You are on page 1of 309

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

உன் நிைனவில் நான் வாழ்ேவன்
- நித்யா காத்திக்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
அத்தியாயம்

1
தாயாய்
தந்ைதயாய்
குருவாய்
எனக்காக
பல
அவதாரம் எடுத்த
தந்ைதேய
இேதா உன்
ெசல்ல மகளின்
அன்பு பrசு
ேவைல

“அப்பா, ஆஃப லட்ட வந்து விட்டது” என்று கத்தி ெகாண்ேட ஓடி வந்தாள் மது.
மதுமதி ெபயருக்கு ஏத்த மாதிr ெராம்ப அழகாய், அறிவாய் ஐந்தைர அடி உயரத்தில் மாநிறத்தில் இருபாள்.
இைடைய தாண்டிய கருங்கூந்தல் அவள் அழகுக்கு ேமலும் அழைக ேசத்தது. ெமாத்ததில் யாைரயும்
மறுபடியும் திரும்பி பாக்க ைவக்கும் அறுந்த வாலு.
“ஏய்ய் பாத்து வாடா, என் ெசல்ல குட்டி, ெராம்ப சந்ேதாஷம்டா என்ேனாட ந:ண்ட நாள் ஆைசைய
நிைறேவற்றி ைவத்து விட்டாய்” என்று ஓடி வந்த மகைள தன் ேதாேளாடு ேசத்து அைணத்தா சம்பத்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
மதுேவாட அப்பா (மதுவுக்கு ஓரு சாப்ஃடுேவ கம்ேபனியில் ேவைல கிைடத்து இருக்குங்க அதுக்கு தான்
இந்த ஆபாட்டம்).
மதுவும், சம்பத்தும் ேதன : பக்கத்தில் ஒரு கிராமத்தில் வசித்து வந்தன. மதுேவாட அம்மா அவள்
பிறந்தவுடேன ஜன்னி காய்சல் வந்து இறந்து விட்டா. ெசாந்தமாக வடும்,
:
நிலங்கலும் இருந்ததால்
சம்பத்துக்கு தன் மகைள வளப்பது ெபrய விஷயமாக ெதrய வில்ைல. மைனவி இறந்தவுடன்
குைழந்ைதகாக மறுமணம் ெசய்து ெகாள்ளாமல் மதுவுக்கு எல்லாமுமாய் வாழ்ந்து ெகாண்டு இருக்கிறா
சம்பத்.
நடுத்தர குடும்பமாக இருந்தாலும் தன் மகைள ஓரு ராணி ேபால வளத்து இருந்தா. அேத ேபால மதுவும்
அவருைடய கஷ்டத்ைத புrந்து ெகாண்டு நன்றாக படித்து இன்று அவள் குடும்பதிேலேய முதல் ஆளாக
ேவைலக்கு ெசன்ைன ெசல்கிறாள், அப்பா என்றால் அவளுக்கு உயி, அப்பாவிற்காக அவள் எைதயும்
ெசய்வாள். (ஹும்ம் இது மட்டும் நம்ம ஹிேராவிற்கு ெதrந்தால் அவ்வளவு தான் மதுைவ ஓரு வழி
பண்ணி விடுவான்) அப்பாவும், மகளும் அவகளுக்கு என ஓரு உலகத்ைத அைமத்து அதில் வாழ்ந்து
வந்தாகள்.
“அப்பா வர திங்கள் அன்று ெசன்ைனயில் ேசர ேவண்டும் திங்ஸ் எல்லாம் எடுத்து ைவக்கணும் ெகாஞ்சம்
ேஹல்ப் பண்ணுங்கபா” என்று ெசால்லி ெகாண்ேட தன்னுைடைய ரூமுக்கு ெசன்றாள்.
“மதும்மா ேபாய் கடவுளுக்கு நன்றி ெசால்லிட்டு வாடா அவ தான் நமக்கு எப்பவும் துைண இருக்கிறா”
என மதுேவாட தைலைய தடவி ெகாடுத்தா.
“அப்பா ெராம்ப ேதங்ஸ், ந:ங்க தான் என்ேனாட கடவுள் அதான் உங்க கிட்ட ெசால்லிட்ேடேன” என்று
அவைர பாத்து கண்ணடித்தாள்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ந: அடங்கேவ மாட்ட மதுமா, ஆனா எனக்கு ஓேர ஒரு கவைல தான்டா ந: எப்படி ெசன்ைனயில் தனியாய்
சமாளிக்க ேபாற ஹாஸ்டல் சாப்பாடு எல்லாம் உனக்கு ஓத்துக்குமா” என்று ெசால்லி ெகாண்ேட மதுவுக்கு
உதவி ெசய்தா சம்பத்.
டிரஸ் அடுக்கி ெகாண்டு இருந்தவள் சட்ெடன்று திரும்பி தன் தந்ைதயின் கரங்கைள பிடித்து “ந:ங்க
எதுக்கும் கவைல படாதிங்க நான் உங்க ெசல்ல ெபாண்ணுபா எல்லாைதயும் சமாளிச்சிடுேவன். உங்க
ஆசிவாதம் எப்பவும் எனக்கு துைணயாய் இருக்கும்” என்று கண் கலங்க கூறினாள்.
“ஹும்ம் சrதான் என் ெபாண்ணு ெராம்ப ெபrய ஆளாயிட்டா” என சுழ்நிைலைய மாற்ற முயன்றா
சம்பத்.
மதுவுக்கும் அது நன்றாகேவ புrந்தது என் அப்பாைவ இப்படி எப்பவும் சந்ேதாஷமா வச்சிக்க ந: தான்
கடவுேள அருள் புrயணும் என்று மானசிகமாய் ேவண்டி ெகாண்டு இருந்தாள்.
அவள் கிளம்ப ேவண்டிய நாள் வந்ததும், ஊrல் இருக்குற எல்லாகிட்ேடயும் அப்பறம் தன் வட்டு
:
ெசடி,
ெகாடி என அைனவrடமும் விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு தன் அப்பாவுடன் ெசன்ைனக்கு பஸ் ஏறினாள் மது.
இனிேம அப்பாைவ விட்டு எப்படி தனியாய் இருப்ேபன் என்று தன் ேதாலில் சாய்ந்து அழுது ெகாண்டுருந்த
தன் ெசல்ல மகைள பாத்த சம்பத்துக்கும் கஷ்டமாதான் இருந்தது ஆனால் அைத இப்ேபாழுது ெவளி
காட்டினால் மது ேவைலக்கு ேபாக மாட்டாள் என அைமதியாய் ஆனால் அழுத்தமாய் தன் மனதில்
இருப்பைத ெசால்ல துவங்கினா.
“மது நம்ப குடும்பத்திேலேய ந: தான் நிைறய படித்து இருக்க. அதனால் உன்ைன வட்டிேலேய
:
ைவத்து
இருந்து திருமணம் ெசய்து தருவதில் எனக்கு விருப்பம் இல்லடா. அப்பாவுக்கு ந: ெபrய ஆளாய்
வரணும்னு தான் ெராம்ப ஆைச. என்ேனாட சுயநலத்திற்காக உன்ைன கஷ்ட படுத்துேறனு ந: நிைனச்சா,
இந்த அப்பாைவ மன்னிச்சிடுடா” என்று ெசால்லும் ேபாேத அவ குரல் உைடந்தது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
சட்ெடன்று மதுவின் ைக விரல்கள் தன் தந்ைதயின் உதடுகைள மூடின. “அப்பா ந:ங்க எது பண்ணினாலும்
அது என் நன்ைமக்கு தான் என்று எனக்கு ெதrயும் அதனால் பீல் பண்ணாதிங்கபா” என இரண்டு ேபரும்
மாறி மாறி தங்கைள ேதற்றி ெகாண்டாகள்.
மது ெவளி உலகத்ைத பற்றி ெதrந்து ெகாள்ள தான் சம்பத் அவைள ேவைலக்கு அனுப்ப முடிவு ெசய்தா.
மகளின் பிrவு கஷ்டமாக இருந்தாலும் அைத ெவளி படுத்தாமல் தன் ெசல்லத்துக்காக இந்த துன்பைத
சந்ேதாஷமாக ஏற்க ெதாடங்கினா.
ஆனால் ெசன்ைனயில் தான் தன் ெசல்ல மகளின் வாழ்க்ைகேய மாற ேபாவது ெதrந்தால் சம்பத் அவைள
ேவைலக்கு அனுப்பி இருக்கேவ மட்டா.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
அத்தியாயம் 2

பா&த்த ெநாடியிேலேய
என்ைன சாய்த்து
என் உயிrனில்
கலந்த ேதவைதேய
உனக்கான
என் பிறப்ைப
இன்று உண&ந்ேதன்

“அம்மா, டிப்ஃன் ெரடி ஆகிவிட்டதா..” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட ைடனிங் ேடபிலில் அமந்து தன்னுைடய
சட்ைடயின் ஸ்லிவ் பட்டன்கைள ேபாட்டு ெகாண்டுருந்தான் நம்ம ஹ:ேரா ெகௗதம். ஆறு அடி உயரம்,
உயரத்திற்கு ஏற்ற எைடயுடன், ஓரு அறிவு ஜிவி கைலயுடன் இருந்தான். (பாத்தாேல ெதrயுமுங்க இவன்
ஓரு சாப்ஃடுேவ கம்ேபனியில் ேவைல பாகிறானு).
“என்னடா இன்ைனக்கு ெராம்ப சிக்கரம் கிளம்பிட்ட” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவனுக்கு சாப்பாடு
பrமாrனா வாசுகி.
“அப்பா எங்கமா காைலயிலிருந்து நான் அவைர பாக்க வில்ைல”.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

இரண்டு ேபரும் எப்பவும் இப்படி தான் ஓருத்தவrன் கால இன்ேனாருத்தவ வாrக் ெகாண்ேட இருப்பாகள் ஆனால் மற்ற யாருக்கும் விட்டு ெகாடுக்க மாட்டாகள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அவ எப்பவும் ேபால அவ பிரண்ஸ்கிட்ட ெமாக்க ேபாட்டுட்டு இருப்பாரடா ேவற என்ன ேவைல அவருக்கு” என்று தன் கணவைர திட்டிக்ெகாண்டு இருந்தா வாசுகி மாெகட் ேபானவ இன்னும் வட்டுக்கு : வரவில்ைல என்ற ேகாபம் அவருக்கு. வாசுகி இந்த அழகான குடும்பத்தின் தைலவி. ெகௗதம் ேவைலக்கு ெசன்று இரண்டு வருடம் கழித்து அவைர வாலண்ைடய rைடயெமண்ட் வாங்க ெசால்லி வட்டில் : உட்கார ைவத்து விட்டான். “என்ன இன்ைனக்கு என் தைல உருலுது” என்று ேகட்டுக்ெகாண்ேட காய்கறி கூைடயுடன் வந்தா விஸ்வநாதன். வாசுகியின் ஓேர புதல்வன் ெகௗதம். விஸ்வநாதன் கவெமண்ட் டீச்சராக ேவைல பாத்துட்டு இருந்தா. இன்ைனக்கு கிைளயண்ட் வராங்கபா ெகாஞ்சம் சீக்கரம் ேபாய் அேரஞ்ெமன்ட்ஸ் பண்ணனும். இவகளின் ெசல்ல சண்ைடைய எப்ெபாழுதும் ேபால இன்ைறக்கும் ரசித்து பாத்து ெகாண்டு இருந்தான் ெகௗதம். விஸ்வநாதன். “ேடய் யாேரா இன்ைறக்கு சீக்கரம் ஆபிஸிக்கு ேபாகணும்னு ெசான்னாங்க யாருடா அது” என்று அவன் அருகில் அமந்தா விஸ்வநாதன் “அச்சேசா உங்க சண்ைடயில் அைத மறந்துட்ேடன். (விச்சுவுக்கு ெகாஞ்சம் ஹாடில் பிராபளம் ெராம்ப ஸ்ைரயின் பண்ணினா உயிருக்ேக ஆபத்தாயிடும் டாக்ட ெசால்லிடாங்க) அதனால இப்ப வசுேவாட வம்பு ெசய்து தன் ேநரத்ைத ேபாக்கி ெகாண்டு இருந்தா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேதங்ஸ்பா ஞாபகம் படித்தினதுக்கு” என்று ேவகமாக சாப்பிட்டு விட்டு அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினான்.

“ந:ங்க அடங்கேவ மாட்டிங்க” என்று அவருகில் அமந்து காைல உணைவ உண்ண துவங்கினா. “பிள்ைளக்கு கல்யாண வயசு வந்துடுச்சி ஆனா உங்க விைளயாட்டுக்கு மட்டும் ஓரு அளவு இல்லாம ேபாச்சி” என்று அவருக்கு உணவு பrமாறினா வசு வாத்ைதயில் இருந்த ேகாபம் அவ ெசயலில் இல்ைல என்பைத உணந்த விச்சு “சr ந:யும் சாப்பிட வா வசு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதம் KR சாப்ஃடுேவ ேசாலியுஷனில் டீம் lடராக இருக்கிறான்.. மகைன வழி அனுப்ப வாசலில் இருந்த வாசுகி... அவளுைடய தைல முடிைய ஓதுக்கி கண்ணைர : துைடத்து “மதும்மா ந: எப்பவும் எதுக்கும் அழ கூடாதுடா” என்று சமாதானம் ெசய்து அலுவலகத்ைத ஓரு பாைவயிட்டு விட்டு “நான் கிளம்புேரன்டா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. அவன் மனதில் ஏேதா ேதான்ற அங்ேகேய நின்றான் ெகௗதம்.. ஆபிஸில்.. அவள் திரும்பி இருந்ததால் அவன் கண்ணில் முதலில் பட்டது அவளுைடய ந:ண்ட கூந்தல்தான்.. ைபக் ஸ்ட்ண்டில் வண்டிைய பாக் ெசய்து விட்டு ெவளிேய வந்தவன் ேகட் அருகில் நின்று ஓரு முதியவrன் ைககைள பிடித்து அழுதுக் ெகாண்டு இருந்த ெபண்ைண பாத்தான்.. “ஏய்ய். முதியவrன் ெசய்ைககைள பாத்தால் அவ எப்படியும் அவளுைடய தந்ைதயாக தான் இருப்பா என மிக சrயாக யுகித்தான்.. அவ. ஆபிஸுக்கு சீக்கரம் வந்த காரணத்ைத மறந்து விட்டு அவைளேய பாத்துக் ெகாண்ேட இருந்தான்.சு” கண்ணடித்துக் ெகாண்ேட ேகட்ட விச்சுைவ பாத்த வாசுகி.... தன் கணவனின் கிண்டைல ேகட்டு தைலயில் அடித்துக்ெகாண்ேட. அவன் தான் கிளம்பி விட்டாேன இன்னும் என்ன அங்ேகேய பாத்துட்டு இருக்க ெகாஞ்சம் என்ைனயும் கவனி வசு” என்று தன் மைனவிைய அன்ெபாழுக பாத்தா விஸ்வநாதன்.

நான் சமத்தா இருப்ேபன். சாந்தமான முகத்திற்கும். “சrப்பா ந:ங்க எதுக்கும் கவைல படாதிங்க.அவனுைடய அந்த அைமதியான ேபச்சிற்க்கும். பிைற ேபான்ற ெநற்றி. அதுவும் ெபண்கள் என்றால் ஓரு ஓதுக்கத்துடன் இருப்பான். ஆனால் ேவைல சம்பந்தமாக இருந்தால் எந்த பாகுபாடும் இல்லாமல் எல்லாருக்கும் உதவி ெசய்வான். ஆனால் இைத எதுவும் அறியாமல் மது ெகௗதைம கடந்து ெசன்று லிப்ஃட்க்கு காத்திருந்தாள். நான் ெடய்லி ேபான் பண்ேறன்” என்று அவைர வழி அனுப்பி விட்டு திரும்பியவைள பாத்து ெகௗதம் அப்படிேய பிரம்மித்து விட்டான். ெகௗதமின் கண்கள் மதுவேய பின் ெதாடந்தன. ெகௗதேமாட ஓேர குேளாஸ் பிரண்ட். ஓரு ெபாண்ைண பாத்தவுடன் தான் இப்படி எல்லாம் மாறுேவாம் என ெகௗதம் கனவிலும் நிைனத்து பாத்தில்ைல. ெகௗதம் ஏன் அந்த ெபாண்ைண இப்படி பாத்துட்டு இருக்கிறான். ஐந்ைதைர அடி உயரத்தில் அமுல் ேபபி மாதிr இருந்த அவைள பாத்ததும் அவனுக்கு மிகவும் பிடித்து இருந்தது. அவன் ெகாடுக்குற ேசாலியுஷன் எப்பவும் சrயாய் இருக்கும். மாத்திைர எல்லாம் ேநரத்துக்கு சாப்பிடுங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்றவ தன் மகள் இவ்வளவு ெபrய கம்ெபனியில் ேவைல ெசய்ய ேபாகிறாள் என்று அவருக்கு ஓேர மகிழ்ச்சியாய் இருந்தது. அவன் உடம்பில் ஏேதா ஓரு ரசாயன மாற்றம் ஏற்பட்டது. ஆறு அடி உயரத்திற்கும். ெகௗதைம ேபால ேவேறாரு புராஜட்டிக்கு டீம் lட. ெபாதுவாக ெகௗதம் எல்லாrடமும் ெராம்ப ேபச மாட்டான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெசப்பு உதடு. திட்சண்யமான பாைவக்கும் அவனுக்கு பல ரசிைககள் அந்த அலுவலகத்தில் இருந்தன. என்னடா நடக்குது இங்க என்று நம்ப முடியாமல் தன் ைககைள கிள்ளி பாத்து ெகாண்ேட ெகௗதமருகில் ெசன்றான் நவின். இவள் என்னவள் என்று அவன் உள்மனம் கூறிற்று. குண்டு கண்கள். உங்க உடம்ைப பாத்துேகாங்க. நவினும்.

நான்கு. இயல்புேலேய இருந்த குறும்புத்தனம் தைல துக்க யாருடா இந்த ஹ:ேரா தன் குண்டு கண்கைள உருட்டி ெகௗதைம பாத்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஏேதா ேயாசைனயில் இருந்த ெகௗதம் மது தன் அருகில் நிற்பைத கவனிக்க வில்ைல. ைபைல எடுத்த ெகௗதம் அவளிடம் ெகாடுக்க நிமிர. மனேமா மது. தந்ைதயின் நிைனவுகளிருந்து மீ ண்டவள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதமின் ேதால்கைள ஓரு கரம் தட்டியதும் சட்ெடன்று சுய நிைனவிற்கு வந்தவன் தன் அருகில் நின்ற நவிைன பாத்தான். சுய நிைனைவ ெபற்ற இருவரும் ஓேர சைமயத்தில் கிேழ குனிய முட்டிக் ெகாண்டாகள். ெகௗதைமயும் ேநாட்டம் விட ஆரம்பித்தான். இவ ஏேதா ெபrய ஆள் ேபால வந்தவுடேன உன் ேவைலைய காட்டாேத ெகாஞ்சம் அடக்கி வாசி என்றது. “ஏய் இங்க நின்று என்னடா ெகௗதம் பண்ணிட்டு இருக்க வா உள்ேள ேபாகலாம் மீ ட்டிங்கு ேநரம் ஆகுது பாரு” என்று எதுவும் ெதrயாதது ேபால் லிப்ஃைட ேநாக்கி அைழத்து ெசன்றான். லிப்ஃட் வந்தவுடன் எல்லாரும் உள்ேள ெசன்றாகள். அட இது நம்ம ேபபி (அதாங்க நம்ம மது) மாதிr ெதrயுது என்று நிைனத்து “எக்ஸ்குயுஸ் மீ மிஸ்” என்றவுடன் தன் தைலைய ெமதுவாக நிமித்தினாள் மதுமதி. ஐந்து மற்றும் ஆறாவது தளத்தில் இவகளின் KR சாப்ஃடுேவ ேசாலியுஷன் அைமந்து உள்ளது. கிைளயண்ட் மீ ட்டிங்காக ெகௗதம் ெகாண்டு வந்திருந்தான். தவறு ெசய்த குழந்ைத ேபால கீ ேழ குனிந்து இருந்த மதுவின் தைல மட்டும் தான் ெதrந்தது. அப்ெபாழுது தான் அவன் ைகயிலிருந்த ேகாட்ைட பாத்தாள். உடேன மதுவின் கண்கள் பயத்ைத காட்டின. அப்பாைவ பற்றி ேயாசித்துக் ெகாண்ேட இருந்த மது தன் ைகயில் இருந்த ைபைல நழுவ விட்டாள் அது மிக சrயாக ெகௗதமின் காலில் விழுந்தது. ஆனால் நவின் ேவறு ஓருவrடம் ெமாக்ைக ேபாட்டுக் ெகாண்ேட மதுைவயும்.

இவகள் இைடேய நடந்த வாக்குவாதைத மிகவும் சுவாரஸ்யமாக பாத்துக் ெகாண்டிருந்த நவின். rடா வந்து உங்கைள சந்திப்பாகள்” என்று ெசால்லி தன்னுைடய ேவைலைய கவனிக்க ஆரம்பித்தாள்.ஆக்கு ேபான் ெசய்து தகவல்கைள ெசால்லி விட்டு. “ேஹால்டு இட் ெகபுலி” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட ஓரு சின்ன சிrப்புடன் ைபைல மதுவிடம் ெகாடுத்தான். ேடய் ெகௗதம். மது . அங்ேக இருந்த சீட்டில் அமந்து ேவடிக்ைக பாக்க துவங்கினாள் மது. “ந:ங்கள் சற்று ேநரம் காத்திருங்கள். எச். நவினும். இரு இரு எல்லாத்ைதயும் கண்டுப்பிடிச்சிட்டு அப்பறம் வச்சிக்குேறன் உன்ைன என ஓரு நமட்டு சிrப்புடன் தன் நண்பைனப் பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். மதுைவ பாத்து.ஆைய பாக்க ேவண்டுெமன்று கூறினாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அதற்குள் தாங்கள் ெசல்ல ேவண்டிய தளம் வந்தவுடன் இறங்கி ெகாண்டன ெகௗதமும். நியூ ஜாய்னி ஆதலால் ஆறாவது தளத்துக்கு வர ேவண்டுெமன்று ைமயிலில் ேபாட்டு இருந்தாகள். அங்ேக இறங்கிய மது rஸசப்ஷனில் இருந்தவrம் தன்ைனப் பற்றிய தகவல்கைள கூறி. “எஸ் சா” என்றாள் பயத்துடன். “ஹ: திஸ் யுவ ைபல்” என்று ஓற்ைற புருவத்ைத உயத்தி ேகட்டான். எச். rஸசப்ஷனில் இருந்த ெபண். தான் ெசல்ல ேவண்டிய தளம் வந்தவுடன். இந்த ெபாண்ைண பாத்தா மட்டும் ஓரு மாக்கமா இருக்க. ந: இங்க ஏேதா தனியா ஓரு டிராக் ஓட்டிட்டு இருக்குற மாதிr இருக்கு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவளுைடய முகமாறுதைல பாத்துக்ெகாண்ேட ெகௗதம்.

“சr” என்று தான் முன்ேப அமதிருந்த சீட்டில் அமந்து ேபப்பைர பாக்க துவங்கினாள் மது. பின்பு தன் உைடைய பாத்து அவள் பயந்ததும் தான் அவன் நிைனவில் இருந்தது சிrத்துக்ெகாண்ேட ைபைல எடுத்தான். ந:ங்க இங்க ைவயிட் பண்ணுங்க நான் மேனஜைர பாத்து விட்டு வருகிேறன்” என்று அவளுைடய சான்றிதழல்கைள வாங்கி ெகாண்டு ெசன்றாள் rடா. rடாைவ பாத்து. கிைளயண்ட் மீ ட்டிங் முடிந்து தன் அைறக்கு வந்த ெகௗதம் மனதில் மதுேவ நிைறந்து இருந்தாள். “ேவல்கம் டூ அவ பாமிலி” என்றாள். மதுைவ பாத்து எந்த ேமக்கப்பும் ேபாடாம இந்த ெபாண்ணு சம ஸ்மாட் என்று rடாவும் நிைனத்துக் ெகாண்டாகள். ஓரு மணி ேநரமாகியும் rடா வராததால் மதுக்கு ேபாரடிக்கேவ எழுந்து அங்ேக இருந்த கண்ணாடி கதவின் வழிேய ெவளிேய ேவடிக்ைக பாக்க ஆரம்பித்தாள். “ஆ யு மதுமதி” என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட மதுவின் அருகில் வந்தா ஓரு ெபண். முதலில் தன் முகத்ைத பாத்து கிண்டல் பண்ணியதும். எவ்வளவு அழகாய் இருக்கிறா என்று மதுவும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ேயஸ் மம்” என்றாள் மது. “ேஹய் கால் மீ rடா” என்று ைக ெகாடுத்து.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பத்து நிமிடம் கழித்து மதுைவ பாத்து. “மது.

“ஹ:ம் அவங்க வந்து ஓரு மணி ேநரமாகிறது. எல்லாம் முடிந்து விட்டது. “ேயஸ் ஐ ஸா தட். “ேயஸ் ெகௗதம். மது தனக்காக வயிட் பண்றைத UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஐ வில் ேடக் ெக” என்றான் ெகௗதம். அவங்க வந்து விட்டாகளா”. “யா ஸுயு. நான் அவங்கைள இங்ேக அனுப்பட்டுமா” என்றாள் rடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எக்ஸ்கியுஸ் மீ ெகௗதம்” என்று rடா ெகௗதமின் அைறக்கு வந்தாள். “சr” என்று rடா. நான் மீ ட்டிங் ேபாயிட்ேடன் ஜாய்னிங் பாமாலிட்டி மற்றும் ெவrபீேகஷன் எல்லாம் முடிந்து விட்டாதா?” என நிஜமான வருத்ததுடன் ேகட்டான் ெகௗதம். ெகௗதமிற்கு ெதrயவில்ைல. ஏெனன்றால் தன் டீமிகும் சில ந:யூ ஜாய்ன :ஸ் வர ேபாவதாக நவின் ேநற்று ெகௗதமிடம் கூறி இருந்தான். ெகௗதமின் சிrத்த முகம் சீrயஸாக மாறியது “ேயஸ் rடா.” “ஓ ஸாr rடா. டிெரயின்ங் ஹாலில் வயிட் பண்ண ெசால்லுங்க. மதுைவ பாக்க ெசன்றாள். இவ்வளவு ேநரம் சிrச்சிட்டு தாேன இருந்த ஆனா என்ைன பாத்ததும் சீrயஸாக லூக்கு விடுற ஹும் ந: எப்ேபா தான் திருந்த ேபாற ெகௗதம் என மனதுகுள் திட்டிய படிேய “ஓரு நியூ ஜாய்னி வந்து இருக்கிறாகள் ெகௗதம் உங்க டீம்மில் ேசக்க ெசால்லி பிரதாப் ெசான்னா ேஹாப் யு rசிவ்டு தட் ைமயில்” என்றாள். ேஹாவ் ெகன் ஐ ேஹல்ப் யு” என்றான். மது தான் அந்த ந:யூ ஜாய்ன : என்று.

மதுவிடம் வந்து.. என்னடா இது ஆரம்பேம இவ்வளவு கண்ண கட்டுது என்று மனதில் நிைனத்துக் ெகாண்ேட தான் ெசல்ல ேவண்டிய தளத்திற்கு ெசன்றாள். அப்ெபாழுது “எக்ஸ்கியுஸ் மீ ைகய்ஸ் என நவின் அங்ேக வந்தான். அங்ேக டிெரயின்ங் ஹாலில். “ந:ங்க மூன்றாவது தளத்திற்கு ெசன்று அங்ேக இருக்கும் டிெரயின்ங் ஹாலில் வயிட் பண்ணுங்க. “ஹாய் பிரண்ட்ஸ். உங்க டீம் lட உங்கைள சந்திப்பா” என்றாள்.. அவகைள பாத்து நட்பாக சிrத்தாள். அவகளும் இவைள பாத்து சிrத்தன. இவங்க நம்ப ெகௗதேமாட ஆளு தாேன. ேமாசஸூம் “ஹாய்” என்று தங்கைள அறிமுகம் படுத்திக் ெகாண்டன. அவகள் ெவங்கட்டும். ேமலும் இரண்டு ேப அமதிருந்தாகள். உடேன ெவங்கட்டும். “ஐ யம் நவின்.. இதுனால மதுகிட்ட எவ்வளவு அடி வாங்க ேபாறானு மட்டும் பாருங்க) rடா. நான் மதுமதி” என்றாள். பின்பு மூவரும் தங்கள் அரட்ைட கச்ேசrைய ஆரம்பித்திருந்தாகள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மறந்து விட்டு கிைளயண்ட் மீ ட்டிங்கில் நடந்தைதப் பற்றி டீமுக்கு ைமயில் ெரடி பண்ணிக் ெகாண்டிருந்தான். ( ெகௗதம் இப்படி தாங்க ேவைலனு வந்து விட்டா மத்தைத மறந்து விடுவான். ஹும்ம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுடா என்று மனதில் நிைனத்து மூவைரயும் பாத்து ெபாதுவாக சிrத்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேமாசஸூம். மது. யுவ டீம் lட” என்று மதுைவ பாத்தவுடன் அட. மதுவும் சr என தைலைய ஆட்டி விட்டு.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “நான் இப்ப டிெரய்னிங் எதுவும் அேரஞ்ட் பண்ணலேயடா” என்று குழம்பிய மனநிைலயில் நவிைன ேகட்டான். இவன வச்சிகிட்டு ஓரு ெகாைல கூட பண்ண முடியாது என ெநாந்து ெகாண்ேட “ந:யூ ஜாய்ன : உனக்காக வயிட் பண்றாங்க ேபாய் அவங்கைள பாரு” என்ற நவின் ேகாபமாக தன் ேகபினுக்கு ெசன்றான். நவிைன பாத்து என்னாச்சி இவனுக்கு இந்த சின்ன விஷயத்துக்கு இவ்வளவு ேகாபம் படுறான் என்று ேயாசிச்சிக்கிட்ேட ைடப் ெசய்த ைமயிைல தன் டீமுக்கு அனுப்பி விட்டு ெராம்ப ெபாறுைமயாக டிெரய்னிங் ஹாலுக்கு ெசன்றான் ெகௗதம். ெவங்கட்டும். ஆனால் நவிேனா. நவின் அவகளுக்கு சில டாகுெமண்ட்ஸ்ைய ெகாடுத்து “படிங்க எதுனா டவுட் இருந்தா ேகளுங்க” என்று ெசால்லி விட்டு ெகௗதைம பாக்க கிளம்பினான். தன் ேபபி தனக்காக காத்திருப்பைத அறியாமல்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஓேர புராஜட்டுக்கு தான் தங்கள் மூவைரயும் எடுத்து இருப்பதாக நிைனத்தன. ைமயிலில் முழுகி இருந்த ெகௗதைம. ேமாசஸூம் மதுவிடம் விைட ெபற்றுக்ெகாண்டு நவினுடன் ெசன்றன. நவினின் குரல் கைலத்தது “ேடய் டிெரய்னிங் ரூம் ேபாக வில்ைலயா அங்க உன் டீம் ேமட் வயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்கடா ந: இங்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்க”. “ெவங்கட் அன்ட் ேமாசஸ் ந:ங்க என்ேனாட டீமில் வருவிங்க. மதுமதி உங்க lட உங்கைள விைரவில் சந்திப்பா ெகாஞ்சம் வயிட் பண்ணுங்க” என்று கூறிக்ெகாண்ேட மற்ற இருவைரயும் பாத்து “ந:ங்கள் என்னுடன் வாருங்கள்” என்றான்.

அந்த நிைலைமயில் மதுைவ பாத்த ெகௗதம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 3 தந்ைதைய மட்டும் சா&ந்த இருந்த என் உலகத்தில் எல்லாமுமாய் நுைழந்தாய் என்னவேன டிெரய்னிங் ஹாலில். ேவற யாரவது பாத்தால் என்ன ஆவது அவ்வளவு தான். சில நிமிடங்களிேலேய சுய நிைனைவ அைடந்தவன் “எக்ஸ்கியுஸ் மீ மிஸ்” என இழுத்தவாேற தன் ைகயிலிருந்த ேபப்பrல் ெபயைர பாத்து “மதுமதி” என்றான். மதுேவா எைதயும் காதில் வாங்காமல் தன் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மது ேபாடில் ெபாம்ைம வைரந்துக் ெகாண்ேட “காத்திருந்து காத்திருந்து காலங்கள் ேபாகுதடி பூத்திருந்து பூத்திருந்து பூ விழி ேநாகுதடி” என்று பாடி ெகாண்டுருந்தாள். ெகாஞ்சம் கூட ெபாறுப்ேப இல்லாமல் படம் வைரந்து ெகாண்டு இதுல பாட்டு ேவற என ேகாபமாக என்னெதன்று வைரயறுக்க முடியாத நிைலயில் அவைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

அவள் மூச்சு விட சிரமபடுவது அவனுக்கு நன்றாக ெதrந்தது. அவள் அழுவ ஆரம்பித்ததும் ெகௗதமுக்கு மிகவும் கஷ்டமாக இருந்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மது சராசr ெபண்கைள விட ெகாஞ்சம் உயரமானவள் தான் ஆனால் அவன் பக்கத்தில் மிக குள்ளமாக ெதrந்தாள் அய்ையேயா நல்லா மாட்டிக்கிட்ேடன். கண்களில் கண்ணருடன் : கீ ேழ குனிந்தாள். “எவஅவ” என்று ெசால்லிக்ெகாண்ேட திரும்பியவள் ேகாபமான முகத்துடன் நின்றிருந்த ெகௗதைம பாத்தாள். யாரும் வர மாட்டாகள் என நிைனத்து ெகாண்டு தான் அவள் பாட ஆரம்பித்திருந்தாள். இப்ப என்ன பண்றது என ெதrயாமல் பயத்தில் மதுவின் உடல் நடுங்க ஆரம்பித்தது. “இது ஆபிஸா இல்ல உன் வடா. என்னாச்சி முதலில் அழுவரைத நிறுத்துங்க” என்று ேமலும் ெநருங்கி நின்ற ெகௗதைம பாத்த மது ேதம்பி ேதம்பி அழ ஆரம்பித்தாள். : பாட்ெடல்லாம் பலமா இருக்கு “ என உருமியவாேற அவளருகில் வந்தான் ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பாட்டில் லயித்திருந்தாள். ெகௗதைம பாத்த மது சட்ெடன்று பாட்ைட நிறுத்தி விட்டு பயத்துடன் அவைன ஏறிட்டாள். மீ ண்டும் ெகாஞ்சம் சத்தமாக மறுபடியும் “மதுமதி” என்றான். பயத்துடன் நின்ற மதுைவ பாத்து ேபபி ந: தான் மதுமதியா என்று மனதில் மகிழ்ச்சிேயாடு ஆனால் ெவளிேய ேகாபமாக. தன்ைமயாக “மதுமதி. அதனால் தன் ேகாபத்ைத மைறத்து.

ஓவ்ெவாரு வினாடியும் மாறிய அவளின் முக பாவணங்கைள ரசித்து ெகாண்ேட. ேஹாவ் சுவிட் யூ ஆனு மனதில் ெகாஞ்சியவாேர அவைள பாத்தான். ேபபி உன் முகத்ைத ைவத்து ந: மனதில் நிைனப்பைத ஈஸியாக ெசால்லிடலாம்டா. நான் எப்படி அவ ேதாலில் சாய்ந்ேதன். சிறிது ேநரம் கழித்து சமாதனம் ஆன மது தன் நிைலைய உணந்து அவைன விட்டு சட்ெடன்று விலகி தான் ெசய்த தவறின் அளைவ கண்டு ெநாந்தாள். இவன் என்னடா எல்லா விஷயத்திலும் தன் தந்ைதைய நிைனவு படுத்துகிறாேன என்று நிைனத்துக் ெகாண்ேட UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பின்பு சிrத்துக்ெகாண்ேட “ஹாய் மதுமதி அயம் ெகௗதம். கட்டாயம் என்ைன பற்றி தவறாக நிைனத்திருப்பா என ைககைள பிைசந்து ெகாண்ேட ெமதுவாக கண்களில் கண்ணருடன் : நிமிந்து ெகௗதைம பாத்தாள். என்னடா இது திட்டுவாருனு பாத்தா சிrக்கிறா என்ெறண்ணி தன்னுைடய ைககைள ந:ட்டி “ஸாr சா” என்ற மதுவின் ைககைள பற்றியவாறு “ஹாய் ெசான்னா ஸாr ெசால்லற ெபாண்ைண இப்ேபா தான் முதல் முதலாய் பாக்கிேறன்” என தன் அழகிய பல்வrைச ெதrய சிrத்தான். அவன் ெசய்ைககள் தன் தந்ைதைய நிைனவு படுத்த மது ேமலும் அவைன ஓன்றினாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya சட்ெடன்று அவைள தன் ேதாேளாடு ேசத்தைணத்து அவள் தைலைய வருடி ெகாடுத்தான். யூவ டீம் lட” என்று தன் ைககைள ந:ட்டினான். “குட்டிமா அழாதிங்கடா ஓன்றும் இல்ைல பயப்படாதிங்க” என்று மற்ெறாறு ைக அவள் முதுைக தடவின. தான் அழுவைத நிறுத்துவதற்க்கு தான் ெகௗதம் இப்படி ெசால்கிறா என்பைத உணந்த மது.

ஏெனன்றால் ெபாதுவாக நியூ ஜாய்ன :யாக அதுவும் பிரஷராக வருபவகள் பயந்துக் ெகாண்ேட ேபசுவாகள் இவள் என்னடா என்றாள் ஜாலியாக ஹாய் பிரண்ட்ஸ் என ெசால்கிறாள் என்று மனதில் நிைனத்து ெவளிேய சிrத்தாகள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மறுபடியும் “ஸாr பா எவrதிங்க்” என்று சிrத்த மதுைவ பாத்து “விட்டா ஸாr ெசால்லிட்ேட இருப்ப வா ப்ேளசுக்கு ேபாகலாம்” என்று தன் டீம் ேமட்ஸ் இருக்கும் இடத்திற்கு அைழத்து ெசன்றான். ெகௗதம் அருகில் துறுதுறுெவன சிrத்துக் ெகாண்ேட நின்ற மதுைவ பாத்து “ஹாய்” என்றன. ஆனால் ெகௗதமிற்கு ெபrதாக எதுவும் ேதான்ற வில்ைல. கைடசியாக அவகைள ேகளுங்கள்” என்றான். ெகௗதம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . டீமில் இருந்த ஐவரும் அவைள ஆச்சயமாய் பாத்தாகள். ட்வுட் எதுனா இருந்தா எல்லாத்ைதயும் ேநாட் பண்ணி ைவத்து. அங்ேக நின்றுருந்த மற்ெறாரு ெபண்ைண பாத்து. “ஹாய் ைகய்ஸ் இவங்க மதுமதி நம்ப டீமுக்கு புதியதாய் வந்து இருக்கிறாகள்” என்று மதுைவ அறிமுக படித்தினான் ெகௗதம். அவகைள பாத்து மதுவும் “ஹாய் பிரண்ட்ஸ்” என்றாள். அவனுக்கு தான் அவன் ேபபியின் துணிச்சைலப் பற்றி நன்றாகத் ெதrயுேம. டீமில் இருந்த ஐந்து ேபரும். “ஸ்ருதி இவங்களுக்கு நம்ப புது புராேஜக்ட்ைட பத்தி சில டாகுெமண்ட்ஸ் ெகாடுங்க அவங்க அைத படிக்கட்டும்” என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட மதுைவ பாத்து “ந:ங்க அைத படிங்க. அவள் பிரண்ட்ஸ் என ெசான்னதும் அவைள எல்லாருக்கும் மிகவும் பிடித்திருந்தது. தன் தந்ைதைய ேபால எல்லா விதத்திலும் தன்ைன ேதற்றிய ெகௗதைம மதுவுக்கு மிகவும் பிடித்திருந்தது.

“புது புராேஜக்ட் டாகுெமண்ட்ைஸ அனைலஸ் பண்ணி ைவங்க. உடேன மதுவும் தன் நிைலைய உணந்து. ேபபி. ெகௗதம் ெசன்ற திைசையேய பாத்துக் ெகாண்ேட நின்றுருந்த மதுைவ பாத்து வஸந்த். தன் ேபபிைய இனிேம எதற்காகவும் அழ ைவக்க கூடாது என முடிெவடுத்தான். ஆனால் அவனுக்கு அப்ெபாழுது ெதrயவில்ைல. அவனாலேய அவள் வாழ்க்ைக முழுவதும் அழ ேபாகிறாள் என்று. மதுைவ நிைனத்து சிrத்துக் ெகாண்ேட அவள் பாடிய பாட்டு தனக்காகேவ பாடியது ேபால உணந்தான். “ேமடம் உங்க இடம் இங்ேக இருக்கு” என சிrத்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பின்பு தன் டீமில் இருந்த மற்றவகைள பாத்து. அங்ேக ெகௗதேமா. ேபபி என உருகியவாேற அவள் தன் ேதாலில் சாய்ந்து அழுத இடத்ைத ைககளால் தடவினான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேபாைட துைடத்து விட்டு தன் இருப்பிடத்துக்கு ெசன்றான் ெகௗதம். அவளின் கண்ண: துளியின் சுவடுகைள பாத்த ெகௗதம். ஈவ்னிங் மீ ட்டிங் இருக்கு” என்று ெசால்லி விட்டு தன் ேகபினுக்கு ெசல்வதற்கு முன்பு டிைரனிங் ஹாலுக்கு ெசன்று மது வைரந்த படத்ைத தன் ேபானில் பதிவு ெசய்து ெகாண்டு. “ஹூம் ேதங்ஸ்” என்று ெசால்லி விட்டு அவன் அருகில் இருந்த தன் இருப்பிடத்தில் அமந்து ஸுருதிக் ெகாடுத்த டாகுெமண்ட்ைஸ படிக்க ஆரம்பித்தாள்.

மதுேவா வஸந்திடம். வஸ்ந்த். எனக்கு நவின் டீம் எங்ேக இருக்கிறாகள் என்று ெசால்கிற:களா?” “ஏய் மது உனக்கு அங்ேக யாைர ெதrயும். “அய்ய சாக்ெலட் எல்லாம் ேவண்டாம். வஸந்துக்கு மதுைவ பாத்தால் அவள் தங்ைகயின் ஞாபகம் தான் அதிகமாய் வந்தது. மதுவிடம் “ ஏய்ய் மது ந: லன்சுக்கு ெசல்ல வில்ைலயா?” என்றான். அதுக்குள்ள உனக்கு பிரண்ட்ஸ் இருக்கிறாகளா” என ஆச்சயமாய் பாத்தான். மதுேவா தனக்கு ெகாடுத்த டாகுெமண்ட்ஸில் முழுகி இருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 4 வா&த்ைதகளாய் தான் ேகாபத்ைத உணர ைவக்க முடியுமா இேதா உன் ெமௗனத்தால் உண&கிேறேன மதியம் ஆனதும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ந:ங்கள் எனக்கு ஓரு உதவி ெசய்ய முடியுமா” என்றாள் என்னமா “உனக்கு சாக்ெலட் எதுனா வாங்கிட்டு வரனுமா” என ேகலி ெசய்தான். எல்லாரும் லன்சுக்கு ெசல்ல ஆரம்பித்தன.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் அவங்க கூட லன்ச்சுக்கு ேபாய் ெகாள்கிேறன்” “சr” என்று மதுைவ நவினின் டீம் இருக்கும் இடத்திற்கு அைழத்து ெசன்றான் வஸந்த். நவின். ெராம்ப பசிக்குது” என்றாள் பrதாபமாக. “பாய் வஸந்த் இனிேம நான் பாத்துகுேறன்.ேக நாங்கள் லன்ச்சுக்கு ேபாேறாம். “ேடய் வாடா சாப்பிட ேபாகலாம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமா. அவளுைடய நண்பகளுக்கு வஸந்ைத அறிமுக படுத்தி விட்டு. உனக்கு எதுனா ேவண்டுெமன்றால் எனக்கு ேபான் ெசய்” என்று ேபான் நம்பைர பrமாrக் ெகாண்டு அவகளிடமிருந்து விைட ெபற்றான் வஸந்த். அவைன பாத்து மூவரும் சிrத்தன. வஸந்த் என் கூட இன்னும் இரண்டு ேப ஜாயின்ட் பண்ணி இருக்கிறாகள் . “இல்ைல. உனக்கு எல்லாம் பசிக்கேவ பசிக்காதா” என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட ெகௗதமருகில் அமந்தான். என் பிரண்ட்ஸ் வயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க நான் அவகளுடன் ெசல்கிேறன். ெகௗதமின் ேகபினுக்கு ெசன்று. ந:யும் வrயா. “அடபாவி பிரண்ட்ைஸ பாத்ததும் அண்ணைன கழட்டி விடுற:ேயம்மா” என ேசாக கீ தம் வாசித்தான் வஸந்த். ெராம்ப ேதங்க்ஸ் பிரத” என்றாள் கண்ணடித்துக் ெகாண்ேட. லன்ச்சுகு ெசல்ல ேவண்டிய தளத்ைத அறிந்து ெகாண்டு மூவறும் அங்ேக ெசன்றன. உடேன மது “ஓ.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அய்யேயா இந்த மது சாப்பிட்டாளா. இப்ப எங்ேக ேபாய் ேதடுறது என்று ஸுருதிைய ஓரு பாைவ பாத்தான். என்ன பண்ணிட்டு இருக்காேளா தன் கடைம உணச்சியில் மதுைவ மறந்து விட்ேடாேம என்று ெநாந்துக் ெகாண்ேட நவினிடம் “ந: ேபாய் சாப்பிட ஆரம்பி நான் ஐந்ேத நிமிடத்தில் ைமயில் அனுப்பி விட்டு வருகிேறன்” என்றான் ெகௗதம். லன்ச்ைச முடித்து விட்டு அங்ேக அமதிருந்த ஸுருதிைய பாத்து. அந்த பாைவயில். நவிேனா அவைன ேகாபமாக ஓரு பாைவ பாத்து விட்டு ெசன்றான். “பாஸ் மது நம்ப வஸந்ேதாட லன்ச் சாப்பிட ேபானாகள்” என்றான். தன் தவைற உணந்த ஸ்ருதிேயா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ைச இவ எங்க ேபானா. அச்சேசா இந்த ெபாண்ைண சாப்பிட கூப்பிட மறந்து விட்ேடாேம இப்ப ெகௗதம் கிட்ட என்ன ெசால்றது என்று ெதrயாமல் திரு திருேவன முழித்துக் ெகாண்ேட “எனக்கு ெதrயாது ெகௗதம் நான் அவங்கைள லன்ச்சுக்கு கூப்பிட்டுக் ெகாண்டு ேபாக வில்ைல” என்றாள். அங்ேக அமதிருந்த பாலா. “மதுமதி எங்ேக அவங்க லன்ச் உங்க கூடதான் வந்தாகளா?” என்று ேகட்டான் ெகௗதம். ஸாrடா நண்பா என ெசால்லி விட்டு மதுைவ பாக்க ெசன்றான் ெகௗதம். உனக்கு இது கூட ெதrயாதா? ஸ்கூல் மாதிr எல்லாம் ெசால்லி தரணுமா? என்று இருந்தது. ெகௗதேமா. யாைரயும் இங்ேக அவளுக்கு ெதrயாேத.

இந்த ெகௗதமுக்கு என்னாச்சி அவ இப்படி யா கிட்ேடயும் எனக்கு ெதrந்து இவ்வளவு அக்கைரயாய் இருந்ததில்ைலேய என்ன நடக்குது இங்ேக” என்று கிண்டல் ெசய்தான். “ேடய் நாேன கடுப்பிேல இருக்கிேறன் ந: ேவற படுத்தாேத” என்றாள். “ஸ்ருதி. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதேமா “ெராம்ப ேதங்ஸ் பாலா” என்று அந்த இடத்ைத விட்டு அகன்றான். “வஸந்ேதாட சாப்பிட ேபானாள் என்று ெசான்னாகள் இவ ேவறு யாrடேமா உட்காந்து கைத அடித்து ெகாண்டிருக்கிறாள். ஆனால் ஸுருதிக்கும் ெகௗதமின் நடவடிக்ைககள் ஆச்சயமாக தான் இருந்தது. எைதேயா ேயாசித்து ெகாண்ேட நவினின் அருகில் அமந்து மதிய உணைவ உண்ண ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். அட இது நம்ப ேபபி குரல் மாதிr இருக்கு என்று சட்ெடன்று தைலைய நிமித்தி எதி ேடபிைள பாத்தான் ெகௗதம். சாப்பிடுவைத நிறுத்தி விட்டு மதுைவேய பாத்தான் ெகௗதம். யாருடா இவகள்?” என்று மனதில் நிைனப்பதாய் நிைனத்துக் ெகாண்டு ெவளிேய கூறினான். அைத ெவளிகாட்டிக் ெகாள்ளாமல் “ேபா ேபாய் ேவைலைய பாரு” என தன் முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்டாள். அப்ெபாழுது “ேடய் எனக்கு நான்-ெவஜ் என்றால் ெராம்ப பிடிக்கும் என் சிக்கன் பீைஸ ெகாடுடா” என்று ஓரு குரல் ெகஞ்சி ெகாண்டிருந்தது. “வர வர யாரும் நம்பைல மதிக்க மாட்றாங்கேள” என புலம்பிக் ெகாண்ேட தன் ேவைலைய கவனிக்க ஆரம்பித்தான் பாலா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேடய் நல்ல ேவைள என்ைன காப்பாத்தின என்று ஓரு நன்றி பாைவைய ஸ்ருதி ெசலுத்தினாள். அவன் நிைனத்த மாதிrேய மது தான் ேமாஸஸிடம் சிக்கன் பீைஸ காட்டி ஏேதா கண்ண உருட்டி உருட்டி விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தாள்.

அவைள யாருக்காகவும் விட்டு ெகாடுக்க கூடாது. அவளுக்கு எல்லாமுமாக தான்தான் இருக்க ேவண்டும் என்று முடிவு ெசய்திருந்தான் ெகௗதம். அதுக்கு தான் நான் உன்ைன முைறச்ேசன்டா. என்ன த:டீனு அைமதியாயிட்டா என்ன ஆச்சி இவளுக்கு என்று ெவங்கட்டும். ந: என்னடானா ெராம்ப கூலா இங்க உன் பிரண்ட்ேஸாட கைத அடிச்சிட்டு விைளயாடிட்டு இருக்க. யா கூட ேபானிேயா என்று நாேன பயந்துட்டு இருந்ேதன். எப்ெபாழுது மதுைவ முதன் முதலாக பாத்தாேனா அப்ெபாழுேத மது தான் அவன் உலகம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேமாசஸும் நிைனத்து ெகாண்டிருந்தன. அவங்களும் நியூ ஜாய்னிஸ் தான்டா மூவரும் ஓன்றாக தான் ஜாயின் பண்ணினாகள். பின்ன என்ன ேபபி ந: எப்படி சாப்பிட்ட. இவ ஏன் இப்படி ேகாபமாக பாக்கிறா. ஸாr என்று தன் மனதில் இருக்கும் மதியுடன் ேபசி ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். ஏேதா ேகட்டான் அப்பறம் அைமதியாயிட்டான். பராவால்ைலேய நாம ஓரு பாைவ பாத்தற்ேக இப்படி அைமதியாயிட்டா. நாம எந்த தப்பும் பண்ணலேய என்று குழம்பியவாேற ெமௗனமாக தன் உணைவ உண்டு முடித்தாள் மது. “ேடய் ெகௗதம். மதுைவ ஓரு ேகாப பாைவ பாத்து விட்டு கீ ேழ குனிந்து தன் உணைவ சாப்பிட துவங்கினான் ெகௗதம். இவ்வளவு ேநரம் நல்லா தான் விைளயாடிட்டு இருந்தா. யாேரா நம்பலேய பாப்பது ேபால ேதான்ற சாப்பிடுவைத நிறுத்தி விட்டு நிமிந்து பாத்தாள் மது. அவங்க இரண்டு ேபரும் என்னுைடய டீமில் தான் இருக்கிறாகள்” என்றான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya யாைரப் பற்றி ேகட்கிறான் என்று புrயாமல் சட்ெடன்று திரும்பி பாத்த நவின். ெகௗதம் எதுவும் ெசால்லாமல் மதுைவேய பாத்து ெகாண்டிருந்தான். என்ன நடக்குது இங்ேக என்று ஓன்றும் புrயாமல் நவினும்.

“ஸுருதிதான் வர ேவண்டாம் என்றாகள்”. வஸ்ந்த் மதுைவ கூப்பிடுங்கள்” என்றான். வஸந்த். நிதானமாக “ஸுருதி. ஸுருதி. வஸந்ேதா. மதுவுக்கு ேபான் ெசய்து மீ ட்டிங் ஹாலுக்கு வர ேவண்டிய வழிைய ெசால்லி அவைள வர ெசான்னான். சீனிய புேராகிராமராக ெகௗதம் டீமில் முன்றாண்டுகளாக இருப்பவள். ஆனால் அவங்கைள நாம் எதற்காகவும் ஓதுக்க கூடாது. அவங்களுக்கு ெதrந்தைத அவகள் ெசால்லட்டும். ெகௗதமிற்கு அடுத்த படியாக இருப்பதால் சில முடிவுகைள அவள் எடுப்பாள். மாைல. ஸுருதிைய பாத்த ெகௗதம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதம். மீ ட்டிங் இருந்தால் எல்லாரும் மீ ட்டிங் ஹாலில் குழுமி இருந்தாகள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உணைவ முடித்துக் ெகாண்டு ஓவ்ெவாறுவரும் தங்கள் நிைனவுகளில் முழுகியபடி அவகளின் இருப்பிடத்திற்கு ெசன்றன. வஸந்ைத பாத்து “ஏன் மதுமதி வரவில்ைலயா?” என ேகட்டான். மது மட்டும் வரவில்ைல. அவள் எடுக்கும் முடிவு சrயாக இருந்தால் தான் ெகௗதம் அைத ஏற்பான் இல்ைலெயன்றால் அவகளுக்கு புrயும் படி எடுத்துைரத்து அவகளின் தவைற சுட்டிக் காட்டி அைதத் திருத்துவான். மதுமதி பிரஷராக இருப்பதால் ந:ங்கள் மீ ட்டிங் வர ேவண்டாம் என்று முடிவு ெசய்திருப்பீகள்னு நிைனக்கிேறன்.

மது வருவது கைடசி ேநரத்தில் முடிவானதால் அவளுக்கு சீட் இல்லாமல் நின்று ெகாண்டிருந்தாள். வைரந்து காமித்த விதம். என்று ெகௗதம் ேபசுவைத ேகட்க ஆரம்பித்தாள். ெகாடுத்த குறிப்புகள் . ஹ:ம் இவ கூட ேவைல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதம். அவனுைடய ஆங்கில புலைம என ெகௗதமின் அடுத்த பrணாமத்ைத மது உணந்தாள். நான் உங்க பிரச்சைன பற்றி எதுவும் ேகட்க வில்ைல. மதுவிடம் ஓரு அழுத்தமான பாைவைய ெசலுத்தி. மதுவும் எதுவும் ெசால்லாமல். அைத பாத்தாேல நாம அைமதியாயிேறாம். எல்லாரும் அவரவ சீட்டில் அமந்து இருந்தாகள். அங்ேக ெசன்று அமருங்கள் என்று தான் ெசான்ேனன்” என ேகாபமாக கூறியவாேர ேபாடில் திரும்பி புராஜக்ட் பற்றி எழுத ஆரம்பித்தான். ச்ேச ேச நம்ம ெகௗதம் அப்படி எல்லாம் இருக்க மாட்டா என்று ஏேதா ஏேதா நிைனத்துக் ெகாண்ேட ஹாலுக்கு ெசன்று “எக்ஸ்கியுஸ் மீ ” என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட கதைவ திறந்தாள் மது. “ந:ங்க இங்ேக உட்காருங்க” என்றான். சr வந்த விஷயத்ைத கவனிப்ேபாம். மதியம் விைளயாடினதுக்கு தான் திட்ட ேபாகிறாேரா. “ேவண்டாம் சா. ெகௗதம். “மதுமதி. அவன் ஒவ்ெவான்றாக ெசால்லிய விதம். அவைன ஆச்சயமாக பாத்துக் ெகாண்ேட ச்ேச பாக்க தான் ஆளு பயங்கர ஸ்மாட்னு பாத்தா ேவைலயிலும் சம பிrலியண்டா இருக்கிறா. தன் இருக்ைகயில் இருந்து எழுந்து. நம்பைள எதுக்கு கூப்பிடுகிறாகள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மதுேவா. நாம எப்படி ேபசினாலும் இவன் மடக்குறாேன. மதுைவ பாத்து. எப்ேபா பாரு முைறச்சிட்ேட இருக்கான். எனக்கு எந்த பிரச்சைனயும் இல்ைல” ெகௗதம். நான் இங்ேகேய நிற்கிேறன். புராஜக்ைட பற்றி ெசால்ல ஆரம்பித்தான். ஆனா இவன் பாைவயில் ஏேதா ஓன்னு இருக்கு.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெசய்தால் ஈஸியாக நாம் எல்லாவற்ைறயும் கற்றுக் ெகாள்ளலாம் என ெகௗதைமேய ேநாட்டம் விட்டாள் மது. மதுவுக்கும் சில சந்ேதகங்கள் இருந்தது ஆனால் ேகட்டால் தப்பாக ஆகிவிடுேமா என்று குழம்பிக் ெகாண்ேட ெகௗதைம பாப்பதும். மற்றவகள் அவைள ஆச்சயமாக பாத்தன.ேக பிரண்ட்ஸ் ஒரு மாதத்தில் இந்த புராஜக்ைட முடிக்க ேவண்டும். புராஜக்ைட ஓவ்ெவாறு பகுதிகளாக பிrத்து தன் டீமில் உள்ளவகளுக்கு அளித்திருந்தான். எல்லாவற்ைறயும். இந்த சா எல்லாம் ேவண்டாம் மதுமதி. ெகௗதம். ெகௗதமும் அவைள பாத்து சிrத்து விட்டு. ெகௗதேமா அவகள் ேகட்ட ேகள்விக்கான விைடகைளத் ெதளிவாக விளக்கினான். “கால் மீ ெகௗதம். எல்லாவற்ைறயும் ெதளிவு படுத்திக் ெகாண்டு ெகௗதைம பாத்து “அவ்வளவு தான் சா” என்றாள். கூறிவிட்டு கைடசியாக மற்றவகளின் சந்ேதகங்கைள ேகட்க ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். “ஆம்” என்று ெசால்லி விட்டு. ெகௗதேமா அவளுக்கு புrயும் விதத்தில் மிக எளிைமயாக விளக்கி ெகாண்டிருந்தான். மதுவுக்கும் சின்ன சின்ன ேவைலகைள ெகாடுத்திருந்தான். அவள் ேகட்க ஆரம்பித்ததும். ெகௗதம் மதுைவ பாத்து “உங்களுக்கு எதுனா ேகட்க ேவண்டுமா?” என்றான் மதுவும். தன் சந்ேதகங்கைள ேகட்க ஆரம்பித்தாள். பின்பு கிேழ குனிவதுமாய் இருந்தாள். இயல்பிேலேய புத்திசாலியான மது. அடுத்த UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அதில் அவகள் முடிக்க ேவண்டிய நாட்கைளயும் கூறிப்பிட்டிருந்தான். அவளுக்கு ேதான்றிய ேகள்விகைள ெதாடந்து ேகட்டாள். கைடசியாக. ஓரு வழியாக. எல்லாரும் தங்களுக்கு ேதான்றிய சந்ேதகங்கைள ேகட்டன. இங்ேக எல்லாைரயும் ேப ெசால்லிேய கூப்பிடலாம்” என்று அவளுக்கு விளக்கி விட்டு பின்பு எல்லாைரயும் பாத்து “ஓ.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “பாஸ் சின்ன ெபாண்ணு தாேன அதான்” என இழுத்தான். அய்ையேயா மறுபடியும் இவருகிட்ட மாட்டிக்கிட்ேடாமா. வஸந்ேதா அவைள பாத்து சிrத்துக் ெகாண்ேட. அவனுக்கு வஸந்ைத பற்றி நன்றாக ெதrயும். இவேளா என்னது பாஸா. அவன் சீக்கரமாக யாrடமும் உrைம ெகாண்டாட மாட்டாேன ஆனால் மதுவுக்கு மட்டும் இப்படி பrந்துக் ெகாண்டு வருவது தான் ெகௗதமுக்கு சுத்தமாக பிடிக்க வில்ைல. சr நம்ப ேவற மாதிr கூப்பிடலாம் என்று நிைனத்து “சr தைலவா” என்றாள். பிளிஸ் என்ைன காப்பாத்துடா” என தன் அருகில் இருந்த வஸந்ைத பாத்தாள் மது. எல்லாம் இவைள ெசால்லனும் எப்ப பாரு வஸந்த் வஸந்த் என அவன் கூடேவ சுத்துறது என்று மதுைவ திட்டினான். இவன். எல்லாரும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மாதம் கிைளயண்ட் வரும் ெபாழுது அவகளுக்கு ெகாடுக்க ேவண்டும் எனக்கு நம்பிக்ைக இருக்கு நாம் அதற்கு முன்னாடிேய முடித்து விடுேவாம்” என்று கூறிக் ெகாண்ேட “ஆல் த ெபஸ்ட்” என்றான். காதல் ெகாண்ட மனேமா ெபாறாைம த:யில் ெவந்தது. இவளுக்கு இவ்வளவு சப்ேபாட் ெசய்கிறான். “வஸந்த். பின்பு அைத ெவளிேய காட்டிக் ெகாள்ளாமல். “ேதங்க்ஸ் பாஸ். என்ன நடக்குது இங்ேக என புrயாமல். “சிrத்தவாேற பரவாயில்ைல வஸந்த்” என்றான். என்னடா. ச்ேச. மற்றவகளுக்கும் அவளுைடய விைளயாட்டுத்தனம் பற்றி ெதrயுமாதலால் மதுைவ பாத்து அைனவரும் சிrத்தன. நாம எப்ெபாழுதும் ேபால இந்த தடைவயும் சrயான ேநரத்துக்கு ெசய்து முடிப்ேபாம்” என்றன.

ஆதாலால். “ஏய்ய் வஸந்த் தைலவா என்ைன கூப்பிடுகிறா. வஸந்தின் ேவைல பாதிக்க படுகிறது. இவ்வளவு நாளில் ெகௗதம் இன்றுதான் முதன் முதலாக அவளுக்கு ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்பி இருந்தான். அவள் ேமல் ெகாைல ெவறியில் இருந்தான். தங்களுக்ெகன வைரயறுக்க பட்டுருந்த ேவைலயில் மிகவும் சுறு சுறுப்பாக இயங்கின.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 5 உன்னுடன் பயணித்த அந்த முதல் நிமிடத்ைத என் வாழ்க்ைகயின் ெபாக்கிஷமா கருதுகின்ேறன் ெகௗதம் குழுவில் இருந்தவகள். மதுவுக்கு எந்த ேவைலயும் இல்லாததால் அவள் வஸந்ைத ெதாந்தரவு ெசய்து ெகாண்டிருப்பைத பாத்த ெகௗதம். இப்படிேய ஓரு நாள். எந்த ேவைலைய ெகாடுத்தாலும் சீக்கிரேம முடித்த மதுைவ சாமாளிப்பது. அைத பாத்த மது. மதுவும் தனக்கு ெகாடுத்திருந்த ேவைலைய மிகவும் ேநத்தியாக ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். ஸுருதிக்கு ெபரும் சவாலாக இருந்தது. இவளால். அவன் ேவைலைய முடிக்க அதிகம் ேநரம் எடுத்துக் ெகாள்கிறான். அவைள தன் ேகபினுக்கு வருமாறு ஆபிஸ் சாட்டrல் ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்பினான். நான் பாத்துவிட்டு வருகிேறன்” என்று மகிழ்ச்சிேயாடு ெகௗதைம பாக்க ெசன்றாள். ெகௗதேமா. என்று ஸுருதி ேவறு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ெபாதுவாக ெகௗதமிற்கு ேகாபேம வராது. மதுேவா அவ்வளவு அருகில் ெகௗதம் வந்தவுடன் பயத்துடன் கீ ேழ குனிந்தாள். உதவி ெசய்ய முடிய வில்ைல என்றாலும் உபத்திரம் ெசய்யாமல் இருக்காலாம் அல்லவா” என்று மிகவும் ேகாபமாக கத்த ஆரம்பித்தான். தன்னால் தான் இந்த புராஜக்ட் ெகடுகிறதா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவனுக்கு ெமஸ்ேசஜ் அனுப்பி இருந்தாள். “எக்ஸ்குயுஸ் மீ ெகௗதம்” என உள்ேள ெசன்றாள். அவனின் ேகாபமான முகத்ைத பாத்து படபடப்புடன் அவன் எதிrல் நின்றாள். உன்னால் எங்கள் ேவைலேயல்லாம் மிகவும் பாதிக்க படுகிறது. அைத எைதயும் கவனிக்காமல் “மதுமதி. ஏேதா ேதான்ற அவைள திரும்பி பாத்தான்.. அவள் கண்ண: துளியினால். அப்ேபாழுதும். அவ்வளவு ேநரம் அவைள பாக்க பிடிக்காமல் ேவறு எங்ேகேயா பாத்து ெகாண்டிருந்த ெகௗதம். அவள் உடம்பு நடுங்க ஆரம்பித்தது. அவளருகில் இருந்த ேமைஜயின் விளிம்பில் ஏறி அமந்து ெகாண்டு அவைளேய பாத்தான். ெகௗதமின் சிrத்த முகத்ைத எதி பாத்த மதுேவா. மதுேவா. ெகௗதேமா ெமதுவாக எழுந்து. அப்படிேய வந்தாலும் அைத ெவளிேய காட்டமாட்டான். ஆனால் மதுவின் விஷயத்தில். அய்ேயா நான் இந்த புராஜக்ைட என் உயிராக நிைனப்பது எப்படி இவனுக்கு ெதrயாமல் ேபானது. தன்ேனாட மதுவாலேய தன் ேவைல பாதிக்கப்படுவைத ெகௗதமால் முற்றிலுமாக ஏற்க முடியவில்ைல. அவன் அதற்கு ேநமாறாக நடந்துக் ெகாண்டிருந்தான். அவனுக்ேக ெதrயவில்ைல தான் ஏன் இவ்வளவு ேகாபம் படுகிேறாம் என குழம்பியாேற அவைள பாத்து கத்தி விட்டு தன் முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்டான். ேகாபமான மன நிைலயில் இருந்த ெகௗதம். ெகௗதைம கலங்கிய விழிகளிடன் ஓரு அடிபட்ட பாைவைய பாத்தாள். எைதேயா எதி பாத்து ஏமாந்த உணவில். எங்ேக தவறு நடந்தது என்று ெதrயாமல் ெகௗதைமேய பாத்தாள். என்ன வாத்ைத ெசால்லி விட்டான். ெகௗதமின் ேகபினுக்கு ெசன்று. இைத எதுவும் அறியாத மதுேவா. மது அவள் பாைவைய UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவள் கண்களிருந்து ஓரு கண்ண: துளி ெகௗதமின் ைககளில் பட்டது. ந: ஏன் வஸந்ைத ெதாந்தரவு ெசய்கிறாய்.

பின்பு மதுைவ பாத்து. உன்ைன கஷ்ட படுத்துவது என் ேநாக்கமல்ல. சுயநிைனைவ அைடந்த மதுேவா. உன் ேமல் தவறு இல்ைல என்றால் அைத ந: ெதளிவாக எடுத்துச் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஆனால் நான் எந்த தவறும் ெசய்ய வில்ைல ெகௗதம். உங்கைள தவிர ேவறு யா என் ேமல் ேகாப பட ேபாகிறாகள். எனக்கு கஷ்டமாக இருக்கிறது. “மதுமதி” என்று அழுத்தமாக கூப்பிடான். எக்காரணத்ைத ெகாண்டும் நாம் புராஜ்க்ட் முடிக்காமல் ெகட்ட ெபய வாங்க கூடாதல்லவா அதனால் தான் நான் ேகாபபட்ேடன். ஏன் மதி நான் உன்ைன எதுவும் ெசால்ல கூடாதா? எனக்கு எந்த உrைமயும் இல்ைலயா?” என கூைமயாக பாத்தான். ந:ங்கள் எது ெசான்னாலும் அது என் நன்ைமக்கு தான் என்று ெதrயும். “ெகௗதம் நான் எந்த தவறும் ெசய்ய வில்ைல என்ைன அப்படி ெசால்லாதிகள். அந்த அடிபட்ட பாைவைய பாத்த ெகௗதமின் மனம் ெநாறுங்கியது. அச்சேசா தன் ேபபிைய தாேன காயப்படுத்தியைத நிைனத்து ெநாந்தான் ெகௗதம். “மதுமதி” என்று கூப்பிட்டும். தன் நிைனைவ அைடயாத மதுைவ. “அப்படி எல்லாம் இல்ைல மதி. ஓரு நியூ ஜாய்னியாக இருந்தாலும் எனக்கும் முக்கியதுவம் ெகாடுத்த உங்கைள நான் என்றும் தவறாக கருத மாட்ேடன். தன் ைககளால் அவள் ைககைள அழுத்தி பிடித்து. என்ைன நம்புங்கள் ெகௗதம்” என கண்ணருடன் : கூறி முடித்தாள். ஆனால் அைத ெவளிக் காட்டாமல். “அப்படி ெசால்லாத:கள் ெகௗதம். வஸந்திடம் ேவறு ேவைல இருந்தால் ெகாடுங்க என்று ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்ேதன் ேவறு எதுவும் இல்ைல. “மதி ந: எதற்கும் இப்படி அழ கூடாது. என் தந்ைதக்கு அப்பறம் நான் மிகவும் மதிக்கும் ஓேர மனித ந:ங்கள் தான். அவளின் கண்ணைர : கண்ட ெகௗதமின் மனேமா ேமலும் கலங்கியது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya திருப்ப வில்ைல.” என்று திரும்ப திரும்ப ெசான்னைதேய ெசான்னாள்.

மதுேவா அய்ையேயா ெதrயாமல் அவனுைடய ெசல்ல ெபயைர ெசால்லி விட்ேடாேம என்ன ெசய்வது என ெதrயாமல் சிrத்தவாேற தன் இருப்பிடத்திற்கு வந்தாள். உனக்கு ேவைல ேவண்டுெமன்றால் என்னிடம் ேகள் நான் உனக்கு தருகிேறன் சrயா” என்று ெசால்லி விட்டு அவளுக்கு ேவைலகைள ெகாடுத்தான். மதுேவா. அவள் ேகட்டைத அவளுக்கு புrயுமாறு திருப்பி பதில் அனுப்பினான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெசால்ல ேவண்டும் புrயுதா. ெகௗதம் உன்ைன பாத்தால் தான் நான் இப்படி ஆகி விடுகிேறன். எப்ெபாழுதும் ேபால அவனுைடய அழைக ரசித்தவாேற “ஓன்றுமில்ைல தம்மு” என ெசால்லி விட்டு ெவளிேய ெசன்றாள். ெகௗதேமா என்ன என்று தன் ஓற்ைற புருவத்ைத தூக்கி ஓரு ைகயால் தன் தைலைய ேகாதினான். உன்ைன எனக்கு ெராம்ப பிடிக்கும் தம்மு. ஓ ேபபி நமக்கு ெசல்ல ெபயெரல்லாம் ைவத்திருக்காலா? என சிrத்தவாேற தன்னுைடய ேவைலைய கவனிக்க ஆரம்பித்தான். அவள் ேகட்ட அைனத்து ேகள்விகளும் மதுவின் திறைமைய ெகௗதமுக்கு நன்றாக UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தனக்கு ெகாடுத்த ேவைலகைள ெசவ்வேன ெசய்து ெகாண்டிருந்தாள். என் தந்ைதைய ேபால என்ைன காப்பதினாலேய ந: எனக்கு மிகவும் முக்கியமானவன் என தன் மனதில் நிைனத்துக் ெகாண்ேட ெகௗதைமேய பாத்து ெகாண்டிருந்தாள். என்னது தம்முவா. அவளுக்கு ேதான்றிய சந்ேதகங்கைள ெகௗதமுக்கு ெமயில் அனுப்பி ேகட்டாள். ேமலும் தன்னிடேம ேநரடியாக rப்ேபாட் ெசய்யுமாறும் கூறினான். ஏன் என்று எனக்கு ெதrயவில்ைல.

“அண்ணா ந: கிளம்பு. “மது என்ன பண்ணிட்டு இருக்க ேலட்டாகிட்டது பா” என அவைள கூப்பிட்டான். நான் இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் கிளம்பி விடுேவன். அவைள எப்படியும் ெபrய ஆளாய் ஆக்க ேவண்டுெமன்று மனதில் நிைனத்தான். தன் டீம் இருக்கும் இடத்தில் ெவளிச்சமாக இருப்பதால். பகல் பாராமல் உைழத்துக் ெகாண்டிருந்தான். மதுைவ தனியாய் விட்டு ெசல்ல மனமில்லாமல் அவளுக்கு பல அறிவுைரகைள கூறி விட்டு. ஆனால் ேபபி ந: இவ்வளவு புத்திசாலியாக இருந்தால் மாமா தான் ெராம்ப கஷ்டபடுேவன்டா என சிrத்தான். யா அங்ேக இருக்கிறாகள்? நான் தான் எல்லாைரயும் கிளம்ப ெசால்லி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதேமா இரவு. ேமலும் என் ஹாஸ்டல் பக்கத்தில் தான் இருக்கிறது நான் ேபாயிடுேவன்” என்றாள். இதற்கு ஓரு ேசாலியுஷன் ெகாடுக்காமல் நான் கிளம்ப ேபாறதில்ைல. இப்படிேய இருபது நாட்கள் ெசன்றன. இந்த புராஜக்ட் தன் கம்ெபனிக்கு பல ேகாடி rவன்யூ ெகாடுக்கும் என ெகௗதமிகு நன்றாக ெதrயும். அதனால் அைத எப்படியும் ைகப்பற்றிட முழு முயச்சியாக ஈடுபட்டிருந்தான். ஓவ்ெவாருவறும் அவகளுக்கு அளித்த ேவைலகைள முடிக்க கைடசி கட்டத்தில் இருந்தன. வஸந்துேகா பல நாட்கள் துக்கமின்றி உைழத்ததால் சிறிது ஓய்வு ேதைவப் பட்டது. பத்து மணிக்கு தன் ேகபினில் இருந்த ெவளிேய வந்த ெகௗதம் . இரவு 9 மணியாகியும் கிளம்பாத மதுைவ பாத்த வஸந்த். ஹாஸ்டல் ேபானவுடன் தனக்கு ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்புமாறு ெசால்லிவ் விட்டு கிளம்பினான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உணத்தியது. இப்ெபாழுது கிளம்பினால் தான் அவன் தங்கியிருக்கும் அைறக்கு ெசல்ல ஓரு மணி ேநரம் ஆகிவிடும்.

அவேளா ஏேதா ஓரு உலகத்தில் லயித்திருந்தாள். சrதான். “மதுமதி” என குரல் தன் அருகில் ேகட்டதும் யாேரா என்ெறண்ணி பயத்தில் எழுந்த மது. இவ என்னடா ெவன்றால் இப்படி பாக்கிறாள். தனக்கு மிக அருகில் இருந்த ெகௗதமின் முகத்ைத தன் முட்ைட கண்ைண ேமலும் விrத்து பாத்தாள் மது. மதுேவா இைத எைதயும் அறியாமல் ஓரு ேபப்பrல் எைதேயா எழுதி ெகாண்டிருந்தாள். சட்ெடன்று தன் ைககளால் அவள் இைடையப் பற்றி அவைள கீ ேழ விழாமல் தாங்கினான் ெகௗதம். ச்ேச என தன்ைன நிதானத்துக்கு ெகாண்டு வந்து மதுைவ அப்படிேய தூக்கி ேடபிலில் உட்கார ைவத்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya விட்ேடேன என நிைனத்துக் ெகாண்ேட ெசன்ற அவன் அங்ேக மதுைவ பாத்ததும் ேமலும் அதிச்சியானான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மதி ந: இந்த மாமாைவ ஓரு பாடு படுத்தாமல் விட மாட்டய் ேபாலேவ என நிைனத்து அவள் கன்னத்தில் பலமாக தட்டினான். பிடிக்க எதுவும் இல்லாததால் கிேழ விழ பாத்தாள். பின்பு மதுைவ பாத்து இன்னும் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? என வினவினான். ெகௗதைம விட்டு தன் கண்கைள அகற்றாமல் அவைனேய பாத்தாள். அவன் ேகட்டது எதுவும் அவள் காதில் விழவில்ைல. ெராம்ப ேநரம் ஓேர மாதிr உட்காந்து இருந்ததால் கால் மரத்திருந்தைத அறியாமல் எழுந்ததால் அவளால் ஓழுங்காக நிற்க முடியாமல். ெகௗதேமா இப்ேபா யாராவது பாத்தால் தப்பாகிவிடும். அவளின் நிைலைய உணந்த ெகௗதம்.

. தன்னுடன் அவைள கூப்பிட்டுக் ெகாண்டு கிளம்பினான். மதுேவா இன்ைறக்கு என்ன எல்லாம் ஓரு மாதிr நடக்குது. அச்சேசா ெகௗதம் உன் பாடு இன்று திண்டாட்டம் தான்டா என்று நிைனத்தவாேற “மதி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? ேநரம் எவ்வளவு ஆகுதுனு ெதrயுமா” என வினவினான்.. அதுது வந்து. என முடிெவடுத்து விட்டு “மதி எதுேவண்டுமானாலும் நாம் நாைளக்கு பாக்கலாம்” என அவள் சிஸ்டத்ைத அைணத்து விட்டு ....து.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya சுய நிைனைவ அைடந்த மதிேயா ெவட்கமாய் கீ ேழ குனிந்தாள்.து நான் ெதrயாமல் இ. இவேளா நம்பைல ஓரு வழி பண்ணாமல் விட மாட்டாள் ேபாலேவ..இப்படி பண்ணி விட்ேடன் தான் கீ ேழ விழுந்தைதப் பற்றி தான் ேகட்கிறான் என உளறினாள். இது கைதக்கு ஆகாது. அவைள வாசலில் நிற்க ெசால்லி விட்டு தன்னுைடய ைபக்ைக எடுக்கச் ெசன்றான் ெகௗதம். இவைள முதலில் கிளப்ப ேவண்டியதுதான்.. எைதப் பற்றி ேகட்கிறான் என புrயாமல். அவ்வளவு தான் அதுவைரக்கும் ெபாறுைமயாய் இருந்த ெகௗதம் “மதுமதி இப்ேபா வண்டியில் உட்கார ேபாறியா UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தன் கண்ைண உருட்டியவாேற “ெகௗதம். எல்லாம் என்ைன ெசால்லனும் என தன்ைனேய திட்டியவாேற அவனுக்காக காத்திருந்தாள் மது.. ேநரம் ேவறு ஆகி ெகாண்ேட இருக்கிறது. “மதி ஏறு ேநரம் ஆகுது பாரு”. தன்னுைடய பல்சைர அவளருகில் நிறுத்தினான் ெகௗதம்.. இதுல இவனுடன் ைபக்கில் ேவறு ெசல்ல ேவண்டுமா? எப்படி இவன்கிட்ட ெசால்லி விட்டு கிளம்புவது? வஸந்த் கூப்பிட்ட ேபாேத கிளம்பி இருக்கலாம்.. மதுேவா “ெகௗதம் நான் நடந்ேத ெசல்கிேறன். இங்ேக பக்கத்தில் தான் என்னுைடய ஹாஸ்டல் இருக்கு” என்றாள்.

இந்த நிமிடம் இப்படிேய ந:ண்டு ேபாக கூடாதா என ஏங்கினான். “சr. மதுேவா வண்டியில் பிடிக்க எதுவும் இல்லாததால். பயத்துடன் அமதிருந்த அவைள திரும்பி பாத்தான். இந்த வழிேய ஹாஸ்டலுக்கு ெசல்லலாம்” என அவைன உலுக்கி ெகாண்டிருந்தாள். பயந்துக் ெகாண்ேட ெகௗதமின் ேதாலருகில் ெமதுவாக ெசன்று. தன் தந்ைதயின் சின்ன வண்டியில் ெசன்ற மதுவுக்கு இதில் சாதரணமாக கூட அமர முடிய வில்ைல. அவள் குரலில் இருந்த நடுக்கத்ைத உணந்த ெகௗதம். திட்டாதிங்க” என வண்டியில் ஏறினாள். சட்ெடன்று வண்டிைய நிறுத்தி விட்டு. பயத்துடன் அவைன நிமிந்து பாத்த மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இல்ைலயா” என உருமினான். எதுனா ெசால்லி மறுபடியும் இறங்கி விடுவாேளா என்ற பயம் அவனுக்கு. “மதி ஏன் பயப்படுகின்றாய்? ஓன்றுமில்ைல என்ைன பிடித்துக் ெகாள்” என அவள் எதுவும் ெசால்வதற்கு முன்ேப அவளுைடய ைககைள எடுத்து தன் ேதால்களில் ைவத்து விட்டு வண்டிைய கிளப்பினான். அதற்குள் மது “ெகௗதம். எதுவும் ெசால்லாமல் அவைன இறுக்கி பிடித்தவாேற அமந்திருந்தாள் மது. வண்டிைய அவசரமாக எடுத்தான் ெகௗதம். தன் மனதுக்கு பிடித்தவளுடன் பயணம் ெசய்த அந்த நிமிடத்ைத மிகவும் ரசித்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ெகௗதம் இங்ேக பிடிக்க எதுவும் இல்ைல எனக்கு பயமாக இருக்கிறது” என நடுக்கத்துடன் கூறினாள். சுய நிைனவுக்கு வந்தவன் “ஹ:ம் சr” என ெமன்ைமயாக ெசான்னான்.

தன் கண்கைள விட்டு மைறயும் வைர ெகௗதைமேய பாத்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவனின் மதி என்ற குரேல அவள் காதில் rங்காரமாய் ஓலித்தது. என்னெவன்று கண்களாேலேய ேகட்ட மதுைவ.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஹாஸ்டலில் இறக்கி விட்ட ெகௗதைம பாத்த மது. “ெராம்ப ேதங்க்ஸ் ெகௗதம்” என ெசால்லி திரும்பியவைள ெகௗதமின் “மதி” என்ற ஆழ்ந்த ெமன்ைமயான குரல் கைலத்தது. சr அவனாக ெசால்லும் வைர தான் எதுவும் ெசால்ல கூடாது என முடிெவடுத்து விட்டு தன் மனதுக்கு பிடித்தவனுடன் நடந்த நிகழ்வுகைள அைச ேபாட்டப்படி தன் ரூமிக்கு ெசன்றாள் மது. ஓன்றுமில்ைல என தைலயைசத்து விட்டு “ேடக் ேக” என்று கிளம்பினான். என்னவாயிற்று தம்முக்கு இன்று ஓரு மாதிrயாக ேபசுகிறான்.

உன்னிடம் ஓப்பிட்டது என் தவறுதான் என நிலவிடன் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். ேடய் இதுல என்னடா உனக்கு சந்ேதகம். ச்ேச நிலா அழகா.. என் மதியிடம் இந்த நிலேவ ெபாறாைம பட ேவண்டும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 6 ேதவைதயாய் என் வாழ்க்ைகயில் நுைழந்து என் வாழ்க்ைகைய மலர ெசய்த மதிேய உன்ைனப் ெபற என்ன தவம் ெசய்ேதன் வண்டிைய நிறுத்தி விட்டு வட்டிக்குள் : ெசல்லாமல். இல்ல என் ேபபி அழகா?. மது உட்காந்த இடத்தில் அமந்து ெகாண்டு வானத்தில் ெதrந்த நிலாைவ பாத்து தன் மதியுடன் ஓப்பிட்டு ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

“ச்ேச ஏண்டி என்ைன ெதாந்தரவு பண்ற.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்னடா. மகன் உட்காந்து இருந்த ேதாரைணைய பாத்து சற்று அதிந்தவாேற “என்னங்க” என்று விச்சுைவ அைழத்தா. எதுக்கு இப்ேபா இப்படி கத்துற” என ேகட்டவாேற ேகாபமாக வந்த விச்சு தன் ெசல்ல மகன் அமந்த நிைலைய பாத்து சிrக்க துவங்கினா. நிலாைவ பாத்து தனிேய ேபசிக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் அருகில் ெசன்ற விச்சு. உண்ைமைய ெசால்லுடா? ஓரு மாக்கமா இருக்க? என்ன எதுனா ஓரு ெபாண்ணு உன் ைபக்கில் பின்னாடி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவன் ேதால்கைளத் தட்டி “என்னப்பா உன் அடுத்த புராஜக்ட் நிலாைவ பற்றியதா? ஆராச்சிேயல்லாம் பலமா இருக்கு” என ேகட்டவாேற கலகலேவன சிrக்க ஆரம்பித்தா. தன் நிைலைய நிைனத்து ெவட்கிய வாேற “ேபாங்கப்பா உங்களுக்கு எப்ேபாழுதும் விைளயாட்டாய் ேபாயிற்று. இவ்வளவு ேநரம் உன் சிrயலில் முழுகி அழுதுட்டு இருந்த அதுக்குள்ள என்னாச்சு உனக்கு. அவrன் ேகலிைய உணந்த ெகௗதம். வண்டி நிறுத்தும் சத்தம் ேகட்டு ெராம்ப ேநரமாகிறது ஆனால் ைபயன் வட்டுக்குள் : வராமல் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் என எட்டி பாத்த வசு. அம்மாவிடம் ெசால்லி உங்கைள நல்லா கவனிக்க ெசால்ல ேவண்டும்” என கூறி அவrன் ேதாலில் தன் ைககைள ேபாட்டவாேற வட்டின் : உள்ேள அைழத்துச் ெசன்றான் ெகௗதம். இப்ேபா தான் எனக்கு ெசய்தி பாக்க ெதாைலகாட்சிைய ெகாடுத்த. மகனின் முகத்தில் இருந்த ெவட்கத்ைத பாத்த வசுவும் எதுவும் ேகட்காமல் சிrத்துக் ெகாண்ேட அவனுக்கு உணைவ எடுத்து ைவத்தா. விச்சுவும் அவன் அருகில் அமந்து ெகாண்டு “ேடய் ெகௗதம்.

ெகௗதம் கூறியைத ேகட்ட இருவரும் ஓரு நிமிடம் ஸதம்பித்து ேபாயின. ெராம்ப சின்ன ெபண் அம்மா. இப்ப ெகாஞ்ச நாள்களாக என்னுள் பல மாற்றங்கைள ஏற்படுத்துகிறாள். அவன் தைலயில் தட்டி தண்ணைர : அவனுக்கு ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட. சில உண்ைமெயல்லாம் தனியா ேகட்கனும் என்னடா ெகௗதம் நான் ெசால்வது சrதாேன” என ெகௗதைம பாத்தா வசு. திரு திருெவன முழித்துக் ெகாண்ேட “அம்மா. சாப்பிட்டுக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதமுக்ேகா புைர ஏற ஆரப்பித்தது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உட்காந்து வந்தாலா? அப்படிெயல்லாம் ந: யாைரயும் ஏற்ற மாட்டாேய? ஓரு ேவைல காதலாக இருக்குேமா” என வசுைவப் பாத்துக் கண்ணடித்தா விச்சு. இப்ப உங்களுக்கு என்ன ெதrய ேவண்டும் என இருவைரயும் ெபாதுவாக பாத்து. ஆமாம் ந:ங்க ெசான்னது எல்லாம் சrதான். “ஏங்க பிள்ைள சாப்பிடும் ேபாதா இப்படி ேகள்விகைளக் ேகட்பிங்க. தன் மகனிடம் ெகாஞ்ச நாட்களாகேவ ெதrயும் மாற்றங்கைள அறிந்த அந்த ெபற்ேறாகள் ஓரு அத்தம் ெபாதிந்த பாைவைய ெசலுத்தி விட்டு தங்கள் ேகள்விைள ெதாடந்தன. இப்ேபா தான் என் டீமுக்கு வந்து இருக்கிறாள்” என முகம் முழுவதும் சிrப்புடன் தன் மனைத பறித்தவைளப் பற்றி தன் ெபற்ேறாrடம் பகிந்துக் ெகாண்டான். பின்பு தன் மகைனேய மாற்றிய அந்த ெபண்ைணப் நிைனத்து ஆச்சயமாக “ேடய் ெகௗதம் உன்ைனேய ஓரு ெபண் கவுத்து விட்டாளா? ஹ:ம் சூப்படா முதல்ல ைகைய ெகாடுடா” என அவன் கூறிய அதிச்சிலிருந்து ெவளி வந்த விச்சு பின்பு ெகௗதமின் ைககைளப் பற்றி தன் வாழ்த்திைன பrமாறிக் ெகாண்டா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதேமா எதுவும் ேபசாமல். உங்களுக்கு அப்பாேவ ேதவலாம். அவைள நான் மனபூவமாக விரும்புேறன் இைத நான் அவளிடேம இன்னும் ெசால்லவில்ைல. உங்களுக்கு அப்பறம் என் மனதுக்கு மிகவும் ெநருங்கியவளாக ஓரு ெபண் இருக்கிறாள்.

அம்மா அப்படி கிைடயாேத? என்னுைடய சந்ேதாஷத்துக்காகேவ வாழ்பவகள். ெகௗதைம இதுக்கு ேமல அழ ைவக்க ேவணாம் என மனதுக்குள் சிrத்தவாேற. தான் அவசர பட்டுவிட்ேடாமா? மதிையப் பற்றி ெகாஞ்சம் ெபாறுைமயாக ெசால்லி இருக்கலாேமா? இல்ைலேய என் அப்பா. தன் ெசல்ல மகனின் வாத்ைதயில் இருந்த ேசாகத்ைத உணந்த வசு அைத ெவளிேய காட்டிக் ெகாள்ளாமல். கண்களில் ஓரு வலியுடன் தாைய ேநாக்கினான் ெகௗதம். அவrன் ேதால்களில் ைக ைவத்து. அப்பாடா ெரண்டும் ெராம்ப பயந்துடுச்சி. சிrயலில் ேபசுற மாதிr ேபசிேனன். எங்ேக தவறு நடந்தது என புrயாமல் தன் தந்ைதயிடம் ஓரு பாைவைய ெசலுத்தி விட்டு. உனக்கு அவைள பிடித்து இருக்கிறது என்றால் நாங்கள் ேவண்டாம் என்றா ெசால்ல ேபாகிேறாம். உனக்காகேவ வாழ்பவகள் நாங்கள். சும்மாடா. இப்ேபா என்னடாெவன்றால் புதுசா ஏேதா கைத ெசால்லறா? என குழப்பத்துடன் வசுைவ பாத்தா. “அம்மா ேகாபமா?” எனக் ேகட்டான் ெகௗதம். இப்படிெயாரு பதிைல எதிபாக்காத ெகௗதம். அதனால ந: ெசான்னைதப் பற்றி எந்த கருத்ைதயும் என்னிடம் எதி பாக்காேத” என்று ேகாபமாக இருவைரயும் முைறத்தா. “ெகௗதம் உன் அப்பா மாதிr எல்லாத்ைதயும் ஈசியாக என்னால் எடுத்துக் ெகாள்ள முடியாதுடா? அந்த ெபண் யாேரா? என்ன குலேமா? நம்ம குடும்பத்துக்கு ஏத்தவளா இருப்பாலா? என பலைதயும் நான் ேயாசிக்க ேவண்டும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ேடய் ெகௗதம்” என பாசமாக ெகௗதமின் அருகில் ெசன்று அவன் தைலைய கைலத்தவாேற “உன்ேனாட சந்ேதாஷம்தான் எங்க சந்ேதாஷம்டா. சr ேபாதும் வசு. விச்சுவும் என்ன ஆச்சு இவளுக்கு? இவ்வளவு நாளா மகனிடம் ெதrந்த மாற்றத்ைத கண்டுப் பிடித்து அவைன காலாய்த்து ெகாண்டிருந்தவேள இவள் தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வசு எதுவும் ெசால்லாததால். தன் அம்மாவிடம். ந:ங்களும் அைத நம்பி இப்படி ஏமாந்துட்டிங்க” என இருவைரயும் கலாய்க்க ஆரம்பித்தா.

ஏன்மா இப்படி விைளயாடினிங்க” என ெசல்ல ேகாபம் ெகாண்டு தன் தாைய அைணத்தவாேற அம்மா. என் மருமக எப்படி இருப்பாடா? ெராம்ப அடக்கமான ெபாண்ணா? அதுலதான் ந: விழுந்துட்டுயா?” என்று ேகட்டா வசு. எல்லாைரயும் ஈசியா பிரண்ட் ஆக்கிபா. உன் நடிப்ைப என்னாேலேய கண்டு பிடிக்க முடியவில்ைல. அவ இந்த வட்டுக்கு : வந்த பிறகு என்ைன விட உங்களுக்குதான் அவைள ெராம்ப பிடிக்கும் பாருங்க” என ெசல்லம் ெகாஞ்சினான். உன்கிட்ட இருக்குற திறைமக்கு ந: எங்ேகேயா இருக்க ேவண்டியது. “அம்மா ெகாஞ்ச ேநரத்துல உயிேர ேபாயிடுச்சி? என் அம்மாைவேய நாேன கஷ்ட படுத்திட்ேடனு ெராம்ப பயந்துட்ேடன். “மது ெராம்ப நல்லவமா. அைமதி எல்லாம் கிைடயாது. ஹ:ம் என்ன பண்றது இப்படி வட்டுக்குள்ேளேய : உன் திறைமைய அழிச்சிட்ேடேன” என அவைர கிண்டல் ெசய்தவாேற வசுவின் மறுபக்கம் ெசன்று அவைர அைணத்துக் ெகாண்டா. சrயான வாலுமா அவ. இருவrன் பாச மைழயில் நைனந்தவாேற “ெகௗதம். ெகௗதேமா. “ஏண்டி வசு. ஓரு இடத்துல சும்மா இருக்க மாட்டாபா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “அம்மா அவ ந:ங்க நிைனக்குற மாதிr ெராம்ப அடக்கம். அழகான ராட்சசிம்மா அவள்” என தன் மதுமதிையப் பற்றிய நிைனவுகைள முகம் முழுவதும் சிrப்புடன் மிகுந்த காதலுடன் கூறிக் ெகாண்டிருந்தான். ஆனா நம்பகிட்ட மட்டும் ேமடம் ெராம்ப அைமதியா இருப்பாங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதேமா. அவள் நம்பைல எப்ேபாழுதும் பிrக்க மாட்டா.

ஓரு அழகு ேதவைத ேபால தன் டீம் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தவைள எல்ேலாரும் ஆச்சயமாய் பாத்தாகள். பின்பு மது ேகாவிலுக்கு ெசன்று கடவுளிடம். அழகிய ெவள்ைள சுடிதாrல். உங்கள் அைனவrன் கடின உைழப்புக்கு பலன் நிச்சயமாய் கிைடக்கும் என் ஆசிவாதம் உனக்கு எப்பவும் உண்டு” என சற்று ேநரம் ேபசி விட்டு ேபாைன ைவத்தா சம்பத். புகழும் ெகாடுக்க ேவண்டுெமன்று ேகாrக்ைகைய ைவத்து விட்டு அலுவலகத்திற்கு கிளம்பினாள். தன் தந்ைதைய அைழத்து.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் ெசல்ல மகனின் மனதில் இவ்வளவு தாக்கத்ைத ஏற்படுத்திய தன் மருமகைள ஆைசயுடன் எதிபாத்தன அந்த அன்பு ெபற்ேறாகள். இப்படிேய புராஜக்ட் ெடேமா ெகாடுக்க ேவண்டிய நாளும் வந்தது. ஸுருதிேயா அவளருகில் வந்து “மது ந: இன்று மிகவும் அழகாய் இருக்கிறாய்” என அவள் ேதால்கைள தட்டி விட்டு மீ ட்டிங்கு எல்லாம் ெரடியாய் இருக்கிறதா என சrப் பாக்க ெசன்றாள். தன் ெகௗதமுக்கு இந்த புராஜக்ட் ெபரும் ேபரும். இன்று அைனவைரயும் சீக்கரமாக வர ெசால்லி இருந்தான் ெகௗதம். தன் கருங்கூந்தல் ஈரமாக இருந்ததால் விrய விட்டிருந்தாள் மது. “அப்பா இன்ைனக்கு மிகவும் முக்கியமான நாள்பா எல்லாம் நல்ல படியாக நடக்கேவண்டுெமன்று ஆசிவதியுங்கள்” என்றாள் “மதும்மா ந: எதுக்கும் கவைல பாடாேதடா. வஸந்ேதா. “என்ன என் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . காைலயிேலேய எழுந்த மது.

ஸுருதியும் தங்களின் இருப்பிடத்திற்கு வந்தன. தன் அருேக இருந்த ேடபிலில் ஏறி அமந்துக் ெகாண்டு. ந: ேவண்டுமானால் சாப்பிடு நான் உனக்கு துைணக்கு வருகிேறன்” என்றாள். ந:ல நிற சட்ைடயும். “வஸந்த் நான் ெடேமா முடியவைரக்கும் எதுவும் சாப்பிட மாட்ேடன். பாலாேவா. வஸந்த் மதுைவ பாத்து “ந: எதுவும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டாய் வா சாப்பிட ேபாகலாம். ச்ேச எவ்வளவு அழகு என் ெகௗதம் என மனதில் நிைனத்து சிrத்துக் ெகாண்ேட பாலாைவ பாத்தாள். நாம் எந்த ேஜாக்கும் ெசால்ல வில்ைலேய. அட ந:ல நிற ேபண்ட்டும் அணிந்துக் ெகாண்டு தன் தைல முடிைய ஸ்ைடலாக ஓரு ைகயால் ஒதிக்கியவாேற தன் ேகபினுக்கு ெசன்றான் ெகௗதம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மீ ட்டிங் முடிய இரண்டு அல்லது முன்று மணி ேநரமாகிவிடும்” என அவைள காைல உணவுக்காக கூப்பிட்டு ெகாண்டிருந்தான் மதுேவா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தங்ைக இன்று ஓேர பக்தி பரவசமாய் இருக்கிறாள் ெகாஞ்சம் ேநரம் வயிட் பண்ணு இேதா வருகிேறன்” என ஸுருதியுடன் ெசன்றான். அவைன பாத்த மதுேவா. எல்லாவற்ைறயும் சr பாத்து விட்டு வஸந்தும். இவள் ஏன் இப்படி சிrக்கிறாள் என புrயாமல் குழம்பி ெகாண்டிருந்தான். பாலாேவா “இன்னும் வரவில்ைல” என சிrத்துக் ெகாண்ேட அவளிடம் வம்பளத்துக் ெகாண்டிருந்தான். பாலாைவ பாத்து “என்ன தைலவா வந்து விட்டாரா” என்றாள்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அைத ேகட்ட அைனவரும் ஷாக்காகி விட்டன. “தம்மு ஆல் த ெபஸ்ட்” என்று ெமன்ைமயாக கூறினாள். ேநா புராபளம் மதி நான் எல்லாம் ெரடியாகி விட்டதா என்று ேகட்க தான் வந்ேதன்” என தன் கைடசி கட்ட ெசக்கிங்காக மீ ட்டிங் ரூமுக்கு ெசல்ல திரும்பிய ெகௗதைம. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மீ ட்டிங் ரூமில் எல்லாம் ெரடியாக இருக்கிறதா” என வினவினான். தன்னுைடய ேலப்டாப்ைப ைகயில் எடுத்துக் ெகாண்டு தன் டீம் இருக்கும் இடத்திற்கு வந்தான். மதுைவ கண்டுக் ெகாள்ளாமல் “ஹ:ம் ேதங்க்ஸ்” என கூறியவாேற அந்த இடத்ைத விட்டு அகன்றான். வஸந்த். அங்ேக யாரும் இல்லாமல் தனிேய அமந்திருந்த மதுைவ பாத்து. பின்பு “மது ெடேமா எல்லாம் சாதாரண விஷயம் தான். மதுவிடம் ஓரு வாத்ைதயும் ேபசாமல். “மதுமதி எல்லாரும் எங்ேக?. ெகௗதேமா. “ஹ:ம். ெகௗதமருகில் வந்த மதுேவா. ேகாபமான பாைவயுடன் அவைள விட்டு அகன்றான். ெடேமா ஆரம்பிக்க இன்னும் அைர மணி ேநரம் இருக்கிறது அல்லவா அதனால் தான்” என இழுத்தாள். “ேயஸ் ெகௗதம் எல்லாம் ெரடி பண்ணிவிட்டு தான் காைல உணவுக்காக ெசன்றன. இதற்காக விரதம் எல்லாம் இருக்க கூடாது” என அவளுக்கு புrய ைவக்க முயன்று அைனவரும் ேதாற்றன. மதுவின் குரல் நிறுத்தியது. எைதயும் ஏற்றுக் ெகாள்ள கூடிய நிைலயில் மதுவும் இல்ைல என்பைத உணந்து அவளுக்கு ேமலும் ெடன்ஷன் ெகாடுக்காமல் தங்கள் காைல உணவுக்காக ேகன்டீன் ெசன்றன. மீ ட்டிங் ெடன்ஷனில் இருந்த ெகௗதேமா. அவைன பாத்தவுடன் கீ ேழ இறங்கிய மது.

புராஜக்ட் கிைளயண்ட்டுக்கு மிகவும் பிடித்து விட்டது. முடியாமல் ந:ண்டுக் ெகாண்ேட ேபானது. அங்ேக இருந்த பிரதாப். மதுேவா கடவுளிடம் ேவண்டிக் ெகாண்ேட இருந்தாள். உங்கைள மாதிr ஓரு டீம் கிைடக்க ெகௗதமும். நாங்களும் மிகவும் ெகாடுத்து ைவத்திருக்க ேவண்டும்” என மனதார அவகைள புகழ்ந்து தள்ளினா. பிரதாப்பிடம். காைலயிேலேய ஏேதா ேபச வந்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவகைள பாத்து “ெராம்ப நன்றி. மிகுந்த எதிபாப்புடன் அைனவரும் மீ ட்டிங் ரூமில் ஓன்றுக் கூடின. அவளின் ந:ண்ட ேவண்டுதலுக்கு பின்பு ெகௗதமிடமிருந்து ஸுருதிக்கு ஓரு ெமஸ்ேஸஜ் வந்து இருந்தது. “இைதேயல்லாம் நாங்கள் அைடய எங்கள் ெகௗதமின் வழி நடத்துதல் தான் மிக முக்கிய காரணம்” எனக் கூறி ைகத்தட்டின.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மீ ட்டிங் ஆரம்பித்து மூன்று மணி ேநரமாகியும். நான் தான் மீ ட்டிங் ெடன்ஷனில் அைத கவனிக்க வில்ைல என வருந்திக் ெகாண்ேட பிரதாப்பிடம் அவைள அறிமுகப் படுத்தினான் ெகௗதம். எல்லாரும் ெராம்ப ெடன்ஷனாக அமந்திருந்தன. அைனவரும் அவருக்கு ேதங்க்ஸ் ெசால்லி விட்டு. பின்பு ஓவ்ெவாறுவறாக ெகௗதம் மற்றும் பிரதாப்புக்கு தங்கள் ைககைள ெகாடுத்து தங்கள் மகிழ்ச்சிைன ெவளிப்படித்தின. இது என்னுைடய டீமினால் தான் கிைடத்தது என ெசான்னான். ெகௗதமின் காலுக்காக அைனவரும் காத்திருக்க ஆரம்பித்தன. அவகள் நமக்கு ேமலும் சில புராஜக்டுகைள தர முடிவு ெசய்து இருக்கிறாகள். மதுவின் முைற வந்த ெபாழுதுதான் தன் ேபபிைய கவனித்தான் ெகௗதம். அவகளின் சாபாக வஸந்த். என்ன மதி இன்ைறக்கு ேதவைத ேபால வந்து இருக்கிறாள். அைனவைரயும் கூட்டிக் ெகாண்டு மீ ட்டிங் ரூமுக்கு வர ெசால்லி இருந்தான். நான் ெகௗதமுக்கு ேதங்க்ஸ் ெசான்னதுக்கு.

இறுதியாக ெசன்ற மதுைவ.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹ:ம் ந:ங்க தான் மதுமதியா உன்ைனப் பற்றி உன் டீம் lடரும். ஆனால் அைத இப்ெபாழுது ெவளிக்காட்டினால் இவகளின் மகிழ்ச்சி தைடப்படும் என அைமதியாக தன்ைன கட்டுப்படுத்திக் ெகாண்டு நின்றிருந்தாள். ந:ங்க ேமலும் நன்றாக வர ேவண்டும்” என அவைள வாழ்த்தி ைகக்ெகாடுத்தா. மதுவுக்ேகா மயக்கம் வருவது ேபால கண்ைண இருட்டிக் ெகாண்டு வந்தது. மதுவுக்ேகா யாேரா கனவில் கூப்பிடுவது ேபால ேதான்ற அப்படிேய மயங்கி பின்னாடிேய வந்த ெகௗதமின் ேமல் சrய ஆரம்பித்தாள். ெகௗதம் தன்னுைடய டீைம பாத்து. அவன் டீமில் எப்ேபாழுதும் ேபாட்டி இருக்குேம தவிர ெபாறாைம துளியும் இருக்காது. பிரதாப்புக்கு ெகௗதைம மிகவும் பிடிக்கும். ெபாதுவாக அவrடம் நல்ல ெபய வாங்குவது மிகவும் அrதான விஷயம். ஆனால் புதியதாய் வந்த மதுைவயும் இவ்வளவு சீக்கரம் அரவைணத்துக் ெகாள்வாகள் என எதி பாக்கவில்ைல. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஆனால் அவ மதுைவ வாழ்த்தியவுடன் எல்லாரும் மதுவுக்கு ைகத்தட்டின. ேமலும் இந்த ஆண்டு இறுதியில் அவகளுக்கு நல்ல இன்கிrெமண்ட்ஸும் உண்டு என அறிவித்ததும் எல்ேலாரும் மகிழ்ச்சியாக விைட ெபற துவங்கின. ெகௗதம் நிற்குமாறு அைழத்தான். டீம் ேமட்ஸும் நல்லவிதமாக ெசால்லிருக்கிறாகள். அவருக்கு ெதrயும் ெகௗதம் தான் இதற்கும் காரணமாக இருப்பான் என ெகௗதைம ஓரு அத்தம் ெபாதிந்த வாழ்த்திைன கூறிவிட்டு அந்த இடத்ைத விட்டு அகன்றா. “கிைளயண்ட் அடுத்த வார இறுதியில் நமக்கு டீம் அவுட் அெரன்ஜ்ட் பண்ணச் ெசால்லி இருக்கிறாகள்” என ெசால்லியதும் அைனவரும் ைகத்தட்ட துவங்கின. மது எல்லாைரயும் பாத்து ெபாதுவாக சிrத்து “ெராம்ப ேதங்க்ஸ் பிரண்ட்ஸ்” என கூறிவிட்டு வஸந்தின் அருகில் நின்றாள்.

என்ன ெசய்வது என ெதrயாமல் ஓரு முடிவுடன் ஸுருதிக்கு ேபான் ெசய்து விபரங்கைள கூறி விட்டு மதுைவ தன் இரு ைககளால் தூக்கிக் ெகாண்டு மிகுந்த பதற்றத்துடன் அருகில் இருந்த ஒய்வு எடுக்கும் அைறக்கு ெசன்று அங்ேக இருந்த ெபட்டில் கிடத்தினான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 7 மயக்கத்திலும் என்னவனின் ெதாடுைமைய உண&ந்ேதன் இதற்கு ெபய&தான் காதலா மது திடிெரன சrயவும் ெகௗதமுக்கு எதுவும் புrயாமல். தன் வல ைகயால் அவள் இைடையயும். அவைள தன் ேமல் சாய்த்தவாேற. பின்பு ெமதுவாக அவைள தன் ேதால்களில் சாய்த்து கன்னங்கைள தட்டி எழுப்ப முயன்றான். அருகிலிருந்த வாட்ட பாட்டலில் இருந்த தண்ணைர : அவள் முகத்தில் ெதளித்தான். எவ்வளவு ெதளித்தும் எழும்பாத மதுைவ பாத்த ெகௗதமின் முகம் பயத்தில் ெவளுக்க ஆரம்பித்தது. “ேபபி என்னடா ெசய்கிறது? பிளிஸ் கண்ைணத் திறந்து பாருடா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவள் மயக்கத்தில் இருப்பைத உணந்த ெகௗதம். ஆனால் மதுவின் தைலேயா துவள ஆரம்பித்தது. உனக்கு ஓன்றுமில்ைலேய” என புலம்ப ஆரம்பித்தான். மற்ெறாரு ைகயால் அருகில் இருந்த ேடபிைளப் பற்றினான்.

நான் அவளுக்கு ஜுஸ் வாங்கி ெகாண்டு வருகிேறன்” என கூறிவிட்டு விைரவாக ஓடினான். முைறத்துக் ெகாண்ேட அவைள அருகில் இருந்த ேசrல் அமர ைவத்து. ச்ேச நம்ப மது. ஜுைஸ பருகுமாறு அவள் உதட்டின் அருேக ைவத்தான். “அண்ணா ஸாrடா” என முனுகியவாேற அவள் எழுந்திருக்க முயல அதில் ேதாற்று தள்ளாடியவைள ெகௗதமின் கரங்கள் மீ ண்டும் தாங்கியது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஸுருதி கூறியவற்ைற ேகட்ட வஸந்ேதா மிகவும் ெடன்ஷனாக. வஸந்ைத தான். இருந்த ஜுைஸ ஸுருதியிடம் ெகாடுத்து மதுவுக்கு ெகாடுக்கச் ெசால்லி விட்டு . கண்கைள விழித்து மது முதலில் பாத்தது. ெகௗதமின் கண்களிருந்து கண்ண: மட்டும் வற்றாது வந்துக் ெகாண்டிருந்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .வஸந்தின் கரங்கள் ெகௗதமின் ேதால்கைளத் தட்டியதும் சுய நிைனவுக்கு வந்த ெகௗதம். ெகௗதமின் மனதில் அப்ேபாழுதுதான் மது ெசான்ன அண்ணா என்ற வாத்ைதேய மீ ண்டும் மீ ண்டும் ஓளித்தது. ஸுருதி. மதுவும் எதுவும் ெசால்லாமல் ெமதுவாக ெகௗதைம பாத்துக் ெகாண்ேட மீ தி இருந்த ஜுைஸப் பருகினாள். அவன் ைககேளா மதுவின் தைலைய வருடிக் ெகாடுத்தன. குளிச்சியான பானம் ெதாண்ைடயில் இறங்கியதும் ெமதுவாக மது கண் விழிக்கவும் சrயாக இருந்தது. வஸந்ைத பாத்து “என்னாச்சி இவளுக்கு” என ேகட்டான். ஓய்வு எடுக்கும் அைறக்கு ெசன்ற ஸுருதிைய ெகௗதமின் கலங்கிய முகேம வரேவற்றது. அப்ெபாழுது தான் ெகௗதம் அவளருகில் இருப்பைதப் பாத்தாள். என்ன பண்ணுவது என்று ெதrயாமல் ெகௗதமின் அருகிேலேய நின்றுக் ெகாண்டு ஸுருதிைய வஸந்தின் குரல் கைலத்தது. வஸந்த். காைலயில் நடந்தைத பற்றி ெசால்லி முடிக்கவும். இது மட்டும் இவளுக்கு ெதrந்தால் அவ்வளவு தான் ேபயாட்டாம் ஆடி விடுவாள் என மதுைவேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். “ெகௗதம்” என அைழத்தும் ெகௗதமின் கண்கள் மதுைவ விட்டு நகரவில்ைல. “ஸுருதி ந:ங்க மதுைவ பாருங்க காைலயிலிருந்து அவள் உண்ணாதது தான் அவள் மயக்கத்துக்கு காரணமாக இருக்கும். வஸந்ைத நாமேல சந்ேதகப் பட்டு விட்ேடாேம.

தம்மு ந:ங்க நல்லா இருக்கனும்னா நான் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்ேவன். “ந:ங்கள் இருவரும் லன்சுக்கு ெசல்லுங்கள். மதுவும் எதுவும் ெசால்லாமல் அவன் ெகாடுத்தவற்ைற உண்ண ஆரம்பித்தாள். “ேவண்டாம் நவின் இப்ேபா தான் ெகௗதம் என் காதிலிருந்து இரத்தம் வரும் வைர கிளாஸ் எடுத்தா. இனிேம இப்படி பாண்ணாேத?” என கலங்கிய கண்களுடன் ஸாப்டுேவ பில்டில் இருக்கும் எதாத்தமான நிைலைய எடுத்துைரத்தான் ெகௗதம். ஸுருதிையயும். “ஏன் மதி இப்படி பண்ற? நாங்கள் எல்லாரும் எவ்வளவு பயந்துட்ேடாம் ெதrயுமா. இன்று மது என்னுடன் வரட்டும்” என அவகைள அனுப்பி விட்டு. வஸந்ைதயும் பாத்து “ெராம்ப ேதங்ஸ்” என ெபாதுவாக ெசால்லிவிட்டு . மதுவின் அருகில் அமந்து. அவனின் கிண்டைல உணந்த மதுேவா. அப்ெபாழுது அங்ேக வந்த நவினிடம். ெகௗதமின் விழிகைள பாத்துக் ெகாண்டிருந்த மதுேவா. ந:ங்க ேவற திரும்பவும் ஆரம்பிக்காத:கள்” என நவிைன பாவமாக பாத்தாள். உங்கைள கஷ்ட படுத்தினதுக்கு ெராம்ப ஸாr என மனதில் நிைனத்துக் ெகாண்ேட ெவளிேய ெகௗதைம பாத்துக் சrெயன தைலயாட்டினாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மது ெகாஞ்சம் ெதளிந்ததும். “ேடய் ெகௗதம் இனிேம நாம கஷ்டப் பட்டு ேகாடிங் எல்லாம் பண்ண ேவண்டாம்டா. மது விரதம் இருந்தாேல எல்லாம் ஆட்டெமட்டிகாக ெரடி ஆகிவிடும்டா” என மதுைவ வம்பிழுத்தான். நவிேனா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “தைலைய மட்டும் நல்லா ஆட்டு. காைலயிலிருந்து மது பண்ணிய குழப்பத்ைத பகிந்துக் ெகாண்டான் ெகௗதம். இன்ெனாரு முைற ந: இப்படி எதுனா பண்ணிப் பாரு அப்ப ெதrயும் இந்த ெகௗதம் பத்தி” என அவள் தைலயில் ெசல்லமாக தட்டி விட்டு லன்சுக்கு அைழத்துச் ெசன்றான் ெகௗதம். எனக்கு எனக்கு ந: கண் விழிக்கும் வைர உயிேர ேபாயிடுச்சிடா ந: விரதம் இருந்தால் புராஜக்ட் நல்லா வரும்னா தினமும் இருக்க ேவண்டியது தான். ெகௗதம் தான் ெகாண்டு வந்த உணைவ மதுவுக்குக் ெகாடுத்தான்.

ஏற்கனேவ இவனுக்கு கழுகு கண்ணு. “ேநா ேசாகம்ஸ் ஓன்லி ஹப்பி” என சிrத்து “ஆனால். ேபசாம முதலில் சாப்பிடு” என அவளுக்கு சாப்பாட்ைட எடுத்து ைவத்தான். ேதங்ஸ் அ லாட்” என்றாள். நான் பிறந்தவுடேன அவகள் இறந்து விட்டாகள். “ஏய்ய் வாலு. ேபாதும் ேபாதும் ெராம்ப நாள் கழித்து என் தந்ைதயின் ைககளால் சாப்பிட்ட மாதிr இருக்கு. “இல்ைல நவின். அைத ேகட்ட ெகௗதமும். ெகாஞ்சம் ஓளராம இருக்கிறாயா?” என நவிைன முைறத்தான் ெகௗதம். எனக்கு அம்மா கிைடயாது. ெகௗதம். அவருக்காக தான் நான் இந்த ேவைலயில் ஜாயின் பண்ணிேனன்” என தன் தந்ைதயின் நிைனவுகளில் கண் கலங்கினாள் மது. ேபாயும் ேபாயும் இவன் முன்னாடியா இப்படி ேபசுவ. என் உலகேம என் அப்பாதான். மதி உனக்கு ெகாஞ்சம் கூட அறிேவ இல்ைலடா. . ெகௗதேமா. நவின் என் தந்ைதைய ேபால என்ைன எப்ெபாழும் பாத்துக் ெகாள்ள தான் கடவுள் ெகௗதைம என்னுடேன அனுப்பி இருக்கிறா” என ெகௗதைம பாத்து “அதனாலேய எனக்கு ெகௗதைம ெராம்ப பிடிக்கும்” என்று எந்த வித ஓப்பைனயும் இன்றி ெதளிவாகச் ெசான்னாள். மதுவின் ேநரடியான ேபச்சிைன ேகட்ட நவின்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதம் சிrத்துக் ெகாண்ேட. பின்பு தன்ைன ேசாகமாக பாத்த இருவrன் மனநிைலைய மாற்ற சிrத்துக் ெகாண்ேட . “சிrத்துக் ெகாண்ேட என் நண்பைன எல்லாருக்கும் பிடிக்கும் மது ஆனா என் நண்பனுக்கு யாைர பிடிக்கும் என எனக்கு மட்டும் தான் ெதrயும்” என ெகௗதைம பாத்து கண்ணடித்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இனிேம என்ைன ேநாண்டாம இருக்க மாட்டான் என ெநாந்துக் ெகாண்ேட “ேடய்ய். நவினும் குழம்பிய நிைலயில் “ஏன் மது உன் அம்மா சைமக்க மாட்டாகளா?” என வினவினான் நவின். “ஹ:ம். எனக்கு என் அப்பாதான் எல்லாமுேம.

என்னடா இவன் நம்பைள மறந்துட்டாேனா நிைனச்ேசன்” என தன் முட்ைட கண்கைள உருட்டினாள் மது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என் . “ெராம்ப ேதங்ஸ் வஸந்த். இவ எைதயும் ஓளரதுக்கு முன்னாடி ந: என்ைன காப்பாற்றினாய்” என நன்றி பாைவைய ெசலுத்தினான் ெகௗதம். மது ெசன்றவுடன் நவின் “என்னடா நடக்குது இங்ேக? அவள் மயங்கி விழுந்ததும் ந: துடித்த துடிப்ைப. நான் தினமும் மயங்கி விழுந்தா ந:ங்க எல்லாரும் என்ைன இப்படி தான் பாத்துபிங்களா? அப்ேபா நான் விரதம் இருக்க ெரடி” என அைனவrன் முைறப்புக்கும் உள்ளாகினாள் மது. உன் மனதில் எதுேவா இருக்கு மட்டும் எனக்கு ெதrயுது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அப்ெபாழுது ஓரு ஜுஸுடன் மதுவின் அருகில் வந்தான் வஸந்த். பின்பு சிrத்துக் ெகாண்ேட இருவrடமும் விைடப் ெபற்றுக் ெகாண்டு வஸ்ந்துடன் கிளப்பினாள். அவளுக்கு எல்லாமுமாக அவள் தந்ைதைய ேபால இருக்க ேவண்டுெமன நிைனக்கிேறன். “ஹ:ம் புல்லா சாப்பிட்ேடன் வஸந்த். உன்கிட்ட ெசால்லாமல் நான் யாகிட்ட ெசால்ல ேபாேறன்” என மதுைவ தான் பாத்ததிலிருந்து விரும்ப ெதாடங்கியைத கூற துவங்கினான். அவைள ந: ைகயில் ஏந்திக் ெகாண்டு ஓய்வு அைறக்கு ெசன்றைத எல்லாரும் பாத்து இருக்கிறாகள். “ேடய் ெராம்ப ேதங்ஸ். ந: எல்லாrடமும் அப்படி இருக்கமாட்டாய் ஏன்டா இப்படி? எதுவாக இருந்தாலும் ெதளிவாக ஓரு முடிவு எடு” என தன் நண்பனின் ேதாைலத் தட்டினான். அவளுக்கு அம்மா ேவற இல்ைலடா. வஸந்ேதா “இவைள பத்தி உங்களுக்கு ெதrயாதா பாஸ்” என ெசால்லி விட்டு மதுவிடம் திரும்பி “ந: சாப்பிடாயா? ேபாலாமா” என வினவினான். “ஸாrடா. இெதல்லாம் எப்படி எங்ேக நடந்தது என ந: என்ைன ேகட்டால் எனக்கு ெதrயாது ஆனால் ஓன்று மட்டும் நிச்சயம்டா அவள் தான் என் உயி. நான் என்ன ெசய்ேதன் என எனக்ேக ெதrயவில்ைல. அவள் முகம் மட்டும் தான் என் நிைனவில் இருந்தது. இப்ப எனக்கு என்ன ேதாணுதுனா. அங்ேக வஸந்ைத எதி பாக்காத மதுேவா. “ஆனால் இன்ைனக்கு அவ மயங்கி விழுந்ததும் என்னால ஓன்றுேம பண்ண முடியவில்ைலடா.

“உன்ைன ேபால ஓரு காதலன் கிைடக்க மது ெராம்ப ெகாடுத்து ைவத்தவள்” என தன் நண்பைன வாழ்த்தினான் நவின்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உலகம். அவளுக்காக நான் எைத ேவண்டுமானாலும் ெசய்ேவன்” என திவரமாக ெசான்ன தன் நண்பைன ஆர தழுவிக் ெகாண்டான் நவின். அவனுக்கு அப்ெபாழுது ெதrயாது இேத வாத்ைதைய தாேன மதுவிடம் கூற ேபாகிேறாம் என்று UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எத்தைன ெபண்கள் சுற்றி வந்தும் முதல் பாைவயிேல தன் நண்பைன கவிழ்த்த மதுைவ நிைனத்து ெபருமிதத்துடன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 8 காதைல வா&த்ைதகளால் உண&த்தாமல் இேதா உன் முத்தத்தால் உண&ந்ேதன் இரவு முழுவதும் துக்கம் வராமல் தவித்துக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். காபியுடன் வந்த வசுவிடம். இப்ெபாழுது நல்லா இருக்கிறாளா? இல்ல தூங்கி ெகாண்டிருக்கிறாேளா? மதுவுக்கு ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்பலாமா? ேவண்டாமா? என த:வரமாக சிந்தித்து இல்ைல நாைள நாம் ேநரடியாக பாத்து வரலாம் என ஓரு முடிவுடன் தூங்க ெசன்றான். “அம்மா ந:ங்களும் இங்ேக அமருங்கள். ஏன் ெரஸ்ட் எடுக்காம இவ்வளவு சீக்கரம் எழுந்து விட்டான் என புrயாமல் ெகௗதைமப் பாத்தா. பகல் பாராமல் உைழத்தது. மதுவின் மயங்கிய முகேம அவன் முன் நிழலாடியது. அதற்கு பின் அவள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உங்கள் இருவrடமும் ஓரு விஷயம் ெசால்ல ேவண்டும்” என கூறிவிட்டு ேநற்று மதுவுக்கு ஏற்பட்ட மயக்கத்ைதப் பற்றியும். மறுநாள் காைலயிேலேய எழுந்த மகைன பாத்த விச்சு “என்னடா lவ் நாள் அதுவுமாக சீக்கரம் எழுந்துட்ட எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாகனுமா” என்று வினவினா. அவருக்கு தான் ெதrயுேம இந்த புராஜக்ட்டுக்காக ெகௗதம் இரவு . ேநரத்ைத பாத்தால் இரவு 11 மணிதான் ஆகி இருந்தது.

எனக்கு என்ன ெசால்வது என்று ெதrயவில்ைல. “ஆமாம் அம்மா நானும் அைததான் நிைனத்ேதன். ந: சைமத்துக் ெகாடு என்றாள் அம்மா ெசய்து தர ேபாகிறாள். ேமடமுக்கு நான்-ெவஜ் ெராம்ப பிடிக்கும்.ஆனா அதுக்கு முன்னாடி ந:ங்க எனக்கு ஓரு உதவி ெசய்ய ேவண்டும். “ேடய் இனிேம அவளும் எங்களுக்கும் மகள் தான். அவதான் கிேரட்டா” என்றா. ெகாஞ்சம் அடக்கி ைவங்க” என வசுவின் ேதால்களிள் சாய்ந்தான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . கூடேவ அந்த வாலு ேநற்று நவின் முன்னாடிேய நான் அவள் தந்ைதைய ேபால பாத்துக் ெகாள்கிேறன் என ெசால்கிறாள். ஆனால் அந்த நிமிடம் முடிவு ெசய்து விட்ேடன் அப்பா அவைள எப்ெபாழுதும் கலங்காமல் பாத்துக் ெகாள்ள ேவண்டும்” என்று கூறினான் விச்சுேவா. அவளுக்கு உங்கள் ைகயால் சைமத்து தருவகளா : அம்மா. ஆனால் ஓன்னு இந்த உலகத்திேலேய நான்-ெவஜ் ெகாடுத்து காதைல வளப்பவன் ந: மட்டும் தான்டா” என அவைன கிண்டல் ெசய்தா விச்சு. ேநற்று உங்கள் சைமயைல மிகவும் விரும்பி சாப்பிட்டாள்” என்று தன் அம்மாவின் ைககைள பிடித்துக் ெகாண்ேட கூறினான். அைத ேகட்ட வசு “ஹ:ம் ஓரு தாய் இல்லாமல் மதுவின் அப்பா அவைள இந்த அளவுக்கு வளத்து இருக்கிறாேர. ந: எதுக்கும் கவைல பாடாேத.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya கூறியவற்ைறயும் ெசான்னான் ெகௗதம். அவ நம்ம வட்டுக்கு : வந்த பிறகு அவள் எவ்வளவு சந்ேதாஷமாக இருக்க ேபாகிறாள் என ந:யும் பாக்க தாேன ேபாற” என்றா. “அம்மா பாருங்கமா இந்த அப்பா வர வர ெராம்ப ேபசுறாரு. அதற்கு வசுவும் தன் தைலைய சம்மதமாக ஆட்டியவாேற “அவைள எப்ெபாழுது எங்கள் கண்களில் காட்ட ேபாகிறாய் ெகௗதம்” என வினவினா வசு. “ெகௗதம் ந: இப்படி எல்லாம் ெகஞ்ச ேதைவேயயில்ைல. “சிக்கரேம அவைள நம் வட்டுக்கு : அைழத்து வருகிேறன் .

எந்த ேமக்கப்பும் ேபாடாமல் ெபாலிவாக இருந்த அவள் முகமாகட்டும். மது தைலக்கு குளித்து விட்டு பாவாைட. ஏேதா என பயந்துக் ெகாண்ேட உைட ஏதும் மாத்தாமல் ெகௗதைம பாக்க கீ ேழ ஓடினாள் மது. ெமத்ேதன்று தன் ேமல் விழுந்த UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அச்சேசா இவ முன்னாடி இப்படி நிற்கிேறாேம என்ன பண்ணறது என ெதrயாமல் மீ ண்டும் நிமிந்து ெகௗதைம பாத்தாள். ெகௗதமின் ெபயைர தன் ெமாைபலில் பாத்த மதுேவா மிகவும் சந்ேதாஷத்துடன் ேபாைன எடுத்தாள். lவ் நாள் ஆனதால். ெகாஞ்சம் வருகிறாயா” என கூறி விட்டு ேபாைன ைவத்தான். முதல் முதலாக அவைள குட்ைட பாவாைட சட்ைடயில் பாத்தவன் அப்படிேய அதிச்சியாகி அவளின் ஓவ்ெவாறு அங்ககைளயும் ரசித்தான். அவள் வாத்ைத அவளுக்ேக ேகட்கவில்ைல. தன் முன் முச்சு வாங்கி நின்ற மதுைவ ேமலிருந்து கீ ழாக பாத்தான் ெகௗதம். அப்ெபாழுது தான் அவன் பாைவைய உணந்து தன் உைடைய கீ ேழ குனிந்து பாத்தாள். சும்மா ெவட்டி ேபச்சு ேபசாம. கைலந்திருந்த அவள் கருங்கூந்தலாகட்டும். ெகௗதேமா எதுவும் ெசால்லாமல். ஹாஸ்டலின் வாசலில் நின்றுக் ெகாண்டு மதுவுக்கு ேபான் ெசய்தான் ெகௗதம். அவன் பாைவயில் ெதrந்த மாறுபாட்ைடப் பாத்தவள் ேமலும் சிவந்து. ேபாய் சுறுசுறுப்பா என் மருமகளுக்கு சைமக்க ேதைவயானைத வாங்கிட்டு வாங்க” என விச்சுைவ கைடக்கு கிளப்பினா வசு. “ெகௗதம்” என மறுபடியும் அைழத்தள். மதுவின் ைககைளப் பிடித்து இழுத்தான். மதுவினால் மட்டுேம துண்ட முடிந்த அந்த உணவுகள் அவனுள் பல மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தியது. ெகௗதமிடமிருந்து இப்படி ஓரு ெசயைல எதி பாக்காத மதுேவா ெகௗதமின் மாபில் விழுந்தாள். ெகௗதம் கூப்பிட்டவுடன் என்னேமா. ெகௗதேமா. அவனின் பாைவயில் ெதrந்த தாபத்ைத கண்ட மதுேவா “ெகௗதம்” என்று ெமதுவாக அைழத்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அவ கிடக்குறாருடா நான் உனக்கு சைமத்து தருகிேறன். எல்லாேம அவைன இம்சித்தன. அவளின் அங்கங்கைள ெதளிவாக காட்டிய அவளின் உைடயாகட்டும். சட்ைடயுடன் இருந்தாள். “நான் உன் ஹாஸ்டலின் கீ ேழ தான் நிற்கிேறன்.

பின்பு நிைலைமைய உணந்து “தம்மு” என பயத்துடன் ெகௗதைம ஏறிட்டாள். அவளின் அந்த அழகு முகத்ைத தன் ஓற்ைற விரலால் நிமித்தி. ந: என் உயிடா கண்ணம்மா. தன் முட்ைடக் கண்ைண ேமலும் விrத்து மது ெகௗதைம பாத்தாள்.. அவள் பாைவயில் எப்ேபாழுதும் ேபால விழுந்த ெகௗதம். என்ன நடந்தது என புrய மதுவுக்கு சில நிமிடங்கள் ேதைவப் பட்டது.. முட்ைட கண்கள்.. என அவைள இழுத்து அைணத்தான். அவனின் ைக மீ றைள தடுக்க வழித் ெதrயாமல் மது அவனின் ேமேலேய துவண்டாள். மதி. “மதி என் கண்ைணப் பாத்து ேபசுடி” என்றான். எப்ேபாழுதும் ேபால அவன் அழகில் மயங்கி “இ. அவளிடமிருந்து எந்த வாத்ைதயும் வாராவிட்டாலும் அவளின் அந்த இருக்கேம அவளின் காதைல அவனுக்கு ேமலும் உணத்தியது. அவேளா “ஹூஹூம்” என மறுபடியும் கீ ேழ குனியப் பாத்தாள்.தி” என தன் ஓட்டு ெமாத்த காதைலயும் அந்த ஓற்ைற வாத்ைதயில் அடக்கி அைழத்தான். பாத்த முதல் பாைவயிேல என்ைன விழ்த்திய ெபண் ந:யடி. “ேபபி நான் உன்ைன விரும்புேரன்டா. ெகௗதம் மதுைவ குறுகுறுப்புடன் பாத்துக் ெகாண்ேட “இப்ப என்ன ெசான்ன” என சிrத்தவாேறக் ேகட்டான். தன் கா கதைவத் திறந்து அதில் உட்கார ைவத்து விட்டு அவளின் மறுபக்கத்தில் அமந்தான் ெகௗதம். என் உடல். ேபசும் ேபாது அவள் காதில் உராய்ந்த ெகௗதமின் மீ ைச ேராமம் தன் உடலில் ஏற்படுத்திய மாற்றத்ைத உணந்து ெகௗதைம ேமலும் இருக்கினாள் மது. “மது. என்னுள் பல மாற்றங்கைள ஏற்படுத்தி என்ைன ைபத்தியமாக்குறாய்”. பின்பு அவள் காதுக்கருகில் இருந்த முடிைய ஓதுக்கி “எனக்கு ெதrயும்டா ந:யும் என்ைன விரும்புகிறாய்” என ெமதுவாக கூறினான். அவளின் அந்த சின்ன சட்ைட அவனின் காதல் விைளயாட்டுக்கு மிகவும் ஏதுவாக அைமந்தது. “மதி.இல்ைல ந:.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மதுைவ அப்படிேய அைணத்தவாேற. ேபபி” என புலம்பியவாேற ெகௗதமின் கரங்கள் அவளின் அழகிய இைடயில் எல்ைல மீ றின. ெமல்லிய ெகாடி ேபால தன் ேமேலேய படந்த அவைள அப்படிேய மடியில் சாய்த்து அவள் பிைற ேபான்ற ெநற்றி. சின்ன மூக்கு. அந்த குரலில் இருந்த ஏேதா ஓன்று மதுைவ தட்டி எழுப்பியது.. உயி இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வைர என் காதலும் உன்னுடேன இருக்கும்டா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .ந:ங்கள்” என இழுத்தவாேற கீ ேழ குனிந்தாள்.

மதுவின் கண்களில் கண்ணரும் : UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உணச்சிகளின் தாக்கத்தில் இருந்த ெகௗதேமா மது ெகாடுத்த அழுத்தத்தில் மதுவின் உதட்ைடக் கடித்தான். அவன் குரலில் இருந்த கலக்கத்ைத உணந்த மதுேவா என்னவாயிற்று இவனுக்கு. அவளிடமிருந்து அவன் விலக முயன்றாலும் அவள் விடேவ இல்ைல. ெகௗதேமா. அதுவைர அவனிடம் இருந்த தாபம் ெமாத்தமும் வடிந்தது. தன் முத்தம் பிடிக்காமல் தான் மது அழுகிறாள் என தவறாக கணித்து மதுைவ தன் மடியில் இருந்து நிமித்தி அமர ைவத்து விட்டு “ஸாr” என தன் உதட்ைட கடித்துக் ெகாண்டு மறுபுறம் திரும்பினான் ெகௗதம். அவள் உதட்டிலிருந்து இரத்தத்ைத உணந்த ெகௗதம் “குட்டிமா ேபாதும்டா உன் உதட்டிலிருந்து இரத்தம் வருகிறது” என வலுக்கட்டாயமாக அவைள விடிவித்தான். ேகாபமாக “ஏண்டி என் முத்தம் பிடிக்காம தாேன ந: அழுதாய்” என ெசால்லி முடிப்பதற்குள் மதுவின் உதடு ெகௗதமின் உதட்ைட முடி இருந்தது. இவ்வளவு ேநரம் நல்லாதாேன இருந்தான். அவனின் முகத்ைத ைவத்ேத அவன் ேகாபமாக இருக்கிறான் என்பைத உணந்த மது “ஏன் என்னாச்சி தம்மு” என தடுமாறிக் ெகாண்ேட ேகட்டாள். எந்த ஓரு எதிபாப்பும் இல்லாமல் என்ைன எனக்காகேவ விரும்பும் இந்த நல்ல உள்ளத்ைத ெகாடுத்த இைறவனுக்கு நன்றி என்றுச் ெசால்லும் ேபாேத கண்களில் அவைள அறியாமல் கண்ண: வழிந்தது. ந:ண்ட ேநரம் ெதாடந்த முத்தத்தால். ெகௗதமின் இந்த அன்பு தாக்குதைல கண்ட மதுேவா. கன்னத்தில் இைளப்பாrக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் உதட்டில் அவளின் கண்ண: பட்டதும் சட்ெடன நிமிந்துப் பாத்தான். மது மூச்சு விடேவ சிரமபடுவது ெகௗதமுக்கு புrந்ததது. அவளின் அந்த ெவறித்தனமான முத்தம் ெகௗதமுக்கு அந்த நிமிடம் மிகவும் ேதைவயாக இருந்தது. என்ன தவம் ெசய்ேதன். எதுக்கு இவ்வளவு பீல் பண்றான் என புrயாமல் ெகௗதமின் தாைடயில் ைக ைவத்து தன்புறம் திருப்பினாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya குண்டு கன்னம் என ஒவ்ெவாறு இடத்திேலயும் கவிைத எழுத ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். ெகௗதமின் முகம் அப்படிேய இறுகி. அழகாய் சிrக்கும் கண்கள் சிவந்து ெவறுைமயாய் இருந்தது.

உங்கைள விரும்பாமல் நான் யாைர விரும்ப ேபாகிேறன்.. உன் தம்மு தாேன” என அவைள இழுத்தைணத்தான் ெகௗதம்.. என் ெசல்லம்மா இல்ல” என அவளின் அழுைகைய குைறக்க மிகவும் ேபாராடி பின்பு அதில் ெவற்றியும் கண்டான் ெகௗதம். உங்களின் ஒவ்ெவாறு அைசவிலும் என்ைன ெதாைலத்துக் ெகாண்டிருக்கிேறன் என்று ெசான்னால் ந:ங்கள் என்ைன நம்புவிங்களா? என் தந்ைதைய விட உங்கைள விரும்புகிேறன் என்று ெசான்னால் நம்புவிங்களா? உங்கள் காதல் கிைடக்க நான் ெகாடுத்து ைவத்திருக்க ேவண்டும். ச்ேச என்ைன ெசால்லனும் என அவளின் காயம் பட்ட உதட்ைட தன் உதட்ைடக் ெகாண்டு மயிலிறகால் வருடுவது ேபால வருடிக் ெகாண்ேட ஆனா குட்டிமா உன் கிட்ட இப்படி ஓரு முத்தைத நான் கனவிலும் எதிபாக்கலடா” என கூறிச் சிrத்த தன் அன்பு காதலைன ெசல்ல அடி அடித்துக் ெகாண்ேட UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பிளிஸ் இந்த தம்முக்காக. “தம்மு என்ைன பாத்து ஏன் அப்படி ெசான்னிங்க. இப்ேபா நான் என்ன ெசால்ல ேவண்டும் உங்கைள விரும்புகிேறன் என்று வாத்ைதயில் ெசான்னால்தான் ந:ங்கள் நம்புவகளா : என் ெசயலில் ந:ங்கள் உணரவில்ைலயா” என தன் முகத்ைத மூடிக்ெகாண்டு ேதம்பி ேதம்பி அழுதாள் மது. ெகௗதமின் ேதால்களில் சாய்துக் ெகாண்டிருந்த மதுைவ பாத்து “ஏண்டி உன்ைனேய ந: இப்படி வருத்திக்குற? பாரு உன் உதடு நல்லா வங்கிடுச்சி? : இரத்தம் ேவற வருது. அவளின் கண்ணைர : ெபாறுக்காது “குட்டிமா அழாதிங்கடா? உன்ைன பற்றி எனக்கு ெதrயாமல் யாருக்கு ெதrய ேபாகிறது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உதட்டில் இரத்தமும் வற்றாது வந்துக் ெகாண்டிருந்தது. இறுக்கக் கட்டிக் ெகாண்டு அவன் மாபினில் சாய்ந்து அழுதாள் மது.. ஸாrடா. எனக்கு ெராம்ப கஷ்டமா இருக்குடா? உன் கண்ணுல கண்ண: வருவேதற்ேக நான் எவ்வளவு வருத்தம் படுேவன் இதுல இரத்தம் ேவற.. அவளின் தைலைய தடவிக் ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட “மதி அழாேதடா. அதனால் தான் அப்படி ெசான்ேனன்டா. கடவுள் உங்கைள என்னிடம் ேசத்ததுக்கு தான் நான் நன்றி ெசால்லி அழுேதேன தவிர உங்கைள ஏற்காதற்கு அல்ல. ந: அழுததும் என்னால் தாங்கிக் ெகாள்ள முடியவில்ைல. ஓருேவைள என் முத்தங்கள் பிடிக்காமல் தான் ந: அழுகுறாேயா என தவறாக நிைனத்து விட்ேடன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இயற்ைகயிேல சாயம் பூசின என் உதடுகள் உன் முத்தத்தால்” என்று கூறிச் அழகாக ெவட்க பட்டாள் மது ெகௗதமின் மதி.

ெராம்ப ேநரமா உன் ஹாஸ்டலின் எதிேர இருந்தால் எல்லாரும் ஓரு மாதிr நிைனப்பாங்க. அது ேவற யாரும் இல்ல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந: ேபாய் மாத்திட்டு வா. “ேடய் ைபக்ைக எதுக்கு எடுக்குற? காைர எடுத்துட்டு ேபாடா. நாம எங்ேகயாவது ேபாய்டு வரலாம்” என ஹாஸ்டலுக்கு அவைள அனுப்பி விட்டு காைலயில் தான் மதுைவ பாக்க கிளம்பும் ேபாது விச்சுக் கூறியைத நிைனத்து சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தான். ந: ேபாய் டிரஸ் மாத்திட்டு வா” “ஏன் ெகௗதம் எங்ேகயாவது ெவளிேய ேபாறமா??” “ஆமாம்டா. அப்ெபாழுது அங்ேக வந்த வச்சு. வசு சைமத்தைத எடுத்துக் ெகாண்டு தன் ைபக்கின் அருகில் ெசன்றான் ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 9 ஓேர நிமிடம் ஓேர வினாடி ஓேர அைணப்பில் இருவரும் உண&ந்ேதாம் எங்களின் காதைல தன் ேதாலில் சாய்ந்து இருந்த மதுவின் தைலைய தடவியவாேற “மது நான் காrேல உட்காந்து இருக்ேகன். அதுதான் எல்லாத்துக்கும் வசதியாக இருக்கும்” என கண்ணடித்த விச்சுவின் ேதாலில் சுளிெரன ஓரு அடி விழுந்தது.

கவிைதக்கு ெபாய் அழகு கன்னத்தில் குழி அழகு. ேதவைத ேபால UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “பிள்ைள ஓழுங்கா இருந்தாலும் அவைன ெகடுக்குறது தான் உங்க ேவைல” என விச்சிைவ முைறத்தா. “அப்பா ந:ங்க சான்ேச இல்லபா. ெராம்ப ேதங்க்ஸ்பா உங்களால் மட்டும் தான் இப்படிேயல்லாம் ேயாசிக்க முடியும்” என காrல் இருந்த ேடப்ைப ேபாட்டான். கா& கூந்தல் ெபண் அழகு இளைமக்கு நைட அழகு. கா& கூந்தல் ெபண் அழகு கண்ணுக்கு ைம அழகு. ஹ:ம் நம்ம காருக்கும் நம்ம பீலிங்ஸ் நல்லாேவ புrயுது என மதுவின் வரவுக்காக ஹாஸ்டலின் வாசைல பாத்த மாதிr திரும்பி அமந்திருந்தான் அழகிய பிங்க் நிற சுடிதாrல். கா இருந்ததால் தான் நானும் மதுவும் தனித்திருக்க முடிந்தது. ைபக்னா ஜாலியா ேபாய்டு வரலாம் ச்ேச இந்த அப்பா எதுக்கு காைர எடுக்க ெசால்றா என புrயாமேல காைர எடுத்துக் ெகாண்டு மதுைவ பாக்க வந்தான். காதல&க்கு நிலவழகு என்று பாடியது. முதுைமக்கு நைர அழகு கள்வ&க்கு இரவு அழகு. தைலயில் ஓரு சின்ன கிளிப் ேபாட்டு முடிைய விrய விட்டிருந்தாள். அப்ெபாழுதும் ெகௗதமுக்கு விளங்க வில்ைல. கண்களில் ேபாட்டிருந்த ைம அவளின் முட்ைட கண்ைண ேமலும் ெபrதாக்கிக் காட்டியது. அதுேவா அவகளுக்கு ஏத்த பாடலான கண்ணுக்கு ைம அழகு. கவிைதக்கு ெபாய் அழகு கன்னத்தில் குழி அழகு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வசுதான்.

மீ ட்டிங்கு அவசரமா வந்த நான் உன்ைனேய பாத்துட்டு அப்படிேய நின்னுட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வந்த மதுைவ பாத்து இவள் என்னவள் என்ற கவத்துடன் அவள் அமர காrன் முன் கதைவ திறந்து விட்டான் ெகௗதம். அப்பறம் ந: கண்ண UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ந: உன் அப்பாவுடன் ேபசிட்டு இருந்த. எவ்வளவு சந்ேதாஷமா நான் இருக்ேகனு வாத்ைதயில் ெசால்ல முடியாது. அதுவும் எனக்கு ெராம்ப ெராம்ப பிடித்த என் தம்முவுடன் இருக்கும் இந்த நிமிடம் என் வாழ்க்ைகயில என்ைறக்கும் மறக்காது” என கண்களில் முட்டிக் ெகாண்டு வந்த கண்ணைர : மைறத்து அழகாக சிrத்தாள் மது எதுவும் ேபசாமல் அவைளேய ஆழமாக பாத்த ெகௗதம் ஓரு அழகிய இடத்தில் காைர நிறுத்தினான். முதல் பாைவயிேல என்ன சrச்சிட்டடி. ECR ேராட்டில் காைர இலகுவாக ஓட்டிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். இந்த குட்டி மண்ைடக்குள்ள அப்படி என்ன தான் ஓடிட்டு இருக்கு” என தன் இடக்ைகைய எடுத்து மதுவின் தைலயில் ெசல்லமாக தட்டினான் “ஓன்னுமில்ைல தம்மு” என தன் தைலைய இருபக்கவும் ஆட்டியவள் பின்பு ெமதுவாக “காைலயில எழுந்திருக்கும் ேபாது கூட எனக்கு ெதrயாது தம்மு என் வாழ்க்ைகேய இன்ைனக்கு இப்படி மாறும் என்று. காrல் ஓடிக் ெகாண்டிருந்த பாடைல ேகட்ட மதுேவா ேமலும் சிவந்து ெகௗதைமப் பாத்தாள். நான் முதல்ல பாத்தது இந்த முடிைய தான்” என அவள் கூந்தைல ந:வி விட்டவன். ஆனா என் உள் மனசு ெசால்லிச்சி ந: தான் என்னவள்னு. “குட்டிமா உனக்கு இந்த பாட்டு சrயாக ெபாருந்தும்டா” என கண்ணடித்து அவைள ேமலும் சிவக்க ைவத்து காைர எடுத்தான் ெகௗதம். அப்ப நான் உன் முகத்ைத கூட பாக்கல. பின்பு அவைள பாத்து திரும்பி உட்காந்து அவளின் இரு கன்னங்கைளயும் தன் ைககளில் ஏந்தியவாேற “ந: என் மனசுக்குள்ள வந்து ெராம்ப நாளாச்சி மது. அைமதியாக வந்த மதுைவ பாத்து “என்னாச்சி மதி ஓேர அைமதியாக வர.

எனக்கு ெசன்ைன வரேவ பிடிக்கல தம்மு. சிறிது நிமிடம் கழித்து அவைள விடுவித்தவன் “ந: எப்படிடா அய்யாைவ பாத்ேதாேன பிடிச்சிடுச்சா” என தன் சட்ைடயின் காலைர தூக்கி விட்டுக்ெகாண்டான். ஆனா என் அப்பாவுக்காக தான் எனக்கு ெராம்ப பிடிச்ச மாதிr நடிச்சிகிட்டு இங்ேக வந்ேதன். நானும் எதுவும் ெதrயாத மாதிr என் அப்பாைவ எப்ெபாழுதும் சிrக்க ைவச்சிட்ேட இருப்ேபன். அப்ேபா தான் அவங்க பீல் பண்ண மாட்டாங்க . உன்ன எதுக்காகவும் இழக்க கூடாது” என அவைள தன் ேதாலில் இறுக்கமாக சாய்த்துக் ெகாண்டான் ெகௗதம். ந: என்ன கண்டுக்கேவ இல்ல” என ெசல்லமாக அவள் கன்னத்ைதக் கடித்தவன் “அப்பறம் லிப்டுக்குள்ள நடந்தது தான் உனக்கு ெதrயுேம” என சிrத்தவன் “ஆனா ந: மீ ட்டிங் ரூமில் என்ைன பாத்து முதலில் பயந்து பின்பு அழுதுகிட்ேட என் ேதாலில் சாய்ந்த பாரு அந்த நிமிடம் முடிவு பண்ணிேடன்டா ந: தான் என் வாழ்க்ைக. என் வாழ்க்ைகேய ெசன்ைனல தான் இருக்குனு எனக்கு அப்ப ெதrயாது ெகௗதம். ஓன்றும் ெசால்லாமல். எப்ப ந:ங்க என்ைன அரவைணத்திங்கேளா அப்பேவ நான் உங்களிடம் வழ்ந்துட்ேடன்” : என அவள் ெசால்லும் ேபாேத தாங்கள் இருவரும் ஓேர நிமிடத்தில் தங்கள் காதைல உணந்திருக்கிேறாம் என்பைத உணந்த ெகௗதம் அவள் ைககளில் அழுத்த முத்தமிட்டான். அம்மா இல்லாம அப்பா என்ைன வளக்க ெராம்ப கஷ்ட பட்டாங்க ஆனா அப்பா இப்ப வைரக்கும் அைத காட்டிக்கிட்டேத இல்ல. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந:ங்க பண்ணின ஒவ்ெவாறு ெசயலிலும் நான் என் அப்பாைவ பாத்ேதன் ெகௗதம். ெகௗதமின் ைககைள பிடித்துக் ெகாண்டு ெகாஞ்ச ேநரம் அைமதியாக இருந்தவள் “எனக்கு என் அப்பாைவ ெராம்ப பிடிக்கும் ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya துைடச்சிக்கிட்ேட ஆபிஸ்குள்ள ேபாயிட்ட.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . காைலயிலிருந்து நான் எதுவும் சாப்பிடல எதுனா வாங்கி ெகாடுங்க” அவள் உrைமயுடன் ேகட்டைத ரசித்துக் ெகாண்ேட “சாப்பாடு தாேன இேதா ஓரு நிமிடத்தில் உன் ைகயில் இருக்கும்” என கூறி விட்டு தண்ண: வாங்க கைடக்குச் ெசன்றான் ெகௗதம். எல்லாகிட்ேடயும் நான் ஜாலியா இருப்ேபன் ஆனா என்ைன உருட்டி மிரட்டுறேத உங்க ேவைலயா ேபாச்சி” என அவைன வம்பிழுத்தாள் மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அைத உணந்த மதுவும் அந்த முத்தைத ஆழ்ந்து அனுபவிச்சிட்டு “ஆனாலும் ெகௗதம் ந:ங்க இவ்வளவு அழுத்தமாக இருக்க கூடாது. என அவளிடம் ேபசிக் ெகாண்ேட இருந்தான் ெகௗதம். “ெகௗதம் ெராம்ப பசிக்குது. ந: ந:யாகேவ இரு. சிrத்துக் ெகாண்ேட “அப்பறம் உன்ைன அடக்க ஓருத்த ேவண்டாமா அதான். உன்கிட்ட பிடிச்சேத ந: எல்லாைரயும் சந்ேதாஷமா வச்சிக்க நிைனப்ப” என கூறிக் ெகாண்ேட “அப்பறம் நம்ப வட்டுல : அப்பாவும் உன்ன மாதிr தான்டா. ெரண்டு ேபரும் ேசந்து என்ைனயும். அம்மாைவயும் ஓரு வழி பண்ண ேபாற:ங்கனு மட்டும் ெதளிவா ெதrயுது”. ஆனா உன்ைன எதுக்காகவும் நான் மாத்த விட மாட்ேடன். காைலயிலிருந்து உணவு உண்ணாமல் இருந்த மதுவுக்கு அப்ெபாழுதுதான் பசி என்ற ஓன்ேற ஞாபகம் வந்தது.

ஸ்ஸ் என சப்புக் ெகாட்டிக் ெகாண்ேட எைதயும் ெபாருட்படுத்தாமல் உண்டாள். சாப்பாடு எல்லாம் இங்ேகேய இருக்கு” என்று பின்னாடி சீட்டில் இருந்து ஓரு ேபக்ைக எடுத்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பின்பு ெமதுவாக “ெகௗதம் உங்களுக்கு ேவண்டாமா? பசிக்கலாயா? அது எப்படி பசிக்காம ேபாகும்” என்று தனக்கு தாேன ேபசியவள் அவனுக்கு ஊட்டி விட சாப்பாைட எடுத்து அவனின் உதட்டின் அருேக எடுத்துச் ெசன்றாள். அவள் சாப்பிட்ட விதத்திேலேய ெராம்ப பசியாக இருந்தாள் என ெகௗதமுக்கு ெதளிவாக ெதrந்தது. ெகௗதமிருந்து பிடுங்கி ேவக ேவகமாக எல்லாத்ைதயும் பிrத்து சாப்பிட ஆரம்பித்தாள். காயம் பட்ட இடத்தில் உணவு பட்டதும் அது எrய துடங்கியது. “ெகாஞ்ச ேநரம் கூட உனக்கு ெபாறுைமேய கிைடயாதுடா. “இவ்வளவு பசிைய வச்சிகிட்டு தான் கைத ேபசிட்டு இருந்தியா? முன்னாடிேய ெசால்வதற்கு என்னடி? பாரு உதடு ேவற எrயுதா” என ேகாபமாக ேகட்டவாேற தண்ணைய : எடுத்துக் ெகாடுத்தான். சாப்பாட்ைட பாத்ததும் குஷியான மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “தம்மு நான் சாப்பாடு ேகட்ேடன். ெவறும் தண்ண: மட்டும் ேபாதுமா. “ஹ:ஹம் : ெராம்ப ேதங்ஸ்பா” என அைதயும் ேவகமாக குடித்தாள். அய்ேயா என்னால பசி தாங்க முடியாேத” என புலம்பினாள் மது.

அதுவும் எந்த ஓரு காரணத்துக்காகவும் ந: என்கிட்ட ெசால்ல கூடாது. அைத முதல்ல ெசால்லு” என்று அவைள முகத்ைத ேவகமாக நிமித்தினான் ெகௗதம். அைத நானாகேவ கண்டு பிடிக்குேறன்” என ேகாபமாக கூறினான்..UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதமும் அைத வாங்கி ெகாண்ேட “ேபபி உன்னால பசி தாங்க முடியாது எனக்கு நல்லாேவ ெதrயுது அப்பறம் ஏன்டி ேநற்று விரதம் எல்லாம் இருந்த. இதுேவ முதலும் கைடசியாக இருக்கட்டும் ந: ஏேதா என்கிட்ட மைறக்கிற எனக்கு நல்லாேவ ெதrயுது.. எப்படி எல்லாத்ைதயும் ெபாறுத்துகிட்டு அைமதியா நின்ன? ெசால்லுடி” என ேகாபமாக ேகட்ட ெகௗதைம நிமிந்து பாக்க துணிவில்லாமல் கீ ேழ குனிந்தாள் மது “ஏய்ய் நிமிந்து பாத்து எனக்கு பதில் ெசால்லுடி. அந்த பாைவயில் ஏன்டி என்கிட்ட ெபாய் ேபசுற? என்றிருந்தது. எனக்கு இப்ப உண்ைம ெதrஞ்சாகனும். பதிேலதும் ெசால்லாமல் அைமதியாக இருந்தவைள பாத்து “மதுமதி எனக்கு ெபாய் ெசான்னால் சுத்தமாக பிடிக்காது. அது.து வந்து” என்று இழுத்தவைள “மதுமதி என்ன ேகாப படுத்தாம உண்ைமைய ெசால்லு” “இல்ல ெகௗதம் புராஜக்டுக்காக தான்” என ெசால்லியவைள நம்பாமல்..இல்ல ெகௗதம். “இ. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எதுக்கு விரதம் இருந்த. அைமதியாக அவைளேய பாத்தான்.

இவ மயங்கி விழுந்ததும் அவன் துடிச்ச துடிப்ைப ந: பாத்திருக்கனுேம. ஆனால் அைத ெவளிேய காட்டாமல் அைமதியாய் இருந்தவைன பாத்து என்ன ெசய்வது என ெதrயாமல் ேமலும் அவைன ஓட்டி அமந்தாள். ஆனால் அப்ெபாழுது அவளுக்கு ெதrயவில்ைல தான் கூறும் ஓரு ெபாய்யால் தன் வாழ்க்ைகேய சிதற ேபாகிறெதன்று மறுநாள் ஆபிஸுக்கு வந்த மது தன் ேவைலகைள பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். அவளின் ெசய்கைள பாத்த ெகௗதேமா சிrத்துக் ெகாண்ேட “ஏய் என்னடி பண்ற” என அவைள ேமலும் இறுக்கிக் ெகாண்ேட மாபில் இருந்த அவள் ைககைள ேமலும் அழுத்தி “மதி இனிேம என்கிட்ட ெபாய் ெசால்லாேதடா அைத என்னால் தாங்கிகேவ முடியாது. ஒரு நடுக்கத்துடன் தன் ேமேல சாய்ந்தைள கண்ட ெகௗதமுக்கும் பாவமாக இருந்தது ேமலும் அவனின் ேகாபமும் ெமது ெமதுவாக குைறந்தது. அவன் மாைப தடவிக் ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட எப்படி இவைன சாமாதானம் என ெதrயாமல் தன் ஓற்ைற கண்ைண நிமித்தி ெமதுவாக அவைன நிமிந்து பாத்தாள். ஆனால் இவ்வளவு ேகாபமும் எதற்காக எல்லாம் தன் ேமல் ெகாண்ட பாசத்தினால் தான் என்பைத உணந்த மது ெமதுவாக அவனருகில் ெசன்று அவன் ேதாலில் பயத்துடன் சாய்ந்தாள். ஆனா இவகிட்ட என்ன இருக்கு என ெகௗதம் இவளிடம் இப்படி மயங்கி கிடக்குறானு மட்டும் ெதrயவில்ைல” என மதுைவ ேகலி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “இவ யாருனு ெதrயுமா வனிதா நம்ப ெகௗதைம வந்த ஒரு மாதத்திேலேய ெகௗத்து விட்டாள்.” “ஹ:ம்” என்று தைலயாட்டியவளின் ெநற்றியில் ெமதுவாக இதழ் பதித்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இவனுக்காக இருந்ேதாம் ெசான்னா அவ்வளவு தான் ெகாைலேய பண்ணிடுவான். ஒேர கண் ெகாள்ளா காட்சியாக இருந்தது. ஜுஸ் குடிக்க ேகப்டிrயாவுக்கு ெசன்றவைள பாத்து ேவறு பிrைவ ேசந்த இரு ெபண்கள். எங்ேக இருக்குற ேகாபத்தில் கீ ேழ தள்ளி விட்டு விடுவாேனா என்ற பயம்தான் அவளுக்கு அதிகமாக இருந்தது.

ெகௗதமின் கண்ண: நிைறந்த முகேம வஸந்தின் முன்னால் ேதான்றியது. “என்ன ேமடம் ேகாபத்துல முகம் ேஜாலி ேஜாலிக்குது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேபசின. ெகௗதம் பத்தி இவங்களுக்கு என்ன ெதrயும்” என முச்சிைரக்க ேபசியவளிடம் ஜ:ைஸக் ெகாடுத்து குடிக்க ெசான்னான். அவனுக்கு தான் ெதrயுேம மதுவிடம் ெகௗதம் பிளாட் ஆன கைத தான். அது சின்ன கம்ேபனியாக இருந்ததால் ஈசியாக எல்லா விஷயமும் பரவின. ஹ:ம் ெகௗதம் மாதிr ஓரு நல்லவரு நம்ப மதுவுக்கு கிைடச்சா ெராம்ப நல்லாயிருக்கும் என ெபருமூச்சு விட்டவைன பாத்து UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .” “ேவணாம் வஸந்த் நாேன ெராம்ப கடுப்புல இருக்ேகன் ந: ேவற படுத்தாேத” “ஏய்ய் என்னாச்சி. பாக்கேவ ெராம்ப பயமா இருக்ேக. யா இவகள் எங்கைள விமசிக்க என ேகாபதுடன் ஜுைஸ எடுத்துக் ெகாண்டு தன் இருப்பிடத்துக்கு வந்தாள் மது. ெகௗதைமயும் தப்பாக ேபசினாங்கடா. எதுவும் ெசால்லாம இப்படி மூஞ்ைச காமிக்கிறைத முதல்ல நிறுத்து” “இல்ைலடா நான் ஜுஸ் வாங்க ேமேல ேபாேனன் இல்ல அப்ப இரண்டு ேபரு என்ைனயும். அதுவும் ெகௗதமுக்கு பல ரசிைககள் அந்த ஆபிஸில் இருந்தது தான் மதுவுக்கு ெதrயாேத. ச்ேச என்ன இது இப்படி ேபசுகிறாகள். எனக்கு ஓரு மாதிr ஆகிடுச்சி. என் ெகௗதைம பற்றி இவகளுக்கு என்ன ெதrயும். எதுனா ெசான்னா தாேன ெதrயும்.

வஸந்த் கூறியைத மது முழுவதும் ேகட்கவில்ைல. நாங்க எல்லாரும் இங்ேக தாேன இருக்ேகாம். ந: இப்படி இருந்தா நல்லாேவ இல்ல” என மதுைவ தட்டிக் ெகாடுத்தான். அதான் உன்ைன ெவறுேபத்த அப்படி ெசால்லி இருப்பாங்க. அவ உன்கிட்ட பாசமா இருக்குறத பாத்து எல்லாரும் காண்டாயிருப்பாங்க. உனக்கு எதுனா ஓன்னுனா நாங்க சும்மா விட்டு விடுேவாமா?. ந: அைத பத்திெயல்லாம் பீல் பண்ணாேத. ெகாஞ்ச ேநரத்தில் மதுவுக்கு ெகௗதமிடமிருந்து அைழப்பு வந்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அறிவுக்கும் ேபன்ஸ் இல்ைலனா தான் தப்பு என்று இன்ெனாரு மனமும் வாதாடியது. ஹ:ஹம் : என் ெகௗதம் இருக்குற அழகுக்கும். ந: எப்ேபாதும் ேபால ஜாலியா இரு. ஓ அய்யா அவ்வளவு ெபrய ஆளா என்று ஓரு மனமும். அவன் கூறிய பாஸுக்கு இங்ேக நிைறய ேபன்ஸ் இருக்காங்க என்று ெசான்னதுேலேய சுழன்றுக் ெகாண்டிருந்தது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “நான் என்ன ெசால்லிட்டு இருக்ேகன் ந: என்னடானா ஒன்னும் ெசால்லாமல் எைதேயா நிைனச்சிட்டு இருக்க. ச்ேச உன்கிட்ட ெசான்னதுக்கு இந்த சிஸ்டத்து கிட்ேடேய கூறி இருக்கலாம்” என ேவகமாக திரும்பியவைள பிடித்து நிறுத்தி “மது நம்ப பாஸுக்கு இங்ேக நிைறய ேபன்ஸ் இருங்காங்கடா.

” என்று கீ ேழ குனிந்தவைள பாத்த ெகௗதம். எதுவாக இருந்தாலும் ெசால்லு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “மதி உதட்டு காயம் எல்லாம் சrயாகிடுச்சா? அைத ேகட்க தான் கூப்பிட்ேடன்” எனக் ேகட்டுக்ெகாண்ேட மதுவின் அருகில் வந்தான் “ஹ:ம்ம் பராவாயில்ைல ெகௗதம்” “என்னடா ஓரு மாதிr இருக்க எதுனா பிரச்சைனயா? யாரவது ெசான்னாங்களா?” “எதுவும் இல்ைல ெகௗதம். நான் உங்கைள கைரட் பண்ணிேடனாம்” என ேகாபமாக இைறந்தவைள பாத்து சத்தமாக சிrத்தான். சும்மா சும்மா கீ ேழ குனியாேத” என அதட்டினான் ெகௗதம் இந்த அதட்டலுக்கு ஓன்னும் குைறச்சல் இல்ல என தன் தைலைய ெநாடித்துக் ெகாண்ேட “ஆமாம் ஆமாம் இங்க இருக்குற உங்க ேபன்ஸ் எல்லாரும் ெராம்ப ெகாதிச்சி ேபாய்டாங்க. “ஓ ேபபி யா என்ன ெசான்னா என்ன? எனக்கு எத்தைன ேபன்ஸ் ேவணாலும் இருக்கலாம் ஆனா உனக்குனு இருக்குற ஓேர ேபன் நான்தான்டா அதுனால ந: பீல் பண்ணாேத” என நமட்டு சிrப்புடன் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “மது.

ஏன் ந:ங்கேள என்னிடம் வந்து ெசான்னாலும் நான் நம்ப மாட்ேடன். நான் உங்களிடம் சும்மா விைளயாடிேனன்” என ேவகமாக ெகௗதமின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு ெவளிேய ஓடினாள் மது.ெகௗதம்” என கத்தி விட்டு ேவகமாக திரும்பியவளின் ைக பிடித்து இழுத்தவன் “மதி இந்த ெகௗதமின் மனதில் இன்றும். உன் நம்பிக்ைகைய ஒருநாளும் நான் ெபாய்க்க விடமாட்ேடன். உன்ைன தவிர என் வாழ்க்ைகயில் எந்த ெபண்ணுக்கும் இடம் இல்ைலடா இைத ந: நம்பனும்” என உருக்கமாக ேபசியவனின் கண்கைள பாத்து “தம்மு என் கண் முன்னாடிேய ந:ங்க இன்ேனாரு ெபண்ணுடன் ேபானாலும் நான் நம்ப மாட்ேடன். ஆனால் ெகௗதமுக்கு அப்ெபாழுது ெதrய வில்ைல தான் மதுவிடம் ெகாண்ட நம்பிக்ைக தான் சிதறி சின்னாபின்னமாக ேபாகிறதுெதன்று UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்ைன தவிர ேவறு யாrடமும் உங்களால் ெநருங்க கூட முடியாது. என் ெகௗதைம பற்றி எனக்கு ெதrயும்.” என கூறினான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya கூறியவைன சந்ேதாஷமாக பாத்தவள் பின்பு தான் அவன் கூறிய வாத்ைதயின் அத்தைத உணந்து “ெகௗ. நான் என்ைன நம்புறைத விட உங்கைள தான் அதிகம் நம்புகிேறன். என்றும் வசிக்கும் உrைம உனக்கு மட்டும் தான்டா.. தன் கன்னத்ைத தடவியவாேற “குட்டிமா உன் ெகௗதம் என்றும் உனக்காகேவ வாழ்ேவன்டா.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 10 உனக்கு ஏற்பட ேபாகும் பாதிப்ைப என் உள்ளம் அறிகிறேத எப்படி நM என்னுள் வாழ்வதாேலா “ஹாய் மது. “ஓஓ ெமயில் வந்துடுச்சா. ஹாஸ்டலிருந்து துரத்திடாங்களா” என ேகட்டுக் ெகாண்ேட மதுவின் அருகில் வந்தான் பாலா. ெமயில் வந்துருக்கு.. ஏன் உனக்கு ெதrயாதா? அன்ைனக்கு மீ ட்டிங்ேலேய பாஸ் ெசான்னாேர ந: கவனிக்கல” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்ன காப்பாத்த இங்ேக யாரும் இல்ைலயா” என்று ேசாக கீ தம் வாசித்த மது. “ேடய் அண்ணா நாம rஸாட் ேபாக ேபாறமா. “ஹ:ஹம் : சrயா ெசான்னடா” என அவனுக்கு ைஹைப ெகாடுத்தான் வஸந்த் “அய்ேயா இந்த ெகாசு ெதால்ைலங்க தாங்க முடியலபா. சட்ெடன்று. ெசால்லேவயில்ைல” என வஸந்ைத ெசாrந்தாள். இன்ைனக்கு என்ன இவ்வளவு சீக்கிரம் வந்துட்ட.

ஸுருதி . “ஸுருதி உங்களுக்கு ெராம்ப புண்ணியமா ேபாகும். மது . இவ அவங்க கூட இருந்தால் நல்லாருக்கும். யுேகந்திரன் மற்றும் ஆனந்த் ஓரு ைபக்கிலும் ெசல்ல முடிவு ெசய்தன.பாலா மற்றும் வஸந்தும். ஸுருதி ேவறு இருக்காங்க. இப்படிேய rஸாட் ெசல்ல ேவண்டிய நாளும் வந்தது. அவகள் இருவரும் கிளம்பி ஓரு அைர மணி ேநரம் கழித்து ெகௗதம் தன்னுைடய காைர எடுத்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமாம் ஆமாம் ேமடம் தான் அைர மயக்கத்திேலேய இருந்தாங்கேள எப்படி கவனிச்சிருப்பாங்க. பாலா முன்னாடியும் அமந்தாகள். வஸந்த் முைறைய பின் சீட்டிலும். எஸ்ேகப்” என கத்திக்ெகாண்ேட அவ்விடத்ைத விட்டு அகன்றான் பாலா. அவள் அடிைய ஓரு ைகயால் தடுத்துக் ெகாண்ேட “ஏய் ஏன் அடிக்குற உண்ைமைய தாேன ெசான்ேனன். அவ கிட்ட ேபாயி இெதல்லாம் ெசால்லிட்டு இருக்க” என்ற பாலாைவ அருகில் இருந்த வாட்ட பாட்டலால் அடித்தாள் மது. “பாலா ந: முன்னாடி உட்காரு. ஏய் வஸந்த் அவ எப்ப மீ ட்டிங் முடியும். இவகிட்ட வாங்குன அடிக்கு ந:ங்க எல்லாரும் டிrட்ல என்ைன நல்லா கவனிக்கனும்” என்றவைன “நல்லானா இப்படியா” என சிrத்துக் ெகாண்ேட மது மீ ண்டும் பாட்டைல தூக்க “அய்ேயா மறுபடியும் அடியா. ெகௗதமும் தன்னுைடய இருக்ைகயில் அமந்து காைர எடுத்தான். விடுங்கடா சாமி. எப்ெபாழுதும் ேபால மது முன்னாடிேய அமருவாேளா.” என ேமலும் பல அடிகைள வாங்கி ெகாண்டவைன ஸுருதிதான் காப்பாற்றினாள். ெகௗதமின் காrல் மது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஸுருதி . மயங்கி விழலாம்னு நிைனச்சிட்டு இருந்துருப்பாடா. என்ன ெசய்ய ேபாறா ெதrயேலேய என நிைனத்து காrன் கதைவ திறந்தான் ெகௗதம். நாங்க எல்லாரும் பின்னாடி உட்காந்து ெகாள்கிேறாம்” என ெகௗதமின் மனதில் பாைல வாத்து விட்டு.

ெகௗதேமா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எப்பவும் ந: ெசால்றைத தான் நாங்க ேகட்கனும். வஸந்த் பாலாவ பாேரன். இல்லனா இவ வாய் ேடப்ைப ஆப் பண்ண மாட்டா”. நம்ப வடிேவலு மாதிr இல்ல” “ெகாஞ்சம் அைமதியா வா மது. அதுேவா காதல் பாடல்கைள பாடியது. “ஹ:ம் ஹ:ம் சr” என தன் தைலைய ஆட்டி விட்டு கண்ணில் ந: வரும் வைரச் சிrத்தவைள. பின்பு பாலாைவ பாத்து “ச்ேச ச்ேச உன்ைனப் பற்றி எனக்கு ெதrயாதா” என்றான். ந:ங்க எதுவும் கண்டுகாதிங்க” என ெகௗதமிடம் பம்பினான் பாலா “ஹா ஹா ெவr ப்பஃன்னி. “இப்ப என்னாச்சி. ெகௗதம் இவ ஏேதா ஒளருறா. ஹூப் இப்பேவ இவ்வளவு கண்ணக் கட்டுேத இன்ைனக்கு புல்லா இவ நம்பல வாராம விட மாட்டா ேபால இருக்ேக என ெநாந்துக் ெகாண்ேட “பாஸ் அந்த ேடப்ைப ேபாடுங்க. “மது உன்ைன கிண்டல் பண்றது தப்ேப இல்ைலனு ேதாணுது பாலா” என சிrத்தவாேற ேடப்ைப ேபாட்டான். மதுைவ பாத்து திரும்பி அமந்து கத்தினான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நாங்க எதுனா ெசான்னா மட்டும் ந: காதுேலேய ேபாட்டுக்காத” என பாலா. காrன் முன் பக்கம் இருந்த கண்ணாடியின் வழிேய ஆைசேயாடு பாத்தக் ெகௗதம். பாஸ் பக்கதுல இருக்குறது உனக்கு அவ்வளவு கஷ்டமாவா இருக்கு” “ஏய் நான் எப்ப அப்படி ெசான்ேனன். பாவம் அவன் ெராம்ப பயந்துட்டானு நிைனக்குேறன்”. எதுக்கு இப்படி கத்துற.

எனக்கு இங்ேக ெராம்ப பிடிச்சிருக்கு. எனக்காக அவ்வளவு ெபrய கம்ேபனிைய ேவண்டாம்னு ெசால்றா. ஓரு ெபrய பன்னாட்டு நிருவனத்தின் ெபயைர ெசால்லி அங்ேக தான் எனக்கு கிைடத்தது. “எல்லாம் இருந்தது ஸுருதி. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அதான் இங்ேக ஜாயின் பண்ணிட்ேடன்”. அதற்கு மதுேவா “கூலாக இல்ைல வஸந்த். மது. அதுல ேவைல கிைடக்கிறேத ெராம்ப கஷ்டம். ந:ங்க எல்லாரும் இங்க இருக்கும் ேபாது நான் எதுக்கு அங்ேக ேபாகனும். “உன் காேலஜில் காம்ேபஸ் இன்டவியூ இல்ைலயா? உனக்கு இருக்குற அறிவுக்கு ந: எப்படியும் பிேலஸ் ஆகி இருப்பிேய” என்றாள் ஸுருதி. ெகௗதமுக்ேகா இந்த விஷயம் புதுசா இருந்தது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பாடல்கைள ரசிக்காமல் கா ேபான பாைதயில் இருந்த ெபrய ெபrய கட்டிடங்கைள காட்டி இது என்ன அது என்ன? என்று வஸந்ைதயும். எப்படியும் எக்ஸ்பிrயன்ேசாட திரும்பி அந்த கம்ேபனிக்கு ேபாய்கலாம்.” என ெகௗதைம பாத்தாள் மது கண்ணாடியின் வழிேய மதுைவேய பாத்திருந்த ெகௗதமுக்கு என்ன மாதிr ெபண் இவள். இது எல்லாம் அங்ேக கிைடக்காது. நான் இங்ேக தான் இருப்ேபன். இவ என்ன ெசால்றா. ஆனால் அவங்க கிட்ட இருந்து இன்னும் ஆஃப லட்ட வரல. அவகளும் அந்த கம்ேபனிையப் பற்றி தங்களுக்கு ெதrந்தைத அவளிடம் பகிந்துக் ெகாண்டன. அைதக் ேகட்ட அைனவரும் அவைள ஆச்சயமாக பாத்தாகள். ஸுருதிையயும் ஓரு வழி பண்ணிக் ெகாண்டிருந்தாள். அப்ேபா அந்த ஆஃப லட்ட வந்ததும் இவ அங்ேக ேபாயிடுவாேளா? என மது ேபசுவைத கூந்து கவனிக்க ஆரம்பித்தான். ஆனா அதுகுள்ள எனக்கு இங்ேக கிைடச்சிடுச்சி. இங்க நான் கத்துகிறத்துக்கு எனக்கு நிைறய வாய்ப்புகள் ெகாடுக்குற:ங்க. ெகௗதம் மனதில் நிைனத்தைத வஸந்த் மதுவிடம் ேகட்டான். அப்பறம் எனக்கு பிடிச்சவங்க.

உன்ைன நிைனச்சா எனக்கு ெபருைமயா இருக்கு” “அப்ப சr. என்ைன புகழ்ந்தது ேபாதும். பின்பு “ஓரு சாக்ேலட் வாங்கி தருகிேறன் ஓ.ேக வா?” “ஹ:ம் ஹ:ம் டன். சாப்பாடு பிடித்திருந்ததா?” என்றாள் ஸுருதி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “என்ன மது.ஸுருதியும் ஓரு அத்தமுள்ள பாைவைய ெசலுத்தி பின்பு மதுைவ பாத்துச் சிrத்தன பாலாேவா “ஏய் வாலு ந: எங்ேக ேபானாலும் ெபாைழச்சிப்ப. அப்படிேய அவகள் ேசர ேவண்டிய இடமும் வந்தது. “ேடய் பாலா. வஸந்தும். நாைளக்கு நான் ேகட்டெதல்லாம் ந: வாங்கி ெகாடுக்கனும் சrயா” என சிrத்தாள் மது.. மதிய உணைவ முடித்துக் ெகாண்டு அைனவரும் பீச்சில் அமந்திருந்தன.. இதான் ெசாந்த காசுேலேய சுனியம் வச்சிகிறது” என தன் ஆள் காட்டி விரைள முகத்துக்கு ேநேர ந:ட்டி தன்ைனத்தாேன ேகட்டுக் ெகாண்டான். என நிைனத்து ஓரு காதல் பாைவைய திருப்பி அனுப்பினான். இவள் என் வாழ்க்ைகயில் வந்தது நான் ெசய்த புண்ணியம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஆனா அைத எல்லாத்ைதயும் எனக்காக விட்டு ெகாடுக்குறா. டன்” என எல்லாைரயும் ஓரு வழி பண்ணிக் ெகாண்டிருந்தாள் மது. மது ெசன்ைனக்கு புதுசு என்பதால் அவள் எல்லாவற்ைறயும் சந்ேதாஷமாக பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.

உன்ன சாக்கா வச்சி தான் இன்ைனக்கு பூல் கட்டு கட்டிேனன். “பாஸ் உங்களுக்காக தான் ைவயிடிங். அப்ெபாழுது தான் ேமேனஜrடம் ேபசி விட்டு ெகௗதம் அங்ேக வந்தான். இல்ைல இப்படிேய உட்காந்துட்டு ேபாலாமா” என வினவினான். “மது. இனிேம நாம எப்ப டிrட் ேபானாலும் ந: என்கிட்ட தான் ேகட்கனும்” என்ற பாலாைவ பாத்து சr என தைல அைசத்தாள் மது. ஸாr பாலா நான் உன்ைன கஷ்ட படுத்திேடனா? ந: சாப்பிடேவ இல்ைலயா? அடுத்தவாட்டி நாேன எல்லாத்ைதயும் பாத்துகிேறன்” என வருத்ததுடன் ெசான்னாள் மது அவளின் ேசாகத்ைத ெபாறுக்காது. அதனால ந: பீல் பண்ணாேத. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . வாங்க ேபாகலாம்” என ஆனந்த் வாலிபாைலக் ெகாண்டு வந்தான். நான் நல்லா சாப்பிட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அைத என்கிட்ட ேகட்கனும் ஸுருதி. ந:ங்க விைளயாடுங்க. ேமடம் இருந்த இடத்திேலேய எல்லாவற்ைறயும் நல்லா ெகாட்டிகிட்டாங்க” என ெபாறுமினான் பாலா. “ஏய் லுசு அப்படிெயல்லாம் இல்ைல. “இல்ைல ெகௗதம். எனக்கு ஓரு மாதிr இருந்துச்சி. நாங்க இங்ேக உட்காந்து ேவடிக்ைக பாக்கிேறாம்” என்றாள் ஸுருதி மதுவிடம் கண்களாேலேய விைடப் ெபற்றுக் ெகாண்டு அவகள் விைளயாடும் இடத்துக்கு விைரந்தான் ெகௗதம். “இல்ைல ஸுருதி இந்த பஃேபல்லாம் நான் சாப்பிட்டேத இல்ைல. ஸுருதி ந:ங்களும் வrங்களா” என்றான் ெகௗதம். “என்ன ைகய்ஸ் நாம விைளயாடலாமா. அதான். அைத ெகாண்டு வா? இைத ெகாண்டு வா? என என்ைன தான் ஓரு வழி பண்ணிட்டாள்.

அவங்க ெரண்டு ேபரும் தனியாக இருக்கிறாகள் நான் அவகளுக்கு துைணயாக அங்ேக ெசல்கிேறன்” என மதுவிடம் விைரந்தான் ெகௗதம். உடேன தன் டீமில் இருந்தவகளிடம் “ஸாr கய்ஸ் ந:ங்க கன்டினியூ பண்ணுங்க. சற்று ேநரம் அவகைள ேவடிக்ைக பாத்த மதுேவா ஸுருதியிடம். ஸுருதிக்கும் அது சrேயன படேவ இருவரும் விைளயாட ஆரம்பித்தன. “ெராம்ப ேபா அடிக்குது வாங்க நாம பீச்சில் விைளயாடலாம்” என ஸுருதிைய அைழத்தாள். உடேன அவன் கண்கள் மதுைவ ேதடின. சிறிது ேநரம் கழித்து விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் மனதில் ஏேதா தப்பு நடக்க ேபாகிறது என ேதான்ற. இங்ேக தாேன அமந்திருந்தாள் என ேதடியவனின் கண்களில் மதுவும். அவன் மதுவிடம் வரவும் ஓரு ெபrய அைல வந்து மதுைவ கீ ேழ தள்ளவும் சrயாக இருந்தது. ஸுருதியும் தண்ணrல் : விைளயாடுவது பட்டது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஆண்கள் அைனவரும் இரு குழுகளாக பிrந்து வாலிபால் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தன.

என ெகௗதம் தனக்கு ெகாடுத்த முத்தைத நிைனத்துக் ெகாண்ேட கண்களில் கண்ணருடன் : தண்ணrல் : முழுகினாள் மது. “மது” என ஸுருதியும் கத்தின. ெகௗதம் மதுைவ ெநருங்குவதற்குள் அடுத்த அைல வந்து மதுைவ தூர தள்ளியது. அய்ையேயா அப்பா. மது உனக்கு ஒன்னும் ஆகாதுடி. நான் இந்த உலகத்தில் இருக்கும் வைர ந:யும் இருப்ப என ேவகமாக ந:ச்சல் அடித்து மதுவின் அருகில் ெசன்றான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவகளின் சத்தைதக் ேகட்டு அைனவரும் ஓடி வருவதகுள் ெகௗதம் தண்ணrல் : குதித்து மதுைவ காப்பாற்ற முயன்றான். தம்மு என் அப்பாைவ மட்டும் உங்களால் முடிந்தால் ெகாஞ்சம் பாத்துக் ெகாள்ளுங்கள். தம்மு உங்கைள எல்லாம் விட்டு நான் ேபாக ேபாகிேறன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 11 நான் இந்த புவியில் இருக்கும் வைர நM என்னுடன் இருப்பாய் எனது இதய துடிப்பாக “மத:” என ெகௗதமும்.

கால்கைளயும் ேதய்க ஆரம்பித்தன. ஸுருதியும் விைறத்து ேபாயிருந்த அவள் ைககைளயும். உனக்கு எதுவும் ஆக நான் விடமாட்ேடன்” என புலம்பிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். சீக்கரம் கண் விழித்து பாருடா” என அவைள தன் ேதால்களில் ஏந்தி அவள் கன்னங்கைள ேவகமாகத் தட்டினான். ெகௗதமின் கண்களிருந்து கண்ண: மட்டும் வற்றாமல் வடிந்தன. வஸந்தும். அவன் கண்களிருந்து ஓவ்ெவாரு கண்ண: துளியும் மதுவின் கண்களில் பட்டு சிதறின. அப்ெபாழுது தான் ெகௗதமிற்கு ெசயற்ைக சுவாசம் ெகாடுக்கலாேம என ேதான்ற ெகௗதமின் உதடுகளால் மதுவின் உதைட முடினான். மதுேவா தண்ணைர : நிைறய குடித்திருந்ததால் மயக்க நிைலக்குச் ெசன்றாள். எவ்வளவு ெசய்தும் மது ேமலும் ேமலும் துவள ஆரப்பித்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அைனவரும் மகிழ்ச்சியாக அவகைள விட்டு விளகின. வஸந்துக்கும் ஸுருதிக்கும் மது முன்பு மயங்கிய ேபாேத ெகௗதமின் ேமல் சில சந்ேதகங்கள் இருந்தன ஆனால் இன்று எந்த சந்ேதகத்துக்கும் அப்பா பட்டது ேபால ெகௗதமின் காதல் எந்த ஓரு வாத்ைதயும் ெசால்லாமேலேய விளங்கின. ெகௗதேமா அவைள யாருக்காகவும் விட்டுக் ெகாடுக்க முடியாத படி “மதி” என இறுக்கி ெகாண்ேட அவள் தைலயிைன தடவிக் ெகாடுத்து “ேபபி உனக்கு ஓன்றும் இல்ைலடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தண்ணrல் : முழுக ேபான மதுைவ அவள் தைல முடிைய பிடித்து ெமதுவாக மீ ட்டான் ெகௗதம். அவனுைடய உதடுகேளா “ேபபி உனக்கு ஒண்ணும் இல்ைலடா. ெகௗதம் மதுைவச் சுற்றி இருந்த எல்லாருக்கும் அவகளின் நிைலப் புrந்தது. ெகௗதம் காதலில் விழுவான் என அவன் டீம் ேமட்ஸ் யாரும் கனவிலும் நிைனத்துப் பாத்தது இல்ைல. அவைள தன் ேதால்களில் தாங்கியவாேற கைரக்கு வந்தான். சிறிது ேநர ேபாராட்டத்திற்கு பின்பு ெமதுவாக கண் விழித்தாள் மது. ெகௗதம் அவைள கீ ேழ கிடத்தி வயிற்ைற அமுக்கி தண்ணைர : எடுக்க முயன்றான். அவள் கண் விழித்ததும் “தம்மு” என ெகௗதைம அழுதுக் ெகாண்ேட கட்டிப் பிடித்து ெகாண்டாள்.

அழுது வடிந்த முகத்துடன் இருவைரயும் பாத்த அைனவரும் அவகளின் நிைலைய மாற்ற ெகௗதைம பாத்து “கன்கிராட்ஸ்” ெசான்னாகள். மதுவுக்ேகா இப்ப எதுக்கு இவைன வாழ்த்துகிறாகள் என புrயாமல் “ேடய் பாலா.. ெகௗதம் என்ைன காப்பாதினதுக்கா ந:ங்க விஷ் பண்றிங்க” என எதுவும் புrயாமல் விழித்தாள்.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எப்ெபாழுதும் அவனுைடய கம்பிரமான முகத்ைதேய பாத்து பழகியவகள் அவனுைடய இந்த அழகிய ெவட்கத்ைத பாத்து “ஒ. வஸந்த் அவளருகில் வந்து. சிவந்த முகத்துடன் “ேதங்க்ஸ்” என்றான். ஆமாம் அதுக்கு தான் விஷ் பண்ணிேனாம்” என ேகாரஸாக அவைள கிண்டல் பண்ணினாகள்..ஒ” என கத்தின. அவளின் தைலைய தடவி “ெராம்ப பயந்துட்ேடாம் மது.. எங்ேக உன்ைன விட்டு ேபாயிடுேவேனா” என அவள் முடிப்பதற்குள் ெகௗதமின் உதடு. ஆனால் ெகௗதமின் கரங்கள் மதுவின் கரங்கைள இறுக பிடித்திருந்தன. இன்ேனாரு முைற அப்படி ெசால்லாேதடி” என ேதம்பியவைன மதுவின் கரங்கள் அவனின் முதுைக தடவின சிறிது ேநரத்தில் சுய நிைனைவ அைடந்த இருவரும். ெகௗதேமா ெவட்கப் பட்டுக் ெகாண்ேட.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “தம்மு நான் நான் ெராம்ப பயந்துட்ேடன். “என்ன வாத்ைத ெசால்லிட்ட மது. மதுவின் உதட்ைட மூடின. “ஆமாம். உன்ைன விட்டு என்னால் வாழ முடியுமாடா. உனக்கு எதுனா ஆச்சினா அதுக்கு முன்னாடிேய என் உயி என்ைன விட்டு ேபாயிருக்கும். ஓருவைர விட்டு ஓருவ விலகி மற்றவகள் எங்ேக இருக்கிறாகள் என பாத்து அவகள் இருக்கும் இடத்துக்கு மதுைவ அைழத்துச் ெசன்றான் ெகௗதம்.

அப்ப அப்ப உங்கைள இப்படி படுத்துவாள். ஆனா அவள் உங்கைள கண் கலங்காமல் பாத்துக் ெகாள்வாள்” என ெகௗதைம வம்பிழுத்தான் வஸந்த் ெகௗதம் சிrத்துக் ெகாண்ேட “அவள் என்ன பண்ணினாலும் என் மது தான்.” என சிrத்தாள் மது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என் கண்ணு தான் பட்டிடுச்சி மது அதான் ந: தண்ணல : விழுந்துட்ட” என வஸந்த் அருகில் வந்தான் பாலா “உங்கைள எல்லாம் படுத்தாம அவ்வளவு சீக்கரம் ேபாயிடுேவனா. அதுக்கு தான் ெகௗதைம வாழ்த்தினாகளா. பின்பு “ேமடமுக்கு இப்ேபா தான் எல்லாம் புருஞ்சிடுச்சி ேபால. ெராம்ப ேலட் பிக்கப் மது ந:” என்றான் பாலா “ேடய் என் தங்கச்சி பத்தி உனக்கு என்னடா ெதrயும். இது ெதrயாமல் இவகளிடம் வம்பளத்துக் ெகாண்டிருக்குேறேன என திரு திருெவன முழித்துக் ெகாண்ேட தன்ைன சுற்றி இருப்பவகைளப் பாத்தாள் மது அவளின் ெசய்ைககைள ரசித்து சிrத்தன. என்னம்மா நான் ெசான்னது கைரக்ட் தாேன” என மதுைவ பாத்தான். அவைள அவளுக்காகேவ நான் ேநசிக்குேறன் வஸந்த்” என மதுைவ காதலுடன் பாத்தான். இப்ேபா தான் தண்ணல : விழுந்து எழுந்ததால. உங்க எல்லாருைடய அன்பும் தான் என்ைன மறுபடியும் உங்களிடேம ேசத்துள்ளது. அய்ையேயா இந்த ெகௗதம் ஏன் இைதெயல்லாம் இவகளிடம் ெசால்கிறான். அவ எல்லாத்துேலயும் சூப்ப பாஸ்ட்டா. ஓ இவகளுக்கு எல்லாம் ெதrந்து விட்டதா. “பாஸ் என் தங்ைக இப்படி தான். தைலயில இருக்குற மூைள ெகாஞ்சம் கைரஞ்சிடுச்சி அவ்வளவு தான்.

தன் ேகாபத்ைத காrடம் காட்டினான். அவள கஷ்ட படுத்துறேத உனக்கு ேவைலயாய் ேபாச்சி என கூவிய மனைத அடக்க வழி ெதrயாமல்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ந:ங்ெகல்லாம் என்ைன கலாய்க்கிறது ேநர ெகாடுைமடா சாமி. இருங்க இருங்க தங்கச்சிக்கு ெகாஞ்சம் டயடா இருக்ேகன் அப்பறம் உங்கைள எல்லாைரயும் வச்சுகுேறன்” என ெகௗதமின் ேதாலில் சாய்ந்து “தம்மு எனக்கு தைல அதிகமா வலிக்குது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவள் உடல் ெநருப்பாக ெகாதித்தைத அப்ெபாழுதான் உணந்தான். அவ தான் அப்பேவ ெசான்னாேள. ந: தான் அவைள கண்டுகாம இருந்த. ச்ேச ஏன்டா ெகௗதம் இப்படி இருக்க என தன் தைலயில் அடித்துக் ெகாண்டு ேவகமாக காைர தன் ேபமலி டாக்டrடம் திருப்பினான். மது அயந்து தூங்கி ெகாண்டிருந்தாள். அைர மணி ேநரத்தில் அைடய ேவண்டிய ஆஸ்பத்திrைய பத்ேத நிமிடத்தில் அைடந்தான் ெகௗதம். எல்லாைரயும் அவகளின் இருப்பிடத்தில் இறக்கி விடுவதற்குள். நாம ேபாலாமா” என வினவினாள். காrன் கதவில் சாய்ந்திருந்தவைள இழுத்து தன் ேதால்களில் சாய்த்தான் ெகௗதம். ெகௗதம் எதுவும் ெசால்வதற்கு முன்பு ஸுருதியும் “ஆமாம் ெகௗதம் நாம கிளம்பலாம்” என்றாள் அவளிடம் “ேதங்க்ஸ்” என கூறி விட்டு அந்த இடத்ைத விட்டு அைனவரும் கிளம்பின.

. நான் டிrப்ஸ் ேபாட ெசால்ேறன். பீவ அதிகமாகி மயங்கிட்டாள்” என துக்கம் ெதாண்ைடைய அைடக்க கூறியவைன அதிச்சியாக பாத்தா. எதற்கும் கலங்காதவைன.. “தம்மு” என்று அைழத்த பின்னேர ெகௗதமின் விழிகள் அைசந்தன “ேபபி ஆ யூ ஓ. ஓரு இன்ஜக்சனும் ேபாட்டுவிட்டு. “ஏய் ெகௗதம் என்னாச்சி. யாrது” என்றா. டாக்ட ெசான்னப் படிேய ெசய்த ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் முன்ேன ஓரு ெபண்ைண ைககளில் ஏந்தியவாறு. அவனின் ெவறித்த பாைவேய அவருக்கு பதிலாய் ேபானது ஓரு மணி ேநரம் கழித்து கண் விழித்த மது. “ெகௗதம் இவளுக்கு ஓன்றும் இல்ைல. அப்ேபாதான் என்னால் அவளுக்கு என்னவாயிற்று என பாக்க முடியும்” என்றா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இவள் என்னுைடய உயி டாக்ட. அவளின் தைல பகுதியில் நின்றுக் ெகாண்டு மதுைவேய ெவறித்துப் பாத்தான். கண்களில் கண்ணருடன் : இருந்த ெகௗதைம பாத்த டாக்ட.ேக?” என தழுதழுத்த ெகௗதைம ைககைளப் பற்றினாள் மது. கலங்க ைவத்த மதுைவ ஆச்சயமாக பாத்துக்ெகாண்ேட “ெகௗதம் அவைள அந்த ெபட்டில் படுக்க ைவ. மயக்கம் ெதளிந்ததும் ந: வட்டுக்கு : கூட்டிட்டு ேபாலாம்” என கூறியது எதுவும் ெகௗதமின் காைத ெசன்றைடயவில்ைல. ெகாஞ்சம் பாருங்கேளன். பீவ தான் அதிகமாக இருக்கு. மதுைவ பrேசாதித்த டாக்ட. “இவள்.

ந: இன்ைனக்கு இரண்டு மணி ேநரம் ஓரு முைற மருந்ைத மட்டும் ெகாடுத்து விடு. மருந்து உண்ட மயக்கத்தில் மது மறுபடியும் தூங்கி இருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ெகௗதம் எனக்கு ஓன்றுமில்ைல. மதுைவ ெமதுவாக காrல் அமத்தி விட்டு. பின்பு மதுைவப் பாத்து “பியூட்டி யாராலயும் கவுக்க முடியாத. ேநராக மதுவின் ஹாஸ்டலுக்கு ெசன்ற ெகௗதம். எதுனா டவுட் இருந்தா நான் மறக்காம ேபான் பண்ேறன்” என கண்ணடித்தவைன பாத்து “ேபாடா ேபாக்கிr” என சிrத்துக் ெகாண்ேட அவ்விடத்ைத விட்டு அகன்றா. “எல்லாம் ேகட்டுச்சி டாக்ட. ெராம்ப பயந்திட்டிங்களா?” என ெமதுவாக கூறிய மதுவின் ெநற்றியில் தன் இதைழ பதித்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மதுவின் ேபாைன எடுத்து ஹாஸ்டல் பிரண்ட் என இருந்த மீ ராைவ கூப்பிட்டு மதுைவ பற்றிய விபரங்கைள கூறி அவளின் உைடகைளயும் எடுத்து வர ெசான்னான். நான் நாைளக்கு இவைள வந்து பாக்கிேறன்”. இந்த பயல இப்படி மாத்திட்டிேய” என மதுவின் தைலைய தடவி விட்டு ெகௗதைம பாத்து “நான் ெசான்னது இப்பவாச்சும் உன் காதில் விழுந்ததா?” என ெகௗதமின் ேதாைல தட்டினா. மறுபக்கம் வந்தமந்து. எழுந்துட்டிங்களா?” என மதுவின் அருகில் வந்து அவைள மறுபடியும் பrேசாதித்து விட்டு “ஹ:ம் ெகௗதம் இப்ேபா பீவ கன்ேராலுக்கு வந்து விட்டது. அவனின் கண்ண: துளிகேள அவன் எவ்வளவு பயந்திருந்தான் என மதுக்கு ெதளிவாக விளங்கியது “ஹாய் பியூட்டி. அவைள தன் ேதால் வைளவில் சாய்த்து காைர எடுத்தான்.

அவனின் ேசாந்த முகத்ைத பாத்த மீ ரா என்னவாயிற்று? எப்படி ஆனது என ேகட்காமல் “சr” என்று ெகௗதமிடமிருந்து விைடப் ெபற்றாள். என்றான். இவ உடம்பு சrயானதும் நாேன ெகாண்டு வந்து ஹாஸ்டலில் விட்டு விடுகிேறன்”. “ஹாஸ்டல் வாடனிடம் ெசால்லி விடுகிேறன் ெகௗதம்” என்றாள். எதுவும் ெசால்லாமல் ெகௗதம் ெசான்னவற்ைற எடுத்துக் ெகாண்டு கீ ேழ வந்தாள். “ேதங்க்ஸ் மீ ரா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதைம பற்றி மீ ராவுக்கு முன்ேப ெதrந்ததால். ெகௗதமின் வட்டில் : மதுவுக்கு என்ன வரேவற்ேபா????? UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மது தூங்கி ெகாண்டிருந்ததால் அவைள எழுப்பாமல் ெகௗதமிடம் ெகாடுத்து விட்டு.

இவைள எங்ேக படுக்க ைவக்க. “இப்பவாச்சும் வட்டுக்கு : வரணும்னு ேதாணுச்ேச இவனுக்கு” என புலம்பியவாேற கதைவ திறந்த வசு ஓரு நிமிடம் திைகத்து விட்டு பின்பு அவன் உள்ேள வருவதற்கு வழிைய விட்டா. “யாருடா இது? மதுவா? என்னாச்சி இவளுக்கு” “அப்பா. விளாவறியா ெசால்ேறன்.ேக வாடா?” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அத ெசால்லுங்க முதல்ல” “எங்க ரூம் ஓ. வட்டின் : காலிங் ெபல்ைல அழுத்தினான் ெகௗதம். இவளுக்கு பீவ ெராம்ப இருக்கு. உங்களுக்கு நடந்தைத அப்பறமா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 12 உன் மூச்சுக் காற்று என் மீ து பட்டவுடன் மீ ண்டும் உயித்ெதழுந்ேதன் உன்னில் கலந்திட தூங்கி இருந்த மதுைவ தன் ைககளில் ஏந்தியவாேற.

வசுவும் அவனருகில் வந்து அமந்தா. அப்பா. அதான் உங்களிடம் கூட ேகட்காமல் அவைள இங்ேக கூப்பிட்டு வந்ேதன். தன்ைன சr படுத்திக் ெகாண்டு ேபச துவங்குவதற்குள். பிளிஸ் “ என ெகஞ்சியவாேற மாடியில் இருந்த தன் அைறக்குச் ெசன்றான். மதுைவ ஓரு முைற திரும்பி பாத்துவிட்டு கீ ேழ வந்தான் ெகௗதம் ேசாவாக அமந்த மகனுக்கு தண்ணைரக் : ெகாடுத்து விட்டு. “அம்மா. அைமதியாக ெகௗதைமேய பாத்தா. “அவளுக்கு பீவ ேவற அதிகமாக இருக்குமா. அப்பறம் ந:ங்க எங்ேக படுப்பிங்க? நான் என் ரூமுேல படுக்க ைவக்குேறன். தப்பா இருந்தா மன்னிச்சுேகாங்க” என தழுதழுத்தான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஹாஸ்டல்ல யாரு அவைள பாத்துபாங்க. எனக்கு என்ன பண்றது ெதrயலமா”. ந:ங்க அைத மாத்தி விடுங்க. இரண்டு மணி ேநரம் ஓரு முைற மருந்து ேவற ெகாடுக்கனும். ஏன்டி எனக்கு மட்டும் இப்படி நடக்குது. “அம்மா. அம்மா ந:ங்க மட்டும் ெகாஞ்சம் ேமல வrங்களா. என rஸாடில் நடந்த அைனத்ைதயும் அவகளிடம் பகிந்துக் ெகாண்டான். நான் கீ ேழ வயிட் பண்ேறன்” என தன் ைகயில் இருந்த உைடகைள வசுவிடம் ெகாடுத்து விட்டு. நான் மதுைவ இங்ேக அைழத்து வந்தைதப் பற்றி தவறாக நிைனக்காதிங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இல்ைல அது சr வராது. உன்ைன இப்படி இந்த ரூமுக்கு அைழச்சிட்டு வருேவன் என கனவிலும் நிைனச்சிப் பாத்ததில்ைல மது. இவ டிரஸ் எல்லம் நைனச்சிருக்கு. நாம இங்ேக இருக்கும் ேபாது அவ கஷ்ட பட ேவணாம்னு நிைனச்ேசன். என ஓரு நிமிடம் தயங்கி பின்பு தன்னுைடய ெபட்டில் மதுைவ கிடத்தினான். தன் அைறயின் வாசலில் நின்ற ெகௗதம்.

அதனால அவ எப்ப ேவண்டுமானாலும் இங்ேக வரலாம். அவளுக்கும் ேசத்து ெரடி பண்ணுங்க” சr என அவ எழும்பும் ேபாேத மதுவின் ெமாைபலுக்கு அவள் தந்ைத அைழத்திருந்தா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அப்படிெயல்லாம் எதுவும் இல்ைல ெகௗதம். அவளுக்கு எதுனா பிரச்சைனயா?” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளுக்கு எல்லா உrைமயும் உண்டு” என்றா விச்சு “சr சr ந: எதுவும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்ட. நான் ெகௗதம். ந:ங்க எதுக்கு அவள் ேபானில் இருந்து ேபசுற:ங்க. எப்படி இருக்கடா? ஹாஸ்டலுக்கு வந்துட்டியா? அப்பாவுக்கு மனேச சrயில்ைலடா? உனக்கு ஒன்னும் இல்ைலேய” என ேபசிக் ெகாண்ேட இருந்தா சம்பத் அந்த பக்கமிருந்து எந்த பதிலும் வராமல் இருந்ததால். அதான் நாங்க ெரண்டு ேபரும் அைமதியா இருந்ேதாம். அைத பாத்த ெகௗதேமா. மதுவின் டீம் லிட” “மதுவுக்கு என்னாச்சி தம்பி. பால் மட்டும் ெகாடுங்க ேபாதும். “மதும்மா. ேவற எதுவும் இல்ைலடா” “நான் தான் அன்ைனக்ேக ெசான்ேனன் இல்ல. நான் சாப்பிடு ெரடி பண்ணவா” “ப்ச் சாப்பாடு ேவண்டாம் அம்மா. என் மகைனப் பற்றி எனக்கு ெதrயாதா? ந: திடீனு அவளுடன் இங்ேக வந்ததும் எங்களுக்கு ஒன்னும் புrயல. ச்ேச இவைர எப்படி மறந்ேதாம் என தைலயில் தட்டிக் ெகாண்ேட ேபாைன எடுத்து காதில் ைவத்தான். “மது லயன்ல இருக்கியா? என பதறினா “அங்கிள் அங்கிள். அவளும் இந்த வட்டு : ெபண் தான்.

இவன் ேவற அவருக்கு ெடன்ஷன் ஏத்தாமல் ேபாக மாட்டான் ேபால இருக்ேக என நிைனத்து ெகௗதமிடமிருந்து ேபாைனப் பிடுங்கி ேபச ஆரம்பித்தா. அவைள நாங்க பத்திரமாக பாத்துப்ேபாம். ெராம்ப நன்றி” “அண்ணா. பீச்சில் விைளயாடும் ேபாது தண்ணல : விழுந்துட்டா அதான்” என இழுத்தவைன. “தம்பி ஸாrபா. நான் வாசுகி. ெகாஞ்சம் பீவ தான். இருங்க நான் ெகௗதமிடம் தருகிேறன்”. அவளுக்கு அவ்வளவு சீக்கரம் எதுவும் வராது ஆனா அப்படி வந்துடுச்சுனா சrயாகிறது ெகாஞ்ம் கஷ்டம். அதான் நான் தான் அவைன வட்டுக்கு : கூப்பிட்டு வர ெசான்ேனன். “அண்ணா. ந:ங்க கவைல படாமல் தூங்குங்க. அப்படி இருக்கும் ேபாது உங்கைள ேபாய் நான் சந்ேதகம் படுேவனா. ஆனா உங்கைள பாத்ததும் ந:ங்க அப்படிேய என்ைன மாதிrேய பாத்துகுற:ங்கனு ெசான்னா. என ேபாைனக் ெகாடுத்தா. தூங்கிட்டு இருக்கா. ந:ங்க ேவணா பாருங்க நாைளக்ேக என் மது ெதளிவாகிடுவா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நாைளக்கு அவேள உங்களிடம் ேபசுவாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “மதுவுக்கு ஓன்னுமில்ைல அங்கிள். நன்றிெயல்லாம் எதுக்கு. ஹ:ம் சr. “த:டீனு தம்பி ேபசியதும் ெராம்ப பயந்துட்ேடன்ம்மா. தப்பா நிைனச்சுகாதிங்கண்ணா” வாசுகி ேபசியதும் ெகாஞ்சம் ெதளிந்த சம்பத். ெகௗதமின் அம்மா. உங்கைள பத்தி மது நிைறய ெசால்லி இருக்கா உங்கைள நான் தப்பாக நிைனப்ேபனு ந:ங்க பயந்தது எனக்கு புrயுது. மருந்து ெகாடுத்துட்ேட இருக்கனும்னு எங்க டாக்ட ெசால்லி இருங்காங்க. ஹாஸ்டலில் இருந்தால் நல்லா பாத்துபாங்காளானு ெதrயல. அவளுக்கு ைலட்டா பீவ தான். உங்கள மாதிr நல்ல உள்ளம் பைடச்சவங்க என் மகளிடம் இருக்கும் ேபாது அவளுக்கு எதுவும் வராதுமா. என் மகள் அவ்வளவு சீக்கரம் யாைரயும் நம்ப மாட்டாபா.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்னடா இது நம்ப ஆறுதல் ெசால்றதுக்கு பதில் இவ நம்பளுக்கு ெசால்றா என புrயாமல். “ந:ங்க தூங்குங்க நான் அவைள பாத்துகுேறன்” “எப்ப ேவண்டுமானாலும் எங்கைள எழுப்புடா. ந:ங்க தூங்குங்க நான் நாைளக்கு ேபசுேறன்” என ேபாைன ைவத்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நாேன இத பத்தி ெகௗதம் கிட்ட ேபசுேறன்” “சr. “ஹ:ம் ெராம்ப ேதங்க்ஸ் அங்கிள் என்ைன நம்புனதுக்கு. ஆனா அவங்க என்ன பிளான்ல இருக்காங்கனு நமக்கு ெதrயாது. அவனது ெபற்ேறாகள் “ஏங்க அவங்க அப்பா கிட்ட ேபசி இவங்களுக்கு கல்யாணம் பண்ணி ைவக்கலாமா. ெதாந்தரவு ெசய்ேராம்னு நிைனக்காேத” “சrம்மா” என தளந்த நைடயுடன் ெசன்ற ெகௗதைம பாத்து மனம் வருந்தின. ெகாஞ்சம் நாள் பிrயா விடு. வாங்க வந்து உங்க ேடப்லட்ைட சாப்பிட்டு படுங்க. பாைல குடித்து விட்டு. இவன் இப்படி உைடஞ்சி ேபாறைத பாக்குறப்ேபா ெராம்ப கஷ்டமா இருக்கு” “பண்ணலாம் வசு. ெராம்ப ேநரமாகுது” “ந:யும் வா வசு. மதுைவ அவன் பாத்துப்பான்” என கூறிவிட்டு இருவரும் உறங்க ெசன்றன.

“ அப்பா” என்ற குரலால் தூக்கம் கைலந்து கண் முழித்தான் ெகௗதம். “தம்மு”. மதுவின் “தம்மு”. நாம சந்ேதாஷமா இருந்தைத விட அழுததுதான் அதிகமா இருந்துச்சி. அைத ெமதுவாக விடுவித்து விட்டு அவளருகில் அவைள பாத்தவாேற ேசைர இழுத்துப் ேபாட்டுக் ெகாண்டு அமந்தான் ெகௗதம். நான் என் கன்ேராைல இழந்துடுேவன்டி. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் உைடகைள மாற்றி விட்டு மதுவின் அருகில் அமந்து. “ந: இப்படி எதுனா பண்ணினா.. டாக்ட ெகாடுத்த மருந்ைத ெகாடுத்து விட்டு தன் மாபினில் அவைள சாய்த்தவாேற அமந்திருந்தான். ஓரு நிமிஷம் உயிேர ேபாயிடுச்சிடா ந: தண்ணல : விழுந்ததும். ெகௗதமின் சட்ைடைய இறுக பற்றி இருந்தன. அவளின் தைலைய தடவிக் ெகாடுத்துக் ெகாண்ேட.” என தழுதழுத்தவைன தூக்க கலக்கத்தில் ேமலும் ஓன்றினாள் மது. மதுவின் ைககள். கல்யாணத்துக்கு அப்பறம் தான் எல்லாம்” என மதுவின் இதழில் முத்தமிட்டு விட்டு அவைள கீ ேழ கிடத்தினான். அவைள தன் ேதால்களில் சாய்த்து பாைல புகட்டினான் ெகௗதம். ஆனா எப்படியும் காப்பாத்திடுேவன் நம்பிக்ைக மட்டும் இருந்துச்சிடா. “மது என்னாச்சி” என அவள் ெநற்றியில் ைக ைவத்து பாத்தால் மறுபடியும் ஜுரம் அதிகமாக இருந்தது. “இந்த ஓரு மாதத்தில் என்ைன எப்படி மாத்திட்ட மது.

“என்னடா. இவங்க யாரு? ஓரு ேவைள கடல்ல அடிச்சிட்டு வந்துட்ேடாமா? இல்ைலேய தம்மு என் கூடதாேன இருந்தாங்க. அவளுக்கு பால் ஆற்றிக் ெகாண்ேட அவளருகில் வந்தா. ஆைச பாைவயாக மாறியது எப்ெபாழுது என்று அவளுக்ேக ெதrயாது. அப்ேபா முதல்ல பாைல குடி அப்பறம் ெதம்பா ேயாசிக்கலாம்” என பாைலக் ெகாடுத்தா இவங்கள பாத்தா எனக்கு ெராம்ப ேவண்டியவங்க முகம் மாதிrேய இருக்ேக என்று நிைனத்துக் ெகாண்ேட பாைலக் குடித்து முடித்தாள் மது. ெகௗதைம இப்படி ஓரு உைடயில் பாக்காத மதுவின் ஆச்சயமான பாைவ. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . முழுச்சிட்டியா” என ேவகமாக வந்து மதுவின் ெநற்றியில் ைக ைவத்துப் பாத்தான். “என்னம்மா. ைகயில்லாத பனியனுடன் தன் தைலைய துவட்டியவாேற ெவளிேய வந்தான். இப்ப நாம எங்ேக இருக்ேகாம். என திருதிருேவன முழித்துக் ெகாண்ேட தன் கண்ைண கசக்கி வசுைவ மறுபடியும் பாத்தாள் மது. அவங்க குரல் என் காதுல ேகட்டுட்ேட இருந்துச்ேச.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya காைலயில் கண் முழித்த மதுவின் பாைவயில் விழுந்தது வசுதான். ந: எங்க இருக்ேகனு உனக்கு ெதrயனுமா. அப்ெபாழுதான் ெகௗதம் பாத்ரூமிலிருந்து குளித்து விட்டு டிராக் சூட்டும்.

சட்ெடன்று அவைள விட்டு விலகி தன் அம்மாைவப் பாத்தான். ேபாதுமா இல்ைல இன்னும் எதுனா ெசால்லனுமா அம்மா” “ேபாதும்டா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேடய் ேடய் ந: நடத்து நடத்து. இவங்க முன்னாடியா இவ இப்படி பண்ணுவா. “ெகௗதம் உன் மதுவிடம் என்ைன யாருனு ெசால்ல மாட்டியா?” என்றா “மதி இவங்க தான் என்ைன ெபற்று வளத்த அம்மா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவன் ேமலிருந்து வந்த ேசாப்பு வாசைனயுடன் ேசந்த பபியூம் வாசைனைய. அைத ேகட்டு அவ பயந்ததும் ேபாதும். ரூமிேல இருந்தா ேபாரடிக்கும்” என ெகௗதைம தள்ளிக் ெகாண்டு வந்தா. எங்களுக்கு ெதrயாதா என நமட்டு சிrப்புடன். இேதல்லாம் கனவா இல்ைல நனவா என்று தன்ைனேய கிள்ளிப் பாத்தவள் பின்பு வசு ெசான்ன மாதிr ெரடியாகி கீ ேழ வந்தாள். மதுவுக்கு எதுவுேம புrயவில்ைல. உன் காட்டுல நல்ல மைழதான். இப்ப எப்படி சமாளிக்கறது என ெதrயாமல் வசுைவப் பாத்து “ஹ: ஹ:” என்று சிrத்தான். உதடுகேளா அவைளயும் மீ றி “தம்மு” என்று காதல் தலும்ப ெவளிேய வந்தது குரலில் ெதrந்த வித்தியாசத்ைத உணந்த ெகௗதேமா. கண்கைள இறுக மூடி ஆழ்ந்து அனுபவித்தாள். உன்ைனப் பத்தி எனக்கு ெதrயாதா? ந: கீ ேழ ேபா? மது ந: ேபஸ் வாஷ் பண்ணிட்டு வாடா. ந: எனக்கு இன்ேரா ெகாடுத்ததும் ேபாதும். உன் வயைத கடந்து தான் நாங்களும் வந்திருக்ேகாம்.

இதில் விைளயாடலாமா. இப்ேபா உடம்பு பரவாயில்ைலயா” “பரவாயில்ைல. “ந: விைளயாடு மது. அவன் அவங்க அம்மா கிட்ட ெமாக்க ேபாட்டுட்டு இருப்பான். ெகௗதைம ேதடுறியா. ந:ங்க தான் ெகௗதமின் அப்பாவா” “ஹ:ம் கைரக்டா ெசால்லிட்டிேய. அங்ேக இருந்த ஊஞ்சைல ஆைசயுடன் தடவி பாத்தவள். ேதங்க்ஸ் அப்பா” என ஊஞ்சலில் விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்தவளின் அருகில் நின்றுக் ெகாண்டு அவளிடம் ேபச்சுக் ெகாடுத்தா UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந: எனக்கு கம்ேபனி தருவியா?” என மதுைவ இழுத்துக் ெகாண்டு ேதாட்டத்துக்குச் ெசன்றா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹாய் மது. இங்ேக யாரும் ஒன்னும் ெசால்ல மாட்டாங்க” “அப்படியா. இல்ல இவரு திட்டுவாறா என புrயாமல் விச்சுைவேய பாத்தாள்.

அங்ேக பாத்தியா” “யாைர கழுதனு ெசால்ற:ங்க. உன் மைனவிைய ெசால்ல எனக்கு உrைம இல்ைலடா” “அதாேன பாத்ேதன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அம்மா. இங்ேக தான் ேதாட்டத்துல இருப்பாங்க. இல்ல என் மதுைவயா” “ேடய் நான் என் புருஷைன தான் ெசான்ேனன். அப்பாைவயா. என் மதி கழுைத இல்லமா. மதுவும் ரூம்ல இல்ல? எங்ேக ேபாயிருப்பாங்க” “கழுைத ெகட்டா குட்டி சுவறு. ேபபி” என கண்ணடித்துக் ெகாண்ேட ேதாட்டத்துக்கு ஓடினான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இந்த அப்பாைவயும் காணல.

ஆபிஸுேலயும் இவகளின் காதல் பரவியது ஆனால் காதல் ேவறு. மீ ட்டிங் ரூமில் அைனவரும் கூடி இருந்தன. இரு வட்டிலும் : கல்யாணத்துக்கு சம்மதித்தாலும் ெகௗதேமா. ெபrயவகளுக்கும் அது சrெயன படேவ அவகளும் அதற்கு ஒத்துக் ெகாண்டன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 13 பிrவு என்ற வா&த்ைத மூன்ெறழுத்துதான் ஆனால் அது உண&த்தும் வலி மரணத்ைத விட ெகாடுைமயானது மதுவின் உடல்நிைல சrயாகி. ேவைல ேவறு என்பதில் ெகௗதம் ெதளிவாக இருந்ததால் ேவைலயிலும் எந்த பிரச்சைன இல்லாமல் வாழ்க்ைக ெதள்ள ெதளிவாக ஓடிக் ெகாண்டிருந்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மது ெராம்ப சின்ன ெபாண்ணு நாங்க ெகாஞ்ச நாள் காதலிச்சிட்டு அப்பறம் திருமணம் ெசய்து ெகாள்கிேறாம் என்றுக் கூறி விட்டான். அவைள தன் காதலால் குளிப்பாட்டிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம்.

ேக.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ைகய்ஸ் நமக்கு அந்த XXX கிைளயன்ட் மறுபடியும் புராஜக்ட் ெகாடுக்க ேபாறாங்க. நம்ம தம்மு அப்படிெயல்லாம் கிைடயாது என மனதுகுள்ேளேய ேபாராடி பின்பு ஓரு முடிைவக் கண்டு ெகௗதைம பாத்து நிமிந்து அமந்தாள் “ஓரு வாரம் தான் எப்படியும் ெநக்ஸ்ட் வக் : இங்ேக வந்துடுேவன். ேதங்க்ஸ் ஸுருதி. “நத்திங் ெகௗதம். ஸுருதி ந:ங்க ெடய்லி இவனிங் கால் மட்டும் அெரன்ஜ்ட் பண்ணுங்க. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஏன் என்கிட்ட மைறச்சிட்டா. ஐ வில் ேடக் ெக” “ஓ.” : என்று மீ ட்டிங் ரூைம விட்டு அவசரமாக ெவளிேயறினான் ெகௗதம். இல்ைல இல்ைல திடீனு ெசால்லி இருப்பாங்க. வில் s ஆன் ெநக்ஸ்ட் வக். எனி திங் எல்ஸ்” என்றான். பிரதாப்பும் அங்ேக வரனும்னு ெசால்லி இருக்காங்க. ஏன் இந்த ெகௗதம் இைத முன்னாடிேய ெசால்ல வில்ைல. அதனால நாங்க எப்படியும் நாைள கிளம்பி விடுேவாம் நிைனக்குேறன்” மதுவுக்கு இந்த விஷயம் புதிதாய் இருந்தது. அப்பறம் உங்களுக்கான ேவைலகைள நான் ைமயில் பண்ேறன். ஆனா அந்த rகுயெமன்ட் வாங்க நானும்.

மனசுல இருக்குறத ெவளிேய காமிக்காேத. இவைன எப்படி சாமாளிக்கறது என மானசிகமாக தைலயில் அடித்துக் ெகாண்டு “வஸந்த் நான் ெகௗதம்கிட்ட என்ன சாக்ேலட் வாங்கிட்டு வர ெசால்லலாம்னு தான் திங்க் பண்ணிட்டு இருந்ேதன். இப்ப பாரு வஸந்த் ேவற ேகட்குறான். அதான் ந:ங்க எல்லாம் இங்ேக இருக்கும் ேபாது நான் ஏன் கவைல பட ேபாேறன்” “ஆனா உன் முகத்ைத பாத்தா அப்படி ெதrயலேய” மது எத்தைன வாட்டி ெகௗதம் ெசால்லி இருக்கான். பாஸ் விஷயத்ைத முன்னாடிேய ெசால்ல வில்ைல ேபால இருக்ேக “மது. ஏன் டல்லா இருக்க. ஓரு வாரம் தாேன அவ வந்து விடுவா. அதனால ந: பீல் பண்ணாேத” “ெகௗதம் பத்தி எனக்கு ெதrயாதா. அவன் ெசான்னத ந: என்ைனக்கு காதுல ேபாட்டு இருக்க. ெகௗதம் ஊருக்கு ேபாறத பத்திதான் ந: பீல் பண்ேறனு நிைனச்சி ேகட்ேடன் பாரு என்ைன எதுனாேலேய அடிக்குறது ெதrயல” என ேகாபமா ேகட்டவைனப் பாத்து UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “என்ன சாக்ேலட்டா!!!!.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேசாந்த முகத்துடன் இருந்த மதுைவ பாத்ததும் வஸந்துக்கு புrந்தது. ேவற ஓண்ணும் இல்ைலடா” அைத ேகட்ட வஸந்தின் முகம் விழுந்து விட்டது. சீக்கரேம rகுயெமன்ட் ெகாடுத்துட்டாங்கனா ஓரு வாரம் கூட ஆகாது.

என்ன இந்த பக்கம் காத்து விசுது” “என்னம்மா இப்படி ெசால்லிடிங்க. இன்ைனக்கு என் கிட்ட ெசத்தடா மகேன ந: என ெபாறுமிக் ெகாண்ேட பிேளஸுக்கு ெசன்று ேவைலகைள கவனிக்க ஆரம்பித்தாள் “ஹாய் அம்மா. ஆனா நான் ெகௗதம் கிட்ட சண்ைட ேபாடதான் வந்ேதன். உங்கைள பாக்க வந்ேதனு ெசால்ல ஆைச தான். எங்ேக ேபானான். எங்ேக இருக்காரு அவரு” என முறுக்கியவைள பாத்து “ேசாழியன் குடுமி சும்மா ஆடுமா. அவன் ரூம்ல தான் இருக்கான். வர வர மதிக்கறேத இல்ைல. எப்படி இருக்கீ ங்க” “வாடா என் கன்னுக்குட்டி. பாத்துடி என் ைபயைன நாேன அடிச்சது இல்ல” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எவ்வளவு ேநரம் கால் பண்ணியும் ேபாைன எடுக்காத ெகௗதைம மனதில் வறுத்துக் ெகாண்ேட அவனின் ேகபிைன எட்டிப் பாத்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய் அண்ணா உன் காலுல ேபாட்டு இருக்க பாரு அதுேவ ேபாதும்” “அடி கழுத” என்று அடிக்க வந்தவைன ேவகமாக தள்ளிட்டு ெவளிேய வந்து ெகௗதமுக்கு ேபான் ெசய்தாள் மது. அங்ேகயும் அவன் இல்ைல.

பாவம் என் ைபயன். “தம்மு. என்ன பண்ண ேபாறாேளா” என புலம்பிக் ெகாண்ேட மதுவுக்கு மிகவும் பிடித்த முட்ைட குருமாைவ ெரடி பண்ணச் ெசன்றா வசு. நான் முதல்ல திட்ட தான் வந்ேதன். மாடி படி ஏறினாள் மது. ந: ெராம்ப ெகட்டவன்டா” என திமுறியவைள தன் ைககளால் அடக்கினான் “ஏய் ஜிங்லி ந: வட்டுக்கு : வரணும்தான் நான் அப்படி பண்ணிேனன்டா”“ என மதுவின் காது பக்கத்தில் இருந்த முடிைய விளக்கி தன் மீ ைசயால் அவள் காதில் குறுகுறுப்பு ஊட்டினான். கதவின் பின்னாடி மைறந்து இருந்த ெகௗதம் இழுத்து அைணத்தான். என்ைன விடு. அவனின் ெசய்ைகயால் துவள ஆரம்பித்த மது. ேவகமா கதைவ திறந்து உள்ேள வந்த மதுைவ.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேஸா ஸுவிட் அம்மா. இருங்க முதல்ல அவைர ெமாத்திட்டு அப்பறமா வந்து என் ெசல்ல அம்மாைவ கவனிக்குேறன்” என ேவகமாக வசுவின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு. பின்பு அவள் ேதாலில் தன் முகத்ைத ேதய்த்து “ஏன்டி மாமா ேமல ேகாபமா” என கழுத்து பகுதியில் இருந்து தன் முத்த ேதடுதைல ஆரம்பித்தான். ெமதுவாக அவனிடமிருந்து விலகி. “சrயான வாலு. ஆனா ந:ங்க அடிக்கேவ ஐடியா ெகாடுத்துட்டிங்க. “நான் ெராம்ப ேகாபமா இருக்ேகன் ெகௗதம்” என ேவகமாக கட்டிலில் அமந்தாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ஆனா இப்ப திடீனு ஆன்ைசட் ேபாேறனு ெசான்னா எப்படி என்னால தாங்கிக முடியும்.. இதுல காைலயிலிருந்து கண்ணாபூச்சி விைளயாட்டு ேவற எனக்கு கஷ்டமா இருக்கு” “ஏன்டி. நாேன உன்ைன விட்டு ஐந்து நாள் பிrந்து இருக்கனுேமனு கவைலயா இருக்ேகன். நான் மட்டும் ஜாலியாவா அங்ேக ேபாேறன். இவ்வளவு நாளா ந:ங்க ஆபிஸ்ல என் கூடேவ நான் பாக்குற மாதிr இருப்பிங்க. உன்ைன விட்டு பிrஞ்சி நான் மட்டும் என்ன சந்ேதாஷமாவா இருக்க ேபாேறன். உன் தம்முைவ பத்தி உனக்கு ெதrயாதாடி. ஆனா என்கிட்ட ெசால்லாம மைறச்சிட்டிங்க. பிரதாப் கிட்டயும் என்னால ஓன்னும் ெசால்ல முடியல.“ என ேகாபமாக ஆரம்பித்து அழுைகயில் முடித்தாள் “இதுக்காக தான் நான் முன்னாடிேய ெசால்லல.. ந: ேவற படுத்தாேதடா” என ெபட்டில் அமந்திருந்தவளின் மடியில் படுத்துக்ெகாண்டு அவளின் இடுப்ைப அைணத்தான் “உனக்கு முன்னாடிேய ெதrயும் இல்ல. “ என UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இப்படி ந: கண்ணல : கைரவது இந்த மாமனுக்கு புடிக்குமா ெசால்லு. ேவைல இருக்குடி அதான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஏன்டா ேபபி. கிைளயன்ட் ேவற ெராம்ப படுத்துறான். எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்குனு உங்களுக்கு ெதrயுமா. “ஐந்து நாள் தம்மு. ந: எப்பவுேம சிrச்சிட்ேட இருக்கனும்” என அவளின் கண்ண: படிந்த கன்னங்கைள தன் உதடு என்னும் துணியால் துைடத்து விட்டான். ஐந்து நாள். எப்படி உங்கைள விட்டு தனியா இருக்க ேபாகிேறன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. அழகான ராட்சசி” என புலம்பிக் ெகாண்ேட அந்த ஷாலில் இருந்த அவளின் வாசத்ைத நுகந்தான். மூச்சு வாங்க “ேபாதுமா ெகௗதம்” என்றவைள இழுத்து கட்டிக் ெகாண்டான் ெகௗதம்.. என் ராட்சசிடி ந:. மாமாவுக்கு என்ன ேவணும்னு ெதளிவா ெதrஞ்சி வச்சிருக்க” இப்படிேய ெசல்லம் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டு ெகௗதம் உைடகள் அடுக்க உதவி புrந்தாள் மது. நான் கீ ேழ ேபாகனும்” ெகௗதேமா ஓரு கள்ளச் சிrப்புடன் “மதி மதி பீளிஸ்டி இந்த ஷால் என்னிடேம இருக்கட்டும். “என் ெசல்ல குட்டிமாடா ந:. “ெகௗதம் அந்த ஷாைல எடுங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேசாகமாக கூறியவைன ேவகமாக இழுத்து முகம் முழுவதும் முத்தமிட்டாள் மது. உன் ஞாபகமா நாேன வச்சிக்குேறன்” என ெகஞ்சினான் “வர வர உங்க ெராமான்ஸுக்கு ஓரு அளேவ இல்லாம ேபாச்சி ெகௗதம்” என தைலயில் அடித்துக் ெகாண்ேட கீ ேழ ெசன்றாள் மது “ேபாடி ந: என்ன ெசான்னாலும் உன் ேமல் இருக்கும் இந்த ைபத்தியமான காதைல நான் மாற்றிக்க மாட்ேடன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ெகௗதம் சாப்பிடவா. சாப்பாடு ெரடியா. உனக்கு சாப்பாடு கட்.. இவரு கண்ணு வச்ேச நான் சrயாகேவ சாப்பிடறதுல்ல” “ேடய் என் குட்டிமாைவ எதுனா ெசான்ன அவ்வளவு தான். ஸாr. மதுவும் தங்களுக்கு பிடித்தைத எடுத்து ைவத்துக் ெகாண்டு சாப்பாட்ைட முக்கிக் ெகாண்டிருந்தாகள். “ஹ: ஹ: ெகௗதம். அப்பாவும் பசி தாங்க மாட்ேடாம் இல்ல அதான்” என சாப்பாட்ைட வாயில் ைவத்துக் ெகாண்டு முழித்தவைளப் பாத்து பக்ெகன்றுச் சிrத்தான் ெகௗதம் “ஆமாம் ஆமாம் ந: தான் சாப்பாட்டு ராமி ஆச்ேச. ந: சாப்பிடு குட்டி இந்தா மஞ்சள் கரு உனக்கு பிடிக்கும் தாேன” என தன் தட்டிலிருந்து உணைவ எடுத்து மதுவின் தட்டில் ைவத்தா “ெகௗதம் அவங்கைள பாத்துட்ேட இருந்தா உனக்கு சாப்பாேட இருக்காதுடா. மது ஹாஸ்டலுக்கு ேபாகனும்” என்றாள் வசு “இேதா வந்துட்ேடன்மா. நான் இல்லாம என் மது ெசல்லம் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்டாேள” என ெசால்லிக்ெகாண்ேட ைடயினிங் ேடபுலுக்கு வந்தவனின் முகம் அஷ்ட ேகாணாலாகியது. உன்ைனப் பற்றி அப்படி நிைனத்தது என் தப்பு தான்” “அப்பா. பாருங்கபா. நானும் . ந:யும் உட்காந்து சாப்பிடு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ... விச்சுவும்.

நான் எப்ப ைடம் கிைடச்சாலும் உனக்கு ேபான் பண்ேறன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹ:ம் சrயா ெசான்னிங்கமா. பாத்து இரு ெசல்லம்” என ஆயிரம் அறிவுைரகைள கூறினான் ெகௗதம். உனக்கு என்ன ேவணும்னாலும் வஸந்த் கிட்ட ேகளு அவன் பாத்துப்பான். சட்ெடன்று அவைன இழுத்து அவன் உதட்டில் அழுத்தமான முத்தைத ைவத்து ந:ங்க கவைல படாமல் ேபாய்டு வாங்க தம்மு. பின்பு “வவ்ேவ வவ்ேவ” என பழுப்பு காட்டி விட்டு ேவகமா சாப்பிட்டு முடித்தாள் மது. அவளின் அன்பினில் எப்ெபாழும் ேபால ெநகிழ்ந்து பின்பு “பாய்” ெசால்லி காைர ேவகமாக எடுத்தான் ெகௗதம். ஏேபாட்டுக்கு விடியற்காைலயில் கிளம்பனும்டா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஓரு நிமிடம் சாப்பிடுவைத நிறுத்தி விட்டு ெகௗதைம ஏறிட்டாள். நான் சமத்தா இருப்ேபன் என ேவகமாக அவைன இழுத்தைணத்து விட்டு காrலிருந்து இறங்கினாள் மது. ஹாஸ்டலில் வாசலில் காைர நிறுத்தி விட்டு “மது பத்திரமாக இரு. இல்ைலனா உன்ைன வந்து பாத்துட்டு ேபாேவன். ேவைல முடிந்ததும் கிளம்பனும் சrயா. நான் பாrன் ேபாறைத நிைனச்சி சாப்பிடாம இருப்பானு நிைனச்சி ஏமாந்துட்ேடன்மா” என ேசாக கீ தம் வாசித்தான் ெகௗதம். ஆபிஸ்ல அதிக ேநரம் இருக்காத.

ஆனா அது ெதrந்தும் ெதrயாத மாதிr இருக்க ேவண்டியது. என்ன விஷயம் யா ேமேலயாவது ேகாபமா இருக்கீ ங்களா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 14 என்ைனப் பிrந்து நM எங்ேக வாழ்ந்தாலும் உன் சுவாசமாய் உன்னில் கலப்பது நான் தாேன ெகௗதம் ஆஸ்ேரலியா ெசன்று இரு தினங்கள் ஆகின. இவனுக்காக இங்ேக ஓருத்தி உருகிட்டு இருக்கா. இன்ைனக்கு எப்படியும் ஈவனிங் மீ ட்டிங் காள் இருக்கும் இல்ல எப்படியும் என்கிட்ட ேபசி தாேன ஆகனும். இந்த ெகௗதம் மனசுல என்ன தான் நிைனச்சிட்டு இருக்கான். அப்ப வச்சுகிேறன் உன்ைன என மது ேகாபமாக மனதுகுள்ேளேய ெபாறுமிக் ெகாண்டிருந்தாள். ேபாடா ேபாய் என் ஷாைல வச்சிகிட்டு குடும்பம் நடத்து. அப்பறம் ேபசுகிேறன் என்று ெசான்னவன் இதுவைர திரும்ப அைழக்கேவ வில்ைல. நான் ேவண்டாம் என் டிரஸ் மட்டும் ேவணுமா. இதுல ஷாலு. ேஸr என எல்லாத்ைதயும் எடுத்துட்டு ேபாறது. அங்ேக ேபானவுடன் ஓரு பத்து நிமிஷம் தான் மதுவிடம் ேபசினான். “என்ன மது ேமடம் கீ ேபாட் எல்லாம் ேவகமா பறக்குது. எதுனா ேகட்டா மட்டும் ந: தான் என் உயினு ெசால்லி என் வாைய அைடச்சிடுவான்.

மதுவின் விஷயத்தில் தைலயிடாமல் இருக்கும் யுேகந்திரன் ேபசியைதக் ேகட்டு அைனவரும் ஆச்சயமாக அவைனப் பாத்தன. ஆனா ந: அவைள பத்தி ெசால்றைத நிைனச்சி தான் எனக்கு புல்லrச்சிடுச்சி” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மதுைவ பத்தி நல்லா ெதrயுமடா. இவன் ேவற என்ைன ெதாந்தரவு ெசய்றான். பாரு வஸந்த் இந்த பாலாவ. என்னனு ேகளு அவன” “உன் ேவைலைய முடிக்க இன்னும் நாள் இருக்ேக. “ேடய் பாலா இங்ேக என்ன பாைவ ேவண்டி கிடக்கு. எப்ேபாழுதும். அப்பறம் எதுக்கு ஈவனிங்குள்ள முடிக்கனும்” என புrயாமல் தன் தைலைய ெசாறிந்தான் பாலா “பாலா உனக்கு புrயலாயா. என்ன மது நான் ெசான்னது கைரக்ட் தாேன” என்று சிrத்தான் யுேகந்திரன். நம்ம மதுைவப் பத்தி நமக்கு ெதrயாதா” “யுகி. அவங்க சீக்கரம் முடிச்சா தாேன ெகௗதமுக்கு அப்ேடட் ெகாடுக்க முடியும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “யாருேமேலயும் இல்ைலேய. நாேன இன்ைனக்கு ஈவனிங் குள்ள ேகாடிங் முடிக்கனும்னு பாஸ்டா பண்ணிட்டு இருக்ேகன்.

ஓரு ேகள்வி ேகட்டது குத்தமா. மீ ட்டிங் ரூமில் எல்லாரும் குழுமி இருந்தன. ெகௗதமின் ஆஸ்ேரலியா நம்பருக்கு பலமுைற முயச்சித்து ஒரு வழியாக அவைன ெதாடபுக் ெகாண்டன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய் அரட்ைட ேபாய் ேவைலைய பாரு.” “ேபாதும்டா சாமி. ேபாய் சிக்கரம் உன் ேவைலைய முடி”. என்றான் ெகௗதம் ெகௗதமின் குரலுக்காக காைத த:ட்டிக் ெகாண்டு நின்ற மதுவுக்கு அவனின் அந்த ஓரு வrேய அவளின் உயி வைர த:ண்டிச் ெசன்றது. “ஹாய் ைகய்ஸ். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஸாr பா த டிேல”. என கூறிச் சிrத்தவைனப் பாத்து. ஓ இவனுக்கு சிrக்கக் கூட ெதrயுமா என நிைனத்துக் ெகாண்ேட தன் ேவைலகைளத் ெதாடந்தாள். “ேதங்க்ஸ் யுகி” “பரவாயில்ைல மது. ச்ேச வர வர எவன் எப்படி ேபசுவானு புrயேவ மாட்ேடங்குது” என புலம்பிக் ெகாண்ேட தன் இருப்பிடத்துக்கு ெசன்றான் பாலா. நம்பல நம்பி தான் பாஸ் அங்ேக ேபாயி இருக்காரு.

நான் நாைளக்கு ேபசுேறன்.ேக ஸுருதி” என கண்களில் முட்டிக் ெகாண்டு வந்த கண்ணைர : ெவளிேய ெதrயாமல் சrச் ெசய்து அழகாக சிrத்தாள் மது. “ஹேலா ஸுருதி ந:ங்க லயன்ல இருக்கிங்களா”“ “ஹ:ம் ஹ:ம் ேயஸ் ெகௗதம்” என அன்ைறய தினத்தில் முடித்த ேவைலகைள பட்டியலிட்டு ெகௗதமுக்கு ேதைவயானைத விளக்கினாள். “ஓ.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எனக்கு இன்னும் பத்து நிமிடத்தில் மீ ட்டிங் இருக்கு.ேக ைகய்ஸ். ைப பிரண்ட்ஸ்” என எல்லாரும் பதில் ெசால்வதற்கு முன்பாகேவ ேபாைன கட் ெசய்தான் ெகௗதம். ேசாந்து ேபாய் நின்ற மதுைவ வஸந்த் ேகப்டிrயாவுக்கு கூட்டிச் ெசன்றான். எனக்கு ெதrயும் நான் இல்ைலனாலும் ந:ங்க கைரக்டா எல்லா ேவைலையயும் முடிச்சிடுவிங்கனு. மதுைவ பாத்தாள். காைலயிலிருந்து மது யாrடமும் ேபசாமல் ேவகமாக ேவைல ெசய்தது ெகௗதமிடம் ேபச தாேன. “ச்சு இட்ஸ் ஓ. ெராம்ப ெராம்ப ேதங்க்ஸ். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேஸா ஸுருதி எல்லாருைடய அப்ேடட்டும் ந:ங்கேள ெகாடுத்துடுங்க” ஸுருதிேயா. அவளுக்கு தான் ெதrயுேம.

“ேதங்க்ஸ் அண்ணா” என கண்ணருடன் : குடித்து முடித்தாள் மது “மது அழுவரைத நிறுத்து. அப்பறம் ஏன் இப்படி” என முட்டிக்ெகாண்டு வந்த கண்ணைரக் : கட்டுப் படுத்தி ேதம்பினாள் மது. நான் அவங்கைள எப்படி மிஸ் பண்ேறனு உனக்கு ெதrயும் இல்ல. ஏன் ெகௗதமுக்ேக அது நல்லா ெதrயும். இந்த ெகௗதம் ஏன் இப்படி பண்ணறாங்கனு ெதrயல. இப்ப என்னாச்சினு இப்படி அழுவுற” என வஸந்த் கூறுவைத காதில் வாங்காமல் மது அழுதுக் ெகாண்ேட இருந்தாள் “மது இந்த அண்ணன் ெசால்றைத ேகப்பியா இல்ைலயா?” “என்னால முடியல வஸந்த்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஜுஸுடன் வந்த வஸந்திடம். இவ என்ன அதுக்கு சம்பந்தேம இல்லாம எைதேயா ேகட்கிறான் என குழம்பியவாேற “என்ன வஸந்த்” என்றாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “மது ந: எதுக்கு ெசன்ைனக்கு வந்த?” நாம என்ன ேபசிட்டு இருக்ேகாம்.

” “இல்ைல வஸந்த்” என நடுவில் ேபச வந்தவைள தடுத்து “நான் முடிச்சிக்குேறன் மது அப்பறம் உனக்கு ேதாணுறைத ந: ெசால்லு சrயா” என ேமலும் ேபச துவங்கினான் “ஏன் ெகௗதேம அைத விரும்ப மாட்டா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “மது நான் என்ன ேகட்டாலும் ஓரு அத்தம் இருக்கும்னு ந: நம்பினா.” என கூறி விட்டு மதுவின் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “நான் இங்க வந்தது ேவைல பாக்க. அப்பறம் இன்ேனாறு விஷயம் ெகௗதம் என்ன பண்ணினாலும் அதுக்கு பின்னாடி எதுனா காரணம் இருக்கும் மது. அதுக்காக ந: அவர நிைனச்சிகிட்டு ேவைல பாக்குற இடத்துல இப்படி அழுவரைத நான் சrனு ெசால்ல மாட்ேடன். உனக்ேக ெதrயுேம ந:ங்க லவ் பண்றது இங்ேக எல்லாருக்கும் ெதrயும் ஆனா அவங்க யாரும் உங்கைள குைறச் ெசால்லாத படி காதைல ேவைலக்குள் நுைழக்காமல் எவ்வளவு ெதளிவாக இருக்காறு. எல்ேலாருக்கும் மதிக்கும் படி வாழ்ந்தா தான் அவருக்கு ெபருைமயா இருக்கும். அதனால எைதயும் மனசுல வச்சிகிட்டு குழப்பிகாம நாமலா இரு. ந: தனித்தன்ைமயாக. ந: எதுக்கு ெசன்ைன வந்த” என மறுபடியும் ேகட்டான். அவrன் சந்ேதாஷதுக்காக” “ஹும் இப்ப உனக்ேக புrயுதா. ேகட்ட ேகள்விக்கு பதில் ெசால்லு. உனக்கும் ெகௗதமுக்கும் என்ன பிரச்சைன ேவணுமானாலும் இருக்கலாம் அது உங்க பசனல் ஆனா அைத ந: ஆபிஸுக்கு ெகாண்டு வரக் கூடாது. ந: ெசன்ைன வந்தது உன் அப்பாவுக்கு சந்ேதாஷத்ைதக் ெகாடுத்தாலும். அதுவும் முக்கியமா வந்தது என் அப்பாவுக்காக. ஏன் அவருேம ந: நல்லா வளருனும் ெபrய ஆளாய் ஆகனும்னு தான் விரும்புகிறா. ேஸா ந: பீல் பண்ணாம இரு. ெகௗதம் உன் வாழ்க்ைகயில நுைழஞ்சது ேவற விஷயம்.

வஸந்ைத தவிர எல்ேலாரும். ெகௗதம் அவளிடன் ேபசி விட்டான் என நம்பின. வஸந்த் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஏன் ெமஸ்ேஸஜ் கூட மதுவுக்கு வரவில்ைல. “ஹும் வஸந்த் ந: என்ன ெசால்ல வேரனு என் அறிவுக்கு புrயுது ஆனா என் மனசுக்கு புrயேலேய” என வருத்தமாக ேபசியவள் “ஆனா இனிேம நான் ஆபிஸ்ல எதுவும் காட்டிகாம குைறச்சிக்க பாக்குேறன்” “ெவறும் வாத்ைதயால உன்ேனாட கஷ்டத்ைத என்னால ேபாக்க முடியாது என எனக்கு ெதrயும்டா ஆனா இங்க ந: ஓரு காட்சி ெபாருளா இருக்க கூடாதுனு தான் இந்த அண்ணன் பீல் பண்ேறன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya முகத்ைதேய பாத்தான் வஸந்த். ஹாஸ்டலில் அழுதாலும் ஆபிஸில் எப்ெபாழும் இருப்பது ேபால காட்டிக் ெகாண்டாள். இனிேம கைரக்டா இருப்ேபன்” சrயா எனக்கூறிச் சிrத்தாள் மது மனசுக்குள் இவ்வளவு கஷ்டத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு தனக்காக சிrக்கும் தன் தங்ைகைய ெபருமிதமாக பாத்தான் வஸந்த். இப்படிேய அந்த வார இறுதி நாளும் வந்தது. ெகௗதமிடமிருந்து எந்த ஓரு அைழப்பும். ஸாrடா உன்ைன கஷ்ட படுத்துற மாதிr ேபசினதுக்கு” “யாரும் என்ைன தப்பா ஓரு வாத்ைத ஏன் தப்பா ஓரு பாைவ கூட பாக்க கூடாதுனு ந: நிைனக்குறது எனக்கு புrயுது அண்ணா.

ேமாேனாலிஸா மாதிr சிrக்குது” என்றான் பாலா இப்ப தான் அவைள ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாக ேசாகத்திலிருந்து ெவளிக் ெகாண்டு வந்தா இவன் விட மாட்டான் ேபால இருக்ேக “பாலா உனக்கு ேவைலேய இல்ைலயாடா” “ஆமாம்டா வஸந்த். இந்த ஓரு வாரத்துல இப்ப தான் இப்படி சிrக்குறா என பாசத்துடன் பாத்தான் வஸந்த். நம்ப டீமுக்கு ந: வந்த பிறகு தான் நாங்க ஜாலியா இருக்ேகாம். இதுதாேன ந: ேகட்டது என சிrத்தவைள. அதைன ேகட்டு ெமதுவாக சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் மது “என்னடா இது படபடப்பட்டாசு. ேஸா ேநா ேவாrஸ் ஓன்லி ஹாப்பி சrயா பாப்பா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந:ங்க எல்லாம் ஜாலியா என்ஜாய் பண்ணுங்க ஆனா நான் எதுனா ேகட்டா மட்டும் உடேன வrஞ்சிக் கட்டிட்டு வந்துடுங்க” “இப்ப ந: ேகட்டதுக்கு பதில் ெசால்லனும் அவ்வளவு தாேன.” என ேவகமாக அருேக இருந்த ேநாட்டால் பாலாவின் தைலயில் அடித்தாள். “ஹும் இப்ப தான் நம்ப மது திரும்ப வந்து இருக்காங்க. மது ந: அைமதியா இருக்காேத.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தான் அவள் மூைட மாற்றுவதற்கு சில ேஜாக்குகைள அள்ளி விட்டுக் ெகாண்டிருந்தான்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ந: எல்லாம் ெசன்டி ேபசி நாங்க எல்லாம் ேகட்க ேவண்டி இருக்கு. ச்ேச என்ன ெகாடுைம வஸந்த். ந: அவைர பாக்க தாேன இங்ேக. அங்ேகனு ஓடிட்டு இருக்க” என்று கிண்டல் ெசய்தான் ேமாஸஸ். “ெகௗதம் ேகப்டிrயாவில் இருக்கிறா. “ஏஏய்ய் வஸ்ந்த். அங்ேக அவன் ெசன்றாள். நான் ேபாயி அவைர பாத்துட்டு வேரன்” என ெகௗதமின் ேகபினுக்கு இருந்ததற்கான அறிக்குறிகள் எதுவும் இல்லாததால் நவினின் ேகபினுக்கு ஓடினாள். இவைள எப்படி தான் பாஸ் சாமாளிக்கிறாேரா எனப் புrயாமல் மதுைவ முைறத்தான் பாலா. “ேதங்க்ஸ்டா ேபான்டா” என ேமாஸைஸ ெசால்லி விட்டு ெகௗதைம பாக்க விைரந்தாள் மது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதம் வந்துட்டாரா அவருைடய கா நிக்குது” என ேவகமாக முச்சிைரக்க தன் முன் நின்றவைள பாத்து ஆமாம் என தைல ஆட்டினான் வஸந்த் “அப்படியா. அங்ேகயும் இருவைரயும் காணாது எங்ேக ேபாயி இருப்பாகள் என புrயாமல் திருத்திருெவன முழித்துக் ெகாண்டிருந்தாள் மது.” என வஸந்திடம் கூறி கலகலெவனச் சிrத்தாள் மது ச்ேச இவகிட்ட மட்டும் வாயக் ெகாடுத்து நல்லா மாட்டிக்குேறாேம.

அவகைள ெதாந்தரவு ெசய்யாமல் திரும்ப ேபானவள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதமும். அப்ப எனக்கு எப்படி இருந்திருக்கும். மது கிட்ட ேபசி ஓரு வாரம் ஆகுதா. மது என்று தன் ெபய அடிபடவும் அப்படிேய நின்றாள். இவள் அவகளின் பின்னாடி நின்றிருந்ததால் அவகள் இவைள கவனிக்க வில்ைல. அவள் எவ்வளவு கஷ்ட பட்டுருப்பானு உனக்கு ெதrயாதா? உன்ைன மட்டும் நம்பி வாழுறவடா அவ. நவினும் ஏேதா த:வரமாக ேபசிக் ெகாண்டிருந்தாகள். அங்க என்ன பிரச்சைன உனக்கு” “முதல்ல ேதங்க்ஸ்டா ந: என்ைன புrஞ்சிகிட்டதுக்கு” என அங்ேக நடந்தைத விவrக்க ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். சr இப்பவாவது ெசால்லு. “நாங்க அங்ேக ேபானதும் முதல்ல எல்லாம் நல்லா தான் ேபானுச்சிடா ஆனா அப்பறம் அவங்க ஓரு கண்டிஷன் ேபாட்டாங்க. அப்ேபா தான் அவங்க அந்த புராஜக்ட்ைட நமக்கு ெகாடுப்பாங்களாம். ந: மதுவ தவிக்கவிட்டுட்ட என்று ேகாபத்தில் தான் அப்படி ேபசிட்ேடன். அதாவது நான் அங்ேக இருந்து இரண்டு வருஷம் ேவைல பாக்கனுமாம். அப்பறம் எப்படி அவள் கிட்ட ேபசாம உன்னால் இருக்க முடிந்தது” “ஓரு நண்பனா இருக்குற ந:ேய இவ்வளவு ேகாபம் படுறப்ப. நான் அவைள காதலிக்கிறவன்டா. “ஏன்டா ந:யா இப்படி பண்ணின. என் உயிடா அவ. இன்னும் ந: அவைள பாக்கைலயா” என நம்பாமல் ேகட்ட நவிைன ஓரு அடிப்பட்ட பாைவ பாத்தான் ெகௗதம் “என்னடா பாக்குற. அங்க இருந்து தான் நான் இைத UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அது ஏன் உனக்கு புrயல” என வலியுடன் ேகட்டான் ெகௗதம் “ஸாrடா.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
முடிக்கனுமாம். ெசக்கியுrட்டி சம்பந்தமான ேவைல அதுனால அப்படி ேகட்கிறாங்க. நாம எதிபாத்தைத
விட பல மடங்கு அவங்க தர முன்வந்துடாங்கடா. பிரதாப்வாேலயும் ஒன்னும் ெசால்ல முடியல. ஓரு
இரண்டு நாள் ைடம் ேகட்டுட்டு நாங்க வந்துட்ேடாம்”
“கன்கிராட்ஸ்டா, எவ்வளவு ெபrய விஷயத்ைத ெசால்லி இருக்க. சந்ேதாஷமா ெசால்ல ேவண்டியைத
ஏன்டா இப்படி அழுதுகிட்ேட ெசால்ற” என ெகௗதமின் ைககைளப் பிடித்துக் குலுக்கினான் நவின்.
“ந: ேவறடா, நான் எப்படி மதுைவ விட்டுட்டு இருக்க முடியும். இந்த ஓரு வாரத்திேல நான் ெசத்துட்ேடன்.
இதுல இரண்டு வருஷமா. சத்தியமா என்னால முடியாதுடா”
“ேடய் ந: என்ன லூசா. அவனவன் எப்படா ஆன்ைசட் கிைடக்கும்னு வயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான். ந:
என்னேமா ெசால்ற?. ந: எதுக்கு அவைள விட்டுட்டு ேபாகனும். அவைள கல்யாணம் பண்ணிட்டு ேபாக
ேவண்டியதுதாேன. நாங்க யாருனா ேவண்டாம்னு ெசான்ேனாமா”
“அவைள கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஓரு பிரச்சைனேய இல்லடா. அவ ெராம்ப சின்ன ெபாண்ணு. அப்பறம்
இப்ேபா தான் அவ ெகrயேர ஸ்டாட் பண்ணி இருக்கா. இப்பேவ அவைள கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு அவ
வாழ்க்ைகைய என்ேனாடேவ சுருக்க ெசால்றியா. அது மட்டும் என்னால் முடியாது. அவளுக்கு இருக்குற
நாேலஜுக்கு அவ எவ்வளவு ெபrய ஆளாய் வருவானு உனக்கு ெதrயுமானு எனக்கு ெதrயாது ஆனா
எனக்கு நல்லாேவ ெதrயும். இந்த ஆறு மாதத்தில் அவளுைடய வளச்சிைய கண்ணுக்கு முன்னாடிேய
பாக்கிேறன்டா” என கனவுடன் கூறியவன்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“நவின் உனக்கு ஓரு விஷயம் ெதrயுமா, அவளுக்கு அந்த XXXX பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் ேவைல
கிைடச்சிடுச்சி ஆனா அவ எனக்காக அங்ேக ேபாகாம இருக்குறத நிைனச்சி ஓரு சாதாரண மனிதனா அந்த
நிமிஷம் சந்ேதாஷ பட்ேடன்டா ஆனா அவள் உயிரா வாழுற நான் எவ்வளவு வருத்த பட்டுட்டு இருக்ேகனு
உனக்கு ெதrயாதுடா. ஏன் அவளுக்ேக ெதrயாது”
“எனக்கு புrயுதுடா. ஆனா இப்ப ந: அங்ேக ேபாகலினா உன் ேவைலக்ேக ஆபத்தாயிடுேம. உன்னால
எதிபாத்தைத விட பல ேகாடி கிைடக்கும் ேபாது ேவண்டாம்னு ெசால்ல இங்ேக யாரும் ேகைனயன்கள்
கிைடயாது. ந: அங்ேக ேபானா உன்ேனாட நிைலேய மாறிடும்டா. ேவண்டாம்னு ெசான்னா உனக்கு இங்ேக
ேவைல இருக்குமானு எனக்கு நம்பிக்ைக இல்ைலடா.. நல்லா ேயாசைன பண்ணிக்ேகா. மதுகிட்ட
ெசான்னா அவ கட்டாயம் உன்ைன புrஞ்சிப்பா.”
“இல்ைலடா மதுவா, ேவைலயானு நான் கம்ேப பண்றேத

தப்புடா. என் மது என் கூட இருந்தால் நான்

எந்த ஓரு பிரச்சைனயும் ஈஸியா சமாளிச்சிடுேவன். இவங்க கிட்ட ெசால்லி பாப்ேபன். புrஞ்சிகலனா
அடுத்த ேவைலைய பாத்துட்டு ேபாயிட்ேட இருக்க ேவண்டியது தான். அவ்வளவுதான் இனிேம இைத பத்தி
ேயாசிக்க எதுவும் இல்ைல” என வருத்ததுடன் ஓரு முற்றுப் புள்ளி ைவத்தான் ெகௗதம்.
இைதேயல்லாம் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்த மது கண்ணருடன்,
:
தான் வந்த சுவேட ெதrயாமல் அவ்விடத்ைத
விட்டு அகன்றாள்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
அத்தியாயம் 15
என் அருேக நM இருந்தாலும்
உன்ைன ெநருங்க முடியாமல்
தவிக்கின்ேறன்
எது தடுக்கிறது என்ைன
உன் வா&த்ைதகேளா

“வஸந்த், எனக்கு ெகாஞ்சம் உடம்பு சrயில்ைல நான் கிளம்புேறன்.”
“ஏன் என்னாச்சி, நல்லாதாேன ெகௗதைம பாக்க ேபான? எதாவது பிரச்சைனயா? என மதுைவ நிமிந்து
பாக்காமல் சிஸ்டத்ைத பாத்துக் ெகாண்ேட ேகட்டான்

“ச்ேச ச்ேச அப்படிேயல்லாம் ஓன்னும் இல்ல. ெகௗதைம ேதடிேனன் ஆனா அவரு எங்ேகனு ெதrயல.
எனக்கு ஓேர ஸ்ேடாமக்ேகக்கா இருக்கு அதனால நான் ஹாஸ்டல் கிளம்புேறன். ந: ெகௗதமிடம் இன்பாம்
பண்ணிடு. நான் அவ ெமாைபலுக்கு கூப்பிட்டு பாத்ேதன். அது rச் ஆகல”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ஓ அப்படியா,

என்ன மது உன் முகேம ஓரு மாதிr இருக்கு. ெராம்ப முடியலயா? நான் ேவணும்னா

ஹாஸ்டலுக்கு ெகாண்டு வந்து விடவா? “

மதுவின் அழுது வடிந்த முகம் அவள் ெசான்ன ெபாய்க்கு ஏதுவாக அைமந்தது

“இல்ல வஸந்த். நான் பாத்துகுேறன். ெகௗதம் ேவற வந்து இருக்காரு. உனக்கு நிைறய ேவைல இருக்கும்.
ந: அைத பாரு நான் ஹாஸ்டல் ேபானதும் ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்புேறன்”
“ந: ெசால்றதும் சrதான். பாத்து பத்திரமா ேபா. நடந்து ேபாக ேவண்டாம், ஆட்ேடால ேபாயிடு”

“ஹும் நான் பாத்துகிேறன் வஸந்த். ைபடா” என வஸந்திடம் விைடப்ெபற்றாள் மது.
“ஹாய் ஸாr ைகய்ஸ். ெகாஞ்சம் ேலட்டாகிடுச்சி” என மன்னிப்பு ேகட்டுக் ெகாண்ேட மீ ட்டிங் ரூமுக்குள்
நுைழந்த ெகௗதமின் கண்கள் ேவகமாக மதுைவ ேதடியது. அவள் அங்ேக இல்லாதது வருத்தத்ைதக்
ெகாடுத்தாலும் அைத ெவளி காட்டிக்ெகாள்ளாமல் அைனவைரயும் பாத்து சிrத்தான்.
“என்ன பாஸ் ெராம்ப ெமலிஞ்சுட்டிங்க. அங்ேக சாப்பாேட ெகாடுக்கலியா”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“சாப்பாடு ெகாடுத்தாங்க பாலா கூடேவ நிைறய ேவைலயும் ெகாடுத்தாங்க. என்ன இருந்தாலும் நம்ப ஊைர
ேபால வருமா.”
“அது என்னேமா சr தான் பாஸ்”
“ஹ:ம் என்ன கூட்டத்துல ஓரு ஆள் குைறயுது. ேமடம் ேலட்டா தான் ஆபிஸ் வராங்களா? நான் இங்ேக
இல்ைலனு மதுமதி அவங்க ேவைலைய காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாங்களா?”
“பாஸ், யா வந்தாலும், வராவிட்டாலும் அவங்க கைரக்டா வந்துடுவாங்க. ந:ங்க இங்ேக இருந்தா எப்படி
இருப்பாங்கேளா, அப்படிதான் இவ்வளவு நாளா இருந்தாங்க, உங்களுக்கு மதுைவ பத்தி ெதrயாதா?” என
ேவகமாக மதுவுக்கு வக்காலத்து வாங்கிக் ெகாண்டு வந்தது ேவறு யாரும் இல்ல. எல்லாம் நம்ப யுகிதான்

“யுகி யுகி எதுக்கு இவ்வளவு ேகாபம். நான் சாதாரணமா தான் ேகட்ேடன். அது சr ந:ங்க எப்ப அவங்க கூட
பிரண்ட் ஆனிங்க”
“அது ஆகி ஓரு வாரம் ஆச்சி பாஸ். எல்லாரும் அவளுக்கு புல் சப்ேபாட். ேமடம் யாைரயாவது பிரண்ட்
பிடிக்கலனா தான் ெபrய விஷயம். இெதல்லாம் அவளுக்கு சுஜிப்பி பாஸ்” என ேசாகக் கண்ண: வடித்தான்
பாலா

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ேடய்ய் அடங்குடா. இப்ப மட்டும் மது இங்ேக இருந்தா ந: ெசத்தடா மகேன” என்றான் வஸந்த்

“வந்துட்டாருய்யா பாச மலரு சிவாஜி கேணசன். அந்த ெபாண்ைண ஓரு வாத்ைத ெசான்னா ேபாதும்
எல்லாரும் கூட்டு ேசந்துடுவாங்க. வர வர இவனுங்க ெதால்ைல தாங்க முடியலடா சாமி” என தைலயில்
அடித்துக் ெகாண்டான் பாலா

இவகளின் விைளயாட்ைட ரசித்துக் ெகாண்ேட, “அெதல்லாம் சr மது எங்ேக?”
“ெகௗதம், மதுவுக்கு ெகாஞ்சம் உடம்பு சrயில்ைல. அவங்க ஹாஸ்டல் ேபாயிட்டாங்க”
“ஏன் என்னாச்சி” என பதற்றத்துடன் ேகட்டான் ெகௗதம்

“பாஸ், பாஸ் ெபrசா ஓன்னும் இல்ல. ஸ்ேடாமக்ேகக் தான். இப்ப பரவால்ைலனு ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்பி
இருக்கா. உங்க ெமாைபலுக்கு டிைர பண்ணி பாத்து இருக்கா ஆனா rச் ஆகலனு ெசான்னா”

“ஓ ஆமா வஸந்த். இருந்த ெடன்ஷன்ல சிம் காட மாத்த மறந்துட்ேடன். ஓ.ேக இனிேம நான் டிரக்
பண்ணிக்குேறன்” என கூறிவிட்டு புராஜக்ைடப் பத்தி சில மணி ேநரம் ேபசி விட்டு தன் ரூமுக்கு வந்தான்
ெகௗதம்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

அதன் பிறகு ெதாடந்த ேவைல ெநருக்கடியால் ெகௗதம் மதுைவ சந்திக்க ெசன்ற ேபாது இரவாகி விட்டது. பலமுைற மதுவின் ெமாைபலுக்கு முயச்சித்து ஓரு வழியாக ேபாைன எடுத்தாள் “ஹேலா” அழுதழுது மதுவின் குரல் நமநமனு இருந்தது “மது இன்னும் உடம்பு சrயாகலியா? என்னடா பண்ணுது? ஹாஸ்பிட்டல் ேபாகலாமா?” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இரண்டு நாளில் என்ேனாட முடிவ ெசால்லிடுேறன்” “ஹும் அதுவும் சrதான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மதுவுக்கு ேபான் பண்றத விட ேநrேலேய பாத்துட்டு வரலாம்னு முடிவு பண்ணி கிளம்புறப்ப பிரதாப்பிடமிருந்து ெகௗதமுக்கு அைழப்பு வந்தது “ேயஸ் ெகௗதம் என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கிங்க” “இப்ேபா தாேன வந்ேதாம். ஆனா ெகௗதம் நல்லா ேயாசிச்சி முடிவு எடுங்க அவசரம் பட ேவண்டாம்” “கண்டிப்பா பிரதாப்” என சிrத்துக் ெகாண்ேட விைடப் ெபற்றான்.

நான் உன் ஹாஸ்டல் கீ ேழ தான் இருக்ேகன். என்னால மாடிபடிேயல்லாம் இறங்க முடியாது. நான் அப்பறம் உங்கைள மீ ட் பண்ேறன்” என்று அவன் பதிலளிக்கும் முன்ேப ேபாைன கட் ெசய்தாள் மது என்னாச்சி இவளுக்கு. எப்ப வந்த? எப்படி இருக்க என ஓரு வாத்ைதயும் ேகட்கல என குழம்பியவைன. ஆமாம் ஆமாம் ந: மட்டும் என்ன ஓரு வாரமா அவ கூட ேபசுல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இல்ைல ெகௗதம் பரவாயில்ைல. “ஹாய் மீ ரா. ெகாஞ்சம் இறங்கி வrயா” “இ.இல்ைல ெகௗதம். ேவற ஓன்னும் இல்ல” “ஓ அப்படியா.” “குரேல சrயில்ைலேய.. எங்ேக இருக்கீ ங்க?” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவ ெசய்றதுதான் சr என குரல் ெகாடுத்த மனசாட்சிைய அடக்கி விட்டு என்ன ெசய்யலாம் என ேயாசித்து மீ ராைவ அைழத்தான் ெகௗதம். இப்ப வந்து ந: உருகினா அவ ேபசுனுமா. உண்ைமைய ெசால்லுடி” “தூங்கி எழுந்ததால அப்படி இருக்கும்னு நிைனக்கிேறன்.

” “நல்லா இருக்ேகன்மா. அதுவும் அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த அவளின் ெசல்ல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உன்னால ெகாஞ்சம் கீ ேழ வர முடியுமா?” “சr இேதா வருகிேறன் அண்ணா” கட்டிலில் சுவற்ைறப் பாத்து திரும்பி படுத்துக் ெகாண்டு இருந்தவைள “மது வர வர உன் அலும்பு தாங்க முடியலடி. என்ன ஓரு ேபச்ைசயும் காணும்” என ேவகமாக மதுைவ திருப்பினாள் மீ ரா “ஏன்டி அழுவுர? எல்லாைரயும் படுத்திட்டு அப்பறம் அழுவு ேவண்டியது” என்று மதுவிடம் பாய்ந்தாள் அவளுக்கு மதுவின் ேமல் ெசால்லிடங்கா ேகாபம். ெகௗதம் மதுவின் ேமல் ைவத்திருந்த பாசத்ைத மது உணவதற்கு முன்ேப உணந்தவள் ஆயிற்ேற. உன் ஹாஸ்டல் கீ ேழ தான் நிற்கிேறன். ஹாஸ்டல் தான் இருக்ேகன். எப்படி இருக்கீ ங்க?.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹாய் அண்ணா. இந்தா நல்லா ெகாட்டிக்கிட்டு இன்னும் எப்படி படுத்தலாம்னு ேயாசிமா” “நான் இங்ேக லுசு மாதிr கத்திட்டு இருக்ேகன். எல்லாரும் ெசல்லம் ெகாடுத்து ெகாடுத்து உன்ைன ெகடுத்து வச்சிருக்காங்க. பாவம்டி அண்ணன். என்ைன பாத்ததும் கலங்கி இருந்த முகத்ைத திருத்திக் ெகாண்டு சிrச்ச மாதிr ேபசினாங்க ெதrயுமா? ஆனாலும் உனக்கு இருக்குற திமுருக்கு பிrயாணி ஒன்னு தான் குைறச்சல்.

ஓரு வாரம் அவேராட நிைனப்புேலேய வாழ்ந்துட்டு இருக்ேகேன. என்ைன பாத்து என்னன்னேமா ெசால்ற:யடி” என கதறிய படி மீ ராைவ கட்டிப் பிடித்து அழுதாள் மது இப்ப எதற்கு இப்படி அழுவுரா. பிrயாணிைய பிrத்து அவளுக்கு ஊட்டி விட்டுக் ெகாண்ேட தன் அலுவலகத்தில் நடந்த சுவாரஸ்யமான விஷயங்கைள ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தாள்.. நான் பாவம் இல்ைலயாடி.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அண்ணைன படுத்தினால் சும்மாவா விடுவாள். ெதrயாம ெசால்லிட்ேடன்” என அவள் முதுைக தடவி ஆறுதல் படுத்தினாள் சிறிது ேநரம் கழித்து “சாப்பிட்டியா மது” என ேகட்டவைள பாத்து இல்ைல என்று தன் தைலயாட்டலின் முலம் பதில் ெசான்னாள் மது. கட்டாயம் நாம ெசான்னதுக்கு இருக்காது. ேவற எைதேயா ேபாட்டு குழப்பிட்டு இருக்கானு மட்டும் ெதளிவா புrயுது “மது மது அழுவாதடி. அதான் அவளின் ெமாத்த ேகாபத்ைதயும் மதுவிடம் காட்டினாள் “நான். “இந்தாங்க ேமடம் அண்ணன் ஜுஸ் ேவறு வாங்கிட்டு வந்து இருக்காங்க அைதயும் குடிச்சிட்டு படுங்க” “மீ ரா உனக்கு” என இழுத்தவைளப் பாத்து UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ந: என்ைன மறந்தாலும் என் அண்ணன் என்ைன மறக்கல. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இப்பவாச்சும் என் நிைனப்பு வந்துச்ேச. ெராம்ப ேதங்க்ஸ் டி. எனக்கும் ேசத்து தான் வாங்கிட்டு வந்து இருக்காங்க” “என் ெகௗதைம பத்தி எனக்கு ெதrயாதா? அவன் எல்லாத்திேலயும் ெராம்ப ஸ்மாட். ஆனால் அந்த சிrப்பில் என் ெகௗதம் என்னால எைதயும் இழக்க நான் விட மாட்ேடன் என ஓளிந்திருந்த ேவதைனைய ஓருேவைள ெகௗதம் இருந்தால் கண்டு பிடித்திருப்பாேனா. சr சr ந: சாப்பிடு நான் படுக்குேறன்” என சிrத்தாள்.

ேபாதும்டா எழுந்திரு” அவனுக்கு எங்ேக ெதrய ேபாகுது. மது தூங்க ஆரம்பித்தது விடியற்காைலயில் தாேன. ெகாஞ்சம் ேநரம் தூங்குேறன் இன்ைனக்கு ஆபிஸ் ேவற lவ் தாேன” என்று தூக்க கலக்கத்தில் ெகௗதமிடம் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 16 ெபண்ேண என் கண்கள் மல&ந்து சிrப்பதும் அழுைகயில் கைரவதும் உன் வா&த்ைதகளில் தாேன “ஹாய் குட்டிமா. இரெவல்லாம் அவள் அவனுக்காக ேயாசித்தைத அவன் அறிந்தால் அவ்வளவுதான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “இப்பேவ மணி ஒன்பதாகிடுச்சி. குட்ேமானிங் இன்னும் எழுந்துக்கைலயா” “ஹும்ம் குட்ேமானிங் தம்மு.

காrல் அமந்த பிறகும் அவள் சிந்தைனயிலிருந்து விடு படவில்ைல “ேபபி எப்படி இருக்கீ ங்கடா. “மது குட்டி. ந: பிரஷ் ஆகிட்டு வா. நாம வட்டுக்கு : ேபாகலாம்” “ஓ.ஓ ஹும் சr” என்று ேபாைன கட் ெசய்து விட்டு கிளம்ப ஆரம்பித்தாள். ஒத்தி ேபாடுவதில் எந்த புேராஜனமும் இல்ைல என ஏேதா ஓரு ேயாசைனயில் ேவகமாக கிளம்பி கீ ேழ விைரந்தாள் மது. எப்படியும் ெகௗதமிடம் ேபசி தான் ஆக ேவண்டும். “ஏண்டி இப்படி கத்துற? lவ் நாளுல கூட நிம்மதியா தூங்க விட மாட்டியா. காலங்காத்தாேல உங்க லவ்ச ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா” என மதுவின் தைலயைணைய எடுத்து காதில் அழுத்திக் ெகாண்டு தன் தூக்கத்ைதத் ெதாடந்தாள் மீ ரா “ேஹய் ஸாr மீ ரா. ந: தூங்கு நான் ெவளிேய ேபாய் ேபசுேறன்” என்று ெவளிேய வந்தவைள ெகௗதமின் குரல் கைலத்தது.. என்னடா முகேம ஓரு மாதிr இருக்கு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்ன ஒன்பதா” என அதிச்சியில் ேவகமாக அலறினாள் மது. அழுதியா?” ““ “என்னடா பண்ணுது. நான் கீ ேழ தான் வயிட் பண்ேறன். நாம ஹாஸ்பிட்டல் ேபாகலாமா?” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ஆமாம் ேமடம் மட்டும் எப்படி இருக்கீ ங்க சrயா சாப்பிடறேத இல்ைலயா. மது” என மதுவின் ைககைளப் பற்றினான் ெகௗதம். ““ “என்ன மது ேபசா மடந்ைதயா ஆகிட்டியா? நான் உன்கிட்ட ஓரு ெபrய சண்ைடைய எதி பாத்துட்டு வந்ேதன். இதுல ெவறும் வயித்ேதாட இருந்தா சrபட்டு வராது. கன்னம் எல்லாம் ஓட்டி ேபாச்சி. ேநற்ேற உனக்கு உடம்பு சrயில்ல. அவள் ஏேதா குழப்பத்தில் இருக்கிறாள் என்பைத உணந்த ெகௗதம் எதுவும் ேபசாமல் ஜுைஸ எடுத்துக் ெகாடுத்து “காைலயிலிருந்து எதுவும் சாப்பிட்டு இருக்க மாட்ட இந்தா இைதயாவது குடி. எனக்கு உன் கிட்ட ெராம்ப பிடிச்சேத இந்த கன்னம் தான்டா” என ெமதுவாக அவள் கன்னத்ைத வருடினான். முதல்ல இைத குடி” என அவள் ைககளில் ஜுைஸ திணித்தான் ஜுைஸ குடித்துக் ெகாண்ேட “எப்படி இருக்கீ ங்க ெகௗதம். ஓரு வாரத்துேல ெராம்ப ஓரு மாதிr ஆகிட்டிங்க. ேவைல அதிகேமா” “அப்பாடா ஓரு வழியா ேகட்டுட்ட. ஹும் ஏேதா இருக்ேகன்டா. ஆனா ந: என்னடானா ஓரு வாத்ைத ேபச ஓரு மணி ேநரம் எடுத்துப்ப ேபால இருக்ேக. உன்ைன பாத்துட்ேடன் இல்ல இனிேம எல்லாம் சrயாகிடும். என்ன ஆச்சு உனக்கு” என ேகட்டுக் ெகாண்ேட காைர ஓட்டிக் ெகாண்டிருந்தான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ““ “என்னடா எதுவுேம ேபசாமல் என்ைனேய பாத்துட்டு இருக்க. அப்ேபாழுது தான் சுய நிைனவுக்கு வந்த மது “என்ன ேகட்டிங்க ெகௗதம்” என்றாள்.

எனக்கு ெதrயும் ந: தூங்கிட்டு இருப்ேபனு. அம்மா. ந: ேபா. ெகாஞ்சம் டயடா இருக்கு” என சீட்டில் சாய்ந்தவாறு அமந்து தன் கண்கைள மூடினாள் “ேபபி வடு : வந்துடுச்சிடா. அப்பறம் தான் நான் உனக்கு உடம்பு சrயில்ைலனு ெசான்ேனன்டா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அப்படிேயல்லாம் ஓன்னும் இல்ைல ெகௗதம். இேதா திறந்திட்ேடன். அதுனால எைத எைதேயா ெசால்லி சமாளிக்குறத்துக்குள்ள ஓரு வழி ஆகிட்ேடன்டா” “ஸாr ெகௗதம்” என வருந்தியவைள “உன்ைன பத்தி ெதrயாதாடா என்ைன விட உனக்கு அவங்கைள தான் பிடிக்கும்னு எனக்கு நல்லாேவ ெதrயும். ேசா ந: எதுவும் கில்டியா பீல் பண்ணாேத. ெகாஞ்சம் ேநரம் உட்காரு நான் இேதா வந்துடுேறன்” என மதுைவ ேஷாபாவில் அமர ைவத்து விட்டு கிச்சனுக்குள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . வட்டில் : யாரும் இல்ைலயா. அப்பவும் இந்த விச்சு உனக்கு ேபான் பண்ணிட்ேட இருந்தாரு. அப்பா எங்ேக? ெவளிேய ேபாயிருக்காங்களா?” “ஆமாம்டா ேகாவிலுக்கு ேபாயிருக்காங்க. அதுவும் சrதான் நான் ேபச ேபாற விஷயத்ைத அவங்க ேகட்டா பிரச்சைன தான் வரும். உள்ேள வாடா” “ெகௗதம். ேநத்ேத உனக்கு பல முைற ேபான் பண்ணி இருபாங்க ேபால. ந: எடுக்கலனு ஓேர பீலிங். நான் காைர பாக் பண்ணிட்டு வந்துடுேறன்” “ஹும் சr” என வட்டின் : அருேக ெசன்றவைள பூட்டி இருந்த கதேவ வரேவற்றது. அவுங்க இல்லாததும் ஓரு வைகயில் வசதியா ேபாச்சு என ெபரு மூச்சு விட்டாள் மது “என்ன இங்ேகேய நிக்குற” என மதுவின் அருகில் வந்தவன் “அச்சேசா மறந்துட்ேடன் பாரு சாவி என்கிட்ட தான் இருக்கு.

ேபபி எவ்வளவு ேகாபம் இருந்தாலும் வாத்ைதயில் காட்டி விடு. ெகௗதம் ந: எடுத்த முடிவு தான் சr என தனக்குத் தாேன ெசால்லிக் ெகாண்டு மதுவின் அருகில் அமந்து அவள் தைலயிைன எடுத்து தன் ேதால்களில் சாய்த்துக் ெகாண்டான். ஓரு ந:ண்ட ெபரு மூச்ைச ெவளியிட்டு விட்டு “மது உனக்கு பிடித்த இட்லி . ேயாசைனயில் இருந்த சுருங்கி இருந்த அவளது புருவங்கைள ந:வி விட்டவன் “என்னடி ஆச்சு” என கூந்தைலயும் வருடிக் ெகாடுத்தான். இப்படி அைமதியா இருந்து என்ைன ெகால்லாேதடி” என தழுதழுக்க கூறினான் அப்ேபாழுதும் மதுவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததால். சாப்பாட்ைட எடுத்துக் ெகாண்டு வந்த ெகௗதம். ேகட்டாலும் ஓன்னும் ெசால்றது இல்ைல. மது அமந்திருந்த நிைலையப் பாத்து மனம் வருந்தினான் என்ன பண்ணுது இவளுக்கு. அவன் நான் ெசால்ல வருவைத எப்படி எடுத்துப்பான் என தன் நிைனவுேலேய சுழன்றுக் ெகாண்டு இருந்தவள் ெகௗதம் ெசான்னைதேய காதில் வாங்க வில்ைல. அவனின் அன்பில் எப்ெபாழுதும் ேபால திைகத்து. ஏன் அவன் ேகட்ட மாதிr இது வைர ஓரு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. முட்ைட குருமா பண்ணி இருக்ேகன். கண் மூடி படுத்துக் ெகாண்டு எைத எைதேயா நிைனத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெசன்றான் எப்படி ெகௗதமிடம் ெசால்வது. இந்தா சாப்பிடு” என அவளுக்கு ஊட்டி விட ஆரம்பித்தான். “தைலைய மட்டும் ஆட்டு ஆனா வாய திறந்து எதுவும் ேபசிடாத. இந்த ஓரு வாரத்திேலேய இப்படி ஆகிட்டாேல இதுல இரண்டு வருடம் பிrைவ எப்படி தாங்குவாள். அவனுக்காக நான் இதுவைர எதுவுேம பண்ணியது இல்ைல. ஓன்னுமில்ைல என்று தைலைய ேவகமாக ஆட்டி விட்டு அவள் ேதாலில் ேமலும் சாய்ந்துக் ெகாண்டாள். எப்படி பட்டவன் இவன்.

இல்ைலேய எல்லாம் சrயாக தாேன இருந்தது” என ஓரு வாய் சாப்பிட்டு பாத்தான். அப்பாடா ஓரு வழியா என் மது பாமுக்கு திரும்பிட்டா என சந்ேதாஷ பட்டவைன. ந:ங்க சாப்பிட்டிங்களா? இருங்க நான் ேபாய் எடுத்துட்டு வேரன்” என்று கிச்சனுக்கு ெசன்று எடுத்து வந்து ெகௗதமுக்கு ஊட்டி விட்டாள். இல்ைலேய காைலயில கூப்பிட்டாேள என வக்காலத்து வாங்கியவைன அவன் மனசாட்சி கிண்டலாக பாத்து சிrத்தது. “மது வாடா என் ரூமுக்கு ேபாகலாம். உனக்காக நான் நிைறய வாங்கிட்டு வந்து இருக்ேகன். ஹும் இன்னும் என்ெவல்லாம் பண்ண ேபாறாேலா என புrயாமல் மது ஊட்டியற்ைற அைமதியாக அவைள பாத்துக் ெகாண்ேட சாப்பிட்டான். “குட்டிமா ஏன்டா அழுவுர மாமா ைவத்த குருமா அவ்வளவு காரமாவா இருந்தது. ேடய் ந: ஓரு விஷயம் ேநாட் பண்ணினியா அவ இதுவைர உன்ைன தம்மு என்று அைழக்க வில்ைல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வாத்ைதயும் ேபச வில்ைல. உனக்கு பிடிக்குமானு ெதrயல” என அவைள அைழத்துக் ெகாண்டு தன் ரூமுக்குச் ெசன்றான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இருந்தாலும் என் பசி அறிந்து எனக்காக வாழும் இவைன ெபற என்ன தவம் ெசய்ேதன் என்று அவள் கண்களில் இருந்து கண்ண: மட்டும் வற்றாது வந்துக் ெகாண்டிருந்தது. அது அவள் தூக்க கலக்கத்தில் கூறியது என்று ெசால்லியதும் ஓ அப்படியும் இருக்குேமா. அப்ேபா அவ ேகாபமா தாேன இருக்கா. “எல்லாம் சrயா தான் இருக்கு அப்புறம் என்ன. சும்மா சும்மா அழுவாத மது எனக்கு ெகட்ட ேகாபம் வரும்” என ேகாபமாக அவள் கண்கைள துைடத்து விட்டான் ெகௗதம் “இல்ைல ெகௗதம் நான் அழுவுல.

சr சr இப்ப அைத பற்றி ேபசி உன் மூைட ெகடுக்க விரும்புல. ந: ேகட்டது எல்லாம் சrதான். ந: மட்டும் அைத பாத்ேதனா அவ்வளவு தான். இந்த மாமன ந: தனியாய் கவனிப்ப” என கண்ணடித்துக் ெகாண்ேட அந்த பாசைல பீேராவில் இருந்து எடுத்தான் ெகௗதம். உனக்கு என் உடம்பின் ேமேல தாேன ஆைச. அந்த குட்டி இதயத்துக்குள் இருவ சுற்றி சுற்றி ஆடுவது ேபால இருந்தது. ெகௗதம் அைத ஆைசயுடன் வருடிய படி மதுவின் அருேக வரவும். “ஆமாம் ஆமாம் ெசான்ேனன் சுைரக்காய்க்கு உப்பில்ைல என்று. அங்ேக ஓரு பிரச்சைன அதான் உனக்கு ேபான் பண்ணல. எனக்கு ெதrயயும் ந: என் ேமேல ெகாைல ெவறியில் இருப்ேபனு. “ஆமாம் உனக்கு என் ேமல் இருக்கும் காதைல விட என் உடம்பின் ேமல் தான் ஆைச அதிகமாக இருக்குது” என ேகாபமாக மதுவின் குரல் ஓலிக்கவும் சrயாக இருந்தது தன் காதில் ேகட்டைத நம்ப முடியாமல் மதுவிடம் “இப்ப எதுனா ெசான்னியா” என அதிந்தவாேற ேகட்டான் ெகௗதம். ஓரு ெபrய கண்ணாடியில் ஆன இதயத்தின் உள்ேள மற்ெறாரு ஓரு குட்டி இதயமும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அைமதியாக வந்தவைள தன்னுைடய கட்டிலில் அமர ைவத்து விட்டு. “மதி நான் உன்ைன ெராம்ப மிஸ் பண்ணிேனன்டி. அப்பறம் நான் ஆைசயா ஒன்னு வாங்கிட்டு வந்து இருக்ேகன். அது ேவறு ஓன்றும் இல்ைல. அவனுைடய இதயத்ைத ேபால UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .” என மது மறுபடியும் முடிப்பதற்குள் பளா என்று ஓரு அைற அவள் கன்னத்தில் விழுந்தது மறுபுறம் அவன் பாத்து பாத்து வாங்கி வந்த அந்த கண்ணாடியில் ஆன இதயமும் கீ ேழ விழுந்து ெநாருங்கியது. நான் அப்புறமா ெசால்ேறன்.

. என ேகாபமாக கீ ேழ விழுந்திருந்த மதுவின் கூந்தைல ெகாத்தாக பிடித்து அவைள நிமித்தினான். ஓரு நிமிடம் அவன் அைணப்பில் துவல ெதாடங்கியவள் மறுநிமிடேம “ச்சீ விடு என்ைன” என ேவகமாக ெகௗதைம தள்ளினாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னடி ெசான்ன நானா நானா உன் உடம்புக்கு ஆைச படுகிேறன்” என ேவகமாக மற்ேறாரு கன்னத்திலும் அைற விட்டான். குழப்பத்தில் இருந்த ெகௗதேமா அவள் தள்ளியவுடன் ேபலன்ஸ் பண்ண UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உதடு கிழிந்து இரத்தம் வடிந்து ெகாண்டிருந்தது. அவைள அப்படிேய தன் மாேபாடு ேசத்தைணத்தான். அய்ேயா நாேன என் ெசல்லத்ைத அடித்து விட்ேடேன” என தன் ைககைள அருகில் இருந்த சுவற்றில் ேவகமாக குத்தினான். பின்பு அவள் அருேக மண்டியிட்டு. அந்த நிைலயில் மதுைவ பாத்த ெகௗதமின் காதல் ெகாண்ட மனேமா அவள் ெசான்ன வாத்ைதைய மறந்து “ஏய் ஏய் உதட்ைட விடுடி பாரு இரத்தம் வருது. என்ன வாத்ைத ெசால்லி விட்டாள். இவளுக்காக ஓவ்ெவாரு விஷயத்ைதயும் பாத்து பாத்து ெசய்தால் நான் உடம்புக்கு அைலயிேறனா. வலியிைன ெபாறுக்க முடியாமல் உதட்ைட அழுத்தமாக கடித்ததால் ேமலும் ேமலும் இரத்தம் வந்துக் ெகாண்டிருந்தது. அவனிடம் ெசான்ன வாத்ைதைய நம்ப முடியாமல் கண்கள் இரண்டும் சிவந்து ேபாயிருந்தன. அவன் மது. இரு கன்னங்களும் விழுந்த அடியால் சிவந்து கண்ணி ேபாயிருந்தன. ஓரு அைறயிேல கதி கலங்கி ேபாயிருந்த மது அடுத்த அடியால் சுருண்டு ேபாய் ஓரு மூைலயில் விழுந்தாள் ெகௗதேமா ேகாபத்தின் உச்சியில் இருந்தான்.

” எந்த பதிலும் ெசால்லாமல் சுவற்றில் சாய்ந்த வண்ணம் அவைளேய ெவறித்து பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம் “உனக்கும். என்ைன விட என் உடம்பின் ேமல் ஆைச ைவத்தவைன விரும்பினதுக்கு என் ேமேலேய எனக்கு ெவறுப்பா இருக்கு. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .” என அழுதுக் ெகாண்ேட ெகௗதைம திரும்பி பாக்காமல் விடு விடுெவன்று அந்த வட்ைட : விட்டு. ஏன் ெகௗதைமேய விட்டு ெவளிேயறினாள் மது. “இனிேம என்ைன ெதாடாேத ெகௗதம். இந்த மாதிr ஓருத்தைன காதலித்ததுக்கு நான் ெவட்க படுேறன் ெகௗதம். எனக்கும் எதிலுேம சrவராது. இனிேம எந்த விதத்திேலயும் ந:ங்கள் என்ைன ெதாந்தரவு ெசய்ய மாட்டிங்கனு நிைனக்கிேறன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya முடியாமல் சுவற்றில் சாய்ந்தான். அது கடந்த ஓரு வாரத்திேலேய நான் நல்லா புrஞ்சுக்கிட்ேடன். ேஸா நாம பிrஞ்சிடலாம். ந: ெதாட்டாேல எனக்கு ெவறுப்பா இருக்கு. உனக்கு அப்படி உண்ைமயிேல என் ேமல் காதல் இருந்தா இந்த ஒரு வாரத்துல ஓரு நாள் கூடவா என்னிடம் ேபச ேதாணல.

அவகைள முைறத்து அவைள காப்பேத தன் கடைமயாக ெசய்துக் ெகாண்டிருந்தான் பிரவன். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இவள எப்படி கைரக்ட் பண்றதுேன ெதrயேலேய. சrனு அைமதியா இருந்தா ஒரு வாத்ைத தான் ேபசுவா. அெதப்படி கடவுள் இவைள மட்டும் இவ்வளவு அழகா. ஹும் எவனுக்கு ெகாடுத்து வச்சிருக்ேகா. அறிவா பைடச்சிருக்காரு. ெகாஞ்சம் ஓவரா ேபசினா முைறச்சிகிட்டு ேபாயிடுவா. : தன் அருகில் நடக்கும் விஷயத்துக்கும் தனக்கும் எந்தெவாறு சம்பந்தேம இல்லாதது ேபால தன் ைகயில் இருந்த புத்தகத்தில் முழ்கி இருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 17 நின்று ேபான இதயம் மீ ண்டும் துடித்தது உன் வரவால் நியூயாக் விமான நிைலயத்தில் தன் அருேக அமந்திருந்தவைள பாத்து ெபரு மூச்சி விட்டான் பிரவன். அவகளின் அருேக ெசன்றவகள் அைனவரும் அவைள ஒரு முைற திரும்பி பாக்காமல் ெசன்றதில்ைல. கடவுேள ந: தான் அதுக்கு துைண புrயனும் என மானசிகமாக ேவண்டுேகாள் ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தான். : எவ்வளவு அழகு இவ. நானும் இரண்டு வருஷமா டிைர பண்ேறன் படியேவ மாட்டுறாேள.

அவ என்னேமா ேஜாக் ெசான்ன மாதிr ஈ னு இளிக்க ேவண்டியது. இட்ஸ் ஓ. இவ இப்படிதான். ஆனா இன்னும் வரவில்ைல. என்று தன் மனதுக்குள்ேளேய புலம்பிக் ெகாண்திருந்தான்.” என சிrத்தான். அவைன காப்பாற்ற நல்ல ேவைளயாக பாரதி அங்ேக வந்து ேசந்தான் “ஹாய் பிரண்ட்ஸ் ெகாஞ்சம் ேலட்டாகிடுச்சி’ “இல்ைல பாரதி. அப்படி என்னதான் இருக்குேமா அதுல. எல்லாம் ேநர ெகாடுைமடா சாமி அதன் பிறகு பாரதி எவ்வளவு ேபச்சுக் ெகாடுத்தும் மதுவிடமிருந்து எந்தெவாரு முடியவில்ைல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பதிைலயும் வாங்க .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ச்ேச இந்த பாரதி எங்ேக ேபானாறு ஏேபாட் வந்து ஓரு மணி ேநரமாகி விட்டது. ேடய் ேடய் என்கிட்ட சிrச்சி ேபச ேவண்டியது தாேன.ேக மதுமதி. ஹும்ம் ேகட்டா மட்டும் ெசால்லிடவா ேபாறா. அய்ேயா எனக்கு தைலேய ெவடிச்சிடும் ேபால இருக்ேக. ந:ங்க எதுவும் தப்பா நிைனச்சுகாதிங்க” “ஹ: ஹ:. பிைளட் தான் ஓரு மணி ேநரம் முன்னாடிேய வந்து விட்டது” பிரவைன : முைறத்துக் ெகாண்ேட “ஸாr பாரதி. எப்ப பாரு அந்த புத்தகத்ைதேய கட்டிகிட்டு அழ ேவண்டியது. இவளாச்சும் ேபசுராலா.

ஓரு வழியாக அவகள் தங்கவிருக்கும் ேஹாட்டல் வந்ததும் அவகைள இறக்கி விட்டுவிட்டு நாைள சந்திப்பதாக கூறி விைடப் ெபற்றான். இருந்தாலும் மனசு ேகக்கல. மகேன இப்ப ந: எப்படியும் என்கிட்ட தாேன ேபசியாகனும் என பாரதிையப் பாத்து சிrத்தான் பிரவன் : பாரதியிடம் ெமாக்ைக ேபாட்டு அவைன அழ ைவத்துக் ெகாண்திருந்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அப்படி இருடா என் சிங்க குட்டி. உன்கிட்ட மட்டும் ேபசிடுவாளா. நம்ப டீமுக்கு தான் இந்தியாவிலிருந்து வந்து இருக்காங்க. தமிழ் ெபாண்ணுதான்டா” ““ “என்னடா அைமதியாக இருக்க. இவ்வளவு நாள் பழகுன என்கிட்ேடேய ஓரு பத்து வாத்ைத ேசத்து ேபச மாட்டா. “ஹேலா நான் ஓரு அழான ெபாண்ைண பாத்ேதன்டா. உனக்கு இதுெவல்லாம் புடிக்காதுனு எனக்கு ெதrயும். ெராம்ப அழகுடா” ““ UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னது என் ேபருக்கு ஏத்த மாதிr நடந்துக்கனுமா. : அவனுக்கு தான் ெதrயுேம இப்படி ஓரு நாள் தான் ேகட்டதுக்கு ேபயாட்டம் ஆடினைத இன்ைனக்கு வைரக்கும் அவனால் மறக்க முடியவில்ைல. இதுேவ பசங்க யாரச்சும் இருந்தால் தம அடிதான் என தன் தைலைய குலுக்கிக் ெகாண்டான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேகட்டு . “ஓ இட்ஸ் ஓ. இவனும் ரசிக்க மாட்டான். “ச்ேச இவன பண்ண முடியாது. மதுேவா ஓரு நிமிடம் அைமதியாக இருந்தாள். மதி இஸ் ஓன்லி பா ைம ேமன்” என சிrத்தாள். “மதுமதி நான் உங்கைள மதி என்று அைழக்கலாமா” என வினவியவைள ேபய் அைறந்தது ேபால பாத்தான் பிரவன். “ஹாய் மதுமதி. நம்பைளயும் விட மாட்டான்” என்று ெநாந்துக் ெகாண்ேட தன் இருப்பிடத்துக்கு வந்தான் பாரதி. மறக்கும் படியா ேபசினா. பின்பு “ேநா ஜஸ்ட் கால் மீ மது. ேபாடா அெதல்லாம் என்னால முடியாது எப்படியும் நாைள அந்த ெபாண்ணு உன்ைன வச்சிகிட்டு ஓன்னும் பாத்ததும் கவுந்துட ேபாறா” என முடிப்பதற்குள் ேபான் ைவக்க பட்டிருந்தது. அச்சேசா இப்ப என்ன பண்ண ேபாறாேளா என்று பயத்துடன் மதுைவ ஏறிட்டான்.ேக” நல்லேவைள இவ ெபண்ணா இருந்ததால சிrச்சிகிட்ேட விட்டுட்டா. பிரவன் : உங்கைள சந்தித்ததில் மிக்க மகிழ்ச்சி” என ைகக் ெகாடுத்தாள் ேராஸி.

சம நாேலஜபுல் பசன். ெராம்ப ஹன்சமும் கூட. இவரும் இந்தியா தான். ெடன்ஷனா இருக்கு. இவங்க என்ன வந்தவுடேன இவ்வளவு ெபrய மீ ட்டிங்கு ேபாக ெசால்றாங்க.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya எனக்கு ெராம்ப . நாங்க எப்ப அவர மீ ட் பண்ணனும்” “இன்னும் அைர மணி ேநரத்தில் அவ வந்து விடுவா. மீ ட்டிங்கில் இந்த புராஜக்டில் இருக்குற எல்லா ெபrய தைலவகளும் உங்கைள சந்திக்க அேரன்ஜ் பண்ணி இருக்காங்க” “ஹும் தட்ஸ் ெவr ைநஸ்” “ந:ங்க அந்த ரூமுல வயிட் பண்ணுங்க” “மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “மது இன்ைனக்கு நாம இங்க இருக்குற புராஜக்ட் lடைர மீ ட் பண்ண ேபாேறாம். அப்பறம் அவ கூட உங்களுக்கு மீ ட்டிங் இருக்கு. இங்ேக இருக்க ேபாற ஓரு வருடமும் ந:ங்கள் இருவரும் அவ கூட தான் ேவைல பாக்க ேபாற:ங்க” “ஹும் சr.

மன்னிச்சுேகாமா. ஆனால் அதற்கு பதிலாக மதுமிடமிருந்து ஓரு முைறப்பு தான் பதிலாக கிைடத்தது இப்ப எதுக்கு இவ மாrயாத்தா மாதிr முைறக்கிறா. “சr வாங்க ேபாகலாம்” என மீ ட்டிங் ரூமுக்கு விைரந்தன. ஓேர ஊ காரங்க. நாம எதுனா தப்பா ேபசிட்ேடாேமா என தான் ேபசியைத rைவயன்ட் பண்ணிப் பாத்தான் “ஆத்தா மைலேயறிடாதா. ந:ங்க பயத்ைத ெவளிேய காட்டிக்காம இருங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அெதல்லாம் ஓரு பிரச்சைனயும் இல்ல. அதனால ேபசிட்ேடன். ஓவ்ெவாறுவராக மீ ட்டிங் ரூமில் ஆஜராகின. நான் பாத்துகுேறன்” “என்னத்த பாத்துபிேயா. உன்ைன நம்பி தான் நான் இருக்ேகன். எதுவா இருந்தாலும் பாத்து ெசய்” என அலுத்துக் ெகாண்டான். இந்த ஊரு ேபரு ெதrயாத இடத்துல என்ைன தவிக்க விட்டுடாத தாயி” என வடிேவலு மாதிr ெகஞ்சிக் ெகாண்டிருந்தான். அப்ெபாழுது “ஹாய் ைகய்ஸ் வல்கம் டூ அவ டீம்” என ேபசியவாேற ஓரு ேவகமான நைடயுடன் மதுவின் அருகில் இருந்த ேசrல் அமந்தது ேவறு யாரும் இல்ல நம்ம ெகௗதம் தான் (அப்பாடா நான் யாைரயும் பிrக்கல பிரண்ட்ஸ் ெகாஞ்சம் சிrங்க பாப்ேபாம்) UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் ேவைலயில தான் ெசான்ேனன் ேவறு எதுவும் இல்ல.

என்ன பண்ணுது இவளுக்கு? எதுக்கு அவேரேய பாத்திட்டு இருக்கா? என பல ேகள்விகளுடன் அருகில் இருந்த பிரவன் : அவைனயும் அறியாமல் மதுவின் ைககைள பிடித்தான். முகெமல்லாம் ேவதிருக்கு. ேமானிங் நல்லாதான் இருந்தாங்க. இப்ப என்னாச்சி” ேராஸி மதுவின் அருகில் வருவதற்குள். ஆனால் இைத அைனத்தும் பாத்தும் பாக்காத மாதிr தன் அருேக மறுபக்கம் அமந்திருந்தவrடம் ேபசிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேலப்டாப்பில் ஏேதா பாத்துக் ெகாண்டிருந்த மதுவுக்கு என்ன இது என் தம்முவுைடய குரல் மாதிr இருக்ேக” என ெமதுவாக தன் அருேக அமந்தவைன நிமிந்து பாத்தவள் அவைளயும் அறியாமல் ெமல்ல ெமல்ல எழுந்து நின்றாள். “தம்மு. பிரவனின் : கரங்கள் மதுவின் ஆரம்பித்திருந்தன. “ேராஸி. “மது என்ன பண்ணுது உனக்கு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya கன்னங்கைள தட்ட . அவங்களுக்கு என்னாச்சினு பாருங்க” “ேயஸ் ெகௗதம். இவ எதுக்கு எழுந்து நிக்கிறா. தம்மு” என கூறிக் ெகாண்ேட அப்படிேய மயங்கி சrந்தவைள பிரவனின் : கரங்கள் தாங்கியது.

மீ ண்டும் அவனிடம் ேசர மாட்ேடனா என எவ்வளவு நாள் அழுதிருப்ேபன். கண்கைள திறந்த மது முதலில் ேதடியது ெகௗதைம தான். கடவுேள ெராம்ப ெராம்ப ேதங்க்ஸ். ஓருேவைள இது என் தம்மு இல்ைலயா. “ேராஸி அவங்கைள அவகள் தங்கி இருக்கும் ரூமில் விட்டு விடுங்கள். ந:ங்க ெகாஞ்சம் இங்ேக வாங்க” என்று முைறத்தான் ெகௗதம் இவ எதுக்கு இப்படி முைறக்கிறா. உங்க புராஜக்ட் lட. “இவ தான் ெகௗதம் விஸ்வநாதன். என் உயிைர என்னுடன் ேசத்தற்கு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “பிரவன் : அவங்கைள ேராஸி பாத்துபாங்க.” என் தம்மு. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya நான் பண்ணிய தவைற . ஏன் யாேரா மாதிr பாக்கிறான் என புrயாமல் ேராஸிையப் பாத்தாள். ஷ்ஷப்பா பாைவயிேல எrத்து விடுவா ேபால இருக்ேக என நிைனத்துக் ெகாண்டு ெகௗதமருகில் வந்தான் தண்ண: ெதளித்து எழுப்பியதும். என் தம்முேவ தானா. எதுவாக இருந்தாலும் நாைள பாக்கலாம்” “சr” “அவ அவ” என்று குழறிய குரலில் பயத்துடன் ேகட்டாள்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மன்னித்து என்ைன என் ெகௗதமிடம் திரும்ப அைழத்து வந்ததுக்கு எவ்வளவு நன்றி ெசான்னாலும் பத்தாது என ெகௗதைம திரும்பி திரும்பி பாத்துக் ெகாண்ேட ேராஸியுடன் ெசன்றாள் மது.

மது ஆழ்ந்த உறக்கத்தில் இருந்தாள். இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தன் கண்ணான கண்ணாலைன பாத்த சந்ேதாஷத்தில். நான் தான் யாைரயும் ெதாந்தரவு ெசய்ய ேவண்டாம்னு ெவளிேய ேபாட் ேபாட்டு இருந்ேதேன என குழம்பியவாேற தூக்க கலக்கத்தில் தள்ளாடிக் ெகாண்ேட கதைவத் திறந்தவள் அப்படிேய அதிச்சியாகி பின்னாடிேய ெசன்றாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 18 வரமாய் கிைடத்த உன்ைன வா&த்ைதகளால் காயப்படுத்திேனன் மீ ண்டும் உன்னிடம் வந்ேதன் வரமாகவா இல்ைல சாபமாகவா அைழப்பு மணி ஓளித்துக் ெகாண்ேட இருந்தது. யா வந்து இருப்பாகள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந:ண்ட ேநரத்துக்கு பின் மதுவின் காதுக்கு அந்த ஓளியால் ெமதுவாக எழுந்தாள்.

.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவைள பாத்துக் ெகாண்ேட உள்ேள வந்த ெகௗதம். பின்பு அவைள பாத்து ஒவ்ெவாறு அடியாய் ெமதுவாக எடுத்து ைவத்து ெநருங்கினான். அப்படி இருக்கும் ேபாது எதற்கு இவன் இங்கு வந்திருக்கிறான் என புrயாமல் ஓரு பக்கம் சந்ேதாஷமாகவும். தன் கண்கைளேய நம்பாமல். படாெரன்று கதைவ அைறந்து சாத்தி தாழிட்டான். “ஓ ஓ இவன் எதுக்கு இங்ேக வந்திருக்கான். எப்படியும் என்ைன பாப்பைத தவிப்பான். ைககளால் தன் கண்கைள கசக்கிக்ெகாண்ேட ெகௗதைம ஏறிட்டாள்.ெகௗதம்” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நம்பேவ முடியலேய. தன் தம்மு தன்ைன பாக்க வந்திருக்கானா. என்ைன ெவறுத்திருப்பான் என நிைனத்ேதேன.இல்ைல ெகௗ. அவளின் கண்களில் ெதrந்த பயத்ைதக் கண்ட ெகௗதேமா “என்னம்மா ேவற யாைரயாவது எதிபாத்து காத்திருந்தாயா? நான் வந்து அைத ெகடுத்துட்ேடனா” என்றான் நக்கலாக யாைர ெசால்கிறான் என புrயாமல் அவைனேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் மது.. மறுபுறம் பயத்துடனும் பாத்தாள். நாம ேவற ஓருத்தருக்கு தாேன அப்பாயின்ெமண்ட் ெகாடுத்திருக்கிேறாம் என வருத்த படுகிறாயா” “இ. மதுேவா.

அவள் கன்னத்ைத தட்டியைதேயா பாவம் அவள் அறியவில்ைல. அவள் மயக்கம் ெதளிந்து எழும் ேபாது ேராஸி தான் அவளருகில் இருந்தாள்.. ந: கீ ேழ விழுறதும். ஹும் அத்தைன ேபறுக்கு முன்னாடி ஓேர கண் ெகாள்ளா காட்சியா இருந்துச்சி” என சத்தமாக கத்தினான். “அத என் வாயல ேவற ெசால்லனுேமா” ““ “உன் ஆைச அதுதாேன. அதான்டி உன்ேனாட இப்ேபாைதய காதலன். மதுவுக்கு அவன் ெசான்னது எதுவுேம புrயவில்ைல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னடி இல்ைல. உன் கூடேவ சுத்திட்டு இருக்காேன பிரவன் : அவைனத்தான் ெசான்ேனன்” இைதச் ெசால்லும் ேபாது ெகௗதமின் குரல் கமறியேதா என சந்ேதகத்துக்கு அப்பா பட்டது ேபால கண் இைமக்கும் ேநரத்தில் தன் குரைல சrச் ெசய்துக் ெகாண்டு ேகவலமான பாைவையச் ெசலுத்தினான் “ெகௗ. பிரவன் : அவைள தாங்கியைதேயா.. அதனால் ெகௗதம் யாைர கூறிப்பிடுகின்றான் என புrயாமல் “ெகௗதம் ந:ங்க யாைரச் ெசால்ற:ங்க” என இழுத்தாள் மது. அதான் ஆபிஸ்ேலேய பாத்ேதேன. சr அைதயும் நல்லா ேகட்டுக்ேகா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ெகௗதம்” என அந்த ரூேம அலறும் படி கத்தினாள். அவன் என்னேமா அதுக்காகேவ காத்திருந்த ேபால உன்ைனப் பிடிக்கறதும்.

மற்றவகளுக்கு சிம்ம ெசாப்பனமாக திகழ்பவள். திரும்ப எல்லாத்ைதயும் rைவயன்ட் பண்ணனுேமானு நிைனத்ேதன். “ெகௗதம். நான் உண்ைமைய தாேன ெசான்ேனன்” என அங்ேக இருந்த ேஷாபாவில் அமந்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னடி சவுன்ட் எல்லாம் பலமா இருக்கு. எப்படி உங்களால் அப்படி நிைனக்க முடிந்தது. ெகௗதம்” என தன்ேனாட அழுைகைய ெதாடந்தாள் “எங்க ந: பழைசேயல்லாம் மறந்திருப்பிேயா. ெகௗதமிடம் ஒற்ைற வாத்ைதயில் கூனிக் குருகி நின்றாள். அத்து மீ ருபவகைள ஒற்ைற பாைவயால் தூர நிறுத்துபவள். உங்கைள மறக்கும் நாள் கட்டாயம் என் வாழ்க்ைகயில் வரும் ஆனால் அன்று நான் இந்த உலகத்திேலேய இருக்க மாட்ேடன். ஹும்ம் ஹும்ம் நாட் ேபட்”. ைககளால் முகத்ைத மூடிக் ெகாண்டு அழுதாள் மது. தன் ெகௗதம் தன்ைன நம்ப வில்ைலேய என்ற வருத்தம் தான் அதில் ேமேலாங்கி நின்றது. அவனின் அந்த சிrப்ெபாலி அந்த அைர முழுவதும் ஓளித்தது. இன்று ெகௗதமின் ஓரு ேகவலமான பாைவயால் உைடந்து சிதறினாள் “ேஹ என்ேனாட மதியா? இது நல்ல ேஜாக்கா இருக்ேக” என சிrத்தான்.. உங்கைள ேபாய் நான் மறப்ேபனா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவன் அமந்த விதம் உன்ேனாட கத்தல் எல்லாம் என்ைன ஓன்றும் அைசக்காது என்பது ேபால இருந்தது “ெகௗதம் உங்கள் மதிைய ந:ங்கேள சந்ேதக படலாமா?” என்று அப்படிேய மடிந்து அமந்து.

ெகௗதம் நான் ஏன் அப்படி ெசான்ேனன்னு ந:ங்க ஓருதடைவ ேகளுங்க. “ெகௗதம். இனிேம இருக்குடி உனக்கு.. “என்ன ேமடம் பதிேல காேணம். எனக்கு. ஓேர ஓரு முைற ேகளுங்க” “ந: ெசால்றைதேயல்லாம் ேகட்கும். எனக்கு ெநஞ்ேச ெவடித்திடும் ேபால இருக்ேக.. அப்பறம் உங்களுக்ேக புrயும் அைத ேகட்ட பிறகும் நான் ெசய்தது தவறு என்று உங்களுக்கு ேதான்றினால். பீளிஸ் தம்மு இனிேம இப்படி ேபசாத:ங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்ைன நம்புங்கள் என்று மனதினில் நிைனத்துக் ெகாண்ேட தன் அழுைகைய ெதாடந்தாள். என்ைனயா ேவண்டாம்னு ெசான்ன” என கருவினான். உங்க வாயிலிருந்து ேகட்க தான் நான் இவ்வளவு நாள் வாழ்ந்ேதனா. நான் ெசய்தது எல்லாம் உங்க நல்லதுக்கு தாேன. ஏன் ெகௗதம் எனக்கு மட்டும் இப்படிேயல்லாம் நடக்குது. உன்ைன தன் உயிராய் நிைனத்திருந்த ெகௗதம் என்ைனக்ேகா ெசத்துடான்டி” என ெகௗதம் முடிக்கும் முன்ேப வில்லிருந்து புறபட்ட அம்பாக. ஹும் ந: விரும்பினாலும். அது ஏன் உங்களுக்கு புrய மாட்ேடங்குது. ந:ங்க என்ன தண்டைனக் ெகாடுத்தாலும் நான் ஏத்துகுேறன். தான் அமந்திருந்த இடத்திலிருந்து ஓடி வந்து ெகௗதமின் கால்கைள பிடித்துக் ெகாண்டு கதறினாள். ந:ங்க இந்த உலகத்தில் இல்ைலனா நான் மட்டும் வாழ்ேவனு எப்படி ந:ங்க நிைனச்சீங்க ெகௗதம்.. இந்த மாதிr வாத்ைதகேளல்லாம். ெகௗதம் என்னால முடியல” என கதறினாள் மது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பீளிஸ் ெகௗதம். “அய்ையேயா ெகௗதம் அப்படி மட்டும் ெசால்லாத:கள். இவன்கிட்ட எதுக்கு ேபசனும்னு நிைனக்கிறியா. விரும்பாவிட்டாலும் இந்த ஓரு வருடம் என்னுடன்தான்டி இருக்கனும்..

அதுவைர அவளது அழுைகயினால் தணிந்திருந்த ேகாபம் மீ ண்டும் அவன் தைலக்கு ஏறியது. ேதால் வைர தான் இருந்தது.ெசால்லுங்க” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ெசா. ேவகமாக அவைள விலக்கி எழுந்து நின்றான் என்னெவன்று புrயாமல் மதுவும் ேதம்பியவாேற எழுந்து நின்று ெகௗதைமேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். “தம்மு இப்பவாச்சும் நான் ெசால்றைதக் ேகளுங்க” என் இழுத்தாள் “ேபாதும்” என தன் ைககைள ந:ட்டி அவள் ேபச வருவைத தடுத்தவனின் முகமும். கண்களும் ேகாபத்தில் சிவந்து ேபாயிருந்தன. “நான் ஒன்ேன ஒன்னுதான் ேகட்கனும்” என ேகாபத்தில் உருமினான். தான் முதல் முதலில் வசிகrக்கப் பட்டது அவன் நிைனவுக்கு அப்ேபாழுது ேதைவயில்லாமல் வந்து ேபானது.. அந்த ந:ண்ட கூந்தைலப் பாத்து. அவளது அழுைகைய குைறக்க தன் ைககைளத் தூக்கியவன் அப்படிேய அதிந்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் மடியில் விழுந்து கதறியவைள வலியுடன் பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். அவளது ந:ண்ட கூந்தல் அழகாக ெவட்டப்பட்டு. அவனது மனமும் சத்தமில்லாமல் ஊைமயாய் கதறியது.

ஆமா இப்ப இருக்குற உன் பாய் பிரண்ட் உன்கிட்ட எைத பாத்து லவ் பண்றான்மா” “ெகௗதம்” என மதுவின் கரம் ேவகமாக ெகௗதமின் கன்னத்தில் இறங்கியது ஓரு நிமிடம் அதிந்து நின்றான் ெகௗதம். அடச்ேச ந: என்ைனேய ேவண்டாம்னு ெசால்லிட்டு ேபான அப்பறம் நான் விரும்பியைதயா வச்சிருக்க ேபாற” என்ற கூறிய ெகௗதமின் வாத்ைதகளில் வலிேய மிகுதியாக ெதrந்தது “இல்ைல. அதுக்கு ந: ெகாடுத்த விளக்கமும் ேபாதும். அது வந்து” என்று தடுமாறியவைள “இன்னப் மது இன்னப். நான் ேகட்டதும் ேபாதும்..UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அெதப்படி நான் முதல் முதலாக ரசித்த அந்த கூந்தைல ெவட்ட உனக்கு எப்படி மனசு வந்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவன் ைககள் . முதலில் இந்த சப்ப காரணம் கட்துவைத நிறுத்து” ““ “அது சr நான் தான் உன் உடம்ைப பாத்து காதலித்ேதன் என்று ெசான்னாய். ஆனால் மறுநிமிடேம மதுவின் கழுத்ைத ெநறித்திருந்தன.

ந: ெசான்னா அது தப்பில்ைல. அைதேய நான் திருப்பிச் ெசான்னா என்ைனேய அைறவிேயா?” என அவள் கழுத்திைன ேமலும் இறுக்கினான் அவைன அடித்ததுக்கு கிைடத்த தண்டைனயாக நிைனத்து அப்படிேய நின்றாள் மது. தன் ைககளில் துவண்டவைள “ச்சீ” என ேவகமாக கட்டிலில் தள்ளி விட்டு அந்த ரூைம விட்டு ெவளிேயறினான் ெகௗதம். ஆனால் ெகௗதமுக்ேகா அவனது ேகாபத்தின் வடிகாளாகேவ அந்த முத்தத்ைத நிைனத்தான். பின்பு முரட்டு தனமாக அவளது உதட்டில் முத்தமிட்டான். இைவ அைனத்தும் நிஜேம என்றுணத்தியது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஏஏய்ய் என்ைனயா அடிச்ச. அவன் ெகாடுத்த அழுத்தைத ெபாறுக்க முடியாமல் மதுவின் கண்களிருந்து கண்ண: வழிந்துக் ெகாண்டிருந்தது அவள் கண்ணrல் : எைத கண்டாேனா. உனக்கு என்ன திமிரு இருக்கும். நிமிடங்களாய் ந:ண்ட முத்தத்தால் மது மூச்சு விடேவ சிரம பட்டாள். சட்ெடன்று அவைள இழுத்தைணத்தான். அவளது ேபாராட்டங்கைள சவ சாதாரணமாக தகத்தான் ெகௗதம். கண்களிருந்து வழிந்த கண்ணரும் : கனவல்ல. அவனது அைணப்பில் இருந்து விடுபட முயன்று ேதாற்றாள். உதட்டிலிருந்து வந்த இரத்தமும். இெதல்லாம் கனவாக இருக்க கூடாதா என்று ஏங்கிய மதுவின் மனைத. அவனது அந்த அைணப்பில் மதுவின் உடம்ேப ெநாறுங்கி விடும் ேபால இருந்தது.

“அப்பா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 19 தாயுமானவேன வாழ்க்ைகைய வாழ கற்றுக் ெகாடுத்ததுக்கு நான் ெகாடுத்த தட்சைண எனக்காக நM சிந்தும் கண்ண M& தன் தந்ைதக்கு ெதாைலேபசியில் அைழத்தாள் மது. அவrன் இைணப்புக்காக காத்துக் ெகாண்டிருந்தவைள ேசாதிக்காமல் சில நிமிட ேபாராட்டத்துக்கு பின்பு சம்பத் ேபாைன எடுத்தா. எப்படி இருக்கீ ங்க?” “ஓ ந:யா. நான் மது ேபசுேறன். இப்ப எதுக்காக கூப்பிட்ட” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ஆனாப்பா நான் இப்ப ெசால்ல ேபாற விஷயத்ைத ேகட்டா ந:ங்க சந்ேதாஷமாயிடுவிங்க” ““ “சrப்பா நாேன ெசால்ேறன். உங்க மாப்பிள்ைள. ெகௗதம்பா ெகௗதம். நான் இங்ேக உங்க மாப்பிள்ைளைய பாத்ேதன்” “என்னது மாப்பிள்ைளயா. ந: தான் அவர ேவண்டாம்னு ெசால்லிட்டிேய” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . யாரது?” “என்னப்பா இப்படி ேகட்டுடிங்க. எனக்கு நிைறய ேவைல இருக்கு” “உங்களுக்கு இன்னும் என் ேமல ேகாபமா குைறயைலயாபா? ஹும்ம் அதுவும் சrதான். நான் உங்களுக்கு ேபான் பண்ண கூடாதா” “சும்மா ெவட்டி ேபச்சு ேபசாம விஷயத்ைத ெசால்லு. அவரும் இங்ேக தான் இருக்காங்க. என்ேனாட கம்ேபனியில் தான் ேவைல பாக்கிறாங்க” “ஓ ஓ அவரா. நான் நடந்துகிட்டதும் அப்படிதாேன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னப்பா இப்படி ேகட்கிற:ங்க. அவ எப்படி என் மாப்பிள்ைள ஆவாரு.

ந: ஓழுங்கா இந்த ஓரு வருஷத்ைத முடிச்சிட்டு வட்டுக்கு : வருகிற வழிேய பாரு. எனக்கு அந்த உrைம இருக்கும் என நிைனக்கிேறன்” “என்னப்பா இப்படி ெசால்ற:ங்க. ஆனா ந: அைதேயல்லாம் காதில் ேபாட்டுகாமேல உன் இஷ்டதுக்கு அவைர ஆட்டி வச்ச. நான் எப்படியும் ஓரு வருஷம் இங்ேக தாேன இருப்ேபன். அதுகுள்ள சrயாகிடும்பா. எனக்கும் அவருக்கும் ஓரு சின்ன பிரச்சைன. எப்படிேயல்லாம் ேகட்டு இருப்பாரு. அதுக்கு அப்பறம் நான் முடிவு பண்ணிக்குேறன் யா எனக்கு மாப்பிள்ைளயா வரணும்னு. “யாருக்கு யா மாப்பிள்ைள. ஆமா அவ ேகட்டப்ப மட்டும் ந: ெசான்னியா. நல்லா ேவணும் என அவளது மனம் அவைள இடித்துைரத்து இரண்டு வருடங்களுக்கு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அது வந்து” என இழுத்தவைள சம்பத்தின் குரல் இைட மறித்தது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இல்லபா. பிளிஸ்பா என்ைன புrங்சுேகாங்க” “எனக்கு எந்த விளக்கமும் ேதைவயில்ைல. ந: ேவணும் ெசான்னா நான் அவைர ஏத்துகனும். உங்களுக்கு இல்லாத உrைமயா? பீளிஸ்பா இப்படிேயல்லாம் ேபசி ந:ங்களும் என்ைன கஷ்ட படுத்தாத:ங்க” என மது ேபசிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத சம்பத் அவளது இைணப்ைப துண்டித்திருந்தா. அதுக்கு தான் இப்ப அனுபவிக்குற. அப்பா ஏன் இப்படி பண்ற:ங்க? நான் என்ன ெசால்ல வேரனு ஏன் ந:ங்களும் காதுக் ெகாடுத்து ேகட்க மாட்ற:ங்க. ேவண்டாம்னு ெசான்னா விட்டுடனுமா” “இல்லபா.

ஏன் அது உங்களுக்ேக நல்லா ெதrயும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya முன்பு நடந்தைத அைச ேபாட்டது. “ேம ஐ கமிங் பிரதாப்” “ஓ மது கம் கம்” “பிரதாப் உங்க கிட்ட ஓரு முக்கியமான விஷயம் ெசால்லனும்” “ேயஸ் பீளிஸ்” “பிரதாப் எனக்கு அந்த XXX பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் ேவைல கிைடச்சிருக்கு. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இைத விட பல மடங்கு ெபrய கம்ேபனி. நான் அங்ேக ேபாகலாம்னு முடிவு பண்ணி இருக்ேகன்” என ேநரடியாக விஷயத்துக்கு வந்தாள் மது “ஏன் மது அங்ேக இருக்குற மாதிr தான் உனக்கு இங்ேகயும் நல்லா ஸ்ேகாப் இருக்கு. அதுனால என்ைன rlவ் பண்ணிடுங்க” என த:மானமாய் ெசான்னாள். உன்ன மாதிr ஓரு நல்ல rேஸாைச இழக்க நாங்கள் விரும்ப வில்ைல. நல்லா ேயாசிச்சு ெசால்லுமா” “ஹும்ம் பிரதாப். ேஸலrயும் அேத மாதிrதான் ெகாடுக்கிேறாம். இதுல ேயாசிக்க எதுவும் இல்ைல. அப்பறம் என்ன மது.

இப்பேவ நான் கிளம்பனும் பிரதாப்” “என்ன விைளயாடுறிங்களா. ஆமா ெகௗதம் கிட்ட இன்பாம் பண்ணிட்டிங்களா” ெகௗதம் என்ற ெபயைரக் ேகட்டவுடன் ஓரு நிமிடம் திடுக்கிட்டவள். நான் ெநக்ஸ்ட் வக் : அங்ேக ஜாயின் பண்ணனும். எனக்காக இைத பண்ணுங்க பிளிஸ்” என ெகஞ்சினாள். அனுப்ப ேவண்டியது தான் என்ற முடிேவாடு “ஓ. என்னது அவைன பாத்து ேபசுவதா. ந:ங்க முடிவு பண்ணட்டிங்க. பிடிவாதமாய் இருப்பவருக்கு என்ன பண்ண முடியும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya குழம்பி ேபாய் இருப்பவகளுக்கு ேயாசிக்க ைடம் ெகாடுக்கலாம். : இனிேம அதபத்தி ஆகியு பண்றேத ேவஸ்ட். “ஓேக மது நான் ெகௗதம்கிட்ட ேபசிட்டு புேராசிட் பண்ணிடுேறன். அதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ெகாஞ்சம் பசனல் ேவைல இருக்கு. அவ்வளவுதான் பிளான் பண்ணியபடி எதுவுேம நடக்காது. அவ தான் உங்க கிட்ேடயும் ெசால்ல ெசான்னா” என்று ெபாய்யுைரத்தாள். ஆமா ந:ங்க என்ைனக்கு rlவ் ஆகனும்” “இன்ைனக்ேக. அெதப்படி உங்கைள இப்பேவ rலிவ் பண்ண முடியும்” “இல்ல பிரதாப். எப்படியும் ெகௗதம் சமாளித்து ெகாள்வான் என்ற நிைனப்ேபாடு “ஹும் இன்பாம் பண்ணிட்ேடன். பிளிஸ் பிரதாப்.ேக மது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அப்ெபாழுது அங்ேக வந்த ெகௗதைம பாத்து மது மயக்க நிைலக்ேக ெசன்றாள். கடவுேள இைதேயல்லாம் சமாளிக்க எனக்கு சக்தி ெகாடு என மானசிகமாய் கடவுைள ேவண்டினான். இப்ப என்ன பண்றது அய்ேயா இவ்வளவும் இவனுக்காக தாேன. குழம்பியவாேற பிரதாப்ைபயும். “ேயஸ் பிரதாப்” “ெகௗதம் இவங்க இப்பேவ rlவ் ஆகனும்னு ெசால்றாங்க. அவங்களுக்கு XXX – ல் ேவைல கிைடத்திருக்காம்” ெகௗதமுக்கு இந்த விஷயம் புதிதாக இருந்தது. ஏற்கனேவ ேநற்றுக் ெகாடுத்த அடியிலிருந்ேத இன்னும் அவன் மிளவில்ைல. இவன் கண்ணுல மாட்டாம ேபாயிடனும் நிைனச்ேசேன. இவன் எப்படி இங்ேக வந்தான். இன்னும் எவ்வளவு பிரச்சைனைய தான் இவள் ெகாண்டு வருவா. இதுல இது ேவற புது பிரச்சைனயா. ெகௗதைமயும் மாறி மாறிப் பாத்தாள். பிரதாப் தான் ெகௗதமுக்கு ெமஸ்ேஸஜ் அனுப்பி தன் ரூமுக்கு வருமாறு ெசால்லி இருந்தா. இருவருக்குமிைடேய ஏேதா பிரச்சைன என்று சrயாக யூகித்தா. ஆனால் ெகௗதமின் பாைவ ஓரு வினாடி கூட மதுைவ த:ண்ட வில்ைல. அவருக்கு தான் இவகளின் காதல் விவகாரம் ெதrயுேம. என்ன ெசய்ய ேபாறாேனா.

ஆல் த ெபஸ்ட் “ என தன் ைககைள ந:ட்டினா. மதுைவ பாக்காமேல. அவrன் ைககைளப் பற்றி குலுக்கியவள் ெகௗதைம ஏறிட்டாள். என்னிடமும் ெசான்னாங்க” “ஹும் ந:ங்க என்ன முடிவு பண்ணி இருக்கீ ங்க” “இதுல நான் ெசால்றதுக்கு எதுவும் இல்ைல. ஓ.ேக பிரதாப் ேவற எதுவும் இல்ைலேய.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமாம் பிரதாப். அவைள கண்டுக் ெகாள்ளாமல் “ஓ.. அவனின் புறக்கணிப்ைப மதுவால் தாங்கி ெகாள்ள முடியேவவில்ைல. என விைடப் பற்றான். ெகௗதம் ஓேர ஓரு முைற பாக்க கூடாதா என அவனின் ஓற்ைற பாைவக்காக ஏங்கினாள். மது இது ந:யாய் ேதடிக்கிட்டது. நான் உங்களுக்கு இத பத்தி ெமயில் அனுப்பி விடுகிேறன்”.ேக மது நான் உங்கைள இப்பேவ rலிவ் பண்ண ெசால்ேறன். இதுல அவைன குைறச் ெசால்ல உனக்கு எந்த தகுதியும் கிைடயாது என ஓரு முடிவுடன் யாrடமும் எதுவும் ெசால்லாமேல அந்த கம்ேபனிைய விட்டு ெவளிேயறினாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவங்க கிளம்பட்டும் பிரதாப்” “ஓஓ அப்படியா. உங்களுக்ேக எந்த பிரச்சைனயும் இல்ைலனா எனக்கும் ஓன்னும் இல்ல.

அழுதழுது அவள் முகம் வங்கி : பாபதற்ேக விகாரமாய் இருந்தது.” ““ “மதும்மா. “ேதங்க்ஸ்பா” அவள் குடித்து முடிக்கும் வைர அைமதியாக இருந்தவ “என்னடா எதாவது பிரச்சைனயா.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவள் அருந்துவதற்கு காபியும் ெகாண்டு வந்தா. “மதும்மா என்னாச்சிடா” என பதற்றத்துடன் வினவினா. “அப்பா எதுவாக இருந்தாலும் உள்ேள ேபாய் ேபசிக்கலாம். உனக்கு இல்லாத உrைமயா” என வழிைய விட்டவ. நான் உள்ேள வரலாமா” “ஏய் ஏன்டா இப்படி ேபசுற. முடிச்சுகளுடன் தன் வட்டு : வாசலில் நின்ற மதுைவ பாத்து அதிந்தா சம்பத். ஏன் அைமதியா இருக்க. ந: இங்க வர ேபாவதாய் மாப்பிள்ைள எதுவும் ெசால்லவில்ைலேய. வாடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மூட்ைட.

இவ திரும்ப ேபசாதளவுக்கு தான் எைதயாவது ெசால்ல ேவண்டும். அப்ப ேவண்டாம்னு ெசால்லிட்டு இப்ப அங்ேக ேபாேறனு ெசால்ற. நான் என்ன ெசான்னாலும் என்ைன மடக்கி விடுவாேற. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேநத்திலிருந்து ெகௗதமிடமுருந்து எந்த அைழப்பும் எனக்கு வரவில்ைல. ஓ ஓருேவைள மாப்பிள்ைள கூட எதுனா சண்ைட ேபாட்டியா. எனக்கு ேவறு ேவைல கிைடச்சிருக்கு. உனக்கும் ெகௗதமுக்கும் ஏதாவது பிரச்சைனயா”. ந: என்னனா த:டீனு வந்து நிக்குற. மது நான் ேகட்ட ேகள்விக்கு முதல்ல பதில் ெசால்ல கத்துக்ேகா. நான் முன்னாடிேய அட்ெடன்ட் பண்ணிேனேன அந்த கம்ேபனி தான்” “அதுக்கும் ந: இப்படி இருக்குறதுக்கும் என்ன சம்பந்தம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இல்லப்பா அதுவந்து” என இழுத்தவள் இவகிட்ட எப்படி ெசால்வது. நானும். அப்படிேய ெகௗதம் ேபால. ந: தான் இந்த கம்ேபனி ேபாக மாட்ேடனு ெசான்னிேய. ““ “பதில் ெசால்லு மதும்மா. அப்படிேயல்லாம் அவ விடமாட்டாேர” என தன் தாைடைய தடவினா “அப்பா. மாப்பிள்ைளயும் எவ்வளவு ெகஞ்சி இருப்ேபாம். எப்படி ெசால்லலாம் என ேயாைசைனயில் முழ்கி இருந்தாள் “மது நான் ேகட்டது உன் காதுல விழுந்துச்சா இல்ைலயா.

உன்ைன உன் அம்மா சுமந்தது ெவறும் பத்து மாதம் தான். இனிேமல் இந்த வட்டில் : இருக்கும் கட்டில். பீேரா மாதிr ந:யும் ஓரு ெபாருள் அவ்வளவுதான்.அதான் இவ்வளவு ெபrய முடிைவ சவ சாதாரணமா எடுத்து இருக்க.. தாயில்லாத குழந்ைதனு ெராம்ப ெசல்லம் ெகாடுத்து வளத்துட்ேடேனா. அங்ேக மாட்டி இருந்த தன் தாயின் புைக படத்ைத பாத்து தன்ைன திட படுத்திக் ெகாண்டவள். இது என் அம்மாவின் மீ து சத்தியம்” எங்ேக தவறு நடந்தது என புrயாமல் “என் ெபாண்ைண நான் இப்படியா வளத்ேதன். ெகௗதம் பத்தி எனக்கு ெதrயாதா” இப்படி ேபசுகிறவகிட்ட எப்படி ெசால்வது என புrயாமல். எப்படியும் உன் ேமல தான் தப்பு இருக்கும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்ன நடந்தது அங்ேக. ஆனா அதுக்கு எனக்கு நல்ல பrசு ெகாடுத்துட்ட. நாங்க எதுனால பிrஞ்ேசாம்னு ந:ங்க எதுவும் என்கிட்ட ேகட்க கூடாது. ஹும் ந: சத்தியம் பண்ணினதுக்கு அப்பறம் நான் எதுவும் ேகட்க மாட்ேடன்.” என கண்ணருடன் : அவ்விடத்ைத விட்டு அகன்றா UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நாங்க பிrந்துட்ேடாம்” “மதுதுதுது” என அந்த வேட : அலறும் படி கத்தினா சம்பத் “அப்பா இத பத்தி இனிேம நான் ேபச விரும்பல. உனக்கும் எனக்கும் இனி எந்த சம்பந்தமும் இல்ைல. “அப்பா இனிேமல் ெகௗதம் உங்களுக்கு அைழக்க மாட்டா. எங்களுக்குள் இருந்த உறவு முறிந்து விட்டது. ஆனா நான் உன்ைன இந்த இருபது வருஷமா இந்த ெநஞ்சில சுமந்துட்டு இருந்ேதன்.

மதுவுக்கும் ஓரு மாறுதல் ேதைவயாக இருந்ததால் சrேயன ஓத்துக் ெகாண்டாள். அவகளின் ெபங்களூ கிைளயில் ேசந்தவள். யாைர பாக்க முடியாமல் தவித்தாேளா. அவகள் இருவரும் ஓேர பகுதியில் ேவைல பாத்தாதல் இருவருக்கும் ேசந்ேத அந்த அைழப்ைப ெகாடுத்திருந்தன. உனக்கு ெதrயுமாம்மா. அம்மா அம்மா நான் அவ்வளவு ெபrய பாவியாம்மா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . யாருக்காக இத்தைன கஷ்டத்ைதயும் அனுபவித்தாேளா. அவள் ேவைல ெசய்த புராஜக்டில் இருந்த கிைளயண்ட் அவளுக்கும். ந:ங்களாவது என்ைன மன்னிப்பிங்களா. ேவைல மட்டுேம தனது துக்கத்துக்கு வடிகாலாக நிைனத்து உைழத்தாள். என தாயின் புைக படத்துக்கு அருேக அமந்து கதறி அழுதாள் இப்படிேய அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் ேசந்தாள் மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அப்பா நான் பாவிப்பா. புத்திசாலியான மதுைவ அங்ேக எல்லாருக்கும் பிடித்திருந்தது. நான் ெகௗதமுக்காக தாேன அப்படி ெசய்ேதன். இத நான் எப்படி அப்பா கிட்ட ெசால்ல முடியும். ெகௗதமுக்காக அப்பாைவ கஷ்ட படுத்திட்ேடன்மா. ஆனால் அவள் தன் இயல்பு நிைலைய மைறத்து முரட்டு தனமாக ஓரு முகமூடிைய ேபாட்டுக் ெகாண்டு தன்ைன மாற்றிக் ெகாண்டாள். பிரவனுக்கு : ஓரு வருட ஓப்பந்தமாக நியூயாக் அைழந்திருந்தன. யாருைடய ஓற்ைற பாைவக்கு ஏங்கினாேளா அவேன அங்கு இருப்பான் என கனவிலும் நிைனத்துப் பாத்தது இல்ைல. அப்பா ந: இறந்தப்ப தான் அழுதாங்களாம் அதுக்கு அப்பறம் இத்தைன வருஷத்துல இப்ேபா தான் அப்பா மறுபடியும் அழுது இருக்காங்கமா. அவங்களின் கண்ணருக்கு : நாேன காரணமா ஆேவனு நான் கனவிலும் நிைனத்து பாத்தது இல்ைல. எனக்காக வாழ்ந்த இரு ஜ:வன்கைளயும் நான் அழ ைவத்துவிட்ேடன்.

அதற்கு ேமேல ேகாட்டும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 20 உன் பா&ைவக்காக ஏங்கிேனன் என்றாய் ஆனால் நான் உனக்காகேவ வாழ்கிேறன் என்பைத நM அறிவாேயா ெபண்ேண சிவப்பு நிறத்தில் ரவுண்ட் ேநக் டி-ஷட்டும். என நிைனத்துக் ெகாண்ேட அவைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். கருப்பு நிற ஜ:ன்சும் ேபாட்டுக் ெகாண்டு ஸ்ைடைலயாக வந்தாள் மது. கழுத்ைத சுற்றி அழகான ஸ்ேடாலும். ேநற்றும் அவள் அப்படி தான் இருந்தாள் ஆனால் அவனுக்கு இருந்த ேகாபத்தில் அவைள சrயாக கவனிக்க வில்ைல. ஹும்ம் ேநத்து அழுத அழுைக என்ன? இன்ைனக்கு எப்படி சிrச்சுட்டு வரா பாரு. ஆனா சிrச்சா தான் அழகா இருக்கா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவைள சுடிதாrேல பாத்து பழகியவன் அவளின் இந்த ேதாற்றத்ைத ெகௗதமின் கண்கள் அவைன அறியாமேல அழகாக சிைற பிடித்தன.

இதுல இப்படி ெதாடச்சியா ேபசினா அவ்வளவு தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹாய் பிரவன்” : “ஹாய்ய்” என திரும்பியவன் அப்படிேய அதிந்து நின்றான். “ஆமா நான் தான் ேபசிேனன். இதுக்கு என்ன சப்ஸ்டியுட்டா வச்சிக்க முடியும்” “ந: ஹாய் ெசான்ன அதிச்சியிலிருந்ேத நான் இன்னும் மிளவில்ைல. ேநற்று மயங்கி விழுந்ததில் உனக்கு எதுவும் ஆகைலேய. ந:யா ேபசியது” என தடுமாறினான். ஓரு நாைளக்கு ஓரு அதிச்சி ெகாடும்மா? இப்படி ெதாடந்து ெகாடுத்தா நான் அப்படிேய ேபாய் ேசந்திடுேவன்” “ஏய் லுசு மாதிr ேபசாம. கூடேவ சிrக்குற என்னாச்சி உனக்கு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந: இவ்வளவு ேபச மாட்டிேய. என்னது மது நமக்கு ஹாய் ெசால்றாளா என்று நம்ப முடியாமல் அப்படிேய திருதிருெவன முழித்துக் ெகாண்டிருந்தான். ேபாய் ேவைலைய பாரு” “யாரு நான் லூசா. “ஏய்ய் என்ன முழிக்கிற? அப்படிேய ேகாழிைய திருட வந்தவன் ேபாலேவ இருக்க” “மது ந:யா ேபசியது.

ைகைய ெதாட்டு கூப்பிட்டா அவ்வளவுதான் அழகா சிrச்சிட்டு இருக்குறவ அதிரடியா மாறி அடிக்க ஆரம்பிச்சிடுவா என தனக்குள்ேளேய குழம்பிக் ெகாண்டு அவைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இவ்வளவு நாள் நான் அப்படி நடந்துக் ெகாண்டதுக்கு காரணம் என் ெகௗதம் என்னுடன் இல்ைல. ஆனா இவள எப்படி எழுப்பறது. இப்படி அழகா இருந்து என்ைன ெகால்றேத இவளுக்கு ேவைலயா ேபாச்சி என்று புலம்பிக் ெகாண்ேட ஏேதச்ைசயாக அவளது பக்கத்தில் இருந்த பிரவைன : பாத்தான். ச்ேச பாக்குற பாைவைய பாரு. அப்பறம் என்ேனாட குறும்பு திரும்பி வராமலா இருக்கும். அது சr ந: ெசால்றதும் கைரக்ட் தான். ஓ இவ இவைன பாத்து தான் இப்படி சிrச்சிட்டு இருக்காளா. நான் கூட என்னேமா நிைனத்து ஓரு நிமிடம் ஏமாந்துட்ேடன். ஏன் ந: பாத்தா மட்டும் சr அவன் பாத்தா தப்பா. அய்ேயா எதுனா ேபய் கீ ய் அடிச்சிடுத்தா. ச்ேச ந: ேகட்குற ேகள்விகளுக்ெகல்லாம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. ஆனா இப்ேபா தான் என்னுடேன இருக்கான். ஏய்ய் நான் நான் என இழுத்தவைன ஹும்ம் ெசால்லு ெசால்லு அவ உன்ேனாட காதலியா இல்ைல மைனவியா? யாேரா ஓரு ெபாண்ணு அப்பறம் எதுக்கு உனக்கு இவ்வளவு ேகாப வருது. நியூயாக்ல ேபேயல்லாம் இருக்குமா என்ன?. இது நல்ல கைதயா இருக்ேக. ஏேதா ஓரு உலகத்துல இருக்குற மாதிr இருக்ேக. ெகௗதமின் கண்கள் மதுவின் சிrப்பிேலேய லயித்து இருந்தது. ெகௗதம் ெகௗதம் என்ேனாட ஓவ்ெவாறு அைசவிலும் ந: இருப்பது உனக்கு ெதrயைலயா. ஏன்டா இப்படி இருக்க? என்ைனக்கு தான் ந: என்ைன புrஞ்சிப்ப? என எைதஎைதேயா நிைனத்துச் சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் இவ என்ன நாம ேகட்டதுக்கு எதுவும் ெசால்லாமல் இப்படி சிrச்சிகிட்டு இருக்கா. ேடய் லூசு ேபய் எல்லா ஊrேலயும் தான் இருக்கும்.

ஓரு நல்ல கனவு கைலந்த ேகாபம் அவளுக்கு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என்னால பதில் ெசால்ல முடியாது ந: முதல்ல இங்ேக இருந்து ேபா என்று தன் மனசாட்சிையயும் ேசத்து முைறத்து ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம்.. தப்பிச்ேசன்டா சாமி “ஆமா மது உனக்கு ெகௗதைம முன்னாடிேய ெதrயுமா” “ஏ.ஏன் ேகட்குற” “இல்ைல ந: ேநற்று மயங்கி விழுந்ததும் நான் ஏேதா ஓரு பயத்துல உன்ைன பிடிச்சிட்ேடன். இட்ஸ் ஓ.. நாம தட்டியதுக்கு தான் இவ முைறக்கிறாளா என தவறாக புrந்துக் ெகாண்டு “இல்ல மது ந: ஏேதா தனியா சிrச்சிட்டு இருக்குற மாதிr இருந்துச்சி அதான் எழுப்பிேனன் அதுவும் ேநாட்டால தான் ேவற எதுவும் இல்ல சாr” என்று எங்ேக திட்டி விடுவாேளா என பயந்துக் ெகாண்ேட ேபசினான்.. ேநாட்ைட எடுத்து மதுவின் ைககளில் ேவகமா தட்டினான் பிரவன். : மதுேவா திடுகிட்டு அவைன பாத்து முைறத்தாள். அவருக்கு மட்டும் சக்தி இருந்தா என்ைன அப்படிேய ெபாசுக்கி இருப்பா” என்றான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ஓ அப்படியா.ேக” என சிrத்தாள் அப்பாடா ஏேதா நல்ல மூடுல இருப்பா ேபால இருக்ேக.. எப்ெபாழுதும் நாங்க எதுனா ஓவரா ேபசினா ந: முைறப்பிேய அேத விட பல மடங்கு ேசத்து அந்த ெகௗதம் என்ைன முைறச்சா.

அப்ேபா அவ மனசுல இன்னும் என் ேமல லவ் இருக்குது தாேன அத்தம். இல்ல இல்ல ந: ெசான்னத தான் ேயாசிச்சிட்டு இருந்ேதன். ஆமா ெகௗதைம எனக்கு முன்னாடிேய ெதrயும் ஆனா அவ இங்ேக தான் இருக்கிறானு எனக்கு ெதrயாது” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உனக்கு எந்த பிரச்சைனயும் இல்ைலேய” “பிரச்சைனயா. எவ்வளவு ேகள்வி ேகட்டா ெதrயுமா. ஓ தம்மு தம்மு நல்லா மாட்டிகிட்டியா. ஓ ந: என்ைன ெதாட்டதுக்கு தான் அவ்வளவு ேகாபமா. ஆனா ந: ேபான பிறகு என்ைன ஓரு வழி பண்ணிட்டா. ஹும்ம் சம நாேலஜபல் ெபசன்” ஆமா நான் இன்ைனக்கு இப்படி இங்ேக வந்து இருக்குேறனா அதுக்கு அவ மட்டுேம தான் காரணம் என நிைனத்தவள். அந்த ேகாபம் எனக்காக தாேன. ந: பிrெப பண்ணித வச்சி நான் ஏேதா சமாளிச்சிட்ேடன்.. இரு இரு உன் மனசுல இருக்குற என் ேமலான பாசத்ைத நான் மீ ண்டும் தட்டி எழுப்புேவன் “ஏய்ய் மது என்ன அப்பப்ப எங்ேகேயா ேபாயிடுற.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பrதாபமாக “இல்ல பிரவன் : அது வந்து” என இழுத்தாள் “பசனாலாக இருந்தால் ேவண்டாம் மது. ேஹ எனக்கா.

என அதுவைர கண்ணாடி கதவின் வழிேய அவைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தவன் ேவகமா தன் இருக்ைகயில் அமந்து ஓரு ைபைல எடுத்து ஏேதா த:வரமா பாப்பது ேபால முகத்ைத ைவத்துக் ெகாண்டான் “ஹாய் ெகௗதம்” “ஹாய்” என்று தன் தைலைய நிமித்தியவன் “ஓ ந:ங்களா ெசால்லுங்க. என்ன ேவண்டும்” “ஹும்ம் ந:ங்க தான் ேவண்டும் தம்மு” என சிrத்தாள் மது அவளது சிrப்பில் சலனபட்ட மனைத ஓரு வழியாக அடக்கி “என்ன ெசான்னிங்க? கம் அேகய்ன்?” என்றான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . சr சr நம்ப ேவைலைய பாேபாமா” என தன் ேலப்ைப எடுத்தான் “ஹும்ம் ந: பாரு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஓ அப்படியா. அய்ேயா என்ன பிரச்சைன பண்ண ேபாறாேளா.. ஓரு முக்கியமான ேவைல ஓன்னு பாக்கி இருக்கு” என ெகௗதைம பாக்க ெசன்றாள் இவ எதுக்கு என் ரூமுக்கு வரா. நான் இேதா வந்துடுேறன்.

அதுக்கு தான் வந்ேதன்” “அத அப்படி அங்ேக நின்றுகூட ேகட்கலாம்” என்றான். ஓரு டவுட் ேகட்கனும். ச்சீ முதல்ல தள்ளி நில்லு” என்று ேகாபமாக கத்தினான் “நான் தான் இன்னும் எதுவுேம பண்ண ஆரம்பிக்கேலேய அதுக்குள்ள என்ன ேகாபம் உங்களுக்கு” “முதல்ல தள்ளி நின்னு ேபசு. ஆனால் அவள் அந்த இடத்ைத விட்டு அகலாமல் அப்படிேய நின்றாள். இது சrபட்டு வராது என ெகௗதேம அவைள விட்டு விலகி நின்றான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .ேக வா தம்மு” “என்னது” “ஓன்னுமில்ைல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “உங்க காதில விழுந்தது எல்லாம் சrதான் தம்மு. எனக்கு ந:ங்க தான் ேவண்டும்” என ெகௗதைம ெநருங்கி நின்றாள் “ேஹய்ய் என்ன திமிறா. அப்பறம் இது ஆபிஸ் உன் வடு : இல்ல” “ஓ அப்ப வடா : இருந்தா உங்களுக்கு ஓ.

பிரவன் : கூட ெசான்னாேன?” என தன்ைன ஓரு முைற கீ ேழ குனிந்து பாத்தவள் மீ ண்டும் ெகௗதைம ெநருங்கி நின்றாள். இதுக்ேக இப்படி கண்ண கட்டுேத இதுல இவன மாத்தறதுக்குள்ள நான் ஓரு வழி ஆகிடுேவன் ேபால இருக்ேக UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளுக்கு தான் ெதrயுேம பிரவைனச் : ெசான்னால் தைலவ குதித்துக் ெகாண்டு வருவாேர “ஸ்டாபிட் மதி” என கத்தினான் ெகௗதம் அப்பாடா ஓரு வழியா என் தம்மு என் ெபயைர கூப்பிட்டுட்டான். நான் எல்லா டாகுெமண்ட்சும் பிரவன் : கிட்ட ெகாடுத்துட்ேடேன. நான் அழகாக இல்ைலயா. அப்பறம் என்ன டவுட்” “இந்த டிரஸ்ல நான் அழகா இருக்ேகனா மாமா? “என்னது” மீ ண்டும் அதிந்தான் “என்ன மாமா இப்படி எல்லாத்துக்கும் அதிந்தா எப்படி” “ேஹய்ய் ச்சீ யாருக்கு யாரு மாமா” “ந:ங்க தான் ேவற யாரு தம்மு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ெசால்லுங்க.

இதுல அவன் ெசால்றான் இவன் ெசால்றானு என்கிட்ட வந்து நிக்குறது இதுேவ முதலும் கைடசியுமா இருக்கட்டும்” “அததான் நானும் ெசால்ேறன் மாமா. சும்மா என்ைன மாமானு கூப்பிடாேத” “ஏன் ஓரு காலத்துல என்ைன மாமானு ெசால்லு என எவ்வளவு நாள் ேகட்டு இருப்பீங்க. அது அப்ேபா ெசான்ேனன். சும்மா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னாச்சி மாமா” என ஓன்றும் ெதrயாதவள் ேபால முழித்தாள் மது “ந: ெராம்ப அழகா இருக்ேகனு மத்தவங்க ெசால்ற மாதிr என்கிட்ேடயும் எதிபாக்காேத. ஆனா இப்ப ெசான்னா ெராம்ப ேகாவிச்சுகுற:ங்க. எப்படிேயா முதல் படி எடுத்து வச்சாச்சி இனிேமல் அதிலிருந்து பின்வாங்க கூடாது என்ற முடிெவடுத்தாள். அெதல்லாம் இருக்கட்டும் முதல்ல இந்த இடத்ைத காலி பண்ணு” அவனின் வாத்ைதகளில் இருந்த ெவறுப்ைப பாத்து மதுவின் மனமும் கலங்கியது. ஏன் இப்படி?” என்றாள் பrதாபமாக “அதான் ந:ேய ெசால்லிட்டிேய. ஆனா இப்ப உன்ன பாக்கேவ பிடிக்கல இதுல ந: அப்படி ெசால்லும் ேபாது எனக்கு ெவறுப்புதான் அதிகமா வருது. யா எப்படி ெசான்னா எனக்ெகன்ன உங்க கண்களுக்கு நான் அழகா ெதrந்தால் ேபாதும் மத்தவங்கைள பத்தி எனக்கு ஓரு கவைலயும் இல்ல” “மது என் ெபாறுைமக்கும் ஓரு அளவு இருக்கு. ந: எப்படி இருந்தா எனக்கு என்ன வந்தது.

ஹும் அவள் மாமா என அழகாக கூப்பிட்டைத நிைனத்து சிrத்துக் ெகாண்டான். அப்பறம் பிரவன் : அப்படி எதுவும் ெசால்லவில்ைல. அது ெதrயாமல் எப்படி எப்படிேயா ேபசி அவைள ெராம்ப காய படுத்திட்ேடேன. அது ஏன் உங்களுக்கு புrய மாட்ேடங்குது. அது ந:ங்க விரும்பினாலும் சr விரும்பாவிட்டாலும் சr. நாேன தான் உங்க கிட்ட விைளயாடிேனன். அேத மாதிr ந:ங்க என்ைன எவ்வளவு ெவறுத்தாலும் நான் உங்க கூடேவதான் வருேவன். அைத ந:ங்கேள கூடிய சீக்கரம் புrஞ்சிப்பிங்க. ஓரு புயல் அடித்து ஓய்ந்தது ேபால இருந்தது ெகௗதமுக்கு. ரசிக்கலாம். ந:ங்க என்ன சந்ேதக படுறது உங்கைளேய சந்ேதகிக்கற மாதிr ெகௗதம். என்னெவல்லாம் ேபசி விட்டாள். எனக்கு அைத பத்தி எந்த கவைலயும் இல்ைல. வாத்ைதக்கு வாத்ைத மாமாவா. ஓரு முைற ெசய்த தப்ைப மீ ண்டும் ெசய்ய மாட்ேடன் மாமா” என ெகௗதமிடம் ேபசி விட்டு விடு விடுெவன்று அந்த அைறைய விட்டுச் ெசன்றாள் மது. அப்ேபா எவ்வளவு தடைவ ெகஞ்சி இருப்ேபன் கண்டுக்கேவ மாட்ேட. எனக்காக தான் அவள் முடிைய ெவட்டிக்ெகாண்டாளா. ேநற்று கூட ேகட்டிங்கேள ந: ஏன் உன் முடிைய ெவட்டிேனனு. இப்ப ெசால்ேறன் ெகௗதம் ந:ங்க ரசித்த கூந்தைல ேவற யாரும் ரசிக்க கூடாது என முடிவு பண்ணி தான் ெவட்டிேனன். ஆனா ஓன்ேன ஓன்னு மட்டும் ெசால்லனும்” “என்ன ெசால்லனும். ெசால்லி ெதாைல” “தம்மு என்ைன ஆயிரம் ேப பாக்கலாம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேவற எதுவும் இல்ல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “சr ந:ங்க ெசான்ன மாதிr நான் ேபாேறன். அவங்க என்ைன எப்படி பாத்தால் எனக்கு என்ன?. ஆனா நான் ஏங்குறது உங்கள் பாைவக்கு தான். அவள் ெசான்ன வாத்ைதகளிருந்து மீ ளாமல் மது ெசன்ற பாைதைய ெவறித்து பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான்.

மதுைவ பற்றி நிைனத்துக் ெகாண்ேட பால்கனியில் அமந்து வானத்ைத ெவறித்து பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya நான் உன்ைன சந்ேதகபட்ேடனு இவ்வளவு குதிக்குறிேய அவன் பாக்குற பாைவைய உன்னால புrஞ்சிக்க முடியைலயா. வாடா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்ைனக்காவது ந: ஆபிஸில் நடந்தைதப் பற்றி ெசால்லி இருக்காயா? எவேனா ெசால்லி ேகட்க ேவண்டி இருக்கு” இவன் எைத பத்தி ெசால்றான் என புrயாமல் பாரதிையேய பாத்தான். என் கண் எதிக்கேவ உன்ைன ஓருத்தன் உrைமயாக பாக்கும் ேபாது எனக்கு ேகாபம் வரக் கூடாதா. என்ன இந்த பக்கம் காத்து வசுது” : “ந: ஏன் ெசால்லமாட்ட. ந: என்னதான் ெசான்னாலும் அந்த பிரவனுக்கு : இருக்கு எனக் கருவினான் ெகௗதம். அவனின் கனைவ கைளப்பதற்ெகன பாரதி அங்ேக வந்து ேசந்தான். அதுவும் மதுவிடம் ஓேர நாளில் ெதறிந்த அதிரடியான மாற்றத்தால் அவன் ஓரு முடிவுக்ேக வந்து விட்டான். ஆனால் பிரவன் : ெகௗதம் முைறத்த ேபாேத சந்ேதகிக்க ஆரம்பித்து விட்டான் என்பைத பாவம் அவன் அறியவில்ைல. “ெகௗதம் எங்ேக இருக்க” என வடு : முழுவதும் அலசி விட்டு கைடசியாக ெகௗதம் அமந்திருந்த இடத்துக்கு வந்தான் “ேடய் ந:யா.

ந: இத என்கிட்ட ெசால்லேவ இல்ல பாரு. எப்படிடா இப்படி உன்னால மட்டும் தான் இெதல்லாம் பண்ணிட்டு கமுக்கமா இருக்க முடியும்” “ேடய் லூசு மாதிr உளராம இரு. ந: தான் அவள் மயக்கதுக்கு காரணம் என்று மனசாட்சி கூக்குரலிட்டது. ேராஸி தான் ெசான்னா. நான் என் ரூமுக்கு ேபாேறன்டா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இவனுக்கு உங்கைள பத்தி ெதrயாது ஆனா எனக்குதான் நல்லாேவ ெதrயும். நம்பாவிட்டாலும் அந்த மயக்கதுக்கு நான் தான் காரணமானு எனக்குத் ெதrயாது” எது உனக்கு ெதrயாதா. “ஹும் சr ந: என்ைனக்கு தான் உண்ைமைய ஒத்து இருக்க. அடபாவி இப்படியா ெபாய் ெசால்லுவ. பாவம் இந்த பாரதி. அவங்க எதுக்கு மயங்கி விழுந்தாங்னு எனக்கு ெதrயாது” “ஓ அப்படியா. நம்பிட்ேடன்” “ந: நம்பினாலும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய் ெமௗன சாமி கைடசில நான் ெசான்ன மாதிr தாேன ஆச்சி” ““ “அதான்டா புசுசா வந்த ெபாண்ணு மது உன்ைன பாத்ததும் கவுந்துடுவானு நான் ெசான்ேனன் ஆனா அவ மயங்கிேய விழுந்துட்டாளாம்.

ந: தான் உண்ைமைய ெசால்ல மாட்டுேறேய. அப்பறம் ஆபிஸ் புல்லா பரப்பிடுவான். அப்பறம் இன்ேனாரு விஷயம் அந்த பிரவன் : இனிேம என் கூடதான் தங்க ேபாறான்” அப்ேபா மது எங்ேக தங்க ேபாறானு என்று ேகட்க ெகௗதமுக்கும் ஆைசதான். சr நாம தான் புதுசு அட்lஸ்ட் இவன்கிட்ேடயாவது ேபசுவாளானு பாத்தா எைதயும் கண்டுக்காம ஓரு புக்ைகேய பாத்துட்டு வந்தா. உன் கிட்ட ேபசுறேத ேவஸ்ட். என்ைன பாத்ததும் கடைமக்காக ஓரு வr ேபசினாடா. நான் அந்த ெபாண்ணுக்கிட்ட கடைல ேபாட ஆரம்பிச்ேசன் ஆனா இவன் விடேவ இல்ைல. ேஸா ஸ்வட் : குட்டிமா. ஹும் இரண்டும் இரண்டு துருவம். அப்பறம் அவ இதுவைரக்கு என்கிட்ட ஒண்ணுேம ேபசல. நான் எவ்வளவு கஷ்ட பட்டுருப்ேபனு உனக்கு ெதrயுமானு எனக்கு ெதrயலாடா என்று அந்த நாைள நிைனத்தவுடன் அவன் கண்களிருந்து அவைனயும் அறியாமல் கண்ண: வழிந்தது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எப்படியும் இவேன ஒளருவான் அப்ேபா பாத்துக்கலாம் என்று அைமதியாக இருந்தான். நான் கிளம்புேறன். ஆனாலும் இரண்டு வருஷம் ெராம்ப ெகாடுைமடா. பாவம்டா ந: பாத்து சாமாளிச்சுேகா” என ெகௗதமிடமுருந்து விைட ெபற்றான் பாரதி அவன் ெசான்ன விஷயத்தால் ெகௗதம் எவ்வளவு சந்ேதாஷப் பட்டான் என்பைத வாத்ைதகளால் வணிக்க முடியாது. அந்த ெபாண்ணு இவனுக்கு ேமலடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இத ேகட்க தான் அவ்வளவு ேவகமா இங்ேக வந்தாயா” “ஆமாம். அதுதாேன பாத்ேதன் என் குட்டிமா அவைன கண்டுகேவ இல்ல அதுனால தான் அவன் பாைவயில் இருந்த அவள் ேமலான இன்ரஸ்ைட அவள் அறிய வில்ைல. “உனக்கு ெதrயுமா இந்த பிரவன் : சம ஸ்மாட் டா. ேகட்டா இவன் ஒட்டிேய எடுத்துடுவான்.

அவேள ேபாேறன் என்று ெசான்ன பிறகு ெகௗதமுக்கு அவைள பிடித்து ைவக்க விருப்பம் இல்ைல. அப்ெபாழுதான் அவனுக்கு ெகாஞ்ச ெகாஞ்சமாக புrய ஆரம்பித்தது. ெகௗதமிடமும் அவகளால் எதுவும் ேகட்க முடியவில்ைல. அதான் பிரதாப் ெசான்னதும் அவைள பாக்காமேல சr என்று ெசால்லி விட்டு அந்த இடத்ைத விட்டு அகன்றான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவனின் வலி நிைறந்த பாைவைய இப்ேபா ெகாஞ்ச நாட்களாக பாத்து பழகியவகள் தங்கள் வாத்ைதகளால் அவைன காய படுத்த விரும்பாமல் அைமதி காத்தன. மது ஏன் ஆபிைச விட்டுச் ெசன்றாள் என எல்லாருக்கும் ஓேர மமாக இருந்தது. என் மதுவிடமிருந்து இப்படி பட்ட வாத்ைதகைள ேகட்க தான் இவ்வளவு அவசரமாக அவைள பாக்க வந்ேதனா. என் மதுவா. எதற்கு இப்படி ேபசினாள் என அவனுக்கு சுத்தமாக புrயவில்ைல. ேயாசிக்கும் திறைன மூைள இழந்து விட்டேதா என புrயாமல் அவள் இரண்டு நாட்களாக நடந்துக் ெகாண்டைத ெபாறுைமயாக ேயாசிக்க ஆரம்பித்தான். அவ்வளவு சீக்கரம் மது தன்ைன விட்டு பிrய முடிெவடுப்பாள் என கனவிலும் ெகௗதம் நிைனத்து பாத்தது இல்ைல. பிரதாப்பின் ெமஸ்ேஸைஜ பாத்தவுடன் ஏேதா ஓரு வலியுடன் தான் அங்ேக ெசன்றான்.. அதுனால தான் இப்படி ேபசி இருப்பாேலா என சந்ேதகத்துடன் தான் மறுநாள் ஆபிஸுக்கு ெசன்றான். மது அவள் பாைவக்காக ஏங்கியது ெகௗதமுக்கும் புrந்தது ஆனால் எங்ேக அவைள பாத்தால் தன்ைனயும் அறியாமால் தன் கண்கள் எதுனா காட்டிக் ெகாடுத்து விடுேவாேமா என்று நிைனத்து தான் அவைள பாக்காமல் அவன் ேநேர ெரஸ்ட் ரூமுக்கு ெசன்று ஓேர ஓரு மூச்சு அழுது த:த்தான். தன் உலகேம இருண்டு ேபாய் விட்டது ேபால உணந்தான். ஓருேவேள நான் நவினுடன் ேபசியைத ேகட்டு இருப்பாேலா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மது அவைன திட்டிவிட்டு ெசன்றவுடன் ெகௗதமுக்கு எதுவுேம புrயவில்ைல.

உங்க பாசத்துக்கு முன்னாடி அவளால் ெராம்ப நாள் உங்கைள விட்டு பிrந்து இருக்க முடியாது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவேள என்னிடம் திரும்ப வருவாள் என எனக்கு நம்பிக்ைக இருக்கு. ஓரு நாள் அவகைள கூப்பிட்டு “ஓரு சின்ன மனஸ்தாபம்பா. இது ெகௗதேம எதிபாக்காத ஓன்று. வசுவுக்கும் ஏேதா ெபrய பிரச்சைன ஆகிவிட்டது என்பது மட்டும் ெதளிவாக ெதrந்தது. அப்பறம் அங்ேக ெசன்றவுடன் ெமது ெமதுவாக அவனது திைறைமயால் ேமலும் ேமலும் வளந்தான். ஏேதா ஓரு சக்தியால் மது ேவைல பாத்த அேத புராஜக்ட்தான் அவனுக்கும் கிைடத்து. அவேள வருவாபா. அதுனால என்ைன என் ேபாக்கிேல விடுங்க” என எதற்காக மது தன்ைன விட்டு பிrந்தாேலா அந்த புராஜக்ட்டுக்கு ஆஸ்ேரலியா ெசன்றான். அந்த புராஜக்ைட முடிந்தவுடன். ஏேதா ஓன்னுத்துக்காக தான் மது என்ைன விட்டு பிrந்து இருக்கா. எப்ப சrயாகும் என எனக்கு ெதrயல. இரண்டு வருட ஓப்பந்தைத ஓரு வருடமாக ேபசி அங்ேகேய இருந்து அந்த புராஜக்ைட ெவற்றிகரமா முடித்தான். ஆனால் இைத எைதயுேம ெகௗதம் அறியவில்ைல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya விச்சுவுக்கும். பிரச்சைன என்னெவன்று ேகட்டு தங்கள் மகைன ெதாந்தரவு ெசய்யாமல் மதுவின் தந்ைதயிடம் ேபசி ஓரு முடிெவடுத்தன. மது ேவைலக்கு ேசந்த அந்த பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் ேவைலக்குச் ேசந்தான். இதுநாள் வைரக்கும் என்னிடம் எதுவும் ேகட்காமல் இருந்ததுக்கு ெராம்ப நன்றிபா. ஆஸ்ேரலியா புராஜக்ட் அவன் அங்ேக ேவைலக்கு ேசவதற்கு ஈஸியாக எடுத்துக் ெகாடுத்தது ஆனால் அவனுக்கான ேவைல நியூயால இருக்கு என கண்டிஷன் ேபாட்டன. அவகள் ேவைல பாத்த குழுவில் மதுவும். ேஸா அதுவைரக்கும் ந:ங்களா அவள்கிட்ட எதுவும் ேபச ேவண்டாம். பிரவனும் : ெபஸ்டாக இருந்ததால் ேமலும் ஓரு புராஜக்ைட முடிக்க கிைளயண்ட் அவகைள இங்ேக அைழத்திருந்தன.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஆனால் மது அவைன ேபசிய ேபச்ைச அவனால் மறக்க முடியவில்ைல. அந்த ேகாபம் மட்டும் அப்படிேய இருந்தது. எது எப்படிேயா ஏேதா ஓன்று தன்னுைடய மதிைய தன்னிடேம ேசத்துள்ளது என்பதில் மட்டும் ெகௗதம் ெதளிவாக இருந்தான்.

அதான் இப்ப என் ெசல்லம் என் கூடதாேன இருக்கு ேஸா சிக்கரேம என் ெகௗதமுக்கு ஏத்த மாதிr ஆகிட ேவண்டியது தான். நான் என்ன இவ்வளவு ஒல்லியாவா ஆகிட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 21 இரு உயிராக இருந்தாலும் நாம் சுவாசிப்பது ஓேர மூச்சு காற்ைறத்தாேன ெபண்ேண உன்னில் என்ைனத் ெதாைலக்க காத்து இருக்கிேறன் கண்ணாடியில் தன் பிம்பத்ைதப் பாத்த மது. ஹும் என்ன பண்றது என்ைனக்கு என் ெகௗதைம விட்டு வந்ேதேனா அப்பலிருந்து எதிேலயும் ஓரு அக்கைற இல்லாம இருந்துட்டுேடன். என்ன ெசால்றது இந்த ெகௗதம் வர வர ெராம்ப அழகாக ஆகிட்ேட ேபாறான் என புலம்பியவாேற மறுபடி தன்ைன ஓரு முைற பாத்து ெகாண்டிருந்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

இரு இரு உன்ைன எப்படி கவனிக்குேறன் என சுற்றும் முற்றும் திரும்பி பாத்தவளின் கண்களில் முதலில் பட்டது தண்ண: அடங்கிய வாட்ட பாட்டல். நாம இப்ேபா ேபாய் ெகௗதைம பாக்கலாம் என ெகௗதம் வட்டுக்கு : ெசன்று அைழப்பு மணிைய அழுத்தினாள் மது. யாருடா இது. ஹும்ம் ஹும்ம் இப்ப ஓ. தன் முகத்தில் தண்ண: பட்டதும் அலறிக்ெகாண்டு எழுந்தவனின் ைகப்பட்டு மதுவின் ைகயிலிருந்த பாட்டல் உருண்டு ேவறுப் பக்கம் ஓடியது.ேக. தூங்க கூட விடமாட்றாங்கேள. ஏன்டா இவ்வளவு காைலயிேலேய வந்து ெதால்ைல ெகாடுக்குற” என்று ெசால்லிக் ெகாண்ேட மறுபடியும் தன் தூக்கத்ைதத் ெதாடந்தான் ெகௗதம். கண்களில் அழகாக ைமயிட்டும் இருந்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தைலக்கு குளித்துவிட்டு ஓரு சின்ன கிளிப் ேபாட்டு கூந்தைல அழகாக விrய விட்டிருந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இருவரும் காதைல பrமாறிக் ெகாண்ட அந்த தினத்தில் தான் அணிந்திருந்த அேத உைடைய தான் மது இன்றும் அணிந்திருந்தாள். முன்னாடிேயல்லாம் காைலயில எழுந்து ஜாக்கிங் ேபாகாமல் ந: இருந்தது இல்ல. ெநற்றியில் ஓரு சின்ன ேபாட்டும் அதுக்கு ேமேல ெமல்லிய கீ ற்றாக சந்தனமும். எப்படியும் அந்த வணா : ேபான பாரதியா தான் இருக்கும். இன்ைனக்கு இருக்கு அவனுக்கு என புலம்பிக் ெகாண்ேட கதைவ திறந்தவன் யா வந்துருக்கா என பாக்காமல் “வாடா. சrயான தூங்கு மூஞ்சிடா ந: என்று பாட்டிைல எடுத்துக் ெகாண்டு ெமதுவாக ெகௗதம் படுத்திருந்த ெபட்டுக்குச் ெசன்றாள். ஹும் ெசத்தடா மவேன. ஒ தனக்கு தான் இந்த மrயாைதயா என்று ஆரம்பத்தில் நிைனத்த மது அப்பறம் தான் ெதrந்தது ெகௗதம் தூக்க கலக்கத்தில் யா வந்து இருக்கா என்று கூட கவனிக்காம ேபசிட்ேட ெசன்றான் என்பைத.

ெகான்ேன ேபாட்டு விடுவான். ெகௗதமின் கண்கள் மூடி இருந்ததால் ஓருேவைள மயக்கமாயிட்டாேனா UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இந்த தம்மு எதுவும் ெசால்லாமல் இப்படி அைமதியா இருக்கான். பிடிச்சா உடும்பு பிடிதான் என ெகாஞ்ச ேநரம் படுத்திருந்தவள். எதுனா அடி பட்டுச்சா. யாேரா என்று நிைனத்து பிடிக்க வந்தவனின் ைககள் அவைனயும் அறியாமல் தன்னிச்ைசயாக மதுைவ தாங்கி அப்படிேய கீ ேழ சாய்ந்தான். என்னடா இது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அச்சேசா இப்ப என்ைன இங்ேக பாத்தா அவ்வளவுதான். நான் இங்ேக இவ்வளவு கஷ்ட பட்டுட்டு இருக்ேகன். என்னதான் எழுந்திருக்க முயன்றாலும் அவளால் முடியாமல் மீ ண்டும் ெகௗதமின் மாபில் விழுந்தாள் ஹுச் சுத்தமா முடியேலேய. மது உனக்கு அறிேவ இல்லடி. இவன் என்னனா அப்படிேய படுத்து இருக்கான் என ெமதுவாக ெகௗதைம திரும்பி பாத்தாள். மதுவின் கூந்தல் அப்படிேய ெகௗதமின் முகத்தில் படந்து இருந்தது. ெகௗதம் இப்ேபாைதக்கு எழுந்திருப்பதாக ெதrயல. எவ்வளவு நாள் ஆச்சி என் மதுவின் வாசைனைய நுகந்து. எஸ்ேகப் மது என ஒடியவள் கீ ேழ இருந்த தண்ணrல் : கால் பட்டு அப்படிேய தம்மு என்ற அலறேலாடு பின்னாடி சாய்ந்தவைள. இந்த ெகௗதம் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான். அவள் திரும்பும் ேபாது முடி மாட்டி இருந்ததால் வலி உயிேர ேபானது ஆனாலும் ெபாறுத்துக் ெகாண்டு ெகௗதைமப் பாத்தாள். சr நாமேல முயன்று பாப்ேபாம் என மது எழுந்திருக்க முயல அவளின் முடி அவன் டி-ஷட்டில் இருந்த பட்டனில் சிக்கி இருந்தது. ஆனால் ெகௗதமின் ைககள் அவளது இடுப்ைப இறுக்கமாக வைளத்திருந்தது. எப்ப பாரு அவைன கஷ்ட படுத்தறேத உனக்கு ேவைலயா ேபாச்சி என திரும்ப முயன்றாள். ஹும் ஹும்ம் என ெகௗதம் ஏேதா ஓரு உலகத்தில் இருந்தான்.

சட்ெடன்று விழித்து பாத்த ெகௗதம். அவனது மாபினில் இருந்த ேராமங்கள் மதுவின் கன்னத்தில் ஏற்படுத்திய குறுகுறுப்பால் மது அவனின் ேமல அப்படிேய சாய்ந்து இருந்தாள் எவ்வளவு ேநரம் அவகளின் ேமான நிைல ந:டித்தேதா. தன் முகத்தின் அருேக அவ்வளவு ெநருக்கத்தில் மதுைவ பாத்ததும் தன்நிைலைய முற்றிலும் மறந்தான். இப்ப இந்த பாரதி இவைள இங்ேக பாத்தா என்ன ஆகிறது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya என பயந்து ெகௗதமின் முகத்தின் அருேக குனிந்துப் பாத்தாள். உதடுகள் துடிக்க. வட்ைட : இப்படி திறந்து ேபாட்டுட்டு உள்ேள என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க” பாரதியின் குரல் ேகட்டு முதலில் சுயநிைனைவ அைடந்த ெகௗதம். தன் ேமல் துவண்டு இருந்தவைள பாத்து அய்ேயா என்ன காrயம் ெசய்து விட்ேடன். ைமயிட்ட கண்கள் தன்ைன அைழப்பது ேபால ேதான்ற ெகௗதம் ெமதுவாக மதுவின் முகத்ைத ைககளால் தாங்கி ஒவ்ெவாறு ந: ெசாட்டுக்கைளயும் தன் உதடு என்ற துணியால் ெமதுவாக ஒற்றி எடுத்தான். ெகௗதம் முழிப்பான் என எதிபாக்காத மதுேவா அவனுைடய இந்த த:டீ முத்த தாக்குதலால் அப்படிேய துவள ஆரம்பித்தாள். ஆனால் அைத ெதாந்தரவு ெசய்ய பாரதி கைரக்டா அங்ேக ஆஜ ஆனான் “ேடய் ெகௗதம் எங்ேக இருக்க. அவ்வளவுதான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மதுவால் தன்ைன கட்டுப் படுத்த முடியாமல் ெகௗதமின் மாபினில் தன் முகத்ைத ைவத்துத் ேதய்த்தாள். தண்ண: துவைளகள் முகத்தில் சிந்தி. அவதான் ெதrயாம விழுந்தாலும் நான் எப்படி என் கன்ேராைல இழந்ேதன்.

எழுந்துருடா” அந்த நிைலயிலும் தன்னுைடய நலேன ெபrதாக கருதும் தன் தம்முைம ஆைசயாக பாத்துக்ெகாண்ேட “ஹும் ஹும்” என எழ முயன்றவள். எனக்கு எந்த பிரச்சைனயும் இல்ல ஆனா உன்ைன யாரும் ஓரு வாத்ைத தப்பா ெசால்லி விட கூடாது. “ஹுச் ெகௗதம் என் முடி மாட்டிகிச்சி வலிக்குது தம்மு” “ஓ இதுல இதுேவறயா? இரு நாேன எடுத்து விடுேறன். “மது. பாரதி வந்துட்டான் பாரு எழுந்துரு” “தம்மு தம்மு” என ேமலும் ஓன்றினாள் “மது மது” என ேவகமாக அவள் கன்னத்தில் தட்டினான். “ந: இங்ேகேய இரு.” என ஓரு வழியாக அவைள விடுவித்தான். நல்ல ேவைல ரூம் கதவு ஆட்ேடாேமட்டிக் லாக்காக இருந்ததால் தப்பிச்ேசாம். நான் ேபாய் அவைன பாத்துட்டு வேரன்” என்று ரூமுக்குள்ேளேய மதுைவ ைவத்து கதைவ லாக் ெசய்தான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெமாத்த ஆபிஸும் பரப்பிவிடுவான். “ஏய்ய் எழுந்துருடி. அவன் பாத்துட்டா தப்பாகிடும். இது கைதக்கு ஆகாது என மதுைவ ேவகமாக எழுப்பினான்.

ேபா ேபாய் ஆபிஸ் கிளம்பு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் கூப்பிட்ேடன் என்பதற்காக குளித்து ெகாண்டிருந்த ந: அப்படிேய ஓடி வந்துட்டுயா” எனச் சிrத்தான் “அடச்சீ ந: ேவற” “பின்ன அப்படி இல்ைலயா” என்றான் பrதாபமாக “ேடய் காலங்காத்தால ஏன்டா இப்படி என் உயிைர வாங்குற. எதுனா ஒட்டி இருக்கா என புrயாமல் தன் முகத்ைத அழுத்த துைடத்தவன் “என்னடா?” “ஹும் இருந்தாலும் உனக்கு என் ேமல இவ்வளவு பாசம் இருக்க கூடாதுடா. அதான் வந்துட்ேடன் இல்ல” அப்ேபாழுதுதான் அவைன திரும்பி பாத்தவன் “ேடய் என்னடா இப்படி இருக்குற?” இவன் எைத ெசால்றான். ந: உயிேராடதான் இருக்கியா?” “ஏன்டா இப்படி கத்துற.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய் ெகௗதம்.

நம்ப அப்பாெமன்ட்லேய அவளும் வந்துட்டா. ந: சிrச்சா தான் ஸ்மாட்.ேக பாய்டா. அவ உன் வட்டுக்கு : எதி வடுதான்டா. ந: தூங்கிட்டு இருப்ேபனு எழுப்ப வந்ேதன் பாரு. என்ைனச் ெசால்லனும். இனிேம ஜாலிதான்டா” “ேடய்ய் லூசு லூசு இத ேநத்ேத ெசால்ல ேவண்டியது தாேன” “ஏன் ந: இவ்வளவு பதட்டபடுற” என்றான் ேயாசைனயாக இத ந: முன்னாடிேய ெசால்லி இருந்தா நான் பிrேபரா இருந்து இருப்ேபேன. : எல்லாம் நம்ப நல்ல ேநரம் தான்டா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹும் எல்லாம் ேநர ெகாடுைமடா. இப்படி அவகிட்ட மாட்டிகிட்டு முழிச்சிருக்க மாட்ேடேன என நிைனத்து “ஹ: ஹ: அப்படி எதுவும் இல்லடா. அப்பறம் ேநற்று உன் கிட்ட ஓன்னு ெசால்ல மறந்துட்ேடன்” “என்னடா” “மது இருக்கா இல்ல. “குட் பாய். ஓ. ஆபிஸ்ல பாக்கலாம்” என விைடப் ெபற்றான் பாரதி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . யாரு வந்தா எனக்ெகன்ன?” என்றுச் சிrத்தான்.

ெராம்ப சீன் ேபாடாம கிளம்புங்க” “வர வர உன் வாய் ெராம்ப ந:ண்டு ேபாச்சி. அத முதல்ல குைறச்சுேகாங்க. “உங்களுக்குதான் டிரஸ் எடுத்து வச்சிட்டு இருக்ேகன் தம்மு” “ஏய்ய் உன்ைன யாருடி இெதல்லாம் எடுத்து ைவக்க ெசான்னா” “நான் எடுத்து ைவக்காம ேவற யாரு எடுத்து ைவப்பா. முதல்ல இடத்ைத காலி பண்ணு” “சr சr கத்தாத:ங்க. நான் கிளம்புேறன். ெகௗதம் தான் மீ ண்டும் அவைள பிடித்து நிறுத்தி “முதல்ல நடக்க கத்துக்ேகா அப்பறம் மத்தவங்க மாதிr ேபசலாம்” என்றான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்ன பண்ற” என ரூைம திறந்தான். “ஏய்ய் மது. அப்பறம் சிrச்சா தான் ந: ஸ்மாட்” என பாரதி மாதிr இமிேடட் பண்ணிட்டு ஓட ேபானவள் மறுபடியும் கீ ேழ விழ பாத்தாள். அப்பறம் ஓரு விஷயம் ெகௗதம்” “என்ன” “உங்களுக்கு ெராம்ப ேகாபம் வருது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவன் ேபானவுடன் ேவகமாக கதைவ சாத்தியவன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “வவ்வேவ. ேஸா நான் உன்ன இன்ெனாரு நாைளக்கு ேபாடுகிேறன்” என ேஷல்பில் ேமேல இருந்த இன்ேனாரு உைடைய எடுத்து அணிந்தான் ெகௗதம். ந:ங்க தமிழ்நாடு தாேன” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஆபிஸுக்கு ைடம் ஆச்சி “ என பழுப்பு காட்டி விட்டு ஓடினாள். ேடய் பிரவன் : அங்ேக நிக்குறது மது மாதிr இல்ல” என்றான் பாரதி “மது மாதிr இல்ல மதுேவதான்” அழகிய ெவள்ைள நிறத்தில். அவள் எடுத்து ைவத்த உைடைய பாசமாக வருடியன். சிவப்பு கற்களால் ேவைலபாடு நிைறந்த அனாகலி சுடிதாrல் ஓரு ேதவைத ேபால நின்றிருந்தாள் மது “இது என்னடா டிரஸ்” “ஏன் உங்களுக்கு ெதrயாதா. இைத நான் ேபாட்டுட்டு ேபானா ஒவரா ஆட்டம் ேபாடுவா.

மது இருக்குறதால உன்ைன சும்மா விடுேறன்” கா நிறுத்தியதும் ேவகமாக இறங்கியவன் “ஹாய் மது ந: இங்க என்ன பண்ணுற” வட சுட்டுட்டு இருக்ேகன். ேகக்குறான் பா ேகைனயன் மாதிr. வா. பாரதி கூட அங்ேக இருக்காரு பாரு” என பாரதி இருந்த இடத்ைதக் காட்டினான் மது பாரதிைய பாத்ததும் “ஹாய்” என ைகைய ஆட்டிச் சிrத்தான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . சுடிதா தான் ெதrயும் ஆனா இது ேவற மாதிr இருக்ேக. “ஹ: ஹ: ஆபிஸ் ேபாகதான் கால் ெடக்ஸிக்காக வயிட் பண்ணிட்டு இருக்ேகன்” “நிைனச்ேசன். கத்தாேத. நாங்களும் ஆபிஸ்தான் ேபாேறாம். அதான் ேகட்ேடன்” “இப்ப அது ெராம்ப முக்கியம். காைர அவ பக்கமா நிறுத்துங்க. ஆபிஸ் ேபாகதான் அங்ேக நின்னுட்டு இருக்கானு நிைனக்குேறன்” “சr சr நிறுத்துேறன். வர வர ந: ெராம்ப தான் ஒவரா ேபாற.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமாம்டா.

பாத்து வா” “என்னடா அவங்க வரலியா” “உங்களுக்கு அவகிட்ட இருந்து அடி வாங்கனுமா. நம்ப ெகௗதம் எங்ேக. சr அப்புறமா பாத்துகலாம் என அைமதியாக காைர ஓட்டினான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இப்ப எதுக்கு இப்படி கத்துறா. அதான் பயபுள்ள பயந்துட்டான். அதுக்காக தாேன வட்டு : பக்கத்தில் இருந்த இந்த ஸ்டாபிங்கில் அவன் வருவான் என காத்துட்டு இருக்ேகன். ேபசாம கிளம்புங்க” என்று தன் முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்டான் ஏேதா நடந்திருக்கு. அதவிட்டுட்டு சும்மா ேகள்வி ேகட்டுட்ேட இருக்கீ ங்க. உங்களுக்கு ஓரு தடைவ ெசான்னா புrயாது” என எrந்து விழுந்தாள். : நான் வந்துக்குேறன்” “ேஹய் ஆபிஸ்தாேன ேபாகனும் . “சr சr ெடன்ஷன் ஆகாத. அப்ப எங்க கூட வந்தா என்ன” “கிளம்புங்க ெசான்னா கிளம்பனும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இவங்க எல்லாரும் வராங்க. நான் கிளப்புேறன். இதுல இவன் ேவற “ந: கிளம்பு பிரவன்.

நான் எதுக்கு திறந்து விடனும்” “உங்களுக்குகாக தான் இவ்வளவு ேநரம் இங்ேக நின்னுட்டு இருக்ேகன். “ேஹய் ெகௗதம் எவ்வளவு ேநரம் காத்திட்டு இருக்குறது. அவர இல்ல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இவ இங்க நின்னுட்டு என்ன பண்ணிட்டு இருக்கா. அது பாரதி கா மாதிr ெதrயுேத என மதுவின் அருகில் காைர நிறுத்தினான் ெகௗதம். சும்மா ெவட்டி ேபச்சி ேபசாமா கதைவ திறங்க. முதல்ல கதைவ திறந்து விடுங்க” “சrதான் ேபாடி.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவனவன் லிப்ட் தரட்டுமானு ேகட்குறாங்க” மதுைவ பாக்க பாவமா இருந்ததால் ஓன்னும் ெசால்லாமல் கதைவ திறந்தான் “ந: யாைரச் ெசான்ன? பாரதியா” “ஹ: ஹ:.

அப்பறம் எதுக்கு ேகட்குற:ங்க. “எல்லாம் உங்களுக்காக தான் தம்மு அழகா இருேகனா” “ஹும் ஹும்.” என முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்டாள் மது. எல்லாத்ைதயும் ெகடுத்துட்டாங்க” “சr சr புலம்பாேத. ஆனா இப்ப இருக்குறதவிட காைலயில தான் ந: ெராம்ப அழகா இருந்த” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அப்பறம் ேபாட்ட ேமக்கப் எல்லாம் கைலந்திட ேபாகுது” என கலகலெவனச் சிrத்தான் ெகௗதம் அவன் சிrப்பைத ஆைசயுடன் பாத்தவள்..UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ெபாய் ெசால்லாேத மது” “ெபாய்யினு ெதrயுது இல்ல. “ந: எப்படி இருந்தாலும் அழகுதான். எவ்வளவு நல்ல மூட்ல இருந்ேதன். இல்ைலனு ெசான்னா அடிக்க வந்துடுவிேய” “ேபாங்க ெகௗதம்.

நாேன இப்படி ேபசி அவனுக்கு பழைச எல்லாம் ஞாபக படுத்தி என் ெகௗதைம கஷ்ட படுத்துேறேன “ஸாr ெகௗதம்” “வாய மூடிகிட்டு சும்மா வrயா” “ஹும் வர மாட்ேடன். ேவற யாரு” என அதுவைர இலகுவாக இருந்தவன் கடினமாக மாறினான் நான் ஓரு லூசு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “தம்மு ந:ங்க இப்படி ேபசி எவ்வளவு நாள் ஆச்சி” “ஆமாம் அதுக்கு ந: தான் காரணம். ெகாஞ்சம் சிrங்க பிளிஸ்” ““ சற்று ேநரம் அைமதியாக இருந்தவள் “ெகௗதம் ேவா ஐ னி” என்றாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ந:ங்களும் அைதேய ேபாட்டுட்டிங்க” என மீ ண்டும் கண்ணடித்தாள் மது “சrயான வாயாடி ந:” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் ேவற தாேன ேபாட்டு இருக்ேகன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்ன…………னது” “ேவா ஐ னி” “அப்படினா” “ந:ங்கேள ேதடி கண்டு பிடிச்சுக்ேகாங்க” எனக் கண்ணடித்தாள் “ஆமா நான் எடுத்து ைவத்த டிரஸ்ல வந்ததுக்கு ெராம்ப ேதங்க்ஸ் தம்மு” “இல்ைலேய. சும்மா கைத விடாேத” “உங்கள பத்தி எனக்கு ெதrயாதா? எப்படியும் நான் எடுத்து வச்சத ந:ங்க ேபாட மட்டிங்கனு ெதrயும். அதான் ேஷல்பிேலயும் எனக்கு பிடித்தைத ேமேல எடுத்து ைவத்ேதன்.

அத்தியாயம் 22 UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. “ேஹய் ஆபிஸ் வந்துடுச்சி. ஓ.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமா ஊஊஊஊஊஊ” என்று ெகௗதமின் காதுக்கருகில் ெசன்றுக் கத்தினாள் மது “ேஹய் மதி தள்ளி ேபாடி” என அவள் குறும்ைப ரசித்தவன் மதுைவ தள்ளி விட்டுட்டு ஓரு விரலால் தன் காைதக் ெகாைடந்தான். முதல்ல இறங்கு” “ஹும் ஹும் ஓ.ேக.ேக. ேதங்க்ஸ் மாமா” என்று ேவகமாக அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு விட்டு எங்ேக எதுனா ெசால்லி விடுவானா என்று அவைன திரும்பி பாக்காமல் ஓடினாள் ேபபி என் ேகாபத்ைத எப்படி குைறக்கிறதுனு நல்லாேவ ெதrந்து வச்சிருக்க” என தன் கன்னத்ைத தடவிக் ெகாண்ேட அவள் ஆபிஸிக்குல் ஓடுவைத பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான் அவளின் அன்பு காதலன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வா&த்ைதகளால் ெகாடுக்க முடியாத வலிைய உன் ெமௗனத்தால் உண&கிேறன் “என்ன பிரவன் : வர வர ெராம்ப அைமதியாயிட்ட. “சும்மா விைளயாடாம. என்ன விஷயம்னு ெசால்லுங்க மது. அதான் நான் அைமதியா விலகிக்கலாம்னு முடிவு பண்ணட்ேடன்” : UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் இங்ேக ேவைல பாக்கதான் வந்து இருக்ேகன்” “என்ன மrயாைத எல்லாம் பலமா இருக்கு. மாடு ேமய்க்கவா வந்து இருக்ேகன்” “இல்லங்க மது. அப்பறம் நான் மட்டும் இங்ேக ேவைல ெசய்யாம. ந:ங்க எப்ப எப்படி ேபசுவங்கனு : எனக்கு ெதrயல. என்கிட்ட சrயா ேபசி எவ்வளவு நாள் ஆச்சி ெதrயுமா” என்று பிரவனின் : அருகில் இருந்த ேமைஜயில் சாய்ந்தவாேற அவன் தைலயில் தன் ைகயிலிருந்த ேபனாவால் அடித்தாள். நான் அப்படிேயல்லாம் ெசால்லல.

என்று மதுைவ முைறத்து பாத்தவன் பின்பு விடுவிடுெவன்று அந்த இடத்ைத விட்டு அகன்றான். இல்ல விைளயாடிட்டு இருக்காளா. ஹா ஹா ஹா எதுனா நடக்குற காrயமா ேபசுபா. ந: உடேன எந்த சீனும் கிrேயட் பண்ணாேத. நான் அைத தான் ெசான்ேனன். “என்ன ஓளrட்டு இருக்க. இந்த புராஜக்ட் முடியர வைர ந: என்னுடன் தாேன இருக்க ேவண்டும் ந: நிைனச்சா கூட விலக முடியாது. ந: எப்ெபாழுதும் சrயாக தாேன ேபசுவ. அப்பறம் இங்ேக எல்லாருக்கும் நம்ப ேலங்குேவஜ் ெதrயாேத. ேஸா எந்த பிரச்சைனயும் இல்ல” என்றாள் மது நிதானமாக “அதாேன பாத்ேதன்.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னது விலக ேபாறியா. நான் தான் அவன் கிட்ட ேபச ேவண்டாம்னு ெசான்ேனேன அப்பறம் என்ன அவன்கிட்ட ேபச்சு ேவண்டி கிடக்கு.” என்று மது ெசான்ன ேபாது அந்த வழியாக வந்த ெகௗதமின் காதில் அந்த வாத்ைத சrயாக ெசன்றைடந்தது ஓரு நிமிடம் அப்படிேய அதிந்து நின்றவன். அதுவும் என்னவிட்டு. இவளாலேய எனக்கு ெடன்ஷன் ஏறிடும் ேபால இருக்ேக. இவ எதுனா ெதrஞ்சிதான் ேபசுறாளா. யாரவது ேகட்டா தப்பா எடுத்துக்க ேபாறாங்க” “ஏய்ய் ஒவரா எடுத்துக்க ேவண்டாம்.

எப்படி உன்னால இருக்க முடிந்தது” “அது ஓரு ெபrய கைத. : ெகாஞ்சம் ேலட்டா தான் பிக்கப் ஆச்சி.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “சும்மா டல் ேசாப்பா இல்லாம. நாம ேபாய் நம்ப ேவைலைய பாப்ேபாம். எனக்குள்ள சில சந்ேதகங்கள் இருக்கு அது மட்டும் கன்பாம் ஆகட்டும் அப்பறம் இருக்கு உனக்கு என தனக்குள்ேளேய சிrத்துக் ெகாண்டான். “ஹா ஹா மது. ந: என்ன மது என்கிட்ட ெசால்றது அைத நாேன கண்டு பிடிக்கிேறன். வின் ேசாப்பா இருப்பா. எப்ப பாரு ேசாக வைண : வாசிட்டு இல்லாம அப்பப்ப சிr சrயா” “சrங்க ேமடம். ந: சான்ேச இல்ல ேபா. ஆனா மது இவ்வளவு திறைமைய வச்சிகிட்டு ந: ஏன் இரண்டு வருடமா அைமதியா இருந்த.” என்று கலகலெவன சிrத்தான் “ஹும் இதுதான் நல்லா இருக்கு. முகத்தில் ேதன்றிய ெமன்ைமையயும் பிரவனின் : மனது குறித்துக் ெகாண்டது. இல்லனா இந்த ெகௗதம் ெகான்ேன ேபாட்டுடுவாங்க” மது ெகௗதம் என்று ெசால்லும் ேபாது அவள் குரலில் ெதன்பட்ட உrைமையயும். நான் உன்கிட்ட அைத பத்தி நிதானமாக ேபசனும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .” என்று தன் முகத்ைத த:வரமாக ைவத்துக் ெகாண்டு ெசான்னாள் இவ என்ன ெசால்ல வாரானு முதலில் புrயாம இருந்த பிரவனுக்கு. ஆனா இப்ப இல்ல.

வட்டுக்கு : ேபாலாம்னு பாத்தா கதைவ திறக்குறேத இல்ல. தன் ேவைலயில் முழ்கி இருந்தவைள பிரவனின் : குரல் கைலத்தது. அன்ைனக்கு நல்லாதாேன சிrச்சிட்டு ேபசிட்டு இருந்தான். : UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெதாடந்து வந்த நாட்களில் ெகௗதம் மதுவிடம் ேபசுவைதேய நிறுத்திக் ெகாண்டான். ெகௗதம் நம்பைள மீ ட் பண்ண ேவண்டுெமன்று ெமயில் அனுப்பி இருக்காரு. மது எவ்வளவு முயச்சித்தும் அவளால் அவைன ெநருங்க முடியவில்ைல. “ெகௗதம் எங்கைள கூப்பிட்டு இருந்திங்களா” என்றுக் ேகட்டான் பிரவன். நான் தான் வந்து இருக்ேகனு எப்படி தான் கண்டு பிடிப்பாேனா? என குழம்பியவாேற ெதாடந்து வந்த ேவைல ெநருக்கடியால் ெகௗதமின் நிைனைவ ஓருபுறம் ஒதுக்கி ைவத்து விட்டு தன் ேவைலகளில் கவனம் ெசலுத்தினாள். வா ேபாய் பாத்துட்டு வரலாம்” ெகௗதமின் அைறக் கதைவ தட்டி விட்டு உள்ேள ெசன்றன. இப்ப எதுக்கு இப்படி விலகி ேபாறான். ந: தான் ேவைலயில முழ்கிட்டா எைதயும் பாக்க மாட்டிேய அதான் கூப்பிட்ேடன்” “எப்ப மீ ட் பண்ணனுமா?” என்று பிரவைன : பாக்காமல் தன் சிஸ்டத்ைத பாத்துக் ெகாண்ேட ேகட்டாள் “உடேன பாக்க ேவண்டுெமன்று ெசால்லி இருக்கிறா. “மது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
எைதேயா பாத்துக் ெகாண்டிருந்தவன் என்ன இவன் குரல் மட்டும் ேகட்குது அவள் வரவில்ைலயா என
சடாெரன்று திரும்பி பாத்தான். பிரவனின்
:
அருகில் ேவண்டா ெவறுப்ேபாடு நின்றுக் ெகாண்திருந்தாள் மது.
அவளின் முகம் அவளின் எண்ேணாட்டத்ைத அழகாக பிரதிபலித்தது. நான் ேபசைலனா இவ என்கிட்ட ேபச
மாட்டாளா. என்ன திமி இவளுக்கு. ஓரு வாரம் என் வட்டுக்கு
:
வர டிைர பண்ணினா. அப்பறம் அவேள
ஒதுங்கிட்டா. இவ என்னதான் மனசுல நிைனச்சிட்டு இருக்கா என ெபாறுமிக் ெகாண்ேட அவகள்
இருவைரயும் பாத்து ெபாதுவாக தைல அைசத்து அமர ெசான்னான் ெகௗதம்

உங்க இருவைரயும் எதுக்கு வர ெசான்ேனனா, ந:ங்க இதுவைர பண்ணின புராஜக்ைட எங்களுக்கு ஓரு
பிரசன்ேடஷனாக ெகாடுக்கனும்.
“நாங்க தான் ஒவ்ெவாறு வார இறுதியில் உங்களுக்கு ெமயில் அனுப்புேறாேம ெகௗதம்”

“ஆமாம், நான் இல்ைலனு ெசால்லல. ஆனா எனக்கு ேமேல இருக்குறவங்களுக்கு ந:ங்க எல்லாத்ைதயும்
சrயாதான் புrஞ்சிகிட்டு தான் பண்ணுற:ங்களா என்று ஓரு டவூட். ஏன் எனக்கும் தான்” என மதுைவ
ஆழம் பாத்தான். இப்படி எதுனா ேபசினா மது தன் ெமௗனத்ைத உைடத்து விட்டு தன்னிடம் ேபசுவாள்
என்று எதிபாத்தான்

ஆனால் அதுக்கும் அவளிடமிருந்து ெமௗனேம பதிலாக வந்தது. பிரவன்
:
தான் அதற்கும் பதிலளித்தான்.
“சr ெகௗதம் எப்ப ெகாடுக்கனும்”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“நாைளக்ேக. ஆனால் ஓரு கண்டிஷன் உங்க மாடியுைல அவங்களும், அவங்க பண்ணினைத ந:ங்களும்
ெகாடுக்கனும். அப்ேபா தான் எங்களால் ந:ங்க இருவரும் எந்த அளவு இந்த புராஜக்டல இன்வால்வ் ஆகி
இருக்கீ ங்கனு புrந்துக் ெகாள்ள ெதrயும். ஏன்னா இந்த டீமிேல ந:ங்க இரண்டு ேபரும் தான் புதியவகள்,
மத்தவங்களுக்கு இந்த புேலா நன்றாக ெதrயும், எனக்கு உங்க ேமேல நம்பிக்ைக இருக்கு. இருந்தாலும்
அவங்க பாக்க விரும்புறாங்க அதனால தான் இந்த பிரசன்ேடஷன்”.

பிரவன்
:
என்ன உனக்கு ஓ.ேக வா என்று கண்களாேலேய ேகட்டான். மதுவும் அைத புrந்துக் ெகாண்டு தன்
கண்கைள மூடி திறந்து சம்மதத்ைத ெதrவித்தாள். இைதேயல்லாம் பாத்துக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின்
முகம் ேகாபத்தில் சிவந்தது. முகத்தில் எந்த உணச்சிையயும் காமிக்காமல் அப்படிேய அமந்திருந்தான்

“ஓ.ேக ெகௗதம். நாைளக்கு பாக்கலாம்” என்று விைடப்ெபற்று திரும்பிய அவகைள ெகௗதமின் குரல்
இைட மறித்தது. “மிஸ்.மதுமதி உங்க கிட்ட ெகாஞ்சம் ேபசனும். ந:ங்க வயிட் பண்ற:ங்களா.” என்றான்.
பிரவன்
:
மதுவிடம் தைல அைசத்து விட்டு அந்த ரூைம விட்டு கிளம்பினான்.

“என்ன ேமடம். இப்ப வாத்ைதகளில் ேபசாம கண்களாேலேய நல்லா ேபச ஆரம்பிச்சிட்டிங்க ேபால
இருக்ேக” என மதுவிடம் ெநருங்கி நின்றான். அப்ேபாழுதும் மதுவிடமிருந்து ெமௗனேம பதிலாய் வந்தது

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ஏய்ய் ேபசுடி. என்ன ெகாழுப்பா. என் கண் முன்னாடிேய ந: இப்படி ேபசுற. அப்ப நான் இல்லாதப்ப” என
ெகௗதம் முடிக்கும் முன்பு மது அவைன விட்டு விலகி, ரூைம விட்டு ெவளிேயற கதைவ ெநருங்கினாள்.
அவள் கதைவ திறக்கும் முன்பு மதுவின் ைககைள ெகௗதம் பிடித்திருந்தான்.
“மது நான் ேகட்ட ேகள்விக்கு முதல்ல பதில் ெசால்ல கத்துக்ேகா” என்று அவளது ைககைள பிடித்து
இருந்த அவனது பிடி இறுகியது.
““
“ஏன் என்கிட்ட மட்டும் ேபச மாட்டுற. ஒ நான்..... நான் அவ்வளவு ேவண்டாதவனா ேபாயிட்ேடனா. எனக்கு
அவைன சுத்தமா பிடிக்கல. ஆனா ந: அவன் கிட்ட மட்டும் தான் நல்லா சிrச்சி ேபசுற. இப்ப பதில் ெசால்ல
ேபாறியா. இல்ைலயா” என ேமலும் இறுக்கினான். அவனது அந்த உடும்பு பிடிைய மதுவால் தாங்க
முடியவில்ைல. வலி உயிேரப் ேபானது. ஆனாலும் தன்ைனக் கட்டுபடித்தியவளால் அவளின் கண்ணைர
:
கட்டு படுத்த முடியாமல் அப்படிேய நின்றாள்

“இப்ப ேபச ேபாறியா இல்ைலயா” என ேவகமாக மதுவின் முகத்ைத நிமித்தியவன் அவளது கண்ணைரக்
:
கண்டு ைககைள விடுவித்தான் ெகௗதம்.
“ஏன்டி உன்ைனயும் கஷ்ட படுத்திகிட்டு என்ைனயும் கஷ்ட படுத்துற” என்றான் தழுதழுத்த குரலில்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“என்ன ேபச ெசால்றிங்க ெகௗதம். என்ன ேபசனும். நான் இரண்டு வருடம் முன்பு ஒரு தப்பு ெசய்ேதன்
தான். அப்ப எனக்கு.. எனக்கு ந:ங்க தான் முக்கியமா பட்டிங்க. அந்த வயசுல முடிவு எடுக்க ெதrயாம நான்
தப்பு ெசய்ேதன் தான் இல்ைலனு ெசால்லல. ஆனா ந:ங்க எப்படியும் என்கிட்ட வருவங்கனு
:
நான்
நிைனச்சிருந்ேதன். அேத மாதிr வந்துங்க. ஆனா உங்க வாைதயால என்ைன ெகான்று ேபாட்டிங்க.
அப்பறமும் நான் உங்கைள தான் நாய் மாதிr சுத்தி சுத்தி வந்ேதன். ந:ங்க எட்டி எட்டி உைதத்தாலும் நான்
உங்க பின்னாடிேய நின்ேறன். ந:ங்க என்கிட்ட ேகாபமா ேபசினாலும் பரவாயில்ைல. அப்படியாவது என்கிட்ட
ெரண்டு வாத்ைத ேபச மாட்டிங்களா என்று எவ்வளவு நாள் ஏங்கி இருப்ேபன் ெதrயுமா.

ஆனா இப்ப

இத்தைன நாளா எதுக்கு ந:ங்க என்ைன அவாய்ட் பண்ற:ங்கனு ெதrயாம குழம்பிட்டு இருந்ேதன். இப்ப
நல்லா புrஞ்சிடுச்சி ெகௗதம். நான் அவ்வேளா ெசால்லியும் ந:ங்க என்ைனயும், பிரவைனயும்
:
சந்ேதக
படுற:ங்க இல்ல. ந:ங்க எப்படி நிைனத்தாலும் நாங்க இருவரும் நல்ல பிரண்ட்ஸ். இந்த இரண்டு வருடமா
நான் எப்படி திட்டினாலும் எனக்காகேவ இருக்கும் என் நண்பைன இழக்க நான் விரும்ப வில்ைல. அப்பறம்
இன்ேனாரு விஷயம் இந்த பிரவன்
:
இல்ைலனா ந:ங்க என்ைன இங்ேக பாத்திருக்க முடியாது. அவனால
தான் நான் இங்ேக வந்ேதன். இல்ைலனா நான் ஆன்ைசட்ைட ஒத்து இருக்கேவ மாட்ேடன்.” என்று
ேகாபமாக கத்தினாள் மது.

““
“என்ன அைமதியாயிட்டிங்க. என்னடா இது இவளுக்கு ேகாபம் எல்லாம் வருமானு பாக்குற:ங்களா. நல்லா
பாத்துேகாங்க ெகௗதம். அப்பறம் எப்படி ெகௗதம் உங்கைளயும், அவைனயும் கம்ேப பண்ணற:
: ங்க.
உங்களால் எப்படி அப்படி நிைனக்க முடிந்தது. ந:ங்க எங்ேக? அவன் எங்ேக? இன்ேனாரு முைற இப்படி
ேபசாதிங்க ெகௗதம். என்ைன ெராம்ப கஷ்ட படுத்துற:ங்க” என ேவகமாக அந்த ரூைம விட்டு

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
ெவளிேயறினாள்.
நான் உன்ைன கஷ்ட படுத்துேறனா ேபபி. எப்படி உன்னால இப்ப ேபச முடியுது. பைழய ஆபிஸ்னா
எல்லாரும் ேவற மாதிr. உன்ைன அவங்கேளாட உறவா நிைனச்சிட்டு உன் கூடேவ இருந்தாங்க. அப்ப
நான் எதுனா ெசால்லி இருக்ேகனா. ஆனா பிரவைன
:
என்னால் அப்படி எடுத்துக்க முடியல. ஏன்னு எனக்கு
ெதrயலடா. நான் அவைன பாக்கிறப்ப, அவன் உன்ைன முதல் முதலா உrைமயா பாத்த பாைவ தான்
எனக்கு ஞாபம் வருதுடி நான் என்ன பண்ணுட்டும். ந: ெசால்ற மாதிr அவன் நல்லவனாேவ இருக்கட்டும்
நான் தான் உனக்கு ெகட்டவனா ேபாயிட்ேடன் இல்ல என்று மனம் ெவம்பினான் ெகௗதம். ஆனால் அவள்
கைடசியாக ெசால்லி ெசன்ற அவனால் தான் நான் ஆன்ைசட் வந்ேதன் என்ற வாத்ைதேய அவன்
மனதில் ஒடிக் ெகாண்டிருந்தது. இைத பற்றி ேநரம் கிைடக்கும் ேபாது அவனிடம் ேபச ேவண்டும் என
மனதில் குறித்துக் ெகாண்டான்.

மறுநாள், பிரசன்ெடஷனுக்கு அந்த குழுவில் இருந்த அைனவரும் வந்து இருந்தன. மதுவும், பிரவனும்
:
இைத சத்தியமாக எதி பாக்க வில்ைல. ெகௗதம் தான் அவகளிடம் அந்த விஷயத்ைத
மைறத்திருந்தான். முன்ேப ெசால்லி இருந்தால் அவகள் ெடன்ஷனில் சrயாக பிrெப பண்ணாம வந்து
விடுவாகள். அதனால் அந்த ேநரத்தில் ெதrந்துக் ெகாள்ளட்டும் என்று முடிவு பண்ணி இருந்தான். அைத
மாதிr இருவரும் பயந்துக் ெகாண்ேட ெகௗதைம பாத்தன. அவகள் இருவrடமும் ெநருங்கிய ெகௗதம்,
“பயப்படாமல் உங்களுக்கு ெதrந்தைத ெதளிவாக ெசால்லுங்கள். யாரும் உங்கைள தவறாக நிைனக்க
மாட்டாங்க. ஆல் த ெபஸ்ட்” என இருவrடமும் தன் ைககைள ெகாடுத்து விட்டு தன் இருக்ைகயில்
அமந்தான் ெகௗதம்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
முதலில் பிரசன்ெடஷைன பிரவன்
:
தான் ஆரம்பித்தான். மதுைவ ஓரு பாைவயும், ெகௗதைம மறு
பாைவயும் பாத்தான். இருவரும் சிrத்துக் ெகாண்ேட நல்லா பண்ணு என்று தன் கட்ைட விரைல
உயத்தின. அதன் பிறகு மதுவின் மாடியுைல எவ்வளவு ெதளிவாக ெசால்ல முடியுேமா அவ்வளவு
ெதளிவாக எடுத்துைரத்தான். அவனின் அடுத்த பrணாமத்ைத அன்றுதான் ெகௗதம் உணந்தான்.
இவனுக்குள்ேளயும் இவ்வளவு திறைம இருக்கா. பாவம் இவேன கஷ்ட படுற ேபமலினு பாரதி ெசால்லி
இருக்கான். இவன்கிட்ட இருக்குற திறைமைய கட்டாயம் ெவளிேய ெகாண்டு வரணும். என
அவனுக்குள்ேள மைறந்து இருந்த பைழய ெகௗதம் அழகாக ெவளிேய வந்தான்

அதன் பிறகு மது தன்னுைடய பங்ைக ஆரம்பித்தாள். அந்த மாடியுலுக்கும், இதுக்கும் எவ்வளவு ெதாடபு
இருக்கு. இதில் இருந்த சிறப்பு அம்சங்கைள ெதள்ளத் ெதளிவாக எடுத்து ெசான்னாள். கைடசியாக அவகள்
இருவருக்கும் இது புது ெடக்னாலஜி எனவும், அதற்கு ெகௗதம் தான் எல்லா உதவியும் புrந்தான் என்றும்
ெசான்னாள். அவைள ெதாடந்து ெகௗதமும் தன்னுைடய உைரைய எடுத்துைரத்தான்

“அக்சுவலி ைகய்ஸ், ந:ங்க எல்லாரும் நிைனச்சி இருப்பீங்க, அவுங்க அவுங்க பாைட அவுங்க
ெசால்றாங்கனு. ஆனா அது உண்ைம கிைடயாது. பிரவன்
:
பண்ணிய மாடியுைல மதியும், மதி பண்ணியைத
பிரவனும்
:
எடுத்துைரத்தாகள். புதுசா வந்து இருக்காங்க அவங்களால முடியுமானு சில ேபறுக்கு சில
சந்ேதகங்கள் இருந்தது. அைத நிவத்தி ெசய்யேவ நான் அப்படி அவங்கைள ெசால்ல ெசான்ேனன். இப்ப
புrயுதா. அேத மாதிr அவங்க ெசான்ன ேததிக்கு முன்ேப இந்த புராைடக்ட் உங்களுக்கு வந்து ேசரும்”
என்று முடித்தான் ெகௗதம்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

“மது இந்த ெகௗதம் எவ்வளவு நல்லவரு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya எல்லாரும் அவகைள புகழ்ந்து தள்ளினாகள். ஓரு நன்றி பாைவைய அவைன ேநாக்கி ெசலுத்தின. மத்தவங்வைள எப்படி கவுக்கலாம்னுதான் இங்ேக பல ேபறு சுத்திட்டு இருப்பாங்க. : ெகாஞ்ச நாள்களாக ஆபிஸ் முடித்து இருவரும் ஒன்றாக தான் கால் ெடக்ஸியில் வட்டுக்கு : வர ஆரம்பித்தன. அதுவும் இந்த பீல்டுல இப்படி ஓரு ஆைள பாக்கிறது எவ்வளவு ெபrய விஷயம். அவகள் இருவருக்கும் ெகௗதம் ெசய்த ேவைலைய நிைனத்து சந்ேதாஷமாக இருந்தது. ந: என்ன நிைனக்குற” என்று தன் அருேக அமந்திருந்தவளிடம் ேகட்டுக் ெகாண்திருந்தான் பிரவன். “என்ைன விட உனக்கு தான் அவைர நல்லா ெதrயுேம” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தங்கைள உயத்தி காமிக்க அவன் எவ்வளவு ேபாராடி இருக்கான் என்பது ெதளிவாக ெதrந்தது. அவனும் அைத ஏற்றுக் ெகாண்டு தன் தைலைய ஆட்டினான். ஆனா அதுதான் அவேராட பிளஸ்” என்று அந்த நாள்களின் நிைனவில் ரசித்துச் ெசான்னாள் மது. ஆனா இந்த ெகௗதம் உண்ைமயிேலேய ெராம்ப டிபரண்ட் ெபசன். எல்லாைரயும் உயத்தி காமிச்சிட்டு எதுவும் ெதrயாத மாதிr அைமதியா இருந்துடுவாரு. அைமதியாக சிrவத்தவைளப் பாத்து “என்ன மது நான் ெசான்னது கைரக்ட தாேன” “ஆமாம் பிரவன் : அவ எப்பவும் இப்படிதான்.

ந: ெகஸ் பண்ணியது எல்லாம் சrதான்” என தனக்கும். ெகௗதமுடன் இருந்த அந்த மறக்க முடியாத நாள்கைளயும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹும் என்ைன விட அவைர ெதrந்தவ யாரும் இருக்க முடியாது பிரவன்.” “ந: என்கூட ேசந்து சம பிrலியண்டா ஆகிட்ட ேபா. இரண்டு வருஷமா ந: எப்படி இருந்த ஆனா இப்ப எப்படி இருக்க. அப்பறம் ெகௗதம் உன்ைன இன்ைனக்கு அவைரயும் அறியாமல் மதி என்று கூப்பிட்டு அைத கன்பாம் பண்ணிட்டாரு. ெகௗதம் எப்படி உன் வாழக்ைகயில ெராம்ப இன்றியைமயாதவரா ஆனாங்க. தன் தம்முவுக்கும் இருந்த அந்த அற்புதமான காதைல பிரவனிடம் : ெசால்ல ஆரம்பித்தாள். : நான் அவைர பத்தி உனக்கு இன்ைனக்கு ெசால்லிடலாம்னு ஏற்கனேவ முடிவு பண்ணி இருந்ேதன். எப்படி அவனிடம் ெசால்ல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நாம இங்ேக வந்தவுடேன எனக்கு சில சந்ேதகங்கள் இருந்துச்சி. எனக்கு ெதrயாதா மது. அது ெகௗதமுக்கு பிரவைன : பிடிக்காது என்பைத. எதற்காக தன் மனதுக்கு ெநருங்கியைன பிrந்தாள் என்பைதயும். அதற்கு பின்பு அவைன இங்ேக சந்தித்தது வைர எல்லாத்ைதயும் ெசான்னவள் ஒன்ைற மட்டும் ெசால்ல தயங்கினாள். நாம நம்ப வட்டு : பக்கத்தில் இருந்த பூங்காவுக்கு ேபாகலாமா” என்றாள் மது “ஹும்ம் இப்ப ெசால்லு மது. இதுக்கு ெகௗதம் தான் காரணமாக இருக்கனும். உங்கள் காதல் கைதைய ெசால்லு” “ேஹய்ய் உனக்கு எப்படி ெதrயும்” என்றாள் தன் முட்ைடக் கண்ைண ெபrதாக்கி அழகாக ஆச்சயப்பட்டாள் மது “இதுக்கு ஏன் இவ்வளவு ஆச்சய படுற.

“மது மது எப்படி மது? உன்னால எப்படி முடிந்தது. நானா? பிரவன் : சந்ேதாஷத்துக்கும். ஆனா அந்த ெபாண்ேண தன் வாழ்க்ைகயா நிைனச்சி காத்திட்டு இருக்கற அந்த ெகௗதம்தான் கிேரட் மது. ெகௗதம் மாதிr ஓருத்தைர பாக்கறது எவ்வளவு ெபrய விஷயம். வாழ்ந்தா அவைர மாதிr இருக்கனும். அதுவும் ெகௗதம் மாதிr ஓருத்தவைர எப்படி உன்னால பிrய முடிந்தது. அவைர மாதிr ஒருத்தைர கிைடக்க ந: ெராம்ப ெகாடுத்து ைவத்திருக்கனும். அதான் உன் ெகௗதம் கிைடச்சிட்டாேர. எனக்கும் ெராம்ப தூரம்” என்றாள் விரக்தியாக UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஓரு ெபாண்ைண பாத்து ெஜாள்ளு விடுறது ஓரு விஷயேம இல்ல. அவள் ெசான்னைதக் ேகட்டுக் ெகாண்டிருந்த பிரவனின் : கண்களில் அவைனயும் அறியாமல் கண்ண: வந்தது. அப்பறம் ந: மட்டும் என்ன? அவைர பிrந்தாலும் அவேராட நிைனவுேலேய இருந்தாேய ஹும் சச் ய கிேரட் பசன்டா ந:ங்க இரண்டு ேபரும்” என்று தன் கண்ணைர : துைடக்க மறந்தவனாக ேபசிக் ெகாண்ேட இருந்தான் ““ “இனிேம ந: எதுக்கும் அழ கூடாது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya முடியும் என்று அைத மட்டும் ஒதுக்கி மற்றவற்ைற ெசால்லி முடித்தாள். உங்கைள பாக்குறப்ப நான் எல்லாம் ேவஸ்ட் மது.. ஹும்ம் ெகௗதம். சந்ேதாஷமா இரு” “சந்ேதாஷமாகவா. உனக்காக எல்லாத்ைதயும் விட்டுட்டு இப்ப இங்ேக தனிேய இருக்காரு.

அேத மாதிr உன்ைனயும். சாதாரண மனுஷன் அதுனால அப்படி நிைனச்ேசன். இது எப்படி ெதrயும்னு ஷாக் ஆகாேத. ஓரு அழகான ெபாண்ணு தன்னுடன் இருக்கும் ேபாது ேதான்றும் ஓரு உணவுதான்டா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இப்ப உனக்கும். இப்ப சிr பாப்ேபாம்” என்று மதுைவ சிrக்க ைவத்த பிறேக வட்டுக்கு : அைழத்துச் ெசன்றான் பிரவன்.. ெகௗதமுக்கும் இைடேய இருக்குற பிரச்சைனேய நான்தாேன. தன்ேனாட காதலிைய தன் கண் முன்னாேல ஓருத்தன் பாத்தா ேகாபம் தான் வர ெசய்யும். எப்ப ந: ெகௗதேமாட லவ்வரா இருப்பிேயானு ஓரு டவுட் வந்துச்ேசா அந்த ெசகண்ட்ேலருந்து என் மனதுல எந்த ஓரு எண்ணமும் இல்ல மது. : UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . சrயா. உனக்கு எப்பவும் நல்ல நண்பனா இருப்ேபன். ஏய்ய் மது அப்படி ேகாபமா பாக்காேத. நான் ஓன்னும் ெகௗதம் இல்லமா.. உன் தம்முைவயும் ேசக்கறது தான் இனிேமல் என் ேவைல.

அவகளுக்கு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .காலங்காத்தாேல தைலக்கு குளித்து விட்டு தன் அபாட்ெமண்டின் கீ ேழ சிறுவகளுக்காக அைமத்திருந்த அந்த ேதாட்டத்தில் உலாவிக் ெகாண்திருந்தாள் மது.. அங்ேக விைளயாடிக் ெகாண்டிருந்த குழந்ைதகைள பாத்து தானும் விைளயாட்டில் கலந்துக்ெகாள்ளலாமா என்று ேகட்டவைள பாத்து உன்ைனேயல்லாம் நாங்க ேசத்துக்க மாட்ேடாம் என்று முைறத்தன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 23 உன் பா&ைவயால் என்ைன துளிரச்ெசய்தாய் முத்தத்தால் என் ெபண்ைமைய உணர ைவத்தாய் உன்ைன ேசரும் நாள் என்னாேளா மன்னவேன அன்று வார விடுமுைறயாக இருந்ததால்.

தைலைய சிலுப்பும் ேபாது முன்னாடி விழுந்த கற்ைற கூந்தலாகட்டும் இப்படி அவளின் ஒவ்ெவாறு அைசைவயும் தன் கண்கள் எனும் ேகமராவுக்குள் சிைற பிடித்து. ஐஸ்கீ rம் வாங்கி தருவதாக ெசால்லவும். எைதேயா ேயாசித்துக் ெகாண்டிருந்தவன் ஏேதா ஓரு உந்துதலால் சிறுவ பூங்காைவப் பாத்தான். கண்ைண உருட்டி உருட்டி அந்த குழந்தகளுடன். குழந்ைதகிட்ட ேபாய் ஏேதா சண்ைட ேபாட்டுட்டு இருக்காேள என ஓரு சுவாயத்துடன் அவைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். பந்ைத ைவத்துக் ெகாண்டு அங்ேகயும். என்னடா இது நம்ப ேபபி மாதிr இருக்ேக என்று அவைளேய பாத்தான். சrெயன ஓரு வழியாக ஒத்துக் ெகாண்டன. “ேஹய்ய்” என்று கத்திக் ெகாண்ேட சுற்றி. சட்ைட ேபாட்டுக்ெகாண்டு ஓரு சின்ன குழந்ைத ேபால குதித்துக்ெகாண்டிருந்தவைள பாத்து ஆள்தான் வளந்து இருக்கா. மது பின்னாடி திரும்பி இருந்ததால் அவளது முகம் அவனுக்கு ெதrயவில்ைல. இதுக்கு ேமேலயும் சும்மா படுத்துட்டு இருக்குறதால எந்த புேராஜனமும் இல்ல என்ற ஓரு முடிேவாடு எழுந்து. சுற்றி ஒடின அழகாகட்டும். இங்ேக தான் விைளயாடிட்டு இருக்கியா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . காபி கலந்து எடுத்துக் ெகாண்டு தன் வட்டு : பால்கனில் வந்து நின்றான். அவகள் அவள் ேபச்சிைன ேகட்காத ேபாது ேசாகமாக உதட்ைட சுழிப்பதாகட்டும். பாவைட.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya சாக்ேலட். தன் மனம் எனும் ெபட்டகத்தில் அழகாக ேசமித்து ைவத்தான் “ஏய்ய் மது. மதுவின் நிைனவுகளில் சுழன்று ெகாண்டிருந்த ெகௗதமுக்கு தூக்கம் தூரச் ெசன்றது. ஓரு குழந்ைதயாய் மாறி சண்ைட ேபாட்டதாகட்டும். இங்ேகயும் ஓடி ஒடி விைளயாடின.

காைலயிேலேய உன் அலும்பைல ஆரம்பிக்காேத . முதல்ல உன் விைளயாட்ைட முடிச்சிகிட்டு அப்படி வா. “ஓ. lவ் நாள்ல கூட விட மாட்டியா” என்று அவனருகில் அமந்தாள். அது நாைளக்கு உங்க ைகயில் இருக்கும் டீல்” என்று தன் ைககைள அந்த குட்டிைஸ பாத்து ந:ட்டினாள். “மது.. அய்ேயா முடியல. “ேஹய்ய்ய் ேதங்க்ஸ் ேசாட்டுஸ்” என அவள் திரும்பவும் முத்தமிட்டு அவகைள அனுப்பி விட்டு பிரவைனப் : பாக்கச் ெசன்றாள் “ஆபிஸ்ல தான் ெதாந்தரவு பண்ணிட்டு இருப்ப. ேஸா உன்ைனயும் ேசத்துபாங்க” “இந்த வாண்டுகள் உன் பிரண்ட்ஸா. அக்கா ஆபிஸ்ல இருந்து வரும் ேபாது உங்களுக்கு பிடித்த சாக்ேலட்டும். நான் உன்கிட்ட ஓரு விஷயம் ேகட்கதான் வந்ேதன்” என அங்ேக ேபாட்டிருந்த மரபலைக ேமல் உட்காந்து ேவடிக்ைக பாக்க ஆரம்பித்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமாம். மது நான் ெசான்னதும் திரும்பி பாக்காேத. ந:யும் வrயா? இவங்க எல்லாரும் என்ேனாட பிரண்ட்ஸ்தான். ஐஸ்கிrமும் வாங்கிட்டு வருேவன். அவகளும் அவளது டீலுக்கு ஓத்துக் ெகாண்டு அவள் ைககைள தட்டிவிட்டு விட்டு அவளது ெகாழு ெகாழு கன்னத்தில் முத்தமிட்டு தங்களது சம்மதத்ைத ெதrவித்தன.ேக ேசாட்டுஸ். நாம நாைளக்கு பாக்கலாம். உன் ஆளு அவ வட்டுல : இருந்து உன்ன ரூட் விட்டுட்டு இருக்காரு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

சிrச்சிகிட்ேட உன்ைன தான் பாத்துட்டு இருக்காரு” “அவ சிrச்சி பாத்து எவ்வளவு நாள் ஆச்சி ெதrயுமா. இவ்வேளா ேபசுருேய. உன்ைன தான் என் மாமாவுக்கு பிடிக்காது. இப்ப எல்லாம் எங்ேக சிrக்குறாரு. “அப்ப ெதrந்து தான் ந: என்ைன கூப்பிட்டு ேபசுனாயா? உனக்கு ஏன் இந்த ெகாைலெவறி” என்று பக்கத்தில் இருந்த குச்சிைய எடுத்து அடிக்க ஆரம்பித்தாள் “ேஹய் லூசு. எப்ப பாத்தாலும் முைறப்பு தான்” என்று ெநாடித்துக் ெகாண்டாள் மது “வயிட் பண்ணு மது.? என் தம்முவா. அவருக்கு என் ேமல எப்ெபாழுதும் சந்ேதகம் இருந்து இல்ல.” என சிrத்தவைனப் பாத்து மது முைறத்தாள். அவ தான் என் ேமல ேகாபமா இருக்காேர” “சத்தியமா உன்ேனாட மாமா தான். அப்பறம் இப்ப சண்ைடேயல்லாம் ேபாட மாட்டாரு. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எப்படியும் ந: என்கிட்ட ேபசுறைத பாத்துட்டாருனா சண்ைட தான். வலிக்குது விடு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேஹய்ய் அப்படியா? நல்லா பாரு அது என் மாமா தானா. ேநா சான்ஸ். அப்பறம் எதுக்கு உன் மாமா உன் ேமல சந்ேதகபடுறாரு” “ைஹ சந்ேதகமா.

பாரதியும் வராங்க. உனக்கு ேபாய் சப்ேபாட் பண்ண வந்ேதன் பாரு என்ைன ெசால்லனும்” “சr சr ெபாைழச்சி ேபா. இங்ேக ஏேதா இந்தியன் ெரஸ்டாரன்ட் இருக்காம். இந்த வாட்டி உன்ைன நான் காப்பாத்துேறன். உன்ைன ேபாய் கஷ்ட படுத்துேவனா. நான் எதுக்கு உன்ைன பாக்க வந்ேதனா. இன்ைனக்கு லன்சுக்கு ெவளிேய ேபாலாமா. தனியாவா” என்று ேயாசித்தாள் மது “தனியா இல்லமா. நம்ப கூட அவரும். நான் நாம என ெசான்னது உன் மாமாைவயும் தான் ேசரும். ஜாக்கிரைத” என்று மிரட்டினாள் மது “தாேய மன்னிச்சுடு.ேக வா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உனக்கு தான்” என இழுத்தவைளப் பாத்து அலறினான் பிரவன் : “குடும்பேம இப்படி தான் இருப்பிங்களா. அப்பறம் இன்ேனாரு தடைவ என் ெகௗதைம ெபாறாைம படுத்துேறனு கிளம்பி வந்த நாேன அவகிட்ட ெசால்லிடுேவன். ெராம்ப பீல் பண்ணாேத. நாம அங்ேக ேபாேவாமா” “நாமலா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ஏன்னா நான் தான் ேகாபமா இருக்ேகேன. ேஸா எனக்கு எந்த பிரச்சைனயும் இல்ல. இப்ப ஓ.

ந: தான் உன் மாமாவ பாக்கணும்னு ெசான்ன இல்ல அதான் உன்ைனயும். அவைர பாக்க ேபாலாம்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஐய்யா. பாரதிையயும் ேசத்து கூப்பிட்டு ேபாலாம்னு வந்ேதன்” “சr வா. ஜாலி” என்று குதித்தவள் “ஹும்ம் ேதங்க்ஸ் பிரவன். என்ன ஏதாவது பிரச்சைனயா? எல்லாரும் என்ைன பாக்க வந்து இருக்கீ ங்க” என ெபாதுவாக ெசால்லி விட்டு அவனது பாைவ மதுவின் ேமேல அப்படிேய நிைலத்து நின்றது “ெராம்ப பண்றடா ந:. ந: எப்பவும் சிrச்சிகிட்ேட இருக்கனும் மது. அவைர பாக்க கூட்டமா தான் ேபாகனுமா என்று மனதில் நிைனத்துக் ெகாண்டு ெகௗதமின் வட்டு : வாசலில் தட்டிவிட்டு அவனது வரவுக்காக காத்திருந்தன. : வாழ்க்ைகயிேல ஓரு உருப்படியான ஐடியா ெகாடுத்து இருக்க” என்று மலந்து சிrத்தவைள பாத்து தானும் சிrத்தான். அதுக்கு நான் என்ன ேவண்டுமானாலும் பண்ணுேவன் என நிைனத்துக் ெகாண்டான் “ெகௗதம் கிட்ட ேகட்டுட்டியா” “இல்ல. வட்டு : வாசலில் இருந்த மூவைரயும் பாத்து. பிரச்சைன எதுனா இருந்தாதான் உன்ைன பாக்க வருனுமா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உன்ைனயும் கூப்பிட்டு ேபாலாம்னு பாத்ேதன்.” இவரு ெபrய தைலவரு.

எப்ப கிளம்பனும்?” “ெரஸ்டாெரன்ட் ேபாக இங்ேக இருந்து ஓரு மணி ேநரம் ஆகும்னு பாரதி ெசான்னாங்க. என்ேனாட காrேல ேபாயிடலாம்” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேவற எதுவும் இல்ல” “ெகௗதம் இன்ைனக்கு லன்ச்சுக்கு ெவளிேய ேபாகலாமா? எங்க எல்லாருக்கும் ஓ.ேக.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ச்ேச ச்ேச அப்படி இல்லடா.30க்கு கிளம்பலாம். எல்லாரும் ேசந்து வந்து இருக்கீ ங்களா அதான் அப்படி ேகட்ேடன். ந:ங்க தான் உங்கேளாட முடிைவ ெசால்லனும்” என்றான் பிரவன் : “எல்லாரும்னா” “எல்லாரும்னா எல்லாரும் தான் ெகௗதம்” என்றான் அழுத்தமாக “ஹும்ம் ஹும்ம் ேபாகலாம். நாம அதுக்கு ஏத்த மாதிr பிளான் பண்ணிக்கலாம்” “சr ஓரு 12.

இந்த பிரவனுக்கு : அவ்வளவு ைதrயம் இல்ைலேய என ேயாசித்துக் ெகாண்ேட கதைவ திறந்தவள் அங்ேக ெகௗதைம சத்தியமாக எதி பாக்கல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஓ. இேதா வந்துட்ேட இருக்ேகன் என்று ேவகமாக தன் வட்டுக்குச் : ெசன்று காைல உணைவ தயாrக்க ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். உனக்காக எல்லாம் ெசய்து எடுத்துட்டு வந்து இருக்ேகன் பாரு எல்லாம் என்ைன ெசால்லனும் என முனகி ெகாண்ேட கதைவ அைறந்து சாத்தி விட்டு உள்ேள வந்தான். “ஏய்ய் ேபபி என்ன பண்ணிட்டு இருக்க” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பாப்கானிடம் இருந்த ஆவம் நம்மிடம் இல்ைலேய என ெநாந்துக் ெகாண்ேட அவள் அருகில் அமந்தான் ெகௗதம். ேகட்டா மட்டும் ெசால்லிவிடவா ேபாறான் என்று ெகௗதைம ஓரு அழுத்தமான பாைவைய பாத்துவிட்டு உள்ேள ெசன்றாள். மது எதுவும் ேபசாமல் ெகௗதைம ஓரு பாைவ பாத்து விட்டு தன் வட்டுக்குள் : நுைழந்துக் ெகாண்டாள் ஓரு வாத்ைத ேபசுறாளா. என்கிட்ட மட்டும் உஉனு முகத்ைத வச்சிகிட்டு இருக்குறத பாரு. டி.ேக ெகௗதம். டன்” என்று அந்த இடத்ைத விட்டு கிளம்பினாகள். யாருடா இது தன் வட்ைட : உைடப்பது ேபால தட்டுவது. என்ன ஏதுனு ேகக்குறாளா. எல்லாம் திமிடி திமி. இவன் எதுக்கு இங்ேக வந்து இருக்கான். இரு இரு ந: அப்படிேய இரும்மா.வி ைய பாத்துக் ெகாண்ேட பாப் காைன சாப்பிட்டுக் ெகாண்திருந்தாள் மது.

அந்த பாடைல ேகட்க ஆரபித்தவுடன் மதுவின் ைககள் அப்படிேய நின்றது. அதிலிருந்த ஒவ்ெவாறு வrயும் தனக்காகேவ எழுத பட்டது ேபால எப்ேபாழுது ேகட்டாலும் உணவாள் விழியிேல என் விழியிேல கனவுகள் கைலந்தேத உயிrேல நிைனவுகள் தழும்பூேத கன்னங்களில் கண்ண M& வந்து உன் ெபயைரேய எழுதுேத மூத்தடமிட்ட உதடுகள் உளருேத நான் என்ைன காணாமல் தினம் உன்ைன ேதடிேனன் என் கண்ண M& துளியில் நமக்காக ஒரு மாைல சூடிேனன் இைமகளிேல கனவுகைள விைதத்ேதேன ரகசியமாய் நM ரூற்r வள&த்ேதேன இங்கு ெவறும் காற்றிேல நான் விரல் நM ட்டிேனன் உன் ைகேயாடு ைக ேசராத்தான் உன் உறவும் இல்ைல என் நிழலும் இல்ைல UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பாத்தா ெதrயலயா என்று ஓரு பாைவ பாத்து விட்டு டி.விைய பாக்க ெதாடங்கினாள். அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த பாடல் ஓளிபரப்பாகிக் ெகாண்டிருந்தது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இனி என் காதல் ெதாைல தூரம்தான் நான் சாம்பல் ஆனாலும் என் காதல் வாழுேம அந்த சாம்பல் மீ தும் உனக்காக சில பூக்கள் பூக்குேம உள்ளிருக்கும் இதயத்துக்கு எைன புrயும் யாருக்குத்தான் நம் காதல் விைட ெதrயும் காதல் சிறகானது இன்று சருகானது என் உள் ெநஞ்சம் உைதகின்றது உன் பாைத எது என் பயணம் அது பணி திைர ஒன்று மைறக்கின்றது ஏன் இந்த சாபங்கள் நாம் பாவம் இல்ைலயா வதி M கண்ணாமூச்சி விைளயாட நாம் காதல் ெபாம்ைமயா விழியிேல என் விழியிேல கனவுகள் கைலந்தேத உயிrேல நிைனவுகள் தழும்பூேத UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

. அவளின் கண்ண: அவனது சட்ைடைய நைனத்தது. பிளிஸ்டா. உன் மாமாவுக்காக. உன்ேனாட வலிகைள புrந்துக்க முடியாத முட்டாளாடா நான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ... நான் அனுபவித்த வலிையவிட ந: தான் அதிகம் அனுபவிச்சி இருப்படா. ேபபி அழுவாதடா. “ேபபி.. ந: இங்ேக வந்த பிறகும் உன்ைன குத்திக் ெகான்ேறேன இருந்தும் ந: என் ேமல் ைவத்திருக்கும் காதைல ஓரு சதவிகிதம் கூட குைறத்து ெகாள்ள வில்ைலேயடா . அவனும் தான் பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாேன அந்த பாடலின் வrக்கு ஏற்ப அவளின் முகத்தில் ேதான்றிய உணச்சிைய காண சகிக்காது முகத்ைத திருப்பிக் ெகாண்டு அழுதவன் ஆயிற்ேற.. “ந: இவ்ேளா கஷ்ட பட்டுயாடா. பிளிஸ்டா ந: ேமலும் ேமலும் அழுது என் குற்ற உண்ச்சிைய அதிகம் படுத்தாேதடா” என தழுதழுத்தவைன ேபாதும் என்று அவன் உதடுகைள தன் ைககளால் மூடினாள். அவளின் ைககைள அப்படிேய தன் கன்னத்தில் அழுத்தியவன் “ஸாrடா குட்டிமா உன்ைன ெராம்ப கஷ்ட படுத்திட்ேடன் இல்ல” என அவள் ைககளில் அழுத்த முத்தமிட்டான் ெகௗதம் அவனின் மாபில் ேமலும் ஒட்டிக் ெகாண்டு கதறி அழுதாள் மது.பி” என ேமலும் அவைள இறுக்கியவன் “ேவண்டாம்டா. யாருக்காக எல்லாம் எனக்காக தாேன. அதான் வந்துட்ேடன் இல்ல. ந: அழுதா எனக்கு வலிக்குதுடி.. இனிேம ந: எதுக்காகவும் அழ கூடாது. ந:.. பிளிஸ்டா குட்டிமா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பாடல் முடியும் ேபாது “தம்மு” என கதறி ெகாண்டு அழுதவைள தன் ேதால்களில் தாங்கினான் ெகௗதம். இனிேம உன்ைன விட்டு பிrயேவ மாட்ேடன்டா.” என ேதம்பியவைன மதுவின் ைககள் தன்னிச்ைசயாக உயந்து அவனது கண்ணைரத் : துைடத்தது.. பி.இந்த காதலுக்கு நான் தகுதியானவா என்று எனக்ேக ெவட்கமாக இருக்கு.

“ேபபி சாப்பிட்டாயாடா” “இல்ல தம்மு. நான் அவ்வளவு ேபசியும் ந:ங்க. பால் குடிச்சிகலாம்னு அைமதியா இருந்துட்ேடன்” என்று எங்ேக திட்டி விடுவாேனா என முழித்துக்ெகாண்டிருந்தாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .. உங்கைள ேபாய் நான் தவறாக நிைனப்ேபனா.” என அவன் முகம் முழுவதும் தன் முத்தத்தால் கவிைத எழுதினாள் மது. அப்ெபாழுது தான் ெகௗதமுக்கு தான் எதற்கு இங்ேக வந்ேதாம் என்ற நிைனேவ வந்தது. உங்கள் காதல் எந்த விதத்திலும் குைறந்தது இல்ைல மாமு. ஏன் வசு அம்மாைவயும். நான் இந்த கம்ேபனியில் ேவைலயில் இருக்குேறன் என்ற ஓரு காரணத்துக்காக தாேன இங்ேக வந்து காத்திருந்த:கள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் முகத்ைத அழுத்த துைடத்துக்ெகாண்டு “காதல் என்ற வாத்ைதக்கு உங்கைள தவிர ேவறு யா ெபாருந்த முடியும் ெகௗதம். இல்ல தம்மு. எனக்காக தாேன ந:ங்க இந்தியாைவ விட்டு. அைத மனபூவமாக அனுபவித்தவன் அவைள ேமலும் இறுக்கி அைணத்துக் ெகாண்டான். அவளின் ஓவ்ெவாறு ஸ்பrசமும் அவனது உயி வைர த:ண்டிச் ெசன்றது. எனக்காக. எனக்காக தாேன. எந்த ஒரு பிரதிபலனும் எதி பாக்காமல் என்ைன எனக்காகேவ ேநசிக்கும் ஜ:வன் ந:ங்கள். சிறிது ேநரம் தங்கள் அைணப்பில் கட்டுண்டு இருந்தவகள். விச்சு அப்பாைவயும் விட்டு இங்ேக வந்து தனிேய கஷ்ட படுற:ங்க. என்ைன விடவா ந:ங்க வாத்ைதகளால் காய படுத்துன :ங்க.

“மாமா எனக்காக ஒன்ேன ஒன்னு ெசய்வங்களா” : என ஏக்கமாக பாத்தாள் மது “இைதேயல்லம் ெசால்லனுமா குட்டிமா” என்று தன் மடியில் அமந்திருந்தவளுக்கு சாப்பாட்ைட ஊட்டி விட்டான். சrயான் ேசாம்ேபறிடி ந:. நான் அைத பாக்கேவ இல்லேய” என ேசrல் அமந்திருந்தவனின் மடியில் ஏறி அமந்துக் ெகாண்டு. “ேபாடி உண்ைமையதாேன ெசான்ேனன்” என முறுகியைன “அெதல்லாம் வசு அம்மா பாத்துபாங்க. “தம்மு உங்கள் பக்குவேம தனிதான். உன்ைன கல்யாணம் பண்ணிகிட்டு நான் எவ்வளவு கஷ்ட பட ேபாேறேனா” என்றவைன பக்கத்தில் இருந்த தைலயைணயில் படபடெவன்று அடித்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அதாேன பாத்ேதன். ேஸா எனக்கு எந்த பிரச்சைனயும் இல்ல” என்று கண்ணடித்தவளின் கண்களில் முத்தமிட்டு “சr வா சாப்பிட ேபாலாம்” என சிrத்தான் ெகௗதம் “ஓய்ய் அப்ேபா சாப்பாடு தான் ெகாண்டு வந்துங்களா. இத வசுகிட்ட ெசால்லி உங்ககிட்ட டிைரனிங் எடுத்துக்க ெசால்லனும்” “அப்பவும் ந: கத்துக்க மாட்ட” என்று அவள் தைலயில் ெசல்லமாக முட்டினான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளது அடிகைள தன் ஓரு ைகயால் சாமாளித்தவன்.

ஓேர ஓரு நிமிடம் தான் அதிச்சியில் இருந்த பிரவன் : முகம்ெகாள்ளா சிrப்புடன் “ேஹய்ய் கன்கிராட்ஸ்” என மதுவின் ைககைள பிடித்து குலுக்கியன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னடா இது. இன்னும் எவ்வளவு ேநரம் வயிட் பண்றது. இவன் எதுக்கு ேபய் அைறந்தது ேபால இருக்கான் என திரும்பி பாத்த பாரதி அவைன விட பல மடங்கு அதிச்சியில் லிப்டுேலருந்து ெவளிேய வந்தவகைள பாத்தான். இவுங்க இரண்டு ேபறும் இன்னும் வரல. அய்ையேயா இந்த ெகௗதம் எதுனா தப்பா எடுத்துக்க ேபாறாங்க என திருதிருெவன முழித்து விட்டு ெகௗதைம ஏறிட்டான். என்னடா இது இரு துருவங்கள் ஓன்னா ேசந்து வராங்க. ந:ங்க பயப்படாதிங்க” என அழகாக சிrத்தவைன ஆைசயாக பாத்துக்ெகாண்டிருந்தாள் மதி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவனது வாழ்த்திைன ஏற்றுக்ெகாண்டு. “அெதல்லாம் பத்து முைற பண்ணியாச்சி. என்ன நடக்குது இங்ேக என புrயாமல் மீ ண்டும் அவகைளேய பாத்தான். அவேனா பிரவைன : பாத்து சிrத்து ெகாண்டிருந்தான். வந்துட்ேட இருக்ேகாம்னு ெசான்னாங்க” என லிப்ைட பாத்தவன் அப்படிேய அதிந்து ேபாய் நின்றான். ேபான் பண்ணுனியா” என்றான் பாரதி. “பாஸ்ஸ்ஸ்” என ெகௗதைம இறுக்க தழுவி தன் மகிழ்ச்சியிைன ெவளிப்படுத்தினான். “பிரவன் : உங்க பிரண்ைட கண் கலங்காம நல்லா பாத்து ெகாள்ேவன்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 24 காதல் உன் உதடுகளால் உச்சrக்கப்படுவதால் காதலுக்கு மrயாைதயா இல்ைல எனக்கா ேஹாட்டல் வந்து இறங்கிய பின்பும் பாரதி ேபய் அைறந்தது ேபாலேவ இருந்தான். இவைன எப்படி எழுப்புறது என ேயாசித்துக்ெகாண்ேட இருந்த பிரவனுக்கு : தங்கள் ேமைஜயில் ைவத்த சூப்ைப பாத்ததும் ஓரு ஐடியாமணி தானாகேவ உதித்தது. அவன் திருதிருெவன முழிப்பைத பாத்த மது “ஏய் என்ன பண்ண ேபாற” என அவைனயும் சூப்ைபயும் மாறி மாறி பாத்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என் நண்பன் பாவம்” என பிரவன் : ெசய்ய ேபாவைத நிைனத்து கலவரமானான். மற்ற மூவரும் அவைனக் கண்டுக்ெகாள்ளாமல் தங்களுக்ெகன ஓரு இருப்பிடத்ைதப் பாத்து அமந்தன. பின்பு அவைன பாத்து “ஹும்ம் சrயான ஐடியா ந: பண்ணு பண்ணு” என நமட்டு சிrப்பு சிrத்தாள் அவகளின் சம்பாஷைனையப் பாத்த ெகௗதம் “பிரவன் : ேவண்டாம்டா.

... அங்ேக இருந்த ஐஸ் கியூப்ைப எடுத்துக் ெகாண்டு அவனுடன் விைரந்தான் பிரவன்..UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “வின் ேசாப் ந: நடத்துடா.. ெகாஞ்சம் உட்காரு” என ெகஞ்சினான். அவைர பாக்க அப்படிேய வடிேவலு மாதிrேய இருந்துச்சி இல்ல” என சிrத்துக்ெகாண்ேட இருந்தாள் மது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் உனக்கு துைணயா இருப்ேபன். பிள :ஸ்டா. : “அச்சேசா தம்மு. “இரு இரு நானும் வேரன்” என்று ெசான்ன பிரவனுக்கு : காத்திருக்காமல் பாரதி அந்த இடத்ைத விட்டு ெரஸ்ட் ரூமுக்கு ஓடினான்.. அவளின் அந்த அழகான சிrப்ைப அங்ேக இருந்த இரண்டு கண்களும் அழகாக ரசித்தன..ஆ” என அலறிக்ெகாண்ேட எழுந்தவனது முகத்தில் ேதான்றிய rயாஷைன பாத்து மது தன் கண்களிலிருந்து ந: வரும் வைர விழுந்து விழுந்து சிrத்தாள். அய்ையேயா ெராம்ப எrயுதுடா” என்று பதறினான் பாரதி. ந: ேவற படுத்தாேதடா. அைத பாத்த பிரவன் : “என் பிரண்ட் சிrக்குறாடா அதுக்காகேவ நான் உன் ேமேல இன்னும் ெகாஞ்சம் ஊத்துேறன்..... “ேடய் உனக்கு ஏன் இந்த ெகாைலெவறி.. இவ ெசால்றைதேயல்லாம் ேகட்காேத” “ந: தான் என் உண்ைமயான நண்பிடி” என மதுவுக்கு ைஹைப ெகாடுத்து விட்டு சூப்ைப எடுத்து பாரதியின் ெதாைடயில் ஊற்றினான் “ஆ ஆ ஆ. என்னால முடியல. நாேன ெவந்து ேபாயிடுச்சானு பயந்துட்ேட இருக்ேகன்.

“பாஸ் இெதல்லாம் பாரதிக்கு ஓரு சாதரண விஷயம். ந: இப்படி சிrத்து. ேபர வந்து வயிட் பண்றாரு பா” பாரதியின் குரலால் கனவிலிருந்த மீ ண்ட ெகௗதம். மதுவும் எைதயும் கவனிக்காமல் பாரதிைய நிைனத்து . ேபர தன் அருகில் வந்த பின்பும் ெகௗதமின் கண்கள் மதுவிடேம நிைலத்து இருந்தது. : “ெகௗதம் என்னடா பண்ணிட்டு இருக்க. ந:ங்க இவ்வளவு எேமாஷனல் ஆகும் அளவு அவன் சூடு வாங்கல” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . எவ்வளவு நாள் ஆச்சிடா ேபபி. அவனது உணவுகைள புrந்துக் ெகாண்ட பிரவன் : சிrத்துக் ெகாண்ேட. இவகளின் ேமான நிைலைய பாத்து ேபரரும் சிrத்துக் ெகாண்ேட. ஓருவழியாக தன் எrச்சைல சr பண்ணிக்ெகாண்டு அவகள் இருக்கும் இடத்துக்கு வந்தன பாரதியும். எப்ெபாழுது அவகள் சுயநிைனைவ அைடந்து ஆட ெகாடுப்பாகள் என்று அவகைள ெதாந்தரவு ெசய்யாமல் நின்றுக் ெகாண்டிருந்தா. பிரவனும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் வலது ைகைய கன்னத்தில் ஊன்றியவாறு மது மலந்து சிrப்பைத ஆைசயாக பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். “ெராம்ப ெராம்ப ேதங்க்ஸ்டா. என் மது உன்னால தான் இவ்வளவு சிrத்திருக்கா” என்றான் ெநகிழ்வுடன். ெகௗதைம பாத்து சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.

. நான் ஓரு லூசு. அவ பியூ ெவஜ். பிரான் கிேரவியும். காைலயிலிருந்து எதுவும் சாப்பிடல” என ேபரrடம் தனக்கு ேவண்டியவற்ைற ஆட ெகாடுத்தான் பாரதி. அவைன ேபாய் இப்படி அதிகமா படுத்திட்ேடாேம என்று பிரவனும் : அைமதியாக தனக்கு ேதைவயானைத ெசான்னான். அவனிடம் ஓரு முைறப்ைப ெசலுத்தி விட்டு “எனக்கு ெராம்ப பசிக்குது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய் ேடய் உனக்கு என்ைன பாத்தா எப்படி இருக்கு” என்று பிரவைன : முைறத்தவன். மது சாப்பிட் மாட்டாேள. வாங்க மாட்ேடனானு ெசால்லனும்” என்று அவன் ேதாலில் ேவகமாக தட்டினான். பின்பு தனக்கு பிடித்தைதயும் ெசான்னான். பின்பு ெகௗதைம பாத்து “நண்பா உனக்காக இது கூட ெசய்ய மாட்ேடனா” “பாரதி அது ெசய்ய மாட்ேடனா இல்ல. அவைள பத்தி உங்களுக்கு ெதrயாததா” என்று தன் தைலயில் தட்டிக் ெகாண்டான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பாவம் அவேன பசிேயாட இருக்கான். அங்ேக பிrயாணி நன்றாக இருக்குமாதலால் ெகௗதம் மதுவுக்கு பிடித்த பிrயாணிையயும். “பாஸ் மதுவுக்கு எதுவும் ெசால்லலியா” “இல்ைலேய ெசால்லிட்ேடேன” “ந:ங்க நான்-ெவஜ்ஜா ெசான்னிங்க.

. “யா ெசான்னா நான் நான்-ெவஜ் சாப்பிட மாட்ேடனு. என்னடா ஆச்சி” அதுவைர அைமதியாக அவகைள பாத்துக் ெகாண்திருந்த மது அவளின் ெமௗனத்ைத உைடத்தாள். அதான் இப்ேபா ேசந்துட்ேடாம் இல்ல.து” என்று இப்ேபாது அலரும் முைற பிரவனானது : “என்னடா ஆளாலுக்கு இப்படி அலறுறிங்க. பாரதி ந:ங்க ெடன்ஷன் ஆகாதிங்க.... பிரவன். நான் ெகௗதைம விட்டு சில வருடம் பிrந்து இருந்ேதன். இனிேம சாப்பிட ேவண்டியது தாேன” என ெகௗதமின் ைகைய பிடித்துக் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அப்ேபா நான் நான்-ெவஜ் சாப்பிடுவைத நிறுத்தி இருந்ேதன் அைத தான் பிரவன் : ெசான்னா..து” என்று அலறினான் ெகௗதம் “ஏய். : எனக்கு ெகௗதம் ஆட ெகாடுத்தது தான் ெராம்ப ெராம்ப பிடித்த உணவு” “என்ன.. என்னதான் பிரச்சைன உங்களுக்கு” என்று அவகள் இருவைரயும் பாத்து முைறத்தான் பாரதி “பாரதி.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்ன..

ஆனா எதுக்கும் அவனிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராது. ெகௗதமும் நான்-ெவஜ் சாப்பிட மாட்டான். கடவுேள இவகைள சந்ேதாஷமாக ைவத்துக்ெகாள்ளுங்கள். “உங்க இருவருக்குமான இந்த காதைல என்னிடம் பகிந்து ெகாள்ள கூடாதா” என்று பாவமாக இருவைரயும் பாத்தான் பாரதி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “உனக்கு ஓரு விஷயம் ெதrயுமா மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகாண்டாள். அந்த ெமௗனத்துக்கான விைட ந: தானா. ெகௗதேமா மது ெசான்னைதக் ேகட்டு அதிந்து பின்பு தன்ைன சr பண்ணிக் ெகாண்டு மதுைவ தன் பாைவயாேலேய வருடினான். எந்த நம்பிக்ைகயில் இரண்டு ேபரும் காத்திருந்தாகேளா அந்த காத்திருப்புகான பலன் அவகளுக்கு கிைடத்து விட்டது.” என்று சிrத்தான் பிரவேனா : என்ன மாதிrயான காதலகள் இவகள். தன் காதலனுக்காக தன்ைனேய வருத்திக்ெகாண்டு ஓரு தவம் ேபால அவனுக்காக காத்திருந்தாள். இவைள மாதிr ஓரு ெபண் இருக்க முடியுமா. நான் எவ்வளவு நாள் ேகட்டு இருப்ேபன் ெதrயுமா. என்று மானசிகமாக கடவுைள ேவண்டிக் ெகாண்டான். மற்றவ எவ்வளவு தியாகம் பண்ண முடியுேமா அவ்வளவு பண்ணி இருக்கிறாகள். ஓருத்தவருக்காக. ஏன் அவ மட்டும் என்னவாம் அவளுக்காக எல்லாத்ைதயும் உதr விட்டு இங்ேக தனிேய அவளுக்காக காத்திருந்தா.

என்ன மது ேமடம் ெராம்ப அைமதியா அமந்திருக்கீ ங்க. அவன் வாத்ைதகளில் இவகள் யாரும் ஓரு நண்பனா கூட தன்ைன நிைனக்க வில்ைல என்ற வருத்தேம ேமேலாங்கி இருந்தது “ஏன்டா இப்படி வாத்ைதயாேல ெகால்லுற. ெசால்லுங்க” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் ெசால்ேறன்டா” “ேடய் உனக்கு கூட ெதrயுமா. இதுேவ என்ைனப்பற்றி மைறத்து இருந்தால் ந:ங்க ேகாபபடுவதில் இரு அத்தம் இருக்கு” இருவைரயும் மாறி மாறி பாத்தவன் தனக்காக அவகள் வருந்துவைத ெபாறுக்காமல் “சr சr விஷயத்துக்கு வாங்கடா. ஓேர ரூமில் இருந்துக் ெகாண்டு ந: கூட என்னிடம் ெசால்ல வில்ைல பாரு. உன் கிட்ட நான் மைறப்ேபனா. நல்ல நாள் அதுவுமா இப்படியா பீல் பண்ணுவிங்க. ேஸா அவைன பத்தி எனக்கு நல்லாேவ ெதrயும். இப்ப உங்க ேடன். தன் நண்பைன தாேன இப்படி நிைனக்க ைவத்து விட்ேடாேம என மனம் வருந்தினான். “இது மதுவின் வாழ்க்ைக பாரதி அைத அவேளாட அனுமதி இன்றி நான் எப்படி உங்கிட்ட ெசால்ல முடியும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அைதேயன் அவகளிடம் ேகட்குற:ங்க. ந:ங்கேள உங்க காதல் கைதைய ெசால்லுங்க பாப்ேபாம். ஏன்னா ெகௗதம் கடந்த இரண்டு வருடமா என்னுடன்தான் இருக்கான். அப்பறம் உனக்ேக புrயும். நான் ஏன் உன்கிட்ட இந்த விஷயத்ைத ெசால்லவில்ைலேயன்று” என்று கலங்கிய குரலில் பாரதியின் ைககைள பிடித்தான். அந்த அளவுக்கு நான் ேவண்டாதவனா ேபாயிட்ேடன்” என்று ைநந்த குரலில் கூறினான். முதல்ல எங்களுக்கிைடேய என்ன நடந்தது என்று ேகள்.

அவைன ேபால ஓரு நண்பன் கிைடக்க நானும் ெகாடுத்து ைவத்திருக்கனும். ஏன்னு ேகட்குற:ங்களா என்று தனக்கும். அதில் அவுங்க முதலில் ேதந்ேதடுத்தது இருப்பது மதுமதிையயும். எனக்கு ெதrயும் என் ெகௗதமுக்கு எப்பவும் நல்ல நண்பகள் உடனிருப்பாகள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நான் இன்ைனக்கு என் மாமாவுடன் இருக்ேகனா அதுக்கு அவன்தான் காரணம். பிரவன் : ெராம்ப ஸ்மாட். ெகௗதமுக்கிைடேய இருந்த காதைல. “நான் உங்கைள எதுக்கு அைழத்து இருக்ேகனா. “நான் இன்னும் ெகௗதம்கிட்ேடய இைத பத்தி ெசால்லவில்ைல” என்று பிரவைன : பாத்தவள். ெகௗதம் அவள் ேபச ஆரம்பித்த ேபாேத அவளின் ைககைள தன் ைககளுக்குள் அடக்கி அழுத்தமாக பிடித்துக்ெகாண்டான். ஏன் எனக்கும் அப்படிதான். அவளின் வலிகைள அவனின் ெதாடுைகயால் சr ெசய்ய முயன்றான். உங்க ஐந்து ேபrல். சr அப்படி என்ன தான் நடந்தது என்று ேகட்க அவனும் ஆவமானான். அன்றும் அப்படி தான் ெசான்னாள். பிrைவ. உங்க இருவருக்கும் அங்ேக ேபாக சம்மதம் தாேன” என்று அவகள் இருவைரயும் பாத்து அவகளின் புராஜக்ட் ேமேனஜ ேகட்டா.” அதுவைர அவளின் வலிைய அனுபவித்த ெகௗதமும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “பாரதி நான் அைமதியா இருந்ததுக்கு காரணேம உங்க மூவrன் பிரண்ட்ஷிப்ைப பாத்து நான் அப்படிேய ெமய்சிலிந்த்து விட்ேடன். பிரவைனயும் : தான். “பிரவைன : பத்தி நான் ெசால்லிேய ஆகனும். அங்ேக இருந்தவகளிடம் ஓரு வலியுடன் ெசான்னாள். நாங்க அன்ைனக்கு ஓரு முக்கியான மீ ட்டிங்கில் இருந்ேதாம் என்று அந்த நாட்களின் நிைனவுக்கு பின்ேனாக்கிச் ெசன்றாள். இரண்டு ேப ஆன்ைசட் ேபாகனும்.

அவங்களுக்கு உன்ேனாட பபாமன்ஸ் ெராம்ப பிடித்ததால் உன்ைனதான் முதலில் ேகட்டாங்க” “எனக்கு விருப்பம் இல்ைல. இப்ப மட்டும் ேபாயிட்டு வந்துட்டா தன் வட்டு : கடைனேயல்லாம் அைடத்து விடலாம் என்று முடிேயாடு சrேயன ேமனஜைர பாத்து தைலயாட்டினான். நல்ல ஆப்பசுனிட்டி. நான் அவுங்கிட்ட ேபசுேறன். : “ஸாr ேகாகுல் அவுங்க எதுவுேவா ஓரு பிரச்சைனயில இருக்காங்க ேபால இருக்கு. மதுவின் பதிலுக்காக அவளின் முகத்ைத பாத்தவ. ந: என்னடானா ஈஸியா இல்ைல என்று தைலயாட்டுற. அவனவன் எப்ேபா கிைடக்கும் என்று காத்திட்டு இருக்காங்க. நாம நாைளக்கு தான் கன்பாம் பண்ணனும்” என்றா. ஸாr டூ ேஸய் திஸ். சr ந: ேபசி பாரு. அவள் என்னதான் அவrடம் ேபசாவிட்டாலும் அவளின் ஒவ்ெவாறு நடவடிக்ைகயும் கவனித்துக்ெகாண்ேட இருப்பா. அவள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பிரவனுக்கு : மிகவும் சந்ேதாஷமாக இருந்தது. பிளிஸ் எக்ஸ்கியூஸ் மீ ” என்று ெசால்லி விட்டு அந்த ரூைம விட்டு ெவளிேயறினாள் அவள் ேபாவைத அதிச்சியுடன் பாத்துக் ெகாண்திருந்த பிரவன். உங்களுக்குதான் மதுைவ பத்தி நல்லாேவ ெதrயுேம. ந:ங்க தப்பா நிைனச்சுகாதிங்க” என்று பதறினான் “அவங்கைள பத்தி நமக்கு ெதrயாதா. குழம்பிய நிைலயில் இருந்தவள் இல்ைல என்று தைலயாட்டினாள். உனக்கு ஆன்ைசட் ேபாக விருப்பம் இல்ைலயா. “ஏன் மது. அவ மிஸ் பண்ண ேவண்டாம்னு நிைனக்குேறன். என்ன பிரச்சைன உனக்கு. அவருக்கு எப்பவுேம மதுைவ பாத்தாள் தன் இறந்து ேபான மகள் தான் ஞாபகத்துக்கு வரும்.

“மது. ேவைலனு வந்துட்டா மது எல்லாrடமும் நல்லா ேபசுவாள் என்ற அவrன் நம்பிக்ைகைய மது ெபாய்க்க ைவக்கவில்ைல “மது.” என்று அதிரடியாய் ேபசியவைள பாத்து பிரவன் : அயந்து தான் ேபானான் இவகிட்ட இருக்குற நல்ல விஷயேம இதுதான். ந: ஏேதா ஓரு குழப்புத்துல இருக்ேகனு ெதளிவா ெதrயாது. “மது நான் உன்கிட்ட சில விஷயம் ேபசனும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya யாrடமும் ேபசாமல் ஒதுங்கி இருந்தாலும் அவேர ெசமினா அேரஞ்ன்டு பண்ணி அவைள ேபச ைவப்பா. உன்ேனாட குழப்பத்துக்கான த:வு ஓருேவைள ஆன்ைசட்டில் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேகாகுல் ெசான்னைத பத்தி ேபச நான் விருப்பல. தான் வந்த காrயம் முடிந்து ஆகனுேம என்ற முடிேவாடு. நான் என்ன ேகட்குறது என்ற ேதாரைணயில் அமந்திருந்தாள் மது அைதபத்திேயல்லாம் கவைல படாமல். ஏன் இப்படி பண்ற அப்படிேயல்லாம் நான் ேகட்க மாட்ேடன். நான் எங்ேகல்லாம் ேதடிட்டு இருக்ேகன்” என அவள் எதிrல் இருந்ேத ேசrல் அமந்தான் “ந:ங்க எதுக்கு என்ைன ேதடுற:ங்க. ந: இங்ேக தான் இருக்கியா. நாம எைத பத்தி ேபச ேபாேறாேமா அைத பத்தி நல்லாேவ புrஞ்சிப்பா. ஹும்ம் இவைள எப்படி சr ெசய்யறது என்று ேயாசித்துக்ெகாண்ேட அவளருகில் அமந்தான். நான் ேபசும் வைர ந: எந்த குறுக்கீ டும் பண்ண கூடாது” ந: என்ன ெசால்றது. உனக்கு என்ன பிரச்சைன.

புது சூழல். இங்ேக இருந்தாலும் ந: இப்படி தனியாதாேன இருக்க ேபாற. உன் அப்பாவும் பீல் பண்ணமாட்டாங்க. ஆன்ைசட் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “என்னதான் ெசால்லு மது நம்ப ஊரு மீ ன் குழம்பு ேபால வருமா. ஓரு வருடம் தாேன. முைறக்காதமா. ஏற்கனேவ ெகௗதமின் விஷயத்தால் ேகாபத்தில் இருக்கறவரு அப்பறம் ருத்தரதாண்டவேம ஆட ஆரம்பித்து விடுவா. அவன் எைத நிைனத்து ெசான்னாேனா அவனின் வாக்குதான் பலிக்க ேபாகுது என சத்தியமாக அவனுக்ேக அது ெதrயாது அவன் கூறியைத முதலில் ேவண்டா ெவறுப்பாக ேகட்டவள். நாம இரண்டு ேபரும் ஓேர ஊதாேன. இது என்ன சினிமாவா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya இருக்கலாம் இல்ல. நான் அைதேயல்லாம் ெராம்ப மிஸ் பண்ேறன்மா. ஆனால் புது இடம். நிைனக்கும் ேபாேத அவளின் முகத்தில் அவைளயும் அறியாமல் புன்முருவல் வந்தது. ஹும்ம் இைதயும் பாத்து விடலாேம. அப்பாவுக்கு இவைன பத்தி நல்லா ெதrயும். ேஸா நமக்கு எல்லா விதத்திேலயும் உதவலாம். அங்ேக ந: புதிய மனிதகைள சந்திக்கலாம். ஓருேவைள இவன் ெசால்ற மாதிr என் குழப்பத்துக்கான விைட அங்ேக இருக்கலாேமா. அதுவைர அவளின் முகத்ைதேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தவன். இப்ப ேபாேறாம்னு ெசான்னா ஒத்துப்பா. உன்ேனாட எல்லா பிரச்சைனக்கும் விைட அங்ேகேய இருக்கலாம் இல்ல. ந: இப்ப ேவண்டாம்னு ெசான்னாலும் அடுத்த ஸ்லாட்டில் ந: ேபாக தான் ேவண்டும். ஆனா இதுேவ ேவற யாருக்குைடயாவது ேபாட்டா அவ்வளதுதான். ஆமாம் இவன் ெசால்வதும் சrதான். பின்பு அப்பா என்று ெசான்னதும். அங்ேக இருக்குற ேமேனஜ கூட ெசன்ைனதானாம். இப்பனா நான் உன் கூட இருப்ேபன். என் தம்முக்காக தாேன நான் இங்ேக ேவைல பாக்கிேறன். அங்ேகயும் அப்படி தான். நாேன பத்திரமா உன்ைன திருப்பி உன் அப்பாவிடேம ேசத்து விடுேவன்” என்றான். நிைனத்தது எல்லாம் ஓேர பாட்டில் நடக்க என ெபருமூச்சி விட்டவள் பிரவைன : ஏறிட்டு பாத்தாள். அவள் பாக்கும் ேபாது தான் ெகாண்டுவந்த பக்கrல் ஆவமாய் இருப்பது ேபால அைதேய சாப்பிட்டு ெகாண்டு இருந்தான்.

ேக தாேன” என அவள் பதில் ெசால்லும் முன்ேப முந்திக் ெகாண்டு ேகட்டான். என்னடா நான் ெசால்வது சrதாேன” என்றான் பாரதி “ந:. பிரவன் : எனக்கு எவ்வளவு முக்கியம்னு” “ஹும்ம் ஹும்ம். உன் நண்பன் எவ்வளவு ெபrய உதவி ெசய்து இருக்கான்.. சrேயன தைலயாட்டி விட்டு ேகாகுைல பாக்க ெசன்றாள். : அவனும் நிைனத்திருந்தான் இன்னும் ஓரு வருடம் இருந்தால் எல்லாத்ைதயும் முடிச்சிட்டு நல்லா ெசட்டில் ஆகிவிடலாம் என்று UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .” “ஓ என்ன மது. இனிேம இல்ல எப்பவுேம அவன் எனக்கு முக்கியமானவன் தான் மது.ந: என்ன ெசால்ற” என தடுமாறினான் பிரவன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேபாறதுக்கு முன்னாடி சாப்பிடலாம்னு பாத்தா அடுத்த வாரேம கிளம்பனும்னு ெசால்லிடாங்க. அவன் ெசால்றது புrயைலயா. சா அவனுக்கு இன்னும் ஓரு வருடம் ஆன்ைசட்டில் இருப்பதற்கு எக்ஸ்டண்ட் பண்ணி இருக்கா. அைத பத்தி தான் ெசால்லி இருப்பான். “இப்ப ெதrயுதா ெகௗதம். இப்படிேய தாங்கள் இங்ேக வந்தைதப்பற்றி கூறி முடித்தாள் மது. உனக்கு ஓ.

உனக்காக பலமுைற வாங்கி இருக்ேகன்டா. ஆனா இப்ப தாேன ெதrயுது அவனுைட ஆருயி காதலிைய இனிேம பிrந்து இருப்பானா” “ெகௗதம். அப்பறம் உன் பிரண்ட் என்ைன ேலப்ட். : ந: என் வாழ்க்ைகையேய திருப்பி என்னிடம் ேசத்து இருக்க. அப்படிேய ஓரு ேபாஸ் ெகாடு நான் ஊருல ேபாய் ேபாஸ்ட அடிச்சிட மாட்ேடன்” என தன் ெமாைபைல ேதடினாள் மது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹும்ம் ெசால்றாங்க சுைரக்காய்க்கு உப்பில்ைல என்று. அதுக்கு ைகமாறா நிைனச்சுக்ேகா. : “ேடய் பிரவன். மதுவும் அைத சrயாக புrந்து ெகாண்டு ெகௗதைம பாத்து தைல அைசத்து விட்டு “ேடய் நம்ப ஊருகாரங்க யாரும் அழ கூடாதுடா. இப்படி ஓரு அழுமூஞ்சிைய நான் பாத்ததும் இல்ல. ெகௗதம் ந:ங்க எவ்வளவு ெபrய உதவி எனக்கு பண்ணி இருக்கீ ங்கனு ெதrயுமா. ேடய் உன் பாஸ் உன்ைனப் பத்தி ெதrயும் முன்ேப ந:ங்க ஓரு பிரெசன்ேடஷன் ெகாடுத்த:ங்க இல்ல அப்பேவ உனக்காக ேபசி இன்னும் ஓரு வருடம் ந: இங்ேக தங்க ஏற்பாடு பண்ணி இருக்கான்டா அவன். நான் கூட நிைனத்ேதன் ஏன் மதுவுக்கு பண்ணாம உனக்கு பண்ணி இருக்கேன என்ன விஷயேமாேயன்று. உங்களுக்கு எவ்வளவு ேதங்க்ஸ் ெசான்னாலும் பத்தாது” என்று கண் கலங்கினான் பிரவன். ைரட் வாங்கிடுவா. பீல் பண்ணாேதடா. திரும்பவுமா” என பிரவைன : மனநிைலைய மாற்ற ெகௗதம் மதுைவ இழுத்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என் வாழ்க்ைகயின் தரத்ைத உயத்தி ெகாடுத்து இருக்கீ ங்க.

இரண்டு வருடங்களுக்கு பிறகு தங்களுக்கு பிடித்த உணைவ இருவரும் மிகவும் விரும்பி சாப்பிட்டன. நான் தான் உன்கிட்ட ெகௗதைம பற்றி முன்னாடிேய ெசால்லி இருக்ேகேன. இனிேமல் நமக்கு பிrவு என்பேத இல்ைல என இருவரும் சந்ேதாஷமாக இருந்தன. பிளிஸ் பிளிஸ் அப்படி எல்லாம் பண்ைணடாத” என ெகாஞ்ச துவங்கினான் “ஹும் அப்படி வா வழிக்கு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் முகத்ைத அழுத்த துைடத்துக் ெகாண்டு “ேஹய் ேவண்டாம் மது.ந:ங்க நிைனப்பெதல்லாம் நடந்து விட்டால் நான் ஏதற்கு இருக்ேகன் என்று முறுக்கிக் ெகாண்டு ஓரு நக்கல் சிrப்ைப உதித்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . : அழாம சமத்தா அந்த மீ ைன சாப்பிடு” என தன் நண்பைன வழிக்கு ெகாண்டு வந்தாள் மது. அவகளின் மகிழ்ச்சிைய பாத்த விதி . அப்பறம் ஏன்டா இந்த கண்ணேயல்லாம்.

நிம்மதியா என் ேபபி கூட டூயட் பாட விடுறாங்களா. தம்மு சிக்கரம் சிக்கரம் கதைவ திறங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 25 உன் மூச்சு காற்றில் கலந்து உன் சுவாசமாய் வாழ காத்திருக்கிேறன் என் அழகு கண்ணாலேன ெகௗதமுக்கு வாங்கிய கிப்ைட எடுத்துக் ெகாண்டு அவன் வட்டு : காலிங் ெபல்ைல அழுத்தினாள் மது. அப்ெபாழுது ேநரம் சrயாக இரவு 11. அய்ேயா மணி 12 ஆக ேபாகுேத என ெமாைபைல பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தம்மு. இப்ப இருக்கு அவங்களுக்கு என்று ேவகமாக கதைவ திறந்தவன்.58. எப்ப பாரு நல்லா தூங்க ேவண்டியது. பிளிஸ் ெகௗதம் சிக்கரம் கதைவ திறங்க. யாரது இந்த ேநரத்துல. எப்ப பாரு ெநாய் ெநாய்யுனு ெபல் அடிச்சிகிட்ேட இருக்குறது..

பூ ேபால தன் ேமல் ேமாதிய மதிைய. நான் எதுவும் அழுத்தமா கடிக்கைலேய” என அவள் கன்னத்ைத ஆராய்ந்துக்ெகாண்ேட அவளருகில் அமந்தான். “அப்படி ஏதும் ெதrயேலேய. “ஏன்டா ேகாபமா.” என ேமலும் இருக்கினான் “ஆமா உங்களுக்கு இதுேவ ேவைலயா ேபாச்சி தம்மு” என அவன் அைணப்பிலிருந்து விலக முயன்றவைள தன் ைககளால் தடுத்து அவளது இைடைய வைளத்து தன் மூக்கினால் அவளது ெமன்ைமயான அழகிய மூக்கிைன உரசினான். “ெராம்ப வலிக்குதாடா. “வலிக்குது தம்மு” என தன் கன்னத்ைத தடவிக்ெகாண்ேட அவனிடமிருந்து விலகி ேஷாபாவில் அமந்தாள். நான் யாேரானு நிைனச்சி திட்டிகிட்ேட வந்ேதன்டா. ஏய் உண்ைமைய ெசால்லுடி” “என்ன உண்ைமையச் ெசால்லனும்” என்றாள் சிணுங்களாக UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளது வாசத்ைதக் ெகாண்ேட அறிந்து அவைள இருக்கி அைணத்துக் ெகாண்டான். அதுவும் உன் மாமா ேமல” என ேகட்டுக்ெகாண்ேட அவளது ஆப்பிள் ேபான்ற கன்னத்திைனக் கடித்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya யாேரன்று கூட கவனிக்காமல். “ேபபி ந:யா.

என்ன நாள்டா?. இேத ேபாய் நான் மறப்ேபனா. லூசாடி ந:” என அவள் தைலயில் ெசல்லமாக தட்டினான் “மறந்துட்டிங்கேளானு பயந்துட்ேடன் மாமு” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ேஹய் வலிக்குதுடி” “உண்ைமயா ெதrயலயா” என்று கலங்கிய குரலில் ெகௗதைம ஏறிட்டாள். இந்த நாைள என்னால் மறக்க முடியுமா. இன்ைறக்கு தாேன சுமா மூன்று வருடங்களுக்கு முன்பு நம்முைடய காதைல நாம் பrமாறிக் ெகாண்டது. உங்களுக்கு ஞாபம் இருக்கானு பாக்கலாம்” “என்ன நாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹும்ம் எதுக்கு இந்த ேநரத்துல இங்ேக வந்து இருக்க” “இன்ைனக்கு என்ன நாள் தம்மு. அவைள பாத்து ெமன்ைமயாக சிrத்தவன். என்ேனாடதும் இல்ல. ஹுப்ஸ் ேபபி என்ைன பாக்க வர ந: எந்த காரணமும் ெசால்ல ேதைவயில்ைலடா. அவளது முகத்திைன தன் ைககளில் ஏந்தி சும்மா ெசான்ேனன்டா. ஹும்ம் உன் பத்ேடவும் இல்ல. எனக்கு ெதrஞ்சி இன்ைனக்கு ஓரு முக்கியான நாளும் இல்ல” என குழம்பியவைன பாத்து ேவகமாக அவன் ேதால்களில் படபடெவன்று அடித்தாள். அதுனால விைளயாடாம விஷயத்ைத ெசால்லு. மறக்க கூடிய நாளா இது. நான் அைதேயல்லாம் எதி பாக்க மாட்ேடன்.

நான் அவுங்க கிட்ட இப்ப வைர ேபசல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “மறக்குமா மாமன் எண்ணம் மயக்குேத பஞ்சவ&ணம் மடியிேல ஊஞ்சல் ேபாட மாேன வா” என தன் மதிைய பாத்து காதலுடன் பாடினான் ெகௗதம் “ஓ ஓ ேபஷ் ேபஷ் பாட்டாேவ பாடிட்டிங்ளா. “தம்மு என்ைன விச்சு அப்பாவும். வசு அம்மாவும் ஏத்துபாங்களா.” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேஸா ஸுவிட் மாமா ந:ங்க” என்று அவன் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு “உன் கழுத்தில் மாைலயிட உன்னிரண்டு ேதாைளத் ெதாட என்ன தவம் ெசஞ்ேசேனா என் மாமா” என ெகௗதமின் ேதால்களில் சாய்ந்தவளின் தைலயில் தன் முகத்திைன ைவத்து அழுத்தியவன் “வண்ணக்கிளி ைகையத் ெதாட சின்னக் சின்னக் ேகாலமிட உள்ளம் மட்டும் உன் வழிேய நாேன” என அவள் ைககைள அழுத்த பற்றி “சிக்கரேம முைறயாக உன் ைககைள பற்றுேவன்டா” என ெசான்னவனின் ைககளில் அழுத்தமாக முத்தமிட்டு “நானும் அந்த நாளுக்காக தான் காத்திருக்கிேறன் தம்மு” சிறிது ேநரம் ெமௗனத்தில் கைரத்தவகள்.

இதுேவ இன்னாரு அப்பானா இந்ேநரம். ஆனா என் மாமா அெதல்லாம் பண்ணாம எனக்காகேவ உன்ைன இங்ேக அனுப்பி இருக்காேர. இருபத்தி நான்கு வருஷம் வளத்த ெபாண்ணு ேமல பாசம் இல்ல. என் அப்பா இருக்காேர இன்னும் என்கிட்ட ேபசுறது இல்ல. நாம தான் இன்னும் இரண்டு வாரத்தில் இந்தியா ேபாக ேபாேறேம. ஹும் எதுவா இருந்தாலும் ேபஸ் பண்ணிதாேன ஆகனும்” “ஹும்ம் தட்ஸ் ைம ஏஞ்சல்” என அவள் ெநற்றியில் முத்தமிட்டான். அவ ெதய்வம்டி. அப்ப ேநரடியா பாத்துக்கலாம்” “ஆமா தம்மு அைத நிைனச்சா எனக்கு திக்திக்குங்குது. ைவரம். பாசம் இேத நான் எங்ேகனு ேபாய் ெசால்லுேவன்” என்று ெநாடித்துக்ெகாண்டாள். இவனுக்காக எதுக்கு என் ெபாண்ைண காத்திருக்க ைவக்கனும்னு நிைனச்சி உனக்கு ேவற கல்யாணம் பண்ணி வச்சுப்பாங்க. உன்ைன ேநல பாத்துட்டாங்கனா அவங்க ேகாபம் நிைலக்காதுடா. “அவுங்க ஓரு பக்கம்னா. ஆனா மாப்பிள்ைள ேமேல மட்டும் ெகாள்ைள ஆைச. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அதில்லாம் நான் பாத்துகிேறன். அவ தங்கம். எனக்காகேவ உன்ைன காத்திருக்க ைவத்துள்ளாேர. ஹும்ம் “ஆல்ேவஸ் தி கிேரட்”“ அவைர மிஞ்ச ஆேள இல்ல” என அவள் தைலயில் ெசல்லமா முட்டினான். “என் மாமாைவ பத்தி ஓரு வாத்ைத ெசால்லாதடி.

அதற்காக தான் அப்படி ெசான்ேனன். இவளுக்கு எப்படி ெசான்னால் ஏத்துக்ெகாள்வாள் என்ற முடிேவாடு அவைள கிண்டல் பண்ணினால் சrயாகி விடுவாள் என “ச்ேச ச்ேச அது அப்படி இல்ல குட்டிமா. அதைனப் பிrத்து அதில் இருந்த ைடமண்ட் ெநக்லைஸ எடுத்து அவளின் பின்புறமாக ெசன்று அவளது சங்கு கழுத்திலும். நான் உனக்காக காத்து இருக்கறதும் ஒரு விஷயேம இல்லடா. என் மாமா நமக்காக காத்திட்டு இருக்காேர அது தான் ெராம்ப ெராம்ப ெபrய விஷயம். அப்ெபாழுதும் மதுவிடம் எந்த பதிலும் வரமால் இருக்க. ெகௗதமும் எதுவும் ெசால்லாமல். அவ ெசான்னா நான் உங்கைள மறந்து ேவறு ஒருத்தைர மணம் ெசய்து ெகாள்ேவனா. நான் உன்ைன விட்டு உன் அப்பாைவ உயவா ேபசிட்ேடனு ெபாறாைம. ஹா ஹா ஹா” என்று சிrத்தவைன பாத்து “ெபாறாைமயா ைஹ அதுவும் எனக்கு. சrதான் இன்னும் எனக்கு ெமச்சூrட்டி வரலயா. என் அப்பாைவ பாத்தா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஏன் தம்மு. ைடமண்ட் ேதாட்ைட காதிலும் அணிவித்தான். ந: எனக்காக காத்து இருக்கறதும். ஆனா உன் அப்பா. “ேபபி. ஏன்னா நாம ஓருத்தைர ஓருத்த அவ்வளவு விரும்பிட்டு இருக்ேகாம். உங்கைள புrந்து ெகாள்ளாமல் இப்படி பட்டுன்னு ெசால்லி விட்ேடேன” என்று ேசாகத்துடம் ேபசியவைள கண்டு. ஹும்ம் ேபபி சம ேகாபத்தில் இருக்கா ேபால இருக்ேக என்ற முடிேவாடு பின்புறமாக அவள் தைலயிைன சாய்த்து கலங்கி இருந்த அவள் கண்களில் முத்தமிட்டான். ஏேதா ஓரு நம்பிக்ைகயில மீ ண்டும் ஒண்ணு ேசருேவாம்னு இருந்ேதாம். ஆனா நான் அப்படி ேயாசிக்க வில்ைல. உன் தம்மு உன்ைன புrஞ்சிக்க மாட்ேடனாடா” என்று ெசான்னவுடன் மது ெமதுவாக கண்கைள திறந்து தன் ேதாைல பிடித்து இருந்த அவனது ைககைள எடுத்து தன் ைககளில் அடக்கி “ஆமாம் இல்ல மாமு. தன்னைறக்கு ெசன்று ஓரு ஜுவல்ஸ் பாக்ைஸ எடுத்து வந்தான். நான் உங்களுக்காக காத்திருக்கவில்ைலயா” என்று தன் தம்மு தன்ைன புrந்து ெகாள்ள வில்ைலேய என்ற வருத்ததுடன் அவைன விட்டு விலகி அமந்து தான் ெகாண்டு வந்த பாசைலேய ெவறித்து பாத்தாள்.

இப்ப பாருடா என் அடிைய” என்று அவன் மாபினில் ெசல்லமாக குத்தினாள் “ேஹய் ேபபி இதுதான் உன் அடியா. ந:ங்க எங்ேக ஒடினாலும் இன்று என் அடியிலிருந்து தப்பிக்க முடியாதுடா” என்று துரத்திக் ெகாண்டு ஒடியவள் காேபட் வழுக்கி தம்மு என்று கத்தியவைள கீ ேழ விழாதவாறு தாங்கி அப்படிேய கட்டிலில் விழுந்தான். “அய்ையயா நல்லா மாட்டிகிட்டியா. அவன் ேமல் தான் படுத்து இருக்ேகாம் என்ற உணவு சிறிதும் இல்லாமல். தன் ைககைள மாபுக்கு இைடயில் கட்டிக் ெகாண்டு அவைள பாத்து சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தான் “ேஹய் தம்மு என்னிடம் விைளயாடுனிங்களா. உங்களுக்கு என்ன ைதrயம் இருந்தால் என்ைனப் பாத்து அப்படி ெசால்லி இருப்பீகள்” என்று அவைன அடிக்க துரத்தினாள். அவன் காதலுடன் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ேவண்டாம்டி உன் மாமா பாவம் இல்ல. இன்னும் நாலு அடி ேவணும்னாலும் ேசத்து அடிச்சிக்ேகா” என்றவனவது குரைல இருந்த மாறுதைல அப்ெபாழுது தான் கவனித்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya நல்ல கைதயா இருக்ேக” என முறுக்கி ெகாண்டு எழுந்தவள் அப்ெபாழுது தான் ெகௗதைம கவனித்தாள். அவளிடம் இருந்து தப்பிக்க. ேநா வயலன்ஸ் ஓன்லி ெராமான்ஸ்டா பட்டு குட்டி” என்று ரூமுக்கு ஓடினான். “ெராமான்ஸ் ேவணுமா ெராமான்ஸ் இருங்க நாலு அடி ைவக்குேறன். ஹும்ம் சுப்பரா இருக்கு.

உதடுகள் துடிதுடிக்க தன் ேபபி தன்னிடம் மயங்கி இருப்பைத உணந்த ெகௗதம் அவளது கற்ைற கூந்தைல அழுத்தமாக பிடித்து. ெகௗதமின் ைககள் எல்ைல மீ றுவைத உணந்தாலும் அவனுடன் கட்டுண்டு இருந்தாள். இல்ைல அவனிடமிருந்து வரும் அவனுக்ேக உrத்தான வாசைனேயா என்று எைதயும் பிrத்தடுக்க முடியாமல். அவள் அணிந்திருந்த குட்ைட பாவைடயும்.. அவனின் காதேலா. சின்ன சட்ைடயும் அவள் விழுந்த ேவகத்தில் விலகி இருந்ததால் அவளது அழகான. இல்ைல பாசேமா. அவனால் மட்டுேம உணர ைவக்க முடிந்த அந்த த:ண்டைல. அவளுக்கு மிகவும் பிடித்த அந்த பாடல் சrயாக அந்த நிமிடத்தில் அவள் மனகண் முன்ேன ஒடியது இந்த நிமிடம் இந்த நிமிடம் இப்படிேய உைறயாதா இந்த ெநருக்கம் இந்த ெநருக்கம் இப்படிேய ெதாடராதா இந்த ெமளனம் இந்த ெமளனம் இப்படிேய உைடயாதா இந்த மயக்கம் இந்த மயக்கம் இப்படிேய நM ளாதா ஆயிரம் ெசாந்தம் உலகில் இருந்தும் தனிைம என்ைனத் துரத்தியேத உன்ைனக் காணும் நிமிடம் வைரக்கும் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . உயி வைர த:ண்டிச் ெசன்ற அந்த த:ண்டைல அந்த நிமிடம் அனுபவித்தாள் மது. அவளின் துடித்த உதடிைன தன் உதடுகளால் சிைறச் ெசய்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவளது மதி முகத்ைதேய பாத்துக்ெகாண்டிருந்தான். அந்த பாைவயில் எைத கண்டாேளா அப்படிேய தன் கண்கைள மூடி அந்த உணவிைன அனுபவித்தாள். ெமதுெமதுவாக இருந்த அந்த ெவற்று இைடயில் தன் ைககைள படற விட்டான்.

அவனது பிடி இருகேவ மது அப்படிேய அவனது கழுத்து வைளைவ இருக்க கட்டிக் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உடேல ெபாம்ைமயாய்க் கிடக்கிறேத இதயம் ெநாறுங்குகிேறன் இைதேய விரும்புகிேறன் இது ேபாதும் ெபண்ேண இறப்ேபேன கண்ேண ஓ ஆயிரம் காலம் வாழ்கிற வாழ்க்ைக நிமிடத்தில் வாழ்ந்ேதேனா கிழக்கும் ேமற்கும் வடக்கும் ெதற்கும் மனிதன் வகுத்த திைசயாகும் உன்முகம் இருக்கும் திைசேய எந்தன் கண்கள் பா&க்கும் திைசயாகும் ேகாைடயும் வாைடயும் இைலயுதி& காலமும் இயற்ைக வகுத்த ெநறியாகும் உன்னுடம் இருக்கும் காலத்தில் தாேன எந்தன் நாட்கள் உருவாகும் உந்தன் நிழலருேக ஓய்வுகள் எடுத்திடுேவன் இது காதல் இல்ைல இது காமம் இல்ைல ஓ ேதகத்ைதத் தாண்டிய ேமாகத்ைதத் தாண்டிய உறவும் இதுதாேனா தம்மு தம்மு என அவன் முகம் முழுவதும் தன் தாகம் தணியும் வைர ேவகமாக முத்தமிட்டாள். அவளின் ஓவ்ேவாறு முத்ததாலும் அவளால் மட்டுேம தூண்ட முடிந்த அவனது ஆண்ைம விழித்து ேபயாட்டாம் ஆடியது.

அதுவும் என் ேபபிைய ேபாய் நான் அப்படி நிைனப்ேபனா. தாங்கள் கல்யாணத்துக்காக காத்திருப்பதில் அத்தம் இல்லாமல் ேபாகிவிடும் . ஏன்னா ந:ங்க என் தம்மு. ஹும்ம் ஓன்னுமில்ைல தம்மு என அவன் மாபினில் தன் முகத்ைத ேதய்த்தாள் “குட்டிமா. “ேபபி என்னடா ெசய்யுது” என தன் ேமல் படந்திருந்த தன் மதுைவ தட்டிக்ெகாடுத்தான்.தன் குட்டிமா தன் ேமல் இருந்த நம்பிக்ைகயால் தாேன தன்ைனேய ஒப்பைடக்க முைனந்தாள். என்று எப்படிேயா ஓருவாறாக அவைன கட்டு படுத்திக் ெகாண்டு. ந:ங்க எதுவும் கில்டியா பில் பண்ணாதிங்க” என அவனது ைககளில் ெமன்ைமயாக தன் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஓரு பூவிைன வருடுவது ேபால ெமன்ைமயாக வருடினான். என்ன தவறு ெசய்ய துணிந்துவிட்ேடன்.ஆனா என்ைன திருமணத்துக்கு பிறகு தான் முழுைமயாக ெதாட ேவண்டும் என்று உங்கைள கட்டு படுத்திக்ெகாண்டிகேள இதுக்கு ேமேல என்ன ேவணும் மாமா. இப்ப கூட ந:ங்க நிைனத்திருந்தால் என்ைன என்ன ேவண்டுமானாலும் பண்ணி இருக்கலாம். ஸாrடா. நானும் ஒத்துக்ெகாண்டு இருந்திருப்ேபன். இதற்கு ேமல் இருந்தால் அவ்வளவு தான். எனக்ேக ெதrயாம ஏேதா ஓரு உந்துதலால் அப்படி பண்ணிட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகாண்டு அப்படிேய துவண்டாள். தன் ேபபி தன்னிடம் மதி மயங்கி இருப்பைத உணந்த ெகௗதம். உனக்கு ஒன்னும் ெசய்யலேய. “ச்சு அப்படிேயல்லாம் இல்ல ெகௗதம். ஸாrடா குட்டிமா” என்று அவள் கன்னத்திைன. ஓரு ெபாண் தன்னுைடய ெபாக்கிஷமாக கருதும் அவளது கற்ைபேய தனக்காக ெகாடுக்க முன்வரும் ேபாது அவைள தப்பாக யூஸ் பண்ணிக்க கூடாது. ந:ங்க விரும்பி நான் இல்ைலனு ெசால்லி இருப்ேபனா.

குட்டிமா. நான் ேபாய் ெரஸ்ட் எடுக்குேறன். ஹும்ம் ஹும்ம் நான் ெராம்ப ெராம்ப ெகாடுத்து ைவத்தவன்டா” “நானும் தான்” என அவைன இருக்கி அைணத்துக் ெகாண்டாள். ெகாஞ்சம் ெரஸ்ட் எடுத்துக்ேகா” “மாமா. அந்த அைணப்பில் சத்தியமாக ஓரு துளி கூட காமல் இல்லாமல் காதேல நிரம்பி வழிந்தது இப்படிேய ஸ்விட் நத்திங்ஸ் ேபசிேய மறுநாள் ெபாழுைதயும் விடிய ைவத்தன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya உதட்டிைன ஓட்டி எடுத்தாள். “மது மணி பாரு. ேவைலதான் முடிஞ்சிடுத்ேத.. இவ்வளவு ேநரமா நாம ேபசிட்டு இருந்ேதாம். உன்ைன ெபற என்ன தவம் ெசய்ேதேனா. எப்ெபாழுதும் என் இடத்தில் இருந்து ேயாசிக்கிறாேய. “குட்டிமா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேஸா ஆபிஸ்ல எந்த பிரச்சைனயும் வராது. ஹும்ம் ந:ங்க ெசால்றதும் கைரக்ட்தான். ெவறும் ெடஸ்டிங் மட்டும் தான் பாக்கி. என்னுைடய நலைனேய ெபrதாக நிைனக்கிறாேய. ஐந்து ஆகிவிட்டது.” என ெகௗதமிடம் விைடெபறும் முன்புதான் தான் எதுக்கு இங்ேக வந்ேதாம்னு அவளுக்கு நிைனேவ வந்தது. ஆபிஸ் ேவற ேபாகனும்டா.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ேஹய்ய் தம்மு. நான் எதுக்கு இங்ேக வந்ேதனு மறந்துட்ேடன் பாருங்க. உங்களுக்காக ஓரு சின்ன கிப்ட்”
என தான் ெகாண்டு வந்த பாசைல அவனிடம் ந:ட்டினாள்

“என்ன மது, இரண்டு கிப்ட் இருக்கு”

“ஹும்ம் இரண்டுேம உங்களுக்கு தான். பிrச்சி பாருங்க. உங்களுக்கு கட்டாயம் பிடிக்கும்”

ஓரு பாக்ஸில் ெராைலக்ஸ் வாட்சும் இன்ெனாரு பாக்ஸில் கண்ணாடியில் ஆன ெபrய இதயமும்,
அதனுள்ேள ஓரு சின்ன இதயமும், அந்த இதயத்துக்குள்ேள இருவ ேஜாடியாக ஆடிக்ெகாண்டிருந்தன.

“ேபபி..ேபபி இது..............இது” என இழுத்தவைன

“ஆமாம் இது அந்த கிப்ட் தான். ந:ங்க முதன்முைறயாக எனக்காக, ஆஸ்ேரலியாவில் இருந்த வாங்கி வந்து
இருந்த:ங்கேள. நான் கூட ஏேதா ஏேதா ேபசி உங்கைள காயம் படுத்தி, உங்கைளயும் அறியாமல் கிேழ
விழுந்து உைடந்தேத அேத கிப்ட்தான் தம்மு. இதுக்காக பல நாள் அைலந்து அப்பறம் ஓரு வழியாக
கிைடச்சிடுச்சி. பிடிச்சிருக்கா”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ஹும்ம் ெராம்ப..ெராம்ப.. பிடிச்சிருக்கு. மிஸ்ஸ் பண்ணிட்ேடேன என்று நிைனத்த கிப்ட் உன்
ைககளாேலேய மறுபடியும் என்னிடேம ேசந்ததுக்கு ேதங்க்ஸ்டா பட்டு குட்டி”

என தன் மனதில் இருந்த

உணச்சிகைள தன் வாத்ைதகளால் ெவளிபடுத்தினான்.

“நமக்குள்ள எதுக்கு மாமா ேதங்க்ஸ்ேயல்லாம்.இப்ப ேஹப்பியா. ஹும்ம் சமத்தா ேபாய் தூங்குங்க. ஆபிஸ்
ேபாறப்ப பாக்கலாம்” என அவனிடமிருந்து விைடெபற்று தன் அைறக்கு வந்தவள் அப்ேபாழுதுதான் தன்
கழுத்தில், காதில் இருந்த ைடமண்ட் ெநக்லஸும், ேதாடுையயும் கவனித்தாள். அதன் அழகில் மயங்கி,
அதுக்கு வலிக்காதவாறு அழகாக வருடி ஹும்ம் சத்தமில்லாமல் ஓரு அருைமயான கிப்ைட ெகாடுத்து
விட்டு எப்படி தம்மு உங்களால் மட்டும் இவ்வளவு அைமதியாய் இருக்க முடியுது. என கண்ணாடியில்
ெதrந்த பிம்பத்ைத ரசித்துக் ெகாண்டிருந்தாள்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
அத்தியாயம்

26
என் உடைல
விட்டு
உயி& பிrவதும்
என்ைன விட்டு
நM
பிrவதும்
ஓன்றுதாேன

“ேபபி எவ்வளவு ேநரம் தான் வயிட் பண்ணறது சீக்கரம் கிளம்பி வா” என மதுவின் ெமாபலுக்கு அைழத்து
கத்திக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம்

“இன்னும் பத்து நிமிஷம் ெகௗதம்” என்று உள்ேள ேபாய்விட்ட குரலில் பதளித்தாள்

“என்னது இன்னுமா. ேமேலேய ேகட்ேடன். அதுக்கு ந: ஓரு பத்து நிமிஷம் தான் ந:ங்க கீ ேழ ேபாய் கா
எடுங்க வந்துடுேறன் ெசான்ன. நான் காrல் அமந்து அைர மணி ேநரம் ஆகிடுச்சி மது. இப்ப மறுபடியும்
பத்து நிமிஷம் ேகட்குற. என்னதாண்டி உன் மனசுல நிைனச்சிகிட்டு இருக்க. புராஜக்ட் சக்ஸஸ்புல்லா
முடிச்சதுக்கு பாடி அேரஞ்ட் பண்ணி இருக்காங்க. நாமேல ேலட்டா ேபானா என்ன அத்தம். நான் தான்
அப்பேவ ெசான்ேனேன. இன்ைனக்கு சீக்கரம் ேபாக ேவண்டுெமன்று ஆனா ந: இவ்வளவு ேலட்டாகுற. மது

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
எனக்கு ேகாபம் வரதுக்கு முன்னாடி ஓழுங்கா கீ ேழ இறங்கி வrயா” என முக்கியமான பாடியில்
ேலட்டாக ேபாகி விடுேவாேமா என்ற ேகாபத்தில் கத்தினான் ெகௗதம்

“தம்மு , ந:ங்க இவ்வளவு ெலக்ச ெகாடுக்கறதுக்கு ேபசாம எனக்கு பத்து நிமிஷம் ைடம் ெகாடுத்து
இருக்கலாம். காதிலிருந்து இரத்தம் வந்திடும் ேபால இருக்கு. சூடு தாங்கல” என சிrத்தாள்.

“ேஹய்ய் கிண்டலா. திட்டினா திருப்பி திட்டனும்டி இப்படி சிrக்க கூடாது” என்றான் சிrத்தான். அந்த
நிைலயிலும் அவளது சிrப்பிைன ரசித்தான் ெகௗதம். அவளது சிrப்பால் அவனது ேகாபமும் மட்டுபட்டது.

“ேபாங்க ெகௗதம். உங்களுக்கு ேகாபேம பட ெதrயல. உடேன சிrச்சிட்டிங்க. உங்களுக்கு நல்லா டிைரனிங்
ெகாடுக்கனும்”

“அம்மா தாேய, பாடிக்கு ேலட்டாகுது. ெகாஞ்சம் இறங்கி வாடா. உன் டிைரனிங்ேயல்லாம் அப்பறம்
வச்சிகலாம். “ என புலம்பினான். அவன் கஷ்டம் அவனுக்கு.

“தம்மு ந:ங்க கிளம்புங்க. நான் பிரவன்
:
கூட வந்துக்குேறன்”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ஆ.யூ ஸ்வ”

“ஹும்ம் ஆமா தம்மு. உங்களுக்கு தான் ேலட்டாகுேத”

“அைத முன்னாடிேய ெசால்வதற்கு என்னடி. சr அப்படி என்ன தான் பண்ணிட்டு இருக்க” என்று தன் காைர
எடுத்தான் ெகௗதம்

“ேநrேலேய பாத்துேகாங்க. இப்ப ைவக்குேறன். நான் கிளம்பனும். இந்த பிரவன்
:
ேவற இருக்காேனா இல்ல
கிளம்பிட்டாேனானு ெதrயல” என புலம்பினான்.

“சr சr ந: புலம்பாேத. அவன் உன்ைன வந்து அைழச்சிட்டு வருவான். ந: உன் ேமக்கப்ைப கன்டினியூ
பண்ணு”

“ேபாங்க தம்மு” என்று சிணுங்கி ெகாண்ேட ெதாைலேபசிைய ைவத்தாள்.

“அப்பாடி ஓரு வழியா வந்துட்டியா. உனக்காக தான் பாரதி தன் காைரக் ெகாடுத்து விட்டு ெகௗதமுடன்
ெசன்றிருக்கிறா. ஆமா இது என்ன ெபாண்ணு மாதிr வந்து இருக்க?”

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“ஏய்ய் என்ன ெகாழுப்பா. நான் ெபாண்ணு இல்லாம ேவற என்ன? வர வர உனக்கு திமிறு அதிகமாகிடுச்சி.
இரு இரு என் ெகௗதம் கிட்ட ெசால்லி நல்லா கவனிக்க ெசால்ேறன்”

“ஹும்ம் நல்லா ெசால்லு. எனக்கு எந்த பயமும் இல்ல. அவதான் இப்ப என் பிரண்ட் ஆச்ேச என்று
மதுைவ பாத்து கண் சிமிட்டி விட்டு, ந: தான் எப்ப பாரு குட்ைட பாவைட இல்ல அந்த ஜ:ன்ைச
ேபாட்டுகிட்டு சுத்துவ. இன்ைனக்கு தான் ெபாண்ணா, லட்சனமா இப்படி வந்து இருக்க. நான் அைததான்
ெசான்ேனன்”

“ஹும்ம் சr புைழச்சி ேபா. ஆமா நான் அழகாக இருக்ேகனா. ெகௗதம் இன்ைனக்கு, இல்ல என்ைனக்கும்
அவ ஸ்மாட் தான். நான் தான் அவருக்கு ெபாருத்தமானு ெதrயல” என கண்ணாடியில் தன் பிம்பத்ைத
மறுபடியும் சr பாத்துக்ெகாண்டாள்

இவளது அழைக பற்றி இவேள உணராது

இருக்கும் ேபாது தான் மட்டும் ெசான்னாள் ஒத்துக் ெகாள்ளவா

ேபாகிறாள். இரண்டு ேபருேம சrயான ேஜாடி. அைத ெசான்னா உன் கண்ணு குருடு என் தம்முதான்
அழகுனு வrஞ்சிகட்டிக் ெகாண்டு வருவாள். எதுக்கு வம்பு நாம வாய மூடிகிட்ேட வருேவாம்

“என்ன அைமதியா வர. நான் ேகட்டதுக்கு எந்த பதிலும் காேணாம்” என பிரவைன
:
முைறத்தாள்

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

அப்பறம் ந: ஏன் அப்படி ெசான்னனு சண்ைடக்கு வராேத” என அவைள ஒருமுைற திரும்பி பாத்து விட்டு காைர ேஹாட்டலுக்கு ஓட்டிக் ெகாண்டிருந்தான் பிரவன். பாத்து ேபசு மது” தன் நண்பியின் வாழ்க்ைகயில் எந்த பிரச்சைனயும் வந்து விட கூடாது என்ற வருத்ததுடன் ேகட்டான். : அவைன முைறத்து விட்டு ேவடிக்ைக பாக்க ஆரம்பித்தாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அப்பாகிட்ட ேபசுனியா. நான் அைதேய கூறி விடுகிேறன். இல்லனா மாமா கிட்ட ேபாட்டுக் ெகாடுத்துடுேவன்” “அய்ையேயா மது. ந:யும் அங்க தான் வந்தாகனும். ந: ெசால்றதுதான் ெதய்வ வாக்கு” என புலம்பி விட்டு. “மது ெகௗதம் அம்மா. ஓவரா ஆடாேத பிரவன்” : என அழகாக ைமயிட்டு இருந்த கண்கைள ேமலும் உருட்டினாள் “ஹ: ஹ: ஹ:. நான் இங்ேகேய இருப்ேபனு நிைனச்சிட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்ன ெசால்லனும்னு ந:ேய ெசால்லி விடு மது. ேஹ ஸாr மது” “க்கும் நிைனப்பு தான் ெபாைழப்ைப ெகடுக்குதாம். என்ைனேயல்லாம் மறந்திட மாட்டிேய” “ேடய் ந: என்ன லூசா. “மது இன்னும் இரண்டு நாள்ல ஊருக்கு ேபாற. பாத்து இருடா. ஆனா இன்னும் ஓரு வருடம் கழித்து. அப்படி மட்டும் பண்ணிடாேத. அவுங்க உன்ைன ஏத்துகிட்டாங்களாடா. என்னேமா இந்த நாட்டுகாரன் மாதிr சீன் ேபாடுற.. அட ஆமாம் இல்ல. அவ என்ைனக்கு நான் ெசால்றேத ேகட்டு இருக்காரு.

ஹாப் ேவாயிட் பட்டு புடைவயும். ஆனா அவங்க என்ைனய பத்தி விச்சு அப்பாகிட்ேடயும். வசு அம்மாகிட்ேடயும் ேபசிட்டாங்க. ெகௗதம் ெசான்ன மாதிr ேநரடியா ேபசினா பல பிரச்சைனகள் ஈஸியா முடிவுக்கு வந்து விடும். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அதில் அவனிடம் ெசல்லமாக ேவண்டுேகாள் விடுந்து வாங்கிய பூைவயும் சூடி இருந்தாள். கழுத்திலும். அழகிய கண்ணாடி வைளயல்கள் குலுங்க. மயில் ேதாைக ேபால கூந்தைள விrய விட்டு இருந்தாள். அதுக்கு அவுங்கிட்ட இருந்து எந்த பதிலும் வரலனு நிைனக்குேறன்”. அழகிய ெவள்ைள நிற மயிைல ேபால அைசந்து அைசந்து நடந்து வந்தாள். ெகௗதம் யாrடேமா திரும்பி நின்று ேபசிக்ெகாண்டிருந்தான். இந்த ெகௗதம் ேநrேல ேபாய் ேபசிக்கலாம்னு ெசால்லிட்டாங்க. ஏேதா ஓரு உந்துதலால் திரும்பி பாட்டி நடந்த வாசைல பாத்தவனின் கண்கள் அப்படிேய நிைலகுத்தி நின்றது ேகரளத்து புடைவயான.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவனது வருத்தத்ைத புrந்து ெகாண்டு. காதிலும் அவன் பrசளித்த ைடெமண்ட் ெசட்ைடயும். “இல்லடா இன்னும் ேபசல.” “ந: எதுவும் பீல் பண்ணாேதடா. கண்களில் ைமயிட்டு. பிைற ேபான்ற ெநற்றியில் அழகிய ேபாட்டிட்டு. ந: ைதrயமா இரு. ேகாட் ேபாட்டுக்ெகாண்டு ஸ்ைடலாக நின்று ேபசிக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் ஓரு புறத்ைத பாத்து என்ன அழகு என் ெகௗதம் என ரசித்துக் ெகாண்ேட உள்ேள வந்தாள் மது திவிரமாக ேபசிக் ெகாண்டிருந்தவன். எல்லாம் நல்லபடியாேவ நடக்கும்” என ஆறுதல் கூறவும் ேஹாட்டல் வரவும் சrயாக இருந்தது. பாட்டி ஆரபித்திருந்தது. அதற்கு ேமேல சின்ன கீ ற்றாய் சந்தனமும் இட்டு.

அவனின் அருகில் வந்த மது. எப்படிடா த:டினு இப்படி ஓரு ஞாேனாதயம். உங்க அளவுக்கு இல்ைலேயன்றாலும் ஓரளவுக்கு ஓ. என் குட்டிமா ேமேல என் கண்ேண பட்டுவிடும் ேபால இருக்ேக. முதல்ல ஊருக்கு ேபானதும் வசு அம்மாகிட்ட கட்ட கத்துக்கனும்” என புலம்பியவள் “தம்மு நான் அழகா இருக்ேகனா. “ந:ங்க தாேன ெசான்னிங்க. அவளின் இந்த இந்திய கலாச்சார உைடயில் பாத்து அசந்து நின்றன. காதலுடன். அய்ேயா சான்ேச இல்ல. அவள் கூறியைத ேகட்டுச் சிrத்துக் ெகாண்ேட “ேஹய்ய் குட்டிமா. எனக்கு ஓேர ெவட்கமாக இருக்கிறது” என அவளது ஆப்பிள் ேபான்ற கன்னங்கள் எந்த ேமக்கப்பும் ேபாடாமல் அழகாக சிவந்தது. “ெகௗதம் அப்படி பாக்காதிங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அதுவைர அவைள மாடன் டிரஸ்ேலேய பாத்து பழகியவகள். அவள் தன்னருகில் வருவைத ரசித்து பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். வட்டுக்கு : ேபானதும் திஷ்டி சுத்தி ேபாடனும். சைமயா இருக்கீ ங்க. உங்களுக்கு புடைவ கட்டுனா பிடிக்குெமன்று. சrயா இருக்கானு ெதrயல. கலக்குறிங்கடா. அதனால் தான் ெநட்ைட பாத்து கட்டிக் ெகாண்டு வந்ேதன். முதல் முதலாக தன்னவைள புடைவயில் பாத்த ெகௗதம்.” என்று அவளது வைளயலிட்ட ைககைள பிடித்துக் ெகாண்டு ேபசினான்.ேக வா” என தனது மன்னவனின் உதட்லிருந்து வரும் வாத்ைதக்காக காத்து இருந்தாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

ெசால்லு எனக்ெகன்ன என்பது ேபால ஒரு புன்முறுவல் உதித்தான். “இது உனக்கு ேதைவயா. இல்ைலயா” என கடுப்பாக ேகட்டாள். அவளின் மகிழ்ச்சி அைனவைரயும் ெதாற்றிக்ெகாள்ள எல்லாரும் ைகத்தட்டின. ேராஸிதான் முதலில் ஓடி வந்து மதுைவ அைணத்து தன் சந்ேதாஷத்ைத ெவளிப்படுத்தினாள். ெகௗதமின் வலைகயும் ேசத்து ைவத்து “ஹுேர” என குச்சலிட்டாள். அதனால நான் இப்பேவ ெசால்லிடுேறன்” என்று இழுத்தவைன பாத்து ேராஸி.ேக என் பிரண்ேட சrேயன ெசால்லி விட்டான். உங்க எல்லாருக்கும் ஓரு மகிழ்ச்சியான விஷயத்ைத ெசால்ல ேபாேறன்” என்று அவகளின் அருகில் வந்தான் பாரதி. இவகள் என்ன பண்ண ேபாகிறாகள் என யுகிக்கும் முன்ேப பாரதி ேபச ஆரம்பித்திருந்தான். “பாரதி இப்ப ெசால்ல ேபாறியா. “டிய பிரண்ட்ஸ். ெசால்லட்டுமா” என ெகௗதைம பாத்து கண்ணடித்தான். “ஓ. அங்ேக இருந்த ைமக்ைக எடுத்து. அவகளின் மறுபக்கத்தில் பிரவனும் : நின்றிருந்தான். அந்த உணேவ அவன் என்ன ெசால்ல வருகிறான் என்று புrந்துக்ெகாண்டு “ேபாங்க மாமா” என்று ெவட்கமாக கீ ேழ குனிந்தாள் “பாருடா. மதுவும் திருமணம் ெசய்து ெகாள்ள ேபாகிறாகள்” என அறிவித்ததும் “ேஹாய்ய்” என குச்சலிட்டு தங்கள் வாழ்த்திைன ெதrவித்தாகள். சஸ்ெபன்ஸ் ைவக்குேறனு இப்படி அசிங்க படுறிேய மச்சான். சும்மா ெசால்லுடா” என அவன் காைதக் கடித்தான் ெகௗதம் “க்கும் நம்ப ெகௗதமும். இதுமட்டும் வடா : இருந்துச்சினா நான் உனக்கு ேவற மாதிr ெசால்லி இருப்ேபன்” என்று பிடித்திருந்த அவளின் ைகைய ேமலும் இருக்கினான். இருவரும் பெபக்ட் கப்புல்ஸ் என மதுவின் இடைகையயும். ேஸா ேஸா ஸ்விட்” என அவன் ெகாஞ்சிக் ெகாண்டிருக்கும் ேபாேத. என் குட்டிமா ெவட்கேமல்லாம் படுறாங்க. “அது என்னனு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அப்படிேய ேதவைத மாறி இருக்கடா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya பின்பு பிரவன் : பிளாட்டினம் ேமாதிரத்ைதக் ெகாடுத்து மாற்றிக்கச் ெசான்னான். தன் அருகில் அமந்து அைத ரசித்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் ைகைய சுரண்டினாள் மது. இப்படிேய பாட்டியில் எல்லாரும் டிrங்ஸ் சாப்பிட்டுவிட்டு ஆட துவங்கினாகள். அங்ேக இருந்த சத்தத்தில் அவன் அப்படி ேபசினால் தான் உண்டு. அவகளும் இந்த மகிழ்ச்சி எப்ேபாதும் நிைலக்கட்டும் என இருவைரயும் அைணத்து தங்களின் வாழ்த்திைன ெதrவித்தாகள். நான் ஓன்னு ெசான்னா தப்பா எடுத்துக்க மாட்டிங்கேள” என தன் தம்முவிடம் ேகட்க தயங்கினாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அதான் இப்ப எங்க எல்லா முன்னாடியும் மாத்திக் ெகாள்ளுங்கள். : பாரதிையயும் பாத்து சிrத்தாள். பின்பு அவளும் அவனது ைககைளப் பற்றி அணிவித்து விட்டு பிரவைனயும். எங்களுக்கும் உங்க திருமணத்ைத பாத்த திருப்தி கிைடக்கும்” என்று சிrத்துக் ெகாண்ேட மதுைவ இடித்தான். அவளும் அவனது உணைவ புrந்துக் ெகாண்டு. “என்னடா. “தம்மு. ெகௗதமிடம் ஓரு ேமாதிரத்ைத எடுத்து ந:ட்டினாள். இேதல்லாம் எதுக்குடா என அவைன கடிந்துக்ெகாண்டான் ெகௗதம். எதாவது ேவணுமா” என்று மதுவின் காதுக்கு அருகில் ெசன்று ேகட்டான். ெகௗதமும் எதுவும் ெசால்லாமல் சிrத்துக் ெகாண்ேட அவளது பட்டு ேபான்ற ைகைய ெமன்ைமயாக பற்றி அணிவித்தான். “பாஸ் ேமேரஜ்க்கு எங்களால் வரமுடியாது இல்ல.

“ேஹய் பாத்துடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இது என்னடா புதுசா இருக்கு. “என்னடா ெராம்ப வலிக்குதா” என்று அவள் தைலைய அழுத்தி விட்டான். என்கிட்ட உனக்ெகதுக்கு தயக்கம் ேபபி” “வந்து. அவகைள ெதாந்தரவு ெசய்யாமல். ெகௗதமுடன் நடந்துக் ெகாண்டிருந்தவள். என்னாச்சி இவளுக்கு இவ்வளவு அைமதியா வரா. தைலவலி அதிகமாச்சி ேபால என நிைனத்து. : பாரதிையயும் ேதடினான். ந: கிளம்பனும்னு ெசால்லி இருந்தா நான் கிளம்ப ேபாேறன். தைல வலிக்குது. தன் அருேக இருந்த ெகௗதமின் ைககைள இருக பற்றி கீ ேழ விழாதவண்ணம் பாத்துக் ெகாண்டாள்.. உன்ைன விட இது எனக்கு முக்கியமா. ந:ங்க ேவற ரசிச்சி பாத்துட்டு இருந்த:ங்களா. ஏேதா ஓரு ேயாசைனயில் தன் புடைவைய ேமேல காைல ைவத்தவள் தடுக்கி கீ ேழ விழ பாத்தாள். எப்படி ேகக்குறதுனு தயங்கிேனன்”“ “குட்டிமா. அதுவைர அைமதியாக இருந்த மதுைவ பாத்த ெகௗதம். அதான் கிளம்பலாமா என ேகட்க வந்ேதன். மது தன்ைன பிடித்த பிறகுதான் அவைள கவனித்தான். இதுக்கு ேபாய் இப்படி பீல் பண்ற. புடைவ கட்டிட்டு நடக்க முடியலயா. வா ேபாகலாம்” என பிரவைனயும். ெமஸ்ேஸஜ் மட்டும் அனுப்பி விட்டு மதுவுடன் ெவளிேய நடந்தான். அவகள் ஜாலியாக அங்ேக ேபாட்டிருந்த மியூசிக்கு ஏத்த மாதிr ஆடிக் ெகாண்டிருந்தன. அது இந்த சத்தம் எனக்கு ஓரு மாதிr இருக்கு தம்மு. நான் அைத மறந்ேத ேபாயிட்ேடன் பாரு” என அவள் ைககைள பற்றி தங்கள் காருக்கு அைழத்து ெசன்று அவைள உள்ேள அமர ைவத்து விட்டு தானும் அமந்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இல்ைல ெகௗதம். “நல்லா இருக்ேகன்மா. என்ன இந்த ேநரத்தில் அைழத்து இருக்கிறாகள் என காrல் ஆட்ேடாெமட்டிக்காக ெசட் பண்ணி இருந்த ஸ்பிக்கைர ஆன் ெசய்தான் “ெகௗதம். திடுக்கிட்டு. மதுைவ ஓரு பாைவ பாத்து விட்டு. நாம ேவகமா வட்டுக்கு : ேபாயிடலாம்” என அவளுக்கு சீட் ெபல்ட் ேபாட்டவன் அவனுக்கு ேபாட மறந்தான் வட்ைட : ேநாக்கி ெசன்றுக் ெகாண்டிருந்த ேபாது தனது அம்மாவிடமிருந்து அைழப்பு வந்தது. ஏேதா தப்பு நடக்க ேபாகுேதானு பயமா இருக்கு” என அழுத்தி விட்ட அவன் ைககைள அழுத்தமாக பிடித்துக் ெகாண்டாள். என்ன இந்த ேநரத்தில் அைழத்து இருக்கீ ங்க” என்றான் பதற்றத்ேதாடு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மனேச சrயில்ல. எவ்வளவு நாள் ஆச்சி என் அம்மாவின் குரல் ேகட்டு என அவ ேபசுவைத கூைமயாக கவனிக்க ஆரம்பித்தாள். ந: அைமதியா படுத்திரு. பின்பு சந்ேதாஷமாக எழுந்தமந்தாள் மது. எப்படி இருக்கப்பா” என்று வசுவின் குரைல ேகட்டவுடன். “ஓன்னும் இல்லடா.

“அம்மா. வந்தவுடேன திருமணத்ைத ைவத்துகலாம்னு ெபாண்ணு வட்ல : ெசால்லிட்டாங்க” அதைன ேகட்ட இருவரும் எவ்வளவு மகிழ்ச்சிப் ெபற்றன என வாத்ைதகளில் வணிக்க முடியாது. ஓரு முக்கியமான விஷயம் ெசால்லதான் கூப்பிட்ேடன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எங்களுக்கு ஓன்னும் இல்ல. ந: யாைர பத்தி ெசால்ற” என வசுவிடமிருந்து ேகாபமாக வாத்ைதகள் விழுந்தது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அம்மா ந:ங்க ெராம்ப ெராம்ப ஸ்விட் மா” என்று தழுதழுத்த குரலில் ெசால்லி முடித்தான். ந: தான் இரண்டு நாள்ல வந்துடுவ இல்ல. ந: பயப்படாேதடா. சந்ேதாஷத்தின் உச்சகட்டம் என்பாகைள அதைன அனுபவித்தன. அம்மா ேதங்ஸ்மா.. மதுவின் கண்களிலிருந்து ஆனந்த கண்ண: ெபருகி வழிந்தது “ஏய்ய் நிறுத்து நிறுத்து.. நான் ஆைச பட்ட என் மதுைவ நான் ேகட்பதுக்கு முன்னாடிேய திருமணம் ேபசி விட்டீகேள. இப்ப ெசால்லலாமா” “ஹும்ம் ெசால்லுங்கமா” “உனக்கு கல்யாணம் முடிவு பண்ணி இருக்ேகாம்டா.

... எனக்கு பிடித்தது எதுவும் எனக்கு கிைடக்க கூடாது என முடிவு பண்ணிட்டா..... சுயநிைனைவ அைடந்து பாத்தது மதுவின் முகத்ைத தான்.... அய்ேயா ெகௗதம் என்னால முடியலேய” என்று அழற்றியவைள சமாதானம் ெசய்ய கூட ேதான்றாமல் அவள் தைலைய மட்டும் தடவியவாறு எதற்கும் கலங்காத. அதுக்குள்ள மறுபடியுமா. தன்னாலேய தாங்க முடியேலேய... நான் பாவி.. மதுவின் கண்ணேராடு : ேசந்து ெவளிேயறியது. அவளுக்காக மட்டும் கலங்கும் அந்த ஆண்மகனது கண்களில் இருந்து கண்ண: வழிந்து. “ெகௗதம் நான் பாவி ெகௗதம். இப்ப திரும்பவும் வந்து ேவணும்னு நின்னா. தம்மு என அவன் மடியில் விழுந்து அழுதாள். என காைர ஓரு இடத்தில் நிறுத்தி விட்டு மதுவின் அருகில் வந்தமந்து அவளின் ேதால்கைள ெதாட்டான்...மதுைவ தான்” “என்ன மதுவா... ஏற்கனேவ பல கஷ்டங்கைள அனுபவித்து விட்டு இப்ேபாது தான் என்னிடம் ேசந்து உள்ளாள். அவைள எதுக்கு நாங்க உனக்கு திருமணம் ெசய்து தரனும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ம.ம.. பல நாள் நான் அழனும்னு என் தைலயில் எழுதிட்டா ேபால. ஓரு நாள் நான் சிrச்சா.. தன் அம்மா ெசான்னைத ேகட்டு அதிச்சியில் சில நிமிடங்கள் ேபச்ேச வரவில்ைல.. ஓழுங்கா வந்து நாங்க பாத்து ைவத்திருக்குற ெபாண்ைண திருமணம் ெசய்து ெகாள்” என ெகௗதமிடமிருந்து பதில் வருவதற்கு முன்ேப ேபாைன கட் ெசய்து இருந்தாள். இவேளா சின்ன ெபண்.. அதிச்சியில் அழ கூட ேதான்றாமல் ேபாைனேய ெவறித்து பாத்து ெகாண்டிருத்தாள். அந்த ெதாடுைகயில் எைத உணந்தாேலா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அட ச்சீ வாய மூடுடா... ஆனா நாங்களும் ஓத்துக்கனும் நிைனக்காேத.. ந: ஓத்துகலாம்.. அவதான் உன்ைன ேவண்டாம்னு ெசால்லிட்டு ேபாயிட்டா.

. மூன்று வருடங்களாக ேபசாதிருந்தவ இன்ைறக்கு அைழத்து இருக்கானா ஏதாவது.. அவுங்க நம்பல மதிச்சி வந்து பத்திrக்ைக வச்சி இருக்காங்க. அடிப்பட்ட பாைவயுடன் அமந்திருந்தவைளப் பாத்து... “என்னடா. ந: தான் இரண்டு நாள்ல வந்துடுவ இல்ல. உண்ைமயிேலேய உனக்கு என் ேமல பாசம் இருந்தா எந்த பிரச்சைனயும் பண்ணாமல் வந்து ேசரு” என்று ேபாைன ைவத்தா. மாமா என்ன ெசான்னாங்க” என்றான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .... நாம ேபாய் தான் ஆகனும்.. அவனது அைணப்பு தந்த ைதrயத்தில் “அப்.... இது உன் அப்பா ேமல சத்தியம்.... மதுவின் ேபானிற்கு அைழப்பு வந்து அவகைள நிகழ்காலத்துக்கு ெகாண்டு வந்தது... அவள் அழுைகைய கூட கவனிக்காமல்.. ேநரா அங்ேக வந்துடு. உன் அப்பாதான்” அப்பாவா.பா” என்று விசும்பலுடன் அைழத்தாள். ெகௗதமுக்கு ேவற ெபாண்ைண பாத்துட்டாங்களாம். அவளது ேபாைன எடுத்து அவளிடம் ந:ட்டி “ேபசு ேபபி. வட்டுக்ேக : வந்து பத்திrக்ைக ெகாடுத்துட்டு ேபானாங்க. அவைள தன் ேதால்களில் சாய்த்துக் ெகாண்டு ேபசு என்பது ேபால ஜாைடக் காட்டினான். அவளது நடுக்கத்திைன பாத்த ெகௗதம். அவளின் தந்ைததான் அைழத்து இருந்தா..UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya எவ்வளவு ேநரம் கண்ணrல் : கைரந்தாகள் என்பது கடவுளுக்கு தான் ெவளிச்சம்... அடுத்த குண்ைட தூக்கி ேபாட ேபாறாரேரா என நடுங்கிய ைககளுடன் அைத ஆன் ெசய்து காதில் ைவத்தாள்... ெபாண்ணும் நல்லா இருந்துச்சி. “நான் இப்ப ெசால்ல ேபாறைத நல்லா ேகட்டுக்ேகா.

அைறந்த கன்னத்ைத தாங்கியவாறு ெகௗதைமேய பாத்துக்ெகாண்டிருந்தாள். கைடசி நிமிடத்தில் சுதாrத்து திருப்பவதற்குள். அவ என்னடானா உன் கல்யாணத்துக்கு வர ெசால்றா. மது அைமதியாக அவைனேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.. இனிேம நான் பாத்துகுேறன். அப்பறம் ஏன்டா என்ைன மட்டும் இப்படி வைதக்கிறிங்க. ெகௗதமின் காதுகளில். என்னடா நிைனச்சிட்டு இருக்கீ ங்க. பிரச்சைன வரதான் ெசய்யும். வாய மூடிகிட்டு வா. அதுக்கு இறப்பது தான் முடிவா. ேவற எந்த தப்பும் பண்ணலேய. “இப்படி ஆளாலுக்கு என்ைன வா&த்ைதயால ெகால்லறதுக்கு ேபசாம ஓேர மூச்சா நாேன ெசத்து ேபாயிடுேறன்டா” என்ற மதுவின் வாத்ைதேய மீ ண்டும் மீ ண்டும் எதிrேலாலித்தது. அைதேய ேயாசித்துக் ெகாண்டு வந்தவன் எதிேர வந்த வண்டிைய கவனிகாமல் ேவகமாக ஓட்டியவன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “இன்னுமா உனக்கு நம்பிக்ைக இருக்கு. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “இனிேம ஓரு வாத்ைத ேபசின நான் மனுஷனாேவ இருக்க மாட்ேடன். இப்படி ஆளாலுக்கு என்ைன வாத்ைதயால ெகால்லறதுக்கு ேபசாம ஓேர மூச்சா நாேன ெசத்து ேபாயிடுேறன்டா” என்று ெகௗதமின் சட்ைடையப் பற்றி ெவறிக்ெகாண்டவள் ேபால கத்தினாள். பிரச்சைனைய ஸால்வ் பண்ணி ெஜயிக்கனும். அவளது ைககைள ேவகமாக விலக்கி படாெரன்று அவள் கன்னத்தில் அைறந்தான். உன்ைன உண்ைமயா காதலிச்ேசன்.” என்று உருமினான் ெகௗதம். கா தன் கட்டுபாட்ைட இழந்து அங்ேக இருந்த மரத்தின் ேமல் ேமாதி நின்றது. ந: அைமதியா இருந்தா ேபாதும்” என அவன் சீட்டில் அமந்து காைர ேவகமாக எடுத்தான். நான் என்ன பண்ணிேனன். “ந: சாவறைத பாக்க நான் உயிேராடு இருப்ேபனு நிைனச்சியா. ந: என்னடானா மாமானு ெசால்ற.

.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மது சீட் ெபல்ட் ேபாட்டதால் ெபrய அடி படாமல். என ேபச கஷ்ட பட்டவைன அதிச்சியுடன் பாத்துக் ெகாண்டிருந்தாள்.. ேலசான காயத்துடன் இருந்தாள். நான் இல்லாமல் ந: எந்த.. ஸ்டியrங் வலில் : சாய்ந்து இருந்தவைன நடுங்கிய ைககளுடன் ெதாட்டாள். “ேபபி இனிேம என்ைன காப்பாற்ற முடியாதுடா. மதுவின் ெதாடுைகைய உணந்து அவைள பாத்து ேலசாக ஓரு புன்முருவல் உதிக்க ேதாற்று அவைள பாத்து தன் ைககைள ந:ட்டினான்..பி ஸா...... தன் உயி தன்ைன விட்டு பிrந்து ெவறும் கூடாக நான் வாழ்வதற்கு இறப்பேத ேமல். நான் தான் ெசான்ேனேன ந: இந்த உலகத்தில் இருந்து பிrவதற்கு முன்பு நான் இருக்க மாட்ேடேனன்று அதுபடிேய நடந்து விட்டது. அவன் இல்லாத இந்த உலகத்தி...rடா” என அவள் கன்னத்தில் தன் ைககைள ைவத்து அழுத்தியவனின் ைக அப்படிேய ெபாத்ேதன்று கீ ேழ விழுந்தது...த தப்பான மு..... ெகௗதம் என்ன ெசான்னாலும்... நடுங்கிய விரல்கைள ஓரு நடுக்கத்துடன் பற்றி அவனருகில் வந்து அவனது தைலயிைன எடுத்து தன் மடியில் ைவத்து இரத்தம் கசிந்த இடத்ைத தன் புைடைவயால் அழுத்தினாள். “ேப.... சrயாக தைலயில் அடிப்பட்டு முகம் முழுவதும் இரத்ததுடன் அைர மயக்கத்தில் இருந்தான்.. ெகௗதமுக்கு என்னவாயிற்ேறா என பதற்றத்துடன் அவைன ஏறிட்டாள்..... UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ....ல் இனி நான் ஓருேபாதும் இருக்க மாட்ேடன் என்ற வாத்ைதேய அவள் மனதில் ஓடிக் ெகாண்டிருந்தது.....

.....................UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “தம்....... ெகௗதமின் மதி UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ..............மு” என்ற அலறேலாடு அப்படிேய தன் மடி ேமல் இருந்த தன் மாமுவின் ேமல் விழுந்தாள் மது......

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
அத்தியாயம் 27
அடிப்பட்டால் தான்
வலிைய உணர
முடியுமா
இேதா உன்
வா&த்ைதகளால்
அந்த வலிைய
என் இதயத்தில்
உண&கிேறேன
ெபண்ேண

“தம்மு.......தம்மு என்ைன விட்டு ேபாயிடாதிங்க. ந:ங்க இல்லாமல் நா.....நான் எப்படி வாழ்ேவன். அய்ேயா
ெகௗதம் ஓரு வாத்ைத...ஓேர வாத்ைத ேபசுங்கேளன். இப்படி என்ைன தனியாக விட்டு ேபாகவா
உங்கைள மீ ண்டு சந்ேதத்ேதன்.

எழுந்திருங்க ெகௗதம். எழுந்துருங்க” என்று தன் மடியில் விழுந்து

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
கதறியைள எப்படி சாமாதனபடுத்துவது என ெதrயாமல் ெகௗதம் விழித்தது ஓேர ஓரு நிமிடம் தான்.
என்ன ெசால்லியும் சாமாதனமாகாத மதுைவ எப்படி ேதற்றுவது. என்னவைள நாேன கஷ்ட படுத்துகிேறேன
என புலம்பினான். அவளின் ஒவ்ெவாறு வாத்ைதயும் அவனது இதயத்திலிருந்து இரத்தத்ைத வர
ைவத்தது.

கதறிக்ெகாண்டிருந்த தன் ேபபிைய நடுங்கும் விரல்களால் ெதாட்டான், அவனின் ெதாடுைகைய உணந்து,
“தம்மு... தம்மு என்ைன விட்டு ேபாயிடாதிங்க. நானும் உங்கேளாடேவ வேரன்.” என கன்னத்தில் பதிந்த
அவனது ைககைள தானும் அழுத்திக்ெகாண்டு கதறினாள் மது.

“ேஹய்ய் குட்டிமா, எனக்கு ஓன்னும் இல்லடா. நான் உயிேராடதான் இருக்ேகன். உன்ைன விட்டு
அவ்வளவு சீக்கரத்தில் ேபாயிடுேவனா. உன் தம்மு எப்பவும் உன்னுடன்தான் இருப்பான்டா. ந: இப்படி
ேபசினா என்னால தாங்க முடியுமா ெசால்லு. கண்ைண திறந்து பாரு மது. எனக்கு வலிக்குதுடா. பிளிஸ்
என்ைன ஓருமுைற பாரு மது” என கண்கைள இறுக மூடிக்ெகாண்டிருந்தவளின் இைமகைள ெமதுவாக
வருடி விட்டான் ெகௗதம்

தன் உயி தன் முன்ேன கஷ்ட படுவைத ெபாறுத்துக்க முடியாத அந்த உடல், என்னுடன் ேசந்துவிடு
என்று யாசிப்பது ேபால இருந்த அந்த ெதாடுைகயில் எைத உணந்தாேலா, “மாமு” என ெகௗதமின்
முகத்ைத காண்பதற்கு அrதான தன் வாழ்க்ைகைய, தன் உயிைர, தன் சுவாசத்ைத ஆைசயாக வருடி
விட்டு மயக்கநிைலக்குச் ெசன்றாள் மது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
பிைளட்டில் தன்ைன சுற்றி இருந்தவகைளப் பற்றி கவைலபடாமல், தங்கள் உலகத்தில் இருந்தவகைள
பிைளட்டில் இருந்த ேஹேஹாஸ்டஸ், “அவகளுக்கு உடம்பு சrயில்ைல ந:ங்க எல்லாரும் அவரவ
இருக்ைகயில் அமந்த பிறகுதான் அவகைள கவனிக்க முடியும்” என ெதrவித்த பின்னதான்
அைனவரும் அவகளுக்கு தனிைம ெகாடுத்துவிட்டு விலகின.

“ெகௗதம்........ெகௗதம்” என அவனின் ேதாைல ெதாட்டு அைசத்தாள்.

மயக்க நிைலக்கு மது ெசன்றாலும் அந்த மயக்கத்ைத அனுபவிப்பது ெகௗதம்

தாேன

“ஹும்ம்” என

அதிச்சிேயாடு ேஹேஹாஸ்டைஸ ஏறிட்டான்.

“ெகௗதம், அவங்கைள ெகாஞ்சம் ெசக் பண்ணிக்கலாமா. இவ டாக்ட.ெஜகத:ஸ்.”

ெகௗதமிடமிருந்து எந்த பதிலும் வராததால், அவகைள மதுைவ ெசக் பண்ணிவிட்டு ஓரு இன்ேஜக்சைன
ேபாட்டு விட்டா. ஆனால் இைத எைதயும் உணரும் நிைலயில் ெகௗதம் இல்ைல. அவனது நிைனவு
முழுவதும் மதுேவ நிரம்பி இருந்தாள். என்ைன பற்றிேய சிந்தித்து தன்ைனேய வருத்திக்ெகாள்றாேள. நான்
ெகாடுத்த கஷ்டங்கள் ேபாதாெதன்று இவகள் ேவறு அவைள படுத்துகிறாகள். வட்டுக்கு
:
ேபாய் இருக்கு
என ேயாசித்து ெகாண்டிருந்தவைன யாேரா உலுக்குவது ேபால இருக்க சட்ேடன்று தன் இைமைய
உயத்தி பாத்தான்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
“உங்களுக்காக ஜூஸ் ெகாண்டு வந்து இருக்ேகன். குடித்துவிட்டு அவகைள பாத்துக்ெகாள்ளுங்கள்.” என
டாக்ட ெசான்னைத அவனிடம் கூறிவிட்டு ஓரு புன்முருவளுடன் அவைன விட்டு விலகி ெசன்றாள்.
அவளும்தான் பாத்துக்ெகாண்திருந்தாேள பிைளட்டில் ஏறியது முதல் தன்னுடன் வந்து இருப்பவைள
எப்படிேயல்லாம் பாத்துக்ெகாண்டான். இப்பவைர எதுவும் அருந்தாமல் அவளது முகத்ைத பாத்துக்ெகாண்டு
இருப்பவனுக்கு என்ன ெசால்ல புrய ைவக்க முடியும். இவ ெதம்பாக இருந்தால்தாேன அந்த ெபண்ைண
பாத்துக்ெகாள்ள முடியும் என்ற இரக்கத்தில் தான் அவன் ேகட்காமேல அவனுக்கு ஜூஸ் ெகாண்டு
வந்தாள்

அப்ெபாழுதான் மதுைவ பாத்தான். டாக்ட ேபாட்ட இன்ெஜக்ஸனால் அயந்து ஆழ்ந்த உறக்கத்தில்
இருந்தாள். சீட்டில் சாய்ந்து இருந்தவைள தன் மாபில் அைணத்துக்ெகாண்டு அவளின் தைலயில் தன்
தாைடைய அழுத்திக்ெகாண்டு, ெமதுவாக அவளது கன்னத்தில் இருந்த காய்ந்து ேபான கண்ண: சுவடுகைள
வலியுடன் தடவிக் ெகாண்டிருந்தான்.

“ேபபி என்ைன மன்னிச்சிடுடா. என்னால தாேன உனக்கு இப்படி ஓரு கஷ்டம். ஊருக்கு ேபாய் இருக்குடா
அவங்க எல்லாைரயும் வச்சிக்குேறன். உன்ைன இப்படி ஆக்குனதுக்கு அவுங்களும் ஓரு காரணம் தாேன”
என நிைனத்து ெகாண்டிருந்தவன் மதுவின் ெசருமலால் நிகழ்காலத்துக்கு வந்தான். “ேபபி என்னடா
ெசய்யுது” என்றான்

“தம்மு என்ைன விட்டு ேபாயிடாதிங்க. பிளிஸ் தம்மு என்னால முடியல..முடியல” என தூக்க
கலக்கத்திலும் புலம்பிக்ெகாண்ேட இருந்தவைள பாத்து அவைனயும் அறியாமல் கண்களில் இருந்து
கண்ண: வழிந்து அவள் ேமல் விழுந்தது. அந்த கண்ண: துளியிலும் தன்னவைனக் கண்டு “அழாதிங்க

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
தம்மு. பிளிஸ் மாமு. அப்பறம் நானும் அழுேவன்”

என ெசருமியவள் பின்பு தன்னவைன இருக்கினாள்

“குட்டிமா..குட்டிமா நான் அழலடா. ந:ங்க தூங்குங்க” என அவைள தடவி ஓரு தாய் பறைவ தன் குஞ்ைச
அைடக்காப்பது ேபால அவைள தன்னுள்ேள புைதத்துக் ெகாண்டான். அன்று ேஹாட்டைல விட்டு திரும்பும்
ேபாது நடந்த விஷயத்ைத மனம் மீ ண்டும் அைசப்ேபாட்டது. ஓவ்ேவாறு முைற நிைனக்கும் ேபாதும்
மனதில் ஏற்படும் வலிைய அன்றும் உணந்தான்.

தன் தந்ைதயிடம் ேபசிவிட்டு, தானும் ெசத்து ேபாேறன் என்று ெசால்லி தன்னிடம் அைற வாங்கிக்ெகாண்டு
அைமதியாக வந்தவைள கண்டுக்ெகாள்ளாமல், அவளின் வாத்ைதகளிேல உழன்றுக்ெகாண்டு வந்தவன்,
எதிேர வந்த வண்டிைய கைடசி நிமிஷத்தில், கண்டுக்ெகாண்டு, காைர ேவறுபக்கம் திருப்பினான். அந்த
திருப்பலில் அவனின் தைலயில் ேலசாக அடிப்பட்டது. அப்பாடி சrயான ேநரத்தில் உயி தப்பி விட்ேடாம்
என ஸ்டியrங் வலில்
:
தன் தைலைய கவிழ்த்து தன்ைன ஆசுவாசப்படுத்திக்ெகாண்டான். பின்பு மது
தன்ைன ெதாட்ட பின்பு தான் சுயநிைனவுக்கு வந்து அவைள நிமிந்து பாக்கவும் அவள் தன் தைலயில்
ஏற்பட்ட அந்த காயத்தால் வழிந்த இரத்தத்ைத ெதாட்டு பாத்தவள் “தம்மு” என்ற அலறேலாடு அப்படிேய
மயங்கி சrந்தாள்

அவள் ெதாட்ட பிறகுதான் தன்னுைடய காயத்ைதையேய உணந்தான் ெகௗதம். மயக்கத்தில் இருந்தவைள
ஹாஸ்பட்டலுக்கு அள்ளிக்ெகாண்டு ேபானான். ஏேதா அதிச்சியில் தான் இப்படி மயக்கம் வந்துவிட்டது.
நத்திங் டூ ேவாr என அவனின் ேதாைல தட்டி விட்டு டாக்ட அவ்விடத்ைத விட்டு அகன்றா. மது கண்
முழித்த பிறகு அவளிடம் எல்லாத்ைதயும் விளக்கி ெசால்லிய பிறகும் அவளிடமிருந்து எந்த பதிலும்
வரவில்ைல ஆனால் ெகௗதமிடமிருந்து தன் பாைவைய மட்டும் விலக்கிக் ெகாள்ளாமல் அவைனேய
பாத்த வண்ணம் இருந்தாள். அதிச்சியில் இருப்பதால் அப்படி இருக்கிறாள் என நிைனத்துக்ெகாண்டு

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya
பாரதிக்கு அைழத்தான். இப்ெபாழுது இருக்கும் நிைலயில் தன்னால் காைர ஓட்ட முடியாது. பாரதியும்,
பிரவனும்
:
வந்தால் இவளிடமும் சில மாற்றங்கள் ஏற்படும் என நிைனத்தான். ஆனால் அவன் நம்பிக்ைக
அப்படிேய ெபாய்க ேபாவது அவனுக்கு அப்ப ெதrயவில்ைல

ெகௗதம் ெசான்னைதக்ேகட்டு அலறி அடித்துக்ெகாண்டு ஹாஸ்பட்டலுக்கு விைரந்தன. அவகள் வந்து
எவ்வளவு ேபசியும் மதுவிடமிருந்து எந்த பதிலும் வரவில்ைல.

இரண்டு மணி ேநரத்து முன்பு தான் பாத்த

மதுவா இது, எப்படி இருந்தா? காைலயில் பூத்த பூ மாதிr இருந்தவள், இப்படி கருகின பூ மாதிr வதங்கி
இருக்றாேள என அவைள பாத்துக்ெகாண்ேட அவளருகில் ெசன்றான். அவளின் தைலயிைன ேகாதி
“மது.............து” என்ற வாத்ைத தன் ெதாண்ைடயில் இருந்து வராமல் அைடக்க தன் ெதாண்ைடைய ெசருமி,
“மது ஆ . யூ . ஓ.ேக” என்றான் பிரவன்.
:
அப்ெபாழுதும் அவளின் பாைவ

ெகௗதமிடேம நிைலத்திருந்தது.

என்னதிது இவ இப்படி அைமதியா இருக்கா. என்னவாயிற்று இவளுக்கு என குழம்பியேவேற “ெகௗதம் இவ
ஏன் எதுவுேம ேபச மாட்டுறா” என ெகௗதமருகில் ெசன்றான்

“என்னாச்சிடா. ஏன் இப்படி இருக்கா. நல்லாதாேன இரண்டு ேபரும் கிளம்புனிங்க” என்றான் பாரதி

அைமதியாக, மதுைவ பாத்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் வலி நிைறந்த கண்கேள பதிலாக கிைடத்தது

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya

ஆமா உன் ெநற்றியல என்னடா காயம்” என ெகௗதைம உலுக்கினான் பாரதி “ம்ம் என்ன ேகட்டிங்க” “ெகௗதம் எதுவா இருந்தாலும் ெசால்லுங்க. இப்ப தான் இரண்டு ேபரும் சந்ேதாஷமா தங்கள் வாழ்க்ைகைய ஆரம்பித்திருந்தன. அைத ேகட்ட இருவரும் அதிந்து இருந்தன. இப்படி இரண்டு ேபரும் அைமதியா இருந்தா நாங்க என்னனு நிைனக்கிறது” என்று வருத்ததுடன் கூறினான் பிரவன் : “ெசால்ேறன்டா. ெசான்னா தாேன ெதrயும்.. ெசால்ேறன்” என ேஹாட்டலிருந்து புறப்பட்ட பிறகு நடந்தைத அவகளுக்கு விலக்கிக் கூறினான். அதுக்குள்ள இவங்க ெபற்ேறா ஏன் திரும்ப ஓரு பிரச்சைனையக் ெகாண்டு வராங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேடய்ய் என்னாச்சிடா. இைத எப்படி சமாளிக்க ேபாகிறாகள் என வருத்தேம அவகளிடம் ேமேலாங்கி இருந்தது “பாரதி எனக்கு ஓேர ஓரு உதவி பண்ணுடா. பிளிஸ்” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்னடா இது.

பிளிஸ்ேயல்லாம் ேபாட்டு என்ைன ேவத்து ஆளா நிைனக்காதடா. எங்களுக்கு இந்தியா ேபாக டிக்ெகட்ட நாைளக்ேக எடுத்து ெகாடுடா. உன்ேனாட பிரண்ட் முலமா பண்ணிடலாம் இல்ல” “அெதல்லாம் பண்ணிடலாம். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . என்ன ேவணும்னு ெசால்லு நான் ெசஞ்சிட்டு ேபாேறன்” “ஸாrடா. மதுவுக்கு இரவு உணைவ ெகாடுத்து விட்டு அவைள படுக்க ைவத்துவிட்டு. ந:ங்க நாைளக்ேக கிளம்பலாம்” என மதுைவ அைழத்துக் ெகாண்டு தங்கள் வட்டுக்கு : ெசன்றன.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “என்னடா இது உதவி. ஏேதா குழப்பத்துல ெசால்லிட்ேடன். அதான் இரண்டு நாளில் ேபாறதா முடிவு பண்ணி டிக்ெகட் அல்ெரடி கம்ேபனிேய எடுத்துடுச்ேச. ந: இவ்வளவு ெசால்லும் ேபாது நான் ேவண்டாம்னு ெசால்ல ேபாறது இல்ல. ஹாலில் மூவரும் அமந்திருந்தன. ஆனா ஏன் நாைளக்ேகடா. அவங்களாேலயும் ெராம்ப கஷ்டபடுட்டா.. அப்பறம் ஏன் பிளான மாத்துற” என்றான் பதற்றத்துடன் “இல்ைல பாரதி.அவ என்னாலயும். அவைள இனிேம எதுக்காகவும் கலங்க ைவக்க கூடாதுடா” “சrடா. அவ. அைதேயல்லாம் முறியடித்து என் ேபபிைய சந்ேதாஷமா வச்சிக்கனும்.. அவுங்க எல்லாரும் இரண்டு நாளுக்கு அப்பறம்தான் வருேவாம்னு ஏேதேதா பிளான் ேபாட்டு வச்சி இருக்காங்க. நாங்க நாைளக்ேக கிளம்பியாகனும்.

: அவ்வளவு ேநரம் இறுக்கமாக இருந்தவன். ேஸா ந:ங்க பீல் பண்ணாதிங்க. பிrந்திருந்த ந:ங்கள் மீ ண்டும் ேசந்தது. “ேடய்ய் பிரவன். மதுைவேய சமாளிச்சிட்டிங்க. ஆனால் அவேரா இன்னும் ெகாஞ்ச கஷ்டம் பாக்கி இருக்கு என சிrத்தது பாவம் அவகளுக்கு ெதrயவில்ைல “ெகௗதம். : என் மதுமட்டும் முழிச்சிருந்தானு ைவ. அவள மாதிrயா இமிேடட் பண்ணுற. அவுங்க எல்லாம் உங்களுக்கு சுஜிப்பி பாஸ். எல்லாம் சrயாகிடும்” என்றான் பாரதி “ஆமாம் ெகௗதம். “ெகௗதம் பீல் பண்ணாதடா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேசாகமா அமந்திருந்தவைனப் பாத்து. இனிேமல் பிrயாமல் இருக்கதான். எல்லாம் சrயாகிடும்” என்று கண்ைண உருட்டி உருட்டி மது மாதிr ேபசிக் காட்டினான் பிரவன். உன்ன சுத்தி சுத்தி அடிப்பா. டிரஸ்ேயல்லாம் ேபக் பண்ணியாச்சாடா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . பாருங்க அங்க ேபாயிட்டு ந:ங்கேள எங்களுக்கு ேபான் பண்ணுவிங்க. இரு இரு அவ எழுந்ததும் ெசால்ேறன்” என சிrக்க ஆரம்பித்தான் அவனது சிrப்பு எப்ெபாழுதும் நிைலத்திருக்க ேவண்டும் என கடவுளிடம் ேவண்டிக்ெகாண்டன.

. அவைள ேபாய் இப்படி காய படுத்திடாங்கேள....UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஹும்ம் அதுேயல்லாம். ேவகமாக அவளருகில் ெசன்றவன்.. ஆமா அவ ெசால்லாட்டி நான் ெகாடுக்க மாட்ேடன் பாரு” என சிrத்தவன் “அவுங்க எல்லாருக்கும் பாத்து பாத்து எவ்வளவு வாங்கி வச்சிருக்கா ெதrயுமா. கண்கைள மூடிக்ெகாண்ேட ேவகமாக தடவிப் பாத்தாள் மது. மூவரும் பதறியடித்துக் ெகாண்டு ரூமுக்கு ஓடின..... இரத்தம் ேவற வருேத” என கதறிக்ெகாண்டிருந்தாள். இரண்டு நாள் முன்னாடிேய பண்ணி வச்சிட்டா.. அவுங்க மறுபடியும் எதுனா ேபசட்டும் அப்ப இருக்கு” என அவ்வளவு ேநரம் சந்ேதாஷமாக இருந்தவன்.. ேகாபத்தில் முகம் சிவந்தான் அப்ெபாழுது. அங்ேக மதுேவா “பிளிஸ் தம்மு என்ைன விட்டுட்டு உங்களால் ேபாக முடியுமா. பின்பு ெமதுவாக அவைன இறுக்கி அைணத்துக் ெகாண்டு புலம்பிக்ெகாண்ேட இருந்தாள். அவனின் ைககைள... UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . சத்தமில்லாமல் அழுதன. சிறிது ேநரம் கழித்து ெவளிேய வந்த ெகௗதைம பாத்து இந்த நிைலைமயில் ேபாய்தான் ஆகனுமா என்றன... என்ேனாட காைர பிரவனுக்கு : ெகாடுக்க ெசால்லி ேமடம் ஆட ேபாட்டுட்டாங்க. அய்ேயா ெநற்றியில ேவற காயம்... பாரு நான் உன்கூடதான் இருக்ேகன். “குட்டிமா எனக்கு ஒன்னும் இல்லடா.மு என்ைன விட்டு ேபாயிடாதிங்க” என மது அலறினாள். “தம். கண்ைண திறந்து பாருடா” என அவைள தன் ேதாலில் சாய்த்துக் ெகாண்டு தட்டிக்ெகாடுத்ேதன்.. அவளின் நிைலயிைனப் பாத்து அவகளின் நண்பகள்.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “பாத்திங்கயில்ல. மறுநிமிடேம அவகளின் காதைல ெபருமிதத்ேதாடு பாத்தன. மதுவின் தம்மு. மதியின் மாமு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளது வலிைய பாத்திங்க இல்ல. அதுவும் இரு வட்டாrன் : சம்மேதாடு என் மதுைவ நான் ைகப்பற்றுேவன். நிைனவுகளில் இருந்து மீ ண்டவன். தன்ைனக் கட்டிக்ெகாண்டு. அப்பறம் எப்படி உங்களால் இப்படி ேகட்க முடிந்தது. அவளின் வலிக்கான மருந்ேத எங்கள் திருமணம் தான்.” என்று ெசான்ன ெகௗதமின் குரலில் ெதன்பட்ட ெவறிையப்பாத்து ஓரு நிமிடம் அயந்து ேபானவகள். சின்ன குழந்ைத ேபால தூங்கிய தன் ேபபியின் ெநற்றியில் முத்தமிட்டான் ெகௗதம்.

இவள் தன் ெமௗனத்ைத உைடத்து அழுதுவிட்டால் எல்லாம் சrயாகிவிடும் என டாக்ட கூட ெசால்லிவிட்டாகள். எங்ேகேயா ெவறித்து பாத்து ெகாண்டிருந்த மதுைவ பாத்து ெபருமூச்சு விட்டான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 28 வலிகள் நிைறந்த வாழ்க்ைகைய வசந்தமாய் மலர ெசய்த என்னவளின் காதலுக்காக உன்னவனின் சின்ன பrசு திருமணம் பிைளட்டில் இருந்து இறங்கி மதுைவ ஓரு நாற்காலியில் அமர ைவத்து விட்டு தங்களுைடய ெலக்ேகஜிகைள எடுத்துக் ெகாண்டு மதுவுக்கு அருகில் வந்து அமந்தான் ெகௗதம். எப்படி இருந்தவள் இப்ெபாழுது இப்படி ஆகி விட்டாேள. என் ேபபி என்னிடம் ேபசி இேதாடு மூன்று நாளாகி விட்டது. தூக்கத்தில் மட்டும் தன்னுைடய ெபயைர உச்சrப்பவள். எழுந்ததும் ஒன்னு என்ைனேய பாப்பது அல்லது எங்ேகேயா ெவறித்து பாப்பது. இைத தவிர ேவறு எதுவும் ெசய்றது இல்ைலேய. ஆனால் இவளிடமிருந்து எந்த பதிலும் வர UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

நாங்க யாருக்கு என்ன பாவம் ெசய்ேதாம் என்று ேயாசித்துக்ெகாண்டிருந்த ெகௗதமின் ேதால்களில் ஓரு ைகப் பதிந்தது.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மாட்டுேத. நவினும் எதுவும் ேகட்காமல் அவகளுைடய உைடைமகைள எடுத்துக் ெகாண்டு அவகளின் பின்ேன விைரந்தான். ேஷவ் ெசய்யாமல். கடவுேள ஏன் எங்களுக்கு மட்டும் இவ்வளவு கஷ்டம் ெகாடுக்குற:ங்க. முகம் முழுவதும் ேசாகத்துடன். “ேடய்ய்ய் மாப்புள. நாம கிளம்பலாம். எப்படிடா இருக்க. பாத்து மூனு வருஷமாச்சி. ேநருல பாக்குற மாதிr வருமா” என ஆபாட்டமாய் ேபசிக்ெகாண்ேட ெகௗதைம அைணக்க வந்தவன். ெகௗதம் எதுவும் ெசால்லாமல். ேலசான தாடியுடன் இருந்தவைன பாத்து. நிைனவுகளிருந்து மீ ண்டவன் யாேரன்று திரும்பி பாத்தால் நவின்தான் முகம்ெகாள்ளா சிrப்புடன் நின்றிருந்தான். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . இவளுக்கு உடம்பு ேவறு சrயில்ைல” எனக் கூறிவிட்டு மதுைவ ைகத்தாங்கலாக ெவளிேய அைழத்துச் ெசன்றான். எப்படி இவைள சr ெசய்ய ேபாேறன். அப்ேபாழுது தான் நவினும் கவனித்தான். “என்னாச்சிடா” என அைமதியாக ேகட்டான். “நவின் இப்ேபா நான் எதுவும் ெசால்லுற நிைலைமயில் இல்ல. இவைனப்பாத்து சிrக்காமல் யாேரா ஓருவைரப் பாப்பது ேபால ஓரு பாைவப்பாத்து விட்டு ெகௗதைமேய ஏறிட்டாள் மது. என்னதான் ெநட்டுல ேபசினாலும். நவினின் முகத்தில் சிrப்பு மைறந்து. மதுைவைய ஓரு பாைவ பாத்தான். அப்ெபாழுதுதான் தன் நண்பைன கவனித்தான்.

ேகாபத்துடன் நவிைன முைறத்தான். ஏேனன்றால் வேட : விழா ேகாலம் பூண்டிருந்தது. கல்யாண வட்டுக்கான : அைனத்து அறிகுறிகளும் ெதன்பட்டன. தன் நண்பனின் ஆருயி காதலிையயும். கல்யாண வடுனா : இப்படிதான் இருக்கும் உனக்கு ெதrயாதா? புதுசா எதுேவா ேகக்குற” என்று தன் நாக்ைக கடித்துக்ெகாண்டான். என்னடா இது” என்று அடக்கப்பட்ட ேகாபத்துடன் ஏறிட்டான் “என்னடா. தன் நண்பைனயும். அலங்கார விளக்குகளும் அழகாக எrந்தன. மதுைவ தன் ேதாலில் சாய்த்துக்ெகாண்டான். நவினுக்ேகா. வடு : முழுவதும் ேதாரணங்களும். இதயத்தில் ஏற்படும் வலிைய அவனுைடய மதிக்காக அனுபவிக்க ஆரம்பித்தான் ெகௗதம். வாசலில் வாைழமரங்களும். தன்ைனேய வருத்திக்ெகாண்டு அழ ஆரம்பித்து விடுவாேள என்று இப்ப ெகாஞ்ச நாள்களாக அனுபவிக்கும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya காrன் பின்பக்கம் அமந்துக்ெகாண்டு. இப்ப தூங்க ஆரம்பித்தால். அவளும் எதுவும் ேபசாமல் அவைன ஒரு பாைவப்பாத்து விட்டு அைமதியாக அவனின் ேதாலில் சாய்ந்துக்ெகாண்டு தன் கண்கைள மூடினாள். அச்சேசா ெதrயாமல் உளrவிட்ேடாேமா. இப்ப என்ன பண்றது எனப்புrயாமல் ெகௗதைமப்பாத்து ேபந்த ேபந்த விழித்தான் நவின். கண்ணாடியின் வழிேய பாத்துக் ெகாண்ேட காைர ஒட்டிக்ெகாண்டிருந்தான். “நவின். வட்டுக்கு : அருகில் வந்தவுடன் ெகௗதமின் உடல் விைறக்க ஆரம்பித்தது. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ைககள் தானாக அவளின் தைலயிைன தடவ ஆரம்பித்தன. சுத்தமாக என்னாவாயிற்று இவகளுக்கு என எந்த முடிவுக்கும் வர முடியாமல்.

அந்த விளக்குகைள கலங்கிய கண்களுடன் ெவறித்துப்பாக்க ஆரம்பித்தாள். என்ைன நம்புடா. ஆனா சத்தியமா ந: இன்ைனக்கு வருவங்கனு : நான் ெசால்லலடா. அங்ேக. ந: அவ்வளவு ெசால்லியும் நான் அவகளிடம் ெசால்ேவனா. அவன் வந்து கதைவ திறப்பதற்குள் மது தானாகேவ கதைவ திறந்து ேதாட்டத்துக்கு பக்கம் தன் பாைவைய திருப்பினாள். எனக்கு இரண்டு ேபருேம முக்கியம். “ேடய்ய் ந: இப்படி படுத்துற. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அப்படி இருந்தும் ந: இப்படி பண்ணினால் என்ன அத்தம்” என கத்தும் ேபாேத மது எழுந்திருக்க ஆரம்பித்தாள். சம்பத் ேதாட்டத்ைத ெடகேரட் பண்ணிக்ெகாண்டிருந்தவகளுடன் ேபசிக்ெகாண்டிருந்தா. கண்கைள கசக்கிக்ெகாண்ேட வட்ைட : ஏறிட்டவள். அப்பா ேவற அப்படி படுத்துறாரு. இதுேயல்லாம் இந்த அப்பாவுைடய ேவைலடா. நான் எதுவும் ெசால்லல. மது திடிெரன்று ஒடவும் ெகௗதமுக்கும் எதுவும் புrயாமல் அவனும் அவள் பின்ேன ஒடினான். பிளிஸ்டா” என ெகஞ்ச துவங்கினான். எனக்கும் இதுக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ைல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஏன்டா இப்படி பண்ற. தன் தந்ைதையக் கண்டதும் தாையத் ேதடும் கன்னுக்குட்டிைய ேபால விைரந்து அவrடம் ஒடினாள் மது. என்ைன நம்பு” என்றவனின் குரலில் இருந்த வருத்தத்ைத உணந்த ெகௗதம் எதுவும் ெசால்லாமல் அைமதியாக இறங்கினான். நான் ெசால்றைத ேகளுடா. நான் யா பக்கம் நிக்குறதுடா. “ெகௗதம். நான் வருவைத தான் யாrடமும் ெசால்ல ேவண்டாம்னு ெசால்லி இருந்ேதேன.

. அவன் கண்கைள பாத்த தன்ைன கவனிக்காமல் தன் ேதாலில் சாய்ந்து அழும் தன் மகைள கலங்கிய கண்களுடன் பாத்துக்ெகாண்டு இருப்பவைனப் பாத்த அவருக்கு எதுேவா ெபrய பிரச்சைன என் ெதளிவாக புrந்தது “மதுகுட்டி என்னடாம்மா. இது என்ன இப்படி இைளத்து.. எதுக்கு இப்படி அழுவுற:ங்க. அதான் அப்பா கிட்ட வந்துட்ட இல்ல அப்பறம் என்னடா” என அவளின் கண்ணைரத் : துைடத்து விட்டா. என்னவாயிற்று இவளுக்கு என புrயாமல் அவள் பின்ேன ஒடி வந்த ெகௗதைம அப்ெபாழுதுதான் கவனித்தா... ஆனால் இவள் கதறி அழுவைதப் பாத்தால் ேவறு எதுேவா இருக்கும் ேபால இருக்ேக. பின்பு ஒடிவரும் தன் ெசல்ல மகைள எதிக்ெகாண்டா.. கண்ைணச் சுற்றி கருவைளயத்துடன். மூன்று வருடம் பிrவு மிகவும் ெகாடுைமயானதுதான்.. இது என்ன ெகௗதமின் முகமும் இவ்வளவு ேசாகத்துடன்.பா” என்று மது கத்திக்ெகாண்ேட ஒடிவரவும்... அவ துைடக்க துைடக்க அது வற்றாமல் மதுவின் கண்கலிருந்து வந்துக்ெகாண்டிருந்தது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ..தாடியுடன் இருக்கிறா....UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அப்...மா” என்று அவ முடிப்பதற்குள் அவைரக்கட்டிக் ெகாண்டு அழ ஆரம்பித்தாள்.. “குட்டி. மூன்று வருடங்களுக்கு பிறகு தன் ெசல்ல மகளின் குரைல ேகட்ட சம்பத் ஓரு நிமிடம் அதிந்து. “அப்பாபாபாபாபாபா” என்று தன்ைனக் கட்டிக்ெகாண்டு கதறும் தன் மகளின் தைலயிைன தடவிக்ெகாடுத்தா. அழுதழுது முகம் முழுவதும் வங்கி : இருக்கு.... எதற்கு அழுகிறாள் என சத்தியமாக அவருக்கு புrயவில்ைல. என கதறி அழும் தன் மகைள அப்ேபாழுதுதான் கூந்து கவனித்தா..

அடி..தம்” என்று விட்டு விட்டு அழற்றியவைள பாத்து “ெகௗதமுக்கு ஒன்னுமில்ைலடா இேதா” என அவ முடிப்பதற்குள் ெகௗதம் அவைரப்பாத்து எதுவும் ெசால்லாத:கள் என தன் உதட்டில் ைகைவத்து அவைர அைமதியாக இருக்கும்படி ேகட்டுக் ெகாண்டான்.... இப்ெபாழுதும் இவைர தடுத்து இருக்கலாம் ஆனால் அவைர தடுத்தால் தன் மது...UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “அப்பாபாபாபாபாபா. ெகௗதத. அவள் மனதில் ஏற்பட்ட காயத்ைத ெகாட்டாமல் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ...பா அன்ைனக்கு ந:ங்க ேபான் ேபான் பண்ணுனிங்க இல்ல அப்ப நான் உங்க கூட ேபசி விட்டு ஏேதா ஏேதா ஓரு ேகாபத்தில் நான் ெசத்து ேபாேறன்” என்று அவள் ெசால் ஆரம்பித்ததும் “குட்டிம்மா. “ெகௗதமுக்கு என்னாச்சிடா.மா” என கத்திக்ெகாண்ேட அவைள தன் ேதாலில் இருந்து விலக்கி தன் முன்ேன நிற்க ைவத்து அவளின் கன்னத்தில் பாடாெரன்று அைறந்தா.” என தன் ேதாலில் சாய்ந்து இருந்தவளின் ைககைள எடுத்து தன் ைககளில் ைவத்துக் ெகாண்டு “இப்ப ெசால்லுடா” என்றா தன் தந்ைத தன்னுடன் இருக்கிறா என்ற ெதம்பில். ஆனால் அவன் ெசால்வதில் எதாவது காரணம் இருக்கும் என எப்ெபாழுதும் ேபால நம்பி அைமதியாக அவளிடம் ேபச துவங்கினா. ெசான்னாதாேன அப்பாவுக்கு ெதrயும். தன் மதி தன் முன்ேன அடி வாங்கும் ேபாது அைத தடுக்க இயலாமல் ஒரு ைகயாலாகத்தனத்துடன் நிற்க ேவண்டிய நிைல வரும் என கனவிலும் ெகௗதம் நிைனத்து பாத்தது இல்ைல. பிறந்ததிலிருந்து தன்ைன அடிக்காத தன் தந்ைத தான் ெசான்ன ஓேர ஒரு வாத்ைதக்காக இப்படி தன்ைன அடிக்க வருவா என விளங்காமல் அவ அடித்த தன் கன்னத்ைத தன் ைககளில் தாங்கி ெகாண்டு அவைரேய அழுதுக்ெகாண்டு பாத்து ெகாண்டிருந்தாள்.. அவரும் அவன் எதற்கு ெசால்கிறான் எனப் புrயாமல். மது தன் மனதில் இருந்தைத ெகாட்ட ஆரம்பித்தாள்.... இரத்ததத..தம். “அப்பா...

னால் முடியுமாபா. ெராம்ப வலிச்சது........ ஏேதா ஓரு ேகாபத்தில் தான் அப்படி ெசான்ேனன். பிளிஸ்பா நாமலும் அங்ேகேய ேபாயிடலாம்” என கதறிய தன் மகைள என்ைனச் ெசால்லி ேதற்றுவது என புrயாமல் அப்படிேய அதிந்து நின்றா. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ..... என ேபசும் ேபாேத அவrன் ெதாண்ைட அைடக்க ஆரம்பித்தது “அப்பா என்ைன மன்னிச்சிடுங்கப்பா” என்று கதறிக்ெகாண்ேட அவrன் கால்கைள பிடித்து அழ ஆரம்பித்தாள்...ன் ெகௗத.......... அவளுைடய ெகௗதம் உயிேராடு இருப்பைத கூட அறியாமல் இவ்வளவு வலிைய என் மகள் அனுபவித்து ெகாண்டு இருக்கிறாேள என்று கதறியது அவரது உள்ளம்... ஆனா மனதறிந்து நான் அப்படி ெசால்லலபா.. இைத ேகட்டு என்ைன மாதிr தாேன ெகௗதமும் அந்த வாத்ைதயின் வலியிைன அனுபவித்துருப்பா.ேன எ........ம் இறந்துடாங்க.. என்னா. எப்படிடா உனக்கு இப்படி ெசால்ல மனது வந்தது. “இப்படி தான் அன்ைனக்கு ெகௗதமும் அடிதாங்கபா...... அப்ப தான் அந்த ஆக்ஸிடன்ட் நடந்தது. உன் அம்மாவாய் இருந்தாேயடா.. ந: ெசால்றதுக்கு முன்னாடி ஒேர ஓரு நிமிடம் என்ைனப்பற்றியும். என் கண் முன்.. அப்ப நான் உணந்த கஷ்டத்ைத விட இப்ப இந்த வாத்ைதயால் பல மடங்கு உணகிேறேன”.. உனக்காகேவ வாழ்ந்துக் ெகாண்டிருக்குற இன்ேனாரு ஜ:வைனயும் நிைனத்து பாத்தாயா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya நிறுத்தி விடுவாேள என பயத்துடன் தன் ைககைள தன் ேபன்ட் பாக்ேகட்டில் விட்டு தன் ேகாபத்ைத கட்டுப் படுத்த முயன்றான்....... இதுக்கு அப்பறமும் என்ைன வாழ ெசால்ற:ங்களா.. “மதும்மா ந: இப்படி ஓரு வாத்ைத ெசால்றதுக்காகவா நான் இவ்வளவு நாள் கஷ்டப் பட்டு வளத்ேதன்..... உன் அம்மா இறந்தப்ப கூட எனக்கு ந:...... எனக்கு ெதrயும்பா அந்த வாத்ைதைய தான் என் தம்மு ேயாசித்துக்ெகாண்ேட காைர ஒட்டிருப்பாங்க..

என் மதுவால் என் வலிைய உணர முடியைலயா” என்று தன்ைன சுற்றி இருபவகைள பற்றி கவைல படாமல் அவள் முகம் முழுவதும் தன் முத்திைரைய பதிக்க ஆரம்பித்தான் அவனின் அைணப்பில் தன்ைன உணந்த மது. இப்ப எனக். தன் தம்மு தன்ைன விட்டு பிrயவில்ைல. அைதக் கூட உணராமல். நான் சாகலடி.கு எல்லாமுமாக இருக்கும் உங்கைளயும் இழந்துட்ேடேன. அது ஓவ்ெவாறு முைறயும் உன் ெபயைரத்தாேன உச்சrக்குது. நான் பாவம் ெசய்தவள் ெகௗதம். அவள் அருகில் மண்டியிட்டு அமந்து வானத்ைத பாத்து கத்திக்ெகாண்டிருந்தவளின் முகத்திைன தன் இரு ைககளாலும் ஏந்தி.. பிறக்கும் ேபாேத தாைய இழந்ேதன். தன்னுடதான் இருக்கான் என்பைத அவனால் மட்டுேம உண ைவக்க முடிந்த அவனின் இதய துடிப்பால். “அப்பா என் என் தம்மு அைழப்பது ேபாலேவ இருக்ேக. எனக்கு ஒன்னும் இல்லடா. நான் உயிேராட தான் இருக்ேகன். அைத ஏன் ந: ஏத்துக்கேவ மாட்டுற.. என்ைனயும் உங்க கூடேவ கூட்டிட்டு ேபாயிருக்கலாம் இல்ல.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேபபி” என மதுவின் அருகில் வந்தான் ெகௗதம். உன் கூடேவ தான் இருக்ேகன்.. அவனின் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .... ந: அனுபவிக்குற வலிைய விட நான் பல மடங்கு அனுபவிக்குேறேன. ஏண்டி இவ்வளவு கஷ்டத்ைத அனுபவிக்குற. உன்ைன விட்டுட்டு ேபாயிடுேவனா ேபபி உன் தம்முைவ பாருடி” என அழுதுக்ெகாண்ேட அவைள இருக்கி அைணத்தான் ெகௗதம் “ேகட்குதா மது. உன் கண் முன்ேன தான் இருக்ேகன். என் இதயத்தில் இருந்து அடிக்கும் ஓைசைய ேகளுடி.. “மது என்ைன கண்ைண திறந்து பாருடா. அைத ஏன் உன்னால் உணர முடியல. நான் தான் எங்ேகயும் ேபாலேய. எங்ேக இருகீ ங்க தம்மு.. தம்மு பிளிஸ் தம்மு என்ைனயும் உங்கேளாடேவ கூட்டிக்ேகாங்க” என வானத்ைதப் பாத்து கத்தினாள் மது.

அவனின் முகத்ைத தன் ைககளில் ஏந்தி “தம்மு.. அவகைள சுற்றி. அம்மா. பின்பு தன் தந்ைதையப் ஏறிட்டு “அப்பா என் ெகௗதம்பா. தன்ைன இறுக்கி அைணத்திருந்தவனின் முடிைய பிடித்து ேவகமாக இழுத்து. ந: இப்படி ஓவ்ெவாரு வினாடியும் சித்தரவைத அனுபவிக்குறதுக்கு ேபசாம என்ைன ெகான்னுடலாம்டி. ெகௗதம் மட்டும் நிறுத்தாமல் ேபசிக் ெகாண்ேட இருந்தான். என் உயிபா” என்று கூறி விட்டு அவளின் பாசத்ைத. அவைள ெபட்டில் கிடத்தி விட்டு தண்ணைர : எடுத்து அவளின் முகத்தில் ெதளிதான். நவின் என எல்லாரும் நின்றிருந்தன. மதுவின் வாத்ைதகளால் ஏற்பட்ட தாக்கத்தால் தங்கள் கண்களிருந்து வழிந்த கண்ணைர : கூட துைடக்க மறந்தவகளாக அவகைளேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தன. உனக்காக தான் நான் இந்த உலகத்தில் வாழுேறன். நாம இன்னும் வாழேவ ஆரம்பிக்கலேயடி.. ெகௗதமின் அப்பா. எழுந்திருடி. எனக்கு ந: ேவணும் மது. அப்ெபாழுதும் கண் விழிக்காமல் இருந்த மதுவின் கழுத்தில் தன் முகத்ைத ைவத்து அழுத்தி “குட்டிமா. அவைனயும் அறியாமல் அவனின் கண்களிருந்து வழிந்த கண்ண: மதுவின் கழுத்தில் பட்டு அவளின் மாைப நைனத்தது. ஏன் அவ்வளவு சீக்கரத்தில் என்ைன விட்டு பிrய ேவண்டுெமன்று நிைனக்குற. நான் இறக்கல என்பைத ந: ஏன் உன் மனதில் ஏத்திக்க மாட்டுற. குட்டிமா எழுந்திருடா” என புலம்பிக் ெகாண்டிருந்தான். அைத ஏன் புrந்துக்க மாட்டுற. அன்ைப வாத்ைதகளால் உணத்தாமல் ெகௗதைம ஆைசத் த:ர பாத்தவள் அப்படிேய மயங்கி விழுந்தாள் மது மயங்கிய மதுைவ தன் ைககளில் ஏந்திக் ெகாண்டி திரும்பியன் அப்ெபாழுதுதான் எல்லாைரயும் கவனித்தான். எழுந்திரு மது பிளிஸ்டி. தன் ைககளில் துவண்டுக் ெகாண்டிருந்த மதுைவ ஏந்திக் ெகாண்டு அவனுைடய அைறக்கு ஒடினான் ெகௗதம். காதைல. எனக்காகேவ வாழும் ந:. யாைரயும் கவனிகாமல். என் தம்மு” என அழுதுக்ெகாண்ேட ேதம்பியவள். சிறிது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவனுக்ேக உrத்தான அவனுைடய வாசைனயால் உணந்தாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya முத்ததால்.

.. ந:யும் தாேன அனுபவித்த” என்று அவள் தைலயில் ெசல்லமாக முட்டினான் ெகௗதம். ேபபி. அந்த முத்தத்ைத ஆழ்ந்து அனுபவித்தவன்.. அந்த வருடலில் நிமிந்தவன்.. ஸாr” என்று எம்பி அவன் ெநற்றியில் முத்தமிட்டாள் மது. “ெராம்ப என்ற வாத்ைதேயல்லாம் ெராம்ப சின்னதுடா. பின்பு ெமதுவாக கண்கைள திறந்து. “ெராம்ப கஷ்ட படுத்திேடனா மாமா.... தன் கழுத்தில் சாய்ந்து இருந்தவைன தன் தாைடக்ெகாண்டு இடித்து அவனின் தைல முடி தன் கன்னத்தில் உரசியதால் ஏற்பட்ட குறுகுறுப்ைப ரசித்துக்ெகாண்ேட “மாமா” என ெமதுவாக அைழத்தாள்.. ஹ:ம்ம் ஹ:ம்ம் இது கூட நல்லாதான் இருக்கு” என அவனின் தாடியில் தன் முகத்திைன ைவத்து ேதய்தாள் மது. இப்ப நாங்க உள்ேள வரலாமா” என்று ேகட்டுக் ெகாண்ேட ைகயில் ஜ:ஸுடன் உள்ேள வந்தா வசு.. “ஏய்ய்ய் குட்டிமா குத்த ேபாகுதுடி” என அவளிடமிருந்து ெமதுவாக விலகினான் “உங்க ெராமன்ைச அப்பறம் வச்சிகலாம்...UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேநரம் கழித்து ெமதுவாக கண்ைண திறந்த மது. “என்ன மாமா தாடிேயல்லாம்.பி என்று அந்த வாத்ைதக்ேக வலிக்குமாறு அைழத்தான் “அவைனப் பாத்து ெமதுவாக சிrத்து.. பின்பு அவளின் வலக்ைகைய எடுத்து அவனின் தைலயிைன வருடி விட்டாள்... வாத்ைதயில் வணிக்க முடியாத அந்த கஷ்டத்ைத நான் மட்டுமில்ல. அவனின் முகத்ைத ஆைசயாக தன் ைககளால் வருடியவள். அவ்வளவு ேநரம் இனிைமயாக உணந்தவன் அவrன் குரல் ேகட்டு ேகாவத்துடன் அவைர முைறத்தான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

மறு மகைள நாங்கள் எங்ேக ேபாய் ேதடுேவாம் மது” என்று விசும்பிக்ெகாண்ேட UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya கூறினா . எல்லாைரயும் ஓரு பாைவ பாத்துக்ெகாண்டு பின்பு தன் தந்ைதயின் முகத்தில் தன் பாைவைய நிறுத்தினாள் மது. உன்ைன ெராம்ப கஷ்ட படுத்திட்ேடாம் இல்ல” என அவள் ைககைள வருடி விட்டா விச்சு “இல்லப்பா” என மறுத்தவளின் தைலைய நிறுத்தி அவளின் கன்னத்தில் முத்தமிட்டு உன்ைன விட ஒரு நல்ல மகைள. அவைரப் பாத்து தன் ைககைள ந:ட்டினாள் மது. முதல்ல அவளுக்கு இந்த ஜ:ைஸக் ெகாடு” என ெகௗதமின் ைககளில் திணித்தா அைத ேவண்டா ெவறுப்பாக அவrடமிருந்து பிடிங்கிக்ெகாண்டு தன் ேபபிைய தன் ேதாலில் சாய்த்துக் ெமதுவாக அவளுக்கு புகட்டினான் ெகௗதம். தன் தந்ைதயிடமிருந்து தன் பாைவையத் திருப்பி தன்னுைடய மற்ெறாரு தாய். மன்னிச்சிடுடா. என்னதான் அவளின் அப்பாவாக இருந்தாலும் அவளின் கணவனாக ேபாகிறவருக்கு தாேன முதல் உrைம என அவ்வளவு ேநரம் விலகி இருந்தவைர தன் மகள் கண்டுக் ெகாண்டு ந:ங்களும் எனக்கு முக்கியம் தான் என்பைத உணத்தி விட்டாேள என்று அந்த ேநரத்திலும் தன் மகைள நிைனத்து ெபருமிதம் அைடத்தா. இந்த முைறப்ைபேயல்லாம் அப்பறம் வச்சிகலாம். தந்ைதயான் விச்சு மற்றும் வசுைவப் பாத்து தனது மற்ேறாரு ைகைகைய ந:ட்டினாள் “மதும்மா. அவரும் அைத ெகட்டியாக பிடித்துக் ெகாண்டு அவள் அருகில் அமந்து அவளின் தைலயிைன வருடி விட்டா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஏன்டா என்ைன முைறக்குற.

எல்லாம் உங்களால் தான்” என்று குற்றம் சாட்டினான் ெகௗதம் “ெகௗதம். அதன் பிறகுதான் இப்படிேயல்லாம் நடந்தது. அதுவைர எல்லாைரயும் அைமதியாக பாத்துக் ெகாண்டிருந்த ெகௗதம்.. “ேடய்ய் இேதல்லாம் ஓவ. அவங்கைள அப்படிேயல்லாம் ெசால்லாதிங்க” என்று வக்காலத்து வாங்கிக் ெகாண்டு வந்தாள் மது “ந: சும்மா இரு மது. இது நானா ெசன்ேனன். உனக்கு எதுவும் ெதrயாது” என மதுைவ அடக்கி விட்டு.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya வசு.து பிளானா” என்ன ெசால்கிறாகள் என புrயாமல் மது அதிச்சியுடன் ெகௗதைம ஏறிட்டாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “அப்பறம் எதுக்கு அப்படி ெசான்னிங்க.. “எது.. இப்ப வந்து எங்கைள முைறக்குற” என்று ெநாடித்துக் ெகாண்டா வசு. நாம ேபாட்ட பிளான் இது இல்ேலேய ந:ங்க எதுேவா புது டிராக் ேபாட்ட மாதிrயில்ல ெதrயுது” என்று தன் முைறப்ைப மீ ண்டும் ெதாடந்தான் “என்ன. ந:ங்க ேபசினைத அன்று மதுவும் ேகட்டாள்.. ந: ெசான்னபடி தாேன நாங்க பண்ணிேணாம்.

அன்ைறக்ேக நான் இவகளிடம் ேபசி நம் திருமணத்துக்கு ேவண்டிய எல்லா விஷயத்துகும் பிளான் ேபாட்டு ஆரம்பிக்க ெசால்லி இருந்ேதன். “அது ஒன்னுமில்ைல மதுகுட்டி. அதான் உன்ைன கூட அவகளிடம் ேபச ேவண்டாெமன்று தடுத்ேதன். “ஆமாம் மது. நாம நியூயாக்ல முதல் முதலா மீ ட் பண்ணிேணாம் இல்ல. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மது. இவ்வளவு கஷ்டங்கள். இவ்வளவு வலிகள்டா. “நாேன ெசால்ேறன் மாமா. “அப்பா ந:ங்க சும்மா இருங்க. எங்ேக ந: ேபசினால் இவகள் கட்டாயம் உளr விடுவாகள் என்ற பயேம அதிகமா இருந்துச்சி.” என்றா வசு. ஆனா அைத ந: ேகட்ேபனு நான் கனவிலும் நிைனத்து பாத்தது இல்லடா. நான் தான் ெகௗதமுக்கு ஓரு ஷாக் ெகாடுக்கலாம்னு அப்படி ெசன்ேனன். மாப்பிள்ைள உனக்கு” என்று ெசால்வதற்குள். என்று சம்பத்ைத பாத்து ேவண்டாெமன்று ெசால்லி விட்டு. எதுவாக இருந்தாலும் அவேர ெசால்லட்டும்” என்று தன் தந்ைதைய விட்டு ெகௗதைம பாத்து முைறத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் மது. ெகௗதம் ேமல் எந்த தவறும் இல்ல. உன்ைன கஷ்ட படுத்த நான் விரும்புேவனா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மதுவுக்கு எப்படிச் ெசால்லி புrய ைவப்பது என புrயாமல் மதுைவ பாத்து முழித்த ெகௗதமுக்கு வக்காலத்து வாங்கிக் ெகாண்டு வந்தா சம்பத். உனக்கு ஓரு ெபrய சபிைரஸ்ஸாக இருக்கனும்னு நிைனத்ேதன்டா. அதுனால தான் இவ்வளவு குழப்பம். அதாவது நாம இங்ேக வந்தவுடம் நம்ப திருமணம் நடக்கேவண்டும். ஸாrடா எல்லாத்துக்கும் என்று மதுவின் ைககைள பிடித்து அழுத்தினான் ெகௗதம். ஆனா அம்மா அன்ைனக்கு அப்படி ேபசுவாங்கனு நான் எதிபாக்கல. அந்த விஷயம். உன்ைன சந்ேதாஷபடுத்தனும் நிைனத்ேதேன ஒழிய. என் ேமலான உன் காதலக்கு இைத விட ெபrய கிப்ட் என்னால ெகாடுக்க முடியும்னு ேதணல.

வாங்கபா நாம நம்ப வட்டுக்கு : ேபாகலாம்” என அந்த ரூைம விட்டு ெவளிேயறினாள் மது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தன் கண்கைள ஓரு முைற மூடி திறந்து மனதிைன திடபடுத்திக் ெகாண்டு அவைளேய ெவறித்து பாத்தான்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அப்பா ந:ங்களுமா என ஓரு அடிப்பட்ட பாைவ பாத்தவள். இங்ேக நடக்க இருக்குற இந்த கல்யாணத்தில் விருப்பம் இல்ைல. பின்பு தன் ெதாண்ைடைய ெசருமிக்ெகாண்டு ெமதுவாக ெகௗதமிடமிருந்து விலகி தன் தந்ைதயின் அருகில் ெசன்றாள் மது.” என்று ெசான்னவுடன் “மது” என அைனவரும் ஓவ்ெவாறு விதத்தில் அலறின. ஆனால் ெகௗதம் மட்டும் எதுவும் ெசால்லாமல் தன் மதி தனக்காக ைவத்திருக்கும் அடுத்த ேவதைனைய ஏற்க. “நான் இப்படி ெசான்னது உங்களுக்கு கஷ்டமாக இருந்தா என்ைன மன்னித்துக் ெகாள்ளுங்கள். எல்லாைரயும் ெபாதுவாக பாத்து. ஆனா எனக்கு இப்ப.” என கூறி விட்டு “அப்பா. “எனக்கு புrயுது ந:ங்க அைனவரும் என் சந்ேதாஷத்துக்காக தான் பண்ணிணுங்கனு.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அத்தியாயம் 29 உனக்காக நானும் எனக்காக நM யும் வாழ்ந்ேதாம் இேதா திருமணம் என்ற ஐந்ெதழுத்தால் இரு உயிராய் இருந்த நாம் ஓரூயிராய் பிைணந்ேதாம் மது ெசான்னைத மீ ண்டும் மீ ண்டும் தன் மனதில் ஓட்டிப்பாத்தான் ெகௗதம். எப்படிடா உன்னால மட்டும் இப்படிேயல்லாம் நிைனக்க முடிந்தது என UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ேபபி ந: சான்ேச இல்ல ேபா. இதில் ஏேதா வில்லங்கம் இருக்கும் ேபால இருக்ேக என்று தன் மூைளைய பிைசந்து ஓரு வழியாக அதற்கான விைடையக்கண்டு.

ஆனாலும் ெகௗதம் தன் சிrப்ைப மட்டும் நிறுத்தவில்ைல “ேடய்ய்ய் எதுவா இருந்தாலும் ெசால்லிட்டு சிrடா. கடவுேள எங்கைள ஏன் இப்படி ேசாதிக்குற” என புலம்பிக் ெகாண்டு ெகௗதமருகில் வந்தா வசு. இப்படி இவன் சிrத்து எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சி என அவனது சிrப்ைப ரசித்துக்ெகாண்ேட அவரும் சிrக்க ஆரம்பித்தா. “ெகௗதம் என்னடா ஆச்சி. மற்றவகளும் அவைன சூழ்ந்துக்ெகாண்டு அவைனேய பாத்துக் ெகாண்டிருந்தன. “ஏங்க ந:ங்க எதுக்கு சிrக்கிற:ங்க. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளுக்கு கிறுக்கு பிடிச்சிடுச்சி அதான் இப்படி ேபசிட்டு ேபாறா” என சம்பத்தும் கவைலயுடன் ெகௗதைம ஏறிட்டா. இப்ப தாேன அவள் அந்த விஷயத்தில் இருந்து மீ ண்டு வந்தா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya நிைனத்து சத்தமாக சிrக்க துவங்கினான். விச்சு மட்டும் அைமதியாக சிrக்கும் தன் மகைன ஆழ்ந்து பாத்தா. அய்ையேயா என் புள்ைளக்கு மூைள எதுனா கலங்கிடுச்சா. அவ ேபசிட்டு ேபானதுக்கான காரணத்ைத கண்டு பிடித்து விட்டாேனா. “மாப்பிள்ைள நான் அவகிட்ட ேபசுேறன். இப்படி ஆளாலுக்கு சிrக்கறதுக்கு பதிலா விஷயத்ைதச் ெசான்னா நாங்களும் சிrப்ேபாம் இல்ல” என்று விச்சுவின் ேதாலில் ேவகமாக தட்டினா.” என்று பயத்துடன் ெகௗதமின் ேதாைலத் ெதாட்டான். திரும்ப இவனா.

அவைன ேபாய் ேகட்காம என்ைன ேநாண்ட ேவண்டியது. அவைன. ேமடேம உங்க கிட்ட வந்து ேபசுவாங்க” என மதுைவ பாக்க ெவளிேய ஓடினான் ெகௗதம் “ஆமாம் அப்பா. அவன் சrயாக தான் ெசால்றான். அவள் திருமணம் ேவண்டாம்னு ெசால்லல. தன் சிrப்ைப அடக்கிக் ெகாண்டு “அம்மா ந:ங்க ேவற. இது ஓரு குத்தமா” “அட ஆமாம் இல்ல.” எனச் ெசால்லி விட்டு ெகௗதமின் முகத்ைத தன்ைன ேநாக்கி திருப்பி “ஏன்டா சிrக்குற. ேபாடி ேபா” “அப்பறம் எதுக்கு ந:ங்க சிrச்சீங்க. அவைளத் தவிர யாராலும் இப்படி ஆக்க முடியாதுடி அதான் அவன் சிrப்ைப ரசித்து சிrத்ேதன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தன் ேதாலிைன தடவிக்ெகாண்ேட. இது ெதrயாம இப்படி ஏன் எல்லாரும் கலங்கி இருக்கீ ங்க. ஓரு அைர மணி ேநரம் ெகாடுங்க. அதனுலா தான் நான் ேகட்ேடன்” “அவன் சிrத்து எவ்வளவு வருஷம் ஆச்சி. ந: பீல் பண்ணாேதடா” என அவனின் ேதாைல தடவிக் ெகாடுத்தா. இங்ேக ேவண்டாம் தான் ெசால்லிட்டு நம்பைள கலங்கடித்து விட்டு ேபாயி இருக்கா. அவ நாங்க ெசான்னா ேவண்டாம்ெயன்று ெசால்ல மாட்டாள். நான் மதுகிட்ட ேபசுேறன்டா. உன் ைபயன் தான் கிறுக்கு தனமா சிrச்சிட்டு இருக்கான். மது அப்படி தாேன ெசால்லிட்டு ேபானா” UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . “ஏண்டி என்ைன அடிக்குற.

எப்படியும் அம்மானு ெகாஞ்சிக் ெகாண்டு வருவா இல்ல. பாரு நம்பைலேயல்லாம் கலங்கடித்து விட்டு அங்ேக சிrச்சிகிட்டு இருப்பா. ஜாடிக்கு ஏத்த மூடிப்பா. ெகௗதம் ெசான்ன மாதிr அவைள சrகட்டி விடுவான் பாருங்க. இங்ேக வந்த உடேன நல்லா நாலு ேபாடு அவள் முதுகுல ேபாடனும். ெராம்ப பசிக்குது” என பாவமாக தன் வயிற்ைற தடவியவாேற வசுைவப் பாத்தான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . கீ ேழ மதுைவ அைறந்த:கேள. சாப்பிட எதுனா ெசய்யுங்கமா.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எனக்கும் அவள் ெசான்ன விதம் அப்படிதாேனானு ஓரு டவுட் இருந்துச்சி. அதுக்கு உங்க மாப்பிள்ைள ஒத்துகனுேம. வாங்க நாம கீ ேழ ேபாகலாம். இப்ப மறுபடியுமா. ந:ங்க இைத பீrயா விடுங்க” என சம்பத்திடம் ெசால்லி விட்டு “வசும்மா அவகள் சமாதானம் ஆகி வர ேநரம் ஆகும். இதுகூடவா ெதrயல” எனக் கிண்டலடித்தா விச்சு “ஆமாம் ஆமாம் உங்க மக இப்படி ஓரு சீைன புதுசா ெகாண்டு வருவானு எனக்கு என்ன ேஜாசியமா ெதrயும். வசும்மா இப்பவாது உனக்கு புrந்ததா. அப்ப வச்சிக்குேறன் அவைள” என முறுக்கிக் ெகாண்டாள் “எந்த நாட்டுக்கு ேபானாலும் என் மகள் திருந்தேவ மாட்டாள் தங்கச்சி. உங்க ேமல சம ேகாவத்தில் இருந்தான். அத இப்ப என் மகன் கன்பாம் பண்ணிட்டான். ந:ங்க ேவற. விடுங்கபா அவுங்கள மாதிr ஓரு ேஜாடிைய நாம் பாக்கேவ முடியாது. அப்பேவ உங்க மாப்பிள்ைள. ஆனா என்ன அப்பவும் திருந்த மாட்டாள்” என்றா சம்பத் “அப்பா. இவ்வளவு சீrயல் பாக்குற.

அங்ேக மதுேவா. எதுனா ெசால்லி இருப்பியா. எப்ப பாரு என்ைன கஷ்ட படுத்தி பாக்குறேத ேவைலயா திrயறது. என ெகௗதமின் முகத்ைத கற்பைனயில் நிைனத்து பாத்து சிrத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் மது UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நல்ல சாப்பாடு சாப்பிட்டா தாேன கல்யாணத்தப்ப நல்லா இருக்க முடியும்” “அம்மா. நான் ெசால்றைத வாங்கிட்டு வா” என்று நவினிடம் விருந்துக்கு ேதைவயானைத ெசால்ல ஆரம்பித்தா. என் மதுகுட்டிக்கு பிடித்த மாதிr சைமக்கனும்டா. எவ்வளவு நாள் ேகட்டு இருப்ேபன். “முண்டம். பிளானா ேபாடுற பிளான். விச்சுவும். சம்பத்தும் கீ ேழ இறங்கி ேதாட்டத்துக்கு ெசன்று.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ஆமாம்டா இங்ேக நடந்த கேளபரத்தில் அைத மறந்துட்ேடன் பாரு. பாவம் புள்ள பாக்கேவ ஓரு மாதிr இருக்கா. இப்ப எப்படி முழிச்சிட்டு இருப்ேபனு நிைனத்தாேல சிrப்பா இருக்கு ஹா ஹா ஹா. அங்ேக அமந்து அடுத்து நடக்க ேவண்டிய ேவைளகைளப் பற்றி ேபசிக் ெகாண்திருந்தன. பசிக்குதுனு நான் ெசான்ேனன். முண்டம் ஓரு வாத்ைத ெசால்றதுக்கு என்னடா. உங்களுக்கு எப்ப பாரு உங்க மகதான் முக்கியம் இல்ல” “ேபாடா அரட்ைட உனக்கும் ேசத்துதான் ெசய்ய ேபாேறன். ெராம்ப ேபசாமா.

தன் முட்ைடக்கண்கைள ேமலும் ெபrதாக்கி அவைன பாத்து உருட்டிக்ெகாண்ேட ெசன்றவைள ஓரு கதவு இடித்து நிறுத்தியது. எப்படியும் ெகௗதம் அடிக்க தான் ேபாறான் என மதுேவ முடிவுப் பண்ணி தன் முகத்திைன ைககளால் மூடிக்ெகாண்டாள். UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . தன் அருகில் யாேரா வருவது ேபால அரவம் ேகட்க. “யாருடி முண்டம்” என ெகௗதம் ஒவ்ெவாறு அடியாக மதுைவ ேநாக்கி எடுத்து ைவக்கவும்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya மது சிrப்பைத. ெகௗதேமா அவைள பாத்து சிrத்துக் ெகாண்ேட அந்த ரூமின் கதைவ திறந்தான். அவனின் மூச்சிக்காற்று தன் மீ து பட்டதும் அதில் குைழந்து தன் கண்கைள மூடிக் ெகாண்டாள். அவைள ெநருங்கி நின்றான் ெகௗதம். சட்ெடன்று தன் முகத்ைத மாற்றிக்ெகாண்டு தன் அப்பாவாக தான் இருக்கும் என நிைனத்து “வாங்கபா ேபாகலாம்” என திரும்பியவள் அங்ேக ெகௗதைம பாத்தவுடன் ங்ேகனு விழிப்பது மதுவின் முைறயாயிற்று. அது ஆட்ேடாேமட்டிக் லாக்காக இருந்ததால் சrயாக மூடிக்ெகாண்டது. ேபசினைத ேகட்டு இருப்பாேனா என பயத்தில் முகம் ெவளுக்க. ேபலன்ஸ் இல்லாமல் கீ ேழ விழ பாத்தவைள தன் ைககளில் ஏந்தி அவைள தன் ைககளில் தூக்கிக் ெகாண்டு ரூமுக்கு உள்ேள ெசன்றான். ெகௗதேமா எதுவும் ெசய்யாமல் அவைள ைககளில் ஏந்தியவாறு அவளது முகத்திைன பாத்துக் ெகாண்டிருந்தான். ஒரு காலால் கதைவ எட்டி உைதத்தான். என்ன இது எதுவும் ெசய்யாமல் அப்படிேய இருக்கிறான் என குழம்பிக்ெகாண்டு ெமதுவாக தன் கண்கைள சுற்றி இருந்த விரல்கைள விலக்கியவள். ஆைசயுடன் அவள் அருகில் நின்றுக் ெகாண்டு ரசித்துக்ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். மதுேவா பயத்தில் ஒவ்ெவாறு அடியாக பின்ேனாக்கி எடுத்து ைவத்தாள். ஒற்ைறக் கண்ைண மூடிக்ெகாண்டு ஒற்ைற கண்களால் ெகௗதமின் முகத்திைன ேநாக்கினாள் மது.

UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகௗதேமா அவளது முகத்தில் ஏற்பட்ட மாறுதல்கைளப் பாத்து சத்தமாக தன் அழகிய பல்வrைச ெதrயுமாறுச் சிrத்தான். இன்னும் உன் உடம்பு சrயாகேலேய” என அவைள பிடித்து நிறுத்தினான் “மாமா உங்களுக்கு என் ேமல ேகாவேம வராதா” “ஏண்டி ேகாவ படனும். அப்பறம் எதுக்கு நான் உன்ைன அடிக்கனும் ேபபி” “இல்ல நான் இங்..ேக” என இழுத்தவைள பாத்து அவளது உதட்டிைன தன் ைககளால் மூடினான் ெகௗதம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந: தான் எந்த தவறும் ெசய்யவில்ைலேய.... அவனது சிrப்பில் மயங்கிய மதுவும் தன்னிச்ைசயாக அவளது ைககள் ெகௗதமின் கழுத்ைதக் கட்டிக் ெகாண்டன... அைத சrயாக மதுவும் பயன்படுத்திக் ெகாண்டு அவன் ைககளில் இருந்து கீ ேழ குதித்து தள்ளாடினாள் அைத எதிபாக்காத ெகௗதேமா “ஏய்ய் பாத்துடி. மதுைவ இறுக்கி பிடித்து இருந்த ெகௗதமின் ைககள் தங்கள் இறுக்கத்ைத ெமதுவாக தளத்தியது. அவளது எதிபாராத முத்தத்தால்.. அப்படிேய எக்கி அவனது கன்னத்தில் அழுத்த முத்தமிட்டாள்..

.. “தம்மு நான் ஓன்னு ெசால்லுேவன்... எதுவாக இருந்தாலும் ெசால்லுடா. திருமணேம ேவண்டாம்னு ெசால்லலிேய” என்றான்.. ந: என்ன ெசான்னாலும் எனக்கு டபுல் ஓ. ந:ங்க அதுக்கு ஒத்துகனும்” என ெகௗதமின் மாபில் தன் பிஞ்சு விரல்களால் ேகாலமிட்டாள் “என்னடா..ைத . “தம்மு அப்ேபா ந:ங்க என்ைன புrந்துக் ெகாண்டீகளா” என அவன் மாபில் சாய்ந்துக்ெகாண்டாள் “ஹும்ம் ஹும்ம் உன்ைன புrந்துக்ெகாள்ளாமல் நான் ேவற யாைரடா புrந்துக்க ேபாேறன்” என அவைள அைணத்துக் ெகாண்டு தன் தாைடைய அவளது தைலயில் ைவத்து அழுத்தினான் ெகௗதம் சிறிது ேநரம் அைணப்பில் கட்டுண்டு இருந்தவகள்...ேக தான்” என அவள் தைலயிைன ந:விவிட்டான் “நம்ம திருமணத்...UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எனக்கு ெதrயும் ேபபி.... எங்க ஊருல வச்சிகலாமா” என ெகௗதைம ெமதுவாக ஏறிட்டுப்பாத்தாள் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . மதுதான் அந்த மயக்கத்திைன கைலந்தாள். ந: இங்ேக தான் நம் திருமணம் ேவண்டாம்னு ெசான்ன.

. பிளிஸ்டா” “ேஹய்ய் குட்டிமா.. உங்க ஊrேலதான்டா. உனக்கு ஓரு சபிைரஸ் ெசால்லவா” என அவைள நிமித்தி அவள் ெநற்றியில் தன் தைலயினால் ெசல்லமாக முட்டினான் ெகௗதம் “என்.....” என அவள் தைலயிைன தட்டினான் “ெகௗ... ஓரு ெபாக்கிஷமாக என் ைகயில் ெகாடுத்து இருக்கிறா...... அைத ெசால்வதற்குள் ேமடம்தான் தவறாக புrந்துக் ெகாண்டு முறுக்கிக் ெகாண்டாகள்... இப்படி ஒவ்ெவாறு விஷயமும் எனக்காக பாத்து பாத்து ெசய்யுற:ங்கேள.... அதான் என் மாமா எவ்வளவு கஷ்ட பட்டு உன்ைன வளத்து....... ந: இப்படி எதுனாதான் ெசால்லுேவனு. இந்த ெஜன்மம் மட்டும் இல்ைல இன்னும் நான் எத்தைன பிறவி எடுத்தாலும் எனக்கு ந:ங்கள் தான் கணவனாக வர ேவண்டும் தம்மு. அதுவும் உன் அம்மா வாழ்ந்த வட்டில்தான்...... அதான் அப்பேவ நம் திருமணத்ைத அங்ேக ஊrல்தான் ைவக்க ேவண்டுெமன முடிவு UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ... எப்படி...த.. “எப்படி தம்மு.. : இது நான் ஏற்கனேவ முடிவு பண்ணியதுதான். உன் தந்ைத.ன தம்மு” “நம்ப திருமணம்...........ம்” என தன் ெதாண்ைட அைடக்க கண்களில் முட்டிக்ெகாண்டு நின்ற கண்ணருடன் : ெகௗதைம ஏறிட்டாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “எனக்கு ெதrயும்டா... அழாதிங்கடா.. அதனுைடய முழு மதிப்ைபயும் உணந்தவன் நான்தாேனடா. உன் உணச்சிகைள புrந்துக் ெகாள்ள முடியாத ஜடமாக என்ைன நிைனத்தாயா..

என்று கைலந்திருந்த அவளது தைலயிைன அழகாக ஒதுக்கி விட்டான். தம்மு அதுேயல்லாம் கல்யாணத்துக்கு அப்பறம். உன்ைன பாதுகாக்க நான் உன்னுடேன இருப்ேபன்டா.. அைதப் பாத்ததும் ஓரு நமட்டு சிrப்புடன் ஏய்ய் ேபபி இப்ப என்ன பண்ண ேபாற.. நான் இங்ேக ெரடி ஆகுேறன். ஹும்ம் இன்ேனாரு விஷயம். மதுவின் உைடைமகளும் அவனின் அைறயிேலேய இருந்தது...ேய” என இழுத்தவனின் முதுகில் ைகைவத்து அந்த ரூைம விட்டு ெவளிேய தள்ளினாள். நான் கீ ேழ ேபாகிேறன்” என கிளம்பியவைன தடுத்தாள் மது. ேபாய் குளித்துவிட்டு வா. எப்படியும் என்கிட்ட UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ந:ேய என்ைன ேவண்டாம்னு ெசான்னாலும். “குட்டிமா. இரண்டு ேபரும் ேசந்து ேபாகலாம்” “ஏன்டா ேபபி அங்ேக ேபாய்தான் குளிக்கனும்னு இங்ேக. முகெமல்லாம் ேசாவா ெதrயுது.. அதன்படி தான் எல்லாம் ேபாய்க் ெகாண்டு இருக்கு. இப்ப ஓழுங்கா நல்ல பிள்ைளயா ெரடியாகி வாங்க” என சிrத்துக்ெகாண்ேட கதைவ சாத்தினாள் மது ெகௗதமும் சிrத்துக்ெகாண்ேட இெதல்லாம் ெதளிவா இருடி என்று தன்னைறக்கு ெசன்று குளித்து விட்டு உைட மாற்றும் ேபாதுதான் கவனித்தான்.. ந:ங்க அந்த ரூமில் ெரடி ஆகுங்க. ந: எடுக்கும் அத்தைன பிறவியிலும் உன்ைன இம்சிக்க. “ந:ங்களும் அப்படிதான் இருக்கீ ங்க.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெசய்ேதன். அந்த கடவுள் அதற்கு நமக்கு எப்ேபாழுதும் துைண இருப்பா. அதுக்காகேவ ந: என்னிடம் தான் வந்து ேசருவ. உன்ைன காதலிக்க..

அவைள அப்படி பாக்கும் ேபாது. நான் உள்ேள வரக் கூடாதா” என கதைவ தள்ளுவது ேபால மதுவிடம் விைளயாடினான். ெகாஞ்சம் எடுத்து தrங்களா” என உள்ேள ேபாய்விட்ட குரலில் ெகௗதைம நிமிந்து பாக்காமல் கீ ேழ குனிந்துக் ேகட்டாள். டிரஸ் எடுத்துட்டு வரல. ெகாண்டு வந்த உைடைய பின்ேன மைறத்துக் ெகாண்டு “என்னடா இன்னும் ெரடி ஆகலயா. தம்மு பிளிஸ். குளித்து முடிக்கும் ேபாதுதான் மதுவுக்கு தன் உைடையப் பற்றிேய ஞாபகம் வந்தது. நல்ல ேவைள என் ஓரு துண்ைட சுற்றிக்ெகாண்டு தைல மட்டும் ெவளிேய ெதrயுமாரு கதைவ திறந்து எட்டிப்பாத்தாள். தன்னவைள தான் முதல் முதல்லாக சந்தித்த அன்ைறய தினம் அவன் கண்முன்ேன நிழலாடியது. “தம்மு. பின்பு ஓரு சிrப்புடன் “ேபபி. இதுேயன்ன இப்படி தைலைய மட்டும் ந:ட்டுற. இந்தா இைத ேபாட்டுகிட்டு வா” என ஓரு புடைவைய அவள் ைகயில் திணித்து விட்டு தனக்கு பிடித்த அந்த பாடைல பாடிக் ெகாண்ேட அவன் அைறக்குச் ெசன்றான் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya தாேன ேகட்டு ஆகனும் என்று அவள் உைடகளில் அவனுக்கு பிடித்தைத எடுத்துக் ெகாண்டு மதுவின் அைறக்கு வந்து கதைவத் தட்டினான் ெகௗதம். அச்சேசா இப்ப என்ன பண்றது என்று ேயாசிக்கும் ேபாது தான் ெகௗதம் கதைவத் தட்டினான். முகம் முழுவதும் சிrப்புடன்.

இருவரும் தங்கைள மறந்து. முதல்ல எனக்கு பசிக்குது. தன் முன்ேன வந்து நின்ற தன் ேபபிையப் பாத்து விசில் அடித்தான் “சமயா இருக்கடி” என அவள் அருகில் வந்து அவளுக்ேக உrத்தான வாசைன அனுபவித்தான். “ஆஆஆஅ ஏண்டி கிள்ளுற” “பாட்டு எல்லாம் அப்புறம் பாடிக்கலாம். “குட்டிமா இப்ப எனக்கு ஓரு பாட்டு பாடனும் ேபால இருக்ேக” என்று குைழந்தவைனப் பாத்து. ேஜாடி ேபாட்டுக் ெகாண்டு. இவைன இப்படிேய விட்டால் கைதக்கு ஆகாது என்ற முடிேவாடு அவன் ைகயில் ெசல்லமாக கிள்ளினாள்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya அவைன எப்ெபாழுதும் ேபால மனதுக்குள்ேளேய பாராட்டி விட்டு அவள் ெகாடுத்த அந்த புடைவைய கண்ணும் கருதுமாக அழகாக கட்டினாள். கீ ேழ ேபாகலாம்” என அவைன இழுத்துக் ெகாண்டு கீ ேழச் ெசன்றாள். அழகாக சிrத்துக் ெகாண்டு கீ ேழ இறங்கி வந்தவைள அங்ேக இருந்த அைனவரும் ரசித்தன. UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya .

அவேளா ேவகமா அங்ேக நின்றிருந்த வஸந்ைத பாத்து “அண்ணா” என்று அவன் ைககைள பிடித்து குசலம் விசாrத்துக் ெகாண்டிருந்தாள் வஸந்த். ஸுருதி. யுேகந்ேரன் மற்றும் ஆனந்த் என அவகளுைடய பைழய டீம் ேமட்ஸ் எல்லாரும் வந்து இருந்தாகள். “பாத்து ேபா ேபபி” என்று ெகௗதமின் குரல் இைடமறித்து.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya “ேஹாய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்ய்” என அைனவரும் கூச்சலிட்ட பிறேக நிகழ்காலத்து வந்தவகள். “வசும்மானா வசும்மா தான்” என அவைர அைணத்து அவrன் இரு கன்னங்களும் முத்தமிட்டு விட்டு ெசல்லம் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . ஹும்ம் என ஓரு ெபருமூச்ேசாடு வசுைவ பாக்க ஒடினாள். ஒடும் ேபாது புடைவ தடுக்கி கீ ேழ விழ பாத்தவைள. என்னதிது என் கூட தாேன வந்தாள் அதற்குள் எங்ேக மைறந்து விட்டாள் என குழம்பியவாேற தன் மதுைவத் ேதடினான். இது என்ன நம்ப பட்டாளம் மாதிr இருக்ேக என்று ேயாசித்துக்ெகாண்ேட கீ ேழ நின்றிருந்தவகைள பாத்ததும் அதாேன என் கணிப்பு எப்ப தப்பா ஆகிருக்கு என்று எல்லாைரயும் பாத்து ெபாதுவாக சிrத்து தன் அருேக வந்தவைள ஏறிட்டு பாத்த ெகௗதம். நான் உன்ைனதான் பாத்துக் ெகாண்டிருக்குேறன் என்பைத ெசால்லாமல் ெதள்ளத்ெதளிவாக உணத்தினான். அவேனா அவைள கண்டுக்ெகாள்ளாமல் தன் மாமாவுடன் எதுேவா ேபசிக் ெகாண்டிருந்தான். புடைவயில் தன் மகைள முதல் முதலாக பாக்கும் வசு தன் ேகாவத்ைதேயல்லாம் மறந்து அவைள திஷ்டி சுத்திப் ேபாட்டா. ஏற்கனேவ அழகாக இருந்தவள் அந்த பூவினால் இன்னும் அழகாக மலந்துச் சிrத்தாள். பின்பு அவளுக்காக ெநருக்க கட்டி ைவத்திருந்த மல்லிைகப் பூைவ அழகாக அவள் கூந்தலில் சூட்டினா. எல்லாrடமும் கைத அடித்து விட்டு தான் ெகௗதைம ேதடினாள். பாலா. அவைன பாத்து கண்ணடித்து விட்டு வசுைவ பாத்து சிrத்தாள்.

இயற்ைகயாய் சிவந்த முகத்துடன் தன் தம்முவின் அருகில் வந்து ெமதுவாக அமந்தாள் மது. ேதாழளும் அங்ேக. அழகாக. அவளின் அழகிைன ெமய் மறந்து பாத்தவன்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ெகாஞ்சினாள். இேதா இன்னும் சில நிமிடங்களில் என்னவள் என் கரம் ேசந்து விடுவாள். இங்ேக என்று அைலந்துக்ெகாண்டிருந்தன. என்று நிைனத்து ெபருமிதத்துடன் அழகிய மண மகனாய் தன்னவளுக்காக காத்திருக்கும் ேவைலயில் அய்ய ெசால்லிய மந்தரங்கைள ெசால்லிக் ெகாண்டிருந்தான் ெகௗதம். இப்படிேய அவகளின் திருமண நாளும் வந்தது. எங்ேக பாத்தாலும் பூத்ேதாரணங்களால் அழகாக அலங்கrக்கப் பட்டு இருந்தது. கூந்தலில் தன் மன்னவனுக்கு பிடித்த மல்லிைகயும். ெமரூன் கல பட்டு புடைவ சரசரக்க. ஓரு அழகிய ெமௗனச் சிrப்ேபாடு ெவண்பட்டு உடுத்தி. மகளாய் இருக்கின்ற மருமகளுக்கும் நடக்க விருக்கும் அந்த அழகிய திருமணத்ைத காண கண்ேகாடி ேவண்டும் என்பது ேபால அவகளின் ேமேலேய தங்களின் பாைவைய பதித்து இருந்தன. அந்த அருைமயான ெபற்ேறாகள். தங்களின் மகனுக்கும். அவைள தன் பாைவயாேலேய UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . அவளின் வட்ைட : அழகாக மாற்றி இருந்தான் ெகௗதம். புைகபடத்தில் வற்றிருந்தாலும் : தன் ெசல்ல மகளின் கல்யாணத்ைத பாத்துக் ெகாண்டிருந்தா மதுவின் தாய். ேராஜா இதழ்களில் ெசய்திருந்த மாைலைய அணிந்துக் ெகாண்டு தன் உயிருக்கு உயிராவனைள ேசரும் நாள் இேதா வந்து விட்டது. உறவினகளும். தன்னவன் தனக்காக பாத்து பாத்து வாங்கிய நைககைள மட்டும் சூடிக் ெகாண்டு. கழுத்தில் ேராஜா இதழ்களால் ஆன மாைலயும் சூடி ஓரு ேதவைத ேபால.

ஆழமான முத்தெமான்ைற ைவத்தான் ெகௗதம். குழந்ைதயாய். நண்பனாய். அவளின் சங்கு ேபான்ற கழுத்தில் . முற்றும் UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya . நல்ல வழிக்காட்டியாய் இருந்த அவளது தம்மு இப்ெபாழுது அவளின் அடுத்தக்கட்ட வாழ்க்ைகயில் கணவனாகவும் அவதாரெமடுத்தான்.மங்கள நாைண சூட்டி தன்னவைள நிைனவுகளில் மட்டும் அல்ல நிஜத்திலும் ந: என்னவள் தான் என்பைத உணத்தி அவளது பிைறப் ேபான்ற ெநற்றியில் குங்குமம் ைவத்து அவளின் ெநற்றியில் அழகான. தாயாய். மதியின் வாழ்க்ைகயில் தந்ைதயாய்.UN NINAIVIL NAAN VAAZHVEN by Nithya ேமலும் ேமலும் சிவக்க ைவத்துக் ெகாண்டிருந்தான். காதலனாய்.