P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 12, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי

www.swdaf.com 1
א דומע גמ ףד תוחנמ תכסמ ילבב דומלת - ב דומע גמ
היתיב ישניאד אמוזרפל אתליכת ימר הדוהי בר ,ימרדמ .תיציצב ףטעתהל ארפצ לכ ךרבמו , אלש השע תוצמ :רבסק
אוה אמרג ןמזה לכ ,יכה יא .יבר ירבד ,ןהילע ךרבמ ןחינמש ןמז לכ ןיליפת :אינתד ,יברכ ?ארפצו ארפצ לכ ךרבמ יאמא ,
הליל תוסכמ ינשמ יכ ?ארפצמ אנש יאמו .אמוי הילוכ הימילגל היל ירש אלו ,הוה אעינצ שיניא הדוהי בר !ימנ אתעש
.םוי תוסכל רג ,םילארשיו םיול ,םינהכ ,תיציצב ןיבייח לכה :ר"ת תוצמש ינפמ ,םישנב רטופ ש"ר ;םידבעו םישנ ,םי
תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו ,אוה אמרג ןמזהש השע … .םישנב רטופ ש"ר ?ש"רד אמעט יאמ :אינתד
ותוא םתיארו +ו"ט רבדמב+ - אוהשכ ?אמוס תוסכל טרפ אלא וניא וא ,הליל תוסכל טרפ :רמוא התא ;הליל תוסכל טרפ
ב"כ םירבד+ :רמוא הב הסכת רשא + - ,רומא אמוס תוסכ ירה הליל תוסכל טרפ ?ותוא םתיארו םייקמ ינא המ אה המו ;
הליל תוסכ ינא איצומו ,םירחא לצא היארב הנשיש אמוס תוסכ ינא הברמ ?הליל תוסכ איצוהלו אמוס תוסכ תוברל תיאר
.םירחא לצא היארב הניאש יל ידבע יאמ ותוא םתיארו +ו"ט רבדמב+ יאה ןנברו םתיארו :אינתדכל והל יעבימ ?ה
םתרכזו ותוא - עמש תירק וז ?וז וזיאו ,וב היולתה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר עמש תא ןירוק יתמיאמ :ןנתד ,
.ןבלל תלכת ןיב ריכישמ ?תירחשב םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינתו - ,הל הכומסה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר
םיאלכ תוצמ וז ?וז וזיאו .ךל השעת םילידג ודחי םיתשפו רמצ זנטעש שבלת אל +ב"כ םירבד+ :ביתכד , :ךדיא אינת
'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו - :רמאד ,איה ש"רו ;ןלוכ תוצמ לכב בייחתנ וז הוצמב םדא בייחתנש ןויכ
איה אמרג ןמזהש השע תוצמ . 'ה תוצמ לכ תא םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינת - צמ הלוקש תוצמה לכ דגנכ וז הו
ןלוכ . םתישעו ...םתרכזו ותוא םתיארו :ךדיא אינתו - הישע ידיל האיבמ הריכז ,הריכז ידיל האיבמ היאר י"בשרו .
וז הוצמב זירזה לכ :רמוא - ךיהלא 'ה תא +'ו םירבד+ :םתה ביתכו ,ותוא םתיארו :אכה ביתכ ,הניכש ינפ לבקמו הכוז
דובעת ותואו ארית .

א דומע גמ ףד תוחנמ תכסמ י"שר
היתיב ישניאד אמיזרופל אתליכת היל ימר הדוהי בר - ותשא וב הסכתמש דגבל תיציצ ליטמ היה .

א דומע גמ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
םישנב רטופ ש"רו - תוכרב ןנירמאד בג לע ףא (:כ ףד) ונשי הרימשב ונשיש לכד תובייח םישנד שודיק יבג
שו רוכזו הריכזב ורמאנ דחא רובידב שבלת אלו םילידגד ימלשוריבו ןיתליכמב ימנ ןנירמאו ורמאנ דחא רובדב רומ
ידדהא ורתסינ אלד יכיה יכ רמתיא אכה לבא אה ןניעומשאל אלא דחא רובדב רמתיא אל םתהד איה אתלימ ואל
ןניברמד יכיה יכ שורדינד תושקהל ןיא ימנ יכהו (:גמ םיחספ) אש םתהד הצמ תליכא יבג ארק דחב יביתכד ינ .

א דומע אי ףד הכוס תכסמ ילבב דומלת
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת אמר אדיסח םרמע ברד אה אייח ברד הימקל אתא .ןהלש ןיטוח ישאר קספ אלו ןאלת ,
.ןתיישע איה וז ןתציצק ,ימנ אכה ,ןתיישע איה וז ןתקיספ :אמלא .ןירשכ ןהו ןקספמ בר רמא יכה :היל רמא ,ישא רב

א דומע אי ףד הכוס תכסמ י"שר
אתלכת אמר - .תיציצ ליטה
היתיב ישניאד אמוזרפל - ותשא תילטל , הליל רבסקד אוה תיציצ ןמז (וט רבדמב) ותוא םתיארו , - תוסכל טרפ
הליל תוסכ לבא ,אמוס - ,בייח תובייח םישנו ,אמרג ןמזה אלש השע תוצמ איוהו .

א דומע אי ףד הכוס תכסמ תופסות
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת אמר אדיסח םרמע ברד - תלכתה קרפ הדוהי בר ןכו (.גמ ףד תוחנמ)
ןמז הליל ירבסקד ןנברכ תובייח םישנו אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ אלו תיציצ לכה ירמאד (םש) תלכתה קרפד
םידבעו םישנ תיציצב ןיבייח ארמג קיחדדמ ל"יק היתווכו םישנב רטופ ש"רו (:חי ףד) םיחבזד ינש קרפ שירב ימוקואל
אמוס תוסכ יברמו הליל תוסכ טעממד ןועמש 'רכ והלוכ םתה יאנת הדוהי 'רד אדבועו ןיקילדמ המב 'פ יאעליא רב
אמעט אכיאו הליל תוסכ םושמ הרזג רובס והניאו ןנירמאד ןתוסכ יפנכ ונממ ןיבחמ וידימלת ויהש (םשו :הכ 'ד תבש)
יאה יבג (:זכ תבש) ןיקילדמ המב קרפב דועו רקיע אוהד הנימ עמש אמעט יאה טקנדמו (:מ תוחנמ) תלכתה 'פ אנירחא
ראש יברמד יכיה יכד ךירפד תוברל יעבימ אוההד ינשמו הב הסכת רשאמ תיציצ ןינעל ימנ יברנ האמוט ןינעל םידגב
ש"רד אתיירב יתיימו אמוס תוסכ ןישודקד ק"פד אתיירב םתסו הכלה ןכד הנימ עמש (םשו :דל ףד) השע תוצמ יבג
תלכתה קרפ יקומ ש"רד ןנברד דועו תיציצ בישחקד אמרג ןמזהש (:גמ ףד תוחנמ) ותוא םתיארו םתיארו אינתדכל
אתיירואד עמש תאירק ירבסק אמלא עמש תאירק וז וזיאו הב היולתה תרחא הוצמ רוכזו וז הוצמ האר םתרכזו
ותמש ימ 'פב ןנברד עמש תאירקד ןל אמייקו (.אכ ףד תוכרב) ןנברד ש"ק רמאד הדוהי בר אהד היאר ןיא הזמ והימו
תה קרפד היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת אמרד ןחכשאו תלכ וזיאו תרחא הוצמ רוכזו שירדד אנת ךדיאכ שירד אוהו
(רמא) אל (ירמא) אברעמבד אתעמש אה אילעמ המכ ףסוי בר רמאד (:די ףד) תוכרבד ינש קרפמ היאר שי דועו םיאלכ וז
.תיציצ ןמז ואל הלילד אהמ עמשמ ןנירמג ןנילחתמד ןויכו ילחתמ ווה ילוחתאד קיסמו הלילב תיציצ תוצמ

ב דומלת ב דומע גל ףד ןישודיק תכסמ ילב – א דומע דל
.'וכו אמרג ןמזהש השע תוצמ לכ ?אמרג ןמזהש השע תוצמ יהוזיא :ר"ת ,רפוש ,בלולו ,הכוס תיציצו יהוזיאו ;ןיליפתו ,
.ןקה חולישו ,הדיבא ,הקעמ ,הזוזמ ?אמרג ןמזה אלש השע תוצמ
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 2

א דומע דל ףד ןישודיק תכסמ תופסות
תיציצו ןיליפתו - ריפש מ"מ ןכ ןירומ ןיאו הכלהו ןיליפת ןמז הלילד (:ול ףד תוחנמ) הבר ץמוקהב ןל אמייקד בג לע ףא
ןיאש יפל (.וצ ףד ןיבוריע) ןיליפת אצומה קרפב ןנישרדדכ ט"יבו תותבשב ןיגהונ ןיא ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ יוה
איה תוא יכ ביתכדכ תוא ירקיא אפוג תבשד תוא ןיכירצ תיציצו י"ר רמוא אמרג ןמזהש השע תוצמ אכה ןניבשחד
תלכתה קרפבד ןועמש יברכ ונייהד (.גמ ףד תוחנמ) ןכו םתה אתיאדכ םישנ רטופו אוה תיציצ ןמז ואל הליל רבסד
הכלה ןיקילדמ המב קרפב אהד (:הכ ףד תבש) הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצה ןמ הרוטפ ןידסד אמעט שרפמ
ד ןועמש יברל אמעט ונייהו אקו תוכרבד ב"פב רמאק דועו (:די ףד) הלילב תיציצ תשרפ םירמוא ןיא אברעמבד קיסמו
ןנירמג ןניליחתמד ןויכו אברעמב ילחתמדמ ןניליחתמ ןנא ייבא ימנ ד"מל אמרג ןמזהש ע"מ תיציצ בישח יכיה המיתו
מז אכיל םתהו תיציצב ןיבייח אספוק ילכד ןויכ איה תילט תבוח תיציצ (.אמ ףד תוחנמ) ללכ אמרג ן ןיב םויב ןיבד
נ"ה םויב השבול אוהשכ הרוטפ הליל תוסכד ומכד השק אוה ארבג תבוח תיציצ (םש) ד"מל וליפאו ןיבייח הלילב
הלילב שבולשכ תבייח םוי תוסכ תיציצב תבייח הלילב השבלש םוי תוסכ ימלשוריב ןנירמא יכהד הל בישח יכיה כ"או
יבו םויב ןיב תבייחש ןויכ אמרג ןמז הל שי םויב התשיבל םרג ןמזהש המב ילת ובויחש ןויכ י"ר רמואו הלילב ן
בויחה םרוג התשיבל ןמזש אמרג ןמז בשחיל .

ב דומע חי ףד םיחבז תכסמ י"שר
הליל תוסכל טרפ - הליל תוסכל היושעה תילט .תיציצה ןמ הרוטפ

ב דומע זכ ףד תבש תכסמ י"שר
הליל תוסכל - תולילל דחוימה תוסכ , .בייחינ אלד

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ י"שר
הליל תוסכ םושמ הריזג רמא אריז 'ר ג"ה - הלילב וב הסכתי אמש םתרכזו ותוא םתיארו רמאנש תיציצמ רוטפד
.הוצמ תעשב אלש םיאלכמ הנהנ אצמנו הליל תוסכל טרפ

ב דומע הכ ףד תבש תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ הריזג - ערקי אמש אמעט טקנ אלו אמעט יאה ס"שד אמתס טקנדמ ןועמש יברכ ל"יקד עמשמ
םירמוא ויה אל אברעמב רמאד (:די 'ד) תוכרבד ב"פב עמשמ ןכו (.גמ 'ד תוחנמ) תלכתה 'פב הליל תוסכ רטופד
הלילב תיציצ תשרפ לחתמ ימנ ןנא ןיליחתמ והניאד ןויכ ייבא רמא לארשי ינב לא רבד ןיליחתמ אלא ןנילחתמד ןויכו ןני
הלילב תיציצ תוצמ ןיאד והלוכ ודומד עמשמ ןנימייסמ ימר ווהד םרמע ברו הדוהי ברו תיציצה ןמ תורוטפ םישנ ךכלו
היתיב ישניאד אמוזרפל אתלכת (םשו .אי 'ד) הכוסד אמק קרפבו (.גמ 'ד) תלכתהב השע תוצמ איוהד ירבסד םושמ
והייתווכ ןל אמייק אל אמרג ןמזה אלש ד (:גל 'ד) ןישודקד אמק קרפבו םירחאה אלו ןישוע ויה אקווד םהש עמשמ אה
.תיציצו הכוס בלולו רפוש אמרג ןמזהש השע תוצמ ןנבר ונת

ב דומע מ ףד תוחנמ תכסמ תופסות
הליל תוסכ םושמ - הליל תוסכ םושמ רובס והניאו (:הכ ףד תבש) ןיקילדמ המב 'פ אתיאדכ רקיע ןכד 'יפ ת"ר
י ךכ ךותמ איה תיציצ ןמז ואל הלילד ןועמש 'רכ הכלהד ןאכמ חיכוהל ש רשא (.זכ ףד) ןיקילדמ המב 'פ ןנירמא דועו
שמח תלעב תוברל היל ימקומ ןועמש יברד ןנברלד ש"רכ ונייהו אמוס תוסכ ייותאל יל המל הב הסכת ס"שה םתס אמלא
ש"רכ ןנירמא (:די ףד) תוכרבד 'ב 'פב דועו אתא מב םירמוא ויה אלש הלילב תיציצ תשרפ אברע [הלע רמא ףסוי ברו]
אתעמש יאה אילעמ המכ יקומ ןועמש 'רכ (:חי ףד) םיחבזד ק"פ ימנ אתיירב םתסו אמוזרפל אתלכת ימרד הדוהי ברו
ןב עשוהי 'ר רמא (.גי ףד) תוכרבד ק"פבו ןכ השוע היה דבל י"ר (.אי ףד) הכוסד ק"פבו (.גמ ףד) ןמקל היתיב ישניאד
המל החרק םויב אלא תגהונ הניא וזו הלילב ןיב םויב ןיב תגהונ וזש רמול 'וכו השרפ הכמסנ םוי תוסכד ג"עא ת"רואו
שובלמה בייחל םרוג םויהש אמרג ןמז ריפש ירקימ םוקמ לכמ םויב 'יפא רוטפ הליל תוסכו הלילב 'יפא בייח והימ
ןמזה אלש השע תוצמ איה וזיא ןניסרג אתפסותבו ןישודקד ימלשוריב אמרג הקעמו ןקה חולישו הדיבא ןוגכ תיציצו
תיציצה ןמ םישנה תא רטופ ןועמש יברו אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יל םידומ םתא יא ןועמש יבר םהל רמא ירהש
רוטפ הליל תוסכ יפנכ לע אינת ימנ ירפסבו תבייח הליללו םויל תדחוימה תילט התיה םאש ןנברד אמעט אליא 'ר רמא
ינא עמוש םהידגב תילט התיה םאו הלילב אלו םויב ותוא םתיארו ל"ת עמשמב הליל תוסכ ףא ינא עמוש 'וכו 'ג תלעב ףא
.ע"צו תיציצב תבייח הלילו םויל תדחוימ

ג קרפ תיציצ תוכלה ם"במר
ז הכלה
זנטעשה ינפמ תיחדנ תיציצהש ינפמ אל ,ןתשפ יטוח לש דבלב ןבלה ןישוע אלא תלכת הב ןיליטמ ןיא ןתשפ לש תוסכ
םהירבדמ הריזג אלא תיציצ בויח ןמז הניאש הלילב הב הסכתי אמש תוצמ םש ןיאש תעב השעת אל לע רבוע אצמנו
,השע ר תעשב ותוא םתיארו רמאנש הלילב אלו םויב ז תיציצה תבוחש הייא האור וניאש פ"עא תיציצב בייח אמוסו ,
.ותוא ןיאור םירחא
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 3

ז הכלה ג קרפ תיציצ תוכלה תוינומיימ תוהגה
[ז] הטישכו ףא בייח םוי תוסכ לבא םויב ףא רוטפ אוהש הלילל דחוימש הליל תוסכ שריפש י"שרכ אלדו י"רפ וז
הלילב א"בציר שריפ ןכו ם"אר ןכו סכ ונשריפש רחאו ל"זו בתכו שי בייח םויב הליל תוסכ לבא הלילב םוי תוסכ הליל תו
ןהל השוע היה ש"ירפמ והילא וניברש יתעמשו תיציצב ןיבייח ןכל רקבב ןהב ןיסכתמו תופנכ 'ד ןהל שיש םינידסל שוחל
:ש"ארה תעד ח"י ןמיס רוטב ןייעו כ"ע תיציצ

א ןמיס תיציצ תוכלה (תוחנמ) ש"ארל תונטק תוכלה
... ת"רוא היה םושמ וב ןיא םויל דחוימה תוסכ לבא הלילל דחוימה תוסכ ונייה הליל תוסכל טרפ אכה רמאקד אה
[הלילב ושבול םא וליפא] םיאלכ לאומש רמא הנתמ בר רמא אריז ר"א (ב מ ףד) תלכתה קרפב רמאדמ הז קדקדו
יטהב יריימ הרוטפ תילט יאהד קיסמו .הרוטפ תילטב וליפאו םיאלכ םושמ וב ןיא תלכת אהמ ל"ז ת"ר קדקדו תלטומל ל
םושמ הב ןיא תלכתד ןניעומשאל ךירטציא הרוטפ תילט אלבד עמשמ ו"יו אלב 'יפא רמאק אלו וליפאו רמאקד
.םיאלכ ... ריתה ירמגלד יאוה תיציצ ןמז ואלד ג"עאו הלילב 'יפא םיאלכ םושמ הב ןיאד ןניעומשאל אתא ימנ אכהו
יאלכ םושמ וב ןיאו תיציצב םיאלכ בותכה הלילב ושבולל 'יפאו ללכ ם יבג (א מ ףד תוחנמ) רמאקד אהמ עמשמ ןכו
הלילב וב הסכתי אמש הריזג רמאק אלו הליל תוסכ םושמ הריזג תיציצב ןידס (ב דמ ףד) תלכתה קרפב רמא ןכו
ולצא אתיירואדמ הרוטפד ג"עא םיאלכ הב ירתשמו ולשכ תיארנד םושמ ךליאו םישלשמ תיציצב תבייח הלואש תילטד ןויכ
.תיציצב תבייח הלילו םויל תדחוימ התיה םא אינת ירפסבו .תילטה לעב לצא הרתוהד ןב הדוהי יבר םתה אינת דועו
םיאלכד הארנ ךכליה .הלעב הב הסכתמש םימעפ אלא תיציצה ןמ השא תוסכ םימכח ולטב דוחיב רמוא אבב
הלילב ןיב םויב ןיב השאל ןיב שיאל ןיב שיא לש תילטב ירש תיציצב ןויכ אמרג ןמזהש השע תוצמ בישח ה"פאו
רוטפ הליל תוסכד . םויב דע בייחימ אלו ירש הלילב קספנ םא ימנ םוי לש תילטד דועו .(םויה דע א"ס) ינהד יל הארנ
ךרבל בייח םוי תוסכ הלילב ףטעתמ אמק איונשלד ידדהא ירתס ייוניש ירת ןמזהש השע תוצמ יוהד חכשמ אלדמ
תוסכד םושמ אלא אמרג הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה עמשמ רוטפ הליל ןיכרבמ ןיא םוי תוסכד עמשמ איוניש ךדיאלו
םויה דע הנקתל בייחימ אלד הלילב קספנ םאש רמאקדמ הלילב וילע ןימיכשמשכ םירופכה םוי ינפל זנכשאב יתיארו .
אקפסמד םושמ .הלואש תילט םושמ הכרבהמ רטפהל ידכ רחא לש תילטב ףטעתמ רוביצ חילש ולש וניאש .תילטב והל
.אל וא ךרבל ךירצ םא [ולש אוהש ל"צ] םוי תוסכ ימנ יכה םויב 'יפא רוטפ הליל תוסכד יכיה יכ אמק איונישכ יל הארנו
ותילטב ףטעתמ היהשכ םירופכה םוי לילב ךרבמ היה א"בצירש תוצמה רפסב כ"כו הלילב 'יפא בייח . עמשמ ןכו
רמא רמאקד ןישודיקד ק"פב ימלשוריב תוסכ ירהש אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יל םידומ םתא יא ש"ר םהל
זהד אמעט ילת אמלא תיציצה ןמ רוטפ הליל " (עמשמ א"ס) אמלא הליל תוסכב ג הלילב ףא בייח םוי תוסכ אה :

א תוא :מ ףד תוחנמ תצבוקמ הטיש
... [א תוסכו דחוימה םויב יא שיבל היל ב הליל ימנ ךרבמ וילע ןכו עמשמ ימלשוריב רמאו י״ררה ןוניקמ ךכש היה
וגהנמ לש א״בירה היהשכ םיכשמ וק ד ם דומע רחשה דומלל הרות היה ךרבמ לע תילט םושמו איהה ד ימלשורי לבא
אל היה הארנ יניעב ש״ר רב ןושמש ךרבל הלילב לע תיציצה ןויכ הלילד ואל ןמז ) ןיליפת ] ( תיציצ [ איה היהו גהונ
תוחילסב םדוק דומע רחשה תיברעבו היה חקול תילט הלואש הל ת ףטע וב אלש יה ה ךרבמ וילע :

חי ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
... ם"אר ןכו םת וניברכ שריפ ןושמש וניברו ם"במרה ירבדכ שריפ י"שרש (ז תוא ג"פ) תוינומיימ תוהגהב בתכ
רד ןכש לכו אוה קהבומ ברד ם"במרהכ ןניטקנ הכלה ןינעלו .(את 'יס םלשה םיארי) דועו היתוכ היל אריבס י"ש
לקהל תוכרב קפסד :

חי ןמיס םייח חרוא ךורע ןחלוש
א ףיעס
אוה תיציצ ןמז ואל הליל <א> (א) (טל ,וט רבדמב) ותוא םתיארומ טיעמאד , ם"במרהל , רוטפ הלילב שבולש המ לכ
הלילל דחוימ וליפא ,בייח םויב שבולש המו ,םויל דחוימ אוה וליפא <ב> א . ,ש"ארהלו ,רוטפ ,הלילל דחוימה תוסכ
הלילב ושבול וליפא ,בייח ,הלילו םויל דחוימה תוסכו ,םויב ושבול וליפא . :הגה וילע ךרבל ןיא כ"ע .לקהל (ב) תוכרב קפסו
םויל כ"ג (ג) דחוימ <ג> אוהו םויב שבולשכ אלא יקספ) וילע ךרבל ןיא ,אוה םוי ןיידעש פ"עא ,תיברע תלפת [ג] (ד) רחאו .(ינומיימ תוהגה)
.(ץ"בשת) וילע ךרביו םוי דועב (ז) ףטעתי (ו) םירופכ םוי לילבו [ד] ב (ה) .(א"כק 'יס י"ארהמ

א ק"ס חי ןמיס הרורב הנשמ
(א) 'וכו ם"במרהל - ילטב תבש לילב ה"רל תאצל [א] רתומ מ"מו :היטישכתו דגבה יונ םהש יושמ יוה אלו תיציצה םע ת
(ב) לקהל - הלילב םוי לש תוסכ ןכו תיציצ אלב םויב הליל לש תוסכ שובלל רוסא לבא [ב] הכרב ןינעל אקוד ונייה
קפס םושמ :רבכמש ןתקזח לע ךומסל לכונ יאדוב הז ןוגכבד תיציצה קודבל צ"א הלילב תילט שבולה ץ"שהד הארנ מ"מו .
ג) ( םויל כ"ג - הלילל דחוימ םג [ג] וליפאו םויל םג 'יפ :דבל םויל ש"כו

בכ קרפ םירבד
(ה) ה ָ שּׁ ִ א ל ַ ע רֶ בֶ ג י ִ ל ְ כ הֶ י ְ הִ י אֹל הֶ לּ ֵ א ה ֵ שֹׂע ל ָ כּ ָ ךי ֶ הֹלֱ א קָ וֹקְ י תַ בֲ עוֹת י ִ כּ ה ָ שּׁ ִ א תַ ל ְ מ ִ שׂ רֶ בֶ גּ שַׁ בּ ְ לִ י אֹלְ ו :
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 4
ה קוספ בכ קרפ םירבד ןתנוי םוגרת
(ה) אָ ל אָ תּי ִ א לַ ע רַ בְ ג יֵ נוּקִּ תּ ןוּני ִ הְ דּ ןי ִ לי ִ פְ תוּ תי ִ צי ִ צְ דּ ןיַי ְ לוּגּ הֶי ְ הִי אַ י ֵ בוּ הּי ֵ תיְי ְ רִ עְו אַי ַ חי ֵ שׁ י ֵ בּ רַ בְ גּ רֵ פַּ סְי אָ לְו אָָ מֲ חְ תי ִ אְ ל יוֹפְּ נ ה
:ןיֵ לִּ א די ִ בָ עְ דּ לָ כּ אוּה ןוֹכָ הָ לֱ א ָיְי םָ דֳ ק קֵ חַ רְ מ םוּרֲ א א ָ שְׁ נ ְ ךי ֵ ה

לשורי דומלת ב קרפ תוכרב תכסמ (אנליו) ימ ו בכ אקסיפ (םולש שיא) יתבר אתקיספ - אתונינת 'פ תורבדה 'י
ירה ןוביתה לכימ תב ישוכ ןיליפת תשבול התיה םילגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו םימכח הידיב וחימ אלו היקזח 'ר
והבא 'ר םשב הבשוה הנוי לש ותשא םימכח הידיב וחימ ישוכ תב לכימ .

דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ ילבב דומלת א – ב דומע וצ
םימכח הב וחימ אלו ןיליפת תחנמ התיה ישוכ תב לכימ :אינתד הב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשאו .
םימכח הב וחימ אלדמ .םימכח - איה אמרג ןמזה אלש השע תוצמ :ירבסק אמלא . - :רמאד ,יסוי יברכ הל רבס אמלידו
יכה אמית אל יאד .תושר תוכמוס םישנ - ואל לגר רמאד ןאמל אכיא ימ .הב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשא
,תושר רבסק :אלא ?אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ תושר :ימנ אכה .

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ לאננח וניבר
יה לואש תב לכימ אינתד ןיליפת תחנמ הת הלילב םימכח הב וחימ אלו אלש השע תוצמ ןיליפת ירבסד םושמ ואל
איה אמרג ןמזה .והל אריבס ןיליפת ןמז תבשד מ"ש םימכח הב וחימ אל ךכיפל ט"יו תותבשב 'יפאו םוי לכב םנמז רמולכ
תושר םישנב ןיליפת תחנה והל אריבס םימכח אמלדו ןניחדו

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ י"שר
ישוכ תב - לואש תב .(ב ,זט ןטק דעומ) ןיחלגמ ולאב ןנירמאדכ ,לואש ונייהד ינימי ןב שוכ ירבד לע (ז םילהת) ביתכדכ
םימכח הב וחימ אלו - אמרג ןמזהש השע תוצממ םישנ הרטפש ,הרות ירבד לע תפסותכ יוהד .

א דומע וצ ףד ןיבוריע תכסמ תופסות
ימ ןיליפת תחנמ התיה ישוכ תב לכ - אתקיספב [ב"כפ יתבר] הנוי לש ותשא ורמא והבא 'ר םשב היקזח 'רד
םימכח הב וחימ ישוכ תב לכימ הבשוה הארנש הדיב ןיחומ ויה אוה אמרג ןמזהש השע תוצמ יאד סרטנוקב 'יפש המ
ינליה רמאד (:ב ףד) הכוסד ק"פב היל ןניעמשו תושר תוכמוס םישנ היל תיל הדוהי 'ר אהד י"רל הארנ ןיא הפיסומכ
ףיסות לבכ יזחימ אלו תבשוי התיה הינב םושמד בשייל שי והימו הינב 'זו הכוסב תבשוי התיה הכלמה םושמ ימנ יא
אלשכ יוה אבייחימ אלד השא יבגלו הנווכ יעב ונמזב אלש רובעלד (:חכ ףד ה"ר) ד"ב והואר קרפב אברל היל ןניעמשד
קחוד הארנ ךא הרבע אל הל ינווכימ אלד ןויכד ונמזב ןיכירצ ןיליפתד םושמ תושר יוה אלד ד"מל אמעטד שרפל הארנו
רהזיל תוזירז ןיא םישנו יקנ ףוג היילעו אלש הרזעב םינפ תייאר םושמ וא הרזעל ןילוח האיבמכ יזחימד םושמ לגרל
הכאלמ העיקתד םושמ אלא ףיסומ יזחימד םושמ ואל תושר היל תילד ןאמל ןיבכעמד ימנ הכימסו רפוש תעיקתו ךרוצל
זחימ די תפקהב 'יפא הכימסו תבש החוד האדוו ןיאד (:דפ ףד ןילוח) םדה יוסיכ 'פב רמאדכ איה ןנברד .םישדקב הדובעכ י

אכת הוצמ ךוניחה רפס
די לש ןיליפת תוצמ
,ןמז לכבו םוקמ לכב וז הוצמ תגהונו םא םוקמ לכמו ,אמרג ןמזהש השע תוצמ איהש יפל ,תובקנב אל לבא םירכזב
ןהל שי רכשו םדיב ןיחממ ןיא חינהל וצר הווצמ וניאש רכשכ השועו הווצמה רכש המוד וניאש ,שיאה רכשכ אל לבא ,
.השועו ןיליפת אצומה קרפ שירב ןיבוריע תכסמבו [א"ע ו"צ] הכרבל םנורכז ורמא לכימש תב ישוכ תחנמ התיה
םימכח הדיב וחימ אלו ןיליפת .םימכח הדיב וחימ אלו לגרל הלוע התיה הנוי לש ותשא ורמא םשו ,

סוי תיב חל ןמיס םייח חרוא ף
ג (.כ תוכרב) ותמש ימ קרפב הנשמ .םירוטפ םידבעו םישנו אמרג ןמזהש השע תוצמ יוהד םושמ ארמגב אמעט ביהיו
רמאד אביקע יברכ ל"ייקד בג לע ףאו (טכ 'יס) ןיליפת תוכלהב ש"ארה בתכו .תורוטפ םישנ אמרג ןמזהש השע תוצמ לכו
כמ ןיליפת ןמז הליל (.וצ ןיבוריע) :ןיליפת ןמז ואל בוט םויו תבש םוקמ ל וב לכה בתכ (אכ 'יס) וצר םאש ם"רה םשב
םייח תוחרא רפסבו ל"כע תויקנב ןמצע רומשל תועדוי ןניאש ינפמ ןהל ןיעמוש ןיא ןיליפת חינהל םישנה ןיליפת 'לה)
(ג 'יס ןיליפת אצומה קרפ שירב ןנירמאדמ וילע השקה (םש) לכימד תב ישוכ (לואש תב שוריפ) ןיליפת תחנמ התיה
תופסותה ובתכש ומכ ם"רה םעטש הארנ ילו .םימכח הב וחימ אלו (לכימ ה"ד) אתקיספב אתיאד (בכ קרפ יתבר)
שוחל הצר מ"רהו רהזיל תוזירז ןניא םישנו יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד םושמ אמעטד םה ושריפו םימכח הב וחימש
אתקיספה ירבדל :

וא ךורע ןחלוש חל ןמיס ןיליפת תוכלה םייח חר
ג ףיעס
(י) השע תוצמ אוהש ינפמ ,ןיליפתמ םירוטפ םידבעו םישנ <א> (אי) אמרג ןמזהש . םאו :הגה (בי) לע רימחהל ןיצור םישנה
ןמצע <ב> ג (גי) , םדיב ןיחומ .(וב לכ)

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 5
ג ק"ס חל ןמיס םהרבא ןגמ
(ש"החמ) (ג"מפ) ג 'וכ ןיחומ - ףוג ןיכירצש ינפמ ןירוטפ ויה אל םיבייח ויה םא לבא רהזהל תוזירז םניא םישנו יקנ
ת"עכ אלד ל"נכ ירהדזמו והיישפנא ימר יוהד ט"המ :

חל ןמיס םייח חרוא א"רגה רואיב
ג ףיעס
.'וכו םישנה םאו יקנ ףוגב רומשל תוזירז ןניאש 'וכ שרפל הארנו 'וכ אתקיספב לכימ ה"ד 'א ו"צ ןיבוריעד 'סותעו םש
ע ףאו ה"כו .י"ב אתקיספ ירבדל הל שח ז"י 'יס ל"שמכ תושר תוכמוס ד"מכ ל"יקו 'וכ וחימ אלד ורמא 'מגבד בג ל
ירהו 'וכ םירוטפ םינטקו םידבעו םישנ ןנינת ןמת תוכרבד ב"פ ימלשוריב לכימ תב ישוכ לכימ והבא 'ר םשב היקזח 'ר 'וכ
הבשוה הנוי לש ותשא םימכח הב וחימ ש"ב "ס 'מגה םגד ל"יו תובייח םישנד ד"מ אלא ואיבהל וכרצוה אל אלא ןכ ל
ל"נכ תורוסא ה"פא תושר תוכמוסד בג לע ףא ל"ס והבא 'ר לבא תורתומו תושר ד"מכ ל"סד היל וחדו :

טמ ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
ה"עב תובושחהו תוננאשה םישנ לש השדחה העונתה ןינעב רעמעלעק י"רהומ ג"הרה ידידי כ"עמ .ו"לשת לולא ח"י .
.הבושח הלהקב ןאטסאבב בר א"טילש

העונתה םע דחי תומחולהמ ןכ םג ןה םלועב תונידמה תוגהנה ינינעב רשא תובושחהו תוננאשה םישנה רבדב הנה
תוצור הרות תורמוש ןהש ולא םישנ לבא ,םלועבש םימעה לכמ הזב תומחולה םישנה םע וזכ םג ןתמחלמ סינכהל
םצעב יתעד הזב עיבאש הצורו ,םירבד דועב המודכו תילטב תוללפתמ רשא ןהמ שיו הרותה יניד המכל עגונש המב
ה"רתכ גהנתיש ךיאו רבדה .

ה"בקהמ הנתינ הפ לעבש ןיב בתכבש ןיב הרותה לכש ונלש הרוהטה הנומאה ירקיעמ יכ תעדל ךירצ תישאר הנהו
מ י"ע יניס רהב ומצעב רימחהל אלו לקהל אל דחא ץוק וליפא תונשל רשפא יאו ה"ע ונבר הש שישכש וניוטצנ ךא .
ךא םירבד הזיא בייחל ןכו םירבד הזיא רוסאל תונקת הזיא ןקתל הרותה ימכחו ןירדהנסה לע בויח היה רדגלו גיסל ךרוצ
א הז חכ ונל תיל תוצראה לכב ונרזפתנש ןמזמו ,גיסלו הנקתל אוהש ןנברמ העדוהב םוקמ לכ ןקתל םימכחל שיש אל
.רצק ןמזל קרו םמוקמל קר הנקת הזיא םוקמו אוה המרג ןמזהש =השע תוצממ= ע"ממ הרטפ הרותהש הז אליממו
אקוד ןרטופל אוה ךרוצהש עמשמ הברדאו ןבייחל ךרוצ םוש הזב ואר אל יכ םובייח אל ןנבר םגו הרותה ןמ
י אלש הרותה ימעט דבלו ,הרות ןתרטפש םימעטהמ ןימאהל ןיבייוחמ ונאו םילודג ח"תל אל ףא ישניא םתסל עוד
ןהילעו תורישע םניא םלועב םישנ םתס יכ ,לכל םיולג םימעט םג אכיא הרותה ןתונ ה"בקל םילודג םימעט אכיאש
ןימו ןימ לכ עבטב ת"ישה ארב ןכו ,הרותהלו ת"ישהל הבושח רתויה הכאלמ איהש תודליהו םידליה לודיג לטומ
= ח"עבמד םישנה עבט םגש הזב ללכה ןמ איצוה אל םדאה ןימ תא ףאו תודלוה תא ולדגי תובקנהש =םייח ילעבמד
ןמזהש השע תוצמבו= ג"מזהש ע"מבו ,הרותה דומלב ןבייחל אלש ןהילע לקה הז דצמש םידליה לודיגל רתוי לגוסמ
מזה לכב תורישעלו םישנה לכל םג םלועב םייחה רודס הנתשי םא ףא ןכלש ,=המרג רוסמל רשפאשכ ףאו םינ
םוש ןיא יכ המחלמ םוש ליעות אלו ,ןנברד ןיד אל ףאו הרותה ןיד הנתשנ אל ונתנידמבכ ישנו ישניא הזיאל לודיגה
תורפוכ תובישחב ןה תונשלו םוחלל תוצורו תושקעתמש םישנהו ,רבד םוש ולוכ םלועה לכ םכסהב וליפא תונשל חכ
הרותב ד ח"ה הבושתמ ג"פ ם"במרב ןייע , יפמ ורמא השמש תחא הבית לע ףא רמואה הרותב ןירפוכ ןיארקנה ןה השלש
ןיאש םנידו הרותב רפוכ ולא השלשמ דחא לכ דחא רבד ףלחוהש רמואהו ,הפ לעבש הרות אוהש השוריפב רפוכהו ,ומצע
רמואד ףאד אתוברל אוהש טושפ ,וז הוצמ ףילחה ארובהש רמואה אוה ם"במרה ןושלש ףאו ,ב"הועל קלח םהל ארובהש
אוה םעטה לכו תיחצנ הרותה ןיאש הזב רמוא ירה כ"גש ,ףילחהל ישניאה דיב תושרהש רמואשכ ש"כו וז הוצמ ףילחה
.מ"כה בתכדכ תיחצנ הרותהש םירומה םיבותכ המכ שיחכמ ירהש

ו ולא תוצמ םויק לע רכשו הוצמ םהל שיו הרות ןתבייח אלש תוצמה ףא םייקל השא לכל תושר אכיאד ארביא םג
תיציצ לע םג כ"אש תוכרבמ םגו בלולו רפוש תוצמ תומייקמש ונגהנמכו תוצמה לע ךרבל םג תואשר 'סותה תטישל
םייקלו תיציצ וב ליטהלו תופנכ 'דב היהי לבא םישנא ידגבמ תרחא הרוצב היהיש דגב שובלל הצרתש השאל ךייש
וז הוצמ . ובתכ ןיליפת חינהל קרו ה"ד א"ע ו"צ ףד ןיבוריע 'סותה ךירצ ןיליפתד םושמ ןדיב תוחמל ךירצד לכימ
קר אלא םויה לכ םחינהלמ ןיענמנ ןיליפתב ןיבייוחמש םישנא ףא וז םעטמש תעדה חסיהבו יקנ ףוגב הבורמ תוזירז
תירחשב הלפתד טעומה ןמז לע רבג ילכ היהי אלד ארק לע ןתנוי םוגרתבו ,'ג 'יעס ח"ל ןמיס ח"וא א"מרב קספיא ןכו ,
אל אתיא השא וניאש ירבס 'סותהש טושפו ,הז 'סותל והל אריבס אל אתיא לע רבג ינוקית ןוניהד ןיליפתו תיציצד ןיילוג יהי
.ןתנוי םוגרתמ אלא וז הנווכל וניאש ןויכמ לבא ,התווטצנ אלשכ ףא תוצמ םייקל השפנ הקשחב קר אוהש טושפ לבא
אלא ללכ הוצמ השעמ הז ןיא ותרות לעו ת"ישה לע התומערות דצמ הריפכד רוסיאהש רוסיא השעמ הברדא
רימחש השעמב םג תישוע איה הרותה ינידב ףולח הזיא היהיש ךיישד תבשוחש .

ןינעל םישנאל תווש השודקה ןינעלד םישנאמ השודקה תגרדמב תותוחפ םישנש ליבשב הז ןיא יכ תעדל ךירצ תינשו
יויצ אוה לארשיב אכיאד השודקה דצמ קרש תוצמב בויחה תוכייש ןיב השודקד יארקה לכ ורמאנ םישנל םגו תוצמה
הרותה תלבק יאנת תלחת לארשי ינבל דיגתו םישנה ולא בקעי תיבל רמאנש שודק יוג יל ויהת םתאו הלוגס יל םתייהו
יכו םישדק 'פבש םישדק םתייהו ויהת םישדקו ינימשד םישדק םתייהו םיטפשמבש יל ןויהת שדק ישנאו ןיבו ,םישנאה ולא
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 6
שודק םע האר 'פבש 'הל התא תוכרבמ םישנה םג ןכלו ,םישנל םג רמאנ לארשיד השודק ןינע אצמנש םוקמ לכבו
ת"ישה ימעט הזיאמ אלוק אוהש קרו ,הרות ןתבייח אלש תוצמה לע ףא םישנאה ומכ ויתוצמב ונשדק רשא ןושלב
ו"ח אתועירג דצמ אלו ליעלדכ םישנל לקהל הצרש אתיא ותשאל שיא ןיב םיבויחהבו , לעו ותשאל שיאה לע דובכה בויח
,םישנאבש איבנ יניד לכ ןהל שיו תואיבנ ויהש םישנהמ הברהו ,קולח םוש אלב הלעבל השאה וחבתשנ םירבד הברהבו
הרותה דומלמ ורטפנש הזב רבד לכבו ןדובכב לוזלז םוש אכילו ,םישנאלמ רתוי דוע ל"זח ירבדב ןיב יארקב ןיב
ס םוש ללכ אכילו ג"מזהש תוצממו ללכ םערתהל הב , קזחו ףיקת תויהלו םעפו םעפ לכב ריבסהל ה"רתכל שי הזו
רבד םוש תונשל אלש השוקעהו תלואה ןתעדב ודמעי הז לכ רחאש ישנה ולאב תוחמל הרותה ינידכ אוהש ותעדב
םישודקה לארשי יגהנממ .

א דומע וצ ףד ןיבוריע ףדה לע ףד
םוגרתב י אל (ה ,בכ םירבד) קוספה לע ןתנוי ילכ םהש ןילפתו תיציצ שובלל השאל רוסאש בתכ ,השא לע רבג ילכ 'יה
.רבג ,םימכח הב וחימ אלו ןילפת תחנמ התיה ישוכ תב לכימד ןאכ רמאד אהמ הכרב ירויש ורפסב א"דיחה המתו
לע רבג ילכ 'יהי אל םושמ הב וחימ ל"ל ,ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד יפלו ,ףיסות לב רוסיא םושמ ונד ןייגוסבו השא .

ץריתו םייחה תוצרא ורפסב ם"יבלמה (ו"ט ק"ס ץראל ריאמהב ז"י 'יס ח"וא) שובלהד (םש) ןכ םג תודומח םחלהו
ל"ייקד םהילע המת הבר 'ילאהו ,השא לע רבג ילכ 'יהי אל םושמ ןילפת חינהל רוסא השאד ובתכ (ב"פק 'יס ד"ויב)
איה ירה ןאכו ,רוסא טושיקו יודיע םושמ תשבולב אקודד ןתנוי םוגרתהד אלא .טושיק םשל אלו הוצמ םשל תשבול
טושיק םשל אלש וליפא השא לע רבג ילכ שובלל רסואש ותטישל לעיב ('ה םיטפוש) םיאיבנ לע םוגרתב בתכ ןכש ,
אלש םגש ,השא לע רבג ילכ 'יהי אל תמחמ השאל רוסאד םושמ ,ןייז ילכב ותגרה אלו ,ארסיס לש ותקרב דתי העקתש
א טושיק םשל .רוס

ףוגבו (ג"עק 'יס ד"וי) קיש ם"רהמ ת"ושב ןייע .השא לע רבג ילכ היהי אל םושמ אכיל טושיק םשל אלבש אניד ךה
אתיירואד רוסיא לע רובעל הליחתכל רתומ 'יהי ךיאו ,אשיר קיספ יוה אהד הז ןיד לע דואמ המתש הנטקה די 'סמ איבהש
.טשקתהל תנווכתמ הניאד םושמ

ץריתו קיש ם"רהמה ץצוקהד גלק תבשב א"בשרה בתכש ומכו ,רוסיאה ףוג אוה םהב הנווכהש םירוסיא םנשיש דוסיב
ףוגש ,"ואמטל וא ורהטל" הרמא הרותהד ,אשיר קיספ יוה אלו .ןווכתמ וניאש רבד קר יוה לומל ידכ הלרעב תרהב
מל קר ןווכתמש ןאכ לבא ,הז ידי לע ורהטל ןיוכתמ םא קר אוה תרהב תציצק לש רוסיאה .ללכ רוסיא ןאכ ןיא ולו

נ"הו טושיקה תנווכ אוה רוסיאה ףוגש ונייהו ,"הלא השוע לכ ךיקלא 'ד תבעות יכ" הרותה הרמא ,רבג ילכ 'יהי אל יבגל
.כ"ע .ללכ רוסיא ןאכ ןיא תרחא הביסל רבג ילכה תשבולש ןפואב לבא .רבג ילכב תופייתההו

ןייעו ל ךירצ ןיאו ה"ד :גע תבש 'סותב הז ןיעכ םושמ בייחימ אל םיצעל ךירצ וניאו רמוזש ובתכש (םש ס"שהגבו) םיצע
אוהש הנווכה ,רצוק לכד םושמ ובתכ םעטהו ,רוטפ הפוגל הכירצ הניאש הכאלמ רבוסה הדוהי יברל וליפא ,רצוק תכאלמ
.רצוק תכאלמ ללכב וניא ,רבדה ףוגל ךירצ וניאבו ,הכאלמה ףוגמ אוה רצקנה רבדל ךירצ

ש"ייעו ב דוע (ו"צרת 'יס ףוס ח"וא א"מרב אבוהש) גהנמה דגנ ץצוח אציש (םש ד"וי הבושת יכרדב אבוה) הנטקה די
קר םתנווכש תמחמ רתיה םוש ןיאו ,אתיירואד רוסיא ןאכ שיד .ךופיהל ןכו םישנ ידגב םישבול םירופ תחמש תמחמש
.רימחהל קספ כ"גש (םש) הרורב :הנשמב ןייעו .החמשל

הנהו כ 'סותה ירבדמ ןא ('וכו לכימ ה"ד) ןכו ,ןיליפת שובלל םישנל רתומ היה יקנ ףוג ןיכירצ ןיליפתד אלולד ראובמ
תיציצ םע תילט שובלל םהל רתומ .

בתכו עשוהי רבדב ל"צז גרבנרהא מ"ירגה (דל 'יס םינוש םינינע ה"ח) לע רבג ילכ היהי אל פ"הע ןתנוי םוגרתבד
השא (ה ,בכ םירבד) ד ןיילוג היהי אל בתכ אלו י"שר ירבדכ חכומו ,אתיא לע רבג ינוקת ןוניהד ןיליפתו תיציצ
םש ןייע ,'סותהכ .

ןייעו השמ תורגאב םג (טמ 'יס ד"ח ח"וא) ,ןתנוי םוגרתהמ וניא הזש 'סותהל ל"סד רמול ךירצד בתכו ,הזמ ריעהש
םש ןייע .

םצעבו ,ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד ףסוי יכרבב א"דיחה וניבר הנה (בפק 'יס ד"וי) ירבדמ איבהו ,םוגרתה ירבדב דמע
ןיליפת החינה לואש תב לכימד ןאכ 'מגה .ש"ע

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 7
הארו ללה תיבב םג (םש ד"ויב) ת"לה רובעת ןיליפת חינתש השאד תאזכ וניצמ אלד םוגרתה ירבדב דמעש ןאכד
.כ"שמ ש"ע הדוהי ימ ת"וש דוע הארו .הזב כ"שמ (ה 'יס ח"וא)

הנהו שובלה כ"שמיפע בשייל שי ל"נה ןיבורעב לואש תב לכיממ אישוקה (ב"ס ז"י 'יס ח"וא) ךייש ןיא ךלמ תבבד
ש"או ש"ע 'וכו השא לע רבג ילכ 'יהי אלד רוסיאה . רפוסמש המ בשייתי הזבו (ב"נ 'מע םייחה רוא די רפסב האר)
לואש תב לכימכ ןיליפת תחנמ התיה 'קה םייחה רואה וניבר לש ותשאד ןאמ ירהד ש"א ל"נהלו ,ירש ךיא ע"צו .ש"ע
איה כ"או ,הדלי וליאכ בשחנ ש"של השא אשונהד ל"זחא ירהו ,ךלמכ בשחנ 'קה םייחה רואה וניבר כ"או ,ןנבר יכלמ
שובלה ירבדכ שבלת אלד רוסיאה ןיאו ךלמ תב תבשחנ .ק"ודו ל"נה

הנהו שובלממ רדונה יבגל קפתסה (ח"מק 'יס א"ח) ם"שרהמ ת"ושב םיארקנ ןיליפת םאהו .שובלמ ארקנ המ ,וריבח לש
ןכו .ש"ע שובלמ בשחנד טושפל שי ןתנוי םוגרתה ירבדמד בתכ (ז"ט 'יס ח"וא ת"ודהמ) יאויל רב ת"ושבו ש"ע שובלמ
וריעה הנהד ,וז היארב ע"צ ךא .ש"ע (ח תוא) ל"ז אבמז ביל ר"גהל הדוהי 'ירא רוג ס"וסב הוצמ רבה תשרדב בתכ
דל םישרפמה לע כ"ג יאקד םוגרתה 'יפ ט"המד ל"יו .השיבל ןושל בותכ אלו 'וגו "רבג ילכ היהי אל" הרותב ביתכ עודמ קיי
כ"או בטיה ק"ודו השיבל ןושל ל"נה קוספב ביתכ אל ןכלו אקוד דגב לע רבדמ קוספה ןיאד ל"סד ןויכ ומעטו ,ןיליפתו תיציצ
) מ"סכב 'יעו) .ק"ודו דגב בשחנ הזד ןבומכ היאר ןיא (א"יס ח"מר 'יס מ"וח) א"ערגה תוהגהבו (ח"יה תועובשד ה"פ
.(ק"ודו םהירבדל 'יאר ןתנוי םוגרתהמו ל"נהכ םהירבדב 'יפה ל"יו ,ש"ע דגב בשחנ אל ןיליפתד ל"טישפד

ע"עו ישבלת ידעכ םלוכ יכ :(ט"מ 'יעשי) קוספה ראבל כ"שמ (בקע 'רפ תרטפהב) ל"צז יב'וצאגורה ןואגהל חנעפ תנפצב
יאקד ןוקת) ק"הוז ינוקתבו .הזב (ט"כ 'יס) בקעימ בכוכ ת"ושב ע"עו .שובלמ בשחנד ל"סד הארנ ,ש"ע שארבש ןילפת לע
םשיבליו רוע תונתכ ותשאלו םדאל א"ה שעיו :פ"הע (א"כ - בשייל לכונ יאדוב הוח יבגלו) ש"ע שארבש ןיליפת לע יאקד
.(מ"כאו ךלמ תב התיהש שובלה י"פע

ע"עו לע תמא תפשב הברה (א 'יס א"ח) ףסוי תרופ ת"ושבו ש"ע הכלהל אלד אוה ל"נה םוגרתהד בתכש (א א"י) הכוס
ל"צז ץטינייר ךורב עשוהי ר"גה בתכש (האלהו ו"ט 'מע ח 'וק ח הנש) המלש םרכ ץבוקב דוע הארו .ש"ע םוגרתה ירבדב
תיציצ תושעל הרשכ השאד ל"נה ןתנוי םוגרתה ירבד י"פע חיכוהל ץיוועשטעשטמ תורגא ת"ושבו תוכיראב וירבדב ש"ע
.בטיה ש"ע ('ג ק"ס ה"ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ

הארו ל"רהמה וניברל הירא רוגב (ןאכ ןיבורעל 'יחב) ג"זה אלש ע"מ הוה ןיליפתד ד"מל 'יפאד ,שדח רבד בתכש
השא לע ארקנ היהיש 'ה םשל דובכ ןיאש ינפמ ,םהל הוצמה הרמאנ אלו ןיליפתמ תורוטפ םישנ מ"מ אוהו .ל"כע
םירבדה רוקמ ע"צו שדח רבד .Rabbi Aryeh A. Frimer & Rabbi Dov I. Frimer, “Women’s Prayer Services –
Theory and Practice in Tradition, 32:2, pp. 5-118 (Winter 1998) at page 41
R. Soloveitchik believed he had good reason to doubt that greater fulfillment of mitsvot
motivated many of these women, as illustrated in the following story, related to us by R.
Yehuda Kelemer, former Rabbi of the Young Israel of Brookline, Massachusetts. During the mid-
1970′s, one of R. Kelemer’s woman congregants at the Young Israel of Brookline was
interested in wearing a tallit and tsitsit during the prayer services. After R. Kelemer had
expressed to her his hesitations about the matter, she approached R. Soloveitchik — who
lived in Brookline — on the matter. The Rav explained that in light of the novelty of the action,
it needed to be adopted gradually. Accordingly, he suggested that she first try wearing a talit
without tsitsit (which is, of course, allowed for women.) The Rav asked the woman to return to
him after three months, at which time they would discuss the matter further. When the two met
once again, she described to R. Soloveitchik the magnificent nature of her religious
experience in wearing the tallit. The Rav pointed out to the woman that wearing a tallit without
tsitsit lacked any halakhically authentic element of mitsvah. It was obvious, therefore, that
what generated her sense of “religious high” was not an enhanced kiyyum hamitsvah, but
something else. Under such circumstances, the Rav maintained, wearing a tallit was an
inappropriate use of the mitsvah. Consequently, the Rav forbade the woman from wearing a
tallit with tsitsit.הכו אי
wwwתיצ ןיליפתו ס
.swdaf.com
םישנ ב ציצ
m

8
ןיליפת תחנהו םישנ ןינעב רטככש לשרה 'ר
ד"סב

ת"וש

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 9
May Orthodox Rabbis Permit Women to Don Tefillin
[1]
?
Rabbi Mayer Twersky (www.torahweb.org)
I. The Ruling of the Ramo and Modern Reaction
ןדיב ןיחומ ןמצע לע רימחהל ןיצור םישנה םאו
and if the women wish to act stringently [and don tefillin] we rebuke them
(Ramo, Shulchan Aruch Orach Chaim 38:3)
Recently, some rabbis have publicized and implemented their view that women wishing to don tefillin should be accommodated, contra
Ramo's ruling. A firestorm of controversy has ensued. But seemingly there is ample justification for their position.
The argument runs as follows. What, in effect, have these rabbis done? To best serve their students/congregants they have, simply,
sensitively aligned themselves with the Rambam, et al, whose view, contra Ramo, allows women to don tefillin. Surely, the view of
Rambam, et al is valid.
The nominal argument continues. Times have unquestionably changed. We do not live in sixteenth century Krakow, eighteenth century
Vilna, or even fin-de-siecle Radin. In today's world, women wishing to don tefillin should be accommodated.

II. Modern Mistakes
The beguilingly simple argument/psak outlined above is plagued by, at least, three egregious errors.
Error number one: the unequivocal ruling of the Ramo, subsequently silently endorsed by, inter alia, the Magen Avraham, Taz, Gaon of
Vilna, Ba'al HaTanya, Aruch Hashulchan and Mishna Berurah, rejects the position of Rambam et al, and has stood unchallenged for
over five hundred years. Moreover, Ramo's ruling has been accepted in Sephardic circles as well [2]. Overturning five hundred plus
years of precedent and overwhelming consensus is anything but simple. Only the most eminent ba'alei hora'ah could even possibly
entertain the notion. For anyone of lesser stature to tamper with five hundred plus years of tradition represents the height of brazenness
and goes well beyond the pale of Orthodox Judaism.
The person of lesser or no halachic stature may feel that he has a crucially important perspective on the human dimension of the
women and tefillin issue. Even if he were to be correct in his assessment, however, having perspective in no way compensates for his
lack of Torah knowledge and qualification in psak. Instead of paskening the layman should share that perspective with the most
eminent ba'alei hora'ah.
The rabbi who is not a ba'al hora'ah may nevertheless feel that within his school or shul the question of women and tefillin is his call.
Even according to his proprietary premise he is profoundly wrong. It may be his school or shul, but it is the Rebono Shel Olam's Torah.
(This point is elaborated in Section VII below.)
Error number two: even if the five hundred year consensus on the issue of women and tefillin had not existed, the recent "psak" would
still be a perversion of Halachah and halachic process.
Difference of opinion in the Rishonim or Shulchan Aruch does not create a halachic smorgasbord from which everyone is free to make
his own selection. At a culinary smorgasbord or in a commercial venue such as a clothing store every guest/consumer is entitled to
have, and act upon, his preference. He can choose what he likes and select what suits himself/his charges best. But that modus
operandi has no place in Halachah and psak Halachah. One is not allowed, much less entitled, to opine that, "I think the view of
Rambam and Rashba suits me/my charges best."
דיב תושרה תויארב עירכהל עדויו לודג םכח אוה םא אלא רקש ןיד הז ירה ןכ השוע םאו תקולחמ וב שיש רבדב הצראש ימכ קוספא םדאה רמאי אלו ו
a person may not say regarding an issue where there is difference of opinion "I will decide the Halachah as I wish", and if he did so, the
ruling is false. But if he is a great sage and capable of deciding the Halachah based upon proofs it is his prerogative [to do so]
(Ramo, Choshen Mishpat 25:2) [3]
Psak Halachah is rendered by chachomim who are ba'alei hora'ah based upon canons of psak, not by anyone else, regardless of
vocation or title, and not by engaging in crass religious consumerism.
Error number three: the recent "psak" reflects myopic perception. What, in the year 5774, is the core issue regarding women and
tefillin? Is it "technical", yes guf naki or no guf naki? Or perhaps it is educational, accommodating sincere youth or rebuffing them? Alas,
if it were only so simple.
In modern times women did not begin donning tefillin to emulate Michal bas Shaul, be devout Maimonideans or invoke shem Hashem
upon themselves. Women donned tefillin because men do so. Within the secular modern mindset adopted by Reform and Conservative
wherein equality = uniformity women who don tefillin thereby attain a measure of equality with men [4]. And thus the defining issue is
axiological: can the secular value of egalitarianism be grafted onto Halachah?
The answer is obvious. Egalitarianism rejects a vital, essential, divinely ordained dimension of Halachah. Halachah does not
discriminate against men or women. Most assuredly, however, it distinguishes between the genders. A genuine commitment to
authentic Halachah per force entails rejecting the socially dominant, false philosophy of egalitarianism.
When individuals, regardless of vocation or title, grant license to women to don tefillin, nolens volens, they validate the insidiousness of
egalitarianism.
We would do well to hear the voice of Rav Soloveitchik speaking to us across the generations regarding the obligation to staunchly
resist false, socially/religiously dominant philosophies which assail Torah and its values.
In my opinion the Halachic dictum, bishe'ath gezerath ha-malchuth 'afillu mitzvah kallah kegon le-shinuye 'arketha de-mesana, yehareg
ve'al ya'abor [at a time of religious persecution through governmental decree, even for a minor custom, such as one involving a
shoelace, let one suffer death sooner than transgress it] (Sanhedrin 74b), requiring of us a heroic stand in times of adversity, applies
not only to political and religious persecution originated by some pagan ruler, but also to situations in which a small number of God-
fearing and Torah-loyal people is confronted with a hostile attitude on the part of the majority dominated by a false philosophy. [5]
A word of elaboration is in order. The issue is not what motivated two particular highschoolers to request permission to don tefillin in
school. Their personal motives could be innocent, pure, and noble; I have no reason to think otherwise. The issue is the substance of
their request - i.e., what the practice of women donning tefillin in 5774 represents.
This point can be more easily grasped by considering the following historically fictional scenario. The setting is nineteenth century
Germany. Two sincere, innocent highschoolers regularly attend Reform Shabbos services. Not knowing any better, they view the
playing of an organ as normative halachic behavior. What's more they are very moved by the musical accompaniment. On weekdays
they begin davening at home to the accompaniment of an organ. This prolongs their tefillah. Nonetheless they happily cut back on
much needed sleep to arise early because they feel that this mode of tefillah enhances their personal avodas Hashem. Eventually, in all
innocence, they approach the principal of the local Orthodox day school and request permission to softly play the organ in the ezras
nashim during davening.
How should the principal respond? Should he be "sensitive", mindful of their mesiras nefesh, and create space for their expression of
their personal avodas Hashem?
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 10
Once again the answer is obvious. If the principal makes space for the organ, he does not respect their personal avodas Hashem or
reward their mesiras nefesh. He grievously misleads; he egregiously reinforces reform behavior and values with tragically predictable
consequences.
Correcting the students' home behavior may not fall within the principal's purview but he certainly cannot countenance Reform values
and practices within school. He should commend their sincerity and commitment to tefillah. But he also should sensitively yet clearly
explain why accompaniment of an organ has no place in authentic tefillah. His mandate is to educate. He rewards their mesiras nefesh
by inspiring and encouraging genuine, basic shemiras hamitzvos - Shabbos, kashrus, tznius, etc., not by acquiescing to anti-halachic
behavior. He respects their personal avodas Hashem by teaching them authentic, beautiful avodas hashem, according to the Shulchan
Aruch.
All this is abundantly and indisputably clear. Today's contemporary analogue, women donning tefillin, is equally clear.

III. Truth and Accommodation
In the first section of this essay we mentioned a commonly asked question, surely it is preferable to march in step with the times and
accommodate women on issues such as tefillin rather than risk losing them? Actually, the preceding remarks have already, in part,
implicitly addressed this question. Due to its seminal importance, however, let us be explicit and more elaborate.
Once again the sagacious, authoritative voice of Rav Soloveitchik continues to speak to us.
I know beforehand the reaction to my letter on the part of our apostles of religious "modernism" and "utilitarianism". They will certainly
say that since the great majority of the recently constructed synagogues have abandoned separate seating, we must not be out of step
with the masses. This type of reasoning could well be -employed with regard to other religious precepts, such as the observance of the
Sabbath, or the dietary laws. However, we must remember that an ethical or Halachic principle decreed by God is not rendered void by
the fact that the people refuse to abide by it. Its cogency and veracity are perennial and independent of compliance on the part of the
multitudes. If the ethical norm, Thou shalt not kill (Exodus 20:13), has not lost its validity during the days of extermination camps and
gas chambers, when millions of people were engaged in ruthless murder, but on the contrary, has been impregnated with deeper
meaning and significance, then every Halachic maxim assumes greater importance in times of widespread disregard and unconcern.
The greater the difficulty, the more biting the ridicule and sarcasm, and the more numerous the opponent - then the holier is the
principle, and the more sacred is our duty to defend it. [6]
The Rav was confronting the "Christianization of the synagogue"; today's morei hora'ah confront the egalitarianization of Torah. The
halachic directive, which the Rav so powerfully articulated, remains the same.
The "women's" issues which in certain circles fuel much of the opposition to Halachah today had already begun percolating in Rav
Soloveitchik's lifetime. The Rav sensitively and unapologetically addressed himself to the surface issues as well as their underlying
etiology.
(W)e must not yield -- I mean emotionally, it is very important -- we must not feel inferior, experience or develop an inferiority complex,
and because of that complex yield to the charm -- usually it is a transient and passing charm -- of modern political and ideological
sevoros (logic). I say not only not to compromise -- certainly not to compromise -- but not to yield emotionally, not to feel inferior, not to
experience an inferiority complex. The thought should never occur that it is important to cooperate just a little bit with the modern trend
or with the secular, modern philosophy. In my opinion, Yahadus (Judaism) does not have to apologize either to the modern woman or
to the modern representatives of religious subjectivism. There is no need for apology -- we should have pride in our mesorah, in our
heritage. And of course, certainly it goes without saying one must not try to compromise with these cultural trends, and one must not try
to gear the halachic norm to the transient way of a neurotic society, which is what our society is. [7]
In forming political coalitions or clinching business deals, negotiation, accommodation, and concession are the watchwords. They play,
however, no legitimate role in determining truth. One ascertains truth through honest, rigorous, erudite inquiry - not by negotiating,
accommodating, or conceding. What holds true for truth in general holds true for halachic truth (=psak) in particular. Of course, psak
Halachah is always an exercise in applying Halachah to real life situations. As such, a fully nuanced, sensitive understanding of the
prevailing socio-political, religious situation forms an integral part of the question. But the answer - psak - is neither conciliatory or non-
conciliatory. These utilitarian categories are entirely misplaced when speaking of Halachah and psak Halachah. The psak represents
what Halachah, truthfully and unapologetically, directs for the situation at hand.

IV. Ein Kol Chadash Tachas Hashemesh
The argument that contemporary morei hora'ah should march in step with the times and make concessions to prevent assimilation is
hauntingly familiar.
We similarly state in our program for the revitalization of the Sabbath that the traditional interdiction of riding on the Sabbath for the
purpose of attending the synagogue service may, in the discretion of the local rabbi, be modified ... we must learn to adjust our strategy
to the realities of our time and place, in keeping with the realistic genius of the great builders of our faith. Thus, our Sages cautioned us,
tafasta m'rubah lo tafasta - "to overreach is to court failure," when you attempt to grasp a great deal, you will grasp nothing ... In crucial
periods, our sages did not hesitate to make special enactments for their own time or for a limited period of time, in order to meet the
challenge of new circumstances. [8]
Conservative rabbis who adamantly insisted they were operating within, and according to principles of, Halachah promoted these
arguments. In their ignorance they misconstrued and misapplied the sources they cited, and distorted halachic process and Halachah.
Today Conservative Jews - Hashem yeracheim - are disappearing.

V. Truth Endures, Falsehood Does Not [9]
One final note about the myopic argument for accommodation on issues such as women and tefillin is in order.
As already explained, the real, underlying issue is the Torah's religious gender differentiation. Accordingly, any accommodation nolens
volens accepts and reinforces the inimical premise that avenues and expressions of avodas Hashem for men and women must be
identical.
Such acceptance is wholly unacceptable. First of all, it distorts Torah. Moreover, such acceptance and accommodation actually alienate
women from Torah.
The process of alienation is tragically straightforward and frighteningly quick. As just noted, accommodation validates and reinforces the
inimical egalitarian impulse but cannot satisfy it. Brushing aside the Ramo's ruling does not make Halachah conform to the egalitarian
creed. Seen from the twisted perspective of egalitarianism, women still suffer from discrimination. They are excluded from serving as
shliach tzibbur, the halachos of marriage and divorce are most decidedly unegalitarian, etc. By reinforcing the egalitarian impulse
without satisfying it, every accommodation intensifies the demand for further accommodations. But that demand can never be met
because Torah and egalitarianism are fundamentally incompatible. And thus accommodationism, ל"ר, inevitably results in alienation and
assimilation.
ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 11
Tragically, this process of assimilation has already partially materialized. Yesterday's women's tefillah groups which stemmed from the
same egalitarian impulse no longer suffice. Today tefillin, "partnership minyanim" and women rabbis are sought. And the handwriting on
the wall is unmistakable. Tomorrow these stopgap, anti-halachic concessions will no longer suffice. The current path leads inexorably to
a black hole of complete assimilation, ל"ר[10].
The alternative to aiding and abetting assimilation ל"רis to assume our spiritual, educational mandate. Our mandate is to teach Torah
(including, but obviously not limited to, elucidating the halachic process), and engender a profound appreciation for authentic Torah
values, thereby guiding men and women alike to genuine avodas Hashem and religious experience.

VI. Tefillin and Talmud Torah
Let us digress for a moment. In recent decades whenever people agitate for changing Halachah they trumpet the alleged precedent of
women and talmud Torah. It is vitally important to recognize the wholesale distortion created by that analogy.
The Belzer Rebbe, Chofetz Chaim, Rav Soloveitchik and other gedolei Yisroel who advocated Torah she'b'al peh instruction for women
were not accommodating them or conceding to heretical, egalitarian, societal trends. Women were not agitating for talmud Torah
opportunities. They were ל"רhappily assimilating. The gedolim recognized that our mesorah disapproved of optional, theoretical
learning being imposed upon women. Our mesorah always mandated necessary, practical learning. In the modern era Torah she'b'al
peh instruction within the guidelines provided by the gedolim for women was/is vitally necessary [11].
The issues of talmud Torah and tefillin for women could not be more different. The chachmei hamesorah upheld Halachah and
combated assimilation by supporting talmud Torah for women. Initiatives such as allowing women to don tefillin tamper with Halachah
and fuel assimilation.

VII. Students and Sages
Let us pause for a moment's reflection. We have outlined three egregious errors - the brazenness of brushing aside precedent and
consensus, the smorgasbord mentality and approach to psak, and myopic perception of halachic issues. Each of these errors in its own
right is so elementary and so glaring. The confluence of all three within the recent "psak" regarding women and tefillin is simply mind
boggling. How could this possibly come to pass?
The Shulchan Aruch addresses our issue head on.
'וכו הרות ענומ הז ירה הרומ וניאו הארוהל עיגהש םכח לכ
Any sage who is qualified to issue halachic rulings but does not do so - he is withholding Torah
[Shulchan Aruch 242:14]
הליפה םיללח םיבר יכ רמאנ וילעו חור סגו עשר הטוש הז ירה הרומו הארוהל עיגה אלש דימלת
A student who is unqualified and renders halachic decisions is a delusional, wicked, and arrogant person, and about him it is said,
"(s)he has caused many casualties"
[Shulchan Aruch Yoreh Deah ibid. 13, quoting Rambam verbatim]
רנ ןיבכמו םלועה םיבירחמו תקולחמ םיברמ ה"ע ינפב לדגתהל שארב בשילו תורוהל םיצפוקה םינטקה םידימלתו הרות לש ה
And students of small stature who leap forward to issue halachic rulings and to assume positions of authority, aggrandizing themselves
before the masses cause discord to proliferate, destroy the world and extinguish the lamp of Torah
[Ramo's gloss, also quoting Rambam, ibid.]
Let us try to get a feel for who is a chacham she'higi'a l'hora'ah. Rabbi Akiva Eiger (d.1837), the epitome of Torah mastery and majesty,
seemed not entirely convinced that he himself qualified [12]. Ultimately, he wrote and published his responsa but only for the
consideration of morei hora'ah. No moreh hora'ah, he insisted, should simply accept his conclusions. In more recent times, Rabbi
Moshe Feinstein, widely acclaimed as the posek hador, felt the need to justify how he could write and publish responsa [13]. His
justification, in part: hi'gi'ah l'hora'ah is determined relative to one's own generation. In our generation the range of our greatest sages
extends over Shas, Rishonim, Shulchan Aruch, and poskim. Clearly, the bar for hora'ah remains very high.
Let us now turn our attention to the extraordinary, stinging words of censure which the Shulchan Aruch reserved for the talmid shelo
hi'gi'ah l'hora'ah who paskens: shoteh rasha v'gas ruach (delusional, wicked, and arrogant.) We have generally excised such stinging
epithets from our parlance because we tend to soften or sugarcoat the truth. But softening or sugarcoating also leads rachamana litslan
to erosion. Accordingly, we need to take the Shulchan Aruch at its word, and try to retrace the thought process which yields the stinging
censure.
Does the educator, rabbi, or layman not realize that he lacks the breadth and depth of knowledge required of a ba'al hora'ah? Does he,
in a flight of Walter Mittyish imagination, think himself an expert in Shas, Rishonim, Shulchan Aruch, and major responsa? Halachic
queries are never directed to him qua ba'al Halachah because he is not. They come his way only because of the professional position
he occupies. Is his hubris so great and grip on reality so tenuous that he fails to recognize this distinction? How can he possibly
arrogate the right to render halachic judgments, make public pronouncements about what is or is not consonant with Halachah and/or
override five hundred plus years of halachic precedent and consensus?
Everyone intuitively understands and instinctively feels that a doctor who masquerades as a medical authority in an area beyond his
expertise is not only dishonest but wicked. He may be very personable, affable, and even sincere in his desire to help. His personal
graces and sincerity, however, do not ameliorate the evil of his masquerade. Inevitably and invariably, people will grievously suffer from
his misguided medical guidance. Is a halachic masquerade any less immoral? Are spiritual fraud and injury of lesser import than
medical fraud and injury?
When individuals act presumptuously and issue reckless rulings, the truth of Yoreh De'ah 242:13 becomes searingly painful. We are
deeply pained by the thought that, as codified by the Shulchan Aruch, a fellow Jew is acting as a shoteh, rasha, v'gas ruach. We
instinctively recoil at that thought. And yet our vulnerability to truth does not diminish its compelling veracity even an iota. The Shulchan
Aruch's stinging words of censure for the masquerading halachic authority are formulated with razor like precision.
So too Shulchan Aruch's assessment of damage done by irresponsible psak- rabim chalalim hipila, it inflicts many spiritual casualties.
Here too the Shulchan Aruch speaks with prescience and precision. Non Orthodox behavior is certified Orthodox. Secular, heretical
values are accommodated and re-enforced, thereby promoting assimilation, ל"ר. A mockery is made of authentic halachic values such
as sensitivity when so grossly misapplied. And sincere mevakshei Hashem are steered in the wrong direction.
Perhaps the best way to highlight the danger of irresponsible psak is this. Hakadosh Baruch Hu entrusted us with His Torah and its
traditions - to study, interpret, and implement. In the hands of humble sages the integrity of Torah is secure. Their thinking and values
are molded by a lifetime of immersion in Torah, and vast Torah erudition. Conversely, in the hands of non-experts the integrity of Torah
is impossible to maintain. There is no end to the distortions that brazenness, a smorgasbord approach, and myopic perception will
cause.
And, tragically, as per Ramo's gloss quoted above, discord proliferates. Machlokes inevitably follows irresponsible psak because we are
not allowed to remain silent. We have an obligation to protest the distortion and protect the integrity of Torah.

ד"סב םישנ ב תיציצ ןיליפתו הכוס אי
www.swdaf.com 12
VIII. U'vacharta, And You Should Choose
דעל תדמוע הרוהט םשה תארי םינע תריאמ הרב םשה תוצמ בל יחמשמ םירשי םשה ידוקפ יתפ תמיכחמ הנמאנ םשה תודע שפנ תבישמ המימת םשה תרות
ודחי וקדצ תמא םשה יטפשמ
The Torah of Hashem is perfect, restoring the soul; the testimony of Hashem is trustworthy, making the simple one wise; the orders of
Hashem are upright, gladdening the heart; the command of Hashem is clear, enlightening the eyes; the fear of Hashem is pure,
enduring forever; the judgments of Hashem are true, altogether righteous
[Tehillim 19:8-10, Artscroll translation]
Acceptance of Hakadosh Baruch Hu's Torah does not simply entail practical compliance. Acceptance also reflects firm belief and
evinces a reverential attitude. We accept Torah with a sense of awe, joy, privilege and pride because we perceive it for what it is -
Hashem's chochmo, perfect, upright, gladdening, enlightening, true, etc. Accordingly, we accept Torah with humility and
submissiveness.
This is what acceptance of Torah ought to be. What acceptance of Torah is, however, in today's world in some circles does not
correspond.
We are witness to a profoundly disturbing, religiously untenable phenomenon. Consciously or unconsciously, people want to hold fast
onto some secular, anti-Torah Western values and, simultaneously, Torah. Their commitment to some anti-Torah values casts Torah,
to a degree, in an adversarial role. And thus, consciously or unconsciously, in a futile attempt to reconcile the irreconcilable they push,
twist and manipulate Halachah to make it more congenial to their opposing Western values. Somehow or other Torah has to be made
malleable enough to accommodate their dual loyalties.
ו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר םייחב תרחבו הללקהו הכרבה ךינפל יתתנ תומהו םייחה 'וגו ערה תא
Contemplate that I have placed before you today life and good, death and evil, etc. Life and death, I have placed before you, blessing
and curse, but you should choose life.
[Devarim 30:15, 19]
To genuinely live a life of Torah and serve Hakadosh Baruch Hu, we are called upon to choose blessing (=good) and forsake curse
(=evil). Grafting evil onto good is simply not an option. Choosing what's right per force means rejecting what's wrong.
The choices we make define our lives and determine our destiny.
הבהאבו האריבו תמאב ךדבעל בוט רצי ונב ןתו

[1] Rav Schachter shlit"a has authoritatively dealt with this question in his recent responsum. This essay, disseminated with his
approbation, merely seeks to expound and expand upon some of the relevant, seminal issues in a popular forum.
[2] א"דיחהו ל"ז י"ראה ירבדל ןייצ רתיה ןיבו ,וילע הבוטה םשה דיכ הזב ךיראהש ףסוי טוקלי 'יע
[3] רשקב ורמאנ א"מרה ירבד הרותה יקלח ראשב ח"וקו ,אדוש לש גשומ ונשיש םוקמ מ"דב ד"ב קספל
[4] By definition there can be no adequate response to quibblers who dispute incontrovertible facts. Nevertheless, for purpose of
illustration, note the following candid, representative, programmatic remarks, "Ultimately our problem stems from the fact that we are
viewed in Jewish law and practice as peripheral Jews. The category in which we are generally placed includes women, children, and
Canaanite slaves. Members from this category are exempt from all positive commandments which occur within time limits. These
commandments would include hearing the shofar on Rosh Hashanah, eating in the sukkah, praying with the lulav, praying the three
daily services, wearing tallit and tefillin, and saying Shema…Moreover, it is both feasible and desirable for the community to begin
educating women to take on the positive time-bound mitzvoth from which they are now excused; in which case, those mitzvot would
eventually become incumbent upon women." Rachel Adler, "The Jew Who Wasn't There", reprinted in Susannah Heshcel, ed. On
Being a Jewish Feminist.
[5] "Message to a Rabbinic Convention", reproduced in Baruch Litvin, The Sanctity of the Synagogue, p. 111.
[6] Ibid.
[7] Transcript of a 1975 shiur delivered to RIETS rabbinic alumni, available at arikahn.blogspot.com
[8] "A Responsum on the Sabbath", in Mordechai Waxman, ed., Tradition and Change, 1958.
[9] (.ד"ק תבש) יאק אל ארקש יאק אטשוק
[10] See my article in Tradition Vol. 32 No. 3, Spring 1998 (posted in 2003 on TorahWeb.org in its entirety), presenting and explaining
Rav Soloveitchik's psak opposing women's tefillah groups. The following passage is, unfortunately, especially relevant: "These groups
are predicated upon the mistaken notion that the experience of tefillah is enhanced by assuming active roles and conversely is stunted
when such roles are off-limits. And yet women's tefillah groups, conducted with even minimal technical allegiance to the particulars of
Halakhah, cannot provide their participants with the same or even equivalent active roles to those that are available to men praying with
a quorum. Within such groups it is impossible to recite devarim she-bi-kdusha as such, fulfill the mitsva of kerias haTorah, etc. And
thus, according to the mistaken premise of the tefillah groups, women's religious life remains muted even within such groups.
The participants in women's tefillah groups will, within the present generation, become intellectually and existentially aware of the failure
of such groups and the concomitant false yet inevitable conclusion regarding women's standing within Yahadut. We must recognize
that the possible ramifications of this falsehood are especially frightening and particularly tragic. Propelled by negative momentum and
misguided by erroneous teachings, some women, God forbid, could reject all remaining halakhic constraints in an unrestrained attempt
to enhance their (inauthentic) tefillah experience in particular and religious experience in general. Needless to say, this development
would be especially tragic.
Accordingly, we presently have a grave responsibility to act wisely, and not be drawn into a fool's paradise of religious
accommodationism. We must understand and help others to understand that women's tefillah groups, sincere intentions
notwithstanding, both reflect as well as generate distortions of Torah principles. Instead of forming such groups we must disseminate
authentic Torah teachings regarding tefillah, thereby fostering genuine, profound religious expression and experience."
[11] See also my article about the Rav in Tradition vol. XXX, no. 4 (reprinted in Rabbi Joseph B Soloveitchik: Man of Halachah, Man of
Faith, edited by Rabbi Menachem Genack) and in Jewish Action Vol. 57, No. 4, Summer 1997 (also posted in 2003 on TorahWeb.org in
its entirety.)
[12] א"קער ת"ושל וינב תמדקה 'ע
[13] א"ח ח"וא מ"גאל המדקה 'ע

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->