Torrance (1970) menyatakan kreativiti sebagai sesuatu yang mempunyai keunikan Maksud kreativiti kanak-kanak.

- Kreativiti iala keupayaan untuk meng asilkan sesuatu yang baru dengan daya kreati!. - Kreativiti merupakan proses memba"a sesuatu yang baru ke dalamnya serta mempunyai keunikan. #adual 1.$ Teori Kreativiti %aul Torrence %roses Penyoalan Penemuan Pemerhatian Percubaan Penerokaan Memanipulasi Aktiviti %erkara Menstimulasi minda kanak-kanak dengan cara soal &a"ab. Memberikan galakan dan rangsangan kepada kanak-kanak bagi Menggalakkan penemuan-penemuan terbaru. Membuat pemer atian dengan menggunakan pancaindera. Membuat eksperimen dan berusa a berterusan bagi mendaptkan asil terbaik. Memberi galakan untuk mengeksplorasi pelbagai ba an terdapat di sekeliling. Menggunakan ba an atau situasi sedia ada untuk meng asilkan sesuatu. Mencungkil kreativiti kanak-kanak melalui aktiviti bermain

#adual 1.' Teori Lowenfeld Stages of Aritistics Development (o"en!eld Kategori %enerangan )abaran Menerima cabaran masala yang "u&ud dalam sesuatu situasi. *apat bersesuaian dengan situasi persekitaran. Kelancaran +erimaginasi dan ber!ikiran terbuka untuk mengkaitkan idea dalam meng asilkan ker&a kreati! supaya ber&alan lancar. Kelenturan ,anggup menerima peruba an dan menyesuaikan diri mengikut situasi. Keaslian Melua kan idea sendiri tanpa menirut orang lain. %emikiran bercapa *apat mengembangkan idea yang sedia ada. Keinginan Mempunyai perasaan ingin ta u dan berupayaan untuk membuat analisis. Kompleks +erupaya membuat sintesis. Makna baru Meng asilkan sesuatu produk atau idea yang kreati! dan i #adual 1.- .mpat komponen kreativiti (o"en!eld Komponen %erkembangan Kelancaran Menter&ema kan idea dan pendapat secara spontan dan pantas. /leksibel +erkemampuan menyesuaikan diri dengan situasi yang berbe0a-be0a. Keaslian +erkeupayaan untuk mencari idea yang baru dan asli. Kepekaan Mempunyai daya kepekaan yang tinggi ter adap suatu keperluan. .stetika merupakan kesedaran dan peng ayatan ter adap keinda an1 asas ke idupan dan sebagai satu cara manusia menikmati keinda an dunia dan persekitaran. .stetika kanak-kanak meliputi tiga &enis iaitu sikap1 pengalaman dan respon. Teori kecantikan .stetika merupakan cabang ilmu !alsa!a yang menekankan penggunaan pancaindera dalam mengapresiasi suatu karya seni. .stetika berkait rapat dengan kecantikan atau meng argaikecantikan suatu asil seni. 2le kerana kecantikan adala suatu yang bersi!at sub&ekti! maka kita dapat per atikan ba a"a persepsi mereka ter adap kecantikan &uga berbe0a. Terdapat dua konsep untuk menilai kecantikan1 iaitu konsep (i) relativisme dan (ii) ob&ektivisme. Teori relativisme %andangan golongan relativisme ter adap kecantikan adala sub&ekti!. 3olongan ini berpandangan kecantikan tidak terletak pada sesuatu ob&ek tetapi pada persepsi seseorang. (atar belakang1 kepelbagaian budaya dan peruba an cita rasa turut mempengaru i persepsi seseorang ter adap kecantikan. Teori objektivisme 3olongan ob&ektivisme berpandangan ba a"a kecantikan sememangnya "u&ud dalam sesuatu karya seni dan bukan terletak pada persepsi seseorang. Konsep ini men&elaskan ba a"a kecantikan dapat diba agikan kepada kriteria tertentu1 seperti garisan1 rupa dan bentuk dalam unsur-unsur seni serta armoni1 "arna dan keseimbangan yang terdapat dalam prinsip-prinsip rekaan. Muzik kanak-kanak Kanak-kanak peka ter adap pic dan irama serta sensiti! ter adap bunyi-bunyi di persekitaran. Mereka akan memberi reaksi ter adap apa yang mereka dengar. Mu0ik menekankan kema iran pendengaran. Konsep mu0ik seperti pic1 irama dan lirik dapat dipraktikkan dalam aktiviti nyanyian kanak-kanak. (agu dan nyanyian untuk kanak-kanak memberi peluang kepada kanak-kanak untuk mengambil ba agian dalam aktiviti menyanyi. Pantun dan sajak kanak-kanak %antun dan sa&ak kanak-kanak mempunyai ritma1 susunan ayat yang ringkas dan muda di!a ami. %antun kanakkanak merangkumi pantun $ kerat1 pantun ' kerat dan pantun 4 kerat. ,a&ak kanak-kanak merupakan puisi baru yang bebas daripada peraturan dalam pembentukan rangkap1 baris1 kata-kata dan ritma.

