nacionalno neoptere- platno.T.01/4923-219,098/959-4606 nježan, zaljubljive prirode, želio bi upo- sku osobu za povremeno intimno druže-
ćenu do 62.g., za ljubav, prijateljstvo i znati ženski osobu radi druženja i prija- nje, godine nevažne. T.099/595-7212
ZAGREBAČKI purger 60tih godina, obda- Jednim pozivom možete
moguć brak, traži udovac. ren sa svime,ali još uvijek se usuđujem teljstva,moguća ozbiljna veza. MUŠKARAC 50g., rastavljen, hedon, traži
T.095/590-0821 ženu intelektualku radi druženja, godine
predati maksimalno 20
T.091/891-9316 ponadati druženju simpatične i nadasve oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

zdravog razuma zagrepčanke. nebitne. T.095/521-2048


PRODUHOVLJEN 50g.,situiran, još uvijek
DEČKO 41god,traži curu/udovicu za MUŠKARAC 55g., živi u Zagrebu, želi
u traženju susreta za srodnom ženskom T.098/684-775
vezu,ako vjeruješ u Boga i upoznati prijatelja za druženje. slanjem teksta
dušom 40-tih, bez obveza, sa smislom za ZAGREPČANIN 37/172/60, zaposlen, ko- samoću,jedno dijete ne smeta,god.nisu T.095/5050-381, 099/597-3884
život i humor.T.091/515-0042 munikativan, iskren, nježan i osjećajan, važne za prijateljstvo/vezu.Samo oglasa (SMS) na broj
SITUIRANI samac ugodnog izgleda, nepušač, želio bi upoznati žensku osobu ozbiljne ponude. T.098/194-2522,po- MUŠKARAC 75-165, traži slobodnu i bez 67 068 (6,10 kn).
63/181/90, traži žensku osobu do 57g., do 43g. T.091/799-7406 slije 18h obaveza djevojku za intimno druženje, uz
javite se, nećete požaliti, možemo i za- ZAGREPČANIN 42/187/100/SSS, vrlo moju skromnu novčanu potporu.
Za svaki oglas poslan sms-
plesati. T.095/533-6872 zgodan, situiran, ćeli upoznati gospođu od DEČKO iz Zagreba, 26g., dobar i iskren, T.091/902-6260
POSLOVI

om na vaš mobilni aparat


30-38g. 168-180cm, vitku crnku, za traži curu za vezu, avanture me ne zani- MUŠKARAC 42 g., iz Zagreba traži dostavljamo povratnu
UDOVAC 55/180/90 bez obaveza,ne
ozbiljnu vezu, brak. T.01/4923-219 maju. T.095/520-0058 poslušnu djevojku za razne S/M igrice. poruku s potvrdom primitka
pije,ne puši,stanbeno i materijalno situi-
ran,traži srodnu dušu za ozbiljnu vezu, ZAGREPČANIN srednjih godina traži po- DEČKO iz Zagreba traži strogu dominu za T.091/933-6315, prvo sms oglasa. Potvrda primitka
može i bliža okolica Zagreba. znanstvo mlađe ženske osobe radi dru- povremene susrete. T.095/849-5968, MUŠKARAC traži djevojku za erotsko- oglasa sadrži i uputu za
T.098/986-1221 ženja bez obaveza. T.091/916-6303 prvo SMS druženje. T.099/691-4874 predaju istaknutog oglasa.

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
44 Sve za dom Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

ZAGREPČANKA 40-ih godina, obrazova- DRVA za ogrijev moli na poklon podsta- UDOMITELJICA prima na smještaj sta- MINIWASH fix, toplo hladno, za teška SAUNA sa hidramasažom za 2 osobe,
na, visoka, vitka, zgodna, mladolika, želi nar šećeraš. T.095/5050-381, rije i nemoćne,pokretne i nepokretne vozila i strojeve, novo, nekorišteno. sauna u drvetu, 40.000kn.
poznanstvo ugodnog, visokog, vitkijeg, 099/597-3884 osobe,uz medicinsku skrb,2000kn. T.091/577-2446, 01/2852-603 T.098/709-554
zgodnog, slobodnog, intelektualca, samo T.099/418-4632
ozbiljni. T.095/923-0716 GOSPOĐA bi brinula o pokretnoj ili nepo- MIROGOJ , I. razred, 3 ukopna mjesta. SIEMENS perilica za dijelove, prodajem.
kretnoj osobi 4 sata dnevno, iskustvo. T.091/5230-719 T.098/970-6081
ZGODNU ženu, godine nebitne, za dru- T.01/6620-699 USTANOVA za starije i nemoćne “Pre-
štvo, traži visoki, crni, rastavlje, situiran i sečki” smještena je u srcu Hrvatskog SUŠILICU AEG ispravna 800kn prodajem.
GOSPOĐA ozbiljna, uredna, vrijedna, ču- MIROGOJ grobno mjesto trajno ustupam. T.098/970-6081
galantan muškarac, 45g. T.098/960-7052 Zagorja, u Oroslavju, nudi luksuzan T.091/901-6409
vala bi dijete ili stariju gospođu u popod- smještaj u novootvorenom objektu.
nevnim ili većernjim satima. T.049/500-727, 098/250-675 ŠKRINJA ladičarka Olympia, malo kori-
ŽENSKU osobu od 30-45g., traži gospo- T.098/655-227 MIROŠEVAC grob, ustupam, 25.000kn. štena, jeftino dajem. T.098/807-982
din 175/75/42god., za privremeno druže- T.01/3702-068, 091/3702-068
nje ili brak. T.095/505-9393 KARTE za koncert Coldplaya na Wembley ZAGREB Stenjevac, grobno mjesto ustu-
stadionu u Londonu 19.09. prodajem. pam. T.091/901-6409 MIROŠEVAC grob sa 3 grobna mjesta,
ŽENU za povremeno intimno druženje sa T.091/569-7945 crni mramor, uređen, polje 210, 1. razred,
vlastitim prostorom, a na obostrano za- trajno ustupam. T.098807982
Ostalo
dovoljstvo bez naknade. T.095/538-9650 MIROŠEVAC prazan grob sa spome-
nikom, 310 polje, trajno ustupam.
49 ponuda MIROŠEVC zemljani grob 3 ukopna mje-
sta, ustupam bez spomenika.
Obavijesti T.091/538-4757
48 3 INOX bačve prodajem. T.091/738-5060 T.091/501-4811

ALBUM za značke + 80 kom znački. MLIN čekičar, običan utikač, 2 sita, malo
MOLE se očevici prometne nesreće na
T.098/970-6081 korišten. T.098/807-982
DOM na Kvatriću, Zagreb, prima stare i križanju:Ul.grada Vukovara i Hrvatske
nemoćne osobe na brigu, može i za bratske zajednice,kod koncertne dvo- MODEM Thopson st780 MAX WLAN DSL
rane Lisinski,30.07.2009.oko BAZEN vanjski 18.000kn. T.098/709-554
vrijeme godišnjih odmora. Kompletna za žičani i bežićni pristup internetu, sva
medicinska skrb,domaća hrana i ambi- 19.00sati,u kojoj je sudjelovalo vozilo oprema. T.099/402-4190
C I S T E R N E za lož ulje, 1100l.
j e n t . C i j e n e marke Mazda Premacy i Nissan Quas-
T.099/755-8821, Dugo Selo RIBARSKE mreže sačmarice pletem i
pristupačne.T.01/2303-263, qai prilikom koje je Nissan završio na OVALNA posuda Takver za kuhanje tije-
krovu,da se jave. T.098/380-987 prodajem. Dajem praktično uputstvo
091/1007-059 ČASOPIS “Sam-svoj majstor” od sta, 3,5l, nova. T.098/970-6081
za lov na svojem terenu.
1980-1990.g., uvezani, tvrde korice,
PEĆ struja, plin na bocu za kuhinju noviju T.091/194-3651
MOLIM sve dobre ljude da mi uplate za komplet 11 knjiga. T.01/3773 -444
DOM za starije i nemoćne nudi smje- operaciju djeteta na račun: kupujem, Zg. T.092/230-5676
štaj, cijene od 3000kn. T.01/5616-328, 2402006-1031262160, tekući račun DOZERI za pića, novo, zapakirano, sa ili TELEKOM novog doba, VoipDirekt opre-
098/166-9699 3200513338, unaprijed se zahvaljujem. bez stalka. T.098/170-4651 PEDIKURU uredno i stručno radim.
T.092/127-7827 ma, za razgovore unutar RH po cijeni od
0,15 kn/min i prema inozemstvu od
ODGOVORAN stambeno zbrinut bračni par FORMULA Logites sa volanom, 300kn,
PISAĆI stroj Olympia, povoljno prodajem. 0,29kn/min. T.091/569-0569
D O M za starije nudi smještaj za brino bi o starijoj osobi uz naknadu. punjač za mobitel, slušalice, univerzalni
zamjenu za nekretninu. 5 zvjezdica T.01/370-0048 daljenski za tv, 40kn. T.098/970-6081 T.098/807-982
TEPIH 3x2m, novi, povoljna cijena.
apartmani sa 4 obroka, med.sestrom, T.099/737-0955
PITOMAČA Virovitica, novootvoreni dom FRITEZA Philips, malo korištena, 300kn. PLASTIKU i gotovu proizvodnju, kao ot-
fizioterapeuti itd... T.091/792-9854
za starije i nemočne nudi smiještaj za 18 T.098/970-6081 pad iz kvalitetnog materijala, 500kg, zbog
zatvaranja obrta prodajem za 150€. TEPIH teleća koža, crveno bijeli, mjenjam
osoba. T.092/203-9954
T.01/4821-247 za laptop. T.098/970-6081
DOM ZA STARIJE-NEMOĆNE OSOBE IZNAJMLJUJEMO 060 broj vrlo po-
prima na smještaj pokretne/nepokretne PRIMAM na smještaj pokretne i nepo-
voljno. T.099/315-9503 POSUĐE Vaksi, Zepter+ servis za kavu, TEPIH vuneni malo korišten, veliki 200kn.
osobe. T.01/2047-322,Sesvete kretne osobe, 1400-2000kn/mj.
aparat za zavarivanje vrećica, sve novo, T.098/970-6081
T.098/848-118
KOMPLET knjiga za 4. razred srednje cijena po dogovoru. T.098/970-6081
PRIMAM starije i nemoćne na medicin- ekonomske škole prodajem. VJEŠALICA za predsoblje, vrlo lijepa,
sku skrb . T.01/2046-993, 095/907-3567 T.092/224-914 PRODAJEM slike od Sokolića i Kosa i 1.75x1.25, 200kn. T.098/807-982
sliku Majke Božje staru preko 100god.
T.099/697-1966 Ostalo
SERVIS PC računala, popravak, nad-
ogradnja, podešavanja, čišćenje, in-
stalacije, zamjena računala ili slično.
KUHINJSKI inventar, posude, čaše,
servise, lustere, beštek, ukrase i drugo,
višak poslije selidbe, otkupljujem.
RAKIJA šljivovica, slavonska, 2g. stara i 49 potražnja
orahe prodajem, podrum u Požegi.
T.091/564-6958 T.091/5800-674 T.034/282-469 KUTIJICE od ručnih satova i nakita, te
satove kupuje aranžer. T.091/888-3394
TAKSISTE koji su radili do 1979.g. molim KVALITETNO grožđe, graševinu, na ROLE nove vel.30-42, na razvlačenje, ci-
da se jave radi prijepisa u vlasništvo pro- jena povoljna. T.099/737-0955 RAZGLEDNICE slike srebrninu, lampe,
FREDI! Rottweiler sam,2g.,jako sam području Daruvarskog vinogorja.
storija Udruženja taksista. stari nakit, ordene, satove i sve ostalo.
dobar,umiljat,volim ljude,tražim novi T.091/789-3360, 091/641-4235, saz- RRiF časopisi za ovu godinu,niti pročitani, T.091/509-4516
T.091/575-1662 naj više:174012
dom,da me netko voli,pazi na novi+Računovodstvo poduzetnika +kon-
mene.T.01/2008-354,091/2008-358, TETA tamno smeđa kosa iz djećjeg vrtića tni plan, staro sve 3mj. za 1000kn sa ra- STARINSKE šešire, kape, ukrasne igle,
www.zagreb.hr/skloniste.nsf Prečko, neka se javi jedno dečku. LAMPAŠE za dalju prodaju od proizvođa- čunom.T.099/577-5123, 01/205-5523, broševe, minijature, obiteljska nasljeđa od
T.099/792-1086 ča tražim. T.091/512-6778 Ljiljana Motik gospođe kupuje stilist. T.098/179-2940

