You are on page 1of 23
AJUNTAMENT DE POLLENGA PROPOSTA DE RECONEIXI T EXTRAJUDI Joan Josep Mir Polar, regidor delegat d’Hisenda de I’Ajuntament de Pollenga, proposa al Ple de I’Ajuntament I’adopeié del segiient acord: “Aprovar el reconcixement extrajudicial de erédit per les segiients despeses compromeses a I'exercici anterior sense consignacié pressupostiria d’un import de 1,097,344,67 €: [Nin | Daa Fae ingot Unt de rball 2278 [2a/05/2007 |EQUIPAMENT TECNIC PROJECCCIO DEVALLAMENT 2007. ‘2:204,00CAMPOMAR ESCALERA 2287 |27/0472007 |CARTELLS, DIPLOMES, INVIT..FIRA DEL VI2007- 6.205, 1@CAMPOMAR ESCALERA fara voa2007 _WANTENIMENT REEWISSORS DE TV 2006, 305 2ICAMPOMAR ESCALERA [2990 [20/08/2007 [150 CARTELLS 1600 TIQUETS "SOPAR CONTRA CANCER” "338,40(CAMPOMAR ESCALERA 7994 [50/08/2007 1000 BASES "IV EDICIO CONTES PER ANAR A DORMIR®. - ~756,60|CAMPOMAR ESCALERA f2i_pv0772007_[5 GARAAFES AGUA 200 TASSONS, PART CUUTADANA [aa RICANPOMAR ESCALERA 127 proez007 WANTENNENT REEWISSORS TV 205. = {E275 GE|CANPOMAR ESCALERA 15670972007 REPARTIR PUBLICITAT AREA NORMALITZACIOLNGUSTICA TE GOICANPOMAR ESCALERA 1306 [15/09/2007 TAXI A PALMA MEMBRE JURAT CERTAMEN LITERARI. ~ 67,00 IPOMAR ESCALERA fs07_fs00/2007_ [TAXI DESTINS DE PALMA WEMBRES JURAT CERT LTERAR 50, G0]CAVPONAR ESCALERK [3308 |?6/09/2007 |TAXIC.S.V-PALMA MEMBRE JURAT CERTAMEN LITERARI, 73,00|CAMPOMAR ESCALERA fb00_eo8/2007” [TAR AEROPORT-PALNA WENGRE CERTLTERARL 15,0] CAVPOMAR ESCALERA (3324 [16/09/2007 [HOTEL MEMSRES JURAT CERTAMEN LITERARI. a 445,99|CAMPOMAR ESCALERA 357 e072007_|100 CARTELLS CURSOS CATALA ADULTS 2007 20057 15, 00]CANPOMAR ESCALERA 32_[or2007 PUBLICTVAT PP 20; CURSOS DE CATA $H0,00]CANPOMAR ESGALERA fs07_|rs7002007_|¥50 COSSIOLS I TROBADA DE PUNTARES {HE ZICAMPOMAR ESCALERA 226092007 QUEVIURES, RORMALITZACIO LNGUISTICA DAZ {29.5aNPONAR ESCALERA 3475 972007 [24 H. SERVEI GUARDA FIRA NAUTICA 2007. Z - 273,39] CAMPOMAR ESCALERA S2T_Wa/T0R007_PUBLICTTAT REVISTA SA PLAGA 76100" FRADE TA WAR" 5485, 00]CAPOMAR ESCALERA 569_[S7IOR00T_MANTENINENT REEMISSORS OE TVANY 207 3551,2CANPOMAR ESCALERA 6011092007 RENOVAR SISTEMA RADIANTE CALA, VICENG. 75 0g|SANPOWAR ESCALERA Bsei_|r2101/2007_[ADAPTACIO DEL REENISOR ATA SEXTA POLLENGA te 4a\CANPOMAR ESCALERA 7367510872007 |SOPAR NEVARES JURAT PREWI POLLENGA LTERATURA ZB BS|CAMPOMAR ESCALERA C0 [REPARTIR PUBLIGITAT NORWALITZACIO LINGUSTICA 75.00]GAVPONAR ESCALERA ai7_[FWTOROOT_[TAEBALLS CANO GRUA'FRADELA WAR: Ta7z00}SAWPOWAR ESCALERA bste_ [3707007 LONA ESCENARTI BANDEROLES "FRADE LAYER: 260 Be|CAMPONAR ESCRLERA bie fari2007_MOQUETAI TREBALLS "FRR O'ARTESANIA 3.900 f3|CANPOMAR ESCALERA a0 [27112007 [SERVEI OE SEGURETAT FRA ARTESAN —}- a5 ACANPOMAR ESCALERA s_fa/2007_|WATERIAL FOTOGRAF C"FRA D'ARTESANIAY 3E7.95|CAUPONAR ESCALERA 1977112007 PUNT NFORMATIU “ESPECIAL FRA ZOOT- 370,0]CANPOMAR ESCALERA (3861 [07/11/2007 _|PUBLICITAT A PART FORNA“LAFIRA 2007" 1.160, 00[CAMPOMAR ESCALERA Bee2_fs/1/2007_fr2FUNDIGIO BRONZE ESCULTURA PESAS PARA FERIT- {i,fICANPOMAR ESCALERA Bes0_ [7102007 [220 LAMINES PLASTIC"LA FRA 2007 oa TCAMPOMAR ESCALERR G61 [07172007_BANDEROLES EXTERIORS "IRA POLLENGR 51263, 3|CAMPONAR ESCALERA 389 [09/17/2007 _|70 COQUES XOCOLATADA 3A EDAT 2LAFIRA 2007". = = '364,00|(CAMPOMAR ESCALERA fes0_fzri/2007~ |r ENSAMADES ONAR-LAFIRA 20077 10 CANPOMAR ESCALERA G85 11112007 [TRAMITACIO EXPED.CONT ELECTRIC -TNFRKZOOT FH T-BICAMPOMAR ESCALERA AJUNTAMENT DE POLLENGA S17.83|CAMPOMAR ESCALERA eos pirtn2007_[rRAteT EXPED.COMPTADOR ELEC:LAFIRA2007 [5895 01/11/2007 [TRAMIT.EXPED .COMPTADOR ELECTR-LAFIRA 2007", ‘SIT.A3]GAMPOMAR ESCALERA [3001 [16/11/2007 [15 L. GELAT DINAR"LA FIRA 2007 7 : _ "82,97|CAMPOMAR ESCALERA [sia poritaoo7 fb SACS ESCORYAPTAFIRAZOOR 14. SCAMBOWAR ESCALERA— Bie” feria0o7 fe PLASTICS (FRA ARTESANIA 700 ESIOWARESCALERA beer parmz0o7 ji CONCURS CANS DE PASTOR, ARAZOIT [abo adoaieonwar ESCALERR fe62” Br/1t]2007" [9 GORRES, FIRA MARINERRA 2007. — BF ORIPOWAR ESCATERA | fst bariiaoor” jo PECES WARES RONPUT, LA FIRA 2007 OMAR ESCALERA 970 fT 72007” MATERIAL WUNTATGE FIRA 2007 JUTILLATGES POVAR ESCALERA 992 [05/11/2007 _|MATERIAL DOFIGINA, AREA DE JUVENTUT. ESCALERA 996 fisi11/2007_|2QUADERNS, FIRES. ESCALERA kare fartt2007- PINTER OVERS TA FRAO jPOMAR ESCALERA [ois [01/12/2007 [2 DUPLICATS OVD 12D, LAFIRA 2007. IPOMAR ESGALERA [4023 [31/10/2007 [20 L. AIGUA, PARTICIPACIO CIUTADANA. a 7.1a]GAMPOMAR ESCALERA faa eviao07” {4 OBSEQUIS AGRAENT "FIRADE > 702 02}0ANPOWAR ESCALERA lioar”jrar1 007” [2 PANS SOPAR FR MARINERS 3 6i|OALIPOMAR ESCALERA oss barrn 2007” jr ENSAIMADA 2 PANS SOPAR FRA WARWERK 25 Oi] AVPOWAR ESOALERA Koes uri 2007-SERVEI DE VIGLANCIK EXPOSIGIO NOTOS FRANZ "SL-ZeOAVPOMAR ESCALERA {74 li 2007 ATERIAL O'OBRES MUNTATCE LARA 207 38 JOAMPOMAR ESOALERA liao orr72057 [SERVEI GRUA VARIS LAFRA 7007 1:73.60 AMPOMAR ESCALERA joa5~parr/2007”|SERVEI GRAU LAF RA 207 03. 1IGANPOMAR ESCALERA 08” pari72007” HRTERIAL PRESENTAGIO DVB GAFONS UA IRA. 7B0,GO]GRIEOMAR ESCALERA 68” pari72007”[LOGUER PROJ. PANTALIA (ASSOC CANCER" CAFRA 260,0]SANBOMAR ESCALERA 04 pai72007”LLOGUER PANTALUATPROI"FIRA WARWERK 200F 240, CANBOMAR ESCALERA a5 farTa007”iATERIAL [TRANSPORT VAAIS LA FRA 2007 326 20]-NIPOMAR ESCALERA fais6 for 2007 [GARTELLS, OIPLOWES IDISTINT-CONCURS HOSTRIDORS AS BR)OANPOWAR ESCALERA faire par1i007” 3.5. ROBA DE SAC, FRA 07. "2,SOCRNPOMAR ESCALERA frea_frieia0or_ ooo TAPTICS “VU EL NROAT 23, 00]CRPONAR ESCALERA lee6~jerra007 fe LONES: POLLENGA. VENEZUELA (PERE ANTONI, TE.DSIGANPORIAR ESCALERA a6 1/722007” MONTAR CASETES FIRA ZCT TEE SEGINPOMAR ESCALERK fsa OMTT2007” WATERIAL TUTLLATGE SERVEIS [FRA ZOT. 578.44|CAMPOAR ESCALERA 264 [s21007 8 RIGUARDA CRVLLOBERA 24 A767 @ETIEWS). TSICHIBOMAR ESCALERK e4_[s712007” [ARENA (IRA 2007 CAVALLS C METELO), TNS ERNOHAR ESCALERA 07-2007 BITTLES AVIO PNGIRZ-PM CT" CANPORRIUPLOWER 100,70 ANPOWAR ESGALERA 2 fa7I12007” (COLLOGRR LLUMSFIRR DE LA AR {HZE|CANPOMAR ESCALERA feo 10372007 po PERS XOCOLATADA BANDA MUSICA CTOBRT. 265 SCANPOMAR ESCALERA kes73_ra/1i2007 |QUEVIURES INAUGURACIGTFIRAEL VF 82 8{CANPOMAR ESCALERA sve itt 2007 pe NENUS ADULTS 16 NING GRUP DE TRIAL TOITOF. a6 sf CANIPOWAR ESCALERA a7 ISEREN/R 50 PAX CLUB VOLTORS NEGRES). 377 SOjCANPONAR ESCALERA Wiaot_|Oa711/2007 _|QUEVIURES SOPAR DE LAFIRA 2007 _ - "386,38|CAMPOMAR ESCALERA fxo3~ati2007 [QUEVIURES DESFILADA MODA "LA FRA BO Ta. SOCANPOMAR ESCALERA JUEVIURES REFRESC A CAN LLOBERA LA FRA 207 BE, 73)0ARPOWAR ESOALERA \QUEVIURES DINAR MEME TES v2 —+ | | 70.227 0) 07 _|LLOGUER GENEREADORS PATRONA 2007 | SONS DE NIT. ~T78.46|(CERDA BUADES Bioa007 REPARTIR PUBLIGTTAT BNERSA AREA CULTURA SEO GOCEROR BUADES IGTIa00T IER PAGANS RGTURCTONS SONS DE NIT 207 760. 0IGERDA BUADES tor aooT PUBLIGITAT PP 286: TEATRE BES SOGERDR BUADES fso7d007 PUBLICIAT PP 288: SONS CENT 267 T9CEROA BUADES jORB007 [7800 F."ACTIVFATS JULOL 1100 CARTELS #29.2GERDABUADES 6200760 GARTELLS.500 NVIT'REFLERONS ARQUTECTURAT B22 CERDABUADE fvOT007 [080 SOBRES ZT, C- CULTURAL Fra TOEROR BUADES IOT2007_|MPRENTA NIV CERT AVEN INTERN DARTS PLASTIQUES OF EEBOSIGERDA BURDES + |rroRo0T 24 U, BLANC, ARTS PLASTIQUES. " ‘36 00CEROABUADES | Bits 2007 pIARIS CRONIGADE POLLENGA, WAR - = T18.20;0=ROK BUADES Boroa2007” piaRISCRONICA DE POLLENGA. ABRIL 726, 20)0EROA BUADES AJUNTAMENT DE POLLENCA 788 |13)07I007_[ESCENARI PL.GLARS SONS DE NIT“OLIVA TRENCADA*. ca1s{cEROA SUADES lzve5_frvori2007 PUBLICITAT "SONS DE NiT™ REV.SAPLAGANUMA24 a8 DICERDA BUADES [2797 [oei07/2007_|2 ESTRUCTURES FUSTA AVET 2x1, MUSEU. -230,80|CERDA BUADES: 0s jowrizoor_ [EGU So NOSTRA TEATRE ESCOLAR DEL 28 77NAIG 1856 00CEROA BUADES 205 [IOT@OOT_[ZON. PAGANS ACTUACIONS SONS GE NIT 2007 E00,00GERDA BUADES 2811 25/07/2007 _| TONERS VARIS COLORS FOTOCOP. | TAMBOR, G.CULTURAL, (853,08|CERDA BUADES [2823 [26/07/2007 _|PUBLICITAT PIP 287: SONS DE NIT. _ '948,00|(CERDA BUADES: 2825 [26/07/2007 _|PUBLICITAT PIP 287: EXPO.JANET CARIFF AL CONVENT. 348,00|CERDA BUADES 253_PUOT2007_|DINAR NENBRES JURAT CERTAVEN ARTS PLASTIQUES 151 51|GEROA BUADES 2854 [22/04/2007 _|DINAR MEMBRES JURAT CERTAMEN ARTS PLASTIQUES. 131,60}CERDA BUADES {6072007 _ANTENIMENT FOTOCOPIADORA OSWB9S, C CULTURAL W297 SERDA BUADES Baa piV07/2007_JESTADA HOTEL, JURAT CERTAVEN ARTS PLASTIQUES. "180, 00}CEROA BUADES fa povar/2007_[ONAR WEMBRES JURAT CERTAVEN ARTS PLASTIOUES "99,5 CEROK BUADES 2895 [51/07/2007 | TINTANEGRE INPRESSORA C CULTURAL. [ ‘57,66|CERDA BUADES: 506 _puv07/2007_[PTINTANEGRA RIPRESSORA MUSEU. 57.09|CEROR BUADES 2907 f09/07/2007_|INSTAL.LACIO “THE FORTY PART MOTET” J. CARDIFF. __1350,00CERDA BUADES: bia pv0r/2007 pe CRCUNFERENCES 60.001 70 CM, MUSEU. 83.536EROA BUADES 25_ BONE ROUT MATERIAL | ARTICLES CONSERVAGIO, CULTURA 71 99CERDABUADES lz043_fs0772007_|is COGUES REGEPCIO NAUGURAGIO DE JANET GAROFF, 7i320CERDA BUADES [2955 [31/07/2007 REVISTES CENTRE CULTURAL, 79,75{CERDA BUADES: fis88” ivo7t007 MATERIAL DOFICINA CENTRE CULTURAL ERDK BUADES 2005 [160712007 [350 CARTELLS 12500 INVITACIONS EXPOS". CRROFE™ - ROA BUADES s87 7107007 |CARTELLS: EXP BRODATS, ACTIVAGOST [AGT GREWA 527 SOGERDA BUADES 292 bo‘oei2oar” |GARTELLS *FASULES" | ACTIVITATS ICNEMA SETENBRE: 391 SOGERDA BUADES [829-_oroar2007 [50 GRANISSAT WAUGURACIO JANET CARDIFF 750,0CEROA SUADES 006 _paI07107 1000 DIPTICS DE PREGO | CONCERT PATRONA 2007 10 ,7CERDA BUADES 007 2507720070 ANUARIS NUM.12, G VIVES ROTGER, EL PARE VES. “a5 AS]CEROA BUADES fso70_fo710872007 _B GARRAFES AIGUA, C CULTURAL “4 99CERDA BUADES [so76 [31/07/2007 _|4 GARRAFES 13 ENVASSOS, MUSEU, 48,37)CERDA BUADES a7_pa0s/2007_|PISSENY CATALEG 6+ PAG, EXP. JANET CARO T1580 a2ICERDA BUADES: 3480872007 | MPRESSIO 1000 CATALEGS EX JANET CARDIFF ~7500,2CEROA BUABES - 5059 [06/08/2007 _MAQUETACIO CATALEG EXPOSICIO DE “JANET CARDIFF” 1.590,42(CERDA BUADES: “| fio _jpatsi2007_|FOTOCONPOSICIO | FOTONECANICA CATALEG "J GAROFF™ 590 42CEROA BUADES f0e0-pacer2007_|MANTENIWENT FOTOCOPIADORA DSN6OS, ¢ CULTURAL, Ba.99GERDA BUADES 3085 (25/04/2007 |AIGUA CONCERTS “UN HIVERN A MALLORGA® 12.50/CERDA BUADES @_ponaz00/_[QVEVIURES REGEPCIO MUSEU. T9a0}CERDA BUADES [3090 [16/03/2007 |QUEVIURES RECEPCIO MUSEU. 13,200ERDA BUADES 3091 [31/05/2007 |QUEVIURES CLOENDA TEATRE. - ‘800,35(CERDA SUADES | 3083. [17/07/2007 _|GUEVIURES RECEPCIO CERTAMEN ARTS PLASTIQUES, ‘376,59|CERDA BUADES: 08516772007 |QUEVIURES RECEPCIO EXPOSICIO DE JANET CAROFF 579, 7ACERDABUADES (096 [26/07/2007 |QUEVIURES RECEPCIO EXPOSICIO DE BRODATS, 131,60(CERDA BUADES [r108_fiaoer007fReVisiO SWTENIAC., C CULTURAL - 373 ICERDA SUADES Bris ieaiz007_ LANZA VaRIOWATIC 1SNMIRINT 1127, CULTURA 8,39CERDABUADES 775 pWOE007 ER PAGAMENT CONCERTS SONS DE NIT 207 Si00,00]GERDA BUADES fr¥0s_paae/2007_PUBLICTTaT PP 288: EXPOSIGIO DE JANET CARDIFF 48 ICERDABUADES [3110 foa/08/2007_|PUBLICITAT PIP288: SONS DE NIT 2007. _ ‘348,00/CERDA BUADES: 1117 [28/11/2006 _|CARTELLS AREA DE CULTURA -FIRA 2008 ‘579, 8§CERDA BUADES 1178 [31/12/2006 _|DIARIS DESEMBRE, CRONICA DE POLLENGA 148 40}CERDA BUADES [si70_|iviozo07_|MareRIAL CURSET DE CUINAWALLORGUINA "ThOOCERDABUADES j134 [51/08/2007 _|REVISTES CENTRE CULTURAL. 104,54)CERDA BUADES: jra3_|fs0872007 |e LNESTRA 20 OSRAN LIN 114 TOW ZAR, COAUTRE 46 84CEROA BUADES 430672007 JFUNCIO JOGLAR MIQUEL I LA FESTIVA RONDALLADEL “Bor Si|CERDA BUADES fas. fisto/2007_ [a LUSTRACIONS CONTES PER ANAR A OORM I '20,00}0EROA BUADES j188 [18/09/2007 _|CLASSES DE PINTURA D/ABRIL A JUNY DE 2007, ‘324 00)[CERDA BUADES. 5169 }1Gi09/2007_JACTUACIO BALLET JOVE MALLORCA AL CLAUSTRE 0o100107 1.170, 00]GERDA BUADES 180 [1067007 FOTOGRAFIA EXPOSCIO DE JANET CARDIF EDIGIO GATALES 6 5CERDABURDES— bce jizoam007 REPARTIR PUBLGITAT JANET CAROTF “40 001CEROA BUADES "1677/0007 | REPARTIR PUBLICTAT AREA DE CULTURA WGOICERDA BUADES 7