သဂၤ ါယနာ - ေျခာက္ၾကိမ္ အက်ဥ္း

ဦးစီးနာယကႏွင္႔ သဵယာအေရအတြက္
အရွင္မဟာကႆပ ဿ ပထမ အမွဴးၿပဳေသာ ရဟႏၲာ ၃ှှ အရွင္ယသ ၀ ဒုတိယ အမွဴးၿပဳေသာ ရဟႏၲာ ၅ှှ အရွင္မဟာေမာဂၢလိ ၁ တတိယ ပုတၱတိႆအမွဴးၿပဳေသာ ရဟႏၲာ ဿှှှ အရွင္မဟာ ဓမၼရကိၡတ ၂ စတုတၳ အမွဴးၿပဳေသာ ရဟႏၲာ ၃ှှ ဝဋၬဂါမဏိမင္း သီဟိုဠ္ မလယ ဇနပုဒ္ အာေလာက လွဳိဏ္ဂူ သီရိဓမၼာေသာကမင္း ကာဠာေသာကမင္း အဇာတသတ္မင္း

ဦးေရ

သဂၤါယနာ

အမွီၿပဳမင္း

တင္ရာဌာန

အခ်ိန္ကာလ

ရာဇၿဂိဳဟ္ၿပည္ေဝဘာရ ေတာင္ရဵ စရည္းပင္ ေရာက္ရာလွိဳဏ္ဂူ

ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စဵေတာ္မူၿပီး ၁-လ။ ၃-ရက္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စဵေတာ္မူၿပီး ႏွစ- ဿှှ။ ္ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္

ေဝသာလီၿပည္ ဝါလိကာရဵုေက်ာင္း

ပါဋလိပုတ္ၿပည္ အေသာကာရဵုေက်ာင္း

စဵေတာ္မူၿပီး ၀၁၃- ႏွစ္ ။

ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စဵေတာ္မူၿပီး ၂၃ှ ႏွစ္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စဵေတာ္မူၿပီး ၀၂ဿ၃-ႏွစ္။ ဗုဒၶပရိနိဗၺာန္ စဵေတာ္မူၿပီး ၀၂၇၆- ႏွစ္။

အရွင္ဇာဂရ ၃ ပဥၥမ အမွဴးၿပဳေသာ သဵဃာ ၀၂ှှ အရွင္ေရှတေညာင္ရမ္း ၄ ဆ႒မ အမွဴးၿပဳေသာ သဵဃာ ၀၃ှှ ၿမန္မာမင္း သမၼတ ဦးဘဦး ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဦးႏု မင္းတုန္းမင္း

ၿမန္မာၿပည္ မႏၲေလးေတာင္ သုဓမၼာဇရပ္ ၿမန္မာၿပည္ ကမၻာေအး ကုန္းေၿမ ရန္ကုန္

ဂ်ာမနီနဳိင္ငဵ ဗုဒၶသာသနရဵသီ ဝိဟာရတြင္ သတင္းသုဵးစဥ္ အမွတ္တရ ဓမၼဒါန ျဖန္႔ေဝပါသည္ ဘုန္းသီ ၀၂- ှ၆ - ၀ှှ၇ ဂ်ာမနီ

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful