You are on page 1of 4

ANÀLISI DE FRASES

ORACIÓ
TIPUS LA PODEM DIVIDIR EN: PARTS DE L’ORACIÓ

ENUNCIATIVA SUBJECTE PREDICAT NOM

INTERROGATIVA ADJECTIU

•Predicat Nominal
EXCLAMATIVA (verb, ser/estar, semblar) DETERMINANT
•Predicat verbal
(altres tipus de verbs)

IMPERATIVA PRONOM

DUBITATIVA (dubte) VERB

*Complement directe
DESIDERATIVA (desig) ADVERBI
(demanat “què” al verb)

PREPOSICIÓ

CONJUNCIÓ

INTERJECCIÓ
•Complement indirecte
(demanar “a qui” al verb)

•Complement circumstancial
•Temps
•Lloc
•Companyia
•Mode
•Instrument
•Finalitat
•Quantitat
NOM
Singular/Plural
Masculí/Femení
(per designar persones, coses o sentiments)

* Comú (taula) * Individual (abella) * Concret (ràdio) •Contable (vaixell)


* Propi (Miquel) * Colectiu (eixam) * Abstracte (amor) • No contable (aigua)

ADJECTIU Singular/Plural
Masculí/Femení
(per expressar qualitats d'un nom)

* Grau positiu (alt)


* Grau comparatiu (més alt que)
* Grau superlatiu (altíssim)

Singular/Plural
DETERMINANT
(per assenyalar noms) Masculí/Femení

* Interrogatiu
* Exclamatiu
(què.quant…
* Indefinit Quantittatiu
•Article * Possessiu (algun-tots-altres-
( molt-poc-bastant-gaire-
* Demostratiu * Numeral qualsevol-cada-cap-
(meu-teu-seu...) més-diverses-menys-
quant,molt)
massa)

Ni prop ni lluny * Ordinal


Personal * Determinat * Indeterminat A prop Lluny * Cardinal
(un-una-uns-unes) (aqueix/a) (tercer,
(en-na-n’) (el-la-l’-els-les) (aquest/a) (aquell/a) (un, dos tres…)
Segon…)
PRONOM
(per substituir un nom))

* Demostratiu * Possessiu * Indefinit * Numerals Personal


(Vull aquest i no aquell) (Aquest és el meu) (Tots volien beure) (El primer fou en Joan)

Fort Feble
(jo, tu, ell…) (li , et, em, ens, me, te, m’, ’t, ‘l, ‘ns)

Singular/Plural
Masculí/Femení

VERB
(per expressar accions, estats…)

Simple / Compost

Personal No personal

1ª Persona (jo-nosaltres) Infinitiu (ar-er-re-ir)


Singular/Plural
2ª Persona (tu-vosaltres) Gerundi (ant-ent-int)
3ª Persona (ell-ells) Masculí/Femení Participi (at-it-ut)

1ª Conjugació (-ar)
Pressent / Passat / Futur 2ª Conjugació (-er-re)
3ª Conjugació (-ir)

Indicatiu (fet real)


Subjuntiu (desig)
Imperatiu (ordre)

1ª Conjugació (-ar)
2ª Conjugació (-er-re)
3ª Conjugació (-ir)
ADVERBI
(invariables
per indicar lloc, temps, manera, quantitat)

* Lloc * Temps
* Manera * Quantitat •Afirmació •Dubte
(aquí-allà-a prop-
(avui-ahir-demà- (molt-poc-bastant- (sí-també-cert-certament-
•Negació
tard-aviat-ara-abans (bé-malament-així (potser,probablement,
Molt-més-menys- efectivament) (no, mai, tampoc,res)
enfora-dins-fora- -després-ja-sempre) Alegrement-suaument-fàcilmwnt) tal volta)
massa-res)
abaix-amunt)

PREPOSICIÓ
(per enllaçar o relacionar paraules)

* A, baix, cap, cap a, amb, contra, de, devers, des que, en, entre, cap, fins, fins a, malgrat, per, per a, segons, sense, damunt,

CONJUNCIÓ
(per enllaçar o relacionar paraules)

* i, o, ni, però, si, sinó, més, és a dir, o sigui, des que, abans que, perquè, encara que...

INTERJECCIÓ
(per expressar emocions i estats d’ànim)

Ai! Oh! Pum! Uf!