You are on page 1of 21

50 %

ĐÌỂM NỔÌ BẬT
• Mỗi một buổi học tại New Kidz Academy diễn ra trong 2 tiếng đu g!m " #h$n %ết h&# '(ọc m) ch*i+ ch*i m) học',
• Kỹ năng chơi bóng đá
• Tiếng anh giao tiếp trên sân cỏ
• Kỹ năng phát triển cá nhân (tinh thần đồng đội, !" c# s$c áo, %hơi g&i đánh th'c ti( năng c)a tr*, +,
• -iao ./" gi0a b1, 2 con 3! các h"4n ."56n 3iên c7ng chơi 3! c7ng h8c9
• Miễn phí: Nước uống, kẹo, khăn lạnh, khăn khô, nước chè cho bố và wifi.
• Học viện bóng đá New Kidz Academ !" d#ng $he% m& h'nh ()a $*%ng M+$, dây hâp dân, kêt hop hoàn háo giüa Vân dông thê chât
(dá bóng), Vui choi giáo duc (hoc Tiêng Anh với HLV nước ngoài) và Bôi dưõng kiên thúc, phát triên tâm hôn (hoc Kÿ năng sống với HLV Viêt Nam
giàu kinh nghiêm).
• Môt không gian vui choi giái trí thú vj kêt hop hoc tâp vô cùng linh hoạt cho các em nhó, chãc chãn bạn së thây con yêu cúa mình trưóng
thành lên tùng ngày.
Học viện bóng nhí -./c $0 1 $*%ng 2 H34 n56c ng%7i
(Mã: 49207)
2008000đ
GIAO PHI U Ế
200.000d
Chi còn:
19 ngày 13:54':38¨
Hoc viên bóng nhí Quốc tê 3 trong 1 HLV nước ngoài

9:ng $i;n: 2008000đ
Quý khách có thê mua TRUC TÌÉP tại văn phòng
VP Hoàng Minh Giám
VP Mai Hãc Đê
VP Phó Đúc Chính
VP Tam Trinh
VP Thái Thjnh
ĐÌÈU KÌEN SÙ DUNG
• Hạn dăng ký hoc: <<=02=<02>
• Môt khách hàng dưoc mua nhiêu phiêu. Áp dung 1 phiêu/ 1 bé/ 1 buôi hoc.
• -# d.ng cho c/ b0 trai 1) b0 g2i độ tuổi t3 4564 tuổi7
• Trang phuc bố, mẹ có thê tu chuân bj cho bé hoãc có thê mua truc tiêp tại sân.
• Phu huynh vui lòng liên hê trước với Hoc viên dê dưoc xêp lớp hoc phù hop.
• Học viện bóng đá New Kidz
• ?@a điAm học: Sân bóng dá trưòng Đại hoc Y- Số 1 Tôn Thât Tùng, Đống Đa, Hà Nôi.
• ?iện $h%Bi: 01•5 232 7771 - 0904 801 801.
• CebDi$e: http://www.idbcorp.vn/
Eem: 52F
?+ hGp dHn: 0
?@a điAm nhIn h7ng
Học viện bóng đá New Kidz
Sân bóng dá trưòng Đại hoc Y- Số 1 Tôn Thât Tùng, Đống Đa, Hà Nôi 0904 801 801
ĐT: 01•5 232 7771
Đê dưoc h€ tro, Quý khách liên hê với CSKH cúa Muachung.vn: J0>K L10FM1MF
Nhi $i0$ DOn phPm
Hướng tới các con lúa tuôi •-1• tuôi, dô tuôi cân phát triên toàn diên cá vê thê chât lân tinh thân, Học viện bóng đá New Kidz mong muốn cùng song
hành với gia dình trong viêc dưõng duc m€i dúa con tró thành niêm tu hào cúa ngưòi cha ngưòi mẹ, tró thành ngưòi có tài có ích cho xã hôi.
Hoc viên bóng dá New Kid• đ8&c th)nh 9:# 1;i m.c ti<u tr= th)nh một c* >= đ)o tạo b?ng đ2 tr@+ >ong >ong 1;i 1iAc #h2t triBn %C nDng nghe
n?i Eiếng Anh 1) %C nDng #h2t triBn b/n thFn cGa tr@7
New Kidz Academ tu tin với sú mênh dánh thúc tài năng cúa m€i dúa tr‚, dê HKh2t 1ọng tIa >2ngJ cúa m€i dúa tr‚ thành hiên thuc. Su phát triên
toàn diên cúa m€i dúa con là su tu hào cúa tùng thành viên 9:ng N&ng $ N: phQn phá$ $*iAn -./c $0 Anh RmS TU) c%*p nói chung cƒng như Học
viện bóng đá New Kidz nói riêng.
New Kidz Academ V W"n chXi $%7n diện 1 in 2
Với tiêu chí tạo không gian „choi mà hoc¨ cho các em nhó, Hoc viên bóng dá New Kid• Academy dưoc xây dung theo mô hình „Ba trong Môt¨ dây hâp
dân, kêt hop hoàn háo giüa
- :;n động thể ch4t (đá bóng,
< :"i chơi giáo =>c (h8c Tiếng ?nh 3@i AB: n/@c ngo!i,
< Cồi =/Dng %iến th'c, phát triển tâ hồn (h8c Kỹ năng s1ng 3@i AB: :i6t Ea gi!" %inh nghi6,9
Môt không gian vui choi giái trí thú vj kêt hop hoc tâp vô cùng linh hoạt cho các em nhó, chãc chãn bạn së thây con yêu cúa mình trưóng thành lên
tùng ngày.
N%n bBn (chXi m7 học, đ5Yc nhZng g' [ New Kidz Academ\
Choi bóng chuyên nghiêp dưới su dân dãt cúa các HLV nôi tiêng trong nước và HLV nước ngoài có chuyên môn cao dên tù các nước có nên bóng dá
phát triên như Anh, Pháp. Giáo trình hoc phù hop với thê trạng cúa hoc viên Viêt Nam, tạo húng thú trong …uá trình hoc tâp, nâng cao thê luc, tư duy
và kÿ năng choi bóng.
Hoc tiêng Anh môt cách tu nhiên và vui v‚ trong môi trưòng giao tiêp tiêng Anh chuyên nghiêp. Sau 3 tháng cúa khóa hoc, các bé có thê s† dung
nhüng mâu câu thông dung dê trò chuyên với HLV nước ngoài, hay giao tiêp với bạn bè trong nhüng trân giao lưu bóng dá với các dôi bóng …uốc tê.
Trau dôi kÿ năng sống cƒng như bôi dãp bán thân b‡ng nhüng kÿ năng mêm bô ích như: suy nghˆ tích cuc, tính tu lâp, giái …uyêt vân dê, tăng su tu
tin cho bán thân, xây dung tinh thân dông dôi‰
]h^ h.nh c_ng v.i `hi đ0n New Kidz Academ8
Các bâc phu huynh không còn phái lo so cánh con choi nhưng bố mẹ ngôi ngáp ngãn ngáp dài trong lúc chò doi. Tại New Kid• Academy, phu huynh
dưoc tham gia choi bóng và dông hành cùng con trong các hoạt dông. Hay chi don gián là ngôi bên ngoài sân có ngãm con vùa choi vùa hoc môt
cách thư thái với trà, café, kẹo ngot, wifi phuc vu miŠn phí.
Mang dên cám giác yên tâm vì con bạn dưoc theo d‹i su phát triên môt cách dêu dãn và sát sao. Sau m€i tuân hoc, phu huynh së biêt dưoc tình hình
hoc tâp chung cúa con em mình …ua email.
Sau m€i khóa hoc, bạn së thây tình cám gia dình càng thêm gãn kêt, m€i ông bố dêu tró thành môt ngưòi bạn, môt chiên hüu cúa con mình không chi
trên sân bóng mà ngay cá trong cuôc sống hàng ngày.
• Qua nhüng buôi cùng choi bóng, các em së dưoc trái nghiêm súc mạnh cúa tinh thân dông dôi và doàn kêt, së dưoc choi và hoc môt cách
có kŒ luât có ý thúc, dưoc chiêm nghiêm cung cách thê thao• nêu cao giá trj dạo dúc: su tôn trong, trách nhiêm và yêu thưong lân nhau. Chúng tôi
không hướng con tr‚ chạy theo thành tích bê nôi, mà hướng tới su tư duy lành mạnh, phát triên kÿ năng và tâm hôn, phát triên súc mạnh và tài
năng.
NgQn G đi;. đa đb đA bBn $in $5[ng gci gdm c%n em m'nh ch% New Kidz Academ ch5a\
New Kids Academy dưoc xây dung và vân hành bói dôi ngƒ nhân viên tr‚ trung, thân thiên, chuyên nghiêp với triêt lý làm viêc „Cho là Nhân¨ nh‡m
mang tới cho khách hàng nhüng giá trj djch vu tốt nhât.
Mô hình tô chúc lớp hoc dưoc úng dung tù mô hình dào tạo bóng dá tr‚ tiên tiên cúa Singapore Ž lây su phát triên toàn diên cúa hoc viên làm trung
tâm. Moi nhu câu cúa hoc viên và phu huynh hoc viên dêu dưoc xem xét và dáp úng chu dáo.
Hê thống sân bãi cúa hoc viên có diêu kiên tiêu chuân cao, chât lưong tốt. Thái dô phuc vu cúa nhân viên sân bãi chuyên nghiêp. Có khu vuc phu vu
trà, nước loc, wifi miŠn phí cho phu huynh trong khi xem con tâp bóng giúp cá phu huynh lân hoc viên có nhüng giò phút thuc su thư thái và hài lòng.
Chi phí cho khóa hoc vô cùng hop lý, phù hop với thu nhâp và ngân sách cúa các bâc phu huynh trong khi giá trj mà khóa hoc mang lại vô cùng thiêt
thuc.
Hãy cùng với (ọc 1iAn b?ng đ2 New Kidz dành cho con bạn co hôi dưoc rèn luyên dê tu tin vưon xa hon trong tưong lai, trang bj môt nên táng và
bán lˆnh vüng chãc bước vào dòi.
Học viện bóng đá New Kidz
?@a che: Số • Mai Hãc Đê, Hai Bà Trưng, Hà Nôi.
?@a điAm học: Sân bóng dá trưòng Đại hoc Y- Số 1 Tôn Thât Tùng, Đống Đa, Hà Nôi.
?iện $h%Bi: 01•5 232 7771 - 0904 801 801.
CebDi$e: http://www.idbcorp.vn/
faceb%%`: https://www.facebook.com/pages/ÌDB-•ootball-Academy-Khát-vong-tóa-sáng