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Nekretnine 45

50
obrtničke •

Obrtničke usluge
ponuda
intelektualne

50
• poduka

Građevinske usluge

Usluge
medicinske • masaža i
GRAĐEVINSKE radove izvodimo kvalitet-
no i uz garanciju. T.098/391-857,
01/2435-919
relaksacija • turističke • zajmovi • alternativa
NAJJEFTINIJE adaptacije stanova i kuća,
u gradu, garancija zajamćena, komplet svi
majstori sjedinjeni u ekipu, nazovite s po-
VODOINSTALATER Stričak postavlja
vodne instalacije, sanitarije, centralno
grijanje, strojno odštopavanje.
ADAPTACIJE knauf, rigips, pregradni zi- vjerenjem. T.091/517-1249 T.01/2853-218, fax.01/2989-483,
dovi, spušteni stropovi, zvučna i toplinska GRAĐEVINSKE usluge dogradnja, POVOLJNO izvodim adaptacije stanova i mob.098/278-064
50 Transporti i selidbe izolacija, sistemom suhe gradnje. žbukanje, izolacije, krovišta, fasade. kuća, spuštene stropove, zidne obloge od
T.098/703-375, 01/3772-883 T.095/535-6488 knaufa, gletanje i ličilačke radove. VODOINSTALATER kvalitetno izvodi
ADAPTACIJE organizacija i izvođenje T.091/159-3220 instalacije,adaptacije kupaonica, kuhi-
svih radova uz uređenje Vaših stanbe- GRAĐEVINSKE usluge dogradnje, izo- ROLETE PVC i ALU rolete,ALU žaluzine,
nja,montaže, popravke, preinake.
nih prostora: keramika, vodoinstalacije, lacije, krovišta, fasade i dr. T.01/6140-275,098/937-5450
trakaste zavjese,harmonika vrata,mon-
knauf, laminati. T.099/5202-465 T.092/121-8979 taža/servis. T.01/2993-427,
091/501-4113, www.sm-plast.hr VODOINSTALATER brzo, povoljno izvodi
SELIDBE TOKMOVIĆ gradske,među- BRZO kvalitetno i povoljno strojno žbu- GRAĐEVINSKI obrtnik-rohbau od instalacije, sanitarije i popravke.
gradske, inozemne, 30godina s kanje, strojne glazure i izrada stiropol fa- temelja do krova,krovišta,adaptacije-sa SAMOSTALNI zidar keramičar izvodi ma- T.01/3737-981, 098/831-550
Vama.T.01/3371-659, 098/417-959, sada, sve vrste plaćanja. T.098/709-554 i bez materijala. nje radove kao i adaptacije, te obrađuje i
info@selidbe-tokmovic.hr DEČKO pošten i vrijedan radi male kućne T.01/2010-283, 091/572-6964 postavljena vrata i prozore. VODOINSTALATER -centralaš-bravar
poslove zidanje, žbukanje, gletanje i far- T.095/532-5371 vrhunski majstor izvodi adaptaciije, po-
banje zidova sa vašim materijalom. pravke i ostalo. T.091/517-1249
GRAĐEVINSKI poduzetnik izvodi novo- UMIROVLJENIK mlađi vrši manje po-
SELIDBE FRANIĆ T.099/682-4140 gradnje, adaptacije, krovišta i fasade.. pravke u kući; montaža namještaja, po-
Kamionski i kombi prijevoz već od VODOINSTALATER izvodi vodoinstala-
DEČKO vrijedan izvršava poslove zidanja, Cijene pristupačne. T.01/2866-584, stava laminata, rigips, izmjena slavina, cije, centralnog i keramika, kupaone:
140kn/h. 098/972-8585, 091/541-9647 malanje i ostalo. T.091/335-3609,
žbukanja, gletanja i bojenja zidova uz vaš ključ u ruke. T.099/213-3422
T.01/3636-999,095/3636-999 01/3353-609
materijal. T.091/5225-486
GRAĐEVINSKI radovi novogradnja, do- UREĐENJE dvorišta, iskop, podloga, VODOINSTALATER sa iskustvom, od
AUTOPRIJEVOZ kombijem, manje DRVENI prozori, vrata po mjeri sa izo gradnja, adaptacije, fasade, knauf, materijal+rad, 370kn/m2. 0-24h, popravlja wc kotliće, pipe, gumi-
selidbe, dostava paletno-paketne robe, staklom. T.098/885-093 žbukanje, glazure, krovišta, izvodimo T.098/60-70-80 ce, električne bojlere(čišćenje kamenca),
dostava 0-24, cijela HR. kvalitetno i povoljno. T.098/943-6013 odštopavanja,uz garanciju,dolazim odmah,
T.091/539-2895 VRBOVEČKI Gaj-tražim izvođače građe-
EMAJLIRANJE kupaonskih kada, za- dežurstvo vikendom,penzionerima popust.
vinskih radova za unutrarnje uređenje po-
štita i glazura visokog sjaja za lako odr- GRAĐEVINSKO poduzeće izvodi sve T.098/609-701
la kuće u istoj vrijednosti dajem gradilište
AKCIJA! KOMBI PRIJEVOZ žavanje, stare, ugradbene i samostoje- građ. radove zidanje, žbukanje, fasade uz gl.cestu,ostalo po dogovoru. VODOINSTALATERSKE radove, plinska i
putnika,robe, selidbe, iznajmljivanja. će, brzo,uredno i kvalitetno. i adaptacije stanova i starih objekata po T.091/515-0042 podna grijanja, hitne intervencije, uz ga-
GIP-Rimac. T/F.01/3703-203, T.091/5948-536,od 08-21h sistemu ključ u ruke i po dogovoru uz ranciju, povoljno. T.091/174-9062,
098/355-283 visoku kvalitetu. Radove izvodimo u ZIDAR adaptira stanove,vrši zidanje, 098/970-6081
FASADE i strojno žbukanje sa najkvali- Zagrebu i izvan Zagreba. žbukanje,betoonaže,rušenje starih
TAKSI prijevoz iz grada Zagreba, 20% tetnijim materijalima,njemačko isku- T.01/3735-948, F.01/3730-609 kuća, uređenje okoliša.T.091/511-1224 VODOVODNE instalacije popravljam i
popusta, kućni ljubimci besplatno. stvo, radiomo i na moru, firma. izvodim nove kvalitetno s garancijom.
T.091/575-1662, zvati od 8-20h, Nikica T.01/6117-842,098/799-758
T.091/945-4551
IZO-TIM 50 Vodoinstalaterske usluge
KOMBIJEM odvozim glomazni otpad, hidroizolacje ravnih krovova VODOVODNE instalacije povoljno i hitno
FASADE i strojna žbukanja svih vrsta balkona,terasa,podruma.
šutu, čistim podrume, tavane, demon-
taža. T.098/909-4688
izvodimo kvalitetno,uz garanciju. Materijal po dogovoru, garancija. ODŠTOPAVANJE izvodim. T.01/605-5093, 091/549-5256
T.01/2024-241,098/325-620 SPECIJALNIM STROJEM
T.091/573-6887
sudopera, WC-a, kanalizacije, kada 50 Soboslikarske i ličilačke usluge
KOMBI prijevoz 17m3 svih vrsta roba. FASADE stiropor,adaptacije i strojno
Hrvatska-inozemstvo,roba osigurana, žbukanje izvodimo brzo,kvalitetno uz
IZVODIM nove i popravljam stare dim- 0-24h “Š.I.Š.K.O.” GARANCIJA BOJANJE drva i metala kao i soboslikar-
njake, stara krovišta i unutarnje adap- sko ličilačke radove izvodi brzo, kvalitet-
račun R2. Cijena dogovor. garanciju.T.099/255-4277,
tacije. T.01/2408-891
T. 01/3695-185, 091/504-6759 no i povoljno umirovljeni ličilac.
T.091/533-0165 01/2014-046
ADAPTACIJE kupaonica izvodimo kom- T.091/2986-545, 01/298-6545
FASADE stiropor 5cm, skela, materijal, IZVODIMO kompletno uređenje stano- pletno i kvalitetno, sistem “ključ u ruke”. FASADERSKE gipserske (knauf) i sobo-
KOMBI prijevoz Zagreb-more i ostali
rad, 160kn/m2. T.098/607-080 va, poslovnih prostora i sl, uz popust do Na izvedene radove dajemo garanciju. slikarske radove izvodimo uz povoljne
dijelovi Hrvatske. Cijena dogovor.
20%. T.095/869-3055 T.01/6677-689, 099/215-1020 cijene.T.01/3895-013,091/206-3592
T.091/547-2144
FIRMA G.m.b.H-stiropor fasade,nje-
HITNE i povoljne intervencije ODŠTOPA-
mačko iskustvo,kvalitetno, K A D E strojno špricamo kvalitetno i
KOMBI prijevoz, manje selidbe, odvoz IZVOĐAČA tražimo za stiropor VANJA ,videoinspekcije cijevi-sanacija,
pošteno,radimo i na moru. uredno. Jamstvo! T.01/2989-385,
glomaznog otpada i šute, čišćenje -fasadu(500m2), unutarnju žbuku radimo i za pričuve,0-24h.
T.098/458-076,01/6215-227 091/5382-536
tavana i podruma. T.098/134-5275 1600m2, glazure(450m 2) i eventualno T.095/234-2664,01/2342-664
druge obrtničke radove na objektu u INSTALACIJE za centralno, vodu , struju i LIČILAČKE i soboslikarske radove izvodi
GRADITELJSTVO Žak-Tim gradnja,
Starigradu-Paklenica. Stan pod račun, adaptacije kupaonica izvodi majstor. obrtnik, privatno i stubišta stambenih
adaptacije, sistem “Ključ u ruke”,termo
a ostatak novca preuzimate hipotekarni T.098/418-750, 01/2922-936 zgrada, povoljno, radiona Ilica322.
fasade, krovišta, ostalo. Pisana garan-
cija, licenca. T.095/878-6944 kredit. T.098/192-5645 ODŠTOPAVANJE ODVODA T.01/3705-303,098/1834-515,
WC, KADA, SUDOPERA. 091/562-9843
GRAĐEVINAR demontira i montira drvene IZVOĐAČ građevinskih radova, toplin- Dolazak isti dan. Pregled kamerom.
K O M B I selidbe i prijevoz gradski 091/500-93-02 RENOVIRANJE stanova jedna firma svi
međugradski međunarodni, povoljno. objekte i izvodi manje građevinske radove, ske fasade,silikatne i mineralne, adap-
najpovoljnije. T.091/555-2307 tacije, strojno žbukanje (45kn/m2), POVOLJNI radovi za vodoinstalacije, gri- radovi. T.098/607-080
T.01/2922-006, 091/504-5222
zidarski radovi, 20kn. T.098/173-1292, janje, keramiku, te dodatne zidarske ra-
GRAĐEVINSKE radove - zidanje, krovi- S O B O S L I K A R gletanje farbanje
KOMBI prijevoz, manje selidbe, dostava, 01/2773-004 dove, povoljno. T.098/970-6081
šta, žbukanje, keramiku i ostalo izvo- zidova,ličenje stolarije,te farbanje
može i vikend. T.099/752-8748 dimo povoljno. T. 091/918-1137 VODOINSTALACIJE centralno grijanje, fasada, povoljno,kvalitetno i
KNAUF pregradni zidovi, spušteni stropo- brzo.T.098/977-0889
vi, postavljanje laminata, uređenje pot- hitne intervencije, brzo i povoljno.
GRAĐEVINSKE radove, adaptacije, krovlja, povoljno. T.098/191-2099 T.098/951-0036
dogradnje, zidanje, žbukanje, krovišta, SOBOSLIKAR i ličilac radi povoljno,
fasade, izvodimo. T.098/9563-188 KOMPLETNO renoviranje villa i starih VODOINSTALACIJE centralno grijanje, čisto i uredno, adaptacija stanova i
objekata. T.098/607-080 adaptacija kupaona, komplet, hitne in- keramičkih pločica. T.01/3837-548,
tervencije. T.01/3491-626, 099/7853-830, hvala
GRAĐEVINSKE radove, adaptacije, kro- KROVNE prozore, sve vrste ugrađujem. 091/517-1653
višta, fasade, soboslikarske, parketar- T.091/563-8706
ske, izolacijske radove izvodimo uz VODOINSTALATER obavlja hitne inter- SOBOSLIKAR ličilac izvodi radove bo-
garanciju. T.098/920-1985, K U L I R prani postavljam. vencije, sitne i sve popravke. jenja 7,00kn, stolarije 40,00kn, tapeta.
091/9897-259 T.091/513-7567 T.01/3011-667, 091/2015-443 T.01/291-5863, 098/184-4074

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
46 Usluge Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

SOBOSLIKAR ličilac, keramičar, uredan, ELEKTROINSTALACIJE popravak, NAMJEŠTAJ po mjeri kuhinje,ugrad-


pouzdan, pošten, izvodi radove povoljno i
BRAVARSKA firma izvodi sve vrste
crne bravarije, ograde, vrata, nadstreš- izvedba novih, zamjena razvodnih ploča, bene ormare sa kliznim vratima,izrađu- 50 Staklo i keramika
brzo. T.095/864-5179 nice, konstrukcije, sprave. Kvaliteta i bojlera, garancija. T.098/350-220 jemo kvalitetno,brzo-povoljno,višego-
zadovoljstvo na Vašoj strani. dišnje iskustvo.T.091/525-9978 KERAMIČAR poslovni angažman traži.
SOBOSLIKARSKE ličilačke radove,
T.091/523-1830 ELEKTROINSTALACIJE videoportafone, T.099/213-9740
izvodi iskusni majstor. Brzo, kvalitetno,
gromobrane kvalitetno, brzo i izuzetno PARKETAR izvodi sve parketarske radove,
povoljno. Popust umirovljenicima.
povoljno radim. T.091/894-7831, sa našim ili Vašim materijalom, koristimo KERAMIKU i kamen postavljamo profe-
T.098/965-8585, 091/183-1745 BRAVARSKA radionica-otvaranje bra-
01/4674-526 ekološke lakove. T.099/739-1304 sionalno i kvalitetno s dugogodišnjim
va auto-stan bez oštećenja-hitne in-
iskustvom. T.099/682-8994
SOBOSLIKARSKE i ličilačke radove tervencije, servis i prodaja brava, po- PARKETAR kvalitetno, stručno postav-
ELEKTROTVRTKA s dugogodišnjim
izvodim brzo, kvalitetno i po povoljnoj pravak autobrava. T.098/794-718 lja laminate, brusi, lakira parkete. KERAMIČAR s dugogodišnjim isku-
iskustvom, nudi elektro usluge. Izda-
cijeni. T.01/4660-271, 091/899-0784 jemo ateste. T.091/383-5801 T.01/3352-344, 098/935-8691 stvom, radim kvalitetno, puna odgo-
vornost. T.01/6521-487,
SOBOSLIKARSKE i ličilačke radove PARKETAR obavlja sve vrste parketar- 091/736-9961
K L I M A uređaji, rashladna tehnika,
izvodim povoljno i kvalitetno. skih radova te laminat. T.098/282-584,
montaža, servis, prodaja, brzo, kvali-
T.01/6603-461, 091/910-9681 01/3837-477
tetno, garancija.T.099/565-7077 KERAMIČAR vrši postavu nove i skida-
SOBOSLIKARSKE i ličilačke radove, ke- nje stare. T.091/139-1499
PARKETAR obrtnik obavlja parketarske
ramiku i ostale radove po dogovoru izvo- radove, postavlja laminate.
dimo. T.098/739-989, 091/762-1329, T.098/402-083, 091/502-8036, KERAMIČAR i vodoinstalater obrtnik.
Sekulić 01/3393-321 Adaptacija kupaonica i stana-račun.
SOBOSLIKARSKE ličilačke radove izvo- PLINSKI BOJLERI ovlašteni servis, T.01/2915-468, 091/539-5588,
dim, stručno, kvalitetno i sa garancijom, kemijsko čišćenje kamenca,prodaja i PARKETAR povoljno postavlja laminat, 098/136-5962
cijene umjerene. T.091/722-9649 ugradnja novih aparata. parket brusi i lakira, nazovite s povjere-
SOBOSLIKARSKE ličilačke radove i po- T.091/3041-244, 01/3041-244, njem. T.091/909-6849 KERAMIČAR postavlja keramiku solidno
stavljanje laminata povoljno i kvalitetno “VITEL SERVISI” i povoljno. T.01/2986-877,
PARKETE brusim, lakiram i postavljam
izvodim. T.098/133-1105 098/338-503
kvalitetno svojim ili vašim materijalom.
Č U V A R parkinga s ključem i PLINSKI Vailant 24 kw bojler protočni za T.098/910-6458
SOBOSLIKARSKI i ličilački radovi,
znakom.S montažom. toplu vodu, 13l/min, cijena po dogovoru. STAKLARSKE usluge,brzo i kvalitetno
postavljamo knauf i laminate.
T.091/896-5136, 099/685-2245 T.098/970-6081 izvodimo,dolazak u kuću.
T.091/593-3682, 098/181-4310 ROLETARI ROLO-SERVISA montiraju i
T.091/517-5672, 091/572-8440
popravljaju rolete,kvalitetno, uz garan-
SOBOSLIKARSKO -ličilačke radove, I N O X bravarija, stubište, balkoni, 50 Krovopokrivači i dimnjačari ciju.Dolazimo odmah. T.01/3644-195,
KERAMIČAR postavlja pločice, obzidava
izvodim kvalitetno i čisto. Nazovite s ograde, izrađujemo i montiramo, cijena 098/905-3840
kade, montira sanitarije, stručno, povolj-
povjerenjem. T.01/2009-765, povoljna. T.01/3358-381, KROVOPOKRIVAČ izvodi sve vrste no. T.091/575-3787, 01/6252-139
091/176-3643 091/5415-506 radova i popravka, postavlja limariju. R O L E T A R izrada roleta, popravak,
T.01/2301-253, 091/512-5884 zamjena starih uz garanciju. KERAMIČAR precizan 20g.,iskustva, sve
SOBOSLIKARSKO ličilačke radove iz- MAJSTOR u kući za brave i namještaj, T.01/2994-675, 091/590-3161 vrste keramike, glazure, žbukanje, radim
vodim brzo, kvalitetno i čisto. montaža i popravak,izmjena okova kao i povoljno. T.099/672-0155, 01/3459-114
popravak kuhinjskog i sobnog namješteja, KROVOPOKRIVAČKE , limarske, izola-
T.01/3701-639 terske radove izvodimo kvalitetno, ROLETARSKI OBRT ROLO-DOM mon-
te montaža.T.091/515-0042,0-24h KERAMIČAR sa vodoinstalaterom izvodi
povoljno. Može i sitne usluge. tira i popravlja sve vrste roleta.
SOBOSLIKARSKO ličilačke radove izvodi T.01/3090-128,098/916-4736 adaptacije kupaonica te izvodi sve vrste
MOTTURA protuplovalne brave sa sef T.01/2987-938, 091/935-6026
brzo, kvalitetno i povoljno umirovljeni liči- opločenja .www.keramika-palorec.hr,
lac. T.091/2986-545, 01/298-6545 ključem, zaključavanje na više točaka T.01/623-5671, 091/522-4703
zatvaranja, jamstvo, servis, osigurani. KROVOPOKRIVAČKE i limarske radove i ROLETARSKI OBRT ROLO ART kvali-
SOBOSLIKARSKO -ličilačke radove izvo- tetno montiramo, popravljamo rolete, uz
T.098/794-718 manje hitne popravke izvodimo uz
STAKLAR
dim stručno i kvalitetno sa garancijom,

0-24
jamstvo. Mogućnost višeobročnog pla- garanciju. Dolazimo odmah.
cijene umjerene. T.01/4816-480, T.01/3690-754, 098/9324-038
ćanja. T.01/2005-609,091/5510-350
091/512-3471 50 Elektro i plinske usluge 091-5130-776
ROLETE-montiramo, popravljamo, alu-
50 Limarske i bravarske usluge ANTENE -alarme, elektroinstalacije, po- LIMARIJU građevnu, krovopokrivanje
minijske/plastične, zatvaramo balkone, STAKLARSKE usluge, popravak-novo,
rtafone, hitne intervencije i popravke limenim pokrovima, izvodimo.
plaćanje u ratama. T.01/2796-234, Inox-ograde, stakleni sistemi, izo, pje-
elektrouređaja, telefoniju, SAT/TV, radimo T.095/9006-851
A.G.B. sigurnosni cilindri sa 5 ključeva, 098/280-917 skarenje, ogledala, nadstrešnice, kvali-
izrada sistema više brava na jedan najpovoljnije. T.098/996-4928 tetno izvodimo. T.095/907-0235,
ključ ili master ključ. T.098/794-718 LIMARIJU građevinsku i limene krovne
ANTENE -digitalne, klasične, satelitske, STOLARIJA Lovrak-izrađuje kuhinje, www.kliznavrata.hr,
pokrove izvodimo za stambene zgrade, sa
prodaje, montira i servisira-servis. namještaj i građevnu stolariju po mjeri. www.stakloizgradnja.hr
jamstvom. T.091/769-7711
ALU-PVC stolariju izrađujemo najpo- T.01/4818-405, 098/233-172, 8-20h i T/F.01/2792-376, 091/5435-303,
voljnije, plaćanje karticama do 60 rata. vikendom LIMENI krovovi rad i materijal 350kn/m2. www.lovrak.hr KERAMIKA laminat, moleraj, zidarske
Izrada nadstrešnica te zatvaranje bal- T.099/782-4396 krpaže radim povoljno. T.098/133-1105
ELEKTRIČAR izvodi nove električne STOLARIJA MS izrađuje po mjeri sve
kona. T/F.01/6268-352,
instalacije i popravke starih. NOVI krov materijal i rad 360kn/m2. vrste namještaja, kuhinje, ugradbene
098/9176-191
T.098/403-677 T.098/60-70-80 ormare, uredski namještaj,sobe, sto- 50 Servisi kućanskih aparata
AUTOLIMARIJA lakiranje za kombi i love, klupe,prozore,masivna,sobna
osobna vozila, odgoda plaćanja i otkup ELEKTRIČAR izvodi i popravalja instalaci- TONDACH KROV klizna vrata,stepenice. ANTENA TV serviser od 0-24 sata.
rabljenih vozila. T.01/2862-465 je, montaža razvodnih ploča, hitne inter- sa radom T.091/3364-146, 01/3364-146, T.099/7911-175
vencije. T.098/741-762, 01/3771-371 i materijalom, 370kn/m2. www.msdrvodizajn.hr
ANTENE-digitalne-klasične i satelitske,
BRAVARIJA izrada tendi/lexan, zaštit- T.098/80-80-40
ELEKTRIČAR montaže, popravci, izvedbe prodaje, montira, servisira-servis.
nih rešetka, ograda, rukohvata, ostalog
instalacija, hitne intervencije 0-24h. STOLAR izrađuje svu stolariju, namje- T.01/4818-405, 098/233-172, 8-20 i
, izrada troškovnika. T.098/794-718
T.01/6538-535, 098/964-4633
50 Stolari i parketari š t a j i p o p r a v k e , s
garancijom.T.01/3738-263,
vikendom
BRAVARIJA kvalitetna izrada balkona, ELEKTRIČAR sa iskustvom od 0-24h,po-
091/515-2287, 092/200-1811 ANTENE montaža i servis. PC servis.
ograda, nadstrešnica, rukohvata i ostalih pravak i punjenje hladnjaka,čišćenje boj- BOJENJE i održavanje drvene stolarije i RTV s e r v i s . D o l a z i m o n a p o z i v .
bravarski poslovi. T.099/682-4625 lera od kamenca,montaža rasvjetnih tijela roleta. T.01/3700-048
STOLAR izrađuje namještaj po mjeri, ku- T.01/3873-718, 098/416-156
BRAVAR imajte osjećaj sigurnosti, otklju- uz garanciju, dolazim odmah,dežurstvo
DRVO ART BUDA-izrađuje i montira hinje, ormare, kup. elemente, vrši sitne
čavam i ugrađujem specijalne i obične vikendom,penzionerima popust. AUDIO-TV-VIDEO -LCD SERVIS
sobna vrata u 5 boja,gazišta hrasta popravke. T.098/860-594
brave, nudim i druge intervencije, brzo i T.098/609-701 DOLAZIM U STAN! T.01/2341-809
povoljno. T.091/515-0042 jasena i bukve,ograde,parketi.Na STOLAR prima narudžbe za sve vrste
ELEKTRIČAR u mirovini, popravak insta- SATELIT.ANTENE-SERVIS I MONTAŽA
postavljenu storiju 2 godine stolarskih radova. T.098/227-483,
BRAVAR -izmjena brava,nosači za lacija, adaptacije, popravak kućanskih garanstva.T.091/567-8436, 01/4574-008
rublje, ograde,razne rešetke i ostalo od aparata. Ne naplaćujem dolazak. 099/3114-229 COLOR TV specijalizirani popravak izvršit
T.098/166-7351 STOLAR proizvodi kuhinjski i sobni na- će vam tehničar sa dugogodšinjim isku-
željeza radim.T.01/3863-512
mještaj, te izvodi montažu i popravak na- stvom,bez odvoženja aparata iz stana,
ELEKTRIČAR uvodi, popravlja el. i tele- IZRAĐUJEM pomoćne demontažne leža- mještaja i sl., povoljno. T.091/515-0042
BRAVAR izrađuje stalke, nosače i šten- fonske instalacije, el.bojelre, štednjake, jamstvo na popravak. T.01/3837-470,
jeve iz punog drva, s podnicom, za sta-
dere. T.091/932-1044 zvona, portafone i razvodne ploče, hitne STOLAR vrši popravke prozora i balkon- 098/218-850
nove, apartmane ili vikendice.
BRAVAR radim sve bravarske radove. intervencije. T.098/312-313, T.01/3375-390 skih vrata, popravlja i zamjenjuje okove
T.091/792-2791 01/3738-266 svih vrsta. T.01/6235-674, 091/585 EL.SERVIS kućanskih aparata “Krček”
LAMINAT postavljam kvalitetno i povoljno. -1300 servisira:perilice,hladnjake:“Gorenje”,
BRAVARSKA radionica-servis,ugradnja ELEKTROINSTALACIJE sve vrste, hitno, T.099/212-4097 “Candy”,“Indesit”.Ovlašteni servis za
STOLAR vrši popravke stolarije i namje-
i otvaranje brava,automobil-stan,izrada brzo, kvalitetno, račun, garancija, “Končar”.Račun za OZ.Nove perilice
MAJSTOR u mirovini kvalitetno postavlja štaja, uređivanje baroknog namještaja i
ograda,rešetki,tende/Lexan i dr. povoljno. T.01/3310-953, “Gorenje” već od 1850kn s dosta-
laminat i keramiku, prednost manje povr- tapiciranje. T.01/6267-426, zvati ujutro
T.098/794-718 092/230-9000 vom, uz 5g. garancije.T.01/3888-361
šine. T.098/957-2953 od 8-10h, navečer od 19-21h

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Usluge 47

ELEKTRIČNE bojlere popravljam, či- ETAŽIRANJE i tehničku dokumentaciju UPRAVNI referent vrši prijepise tek- BIOLOGIJU kemiju, matematiku, fiziku, KLAVIR i solfeggio za učenike, glazbenu
stim, postavljam-popravljam izrađuje ovlašteni inženjer. stova: maturalne radnje, ubacivanje elektrotehniku, biokemiju i druge pred- kulturu, syntheseizera za studente uči-
štednjake,termoakomulacione peći, in- T.091/655-2182, 01/3694-548 teksta na web, dorada tekstova, mete podučavaju profesori učenike i teljske akademije, podućava profesorica s
stalacije. T.01/2330-955, 30kn/kartica. T.098/824-510 studente. T.095/812-7777, 01/2990-241 dugogodišnjim iskustvom.
091/2330-955 IZRAĐUJEM sve vrste kreveta, noćnih CJELOKUPNI nastavni program poduča- T.091/725-8160
ormarića i žardinjere za cvijeće iz punog vaju profesori učenike svih škola na Kva-
ZIDAR radi adaptacije: zidanje, žbuka- KLAVIR podučava profesorica s dugo-
drveta. T.01/3375-390 ternikovu trgu. T.01/2990-241,
ELEKTROSERVIS popravlja sve perilice nje, šalanje, izolaciju, galzure. godišnjim pedagoškim iskustvom.
rublja/suđa,el.i plinske štednjake,boj- IZVODIMO sve sitne radove na krovištu, T.091/518-7171, 095/840-2175 095/812-7777 T.091/7373-474
lere,usisavače i el.instalacije. limariji i izolaciji. T.095/817-6905 DRŽAVNA matura, pripreme za državnu
T.01/3863-773,098/135-3532,Dola- maturu daju profesori za sve škole,fakul- MATEMATIKA kemija, fizika, elektroteh-
Intelektualne usluge
zimo odmah! KITICE (revere) za vjenčanja izrađujemo
po Vašoj želji ili odaberite iz nase ponude, 51 ponuda
tete i visoke škole. T.095/812-7777,
01/2990-241
nika, mehanika i biologija, podučavaju
profesori učenike i studente na Kvaterni-
kovu trgu.T.095/812-7777, 01/2990-241
slike uzoraka saljemo emailom.
ELEKTROTEHNIKA fizika, matematika,
T.091/6105-742, email: ADMINISTRACIJA računala, podešava- MATEMATIKA - srednje škole. Kvalitetna
mehanika, kemija, biokemija, biologija,
mayday_bbb@yahoo.com nje i instalacija komponenti i programa. poduka po udžbeniku Dakić-Elezović,
podučavaju profesori učenike i studente.
KROJAČICA šiva presvlake za namještaje T.098/274-761 Đurović-Rukavina,Dakić-TESTOVI, me-
T.095/812-7777, 01/2990-241
po mjeri dolazi kod Vas,za kauče,fotelje, ADMINISTRATIVNE poslove u slobodno todom "korak po korak". Trešnjevka,
MAJSTOR sa iskustvom vrši sve poprav- ENGLESKI: gramatika, primjena gra- predbilježbe na. T.01/3090-329
dvosjede,trosjede, haljinice za stolice, vrijeme, poslijepodne, znanje informatike.
ke oko struje,vode, plina i svih kućanskih matike u video-tonskim materijalima,
50kn/kom. T.01/6267-426, od 8-10h, T.01/3700-048 MATEMATIKA za srednjoškolce; profesor
aparata,bez odvođenja aparata, penzione- fonetika, konverzacija,Business english.
19-21h izrađuje sve zadatke iz udžbenika
rima popust,jamstvo na popravak. AKO trebate dobrog knjigovođu za vođe- T.01/2313-134
T.098/609-701 KROJAČKE popravke i prepravke obav- nje poslovnih knjiga za obrtnike i manja Dakić-Elezović/Varošanec/Đurović/Veljan/
ljam kvalitetno, brzo i povoljno. poduzeća,ako trebate savjet vezan za Rukavina, individualni satovi, Trešnjevka.
RTV-VIDEOSERVIS T.091/233-0216, 01/5601-682 ENGLESKI FRANCUSKI, TALIJANSKI T.01/3090-329
knjigovodstvo nazovite.T.098/170-5918,
Grunding, Blaupunkt,Sony,Sanyo, podučava/prevodi profesor. Dolazim na
KRZNENE kapute popravljam i prekrajam 095/908-1995
Quadro, LG, dolazim u stan. Vašu adresu. T.091/336-6606 MATEMATIKAza sve škole, fakultete i
kvalitetno i povoljno. T.095/829-4585, DIZAJN -izrada i održavanje web stra- prijemne, instruktor s dugogodišnjim
T.01/4620-073, 098/316-107 01/2341-091 nica. T.098/173-1146 FIZIKA matematika, elektrotehnika, me- iskustvom. T.091/5334-090,
MACA za izravnjavanje podloga prodajem hanika, kemija i druge predmete podu- 01/5601-401, Vlaška
TV servis, izvršit će popravak odmah bez KEMIJSKE recepture iz primarne i se-
i postavljam plastične podove i tapisone, čavaju profesori učenike svih škola i stu-
odvoza televizora iz Vašeg stana. kundarne kemijske literature, ekstrahiram
dugogodišnje iskustvo. T.098/944-7260 dente. T.095/812-7777, 01/2990-241 MATEMATIKU , fiziku, kemiju uspješno
T.01/3837-470, 098/218-850 prema narudžbi. T.098/358-663
MANJI popravci, struja voda, montaže, FRANCUSKI engleski i španjolski jezik povoljno podučavam. Dolazim kući. T.
namještaj, krečenje, keramika, laminat, KEMIJSKE savjete pružam poduzetnici- 091/510-3664, 01/618-1194
50 Sitne usluge
dobro i povoljno radi majstor u mirovini. ma koji započinju posao u kemiji.
podučava i prevodi profesorica, dolazim k
Vama. T.091/547-2958
T.098/957-2953 T.098/358-663 M A T E M A T I K U fiziku,elektrotehniku
AAKCIJA! Čistimo podrume/tavane/ GITARISTI bubnjari i basisti, poduka za podučava đake i studente,uz pripreme za
MLAĐI umirovljenik 56g. sa svojim voz- KNJIGOVODSTVO obrta i poduzeća početnike i napredne. T.01/6609-202 popravne ispite,dipl.ing.elektrotehnike.
šikare rušimo stare objekte, odvozimo.
ilom prevozi vašu djecu po vašoj potrebi, vodimo ažurno,kavalitetno i pouzdano. GOSPODARSKA MAT.za EFZG-pripreme T.01/3665-413,095/911-0367
T.01/5604-542, 098/172-0608,
područje grada i šire.. T.091/542-7351 Savjetovanja,porezne prijave,dostava za ispite. Naučite brzo račun diobe,smje-
091/720-5695 MATEMATIKU fiziku, kemiju, elektroteh-
MONTIRAM namještaj, kuhinje, sobe, obrazaca,prijave,odjeve radnika,rješa- se,srebra-zlata,zajmove.Kvalitetna po- niku, mehaniku, gospodarsku matematku,
urede, ugradbene ormare, harmo i šiber vanje za ostataka.Višegodišnje duka, skripte i testovi osigurani.
AGACIJA ! Brzo rušimo drveće, kosimo statistiku podučavaju profesori učenike i
vrata, zidne obloge, karniše, lamperiju i iskustvo,povoljno,centar grada. T.098/808-591, 091/750-4000
travu, šišamo živicu, čistimo zarašteno, studente; Zagreb Centar.
laminat. T.098/703-375, 01/3772-883 T.098/138-5452 , 01/4810-945
odvoz. T.01/4645-672, 098/1888-786 GOSPODARSKA matematika, fizika, opća T.095/812-7777, 01/2990-241
NADOGRADNJA noktiju gelom 170kn, LEKTURU tekstova na hrvatskom jeziku matematika, kemija, elektrotehnika, me- MATEMATIKU I. i II. za Prometni fakultet
AGACIJA ! Rušenje drveća, uređenje ugradnja tipsama 150kn,geliranje pri- radi profesorica pedagogije i kroatologije. hanika i drugi predmeti podučavaju pro- kvalitetno podučava magistar. Izrada svih
okućnica, izrada travnjaka, košnja rodnih noktiju 100kn,manikura(njega T.091/5623-608, zvati do 19h, Zagreb fesori učenike i studente. T.01/2990-241, novih ispitnih testova. T.098/808-591
šikara, šišanje živica. T.098/726-339, noktiju,lakiranje,nail art) 50kn, mani- 095/812-7777
01/387-4857 LOGOPED daje terapiju djeci s teškoćama MATEMATIKU i fiziku podučava profe-
kura+kupka+piling 80kn,prvi posjet GOSPODARSKU matematiku za stručne
u čitanju, pisanju, govoru i slično. sor fizike. Dolazim kući.
30% popusta.T.099/708-6756 studije EFZG+VERN,Libertas,Splitsko
T.098/954-8966 T.01/6586-318, 091/5535-347
ATRAKTIVNI projekti:održavanje,koš- (prof.Papić) učinkovito podučava dipl.oec.
OZBILJNA gospođa vrši usluge peglanja. Super skripta s 700 zadataka (s rješenji-
nja, navodnjavanje, zemljoradi, poplo- NJEMAČKI jezik- vršim prijevode na MATEMATIKU podučava student FER-a.
T.091/730-5780 ma) za dodatnu vježbu.T.098/9194-777
čenja, rušenje, orezivanje, fontane. hrvatski, kvalitetno. T.098/818-705, T.095/869-8654
T.091/565-6758 PEĆAR-keramičar preslaže, postavlja, dorica8@gmail.com HRVATSKI jezik i književnost uspješno MATEMATIKU za osnovnu i srednje ško-
čisti kaljeve peći, kamine, štednjake. podučava učenike osnovne škole umi- le, podučava dipl. ing. strojarstva.
AUTOLAKIRANJE popravci automobila, te T.095/888-7314 PRAVNA agencija posredovanja u svim rovljena profesorica. T.01/483-9957 T.01/6637-749, 098/1614-968
ostali popravci vrlo povoljno. pravnim problemima, radnim danima od
T.092/111-1175 HRVATSKU i englesku gramatiku,podu- MATEMATIKU za sve škole i prijamne
13-18 sati. T.01/3011-472
SERVIS PC računala, popravak, nad- čavam učenike osnovnih i srednjih škola. ispite, kvalitetno podučava dipl. ing. ma-
BRZO i efikasno, kosimo travu, održava- ogradnja, podešavanja, čišćenje, in- SPECIJALIST za računala: instaliranje, T.O95/852-3381 tematike, dolazim kod Vas, vrlo povoljno.
mo okućnice, šišamo živicu i sve ostale stalacije, zamjena računala ili slično. administriranje i održavanje računala, T.098/936-3785
INSTRUKCIJE iz hrvatskog, engleskog i
zapuštene površine. T.095/909-6833 T.091/564-6958 mreže i interneta. T.099/214-6398 matematike za osnovnu školu daje profe- MEHANIKA elektrotehnika, matematika,
BRZO i uredno čistimo podrume, tavane UPRAVNA referentica piše prigovore na sorica pedagogije i kroatologije. fizika, kemija i druge predmete poduča-
SOBOSLIKARSKO -ličilačke radove, rješenje o ovrsi i ostale podneške. T.091/562-3608, Zagreb
šupe i ostali otpad odvozim. Mirko. vaju profesori na Kvaternikovu trgu.
obavljamo po vrlo povoljnim cijenama, T.091/233-0216, 01/5601-682
T.01/6586-574, 098/929-5988 INSTRUKCIJE iz kemije, matematike, fi- T.01/2990-241, 095/812-7777
uz garanciju. T.091/7693-462
zike, elektrotehnike, mehanike, biologije,
Poduka
52 daju profesori učenicima i studentima na NJEMAČKI jezik- dajem poduku.
ČISTIMO tepihe u našoj radioni, pod- TAPECIRAM (obrtnik) sve vrste namje-
Kvaternikovom trgu. T.095/812-7777, T.098/818-705, dorica8@gmail.com
rubljivanje, odvoz i dovoz besplatan. štaja. T.01/667-3726, 091/536-9847 ponuda
T.01/291-1499, 091/515-1128 01/2990-241
TAPECIRAM garniture, klupe, učvršću- PODUKA pisanje zadaća, matematika, fi-
ADEKVATNE instrukcije iz matematike, INSTRUKCIJE iz matematike za fakultete
jem stolice, vrata, fotelje, itd., kvali- zika, hrvatski za osnovnu školu, pedago-
fizike, kemije, elektrotehnike, mehanike, kvalitetno daje dipl. ing. matematike, do-
ČIŠĆENJE tepiha, tapeciranog namje- tetno. T.01/2371-380,098/997-9827 ški pristup, prednost centar i zapadni dio
biologije i dr. daju profesori učenicima i lazim kod Vas, vrlo povoljno.
štaja, automobila, poslovnih prostor i grada. T.01/3700-048,zvati poslje 20h
studentima. T.095/812-7777, T.098/936-3785
stanova. T.098/231-091, 01/2406-071 TAPECIRAM kauče, trosjede, garniture, 01/2990-241, Kvaternikov trg PODUKU iz informatike u Vašem stanu
kuhinjske klupe, učvršćujem, tapeci- KEMIJA opća, organska, neorganska, (Word, Excel, Internet), podešavanje ra-
ČIŠĆENJE zapuštenih površina,rušenje ram stolice. T.01/2408-891 AKO imate problema u učenju nudimo analitička, fizikalna, biokemija, izračun čunala i druge programe. T.098/274-761
drveća, vađenje panjeva,održavanje vam stručnu pomoć, poduke i kontinui- kemijskog računa, podučava profesor za
rano praćenje, Kvaternikov trg. POMOĆ pri pisanju i izrada domaćih za-
okućnica,odvoz,radimo uredno. TAPECIRAM sve vrste namještaja,vrlo sve škole i fakultete. T.01/2990-241,
T.095/812-7777, 01/2990-241 daća pružaju profesori za osnovne i sred-
T.091/884-0996, 01/2882-070 povoljno,velik izbor dezena. T.01/3354- 095/812-7777
nje škole,veliko iskustvo i stručnostu po-
576, 098/1632-632 AKTUALNE poduke iz matematike daje KEMIJA za studente i srednjoškolce - dučavanju.T.01/2990-241,095/812-7777
DRVENE vaze za cvijeće, izuzetno atrak- student FER-a. T.01/6677-844 konzultacije, mentorstvo, vrhunska po-
tivnog dizajna, pogodne za cvjećarne, PRIPREME za državnu maturu,upis na
TAPETARSKI obrt tapecira sve vrste BINGO inženjer medecinske radiologije u duka i rješavanje zadataka. fakultete,visoke škole,daju profesori za
ugostitelje, rođ.poklone i suvenire izrađu- namještaja, kvalitetno,prijevoz bespla- T.098/358-663
alternativi savjetnik za terapiju duše i tije- sve fakultete i škole,po gimnazijskim
jem. T.01/3375-390 tan. T.01/3490-470, 091/7274-888 la daje poduku iz ragbi bingo KEMIJSKE ispitne testove i kolokvije, sa programima,testovima fakulteta.
DRVOSJEČA za specijalne radove iz terapije-dijagnostike.T.098/184-6456, prethodnih rokova rješavam studentima. T.095/812-7777, 01/2990-241,
Gorskog Kotara radi brzo, kvalitetno i TEPIH 091/493-0217 T.098/358-663, fedor@kemija-jaksic.net Zagreb-centar
povoljno. T.098/178-0871 DUBINSKO KEMIJSKO ČIŠĆENJE
BIOKEMIJU biologiju, kemiju, fiziku, ma- KEMIJU matematiku, fiziku, elektroteh- PROFESORI podučavaju matematiku, ke-
-tepiha,kamena,tapeciranog namje-
DUBINSKO čištćenje tepiha, tapiciranog tematiku i druge predmete podučavaju niku, mehaniku, i biologiju, podučavaju miju, fiziku, elektrotehniku, mehaniku, i
štaja,lokala i uredskih prostora.
namještaja, madraca, te unutrašnjost profesori za sve škole i fakultete. profesori za upis na fakultete i za sve dr. predmete učenike i studente.
T.01/3015-735,095/210-6252
vozila. T.01/2323-875, 091/530-7883 T.095/812-7777, 01/2990-241 škole. T.095/812-7777, 01/2990-241 T.01/2990-241, 095/812-7777

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
48 Usluge Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

PRIPREME za upis na sve fakultete- indi-


vidualne, kemija,matematika,fizika, biolo-
gija,hrvatski jezik,zemljopis, povijest,
ostalo, daju profesori po pogramima i te-
stovima fakulteta.T.095/812-7777,
01/2990-241,Zagreb-centar
RAČUNOVODSTVO za Splitsko Sveučilište
u Zagrebu, po testovima dr.Mrša/dr.Belak,
učinkovito podučava dipl.ekonomist, za
dvoje popust 25%. T.098/9194-777
SAMOOBRANU pojedinačno, u paru ili
grupi, instruktor sa dugogodišnjim isku-
stvom podučava, diskrecija zajmačena. T.
091/526-6722
STATISTIKA i Uvod u gospodarsku stat.za
EFZG-pripreme za ispite. Kvalitetna po-
duka po novim ispitnim testovima (Bo- VAĐENJE KRVI U VAŠEM
logna),garancija je prolaza ispita.
T.098/808-591,091/750-4000 DOMU UZ TRANSPORT
STATISTIKA poslovna statistika, mate-
matika, gospodarska matematika, fizika i PRIMAMO UZORKE PO SVIM UPUTNICAMA NOV
drugi predmeti,podučavaju profesori za IZBJEGNITE GUŽVU I DUGA ČEKANJA O !!
sve škole i fakultete. T.095/812-7777, NA VAŠ POZIV DOLAZIMO K VAMA U KUĆU ILI URED I SUBOTOM !
01/2990-241, Zagreb centar UZIMAMO SVE VRSTE UZORAKA ZA ORDINIRANE PRETRAGE
STATISTIKA za srednju Prometnu školu, SVI POZIVI PRIMLJENI DO 19h BITI ĆE IZVRŠENI SLIJEDEĆI DAN
po testovima prof.Golac, učinkovito podu-
čava dipl.oec. Predznanje nije potrebno.
T.091/750-4000, 098/9194-777
NAZOVITE NAS S POVJERENJEM TEL: 01/4673 648
TAMBURAŠI i klavijaturisti - poduka za
početnike i napredne. T.01/6609-202 POLIKLINIKA prof. dr. sc. IVAN DRINKOVIĆ prim.
UČITELJICA u mirovini pomaže učeni- UZV I RADIOLOGIJA BOLESTI DOJKE
cima u učenju. T.095/904-2746 - MAGNETSKA REZONANCA - KOLOR-DOPLER, MR, MR PUNKCIJE
- glava, tijelo, zglobovi, kralježnica - GALATOGRAFIJA, DUKTOSKOPIJA
UPIS na fakultete i visoke škole-pripreme - MR ANGIO NOVI MR - MAMOGRAFIJA, STEREOTAKSIJA
daju profesori po programima i testovima - MR-SISTEMATSKI 1,5 T GINEKOLOGIJA
- UZV, KOLOR-DOPLER, TCD, VBS - UZV, KOLOR-DOPLER, PAPA, TRUDNOĆA
fakulteta, veliko iskustvo, uspjeh zaga- - CT, RENTGEN I DENZITOMETRIJA DERMATOVENEROLOGIJA
rantiran. T.095/812-7777, 01/2990-241 - ULTRAZVUK 4D - VENE, AKNE, KOŽNE I SPOLNE BOLESTI
ZA učenike osnovnih i srednjih škola da- INTERNA FIZIKALNA MEDICINA
- prostata, štitnjača
jem poduke iz matematike. - gastro, kolono, rekto skopija, Croatia, Grawe te plaćanje karticama
T.099/731-5695 pulmologija, kompletne obrade Primamo preko uputnice HZZO

Medicinske usluge ŠULEKOVA 5, ZAGREB, 01/2321-970, 2313-416, 099 2163 339; faks 01/2322-020, www.drinkovic.hr

53
AYU tretmani za ljepotu, pomlađivanje
zdravlje radim, terapije pijavicama kod
upaljnih i proširenih vena,tromboze, he-
meroida,glavobolje, zujanje u ušima.
T.098/540-595

BEZBOLNOM akupunkturom i elektro-


stimulacijom rješite: alergije, pušenje,
suvišne kilograme,tegobe probavnog
sustava, glavobolje,bolne sindrome
zglobova i kralježnice,šećernu
bolest,antistres tretman............
T.098/181-0654

COLOR dopler, 4D UZV, UZV dojki,


Ginekološko ultrazvučna ordinacija dr.
Đurić, Draškovićeva 18/I.
T.01/4813-700, r.v. pon-sri-čet
13-19, ut-pet 8-14h po dogovoru

DAVANJE bioenergije, pomoć u izlječe-


nju, micanje negativnih sila, naručite se u
toku dana 9-20h, ako je hitno, vrijeme
nebitno. T.098/130-3150
GINEKOLOŠKA ordinacija dr.Mladinov,
Lastovska 2, uz Tržni centar Savica.
T.091/508-2826

GINEKOLOŠKO -ultrazvučna ordinacija


colordopler, praćenje trudnoće,
mr.sci.dr. Vraneš, Krapinska 4.
T.01/3097-791, 091/544-4258

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Usluge 49

OTORINOLARINGOLOGIJA I KIRURGIJA GLAVE I VRATA Privatna Ginekološka


NEUROLOGIJA Poliklinika
OFTALMOLOGIJA “Maksimirske Ravnice“
Bulvanova 14, Zagreb
Dječja otorinolaringologija Madeži i tumori kože Ultrazvuk vrata i štitnjače
Pretrage sluha i ravnoteže Plastična i estetska kirurgija Color doppler karotida, Klinički provjereno stručno
Poremećaji glasa i govora glave i vrata VB sliva medicinsko osoblje,vrhunska
Slušna i govorna Bolesti štitnjače i slinovnica Citološka punkcija oprema i kvalitetna
pomagala Operacije Test na inhalatorne alergene kompletna ginekološka usluga.

VRHUNSKI MEDICINSKI TIM Narudžbe na


tel 01/6284200
Neurološki pregledi CENTAR ZA BOLESTI GLAVE I VRATA Određivanje oštrine ili 091/5536458
UNIMEDIC CENTAR
i pretrage 10000 ZAGREB, KRUGE 44 vida, očnog tlaka i www.poliklinika-lepusic.hr
TEL./FAKS +385 (0) 1 6111 122 fundus mail:ravnice@poliklinika-lepusic.hr

UHO•NOS•GRLO
Doc. dr. sc. JOSIP JURKOVIĆ primarius
ZAGREB-SESVETE, SELČINSKA 25,
Mob. 091/7229-808, 099/40317-16
(01) 2003-441; www.drjurkovic.hr
30-g. kliničko iskustvo - slušni aparati
Alergije nosa i sinusa; ispumpavanje
nosa i sinusa (čok), ispiranje uha
Prevencije raka grla (promuklosti).
KABINET - JEDINI U RH S LICENCOM
I OPREMOM ZA ISPITIVANJE SLUHA I
VRTOGLAVICA (ADG TYMP. ENG)
PARKING SLOBODAN

PSIHOLOG PSIHOTERAPEUT
KIRURGIJA
-estetske operacije
POLIKLINIKA DR. MISIR INTERNA MEDICINA
-internistički i gastroenterološki pregled
prof. IVAN MODRUŠAN
■ STRAH, DEPRESIJA
-operacije kila, operacije vena -operacija uraslih noktiju -anoskopija, rektoskopija
-bezbolno liječenje hemoroida laserom i operacije -operacije fimoza, obrezivanje -kolonoskopija s biopsijom, gastroskopija ■ PROBLEMI OBITELJI I MLADEŽI
-liječenje analnih fisura i fistula ORL I MAKSILOFACIJALNA KIRURGIJA sa biopsijom i testom na Helicobacter Pylori GRAHOROVA 22
-liječenje analnih tromboza i apscesa -estetske korekcije nosa, kapaka, ušiju (sa anestezijom ili bez) Tel. 01/3773-783 i 3771-916
-operacije tumora kožnog i pokožnog tkiva -facelifting i druge operacije -odstranjenje polipa crijeva i biopsija
-uklanjanje bradavica, madeža i kondiloma GINEKOLOGIJA ULTRAZVUČNA DIJAGNOSTIKA
radiokirurškim i laserskim putem -kompletna ginekološka obrada -ultrazvuk abdomena, prostate
-uklanjanje kapilara na licu radiokirurškim putem sa najsuvremenijom opremom -ultrazvuk dojke, štitnjače i testisa
-sklerozantno liječenje vena i ‘’kapilara’’ nogu -3D/4D ultrazvuk -ultrazvuk zglobova mišiæa i ligamenata
-bezbolno liječenje rana na nogama -operativni ginekološki zahvati -kolor-dopler arterija i vena
- sistematski pregledi
Zagreb, Petrovaradinska 7A/V, tel: 3861372, 3881473, 3881271, mob: 098416084, fax: 3881274, www.poliklinika-misir.hr

DERMATOVENEROLOGIJA
• Dr.sc.Ivana Nola • Dr.Jelena Jakić Budišić Poliklinika NOLA UROLOGIJA
• Dr. Ahmad El-Saleh • Prim.dr.Josip Parazajder POLIKLINIKA dr. ČALAGA
• Dr.Valentina Pus • Dr. Krešimir Kostović Erektilna disfunkcija, UZV (urotrakta, bubrega, mjehura, - ORTOPEDIJA - odrasli i djeca
Kompletni dermatološko-venerološki pregledi i cijelokupna KIRURGIJA prostate), sa/bez color Dopplera, biopsija prostate, operacije
obrada,dermatoskopski pregledi madeža, operacije madeža i • Prim. dr.Petar Nola • Mr.sc. Nenad Nola fimoza; cirkumcizija (obrezivanje), vazektomija (podvezivanje) i - TRAUMATOLOGIJA (plastični gips)
www.drcalaga.hr

tumora kože, fototerapija, hidrex terapija kod pojačanog znojenja. Kirurgija dojke, mamografija, UZV dojki, biopsije dojke,operacije stres inkontinencije. - NEUROLOGIJA - pregledi
tumora, kile, uraslih noktiju. - NEUROORTOPEDIJA - pregledi
ESTETSKA DERMATOLOGIJA NEFROLOGIJA
Akne, mrlje, Botox, Hijaluron, celulit, pilinzi,mikrodermoabrazi- PROKTOLOGIJA - ULTRAZVUK (dj. kuk, rame, mišići...)
• Prim.dr. sc. Dinko Škegro
ja,mezoterapija, LPG, čišćenje lica, uklanjanje vena i kapilara, Operacije fisura, apscesa, fistula, hemoroida. - OPERCIJE ČUKLJA (HALLUX VALGUS)
alergološka testiranja UZV abdomena i urotrakta sa/bez color Dopplera.
Kolonoskopija uz anesteziju, rektoskopija. - FIZIKALNA MEDICINA (terapija)
OTORINOLARINGOLOGIJA - TRAKCIJA KRALJEŽNICE
GINEKOLOGIJA GASTROENTEROLOGIJA
• Dr. Zlatko Topalović • Dr. Marija Hršak • Dr. Domagoj Parazajder - II. MIŠLJENJE
• Prim. mr.sc.dr. Jadranka Delač • Prof.dr. Petar Klarić • Prof. dr. sc. Miroslava Katičić Spec. pregledi uha, grla, nosa, operacije - VISKOSUPLEMENTACIJA
UZV sa/bez color Dopplera, Papa test, kolposkopija, Letz, Gastroskopija i kolonoskopija uz anesteziju. • Dr. Ante Škaro - ORTOPEDSKI ULOŠCI
polipektomija, vođenje trudnoće. Urea izdisajni test. Ambulanta za štitnjaču, obrada i operacije.
Maksimirska 12, Kvaternikov trg, Zagreb
Folnegovićeva 1c, Zagreb, Tel: 46 75 333, www.poliklinika-nola.hr Tel: 01 2320 575 mob. 098 895 266

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
50 Usluge Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

DELNICE -iznajmljujemo apartman i SLATINE -potpuno opremljeni apart-


sobe (kupaonica+tv), parking. mani, u centru,uz plažu,lijepa okućnica
www.centar-delnice.hr T.051/812-972, /roštilj/parking. T.021/891-074
099/3480-433
SPLIT -apartmani u Dioklecijanovoj
HVAR-centar, 150m od plaže, potpuno palači. www.pirouette.hr
opremljeni apartmani. T.021/742-059, T.021/344-392, 091/8836-911
091/899-0470,
www.jelka-matijevic-hvar.iz.hr SUPETAR -opremljeni apartmani,50m
od mora,biciklizam,pješaćenje,izleti po
HVAR -Stari Grad - sobe/apartmani Braču.Provedite jesen u otočkom
(2-5 osoba) po povoljnim cijenama,80m raju.T.091/153-8955,ana.tomsic@st.t-
od mora/c entra,osiguran com.hr
parking,roštilj,domaće vino.
T.091/577-9205, 021/765-491
SVETI Filip Jakov-Vila Koala-kompletno
opremljeni apartmani (1,2,3-sobni),
JADRANOVO -Neriz, 75m2 app (4+2),
300m od mora, osiguran parking,
klima, pogled, 50m od mora, 50€.
MASER sa više godišnjim iskustvom pru- povoljne cijene. T.023/389-264,
T.091/120-2530
ža uslugu masaže u Vašem prostoru, ZG i 091/563-4778
saznaj više:485992
šira okolica. T.091/768-7928
KLENOVICA -(Pokraj Novog Vinodol- UGLJAN (otok-mjesto) centar,apart-
MASER školovani pruža isključivo profe-
skog) -apartmani-u blizini plaže, mani/sobe, novo,potpuno opremljeni,
sionalnu sportsko-medicinsku i anticelu-
tv/sat/vlastito klimatizirani,terasa/parking,10m do
litnu masažu na području V. Gorice.
parkiralište/terasa/grill/prirodni okoliš. mora. T.023/288-071
T.091/798-7295
T.051/796-050,099/650-4440
MEDICINSKU i sportsku masažu pruža- VIS-KOMIŽA -vrhunski apartmani u
mo u salonu na Vrbanima 3. KORČULA -apartman za 4osobe(60), kamenoj kući,centar blizu mora,klima,
T.091/598-8135 2sobe/ 2kupaonice/ 2balkona/parking, sat/tv. info@villa-nonna.com
M U Š K A R A C 50-ih g. pruža nježnu 5min od mora. T.020/711-757 T.098/380-046,www.villa-nonna.com
masaža pristaloj simpatičnoj dami u KRK apartmani za 4 i 2 osobe, blizina
njenom prostoru povremeno bez obaveza plaže. T.091/300-7944 VODICE apartmani 2s sa 4 ležaja, slo-
u diskreciji, novac nebitan. bodno odmah., parking, iznajmljujem za
T.092/207-1550,sms 25€. T.022/443-826, 01/2757-056
MALINSKA -Krk, slododan od 5.09,
STOL za masažu, sklopivi kofer, sa tor- blizina plaže. T.098/472-243 VODICE sobe s upotrebom kuhinje, blizu
bom, podešavanje visine i uzglavlja centra i plaže, vlastiti parking, 80kn/osobi,
1500kn. T.098/743-189 MLINI -Dubrovnik-Vila sa bazenom+4 2 djece za cijenu jednog. T.022/440-469
jacuzzia, 14 studio-apartmana, VODICE super povoljno apartman, iznaj-
T R A Ž I M žensku osobu za erotske TV/SAT/klima/parking+video nadzor.
masaže, traži ženska osoba. mljujem. T.098/909-6768
T.098/296-005,
T.095/835-0420 www.apartments-dubrovnik-brasina.co ZADAR-BORIK- Apartmani Perica,
m pješćana plaža,borova šuma. PODSE-
ŽENE kreme protiv bora za pomlađivanje,
radi aromaterapeut. T.091/233-0216, ZONA 10€/osoba. T.091/934-3679,
01/5601-682 NACIONALNI park Mljet, apartmani uz 023/334-219,
KRALJEŽNICU bolesnu i iskrivljenu is- AROMATERAPEUTKINJA masažom ete- more, klima, TV, parking. www.apartman-perica.com
cjeljujem prirodnim putem, istezanjem, ričnim uljima otklanja tegobe i doprinosi Turističke usluge T.091/880-6543,
masaža sa tinkturom te energijom.
T.091/738-8346
skladu. T.091/233-0216, 01/5601-682
DRVENI sklopivi masažni stol, sa torbom,
55 www.apartments-radulj.com ZAGREB -PRIVATNI SMJEŠTAJ, po
povoljnoj cijeni, u blizini Velesajma,
MASER kućni fizioterapeut, 28g.,pruža podešavanjem visine, uzglavlja, i ostalu NJIVICE-KRK apartman za 3 osobe, praking. T.098/207-425
sport; shiatzu i relax masažu cijelog tijela dodatnu opremu prodajem za 1500kn. A P A R T M A N -Stari Grad(Hvar),uz parking, TV/sat, roštilj, blizina plaže,
za žene i muškarce.1h/100kn, te stručnu T.098/743-189 more/šuma, parking/TV/roštilj, do mora, pogodno za umirovljenike, povoljno.
pedikuru, 50kn.Preporuka. 70-90kn/osoba. T.098/894-858 T.091/896-8356 KAKO PREDATI

USLUGE
T.091/535-4968 FIZIOTERAPEUT sa masažom i aroma te- OGLAS
rapijom, stimulacijom mišića i refleksio- BARBAT-Rab , apartmani, na samom PAINTBALL-VRATA (GORSKI
PEDIKER za sve starije i bolesne, dolazi u
logijom unosi u Vaše tijelopozitivnu ener- moru, pješčana plaža. Idelano za djecu, KOTAR-FUŽINE). Teren na čistini, u
stan. T.091/529-3605, 01/3860-973 Oglase za objavu u
g i j u i z d r a v l j e , Z G i iskoristite podsezonu. T.053/882-341, skrivenoj šumi, penjanje na umjetnu
POLIKLINIKA CENTAR -kardiologija, okolica.T.095/856-0315 099/7422-294, 095/528-4659 stijenu. T.095/8071-196 Metropolinu malom
ergometrija, ultrazvuk, holter. Prof.Mijo FIZIOTERAPEUT VSS pruža usluge medi- oglasniku građani mogu
SVE zA dOM

Bergovec i suradnici. Kurelčeva 4, Za- cinske masaže,relax /sportske masaže, BAŠKA -otok Krk, apartmani 44m2, PODSTRANA -iznajmljujem za 9.mj.
predati:
greb. T.099/481-3780 učinkovito otklanja bolove,napetost u le- 250m od mora, TV/SAT, klima, parking, apartmane ODMAH uz more.
đima,te cijelom tjelu,ublažavam stres,do- iznajmljujem. www.apartmani-baska.hr T.021/459-459, www.apperisic.co.nr
PROTEZE zubne s plemenitim kovinama, lazim i u Vaš dom.T.091/534-1174 T.091/2270-456 telefonskim pozivom
oštećene i sl., kupuje strani zubni tehni- POSEDARJE kod Zadra 3s
čar. T.091/5935-681 ISKUSAN maser poznavaoc istočnih i iznajmljujem.T.098/540-595 na broj 060 600 800
zapadnih tehnika, pruža usluge kvalitet- BRAČ-Mirca-luksuzni stan(4+1osoba), (6,82 kn/min za fiksne telefone,
PSIHIJATRIJSKA ordinacija dr. Branko u staroj-renoviranoj dalmatinskoj kući, PRIMOŠTEN , kuća sa 2 2s apartmana, a za mobilne telefone 8,21 kn/
nih ručnih masaža. T.098/540-595 velike terase i lijep pogled, povoljno iz- min, PDV u cijeni)
Potočnik, Zagreb, Crikvenička 55, lije- veliki vrt-prepun cvijeća, nudimo
MASAŽA erotska, profesionalna, samo za mir(ca)/seosku idilu. T.021/630-249, najmljujem. T.098/912-0316
AUTO MOTO

čenje depresije, paničnog poremećaja, U radno vrijeme vaše će oglase


fobija, alkoholizma. T.01/3024-971, dame, diskrecija, moj ili Vaš prostor, na- ana.tomasic@st.t-com.hr PRIMOŠTEN apartman za dvije ili više primiti telefonski operateri
www.ordinacijapotocnik.hr zovite s povjerenjem. T.01/3883-870 osoba, lijep pogled s velike terase, 500m Metropolina pozivnog centra, a u
od centra. T.098/9120-316 neradno vrijeme oglase možete
MASAŽA za dame, da vam uljepša dan. CRES komforne sobe u vili iznajmljujem, snimiti na govorni automat.
SHIATSU tretman-osjećate li manjak 128kn/dan, 7.noć-gratis!
energije, iscrpljenost. Imate li stres, bo- Vaš prostor, 80kn/h. T.091/600-1969 RAVNA GORA-Gorski kotar-opremljeni
T.051/571-113
love u tjelu, zakočen vam je vrat, ramena? apartmani,uređeni tipičnim goranskim Jednim pozivom možete
MASAŽU za opuštanje duha i tijela pru-
Nazovite sa povjerenjem.T.091/798-7295 stilom;nadstrešnica+pečenjara,nogo-
žaju Vam maser i maserka. CRIKVENICA blizu centra, apartmani u predati maksimalno 20
metno igralište,dozvoljeni
T.098/681-860. sms molim obiteljskoj kući, mogućnost vikenda. oglasa do 20 riječi.
NEKRETNINE

Masaža i rekreacija ljubimci.T.051/818-315;099/506-3540,


54 MASER 27g. pruža uslugeblago opuštaju-
će, senzualne i klasične ručne masaže,
T.051/781-261, 098/373-584
CRIKVENICA dvosobni apartman s dnev-
www.mance-apartmani-com
slanjem teksta
prilagođavam se Vašim željama, dolazim nim boravkom, klima, parking, blizu mora. SEGET Vranjica kod Trogira 2s apartmani
A R O M A i opuštajuće masaže, u T.051/781-193, 098/9415-790 slobodni u lipnju i rujnu, cijena 40€ po oglasa (SMS) na broj
u Vaš dom. T.092/233-5786
ugodnom prostoru, diskrecija. apartmanu, 1. red do mora. 67 068 (6,10 kn).
T.091/892-4265 MASER 28g.,terenski fizioterapeut, pru- ČOVIĆI (7km od Otočca)-iznajmljuje se T.091/316-8900
ža anticelulitnu, sportsku, shiatsu i opu- cijela KUĆA,novo uređeno(3
SELCA -naselje Puntinak, apartmani Za svaki oglas poslan sms-
AROMA i erotska masaža u ugodnom štajuću masažu cijelog tijela za žene i kupaonice/dnevni boravak/6soba+13
POSLOVI

4+1, 20m od mora, klima, TV. om na vaš mobilni aparat


prostoru pružaju crnka i brineta. muškarce kod Vas, 1h/100kn. kreveta).T.098/222-941,098/917-8297
T.095/913-6885 dostavljamo povratnu
T.091/251-7321 T.091/535-4968 poruku s potvrdom primitka
DALMACIJA -LJETO traje i u rujnu. oglasa. Potvrda primitka
AROMA masažu za gospođe pruža stilist, MASER pruža usluge sportsko medicin- SV.FILIP I JAKOV CENTAR-2-sobni
T.091/5696-559,www.adriaticroazia.com oglasa sadrži i uputu za
po želji dolazi na adresu . ske opuštajuće masaže u vašem prostoru, apartman iznajmljujem,klima,100m do
,www.marusici.com predaju istaknutog oglasa.
T.091/888-3394 povoljno i kvalitetno. T.098/937-8425 pješćane plaže. T.098/612-129

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Usluge 51

ZAGREB -kratkoročno iznajmljivanje


apartmana(novouređeni) u blizini sta-
diona “Maksimir”. Tv, sat, internet, dvd,
parking. T.01/243-5609,
091/564-5527,
www.celicart-apartments.com

ZAGREB -super konforne, luksuzne


sobe+apartmane (NAJVIŠE
KATEGORIJE-NAJNIŽE CIJENE). Tuš,
wc, sat, klima, internet, parking, tv,
bazen! Od 195kn+doručak.
T.01/2917-928, www.vila-marija.info

ZAGREB-TREŠNJEVKA-(REMIZA)-apar
tmani, *** i sobe-najam dnevno,
povoljno! T.098/188-1098,
098/383-359
KUTINA! Kratkoročne
Zajmovi pozajmice uz zalog
56 ponuda
pokretnina, čekova na
plaću i mirovinu...
Isplata odmah!
KREDITI od 10.000-180.000kn,za sve
zaposlene i umirovljenike,rok otplate do Tel. 044/684-705
. 10.g,crna lista i HROK ne smeta
KREDITI! NOVO za umirovljenike posebna
ju.T.098/9173-669, 091/9000-217, pogodnost, javite se spovjerenjem.
Joža T.091/731-0379, gđa. Jasmina
KREDIT ! ABA gotovinski i hipotekarni, bez KREDITI! ABA, brze pozajmice na KREDITI rješavamo sve vrste kredita za
limita, u suradnji s najboljim bankama, 3god., 35.000kn, isplate u 24 sata, Vas. T.091/537-1681
moguća isplata u 24h. T.095/900-3615, rješavamo rad na određeno i kratki
098/194-9079, Miroslav radni staž. CL i HROK ne smeta,
KREDIT! Adekvatna agencija 250.000kn na 12g. T.095/860-2297,
10.000-100.000kn, crna lista ne smeta, 091/729-1453
brza realizacija. T.091/8812-494,
Mirjana
KREDITI! ABA, brze pozajmice do
KREDIT! adekvatna agencija u suradnji s
30.000kn. Isplata u 24h. 250.000kn na
vodećim bankama Hrvatske riješava vam
12god. Ne smeta CL, HROK i rad na
CL,HROK.Krediti do 300.000kn,brza rea-
određeno do 1/2 plaće.
lizacija 18.000kn-4.god,bez jamaca i
T.091/730-0404, 098/996-8391
umirovljenici.T.091/893-8752, gđa.Nada
KREDIT ! adekvatni gotovinski, za 1 dan i KREDITI ! a b a a b e c e d a k r e d i t a o d
hipotekarni bez limita, CL i HROK ne 1-80.000kn, gotovinski do 250.000kn, na
smetaju. T.098/194-9079, Miroslav 12g.,Cl i HROK ne smetaju.
KREDIT! agencija kredita akcijski nena- T.091/383-2734, gđa.Ivanka
mjenski do 10g.,bez jamaca i depozita, IZNIMNO POVOLJAN

KREDIT
zaposlenima i umirovljenicima!Najniže KREDITI! ABA-pozajmice do 35.000kn
kamate! Brzi nenamjenski, isplata isti na3god., 250.000kn na 10g. Isplata u
dan.Mirjana, T.091/881-2494 24h, zaobilazimo CL i HROK. Rad na
određeno i kratki radni staž. VLASNICIMA KREDITNIH KARTICA
KREDIT! štedno kreditna zadruga nez T.091/952-3274, 099/406-0093
obzira na crnu listu, brza realizacija.
Mirjana, T.091/881-2494
KREDITI! Isplata isti dan, pozajmice do 36 rata 36 rata 36 rata
KREDIT 10.000-185.000 kn gotovinski te 35.000kn na 5god. Zaobilazimo CL i
hipotekarni do 200.000€. Postoji HROK do 1/2 plaće. Stambeno hipote- ISPLATA ODMAH!
mogućnost isplate u toku 24 sata. karni, ne smeta rad na određeno i 091/5266-241
T.091/731-0379,gđa Jasmina kratki staž. T.095/829-6878, 091/73 099/6875-178
KREDIT akcija kredita za zaposlene na 4-4585 pon-pet 8-20 h, sub 8-20 h
ODREĐENO. T.091/733-2616
KREDIT ako imate radni odnos na odre-
đeno radimo kredite, no i postojeća zadu-
ženja ne smetaju. T.0919240431, Cvjetko
KREDIT ako ste u banani,a jeste jer čitate
ovaj oglas,nazovite.Riješit ćemo Vaše
dugove uz pomoć kredita brzo i jedno-
stavno. T.099/757-2112
K RE DI T bankovni krediti i ŠKZ bez
obzira na CL,HROK i postojeća zaduže-
nja.Brza realizacija,provjerite!
T.091/733-2616
KREDIT bankovni, 5000€ na ostatak slo-
bodnog dijela plaće na 5god., potreban
ostatak 2300kn, rata 750kn, zatvaranje
CL. T.091/918-2253
KREDITI ! 0-50.000kn isplata isti dan.
Pogodnosti za umirovljenike, državne fir-
me i d.o.o. T.098/193-1188
KREDITI! ABA, 250.000kn na 10g.,
brze posudbe na 3g., 35.000kn, ispla-
ta u 24 sata, i za zaposlene na odre-
đeno, CL; HROK ne smeta. Ne smeta
kratki radni staž, do 1/2 plaće.
T.091/656-5659, 099/741-3760

KREDITI akcija kredita za zaposlene na


određeno. T.091/760-8304

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
52 Usluge Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

KREDITI!
VLASNICIMA KREDITNE KARTICE

36
MJESTO, VRIJEME I RATE
KREDITA
BIRATE SAMI!
BRZI KREDITI KREDITI NAZOVITE S POVJERENJEM

NAJNIŽA RATA - PROVJERITE (bez jamaca, postojeća zaduženja ZA UMIROVLJENIKE


TEL. 091/8863-811

ne smetaju)!
ISPLATA ODMAH! ISPLATA ODMAH ŠTEDNOKRED
Zagreb, 01/4828-162, 01/4819-115, KREDITNA UNIJA
ZAGREB
098/925-3029 Postojeća zaduženja ne Draškovićeva 4a, tel. 49-22-930
DO 36 RATA DO 60 RATA DO 60 RATA Rijeka, 051/301-096, 098/957-9558 smetaju. Poslovnica Sesvete 01/2026-116

ISPLATA ODMAH U VAŠEM MJESTU Split, 021/360-047, 091/176-3678


Tel: 01/483-0587
NOVA PONUDA
Osijek 031/210-709 >POZAJMICE NA 1 MJESEC DO 5000 kn
099/199-2886, 091/539 93 25 Varaždin 042/200-956, 098/540-365 01/481-3422 >KREDITI ZA ČLANOVE UMIROVLJENIKE
bez jamaca
>KRATKOROČNI KREDITI
>NIŽE KAMATE - DUŽI ROK OTPLATE
>POVOLJNI UVJETI OROČENJA
ŠTEDNOKRED VAŠ FINANCIJSKI PARTNER

KREDITI PUTEM KREDITNIH KARTICA GOTOVINSKI IZNIMNO


BEZ MANIPULATIVNIH TROŠKOVA
KREDITI POVOLJAN KREDIT
SAMI BIRATE BROJ RATA!
ISPLATA ODMAH
REALIZACIJA 5 MINUTA - DOSTAVA CIJELA HRVATSKA ZABA
Jurišićeva 19/lokal 516
ROTONDA CENTAR
Realizacija odmah
KREDIT VRAĆATE PUTEM BANKE Tel: 01/4832-103 099/560 77 40
TEL: 099/825-2965 . 095/532-4496 . 091/9408-184
Mob: 091/93 28 222 091/581 69 09

KREDITI - NOVO! NAJNIŽE KAMATE!


BRZA REALIZACIJA NA PLAĆU ILI MIROVINU!

Poslovnice:
Zagreb Tkalčićeva 13 01/4811-742
Karlovac Tržnica, J. Broza 2 047/417 230
Sisak Tržnica, Sakcinskog 28 044/549 009
Koprivnica RK “Martinovka” 048/625 271

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009. Usluge 53

KREDITI! akcija,aba 0-30.000€ na


10g.,brza isplata čak i na ostatak pri-
manja,brze pozajmice,zatvaramo po-
stojeća zaduženja,HROK/CL ne
smeta,najniža kamata,hipotekarni,in-
vesticijski,stambeni.
T.098/548-481,Ana

KREDITI 0-100.000kn, mirovina-


isplata odmah, zaposleni-do 25.000€,
model-u 24h. T.091/799-8115,
098/180-2737, Damir

KREDITI 1.000-20.000kn, brzo i po-


voljno. T.095/5058-141

KREDITI 100.000kn bez gledanja


HROK-a, krediti na ostatak primanja, do
180.000kn. T.091/160-6604,
098/135-4968, gđa. Maja

KREDITI 1 AA abnormalna akcija goto-


vinskih bankovnih kredita. Nazovite s po-
vjerenjem. T.091/731-0379, gđa.Jasmina
KREDITI 200.000kn, bez depozita, bez
jamaca! Obustava i do cijele plaće ili mi-
rovine! Niske kamate, isplata isti dan.
T.091/760-8304

KREDITI A1 bankovni do 100.000kn,


preko 1/2 primanja, brze pozajmice
30.000kn, CL i HROK ne seta.
T.098/1718-666, 095/861-5010,
092/101-0347

KREDITI A1 do 30.000€,uz min.troš.


čak i na ostatak primanja CL,HROK ne
smeta,zatvaramo post.zaduženja.Čak i
s manje zap.,te umirovljenike.
T.098/548-481

KREDITI aba, abeceda ponuda za umi-


rovljrnike do 70.000kn u jednom danu,
CL ne smeta. T.091/7294-642,
098/9923-931

KREDITI ABA! O-30.000€,na 10g.,uz


min.troš,isplata odmah čak i na osta-
tak primanja,brze pozajmice,zat.starih
nep.kredita. T.095/5500-840,
091/781-2949

KREDITI ABA abeceda kredita raznih


modela 1-75.000kn, isplata isti dan,
gotovinski do 200.000kn, CL i HROK ne
smeta.T.098/992-3931,091/729-4642

KREDITI ABA adekvatni bankovni krediti!


Novo! Isplata u 24 sata, zatvaramo posto-

KREDITI jeća zaduženja, posebne pogodnosti za


umirovljenike. T.091/147-7147,
098/928-7783

NAJPOVOLJNIJE KREDITI aba akcija od 0-100.000kn.


Umirovljenici-isplata u 24h. Za zapo-
5.000 kn - 221 kn/mj slene do 25.000€. Razni modeli. Kri-
stina 098/9717-373, 091/1970-392
10.000 kn - 443 kn/mj
15.000 kn - 665 kn/mj KREDITI aba bankovni za umirovljenike do
5g.-20.000kn ili do 7.g-60.000kn, brza
20.000 kn - 887 kn/mj isplata, stara zaduženja i ostalo ne sme-
taju. T.092/222-7145, Zdenko
25.000 kn - 1.109 kn/mj
KREDITI abeceda adekvatnih akcijskih
30.000 kn - 1.330 kn/mj
ZABA 36
rata 35.000 kn - 1.552 kn/mj
bankovnih kredita za umitrovljenike do
70.000kn, isplata isti dan,zaposleni do
50.000kn,CL i HROK ne smeta.
40.000 kn - 1.774 kn/mj T.099/681-4889
KREDITI abeceda akcije adekvatnih ban-
5.000 kn, rata = 215 kn/mj kovnih kredita do 25.000€ za zaposlene,
umirovljenici do 100.000kn,CL i HROK ne
36
rata
10.000 kn, rata = 430 kn/mj smeta,nazovite sa povjerenjem.
20.000 kn, rata = 860 kn/mj T.099/681-4889
KREDITI ABK 10.000-185.000kn, goto-
098 1322 999 • 091 5234 859 vinski bankovni, crna lista i HROK ne
smetaju, moguća isplata u 24 sata.
svaki dan 8-21 h T.091/147-7147, 098/928-7783

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
54 Usluge Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.

KREDITI adekvatna abeceda kredita do KREDITI akcija, brzo, jednostavno, efi- KREDITI bankovni pozajmice, brza KREDITI na sniženju! Bez jamaca do 30 KREDITI za nekretnine, poljoprivredu,
80.000kn u istom danu. CL ne smeta. kasno. Nenamjenski, hipotekarni, stam- isplata. T.091/761-6788 000€. Ino-hipotekarni. Manje kamate i plovila, vozila, strojeve i turizam, bez ja-
Gotovinski do 25.000€. T.091/729-4642, beni. Suradnja sa svim bankama u Hr- rate. Brzo i diskretno. T.091/675-1315 maca do 40g. Activa Grupa d.o.o.
098/992-3931 vatskoj. T.091/760-8304, 098/956-0603 KREDITI bankovni, 5.000€ na ostatak T.01/6636-672
KREDITI akcija!Najpovoljnije na tržištu, slobodnog dijela plaće, na 5g., potreban KREDITI nenamjenski i hipotekarni, po- KREDITI za umirovljenike isplata moguća
KREDITI adekvatna abecedna ponuda
kamata 7,99% već od 36mj., rada,vrijedi ostatak 2300kn, rata 750kn, zatvaranje voljni do 200.000kn,bez jamaca i depo- isti dan, zatvaranje postojećih
kredita do 70.000kn u 1 danu, gotovinski
i za zaposlene u firmama do 10 zaposle- CL. T.091/511-0572 zita, HROK/crna lista ne smetaju, poseb- zaduženja.T.091/519-5680
do 200.000kn, CL ne smeta.
T.091/729-4642, 098//9923-931 nih.T.091/160-6604,098/1354-968, gđa na pogodnost za umirovljenike.
KREDITI b a n k o v n i KREDIT zaposleni i umirovljenici ako
Maja T.099/576-0306, 091/892-2502
KREDITI adekvatna agencija 10-35.000kn 10.000-180.0000kn,za sve zaposlene i trebate povoljan bankovni kredit do
na 4g. bez gledanja CL i HROK-a, umi- KREDITI Akcija 100.000kn bez gleda- umirovljenike,rok otplate do 10 god.,CL KREDITI NOVČANE POZAJMICE brzo,po- 180.000kn, javite se. T.091/763-7001,
rovljenici do 50.000kn, isplata isti dan. nja HROK-a te krediti na ostatak pri- i HROK ne smetaju,zatvaramo postoje- voljno,diskretno,ekstra uvjeti, realizacija Veljko
T.095/907-9960, Dejan manja, te krediti do 180.000kn. ća zaduženja. T.091/900-0217, Joža odmah,mogući duži rokovi.
T.091/160-6604, 098/135-4968, gđa. T.00381643833833 POZAJMICE uz zalog zlata, čekova, kar-
KREDITI adekvatna akcija do 180.000kn KREDITI bankovni 5000€ na ostatak tica, pokretnina, nekretnina, na plaću,
Maja KREDITI -novo, novo krediti za umi-
gotovinskih bankovnih,hipotekarnih do slobodnog dijela plaće na 5g., potre- mirovinu. T.099/315-9503
200.000€,novim kreditom zatvaramo sva rovljenike do 10.000€ isplata u 24h.
KREDITI akcija brzih bankvnih kredita ban ostatak 2300kn, rata 750kn, brza
zaduženja. T.091/731-03-79,gđa Ured. T.01/3633-699, 091/159-9871 Zajmovi
Jasmina
KREDITI adekvatna gotovinska ponuda
na otatak primanja,(za kreditno nespo-
sobne)najbrža isplata u gradu,centralni
realizacija. T.099/215-2100
KREDITI novo, sve vrste gotovinskih,
56 potražnja
ured.T.099/678-1336, 091/881-8548 KREDITI bankovni do 200.000kn,za sve
kredita od 1-70.000kn, isplata odmah, hipotekarnih, Krapinsko zagorska
zaposlene i umirovljenike,uz povoljnu POZAJMNICU hitno tražim, 15.000 kn,
gotovinski do 250.000kn na 12g., CL i županija. Umirovljenici posebni pro-
kamatnu stopu,CL/HROK ne smetaju, ovjera kod javnog bilježnika. Samo
KREDITI akcija bankovni krediti do grami. T.099/590-9798
HROK ne smeta. T.091/383-2734, brza realizacija i isplata isključivo u ozbiljne ponude. T.095/900-8777
5000€ za male obrte i d.o.o. uvjet
gđa.Ivanka banci.T.091/561-4123 POZAJMNICU tražim,uz normalne uvijete,
3mj.,stalno zaposlenje i crna lista ne
KREDITI od 10.000-180.000kn,za sve garancija novi kiosk za novine,vrijedan
KREDITI adekvatni, bankovni za zaposle- prolazi.T.098/917-3669,091/900-021, KREDITI bankovni i ŠKZ, brzo i efikasno zaposlene i umirovljenike,rok otplate do 100.000kn ili zadužnica na firmu i privat,
ne i umirvljenike u suradnji sa svim ban- Joža rješavamo, provjerite radnim danom od 10.g,CL i HROK ne smetaju, postojeća barem 30-50.000kn,max god.dana.
kama. Brza isplata, zatvarmo postojeća 16-20h i vikendom cijeli dan. zaduženja nisu prepreka.
zaduženja. T.098/1986-198, Zdenko KREDITI a k c i j a - b r z e p o z a j m i c e d o T.091/550-6092
T.098/182-2122 T.099/561-4512,Natalija
10.000kn, hrok, crna lista i ostala zadu-
Alternativa
57
KREDITI adekvatni bankovni krediti do ženja ne smetaju, u roku 24h. KREDITI bankovni krediti do
100.000kn, CL i HROK ne smetaju, T.091/932-3581 250.000kn/10g., brze pozajmnice KREDITI od 5.000-185.000kn, pogod-
umirovljenici do 350.000kn, isplata isti 10.000-50.000kn/5g., CL i HROK ne nosti za umirovljenike i d.d. tvrtke.
K R E D I T I akcija brzih pozajmica do
dan. T.095/907-9960, Dejan smeta, prednost državne firme i umi- T.095/896-8190, 098/518-138
50.000kn na 18/24/48/60 mjeseci, CL i 30-godišnjim iskustvom i prirodnim bo-
HROK ne smetaju, realizacija u 48 sati. rovljenici. T.098/515-982, Dario žjim darom i moćima uspješno gledam i
KREDITI-OROČITE SVOJ NOVAC-uz 20%
KREDITI akcija do 28.000€, na plaću, T.098/318-885, Sanja sigurno rješavam ljubavne,poslovne,
KREDITI bankovni legalni za sve umiro- kamate mjesečno.Mogućnost podizanja u
mirovinu. Zatvaramo sve vrste zaduže- zdravstvene i ostale probleme.
KREDITI akcija brzih pozajmica do voljenike i zaposlene nazovite s povjere- svakom trenutku.T.00381643833833
nja i C/L reprogram postojećih kredita. T.098/170-1056
30.000kn/3g., 50.000kn/5g., njem.T.098/182-2122, zvati 16-20h rad-
Više modela gotovinskih kredita. Umi- KREDITI povoljno uz zalog čekova po- A. AKO želite savjet za terapiju duše/tijela
70.000kn/7g., realizacija 24 sata. Pre- nim danom, vikendom cijeli dan
rovljenici isplata moguća isti dan sve slovnih banaka, odgodu plaćanja. a govorite istinu i želite čuti istinu javite
vrste hipotekarnih i stambenih kredita, ko 1/3 primanja. T.091/602-8710, Da- T.098/9483-150
KREDITI brze pozajmice do 70.000kn, se gospodinu Bingu.T.098/184-6456,
najniže godišnje kamate brzo, kvali- rio
za zaposlene i umirovljenike, baz ja- 091/493-0217
tetno, sa povjerenjem nazovite. Ured maca, CL i hrok ne smetaju, realizacija
KREDITI Akcija do 01.10. za umirovljeni- KREDITI- povoljni bankovni kredit,bez A-CERTIFIKAT vidovnjak rođenjem radi
01/3633-699, 098/250-465, u 24h. T.098/705-036
ke, 1-50.000kn, bez obzira na crnu listu, jamaca i depozita,zaposlenima i umi- na daljinu,vidi i mijenaj Vaš život,temeljito
098/980-2410, 091/159-9871
isplata isti dan, nazovite s povjerenjem. rovljenicima,do 200.000kn/15g.,rješe- otklanja negativnosti,specijaliziran za po-
T.091/147-7147, 098/928-7783 KREDITI brzi bankovni u 24 sata, na nje čak i za zaposlene na određeno/sa vratak/ljubav voljene osobe.Garancija.
KREDITI akcija, bankovni nenamjenski, mirovine do 100.000kn, za zaposlene kraćim radnim stažom.Nazovite s po- T.091/729-5321, 098/170-1056, bes-
namjenski i stambeni krediti, bez ja- KREDITI Akcija ekstra povoljna kamata do 25.00€. T.098/194-9079, platni savjeti
vjerenjem.T.091/572-2031
maca, brza realiizacija. 7,99% već od 3mj.,rada, vrijedi i za 095/900-3615 AKO imaš problema u životu, sve ti se vrti
T.099/675-8551, 091/892-4265 zaposlene u firmama do 10 zaposlenih. KREDITI POVOLJNI-nanamjenski i hipo- u krug, nazovi s povjerenjem, tarot i nu-
T.091/160-6604,098/135-4968,gđa. KREDITI do 180.000kn lakoća realiza- tekrani krediti do 250.000€,za sve zapo- merologija. T.098/955-8747
Maja cije u bankama, nazovite s povjerenjem. slene i umirovljenike,bez obzira na Hrok ili
KAKO PREDATI T.091/731-03-79,gđa Jasmina AKO imate problema gospođa pomaže
USLUGE

crnu listu,posebna pogodnost za umirov-


OGLAS KREDITI akcija na ostatak primanja, te KREDITI ekstra brze pozajmice do ljenike.T.092/223-6388
savjetima na karte, Srednjaci.
kredite do 100.000kn bez HROK-a. 30.000kn, realizacija 24 sata. T.095/518-5242
T.091/539-4358 T.095/550-1100, tina KREDITI povoljni nenamjenski i hipote- ASTROLOGINJA pište sve vrste horosko-
Oglase za objavu u karni krediti do 250.000€, posebna po- pa. T.0955185242, Srednjaci
Metropolinu malom KREDITI gotovinski hipotekarni investi- godnost za umirovljenike, bez jamaca i
KREDITI akcija u 24h. Brze pozajmice cijski pozajmice za 24 sata. depozita. T.095/529-1624, BACHOVE kapi-klimateričke tegobe, gr-
oglasniku građani mogu od 1.000-70.000kn od 18-60mj. čevi, nadimanje, nadutost, proljevi, loša
T.098/318-725 099/720-6934
SVE zA dOM

predati: T.091/9741-319, 098/324-545 probava, znojenje, loša cirkulacija, kožna


KREDITI gotovinski i hipotekarni, zatvara- KREDITI povoljni nenamjenski i hipote- oboljenja, psorijaza, šećer, tlak.
KREDITI akcijski bankovni do 25.000€ nje postojećih zaduženja, nazovite s po- krani do 250.000€,za sve zaposlene,umi- T.01/2406-776,091/537-6573
telefonskim pozivom rovljenike,bez obzira na HROK ili CL. po-
bez jamaca, brza realizacija, najniža vjerenjem.T.091/519-5680 BACHOVE kapi kod kroničnog umora, is-
na broj 060 600 800 kamata, mogućnost zatvaranja postoje- sebna pogodnost za umirovljenike.
(6,82 kn/min za fiksne telefone, KREDITI hipotekarni, gotovinski do 60% T.095/922-2054 crpljenost, bezvoljnost, crne misli, bez
ćih zaduženja. T.098/868-014 želje za životom, depresije, tjeskobe, ve-
a za mobilne telefone 8,21 kn/ zaduženja primanja. T.095/511-0682
min, PDV u cijeni) KREDITI - riješite financijske probleme like duševne boli, osamljenost.
KREDITI akcijski krediti do 25.000€ bez kreditom na ovjeru kod javnog biljež- T.01/2406-776,091/537-6573
AUTO MOTO

U radno vrijeme vaše će oglase obzira na HROK, crne liste i zaduženja. KREDITI inozemni, hipotekarni ban-
primiti telefonski operateri kovni krediti bez potvrde primanja. nika. Zaboravite muke s jamcima. BACHOVE kapi pomažu kod alergija, pre-
Moguća zaduženja do 1/2 plaće, reali- T.099/3159-503
Metropolina pozivnog centra, a u T.098/9173-669, Josip hlada, gljivičnih oboljenja, astme, bron-
zacija 3 dana. T.099/407-8763, od
neradno vrijeme oglase možete hitisa, glavobolje, noćnih mora, cirkulaci-
snimiti na govorni automat. 9-18h KREDITI rješavamo sve vaše financijske je, ljutnje, bjesa, osjećaja zapostavljenosti.
KREDITI inozemni hipotekarni, ban- probleme, bez obzira na zaduženost i cr- T.01/2406-776,091/537-6573
KREDITI ako trebate,brzi do 30.000€, kovni krediti bez potvrde primanja. nu listu, zvati od 16-20 sati,vikendom ci-
Jednim pozivom možete besplatno savjetovanje, nazovite. T.091/900-0217, Joža BACHOVE kapi pomažu kod djeca-noćno
jeli dan. T.098/182-2122
predati maksimalno 20 T.091/760-8304 mokrenje, tikovi, mucanje, neizgovaranje
oglasa do 20 riječi. KREDIT -isključivo bankovni krediti bez svih rječi,grizu nokte, nasilno ponašanje,
NEKRETNINE

KREDITI i pozajmice vrlo povoljno brzo


KREDITI bankovni od 500€ do rješavamo. T.095/904-4279 obzira na CL, HROK i postojeća zaduže- kod malih beba-kolici,grčevi, izbijanje
30.000€, pouzdano i brzo. nja, provjerite! T.091/733-2616 zubića. T.01/2406-776,091/537-6573
slanjem teksta T.099/2333-006, 091/977-4400, KREDITI legalni, bankovni do 100.000 kn BACHOVIM cvjetnim esencijama poma-
oglasa (SMS) na broj Katarina bez HROK-a i do 200.000 sa HROK-om. KREDITI svih banaka, do 30.000€ bez
žemo kod ovisnosti alkohol,droga, hrana,
67 068 T. 098/182-2122, zvati 16-20h radnim jamaca, realizacija 24h, br.1. smo u
(6,10 kn). PTSP,agresivnost,ljubomora,ljutnja,svo-
KREDITI bankovni 220.000kn/12g., do danom Hrvatskoj. T.091/950-1421,
jom čudesnom snagom transformiraju
5.000€ isplata odmah. Riješavamo rad 099/518-0370
Za svaki oglas poslan sms- KREDITI najnoviji austrijski hipotekarni negativne misli i osjećaje u pozitivne fine
na određeno i kratki radni staž. krediti bez ovjere i novčanih davanja prije vibracije.T.01/2406-776,091/537-6573
POSLOVI

om na vaš mobilni aparat


T.091/112-7308, 099/765-0922 realizacije. T.098/177-0360 KREDITI trebate kredit? nenamjenski,
dostavljamo povratnu BINGO 7 problema - zdravstveni,psihički,
poruku s potvrdom primitka stambeni, hipotekarni, ništa nije ne-
obiteljski,problemi iz djetinjstva,poslovni,
oglasa. Potvrda primitka KREDITI bankovni do 180.000kn bez KREDITI na Master card Zagrebačke moguće, ne trošite svoju energiju i no-
ljubavni,problemi sa spavanjem
oglasa sadrži i uputu za jamaca, niska kamata, brza realizacija. banke, najpovoljnije u gradu. vac, mi radimo za Vas.
-7-uspjeha! Ne čekajte 7 dana ako volite
predaju istaknutog oglasa. T.091/721-2589 T.099/315-9503 T.091/579-0911
sebe.T.098/184-6456, 091/493-0217

Kako predati mali oglas • tel. 060/600 800 (svakim danom 0-24 sata, cijena poziva: fiksni 6,82 kn/min, mob 8,21 kn/min - PDV u cijeni) • sms 67 068 (6,10 kn) • www.metropola.com.hr
Mali oglasnik
četvrtak, 10. rujna 2009.