iii. . . Terdapat empat peringkat contengan pada peringkat manipulative ini1 iaitu (a) contengan garisan tidak terka"al1 (b) contengan garisan terka"al1 (c) contengan rupa terka"al dan (d) contengan rupa.a&ak kanak-kanak merupakan puisi baru yang bebas daripada peraturan dalam pembentukan rangkap1 baris1 kata-kata dan ritma. -. ii. Peringkat manipulatif dan zaman awal kanak-kanak !-" tahun# Kanak-kanak kurang mempunyai ka"alan dalam pergerakan tangan mereka.ecara tidak langsung1 nilai estetika kanakkanak &uga dapat dipupuk. %enga&aran lagu atau pantun atau sa&ak bole dilaksanakan dengan pelbagai kaeda seperti kaeda penga&aran lagu atau pantun atau sa&ak !asa demi !asa1 kaeda penga&aran lagu atau pantun atau sa&ak lengkap dan kaeda penga&aran lagu atau pantun atau sa&ak daripada rakaman. 6ktiviti mu0ik1 lagu dan nyanyian serta sa&ak dan pantun yang dilaksanakan untuk kanak-kanak memberi !ocus kepada si!at kreati! dan ekspresi!. . Peringkat membuat simbol $-% tahun# Kanak-kanak berali ke peringkat meng asilkan symbol apabila mereka berumur dalam lingkungan enam ingga sembilan ta un).n&it-en&it . 4. Mereka lebi mengingati lagu dengan melakukan aksi. %erkembangan kreativiti kanak-kanak dalam aktiviti mu0ik1 lagu dan nyanyian serta sa&ak dan pantun melibatkan imaginasi atau k ayalan. Mereka begitu terpengaru dengan keadaan di sekeliling mereka. Konsep mu0ik seperti pic1 irama dan lirik dapat dipraktikkan dalam aktiviti nyanyian kanak-kanak. '. Kanak-kanak suka bermain sambil menyanyi lagu.#enis-&enis lagu dan nyanyian kanak-kanak merangkumi permainan &ari1 lagu permainan1 lagu beraksi1 lagu rakyat1 lagu nasi at dan lagu serantau. %antun dan sa&ak kanak-kanak mempunyai ritma1 susunan ayat yang ringkas dan muda di!a ami. . .a&ak kanak-kanak merupakan puisi baru yang bebas daripada peraturan dalam pembentukan rangkap1 baris1 kata-kata dan ritma. 7. 8. Pantun dan sajak kanak-kanak %antun kanak-kanak &uga bole dinyanyikan dalam bentuk lagu merangkumi pantun $ kerat1 pantun ' kerat dan pantun 4 kerat.emut dan 5enek . $. (ukisan yang di asilkan tidak bersi!at realistik dan selalunya mereka menggunakan lukisan garisan bagi menggambarkan sesuatu ime&. %englibatan akti! kanak-kanak dalam aktiviti mu0ik1 lagu dan nyanyian serta sa&ak dan pantun menggalakkan kreativiti mereka. %antun muda dicipta dan dideklamasikan secara spontan. %engalaman mu0ik bayi dan kanak-kanak mengikut peringkat. Mereka mula menitik beratkan sai0 dalam lukisan yang di asilkan.a&ak untuk kanak-kanak tidak semestinya mengemukakan pertentangan ritma ak ir di u&ung setiap baris ayat. . T eori yang pelopori ole 9ur"it0 dan *ay ini memba agikan perkembangan artisti kepada tiga peringkat1 iaitu: i. 7. %antun untuk kanak-kanak mempunyai kepelbagaian bentuk dan bole dinyanyikan dalam bentuk lagu mengikut irama.a&ak mempunyai ke armonian1 baris-baris ayat yang membangunkan rangkap tetapi bilangan baris ayat pada serangkap tidakla tetap.a&ak untuk kanak-kanak perlu dideklamasikan secara inda 1 segar dan bebas. Mu0ik1 lagu dan nyanyian serta sa&ak dan pantun dapat mempertingkatkan kema iran mu0ikal dan &uga kreativiti kanak-kanak. . . Peringkat praremaja &'-&( tahun# %ada peringkat umur 10 ingga 17 ta un1 kanak-kanak mula melukis !igura dalam sai0 sebenar atau bersai0 betul. Kanak-kanak dapat mengecam bunyi perkataan dalam pantun dan mengungkap keinda an ba asa melalui aktiviti berpantun. 2le yang demikian1 diper atikan ba a"a lukisan yang di asilkan tidak terka"al mala mereka selalu menconteng di dinding1 di atas me&a dan kertas lukisan dengan menggunakan pelbagai medium seperti krayon dan pensel.etiap aktiviti mu0ik1 lagu dan nyanyian serta sa&ak dan pantun kanak-kanak memerlukan kanak-kanak berimaginasi dan ber!ikir secara kreati! dalam membuat pergerakan dan menyampaikan mengikut mud.i +ongkok Tiga. 1. %antun kanak-kanak &uga bole dinyanyikan dalam bentuk lagu merangkumi pantun $ kerat1 pantun ' kerat dan pantun 4 kerat. )onto lagu permainan kanak-kanak adala seperti . #enis-&enis lagu dan nyanyian kanak-kanak merangkumi permainan &ari1 lagu permainan1 lagu beraksi1 lagu rakyat1 lagu nasi at dan lagu serantau.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful