20/2/2014

Αθλητική Φυσιολογία

Φυσιολογικές
παράγοντες που
καθορίζουν την
αερόβια απόδοση

Αερόβια απόδοση
Αερόβια ισχύς – Αερόβια ικανότητα
Αντοχή

Η βέλτιστη επίδοση σε προσπάθεια που
κινητοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες του
σώματος και διαρκεί 3 (5) min – 4 h +
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

1

20/2/2014

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 3 (5) -20 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Ισχύς

VO2 max
Qmax

Αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2
Ca
CaΟ
Ο2

CvΟ
CvΟ2

Καρδιακή παροχή
HR max x SV max

FI
FIΟ
Ο2 [Hb
Hb]] PΟ
PΟ2

Προπόνηση
και Γονίδια

Πυκνότητα μιτοχονδρίων
και τριχοειδών αγγείων

Τύπος μυϊκών ινών

Προπόνηση

Γονίδια
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου
(VO2max)
Ο μεγαλύτερος όγκος οξυγόνου που
μπορούν να προσλάβουν τα μυϊκά
κύτταρα στη μονάδα του χρόνου
για την παραγωγή ενέργειας
Δηλώνει τη μέγιστη ταχύτητα
παραγωγής ενέργειας από τον
αερόβιο μεταβολισμό
Μέγιστη Αερόβια Ισχύς

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

2

20/2/2014

Μονάδες Μέτρησης της VO2max
Απόλυτες τιμές
L/ min
π.χ. 4,5 L/min
(εξαρτάται από το σωματικό μέγεθος)
Χρήσιμη για αγωνίσματα όπου το
σωματικό βάρος υποβαστάζεται και
για τη διάγνωση της προσαρμογής
του οργανισμού
Σχετικές τιμές
ml / min / kg
Π.χ. 64,3 ml/min/kg
(εξαρτάται από το σωματικό μέγεθος)
Χρήσιμη για αγωνίσματα όπου
μεταφέρεται το σωματικό βάρος και
για τη σύγκριση ατόμων
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Βιολογική Αξία της VO2max

Για την επίτευξη υψηλής VO2max απαιτείται η καλή λειτουργία του
αναπνευστικού, του καρδιαγγειακού και του μυϊκού συστήματος για την
πρόσληψη, τη μεταφορά και την κατανάλωση του οξυγόνου, αντίστοιχα.
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

3

20/2/2014

VO2max
Βασική Προϋπόθεση για καλή Αντοχή

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Ενδεικτικές τιμές
VO2max

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

4

20/2/2014

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 3 (5) -20 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Ισχύς

VO2 max
Qmax
Καρδιακή παροχή
HR max x SV max

Προπόνηση
και Γονίδια

Αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2
Ca
CaΟ
Ο2

CvΟ
CvΟ2

FI
FIΟ
Ο2 [Hb
Hb]] PΟ
PΟ2

Πυκνότητα μιτοχονδρίων
και τριχοειδών αγγείων

Τύπος μυϊκών ινών

Προπόνηση

Γονίδια
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Εάν δύο αθλητές έχουν την
ίδια VO2 max ποιός θα κερδίσει;

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

5

20/2/2014

Δύο άτομα με ίση VO2max
70
ΧΡΙΣΤ

65

ΣΕΡ

VO2 (ml/kg/min)

60

VO2max

55
50
45
40
35
30
25
20
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

Ταχύτητα επίτευξης της VO2max
70
ΧΡΙΣΤ

65

ΣΕΡ

VO2 (ml/kg/min)

60

VO2max

55
50
45
40
35
30
Διαφορά
στη ΜΑΤ

25
20
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

6

20/2/2014

Μέγιστη αερόβια ταχύτητα
Μέγιστη αερόβια ισχύς
• Μέγιστη αερόβια ταχύτητα είναι η
ταχύτητα που επιτυγχάνεται κατά τη
VO2max.
– Προέρχεται από την αλληλοεπίδραση:
• Της μέγιστης κατανάλωσης οξυγόνου
(VO2max)

• Της ενεργειακής οικονομίας

• Μέγιστη αερόβια ισχύς είναι η ισχύς
που επιτυγχάνεται κατά τη VO2max.

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Ταχύτητα επίτευξης της VO2max και επίδοση

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

7

20/2/2014

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 3 (5) - 20 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Ισχύς

Ταχύτητα στη VO2 max
Qmax
Καρδιακή παροχή
HR max x SV max

Προπόνηση
και Γονίδια

VO2 max
Αρτηριοφλεβική διαφορά Ο2
Ca
CaΟ
Ο2

CvΟ
CvΟ2
Πυκνότητα μιτοχονδρίων
και τριχοειδών αγγείων

FI
FIΟ
Ο2 [Hb
Hb]] PΟ
PΟ2

Τύπος μυϊκών ινών

Προπόνηση

Γονίδια
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 2121-60 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Αντοχή

Διατήρηση σταθερής VO2
Θερμικό
Φορτίο

% VO2 max

VO2 max

Ενεργειακή οικονομία
Μηχανικοί παράγοντες
Τεχνική

Μεταβολισμός

Επίπεδα
Ενυδάτωσης

Κατώφλι
Γαλακτικού

% Μυϊκών Ινών Τύπου Ι

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

8

20/2/2014

Αερόβια αντοχή
Ικανότητα αντοχής: Για πόσο χρόνο μπορώ να διατηρήσω
ένα επίπεδο έντασης;
Παράδειγμα: 30 λεπτά τρέξιμο με 15 km/h.

Ικανότητα απόδοσης: Πόσο γρήγορα μπορώ να διανύσω μια
μεγάλη απόσταση χρησιμοποιώντας την υψηλότερη δυνατή
ένταση.
Παράδειγμα: επίδοση χρόνου μιας προκαθορισμένης απόστασης με
ένταση χαμηλότερη από το 90% της μέγιστης αερόβιας ταχύτητας.

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 2121-60 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Αντοχή

Διατήρηση σταθερής VO2
Θερμικό
Φορτίο

% VO2 max

VO2 max

Ενεργειακή οικονομία
Μηχανικοί παράγοντες
Τεχνική

Μεταβολισμός

Επίπεδα
Ενυδάτωσης

Κατώφλι
Γαλακτικού

% Μυϊκών Ινών Τύπου Ι

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

9

20/2/2014

Ενεργειακή οικονομία
• Ενεργειακή οικονομία είναι το μικρότερο ενεργειακό
κόστος (VO2) που δαπανάται για τη μετακίνηση ενός
αθλητή με μια δεδομένη ταχύτητα. Όσο λιγότερο
οξυγόνο καταναλώνει ένα άτομο σε υπομέγιστη
επιβάρυνση τόσο καλύτερη η ενεργειακή του
οικονομία.
• Μονάδες: ml οξυγόνου (kcal ή j) ανά kg μάζας σώματος
ανά m/min ή ανά km/h.

Ενεργειακή Οικονομία
70
ΧΡΙΣΤ

65

ΣΕΡ

VO2 (ml/kg/min)

60

VO2max

55
50
45
40
35
Ενεργειακή Οικονομία

30

Διαφορά
στη ΜΑΤ

25
20
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

10

20/2/2014

Ενεργειακή Οικονομία
60
ΔΗΜ
ΡΑΛΙ

VO 2 (ml/kg/min)

55
50
45
40

Ενεργειακή – Δρομική
Οικονομία

35
30
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

Ταχύτητα επίτευξης της VO2max
Ενεργειακή Οικονομία

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

11

20/2/2014

Δρομική οικονομία

Daniels (1974) RQES
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Προπόνηση και δρομική οικονομία

Jones and Carter (2000), Sports Med. 29(6)373-386

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

12

20/2/2014

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 2121-60 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Αντοχή

Διατήρηση σταθερής VO2
Θερμικό
Φορτίο

% VO2 max

VO2 max

Ενεργειακή οικονομία
Μηχανικοί παράγοντες
Τεχνική

Μεταβολισμός

Επίπεδα
Ενυδάτωσης

Κατώφλι
Γαλακτικού

% Μυϊκών Ινών Τύπου Ι

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

% VO2max κατά τον αγώνα

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

13

20/2/2014

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 2121-60 min
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Αντοχή

Διατήρηση σταθερής VO2
Θερμικό
Φορτίο

% VO2 max

VO2 max

Ενεργειακή οικονομία
Μηχανικοί παράγοντες
Τεχνική

Μεταβολισμός

Επίπεδα
Ενυδάτωσης

Κατώφλι
Γαλακτικού

% Μυϊκών Ινών Τύπου Ι

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Συσσώρευση του γαλακτικού
ανάλογα με την ένταση της άσκησης

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

14

20/2/2014

Κατώφλι γαλακτικού
Η ένταση που αντιστοιχεί σε απότομη αύξηση
της συγκέντρωσης του γαλακτικού στην
κυκλοφορία

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Η συσσώρευση του γαλακτικού με την αύξηση της έντασης
μπορεί να οφείλεται σε:
• μειωμένη οξείδωση του ΝΑDH στα μιτοχόνδρια ανεξάρτητα
από τη διαθεσιμότητα οξυγόνου
• μειωμένη απομάκρυνσή του από την κυκλοφορία από
άλλους ιστούς
• ενεργοποίηση των ινών ταχείας συστολής (LDH)
Η συγκέντρωση του γαλακτικού στο αίμα είναι αποτέλεσμα της
ισορροπίας μεταξύ της παραγωγής και της απομάκρυνσής του
από την κυκλοφορία
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

15

20/2/2014

Καμπύλη γαλακτικού – Μια σημαντική ‘εικόνα’ της
ικανότητα αντοχής
16
ΧΡΙΣΤ

14

ΣΕΡ
VO2 (ml/kg/min)

La (mmol/L)

12
10
8
6

70
65
60

ΧΡΙΣΤ
ΣΕΡ

55
50
45
40
35
30
25
20
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ταχύτητα (km/h)

4
2
0
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

Καμπύλη γαλακτικού – Μια σημαντική ‘εικόνα’ της
ικανότητα αντοχής
16
60

14
VO 2 (ml/kg/min)

12

La (mmol/L)

ΔΗΜ
ΡΑΛΙ

55

10

50
45
40
35

8

30
8

9

10

11

6

12

13

14

15

16

17

18

Ταχύτητα (km/h)

4
2
0
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Ταχύτητα (km/h)
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

16

20/2/2014

Κατώφλι γαλακτικού και επίδοση

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Καμπύλη Γαλακτικού
Κατώφλι Γαλακτικού
«Αναερόβιο κατώφλι»

σύνθεση
αερόβιας ικανότητας
δρομικής οικονoμίας
και αντοχής
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. Ν313
Ν313))

17

20/2/2014

Tokmakidis, 1990

12
10

12
10

8

Lactate (mM)

Γαλακτικό (mmol/l)

Ποιο σημείο αντιστοιχεί στο
κατώφλι γαλακτικού?

6

8
6
4
2

4
LT

OPLA
25

2

OBLA

0
35

45

55

MSS

-1

LT

0
25

35

45

}

65
-1

Oxygen consumption (ml·kg ·min
)
OPLA

55 -1

AT

65
-1

Πρόσληψη οξυγόνου (ml·kg ·min )
Διαφορετικά αποτελέσµατα από κάθε µέθοδο
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Προσδιορισμός του σημείου που
αντιστοιχεί στο κατώφλι γαλακτικού?
(MSSL)

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

18

20/2/2014

Καμπύλη γαλακτικού και προπόνηση
Γαλακτικό (mmol/l)

12
10
8
6
4
2
0
25

30

35

40

45

50

55
-1

60

65

-1

Πρόσληψη οξυγόνου (ml·kg ·min )

Η καμπύλη γαλακτικού μετατοπίζεται δεξιά με την προπόνηση.
Αυτό μπορεί να οφείλεται σε βελτίωση της VO2max
Tokmakidis, Leger, Pilianidis, EJAP 1998
Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

Παράγοντες που καθορίζουν την αερόβια απόδοση
σε προσπάθειες 1 - 4 ωρών
Αερόβια απόδοση – Αερόβια Αντοχή

Θερμικό
Φορτίο

Διατήρηση σταθερής VO2

Επίπεδα
Ενυδάτωσης

% VO2 max

Αποθέματα
Μυϊκού και
Ηπατικού
Γλυκογόνου
Χορήγηση γλυκόζης
κατά την άσκηση

VO2 max

Δρομική οικονομία
Μηχανικοί παράγοντες
Τεχνική

Μεταβολισμός

Κατώφλι
Γαλακτικού
% Μυϊκών Ινών Τύπου Ι
Διατροφή

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

19

20/2/2014

Για την απόδοση σε αερόβια αγωνίσματα
Απαραίτητη δεν είναι μόνο η VO2max αλλά και:
• Ταχύτητα στη VO2max
• Χρόνος παραμονής στη VO2max ή σ’ ένα
υπομέγιστο επίπεδο – Κατώφλι γαλακτικού
• Δρομική οικονομία

Αθλητική Φυσιολογία (κωδ. 313)

20

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful