Ale celui intru sfinti nostru pSrintelui VASILE, Cezateei Capad ociei : Arlriepiscopul A S C E T I C E L E

{ 't\ c z 11 r, ,, z c.')

PREALABILA INFATI$ARE ASCETICA

Cele legiferate de impdrat pentru supugii lui sint importante, dar de nlai mare autoritate $i mai impirrdtegti sint cele poruncite pentru ostasi.. Agatiar cel care doregte laudd inaltd gi mare 1, cel care doregte sd se aiie permhnent aproape de Hristos, cel care aude acel mare glas : "Docri-Mi s1ule,;te cineva sri-Mi urmeze, qi unde sint Eu, acolo sd fie ,Si sluj)torul Meur 2, sd ia aminte la acestea ca $i cum ar fi decretate porunt'i ostdgegti. Unde este impdratul Hristos ? Desigur, in cer. Acolo se' cuvir-rc sd-fi indrepfi pi tu, ostag 3, calea ta. Sd uiti de orice comoditate p5nrinteascd. Nici un ostag nu-gi construiegte casd, nu achizilioneazd teteluri, nici nu se indeletnicegte cu actirrithfi aducdtoare de cigtiguri (barr;}. "ly'ici un oslc,g nu se incurcd. cu treburile viefii, co sci lje pe plctc c{:luj cere stringe ooste) a. Ostagul are hrand impdrdteascd, nu trebuie sd-,l! orocure siegi hran5, nici sf, se preocupe pentru aceasta. Casa ii esle tleschisd lui pretutindeni, la cetdleni, din porunca impdratului. Ntt tre.iruie sd se preocupe pentru locuinla lui, locuinta se stabilegtd in locuri publice, hrana (ii este) clupd trebuinld qi bdutura lui este apa ; clar se ingdduie sd doarmii atit cit a acordat natura; marguri qi neodihnirj sint multe; (sint necesare) rezistenfe la cdldurd ql la frig; se Iuptd impclriva vrdjmaqilor gi infruntd primejdii pind la capirt qi adesea s-ar pulea intimpla {chiar) moartea ; insd moarte glorioasir qi onoruri gi, clai t-rri imptirdtegti. Viala lui este obositoare in riizboaie 9i minunatd inr lir,;; tle pace. Bdtrinul brav gi incununat ca unul care gi-a cheltuit viafa in iapte vreclnice, ca sd primeascii autoritate, sd fie numit prieten ai i m p i , r a t u l u i s , s t " rs t e a i n a p r o p i e r e a l u i , s d s e b u c u r e d e b u n d p r i m i r e , sb jie cinstit cle mina impdratului, sd fie primul intre supugi qi sir mijl o c t ' . s c r i " r( i a i m p d r a t ) p e n t r u p r i e t e n i i ( l u i ) d i n a f a r d , p g n t r u c a r e a r c l o r je .
" Textul este dupd edilia J. P. Migne, P.G., vol.3l, col.6l9--626, 1" Filip. 3. 14. :. Ioart 12, 26. ';. ln Noul Testament se amintegte de mai multe ori creqtinul ca nstag. Mai tirziu si rl,,;!(ihii au fost socotili ca adevdrali ostati ai lui Hristos. (v. II Tim. 2, 3, 9.a.). 1. ll Tin.2, 1. ',. I ltlac. 2, 18i lacov 2, 23. {j. Aici se face aluzie la rnijiocirea stinlilor.

SFINTUL

VASILE

CEL

MAIIO

II Ilainte, agadar, ostaE al lui Hriltos, luind exempie mici clin lapt<'le omenegti, reflecteazd la bunurile vegnice. Sd ai in fata ta singura vLata, 'Lodte fard casd, fdrd cetate gi fdrd proprietdli. sa fii liber, dezlegat cle grijile lumetti, sd nu te inldnfuie dorinfa de femeie, nici grija de copil, pentru cd aceasta este cu neputinta in campania ciumnezeiascir. cici ,.erme\e luptei nocslre nu sinl trupeSti, ci puternice inaintea lui Dumnezelt>7. Sii nu te biruie natura trupului, nici sd nu te inillluie fiir'i sii vrei ; sd nu te faci prizonier in ]oc de iiber. Sir nu cauti sd la5i copii pe' pamint, ci sd-i inalfi la cer; s5 n1 te unegti in cirsdtorie trulleasc'i, ti s d d o r e g t i l e g d t u r i c i u h o r . l i c e $ t i 8 ; s d t e i n g r i j e ; t i c l e s u f l e t e ; i s i t - L 't r t su'rimr struiegti pe copii duhovnicegte, sd imiti pe Mirele ceresc ; si e riizvrdtirile vrdjmagilor nevdzuti ; sH porli rdzboi impotrirra dotnnrilor p c ' a c e s t e a r n a i i n t i i d i n s u t i e t t l l t ( t t l' ! - r S d 9i stdpinirilor, alungindu-ier s'au incit nimeni sd uu aibd loc inlduntrul tiu ; $i apoi de aceia cate sinl c a r c ' q i l u p t S t o r i n t i i ti refugiat in tine gi te socotesc cdpetenie i n r p o t .riv't s i n t q i n c t u r i l e cale apiirali prin cuvintul tiiu. Sii zdrobe;;ti q i n t l u 'lut ,creclinlei lui Hristos; sf, 11p!i priu cttyitrttrl 1:iettilii impoiriva tr)tta li nepios gi rdu. Cdci zicc Scriptura : <Noi surpdm gindutilc t0. St, rnai Duttrnttzcu-" 1ui cunoottcrli impotriva .ttutia core se ridicit ,ales, sd ai incredere in putefea marelui lmpdrat, care ingroz('$te $i ,alungd pe vr5jmagi numai fiinclcil is;i aratd prezernfa; iar dac'ii (.\r:esta) ,ar clori ca prin prirnej<iii chiar sii le ariifi bun (curajos) si ar ttori ca ,armata Lui sd se infrunter cu armata vrdjmagului, acolo tu llritt llregatire sd fii gata (ueinvins) pentru orice suferintii 9i cu sulletLtl trt'tirrrlit yoie tlintr-un loc: itr alitil 5L cdtre primejdie i;i sii te cleplasezi (le [unii ' 5'1 zice (Domnu[) ,din mare in mare. Cdci ocincl r'(i t'or urlrlilri L l tric : h e t l a t f i i tugili rlin cetate in cetate,11. $i cind ar fi ttcvoie sii bunal $i sd stai inaintea celor mari 9i sd induri atacuriie polloru'rti 1t iui sd vezi prit'irea ingrozitoare a poporului 9i sii auzi glasul asllrtL lr, r ' l ill ii sti ilcluri aspeclul ingrozitor al instlimentelor cle lorlur'r li r 2 , in fata tlturor ac"sl'iro incercal cu chinuri gi sd lupfi pind la moarte sd nu clevii neascultdtor, ci sir ai inaintea ochilor pe Hristos, Catt'1r-'r f6cut toate pentru tine, cunoscind c5 qi tu egti clator sii te faci lr),ille
7. II Cor. 10, 1. B. Sc pare cd la inceput Sf. Vasile d ingeduit dscmc'lrc(r legdturi cltthoVtri.ctli intreunb;rbatsiofemeie,darasrlcotitl.iolarear'rltului1nrtnahalcaadrrlt..du. hovnicesc.

9. Eics. 6, 12. 1 0 . I 1 C o r . 1 0 ,5 . 1 1 .M c r t c i 1 O , 2 3 i 2 3 , 2 ' 1 . 12. Sf. Vasile se relerea pescmlle la cele cc se s p u n e a u d e s P r c l n a r t i l i i riml)u1 ultimelor prigoniri ale creStinilor.
a

rlttr

-{SCETICELE

qo

pentru Hristos, gi vei invinge in toate ; pentru cd urmezi Impdratului ,cel biruitor, Care vrea sA te faci pdrtag al victoriei Lui. Cdci chiar murincl, fiind mic, r.ei inrringe desdvirgit, pdz'nd pind la sfirgit aclevdrul intact ;i arrind neclintit curajrtl pentru adevdr.
iII $i de 1a moarte yc.i nerge spre viafa yegnicii, iar de la necinstirea tle la oatneni spre mdrirea de la Dunnezeu gi dc la supdriirile :ii pe,depsele din luure spre odiltna veqnicir itlpreunii cu ingerii. Pirmintul nu te-a primit ca pe un cetdleau, dar cerul te va primi ; Iumea te-a alungat' dar ingerii [e \-or purta ca sir te iniiili;eze lui Flristos; qi El te va uumi pric,ten gi vei auzi acea foarte ctorita laudd : uBine , slugd burtct$i crctincictasri", ostag viteaz ;;i imitator al Stiipinului, urmdtor al lmllaralului, Eu te voi riispliiti cu darurilt'Nlele; Eu voi asculta cuvintele tale, fiintlcii ;;i tu ai ascr-rllat pe ale Nlele i vei cere mintuirea fraliior cei osLeni!i, g-l penlru lovartls;ii crecliniei tale ;;i pentrtt acler;rlii clragostei' tdle slinte vei primi tkr la irnpiirat irnpirrtdgire'a la bunurile taie i vei Cdntui dansurile ve;;nice ;i vei purta coroana inprer.tnii cu ingcrii, conrtucind crealia sub lurpiral s;i triiiud r,'eqnic fericit cu ceata cerlor fericifi 15. Dar dacri totu:;i ar clori sit te lase incd (mai multil \rrerDe) in lume, dupii luptele tale, ca sir lupli in mai multe qi mai variate luple ii sii salr ezi pe multi de riizltoaiele virzute gi nevirzute, I'a fi tlai tnare slava ta s;i pe pdmint, gi vei Ii cinstit intre prieltelli, care le r.or socoti protector qi ajuliitor gi bun aurbasarlor (al lor), Aceqtia te vor hrdni c'a l)c un osta$ viteaz ; acesitia te lor criDstiCa pe un \riteaz exceplional ; ace;tia ifi r.or intinde rnina gi tc vor primi cu bucurie, asemdniitor clelor care au prirnit pe un ingcr al lui Dttmrtezeu, clupii clilil spune Partel, ca ta. Act'stea qi cele asetrlenea formeazti exemplele cam1rc Hristos Iistts l l a n i e i c li v i n e . Dar cur;intul (nostru) nu se referlt numai la birrbafi' Petrtru cil 9i femeile slujesc ca osta$e pe liugir l-Irislos, fiind primite in armata pentru bdrbdtia sufleteasc5, gi nu pentru sldbiciunea neplobatd a trupului. Iar rnuLte femei au excelat cu nirnic mai putin clecit biirbatii. Siut unele c a r e s - a u c l o v e d i t c h i a r r n a i r r r u l t c l e c i l l r t r r b a f i i .D i n t r e a c e s t e a s i t r t c e l e care formeazti ceata fecioarelor. Dinlre acestea sint cele care strarlucesc prin luptele propoviduirii 9i prin victoriile mdrturisirii. Chiar Domnuiui insugi I=au urmat in timpul cit a fost in lume, nu numai bdrbafi ci 9i Iemei, iar slujirea Nlinluitorului s-a indeplinit 9i prin unii Pi prin
13. Sf. Vasile foloseqtc in crdrile lui ascetice. 14. Ga|. 1,14. acest pasaj stilul retoric, niai pulin obiSnuit in lu-

60

SFI TUL

\/ASILE

CEL

M.\RE

alfii. Pentru cea asemenea pi astfel pentru strdlucifii supugi din armata t ea dupd Hristos, sd doreascd aceastd (armatd) 9i pdrinfii copiilor qi mamele fetelor (de astdzi). Sd ofere pe copiii lor bucurindu-se in ndclejdeacelor vesnice, cle care se vor impErtdqi gi ei 9i copiii, dorind si fie pe lingd Hristos protectori li vrednici ambasaclori. Si nu ne descurajdm pentru copii 9i nici sd nu ne temem dacd vor suferi, ci si ne bucurdm cd vor fi giorificati. SA restituim Domnului cele date cle El, pentru a ne face pdrtagi ai succesului copiilor, oferindu-ne gi restituindu-ne gi pe noi o datd cu ei. Pentru ace$tia, deci, care au ar5.tat atita dorinfd, gi au luptat atit de mult va putea cineva sd spund ca gi psalrnistul : <Binecuvintafi sd fili cle Domnul, CeI ce a Iiicut cerd Si fimintul> 15, gi, ca Moise, se va ruga pentru acegtia : ubinecuvinteazd, Doamne, lucrurile lor, IoveSte mindria celor ce se ridicd impotriva /or> 16.Fili curajogi cum afi fost ndscufi, mergefi cu curaj pe drumul (ce duce) spre coroanele vegnice, in Hristos Iisus Domnul nostru, Cdruia I se cuvine mdrirea in veci. Amin.

cuvINT

ASCETIC {r) .

gi sfitulre pentru renuntarea la viafa [lumeasci) gl pentru desivirqirea duhovnlceasci
I <Yenifi la Ivline toli cei ostenili Si impovdrali Si Eu vd voi odihni pe voiD 1, zice glasul dumnezeiesc, fie cd se infelege odihna de aici, fie cea de dincolo (viitoare). Intr-adevdr, aceasta in afara faptului cd ne invitd qi ne indeamnd sd inclepdrtdm porrara bogiliei, impdrfincl-o celor care au nevoie, ne indeamnd sd imbrdfigdm viata purtdtoare de cruce a monahilor, dupb ce mai inainte am tdiat din rdddcinii rnullimea pdcatelor, ire care ie facem cl,in cauza bogdfiei, prin binefacere pi prin mirturisire. Agadar, c,el care a preferat supunerea lui Hristos gi se grdbegte ciitre viata in sdrdcie gi fdrd pldceri este cu aclevdr,at vrednic de aclmiratie gi vrednic de fericire. Dar v5 rog sd nu fac:l (cineva) aceasta fiirit sir reflecteze, nici sd nu incerce pentru sine viala ugoard. gi mintuirea fdrd luptd ; ci mai degrabd sd se exerseze mai inainte, aga incit str cigtige rdbdarea gi in suferinlele trupegti qi in cele sufleteqti, r:a sd nu se angajeze in lupte neprevdzute $i sd nu se intoarcd ruginat
1 5 . P s . 1 1 3 ,2 3 . 16. Deut. 33, l1 (Este o parafrazarc a tcxtului). ' t T e x t u l d u p d e d i { i a . l . P . M i g n e , P . C i .r ' o 1 . 3 1 ,c o l . 6 2 5 - - 6 1 8 1 . M a l t ' i 1 1 ,2 8 .

ASCETTCSLE

Si luat in ris la viata de la care se indepdrtase, fiindcd nu va putea sir se impotriveascd incercdrilor ce vor veni impotriva lui Si se va intoarce la viatd cu sufletul condamnat, iar pe mulli ii va scandaliza, provocind tuturor binuieli cd moclul de a lucra in Hristos este cu neputinfd. Iar tofi cifi .citifi Evangheliile sa ptili cit de primejdios este acest (lucru), pentru cii, privitor la acestea,spune glasul clumnezeie5q ; .moi gi in git piotrd fie de moard. eruncot sd bine i-ar fi lui sd-qi atirne de o 2. pe mere decit sd sminleascd unul dintre oce,ttia mai micir nu Cdci va fri vinovat de judecatd numai pentru dezertare, ci $i pentru pierderea acelora care s-au revoltat din cauza lui, gi chiar dacd ar l5sa impresia cd se convinge pe sine cu argumente absurde c6, triiind in lume, induplecd p€ Dumnezeu cu acJiuni de binefacere, aceasta lui nu-i este cu putinfi ; pentru cd acela care nu poate sd se impotriveascd maginatiilor'vrdjmaguiui in viala care nu este asaltatiruqor cle pdcat pentru motivul cd este stdruitor, cum va putea face ceva vir'tuos in viafd cel care este expus la multe pdcate gi este stdpinit de rrrdjmag? Chiar dacd cineva ar avea impresia3 cd igi indreaptd viala proprie, nu va scdpa de acuzatia de a fi pdrdsit pe Hristos, aga cum siut prezentati gi ucenicii in Evanghelie, despre care dumnezeiesculevanghelist scrie : "mulfi dintre ucenici s-au retras qi nu mai umltlau cu El',, spunind : uEste greu cuvintul Lui, cine poate sri-l ascu/te ?D4. Cdci pentru aceastaqi iubitorui de oameni Dumnezeu,Care poartd grijd de mintuirea noastrd, a impdrtit viafa oamenilor in dou5, adicd in viafa cdsdtoriei $i a fecioriei, aga incit cel care nu poate sd ducd lupta fecioriei sd-qi ia in cdsdtorie femeie, cunoscind cd i se va cere cuvint (fdgitcluinfd) pentru cump6,tare,sfinfenie gi asemdnare cu sfinfii care a\reau sofie pi au crescut copii. Asemenea a fost jn Vechiul Testament Avraam, care qi-a atras glorie prin preferinfa de a aduce jertfd lui Dumnezeu, fdrd compasiune,pe unicul sdu fiu gi avea cleschise9i portile locuin{ei lui, fiind pregdtit pentru prirnirea celor care urmau sd-l viziteze. Cdci n-a auzit : "V inde-fi cwerile lole ti da-le sdracilot" 5. $i nai mari decil acesteaa dovedit Iov qi mulli altii, ca David gi Salnuel. Iar in Noul Testament asemenea au fost Petru li toli apostolii 6. Cdci tot omul va cere roadele iubirii fafd de Dumnezeu 9i fafd de aproapele gi ss pentru infringerea acestor pova judeca cu pedeapsa(corespunzdtoare) qi gi runci Domnul aratd in Evangheiii a tuturor celorlalte. Precum
2, Ivlatei 18, 6 i Marcu 9, 42. 3. La traducerea acestei pdrti a t e x t u l L t i s - a | i n u t referitoare la ucenici (v. E.P.E. vol. B, p. e5). 4. Ioan 6, 60; 6, 66. 5. Matei 19, 21. 6. I Cor. 9, 5.
seama de ideea din context

62

SI'INTUL

VASILlj

CUL I\IARE

spunind: <Cel care iubeStepe tata ori pe mamd mai mult decit pe Mine nu esle vrcdnjc de Mine', 7 gi : "cel care nu urd.tte pe tatal s<iu gi pc mema sa ,5i pe femeie Si pe copii gi chiar viofct so insdgi, nu poote sd tie ucenicul Mcu" 8. Ii
a

Socotegti oare cd Evangheliile se referii 9i la cei cdsiitorifi ? Iat6, |i s-a infdtrisat clar ci ascultarea de Evanghelie se va cere de la toli oamenii, si de la nonahi gi de la'cei cdsdtorili. Ciici este de ajuns pentru cel cdsdtorit scuza cumpdtdrii 9i a dorinfei cdtre femeie (sofie) 9i chiar a indatoririi conjugale, gi toate celelalte porunci legiferate de asetnenea pentru toti nu sint fdrii primejdie pentru cei care .ie infring. Ciici 9i Hristos, binevestind poruncile Tatdlui, le-a spus pentru toli cei care lrdiesc in iume e ; iar ci'leodati, cind se intimpla sd fie intrebat in rnod special cle ucenicii Lui, ii asigura spunind i (cele ce vd spun \-oud, ,lc spun pcntru tctli> 10. A$adar, tu care ai preferat cirsirtoria sii nu insilti ca pi cum ai avea clreptul sd imbrirfiqezi viata lumii, Cici pentru rlobindirea. rnintuirii este nevoie cle mai multe osteneli gi de pazii clupi ce ai preferat sd trdiegti in mijlocul curselor qi al tdriei puteriior riizvrdtite g i a i i n j u r u l t i u e x c i i i i r i l e p d c a t e l o r q ; it r e z e q t i t o a t e s i m f u r i l e t a l e z i u a gi noaptea ctitre dorinfa lor. Sir cunogli, aqadar, ci uu vei evita lupla impolriva celui rdzvrdtit, nici nu-l r,'ei invinge fiirii sd-fi asumi multe osteneli pentru observarea porunci.lor evanghelice. C.I.ci curn vei puli:a sii re{uzi lupta impotriva rrrdjma;uiui in iirnp cl tririe$ti in tranpeui luptei ? Dar acesta este tot pdmintul, unde vrdjmapul, cum invdldm din c a r t e a l u i I o v 1 1 ,d i r ' . i r c o a l e ; ; i s e p l i m b 5 , c a u n c i i n e t u r b a t , c i r u t i n d p e cine sd apuce. Agadar' dacii vr:i reluza lup[a irnpotriva rir,alului, s.'i t r e c i i n a l t i l u m e , u n d e n u c . x i s t d a c e s t a 1 2; a c o l o v e i p u t c ' a g i s i i r e f u z i lupta impotri'va lui 9i si observi poruncile evanghelice Iiirii primejdii gi in odihnd. Iar daci aceasta este cu neputinti, griibeqte sd lupli impotriva lui, invdfind tehnica luptei din Scripturi ; iar aceasta, ca sd nu fii invins ,de eI din necunoaqtere pi sii fii dat astfel focului vepnic. $i acestea s-au spus totugi din nel-iiigare de seami pe-.trtru cei cdsdtor.ifi care, fiird risc, negiijcazii pdzirea poruncilor ltri flristos. Tu insd, cel
'.)7. 7. Mutci 10, 8. i.uca 14, 26. i). Adicii pcntru toli oamenii, fdri.cxceplie. iLt. Murcu 13, 37. 11. Iov l, 7. 12. l-\ici,Sf. Vasile sc refer5 la comunitatea chiirovitici, fiindcii mai jos el voti i ingcreasci a rrr.,nahiloi. -{ccst punc! de vedete, cd monahul b e s t e t i e v i a l a c r : r c : a s i : ;g este elibcrat dr: c'rrsr:lc Ci.rvoluiui, estc in opozifie cu corccp'9ia care pteciomina ln E q i p t , c i p t t s t i u l e s t e l c ; c u l p r i n e x c i ' l c t . i I d a l l u p t e l o r < t t d c n o n i i ( v . - L ' . P . E .v . B , p " 9ti*-99t.

ASCB]'IICELI]

e?

irrbitor ai legilor cereqti alc. viefii qi practicant al feiului de viafd ingereascd 15, tu care doregti sd fii in armatd impreund cu sfintii ucenici ai lui Hristos, sii te fortifici pe tine, ca sd suporfi suferintele Si sd intri in adunarea nonahilor cu toatd hotdrirea. La inceputui renunfdrii tale' la lume si fii curajos, aqa incit sd te indepdrtezi de simpatia vie a rurlolor tale clupd trup gi cu infelepciune tare sd schimbi cele muritoare cu celt' nernuritoare. Iar cind te vei'despdrti de lucrurile care iti apartin, sii fli ferm gi sigur cd le faci sd ajungd in ceruri, ascunzindu-le in sinurile si"rracilor,dar gdsindu:le la Dumnezeu cu mult sporite. Sir nu tr' laqi c uprins cle intristare cd te desparti de prieteni 9i cunoscuti, ljrndcd te vei uni cu Hristos, Care a fost rdstignit pentru tine. Citci cine ar putea fi socotit mai prietenos pentru noi decit El ? Iar dacd, cu ajulorul iui Dumnezeu, vei invinge pe vrdjmagul tdu dupd primul pumn. sii nu te arunci pe tine ca pe unul dintre vasele fdrd cle pret. Pentru cd rl<'1c prin rc-'nunfarea la lucrurile plmintegti li-ai asigurat Ioc de r:ins1e in opropierea lui Hristos. Cerceteazd agadar cu muitii grijd 9i l r r u t l e n l i - rc a s i i g d s e g t i p e u n b i i r b a t c a r e s A f i e u n i n c l r u m i r l o r r a s i g u r lrentru viala rta, cu experientd in buna indrumare a celor ce se inrlrt:aptd spre Dumnezeu, plin de rrirtuti, un bdrbat a cdrui dragoste de lJumnezeu sir fie doveditd de inseqi faptele lui 9i care sd cunoascd dumnczeieqtile Scripturi, sd fie sirguincios, neiubitor cle arginli, neafacerist,. r-rbitor de Dumnezeu, iubitor de sXraci, neminios, neranchiunos, J r a g r r i c 'i , capabil si erlifice pe cei care i se ata$eazd, nevanitos, nemindru, ner l o r i l o r . d e f l a t a r e , n e s c h i m b a ' t o r ,n e i u b i n d n i m i c r n a i m u l t d e c i t p e D u m I r o z , r ' .;: ; i c i a c d v e i g d s i p e u n u l a s e t - n e n c r a s,i i i t e i n c r e d i n l e z i l u i , d u p d ' r ('c r:i abandona gi vei lepircla r,'oinla ta, ca sd fii gdsit ca vas curat 5i s;ri 1:irstrezi astfel bunurile care au fost a5ezate inlduntrul tdu, spre 1;uri.r gi miirirr.'a ta. Circi daci riei piisira cerra clin vechile tale patimi,' r,'ei transforma in otet bunurife ce fuseserd slabilite in tine gi astfel r,'ci fi arunr at alarir, ca unul dini.re rrascle f.iri"r de folos. iII l.lrmeazd a doua luptil irnpotriva rivaiului mintuirii noastre. Inr i r f ; i r n i n t e l ep t c a r e i e l u r i m c l e l a c i a s c i i i i l r L o g t r i b u n i s i n t b u n e ; d e l a cc'i rii, clinrpolrrvii, sint re.ie. Agadar, cind r'rdjnra:;ul nosrrru ritu ttu t'a putea sd nt'convinqa sd rlrninem in arnestecul gi pierzarea }umii, se f o r { c a z r " rs i r n e c o n v i n q d s d r } u n c i n c r e d i n l i i m } l e n o i i n $ i n e v i c { i i c e l e i
1l]. Vozi nota prcccdentii. 1.i. Accst inciiuinator sc cuvine sh f ii,. unul clintre cr:i mai virstnici ai chitrcviei, i(r|nu unul care triic;te soJitar (cremit) ; in nin6stiri este rindui.ria ca, i!r pliilcipiu, r lr i n a h i l r - r r s a u u n a l t u l r i n d u i t d e p r o i e s t o s . i l i l t u n r i l o r d u h o v n i t : , : s c s d s c i a p r o i e - ' s t o s r .n

SFINTUL

VASILE

CEL

I'{ARE

sigure (monahice) sau bdrbatului care ar urmdri 9i ar ind;,epta ',i:ate pdcatele noastre, ci altuia, anume unuia care laudd Ei justihcd propriile lui patimi, sub masca pogordmintului fafd de cei carc' trdtesc impreund, ca sd ne intoarcir la vechile legdturi ale pdcatului, Dar ciac.1 te vei incredinfa unui bdrbat cu multe virtuli, vei deveni mo;tenitrlrul bundtdfilor lui si vei fi foarte fericit inaintea lui Dumnezeu 9i a oamenilor. Iar dacd, fiincl intristat trupul tdu, vei cduta dascdl care este ingdduitor fald de patimile tale sau, mai mult, care impdrtf,ge;te cf,"dereata, in zaclar ai intreprins lupta tdgdduirii, fiindcd te-ai increclinfat unei vieli pline de patimi, incredinlindu-te unui indrumdtor orb 9i inaintind spre groapd,,nCd.ci,dacd orb pe orb va cdlduzi, amindoi vor cd' ttt. ,dea in groapd, 15,gi nesle clestul ucenicului sd fie ca invdlatorul saiuD Aceste currinte sint aLelui Dumnezeu gi ele nu vor ingela. Se cuvine sli trdielti potrivit legii atletice ; altfel nu vei fi incoronat pentru ca, precum a spus Apostolul : <iar cind se luptti cineva, Ia iocuri, nu ia cu' nuna dacd nu s-o jucat dupd legile jocului" 17.
IV Aqadar, clacd vei gdsi cu ajutorul lui Dumnezeu (9i vei gdsi, in orice caz, dacd vei cduta), un invdtdtor de fapte bun'e, sir fii cu bdgare cie seamir sd nu faci ceva imp,otriva pdrerii lui. Pentru cd orice faptii se l a c e p e a s c u n s d e e l e s t e f u r t g i i e r o s i l i c 1 8 ,c a r e c o n d u c e I a m o a r t e ; ; i nu folosegte,'chiar dacd fi s-ar pdrea cii este (faptd) bund. Pentru cii' dacd este bund, pentru care motiv se face pe ascuns 9i nu in mod vizibil? Intreabd-fi gindul, care incearcd stdruitor sd te fure, prin cele care se par drepte, cdci prin cele a$a-zise bune rdu infelese, te ilrega. tegte pentru fapte josnice. Sd nu modifici cintecele magice ale celor care prezintd animale sdlbatice 1e, fiind lneindeminatic la acotnpauiere, ca nu cumva sd excifi pe $alpe, cdci, fiind invdluit de ei qi nefiind itt stare sd te impotriveqti, vei fi inghifit de ei fdrS scuz5. SE nu te bizui pe originea nobild gi sd nu urmdregti cinstea, fiindcd <omul |iresc nu primeSte cele ale Duhului" 20. SA nu incerci sd falsifici ceva din cele ce din obignuinfd sint socotite veritabile, dar nici sd nu rabzi cu tl$urinta ta pe cei care se luptd gi sd te incarci tu cu sarcina pdcatelor ; sd eviti, adic5, folosirea unui pat moale, imbrdcdminte sau ilciiltitf S. frlt"l f S, ,a. 16.Matei, 10,25. 1 7 .U T i m . 2 , 5 . 18. In RegulaMare 14 se arata cd monahulcare contravinefdgdduinleilui esle ierosil (necinstitor de cele sfinte).
19. Se face referire la dresorii de animale sdlbatice. zO.I Cor.2, 14.

lin 9i r-agabond gi primit din mild de cdtre cei care au renuntat (la lume) inaintea ta. atit cit depinclecle tine. dar lui Dumnezeu sd te ardfi cit mai des.Sftntul Vaslle cel Mare . Tu poartir-fi sarcina ta qi ugureaz-o. ci ingrijegte-te cu grabii s-o redresezi prin pocdinld. 24. apoi clupit ce te va implica cu membrc'lecorpului tiru gi te va stringe in bralele ei.mai mici. Cdci acestea ili vor aduce cinste 9i glorie adevdratd. Cdci ceL care adaugd greutate la sarcina lui. ln privinfa iegirii (din ministire) nu era (ceva) stabilit. Aceasta dupd ce-fi va incinta urechile cu vorbe provocatoare. mici Si mari. pentru c.1 au judecdtor drept uCare va da tieciiruia dupd faptele Iuirzs. Cdci ai iegit din mindstire ? Ai renuufat atunci la cumpdtare 24. 3. qi rdmin nepociiiti.ta. Sii nu participi la glume. 22. Sit tupli sd ajungi la riirtutri mai mari zz 5i sd nu fii indiferent pentru cele .ASCErICELE minte sau ceva de alt fel sau varietate cle hrand sau masA care se intinde intr-un mocl nepotrivit cu timpul renunldrii tale sau o atitucline indecentd Sau o pozilie de geclere indecentd sau o muncd manualil mai ugoard si mai curat5. 5 . chiar dacd o faptd este atit de micd incit n-ar provoca scanclai. te va atrage ia ea. gustul cu mincdruri apetisante.. cind intocmea Sf. nu acelea. tirria clorintei 21. Te. 23. ele pregdtesc cdderea ta clin viafa in Hristos. iar povt'stirile ll5rbalilor sfinfi. Sd ai gura tdcutd gi inima atentd (la ce se petrece in jur). Sd ai urechile deschise spre ascuitare pi miinile pregdtite spre implinirea celor pe care le auzi. Toate acestea nu numai cind le-iii avea. grdbegte-te sd fii ultimul dintre toti 9i slujitor tuturor2r. Ascultarea poveqtilor lurnegti sd fie pentru tine ca o gustare amard. Cdci dacd nu vei intelege cd sint maginaJii diavolegti qi nu le vei indepdrta indatd din inima . Pocdinfa este Inintuirea. str. 35. dar sd fii prudent 9i infelept pentru ascultdrile salvatoare ale Dumnezeie$tilor Scripturi. Grdbeqte-te sd iuili pe aceia care s-aLl exercitat inainte de tine in cele morale gi sd'nu aqtepfi ca fiecare sd invele. chiar dacd rnulli siivirgesc incd multe gre5eli. Va sile aceastd cuvintare asceticd.6. ci 9i cind le-ai dori.2. prostia este moartea pocdinfei. ca (prins) in cirligul unclilei.altora. nu vor avea bund reuqitd. Rom. Dar agezindu-ti inlduntrul taru cd eqti mai ne'cinstit qi mai pdcdtos decit toli oamenii. ca un fagure cu miere. Si nu te faci judecdtorul gre$eiilor . el insuqi o va purta. V Ascunde-te de oamenii usuratici. ochii cu frumusefea fefei ei. atit cit pofi. evitind deqertdrile inimii tale. Filip. 14. Sd renunli la orice aparilie in public. Morcu 9. Sd nu clisprefuieqti nici o gregeali.-ai intors in Iume ? Te-ai intilnit cu femeia prostituatd.

Si nu te increzi in gindul fals care lti . i1 timpul mesei sX stai departe de cel tindr.lt loc in afard de chinovie. infdfigindu-li acestea in mod clar. sult ltretextul studierii cuvintelor vreunei alte rnari nevoi. ci ca un neputincios qi bolnar.tigurile muncii.SF1NTUL \/ASILE CEL MARE tale penlru cumpdtarq se molegegte. dupii ce te alrage pe nesimtite ia ea de la viala de \iiltute. fugi de trecerea timpului in convorbiri ct'i crci clc ac:eea. A. {ar nu acelasi.r . nu este deterrninatd de voillli) 25. Iatysos. G6mora' Aonta. te incredinfeazd cir insusi clinclui este scandal.i virstd 9i fugi de acegtia ca de foc. Zeboim 5i Zoar.-ird in minte cd nu existb scandal. 5i cu aripi iufi.l in falii sii primegti de la vrdjmag.e rtrulfi ]-a ars prln acegtia si i-a dat focuiui vegnic a Statului celor i n g r o z i t o a r e p r d p a s t i a c l n i r o v n i c e a s c d a r u n c a t i n i a [ire qi din furtuni. Iar dacd s-ar intiinpltt 25 ca pr. sd pleci indat6. salyali c. SA iei in miinile lale dragostea iui F{rislos Ei sd distrugi cu cumpiitare desdvirSitd dorinfele pliicerilor . sii-i rdspunzi cu ochii in jos' ca nu cumva crl seamdnd in urln'i. gi cind vei termina lucrul. 9i cu corabia impreund cinci se giiseau fiird griji in porturi.. ci din marea experientd a celor care au cdzut qi care. pentru care a murit HrisLos. i-a afundat Si inctrrcdtura ei. si te intorci din lume la arca de'unde ai fost trimis. care siminfa dorinlei pi sd produci roadele seductiei 9i pierzaniei2T. fdrd pierdere dc tinrp. fdrd zel pentrr-t vreo fapta de virtute. dal cu multd ostenealti vei reuqi sii rlai sufletului tiin rrictoria (cintecele victoriei). sii scalli din piasa ei. Eos 5i Kniiio. Kamiros. vrdjmagui qi cu a9a-zisa iu1.. Aici se in{elege ci depdrtarea tle ministire monahului.nuin]d dupii rnultd \rreme. pentru cd dorinfa 5i a unuia 9i a celuilalt mricl de viafd te va turbura cu gindurile. Fiincl tindr. Pentru cd nimic nu este mai necesar ca Sufle'tui. ci mai degra}.i te incingi cu plaloqa temerii de Dumnezetl. 9i astfei te face vicios. cu ajutorul iui Dumnezeu. 26. -16 a. Tlrr-irea fixat. lie cu tl Ltltul fie c'u infelepciunea. aSa cum oragelc dorle'ue: Lindos. Cind vei fi trinis sii te culci. purtind in gurd milostivirile 1ui Hristos2s".d prime. Iar cind vorbegte cu tine satt ctinlit psalmi inaintea ta. 27. ca porumbelul nevinovat.inri cetdti26a. in casii san in locul in care nimeni nu vede lucrurile tale sii llu fii gdsit imdumnezeiegti sau a ltrr. Iar dacd vei putea vreodatd. 9i rrei rerlobindi vechea ta o[i. Pentru cf. te v'ei inloarce la mindstire (ci'iilie).ei convinge gindurile tale interioare cd nu este cu putinld s'l tie gdsitii in oricare alt loc 26 odihna rninLuitoare.ntru vreo imltrejurare sd te gdsegti departe de mindstire (chilie) s.rund cu e1. in palestina celor cinci ora$e la care se face refe. Asemenca sfaturi sint recomandate ca folositQare pentru orice impreiuriri . s i v a l u r i d i n p e m a r e d i n cej. hainele tale sd nu fie aproape de ale lui..irc erau: Sodoma. Se inieleg ci. 2:l a. astlel r. formau statul Pentapolis.ti ]a miiloc un bdtrin.

2e. ci in tlorinla gi gustarea lor cite putin. Cei care mereu ridicd probleme. ca sd acopere patima ldcomiei. Recurr. j o s n i c i i ( ce i mul1.iduiesc sd se ascundii printre cei cu cumpb. ir-r aparenf5. \'asile se referd la allcli Pilde J. fie cti se str.r l o s id t e Sf. care au fost produse de inimii frdfeascd. . fii atent ca nu cumva astfel r-rdjmagul picaltii lui originar $i sA te arunce indatii clin paradisul clesfiitdrii.a cum omul este urmdrit continuu de cdtre hofi. 23. ci fie cd au at. cei care se jurir r d z b u n d t o r i i 3 r .nu se va ru$ina cu atit mai muit s5 te incoroneze 6i pe tine cu llrima cauzd a relelor (adicd lilc'omia). dupd ce va dezvolta inlduntrul tdu o pdriure a rdutdfii' i'a face sufletul teu locuintd a fiarelor s. desfrinatii 33. Cdci.ertit cu lnmea. r 4 . sint intre cei salvafi. cei care totdeauna se pling. te rra da morlii firi ciificultate.atdmir clelor prin cornparari'a 1or.i s-au per\. Cdci aceqtia sint mincinogii. Pentru ca acela care a antrenat gi a lipsit pe Adam de viafd prin furtul hrarrei. adapd toate sirnttlrile tale si. cei care se complac la itrtuneric .afemeialli.13. f i p d t o r i i r J z .Ifi care. cei r:are permanent interogheazd e. a.'grija pdzeSte-li inima. . noaptea $i ziua. Cici. cacl intr-un roi de rdut. . ia fel gi patima ldcomiei. dacd igi are izrrorul in inima ta. sperju.efi la bdtrini greu de abordat. Ciici aga cum apa de la naturd este prevdzutd cu multe catrtrle (rarnuri) 9i pregdtegte locul sd fie rodnic in jurul acestor canale.8.'aldonat viala cumpdtatir.rii. dar prin fapte (sint) intre cei condamnali. Cdci dacii dorinta gustdrii cite putrjn \Ia reugi sd te arunce in patima ldcomiei.1lbatice. dar dintre tofi nu cunosc pe nici unul mlncdcios sau gurmand. . care intdresc28 pe tineri pentru lapt<' r'irtuoase cu cuvinte pilcluitoare $i nu r. dar este rdpit inopirtaL.l(r.tare gi din cauza voluptiilii sint artrenafi cu diavolul..Cdci eu gtiu pe mulli care au fost stdpinifi de patimi 9i Si-au restabilit sirndtatea. care a incercat sd ispiteascd gi pe Iisus 30. qtiincl cd aceasta este otra\rir puternicd.i care iucreazd cu voinfa lor impotriva oricdrui rlocl virtuos cle'r'ialir. Ispiiirea prcfacerii pietrelor in piini. Cei ce ridicd totdeauna glasul.ASCE!TTCELE 67 VI . Cirede in currintele mele. rizvrdtifii. Cei ce rdspund cu loviturd pentru loviturd.1t . <Cu toatd. neclenrni de a fi liberi). I n t d r i r e a p e c a r e o r e p r e z i n t at e r m r n u l f r .Cei care duc viatE upuraticS. Pentru cii patima ldconriei nrt-gi aratd puterea ei de la naturd in abundenfa alimentelor. ')(t ' '-. 'sd te ingele cu fdrd si qtii tu.

Formula npdrinte duhor. dacd va putea sA te deviez€ spre un lucru rnic. Ldcornia a fdcut 9i pe israil inchindtor la idoli Si I-a facut s6 Ie cadd trupurile in pustie.in loc sd-ti dea sfat bun. 2. vrea sd te ridice ca pradd.le o simpl5 gustare. era iipsitd de putere.l-a fdcut pradd fiarei sdlbatice. a rasturnat idolii gi a ddrimat garpele' a imblinzit leii. pe care regele Ieroboam cu toatd puterea lui impdrdteascd nu a putut sd-l pedepseasch. $i. Sd nu deschizi urechile ta. 9.r . VIII Fa-te tezaur credincios al virtutilor 9i vei avea drept cheie gtosul pdrintelui tdu duhovnicesc 37.ie ia oricine vorbeste si sX nu rdspunzi oricdrui vorbitor in disculiile c: nu 35.Aceasta sd-fi deschidd gura pentru imir'lt'td$irea piinii Si aceasta sd fi-o inchidd. 36. Fac. a fost luati ca pradd gi a fost oferitd stdpinului lor. I/I Regi. Ham a primit blestem Esau a pierdut dreptul cle intii ndscut 9i a aiuns ginerele hananeilor:t5b. disprefuind astfel din ambele laturi legile naturii. Darnomeala pintecelui. te va arunca in luptd gi te face prizonier. 13. bdrbat cu (multe) dorinfe. Fac. Au fdcut pe acest rege foarte nepios gi toatd tabdra. au disprefuit minia irnpdriteascd gi au ipclrdznit sA coboare cu curaj in rcel ingrozitor cuptor arzind. Ei au dovedit cd icoana cle aul. Sd nu primegti ca sfdtuitor pe $arpe. 9i bunicul tatd. pentru c5. 9i-a gdsit o moarte nefericitd niil. ca si spun toate pe scurt. Cdci. pldcerea pintecelui.. Ispita pdcatului stramosesc sc repeti la fiecare cre$tin.nicesc. pe care a avut tdria sd-l aprinclii impiiratul Nabucodonosor. Dimpotrivd. iar de nu-l vei st5pini. 22*25. Si acesta. (care era) impotriva lui Durirnezeu. 36. ca sal dispretuiascir slava lui Dumnczeu. r'ei locui paradisul. Noe a fost batjocorit.sd laude pe Dumnezeu impreund cu toatd ziclirea.SF^INTUL VASILE CEL MARE VII Liicomia a dat pe Adam s morlii 9i a adus in lume distrugerea din 3s".tat superiori plScerii pintecelui. dacit vei stdpini pintecele. vei rleveni pradb mortii. chiar dacd ar fi vorba . 35 b. devine adicd tatdl bdrbat. este folositd in special in monahismul or[odox. Feregte-tecle pdcatul tnincirii pe ascuns. fiindcd s-au ar6.. dar aceea care a fost pregdtitd cu mult timp inarnte de satana. a prezis intruparea lui Dumnezeu 9i a tiilmdcit Sfintele Tainr-' Cei trei sfinti tineri. fiindcd gi-a stdpinit pintecele a cucerit regatul haldeilor.e va supun€ acestei (ispite) va locui in paradis. 3?. cel care nu r. Lot ia ca femei pe fiicele lui si se face ginerele siu 9i socrul sdu.fiind prilrs cu 56. Aceasta pe acela dintre profefi care a fost trimis de Dumnezeu ca sX mustre pe un rege ticdloSit. care era zeificatii. 35 a.

Sd privegti ceea ce este folositor. cu atit mai mult se 38. M T t e i 23. sd rdspunzi cu voce putind gi smeritd. iar dacd nu (se poate). cu fala plind de bucurie. sd ajute celei drepte. sd nu i r . 5 . sd vorbegti ceea ce este folositor. L u c a 1 4 . Dacd esle itrtrebat altul. ci sd privesti in jurul tdu ici 9i colo. ca unul ce dispre{uieqte pe fralele sdu gi defdirneazd astfel pe Dutnnezeu. stringe-}i gura ca nu cLrmva din graba inimii limba sd-gi ia libertatea (sd vorbeascd) 9i' devirnd. pe Ziditorul sdu'. Iar cind te vei a. ca si faci pl5cere celui cu care ai vorbit' Pentru orice faptd a aproapelui tdu dusd la bun sfirqit sd te bucuri qi sd preamdregti pe Dumnezeu . ca sii nu introduci otrava patimilor in gindirea ta. sd rdspunzi ceea ce este folositor. iar pe aceptia sd-i faci clevetitori. Fereqte urechiie tale de povestiri lumegti. spun Pilr l < ' l e3 8 . cdci faptele lui implinite sint ca ale tale proprii. PiIde 1 7 . sd ascul|i ce. stl rirneascd pe vreunul dintre cei care erecutd asceza cu toatd strictefea si sd devii in acest fel delicvent. Fiind intrebat. c a s d a u z i m a i d e g r a b 6 . Sd nu fii curios gi sa nu vrei sd vezi toate. ( p r i e t e n e . Iar cincl vorbe. 6.ea ce este folositor. gura ta sd rdsune gi sd observi rinduiala pind Ia sflrqi'tul rugbciunii. r e g t iu l t i m u i l o c .ASCETlCELE au nici o legdturd cu scopul ascezei. p e n t r u c d a c e a s t a e s i e c l o v a d d d e i n a d v e r t e n l d S i ric inimi"r nestatornicd. r r r m c i g e z ip i c i o a r e l e . mutd-te moi sus)) 40. Cdci dacd nu te ridici cu usurintd de Ia masd. Sd evifi sd stai in capul mesei 9i in primele bdnci i n a d u n d r i s e . sd stai linigtit. Cuvint asemdndtor sd spui pi la mijlocul +i la sfirgitui conversatiei tale. Sd nu te gribeqti sd te agezi cind de fald este unul mai mare decit tine. sd nu rispunzi cu lipsii de zel. 1 0 . Mai degr'abd sd nu facd nimic. De fiecare datd cind vei fi chernat la rugdciune. ca sd nu fii luat in ris gi tu. Chiar dacd ai fi invitat. ca si"r te cinsteascd Dumnezeu pentru umilinla ta. inainte de a fi cornpletat cele indispensabile pentru viatd . nici sd nu te amesteci in convorbirile lor. c'onfirmind astfel dragostea ta fafii de aproapele. . 40. Cdci <cel ce iSi bate joc de sarac deldimeazd.eza.In timpul mesei mina ta stingd sd nu se ag'ite. dacd nu egti inlrebat. ca nu cumva sd intinezi sufletul tdu stropindu-l cu noroi. c i s d u r m S . sd nu te agezi aproape de el. unde mdninci pentru intdrirea corpului tdu.9i nu te indepdrtezi cu u$urintA fdri o marc nevoie -. dupd cum gi ale tale ca ale lui. plecarea inainte fiind socotitd mare pagub6.ti cu unul mai mic decit tine sau cintl eqti intrebat ceva de acesta. Ascultd invdfdturile bune 9i intre{ine inima ta cu studierea acestora. C u v i n t u l ( z i d i t o r a l ) r u g d c i u n i i s d p r e c e a d d t o a t e c u v i n t e i e t a l e . Sd nu te intere'sezi sd urmd'regti disculiile altora. nici sd nu se faci stdpind pe cea dreapt6. 39. grdbindu-te sd gisegti un loc mai jos.

Sd indepiinepti lucri\rile slujirii tale cu cillsie -_ Spune 5i r:u sirquiuiii ca serrr. tu vci li irrlilit. : r l ) t r i ( i c lc i t s i n t f d r i i v e l o a r e .rs.i i.t'. 5i . pentru cd in acesla locuieEte Domnul. 1 t f confige toatc porupcile lu. iricier 2J. S i i L e r o g i s d f i i i r " n p r c u u dc u p u ':ei 'r -1 .:. i s . . gi sd nu fie cilstit altui cu bogdfia'. Agadar potrivegte-fi n-evoiie trupuiui dupd orele rugticiunilor gi sd fii pregirtit sd nu ascuifi cle gindul care te depdrteazd de rincluial6.r ii . i i l r o g i i f i e a s c u n s S . i i n n i o ni) v . IX Sufletul este copie a cerului. : a ' . ca sd nu se ia rle La lirte plala r. in cer de ceie care se alld pe pSmiut. vai.lr. sd ne rdpeasca.e e 5 i ai ' r l r l . ls . i c' l tini. i 1 t .ii... i r l r : r r r 1 r . umilinla cea apoi accasta : cu totui virtuoasd. capul meu' sau oh'! burta mea' aducincl acesiea ca mdrturii incontrolabile ale unei suferinfe inexisLt'ttte de$i vlolind astfel intensitatea vegherii in favoarea odihnei. 5 i . i e : s i t : r / r . i l . L i l r d t t r i t r i c . i t : s e l c l o r n j c s i : .a ! i r ' i a t : . t ci l t r i ' .ind pe FIrisios. . . lfitl. chiar c la c . cea care poartd fagurele bunitdiilor. {iaiLli". Vasllr -cil rilief.. n i s i r r t : .i " l i : '! i 1 n t c m n i l a .:i. . \ mai bine.S . i .l n b u n r . 9i.i n z i u a n e v o i i ...i:. it.. uneit'-:lr'cl: j. dreasd (potrivitir) cu sare' Sii ntt iaSi sii facir altul lucrurile care !i s-au repaltizat {ie. li:]---ril (licprodr:cereaSl i.c i c a r e l i ' i . de la rug[ciunea mintuitoare. .70 SFINTUL \iASTLE CEL M. c i n i f r . r\{(ilci il.te cu iltlilitti irlfelepciulri:' Iiird c i o r f : l n ! i l . f i l z e l l o sp e n i r u c . i ' r ' j c c i ' t . i r r i i { : . riir c'xles sau clin ciispref. r r " ' t i t i ' L ] . i t t l r i t l .. : i i .i. ler. .'.i I)unnezeu. ( . l. i i i .c { r i .a r .ca Si cun] le-ar supraicqhea Durnnezetl selti riilt.utilor care iia r-c. . r i i f a p t e l e l o r i n i n i m a t a .ia c e s t a c s ' L f il . ncgliientci" Domnului Cu Scripiura eslc cel c:arc f ace lucrurile l o l o sii Sii-li iie ieamd -. cdci cu cit diferd cerul de pdmint 9i cele ce se aflf. in care locuiesc oameni muritori 9i auimale friri rafiune. : t i r r i . : i o l : r i t r l ' l . entru cd estlr niivoclrtl "'irl. l t r .. . cu atit diferd sufletul cle trup. L u c r t l l s l u j i r i i e s t ( ' l n a r e 9 i p r i n e l . . in tin. unui aga-zis rnotiv binecuvintat. t e t. "pentru cd blestentol a:. i n z i l e l e s l u j i r i i t a l e rteala irupului sir ai qi cuvint de rugdciuntr pentlu dragostea celor slujili. in mod aparent justificat.'t . t l. t a.i s-atl increilinfal. sd fie bineprimitd. : . ' . inainte de toate.lit a)sie . cr. . i ' n ' . Ci mai grabii si-r spui rugdciuni lainice pentlu care Dumnezeur Care vede in ascuns. . 1 r i . sd ne llreseze penlru retragere. : : t r i i i n : 2 i l t c t l r t c : . i f a r . Sd l. ili va rtispldti Ia ardtare 41. sub pretext fals. . 1 l . 31.a. i 2 ! J 0 . iar trrrpul este din pdmint. lU. r " r lI M i . cincl sluiir-earlatoratd se impline.:. SA faci negustorie toat6 viafa ca sd 4 cu osteg l s e i .ru spui.rllirilorP s e . iii. . I a r e .i sii se dea altuia. i l L I i o I " i 1 . pentru slujirea ta.\tiE cuvine sd rdmii la masa duhovniceascd9i s6-fi intdregti sufletul prin rugdciune. l i l s .. Cdci obiceiul diavolilor {este ca) in timpul orelor de rugdciurre' sub t)retextul.

i u b i t o r u i u i ' l e c e L u i n e m i l o s . l g r l ' n l i i i i . I l x i i .l :' t r l ... clacd vrei si pui mina pe impdrirfia lui Dumnezeu.ii. Fii imitalor al iui Hrislos. . r . 1i r ' . {dupd) cuvintul evanghelic. Sd nu tc rninriregLi cu treapta pe cale o ai in cler. c a s i i n r t f i i s L L r p r i n si n a i n t e a u q i i o r i e l i r i i ( d i n r i i a f i i ) g o l c l e v i r t u t i 5 i s ..i llroqresul sufletului este plogres ln smelenie.l e ai r .l i :.). S i n u a l d i a . . .i vci i-iltltllj. ' . devino silitor. l y i l i i t l l I o s i .a z i i r ' .r u g i t l e i i c a sint imitarea clia\olr-ilui.^ : .i i . a1fiilor canrerei nup{iale.i l rt inc:ep. t e r s c S . .r j u g u i . i n r . l l ' t L r r i ' r d c ' . c . ingrozindu-te cxemplul fiilor lni Aaron' Cunoagterea piet[fii inseamnd cunoa$tcrea slnereniei 9i a bundtitfii. Apadar.i e s . r i l . .i c s i e (jt'Lil'tazil1 i i l i .i c ' ai u g l l l r l i .l l i r . . l t i i * .t g a r u i t t i . c a s i i r ] u l l r i i l .r1 lui antiirrisi-. i: .-rtgrsr: a z d . i . dar cu pdzirea tuturor poruncilor lui Hristos. pentru ca celor sirguinciogi le aparfine impdrdlia cerurilor. l1i.r i . SA nu crezi insd cd toti cei ce r-iefuiesc ln rniniistire se mintuiesc.'ulril:rill.. r r r i i . i ': i . pe care au suportat-o de bunbvoie ucenicii lui Hristos prin renuntrarela voinfele proprii gi Ia odihna trupului. 1it. t '. i lii gilsit afarii de porlile impdrS|iei. cu atit si tc sneregti. i i r . .L . i i n e e .' i1 itr-. .ilc ntl 1. . Pentru c'.iir n1 .F. . i .are nr55te pe om. t e .::-.ASCETICELE care intrfl in impirdiia cerurilor. t ' i t i . n i c i c i e c i t e v a i u i r i . . z iliu c r a r e a j i : l f l . ctt ascultarea... Sr. Silintd a fost numit. din ingimfare llrovine ctlderc.( l : i . "9i cei core se silesc pun lninl pe eoD+5. Cu cit s-ar intimpla s. cu postul... X Sd nu i.r . si nu al 9i i n t r i n c r i c t r i ' " f i i l o r .o p i i1 ^ .o c u i u l r a r e a c i i r t a i n r e d e i 9 i i n g r l j c . cu \regherea.1 te apropii spre treptele ieraticeqti nai inalte.rer < ' n i a e s t e i r n i t a r e a i l i I I r ! s t o s . $i cei rdi 9i cei buni.l : l . i . .icerer:i . r i l u i D u m n e z e u . $i nu al t r f i 4 .i <lezonoatea. c ' r r . Citci mulli vin spre viala virtuoasd.i1 1 1 ) i . t: . slli l .a ' i i J u .c-. cu lacritrile. e ai r i i . . l r r i : ^ t r : ! .stringe gUra juguluia6 in jurul grurnazuiuitbu 9i jugnl sd apese gitul tdu. c u i L .e convingd cu timpul gindul mindriei sir-fi ugurezi sarcinile. t i r i { i o sc a s d c r .ri."i oboseala trupului.cu cu rugdciunile. lucrul miinilor noaptea. c a r a r o g a n l a F i i n c l r ' i : r u e a l a5 i n t . . t ' i ' L a l c c i r ii o m . dar pulini primesc jugui ei. l r r i c o r n r t n i i i l1 . cu psalmociierlle.a ri.cu linigtea. s L t : i i i n o i p i i i : .r e . a l s i d p l n u h . al ceiui milostiv. r . j 1il f i1)isl.a. : . ! i i l p l . qi nu. ' o l u l u i .t l i r n b u l . l . r t l .i : ' i r l c i 1 e . ' . ci mai degrabd sd devil moclest. n p c l r : n l u i f i c n i . tlgureazd-tecu ostenealavirtulilor. i i u S l. cu rdbdarea oricdrei supdrdri care iti iese in:rinte Ei de la demoni gi de la oameni.: ..l i . Cdci nu este a. ra i l f . . vird-fi gitul in jugul slujirii lui I-Iristos. i i i i i . : t e 1 o r .

sii llu se angajeze in indeletniciri lumepti pi in discufii fard rost .t 2 .upegti gi de cei care se amestecd in toate .'aa sfipfilor ltarinfi . sd llu certe pe cel care se intoarce de la picat. I Tes. sd se bucure cu cei care savirsesc virtutea qi sa nu-i inviclieze. s i : rs e i l f d f i g e z e r e s p e c t u o s . ci s6. precurn am primit din tradi{ie. sil se analizeze pe Sine in privilfa gindurilor gi faptelor din fiecare zi . s d . i n f a t a c e l o r m a i i n v i r s t d s d t a c d .72 SFINTUL VASILE CL]L MARE CUVINT * DESPRE ASCEZA monahul Cum se cuvine sd se pregiteasci I S e c u Y i n e c a r n o n a h u l . I ' . 3 1 . 1 2 . sir uu cearir zgolnotos mincare Si bduturd 9i sd mdnince i n l i n i s t e r. sd rabde in suferinfd.l i a d u n e c o m o a r a in cer prin pdzirea porlilciLor. sd nu f l e c d r e a s c i g i s d n u f i e g a t a s d r i d d . . ci sd gincleascii qi sd rndrturiseascd cu curaj Taina cea de o fiinfd 9i necreatd. inaintea lui Dumnezeu $i a oamenilor cd este pdcittos. sd nu fie indrdzlef la cuvint. i p e c e i m a i i n f e l e p l i d e c i t el sd-i asculte . doreascd p(' c(. s p i n g d t o a r eq i s d f i e s u p u s . Fe cei egali cu el sd-i iubeascd 9i pe cei mai mici decit el sir-i sfdtuiasch cu dragoste. Sd sufere cu cei care suferd 9i sd plingh impreund cu ei. i s i r p d z e a s c d i n i m a d e g i n d u r i l e r e l e . sd se roage fiirtl incetare 1 9i sd mulfumeascd pentru orice (lui Dumnezeu) . c o l . sd fie r .int infelept. P .$ i itrclrepteprivirea in jos. i z o l a r e t r u p e a s c d 9 i i n f S | i . lnainte de toate sd miirturiseascd. v o l . sd dojeneascd pe cei fdrd de rlnduiald. sd nu contrazicd cu cuvinte' r c . s d . sd l. g l a s p o t r i v i t 9 i c:ut. i a t i " tl i p s i t d r i c b r . 2. i n a i n t e d e t o a t e .6 5 2 . a r e m o d e s t d . sd-l mustrc pe omui eretic. sa gindeascA mai rnult $i sd vorbeascd mai pufin . sa se ilgrijeascd de ospitalitate 9i de iu}irea frSfeascd. u m p i " i t a t. sd-i deplingd mult. s d l u c r e z e c u m i i n i l e l u i 9 i s d a i b d t o t clcauna in minte sfirEitul (lucrurilor) . M i g n e . . Rom. sd citeascd ciirlile canonice. 5. l. iar cle cele apocrife nici intimpldtor sd nu se preocupe . sd fie srrerit fatrii de toli li sX urascd mindria. s i r a i b d o r . G . iar sufletul in sus . 6 4 8 . dar nici sd nu-i justifice. 14.]u allrecieze viafa celor dezordonali. sd se impace cu cei de aceeapi credinfd . sd serveascd pe cei bolnavi 2 9i sd spele picioarele sfinlilor .. iar celor care intreabi sd Ie rdspundd cd trebuie sA ne botezdm. sd nu discule despre Tatiil 9i despre Fiut qi despre Sfintul Duh. sd imbdrbdteze pe cei slabi Ia suflel. sii se indepdrteze de cei uquratici qi de cei cu pofte tr. sd se bucure cu nddejde.r n u r im a t e r i a l e . gi sd credem cum am mdrturisit la botez 9i sd + Textul d u p i c d i l i a J . dar sd nu-i blameze .

pe de o parte. 1 1 . sd mullumeasc5 sfintului. 2. 19. prealXudatului 9i infricogdtorului Durnnezeu. t h r . sd nu dea bani cu dobindd a. <Pentru cd Dumnezeu o I'isipit voseJe celor ce ploc oomenilor> 12. 4. Sir. sa lie strdin de desfriiu. ci sd indeplineascd toate (slujirile) in taind $i sd nu facd spre a iJ. 2. sd nu creadd indatd (acuzafia) impoiriva cuiva. nu spund 9i nicj sd nu asculte cu plXcere clevetiri. ca rob sd-L respecte 9i sii se teamd {de EI) gi sd I se supund gi cu fricd 9i cu cutremur sd lucreze la rn. 26. Ps. 6. 3. sa nu se lase stdpinit de descurajare . 10.beascdcu in$elbcilrnesi sd nu \rorbeascdcleloc impotriva cuiva. 10.6.u cu rdu . 14. ll. sA nu se jure deloc. ir . nici griu gi vin gi ulei. iar pe de altd parte. sf. Mirturisirea de la botez este f o r m a s c u r t d a c r e d i n j e i t : { l r: a r e u l u i D u n r n u z e u . sd fie fierbinte cu duhul 8. sd nu se minie cu uqurintd impotriva aproapelui. c i s d p r i u r e a s c d d e l a e i s a l a r i u l ( c u v e n i t ) 9 i l a u d d . luco 17. si sb fie jefuit decit sf. cd de-a dreapta mea esle ca sd nu md clatin. Filip. sb fie lovit decit sd loveascd. 5. aibd permanent inaintea ochjlor spusa lui David gi sd zicd: . nici si nu i se spund laude gi nici sd nu asculte cu pldcere pe altul ldudindu-:. gi sf. 12. sd nu poatf trrrminie impotriva cuiva $i sd nu rdspundii la rd. sd nu vor.t'. B. $i baza preamiririi de . Ps. 4-5. 12. E i e g . SA nu se laude deloc.i spund netrebnic 11. sd nu asupreascddin minie. 9 . 15. Rom.Vcizut-arn moi inainte pe Domnul irutinica mea pururea.r sd fie insultat clecit sii insulte. p e n t r u c d v i n u l 9 i f e m e i l e i n g a l d p e cei illelepli 5 . 9. s . 7. de belie 9i de griji tume$ti . jefuiascS. iie lecireptSfil decit sd nedreptdteascir. 8. ll. Si pe cel care indeplinegte dupd putere poruncile Domnui u : . mai degreb. 12.ASCETICELE preamdrim pe Dumnezeu aga cum am crezut 3.L n e g l i j e z e . 2.. sd indeplineascd toate poruncile 9i sd-. lnl. II Si inainte de toate se cuvine ca monahul si se infrineze de la int i l r i .6 .r i u iS f i n t q i s d a l e r g e c l l s i g u r a n t d 9 i s i i m i n u i a s c d s a b i a c a f i l u t r t a r l o v i a e r u l 1 0g i s d i n v i n g A p e r r r d j m a S c u s l A b i c i t l n e a t r u p u l u i gi cr sirrdcia sufletului. ca fiu sd iubeascit pe Dutirnezeu din toatd inima 9i pr:terea gi curajul gi tdria.i :. ci peniru Dumnezeu gi pentru bund pidcerea Lui '. l. cu condifia sd i se restituie mai mult . I Cor.i'i elorredeascd bucuria viefii vegnice . dar sd nu facd nimic din duh cle ceartd gi din mdrire deqartd. Iilip. sd fie imbrdcat cu armdt u r c ! D i . i in u . r : u f e m e i g i d e l a b d u t u r d .i-iluirea lui 7 . Sd se indeletniceascA cu fapte si cu vorbe bune. 5i.

Caire S-a cic:..r m r .e mdrirea c(tIe Ini se vc descoperit 15. i.t Fiului si Sfintului Duh. Amin. . J . 7. cu patriarhii.i iit Lisc. i iq l l i f o s L c c i r i c a t c l l i a i n t e p u l c l e p i i r i i i f i r . adevdratului Dumnezeu in ceruri .inegto: iului.iiorii r. d r : r ' e c l t c a t . ctt care sit ne instruimr sa t'e afliirn prin harul Domnului nostru Iisus llristos. 5 . bucurie de nedescris. 1i l ( : i ' l i .i J .j'il::i t.a f c .xii1irlaL cll'..:i insiir. l \ 1 ( r l c-i l J .i.lrlr' iia. ' jiiri)ii icxii'. l i ..'r:ii asrilrla sl. ' i i i r i r . (. viafii fiiLd de sfirgit. . . ' . e i ..r l ' -.. profe{ii. . ir:sii..-ri:il riil-'.i i L O t . li la fel : "Iocll cole este lrr*gcif il . t L i i C i i e a l ] c :..s.tre. uPentru cei ce voI pdzi porttncile Lui exislti rdspldtire multd> 16. ra :.i ( . lii'i.1il.lcr. 1 i .lc la cuuoaqter. i u r r . Cdruia (I so cuvine) m6.i s.i. ' . $i impreund cu David sd prezicd . i : t i l .ttm cra i:'r-iil :.diavolului Si ingerilor lui" la.hLi Dut}jli. vedere ia['t cdtre fald. I . l t c i l l c : ' r e .l1 l f r i .1. Dar cind an ti. ' ..r p i i l r a c l i f i c .. : i i t t l i l i .: r:r. .1c.Li. ir l\ii. t t 1 .i cliji rrr:lilii: j. 'I : . 1:1.. 1i.ti:. i r i .edere'netulburatii in jurul Tataiui :. ' l i i a l din copildr. . 3. : i l l n i r : e c i : l . i i l : l l .l . . 1 r .i .coperit prin harui Dorniluiui nosiru iisus ilristos cu luciare. ' i i r r . 5 i i l i l r i t : 1 .aj rilultora ici irL p..i iubirii cie' oailleLri a |lunului Dumnezeu. t i c l t i C . cu apostolii.tibi in minte prezenla Lui infricogdtoare qi glorioasd.i aminteascd currintul apostolic .l. sd-.ii:. CUVINT '' Despre judecata lui Dumnezeu I Ciralie nilostivirii . i . l r ' . cu pdrinfii. . a i i . ddnfuiri impreuttii cu ingerii.... trecerea cea de ..rLurLli i:.1 /iL il. cu tniiriurlsilorii si cu Lofi cei catre'elt itinepldcut lui Dumnezeu ciin veci.S l r i l . i)ar nut:'.rica . L . i l i J .a m l i t t e r a t .jrr:ii. I'. ' ' . r .:le S c r r 1 .1ril firi'..rl. Jr. ''."rri Sf . i. :. 1 i l . c L l i ' i u i L e L L i r : r . .1) SFINTIJL VASILE CEL I/TARE se ardta oamenilor . coroanerle dreptSfil.r. c l r . 1 . I'vif:::r'l.i i i r e s c . i' . c i . : -rit l . r e $ t i . cu ntartirii.i. corturl ve.:. J .-.litri qi bunurile pregdtite celor drepli 13..: . i2. artt 'fiam cii-ldtorit mult3 $i m-an incicli:]"ajuns birbat2. .rirea si puterea in vecii vecilor.. . platd multd. i i . a i ' .t 13.' Sfin: i t h i i D u i t .ii i rsl t'-'sl . r. l r j .l i i ' r . t i 1 i l u j r .t .1 . r i r { l u i Ilr:. t r .-. li sd caute numai lauda de la Dumnezeu 9i sd .sili' l:iii. cu. r i : i i l i . j ? r ) / r i . ' ' 1 . . ' .c 1 llflntele Scriltluri.zcu. i _ : i n l t r : u i l l t _ .ilir. . carc mii conclt. 1 . uCri nu sinl vrecinice pdtimirile vremii de acum d.:.i:i'.l c \ s c L l l l.isla inire cci i:e st indeietciccsc '. o i i i r r i r e (.nice..li'cs' l.tt riara iil' : atl. rj j-in. '*i cu 1ii 'l:l r-''l art. Dar in plus fafd de toate acestea.. : i r . ' 1 .r{)s.

dupd alt mod. ir llt. iI Acestea 9i alte asemenea vdzincl si intrebinclu-md in privinfa lor care este 5i de unde (vine) cauza unui asenenea rdu. t i . . Ciici eLi tlnl i:ttrrosr:ul i r i r . r . \. . ( : a i c ii i e c a r e . r i . qi ciin celtl r'e se intlmltl ii in . .: t i r . amintindu-mi 5i liecarc f icea ce i se pdrea cu dreptate>> c l e s l t r e a ( : e S t e a . . . r r i t e c i e a l t . r c l e a l i c n l c t t .c r. l i u 1 ' S l o l . l .trvd se \ior rielica bdrl:tili. l i i ' 1 .a m s o c o t i t p i p e n t r u s i l u a i i a p r e z e n t d a c e l l n c r u p e C a r e e-1 spune este groaznic. cind au luat na$tere anomeii 4.l . L i1 l l i .p e c l r o l l a i r t e . ' i i r rc : . r c i 1 F i r . ' : .'ii auzil rrrullc iais(jrlletlco).. a d a r . : : f . i 1 r . i . ca sri . i r : l e i t c i u ' l r i : ( ) e g i r { r i i : t . : .i : : i ! i r i l a . r i rc . . t o rr l . mare. $i in timp ce induram aceasta de multd vreme qi cirutam cauza rdului pe care l-am anintit. i':t!:.i. r . . Cd l'lu cumva 5i acum aceastd atit de mare deosebire de piii iintre cei. A .ialir c'irrnoiir-Ltl a u i i n l . < i i .rr) i i i i l l r g i a ' ' . i r r a . r ' r . n u i t t i . i n d e p i r t i n d u . la inceput m-aln glsit ca intr-un adinc intuneric ai inclinam. . ' .rovin diu iilali'iit.:i.1 .! . .t c n i es r i l i s l r ( .n l t . ' . . e . i . sub tnotivul obilnuintei inclelungate a oamenilor.i t .1.:iin Bisericd sd se intimple cl!n cauza lipsei cle r e r i s i l L L l t L .. r a . ] o t t t . fiindci am inceput sb recunosc' adevXrul iu Dumnezeieqtile Scripturi. s t i . t i t c i t s i j lerar. F : .c p : : i i . iardgi. i g . . V .t r c 1 i . cuvintul : "'Si dintre I oi irr.. c : e r { : c t i n ' . r i u i i ' r a : t i c l r r . incit 9i ei implinesc acumr ca si odinioard.i i t 1 i ( r ' ! l l r : S C l l : 3 .:"'. p i o S o n i e .: l r t i t i l . i u l l i i t i r e g t e .i: li .ASCETICELE TJ cunoapterii qi tauclei (Iui Dumnezeu) 9i i. ) a d c r r i i r a t . 6 n l {u n e l e g i n d u r i 5 i h c i i i r i r i p r o p r i i p r i n a u t o r i t a t e iIristos.s i l c l u p i i l c c . i 's sr. . c . l L t .li. ( i u c i r r i i r i . cind intr-alta . . f . unde se povestegte cd cineva a fdcut c'eear cre i s-a ltiirut cirept. r a i l t e c s t . ' e i t l l r . r . : r C l : l O l l i . i . acodsld s e c t o q r l u c i ii i c D o n n . i ' " i . . . mi-a venit in minte cartea Judecdtorilor. i .)| . i . i t i ' t .rpuirin. i l r l . a z i L i n i u t r r e a r i t a i i l l l p ' c i t i o { i s e s L t p u i ] u . il i-ii' '. u i r s t u ' . 9i sfiqie fird milS Biserica lui Dutnnezeu gi turlturd fdrd crulare turma Lui.. i i i r r i t i i . : .c creciir-r!iiin Llnul. . f :iii l. cum se intimpli cu jugul' cind intr-o parte. . i l o a t i i l . r : . me respingea.i.5.L : . i p .iL r r . tt u r h u r a l m-arn cairrrins dropolrivf..)l. i s.s e d e i n v d f d t u r a D o m n u l u i n o s t r u I i s u s 1 . o i i . g e l ' e . au l i o i c i t i ' .tragd pc ucenici dupd ci. : m i r r s . i i r ' v l i i . l i t r . d u p i i r e a r r i u a t i n c o t r s . poate gi ciudat. i .t l. grriind inlaliLturi rdstcilnacite. . : p a r l . l e r . z t . u u i i ' o t r d u c i j L o t ' .-| r . r . t l i O r i r .. : r .s c D o n . ir n a i r .i insugesc cu atita contradiclir: lrorunc:i]c Dorrlnuiui nostru Iisus Hristos. r . . . dar foalte adeviirat ca sd poatil fi infeles . r .i r i c .L '..a r . eldevdrat 9i singur lmpdrat al tuturor 9i Dumnez i ' u . A : .)c u i . pentru cd ' njn zilele acelea nu crq rege in Isracl 6.u i . r . fie. i : t i ' . -i!ti . : ' c a l . a !r 3 l . o f i c i a l i i s i : 1 a i r l e r l r a l i i i s i r rc o n c i u c d i m p o l r i v i n t i u . : c ristjirr.ili lii I'lij. i . Agadar.r i . l i : c i ' . i i l . pentru cd un mod dupd altul fie md inclina spre partea lui. : . . l r . 1.r r u l t .rca sii i1:. i e u i l r t r c t l J l o s . L n i a i l . ij. i n L .. . j r. e r c c s i v a d e l i p s l r d e .i lllul i.

a a c l d u g a t : . de ucidereo S. 1 1 . a spus : olumineQzd 1i. 1 . 13. ci era condus de glasul lui Hristos' f. 12.a u I a c u t u r i l i i n t r u indeletnicirile lor. dind cu mai multd violentd fricii judecdtilor luJ Dumnezeu pe cei care $i-au pierclut inima. . 1 0 . sebitd inlelegere fald cle poruncile Domnuiui 9i fafd cle aproapele care se intilnegrte 9i Ia noi. l .R o m . Aqadar. de bund voie . adorm intru moarte> Agadar din acestea gi din cele asemenea am socotit cd este clar cd in general rdutatea patimilor face sd pdtrundir in noi o parere de neacceprtat din necunoa$terea iui Dumnezeu i dar mai ales deosebirea 7. al aceste'i s i t u a f i i s . . Potrivit acestui mod. o asernenea nostru. flini cte piztttiL.s.1.P s .. Ps. $i am convingerea cd Apostolul nu a luat aceastii judecatd de la el (cdci avea pe Hristos care vorbea in ei). e. 2 8 .utate.2 9 . 1c u n o a s c d c u a d e v d r a t p e D u m n e z e u . III Agaclar. potrivit c1 : "Zis-a cel nebun in jnjlna sc: nu existd Dumniz'eu. 2. II Tes.i-au omorit vederea sufletului. Ps. Cdci ce spune ? "$i precum n-au incercat sci pdslreze pe Duntnezeu in cugetele lor. fie a ttgdduirii lui. de viclenie. Sf. ca prin care gpune cd pentru aceasta volbeste rnulfimilor in para'bole sA nu infeleagd dumnezeiegtiie taine ale Evangheliei. i s . aga incit in locul pedepsei sd supolte lipsa de privire spre lucrurile mai importante. co nrt cumvo sd' va suferi. 13. Ciliva ani mai tirziu Elpidios din Cezareea menlioneazh cd a trdit intre frali ca un mic regc in mijlocul stupdriei. fiind orbitri i ceea ce David ingrozin'du-se cd ochii mei (Doamne). 4.t6 SFINTUL VASILE CEL MARE cei ce se indeletnicesc cu acestea. Matei 13. pentru ca i-a prevenit gi a inchis ochii lor gi cu urechile au auzit greu. 1 3 . 13 sq. stabilelte judecala ca pec i e a p s i p e n t r u c e i c e a u n e g l i j a t s .c. toli cifi. aici Scriptura a ardtat cd rSutalea prezentatd este semnul lipsei de piogenie care se furigeazh pe ascurls in suflet. 9. Vasile a nutrit o dragoste deosebitd fald de naturd. s l r j c c t l u .8. 5i a invirtogat inima lor . 8. fle ldcomie. $i intr-adevitr fericitul Apostol Pavel. poate fi dovada fie a depdrtdrii adevdratului rege. fiind prevenili. 7. 1r.l. nedreptatect.Q U o o m e n i i ^ . dacd buna ordine qi armonia clisting pe aceia cale Se Supun unei porunci 9i au un lege' orice discordie deoli impdrtire este dovacla anarhiei. cle rd. Idra iuclecatd. de desfrinare. potrivit cu : upind ce vQ ti dat ]a o parte cel cole o line (lcum pe \oc. sa lacd cele ce nu se cuvjn. P|ini |iind de toatd. aSa Si Dumnezeu i-a idsll ia mintea lor. lu. aqa incit 9i de Ia aceqtia se ciovedegte cu adevdrat ceea ce am spus eu 7. Dar ca semn 9i elelrlent justificatir. 12.

1 7 .26. nu se phstreazi-t legdtura pdcii 'e. pentru care motiv a fost rincluit . 20 i I Cor.ronia reciprocd privitor la ascultarea lor de un conducdtor. .I Cor. cearta gi invidia 20. clar aceea care s-a spus cle cdtre Apostol : <$i clocd un tttciclular suterd.spune hotdrit cd: (oceluia cdruia vd dali spre oscuJtare robi. 3. toate ac€-rste exemple s-au dat acum de bunUl Dumnezeu ca sii ne invdtdm qi sd ne intelepfim. Gal. n-ag avea ce sA spun.I Cor. EIes.25. 5.astfei ? Eu socotesc ca sd se p.rat. 2 1 . 6. ce putem sti spunem noi. pentru ('xagerarea rdutirtii. dar lsrae1 nu &Ici cunoa$te Si poporul Meu nu Md priccpe'.i cii in marea 9i infricogata zi a jude. Ace. toate nciclularelc se bucurQ impreund. care ne gdsim intr-o atit de mare discordie unul fatd cie altul qi intr-o ati. Ciici dacil 9i la animaiele n<'rafionale .chfii vor fi infdfigate acestea spre rupinea qi condamnarea ceior incorigibiii cle citre Cel care a spus tnereu cA : "Boul i9i cunoa.gi multe alte asemenea .Ar fi deci mare indrdzneald ca unii ca 'aceEtia sai fie numili mddulare ale lui Hristos sau sd se spund cd sint condugi de El. I C o r .4 . 16. stipineqte pi unepte fiecare mddular cu celdlalt spre buna infelegere. 6. nici nu se pdzegte blindetea in duh tt. iar din purd ignoranfd ar spune cu indrdzneal5 cd acolo stdpineqte gi domneqte dorinfa cdrnii 2r.. cind spune : *Citd vreme este intre 1 4 . 12. 17.1. 20.lstreze o asemenea rinduiald 9i disciplina mult rnai lline clecit in Biserica lui Dumnezeu. 3. 2 t . unele cle a|tele. 1 6 . 16. 12.27. Iar dacir vreodati a9 hotdri sA cer'cetez rriala unuia de acest fel.. . 14. toate md.la. firi indoiald.ls 9i: 'Co sd nu lie dezbinare in trup. cdtre care s-a spus : "Icr (tiecare) in parte. 3.i Apostol clescrie caracteristicile formale ale acestei dorinfe a cdrnii. Rom..ASCETICELE 77 . . iar voi sinlefi trupul lui Hrisfos qi mddulare aceasta se intimpld fiindcd unicul gi singurul cap adevd. 22. $i clacd" un mdclular este cinstit. I Cor. care este Hristos.t tle mare impotrivire fald cle poruncile Domnului ? Pentru cd nu ludm in consi.cle pdreri intre cei rnai muiti se datoreazd faptului cd ne facem pe noi inqine nevrednici de grija Domnului.dularcle suferd impreund .derare cf. . dupd giasul Apostolttlui. ci se intilneqte impdrlirea. care . sinteli robi 'aceluia cdruia'r'd supunelirn. 1 8 . 3. Dar in cei in care nu domnegte buniinfelegere. 8.se intilnegte realizatd atit de bine arn. ci rttciclularelesd ingrijeascd cleopotrivd. Rom. Isoia 1. nu voi putea sd socotesc mdrimea unei asemenea insensibilithfi sau nerozii sau disperdri sau.de siugur sufletul care locuiegte in ele.fiincl puse in tnigcare. 19. 12.gle strilrinul gi osinul ies/eo clomnului sdu .

Ioan 12. C e l U n u l .. ci Si pcntru cei ce vor clede in }{inc.a t t .. D o m n u l n o s t r l i coborit Iisns Hristos. 29.L il u i D u m n e z e t t . IV A p o i . o i n t a D o m n u l u i n o s t r u I i s u s i { r i s l o s . 33.i de necliscutat c'ii este llecc'sari concorclanfa. Ioorr 3. C a r e . Ioan 6..E CTTI.tt 9i sri se implinc'ascd.I C o r . '2J. g i v o r b e .c i c i . ca toli s r i i i c L r n e r r 3 j .4 . prin cu\:intul lor. declarti : .D i n a c e s t e l t a s a j e g i d i n m u l t e a l t e l e .Rom.i : udc 1o I'line fn. loan 17. . in intreaga Bisericil a 1ni Dumnezen. d u p d a c e s t e a a m s o c o t i t s d c e r c e t e z 9 i 2 3 . tlin cer. Care intltarte marile s/)un tj cc sd dupa ce : . ci minia ]ui Duntr l c ' z c u r a r c i m i r i c i r c s f e e J " 3 a. 3 1 . 34. 3. s c . gi cd este primejdioasii qi fatal5 lipsa cle ascultare fa|5 . 32. 28. NI. 27. 6-7. Ioun ?'. Ioan 6. prin Care toate s-au fdcut. p r e c u m s p u n e D o m n u l : u n i l i i e n j n u p t t t r t c Irc:zeu sci s-lufccrsca la doi rktntni. d u p d c e . oare ttrt este llevoi(' cu niult mai muit ca intreaga Bisericd a lui Dumnezeu sd se straduiascii sd intru legdtura Piicii. F i i .21. spunind cd : "dorinla cdrnii eslc r.2s.a s p u s i n F a p t e : " i a r i n i m a q i s u i l c l u l t t ' r u l l i t t t i lc 31 cere eLr crezut eraLr LrneD ? Este clar deci cd nici unul din cei care au crezul n-a plls rnai ilresus voinla sa proprie li cd toli triiiau cle obgte i n t r u U n u l S f i n t D r . 20-21. nu co s<i foc \ oiQ Meo.A. trupe$ti?. )s. ltiislreze unitatea Duhuiui . t hr . 2 8 . t t ' i rnit.RE t'oi fizmd qi ceartd $i dezbindri. i m i n u n a t e l e h a r i s i n e 5 i l n c r c a z i l t o t u l i n t r u t o a t e . t mai alnintit. 28. 25. p e c a r e n u l e . civoiaTatcilui. Mutei ().N d s c u t . ciupii vointa lui Hristos. 26.38. S f i n tui Duh.13. Celui care z z 5i: "Arn prirnit porurtcd ce sli . 3 . pentru cd nu se supun6 lcgii lui Duntq.'alir clar consecinfele grave a1e acestei conduile ii incompatibilitatea ei cu pietatea. cj r'-oio Tutdltti Carc M-cr lrjrttrs'. oare. o t 1 s ] ) L u r ec l e l a S i n e nimic. loon 1ti.'rdintciSieintpotrivct lui Dun-Lnezcu.i n i c i n L fp c t e t c " 2 1 . ci numai cite la auzi de Ia Domnul 2e. in legirtura cu care spune : <Dar nu numli pentru oce$tia !\'1d rag.8. in DnhuL Sfirrt. nu co sd fac voia Mea. 36.l: Dumnezcur carc se exprimd prin separarea dintre ei (a cregtinilor) ciic:i : <cel c(re nu ctscultd de Fiul nu vo vedea viafa. dctr g i c e e a astfel c e s . 4. 30. Dar in acelagi timp ei ini. m-am irLc'retlin{al clar . r s P u s : <}l-clm coborit clin cer. Efes. .'u. 3 . nu sinteli. 38.ELl rU-0111 j | r . 3 2 . !!. F a p t e .7t) SFINTUL VASII..sumi nu fac nitnic. 112.

ASCETICELE 79 3s urrrrir'.i peniru cite .I e si liir. p o a t e . i i n l i c i i u u t l a i d s u s L r a s c r e v a d i u c e l < ' c a r e t r e b t t i a u s i f i e cdusr. 3 2 s . .i i p r i m e a 1 a i m p d r t h g a n i e .a r i _ r u l e ao a r e s i i a c l l z e g i p e M a r i a m . s o r a l u i N { o i s e . u .at'. n .aroi porunci.rar 37. duilir ce .i Isus al lui Nar. ltentru cd a spus ceya impotriva lui Moise numai in p a r l e c a i m p u t a r e .1 5 . 7. 11ric'{rei neascultiiri .'. . a a r s p l l l t e c t d e r c e S t i ae r t r u l l i i n l i i t i . i r ( . ? . g i s e s c i n \ ' r e c h i r .r-arlerirr. ra i.oarele : care pdcate esle cu putinfir sd fie iertate cle Dumnezeu i.r l9 i i n N o u l -fc. J r i r c a t r :a .lal.i.. nici ptltrri. sirlfincl minia lui Dumnezeu. 'nici mult. r 1 . post 9i milostenie. i r f r te i is t e p e r l e p s i t f i i r i i d i s c u { i c ' .r{iat cd ar fi pircdtLril \rreodatd impotriva lui Dumnezeu in vreun all |iiip. sau ar fi necireptifit l)e vreun oD.i ct: fel cle pdcate se face cinet'a r5spunzdtor ca sir fie j L r r l r . j i r j a l t t. . I1u dar dintre ace.cu ltictre inclatii de tot lloporui clupii porutlca l)onrullli i i a r r . ciirei virtute gtiu cd nu era ascunsd nici unuia dintre credinciogr ? -\ceasta.rsu0 cap. dar odati cu biltrinii a cdzut cu fal. r ' ap l entrLL neascuitare. A s a r l a r . f i i n d c t i a lost ucis . i . p e l l u n i i d r e p lertc. in Vechiul Testament cis6. v i n o v a t u i a p r i m i t p c d e a p s a a m i n t i t d ' V I l a r . 9i istoria celui care a tesr ar erl ingrozitor sfir.i-a irnprdgtiat mai intii fiirind pe c a D : i i e t s t f e lf j i n c l d o v e d i t d e c l e t . unul pentrtt lllitna 5i singura culegere cle iemue iu zi i i g r .a r i u d e c a t a l u i D u m n e z e u ( i n t e r v i r l e i n m o d o b i g n u i t ) i m p r . fiind juclccatd itr mod clar neascultalea de Dumn c ) z .ii al lui Al. in chipul focului.n iiiul pdcatului lui s-ar fi intins. . ..str:t. iiirii ca poporul sir cunoascd faptul si fiird sir fi par:ticipat ia pdcat' {la(. I.u rireasta. . !i cle alte piicate din cauza ciirora ari fost condamna{i Pi pentru ceie <le ntai srts. ci 5i so}ia 9i copiii Jui..i c l c j c r S f i n t a E u h a r i s t i e p e t j m p m a i s c u r t s a u m a i i n d e l u n g a t . precurn ti cortul lui imprerunir cu toate bunurile lui.roa intlriizneala sd aclauge ceva la Sfinia Scriptur5 salt sd scoatd ceva. i r n p u n i n d u . s-a {iicut vinovat de nimicire nu numai ei.a la liirntint. c c . f i i n c l c d a c e a s t a e r a a c l e y t " t r a t( c d c i a z i s : F e m e i e e t i ' . iusii chiar clacit tln asemenea onl ar a. c i t r e r . . llll S-ar fi desprius indatii rlin critllrca biirbafilor uimlcifi . Cdci de ia pufr.i itol)orul. lnci de la inceput Biscrica Idcea distiuc{ie intre cei care pdcdtuiau. lertrrre it-t zi de simbdtii r:s1. + .. p e n t r u m u l f i m e d c . ir i i r r r .'. dupd inr l r { r l ) i . gi I'reclnic'e cle moarte. Si cti Sfinta Scrillturii aminte5te numai pe acestea ca mai t:Iat t. ci pentru singura cdlcare olit. ispi5irea ti dovada pociin[ei prin mgdciutte.\ r r r m . e 1 ri. . ja aclunare $i nu fuseserir prirnite de ciitre cei care hotiirdsc lleu. inde.. i : . r c e l i n d S f i n t e l e S c r i p t u r i . r:hio. iltr-adevdr.tia nici ulul <'ulr r. 1 .nenl L'i'l lteascultarea cie Dumnezell nu se juclecd nici dupd mu'la linrec piicatelor qi nici dupii lnirimea ior. la tot poporul 9i. n e a f l i n c l 1 o c d e p o c d i n t d .iii.

Num. sdr.)38. ca de mai multe ori sd fie recunoscut Si sd aucld: <'Ie cu/?osc rnai bine clecit pe toli Si oi allat bunci'.ti vo tct::i. 44.. cilr' :.''tin. 1 . 20. t 1 . "Si fiii lui Eli (preotul) spune (Scriptura) 38. 6i prcotui :-: :'tci curali gre$ella in care a cdzut el jin ne$tiinld. 43.tate <clsplimeo lui Drt. un b:t'ltec '.i r : a l . numai pentru aceasta a primit ameninfarea cc1-'. I e S . C€ poate sd spund cineva despre cei care pdc. 10.'l. incit nu i s-a iertat pedeapsa pdcatului clecit la :ui1iimintea lui Nioise. 12. 39.ll. 3 3 . este nevoie sd ne reamintifil iardgi de Scriptura inspira. in : rzul de fald. cel invrednicit cle o atit de mare 9i cle tniuutratd . 1 2 . DomnuLui" Agadar.'lrgise greSeatd inaintea jertfa rreceeste de inflexibild pentru cei ce pdcdtuiesc din negtiintd. s $i pcicdtos ?" e.[ri ineintea ochilor 7\lei. a c e a s t ai ( c l o c d "d r e p t u l a b i a s e m i n t u i e s t e . nu se cuvine sd fccti gi din neStiinld s-c ace/o sd aducd la preot din turma sa de oi.rre murmura pentru lipsa cle aph : . serrrtll lui Dtrmnezeu. C6ci este scris (in Scripturd) : <De \-(I ?):e'ti ce cineva impotriva uneia clintre toate poruncile Domnului . 18. I Petru 4. 5. cu preluirea corespunzdtoare pdcatului . cincl gtiu pe insuqi Moise.scoote apd. .Pi fi sub \. 9i i se va ierta lui s. N u m .Au doord. : r sii nu apdrem cX numai pe cei care gindesc aceas.'inovot leicat. clin stincc Ocea.rl ra intra in pirmintul fdgiduintei. 40.le EI cinste de cdtre Dumnezeu. pentru nici u1 alt cuvint decit numai sir spupd poporului ':. sg. nu qtiu cum Sd ardt mai demn teatna inc. pe care 9i cireptul Iov mdrturiseqte cit o d' 'r''"'d pentru fiii sdi44. cel atit de mare.?" 40. Aqadar. atr. 17-19. d a r i n r e a l i t a t e s i n t c o n v i n S c d e s t e a c l e r . cinct gtiu pe acesta cd s-a rugat 9i n-a fost certat. Dar pentru ce sd relatez toa'te acestea? Cind voi auzi acea it'l!'icosiitoare hotdrire a iui Dumnezeu impotrirra celui care clin negtiinfti : t:iLcat numai o singurd porunci.d u p d A p o s t o l 4 1 . Iov 7. sd ne dovedeascd chiar cu o singurd ilustrare itldecata acarilor erau nct'cf]oameni.80 STINTUL VASILE CEL MARE opiancd $i-a |uat ca so/ie. . iar sard pentru curdlire.sto t (.t6 de Dumnezeu.o . in contradiclia cu privl:e la apd.: jdcut r. a fost rdnitd de o atit de mare suparrrn' a lui Dumnezeu. judecata . 1 2 . tatii tle atitea mari fapte ale lui. Rom.it-t cd n-a fost socotit vrednic cle nici o iertare pentru acel mic cur-inl.rtit est' dacf. 5.22. ierttd pentlu vinci.t i'clll2 .r ic+ic cu qtiintd sau despre cei care sint indiferenli dintre aceqtia ? $i.tnn e z e L t > . cind gtiu cd acesta.a pentru mdrimea miniei Lui.rnci v[d in reali.'n Iard meteahnd. c e v Q f i c u c e l n e c r e c l i i ) ( 1 1 { ) . care era atunci fonclul promisiuniior ia{it de iudei. care este in mdsurii. Lev.ta ii mirsurdm dulli supdrarea (lui Dumnezeu) impotriva lor. ll.

et.r .a f o s l : r t .t . t i r t. i o t i t t i .!4.i a f a i u j t t . I o r s l u g a u c e e e c a r e a ..lortti a lnlirll. t . r c l a .t lrilcatuiui. VI nre l ) c ) r o c i r i )a \ l .s-rL l t t c g a t i t / ) < :..u sint /-rurre r e .'..i r ci r d r o r L r a L r i . ) ..c ao q r i i l o r t r r i .rn e l e g i r .I R c q i 2 . f i i n d c i i e l n . r l l t o q r o r ti tr . a l o r .. ... c i r i v o t t L i . t l r : s i e i i L r r . iar clc \tu i)dcetui cjl)c\ o lttld rlc Dottutt-tl.i t s r . t ' . ... r t : t 1 2 ..I . : l l t o a i i i r n i 1 a .tt'n. a l ) r o v o c a l o c i ' L i ( t l e i n a r c :m j n i c i n r i t J t c l a r o a l ) u m r r e r z c u .a u i n t i m p l . . :j r i a r ' r .i i l .. intt-o sirlgurd zi. n i c : i t t . r i n t a r e a i u r p c t r i v a c e i o r c a r e ( J r e t c s { t u i t i i u { i i. r s I l r i s l o s n . . r r i n r ' r ' r o r o r : i rs i .r l r o r t a s l i r 1j 'r ...i l r a f a r i f < l e ra c e s l e a s e a l a l i i c i r i i r s u $ i E l i c r a l L i t u t l s f i r g i t r .. s t t i y ... Tolusi len<.. 1 ' d .a u r i r s c L t l a tc e i r l e a l l r r e a n r l 1 -i i s i e n i i ) .i batjohlrzr celor cle ali llcalr] (filislenii) cliiar 5i irrpotriva ntttnetlui ltti DtLrnnez r ' i . f j i i I t .i de ilceia.-r'n'ii :t tt.. i ei o r . y t i l c p c ( ( t e < ..iaL r-u chir olui ! r .i I ) o r l n n l i r i l r . .r c i l ii r i a r s . i s i i f i e p l a s a t n u i n c e l e s l i n 1 e r ..t i au fosL ucri. IiincLc'a i a l i r l l o r i t L t s ( ' c o r r l t o r l a l a t i i i c l c 'e l l l l a l a s l ) r u .L c r r . : i a d c s c a i i i l c i e r r r n a s i r n r . s i i l i e t r a r s p o r l a t r i c c i r l r e c c ' i n e l t i o S i i n r I i l e r i l < rp .. .. rugo l..aturtci sc 1or 1. nluit<:i cinc r u tnijloci ltcntru cl /. c d r e n L l c r a l t o s i l r t i s i t 1 i c a 5 e z a t i r r 1 o c o l t i . r -fro s L r .. n .. i i n p i r c a t r .L i r c . ) i c r l { l c Q r a n ... D i r t a c e s t e l u r Irlri ltntent sii infelegenr cit de rlare s-eiintinrpiaL sii lic risuL . t'u ii biituta pulin'18. ' r r i : r l a r e ac i i $ i d e s c e : u ptc'ofeascra. in riizboi. I Rcrti 2..i n c i t . .atlar.. r ' e . ir'-a infdfi. a r : c 1 o l c e t e l t i l c i i t t r i r : s c$ -!t . u l a a t L c ld e s l t r . pe care nu era permis sti-l atingd trici istaclifii.Q f i j u t c l r r r ' c britaie. nici .a u i n t i i n l r l a t .. lui i : L t i n t p < .c i i n t e n r P l e i c l o l a t r e . ) rpotrir-a olicriirci neTitlr-ader:iir. r f e ic . \ s e r n < r n c '(c : L i f e r i t t a t i i l p e n i r r . . |tt.i a i n t i n s n l a i t a r e a l n ( ' . t i u t t ' r .at ntai iugroziLoarc: zicinrl . : \ ' o i ... r ' r t 1 . r . c ' i n r l s .. 1 7 .lrocririleartitate (rncri i r i a i L r t c )s .. L l l r l i i s f i i t 1 .. s r : r t i l d r ig i i s e s c f o a r t e r n u i i e i n \ e ' r i r i u i f e s i a i r e n ..n .a d o .. t i l r . aseulenea juclecii{i (cor"lrlanrntrtoerre in i . c i n r l r e v i u l a \ o u l T e s t a r n e n t .. 5 . iar lrltlt't1p. ii o ft o l c l c a u n a .a r .[t'a rrai tr]J-€ mirtjtlr'.. A. r e d u i c .... i i n i . c o y t i i i r t t c i . l i t p t ' n l r u e i . 1 V. a l .. s t ] t i l L L i l5 .. r c ' d n i c e -d J : o t d r i r i a l e l r r s u 5 i C e l u i U r . cc i e r a u a s l f c l . l:entii iui vor Ii inclepdrta{i cle Ja c.. v a I i b a t u t r t t t t u l l .. p r : n 1 r uc r a r e a s l ) L t s : . u i a .irgrea r r \ ' o l t .. cind clcrs('sc a f i i c ' u t l u c r u r i t .tantru cl lui l)untnczctt. i c t i ia c e s t e - l.otul.C)ridc r c grt:. s h n i c i p e c c i c a r c q r c r s e s c c l i n n r : g t i i r . i t t r r .. n r L i t .ASCETICELL B1 r:ici> tt. t i n u i uS i i tru .o i r Ll t t i . u n c i e l ) o r n n u l n o s t r l l I i s i . i f i i r r r l c i i r:rr'. r r f i . o t i1 t . s i t l c .u z a t t r e o c l a t i i p en t r u ( .a c l e r z l e g a '< L.. ji... l ep e r i .lernnitalc'a lttcrtt ccrre s-a si intirnplat.\ i s t : u tF i u l u i ' I u i D u m n c z e t t irser.r i . s l i u n i r c t : " \ t L . r s i i n t i i o r A p o s t o l l i r l p o t r i ' ..t t f i i c t t t d u p r t t . i n r u t { i c i i n I r e e i a .rr r ir r i n . .rinri'jdia. r l t L p i ic e i n p r e a l a b i l a p r i r l i t . r : ci lI z e l r i ] c ' r L l e n i ti r l p o t r i l .r.1i ottttL) Itrlri cIc ttll t.. l i f o s t a t t z i i c l r r : o r l a t i r i n a inlc: adicd chir. <..

poate si infeleagd spiritul Dlmnezeieqtii Scripturi urai exact.i a cdlcat poruncile Lui . 15.r. II Cot. si pdcatul lui t'a Ii asuPra ltti" 52. s o c o t i n c l c i ' l L l n e l e p d c a t e s e l l e c l e p s e s cP i a l t e l e s e l a s d n e p e c l e p s i t e . $i ca sii ne invdldrn clin exetnplele mai mici cit cle mult trehnie sil ne temem pentru lucrurile tnai 4 9 .seva slirpi ctin mijlocul popolultti sdu. ll0--31 . cI nimeni dintre noi n-a ldsat sufletul sd rdticeascd alunc'citlcl sl. area r. m . rl0. 5 1 .. ci puternice inaintea lui Dutnnezeu. cle la <<celccirui7 j s-a increclinlat mu|t. Luca 12. $ i i n c e p e p r e c u m u r m e a z i r : . numegte indriiztreala celor care pitcdtuiesc cu voia). fiindcd este dispretuire a poruucii clunnezeie. 1 1C o r . acesta dispreluies. dacir acel sufiet nu se clistin-c1e prin violen|6. 1 0 .9i ace/ sull<:t . Incit orice pdcat. in acela.Ciici arntele luptei nooslre nu sint trupesti.u"orici"trui pircat prin cuvitlte[e: . 10.' p i i c ' a t c u c o n c e p f i i g r e g i t e . ciici a dispreluit cuvintul Domnu' lui :. 5 .ti.te pe Dumnezell . 48. fier cd este stl6in. Num. pffcatul lui nu ri'ltrline numai in el.i tin-r11 a chemdrji noastre qi revolta impoLrir. fie cX este |dqtina$. atunci infeleg asprimea conclamnitrii.4e. D a r c e s p u n ? . a trebuit sd dea poporului legi corespunzdt o a r e g i p e n t r u p d c a t e l e c e l e c u y o i e .INTUL VASILE CEL MARE atit de aspre gi rnari suferinfe ale celor cale cad chiar numai intr-un singur ltiicat nu sint mai mici ciecit acelea care au fosL ariitate din Vechiui T'estament. . 4-6.se riciicd impotriva cunoctgterii lui DumnczeLlrst. acolo Dumnezou. I)entru cii. Noj surpdm gindurik' $i toatd truIia care se lidicd impotriva cunoa1terii lui Dumnezeu .1. 52. < $ is u tletul care va lucra cu mind semealdn (rnind semea|f. vtt Aici trebuie sd observim gi aceea cii. lucru care se exprimd mai clar in cartea aNumeri"' ASadar.'. ci se intinde 9i la acei care nu au dovedit rivni bunii. ci mult mai mult. ctcel sgf/et va f i stirpit cu totul. ".reclnicit: iatir insd cd 5i fericitul Pavel aratd. dupd ce a enumerat pdcateie ftird voie 9i a hotdrit jertfele carrr tre|uie aduse pentru ele. dar nu numai atit. ci cotnpleteazil: s0' <1Si sintem gcrta sir peclepsim toatd neascultarett" Dacir va cerceta cineva mai cu atentie fiecare cuvittl aL ac'cstei 1lericope.i tot gin(lttl il robint spre ascultarea lui Hristos>. ca sd ddrirne intdriturile. precum se aratd in multe locuri alc' Scripturii 9i s-h intimplat de multe ori. pe c:areApostolul o numc'tte "Ictrtdreald core . i o r i c t r trufie care se inaltd ca fortdreafd impotriva cunoaFterii lLti Dumnezett. se numogLe fortdreatd care se ridicd impotriva cunoagterii lui Dumnezeu. nai mult vor ccre rlt: In <. I ) i i r i m i n c l g i n c l r " l r i l er e l e s .82 SF.

3'2.Dar nu cumva acestea sint nttmai rrorbe' gi nu realitifi ? Iatii a. p 1 . 5ti. l2--13. T o a t d g i n c l i r e a . i n u r m a r e n e .1u I r a f i i r 1 e a c e s l e a . p r i n u r p . g l t ( l a i c i l a s . /)cul. itnpotriva ciirora. nirnir. sti cercclitm cu grijd indignalea lui Dumnezcu illlpotri\:a r : e ' l o r r . a fost predat satanei spre distrugerea cdrnii lui. e l a t o b i c e i u l f o a r t e r d u 5 6 . p e a l t e l e n u i e S o c o t e g t e r r r e c i i r i c e n i c i c h i a r d e o s i r l p i i i s'6. sjnlcln ltcdepsitnr. 5. ocolo la sluibii inaintett Dontnultti Dutnnezeului tdu. p r i u agcea c:5 pe unele le condamnd ca pdcate a$a-zis determinate. 10. Ronr.2. belia. ontttl ctcela sti ntoarii.r t r r r 'l r a c l i t i a c l e o s e } i t o a r e a o a l n e n i l o r I l e .11 . ldcomia 9i cele aselnenca. Pat'el.. adnlte'rttl 5i i l. ci .Rom. i l r e c u l n s e a r e r t i i i n D e u f e r o n o n r . 5 ' 1 . nu riilline necldrimat. sou pe judecdtorul care ttct ti in zilele acclea. . toate. 1. cind spune : . ci intreaga Bisericii a fost socotitd vinovatd pentrr.S e m € n e a .r <lc distincfia c. spulincl cii : <cei c(tre Iac uncle cct ocesleo sinl rrrerlnicj r{e nto(rrle>5?. pcntru ci n-a indepirrtat pe cel care a pirciituit. t i o m u l c a r e s e v a p u r t a a 6 a . a d a r ( s e ) s p u n e : " . vorbind in Hristos.i acel grarr clelicf. injuria.ti ( r s c l t l l o l c o l u i I l r i s t c t s .TLt. . nimic nu rirrnine filrii sii fie supus lui Hristos. in altii parte.t i .te.\postolul) splrne : nAm pus sldpinire pe toatri girtclitca. fririi sii ii fost condamnat pentru vreo altd cdlcare a legii decit uumai pcntru aceasta. 1 / a i o r .: a r en u s e S u p u n p r e o t u l u i s a u j r t d e c i ' r t o r u i u i . l 1 U d C e S au aceea.tiii q i n u a c e a s t a f e l .ri Hristos qi loatd neascultarea cle asemenea se peclep'se$...r . uCe r. A . nimic nu Se lasd nepedepsit.oltir hottirit impotrir-a celor detertninate ca: uciderea. C u n r S : 1n u f i e c u p r i n s c i n e v a l l e f ricii Ioarte rlare $i sd lucreze cu intelelpciune ? Apoi (.1.lre s-a fircut itltrc ul{)!.adar (rdspuusul) : in Corint cel care avea pe femeia tatiilui siiu. n. ca: ninia.reli intreabii 53. i . gi nu nuinai el. C u n o s c i n d L l r m a r e a .23. 17. / Uor. u l l a r e 6 r : 5p 5r. iI nccinsteSti pe Duntnezeu prin t:tilcarcu legii" 58. c r c i c a r e p i c t i t u i e r s < :q r e u \au :'i7. hste r orb. a dat aceastii hotiirire.1c cpitirnie. tj se va pierde tot rdul din Israel. Si tot popctrttl 55' se \r0 moi pLtrta in v-iitot cu incliiriitnicic" \ e uuzi tj se \-0 telne ^5i1. aB. incit sd nu ascu/le pe pleotul care std. d . Dar acolo unde se d6rimd orice forttirealii care se riclicii irnpotrirra cunoa$terii 1ui Dumnezeu pi tot gindul este robit spre ascttiacolo taroa [. spre dsta sau aceea. care te lauz:i cu legea. pinii ce prin fapte vreclnice de pocdinfd iqi va indrepta plcatul .ASCETICELE itlltortante. Apostolul Pavel a arirtat cd in orice: ne'ascnltare existd obignuinfd gi foarte gravir necinstire cle Dttrnnetzeu. . 5 l ) . iar pe a : l t c ' l el e r i a i n c o n s i d e r a r e c u u g u r i n f d .'to.a i n .t l c i t t t l t t ' rrrlnic.a l l r o v o c a t r n a r i r e l e . t r s c . S i i n t i m p c e l a s i i m p r t ' s i a c ' i i s t r rcr. 1 ( 1 .

sd fie scos din ntijictcLli \.r . r lP e t r n .a c l i n l t r e f : p e t n l r u a c c a s t t t.{ 1 . r c r j u c l e c i { i . < < l ( Lv iri. i i [ .l 1 l tc It'. r:1. c(t. l t . ltilAliE roi r'-rtlj setttr.ls acea lnare " s p r i / c rl t i c i o c t r e l e i n r . l i l a c e c t s t d t c q t t d " { i ( } .rll Sl'IN f l. cloverlinri re.i ueyreclpir:ii 5i a fost rt-iuit profunci cle clelntiiatea Celtti t e sc allrollicl.rsitit i nalei iribiri a iui Ditntliezott fc1 l i i " t ' a e x c : e l t to 0 5 .a a c l n s b a n i i . Singrlrii itersoanii .i n d e c ' e a c e a s t t l l l e s L r l l L r n e r ei. 1 r a [ L r L ..ottir a r:elui cdr(" a c li i r l r e t o t i u . r e f i n i n d c e r ..intt'i . (i11.c e i n i r .l i i r . r . F i r . . a prirnit rlai multe rliirturii rlecit 0 2 . s i n g t l ru l c ' t r r e r . g r i i t r i t i l c l r e P t e Dontnulni 5i nu s-ar Ii sa lrrin 1 . r t i a I ) o l n t l u l u j 5 9 .r lS .4 .a p r t s i a l r i c i o a r c i e .D a f c e . .iSILE CFll. Iorrn ll}.ts o { i a l u i . c h i a r i n a ( c l c lo r ( i . n n u i r . s a y j n l c L t .a u i n t i r r p i a t f i i r i i c a i ) c l r u s t " tc i e a r r e o c l o v a < i i i de ltdcat sau dc'clispre{. i 1 . a c l i l c l i s t i n c t ii l e l u i .slrec r tutti scrt' a i t u t u r o t'. f e r i c i t r . J. 0 5 .cit se incingc ta seri itorul c'11 ir: a trvtri con5tiinfa ilropriei s .r .e c i . 0 : 1 . ' c l t . {i4. f|.i s p e l e l l i c i o a r e l e .. t ic l l ' t i r ( ' r l i l t i e ? V i n z i n c l l t u n u l l t r o l t r i r .e l . D r r c c i[ t L 1t e \ : o i . ij si ti. I i i c i i c ' r i c ' i r i l e i i r i a r . a i o s l c o n d a r r n a t i a r l o a r t e i i u l t r e n l i r c r .s e n i c i miicar sd r:unoascd motivcie peic'aiului itr vcdet<'a ltoci. ilcit a s c u ltarc iurltoirilirca lr-ri. (i2. itnltortauia cuvinlelor dacii n-ar fi in]eles indatii atpelinfare. o r .r i c 'c tatl latd clt'I llr-tl-N.r i c i i . n e i n l r e c i r t i c i n c l r t . o s t o l i l o r . 2 1 . i D u m t t c .rtt. k.I ( . i I n l i r ! a l o r l r l 5 i N l i n t u i t o r u i LiIl tort 5i yr3a ir-r. i i . . 17.i a fosl leritit. i a s l l r e c c l e i c l t ' t n a r i a l i t s e t ' r n l a f l a L .c ' h i a r c i e l t i a t r i i . c e 1 n t a i l t r e ! r . i.r i t r : i i r u i aI { r i s t o s t : e i l a l |i. p o c i i i s l u r .a r l a t .i ir. l u 't. g i Din clauza aceasta ii-a atr. l ) o t u t l u l l u i .I r r t i t u p u t S c h i m b i r r i i l a f . i ioate acesiea ini ) .s j a t c c a s t ac i e s t o l l e S i d a r u r i i t l u i 5 i p r o r t r i s i u n i l e D o r . si itnr t c c n i c . . \ . a t u n c i i r t c l a t i . s e $ i c l u p i i 1 t u { i n ' . loc l:ntti clegrabri sri vri Ii jelit. s p r eA n a r r i a { c l e s p r e c a r ( .'lil i r a r . j n c . s p c i l a n . i c i u .a r f i f o s t i n t l i i .t u c l e . i n i r : i b u n . r ] 1 . D a t np a se jii"orul ceiei atit cle tnari rlinii a lni Dutrlnezeu iurl.nrr 111. o i c u t o i a g u L 2 .5 . 'l'u sri-ttti si)Lllt lnie llicio({rele ?" si orru-tni a strigat : "DoQtttnc' oarc t i l .'s e a n i n t c i t e ) i n F a l t L e ? 6 1 C e a i t r r i u s e g i i s e 5 t e c ' i r a f t r c u t cl 'e a l i i c l e r l e c i t n n : l a i c e l c u n o s c r i t ? A S a d a r c l e u n c l e a l ) a r e r t . H). z e u C d c i v a z i n i Si 5i 1tc. rtici titull a l a s d s e r e c n l c a g t i i n a c e s t s c o p i r n i s . s u r i r s . r y r t e l e i i t i i i e o s e b i " e . l r f i p l L ' c . r c . I (. r\{aft-'i 16. c t t .pt r -Ir c e s ( : c u v i t r e c l i n t r t a r t e e L liorralarcriitstiri. iS i t i i l t i n L t ls .i r . r e c l i n f a t cinci ar attzi cil ia DornittLl: cheile itrltirrafic'icr:rurilor i-a . a m i n t i t c n l a i i n a i n t e . s c l u r a i s l l t . u a i l i o r t e i n p t c u r L a c u ] { i n e .ositru c c J c e a s r r l i r . ci mai clegraba a cuprins pe stdltin cll {'\cr. t r ' < l i t r f i ts l t . n 1 1s e v a i n s p i i i n r i n t a p i r f u \ a [ r e n r u r a i n f a t a j L r c l e r c i t { i l o l ' i u i D u r n n e z c u ? $ i a c e s t e a s . : e n i c i i . i .

z i cc ce \ : 4 . lie c i i ' i r . u-tni r n ajunge lilrptLL.\lalci 24. \reo t)orur)cti. r l t l c l e tLtra arafii cii : *Doirtrtul eslc crcrlirtcios irttrtt totLta cut inlclc Lul') lii.r a Itti Dumnerzeu esle. 2 : r . r t \ r e d s a m e n f i o t t t ' z l .i .i r a lrnne in luninil dorinlele ininrilor. 1 n tr " E \ .i n t : i t rlin riulfinlea $i din repetarea lor. i p i n i i l a u r r n i i s d s e p o a t i i e l i b e r a .uruul spllne: "(]crul 5i 60.. \ l . f i o c a f i i g i i c l u i c .s l o r i c t t s a u clerit orice alto clovarlii. Care a primiL c..heiiccraie Donin.i va spltne trcestora : c:. T ' t ' s l a r n r e n Ln . sir ne arate adeseori acresL l u c r u g i l r r i n m u l t e : e ' r e t u 1 t l e . tlin iultirea lr-ri.ricrrrllii . Cir intr-arle-"iir ne.rclecata nren{iouatii a Domnului in cazril lui Itlrctrscii (aceasta) P e t r t t .q r t ' c s t t .rsitate. cum s-a su'rls. 1 . Ci.e . \ { c 1 c t ' t L r\ o r l r e c t ' .rr.rtii l l L t e r e a j u r l e c i i t i i 5 i C a r e v a v e ' r ' r is i l u m i n e z e c e l e a s c l L l t s oa l e i n trinr. g a t i t o D r r c ' c f i -d r r l a l u \ l l r r c . c.l t ' a . Nitric: a l t c e v a n u p u t e r n s i i s p u n e m s a u s d c o n c e p € ) r ni n f a t a r . i n I o c t t l c c 1 r . . in a i l r e d n i r : e c l e i n c r c . r . b i e s l c n t u i i k .l c l e r . r a c t .i pril.rs I{rjstos .i cii celor care nll se pociriesc nn le riimine nici o iertare llentru neascultarea lor. c ' L r \ . Cilc'i Do.i sir se injr. c l i n c i n c l i n c : i n c.r sii spun aga.\leJc rtu i or lrc-ce. e c h i u l cbicei al ciilcclrii lt:gii. I3.a s T l u s t t r : e s t t : as .i pr-in. c : e 1p u f i n p e r n t m s u f l e t u l c a r e p i l s t r e a z i i o a r e c a r e c r e r l i n ! . . r r i otit tkr rleschise. a primit dcea rrare cutternir|arc.lepter . in ptttltttttttl t nr trcct:.f i e t i i a u t e i r i r t t i .i. il-1. este sufir:ientri cti sii se clovedeascd.. nurirai fiinclcii clin rcspect a ezitat s. inte. r'are siut llctrtru c'ci c r e t l i n c r i o . rtrii increclinfez cii ascullarea cle oricc'poruuc.iirl r n i q c a r e s .irttcic er-anr. din neglijentii sau clispre!. . 35 tr7. C i i c i 5 c r i i .irea celor rr:le. nici n-a neglijat. D.i. I i e c d .tr.'p o r r e s t i r e . cie care r]-ar fi scirpat clacii n-ar fi prer euit n.te cleolrotrivii cra gi sitl'ir. fie cd ncglijeazii faptekr ltutre. r ' i i c i t l . tlur cttt'intele . t e . c l e r c r l t ' c i t o r i r : t .glijarca faplelor bune se peclepse. c i t o a t e i t l p r e t t L l i r: ' . pentru rnorrent esle necesar si arnintesr: numai pe' aleia care in rrarca gi infricosata zi a judecirfii vor sta 1a slinga '1'atul DorrrrrulLLn i ostrn lisr. r . P e i r t t u-a Jacut nimic ceea ce esle oprit.a judeccrpt'cr'i vii 1i 1te coi mor{i.e c h i r t L s i \ o u . l 1 . r r l .l<i ra 'io. l o r u n r : e 5 t e . lrlin inclreptare iniecliatil gi foarte hotirltii.riltri nostru Iisus FIristos.ASCI]'T'iC EI. desigur. Ps. clirr nLl a adiirrc'1a riil. r i 8 .rinia. fie ca sdvirtette cele interzise. .r l e r .i Dournul. liinclcii ltr-rnulgi inclelungriibdiLorul Duurnezeu a iriuevoit.t n o r i n c r e d i n f . o . m o l ivarr' : penlru clirl olttlrti 1i rngerilor ltti" c'a .neasci slujirea gi cinslea Stiipinului.\'oi ttlerge 1a insepi c'.. sufletnl sii se inchiclii yi s. itrsit tlacir.i hotiiritr'. rnare nec(. . clLlinte a]c Cclui catr'\. l l a s aj l r l a c c s t a n l r s e r n a r c ' h t ' a z i in i c i o r l e o s e b i r e p i n i c i o i t n p i i r f ir e ( i n l r c r u i tiu v i n t e ) q i n i c i r l u v a r i u r i n i ' r : e t ' a l a o l r e i r t e . .E 85 ' \'iII l ) c i r c l a c c r . r t ec i t e g i i s e s c i n \ .

pentru cii n-au dovedit zel bun impotriva celor care au pircirtuit.icluil-o l)ornnui Iisus I{ristos tut-uror celor carc "pdzesc }agcininI u l L u i . dar 9i-au atras la fel urinia.eier tttt ltocttt: ccv'ri. clar atn inviifat ti acea groaznicii condamuare a aceiei atit de mari violdri a Iegii gi cd orice cdlcare a oric{rei porunci a lui Dunrnezell se peciepses. in acelagi 1imp. clin acestea arn iuvd{at Si cauza infricogdtoare a acelei mari tueiufelegeri dintre rnuifi cregtini intre ei Ei fafd de porunciie Dotntlului nostru Iisus F{ristos.iifdtLrra pioasd despre T'atiil . 2 . impreiut' tdierca r\1.a n g h e l i a f e r i c i t u l u i D u m n e z e u I i s u s I .I I ' i n . 1!-.i de impiirdfia cercasc. ltolnav Si in tamnila Si nu ivl-afi cc:rcetat. cu hart'tl Domnului noslrrl Iisus l{ristos gi cu inv6fdlura Sfiniului Dr.1e observarea tt'adiliilor omene. gol $i nu M-ali imbrdccrt. io. cii : "ln I'Iristcts Iisus. r 1 t o i s i l a d a t r g ( s i r s c r i u ) " R e g u l i i e \ l o r a l c " . . cl'riar clacii in multe imprejurdri n-au avut cuno$tinfii cle pircat. 6.teptatn lnereu pe cei care duc aceea.rllr. :. Mn/i:i 2rl. ' r i n i u i t i r e " 7 2 . dup6 ce vom merg(] r n u l t t i m p c h .i r i c s l t r eS f i n | u i D u | .i tlt-silrc liittl. i i S i a c l t t c o t n i n t e c 1 c T i o r u n c : i l eL u i .1 ! . c i c r e c l i n ! ( Lc o r e c s f e l u c r d t o a r c i .r}:.^. . nici t t i c i n e t r i i a l e q i t l l p r c j u r . ra f i m i n f i t s a l a t i n e d r e p t i i i i t p e c i n e v a sau ali fdcut cer.. strdin ant \ost 6i nu M-afi pritnit. i r t i n c l c u r e p u l s i e c c l e i n t e r z i s e iLl mintr: itrriilttlo v e n i t t n i a u p e f i i n d c t i bineytliicrtte.socotit ltotrivit 5i.86 sFlNTttL \'.i luptii a pietdfii li fiindcd nu aveam incredere in urine insumi -.stLt: cFl[.iafa r-erpnicd. P s . i l c t e p . sd mii concelltrez petltru . insetaf om fost Si nu NIi-aIi dat sd beuu. . pe care a iag. GcLl.6e. 72.i ciupii ce vonr lriii aceastii viatd a uoastrii dupai chipttl bincpi obsen'incl cr-rz'::l 1 t 1 i i c ' u tL 1 i . c o s d 1 c I a c d p e e i c > 7 r ' D t i i aceasta se va lnlimpla clupii cc ne vorn indepdrta cie obiceiurile clorinfcior uoastre gi . 7 t . fie li cel mai neinsemnat luciru.'it dorinfelor comuner incit sii ne invrecinicim.tedeopotrivd. cit voi llutea tnai bine.nu intimpldtor gi oricum -.i p i iE r .1 ( ) 2 l . ltecesar sii cxlrutl rnai irtii creriinta cea clrcaptii gi inr. N'[AliE c b a t i u c i s s a u a l i d e s f r i l a t s a r .5. Accstea 9i cele asemenea le-am invdtat clin Scripturile inspirate de Dlunezeur cu harul bunului Dumnezeu <C)ure vorcsle cu toli oamenii scl se n'fintuiascci "pi s<i vinci ]a cunoStinfa odc' r'erLilui. . chiar. invdfind gi inspirirniutittoarea hol. 7 U . ) .B .ostolului.i cu intirziere. $i <lcosel. i . D o r l n u l rLosiru. . sii eviliim in I'eacul viitor al vegniciei miiria ce va veni impotrir-a necredinciogilor lisd ne inr:reclnicim de r. fiinclcii a.r readuce amipte luptdtorilor ltietdfii de Sfintele Scripturi 9i sii infiligerz . 09.13.irrire coudarnnatoare impotriva acelora care n-au piicdtuit.st gi nu lrli-ali rial sd tndninc.h i s t o s . am socotit necesar. potrir.it c.si itc cele care uu plac 5i pe cele care piac lui Dumnezeu. ci va spune : fiinclcd atri ariitat neglijenfd pentru lucrurile bune: "Cd.ti.a interzis.ci flamind ctm fo.

i spune numai cite a auzit de }a Ei. Irxtn 12. t i c c s c i v o r b e s c " .i sd pdstrez tdcere despre mdrturisirea mintuitoarc. Ciici. om. Col. I I C < t r . 5. 10.. La fel se cilrvilte ca Si eu sd vd infdliqez. E / c s . ci clestoinicia noastrd. .'oi inlivii cunoagtefi foarte bine cd semnul distinctiv al creclinciosulni incredinlat cu minuire (de bunuri) este sd pislreze. precum este binepldcut lui Dumnezeu.ifii voastre este vrednicii de iubirea voastrd cdtre Dumnezeu in Hristos. aga incit sd fim slujitori ai Noului Testament. C . col. 3. iar cu gura se mdrluriscpte spre mintuire. atlrnci cu atit tnai mi-tlt pste pentru noi pios 9i totodatii sigur sd ginrlim llsi-ts ti sd facern aceasta. lrrin care afi cerut de la mine o rndrturisire scrisA a credillei pioase. 11R . urtninri pe antecesori. . c. . lI Cot..q p o r u n c i t c e s r i s p u i " t. 4 . sllrc' bucuria impreula-slujitoriior lui. ' l ' a t c i l N I i . A$atlar.i Domnui.2 . in interosul comun.7(i-092' <lupir t . preatm Siinlul Duh nu vorbe.te de la Ei .2. 3 . 1 . d i f i a .E CUViNT Despre credinte I Cincl cu harul bunului Dumnezeu n-aln incredinfat cii cererea piet. 3. (lare Crrre sinl clscunse tctate vistieriile intelepciunii qi ale cunoStinlei" a Trrirnit cle la T'at51toatii autoritatea gi totrtir puterea ca sii juclece. r ' r r 1 3 1 . i. dacii insu. t. ciar inciatb rrenindu-mj in rninte Apostolul cale spune . este d. fiirir falsificare qi fdrd inqelare. . Ciruia Tatdl I-a aldtat iubirea Lui : uinlru 5. dfl socotit prirnejdios sd refuz sd vd rdspuncl . sputll : . l i i a r d l i : * D e c i . c e l c Mj-g si:us llie Tatdl. 6. ind"u-vd unii pe altii in iubire> 1. iar acum 9i pe noi pentru harul vostru. (aciicii sil r'orbim) in nui'nele Domnului nostru Flrislos. citii r re)tre esi() nevoie sit se lupte irnpotriva ereziilor r-'c \'olbesc {rare apar clin timp i1 timl.6 . 5.N 1 i q r r cl. J ) . lei inceput am ezitat sd rdspund. cum spune Scrintura : <Nu cd" de Ia noi in6ine sintem destoinici sd cugetdnl cevo 3. cunoscindu-mi umilinla 9i slabeie nr:ie "ingtidu' 1.. Dar r.3. cele Pe care i le-a lncredilfat spre administrare bunul Dumnezeu. cliferitele'imllielii{i' o "l-extul . 19---J0. 9i "edci cu initna se uede (cineva) spre clrcptate.i tlacii Eu. pentru ci am incredere in Dumnezeu prin I{ristos.a vorbesc'0. Care cn de Ia noi inSine.ASCETICEI.e la Dumnezeu" a invrednicit atunci pe Apostoli.'2. I .uteri. cele pe care le-arn invdfat din Scripiura inspiratd de Dulntlozeu. ci ai Duhului a.) . nu ai literei. 10. !.

. intririte in vecii t. . i n l r .l t r n c i c e l c a r e v a f a l s i f i c a r . i m a i a s l l r u c ' a s i i a c i a u g ec i l e y a c e v a l a S c r i p l L r r i i ei p s l _ r i ralc rle I)cLtntlezeL t u s t i s c ' o a l r i( c e v a ) r i i n a c e s t e a . i { r . 1 .o a s t r i i l t c r u l r u I l r i s t o s .r c o n t r a r t ' s a u r : h j a r s d s e c li s t r u g i l b l a s l e n r i i l e i n t r o d u s c r . ' t i t l r r l r t . S r r i 1 . 8 . care ne cluc qi la il{c:lcs nerr_.i( ' t l 1 i r ] ( ' r e ( l i n l a r c ' c ' i i I t L t . r ts i t u a I i a r l i : .) .t-cilor si intttltn i t c ' i r t t r t t a r J c tc i r s i i n t r t t r l r t : 1 t l r L t c . t .) (:ictl. \ p o s l o l u l . i i s e i l n l t i e r l i c e l t r i n m e L o cc li cuvi rr'reir.sint creclincioese. 1 r s . r (c e ' p t a r e a . f o l o s i n c l e x c ' r n l r l e r l i l cci nu cur?o. . t e . \ ' o i f o l o s i c L r f i c l e l i t a t e ' r r u m e l e 6 i e r c e l ec i l v i r l t .A 5 a c l a r .t r t t ' ( .r o u i i p i v o t t i t . c t ls . S c r 1 ce .. .. .tit..I l ( ) t ) r . l o ( u l l t ) . p€nt1l i.raarn. c ..!i s-o intclrit in credinld. r r r u i n l l r i c l r t < t c i t t S i r n b r . r s t c . p t ' r ' t .L cEr.rh a r " . c cur. r r i c . . 1 1 . t i . sii sc i-rtfruntc lrotrivil nrrvoii celor Jtclhtarri. 1 2 .\ I e u . lar in gcneral nu sinl <literirr.i .i ji r r l r o c l u c r. 7 . D t r r a c r L n r . t a clin ct'lc scrise saLt\. s t r c i i t t i l r t r n l r . t r.r S c r i p l L t r i l7 .r Sr ripttrrii.r l tci li c g l c t s u l . a r n s o c o t i L c r i i s c c r L r .i t e n i r .iur rhtltti tttt str<iin elc rrrr L'tlerg.sc gkL. t r c i . itr afarii cti sint sirtiine. r l c I c l g i i r l t t in l r L l u i l)ttrnti"'teu. c j t ..D a r g i . . irr Siirtl. l l t t l( l o l t t L l l ] i . aclescori cu c r L ri t i l e r( a r c l r L l s e i n t i l r t ' s c i n S c r i p t L r r i ic .88 sl'lNTr-rl- \--\sil. ) n s ( ' r t ' c t t / r i -(i l o c l L t p i rp r l n r u l S i t r o c l e c u n t r .Jnrlere ( ' u l l r i \ r i r ( ' i a a c l e l t i r u i c e l o r p r o l t o r r i i c l u i l e c r .r t i i n l . r l . d i n o ] l t r l 1 i 2 . c u v i n t c ' u c r . s l t u n i u c l' .l.l l ) o t r r n r r l n o s t r t t I i s n s I I r i s t o s s p l u r c : * ( ) l / e . j sa t t t r . J t p i s co p i i c .I l l . rcclinfii Pc care a clor-ediL-o l r t i D t t n r n c z e r Lc Ar.imirrir ltr Io]osirr. S l . c r e c il r .o l .iln S c r i p l t t r a ri r r s p i r a t i i < l e D u n r n e z e l r . i a s t f e i s i i i n p l i n e ' s r . 1 ) s . . r l a r p r i s t r c a z i i i c l e e a ( i n l c i e s u i ) c a r e e r j s t i r i n e a . r 0 . ) .r l u lc r c c l i n l e i r u r . lui DLunnt:zt:u ri Iiirttl )nc'redinlut cri coc( cc i-ct ItigadtLit ere putare sli . c l c r ra r e . I aici r rca sir r.'. ' u \ i n t ( ' l o r i n q e r c r . l r c r i l IL l I . r l d i L t S f . i .i L a c o n r p l t ' t c a s l r i i i n e 5 i i n s t r i i i n .le r i: i t t n i t l v i i { a l r .r \ 1 c 1 cc r . tle spiritLrl lticlsal ei.a i l i .. l t e t r t r ' .' a t e t i e a 1 e 'r ' o i e r . . ' 2 7 . i ' .stt| r . I t.. ( ' e r c r c ' a ( a r e l t r o r . I Ll . r l . a c e l o r a u z i l e . \ a s i l t : s o c o l r ' 5 t r . r". rlespre car(' s-tI i. ' ) . a l t d c l a t i i . l rlelrlinii ctoitr. i t o a r e c l e c r e r l i n t r i l r i o a s i i . l t c C c s c l t . ( l a r e l t u s e i r t t i l n e s c . i u e s r ii expun ce.:. a r l i c i le rnirtdrLe.r f ae s t e .e i r t r k t i t . t u r i i .iuga 1 a a c ' e s t e ac e r a c l i n c e i e l e s c r i S € : \ c r 6 r \€ .rcir lor. MAril_ ( dre se scarlliiJ]a c il e t c . . . s c r .t. D a r c l a ri i .a eicl.r ::t!. s l e c r t : d j n c j o s i n t r t t c u t t i n t e l e . c L t s i r r l r l i i a t e a r l r e p t c : i r ' r e ciln f e . i 3 . i a t i n g d s c o l t l L l .'iltt'.c u a j i . tlind slavd. r c i i c l c ' r e e r ' i c l e r t t d c l e l a c .i i l a c la c l o r . lrentnr aIle ra{ilrni . 2 | . r r .i. i t r f . | . r e r c l i n l i. e .i n o c l i n c lr a g r > s t c .unosr:1 ui t c a t ( ' l l u t ' s L t :r ' u p u t i t r f d s i i s e c l o v e r c l e a s cci d i au fost lolositc de sfinli.ir r . l T c J l u s r ' i u t i l l .i AltostoirLI Par-e] rr-a eziirii s i i l o l o s e a s c ' t if r a z e e i i n i c e c a s i t .f i r r i r e z i l a r e . '.i n d L r r r n e z t : i a s r . r. c \a . s l c r n r e ' n it u t d r i t t t l u n t t i o n r s c l u i i n t a i a c l o u q d c . D o n u t t t l c . r l s l. < c : ( tr l ir ) 1 ( : .a c l c : r ' i i r . li <toete poruttcile Ltti . \ . r trt'loclt'r. i t r e c l i a r . . s l r i r : t tu n l c . l e1 u c l . .i Iuc:ti. : i rtrai jnaitrte : . . . c t r l u g i c .I r r i ')l 1 . T t r i n n e c r c d i r t l i i .

r : d m i r r i m e r a g i s l a v a l u i D u m n e z e l l . o oarecare icloe slabd tlespre Dltrttttezc'ti.i c:u rlificultate. petltru cele necesale e-\1S':enlu p l a t o 5 e 1 ec e l o r t i n c l u i f i p e n t r u l u p t i i ) ' l a f e l n t r l ) o a l L ' s .. r ' o m f o l o s i i n t o a t e .r r i s i r e .ti.i altele sitrt I ngajat (sd volbeascir) desllre clreapta inr-atiis p u r t i i a c e l e a g i l u c r u r i c e .rea ( ) t : c l a . rillre lafa lui Dumnc'zeu Fi cunoa. clar trltia. i s i i f i e c ' o n c e l l r i t ec u m i n t e a .lt. .. i t r t . o t r i v a c e l o r c a r e i n c e a r c d s i i n e d i s t r r . 1') . n n e r s t ep o s i l t i l nici sd fic tdlmacite.ASCE']'ICEI.t i u t 1 . ujc:i sd fie cuprinse intr-o expresier sau irtr-un gind. l af clinfe'i.'irturiscsc creciinfa lor in linigie. p r e c u n t s . Scriptura de Durnltt:zcu inspiratir a ciat. i e n t r r .i n t t ' . D a r . i n v e a c u l r . 14..r g dc r e c l i n f a c u p l a t l u r i t l i a r . c a l e t t r . r u l a t c l i n f o l o s i u l a t r o a s t r . clil cauza cirora Ilc-aln l-rolitrit si'i scriem Scltl s. Pentru cir unttl estc felnl cuvintului pentru c:otrr-ingeresi altul cuvinLul cleinclcrrn..ilor). l.. I (-(tt.i. i n a i n t e c l e a t r e c e I a i n s i " r g im d r l t t r i s i r e a c r e c l i n f e i .Stili cuttt lrcbttrt.c s i e l r .r o c lc t i f e r i t . l t r i n m a i r . c'liu uroment ct' 5i scopt-t1 trostru colll"lll strtiirl inr. 1 t. (). t z i i nicii. 20. t t r e r i t . clesijvirlitil s0 \ 13. i n n . cei care vorbesc itt-lpolrir-a (clreUtei inviifi"rturi). i s r l e r n f i o n i i n t S i a c e a s t a . l.i l i o r .tte t'otn impotrivi cu mai mare dispozilie de ltt.lncit erpunintl 5i n o i c r u l ' i n t e l e n o a s t l e i n a c e l a q i m o c l. l t o l r i t ' i t c r u I i i g t i c i L l i n { ae r i s t t ' n t : i . rirci r.\.telea ca l)rin oglinclils. qi atiul siriiduintele celor care Lezistd impolri\ra uneltirilor (atrtitezelor) ltiiniei mincinoase 13.a turii. l'. iar alteori voru e'rltlica aceasta cu mai llrare simplitate li familiarit a l e .' sti r as fttt ncleti I i c:ciirttict> r r.o lc.i e l t c u t r u z i c l i r e a c r t ' i m p r e j u r d r i l c l i m l t a p o t r i v i t i i f i e p e n t r u a p d r a r € . tl r o t s i i l i e c u p r i n s e i n . 1 tc.Col. r i . n u l t e c r u r . ] l e n t r u c t i i i u t r . celol c'are alr inima curatii. adiciii.c'clc. uneof i. o l u l r .a d e \ . t r d l L I l t < c l i s t r u qerea clrtitrIa noastri se iudreaptii Sltre cc'rcetarea ereziei . 1 . < .i cel angaj at sti conr.iv o r I i t n . c u p r u c l e n j d .F] ltfl II -\qaclar.iiltlturii foartc mtrlt (lc sullit-tleie a ( u n t .i i srr. c l u p i r s i t u a t i i . an1 hotiiril sii er.( ' a r e s . i c l e s c ' c t l t e r i ra a c u r n c u r r i n t u l u i n o s t r u a c e e a g i m e t o d i i .a l l i r n p r u t t .P e n t r u a c e a s l a t l L t s e r ) o l r i r .i n l i m p c e a c u r l r s c o p u L r ] o s l r L t e s t e s l l n l l l a l l i d r e c l r e p t e i c r e c l i n t e .ingd pe.in lucru este simplitatea ceLorcare ili nt.l inr.s e c l e o s e ' l t e q t e acclora (eretic.l n r .itim acunt qi totck'attna orice cur-itrt Fi <ii:ld Dotrnului. (i.i i c ia s j a c u m l u p t i i t o r u l l i i l g t ' i cultorul nu ltot sii ia in miinile lor aceleagi unelte (pentru cd uuc'le sitlt uneltelr: celor c:are' creazil in sigurantd.a a r i i t a t 1 1 e j a .i sllre i t r o i c c t c l o r c l i a r . r c e i c e c l o r e s c s i l s e i l l i i r e a s c i i ( z i c t e a s c i l )i n c r e c il t l f i i $ i l t t rrorn aplica decil rrtnrai cuvinttLl Apostolului: nsri .

111. 13.in{ogliuzii.. c i n d s-a aproniat i t ' t s i i t r ia c r e a s l i tp a t i n r t i a D o m n u l i . judecam co Lin copil . : t .rednici sd le primeasc5 i acum insii. .a u r l o v e c l i l v r e c l n i c i c i e a l e g e r e a D o i n n u l u i .cincl abia incepusetn sd invirt primele ele_ rrrente ale cuvintelor 1ui Dumnezeu .ecle cu aderrdrat. gi prtme.uvoil)eent ca Ltn copil.a16111 It:lxitlat cele ale copilului. ctupii c l e s c o p e r i r e ' at a i n e l o r . c a r e e r a u a s c u n s e p e n t r u c e i l a l f i . prin progresui continuu gi statornic 5i iml r L r t i i t i i f i r e a 1 o r i n r . r i .te acum crl recunogtinld o parte a adevdrului.I Cor. t ' c c ' t l i c i i i n S i g i . l i i . x e g r i.I ' 2 .r. c lL r p dr : e s . a u a u z i t t o t u ' i : . r i c ' i r . De aceasta ne incredinleazii qi fericitul petru gi Ioan gi to{i ucenicii Domnuiui. d e t r i n r i t e r e a d e c i it r e E l ( l a p r o p o v i c l u i r e ) . l e r e ac a r e s e d o b i n d e g t e p r i n E ' a n g h e l i e s e p o trivegte bdrbatului desdvirgit sub toate raporturile. l n c i i n ' u t l t c r u n sd vii . MQtci 13. i r n e .s1. 2r.s0 SFINTUL VASILE CEL MARE ceior r. 1:/. gi au auzit : <voud vj s-a dqt sd cuii<tQsteli tainele Sntpiiriiliei ceruri\or. cler cind. l 1 ) . '21 .g a r a n t e a z d c i i a c e a c u n o a t t e r e care se t e z e r t ' t .0r. 1 1 . . dacd se compari cu cunoaqterea care se ya descoperi celor vrednici . incit cunoagterc. i1.c e e a c e p o t r i r r i n c l c u v i n t u l Apc.rstolulPavel ne incredinfeazd intr-un asemenea mod.r .i a f a p r e z e n t t . cu atit cti cil imagritleaoglinzii este mai obscurd 1a veclere in comltaraiie r:u iigrLra realii. incit comparindu-I cu claritatea veacului viitor este mai inferior. clr-rpdaceast. $i atit de mare progres 9i imbundtdlire in in{.. care. cite vede. i n t i n r p c e c u n o a g . gi nu riitdcegte.in veacul viitor.ti u r i a f a v i i t o a r e e s t e t l e o p o t r i r r l i c i c e x c e p l i o n a l i r c a : . 13. cum rrede in intuneric. l.. chiar clacii cineva este pavei sau Petru.). I (. rlcr nu le putt:li purta ecLtnt. nici nu este victirna inchipuirii iui. r./ C o i .20. 2r. r i r e i r n P l e u n i i c u E l . le. lr6. dar agteaptii cu t r a t e b u c u r i e d e s d v i r g i r e a i n { v e a c u l ) v i i t o r 1 6 .elegereaceior dumnezeieqti (Sf. m-etn tdcut bdrbatD t7 . ceea ce sc cutroagle acum ca desdvirgit.i cunoastere. Astfei.IL iB. 17.a care se referd la cultul iudaic se aseamiinii cu migcdrile cluhuiui colril r l r e s c .gi rni strtiduiam si ajung la rndsura virstei deplindtiifii l1i Hristss l8 -.. simlcan crL ttn copil. 1:l's. este atit de nric gi de irnperceirtibil.'u. I o t L n I i . rlr: irnlrirteigirea harismelor durnnezeicgti. ca in oglincla metalicii. aproape cunr tt rtneazd '.Cjnd eram copil" . Scripturd) am avut.

cunoaqterea este fdrd sfirqit 9i o m enegti in f i r i i i n a c c e s i b i l e m a s u r a iostile taine sint in foarte mare p r o g r e s e azS' cuc a r e o m ' viala aceasta. i sprijind consliinla voastrd. timp' materic' cu privire la Dnmnezeu tor.9 i d e l a " ' f a t d l > l i p s e . . 1 llittr.casiradttnilmtoate t. r-a fi suprimat'i (cunoagterea) in parte.emnic. pentru cd aceasta presupune numele n o r a n f i i . itnpietate. igp a t i n a . in timp ce fiecare rdmine a lui ltoagte continuu tot mai multe lucruri. 1 . t e : buntitdtii. mare.pentru ca presupune.iputerea. I 1 . d u i n n e z e i e F ti. infelepciunii' si iardsi. f i i t t t l i ' . icind: <\''reolz sd iiu r i r .ientel f i n e c .ie.i|r'sintinfirtisatellretutindeneainScripturacieDutnnezetlinspirata pur l o s p r c .ASCIiTICIILI] 9l III ScripD i n a c r e s t e a5 i c l i n a l t e a s e m e n e a c u v i n t e i n v i i f d m c i r . de la aceste nume lipsesc intelesurile Sfinta Scripturii. Aqadar nu e suficient un nume ca sit exprimi impreund toate atributele lui Durnnezeu. adicii.g i a c e a s t a i n m o c l o b s c u r . clacii ar spune " F d c d t orul'r' o l ) u m u e z e u : . .5 vefi convinge cti creclinfa lfoaslri-t se a d e v r i r si toli d e s p r e v o i i n c r e d i n l a g i v e f i s i vd pe {Sfinlele) scripturi. aceastd cunoagtere irrcreu in urmi in mod demn faff.nicitimpuiciisponibil.)clupd importanfa lor' . pentru noi. D a c i r t o t u g i l u h t n i n c ' o t r s i d ( ' I a l e p e n tru acestea vor fi sufit. pentru cd.O p r e z r n t a c u c l a r i t a t e 9 i i n f e l e p t u i S o l o r ] 1 o t 1z Tnlelept. L a f e l s e i n t i m p l d 5 i c u u n e l t e' ajunFdcdtorul. de totalitatea (universalitatea) cunoapterii. clupd lltlt'eroa t o a t e ' p i e t a t e a i n e x i s t i i c a r c crc'mole ':3-?l '12. r r t r n e z e i e q t i .).i. $i iai n s i n t m e n f i o n a t e c a r e puterii 9i toate celelalte i l folosim noi. 7 .d e x p r i r n a t < ' T a t d l ' r . pind cind va ajunEe perfeciiunea. sdvirgim c r t n r < r T a t d l ' integral. clacri iuim numele m a n ifestare seusuaiii. cincl. l n s i i n o i a c u m .nua\. Aqadar. 9i loate t a i n e l e clac6 toate ninfile s-ar uni ca si] cerceteze \a putcd n u t t i c i o < l a t i limbile s-ar pune de acorrl sd Ie faci c'ltnoscuter A c e a s t ir p'trere t:inerra s5 li ie apropie (insu5eascf. . Scriptura inspiralii de Dumnezeu a sLar-ei clrrltir trebuinfii mai muiie nume 5i currinte ca sii llrezinte o l)'r1-tc trc' grilt l r . gi r. t i na c e s t e a . in cine\-a <1bneral.T a t i i l l i F i u l 9 i S f i n t u l D u h . nici nu se poate Sir fie folosit. 'l . . c i i t o a t c ' i n c e r c i i r ile deP e n l r u r:iti cloresc s5 se inforrneze clespre noi. ra. p o t r i v i t dumuezeturii inspirate de DumDezeu. d i n lluline cel care are bunii clispozilie va reculloil. atit cit ii este cu putinfil ornului. a v e m C o n \ r i n q e r e a c d . firrd risc fiecare nume separat' Pentru c'1. s l i i b i c r i u n eq i c i t e a l t e a s e m e n e a . ( a d e Y x r a t i r ) p i o a s i r 5 i astfel nlol]slreazd cd existii o singuld inviifdturi l n e a . ci cii nepdtrunderea ei se clobildit au Dunurezeu reazi inainte cle toate acelora care cu harul lui folose$te cturloastere lrtai. De toate acestea credinciosul pios ctici chiar trebuie sa se pastreze curat. clar inletepciunca s-ainclepdttat de mine lnai mult d'ecit ef7"2l i inl eclenu cir infelepciunea se inctcpSrteaza.

iar cei piicdtoqi r or ii conclartrnali 1a osinclii \retnic. l u z e g t ei a t o t a r l e i .Sinc. ? t ) l . . 31.snrerjl pc .g i S . r l us e s l i n g c . p-q jl Si sscctt ct 'stirbire a Ii EI itttocntcti cu Dun'tnczcu. Si 23.c i e C a r e a u f o s t f a c u L c t o a t e .slcr <:ra ltt inccput cu Dttntnezeu si ero Duntnezeu. a r l e c l e . :\. D u r n n e z e u l i ' f a l c i l D o r n n u l u i n o s t l u Iisus Flristos .. A v r t r . e _c i a r e c r e c l.t. r l i n t t t o r l . p c i r i n t e . . . g i S . 2 s .2ti . . cleli ero intru totul o^sc. 1ri. -\larcu 9.r i n n e z e u in o s L r u I i s u : H r i s t o s .: nAcc. a 5 a i n c i t s i i a i b i i c . '2-1.3t. Co1. Iocttt 1.S-a . clupri Sr:riptur.i apoi. t . 12. 3 1 .rre) . s i n g u r u l a c l e v d r a i ..a s u i t ] a c e r n r i 6 i .. I0et1 1. 5i L ntLi-\.ei o r l a i l i . c a r e p r o v i n d e l t r T ' a l . t o a t e c i t e d i n S c ri p t u r d s e r e f e r e i 1 a El sau aru fost sc'rise clcspre EI rr.'ieze pe lofi oarneliize gi sd ciea fiecdruia ciupa faptc'Jeh-ri.a a r i r t a l s f i n f i l o r S i l i u c e r L i c i si c. ctscultcitor fuicirtc l u . U.stct ltc ltcitttittt S-u arritctt qi cu ocLntcnii intltrcunit cLktcuit. i l 8 5 . . 2s . u r . \ c e s t a i i m p a r t e 5 i l u c r e a z d r C U l r l v L e a .:i a Jucl chip tle robr. i . 1 7 .I o r t n l . Fillp. -1. l ' .1 . llJ.i. I I:t. S c r i 1 t l u r j . 2.92 SFIN'I'L'L \'-\SII-E C!:I- }4. 1 ( ) f t 1 11 . p l i n ( J e i r es . cu lrartil Ciiruia am fosi p c c e t l t t i l i p e n t r u z i u a r d s c u m p d r d r i i i J 2 .i prin El toate au fost agczatc $i intdritr..trc 5i l<. 25. l ) r ( ' c u n 1e s I e s c r i s .s(r4.l l . h a r i s m e l e . c l u l t i i .rciii . c l u p d p o r u r c a T a t i i t u i .Slnc . I Cor.g i c e l c v a z u t c : 5l celc'neviizute 2{. r 9 i T a t c i . 1. uDultcl QCCQ.1 .:purtincl intii[isure (Jr]rcne.rtr. ci s-a untilit 7re .l o r i r r I r i I 3 . 5 .r (sc irLlclIqe jud|rata . r l a r e s l e b u n q i c t ' i i . 11. r o a . D u h u l a c l e r r d r u l u i3 3 . ir{ingiietorLil. i i r u lr t 1 i s p r i j i u i i p e t o l i c .1-1.. 3. Ronr.l1arc'u 25. ll0. e l r a tt i l t r i n D u i n n e z r . 1 . (. D o m n u l $ i i ) r . lti. : l { i . 16. l.S e p i n i i l c t t n o a r t c . S i i n c t i n t o e r l e c l e c r u c c .2.i 30 nu-t1cL(: r'icrlrcJe lor nu n1()(.r 5i in irlpiirii!ia cerurilor.iito.. ? 1 ) . -18. uAccstri. r. I J r r r r r l r . . 2 t i . 32 //r.i . )7.A.i. Atunci cci clrepli yor lucr ioc in r-iafa vegnic.. 6-i]. D u h u l i n f i e r i i .a u f i i c u t t o a t e 2 3 . i z i . ')tl. ltritr naqlerea clin Fecioara .iscrt-tF t i u l L u l .a c l r e a p l t r Tatiilni . u s i a i n t i c t t ( r t r e i ( . g i a i m P l i n i t .l o r t t t ( .s. cle urlcle la veni la sfirqitul acestei lutni sii inr.NE iV A g a c l a r .r. A c c s l a i n v a t i i F i n e a c i L r c ea r n i n t e t o a t e c l i t e a r i c l e r l e l a F i u 1 3 6 . l r r i n c a r e s t r i g i i r n c u i n r l r a i z n e a l i i : . t r : r e sigur. 1 7 . 3 1 . 2 7. . 17. 2 { 1 .t. $i intru Ilnltl Dt-thttl Sfint. 3 8 .1 i c ci i r u i a s l t r e f o l o s l r l ( i n t e r e s u l ) 1 u i . .n?eneo icoana t ie a \ui Duntnezett. c r t ' c l e u r g i r t t i r r L t t i i s i n r u n s i r i g u r a c l e t .

r'u itrcerlcr . n t r . I s o t e z i n c l u .s irt ceruri. '20. A s t f c l c r e d e r n g i a s t f e l b o t e z i u r i n T r e i r n e a c e a c l e 'o f i u r i i l .a nt' itrrnltteste nbtLii cr. t i i n l c i : i r l e r r t c v c c a l i l c c r c c l in l i t i n c i t s a t t l u t .i ( t ( : L t mr d t t i ) r ? ( i c c s l c f t t r c i : c r c ( l i l f 0 . intdlinrlu-te srr lxrzccscd l 9 . l{1. i l t l s t e a t l o a s t r d f a l t i c i t ' E l s i n e I a c c r . s i n t e f i u c c n j c j j M c j . a2. i a r a 1 S f i n t u l u i IJtth. i3. !i. cleciarii | <<cloca us grai in lintl t i l c o a n ' t e : n i l o r.orocii . . 5 ic h i m r t t l r c i . i r L r t ' t t c t iD ' t u r c l l f J . civedjrn cii sinti'm r-raima5i. Fiecare l1ul]te clitttre acesle.ASCli'f IC I]I-T 93 lrt.i e s l t r r ' s t i i n l d . 'p l a a c r i . d o r e r l j m t l r a ioatc cite en1 poruncit s-ctucii '. \l 4\t 1.i. c i '\ (I bLtcuroli cii nurnelc t osllu cslc scrj. $ i r i i l . r r i n r i c r r r .i)rc ltrt. 5 y s n u e n 1 . i a c l e r t .ise \ c.Ti ctl .p u . r r r r 1 l l .a c l e i . lc L r n o e r t c .o l u s n : i D o r t r t r r .a c a l ' e a a c i lrugat: <.Sfintului Dult.razaacestord.r{air i iti.nrtti tnult sint rnirot pr'ntrlr cri.6 .e Gd a r u l p r o r t r o c i e i . l t o t r i r . a n t r t t t : d r L t t l r t t r i l t u j s r . .i i r . i r n d c i r c i D o m n u i s l l u n e : o C l c l c ( t r e n L tr { < i i u b e : l e n u p a z e s t c c u u j n f u . cil cJesi-u't: tlqrul limbilr:r. ci Tatiil trimite lte Fiui. 111 . l o o r r . l I . in timp re lnsu5i Doinnul rrostru i i s r r s l l r i s t o s s l ) u n € t : r i u r r i b t t c u r r . I r l u r t 1 4 .r n e z c u l t t in o s t r u . rrcelrrcslo crrrc \ii jLrl1 . .r inlelepciune caracteristica r r t a i c l e o s e l . r q i r l e r t s o \ ..ru c'alilalea I-ui speciald.'re. r e ' c h r i c ' ic .ostolul.c f j s l .l ci n n u n'ft:lc Trittilui si rLt Fiului.5i Jc lrrizctlt'.n ' .n u n .c t .t i 1 i D r u t . r ./ Ilr. . : i t a i r r e J c t ( ) a t c l ( : ..i t c u l t o r n n c a p e c a r e a d a t . 4 1 . 6i aclorare ltioasii 5i lnchinare cluhoviti( e d s c . L l i1 . r e s l t e c t i i r t r a c e s t e a . r r r i r l c j r i r ' c r s t r l r o g 0 s l e f i . i t. Lun sllilte Scrilttnrtr. d r o . . i l r .! { ' \ ' r { s f i r i i . 5 t et o l i c i i .f r i c u l u .l 5-q Iisus ilristos . . D o n r t l u l t . i c r r c l r u g o s i c n r r o J n .. 1 c ' i { t j c . c l . r e l e T ' a i a l u i s e i n f c k : g e r : u c : a l i t a l c a c l e tp i i r i r .o a r e l el. ' l u ln u m i l . i c r l e i n g c r i l r t r . . id a c r i in u l c ' r c s 1 t r . . i i r e a tla gi Lluuia-Niiscut Figlui Lui. sji in tirnp ce -\1.trdcstiinltL . irici Sfintui Drih nu lorbeste cle la Sjne. l j j . F i n r a i j o s : < c i t tic. . 1 3 . s t t r t a t o . justificincl rrlt oia riragoslei in toate iniprejr-irirrile."''t t" '" .( ) r c L l n o e ..tici Fiul uu lace cer-aclela Sine. i o r i c e . pe l. i i r .l r ...r n .i Lui insi.a l F i u i u i c u c a i i t e i t c a d t ' f i u .irtr-trisir:e ltrttcisii a crcdinfei.'. c l a r l a f i e c a r e r r u r n e r . i t i i a r t t . 2 1.e r l e r r i n r r o c l p i o s r a l l t i i t i l r a r t i c u l a l t e r c t _ ' 1 t { i o t r a l ei.n D 1e t ( u l 1 a s t L t t t i t o a r c .1 .lc. . .<cr'1 cera erc poruncilc -\ie.s1c . s i n f o . . iar Fiul trimite t r e S f i l t t t l l D u h .i Ir'ttrn ttccrLstrL \ .rgi. i a t t l r a g r . osd r r t t t t i n e n ti n t r u e c t . \' Dat'. 12. . .2 3 ..i t r ' . r l a c r i r . rn l o s t r u i i s L r sI L i s ':os cincl a s p t l s 1 " l v l e r g i n r l i n t a l a l i t o a t c n e r u t t u r i l e . ui Durnnezeu fatii. g o s t a u n i i IrLlrr tlc ellii. l i r t t u n l i i .

" rp e n t r u t o l i c e i c a r e p i i z e s c i n t r u D u h u l S f i n t 5 i i n t r u a d e v . Si aceea: . t r a r e ac e r e a s c d g i s i r v i e l u i t i c u v r e d n i c i e c l u p i i E r r a n g h e l i a lui Hristos. nic:i nu trebuie.' 4ti. implin i n c l u . 20.. d a r chiar se impotrivesc celor zelogi gi cclor care luptd irnpotrivd. s l ce c s l e c l r a g o s t e a . De acegtia este nevoie ca qi voi sil rrd ferili.Sri : a Icrili clc orice Iratc care umbld. s a u a c i e s e as i r p r e z i n t e i n t n o c i . . o r . 6. Cic/. i r porltncile lui Dumnezeu gi fatdl. f:ies. t n i n c i n o s c a a l e n o a s t r e p a t i m i l e J . care sc' gdsesc in Evanghelia fericitujui Dumnczeu Jisus Flristos.i. astfel de Domnul gi de Apostoli. l.s e a s t f e . 19. i v t i i m p i o r s i i incetafi cercetarea curjoasd gi disputa necuviincioasd gi sir vd mul{umifi c t t c t t t ' i t t t c t es f i n fi l o r s i a l e i r r s u q iD o m n u l u i .a f o s t p r e g i i l i t . 13.c u s c o p u l c a s d p r e ' z i n t e d e p a r i t ' a lor pe cei care au o credinfd simplir (nevinovatd). care. ii-t r:-. o. rinduiold pi nu dupa traclilia ( i n t ' c l l a t u r a l p r i m i t a d e l e n o i > 4 8 . 1.s . n |ilor.il c5 este necesar . a7. 48.rr. in nurlele Domnului nostru Iisus l{ristos. spre inforrnarea voastrii gi a lor.94 SFINTUI.. 3. Mcrltl i 7. VASILE CEL MARE i n t r c c r c r c . 8.i obligator sii nn se turbure deloc unii pentru cd am cercetat aceleaqi lucruri in alte imprejurdri in chip dife'rit.' lc u r r i n t u l c d : < n i c i t . desigur. 11 ? es.a$a incit sir obserr.Malci 23. n u n u t l a i c d e i i n q i p i n u s e i n g r i j e s c d e l o c . pentru cii in acele irnprejurdri am fost ne\. a g a d a r . o i n u i n t r a l i S i n i c i p c c c i c ( l r c \ o r s c i i n t r e n u .|iei ce-'regti. d a r s . piatrQ4e cacl ^ '15.P e n t r u a c e a s t a v d r o g s t i i r u i t o r s . imi exprim mirarea cunl aratd oamenii atita zel gi frdmin'tare pentru cele anulate (abroga[e) qi pentm ce]e ce lipsesc. . clupi-r aceasta am socot. |it.i de Apostolul care a spus : "dar chiar dacd noi sau inger din cer v-ar vesti altd Evanghelie clecit uceea pe care v-om vesljt-o. .. pentm cd sin. cu nrldejclea vielii vegnice gi a impdrd.'oitri s t " rr e s p i n g e r n c i e f i e c a r e d a t d < s u b i € C t u l ' r i n t r o d u s d e v r e l j m a g i i a d e v t i rului . dar sd vi aduceli aminte . Domnul nostru. fdrd. . cea mai importantd dintre toate.10. ':i. i s d u m i .. Pietatea rroastrd ne-a rearnintit sd ne ocupiim de tema aceasta intrre ceie din urmX in cuvintul nostru Si sti rrd expunem gindul ltostru clar .i l a s c r l i r ' 1 5 . fraliior intru l-lristos. sd Iie anatemo. l d m a s t f e l c l u p i i r n o d e l u l s f .t. sd se turbure unii de vrdjrndgia acelora c a r e v o r s i i n e a t r i b u i e i n v i r t d t u r d s t r d i n d . ca "liincl zitlili 1tc lcmelia apostolilor Si a proorocilor. in timp ce pentru cele permanernte $i rnai ales pentru clragoste. i n t i m p c e a c e s t e a g i c e l e a s e rnenea au fost hotiiritc. 47.t strdini fatd de credin{a evanghelicii qi apostolicd qi de dragoste . care car a c : l e r i z e a z i ip e c r e g t i n i . prin voi. r g i n d i l i l u <r u r i r r c r l n i c e r l e c h e t .dm gi aceea : "Ferili-vd" de proorocii mincinoSj.

I)untnczctf .tj sd rrd sfinleascd pe voi des<ii irtit ^ti cluhul r-oslru ^5isullelul Si trupul pdzcoscil-scin intregime.A $ a i n c i .aclar.ssfjnl in Domnul. 5 o .2 . slat celui inlelepf . ci (nurnai) puline din loate. s0. opri'te sau condamnate. 5 1 . litrd clc prihand. Altfel. ca sA usur:un inlelegerea lor rle citre cei care doresc sii le stuclieze. rl3.ASCE'TICELE clin c:apul unghiului Iiind. ' I I 0 L z " a ) . E I e s . sd ia in miinile lui Vechir-rl 'I'estament 5i sir cunoascd singur potrivirea care existd intre toate Scriltturile inspirate de Dumnezeu. El tta Si indeplini" sl. pe aceslea ne votll sirdclui.iirtelor Dornnului gi o singurd frazd este suficientd. VI Socotind cd cele in legbturir cu credinfa sdndtoasd au fost siluse pentru prezent indeajuns. t c e l c a r e d o r e g t e .ltoare lle \rorrl striidui sd indeplinirh. A. 2 3 .cdci frafii intru F{ristos au cerut acultt cl-t rnai rlult zel sii ne indep.i Scriplura si va cerceta capitolul care este paralel la nurndrul citat lnai illainte. clacirvom pizi porunciL' LLric'ul-rarul 1r-ri I-Iristosintru Duhnl Sfint. p o a t e .linim vechile noastre promisiuni. versete mai mari decit verseteledc astdzi si cu capitole mai mici dercit cqpilrrlclc astdzi. 1 7 ' c s . 52.hcamdcste creciincios. 5i pericoperle ciin \"echiul Testament.:i el se vo face ^:i moi in{cI e p t " s s . CU de . liinclcd nevoia era presanLri. promisiunea pentru Req u l i l e M o r a l e ( T i . in Regulile Morale. dupd pr'itere. ne-am amintit 1re cel care a spus : "Dd. fie din Fapte i aSa incit cel care va citi Regula gi va veclea prirnttl sau.Si Dumnezeul pdcii fnsu.2 4 .5 .slos. d u p d c e d o b i n d e g t e s u f i c i e n i i i (inclerninare de) pornire de la cele paraleie.erc iri c. tl.'. 2 1 .'din Apostol. sir gdseascir clovada din care s-a format Regula. si le gmpdm in reguli pe capi'tole. in cerleurm.A s a c l a r . I-a fiecarc Reguld ('6. 9. care este inspirat fie din Evanghelie. clupd ce va lua in miinile ltti insiir. n.'t) vour acliuga gi numiirul capitolelot s2 riir't Scripturd. insuSi Dontnfl nostru ltsus llrislos. al doilea numirr. care se potrivesc cu fiecare pasaj din Noul Testamelli. Clapitoluleste o imPdrfire conventionald tr unei Cdrfi din Sfinta ScripturJ. am socolit cle la inceput sd pun aldturi. Pentru aceasta am socotit inclestuldtor sd pun alSturi nu toate cite se intllnesc in Noul Testartent. pentru crediucioqii care au crezut in aclevdrul cur. t o a t e c i t e g i i s i r n d i s p e r s a t e i n N o u l 'l'estament. fi<. intru Care rtricc zidire bine alccltuitd creSte ca sri ajungd un Jocct. Irikie 9. in numcle Domnului nostru Iisus Hristos.rcir s-ar intimpla. intru venirca Domnului nostru ljsus f/rj.

Irciruic's. 1 1 ' r O . l i l . t r c p o r u l l ( a l r . ( r . r .:r clintrc' cci .ri. z r ' .irtt. 27.:.[i iul'. i r s r . c ' O j . s l i r r l t . e .l i ) e s p r r .ll3 5i . loI l s i r t ' a t <u v i l t t r .ria rr j ) . ( i r ' i b o n r { . \ o l . Ctrnt sr: instri ilcazii cincr .rtc) sfinlilor. s r a n d a l i . 21. D e s p r e ' r ) r i (e i r t r ] r o t r i V i t O r s i c a c s l o cut'at studiul r:t'lor care r-oI si:i fil plr:ut. 1 { 1 7 l ip . lntrt. l J l . 1 : z .i 2{. r tE i i r r r p i . {cst.::.. i ) .r dc l)urnn c z c u s i p r i n r r . r u [ . r 5 i r . ltl. c i ' r : 1 . i i .. "(ri i r l i | .D{. 7.i lui l)urruczeu. l i c t c r . i .r[r.. r l i .t piictrtului si c. (lurn trc']tuic sii >c.il-ui. r .. t c r i i c c .t r i r c c J l i j c z c p e a l c . . r r c . 22.:.uip s.r. l r . Nl.rir:le oi. i11i Durrnczcu Si u lui Ilristos lrrsu>.r. " T t ' i l r . \u 1i. i ) . il u r r u l i n p a r t t .r lirnpul ltrc-zcr. . y i n r .I)cspr(' BOtcz 5i (ara'cslc si putcreit Botczului. \ ' f i l l { ( r } r u s l j r t i I i l d t t ' r ' t l . c . D u t l r r e z t ' r r i i l a ! . /c u . '" .r filc:. t c e f a u r i l i a r i u i l ) u r t r llczeu. i::. z c r i r e s t c i n p i c c l l c a t c . t l i l ' .( p r cc a l i i a l i l c a r : c s t e i a .u. . i i i t r _ . i . Dcsprc foir.. r r i l c .s l r r t l ) i ) r( i i r t i . rirtiuttt'a 1i. 1!.n t r t . t i r .trc cstc'raliutlccl ' acarsteia. rr : c _ i] I r i r i i ) ) .jrc I. 2 1 . r cei r cc tri >c inrpun.il li cel care .\{. { ' l ) f l ) L i l l i l l r i t r t .r . ri a c l < ' D r r n t n c .l r r c c : r u o r l r t r . r S r .i i l r .rr. t ( . r l t t i i). 18.riJ cste rrccinstirc. ior ldc rttc sau spunr' pcntm uoi. R'(..r t ur iirtclrrr IJonltului. Dt'sprt.-INf'L-L.i1 CIII.sjrca r clor iLlrlbttitc (incrtdilll. i n ( ) ( i o l u lc c . a . .rlr. b c i r b . 1 . i ) t ' : l r r . l)e\llrc contr.rs r i i i ' 1 r ' t ' n i t t i 1 i :c't'i. 1 1 l l .r 5i contr.\( ). lrirlr. rr r r r i n r s r : i s L ' l o r ' . i l ) ( . . l i l l l ) ' . r.spr(. \'AS1I. E s t e c l t .O i n l | i r . o s c b i l . r j . '-. i r i n I i l . T r ' t ' i r r .r 1r l ' . L i i . . 1i rltrpir r i t ( ( ' r r \ i d r .\ L i t l ) t l i T r . r r a .zc. r r . ] { . t rr .spIc (t\('rnu:r(. 1rliir t. Dcsprc' impirlisilca cu trupui Si singcler lui Hristos 1i c. a r n q . r l l i i . i ).ililc luj Duurilczcu si ( ' . l r r r buni. . 1 ( i. l ) i ' \ p f { ' p r o n r p r t i t u c l i t ' t ri . i i O ] o s e .nriir-t L t r i i l t d i n S <r i l t t u r i l ) ( ' l t t f u . j l } c i i r r ( r i j c r l i . | . D c s l l r L r c t u t t 0 a ) L 0 f c .igcali 5i rlr's1l:'r.1li-. r::. clatr ItiitLrli :i pr.ULI[(}II i .sp. 1p . l l . ^rir iici. disyruili Lu prir.ilirlr. . ts i I i t c t t | 0 a . . r s . ' ( . c r r l c r t t l i r r . ri .. ..c r. r s t r r . llll 3tlr. { i . l)i'r1.t p a t ' r i i l i i l l u i . 1 .itr. 1 : . .rc. j r . r ci <:art. t t l .r i i i r i c i . . 3 3 . . 32 Desp:'r' Catorii ri r:cstiluiri.tvem cur. i t n ( p r i n c u i ' 1 .7 u l i ( r u i n r l i u i l . r l t o r at i s : i . r f c C S l e C l ( ) \ . ?. Li. l j. : llcsprc' clrdrlo-stccloiulcnilot 5 : .irrlLrltii ltutt. D r ... s . dctes. ss i r'1acti uz inlil dt. n L r ua t s C c l 5 | l ( l i r i l r .r' lfcritc lr:i 1 .r r:clor 30. .s c f .r(. Dcspre' cirrstircti cclr. i t ' r ' s c j n \ t t r l i c s c s p r c b u n a p l i r c er c " a i u i l ) u rnnezcu. r o r i r : r 1 i u r 1 ) \ int('j prof(r\iLllto. ' i( ( r r ( ' t .rrc inpie<lic. r p r . . C : 1 . . ntirrturisirea I)onrnnlni ctlrrr arrt r ai. st. r ' i r ... i1.stt' itrricstuliitoarr-' pcntfLl nlit'iLlir(. .i .r'r f.rzirci-a--\ i .tr-enirc.rc..t l)orultc.r l i i l r u r r i s i <c . . \IORALE " 17. r zld i r:ci i:c sini. C .ri irr mdrturistrr'. ( a. piir atc 1t.dintir 5i riesprc. i : i r l c s l t r l rr.e) ccl (ri llr)rulrcii lui lJurrnczc. r t i i }( 1 . Dr. '-a{t. i rs i l t i i z i r c a r . t r i i r l n r ' .r n i i r c i u u i : i d r ' : p r c a r i r . s p r r . r ii r l v r r l . L j i ) ' J. ' r ( ( ' t ' s t a ( r i t t t t l l .'J S1. . i r : . Dcspro jutlc'c..n. L)cslttc ctcl c.iiii c l r . i i t i l r c . r. 23. \. ' .. Dt'sprr' p.r. u r r ' .tE TABEI-UI. i v l i j n r . l ) . scaticlaiiz.'r i : t l 0 s r u l t ' t l i n l l t i r i " i .a iC l CstCia.i sr' litLt(l!'l1jpr'\ . " rc i r ..r[. l r J z .... . r . } l l i . invitarc. . l o r s e r i o a s c . t s t t t l t < r r t . u n l ( ' s 1 { .a r t :t .c )i l('cti:lil (C alceste€1. Il. . c l r i r q o s t i ' i t f . 4 .S t ' r u t i i r r . l u n r llClCLt. :ttrcliqrca filrir arninart.. i j . D e s p r c r : r ' i c a r r .tcLl.rt.lcLui. t | r ' \ r rr r r ( . A t r . s t c c j i t s t i r c a l u i D u m n c z c ' u 5 i c. Desprc rnoclul si clispozilio celor Ccrrc se preocupii cl(\ porullcat lui Dutnltc. c. . 2 1 ) . Ciarr: estc.

. r t.3. tt i p c a l t u l . csprc'a judcc:. Dcspr(' judecata crelor carc lrastrt:Lrti ranchiunii. t s i Ir)r.rri si nriri rnici.. s co [ ) . Dcsprc cci t'are se minic . J f i ..i cum sa se-'pirsIrt'20 curati dc cci carc. Despre'cei care.ustrali sau cincl sd fic prinili. : : l { 1D . . lcqii fcrrnitat.D e s p r e i i m u r i r c ' i r r irc lar cel care implincltc I.l)cspre lui harurilor deosebirca distinli rlu Durnnezcu qi acordttl cclor arcstc. .r. 57. U L I L O I TM O R A L E g1 35. l)csprc rarr' tiiierca {inclepirLarcir) celor far: scandaL 1i rlt'spt-t' ittr.:r cu acc5ti.i scr ocupo rlcri intii.ni.rc:csla lcacul sc ju- r l c c J r p t ' s i . l ( r (( ' l l i . s p r e c l e o s c b i r c a d i l t t r c ( p r c z c ' l l t )! i ( e l v i i l o r .'. 11. curaj dup. Dcsprc cinstirca cci sfirtti. i)csprc cei care sc intristcitzir pcnlru cc' carc ntor. 5i t:uut sit f ic curajoSi in predicare 1i i urn s. Dcsprc i)unc.r ittrin piititttiriltl tt petttru celc iniitll- il(i.r facc cltsr:ritni.. altr:cvit trebuic sd sc faci buni Pri- icili dc cci mai slabl. 5 r r um.t.sprt. rt' 1 i c u m t r c ] r u i c c a u n i i c . f a{i clc cci incrcdittt.t cit oanrctli ccrto clu primit harul lui Dumrlczctt.1D . Desprc mittdriar tuite. (it).sprr. l { 1 .sprt' br:<1. lJ(. r r c i il J r .ur (ir cliscu{ie) cu ci. sc inde. ..l carc juclcr:i si titi..i irtrpreurrii li <lupir crrnt'xit. 17. Ircbuie s6 fie ccl pcntru tlitrc in- r r. sttu cclor cart'sittt iiltcluili sull a r (c t r t i i l . tlJ.ili ca si fic jucleca{i. tj3.D L ' s l ) r ( ' p a c c ril.. l)esprc sluclierctr faptekrr nlcl.ii irrr a[i pr' ' ill. sarcinii I)rrtnnulrri. .c urrncazii dcestoral.ic. Dc'sprc t t'i crrrc sc irrclt'lcttiiccst ( 1l p r ( ' ( l i ( . potrivit putcrii.rgc'm. 61lttI {i1.'i s r .\ptr. i r r c l r i j c a s c d d c <c i c a r t ' t 'l i s .i . ] C . nrilrturisirca urmc.tlc satt t e'i iilcl. t t t d u c dp c r : r ' i c .rr<:ir sti lnclrcpte pe aproilpcle.i r art' pirisCs' ltr. 5i pcntru citrc trcbuic sit nc rugitm. )cspre 11. J. r si'r rcrrscascii c'i insiri urai inlii.r. 'l . I ) c s p r c c l o b i t r d i r c ' al t u i ' r t r i l o r l u i D t t m rt. 59.D c s l r r c r u g d c i u n c ' 1 i c i r r c l .ti importatttc s. 5 i c c . 70. 38.tduifi (aprobafi).rzir inclc. dispozifia haruriior lui ( s u f l c L c a s c) i si Duntnczcrr si :l:i.r. I)csprc intristare.zr.1'-\I!ELUL R T .1 ) c .r cei catc {i9.1 dcroscbircu poruttcilor si irlc Er-anghclici.r i e t u [ r5 : i tlt'sprc t t'i cc luptii imprt'ur.1lic 5i sirdcic rei c. r r t g h t ' l i t '. s ( r t l ( ' r u ( l . Dcsprc j()snici. f)esprc <ittsliroa $i rniirirca (tllrtria) lumeast:h.rlitatc si snrcrt.Sfintul vasile cel Maf- .tproapc priucipiil0r !i cir.llr( r-()l'(. cei cure dispretuiest cclc : i t ) . J)csl. 1. Ilcsprc timirlitatc:i pr cjurirri.a L t i r . I c r c - i. t t c narc. Dt. I)ccpr(' cc. J{.i c:ittd sE tle inlp o t r i r i u r $ i c u t n s i L r i l s 1 > u n d c n rv r d j t n . ( i { } . .' .dc carr. {i2. Cum rillrc. Cti cstc uloarti c. 1 { } .sprc nrulfumirca pentru clc.i citld sd ficr ir.n tj (clcsprc) impirtiilit'ea lor.rr irpisitor pdcatul.ti t:iird ircbuic si'r trc rctr. Iiciilor cti r c rniisurii si c t . Dcsprc (ci ()prili dc ScripLur.i firciitorul do pat t'. . . csprc .ea in cclc cei carc ir}\'ala bunc. t'i r a r c l u p t i i p c n t r u 1 . I)t'sprc' bin<rlaccrt'erIrafilor :)l)r(.rmtrd la puline.a p('ntrll accasta. n c . nr.rc .clintrc cclc nt.r. I)espre bucuriit (ed pc'ntru I Iristos. s d r . 5i dc- t i i . . (-r:nr .rrtru 1i burta dispozilic 37.itrricsc 5i r-um trebuic sii ne itttrclii. Dt.r2. cg. {i7.i clc.D e \ } ) r L ' ( f . " 1 2 . J{i. l t l 5 i i t 1ft. ri s ) . t o a s t i i )s i : r .itdttittiir l)ourttului cu ltt ilcgca. ( r r r r rI t L ' r u i . in cca mai mare pttrtc. 11. d i n t r i t l i c u c c c l i s p o z i ! i c ( s u f l c .

i t t i i c p 5 i t c z L : . l l i n is i l curn proir:sto5ii.otoneasr:. r r .:e conducdtori .rre 1e ftrcc 1i le spune. Ciuni vrea Cuvintul sii fic in rrcne. sau si irrci.tdpirri.t. Dcsp. crcd:n li-i fi iui :.i ctl se r:r. i! si lrJrirrli.r:.i r.:iri. z i r r r r c 80. i c .i cclol caLc le itun id dc fricd qi cum sii :.1esto5i. l i s l r L r s sau sii primcascii cclc dc la acelti.c c i c a r e c l i n i n g r a t i t L r c i i r r .i:jpre Viciuve..rr.98 invlji. d c i r r : c ! l ] . pioicstoli sir iie rispnn. !i 1tc t i.i supuryi.ci c.. 72.:.ilrrr. ra ficcare dinii-r. ll. 71.i). .l (.5. pc c.i se justifice) I . 79.-'7J. p.1|iDc s(: cl\rosebc. Despre sblavi .-rs.up:t sc (].l ) t s i r : .i 7li. 1 i : .. . i)lsprc r.irt. e a t i t u c l i n e s h i a ) f a [ 5 . . l ( ai{' invlli"r pc dulrovlicii clasciililrtr rlc i c i ( r c u : eiir u s i t r t a s e r n e n c a .pre in\-iilare clcspIc c. r p i ia d c . nu se cobr.i cuur sir atace pe cci carc sc ce mocl sir potrivctrsr:i SFINTUL VASILE CI'L }lAItE oputt (rczist. 5rib ir.i :.rze pe cei liirotoniJi l iu r: .7. Desprc itcioare. Dcspre solda!i. (. i c u r n s a l i r : .r: ( ir . ri.rc:. Dcspre r:ci rinduiJi c l r .r.'lr' i'8.. ' r ' p zaitor pcntru r:1 insu.iii.re sii hi. : .i gi pentru cci itr.i. r l l < : i r ' .r. .

..IORALE IIEGUI-trT-E t'l'a'ilBL::i) . I.

t' i iI r. Oatrc Romani: . . iD o t ' n n u l u i n o s t r u l i s g s l l r i s l ( r " s . . al5(lc:L}lil t Bibliolcca Piiritrlilor ciirri 1i Scriitorilor bi:t'ric s t c p p b t i r i r l i p v o l . p. l. 2. N. <lt.2(l 23. 4 . .i I ' a i i r l u i i n t r u s l a v a v i u d . spre invierea vie!. \'/ai trie.i in cer s. 27. t i . 1 3 1 ) . R e t s a i t la ! C a c l a c .se pocctresc ctcttm tlt'cil cei crtrr: ou fosl jurlcccrl i inu i nl e cle Ev unghe I ie.morminte vor aLrzi glasul Lui . IoorL: . *Dar ca sii s. Ilorazine I j i fiicut tninunile c:e s-au fiicut in r-oi. : i a I n ^ s u .7 t i 0 7 { i 9 ( c u i r r b u n i t i ! i r i l e i"rtrlUrp" eclilia . Gribr. i Sale. '113 1i 42{l.Iigne. tle muli.llclci lii. G.rn9nt.p .iti f i e c i i r u i a c l u p i ll a p t o l e s a l c .10.u c e .Cdci Fiul Omului va sd 3 . 6. o l c c l i . i a t i n r .tifi cit putere are Fiul Ornului pe piimint a i€-Ita r. ciici s-a altropiat irnpdrirrlia certlrilor. Ioen 5.Cai vjne ceasul in c'are toti cei tlil .Carer esie in cerltri.Sxttrivit Se crrr"' p t r t .'I.i oricite vefi clezlega pe ptimint r-or Ii dezlega[e qi in cer.5. .atea ':1i. atunci r-a rarspl.. ro1. NIatei.( 1 .\lolcr 11.28-29. s-ar fi pocdit. A l t ' n u .l.'Acleviirat griiiesc voui-t: Oricitc \Ieti lega pe pdmint vor pircatelc'. -Nlrrlt'i lti.i clc'i carc au Iitcut celer bune. c ( i c i s e judecd mcti grav' Cei c(tre nu . .. . iar tlei care au fdcut cele rele.ti iu bogiifia bundtiilii Lui $i a ingliicluinlei gi a inclelungii Lui rtibcidri. rlecit vouir. .Sau <lisprcluit'. pc baza martuscriseic-rr (ll. Se va cla lor cle ciitre ntint in privin{a tlnui lLtc'ILr 'I'atiil X1err.De atulci a inceltut Iistis sti proporricluiasci 5i sd slltlnii: <Pocdili-rrti. S i i u .p. I I o / c i { 1 . ip Tir Fi in Sj<lon s-ar in sac $i in cenulii.i Siclonului ie va fi mai uqor in ziua jucleciilii. A c u r t t e s l c l i m l l u ) 1 ' t < t c d i n l c it i r r l i e r i r i r i i p i r c a t e l o r .> fi legate. l. lt]. 6 1 ..e o c u l ct t 1citi r i i. trr.2 9i cele urtlirtoare.i vor ie.REGULILE MORALE Regula I jne (. 1 .rlalcl 4. . .. 17.'i..) 1. -. treqtiincl cii bundtatt'a lui Dumne'zeu tc indearlira la pocain!d ? Dar clupii invirto.u ctcei(lcare ued in D<tntnul intii sit se pocriirtsc<r. spre invierea juclecirlii> 6.. cu inqcrii Siti'.ii. . "Atunci a inceput ae i le tttai trtllte minuni ale I i s u s s i i r n u s t r e c e t i i l i i e i n c a r e s e f i r c t u s e ' r -c V a i ! i e .((1nus". 1 9 7 t i . clacd cloi tlintre rioi Se rior invoi pe pdpe Care il rtor cele. c l i c c i r iliu i l o c t n . Iariigi griiiesc r:ouii cii. < . Dar zic t'outi : Tirultii s. 3 7 .. n V acfusr. juclc c at ct rlr e ctpt ti a r cis1 ]\ktter . J 3 c l i r r . ca nLl s-au pociiit. .

75. Care va da fiec. r 1 c l e .r1 r i s e t a i c y i s c d r Ln l c. e. 7-10. ci le sint necesore Fi roade vrednice cle pocd.iei judecdli a lui Dumnezeu. Cinci clintre e i r : c r a u t r e b u n e S i c i n c ' i i n t c l e p i c ' .ie. i i u l t ( ' .iruia 1ui.r sd fie ? Faceli deci roade vrednice cie pociinfil. Il. II. Caler zis e s e : l v l a i i n a i n t e d e a c i n t a c o c c .Atunci imptirilier cerurilor se va ascruf. securca std la rdddcina pomilor $i tot pomul care nu face roadii l . rivna voastrS pentru Nfine. Dumnezett. C)ttci clultd t:liberarea cle aici nu esle timpul Iaptelctr. 1B-19. u l c l e t r e i o r i l e v e i l e r p i i c l ad e M i n e .'. r.ivd sinte{i turali in acest lucrn. 12. iatil. aducind cilrfile. 10. citii sircluinfii \r-a adus. ivlatei. ll. insriqi aceasta. trecincl cu veder{}a vcacuriie negtiir-r[ei. 6-7. 10.Cti iatd. i t i o c l u n i r n i n i e i n z i u a m i n i e i s i a a r i i t i r r i i ciupii faptele cilci...na cu zcce fecioare care.. ba incii. $i sd nu credefi c:ii ituletri zice in rroi ingirrii : Piirinte avem pe Avra"an. Celor care se pocaitsc ntt le este de ajuns pcntru mintuire singurit r|':spdrlirca cle pdcate. plinsui vostru.. lr:-a zis : Pui de vipere. 2. 7.i rivnii gi ispdqire.ind afarii a pli4rs cu drrlor. C e l c a r e m i n g i i c ' p e c c i s r n e 'fit lifi. ne-a tuingiiat pe noi ci-rveuirea lui i .l n i n c l c a i r r l .it in intirnpinarea mirelui. lteni. cilci vd spun cii . Iar mulfi dintre r:<'i care fdcuserd vrijitor. {'apte.. i d u p i i i n i m a t a n e p o c h i t 5 . ir-Ltru rtibdrtrc. ci ^.7.7. 30-31. cine v-a ardtat sd fugifi de minia ce '.' (Dar Drlmnezeu. fje cuvine ca aceie core se pocriiesc sd plingd arnor rsi sii arate din inimd toete ciie sint proprii pocuinlei. rValej . cri v-afi intristat dupf.iin foc.i nu numai cu venirea lui. .. Roin. V. le ardeau in fafa tuturorD 1?. Mctei 26.SFINTUL VASILD CEL MARE i i . \ csie$te aculr oamenilor ca to{i de pretutindeni sii se pociiiascii.r spre buna pldcerc cLLui .i cu mingiierea cu care el a fost mingiiat la voi. lntru totul afi dovedit cd voi in. vestindu-ne nouil riorinla voastt:i. Fapte. C a t r e C o r i n t e n i 1 1r < D a r D u m n e z c u . 13.i cfezvinovdfire gi mihnire qi teamti qi clo:-in[b. . Matei. Ciici.li. "$i inulfi dintre cei care crczuser(i \'(}ireau sd se mdrturiseascii gi sii spund faptele 1or. luinci candelele 1or.l"ucii a hotiiril o zi in care va sii juclece lumea. ' . au ie. r. 4-6.infd.Dumnezeu poate qi din pietrele accstea sii ridicc fii iui Avraam. Faptc 17. $i dupil 1ru{ine : .. $i ie.Dar vdzind {Ioan) pe mul}i din farisei gi saduchei vcninrl la botez.. . II Cot. Faptt: 19. Motei 3. 8. tt. DtLmnezeu. C t " i c i c e l e n r . r'$i Pelru gi-a adus aminle cte cuvintui iui lisus. 13. a proporfionat timprtl prezcnt syxe lucrurecr (sdr irgirL:{t) c?ir. Il Cor.

' d l r eC o r i n t e n i 1 1 : o N u v i i i n j u g a f i l a j u g s t r b i n c l r c e i n e c r e clinr:ioqi. ca nu cumva sd nu ne ajungd nici noud' plecind voud.R[. | 15. cii mulfi. nr1 putefi sil slujili lui Dumnezeu 9i lui n l o n a ) ) r s .inarealui.CULII-E 1\{OIiALE 103 tl-auluatcuelerrrrtcleleti-rrr. qi imau fecioare acele toate lntru iutimp. 1(i. vor cduta sd intre 5i nu r''or incepe putea. 16. 1 g i r ea t : e l l l r i n a c u i n t u n e r i c u l ? $ i c e i n v o i r e e s t e i n t r e H r i s t o s $ i ce infevcliar sau ce parte are un credinoios cu un necredincios ? Sau i e ' si idoli ?" iegere este intre Biserica lui Dr-rtnnezeiL Ccl ccrre urmeazii llvun{Jheliei trebuie sd . <silifi-r'ii s5 intrafi prin poarta cea strimt5.pind cind avem vreme' sd facem binele" R e g u l a 2 Nucslecuputin|asdslujeascti]uiDumnezeuCe]Cc. sau de unul se N{ac:ei5lalt il va clisprelui .zicind : Nu. C : i c r /6 1 l J . au atipit toate $i au iegili aciormit.tzic vouf.une au zis din untclelemnul vostrir.. iatii acum ziua mintuirii' nici o sminteala intru nimic. ciir i ce insolire are clrelrtatea cu fdrildelegea ? Sau ce impiir1 . ll Lor.se culele ntai intii de /rinetlcttii inljuricrtrnec trupului :. Ial la miezul nopfii s-a fticut strigare : Iatd. cdci i i p i va 9i pe nnul ll va uri gi pc ceidialt ii va iulli.. 1 7 . zicind loamne.Iald aculn vrelne potrivit:i. ai lui Dumnezeu. 2 . 1a. Dar cele inJelepte tlici ic-au rdspuns. i:enttu ca astlel sd se Jocd st sf i n lt' ttr -'t' pl ri r:ut l u i D tt ittneze-u c . Mulci 25.Iarceieilr|elepteauluaturr|clelernnin vase. C . Corin' CiLtre gi El riispunzincl. 2 . Atunci s-au sculat Dafi-ne : infelepte cele c5tre podobit canclelele lor. Aclevdra. 16. 19.ri tt ttlt l t l t-: \'2. oclatii cu cancleielclor" Dar mirelerinlirziind. . zicind : Doamne' 15.: Nu vii cunosc pe Voi>r Luca. . Iar ccle nel. 24 2:t.A$aclar..1 . Mai bine mergeli la cei care vind 5i vir cumpdrafi' Deci' cu el au intrat gata erau gi cele care cle ca s6 cumperer a venit mirele fecioare' celelalte sosit au 9i la nuntd si u$a s-a inchis' Iar mai pe urmd rdspunzind' a zis : lar el' nou5' deschide : Doamue.1. sau pe Mateil <Nimctli tlu poate sd slujeascd la doi domni.i clulului. . mirele vine . ca sa nu fie slujirea noastrii ciefdirnatd. .Cdtre 5i in toate infdtilinclu-ne pe noi ca sluiitori 17' ()rtlatcni. cd se sting candeleltr noastre.Iecs'ednlestccat 1n lucruri slrdinc picttilil. Dupii ce se va scula sti-rpinulcasei 9i va incuia u$a' vefi I deschide-ne Doamne' sti stali afard 9i sii bateli la uqd. N { . d. zic voud. 1 1 0tii . 0. II Cor.vd va zice : Nu v6 gtiu de unde sintefi" Neclincl teni II. 14. f i-' 16 . Lru'n ii\.

'fi ( i 2 . )1. 0l 2 : 1 .24. t l a c ' a a r e s d . clliet pcntrtt Ttulin tin4i. toli cei care vor' veciea st"rinceapt'r a-l lua in ris. "Cel care iube. '2(). 1. suu tolereaza cc\. II Cor.7. . .i fiind el depart<'. $i cel care nu-gi ia crure.. Aryadar. c l a r intii ingirclriie-rni ca sir rincluiesr. r e d n i c t l e N I i n e " 2 2 . 2:> 2$.l rnai r-nult clecit pr: \{ilte nu este vreclnic cle N{ine i cel care iubegte pe fiu gi pe fiicii niati tlult cleciLpe \4inc' nu este vreclnic cle Mine.. . 37 38.te pe tatii ori pe marr. . clacd r.i a blicluLui. llrrlci 16. c a r e n u s e i c a p i ' l c l i lc l e t o a l e a v u l i i l e s a l e . Malai ltt. D a c t a\i/ r e a c i n e \ . t . punindu-i terlelia gi neputincl s5-1 termine.'r.N 1 i u r u r e a z i i N . C t i t r t : C o r i n t c n i 1 1. 1. L t r c r <9 r . l . ct'[e clin casa inea.trimilind solie.l i s p r i r .srrrnt: ccva din celc prezente. a sti rriuai clupir lvilne.. sir-. c a s i i f i e c u r a t d 5 i c e a d i n a f a r d a l o r . o r i c i n e c l i n t r e v o i . i n u . c'hiar gi viala sa insfiqi. Fariseu orb I Curdld intii partea dinduntru er p a i r a r r . u c o ^ 1 . nu poate sii fie ucenicui N4eu. n u s t i i r n a i i n t i i g i i q i l a c e s o c o t e a l a c h e l t u i e l i i . ')5 23. 2 a .ine cineva la Nline qi rtn uriipte' pe tatiii sdu . inc. n u p o a t e sii f ir: ucrenical Nleu'..p l e c i n c i s d s e b a t d i n r d z b o i c n all impdrat.I (iJ S!'IN'TUL \TASILE CEL M-ARE .t i s c a p e l i a l a o v a p i e r c l ei i a r c i n e i s i v a p i e r r l e v i a l a p e n t r u l r f i n e o v a a f l a " 2 3 . Caci cine va t o i s i t . ? 4 .i pe ndrrrcl sa pi pe femeia sa qi pe copil 9i pcr frali . Nu y-roolcsd clevinri ucenic al Dontnului cel care clotc$lc.a p u t u t i s p r i r v i . r r o i n c l s t i z i c l e a s c d u n t u r u . l ) o a r r n e ..e (lintrc ceie cc indcprirteozct. . A v i n c l c i e c i a c e s t e f d g i i d u i n f c . zicincl : Acest om a inceput sd zideascr"r g i n . Ntut<:i 2ll. cirrturari 6i farisc'i firlarnici ! cir voi curifafi ltartea clin afard a paharului . S a u c a r e i m p . clesivirgincl sfinlenia in f r i c a i u i D t t n r n e z e u . 25. .a putea si intimpinr: cu z(rce mi-i pe cel care rrine inpotriva lui cu cloudzeci cle rnii ? Iar de nu. C i i c i c i n e c l i n t r e v o i . sir se roage de pacr. ' e a s c i? i Ca nll cumva. . 1tc'noi rle toatii intinarea trupului gi a cluhului.2 G .. l i e n u e s t c \ . cle porlrnce ltti Dunnczcu.i pe sttrori.i ia crucea 5i sit-N{i llrtlez(' Nfie. "t'). $i cel care nu-gi poarlii crucc:a sa gi nu vinc dupd Mine nu poate sd fic' u c e t l i c ' t . .I)acir r. 3 3 . nu va sta intii sd se sldluiascir. . 1 r a . s d n e c u r i i t i n ..t l u i. cu pa.L u c c t : " $ i a z i s 5 i a l t u l : i l i r o i r l r l r a . i a b l i c l u l u i . .\lctlci r rrVai \ron.\Jafu'r. . i u b i l i l o r .l lN 4 e u . iar induntru sint pline cle ripire' qi de neclreptate. Iar lisus a zis c:iitre t'i: Ninreni care pune rnina pe plug gi se uitir inddriii nlr este potrivit ltetrtrti inrpitriitia lui DumneZeu.2 .

t. duptl tum ". Io<tn ll. /oon 15.l f a c . 27. 21. 21. R e g u l a 4 Clnsle. lucrul pe r:are lvli 1 . 27. 35--37. 37---10. sau prigoana. ..tipc eproapelc cu pe line insuli rd. veli rdmine in iubirea NL'a.REGUI-lLE I\. Ictcrn: . $ i e c l o u c .l inaintea oamenilor.|\j .. 2 e .N l a t e ir " .t iubit. 2 8 . 10.Ciue ne va clc'spiirti pe uoi clr: iubirea lui FIris"os ? Necazul.tiu Ltti . Cdtre Filipcni . .i le lliize'.r.rula celui carc nu iube$te pe Duntnczeu si pe Hrislosui lui cslc cti nu piizaSte pctruncilc Lui . 32. t e z e l u r n i n a voastr.ti pe Duntnezeu din t o a t a i n i m e .a m s t i r r i r f i t . . dr. t e c e l c a r e c u l c r LL e g e t t L t t i .llc cstc . la fei cu aceasta : Sti iubeqti pcr aproapele tdu ca pe titre insufi.i 'fatiii vostru Cc. sau foametea. s r i iuhcS. rs a b i a ? P r e c u n t e s l e s c r i s : < r P c n l r u T i n e sintern onrorili toatd zitta.i fdrii poticnire in ziua lui Hrislos. . Ioun 1. Ioon : "Eu Te-am prosliirzi. . l .i atr riimas in iubirea Lui' Ccitrc liottrani . Mrrtt:i 2').Cel care are porullcile lvlele . sau strirntorarea. 8. 30. 4. . 29.r I / n e c i n s l e . iar a doua. J3. Matei : . 31.lO.a i d a t s d .le pe Dumnezeu cc1 66.ste sri iubc.IORALE 105 R e g u l a 3 C t ' u d i n i l i S i m a r e a p o r u n c d i n l e g e a c(ue u fost ntd. Dot. s a u p r i r n e j c l i a . incit sir vaclti faptele voastrer cele bune . 4 ' 6 a s I l u m i t .l ciin certtrir s3. socoti{i arrr fosl ca niglc'oi cle jungiriere' Dar iu loate acesle. I a i u b e l t e .ste Si prectmdre. 3 2 .Iar El (Iisus) i-a rlspuns : Sit iubeqii pe' Dortrnul Dtlrnnezr.irzircu 1t<trurtciktr lui llristos 5i rcibclaree sulerinlelor pentru El pin..l sinienr tlai tlull der. 28.iit.le. lll si urrnAloarele.ti )a tnottrtt'. cu tot. prin Acela Care ne-. s a r . Ioan 17. Rom. acela este care \ .it biruitori.. arn pitzit Ett poruncile Tatitlui Nleu . sufletui idu 9i cu:tot cugetul t. C e l c a r e n u M i i i u b e g i e u u p d z e q t e c : u r r i t r t e l c] v I e l e ." Iace t r.. plini de roaclele tlrep- 2(). .. Aceasta este Cea clintii qi marea portlucit.'nl ti"ru clin toath inima ta. iar clovada celui cQre-l iube.rturisita tle Dontnul e. sau li1:sa de l'rnb r i i c i i n r i n t e . r\lolei 5. . lvlalei 21). "Dacd vefi pdzi poruncile Mele.l pe Tine pe piiminl .Ca sii sii sfiveascii pe fifi curali. lti..

i lte se cuvjne. punem sci ne prieteni Si t'rdima$i . . 37. 23..i laucla lui Dumnezeurr pe Dumnezeu C d t r t : R o m a n i .13. iar pentru nr'ti arrjncl o clragoste osemdnd"toare cu cea pc cLre 0 Q\tLlt-o Ialii clc l)untnezeu . los a murit. ca sd-pi pund cineva 3 s .i riri.. . 4 l . ! 1 1 . .i 3 . 1. lB. . Filip. pen.E CT'L MAITE t i i i i i . i .r Dumnezelt precuin pi Tatiil vostru este milostiv). t r i it a t c i c l e t t l i i i . .utla ca nu cua cinev(t dragosta clupd Hristos folo ilc intris' i-ou ^sou r.ctucenicilor lui llristos u . p c ntru noi' Ilrlsc d ' a c e e a p r i n n o i c l e invi:dercazd ciragostea Lui fald E f c ' scni.t t l u s ' i)1.Da. Malr'l J. 9i umblafi noi prinos Si p e n t n t c i t r l r . pIe'fatdl i7' Ioan : "Ciici aqa a iubil vostru CeI ceresc este desdvirqit.106 SFINTTIL VASII.. .i llristosul Lui.ul t5u. sd ailtit drugosta rl rr'r aceasta vor cunoaste toli cii sintefi uceuicii Nfe'i.rru prietenii siri.tu pegubit scripturii cu it.. 1il-i 1 llJ. lti. spre slava i. c a r e te lauzi cu legea. li8. i\letei. loan 3. in accasta (consta).egula 5 . . curdlindu-ne cle toatd uta Iald de toli.a d a t ' p e S i n e j. cf. 3 { ) .Afi auzit cd s-a zis {celor clinainte) : SI iubegti pe aprotrpele tdu li si urd$ti pe vrdjma.i cunr dal" 33' Dumnezeu ]ttlrea. u(a 6 ll5--3{1.40. irii:i t:iticarealegii>. catre Romani . incit pe Fiul Sdu Cel Unul-Ndscut L-a .:rtfli lui Dumnezeu. t t .a l i u b i t p e n o i 9 i S . J n t .:ith(i ctirt Iaptul cc1 fitce cevQ celol carc l-t.lntru a 5 ' vtfi avea clragoste unii fafd de aliii" oproopt'le Dctt.Aceasta este porunca Mea : Sd vii iubiti unul pe altul' precum v-am viata iubit Eu.r 36.tri. sii iubitt'r ti cazul' ar cind viala. l3-11. cind noi eram incd i n t r r-r iubire' i'rreurrnirtori lui Dumnezeu ca niF'te fii iubili . 3ll.a r e s i i t t P r i n I i s u s Hristos. il necinstegti 1 1 s . Iar Eu vd zic voud : iubifi pe vriijrnagii vo. $ i f i vefi Luctt. . .IocrrrI3.it :\Dri: tciicrca crec)irtlei. . r . l ? . Fifi. Ioln:.i . 4 i . u T u . t . .g i H r i s t o s n e . El este bun cu cei nelnulfumitori.2 . 4i2.. 3G. $i dupd pulin: *Aqaclar. 3't' R. 1 t l )L . Dot-ad...r i l : i s i i f j ta r c c u l l l s . fiti voi desivir+ili.Nkifei rl. 2. N4ai mare dragoste decit aceasta. nimeni nu are)) m i l o s t ivi' inalt.o 1 t r < . chiGr clacd ar lj ingacluit cic u : r ' . "F'fi clar C a t r e p d c d t o q i . P reaC e l u i f i i i . agadar. Roir. 12 . / o o r r l .r I c s .

1 5 . acela care poate gi suflelul gi trupul sd le piardii in ghe'erlai> r'Oricine ya mdrturisi pentru N4ine inaintea oamenilor. pu mai umbli potrivit iubirii.'Ji-viim 4!r. $ i E u i r i i i r . Cu adevdrat vit slll-l.i. 6 . Ioan: . I o l . II Cor. <lncit eu mai lnult si nri bucttr. hulili fiind.a f i intristat spre pocdinfir. lasii ciarul tiiu acolo. { e u . o i l r l t i r t l i i i l r e l i n a i n t e a T a t d l u i N . rniirturisi-voi 9i ELt pentru cl inaintea Tatdlui Meu. dacd ili vei aduce darril tdu ia altar ii acoio ifi rrei acluce amin. Care este in cel'uri. Cdci v-afi intristat dr. 1a ocestct.tinul Sj cel mihnit impotrittct cuil/Q sr. V-. . i n t e a o a m e n i l o r . 7. iar sufietul nu pot sd-I ucidcl. 5(). n r d b u c u r . c i p e n l r u i : i ' rr ' . ci ternc.prc aceia pcDtru care a murit I'Iristos'.sinc sd indrdznim in rnririuri. 32-33.ipcntru jnlcrcsuJ c'elui iubit.Deci.te cd fratele tdu are ceva impotriva ta. 16.rpii I-)umnczcu. oCeea ce vd griiiesc la intuneric.sircn Domnului nosiru lisus Flristos Ei ct cut intclor Lui. iniristarea a umplut inima voastrd. A c u m . 5 t i . Iar de c:el care se r-a iept"rcie cil e N 4 i n e i n a . Cdtre Corinteni I : "Ocdrifi fiincl. n u p e n t r u c I v .lu pictcle.L r t c c : < C i l c i c l c c e l ( i i r e S c ' v a 4 .C a r e e s t e i n c e r u r i . .R o m . Ci' rhiar dacd v-am intristat prin scrisoare..cr. 1 1 . 4. rr{alei 10.5 7 . cle. ltirrecuviutiim. cdci rrdd cd scrisoarea aceea. . inaintea altarului. r:-a int l ' i s t a t . frai-ele tiitt se mihneqte. cu tniticarea t. s. Nlnlei I0. Mcrlei i.18. 27-29.. R e g u l a 6 Se cuvinc cct fdrd teamd Si fiirii rl. fiindcd v-am sPus Lr:aie aces: \rI este tea.Il cle folos ca sd Md duc. mingiiem" 46. Dragoste clupd Hristos ore cel care se qi inlrrstcazr. clcr uc'id trupul.Dar daci penlru mincare. t'cr scr lrtt fi{i intru nimic pdgubifi de cdtre noi" 48. spuneli La luniuii 5i c'r:ea c e a u z i l i l a u r e c h e . | V .\.. n 1 . fie gi numai pentru trn tim1l. prigonifi fiind.cc cu.a t n i n t r i s t a l . orice ch"ip ceee ce se reterd. p r o p o r r i i d u i f i d e p e c l a s e . Matei. 45.RECULILE MORALE 107 Catre Rontani: . 23. Cdci dac6 nu ivlii voi duce. rdbddm. Se cuvjne ca creS.N u v d t e r l l e t i c l e c e i c a r e . . adu darul tdu> as.i imi piirea r5u.21. 4t). l. Malej . Cdtre Corinteni 11 . rtttrie. 12 13. gi mergi intii gi impacd-te cu fratele tdu 5i apoir venind.Dar acum Md duc la Cel care lVI-a trirnis $i nimcrri ciiirtre' voi nu Md intreabd : Unde Te duci ? Dar. 1 . I Cor. nu-mi ltare rii"t. ai t:urind. N{ingiit'lorltl uu va veni la voi)) 47.

oricine aucleraceste cuvinte ale Mele 9i lui pe c a s a c l i r c l i t a c a r e i n ! e l e p t plineqte. I'du tDitttttti multe arn fiicul? $i atunci.itgi circleroa ei a fOSt lrldr€.nu cu numelt'T'au N i c il o r : i n i i l L t i r i s i numelc.e:Doatttttc. fiindcil era intemeiati a s e l n andoricine aude acesle Clr\rinte ate Mele qi nu le indeplineste. '\lrrlr'l:*NttoLicittt'lrnizit.u<a 9.i nu face}i ce vir spun ?" turisesc. p e s t i n c i i ' iar in casa aceea. s c o s 5 i a m mele Tdu am proorocit. cj "sii invaliint cct tot cutlintul lui Dumnczcu cslc ndcr riral si ytutcrnic.raitltrairrirrtlliiceriifia cerlrrilrtr.r 5 5 .uc( 6. 40.r . Doarnne. f ) c n t r u o Q I e . q i s f i n l i l o r a q i T a t 5 l u i a ruginc. cincl \ra \ieni intru slava Sa 'l'imotei n o sD o m n u l t l i /I: . nici tle tnine. 5'2.3.L U C A : . l'if l. l. ruri. . nic:i (se infc/ege] Pi I u p l t r 1 t " n ! r uc r c t l i n l d . ci'i i1 cunosc pc Du1lrnezeu. i a n v i n t u r i l e s u f l a t a u stincii. 'I irn. uc u n o s c u l 1 t e v o i . Il'I'im.i nalura )upta (impotrit'-d). s6' uricio$i fiintl.c Dott-rttul :j rt. al lu i lisus I Irislos'.108 SFTNTUL VASILE CEL MARE va ru. 2l--27 5.a l . 10. . 2. "s3 un btin osta! n e z e u .C d t r c ' I ' i l : < E i m i " r r n]a{i. 51. /. ci' cu puterea 5 2 . gi. <lar ctt taptele lor 1l tiigiiduie'sc.ina tle lrline Si cie cuvintele Nlele. c Q r ci c r t n r t n t i e .. r0. se condcnnnri. D e l l i i r t a ! i .ltc dultrtt-' clcrr nu urntc(Izd. Matci 7.Deci nu te ruqina de mdrturisirea Catrc D u t r ril u i tru. rle. . D a r . D o a m n e . clcsi prin harurilc i c r t Q t ' p u t c o l i c s c i u t n i c c S l i . c i zut se-va biirbatului nechiltzuil care. p e n . B. f i i p i i r t a S C L tm i t l e u e ' c a z r t r i i o r E v a n g h e l i e i > r " 3 .5. 5r. R e g u l a 7 Lui . 1. clar ea ll-a cizut. voi j r ' l i t l t ' c e i l t t c r a ti c a r e o r l a i i ' i l 1 l l \ r . au venit riurile. . 2ii.a bdrltatului biitttt s . $i a ciizut ploaia.scu]lo cuvintelc chiar rlocrr cincy ct nTarrluri. II ):\.tc.. asem(ina-sc-r.a 'i au venit riurile 6i au suflat rrinturile 9i au izbit in casa aceea 5 4 . poruncilor Lui. l r t t C e m i i C l h e qi a ciizr.i Fiul Omului se i n g e r i " . de acesta .i la orice lttcru llun netrebnici" R e g u l a I jttdolnt in privin[a celor Nu lrcbuje sri iccem ctistinclie sou sd nc s/)u"scr{c l)otrtnul. i. Doamne. care sint in ternnilii pentru Ei. nesupugi. Der aceea. ci nurnai cei Care face Yoia Tatiilui N{eu celui clin ( l u l lua u l l u D o a m n e .1.Doartrttc. Mul{i lmi vor zice in ziua aceea: t l u cu d e n r o n i .i-a ciirclit casa pe nisip' $i a ploai..i i c l e I a le indt'fdrddelcgca. 1.

$i clupd pufin: "$i a zis Zaliaria calre inger: Dupd ce voi cunoatte aceasta ? Cdci eu sitlt lliitrip li fenteia mea inain.lc.R o n r . | o a n : .I)acii \. zi. c:tttlt 1e{i c r .rIi ) u t n n e z e u . 1 o c ? l L .d c f d g a d u i n f a l u i D u m n e z e ' u . l 1 1 2 ' J ..1 ' 2 .c a r e s e v o r i m p l i p i l a t i m p u l 1 o r . I a r I j s u s .a l d t t i i n l u l S c i u .\'u lrcbuic sri ne spri jinint in ginclurilc proprii . rirspunzitlcl.s i i 5 i l a c i i .iali"r in voi" 58. i l ? . .a rs o c o t i t c t i c l r e p t a t e " ( j l . C e l r : a r e e s l e C r e cllrrcios in loarte pufin. $i sint trimis sd gritiesc ciitre tine Si sit-ti |inerrestesc acestea. ( i 2 .C d t r e R o r t t a n i : . collorinclLl-se 1le allti 5i a l'enit catre' Iisus.REGULILE MORALTi lt]{) llrrlci. :l111 . . i v o i s p u n e c i e c e l e c e r e . at r u l t u l L u i s i r .drat s l i n e c i e . c r e c l i n ! a l u i I s . v d l e m e } i ! I a r P e t l u . 2. D e c i s e c : e r t a ui u d e i i i n t r e r e i z i c i n d : C u m p o a t e A c e s t a . q. . tene. zicincl cd r. Dar viziucl vintul putertric. ( ' 1 . i n l i n z i n c l i n clatrt mina.tatd in zilele ei. 3 . $ i f i i n r l i u c r e c l i n l a l c i i c e e a c e l .Lucc . r (( 1 t i .a i n t i r i t i n c r r e c i i r t i i i ' r i i l r l s l a y i i 1 r . lllale I 1J. 1 8 2 l l .e r i er l e r . l-a ajutat 9i a zis: Pufiri creclinciosult'. r e d i 1 ! i i . r d s l l u n z i t ' r c l .ste nirLucii si cle fricir au strigat. pentru cd rugiicliunea ta a fost asc'ultatd 5i Elisai:cla. .1ll J3. pentru c[ n-ai crezut in cuviutele 6 0 . .e in Dontnul cu privire la cele ntoi ntici cslt' clrtrient cci nu creclc ntai infii cu prit:ire Ja ce]c nlli tnruri' Ioan: r. sutir cle aui -. 1 . Iisus a \renil Ia ei. .u c e n i c i i s . um5 l i l c l D e l t l a r c .i cei care este 11er : i l r ' p Li n l o a r t e p u f i n . I c t u t t 1 1 .'-an spus cele piiminteqti 9i nu crecle']i. s c a p d . l c .r $i ]e-a zis Iisus: Aclevirrat. Dar El le-a vorbit intlatir. $ i n t ' s l d b i n d r r r r .i nu t'ci lltttea I'rlrbi pinl in ziua cind vor fi acestea. $i rlu s-a ilrdoit.S: \'irlo ! iar Petru.se. s-a infricoqat 9i' inc'epind sir se s ( L l f l t n ( i e . r i r r r d t r c i r r c r e r l c ' r ci n i n r . . c i s . "$i ingerul a zis cdtre el : NtL tr.L u r n l t l i n r l p e r n c r r e .l r n i n c r " t n ? y e f i nrinca trupul Fillui Onului qi nu vc-fi bea sinzil r'oui. ce1 care stir inainlea lui Dntnnezeu. z i c i n c l : D o a r n u e . 9 i i n r l u l l e s l e n € r d r e p t l t .sipt Gavriil. 5 7 .ucn 1. i-a zis : "Eu .i p l i p 1 c ' c . ular la a ltatra sirajir de uoapte.ctici era aproapc cte o nici la amorfitt'a pinlccelui Sarrei. clacd 1u qt. pelltru (re te-di il'lclcrit ? .j n l c . (i1 ) . Ittt s-a uitat la trupul siiu atlorfiL .rit.a u i n s p i t i m i t r l a L . liJ.1. aclet. fetreia ia.a f i r g i i c l n i l a r e ' l r t t t e r c . . ip creclin{ir. gi in mult este creclincios.t n d .a zicinclu-lc: llclriizni{i.a s l r i g a L . c l a c r t ' e i g t i zjs : Doairlne. pe api' El i-a p o r t l n ( :eSte si vitr la T u .e neincrctierect irr i u i . Si ingerul. . 1 . i{i t-a traste rin fiu. 1 i . t i ? " 6 2 . Cel cttrr: nu cred. Lui. :)t. r u . l c D o t ' t ' t n u l t t ic t t t l t r t i n u l t t r cc1<: s 1 . $i iatii vei fi rnul. . 1 . V t i z i n c t u .eii avea r. Ett si-ut. D e a c e e a . { i 3 . u c r r1 . nu r. m e r s a c l i u c o r a } i e . c i s a i e x 7 . Zahalia. . L u c a . sr cl e D o n n u l . -t-tu 'fine.

tot ce N r i ? Iar I:i a zis: clliar . 71. 3 1 .i i c i z i i e l e r e l e s i n t . V c i r ' : i r t e l i s m i n t i ol.Noi su. ci ca cei infelepfi' c. 7 ( t . Iiar.M a l e i 2 0 .irlinla sem'Inald in pdmint bun' este sutd.r. c z r . cum umblali.. Mult:i l:J.a z i s : L i i r n u r e q t e . r t c s c d i n r n i m i i : i i a r . 1'. : i n t r c a p i t .9.lte:o$iglasafostcii|reel:Sculindrr-te.NJcrlei )t:. Dumn"zeu a cu::iilii.Pe|re.Ltr. nu ca nigte neinfelepli. .'lat' s. .darsdinfelegem '5i sd tacem voio Lui ' cu ctfenlie cele (iuzite din cuttintele Dontnului' pilda aceasla' .n e i n f e l e gefi cf. C]. . cuvintul qi-l infeleger crare aduce rod qi face unul o Ia El' le zicec : altul treizecti) 71.se. altul Saizeci.l iil (rtl privrrc' ld . vine cel riru 9i riipe$te 7o' $i drum" n: tinat in inir... Fuptt: itt.cepufi intriiinl.Ia lui i aceas'La etstc sSminla sern5natd lingd cel care au(l(' clupil pr"rlit : .jc' c.e1i>tz. : Allevirral.i. 15. cti unul clintre eu foalte. griritrsc " oull.I)etru. ll (. 'r' zis: Niciclecun' Doan1ne' circi niciodalrt irrgni" fr-oitni. r A i . n o a P ' L e a I l s r _ r si u i : . 23. -\Jcrlei 15. 33-3'tr. i li a m a s i i .'.1!. e i r l o i s p r e z e c e n c e n i c i .Doi. au inceput sa-I zicd fiecare: Nu cutnva $i ci. .i r-oi sinte!i llcl-rr. rirSpunzind.i7- .ii spurcat€rr ciitre ei: Ci..lc?. i i i c 'Ii i s u s i e .. D r e l l t a c e e a r n u f i l i f r " r r i d e m i u l e ' 1-. 20-22. \ 1 o 1 c1 f3. a ra c e a s t a ) ) Zis-a : tninti cll privirs la fine. iar Pctru cr cloua oar':.t:a1. J\ar tti 7 . ii5. 'j(1.. i-. li''. 10.iirincl'!'. j r i i L i j .\scultaii-lv{ii to}i 9i in[r':]er-. eu niciorlatil nu mii vrri sminti' s i ! I " .l.gi oli [c iei tcpSda de Mine'65' m i n cau.r.risiinrhr--se sittt. *$i cheminci iar6$i mullimea Cdtre Efescni: "Deci luafi seama crt -. C L t r .rcr]tca 73' ci inlcicgeli carc este voia Domrrului" 6 . i-a Zls: Dacd tofi l r l i n . cie 1. i l e g u l a I Nuircburesiinegtijdtncun()Q$teIeTCe]orirnpu.rpiir. 1' '|. A c l r : r t i r i r i z i c J i i : . 1 .urtiseduceinpinteceSisearuncdafarri?Iarce]eceiesdin 6 e .c6. itl sii nu le trufia care se ridicii cdtrc Corjnlcnj //: .rtr. tiii. in+. ].).a 7 i 5 . rdscuingrijd.\ .O ts cle a i n a i n t e m a i a c e a s t a .18. :\itrlcr ir{i. c i n d s e t r L i i . a fost gliis n-arl niiitr ai ni|tic sllurcat 9i necurat. \ i r r t c j : t r S l iP e t r u r d s p u n z i n d I . e L e as p u r c d p e o l I ) ) ce s-a secuvintul irnpiirii{ie'i gi nu-1 in{eic'ge. Nlarctt.r r _ . $i iarii.i.i gindul li toati'i gindui il robin spre asculim-potriva cr:noil$lerii lui Dttmnezeu ti tot t e r r e a l u i i { r i s t c l s .< D e ] a o r i c i n e a u c l e g n r i i p c l . 1. 5. c i i l r r f dcul s a " I a r c i n d cinta cocolul.i ' 8 . $ i 1 l e v i n clir' \ r a r-oi l'4ii Iisus a zii. 13---15. . tl1'' nlimc.

Col. c i n e r i . 8'2.trebau zicind: Doamne. ispitindn-L qi zicind : Inv6fdtoruir:.] Pentrtt cele care nu i:. ca 1le tine insuli. v e n i n d u n i i r r i j r 1 a E i . un inviifiitor de lege s-a ridicat. ttcttii pilda neghinei din farint"r. $-7.r aL'eea(ore a $tiut voia stiipinului Fi nu a pregillit uimic gi nici n-a fiicnt riripi voia 1ui. 1. .s l l . $i cea care n-a s. Propriu celor care au rivna de a binepliicecL Lui Dutitnczctt e. tt3. LttccL : "Deci zicc'a multimilor. dar a fircnt lucruri vrednice cie birtaie. 4. ? i ' . c c t r e b u i e s d f a c c a s d a m v i a f h v c s n i c d ? D7 7 .imurc5i'--ne iia/ei.83.1 I in.slc gj (rc:r:estecd traitt.11intrcbc cleslrre acestea. . va fi b5tutd prtlin.L . 6.Eo. ('€.egti pe Dornnul Dunnrezeul tiu..Iar slug. a c l u n i n c l u .iar ucenicii L'ui s-au apropiat de El.a a r . sii facem ?. . r i e l v a t n e g i i . . l.a r : i s : l n v d f l t o r u l e b u n . Luca3. i]I. . f r c r p t cI . 2J-28. I a r e i a u z i n d a c e a s t a .$ i d u p i i pufin : <. ? 8 . 75. le loc. "]. Ioln 13. ce sii fac ca sir mog'tenescviafa cle veci ? Iar E1 i-a zis : Ce este scris in Lege ? Cum citegti ? Iar el. 77. F u p t c r . .1. rdspunzincl. 7ii.7. 47-48. . impiiriija 1ui Isracl ? El a zis cdtre ei: Nu este a} vostru a ..Fupte 2. aceasta gi vei fi f i s . Mrrlci 111. in acest Lirnp r-ei ageza Tu". Lttcct 12. I a r l i s u s i . l. cl<'c.i au zis ciiLre -Peiru 6i ceilal{i Apostoli: I}iirba{i frati. ?5. t6. . ff. Ittca : "fi iatd.a z i s a c e a s l a " T a . a zis : Si iul.str:fitra primc jdie.a z i s : Ceett ce faci. 10.i t a n ai n ' e l . ll6. Lucts-: . i . 9 i i a t i .t suflelul tiru qi din loatd puteroa ta .rclin toatti inima ta qi din io.ti anii san t vremuriie ilc cere f'aliil le-a pus in stdpinirea Sa. iuinrltt-sc in consiclerare (iaptul de a se inlerescrJ.'. uer nici 1>dcitluircri din ne:$!iinlri ntt c. zicitrd: I-. Iar El i-ei zis : Drept ai rdspuns.C d t r e C o l o s e n i r .Se cuvine ce (LCelor(icue infteabd. I a r e i . 27-28. 8 1 . c u sare dreasl. care velfeau sii lie botezate c1eel : Pui c l e v i p e r e .ur:u 10. \ / o r b i r e a v o a s t r A s d f i e t o t d e a u n a p l d c u t d .. Dar nimeni din cei care gedeau la rllasd t r . 'itt. iar pe aproapele tiru.i din tot cugetul tdu.7 >t i .a RI.liut.. Mutei 19. 7ti. Ioon:*$i c l u p i i p i i n e . pentru a-$i pwto de grija sri Jj se t'iispundii. i a f e I o s i a q i i .n deioc. s i l a inimii .-olt impus nu trebuie sc: ne interesri. 7 e . a i n t r a t a t u n c i s t .uca ll.:GUI-ILE A{OEALI. ca sd qtifi crim sd rdspundefi fiecdruiao 82. . fd mai degrabd.$i mullimilc il intrebau zicind : Ce sd facem. oare. r t a l s i i f u g i t i d e m i n l a c o v a s l 1 f i c ? . Este ntai grea jttdec(tte celor cue inleleg $i nu Iac . 78.a i n { e l e s p t : i r t r u c e i .17. a u f o s t p i i t r u n . va fi biltutl mult. Fuptc.tie sri .

a t e . 8 5 . Ron1.i.n u r . .I u p t e . : .l. r n t i i D i n c e$ i s i r l t e a .]llcsoclispre|uitlljurlecctttL]uiDttnlnczcu.triDtltlrtlezett. ingiml'afilor. rreni-r'a stirpinul sluclii atreleia s i s . i l . nSi bolclttl morlii este piicatul" l'iafc rrc'.-ecle{i.a\etiroacla\roastriisllresl. .ini. t ) . ' t l t li()/n.. 1Cior. L u t : r L1 ' ) . e0' iar rlirsitul. : i a s s t l e s i o r . 1 1 ) . s 3 .1 r l ' . $ i c lu p i r l l u l i n : < P e n t r t l c l t i 87' if il. e i tnai pdciituielti. er' (lrtlrc c l a c . 22. i.i ? Roacle de care acurn vd este nr$ine.\lcrfci:<.\lulci lO. 8 1 i . c)dtt'e llot'ttcrni. l. + l r i r p t ( ' 1 : 1 '. 0.r.iala vetnicii' R e g u I a lt Nu.a t i l i a ceasul in care ea 11t1 irl ziita ilr care. 4 8 . <Acicv..Citerne|i-rldmaicurinclcleace]acarepoate.i i i .cisdnelttlllc]ll i LtrIn(rimeciial' cltiar clctcttrrisltltrtrL17-Qr . 1 c a t u i u l .e r a f i l i l l e r i f a l d c l e c l r e p t a t e ' pentru cd sflrsitul acestora atuil. 2fi.l r r f l i l l ) . i . r ] : 1 .in|irt.uat.ul rre. t \ a S l ) t i t l ( 'c i t r e Y a ' ' u n l u c r n l ) e C a r e i r r .e l i c l r e c l e .i 'a incepe ilnllete. rl{.i in n e c r e c l i n c i o 9 l .r r r t[tJ .. i . / r .isrifletttlsi o l a t c l e v a z i c : c ls i u g a a c e e a i l r i n i m a s a : trupul sti lt...ea nll gincleste . "cdci atunci cincl etati Durnnezeu rt-rmine pcste el)) Deci ce roadit a\reati r o b i a i 1 t ..i pe slujnice Siiiiri. \'ASILE CEL MARE I1l Re g u l a 10 Stit situl pacatului cste ttutartca' \ia veclea viala' ci lniuia lui Ioatt:. f l l .lliardir in gileena. 9 9 . u t s r l r l i i t o s . ! .ouS: l t s ' tci Tatl"rl Carer N{-a triniis' V { e r . / o o l i 3 ./ o r t t t : " I a t i i c i " r i l r c l o r r i l . r.nico' Sfir. 87.t c . D e a c : u t r rs i i n t t sA nu vind peste voi ceea cc s-a r .egni"cii. 9i ltiu cii llornnca Aresta irli-a porunc'it ce sa sptln Fi c l e f i i n c t llitss.. ! . 1 1 . . [i:1.1 1 . llJ. t t .) rJit. i^tirzie ii. . ' . . a6lcviiiat zic r.SFINTUI. 9 2 . (i. . t. l.l l.lilr-r1 porurtcii ltti Durttttczcu cslc Dacir cineva va piizi cluviutul iocrn. 1(. sii batir pe slugi. 3' ( 2\l 21. plata plcatuitti este lnoare s i e l r o a r t e a .\. l a i L d u .tii .Cel care nri ascultir cle Fiul ntl s+.ir .scCu\.tn !2. R ( ) n t .i a t l l a r i e a e i \ ' a l ) r i n e . critrc ]loltrrtni caieSirollifticinclu-vii]..a r . ca sd nLr-ti fie ce. D e c i l u a l i a m i n t e n]ira}i-r''"t 5i pieri}i' clii Eu lut'rez zis itr ltrooroc.91. . . .a j f i i c . r.r .Dar acrtln izl>iviti esle r iala r.e c l e a n r o a r l e a u i c i o c l a t i t " Ltti ce sii l-oLllesc.o c t . : . .

.2. 5 .TibGULiLE MORALI' I r'l Efcsenr: .sd facd cele ce nu se cuvine> 100. 10.2111 I0l. ca pilde.$i au sosit in acel timp unii care-I \resteaudespre garilee'ii al r:5ror singe Pilat l-a amestecatcu jertfele ior. loon 5. ..t6. . $ i t o a t e a c e s t e al i s .a u i n t i m o l a t acelora. ceilalli.uca 13. Sari acei optsprezece inqi peste care s-a surlret[tttrnui in Siloam qi i-a ucis. ca sd se mintuiascd. gindili oare cii ei au fost mai piiciitosi riecit toli oamenii care locuiesc in Ierusaiim ? Nu. zic vouii dar. ca s. isi pregiiteste o iuclecatda tniniei mai reu clacit cea anterioard. Din juclecatct miniei lui Duntnezeu itnpotriva unora corc au cdzut in grcseli. pentru aceea Dumnezeu le trimite lucrarea amdgirii. nu vii vefi poctii. cir au pdtimit acestea? vri spun : nu I ci dacd nu vd vefi poct'ii.Iar Anania. $i fricil mare i-a cuprins pe toli care au auzit acestea. cinci s-a inchis cerul trei ani gi q.Fapte. rnitrCiunii. 1(\). gi au fost scrise spre povdluirea noastril.e ir:J|st'n.E l c s . .98. chiar claciL ar ti bcirbat. 9'd.41 7cs.i au pieril prin pierziitolul.ase runi. "Nici sir nu cirtili precum au cirtit unii riin ei.. j. aga gi Dumnezeu i-a liisat la mintea lor fiiri judeca.. ca sd dca ci crezdmint ror. 10. e7. le_a $i Ei. la car-eau ajttns sfirgiturile rreacurilor. Catre Romani: "$i precum n-au incercat sii pdstreze pe l)'rnnezeu in cugetul lor. !t. De acn'r sti nu mai pdcirtuieqti. * Si i n l . ee.toli veli pieri la fel. incit a fost foaurete mare in toatd fara. Itaplc 5.i nu-ti fie ceva mai riu" e6.Nimeni sd nu vir amdgeasciicu cnvinte cleparte. cel care s-a corijat de primele gre\eti rsi a fosr socotit vreclnic d. Ioan: <Iatd cd te-ai fdcut sdnrtos. tentind.sire pentru lipsa de pietate a inaintasilor. !)7. 99. cie . 96. u l V a s i i e c c l M a r . . tofi rreli pieri la fel'.. riispunzincl. trebuie sri se inlelepleascit. zis : credeli oare cd aceqti gaiilee'i au fost mai pdc{togi decit tofi ceilalfi galileeni.. i . Cdtrc Tesaloniceni II : nFiindcd n_au pri_ ttit iubirea adevdrului. Nu mullimeo pdcdto$i\or imblinzestc pe DumnezeLt.ctrier dacti ar f i lemeie. 1. Luca: . Rom. 1(l il. 14. dacd va pdcdtui din nou.. ct-rrnurte vdduve erau in zirele rui Ilie. ( 1 . I Cor.p-i clintre cei care tac tapte ale caritcilii cineva este clatspre pecrep.Cd"tre Corinteni / . iI t. chci pentru acesteavine minia iui Dumnezeu peste fiii neascultdrii> ei. 6 . in Israel. $i ra nici una crintre ere n-a fost trimis lric. auzind aceste cuvinte a cdzut gi a murit. Lucct: "Adevirrat vd spur vouii. ci cer binepldcut Luj.u-se. I. 1.

chiarclac<is-arlocec|inprietenie6idispozi|ic pir. fraiilor.inii.ilanicioclatiipicioarele.Acestal.a ? A rdspuns Iistts 9i i-t" zis : Doanrnr.instriiineazapecelgQYscrtntt'azicePeDomnul. . V:lSTI.Sioricecuvintcll Dc. t u n u g t i i a c u m . zicindu-I J i e . S e .De atttnci a inceput lisrrs a Spun() ucenici...Dar Dttmnezert. inima lui este curn esle scris : Acest popor Mii cinstegte cu buzele.LII.ttnnuluitrebuie sci fie printit cLr toatd inlclcgcrea' Ltri c5 El tre. Cdci lirsinci porunca lui Dumnezeu' tinefi tlatina oan t e n i l o r . IVIAIiIi C' T t r c C o r i r t v i i c l u v d ' >L I .2l-2|t' 105. satano I sminteald imi esti.\. D o a m n e I S i t n u .IarpiatraeraHristos.L4.sjitoliar'rrnincataceela. .sd se urrneze tlatina oQmenilor.i ca totri au trecut prin ilotezatinnor.pen|rucdbeau c|inpiatracluhovniceascltceaveasiir. ' t o 6' ( g i u r m A t o a r e l e ) . 1 '='5.iinmare. ci cele ale oameniior" Ioan:. 10.$ito}iacceagib5uturirdultovniccasciiaubdut. i n t o r c i n d u .Iisusi. 104.ineroit p n s i i t i r .1 0 3 ' Re g u l a 12 oricccclntraclic|ie.$iaintreputsdspelepicioareleucenicilorsisdleqtearq.i cle la ctirturari $i sli fie ucis 9i a treia zi : Milostiv fii luinclu-L la o parte. dar care sint inv6|dturi departe de Mine.i. / Cor.aincins.i gtergarulCuCareet. Mcrrctr 7. prelate ? Iar EI le-a zis : Bine a llroorocit Isaia clespre \roi.{dICi : l. nu ai parte imprr:und cu Nline" calca poruncct Nu se cu\rjne. Malei 16. Nlttrcu:.E CTiI. 103.Ior la birtrini de li de la buie sf. lt-'J. 5 --fl. a inceput sii-L clojeneascd. cind s-ar Iui I)ttntnezeu.lasci. cici au citzut iti cu cei mai mul{i clintre ei nu a }.. la o femcir: nogtri au pdrintii (ra voi srl nu gtili cd fcni 1 : <rCdci nu voiesc. Lttt:t.i]nincareduirorlniceasca. rneargir la Ierusaiim 9i sd piltim<:ascii rnult sd invieze' $i Petru' arhierei . lO'2. Ioun 13. Dar in zadar Mii cinstegte invdtind porunci omene$ti.arilspuns:Dacti 105' nu le voi spitla. 9i tttituinci piinea cu ucenicii f i r f arnicilor.AvenitclecilaSimonPetru. oare Tu sd-mi speli mie picioarele infelege dupd aceasta' Petru zis : C e e a < : ef a c E u .S!. a z iceic: slui petru : Mergi inapoia Mea. 25-2C).$iL-auintrebatfarisciigicirturarii:PcntruCenuumblS 'I'iri miinile rlespildupil clalina birtrinilor. d a r v e i I-a zis:Nu-tnir. ca nu cugeti rr)*' ale ltri Dumnezeu. M o ise' s-au mare' $i totri' prin fost toli sub nor. l0l. I J decit numai la Sareltta Siclonului.1N-1.eispi.T i f i e J i e a c e a s t a ! I a r E l .

it's. f i e p r i n e p i s t o l a n o a s t r a i ) r 1 0 . ! ttctt 42. I u ' r r i ' . umblind f. stati neclintifi qi finefi predaniile pe care le-a{i i i t r . l .i celt'laite. botezinclu-le in nurnele Taiiriui ti erl Fiului li al Sfintului Duh. ULILE }. l { i { ) .]J:.'a sluji. toctt. 15.lui" u+. l { } i i . Iar aceasta sd gtifi cd : de ar Sti stdpinul casci in care ('eas vine furui. Deci. 1 t i . cind se va intoarcr: cle la nun. Sti nu ddm pr'ecddere voinlei noostre in raport nczeLl. $i cle va rieni la straja a doua sau la a treia Si le va gltisi aga. I)tsi:. ascultd pe voi. fctt'd ontiterc. 1 .ts{'nlcnea oameniior care a. i f t .a n p o r u n c i t v o u : i ) ) 1 o 7 . venind. d a r n n v o i a N 4 e a .l ( r . indatii sil-i desciriciefi. l.108. cunoscind prime jclia amindrii. r . invSfindu-le sd pdzeascii toate r ' i t r .rIa/ci 28... i I 1 . . ingenunchind. f i e p r i n c r l v i n t . cd in ceasul in care nu gindili r:ine Fiul Omu.ucrt: "Sri r. I i?.. Cdtre Tesctloniceni l!: .-. ar veghea qi n-ar lisa sir i se spargii casa. II Tr:s. 3.5.. ' . prihand in toate poruncile qi rincluielile Dori-'ttult1i. ( i .teaptir pe stdpinul 1or.l J 0 .ceea.((Cel care v5.AI.. $i voi fili .tii.ri. Re g u l a 13 Sc. Luca: u5i. .ii fie rnijloacele incinse 9i fdcliile aprinse. 5i voi fiti gata.c cite uu lost increcllrrlalc cic pr)n L'''ctngltelie qi prin Apctstoli.liri.i d u p X p o f t e l e t r u p u l u i n o s t r u .. 1 . 1 .la rreghind.rlclci . "ivlergincl invdfafi toate neamurile. fc'rir:ite sint acelea. t r c ul .i i i a t .1rf.I] li5 .. . de rroie$ti.i tiin fire eram fiii miniei ca gi ceilalti' r1s. / o u n : 1 . i a l e s i r n l u riior .1 1 . l1(t.L u c e r " $ i e r a u a m i n d o i d r e p f i i n a i n t e a 1ui lJiurinezeu.rerscii>r Cdtrc Efeseni. Fericite sint slrrtlile acelea pe care.RE'. '1 1 1 . f i i c i n d v o i i e t r u l t u l u i r ."tl . ' r r : id i e l a N { i n e a c e s t p a h a r . s e l e a p d d d d e M i n e " 1 o e . r . la care adaugd: <Iar cle rra zice sluga aceea in inima sa: Stiipitul rneu intirzie sd vind gi va incepe sii bati pe slugi gi pe slujnice $i 107. . stdpinul lor le va af.5i sd Iim gatcL pentru ^sludiercu tulttt'lot' lt-ril)umnezeu. frafilor. ci in orice lucru sd cdutiim $i sd facem voia i()on: rrPenlru cti nu caut voia NIea. Acler. . pe Mine Mii ascultii. Celui Care M-a iriPdrinte. Se ruga zicind: cu voinla |ui Duittltti Duntnezeu.c i v o i a T a s i i s e i i n tlz. 9i c.. r r ( ]s € r l e a p d c l 5 d e v o i . l i ./iOII. \ i l . . ci rroia n i i : . venind lingd ele. ca. l. cd se va incinge gi le va pune la masii gi. u < r r lr( } .'rirat zic vouii. venind qi bdtincl.'2. deci. I liJ. '). I. clrrine sii piizint. ie r.lntre care qi noi totl am pelrecut oclin i o e l r a. l9-'t0. ')'1.crtvjrrc su fin totdcauno sobri .

Efes. s/r nu dormim ca gi 'ceilalli.5 .ircinatd.-irtos acun Regula 14 Nu se cuvine sd omestecdmpe cele ce nu se polrii-esc..iar partea ei o \-a plrne cu cei necredincio.e trilti citii vrelne mirele este cu ei ? 122' Dar vor veni zile cind rnirele va fi luat de la ei 9i atunci vor postirr . tl7. ci .Drept aceea' iubilii mei. ins5. fiii nunlii sii fi. ci cu mult mai cinci sinl cieparie. $i dupd pufine : (Atunci cind vor zice : Pace 9i iinigte' eriunci. veni--. ci t1? sd privegn-em gi sir fim'treji'. Cdtre tlilipeni. 12.I io SFINI'UL VASILE CEL MARE sir tniiniuce qi sii bea gi sb se irubete. Nici nu se puue vin pcu in burciufui vechi I altminterea burdufurile crapii.i" niceni I . lucruriie Celui Care M-a lr'irnis pe lvline. 15-16. nu sil]teli in intuueric. Se cuvjne ca totdeauna scltim gata gtdbindu-trc spre implinirea celor neplircute Lt i lui Dumnczeu. pinii este ziud. Io(Ln g.Iar despre ani gi clespre vremuri. precum ril-ati ascultat intotdeatlna. lucrafi cu fricd $i cu cutremtlr lei mitrtuirea voastrilo r21. ciici urnplutura trage rdin haind gi se face o rupturd 9i mai rea. De aceea '18. 9i o va liiia 11:'. fdrd cle veste. 4. nu a\:eli nevoie sii 1.2. lI-1.Pot. $i Iisus ier-a zis : <. Cdci voi toti sinlefi fii ai luririnii qi fii ai zilei .. 1 1 8 .a stdpinui slugii acel{:ia lil zina i1 care ea nu gindegte Si in ceasul in care ea nu qtie. Matei: <Atunci au venit la El ucenicii lui Ioan. gi scdpare nlt vor avea.Nirneni t1u pune petec de postav nou la haini veche. r. 2. llu lllrmai cind eram de fat6.Nlntei 12.N4ie ]vli se cacle sd fac.Ccilrc '1esalo' iri c1ou5. u6. 6 . nici ai intunericului. 121. Se cade a face bineie simbdta'r [oan : . 116. ca qi clurerile peste cea ins. ca sd vd apuce ziua aceea ca un fur.. 1 ? ' e s .ai scriem. 5. 1 I es. Filip. .ine a. :l-ti. va \reni pestc ei pieirea. r. ci Se pune \rill noLl in burduf r"irinol 9i amindouii 115. 120. Mutci 9. fratrilor.. . 3. .oare.sit ctt' iloqgtem tintpul potrivit pentru tiecare din cele spuse. r'inurile se varsa si burdufuriie se stricir . iar ucenicii Tdi nu postesc-2". rleosebegte omui de oaie ! De aceea. 1l --15. de va cirr_lea ea simbatS in groapir. 122. Ciici singuri gtifi ltine cd ziua Domuului r. frafilor. Voi. 2.a' ca 1111 fur noaptea. Luccr 12. nu sintem ai nopfii. 119. nrl o va apuca 5i o va scoate ? cu cit se r1e. Matei: oCine va fi intre 1'oi olpul care va avea o oaie qi. zicind: <Pentru ce ltoi gi fariseii postim mult.. r2o..

a l .re calitirlile . spre laptele altora '5i sa Matei. . acolo se yor arlun. :'li---37. 11-12. roade vrednice de pocdinld. Regmla 16 iv*u lojosesc rimic cci cere \/ie/uiesc impreund cu cei binepliicttli Iui Dumnezeu $i nu-Si indepJinesc cu inlelepciune cele ce ii privesc pe t'r. luind candelele1or.C c r i r e C i a l t i l c i t i .irre ca tlin cele ard. 1 ' .l u s i n t e r f i copii ai roai. . 1 . au iegit in intimpinarea mirelui.se cuvir\e ce sti ntid<ijcluiascd cineva r i c g l ij a z e p c c e J c c u r c . 125.Doamne..Asjadar.iuteli zicr: in voi ingivii: Piirinte a\lelr pe Avraam.Doamne lalar El le-a zis : Unde va fi stirvul. < D e c i ..Sctipturii.i din pietrele acestea sa ridice fii lui Arrraam. . NIatei 25. l . Regula 17 Se cur.tate nouci cic.i in jugui robiei" ]ra. t . odata cu candelele lor. i'.REG. Iar cele infelepte au luat untdeletnn in vase.'Faceii.la care a addugat. luind candelele.E J\IORALE s e p i i s t r e a z i i i m p r e u h X : r 1 2 3 . ct-tt'cscind cart: (ce [e1) este tintytul prezent. 1i 1 2 3 . stafi tari in libcrtatea cu ceire }Jristos ne-a fiicut iiberi tri iru vir prinriefi iarii. ca cutn utn Lriiacle crcr'slcr (tintpttl prazent).r 127..\lalci 2i. Din doui cle vor fi doi intr-rin pat. .unii se taie si se anincit in foc. rra fi liisai. ]G .ei. Iar El. Ciici. una va fi luatd gi una lisatd. c/riar dacd in aparenld or salva oset?ldnorea cu ace$tia.s. J?5. 1 .:$. Doamne. . f r a f i l o r .i\iu.U. . unul se va lua. n-au luat cu ele ul]tcleiemn. unul \:a fi luat. securea stii la riiddcina pomilor Si tot potnul care nu face roaciti l.I.a zis : "Adevirai Lltco: <rZicvoud: ln noaptea acc(:ra zic voud: Nu vd cunosc pe voi. iar ce151a1t care vor macina impreund. 3 1 . l-7.rqi vulturii" 128. Din cloi care vor {i in ogor. $i.II.^'lcleir "Atunci impdrdfia cerurilor se va asemdnacu zece fecioate. sri ne intrlli6tim acestee [it:ii'rLr iloi. Uncle. dupd pufin cu privire la r ele neintelepte: . $i sd nu credefi cii f. N 1 c r l c9 i . 5 . ReguIa IJ . carr'.8.. ciici vd spiln cdrDunnezeu poate . :iali. 126. Matei 3. 1G-l7.l p r i v e s c p a e l . 1-1. rdspunzind. $i cinci dintre cle erau nebune gi cinci infelepte. qi aliul se \ia iiisa. . deschide nou5. cleci. ucenicii I-au zis . B-10. Ci"rciceie nel)une. riispunzind.Iar rnai pe urmd au sosit gi celelalte fecioare. ci ai celei iibere".zicinci: . . l'. I ttcci !7.

Asemeuea pi yoi.. u t t cliema pe priet. cei care se bucurii. $ i c e i c a r e p l i n g . Cdci faia acestei lutni Regula 1B . 1'l 14. : 1 il:r i l o s t e n i e i \ . nici pe 1'ejbogati.Iar rie Ia smochin inviifali pildi : Cind mliclila lui se foce fragedd. ca.ea lui Dumnczeu.iclicindu-se dilspre apus. a s t f e l s -a d a c i i n l t . Ccici cel core bolboroseSte despre modul luctdrii. 1:'{AtlE .s d f i e c a q i c u m n u a r a v e a . l3l. indatii zicefi cd vitte ploaie mare. lvlftlcj t. l-ucri 1:1.enii tfii sau pe frafii t[i. zic'efi ca va fi arSitri. altfc'l uu vefi aYea lllal. ci. Ci. sub toate raporturilt:.lt-rltc' cl'.-. .tlilge..u cllt. chiar clatd' {tr socoti cd implineSta porunco.Iar cind se luptii cineva (la jocuri) r nu se incununeazJr 1s.i il-i'ati-i1 vosLtu ccrl clin ceruri. . ca 9i cum nu s-ar bucura. s 5 f i e c a $ i c u m n .a s p u s T a t d l . pl:1. 2.ie intplittitd pentrU a pentru vreo altd patimd. sb ltitri cd este aproape. 1i10. 9i d e lumea aceastd.i cel. 't32.iii.t-!u currla sf. I Ct>r.L. J-1.p r e c u m M i .1 r i i z u ii rle ei. 13:r. . cind vefi r:e'rze. Der:i. acleviirat griiosc .na{i arninte cn fe1. (i1it72 sd o cercetati.'a l o o n : d r e p f i i o r " ti se va intoarce la invierea 1 3 3 .Ioorr tl.at \. fala pdmintului gi a cerului $titi r3o. cincl faci irilostcnie.c a g i c u n n . pe nepli.a f cei care ctlln. LtLt:ui.ailtca la.se cuvjne sii implinitn poruncile ltti Dumnezeu 0. I-'2.u sc ct-t".i tle s i ] f i t i rrtalll. cunoagtefi cd vara este aproape. IaI cind veclefi yintul suflind de la miazii-zi.. s b n u l e f a c e f i \lrtlci' .. 3L 33.io.sii tje a s{:cpLrl : . LluLti )4.\. r Z i s . II 7inr. p e .'outi: i$i :au rdsplata 1or.a r s t d p i n i . 1l'j3.\latej . ('d 1 t i i r i l . Iill. nu este bine primit la Dunutezeu. la rindul 1or pe tine' ti ci:tii sii-1i 1i" ca rdsltiaiir..| .i.f i i t t 1 e 3 1 s i 1C t 3 2 ' " A $ a d a r ' E u ' a c e sl. o a s t r e .:-acL ocLtncnilor sOLr plcic. cII.' i'21t. dar vremea aceasta cum de nu o cercetafi ?'r Ct:rintenj / . i e i . nici pe rudele tale.ine ca porunca lui Duntnezeu sit f. .. 29-'31.rci t i l c i o g i . pi aqa esLe i fdlarnicilor. $ i f e r i c i t v e i f i c d n u p o t s X . 5. cum fac fa|arnicii in sinagogi 5i pe ulile.. clameli. L u c a : . ca sA fie siiviti 135. te cheme Fi ei.:it Domnul.i:l. lingd uqi" r-cciefi un nor r. \.0 cum lc-a potu-tl' . cind faci un ospAl.raci. c h i o p i . <r\iremea s-a scurtat cle acum. p e o r b i . Fi a$a este. o r b e s c .<'.5i sd fie preo'miirit Dumnezeu' dc . $ i c e i c a l e s e f o l o s e s c . 2{i. 1r. dulrii 1egi1c jocului..1. cheamii pe sf. a$a incit 9i cei care au foi l .lTE SFINI'u1. . l r e c e . .rmr:rrilor c. nu trimllifa ir. si cun nu s-ar folosi cleplin cle ea.Luca: i'Cind clea toate acestea. . .. {!: T ' i m o t e i C d t r e \ / o l b e s c ' r ..a g i c e l u i c a r e 1 1c h e m a s e : " C i n d f a c i p r i n z s a u c i n i .. '1 5 r .

B i n e . l v l a t r . ca sd fie curatd 9'i cea din afarii" 13e. . dupa cum .. Fariseu orb I cur61d iltii part. nu ciiutiim sii nu ne-am ci lui Dumnezeu. i n r : i ' in u s o c o i e s c s i i o f i c u c e r i l ' D a r u n a 130.li{i. $i-i va prisosi' iar $ i c l u p i i p u t r i n : . 1-6. iiorl.De aceea. C d c i l o l r : r : \ l u ic a r e a r e i J ' 1 3L ' ucA: rle ]a cel care nU are 5i CCeaCe i sr: llarel c. nici de la alfii" 5e cuvine ca poruncile Domnului sa te implinim cu constiinlri si corc nLt bund c)ispozilie |ald cle Dumnezeu $i lalci dc oanleni. M c l e i 2:\.5.tr. t t t r r ' I ' : i l i l t c n i . .('(itre Timotei f : "Iar tinta poluieSte.REJGULILE MORAI-E 119 Catrc Corinteni I . 2. toate spre slava lui Dumnezeu sii le face}i>>136' D u m nezeu. intr ii intru bucuria Domnului se va cla. 14'2.Ctitre llomani: "Dacit rnibliclului.ca cliniiuntru a paharului 9i 13s. ori aitceva cle CdtIe' l'esctkttti' face{i. cei cer fliniinzcsc 5i inseteazii clr: clreptate' ( . rl-12. I i l l f l ..n <: t o t t i e uu ria c cltr c nloi mLll i' J'1i'' Nicdei.1 are i Se va lua" . sti miluiascii cu voie bunii. 140' r u n c i i ( D o m n u l u i ) e s t e d r a g o s i e a c l i n i n i m i c r t r a L i r9 i d i n c u g e t c u r a t . pkicetn se incredinleze Evangheiia.lcomie.I Cor. .Ferici{. 2 5 . r ' u . I 'I r1t. 1 3 . i. Matei. . Care ne incearcli inimile. t2. s h L q i i l t r L n i i s i c r < ' r l i n t : i o a s i i .c i n e v d v a d a c e e s t e a l v o s t r u . 137. L u L r t 16. 'I'im. pe cdfr: ilIrii lep6dinclu-l. ' 2 3 . ' .. l ) 4 .ea ciin afarti a paharului li a blidului.vai vouil. ori cle nincafi. <rCi dupd cum am fost socoLifi oanleniior. iar iniuntru sint pline cle ritpire 9i iie neclrepLate. :n r t i t t t c t r i . . au cirzut din r:i'edintrj" lar. i nclem ni nclu. nici cu ascunse llorniri o a r n e ni. I im.5. peste multe te voi pune . a.1 r u I ii. 3 i .. Crici cel Iacc asffel se contlamnd. rYclei 5.. I3{).sc ltLct: iucit:cattt rcisplatitii l ) { n l r u c t ' 1 . . I4o.Avind credinfd 5i cuqet bun. 1 . Mutai 2 5 . 1 0 . : i .. cine r-ii I'a ali fost inr:redinfa pe cea cinstitei ? $i clacd in ceea ce este strdin nu 7 ' 1 4 4 ' r : r e c i i n c i o s i . Ciici niciodatii de ar titat cu cuvinte cle lingugire. 1.. cirrlurari 5i farisei fiilarnicri ! cii voi curiififi parl. nici ciela voi...a vorbim. Dumnezeu este 1 s 7 . d e l a m i i r i r e c i i u t a t n a m N i c i m a r t o r . ori de beti. 8. 6. '1'es. ca sli ni d e v r e d n i c i <:cttiI. F r a l i i o r .p e r s t e l l u f i n c a i f o s t t l r e tiiu" 14!' dincioasii. 1 9 .sa' 5c cuv-jnc c0 porLiicile l)ontului i :. 1..M a l e i 2 5 . 23--2F. 1 . .sri Ie implinim cu l"tliicere nc:.I)eci clacii n-afi fost creciincioli in bogfifia cea nedreaptii. Dttpii rccunoTtinla ltcittrtt c:clc n'iai ltrici . .

aprinzincl fdciia n-o ascunde sub vas.i cle Ia ciirturari Si sd fie ucis gi a treia zi sii invieze'.. peniru ca aceia care intrd sb vadti lumina.Iie duprl ct:intul celui care urmeazci1toruncii . Ioan insii il oprea.\{ergi inapoia Mea.eqtia este irutr. l1 1ti. 1 ! \ . zicind : Eu am trebuinfd sii fiu bclezat de Tine. plini de roadele dreptirfii. <Nimeni. 1 0 . Cdtre Filipeni: <Ca sd fili curati qi fdrd poticnire in ziua iui Hristos.zicindu-l : . sau n-o pune sub pat.ieclica ce:lui care tace voia lui L)umnezeu. Matei.. dar ucenicii certau pe cei care ii aduceau. 1 6 i .Iisus. N|ate i 5. 1 4 t J . spre slava si laucla1ui DumneZ€u' lqg.S-a miniat pi le-a zis : Ldsafi copiii sd r.\{atei . ca si Se atingd de ei.'INTI]L vASl.F i l i p .) Sc crivjne co poruncile Domnultti ostfel sd lie implinite. co sd Se boteze de cdtre eI.' . intru Hristos Iisr-rs. i i i n z i n d i a c e l r :d i n a i n t e . r-iizind. cii a. chiur dacd ar ti cttnosculi. 13-1. ci in sfegnic. Marctt: <$i aduceau la El copii. intorcindu-Se. .Iia clupe l)orunca lui Duntnezeu.148.ulc su punem S. la Iordan.i. Regula 19 Nu trcl. ia risplata ciumnezeiegtiic'hemiiri cle sus. a inceput sd-L dojeneascii. incit lotttl in ce-l priveSte pe cel cere e implinit sti lurnineze pe toli gi sd prearricireascdpe Dumnezeu. ci o apazdin sfepnic.inii la Mine gi nu-i oprili. {int.a zis lui Petru: . 2l-23. 1 . Mcler 3. ltilip.7 . a zis chtre el : .rN{ilostiv..r146. Njci nu aprind fdclie gi o pul sub obroc.Voi sinteti iunina lumii.'l3r. cdtre Ioan. cd nu cugeli cele ale lui Dumnezcu.1 l 150.129-_ SI. ci sa Iie dali judecdlii.1. ASa sI lumineze lumin. satano. "$i Petru luinclu-L la o parte. <De atunci a inceput Iisus a spune uceniciior Lui cd El trebuie sd meargii la ierusaiim qi sti pdtimeasciimulte de la batrini pi de ia arhierei . si nu-}i fie Tie aceasta! Iar El.a l e r g i i r l'lti. . clci a unora ca ac. 13-1r. sidrreascd pe Tatdl vostru Cel din ceruri>> Luco. rvloler 16.Iar lisris. 151. 14. . nu poate cetatea sd se ascunclii cind std deasupramuntelui. $i nici sri nu tolerdnt celor cere impieclicti pe cel cere Iace.a se cuvine noud si irnplinim 'toatii dreptatea. incit sir vaclii faptele voastre cele bune sii sii 147. Doamne ..Laseiacum.i T'ur vii ia mine ? $i riispunzind. care sint prin Iisus Ilristos. ci cele ale oamenilor. sminteald lrni egti. \4AI]E f a c : u i l i n d c e l e c e s i n t i n u r m a u t e a .lE CT]I. "Atunci a venit lisus dln Galileea.r voastrii inaintea oamenilor. Atunci L-a lilsat" jtu.fii Jie.gi lumineazd tuturor celor clin casii.. 3.L u c a 8 .

in tot chipul.F i l i p . gi l-arn oprit. . 156.tre ntine). 1 .tre Tesuloniceni / . ci sd gi mor in lerusalim. ci socotind sd-mi sporeascdsuferinfa in ianfurile mele. cum fac fdfarnicii in sinagogi Ei pe ulite. ca sd fie sldviti de oameni . 2. Ceiialfi. Unii o fac din iubire (cd. sir nu . care nu vine dttpit noi.tie stinga ta ce face dreapta ta. $i cind am auzit acestea. 153. <'$i i-a zis Ioan: invdfdtorule. a coborit din Iucleeaun iuat briul iui Pavel. cind faci milostenie nu trimbita inaintea ta. ins5.40.Unii. Iar pinii la urmii minia lui Dutnnezeua ajuns asupra l61v 154. pentru c:i nu vine dupd noi.solveozd execlitoteo invdldturii Domnului. Marcu. qtiind cd stau aici pentru apdrarea Evangheliei. 1 5 7 . 1 . 13 -tt. Nlttrcu lit. $i venincl Ia noi. Cdci cine nu este impotriva noastri est'-' pentru noi)) 156.-limpiedicdm in mdsura in care. 155.il rugam gi noi gi iocalnicii sb nu se suie la Ierusalim. fie din fdfdrie. pentru numele Domuului Iisus. 155. Iar Iisus a zis: Nu-l oprifi. ne-am linigtit zicind : <Facii-se voia gi pe Domnul Iisus L-au Domnului. nu pdgube$le pe nimeni. lrovticluiegte 152. Tu insd. I\)-l'4. Marcu ti. .dar dupd aparenld. aga iI vor lega iudeii la lerusalim gi-l r. $i despre rugdciune gi postire la fei. cind faci milostenie. 2-'1. 38--. Catre Filipeni.Deci. fie in acievdr.u p t e . 1*. Cd.ILE MORALE 121 F. / Tes. alfii insi din bundvointd.chiar qi folosesc unii de Ia eI .or cla in miinile piginilor. in realitate. $i. sd-I sldtuim sd aibri bund dispozilie pentru Iapt. Dar ce este ? Nimic ailceva decit cd.REGUI. Ma'tei . $i mereu md voi buctira' 157. Care vede in ascttns. Ca rnilostenla ta sd fie intr-ascuns qi Tatdl tdu. t 1 8 . ba citeodatd. neinduplecindu-seel. 154. dar. Fiinclcd ne opresc sii propovdduim pbginilor ca sii se inintuiascd. ili va rdspidti la ardtare.. din zavistie.Hristos se progi intru aceastamt1bucur. Atunci a raslluns Pavel : oCe facefi de plingeli Si-mi sfisiafi inima ! Cdci eu sint gata nu numai se fiu legat. am vdzut pe cineva scolind demoni in numele Tdu. Matei b. <<Care ouorit gi pe prooroci ii pe noi ne-au prigonit li sint neplilcufi lui Dumnezeu Si tuturor oamenilor sint potrivnici. 15-16. qi-a legat picioarele gi miinile qi a zis : Acestea zice Duhul Sfint: Pe bdrbatul aI cdruia este acest briu.. vestesc pe Hristos. cdci nu este nimeni care sii facd minuni in numele Meu qi sd poatd clegrab sd Mti vorbeascd de rdu. Pe cel care incleplineste poruncct lui Dumnezeu nu din clispozitie sdndtoasd... Fctpte 21. adev&rat grdiesc \-oud : igi iau risplata lor. e drept. vestesc pe Hristos <lin pizmd 9i din duh cle ceartd. spre a-qi implini ei pururea pilcatelc lor. " $ i l d m i n i n d n o i a c o l o m a i m u l t e z i l e a rirfia lui Dumnezeur752 prooroc cu numele de Agav.' . nu cu ginduri curate. ntt trebuie sd.

. ii:|. t i i n d c d F l r i s t o s . 1 1 ) 1 . trup este de sus. i n g r opat cu El.u pentru Dumnezeu' in l{risios cii sinteli rnorli piicatului' clar vii cr-rl.Ronl.. vintul Di-rir este.i irnprcunir cu El ltrin aselncinaiea rnor!ii Lui. atunci li.pIinBo|ez.e . r r L ti r a i a r e s t i i p i n i r e a s u p r a L u i . iar ce triiiegte. . ca sii se nimiceascii trupul a murit esteilillerat de pilcat' a 1 l i i t r a i .C i i c i c e l c a l e CA Volll Si vietui imf.1 1 . i r .Ader'drat. i l .ine ca aceio care cred in Domnul sii se boteze ttiiui si al t'iului pi ol Sfintului Duh' in numele :\lalei : oMergincl inviifafi toate neamuriie' botezindu-le T'atiiluilialFiuluigialsfintuluiDuh"l5s'foon:<Adevf.tirem nturil imprer-rnir c'u Hristos.. 1 . 3 ..8 .AmuriastfelinElfacedeneclilrtittottrupulc|itrelliicat' imprejur' Cdtre Cctloseni: "Tot r t t i r r . ."putereoce i s-a clat.lundevoie$tegitrrauziglasulltri. intru liiierea imprejur a ltii q i i .. Crecleu nu mai moare' \loartea p r e u r r i i c L rE l .. 3-i1.1lrin vielii .ir. c S c i c e a A$a 5i vt'ri. Astfel este cu oricine este nascllt rrii pentru DumneIlrt:tltr. ll{. a g a s i i u m b l d m g i n o i i n t r u i n n o i r e a \roln fi piiri'a9i r l. qi ce este niscut din Duh' ioan: oCe este ndscut din trup.Cunoscinclaceasta'.1 0 { r n 3 .1i iiclr. ntru moartea Lui ne-an botezat ? Deci ne-an Irr)ir. adevdrat zic fie' ciner'.l..5 .ltzat (cle ceea ce a gieqit) cu gindul qi cu cuvintul $i ceu din clre atost a-tr ft"ce pe acela. 160.rat'adevdratzit: l i e : D e n u s e v a n a $ t e c i n e v a < l e s u s .r i c a r ed ae t r u p u l p i c a t e l o r i.Iocur 3. n t l \ r a p u t e a s f . 3.rrtrvaputeasirintreinimpdritialuiDltrnn CZl t'.. .tii-l.. clupd. ciici dacii am s l r i ' . t.. sototcteauna.Socotiti-r. llentru r.niciindin Duhul)) 161..l o ( i n 1 1 . i n r r i a t c l i n m o r l i ' a murit piicatului oclatii t n t t r i t .ro se cluce..r.tiqnit imprenna cl-r El.clarnugtiideuncierline . l .r.a T a t i r l t t i .ni.ciiointtinostrtlcelvechiafost pdcatului.Ccitre co.ti.t2'2 SF1N1'UL VASII-E CBL MARE Regula 20 in nutnele Ta' . Careesteraliunelpiputereabotezului?Aceeudeacurci|IpeCeL cu tapta' $i dc b.i1.Au nu gtiti cd tofi cifi in zelr in Iisus lfristos. il]ln()alte.lti. McrtL:i 2U. r:..Se cut. i i .'163. trdieEte lui Dumnezeu. f i r o b i a i 1 ' l i i c a t u l u i ...a cii sintetri morli piicatuhii' clar Iisus ne-am Hristos 162.u n 1s e n o r t i f i c d p r e p u f u l p r i n t d i e r e a n e f d c u ' L i rc l e m i n i l ' p r i n i n E i a f i f o s .pentruCaprecLrnl-Iristosainr-iatclinnor|i. Nu te mira cd fi-am zis : trebuie sti vir naFteli sul. v a c l i i i mva p i rna5te rdfialui de nu se f)umnezeu.zcr. c u t a i e l e i m p r e i u r cirrnii.r. care esfe nrittut. l . gi iard$i : . lL i { ) .1r-r-d Iisu.r t.i:2. 3 : 1 r .R o r t . Lt d i a l i i r n p r e j u r . l.6dinapdlictinDtrh.rilnvicriil-ui.

. dup.rat zic voud. nici liber .RDGTTI. itil.' <Fiindcd v-afi dezbrdcat de omul cel vechl. venincl la Sn4tartri. 3. Sd se cercetcze meii lntii omul lrc sine gi aqa sir mdnince clin piine qi sI bea din pairar.l. Cdtrc iioloseni.i itt r-oi.a f i v i u o lat fa{ii cle trupul . lA7. Ioan : . s u i n d u . Nrl mai este iudeu. loan 6. trupul nu folosegte la nimic. r i r c I r i r L I O m u i t t i . Sii cultiviim pe Flristos in cei botezali gi sd facem pe tofi un singur trup in l-Iristos. adevf. Cdtre Galateni: "Cdci cifi in i-{ristosv-a}i botezat. Circi cel care l:e.l .adevdrat zic vouir: dac. nu veli a\rea viatrd in .i t l i .nlru toti Hristos) 166. J3 -J4. 11-12. dimpreund cu fapl. prin creciinta in puterea lui Dumnezeu. Care este cap. tiriere imprejur pi netiiiere imprejur.sarri . 9-1 1. llesocotind ur. loun 0. in Hristos v-ati imbrdcat.'inincd gi bea ctl nertrednicie.27. roi-r ori liber. unde nu mai este elin 9i iuclcli.a z i s : A c e a s t a v d s m i n t e q t e ? D a r c l . iLtre Corinteni 1. '2.E ITOR^\LE 123 i lristos. 3. t .pentru cd voi ioli una sintefi in Hristos Iisus.. 165. Ioan: <Aclerriirat. i71.:le . nici i'lin.D u h i . cu EI afi pi inviat. Iti8.168. r l c s t e c e l c a r r c 1 5 vi.iala vcacului acesta. lngropafi fiind imprelrn:i cu Et prin botez.i i Domnulr-ri" i7r.c.S e a c c l o u n d e e r a r n a i i n a i n t A 2 l t i e . ci lr. rgi v-ati imbriicat cu cel nour care se innoiestc spre deplind cuno$tintA. I Cor.r!i. barbar.i nu veti rninca lrupul Fiului Omului qi nu vefi bea singele Lui.i singele Domnului.i chipul Celui Care l-a zidit. Si riultii pulin: olar Iisus. 27-'J8.:i pcntru t. Cuvintele pe care vi le-am spus E:i .eli rninco trul:Lrl FiLrlui Ornului $i nu veli bca singele Lui. osincld i. s-o dat impirtdSirea cu trupu.i mXnincii.. 53. Col. nu mai este nici rob. rru n]ai este parte biirbdteascd gi parte femeiascE. oricine' \-a ninca s i r t d u h g i s i n t r . 0 3 . Re g u l a 21 Intpiirtti:. 16U. 1ti9. .gi singele lui Hristos..l o a n 6 . dacii nu r.r .t i . . iar rc'l cerc se intpdrtirtesle cu nevrcdnicie se condotilnd. 11. a c ar .r : t i r e r l c .irt:a cu trupul Oi singe/e Lui I'lristos esfe nece. Cel Care L-a inviat pe El din urorfir 16'1. 1 7 0 .I. Gcr. scit.Adevdrat. {11-ii2.l e . gtiind in Sine cd ucenicii Lui cirti:scr iurpotriva l . Njmic nu foloseqte cel tfud inlelegetea cuvintultti cltqn cart'.iD r .ire._29. loutt ti. Col.i a f d > L T oC p i i n e a a c e a s t a s a u v a b e a p a h a r u l D o m n u l u i c u n e v r e c i i r i c i c .r.i.ate $i i. lti. .II.lui. nu r-eli avea r-ia[.rAslfel.roi" ro7 9.

ca aceia care viazd sd nu tnai (iilrg viezo lorttsi. 25-26.. Loan : . 176. I Cor. zicind : Accst pahar este Legea cea nouii. 34. 26. .rcatui este rob pilcatului..l. 1 5 . 1V3. dupd ce au cinat. Si luind Acesta este lrupul Nfeu.ca ucei ce viazir sri nu ntai s. ci Aceluia Care.5i sd bem . adevdrat zic voud : oricine sdvirgegte pi. rnnJ. impdrtd1indu-ne cu cele sf inte. au murii deci tofi. 26. .: ntalivare (raliune) se cuvine sii mincdm trupul .c. pentt'u. Se cuvjne ca.mind. Legdturu apropiatd Iald de Dumnezeu nu se cunoa$le in rur. r77g.lu. . 18i.1 7 . Corinteni 1r "Piinea pe care o fringem nu este oare impiirliigirea cu trupul irii Hristos ? Ca o piine.' "Cdci atunci cind erali robi ai piicatului.a. Asemenea gi ltaharul.yoi sinteli din tatai vostru diavolul gi vreli sd faceli poftele latiilui vostru)) |N.C i i t r e O o r i n t e n i I .. : .romenirea \4ea. a frint qi le-a cla.de dreptate. ci in strricluinla de a implini voile lui Dumnezeu. rnoartea Domnului vestiti pinA c ' i n t l r r a v e n i . > 1 7 3 . . L74.rtfi.-iezeloruqi. R 0 m . luind piine gi binecurrintincl a frint .. Iisus. sd lauddnt pe DonlnLrl.t . $i a rnurit pentru toli.l l C o i . i77. la tnoarte. erali iiberi fatd. Cdci de cite ori veli mirrca aceastii piine gi \reli bea acest pahar... z i c i n d : Acest pahar cste Legea cea nouii intru singele Meu. n C d c i d r a g o s t e a l u i H r i s l o s n e stitpinegte pe noi care socotim aceasta. L V 2 .&Jatci .t.t a I SFINTUL VASILE CEL I\TARE Cu c. Aceasta sd faceii ori de cite oi-i leli bea spre pomenirea Mea.j ( . ':79. tl. ci Aceluia Care pentru ncti a t':'ruritsi a inr-iat 172. zicind : Lttctt : .singe'Ie Domnultti in antintirect ascultiirii lui Hrislos pind. i. peutru ei. Cd. l l Jl . " A s e m e n e a g i p a h a r u l d u p d c i n d . piinc.. 1 U . intru singele N{eu. 2 r ) . a murit 9i a inviat.C d f i e C o r i n t e n i 1 1. 41.rf61. 1 7 4 . ct\ dacir unul a murit peniru t. l . 19-20.. Ioart B.. Ioerl tl..lcnict dup(t trup. care se varsd petttt'u v o i . 1?8.22. r i . un trup sintem cei multi . Mttte i 26. II Cor.ti atayeozd diavolului.' *Iar pe cind mincau ei. la care a addugat: u$i dupd ce au cintat Iaude au ieqit la Muntele Mdslinilor" r7a.Acleviirat. . Luc:r. care se dd pentru voi . 175. 17i.irn dintr-o piine.I C o t . Regula 22 Lucrarea pdcatului instraineazd de Domnul .. 3U.tre Romani. lil(). 1 6 . acedsta sd facefi spre .l7e. . 14-15.i a dat ucenicilor. cdci toti ne impirtir.

l o o n 1 5 . Matei: <rCicuvintul vostru sd fie : ceea ce este da. 183. nu eu fac acestea. catul care locuiegte in mine. Iar El.8 . I-Ics..te iu mine. 3 .' . L . Ioan B. petacela il sdvirgeSc. 4. 1 4 . ciici nu Iar dacd fac ceea ce llu \rosdvirgeScCeeaCe voiesc. dacd facefi ceea ce vd poruncesc'r Ilomani.i frafii \'{ei [s11p.2 0 187. 1 8 5 . Cdtre "Voi sinteli prietenii Mei. 1 4 . t. Regula 23 Cel care Idrd sd tzrea este tirit de pdcat trebuie sd sc cunoQscdpe sine. 47. 1 8 6 . cciruiQ ilujindu-i de bund.indut. 1 8 4 .R o m . lB2. adicl in trupul meu. recunosc cd legea este bund. gtiu cd nu locuie.cat existent in el mai dinainte.ci rdul pe cale nu-l t:oiesc. sub pdcat. sint aceia care ascultd cuvintul lui Dumnezeu Si-l indeplinesc'. "Cdci cifi sint minafi de Duhul lui Dumnezeu.. rdspunzind. Cutre Coloseni. ttu.Cdci gtim cb legea este duhovniceascii sint trupesc. Pentru cd ceea ce fac nu gliu .ILE MORALE 125 loan: . luco B.. ce este bun. sd f'e vadd.'ufac aceasta.Cel care este de ia Dumnezeu ascuhA cuvintul lui Dumner82. sint fii ai tui Datttt"""at. nu . Fiindcf.Nu v6 minfif i unul pe care cu aproapele sau) 1s8.' 186. 37. ci sd spunent adevdtul pentru orice. dar a face llinele nu aflu . .ci pdDar acum icsc. 188. de QcestoPi s. voie este dus.RBGUI. 25. grdili aclevt"trul. a$adar. co fiind stdpinit de alt pd. Iar dacd fac CeeaCenu voiesc eu' llu r. <Pentru aceea.C o l . r'oind szssr. 1 4 .Luca : "$i I s-a vestit : Mama Ta 9i fratii Tiii stau afarit. 183. ci picatul care locuieste in mine. 7 . cia i 5i cecrace 187' este nu..de la cel rdu este" fieCcitre Efesenj . 20-21. 6llLrlp 18e. 1 8 9 . Cdci a voi se afld in mine. a zis citre ei : N{ama Mea . Matei 5. Ci ceea ce urASC. iar ce este mai mult decit acestea. R o n r . (lar eu Cdtre Romanj : . cdci nu fac binele pe care il rroiesc. Regula 24 Nu lrebuie sd minfim. 1M. iepddind minciuna.lre cele pe core nu le vrea.

. 2.i prostegti fereqte-te.. cuvint des.\rd sputt cti pentru orice cuvint degert pe care-l lror rosti. Sii tlu intristali Duhul crel Sfini al lui Dumnezeu. Motei.l. Eies. 192. II Iint. . Cdci a vorbi ce nLt esle spre zidirea crciiinlei.Aminteqte-Ie acestea gi indeamnti stdruitor iileiCiitre intea lui Dutnnezeu sd nu se certe pe cuvinte.ert Si din cctra rru (rezulti) nici un Iolos.4 . precllln le cliidea 190. ci numai preofilor ?))195. lOI. care nu se cuveneau lui sf.$ i d u p d p u f i n : " I a r d e i n t l ' c r biirite nebrureEti.zi ca pietrele acesteasd se faci piini. 3$. clupir trebuintrd. le miinince. Duhul Sflnt li au inccprit sii vorbeascd in alle limbi.23.merg('cl vintul care iese din gura lui Dumnezeu)) Iisus intr-o zi de simbirtd. spre zidire. . clar . t s o . Cdtre Eleseni I "l)in grtra troaslrii sd nu iasi nici un cuvint rdu. .rrr. l .r FiuI iui Dumnezeu. ispilitorul a zis catre EI : De e. Etiind cd ciau prilej de ceart5. Vdzincl aceasta. 'l'intotei 11 : . 29-30.. 3 .\'lalci . 1 1 ) 5 .ti f'.ri Duntnezeu. 1 9 4 .. d e c i t l a s u r p a r e a a s c u l t S l o r i l o r . esle o intrista Duhul ce/ Slinl ttl ]t.1 . 4.N{otci 12. D e n t r u z i u a r i i s c u r l D i .126 SFTN'TUL \:ASILE CEL NTARE Regula 25 Nu lrc'buic sii Jcicelt intrebdri pagubitoare sou certarefe. Iar El' rdspuuzind. 2. sau o nu Iece insu. l. printre semdndturi. I .N l a l e i4 . 11 7'irn. Nu lrcbrire sri Jdsrirn sd ne scape din gurd.r \ l a i e i 1 2 . ceea ce ia nimic nu folos e q l e .sprc ru'inco celor rrii. nici celor Fapte. a zis : Scris este : (... 1ei.t r i r r in R e g u l a 26 Sc cur ine ca oticc cuvint sau lctptcisd sc incrcdinlazc cu tncTrturit: a Scripturii inspiratcl c|e Duntnezeu s[)re instruirea ce]or buni..Nu numai cu piine ya trdi omul. iar ucenicii Lui au fliminzit qi au inccput sd smulg[ spice li sd mdnince.$i s-au umplut tofi de care erau cu el. intru Care afi fost pecetluifi i le3.' . gi care sd dea har celor care ascultd. oarnenii vor da socotealii in ziua judecdlii" Iez.$i apropiindu-se. 193. ci numai care esle b'.fcrriseii ati zis Lui : Iatd ucenicii Tdi fac ceea ce nll se cttvine sd facii simbdta. Iar EI le-a zis : Au n-ati citit ce a fdcut David cincl a fidminzit' ei gi cei care erau cu ei ? Cum a intrat in casa lui Dumnezeuqi a mincat piinile punerii inainte. ci cu tot cule4 oln lremea aceea.5i binele.

4-5.l nu s-a luptat dupii legile jocului'.dldturu Domnultti. ci trebuie sd jmitdrn pe Duntnezeu $i pe Sfinlii Lui. S i c l e c e . ce rdsplatd veti avea ? Oare nu fac $i vameqii acelagi lucru ? $i dacd imbrdtigali ntttneii pe fralii voStri. care vin la voi in haine cle oi. 30-31. zice Domnul. 200.F o p t e 2 .ir$it "$titi cd ocirmuitorii neamurilor domnescpeste ele 9i cei mari cste. .. a zis cdtre ei : N-a1 trebuinld de cioctor cei sbnitoqi. 198. zicincl ctitre nceuicii Lui: De ce mincafi qi beli cu vame$ii qi cu pirciitolii? $i listts.u . iar llomul rdu face roacle rele. Iuca 5. ce faceli mai mult ? Au nu fac 9i pbginii acelagi lticru ? Fifi. accasta s. r:ielii.C d t r e ? ' i n t o t e i 1 1: . batjocorinclu-i.. a ridicat glasni 9i le-a vorbit: Bdrbati iudei 9i toli care locuifi in Ierusalim.i tofi erau uimiti 9i nu se dumirean. N i c i u n o s t a $ n u s e i n c u r c d c u t r e l l u r i i e navi. . ziceau c'i sint plini de must. iar pe dinduntru sint lupi rdpitori. voi clesdvirgili. de proorocii mincinoqi. nu ia ctlnuna ciac. Matei. zicitlcl uuiti cdtre altul: Ce I'a sd fie aceasta ? iar allii. Au doard se culeg struguri din spini sau smochine din mdrdcini ? 'le8 A$a cd orice pom bun face roacle bune.. . l e c u n o s c L l t e d i n n a t u r d . Ie6. cdci este al treiiea ceas din zi. S c c u v i n c c 6 1. 2. clupd putcrea cc llj 's-o rlot de cdtre El. 196.eli cunoa5te. t:oi turna din Duhul N4eu peste tot trupul qi fiii voqtri qi fiicele voastre 1-or l r r o o r o c i > l s ? q . Ci aceasta esle ce s-a spus prin proorocul loii : <Iar in zilele din urm5. Regula 27 Nu trebuje sd ne potrittim celor strdini de int.201.1 7 . .Malej : "Feri!i-v5. l e c u n o s c l l t e c[n obiceiul viclii sd ne foJosim spre intarfue(l celor spllse. 199.. Dupd roadele lor ii r. Iuca .Dar fariseii gi cdrturarii Ior cirteatl.REGULILE MORALE Ior Duhul a griri. 1ee. . Fapte 2.i vit fie cunoscutii qi luali in urechi cuvintele mele : cd ace9tia nu sint beti' cum vi se pare vouA. $i stind Petru cu cei unsprezece.. 201. 15-17. II Tim. 4. u. (($. Molej 5. Mofci 7. 1 2 . S i d e c e . ritspuirzind. ci cei bol. il ' il .. . Iar cind se luptd cinet:a la jocuri. 1 9 7 . ca sa fit: pe 1tlac celui care strinEe oaste. "Cdci dacd iubili pe cei care va iubesc. rtar.precum Tat[l vostru Cel ceresc desdr. -16--"18. 200.

qi care intre voi \. precum qi eu sint lui 2M.1aQ SI. 7. 3 6 . 209.I o u r t 5 . care rrin la voi in haine de oi.ltori mie. 6.a vrea sd fie mare sd fie slujitorul vostru. 2{. sd vd fie voud slugd. in necazuri. Matei. chia'r daci nu credeli in Mine.Ferifi-rri de proorocii mincinogi. 204. 35. 25-28. Dupd roadele 1or ii veti cunoa5te"zo5.I C o r . ci sd. u. loarr lll. loan : "Lucrurile acestea pe care le fac -Eurndrturisesc pentru N4ine 208. Cdtre Corinteni 11: ...in N{ine li Eu in 'Iat.. Regula 29 Se cu\line ca Iiecare prin taptelc proprii sd incrcrUnlczc carc csle nrtseria /ui. ll Cor. . 202. [6qn: lntru aceasta vor cunoagte tofi cd sinte]i ucenicii Mei. vd fac cunoscut cd nimeni.De aceca. 2 A 7 . 12. Dupd cum pi Fiul Omului n-a venit sd I se slujeascS. iar pe dinduntru sint lupi riipitori. 15--16. 210. ci .Nu tot aga va fi intre voi. ca sA Stili gi sd cunoaptefi cir Tatdl este. Il. <$i sd nu vd potriviti cu acest veac.ii.ca sd slujeascd EI li sd-$i dea viafa rdscumpdrare pentru nrulfi" zaz. Ioon l{). claci veti avea dragoste intre voi.I Cor. nu zit:e : Anatema fie Iisusr 207. credeli iu acest-e lucruri.Iine . 205. Ccitte Romani. 1 2 .cunoastem pe liecare din ceea ce ne dd din *-rinturci. 203..in nrultii iiibdare. inFine ca slujitori ai 1ui Dumnezeu. Cdfte Corinteni I : <Fifi urm. ci in toate infSfigindu-ne pe noi 2t05. r<Dacd cii I'atiil N{-a trimis>> nu fac lucrurile Tatdlui Meu sd nu creclcfi in \. 2oti. ItTatei 20. ci s5 rrd schimbali prin innoirea minfii. griri. 2 0 8 . iar dacd le fac. ca sd deosebifi care este voia lui Dumnezeu))2o3.srnintealirintru nimic ca sir nu fie slujirea noastrd defdimatd.Nedind nici o . $i care dintre voi va vrea sd fie intiiul. 3 . I{ristos" Regula 28 llu trebuie sd ne /dsdm atrasi simplu Si tdrd exantinare de cei care disrtretuiesc adevdrul.Cailrc Corinteni I : . 37-38.2. zog.)6. 3-4.nclin Duhul ltti Dumnezeu.. Rom. -N{rif ei 7..INTUL VASILE CEL IVIARE le stiiplnesc.

214.i aiunge clemonul din fiica ei. ! Slintul Vasilc cel Mare .IrJ-avs1i.. d a r q i c i i n i i . 3 4 . A iesit clcrnonul din fiica ta" 215. $i a zis ior : Scris este : . Cdci nu este bine sd iei piinea copiilor 9i s-o arunci ciinilor. iar voi ali fdcut-o peqterd oare. ca sd mincati oi ile tilhari. aclunatispre osindd" Ceea ce estc numit co ol Lui Dumnezeu pinii atunci trebuie sci . de neam din Fenicia Siriei.$i L-au intrebat. 1I.REGULILE MORAT. s l r b m a s . Matei.37-38. 213.tfe. $i El i-a zis: Pentru acest cuvint mergi. Iar Iisus i-a zis : Lasd intii sii se sature colriii.22. ztr. decit numai ceva din ceea ce /lrisose. "Jerusalime. case. Qfilvs Corinteni /: r.m d u i n c a rlin f5rimiturile copiilor. Se cade sX ddm dajdie Cezarului sau nu ? Iar EI.I C o r . 1 1 . lui Dumnezeu befi disprefuiti Biserica sri ? Sau 9i ruginafi pe cei ce nu acasd. Regula 32 Se cuvine ce ecele(l itnpuse de lcgc sd sc clec ctt recunoStinlci. Stim cii vorbegti :. clar nu ati voit. Luca: <. casit de rugdciune se va chema.CasaMea. $i 1I ruga s. 26-29. Mctei:. pind ce voinla lui Dumnezeu se obsetvd"in acesta. Re g u l a 3l Nu se cuvine cu ocelea afierosite celor inchinQli lui Duntnezeu sd Iie date s/ire con. 2 1 3 . a zis cdtre ei: De ce lr{ii ispititi ? Ardtati-N4i Nfie un cli211.$i a intrat Iisus in tenrplu 5i a alungat pe toti cei care r. sd au?>212.Ierusalime.ca puii sbi sub aripi...sc respecte.12-13. <$i femeia era piiginit.rnd voastrd.i a rdsturnat mesele schimbdtorilor de irani gi scaunele celor care vindeau porumbei. zicind : invdfiitorule. Matci '23. de cite ori am voit sd adun pe fiii tdi.incleauqi cumpdrau in templu .I Cor. Marcu.i inveli drep't qi nu cauti la fafa omului. cum casa clo. ca sil l]Lr vA mdnince olar dacd ii este cuirra foame.sumarealtrtra.E 129 Regula 30 Nu se cuvine ca lucrurile stinte sd Iie necinstite prin tolttsirea lor pentru trebuinfd.iclegugul1or. D o a m n e . 212. " l . care omori pe prooroci $i ucizi cu pietre pe cei trimigi la tine. 215. 2t4. Marcu 7. Matci 21. Ea i r s d a r d s p u n s q i I . cunoscind r.comund ( josnica). Iati se lasii pr-tstie adr.a z i s : D a . ci cu adevdrat calea lui DuInnezeu invefi.

. cele ce sintefi datori : celui cu darea. Rom. precum sint dumnezei multi 9i domni multri . din obiSnuinla de pind acum cu idolul. sd nu dafi fratelui prilej de poticnire sau de sminteaid>220.2 l . dare . intorcindu-Se.>. Doamne I Sd nu-Ti fie aceastaI Iar El. Si Cdtte Romani: "Dali cele ce sint ale lui Dumnezeu.se intineazd. celui cu vamal vamd. 1 3 . 7 . R o m .r216. teamd. ailii s-cy' zidi sple pocat djn asemeneo (cuvint sau faptd) sou cr impiedica bundvoinla cd'tre ccle bune.>zta. 1 4 . cind.2 3 . . a inceput sf. tIo..Vai omului aceluia prin care Cd. 13. cd nu cugefi cele ale lui Dumnezeu. Iisus Hristos. degi sint unii numili clumnezei. a zis lui Petru : Mergi inapoia Mea. $i El a zis cdtre ei : A$adar. 7-8. deci. Dar nu toti au cunoptinfd. tuturor. $i Petnt. Tot ce se impotriveste voinlei Domnului esfe sminteald' Malci . nDe atunci a inceput Iisus a spune ucenicilor Lui cd El trebuie sd meargd la Ierusalim 9i sd pdtimeascdmulte de la bdtrini qi dc la arhierei gi de la cdrturari 9i sd fie ucis 9i a treia zi sd invieze. Se cuvine ca $i lucrul sau cuvintul care este ingridujt de Scripturii sd fje aband.) | M c l e i 1 6 . mdnincd clin cdrnuri jertfite idolilor qi. Regula 33 Nu se cuvine a provoca smintedld. celui cu teama. Cezarului.r1'1 . . . fie pe pdmint. despre mincarea celor jertfite idolilor' Stim Cdtre Corinteni 1 .tre Romani : <Ci mai degrabd judecafi aceasta: vine sminteala))21e. mai bine i-ar fi lui sd-gi atirne cle git o pia'rrd de moaril Pi sir fie aruncat in adincul mdrii.-L dojeneascdzicindu-I : Milostiv fii Tie. 2l\t. prin Care sint toate 9i noi prin El. ci cele ale oamenilorr22l. *Iar cine va sminti pe unul dintr-acegtiamici care cred in Nline. M a t e r 1 8 . celui cu cinstea. decit cu iubirea unuia fatd de altui))217. dati cele ce sint ale Cezarului.130 SF1NTUL VASILE CEL MARE nar : Al cui chip gi scriere are pe el ? Iar ei au zis : Ale Cezarului. este ull singur Dumnezeu.cinste. 1l o. congtiinla lor fiind slabd.Cdci unii.Dar Luca 20. $i iardgi : .Iatei. 6. 220. Molei 18.Nimdnui cu nimic nu fiii datori.onat.. 21-25.TatXl din Care sint toate 9i noi intru El i 9i un singur Domn. CXci. satano ! S4intealS Imi eqti. totugi pentru noi. lui Dttmnezeu.1lar cd idol1t nu este nimic in lume 9i c5 nu este alt l)umnezeu decit unul singur. l.fie in cer. luindu-L la o parte.

pentru noi zice ? Cdci peniru noi s-a scris : uCel care ard trebuie sA are cu n[dejdc. 24--'2'i. Pcntru o niz scondaliza pe cineva trebuie sd lacem $i ceeo cc nu. !\. ca Si Chefa ? Sau numai eu gi Varnava nu avem dreptui de a nu lucra ? Cine slujeite vrcoda'r5.. ca gi fralii Domnului. nu se va intdri si minince din ccie jertfite idolilor ? $i va pieri prin cunoqtinta ta cel slab. oare nu cu atit mai muit noi ? Dar nu ne-am iciioslt de dreptui acesta. nu nc prisosepte. -&{ofei. Ciici clacd te va vedea cineva pe tiire. I Cor.r pi ceiialfi Apostoii. cu solda lui ? Cine sddegtevie $i nu mdnincii ciin tcr.I Cor. pdcdtuind impotriva frafilor . 2?4.Si nu legi gura boului care treicrii' . Iisus i-a luat inainte. Sirnone? Regii pdmintului de la cine iau dajdie sau bir ? De la fiii lor sau de la strdini ? El i-a rdspuns: De la strdini. dreptul sd purtiim cu noi o ferr. "Agadar.este. csf{rrccesor. Oare de i:oi se ingrijegte Durnnezeu? Sau. . clacl o mincarc srnintegtepe fratele mell.te dejdia ? Ba da.Nu spune. oare. De a:ceea. cine paqte o turrnd ii nu mdnincd din laplele ? turmei ? Nu dupd culn spun eu acestea. DacX noi am seminat la voi cele duhovnice$ti. 4'--13.s-au apropiat de Petru cei care stringeau clajciia(peniru templu) 9i i-au zis: Invdldtorul voslru nu pliiter. nici dacd nu vom minca. ca sd nu aciuc sminteald frateiui rr1slp221.$i vcnind ei in Capernaum.in oaste. arunci undifa gi pegtelecare va iegi lntii.Dar vedeti ca nu cumva aceastdlibertate a voastrd sii ajungd poticnire pentru cei slabi.leri. nu ne lipsegte. $i intrind in casd.llne gi pentru tincrz24. cireptui sii rninciim gi sd bem ? N-avem. mergind la mare. ia-l gi.REGUI-ILE MORAI. B. . in adevdr. treicre cu nddejdea cd va avea parte clc roacicr.e? Dacii alfii -ce bucurii de acest drept asupra voasird. nu avem. 4-12. 2'\. oarer gi legea aceslrea Ciici in LeEea lui lr{r:ise este scris : . oare.T] 131 nu mincarea ne va pune inaintea lui Dumnezeu. mare lucru dacd noi vom secera cele pdminteqti ale voastr. '2.eie sord. deschizindu-i gura. zir-'itxl: Ce fi se parc. Iisus i-a zis : tratddar cd fiii sint scutili. trebuie sd. ci toate le rdbddm. . nu rroi minca in veac carlle. a zis el. Pe acela luindu-l.. oare congtiinta lui.i lovind conqtiinfa lor slab5. Dar ca sd nu-i smintim pe ei. oare.!3.:cleleei ? Sau.Cd nici dacd vom minca. Motei 17. pentru care a murit Hristos. cel care ai cunogtinfd. vei giisi un satir {un ban de orgint).gezinclla liasil in tomplui idolilor.i cei care tre. c. ca sd nu ]llrnein piedicii Evangheliei lui Hristos> ii23. pilcdtuili falii de Hristos. ciii-l Ior penlru }.!. slab fiind. $i aqa. frateie t6u.

a zis : Orice rdsad pe care nu l-a siidit Tatil N{eu cel ceresc I'a fi smutrs diu r6ddcin5.. 2 2 8 . . Lisafi-i : sint cdlduze oarbe orbilor . . a zis lisus cel o r d o i s p r e z e c e : N u v r e { i . $ i p e n t r u a c e a s t a . itt QceostQtlcfaintii 7rc Sfintu/ Drih. deli ati avut multe necazuri' A.'-a!i fiicut urmdtori ai nogtri . Unora. Iiecare tlupri t"r'!i:. pentru \ioi.ur(1soQ. s c c o n . t . " r d e i a l v { i n e .prctutinc i c . 1 5 . aceea spurcii pe om. . apropiindu-se. s-au scandalizat ? Iar El.n u v e f i a v e a v i a l d i n v o i . . 227.Cii pliu bundvoinfa voastrd. chiar clacd s-or . Deci.l t j 229. rlii laud cdtre macecloneni. 6-7. A d e v d r a t . rdspunzind.$ i c i u p i p u f i n : " D e a t u n c i .t Ji SFINTUL VASILE CEL MARE In Ttrivinla t'oinfelor Domnului. Matei: . s o c r c .I o o n . i n v i i t a t i . . 231. 2{J.ttor celor care cred clin N{aceclonia 5i din Ahaia)) J:li. $i dacd orb pe orb va ciil . adicd. 230. ci sc coltsocrd t.i ai iui Dumnezeu. spurcd pe om. Atunci. 6i rivnti loastrii a insuflefit pe cei rnai muili') 230. r i . c d s i [ t b l i n d 9 i s u l e r i t c u i n .I I C o r .tI Cor.N j a l e j .l l n a .. "$i voi -. i v o i s d v d d u c e } i 2 2 2 7 .1 Tcs. daci nu r.Nu ceea ce intrti in gurf.Cdlre I'esaloniceni 1 .scondoliza unii. 2 2 5 ..v . 66-67. 2 2 5 . cci care pier. 1 1 .eti minca trupul Fiului Omuiui 9i nu vefi bea singele I .ri Sfint.a incit r'-a[i f. Ioan 6. ci ceea ce iese din cliri. destoinic ?D228. auzinci acest cuvint. mireasmh a morfii s p ' J ( 'm o a r t r . Regula 34 Se crrr-ipe co prilde celor buni sd fie inldlisata celorlalli. tre' buie sd clovedim curai neclintit.Siinlu/uj Dttlt. cirre cstr.rdimasttbti. l. R e g u la 35 C)ci care vad roaclo Sfintului Duh intr-o oarecQre mtisurd. 9i ali prirnit clr'intttl ctr i-rncuria Duhuir. cd Ahaia s-a pregdtit din anul trecut. Matei ll. i a r a l t o r a . 'e t e .9. cu car'e.i fariseii. a r n i n c i o i v o r c i i d e a i n g r o a p 6 ' . 2 . 53.Pcntru cd sinteu lui Dumnezeu bund mireasmd a lui Flristos intre cci cai-ese mintuiesc qi intrc. ucenicii l-au zis : $lii c.c t i t r e c o r i n t e n i I I : c. Critre Corinteni 1I .irui pilclir tuir. Iotn 6.M a t e i i 5 . a d e v i i r a t z i c vouti. m u l t i r l i n tre ucenicii Sdi s-au retras gi nu tnai umbiau cu E1. . r 2 2 6 . r u z i . 2. m i r e a s m d a v i e f i i s p r c v i a f i . r i c g a l p e c e l c e r e e s t e c o n s Q C I Q tl t i c t c i l i i 1 i p c c e i c o r e n u .1 4 226.

230.s r i s e c o n d o t t r n e . 25. gi l-a vinclecat. cunoscind ginduriie 1or le-a zis : Orice impiiriliie care\ se ttezbinir in sine se pustiegte . Mtttti 1'2. zicincl : Nu este. ziceau: Acr. iatii a ajuns la voi itnp i r i l { i a i u i D u t n n e Z € u . .L a c a r e a a d d u g a t : " D e a c e e a .. &lalci lO.ri care rra ziccr cuvint impotriva Fiului Ornului.i u r c e l c r t r c cinstcA. Ir. .31. 237.^'icrtei. dar attuci cum va diiiuui impdrdlia l11i?. lJ--15.i mut. c l a r .'"icrfe. nici nu va asculta cuvintele \roastre. gi pe unii ca acettia intru cinste sti-i 31'sfi.2. s-a dezbinat in sit-re. cttm gi trirrisul vostrtt ti s i L r j i i o r r .39. 233. r . . cu toatii bucuria.te p e M i n e . 1 0 . Filip.an 13. 2it9. p r i m e . 2?''-1.t€) pe voi. Fiul lui David ? Fariseii insit.te $i cine ]'fii 'lvliur:>> 23s.C i i t r e f i l i p c n i : .i l z i c : O r i c e pticai gi orice boald se va ierta oamenilor. ciecit ce'tdlii aceleia" 236..e. primeste pe Cel care N4-a trimis pe nrt vir va primi pe voi. dar hula impolriva Duhr'rlui llLl se r. auziLrl. n i c i i n c r e lc e t ' a s d f i e r . ccl pe care-l voi trinrite Eu."Cine lii .a t r i m i s p e N l i n e . f r a t e l e . i i r n preuni'i-luc-riilorul gi irnpreund-luptiitorul meu. Mtitei 12. se cllt. chpetenia dr:mor-ulor. r . 22--26. 2 3 7 . . pe Mine N{ir prime. scuturafi praful cle pe picioarele voastre. '234. Iar ntultimile toaie se uirau.t iuti. orice cetate sau casii care se tlezbinrli in sine nrt r. r i l r i c i i n r : e a c u l a c e s t a .ivlalt:i 12. iar cine N{ri prin'. incit cei orlt gi mut vorbea gi veciea. Acesta. uu i se i'a ierla l i . clar celui care va zice impotriva Dr. 2 3 5 .a ddinui.rhttluiSfint.2 3 s .1 .$ i d u p i r p u { i n .. i a D c t n t r u t l u i . 9i dupir pufin : "Iar clacii Eu qu l)uhttl lui Dumnezeu scot pe deinoni.fiF6' ltriitre. Irilip.rnc n u e \ c u l t a t .REGULILE T{ORALE r')2 .23e.. Ceh. .32.r ln e r r o i l o r r n e l e . t i i c i n u l t r i t n e S t e ..' 232 . Adeviirat griiesc voud. se \ta it ri.28.. ? 1 1 a .te . s r r fie i t r s ] a v c t s r i .sta nu scoate pe demoni decit ctt Reelzebul. "Cel care prime$te p€) irr ziua juciecirlii.2. orb .te pe it{irre..ltn/<t . 2 3 8 . A r n s o c o t i t c k : lg r a b n i c i n e v o i e s d v d t r i m i t p e E p a f r o d i t . oare. Iar lisus. . t e p e C e i C a r e M .a ierta. mai ugor va fi pdmintului Sodomei 9i Gomorci. Regula 36 Dantnului cu toQtat si.i Cei cura lttizt:3c Iortna invtiltiturii p r i n t i l i i n . pe N'line N4ii prime. 20. prime. i n t r u D o t r i nrtj. 238.. Iocln.Alunci au acius la EI pe un clenonizat. i ' . l 4 a l c i 1 ( 1 . P r i l n i f i . ieqincl clin casa sau clin cetatea aceea. $i dacd satana Scoate pe satana.

cind mergeam ei. aclevdrat grdiesc voud : Nu va pierde plata sa. i1 casa iui Simeon Leprosul.enit-a la El o femeie.ci. 42.ratvd spun ci aceast'1 r. r. ReEula 38 Se cuvjne ca crestinul sd tactl buttir y:trimirctralilrsr. aceasta insi din sdrdcia ei a aruncat tot ce avea pentr[ trai. 242.c.$i r. 244. . iar banii sd se dea siiracilor' Dar lisus. $i a zis : <Adevd. $i ea avea o sorii ce se nulnea Maria. aSemefl€dgi ctin pe$ti.tod sobru.Luca 21.? Spunc-i. pe cind gedea ia masd. Andrei.i a vazut gi pe o viiduvd sirracd. iar o feme:ie. a viizut pe cei bogafi aruncind darurile lor in cutia darurilor (drn templu).. avind un alabastru cu mir de mare pref gi l-a turnat pe capul Lui. zao. De m-ali srtcortitcd sint credincioasit Domnuiui. .lug1: .Matei 10. in nume cle ucenic. cu tiu'lreL': Marta.l'Fapte: {Despre: meii ? Cdci lucru bun a fdcut ea fafd de Mine" Liriia) olar dupd ce s-a botezat ea gi casa ei.15. Cf. zicincl.iai care are cinci piini de orz Ei doi peqti. dr-.ci loti 'acegtia din prisosul lor au aruncat la darurile lui Dumnezeu . Matei 26. fratele lui Simon Petru : Este aici un bf.. $i ne-a induniecat" %3.aruncind acolo doi bani. apropiindu-se. chior dacd ar ti de Ia Iemei. Deci au gezut bXrbatii in nr:rndr ca la cinci mii. cunoscind gindul lor. ritmineli.. 211. 1e-a zis : Pentru ce faceti supirrare fezaz E. 1:iricutii irrtatei. ? $i vdzind ucenicii s-au miniat 9i au zis : De ce s-a fiicut risipa aceaslLa Ciici mirul acesta se putea vinde scump. Ioo.a zis : Doarnle. I'TARN Regula 37 Bundvoinla dupit putere Si cea in lucrurile tourte ntici estc l>ine lui Dumnezeu. 243.$i primind. zaL. I-4.loan 6. ne-a rugat. frirci zgomot Si i. iar ucenicii J+4. Cit au voii eiD pe . 24O. care. rnulfumind. . 6-10. El a intrat intr-un sat.l{sfsj I <$i fiind lisus in Betania.n : oZis-a Lui unul dintre ucenici.16.ra iarbd multd in acel loc. 8-11. $i Iisus a luat piinile 9i.131 SFINT{.Fepte.$i ceior Ce gedeau.lUcc .i i.'L VA SILE CEI. L-a primit in casa ei. pezind llngd picioarele Domnului. Dar ce srpt acesteala atilia ? $i a zis Iisus : Facefi pe oamr:ni sd se aqeze. ascrilta cuvintul Lui' iar Marta se silea cu multd slujire qi. a dat ucenir:ilor. o$i cel care va da de bdut unuia din ace$tia rnici numai un pahar cu apd rece. iiu nu scr:otegti sI-mi ajr-rte' $i' cb sora mea m-a ldsat s5 slujesc singurf.aiduvd sdracd a aruncat mai muit decit tofi. intrind in casa mea..

B-9.I C o r . fili tari. Regula 40 lVu trcbuic sll fic tolereti cei care propovdduiesc altd invdldturd. H5.. Matei. Regula 39 CreStinul nu trebuie sd fje |lexibil... chiar clacd au tost Iormali cd.)21e. 46-47. Gal. Regula 4l Se cuvjne ca tot ce scandalizeazdsd se stirpeescd. 246. 2 4 V .RBGULILE MORALE 135 riispunzind. inCdtre Corinteni. acegtia vor lua mai mare osindd"250. Domnul i-a zis : Marto.l g i a r u n c d . dar un lucru trebuie . prin harul lui Hristos. Matei 24. cdrora le place sd umble in haine lungi 9i sd le facii lumea plecdciuni prin piefe gi sd stea in scaunele cele dintii in sinagogi qi in locurile cele dintii ia ospefe. Cdci multri vor veni in nunele Meu.' .Drept aceear frafii mei iubifi.G a l .rte convenebrl gi toarte necesor. 249. 1 5 .Cea semiinatd pe loc pietros este cel care aude cuvintul 9i inciatd il primelte cu bucurie.\'-edefisi nu vd amdgeascd cineva.ld e [ a t i n e . intimplindu-se strimtorare sau prigoand pentru cuvint. zicind: Eu sint Hristos Si pe multi ii vor amdgi.Qfi11s Galateni. c d 245. "Md mir cd aga degrabd trecefi de la cel care v-a chemat pe voi. 5 8 . 25O. ci tare in credinfd qi cle neclintit de la cele bune in Domnul.uca 20. s-ar socoti cd este ceva Ioo. 6 . . Dar nu are rdddcind in sine. a up i c i o r u l t i u t e s m i n t e $ t ct.' . iar Maria partea cea bund gi-a ales.a i e . te ingrijegti 5i pentru multe tc silegti .r248. sd f ie anatema !> 251. mincind casele vdduvelor li de ochii lumii rugindu-se indelung . LucQ' "Pdzili-vii de cdrturari. care nu se va lua de la ea. datd se smintegte>rz4a. 2 4 8 .I. Cdtre Galateni. chiar dacd. 1. neclintifi. t ... Matei 13. sporind totdeauna in cuvintul Domnuiui. Matei.'oDar chiar dacd noi sau inger din cer \/-ar vesti altd Evanghelie decit aceea pe care v-am vestit-o. . Luca 10. la altd Evanghelie.tre eroare Fi blamare de cei nestatornici. 38-42.2a7. 20-21. Marto. ci fine pind la o vreme gi. Matei' . 257. 4-5.Vai omului aceluia prin care vine sminteala! Iar dacd m i n a t a r .

G o / . Pur|ali-vei sarcinile unii altora 5i 2s5' a. .. nici cea ardtald pe diuape iudeu. scoate-l 9i aruncd-L cte la tioe. Regula 42 sd nu se cread. sd fii aruncat in focuL ce'i vesnic.' . vrednic va fi de osindd.d"cd Domnul a dezlegat in privinla stricQrii Legii 5i 0 Wolelilor. 2l-22.1. prin creclinld ? Si nu fie I Dimpotrivd. ca sii nu cazi gi tu in ispitd. "Trestie strivitd nu va fringe 5i fegtild care pilpiie nu \/a stinge. \lalci: . chiar de va cddea un om in vreo gregeald. 17.258..itii i dar 0 nlenaiT. 25a.r insuli. dinafard e tru cii nu cel care se aratd farii.. 256.5ili.. 258.R o m . . 254.5i clacd ocltiul tiru te sminteSte. Matei. Eu insd vd spun voud cd oricine se Cdhe Romani: <<Penmipie pe fratele sdu. Ci este iucleu ce} intru ascuns.a r n v e n i t s i s t r i c . cei duhovnicegti. D e s f i i n f i l n n o i r r .14.a Regula 43 Asa cum legea interzicc laptelc cc]c reJe. Mutei 12. voi. in"sc.. 2U-21. este tdiere imprejur. Mcttei 18. <Afi auzit cd s-a zis celor de demult: Sd nu ucizi. judecata. Ccitre Romani. Motei 5.a r.. pind ce nu va scoate.gc. 253.r...eleQ d"escivir.rednic va fi de osindi..253. Matei 5. . c i s d i l n p l i r l € s C >2 257.. in ved. fdrd sd-i judecaf i gindurile. r s 6 .Pe cel slab in creclintlt prirnili-I. clecit avinci amindoud miinile Si amindoud picioareie. $i in numele Lui vor nirddjclui neamurile. inclreptaii-l pe unul ca acesta cu duhtti blindetii. 3 . 2 5 5 . adic(t I(tr(t a neglija porunca lui Dumnezeu.Fratilor.Secuvine c0 oceia care s?nl mai slabi in credin[iL su lie menniali Si ctpdrali cu stciruinlri. iar '252. Rom.li Nlatei. Luind seama la titlt.la IeI Evanghelia (opreste) y:ntinile oscunseale sulletului. in lrup. . 6 .2 . Cutre Galateni: . zsz.Sir nu socotili cd am veuit sd stric legea sau proorocii. spre biruinfd. intdrim leEea" lc. 3 l ..( ' f i 1 r " I l o m a n i : .130 SFINTUL VASILE CEL MARE este bine pentru tine sd intri in vialir ciung sau gchiop. iar cine t'a ucicle. 2 5 7 . ci in privinla implinirii Si addugdrii (creSterii) celor t'tiui rlcsrivir.'eti implini Legc-'alui Hristos. 7-9. 1 .

cle prihand in vieluirea mea. 2 .Malei 11. Filip. 263. 4-9. Matei 5. "Tot in El afi Iost tiiiafi imprejur. Luca : . Dar cele ce imi erau mie cigtig. Nu esle cu putinld sd fjc socotifi Yrednici cle impdrdlia cerurilat cei ccre n-ou doveciit ca /c 1. 260. a cdrturarilor gi a fariseilor. La opl" zile am fost tiiiat impreriur . A.turu clul'ta Et. dre. nu avind inclreptarea lnea Cea din 1ege.ilittcni. intru t5ierea ilnprejur a lui I Iristosr 261. prigonitor al Bisericii. 2 6 1 . cu tdiere imprejur nefiicutd de minir. llll ill literrii. 26. 1 1 .a cunt legea celcetcazd in parte (Iiecare Iapt).. 28-30.22. Cotle Colosenj.N{alej . pe temeiul crerlintei> 203.C o l . Ci pe aceea care este clin credinfa lui Hristos. <. 262.Dacd 262.1rui latidii nu vine cle la oatneni. Dotnnul meu. pentru Care m-am piigubit clt' toate .20. acestea le-am socotit pentru Ilristos pagubd.Lucu !8. 25e..Veni}i la Mine toii cei osteni}i 9i impovdratri li Eu vii voi orlihni pe voi. 3. ca sd dobindesc pe Hristos 5i sii mii aflu intru El. ci mai virtos pe toale le socolesc cil sint pagubX. prin clezbrdcarea de trupul pdcatelor ci"rrnii. a c. Rom. clin semilfia ]1i Veniamin. fafd de indltimea cttnoaqterii Iui Hrislos lisus.. Regula 44 Jugul lui llristos esle bun Si povarct luj esle uSoarii sprc ncllhna calor care |-au primit . in ce privcqttr clrelttatea cea clupii lege. in duh. fbrf. n1(ti nlult clecit cea clupd lege. s. ci cle ia Durnnezell.REGiJLILE N{OIiALE r37 tiiiere imprejur este aceea a inimii.ptatea cea de Ia Durnnezeu. ]n lel EvangLtclicr c c r c c t ca z i r t o t a l i t a t e a t a p t e l o r I i e c a r u i t . este bun gi povara Mea este tlgoardo 2s1.risose^. evrett clin evrei. sint clin neamril iui Israel.vincle toate cite ai 5i te irnparte sdracilor 9i t'ei avea conroarii in Cer.i riino cle upneaZd Mie'.260. crii sint blinci Si smerit cu inima qi veli gdsi odihnd sufletelor voastre.anghelic sint grelc Si suPdrdtoare. 28-29. . .Dacir \rreun altul socotcqte cir se poate bizui lle irull. 2. in ce privegte rivtta.ar toate cele sftdine de int'dld. ttu vefi intra in impdrdfia cerurilor" Cdtre I. Luali jugul Meu asupra voastrd qi invS|ati-vx de la Nfine.1.le drcptalca dupd" Evanghelie.i itr privcsc drept gunoaie. d. clupd leqe fariseu. nu va prisosi cireptaiea \'oaslrd tnai mult clecit cea Motei. Ciici jugul N4eru 259. eu cu atit mai muit.

4. i : r u ic l e l a i e s l e . sA fie tuturor slugd>268. 3. $i un timp n-a voit.Fiecare dintre voi nu dezleagd.I d u c e s d . 266. tinrlemindentnul Luca : .i. Itlatei. acela este cel mai mare in impdrflia cerurilorr>m. 'a s:i nu vinii nieieu sir md necdjeascd. Mol::i r0. o a r e .138 SFINTUL V-4SILE CRL MARE Regula 45 ly'u esle cu putinld sd fie socotili vrednici de impdralia cerurilor cc:i care nu intitd pe copii in pfivinla egalitdlii reciproce dintre ei. zicind : Scapli-r:rd de piriquL rneu. sd fie slujitorul vostru)) 267. 4.<$i care va vrea sd fic Cdtle Filipeni.. Molei 18.170. mic din duh de ceart6. 1-7. o a r e . f i i c d a l u i A v r a a r n fiind. Matei:. s d f i e r l e z l e g a t i r d e l e g d t u r a a c e a s t a i n z i u a s i m b e t e i ? . nu veli intra in impdrdtia cerurilor) 265' Se cuvine ca acela cffe dole$te sd. Fililt. oNu faceti niintii intre voi. <$i care intre voi va vrea sii fie mare. 2 7 0 'o $ i l e spuilea o pilcld cutn trebuie sf. 15--1 fj 'l:TL Lucu lB. '. lG. lr4crriir l(]. 4. n u v a f a c e d r e p t a i e 'Iimotei II : aleplior Siii care sirigil cdtre Ei ziua pi noapiea 2.Deci cine se va smeri pe sine ca pruncul acesta.rd.tie socotit vrednic de mai mare cinste in impd. iatd de optsprezece ani.2i1. sd iubeascd sd tie aici smerit $i ultimul. J. Regula 46 rnci mici prc- Din evidenlierea consecvenlei pdstrafe in lucturile pentru cele moi mari. dat dupi acestea a zis in sine : Degi de Dumnezeu nu md tem.a $j cl. ca sd fie pe plac celul 265. 9i de om nu m.' <Adevdrat zic voud: De nu vd veti intoarce Ei nu vefi fi ca pruncii. nici din mdrire degart[.'om nu se ru$ina.L:il 1a el. $i in cetatea aceea era 9i o vbduvi 9i vi:ii. ' c i t o r u l n e c i i : e p t? D a r D u m n e z e u .. zicind : Intr-o cetate era un judecdtor care de Dumnezeu nu se tenii. 2ii7. pe care a legat-o satana. .tu:c i3. ci cu smerenie unul pe altui socoteascd-l tnai de cinste decit eI insugir 26e.Nlarcu: . '. $ i ..r iuginez.I a d a p e ? D a r a c e a s t a . Xlater iB. " . ). ii voi face clrrp-.C(itre "li. nu se cuvenaa.lia cerurilol.r1e c. . 2.169. simbiita ltoul sdri satr a . se roage totdeauna 9i sii nu se lencvcasr-'ii. $i a zis Donnul: Auzili c { ) [ ' : ] t i n { rj u c l r . lolugi fiindcb vdduva aceasta lmi face supArare.t:i un ostrlS rlu se incurcd cu treburile vielii. l'68. oare.

nici rugina nu le stricii. Cdlduze oarbe care strecurafi fintarul Pi inghitifi cdmila !u 15. Matei.L u c a I l .Nu vd adunati ccmori pe pAnlint.. 274. facefi-rzd pr-lngicare nu se invechesc. mai rnult decit Solomon este aici> 27s. uncle furii nu le sapit 9i nu Ie iuri. 19-20. . Matei 12. dar ali lSsat pdrfile mai grele ale legii : judecata..oastre r. cei core se oratd displeluitori in lucrurile mai mari sau cei Jeneti vor avea condamnole mai osprd. Ci adunati-rrii comori in cer. gi.:i djn dorinla de a ti uezuli in ceel ce spun.. . 278. Lucp. la jocuri. II Tim.ierea (compararea) celor care dovedesc teomd in privinta lucrurilor mai mici d.Luca 12. uncie moliiie 9i rugina le strici qi uncle furii te sapd ii le furd. 3 I . 'i 1or buni itnotei 1 .e cred. nu ia cuntlna dacii nu s-a luptai dupd legile jocului. 277. Luca : "Vindeti averile t.pe pdmint. 4-5. Mrnei 23. din m6rar gi din chimen . 2 7 9 . agonisitlrlu-9i 27s. 272. cf. Matei: "Bdrbatii din Ninive se vor scula ]a judecatcl cu n'eamu} acesta gi-1 vor osindi. Matei G. pe acestea trebuia sd le faceti 9i pe aceiea sd nu le ldsati. pentru cd a venit de la marginile pdminiului ca s[ asculte infelepciunea lui Solomon.(Vinde Ctttre toate cite ai 9i le imparle sdracilor gi rrei avca conoarii iu cer. 23-24 276. Din evidenl. ci in cer . 210. 6 . cel cQIe implineSte pe cele mai mari dintre porunci impline$te (tace) totodatd Si pe cele ntai mici. cum s-o spus mci inainte. Si care este modul adundrii de comoard in cer. Iar cind se luptd cineva.E 139 care stringe oaste. 41.O impardteasa de la miazazi se va ridica la judecatd cu bdrbalii neamului acestuia gi-i va osindi.. .33. 2 V 3 . 5i iatd.Sdlie clarnici. 275.22. cirturari qi farisei fdfarnici ! cd dafi zeciuiald clin izm5. iatd.i Cafi tnilostenie.infd . ovai voua.I T i m . Matei. aici este mai mult decit Ionao 2?4.sd fie cu inirnd largii.egula 47 Nu lrebuie sd ne adundm comoatd. R. veqnic(ol)) viaii dobindeascd viitor. :76. mila gi credinfa . s-au pocbit la propovdduirea lui Iona. sd in ca teinelir: veacul 272. Nu se ct tjne sd disprefuim pe cei mai mali cale doveclesc rivnd in privinla lucrurilor mai mici i cdci.REGULILE MORAI.1 9 . comoard leimpufinatii in ccrtlri)) :77.Luca 18. 1 8 . 2. unde nici moliile.: .

I'I'irn. 1\. C c i f t e T i m o t e i 1 . c d c i c c i c o r e n u s i n l o .. i st: c. . cele pentru victld.286. . cI aceia se vor nrilui. Luca 6. d t i . cdci i n p r i s o s u l a r r u l i i l o r s a l e . .C r i t r e T i n o t e i 1 r n N u 280. C d t r e C o r i n t e n i 1 / : < d u p d c i t a r e c i n c . . . Nu trebuie sri ne ingri jim sd ne prisoseoscri din nici sd oven? clin abundenld Si pentru lux. Lucu : " O r i c u i i ! i c e r e .1 . Nu trebuie scine imbogalint. C e i f i i r i r d r a g o s t e . curuli rle r-rricc fcJ viala cuirra nu std r-ii impo<lobifi clin .Sii ii[i ! ' 3 . 283. 285. I 7'im. Lucct : "Cr'l care are cioui haine sir dea ce:iui ce nu are . 28i. c l a r n i c i . 1.C c i t r e / l o i r i c r n i . 1.uca 6. 287.I I C o r .a t r e 1: . . 282..20..24.Fericili cei rlilostivi. 9-10. C e i c a r e v o r s d s e i m b o g l d f e a s c d . cacl in ispitd qi in cursi. d e g i a u c u n o s c l r t d r e p t a t e a l u i D u m n e z e u . Luca 6. c i i c i c r . s e i t ? c / r c . .s i r t i { i c u i n i r n a I a r g a u I'ol ccdo ce er e\-ee cincr a nei ntult rlccit ii lrebuic clin ce/e ncccsore co sd lrdiascri.Fericiti rroi. 3tJ...TN'I'UL VASII.282 C.. 290. cd vd luali mingiierea voastr:i))286.1.5iclot ceie ce o\ietn. 15. Cai iubirea cle argint esie ridhcina tuturor relelor gi cei care au poftit-o cu infocare au sdrdcit de la credinfii gi s-au strdpuns cu multe dureri. i n b o g a f i a d i i r niciei 1or" zEs. 2tl9. 11 Cor. a c e g t i a .. 2e0.Dar vai voud.' 2s0. u c n 3 . cd a voastrd este irnpiirdtia lui Dum. chtpii porLtnce Dctnirtului Ce I Ccrrc ne-r'1. 2 6 1 .10 SI.i in multe pofte nebuneqti sii viitiirndtoare. 291. 8 . 2 .IJ CEI. $ i s d r d c i a l o r c e a a c l i n c i i a s p o r i t .. 31-32. . 18. B. c e i J ' i i r i i n i l d . Luca : . dupci cuvintul Dontnului.C d t r e C o r i n t e n i 1 1.c l i m potrivir. 2 8 9 . v a . 7. C d c i c e v i i p r i s o s e . se face spr(' lipsa voastr:i. . n u d u p d c i t n u a r e ) ) 2 8 5 . 2 t i . 1 1 . . 2 e r . Rom. 5i cel cer a r e b u c a t e s d f a c d a s e m e n e a ) )2 u . prec'um cslc srris: Celui cu 'mult nu i-a pri sosit $i celui cu pulin nu i-a lipsit. ci sci sarucint.. incit se face egalitate..6. bogafilor. n e z e u ) )2 E 7 C d t r e C o r i n t c n i 1 1' . ca rlnele care cufundd pe oameni in ruinl 5i in pierzare. 12. 286. . Matt'i 5..l . 15.i ) .J"IAiIJJ Re g u l a 48 I ' r c b u i e s d f i r n n r j / o . 6.scci. Il Cot. ci sd fim c l el d c o m i e s i i m p o d o b i r e . ca gi c'e prisoseqte acr'lora. . Luca 12. \{alei . L e ' voud este spre lipsa acelora. cei siiraci. : ic a r e f a c 'I'intotei utrelc ca acestea sint vrednici de n. Luce : <Vecleti 9i pdzifi-vd de orice l5comie. ocelo esle dnlor s<r clriruicr. s l i ri $ i d a r n i c i .ontlantnd.roarte.

253. cii n-am unde sii aclun roaclele :rele ? $i a zis: Acesiea voi face: voi strica jitnitete mele 5i mai rnari le voi zidi qi voi slringe acolo tot griul si t-lundtil{ile nele .. oare nu cu mult mai mnlt pe rroi. 251. bea.'ste sufletul mai mult decit hrana qi trupul rnai mull decil imbrdcdr t i n t e a ? P r i r r i t r i l a p X s d r i l e c e r u l u i .'e$tninte cle mult pret.Nu puteli s. ce vefi rninca sau ce vefi bea. I 7'itL. 8 . vesele. cdci ziua de rliine se l'a in211.n i c i s 5 . poate sd adauge staturii sale un cot ? Iar de imbrdcdminte de ce r ii ingrijifi ? Luafi seama la crinii cimpultti cturl cresc : nu se ostenesc. in veacul de acum poruncegte-le sd nu se s e r n e { e a s c i i . cu toatd mdrirea lui. Nu vir ingrijorali de ziua de niine. ce r. C a t r e 'f imotci I. gi imbrhciilninte. n i c i p e n t r u t r u p u l v o s t r u c u c e v i i v e f i i m b r i c a . 6 . l ep o t r i v i t e L u i . $i a zis tf. Matei. cea nestatornicii. Ci cdutali lnai intii impZrriitia lui Dumnezeu qi dreptatea Lui pi toate acestea se \''or acliuga r-ou. cu aceslea vom fi inclestuiati" 2e:1.. nici sri nu diitn speranld celor core s. nici nu torc.Ica. Oare nu sinteli r-oi cu mult mai presus decit ele ? $i cine dintre voi. "Celor boqati. 9. Oare nu r. care astilzi cste pi miine se aruncd in cuptor.1 slujifi lui Dumnezeu qi hii uramona.. Iar dac& iarba cimpului. Nu lrcbuie sa ne ingrijim de cc este propriu pentru trebuinla.. I T i m . odihnegte-te. 2. De .r 2e2 <ci avind hrand. nici pentru trupul vostru. nu s-a imbrdcat ca unul dintre ace$tia.'eli imbr.i. ci in .rireea r'5 zic voud : Nu vi ingrijifi pentru viafa voastrii. n i c i n u s e c e r . 21-34.n i c i nr-r adund in jitnite gi Tat61 vostru cel ceresc le hrdnegte. putin credincio.Luca 12. Ajunge zilei rdutatea ei' 2e'1.g i p u i r d n l c l e j d e a i n b o g i t i a 2 9 2 . crii glie fatitl vostru cel cerosc cb avefi nevoie de toate acestea. n u s e a m d n d . ai multe bunitdfi strinse ircnl-ru rnulfi ani. nu cittceli grijd spunind : Ce vorn rninca ? oti: Ce vom bea ? ori : Cu ce tte t'olu iml.e pregiLtesc pentru viala prezentd.tre r-rceniciiSdi: De aceea zic voud : Nu vii ingrijorafi ltenlru viafa voastrii ce veti m i n c a . Iar Dumnezeu i-a zis : Nebune ! ln aceastd noarrte voi cere de Ia tiue sufLetttl tiru. $i loi zice sufletului meu : Suflele. c d .ilor ? Deci.BEGULILE MORALE t41 ptlr impietii li din aur sau clin m5rgiiritar sau din r.te-k'.te. Dumnezeu astfel o imbracd.r "Unui om i-a rodit cJriji de ale sale.' . $i cele ce ai pregdtit ale cui vor fi ? Aga este cel care i$i adund siegi comori gi in Dumnezeu nu se imbog5fe.r:iica? Cdci clupd toate aceslea se strdduiesc pbginii . |arina din belqug. ' 2 e 5F . $i vd spun voud cd nici Solomon. ingrijinclu-se. ' r .. mdnincii. Molci 6. :295. ltj-22. $i eI cugeta in sine zicind : Ce voi face. u . ci sd t l r i n t l u i D u m n e z e u c e .

303. a zis cdtre Filip : De unde vom cumpiira piine. a$a sd facefi qi voi. v-am dat porunca aceasta: cine nu vrea sI lur 3o4. ci mai virtos sX se osteneascdlucrind cu miinile sale.I.i virind ci r. 299.F a p t e 2 0 .i si vd aducefi aminte de cuvintele Domnului lisus. loan 6. precum am poruncit Bisericilor Galatiei. pe cel care ili ia haina.2e9.. nu-l opri sd-ii ia gi cdmaqa.rsz' $i dupd pr-riin zic vcui. "Cit despre stringerea de ajutoare pentru sfinli.a c e l as i n u m S n i n c e n Regula 49 Nu lrebuie sri pleddm nici pentru aceia core ne inconjoata penlru acaperi r ecL necc szre co rpului. 3o3.cicel care nu vrea si Jucreze a tost socotit (iudecat) nt's'rcclnic. EIes. prea mici. {ttca : "Celui care te lovegte lteste r-tn obraz. 5. mo$tenili impdrdfia cea pregdiitd voud de la intemeierea lumii. cd. lucrind cu putere. binecuvintalii Pf. N4ic Mi-afi fdcut. ostenindu-r'das'rfel. ca sd mdnince acegti42. strdin am fost . c r e z e .{ost 9i Mi-a}i dat sii beau . Cdtre Corinleni I . bolnav am fost 9i Ii-afi cercetat . 6. . "Cine a furat sd nu mai fure.ulfime rnultd vine cdtre El. I Cor.142 SI'INTUL VASILE CEL MABD Durnnezeul cel t:iu. 3 5 . inirucit ati fdcut unuia dintr-acegti frali ai : r<Adevtirat /oon r <Deci ridicindu-$i Iisus N{ci. 28. cdci. 1 I'im. 300. In ziua intii a sdptiiminii (duminica).2e8. olei 10. lti. octrivit voii Doninului. 4. Cdci fldmind am fost 9i Nli-ati dat sd mdninc . sd dea celui cue Qre nevoje.10. 10. Care ne dd cu belgug toate. 1101 M . spre indulcirea noastrd>> 296. Se cuvine co acela core ere. ca Cdtre Tesaloniceni lI : <Cdci Si sd aibd sil clca gi celui care nu are. lucru cinstit.u. 304. 40. oricui iti cere" 296. Se cuvine sd purtitm grijd Si sd ne interesdm de nevoia tralilor. vi Motei. trebuie sii ajutafi pe cei slabi . ochii ..apte: r<Toate le-am ardtat. inselat am. 300. Matei 25. Ii Tes.. '297. oferi-i gi pe ceiiilait . <Vrednic este lucrdtorul de plata sa))3ot. 1-2.fiecare dinlre vci sd-$i pund de o parte. stringind cit poate" ca sd nu se facii strinqerea abia atunci cind voi veni.Ctitre lfeseni . in temnifd am fosi qi afi venit ia lvline. 34-36 298. 3 0 2 . El a zis: Mai fericit este a da decit a lua> 3@. Matei: "Veniti.rintelui Meu. ca nici sd nu tndnince.i hi-a{i primit i gol am fost qi Vl-afi irnbrdcat. Molei 2rl. i7. li... cind ne aflam Ia voi.

intoarce-l qi pe ce1d1u11. unul dintre cei care erau cu Iisus.312. 7-8.I Cor. Nu trebuie sci perseculdm sau sd ne rdzbunrim. ci sd fie biind cu toii'r 311.-oiingild facefi sirimbdlate 5i aducefi pagubd. sd se judece inaintea celor nedrepfi gi nu inaintea celor sfinli ?" 3m qi dupi pufin : "Negregit gi aceasta este cddere pentru voi.Avcli sare intru voi gi trdifi in pace unii cu alfii. 17-19. cd toli cei cate scot sabia. 2. Morcu j 30e. lovind pe sluga arhiereului. 1. . 311..:d se poote. r'i 310. Luca t. 52-56. NIdtei. Eu insd vi spun voud : Sd nu stali irnpotriva celui rlu. altuia. gi ei nu L-au primit. $i ei m.se certe. s-au dus in 6lf 56f 11 305. gi de la cel care ia ale tale. ci. ucenicii Iacob gi Ioan au zis : Doamne. $i iatd. cineva dintre voi. de sabie vor pieri. Morcu 9. nu cere inapoi" s . $i vt"rzindaceasia.r Cdtre Romoni: "Nu rdspliltifi nimdnui cu rdu pentru r5u. avind vreo pirl impotriva fclri I r . Mctei 5. pe cit std in putinfa voasirii. ci ca sd le mintuiascd. Cdfte Coriitoare. Nu lrebuie sd opdrrlm pe un nedreptdlit. Pentru ce nu suferifi rnai bine strimbdtatea? Pentru ce nu rdbdali mai bine paguba? Ci -.au pus miinile pe Iisus $i L-au prins. Llicu. rd. 50-52. 50. <Atunci ei. 29--30.u.$i a trimis vestitori lnaintea Lui.i-a tdiat urechea. iar cui te iovegte pcste obrazul drept. iubililor. cum a fdcut 9i Ilie ? Iar El. 12. Matei 26.lndrdzne$te. 38-39 309.13 di"r-i . "Atri auzit cil s-a zis : Ochi pentru ochi si dinte pentiu riinle. 312. . do:.REGULILE MORAI-E 1..308 $. 308. Luco 6. 307. Nu vd rdzbunali singuri. Dacd se poate. II Tim. 313. i-a certat gi le-a zis : Nu gtiti oare al cdrui duh sinteli ? Cdci Fiul Omuiui n-a venit ca sd piardd s'ufleteleoamenilor. ca sd-I pregdteascd gdzduire. 24. I Cor. 306. intorcindu-Se. Matei. uUn slujitor aI Domnului nu trebuie s5. 6. $i 313. sd fim impdciuitori. l?om. 6. pentru cd El se indrepta spre Ierusalim.Atunci Iisus i-a zis: Jntoarcer sabia ta la locul ei.. Iald de toli. cd avefi judecdti unii cu aitii. <. vrei sii zicem sir se coboare foc din cer ca sd-i mistuie. Purtati grijl de cele burie inaintea tuturor oameniior.gi aceastafrafiloro 307. dttpd porunce Donnului. 310. trdifi in bunti pace cu totri oamenii.I/.zbuninclu-rie impotriva celui care a nedreptdlit.ergind au inirat inir-un sat de samarineni. lasali loc miniei {lui Dumnezeu))) Cdtre Timotei . apropiindu-se. intinzind mina a scos sabia gi.

o r i c i n e a i f i . in loc. . l . v d z i n c l c e t a l e a . Molr:l 7. fafii cle cei care fac u t r e l e C t aa c e s t e a .2 .a l i s € i mr'fit. culn zici fratelui 'triu : Lasa s. a u p .srL ltlingcln l)cntru ci.. p a c e a i r l e a o c l a u r t o t i i t t : 1 1 5 .Pi'st-c ioL se aucle cd la rtoi este clesfrillare.I scot paiul clin ochiul tiiu li iati birna este in ochiul tdu ? Flfarnic'e. S i c i n c l s . c a r e j u c l e c i p e C e i C a r e \ r t : r is c t i l l a i l e j u d e c a l a l u i 1ac ttnele ca acest(:a. o n l u l e . r1 9 . cdci aceleaqi lucruri faci . l-':1.i l 3 1 9 . 3 -J.a a p r o p i a t .I I C o r . scoate intii birna clin ociriul tdu qi atunci vei vedea si scoli paiul clin ochiui fratelui jut i i u .c a o m u l s t i t r d i a s c i i c u f e m e i a t a t i i u i s d u ' I a r v o i \ ' .L t l i { . . t r . 1 2 . c a r e cieci. 4 1 . . I) u n-r Regula 52 Nu frcbuie sci firn inclilercnli pentru cci carc piicittuiesc. Ccitre Corintcni I : . ci si ne intri.144 SFINTUL VASII. mai degrabd. o D e c e v e z i p a i u l c l i n o c h i u l f r a t e l u i t i u . : J l B . $ i S o c o t e S t i t t t .I o e n . Regula 'l-Lebuie 51 sa te incltepli pe tine mai intii.stiint 5) . L u c c r: . i).Fericifi fircitorii de pace. a p l i n s p e n t r u e a z i cinrl: Dacii ai fi culoscut gi tu.. o a r e . cii aceia fiii ltti Dumnezeu se \ror c ' i r e l l a . P a c e rv i i l a s v o u i i . in Ttrivinfa oricdrui ]ucru clit'tcele ntai mici. cii 111 trezeu 7 .vlalci J.E CEL IIIARE Regula 50 . o m u l e . 1 > el : l . cum nic'i intre pdgini ntr se t .C d . t r e R o m a n j . o . . 2.Nu ctlm1.. .i tu care judeci. 1n u r n t i u m i l e a s c i i D u m n e z e u l m c u l a v o i q i s i i u u p l i r t g 3?0' (i a i i . s . 2 L .ii.t 3ri . eqti firrl cuvint cle riispuns. P e n t r u a c e e a .l l i n c i i a r i s i . Rom. $i atunci sii reproSezi altuin. ('dfte Cctrinteni 1/ . cele ce sint sllr<' lra{:ea ta ! Dclr aculn s-au ascllns cle ochii tiii":ts. clar le faci 5i trL. v t .'a. o : n c n e s t e .1. 317. . . pe tine insufi te osindegii. sd fi jelit. ciici in ceea ce jucleci pe altul.yi pe allii in pocet cea intru Hristos. A { c r f e i.27. 3i6. u r ' . i c i t u i t i n a r i r ..r t e 5i tlu s-an 1toriiit. $i uoi gtirn cil judecata lui Dumnezeu este dupii adevilr. l . 5 1 6 . i b i r n a c l i n o c h i u l tiiu nu o iei in Seamd ? Sau. mdcar in ziua aceasta. i ) 2 ( r . .5 . . I C c . ivlatei. 315. 3 | 4 . Ioan 14. ca si fie scos din nijlocul vostru c'eL care a sirvirgit aceasta fapt5> 3re.Ser cuvinc sa impdciim .

' a . .'.i.l liii"re cei inai in'lllL. c. o p u r e p e u m c t i i s i l i . 1 .i. t : : n .afiat" lr()rl era 9i a ini'ial.a g r e g i f r a t e l e t d u ..ri l i o s l l u .c a s L a .. S i f a r i s e i i g i c i r r t u r a r i i c i r t e a u . . $ i c i t . l i u r .i. tt-a l$irisictf.l1tt i:. l.: I i . ci pe cei pdcalo.s l .rc1-1 ei nici iItSrinliiL.jl i t i g i i s c l i . iori.. au ''ezu" ia lvlatej.s c c r .l'-ll ce i s-a tlat (l. osindili-Ie pe fafd 322.llnettzti.lllii cle cuviiiLr-11 . era 9i s-a. i i . I)r'l.i c r o u i i : C i ' r t o t c . . 11 Tcs. ziclrlclr-L-ie: i lo j i r l r a i t l t a r o b l t i . . in orice r:trtc/ .a i n t i i s t a t c i n e t .t i i i . l r i ' i l 1 D a r s o c o t i l i sii 1u-1 . i r z i n d masd impreuud cu Iisus gi cu ucenicii Lui. sri fit' ti. 1.irre. iil r. . c a > ' t . iir: 1-rri.Sd nu fifi pdrtagi Ia faptele cele ftirii roadi ale intunericului. r i c ( ' c t a c e i a c f i e . $ i a z i s c i i t r e c i 1 : i l c l a t c ... l ' l r ' C ( j r " e I ' e s r t l o t .ril'tr. u n i t l c i : C .LL LlfI . t i l r : .rt: ii i7..i au netroie tle cioc|or.l'rleSleC'cil S(i-i fi'".i Sti nu ruai clveli c. . o l i v a n r t ' . <$i iatd mulli vameli li piicdto. ts l l. 9i se duce dupii cea pierclutd. ' . auzincl El. I'icic:. . cd n-am venit sii chem pe cei clrepli.'-. 3 2 l S . ci in parie ca Sd nU Spuil tl'i.l . r i i t i z t ' r .. ictl lILl jertfd . . t estt ilentl'u unuj i:a acesta pedeapsa itenlru ei.l i l i i l i t r i s t a r e r u n ' . l)'-ll7' tru nintic crltceva j. mai bine sd-l iertati 5i sti-l mingiia{i. $i niciior: Penlrl ce rndnincd invdfiitorul vostlu cu vameqii 9i cu llrt. Deci. . L l .l u g e r o $ i s e a p r o p i a u d e E l i . ' .i vecinii. . il_1. l)€ ci. : i ' t t n . r . ) .rlogii ? $i.i Ia poc i i i n l d > s 2 3 . ij.ri irla:: rtittttieri 1or..i au lenit. 1e . ci cei lrolnavi. ..irr.rt t t i t l c . : ! .cnt. r r i .5 i i noud in pustiu. : ..TECULILE MORAIE Nu lrcbuic sci strim |inistili Iala de cc. . invSfali ce inseamnii: .1. ' . I ilrs. o i a v i n d o s u t i l c i e o i $ i r . a zis: Nu ce| siindlo. .seircitl. b L l r u i .cheamii 1iricLerlii . : i .. Cdtre Corintt:ni.in alara dc pd.t. i. Se cut ine sci aratiint bunavoinld Ia[a de cei clre pdccituiesc.l.i i ( . pini' t r' 'i .. :.1'-1l. climpotrivd.C a t r e I f ' : ' seni.r ! ' . i ' i . Aya incit vol. . L t L c a : t r D e . I g c a m g i s i t o a i a c e a p i . . c r c t r " r t iZ in cer pentru un pdcdtos care se pocdiegte.in i. . .t-r t .<'frcbuia irrsir sii ne r cseiim $i Sa ilc bLtcu. i : r z i n i l t L L r ac l i i r e i e ' . llit'rcitiL p rin episLoia. i . p o r .urti posibil. ..{r'.L a s c u l l e .r1. d L L D dc e r a r / { r I i ) r n i : i i : .li.t . i p i l c d t o g i i . : o t .'il.i ciacti r'reLiitttl Ilu arsc.ut::L :. rnergiud. ci mai degrabd.| i r . t e .. ca s. L el l e l ) i I c a t o l i g i i n i i n i n c i i c u e i . : : ..Lcasd.i.i\iiLii Voiesc. " . tie co. ..i alr zis uccf a r i s e i i l . '32.i rrit m r .i i c c : l:i' .irr:i'lr'. . t i r i l a s . i i ( ' o n r l j n l r e . i l l c i u .:cle i t i . decit pentru noudzeci 9i nouJ i1e clrt'pfi care ll-atl nevoie de pociil'ii)irrlirl ttl urrniloareie illnd ia: ciici lrateie ldu ric -'sia .ecit pentru a-i lechema spre pocciittlci..ri 5 e c u r .i c'rlrc /?r-grcgcsc.1 1c l a c e s l .o . d o j e r t e l . . .' .la ' i t i 1 t r . i s { ) . i l l u c u r a f i r . . 1 p e u u 1 a . c 1 z$ i g i i s i n d .i. : i t .li li'Lltli l)e \'Oj. z i c i n d : ] \ r l 0 s t a p r i r D e .i i i t .'.' lratcr.) ?i r .

ii jLideci iri. 1. cr sa ierte clirt inintri ct:lor ceic-r grcpcscr. 12-13.1-15. fiecare din noi'va da seama despre sine lui D r t m n e z e u . "Nimeni deci sh nu vi judece penl l 2 B ..Cii de: veti ic'rta oanrenilor gregerlile lor. 33!. gi nruifumegte lui Durr'nezeu>rs!. alta. Catre Coloseni .Ntt judecafi 9i nu rrefi fi judecafi.liliuliri sd ltdstreze ronchiurui. cdci Domnul arc puterc ca sd-l fhcX'sii stea.tigat pe fratele tdu. ai ci. Fiecare sb fie deplin increc li n l i r t i n n t i n t e r a l u i .\criltlurc\. f i i n d c d D u m n e z e u I . s d s e f a c i l u m i n i i . p c a l t i i " 3 3 3 . Mritcl: . cici mulfumegte lui Dumnezeu.\14/t'jj ((De-li va grepi fie fratele tdu. Legula 54 Nu lrel-rr. r n e -l J i s e r i c i i . o t i n e p e r n t r u D o r n n u l g i c e 1 c l r e 1 1 l rt . ca din gura a doi sau lrci martori sir se statorniceascd orice cuvint. Dar i"ii sia.rtine incd unul sau cloi. n i c i 'I u I c r l v o s i " t ' ur r u v d r r a i r . l-2. ve{i fi judecafi'. . $i de nu-i va asculta lle c ' i . 2-6. clrci. 37.. Rom. $ i c e 1 c a r e m i r n i n c 5 .331C .n u v e ] i i e r t a o a m e n i l o r g r e g e l i l e i o r .' r t aq r e s e l i l e v o a s t r e ' . p e n irrr lJonrnul urdninci.ric. n u o f i n c p e n t r u D o m n u l .alc. 3 2 9 . i i n ccle aie Evangheliei. cel siab insa mirnluc6 legume. mergi.luco r . Cel care mdnincd si nu r l i s p r e l u i a s c i i p e c : e 1c a r e n u m d n i n c d . i a r r i c n u v a a s c u l t a n i c i d e B i s e r i c d . :J:l13.-I pe el intrc' tirrt' gi r:l singur. cdci cu judecata cu car(' lLrrllcafi.u c e ] c e r e s c ..rrc iudccdm unii cu a|lil in privinlct cek>r ingddttittrlt:. Regula 53 Nu . i n e z i u a . gi cel care nu trir liircir . mustrd.utin: . ia cr.{ i f i e f i e r a uir ptrgin gi vanrc'. Si riupil 1.M o l c i 1 U .\{alei. Iar dr: nu te va asculta. . .iriu judeca}i. t j u c i e c : ep c c t ' l c a r e m i i n i n c d . Lur-:a 6. 14. rru osindifi pi nu veli fi osindi1i. Este.1.530. dtre llottiani: "Unul crede sd mirjnce de tc. gi ck' le va asculta..1 5 . pentru Domnril nu rnirnincii.c a $ i d i n a c e s t e a . Unul deosebegte o zi dr.sri." :l:!.16 SF1NTUL VASILE CEL MARE . i a r c e l c a r e n u m d n i n c d s d n r . ca sd nu fiti judeca}i. erric l c n l c d i n c e l e a s L .. . D e c i s i i 1 ] r rn e n r a i j u d e c d m u n i i .a p r i m i t . sluga altuia ? Pentru stdpinul sJru stit sau cade. Matei 6. C i : i e e q t i 1 t t ctr r. 330.1 7 329.Deci. r l v c s l r . Rom. C e l c a r e f i n e z i u a . ierta-va 51 vouit l a [ . I a r c l c . Molei 7. s d . :132. iar aitul judecd toate zilele la fel. s l r r .sc cuvinc crc. clar. 14. r n e n e a .

ci. r ' i i i l i n l a f i p e N l i n e c i t a t n f a c u l s i m b t " t t du n o n r i n I r e L 1 s l . l r ...l c ic a a c e s t e a : N u l u a . 336.i n i l t o s? N u j u i i e c a f i d u p d i n f d l i $ a r e . a i r .. a t l e g a t d e F e l i x . $ i t o t c e n u e s t e rc l i n C r e d i n l d c ' s t e d i n p d c a t " Cdlrt' Colose'ni : . . 4. Sau Cu privire la ttrt'o si"rrbi'rtoare. f i i n c l u n u l cllilre ei: Nu cuinva legea lloastrii jucleci lle omr cliit''i nu-l ascultii mai tnali iniir yi lru cunoalte ce a fdcut ?r33e.. .Dacd. ?.I Cor. 14. rdbdafi D t . 5. iu ( ) r r i t r d u i e l i P i i n v S | d t u t i o r n e n r ' . t. p o t r i v i t i . itt \ u trcb. $i atunci fie'c'are n ( ' 2 .REGTILILE MORALE 117 1nt mincare Sau bduturd. b i r t r i n i i s a l r r n . r ni s . 22-23.0-22.Coi. 23-24. intdli.ii iutlcctnl (!Lti)(r t i i e r e a i n r p r i ' j L i r s i r r l i r i i t a ..a u i n f i l f i . 16-17. 334. r : e ] c p e n t r u c o r e e s t e a c l t z a l .10.loon 7.1 lurTlill. pentru ce atunci. a r ev e r t i s i : I l o a p l e a .t p -jru c l e c a t d < ir c a p l i i > 5 3 8 .i r i o s t d i n c r e d i n t d .1 t 3 6 . l u c r u r i m e n i t e t o a t e s a p i a r d p r i n i u t r e b u i n f a r t ' . B' nou. ' t l s c l l / l s c ' {. d a c S v a m i n c a . 3. t l u t e a t i n g e ' . nu judeca}i c:eva inainte de vrt'm<" clele ascUnse ale intuuerpin.re Par'el.r ' a s t 1 l l t i s { ' itJun: . g e .' n l a i i i i . 339. lumii. 33-]. 3.t a n : < A z t s c i i t r e e ] N i c o d i n . Oatre Romani.r: r'. sri se condamne cine\ro. Care \-. 335. t:ttiar riacti or ti tttu)li cci cc$e i I rtr uz.dtre c)orinteni 1 . Ron. 2.i ce nu va veni Domnul. s di u d e c c i m c l c s p r e c c J . nef iincl dovcc{ilc trtui inlii. Fctplc I uSi riiminincl acolo rtn a i c i E s t e z i c i u C : mujlt: zile. .'j. Iiestus a vorbit rrgelui desl.De aceea. r u : . p r C t t . . s e o s i n d e g t e f i i n d c a 335' n . a t a r h i e r e i i la orn iui F-.Sau J'unf. .l ... sau la simbete . CoI. u u g u s t a . <rFericit este cel care nu se judecii singur in ceea r . t i j u c i e c a f i c l r . t . Icrub i i r .18.I a r c e l c a r e s e i n d o i e g t e . cdr€ sint umbrd celor rriitoare" Nu trebuie sa faeem ctistinclie cu privirc la ce]e ingdcluite de Sr:ri plurd. Iotrn 7. ' ul a u d a " 3 3 7 .Dacir omui priri-regte s t r .2. 50-51.Fapte 25.i.rilor. c i n d a m f r l s t l a r : e r i n d o s i n dirc'a q i i r r d e i 1 o r . N u l r e b u i e . deci. ca 9i cincl ati fi vieluind in lume. : t ? .' Nu lrcbuic s. ali murit impreund cu Hristos pentru stihirl.t L:-ttm rdspuns cd rorranii n-.:1 \ a a\:ea cle la Duurricu jiri gi va vddi sfaturile inir. c e l c . r e l e g e a l u i N l o i s e .]u obiceiul sii dea pe vreun pierzare inaiute ca omul invinuit sd aibi d': faii pe pirigii ]ui li sd aibd pulin!a sd se apere pentru vina sa')3'i{. i n p r i v i n J a c i i r u i i i . 14-16. a Ll i l s .tie .

.l rllntre ei. 3. 23---30. 3 1 3L .l-lii.li-o zis: i j c ' o a l i i .a. c l a c i i n u i s . r t c nl r u c 1 e . mi n t d c c r e b i n e l a c e r i l e l u i D u n t n c z e g t . Ccr. 15.a r u l l u i D u i . . $i in tinrp cc se duceau.t i I : . '/. C i i c i o r j c i n e r c r e i a ..it nutnai accsta care este de alt ueam.n t t z e c e s . '.zeu. p i c a r e a u r i c l i c a t g l a s u l q i a r r z i s : I i s u s e . n u l l u m i n ( l u .i. Si a plccat. :1.t o .34:1. c l i .'ea ce::inl> 3'17 li Cr:ltti Cart: ne-ar dat noud izbinda prin Donitrll nosiru Iisns I-lrisl. DLtccf i ..r r t l .t c 5 i c l u . tti n t . i a r " . 5 ic . ' a r es t d t e a u d e p a r t c . . l e p r c . r j . s-au cLrr51it.an. vtizind cii s-a vindecat.i s e v a i c lt s c l l i c l e . A . i i e . r c i n da c c e a ..' r l bine fi-a fdcut j.'. I a r i i s u s .i f i p r i m i t 2 ..1. C e r r . . . i ra i l i I . s i r : e h r i c a r c b e l e 1117. i t o n r l e . ' l a.a n r i n t u i t .egula 56 5r. c i i u l a t i 5 i .u s-a gisit sii se intoatrc:d sh dea slar:ii lrii llumnczeu clrc. I a r b b r b a l u i d i n c a r e i e p i s e r a c l e r n o n i i i l r u g a s i r i i m i n . : : r i r L t 't.27. 12-19. e . l r u i n u l . r[ a s i s t r u r t r.i .d u $i r:rtt. . iA. c r e c l i n ! a t a t e .!ri pcrsc.). l a . 61r" -L-ie.. I. 5 i cei care Trdlimesc pentru Hrislos sciaiba rabdare de lo Durnnezett [ o a n : < N u 1 .1.. .5.IJes. i s d t i tr . 8-9.si jn rrccrhc.i'1.. 3 4 6 .ie Dumne. u$i aceasta este de la Dumnezeu. i 1 u p t 5 . [ . C d t r e ( : c i i n t ( : n i 1 : < $ i c e a i p e c d r e s d n u .atti1ui. c e i c a r c c a t r l . t . 2.cuvjnc . .t I l tn . a r ' .-li. . z i s. z i t i n d : i n t o a r c e . a z i s : O t i l ' e .$i intrinci intr-un sat. i . itiLtitumind lotdeauna pontru toate in numele Domnirlili nostrr"r iisus 'i. C d c ii n h a r s i n l e f i r i i u t u i l i p r i n c r e c l i n { i g i a c e a s t d n u c s t e d e i a v u i . . (:dtrc Filipeni. 33-3(. iar untr.t ei n c o s . I Car. ttca: <. c i s d .cs.17 I.u s c ' c u v j n c s r i y t d s t r d . u . L u c : a: . nu din fapte. . C d t r e ( . r j s p u n z i n d . 3 1 r . t t a !p i reofilor.n u n n m a i s i i c r e d e f i i n t r u E l . o a t eu n o m s 5 i a n i m i c . E l . i.r ' . e r . esto clarul lui Dumnez€)u.:ni.)rir scullaiinr. ca si nu se laude nimciii. l n r i i t . r n e z e r r . 3 a 2g < . i. . E i I e . Lu::a 3.tr in rugdcitttti . : .an ?t. a t r : i i s i .f i n t i i i r c l c n o i ! S i r r d z i n c l u .i. vestind in toatd cetatea r:ite i i f i c u s c ' 1 i s u s . r .a c l a i i u i c l i n c .13.a . s-a irrtors skiviud pe DumI ) € ' z ( .Dar ltrin lrarul iui Dnnilezr'u sillt c.L 1:ilip. . $ i a c i z u i c u f a f a l a p i c i o a r e i e L u i . r $ i r . . i p i t i m i f i p A n t r u . i c u i l L i ..Lc rn q l e i s n t a r e . ' i il i r .S!'IN'TUL \T-qSILE CL]L MARE R e g u l a 5 5 S e c u v j n e s a a r i t t a n ' L . cdci voud vi s-a diir u i l p e n t r u F l r i s l " o s . lucn 17. g is r i e x p r r r n d n t n t u l l u t n i r c p a n t r u r r r i c e i t l t r r : . .r.r{ii'? -Dcir coi ncutr unde sini ? h. : . 342. llristos lui Duninczeu si R. .1 .3 1 rS . e f i a f l i i . . L-au intimpinat zece i r i i r i r a { i . s t . A l a t c i : .

8 .$ .itlui sii nrul/umitn rncri intii lui Dttntnt:zcu'ti astlr:I . nr-rsirunefi mnlte ca ltdgittii. d e l a . mai inaitltt' ca s. . 1 { j .C l . 3 s r .. .n r e u . i i r .r 1 { r . s c i( r ' r c t t t l u < ' r t t r tl e D o n t n u l.tr('(. 5 . f i i n r l c i i . l r c b u r c s d n c r L t g ( i i i 1b o l b o r o s i r u l 5 i .o a r e .o c ' e t a t e e r a u n j u r l t ' .1. 4 . i c ' a o i r . . . iar uceuicii. lii'. t t ' i .rrir. ' 3 1 eL inqr. n u \ r c rf a c e d r e p t a i e a l c ' s i l o r S a i c ' a r e S t r i g a c .a h i i r r r .r.V i l t t c i t r < r ' l ct L : . r i { ' s u p : i r a r e . r . i o v d c h i l i i g i v c n e a l a r . 1 . l i i n e . L u a { i d a r a t n i n t e tc l e r ..i.sii ne itltpcirtt.. u C e . s i i n u s e l e n e Y e a S C c Z t . . i l ' r ' Ei zil. a n t r . . . d a r d u p i r a c € ' a s t aa z i s i n s i u e : I ' ) e . i l r eI e s n J o n i c e p l 1 ' . r r nlin ' l ' i n t c t t e i < < O l i c . . ce ri pentru ccle care (sint) sprc lrcbuinta de Iiecare zi a trLtl. : .ze v o i lstre de mincare si de bilttlur. t i i o s c p e f a { a i n i r t ' g t t l t l i l l i i . u .c ' a s i i n t t l i n i i t r e r e u s i i n r . D r : c i n n v i i a ' s e m d n a t i1 o r ' c i i i n l). I T jm. r t t U 5 ' i z l r i j . r 1 " 1 .I ' 1 ' e s .C o l r c ( l c u t t l ttl[tltlire. ' e g h < ' a i i r l a r i n t o a t i r v r e m e a . l u c u 1 l t I .i peste rtriisuri 5i de iniiuile g g r r . I u g a t i . M(1fei a. ' .. r .'. 5 a 9 . . ' ' l ' {. e as .itl.'. C o 1 .. 4.$ i i r z i s D o m n n l : A n z i l j c e s l t u n c j L t t l t ' c i .t ltllLlror 5i. ri r p l r l r i i -l a lui Dtttnnezcli I: i n c r ' 1 . l . l i t t c u r a { i . $i irr'.t inrielnng ? Zic louii cii ii va . ')5(.:t. i e i :n $ i i u i n d c e l e c i n c i p i i n i 5 i d o i r p e l t i .r t o r t t lc e l n t ' c l r e ' p '1 D a l L ' l : l n t r e z ( ' u . ' 1 z i c i n d : S c a p i i . :l"ta z z--g. este I.eli trel)uinfi.7--t3 .i 'l Stie rtdl r-ostru cel clin ceruri dc c'e a\. i i n c u r i n c l . ' i e i i i a c : e s l e i a i z i u a a c t . mullimii" i i Dumnezeu inaittte.trlnice 'rirrlei: .a v o i t . ' .REG(IL-ILE MORAi-E tl9 i s < .7. i ris l. i n e c t i j e ' o s .Se iet j piciit()are .o i f a c e c L r e p t a t e .. I uca 21. i1 l r . C i r c i ' ' \ d ( : .. :1 . . / . 's . ' o i s a i n u C i r u t t t { i c e v e t i m i n c a s a u -t*. a d e s c i r i d e ' .r .l g . t 4 '.. . . $ i i t l c t ' t e r i rc r i l C € ( . Funte ?. . a f r i n t t i 3 5 3 . c u Onrriirrl.:. 1 [ y gC o ] o s e n i : " S t d r u i l i i n r u g d c i u n e . . r .. r t L g i t r c l u . '31. cii 11 sc p o i i i o g l r i a l o r v o r f i a s c u l t a f i . '. : . f i t i t r e j i i n e a . .ri. l r u g i n e z .i r .1 7 . d(il . .inszeu n u n r i i t r : u r5 i d e o m n u m . e .i r i t t d : i r t t r . cll\:inc.. L u c c t : < $ i l e r s p u l l e a o p i l d i i c t t t n t r e b u i e s i i s e j ( i i i u ( : 't o t d e a u u a g i .. 1'ringincl.r rc c t r e ( l c ' D u m n e z e u n l r s e t e n t e a g i d c o D r l ] u s e r l t ' i u a .c d S .i sii stali iuaintea Fiultti (.' .t i s i 1p e s t e t o f i c e i c a r e l o c . ' . i " ' .i r n i i t i u c c ' . i : .i c e r ( ' 1 i r o i d e l a E l " 3 5 6 . 3 . .3-o0 r i r L r 1 l i l r r r l r e .a sd r-il invrednin t i i r l . 35.1. o i i n q i r . 3l -3ij.m i i < l c l t l r i i . .L u c o : n $ i r . $ i u ' r t i m p r i . ..i c l u v a a c e a s L a i m j l . 5 . \ { a l c . r v i n d p e s l e v o i f i i r d t l e r e s t e .r ' i ic c:itr c !c(tl)a (le toale acestea care au sti rrinir.p 6 1 p l s : u t i z i c l i n d a c ' e s t e a 9 i a cltrt ucenicilor'.r ' d p L l l r u r e a . :'ri:.Iar cind vd rugati.rnd qi nintic'nu esle cie lepdclat. m u l f u n r i n d .i noaptea qi pentru care El raltci.

. rugirtdu-r a 1. . ci !r:?pr i r n .rpul o r i c t i r u i b i i r l r a i . c'tltirrl. 1 ' r r n o t c1 potrirra crlirra. :104. i s d s e p r e a t n 5 r e a s c i i ca 5i ia \toi):liir. : r t i 3( .10. $ i a z i s D o i n l u l : S i m o n e . prr'di-tt'r-rr cum irl cer. Luco l'2.r'lllru toli sfinlii . iar clc sufle:l' Cutt't trebuie sri ne rugdrn. t : u l a S i i n t i s c r c l r . :ll-32. j n c c u b t L r b a t t t ls r i s c r o T g e s a u s d p r o o r o c e o s c ( i c t l 1 1 e c : o p e r i t . .'iipt'tltru cei cate Yd vatirmd 9i Ya prigone. 1 c r l c l : .d l I c ' ..l pc pdmint . i a r c a p u l l u i H r i s t o . tjr c u i 1 < l. Molci (i. .11 fc. r i p a E l a p g h e i i e ' i . 3tj0.150 SFINTUL VASILE CEL MARE ce veli bea gi nu fifi ingrijorafi. i a r c a l t u l i e r n e i i e s t e b i i r l t a t u l . 44.$i cind stafi de vd rugafi. vie impardfia Ta ..Deci r-oi a5a sir I'd rugafi : Tat5i nostrur Care eqti l:i ceruri.o r c u 1 1 .\1rtlcl: .i ut' iartd ntiud greselile de ceL i z b S ' v e . i a t d s a t a n a r t . .rtdLr. . cliitre Corjnteni 1 . a l c d r e i s o l . 5i noud astirzi . r i t l i c : i r r < [n r ' i i n i s f i r t L e r . iB-20. 1].tc u v i r t t t r l L ) o r r t r u l u i . . cdci toate acestea. .i \ .Face]i in toatd vremea. 358. C i c i i u t a ! i l t a i i n t i i i m p d r d l i a l u i D u m n e z e u $ i -\. 29-:\0. S ec u u j n e s ( t n e r L t g ( L I u 1i pentru t'riiitttnsi' . \ ' r r < ' ac l e c i c a l r i i r b a f i i S A s e ' 1 .'l' ca '1'. 33. . ca Sa nu Catrc L-fcscni.ri vostru Ct'lui clin cerllri' il0i'.v d p e u t r u n o i . uDar voiesc ca voi sii gtifi cf. l\)d1'r Lot ferlulcie rtrgiiciurli $i clt'ccreri. 3 5 8 . plecum mi Se cuvitte si ' r sti b e s c . .ii cearpii (a l)e griu. S i m o t l e . $i nLI ne cluce pe noi in ispitd. creclin{a [a)):]62. l]0r' fiirir t1]itrie li fdrii 9ot'itire" i n L o l l o c u l . 8.i intru aceasta privegheali cu m i l l ( '' i'a sldruin!a. 9-13. iar Elt p-arn rugat penlru tine. S i i f a c C U n r l . ll5e. ciilrl loi clcrschi<lc g'u r a i l I e a .i I e 357. sir {iti fiii tul N u s c c u . facd-se voia Ta. i.9i cu cc . sfinfeascd-se numele T5u . . l e g a t i n i a n t u r i ' s i r l t ' . 3G'2.. r . S e r i i s l r i n ( l e a s ri .Luca 22. l n s f i r g i t .l e ( . t e n e greSiliior no:.{o1sll.tt'i.n i c i I e m e i e ( c u c a p u l ) n e a c o p e r i t . 7 .( i l r c I ' t : s r t l o n i c c r L i1 1 .sftlr-e Maler : . 2 J .s. piinea noastrd cea spre fiinld ierlain n o i p r e c u m l l o a s t r e . 363. i i z n e a l i i t . uni i pentru allii . intru []r-rhul. r u g a f i . 3. 1 1 0 {M 1 . iertafi orice a\'('ii ii'r}tatea Lui. 1 l ( i 11 . a t . Molei 5. .j 1 n2 . ( p r e t u t i i ' t i e r t i).. lllcs. 6. i:l. . rugafi-vd Pi pentru t. Hristos este .i pentru proie:ito'ir :-Lt' .a c e r i r l s d prarii r. { d vr)rsii voriresc clc'sprcEvailghc:lie fiirl sfiald. aia .'oie tle acest€d>r fiuni le cautd.Se cur-ine stt ne rLrgLin-L t i n t u l u i r t t l r ' to r u l t t i . 365.Ruga{i-r. L u c r t: . pdginii a|es"ei 35r' 'falal r'ostru qtie cd ayeli ner. Mof ei 6.

. neclrepfi.ti.a a d u s b a t i i z i c i n < l : D a f i .n l C i n o g t e n i r e . i r i c l i c e c d t r e c e ' r .:r6i. Pocdie5ie-te deci cle aceasti rdutate a ta 9i tc roagir ltLi Dumnezeu .$i cdtre unii c. .{.1r l o N u t r e D u r c s r i s o c o f i n r r i a r u l l u i D u t n r n t ' z r : -1 bincLim prin orice altci concepfie ornenc'rt.u.r u l S f i n t . 18. ca acela pe care \/oi punc rniinile sii pritneascii DLth Sfint. sau ca qi acest vame. t c r c u b a n i .m i 5 i n r i e p l l t € ' r c ' i ia c e a s L d . t i as e d i r a r i t a r e a D u h r r l n i s p r c r f o 1 o s .ca S. g i { i e c i i r r .$ i b i i t t ' a l l i c ' p i Li t.Cclirt: C o r i n t e n i 1 : < . 3t)7. I a r v a i l c ' $ u l .I Cor.c l a u z e c i u i a l d d i n t b a t e c i t e c i g i i g . F a p t e .36e E. 1 2 .a fi umilit.Fople 8.Dar avem felurite claruri. c u c a p u i n e a c o l r c r i t .arese credeau cd sint cirt'pfi r.R o m .. pdcdtosului. v d z i u c l c i ' t p r i n p u u e r ( : ) al t r i i n i ] o r A p o s l o l i l o r s e d d D u l . .-a ierta cugetul inimii tale. 3-5. c l e c i t a c e i a .6 ..i cekllalt vame$. 3 6 6q .. C i i L t r l t l r a 306. clupii harul ce ni s-a tlat. I:uca:. necinstegte capttl sAn i iar orice feme'ie care se roagd ori prooroc e 5 l e . 368.. Dupii rndsura credinlci liecituitt sc clou darurile rle c:ritrc Dutttne'zeu spre folos.lpitori. doari {i sc' i. L. 9-1. r. c i .ierzare I Ciici ai socoLiL c'ii < l a r u l i u i D l t n n e z e L l s e a g o n i s e .uca 18. s l i .scrt.i sri rlis7-ri'cf r r l r r rp e c e i l a l l i .. n u r r o i a n i c i o c h i i s i i . fii milostiv mie. . i 5 i n e c i n s t e g t e c a p u l . la chernarea aceastar penlru cii initna ta nu eslc clre'aptii inaintea lui Dumnezen.a i p a r t e r . Catre l?onrcni. DacS avem proorocie. z i cind : Dumnezedle.i scr roage: unul fariseu s.r d . aqa se ruga irt sine : Durnnezeule. ' f t r n . a zis pilda aceasla : Doi oameni s-au suit la 1en1plu. adulteri. $i zic r-oud ctj acesld s--cr c o b o r i t m a i i n c l r e p t a Ll a c a s a s a . $ i S i m o t r . . 368. t r i n b a n i . Fariseul stind..23 3 6 9 .TIEGULILE MORALE l:)l D u m n e z e u ' o r i c e b i i r b a t c a r e s e r o a g d s a u p r o o r o ( l { " s { p 'a v i u c l c a l l u l a c ' c l perit. r. Iar Peirtt a zis c5lre el : Banii tiii sd Jie cu tine spre'l. Cdci inlru atniriiciunea fierii qi intru legdtura nedreptdlii te rritcl cii e. sd proorocirn dup5 mdsura credil|ei. s r t L t . 11. 58 Re g u l a L. poslesc de clouil ori 1lc s d p t d m i r . u ' Regula 57 -\'u lrebuie sd /re socotint mari prin cclc )nlripluilc .i disprefuiau pt: ceilalfi. iar lel care se smoregte 1le sittc va fi iniilfat. F i i n c l c i i o r i c i n e s e i r l a l t i t pe siue. d < ' l r a r t e s t i n d . l1i mul|ttmesc cd nu sint preculll ceilalfi oamelti. l e .

r .qSILE cEL vARF i se clir lrrin Duhul Sfint cuvint cle infelepciune.ri riu esle socotit t. \ 1 1 . s e v a | u a d . m a t slutiile 5i le-a incredinfat arrutia sa: uiruia i-a dat cinci talanfi. i s a i a ' .1 e.c1 so i ig i i i c l .n o a s t r e p e n t r u c ' i i n c . inctatii.e 'i lcprogi.a l i d i c a t . r s I J r i s t o s N a z a r i n e a n n . <. . rnergincl. c a r e . n i c l (u clsctLIDS i t(r. <"fdmriduifi pe cei neputinciopi. . ' e s c t l o n i c e n1 . i n d . .c r . D u m n e z e r u e s t e m a r t o r . n i c i a r g .n i c i b a n i i n c i n g i L o r i l e v o a s t r e . 2. l e r . ' 7 r .1 0 .i r . r a r s p u n z i n d . .r e . dup6 acelal. altuia doi. r t e a r l s . De aceea le r. 8--9. r t L c r L L r r u nunai Evanghelia lui Dnrnnezeu. c i e .le impilriitiei cerurilor.\Irrfci11|. n i c _ id e l a a l l i i .lc l c ' . ap. r fitl. inviali pe cei morti. r l .72. in clar afi lr-Lat.Mcrlei 10.p. t i ! i . g i s u f l e t e l i . : J i 2 .r unul.-olriinclu-se cle Ei. a iucrat cu ei qi a cigtigat al{i cinci talanti.' c u y i n c c o l i u . cei ( cir(' iuase cinci talan{i.Ci-rci t t i l .1-'.i ce1 cu doi. i n t r u a c e l a g i D u h . -\Trrlej. Lel care priniiticl cu rectrnottinlu printul dar cle la Duntnezeu il frrlr's<'tlcstdruitrtr sprc slai'o Jui Durnnezeu. pe cincl acelora nu li s_a t l .t r i t i r i c l e i i i c o m i e . 7 . 3 7 3 .. Sii l i i l c i 1 ' e l iu i c i a u r . ' l o r i n p i l d e ? I a r E l . i-au zis: De ce ie vorl r c " .ls('Ir('nea. $i unuia i se d6 intru acelagi Duh crec . 6 . i p r . r . nu aud. i r Ln <i r i i i r . ( l i i c r i c e l u i c a r e a r e i i e v a c l a g i . vdzincl . sir c'rLnoa. . J ' o l . cuvintul cunogtintei. i r e . i i n f . ''lrilci.a z i s : p e n t r u c d r r o u i \ r i s-a (1.tetiiaine.r l i n a d r : e a p l J . iar altnja Pioorocie. 3 T r . 5-8. ..IarPetru a zis: Argint gi aur nu am. a ci. 370.l ce lil . \. tri:i. N i c i n . trii r-rcrri ro Astfel. este socotit vreclnic Si ltcr-Lt r u r L l t c l r '. i . I Tes. t l l t . cj. n i c i d c l a v o i . r i n l ec l e l i n g u .i a r a l t u i a d a r u r i l e r r i n d e c d r i l o r .i.i se va lua. '. i ' ' c L r " r ii i s r . 5 r .$i dupil lrlli (i \-renre a r:enit gi stdpinui a('elor slugi gi a fiicLrt socoteala cu elp- '. u n u i a f a c e r i de nrinuni. i a r c l c 1a cc. in dar sd dafi. nici nu inteleg.i auzind. De .t e r q i u m l t l i i I $i al)uj I i r ^ i r i ' . . i. . fiecdruia clupii puterea 1ui si a plecai.sei.orbesc in piide.j3. iar altuie feilrri de lirnbi si altuia tiilrriicirea limbilor).i rc h c . e l a e l ^ g ic e e a c e .' n$i uceric:ii.1u. Iar cel care luase un talant. r u l l u i D u n ' t n e z e u p t i t n i t i n d a r . iubinci'. : J 7 '( 1c . s-a rirrs. Noi insti am fost blinzi in 1s L r . F a p t e 3 . rrrr. cLr grcnLalt'.r a u r J . ''7o I C o r .7 .' r l . dar ce arr aceea ili clau: ln l l t l l l . l r i i t a L t : L r c ' n r . d u p i c u m s .i ce are. 10-14.a l i c l e v e n i t i u b i f i . . ci se dd pede.rt:dnic:dc rdspldtfue. d c i ( E l e s t e ) c a u n o m . i'ar altuia.i n t .. I i n g r i j c g t e p e f i i i s d i . ta er poSloli ai lui l-Irislos. curdlifi t c 1.rr'('r. a siipat ln pirnlnt gi a ascuns argintul s{dpinuh-ri s. t t t L t 1 l e . i i l r r e c ' u n r o d o i c . nrl r-id.u . pe ciernoni scoate!i-i .ta2 SJTlNIt'r. urluia deosebirea duhurilor. L . c l a r c c ) c a r e n u c s f e o s c m e n e e .a m c t i r u t a t l .5i sd nrr f ie negulatorit spre propriile pldceri.a p r i s o s i .tiqat incii doi. r d r i r c r l r ' l a o a n i e n i .. c t rs d s e c l c a " . Duh. c d t r e ' 1 .s c o a l d . 1 2 . p l e c i n d d e p a r t e . Si se implineste cu ei proorocia l u .'. g i .

.. r i: B i n e s l u g d b u n a 5 i c r e d i n c i o a s X . c i c . A l t r o p i i n d u . clecii nurlai llnr. ! r ' . i n t r i i n t r u b u c u r i a . . r i r u n . . L u c c t: u V a i v o u i i . . .nict t r i t t ' i . . r i c in . Ioen 5.lmint: iatir. ' : .e s t i . o m d s p n r l c a r e s e c e r i u n r l e n . . ai c'e estr: al ttiu.s e 1 i c e l c a r e l u a s e r r l o i t a l a n ! i .' r . c l u l t i i 1 t r . I ) o m r . 1.. l $ i c r e c l i n c ir oasir. j c ' l e a u a5 i l e n e g i i .\'ltrlct 25.\LE l:)i. '. .i da]i-l celui care arc z. l6-17. 1 c ' .' sau gindesc ceve mei mult despre el. t ' t i . .cide la e] talantul. j . 4 3 . .o i g i c e r l c a r e p r i m i s e u n l a l a n t . a 5 f i 1 r . i . r:lupi :um qtifi. 5-6. s . i a t 6 . a l [ i d o i t a l a n f i a m c i s t i q a t c u e i . a r n l e rd o i t n l a n ] i n r i . 44. 'utci: . . . r a tc e e s t e a l n r € i 1 c : u c i o b i r .c i t t r l p r i n . a r u r .c n i n d .:1 i . i d a i b a r t i i r n e i s c ] ' r i m l r t i t o l j l o r c l c l r a n l $ i c .l c i n . a z i s : D o a r n n e . z i s : [ ) r . .a i s e m i r n a t q i a c l u n i < l e t t n c i r ' : . . u . i i n s i n a g o g i g i i n c i r i n i : c i u n i l e i n l r i e { e ..m i i . zitlirrc: l Doatlne.. r'enincl un tiuirr 1a E1. .$ i t e r n i n d u ..a l L r i s t i r p i n r .]7. u l . l l r . o i l ) u n e i i n t r i r i n t l r . tL'ir. c a r s i i a n v i a f a v e g n i c t "? r Iar El i-a zis: De ce-Mi zici. i s ' ol u i s t d l t i r t t r l : R i n c s l u g .r c l . Acolo va fi plir-rgerea gi scrisnirea din{ilor'.r t u l Itiu !r: u. 2.r it i i u . s l e s c rrslir'.rllji. . r t r t cc j n s l e e x a g e r a t d . cinci lalanfi lri-ai clat. i d e 1 a o a n r e n i n u p r i m c ' s c ' . stiipinul siiu r-a z i s : i : i t g i r r . c i o a s d . a . a aclus alii cinci talanfi. c i c r i l .$i cincl a fost sir intre Petm. irrtn "?\imeni nlr estc lrr-rn. r t i .:'.li am ciSti( l i r [ ( ' ' .d t t e T i : s a I r .i-a zis : inr'5{dlorule ltu1. .a r r r a r i t a i c u c u v i n t e d e l i n q u g i r e . r ' rt ' r i i . . : 1 7 75 . $i. r c a l i . LuaIr rir.72.375. ce t r ( ' 1 . t t j t ' t . i " { ' s t l i f a c t . t l o t t .ce talan{i.i n c l r e p t c / r c c e j c a r c . Ciiri lot r : c ' l u i <d r e a r e i s e v a c l a .rlrropiindu-se cel crarer iuase ciuci taianfi. Dunrnezeu este rlarl u r .a j d a t . I a r p e s l u q a n e t r e b n i c i i . S C C l l v e r € a d r . r u l a t m i i r i r e c t e l a o a r r e n i . i a r d c : I a c e i c t a r c n u a L e 5 i r c l l t l i r l e i s e r .sa 1p . alfi cinci tatau. c i c a I u s .a i t t a . I ) u i i rr . p e s t e p u x i n e a i f o s L c : r o r i i n c i o a s i ip . . Regula '\-r 59 scr cur. 41.a r l S e m i r n a t g i a c l u l . u c a1 1 .A i r r o l . m . . r i s . -?'. r\Jcrle1 i 9.RF'CT]L]LE N{Olt.1 ' ' z ( ' u n n r t c i i u t a l i ? .lteste 1tr-rfine ai fost . iat6.a m c l u s d c a t r a s c u n s t a l a r .$i iatii. t i a i c d s e c e r L r n r l cn . / . . I Tes. Q i 1 i : in i c i o d a t d n u n e .a1tlc. CorneLiu intirnpininclu-1". Ll t L r c u r i a D o m n u l n i l i l u . .1 . j " .il?6.1 30.r i f in t i i r i r e u n i i c l e 1 a a l | i i g i n t i i r i r e a c e a r l e l a U n i c u l . Ioan 5.oi n t r u i n t u n e r i c u l . r . '.. C u n r p u t e ! i ' n ' o i . h i a r s d . l i i n c l u .a i l r l r l l r i i g t i a t .rl Durlnezeu. Icten : " S l i t ' .i r . rrspunzincl. t i u t c ' i l . Z i s . e s l e i ' n u } t et e r .'r!|. nici ru ascunse porniri de ldcomje'. 3 7 ec . lel uai din afari. f a r i s o i l o r ! C d i u b i l i s c a r .'ittc co credinciosul sci cloreascit tncirire clc |ct octt'ncni. n i c i c l e l a . i . r r rr . Si.a n i c ' . a p r i s o s l . I. n i c i c l e 1 a v o i . p e s t e m r .t 1 t el e r .a t ] 1i m l t r i i g t i a t . o i p u J r e .e r l i n f a t .t ! i n :. r e i .

Vii indt'mn. . 386.. r t .r iudatb ingerul Dontnului l-a lovit.C i i c i p r i r : I r r u i c e t r i s . 3 8 1 . t i a i n N o i s . t e ' . ' i c L r r T l u l | u n l i r e i n c c i s . ce mclnbrclc in corlt trt. c e c . rt'tate sau casd care se'ck'zbind in sine nu va ddinui. Regula 60 Darurile Duhultti Iiind clilerite. a tnurit.c r c k L t . llslif ' . 6 i l . s l e b u n . i si nu r.1i nici unul (singur) nelttttirr-:'.a r l a i .i ltoiririfi r r: rrtest t e a c . zicil4u-i: S c o a l d . c l r .F a p l c : . nici toli sii lic 1o fel.Clrilrc llorlcrr. c a s i i c l e ' o s e b i { ii r i i r e s t e v o i a l u i D u n r n e z e u . 1 i t o [ i r r r f r c tlc ucord intre ei. 5.r p ih ' ia r u l c o n i s .t e . i5 i f i e c a r e s ' r i e l l r m i l d u l a r e u n i i a l t o r a i d a r a v e m f e l u r i t e d a r u r i . ltine pliicuti'l Ini Durnnez. ci sit cugete fiecare sl)re d fi infelelt. $i mincindu-l vierrnii. 382.r.o z i r i n d u i t i i . ('tr i n c h i n a r e a r .. gi mildulareie nlL alr toate ace€l. * r .'rr. .. i i r l r brlcindu-se in vegminte regegti . i r t i t i e c a r e s e c l e z b i n i ri n s i n e s e p u s t i e .'t*r!t. $ i e u S i n t o t n .385F .li sau ccva clin avcrc'a sa. Molei 12. s p u n f i e c i r r u i a c l i n t r e ' r ' o i s i i n n c u g e t e r l e s l t r es j r r : . s c \ r c r e z ec u i n l c l e p c i u n e . . ci toate le erau cle ob.". se culjnc ca Iit'curc t i)er. i r . c i s i i v r i s c h i m b a f i p r i n i n n o i r e a u r i n f i i .iiir).2t) 21.letut uul|imii celor care au creznt erau Lrnagi nici unul nu zicea c:a . r f i * u r i a .a i r n p i i r f i t m t i s r .rndclulare. a g a g i n o i . 32. u n t r u l t s i n t e m i u H r i s t o : . i t . 'l'inc.. cleci.154 S}'INTTIL VASII-E CEI. .. s ( ) o 1 .r cuget('.25-26.t'l .orbe'a catr: ei. i p l i r c u t g i r l e s i r r r i r .Ca tofi sii fit'Lrna iupiL 'fu. . ll8ll. l r u c('i care vor crede in ir{ine.r ' e r l e i i s a n r r \ . I a r . Cia. Dar Petru }-a ridicat. 385. c i $ i . <Iar inima 5i su. cdzincl la picioarele lui.' :i84. 2l-23. 382. pentru cii nuua clat slar-it lui Dltnr':. sfintir. 15. fralilor. c e i m u l f i . sti iltfdfiga.r J .l. C i r c i p r e c u r l i n t r . t. nu omeltesc I . 25. prin cuvinLul Lor. ag i a c c . in drogostea lui lIristos.r i r i ( ) r . $ i i n t r . ' i r n i u c r a l i .u n . . peutru inclurirrile Iui Durnnezeu. 38i. aple. in lvline gi Eu iu a s . i r a i ntult decit trebuie s.ti ccj dezbinali Si cei intrcijbili sinl vrcdnici clc ninticirc (lrierz:.t r ac f e d i n l e i . .. M a t e i .rr lt' ltrimeuscii 1tc toatc.o a s l r i c e a c l u h o v n i c e ' a s c d$ . ri upurile I'oastre ca pe o jertfii r-ie. I r o .t:c : n i.i gezind la tribund. i t " trulr arrem mai multt:.te":86. " O r i c e i m p . i)!'er : u t n D u m n e z e u i . iar poporul striga: Acesta este glas dumnezeiesc. c l a c i iv i i r n u g c a t i u l u l p e a l t u l . r i r r ' r i . Fcptc 10. Fople 4.r)i rrrc r a r e .o a n : " D a r n u n u n a i p e n t r u a c c ' g t i aN f a r o g .:il ttici cel moJ mic. r l c c ' .'1. nici ce| ntai nlare sd nu tic' rlisprclttit clc cc1 rnai nti. ca lumea sd creadd cd Tu M-ai trimis.Ioan 17. r ull Piirinte. sii rru fje irtrlcltcirtat suIrcriorul lui.\/IA!18 i s-a inchinat. in contparerco daruriktr. c i t i i n t r c : v o i > r 3 8 4I. . Fapte 12.

1(. toati. 5i rtu sint mind. si toli la uI Duh ne-am acli'rpat' F i i l rrl(ii z i c c : d r p i c i o r u l gi trupul nu este un mddular. apoi pe cei care atl dat'r-tl cle a face rnir. Iar voi sinteli trupul lui Hristos Si irltii miidulare (iiacnre) ir-r. stl fie ('u tragele (]r' 3 8 7C .a i l r l t o t e z a t n o i t o ! i . Iar cele cuviincioase a]. c l a c d i n c l e a m l i i . 1 r ii n s i n u l \ r o s t r t l .r 1 1f. lteplru numele Domnultti tlostru Iisus l-Irislos. r n a i d e p a r c d S i n t 1 . toate mdrlulare. C r r r .1 . c i s i i f i f i 3 6 8 . lie liberi. iar toatt: m i l r l u ] a r e a r e r ' s t e . s i n t ti mi-rdulareie trultului. c a s i l I i m u n s i n g r . dac. s d f i e i n i n d e m n a r e . s i i I l t i l u i a s c f l . socotitt'a fi slabe. 3 B U1 .r r t r r . d u p d n . . ' t " *v5 inclerln. ci multr'. 1 s u r ac r e d i n t e i . l l e f i e c a r e c l i n f i u n s i n g u r r n a c i u l a r . sii se sirguiascd in inrrdaltora. $i dacii un miidular ruferd.REGULILE MORALE I (q D a c d a r r e m p . Dacit DtLr-ln('zt'Li a u z u l ? $ i c l a c d a r f i t o t a u z . 1'2.eu a intocmit astfel trupul. D a c I a r t e t l ' t slujbd. al doilea prooroci. u n c l e a r f i n i r o s u l . clacd unul inr:alir. apoi darurile vinclec.r c l i n [rut. sd itnl d t u r i . . nu Sinl clin trup. sitlt t n e c i t r s t e . r r ns i p l m u l t e m i i c l u [ a i o ' insii un singur trup.lrilor.Circi I l r i s tos. c i i i n t r . Apostoli. u n u l p r e c u m t r u p u l ti tenj I. cd ctr l o t i s i r v o r l t i { i t a f e l q i s i 1 n u f i e c l e z } l i 1 . c u v o i e b L t n . 1 0 .a m t r e b u i n f d d c v o i ' ntar ci cu rnult mai mult mddularr:k: ttupului. ci ttl'trlti !arele sir iugrijc'ascd deopotrivir unele cle altc'le. u n c l e a r f i t r u p u i ? D a r a c r . s i i p r o o r o c i m . t -rloil' Dacii toatc'at' a c u n i e l e . Ca sd nu fie ciezllinare in trup. Dar Dumnez. cirmuirile. $i nu poate ochiul sti zicii miinii: N-am trelltittt't c l e t i n e .r t 'r ' ' ' ' trebuinc'ioase. s i r u r i a r d g i c a p u l s 5 z i c r i ip i c i o a r e ) t l r : N .r r 1 u lte. i p L r sm i i r l u l a r e l e . c l a c ' i ir n i l u i e : j t e .iilie / clacir std in lrunte. $i pe unii i-a pus Dumnezeu in Bisericd. si dacii un mxdular este critlstit. i .or. nu pentlu aceasta llu este el y ' i c e : t r u1l.l p a r t e d i n f a c n u o c h i . 2D a r a c u l . i n t r u p . multe fiinrl .\t) :l8i). felurile lirn[ilor. ajutordrile.' noastre' u-au ll('r.i e Ciici iurlei. : \ u . frafilor.u o m .lese bucurd impreund. al treilea inrrildtori. fie rolti. (itIe Corinteni I : i l i r r d ..te. sii stdruim in slujbii. r o o r o c i e . Ctitrc Carin' totul uni{i in acelagi cuget 9i in aceeaqi in!elcgQr€. l)-.nlti. a r tot trulrttl ltenlru aceasta ltu esle ea clin lrttp. ttt. t . c l a c i i :i m p a r t e partit cu fireascii nevinor. c a s i i g i n d i f i i a : t 8 7 .parte. fic eiini. n u s i n t Fiindcir dacii urecl](-a ar t t n c le 'rr ii f i o c h i ..oi. nrirclulatelc'suford impreund. 1 2 . Pell'trtt a S a u n t r u 1 l . i l s .e dc' r'a. C ' i i t I t ' t i l i p e n i : " l m p l i n i f i b u c u r i a t n e a .u n D u h n e . dind mai tllultir cinste celui citruia ii li1lse. Oare toti sint Apostoli ? Oare toli sint plooroci ? Oare toti i l v i i f i i t o r i ? O a r e t o ! i a u p u t e r e s i r s d v i r g e ' a s c dm i n u n i ? O a r e t o t i a u t i a rurilo vinclc'ciriftrr ? Oarc: loti rrorbesc in limbi ? Oare toli pot sd tdlmdc e a s c i i2 . $i pe cele Car€'ni Se lea cu nrai rnultd cinstc'le imbrdcdtn 9i cele necu\riincioase ale ttoastrt' au rnai rnultd cuviinfi.

Atunci Iisus a fost clus dr" ?. i t .a f d c u t a c o l o r n u l l e m i n u n i . Do. r ' i i a i a s c u n s a c e s t e a c l e c e i i n i e l c p l i s i l t r i c c p u { i s . i i ' .esc l)e i'inr:. 3{)1. a c e l a g i s u f l e t . i i u b i r e . 3 1 1 2 . L r r l c aa c e a s i a .s e i n d a t d p r i l e j r r / ^ s e r ri . 5 ' 1 r . nici clin mdrire de.( i t u l t l ) i ) r u n r b e r li.: . \ialel: "Iar lrolezinclu-Se I i s u s .Filip. a c e e a g ic u g e t a r e .90.r L r u t .. -\lalei: "'I'c slili. r u d t ' s r ' h i s .o u b o t e z a t . i i z u l l ) u h u l l t r i D u m n e z e u p o g r t r i n d u . 2.a i d e s c o 1 r c ' r i tp r u n c i l o r . Cetrc ()<.ln a i d e c i n s t e c l e c i t e l i n s u s j . \ I r r 1 e i 1 3 . P d r i n t e .1 C r . a l i n i r n i r clin clr-rh cle ceartd.r nu se nurne. I a r I i s u s l e . "$i leuirrrl in pairia Sa.I lrb SFINTUL VASILE CI-L M. i v o n i n d p o s [ c :F l . 2 6 .Cdci privi{i chomarea r.Sri . . Molei 11. lm $ i n e z e l r ( .. puternici.lttrtll lui Duntrtczctt. R e g u l a 62 C c i c r t r . 25-?l.\cesia fiul terslarului ? Ar. c d c i a g a a f o s t b u n d v o i r e a i n a i n t e a T a . 3 g i . gsi . D a . incit ei erau Lrirli!i s i z i c e a u : D e u u d e a r e E l i n l c l e l t ' . : c t s ct:rd ir . . i r r ): c t D u m n e z e u $ i . Piirinle.. fratiior. S d n u c a u t c _ ' n i m c n in u m a i a . ' . l ). 3 e 3 . Iacob gi Sirnon 9i Iuda ! $i surorile (veris. nu m u l f i s i n t d r : b u n n ( . ')---4.S r ' .'1 t. i p u l e r i i e ? A u n u e s t e .2 9 .a p r e g d t i t a s t i e l .i t rl r r i g i i n c ' a s al u i .p < ' c c 1 r . a r i n d a c e e a . C d cj . c c i c l a r i . Regula 61 . r .te tramd Lui Ntiaria gi f i-r{ii (terii) Lni. i r i i t s l t i t i r ) . c i f i e c a r e g i a l < :a l t n i a . c s a l e . o l r .s i a i . d i n l t r i c i n a n e c r e ciiulei lor)) 3e:. ' i L i m i i .c a s i s t r i c e p e c e l c c e s i n L . i . . t r e b u i e s r i s c p r e . lti ntulfi sin'. c d c i p r i n ( i n ) a c c ' l t i a n r c r j a 1 t ' . i l ! ) 3 .trjnteni1: . c .. g i n .a a l e s p e c e l e s l a b e a i c l u n i i . il e . unul pe alLul s o c o t e a s c i i .artir.a z i s : N u e s l e l ) r o o r o c d i s p r e f u it c l e c i t i n p a i t . cii nu irluili silt infe-Leltfi clupri trup. f i i a t a . . c l t i a r q i d e l e c c j c r i c a s a l o r . ' D u n i j tt. . : a u c r e z u l l t t t [ ) t i t r r r t t .oastrii.ocLreleL ) ui all nu sint ioate la noi ? Deci de unde are El toate acestea ? $i se smintcau cu l t r i r .rtu utrtilittl 1tt: cei carc lucrctLztt t. n e b r i c l a l oi n s e a n r i r .l q . p i r t i i l t i n . sb i n c r . ii invr'itei in sinagoga lor. intru Cerrearn binevoit. g l a s d i n c o r u l i c d r c ' a z i s : A c e s t n e s t e . 1 s . c:i cu smercnie. N u f a r . .. ' I-iul Ir{eu ('r'l iubit. o c : l e .rlrnc al ce'rului 1i al piiI l j n t u l u i .{RF f e i . .'LI. 3 e 0 . I i : i t tc u t t $ t t r i n l a . D u r n n e ' z e u$ i . . e g i td j n a p i r i e r t i ic e r l r r i l c i : . t i r r \ n l t s . il . i n u s r ' l a u c i c i r r c i n t e a i l r r D u m n e z s g .r r e l a E I . . t ' t ' r l c l c j c t s n i c i c rk t r . 1 . z e u . r ' e r t c . i n d u . ctvincl it.a a i e s p e c e l e c l e n e a t u j o s i ' r l . C a r'ric i rtr. i n d a t i c e a i . i i p ( t .

lrlcici l). i r ..i u c i e i i r S u t a u s i i . . 1 2 . Incd qi la clregirtori 5i i a r c ' g i v e f i f i d u q i p e n t r u M i n e . ca sd fie ispitit de cdtre diavolul. .tr scoatc din sinagogi gi vine ceasul ca tot celui care \'5 \'a ucidc sii i st pari crd aduce inchifiare lui Dumnczcu. 1(i2^Itlatei 6.a m s p u s . . n r . '3 e 7 .i tnai scdpdm cu viald. sfin'lliisc6-se numele Tiru. . .. Iocrn. l t r u i t i g i u c i . 1ii-1ii.r peslt' miisurd.J ] ll9i. 400. l.c c'u bucurie. l i | : l o rn o 5 t ' . 4 0 2 . i o . t a p e D t a z n .r i 'ir. r. B-9 4 0 1 . M c r l e i 1 C .L o m o a r c . Ferifi-vd de oameni. a c e l a s e t u .\sia. a t e i 1 0 . i r t o i z b i i r r c t . dar acegtia nu au rdddcind . + 0 t .ine. c : e i n t o r J i .2 2 . I?. l n : . c l i l en o a s t r e .195. c i c h i a r s d n e r u g c i m s d "n u c d d e m i n i s p i t d .. $i acestea vor fact:. il prirrit:. Iar trccstea vi le-an spus (it. r o a i c i r . vie impdrSfia Te.em in rspite inctinte cle tintpul ingcicluint t ' i l u i i ) u n n e z e u .3 8 . in noi in. .I l i i m .i o t . p r e c u m g i n o i i e r t d t r r q i . . peste puteri am fost ingreuiaf i. Cel Carr. 399.ci i r : c l r . Ciici nu voia sd ileargti irrin i u d e c . i a r c e l c a r e \ r a r d b d a p i n d l a s f i r g i t .1. . c i i i i i : . "$i cel care nu-$i ia crucea gi nu-Mi urmeazii N{ie. : l e rM e u . -aceia I-ucu : <Iar cea de pe ltiatrd sint care. Piinea noastrd cea spre fiintd dd-ne-o nouti astiizi. ( i . 16-i7. 3 9 7 . ne-am socotit ca osindifi icr nroarte. gi irr-r i . .rliu Cjalileca. VE t'.lorn 16.. r r .1 . r . fiti dar inlr. facd-se voia Ta.E Duhul in pustiu.l'lulei 10.l a l C o i t ' . nr('rgca Iisus'1. L ec i c c r : l r i i u . iici . Eu vd ti-irnit pe voi c'd pe nigte oi in mijlocul lupilor. 1-. 13.lil duDti accst('1.lepfi ca'qerpii si blinzi ca porumbeii. " C d c i n u v L r i r r . $ i a u z i s c d t r e l i l i r a i i i L u .3 . incit nu mai nddd. 3 . r. ei cred pind la o vreme.t r . auzinci cuvintul.:'lp r . ca voi sd nu gtiti de necazuL nostru. *Acestea vi le-am spus. S i e j r a i i p r . ci in Dumnezeu. : . a i u n c i c i n d v a v e n i c e a s u l 1 o r . . nici pe Mine. .C d t r e T ' i m o t e i 1 1. .jduiam s. c .C l a t r e C o r i n t e n i 1 / . lrcbuie sd"Iacem sd"cdd.i pe piirnint. . nu este vrednic de. 39{J. ' .a s t f e l s d n e r u g d m : T a t d l n o s t r u C r i r e e s i i i n c l r u r i . pentru cii rt-au cultoscut nici pe Tattil. r . s .\ l r t f e i .2 L . ltrecuitr lii ircr. cdci vd vor cla pe mina sinedrigtilor gi in sinagogile lor vd vor bate cu biciul.g i d u l r i i p u f i n : .Luca B. "Iatd. A g a d a r .i -i r l u . lratilor. : cir. : i u r i r : . s p r e m d r t u r i e l o r g i p d q i n i l o r i e 5 . .ITIjGULILE NIOHAI.5i veli fi uriti de toti pentru nu. ' ad a f r a t e p e f r a t e l a m o a r t e g i t a t d p e f i u p i s e v o r s c u l a c o piii impotriva pdrinfilor qi-i vor ucide. iar la \ ' . . 1 i i 1 u n c i l u c e p c n o i i n l s p i t i r . r r i l o r . ca sd nu vd sininti[i. ' : 0 0 . ' i l o r . 3ea. r r t d r i o u d g r r .r . $ i r . 1 1 9 {M i .. s d v d a d u c e f i a m i n t e c d v i l e .' i r r v i i r z i i 1 .r e r n ed e i n c e r c a r e s e l e a p d d d ) )3 e e . Ni. i i v r i C i i i u c m r l l i ' C. r . t i . carc ni s-a ldcut in .( S i t o f i c a r e v o i e s c s d t r i i i ! l i j c i c l l c ( fr n i c i n I J l i s t o s i i s u s r o r f i p r i g o n i t i . Ci noi. r'a sd nu ne punem increderea in noi. ] u . i \ 4 i n e . Ii Cor. . .:.l i : i .

c a s d n u intrafi in ispitd" au. Deci le-a zis Iisus : Vremc'a Mea incd n-a sosit. 404.gata. r A t u n c i l i s u s a f o s t t l u s d e D u h u l i i i p r . Iar Fl. Atunci diavolul L-a rltrs ln sliria cr:iate.L u c i d d .Iar cind vd vor urmdri in cetatea aceasta. atunoi S-a suit 5i El' n u p e f a { d . . a rdmas in Galileca. 4l-42.spuse i4 Scriptura de Dumnezeu inspiratd in neinlluenlttt si pc' aceastd privinfd. 4A5.v d 9 i v d r u g a t i . 4 0 7 ./ Cor.loan 11. zi ca pietrele acestea sd se facir piini. c i c a m p e d s c u n s . 53-54. ci scris oste: .if dr' la lvfine acest pahar. Iisus insa cunoscinclu-i. Malei 10. Carc nu fi fost va ingddui ca si fifr ispitifi mai mult decit putefi.L-a pus pe aripa tcmplului. /oon 7. aratd-Te pe Tine lumii. . 4O7. Cdci nimeni nu lucreazd in ascuns. Luca 22. rispunzinci. 46. arulci-Te jos. c[. rf f i . 10. 408. a zis: Scris este: (Nu numai cu piine va trdi omul. chiar dacd Cel core pocie sd ne clucd la izbindd ar ingddui sd fim ispititi. < S c u i a t i . S c r u g a z i c i n d : P t " i r i n t e . 1-10.RE faci. sn-. ci r Li tol cuvintul care ic. 406.-"direCorintani 1 . ci voiegte sd ser facd cunoscut' Dacd faci acestea. pentru cd Eu mdrturisesc despre ea cI lucrurile ei sint re'lr'.a u h o t d r i t c a s d . ca sX puteli rdbda'. credeau in El. *Iar fariseii. ci voia Ta . luca 22.ci Yr('rnea M<'a nu s-a implinit incd. loan: *Dcci. $i. tre. ispititorul a zis cdtre El : I)e eqti Tu Fiul 1ui Dumnezeu. Dar nu voia Mea.'Voi suili-vd la sdrbitoare . ieqind clln sinagogd.I Tu cqti Fiul iui l)umnezeu. in Iiccare din ispitirilc in care u Ii odus.se din gura lui Dumnezeu)). $i dupb ce aposlit 1:atruzecide zile 9i patruzeci rie nopli. c i i t r z i u a a c ' ( ' c ' as .A. +0lt' Sc cuvinc co cre$iinul. cli' voiegti.Nu v-a cuprins ispilit care sA s i r s c i m n l i n e a s c i r .I . s-au sfdtuit impotriva Lui ca sii-l piardd.serpdstreze pe sine r lijmagi sd-i nimiceascd. Eu nu Md sui la praznicul acesta. dar pe \4ine Mir urdgte. 23. fugif i in c':r'alaitii" 46.c a s i i f i e i s p i ^ llt cle cdtrc diavoiul. S-a dus de acolo" 46. la urrnii a fl5rninzit. Acestt'a spunindu-le. Pentru cd nici frafii Lui nu.r58 SFINTUL VASILE CEL M. D e a c e e r a . L u c a . L r c c : " $ i i n g e n u n c h i n d .i s t i u . Matei : . dar sd tlorim iso se fccd) voia lui Dunrnazeu prin rugiiciunt. .iiigerilcr Siii va po403. ci o datd cu ispita rrit arlucr' si scdpareti clin ea. Dar credincios est()Dumnezeu. Pe voi lumea nu poate sd vd urascir. iar vremea voastrd totdeauna este. Dar dupti ce fratii Sdi s-au suit ia praznic. M o t c i i . Matei 12.I i s u s n u m a i u m b l t l p i ' f a f d i n t r t ' i u d e i ' . apropiindu-se. qi asffel sd .5i arninleascd de cele . 4 0 r j( p e s i e p u t e r e a omeneascd.. 9i i-a zis: Dac. Se cuyine sd ne indepcrtdnt in timssul prigonirilor. 14-15.ac. 13. 409.

l i i i : i i t i I l n c e r t e a z i ii $ i i n t u l s .a p o t o l i t $ i I l i r r e . i n t ." $ i s . 'l '-' ii ccri. :etliritil nu trebuie sciaiba tean(t Si. "$i sculindu-se arhiereul 9i cei C u n i r 1 r n u a v e f i c r e d i n i d ? D 4 1 3F J r n p r c .trului in templu toote cuvintele r"iefii trit'sieia.te pcntru toate.so i. r . . . i u cp :i l-arr z. n s i 1l : l t e r i l t a g t u l u i . au intrat de climineafii il te:r1th-r 5i invcrfcru>414. i . c : r il ) u h t r l S f i n t v d v a i n v d t r a c h i a r i n c c a s u l . jar SIintuI Duh i] invald pinci 4i r(isl)utt)r?/ ti( {'orr' sd-l dect vrtijma. i i e It:-a zis: lJcrqefr s. i a i .iiLrLiiL . t o l i s i n t n u m i r a f i . satano. s-.$i L-au de. v o i s i n t e l i . 4 7 ' " ) . i c t l c i : * N u v a i ' t e r n e f i c i e rc e i c a r e u c i d l r u p u l .girtori 9i 1a stiiplniri. i n c i t c o r a b i a e r a a p r o a i l e 5 .(]T]LJLE MORALI] I . i a r s u f l e t u l n u p o t . 4 i t ) . sculindu-Se. . r l o r t i l . r d i n e l e n u c a d e p r . I e i r i : i C r a i a c i r r n i r . . t l t i e . l r e b t i i e s .sc indcplirtazc cle increclerea in Dumnezeu.iiciir. . . Au nu se vincl douii vrdbii pe un ban? S i r ri < ' r u n .>rr. stincl.t i. Mcttei 4.A '.ri-r .i ! .iiiilorule. Mr:lei 10. uca 12. i r i r i l r n t a i c i e p r e ' 1i l c c ' i t p d s i i r i i c .a f d c u t f u r t u n d m a r e d e '.it '. i s l t u n e { i .5i t'.<lr'.c e s i l i e i i a 9 a d e f r i c o l . . $i auzinrl.il 3. L a v o i .. i i o a u l e r:apdtii. ing<'rii venincl la E1 Ii sltr410' lotill Regula 63 . ci temcli -vd mai curind cle ace.trinci L-a Iiisat ciiavolttl li iatii. 1 n c 1 crri D o r r n u l u i . c l a c i i v e i c i d e a i n a i n t e a m e a g i m i L. v a i r -r:i i c s ( .a11i. a c l e s c i t ' sl r : . 4 1 i . .L I t. u u i ic u e l cr'i dil eiesul soclrlcheiloi ''. flristcts eslc prezent Si-l irtclrunteaza in cele din situalia respcc!ivt.t:.s-arl umplnt de piznd. ' A p o s t o i i $ i i . . ca nll cumva si izbegti de '.is: lni-.'.l 2 $i Ei. . c a s c 5 I s c o l indu-i. . i m p u i n o p f i i . p d m i n t f d r f . 1--11.rijii cii llioi'i.. i ( r i r r .. 37-40 4 1 . $i I-a zis ! i: . t t i t ) i l s i ' l L r ) r n n i i ao b 9 l . r i ) t ' i r r " ' .p i c i o r u L ' i ' t i i r pt' Dorunul Durlnezeul f'du".i : { iz i c c ' . uu-Ji osll' r. i m p i e ' . 2B-31. l l l . e ' s ' . r. Atun<'i Iisus i-a zis : Mergi inapoia Mea. . i ? .i.. Marcu 4. ltep!c 5. nu vf. ca .la care poate li sufleiul li irupui sir le piardd in ghecna.is t'sle : *Domnului Dumnezeului tdu sii te inchini Si numai Lui sit-I s l r r . ' . .or ridica pe nriini.-/ iiri'circ. A g a c i a r n u I ' d t e m e l i . ingrijiti cum gi ce veli riispi:r. ci sti aibg curai. Din nou diarrolul L-a dus pe un munt(' iriarte inalt 5i I-a ariitat toate impdrdliile lumii 9i slava lor. " r'i incirina.ir t 1 t c ' : r i cc o r . . cpte.A c e s L e a t o a t e T i l e r o i d a J i e . ' \ 1 r { r c r l .c 51 i i ia cire. cdci s<rr.. t . : sr n i i t r i i c p . grditi pop. i a r c i n d v f .RF.l-i i.11--t2.leptat s i i : . i z i s t n .1n situulii de ntare neliniste . Iisus i-a rlspuns: Iar6gi este scris: "Sd nu ispitegti 1 .)5 rtinr'l pentru'fine gi Te r. $ l 1 e . i . . tenniiei 1i.a z i s l e r : l ) c n t r u .ilor.r fiicut liligir . g t i r e a T a t d l u i v o s t r u .L . s a l l ( ( i r . v o r d u c e i n .ar un $ i t i u i .. 17---21.L u c o .

i r r t t o i .Fericili cel llrigonifi pentru clreptate.iij. in qi sei binevesteascii pe ijrisLos . r j l s r t j t .L r i . iniretliltii:z jjr-r 4\:. 41"9. t'18. . Ferici{i r.efi fi 1oi cind vd vor ociiri 9i vit I'or pr:igoni i'i r. 1 r . t e 5i ne-a izbdvit pe noi dinlr-o moafie ca aceasta 9i iriicliiiduim cd incd ne \/a izbiivi. e r c s u t r : r c ip i n c i l a n 1 ( ) Q r l t ' .42A. frafi}or. i. .]L \'-. i t l t r t : o .r mai ndciajduiam sd mai scdpiim cu riafd. 1c u f i i . 'i()-42. Cel Carer inviazit pe cei morti' ''l3re i 1 n e i z [ d v e . c l i n i l r i i : i t t " t Fiului Omului.lor lui lIrisLos.Eli. ll(rtei 17.r r o s t r u .egula 65 l r t ' i . l e .rednicit..\{ \RC Ccitre Corinteni 1/: . i r l r e . Aclicii: DumLrezciil \it'u. '7. peste rnisurii.i multd este in C€r. c i i p l a t a r .tu:a ti. bucur de suferinlele mele pentru voi..: . l1 Car.iril1te. i i .i prin case. 1..'s ' t''. incit nr. o r b e a s c i tl u n u m e l e i u i I i s n s $ i l e .. ' i . Eli. lama sabi'rhtani?.i .icililu R.417. miplind din Dricina l!4c:r' 'i" lrir' I 3 r L c ' u r a f i . care ni S-a fdcut in ASia. l4alei... Ilucura{i-vd in ziua aceed 5i riir'.. sir sufere ccard. nu incetau -<ii invele a i 8 . . Acttirr rit. I- . liiaia f:apte: o$i chemind pe . l 0 . peste puteri attl fost ingreuiafi. cii a Ior este irrtp'irir{ia ceruriior.1 2 . L. 46.'i 60 ST-INTI. llentru numele Lui. l'apte 5.a l n s o ( o t i t c a o s i n d i l i I a t n o a r t e .. ca voi sil nu gtifi de rlecazul Jrostru.a u D o r u n c i t s d n u m a i r ... cd. zicilLri .Fericiti veli fi cind oamenii vd vor uri pe voi 9i r-a vot' izqoni . t c c R l ' u t j t ' ! t i u ' n j i e : c u i i ' n j l e ' ' r\'lalej r niar in c:asui 1l rotririe3 iistt:. s . t i n c i u . e s e i i t i . :'-l-23. cir' iatii. l z i s u. ( d S . ii 6 s . B.r Coltt5eni: iisr-rS. rl ) u n e p u I I c l t I i t I llare crc'rierea in noi. .or zice tot cuyintul rdu impotrit-a t'oastra. r r i Cat drumnl. Dttr.:-' l1le. Ll strigat ctt g1. . Cr trol.. . iil)trt'Ini1lr. iar ei au plecat flin {a{a sinedrilili.rrtru ce lvf-ai piirdsit l'ill i"icri' $.. .\..Cdci nu voim.N { o l e jj .postoli 5i bd\ioastr.'eseti!i. r. i n S i r t ct.\S]ILE CI. i... s t r i r i i r : .a d i c i ' rl l i s e r i : r ' a " lile nciazuri. ci in Dumnezeu. iiucurindu-se r i s-1" 1-. c a r i i u . .'ltrplu inr.i lre' I . o a s t r i i m u i t : i e s t e 1 n c ' o r Llr Luca : . N U m-am fitc'tit eu i)avcl SlUjiicir.nuntelui Dctntnului si ct Doruncilor Lui. . L L i c i l . t 1 6 . r-ol./:J-'24. { i n t r e e i g i r r i r r t o r o c d r i g i v o r l e p d d a n t t m e l < . in carnca Ilecr.i ll . 4i7.r r i9 i i r r . $i toatd zilLa.) e .rlitzeul '-i{cit. Re g u l a 'I'rebuie 64 (litt tttz'l s d s c / r u c u r c t o t c e l c . .1C.i implinesc. < 5 r l i s u s . ( ' L 1 l 1 s . a15. i'cilrlil rl :''iirii' ii-l: i'. t j : " n c ( : .

l i n c : ij e s t e D u l n n e z e u . S i i n u 1 i s t ' { i n i t i t ' t s o c o l e ' t r l i l . f i m em u l t i r t l e p o l t o r 9 i c l e f e r n e i . Ciilrc (lttrittciurrc cdtre Dunltezet' pentru el. Luca 23. a adormit. C a r e n u v a i n g i i r l u i c a s . c a r t : se biteau in piept 9i lI plingeau. {f'. . . L t t c c t: " S i m o n e .5i zicincl acrt'slea.i ruginat. Ioan: <tlisusle-a rdspuns: Acum credeli ? Iatit tritte ceasul.1e cstr: strttinri irrtri:. iar Eu m-am rugat pentru tine ca sd nu piaril credinfa l. 46. c i l o l i m . r i t r e ' l ' i r t t o t e i I I : . prirnegte duhul meu. r i ) ( l . i a t d s a t a n a r .3 2 .1 . 1 2 8 .igat Iti glas mare: Doamne.. 5. . . tnilit s. $i ingenunrhinti . clesprecei care an aclormit.a c e r u [ s i r v i c c a r u i i c . ('a s. 1 t i t i t i u t a i n r u l t < l < : c ' i.:EGULILE MORALE 11ll dat Duhul. in ziua cea mare. nll \roim sti f i]i iu ttosli- J2l... 16.L u c a 2 2 . !:aptc. l:upta 7. 12.isati .i rle ia Domnr"tl. 1 2 6 . citci cle tnulte ori m-a insufletit 1i c[e lau[uri1e mele I.r:rt ltcntru cei adorntili. ca. 15-18. nu le socoti Jor pircatul acesta I . Iisttse. .ltt.127. l. S i r n o n e . ' l . Domnul sii aibd nriit'r cle cersalui {)nisifor. Diruiasc5-i Donnui.icrii clin nt<trli. 25. 31-32. caro se ruga si zicea: Doamne. L u c c t : " $ i d u p d E I v e n e a u r u J . Iar citir slujbii mi-a fircut el in Efes. L a i n t i i a m e a a 1 t . l c n l r uc c i i n c c I C Q l i i n i s l t i t c . "Deci i)etru era piizit in Lemnitir gi se fiicea neconlerniL litgir'117.a r . n u M d p l i n g e t i p e N { i n e > > r z e( ceni [. r 1 l a r t ' . tr :.I C o r ..1 2 9L .n i m e n i n n t r r i . 3 l .]u s-. $i intorcindu-Se cdtre ele.'in'l'intotei gur) 423. i i i f i : ' . 1 r a r e . Fapte : "$i il bdteau cu pietre pe $tefan.e t t i ' . tl Sfintul \'asi'le ccl Mare .l:. Ioan 16. 1 0 . a22.rl i t l {'4. S c c u r j n c s i i n a r u g t i t l 1 .:1riu. lin. Regula 67 Celor cerc eu. II im. iutre care Fighel gi Ermoghen.1'24. 423. a a c l t t c t ' . u l e f i .C)etre 11. Iisus le-tr zis : 'l'esui'trt'r.. ri a . cunoa$terea int. fiecare ia ale sale Si pe N. ca sA I'ir risipili.a u p i i r i i s i t .li rrenit. "Fratilor.e r j u t o r . " D a r c r c r . uca 23.i putcti rtilr' . 59-60.{ineMi l. i s r ' . 'f 425. 1 3 . .$tili cX tofi cei clin Asia s-ar-t iepiidei: de nrine. 122. stii ttr tnai bitte" r:i.27-28. i t t 1 r . 4. II 7'im. c i o c l a t i r c r " ri s p i t a t .F\pte. cle cdtre Biserici"I)) I t ' n i I .l . R e g u l a 66 Nu lrebuie sd ltariisim pe cei care luptd pentru pietute.'otre F i i c e a l e I e r u s a l i m u i u i .i qiiseasc.r 41.

Luca : <<$i le-a zis lor Iisus : Fiii veacului acestuia se insoard si se mdritd. Cdci precum fuigerul iese de la rdsdrit gi se aratd pind la apus.$i dupd pufin : (. nici nu se mdritd.c . se seamdnd trup firesc' inviazd trup duhovnicesc>a33. 135.ll'.t62 SFINTT'L VASILE CEI.l alD:. iatd. r.rn.tte. aga va fi gi venirea Fiutui Omului" 435. 23-24. 134. poate de griu. pe cei alegi.SL . tot aga (credem) cd. ca sd amdgeascS.r . ci sd.l . . 13-14. fiind fii ai invierii. rli. sd nu-I credeti. / il .. sail iatd acolo. este in cdmdri. Luca 20. Matei 24./ fes. Cdci sb moard nu mai pot.A$a este gi invierea morfilor : se seamdnd trupul intru stricdciune.43r. pustiu. 432. d. 35-38. MANS infd. Hristos este aici sau dincolo. Cdci se vor scula hristogi mincinogi gi prooroci mincinogi gi vor face semne gi minuni.i .r. Regula 68 Nu trebuie sd ne agteptd.r * Ii Itrif:l:a . . 131.. Marcu: <$i atunci... Dar voi luafi seama. 4. lnviazd intru slarrd. .tei: "A'tunci de vd va zice cineva : Iatd. sii nu ieqiti . Cdci se vor scula hristogi mincinogi gi prooroci mincinoEi gi vor face semne mari gi minuni. 433. . I Cor.:a. aici este Hristos.130. sau de altceva din celelalte .. $i stelele vor cddea din ' .de va fi oDeci. Pentru cd de credem cd Iisus a murit gi a inviat.'. de se poate. iar Dumnezeu ii dd un trup.: . Mo. sd nu credefi. dupd necazul acela.slqnll . se seamdnd intru sldbiciune.i l'l :: !t:. ca sd nu vd intristafi precum ceilalfi. soarele se la intuneca gi luna nu-gi va mai da lumina ei. 26-27. de vd vor zice voud : Iatd.r. r1 . IaiS dinainte v-am spus voud toate. : .i.atdintoatd lumea. lJu trebuie sa inlelegem venirea Domnului local $i trupe. dacd nu va fi murit.eod.$3 1 . ca sd ducb in rdtdcire. Ci in acele zile. $i ceea ce semeni nu este trupul ce va sd fie.mcd obisnuinlele veaculuj acesluia vor Ii dupd inviere. . Dumnezeu pe cei adormili intru Iisus ii va aduce impreund cu E1. inviazd lntru nestricdciun€ . 42-44.t:. se seamdnd intru necinste.. 15.. gi pe cei alegi>434. ia1 cei care se vor invrednici sd dobindeascd veacul acela gi invierea cea din morfi.ne reprczentdn'Lviala 1n veacul' viitor ca ingeSi rcnscd Si tdrd trebuinld. ci grdunte gol. ci s-o asteptdm in s/avo Tatd|ui. Matei 24. dacd vi va zice cineva : Iatd. nici nu se insoarS. este in cu putinfd. cdci sint la fel cu ingerii gi sint fii ai lui Dumnezeu.430. sd nu credefi. . i-- ri. care nu au nddejde. inviazd intru putere . precum a voitl asz. I Cot. Cdtre Corinteni f : "Dar va zice cineva : Cum inviazd morfii $i cu ce trup au sd vind ? Neltun ce egti ! Tu ce semeni nu dd viald. 34-36. 15.

Regula 69 F h Cite sint oprite dupd legdtura clintre ele li hotdrirca se primeqtc cu amcnir. clesfrinirri. de ucidere. nesupugi 436. ocdritori. Si ziua aceea sd rrind peste voi fdrd de vester aar. Romani : "$i precum n-au inc. care vorn fi rdmas pind la venirea Domnului.ietii acesteia. trufagi. 1 5 . 442.. voud bogafilor. Morcu 13. desfrindriie. nu vom trua inainte celor adormifi. gol am fost gi nu M-ali irnbrdcat. Plini fiind de toatd nedreptatea. Iduddrogi. 438.. uritori de Dum' nezeu.' .34.l veli fldminzi. de rdutate. Pentru cd.1 6 . strdin am fost Si iru Nl-ali primit . de purtdri rele.REGI'LILE UORALE 163 cer Si puterile care sint in ceruri se vor clitina. 441. Marcu 7.larc *. de viclenie.hule. 19-20. 439. 4l-43.tit diavolului gi ingerilor lui.Luca.. uciderile.9i Dumnezeu i-a ldsat Ia mintea lor fdrd judecatd. neruqinarea.]vtavgu: . intru poruncS. la glasul arbanghelului Si intru trimbila lui Dumnezeu. care este gd. dupd cuvintul Domnului. 2l-26. trufiai Cdtre ugurdtatea. 4 . cd veli plinge qi vd veli tingui. boina v gi in temnild gi nu M-ati cercetat>43e.I T e s . birfitori. 440. semeti. hotiile. cd vd luafi mingiierea voastrX. blestemafilor. 4 3 7 ..ercatsd pdstreze pe Dumnezeu. so]onjceni 1 : "Cdci aceasta vd spunern. plini de pizmd. sd facd cele ce nu se Cuvine.Dar. Lucq 6.Luati deci aminte de voi ingivd. din inima oamenilor. furtigaguri. * La Gribomont titlul acestei Reguli este: Despre cele clupd legdturc lor scu sint ingd. ies cugetele cele rele. ca sd nu se ingreuneze inimile voastre de mlncare gi . de inleldciune. adulterul. Acestea sint care spurcd pe or!) 438.r 44o. 21-26. in cugetele ior. de ceartd. ucideri. insetat am fost gi nu Mi-ati dat sii beau . Vai voud. cd noi cei vii. in focul cel vegnic. . hula. pizma.Cdci dinlduntru. Toate aceste rele ies dinlduntru gi spurcd pe orlr>442. ingeidciunea.duite de Scripturd. cind toti oamenii vX vor vorbi de bine.. vicleniile.. Luce. Vai voud celor care rideli acum. oprite impreunti . adultere. care sinteli sdtui acumr c.. Se va pogori din cer' 9i cei morti intru Hristos vor invia intii. l5comiile.ndscocitori de rele.cu putere multd gi cu slavdrras6. Matei: "Cdci din inimd ies ginduri rele.Ducefi-vd de la Mine. de ldcomie. mdrturii mincinoase. lnsuSi Domnul. o _ n gi . Cdci fl5mind am fost $i nu Nli-ali dat sd mdninc . Molei 15. aga. de desfrinare. Vai voud. Matei 25. Atunci vor vedea pe QfiUs 12Fiul Omului venind pe nori. 2l-23. a37.. Luca 21. vai. grditori de rdu.de b5uturd peste mdsurd gi de grijile v.

Ffes. 13-17 4 4 5 . 13. ((Iar desfriu gi orice necurdtie gi poftf.. 5-6. din gura voastrA . sd nu furi.. p€ntru ucigagii de tatd qi ucigagii de mamd. nici befivii. fermecdtorie. 446..3. Col. ale omuiui pdmintesc : desfrinarea.. gilcevi.precllm dinainte v-am gi spus. pentru cei care jurd strimb gi pentru t lt ce std impotriva invdfdturii sdndtoase: dupd Evanghelia slavei fericitului 4. 5.Cd. sd nu sAvir. 4 4 9 . cd cei care fac unele ca acestea sint vrednici de moarte. <Pentru cd (poruncile. cum se cuvine sfintilor r nici vorbe cle ruginr'. neintelepti.. de tulburdri.rSiinu fim iubitori de mdrire deqartS. nici furii.vrajbe. torii de oameni . belii. 9 .451..E I e s . nici maiahienii.aa6. de minii. cdci cei care fac uncle ca acesteanu vor mogteni impdrdlia lui Dumnezeu. dezbindri. 444. patima. avere nici s5.e$a I :. ci le.tre Efeseni : . <(legea este) pentru cei fiird de lege pi rdzvriitili. lepddali $i voi toate acestea: minia. Cdtre 'l'imotei / . fiii neascultdrii. II Cor.447.Orice amdriciune gi supiirare qi ninie gi izbucnire pi defdimare sd piard de Ia voi. omoriti mddularele voastre.20. se pomeneascd intre voi. pe alfii pi pizmuindu-ne unii pe alfii" +rs. nici desfrinafii. nici rdpitorii nu vor mopteni impdrdtia lui Dumnezetr>. ucideri. pentru necredinciogi 9i pdcdtogi. cuvintul de rugine.Iar faptele trupului sint cunoscute. de goptiri. rlu vd minliti unul pe aitul> 452. desfrinare. hula.etiri.. zavistii. 3-4 451.1 0 .9 r'Ir . pentru vinzdtorii de oameni. 3. iutimea. 6 . Gal. 5. deci... pentru omori. fdrd mild + acegtia. l. vezi pi Ieqire 20. nici sodornilii. 9 . pentru necuviopi gi spurcafi. Corinteni 11I "NId tem adicd de certuri.I C o r .Acum.Rom.164 SFINTUL VASILE CEL MART pdrinfilor. 8-9. a 'r. eresuri . 4 . nici inchindtorii Ia idoli.13. degi au cunoscut dreptatea lui Dumnezeu. . de impreund cu orice rdutate" 'r4e.gi incuv"iinfeazdceior care le fac)443. clestrtibellare . qe$ti adulter.G a l . 450. Cdtre Corinteni / . Catre Coloseni..!a. sd nu poftegti. Col. sii nu ucizi. care este o inchinare ia icioli. inchinare la icloli. Rom. nici batjocou5. necurdfia. peste . Ccitre Go/afcni : . piznuiri. 28-32. nici vorbe nebunegti.gi orice altd poruncd ar mai fi)) 444. pentru desfrinafi. de cler. chefuri $i cele pe care vi le spun clinainie.). 452. 4 4 8 . necuratie. Cdtre ritorii. 19-21. intdritindu-ne unii $i dupii pnlin : . nici lacomii.Drept ace(.Nu . nu numai cd fac ei acestea. nici adulterii. pentru mincinogi. 2 6 . 3 1 . pofta rea li ldcomia. pentru care vine ninia lui Dumnezeu. 447.ca unele ce sint : adulter. nici giume care nu se cu\-ir" 45o. d . certuri. . rdutatea. sd nu merturisegti strimb. de pizmd. cdlc&tori de cuvinti fdrd dragoste. de ingirnfdri. pentru sodomifi. de intiiritiri. 5 . 12. rninii.vd ambgili.

fdrd cucemicie. hulitori. Fericiti cei milostivi. Bucurali-vd lvlqlsi: <Veniti. 3 . moptenili 453. clevelitori. T i t 3 . 1 .grele. I I T i m . Fericiti fdcdtorii de pace. Cd. de fdrd cd 9i noi eram altddatd poftelor gi multor feluri de desfdtdri. 454. Matei 5. Fericifi cei prigonifi pentru dreptate. cruzi. avind infdfigarea adevdratei credinfe. 1-3. neascultdtori de pdrinli.1 1 . 6. 457. minte. pizmd. # ft . ale celor care intru fdrddelege grdiesc minciuni Si sint infierafi in cugetele lor. t. cd aceia se vor sdtura . tipsifi de dragoste. 458.iecarc are 9i promisiunea binecuviniitrii. nemulfumitori. clefdimdri. care nu stie nimic. lduddroSi' trufaqi. 3 .tre Timotei 1 r "Jar dacd invatb cineva intr-alt chip qi nu se tine de cuvintele cele sdndtoase ale Domnului nostru Iisus Hristos 9i de invdfdtura cea bund dupd creclintd. f. iubitori de argint. 1 . $ . Nlatei: "Fericiti cei sdraci cu duhul. pe care Dumnezeu le-a fdcut. cd aceia fiii lui Dumnezeu se vor chenra. 961r" Timotei // : "in zileie din urmd.3-12 ff *. cd a lor este impbrdtia cerurilor . iubitori de desfdtdrirnai mult decit iubitori de Dumnezeu . Cdtre Timotei I : "ln vremurile cele de apoi unii se vor depdrta de la credintd.ingimfati. Fericili cel ce fldminzesc gi inseteazd de dreptate. 456. care socotesc cd eviavia este un mijloc de cigtig. cd a lor este impdrSfia cerurilor . Cite sa intdresc dupd. Fericiti cei blinzi. cd aceia se vor miiui . Fericiti veti fi voi. neinfrinati. Catre Ttl . Cd vor fi oamenii iubitori de sine. cd aceia se vor mingiia . bdnuieli nedrepte. 4. iq< I ?im. I Tim. Fericifi cei curafi cu inima. cd ac'eia vor mogteni pdmintul . a5?. spre gustare cu mulfumire pentru cei credincioSi Si pentru cei care au cunoscut adevdrul" qv. pregdtitd voui.de acePtia)) amdgifi' sluiind neascultdtori. Fericiti cei ce pling. 3-5.5 . Depdrteazd-tede unii ' ca acegtia>a\s. gilcevile necurmate ale oamenilor stricali la minte qi lipsifi de adevlr. din care pornesc : ceartd.. rinduiald. necuviinciogi. luind aminte la duhurile cele ingeldtoare pi la invdldturile demonilor. vinzdtori. I T i m . Acegtia opresc de Ia cisdtorie Si de Ia unele bucate. Depdrteazd-te gi. cea impdrdiia binecuvlntatii Pdrintelui Meu.Pentru tiigdrtuind puterea ei. cind vd vor ocdii 9i vd vor prigoni gi vor zice tot cuvintul rdu impotriva voastrd. dar 456. vor veni vremuri ..NEGULILE MORALE 165 Dumnezeu cea incredintatd mie> 455. acesta este un ingimfat. gi vd veselifi cd plata voastrd multd este in ceruri.neinciuplecati. urifi fiind li urindu-ne unul pe altul. suferind de boala discufiilor gi certurilor. cd aceia vor vedea pe Durnnezelt. miniind din pricina lvlea. petrecincl viala in rdutate 9i pizriuire. neiubitori de bine.as8.

Cdtre Galaieni r .la cele inalte. dar toate Ie stdpinesc>4c2. dd-i de mincare. gol am fost li M-ati imbrdcat . in rugdciune. ci ldsati loc miniei (lui Dumnezeu). prin slavd gi necinste. in indelungS-rdbdare. 12. Domnului slujifi. . cu duhul fifi fierbinti . Nu vd rdzbunati singuri.46{l' "Nu te 15sa biruit de rdu.te sdraci. DU vd socotiti voi ingivd infelepfi. la sirguintd. Dacd se poate. dacd' miluie$te. degi iubitori de ader'f. Rom. 34-36. . fiti uniti in cuget. in dragoste nefdtarnicd . stdruili. Cugetafi acelaqi lucru. bucurali-vd ! Desdvirgiti-vd. II Cor.e cu tragere de inimd . Dreptatea sd fie nefdlarnicd. in cunogtintd. in birtii. cele de-a dreapta si cele de-a stinga. 2 1 . 460. 6. iubi{ilor. Mutei 25. 462. pe cit std in putinfa voastr6. 1 2 . ca niqte intristati.Iar roclul duhului este: 459. ?n strimtordri . dacd sti in frunte. in temnitd am fost Si ali venit Ia Mine. in curdfie.Dacd avem slujbd. sd fi. sd fie la indemnare . in tuibur6ri.. in privegheri. nu pregetafi. strdin am fost 9i M-afi prinit .' 45s. Eu voi rdspldtir. sd miluiascd cu voie bund.1: *Deci. binecuvintafi-i gi nu-i blestemafi. ci ldsafi-vd dugi spre cele smerite . in temnite. unii pe altii iubiti-vd. trdifi in bund pace cu toli oamenii. iubirea de strdini urmind. sd impartf. dacd ii este sete. Facefi-vd pbrtagi la trebuinlele sfinli1or. in puterea lui Dumnezeu. in nevoi. ca ni. in cuvintul adevdrului. Cdtre Corint_eni II. in posturi .r66 SFINTUL VTEITI gEL MAFE de la intemeierea lumii . unul invaf5. Cdtre Romani. dacd indeamnd. cu fireascd nevinovdtie .7-20. s[ stdruim in slujbd.Cutre Corinteni /. in suferinte fiti rdbddtori . in cinste. dacf. in necazuri. dar pururea bucurindu-ne. zice Domnul. 463. nu cugetati. ci biruiegte rdul cu bineler' 46L. Bucurafi-vd in nddejde. purtafi grijX de cele bune inaintea tuturor oamenilor. cdci fldmind am fost si Mi-ati dat s5 mdninc. dacd imparte altora. fratilor. dd-i sd bea. insetat am fost ti Mi-aii dat sd beau . II Cor. in iubire frdteasc6. 46t. dar nu ucigi . Nu rdsplStiti nimdnui cu rdu pentru rdu . mingiiati-vd. Bucurafi-vd cu cei care se bucurS.r. lL . dar pe mtrlfi imbogdfind . degi bine cunoscuti r ca fiind pe pragul mortii.. Deci. trdifi in piIC€>. boinav am fost pi M-ati cercetat.483. in osteneii. Ca nigte necunoscufi. R o m . 13. sd se sirguiascd in invdfdturd .zbunarea . prin defdimare Si laudd r ca ni$te amdgitori. ca unii care n-au nimic. in Duhul Sfint. ca sd nu fie slujirea noastrd defdimatd. 3-10.Nedind nici o sminteald intru nimic. unii fald de altii . plingefi cu cei care pling.prin armelc drcpidtii. urifi rdul. unii altora dati-vd intiietate. Ci intru toate infdtigindu-ne pe noi inqine ca slujitori ai lui Dumnezeur in multS rdbdare. Binecuvintafi pe cei care vd prigonesc . dacd vrdjmagui tdu este fldmind. in bundtate. cdci scris este : <A Mea este rS. alipifi-vd de bine . degi iatb c5 trdim ca nigte pedepsifi..

{65. 3 2 i 5 . 167. Impiinili bucuria mea. nu cele de pe pdmint . 469. bundtate. cite sint curate. Co/.Cu toatd smerenia gi biindefea' cu indelungd-rdbdare. la acestea sd vd fie gindul. Fezind de-a dreapta lui Dumnezeu. 464. cite sint de cinste. cu |lincdtrc Tesalonicenj 1 : <Vd rugim insd.. dacd afi inviat impreund cu Hristos. fili indelung rbbddtori fatd de tofi' Luali seama sH nu rdspldteascd cineva cuiva riiul cu rdu. precum pi Hristos ne-a iubit pe noi 9i S-a dat pentru noi pe Sine. cite sint nici din mdrire degartd"467. cinstili. cugetafi cele de sus.. ca sd ginditi la fel. Cele ce afi invdfat 9i ati primit Si ali auzit qi ati tdztrl la mine. 5. 5. 4. intru miros de bund rnireasmd"a66. cu vrednicie. dojenifi pe cei f6rd de rinduiald. adeviirate. E J e s . iertind unul altuia. 2 . defe. ci intotdeauna sd urmati cele bune unul fali de altui 9i fatd de toti. intregi la minte. sprijinifi pe cei neputinciopi. . .Atadar. EJes. Filip. 3 . Proorociile sd nu le dispretuifi. 4 7 0 . Duhul sd nu-1 stingeti. 8-9. precum gi chemati ali fost Ia o singurd nddejde a chemdrii voastre)) 46s. nu faceti nimic din duh de ceartd. Cdtre Coloseni " oAtadar. imbdrbdtali pe cei slabi la suflet. I Tes. Cdtre Efeseni : "Ci fiti buni intre voi 9i milostivi". lngdduindu-vd unii pe altii in iubire. 14-22. cel intemnifat rea cu care afi fost chematri. cu orice impdrtdgire a Duhului. facere'de bine. dupd chemapentru umblafi Domnul. cdutatri cele de sus. cu orice indemn care este |n Hristos.ffi * AEGULILE MORALD r67 # H t dragoste. tineti ce 47r. Cdtre Filipeni:.. feriti-vd de orice infdligare a rdului" in ln iii-agos. creCdtre Efeseni .Deci. cur6|ier q6a. orice virtute 9i orice laudd. cdci voi afi murit gi viafa voastrd este ascunsd cu Hristos intru Dumnezeur 46e.. { 6 6 . cu orice mingiiere a dragostei. Silindu-vd sd pdzifi unitatea Duhului intru legdtura pdcii' Este un singur trup 9i un singur Duh.i in creciinr. cite sint de iubit. 168. Gcl. 3. indelungd-rdbdare. bucurie. infrinare.i iubire.te. cu milostivirile indurSrii.4.. intru Hristos Iisus pentru voi. blindele. Cdtre Filipeni. l-3.' "De aceea' vd rog ctinld.4 . avind aceea.CdtIe Tjt : <tBdtrinii este bine . cite sint de nume bun. precum gi Dumnezeu v-a iertat voud.C o L .ii. frafilor. cu orice milostivire pi indurare. dar. ca aiegi ai lui Dumnezeu. Dafi mulfumire pentru 'toate. 171. cite sint drepte.lmbrbcafi-v6. sfinfi 9i preaiubiti. Filip. l-3.2. Rugali-vd neincetat. pace. Toate sd le incercali . prinos gi jertfd lui Dumnezeu. 22-23. Bucurali-vd pururea. un suflet. sdndto. cu smerenie. sd eu. sd fie treji. in Hristos' $i umbiati intru iubire. c5ci aceasta este voia lui Dumnezeu. acestea sd le facefirr6s. frafilor. aceeagi cugetare . 1-4. cu bundtate. cu indelungd rdbdare" 470. unde se afld Hristos. 1 2 .

ueclevetitoare. deci.i. l2-16. au prirnit in gazdd ingeri. pe Iacob gi pe Ioan. intrucit 9i voi sintefi in trup. . plecate bdrbatilor ior.i dregbtorilor. ca s6 nu fier clefdimat cur. (Iiindj tdrci prihand Si cu bun nume in viala lor de mai inainte. care s-a fdcut tr-ddator. in fiecare cetate gi loc..168 SFINTUL VASILE CEL MARE rdbdare . sdu))477. "cuvintul cel dintii l-am f6cut.. 476.Aciu-Ie aminte sd se supund stdpinirilor . Regula 70 . pe Iucla al lui Iacov gi pe Iuda Iscarioteanul.. Luca : . ciespretoate ccle ce a inceput Iisus a face gi a invdla.. cdtre Evrei. dar lucr6lorii sint pulini.. lvratei: <Atunci a zis ucenicilor Lui : Secerigul este mult. gospodine. sd arate cdtre tofi oamenii blindele).i. . pe j\4atei pi pe Toma. sd invefe de l:ine i ca sd inleiepteascd pe cele tinere. t-2. Cei cd.2-5. <Rdminefi intru dragostea frdfeascd. qi sir fie curnpiitate. ca gi cum ali fi inchigi cu ei. Luce 6.. pind in ziua in care s-a indl472. nerobite de riin rnult. Ferifi-vi de iubirea de argint gi indestulafi-vd cu cele ce avetio a1a.: . $i cind s-a fdcut ziua a chemat la Sine pe ucenicii sdi 9i a ales din ei doisprezece. sd fie gata la orice lucru bun. 474. Teofire.473. cdci prin aceasta unii' fdrd ca sd gtie. o.. curate." I'uca : "Iar dupd acestia. 13.:--'-. 37-38. bune. sd fie ingdduitori. tie preoli.. fratele lui.$i in zilele acelea. Luca 10. Iar pe desfrinati ii va judeca Dumnezeu. gi pe Andrei. sd fie pagnici. t-5. Iie diaconi. Fapte. Evr. pe care i-a numit Apostoli : pe Simon. . sd-pi iubeascd copiii.icareaEvangheliei trebuie sd sa instituie cu rugaciune Si binecuvintare. Tit 3.ca sd scoati lucrdlori la secerigul Sdu" a75. Rugafi. 477. pe Domnul secerigului. pe Filip gi pe Vartolomeu..'Primirea de oaspefi sd n-o uitati. c5ruia i-a zis petru. Cinstitd sh fie nunta intru toate $ patul neintina't. Domnul a ales alfi gaptezeci 9i i-a trimis cite dor inaintea fefei Sale. s5-9i iubeascd bdrbafii.rora Ii se incredinleazd pred. l-2. Sd nu defaime pe nimeni. pe Iacob al lui Alfeu gi pe Simon numit Zilotur..rintul lui Dumne7s11y472. Aducefi-vd aminte de cei inchiqi. l:itrinele de asemenea. aducefi-rzd aminte de cei care indurd rele. rugafi deci pe Domnul secerigului sd scoatd lucrdtori la secerigul.175. . Matci 9. sir asculte. El a iesit ia munte sd se roage gi a petrecut noaptea in rugdciune cdtre Dumnezeu. Tit 2. unde lnsugi avea sX vind' $i a zis cdtre ei : secerigul este mult.. 473. 475. Ctitre 7jl.sd aibd in infxfigare cinstitd cuviinfd.. dar lucrdtorii sint pufini .

avind copii ascultatori.480.I . b d r b a t a l u n e i f e m e i .itte'r1 . nu sub invinuire de desfrinare sau.-\ : . infrinat.t'.rimitor de'str5ini.. nici allii sd nu fie promovali. Cdci dacdi t-tugtie cineva s5-qi rinduiascir casa sa. ca sI fie destoinic qi sd indemne la invd481. 5-9. sd nu hotdrascd in privinla lor tdrd sd se fi inf ormat bine.t REGULILE MORALE t69 V r {at ia cer. Bun cl. 5i pe Matia.puluisd fie fdrd de prib a n d . cl)c pcll cineva episcopie. Netrefiv. pdstrind taina credinlei in cuget curat. Ci primitor de strdini. bun lucru doregte. neingimfett. ci blind. ca sd indreptezi cele ce mai lipsesc Ai sd agezi preoti prin cetifi. cucr.faple l..te unsnrezeceApost6lir 47e. drept. precum |i-am rinduit : de este cineva fdrd de prihand. Cfll1s Tit : <Pentru aceasta te-am ldsat in Creta. I T i m . numit Varsava.r cr cdzut. papnic. dacd se dovedesc fiird prihand. fdtura cea sdndtoasd gl sd mustre pe cei potrivnici> Nu trebuie ca (episcopul) sd fie u$or in privinla hirotoniilor. iubitor' de bine. zis gi Justus. 1-2.rvolului. nici . cd.1 0 .Carecunogti inimile tuturor. Cdtre Timotei. nu dedafi la vin mult. poruncind. finindu-se de cuvinlul cel credincios al inrrdtdturii.r.Doamnq. neascultare. prin Duhul Sfint. $i rugindu-se au zis: Tu. c r r v r r n c i o sp . blrbat alt unei femei.izut pe N{at3 i . rit 1.nu grabnic la minie.5 . ca sd ia locul acestei slujiri 9i al airosloliei din c. aratd pe care din acegtia doi [.5i s-a socotit impreundcu <<-. neagonisitor de cigtig urit. trufindu-se' sd cadd in osinda di.. pentru ca rtici el sd nu se fccd pdrtas pdcdtosului. cu toatd bundcuviinfa.-ai ales.i l. avind fii credinciogi.' <Nu pune prea degrabd miinile peste nimeni.. -: . 1 .Fapte 1. sii se diaconeascd. ci mui degrabd sd int. 481.nc'iubitor de argint. 23-26. al[ii. cuvios. c u m i n t e .Cdci se cuvine cpiscopului sd fie fdrd de prihand. uici "Pird impotriva preotului sd nu nu [e face pdrtag la p5catele altora>482.argd in locul lui. 480. ca sd tne. . Catre Tin. ca nu cumvcl. ci cel corc s-cr Iace vinovat in ptivin[a cuiva sd fje ardtat. Dar $r acegtia sd . 2 2 . gi sorful a c. t. cum va llurta de grijd Bisericii. pg losif. 478.et- I T i m . apoi.ci nu este fdrd primejdie nedocumentareo. $ir au lras la sorfi. t r e a z . nepoftitor de cigtig urit.Se cuvine insd eptscr.rnici...ire lud. ca un it'clnom al lui Dumnezeu.r. nedeprins sd batd.ete sd se /cnind. nu dedat la bdulurd. u vorbind in doud feluri. lui Dumnezeu? Episcopul sA nu fie de curind botezat. 3 . nea(Jonisitori de cigtig urit. 47C. treaz la minte. Apostolilor pe care i'd ales'r471 Fapte: <$i au pus inainte pe doi. destoinic sd invefe p. ie mai intii pugi la incercare.rivtruisrtor in casalui. ptrqnic. Diaconii sa fie cl€ asemen.

tasr. Ce/ oles nu trebuie sd-gi lnsugeascd de la sine predicarecL. 490.' "Deci cei care 'se risipiserd din . ca gi ceilalli sd aibd teamd. Luco: <$i a zi.. gi apropiindu-se. zicind : Miluiegte-md. 1 . Matei 15..tre Galateni.r. Doamne. . fdrd propovdduitor ? $i cuTn vor propovddui. Apostol al lui Iisus Hristos.Pavel.icina tulburdrii fXcute pentru $tefan. ci mai degrabd mergeti cdtre oiie cele pierdute ale casei lui Israel.r ca. Matei 10. Fe cei ce pdcdtuiesc.. Care rrr-a ales din pintecele mamei mele gi m-a chemat prin harul SXu. 42.tfei martori. R o m .' 485..I/ASILE CEL MARE primegti. Luca 9.$i cum vot auzi. striga.Fapte. o femeie cananeancd.qu. 5. nddejdea ttoastri' 4s.Dar clnd a binevoit Dumn:zeu. ci El M-a trimisr>4ffi. zicind : Slobozegte-o. 1 . EI.' <Cdci (Eu) de la lDumnezeuam iegit gi am venit. Ioan. I Tim. gi sd predice acelora pentru (Ia) care c fosf trimis. de nu se vor trimite ?' aqs.483. dupd 4iorunca lui Dumnezeu. 486. ' t i m . Cel care a Jost chemat ]a predicarea Evangheliei fuebuie sd sc' supund indatd Si sd nu ezite. Mcttei: o$i iatd. Fapte 77. rob al lui iisus Hristos. sd descopere pe Fiul Sdu intru mine. Iar El.Iea Lui.dd-mi voie intii sA merg sI ingrop pe tatdl meu. Rom. nu i-a rdspuns rrici un cuvint..acestea: In calea pdginilor sd nu mergefi gi in cetate de samarineni sd nu intrati . 487. 488.d70 SFINTUL . Iar El i-a zis : Lase r. 5--7 485. Mintuitorul nostru. 484. iar tu mergi de vestegte impdrdlia lui Dumnezeu. pentru cd n-am venit de la M re insumi.Cd. chemat de El apostol. mustrd-i de fafd cu toli. . Matei: <Pe acegti doisprezece i-a trimis lisus. ucenicii Lui il rugau. I { 9 1 . 489. decit din gura a doi sau .ci sd a$. nimdnui grdind cuvintul decit numai iudeilor> 487. . l. Si a lui Hristos. Cdtre Timotei f : *Pavel. 22-24.4s. insd. a zis : Nu sint trimis decit cdtrc oile cele pierdute ale casei lui Israel. 14-15. poruncindu-le lor . 79. . au trecut pind in Fenicia Fi in r-lipru gi in Antiohia.orfii sd-qi ingroapc morfii lor. rdspunzind. pentru ca sd-L binevestesc la n. (]fi|1s Romani r . Cdtre Ro'mani:.. rinduit pen'tru vestirea Evangheliei lui Dumnezeurr48s. Iar el a zis: Doamne. Iocn B.10. FiuI lui David I Fiica mea este rdu chinuitd de demon. 59-60.s citre allui: Urrneazl-Nii. l.tepte timpul graliei lui Dumnezeu Si sd inceapd predicarea cind i se vc ingddui. iepind i.strigd in urma noastr6. cd . 19-20.

1. Gal. este vinovat singelui celor care cu fost primeiduili. Depdrteazd-te de unii ca acegtiaD4e6. Si c?te au rdmcs prin oceqlio. vesti altd Evanghelie decit aceea pe care v-am vestit-o.pldcereatald. Iar cel care intrd prin ug[ pistor este oilor. l.4e4.4e3. 7-8. Cdtre Tit : . Matei 28. b6nuieli nedrepte . Timotei I. Ioan: . 2.Dar tu grdiegte cele ce se cuvin invdldturii sdndtoase'. I Tim. l. 499.Adevdrat.Dar chiar dacd noi sau inger din cer v-ar 1u1. 500. suferind de boala discutiilor 9i certurilor de cuvinte.prin sdvir.ld.$i dupd pufin : <Eu sint uqa oilor' Totl cili au venit (inainte de Mine) sint furi 9i tilhari. le invdtau sd pdzeascdlnvdfdturiie rinduite de Apostoli 5i de preotii din leru4ee. . care nu gtie nimic. de Dumnczetr. 493.. Nici nu m-am suit la Ierusalim. .5ide Apostoli. i . B-9. Matei . Iocn 1. adevdrat zic voud : CeI care nu intrd pe u$d in staulul oilor. : 500. ce1 ccrt.irca celor oprite sou . botezindu-le in numele Tatdlui Si al Fiului ti al Sfintului Duh.. Ioan 10. Cdtre Timotei I . a fost incredinlat cu cuvintul invd. I Tim.4e2. gi acum vd spun iard$i : dac5 vd propoaer Cdfte vdduiegte cineva altceva decit afi primit.REGULILE p MORALE B muri. Gal. 492. 6. la Apostolii cei dinainte de mine. sd fie anatema I precum v-am spus mai inainte. din care pornesc: cearte. alar de invald cineva intr-alt chip 9i nu se tine de cuvintele cele sdndtoase ale Domnului nostru Iisus Hristos gi de invdfitura cea bund dupd credinld... indatd nu am primit sfat de la trup gi de la singe. 15-17.i F I h F F V r H. defdimdri. Fapte 16 4.. 6. r I F I v x h F It F [: W ft .8t---8ll . 495. 494.0. 496. pizm{. rlc:ci ar tdcea ceva din cele necesare sple bund. oMergind lnvdtati toate neamurile.i pentru lipsctcelor care ftebuiau sd tie implinite. gilcevile necurmate ale oamenilor stricafi la minte 9i lipsifi de adevdr. care socotesc cd evlavia este un mijloc de cigtLg. dar oile nu i-au asculCdtre Galateni. sd fie a1atema !. Nu trebrde a lnvdta o altd invdldtutd (falsd). adicd. acela este fur 9i tilhar. irli . invdlindu-le sd pdzeascd toate cite am poruncit r'ru{r aeI. Tit 2. 19-20 498. acela este un ingimfat. 497.l-2.turiiDomnuiui. Cei cdrora Ji s-a incredinlat sd invele trebuie (sd invefe) toate cite au Jost poruneite de Domnul in Evanghelie . 3-5.. .Acestea sX-i invefi gi sd le poruncegti" salim.. 4s8. pqple I "$i cind treceau prin cet5fi. ci sare pe aiurea. ci"m-am dus in Arabia gi m-am intors iardsi la Damasc.

' . '. Te-ai dezlegatde femeie ? Nu cduta femeie.. 5-6.. Nlatei ll. <Venifi la Mine toli cei ostenifi 9i impovdrafi 9i Eu vd voi odihni pe voi. se cuvine ca . 507. Iople 18.Te-ai legat cu femeie ? Nu cduta dezlesare. mbrturisind iudeilor cd Iisus este Hristosul. nu am poruncd de la Domnul... sint fameni pe care oamenii i-au fdcut fameni gi sint fameni care s-au f6cut fameni ei ingiqi. 503.tiamei lor. cd afi luat cheia cuno$tinteirr Voi inqivd n-afi intrat.f iecate sd" indenne spre mai bine. pavel era prin$ cu totul de cuvint. Luafi jugul asupra voastrd gi invdfali-vd de la Mine.Cd sint fameni care s-au ndscut aga din pintecelb. c6 sint blind gi smerit cu inima" 507. cine poate inlelege sd infeleagd '!" su. 5 :i'. Luca ll. Socotesc deci cd aceasta este bine pentru nevoia ceasului de fatd. Luca: <Vai voud. dupd ce le-a spdlat picioarele {ucenicilor) 9i gi-a luat hainele.. S-a agezatiar la masd gi le-a z s : Infelegefi ce v-am fdcut Eu ? Voi Md numili pe Mine Invdfdtorui gi Domnul. Fapte. voia lui Pumn6:2gp. iar voi nu atingefi sarcinile nici cu unul din degetele voastre" 506.r .505S. ca unul care am fost miluit de Domnul sd fiu vrednic de crezare. 12. li bine zicefi.. sd facefi gir { n r Luca lO. Bine este pentru oricine sd fie aga (cum se gdseqte). 2 5 . cd sint..26-27 504. dacd Eu.oud. se cuvine ca proiestosul euvintului sd inlaliseze tuturor chipul oricdrui bine. gi voi sintefi datori si vd spdlali picioareie unii altora .28-2F. Matei. ant Fapte 20. invdf dtori de lege. Ioan. "Iar cind Sila gi rimotei au venit din Macedonia. sr. 506.precum v-am fbcut Eu t. f dcind eI mai intii cele ce invatd. Luea : <Vai gi voud.Pentru aceea vd mdrturisesc in ziua neamuri. pentru impdrdfia cerurilor. cdtre corinteni r : <cit despre fecioare.Deci. .r de astdzi c6 sint curat de singele tuturor. si stind ei impotrivir gi hulind. Domnul qi Invdtdtorul.a. v-arr spdlat picioarele. lVu se euvine sd pund cineva altora sarcind dintre cele pe care insuqj nu Ie implinegte. Vd dau insd sfatul meu. Matei. Matei lg. iar pe cei care voiau sd intre ia-fi impiedicat.5i cu privire la cele hotdrite nu d. cdci nu m-am ferit sd vd vestesc toat&. c.upd poruncd din Scriptttrd. De acum inainte md voi duce la 5M. Deci.. a zis cdtre ei : Singele vostru asupra capuiui rrostru ! Eu sint curat. el scuturindu-gihainele. 16. jl. 502.u.Fapte: .2 7 . 52. invdt6tori de lege ! Cd impovdrafi pe oameni cu sarcini anevoie de purtat. cdci v-am dat pildd. 505. 7 .172 SFINTUL VASILE CEL MARE . I C o r .

"Tot ce-Mi dd Mie Tatdl va veni catd in picioare de oameni. : r l 3 /orirr 6. proneputinfa (in popor) 575. invf. ci propria pi deosebita |uuue a gri jii incredinl. propovdduiti de pe case.Ceea ce vd grdiesc la intuneric. 2 3 . . nu ca sd fac voia Mc:a.$i a strdbdtut Iisus toatd Galileea. precum . 2.bucuria sau cununa lauclei noastrcr. <r$iEI umbla prin cetdfi 9i prin sate.. 3 5 .i - . dar cei poftiti n-au fost vrednici.i binevestind impdrdtia lui Dumnezeu.0t*8 .fild in sinagogilo lor 9i propovdduind Evanghelia imp5rdtiei si tamdduind toatd boala tr Luca. .Caci care este nddejdea noastrA. Trebuie ca tofi sd fie chemali ]a ascultareQ L'valtEheliei. Molcr 5. 5()9.. chiar dacd unii ar impiedica Si ar prigoni in orice chip pind' Ia moarte.cdfle Tesaloniceni I : .""-. 37--10. 19-20. dacd nu voi. 5 1 5 . . r 4 . cu cuvintul. Proiesfosu] cuvintului este dator sd cerceteze satele $i foote otasele ca i:au fost incredinfctte. inaintea Domnului nostru Iisus. 13. . Se cuvine ca poiestosul euvintului sd. 9i ceea ce auzifi la ureche. . cu ce se va sdra ? De nimic nu mai e bund decit sd fie aruncatd afard 9i cdlIoen. Nu vd temefi de cei care ucid trupul.nlr.cu curdfia. 9i cei doisprezece erau cu EI))516.511.. . L 2 . >i cu tot c. spuneti la lumind. I .sd ajutafi pe cei slabi> 5og.gi eu sint lui Hristos.i pe cel care vine la lvline nu-l voi scoate afar6. ts* .M c t c i 4 . t2-15.L u c a B . 5 t 7 . l l . l ..(t-.F a p t e 2 O . uNunta era gata.-" - -. 5 1 6 .ate lui sd aibd in ve' dere intburtdtdlireacelor care au crezut. <tragostea. cu credinta. 27-28 . cdci.urajul sd anunle cuvintul Sj sd mdrturjseoscd intru adevdt.'. ril?.10. la Mine.I ( ) o r .nu aibd odihnci in lucrdrile lui.Matei.' <<Toate voir 6Q8. 5 1 l . Cdtre Timotei. Matei.I.l f t m 1 . pentru cd N4-ampogorit din cer. povdduind . ostenindu-vd astfel.. ci fd-te pildd credinciogilor.. I 'l'cs. dacd sarea se va strica. Matei. cu purtarea' cu cu duhul.EiF ltonanr I '':zr t73 3 $r 3 3 H 3 Fdpte.>512. "Voi sinteli sarea pdmintului . Mergefi dar la rdsptntiile drumurilor 9i 5OtJ.Nimeni sd nu dispretuiascd tinerefele tale. .I * lDcUL. ci voia Tatdlui Celui Care M-a trimis I ci aceastaeste voia Celui Care M-a trimis. intru a Lui venire ? Cdci voi sinteti slava noastrd gi bucuria noastrd>514. Ioon 13. ca oricine vede pe Fiul qi r:rede in El sd aibd via![ vegnicd" 5ril. trebuie . iar sufletul nu pot sd-l ucidd" 5r7. Cdtre Corinteni I r ap!1i'urmdtori mie. .>610. Matei: . ti le-am ardtat. Molei 10.

Fapte 20. prin' Iisus Hristos. 27-29. I-. zicind : Au nu v-am poruncit voud cu poruncd sd nu mai lnvdfafi in numele acesta? $i iatd.sd ne rugdm pentru progtesul celot care ou crezut gi sd mullumim pentru ocecsfc. ci gi pentru cei care vrr crede in Mine. am indrdznit intru Dumnezeul nostru sir grdim in fata voastrd.174 SFINTUL VASILE cEL MARE pe cifi vefi gdsi. 523. Ci dupd ce am suferit gi arn fost.loon 18..Luca l "ln acest sens.$i. "Decit numai . Pdrinte.cd Duhul Sfint mdrturiseqte prin cetdfi. <Cdci gtili voi ingivd. 23-21. I Tes. 526.i accia pe care Mi i-ai dat. ali umplut Ierrusalimul cu invdfdtura voastrd gi voifi sd aduceti asupra noastrd singeie Acestui Om. chemafi-i la nuntd> 518. cu dragostea lui Hristos Iisus.pspl. ca tofi sd fie una. iar arhiereul i-a intrebat. 522. 5zo. Cdtre Tesaloniceni f . au zis : pepte: Trebuie sd ascultdm pe Dumnezeumai mult decit pe oameni>520.52!. sd fie impreund cu Mine :. rdspunzind. 2 4 .324.. Totdeauna am invdlat in sinagogd gi in templu. 1. 20-21. voiesc ca unde sint Eu. ndvoirrla f6 tv525. tiindcd credinfa voastrd se vesteqte in toatd lumea i cd martor imi este Dumnezeu.Rom. pentru voi toli. Trebuie. 525.''e'nireanoastrd la voi n-a fost zadarnicd. Cdruia ii slu3esccu duhul rneu intru Evanghelia Fiului Sdu. intru cunogtintd qi intru orice pricepere. buCdtre Rontani: "Mulfumesc intii Dumnezeului. ca iubirea voastrd sd prisoseascd mult. Dar nimic nu iau in seamd gi nu pun nici uri pre! pe viata mea. Pdrjnte. El (Iisus) S-a bucurat cu Duhul gi'a zis: Te sldvesc pe Tine. B-5. tot mai mult qi mai Aceasta md rog. 519.. Ioan 17.Dar nu numai pentru acegtia Md rog.' <Eu am vorbit pe fafd lumii. 521.5z2..I o a n 1 7 . dupd cum Tu. l-2. cd ai ascuns acestea de cei infetepfi $i de cei pricepuli 9i lr'-ai descoperit pruncilor. unde se adund toli 6re. de a mdrturisi Evanghelia harului lui Dumnezeu. Pdrinte. B-10. precum gtifi. 21. Iar Petru gi Apostolii. cd neincetat fac pomenire despre (fi|1s Filipeni. Joon. 523.uca 10. aga gi acegtia in Noi sd fie una. 2.totdeauna in rugdciunile mele. meu. spunindu-mi cd nrir a$teaptdlanfuri gi necazuri. 20. Ca sd putefi pretui cele 518. Doamne al cerului gi al peimintului... $i itird5i : aPdrinte. fralilor. prin cuvintul'lor . cd vd doresc pe voi toti. . cu multd luptd Evanghelia lui Dumnezeu. Ioan : . Fapte 5. pe care am luat-o de la Domnul Iisus. cd . Mclei 22. in l\4ine gi Eu in Tine. numai sd irrplinesc calea mea gi slujba mea. aducindu-i. i-au iudeii gi nimic nu am vorbit in ascunsr> pus in fafa sinedriului. 52O. Da. ocdrifi in Filipi.' . <Cdci martor imi vei . este Dumnezeu. 5 2 4 . cdci aqa a fost inaintea Ta.

1 1 . a mers dupd elr> Fapte: "$i fiind aproape Lida de lope. 21-22.in Lida. sd cercetdm cum se afld fratii nogtri in toate cetdfile in care arn 1-61tuTesaloniceri . 27. FnnIo <Da Q 2A-?O n r'rJ '1 8ti Fople 15. pentru aceasta l-am trimis pe el la voi. 1-2. o bucatd de vreme. spre slava $l 527. . ci gi d. <aa I Tcs. 18-19. fralilor' fivestit cuvintul Domnului" 53s.I : . ind clespdrlifide voi.ttt. iubitul frate pi credinciosui slujitor intru Domnul. . qi vor auzi glasul Meu gi va fi o turmd 9i un pdsCdtre Tesaloniceru /.i va invia. zicind : Fiica mea a murit de curind. Pavel a zis cdtre \/arnava: lntorcindu-ne. I s'a inchinat.rcbuiesd le aduc. $i pe acelea t. Pentru 527. sctrlindu-se. 1 . 530. 529. sd vedem fata voastrd. Luca : <$i. ca sh aflafi cele despre noi)) 5so.ecei absenti . venind.' si l<. I-au spus toate cite au fdcut))528Fapte: <$i venind gi adunind Biserica. 6. 3.. Matei. 10.' . cu ochii. $i am trimis pe Timotei. peste ea .t a venit cu ei. sd riiminem singuri ia Atena. zeu cu ei))529..sdlie cunoseute li a/lora spre slava lui Duntnezett. 534. qaa Molei 9. fratele nostru qi slujitorul lui Dumnezeu gi impreund-lucrdtor cu noi in Evanghelia lui Hristos. lauda lui DumnezerJ. a$i. f ihic. 36.prin vizitare. printit cuvintul adevdrului sd fje spriiiSe cuvjne ca ctceiacale aLL nili."sd. Fapte.le Iacem ca si cum nevoia zidirii cr pretinde (aceasta).REGULILE MORALE t7& * f.iar noi.Iar ca sd rtili gi vor cele ale mele gi ce fac. . sd. ruqindu-l : Nu pregeta sd vii pind l. au vestit cite a fdcut DumneCdtre Eleseni..tie tratali cu bundvoinla. dar. Cele realizate cu harul lui Duntnezeu trebuie .lSi Petru. Iaan: <Am gi alte oi care nu sint din staulul acesta. dupd citeva zile.Secuvine ca aceia care se loagd. au trimis pe doi bdrbafi la el. ne'an sirguit cu atit mai mult. Trebuie sd ne ingri jim nu'nunral iie'c ei pvzr"nrt.. iatd un dregdtor. Atunci Iisus sculindu-Se. vi le va aducc" la cunogtinfd pe toate . cu mare dor... <De aceearnemaiputind rdbda. purre mina Ta 533. care sint prin Iisus Hristos. "Pe cind le spunea acestea. Fapte 14. 528. Efes. llu'cu inima. F i l i p . ca sd vd intdreascd li sd vd indemne in credinla voastrS>532. venind. ucenicii auzind cd Petru este. 16. t # # #: ce sint mai de folos gi ca saifili curafi li fdrd poticnire in ziua lui Hristos . am hotdrit torD 531. luca 9. (Q1 Ioon 10. intorcindu-se Apostolii. noi. & t. 8 . plini de roadele dreptdfii.

ruiminind neclintit in invdldturd deopotrivd in obStes' particular. a zis Iisus lui Simon-Petru: Simone. indeosebi eu. 3. care avea de gind sd plece a doua zi.. cu to(ltd stdruinfa sd poarte grijd de ei in orice chip.clu-vd aminte cd. Iisus i-a zis: Pagteoile N{ele" 53e. Tu Stii cd 'Te iubesc. "Cilci Stili voi inqivd.ti ? gi i-a zis : Doarnne.. /oon 10.. s. ne$i dupi pufin : *De acc. 5llti. lucrind zi. Ca nimeni sd nu se clatine in aceste necazuri. fie inaintea poporului. 17-18.'Doamne. aducin.+0.. 11. 11.$i cum n-am ascuns nimic din cele folositoare. .r76 sFtNluL vasll. pe fiecare dintre "6i.Drept aceea. a inceput sd le vorbeascd 9i a prelungit cuvin'tul lui pind la rniezul nopfii" . Propriu celui cctre iubeSte pe Domnul este ca din multa iubire fufti de cei care inttald. cit de sfint 9i cit de drept pi fdrd de prihand ne-am purtat I Tes. 2.$i suindu-se gi fringind piinea gi mincind. Pavel. Iisus i-a zis iardgi. 1-3.-r : Simone. adunindu-ne noi sd fringern piinea. Zis-a lui Iisus : Pdstoregteoile Mele.Pdstorulcel bun igi pune viafa pentru oi. rmenea. fie prin case.. . Fapte 2{J. fiul lui lona. $[ am trimis pe Timotei. in Domnul nostru Iisus Flrist6s. I Tes. cd i-a zis a treia oard : NId iube. Fapte 20.E ffi. F a p t e2 0 . Ioan : . .Evanghelia lui Dumnezeu. pavei. Tu stii cd Te iubesc. fiul lui lona. oln ziua intii a sdp'tdminii (duminicd). ca sd nu vi -le vestesc Ai sd nu vd invdf. Zis-a lui : Pagte mieiugeii Mei. fralilor" 544. Fapte.tia ? El a zis : Da. fiul lui Iona. cu lacrimi. privegheali. a doua oar. Iisus i-a zis a lreia oard : Simone. I Tes.$i dupd pulin : .la voi.. ca sd vd intireascd Si sd r-d indemne in credinfa voastrd. maiputind rdbda. l.4ffi ii €ceea am voit sd venim. ( . 20-21. Md iubegti ? Petru s-a intristat.o dat5 si incd altd data . 543. a vorbit cu ei mult pind in zori gi atunci .7. mdr. ch. Md iubegti ? El I-a zis : Da. Fapte 20. aga v-am propovdduit .. 2.ea.. ca sd nu fim povard nici unuia dintre voi. am hotdrit sb rdminem singuri la Atena.ar pind la moarte.a plecat. 15-17.dar ne-a impiedicat satand.9i slujitorul lui Dumnezeu gi impreund-Lucrdtor cu noi in Evanghelia lui Hristos. N{d iubcqti tu mai mult decit acer.Tu gtii toate. . 537. timp de trei ani n-am incetat noaptea gi ziua sii rrd indemn. Cdtre Tesaloniceni / .cdcisinguri qtifi cd spre aceastasintem pugi. Ioan 21.. Doamne. 541.turisind gi iudeilor gi elinilor pocdinfa cea intru Dumnezeu gi credinfa '' J2.. 536.. Tu $tii cd te iubesc. fratele nostru. m. 3 1 . .pi ltoapte.ostenealagi truda noastrd. Voi sinteti martori gi Dumnezeu cle ase.Deci dupi ce "ru prinzit.

$i fdcindu-I-se mild. cdutafi qapte bdrbati dintre voi.ciud agteaptd lingd Mine Ei n-au ce sd mdnince . . Matei. . precum gtili' aga v-am rultalt gi v-am mingiiat. g-12.eca niqte oi care h-au pdstor.In zilele acelea. au zis : Nu este drep'1 63 no'i. $i rrdzind mullimile. Drept aceea. pdrdsind cuvintui lui Dumnezeu. . 547. inmullindu-se . ci erau necdjite gi rdtXcit.t vasile cel Xare . ci cei bolnavi. Se cuvine ca proiestosu/ cuvintu/uj sri tie milostiv Si compdtimitor $i lndeosebi tald. a intins mina 9i S-a atins de eI li i-a .rY7. Deci. plini de Duh Sfint li de inlelepciune pe care noi s5-i rinduim la aceastd slujbS" 550. ri -. ci pe cei pdcdtogi la pocdinfd":x6. Fapte: .' . 2. 55A. rugindu-L. I s-a fdcut mild de ele. sd slujim la mese.t. mergind. 545. 4.1O-1t..REdUIJLE MONALE 177 . 549.ind : Dacd vei \irear pofi sd md 'curdte$ti. zis: curtilegte. 552.Voiesc. pentru cd vdduvele lor erau trecute cu vederea ia slujirea cea de fiecare zi. Matei: "Mild Imi este de multime.. invd{afi ce inseamnd : . *Iar noi vom sidrui in rugdciune .ro. cd iatd sint trei zile de.. 546. 1-3. 551. 32.rufatei 9. cd n-am venil sd chetn pe cei drepfi. ingenunchind 9i zic. $i v-am rugat cu stdruin|d sd umblali cum se cuvine .us.te.:j sri lie ljps-il cle rivnd pentru cele mai importante Fapte. cu nume bun. ca sd nu se istoveascd pe drumr s48. w. 2.ucenicii.$i chemind cei doisprezece mullimea uceniciloi. 11-13. eleni$tii cirteau impotriva evreilor. au zis: Nu este drept ca noi. ca un pdrinte pe copiii sdi. Mcfei 9.Fopte 6. sd slujim la sst. pdrdsind cuvintul lui Dumnezeu. 548.. auzind El. 36. iar nu jertfd". Fapte 6. $i chemind eei doisprezece mulfimea ucenicilor.i s5-i slobozescfitiminzi nu lvlqTgr: "$i a venit la El urn voiesc. lepros. Moler' 15. ' t Trebuie. Marcu l. intre voi credinciogii. Fopte 6.$i dupd pufin .N{ild voiesc. Nu se cuvine ca proiestosul cttrvintului sd se arate iubitor al da' toriei in indeplinirea lucrurilor de mai micd impoltontd.i in slujirea rneseD cuvintului. a zis : Nu cei sindtogi au nevoie de doctori. ciecei ce Si-ou inrdit suflele]e. I 7'cs.inaintea lui Dumnezeu' Celui Care vd cheamd la impdrdfia gi la mdrirea Sa))s5. ca gi cu privire Ia nevoile ttupului sd ne tie mild talti de cei care ou uezut Si sd purtdm griid de ei. "$i vdzind fariseii au zis ucenicilor: Pentru ce mdninci in" vdfdtorii voqtri cu vamegii qi cu pdcdtoqii ? $i.. ..

17. ca sd le de.ahrand ia timp ? Fericit este . II Cor.ci grdim ca de Ia Dumlezeu inaintea lui Dumnezeu. nici sd folosim cuvlntul lnvdld{u trebuie sd cdutdm sd ne turii spre Ilatarea ascultdtorilor. Nici invdl{tori sd nrj Ioan: "1nv6fd. tura Mea nu este a Mea. nici cu dscun'seporniri . nici de Ia voi. Care ne incearcd inimile.tura aceasta dacd este de Ia Dumnezeu sau Eu vorbesc de la N4ine Insumi. Motei. ci mai degrabd sd aibd o atitudine cumpdnitd de modestie tafd' de ei. Cel care vorbeqte de la sine igi cautd mdrirea sa . 554.Cdci nu sintem precum cei multi. $i le place s5' .tea in capul mesei la ospete 9i in bdncile dintii. care amestecd cuvintul lui D. cd unul este lnvdfdtorul vostru : Hristos.te despre invdff. .eldciune. ace$tia sd. Cet din ceruri. spre inlormarea propriilor pldceri. De vrea cineva sd facii voia Lui. 3-4.tori)..de lhcomie .. nici din ginduri necurate. acela este adevdrat gi nedreptate nu este tn el" itA. sb mdnince 9i sd bea cu belivii . 178 SFINTUL VASILE/ CEL !'ARE ldllm.a sa : Stdpinul meu intirzie. ci dupd cuml am fost socotiti vrednici de Dumnezeu. iar cel care cautd slava Celui Care l-a trimis. Dumnezeu este martor. adicd a trebuinlelor i ci unii co.Cdtrb Tesaloniceni I : <Pentru cd indemnul nostru nea din rdticire. 555. 555. aa. Nu se cuvine co proiestosul cuv|ntului sd abuzeze de autoritate spre insuitorea celot subordonali. 5L10. Ivlatei: <$i toate faptele lor le fac ca sd fie vdzuti de oameni. $i sd Ii se plece lumea in piete Si sd fie\numiti de oameni : Rabbi (invdfd. este slujitorul credincios 9i tnfelept pe care l-a pus stdpinul peste slugile sale.. rdu fiind. aqa vorbim. in Hris'nu vetos. Malei 23. 553. ca inainleo Iui Dumnezbu spre mdrirea Lui.rmnezeu. cind vorbesc. Adevdrat zic voud cd Fe. oare.'oCine. cd Invdldtorul vostru este Unul : Hristos. 2. $i tatd al vostru sd nu numili pe nimeni pe pdmint.ca'sd ni se incredinfeze Evanghelia. iar voi toti sinteti frafi.. nu ciutdm sd pldcem oamenilor. in sinagogi. 556. Iar dacd acel slujitor. cd Tatdl vostru Unul este. 2. il va afla fdcind aga. ca apos* 'toli ai lui Hristos. venind stdpinul sdu. Cdtre Corinteni II: . . vd rurmifi. nici din in. 16-18. slujitorul acela pe care. Cdci niciodatd nu he-am ardtat in cuvinte de lingugire. va cunoa. dupd cum qtifi. 9i va incepe sd batd pe cei care slujesc impreund cu el.. ci lui Dumhe4eu. $i nici sd nu se revolte impotriva lot. ci a Ceiui Care M-a trimis. nici de la alfii. cd iEi ldtesc filacteriile Si iti mdresc ciucurii hainelor lor.lie. Voi insd sd nu vd numifi rabbi. veni-va stdpinul slujitorului aceluia ln ziua cind nu se aS5$. degi puteam si fim cu greutato. va zice in inim. Ioan 7.ste toarle avuliile sale iI va pune. Nici n-am cdutat mdrire de la oameni. I Tes.

559. sou controversd tald.' "Te sldvesc pe Tine.r in aceastdprivinld (laturd) tr1. <Voi Md numiti pe Mine lnvdldtorul li Domnul. lB-19.E teaptd gi in ceasul pe care nu-l cunoaStcr gi-l va tdia (scoate din dre' gd.in (duh de) caartd. Spre ruqinea mea o spun' cd noi ne-am ardtat slabi. Matei. ca acela care slujegte. allii insd din bundvointd. il Cor. le-a zis : Voi gtili cum m-an purtat eu cu voi.. 15-17.tul Meu intru care a binevoit sufletul Meu.auzi nimeni pe ulife glasul Lui'. cineva. 9i voi sinteti datori sd spdlafi picioarele unii altora. 11. Cdci cle vd robegte cineva. 562. prftre-voi Duhul Meu peste EI 9i judecatd nea' murilor ia vesti. de vd miinincd. Doamne ale cerului li al pdmintului. nici nu va striga. Matei 24. Iubi. e drept. Fopte 20. 5$. s6z. Cdtr:e Corinteni II : <Pentru cd voi.qi pricepufi Si le-ai desco557. ingdduili bucuros pe cei neinfelepti.Iatd Fiui Meu pe care L-am ales . de vd lovegte cineva peste obraz. cd sint. ca sii nu ascundd acestora harul lui Dumnezeu. infelepfi fiind. Matei 12. Unii o fac din iubire (citre mine).de unii. vestesc pe Hristos din pizmd gi din duh de ceartd. Ioon 13. slujind Domnului cu toatd smerenia 9i qu multe lacrimi gi incercdri care mi s-au intimplat prin unel'tirile iudeilorn 560. ci cel mai mare dintre voi sd fie cel mai mic. 17-19. Iucc 22.tre Filipeni.EGI-ILILD IIONAI. $i cind ei au venit la el. sau invidie. <$i trimifind din Milet la Efes.F R. 13-15. 19-21. de vd priveqte cineva cu minclrie.557. sd faceli I si voi. !6sn. v-am spdlat picioarele. rdbdafi. 24-27. 560. dacd Eu. din zavistie vestesc pe Hristos' nu cu ginduri curate. a chemat la sine pe preofii Bisericii.le-a zis : ImpdraJii pdginilor domnesc peste ei gi. ceilalli. 563. 45-51. Deci. in toatd vremea.torie) 9i partea lui o va pune cu fdfarnicii. Nu se va certa. ci 563. Dar intre voi sd nu fie aga. precum v-am fdcut Eu vou6. Ei bine'zicefi.. socotind sd-mi sporeascd suferinfa in lanfurile mel'e'> Nu se cuvine ca in predicarea Evangheliei sd se adopte merite oneneSti. gtiind cd stau aici pentru apdrarea Evangheliei . Nu se cuvine ca Evanghelia sd se preclice d.' "Unii. Cdci cine este mai mare : cel care std Ia masd sau cel care slujegte 7"5ss p1pls. cdci v-am dat pildd ca. dirr ziua cea dintii. Acolo va fi plinger@ 9i scrignirea dinlilor. cind am venit fln Asia. .Cd. Pdrinte. insd. 558. Matei. Domnul 5i Invdtbtorul. c5'ai ascuns acestea de cei infelepli. nu va. de vd ia ce e al vostru. . 1. Fjlip. 9i cdpetenia. cei care ii stdpinesc se numesc binefdcdtori. luca : u$i s-a iscat intre ei gi neinfelegere : cine dintre ei se pare cd este mai mare ? Iar El. 561.

dar nu cu intelepciunea cuvintdrii.'Q6il7e Co. Il Cor. ci in puterea lui DumnezeuD ' Nu lrebuie sd se creaQd cd reuqita predicdtii se realizeazd ptin con' .7. Iar EI i-a zis : Omule. Fapt'e 20. Cdtre Corinteni / : . cd rrrednic este lucriitorul de hrana. . 1. pi pe Acesta. ceptii proprii. nici incdltdminte' nici Luca : "Sd nu luafi toiag .Cdci Hristos nu m-a trimis ca se botez. Cel Care ne-a 9i invrednicit sd fim slujitori ai Noului Testamen1. $i intru sldbiciune 9i cu fricd 9i cu cutremur mare am fost la voi. M a t e i 1 0 . ci des'toinicianoastrd este de la Dumnezeu. -Voi ingivd gtifi. . ci in dovada Duhului qi a puterii.i cd. ri69.Cdfte Timotei //: trNici un ostag nu se incurcd cu treburile vietii. 1. 2.s67. nici traistd. nu cd de la noi inpine sintem destoinici sd cugetdm ceva ca de la noi ingine. 4 . nici bani $i nici sd Fapte: *Argint. 2.1. dereze cd puterea covirgitoare este a lui Dumnezeu..ZII Tim. riimic pe drum. 505. 9i nu de la noi> incredinlat predicareo Evangheliei nu ftebuie so Cel cdruia i s-Q. 56e. . 7 . nici bani in cingdtorile r oastre. ca sd fie pe plac celui care stringe oaste))572. sau haind n-am aveti cite cioud haine))s70. nici toiag. I Cor. Pentru ca credinla voastrd sd uu fie in 566. 33-34. 9 . Nici traistd pe drum. 568.^Idtci . Da. J.1 0 . infelepciunea oamenilor. totul vine de la Dumnezeu. ci sd binevestesc.B' CEL II{ABE perit pruncilor. In grija pentru cele ale vielii nu trebuie sd ai raporturi cu eei care se incleletnicescpentru acesteacu osteneald.. rdstignit. 571. Pdrinte.566. poftit de la nimeni.I Cor. 3 . sau aur. aibit ccva in plus in alard de cele de strictd necesitate. fratilor.51.Sd nu avefi nici aur. nici doud haine.564.venit la voi 9i v-am vestit taina lui Dumnezeur rr-dllr venit ca iscusit cuvintdtor sau ca infelept. 4. *Zis-a Lui cineva din multime :' lnvdtdtorule..I r80 SFINTT'L VAS[. nici argint. cine . ca sd nu rdmind stearpd crucea lui HristosD 56:'.((Si eu. spune-i fratelui lneu sd impartd cu mine mostenirea. Cdci am judecat si nu gtiu intre voi .altceva decit pe Iisus Hristos.Matei 1. ci sd fim convin. Luca.rinteni II : "$i avem comoara aceasta in vase de lut. 4-6. Iar guvintul meu 9i propovdduirea rnea nu stdteau in cuvintele convingdtoare ale intelepciunii omeneSti. ca sd se inve568. 570 L u c n 9 .25-26. cind am . nici piine. I I C o r . 1-5. . 3. 567. Catre Corinteni II r "$i o astfel de incredele avem prin Hristos fafb de Dumnezeu . cdci aEa a fosl bundvoirea inaintea Ta' 56r.

574. 573.$i vor scdpa'din cursa diavolului. 24-26. la starea biirbatului desdvirgit. in Mine gi Eu in Tine. 578. aga 9i tacegtia in Noi sd fie una. glasul Lui. dar. pind ce nu \ra scoate. Ioan 5. 57q. 4.. Ca toti sd fie una. Ia mdsuro virstei deplind' talii lui Hristos i dar tiecare Ia locul lui. I. ioan : .yi acelora'cdroro vor sa le fie pe plac.M a k t 5 4 8 . cad de sub stdpinirea Domnului. 531. destoinic. judecata>580.eelor plocul core ascultd. Cdtre Eteseni: "$i El a dat pe unii ca sd fie apostoli' pe allii prooroci.. 5Bl. pind ce s-or implini mdsura grijii falq de ei.i.' "Un slujitor al Domrrului nu trebuie sd se certe.e a tinde spre bdrbatul desdvir1it. Ia mdsura virstei deplindtdtii lui Hristos" 57e. "Fiti. ca sd fie pe plac celui care stringe oasteD574. spre desdvirqirea sfinlilor. la zidirea trupului lui Hristos. precurrl Tatdl' vostru Cel ceresc 577.58l. Ioan t1 20-21.Goi. s76. n-a$ fi rbb al lui Hristos'. erc.mdrirea cea de la unicul Dumnezeu nu o cdutali?"sts. pe alfii binevestitori. pe allii pdstori gi invdfbtori.Dacd a.'la lucrul slujirij. Se cuvine ca scopul celui core-si propune sii invele sd-/ consliluie (dorinla) d. mai pldcea oamenilor. 19-20. 41.u'iirului. IL' "Nici un ostag nu se incurcd cu treburile viefii. 576. II ..' .t. nici nu va striga. . prin cuvintul lor. Cdfte Ca' lateni. cd doar le va da Dumnezeu pocdinfd spre cunoagterea ade. voi desdvirSiti. ll--13. nu va auzi nimenii pe ulile.5. sd dea invSldturd. Malei . 2. II Tim. Luca . Trestie strivrtii nu va fringe gi feqtild care pilpiie nu va Cdtre Timotei' stinge. 10.m. cincl primifi nririre unii de la altii.au irnpotrir'5. 13--14. li..3 REGULIIE MORALE 181 Cdfte Timotei M-a pus pe Mine judecdtor sau impdrtitor peste voi ?" 573. ci sd fie blind cu tofi. 575.spre biruinld.rdtnici trehuie sa-i jnstru im eu rdbdarc Si blindelc. ingdduitoror certind cu blindele pe cei care st. ci 9i desdvirgit este)) pentru cei ce vor crede in Mine. Morel 12. Cei cqre neglijeazd cu indrdzneald voile ltti Dumnezell cQ sd fie pe .Eles 4. Matei. pind vom ajunge toti la unitatea ciedintei 9i a cunoagterii Fiului lui Dumnezeu..<Cum puteti voi sd credeli. Pe cei indd.'"Nu se va certa. Idcindu-se robi ei in. Ioan: oDar nu numai pentru acegtia Md rog.12. 2. dupd cum Tu. re' comandindu-le pocairrtrt. 5 ? 7 . II Ti. Pdrinte.

mai toatd cetatea s-a adunat. scurturindu-5i capului vostru ! Eu sint curat. 587. sd fii Tu spre mintuire pind ia marginea pdmins87. trimigi Ia tine. 583. Luca: "$i L-a nigat pe El toatd mutfimea din finutul Gherghesenilor sd plecp de la ei. 44-47. 584.tlar in simbdta urmdtoare. . 37. Dar Pavel si Rarnaba. nici nu va asculta cuvintele r-oasLre. 10-11. Se cuvjnc ca sd ne indepdrtdm de cei caIe. 58B. iascd. Tft 3.clunii clo5ca puii siii sub aripd.IaccdoniaiPavel era prins cu totul de cuvint' mdrturisind iucleilor ci Iisus este Hristosul. . 'I'imotei au velit clip N. De acum inainte md voi duce la neanturio s8c. ca binetacere. Matei 10. 5@. din ingratitudine' n-ou primit pred. 14. departeazS-te. Matei 23. le-au zis : voud trebuie si vi se grd. <De omul eretic.ctl. Matei. iat5 ne intoarcem cdtre ' neamuri. firdsesc ptezenta plopovdduitorului.Scuturati-vdpraful de pe Lucg : <$i in orice cetate veti intra gi nu vd vor picioarele voastrer 583.1 1 . luco 8. l. Ierusalime.. L u c o l Q . iegind in pielele ei. dar nu afi voit.SFTNTUL VASILE CEL MARE Se cuvine ca pentru cei cQIe. <Cine nu v5 va primi pe voi. I:apte. se lasd pustie casa voastrd. ziceti : $i praful care s-a lipit de picioarele noastre din cetatea voastrd vi-l scuturdm vou6. dar de vrerne ce iI lepidati $i vd judecafi pe voi nevrednici de viafa vegnicd. din teamd sdu evl4vie. a zis cdtre ei : SinEele vostru asupra huiincl. cele pentru nevoia trilpului. primi. Fapte 13. 5s. 1 0 . Dar iudeii. de cite ori am voit sd adun pe fiii tdi' cum a. (acesta) sd inceteze cuvintul 9i sd nu persiste cu (duh dc) ceartd. S-a inapoiatr. Cdfte Tit. vdzlnd mulfimlle' s-au umplut de pizm5 qi vorbeau impotriva celor spuse de Pavei. Fople 18. mai iltii. Se cuvine sd ne indepdrtdnt cle cei neascultdtori dupd ce s-c folosit tatci de ei tot telul de staruinlri (grijd). cdci aga ne-a poruncit nou5 Dumnezeu : oTe-am pus spre lu'ca '. fiind de sine insusi osindit" 588.fe. Dar aceasta sd gtiti' inpflrdfia lui DumneZ€u>8.ca sti aucl5 cuvintul lui Dumnezeu. $i stind ei impreund 9i hainele. w. care omori pe prooroci 9i ucizi cu pietre pe cei. intrind in 'corabie. huiind. indrdznind. $tiind c{ unul ca acesta s-a abdtut 9i pdcdtuielte. 37---3E. 585.icarea Evangheliej li de la aceStia sd nu se primeascd. dupd intiia 9i a doua mustrare. tuluir. cuvintul lui Dumnezeu. ieSind din casa sau clin cetalea aceea. el.. mind neamurilor. 5--6. Nlatei: <Ierusalime. Iatd. nici . <Iar cind SiIa qi cir s-a apropiart. cdci erau cuprinqi cie fricd mare. Iar El. 586.

1B-19. 3. bdrbat al unei femei. ca sd pdzegti acestea. bun lucru dore5te. . Cdtre Tesaloniceni I: <Voi sintefi martori gi Dumnez'eu de asetnenea. aur. $i dupf. Un slujitor al Domnului nu trebuie sd se certe.t pentru trebuinfele mele ale celol care erau CU mine. 21. . 1-2 ' . Cdfte Timotei /.gi Cdtre Timotei / . Cdtre Timotei // : <Fugi de poftele tinereiilor.fe pe allii.. avind copii ascultdtori.cum va. Se cuvine insd episcopului sd fie fdrd de prihan6. Fapte 20. 5. n ' 5Bg. pacea cu cei care cheam5 pe Dornnul din inirnd curatd. Tim. credinia. pottivit scopului de a Ii binepldcut lui Dumnezeu. in tciatd curdtia. . 5 9 1 .Voi Etiti cum m-am purtat cu voi. 593. ca nu cumva. trebuind. pu}in : "Argint. cu toatd bundcuviiufa. Tim.cind nimic dupd invitare (cu pdrtinfue). pe cei mai tineri ca pe frati. ' Regula 71 Cite de acelas'ifel se spun clespr e episcopi qi proiesto. sd fie probat gi mfuturisit 9i de cei care i s-oLr incredinlat Lui.. neagonisi. in . 1-6. gi urmeazd dreptatea. . Fereqte-tede intrebdrile nebuneqti. nefdcind nimic cu pbrtinire.. netd.purta grijd de Biserica'lui Dumnezeu? Episcopul sd nu fie de curind botezat. .De poftegte cineva episcopie. fdrd a lua o hotdrire dinainte. din ziua cea dintii. nedeprins sd batd. 33--34 592. cit de sfinjt li cit de drept pi fdrd de prihand ne-an purtat intre voi credinciogii. Se cuvine ea proiestosul cuvintului sd lccd gi sd vorbeascd cu multd prudenld Si probarc. I T i m . Cdci clacd nu gtie cineva sd-gi rinduiascd a sa casih. .toatd vremea.Te indemn stdruitor inaintea lui Dumnezer.Pecel bdtrin sd nu-l infrunli. Fapte. sau haind n-am gi tea au lucra. precum gtifil sEz.. ssl. ca pe surori. 594. sau poftit Voi inlivd ltili cd rnlinile aces: de la nimeni. 590. cind am venit in Asia. 5. nebefiv. ro-ll. Fopte 20.' 5ea.. pe cele tinere. primitor de strbini. ci sd-l inclernni ca pe un pdrinte . cuminte. gtiind cd dau prilej de ceartd. sd cadd in osinda diavolului" se3. Cdtre Timolei f : <. 5e0. pe femeile bdtrine indeamud-le ca pe nigte mame . bun chivernisitor in c.r5i a lul iisus Hristos gl a ingerilor Lui celor aleqi. slujind Domnului cu toatd smerenia gi cu multe lacrimi li incerc{ri. dragostea. treaz. Tes. destoinic sd inve.r se. trufindu-se. 2.asalui.$ REGULILE MORALE 183 tr 3 Trebuie sd pdzim tafd. ci sd fie blind cu to[i.tor de cigtig urit. paqnic. neiubitor cle'argint. . de toli In oriee chip auivia cuvintelor Dom' nului.

gi pe ParSfint. Despre diaeoni "$i pe au ales Fapte: $tefan. ci primitor de strdini. . Femeile (lor) de asemenea sd fie. infrinat. indelunga mea rdbdare. nu vorbind in doud feluri. rugindu-se. ca sa fie destoinic ai sd indemne la invdfdtura cea sdndtoasd gi sd mustre pe cei potrivnici.s inaintea Cdtre Timotei I : apostolilor gi. Dar gi acegtia sd fig mai intii pupi Ia incercare. prozelit din Antiohia. cumpdtate. 2. I Tim. te-am ldsat in Creta. linindu-se cle cuvintul cel credincios al invdfdturii. bdrbat plin de credinfd 9i de Duh profror.'necleletitoare. rang bun dobindesc $i nult curaj in creclinfa cea intru Hristos))see. nu grabnic la minie. neingimfat. birl-rat al unei femei. dr'agostea mea. B-13. nepoftitor d. iubitor de bine.Cdci se cuvine episcopului sd fie fdrd de prihanil. paSnic. 5---6. l/ Tim. 10--11. iar pe cele strdine sd /e indepdrteze t $i pe cei care persisld in asemenealnvdldturi sd-j certe cit mai aspru. nu sub invinuir'e de desfrinare sau neascui. 596. <Pentru aceaSta rhbdarea mea. treaz la minte. 3. dacd se dovedesc fird prihand. 599. Tit 1.rs90. 595. 597. credincioase intru toate. ca sd indreptezi cele ce mai lipsesc gi sb agezi preoli prin cetdfi. certind cu blindete pe cei care slau impotriv5> 5e5. avind fii credinciogi. apoi. credinfa m. fdstrind taina'credinlei in cuget curat. Faple 6. Regula !l 72 bnspre ascultd"tori Se cuvine celor care ascultd pe cei care lnvald Scripturile sd cloverlecscd cele spuse cu privire Ia invdfd.. qi pe Nicanor. ' Cdtre Tit .tdtori. nu dedafi la vin mu1t. 9i pe Timon.ea. pe care i-au pu. 5e7. qi p'e mena. neagonisitori de cigtig urit. II Tim. 9i pe Fitip.e ciptig urit. Diaconii sd fie bdrbafi ai unei femei. -598. gi-au pus mriinile peste ei" 5s8.cuviincioase. prigonirile gi suferinfele. Cdci cei ce slujesc bine. precum fi-am rinduit : De este cineva fdrd de prihand.tori Si pe cele in armonie cu Seriptwile sd Ie primeascd. ca un iconom'al lui Dumnezeu. ingdduitor.o 18{ SFINTUL VASILE CEL IITARE destoinic sd dea invdfdturd. 5-9. gi pe Nicolae. sd-qi chiverniseascd bine casele qi pe copiii ior. Cdfue Timotei /1 : <Tu insd ai urmat invd]btura mea" ndzuinla mea. 22-25. nu dedat la bduturd. 3. "Diaconii sd fie de asemenea cucernici. s5 se diaconeascd. cuvios. drept.

. 6@Cdlrc Galcrteni. Acestuia portarul ii des* chide $i oile asculti de glasul iui gi oile sale le cheamd pe nume 9i le" mind afard.. GaI.primegte pe voi. Se cuvine ca aceia cere nu au multd. Ioan 10.. merge inaintea lor $i oiie merg dupd el.Dar chiar dacd noi sau inger. nu intrd pe upd in staulul oilor. noa. 5. -. 606.. 609.IoonI . . e1e nu rterg.$i voi nu ati dispretuit incercarea mear ce era in trupul meu.. F i l i p . gi acum vd spun iardgi : Dacd vd propovdduiegte. iar pe dinlduntru sint lupi rdpitori. $i cind le scoate afard pd toate al'e saie. 4. cunoostere a Scripturilor. Iuco: uCel care vd ascultd pe voi. 600. 14.slosDctmnulnostru. spre mdrirea insu.. pe Mine Md ascuitd"6@Cdtrc Galateni. ci m-afi primit ca pe un inger aI lui Dumne* zeu. 607."'aaitceva decit ali primit.. 8-9. 1 6 . B. pe Mine Md priile91. 605.. Cei care nu ascultd de cei trimiSi de Domnul iSi ridicd necinslea nu pind la aceStia.Cine vd. eoo.uAdevdrat.'aVai omului aceluia prin care vine smintedla !>r La fel gi pentru mind 9i picior 60l. . Cdtre Tesaloniceni I: "Proorociile sd nu le dispretuiti. nici nu v-afi scirbit. sd fie anatema f ))603. iar pe cei care ou altlel (de carctcter)sd-i clispreluioscci. . 1-5.are a rdului. cine.. ca pe Hristos lisus" 610.Cerj care-l primeqte pe cel pe care-l voi trimite Eu.. ci o roporteazci Ia CeI cctre i-a trimis Si iSi atrag juclecatdmai rea decit cei din Sodoinc $j Gomorc. lisus Hri. 604. 20-22. pentru cd nu cunosc glasul strdinilor. 1. $i pe cei esemenee' sd-i prittteascii. care intrri prin uqd pbstor este oilor. llatej I .te. Matei lB.608. 2 O . 607. 15-15. 3 . 7. 40. 6 0 1 . L u c o 1 0 . ci vor fugi de la el. sd fie anatema ! Precurrl v-am spus mai inainte. Iar dupd un strdin. Matei 7.. I o a n 1 3 .F RECULILE MORALE 1B5 F l F . 602. cdci cunosc glasul lui. 608. adevdrat zic voud : Cel care. Cuvintul adevdrului de Ia cei care merg pe drum drepl se cuvine sd fre primit ca al Domnului. ferifilvd de orice infdfi.gia celui pe cue l-a trimis. faceli-vi urmitorii mei gi uitati-vb la aceia care umbld astfel precum aveti pildd de la noio 606. . 603. in' roadele Duhului sd cunocscd caracterul stinlilot. ci sare pe aiurea. ' i'latei . Toate sd ie incercati . Go/.din cer v-ar vesti altd Evarighelie decit aceea pe care v-am vestit-o.-. lineti ce este bine . l z . I Tes..Feriti-vd de proorocii mincinogi.'. Motei 10. acela este fur gi tilharIar cel. t i i 0 . care vin Ia voi in haine gle or.r 961r" Filipeni: <Frafilor. e. pe lvline Md primegten Ioan: .n'Iatei.. Dupd roadele lor ii veli cu605.Molei 18.

6Ls. 16.Aclunindu-vd voi gi duhul meur cu puterea Domnului nostru Iisus Hristo. mergi.I T e s . ci pentru cd v-a intristat spre pocdinfd. 4-5.61a. ci pe Dumnezeu. ca sd nu fifi pdgubifi de cdtre noi. Luca 10. dcurr mX bucur.Molei 18. chiar clacd" s-or socoli cd este obositoare. 6 1 3 . 6t. <$tifi ce poruncX v-am dat. Mor>t 10. MARE Motej . adevirat zic voud : Cel care ascultd cuvintul Meu 6i crede in CeI Care M-a trimis. ca 'sufletul sd se mintuiascd in ziua Domnului Iisus. ai cigtiga't pe fratele tdu'. in ziua judecdfii. "Cd scrisoarea aceea. mustrd-I pe ei intre tine gi eI singur. are viafd ve$hicd 9i Ia judecatA nu va rreni. 619. Cdtre Corinteni 1. 672. ca sd fie sdndtogi in credintd. 7.!86 ' SFII\iTTUL VASII. spre pieirea trupului. Djn oceasta rezultd"clar cd cei care aratd ingdduinld. Cdtre Tl't . Si sd fie indeplinitd" cu rivnd. intdrind sufletele ucenicilor. Cdci intristarea cea dupd Dumnezeu aduce pocdintd spre mintuire.E CEI. 611. fdrd pdrere de rdu.' . 2 . ci s-a mutat din moarte la viald'. nu pentru cd v-a lntristat. /I Cor. 617. Care v-a dat pe Duhul Sdu cel Sfint. 615. 6m. Se cuvine ca ntustrarea gi certarea asltcl sd fie primite ca medicctment cdre combate sulerintq qi. Tit r. 6 1 4 . s-au inapoiat la Listra. se dati pe unul ca acesta satanei.s. 620. 8 . la Iconiu qi la Antiohia. 612. Se cuvine co invdldtwa poruncilor Domnului sd tie printitiL ca Ia'gdduinld a vielii vegniqe Si a lmpdrdliei cerurilor...rate. .I T e s . dln eomplezenld excesivd. Fople 14. 14-15. 616. fie Si numai pentru un timp. I Cor.. Matei.. mustrd-i cu asprime. 4 .:i vielii atlct'd. 15. prin Dgmnul lisus" eu. $i de te va asculta. v-a intrjstat . scuturali praful de pe picioarele voastre. B-10. $i dupd prlfin : '<De aceea cel c'are defdimeazd (cuvintul meu) nu defdimeazd un om. Cdci v-ati intristat dupd Dumnezeu. <Pentru care pricind. Adevdrat grdiesc voud : mai ugor va fi pdmintului Sodomei gi Gomorei.. iegihd din. nici nu va asculta cuyintele -voastre.' "De-fi va gregi fie fra. Ioan : <Adevdrat. 2l-22. 613.$i binevestind cetdlii aceleia $i fdcind ucenici mulfi.. Luca' <<Cel Cdtre TesalonieeniI: care se leapddd de voi se leapddd de Nline. . 24. Fopfe .. indemnindu-i sd sttiruie in credinfd 9i cd prin multe suferinte trebuie sd intriim in impiriifia lui Durnnezeu"616 (cerurilor). Cdtre Corinteni I/ . 61. t3.-). decit cetdfii aceleia" 6rr. 5. 618.casa sau din cetatea aceea. stricd" totul Si pun piedicd insci.tele tdu. 4 . "Cind nu vd r-a primi pe voi. Ioan 5. in boatd $i nu muslrd pe cei care pdcdtuiesc.redd sdndtateo.

curdtind-o cu baia apei prin cuvint ti ca s-o infdtiSeze Sie$i. nici celei ldsate de bdrbat sd se cdsritoreoscdcu altul. iar dacd s-a despdrtit.srise despartd bdrbatul d.tsdrbatiior.despdrfire. Se cuvine ca temeile sd se supund bd. oS-a zis iard$i : cine va ISsa pe sa. 626. Mo. pentru cd sintem mddulare' ale trupului Lui> 626. 7 . bdrbafii sint datori sd-qi iubeascd ferneile ca pe insegi trupurile lor.fdrd de prihand.1 1 . 25-30. sfintd qi . Cdci nimeni vreoclatd nu gi-a urit trupul siru. sdvlrie9te adulter .i.Dacd vine cineva Ia Mine 9i nu urdpte pe tatdl sdu 9i pe mama sa 9i pe femeie 9i pe copii 9i pe frafi 622. 1 0 . @5. 9. nu poate sd fie ucenicul Meu" Mofei: <Iar Eu zic voud cd oricine va ldsa pe femeia sa. piedicd spre ti ar docd decit numai pentru dcsfrinare sau dea carte dd s5-i sa. * s b r I. pTecum. F. se cuvine ca bdrbatii sd-. Eies. o face s6 sdvirEeascdadulter. ori altceva de acest fel' ci ca sir fie . E [. tot aga bdrbatul sd nu-Pi lase femeia"6%' Nu este lngdcluit celui care ti-o ldsot temeia lui sd se cdsdtoreosco cu alta. 623. 9j cine s-a insurat cu . k . 62!. .L u c a 1 4 . in afar{ de vjna de desfrinare.5iBiserico (se supune) lui Hristos. 623. 2 6 . nu cdsdtorifi le bZrrbat . Matei. MateJ 19.e Iemeie sa1.inafitor \ot. 6 2 2 . sd riimind nerniiritatd. Eu iubirea cu core jnHristos a iubit Biserica.le lor. pe femeia Matei. 3l-32. Idcind (astfel) voia lui Dumnezeu.Luca: . 9i cine va lua pe cea lSsatd sdvirgegte adulterr. llisericd mdritS.. sau sti se impace cu bdrbatul sdu.I C o r . .. 5.Eu insS vd spun vou6 c5 oricine va ldsa de cuvint de desfrinare. 625.il incdtzegte.ti iubeascd femej. preir1m qi Hristos Biserica. Fl 1: .. 9i cine s-a insurat cu cea lisatd sdvirgegteadulter. gi va lua alta. gi va lua alta. clindu-Se pc Sine pentru ca.* iubiti pe femeile t'oastre' dupi cttrn 5i Catre Eteseni. 661r" Corinteni 1: nlar celor care sint : Femeia sd nu se despartd cle Domnu1 ci pOruncesc eu.<Iar Eu zic voud cd oricine va lSsa pe femeia sa.pietate.cea ldsatd sdvirgegte adulterr. ti l t. 9. 621. afara femeia . chiar gi viala sa inddgi. 9i . afard de vina "de desfrinare. $i pe surori. pe Sine pentru ear ca s-o sfinfeascti' dat S-a Hristos a iubit Biserica.IBEGULILE MORALE 187 Regula ?3 $ Pentru cei cdsdtofil. pcntru ccl s-o sf /eascd. CeI ce-9i iubegte femeia pe sine se iubegte. Matei 5.. Astfel clar. ci fiecare il hrdnegte li . H n.ei 19. neavind patd sau zbirciturd. 6 2 4 .i temei7 de bdrbat' Nu ?rebuje . sdvirgegte adulter .

ll-15. amdgitd fiind. cu deplinS. lor. ardtind cdmdgile gi hainele pe care le fdcea Cdprioara. C(rtre Corinteni r. 629. 627.. curate. cdci lor nu Ie este ingdduit sd vorbeascd. Fopte 9. nici sd stdpineascd pe bdrbat.fdcindu-gi lor podoabd din sfiald qi din cuminlenie.. apoi Eva. ci Eva. 4-5. Tit 2. 1. Regula 74 . I Tim.infelepciune. 628. apa gi femeile bdrbatilor lor. cu toatd ascultarea. I ?im. care.188 SFIIVT'UL VASILE CEL MARE Cdtre Eteseni. cere ou fost mdrturisite si Tctttitei.tinere. copiii. iar acasd. 2.63t.precum zice gi legea. tilcuindu-se. ca s{ nu fie defdimat cuvintul lui Dumnezeu)) Nu se cuvine ca temeile sri se impodobeascd pentru infrutnuselare. 2. 36. s5-. se cuvirle ea temeile sd lacd in bisericd. I Cor.. precum gi Hristos este capul Bisericii. EIes. 632. pldcute birrbafilor 628. sd discute cu seriozitate despre bund1tlcicerea tald de Dumnezeu.1. 9-10. Nu ingdduiesc femeii nici sd invete pe altul.se zice Cdprioar5. sa intrebe acasd pe bhrbalii lor.i iubeascir. s-a fdcut cirlcitoare a pornncii.. trupul Siru. <Femeile sd se supun5 bdrbatilor 1or ca DomnnluiPentru cd bdrbatul este cap femeii. gospocline. sd rzorbeascdin biserigf.34-35. .Iar in Iope era b ucenifd. nu din pdr impletit 9i din aur sau din mdrgdritare sau din vegminte de mult pret i ci din fapte bune. cdci este ruginos ca femeile ti30. 630.Aceasta era plind de fapte bune gi de milosteuiile pe care le fdcea" osz. Cdci precum Biserica se su* pune lui Hristos. cu numele'Tavita. . $i sd fie cumpdtate.sd-gi iubeascdbirbalii.y' Cdtre Timotei I: <Femeia sd se invete in linigte. $i nu Adam a fost arnrgit. 631.. (Cu privire la) Vdduve se cuvine ca vdcluva inzestratd"cu Ltncorp mai puternic sri-pi ducti vialo cq grija si rit'na celor spuse de Apostol. Dar se va mintui prin nastere de fii. dacd stdruiegte.22-2. 5.Cast-r infelepfeascd pe cele.. ci sd stea linistitd.in credin{5. . Fapte. Cd Adam a fost zidit intii. bune. $i dupd putin : ((gi l-au inconjurat toate v5gi plingind duvele. precum se cuvine unor femei temdtoare de DumneZeU) 620. Iar dacd voiesc sd invele ceva.1. in irnbr6cdminte cuviincioasd. al cdrui Mintuitor gi este. in iubire 9i in sfinte1isl. Cdtre Tit : . intru toate> 6n. ci sd aibd toatd rivna Si grija pentru taptg fu:uns Cdtre Timotei 1 : oAsemenea gi femeile. "Femeile voastre sd tacd in biserici.

dacd s-a d4. este moartd" 636.r NEGU'-ILT IIORALE J f * * pe cind . {inut stdruitor de tot ce este lucru bun. dacd a fost primitoare de strdini. noaptea 9i ziua. 9-10. 6. "Vdduva care are mai putin . Iar cea care trdieste in desfdtdri. Eies. 634. ls-tcu: <$i era Si Ana proorocifa. Si ea era vdcluvd'in virstl de 84 de ani 9i nu se depdrta de Cdfre Timola templu. ci gi inai mult sd-i siujeascd. 637. ltiind fiecare. ascultali pe stdpinii vogtri cei dupd trup' cu fricd si cu cutremur. dacd a spdlat picioarele sfinfilor.Cdtre Tit : <Slugile sd se supund std633. Cd. 36-37.ciuni cu postlri noapteo Si ziua. in Dumnddejdea are tei I : r. cd faptele bune'pe care Ie va face. Regulh 15 ' # * Se cuvine ca slugile sd se supund sldpinilor lor dupd trup spre md' rfuea lui Dumnezeu cu toatd. dacd a venit in ajutorul celor strimtorali. sd sfdruioscti in cereri $i rugd. "Cei care se gisesc sub lua ca plat6 de la Dumnezeu. bundvoinla in eele in cane polunca lui Dumnczeunu dezlcagc.' 635. 636. dintd. I Tim. nu slujincl numai inaintea ochilor. Iuca 2. 1 6. Cdfte Timotei I. gi nu ca oamenilor.Ceacu adevdrat vdduvd 9i rdmasd singurd nezeu Si stdruiq.sub cuvint cd sint frafi in cre.te in cereri gi in rugdciuni.. fiica lui Fanuel.) .39. ca gi Domnului. L-2. 9i numai dacd a fost femeia unui singur bdrbat. 5. ca 9i pe Hristos. lllllIim.era cu ele' F3.. slujind nohptea $i ziua in post gi rugdciuni. Se cuvine ca vdduva care a tost probatd cu ptivire Ia taptele spuse xte Apostol . fie rob. ca sd nu fie hulite numele Si invdldtura ltti Dumnezeu.tre Eleseni: "Siugilor. I Tim. Iar cei care au stapini iredincioqi sd nu-i dispret'uiascd. 5-6. ci ca slugiie lui Hristos. jugul robiei sd-gi socoteascdpe stdpinii ior vrednici de toatd cinstea.r ffi8. 5-8. bine cunoscutd pentru faptele ei bune. care trdise cu bdrbatul ei gapte ani dupd fecioria sa. 635. 638. dacd adicd gi-a crescrrt copiii. inaintatd in zile mul'te.din seminfia lui Ager. fdcind din suflet voia iui Dumnezeu. pe acelea le va Cdtre Timotei I .s.Fopte 9. tocmai fiindcd primitorii bunei lor slujiri sint credinciopi gi iubifi. . fie de sine stdpin..lj a ajuns aslfel in rindul (tagma) vdduvelor.i637. intru credinfa inimii voastre. deqi vie. Slujind cu bundvoinf5. ca unii care cautd sd placd oamenilor.de gaizeci de ani si nu fie inscrisd intre vdduve.

gtiind ci Tatil I-a dat Lui toate in miini 9i cd de la 'Dumnezeu a iegit gi la Dumnezeu merge. 645. Cdtre Eteseni: "Copii. stdpinilor. r. 6/. . gi incetafi cu ameninfdrile. 82 'Regula 76 (Cu privire la) CoPii Copiii ftebuie sd-t'i cinstea. precum v-am fdcut Eu voud. de ce ne-ai fdctrt noud aqa ? Iatd.4. Luca 2.$i a coborit cu ei qi a venit in Nazaret gi tre era supus>w. $i dup5 pulin : r. 9. Cdtre Eleseni. Deci. 640.pattea slugilot. nurniti pe Mine lnvdldtorul gi Domnul $i bine faceti. ca sd facd de cinste -TT:::. 18. cdci sint. 641.H. ioon 13.gi voi sintefi datori ca sd spdlafi picioarele unii altora. Domnul 9i Invdfdtorul. 51. dacd Eu.. cele de care se vor bucura din. ffi. fuca 2. $i dupd putin : .Voi Md. 639.. care este porunca ceq dintii in fdgdduinf& : . 1-3..scdpdnnlii gi sd li se supun d 1n toate. in cote nu se impiedicd porunca lui Dumnezeu. tald de aeeStia. sd le Iacd.ele. 3-5. Eo. ascultali pe pdrinfii vggtri in Domnul. S-a inqins cu el.Cinslegtepe tatdl tdu gi pe mamq ta'. S-a sculat de la cind. amintirldu-$i de ad. facetritot agd fafd de slugi. sd nu vorba r sb nu doseascdceva. Tir 2. 643. v-am spdlat picioar. ca unii care ptifi cii Domnul lor $i aI vostru este in ceruri gi cd Ia EI nu lncape piirtinire. Inca: <$i a zis mama Lui cdtre EI : Fiule. Cdci v-am dat pildd ca. 13-15. Ioan : . sd le fie binepldcute: intiu toate.Dupd aceea a turnat apd in vasul de spdlat gi a inceput si speie picioarele ucenicilor gi sd le gteargd cu gtergarul cu care era incins. 6. Etes.dupd imitarea Domnului.Iisus. EIes. gi ei ocestota dupd putere.pi cu ingd..ezeu" invifdtuia intru toate s' Se cuvine ca stdpinii. 9-10. luind un gtergar. Ioon 13. s-a dezbrdcat de haine gi. 642.SFIITTUL IfASILE CEL MAAT 'le 'intoarcd pinilor loi. ci sd Ie arate toati buna credinfd. sd faceti 3i voi" ut. tatdl Tdu gi eu Te cdutdm ingrijorafi..duinld. cu tricd de Dumnezeu . 6. olar voi.Ca sd-fi fie tie bine gi s5 trdiegti ani mul|i pe p6mlnt>r&s. cd aceasta este cu dreptate.evdratul Sfdpln..

i . Parinlii trebuie sd-gi creoscd copiii intru invdldtura gi eettolea Dorn'' nuliti cu toatd blindelca gi rdbdarea. 6d. Regula 79 (Cu privire Ia) Dregritori Si suputi Dre:gdtorii trebuie sd fie rdzbundtori ai ctreptdlilor lui Dumnezeu.. Voietti.$i voi.>il8. /. Regula 77 . sd plocd lui Dumnezeu dupa' cluh .5i inlrislore.ic.trup. liotei . FemeiA mdritatS se deosebeste grijd de cele ale Domnului. ci. pf. ca s5.. Cd. "Sint fameni care s-au fdcut fameni ei ingigi. cu toatd slrguinla. nu se dezndddjduiascii.tri. Regula 78 *. grijd. gi aceasta o spun chiar in folosul vostru. spre a putea. . deci. I Cor. sd nu-ti fie fricd de stdpinire ? Fd binele 6d6. 14. "Pdrintilor. aceslu. Efes. in nddejdea impdrdliei cerurilor. de fecioard : cea nemdritatd poartS' femeii. 12. pentru impdrdr<Cieu a9 vrea ca voi sd fiti fdrd de .lil or nu le este lngd.duit sd asupreascd sau sd plrascd. Matei 19. a veacului.torii nu sint fdculi pentru fapte bune. ci spne bundvoinfd gi alipirea neclintitd de Domnul. 647. Iucc 3.. currl sd piacd'. CeI care s-a cdsdtorit se ingrijeqte de ale lumii. 32--45. pentru cele r'ele. t (Cu Privire la) Ostaqi Osto. 7.\ia cerurifor.t. Luca : "$i iI intrebau gi ostagii. ci sd vd multumifi cu lefile' voastre> 6s. .. sub nici un pletext. care s'ar referfi )a ei. ci creqtefi-i intru invifdtura 9i certarea Domnului'.617. M9. 21. Cdtre Eteseni.treCorinten. Cdtre Co' /oseni. u6.r 6ae.epdrteze de orice grijd. CeI necdsdtorit se ingrijegte de ale Domnului. ca sd fie sfintd 9i'cu trupul qi cu duhul . * REGULILE MORALE l9r f (Cu privire lal Pdtinli . Col. nu intdritali pe copiii vogtri. zicind : Dar noi ce sd facem ? $i le-a' zis : Sd nu asupriti pe'nimeni.B. ' * (Cu Privire Ia) Fecioare f'ecioarele ftebuie sd se ind. iar cea care s-a mdritat poartd grijd de cele aie lurnii. nu ca si vd intind un laf.i clupd. 650.rinfilor. sd nu le producd mlnie. 3. cum sd placd bdrbatului. niti sd pirlfi. 6. 4. cum sd placd Dom-' nului. Cdtre Romani r .Cdci drcgd. nu intdritafi la minie pe copiii vo.

sd fie gata la orice lucru |s1' 653. 6 5 4 . gi Eu le cunosc pe ele. <. pentru cd nu cunosc glasul strdinilor. Ioan 10. $i apoi : .. gi line ziceli. 651. 2 9 . tot ceea ce tacem gi avem vrednic Lui ii aparline. ele nu merg. Voiegti deci sd nu-ti fie fricd de stdpinire ? Fd binele $i vei avea laudd de la ea. Ioan : <Eu sint vifa.Iar dupd un strdin.Lui totd. care ascultd numai de glasul Pdstonilui lor $i Ii urmeazd. Ca mlddile ale lui Hrislos. voi mlSdileis. /oon 15. precurn v-am fdcut Eu voud. Ca oi ale lui Hrislos. 13. impotrive$te rinduielii lui Dumnezeu.. 5.cineliqi in care dducem roadd Si..' qTrebuie sd ascultbm mai degrabd de Dumnezeu declt de '. 652. pentru cE ea este slujitoare a lui Dumnezeu gi rdzbunitoare a miniei Lui.. 3-1.M a t e i 1 1 .Iar cei care se impotrivesc igi vor 'lua osindd.Cdtre Romani . . 3:{.Tot oamenir>. 1-3. Iar dacd faci rdu. sd facefi ti voi> 65s. Cdtre Tit: "Adu-le aminte sd se supunf. Trebuie sd ne supunem inaltelor stdpiniri in cele ce nu impiedicd porunct lui Dumnezeu. . 655. Cdci dregdtorii nu sint fricd pentru fapta bund.slv 6sr. se . sd asculte. Pentru aceea cel care se impotrivegte stdpinirii. 13-15. cdci v-am dat pildd ca.<Luali jugul Meu asupra voastrd qi invdlafi-vd !e la Miner 614. Deci dacd Eu. Ioon 10.. sufletul sd se supund inaltelor stdpiniri. 658. /oan 13. Domnul gi lnv5fdtorul. Ioan: <Oile Mele cunosc glasul Meu. Regula 80 Ce te| (cum) vrea Cuvinlul sd'tie creStinii: cg ucenici ai lui.eauna. 656. stdpinirilor gi dregdtorilor. caci ea este slujitoare a lui Dumnezeu spre binele tdu. 6e. 658. de DumJrezeu sint rinduitb. cdci nu in zadar poartd sabie. deci.voi Md numifi pe Mine invS|dtorul gi Domnul.Hrisfos.'t[92 SFINTUL \/ASILE CEL MARb gi vei avea laudi de la ea. 'asupra celui care sdvirgegte1f. Fapte. gi ele lmi urmeazS" 656. ci pentru cea rea. 653.. Rom. iar cele ce sint. cele pe care Ie vdd la El sau le aud de Ia EL' Ivftatei. tormali numai dupd. v-arn spiitat picioarele. cdci silt. 657. teme-te . 13. Til 3. Rom.cdci nu este stdpinire decit de la Dumnezeu . 5. 65?. 1. ci vor fugi de la el. Ioan. gi voi sintefi datori sb spdlafi picioarele unii altora . 1n care sintem ?nrdcld.

va pdzi cuvintul Meu. u"t". Rom.g61re Efeseni. Ga/. copiii mei. 15.. 667. precum Durnnezeu a zis cd : Voi locui in ei li voi umbla gi voi fi Dumnezeul lor. 065.entru care sufdr iardEi durerile naqterii (voastre). ca jerttd. Co Bisericd o lui Dumnezeu. pentru induriirile iui Dumnezeu. Si itttplinitori numai a celor ce sint spre inchinarec (adorarea) lui DLtmnezeu.' "Ci finind aderrdrul in iubire. Ca tii ai lui Dumnezeu cale QLtluat chip dupd chipul lui Dumnezett. spre o-i tece ceeace trebuie.066. tot trupui bine alctltuit li bine incheiat. l l . aSa incit Si pe cei co.lii deopoftivd ln intreg Si in parte.I I C o r .) stinJi. Ioan: .Tli:i:. 4.Hristos. 660. fralilor. gi se zideqte intru dragoste>660.662. Pi Tatdl N4eu il va iubi.r)reaptd.6. timpsintcuvoi.Dacd Md iubelte cineva. pini ce Hristos va lua chip in voi)) 667.o.Oare nu gtifi cd trupurile voastre sint mdciularele lui Hristos Qross.. ca inchinarea cea duhovniceascdo66s.'<Cdci voi sintefi templu aI Dumnezeului celui'viu. I Cor.. igi sdvirgeqtecrepterea. 15-16. bine pldcutd lui Dumnezeu. loan 3. ce sinl. p. deci. Sflntul Vasile cel Mare ' 13 - .taceea . 9i vom veni la ei gi vom face locag la eI" 6ffi' Cdtre Corinteni II .lI Cor. 661.Vd indemn. pdstrind linia . Ioqp 13.Si curali. pdslrdtoare a curdleniei. Cd.23.:::'. 664. 12.tre Corinteni f ... 1. pentru EI. neprihdnitd si infreagd a lui Dumnezell.6M.TEGULILE MORAI.sau a-j ard. sfintd. 6.:?fifi (nrvsGalareni . . Ca mireasd a lui Hristos. tj pe cei cate li se oldturd.E Ca mddulore ale lui Hristos in toatd lucrarca poruncilor Domnului sou o harismelor Slintului Duh. Ca ]umina in lume. 33. .Cdlrc Cotinteni. sd sporim intru toate. 19.e sint tetractari rautrtlii. Din El. a pietd. 29. Cdfte Romcni .Cdci v-am logodit unui singur bdrbat ca sd vd infdfigez lui Hristos fecioart't neprihdnitS. in care se valoriI icd singure vo i nlele' Mir elui. (creStinii siril. 659. 663.' . Ioan 11.clupd lucrarea sevir. 2 . 6 6 2 . 16. Ioan: <CeI care are mireasd este mire. prin toate legdturile care ii dau tdrie.' . sd-i lumineze sple cunoastetea adevdrului. Care este capul .itd pe mdsura fiecd' rui mddular in parte.. 666. 4.l/: . EIes.66l. ccre esle Hristos.. sintem rinctuiti spre vrednicia Capului. sd infiiti5ali trupurile voastre ca pe o jertfd vie.

Cdtre Filipeni. Ca model qi dreptar aI pietdfii.961r" Timotei /I .ilor mote.' . intru Hristos iisus. tinind cu putere cuvintul vietii. 3. 673. 7. Matei 10. Motei 5. Cdtre Filipeni.noi mai ales. 67r. care prin omorirea celor prezente tace pe cei ce cred tari in nddejdea vielii. zicind : S-a apropiat impdrXtia cerurilor> 67s. 676. II Tim. deci. . spre lndrumaxea pe calea cea dteaptd . Cuvint al vielii. 2. 672. Eu vd trimit pe voi ca pe nigte oi in.Care va sd judece viii 9i morfii.' <Eu te indemn. -\{otei : "$i mergind. cu uFd-te credincio.te cuvinlul (lui Dumnezeu) > 6. Matei 28. ca niSte lumirfdtori in lume' 671. nomi ai tainelor lui Dumnezeu. s€ cauta ca iconomi.. Filip. <Voi sintefi lumina lumii"66E. 4. I Cor. 4. propovdduiti. Motei 5. 13.Voi sintefi sarea pdmintului" 670. Matei. spre lauda mea in ziua lui Hristos" Cum vrea Cuvintul sd tie cei incredinlali cu predicarea Evangheliei : ca apostoli Si slujitori ai lui Hristos qi iconomi uedinciotj ai tainelot lui Dumnezeu. <Iatd. 669. 14.a ceLor ce ulmeozd Domnului. l-2. alerg la !int5. Atadar. MAII' . 15. la ' I 674. . (\75. Ca sarea pdmintului. purtarea. 674. om: ai lui Hristos 9i ca icofiecare ca slujitori sd ne socoteascfllre.. Matei 70. . 16..' 66e. 15-16. Filip. stdruitor in fala lui Dumnezeu gi a lui Hristos trisus. sd se reinnoiascd cu duhul spre nestrieare.. 19. la rdsplata dumnezeieltii chemdri de sus. Matei. 2. 14-16. sd fie aflat cineva credincios" Ca propovdctuilori ai im. implinind.cu tapta Si cu cuvintul numai cele poruncite de Domnul.lntru care strdlucifi ca nigte lumindtori in lume.mijlocul lupiCdfte Corinteni / : "A$a "Mergind invdfafi toate nebmurile> 673. sd urmdm acelaqi dreptar. sd gindim la fel" sTT. Fjlip. cu drapildfi Cu cuvintul.' . citi sintem desdvirgifi aceasta sd gindim . Iar. dar ca mustldtol 0l pelvertirii celor care s-ar ardtain orice tel neascultdtori. a$a incit cei cane se vor tace pdrtaqi ocestoro (crestinilor).194 SFINTTIL VASITE CEI. olntru care strdlucifi. Dumnezeu vd va deseoperi gi aceea' Dar de acolo Cdfte Tiuncle am ajuns.tdrd sd negliieze .ln mod sigur. Si dacd ginclifi cet'a in alffel. 670. Cd.6.tre Filipeni: <Uitind cele ce sint in urma mea' gi tinzind la cele dinainte.i I: 668. Ia ardtarea Lui 9i in impdrdfia Lui: Propovdduie.pdrdfiei cerurilor cu privire Ia trlmiterea 'Celui Care are stapinireo morlii intru pdcat. 677. t6v1 6?2. l-2.Matei.

Ca impreund.oi propriilor copii.688. 4. ar Ii timpul potrivit co sd le incredinleze Evanghelia Iui Dumnezeu. intru care Duhul Sfint v-a pus pe voi episcopi.22. 2. . de va fi ochiul tdu curat.I o a n 1 0 . cu curdtia D 67E. Matei: <<Lumindtorul trupului este ochiul.Fapte 20. 33.. buni Si cu cei buni Si cu cei rdi. astfel. 685. zidirea lui Dumnezeu.TDGUlII. 12. ci cei bolnavi.mild. ffi0. sd te ardti incercat inaintea lui Dumnezeu. 6 8 1 .28. cu mu|td. numai Iaptelor vrcdnice de Dumnezeu. pentru Bisericci.' oNu cei sdndtogi au nevoie de doctor. pentru cd ne-ati devenit iubitri" 687. niceni. tot trupul tdu va fi luminat'. lucrdtor cu fald curatd. 68. luafi aminte de voi in. I Tes. dar lndru' mind'mddularele /ui Hristos. I Cor. ci Si inseti sulletele lor.) 685. Matei 6. Cdfte Romoni : <<Datori sintem noi cei tari sb purtdm slSbiciuniie celor neputincioti" a.T 195 Cdtre Timotei I/ : <<Sileqte-te gostea. 678. l l . 3. Cdtre Corinteni I : Ioan : oFiilor. aceea.086. 681. 2. Ca ctoctori. cu credinfa. 15. Cdlre Teso/o<Cdci Eu v-am ndscut prin Evanghelie in Iisus Hristo5. voi sintefi ogorul lui Dumnezeu. 688.' "Cdci noi ai lui Dumnezeu impreund lucrdtori ' sintem . Iiind. incd putin timp sint cu voi.-lucrdtori ai lui Dumnezeu. cu multd dispozilie a drogoslei intru Hrislos. 7-8.ivd gi de toatd turma... ca sd pdstoriti Biserica lui Dumnezeu))682. ce se dedicd. deci. 679. Rom.vinde' cincl bolile sufletelor. I Tim. dreot invdfind Cuvintul adevdrului>6?e.683. L .I. Ca ochiul in trup. cind. 12. 15. 687.2. 686. Motei 9. tiind. iubindu-v5. I Cor. dufi qtiinla inttdtdturii Dontnului. lI Tim.Precum o doici ingrijegte pe fiii sdi. Cdfte Corinteni /. ci chiar 9i sufletele noastre.9inu /e pdrrisesc. dind Iiecdruia cele ce'i revin.. Fapte. Ioon 13.60. ' Ca pdrinli gi doicr'. "Drept Ioan : <. bucuroqi sd impdrtdseascdcceslora nu numoi Evan' ghelia lui Duntnczeu.! HORAT. 684. eram' bucurogi sd vd ddm nu 4umai Evanghelia lui Dumnezeu. Matei. cu duhul. 1. spre ingrijiree sdndtdlii pi peclerii intru Hristos. 4. 15. 683.Pdstorulcel bun i$i pune viafa pentrs 6i. Ca pdstori ai oilor lui Hrislos care iSi pun sulletul penttu ele .

1-2. Rom. care ar zdruncina (credinfa). Cdci dacd r.' Ca iconomi ai Bisericii lui Dumnezeu. gi auzirea prin cuvintul lui Hristos" oss. 696. Ce este propriu celui ndscut din api ? 689. Ce este propriu creptinului ? Ja prin botezul "cel din apd si din Duh.. 6. Ce este propriu credinfei ? lnvdfarea fdrd distinctie a adevdrului cuvintelor iuspirate de Dumnezeu.I C o r . fdrd nici un gind personal' nici introdus de vreo nevoie fizicd.I Cor." . . Ce este propriu iubirii fafd de aproapele ? De a nu dori (pretind'') cele ale lui. dragoste))6e3.S '. 692. Cdtre Cqrinaduce roadd. dar Dumnezeu a fdcut sd creascd. care este Hrislos. care este Iisus Hriste5p 6er. nici format in vederea pietdfii. 14.ganiza in aga fel in aceastd invdfare. 3 . loon 15. cum spune Apostolul.se in' Ca sdditori ai mtaaiiletor lui Dumnezeu. cdci nimeni nu poate pune altd temelie decit cca push. ca un. Ce este propriu cregtinului ? "Credinta c'are este lucrdtoare prin ' .. Efes. 1 0 . iar altul zideqte.ziditi fiind pe temelia apostolilor 9i a proorocilor. orice zidire bine alcdtuitd cregte. ca mai multd roadd sd aducd" 6e0. teni I : oEu am sddit. nefiind din credinfd. Apollo a udat. ci sinteti impreund cetdteni cu sfintii Si casnici ai lui Dumnezeu. 3.r. 5. ca sd ajungd un locag sfint in Domnul. 695.t96 SFINTUL VASILE CEL. 17. intru El. tot ce este in afard de Scriptura inspiratd de Dumnezeu. Rom. EI o curflfd. !. este pdcat. ci imbund. "Dupd harul lui Dumnezeu. spre o ti zidili la temQlia apostolilor Si protglilot. 6 9 1 . Ce este proprirr dragostei faid de Dutnnezeu?. am pus temelia. CQ1e roadd nici Idrd de strdineze de vi[d. iar "crediuta estc' din auzire dinfd este pd'cat. Dar fiecare sd ia seama cum zidegte . Cafte Efeseni I "Deci dar nu mai sinteli strdini gi locuitori vremelnici. infelept megter. Ioan 3. 69O. 5. in Care voi impreund sintefi zidifi. eu. spre a fi locaS al lui Dumnezeu iu Duhn'd2.tdfesc ' cu multd grija pe cele proprii li pe cele aducdtoare de roadd. Ioan: oEu sint vifa cea adeviratd 9i Tatdl Meu este lucrdtorul' Ori' ce mlddifd care nu aduce roadd in Mine. 2. cel dat mie. Ce este propriu celui credincios ? De a se or.tot ce nu <'stedin cre6e4. Cdtre Corinteni /. Gal. ci cele ale celui iubit (sd fie) spre binele gi-al sufletului ii al trupului.A pdzi poruncile Lui cu scopul prearnlririi ' Lui. 23. cQIe pun ?n ordine suflelul Iiecdruia. 10. (incit) sd nu indr5zneascd sd incicpdrtezesau sd porunceascd (cqva). 6.1 1 .MARE nu losd nimic"sd. El o taie 9i orice mldditd cpre 68e.' 6s sd se nascd de sus. 694. piatra cea din capul unghiului fiind insugi Iisus Hristos. 19-22 693.

care este aceea din care s-a ndscut. trup este. nincd 9i beau paharul Domnului ? Sd pdstreze fdrd intrerupere amintirea Celui Care a murit gi a inviat pentru noi.6e8' . qtiind cd in ceasul in care nu gindeste vine Domnul 7oe. 699.. sau sd fie sfint si fdrd de prihand 78. precum Hristos a murit pdcatului o datd pentru totdeauna 6e?. 706.)700Ce este propiiu celui care a fost ndscut de sus ? Si se dezbrace de".M a t e i 5 . ne-am ingropat cu El . Ce este propriu creptinului ? Sd se iubeascd unii pe alfii. l. 3 . 9-10.r 701. 700. 6Col. 7 0 2 . ca sd se nimiceascd trupul pdcatului. 2 7 . $i sd nu aibd intindciune sau zbirciturd sau ceva dintre cele asemenea. cd'. E I e s .G a l . dupd chipul Celui Care potrivit cu ceea ce s-a spus cd toti "cili in Hristos v-afi l-a zidit.Cel Care a murit gi a inviat pentru €i>> Ce este propriu cre6tinul. 7 0 5 . gi sd se imbrace cu cel nou care se innoiegte. spre deplind cunoptinfd. Ce este propriu celui ndscut din Duh ? Ca acela sd devind dupd mdsura datd. 3-4. 698. 10. 697. cluh este. 5. ...omul cel vechi.5 .7.. la fel gi acesta este.mort gi neclintit spre tot pdcatul.1 C o r . 2 9 . Ce este propriu celor care pdstreazd o astfei de amintile ? De a nu mai trdi deloc pentru ei. precum este scris. pentru a nu mai fi robi ai pdcatului> 6ee.Cunoscind aceasta. 7O1. 2 7 . lui Ce este propriu cregtinului ? Sd veglieze in fiecare zi 9i ln fiecare ceas gi sd fie gata. Luca 12. osindd igi mdnincd gi bear 705. Ce este propriu creptinului ? Sir vadd pe Domnul inaintea pururea.curete de toatd intinarea frupului gi a duhului. Ioan 3. 5.dupd mdsura invdfdturii Domnului. . sr. prin desdvirgirea strdduintei. 7 0 4 . deci..Ce este ndscut din trup. 6. "cdci cel care mdnincd 9i bea cu neg. cd omul nostru cel vechi a fost rdstignit impreund cu El. gi ce este ndscut din Duh.3. EIes. potrivit Evangheliei. 708. ci pentru ?06.in moatte. dimpieund cu faptele iui. in singele lui Hristos 9i a desdvirgi sfintenia in frica lui Dumnezeu 703gi in dragostea Domnului. potrivit cu ceea ce s-a scris. Rom. precum pi Hristos ne-a iubit pe p6i 708. prin botez. l l .NEGULILE MORALE I tr 3 r 3 Aceea cd. 6. de a se fi fdcut bine pldcut inaintea lui Dumnezeu. cd <toli citi in Hristos Iisus ne-am botezat. 10.Rom. intru moartea Lui ile-am botezat . 7 Q 7 . II Cor. 6.ui ? Sa prisoseascd dreptatea lui mai mult decit a cdrturarilor 9i a fariseilor 7ffi. in Hristos v-ali imbrdcat))702. Ce este propriu cregtinului ? Sd botczat. II Cor. 7O3. este propriu celor care m5vrednicie. 15. 2. 709. 2 0 . $i astfel sd mdnince trupul lui Hristos gi sa bea singele (Lui) .6. Rom.

rdminind pentru totdeauna in fericirea vegnicd. la harul de la inceput. qi cu rnincare exageratd 9i cu biuturd sd sb sustra-. Sd ne intoarcem' a$adar.apatie. sd fim indiferenfi pentru toate celelalte gi sd purtdm grijd ca sufletul nostru sd nu mai fie tiranizat niciodatd de vreo patimd. Agadar.$i. iar asemdnarea noastrd cu Dumnezeu ng acordd viafa fdrd de sfirgit.l . qi cu urechea sd se inti4eze . 2.Apatia. pentru cd harisna fecioriei nu se dobindegte numai prin renunfarea la nagtere de copii . Migne. 3. dar pdcatul a urifit frumusefea chipului dupd ce a atras sufletul spre pofte nestdpinite. iar cel care este in afard de Dumnezeu nu este ln stare sd trdiascd viatd fericitd. este viafa adevdrati. prin <apatisl 2..apatia. 869-881' l .r. . F a c . A5adar. G. <&na01e> . 4. Pentru cd cineva poate sd desfrineze 9i cu'cuvintul. Care a f6cut pe'om. Iar cel care s-a fdcut aselrleneacu Dutnnezeu.. Dupd textul din editia J. dimpotrivd. vol. cel care a pierdut asemdnarea cu Dumnezeu a pierdut 9i leg{tura familiard cu vibta .n. Pdcatul face pe oameni . Il Petru. $i iardSi. a fost invdtdtura caracteristicd a stoicilor. fdcindu-ne asemenea cu Ziditorul. Pentru cd cel care a imitat in viafa lui. de care ire-am instrdinat din cauza pdcatului.sslmul firii divine. in modul pe care ]-am menfionat.-l. toat6 viata pi nrodul de viafd 9i atittrdinea sd fie curate.. sd ne infrurnusefdm dupd chipul iui Dumnezeu.strdduinld este impJeund-lucrdtoare fecioria pentru aceia care cultivd aceastd harismd in mod rafional. P. .dpnafleie. ca sd ne facem pdrtagi .. deducfia cd restabilirea chipului Lui' in om' presupune (aPatiaD. col. Dar Dumnezeu. dacd prin . demonstrind caracterul indiferent al celui necdsdtorit spre orice faptd.5i cu privirea si sdvirgeascd adulter. 2 6 . *. r. La aceast6. din aceasta. 9i duhul nostru sd rdmind tare 9i de neabdtut spre asaltdrile ispitelor. 31. acesta a restabilit in sufletul lui chipul lui Dumnezeu. .C U V IN T A S CETIC II' I I onul a fost fdcut dupd chipul gi asemdnarea lui Dumnezeu . Dumnezeu este calm violenti . a dobindit cu siguranfd 9i asemdnarea vielii dumnezeiegti. atit cit este posibil.9i sd primeascX necurdlia in inima lui. redobindim chipul lui Dumnezeu. P.ui fericirii dunnezeielti 3.9i stricd chipul lui Dumnezeu in ei.

II Agadar.i atragd condamnarea pentru ierosilie.u. duh nestdpinit 9i cuvinte deplasate.cum sint: minia. Faple 5. Dacd insd cineva a dat deja fdgdduinla lui' se cuvine sd se pdstreze pe eI pentru Dumnezeu ca daluire sfint5. ca se ctobindim astfel li viata vegnicd. .a incit sd nu-. a. I t. celui care ar dori-o. neglijarea poruncilor 9i impodobirea cu imbrdcdminte. a9a incit cel care doregte sX se pdstreze pe sine lui Dumnezeu sd nu se intineze cu nici una dintre patimile omenegti. fdcind slujitor al vielii comune trupul care a fost afierosit lui Dum-' nezeu prin fdgdduinfd. ci in general orice fel de dispozifie pdtimagd. ca s5-gi atragd admiratia oamenilor pentru ddrnicia lui. griiS deosebitd pentru fatd qi intilniri gi. Pentru cd toate faptele pdtimage intrneazd intr-un oarecare fel curdfenia sufletului 9i impiedicd viaf a dumnezeiascd. minciuna Si mindria. l-ar face sd cadS intr-una din acestea gi intr-un pdcat interzis este aproape la fel.lucru care este ingdduit 9i legal.discufii necuviincioase gi inutile. 4. sd fim atenli la noi ingine ca nu cumva sd facem ceva nevrednic de promisiunea noastrd 9i sd fim condamnati pentru aceastar ca Anania 4. dacd dorin sd infrumusefdm caracterul sufletului nostru prin <apatie. fiindcd a tins spre mdrire omeneascd. se cuvine sd se pdzeascd cu atit mai mult de aceste patimi. Fopte 5... incit n-a mai aflat nici rdgaz de pocdintd 5. CUVINTE ASCET1CD 199 gd de la normele cumptrtdrii. invidia'9i ranchiuna. limitind faptul fecioriei la singurg pdzire a trupului.provocat impotriva lui D asemeneu -i'ttie din partea Domnului. Cdci cel care in toate acestea se stdpine. dupd asemdnarea lui Dumnezeu. Dar spun aceasta. gi prin aceastd faptd a lui a . totuSi. Pentru cd Anania putea. dar a retinut o parte din valoarea ei. sA urmeze viata obignuitd li sd se cdsdtoreascd. Atadar. sd nu fdgdduiascd farina lui Dumnezeu. 5. ]a inceput. a lnchinat (afierosit) tarina prin fdgdduinfd lui Dumnezeu. l-5. Dar cel care s-a afierosit pe sine lui Dumnezeu in feciorie. ii este cu putinfd. in<lepdrtarea de la rugdciune 9i dorirea lucrurilor imaginare. dovedegte cu adevdrat cd harul fecioriei este in el deplin din orice punct de vedere. (calmul sufletesc). in limitele fecioriei. incit dacd primejdia. avind in vedere nu numai un singur fel de patimd cum socotesc unii.te pe sine cu cumpdtare. al cdrui slujitor a fost Petru. inainte de a da votul vielii ascetice. dacd i-ar intina iardgi.

pentru cd din firea lor oamenii cinstesc mai mult pe cei mai bdtrini. care a fost preferat de tofi in urma verificdrii vietii lui. conducdtor al acestei viefi cinstite sd fie rinduit unul. A5a cum s-a ardtat mai inainte despre viala ingcrilor. a caracterului pi a relafiei lui lurneSti.9i dupd ce. adicd pe sine insugi. cei care s-au despdrfit de viafa obignuitd gi se strdduiesc pentru o viatd mai bund (mai dumnezeiascd).tit nai corect. aga incit sd fie in afard de orice bdnuiald r€d. pentru preferinld. acestea sd le ia aminte cel care s-a retras din lume. _ U.cdci semnul distinctiv al naturii ingeregti este liberarea de comuniunea cdsdtoriei. 13. in unele edifii este menfionat nurnirul doisprezece. ci poartd pete amestecate dup6 culorile opuse gi nu este socotit nici intre cele'negre. (incit) acegtia sd i se supun5 fdrd constringere qi numai de bund voie qi din modestie. caie au fost rlnduite de Dumnezqu. ci. cel care a trecut in rindul ingeriior. a$a incit sd nu poatd nimeni din grupare sd se opqnd pdrerii lui. $i.'Joc. Astfel.care se impirtE. sd nu se strddlriascd singuri gi fdrd ajutor. cd acela care a aies viafa ingereasci a depdgit limitele firii omenesti $i s-a rinduit pe sine in viafa netrupeascd. cei bare mdntnc5 pasha (pagtele iudaic) sd nu fie mai pufini de zece 7. aceasta sd fie singura instructiune pentru cei care au preferat viala cumpdtatd gi cast5 (curatd) 6. nimeni sd nu se impotriveascd autoritdfilor. Agadai. nici in intregime negru. a fost luatd in considerare gi virsta.SF1NTUL VASILE CEL MARE Agadar. l-2. Iar acesta sd aibd atit de mare autoritate fald de frafi. ceilalli trebuie sd fie convingi cd aceastdautoritate i-a fost datd proiestosului s. dacd s-ar intina cu patimi omenegti.ssau cu pashl (pagtele iudalc) trrbuiau. aI cdrui pdr nu este nici complet alb. la. Dar se cuvine sd reflecteze indeosebi la aceea:. indiferenta fatd cle orice altd frumusete qi privirea continud numai spre fala lui Dumnezeu.fel gi aici. se aseamdnd cu pielea leopardului. pentru cd cei ce se impotrivesc rinduielii lui Dumnezeu igi vor lua osinda. ci chiar mai mulfi. Dupd obiceiul iudaic. nici intre cele albe. ca s& nu intineze cu nimic vasul lui Durnnezeu. astfel gi aici cei care se exercitd in viala duhovniceascd sd nu fie mai pufini de zece. III Totugi. ci din voia 6. 7. precum poruncegte Apostolul. fiindcd trebuie sd ne ocupdm cu precizie $i cu fiecare temd in parte.sd fic cel pufin zcct'. este necesar sd menfio4dm putin gi despre acestea. prin folosirea pdtimagd a iui. cind ar hotdri ceva din ccle care contribuie la infrumusefarea gi integritatea viefii. asa cum cere legea duhovniceascd. cei . . Rom. nu intimplitor. cdci se cuvine ca o asemenea viald sd aibH mdrturie.

inainte de toate. iar tratii vor primi cu bundvoinld sfaturile lui bune.iar pe de altd parte. care pistra permanentd legdturd cu proiesto5ii grupelor pentru unitatea do conducere. Sl. a$a incit propdgirea dupd Dumnezeu sd fie neimpiedicatd. . precum spune Apostolul. 1 9 . iar mlnEStirea. . sd invete pe altii 10.7a.I I T e s . fr [' r . destoinic. 9.p. pe de. a$a incit si-gi m5nince piinea lor iru rnod cinstii cu lucrarea miinilor lor 11. nici din sldbiciune'sd nu-gi poat6 indeplini poruncile. care este stimat pentru sfinlenia viefii lui. nici oboseala cdrnii. nici din prea buna stare sd nu se agite. aga incit carnea noastrd. egumen saa stare!. Cdci cu aceastd stare . e6te necesar. fiindcb grupa .o parte. I T i / x . pentru cd acesta va ardta ceea ce este folositor de suflet gi util.staretul . 1 2 .a trupului.ci dacd mai inainte c'arlir'ierul gi manierele lui l-au imbdtrinit in mod cinstit. ca acela care a fost ales supe. Pentru cd sufletul este vdtdmat deopotrivd din ambele extreme. este continuu finutd dq suferinfe. Cea mai bund hotdrire gi ccl mai bun mod de cumpdtare sd fie acesta : sd nu ravem ca scop nici pidcerea. 3 .'ialalui qi nu numai dacd este bdtrin (fiindcd este posibil ca gi cu peri albi qi cu zbircituri sd aibd caracter tinerersc).ze0r.. si aibE un prim-proicstos. hfodul de hrand care se potrivegte celor ce trdiesc viafa monahalS cste cel pe caie il aratd Apostolul.evo€ viafa iui sd fie exemplu de orice virtute pentru cei care privesc spre el .al acestei viefi sd aibd un astfel de caracter incit rior . incit sd nu existe Ia acesta nici o nevoie ca sd expund in mod public lipsa lor.2 . fr F lui Dumnezeu. ci s6 evitdm lipsa de mdsurd in amindoud direcfiile.fie cuminte. 1 2 . Iar acesta sd repartizeze lucrdrile care trebnie fdcute potrivit cu nevoile care existd intr-un asemenea mod incit. cu pind la 20 de frati .Iar lucrarea sir fie imnlinitd sub suprtn'egherea unui bdtrin.sd aibd un proiestos. su'fletul nu este sirguitor sd priveasci spre cele inaite in mod liber. 3 . 3 . ' 1 1 . Aici proiestosul trebuie infeles ca intiistit6torul . obositd qi sldb:td gi fdrd vlagd. 1 0 . sd se implineascd porunca ce s-a dat.Eu cred cd astfel trebuie s5. Vasile inlelegea ca fiecatrBqrupd _.-conduita lor sd fie ireprogabild 9i absolut corecti.ministirii.formatd din 5-6 grupe -. primitor cle strdini.frdfeascd (sinodia) trebuic sd fie cu orice chip ascultdtoare qi supusd proiestosului e. aga incit orice ar spune sau ar face sd fie pentru grupd (sinodie) lege gi canon.. gi atunci cind. trebuie sd.CUVINTE ASCETICE 20f. dar. adicd gi atunci cind carnea este nestdpinitd gi sare spre pldceri deplasate sub motivul bunei stdri fizice.F a e . ci este preocupat de senzafia durer'ii $i se inclind dobcrit de sufcrinfa trupului.cerc:etdm r. Agadar.cumpltat. ca sd ne cigtigdm hrana cu sudori gi osteneald 12.

202

SFINTUL

VASrI,E CEL MARE

IV Agadar, folosirea lucrurilor sd fie dupd nevoia pe care o avem gi vindl ls sd nu fie detestat, dacd este folosit pentru vindecare, dar nici sd nu fie cdutat fdrd nevoie. $i toate celelalte lucruri sd se serveasci, de asemenea,dupd nevoile, gi nu dirpl dorinfele celor care se exercitd {in viata duhovniceascd) Toati viafa noastrd sX fie timp de rugdciune. Dar mai ales, fiindcd trebuie sd destindem intensitatea psalnodierii gi a, ingenuncherilor cu intervale de repaos, sd urmdm. orele de rugdciuni care au fost rinduite de cei sfinfi. Astfel spune marele David : <Le miezul noplii m-om siuIat ca sd Te laud pe Tine, pentru judecdlile dreptdlii Tale, ra. Pe David, gdsim c6-l urmau gi Pavel 9i Sila, cind, la miezul, noptii, rugindu-se, ldudau pe Dumnezeu in clntdri, in temnifd s. La fel spune acelagi profet : <Seara gi dimineata qi la amiazd>16.Dar gi coborirea Sfintului Duh s-a f5cut la al treilea ceas din zi, precurn cunoagtem din Faptele Apostolilor, cind fariseii au iuat in deridere pe ucenici pentru vorbirea diferit5 in limbi, iar Petru a spus atunci cd nu slnt befi cei care vorbesc limbi (diferite), pentru cd este abia al treilea ceas din zi77.Iar ceasul ,al noudlea ne reamintegte de patima Domnului, care a avut loc pentru insdgi viala noastrS. Dar fiindcd David spune ; <De Sapte ori pe zi Te-um ldudat pentru judecdlile dreptdlii TaIe" lq dar timpii ardtafi de rugdciune nu completeazd numdrul de gapte pentru rugdciuni ;. de aceea trebuie sd despdrfim rugdciunea de amiazf,; o parte a ei sd fie inainte de masd gi a doua dupd masd, aga incit gi noi sd lduddm pe Dum.nezeu pe toatd durata zilei, respectind gi ca formd acel <<de gapte ori pe zi,r 1e. Porfile la intrarea in asceterii (ryindstiri) sd fie inchise pentru femei ;- dar nici toti bdrbafii sd nu intre, ci numai aceia care obfin aprobare de intrare de la superior (staief). Pentru cb lipsa de tact a celfii venit provoacd discufii nepotrivite gi povestiri nefolositoare gi conduc, de lb discufii absurde, la ginduri absurde gi pdgubitoare. Pentru aceasta sd avem ca normd obignuitd aceasta: numai puperiorul {stareful) sd fie
. 13. rln Regula mare a'noudsprezecea se aratd cd vinul se folosea de citre cei care sufereau de stomac. 1 4 .P s . 1 1 8 . 6 2 . 1 5 .F a p t e 1 6 , 2 5 . 16. Ps. 54, 19. 17. Fapte 2, 15. 1 8 . P s . 1 1 8 ,1 6 4 . 19. Duph Sf. Vasile, cele $apte timpuri de rugdciune ar fi : miezonoptica, utrenia, . ceasul 9 inainte de amiazd, inainte de masa de amiazd, dupd aceast5 mas6, ceasul 3 dupd amiazi gi vecernia (vezi 9i Regula mare 37). ln cultui cre$tin, cele gapte laude, a ciror incununare este Sf. Liturghie, sint: vecernia, pavecernita, miezonoptica, utreni'a, ceasul 6, ceasul 9 si ceasui 12.

#

cuvnmt

AscETrcq

intrebat Si s[ rdspundd pentrU cele pentru care este nevoie de convorbiri; iar ceilalfi sd nu rdspundd celor care pdldvrdgesc fdrd rost, ca sA nu se facd pdrtagi la consecinfele pdldvrdgelii. ' V Iar toli sd aibd un depozit comun 9i nimeni Sd nu spune cd este ceva al lui : nici haind, nici incdlfdminte, nici orice alt lucru necesar pentru nevoile trupului ; ci autoritatea superiorului sd r'epartizeze folosirea acestor lucruri, aga incit sd dea din cele comgne ceea ce eSte necesar fiecdruia dupd pbrunca proiestosului. Cdci intr-o asemenea vietuire in comun, legea clragostei nu ingdduie prietenii 9i grupdri speciale. Pentru cd eforturile fdcute in special (din simpatie) pentru orice nevoie p{gubesc foarte mult armoniei comUne, Agadar. acum Se cuvine ca toli sA se priveascd intre ei cu acdeagi mdsur6 de bundvoinfd' iar in toatd comunitatea frdfeascd sd domneascd o singurd ndsurd a dragostei. Iar dacd, totupi, cineva ar fi gdsit cd are sentimente speciale de dragoste fatd de un monah ca;e este fratele lui sau rudd, sau fatd de oricate altul, pentru indiferent ce motiv, aeela sd se infelepfeasca, ca 'unul care pdgubegte comunitbtea (frdfeascd). Pentru cd dragostea exdmarea lipsd a acesteia fatd de ceigeratd fatd de o persoand dov'ecleqte lalfi. Iar epitimiile celui condamnat pentru vreo greseald sd fie pe miisura pdcdtuirii : oprirea de a participa la cintarea comund, excluderea lui de la rugdciunile comune pi oprirea de a participa la masa (comund). Pentru aceasta, cel care rdspunde pentru buna ordine comun[. va hotdri epitimia pentru cel care pdcdtuiegte, potrivit cu mdrimea gregelii. Slujirea comunitdfii frdtepti sd s.efacX cu rindul. Cite doi monahi sd indeplineascd in fiecare sdptdmind, in mod succesiv, toate lucrdrile necesare, ca sd fie comund gi rdsplata umilinfei, aga incit sd nu poatd nimeni sd depdgeascdpe frafi nici la bine, 9i sd se odihneascd tofi deopotrivd. Pentru cd alternarea rp.uncii li odihnei face ca aceia care lucreazd sd nu simtd oboseala. Proiestosul frdtiei sd aibd autoritatea, cind s-ar ivi vreo nevoie, sd trimitd in afard de mindstire pe cei care, dupd pdrerea lui, ar fi potrivifi, ,gi ca sd r.induiascd pe cei care, in interesul lor, sd rdmind induntru (mindstirii) 9i sd se indeletniceascd cu lucrdri interioare. Pentru dd adeseori, in trupurile viguroase, chiar 9i cind. se strdduiesc pentru infrinare cu zel deosebit, se dezvoltd intr-un anumit fel frumusefea virstei gi devine astfel motiv de dorinfd dupd cei pe care ii intilnesc. Agadar, dacd este vreunul tindr in privinfa vigurozitifii

F
3

b
*

$
F
& '

t

SFINTUL

VASILE

CEL

M.ARE

.trupuflu,i, sd"pi st5,p:i'nte6uscd cit rnai asquns acerst aer d,e,tinre,re{egi firre}e pind ce.pr'ezenftor,ea lui va ajunge ,ln o stare corrvenabild. la monalhi ,sd nu'existe mi,ci o urrnd de lnini€ sau de rancihiund sau O" i^vidrie sau de ceartd ,gi ,ni,ci o gesticurlalie, nici rnipcar,e,ni,ci cuvintn 'c,ear provoca in nici reacfi,e a rprivinii,, nirci e4presie a tfefei s€ruiatltcerzar mod narturail rninia cglui cu ,care se gas,eSteinrrpreurrd. Iar dacd vreunul ar fi gdsit vinova,t de una dinrlre a,cesie€, fapturi cd ,a sufer,it mari flnainte vreun rrdu nu poate sd jusli-fice p.rcatu:l hxi,; pen{ru cd rdu,l, in ordce tri4p ar fri indrdznit cineva ,sd-l .farc'd, est]e tot,riru. Orice formd de jurdmint sd fie exc'lusir din rindul monahilor. hr' locurl jurdmintului sd f,le so,co,titsuficient gi pe,ntru cej care von'begte,gi pentru ce,Lcare 'aissu.ltd, aproba,rea cu capui gi aprobarea prin ,auvint. Iar dacd cineva nu s-ar increde in simpla afirmare, igi coindamnd congtiinta ,lui, Jiindcrd n.a r,eugit sd fiie sincer in discu(ie, iar pentru ac€asia va fi rinduit intre cei care au pdcdtuut 6i va fi i,nrlelepfiit cu pedeapsd vindecd,toare. la, sdlrrlituJ ziilei, cind va inoela'orice lucr,ar,e rtrupsdscd qi duhovnicea'scd, se 'cuvifre ca fi,ec,ar,esd-gi cerceteze, ,cu ini,rna rluri" inain,te de odihn5, congtiin(a. $i d,acd a fdcut,csva ce nu tr,ebuie, sau oprit, fie Efurd, fie d'iscutie, care nu erau in da,toria lui, sau lene,v-ie I,a .rugd'ciune, sa'u dndi,f'ere,nfi 'Ia cirntar,e, sau dorin]d a vi,efi,i ,iurmegti,sd nu assun'dd pdeattul, ci sd-'l. expund cornunitdfii, a$a inc'it prin ,rurgirci.uir<: eomund sd poatd fi r,/iriderc,atd boala {pa,tinr,a) ,aceluia care a qb.zurliarlo. tr-un asemene,ar.-ru
20. A se verle,a: Regulile Mari: 26, 44, 46 lj Regulite ntii,i , 110, 22g, ,mg.

CUVINT ASCETIC III

''

p,

V
p

Viata asceticd are'un rsinqur scop; mintui,rea sufle'tului ; se cuvire, dec'i, ca tot ceea 'ce ,&r p;uitea,sd c'o,laborezespre a'ce'sts'corpsd fie pirPentru cf, nict porun'ci,le lui zit cu tmrn6, 'c,aporungd dumm,ezeia,s,cd. d,ecit mrrnai minituire,a cshii cnre lc Dumnezeu nu au in vede,re ,al,trceva, p ecu(n cdi carre fa,c birne leapddd o'rice imbrdcdorbservd. dg,ad,a,r, se'cuvime 'sd se l'ilrcrninte, ,ag,a $i c'ei c,ar'eimbrdfi6'eazd via|,a asrc'etticd, viafa cu inrlerlepciune. reze intii de oric,e bun m,aterial si sd-Si ducd apoi rin pr'ealabirl, 9i de care ore$tinu,l se cuvine Deci, cee,a cre trebuie fdcu't es,tesd se dezbrace de patimile variale 9i . sd se in,grijeascd i,ndeo5ebir, <liferrte ale rdutdtii, cu care se, intineazd sufletul ; dupd aceea' cel care privepte spre o viafd inaltd gi superioard trebuie sd se conuingd, sil renunte la bunurile lui, pentru cd grija 9i preocuparea de bunurile nateriale provoacd multd tulburare in suflet. Asadar, cind mai multi, care au in vedere acelagi scop al rninluiri.i, primesc viafa in comun, se cuvipe sd fmplineascd inainte de toate aceasta : sd aibd, adic6, toli o singurf, inirnd, o singurd voinld qi o singurd dorintd si, aga cum legifereazd Apostolul, sd formeze toii fralii minhstirii un singur trup format din diferite mddulare 1. Dar aceasta nu poate sd fie realizati altfel, decit numai dacf, s-ar realiza urmdtoarele: nimic sd nu se atribuie cuiva dupd nume, nici hain$ nici vas, nici orice altceva, ftitosit in viafa de ob$te, ai;a incit orice luclu sf, fie destinat [,entru o anumitd nevoie, gi nu dupd posesorul lui. $i precunl haina mrcd este foarte nepotrivitd pentru trupul mai mare, sau o haind mai marc pentru trupul mai mic, cea care este pe miisura fiecdruia' aceasta esr.egi utila si pldcutS, la fel gi toate c'elelaltc,patul, salteaua (9i plApumil_e), haina cdlduroasd, incdlldmintele, sd aparfind celui care are nevoie rea15,9i nu,celui care le are. Cdci, aga cum meclicamentulil folosegte cel rirnit (bolnav) gi nu cel sdndtos, la fel 9i cele inventate pentru comoditatea trupului nu le gustd (pretuiegte) cel care trdielte in belqug, ci cel care are nevoie de comoditate.
* Dupd tcxtul din editia J. P. Migrrc, P'G. vol' 31' col. BB2-888. l. I Cor.12, 12.

SFINTUL

VASILE

CEL

IdARI

.

I

I

Dar fiindcd obiceiurile oamenilor sint variate gi nu glndesc tofl oamenii la fel cu privire la cele folositoare, ca si nu se creeze dezordine, fiindcd fiecare ar trdi dupd voia lui, trebuie sd fie scos in evidenld (recunoscut) ca superior (stare]) aI tuturor cel care dupd mdrturia comund ii depdgegte pe tofi ceilalfi in infelepciune, statornicie 9i viafd austeri, pentru ca virtutea lui sd devind bun comun aI tuturor imitatorilor lui. Cdci, a9a cum mulli pictori picteazd caracteristicile unei figuri gi toate chipurile se aseamhnd intre ele, fiindcd le-au fdcut asenenea cu o singurd figurd, la fel 9i aici : rnulte caractere, dacd privesc spre imitarea aceluia;i, in tofi va strdluci la fel caracterul bun al vielii. Agadar, dupd ce a fost preferat unul, vor inceta toate voile proprii ; gi toli se vor forma pe viitor dup6 superior, increzdtori in porunca Apostolului, care cere ca tot sufletul sd se supund autoritdfilor 'hotdrdgte 2. ca aceia care se impotrivesc sd fie osinditri superioare gi 'Adevdrata gi deplina ascultare a celor inferiori fafd de superior se aralir in aceasta: si se abfind nlr numai de la cele necuviincioase dupd' sfatul proiestosului, ci chiar pe cele vrednice de laudd sd nu le sdvirgeascdfdrd aprobarea lui. Cdci curnpbtarea 9i toatd osteneala trupeascd sint de folos la ceva ; dar dacd fiecare ar face ceea ce-i place, urmindu-gi propriile dorinle; ti n-ar da ascultare sfatului proiestosului, pdcdtuirea este mai mare decit fapta sdvirgitd (chiar dacd ar fi vrednic5 de laudd) <penfru cd cei cale se impotrivesc stdpinirii, se impotrivesc rins 9i rdsplata ascultdrii este mai mare decit cea dujc'/ij lui DumnezetD, .clupdcumpdtarea (valoarea) faptei. Astfel, trebuie ca tofi sd aibb intre ei dragoste comund qi egald, aSa cum omul de Ia naturd se resimte pentru fiecare mddularcal corpului, precum vrea ca tot trupul sd fie deopotrivd sdn5tos, din moment ce suferinla oricdrui mddular este supdratoare deopotrivd pentru ,tot trupul. insd aqa cum in noi inqine suferinla oricdrui mddular bolnav influenfeazd tot corpul nostru, dar existd 9i memdsurd dulare mai.importante decit altele (cdci nu suferim in aceeagi. in mod dacd simtim picior chiar la gi pentru de pentru ochi un deget egal durere), la fel .se cuvine ca fiecare'frate sd arate simpatie 9i dragoste egald fafd de tofi cei care vietuiesc in comunitate (chinovitic) ; cu toate acestea va acorda, precum este firesc, cinstire mai mare fafd de cei mai bu1i. Dar fiindc[ sintem datori sd ne iubim, in general, unul pe altul cu aceeagi bund dispozitie, este rdu ca inlduntrul comunitdlii frdtelti sd apard partide 9i intilniri speciale prin asociere. Cdci cel care
2. Rom. 13, t-2. 3. Rom. 13, z ,

T
CUVINTE ASCErICE

#

$
*

* *

iubegte pe unul mai mult decit pe alfii se condamnd pe sine cd nu are dragoste deplind fatd de toli. De asernenease cuvine ca din comunita-' tea frdfeascd sd lipseascd rivalitgtea necuviincioasd gi prietenia deosebitd. Pentru cii din rivalitate rezultd vrdjmdgie 9i din prietenid deose' bitd iau naptere bdnuieli qi invidii. Cdci pretutindeni lipsa egalitdtii de: vine pentru cei mai rnici inceput qi motiv de invidie gi de rdutate. Pentru aceasta Domnul ne-a poruncit sd imitdm bundtatea lui Dumnezeu, Care face ca soarele sd lumineze gi pentru cei drepfi gi pentru cei nedrepfi. Agadar, precum Dumnezeu produce lumind pentru tofi oamenii, la fel gi imitatorii lui Dumnezeu sd imprdgtie fatd de tofi aceeagi egalS dragoste. Pentru cd unde lipsegte dragostea, acolo, in general, in locul ei pdtrunde ura. $i din moment ce, prercum spune Ioan uDumne-. zeu e ste iubire" 4, ura este in mod necesar diavolul. Agadar, precum cel care are iubire, are pe Dumnezeu, Ia fel cel care are ura nutreste in el pe diavolul. Pentru aceasta se cuvine ca dragostea sd fie egald gi aceeagi din partea tuturor cdtre toti, dar cinstea sd se dea fiecdruia precum se cuvine. Cei care s-au legat intre ei potrivit acestui principiu nu trebuie sd iubeascd pe rudele lor dupd trup mai mult. Dar nu se va arbta. dragoste mai mare fafd de rudele de singe, decit fafd de altii, nici dacd ar fi vorba de .fratele sau fiul sau fiica unui anume monah, Pentru cd cel care urrneazd in cazul dat instinctul lui dovedegte cd nu s-a debarasat complet de firea lui, ci este condus incd de trup. Iar discufii pdgubitoare gi amestecarea celui fdid experienfd (nepregdtit) in convorbirile dintre alfii sd nu aibd loc. Ci dacd ar fi ceva folositor spre zidirea. sufletelor, numai aceasta se cuvine sd se discute ; gi chiar cele . folositoare sd se discute in bund ordine, la timp potrivit, de cdtre acele persoene cdrora li s-a ingdduit sd discute acestea.Iar dacd cineva dintre cei mai mici ar dori sd vorbeascd, sd agtepte aprobarea superioru. lui.r$uqotirile gi vorbirile Ia ureche gi,acceptdrileprin semne cu capul, toate acestea sd fie inldturate, fiind condamnabile, pentru cd gugoteala produce bdnuiala ponegririi, iar acceptarea prin semne cu c,apul poate fi socotitd dovadd cd se insinueazd ceva,'(lucru) ascuns impotriva unui frate. Iar cele asemenea devin inceput de urd gi de bdnuiald. Dar cind cineva ar avea nevoie sd vorbeascd altora, mdsura vocii sd se adapteze dupd nevoie, aga incit cu cel care se gdsegte aproape sd se discute cu voce mai joasd gi cu cel care se gdsegte'mai departe, cu voce mai puternic6. In comunitatea frdfeascd sd nu se ingdduie ca vreunul sd sfdtuiascd sau sd indemne pe cineva cu ton tare gi poruncitor, fiindcd este insu]tXtor. Plecare din mindstire 5 sd nu aibd loc in afard de iesirile rin4. I I o o n 4 , 1 6 .

In tert este folosit termcnul u&or.r,=dP,oun, adicd aschit> sau <sihdstrieu.

208

sFINTUL vAsrLE cnr, rwAne

duite gi necesare. $i pentru cd nu existd comUnitdti frdteSti numai de :bdrbati,ci gi de fecioare, toate cele cite s-au spus (pin5 aici) se cuvine sd fie comune gi pentru unele gi pentru altele ; dar un lucru se "cuvine sd se cunoascd, anume cd viafa in mindstirile de femei pretinde mai multd gi mai deosebitd bundcuviinfd 9i realizare de binefacere gi ,de linigte pi de ascultare qi de iubire frdfeascd gi siguranfd in privinfa ieqirii gi supraveghc're a convorbirilor gi bundvointd intre ele gi sd nu .aibd grupdri separate. Cdci in toate acestea se cuvine ca viafa fecioarelor sd se infdptuiascd cu mai muitd rivnd. Cea incredinfatd cu truna ordine sd nu caute sd se facd agreabiid surorilor, nici sd nu se strd.duiascd sd aibd recunogtintd de la ele pentru (implinirea) pldcerilor, ci .sd fie totdeauna respectatd gi temutd pi stirnatd pentru aceasta. Cdci trebuie sd se gtie.cd aceea va da socotealdinaintea lui Dumnezeupentru gregelile irrtimplatr: in comunitate, in afard de ceea ce era necesar. :$i fiecare (sord) sd nu pretindd de la superioard ceea ce este pldcut, ci ceea ce este util gi folositor; nici sr=r nu contrazicd poruncile {pentru ,cd acest obicei pregdteqte gi aduce dupd sine anarhia), ci, precum primim poruncile Domnului fdrd s6 le cercetdm, fiindcd gtim ci <toatit Scriptura este insuf/atd de Dumnezeu.li de folos,,6, la fel gi comunita,tea frdfeascd sd prineascd fdrd ezitare poruncile superioarei gi sd ur.meze sfaturile ei din toatd inimar nu. cu supdrare gi de nevoie, pentru .ca ascultarea ei sd devind ca rdsplatd. Dar sd primeascd nu numai in'vdfdtura care se referd Ia disciplind, ci $i dacd invdfdtoarea ar interzice postul sau ar sfdtui sd mdnince hra4d intdritoare, sau gi dacd ar porunci orice altceva, dacd ar fi necesarr care ar contrjbui spr.e upurrare, pe toate sd le indeplineasci, cu aceeagi bundvoinfd, fiind incre'dintatd cd ceea ce a spus superioartreste lege. Iar cind ar trebui si se ;poarte discutie pentru vreo nevoie extraordinard fie'cu b6.rbat, fie' cu .cel care are grija (pentru aceasta), fie cu oricare altul care ar pur,ra sii .[ie de fo]os cu ceva pentru lucrul cdutat, se cuvine ca discufia sd se poarte de superioard, fiind prezente cu ea ti una sau doud surori, pentru care intilnirea gi convorbirea cu bdrbat este fdrd primejdie pentru viata li virsta lor. Iar dacd vreuna ar avea in.vedere ceva folositor pentru ea, sd spund superioarei gi prin aceasta se va vorbi ceea ce tretbuie sd se vorbeascd.

6. II Tim. 3, 16.

I

I F

I
MARI REGULILE
('Opot xati n).titoe)

1l -

gfiniul

vaslle

cel llrrr

CUVINT INAINTE "

.,,C, ajutorul lui Dumnezeu ne-qm adunat in acest loc, in numele Dornnului nostru Iisus Hristosi noi carg ne-am propus unul gi acelagi s9,oprde a ne trdi viata in pietate. $i, pe de o parte, voi dorifi limpede sd invdfafi ceva din cele ce ajutd spre mintuire, iar €u, pe de qltd parte, sint, nevoit sd fac cunoscute poruncile lui Dumnezeu .4iua qi ani ziua gi noopnoaptea, amintindu-mi de Apostolul care spune : <<trei tea n-.am incetat cu \acrimi sd sfdtuicsc pe tie'care dintre voi, 1. Pentru toate acestea gi fiindcd timpul prezent ne este foarte prielnic, iar locul acesta ne oferd linigtea gi desprinderea completd de toate zgomotele'lumii din afard, sd ne rugdm impreund ca noi sd ddn celor impreund'lucrdtori cu noi; la timpul cuvenit, cele necesare hranei lor, iar voi', dupd ce afi primit cuvintul, sd dafi, ca pdmintul cel bun, roadd desdtirqitd qi imbelgugatd de dreptate, precum spune Scriptura 2. Deci; vd rog, cu dragosteaDomnului nostru Iisus Hristos, Care S-a dat pe Sine pentru pdcatele noastre 3,sd incepem, in fine, sd purtdm grijd de sufletele noastre ; sd ne intristdm pentru degertdciuneaviefii noastre de mai inainte ; sd luptdm pentru fapte bune in Viitor spre preamdrirea lui Dumnezeu gi a Hristosului Sdu gi a Duhului celui intru tot prea cinstit gi sfint. Sd nu rdminem in aceastd stare de lenevie gi lincezeald. Sd nu pierderl pentru totdeauna, din cauza leneviei noastre,. ocazia prezentd gi sd nu amindm pentru miine gi pentru'viitor inceperea lucrurilor bune. Fiindcd astfel vom fi gdsifi nepregdtifi, cu privire la faptele bune, de Cel care cere sufletele noastre gi vom fi alungali din bucuria camerei de nuntd $i vom vdrsa in zadar Ei fdrd folos lacrimi, tinguindu-ne atunci cind pocdinta va fi fdrd folos, pentru timpul viefii noastre pe care l-am intrebuinfat rbu. nAcum este timpul .potrivit>, este ziua mintuirii" 4. Acesta este veacul pospune Apostolul, KQcLlm cdinfei, acela al rdspldtirii, acesta al rdbddrii, acela al mingiierii. Acum Dumnezeu este ajutdtor celor care se intorc din calea cea rea, atunci va fi cercetdtor infricogdtor ti de neingelat 5 al faptelor, al cuyintelor gi al gindurilor omenegti. Acum ne bucurdm de indelunga rdbdare a Lui,
* DupE textul din J. P. Migne, P.G. vol. 31, col. BBgiB90-901i902. L Fapte 20, 31. 2. Luca 12, 42 i Matei 13, 23. 3. Tit 2, t4. 4, II Cor. 6,2. 5. Care nu se inqald gi nu poate fi ingelat.

dupd inlelesul cel drept aI cuvintului Scriptu<ii. dat fiind cii toate poruncile sint aga de strins legate intre ele. socotind cd am indeplinit o poruncd (intrucit nu pot spune cd am gi implinit-o. iar alfii spre viafa ve. ci sd gi lupfi .plingerea gi scri. Cine iI va incununa vreodatd pe cel care nici miicar nu s-a inarmat pentru intimpinarea dugmanului ? Cdci nu trebuie numai sd invingi. ne inchipuim. fdrb sd ne ostenim deloc pentru implinirea poruncilor Domnului. Aceasta . ln care pt' cei care pentru faptele lor vor trece de-a dreapta Domnului ii va primi impdrdfia cerurilor.7. il Tim. ci "tdcind o$ou8 (cum s-a poruncit) . onorurile gi cununile sint ale invingitorilor.cdrora sint gi ostenelile .ertdciunea minfii noastre. ai pdcdtuit" g.inseamnd sX nu se treacd cu vederea nici cel mai mic punct din cite s-au poruncit. intr-adevdr. Care ne-a chemat la impdrdtia Sa cea cereasci ? Nu ne vom trezi? Nu ne vom intoarce de la viafa pe care o trdim in mod obignuit. cd dorim impdrdfia cerurilor. Pac. nu agteptdm minia lui Dumnezeu pentru poruncile pe care le-am cdlcat. Pind cind vom amina ascultarea noastrd de Hristos.legal. dar nu imparli cu dreptate.o va gdsi Stdpinul. 7. <Cdci Iericitd este acea slugd pe care. ci agteptdm rdspldtiri pentru singura poruncd pe care am fi implinit-o. cu de. Matei 25.43 9. dupd cum spune Apostolul 7. pi (cind) fiecare va primi dupd faptele sale. stind in casi sau dormind in timpul semdnatului. . la observarea strictd a Evangheliei ? Nu vom pune inaintea ochilor nogtri acea infricogatd gi mdreafd zi a Domnului. Noi insd. atunci cind va zice Script veni. $i <daed jerttegti cu dreptate. unii spre pedeapsa veqnicd.nicd. incit prin cdlcarea unei porunci sint cdlcate in mod necesar gi toate celelaite).gnirearlinliloi"a. Cel care a refinut unul sau doi talanli din cei zece care i 6. adicd atunci clnd von invia. ci sd se indeplineascd totul aga cum ni s-a poruncit. iar pe cei impingi de-a stinga. II Noi spunem.2. ci. cd vorn primi onoruri egale cu cei care s-au impotrivit pdcatului pind la moarte. Cine. dar nu ne ingrijim s-o dobindim cu acele fapte cu care este cu putinfd sd se reaIizeze aceasta. fiindcd n-au fdcut fapte bune.212 SFINTUL VASILE CEL MARE \ judecata atunci vom cunoagte Lui cea dreaptd.zice Scriptura . Si-a umplut braful cu snopi in timpul secerigului ? Cine a cules via pe care n-a plantat-o gi n-a cultivat-o ? Fructele sint ale acelora ale . ii va acoperi gheena focului gi intunericul cel vegnic ? "Acolo va-Ii . L Luca 12.. 30. 4. nu lucrind oticum s-ar intimplqr.

3-4. Ce folos a$ avea din toate iaptele bune. nedrept gi lacom pentru c5 a refinut partea mai micd. nu este socotit recunoscdtor pentru cd a inapoiat partea mai mare. nici nu s-ar fi scris toate.' dacd spunind nebun frateiui meu. povdluindu-le>. # ft r 3 . Nu este nevoie sii spun cd aceasta nu aratd neglijenfb sau dispref. nici nu s-ar fi disp. 12. Ioon 13. 19-20.este rob aI pdcatului" 12.Rom. II Cor. 14'. Cdci dacd nu ne-ar fi necesare toate oorunciie pentru mintuire.$i Apostolul scrie la fel : oNu ddm nimdnui vreun prilej de sminteold. ci s-a dovedit .d fac vinovat gheenei ? Ce folos ar avea din libertatea'pe care i-ar da-o mai multi cel care este zice finut in sclavie de unul singur ? Cdci <cel cqre lace pdcat Domnul . 15. nu este cinstit ca binefdcdtor. $i totuSi poate sd spund cineva : Scris este cd <Oricine va chema numele Domnului se vo izbdvi. ci cd este dovadd de cinste qi respect (fafii de Domnul). 14. 6. care nu pdzesc toate poruncile.TECI'LII. ca sd nu tie detdimatd slujirea. li l-a restituit intreg gi neatins.risca toate id fie pdzite in mod necesar. m. Ioil 3. pentru o singurd gregeald a auzit (aceste cuvinte) : . nu pe unele sd le pdzeascd gi pe altele sb Ie lnegliieze. 10. Si in toate ne intdli$dm pe noi inSine ca slujitoti ai lui DumnezelrrTr. iar pe ceilalti i-a dat inapoi. 10. cind (gi) cel cdruia i s-a incredinfat un talant. Ioan B. invd. Sd audd insd gi acesta ce spune Apostolul : uDar cum vor chema pe Cel in Care n-au crezut?"75 Iar dacd crezi. dacd corpul ii este mistuit de o singurd boald ? p 3 III Dar-s-ar putea ca cineva sd intrebe : cei mai mulfi cregtini. "Mergind . ci usd pdzeascd toate cite am poruncit voud. 5. aga incit este de ajuns gi numai chemarea numelui Domnului pentru ca acel care iI cheamd sd se mintu' iascd. a fost condamnat fiindcd n-a addugat nimic Ia ce i s-a-dat ? Cel care a cinstit pe tatdl sdu zece ani. ci este condamnat ca ucigdtor de pdrinfi. dupd atitea fapte bune fdcute qi dupd ce i s-a zis de atitea ori fericit.SI/IAN! 2i3 s-au incredinfat spre pdstrare. nu vor avea nici un folos pdzind citeva ? in cazul ecesta e bine sd ne aducem aminte de fericitul Petru care.lali toate neamurile. 13. Dar ce sd vorbesc despre refinere."10. 14. Ce folos ar avea cineva de ar fi ferit de mai multe boli. n-ai parte"cu lt1ine>13.De nu te voi spdla. 8.spune Domnul . ascultd-L gi pe Domnul. Matei 28. 34. iar dupX aceea l-a lovit o singurd datd. 71.

gdse$te de-d dreapto <Pururea t.214 SFINTTJL VAS.M a t e i 7 .dd. I Cor. dupd ce l-a bucurat de cruri mai importante. dorind sd placd tatdlui s6u. adevdrat sd vd spun cd isi iau plata lorrtt. 19. ce face voiT. ci va socoti pedeapsa gregeald la fel de ingrozitoare pentru el. Ps. B. 3. insusi. 15. pardlia cerurilor. 2 1 . Care spune cd oei o tac ea sd se arate oame'ni|or. ar vrea sd-l mihneascd din cauza unor lucruri 1 6 .. Deci. $i.dup6cuvintulDomnuluinostrulisus. Doarm'ne. 13.lAEIr va intro': 1n'lrfiCare zice . pe Domnul inqintea mea. nu pentru ce ? Fiindcd oin poruncile Luj se va bucura mult" estepropriucelorCaresetemsSdispreluiascdvreoporuncdpecare nu va au primit-o sau s-o implineascd cu neglijenfd . lui du-ne c6 ne-am invrednicit si slujim gi bun. P s . fie cd implinim propriu 9i prin urmdrind cigtigurile din leafd pentru folosul nostru pentru biporuncile) aceasta sintem la fel cu lefegiii. . $i <tericit este bfubatul care se m. tiindcd se ceva din mea. Jol.pudeapsapentruneglijen!6. 1 1 1 . 2 0 .nuvaobservanumaicitevadinaceste(popentru fiecare runci).l .Hr. de la a ascultarii.osi> mi-al ca sri fie ars. cQ sd nu md clatin>lg. 18. gi (atunci) sintem in sitrrafia sclaviei. dar rdmine tare in adevdr. fie (cd irirplinim bucurinnele ca atare din dragostea fafd de cel care ne-a dat leg6a. ci ce. numai un singur viei stSpinul pentru de ar lipsi din cele necesare. iar pe altele le va neglija. ior dragoste ntf Qm.. De aceea se fericegte cel care putind sd spund : din evlavie se ingrozegte. nimic nu indispensabild eu vdd aceste trei diferenle ale poruncii pentru nevoia de'Pene infricogdm cd fie rdu. pentru cd nu vrea sd se negliieze Domnul'' de teme cele ce se datoreazd. De aici a invdtat $i Apostolul Pavel trupul meu' spund cd i *chicr dacd aS impdrti toatd averea qi dacd oq do 18.uncii plata voi sd calce vreo poruncd.acesta face fdrd folos pagubd celui care toi ce s-a lucrat. 5. glorios de cel atit Durnnezeu.ln general. cdci noi ne abatem poruncile' depse. 17.ILT" CEL I.lnsd li acela care face voia Domnului. gi astfel sintem in situafia de fii. insd nici lefegiul vie in lui m. fdrd indoialS. iSipunezelulinlucr$ls6u. Matei 6.7'atd]ui Meu Care este in ceru\ri"16. oNu tot cel ce'Mi zice : Doamne. cel oare implinegte poruncile lui Dumnezeu din teamd 9i gindegte neitrcetat 11. cdci cum iti va lua lucru fdrd s6 fi implinit cele convenite ? c5ci chiar. Cdci cine va platii salariu pentru din dragoste' fdcut cel este a pricinuit-o ? AI treilea fel de serviciu cu luAgadar care fru. dar nri asa cum vrea Dumnezeu zadarnic li nici *-o impline'te din indemnul dragostei cdtre Dumnezeu.isLos.

7. 23. dar gi drept.c'arenu m.r%.6.o cu recuno$tinfd (lui Dumnezeu) ? Cum voi putea sd fiu impreund cu Da-. dacd am prelerat viala de plecere a trupului in locul vielt dupd poruncile (Domnului) ? Cu adevdrat inchipuiri de minte copildreascb sint acestea.Dumnezeu este milosva trece Ia un loc cu cei care Iac f &rddelegeD a tiv.n. eu care nu l-arn cdutat pe Dumnezeu prin cumpbtare continud 9i rugdciune stdruitoare ? Cum voi putea sd fiu cu oricare din sfinti. Ps. Noi gtim la cine se referd mila. 23. Ps. Pentru aceasta spune: "MiIa $i judecata lli voi cinta lie. unde esle teama de Mine?"22. Ps. 4-i 26.. nici nu I s9 incred. eu care n:dm umblat pe urmele lor ? Care arbitru de intreceri ar fi atit de nepriceput incit sd socoteascd vrednici de ac'eleagicununi pe invingdtor Si pe cel care n-a luptat ? Care comandant i-a chemat pe aceia care n-au participat la luptd sd impartd prada in mod egal cu invingdtorii ? Dumnezeu este bun. 5.Vezi cit de judicios be folosegte El de t 2 1 .tericili cei milostivi.4 . Cdci cum s6 agteptdm pentru noi ingine fericirea vief ii gi ce'tdtenie egal6 cu sfinlii gi bucurie cu ingerii inaintea lui Hristos. .spune Scriptura . 2.e esle cinstea pe core trebuie sd-Mi dali? Si docti eu sinl Domn.u$i sd nu mihnili pe Duhul ce1 Sfint a] Iui Dumnezeu. precum este scris : "Fd bine. l. E i e s . vid eu . IV Deci. 22. Ps. 24. dar qi judecdtor.Sfi. Cdci <Cel care se teme de Domnul se vc bucura mult in poruncile Lui" 23. in Care ali dosf peeet1uili. Pentru cd <Domnul iube$te mila Si judecatq.SEGULILE MARI 215 mai pufirl6 inserondtate? Mai cu seamd amintindu-gi de Apostolul care . Iar specificul dreptului este sd rdspldteascddupd merit. Matei 5. lOO.Sp[ne :. eu care nici cea rnai obignuitd supdrare n-am primit. Mal.spune Scriptura rtecinsle. 3 O . 27. und. Cum voi putea sd fiu cu lov. i<Cdci eu sint Totd .zice Scriptura .pe Dumnezeu. cd aceia se vor milui" 28. 1. ca unuia Care fdgdduiegte lucruri mari. celor buni Si celot drepli Ia inimd.am ardtat mdrinimos fatd de vrdjmagul meu ? Cum voi putea sd fiu impreund cu Daniil. Rom. '28. 32.).. cp unui Stdpin. 25. <iar prin cd"lcarealegii .2l. 124. Doemner2T. 111. "cdci .26. Iar pe cei cane se abat la cdi strimbe Domnu| ii 25. F .I (tr. nici nu-I servesc 'docd. in care parte vor sd fie rinduifi cei care au cdlcat cele mai multe porunci ? Cdci nici nu-I slujesc lui Dumnezeu ca unui Tatd. Doemne.

nepricepind cd bundtetea lui Dumnezeu te duce Ia pocdinld ? Ci. I Cor. 4-5. Deci <a$a clrm mie mi se impune propovdduirea ca o necesitote qi vo Ii vai ntie dacd.la fel 9i pe voi vd apteaptd o primejdie egald dacd vefi 2 9 .. dacd omul lui Dumnezeu trebuie sd fie desdvirgit 35. Zah. chiar dacd ar fi curat. ca sd nu se dispreluiascd bundtatea (lui Dumnezeu). blindelii Si indelungii rdbddri a lui Dumnezeu. iar pe aItele sd le respingem).nezeu numai pe jumdtate gi nici sd nu ludm iubirea Lui de oameni motiv de neglijenfd. 32. Deci ori sd-L iubim pe Dumnezeu pentru motivui celor dintii. 36. Acela care face sd rdsard soarele 30pedepsegtegi cu orbire 31. sd-l expund ca sd fie examinat in comun.in observarea tuturor poruncilor. care am ales viata linigtitd ti lipsitd de plSceri (lumeqti) ca un ajutor pentru pdzirea dogmelor evanghelice. IV Regi.fi aflat lucrul pe care nu-l cunoagtem. nu se primepte spre jertfd lui Dumnezeu.37.td' lii. 35. 9. ifi aduni minie pentru ziua minief" u. ploud Si foc 33" Acelea (soarele pi ploaia) aratd bundtatea lui Dumnezeu . 16. un animal cu defect. Il Tim. noi. 13. din moment ce credem cd. Cdci mai ugor va. 37. . sd ne punem de acord impreund gi sd hotdrim. nici nu juaec'd fdrd mild. 6. este neapdratd nevoie sd se perfecfioneze p. luptdtori ai pietdfii. 45. Fac. pentru cd gi dupd legea divind. pentru aceasta existd trdsnetele. ori sd ne temem de El pentru cel de al cloilea. acel lucru de care fiecare crede cd este lipsit. A$adar sd nu cunoagtem pe Dum. Rom. 30. 3. 10. L 33. P s . nu este cu putinld sd se mintuiascd cei care nu fac fapte potrirrit poruncii lui Dumnezeu gi nici nu este fdrd primejdie de a trece cu vederea cevh din cele poruncite (cdci este indrdzn8alii gfoaznicd sd ne facem judecdtori ai Legiuitorului nostru pi pe unele legi sd ie socotim bune. pentru cd "Domnul este milostiv Si drept" m. Matei 5. Cdci. ne ddruiegte aflarea lucrului cdutat prin invdlStura qi luminarea Duhului Sfint. 4. 1 1 4 . Pentru aceasta existd tunetele. EIes. ca si nu rii se spund Si noud I <sou dispreluieSti bogdlia bund. Apadar fiindc6. Agadar. 2. prin cercetarea stdruitoare a rnai multora.216 SFINTUL VASILE CEL MARE mild ? Nici nu se indurd fdrd judecatd. 19. 34. ca sd nu ne mai scape din vedere nici o porunc6. dupd promisiunea Domnului nostru Iisus Hristos. pind la mdsura staturii depline a lui Hristos 36.(precum este scris gi a dovedit-o gi cuvintul in cele de mai sus). asprimea Lui. acestea (orbirea gi focul). dupd inima ta cea impietritd Ei nepocditd.5 .Cel care dd ploaie 32. 31. 24. lB. nu propovdduiesc Evanghelia. 17.

simtiud Ia fel. Care dintre cei care vin sE duci via{a r}upd Dumnczcu trebuie si fie primiti. Cum trebuiie sd stdr4 pe scaun sau sd ne agczdm la masd in timpul prinzului sau al cinei. Si cind ti in ce mod ? 11.i trrrp. e6. 16. iar cea core o cunoscut gi n-a tdcut. . Care este mdsura infrindrii ? 20. 8. fiindci ttim cd'cuvintele de Dumnezeu inspiratei Scripturi vor sta inaintea ochilor nogtri deazice supra scaunului de judecatd a lui Hristos (cdci <Te voi acuza no).t 9i stdruinfd pentru pdzirea (poruncilor) ce ni s-au incredinfat gi pentru implinirea lor prin fapte. Cd este necesard izolarel dc lume. 48.. 15. 19. tn.21. Lespre renunlarea (la lume). Despre cei care s-au afierosit lui Dumnr:zeu gi apoi incearcd sE-5i retragd figdduinfa. De aceea. Cc haind este potrivite pentru crestin. 31. 14. Nu trebuie sd-gi lase averea (cel care sc consacrd Domnului) rudeior dup. 5. impreund cu cei 7. Agadar. pe care l'am spus. 18. Dupd textul din edifia J. P. au acelasi scop dc a pldcea lui Dumnezeu. 17. 49.. ca eu sd vestesc cuvintul fdrd gregeald. 22. Despre cumpdtare. Despre frica de Dumnezcu. li cd este si greu 5! primejdios a trai in singurdtate. fErd nici o distincfie. Despre primirea 5i educarea copiilor gi desprc fdqdduinta fccioarelor.. Despre sclavi. Despre iubirea de Dumnezeu 5i ca inclirrtrrea 5i puterea pentru pdzirea poruncilor Domnului existi la oameni din natura (lor). Ioan 12. 2. CAPITOLELE REGULILOR MARI I 1.REICULILE MARI 2t7 negliia cercetarea $i nu veti da dovaclSae z. col. 3. Lucct 12.iar pentru voi invdtdtura sd devin5 roditoare. 39. Despre neimprdgtierea minlii. D^spre dragortca cEtre aproapelt'. 10.G.. Trebuie sd gustdm din toate cite ni se pun inainte. vol. Sd ne rugdm. CA si ln ris trebuie cump6tarc. 47--48. a 40. 12. 21. deci. Despre orut]. 4. P. Care este modul primirii (oaspeliI o r ) l a m a s d? . Trebuie sd trdim care. 9. l. se vo bate pulin . F 35. se vo bot" n ult. -.gi <s1ugacare n-o cunoscut voia Sldpinu/ui sriu $i a tdcut lapte vrednice de bdtaie. ocelo il va iudeca pe el in ziua cea de pe Lrrmd. Cum trebuie sd fie primiti cei cdsitorili. 13.5i pune felii fim pacatele taleinaintea tale" tA atenfi voi Scrintura gi cu infelegere clard la toate cele ce se spun 9i sd ne grdbim sd punem in aplicare prin fapte invdldturile divine. Ps. nici nu s-a pregdtit pentru voia Lui. CA exercitarea t6cerii este de foJos neofililor. . Migne."u si inlEntuirea poruncilor Domnului. 901 902-905 906. pentru cd nu gtim in c'e zi sau ord va veni Domnul nostru.38.zice Domnul : "Cuvintul.

trebuie sd lucreze cei ce se ocup5 cu luI crul. Nimeni sd nu ascundd pdcatele. Despre controversele care ar interveni uneori intre frafi. Cd trebuie sd fie prirnitd slujirea de la proiestos. 51. Despre negotul ct'mdrfuri ln' &du-.! : niri.e . Cu ce dispozitie trebuie sd fie primite epitimiile. 35. Dacd folosirea artei medicale corespunde scopului pietEfii.drie sau cu Erurmurare. ci fiecare sh fie crf luare aminte la lucrul sdu. 44. 36. 30. 47. 2{. sE fie ar6tate proiestosului. Dacd gi proiestosul 'ar. Cum trebuie sd se valorifice (vindd) cele produse de munca (noastrd) gi crrm se cqde sd cdldtoriri (in acest scop).inapoiazE. Proiestosii comunitdfii de fra. Care meserii se potrivesc cu profesiunea noastre. Nu trebuie sd fie privite (cerceta. Desprertiilu. 39. . SFIIrIUL VASILE CEL MARE 40. cuvihe sd trdim lotre noi.r lipsi sau ar fi ocupat. Ce toate.te) din curiozitate lucrdrile proiestosului. 53.Daci trebuie str se neglijeze lucrul sub pretextul rugdciunii Si psalmodiei. Cui trebuie sd i . Despre cel care lucreazd cu mln. chestiunile comune. cind acdla . 34. Cum trebuie sd procedeze proiestosul la stabilirea epitimiilor. Cum vor lndrepta invitdtorii meseriilor pe copiii care gresese. 42. 37. 26. Cum trebuie sd se indrepte'gregeala celui care a pdcdtuit..21.care nu mustrd pe cei care pdc6tuiesc. Cum trebuie sE procedeze toti {fratii) fatd de cbl neascult6tor. 32.rnunitatCa fralilor. 45. 28.te groaznicd judecata proiestosului. 52. Si cele ascunse ale inimii. Care este modul convorbirii cr-l :urorile. 48.8 23. Si . Pe lingE proiestos trebuie sE mai iie unul ln miisurd sd poarte griJ6 'de frafi. 31. gresi vreodatd. treb{ie sd fie mustrat 9i el de cdtre cei mai {stingi dintre frali. 27.:Despre autoritate gi despre ascultare. Cum trebuie s{ fie cei care impart . 55.a. Desprd ce.i 24..i care nu primesc cele hofirlte de proiestos. Cv" ce scep $i cu qe dispoziti. Dacd trebuie sd se formeze nrtri mtllte comuniteli de frali in acela5i iat. Cfl'es.i si se sfdtuiascd impreund cu privire la. r 54. 50.frati. Despre cei care se rerrag din co. Cu'ce simtdminte trebuie sd poarte grijd proiestogii de. 29. 43. . 38. frafilor sau pe ale sale. 49. 46. 33. "t 41.'Despri:modul in care se.bunurile fratilor ln comunitate. Cum trebuie se se poarte (c{lugdrul) cu rudele dupi trup.ce timpuri sint potrivite pentru ru{dciune 9i dacE mai lntli trebuie sd se lucreze. Ce fel se cuvine sd fie proiestogii 9i 'cum sd lndrume pe frati.se ingiduie cdl{torii 9i cum sd fie examinafi cind se .

aga incit celui care ar. Si Domnul i'a rdspuns : <Sd iube$ti pe Domnu| Dumnezeul tdu din toatd inima ta qi 'd. . bomnul insugi a pus ordine in poruncile SaIe. P.care sint relatate in de Dumnezeu inspiratele Scripturi.'ccLre este cea d. .35-39 i Marcu 12. din cele spuse gi .28-31. inainte de toate trebuie sb ne documentdm dacd existd vreo ordine $i serie in po. col. sau toate fin una.(este): sd iube$ti pe apritapele tdu ca pe tine insulio 1. stabilind ca intiia Si c€a mai mare poruncd pe cea d'espreiubirea lui Dumnezeu. vol. aita a' doua gi aga rnai departe . insd mai mult o indeplinire a celei dintii qi atirndtoare de ea. t DupE'textgl din J. ji este ingdduit sd inceapd de oriunde vrear ca intr:un cerc. 1. iar ca a doua dupd ordine. Iar a doua. cind un cuno'scdtorde legi-a venit lnaintea Domnului si i-a zis : <lnvd. Matei 22.de alta gi toate sint egale intre ele in privinfa cercetarii punctului lor de plecare. asemenee ocesleia. este cu putintd sd ne incredintdm despr. 31.G. spuns Intrebarea voastrd este veche $i a fost expusd de demult in Evan'ghelii.cugetul tdu. runcile lui Dumnezeu. P.MARI'! REGULILE II CU 1NTREBAqE $I RASPUNS Intrebarea 1 Despre ordinea qi inldnluirea poruncilor Domnului Fiindcd Sfinta Scriptu.rd ne-a dat libertatea sd intrebdm.i asemenea aceleia. pe cea care privegte iubirea aproapelui. Migne.fdtorule.in tot sutletul tdu qi din'tqatd putereo to Si din tot. vr'ea.intli poruncd ln lege ?". Aceosta esle cea dintii $i c9a nni mare poruncd. Agadar.din altele asemenea.e ordinea gi seria care €xistd in toate poruncile lui Dumnezeu. 'aga incit una sd fie prima. . 905i906-1051/1052.

ep.auhrdnit nu ne-a invdfat altul. cdci nici sd ne bucurdrn de lumin6 9i sd rivnim dupd viafd n-am invdtat de la altul. deci.uar-t*de_).zirca poruncilor lui Dumnezeu existd Ia oameni d.in datd la Sfintul Justin Martirul gi Filozoful. 13. c6ci cu aceste puteri.eugita scopului nostrur cu harul lui Dumnezeu gi cu ajutorul rugdciunilor voastre. prin puterea ei se implinegte gi se cuprinde orice altd poruncd. am pierde din vedere adevdratul infeles aI porunc[Ior. care.cdci cel eare Md iubetle pe Mine . Aceasti sdminfx de ra]iune au primit-o gi cei' care invafd poruncile lui pumnezeu si prin harul lui Dumnezeu devin capabili s-o cultive cu sirguintd. ne vom str5dui ca sd aprindem scinteia dragostei de Dumnezeu. dupx puterea gi in mdsura in eare se incadreazd scopului nostru. incit sd nu ne revoltdm.legea gi ptoorocii> +. nici sE iubim pe cei care ne-au ndscut sau ne-. cu puterea care ne-a fost dartd prin Duhul sfint. nici sd nu ne ingimfdm. ocupindu-ne cu amdnuntele. lntr'adevdr. cd Dumnezeu ne-a inzestra't cu puterile (necesgre) ca sd implinim toate poruncile pe care ni le-a dat. ' Rispuns I Iubirea de Dumnezeu nu se poate invdla. cum se poate implini aceasta dorim sd ttim.ea iubirii de Dumnezeu nu vine din afard. degi este o singurb simpld virtute.zice Domnul . sd ne 'vorbe$ti mai intii despre iubirea de Dumnezeu. adicd a omului. 3. q-o dezvolte cu infelepciune gi s-g ducd la desxvirgire. . Astfel. Iu crind corect gi dupd cuviintd.'cd. s. loan 1. ci. pdzi poruncile MeIe.rfacem viata noastrd virtuoasd prin'piecreptinism se intilnegte pentru prima ?. am auzit i dar . Agadar. gi uln aceste doud. VASILE CEL T'AAT lntrebarea 2 . pentru aceasta gi noi. Agadar trebuie sd gtim cd iubirea de Dumnezeu. Matei 22.23. ca si cum ni s-ar cere ceva de care acum auzim prima datd. astfel. dupd ce am aprotrat rivna voastrd ca necesard pentru r. in Apologia2. lnvEldtura despre<<o. vd voi spune.o1oe>>. cu mult mai mult invdfar. ci debdatd cu intocmirea viefii. totugi. care s-a rdcit in voi.4. porunci se cuprind toatd. ca gi cum am restitui mai mult decit ni s-a dat. 4. ni s-a implintat oarecare rafiune ca sdmintd 2.SFNSTUI. are de Ia sine inclinarea (facultatea) de a-pi insugi iubirea.in natura (Ior).va. vd voi aduce aminte despre iubirea pe care o datordm Lui Dumnezeu r inainte de a incepe. Despre iubirea de Dumne:zeu $i cd inclinarea $i puterca pentru pd. Acum nu vom incerc'a sd vorbim despre orice temd cu de-amdnuntul pentru cd. 4L . trebuie sd iubim..

2 . 7 .Ce'I tare gi CeI viu> e . ci se poate pricepe numdi de edtre suflet 9i de minte . de pri5. $i iardgi : <Insetot-c sutletul meu spre Dumnezeu .1 1 . 1. din momentul prirnei credri a noastre i iar dovada acestui lucru nu existd in afard de om. potrivit po-. Chiar dacd ai ardta splendoarea luceafdrului. 8. chiar dacd de cele mai multe ori fieclruia ii pare bun Fi frumos altceva. 5.fugetar6 este mai pidcutd decit mirefia lui . Astfel stlnd lucrul. ci fiecare poate s-o 'invete de la sine insugi ii in sine insu$i.Dumnezeu ? Ce dar aI sufletului este atit de arzdtor gi de nesuportat ca dorul ce vine de Ia Dumnezeu in sufletul acela care a fost curdfit de orice rdutate $i spune din afect adevdrat:' <Slnt rrinit d. cd. 2 .ar6ta. vom spune la fel 9i despre iubire. Cu totul de neexprimat gi de neddscris sint luminile frumusefii dumnezeietti i cuvintul nu Ie poate. 5.E IIARI 22r tate .29. Si lumina soarelui. . Deci. uAcum libereazd pe robul T'du. Stdplnei to.jREEULII. 6. ele rdmin 'mai in urmd cum rdmine o noapte adincd 9i intunecoasd Iipsitd de lund. iar in comparare cu lumina cea adevdratd.dup5 cum tot aga db adevdrat.2. -119. Cdci noi din naturd sin. IO. Tulburafi de aceastd $i: viafd ca de o temnifd. din mom'ent. runcii lui Dumnezeu. Deci. Aceast'd frurnusele a mdreliei lui Dumnezeu nu se poate vedea cu ochii trupegti. Iar definirea rdurtifii este urm6toarea: folosirea rea gi impotriva poruncii Ilomnului a darurilor pe care ni le-a dat Dumnezeu ca s{ facem binele. 23. 5. urechea nu Ie pqate prinde. Filip. avem implintatd si puterea iubirii. <este cu mult mai bine sd md" destac de trup gi sd liu cu Hristos'8 . fdr6 s-o fi lnvdtat. ce am primit porunca si iubim pe Durnnezeu. Ia . dacd insd nu folosim actiunea lor. ce este mai de admirat decit frurnusefea dumnezeiascd ? Ce.4 1 . ziceau : <vci mie. qi. noi avem afecfiune pentru cei ai casei gi pentru rudele noastre gi ardtdm spontan bund dispozifie in fiecare zi. 9 . incit. P s . Luca 2. Clnt. fafd de binefdcbrtorii noEtri. ca sd exprime mdrelia lui Dumnezeu. 'toate sint fdrd valoare. exilul meu s'a preIungit> 6 i ccind voi ajunge sd md ardt lnaintea telei lui Dumnezeu ?" 7 .sfintrii pe care i-a luminat a ldset in ei indemnul de nesuportat al iubirii.e dragoste.Nesdturafi. disperind de aceastd viafb. strdlucirea lunii. in comparafie cu o dupd-amiazd strdlucitoare. . virtutea cerutd de Durnnezeu este folosirea acestor daruri ale lui Dumnezeu. erau nemingiiati in zbuciumdrile lor aceia ale cdror suflete Ie atinsese iubirea dumnezeiascd. deci. cu buni gtiintd. P s .tem doritori de ceea ce este bun $i frumos. Ps. alunecdm spre rdu'tate.

" j '': .dacd n-ar fi legatd de durere.na'tur. dgadar toate dorescpe Dumnezeu. care n-am fost pervertili. in cugetele noastre. de. $i aceasta...bun' 'gi vrednic.'b. Astfbli tindi la' tciatd viafa decis-oamenii din . Insd cel mai impdrtant dintre cei iubiti. incit nu se pot numdra i si ele sint atit de mari gi in a9a . .Ioridoresc cele '. este binef6cdtorul. .Dar.222 SFSitfUL VASIXTD:CEII MABE virea frumusefii. care.bune.spune (Scrip-.pdrinti existd din natur6. nu este froprie nirniai oamenilor. adicd inclinarea cdtre binefdcXtori. in primii ani ai virstei.a'. purtindu-ne fdrd iubire Si ca strdini fafd de Crgatorul nostiu.iacettia. tura) . r2. degi s. II Deci ceea ce facein bine. ci aproape tu'turor animalelor. aceia. cel pufin.de iubit egte ceea:ce este bun.'C-c' ce sd spunem despre ciine gi despre multe alte .fel. ce cuvint poate sd infdfigeze in mod demn darurile lui Dumnezeu ? Pentru cd acestea sint dtit de multe.und voie. citd recunogtintd aratd ele cdtre cei care le hrdnesc ? Dacd din naturd avem. Cdci instr5inarea gl indepdtarea de Dumnezeu este mai insuportabild dectt pedepsele care se agteaptl ln gheena.e disting fiecare 1 1 . slntbm datori sd-L iubim mai mult ca orice 9i sd-L adordm Si sd ne indreptdm nelncetat cu gindll cdtre ill. De aceea iubirea de Dumnezeu se cere de la noi cd o datorie indisiensabild I iar lipsa ei este pentru suflet cel mai insuportabil dintre'toate relele. Si asinuJ. 3.) 11. voi trece peste celelalte (daruri). pc Care. 3. incit Si unui singur este de ajuns ca sb ne facd sd datordm toatd recunogtinfa Celui care l-a dat.m mai nerationali decit copiii $i mai sdlbatici decit fiarele. Pentru aceasta. sau (cum este) lipsirea de viatd pentru'vietate. iar bun este Dumndzeu. se'afld chiar din natUr6'''in noi. Iar dacd iirbirea copiilor fatd de. din buridtatea !ui. atita bundvoin|5 pi iubire fatd de binefdcdtori Si ne ddm toatd osteneali. chiar'dacd nu-L cunoag'temcum este. chiar'. atunci sd nu ne ardtd. ln gener'al. ca si le rdspldtim binefacerile ce ne-au fdcut.dumner?ib6ti. ieslea stdplnldut sdu. deci. din impuls na'tural. de rdutate. Isaia 1.ISaia 1.cunoaste pe stdpinul sdu. aceasta fiind demonstratd Si de obicelurile anirnalelor nerationale gi de inclinarea oamenilor cdtre mame.{&ceau rug6ciune ca sI se €xr -vepnied:contemplarea dulcelit Dcirnnailui. $i pentru cel care o incearc5 este mai lrea decit (este) pentru ochi Iipsirea de lumind.: doresc binele . <BouI :.. cum se indreapt{ copiii sp}e mafnele loi. toate I . fie ca sd nu se poatd spune despre noi cele ce urmeazd : </srcel nu M'a cunoscut $i poporuI Meu nu M-a inleles.animale de acestea. t2.

intocslite pe[tru slujirea viegii noastre. 14. . despre care este incd mult mai cu ne. la .lumind de cdtre cele mai mari. l-a invrednicit de cunoagterea Sa. fdcindu-Se pentru 13. pnin promisiuni i:a trezitt dorinfa gpre cele bune.minte sd4dtoasd 9i judecatd dreaptd. de multe gri.r despre mare gi intreg pimintul.REG. NI Nu vom vorbi.va. despre rdsdritul sqarelui ti despre cursd lunii. noastr.q. aeci. i-a ingdduit sd se desfdteze de nqspusele frumusefi ale par'adisului ti l-a pus sldpin peste toate cite se afld pe pdmint.cire. Prin aceas{a 9i felul binefacerii devine mult mai minunatz "Cdci in chipul lui Dumnezeu tiind. a tqi. toate cite eu fost. a rinduit (apoi) ingeri ca se-l pdzeascd gi s6-l.e ce tJEiesc in ape. sflr$itul rdutdfii ti al vir* tufii'cu exem. mai presus de toate vietdfile.in mai.l aju. despre ceea qe nu putem:treqe cu vederea gi nici nu-i cu putinf[ sE tdinuiasgf. totugl fiind intrecute in .. Isaia 53. despre cele ce cresc.caie ar. ca prin rdnile Lui sd ne vindecdm noi ra .cu indiferenta noastrd fafd de dar'urile Lui. a cdzut in p5cat gi prin. Dumnezeu nu L:i ldsat fdrd s6-i poarte de grijd i ci . despre pds6rile Si insectele din. desple vietdfil.qlis profeti ca se mustre reutatea 9i sd invels virtrltea. slabd lumind fatd de acelea.plelediferite'lor persoane.din pbmint. li ln ciuda tuturor acestora gi a celor asemdnd. CEci bunhtatea Domnuluri nu ne-a pdrdsit gi iubirea Lui fafd de noi n-ap putut s-o . totlrti.impibdicdm.izvorS$te 4in pdmint.ULILE MARI 22C prin mirime 9i strllu.. 15.ele-a purtat gi a fost rdnit pentru noi.ince. pdcat in moarte qi toate urmhrile legate de ea. am fost rechemafi din moarte $i am obfinut iard$i viata prin InsuSi Domnul nostru lisus Hristos. ca sd se lnvefe alfii.aerului.lngr[etscd. putinld de a voibi in mod demn: cd Dumnezeu l-a creat pe om dupd chipul gi asem6narea Sa.. despre schimbarea nnotirnpurilor anului.toarenu $i-a firtors .. aer. despre apa care cpde din nori gi cea care . apar. cu rafiune. dimpotrivd. despre tempelatura . cind. a pus stdvild pernir rilor spre rdutate prin aneninfdri . cu toate cd am ofenrsatpe Bine'fdcdtor. chia. PiL 2. I-a inzesrtrat. nu rdpire q socotit a ti intocmai cu Dumnezeu. ata. 6-7. fiind intelat de garpe. ci S-o golit pe Sine.i-a dat.te. Vom vorbi. chip de iob lulnd' rsIV Chiar sldbiciunile noastre le-a luat asupra Sa (Hristos) gi bolile. El ne-a rdscumphrat din blestem. a ardtat mai inainte. cine.rput.cum desigur stelele sint ascunse de r-azele solarg.o lege co sd. despre nepumdratele feluri:de vietdti. 9i apoi.f'ata de la noi cind am stdruit in neascultare.

3. sd-l urmdm intru neaScultare ti in cdlcarea poruncilor lui Dumnezeu. . care intrec in mhrimea bucuriei toatd cugetarea omeneascd. sau prin indeletnicirea cu lucruri degarte.rememorare a capitolelor rnai importante care sd trezeascd totdeauna in sufletele voastre iubirea dugn. Aceastd ofensd lmpotriva Domnului gi aceastd trufie a vrdjmagului imi pare ma'i grea decit pedepsele cele din gheeba. el care nlci nu ne-a creat. Rispuns I Am spui mai lnainte cd legea cultivd 9i hr5negle puterile cqre se "4fl5 in noi ca sdmin|6.dmoarte pentru noi. . 8. Fiindcd scopul. Rom. cdci (prin acestea) ddm dugmanului materie pentru mindrie gi ocazie sd se ridice impotrfua Aceluia Care a murit pentru noi 9i a tnviat gi Cdruia tocmai pentru aceasta Ii datordm mai mult. c[ci este cu nepuiinfd. n-a fost sd spun toate. cum am amintit mai inainte. "A$adar cu ce vom rdspldti Domnului pentru taate clte ne-a dat noud?> 6. ci ne-a dat gi demnitatea dumnezeirii 9i ne-a pregdtit locurile de odihnd veqnicd.Numai atit despre iubirea lui Dumnezeu.cad intr-o oarecare fricd 9i extaz infiicol5tor. ll5. Dar fiindcd am primit poruncb sd iubim pe aproapele nostru ca. Cici cel care acum ne in9eals li se sileyte cu toate iscusinfa vicleniei sale ca prin amdgiri iurhegti sd pricinuiascd in noi uitarea de Binefdcdtorul nostru.22r SFTNAUL VASILE CEL MARE noi blestem rr. $i nu s-a multumit cu faptul cd. ci se indestuleazd numai dacd este iubit pentru cele ce' a dat. (se cade) sh' gtim dacd avem de la Dumneseu gi puterea ca sI implinim aceastd poruncd. prigonindu-ne spre pieirea sufletelor noastre li dind asalturi asuprA-ne. precum este scris 17. qi a suferit cea mai necinstift.nezeiascd. insd vd fac o scurtd . pe noi ingine. Gol. 12. 13.bere).nd morti ne-a fdcut vii. Intrebarea 3 Despre dragostea cdtre aproaPele Vom vorbi deci despre porunca aceea care este a doua 9i ca ordine 6i ca putere. Cind cuget toate acestea (ca sd-mi exprim simfdmintele mele Ii. 17. sd cad din iubirea Iui Dumnezeu pi sd devin spre ruqine lui Iisus Hristos. ca nu cumva neluind in seamd rafiunea. El este insd atit de bun incit nu cere nici o r5spldtire. fii. (acela) va aduce atunci dispreful nostru inaintea Dornnului ca o rugine gi se va mindri cu neascultarea 9i cdderea noastrd . totugi. Dar cine nu gtie cd 15. 16. nici n-a murit pentru'noi' ne-a fdcut. 3. spie a ne readuce la o viald glorioasd. Ps.

2.tic? Cdci nimic nu este rrai propriu naturii noastre decit sd fim sociabili intre noi. Ies. precum v-am iubit Eu pe voi>zt. dupd exempiul Domnului. credinciosul serv al . decit sd nu-i ierte poporului pIcatul25. $i fiindcd a voit sd indemne sufl€tul nostru spre implinirea acestei porunci.lui Dumnezeu. sd ne folosim unul de altul 9i sd iubim pe semenul nostru..23. 32.ai z-orr.n. Ioan 14. II Agadar. Iar Pavel a indriznit sX . Malei 25. n-a cerut (ucenicilor) semne gi puteri paradoxale ca dovadd cd sint uceuicii Lui (cu toatd cd gi acestora le ddduse puterea prin Duhul Sfint) i iatd ce spune : <Din ace&sta. 20.oage sd fie anatema {lepddat) de Ia Hristos pentru. Cdci <cel care Md iube$te pe Mitv -_ spune Domnut .vor cunoa1te toli cd slnteli ucenicii Mei. dar in acelagi timp gtia cd este cu neputinfd sd se Instrdineze de Dumnezdu cel care jertfegte (reluzd) grafia lui Dumnezeu din dragostea fatd de El gi ca sd indeplineascd pe. 10'i <Omul este un animal blind st sociabilr (6 dv0pozoeei.32.. 3. De aceea. Ioan 13.aceasta este porunca Mea: sd vd iubili unul pe altul. t 25.. cdc. Ioan 15. Ioan 13. V. cea mai mare dintre porunci gi cd pentru aceasta va trebui sd primeascd mult mai mult d. 21. 35. 40. 26.ii au ajuns pind la aceastd mdzurd a iubirii fald de aproapele. 22. in care era scris. 12. .i el voia. 34. incit a preferat s5-i fie qters numele din cartea lui Dumnezeu. cel care iubegti pe aproapele implinegte Si iutrrrea fatd de Dumnezeu. gi iardgi.rct <(drov{p.Der . $i drept urmare a seminfei pe care Dumnezeu a pus-o in noi. $i pretu.REGULILE MARI 225 omul este un animal blind gi sociabil. prin porunca intiia o poate implini cineva gi pe a cloua . Epictet.. Matei 25" 35. 23.tindeni in apa fel leagd (Domnul) aceste porunci. si se aducd pe sine ca pref de rdscumpdrare pentru mlntuirea tuturor 26. Din cele spuse pind aici s-a dovedit indeajuns de clar ia sfin.6v>} I 19. Care ia binefacerea ca 9i cum l-ar fi fost fdcutd Lui insuqi. incit binefacerea fafd de aproapele o referl la Sine.Pontncd noud vd dau voud"r sd vd iubiti unul pe altul" re.ve pdzi poruncile MeIe>23.orrx. a ardtat atit de mare dragoste cdtre fratii s5i.ecit a dat.epov r. pi nu solitar 18sau sdlba. dar cu a doua ne intoarcem indatd Ia prima : gi cel care iubegte pe Domnul iubegte ca o consecinfd gi pe aproapele. El cere gi fructele. l5 Sftntul Vasile cel Marc .. 18. d. Arctpr6ci (Disertatiile). 24. 9. Moise. $i celelalte 9i apoi adaugd : <intrucit ali tdcut aceasta unuia dintre ocepli Irali mai mici ai Mei. care-i erau rude dupd trup. Cdci : <lldmind am tost zice EI .acd veli avea dragoste intre voi" 20. cind zice : . Mie Mi-ali tdcut. Rom.qi Mi-aii dat sd md21 ninc.frafii sdi.

d. invdfarea ' prin teama de Dumnez'eu este mai folositoare. Pentru fie'care scop s'e cere o muncd anumitd gi corespunzdtoare. 28. Pentru cd nu poate sd invefe cineva cu precizie vreo artd sau gtiinfd. aveNi nevoie de poru4oi mai importante.mai mu/t se ve cerer28. De qce'ea 9i asceza exercitatd dupd Evanghelia lui Hristos.fiindc& nu se poate ajunge scopul fierdriei prin lucrarea oleriei (ceramicii). 7.226 SFTNTUL VASILE CEL MARE i Intrebarea 4 Despre trica d. Luca 12.e'stecu putintd sd invete una perfect de la altele.ace.e Dumnezeu Rispuns Pentru cei care abia acum se inifiazd in viafa de'pieta. nu putem sd implinim desdvirgit nici o altd poruncd. 27. dacd mereu trece de la una la alta. pentru cd prin procedee improprii nu se obtine nimic drept (rafion'atl).stea septe exprimarea deplind toatd'dragostea in Hristos.i g5lor. lntrebarea 5 Despre neimprd.aacfiunile sd corespundd scopului. 48.ca nu cumva bogdtia darurilor lui Dumnezeu sd 4evind cauza unui blam mai grav al vostru. nici laurii atletici nu se cigtigd prin exer'citarea (cintarea) la fluier. Deci. pentru cd in . potrivit sfqtului inteleptului Solomon: oFrica de Dumnezeu esle lncept. pentru cd : ude Ia cel cdruia i s-o lncredinlat mult spune Scriptura .Dar voi. ci purteti sd desdvirSiti cele dinlduntru cu hrana tare a dogmei.Stierea minlii Rispuns I Trebuie sd stim cd dacd mintea noastrd se imprdqtie la diferite lucrpri.te.acdveti areta nerecunoStintd fati de binefdcdtor . n'ici insdsi iubirea fatd de Dumnezeu. pentru a pidcea lui Dumnezeur se face prin indepdrtarea de grijile lumii Ei prin totala noastrd instrdinarede distractii. . Pilde l. care ati trecut de vlrsta copildriei tn Hristos gi nu m'ai aveti nevoie de iapte. fdrd sd cunoascd cele ce sint cerute (ca proprii) pentru implinirea scopului.ttul lnfelepclunii'' 27. trebuie c. pi nici nu . Voi insd trebuie sd fiJi atenti . nici iubirea fatd de aproapele.

Iar altd datd.33. pentru ci Domnul a spus"h<itdrit: <Asffel nici unul dintre voi nu poate sd fie ucenicul Meu. Iemeii> 2e. Luca 14. 31. Filip.sla. 30.ce le-a stabilit o dispozilie clare s. t 29. Dupd ce vom face aceastd.ca sd nu pierdem niciodatd cugetul despre Dumnezeu ori sd pdtdm cu inchipuiri de$arte amintirea iaptelor minunate ale Lui. Dar aceasta se obline prin rtotala lndepdrtare de lume 9i cu uitare de vechile obic6iuri. La fel le aratd gi Domnu. II Agad. 19. ceea. dacd nu ne vom despdrfi gi de rudeniile . dacd nu se leapddd de tode clte are"sa. le-a mdrturisit cd lumea nu este in mdsurd sd primeascd cunoagterea lui Dumnezeu $i nici s{ separe pe Duhul Sfint.DU vom putea ajunge scopul de a pldcea-lui Dumnezeu. Ioon 14. pal4i fiorincile Mele. ci sfiinta grlndire de Dumnezeu s-o purtem pretutindeni.l ucenicilor Sdi. cum sd placd lui Dumnezeu. 15. prin neaontenitd 9i curatd aducere aminte.25.trupe$ti Si de Iegdturi'le sociale. a pus in arutitezd indatoririie cdsdtoriei cu grijile care se ieferd la Dumnezeu.Jlruncinat. 23. . Cdci aga ne facem pdrtagi ai iubirii de Dumnezeu. $i aceasta o Bratd Domnul in altd par. trebu.56. 35.azd insati de cdtre acestea fdrd intrerupere gi cu fermitate. Ioan 17. <rCeIneinsurct se ingrijegte de ale Domnului.. $i li de nez. LO. 34. iar ceJ in' surot se ingrijeSte de cele ale lumii.ce este mai migcdtor i <Pfecum Eu am pdzit poruncile Tntd. 3. dupd exemplul celui care a spus : "Cdci destdtarea (Iocuinla) noastrd este tn cerrrri.Voi nu sinteli din lumea aceo. veli rdmTne in dragosted Mea>'$i incd. intipdritd in inimile roastrer ca o pecete de ne$ters. 33. y'egi cdsdtoria este ing5duitd 9i este socotitd vrednicd de binecuvintare. zice El . Pilde 4.ar trebuie sd se elibereze de }egdturile iubirii puternice a acestei viefi cel care doregte cu adev5r'at sd urnieze lui Dumnezeu.'L?. Ioan 15.lui Meu Sj rdmin in dragostea Luir 37. ca'Si cum am trece prin stdrile (obignuinfele) sufletului intr-o altd lume. gi se pdstre. fiindcd dupd pdrerea lui nu puteau sd meargd impreund una cu alta.ie sd ne pdzim inima cu multd grije 35. 37. care ne indeamnd sE implinim poruncile Domnului. spunind : .'zicind. Apostolul. cum sd placd. 32-33. 32.7. Ioan 15.t'e. Incit. 36.AEGULII"E ![ARI Pentru aceasta. II Cor.Iumea nu Te-a cunoscut) sl 9i <Duhul adevdrului pe Care Iumea nu-L poate primi> 32. desigur..: <De veli pdzi poruncile MeIe. dupd . Ioan 14.33. Cdci "Pdtinte drepte.cind zice: <Dacd Md iubili. 20.

MARE {II Prin acestea ne invafd sd punem inaintea noastre totdeauua. cd: . ca scop al ldcrdrii pe care avem s-o indeplinim. care urdgtb nedreptatear precum €ste scris 43. sE facem tot lucrul {nostru) lga cum ar trebui sb se intimple inaintea ochilor pomnului 9i sd implinim toatd gindirea (noastrd). de taceli. dupd voia lui Dumnezeu. sq gindegte la 'cel care i-a comandat (lucrul) $i. nu ca sd lac voia Mea. De aoeea. 39. Iet. precum gi zic'e ln alt. este clar c{ acela este slab in privinfaraducerii aminte de Dumnezeu. 14. fiindcd $i'in lucrdrilenoastre proprii existi un scop gi o rinduiald. 40. Matei 18. . 23-24. 163. ne vom uni cu EI prin aducerea aminte.'pentru cii este de'a dreapta mee.nu Iucrdrile. sd. 43. Pentiu cd. Domnul zice acgasta : <Eu sinl Dumnezel de aproape qi nu Dumnezeu de departe. 1sc. o secure. pdzeqte amintirea Celui cgre a dat porunca 9i implinegte cele zise : <Am vdzut pe Domnul inaintga mea purutea.. la fel este posibil sd facem un lucru depli4 in alt mod. sau ceva neasemenea obiectului ce a voit sd-facd). scopuri proprii gi dupd acestea i. dacd nu se sdvirgegte dup. 3O. Ioan 6. cage implinepte cele spuse -de Domnul.5 voia celui care ne-a dat. 41. . 15. clatin" s. adicd s{ respectdm poruncile dupd modul binepl5cut lui Dumnezeu. avlndu-l in rnlnte. ci voia Tatdlui Meu Care M-a lrimi-s>38. toate spre mdtfuea lui Dumnezeu sd. Ps. <<M-amcobotit din cer.4l i $i aceasta : <IJnde sint d"oi sau trei adunati in numele Meu. la fel Si cregtinul igi potriveqte toatd acfiunea sa.Ie laeefi" ao. gi destribdlarea gi mindria gi clile c'elor rei.228 srlNTuL vAsrr. Dar strdduindu-ne cu atentie Sd implinim voia lui Dumnezeu.potrivegte forma gi mdr. 23. ori altceva..ne aducem aminte de vocea Celui care spune: <Nu umplu Eu cerul gi pdmintuJ fr.<Ertntr caut sd-Iac voia Mea. Cdci astfel. ca Si cind ar fi irpravegheatd de El. ce sd nu md. 118. I Cor. acolQ Eu sint in mijloeul lor>€. *Ori de mincali. i$i pun inainte cu precizie. 38. 8. 31.20. porunca. 10. mi'cd sau mare. va fi in noi o fric6 continud.Insd cel care in Iucrarea sa stricd integritartea poruncii. gi implinegte gi porunca acqea care t-a dat .i acomodeazd .E c€I. cind face.imea cerutd de acesta (cdci dacd uitd de aceasta atunci va face altceva. pe de o parte. ci voia Tgtdlui care M'a ttimis" fl' Pentru ca sd 38. gi-pi sdvirgegte totodatd lucrul sdu cu atenfie. Cdci precum fierarul. precuh meseriile vieiii (obignuite). Ps. Ioan 5. 42. iar pe de altd partef se desdvirgegte iubirea. ori de befi. voia Celui care ne-a dat porunca Si sd ne indreptdm sirguinfa cdtre scop.lor partiale. spre exemplu.

Aceasta a fost gi pdrerea celui care a spus. dispretuiegte dojana din partea celui mai mic Si pune rnai mult pret pe aprobarea din partea celui mai mare. ca sd nu primim nici prin ochi. apoi un suflet cu adevdrat treaz 9i senatos 9i incredinfat de prezenta lui Dumnezeu $iciodatd nu va pdrbsi strdduinfa de a face ceva prin care ar deveni pldcut lui Dumnezeu. Y.6.ii (infeles) duce. 46. Eu insd am pdrerea. indreptindu-se Spre milili de la oameni.ca nu cumva sd lnveli cdile lui 5i sd iei laturi pentru suflelul tdu.nul prin urechi ademeniri spre p['cat. r. se constatd gi din cuvintel€ lui Solomonr care ne invatd : <Nu te imprieteni cu omul cel mlnlos i nici sd. 46.cd odatd cu aceasta aiungem sd implinim poruncile Domnului. 3ice Domae. 47. Pilde n. Epistola 2. neplicut 9i demn de urgisit. fdrd sd ne ddm seama' 9i ca sd nu ne deprindem cu el. dacd ceea ce se tntimpl{ este plecut $i primit de persoana mai insemnatd.5itrj din mijlocul lor Si vd sdparali>. ca sd ierveascd obiceiului omenesc sau sd se lase stdpinit de vreo pleiudecatd comune.la acela. Cdci nimeni nu se indreaptd cdtre cel mai m.' 48. Dacd astfel se lntimpla cu oamenii. sufletul trebuie sd aib5 incredinfarea tare atit cd fapteie cele bune slnt plXcute Judecitorului Si Rdspldtitorului viefii noastre' clt gi cd cele contrare igi vor'primi jgdecata de La propriul judecdrtor. nici . l1B. Deci. ln coleclia rPdrinfii grec'i ai Bisericiri>. 118. 17.RTGULILD llIANI 2n facd aceasta. p.21-21 49. nu pentru a pldcea oamenilor. Doamne' 45.voinlei. dacd este incredinfat ce este prezent cel mai inalt. II Cor.$ r $i aceasta: "Ie. Ps. saq se fie afectat (atras) de demnitdti (omenegti).rietenul cel dedat miniei. 65: .ns I Pentru pdzirea sufletplui de alunecdri (spre pl5ceri) este de folos 9i trdirea in singurdtatea?.ic. "Spusu-mi'au cdlcdtofii de Icge birtele.nu /ocuie. vol " lnceputul curdtirii sufletului e.ti ]a p.stelinigtear. iar celei inferioare i se pare contrar.. ci. dc/t ruJca legea Ta. Ps. Cum cd'este pdgubitor a trdi in iomuniune cu cei care se ara't{ fdrd fricd 9i cu dispre} fa}d de pdzirea strictd a poluncilor. Si ca s5 nu ne rdmind unele din cele pe care le auzim \ 45. $i iardqi : o$i am grdit In' +o' tru mdrturiile Tale fuwintea regilor si nu m-om ruginot" t f Intrebarea'6 Cd este necesard izolarca de lume ResPu. Si nici nu va neglija sd implineascd poruncile lui Dumneceu. Tesalomc. 85.

cit gi prin continud meditafie asupra voiei lui Dumnezeu . (dar. . 03. lgi face chiar. prin care am trdit intr-un mod strdin de Porrncile lui Hristos .ece intre acegtia ? Cd. gi ca'sd putem sd persistdm in rugdciune. 4. Pc. aceastAluptd nu este mic5.i atit prin rugdcriunea sirguincioasd. care se intdregte prin lungimea timpului. piedicile cele mari cdtre aceastane vin din obiceiurile viefii sociale. nu numai cE este lipsit de bucuria gi pldcerea cea in Dumnezetr 9i de desfdtarea in Domnul gr de dulc. Iar cuvintele: "Dacd voie$te cinbva sd vind dupd Mine. ci. sufletul. Iar Iepddarea de sine este totala uitare a celor trecute gi depdrtarea de voinfa proprie. adicd sd invingd cineva propria-i deprinder'e. pentru numele lui Hristos.mee> 52.-gi lua crucea sa gi pe4tru a urma lui Hris'tos.gdseqte timp sd-9i observe pdcatele proprii 9i sd se infringd prin cdinfd pentru deliq. Cdci astfel vom putea sd biruim gi obiceiurile noastre de mai inainte. gi a.P s .este a-fi lua crucea .o oarecare inchipuire de virtute .L u c a9 . ca nigte forme 9i intipdriri (imagini) ale lor in zuflet.230 SFINTUL VASILE CEL MARE Si vedem. comparindu-se cu aifii mai rdi. pr:i. sd se lepede de orice.lelalte mul. 76. 2 3 . aceasta . spre nimicire gi pieire. 1 1 8 1 . lucru care este foarte greu. ab5. mai mult declt mierea pentru glJro.riia muitimea p5cdtotilor. .eata cuvintelor Lui.te piedici. 5 2 . primegte putere de'naturd). insd trdirea unei astfei de viefi (in lume) este piedicd gi pentru a.tut de ia mult prefioasa aducere arninte de Dumnezeu. rdu mai mare $i mai stricdcios decit care nu se poate intimpla.4 cind Ie va putea implini cel care petr. cdci obiceiul. ti aceasta : "Cit de dulci sint cuvintele ' Tale pentru cerul gurii mele. iar aceastd meditafie gi rugdciune nri e posibil sd le dobindim ocupindu-ne cu multe lucruri care ne distrag sufletul gi ne provoacd griji lumegti.l sd-l indeplineascd cel care trdiegte dupd obicei (in lume).a vom putea gterge petele pdcatulu. din cauza zgomotelor $i afacerilor pe care le'creeazd de obi'cei viafa sociald.apoi. ca sd nu zic chiar ce este imposibi. 51. gi a fi indiferent fafd de viata prezentd. II $i. CXci a fi pregdtit de moarte pentru Hristos 9i a-fi mortifica membrele ce sint pe pdmint gi a sta inarmat pentru orice pericol care ar veni asupra ta. trebuie sd ne separdm mai intii cu locuinfa.tele sale. la inceput au . incit nu poate sd spund . <Gindit-am Ia Dumnezeu $i m-am desldtat> 5r ..ci noi trebuie sd ne iepdddm de noi ingine' sd ridicdm crucea lui Hristos ti astfel sd-I urmdm. dupd cum vedem. afard de toate ce. 5 0 . dar se gi deprinde cu dispr'efuirea pi uitarea totald a judec5filor lui (Dumnezeu).

contrav'ine legii Apostoiul a lmplini. ci al multora. 12. . Apoi. poate sd nascd' adeseori. cSutind nu interesul sdu.REGULILE MARI 231 Intrebarea 7 ' ' Trebuie sd lrriirir impreund. din moment ce nu va exista cineva c'are sd-I mustre 9i s['I tndrepte cu blindefe ti cu inimd bund.cu cei care . recomandd viata in comun a monahilor. penitru cd nici unul dintre noi nu este in stare sd-gi satisfaqd singur'cerinlele trupului sdu . Vezi Episroia zsS. numai pentru sine. ale sale.simlind ta tel au acela1i scop de a pldcea lui Dumnezeu . fiecare pe care draEostei. Agadar. Rdspunsul acesta este poate cea lrai bun6 infdli$are a avantaJelor. ( I ri: . Ia fel 5i in viata solitard : ceea ce avem Dumnezeu fiindcd gdsi. 12.cdci fdrd ajutorul celorlalte membre nu gdsegte pentru viatd nici energia proprie indeajuns de tare sau suficientd pentru nevoile sale.nu cautd.ai Bisericiir. in mod clar. p' 322.acelo ceartd cu begte sincer t oCdci cine iube$te . I Cor' 10.q. precum s-a scris Hrisca sd ne legdm intre noi. cdci mustrarea. ale'sole> 55t in timp ce viata de solitard are un singur scop : ingrijirea de trebuinfele proprii.spune (Solomon) in 53. chiar 9i din partea unui vrdjmag. iar vindecarea pd. vrem s5 gtim acum dacS cel care se desparte de acegtia trebuiecu si trdiascd singur. nici nU are cu ce sd inlocudeiascd ceea ce-i lipse.c. in aceastd separare nu-gi va cunoagte ugor cineva lipsurile sale. 5. 55.vietii 3. gi cd este $i grcu gi primeidios d trdi 1n singutdtate . fiindca cuvihtul tdu ne-a incredinfat e5 viata la un loc cu cei care se poartd cu dispref fatr5 de poruncile Domnulu. 33. io' colecaia <rPirintii greai.ie unul de altul.i este primejdioas5. dorinfa de indreptare la omul de bun simt . ca sd se mintuiased 56. care $i-au propus acelaqi scop al pieiatii a RisPuns i gtim i5 traiul 1a un loc cu mai multe persoane53este mai de folos.trebuinld unul de altul. 13.te -. pgate se vine fdr6 folos gi ceea ce nu avem nu 54' Creatorul a hotdrit sd avem. nici ratiunea iubirii lui tos nu ingdduie ca fiecare sd aib6 in vedere numai interesul lui' Cdc'i <iubirea .spnne Apostoiul . Cdci precum piciorul are o anumitd putere. Afird de aceasta. care societate. ca viata apostolilor' ' 54. 56. iar pentru ci$tigarea celor necesare (vietii) avem nevo. Dar aceasta. I Cor. sau sd vietuiascd impreund fratii de acelagi cuget. 9. I Cor.atelorse face cu pricep'ere de cdtre cbl care iu. pentru mai multe motive : intii.t-o. dar are nevoi'e 9i de alta.

Incit se potrivesc eremitului cuvintele'scripturii : <Vai celui care esle singur. altuia protelio. poate s6-gi pdstreze. . cine .232 SFINTUL VASILE CEL MARE grijd" 57. nici sd colnpitimim cu cei ce suferd. Spre exemplu. Dimpotrivd. este lipsit complet de indrumetor duhovnicesc. cdci harul Duhului se dd dupd credinfa care existd in fieccre u.viafd neactivd gi nevrednicd decit cea roditoare gi intocmai dupd porunca Domnului ? II . 62. 'a. 12-27. bum putem . 12. 60.sd pdstrdm legd'tura reciprocd 9i 'slujirea membrelor. care . ca anahorct.i indestuleazd pofta pldcerii proprii. spre zidirea unui singnrr corp. de unul singur ins5 deloc . formdm un trup car€ are cap pg Hristos gi sintem membre unii altora. ci fiecare din noi igi alege viala singuraticd. :ind cercetdm pe cel bolnav. in viafa in comun darul propriu fiecdruia devine dar comun al celor care formeazd societatea. se impiedicd al'ta.Dar dacd noi tofi. Apoi. ln timp ce viafa noastrd es'le impdrtitd. fdrd sd slujeascd binelui comun dupd felul binepldcut lui Dumneieu. altuia cuvintul cunoa$tefii. cd dacd (el) cade nu este altul care . din cauza aceasta. altuia credinla.i i.legdturc dubovriiceascd cu lndrun6torul lui din timpul cind era in fr6fie. ca sd trdiascd in pustie. 58. fiindcd nici cel fldmind nu se saturd. 61. 24.rimeyte unul din acesle daruri nu-l are pentru sine mai mult decit pentru alfii. Atadar.. Eccl. I Cor. Deci acela care p.Un asemenea indrumEtor este cu neputinld sd gdseascd cineva in pustie. Cel care se reFage direct din lume.efac pe timp mai indelungat) sintem lipsifi de zelul pentru fapte bune : incit. nu putem sd primim pe cei strdin. unul fatrh de celdlait. pund mai piresus o. dacd n-a fost unit cu el mai inainte in viafd s. 16. abandondn pe cea mai mare gi mai necesard porunbd care ne duce la mintuire. dacd noi nu sintem ieEafi in mod armonios in Duhul Sfint.sd-I ridice" s.ar vrea sf. 10.. 12. nici cel gol nu se imbrac&. 59. Pilde 13. I eor.toate darurile spirituale. din moment ce in mod firqpc nu va putea fiecare sd cunoascd suferinfele aproapelui. sau supunerea lor cdtre capul nostru care este Hristos ? {' Pentru cd nu'este cu putinfd nici sd ne bucurdm cu cei preamdrit. <Penlru cd unuia i se dd cuvlntul lnfelepciunii. 12. iina aam 9i impdrfim cele necesare pentru viatd (gi mai ales clnd aeeste slujiri s. B-10. De aceea in viata ln co57. Rom.am fost primifi in una (li aceeagi) speranfd a'chemdrii noastre. fiindcd unul singur nu poate sX primeasci. altuia darurile vindecdrilor 62 S.atunci cind sintem dezbinati gi impdrfiti . Dar gi poruncile se implinesc mai mult Si mai ugor cind sint mai multi impreund. penb I cd in timp ce se indeplinelte una. 4. aaahoretul care se retrage dintr-o comunitate chinovitrici.

nici despre scdderile sale n-are cunogtinld. 65. spune ed pentru perfecfionarea obiceiuriior lui li oiunge invdfarea Sfin63. prin examinarea gi aprobarea faptelor sale cin pa. Dar. Deci.acel somn al morfii. se creeazd mare incredere . intiucit nu este nimen.rteamai multora. cel cars va fare faptd bund se va intSri gi mai mult prin mbrturia mai multora.spre tnoerteDs. 64. atita timp cit nimani nu se oputre voii lui ? Iar dacd cineva.2. t I I i r 3 .trezirea din partea celor care ve* gheazd. 16. 4.lncit i se pot aplica cuvintele. de viafa solitard se tin primejdii. desigur. cum se va exersa pe sine ln rirbd. nic.dacd s-ar intlhpla cumva ca vreunul sd adoarmd intru. .: <pentru unul ca acesta este de ojuns pedeapsa care (vine) de la mai'mulfi> s4. Molei 18.II Cor. apoi tintndu:ti inchisd starea sufletului. Dimpotrivd.i progresul ln fapte bune nu gi-I cunoagte. 65afunei. dacx *tot cuvintul va ste 1n gura o doi sau trei martori. soli* tarul va . pentru cd nu i se oferd nici o ocazie pentru implinirea poruncilor IV Cdci prin ce 19i va ardta umilinfa sa cel care Du are pe nimeni declt care sd se arate mai umilit ? cum igi va arita indurarea sa cind este separat de comunitatea mai multora 3 Apoi. veqnic in nelucrare.'cit de mare primejdie implicd aceasta ltiti toti care ali citit evangheliile. necesar ca puterea Duhului sfint. ca de ale sale. Prima gi cea mai mare este cea a rnulfumirii de sine (a alte 9i vanitdfii). In plus intoarcerea de la pdcat este mult mai ugoard in viafa in comun pentru cel pdcdtos.i care s5-i aprecieze faptele. ee nu cumva sd odorm. Ps. s5.socoti cd a ajuns la treapta desdvlrgitd a porgncii . lngropindu-l in sine . Dimpqtrivd. acela care triielte singur peate avea intimpldtor un dar. inmultindu-l prin impirtdgire.6. fiecare se bucurS. fiindcd se rugineazd de dezaprobarea fdcutdr in cromun de mai multi. Cdci pentru pdstrarea bunurilor date noud de Dumnezeu ea este mai folositoare decit singurdtatea. 1 T I r z I x t I r i I [. cdCi. pe care il face totugi f6rd folos prin nelucrare. . pi de dirul s5u propriu. pentru cel virtuos.ale.NECIJLILE IIIARI 233 3 ? 6 mun este. care existd intr-insul. propri III Viata comund posedd gi mai multe bunuri pe care nu e ugor a le enumera. pentru a cdrui indepdrtare de la noi ne-a lnvdtat David a ne ruga zicind: "Lumineazd-mi achii mei.. iar pentru pizir. 12. in afard de cele pe care le-am spus. treacd in acelagi timp la tofi. in conviefuirea cu mai mulfi oameni. dar se Uucurl 9i de darurile celorlalfi.ea de cursa exterioard a dugmanulqi este mai sigura . peniru'cd.

'Intrebarea B Desprerenuntrea Ia' Iume Dacdcineva trebuie sd se lepede mai intli de toate (apoi) asttel sd se opropie de modul de vieluire pldcut Si Iui Dumnezeu Rispuns I Fiindcd Domnul nostru Iisus Hristos. 70.27.32. ea ei sd vadd fiaptele voastle cele bune gi sd s/dveascd pe Tatdl vostru cel din ceturi> 68. potrivit .uezut erau impreund 9i aveou toate de obgte (1n comun)" 6e.24i Luca 14.i S'a incins 9i a .trdie$ti singur.spdlatpicioarele ucenicilor (Sdi).234 SFINTUL VASILE CEL MARE telor Scripturi. Tu.2. are ca scop m[rirea lui Dumnez:u. insd. ca sd ne dea noud in mod precis 9i clar un exemplu de umilinfd in deplindtatea dreigostei. care. Fapte2. ci cei eare lmplinesc legea se vor lndrepta> 66. 67.2.e sine.care s-a scris : <Toli cei cale au. Cdci iatd Dornnul.turor : <De voieSte cineva sd vind ]a Mine. .Matei 16.cel din urmd. sdl'ti ia crucea sa qi sd-Mi utmeze Mie'tt. 132. un exerciliu neintrerupt 9i o studiere (contemplare) a poruncilor Domnului este locuirea impreund a fratilor. 68. dar ni'ciodatd nu ?idelte. (numai) cu . Rorn. 16.tine ? Cum se va implini in locuinfa singuraticd acea frumoasi 9i pldcutd locuire impreund a fralilor. poruncii Domnului nostru Iisus Hristos. Ps. face la fel ca acela care inva!6 sd zideasc5. pe de o parte.. 13. nu Se muitumegte numai cu invSfdtura datd prin cuvinte.mina voastrd inaintea oamenilol.De aceea' un rui ce-gi imprdgtie miresrnele de pe capul arhi'ereului ? cimp de luptd. din marea Lui iubire de oameni.i . ci toate le etau comune>70.44.lnsu. cd : oNu cei cale aud legea slnt drepli lnaintea lui Dumnezeu. Care zice: <A$a sd lumineze Iu' . ti iardsi: <Iar multimea celor cate au clezut era o inimd gi un sullet i Si nici unu| nu zicea cd din averile sale este cevc propriu oJ sdu.despre.-ci. $i ia66. 71. dacd. Si ca acela care invatd fdurdria (lucrarea metaieior)' d'ar nu vrea totugi sd practice meseria invdta{d. Cdtre unul ca acesta ar putea spune Apostolul. un bun drum spre progres. zice tu. Motei 5. sd se lepede d. dupd o dovadd mare 9i intdritd prin mai multe fapte. iar pe de altd parie' pdstreazd caracterul sfinliior care sint amintitri ln Faptele Apostolilor . Fapte4. 69. pe cine vei spdla ? Pe cine vei servi? Fafd de cine vei fi. pe car'e Duhul Sfint o aseamdnd cu mi67.

a pdrdsit astfel nu numai veniturile pe care i le aducea oficiul sdu de vameg. 4. 1. cere nu se leapddd de toate averile sclle^nu poate sd fie ucenicul Meur 72. 9i apoi adaugd : oqi sri-Mi urmeze> 77. de viafd obignuitd {sociald). 6.EI se leapddd Si de patimile lumegti. cum poate sd mai fie pdi'tag grijilor lumii cel pentru care s-a rdstignit lumea intreagd prin Hristos $i el pentru lume ? 76.26. 76. 78. atunci cind zi.toate ne iepdddm de diavolul gi de poftele cdrnii. Un asemen'eaom ii va soco'ti ca pdrinfi adevdrati pe aceia car'el-au ndscut in Hristos Iisus prin Evanghelie 7s.tele rdtdcirii 7a. singur'a lor surs5 de mijloace pentru viafd gi. la intovdrirgirile de oameni gi la viala obignui'td care se opune respectdrii stricte a Evangheliei mintuirii.iar ca frali pe cei care au primit acelagi Duh al infierii $i va privi toate averile ca strdine. care se dezbracd de omul cel vechi cu faptele Jui 75. Col. de strdduinfa pentru lucruri nefolositoare. 77. 75. de mdrire degartd. acela se leapddd de sine. Gal. precum li sint in realitate: Cu un cuvint. I Cor.3. 14. 15. Astfel renunlarea deplind se dobindegte cu indiferenfa omului'chiar gi fatd d.instrdinar.4 .IREEULILE MARI rdgi : "Agodar. tiecare dintre voi. 79. ceea ce este mai nec'esardecit toate acestea. 80. 72. GoI. Matei 16.nu poate sri-Mi tie ucenie> 28.eau pd. 9. precum ne-au ardtat 9i sfinfii uceni'ci ai Domnului.Matei.ufletului cit gi lepddarea de sine sd fie absolufd. 9. renuntind la (fap'tele)cele ascunse de rugine. dar a dispreluit $i pericoleie care trebuiau sd urmeze pentru 'eI gi pentru cei ai casei lui din partea autoritdtii (de stat) pentru cd ldsase socotelile oficiului de vamd neisprdvite .ce.$i iardgi : "Dacd cineva vine Ia Mine $i nu-qi urdqte pe tatd.Luca14.Fiindcd Domnul nostru Iisus Hristos"cere ca atit ura contra s.e sine. . Iacob 9i Ioan. 73. (de asemenea).rhsitpe tatdl lor Zevedeu. sd-$i io crucea lui>.e d. uDacd voie$te cineva sd vind dupd Mine.de cel stricat prin. 2 . E I e s . care pof impiedica scopul pietdtii. ba chiar ti luntrea lor. car. incit sd nu se increadd in sine insugi 7e. la inrudirile dupd trup. II Cor. Cdci inainte de . precum : de averi. iar pentru Pavel s-a rdstignit lumea intreagd Si el insuti pentru lume s.credem cd porun'ca aceasta se extinde asupra mai multor (Iucruri) de care este necesard instrdinarea. 7 4 . sa sL leped. care. $i. sculindu-se de ia masa de vameg gi urmind Domnului.33. 9i chiar sufletul sdtJ. Luca 14.(Renunfarea desbvirgitd) incepe cu.I lui li pe' mamd pi pe soli Si pe copii Si pe trali gi pe surori.24. 14. 6.eade toate cele din afard.e viata proprie gi cu incredinlarea cd iI agteaptd moarte siguri. pof.

82. descendent din neamul lui lsrail. pri'n care putern convinge $i sufletul .legatd de dorinfa celor care urmeazd Domnului. vine la Mjne tj rru.cel mai fricos.elStig pe Hristos> 83. ea sd. dar adevdrat). 44. nu poate sd-ltfu. 83. pentru Care m-am pdgubit de toote 9i pe toate le socolesc gunoaie.Veniamin. dintre voi earc nu se leapddd. care au fost date de Dumnezeu pentru un anumit timp. lucru pe care l-au fdcut gi sfinfii' spunlnd: c?rebuie sd ascultdm mai mult de Du.a opta zi. incit sd se dea bdtut din cauza disprefului lor.de toate overile sele. .mnezeu declt de oameni" E2.oricare. (Domnul lnsu9i) mdrturisind aceasta cu lnfelepciune gi de nereplieat. eu cu atit mai mull: tdiot lmpreiur. . dupd zel prigonind.fje s. cu resturile pe care le elimind corpul omenesc qi pe care cdutdm sil le lndep6rtdm cit mai degrabd.236 sFlI\:ruL vASItE CEL Ir{ARE J Astfel. cel care este stdpinit de dorinfa puternicd de a urma lui . dupd dreptatea cea din lege liind Idrd prihand . Biserica. Ddr mai cles soco' fesc cd toote sint pagubd pentru ovanta|ul (cigtigarea) cunoasterii Jui Hristos fisus Domnu/ noslru. Cdci dacd (sd spun un lucru indrdzne|. 9i spune: . 84. dupd lege tariseu. drn seminlia lui. fiindcd a socotit cd acestea slnt piedici pentru cunoagteida lui Dumnezeu. sd-$i aducd aminte {e Apostolul care istorisegte lucruri care-l privesc pe dinsul.nici de cel care ride de lucrurile bune din afard {de la neamuri). pentru dreptatea in El gi pentru coDformarea noastrd cu moartea Lui.3. ucenic> $i ln alt loc dupd (cuvintele) : . Hristos nu se mai poate tngriji de cele ale acestei vieti. nici de iubirea pdrinfilor sau a rudeniilor. cind zice : <Agadan. | ilip. clnd aceasta ar fi contrard porlrncilor lui Dumnezeu (ceci atunci are loc Ai (cuvlntul) : cdocdl cinevo.29.$te pe tatdl $i pe mama lui> si celelalte Er) . Apostolul a asemdnat privilegiile legii. spre invifdtura noastr5. iI!. Iar dacd cineva dorpgte sd cunoascd mai precis gi mai clar puterea. vincle-li averile Si imparte-Ie sdtacilor> gi apoi ttl"* - I{. iar cite erau pentru mine ctttig.De voiegti sd fii desdvlrgil". lagte 5. evreu dJn evrei. nici de lrica oamenilor. a spus moi tntli : nlvlergi. 16. ce va spune cineva despre obiceiurile dobtndite de oameni ? $i de ce este nevoie sd fie intdritd afirmafia cu argumentele noastre rafionale gi cu exemplele sfinlilor ? Pentru cd este posibil sd citdm insegi cuvintele Domnului. incit din cauzq aceasta sd lase sd i se sustragd ceva din interesele (sale). urd.Daed cineva socote$te cd poate sd aibd lnctedere in cwne. lucc 14. pe acesteo le-am socotit pagubd pentru Hristos.

care ne face mai apti sd pornim pe drumul care duce la Dumnezeu .$i lui mamona>ra/. bogat fiind. impfudtia cerurilor cu omul negustor care ca1td mdrgdr'itare bune t acesta gdsind un mdrgdritar de prel mare. Mofei 19.'Filip. 20. lI Cor. dacd ne vom pdstra vreun bun pdmintesc Ai oarecare avere pieritoare.E I{ARI 237 a addugat : <. o mutare a inimii omeneSti la petrecerea cereascd. 21. Cdci <asemenea esle sBune El . fiindcd mintea noastrd se ingroapd in acestea ca in fdrind. dar ceea c. il. Si n€am.REGULU.i mdrire. ea este inceputul asemdndrii noastre cu Hristos.omni". 86. aeolo este gi inilrrs. Ps. 21. deci. 8. Deci. Matei 6. pret ca a folosit fost de inare Este evident.neintreruptd 9i mai qrzdtoare nu ne indrumeazd sd le cdutdm gi nu ne ugureazd osteneala necesard pentru ele..putintA s-o dobindim. va fi cu neputinfd sd ajungem la 85. e0.Dacd nu vom dobindi aceastX aselndnare. cdci <unde este comoara ta spune Scripturh.De aceea trebuie si alegem numai'o comoard. cu mintea intreagd cd gi parabola. Si: (Nu puteli slrtji lui Dum' nezeu. c"d mdrgiritarul asemdnare e irlpdrdfiei ceruritor. incit se poate spune: <ed sdlogul nostru este in ceruri. toate proprietdfile pe care le avem la un ioc : 9i avere. sufletul nostru. gi brice altceva ce este cdutat de mulfi. 18. dacd nu vom jertfi' ca schinb. nu poate sd vadd pe Dumnezeu. spus intr-un cuvint. o rners de a vlndut toate clte avea gi I:o cumPdtal. Care. 89. 87. o eliberare de obligafiile omene$ti. lo'" 88. negustorului la aceJa.21. . Renunfarea estei deci. 88. p€ c€Ire (dupd cum) ne invafd cuvintul Dornnului. Mafei 13. S-a fdcut sirac pentru noi e1. Matei 6. ea este punctul de punere in. dupd cum aratd cele spuse.i invdfdmint conduce. migcare fdrd piedici pentru dobindirea gi folosirea de lucruri mai prefioase <decif aurul 9i multe pietre scumpe>8t. ae . III Apoi Domnul a declarat cd bstb cu neputinld sd dobindim ceea ce cdutdm. dacd o dorinfd.Vino de-Ivli utmeazdr. nu ne este cu.oi d.Iad. cea cereascd. ca sI avem inima in ea. cit timp mintea este impdrtitd la griji diferite. 45-46. Este Clar pentru orice om. este. o dezlegare de cdtugele acestei viefi materiale gi temporale. ln mod necesar. nici nu poate sd fie impins spre dorirea frumusefii ceregti gi a bunurilor ce ne sint promise j posesiunea acestora nu este cu putintd s-o dobindim. 3. 91. -t .$. 9. spunind : <l{imeni nu poote sd slufeascd.e este mai important. W.

dacd este capabil 9i cu experienfd. cind unui om nu i se ingdduie sd poarte grijd. dar ciin neglijente pierde ceea ce putea fi cigtigat. pentru aceasta cred cd acela care se degparte de ai sdi cu un astfel de scop e5. de pasiunile pierzdtoare' de suflet. pe scurt. Molei 19. sau el insugi. de grijile rdutdcioase ale bogdtiei. . aflindu-te in bogitie.ST'INTUL VASILE CtL MARE modul de viafd pe care il hre Evanghelia lui Hristos. care impiedicE rodired seminfei pe care o seamdnd cultivatorul in sufletele noastre ? Pentru cd Domnul nostru spune : clar cele cE au cdzut in spini sint aceia eare se sl-rfocdde gfiji. Cdci va putea fi cigtigati vreodatd infrlngerea inimii sau umilinta minfii sau eliberarea de minie. Luca 8. Fiindcd Domnql spune : <V inde aietile toJe gf dd'Ie sdracilor gl vei s . cunoscind cd este primejdios gi sd lase averea neamurilor. sau prin alfii. chiar dacd nu ti-a lnsu9it nirnic din cele incredintate. ca de hrand $i imbrdciminte. Matei 25. nici chiar de cele necesare. 95. de griji 9i. ln giJile acestei vleti. 93.avereo sc |drd nici o distinclie tudelor nerecunosc dtoare RisPuns I . de bogdlie qi de pldcerile vielii $i nu aduc roadd>>s2. 14.1n cer Si vino de'Mi urmeazdr> rile voastte qi dali milostenie" s. de tristefe. ln pofta cdtre lucrurile din afari gi ln indeletnicirea cu ele ? Dar. 21. ci si se str{duiascd s-o transmitd pe toatd cu multd atenfie' ca bunuri inchinate pentru viitor lui Dumnezeu. intr-un cuvint. {ntrebarea 9 Dacd trebuie ea acbla cate se unette cu cei ccre se consaerd. DU trebuie sd disprefuiascd averea lui. Cdci dacd cel cdruia i s-a incredinfat grija domeniilor impdrdtegti nu este scutit de acuzare. 94. Luca 12. 9i iar{gi | <vindeti dve ovee comoard. Domnului sd /ose. 14. la ce pedeapsd trebuie sd se ettePte cd va veni asupra lor aceia care au 92.33. care au fost alegi dupd atentd cercetare 9i au dovedit cd sint in mdsurd sd administreze cu credinld 9i prudenf5. qi-Sd lase administrarea ei oricui s-o intimpla. dupd care logicd gi lngdduire se se sufoce' ca de spini. ti s-o administreze cu toatd pietatea.

31. sau tarine.lm i gi "Indrdznegte oare cinevo' dintre voi. sau fold. ca (ni.-primim cercetarea. nu o. dupd porunca va gre$i tratele tdu.. sd fim vdditi cd am ctrlcat alta.a addugat : oai ciqtigolo. 9i pe acela. II ln tot locul trebuie sd ne pdzim ca nu cumva. se clarifice adevdrul. care sd nu primeascd in' e8. 29-30 99. chiar fdrd s-o vrea el.I C o r . ci pentru Mine $i pentru Evanghelie. 2. Mater' 18. ca sd.Nu esfe nirneni carc sri'gi ii ldsat casd. fiindcd adeseori se intimpld ca insugi pricinuitorul nedreptdfii sd ne cheme pentru dezlegarea diferendului de cdtre arbitri. $.td simplu. (a sfintilor) vom chema in judecatd. pentru cd urobul Domnului ni trebuie sd se cerfel. ci cel care este nedreptdfit de rudele sale dupd trup. cdci nu se cuvine nici sd lupt&rn. Molei 5. cittd. care nd se ceartd 9i nu iubeSc argintul. sz. ToQscultar. Dar celor sutite in lumea oieosto Si viala ve$nicd 1n veacul viitor> nepricepuli sd li se facd cunoscut pdcatul sacrilegiului. care spune . 96. sau Irati. dvind in vedere mai mult mintuirea fratelui decit mdrimea averii. nu averea' ci "Pe ttatele fdu" tu.l. dar nu ca sd ne satisfacem pasiunile noastre de minie ti ceartd.REdUL]LE MARI 239 administrat cu lene 9i neglijeirfd cete inchinate Domnului ? Nu vor fi vinovafi de pedeapsa celor neglijenfi dup6 cum este scris : <BJestemct tot cel carc Iace lucrurile Domnului cu negliienld" ? x. dti-j qi cdmaga. 100. <Celul cale vtea sd se judece cu line ti sd-Ii ia haina. 6 . care zice : . lI Tim.buiralelor lumeqti a oprit cuvintul pietdtii. 1 0 2 .i.Ier. limitele zelului ce ne este permis.eCe'lnaintea celor nedrepli ti nu ?naintea celot stinli?" 1ot.scitori (rdi). 1 5 .Si hducd aminte . 24. 97. 1 0 1 . mergi 9i mustrd'1 pe' Domnului. sub motivul indeplinirii unei porunci. desigur. fdrd sd ludm noi insd inifiativa' ci numai urmind pe cei care ne poartd (inaintea) tribunalului.te) servitori ai lui Dumnezeu.cuvintul Domnului. dar nici noi nu vom cdlca poruncile. . cind a spus : "Dacd te va 102. care spune : <<Dacd el. nici sX ne certdm cu cei nerecuno. Ca sd ne judecdm ins6 cu ei inaintea tri. trebuie sd.Dar si indintea acestora. 1 . sau temeie. sau mamd. cU altul. 40. in vreun caz. 15.M a t e i 1 8 . 98. Marcu 10.ee. sd se iud. Cdci gi Domnul. 10. il vom scdpa de rele. sau surori. Astfel. ale vleo pricind.c. sou copii. fdrd a depdli totuti. ci ca sd descoperim adevdrul. ci stdruiesc cu fermitate pentru'desioperirea adevdrului.

i-a poruncit sd implineascd gi ceea ce-i mai lipsea.Eu vd. sou pe care (dintre ei)? $i trebuie . cunoagtem bine viala de mai inainte a celor care se apropie . iar frica de Dumnqzeu invinge tot felul de scdderi ale sufletului.-i ccrcetdm bine dacd (nu cumva) se grdbesc. fdrd sd se rugineze. iar dacd nu. pentru ca ispitirea sd nu devind pagubd pentru frdfietate. ca gi noi sd. cdci precum Domnul nostru Iisus Hr. fiind incd in afard.. ci trebuie sd-i conducem . se fac li altora cauze de pagubd.gi schimbd cu ugurinfd hotdririle. (gi astfel). se apropie de Hristos gi doresc'sd poarte jugul cel bun al Lui gi povara poruncilor Lui. Mai trebuie incd s5 cercetdm dacd vreunul. cind a aflat cd a fost foarte bund. cele 103. mai inainte incurcat in va mdrturisi. la fel se cuvine. Dar. sou dupd o cercetare'. ca sd fie desdvirgit pi (abia) atunci i-a ingdduit sd-L urmeze .Si ce IeI de cercetare ? . sd fie indepdrtafi. voi odihni pe voi> 103. De aceea. Rispuns I Iubitorul de oameni Dumnezeu gi Mintuitorul nostru Iisus Hristos vestegte gi zice: <Venili la'Mine toli cei ostenili gi impovdrali Si. care a fost 'pdcate. care ne ridicd Ja cer.'2{o Intrebarea 10 srlNrul- vAsrLE cEL MA8E Trebuie sd-i primim pe'toli cere vin. Matei ll. pe acegtia trebuie sd.sd-i primim indatd. desig"ur.la exercifii potrivite. fie de la o stare de indiferenfd la viafa riguroasd a cunoagterii de Dumnezeu. mu trebuie sd ne deceptiondm cie si indatd.ridicind ocdri gi minciuni gi clevetiri rdutdcioase impotriva activitdlii noastre. fiindcd toate se indreaptd prin sirguinfd. prin noi. cu timpul gi prin ispitire cu exerci{ii grele'sd ludm cunogtintd de felul judecd[ii lor.nu se folosesc pe ei ingiqi cu nimic. u Fiindcd nestatornicia unor astfel de oameni este suspectX. sd fie primifi fdrd primejdie . este periculos sd respingem pe aceia care.28. gi celor care vor fi fdcut deja ceva bun sd le incredinfdm tnvdf5turi mai depliner.intruclt in afard de faptul cd.istos I-a intrebat pe tindrul care a venit la El despre viafa lui de mai inainte gi. incit dacd vom afla ceva sigur (tare) la ei. (apoi) cum sint in privinta caracterului : dacd sint nestatornici gi.. . insd nu trebuie sd inEdduim ca sd se apropie cineva de locui isfinteior Lui porunci chiar -cu picioare nespdlate.iar pe aceia care trec fie de Ia o fiafd rea.

dupd imitarea Domnului nostru Jiflus Hristos.: i. : . i .rr.p-ldgqri iepsC.. i i f e b ... r r . L:i.. i.cud.l*pepi+lafpo. .fi0Utrferieibrl AErfeliicaf€. . . . 8. 'I .igr:Rg.bun'd.tcCdci podte pentni aceostas-s dejpd'iJiit'eI iis' un'timp.rateitucfutipdae6 rafitnesi vaJ:hotiri. Dar mai cu seamd cei lui care vine din.'gt.. Ps..Sp.€ind. t .fcreBtine]i sint sub.0?.isi. r .rtiitin€26. va fi constatat ca'un vas folositor pentru Domnul 9i pregdtif ipe4tlq ]pf lqqr]+t bun 1tr5.refguranfHfn c{. . 21..'. .r{r .gi. ir:-ili:.yre'gid. lr 1O"r. 14.c a i r n .r . 106. . .T z 1 .r . ' t . .a.rugine 'i'se ifaeei insU$r.teF..pe.2. (uugal} il tagg vr€dnic dq. t. . Evangheltn lr.{e.estp. . .uu maircaddrfta memeci!6rpsfipi : l r.t .sftrfrgtri:e lor.:. .f. ...rn5sftltrr. pli^n'..tdrcstdt'e pEfltfu tUti'itbile S€f be'eon$ihgd {de'ei}' dacE''s*rtigethS€+dtttttrf{cdetrmilt$$i:151}lstr... '.irlt.cutdeFlind c o n v i n g e l e . .9ei.'Incilf sAiprirne8'Jcf.i..Pentru lncercarea neofitilor nu se prevede un timp determiridt.le':obBefaiej..ce\ui. filrp.jugl $i' ss ne&rglazdr dup{ 6 vdrrfi s*d:tulfirgi. r i .JE.ie'fdlil ai plq..Tofirsbltsvii jla. : P. : i i. pUl!+ir dmtat cd:jugnfltsc.emei.sd aibd o'corrportaf.lffdeillised$cetilbi rifulginrhii. i . . trebuie sd i se porunceascd citeva lucruri aln LiLfe$ tfr8 p* ruginoase celor din afard {profarlilofil .lli .5€e.ir iri '. Uefdeteig dltgsf te lucruri. !.rsafte\&nl4. 108. anninli+l du-gi cuvintele adevdratului Domn.. II Tim..E..g6fnreffi. . . I itlit.alti parteirdobindind. . o...incltrs{. de . 105.9fP'rg'.i .. r . ) . i i. .. ..unitdti . .tdltiSitroare:'gl .. care a spus t "De vefi ierta oarnenilo. . . .*Yq?il.pa. tru viafa lui urmdtoare.p tl-n.s.arl.pe cei cu @r!. l '.faf6' de el. 1 .:d[. .np{4!y.lq$Lel. .crom.' hodul eoatraFde.Fg{tpt:.9i Tatdl vostru cel cerescvd va ierta gfegFI. . r r ' . :De dltfel.lor. ')i' .lstr. i. ''.. 6.r 10s gregelile. iar..dupd.n-o'b6tegorie 'S6'Cidla:dtiHtoUtta'9i S"'gtaU"gte spre umilintd.pirSgl.r":'.r. .a eolab-orat. .i.i}.siui pe: db'. 16 sflntul Vaslle cel Mare .. '.. .pen..( . i l . 1 . .qt4plnrhe.Q:.lI i . {.i .rr. cetare conpletd de cdtre cell8afEtrint' $'m{Hifttl git..gi chiar.-. a .rir. \ : :. i . indrep. ..l ". ... .istr.12.t ia.ipp6rggigs-ersrilpr.la faptGle tsele$iJdo*oddtirirlde@{induli pe acegtiendulirdcuVintUlibe*til catre)6 sis. ' .1. i.d9.vt i :i. -. . cu bund pricepere fiecare. .. F.'.BEGULILE: MABtr ascara3e.estd.. . : .aitnini$ ilg€ hf:fen its i Fil$pp11 filrpe Sclav.:. r .(atunci) sd se numere cu aceia care s-au incredinfat Domnului 106. .hti*iezen .{indat6}lE stEnlnfrtlorr gnigim dg&. ."8iii 104. .. innppi..4q P. seriindud./. . i .rr1s*. . . i 1. i 2 .. : ... .. r ' j t i i J ir _ ij l 1: . .qF.De4tt4frv& de loinir!'iaertofJ tdcdtorii de tele> Ifl4.:. s e t ' v c a r e : n u ' g r $ g i i r e e z E . . .i..tati.rtey: tdqind du rugine. a l rt i . Malei 6.daedEc. ..qaser .44g....luil. pfbaint6 -.FgE.BQ loJ.iudgmq+t nu numai sd renunle lq.' ..

:ieri triir"r: limintul st{pinilor lor (can.E-ai'de prefefiit iled:tt. c. . .MARE nu sa p6rqriglugdpcjjmai presdsdc.ell intreba dacd fac aceasta cu consimt6mlnt. fllip l.l. .fel.sau..fftndcd.nirei place ilui Qu'44gseu. 1 1 1L . C o r .. m.sdu pe lui..a:f6ctt csva.prin af egq. Iar dacd cealaltd parte nu este de atdid.caste ailnvins..se ...l'i.r : 1 1 3 .. .cinova la Mi.' . 1lO...care spune : <Dumnezeu ne-a chemat spre iace'"'ire 9i sd implineascd porunca Domnu. fi plece. Si pe cei cdsil{qritirricareivin spre o viat{. A.fi.l adesea.faplql1q'{.l{atirnci}i rtfebuiei-rst 5et{upt€-.. care.Frln acest.sqfefintelOri. .acgiifclgyl$giinErpeazd pentlu fdbdarpq.hef4€lrt iiubtib)".ory.hli-'. Forunca adervErdtu}ui stdilin gi Ddur..sfut absti y66.C6rpor&ld:' :. 7 . rtrebuier..1teturie.l .lribil-m.t.'fiindcd se ingrijegte mai pufin cum sd-I placd lui Dumnezeu. : . Vasile a ingdduit primirea viefii moritistitd gi unor ctrsltoriti care n-au avut consimfimintul celuilalt sot sau al sotiei.i. hii fi..eIfiedin. .6e.trsle. Noi gtim lns6 cd bcopul vi4ii .cei.tb rhuliti. .4 .Dq. 5i trurliF{si fi{rietos..:^rir.ce.qsqpr+ ]gq.. . .6 . r.. Rezeurrt..sianv card.it. g6l zie e ' : :dDacd. 3) .pe totdJ.-ngilppltlde DunnqersB:iEce. 15-16.galsrg si Sinodul din calbedon a'inieizts ia'se:tL'piirniti.rlqptqise gistigi {ie. 7 ..rrrhe.'l' . 112I . Se pare cE Sf.."r.'l.prin. din (qrca 34i) u .de.calce.Totuoii dac6rs-ul6btiiglarca:st{pitord s6 ifier rddq.pe e0pii. '.spune el .29.Ge.t. Si iol€lalbei:<iaulpurcte sd-MJ tie uee* fiid. sinodut.aFn cup.ptrrrragEBtB asculti rhtip pentrg 19.pr9F.nutui nos.4}.dr..gsteisGrlp'a-i. dreptei judec*fi qs. pentru cd nu este nimic mai de preferat decit ascultarea fafd de Dumnezeu..nu este stdplnul corpulul sdu>)tt2 $i astfel cel care vine sd [ip primit ig+inFg gnai multor martori.escirltadeade'Dumnezeu.. ) .dR.lx:. nu rrrd$$e Sj mqamd. . cdci n{tricinu. lUi Dum.r4."tut piobletra (can.SFINTUL VAJSILE CEL.'so'Sf pe ienneie Si. .!f9. bri.pnimit iaB .incaIcdrile. sd-gi aminteascd de Apostolur . l@.DomrriiT pe eei core atrfost'dftidtaei ctritottrl heascultdtofii4trirUude la:rebnsitrillt'eh.ra. .st se _fi creat multb problairi peptru mlndstirile chino'itice. ' .poate.I C o r .p.'.acelui. sclavi tn rntneiuri..l-atr..: .stdhritoarb girprinlpost'.lqii ar sil*'pe s€ir\n s{.. . .SE .ida polrnc! contra. .reciproe. 1 5 . la :multi prin ruEdciune .idhit" 1g0.couza. .un..:rFrQclrs.. Fapte 5.{i! isd. t . 115. dtlpe dispozifia'Apostolului (<cdci bdrbatul . : 111.nutnels lui Dunneacprdin.e.acest.adeseorij:irrin ne+6i$.

exercifar€o.acelq. Cdci zice Scriptp.rdescbitl4i.nicl.e{9.i ' . ca sd se rirpineze Regulile . ..' ..a dgpus accenlaf9a con{iifi!. a j f € ' i t ' Cd.26.. 3 .-lui Dumnezeu.ra: tDacd a pdg. 39.Qe'yiafi. . r e : b .. 38.25.ce lot cel lIE.pe s-a ca. 9:i3e.. care ne poruncegtesd ne dep6rt6{.el".lt ll": misiunea trebuie..rJ.9t1t .furat presine igsuti:gt a repft ofranda lUi Dqppeqgq. ".se.i tl?' I Re91.nEeul-rLfr r((AHl-' .. fflcut's+crilegrpqn. 1n t ..u$a.dilinta .rqhiar :Fentru. i4aintea Cir$rp 9i ln Care pl.este (destul de) veni in..s{ fie privit c9 u4ul care-a pac-A$i1ilgpotliva..fratilor.AgeFfpta dacd.trecere clard regula apostolicd.r. 51.i.DB!44?29f. r53. ca 9i : Sflnta Scripturi. I . .ar nu mai este iafionalrsdrli. fdrd de ordine gi sd nu avem relatii cu el.r. 27.care eI ?r. r.' R'li. Aceasti Reguld.fl7. 116. I I T e s . l l 8 .2.ii:lr'n s t ' ll -i: .. .PBntrq $e vo $ga perlt4u sta hdep{ftql'h altfql.contra lur. Dumnqzeu. i).t' : i: . 13 "tdcBFJii e ste de tt o 1651 1p6of i I j/6s :rI g : : 9i ap6i Jne€ar0dtsdrbt ?dtragd'ldgU."€tpoi tru cd s-a.1 4 .. ... .' 2itg . ' 'l oricine a fost pJimii incomunitatqa"-ttqatrpr) si fPoi si-a ...dtttittcinevs sing'lui afierQsit. 49.g8bduire firdvieorie! Fentru etl.

. " .{Af{iu&'* aoeasfiA)s. .ingd(h. . Vasile cel Mare se stabilegte anul hl l6-tea.l J : ' .nu se atribuierviefii-?tdate'itihfilor. ' . peifeld. ftebuie sd fie socotitd valabild promi$tunqa te&ioriei . ' l .f4AJi9ti$i: Si. \i.incit pe de o parte. g. i J . i . Fetitele sint incredintate suroiilor . i .. t22.'JPq?'st sql'. . ln epistola 199 a .niItiiejde"cel .rol. sa-$r sd-gi pXstreze respectul 'apoi. frafilor. b'btioi'ldie'+6itbit nffferilbnlydlirdasiia:3a sura'riedreaptd In consecintd.tij I . . si ti .&icoJ]sc cr a ci neva pe sine lui Dumnezeu Si clnd.aceda. . -ubi rL -1":-:l' -.. derpe*. fatHde'cei fatii tai riiaii'oect'te'f.i ir .srll\rrsL vAalLD.in$iti.Jntit. . p depseio r' ce se + iri{pun.btftidg'ii riid"iLei triei tahini'gre$indititrbort'toemei'{triade}e.lge niEtSrqqgp-. i. .De. dar nu indiYil'sH.Cdci'cbl ccifittllb'rrrfhte'hui di deosebd*eifttru. r2z.i'i-ieo ca timp pentru partriciparea deplind a lor l-r viata frilttetdtii.trebuie sd-i primim. Mqtcu 10. rar (oescnrgere. nepotrivitd..Eles. i .ir-l"li dt.j * . .{lri$filil':pe Gare.. l i i .ipird'sf ie''{Sirla'.te:rli.2.pe rl5bbservate.tra*x'li1tg1.l'li -'.ormirarb.tl'sa . af]d 'arhlnilo{..l entt'd'' urigl i Jtire'a' indatoiirif6} (cind se intiii.rggpqq$i.'Iqv . l l .6.rcth.sBlor..' .k l6h:'sd 119. ' ! : l : .eEL ilell :il n t. l ] j ' l .W.'tise:i socotim deopotriv{ in corpul ce aparfine.A'ri" i +fbe-*ilii 'jqd.. :.aglp. SJ. II Tim. ' .cEiades6oriise. ' .Ei. 'ai' . ci. ' ..eti.s{ Ii se dea pi separat locuinter$tflEos{r. l . 7.care 'este copil dup['virstd..F65httpt" cit 9i celor de sex femeiesc r23. iar pe oe dg alta altd parte. 121. ' . . .airnglit s t5 De /c ecra virs&f trob rUe rsd be. l2O.b-rg e'dici.4.cl1 ' itbcuinta 'k prin' l6hi's rie ila iitr evita' 'tn trirrrt#pei si"tmesa'sepffHie .intpdcatu'irb'sdd due's'ed'jfSintiie. : ' : ga"'8stupe. celof a .'tariinnale'h riirnale'h fntflniittoi fntflniitloi itirb'tu aed$ua..'usui6tat6.ii'. sd nu doblndeasci fatd de cei mai in virstd dintre ei indrdzne4{r eFQ(Fg{d (obrdznicie) sau apropiere (deschiQere)nepotnvrta. incit atacurile pen"tru vina lor sd. t : ] ! l 1 ) i . ' . : . .:ar:rputea iacel'eagi'sedderi'la lnt$Dplarca} 'bu:iibt*la.}eiftil birre.t$it'nuin{tdrii.acettia sd fie crescufr in tpatfipietata4.

sd. rea din sufleti{n.eest.'qrsre'e.irrin abstinenfE gi.comilbe.beila$i pentru riHarea lui.kst{:5i Eai frlexp&iienlfrdec:lti.se asez€ peste:ei qi bine cunoscut unul dai.rlnd6Pdftat de...a'tnu se ingimfa gi-l vor insugi acegtiacu uguridfil"printr-o eduCalie'bun'6. fdrd'suferinte sitdrl'jiglriri..tberi..fi.rdnedio: sS dbvind' gt pedeapsd pentru greteald gi.la -aifueba.i1ip111{' sj'f"'iocili povettiior' sd li se expuh6'istoriaifaptelbr mirliinate. aqa-{rrif{ sd se ti pedepseasqd. ' i ' .constrins si-l linigteascd gi s5-i slujeascX dtlp6 utsura:.oil'. a tirnpului.lrcit sit lndrepte cu:blirtdep.RECitILgrlF rtllAn rl6tvlrstd| sX.tei rnair'bd.os.ryi.pentru cei' mai: in virstd . celor..A. vinte inlelepte gregelile'lcelq tiner.'d'e citre ecegtia.8d fie. " lncd gi'stuaiu'rStiinl6f6t'&ebuie sa iieitioinodet ibcijjiiliii.copiii.:'apliclnif '..pe alfii care.rerne?'85:.se coriJeze gi prin postrpi gri*. dacd vor fi intrebafi nepontenit de cdtre.de.inve{e {totodatd) cuvl*n}aii'A zis o vorb& nepotriviHt dr:insul6.Totugil:-rugiciunile care sltrt:.posteabcd cm mai mare parte din zi.. : .. a mdsurii {tantitdlii). I I Asadar.mdnfirce curn:se ctrvine..tul'de. . ca sd-gl. " t t i U L .ln -utma petrecerit .' ' .{tdierii invdfdturllorr care sint Recesare pentru:tei'.jehtru refinerear'hrinlelor'gi fait. .mod. i . o.e s5.diet€ hxtr.stiflet.fostr$urprins'rnlncind'fdrd mdsurd sduae.. i . giratiti}ii hranei. 9i edi mai:ln.fiecare . I# atenfia bpirit'u1rii ii obiceiul de..iiSfi fie constrlns s{ privaascA. :edcl .. locuin{a ascelilor..hotdritd pentru. pentru aceastd iconomie gi pentru decenta cirvenitd..otB}. fiecare gregeald" agd incih.:(copii).nineat.obigo.? 56.-irairqte.gi eopiii.le fac in mod cuviincl. Spre exemplu: S-a miniat un tindr pe..aceeagi vlrstd:cu eI?.'treac{ si.oorespwriStbr'.virrtd vor.pllrinteascd 9i cu cu.t6eere.A. aproapeluii.departe det ugb6.nult in ru(y*ciuni. $d fij'instiuiti in sdntinfele din Proverbegi sd'li se 'oieie'preuiii '.spriJin'!+i:h-ai.r cuviincios? ln:ticrprd mlncdrii'fiind.fn'priviaf&'somnulbi g[ a vegherii.cel.ul..spre"recutegere'din zelul.orercjtare-at epatieii pentrur.dese'i ctr s6l: 11161 in mod nectr-v. mai desdvirgifi.o tnitrciunE'isar altceva din cele'nein$dduite.:lucruri pe':care.tbr din a-cestea. in v. I .al.Ins&. .i. ' . fac{ eei tineli.va.reniediu corespunzitor pntru.or.ajrifigescopit'I'ciipiacere ii'Cut'c'omo'ditate {recreti: re).r..pentru..hot{rascd:copiilor'exercifii deosebite Si. trlni.zi' sd fisr.tlmp.fir.inairite de v.iirtciqsrgi.r"sd*i se.gi.se ...pentru mstivul virstei.oare mdninsE.indrdzneliirluij Cdci depr"indeumilinfei taie mlnia.lnvdtdtori unde le sipt Elndu- w br . Astfel. trebuie sd fie separatd locuinta copiilor de'cea a celor mai desdvirgifi.ce'i?ngief6tea de cele bai multe ori sdde$te in'noi mlnia.:asi'incit ei sd se fotoierlsbh'de' nrriir66 cild' tiin s .

ercat si-gi retragdrplomi_qiunea.S{i0fireac0rpului. de cdtiier.. . Cdci qstfel:ti graba {zelul) fratri1orEu'.. usuoinfE i spre sd. altd paFte.lori lqn cai. r l r ..sdtserrinidre.masS i m n r g u q .i {gFdlgerp..Du'.dupil mdritul. de : celd oprite. de la acestea. eare. 11"q-i impiedicdr.irebompense $i edepse. ' l ' .scurtrci. virgireq binelui. sgr€#gJ!g?q. ' . deca.s6. se )Preseazd ia$a asupra.diupfr. atunci cind. i .14. ...Ei ag.IEgi+ |qcrupe $gq. .6l$s.. . Atuncirtrebuiq..6ersorosupd {ni icugetele lorc.se pcimeasoi.rfdcuti.fosd pfedhtetr:perSfu-da<iralitrnea.t bune' indat6.' inbit.4 meserig sd.-q6 .vaiFBrtearSii:tierhla00at6. avincl buig ld ia gir.v.unii.'cindtivdr.i.inaintea acelore$i.cearari'prim. ..ineeapdl.rul fralilor.arater.nici celor cor€:. .ai:qonsirnt6.icglrcare. i. . .TotuSii eind. .'sArse.. dupd multd cercetare.(sugereze} ceee.tetp Je.judecdtorul esel.de) i*. l t.' r . 6i. inceput. un tindr de acest fel va fugi de sufletele absurde gi se va techena singur.ya:trdhitrerufbuhindti.le.euvintul Donraului :.deavo]tat. .iirirdttfrse' "du.Ltre.ii Agaiiar trdbuie oa sufletul'sft .t.c. .&u.viclenie l gi.ind este'inod.rcu. 1".i.de pietate.. p6p"lfqat{Fiuq lppreupi.AI$FF. acggali lo"uilll+.minciund.'ia0nlai.r) \.gi celor care p5adtuiesq.--' ' :'izn.-.n{[.d"+teii.dp.' pentrn Cd este.y l€nl.{ep]ihiiDe' aiiryrci:. ' Ecrbevid&itrbd"'s€'r&utffira !6rsc. . ln fine.qi'votlrlifucioliei.esc6.'bineJ . .id.bi.efq.dpqij aur inc.lot cdwintbt?ii\a5.pir.idup6]cer ra[iunearsra..ii...d6.g.Gf. trebuie sd se primeasci gi sdllJe treacd in numd.. .lIndrtoli uii.{Eq{tet.nintului sd lie lueiNiprirnatiri Eisbrieilor'l?ai" pentru (ca. r . ?.ll. .'*Im. .i. prinirei.giro facx singur in mai multe zile..IUABE . .iro6i:[B[lrcdernu:€ste in stare sd'fB'ingrijeascd {e.ise cad€ s&Jirde fngdduie s[. i ) .se dau'. 1 . .tt llepptlil/itrnil-In4fFg44 : din momen! ce.brrteasca.Pgt.rile"i gi . i(*inceri+ tate) alvirsteii rffu d. .safe.i copiii..diplrS gi.lrirEui'dbinir lliuiia i. . Su Ss. : .g$ ne e.ca dar. r .lort.prin mdltUriF l0r.yefl.&ngorrderfocmAt'rgi''fraged Ei. fird incetare.trepgig. ca sd nu-i ddm impresia cd-l rdpim.puterea.fqrrr. r.s:au tdgddUitr.yftti4.: r r l . sd. ) '.r ' r r z .qp Ey€fii. ' .'imoapabtld rde'.acFegsirvjr:ld r. ghiar qg.g.r:ugineze.ester{u' Egnrinl{r.Matei 18.snir'rafiUuea de a ju.qo.mArtori. . practitalea faptelo. u ' .rdoj. .iif r iil1U'.. .skir.pereir:ifi$igi :lui rDunng2gll.iarz obiceitrli rs5.SFIT. r 1 ) .erini ctintinrtu. atunci. gi:. i' 125..$dj mi se .flie hidnimafi F@.o parte.il.rept pi icelor' uarelfac.'celOcale Qomnul.ngapteg ss caretre.jsai .ei.in feJiprie.itvd$itoriide.mai. ' .dnunl8iifie.. qgream uitat s6-lspungm ei anu:. .Iallgihdo n6giunt'.lui.itl rir. .i vdfdturd. fiind moale ca .ssfp ' fo'lositoq .$iin tiitdr.!.. Dar.gq..:tpeL de.sigur gi se.. .r.r. ic. i pi loa rBdrinurfie.eonoedriot.iaq.pmopr. ) ..qnqpil. 'sEdie''.lhlirDumqezeuj iar pe de. 1 1 . " I V .r.aclucd.ib.de ila qebplele.care:irat!.clil@a$t{ naiuitate. ---_.tefrindu-se de ruginea (ce i-ar aduce-o) d a r g al o r p e f u l .s{..nartori.r.. cineVa:girardd fi[gndUinta.faptp. rj: .16.ri.crllconsinldqint.qeeaii:ersle. ... : . .rli.ITUL vAsILn cEL .fi rdelibqralq! .de 'la.id&de:oz6cu upu' rinf d secretele suflettrlni.Bp. : . i'mbrdtileazf 'rviata. . 1 .gi |udecat[i. ."...

?.re'gira'. 1 0 .27.s numdrind-or. I Tjm. $ r I t i. 6. II ?irn..GaI. L36.9. 3 i i. 14.ll Tim. I Cor..' a ar5tat . 5. 22.p0$tolul. 134.$iiEsbu.ea. reste.. 128. 135.. 9.rd'rnlnca.NEGI'LILE MAEI F. 5-6.25. 133.?dndil&dreptutrde ----:r-irlrrlrr .$ibA. 127.r Dar cit' de irlErcib!{oar. 5.lzetitori. F ? F v & p I t F 7' ? i I k t t I 3.neinftilimre .cel mai rnare rdu. deoafece'pentru o singu.'fiAor. . : .P i l d e 1 9 . 126. vor' veni timpurl.6. a fcist trcurat'pentru.pentru.r:-'. Rom. 2. Luca 16.: . 1 3 1 .'3. 11.ialn zilelqrldoipe{rutrnnd voi : Ii'tlubitor'i.mul'te iel{rrf deirEutate. l. I F. a adEug'atrj nllntrinali. t.. 132.edet:'bamrelniil $i <ole. l2g. ettnfplfta. il r. 130.iritre.drir{ivfnerxff5. 13. Il Cot.infuqirile apostaelei pi)zicind :. necunp&todea. 6.II Cor. dupd ce a numetat mai. 136.25. 3.

l.ome: neascd va fi subjugat.le guste..ayid?Cum a qjun5 in stare.ceea. 9u .SFIIiITUL VASILE' CEG XUARS intii ndscutl3T. .aproape la toate poruncile. i . infrinarea de la (toatel acele {tutrtlri}:pd care doresd'sd. G{ci.cu prietenul s{4.a.i.D e u l .:ce.caznl.rfrfnareau fqqt tdudafi. 2 5 . Ie$.n ipfrin_are ? t4? $i intreg ielul.0e. 4i Luca l.' r3e. 3 3 . 144.e(sd spunen) despre D.:: pietdtii.ptretate.3. cum au stin-s puterea foculqi ? Ntl pri.gs1.F a c . fotald de lti mincgre.1t: face _pentru infringeree fnglim{drii cdr4ii gi fn scopul dqbindirii . o poftd ruginoasd.Astfel. ca minia. 1 3 8 . III .'Tot din cailza nes@hirH'dersine s-a intlmplat gi prima neascultare a. III Regi 19.omulqi. Dar q. 9 ..cealalt6. Moise a primit legea 136 dupd i4.r.curioiitate ure1 3 7 . ciqd gi ef . lnfrinafea-desd. Darg:rercitarea lnfrlndrii $u.SSrd:. iar'de'giloria.$se.se dobindegte (prin refinereti) numai de l. Matei 4. 139. observb foarte bine indeosebi. l4l. 2. 142.cel'care nu este cu adsvdrat i'nfr'inat nu-6i va stdplnri'.q zi d9 post?Ifr lar cei trei tineri.se.f4 pyiyi116 gloriei:reste $i umilit.leag6:.Ilie atunci.exe-rci..ln-... .iq plsufd egald infrinareala0. : j necesarb $i carse nu n|ai lungim.sd vadd lucriiri.. ci infrinare'a afegiere de la (lucruri) pl6cute.cel carc. tinde girasupra refinerii de Ia tot ceea ce lmpiedic5.. CAci cel infrlnat.dispugi spre'. 10. 15. ${ celrc6rr€ s€:€nE€rcit5 cu. 9 . B. (numai) s-a invrednicit de vederea lui Dupnezeu. f6rd (a-gi stdpini) pofta dupd averi sau altd patimd n6demnd. se'infrineazd de la minie gi blestem este gi calm (moderat).ftaci qc-egqta.IaI pe$!ru l.* sir{gnrfo pldcere' e minc{ril6t {'u*toase.priri lrifrfngre pu inlelegem insd dgloc abstinenfq. m{sura"evangtrelicd a sErXciei.plntecele. ln 'gs1e aceastd privinfd np qi lhtreaga viaf{' a sfinltlor pi fericifide'folos 'lnstigi'Dornnril lor gi exemplul ldai)' de fiin petrecerea Sa tn carne.'se este imposibil s& fier ihdeplinitd ua.un fel de nimicire cu forla a vie[ii).Qelgngati stdruinfd in post gi rugdciune gi a auzit cuvintele lui Dumn6zeu'oca $r''cum at vorbi cinevazice el . 8. e9te.. infrin{rii. intristarea sau alte (schderi) care ajung sX subluge'sufletele eedisciplinote.acea$ta o vedern. ci .'. Dan. Si. 33.minunate? Nu dup64 doudqece.rinfrlnarea in'privi[fa a\ruliei iinpline$te gi. 140. Dan. .binsle.cei careitrdiesc dupd poftd. gi nu va birui.€:{:. 11.noii ieei.lntre'ele $l cd . 143. de viatd al lui loan n-a lnceput cu lnfrinafee 1. limite ochilor qi auz fdrd. Matei 3. (aaume) cE.'.e Fine tarl.113Qg qceqstg (infrinareii) a inceput sj D9m1ul sX Se desc. virgitd impune mdsurd limbii. .tofi sfinfii.sperep.

tiriii:vr.L u c a 6 . .rf.Beca.prin'?afiirnda sL-i.prggug4.Duryngze\y 14. 150.!rrgguCi.trl Se gtie cd gi Dornnul a luat asupra Sa afeCtelenecesare'iie cdrnii gi toate pb aieig carq sirlt'gu-. i'16. Fac.. dcom.4....6..-ldtimirea pentru 3. 2 5 . "r::.(1e Stiel9. luca 6.pe va +mple d. este demn pazd de atentd din partea celor care practigd asgg?.u:":.celt'fel'd. nu este propriri aceluia'.\.].celui bine crescut gi nici ciilui care eite st5pin pe'sine. zice : y.RUGI'LILE MARI chilor . 149..i'qfa'gste-rls. $i acel (lucru).orrs nr1i9$a.estg gi icqig.t. "ste'un"siriiri iI'tipsei de st6pinire de sine. el (EccleztastUl. celec111pollt{. .{iljsl l?. 25..::::r... ia Iov : oGurc cea iubitoare de adevci. Vezi.*.:(a:l.21..tout" expresii au fost folosite pentru senindtatgq. ra6 nebunilor. . 2 1 .cefeut*:.c-4gi. adicd numai spre a ardta ce6a ce s-a seri3'r ac:t'*ni! se_.". .I o v 8 . ?. Cdci este un lucru. Pilcle 15.'in masiii& aElsut l-att'numit nebustatorniciei sufletului .g:.cd vo'i u4!|lde". 2. . sinte cei care phngeli itcuin. uFericjli tlo.nin n" 6Stt ilijcUviiniios. fin resate !'. a1 neputintei cle a iiil6 in''frig e*. 1.6rlii'CACina-gi ardta revdrsarea sufletului piintr-un zimbet s..'1. dar i hohoti cu Vocea ti seqiiiiif involuntar iot corpul. UHlimdtor aI dezaprobii si Eccleziastril. se inseni'a-ii neazd tala> tts..i6.fair-sd prinei de el (de ris) lt pe iSqpliiacest dqblu i1!9!ef.obipnuit Scr. tcl9i : *Co pirlitul spinilor'sub cdl'dar6.. dar o"-r.zice Sara: .. agadar. 1 4 8 .Je g.99e!e .:.gum.""^1 virtufii "i s: q:.'its'il "roHtrte filare. ba chiar_ii numepte'defericiti 14s.primata.*.Eccl.'$. ca fiind. iar cel care nu se.rangheliilor. .'cum in:jtlml acestei singure porunci.nfrindrii) 's€ intre eletoatl.Caree'stel'iinigtil'tti' qut19tql..::.!gn!1.}tcrugile. 1 5 1 .""*1r. ria E.Si (c)lyi4tele).od€azd acestoral €s{e ne-cump*tat..:.g].i. care cle cdtrc mulli nu se bagd in seami.g$eqgp sufletuluisi dispozifiasenin{.rpturii!e a nrlmi 5fl . Cdci a se deda cineva uirui ris neinfrirrat qi fbrd masuie..iCe. Eccl.Risnj-a Idcut mie.sle 145.tr. 13...ipvgriiielOin q1 acr-.o'iiiletti ci relaxarea sufletului nu este co.' Rispuns I .17. 6.2.u .Arilriia.."'.:tit+bucuria lui". cei ::lrimtorafi ..'nici .:t"i-tbt" aupaiit..ti {arE friu.-!a.*d'.

C o r .de o singur{ boql6 trupeascdqi cum pu.g.d1pd insi. .n luptdtor iI ca?1iqa ir. 1 .iare.rg cdtrg.pq{lityl eslg -tras spre mogqtec.flipUJptgrpl CiS. ' ' '"' - 'Asadar.i :.. _ . se scoalSindatd de la masd gi se duce :(grdbit)la lucrul sdu. $i cu toate cd avea dreptul sd trdiascd din Evanghelie.gttg.se. .dqrinfelenaluralt .qla. este sindlos cql.. Cit <ie folositor este numai sd.cu. : : : ..6 se sdvirtesc in.esteirurabprezus de.postolul: <Dacd mincarea sminlegte pe tratele mert. i ' : .qI4. peniiu cd cei:'irifrinat fnvirtge. (anume) cind privarea se face ln folosul frafitrcr'nogtri:.rse debataseasd.'itdeEtenit'ide pidpefil Sel}rr€re.l i' . toatE' patim a...De aceea. .). i .i4 timp ce stdpinirea dq qine !f face cunoscut pe cel care o posedd. ea este inc. racterizeazd corpul puternic A[ culoareasdn5toasd. t .II Cor.' i:. '. potrivit cuVintelor (SCrtfturiif': oCind sinf 'slab.momeald noi pamenii. 154.i i . bineinfeles.ljoiusrif lui prin sldbiciunea trupului'pi-gi'aiite puierAafui in'Iuptele (de inireceie) ate pietdlii. . 1O.g. : .ql+!:st[pinirea chiar qi (numai) a unuia singur. tsz. Celelalte virtuli. ca sd nu aducd vreo stinjenire Evangheliei lui Hristos 153.rire.. . [iindc. . | '. atulncisiht tore.iOr.re privdm gi de la acele lulg cruri care sint lngdduite gi neceSaie penfru"viafd.n! este infrinat.ne procurd lunurile.i".cqrq-etl_e".l. . csl care nu.A..g$e lib. care nu.e+nnrigq. ' . aga cum nu.: ..gFrE. i ' .c. :.tgt.de o unditd.l".l"1d!it sd scapede toate +i. 12.f.l .gJ11necdm u$or spre pdcat pi de 1. la fel gi cregtinulse 'iirptator'iittet) trdileazb b& esie iii rettiiate al'poruncilor lui' tiumnezeu prin'corput sifu tdaite slebif si'plin fala sa'palidb. instrdinared de oofte.c\iap.las{. Astfel' ziee . fns?$i afectiulife ti.sedaual6"' acela este un infrlnat desdvirgit I un astfel (de om) este.infrint de aceasta_reugegte pdcatelqprin i4frinat. si iiber de orice pdcat. ' i : t : : .r i r .Jui.sint urmdfile'infrindrii.eqq. lil.dq lp gd'ii. dar este stdpinif de unpl sing4r.d6 ecesfea 9i rdmine lnfrlnat ti tare fdl&'dd tsatii stnicdcioasa:desfdtare. a ts.gti. 5 3I. . si.r4eqnice si nimicegte in. ac.l. .e feregtqde.t mor[ificarqa ggrpllpi pinf fa._ .: inrtifa'i"ii brtjr. '^ '.. nu s-a folosit de aceastd autoritate (putere a lui).' .eputul yi:lli qprgituale. De aceea am convingereacd nici un cuvint nu va migca suftetul -lrra " 'r c-.i'' .'vezi trie' un ihftiiiat ! fCdci acesta)de cele 'iu'tgiicdiiie"'faic-ar pentru viatx sd fdldsbEtir necesare pufin 9i vrei s5 facd un'setviciu'silit'naiurii?'6dte"neiiitrliumit'de pierdeteade timp pentru mincare. ..sin3 gh.volupta-tea egte mqrea nld'cpr1i.g ..'p6"V. i i .i'-ij.. 1 2 .'fii w (r' i.l4T. rar ajgng sd fie vdzute de oanreni. nt) voi minca carne in veci.. precum pe u.. a"scuns.cele':na!multe (pdcale).rtill.. t l l ' . ' :c .-'.Lp'artarea a" oaiif.sFINTUL VASII"E CEL lrIAEE curi a sufletuluinA* &Fr ac€lQrearo.. Citeodatd"insd !J9b-r1i".:pl.

PFFFnezeur asa incit 9i la maq{ Sf .o. 29. 1 5 6 .Tir. 10.gltnlgc. r { 1 5 8 . 160. Este vorba de adepfii sectei maniheice.tpr.va i tahi4hg*.SsCItLfiin MAjFII unui' nelnfd*et. e$q {quBi j (ar/ puteq F. 2 . {rurl. se pal.plnf€cglni: :tt. 5 . care condamnd lum'ealgd lii+d cleate de cel rdu.ptlvinl*r. 157. .inlfqplitearqr gu.. . 3 .a. 4 . I Cor. .m4fiTqe lui.I T j r n . 159.amipgg. r. dup{ cun.bea. . f. 3 . 25.fpqd)o simgffl tftilnire.%. 3 .g4iS4Jringt.SqsCa.I ? i m . .. .9. 1 6 1 . 5 . 4 .cglebune. l i r t : t ! i r . t.i4..' . .Si eqeEtta va si zicd. 4 . spre preamdrirea Tatdlui nostrd celui din ceruri.....qi.C o I .. . i l r i ! Intrebarea Trebuie sd gustdin l8 iin troat"'8"1" !tt" ni "" pun inainte nr3fdhs 155. in. I Cor.qptelsnoastre. 15.

rurbr.de.!fetnu.gsanql.a.p9_.pent4u ciune de Ia 'de.pd.Fi.. el de cele care depind:de estd posibil sd'vorbim l6a.intilqi'te. '.folosir..iluihi.'ce[or. ejSF 9i modul..p?qglae e.t:t" potrivil cu pevoia' urr totdeauna superioriis-o rinduiascE .1.".'D4'dceasta (de'fnfiinafe) gt aeih'diili'fug.e Bp.9x9rci. nici aceeste posibil s[ se legi{greqg.a.ti gbiroulnla.. Fcple 4.nu a zis cd : <Sedddeeliegtryiq"dupri treb.".etate.. Asa 105. : Care este mlpura lnlrindrii ? X. fie in' (dBu. a-leunora ce ale altora.ffinofti.t9.11T..Molej17.lpll.aQc€ltisftn$togi. 19.ifpe#.4to.fel. dupd virstd.tu.p..r multe reguli. fiecarercaaln parte.agpl$i t|pp :de.mdsnvl.Tl.ro3. Marcu 4.. toare. 35. t I ..Cf. a9a..ialimentetqt in' putinfd sd fie'c*prir-rgi. cere sinteli sdtui acumr i $i greoi pentru lucru.ptinr!odc'iu4 i1isjp:|'l.sle . c&: . foarte inclinat spre somn gi mai disptis:spre(luciuri) 162...-'pldbor*hlrvi€Siingiipoltble. 25. nlnuireq dcestor.p:. Avind insd. 166.Aiesfsoinujes0'decIi. 164.ad:estb!i.x i4lelepl celor rdspunzdtori cu. Aiadar.l[qim e.qlsritds$.stabititdpFsUra pprltru.I.&ffikt . p.. 16 (tocmai) aceasta face corpul <Vai voud.iRtr-osingur{ rpgqld tqti cei car{i sg:.syiarlq.sdu chiar a'celiii iire se ptegFlellg-.SFINTUL vAsfLE ctt..ispgpq I In'privinta bati'rnilbr'iiutf6t{rrm'6*frt8'o Sirrriilxmrhith a iritirn*rti: indepdrtarea totald.fle.t.sd laei fel sau aceeasi:pds-$rF pinlgcelui li incildestulareatrebqinte!rp.20. dupd iuiir tnsrtqlDomrrul ne-ti'lnvfiht..6? llgpl$e.c^9pll.g..4insqreJ. ..:. lalte'Iurruri:'tru"iiri*tiU$tr'trivrnfrritfi'fl'fac(i#i#& nideasce{&.ei"lntiemarea celor 'bolnavi pnn generald invdldtura comund 9i aliinente(hrhnd). )j l 16s.:it. i r.Cdci..rt!-{!:s:li.Sgl.nu aceastd.i-9ei.qi.i cerealui cu bucate.pot+nl+..\64 dsr"sgte." 163.p{sura sip! diIentel:dgp6.r**:T::.prohlene.At... colpufui' la.de (hiclurile) bhre diic'lh'plteere tataie' ln privinta alimentelor insd.t[Anb' vintul:Do. eazurile spdciale..'sau a bblui'extbrtiatrdeprlt6ti ln'urmarirneirmuntl'neJ o murrcd'obcjsiintrerupte.Tr.g.g lygg" joti.' lntrebarea 19 L .n1!P. Vasile la mai procedeazE Sf. indeJgtnisfe..gazt.b-Igg\gpel$.1degarqgq.b'un"*oii" oq1g. Luca 6.

. .$i iatd'pliitbr&'a drirhnlzEtiiiDeci.'6hi. Ioon 6.: . . zuaielidrt"'gbte'dtttbcr'd:'Hecittd. .s4pl.|..uqei preqdtit o mincare atit de simpld si de ne. pentru sustinerea animaiului.. Je. .3.ot. .cerpodter:$i:ser'veE$ir.. .Iesnei'{a EU [c$bv{i}j.aca.incdrii. dtunciaI trebtiiTbrit6' dupa'sfat[l(sfintulut)Phvdl.: 1.poateipre. 2.. ' . .bolneVilOf.6V..d. 'trdilrtooHtaf racds$liicru ine.Sufletu}'satug& ide-celer.scunpe:rfICl iSd' dl€gerDt bdaa .4rtrntare.de ' condimente. d"ti p-rl: plprcgp. par. ...loldbi'in cdri mai luxoase.ca scap. dreapta ra]iune a intrebuinfSrrii bucatelor porunce$te inlocuirea a ceea ce s-a golit..' .$l fl9essta. '.ri' ::-.Gl p..le rnao{ritr€buieSS dr!ffipifeea '. "oitiritou'e. gdti' mai. .Dbsprb"tdurrii-h'ihl8'nir't-d::ifriiltil cd toti'ivbm d8roc.poab ' g[si: 11ggi. .. ' '. (de aci gi aceea ci pofta..'pbtttio 'aE'Yi'iibtlta'lnaeaJtins 'peiitru'nijvoile tii' dt.{pg-de fgame cu PFgeJUp. aratd nevoia de umplere. eh rCtieffiirl{rricfl:tfebdi€ s6 ..itoare'aiil taUia unei'bo?i.'sd ptegxt*mibucatdle cu f6I de 'iti fel .se .Epf. _ * n t.perdeialt6 pdftg ptin.$te necolrsecveht odi-1ie'del.depe (lucruiil.p"r. .i! apii r 'apitr:ptrteh' af.' ' .r. ci necesarul pentru viafd.rBse!!ene+.pdhep56.pdgubitoare.69ada?".pa1gespd i*pr"qiF .eei j. ..dethhetr& €lstenaturald).. 5.. golindu-se gi scurgindu-se Fereu.?I+l4Jn*gsirPoqrqlrr$it.nin: il.' lr lr lt ?:.9?Si.regtini. multd algrgdtwd.Acsas:t*. ".bgqsg4.trobot* o6''. . .tflsal9arnpc€sel. "._41 ... fie cd lipsa d.1 l7O. r . fiedare.a servi plicerilor (sen.sgi$ 1?1. l': w .girse pqat{ir:pregfetii. id fie pdlirib..li'is'A a}efgdm.*uJEli.scunipggliifi6i2dodtibitoare"S.' iniit pii"iiJ'.pretbi*ul ffir?n{}i. . si :s[L. fard. Matei 15. motei !6f €ste lid'ipeif6'c6'$i'altele fto6te)cite shit. .gin11qe.naturale sint suficiente pentru c.sub.'A$adac.* .gri.e .. I Tim.' i: .dr5 de:caluT iiiAttfet'ad ernA. Cdci..gqlg:. ..s.IiEdisiisiifl6: r1fi16i lnplbrirea p'ciluncti.pentru viafd. in Epistolc 2.q. ' '.tapSj Sl' fdrfi .din uele tnportiit6.o.odtdS'brece corpul nostru. ferindu-_nede desfriul pldcerii.ar face de hrand uscatd sau umedd.cum jeste?untuldel'emnr qi. pl6cutul.intreb[i8tdhiiruhaiisesa:c€ multi 170 este: abt solut neeesar.rprocrtl&ifFr6.drelea$l hlim€nte .3pbzitrih noririt?i ndaStr.p&ffifittare'tdsliuie feritE.iE . totusi le-a alimem:telepentfu intdrirea oorpulhi..'. 168."Pentru cd b. .ob{gnrrim. . !.iai. . ' .rfg6g't{Eodtrb..e.s+.allelb.leftin.fini..dj:r.ii''i6ii'aih iil' ri' iriiti*j iii"' o biicita de pagt.. |.: i*i&fb}&t ae.sf4l sirnpJir. ooii.Sf.'..prbferdn:lwttot etfitfl bii#6i'qs.'poatb'sffi9i. .9.:.s-rult6:trrd.':ceea i0e €U&i.iar.corpului . 16S.tlacdr a}'rptiidute pl&cere.fti Gee&.fu . . Nu trebuie ai$cs.'.f. . 6.tetre'Tir6e.: c*Fl.32.1ryr}Jirniie ph$itE. pSElFr. sEihiptEfr: cditra. .. qpa 6i::ptodqB-ele. i+ygq$ga.pegubitose}thidr. ' .lr).sepgate.t.. .uli${. sd. Vasile ar&ta cd piinea.

.")' :r . 3..t r i. vigiu. .cumyaun asemelleE vrem.. 1 . i ? b i . aeci'. ' .... . r.este.rnirurilebelir.A$adar.iyt.5.:r.*A{t: ..'diri'araia (iei hin tuinel''de"rihiheazd de sdrdcia umlfi1a ei preg{tee! riigle.se' ung cu .rqnte..AI{T :. '. . c&..transpf.iFleTl destrdbdlate de aici r7a.*t"' "''"' .ce p1qn..-inbui* barea. sd ne procur4n.{ndin la: bucate .qei. { r g . 1 7 4 . ceea ce se face pentru a fi vdzut se interzice cregtinilor in orice caz.bbau vin.n. r l . . c6ci nipic din cele ce sint total opuite anr poate.. .plrrpurEf ti haine. : : t . . . nu nurnai rqSinosSi nBcoegspunzdtor scopuh. (atunci) -qlnd.'ii. -.:': :\ .pat moale..1cii. cdci ehiar dac6 cineva indcplioegte pofunda.g.bd care irAiescrin imbuibEri: mflre. " .Cdeia alerga:.tel . . fel de urhilinld. i1 ii . 2 3 . . dill "cait'ih poruritii'Uolniitirul 'iiil' iuat' 'frigrt ' 'Seamd nai 6ii ' t6' olice 'tn5tlre de9artf. a :t 0 .'''i .lermem. ' . 6. cei'care:. . . .venitatea.-. .am gi adugdtorde pagu.tuq+a.mai scuiupe gi. fie ocolitd.coyogrq de.. l...de paradt$din cattzai.intoate pdrfile c6utind cele ce:nu ne folosgsc. r..:r. fl.pentrunevgile noa$lre elenentEre. j.Molei 5. cu totut deosebitede rnodul noEtru de vieJd.sS. el lgi pierde din cauza aceasta'rHsplata. 172.. l l t i g ( 1 r t r . . atunci.ruuadtoere. ...' frebuii : sd Dar fiindcd vedeui ct cei.din afard vqse de argipl.t: .BisprI.pldcerea'nizerabilA jni gafe prop-tts.tyePltre g{lDgfi.. rafinat s'lnt ecu. ' i i " t } t ' } i r i r . dar.6.rirpe |.(eui'care {rdiesc in pliicert).ie bun (folosit) temporaf..plecum nu se cuvine ... . : t .o'vdduvd zali de'c6tre ScriptUrdt7z pio cauzadestrdbdldrii se'ispune h mutiti trdindrinca 15.fericitd$e Hristocu1. Asadar. ... : -t. sg pC?ggtl4t.: . 'i ) i i / . . .. in general. r i r l .:de:qar..dovediq aceqqla cd 4e rq$inoi ndm de sdrdciacea..cei care.I Tt:m. $i-Si mdsoard fericirqa rdup6 pldcerile pinteeolui.) .este un riu pi poate. ' ' r t .gd ne.secade'ca s{. r i ' i .:.Amos 6. ! r r . i .ce avem noi comuricu hikul ? Ne-a vizi* 171. 173. ' r ' i i l r J .blsate si cu triuitiux. dorinfa de a pldcea oamenilor gi.fflrd.ca nu.:.n-o alegem niciodatd.si f.Dupd..Eeei.elnd pfirr:. fie vdzut 9i pieahdrit 'cait 'astrprd 'oribe lor Aceia.'qriidiprimesc yreun oaspete.1 r : .face aeeasta nuraai'ca sa de damehi.tgt:'qSang Eg cede rd g. I ' . Risipitofii..il Mdrirea degartd.e slnt ei afectati (stdpinigi). ' : .254 S:FI}ITUL VA8&T CEL'M..ci au fost gi pentru. . i : i : t t i ir r' '..deci. Bogatul d'fost:llpsit. ne vid Si pe noi cA avem aceleati griji. ' ' ' i : i { r i t i l . j ' . sd To gi pe pe prin cuprindd 9i neobservate sd..L u c c 1 6 . ndscoqitepentrs . : j .._ .

'$i. prin'destrEbfiliir€d'dii'aiiij's'B'mat6aptal sire focul. indestulede ri .oil de beli.d+ sine intru ale mincdrli:. ..Easa cregti[ilbr gi sd'rdcia cle care nu se poate rusina pentru Hristos.lqi c.'Dacd lns5 nlrr-va lua.prie' fl. t . mE.ner pe condamndm noi ingine prin cel. nu lnteleg cd.gilutrrdt+i brpar. . qq:!i obisnuitd)'cit. j' . va recunoagte pgpFu.t I i rl.qi-1 nu$gprrir\+ir}te.: . ' . r .Feci.c4den. ..modeliryi.r .lui:Dumne'. ..? cuvintele nu }-au.. in seamd frtrgalitatea (noaptrd).'sE cEutdm. \: i.: .. pentru cil. s-ar intimpla sd convenirn cu oameni trufagi t tar iidca aceastaeste (lucru) ruginos.Si.sd . $ir dupd puterea ce-o aveh.ra cirid ygg. 177. 176.{Atwci)tBit.afar4 (din lume) este de multe feluri $i variat{.(piqatgl .{mp.Estpinsd cumvq.derlmtrm.. 41. GeI.are'trcelagi scop in viafd. Viafa cregtinulrrie.RTGULII-EI MANX tat un strdin ? Dacd este frate Si . r . a doud oard sa nu . clnd.|c*pre mdrirBe .. dacd..ca'rlu cumva s{ zidimidin'.-voT eqita sd le Ffpure4q clriar lB[*. con$irls gi si ia.cefp dintiir.leJgceri"Jf.g5.epentru care.iovefe. mqi v-ina sd ne Tecdjeascd. .liqat.3l.etaceli.rrorr deeacu.in acglgpg1l. .cu mult mai ruginos pstg sd ne schimbim masa pentru d9strdbdlafi. 175.r i gfl.dach vbm iivea vreodatd ocazia... .. desigur.tem.obossdld:. in viafa aceasta.sd. i.obosit. .. :ri :' r. | .ae masasa pro.m_p.tirn: s-o egaldm.. 18.e8a. Iar dacd s-ar intirnpla ca poi ill+iae sE . or. care pun gustarea pl{4erilor-.Eceqlga.F4ivqtg$l lq.'idr aceastase va iritrriipld dacd trdim fdr6 sinceritate 9i ne schimbdm fatd 'cind dupd imprejurdri..penfrqci el ore un s}qgur $c9pr preamdrireplui DumnEzeu : . I Cor.rnincqli. iii. _ _ ' i : .l5. de qildtorFq3.). I I .Bd-i'rdmlnd ln'atuinHre.'. dr4i. Matei 25.bxenpluide:.fepterce.j. mulfirliiiF€ r. ci (dimpotriv6) va ride. Noi tgJ{ea1rr.nu ne vom schimbd' Oi hainele.'toa.celpregitit pentru ei pi pentru aiaeiba in'etlzq. in altul.sPrlnq vorbind intru Flristos..gisi:ae pregf.'acuz6mpe elfii..nu.e.g unii dintre'bogafi.'viatacelor din.. r t .) .rDimpotrivS.altceve pdvel.bqnurjcpg Jntrist6m foarte mult peniru ei i . lO. .:(cq:..tu tlin:hrhuri.}I0.1n. dupd gustul celor eu ca?e'se lntllnesc. .3e .etuqe A venit up alfpl din ViO$e.6.deia$Sf.pentru cd. .I pentrir..qtt.qcaFi.se transfornd clnd intr-un f0l. . '.plicerea.in[{e. .ctheltuiese ioatd lulala:rinrde$ertdciune 9i-9i fdc pl{cerile drimhegeu. d.2. 1 r .$a1i. 'gride.

eq.tru ndc'"suie''out sd nu aibd cinevariici mai'dutiri.94f.{rq ut' i['lit... :* rfi&ii61615 . ' .:i BFINTUL VASILE] OgL .i'b.:ilt'egat6dti si cu Saea'!.refese pqligfdcutiiF$Pie'trat'ee'feLfle:bucatQ'a:plrF.+f.ditt.i n iig*.. 180.'cei6 jdiiid'stariia'corflultri p'&itii. 1 8 1 .:.dubluil. Pilde 30.iar.i.i[ i*riq.. Iar .MARA ' ..c91pr.T'.rlc'tt:Cine ?' SotI'sd' nrdr..a$B) i ..d14:sbr:ga . ieffiap.*Tol4.. 3 1 .4g''ryery..(Fdeind. inap.ll'inla qis.di6ii$i. su/Fi. qEnirdciuqile.f.* .*.tu$e16u iar' .9. 7 .piimeqg. 'nai rsd.rsdrdeielr' .r$fi9l: l.i"(A'pbltblutl zice : <Cei g..6 i r ' ' .6il'i#i.20.pi.Jii rs-ii. .ore fiu.' lt'u*."gdrg' u.vedLr Pept[$teti'Sof 'd3 utoqrn:*i corpsp{&qdiea+einiig$te1. 179.u* !9jlr!Elt$?#qf*9li qPrura.oBoRea:.iar ' p{i4 ..'sintiptitte. .qqcBsPfF}li.' .o. ll' /'#d.{i1 'netbsare cdli ti'lddebfuns." in .me rd $*.1i9 ie. . ci a zrs : nul n-a-ldudat pe Marta oclnd era ocupAtd cu mult b*te'lipsti.^l}i"^i"_l-"" pupi"*vl+ii '".aruiatiinti.Fac. p.28. e dtar i' da'deet ye: .:'saude un .gdllul s&rmi'&ir u" lP-.ooiatqi yii.i *iii datf. sus$Frem :p6ntruceiifldrblnzi'? oelor destribxiati:hiana'pe.co4si8fenti: .-.'qilqLaleq"r9l:i.rlu.c$.tFari4d unora.6g'$5aBA 1gei'fin6' eii. strdini.iu.no.t . 8-9.r+Bt-.Si'.n-amintelesadeseatpinesauceestecelagteptat?Dom.(f€v#iniincincirilf''rd.ld. "rit. 178...mj6 sdr awv. acestea.T'ilt'.carerd dat. :r'tii" ". dar "ie. iiilse t.ne.#Ei Be'stg trgbr4+F&ra&a pqr. oare. mdninc si hoindi -'pon' s'rirdcre :'hit .ou'Dl. De. .f I ritf .16r.altuli.ggpci el''piineca sti (S:igij . Dar.. ' :i r ! t:!.'{clle''Sijt5lddcS:1i.aitinai.r{gri : t de p&iwir ge.' l:' i ' : altora pagubele(rezultate).E't 4'Pehtfir o *I\a{netn ]t"ata avern. fu{' imb }fia' HtseJe frwrnnq? rcc ti i nd: Fdtun ur'UnnoiJ' .itembereie Cir intinite'. voii noastre.na.9Eq'tlgvg'te..riil'iru s'iir sei?i.1+4-SSFTa}.*.i?li..I C o r .ea "at#Uiitl6 . mbderareht"rt6'*rrii uhti}'are trebu(eiddssei{$t&i)'*(iael ii J"ed ceiinpleitdre*irua"htoaFd eauza slqrq (tnt6nitoare|'diru ist& de hrat&-nni mr}fd qi @a&. flgta.$*lFr.1.de cele1rgqgnt:. in pofta lui dupa placerile (ce stau) dulpregdtirii.ziee c{t1eD.'peniiu'ci: Bxli'l$ipitr' perrtru'desfaidrea ne-o.Agadar.Fic6tuirr.PF.ig Slqi:luq"u lui Iacov ptts.l'xa.pii-n. ita pregAtire.9q.iii'3arail6'i'i'"4oar. omoderrlie>' prin v-iatd'. ii*ir"iittftCpe'ntltt'artut.atisjafslea...b'i:li.r tucrr.p44.el m€Il zbllpetftrt.'2. ln. Luco t0.gnnp4g}.slSbiei-umir. .le'r1166.-Domnul le.irlrl0.rd dAi'rpe'fald pldceri.e.'' isr de r'a j do4ur. ..'e nevo'ia' d'e -se cheltuiila (ce Serveic' dt) tuiliea ocehbtaJc'sr'c. serviciu'.i+t*lg$fi..t tquitd" db'lbucate pdnttu''tfubirea"de Udutr"ptr.1rt'hrufrf'dgJpafirt"r#A uri' luc.rt" .ih"i'i"€iup. gi prin cele ce pre$H*e$i:nelnfuiadrii'stomhcrhltri"sdr felul vdzind si mo. 4l-12. pd.*1.arqqirBqFtetiFdsqrd'1'.pogilil3. sind oaspoti. ti ltli'i+' id-6d11t1.UES*iurea-ifa{ltuiiteiii.r'..

-".lrpp.Luco 14.t. ca exeinplu.p.:j: '* int5e diptinpi-qq rnqi c.dar ca 66 n10. 0"""u i1 in' qare se Efddesc pentnr' loc'ul cel 4intii' De'acqgo.. 3'"ed. qqelati scofr. "' RegulaMare (R. .'."ri*rj ri sa qtunci de.. ' .opunere cx exercitdm umilinla numai spre a arbta (aceasta) mulfimii 9i (acesti loc "".. nu ne "o. U.pi aici' cuno'scind ti pi ordirrea mesei in grijindu-ne de ceea ce.uota giitli'..li cazuri speciale' In pe zi' singurd-masd o Vasile lngiduia 183.+ rinta" ricr .socot.rtr6eci cu vederea niei aceaslS.*"-i qi de obiceiul care se scam"a Vasile.din urmsl8?l.caip cel rnai Dompului...tncg cn.. boald) tngdduia abaterl determinat6.iiiir.: ocupdm.dig l$m4.'ld .ra.ne 'este' c'uvirinclos. 185.imglini urnilinla .$i^ Sd'crtvinb ..cBLilrai. ptu"ti"-u. . l': . iar pe de altd parte.?'2t Matei22.rinduia]d.llffi:?^li:L1 ror.: .nu poaite -fi .}o€..r ".fipqg*ip SE $.EG.arita prin inddrdtnicd 9i . nevoind .:in'iriaiumaiite ddte.umilintaIofvlli:: orise oqpz|9.cd arlrdsttJftrh'oidinea 9i at pfidtnul tumult. cind llgonvir|"..poporyllir :i. fait'nd todte 1 vehemen!! dine .Loc. (nunc6 grea. ln"gfa.it6.ou qeiiiliag .lipr4*. oI cinei ? 18 RisiPuns ce iacale' qqI-PFe' stridgtetle s4 ocupirn trpcu}.'GQdQ fac6 toate.porunqd' .care doresc'ac. -.. cind sPune 9d ""u*a. dacH'sbj?l$az$im-p:fiUn$icu n6i tiitnasf...:eoni'te'btettfiditt 186'Cdci astfel 'iie orindirirea a<jAstor'lucruri aiiiiftine $t{pfnriftit basei bulacuviinfd $i orvom tolera trnul'pe altul cu iubire.ii93.191 nu-.". ll*tz' 1? Sfintut vaslle cel Mare I i I.est .o astfel de pnocedare.i""t.nl .'dij'iSil'ffrn-?6tttru'rei irr'dd€sf cA.lopul qCupg. at"imJ.dup6 poruneft s[nu.:"i.Igt'r:9'hqtrse'a'21 'sd'iihrir nt pU'CCduiti sau'sd \ rldtia$e2fia cum tiiebiie in timpul pri!!.: .gi ia.ot*^ :" :P aegrfii vlm.f Vezi : Rcgula mic6 (R."i. cit. !.orur-Ica l.'bund' ]pentru ddin rirrn{}. 186.: ) .cdsd qe facempldcuti. .. 'sff' lHSnPi Domnrirl.. s6 ceddrn urtt'l .M..primq!.aova4$. cht.". ut+nci..iii.Se pare cd Siint. Apoi.. ' '' paragr' 6' 2."f{.*. .m-) 136.pof.loc la.fornXului. 9i dtifecari'loarnerii) Deia'CC€a.)rgii'ipittor" 184.i'h iinut I i ' ji':: : . 10.-f.1 uretutindelta ."i mult d'icd ne 6punemdecif paqi mi{iiarie"qiili prin ascultal?.deasdage2alaJn65d'rr"r'.Ce.Luco 14.q4sg nL.celiiiiclre"pririregte.selbusculeze intre ei cei.

. si pfefqr. . sau iq..ngltll!.. ' ! ' r i1 ' r r '. r .Ior-. (iH vadd) ce se potrivegtd:mailitrie'iregtinilur:'.g#qhpgllErli i.i '6i'iriitiiela inatte si umblcili ii cdi' urr. 16.vgqilq+ rlin femei? '!e Vreausd spun.ilarea celui. 6.:i. fiindc{ Apostolul spuire . ca Si.ica...?r.. luo.g.'bur qi in coibh'ie ri sriiitii'niui'nilinfumdt'du'ih piei de cdprd lgl"l'" t' .s& ndrdohddceriirgi ln..cei sdraci 187 Brin.md'rdintretofi. De aceleasirliccipuf{'frbbuie. 37.. pi prin irnQrdcdmilten gfqtind.9?. ii. fiu.p[eqigqt.iA. . 1 .f. ll.ptflruinfd ca sa iie vazritri si invidiafi peiiiru scpniiriiieii'irinraieemiitei.Te+/.M o t e i 1 1 . 187.e.ggl pdrac cpl..sgrimb*acd!n haine. 4. Evr. .Ei. careIFgiggp. cit pi frugalitatea ln toate. : . .qJ.gle11e .gyryt4. la fe&.ilnlii 166. B. 12. 1 1 .irinte era din par'dbcailit5ito.g!r.etg.:1. 190.cu ryutt{. 1 8 9 .: Rispuns rr .Nu caitirli iete .lrnithre<atelora care trdiesc. I Tim. re2rca gi cum aniiavea-nevoie sd. )iArrtriH"tirotrif $i Imbidctinlitei. 192.tdesiglr". inf eles...gial{FF"sro1u4g. .:22."rfiorririt .fnoij_luxoFse. qar_rt+.. .4u'zic.pe cea'mat diri'urn6.al'aai Sf p. .nbtpuiine' ihdem"Ui? spn"'iliStracfii.9[ .luxul. nasc) din ea spre a cddea in vanitatea.SI. .atit.INTUL VASIT]E"CEL MANE rlnt.bine.i t!: r t r .. Cdci dacd se cuvine:canoi sd ne si. .tq. precum si nicinr'e'a chettuieiiior. rrth*glti de.late.. :1) ri : r :'r.iv.eib...sd.e-se'imbracd. -: ' r l t : l. pq qlTgp pgeltF.i.umilipta 9i simplitatea.diq. i .qare .prin^$oeparplie.lnvinovd'fifi cd le ospdful public 'ii rugineazd"lpe. ceV....cea pprit5.d" ist"g"q.n$:+li lomnulqi.funpErdtegti. i .. ll.c6.p.'sd.?t (qlpeyl)giltt"_q:i..4gspp."". .di. se caae s5-pi aleagd ti difltrb toate hainele. l8B.s1 l:9"1"^:.lim. i .car. ...ii 'il: .fi..i. j luxoasd a hainelor.. Mclei 3. atunci.rgqlpqapflIpe.i! 'roirrruiat tRiiost'otut Iar scofut intrebuin!5rii' 1i-urataiiiiiid"iJ"l-u printr-o singurd piopozifi'rin". ii.:in pa. acoperirea noastrd. :r .'urr"11jg.m cei din ur.ilr i !i r :..g apqntfl j fnqinlp.p. pantru "d di.deg.. qaci plgcr+p.."iS'fel''gi' cet cares-aliotdiit ca sdtfdiascd pre'ciim ce/'dihrirmepriti diriitintd.. :jii ' i . glgria ur.\ryqif.hgfud.Iqa.rcrefti{t. nlr_ $l.oan. i : ' ' ' ' Am ardtat mqi sus pd sint nggefgle..ristq. .privihfa imbrac&mlntei.I Cor. .ltui Zaharia a cdrui imbiacbi. se guville.cea$i p.. 8 . n'bcaib sH se pd siiie'insu.( crul) qql mai.r.I... Iili multumili cu acestea)) ittitrftal "d" .t tr"besitdfilb:corpordle's6 se nhsdd'irt.esre.a\}i. l9l.. Rom..Fn_.trai. Pui.prlrg-q.a.Cdci:a9d cub eorintenii sin"t.*.:. .

nefalositoarei.gi rtra:.f. lrnbrilctWinte.gi o aefiune {corrduitd) iooreqpusrir*toar$ G$eii .bEiler(scopuri). r . 3.plblic.race}o. : ' ' j : r i t ' ..m'ostreanul are ceva caracteristic in costumul lui li altceva senatorpl. 1.i.aldituri.nbastr6..fii. .hpar.res. tiebuie'sd..lor Durrtngzwt -.d&. 9i altele pentru intrebuintarea ca.ale.ia'trt scop.cgpt*[.4qqig. t.' .d. incit qi fdrd voia lor sd se refind de la fapte rele.Elabi.gi.aEa.toli.aib*.oawFli ggfe. De aceea.pi.4e[:i r b w 3t b . 1 r " ' :..Qti perf9pl4.i SCut.rrecuvlimi.d$g pentru aoeefi.'. si im.V' F B & riu..4. .a$i :feli.de .$i'ia.rdgi. C{ci.1e4. acela de ra .acesteaL s.sefpti.in{q1pri1.(ale raerpului)r ojunge Fiefe. dacd va...arpi$mi:si:{Bcg.rlnG.cii.9op1"d" multg mai o. stite nu.drep! (invelip). g..Be.Ja ropmonii:d€.avq14 ipfrqi?tiif4.cet.'.anunfd.ren.te Egvdie. .folosire.vi. prin rliscociri deflarte gi. prl gqrec.dacd BI}.(g...efr prqsis.. I I i .:cafeftfmpeaeu.ate : gi drept haind trebuincioasd ziua. mod.t' ' ".pi pe c-eF... .pubtic pe' fiecare gi.teqBsau gr\iogfrecars fli*flp.S..iubdlzt'. $i: llle-@itdfr+.:ba:te:sap Bd..bdlgt *_n de rind.. lnsd.dsoarece..21.irapotriva influenfei:pdgubir toare a aerului.Seriptutr€r . ac.. coinun6.hqjne de '183 .rge.. .qai mult.promisiuneafdcutd prin felul imbrd^cdmintei este ca o oarecaremdsurdpedagogicd pentru. pdttibq rrusipotse.de a: acoper"i p6rfile ruginoase. Dar trebuie str inventdm procurarea unei astfel de lmbrdcdminte care se ne poatd aluagepedtft to.iin folositor. necg$qr noaptea. . dfa cu.de la:noir. unele vegminte Ce zi Si altele de noapte.li altul intre ele.pgap{ yg-rbgp..derhaine. 9 3F .iptrodlrsrln*iurali nei tlrziu.prin.feplg.Estdrelff.ri'mdr[utipegte.aceia care.i gi o'astfelide.fjj.Urdcaminte si c. trebuie sd preferdm pe acetreacare se pot acomoda la mai multe intrebqinfdri.cof ingebuinfarea (imbr6d&nintei) 's{ . Matei 7. .ipsfi".il.negliie.rDarrjfiindc*€qrnai.a3?. .r : "'.aaeila.girdintrei haine u$e&eslnt folositg@e .seg*rFgsg.i.portgnlq.+t+ fi$Qtsg. r .imbrie{minte (a fost)i.pqlqgI.ripi..trn..fgepd. Deci.94. De aci urmeazd cd noi B B r r t 5 H E ll w lb v t j ? r F ) ? r r tt'.aHe rggipoqgq. .aFe ca pigi motivul sdrdciei sd nu se jigneascd.cilgg. . . nici noi sd nu avenf.itq.rqr. CUci sele caqeylmdiesc acqilii .iin'eie'hairie'pentru iegirea in public. eNac eelon care ayeau'nei voie (de ea).zice.fi bfuat in.prbilisiurleair(f6qrtd]rpentr[r re viafd dup6 Dudner'zeu.upd locuri irlr. .rie. .pb.i$*le. servd ti-i impu-td.snicd.cefp intinpfpte gqlegpun4iF: tregulqi-sdu msd 4e ylqt*l.gir. .o.inlrebulnfale.Ufpre.fdgindg-pe..crbie .vor ruper.rqquyiigcioEpgl petrece F{iF.' Felul' der.cea'pe.lftisrbi.splF i:"&r torcindu-sevd. .c&+rba. 1 . va..aidat... C&ei . altele mai pufin.gc.Ipei..Si.rg. de ra.: i gi.gdu:gS cd.p\ci.Citfrg.6. ddci ppntru acoperirea. . r .aceastft aQ:g.* '' .lps6. incit oei:isr care ruieintilluaim. cEi:mail. .mbricdmiate.Ele semncarqcteristic se cuvinb ia aiUa'cele' cregtinulgi h iribrdceminte. fur acel.

rfil estaFotrivitt c'a. . i i . :MAET itir6$i .ie(ini}ft6cnte}lln'haine'cuviincioasdll96irlruviin' 'credtlrisr$rlui.ri. ' : .h o'insrisire'taia'cteriitica si iai 'iuril coopsei {PIe" rss.(cxr]n bol'al vitejiei 9i'al pregdtirii pentrur{apte'{dd'luptd)i li zice:'alneinge-li cocpsele t6.oar:aieteridtic. ) j '.cii. Tot'a$a dstb'€vident Ld purtareh'brfuttri a fost obignriitd la'tbti ucenicii'Dcitnndlul. Matei lA. 201.. i i i i i i : : ' : : . 196. spunindu-i : .r .ze'nodestie-pbruticitd.inddltdminte r'lndltrieeea'ditDeste. I Tim. briu..de Apber taliedat{r i.. tg?_ Ivlatei 3.'rat' mai'ptltin:cdu'l Vreau sb sptn.indu-so dupir soopul ' proryririrl. gi dbspfe ..un bdrbat pdros'9i un brif dd'iiel6'th $i Petru este ardtat cd s-a folosit d9.Iniinge-te si incalld'fi 1a1g'lQl... 2... cev&. : t. . t .le'tc ah bdrtial.' !e i': . Gdei.rlnleleg. 3.. 6 t P . dedarece'lor (la toti) ti s-a ilt' terzis sd aibd'bani Incurble (ctngdtorl)t00. gi indeniuns. 9. 8 .t''.. .el c{cije}{rl|q|ari)llziee:.totn$aSd sttririe. 2.Eav ldespre. | | I n-tr r e .:.de.9.alttevaf {ilup{r{4ars ie ipot eirnoagterdhtnfuitdtilelpri'c*rmise 9i.I V R e g i l . : .f.'.'9irpninlinhrddmintea intlobsui 9i colesptmzatodre sd.{emei./ii t.cun rei€se din profe}ia lui. i R f i ..s6. .i {6 aceeh'9i'tire'trebrlintd de brlu.indnindica .pare.z0r'. i : | . 23" ' .. este necesal{Se'fie birie'et}tipat $i leinpiedicat in mi$cdrile'sdte. : . : . . Fapte 12. " 1 ' .cosbom. b i rl . r ' i : i . . i . .{. .ceea eg:se'poate ' ' ': i: 'i> I neeesitdtiii'aceea:3{ fi6'preferatf ifi ori'ce{mpre$urdre.i5i vdfrnliitulrfiind'strlns din toate pdr: lile il va:lntdlzi mai mult gi'niei'hu-l'Vd'impiedich trj'mibd5rile sale.][t i . t : .'j sprrs''a'i'i stringe vdgmintul pb lirigd Lofp'.-. .aI' cdruta aste bdurl'oc€islorr un siil|r' ar'fi'areasta rUncd d.eArlfel 1l voidega in 200. .le's&.rri.' f . . A1 9 8 ...episcopu} chlfnei (imbr&mt}i cuviincio$ 1e!. 199.8.ela DUrnneZeusd setnciugd. $i llie incd infq Aga 'iouini. Fi195. : .'picre'ir cuvi. I Ttrn. Cdci s-a !"Jii . N2. _ S. a acestui bdrbat.'$i lov primeqte po' IerusoJirn .la u.pd$r€. cx intrebuinfarea briului este necbsar6 q spoo # sfinlii de'rhai inaIoan igi lncingea codpsele gu un briu' de piele le. 2OO.aVelise.r tiru!s&'8ib6r gi in.brfo. 3.inr tfunpl.: . U ' l l . cum rezultd clar din cuvintele inedlldmintele ingerului citre el.pe bdrhatUl .1 .260 S]F1NTUL VASIT. . Iov 38.'idnp6.r' . 'Acela$i lucru cir3s. i . ca:9i. $i "Fericttul F..A. DeSpre>hfitlr r : . aceasta :.l{arsri !i.: i . De'tiltfel 9i acela caie e vorba sd facd singur vreun lucrti..scopului edreepimde pltocil. i ' .or mai tat.tcle rfai.aprlr*at.D1 CETJ.j " .i i .Fapte 21. ll.':'altddafid porundind ca.

fli..'. ! r . penrruF. r .: i : i.: i i ' " . la ce ar opritd posesia mai multor haifiJ tnhhaii qr'lp9e.tDomnul. .]irii "1:r l Int'nerbqtel 24 Dupd explicdrile ce ni s-ou datlindeaiuns or fi bjne sd glim.er'i&PE. in con' curnsecirv{nedg. t * t I . tru tofi (frafii). 14.(n6ai 1membru) la.?}to9{e. .interar$.r4+ jA.sd ee mai:departei.1.q{t$l. ..gperioi.&u]tiO indc6'$s..ternuq{ruIhginglof. 1 r ) ' ri ' .diciul aunrluilsair.t{tgrfigi(.. L + 3 .ltnil . luca 3.:. t ' r i : . 40.ipeftrir'.:. : a : .(rEdc6) ef. . . Cdci daci cel care are deajuns in vorbirea noastrd despre sardcie n$ are m5. .i:.ip{?Iigli.. .s+au din. * ' .dar ti gg.. 203. mai este nccesar sd spunem'€atnir 2u.rlfi... . 204. fei.ifqf9q.i.$Ufllfgellef'.nu.. . .rJ.lf.nea$9ryJddundteplg. j ..uneo.qIry. aVearlo! le.eise s-a tn: i celrcdruia brele corpuluil"a$n"inc{tiiulul:si:aib&oficiulroohiuluil 'ie''au pro' fost le credinfat ingrijirea:de beleirejonurieOi'rcare p6..1'cqr9"v'oj negtijdl.+ ?ste.tilit leneqi". igcul 'sdq''Eg talea)dacdscandqli39975. . pelltru. ll.-+1i Brinel$igqsiggte. iar dacd ochiul se iminc'hide astfel incit 4q 48i vQdg+ iq n-od +ecqFal..socotiniiu{.aga..a.actil'fbllde.i1.9ri"$".4llil.. rdspunsul precedent unde este vorba 9i desprc sdrdcie' 205. Rom. .pegf.in privinf a R6.gPli. ' t ' | ' l .prevefle'9i]e cele..s\ .roch'iului"''!rnina corpului prinde numaidecit de lucruri primejdioase pentrri distrugerea intreg.r'.rtraladef..incinrr{cuel}l9?. l .r 'r\pqstotru{iui' ' gqqo ipp'I'rReq.pQr. ..'ds\trebuaibd.. i r : r . ..festreXqninEt{ il+i f.i1ua dacii mina sau piciorul nu urmeiiid:itrdrfuirii.buvtitlfE.sprne 2.gtergargi. .c8'. . Fiindcd Apristolul..ce{6 neqlila 6eva Dnhnezeu:Gt€atorul. ' ' i .finqqtiig.inisepfi$el.gr 4g4ar to..atintinii.s&qiqnsGfi.r:r.fiecareicui(cele) ale"sale. pei'selElalt impus"'sau'fleiurnu'dntreht3n$a ceii.bundvoipta zice z sln sirgulnld ..toa{6&. . iar piciorul se va lovi sau vti da ln prdpdstii) .vor beazd:.el r ! i ii si priuna cu celelalt4'ni6gir[r9 ttlr"{ilgSt" gpi+tife)q. ' ' . 'sd[setfdcdrdupd'cuvrffnfd gitcu r]n' . rqibd'dcu6'tbaineo f olosi celor cdreilsi.]t/Xoata cu r'lnd'triald duialtii.seI.$i memdintre lpdstreaie/raportul in' societdtea crdri&liJloqilcr.igga. doutr rde&bnr pentruvfiqcale' g. 4..r .s. ' ' i r . Ioan 13.ce.qRgllqll tinuare.t{*C€i leeeesta.careIa doet'rfioutrfte ise). rrn.r : B l .'.V. 12. l ) r .:t. ' ! V I t :.ttt{io-ai{. 1 i .te se aratAne9hasitrflir strdduinJd.ll(iif. prioreqte'laud&. .tfebuiers6 inld I qi.qpiJet. .tie cdlprecnm Ia imenrbre' eStei. .ri lor ? . intrebuintdrii .cele iar"dlthL:sd analizeazd.irpe nuddi6i'sdnEaciiaole. r : 6irt . .. ASadar. l 3 I n V r t l I I .ll.sra.luarul.?O?:.. RF.illi.vadistru.cind..s9.rfrinrasr.ex:9}+I11T99 insdcu pult. 206.este clar cd este doua haine este dator sd 4eg una eetui cP tfbfrtru sine.I Cor.psgu.Argad&.|r. i ' i i ' . .". 207.. i i i . : .tiqsl.11. cq1e.peridUlos.

. . ..i:t" .t.{ ea gi cum ar fi dator sd dea socotealdpeptru fiecare. 48. . fiindh6'nu ii. Duinnezeu'tlmr' eite rndrntot. l-: ::.tuthtrd.cuir:spuUe SCriilfuia rrrBJaitelricit.sfre)r40:.'. . . ..lui.um. i.... .sldbette integritatea disciplinel. pieiWtelot. . scri sr?q9.. pentru c6 et niciodatd nu va voi sd vicleneascd adevdrul..tsebuiersd.-. cdci acela care nu unblardupa ononiri'onenegti si'nri se f€te$te de a mustra pe cei care pdcdtuiesc.t" .atd n-am intrcbuinlnt vatbe' Iingu4itoore. i : i i i i ..r. : .apnsbbirt'lor a..r ..hceJ ierevd. : i : : t ) ! li ) .fralii.i icotipasiunea gi:acel'. i.ius|'. nlii de Ia voi..sri f. :. care nu mustrd pe cei care pdcd"tuiesc .voo..:nici. ' .'..'ill.{ri{}.o6fie'enkate.Age.ea.no$tri. r'r .. 'i. De aceea se potrivesc pentru el cuvintele:urndtoare: 2O8-Ier. rr. l .prlviqrta...rir...: ". [ L : .. . . . : ...ptt&. Cdoi I -i{Aa€ia _:... .iinile. acela va fi in stbre sd indeplineasca o miiiune de conduier" fdrH riitdcire.. dlpE ee aisdtut" acesta1*tr5ruie:. . ii. it .'i. .i'.+*.*'. drynul.{Q. l. :_ .. 6 . i .5 . . Iez.i|i#'. . 1 0 . Tgilvapurts osinda.pfojes{osdlilf.. . 5 .J. peatru.. :ri .P.'..$d hu sUferimracedstai-. llt . . Deci' cel care este curat.ii!. . ri ..modul'@retiriirlsiugele 'dai.!_. ... : . .r. ..dinrh.:r:nri.ioiuitot'irintru cei caie ii:urmeazd. t j .regulei apostolire. :t i) .e*.! . ..$ulj.d'e acesfe vicii.tl...e Ia oameni.d. Cd'egti. c eva di. i!) i.t. t ' : .u6ft91.pHcat). 2 .se va cef e :pf eclrrb este.ltt]&L8 lui . . 1. 2O9. ... .i. .lor-:fi€c&ruia.:i.'dirOdr-ltfddl'Iudecc0o. ca sX le fie pldcut gi drag. li sd gtie cd dacd unul dintre frafi ar cddea rn pedLil lt'tf du el si-l fi invdfat mai inainte legea..i:.-.. . i '\. .i.i adicfl. .O o i .'. intr-trn roa aa""ator de rdspldtire'pentru dine:$i .. .'.3. acela va vesti cuvlntul cu libertate (curaj) ln vorbire.'.lj et.'. . ccdei 4iciod..i . : : . 1.acomorilindu*se vici. . .. . ! ! . i:^ I i sf:lrrths n f '...:..feiitr&'ndglli€nle4[p!ih€gte). .ie tot cel ce ftrte. ..i .. ' '). lO.(in.'.SFINTUL VAsfl&8.a ar6lfft. I.. r r j . Isaia 3..ilerieifi..'. '. .s. : : .tVdolngatti gi..Ilri.. t. .i..r .I T e s . ..nrci url jcuvtnl pentru zglrcenie. 2 1 2 .. lingup if.'.i.:i. ori.i.. ..r r : t t .nu drn cdutat mdrfue d.?tz.lrr...1. .. . . . cu sinceritate gi curdfie. ffl . 20.. ci lucreazd in realitate din iubire... 12.Db:eceea... 2lO..rrtg. '.. burstirimsE a negl.zice ScriptUra:r-: cof€. l t i ... dal.xtsi' cu seamd "daci.rsbllr. : . 2 1 1 . cin6'at ti>2rr.DUninezetr. : t ' i jrija comund cel cdruiai $:Htitiiiadirilat'firirtileh'au td"se pciarte .-.turbwd. .)'t.. nici de la Alfii>r..yd nume€e.l .hie?aille Dommtluteu irclgttJtnldr. . : . .icute. . .:. .cele pl.Urmim..ln.jj . j .lu i' Dumvrezed { i.

. esti! o cElduzd oarb6. I T e s . ci trage cu sine Fi.a"phlaecat. care nu numai cd se aruncd singur in groapd.11'l4it".l. 8 . all. I t.iubire ti compasiunede cei bglnavi. trebuie rg4 n$. 215. am vrut sd vd impdrtdgim nu numai Evan- procedeazd astfel.nl es. chiar $i cete inai oscunse ale inimii.m?i trebuie.."+r.nsh carenu lui eump9i.decj.atendeschidi t. I Tes. 1 3 . I )l fl girlt" cei. lncit's&-9i arate 2elul.va.: <Dorind (mult) de voi. sqcret6.8.iar din ac€a$A exercitare reciprocX. l. 213. C6ci a$a se va intdri eeeace'estd ldudabil.. rdul se va. la tel ftiind doritOri de. .!1.2 .le "dtlscopeli prolesfdSului' I x.'invrednici de vindecarea corespunzdtoare.) viala pentru prietenii tui.Fpug4 4ic.."Ci am tost blinzi in miJlaapld/eqt{Rir.'ttu numai clupd poruncd igeriefald'a'Ib6finultli. am IeIe noaslrsv 215.!. Cit de mare este f+ acela "oaiiiai 2ll..pe pgpe il urmeazd.aeeasta)1. nici o migcare a sufletului sAqti.Super. pdhtrrJ'ei"chini'dtniil"lilimbdfte'i ddf )aceasta.. un cgvint fdrd sd-l fi cercetatcu.voi.te.dintre fJatl'care sint infie.ir&spttgtzdtor'{a}dderfrdti.ci dupd modul mai deosebit alracelu{a caro a zis.iu adevdrat.ge. vom ctgtiga desdvirgirea. fir indcd.prin progres treptat.lor gi'si rpndrte6Erild de.. corespunzdto-gre pdstreze Iisus Hristos.rF s$lgl.aineleinipii lui acelora.1ryptutd$esc gi 9i sufle{va!..2.etate sd ve. lP' ll t': ft: r'i1b'fl'1" zo Toate. in sine.geamapiejqii.da.spus.fleteler. 2 1 4 .mintuir.in. ..r ct''pfoivire''la iubirea"cdtrb tofi: <cc cineva sd-gi pund (jertleascd.d nlu tplg: . 7 .pragrun doica i$i hrdne$le eopiii ei.qi nu.ppdqgptla pFgatglp.o!.sf facd progresinFieCare pprlncilor pomnului nostru semnat ti sil dlci o viatd.ior.* shetia 1n"i{.z14.seamailpentru.:ba tacd lntr-atits sd se ifigriJeasca.jrp$$i ddcd'vrea.earrfiecdruia. vlit sd v. ci sd-si credinfafi sd poarte griJtr cu.l o o n t 5 . ' lrebuie''sd".el:a lui Dqmn949.tg9 pe.."' gheze pdntru su.

.rgicplgpatru'ql[ese $esese io . stpd. dBcbul& din cauzA va indrepta perversiurcea rnoqsfud. .i .nrotiv.'&ii[a"t6at'{ ]rlult#iSfatbif8'hu' sdr'fiI.bunult dintrer'rr€mbr. .ldi.....- ingiduvrbunuidelict. . ' . . f . si fie convin$i. Pe cel care s. l . i r ' r .l sint datori si ceilalti sd-l sfdtuiascdpe el.erdqr&. r r . ' ..I. !t:1 . . Da{raracusr. ' r i irt . : .ri-.uni& finSIuJsdr lui. qineaza 9i nu'se aineliore'dzi tnicijldultA'ldil'ritfncit'rflirtdedt6r siirgpr 6i este pieirea.Si poruncile Domnului sau impiedicd ifiillinirqa lor. G r i ' r . l i r .laitiiju.i!:i rri- - cc atitud. il tit..pfJv]..l'..'atunii"pioie3iorrri'ie-t' 6elte cu mai mutid asprime'iiraihtea'tirturoi'ftAlnbt'si dtiri tEi rerut tie'*aftrrt'sa callte sh:i aducd vindecareh.. 2 8 : . vinfa celor care urbsc i r t . in. . dacdexistd'ceva vrbdnicdd indTbptdu'(AtutrEtl'vbm 'ca?it prifi dli'ffftdcbll-alfi-lildldStdidalehlugd dieapfd{pe:el) si nou6inSinb este .'rri3E.indo1.eor€ttitudineailui.de.r.rnernbr*rinfeL'tdt gir.do.}.prpigplofpl gftg d*to.tdd. .ginQI qgev$rale" si . I \ .TI?f. . ] . I .fu$ $Q*ascultarea de poruncile Domnului. 1 ' : t i . Acest lucru trebuie sd-l firdbm. dacd totusi acesta persevereazdin neascultare gi nu primette' indieptrire{.e:eofiereupr. mai intii trebuie sd-l compdtimeascd tofi ca pe un membru bolnav.tf cririii gi suspine'+ si{-l:rin6}6pEftdm'din dicilbr.Ins6.r i r l t > ' i t .i r'. l .'ii'rlstrireil'friibtiie ifH'celor care sint'sti'rhdti"Fi"F€ntiu virlyta'5i' derrtirll5rtteFbtd. ' . iir:.rl' imer6orpt.inqu: rabild.ti f.u. ..r l r ' t r . .1gatet I .iglpgif"ri$A$i?la .glbrul j }iir.ine tr:ebi..|1 y 'i':. 'i.lf . Dac'a.r .xiylegiirrCIasfreigi.ggJgneyje.1 1 . . ! r l : r . l t ' l . .l. fol rn$. fird. . iar proiestosdlrl$& td st#dauiascd sd-i vindece aceastd sldbiciune prin sfaturile sale . i r " . . j L : l i t lt-ri.eo rinfecfia sd nu se ldfeascd mai departe gi din cauza legdturii dintre ele sd noi in priinfecteze 9i pdrlile de aidturi. cind constatd Crl''w.ir. la ft.hefolositor'. .'Ainaai cit toloslaut'frate?ui..TdCFE R I9 i lr n' 3 i.apa-2ft{tid.ins.cu totul.r...m isparp. t . dacd ar c{dea in bdnuiala . :.t I i: . ' il r i i i J i : j r .I':.pS&tr.uiaiorl i Oidfi\iiJ\dH ' . ...r l dnst..i : .. 'r! Iti..:g'* sFlDrrul vAAfld*1 cSb. aplfel aceslia s{ se ellbere4e.tie s<iaibd"rof a"''t"l"iif-ai". .rpfiardeOcntseriref. . t t i r .r .}gp{qq..la.'dtrp&iexerrrph.. l . obignuiesc sd-l indepdrteze prin t|ig[S.r i i i . r I .1.ala. v .o: bga. r j r : { t ..i il9'"u$g. . i-iri . . r li e"baf i 1 i .li6igl.. dtrp'd {ium'bprine}'prdver{rb*ti--:'p1:i11$ffiiide9i iu multerla. ]noffiu. l i r i .'ca sd nu sestriie'o. .ejpfia.pi f1+.i j .ze. .isi $n. i ..SGU. : . ..ri ' i t'. ca pe dn.ri ..ace$tia. afta inrflq[g.... j .

'cea''vt'itodreeir?e'#a sd se' desco wft..refuzd if .lru va.'fdc'eele.ichiar caie crecle in proriiisirlrtte tui D'irihniJ*etr daca cele'ponrnel'td'br fi grete. Cdcl'nlrnerii''hu' poatb'fi neasmltdtor.. pi.g'5rg.. hicl cel pi'ard Spelanit tdib'ln'5lb. aduclndul$i arrinte de' 'p.gl.ftq numdrat vqli tq[Sspjl+ffFlqr cqrpul.6.'el selfirt{npld.1ulft? .+fi.rrii?e''a {dbut +ceastil taptil. proiestosul estc ipcensecvent . 223. $.qEted.20.gi brecdfoore.{felito_r. 4.lr.8.peste puteri' 5i s..e€.'{Eoela). zict' -Apostolul .. .qlp $i vrr'6 sd urpcze voirl{eirsa...5d gale-i poruncepte. 20.perttru cofruhitate.. penLru care a fost pedepsit. Care a'fost' ascultdtoi Rdzvrdtirda gi nesupunerea'dLliiJa'ivdat&.pregbtd niicioddtd"s'dId'fuldepii'sufetinfbie'tttnpitlui neascd.' u:xi'iirie este incredttrlatrca dc$?.ce.I Regi 3.c arate supunere ti asC'uttaiefina'Ie moa'rib.. bunhtdtea aplicatd fafd de cei rdi este trdvoii lui Dumnezeu 217.NEG]ULILE.pe tel'catet:tpdcdtuiesc 'r.adar.dispr4uit mai iritli f'e sf5t\ritor.ar.2t1. . 5.sdanai/eSfe'r.'ugoard.'i'..216.penifur nu ali ptin s rnii'ibinbi"cd' <6t€ta.cusine'insu$1r. dare de adev{r.. muitB rete':' boalir'Elbd/rtrel.Garo diae i tD..rnitktii'cetbi o"r6'iotit" a lui Eli. in seamq. d4darede.Filip.mdl'P.pltSlqe cle ill indica. 221.:nb cduce'netndsur atd sIav d ve sni cd>'4a..Se .p. gi.tgf\ra$St. cursd'.$l.MIUnl 20s r I t I t F I F I dupd porunca Domnului instrgi/.i"a 'la'rrioh'rt6'gi'itodrtp'd"ttcruc.1q. ' 1 220. 18.a1cut1e qS +fli FF.pir.pgrAng*.[irF deinttb/ Sdl se compar e ew mdrl t ed.depr{nder€ cu. Motei 5.2.tea.in: dijiala in spdfbhtd'gi tnQirrlfafe iri riioravuii.i.5.eeluibare po?Uncebter.icf.I Cor.gcgfgia.hiiffhid*it-C€leire€ o?rroi dospeqte frdftthtdtufa'YhtteaQdiaf9. 12.2..e.s6'f ie isci#dir}' rfiihedzd-: tiPutin' mijlocul \rcistru)'i9r8. desigut. Domnul. arun( e-judecata.mustrd-i tnointed luluror>)iryiaitaugf'fndat{ $i thotivul.'. fiinpga. fug-uli. chiardacd i s. ivlatei 23.. fbril'sd fi.0'' I 1j ' t''''' 'If' r I I i ft I r i I cel ca5enu prip6*tg.8.Fqffi Rg.. ln genera.flR9llirr49 t o" "n' L 6 yip[!1..l. Rom.qg|F. 222. 217."-"n"u u. 219.C. Cdci umanitatea fatd de asemen.dtq-r. zicinC: <Ca 6f ceilolff sd s:. 2:24.I Tim.trDece faf6 de cele rele rr. F.q aqlicat-o la copiii sdi.13. 5.qtgr$q{?t_ilfiiFplp. 2lB.Barr.r$F"' serviciu.u ioaniiiitil "rt.insa.Ftie':(c& usuterinla noastrd '@a de acttm.acd ochiul tdu cel drept te' sc(rt)alizeazd.fu vo tnd/fc" 223.i\i : . impotriva A. scoate-J si aluncd-l de Ia tine>.g{f si-] ia de co4Quc. 17. 216. giiinu 'binei' :<Cd dB 'dcurhinu $. . . !n *.ce s-aurbdris: . I Cor.$rq[igl!l$n$.ee.II Cor.. 'indiferenfa' rddiastfuF ndl-Se.aratil mlri multd gtabd dedtt ag?eptarea. i i h F I I t .

.cu . cdci singeleaceluiadin miinile lui se va cere.r rliir' :>" ii.I'caieltjiied. I Cor.10.gei'serCice'z'"Cel"fdrd"Cle iredindiiji...{g{rrgrpqliir'.J.apoi : <Nu cu pdrere de rdu sou der. 233.. l.. 15.r.Ja cuno. i .aceea.i lr $au ici dd celUi.dac6nu v+. '. ' j r .qd uu calgq poruncacelui care a zis: <CeI care.s4.i(iir:i! l.. ' 1 1 i .trVici.'. Lev.)i r.'. ..neptih(nild. pu:fplgFqaseE aceeFtfi.ii2a|sint da!91i.in Ei pe cel .: i.e4m este $. 7 ...iaf . : j ' ' ' ) . lO."i.l{.'i :. ! ..ri:. r. i9i va atrage asuprd-Siminie glea si de neinldtu' rat .Iqiit mie i (Si) n'a cel.iamestece.. dii. li .j:. .i.g.o4i nrin ingimfare4.L:t..prin cele Ce se primesc dq la sale. :-.lr}m.e.'i:''. 9i 'aq."i. .d1l comu4ilai a fralilqr.Iucrerea . 3.esj'i. el. i i 'i .cergste inqlt.4eitcei huqliliti. . : r . 229. tolui"-' ai e' dr Eptaie'a" letge.gsl9.dg ...yPibrzdtagul.Ci5 VA&U.. ..... .$e.. 228. ar fi nepios si fie amesteca.'cl4.k4*e.lucrul prin Iear Pgteqplgsta mal mult.'fi .' qu.gllti'ii.lpqstoiuluil.il1 e !d..{iplre.T .in .'ii . 2 2 7 .t. 7.t i ..'. ' ! . ' i.aererde mindrie.i. .r r.). eel tlnd ai uclde .'.I l C o r .:gl.Ur '' .. .unor asifel de oameni nu se prim.ini:tiai. lr:c.$dgqfrtale. .aceesta $i Rrqiesto.rrr drhtrl .': . cirtilqrului .:.r...itf ir i.niai ei intisi. cum sd.:){'8tf.ili care un ciine.'t '.. arnesteed.:tiiit .c. . Gare r-nurlnurA r Nq rtrebuie $d.'.ol{".nq fie periculos .."ini:iimi'ieitlejte un'vitel..qu . : . . cfrtrq. l-2.no: ci luciurile rieicesar len6sului iinod ti ie '...i<sdgiceea .. qa's4 rdmin[ in nevie".taferl. sd nu:l i:ncurajezq. r i . r ir .alti poruncd. .indruma pe fratele sdu a6a cum trebuie.. De.fdqutF.qrq:g'rqe. .10. .-e}tlif unii.. 9 .u' prorien'itde lhtvrdjmaeirlui DLdii€?eu'(oferit) --: zt(.'ii..d. . . qcelq. . '. '._'.rilft4gllgg7g."xl6i'u.aFI!{TUL '.'lss. lucrul.?1i.i$i f..ip. dacd cei care.t+flipti e..l{r. 15.:tq P6. . r r . 6. lsoio 66.100.uro} '..necibaincios. de frati.Fultdatenlie .6. au adus foc strdin Ia sanctuar au indurat o minie aga de mare 28. rlar..precumeste scris3s I 225.tace :rnlndriqt?3lr li pe cel care Joeuit induntrut c@sei. II Cor..fr4laigtten Dar lui Du4qe3guq fi2?.r . eifer'CU 6i 9l "cd ddela Eat4 ldfni?'bite aduce lbirtld'o'piine tdctitri'?ili froar'ea ietttefie peiftfu''5cbh'sta'eSde pbrc. ca o jertfd pdtate. j.6.B'SEIi MAnE .3. t .r. i . .aceaptd privinfd.9t..inpidice s{ vie... 14.i is. Ps.':il.lP!? 9. 230.sd :nu-l.]ji.tFrear.19"'iirgpiiqasq{.Cr)I. r ' I .pdcatul.c3.rjr. : .. : . 231.iitii..amqni"resj-e.tinfa pflcatqtrqr 9i proiestosutr trebuie sd fie incredintat c6.Pe'apeea.care lntineAzd.cd pervefsiunea. .se. : .: ' . ..:: !?. CtrCi.care.mbld pe. Este vorba de proiestogii dir fiecarc conrnitate 232. .d Aposle'1ui'?' "Aai{' ee'piait'dgie' Cu''5l. . .s!'llccepii riti dburliic. u. 18. Luca 16.. Perltru .. ce&ip..iniqra. lrli€il:-:Si:i ..m€Ie porunci.. i ..ejpul de a implihi' fjoiun"tf "iau-'Ld" ioi ai di ie' pohte s'd aibd cij neat'.ti'Q .topixi. :i' :jr' ! tr. leeralq delq.t cu lucrul celorlalti.egte gi. 226. ri':r.ln!:as. Iez.

fiXet Pomnul ci..iqraimare. 9i 10.cel inferior 281.26--27.lie primitd iliiiirea'pu'"orc o oierd"proiesrosqia I ..pldnerea. a. ' . .rcqrun. r : .tie g. fi. 6 .-t.tre|i..d!.'. .. din mult r'espedt.i !".1. ..:pentru.o poruqc6.4i9rr$p$il. v.. : : " .ltrr crul DgmnWuisirser..t.qqe..yt1r lntry ygi.! 2!6.j . ) : : 11 .t. .. Deci aga ctiin coli'cirie 'ingrijegt6'se tral riri*ftirtdniii.fiind. cdci.. l i . r... 43-44 5i Matei 20. i : . : I Risp'uns l '' .p{. ':.iii.?.. Mqrcu 9.'i. : ..3€L. . ..care trebuie.. .:. Trcbq. r. .e.t|r.e.umilinfei sugereazd 9i celui. ..tii:'. astfql.iesd.9luiea1cds1 qaia ri celui inferior cd nu este necuviinciosde a fi servit. fdrd sd ia aceajtE ilrlj{re ta motiv de ingimfare.i r . ..cearnai'grea.toat{. . ' ':it' .le6pt6} in cemri.pe carg:il:a. la fel 9i cu atit mai mult cel cdruia i s-a incredinfai se vindece sldbiciunile frafilor.i.iacilrsi nu negliieze.3.caa$ gt et' din fericirea umilinfei 234. ' . 35.i.rt l.gervitqr.i.pi curdfd puroiul fiecdrei rdni separat qi aplicd remediile.: .intre toli Si slujitor tuturot.. .srprls.. trebu.incr_edlntg&. . ci mai degrabd de umilinfd.griid.od rnrrq:risplstdr{i}:. ... . s-a supus indatd ascultrrii. .prpgijil.-dq.'care..ligi va irnp[ni. 236. : Irit:rebalred Sl i . .:. ' stujirea corporal623? pe care o adue in comunitate..&upu$iqd. . . ir .1: .Ia..iirrdbdarea.. Matet 5. auzind ce primejdie poate s5 atragx dup5 sine neascultarea.i.. de zel 9i de pgrtare de grijd.fiehuiei'qd poe{tg. " : j \ . nici pe. ..: " cE :egr... Cdci la aggastane'indru:md exemplul Domnului.pr. .I T i m .cqpul.trUrrtqror Si ca unul.chiar 9i Pelru..t. potrivit cu starea efectivd a rdului.:.-. Searqd.. 3 . t i 6 d H ' r e 5 .. 1 ] .4igi.. ta n-a primit (slujirea Domnului). 237.!. De aceea. : Dar pe proiestos demnitatea sd nu-r facd mindirr.g. gqvirltul.Cdqi.facggu..cei-socotili superiori sd se primeascd de cdtre cei rnulii (frafi)..d..e1...l : . care (la rindur'io4 n-a'u indrdznit s6 'inceput re opun6 la aceasta..larmdririi*.n 4FelJ .r.g gd.l)lri .. s . ..) ir. .rbusere..1 . ci sd fie incredi{rtat ci grija de mii mulli este siujire la mai multi. cineva vre. arrcraq.)l 1. r.pentru. i : J t l .ca. qd dgA. rlech. i.') .' ... Pe cel. : ' . ... 2 3 5 . r r . . .. q+]. Care n-a socofit cd ar fi nederrjLn pentru El sd spele picioarele uceniciloi Lui..nd.:fie. .fel. ca *H rrd. Ca gi cea duhovniceasc6.de I grilbr gi. .sdrl.sdq. : i .rtoli.. . ingu+JirrdqsF pe cadi in osinda diavoluJui 23s.. : .ie rs& arate' :purtar'e.zice : rcDacd. .tintdilrinte:.SEG]IXL&E:!l$8il r #t: 9i cel. .cel din uimd d.

.|:.:iu1d (ijiisnuitti..{izttA$ii+Ud€{br $irsd.Usnniln'.edreise(iopilneli gimfare ti disprel.avealt o inimd Si un suflet 9i ruci unul nu zicea de overea lul''cii''esle o ro'eso' be licedh. 1.roirn'st$i"iioi sa'racem!6"t tlt este Ci'pstit .4g[ fQ rsf . . b i i ... i' '. .iatl. 1. Cdci contrazicerea aratd cd nu depinzi de nimeni 9i nu te supui lfllai..>.'dBettca'irnmult.Ppr.1 . $dm motive sd p.rAtad8tr(eel."rCEIi $if^68 n-are de ce. -'' '. dacb dispietuie3c poruncile lui Dumnezeu $i . .l1e un folgs. j I 238. .SFDiITUL vASg4g. dXrintii"saii fihtti dupb dupd (poruncile lui) Dumtrup ai unuia (dintre frali).Clndrla..: .ar dcsea mai fi servit.9:.tl{rdu'bi viaid'fdix t ilt r- 'rl 'io"iiri$f ne.tai''.prih:oseultdr€A pusd de necesitaterr {ta'ltu!. I v.9.nimic comun at'rinci d" lirmq incuicatiintfio Ei '.. De aceea este necesar sd ne incredem Cdtdl trire t spus : "Sd vd lngddutli unul peaJtuJ.t :..ii n9'qu {o. 239.'hemai. care .* alluc6m'nici Ie hu' "d'i6't delaceed idratai5 i:iil--.9diniop35.'saopsl'uh{ADtEiir'dacd.up R i . tfatifbr.':r:r. i . t f 1 a . ... s . cdci <tofi cei care au uezut . .Bprerrilaveleturerrgi:lgrdlltFu.iltri iie zggnoj-9. 'proiestosul celdr. $i sd nu facd un lucru din ingimfare 9i arggnnl{r. { i l ..opund sub pretextul umilinlei.Ua r) / . .ii. i r l . l <_ '.' 's6'{ru'se'in' nu trebuie s'6'le ingdduie e{'35-r9i'ia'.'dinlragg. Fapte 1. '.i11 ' .Dorrlnul --* VorC'Zafd'{ui fvftii. g n r s .ta..i"1'Dumnezeu.mai'ri€yid)' $i prin imitarea (lui) sd-gi dovedeascd (cel mai mic) umilinta.' i .. d"g*.e g rfie putlo su icei inrudiii:dupd tr. :r.32.dcp!uip.. d€riunul)'ilAi :mairei:roilci'iserVii'ea'6ELfaosr d.asHl$i itrtn'trltbrbtUl rnartdrilqi'nicl'sa"nulll sd iit8uVtir?i€/6) murilor lor dupd trup. ca pdrinti 9i rude nezeu. .t9. . i 'rr:ll'ir. 'rf .. : i ..?i. .!'ai'aett' aceitid tint u"ertoru reviner'ptoiostbdglrti"t6mtrnid&fii '.p . :ucdei c*ieike'fded ..au fost primili . 5O. . r . i . sd fie ingrijiti de .'ir. Cdci Scriptura opregte tn genbrat'Ba"thiCtJnl\rnitate fratii sX foloseascEgxvrin*qleit 4a.j.litiE!S.i. EIes.rr.ideglhbE' d{"idovaQl5 de innimanui.toli traiii' din cbmrlne.{3tjt a..i ial .'. . ..i . { 1 2 .lib€f+ateat€tre cev6l7 depdrterre de'fratll$ufu pietBftut'.. 240.t pe acEiaqa1e.odatd ihl conunitated'r frafilor. acela Imi este lriiie gi' sofd'$i rnamti. '.liR?pu' Si "aI tdrf... iar nu de umilinti 9i de ascultare in toate.. 'Jit. 6 h .t].'l -.n TotdSi iocotirn'c5 diila c"ruri. : . Matei 12.Zice .. 1 ... ' : i r :_)f i I ' : 7 . oia""i' ' t. . Cum fig$4i.:y. i I . l ' .v'iafi "iomunitate. iitt'iV9.pigi iude Si vin sd ne viziteze. .s6r su'tijaUrril uE s-1a!iaba{iett}s'}a.'1'.sle1r|..z4o.tr:. 'A$adart'.zitb'.l. *T..2..n9. .'rda:rdnexemplu eifi@Ce'.

Tit t. ceea ce'se iiitidipli d'e:foarte'rrirJtte genelal.'ti-ia putlni-Urxlstd rlar. 245.raceasta.lGaar 2A9 oficlql.ptit4i. . acest invafd Apostolul. sp.ifiQptatea . FPfe a rpligea {emeii.. . 6. este clar cd se . cd discufiile !e vor p'urta spre edificareagi 'iusd este necesar's4vorbeascdcineva cu fionarea sufletelor.riitutitlr sd te ludm toat'eocaziile de'a pdcdtui. : 1 .i' in iit toc : <cc sd poatd povdlui (pe oamcni) prin lnvdldtura cea sdndfoasd.II i .'.iar altuia cuvlntul brlnooqt'dri1.. 2 1 6 .eu sur:orilQ ? Rispu.'ca unii ciire'ari)thitthtea'sA'bFrhh ti sd dscufte ceea ce'este sifb iiaifett"'drdaiittdi. 214..'ore.'fie'fiiaa 'perfec<lintareadcspre ei..cpm. l.l sd ne stfdduimca aceloracare Dhi:.14.*2' ! r . despre bare se spune cb: iunuic i sr4dti'piin Ouiut'fsfint)l cuvintul li1etepciuiihii.up. 12. 15. Ioan 14. va curdfi cu toful de i :" grija pe care gi-o face (cel.le ."tumi''ctf'{infeldpciune.nu. cup.anume'cum sd placd {emeii 1..iubege pe Dormnuli Cdre.nlrunte pe cei care se opunr 215.I C o r .fovdrdsie.GUsine}e-i.'nu:.5i sri i.va lepdda mult pe gEtq . ea lroii Fe.EtcutJr.t. "])r' tj Cum trebuie sd m.nvatbim . nacledinciossl'?u ?.lrietEtii'..ns I . ca hu'c-umvasd pdleascd clup6'tunis-a zf$i'8i"3-au ltrtois in inirrlle lor ori 9i prin relifli conin Egi1it2f3. 242.ung $'postolul .-.lI Cor. cr"pdinciosul' f-a. cisdtorit). Cine s-a lepddat odatd de cdsdtorie.sS'se'fa'CH"d3"cXtie' iei'bXtoia li s-a cu gtiinfd incredinfatdarul vorbifil. ln fralii dac5'nu'avenirlncresau strdinisd'voibeascdt'cu {ci#ev. temindu-se de judecata celui care a zis ci : .lBgrs:de. r 1 : i .Dumnezeua imprdgtial oasele celot 241.:u.a. L8. Num. .'dintreCarecea mai md'r6bsteiadricei'ea aflinte deiviatra'tfecut5.Dacd.trebuie Ca'intot Ctripui se ghsedcinc5 in exercitbrba'l.$4d. 'cdsdtorit.Al.'I Cor..9.'cd'nut61i airrpiliei"d vorbirii. Nzegta cuvintpler lvlele#lt QfuI iee rgintd... 3 3 .aj. 243. 7 . i ' : .. ' I t t t t I 'b a 'ri l e ) a ' 3 3 ' . : tatea ? 'Sau-ce. 24.gis. aceih care au venit odatd... 1.tie..tubeplei nu.au'nedtap. i-t.!q<GedlcPr.'mai aies. are cel mai repede de grijile Y ' .ihr drept.a.niml€iirr+['se'.a.ri210. . ' i i l i : | . insS sa nu se lncuvilhfete ca tinui cu fudele dupd trup..

..'.aJ+.tia.novolaro! itnptrneiiGar'tdrjirdo$ed6asb5'Thtbrb'suli:Pg.tn{ nt gi tirnpul ti.er face dovada !il'mod inilepdrta giigg pmbrd a9 ug. : . 2 5 0 .eoqeb. 10.Dar sd n11..Fl ?di4u.. lpi"Dumnezeur'.-. .d. . este nevoie ca unii dintre ceilalti frafi din comunitate sd spund sau sd audd ceva care.pi cdci mai p4find p{!ere. .. mun': .oote cu biin{cqviin}{'ii ti togG sPle.anume.r. i cile agricole sau pentru alte lucriri de strictd specialitate.ppid3ca' nostru.y. Ps.zic. niqi.f9e.mtn6stiFile de maici .SdrP*ffrttlrrsdSUf. grije parl9. I Cor.*--.. necetitateacoqqorald... 248..SFNTI'I" VAS&FdEE. . P s . cd.v{e_+ luE5url.* i iord tiiqi mii flglti qqcii t. .. ..qd€lichidl:lgt . : 1 i r .. '.a sd se yq. . sau ale bdrbatilor cu femefle.F si'tnteriefii $i "Ei'ii$i ia"rindui'cu''iud+(dta luvintetti'' ccior spuse 9i dd iiriplineasca zrr.'rnWlbdtrine prin mijiocirea acestorasd se facd convorbire'a necesar5. sd nu frhti'mai bd'trini alegi anume sd intre ei intisi in cliscufiecil ceiilalli'""ci ele. insd. i .nod specialpe unul. 19..6.'t'retiuie'Ca 25o. . de fig.:. bi la toaie (probleuieiii).qui.pqrs. .. 52. runca liii Dur.r1 Dac5.iiri"ihpiiu+lu. . este '-alabi\ +3i1i9a e Ooi sau trei ..'pentru elini. . Sciptura.surori. Deci ace. sd nu fim smintealE pentru nimgni.iudei..deiptre ei ti . pe lingd pietatea 9i seriozitetea in 'tit iglp 9u {9staleil ci'sp ctarde buga-cuviipfd.tiiin6it'ti'n'6iroit'8ei5i vorbele'iateo ih tiiditi-tiu iu'S tnaredEred 247.li :f.Dalrriotllntrea nu trebuie sd se ingdduie cu ugurinf{ celor care doresc aceasta.. pentiii'b'feclzia fie'credinci'oifr raspuniuri indh tfluuie.Cesple priyeqq DumneTeu..tl!r l i J t t . .fg illgl"usgd ce s-a.*R! ae plac oqmefillfirf..ei de..p"lilu.priveg..e|gsnein ldnuiald. garg g}ac lui $ discute.Hr. .i.a:l tfbee :pl&Gre r''*af ve.o3nd. ...gf .fiq. .Ji cazul... pentru c6 puJini de.9i .r4 pegp.ci 9i la legdturile dintre persoanele de acelagi sex.iattrnci efud'.' 6q 35 iu bomnului impibAicezelul pentr\ luqrareq. tig g4.'r.. 15 i Mclei 18.dacdar.le i+. 16.Ute. .ce'setq9.{gr sd riu fie.ggla carg afspci trFb$ip g{ alegem.F.narto-rj.pi in mod speoial'-ln.. ilici'g"nitu fise*ia.iinauial5. le facem pe t. lgfl. Dar dacd vrem dupd pglunca Apostolului ?f.. : . Dar aceastil ia legdturile femeilor cu rinduial5 sd se observe nu nortlditd lflvire bdrbalii.si astfel alesdr"$i discute in locul'lotre'tr. 1 1 1 .:ll':)ddtore&54(Si€e^eY€l apoapeltri.'t"1bi' rE'iiticeduli' hiit"id' filtiidbari. .'asreirduptripo.. 249. .:...g.rlnezeu'f.di5gutat.$9i.. 251.*3LTllll.mgi a5e o sillsu.lrebuint+ qi l99ul i :numli prin tqate aceste ma$Uri. $i nici orice timp gi orice loc nu este potrivit pentru aceasta..32. .. cum ar fi pentru reparat€a caqel6r'.privescr.fie.g.tlftibdfbat ufu rnd COni*tii$tSfi:se {iF tilnedscd'rbix6:.qeciara rdspice'i cd origg iuvi4f.are sufletelor. nici pentru.!T.."_.". lndeosebi pentru muncile mai grele . .. Deut...311.5 . eaiticum se suving'...is t g ' r : r .iisw.gi qa '9q.rsdU.este nevoie gi de oameni din afard.

Iq reafltate.. d .sd.oentrg. .. .Ff.iFp.ai de.cei care.€9irt!i. .in...pil.:t. gelozie.pifiiqitgar€. :: n€cesore . Dar pentru...cu care sint. . F a p t e4 .rinclln.1{utbcioase.: r...64l4e bdnuiald neintemeiatb.(is.!d. e ...-:.gstezgilseuito\. 251.ir $i dih'tre cei'care'i#part'nuilt iIt"'ii+8esai..e fuii. t i t i .lqjjpqrnrrgzeu_ilL*I.in.jn.cl p6rg.l}Fltg alte. r l : n i : t i ) . .dddea IleEdruia'ddp.. trepuie ca.. 10..cagqd. ti .pu.atl+ Efgt.6616.lUrt. "De'se.glpelttrg.'stb dbvedeasca rriilb 9i. gi. ]. in general.fie e..ireadiptre fr.tt:.h.t .spuneLl cN. . &.' <rcdci pentcui ce.sd..: L i.'. 29. . .disctrtata in*re si rdd. ' .Selg[. nici q{.(..opOiei s.ggle.ntdd9 -cgndam4a!. ..fi6r inainta..e Jilor bire de.gcp$tiq.. 5.. spunind r.i rigi...ali care se sprijind pe i...g.: deci. 1lipi qd qu.bUnuri/e r. . t i .. i . 1 1 . ii r'ti. . . i : l t" i j ti. sd .uu Iaci cu pdrtinire>zra.pnivire la purtare.fej. btriiduiBdu..ce... "g li ..de oDjcei.I ' i i ..a.sb mult.fierrjudecatditibp. i d t 5 : .rn&rinimiertatb de toti. gi iardgi sd nu dea de bdnuit ci ar fi iubitor de ceartd.iiii. .Lrdelb8riiritrcdfafd: de.REeftIJLtg:MARiI ei s'x se 'ieprdveascS. car'shrnu: digtragd. 1 6 . .cf.i1. .. .I C o r .!i!].qeq_t4 ' u1nliigli .gi s5 nu dea'nimdnu. . pe care aceiagi Apostol o dezaprobd ca pe ceva strdin pentru cregtini. qs n*.rnevoile materi-Eleale.irhio.dela gqelfl. l 1 .du. cu.I Tim. r..vede tineva'cd:..in ga se rnldturt un.gi'dcqtia itrebuic. r+9$ dgsayir.gbiie.r f . jreenstiieta.q€€a$fF:.!iqir..fra: i-n comunitete.r. certuri ii lincezeAlbspL actii. 2 5 3 .21.. .irnor-g.... incercare.rtdlouirrueo d e a l t d i o n $ t i i l 4 d > r ' ? ? 6 2 .. i r i i i: .drsseicile.in.irqpartceje llecgsare.dS.l .d"cum. Cflci una aratd sre.'.in r. sd fie rrnii care sd p<iatb imita pe cei ceire fac apa fum se spune'in Faptele'Apostotils!'.l uire gi favorizare. r r .comu{ijtate'?.q.s6.fie.moravuli. ' Cum trettuie sd:. 3 5 . si.p.ipbirea..Jt.r{e.jdreimindstiri. alegi cu. b ..' .i..cun...r&gfesFre. jurdriJ care pgt interveni.:aelb. ' r ' i .plt.i9i.f$. i f' A$adar.despre._.clfil.iccrlg ltnparf.inr:vir*tdlgi:..!.i}+_ fd..q!..pentruCF pr. dupd porunca Apostolirlui.Fi.fatd de ial {lqXr.{..fi'.{etir.:gi. l ''.{e ettg prin excelg.de. 2 5 5 . !f * tr.]. I Cor... i.unii vor ifii. : i.r_i ' ' ..qe{e spusg.: .4senqpe4."sdi.F. : : . b t..b'ifi{iiirriul ftel.sugtyggftcgk. tra$ilor.Ije.)svea trebuinfd..Gxistdtotbilat* deplind. i r 1 r .. .. Sei.oornunitdfii este-nevoie qi de alfif carelsdi'le ilmplineascdr. . t f.:. ..i totl. tj: ) ::. din. . .fib vredrdci.ti:njci.l. r j j i 1 .i .:::'l.dr:gtie) cd noi nu qvem'astfe. infelegere.fnp* servc'sc fralilor trebuie sd fie convingi in congtiiniaior-de iceastd dis* 25':.. : r i .: jr. E .tzss. ' .'i. E v.

Mie Mi.ryu..co.s8 .denmale: ca:lirCh117n"arrg€rvi ioafr'renilori ctDos'neulxi'.: r rrv enlfi.dlt fdcul''?ff"Dar.te mar. potr. 259.care-dis{au {son8acrabLui'. u ii3 : C6ei nu numai ci sint cu neglijenld.inflico'at5gigroaznicilro'Ducerli'vd de la i[ine tdrire a Domnului.ivit lnvdl celui d'rn ceruti' ecela eice: <Cdci oticina'va tace voia Pdrihtelui' Meu '' 2te. icei cp. 260.'mareaLui'rbunitate{'rsacole$t€rcinsleasi 'cum Irs-ar 'fi . ialipentru sd fie striimesc o judecatd atii de flrea' .rye.ddr-vor. al doilea pericol au fost pregiltite -care cele parte Ia si ia fdra sd fie vrednic Iegte ca 9i in aceastit (im(numai) pentru cei vrednici.(ai6thte) fet*.9 pentru zelul. neglijenfi pridesc un cigtig aq1 -.lntermeleteat luntff*icdei'' tntrucit'sgitri" oeogrd$iddl "unuio dfntre acegti tralt aI Mei mai mici.finsuSi giilftrgdduiegterpentr]|rl'ele'iimp6r6fia cerurUorj 'Qdci .cea.€arB.cine nur'gi'a pus-ca scop pentrn'toatd viata 'prin zelui lui I)umnezeu.. care tace lucrutll'.) atunci cind este slndtos.zelul. iar cind este bolnav cel r9i'ingdduhrta.auzi:gia.' pe altii.+qalor: iiue'"eite gdtit diavolului gi ingerilor .iasdgir. Matei 25.spf!ie. '' ' '' imi esfe frote $i sord'qi momd> : IIr I ' ' -. Jare de denunirea de frali ai Domnului.adus:Lui.Blestemat sd fie tot' cel de griJ6. ci Inai degrairi 256. de ieei.ql9. vd $i rugdm sd nu primili In zadar harul' lui Domnuldi sd nu bai:ocorrczeu.34. Matel 25. 9i cei chemati in locul'frafllor n\r piardd o atit de 'nar€ si reasca un astfel de har al lui Dumnezeu 9i sd demnitate prin neglijarea poruncilor lui Dumnezeu. dintii pericol.ajgnci .blestemotilor. rnut}ca'-iubirii.. fi Cor. 40' 257. De aceea este necesar co prejurare) sd ne aducem aminte de Apostolul care a zis : <Noi' insi' Dum' lmpreund-Iuerdtori.6.rrrqascd'lipericolul nepurtirii care administreazd bunurile'.. Matei 12. lO.272 SFINTUL VASIDD CEt IMAEE pqgilie. 41. .ca gi . i ainecurtln talil' F d. el silE ro"iu. 48.ne)..n'252. cel si acela est6 in arate toatf. l. dobinDeci. mot lenj li' lmp i t d{ia tdcut (acestea) wcirld de{d . 1n toci cel vesnilc'. 258.".5O.\' ' i' . asa lncit.oflnului 'alunga|idinimpdrdtie."u fratilor lui de care s-a separat 'rezulte indrdzcd din aceea fucu roia Iui Drimnezeu . dacd cei care poartei de grijd 9i slujesc Jui))25E.z6o. spusd celor. Ier.rintelui' Mew. $i. .cii' $e rnare 'se cade ardta ciemnl duinta celor care F'au Pbliggt sd ser'veascS''pentru a se turii Domnului.lor. rdbdarea Dornnul mai marb pericol'relultd'tlin'aceeh tt este instrdinat total de ci nu pentru insupi. aducindu-$i aminie de cel iir. s6-9i' arate sii-gi pentru lucrurile Dbrnnului.fd:Afrfte igltrXll: atlt.:dis.$." r lui voia lui Apada4. de.

.. C.. . i. i ' . r . 4. a.cum sd flg posibil ca in acelagi sat sd se gdseascX mai multi de aceqtia ? .d.St{ntul Vasllc ccl Mrrc .fli{ici} si.. . 1r r: . .deplind.sd mearg5 la altd comunitate de frafi. i 1 .. din comuhitate unul. in loe de odihnd.'. 1 . r l : ' ' ip gqi E4er-nplul gu membrele corpult4r.ascezasau in alte lucruri de acestea. rV'd:r@g pe voi. . adicd proiestosul. pric-eput in vorbire.tunci (sd gdsegti) un suflet in star.l-aaq:*tfgbltntat ageasta. . cafe spuri€ '. .lipbd $i. in cele din urmd. . eu cel'Iegfat pent tru Hristos. : . . ' l . fiindci insdqi arta. .g.qnu este ugor Ei nici n-am auzit cd s-a intimplat cindva. 1f : : t i i j j . t . lucru ca.per. gi.a incit atunci cind unul ar lipsi sau ar fi retinut sau impiedicat de alte imprejurdri. ) i ) .".e sE fie ochi mai puftora. De aici. a. .fiindcd poatg multe. .eg!e (lfptttt. in strdduinfa lor.ti chqstiuqea bine qi raam ardtat. ' : i . . ' . .Daf chiar decd s-ar .timpld sd se creeze induntrul lor. intimpla vreodatd sd se gdseascd doi sau trei. ' t t : .E.. trebuie sf. . cu inimd. este nevoie. . mare indoiald 9i greutate.. i r i r ' i i i l i . l . fie altul spre mingiierea (implinirea) lipsei . : : l '. mali> %r. : . t u .{e oclti Si .: " .dci aga cum cei. dacd nu se intirnpli aceas'ta. cdu' tbtor al indreptdriior lui Dumne?reu.l Dacd trebuie sd se iormeze rnai multe comunitdti de fuali ln ocelcgi sot . .moqql tional pentru orice acfiune.obiSnuiegte sd insufle pe neobservate rivalitatea.. precum se intlmpld adesea sd lipseascf. .. Cdci ds unde la inceput pornesc de la intrecerea in virtute 5i de Ia zelul sd se intreacd unul pe altul ln iubirea de strdini gi in creqterea numdrului celor cu care practicd impreund . celelelte organe necesare pi indispensabile. deja cd pgntru corpul qgre vlea sd fie :gc.i i ' ' j .:. sd urnbloti ln chlp demn de chbmarea in carc sXntegiahe+ ' .r. sd ne .'qpe}4piq+:Cdci. Inirinarea35. aga se intimpld de cele mai multe ori gi in viafa aceasta (din aceeagi comunitate de frafi). ajung la certuri.cale. .. sobru.i. .0. Dar gi experienfa din viafa din afard de mindstire poate sd ne afute mult in scopul propus. faptul cd atunci cind frafii vin sd rdmind. . l. . . fiindcd nu se hotdrdsc spre 261.o4it' ' 'r.RS6$T'I. EIes. . care are nevoie de un conducdtor. lt . dacd ohser= varea stricd a ordiqii pretinde ca proiestosul copuqitAlii. .DMARI z€t asculte de acelagi Apostol. cazur.. : Flfi.e frali sh fie prevdzdtor. se in. este mult nai bine sd-gi impartd intre ei grija gi sd-gi ugureze unul altuia mlrnia.' . milos. .explice bine . sau.care au experienta artelor co' mune se uitd cu ochi piznagi la rivalii artei lor..

fiindcd ei Du se comportd ca ucenici. fie indemnindu-i sti pdzeascd celelalte porunci. piin limitar6a poseiiunii bunurilor necesare la minimum.). a-i sep'ata pe ffafi rinii'de'atiii'ebte"tu'totul rietolositdr':1Iar dacd s-ar fi corrstrdlt'deja oiasbriieheai''locuinltfj lbeithtatal.rs6.'cdl*toregte.sd edlfice:pe cei care duc un trai comun. qf'ma'i perienfd a pagubelor. "trdbuie sX se jaI'ed'ditpX'trtrioagter6a din exdispund lndieptafeai:rdtrlui tndatH. Cecl a persevera in hcttHrirb.singurd lamph. deultfi:panletrouiests'' cuputiufd sdri itli$umegti pe arnlndoi.'pe.adar. o siirgur6 vatrd gi toate cele'aselmdn5b"'aceiiora'i5ot'ti ittdba5utis pentru toti263Pentru cd gi ln asemenearluiruii.:trebuie sd se'urmdreascd in primul rind lnlesnirea. le vor cauza mare nelinipte. din intimplare. . iar cind se intilnegte cu lume sd se poartuin:mod dernn de Idgdduinta lui' Afarf.despdriitri. cit este de greu sd se gdseascd'qn bdrbat care sd nu facd de ru$ine :lumele lui Hristos atunci eind. . Sfintul Vasile are in vcde"e comunitEiile mari. peider. aldturd vietii de comunitate frdfeascd sd aibd de suferlt chiar fliir$fiifth A din cauza mindriei.ca sd cugetali ]a tel. .irtiinp inul{e. eite evidentd iublre se'iie'deciieva cd. . fie lndrumindu-i pe ei Ia pace. 263. . Dar cunoaqteti tofi. . ci obi$nuiesc sd se facd judecdtori 9i cenzori ai frafilor din comunitate.: 1 i " i .g parte. cinrt'fratii"$int separati este trebuinfd de mai multi care sd aducd cele necesare dip afard.'I Cor. sint grdbifi .e (apoi sd-gtie) c:d not nu rivem'un ai'emenea obi'eei'gl"fiici Bisericile lui Dumnezeu(nu-I au.rll Astfel se intlmpl5 ca aceia care se.bin{1'ti. "': 1 .'iii'feruililialegind desconside re pe alfii. ' .dera'l prefera peiunul. $i ni.nic sd nu Iaccli tlin iubirea de ceartd 5i de 262.' r 1 . din moment ce ei ingigi. ".''Jlin"deeo. fiindcd se recunoagte cE din separarea iei rdl€ lteLuttti"6ttt de locuintelor'nu -remlt$r'-hieiitin'. . . netrdind in unire. il mai auzim 9i pe Apostol scriind cdtre Filipeni : "Faceli-mi bucuria depJind. cum pot cei care:trdiesc..saiiqsrsptq picdoi. .: . : . r. dau motive de rele b8rluieii impotriva Ior ? $i pe lingd acestea toate. iar acelora care incep: a:tr{i impreund cu ei. de aceasta. in timp ce atunci cind trdiesc impreund este'nevoie nunai 4e iumA$te din ei. pa'in oriiare altu!.' r . avind aceeagi iubite.262. Apoi.irclrtoldrGtr. trebuie si iestogi ai viefii lor 9i pentiu cb. dar nu de grandoarea celei a lui Pahomie . pe cine sd aleagS de prope unii. " . . l t : .zice Apostolul de cearti : olan:d. A. .4. un suflel gi un cuget.esfa'Eilcevitot. fdrd sd v-o spun eu. CAci ce motiv ar putea invoca impotriva unirii procurarea trai ? Dar'acestea se pot procuia mijloacelor'de Ior ? Poate mult mai ugor ln locuiirta itirinund. daed ar fi vreodat6 nevoie.'-.16. . ll. mai ales cind. '271 SFINTUL VASTIJE @!AI[I3T ce garte. .

mdrire de;aild, ci d,in smefenis' [i€odre.,8d; Socoteascd pe celdlalt mai destoinic d.ecit dinsul; sd nu se ingtiieascd Iiecare numai de qle sale, ci (Iiecare) sd poartd grijd si de aie' altoroD 264. .: .Ifl Agadar,'ce dovadd miri miire d9 prhilinfd poate p4:fie de-cit aceea ca proiesiogii comunit5fii freiegp gd'se s'unund gnul celuiialt 7 zsti'6-g' sh'ar

in hacasini ebati in darutiie biiiituai",'t6 mai Uinesi',seia ia int'recerei ri-e:a ai5tat'cinda trimfs pe ucenici iomun arcoii,agac'un iq3uEi'boinnut
-cdci'fiecare dih cei <iqi se va grdbi, desigur,cu bucurie doi cite doi 266'. sd se'supuiif celuilalt, aducindu-giarriintede Domnul,Cire a zis ; <Cel pEiine betva iniilfu,,zsr.Dabd ce'se srneregte insd din intimplare unul ar fi mai Siatrut,iai eetti:itt ai fi superiol, e niai de'folos ca acela mai

;i";'d;i" i;;;;;

IL

F
it'

r,
rY
f'

t
h

tirnt", aceasta nu este' o evidentd neas-cultarede porunca apostolicE care zice :'nSd hu. caite Iiecore iumai de ole sale, ci tiecare sd poarte gri'jd $i de crlb altorar'l:bi:65si bu'socotes'c cd nu este posibil sd se impiineascd aieqsta, in sePaiarg I pentru cd astfel fiecare qTp:t" loa1td griitl numai de ai sdi, dezinteresindu-se complet de ceilalfi' Iucru care IstL - d$a cum am spqs - in mod vddit contrar poruncii apostolice. $i aceasta'o mh-rtuiisescadesea Sfiniii in'Faptele (apostotilor), despre care s-a scris odatd cd: "Mullimea celor gare Qu ctezut avea ,9 inimd gi un suflef> zos gi altd datd cd z <Tofi credincioSii grau .impteund gi ovecu 2;o;-din acestea rezultf.-clar cd,n-a ocistat nici o sePa' toate in domt)n> rare intre toli, cd nu se conducq figgqre,d.9 .Slne,di.n propria-i autoritate, ci cd tofi erau condugi de una 9i aceea,ligriie' degi.numdrul lor ajunsese la cinci mii, intre caye pQate cd nu erau. pufine lucruri ce puteau sd impiedice, clupd judecata oameii|or, unirea. Par acum, cind sint atit de pufini cei qare se ,afld in sate singuratice, ce motiv le-ar ingddui sd se separe intre ei ? Dimpo[riyd* dac-ar fi posibii, nu numai cei care sint Ia un loc in acelaEi sat sd rdmind a;a" ci 9i mai multe frdJii afiate iq dite-Iite locuri sd s,econducd prin o singurd ingrijire de cdtre astfel de (oameni) care sint in stare sd administreze afacerile tuturor fdrd pdrtinire 9i cu intelepciune in mnire'aDuhu'lui 9i prih legd'tura pdoiri.
264. Filip. 2, 2-4. 265. Aici trebuie si lntelegem situatia proiestogilor dintr-o comunitate care a r e z u l t a t d i n c o n t o p i r e aa l t o r c o m u n i t d l i m a i m i c t . 266. Mo,rcu 6,7, 26t. Luca 78,14. 268. Filip. 2, 4. 2 C 0 .F a p t e 4 , 3 2 . 2 7 O .F u p t e 2 , 4 4 .

nu conIar dacd p"di;;ii" ;. ia,,i .et'*ai iut'ernic.

u

I
ln

H,

278 .. ,

srllirurJ

vASIrE obt.; &A*'t

,,I n,t r.eU*$ gg:. ggli:,' friir r . ..

.

i

Des pre cei core se retrag din'"omunitate;a,|ft'oiilor Rispuns promis odatd cd vor duce vigti in cor4un, nu se pot .Cei c,are au sep-arachiar aga fdrd motiv. Fiindcd a nu rdmine'Ia hotdririle luate, poate avea doud cauze: sau un dezavantaj (c9 qr rezulta) din locuirea impreund, sau nestatornicia voinfei celui ce-9i schimbd (pdrerea). Astfel, cel care se desparte de frafi fiindcd este pdgubit,'sd nu ascundd motivql in sine, ci sd dovedeascd paguba dupd procedeul pe care ni I-a incredinfat Domnul, spunind : <De-li ua gre$i. tratele tdru,.melgi si.-I mistrii intre tine gi eI singur> 9.c,1uI1 $i dacd se repard ceea ce el pretinde, (atunci) pi pe frafi i-a cigtigat, pi societatba lor n-o dezon-ofeat4 ; dacd insi vLde cd acegtia stdruie in rdu 9i nu primesc indrrlptiriea, sd arate c'izui celor competenfi sd judece asemenea cauze; gi numai dupd mdrturia mai multora, numai atunci sd s'e'sepdi'e. CHci iacum) nu se Va -ui J"sparfi de frafi, ci de strdini, deoarece Domnul pe cel ce stdruie in rdu il comparb cu un strdin gi vamep. Cdci un asemenea- zice Domnul <sd-fi fie ca un pdgin gi vomegr,??2. Dacd lnsd, din u$urdtate proprie, se separd de comunitatea fratilor, (atunci) sd-'i vindece sldbiciunea lui, sau, dac5 nu vrea (sd facd aceasta), sd nu mai fie primit in comunitatea ffafilor. Dar dacd pentru vreo poruncd a Domnului un frate merge intr.o parte, altul in altd parte, acegtia sd nu se separe, ci sd-gi implineascd fiecare indatorirea sa. Ratiunea nu admite nici o altd'cauz5 de separare a frafilor ; mai intii pentru cd se necinstegte numele Domnului nostru Iisus Hristos, care i-a unit ; iar apoi, fiindcd nici congtiinfa fiecbruia nu va putea fi curatd fafd de celdlalt, ci se vor bdnui unul pe celdldlt. Dar aceasta se impotrivegte f5[ig poruncii Domnului, care a zis; <De-li vei aduce ddrul tdu la altar gi acolo ili vei aduce amlnte cd Iiatele td.u are cevq Lmpotriva ta, lasd. darul tdu inaintea altatului 9i du-te mai lntii de te lmpacd cu trctele tdu gi atunei vino Si-fi adu darul tdu" ns. Intr'ebarea 97

Dacd trebuje sd se neglijeze lucrul sub pretextul rugdciunilor $i psalmodiei, si ce timpuri sint potrivite pentru rugdciune, gi mor intii dacd trebuie sd se lucreze.
271. Matei lB, 15. 272. Matei lB, 17. 273, Ivhtei 5,2*24.

.

Rispuns I

:.

Deoarece Domnut,nostru,,Iisus,Hrlstos zice :,,rVrednic>, nu simphr., fiecare gi nici oricine',arrfi, ci;elucrdtoru}€ste fvrednic) de ht'ana ss1271, iar pe de,alti parte, fiindcd dpostolul pofut'Ic€gte si hacr6rn gi sd facem binele cu mfirile-noastre,proprii, ca,s6 avem sd ddm,celui car6rare lip; s{ 275,dh acestea'lezultb :clar .cd trebuie ,sd lucrdm cu sirguinfh. Cdci nu trebuie sd socstim idealul pietdtii ca pretext pentru lenevie sau ca mijloc pentru ,a fugi de munc{, clr ca prl}6j favor.abil de luptd, de rnunci rnai grele gi de rdbdare in,strimtor5ri,,ca 9i noi sE putem spune: .In osleneald gi in trudd,,&n privegllqi de mulle ori,7n toarne gi 1n sete,276, cdci o astfel de conduit5 ne..este,rfolositoarenu numai.pentru mortificarea truplrlui, ci ti perrtru iubirea fa|6 de aploapele, pentru ca Dumnezeu sd dda pqn noi indestulare gi celor slabi dintre frafi, dupd modelul dat de $postol in Fapt-e,unde,zice: oIn taate.v-qm.ardtat qs asttet lucfind se code sd aiutq,Ji, p cei sfobir ztt , Ei iardsi : <c:a sd' aieli sri dcii ceJui in Jipsd" 278, c.d g4 ne invrednicim a auzi : Venifi, bing-tfuvintalii pdrintelui Meu, de moglenili lmpdrdlia cea gdtitd votid de Ia'iittdmeiere'a rumii ; cd. am Ildminzit qi Mi-aii dot .s.i mdnihc'; am insetat Si Mi-ali dcl:sd beeur 27s. rT $i cit de mare rdu este nelucrarea, nu este nevoie sd spun, din mo= ment ce Apostolul poruncegte clar cd cel care nu lucreazd nici sd nu m5nincdm. Agadar, precum fibcdruia ii este;nbeesard hrana zilnicd, tot a$a de trecesar este (fiecdruia) 9i lutrul dupd putere. cdci solomon ,mdnlnad ytiihea in n-a scris ln zadar, spre laudd, aceasta : ir<Ea.:hu 2er. lener $i iarEgi, Aptxtolul zice despre sine cd: "Nici n-am mineat tn dar pline d.e Ia clneva, ci lucfind cu osteneald gi trudd ziua gi n&pteQr'2ez, cu toate cd,'predicind E'iangheli,a, avea dreptul sd trdiascd bin Evanghelie. $i Domnul a legat trindrvia cu rdutatea zicind : <slugd vicleand gi /enegdr m. Ins6:gi inleleptul Solomon nu numai cd laud6, prin cele amintite, pe cel care lucreazd, ci chiar mustrd pe cel lenep, ccim274, Matei lO, 10. 275. Eles. 4,28. 276. II Cor. tt,27. 277. Fapte,20,35. 278. Eles. 4,28. 279. Matei 25,34-35. 28O.II les. 3, 10. 281. Ptlde 3l . 27. 282. II Tes. 3, & 283. Matet 25, 26.

7

F

I
I

r

278

aFINTUL vesrr,*: &i! .i*fifls

parindu-l cu vietffile cele maf rn$ci,"'Cicindz .Mergi Ia turnicd, Iene' quler 2v. Agadar, trebuie sd ne ter.nem ca nu cumva 9i noi sd auzim aceastd condamnare in ziua judecdfii, cind (Domnul), Care ne-a dat puterea'ca, sd lucrdrn, .va. eere $i fucrir:corespunzXtor acestei pute'ril iCdci .atull,.mai imult" 'voj icere der Ja:rdinr el zice:.,cCdruic- ri:S-o lnctdinltt ^guh,s5.Dar,fiinfudiuniir:suhrpretextuiL,'luExciunilcir'9i pga'Irnodibipdrd' sesc.muncile, trebuie,s&,Se gtie-i5:pentru .fiecarediratre'orisare alte iui cruli existd timp ptopriu; dup6:Eclesi&st,.Care Epnnet <@riae 'lucru i6i are timplil.fujrz ?0Q.:Pentru r.ugdciune ins6:gl,pentru.psalmodie,'ca qi,pen' aFa incit (putemJ s5:lEudbm: pe tru multe ,ahelp,.este potrivit,toltimpUL noastre spre lucru, citer miinile Dumnezeu, in nr-omentul cind migedrn odati +i cu lirnba, cind aceasta:ar'fi cu,pUtin$6. dar,mai ales,est'o foldsi' tor pentru edificarea: credinfei,;.,iar dbcd..a;tfei,(ctt'litnba| uu'ee poate, ' gs11 spEite''StriptUt'Afaz; gu rp6dlnj,' iu atunci sX lduddm pe ,Dusr-nezor, laude Si cu cirit{ri duhovnice$ti, in inima noastrd 9i sE ne implinim rugde ciunea ln timpul lucruluir acea3ta se va'late,i'da.S':inultrUlniil Ac6tutq dat'puterea miiniioi pentru'tuiiu'gi inlelepiiunea minJli ;n{! ;;;;;-" indlfarea cunoagterii, 9i Celui care ne-a dlruit materia, atit.aceea'diri care se fac'instrumenteie, cit giaceea ce servegte artelor, pe catg tocmai le practicdm ; $i dacd ne rugdm ca lucrurile miinilor noastre s6. urmd' reascd scopul de a p,l6cealui Dumnezeu.
. III.,
j '

:.,:..i. -:
; ' :

.:t;-....: .,
r ' i '

care lucrare cerem de la Dumne?Su.bu4a,fggtiti a ]ugrului g4.cind Ii ddm mulfumire Celui care ne-a da| puterea lucrului li pdZim, ct11n;5rosPtE mai inainte, scopul de a:I.pldeea. Cdci dgc-6lacegtea nu s--ar faqe'astfeli "Rugc|,Lt*ri (atunci) cutrl ar Pu-tea sta, inpretrn[.:celelzisq,de,Apgstql,: 288 1iipflcd'mu'I: ((Nooptea.gi caz, ziua luerin4",?Es,?:in.orige neTncetat> gi orice timp in esi.q,ggruti ti,,4e lege,gj s;a:dpvedit.neggpagd,ppp; fumire4 gi dupd viafa nature:I]gasqir9{ tru noestrd $upg,,1a.tiun9.,.}{ tq9b31ie,,sd neglijSm timpurile hot{ite, ip ,comu.9.i!6lilpd,q,frali peptru rygdrcigni, (timpuri) pe care din necesitate le-am ales, pentru cd fiecare ,timp con-' fine o anume aducere aminte de binefaCerile pe care ni'le dd'DUm.nezeu. Astfel : Utrenia s-a hotdrit (ca sd ne aducem aminte) ca primele rnigcdri
284. Pilde 6, 6. 285. Luca 12,48. 286.EccI.3, L 287. CoI. 3, 16. 288. I Tes. 5, 17. 289. Il Tes. 3, B.

Astfel ne asigu,r6!0 ;i.fermitatge,ry{leluluil9sttu' ,ciqdpentll jig;

aEELIIJE;III&.I,'

J

gn

r
EI t.

ale: sufletul.ui .g!,ble,bugefului, no$tnr; sd:fic-.cqnsacrdts'lui:Dumtretetrrgl sE.nu lu6m nici.o, altd,gnild asupgir,nrigdtrd; irai.nte.dera,'qe.fi. desfd,tat i1: 6qgqtul .nostrul(crrr.d-ndtrl). I,alDfifrBnezerL,.pr€ig$r&:$Grid:{Script+.rb) r <ftq Dumnezeu arn. cl\g#$. ifii rp.,.afl b:q;curg1lll 4r.nici';corpul: sd nu-l rnitcdm spre lucru, Srel4tq,Ce,a face,cqea ce s:a: zis t. qcdci'qdtte Tine. imi lndrept ruqd,ciAnegrrQgaqnne,i,di, di++inegfua..y.ei au4i glasul meu: .Qi1

mineala vqj stq tnar4te$TSsiiyg{gdtgp.{q""?h fli,rol.dsi.p{e'a,l{9ie,{,F:,q pentrq,rrlgigigr-,," hotdrit) ca sd ne ridicdmdin-so1pp pg Ei.s6-i,adu4itrr,.
frafi, mdcar cd sint impdrfifi unii la un lucru, alfii la aitul ; gi tofi sd ne aducem aminte de darul Duhului care pe la ora a'treia s-a dat Apostolilor, Si astfel toti sd I se inchine cu o inimd gi sd devind vrednici s6 primeascd 9i ei sfinfenia, girid',c-eard der$a El ltrdrumare gl'lnvdtdturd spre cele, de foles; d{rpHr{ex€sp}ul)r.ce}ui ;dile a'zis; irtrnimd 'cuictti zideste lntru mine, Durnneteule, gi: dufi drept lruqoiette'intru cele,dinduntru a,le'Itrele i''rlii,md:lspddc pe,.rnin€ d.e ho.'ta!a T& gitDwhul'Tdu Cel Eflnt,Ru-.I lua dv /a"',mr?e; dd-tR$,rnie'b'aaiuria mintuirii TaIe .pi cu duh .lirc:: oDulwl Tdu cel bun'sd md stdpinitdrz md :Intdregte'rr29p'i';gi:iln'alt cdlduzeascd in'taia',(Nffintul):iea dreafi.di2e3. $i astfel sd ne reluXm iardsi lucrul nostru-t '' :':i
. l t i i : l : '

F
I
*

v
F
$
f

IV
.r. ,.i1 1 , . i i:? !': t.::r rli'-,* 'l ':

'i r

:-

E

gi daed unii, din. cauza naturii,|uel+I{gr q$,&;a dogurip5r laar SJIq rnai departe,-ei sint dalgri -ce) $4 Sir,ggalg -i#\**?ryF.Fiqqpaigepi! tgglg prescripliile cqmule. tdrd fuosePir"-3..:Fpgiii -#V&g iy,lt goi squ {r€i. adunqli.!r*,11t4gpeJe Me.il; gise Dgpng|:E:g€919,trpf ,sji,4!r,in,miilocul lor'.2ss.{rry,qgcoj!! ,c.4gi,L+: rggSciprea,_dqp5 ofi.4rolflF*',,SStqiqepqmri. vo4 Ja.ryiry4. llp1d, exemplgl sfinfifgr,care'.qp-qg.i 1Se.qrq$d;.dilqr1eotrg,,Si 2e6, qi,de gi rug,aqi yo!,1ttiga fii, E/.y4,wzi.-glq{gljFtgsr" $i,,ca Fg6pdq atacul demonului de amiazd2sz,sd zicem tot la acest timp gi psalmul al noudzecilea.Iar ora a noua ni s-a-dat ca necesardpentru rugdciune de cdtre ingipi Apostolii, ih.r Fdpfe,hni3 'setidvate cd Petru gi Ioan s-au ziua, sd suit la,templu (lg gr.arugd,ciun\i'.a.p9ggfr?t?r-,lar tqyrninindu-se
,:290. Ps. 7B,'4., : : l 291. Ps. 5,2-3i v. Ep.2, pglqgf, 21: flqeqi,€e gste rsEi iericit decit.si imite.ci, neva pe pdmint corul ingerilor ? Indatd, dii zorii zilei sd se grdbeascd la rugdciune ca sd laude pe Dumnezeu Ziditorul cu imne gi cu clntdri> 292. Ps. 50, 12-14 . ,r,, .-',f t' : , t '.1 , :' .:b,. .- ' ,' ;,r ., : -1 293. Ps. t4b,,t0. ,' 294. Rugaciunile corhune,,ari avut Ia inceput carabter partieular, R. M. 39; ' r l . i , , , j ji;: . 4 , . i . : _ . j . r . : . i i R . m .1 5 4 . ' . 295. Mat€i 18, 20. 296. Ps.54, 18. 297. Ps. 90,6. 298. Fapte 3, l.

m

srlNrrtl.

vAsr["t

cEE.mAaE

mulfumim {Iui$umnezeu}r p@tru: tsete clte.aer$.dat ln eceastX zl sau pentru cele pe,care }e.am;sdvirSit,bin4t, +i s{ gErturisin',ceea ce,n-am indeplinit, ori de amrs6\rlqFi,t vreun'p€c.atcu,voIQsau'ftrrA.rroie sau chiar din negtiintd, cu cuvintul sau cu'fapt€rsauin Ins[gi inirca noastr6,cerlnd Ferrtru toate Inila lui: Drfn'frezeu pfid,iugdbiune.' Cdcijcugetarea st&rut. toare la cele trecute este'de'marefolos, ca'sE nu cddem iar5gi ln asepdcate.De aceeii:zice (Psiilmisftrl): <Fentru clte zicell1n Inimlle m-enea 2ee. voestre,sd vd cditi ln cuJcu$urile voostreD

v
p.qgptea, ca odihna si ne fie ne$i iardgi, ciad inqeBe, E+ .rle.rugHrq, turburatd' ri:libeqi'.de inehip*irbJa$tgsiiso.i,,fi,lal6ce0std or{ sd se zicb psalmul ngudzecii.Ior p.euJ neapdrat, li Sile neBu,atdtat cd 9i Ia miezul noptii trebuie sd ne rugdm 3m, precun istoria Faptelor rel,ateaz6, spu<Ier,Ia mieVul,nopiii,,Pqr{J ptecrndreor pe. Quryt4e,zeu>nt. +lqd: ci SiIa ae sd Te sld$i psalmistui,la fel sgq+qz oln,miez;glnnopfii,.m.,am.sguJQt vesc, penttu judegdlile drepl.dlij TaIeV3P" $i iaeff trebuie s{ ne sculdm pentru rugdciune inainte de a se lumina de ziud, ca sd nu,ne prindb ziua in somn gi in pat, dupd exemplul celui ce a spus: <Ochii rnei s-cu deschis inainte de a se lumina d.e ziud, co sd meditez Ia cuvintele TaIe, w. Nici unul diiitfe acest'e'timpurl iru trebuie: sd fie ndglilat de cdtre aceia care:s.au'fiot&rii sf tieiascH'cu jifguinf& tntru m&rirea lui Dumnezeu ti i lui Htlsios'ihsugi.'fu'ItS{:'itdd Ia o aiversitategi vdrietate ln rugdeiunl gi'isaltnoderi la orele hotdrite ar fi fcjlositoare'gipentru faptul cd atuncireifid'€std mo[otUnie'sufletul devine'adeseaneatent gi oarecumdistras; dar'bc*rimbirdu-s'e'gl variind psalmodla:gilecturile la fiecare ord, se inndiegte darul sufletulut'girbe'lniprosirtteazdaterriia.
, . l " ; . 't r

, :. ri . , , ; , , ,l , D t . t " " b q r . 9 a 3 8 Fiindcd din ceea ce'ii-a"sprrs plrtd'acam is.:a dovedit lndeajuns cd rugdciuneanu poote fi omisd gi cd tucrul este necesar,urmeeztisd stfm core meserii slnt potrlvite an protesi? noastrd , :. r
2gg. ps. 4, 4, !'.' t: : lrj 'i: t | ' ' :'

300, V. Epistola 2, paragr. 6: aDar ceea ce este pentru ceilalti utrenia, aceasta este pentru asceii. miezgnoptiCa Bietdtii,.,clnd lini$tea de Boapte dd sufletului relaxare, pentru cd atunci, nici ochii, nici urechile nu dau inimii audifii $i vedenil pdgubitOari, ci numai cugetul nostru singur se pune pe sine ln comuniune cu Dumnezgur 301. Fopte 16, 25. 302. Ps. 118, 62. 303. Ps. 118, 148.

REGULII,E,MARI

s9s
Rispuns

Nu este ugor sd deta$dm.complet citeva meserii,'fiindct unele se cauti la unii, altele Ia alfii, dupd natura locurilor fi dup6 spedificul ndrfurilor (articolelor)rce ee prodric in fideare,fardssi ln'general'lnsd estq posibil sd schifdm o alegere a acestqrai:("anume acblea},care pdstreazt pacea gi linigtea viefii noastre r.adicd,acelea care.nu pretind multd osta: neald pentru procurarea mater-iei la,:.nici multe greutdfi pentlu vinderea obiectelor gata iuerate, slsi care,.s6 duc5 Ia intilniri necuvtincioase 9i pigubitoare intre bdrbafi gi femei ; ci,noi trebuie sd socotim ca scop caracteristic al nostru, ca,in, toate sE,preValeze simditst€a Fi ieftindtatea, ferindu.ne sd servirr poftelor nesEbu.lte,gi p{gubitoarei.ale oamenilor prin executarea de lucrdri ,cerut€ jde,ei (ln acest scop). De aceear in fesdtorie trebuie sd ne iuim ca sarcin{, ,pr,egdtirea a ceee ce corespunde modului nostru obignuit de.,viaf6,,.gi nu ceea ce,inventeazd cei desfrinati ca sd, vineze 9i sd atragi. in curs5 pe, tineri. Aselnenea gl in cizmdrie, sd punem arta in executarea,;numali a <ibiectel*br de trebuinfd cerute ca absolut neoesare. Dar ziddria,,duJgheria, fierdria 9i agri-. cultura sint ele inse,le, ca atare, oeC€sotreSi,foaite folositoare,pentru viafd, 9i nu.{existE)'nici uu mptiv propriuica ele sd fie,lepXdate din partea noastrd I totuqi, dacd cumvii fac rrult zgomot: sau stinElreresc unirea viefii frafilor, atunci e necesar ca sd le evitdm Si sd prefeldrn iri,Iocul lor acele meserii care nici viala nu o distrag, ci o pdstreazd aga ca sd fie pldcutd Domnului, nici pe nceia aare itXruiesc ln exercitiul pietdfli nu-i sustrag nici de ia timpul psalmodiei,oi",l 4g l.u,pugdciune 9i nici de la buna ordine. Deci, din momenf ce nlr existti liiilic ln aceste me'tietii serii 30scare sd p5gubeascd scopului prir! al noastre, ele sint de preferat multora gi mai cu seamd agricultura i fiindcd ,ea ne procur6, prin sine insdgi cele necesare gi-i eliberbazl pe agricult6ri de mult umblet fdrd rost gi de alergdturd lncoace giincolo i afard de cazul clnd;'dup$ cum am spus, nu cauzeazd zgomot mare gi turburdri fie din partea vecinilor, fie din cea a conlocuitorilor.

I n t r e b a r e.a 39
. i

Cum trebuie sd se vlndd cele produse de muncs noastrd $r cum se code sd cdldtorim (1n acest scop) ?,
'manuiie; 'Vui tirziu Piladius a 304. Monahii se ocupau cu tot felul de m'unci gdsit mindstirea lui Pahomie in Tebaida organizatd in asemenea mod. Produsele erau repartizate pentru nevoile fratilor pi cu resturile din alimente se hrineau pgrcii, ca, sa nu se arunce, 305. Adicii tn ziddrie, dulgherie, cizmlrie 9i agriculturtl.

2U Riispuns

SFI}TTUL

VA$ItrJD' CDL, IiIARU

Daa; GebUid s& ne:ingrifi.raieaprpdusele'rnuncii noastre sd hu,Ie oxptmerng{ttFre vinaare}.rdeparter,gi,nici noi sd nF ne' expunern .i1 :public peatrb,vlnzarea,:lori Ctci,rstalea'lh uhul gi ,acehgi loc este gi mat,cuviireihasd,gi mai.fblmitoarq'61i1'rpentnu edificarea duhovniceascd reci' prord,ff ,uoastrd;.cit ryi-rpentru: ccn!.sec.viinf a statornic& a vietii noastre zil.niCe;,de:'aceeaie.,qai binsrsd,,pref,erdm,sS,vindemr:[6 syrrpr€| ceva rnai aie.(ffud sd ne.adepirtil"rr.de;locul,$ostru)i;.decits5,iegim din hotarele i dac6.rixperi6n{a..ne ar.atd cd noastxe pentr,u,.rx1, cigtig.:neinsenanat.:rDar aceasta au se poeter,rtrebuie s&alegdmgi locuri gi.orage cu barbaii piogi, ps.ntru, Ea s*nq 4e$le,fda6,{nici .in,) folos cdldtoria,5 9i la locurile'de, signate (in acest scop) sd meargd inpreunX mai mulfi frafi, fiecare ducindu-li produsele.muncii lui, gi sd cdlebreased impreund, pentru ca sd facE idrumul clntind gi rrpgindurse,::ia151iri6{r-sejastfelli'111lrii;ps' atrtul; itrr ajungind la"destinafie,SS-gi aleagd.aceleagi locuri pentfu clt timp r.cr rdmlne (acolo)i pentru ca;p€.der'o parte;. silr,se:supravegheXeuhul pe aittlt,gi,.sd nu,piardd nici; unrtimp d€iragdc.une, nici:idin zi, nici drn xonpte, iar pe.de altd parte, pentru:'ca fiecare, tiind'-impneuild cu rrrrdf mtrlti; sd poat6.face fafd, cu-mai.,putini pagiub[, eumpdrdtor,ir]or r[i .i] hrdpdrefi ; . pentru cd, gi' cei mai:,*riolenfi: se, feresc sA;Aibi mai,'lnulfi | ' . . ' ' |' . . , ' . ; . 4artori ai nedreptdfii lor.:;,,,: , :
i: '. :. i, .. ;"'.r!i ,, l, ,:;';", iir ',;. .; ' ) . .'' .,tt-,' i

,,:;i

i:,.' ':

, . , , , . . . l a l r " e - b a r , e ; a , 4 0 .: : , . r.','. : ,,,. - , Despre negolgl cu mdrlui in adundri l .:.
. .t' ,--:_-':--: .

.

Rispuns
: . , - ; - ! , . . , : , j ; . ' : : , : , , t : . - : : , i ! : . .

'

.

" ; "

1 . ;

., Sfinia Scripturd ne i4yg[i .cd nu siut polrlvite pent{* nqgot ,(iocu, rile) unde se venereazd marti.rii.,Qdci qu se cuvine,crestinilor sd se arate in .locurile de venerare, a maltirilor sau iA+elg,4!ilturate ocestora peptru aLt motiv decit numai pentru a se ruga gi.pentru 6-gi aduce aminte de statornicia sfintilor pentru pietate pind la moarte, spre a se entuziasma gi ei de un asemeneazel, aducindu-gi aminte de groaznica minie a Domnului, care, degi era'lntotdeauna: si in tot locul blind qi umilit cu imima, dupd cmm este scris 3m, 'a ridircat totugi biciiul impotriva c,elor 'care.vindeau gi cumpdrau''ln, jurul '' tbrnplului 3m',' deoarece negotul schimbase casa de rugdciune in pegterd de tilhari aoa.r$i dacd'al1ii au corupt,obiceiul statornicit cu privire la sfinti $i,,in,lcc a5 se roage unul
3O6. iYarei 11,29. : 307.Ioan 2, 15. 308. Matei 21, 13i Marcu !1, l7 i Luca 19, 46.

esrour.raouenr

--

283

peniru-&ltul qi,'imptreanXisii;!fiialiiiti$lk[,is6*tiiehin€,]tli,Dtititfieseu'Ois5d fmplore mila pentru pdca#le tor #rga-l mutttmeastd'perrtiu binefacerile 'eltlil' plin-ricririihteid€'rniri$iibfe,'ctjea'ce, 'ti Lui sd''se'edlfice'un'tt pe timpul'oosrruroo;'In dup6::cum$tirn,''incd'se'lbractl'U&'gt:be''til'jervai'pe l<ic sd facd toate acestea;ei'hu'lerrirribit:Sl Urnput ri Iocuf iii'tirg, in lbc de aieea,nu qe'cube petrecbre"ij6pularguo !i'tririoi'cbmun de n,egotr; noastrb ial piin, participarea' vine ca gi'noi sd-i imitdm p5 nde'Stiii'3nr, seifntarirn:'insegi aiele iucititi"ab'drirde. trnipijtlinH;'trebuib'sa imitim adlndt'iie' istorisite in' nvangjtrafiiEu privt'ia'ia'Dbtidui nogini' Iisus'Hriscare pot fi socotoslpi bh implinim c"t" por'iiriti'ie'de:'Apdiittitiia'ultile astfef i "Clnd. vd titb pr6totipul aceStoradundri.'Iar (Apostolul)'scrie" voi are psalm, a,re iinvd.ldlfj.id,'atre'7timbd,"are'exdaunaii,'iie,caredinLtre ';i: j plicare: toole sd se focd spre ediilcar|,stz. -1,
j t,.,, .!-::.itl::' 'l ' '

.

;

hgf ,e,a, 4l .!;n -t,fi,g

, .1,

J,

,:,:

.:

De.spre 3i ag;nre'dscullcie " lltliittite
,. ...,ii ..', ,: i r ;!' R n 1S . p U , n t i i , - 1 b: r i r , , : r . ' i \ l f i r ' i f r { i 1 , ' - 1 ' .! 1

I Dintre artele ingdduitg,, fiecare trehBl$,,sE exetrcitp Ir$, Pg, aceea pe (are o posedd sau dore;te,s-g inveteicir'pg;ocega pe$tru,carg $a:fi gdsit qei cFre $-a ;hpddat: de: slltr€r,Fi,.F, d€,pus apt prir,r,_exarnirrare-. Pgn;tru,Gb. pprunce$t c"e toatd vqinfa proprie,r Du face ceea ce vrea, ci QQFa i se Dar nici rafiulea nu,'iqgdduie gq s6rgi f,leqgd dia,inifiativd p,roprie,,cgQa ce (socotegte)folo$ilgr acela,care gi,g,iagledinlat conducerel [vietii,lui) altora, care il vor rindui la lucrul dq,qqre,,$e'vor incrediqta ip numele Domnului cE este pptrivit; cdci Qe} 9qre,'qJege.unlucru dupd flqrinfa; lui se acuzb p.esing insupi, inlii,{q,yqpitet?rti qpqi,gd;g:l.atatat de,acgl,std cigt!9,;-au,r$in,,at!5 artd sau din qdrire, lumgaqcd s,aq',dig.1n{$Fidtq,dg, c9 duin,]g4e,,Fi,negliitol+,ptqlg61 tuc53] r.nai cauzd aEemdnd[oargr..sau

cg ,gl,,lq.s-aelibgusor.Dacdsinevagre ele5l9ne1,,T:li+.ali idoy?ggsler oo' patimilgr. s,plegddqtii:,j?ijle,,c.gl,q1re rat incil de rdutatea 9,Ti,4u
.30g. ,sf. vasite cel Mafe tst,.imihte*e.ici6a1sa,lfi1ei€pd.iunit, crbstfne din cauza cregti4iqmului de marelui numdr de noi membri ei Biseriqii, care, dup6,.rq.cu4oasterea ' cdtre stat,'se botezau fdrd pregdtirea (cdtehizarea)necdsard; 310.V. R. M.39. 311, Petrecerile populare 9i tirgurile la martiriile creitine se pare 9[ sg fbceau imitindu-se sirbdtorile idololatrice. 312.I Cor.14,26.

ste.'slatzrcht'i. II Cor. 5..la luctul'sdu 9i sX se ingriJeascd de el cu dragoste I gi sd-l lmplineascfi:-. iar dacd nu are (nici o metgrlg). dar ascultarea in toate este demnd de laud5. dd dovadd de arogantd. ca sd pXstreze ascultare in toate. i pe cele prezente estp 4ovadd.seivilor'la miinile domnilor gir'sd no. 314. dupd cuvintul Apostolului 3r3.nic'i nu se treacd de la un lucru ld sdvirgi mai nulte'meserii'deodatd i $i'eSter rnai' de folos sd"implinim o (lucrare) crr grijd.mai multe fdri.ng.. iar solicitarea sd se facd nut simplu.gtalornici. 1 3 .cuviincigs sd-gi aleagd cineva singur meseria. fiecare trebuie"settie. dacd'nu exist6.I T e s . Insh. dar practicarea ei nu este pldcutd comunitdtii de frafi. drdtind cd spre nici un lucru lumesc nu este inclinat cu patimd. Cdci a face cineva numai dupd voia proprie gi numai dup6 eu$etele Sale. si nu-gi alqagd singur. 1 2 2 .FdJe. o produce. a le isprdvi. sd pdr.W' Sl.atent. Cdci lmpdrtirea interesului la mai trulte (lucrdri) f.cele p$rnlutegti acela carg nu s!r. "i tto-'ui'dacd este solicitat..A 3 1 3 ..afaeerile. Chiar dacd cineva posedd o art6. vreod€td'neibla'ar cere. cdci acelagi Apostol laudd pe unii cd emai intii s-au d. 4 . MABg ptige&i.'in''moieriile facd insd din inifiativd propiie.{qgascd c{gi a nu pune cineva pret 5r-u-1. la fel nu este corect de a uu primi ceea ce a fost aprobat de alfii.m{r!rii. fiipdci vrea (cinev. aiqi'll. Ior. Dacd. aga (cautd.dacH este sffpi4it de. cel care are pliceperea lor.:315. dimpolrivd. gi:a mortificg!.r. cu stdruinti neobositd gi:cu grijd deosebitd.314..pFoprii. lncit st aibd curajul sd spund totdeauna :'*(fold.P s . Cdci precum s-a ardtat cd nu e. din moment ce socgtegte cd judecata sa gstg mgi. declt Sd'tncepem.at pe ei Domnului si apoi $i noud dupd voia lui Dumnezeu'. aqestei lumi regte si-tSinplineqsci n:a Jenuntet.. $i)'behiiinostrl']ilDomhul'Dirlnhezdul poate natura noaStrd'nu Eiltul. acdasta Sd nu se necesard e naturai sd djute ii'dltoi. trebuie. 8.a). . 2 . Desigu. sd se lepede de ea lndatd. Dacb insd cineva exerCitd un m'egtdSqgcare n-a fost deiaprobat de comuqitate.s6 gi cun'Dumnezeu'l.sltu.Fale.trYTUL VAEILE CFI.dq mlntg. ci sb prirneascb ceea ce au hotdrit cei mai mari.nici.qi+tr$ul*i 91.9 . Cdci. 3 1 5 . II A$adar.i trecerea de la una la alta aratd sau cd existH deja o'ugiir&tate'db horavuri sau cd.le. este insugirea aceluia care n-are nici o speraptd. agd ctrE desigur se Intimpld gi cu membrele corpu. ci numai dacd este (intr-adevdr) nevoie.r plecr8fr'.ar privi .li de voinfi slab{.qemlrele.nU portd truda lucrului.$fgaptd decit hotdrirea mai multora.

_*i5 hlii':cftid' cedind piciorul. .. I i . fiecar.sdu. tglu.pd.ca strdine.Nu vd. folosileq. sau sd-gi ingdduie sd le vindd.qptql.."'. o realizeazi bu ele gs!e. Care zice : <Fld. . cu ce vd.25.ri... la fel este. gi iardgi prbtutn b$ti ddundtor sd schimbi neseitd' ainl ploprie inilibtiva.qgmun... Cu ce scop gi cu .. fie aegJijatd o atuqci gdje g. De aceea.propriile lui nevoi prin lucrul.i dat sd mdninc" S.lrebuie.I Deci trebuie sE gtim.ea cI cef careJucreazd trehuie'sd lucreze nu ca sd-gi satisfacd_.$l€r*. addugind gi: <cdci toate acestea Ie cautd pdginii>>318.316. cum mai poate sd procedezein consecinfd.e trebuie sd 316... dacd pdstreazdproprietatee uneitelor meseriei 9i qe prevaleazdd9 privilegiul autoritdfii absoluteesupra lor ? Intre'bar ea 42 I I l t .la ceea ee.oricare alt mod.ace. fiindcd a lncredinlet altuia folosirea lor.nibi' hor-j supunerii ti abcultbrii sa .cei care aq vdzut-o intil cdci.lrqgh Deci.Dar rnieiraceia care exer'citd meserii sd nu pund stdpinire deplind pe unelte. (atunci) cind zice : .-6-l. toturitfplqlulrq. . ingrijili de viala voastrd.pe elsersona.incit nicl pfoiestosului comunitdfii sd nu-i permitd folosirea lof . sd Ie schimbesau st'lii valorifice ln.sd. nr'aestruiuih'ec6rei me#rii duq+.mlnd orR tost Si Mi-af.li constituie dq vada cd el le socotegte.bl ar do.'ce slnt).1. nici de eorpul vostru. o:" comul al tuturor.tiYsiir:trrii-ptu "" "r"+iil .14. Mafei 25... $e cfltre. drsp{etqi.fiindgd tele altei_ nu-l intefeseaAE. ce veli minca.uAnt. c6 . ci ca sd implineascd porunca Domnului..J.'agi'Irrclt nici viciul iubirii ae sine'f{ngtnifariij iH ilti 'sA nufieascE.ti'edrrlu de dojand (faptul) de ainu'pitmi tucr#€if ce (itlis! poruncegte..gi. ne sp. 318. cdci cel care a admis odatd cd nu mai este stdpin nici al miinilor lui.eu lueruI? . Matei 6. aga. Matei 6.c. veli imbtdca> 312.rgirr+a tn htfd.. Cdci a se ingriji de sine este complet oprit de Domnul. i. i. c4lqva or.fler. 35... .ceteiuaiilte s{ se poarte ca de lneatti.. 3lf.rn4iXi$fg. 32.:Iwqeze cei cqxe se oa:.'ijui'giijh'un-ddel". depi :".(.!6ti. sau sd mai procure gi alte unelte (pe lingi6"cete. mesetii.uneltelpr este pug*u.: Rispuns .ngqur.4u:qe-qat"a. .ee'dispori.

II Tes. Astfel' Scriptura aratd cd a-gi prine cin'eva nddejdea in sine. 6. Un soi al arbustului care creSte in locuri mldptinoase sau pe llngd mare' asemdnitor cu cdtina rogie sdlbaticd. sau in altul.SFtrYTUL vAg4iq.ejd. 9i s4flelu] Iui s-ar depdrta d.ol. inseamnf. sau. Iet.40. . 324.eln oameni>. fiecare din acestea doud le numegte apostasie de la Domnul $i adaugd apoi sfirgitul amindurora : <Cdci va Ii cq rniisinul?25 eel s&IDctic din'pustiu . 319. 325.'t' 321.ff Tes. Ier.om gi-gi va tace sprijin c1lnea bralului sdu.3. cE& !{AEP II. 5..Indepdrtare de la Domhul.e Domnul" s14i'C5eiprin CWintele : <CeI care-Si pune ndd. 17. sd cadd in blestemul Cti ziie : . lZ.vor vehiicele bune.326.Motei 25. 320. pgnlTq .17. T&'ll!'n'. orf cel al partenerului sdu constituie o bazd suficientd pentru susfinerea viefii sale.Blesfbmirt este omul care igf pune nddejdea'|n. 326. iar prin (cuvintele) : o$i-gj va tace sprijin earnea btalului sdu" (opre$te) sd se increadd cineva in sine lnsugi. Scriptura opreste sd ne punem n[dejdea ln al'tul.cf li-a pu: nddejdea lui ln om.3. cel care lgi punb nddejtlia ln sine'sdu In Scela care ii luat'asupra sa grija celor necesare (traiului).-pi nu vaveded eind. (acela) este in peric.cel'care crede cA lutrul sdu. 1l-12.8.

ai. Si umilit cu inima." dar fiindcd dorili i Fi. 11.AEGULII"E MARI r8r i: . 328. exemplul faptelor lui sd fie pentru _invSfdturd mai eficace decit orice.leali. dupd firea omeneascd'ailui.29. 329. Cdci dacd Domnul nu S-a ruginat sd slujeascd servilor Sdi. pe'bcuri.at n€ ocupdm' mai .{isgetr+1!. Cbci Domnul spune : "Invdlali d.bine faLeii t'sA l"S"p. M. aducindu-gf aminte de Apostolulrpare spune "fii Wtad''i19]6!1tei.F.''$i dffie aceiita.. astfel incit.. 9i acesta este in.I Cor.Agadar. attt cit corespunde chemdrii fiecdruia...'S*''ai-ti pie cel :conduce).u a Domnunorrllci . s5-ti fec&. . pl a voit sd fie serv pdmintului'9i'lutului. de.'327.rtt" ori'ucenltiiidari. chiar gi atunci cind tace.e Ia Mine cd sint blind. 328. pe'cei mai slabi sd avanseze in imitarea lui Hristos.fi::hrei lui. II Agadar.. necglar_'S..ntii.o..ii. prin mijlocirea lor. indeplinind mdsura umilinfei cea predatd de'Domnul nostru' Iisus Hristos.. Cdci dacd aceastd normd a crestinismului este imitarea lui Hristos. cu atenlie de partti'a'aceasta. Deci. ta"ijioi6stosul. trebui". vorbd. sau ii egte.it4d nal'p!"targ iriiitea aceasta (fiindcd de cete -ei *. blindetea firii gi umilinta inimii sd-l .32e.{ate }trcrUl principaL. 12.l.caracterizeze pe proiestos.ii[ In cele spuse (plnd acutn)'p {gql vgrba. pe care El insugi l-a pldmddit pi l-a prefdcut in om (cdci zice) : <Eu sinl in mijlocul vostru ca acela care 327.I Tim. deci.c.trebuie.sd" exefcite umilinfa in iubirea lui Hristos. incit sd nu dea celor pe care. i viata sa ca exemplu evident de'imliligil?. cei dintii proiestogi se cade s{ se facd model desdvirgit.iler. dgpni.i4yafd 4ici ua poliv qd. care-i supraveghegzd. aga cum spune fericitul Pavel : oFili utmdtori ai mei* precum 6i eu (sint) al lui Hrist6s. 4..crgadd c{ porunca Domnului este inaplicabili-"seu. (atunci) cei cdrora li s-a incredin{at conducerea celor multi trebuie sd-i facd.l.Matei 11.

aJuns prin.E.27. 333 poruncite ? $i totuli nici chiar pot omite .25. . 2.sri mor a sufletului. dacd nu se afld nici unul apt. el. 333. dupd ee va fi dat o probd lui din trecut. 9i aceasta in lucruri ce se decit sd."'tteUui. precum spune Scriptura ssl r trebuie sd fie vigilent cu priv.3. este mai bine a Suferi in lipsa celor necesare toatd apdsarea 9i strimtorarea pind la moarte.iFltare (pe Hristos) ? Aceasta la.Apoi trebuie sd fie "ste pii*-elfI'iu. cdci zice (.a incit fiecare sd aibd dup6 aptitudinea sa' Intre.332. RisPuns I Cdldtorie sd se ingdduie celui care e in stare s-o indeplineascd fiird pagubd pentru sufletul Iui 9i cu folos pentru tovardqii lui de cdldtorie' lncit. Cdci dacd s-ar intimpla c.care ne referim Cui trebuie sd se'ingdduie cdldtoriile' si cum trebuie sd fle examinali cind se lntotc. prev{zdtor cu privire'la cele viitoare. din lipsf. lO.i invete. 9. Luca 22. in staie ta fi. Trebu'e sd fie in mdsurd sE gdseascamet6da de'lngrijire corespunzdtoare fiecSrei boli. dalcd' slnt td. Conducelea f nu 9i-9 ia s.r 330. <Cdci e mai bine pentru mine .i:Tri'sd tie teUddtor'iat!'aecei pdcatele' tdciire neqlii'a"evi aitt indatcririletor i diir sd nu tredcdstit 'li "i li-tiui"r" cu blindetepe cei care gi-ar uita de indatorlri sd te aOministreze medicamentele cu. ci sd mustre cu blindele li s. cu.re ta cete prezente. fdrd sd dojeneascd cu asSime. tacd cineva tala mea deSartd. Tim. I Cor. ordine in comunitate." ar care.rd ptil:and.SFINTUL VAAII.barea 41 selvegt€> 3S. unui asemenea om sd i ie incredinfeze aceea sd serveasgfi. 331. in stare sd se mds'oare ln lupth lu cei tari gi'sd suporte cu fdbdare sldbiciunile celor neputinciopi./-postolul): indesiuldtour" d"rpt"'felul viefii 'eerceteze' $i. Ce trebuie gf faCem' noi peutru semenii nogtri' ca sd credem cd L-3m." "-o p'oS"a.a"Si sI spund tbate spre perfecfionarea celor ce locuiesc impreunf. !iTART ptoiestoiul.ngur' ci sd fie ales de proiestoSii celorlElte comunitdfi. gi proiestos sd facf. bundtatea 9i moderafiunea. decit din cauzd 'unei lipse de intdrire trupeascd sd trecem cu vederea o pagubd s-gurd .zice Apostolul . dupd <gi ocegtia mai Tntii sd se Astfel.toalA. #ffii. rinduind impdrfirea el locul de lucrurilor a. I Ttm. cu cit mai mult deci ln cele aceasta legea iubirii n-o lasd nemingiiatd.11 332. 15.' CET.de experientd.

Fiindcr se intlmpld ci.cgl slab de trup.. nezeu cu ei 8sE.{nclt atitrc-el bolnati' de suflel'cit gil. a dat socoiea'il'cekir .unei astfel de caliltorii) s6 deyins imposibilE. iar noi vom apdreacd ne lngrijim de viafa lor chiar gi ln absenlalor. 1 2 . 336. : . 19 Sfintul Vasllc cel Mare : .. iar ceea ce s-a fdcut gregit sd se'ludrdpte piintr-o lnvifdturd stdruitoare $i inteleapt5. I'ntteU'a'r'ea 15 Pe lingd proie.raSl:. ca Rr cuEirl. este neci:sdr sd fie ii 334.p6ntru..trimtt6iii afoncl.. fie din calxzaunei sldbiciuni trupegti.i .rfiealunecind dinilrgurdtate proprie. 1 .tie gnul in mdsurd sd poarte grijd de lrali in absenfo aceluia.nlr.cdfe a' fost gtndul sqtletuhni lui.t6cuseDuri.cind. . ci aceastaera lucru obignuit gi Ia sfinfi aratd istoria Faptelor care rB invafd cun Petru.ul. sd se susfint priutr-o astfel de comuniune cu'cei mai ^tari. gftndindu-se cd vor da socoteald(pentru ceea ce fac in timpul cdtdtoriei lor).. In fine.gu ctnd ar Ii ocupat llspuns I.€i.-- *2ati lntr-o cobunitate de frafi si nu s-xist6'rticiurr.nevoia at'cere-oi din cauzaseurtimii timpului. ti 'c'urh?aul pl'vitn-ava. dar aceasta'tfebuieed'se.cdclizat. cind s-au lntors gi au adunat Biserica.r6u44'ttFt'.lip-seascddin minlstire pentru adundri obignuite ale proiestogilorsau pentru alt-emotive'blnecuvtntate.- . intorcindu-se la lerrlsalim.i. fie invins de grreutdlileext6rne.- .de acolo ln privinfa legdturii lui cu pdginii s . mai trebuie sE se. negofuri li cigtiguri prin inselSciune. se deSpart{ uhil:de'e}tii. Prolestosul era obli.4 9.F a p t e 1 5 .II.gat sd. fie din neVoia unei cdldtorii sau pentru oricare'altd imprejurare.stos trebqie sd.. $i ceea ce's-a fdcut bine s6 se lntilreascdprin aprobare.veeirii.u.f. . Fapte 11.---.. dacd a petrecut ziua lntreagrt il noaptea intreagU cir trica de Dumnezeu sau dacr nu s-a abdtut cunva gi nia desconsiderat eeva din eele poruncite. eu ce fel de oam. {dclad cildtorie impreundigiifSre sd..rlnduiascdditl bund'vreme Oe cdtrd. . au istbiisit cele 'od. tfurat'Ea (in'aranJarea ..'.lnipilini. cei eare cd'Itrtoresc numai ata'vor deveni mai precaufi..gtie ti aceea cd frafii trebirie sd se fereasedin orice mod de alergdri.enis-a Intilnit.^*.adesea proiestosul$G se se'bespaitdde'clmunitatea frdteasct. 3 3 5 .. dupd intoarcetdi iel care a cdl&torit s5 se cercete?e ee. _-.potrivit.* . -.-'.firoiestos. a.116r.lipsa. c€ I discutat crr . Dar.

uq J9fi .Fsijdft-o iPart€r Cei pflrg.plQr ..redtqltgt tfgl-ep 4.{i4. 3.. prin -prin .rffiluride lq"tr+ql.e{'isc.. cdlui4iof:n'lqg. prp. ci numai aceluia dicamente (compozifii feruginoasq)spE1lt{q care gi-a insugit specialitatea dupd timp indelungat..rindecareacorpurilor nu-i este ingdduit oricui sd intrebuinfezeLmer cei bolnavi. qdruiq.n cuvint ? Cdci in aceastd (ar!S). gdrypq.'rtnAintqa::Doqntfl'lri 3aPlpen'tfu qq.9it. ssa. <Cuvint inainte>.{.Si 6.grfr. :. Este vorba de ceilalti proiestogi.lQg{{:fl|l1. cel dintii spunind ln legdturd cu aceasta: .q..t<rst0sntui ntfl$i.F|#*e..€l&re. 339" Ioirn 12.pi'.. 81[a.Jq. i | : e.g QezBrdini {fl.adr.mFtilirdtpt$}de. qi-loli p. .cpvjnle\e.9dilice.gi 4phqyniq€qsc4 4ecesgn lg.!iff*i..cpl+ gei cdtrreiunEl.Fl.. erlenf gdi. .9i iardgi dezqprgp.-tePtfrpenfr&.tocd.54 qtigi.rf$a'irrQlil...escopetire.{gqa.. qcAgt.$i cea mai micd nebdgare de seamd (poate) aduce ""u *ui i"trt$ ?e'g[bd.9 *$*f ee. e' i .cerr.ru* ipgrijrygg3fistilgq.10.di9qq4r1d4iRt $i.pr"o. .gppusttateqt4 jeq€Flar4sil st (B'seirqeynbesfe s:qr q@q?i..n-cr.itvdtiltirrd diil pattea.i..acqqs-tei.tnciogr'..Jie m-r4ft.. unor oqnEni\d'e' gtiinf d . 14.bq-! p.'p'..Dacd.ljet. asa rcultr.qtenfiBl.:gfttct.sp.itr$iee. Cdei.Si sintelr.fi-liFr?tgieereqglf. ier.*sdidemr\iSeEprg ghestiuaii1$1eflqsnerinii)..i : !': -:. o "f o..f-ql.de. fi$wu-}*afc iq{.ofici*.sau nesed.af in?inpl'a'si's'e apubd iflratie de vindecarea pr.qlalir!.ir:g..I Cor.qtgtri. chiar''acelotncare au fost invredniciti cu darul invdtdturii sd vorbeascdmai mulfi deodat6.qiqurflpq.qelpr 337.ll+t Pgrnrleqeq.pen-FEics.rtru.dezprdinqi Apostolu}.singur.4!ti Bp.2l-2).30..#.urr*ltBtreH..s6. j :J:r. iucfdrilbr'$i Sru$lelb'a' ce motiv este'bd'oriCirle s. toli 'Faatrg.!e94. dea.ysrbeasqS.un9i g. ci slujirea aceasta totrrmi. .pgnlrt\.. .desfflsBare in ordiae6i e!bundctrvfintE. :.rir-tiehmnteiBrqlegtosrhS.gpieplpl.tLg{n.ispar F49 gpe4ife. prin experienfd.tiigtlfglifii. 1 4 .sEEeii q tlggu}pt .Apostotii. cu pncepqle striigilor.csnu! (ic'qn+Ve).i r.llpsai tBrofestssuluL tir..griq{r serun"de. Cdci la aceia la care nici impdrtirea piinii nu se ingdduie oricui s-ar intimpla.discttiq'si..{i.rpeld-e.rgg{depqq-cf diqq}Uqre .iqggd.n€bul1i?n339.deodati.iscinlinei.1pe. 2 3 -.r rq+uia pe sFr gtqhrenq: gq4 sdl pq.izie&.ltfel.d.p4aefrt$*cpleiaLere'iq${iceriqatprq:cpre bnnpiioldiqi slfiyg.'. cor€ o.din.b selotlahi+-s7i'cdr6 gb.r.. 1 C o r .iS.s..tgi ar H. g{.g." . unul are d.cautd 'loqr c*r.rdgp.EFA flncitriwilpr€ze&tic S*rpr*rnBasq6r.i$Agi'.4gsi.Fno'betee.7r 338.9u .vietd-si. v'izitatefl. PFr..r.45 intra neiqv. v..iq..In. ...pis.co4v.{pltl[r -9a1.1.'dncd'pentru '.Bro:ir€#rl&'depr''niqi.'(pipgahh. eu fdfJrt.rerisst:cirgi Fe..se..aceqtalsd's@r" fa.t.

344. 342.r11i' 341. Ps..5. 5. Luca 12.. 9. 42. 15. 3.j ! $lr -.il:. Pilde 18. I Cor. lll. Pilde 27. 56..t5. 343.i . ..

.i. se oslndegle.' .6.bun tncepgf_nirygni str nu. . .. <Cllci mai de folos este (cuiva) .erul sdu R tr s p u n. iar dacE se va dovodi cd'(porunca) a fost datd'cu dfdaptt'. tqu ge.observe pagruba de c6trc toti frafii. sd pe durerea fafii nedlndu-qi conunitate. deelt sd seundallzczeW unul dintre criticind ln ascuns.1 .iitiirti oii vif elibera lnsu$i'ite'lnd<itaia cea dedpostolul -gart6 gi periculoasd. aceStiamai miei" s7.tti.iq.cei j . lO..fn aceasfi.i.2?.qe.cd. .gel. : : . .Fllpi. sf. .s . Nu trebuie sd fje cercetate'din cwioizitate lpictdrlle Woiestosului. lar dacd singur se rutineazf.nu tace din ctedlnldo s.. : . . 347. .lOatpa indoielii.'. aceasta:.it. : .neorcultdrii St rEqVf. ti..vfr*6l9riai. -' ' Gsl.!+-$ineqgct qorunca.. .ziee gplonon. i : .... penttu cd provooefl'ipdoiel$ $rtre"frqll Tgud$e autoritatea poruncilor Si se fag. : i .$9. : i ' .. indepdrteze din (nenulfurhirea) se lor. descf.. ea mdsurEgenerald.l9.is.2t2 1.I Cor.'-\ r-ii. .lie cu luare alal.:i .i.+t pp.p1ipps1.r?c.t(tite .cer!e. Si c! 91 . tiind. .lt acest scop ca m.de glt Si sdtse arunce in mare. : tntrebarca S ' : .P ..pfilel de.:iiie dacll mdnlned. h" j 1 : .''i . C. Molel 18. te. dacd porunea ar crinFavenl Ssiipturii.cerceteze din curiozitate lucrdrile proiestosului gi nici sd nu se preocupe eu cele ce se lntimpld. : .CEci z .rit.. Dacd unii stdruie ln neascultare.ahpecare spre neascultare..ne*te bof4rtsile *rqleFlp.. .qllit.sd. afard de aceia care sint mai aproplafi proiestozuluiqi dupd 346 . :iltii . l.]ruL VASIDD cEG TATE .bgtjqgotilof.DgaW1.$444.la.inte.Alu4gd -. 318.l.cd$late..rU .5.14. .sdl-gilege o piattd de moatd.t.:trepuie'qF.ppddali dol:p:eel rdu dlntre vQir.vg ieg eeaqle>.t+lprrilq{.- t T t . foloseascd.iJl66i1ori. .._are vreqn motiy puJerniq !q sensul Sc1iptg. spre gi a lui Si a altorq.S'li. : . trebuie.1 . ':.gtTp'$ri a€el: tuia obiectiile gg. etr epulln aluat dospe$tetoald trdmintdturo.care'nu pri. 9i nu va da fratilor mai simpll nieiclnd.ipdt. Ca sd nu cadi cineva cr u$trintd. d9.Rom.1iir.[g:]'i-r '.1:...lti. cl tilecarc sd.lagn $ :1. PlIcIe22.:' . i :t::'.'s5 9e scape 9i pe sihe gi pe lrafii 5[f de'pagubt.lltr 9i iar.{plblis|' sOu lq pq4ic.dsiz. de prqie:loi cqre n11.zice Domnul :. 319.lolu.r'l:lUri stTbl. . . <CdcI cel care se*'tndofttf€.

9l dupd intelepciune I pe cccgtia ti vr folosi proiestosul dupd nevoie. lnsi pentru ca nici ordinea sI nu se strice.". ] J t E P r r L I grad..ia-sa ni se lnttnple aCeasta. tntrEIiroe'il9 . ll:t i": ti i lui Dumnezeu. .i. pentru consfdtuire gi deliberare asupra chestiunilor comune.2?. 11. ''.intereseze din clrriozitaie $b alte lqcldri... cin{. care sd poatd fie sd supund frafilor spre cercetare in comun a cgntroverselor de cdtre mai multi frati..Tiiiite sd. lnii n-ar fi de acord asupra vreunui lucru. :iii. l.::. Ioan 1. atit prin lntreb[ri cuminti 9i departe de toatd cearta.Pilde 21.'le taci cu' sfct.' ln privinfa controversQlor dintre frati. {'i r b I LIsPrrll3'r-:.. 9i vor ceuta ca.. i I I i .. $i dacd nimeni nu incu credinfeazd instrunentele spre lntrebuinfare unor neindeminatici. degi intilnirea qu sqmEriteiltrcd sd-i conduci la bbnuiFld.9i nici s6"nu se dea prilej de vorbdrie gi pdldvrdgeald... i-au incredintat conducereasu-fletelornoestrer ca unuia car€ va da seaml .. lil. atit mai mult se cuvine a l6sa folosirea cuvintelor pe seama celor competenfi. Cdci. fie sd aducd cauza inaintea proiestosului.urmind lnCAci. dlddu-se c'ut'toiililrflii intlatoririlor sald.r. apoi cu atit mai mult ln lucruri ca'acestea. sau ce vorbegti:cu dlnso ?'. intreblnd toti. pentru cd acegtia vor fi in mdsurE si deosebeascd'l6cul.h I .i necontenit.' flecare sd'redlnd la starea la care'a fost Chemit fi.... ii E I v. imtiqa p" Jindi putea ucenici ai Dopluf$i. Cdci afa..:r:. timpul gi felul intrebdrilor.. sd dea chestiunilor In discufie dezlegdrile (cele nai potrivite) spre edificarea comunitdfii.-' .'. daci in orice chestiune este necesard cunoagterea gi experienfa. nu trebuie s5 se sfddeascd lntre ei' ci si incredinfeze hotdrirea celor mai competeoti.' r F t t t } ^.unul dintre. :.ar fi cu totul nelogic sI nu se lncreadd ln privinfa lucrurilor celor mai netnseiirnate $i sd re' utiilld Fi pe btne 'de bEnuieli nesdbuite contra fratelui sdu Si !a dea'fi alto'iaimbtiv 'de (asemenea) bdnuieli. trebuie sd fie cineva mai incercat.ei nu I-a zis : nCe cauti.. i.' rd nu se-. f.:. "nici . 350.6.. L v .. 35O. cercetarea controverselor se va face cu nai mare temeinicie gi ir$elepciune.._pentrq c5. :7 g. dacd lui dennului belui car6 a zis : .s1. Decptb diJctrflfle' eentrodf. clt gi prin ascultare cu infelepciune.. 351.Deiabeea.elorfi dinfre lrufl . I r r! t b I t t: r i i r.

25.fll' caztb.r.: diin'b6ft 352.vl!}49€ft'Fpli}e'fiqri depa. uri 1}. t.l i . l i .i{d.'. l ]_ t r o t i I J J r .i:i .t't*:p_i$ti'qirutiliSihlq"+. .te pe el gi ceea ce privegte ne6ltuJ. grdgelit{prdiesfmut):sEilo$ao4{h*pi' nrodeiul:artet.el (proiestosul) trebuie sd aratei.!.ii. iar pentru mintuirea fratelui care se tra frtl$ F \u"6ifbi fi''t rS{' pdt€t|rifll'gtSSt''3ihld"afrn ifix lr" ..*. . . ' . r t i r t f . r : r ..r .+{"lg f.11birfire.i ' "".c. 18.itilrr.plose4.ngbry+btg.'B?tinqilgfr{s. l ? .. $ii::i1tdreptdrilecelol. ... . 1 . i. i ' .. 4disi*dt+rq-e.qesgfvjsii.f 9fl99y. sHtutardJiiretiiviifl6i'oa'sa..at . r t i I J l i ' ) .l{?{..nemulfurnirii sale apa cum am spus.. somnul'idfediHsiiih.:itt'. r i l ir . 4.rlior<1 ... r i i i i l . ' l j .l . .r -6 .i : .ir). ..tuit.'.ie 1t:l r! . iiu.In. f. .pliqigfppg{?? .iiEE tttail iras#t+t..pilitg..o\gJ%t8$rt#i deosebirea.r. l l t r i b t r i : r ' i .incdrcafirdb.ra8{qit!€bEkc.. 1 .. pluf ngf qglle fif8n? .4r.Iez.$Htatr3ff r*a{ee(l1irtl8triit8'H&sattitrulf'tsr e$p}ikted ie'.i.i: .psi$.pg..lnT. . r . i i : r " i .llirAdU*Er:tffpptrUrOrbolnovi.ril ije ...: c j g l : " i l1 +jq$gq{f. rr..... iq l t rib * { 0 ' : t : t . care se necinsteste prin cdlcarea poruncii .rjtiri'r . ..gt . r . . t t .'prin r.. lltlril .1i.. il..rar*. i i r .:..t.Ai'dteltStamalsUffet$h$i..t""g ?fil.i+! rphrr g€.g+ {e\de Xi*tfi. : r ' l i i : bi . j . * .fd' tragl. .ndlgea Rris riegheie"tiru'gHciuhi.]:i rii:i|ti i":U1.ee mod:..r r i J :.'i itil 'l.td.lt.i bsixr . . r .. r f l : r t ..gr plq i r.gloria Iui Dumnezeu. ..-.f.a i.. i .idr ' .'. 1 . iu '4. l q i . .. . Cdci.*pirff pJ lq.4. ) r ! .i.. . f r .i. . t ' .rivE bqlii.6ste limpede cd nu se indigneazd nici pentr.:.4.rr6p. tdcere.. ..:nlryF i'6. .tretri.. i)rir1r'. .rcptagfeppcjg Qgluiiggfa.n'Duqtnezggoor.n)i. t l i l r .qindevia'cbrpti..tubiuarl.t . i r $ .'"' ] ) . P l Y u ? l i J . . $i a f ."rrriiimLihf8Jlprln itrll"prtii"filunci . .i't:i i.r! i .' .ril .st[.a.r .'..r. h l j r r . .{j.t':-tit4 i1'. ci'ih dioit'cbiitiai. .t:..:.: iritrtnlff t. 1 . " ' t i { i .{e.'#u lhia'.i. . | i ..rr.'-{Fi. r 1. r : t .-r.''. . .lofilst ilUpilru* d'.'rrr. l r r t i l e ..ci din iubirea d'e glorie 9i din ambifia de a domina.:i liit?'iirf i . II Tim. .l!. i .{dcind deosebire lntre ceea ce iI prive. \ . .t -_ll.rnediealeotElti:ll.riel?Xeie . Spp'triva. : .lii'".166$761 ${.i... ci detestd pdcatul. 353.grpdgdt*it. i i i . cert&. 1 11 1 : r .m s&Si..g. j { t cdtuit.2.iilirl iJ i e. z b . .qg lqF. ' .qJe.Ji i i j . r . i i r : r i .gj17.1i r. i " ..1tr\rQirS9''Frine.'t1i) a i. ' l .ii. .! . a : r i i .!(j ) 1tu1t..Jtrlielte cel care a pdcd.. n o : l .r j_r ir 1'r..t$?jli.}.

rrl ._.. .i ."icaitiii. ''.:.. zi' j.. . ii .l t ' 6 l H .teJ eiene'. .. obositd..:.rtit.. ..'ii r i i : i i i .i'ri .t€:. l . t i t l l i . .. . . iiirrulira ' l a u . ir.. i b ( . i e. ... In aceastd privinfd Aflostoldl+spirnil : <Cine esle ceJ care mit "Cdci iatd.1. .j1.. . ri .: i. : f i 1 r i i . : .uH}as. t i .. noastre. 5i .: )'.atri intrisiat iiti-uh rn6...d+fd rrevryier:Dar ddsproiacestea.:. . : ' .{*tlril.d.fteserii{rlr:pe. 1 .: . .s aqX* foq{.geflbaMail.dtf*rk{dtibd#apaottr.1 . t|.crftiid unef c{. . r .i. avind in vedere scopul (epitimiilor).lilt:ri.aanrF-t{rim.r(dorciellatli)J.. ')g '"' 3 5 5 . : .tgri c. indropte toate gregeli:le pe.. .6ira:d nS2 1' terizEazdlsadililndtdjesc ru'rneutca#dnte''aiiiare. i i .}a1€li:}utrifpe$u€Id}s Ia1$lprrrrmn s-a. .s'ctttt-' ncorrz.jiii]{S.it'ifoilosurl sdlr$Erfi€ fraiildr.1j.:edr€. r i r ' : .delip. i { r. .t(. . ) t . irr.i i r i . I t.cnp Nuriai iln a$eest oe"6uvrerpdtrirtareDuft.rexh*.ersita.: rer'si'teiciiijisifrr'.itii'lh lt$tji rsdrhi$&astr suftetatui''iuli'F6rftr0 e3tb'tirdfiibb' bs" .. r' .f6cutdfcaimutntui*€? daar(aaici'.irigiiirlt'uubtrt6 ni". i E . . .$a spos fndedFras'inei: lndintb.:t.ri" sd ceiJeier[.a. : i i cdm vdr.. . i g r l i .firdr€Ftgltlntdratsflit.r.. :.. . .: .t ::i . r . .i.ii. : : i .ar&p1'6ssgur. chiat acedsta. t ' ..i.fd-cutd":ffr&slrr#d. l j. i a:l r r. cit d.irlruriatF.J. ..' o::r!. '.P.i . l r.i{ .W!. . . ..1. : r .it .te dqpetac. : ' r t J d . .gglp.editll gt?tbtbliji. .. pe acela se cuvine sd-l socotim binefdcdtorul nostru care ne pricinuiegte o intristare pldc'utdlui Dumnezeu. cdtorii lor. r t. l l . r i i . i t { i li .r. _ .6{.a."i"riitoi "si'!a 'i'o'ut" tl.rr{ail. . j : t j l . r i . . i. {.J.i. .d . rh .Dar . r i h e ... .socoteaiistitt'6'et afitliriiuei clf m'Aiii6stare'a"vt'$ifr*biet:sFhici sd ca'tiftntef6tililtle'rc#te't'-'oI'poartfft?oteltosu1 din.t.ifrrrrxietit u. .aif.:.l. } i r . . : . .. : ' i i j _ii. .. . pentru cd lucreazd la mintuirea noastrd printr-o activitate ne-. ..separare.EleE er dfati6v6di.eiestosultrebuie sd inqriieascd fdrd patimd .Tiio.'td sx nu prtrkdasca 'hu . : t i r a . r .r.1?s ""I. :' i.t .. ' ' 1 . : . t r .gg.l ' 1 .e mare siJinld a stjrpifi +!:vg&35s.1. .itfi la..?fEf6i€rs{. ' ' .fni'acfesti. . . . .:r. t .\gqg.d"iJ. : it. . . iar noi sd nu avem aceldgiittlfletrf&fErtd6]h.:... l Si i'J&iltooii -:isn'.: . .sd.: ' :.iirtprednd'ctr 6{1''"1gigfr5f.pery.6'lfit"fa..r ' l : . . i . ... .Dn frbrb.'J.a'ptdcut'lui Dum_ nezelr. . . r rr.I I C ' o r i ' 7 .t .. ' . t . .: .asa'heffirfitci:ttul{ ffinti€'frilli!. . . i lt. n ird?'Un i i : i ... 'rli.it... ' .ii li1ull.:i...6in.S.ri :q.ritilRuifd# (cs b. j i .{lei faai $€eniei[ :ler*ltr"tegf*tui'6rdudsese- ria. .l'.-.care. ..n4 : $t i$rdsi dg. d6. ..rr.:ri i. .qlni.A$a cum am spus cd pr.: rdjrfualrtbdeiftrtnr} ..r..:nli l. .Gare eratd.. .ei. #a. ^ . atft deriitsfuiiredeiiS'tii doctblri incltirsi:aturici . i. i L j . . cd v.ti.spusrrrralifisa'kib..enz)j itrtreb..catf. De aceea.aseie .trtfc. . : ..gtdfeso.. rj.

357. pildvr{gnela. Este vorba de problema vitalf. ln locuri qi la timprri. : : ' .trg .stabileascdti m6surE. fiindcd cesard pi pentru bund-cuviintd li pentru aplrarea de influenfa d5un6toare a aerului.'sdfie ardaltceva 94rtq9stea. .prin judecata mai multora.EFtebing qa Froiesto'giicomunif[tilgrssT de. pentru comunrititile de fratr ale Sflntului pentru lngrijirea celor bolnavl.rnodulvindeCdrii pica&+&oeCdci +. a$a inclt ceea ce s-a ficrrt clndva greglt de cdtre vreunul. ' l ] . 358.Foa-tersicirsH dacd proiestosul insu$i a inEdduit aceastacuiva dupd..ofdio mora] unul altuia infinpldrile iegite din Comln. : .cp.}ptdqite.Sl E[-ti expunb de . : : i .frali si se aduge aitqodati lmpreuni.{c: tate: tnfiint€e :eforului 'care .fiecare. care au fost create.e (cqn era bine).Stia oricine pcate sd.multdocaminare.blemQle. . ..nd aunai virrdece'(:orieine]i'afiirli leEscdepitinii. gi tot astfel $i arta mediDeoarececorpul nostru.stabir daci epitimia este medieamentpentrursuflgt..nin€iuna sau orice trebuie. gi axenodochiile> . I" t{rp""s se pare cil este vorba de proiestogii conunitii$lor de Irati (nu ai comunitltii).. apoi.. arta fesutuhri. : . Vasile. . pqo.esptns Fiecare artd ne-a fost dattr de Dumnezeuca ajutor pentru natura noastrd slabd. eoir'. . : lntrebarea 55 Daed tolosirea artel medicale cctespunde scopului ptetdlii R. din cauza sldbiciunii lui..qlT+. mai dificile li fe.neglileBls iS &rcru.eJor. : i l ' : : : 1 . i 2 € : ? ' ' .c. ti. . ' sf. .. ' . ' ' | i : . se convoca odunare generald de doutr ori pe an: la Pasti si la 13 august. lntrebarea 5{ Proiestogii comunitdliiffi trebuie sd se sldtuiascd lmpreund cu privire Io chestiunile (comune ale) Ior rrr'pui's ..lul tn care au procedat. sd se expund cu tncrede.SFINTUL VAEiETB':CI& MSEL rea.qp. precun" tttr.. iar ceea c€ sro fdcut bine. confrEzigefea.gi.pioii. ' . 356.care'nuiJlnt ingddlile. $i arhitectura (zid6ria) la fel.. tn mln{stlrile de tlpul lul Pahomie.qonduse pX se . diteiplina r aol4tsn6. Spre exemplu : agricultura ne-a fost dattr lntruclt cele ce nevoicresc de la sine din pdmlnt nu slnt lndeajuns pentru satisfacerea purtarea lmbricdnintei este nelor noastre. ::. sE se lntdreascl prin mdrturia nai multora. este supus la caltrs68.

' parte.prin rrinc$rlui.. sau in frunze sau ln'fnrcie sau ln sucuri. ae*st.$tdawea td. De ace0i iihterite naturale ce se afld in r6ddcini $i flori.E r|A*r.care atut5.arte.I Cor. Qundezeq. ata:crun". 360.ce"s-a'. tru rca pri4 rea . gi toate ctte din metale 9i din mare s-drt g6. ci sd gtim cd Domnul sau nu va ldsa sd fim lircercafi mai mult declt putem suporta3s.rc&cii' prEc'umn'ern fi avut. venid diun afarln pArtqbolcdute {ipduntru.sutle&ului. ci s6 primeoscd foloslrsa' binefacerilor ei ca rinduitd spre ndrirea lui DuTnezeu'gi ca un nodel al ingrijirii sufletelor.pen'trulhldhrruea' duerilor' dacd: aui fi rdrnas Ubefi.r. Cdci ierburile care sint potrivite pentru ftecere :boil6r aatu')ffiit din pdmlnt a. In:fostriEgmili dn aceatrdoi. Si ostenealirln.dup& lungd experienfl. nevoie:de inVqtaroa Si*dnnan i*ac avee agricultu*il -dac{ im i.care am. ca sd ne fie noud de folos.ilraofbkn nevoie de nici un.rge .ri|(iIEIr..-iar de arta medical{. T i. ln ce privegte aJutoarele artei .nr este do.ti sufer6. prisoe f.coDdsc&onrl :yidlil raoarrt tre intregi. gi fiindci an fost unifi cu ceitneacea pdtinitoare. aceea. fiindcd Dumnezeune'c dat -cunoagterea siiprlceprea.Fac. . (de aga ceva)..ei' tcle:$ittrsi:mlnm plfnea {or 3{9. irfluenle:ipng&lbitotre.{up5 ce. * I $ # #l t v diferite.ei €:* dot dercitre.fiiincioase pentru foIosul corpului.nedicale. acastei. 13. cuvintele :.. aiuter. sd uu ne punem toatd n5deJdea pentru ugurarea durerilor nunai ln aceast* artd.s{.<ln.ce. ci s-au produs tn mod ttrt'prih wiidta Creatorului.3. daci er fi clndva' necesard.: r* ! #' t '.-re ela'dfli dnp* crenfc.oriceduD€tre.de.gi sd bem. Insd ceea . din.ln. ca atunci cind clteodatd pregitea tind gi ungea 359.iLven!dtpe deasutrya.arta medfcel{. toate sint asemeneaaceloii"pe 6are le-am descojierit ca sd mincdm.desftrtdriii. i: t It t l . 19.viirdeadea..rfuainte de cddere. Ia'bl* fiindcd am primit porunca lntoarcerii iardgi ln plnint.trebuie sd se Ingrijeascd p-o foloseasci ln Agatel lnqlt si nu-ii atriblie ei atit cauza sdnitdfii.:$i an auzit.taih' ceeaj.pe bolnavi II .a la lntlmplare.S .i.'bleetem. lucrarerrpf. (de aceea|ni's-a dat ti alutorul aitbi m'6idichli. # * 9.ctrfr. sO odatlgg ceet i cq . tf. atit cit se poate.se este de nevOie. rhas . Bar. clt pi a bolii. 10.{nta agriculturii spre micgorfrrearsuferinfelon"i(rezullote). eind di4 ce&zeigbsndcbtsi$ Srlftdh lipsd. de. an depiins. cregtinii trebuie sd se fereascd. sau. din .mlntnlui. aptoape toatd viafa. tnedical'.fost luafi. care din cauza pdcatului a fost coldamnat{ la pieire 9i pentru a_cggsta este supusdacestor boli. ea tru:sodel-'pentru.i) .parn'diflrt. flih sd fie nevoie qi este rod al curioziiSlii gi pretinde multd ocupafie gi ne fine lndreptatd spre grija cdrnii.Ii.pe.

.ltt"uftitai[o..it^uilain.rie'-d'a#t!''t6'luiicieilta''p'eHtr'if t'dptill-'C$'ti"tt'ttttl ffifafiUmla'ai&l'fi'idbd iindtif ut'tu'tri"dlcal&. i}q6i.doptultlti.e lorl sE.6{.& .7.':d.. riah' pnotcul+BoMejab&&eft @lel| rA r$rh rrmniiiarea *taded6utl : sAr}rtg fseditna$ putenniclDS.t.. st!&ifl viatn :stifletulrsi imosffi# Sg rpewawb*tnrdepdrttss .%.if.pdfitru+?sggdlida'.i'.ttniBr.uit'11'1y4t3?1.. t t .p*hqi.IHs+c:gl'e. u .WSe qiie.uinffia i dleapt{r.' ssi dedeid ldrfdid?p @rlhaphffsiOir.tn{lbpf.amintlf. i!.iii-' telor de mustraregi medicamentelC'cele amare ale epitimiilor. q#%&ici .. i i .'jjilll jacrl rAn ii-:[:niil ri r. .r rt:.:diB. pcftrivd.co* nupt.x. $r tiisdhdtoffr.cqlbtn66dueslt sa& fitrX'.+i. 3 6 4 . i f l .?:PoIIQrPS.: rt6Tiilsba{nm5 csniiebaie i'sd....'#l? ru fel si pentru vindeiarea sufletutui lrebuie se suiiSif##'t*ibiuif.s$r&''sf.r :irr. : " . Eccl..qii.Se$pilFgva lT=il.t*. ti. Aceasta .l . ' qesrqur.citre) aaei&i ilot. Dentru vlndecarea ' D1. r r . cr.:l'&'fdligi. 'shniatrre&ruirfagei:4i)KijSoeue rsaqf6r: iautrl{dildEr$degtetrdioenuitnf6.. ' l .sFnilrul" vAgbild6bti..!i -"! ":':r'r 1 .t .."l"$gtgl"RibSlllo{.:in.i 'diB"l"'fiJliiia#dfii.Sel"ff}. . )spse$Wte r$uap.9at vcr4fiqffieinge4.QEcL(desd).'Srjfil1tll.'.aiffi4$lerr*tfurfsddl :pDqfttliqradgq e&rei.qnb Es'a run mrodal 'da {rnitat.ejrnu este.'d$8diit'.ligs[1..t:rroJirrijiii{ r.dau' fd...lffac& cflitld:nolrifiifld?rliriitfRiliryfft de attaiTleFtufui.s{esi eq.pfid ispitiri#AbfbleseeffitaApltf str&stldrt al0e6datd *&oalh$[fnjrnoeljneM.'pb.i.a!rtfrit$tbr6b..p}ob4i .icbpd&rnfleifi.gbtt"?e f"gtitfr.lFt*.l e r . l r . asa cum rn. ' i ' L !t. .t . .ni.i...pl:pgrgl. .. .flnept il$l:l. 1 r .:. '. (eodr ic€' est€.ceeii: qgJo3tergnfrislolcindrArF)ra@Gtfdl Pendru .r . r r g r s l t n r l. qqolg. i : t .nEad rheaf g&.t .gB't+u-ie i+$st"Ts$t'.nFfro€plitr*erBjrpp. qirrdqigrd4. t . . r h .I-..ridirrr..i.f.$.r'}. 29.a lui: GEd'rFrbcum . 6srfD) nil.. 363. r g& . 3. r . i i r '. .'iab parrulrilil$rtdber$$:*apt€'reu&ntftrtnf6}oTjcprebO+t{aae 66{'. . 1rIrr.tlii .ifaT.Pi Bi98l"I".9$t1*.ilrr . 9ir".du-i ..tufg"i6! xiilrpt$t6.". .cgrl?4r$& Itlw.fbldSeibC .$g* .ir'&t8j!e6ci. .trna.pii'in plivjnta..' ntr sd 6ga6rs&rfudiri..r'. r.delteiilo. r-'lilll'.iae tqflta $e:.-qr qli?.{:. . j . j a r ' l .la ufiJhod....srcwtc{6&edadoote$eaitlareaCta: estein folirdr}sdftetcldrrooagts6. triatelAptre}e\.. i l i .71i. . r .'paa'#tiii'l'i.Jt'. fgle{intr€huintdrtr. ci.i 362. prln pnntr:o carnla rnqerungara olsqrptrna aspra..E[J.te"J$qrH.d .{ztr$ . " .pF.:sdrtstan : b!*rep*&trirtoustrin..3. n."dmar". l a . .stii. 9*{*gFlpqr.bqq{*rI A!-4olt€tri{tgtrpq{flarn o.ynin{or"".!9.$i'Str$i'uih.l.ffitlrdbhitantd.rldiea cegdrc$rbstje sts$i$ fietdddugniEagiurbee&.]1. tl&:Fqlss! i: a1.i' .$enfiurripgrllio5n Sdletu. lmstrdm ..t. cazul arler melllcale.-rllirfrri r:)nrlroq J:rrr..i pre.rri.r:"}itgp.IRfl.. pe care E[arurToare.de. tLTg ".fiedjg .ce€a.t1 i.11:.1?.-ipentii.urtfrdfiiirnbq iietirruIe ni jrihrii ri r-.lt.' Dum4e?eq' .:. 2 2 . . . prin intreb. s..rdarutr. Mafei 8.s6j'pirirdirsr.!6rrg6ts'lsgysle.{Il1'. arteirtnedioai. . i ." . i ' t gs' t i .iltit ceuzE. i .l . . '+icetiiht-pefld d-?€siitulllir {itnit€lUned6sitalit.15...%. l ' ' ' : r .nlllq$ni4ffis1fidBt&sfi6infdEtilisp{r{hd::i*rVuloriugfff oitdtlt$r@. . ' ' 'i' . 8 . 6 ? $ . j " < .i.s{*ff pArboeilaef Hqlesoluntda : cltr& Sdisurpeldr$s Sl*6{d#piqur*lr:dHddatd .lfi Srfelfinieofpului'iesterrdecesudefie.?..t?rfrt.

perigqlpliderqte{dea'rinrpqngeBiFa. 366.i -!\. 12..'ri i. ' i ' 1 . . 1 Cor. .i 'r t. 368.iSbreank$F Frb.1.:*sq'fgl.r r... :'.' t.ibls*Eriede la oi repQtllieBii. inpit edet4'ilIqrl&figrgeF#q.. IV Regi 20. rt.l.i4dq{ edppea.!i .fec).i*d$ cgtB6 Jgqtpplui'.li.34. cdci dacd ne-amiha8Cc]pe. l .r$a"kinsBsry rir.sastCIfifi] aud deqryaq.nierr'# tegimirawBotpryi:*de.. 365.ngas-.lradtetnii:...l .i{_O l ilS_r .\tgi.rbalilststst.-i.trd) .$iu.$e&ttt* 99161*.tts$t*iinerde-e.f.r.:i:.0ns..ir865'r$t Eartl'Ie sisirrnoqtfirbdi$ aggslui* ry..ripi f46ine.'i.ti ::. ip.{p3. Luca 10.qrisai.r..'.tUpolbis?ftt Iusr'-rrri tr.s. plfu tstdgrlb r Dunne?Fr&. i4ritr. .pent..i i.is..-.bolilp.trl '' rti'".. rCeLi F.de rnj$tparple.deirlni adiet{.ELfiqisA:0qyele ktloruhurduflqtesc. iti ... t ' r.t.. $ *' E $ ne invafd sd nu f.:1 ?' rEdCejdeaderinsdnito6irre. mi q..peptnu lsressq rnsahirsbbi.pe acelail ceartd":0e malti sint slabi r gi : <Penttucceastc si bolnavi intre voi si mulli mor ..u.penf{u}p{qc*gleinpf.r.'. .riiiti''dS"ti8iBl liunea sdndtoasd rizdri.:-.ifiqrnsurnitds+) (€. lqi) drapt. i i ' .$+& nFqaepei pe :{dnftgf i mhfpr. r ...r GEci.e . f l r .. nici de suferinfelepe care'le provoacd medicamentele tari gi dureropse.t.: .. 10.rsg dmlffiil q6 { qq daf& a d}lr$nnoettry mrea Olen: !-rg gffifirnenlgumtB.9p$ters.€piEalxep%tropp! luefufi vdtdm*tqarerr'tLtoqte qpeobepl.rsi:fx&terAfl4f..rij tr' . : t l t lq i . +ddgggt4l$-.{ti: ..*ilpifhqmilifil B&initerFqetsr.r{tg:iiur beSte Domnul.al qqtarlFepoetclBdtrqg egFB.: .: .iubii:dirftre rtaefuaql$iumfefin.7.qgimnici de operallt..efpglele...c.[.IIiP jl4ABl ii.q:{pr: rl+S-dr$ie$irffitf pedEpse.i . .1. ?.eeti. 369..qgJlngBTc5Ibssii.triil.ed94.l i rlqr.' Be *err4bdanq. i i r r ^ l 1 ...'..7.grqtitdrnBw:*ln.4pgrl srRerssape de. {l t F W E . 367.6}F #a$q€in\gs#$tk' .igti&tgrfprip psadgnaltdrqpFrberi esl. 1 :.ii.lb JeLSuU[brc indprrip q trqffi cerIsridre ptde $1 h-teiepr. citHrsi rpenffu.BBc.ii -.glp fr*nc+BaHloinsdn6lpSriii*u.I[*..:i-j .1 .tlii.:. ilcii 5 ffie :SrreBp pDu rynpqeuj a fu if m i bA.stoaqge{ei CdciiSgapEfa cfF.fglq$idiacclgda.irp i{rHry.eatlrldr.ele0sffilrpitiri si:rJp9i ras.Eu* grifa de sipe.s . q. IV Regi 20. ygitBgQqti)1d.2't(.. EArr p{Ss$G.6..p.. (asqpf€{. 13.:r.*plqbidgrqrig{e.itiii i:"-.qi.1.nlb toate.iesi.4tmite. I .Jituril'.ncivrn.rriJ. tos-i fi.rri e-a .stlni-. : i : : U I . .1 .:l.bagl6ies{e_nevoie.rr6t6-...1..gExistd.W.L :rn*l .t: : A . &rla.nrcirde*w.i3 L j t 'ti e :. ..q.vopi*g.gi.trei.cil thFe Yiat* :R9a*trir fl . 'i' .lagF$orgaorypd.Iilti . .1.edieiss. Pilde 3. IiX.saa. t i .ltj.gvindilrli.pg.'.q ':u'1 ..re}tq cfluz....i gli lrifut ...lqzEqhjc &.

Chiar gi trecerea corpului de la boald la sdndtate sd ne fie o mlngliele (lncuraJare). S.g. 377. Fapte . rftl#rftru dDomaul.lucc 16. 30-32.ell lelail'fdaiatlddrffosi'de acuffiljsd-nA'.rlpii licagnlQgi.1ldrrBlbdtpiegti.t&drira-1'ol rglnla'Do&nrdtri. trebuie sX se foloseascf.Luca 16.dq la.se nesti ei ca sdnq. 371.la cdsd nu. 375..qfrgr.o dietd rea. cf. ca si Fl*. Sau'tnl eiemptU. fae.dcdfuttltel$d$or.odihna in sinurile lui Avraam.1.+. precum s-a Spus nai tnainte. s-a lntlmplat ln cazul 1fr 1i6p. .: c€i de felul.rdutiwitDar"bolilb"tal ice.tfinta fii.ldus qutr-uni str arate c-dnatura lui erq cu ade9i l.mai'tlnaltE treaptd aiservtlof Sili. ne este ti nouf folositoare.ffi..epgstg lpitele.rirfqzs6tTe!.cieqv.xIIE i r7hdPJas{. vAlttl'tr cSLt.rduno$tu. d$n cum se aratd in Scripturd.f. 6ilal Nn p&edtuf{'tthpotfiiarl{tl>i}n. 11. *mr€bnd:drr..+ tqg*1. 373. acopeiit de astfel de bube f. loan 5.auri) s7.20. 6. ea unli care $-au abdtut de la lnvdfitura cea dreapti ca sE se lngriJeabci 'de corp ?' tnsi aceia care s-au lnbolndvit dintr.Bd-ti. ceea eelgtim'ef. 9i nici nu s-a ardtat nemullumit din cauza. Cdci abtinerea de la cele pXgubitoare.25.rlatd. v Agadar. 31t... Mth.$txflhEl.'educ.'to prdvln:'tiftiod&t6 5i. ca in cazul pqre 9$. de aceea a ti oblinut. (ca gi) alegerea celor folositoare gi ptrzirea porunciloi (ei). Iov 2.-'tr€bule r56t:fufrqip: cele"trirhiser'Ssuprar-iilorir dopi exenflutseelutrc*e._ca vdrat omeneascd.ice} lubit6r.66' (atuncg nt'antddiUf' ltuiterdF. picigdgll l-a cerut ceva.'a ii$ s . ce clgtig pot s6.{!idfcgt&e. de vindecarea corpului ca de un model gi exemplu pentru lngrrijirea sufletului. de citre Dumnezeu.c"arei-au. ll.ti tte ce$a fialt.:{liirdlltdiittfi tt ttttnd de alutbir6futnedicil6.de'oaudni ptrnerl:a lupt{ rrerea ca uD lmpotrivitor al 'aeestula p€'El m€fe lupt{tor gi d6rtmd trufia lui prin rHbdar€ala'cea. 372.cei'herdbddtori se aduc.$t{rii lui.arg.pCrrtru.naturii omeApostolului.lr.ir&'rdid :rdovadl rde .elnd.(unii) care pot sd suporte plni la moarte.roads:rrfeddicerile'.22.cel lggut. A diavolului.gtoi6lile'Ior..i. 376.creqdd.{i'aifttnte de'. (cerut6) de rafiunea medicald.13.3@ sF$rrul.{ufiearfi. era _bolsav necontenit. .7. qF.tffF. ca ln cazul lui Lazdr care.lul rdu{r.{.DUrtrnul. Cae spune':'t.. ca unul ce primise cele rele in viafa ltri a7dDar mai afldm 9i altd cauzd pentrg care se intinpld bolile la sfinfi..rttrrlftrrrdslirdry. Cdci.. ..Flh iacedi.6.aibd de la'mediciri'oamenii de acest fel? Nu este mai degrrabdun :pericol (pentru ei). Stntern pedepslltt ccrlsdF.I Cot.ca 370. :gi.ag h la"tot4 cu ceva ln plus $ucru p9.Atroar.

Agadar.daci ar fi r ngvQie. 3t.9i ln Dumnezeu.jdli nd. Agadar. sd . gi precum clrma o lnctbdintdm conducdtorului.li in.I Cor.Deci.. 't I v: H: si nu ne decepfiondm in privinfa sufletului. # i * . . dar pentru salvarea din mare ne rugdm lui DUmnezeu' la fel 9i clnd chenfu ..uobrietatea:...'toate ' '. spre mdrire a lui Dumnezei sd Ie' Iaceli.6sH..nefitl. 71 . qtdqidrea .! r. nici nu trebuie sd ne punem toatd nddeJdea ln ea.pe. na. . 10. aeeast{:privinld.a' sdndtdfii.' . 378.. dar roadele le cerem de la Dumnezeu.€d se implineaSc5 porunca Apostolului' care spune z . .gcopUl de a pldcea lui Dumnezeu' sd se poarte griJd.maiq{.' .. ca gi cum nu s-ar mai putea lntoarce prin cd.urlg d$t-g.'oti altcevarde.ta $1fggtfffgf.q numc$te:.. Ci precum folosim agricultura.'sa proprie. sd se pigireze totdeauna. fie cd le-am respinge pentru vreunul din frotivele ardtate mai lnainte.eft6.ca. nici nu trebuie sd fugim cu totul de dceastl art{..iti'ontfdtnlie la lnfrlhare. Dar rtie 'lht'go. !& $ # t rf t s t rl * 5.de. fie cd ne-am folosi cindva de recomandirile m€dicftrei.'Cdci eu vhd' cd ea supriilrfl desfdtdfile.rdsin.pare cd aceast[ .. ori.'folosul sufletulul ti. disprefuiegte s&r turarea (peste misurd) gi ?ntatura ca' nepriitohre Varidtatea bticatffot dietei gi abundenfa netrebuitoare a condimentelor 9i lu geperal e. !. $ lt.'btt de''bett.inr : drumdrile ei ne slnt folositoare. tnclt.. .RreUL&I TAII t& ':t ffi ft aS T v ir' r :.yl*4f.rmedici . .p{e+te.'foeefi..

.i ji i . -. . 9...*ooc'autoa$t pieund dupd Dumnezeu.1r1 .'i. pc..i. 1 8 .. .'ii"! ) 1 ' t ! ) t i i . :.ii. M t t e i 1 8 . rt.!ntoFrsg. multd ihcercare.'r l.ri1|flry -{t s$.[ur!$n\Gt$i Qigelr-eareg.. c u v i n e9 9 a c q l q \ qp r .!e.frur '.o[tuan. .l ib cuviid. ifilii.i"i.dovdC&&pt> 'qiiqla-..." '.t rajviatrtifruiitiji'rlfrrcrreculdlpirc ai.1i o. .i.u.eo-. :r. prin pocdintE. de ce (pedeaps{) este vrednic ? 107711078.p.ttr..raf6tjs-artronMna oii.4r. 1'.irrii:. o. Care este tudecata acelora care apdrE pe cei care gre$esc.. "ti:'bhldta{ia+H.dq'riggp.|it:.tele. DacE cel care a pEcdtuit dupb botez trebuie s{ deznddhjduiascd pentru mlntui.)' 1 'ttul''.ifi fft'#ffiy'$. dacd a ficut multirne de p{cate.. si.a'ti.iitl .. .. 13. .it r : ..rl.' ..1t" il.i. 10.ep91c.cun+drtosf.oo.1 . sd i se.*ri€. auuce illlrgrndliilcr sd ne comportik"iui&"ht"Jijt' trebuie -' 'i.?ft. l i . .y'tr .il'f?il?.. Cel care clevetegte pe fratele sau cel care ascultd pe clevetitor Si ll sufer5.'.es{e.t1i it' .tt.i *. t f L r "i i i z ' 1 .i"tli$ .safqTrfljdnpa 6.i! r. 'q rq srsJes pdca..'it'. 12.Cilftftff#.i.i.l ifebttt.. trebuie s6-l si urmdrim. j t i i '$iif:. 1is1 . ..asatiiayr€ndli foldicutvarrdrtstidl. P.'tnddfileriii. 3::t.r . sau plnd la ce limitE a pdcatelor trebuie sd ntrddjduiascE in iubirea de oameni a lui Dumnezeu. pdcatul nu $i-l indreaptd. _ :' cineva' giedit'.gpiiri"316efiir'6uanlai.*liti'i1#:ii ..le...:ctupriucdc. '9qFa...'r'ri1i-.9lq. . cdtuieofp.cate trebuie si se fereasc6 sd aibd relatii cu eterodoc-sii sau si se separe chiar 5i de cei care trEiesc rdu ? 21. ' j r .. Migne.. t5.r:rij.incredinlezgrrv. ar... r ' I r : : ) . rr'r l.h$l. pf$SfrrieptSr ralli . i i . 7.*. . B.*l'Ji-ht. Sufletul care s-a ticdloSit ln multe ptrcate. t..r.itii. f}flilcj serse:poqi$add. t o .tiproape' ttf.?)r. j i r i ' ..g. : . i t .Er1. i l i r j l r .rs:.^.1. ririlrl'l ilz..A{t dure.!{+i*Jaltie' e".i4lqlirP' ui..t\ii1/.rpftrq9rp.lrtriti rr aiilti : .2 ! .9. 11.rel .l..G. ''. r l i r ' ] ' J : : ..r. l. + Dupi textul din editia J.r.::sE Sin€.ygq.. fl'il?fll.kcesleise. ..r I i ' r .'liriril ':.. ..ri nt mditc. Dacd cel care I trdit in p5.pe-. Ce fel (de om) este cel care mEr.sgu. 1j> ig ar .*ral$.silin$E'-sfsfi.a. care sluiife ? dar turisegtecu cuvintul cd se pocai€Ste.r.yatbohddpn4.o inti"'Cfltgf't6rStdoesO t". lngrijit?. Cum trebuie sE se pocdiascd pentru fiecare pdcat.ri-l r .qarFrp.ga strlnitoidl?d fr'diiirpttntne''cet. l t r .inlri.r.:ri.':it'rii-7nfri'-d"rdr r{-jt. Gr+n.:i. . De unde (vine) tmprdgtierea (mintii) 5i gindurile.-rr-Lir:.rctae'.ldesEra*ti' "lrj{i ...: ri. Cum ajunge cineva sd urascd l. R g c e . i .ft*rff.i.ti . g f ri . rea lui. t f l n i i .r.31.q!s' tele.. Cum trebuie s6 ne cornportim fatd de cel care pdcdtuind nu se pocdiegte. De uncle provln ndlucirile cele necuviincioase din noaPte ? cuvinte se socoteste vor.u..prnqleiF FIUF'1.r. ca sd se si afle ceea ce se bdnuia ? 20.iarasr t'. Getffgqqla:. . oard!'gl g]. t's6rEif#uhst€..i6t'a'gi'bdiiffii'fA. r.i. Cum trebuie sd fie primit cel care se pocdie5te ln mod sincer. r.Pf.e.furlssdh t$ fifirt'?in-n6..iQ'i . .s.:: a:*:rfrclte 24' Ce este injuria ? 25. .69\.j. r i r i r t t' a : ! f l. vol. riri'cr)*rranrrhteS['irr&iifrcd. Cum se va incredinta sufletul cd Dumneieu i-a iertat pac.:i.9 milostivsi suprim{ dragostea? .u:?. ) j i l i { 1 : . 9i cum le vom lndrepta ? 22.*kitii'r'rqrd. ! t i > t ' t .. sl.it.rPi!. col.r:t'rrr. s e .j . 19. U l r f f f i : i r r .i!g. Dacd cineva este bdnuit de pdcat dar nu face aceasta ln mod ardtat.pqaferff'. cu ce fel de teamE gi cu ce fel de lacrimi trebuie sd se desparte de pecate.uJff.ii.l.p&iifldnfttrn|l..iiri-ri.:..lil ::. Ce este clevetirea ? 26. r ' : !t u t i il) ...fu. ) i i i. . P...r: '.r. .doditH'in comuni'tatee"ftttehsct 5. 105l/10521 . .

'r{li}trliJ poruncilor.i€rthtti as. . Dac6. lgc-rerq 9i 1" IDEcp. .lntr€ amirEciune.. 32..: 'h i 29. .F E w E 3 1: CAnIAqruLn. Ctr . ln ce . i. . .'r: i) r ')r.27..tfirll decit cel car€rle'ii curloscutrsi nu }e.itbibof ul de.'. rr . Cum vom tdia pai0rna'.iir . ril"' $.r.iar cei lar.b i:isri ii'i. €0.e r t f i l l i ? ? .:u'3' . i br'imi'?orundE si ndfrs d31e otgaiid$ul ..ai D6€{u$i6yul 6. . abestm.. t r ) .i !i. Oe estcriubirca de sinb.cis$r rr6}td'icel 38. plir. . t rtl-' i: 'ii r'ri: t . iatE i .3h6ul.'i. deogB$derests. : .. . d e a p s d )e s t e i v r e d p i q2 ...liri:iiii.ai. Ce este lntinarea trupuluri $i'ce:esit 34.cum.tost trezi. lnfufi+ 4e.51r.t(dtrpd ' i:' eldtci:'ima c e e a )a r c i r t i .cbte hr|lnft€n$D'lhi*rFafa'F.gli rilc fdtEltr66t€i'$t ebesta. d € € l ? .: cvndiirnnt rnfrr}al' cel' t&re'' a min4t: cel. 37. .ird''dlfiUdrrat iau€ttblic&tr'6dne se Jtrstifieei' 'i' din negtiin$-4lti: iz.. oui date cel'cAte 6 *ftuitY'ff-u.22.i:Uhce ntxaifiin&ytmerlga s-ar impotriVfi dar dce'ea .ire ceva complet neadevdrat rfi fl dFtduniai.ce'mr diru' ctlc rc ud . rdti de..a iertare.. f6rd de vreme si fdrf. ar ' asculta gi. cun trebuire Sd ird:.1 56.ohuredfld ? 33. Dacd eelicare' tohreazE"pe'bltirl"36 sbvir5eascd pdcat estel\Anovat':d63peiiit.fii':r. tind.. 47' rDac 6.. Cel care negliJeaz6 sd cunoasc&'uoila Domnului sd: {!ui de j pedepseasci -Irf. Dac6 cineva ar avea o gpe{t(vicitf) 39. nelnareptatl i$ gufn :busir&i'-fff 40. : uevd.poarte cineva cu cel care iI trezestepentJu rugdciurre.r:.:ii.Dacd ins{ cel..'bot# bgfiahE sd la c d.-il- r I t I r i fl I t. ' tif tn' lh.r cei. 4 9 . . :t r iltlid i: 1. "]rF i.iijudecd? i :. :2 I CoI.j j ' i ' .u*':frdtear.sint. .1:-''.haiief..tis'gr minip sau cliar s3er.fi :.. : r .s6r fiir.dtriidirl ie$te str fie.trrilbrtmb lendvos nitor cel i. sine ? 36.bum o Gb'. ca!e.i cum trebuie'sdsd.g ..'iBdif erenli Fentru cei care pdgdtuiesd. irrih''. i:. deumpe $'vrea tntot&auna p€ cea.prdea lcirrevg:ist.. .iri"i. .'. 28. r i r : 1 . : i i provine i. l .!i cine.t .u'iji' .:.. r 1 . rl&. .'a fott'.ute tr-. . potriva' lui.. rgp . Matei 5.:r is... i :ri. [uti Drmnrezeu yA .i 62.tir... . Cum trebuie sE se. . '.cunoaFte jro sinei finsugi. .i. j : ) l i i . ... tn.i minie. : r . o@renilori t 53.tnaltl sir.Idc. c $..iaca' 88.linr-i i.Ee i stf?ldidsg06 s! Iilqcd. ' . . .vom indepdrta. j.r.alai ridicat gi cu cuvinte tCf..fte' ideeartF .caic. 52lr €ine' erler . \ .il {ii.i .'Dac5'tt\ebirie ..care a tifllnit n-ir 6iirrri'sa " . . . J credinfat curr a fdcut cel care a r'i iararitui.-t"r'.ai.votnri tulnt i narea FBuf!e fu lui''*i'dum.si cuirr se:va Se Viifdee{t rs& icditd c2nevd' cinbte.tr.l[sdttirr. 2 ' . Cum va evita crineva'patiine de a.q-"1$uya. Dac{ sa. l' coiidhrfnd:CA .dgr .rlittih:iii . Eeipnereol care. i' srar j ervrsr& iFede$tBi uErcc sarr..mir. r i ' r : i r ".i .4.mlndru'5t:cum cum o vom dobindi ? r i i r .rmbsui{..p nici n-ar vrea sd lnvele psalmi.ir'. l3. r i i . . r::i. .bi. ca si.Srce. fie haini fie incellaminte.'rlShljll ' uri. qlne.{pe.ii_i. t{fidu s'btaclirdascl r.r.opdegte ou.r rritrtl .'':i. Dactr iineva lnldturE::talndei lnof .lr L :.Da4 gFlg... . . dflirclddsul?. srttlzUtrnd.binepltrcut. 54. :f -? ascUns ' :.?rn.il se."DdJf". ..un EraIe Ei mlhni .-i.td*teats& devlidtfiv'rnlnla. Daci.-:totul'.4eCat.iithnit i ! .GQ. .?Adef 7 :iit: '' isg .. .-.riii d e l a s i n e '" " 57.OBT UICI F 809 . .nn: se 43.cbip ar..pf oieitos..mirilnoRa{nJ?13'r. . i.conioottim". . Cum se demascE cel care-s6. (lipitl. ' . in lu vfnil i:#ii :Tffjil'r.paS1'."r"i! . : .'se'c6[Aekt"X?'"''.i implinit.ii. ..ib vrea sa se rmpace.pe. t i : i i . 44.de .dcinitori ile. fi€te.i 30. f i U i i . ..r.tdce 'n.BPFSLII.f.!n. i DAr t daclt"cinevar .rire binepldcut damenilor.duptr rs-ar . . 1 .. $ F F ! i. .i . 45.{3 "9.'.r.':1or. . . Dacd clneva. .ouidlas. ilijir rj'.r e e rd n s o s t t n i i . E r.oarc' ebte mai t't rr. .. 46.. 50.De unde pofta d€ soflm t i m d b o l e g t e7 .'. 5Oi e0:Id' eStertdr c-aidLsC. r ' 'glrtind'fir{@16hrf*rr. t5t Oe.indreptg?:i: '' binel5t lie.:sau cb este sfihfenia Si 35. Cun se cunoh$tb cetr. t . . .. l l + : r . .va cleveti. Despre cel care rEFplI. titbuis..Il\\: ngate' pf.fl e..it .u+ iure 65.'bdconia i pfuI i lc. ) .poftni"reld.

r r i. ' . De unde provine faptul cd mintii ii lnvetc din Script$ri.FIcaL.iar. 'brune. ce'atitirdine 71. str. 9{. pentr.. ci din-rpotlna.5i ce i.sp@G ctr nic. tiilninle. nici nu dau.Cinrdorinla.ncaurtrlla $i ce este"neruli- .. :3i . Iie pu. :"Sflt{!ruL' vArsrLE cbt. i. i cpVar'propriu i l ' r DaeI. . se. i : r .lnafurte de toate pe eea dulc€ .' : €ste tatlrttarea.dintre mlnciruri.'s6 .clr€ tes.6..... Fiia&i. ' : . . : aRiscuqrr&rarea clnd gi btnd cu ltrcomtq.rrS$. se fotoseasctr de 7?. altii vom observa fctf. ponurci. Cel care odatd 5i-a ldsat averile gi a lcoromic.pa c€l . qilhrqitirte.lunrnezeu gl cum (sd procediim) ca sE nu ar l'rea sE lnvete carte sau sf. .la comunitatca Critear{.e.. fie de pir. . . GtferDt . Slnl unii'cars.cuvine i 6y€o lhftfefe. 85..:.16 trtriasc{ viafi singusilu ar fi rugat de cineva sd-i dee bainr pe ratic!.necuviinttrirnlr {riltelate . multe fapte priu Indlgntrrii Judicioase. fie cu. -)i:r 73..trrul 'lntru nedreptate.fapta. ce trebuie se intelFgem clnd friiern aceasta ? ?O Dac[ !e crivlne ca.iau tare sc. 5.zbunare..s{ avem haintr de gregegte. el ? 69 Despre'cel care.. Ce este titr. r'. noapte. cuvine a-i instrui qi pe unii si pe altii ? ' 71. Daci clneva se acuzi iiniiouo pu tri lntr-o comrrnitate fr{lcosctr..c. \ 'jlir -ri3.: it: .. ..Gcerea (dircutarca).$criptura relateazl ci : cpe bdtrine. . 'lipsesc glndurile bune Sl grlJtle ce plac lui 96. FiindcH Domnul a poruncit sE vindem cu gindul. Dac{ cineva ar..ivjtr se. sine cd se poa.. .cuvinesr!: fid s€rtati deoirotrir'8'del. ctiar 75.111.rtd rdu cu fratele. Despre cel care are caracter violent 'i slutiicE'nupoate si sbtrtoc gi se. . 'i4.r.qarc este bogdfla luir. .. Ce este. cu ptrrea folositor.q. Ce lndcsindl a"rcctbdhlila $iieu.89. care 90. Dacd este in interesul celor care au wa lndrepta ? v-enit de -curtnd si tnceapl de lndati sE 80.'mr.Dlrne ' v o m p i z i d e a c e a s t a E . ce glndrrl se cuvlne sf. de tie ? trdreplarer. ce sutletului birbatului j'i 6 )r( I . cErcr}rlcl bi cre! iadifererti.ir ': ':.pentru Gevc G€'s-6r ff. cei la care nu eristi bogEii . .rFpulgtrt rctr sadgcE cel. aga. OtlEes . averile noastre. pindva rddef. fle de altceva.nner {I Tim.70"fum. oare vor.u"giturare.:Dmlrcineva.* decit B7.i. : l care o poart& ce trebuie str factr. r.fiEy&Be. mlntlD.Despre cei. Despre. ?) ' daci c-ar intfunpla ca o bitrinirstr cadi ln acela$i pdcat ca una mai tinird. j i.gidutt s{ nr mai aibd'nimic al siu. cei care citesc.) -. ' ' : . r .i rii. Dac6: cinova cu prilelul.lui Ce rf. mnj 'prrltn . . Dacd este:. DeelFej sl. ' .trebrdc Ftr . cum vom proceda fati. at gre+ o singuril datE.r sub acelr$i.30a . .nicl rrsrare' otitpul ne84.r 64. ' : 6.ne Durten cu cel tn cohunitaien JrtrFascl.ou' ntrnl$cii.fdce noi.i tl . fiectrruraisE. clnd se ntld amlndol ln aceeasi gre5ali..nicl. Deci cum se lo haina lui cea veehc sau tnciltiimintea. 86. Daci un frate care nu are Rimic al trl{eascl gi'dorese. meselor tn 88.$ . pe coa icu.s.a i { i } i . fle atent la |pelim accasta. ci mE lndestulez cu ale mele.rB... .cautir. r" .vda. se lngdduie oricui T. Dactr se tngtrduie.-pto.. tie 92. .rl care datorlnd impotite in?9.decfi'ceilati.ca acestal prefuri. sf.cuvl+lpl. Cinc slni tsiodltortl de'rele. tratehrl'ilqrrstfi.6hr€s'este. .grija cea:lumeascd ? s"ar plrta . LAio 81.r'.Dactr se tngtduie.'82 Fiindctr.vlrqind. adicl hainele sJ : " favulrtru.Pgtr.65.din comunitatea 91. dea pe cea dulce. 83.i t:. .rQ{.:. .'plt.oare a cerut qste gof ? ta:ra erle prici4+itoruli on€iryi. Dactr se cade s[.i ir:i. .: : . da unul.f. Dacd. de..ziclnd prin 93. cantitate mar.iir. f-l critlca ? .:: 3-i€c[isr. . l de . . hrana ? 78... ca pe m.foloseste riu de halnb $-de tnetrl.6la prOprlurulldei $os este. Ci este in$elEclunea pl ce este nd'/' ! cele nccesare spre a fiEl...nge si turbulent.r i i: :.cetunoS . cum se 95. sI' tiirl .

orh por[hcit sau Vitenil. n u s t F a? t . Icu' ' $i orice'ar' Porundtr:.t.lm6iotriva'ra ceea sc . ": r .'iiiha c6noriisit comunilat6 flfrintd sd ir{iascd lntrlo iau nu dacE cd ia binecuvlntare. . sp\r4e cd " 't122. 4..9".118.cuvirtel oartr. .g'l tolera.de ce patipa sufepd$i. .rDactr s€ ctfirlne' ca]'aturrcir clnd 'ihtiitiplare i cur :€tr€tici' 5tao.rde nU.de Htd :Sl b . :':: : :. 100.' be lfgd'sorli se df. .tl lnvqte PellP. Matei 18. Cum trebuie sf.'. .'Sl''. fiinal nbiscuslt. duaceas' :biibit::pioidctosul dif4dt. rg$te du. : .9e}.rii :" pErereafratilor.rturisefle-ontti 6uhd*nk dat ln dri.'oare 'se cu' 108. i .s. ') lii r vepit! {e . . . .. :: . ci i s6tr' s6 virst6 3d'fie. r 'sd se1'3l$Iptli4le*e 10.pd Dunnezeu. Despre cel care.dtesti sd lnv'ete Qe tndattr me$leQugud' instiintarea Proiestosului. cazrui chiqr.' aqe liliraiii'i la 107.-j. Dacd cineva s-ar 110. ca' ln upele . r i i . .. lnttmplI .1|6 "eti itntoarce Si nu' vtrtvclti ln cele"pe care ie pofirneaq$ s{lu'i}g r'ln' . A l t U l n i . oste'tni cel drtstle vino 115.se viterl) str Si .)r':-l slobori.-cqving.Cr'uine ca ''peCte ceea ce i surori... bacd :. potiY' : .i :'..9e.-:i '"r '' "i' ' I "' do' mai"gigtb. .unul dlntre cel !n vilst{. Cum trebuie pgrtErile.t oare de. iu'o oar€car€'sord cele "::"1 duindu-i-se str facd ce€h''Ce ftr postc'sE cu privire la tntErtrea cfidinlbi'' rsd 'cuviie'Ca ptdiestolul se 1fate. 1 : . . in:vlrstf. "r'tl&'tbre. tatrlrr4eQle lnvattr se nu care Cel 1l?. .se.veni .li'd'a tntrc' ..6d i 109.1... : r.fl |lnepfftq$'Jui' $mfnlrq.d$dqiph i s'a'lnc'redintal cdruli cel l0l. ..I ! . ar zice teasc6.ii...in..bucatg'.S4JF. F H' F F r l.qF po)qlnc€ple se ceea ce gi cd lucreaz6nu s E f i e . treblrie ser ita : . i ' ) r ) L oare a-l primi ? ffi . 1 2D v i a l 4 .ptgtni .glrltaisufletido! rs{ p&zeascf.de ' " 'i' .. . .lQabt. ab.". . (bunurilor) Si. :: r. cbivernislrea.ffg$Iot. . ir. 111. ' c e a Cum 126. DacE esie lhgEduit seascd ln comunitatea frdteasc{. i.pe cgvJnc. DtEt"cirreva' se' mihile$€i rori).i4vtEe. ac6. : .(presstrgule5t?. 20 Sllntul Vaslle cel !4are t I . .lncr€diEt6trio elrld''preslucrare atuncl protesteze $i ar face ceva ftrrtr''lncuvlinfare' dreptdtit{ sd . .. (gtaretul) ar dispune s6.lFg' tatea.: Fiindqi se.:..sErg. .:.qe.cineva. pdote cel ciruh' .iubirea d(ep.' '. ..Fuyirte. t l € Z € \ .lqqqce" cuttt{le .la '.cflugirit{r mai :'': se intrebo de sdn&lste. firtr ceva tn comrsrltdtile.: ! cer (cerSesch' ln pprun6a..€Q: 4-ceia... 19{. .Daci celi ct?ula i iil E.. 1 . l0O Pe cel.. 'i .'!. i . aj rscullp':fe oricine . i j i l l i . .'care vln din ..g8... r f.fdrd ' :"i''' " vinb3iyi'e'tolerezda si fie prezentd priliestoasa (frdtiei de suneingl' 123. : . .i . rptg paru:cs :a. i face ca pruncib ?' : rr. . iDagl. .:. ' : r . ipe.fu' :srsrporuncitii sF ...cu'ce dispozitte sufleteasci' se.toteibze? vor$easci' des cu'prdid3todsri (sthieta)':' a lntikii'underia'dn 124. Ge glnd. : . Dacd'r"""riitin" ca proiestbsul. i : i . fr{teagq6 pegtru orlce. 1 pdstreie.tpriaeascd p? utlul cotacest6'ff. . sd nu iia'dr'iineva.'''o7i'DdCE cineta ar:Spune: vreau'sd Iocuiosc Ia voi putine vr€rlne'-:"se'ttitrlne l .-. curind tn comqnit6ti tr. fieeare si cl cautl. :I t1d1. 1 r i r r duieste.e.qti. cum t! d.. ne supuneE':udtll mustre..celcare: up .ca.3.Dryl. se facd . lucrul oare sd stareta s[. .. i fie birtlit nu sd poAlelclnetaa .!l avul cuno$tipl6. Ptnd urtdc. Despre todul:sd. :.qta . . ib. r r l i . Daili o precviter{'(stare!6)'arfi' 125. . '1 :1 -: I 16. 103. . . "nirrbduvtiitar€ 'nu vol mlhca.E. r i .arJiFsS44lpri :i. .daci re.ar.Despre'. rlpdg{le comuni' pleacL'din 102. proiesdulcalilo!:dlr. : i ' : .r'. . .r ::-. afart: $l cer.:1 snrq . sd voibeascf.vgm . r ' .desptrecpij ce . Ce epitimti se cuwine sd r9 fglOsd se' rtinunte t21. sE idtlpt' 1 -dare :sl.ld 'sl 'msntitt€' lthpreund cui.

oare aceasta. st 6't lntrtstedzX eu.mlncarea cea de negliretttr. nlncii fratii.ce.vrca d.Dar'daci cineva cu de la sine.interval de timp..t1atg" . ..ar ft tiebuint6 de post. r 128.39. . decpir. afunge.dea)? spunei ateastir'. Daoi se cuvine ca tn comunitatea 153.'asdriuclt.san i-ar.' ]"t ora mesei...ii pe care '(alimentelor) o dre ln admiht'strdrea i35. ce se cuvine putini $i sluJind . Dactr se cu}n4g Fc Ee$lerii si prl.::: 129.Despre cel care s-a ostenit peste mlncare sau bduturli. r ' I ' gi a rugdciunii. . '. Oare'se cuvine sf.Ite$r€ cel c6ali postegte.clr.Darrdacilrcineva dat ar pierde. " ):' i proiestosular cere de la acesta o unealti :l 19. din cauza postului sau si neglij. ce dtb de :itrcut tn.cqm se .ar prini ceva. attnd urgentt nevoie. .i s.. Dacd cineva nu s-ar lnfrlna de Ia 155. posteasc5 130.i . te. Itrcourie ar cidea ln.luqreazd . . . tere ar lmprumuta cuiva (un lucru) sau r$1"' g"1: Iaib nu mrntncC delruirue'lna.cuvine str le administreze <tecttceilalti.ii dac6'ir. 138. din mai bine: sd rdmtnem ln urmi cu lucrul nevoie s-ar separa unul de altul. .Cum trebuie si se atrihci r. Prelungindu.este fdrd pentru lucru ? p r i u e t d i e ?: r . oar6 face ' b h e ' ?" ' .j. lucru ftrr{ aplomaesctr. CehriilarE . la cltevq uq..i' r i '.: t' t : : l5l. . b.au lncreiiniat lifrdfeascd cineva str posteasci $a:i nult nurile. de la un anurnit fel de 152.1 j . oare nu-5i ptrgubegtb cu iiitniare ? . . ' .barea proiestosului. ttuii... tdl4?. '... incredinfate. Dar'dbctr cinevamlniinduise ar re.putpre. putere tq.este.. Dar daci din negllJenfdn-ar da fra: telui cele spre trebutnft i .ht. cum li vom t50. 148.. ostul devBnim mai ' 1. l4l. Dar dacd. oare se cu156..a lncredinlat o griJd vine sd i se scorde lngrlJire ? cu& ar fl a eheldrlei sau. 134.lirult..se .. din disprel.dsbctul ctieltrriei sdu al bucdttriel iau al al' !'. l{2..CEL ![ANE lzV.i:.af' menea caz? tut ' ldcru asemane&.da o rea lntrebuintare o b g t c . FIDISUL VAEILE . 143.. se elle striini trebde sE aibtr totdeauna aceastA grijd ln ateliere ? sau se poate gi schimba ? .Care estemltsuraautoritE.pubtiil. se cuvine oare. ci cere altceva. 149. sl sp lqpletlice 'si . Dacd trebBie si qe adune toli la pErtinireiau cir cearttr.cevadin la mas{ nu poate suporta. (Si) cum ri supraveghezepe lucflto-are. Asadar.: S"prcarL' 'Si€l ar refuzar{cd .j:.lncind cu cei bolnavi din casa de strlini.dri..-i.Cum gint dalori cei gare.la nqi multe surori. Unii spuBlctr. se:inlr&ze pes. Dacd e bine ca s{ hotErasci qineva serve$te sd vorbeacl cti voce iriai iare. : . l5l Dac{ rs-ar tattnpla tE:lfrind : frati slabi pentru lucru.. neputirlfi ca o m u ls i n u s e m l n l e .dacl :n. 144.nimlc sufletul ? nunia sa'ia"din:celb spre rebuinte. 145.alta asemenea. si '' "clrti' tgi.306 . ci nr.Cel c&ruli i s.porurca". tene$te si ceard chiar el ceva mai mult decit de obicei.! de. Daci se cuvine ca acela care se oscel tncredinfat grtJa cu chelHei.ilmpostul lindu-sd la.i' sra dat. r:r 146. DacE li este lngitduit celui care r. 140.sE a[ poarle S$ji de multele ce le-eu fost i se lngiduie ? .'Cnrrt trebuie sI ne comportim cu milrcdrurile vilt{mlltoare.. Cel care'sd'tndeletdlc€Jte cu hi.137. sE se lnfrlneze pentru un.. boalil. 9i pe cel care abseriteazl $i pe cel care vine dup[ mas6.f nu i s-ar da att8'lfiittrcare).gt clneva pbntru iie prezent la rttrdirlala clntdrti de psdimi ' ' . i"o..sjgftre..Aceea c6reia. lucr. -spre exemplu.Ce Judecati va dVea attlninistratorul (iie altfi'ente)'hac!"Cr fdce ceva cu 136.

.bn eete lpsid.. 173. Rom.ispozitie sufleteasc6 sercuvine sil. 15.. Crt ce teamd sau cq ce incredintare saii cu ce stare sufleteascd se cuvinc sd ne impdrtigim cu trupul li singele lui Hristos.Dacd tnsi cel r. Cu ce dsporClte sufleteotctr $e'cuvine si primeaibd olnesa. se tqdregpt{ o.ai :prfuaeasctr' 162.cealdltd . l. averile' g{rac'llor I ca s6' se drdd s sau iil-$l:Ada .ei.slu$m {rafilor. de caf.64. 185.i ti.1?1. I Cor. 159.:ln ce cbip va putea cineVa.? .tftpsl'bi$ '180. . $ fatd de cei c{rprq. " I79. 163. . cuvlne. le vor' begte.isg'vdddgte cel eare iubegte pe f ilatele dupeTottlnca : Domnului.r sau se mlnle. penl?u nol initimpul' mesei.'sE ajunqd la iubirea fatd..care"se tndregpti mai pull si pe cel care . [69. . ' l?OiiclattcjStnil ilrljtnasii pe care ni s-a i i poruncitsd-iiubinr?c ' 17?i'eumr'stni . 170. 'Curn ar putea cineva sE'implineascE poruncile Domnului ln glnd 9i cu. rr.15?. '. Cum se.Ciedint{ mtrnlil'. Crifi poate'cineva flr&rdragbste sE 'lne tt si 'mute dobindeascii' atlta ... cu de stare sufleteascd rse srndne sd ne supunem celui c€rd:ne silef0e la'lnI t i deplinirea poruncii:r 16?.lbeascE. f6!& I prtmejdie pentru. cum se va comporta faf{ de aggsta.. 166. tum se cuvine str se: arale cea s*racd fall de cea care nu ' " " dd(bunuri) ? 182.pe unul . sine.lui Dunurerpu. . Ct fel de dragos-te se cuvine sE avem lntre noi. 1. oricum ar fi.gu iscusint{. :' care. Ce lnseamni: <purtati sarcln{le unul altui'a' E. t58.i8ottt sf. Dacd s-ar lntlmpla ca unii treindi&l comunitde rde. Dacd qn frate mai tin6r ar. .'de iproapelb' . 7. rimi poruncE sd lnvete ceva . primeascd cineva haina sau incf.. Iuca 6.. Cu. 6. se pro' beze cel care mustrd cu nitl6 pe'Iratele .dd' iinta. ' ' care . i 165 Cum va cunoa$te . 8. dar rsd-9i pistreze atitudinea cuveniti si fal{ : Co Du4nezeu. cum se va cunoatte pe .Da€6 ildua crimuniteti de frati 'ar fi aproape una de-ahh gi una este sdrac6 iar. sE se faci 5i oarecare vorbire.'.' ddtori cei' puternici sd 'poarte neputintele €elor slgbi z:' 178.1841 eum. cineva. Motei 5.cinew'-Uac5'sc porne$te lmpotriva fratelui q61gr$re$e$t€ din rivna .S:f.dpi€orli'i .CATTOI)ELE NEG{II. 2-3.. Roqte ciucve si.. sd fie 'sufleiul rcare a fost socotit vrednic s[ se lndeletniceasc8 cu lucrul Domnului. . dra.'Ceilnsemne@E'acer3ta : cNu' tudecaii gi nu veft Ii Judecatir ? s .6ftrta mai degrabd difi' cili la darea bunurilor.Cu ice d.nai mic s-ar mflni fiindcd este cinstit mai mul! cel mai cu..dacE se bucuri din bunii dispozitie sau dintr-o oa' recare patimE a lui. . 2.e$rteidator " sluJirea' de la " frdte. sluleascd cineva lgl Enrmneceu. 9. 172.ftlt. cernic.-' slntem sufleteascd 160.ii.cg dlspittiie sufleteasci i$l{ cu ce atentie.S{u 8erdoa' toate.'. Cu ce stare sufleteascd se cuvine si.'. Dacd se cuvine si tr4t{p dqppo' trivi si pe cel. Dach cineva ln timpul unei con' versatii. vizind pe cei care ascultd ca sint de acord cu cele spuse de el.s-6r . Qel carej se pllngeiilmpotiiva'cdlui '. clnd mtngtie 9i cind::Bustr6. 6. 5. s'ar bucura.r1 .loartg leate'. nu. 168.sit vo. 161. .mai b6' trtl'.grese$ts 183. GoI.. goste s6 ne comport6m fat6 de ei cu' ln' gddlliBfii']... i. Cu ce dispozitle :.lt{min' tea. 13. Dih ce roade se cuvihe sf.. ' 18I. 37.iILOB MICI 'Jol 174.iCercer fol do smereinle. 'se dezbine'lntra . L.. Dacd se cuvine ca la ora clnd se clntd psalml ln casd. 44.:r: datori s6.se cuvlne s{ asculttrm cele'ee se'eltegc.5d se strEdu' iescd.nuFai .ai putin.

'€are..Ce. .i. .E'ITTT U!.Care.le. ' 201. Oare se cuvine str niluin:pe rudeniile dup6.str. Cnn se va fi pregitit.i . Ce lnfelegere.Dohffiui €Eta. . Cine este fdcEtorllde pacecare se :.de e{rlndl .$o.205.de lq rlderii. . 208.crrri sa.: ' ::":' ' " ':.rug6rvrtnd. 'rlbdreat. 3.. Care este bueBrio la Dsmnul.Cum face cineva toate :spre slava lui Dumnezeu ?$ 196.€l.:sl...ne tetnernde judecdfilc lui Durnndzeu.strseE .. Care. 194. 10.dar 5l pe ced cdtre bineflcEtor se : : o achitlim cu bunl cump{nire..poruncirgi. practicim ln rgeneralticerea. Mctei 5.-s|nt liaitele.bltgd?.:hr$a&llniter dupd porun€a:.cinwa:. I Cor.21. 31. 31.nifilt'it: lucrul lui Dumneieu. t2. 18.: .. 2O?.214.C! dup6 Dun.l|lmli?_r1 r. 199.cuit oarectnd cu noi.cineva :strse faci pErtrt:al Dutului Sttnt.Ce este smereniagi cuur g vorD..lhdrca.Bunitatea $i railostenia.cevom rbea.pJtpgere lud. 19. cum pot sE fle de folos celor care au vehit.I Cor. . @.. to. .fare. .. 17. rroilesf6 pe care o recouiandl:Aposlolul.se cuvine si cererir : )" i de'la Dutrnezeu. Cbn5a InweaaiCe$te. brdi'? . Cum vom primi inpdrdtia lui Dumnezeu ca pruncul.. 207. 13.lngtljib eae. Matet 6.i2l0r. ..satori s{ ne punerqsufletul. se onrlne strrne.do.ce.este nereu si care est€ m. . . . 9.von putea i{.s5.. .ln prtmeJdli penFu'FruncE Donnulul ? i. 5.t: . : 200.. Dacd este postbil str se obttnll concentrarea in orice lucru Si tn orice trbprejurare. .. 193. ...lor? Carc este cel..pra. estc-bine..''€thg-.vsn vdes :pc. 15. Molei 5.. dacd facem.3. 3. Cei care ostenesc mai db. .Dac{ se cuvlne ca tiecare r|. .V'I. . ca. 195.rn asu{sp cede}sE .Crlrce grid trebuie. qare. .Perttu"laptcfie..308 186. j fericegtede Dolbul$..:Dar dacll ns-ar gi.. 212 Cucr se doblnde$te:dragostea cEtre ' ' i'i : Dnmnezeu.ne. -. .:'rL. :... .. rugEclune.. Domnul ne poruncagte.acestei. .CNL ff AiNE . : .. .se' lucreze.sebesc una de alta.podoaba.se.. 16. . 2@.191.SILE. dragosteifatE de Dumnezeu.bqcnr€:? . . 202. 3. fin sgcctiti::vrtdniei de fericirea (Dognulut)r?. . 189. 1S. c€ vom lmbrical r7. MoleJ 18. 10..tu.Dac6. i: '. i ttie sttnga? rt .D.trup.'. 4. 218.31. si ne ducd pe noi ls dlntiir:.ii: :. si se arunce 9i . ... : 215. .slhtccei s[raci cu E{rhulit? 16 206.in €er se deo. Cnrn mdnlncil cineva si bea spfp slava lui Dumnezeu ? ra 197. Motei 6. MoteJ 5. Cum obtine clnevd cbirtdntrarea'tn . rsau vor. Cum. . :: r.ca.rudentile . '216.10.: 198. Dacd se cuvlne sE se tngEduieori' cui ar vrea sd vorbeascd cu surorile.' 217.€e lnfdec.poastrd. stnt semnele distinctive ale . . dreapte rg41s6:.oi.. .. sf. dupiltgp: l8B. 14.care v i n I a n o i ( l n m l n { s t i r e } j : i ...mlnct .nu |.'. sE nu.Pentru corc prieterd.siqsci eisurE " .sd. II cor. .Dati am primit'o binefacere de li cineva. : 187..7. 2ll.' 219. 220.ln ce se cuvine str ne tntoarcem $i si ne facem ca pruncii 19. . . .efln...:primearcil ceva.asculttlm? . Care este mEsura dragostei cdtre Dumnezeu.:e$yin€:. chm vom putea ca gl Domnului sll:l ddm mullumlrea cuvehit[ aurAta $l tntreagtr. 10.poate : lnBlini.dgresc{rlnlpEea.seg. I"TqtqI 5. 192. ll. sau pe.arc.Cum va lucra.: .

..cele ce cugetll slu. 25. 22. oare face(aceasta)..s{ pp se cwjntRl. fdrtr ru$ine.s-ou ? dat ?ertrd vrEJmagi 232. Cel care vrea str posteascl peltru un rnbtiv 6i16. dintre noi si cum ne vom tmptrca co eld. ta si.la .g-. rlY4.28. Matei 18. 3r5.QcriPf.iissF. : q.c{ este largE ppar. cum se cuvine sd primgasci dgrul (accsta) ? . 249. lase delqg.duFi. 241.m mul:i.F4.Dunaezpu. 228. cum si: .9i altora.'Fiirdc{ ocErlti. 12. loat€'JqPtele(fdcute cu .sot coti s{ Iase. tuturor sau numaiunora.din.. pltrcut lul Dumnezerr" fiindci riu :rrryea. Ce inseamnd aceasta:''oCu iubire slujirea <uvintdtoare2s.sprp. diar.) i. 26..LE REGULILOR MICI 5dd S fn privinta aeestuia porunrile €6re. Luca 22.M a t e i 5 .sUferiute :.STOUf.Elr-hulit.dern.ir[gi^ru.patru prgnghelii..galeduce le pleiret. ce va lace ? 'iare'lu224.ar. 4s' tegpe. 12. . soarele preot. Rom. :.qg lnvrednicit s6 invqte. 223. 227.bdtrri sl-al nerf.si' ee v.. celq. Cun vestesteg4gya ngqrtea Donqulgi 26i. 20. 230. .lui .eFle cu putint4. W tt r V i 9 I v l nilor.5i . Gliind Apostolul spur'r ?26...oe:sd nu intrtrm tn isplttr m.Dumnezeuludecata. 225. 4O.Ctti...trgbuiq{e19. $l Eu tn mijlocul lorn 8. I 5.' sau erist{ unele ln privinta cdrorrl ntt trehui& sd ne afectlm..Ci.' ' : . cum :vom putea sE ne lnvrednicim de. .care cea rea .. lucru sE cunoagtem deplin voia celor :care se scandalizeazi. E l e s . frEtcascd iubiti-vd unii pe altibz1 231. .suflet ae lndrund spre voia lui Dumnezeu (adi' ?38iiDqcI.Ogg. . 10.se icuvlne ca fiecare str lncredin{eze. Matei 7.{:. . *" I V t i I { I F- E . qare pen: tru age5tp.si piistreze pentru sr+e. 229. Dacl cineva ftlnd aedrepttrtlt' de altulinror. Cgfe eqtecomoaracea buni si. 219. 27.ga9. .cd ceea ce face place .bile 236....Dtq. I Cot.ceasul al unsprezecelea. Ce este slujirea $i ce lnsemneazd 242.? r u n 222.?e:.i m-ar vrdjmSgi sau citeodatd $i un zice : <miniati-vd li sd nu gregiti.binecuvlnttrm.. Dacd se cuvine sd mirturisim faptele oprite.1&tlmpltr.. fiind lncredintat . Dac6. ..hrl.. . 14..Donu}:tnvaltr sI ne rug6m. dreptate) cuiva i-ar lipsi.uttrtli. 2 6 .. Cum este strlmtd poarta gi lngusti calea care duce la viatd Si cufi poate sd 221.u. fi20. chiar daci unli sc scandalizeazd.pentrq nevrcia. Pentru qg 5. 2 5 . Matei 7. Care. Daci un frate ar vicleni impotriva 243.I Car. !e. 8 0 .aceasta.lui Dumneteu.l. r4 se cicu. Cine este ptrlgul lieclruia..cuvtne s{. 28. ! n F'. Daci se cuvine ca tn orieei.12.1 . acolo slnt.tg\?.rugau ca sE nu cf. w V 6. 13.qrbpgsE{..CAP. 23. Ce vrea (si spunE) Apostolul cind mea .aceesta cd) si qe rql4l9. Fiindc{ Domnul a spus: cUhde slnt dot'sarl ti€i aduna'ti ln numel6 lrdeu... trup€5ti. 2 1 . llnora pentru . -fHad huliti.SI se arate astfel oaure. nal nqcurate ale trupului. lali calea.sicareslntace5tia'intrecinevaprinaceasta26. .rgSgGrf.237. .6 zis.r1ff.. se cuvine oErs ad ne.gste de folos si lnv{tf.iFu pe Al4tulente ? 234... 24. Mulei 20. .4.s6 {te .9"e. 25. ne.saq. 1t. oare imi este lngdduit si pdzesc si nu apunE lntru mlnia vqastriiD30. gi care slnt acesia 14.: . Rom... sart ce. net9get9t.26..'DacEiexistd Si ast&i unll creaz6 din'rceasu! tntti St'ultii din. biuecuvistege cel ocirlt. -.relata nimtrnui sub motlvsl.lndelungii rf.Dogmul?1..

31. iE'IIITU:L VASILE .<l6sali loc ""'. 16.lbleleitrea gi curat (bltnd):aa bdfuiiibelul'ss. 34.i 2&.'.a ../Ce'... tdlantull4:Si .{2. r' lr'..' ')': . It eor. i rt? :r: ir.ia.. :DbEifrl 3'' 24?.. mtnlerrr. 37.310 indci in all6:4nder. si . 49. 41.. 38. EIes. supirarea $tr. 36.ctoatf.ri256: CAre.r255. s{ .8.'unele lu- 2t1. ii cumperd sabie)l'21-i .257l. foc neg?ins i'.+ sd pui argintub as. .Apostolul spune :uireori: ciinllor. 1.aice$tia. 4.:lb'ful:rgU cei . Rom. Domnul dd lntelepciune $i de la El (de la fala Lui) tlne:cunoa'sterea si intelegerea r $i dactr prin'diiHl' d8'iirtuta cuvlntul'tntrbteijclufl tt j'iii :altdtd' {ulllntul iunbagterii r. Matei 25.Dontnul . r ' i i l j : . 'Dosr'nujl::'trneord'opieStiil se ' 261:'Cirm.rm ore is{.! 252'.r Oine este ce#.. Care'este deoseblrea lnlrd sdrecire (sc&pdtare) $i silt{cie $i cu:n grile$te Da- . 35. . :Carc est€i ptinsa eea'. al .gt {r.agzit : i."lat alteori: 51i'oare este volr tntru v6 3oE5ti$'ltiteleptt mhi relateazd : <cd riti ciilftra' s{' te' catlte sine cu puttrtd fsl rnu fte'rtntelept'lntru pe ele in picioarele lor bt. 46.tnpisi sftnlli cerlnd./ i' -t i !'r) .ti1. lt.€:fute ' :. .Fiindcd .:t$Edm i n ' t i e c a r e i d ? ' 1: r ' .lui care. 45. 43.. 10. : .vlidt'hairia . Dacf. Ce tnsbarnnd'' tdflagostea''i nil'l'se r' i' ri poaitiicuneetivilr46>s.Cufi di cineva . Molei 10.Unde i' c-a.ti{r . Ce ette . sau cum se tnttmpld ceea cb'6e rtnu fitilftr{ d€ mlnte}c9. 47. 40.""u'"" este sltnt .cttm-. ti . 51. r i r:" '-'f" 24if. j. 248. l"latei 15.deiia.roeargd ce.. 'r' . 6iinte'{t despre care am fost lnvdtati sE ne. 42. 17.C4 esle.spune. 19. 12. cbl: 'tia/Ctare teorl "spune: <<lnsd' 'asemehda pungd sI o ia . Efeg.lndepirteze. cum repiote{rzl Ddmnul u' nchiar '$i vol 's$iett' 'frdp?ice' cenicilor: putin 37 9i cum Apostolul acuid !e unii ca nelntelepti re.nai. i .CEIJ:'[!ABE sa' si ielocarcr. 17. 9i trbist6 . Si la slulirea 259. . . cruti n-au Primtt'de la Domnul. Matei 2O.aceagta :.' t:' .16. ri. 2. 50. 31. ' 'C62.poruncit. 33.f26O. . ..de pe urnil' 'slnl' pleavE ce se vd drde 'cu : . 44. 1. ' r?.SctriUrbf ctla csre ti iser cddda + a spusi. Luca 22.'Cine este cel fierbinte stirituhulre' 250.' 32. Rom.'..r. Col. Motei 6. Matei 25.Care. 13. Matei ?.cel ftrt{ide rdnne? sA va sfisiet40..ll lnhlllultitr. 12. Rom.. . ' ) jvoe 253. .: .36. I Cor. Care este lduda tntru $i cirre (este) cea oprlt6..este plata':pe cofeirq iau..: dil riciunea. Cine pste tel condamaa! de'lcEtre 'Apostol c[ ase.Luca 22. 5. ' rir'"t . 11.35..r '' I ' )i. 258. spre.trohilt . sau aruncd mErg6ritarelelnalntea qnu poicilor.'lntorctndu-se.8. 66. ij254. 16. tl. 14. Rom. 15-2.. Matei 3. i i. 12.lnbeamnE . t Cor. 12. 12. . 48. 5. pleactrH :.mlnla si:sg . "j) 249 Ce este cuvios si'ce'este dreltrs.d€dil''lasnerenie' fdtarntcd | ' lngerilorr.(este: masa: (de. '' t I i lrirri:l -':i''i. 39. 18. 31. l .27. Oorn purtdm pungtr 9i traistE la drum'r'Ibf el' acud. garpble 2il5. .

68. 62. Cun duhul cuiva se rodg6. acsia .46.'eerfnsCamn6 ce s-a spus de chtie ApostoTi (ia'Vol sl deosebitl caie 'voia'lul Durrneieu. 60. 2. 2-3. Ps.II Cor. si dacd se cuvine.33.hottrrlrea unui Sflnt. 54.ea i 282.. Ce (anume) dac&'ar face'cirieva hulelte lmpotriva Duhului Sfint 5r. EJes. 278.caie"sg"roag{ e. Cine estg cel cqrat cu inima 67.28tr. 66. ' . 56. 57. 63. Ce este curdtenia (unceritatea). nu poate sd-Mi fie ucenico $.unul se va bate mult. isr aItul pu. 4. curn sd infelegem drept aceasti.23. . 69.in 54. ce este btn" si este i iri " rr: pldcut $i desdvirgit>er' ' 27?. 1 4 . . 52. .26. eremplele la care d''id6uEat'pe acestar adeci aga gi fiecare din voi care nu se leapid{ de tsatc averile sale. '274. 53. Luca 13. . Cum se face cineva nebun'lrrv€atut acesta? 52 '' 225.$iI aud : rcngrv{"gfiq pe YoiD 6e. 'care vie' 286. Daci numai citre singuri priotii s-a spus aceasta: adaci lli vel. Ce r* kl i 261. 2ffi. Fiindci . . Morcu 9.8. tctntati infelelnseamnd : cu 2?9.face voih cuiva eete pErtas cu acela ? 284.I C o t . Ca\e ebte cdmafa ln taretporunceste'Ddirinui si intre cel.5{. cu vrea Donrhul lnvet6 Ce str 263. Dactr. Ce lnseamnd <lipsifi fiind dar nu deznedeJduitl> 3e. 49. b k T I f Fr ft' i I k r i. II Cor. 67. ' 'cee'd' 2?6. Cu ce infeleq slnt nunili unii <fii ai neascultirii> 9i <qopii ai mtnieir t. . r'283.de'zlnra de mlineoo. 47-48. 12. V h 9er9"1'.: Dai['poate sit tmpiedicesatana. Morcu 3. 6 5 .. 59. 269. Etes. 2. Molei 6. Ps. 6. Molei 6. 2-3.poruncd ? 273. I.: | : . Dacd se cuvine ca o comilnltate de tratt itre 'fade negdfi'tir alttr'cbmuifitate sd observe pretul adevdrbt)ili tteclrui'fel.2. Matei 5. 7. Rom. s-a scrig: <Fdcind voile trupului gi ale cugetelorr 5Eoare unele stnt voile trupului Fi eltele ale cugetelor. de la cine sd se primeascii ? 285. 58.. 267. 265.l. Cine slnt.23. Oare pentru toate cite a . ir .care spun: (am uninsat lnaintea Ta si. 64.27.Luca 14.aduce darul tiu la altarr s. Dactr se cuvine sd silim sd ctnte pe o sortr care &u vr.cum spun unii cE nu eristd sfirgit al muncii celor pedepsili ? 268.. Ce este sarea po. 34. 55. 9i care slnt acestea? 27O.. 4. : 280.'iai"min' ' tea lui este firi roide ss. Dacd se cuvine ca pe cel tuieste lnir-o cofrtuiilt'ate ae frhti si a cE- v.CAPITOIJELE REGULILOR MICI 3lI* vid adevdrul clnd spune: <iar eu strr[cit L ':11 :'| 1)' s i n t 5 i s d r a c >5 2 .. lO. .gre$it cineva afld curitire prin milostenie ? 272. 1 4 .care ne-a poruncit Domnul s'o avem{. . Fiindcd porunca Domnuldl este sE nu ne ingriJlrn. oare este ienant si Drimeascd de la altll celd spre trebuintl ? . 271. am biutr is . 29.39. Daci o comunitate d€ frati ar sArdci din cauzd bolilor. luca 12.. H 7 a i' . Luca 13. Oare cel care. 61.c. Matei 5.

at'. Din: cafe . pl{qtele ralg. 306. 296. _..! 299. 72.. iar restul de 27 de capitole si epitimiile au fost addugate din Codicele din Cezareea 71. Matei 12.'.Dtlfiqq"e*.se .r-f .31. cu aceeagi lamurire. $i.vredgics J de .1. cs.:. *.e srrvfur€=o6r9-sI-...li facE.la noi ? 313. s.lntr-o casd de .' Cugr..J11 gEINTUIT :rdAAtLE .'Oaiaiise'curtthdrta tri ccinrunifatea de frati sd existe ScdalE pehlru Coptii cef . iour" ir" ".l 291. aer gadg..'. sg c0ying.. s{-$.'.iC& rudble €elor card s-aliiriliduit iirF ol ggpunltate . Gare. culine) sb i .si indrdz' neasc{.r "ts..si sq pri. t"3d-B. Oare se cuvine sd lndemnim la rugdciune pe mirenii car. : care 295. Daci se' c#ine tarea de'pl{lmi sai rugkciuiida cu rrnauta 'ii"dac6 carc dE ceva comunitEtii de'frati.p.de cetre toti ? 304..nu o #a stinge 2: ' 292...Bosr/e.1.!r .a lolosit copia autenticd adusd din Pont..... 'st'3e'liceap#'iin'30?.. cinevp:de. 1 i . decade. ceea ce se di ln schimb (9e.rvirresa ne'Pespiatit cet d. Matei 3. dar pe cele rnici le fac cu . cqlgr core . .:. 180-186) dupd Regula mici 313 a addugat incd 5 reguli care s-ar afla in Codicii Vaticanus Gr. sau ctrrora ? . se se :tntgarcf..'trspeasc6: s{r.Dar dicf.31oobste s6..facd dupi propria plfcgrg.triiliesdrln soclctat€'? : ..d.. la.. Oare tngddui. fire.:Ein ce seEuie in'cqflo$te.. Ctne esti'trestia sirtvittr sau festila aprinsE i si cum cineva pe prima ir-6 na frlnge'si'pe d doiid. \ ' p99. '. cinqrrai*tlsFErle cI .meroem ln vi.19 FF tfrrise{sc. -. .:$e cuviae .3O5. . ln'ce tet se oU-tine nelmprtrstleretr ' r': : mintii.sce6tia. j .CtL.ne. lrt picat.:'..i.. ...t:de ptrclte. 294.e vin.got. c l i n t dz .cuvine si. Oare sg./73. iur sportg{e bineva intotaehuna in ' ' :i ' Iucrul Domnului. .lui. .:3O1. 3 3$ai. 73.cel plute$tei'{cB.ptimbasc6 se. .[YjIIe.. 360-367) . . ?8?. 1953.OAtre ee cUVirgrgtr dtrn din ieonomisire. . Dac6 i se intlmpl6-cuiy-a.' zitd.' measc6? j .59.pi...cuvine DacE ceva de la cei din afar6.:din <Biblioteca Pdrinlilor Elini...eel.1i . t[at:.care stnt .e. .cE estergufa.. ' :t .."9 309. t : : ..cauz*.. cel Sare $'a pogdit de uq. Oare 5e 'crlvine ' ca 'ln comgnitatba de 'ftatf=st'r. 1 7 . B. . i:. 70. 300.g6' cuvine Sd.fle'sdl a0otivul i rudenLi f if Esti.. Louvain.. (Atena. Care este ehipul Intoarcerii.. Cum se va tncredinta sufletul cd s-a indepdrtat de iubirea de slavd...aseulta dtir 46tsir5pts6 .': : indiferenld. . r{Am . 1976.!5 dup&.. Oare se cuvine si lucr{tn clnd ne viziteazd oarecari'. . Ce. (p.dint'ta{aIF.qi. .i. se f4cir pros'coBidii ? . 293..neputtqld. dupd Regula mici 313.&iniea}iln nQri. p."j"?rH}'ili.413 si 428. .'E. i ' : .0r . le. Grilomont in lucrarea sa: Hr'sloire du tcxte oes Asceligue ' cle S. 291. cind cuvlntul este pentru ceea ce nu se poate vedea..la ptrca!. acelasi '2g0. 298.se c9v11e.i. rdpcem i.ge c.:4ProPig spre i4pir!trgirqq cu cele sfinle.obi:l' nuifer.. . fie. : l. ln editia Migne dupd acest capitol se menlioneaz6 ci pini aici s. -r .4+6rtu4sepscd .? era {ii :.gefp. de frati ar dqri i sd: dea c€ivaipentru.cinBwr din pomenirea' vegnici a.}flpgiti ? ''3O3. ii. calpr. {or care.purtemr cu cei care se lndepdrtedzd de cele mal'mari dintre p6cate.}.rpadele. 'sd'se. invitlndu-rto o&recari? i 312. dg[este carc 298r. . iii:.? .cqYhe...2O. Cum se poate lncredinla sufletul..Gafe. .\ 1 . dupi textul dll acesl volum ant tradus ti noi cele 5 reguli.I. pfcat.. sub $otlv{rl prieteniaii. ln casa pentru straid m.?.f!: timpla. t .. Cum. po.0r2 rst In .!otl. ..1.rnu m6 va mustra congtiinta>.e Scriptura ca qcelea bune si se. Ata au fost rcproduse pi ln vol.

3 ft . MICI REGULILE ('Opot rae' 6tttoPrilv) .#.

in afard de cele care se invafd indeobgte. Care invafd pen6in cunoa.t ir'.-ir ' . Migne. Ps. iar voi sd nu ldsati nimic fdrd roadd.i va vesti lie... ?. A .m. vol.f 'rl?.r .32.t . t. .7. col. sd nu ne indreptdm spre airtd lucrare o. Poi iuncegte. ! ra.7 i I ?tm. 93.arecare Si sii nu ddm somnului trupurile noastre. ci sb trecem partea rdmasd din noapte in cercetarea Fi examinarea celor necesare."x\( li s'"r !r!1r $3 drt{I itit: ' ')'i' 'rb: lJtl f. 12.1.eqte in mod sigur ..::. iar pe cei care au nevoie de edificare din Dumnezeier. gi citeodatd sd mirturisim cu curaj inaintea intregii Biserici. 3. 5.Intreabd pe tatdl tdu gi-l. ln unele manuscrise nu existd acest Cuvint inainte....r slir il . 1.M. 1079/1080-1305/1306. implinind astfel cele spuse de fericitul David.snia ol gb itrrt) 1NAINTEI Iubitorul de om Dumnezeu. * Dupe textul din P. 2.it t' ''r{eg! il) |cuarlNt sg:. iar alteori sd ingdduim in particular fiecdruia dintre cei care vin sd ne intrebe dupd cum vor. dacd Dumnezeu ne-a adunat spre acest scop gi aici este multd linilte de zgomotele din afard.tered2. cit Si in privinla celor ce se referd la adevdrul trdirii pe care o recomandd Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos.. 10. Ioipr.'ll. -.tile Scripturi ii sfdtuieqte prin Moise. spunind : .r. G. 1. Deut.1... ASadar. .). REGULILE MICI ("Opor xat' 6ntrop{v) . sd intrebafi qi in particular despre lucrurile edificatoare Si sd rinduifi toatd invdtr5tura viefii spre ceea ce este de folos.t.) fac un corp cu Reguiile mici (R.rntqa5. dar Regulile Mari (R.2. De aceea este nevoie ca noi cArora 1i s-a incredinfat slujirea cuvintului sd fim gata in orice timp pentlu lndrumarea 9i perfectionarea sufletelor noastre . intrucit cu aceste doud omul lui Dumnezeu se desdvir. ' r I -. Rom. 3. prin Apostolul.. insd. 31. Ps. nimic neindeplinit pentru voi .-'. celor cdrora li s-a incredinfat darui invdfdturii sd rdmind statornici intru inv5fdturd 3. so3airH EItaiI urlaos lsqmoC r. Si pe cei mai bdtrini ai tdi Si-li vor spune lie" c.:!'. 4.rr'. cd : <in legea Dontnului voi cugeta ziua gi noaptea>5. atit ln privinfa celol ce se referd lq dr'eapta credin|fi.

r aii. Evr. cine va fi atit de fdrd minte. ca sd se indrepteze pe calea adevdrului gi cu gindul $i cu cuvintul qi cu fapta. 1 0 .care vor indrdzni ceva asemd. pentru cele . : .ei in' tricosatd.Sleplarea judecdtrii si proba tocului 1i va minea pe cei 12. oslfeJ grdiesc.i ole ultuict. unele sint despdrlite de porunca lui Dumnezeu in Sfinta Scripturd. i l e c e l M a r c Sfintei Scripturi. 10.. D e u t . ci cite va auzi pe acestea Ie va grd. pe <le o parte. 19. (Dupd aceste cuvinte ale Domnului).B .fdrd mdrturia Scripturilor de Dumnezeu insuflote ? 6 Rdspuns Domnul nostru lisus Hristos spune despre Sfintul Duh cd (nu vo grdi de /o sjne.Incit este nevoie ca in orice chip sd ne supunem fie iui Dumnezeu. ci Tatdl Care M-a trimis pe Mine.i" 7 . . despre cele scrise nu s-a dat nimdnui in general vreo putere. / Cor. 9. spunind : uloate lmi sint ingdduite.lti ru! 8. din moment ce Domnul a poruncit odatd gi a zis : o$$jvei pdzi cuvintul pe carc tri l-am poruncit trie astdzi i nu vei adduga (ceva) la el Si nici nu vei ldsa alard (ceva) din el> tt . 12. nimeni sd nu coute numai a/e sole.316 SFINTUL VASILE CDL MARE Intrebarea I Dacd esle cu putinld scu tolosegte cuiva ca sd-.. Dar fiindcd dintre lucrurile gi cuvintele care se intorc in noi. deci cele ce gritiesc Eu. 1 1 .nd. iar altele sint tiicute. V a s i l e l n m b d l i b e r . Ioan 5. s. Care lumineazd ca gi cu nigte raze cu poruncile Sale ? Cdci Scriptura spune cd : Kporunce Domnului esle strdlucitoare. \ . nici sd lase la o parte eeva din cele poruncite. Apostolul Pavel ne-a pus normd. Iumineazd ochij. Ioan 12.23-24. iar despre Sine insugi i (nLt poate Fju/ sd tacd nimic de la Sine. 13. incit sd indrdzneascd chiar gi si gindeascd ceva de la sine.tor> tdcute. pe de o parte. nici sd facd ceva din ceie oprite. 13.r 10. potrivit poruncii Lui. P a s a g i u la c e s t ae s t e r e d a t d e S f . Acela Mi-a dat poruncd ce sd spun gi ce sd grdiesc ti ttiu cd porunca Lui este viala ve. dar nu toate edilicd . precum Mi-a spus Mie Tatdl. 49-50. 9i iardgi : "cd Eu n-om grdit de Ia Mine. iar pe de aitd parte. P s . 2 . 1 8 . I . De aici se vede clar cit de rnare importdnli acordd Sfintul V a s . este c. din moment ce.Snicd . 13. foloseqte ca indrumStor pe Sfintui gi Bunul Duh. . Ioan 16. fie unii altora din cauza poruncii Lui i pentru cd in Scripturd este scris : "Supuneli-va 6. 7.8. adicd trnsu$i Domnul nostru Iisus Hristos. "cd..27. iar pe de altd parte. este orb $i trdieSte in intuneric fdrd soarele dreptdlii. 10.gi ingdduie sd Iacd sou sd spund cele pe care Ie socolegle bLrne. ci Iiecate sd caute . 4 . -' i.

t '*a f. nu ca sd fac voia Mea. ceattd. Morcu 9.pi e/ singu r . 4. ci voia Tatdlui Cure M-a lrimis pe Mine> 16.vind dupd.pentru cd Apostoiul a scris : <muslrd. Iie cel din wmd djn toli gi siugri tuturor.' unii altora. Matel t6.elunga rdbdare si invd. 21. c)u-te si ceartd-r pe er intre tine . jiJr. sd-J insemnali qi sd nu venili ln atingere cu el. 1e. spune-I Biserjcjj . Il Tes.F REGULILE MfCT $ & I.insd nu va asculta. sd-li |ie ca un pdgin si vameg>18. rt . ri:1 blU. f Rdspuns Trebuie s5-gi dea radrturisirea pe care Domnur a pus-o inaintea oricui se apropie. 15-17 1 9 .r 12. 15. 1 4 . J F Ce mdtturisire trebuie sd-gi ceard infte ei cei care doresc sd vie. deci. Molei 18. 16. 17. ln Irica. t) r_^L . 20. 2 . 35. pentru ca pe spuso a doi sau lrei martoti sd se sprijine oriee cuvint i $i dacd nu va asculta niei de ei. dacd nu se intoarce. se va face aceasta. Mine. indeamnd cu toatd lnd. 2 1 .5 .am eoborit din cer. s-a spus la lntrebarea respectivx.Dac5. E t e s .infie voi vrea sd fie mare sd. & . Intrebarea 3 cum vom intoarce pe cel care pdcdtuiegle. ti sd-ti ia crucea sa gi sd-Mi urmeze Mie. cind a spus : nDe voiegle cineva sd. ai cigtigat pe Iratere tdu : d. iar dacd nici de Bisericd nu ve asculta. II Tim. n1i ajunge lui pedeapsa aceasta din partea mai multoro.i..Iar citd RutS"re are fiecare dintre acegtia.lfi.2 e! !ttttr. imitind pe Hristos insugi.lui Hristoso 14. Int r e b a r e a . sd se /epede de sine. te vu Qsculta.I I C o r .. mai ia cu tine incd unu/ sau doi. 6 .rr i! t: . 18. gi iardgi : "iar dacd cineva nu ascultd cuvintul noslru din aceastd episto/d.2. dacd.acd.$i Dumnezeu zice : <<CeIcare d. 38. .3. co sd se ru$ineze>21. luiascd lmpreuna duprj Dumnezeu ? .24.ldture> 20. Ioan 6.sau. care spune: nEt. cum trebuie sri ne comportdm tald cle el ? Rispuns Aga cum ni s-a poruncit de Domnulr care a spus : *Daca-li va greSi f ratele tdu. adicd sd se instrdineze de dorinlele proprii. 14.

2.pentru tot cuvintul d. intllneste in R. u r i .23.M. it . cind Apostolul a stabilit clar cd "prin ciilcarea legii ne' cinstegti pe DumnezctJr25.1 1 1 . citd Iricii. Pilde 13.. 13.eSertpe carc-I vot gfii oamenii. '.v0 fi djsmic.-l preluit de aceste.-{i:J:: " .Si risipegfe dragostea? Rdspuns Intrucit Domnul a incredintat cd <nici o literd.epocd. 18. R.2e. . i] pedepseqte stdruitor"2T' Intrebarea 5 Cum trebuie sd se poc<iioscri cineva penttu tiecare pdcat Si ce roade vreclnice d.f.<Cdci. .15. 118. Acesta (cel care nu cealtd) risipeqte 9i dragostea .r. pentru c5.Intrebarea SFINTUL VASfi.iI 26.M.nu in mgd concret aceSta Sau acela.s . dupd cum desigur nemilosiiv este cel care lasd veninul induntru in cel mugcat de garpe veninos. .iatd . iar cel care 1l iubeqte. citd sirguinld'.ll 25. precum relateazd Scriprtura..''. s e r e i a l n s'E r:. Ps.E GBLIMAAE 4 " r b li u i D ' : i r t n r . ci cel care tace. DU trebuie sd fie disprefui..i se 28. 23.llf :r::::::d 22. -::..<cel care ctuld toiagul urdgte pe tiul sdu.i31'F\1 Rispuns r.t nimeni ca .r r l n i t rc y 1 1 \ 1. nemilostiv nu este cel care ceartd.u-gi rinduiala celui car€ a zis: .ti:i:f. pind ce se vor imptini toate>22 9i a declarat cd: ((. Matei 5. vor da socoteald pentru eI ln ziua judecd.36 24..spune Scriptura De altfel.w 9r8 .ir: ' iix* )as s&-it { I I I it I Asumind. nu cel care-l scoate. sou nici o vfuguld nu v0 trece din lege.r l l oi i t t i : Dacd cineva $i pentru pdcate mici ar strimtoto pe trali spunind cri trebuie sd se pocdiascd.2a. nu cumva 9i e/ este nemilostiv ..zice (Apostolul) numai (taptul) acela cd v-ali inftistat pentlu Dumnezeu. 24.:is ljs.tS "}l tr 29.Iardaci boldul morfii este pAcatul26.inld trebuie sd arate ? 28 . ):. . Cdci <cel ce dispreluie$te un lucru . ":iv1-81 tI 27. 163. numeascd mic. ci in mod nedeterminat orice pdcat.. gi fdcind cele spuse in Psalmul al taselea $i'irl mulfi alfii Si cele mdrturisite de Apostolul celor care s-au intristat dupd "' Dumnezeu pentru altul care a pdcdtuit. . .55. 19. Rom. 16 unde nu se lntilnegte p a r t e a a d o u a a i n t r e b d r i i . Matei 12.. nemullumire.I Cor.lii"8. :rj". pe careipdcat va indrdzni cineva sf. Pilde 13.. citd dofinld.Nedreptatea am uiltlb'{I rn-am lngrelosat.

cum a fdcut Zaheu. 11. # 'G. sd nu te lncrezi in eI i pentru ed sapte viclesuguri 31r gi in altd parte : <co un ciine cind se intoarce sint in sulletul Juir> la ceea ce a vomat si devine rdu (mlnios).. r " 1l i r fi: cum trebuie sd fie primit cel care se pocriieste in ntod sincer ? 30. se pocd. si ar ti aruncat 7n mare.: Pentru unul ca acesta socotesc ed s-a seris : <Dacd vrdjmasul tdu se :rcagd cu glas tore. sd se aplice cuvintele Domnului : uDacd ochiul tdu cel d.. Pilde 26.7..p NECULILE MICI pedeapsd (rdzbunote) a stfunit in voi : prin toate ali ardtot cd sinteli curali in privinla acelei lapte" 30. II Cor. : . cdci e mai bine pentru tine sd. scoate'I pe e/ 9i aruncd-l de Ia tine . Ia IeI este omul. r!r:l IE * . 32.33.2. care. Pilde 26. cel ce a gregit..e glt o piaftd d.piard unul din membrele tale. incit pentru cel care apdrd (scutegte) de pdcat. trebuie sd inmulfeascd virtutea contrar{ (pdcatului sdvirgit). sminteoscd pe unul dintre ace$tia nai mici.. . ) b .. decit sd fie aruncot tot corpul tdu in gheene. decit sd.- G ..29. 34. Intrebarea Z x 3 F. 25. 33. Luca 17. dacd nu va ard.pentru aceasta.e moard. tt.ta roacle vrednice de pocdintd. Pentru cd acela care a pdchtuit nu primegte certarea spre indreptare. din cQltza fiutdlii lui se intoarce la pdcatul luir 32.t r n t r e b a r e a I tlr .i4.-!!1 . 31. care esle judecata acelora cate nu pedepsesc pe cei care gresesc? Rispuns Dupd pirerea mea este mai grea decit a aceluia despre care s-a zis cd : "Mar' de Iolos i-ar ti aceluia de i s-ar lega d.-'. IYlateI5. ci justificarea spre incurajarea pdcatului gi indeamnd 9i pe alfii Ia asemenea patimi.. .rept te smintcale. Intrebarea 6 3 Ce tel (de om) este cel cate mdrturisegte cu cuvintul cd. :iegte dar pdcatul nu gi-l lndreaptd ? Rispun's '...

lj nu dupd predania pe care a primit-o de Ia noir Intrebarea 10 Sullelul core s-a ticdlosit in ntulte pdcate.ii ca pulpula. Motei 18. cind a scris : "Sd vd indepdrtali de orice lrate. ce te\ de teomd 9i cu ce IeI de lacrimi trebuie. impreund cu mine. in neorinduia/ri . 18.lrb Ir'iii il* eln.ale voi albi. . 37. II les. Ps.9i cum a invdtat Apostolul.T CtL t: I'AFT 'ii r)| Aga cum a invdtat Domnul. Intrebarea I Cum trebuie sd ne comportdm tald de cel care nu se pocdieSle? Rdspurus 'n?r pdcatuie$te. Isaic 1.35. ca lina Ie voi 1lbi" Atunci luind autoritatea 9i puterea de a binepldcea lui Dumuezeu. 163.cind cunoscutd curdfirea pdcatelor prin singele lui Hristos intru mdrimea milei $i a mulfimii indurdrilor lui Dumnezeu. 3. cale umbld' 37. spunind cd.dacd nici de Biseticd nu va ascult1.ff.29. (sufletul) spune : <rseorovine cu lacrimi.$i a9a apropiindu-se cintd cu veselie. 35.ispozifie (srtfleleascd) trebuie sd se opropie de Dumnezeu? Rispuns Li b$ rr.6. ai preldcut plinsul meu 1n bucurie i luat'ai sacul de pe mine Si m-ai lncins @. zdpad. 17. Celui care a zis cd : <de vol li pdcatele voastle (negre) cIJm e clrmlzul. Ps. Mai intii trebuie sd urascd viafa iui dezordonat& de mai inainte ti . sd. ll. 12. ca es. ti de vor fi ro. 6. ll8. dacd Aga cum a poruncit Domnul.insdti amintirea ei s-o deteste 9i sd-i repugne i cdci Scriptura spune : 3E. 40. 38. Rispuns SFiNTIIL VASIT. Luca 15.5.-fi tie lie ca un pdgln $i ca un vomes> 36.: <cheamd prietenii 6i vecinii gi le zice : bucurafi-vd. dar am iubit legea la> trebuie sd invefe teama de judecata 9i pedeapsa ve$nicd' iar ca timp aI lacrimilor sd cunoascd timpul pocdinfei' aga cum a lnvdtat David in psalmul Sase. 36.a). 39.. iar dimineala'i bucurie . apoi <nedreptatea am urit gi m-am sclrbit. ca sd-Ti clnte f ie rfidrirea mea. cd am gdsit oaia cea pier' dtttd.sd se despartd de pdcate. zicind : olQr.$l cu ce nddeide 9i d.

cut mullime de pdcate. O* Zr. in mod automat. \'. este nevoie ca cele spuse de cbtre profefi 9i de cdtre Apos' toli sd se intimple la noi in privinfa locurilor pentru pocdinfd' pentru ca judecdfile dreptdfii lui Dumnezeu sd se arate 9i mila Lui sd se impiineascdspre iertarea pdcatelor. L'Edit ae Calliste deuxidme edition. 43.>4r. pentru ele trebuie sd aibd nddejde in mila lui Dumnezeu. Cdci Dumnezeu. prin pocdinld ? ? .) . 1 2 . 3 s.p.ezndctd. botez ftebuie sd d. l4 2 . in aceastd privinti : A. .i. ps. Paris.. in ziua iudecdlii . Intrebarea 11 Cum"aiunge cineva sd urascd pdcatele Rispuns fr Ura impotriva cauzelor unor asemenea{pdcate) se na. . 163. cineva se va incredinla cit de multe gi de mari rele produc pdcatele. $i cd acela care a sdvirgit ase' menea picate.te din consecinfa nepldcutd gi dureroasd (a acestora).e6 9i-' i r. a trimis pe Unul Ndscut Fiul Sdu. 100. care a circulat in Bisericd pini la jumdtatea veacului al treilea. ce] care o pdcdtuit clupd. a anticipat astfel iertarea tuturor in mdsura in carg depindea de El. 1. il8. ndddiduiascd in iubfuea de oameni a lui Dum' qs nezelt. Agadar. :: I n t r e b a r e a . r r r ..RECULILE MICI 321 Iui Dumnezeu. 45. Dar fiindcd sfintul David cintd mila gi judecata # 9i mdrturisegte cd Dumnezeu este milostiv gi drept. dacd a Id. punct de vedere gre5it 5i condamnat. li din lduntrui (sufletului). pind Ia ce limitd a pdcatelor trebuie sd. 21 Sfintul Vasile cel Mare . ardtat (psaimistul) care a spus . [' ft Intrebarea 13 I F Dacd. 44.f -at.. cd m-ai ridicat 9i n-ai Irisat pe vrdjmasii mej sd se bucure impotriva meo.1 6 3 . il cum bleva lnbrldinla sutletul cd Dumneibu l:a iertat pdcatele lui ? Rispuns Dacd se va vedea pe sine in starea celui care a spus : nAm urit neclreptatea $i ln-am scirLrilr 4s.u. Doamne.iduiascd pentru mintuirea lui.t> . 1 1 8 . Care. <Am urit nedreptatea 6i m'am scirbi. . grdind : "indlla:TeLvai. D'Ales.r. dac6. ln intrebarea aceasta exist6 in mod clar influenla punctului de vedere general. incearcd urd fatd de acestea' aSa cum a 42. pdcatelor noastre. pentru iertarea. cd pentru anumite pdcate nu cxistd pociintd in aceastd viatd. 1914. Ps. P s .

13 Intrebarea l 4 u r u a i i f i rn l r o r s l u t s s r o J r s i -aolirn '.is gi in Vechiul gi in NouI T'estament gi rodul este vrednic. .i-l Dacd este posibil sd numdrim multimea indurdrilor lui Dumnezeu mdsurdm mdrimea milelor lui Dumnezeu. .u.'''.' iriJiitia *.rp c.13 47.4uel.. aceasta am invdfat-o in multe locuri pi in multe chipuri.ai y.cl . Si de vor ti roSii ca purpura. din dispozifia disprefuitoare a pdcatului.l. precum spune Scriptura. cum e cirmizul. f.?t .'u' s. 5.ui. (atunci). Intrebarea 15 rrl' -' Rispuns \ bt.:! - -. i.ir" ire:i.. Iar Dumnezeu vorbegte (in legdtur6 cu .iti> : i. . .t:"":: dat fdrd limite.ziro9 ..M I39 3L's.' 9'19 I' 50' Matei rB' 21' 48. . De citd 9i de cit de mare sdrb5torire s-a fdcut vrednicd pocdinta lui. .lu.9I1i. .."rl. Rdspuns ..fr T"1. Aceasta trebuie sd gtim cd este adevdrat numai dacd pocdinta se face in modul vrednic de luat in considerare.or.. 6Jzos. .?l 'i .. n. ci de cunoagtere a milei (lui Dumnezeu) gi de condamnare a pS. 18.r'Ji. cunoagtem din insegi cuvintele Domnului. tru rolslo:bq Iui :a brbfiiil rsQ .u..-. . R. r. Dar cd nu trebuie sI dezndd5jduim. sd Ie gi numdrdm..l6. .". aga cum s-a spus la intrebarea in legdturd cu aceastas.. precum s-a scr.r . . se intimplE sd le gi mdsurdm.- .q 61.?":: 1g ly"y15. Dar dacd pdcatele noastre.a cdror iertare.cateior. in timp ce mila lui Dumnezeu este de nemdsurat gi indurdrile lui de nenumdrat.u.. ea lina Ie voi albi"st.f.c tj.!I0l . ci in depenpocdiegte qi de armonialui cu cel care care se denfd de ascultarea celui ":.l sr}.-:. I:aia 1. ca zdpada Ie voi albi..i 1 1.? "F :.SFINTUL VASILE CEL I\IARE .. nu este timp de deznddejde.l'tn'.. ..aceasta) gi prin Isaia : <De vor Ii pdcatele (negre). in comparalie sd $i cu mulfimea gi m5rimea pdcatelor sd fie gi deznddejdea.m.. . g" lnseamnd: <De cite ofi lmi va greSi lratele meu Si-i voi ierto Iui 50i Si de cite ori pot sd-l iert ? puterea de a ierta. existd intru singele iui Hristos...i 1.'. ri.f"p. Prin ce roade poote Ii doveditd pocdinla adevdratd.:i''i . cum este natural. Despre colnduita celor care se pocdiesc Ai despre dispozifia celor cdre se indepdrteazd de pdcat gi despre sirguinta pentru roade vrednice ': de pocdinfd s-a vorbit la locurile potrivite ae. .'..1' .ii: bivo( _c(:. dar mai ales din mrabola Domnului nostru Iisus Hristos cea referitoare la fiul care $i-a luat de la tatdl sdu partea de avere gi a cheltuit-o in pdcate..

19. ci fdgdduie$te ier.de se vor uni doi dintre voi pe pdmint..exercitare lmpreund cu alfi oameni) pi cd sufletul este stdpinit de alte patimi gi nu-i este ingdduit si se elibereze de acelea $i nici sX facd pe cele pe care le vrea. Rispuns O asemenea cdintd este un dar al iui Dumnezeu.. cind a zis: udar eu sint trupesc. dacd. sutletul. desigur. gustind din dulceata unei astfel de dureri. V.Pentru cd Dumnezeu a ingdduit ca sd ni se intimple gi aceasta spre binele nostru. ci pdcatul cane locuieSte in miner 55. fdrd cugetare gi fdrd multd ti continud . D3 .r' . 293. 7. Rom. Pentru cd d. (aceasta) nici nu trebuie sd se pund. Motei 18. In privinfa intrebdrii cite pdcate putem sd iertdm.l. 14-15.F' 3 r p p N. gi neglijenta noastrd fat6 de trecut (pentru cd nu este posibil ca un om care se trezegte pe /neaSteptate in fata a ceva.Ietul. sufletul prin pdtimirile cele fdrd de voie ale lui ar ajunge sd cunoascd cine este ce. spre nejustificarea celor care au pierdut aceasta prin lenevire. 55. dupd pdrerea spusd de Apostol.. . 51. fie pentru incdlzirea dorinfei ca suf. iar altd dold este atit de insensibil.r t1]3 . g Si iardsi : <ecLrmnu mai Ioc eu aceasta.espre unii ca acegtia s-a scris cd : .d . ll . Rom.e-l st5pineqte. I . R. i tir)-) \i I . Malei 18._ct . sd biruie (piedica). 54.e. aproape Xn mod automat se reculege.r. tot lucrul pe care-I vor cere se vo da lot de Ia Tatdl Meu Care este in cerurir sl. gi-ar reveni din cursa diavolului.-1 r:r slln i? ' 1. sd se strdduiascd s-o inldture. InsX a ne sili gi a nu putea sd ne cdim descoperd. fie pentru dovedirea cd sufletul poate. pentru cd NouI Testament n-a fdcut nici o deosebire 52. ci tac ceeo ce urdsc. _. L. ce gi cum o tost cuprins de o dutete. lltJ ':' .EGULILE MICI F se ingrijegte de conducerea sufletului iui. in pdcat. pi indatd ce s-ar cunoagte pe sine. in cele pe care Ie slujegte fdrd voia lui.te_. descoperind cd mila lui Dumnezeu este gata sd ajute celor care se pocdiesc sincer. sd fie totdeauna in cdinf5. in acelagi timp. .m. lneit chiar silindu-se nu poate sd se reculeagd. 19. . prinrtr-o grijd mai stdruitoare. $i Idrd sd se strdduioscd. 17. ::. 52. 7.tare de orice pdcat celor care se pocdiesc cu adevdrat gi mai ales pentru cd Domnul a fdgdduit iertare din partea Sa <pentru tot lucrul" 53. robit de pdcat i pentru cd nu Iac ceea ce vreeu. Intrebarea 16 Pentru ce clteodatd. 53.I car.

cineva in gincl Si-ar aduce aminte sd. nici pentru Biserica lui Dumnezeu.cd" se cuvine ca aceluia care e greSit vr eod. purtind in cugetul lui cuvintul Domnului : <Iatd.Dacd.l i. . este clard nestabilitatea sufletului. Fiindc.. I Cor. care este slujirea? .tiJt-.tj urmdrim. 10. trebuie sd-l . qh l.. dar lnvinge cugetul pentru grij# $i-'indeletnicirea cu lucrurile cele mai inalte.lcore s-o ingrijit? Rdspuns i Dacd s-ar gindi la mincare.. care dovedegte $i atagarea lui la cele prezente gi neglijenla lui fafd de cele bine pldcute lui Dumnezeu. dupd multd lncetcare.i se nu ne facem piedicd celor peputinciogi 9i nici. mdnince.57. fdrd ca natura sd-l supere gi inainte de timpul mesei.ri Dacd. 32-33. 14.. ia iertare prin pocdinta lui.8l4 SFINTUL VASILE CEL MARE ilntrebarea 1Z. ' 'risd Amintindu'ne de Aiostolul care d spus. cdutind nu tolosul meu.. ci al celor mulli. dar nu face aceosta in mod ardtat.plac tuturor in toate. .. ca sd se $i atle ceeo ce se bdnuia? 56. Si docri se cuvine.te-ai tdcut sdndtos. i j t.atd in' cBmunitated trdleascd sd'i se inuedinleze vreo sarcind. De aceea. Ioon 5. sd 56.iir.sd nu zidim pe alfii spre rdutate. ca sd nu impiedicdm Evanghelia iui Hristos .sintem datori 9i poi sd avem multd grijd.r. natura silegte gi foamea nu li se intintple ceva mai rdLtrr stdpinegte gi dacd simfirea pune in migcare amintirea pentru mincare.ca gi in privinta unor astfel (de oameni) sd cercetdm gi sd verificdm in ce mdsurd contribuie ei Ia zidirca credinfei gi la sporirea oricdrei virtufi intru Hristos.' nu tlli pirleind. apoi r-o.gti.rr. "orrj dantna pe sine. este necesar . i 1 'i I .i dacd cineva s-ar judeca pe sine insugi. dacd se gindegte la cele viirtoare din alunecare. I Intretrarea lB i l i Do. ci biruinta este vrednicd de laud5. : 9 t(.5i ce.nuit de pdcat. de pentru sminteald nici iudei.r. sd nu nlai grege. oare Si acesta se vo condamna ca.rriJ RispIDS .r. Intrebarea l9 Dacd cinevo esle bd. insd. 57. co. atunci amintirea de mincare nu este vrednicX de condamnat. . co sd se mintuiascd. Insd gi in 'acest'cazmila lui Dumnezeu este aproape. nici pentru elini.rii. precum Si eu md sj/esc sd..

<1. de pizmd.iS . Dar cit de . mindti.Idtofie. de vicleryu7. scotnitori de 58. ce trebuie sd spunem despre cei care invald gregit despre DumnezelJ? Pentru cd pe.male este paguba rezultatd din raporturile cu cei pdcdtoqi o infdfigeazd insuii Apostolul. piritori. I Cor.tori de Dumnezelf. grditoii de rdu. ca sd nu fie lipsitri de multe ori chiar 9i de acelea de care au nevoie cei sdndtogi. 28. fiindcS din cauza ei se dedau dintr-odat{ cu to'tul patimilor necinstirii.lr:uielile cele rele care iau nagtere din intentia cea rduvoitoare sint conclamnate de Apostol 58. 9i cu cuvintul 9i cu fapta . II Tes.d. 3. 60. .:.t . de cei core lrdjesc rdu? 1i. inclt sint plini de toatd' neclreptateo. cincl zice I KpuIin oluat dospelte toatd trdmintdturo' 6r. ce sd Iacd ceea ce nu se cade.REGULILE MICI Rdsptrns :1 f. Intrebarea 'at 20 Dacd cel care a trdit 1n pdcote trebuie sd se fereoscd sd aibd relalii eterodocqii sou chiar s.TotuEi cel rinduirt cu grija tuturor trebuie s5-i urmdreascd pe toti in clragostealui Hristos 9i cu dorinla sd-l vindece pe cel bdnuit. Id[o$i. delicte morale.il Dull&ln D! dtr . apoi fiindcd cei bolnavi cu sufletul au trebuinfd de mult mai male asistent[ 9i grij[. botjocoritori.l. 4. i-a dat 5i Dumnezeu 1n seama miniii lor celei rdtitcite.r: nib rli . de ucidere. 1.rli!i. de in$e. *i . de certuri. cum se intimpld desigur cu cei boinavi cu .i]I RiSpUnS F f. de desfrin1re.i. referindu-se la un asemeneacaz. in general este p5gubitoare qi primejdioasd pentru fiecare om o legdturd in orice lucru oprit.qaclar. intii. r ft F' 3 Fiindcd Apostolui a spus : osd vci terili de tot lratele cale umbld in neorincluiold Si nu clupd preclania pe care a primit'o de la noi> 60. se Si sepore. 6.. acegtia invdfdtura giregitd nu-i iasd sd fie sSndtosi nici in celelalte. cind ingrijirea lor pretinde o Asistentd mai amdnunfitd.aibd pe Dumnezeu in cuget. ca sd se implineascd cele spuse de Apostolul : <co sd inlalisdm pe tot omul desdvirSit in Hrjsfos lisus' rs. 59.trupul. url. I Tim. aga cum se aratd in multe locuri 9i chiar in cele spuse in Episiola cdtre Romani : "Si dupd cum nu s-ou ingrijit sd.\ 61. gi cu gindul. pentru cd sufletul care s-a obi$nuit cu pdcatul este inclinat in rnod obiEnuit mai u$or cdtre acesta. CoI. 5. de rdutate. de ndravuri rele . dar cei care au trdit in pdcate trebuie sd fie cu atit mai muit atenti . 6. dacd este a'tirtde mare paguba care vine de ia cei care cad in A. 6.

neescultdtori de pdrinfi. sufletul se va curdfi de asemenea {porniri) Si in cuget va avea continuu cele bune gi binepldcute lui Dumnezeu. care cerceteazd inimile si rdrunchii.irile. Omj/ia la marttua lulita. nechibzuifi. aceia cate fiac unele ca acestea sint vrednici de moarte . . nrr md voi cldtina" 63.j cum (n-ar fi) din cele oprite gi care nu plac lui Dumnezeu.in mod sigur'ar fi fdcut ceea ce s-a spus : <Pururea pun pe Domnul inaintea ll'. ::. r . Intrebarea Zt De unde (vine) lmprdStierea Si gind. neiubitori.326 SFINTUL VASILE CEL MARE rele. de neimpdcat. chiar dacd s-ar pdrea cX este bun. . ca gi . Rispuns Imprdgtierea provine din nelucrarea mintii. n-eti inleles cd. 7. 1. dar nu numai cd tac acestee. V. 8. nici nu va avea timp sd gindeascb ceva care nu contribuie la zidirea credintei. Intrebarea 23 deSartd. ? Pind la cite cuvinfe se soco te$te vorbire Rispuns In general orice cuvint care nu contribuie Ia implinirea nevoii pe care o avem in Domnul este degert. ci si laudd. pe acestea Ie va avea gi in visurile de noapte.Dar cel care face aceasta Si cele asemenea nici nu va indrdzni vreodatS. cd. nepreocupindu-se de cele necesare.' (Acestea) provin din pornirile curioase ale sufletului din: timpul ziiei e.Dar primejdia vorbirii degarteeste 62.tacea$ta. 63. Rom. 212.:tea. -' rrr. cunoscind d. nemilostivi i ace$tia. 19 din colectia <Pdrintii greci ai Bisericiir.1 .:iii. Cdci dacd ar fi crezu. de este Ia dreapta mea. "r . Dar dacd in indeletnicirea cu judecdfile lui Dumnezeu. . Iar mintea nu lucreazd gi este fdri grijd din cauza necredinfei in prezenfa lui Dumnezeu.:r.Icdtori ai convenliilor. cd. p. . Ps.in noapte? RisPuns. ri . Intrebarea 22 . De unde provin ndlucirile cele necuviincioosed. in vol.. 64.reptatea lui Dumnezeu. 28-32. pe tdptuitorii (lor1" sz. 15. gi cum le vom indrepta.

mai este nevoie si spun 2 Intrebarea 24 Ce este injuria? Rispuns . este clevetitor. ci numai dacd. ca prin aceasta sX-l defaime sau sd-l batjocoreascd. 68. 1. Definitia aceastapare cE rezultd din pasajul urmitor. pentru cd Apostolul poruncegte sd nu se amestece cineva cir unii ca acestia68 ca s[ nu-$i ia cumva lat sufletului sdu. de eI sd fe fere. dar gi intristeazd pe Duhul Sfint al lui Dumnezeu. 29-30.torilor>. si nu din insuqi iule' lesul cuvintului. 67. 65.{ .4. 28.folos oscuitd.ni. 1/ Tes. in doud impreiurdri se poate spune ceva rdu despre cineva : cind este nevoie sd se sfdtuiascd cineva cu alfii.l.lri!rJi "t\ f - " . dar nu contribuie la intdrirea credintei.oi 0tJ':i '. este vreunul bun pentru intdrirea uedintrei. l. chiar dacd ceea ce spune ar fi adevdrat.aducd. cel care spune ceva impotriva cuiva. iii' :rttttvugs. chiar dacd ceea ce s-a spus 'este bun.ln afard de o asemenea nevoie. Ioan 9. Orice cuvint care este spus cu intenifa de a necinsti pe cineva este injurie. nu iosd din gura voastrd. 'rlTui$rtrtnit.REGULILE Mrcr ' . Cdci aceasta ne-a invdtat cu infelepciune Apostolul. pentru cd s-a impotrivit toarte mult cuvintelor noastr. care sint iscusili in asernenea chestiuni. 69. care spune despre evrei cd : ol'au ocdrit pe el Si i-au zis : Tu egti ucenic al Aceluia" 67 w 3 i. II Tim. fiindcd cuvintul n-a fost ziditor. EJes. cd "Alexandru tdurarul multe tele mi-a tdcut mie . Intrebarea 25 Ce esfe clevetfiea? . 66.IitT'ldlfE muit mai mare. 11-15.Si sd nu intristali pe Duhul cel Sfint al lui Dumnezeu. 3. cum ar putea fi indreptat cel care a pdcdtuit gi cind ar fi necesar sd fie salvati unii care din ne$tiinfd pot sd se amestece de multe ori cu unul r[u. . prin cele ce scrie lui Timotei. ca sd.e)69. spunind : "Nicj o vorbd putredd sd. Aceasta afldm cd a fdcut-o lnsuqi Apostolul. chiar dacd cuvintul insugi nu pare sd fie injurios 66.$i aceasta rezultd clar din Evanghelie. infiu Care a|i Iost pecetluifi> 65. qi a addugat aceasta : o. oel care a vorbit nu numai cd nu este scu'tit de primejdie din cauza cuvintului bun.Dar cit este de mare rdul de a lntrista pe Duhul cel Sfint al ' lui Dumnezeu.ti Si tu.il Rispuns Dupd pdrerea mea. ca gi (cum ar fi) bun. pentru c5.

17. in mod ipocrit . chiar dacd insugi Moise s-a rugat pentru ea72.in altd parte s-a spus: ssd nu asculti cu pldcere pe cel cate clevetegte.l-fi . c6ci Scriptura spune cd trebuie <sd gindili cele bnne". 71. 74. gi chiar dacH cel care pdcd. lj- Rispuns -eti' 1' Amindoi (sint vrednici) de afurisire..cleueteStein oscuns pe aproopeJesdu. trebuie sd aibd incredere in Domnul. Nu toate patimile sufletului sint evidente Ia to[i. in mod ipocrit.t Intrebarea 27 Dar daed cineva va eleveti pe proiestos.Pentru cd omul rXu poate citeodatd sd spund un luvint bun.328 SFINTUL VASILE CEL ]\{ANE Intrebarea 26 CeI care cleveteSte pe lrate sou ceJ care ascultd pe clevetitor si iI suterd. pe acelail voi pierde> 7oriar. or spune cd nu are nimic rdu in inima lui. Rom. de ce (pedeapsd) este vrerlnic ? '. <Cdci pe cel . ) f r ir: ' .ecum nu sint evidente nici patimile corpului.glas riclicat $i cu cuvinte tari gi. 12. dar omui bun nu p. unde specialigtii au anumite semne pentru bolile ascunse ale lui. . cind aceasta a vorbit impotriva lui Moise . . pe care bolnavul nu le poate mascar la fel li cu sufletul . i i i . trebuie sri tie crezut ? .. ? .tuiegte nu simte propria-i boald.flil lt . Deci a. nici chiar la cel care este bolnav.. 73. r ! r i . ea. Intrebarea 28 Dacd cineva ar rdspunde altuiaeu. ' 72. . cind i s-ar atrage atenlia. Num. Ps. 13.a cum se intimpl5 cu corpul. i . Dumnezeu n-a lSsat' nepedepsit pdcatul ei.$. . 1O. . 100. 12.oate niciodatd sd spund sau sd facd ceva rdu. .sd nu tii arun.ee|? ispuns Judecata acestei compor. 70. cIt (atard)n it. l:: RiSpUnS . nu numai inaintea Dornnului.: u1 r .de. eum trebuie sd ne comportdm tald d.l . Care l-a incrediniat gi pe el pi pe cei impreund cu el. 35.. pr.tB .tdri este clard din minia lui Dumnezerl fal6 de Mariam.cd omul cel rdu din camera cea rea a inimii lui scoate cele rele 73. l i -!1 i . ci si uinaintea oamenilorrT4. Pilcle 20. ? .. Matei 12.

.NEGULILE

MICI

929

Intrebarea

29

Et 3; .ilI

In ce chip ar putea cineva sd nu se n'finie ?

RdsputrS,ri !-.f: Dacd crede cd vede totdeauna in cugetul lui pe D.uruezeg, Care vegheazd totul, 9i pe Domnul (ii vede ca intr-o oglindd) cd este pretutindeni de fald. Cdci card supus ar indrdzni cindva sd facd inaintea mai mareiui sdu ceva care l-ar nemulfumi pe acesta? $i chiar dacd n-ar agtepta ascultare de la allii, totugi ei sd fie pregd,tit spre ascultare, socotind pe ceilalfi (oameni) superiorii ,lui. Agadar, dacd ar cduta ascultare pentru nevoile sale personale, sd cunoascd cd cuvintul Domnului invatd pe fiecare (dintre noi) sd slujeascd altora ; dacd totugi s-ar fac,e vinovat de cdlcarea poruncii Domnului, nu are trebuinfd de minie, ci de miiS pi de impreund compdtimire, dupd cum s-a zis i <cine suferd ti, eu nu .sutdr> ? 75 Intrebarea 30

Rispuns Prin dorinfa infocatd ca sd implinim poruncile lui Dumnezeu qi prin aceasta, pe aceea pe 'care ne-a invdfat cd o are cel care a spus : <judecdlile Domnului sint adevdrate, ]a IeI de dtepte i mai dorite decit aurul ti decit piatra toarte scumpd gi moi dulci declt mierea Si Iagutele, zs. Pentru c5 dorinfa lucrurilor mai bune, cind este insofitd de dreptul 9i puterea indulcirii celor dorite ne sile$te sd dispretuim gi sd detestdm totdeauna gi lucrurile mai mici, precum ne-au invdfat toti sfinlii; deci cu cit mai mult trebuie sd ddestdm lucrurile rele.si vrednice de rugine ? Intrebarea 31

Docd se opre$te cu totul risuJ ?

s

Rispuns Din moment ce Domnul condamnd pe cei care rid 77, este ciar cd pentru cel credincios nu existd niciodatd timp de ris, gi mai ales in atit
75. Il Cor. ll,29. 76. Ps. 18, 9-10. 77. Luca 6,25.

i .iU;

tr .{i8

SFN{TUL

VASILE

CEL

MARE

zs de marea multime a acelora care necinstesc pe Dumnezeu prin cdlcarea legii, gi a acelora care se omoard in pdcat; pentru acegtia trebuie sf, ne intristdm gi sd plingem. Intrebarea
qrr -

32
.- "(L

De und.e pioHine pofta de somn tdrd de vreme si tdrd mdsur-fi gi cum o vom indePdrta? Rdspuns Aceastd poftd de somn vine cind sufletul se face mai leneg in privinta gindurilor pentru Dumnezeu 9i cind dispretuim judecdfile lui Dumnezeu; iar pe aceasta o lepdddm cind vom cugeta la maretia lui Dumnezeu in mod sincer $i demn 9i cind dorim voia Lui, ca acela care a spus: <Nu voi da somn ochilor mei $i alipire genelol mele gi odihnd timplelor mele, pind nu voi gdsi loc pentru Domnul, o locuinld pentrt Dumnezeul lui lacovr, 79, Intrebarea 33 i

Cum se demascd cel care se sfrdduieqte sd fie binepldcut (oamenilor) ? ..ti ,rrfr i',, Rdspuns ,.',

Cind, pe de 'o parte, se aratd binevoitor fafd de ce'i earre-l lauda, iar pe de attd parte, devine greoi fald de cei care-I vorbesc de rdu. Cdci dacd vrea sd placd Domnului, sd fie pretutindeni 9i intotdeauna acelagi' implinind ceea ce s-a spus i <cu Qlmele dreptd[ii in dteapta qi in stinga, in cinsle Si in necinste, in mustrd.ri Si in laude, cind sinlem socotili ':' insetatori si cind. sintem socotil,i de bund-uedinld',$0.
|l

Intrebarea

34

Cum va evita cineva patima de a ti pldcut (oamenilor) Si de a cduta in toate pdlfile laudele de Ia oameni ? Rispuns Cu incredinfarea despre prezenfa lui Dumnezeu 9i cu grija neim' prdqtiatd de a fi binepldculi inaintea lui Dumnezeu gi cu dorinfa fier78. Rom. 2, 23. 79. Ps. 131,4-5. 80. II Cor. 6, 7-E.

.- :.:

f
k

REGULIT-E

MICI

binte a fericirilor fdgdduite de Domnul ; cdci nimeni nu va gregi ca, in prezenfa stdpinului, sd multumeascd slugii celei impreund cu el, necinstind pe stdpin gi condamnindu-se pe sine insugi. ;.r([,, Intrebarea 35

d. '

Cum se cunoaste cel mindrugi cum se vindecd ? Rispuns

Se cunoagte din aceea cd umbld dupd cele ce sint mai presus de el; dar se vindecd, dacd crede in judecata celui care a spus : <Domnul celor mindri Ie std impotrivd, iat celor smerili Ie dd. harr,$r, Agadar, se cuvine sd gtim cd, dacd cineva se teme de judecata mindriei, nu poate sd se vindece de boald, dacd nu s-a debarasat in prealabil de toate eforturile lui pentru indlfare i aga cum nu poate cineva sd uite o limbd strdind, sau o oarecare meserie, dacd nu inceteazd cu totul nu numai sd facd sau sd spund ceva in legdturd cu acea meserie, ci chiar dacd nu inceteazd sd audd pe cei care vorbesc ai sd vadd pe cei care lucreazd. Acest lucru trebuie sd-l observdm gi cu privire la orice riutate.
fjti ,'u J 9q .t?,,r-"' -',r 'j'
-ni rfil.

! Uv !lrr gi) . Intrebarea

J 36 ir

,bi t'r t4; t r i i J . I D ? iJ, i i , g n i l . / ,
itrai. ,: :'..ta il)

Dacd, ftebuie sd. caute cineva cinste ? Rispuns

Ca sd ddm cinste celui cu cinstea 82 am invdfat (de la Apostolul), dar ca sd cdutdm cinstea am fost oprifi, pentru cd Domnul a spus : <Cum puteli voi sd uedeli, cind primili mdrire de Ia al[ii Si mdrtuea cea d.e la unicul Dumnezeu nu o cdutotri?"83. Aga incit a c5uta cineva slava din partea oamenilor este dovad5 de necredintd li de instrdinare de cinstirea lui Dumnezeu, pentru cd Apostolul a spus cd <dacd a,gmoi cduta sd plac oamenilor, n-aS ti tobul luj Hristos, &4. Deci, dacd cei care iau cinstea pe care o dau oamenii sint atit de condamnafi, apoi cei care cautd cinstea care nu li se dd, au negrditd osindd.
Bl. Iac, 4,6. 82. Rom. 13, 7. 83. Ioan 5, 44. 84. Gal. l, 10.

*

$

'!

.8t s*rrdsrjni $l i, . ,lr:qr,r;,

SFII.ITUL

VASILE

CEI.

MARE;

,F;-I

.,'!a

Intrebarea

37

In ce chip u putea sii devind tivnitor cel care este lenevos in im.1lJ Ui)... icl plinirea poruncilor , RAsPuns .. pe Fiind deplin incredintat de prezenfa stbpinului Dumnezeu, care leneS celui toate le vecle qi de ameninlarea care se intoarce impotriva gi de nddejdea marii rdspldtiri de la Domnul, care s-a fdgdduit prin Pavel 85. TreApostolul, cd fiecare (om) iqi va lga plata dupd osteneala sa buie insd sd fie incredintat despre toate celelalte care slnt relatate in scripturd, cu,sc6irul ca sd provoace zel fiecdrui (om), adicd rdbdare spre s l a v al u i D u m n e z e u gg Intrebarea Dacd un trate ar primi poruncd- 9i s-or impotrivi, dar dupd aceea s-ar duce .ut RisPuns
]ill 3L

Pentru faptul cd a contrazis ca un impotrivitor, indemnind 9i pe alfii spre.un astfel de act, sd $tie cd s-a fdcut vinovat de acea osindire, cd lui, adicd <tot omul rdu alild rdzvrdtirea, dar Domnul trimite impotriva un soi ldrd mild, s6.Dar sd fie incredintat cd nu se impotriveSte omului, pe ci iatd, lnsuqi Domnului, Care a spus : <rCelcare vd ascultd.pe voi, leapddd>87. se Mine d.e devoi Mine Md oscujtd $i cel core se leapddd. astfel, dacd i s-ar in$i dacd ar simli cdintrd,mai intii sd ia iertare 9i gddui, sd indeplineascd lucrul88. Intrebarea 39
' 3 t . )

Dacd. cineva ar asculta Si du'p(t aceea ar citti ?
,:).": RdSpUnS,-t(),,i. ,). )r

ltlll

Deoarece Apostolul a spus : <Faeefi toate Idrd efutiri si td.rd$ovdj IeIi,8s, cel care cirtegte s-a instrdinat de adunarea fratilor $i lucrul lu? nu mai poate fi folosit de acegtiae0; este ciar cd persoana care se oSeorndnd cu acesta are boala el necredinfei 9i Iindoiaid rin plivinta nddejdii'
85. I Cor. 3, 8. 3i'-:.. , f - r. 86. Pilde 17, 11. 87. Luca 10, 16. BB. V. R.M. 29, unde lucrarea ficutd cu murmure cu cea a celor suPugi. Bg. Filip. 2, 14. 90. V. R.m. 38. 91. Asa se illierpreteazd la intrebarea 38.
..'r-) {iL.' -'-i ! tl nu i:1 r4j. ' ilj'

trebuie

sd se amestece

,ft

I

1REGULILE

MICI

333 'ibt Intre.barea ,40 i.irrh

iffi
;['

Dacd.un ttate ar mihni pe trote, cum trebuie sri se indrepteze ? gF Rispuns

Dacd l-a mihnit aga cum a infeles Apostolul, cind a zis : <V -ali intristat pentru Dumnezeu, ca sd nu suterili din cauza nocstrd nici o pagubd" e2,rnr are trebuintd de indreptare cel care a provocat intristarea, ci cel care a fost intristat trebuie sd ar,ate semnele distinctive ale intristdrii lui dupd Dumnezeu. ,Dacd, insd, I-a intristat prin lucruri fdrd importanfd, cel care a provocat intristarea, sd-gi aminteascd de ,A.postolul care a zis: oDacd.Iratele tdu se intristeazd..pentru vreo mincare, (atunei) tu nu te porli cum cete dragosfeo,,e3,dar recunoscindu-gi o asemenea gregeald, sd aplice cuvintul Domnului : nDeci de-fi vei aduce 'darul tdu la altar qi aeolo ili vei aduce aminte cd fuatele tdu are ceva impotriva ta, lasd darul acolo, inaintea altarului, Si du-te de te impacd mai intii cu tratele tdu 9i apoi vino de-li adu darul tdu" sa. Intrebarea 4t ''rq ) 1

r&

Dacd cel care a mihnit n-ar primi sd se lustifice Rdspuns

Trebuie sd se implineascd in cazul lui cele spuse de!'Domnul cu privire la cel care a pdcdtuit gi nu s-a pocdit : "Iar de nu \re oscuJto nici de Bisericd, sd.-li tie lie ca un pdgin gi co un vQme\D 95. Intrebarea 42

Dar dacd. eel care a mihnit $i-qr cere iertare, iar cel car? o fost '{r mihnit n-ar vrea sd se impoce. Rdspuns Judecata Domnului 'in cazul acesta este clard gi se poate ,vedea in parabola slujirii fafd de altd slugd impreund cu ear care, degi a fost rugatd, n-a voit sd arate ingdduintd, atunci celelalte slugi, vdzind cele inti:nplate, le-au adus la cunoqtinfa stdpinului lor, iar stdpinul rniniin92. n Cot.7, g. 93. Rom. 14, 15. 94. Matei 5, 23-2495- Matei 18, 17.
.;'g 1r '.ri' .lJ 3q t,. .ritl ,i: :;tnl4 :l:6V .0,{}

334

S]FII\ITUL

VASILE

CEL

MARI

du-se gi-a retras darul fdcut slugii, pe care a incredintat-o torturilor, pind ce va restitui tot ceea ce datora e6. Intrebarea 43

Cum ttebuie sd se poarte cineva cu cel carc iI trezegte. pentru rugdciune Rispuns Dacd cineva cunoagte paguba pe care o produce somnul, cd dupd somn nici pe el insu$i nici sufletul sdu nu se simte bine, gi dacd eunoagte cigtigul privegherii, dar mai ales mdrirea cea covirgitoare a apropierii inaintea lui Dumnezeu pentru rugdciune, pe cel care-l trezegte fie pentru rugdciune, fie pentru oricare altd poruned, il va avea in deosebitd atenfie, ca pe un binefdcd.tor care-i ddruiegte lucruri mari, mai presus de toatd dorirea. i. lDl . lntrebarea 44 Dacd lnsd cel care c fost ftezit s-ar mlnia sau chjar s-ar inturia, de ce (pedeapsd) este vrednic ? ,'r 1., Rispuns ::

S" va pedepsi cu afurisirea pe timp limital sz gi cu oprirea de la ,, mincare, pentru ca astfel sd poatd gi sd se umileascd.Si sd inteleag& de cite gi cit de mari bundtdti se lipsegte pe sine din cauza nesimtirii lui, gi intorcindu-se sd se veseleascd in harul celui care a zis : oMi-am odus ominte de Domnul $i m-am bucuretrres. Dacd, insd ar rdmine in nesimtirea lui, sd se taie, aga cum se taie din corp un mddular putred gi nesdnitos; cdci scris este (in Scripturd) : "e mai bine sd.piard. unul din membrele tale Si sd nu tie aruncat tot corpul tduin gheenarres, Intrebarea 45

iri Daed cineva dupd ce a'auzit pe Domnul spunind cd',,slugc care e tunoscut voia stdpinului sdu'Si n-o td.cut, nici nu s-a pregdtit pentru voia /ui, se va bate mult ; iar cea care n-a cunoscut Si a ldeut (Iapte) vred96. Mclei 18, 31-34. 97. Spre ex., potrivit epitimiei a 4-a, pentru cel c a r e i n s u l t d s a u c o n t r a z i c e , S f . Vasile prevede afurisirea pe timp de o sdptdmind. 98. Ps. 76, 3. .bt*--rt ,u 99. Molei 5, 30. .tt,8J

REGULILE

MICI

33S

nice de bdtd.i, se vo bate pulin, 1m, se va lenevi in cunoasterea voilor Domnului, are oare mingiiere ? Rispuns Este clar cd unul ca acesta, prefdcindu-se cH n-a avut cunogtin!d,. va avea pedeapsa corespunzdtoarepdcatului; pentru cd Domnul spune : <De n-as Ii venit.Sl nu /e-ag ti grd.it, pd.catn-ar avea; acurrle insd n-ou dezvinovdlire pentru pdcatul lor>>Lltt fiindcd Sfinta scripturd face cu.noscutd voia lui Dumnezeu pretutindeni tuturor. Aga incit unul ca acesta nu se osindegte mai ugor, impreund cu cei care n-au cunoscut (voia, Domnului), ci se osindegte mai aspru, cu aceia pentru care s-au scris {ur_ mdtoarele): <sinl aserneneo cu aspidal0ra surdd, care iri astupd ute-. chile, care nu va auzi glasul descintdtorilor, Iiind tascinatd de magicianul mai jscusif> 102. Dar dacd cel rinduit cu purtarea de grijd a cuvin* tului se va lenevi sd-l propovdduiascd, se judecd ca un ucigag precunl 1G|. S-a Scris)) Intrebarea 46

3
3

Dacd ce| eare tolereazd. pe altul sd sdvirgeoscd pdcat este vinovat de pd.cat?
Ul ;

Rdspuns

3
*

o astfel de judecatd este ardtatd prin cuvintele Domnului cdtre. Pilat' cind a zis : ucel care M-a dat pe Mine tie are pdcat rnai mare> r04. Deci, din aceasta este clar cd gi pilat, pentru cd a tolerat pe cei care. L-au dat pe Domnul, a pdcdtuit chiar dacd (pdcatul se socotegte)mai mic., Aceasta se aratd clar gi de Adam, care a tolerat pe Eva, gi Eva care a, tolerat pe Sarpe; pentru cd nici unul dintre acegtia n-a rdmas nepe_ depsit ca nevinovat. Insdgi minia lui Dumnezeu impotriva lor, dacd se. cerceteazdcu atentrie,aceastao dovedegte ; pentru cd, atunci cind Adam,. in loc sd-gi ceard iertare, a spus : <temeia pe carc mi-ai d.at-o (co sd tie) cu mine, aeeasta m|-a d.at gi am mincet>>, Dumnezeu i-a rdspuns : Kpentru cd ai ascultat de g/osu/ temeii lcle pi ai mincat din pomul din care ili poruncisem ca din acesta singur sd nu mdninci, blestemat vati pdmintul in toate lucrdrile tole, 105 s.a.
l).J

F

100. Iuca 12, 47-48. l0l. Ioan 15, 22. 101a. Sarpe veninos, 102. Ps. 57, 5-6. 103. Iez. 33, B. lO4. Ioan 79, ll. lO5. Fac. 3, 12, 17.

e ;

, \

#
--'ril.-

336

srlNr\JL

vasiii}/ctr-'

Mand

r r i,

Intrebarea

47

sc ? pdcd'tuie Dacd trebuie sd fim inditerenli pentru cei care RisPuns lttttl' J u v 6s - n E - J ' . Domnuluir din'ryorunciie clar este indiferenti fim sd Cd. nu trebuie pe aproapele curai fut V"Jfti"f Testament, unde se spune: oSd certri cu tduqisdnuieipdcatpentru€l>r106,iarinEvanghelie(sespune):<De'li vagregitrate]etdu,d.u-te$jmustrd-]pee]intletinegielsingul;'daca va asculta' is cu te va asculta, ai eistigat pe trotele tdu; iar dacd nu martori sd sfec lot Line incd. unul scu doi, ca prin guro a doi sou trei cuvintu].Iardacdnuvaascu]tade'ei,spuneBisericij;$idacd.n icide Iar gi cc un Voftes, 107. pd.gin un ea tie ascltlto, sd-li vct lie nu Bjsericd citdemareosinddatragepdcatulacesta,putemsdcunoaqtemintlidin incredin}areaDomnuluicuCaractergeneralspunitrdi<<ce]cenuctede' va rdmine peste dinin FiuI, nL:vQ ved,ea viafa, ci minia lui Dumnezeu Noul Testament' sltl,' 108; apoi din istoriile relatate i! ,Vechiul 9i in minia lui oimbrdcSmintea'r, Pentru cd Ahav, cind a fu,rat limba de aur'si cuno$tea nici pe Dumnezeu a cdzut peste intreg poporul, de$i acesta nu mai inainte men' cel care a pdcdtuit nici pf,catul,.pind ce s-a ardtat cel -, t i o n a t g i a s u f e r i t a c e a i n f r i c o g a t d p i e r z a r e i m p r e u n d C u t o a t erau ecite iui' care Dar gi acel Eli, degi nu-si da odihna pentru fiii avea 1oe. mei' nu:aud lucrutr fii rdi, 9i adesea ii sfdtuia 9i Ie spunea: <r-lulcopiii necuviintra pdbune despre vojD t10,gi mai mult, prin cuvint le ardta 9i gi n-e; catului gi nescaparea de judecatd, totugi, fiindcd nu i-a,pedepsit ardtatzelulpecare:Idatorafafddeei'atitdemultaprovocatminia; cu fiii lui 9i insugi lui Durnnezeu, incit gi poporul s-a pierdut impreund pe lingd toate acestea' chivotul s-a luat de cdtre cei de alt neam 9i el' -rb intr-un sfirgit groaznic ai-a gdsit moartea' Deci,dacdminialuiDumnezeuafostatitdemareimpotrivacelor caren-aucunoscutpecelcareapScdtuitgiimpotrivacelorcare,s.au spund cineva pentru cei opus qi au protestat pentru pdcat, Qe poate sd cele relatate de cdtre ardta vor care cunosc qi tac ? Acegtia, dacd nu n'ali p/ins moi bine' gg' Apostol corintenilor, cind a spus t <pentru ce ; o taptd' ca oc€ostd>111 sd Ji seos din miilocul vosrlu pe cel cale o- Id.CUt <cdci t scriind aceloragi, gi celelalte care au fost marturisite de dinsul
1 0 6 .L e t ' . 1 9 , 1 7 . 107. Matei 18, 15-17. 108. loan 3, 36. 109. losua 7' 2l-26' ll1. I Regi 2' 24. lll. I Cor. 5, 2.
\. au

.{l ,!f

.l

tr
*

REGULILE

MICI

I,{E

r
I

iatd, insugi taptul acela cd v-afi inbistat pentru Dumnezeu, citd sirguinld., citd. apdrare, citd nemullumire impoftiva celui vinovat, citd tricd, citd dorintd, citd rivnd, citd pedepsire s-o stirnjl in voi. Prin toate afi se primejduiesc in ctrdtat cd sinteli curali in privinla acelot tapte" 112, pierzare sau fi mai la aceeaqi orice caz gi se supun acum tofi impreund rea, cu cit este mai rdu cel care necinste;te pe Dumnezeu, decit cel care a contravenit legii lui Moise, Si cel care a indrdznit acelaEi (lucru)' cu cel care mai inainte a pdcdtuit gi mai inainte a fost osindit. Cdci dacd <de Sapteori a tost pedepsit cel din Cain .ti de $apte ori cite $aptezecicel degi a fdcut acelagi pdcat. din Lameh,,113, Intrebarea . . ., .1. 48

Ldeomia pind. Ict ce se iudecd? Rispuns

F

Cind cineva depdseStelimitele legii este lacom. Aceasta 'inseamnd, dupd Vechiul Testament, a se lngriji cineva mai mult de sine decit de aproapele ; cici este scris': <sd iube;fi pe aproapele tdu, ca pe tine insuli>114.Dar dupd Evanghelie ldcornie este sd se sirguiascd cineva mai mult decit cer nevoile de fiecare zi, Cd acela care a auzit : <Nebune, in noaptea oceosfa vor cere sufletul titu de Ia tine i iar cele ce ai gdtit, ale cui vor Ii ?" i \a acestea se referb intr-un mod mai general : "Ago-i cu acela ce-qi adund siepi comori pi nu se imbogdleSte in Dumnezeur Trj. r; rJ , 1 Intrebarea 49 Ce inseamna <a se fiili, ? 116
6:J

F

.,r-v

Rispuns

Tot ceea ce se ia nu din nevoie, ci pentru impodobire, se socoteste ,,fdIire,,, : Intrebarea 50 r3r., ;1. ?r, tii orrilo Dacd eineva inlhfurd h'aiinele^o, ,,"u^r" intota"oui]o p" eea mai iettind, Iie hainii tie incdllitminte, ca si cum i s-ar cuveni lui', '!: gretette oere, seu de ce patimd bole$te?
112. II Cor. 7, 1,1. .a ,a 1 1 3 .F a c . 4 , 2 4 . .r g61r '1,1 ,,. . .r fI,,. t:orglvr', firtnivtr 6: i , ;,, ll4. Lev. lg, lB. .i F. ,,!60 6il' .,ir I rr,, tf'.r ?efottrt rrrt .:ilq o' li;' 115. Luca 12, 20-21, 116. Cuvintul acesta in Noul Testament se i r r t i l n e g t c r r u m a i i n I C o r . 1 , 3 , 4 . v. Clement, Peclagogul, 3, l. 22 - sfintul vasile cel Mare

chiar dacd ceea ce face este vrednic de necinste 121. scu ce este sfintenic $i cum o vom dobindi. Intrebarea 53 Ce este intinorea trupului gi ce este lntinarca sutietuluilzz. pentru a intra in voia unui om. V. 5 .G o j . 1lB. 121.8! . Matei 5. 6.spuns rezultd cE cuvintul n'at0pon&. se indepdrteazd cu mintea de Dumnezeu. Sj cum ne vom curdli de acestea. este clar cd sufera de boala de a pldcea oamenilor. 1 1 9 . 122.i Rtrspuns Dupd pdrerea mea. t . datd": <nu cu sirguinfd fdlarnic5. ca acei ce vor sd placd oameDilor. R.doritor de mdrire departd _ insemrleazd simplu.Sl ? 1te Ce inseamfid <yqfuq.M. din punct de vedere etic. 120. 6. Intrebarea. doritor de mdrire degartd (vanitos) este cel care face sau spune ceva pentru o ugoard mdrire lumeascd.. prostesc. ca sd placd oamenilor._ . iar altd. Rispuns Este cuvintul popular mai pufin insultdtor. 2 6 . Din acest r.l slalf I99 3li?a'r'' J. este stdpinit de patima fdlirii gi se informeazd numai de lucrurile uqoale 117. MARE _ REspuns Cel care vrea ceva ca gi cum i s-ar cuveni lui.. 21. tl7. -. Fi Intrebarea.>120. Deci cine este doritor de mdrire degartd gi cine este doritor de a pldcea oamenilor ? ! { : .SFINTUL VASILE cgl. stupid. in timp ce cuvlntul revdboEoe . 7.iruvulii. face ceea ce ii place acestuia. _! . Eies.arg. un inteles idu. 22. pe care o dau cei care vdd sau aud pe cel cale face sau spune ceva r iar doritor s6 placd oamenilor este cel care. Il Cor. 1. unde se condamni concepfia de a umbla dup6 ultimul loc.52 Apostolul spune uneori: <sd nu umbldm dupd slavd degartdo 11s. .'josnic.peotoE>doritor s6 plac5 oam-enilor .. folosit intre prieteni qi rude.

dar s-e. ca aceea pe care au ardtat-o corintenii. 123. cum ar fi : oCel ce-1i iube$te sulletul sdu. 125. face pentru sine. cind rdminem indiferenli fatd de cei care gindesc sau fac asemene. in toatd vremea. este clar cd gi in altele are rdutatea iubirii de sine. de sine este acela care. al cdrei sfirgit este pierzarea..'1l va pierde gi ce/ ce-qi urd. li cind aratd o astfel de mihnire. Ioan 12. potrivit celei zise de David: "Mlhnire md cuprinde de cei pdcdtoli. I Cor.r 126. II Tim. 3. 128. iar a sufletului. minie.cunoagtepe sine. iar curat este cineva cind urmeazd Apostolului care a poruncit sd nu mincdm 1H impreund cu unul ca acesta gi cite ca acestea. fie trupegte.4 .alucruri . iI va pd. :. 53. 3 1 . Iar sfinfenia este sd ne fdgdduim Sfintului Dumnezeu cu totul desdvir$it ti fdrd incetare. 5.'ti i'l titt . . 118. care pdrdsesc legea te. sau clnd se va mihni. 2. se iubeFte pe sine. lngrijindu-ne gi strdduindu-ne pentru qele ce-i sint binepldcute Lui. chiar dac6. h . Intrebarea 55 Ce deosebire esle intre amdrdeiune. ceea ce face. t24. Si ceea ce a fost oferit odatd lui Dumnezeu este necuviincios gi infricogdtor ca sd mai fie intrebuinfat pentru nevoi obgtegti gi omenegti.-i cii Multe se spun ca gi cum ar fi nepotrivit folosite. ll. Pentru cd animalul cu defect nu se primegte intre cele oferite spre jertfd .i iubitor in lumea aceesta.NEGULILE MICI Rispuns Intinarea trupului este cind ne amestecdm cu cei care fac lucruri oprite. dacd. chiar dacd in general ei se dovediserd curafi de acel lucru.ceea ce face ar fi potrivit unei porunci. 124. Fople 15. cind au fost mustrafi cd ardtau indiferenfd fat5 de cel care pdc5tuise. Intrebarea 54 - Ce esle iubfuea de sjne 125$i cum se vo eunoaple pe sine insugi iubitorul de sine ? Rdspuns l.zi pe eI pentru viala ve\nicd. fie sufletegte. adic5. 126. Cdci dacd din comoditate personald ar ldsa ceva din cele de care are trebuinld fratele. 1 2 7 . Ps.gte sufJetu.25. E I e s . iulime rzz Si intdrilors 128. 39.l sdu p".

nu se conduce de aceeargi normd de viatd pi nu are aceeagi intelegere 139 gi igi inventeazd o cale proprie a dreptdfii 9i pietdlii.nimic$tiind. : ?. trufagul. Iar minclru este cel care in privinfa celor ale sale se laudd gi exagereaz5. pe cind cel care se minie aratd ceva mai mult : ucdci nu greSili>. ca sd apard mai mult decit este in realitate. 136. ca pi fariseul 137.i. qi sd 12e.c. 2. dupd cea spusd de cdtreApostol:. 11.4. Luca lB. 13.. 3. II Tim.narea Sarpelub. 5 . 132. r t F 135.intre dispozifie (pregdtire) gi pornire (manifestare). 3.'r9I6.rfi.e a zis : <iufili-vd. 13s. 2 . Fi1ip. ll. 14O.I C o r . cine este cel ce se inalld cu gindul. 4. I Cor.>7ao. pentru cd cel care se iube. orgoliosul gi ingimfatul ? Rispuns .31. pe cind n 0ug.Efes. 131. . 6. mindri. 137.. Iar trufag (este) cel care nu respectd legile. dupd gregeala corintenilor 138.S-otruIit.t:.I Tim. 57.gi care nu se coboard cdtre cei smerifi. 4. dreste" Deci.rr 129. minia lor zice Scriptura . 134$i in altd parte 9i Apostolul poruncegte : osd nu gindili cele inalto) 135 spune .$i ced mai violentd pornire din minie se numegte intdritare. r. iutime . Ps. fie apropiat de acesta..rie> 1 3 3 . K6?^ti>.i ss Ea r.umaratd cel car. 16.26.iu Intrebarea 56 . pre. "trufa$i.minie . 20. '. Un asemenea ar putea sd fie numit gi ingimfat.L u c a 1 8 . 2O.este dupd asemd.ST'INTUI VASILE CEL MANE Rispuns ' Deosebirea intre ninie Si iulime consta poate . 'i r. Rom. 139. lil .130. orgolioqin S.i se atribuie numai in Apocalipsi. 4. 130. Domnul aincredinlat cd uacelo care se inalld pe sine se vQ stneti. 1 3 8 .i se atribuie lui Dumnezeu in diferite locuri din V.f ' ) . Testement.$i )<Irod era minios lmpotriva celor din Tir gi celor din $id6n2131. 1 4 . 1. :f-fli.te are patima numai in pregdtire. Iar orgolios este cel care in aparenfd este fie ca gi cel mindru. Iar amdrdciunea aratd pregdtirea cea mai cumplitd a rdutdfii 132. :: Inalt cu gindul gi pe sine indlfindu-se este cel care pentru faptele lui se laudd $i se mindregte. mindrul.Fapte 12.i iardgi: <drcgostea nu s€ Inir: 136.

gi in nici un chip . 144.I1a condamnat ?kr mod clar gi pe cei care pdcdtuiesc din negtiinfd.Ps. se va bate pulin>r7|t.Luca 12. chipul ardtat de Domnul' dupd Vine a-i intoarce cu indelungfl rdbdare.iJ ctis . 143. c i t i c a n e a s c u l t d t o r .rlbare f!: RisPu.T_o*. . :: -" - . . .Matei 5.sli. d u n u s e c o n d a m n d n u m a i c a m i n c i n o s .'numei . rP.unde este plingefea 9i scrignirea dinfilor 14s.j:: l*".iri. .1. decit dacd ar cruta pe vreunul din acestea' sd fie aruncat intreg 142.nr.'r D"Oriin.ns . .ca mincinosul ' ' 59 t-*ttlaaatL?gvAnoFtgfi{#. RisPuns lttt.oor"... da?fitFt.. gi rdrunclrii" Dumnezeu cerceteazd inimile ?. 142.!.: . < P e n t rc 145. 5.' .lilr'. 29-30.tl sruJ .lr . 48. pentru cd Domnul a spus cd este mai bine sd piardd cineva un ochi sau o. . Intretlred ? cces'to se eondam nd.li '-. foce'.lr impotrivaJui s-or inrdutdfi. c.:i sd tacdeeva.. iar' in gheena focului.ru.rilecontinui *. . .u. numai cel care a minlit in mod deliberat sau qi ce/ care spuneceva complet'neadevdrat din ne$tiinld?'' '.j Dacir ceea ce a gindit sd facd este potrivnic poruncii (Iui Dumnezeu).REGULILE MTCI 34t Intrebarea 57 i-: Docd cineva ar wea o Jipsd neindreptala 9i prin mustrd. Iar dacb mustrarea gi condamnarea mai multora llu vor fi de ajuns pentru intoarcere.:t: Rispuns t "u.'. 1 1R . 145. aluat dospe$te togtd Irdmintdturr> Apostolul incredinfeirzd cd <<putrin I Il I n t r e b a r e a 5B se condom nd. cind a spus cd ucel cale n-a Stiut. 1 . m . ro*l"o i cd pe cei care gretesc se cuAceasta s-a spus gi in altd parte 141..mipd sau un picior 9i sd intre in impdrdtie..3 . 7.:r-. insd a ldsa induntru pe cel condamnat de D6mnul nu este pentru nimeni fdrd pri-' mcjdie. dar a fdcut (tapte) vrednice de lot.I Cor. unul ca acesta trebuie socotit ca un pdgin.iiJoif fq '!. 10. 6.

fiindcd nu s-a temut sd hotdrascd ceva impotriva a ceea ce-i place lui Dumnezeu. ci . dacd insd nu ascultd. 1 4 6 . l)ar cd trebuie sd rdstoarne hotdrirea lu. unul ca acesta este dator s6 se pocdiascS.Si in altd parte spune c6. Intrebarea 61 1 i Rispuns Dacd cineva nu poate sd lucreze Si nici n-er vreo sdinvele psalmi 151. 7. 147.de nu te vai spdlci n-ai parte cu.cazul Apostolului Petru. ceva din cele ce nu-i sint pldcute lui Dumnezeu. 152. ce trebuie sd se tacd cu eI ? Rispuns Fiindcd Donnul a spus in pildd despre smochinul neroditor : <taie-I . dupd ce hotdrise in grabd cd : (nu-mi vei spdla picioarele mele 1n veci>r. pentru cd indrdznepte de la sine sd hotdrascd ceva. se cuvine s5 se aplice gi in privinfa lui ceea ce s-a poruncit pentru cel care persevereazd in pdcat. cineva grdbindu-se or hotdri sd. Mine)r. nu le grdiesc de Ia Mine> 148. 235 Si 281. Luca 13.rniceascd ceea ce s-a hotdrit rdu sau. $i mai cu tdrie. pe el. de trica minciunii. potrivit acestor cuvinte. Ioan 14. Ioan 5. iar dupd aceea.. rezultd clar din. Ioan 6. cdci nici pe cele bune nu se cuvine sd le facd din autoritatea (sa).atd cu grabd impotriva poruncii lui Dumn€zeu. mai lntii. Apostolul spune : (nu cd doar am ti vrednici sd cugetdm in aoi: Irrgine ceva ca (venind) de la noi in$ine> 1169l insu$i Domnul mdrturisegte: . (spal6-mi) nu numai picioarele. de ce sd sfrice Si pdmintul?>r52. "M-am coborit din cer. sd zddd. 19.m. ci voia Tatdlui. 38. ori de ce fel ar fi. 149 .942 SFINTUL VASILE 'CEI! MARE Intrebarea 60 Dacd. sh i se acorde acestuia toatX ingrijirea necesarS.atunci cind a auzit pe Domnul spunind hotdrit: . 149. care. lO.tacd. l4B. indatd s-a pocdit Si a zis : <Doamne. 151. .tce se cuvine mai degrcbd.I I C o r . $i iardqi: <cuvintele pe care vi Ie grdiesc. Ioon 13. 150. Care M-a ttimis.Eu nu pot sd tac de la Mine nimicn 147. R.catul? .i miinile qi capul" 150. 3 . Pentru cd cel care nu lucreazd binele se osindegte impreund cu diavolul 9i cu ingerii lui. nu ca sd"Iac voia Mea. sd sdvirgeascd pd. 5 . B-9.

e git Si s-ol alunca Ln mare. r. cum (a indrumat) garpele pe Eva Si Eva pe Adam.in aceStia mai mici.i ce este aceea a scandaliza ? sau cum ne vom pdzi cle aceeste.c. pentru altceva. iar alfii. nezeu. . Matei 1. dc orice fel. qi alfii. cd nu cugeli cele ale lui Dumnezeu. zicind i "Fii milostiv cu Tine. tovarSga uciderii. se condamnd ? Rispuns Fiecare se condamnd pentru pdcatul sdu. Intr'ebarea 64 Domnul noslru lisus FIrjsfos a grdit : <rflai bine i'at fi sd-.e moard d. astfel. cirtesc pentru cii n-au indeajuns ca sd se sature . co sd nu vind asupra noastrd. care ai cunoStinld..f ItEG'uLIEt' t9r'x(:f . dind dovadii de invidie. ca Petru pe Domnul. sau impiedicd pe cineva sd facd voia 1ui Dum. gi nu face bine altora. decit sd scand1lizezepe unul d. Imi eqti sminteald. insd adesea unii cirtesc pentru alt motiv . 3 Cineva scandalizeazd cind infringe iegea cu cuvintul sau cu lucrul gi indrumeazd pi pe aitul spre cdlcarea legii.o iudecatd intrico' g o t dc a a c e o s l c t \( oispuns . asezindu-te Ia masa din templu) 153. 1s3 . sd: nu f i se intimple Tie una cc oceosla. 22-23. al lui Dumnezeu' spre desfdtarea lui personald. se condamnd ca 9i cel care ascunde talantul.6.. $i a auzit : <Mergi inapoia Mea. Intrebarea 63 Dacd cineva ar face ca aceia cale au cirtit impotriva celor cale au venit in urmd.? Rdspuns Cel care define un dar. care a zis : <cdci dacd cineva te va vedea pe tine. pentru clrtire . Doomne. pentru cd au fost cinstifi ca 5i cei de pe urma. Intrebarea 62 cum a tdcut cel care Dacd cineva ar tace ci ce i s-a incredinlat c ascuns talantul. Si cei care au cirtit. 154. satano. sau intdregte gindul celui slab cdtre ceva din cele oprite. 6. dupd cum a scris qi Apostolul.r. se condamnd. unii ca gurmanzii gi ca aceia care i9i fac pintecele Dumnezeu. ci cele ale oamenilor. Matei 18.i lege o piatrd d.

$i chiar in aceste cazuri (sminteala se produce) [n mod diferit : cdci uneori depinde de neiscusinfa fie a unuia. atunci se cuvine a ne aminti de Domnul Care a spus despre unii ca ace$tia.I C o r . sd gdseascd cineva gi in Evanghelii gi la Apostol. 1 0 . iiJt. 158.il . s-ar sminfi: p41 cit de infricogdtor lucru este ca pentru cele care. fie a celuilalt. 8 . llrrci ti. pentru cd vd spun voud cd ingerii \or vdd' iso. sd nu bei vin Si sd nu taci vreun lucru din couza cdruia fuatele tdu s-or poticni. spre a minca jertte idoleSti ?.i in lucruri (se intimpld) la fel. Ia care adaugd .i tiri.ea. Matei 17. Care opregt'e sminteala cu totul in orice chip gi zice: <vedeti sd nu nesocotiti pe.. nu.bd. 159. Cici sminteala se datoreazd fie celui care scandalizeazS.ee.21. 14.. aruncd undila qi io cel dintii peSte care-li va cdd. ca sd nu sminlesc pe trotele meuDr55.eface din mai multe pricini. slabd Iiind.ts--!si . SFINTUL VASILE'CEL MARS idolilor.Si deschizindu-i gura.gi iardgi : <e bine sd nu mdninci cerne. Agadar. $i multe ca acestea poate. I-au zis : "$lii cd tariseii.. 13. voi minca corne in veac. vei gdsi un satir . cind ucenicii apropiindu-se. .tedupd voia [ui) cele ce i s-au pus sub stdpinire.ijlnilqonur in crns . . amindoi vor cddea ln groapd" tro. i-al pe acela Si dd-l acestora penftu Mine gi pentru tine" tsz. . s-cu scondohzatD.Dar sminteala s. fie pentru cd cineva foloseg. a'tunci trebuie sd ne aducem aminte de cuvintele Domnului c5tre Petru. 8.". $i de cele scrise de Apostol cdtre Corinteni.I . <De ece. fi'e (sminteala se datoreazd) celui care se scandalizeazb. nu se va intdri conStiinla lui.26-27. dacd mincarea sminteSte pe tratele meLt.pentru acestea aratd porunca Domnului. Cdci cel scandalizat se scandalizeazd fie pentru cd eineva implinegte porunca lui Dumnezeu.l-ubriseQs 157. auzind ceee ce ai zis. sctus-or s/dbi" 15e' par cd sint sub stdpinirea noastrd sd trecem cu vederea pe fratele care se scandalizeazl.iJl irtlM /. iar alteori rdutatea celor scandalizati se face mai vdditd din (insdqi) tdlm5cirea dreaptd a cuvintului . Iiii sinf scutili i dar pentru ca sd nu-i smfn.til ro-.din cauza lor (aga cum in Evanghelie unii s-au scandalizat din cauza celor ce se spuneau gi se fdceau de cdtre Domnul dupd voia Ta' tdlui). in care' spune : (nll voi minca carne in veec. . 1 5 5 . I Cor.*. cc sd nu smjnlesc pe tratele rneu) 158. . 1 3 .EI le-a rdspuns astfel: <toata sadirea pe care n-a sddit-o Tatdl Meu cel din ceruri.Rom. dacd oamenii se ridici impotriva celor ce se fac dupd porunca lui Dumnezeu gi se sqandalizeazd.0t . Idsafi-i pe ei cd sint indrumdtori orbi ai orbilor i $i orb pe orb dg u* conduce. Dar cind cineva s-ar poticni sau s-ar scandaliza in privinta celor puse sub stdpinirea noastr5. vreunul din ace6tia mici. cind a zis: oAgodar. se vo smulge.r>nil 3t{ nsbsv ov .

ca sd nu puneli piedicd tratelui sou sminteqlfi. 12.1. m . ' . ci riibddm toate. zice (Scriptura).f Cor. coree sminlegle pe Iratele melt. din cauza celor pe care sintem in drept sd le facem. dupd voia sa proprie.:j . opregte mai tare necuviinfa. R . despre care zice : ucdci dacd cineva te va vedea pe tine. 1 6 4 . din miinile lui se va cere 165. dupd ce s-a dovedit cd este atit de infricogdtor lucru sd smintegti pe frate.L{ | . nu s€ va intdri con$tiinlu \ui. co sd nu smjnlesc pe tratele meu> L@.') gJ(l)'. II Cot. co 163. care ai cuno$tinld.I e z . $i in altd parte zice : <scu numai eu Si Batnavo nLravem dreptul de a nu lucra?" 9i la urmd adaugd. . 2 3 1 .f.con$tiinla lor slabd.7. 1 8 .'r . . . 167.-1e6: r.. slabd tiind. 1 6 5 . "$i astfel greSind fralilor Si biciuind . . 1. 1 4 . stinjenire Evangheliei lui Hristos.tt i . 163. 166.. un asemenea gi intru aceasta singurd igi are judecata. voi minca carne in veac. fie cd ar face ceea ce este oprit.tili. Motei 18. spre a minca jertte idole1ti ? Si din pricina cunostinlei tale va pieri Iratele cel neputincios penfru core a a murit Hrislos> . acesta ca un indreptar gi ca un model fiind dator sd se infdtigeze celorlalti.l Rispuns l Cind de bunurile care i-au fost incredintate de Dumnezeu s-ar fo-. 18. dupd cum .rof1. 1 3 . nu.tr.spunind : *edci noi nu sintem precum cei mulli care precupelesc cuvintul lui Dumnezeu>167 . t.i{l V.' Cum poate sd tind cineva adevdrul intru nedreptate166. ceea ce gi Apostolul a dezaprobat. incit. 10. fie cd ar sta liniltit in privinfa unuia ca acesta.] -9 . pdcd. de aceea dacd min.. 6. 8 . 9. <<der noi nu vreo nu sd aducem ne-em folosit de acest drept.. Ia care adaugS . r l ti! 1 .1 3 .i :r iiii.R o m ..ir I n t r u'f'u r. -. singele celui care a gregit. L6r. spunind uneori : "gindili-vd mai bine.' . -gg :. Si iar5gi i <cdcl.tintd sau este socotit in treaptd ierarhicd rs. chiar dacd ar fi mic. 1 : > i f 16 1 ' r ' IrtJJ). l t.tuifi impotriva lui Hristos .. 'losi rdu.iar alteori. asezindu-te la mosa din templul idolilor..rjrJ*. . Rom.pururea tala Tatdlui Me:a Care este ln cerurir ls. fie cd n-ar face ceea ce este poruncit. prin mai multd intocmire. 1 6 2 . niciodatd nu ne-ant to- 3 160. apoi ce'ar'putea spune cineva pentru cei care smintesc prin aceea cd fac sau grdiesc cele oprite ? $i mai ales cind cel care smintegte s-ar pdrea cd are mai multd cuno.V . . 2. Deci."a 65. 1. 2 6 5 . ceea ce s-ar trece cu vederea din cele scrise.r ' .ffi . 3 . 1 0 .I C o r . Dar gi Apostolul mdr-: turisegte. 1 6 1 .

. i'ntriga. Rispuns Intrecerea este cind cineva. R. . 5i <6pr0eic>. iar intiritarea este cind cineva. cind o numegte ceva dulce gi nedureros772.. --. am tinut searna 169.) sau din slovd degortd" 170. Matei 23.sd nu ne lacem iubitori de slavd degattd. 55. se strdduiegte sd facd ceva.Cdci qi Apostolul. iar ce este neruginarea mi se pare cd o aratd preainfeleptul Solomon. unii pe alfii in' tarltittdu'nsY 17r' ' Intrebarea 6? Ce este necurdlia Si ce este nerusinarea? Rispuns l Ce este necurSfia a ardtat legea cind a foiosit cuvintul pentru cele ce se intimpld fdrd voia noastrd din nevoia fireascfl. Intrebarea 68 Ce esle propriu miniei 174 $i ce este propriu indigndtii iudicioose 9i' cum.f: . spunind : .Str"TlvITIL VASTI. cheamd 9i indeamn5 qi pe alfii spre cele asemenea.eEl 172.cear'ta. 'l . ce nu are sau nu poate se suporte durerea luptei' precum este cind cineva nu poate avea stdpinire asupra pldceneinfrinarea 175 rilor care il turburd. La traducereq termenilor <Epte>.' l7O. adesea pornind d.Iire prin cuvinte.. Filip.m.)-.81 . Pilde 14. V.j 173. 2.P. dupd care interzice cu alt nume 9i intdritarea. zicind : Knimic (sd' nu tace[i) din in' iar alteori pune tdritarea (iubired de disputd. 5 4 . o pune impreund cu mdrirea degart5. aga incit neruginarea este o dispozifie sufleteascd.e Ia indignare. pentru a nu apdrea rnai jos decit altul. gi de infelesul care rezultd din cuprinsul rdspunsului..1 174. nici de Ia voi. Gal 5. i. lnainte slava degartd. . .T' CEL l1rATEi losit cie mdgu. !l .2 . . 5.Bt . . 25 i I Cor. nici de la altrii> 168. ne atldm miniindu'ne' i 6 8 . 3.l l7l. din cele ce face cu ostentafie sau cu mlrire degartd. I T e s .23. ' ''lnl .t\'. Intrebarea 66 Ce este intrecerea $i ce esle intd'ritatea16s.26.7. nici d'e dorinld de ciltig i mattor este Dumnezeu i nici nu cdutdm slovd de la oameni.rl . amintind uneori de intdritare..

7. 5. precum pi r6bdare.tlz.gi iardgi t "gi chiar de se luptd. cdci rnulte ca acestea ar putea cineva sd afle. gi sd ne ferim in toate imprejurdrile de lipsa de mdsurd. r l .. .. 31. din ciispozifia dezaprobdrii pentru ceea ce s-a fdcut.6 . cu ceilalfi. fiecare. De aceea se cuvine sd ne aducem aminte cuvintele scripturii.1.'ffi REGULIIJE MICI $ Rispuns Propriu miniei este pornirea violentd a sufletului ca sd cugete rdul impotriva celui care l-a supdrat.e cel care se plinge cd nu poate sci lucreze.oua $i a treia stdtuire cu. r?8. a n : . venitd". p s . I Cor. Dar cd lenevirea. F cum trebuie sd ne purtdm tald d.: . iar propriu indigndrii judicioase este scopul indreptdrii celui care a gregit.I n t r e b a r e a 7 0 i . . .. l T " " . cind zice: <srugd vicleand. chiar gi ceea ce pdrea sd fie bun. l r i i _ . fiind injugatd cu viclegugul.. $i lenesfi.eopotrivd. nu este ceva de necbnceput. cdci cel care esle rnuslrat acuzd de spirit lngust pe ce) care mustrd pi de cfutire. i. care zice : ulingd. . 176. Rdspuns Fiecare pretext de neiucrare este pricind de pdcdtuire pentru cb i se cuvine sd ardtdm sirguinfd. cea de Dumnezeu insuflatd.a d.ginu suferd de nici o sldbiciune. Iege" u6.. . i l i i i : i u ' i . i r i * r .1. l i . .multe ori a cdzut in rdu. osindegte pe cel leneg se aratd din cuvintele Domnului..i] .... . Rispuns Apostolul leapdddfolosirea rea.r 1 -rir cum trebuie sd fie lnvdlat cel care se folosegte rdu de hailre pi de incdlldminte. Iar dacd. II Tim. de. Dar ca un suflet care a inceput de la bine sd cadd spre rdu.. de lucrul nepotrivit cu vremea gi de lipsa de ordine. pentru ci din pricina celor amintite. in timp ce mdnincd d.r ii:' . 178. zicind : <cd aceia carese folosesc de lumea aceesta. cc ai cum nu s-or tolosi. cineva. stdruie intru acelea$i. cdtare mi-au pus eapcansp 175.i it)rn . r . i i . are corpul sdndtos. cdci mdsura folosirii i?ng:: 1 7 5 . .tr! ..) . 2.r . nLtse incununeazd. 1 3 9 .:. r r rj n [ : i t i m h t . 26. 177. ce se cuvine a tace cu eI. dacd nu se luptd dupd. duytd. i i : . pind la moarte.. . Matei 25. Intrebarea 6g rc I # .

cum se cuvine a-I indrepta dacd. .I C o r . ca .i i r .. core nu dr'n dorinla de indteptare a Irateluil muslrd pe cel care gre$et te.sd nu producd sminteald.') Rispuns . :J 1..i persevereazd in pdcat are judecata celui care nu. Toti aceltia sint bolnavi . 9i are trebuintd de indreptarei in afard numai dacd cineva ar fi silit de nevoia unei oboseli sau de o grabd . Dar nici iubitorul de dulcefi.: : : " ' .3[i 1 7 9 . unul are boala iubirii de dulceli' altul p6! cea a ldcomiei.8tI ..erdzbunare. 4 0 ..i unul ca acesta nu peze$te porunca Apostolului. pentru sdturare.. se cuvine oQre a-i Critica ' ' ' i v u ) g a . fie a.i I n t r re e barea r'r 7:o'''':7:t"tll'. r.t{ I ) i . 1 8 0 . mdririi deqarte. $i in aItS parte : "toate sd se lacd cu buna' cuviinld qi "u rinduiald. i:' l. irin rb brsluz sn 14eot Intrebarea 72 necuDacd cineva cu prileiul meselor in trdlietate s-or purtd cu t'1\ t i viinld.'i.sas SFINTUL VASII/E CEL M.'^i' t9s9't3ui i)? n6rti. pentru tdmdduirea boiii.4FE este nevoia neapdratd a trebuinlei.i ri rir ' r. <tar si atunci se cruvine sd se fereascd cu grijd.ti . ori altcevq de taceli.. ..tli'' ". u-.A9adar. Iar daci nu se vor I trrli vindeca de boald.. . 1 4 . ci djn patima |ui d. nici lacomul.. .rg f)i'j rrftt. care spune : Dumlui slava de mincali. rdmine intru aceea$i patima. dupir mai multd stdtuire. 3 1 .rUlU.r80. tg: crb uor. iar allii prelerd pe cea cu cantitate mai mare.I C o r . . in oricare lucru. mincind li bind cu |dcomie. 1 0 . se pocdiegt"'uv. ori de beli. Iar cel care t.1 '' Sinf unii care cautd inainte de toate pe ceT nai dulce dinfte mincci-' furi. jir i!rv!tu33J . nu este in afard de osindire. este clard judecata celor nepocditi. 1 Intrebared z3 az! Pe ce:. de ambii se cuvine se ne 'ingrijim cu milostenie. Deei cum se cuvine a-i instrui si' pe unii qi pe allii'? Rispuns . decit 1te cea duLce. toate intru nezeu sd Ie tacelir l7s. fie a iubirii de pl6ceri. iar cea peste trebuin!{ are boala fie a ldcomiei.

.ll 1 8 6 . zicindu-I : <De egli Fiul lui Dumnezeu. 1.:.. .r"rde sinesi ca un iubi- tor de mdrire. undq se scoate i1 evidentd vre'dnicia vietii chinoviale. 5 .cd trupul potteStS lmpotriva ctuhului Si duhul impotriva trupului.i . R. zi ce pietrele acesteo sd se focd piini. 9i chipul indreptdrii lui sd se arate dupi infelegerea ade. Iie cu gindul. nrt ca sd |ac voia Mea. ca sd nu Iacem cele pe cqre Ie dorimr>raat tot lucrul ce se alege dupd voia proprie este strdin cinstitorilor de Dumnezeu. v. vdratei pietdfi. dar incearcd sd inducd ih eroare pe cei neatenfi faf5 de neputinfele lor.oricdtui pdcat. .. . tie cu cuvintul. 38. Ioan 6. se cuvine a-i r9J. ntrebarea '.. iar acestea se impotiivesc uno alteia. 1 8 4 . <&?opi(<o> lB2.. 185.ig r8t. 9i Apostolul mirturisegte: . 183.." J. este potrivit sd spunem cd satanq este pricinuitorul . Dorinfele firegti le folosepte a. 'il o1. Dacd insd rdmine in rdutatea lui.. ci voia Tatdlui Celui care M-a trimis pe Mine> ra3. 181.l . Rispuns ' ril tr } Domnul de multe ori zice : oFiul de Io Sine nu ?oce nimie' rez.G o I . tie cu fapta.pe cei care ies din trdfieiate Si cloresc sd trdioscd viald singuraticd" sau lmpreund cu pulini sti urmeze aceluiasi scop a/ bunei cinstiri de Dtunnezeu.F 3 NEGULILE MICI ' -n om sd . 3 ..!.5 t <am coborit din cer. 44. 75 Dacd.0.A $ * Rispuns i Cred cd in general satana insugi de la sine nu poate sd fie pricinuitorul vreunui pdcat. t s .". Dar pentru unele ca acestea am rdspuns mai pe largr in cele spuse Ia Regulile mari 18s.put 16i6Inseamnd aici a separa sau a ldsa pe cineva si plecc.. 19.m..' ree. Ioan 5. Vasile aici se referd la intrebarea 7 de la R. Sf.M.r. . Intrebarea 74 :ld din Scripturd dacd. este clar (cd i se aplicd) pedeapsacelor care nu s.t asemenea lli ..M o t e i 4 . iar alteori patirnile oprite. n b e!.epocdiesc. cin'd Il simlise pe El cd era fl5mind.. 1 7 .a cum a incercat sE fac5 cu Domnul. folosind uneori dorintele lor firegti.

.t. 44. 188. in mod necesar. 2 . l i :. 19. iiJli h Intrebarea 76 Dacd se cuvine ca.r.:rriii si l. care inseamnd de bun soi (aleasd).. 1 9 1 .rELrem rdsddit vild roditoare. Dar cd gi cele rele provin cie la noi ingine ne-o aratd clar Domnul" pentru cd zice: "din inimd ies gindurile cele yslq1787. 189. $i Apostolul mdrturisegte scriind i <chiar dacd. a caracterului. iar lngeldciunea este iscodirea spre vrdjmdgie. eSazicind. Iscja 5. 790. :': .. 30-31.ravul rdurs4. Ace. precum socotesc. Deci in sufletul care a fost ldsat nelucrat gi a fost p5rdsit dintr-o astfel de nepurtare de grijd.aprimd gi ascunsd rdut.a cum se relateazd pi in Pitde: <bdrbatul nein[elept este ca un teren agricol. 1. Malei 15. ca in catul iui luda.. $i neardtind nici o deosebire a minciunii. 4. Pijde 24.2. struguri Si a tdcut spini. 18e. dacd nu se vo lupta dupd lege" Le3. prin iconomie.SFII\TTUL \/ASILE CEL MARE seSte Si patimile oprite.I I T i m . Rdspuns : Ndravul rdu este.29.astase intimpl5 insd celor ..cineva luptd. ca urmare. 192.care din lene lasd nelucrate seminfele naturale ale bundtdfiior. toatd adevdratd i cum te-ai schimbat intru amcirdciune. nu se lncununeezd.g . Pentru acest suflet s-a zis : <gi om rd. spunind odatd cd minciuna este de la diavol le. a. Ceva apropiat de aceasta poate si gdseascd cineva 9i la'Ieremia. se vo inleleni gi se vo imburuiena tot gi devine pdrdsit> 188. 194. Rispuns Hot6rirea Domnului nu ingdduie aceasta.i't. cind ci187. rdsar spini gi ciulini'Si p5timegte ceea ce s-a zis i (o$teptam sd iacd. 1 9 3 .Rom.! .efafa lui Dumnezeu grdiegte: . 2 l . pentru cX atunci cind s-a incredinfat cd acesta are boala iubirii de arginfi.sddit vild Sotih" lm. - - gtred. Isaia 5.ate. sri min[im penfiu cevq ee s-or pdrea Iclositor. i-a exploatat aceastd patimd rqi a aruncat pe iubitorui de arginti in crima trdddrii pentru treizeci dc arginli.o vie. care despr. ace. Intrebar ea ?7 Ce este inSeldcituneaSi ce este nd.co. 2 . gi omul tdrd de minte. . via cea strdind ?))191. 5 . Dacd-I la$i pe eI. Ioan B. '.I e r .

gi cum (sd proceddm) co sd nu pdlim aceasta.ale vrdjmdgiei. gi aceasta. dimpotrivd. t. pentru cd de sufletul treaz qi stdpin pe sine nu se indepdrteazd gindul bun 9i grija binepl5cutd lui Dumnezeu.in neglijenld>1e6. ll8.la sine."olu.in locul unui bun nxddjduit.epta.ffi. ca. ndscocesc ai afld gi altele. Pentru cd. Deci. sufletul observd cd nu este lipsit de aeestea.l . este nevoie de mai multx sirguinfd. I . aceasta rdnegte sufletul intr-un mod gi mai cumplit. sd ardtdm milostivirea noastrE. Intre'barea Zg $ Dacd cineva se ecuzd continuu pe sine cd se poafid ospru cu tratele. iar in al doilea rind. Rispuns : r Acest lucru se intirnpl5.2E. ci. fie dintr-o mihnire pe care o provoacd lipsurile celor care sint datori sd fie virtuogi.. sd temperdm patima mindriei. prin rugdminte gi prin sfdtuire. 3 Rispuns Fiindcd David zice: <rlormit-a sutletul d. Ps.o amdgire punind-o inaintea cuiva. incit. Rispuns t sint aceia care. Iucreaz5 printr-insa cele. spre folosul gi indreptarea celui care a gregit.F REGULTT.cum se va ind.. fie dintr-un sentiment exagerat d'e superioritate. sd folosim logic qi Ia timp potrivit tdria indigndrii impreund cu compasiunea. fJ . deci. 196. 30. dacd . . Iar dacd chipul acesta al thmEduirii s-ar vddi nelucrdtor. este clar cx aceasta se datoreazd dormitdrii sufletului gi nesimtririi.l . atunci. in afard de relele obignuite gi cunoscute celor mulfi. ata cum se infelege de.E MICI 351 nevar iachipuind ceve (ca) bun. Intrebarea B0 E [l Al i De unde provine Iaptul cd minlii li Jipsesc gindurile bune gi grijile ce plac lui Dumnezeu. ln primul rind.cdci dacd ochiul trupului este insuficient sd vadd nu195. ar gdsi cineva impotrivire gi mihnire."** $ L. Rom. lnainte de a fi prea greu.] ci""..r.

Ps. ci. cind zice uneori. 200. pentru cd.?.zice nunate gi judecdiile lui Dumneze'u. chiar dacd i s-ar pdrea cd-t mdrturiseqte.SFINTUL VASILE CEL }IIARE mai putine din.i .sint ca adincul cel mare> 9i in altd parte : lsa' pdtrunde. Pentro cal chiar dac6 indiferent' celui pSrea cd gregeala este aceeaqi li a celui cucernic 9i a este totu$i diferenfa intre ei este mare . pe cind cei indiferent. lEg.oi ?n aceeasi greSeald ? ' RdsPunb Dacd rro-'ii atenli la dispoziiia celui care pecdtuie$te 9i la felt s-ar pdcatului. Intrebarea 8l ocre se cuvine sd fie cettali deopotrivd cei cucelnici si cei . cum aratd clar 9i insuEi numele (indiferent pe defaimd imbolnave$te de ce1. fiindc{ nu conteaz6 p6cat nici pe sine. pentr.P s . 6. 1.1 .indi' terenli. fie tdg6duiegte insdgi existenfa lui nezeu. Iar dacd-i lipsegte pentru ci lumineazS.u cd cel cucernic. inaintea ochilot lui' reo.edintii 9i mai mari rele .:'1..egte gi cade in ispitd. 2. 35. Pentru c6 <iudecdfile T'ale tsz. Fiindca acestea dou6 determind sufletul spre pdcat..zidirile lui Dumnezeu 9i nu se saturi dacd ar vedea ceva o singurd data. treaz gi stdpin pe sine. sau nu crede in existenfa Lui. priveascd lucrurile mi' . cel care lipseqte segte pi iuminarea i nu pentru cd cd dormiteazd cel care este dator sd se lumineze' . gindut cel sufietului . 1 3 8 . dacS ar fi. 13. (dar) clintr-o intimplare nefericitd 9i aproape impotriva voii lui gre. Drept aceear fie cd a defdimat p'e Dum'prin aceasta p6c5tuie9te. Ps. amind. cu cit mai mult ochiul sufletuiui. de legei. in acelagi timp. nu es'te indeajuns sf.i{.rl i . gi Dumnezeu. atot' este "minunatd' . chiar gi atunci cind ar vedea pururea acelaqi lucru. 9i multe stijnla Ta pentru mine i s-a intdrit ti n-o pot cd ii lipclar este bun. co sd greqeascd"ln sine. Stricatu-s-au oamenii $i s-ou Id. a$a cum spune Scrip' 197. ca s6 devind Dumnezeu..uptd. nu existd li in altd parte : nzis'a cel tricd de Dumnezeu.: . i!e!l i . adicd : uzis-a cel tdrd. 1 9 8 . gi pentru aceasta Se stricd intru meFtegugurile lui.moS . 35. fiindcd trui binepldcut cucernic 9i se teme gi l. vom cunoagte 9i felul canonului. Ps. cind ie atld.iro 6:ob -r ' j :j9:6 qir tieqlj ilf . adicd sau Dumnezeu. 5 .asemenea. nici pe Dumnezeu li fiindcd nu face deosebire intre . a5a cum mdrturisegte Scriptura. neltun intru inima \ui : nu este Dumnezeu.( ri8rcigopoc ) se $i virtute.cut uriti in meqte$uguri' 2m. nu inceteazd sd-i priveascd.

re. insd trebuie sd cunoastem ti aceasta. .ar au taptele lor II tdgaduiesc) 201. gi sd fie sfdtuit. cd : <pe presbitere. . incit. Astfel fiind acestea. pa{e a fi ajutate de fierbinfeala. 2 . ..-rednicde eertate . meritd un canon mai aspr4 pentru. sau turburarea. sau indrdzneala. incetineala pentru o bdtrind este aproape fireascd.li. l Intrebarea 82 i.ndruma.ir(! 1n. fiindcd virsta ei nu ingdduie aceasta. nceJcqi canon?208." . Fiindcd scriptura relateazd. pind ce va putea sb creadd fie cd Dumnezeu este judecdtor drept. :. pentru cd Dumnezeu i'gdduie citeodati ca sd fie ispitili. gi acelagi pdcat.? i problemd de discipiind din". 5 . face pe . . nevoie de un ajutor local. s-a intimplat lui personal. R E s p u n s . d. dar nu . fireascd din tinerefe. . '. incetineala. T i m . spre exemplu. li . . .: fireascd pentru o tindrd mintea imprxgtiatd'sau .?il. . cu conditia ca sd nu facd cevaii.precum este ceea ce s-a spus de cdtre petru. de s-ar intimpla. gi sd fie certat. mintea imprdqtiatd.. 2 4 2 . .easd stabilim canonul care se potrivegte pentru fiecare din cele doud virste. cum am spus.tulburarea sau indrdz'gr neala gi cite ca. 23 Sfintul Vasile cel Mare . . cea tindrd. . aare uor ti sub.r rilh.in primul rind. ce o presbiterd (dupd. gi dupd ace.care. fie ca un defdimdtor. . indeamnd-Ie ca pe mame>eoz. Apostolui a inviilat ca pe presbitere sd re cinstim ca pe mame.I .66. pentru cd cel cucernic are.201.. impr"eund cu proiestoasele perltru i. dar nu la fel pentrtr 'o . gi numai pentru lucrul in care a gregit este dator sd suporte canonul.a . .i. cadd in dcelatj pdcat aa una rnoi tindrd. .tinbrd dup5 cum este . se cuvine sd plingd." 9i pentru o tetrine.rnorali a celor. pentru ca sd se vindece mindria care i-a cuprins creja..t :rl i . defcctele naturale ale virstei. virstd) sd. fiindcd a stricat ceea ce avea bun sufletui lui gi fiindcd suferd de acele rdutdti care sint mai generale.cd gregelile celor cucernici se intimplx adesea gi din purtarea de grijd spre folosul ior . : :.2 0 3 . acestea'aie tinergfii.Fartea "proiesto5ilor.REGIILILE MICI tr p tura: <(ei cu vorba) mdrtur'isesccd Il cunosc pe Dumnezeu. Spre exemplu. gi sb se inspdiminte. socotesc cd gi felul canonului trebuie sd. 1. siDt rdspunzitori . vieluiesc singuratici. fie cd Dumnezeu existd in realitate. . A i c i . dacd insd s-ar intimpla vreodatd ca o presbiterd sd facd acelaqipdcat ca una mai tindrd. gi sd se tearnd. acelagi pdcat..daed s-ar intlmpla. fie ca un necredincios..fie diferit in privinla unor asemenea (oameni). D r e z e n t a to care. Aga. in rtimp ce cel indiferent. e s t e . iilul . precum am spus. trebuie sd ludm in considerare.

308 . ar gre$i o singurd datd. de eI ? 83 bu. nu-se-lngEduie ca monahul s6 iepind{ de ea. RisPuns '. Intrebarea Dacd cineva. 9i face sufletul sd alunece ugor spre pdcat. cel care spune cX este ceva al sdu.. ocre spune bine ? Rispuns Aceastd infelegere a fost cunoscute de demult cd este ereticeascd i pentru cd este gi hulitoare ti nepioasX.i. 9.ara . I Cor.mintd20s.Iietate. 5 .-lnsE. Rispuns Cum a ptocedat Domnul cu Petru. Averea personald. Aceasta este impotriva mdrturiei din Faptele Apostolilor pentru cei care au crezut. 207. violent $i turbulent qi tiincl mustral pentru eceasta.in care este scris : <nimeni nU zicea cd ctin avelile Agadar. . Fapte 4. srivirsind multe iapte cum vom proceda lald. iar nu numai cele din afarX 207.-. .I C o r . este buni ln sine $i trebuie sd aibd ca scop u$urarea nevoilor cre$tinului. at spune cd Dumnezeu a tdcut pe unii buni Si pe allii rdi.. 2 . lO7. 6. dupd Sf. --. 20 6. Intrebarea 84 I Dacd cineva.5.'. 92. 205..i. Episloja 284. in nici un caz. lUrO) Intrebarea 85 Dacdsecuvineaaveacevap|opIiuinIrd. s-a fdcut pe sine strdin de Biserica lui Dumnezeu 9i de dragostea Domnului. \:. sau si se indrepteze' sau sA fie scos din mijloc 2041 ca sd nu se intimple : <pulin aluat dospeSte toatd trd. Drept aceea. fiind dator si trdiascd dupi principiile vieJii-chin^ovitice. avind.32.ne. . insd in afard de acestea se cuvine sd cercetdm 9i felul picatului pentlu fiecare din cele doud persoane. sole este ceva aI sdur zoe. vezi : R. 2 O 4 . coracter. 304' 305. M. pentru cd virsta ei o ajutd sd fie blindd ti lini$itd.354 SFINTUL VASILE CEL MARE cea mai in virstd vrednicd de un canon mai aspru. 187. Care a invdtat gi cu cuvintul 9i cu lucrul sd ne punem sufletul pentru prieteni. ti astfel chipul potrivit al tdmdduirii sX se aducd printr-un canon colespunzAtor. Vasile. unde orice distragere a sufletului este interzisd .

intr-una din mindstirile Slintului Vasile €xista o anumitE ordine idioritmici.' 2ro. 209.J I . ce vom Iace noi Ia core nu existri bogdlie ? 208. care spune z <Scoateli-l pe cel fiu din mijlocul vostr.13. 6. ptecum Eu v-am iubit pe voir me. Piltle 13. I Cor. { . fie pe cea veche. probabil. Rdspuns A da sau a primi. 210. Aga incit acesta. 8. I Cot. atunci sd observdm porunca Apostolului. dacd nu contribuie la pietate. V. ffi 17 fiintlcd. ci numai aceluia cdruia. pentru ca sA nu se intimple ca in cuvintele : <putin oJuot dospegle toatd irdmintdtuta" ztt. la timpul potrivit fiecdruia.ce atitudine vom observa tald. dupd incercare. a rntrebarea i 89 este bogd- p I .REGULILE MICI 355 Intrebarea 86 Dacd cineva ar spune ed nici nu iau de la lrdfietate. 14. R. Intrebarea B7 Dacd se lngdiTuie Iiecdruia sd dea hoina lui cea veche sau lncdlldmintea unde vrea.2v. fie pe cea noud. . s. la poruncd. ei md indestulez cu ale msls 208. va da gi va primi.0I & T . Toatd grija.rarea sulletului bdrbatului lia lui"213. l# i lntrebarea 88 Ce este grija cea lumeascd ? Rispuns |"' b [' t . de unul ea acesla ? REspuns . 91. nici nu dau. lntrebarea aceasta aratE cd. Dacd n-ar aplica invSfdtura Domnului. a / l ' . este lumeasc5. e I iil 2ll. s-c scris : <rdscumpd. ! .).5. 212. M. i s-a incredinfat administrarea. nu este ingdduit fiecdruia. chiar gi dupd porunc6. Ioon 13. chiar dacd n-ar pdrea sd aibd ceva din cele oprite. 213. Care a zis : <sd vd iubili unul pe altul.

.sX.l: .. Cdci . t ' T$ rigrf drrlnl i-/ 5.\i . . 2t5. uri . deogebite.r ir-f n tr e b a re a 00 il .itfiitq s . Matei 19. 2 2 i E p i s l o l c 1 5 0 . .3 . ^ nispuiis Intrebared i . r i r r .lenevie n-am fXcut aceasta. care era nelinigtit in privinfa aceasta $i a zis : <iatd noi am ldsat toate Si Ti-am urmat f ie . 2lB. . ar ti rugat de cineva sd-| d. ' Se ingriduie sd or em haind de noapte.'r.I Cor.. : ! 1 b f l C 1 J . fie cd cere din nevoie.r.2. chiar dacd. . Iar Domnul i-a rdspuns: "tot cel care a ldsat casd.. | .20. $i sd se pdzeascd aceasta: <Fiecote sd fimind in aceea Ia care arfosl Cnemat> tto .. care.. sd incerce. 2 1 7 .. sau copii.insd din . ci celui care a fost rtnduit pentru aceastd admini5traie. . V. :.ril cerutestegol? . Cassian. . nici. .vo. 216.. r 91 Dacd un trate cctrenu arc nimic aI sdu. cel care a . .momd. R . fie c5 cere din lScomie. tie de pdr. ci pentru obosirea gi upilirea s. fie cd . .ri Rispuhs Fie cd este gol.uply fiindcd s-a oprit dobindirea acestor doud. dupii incercare. ce se vo intimpla oare cu noi ?. Despre institufii.puterei'sAne minEiie Apostolul. foloqirea hainei de .356 SFINTUL VASILE CET. s-a spus odatd cd a lua gi a da nu s-a dat fiecdruia.rr . 29-30. . .7.aritdm acum SirguinfS..ea haina pe care o poartd. ti pe voln2r|. 216 Foiosirea pdr are vremi . ci:etrebuie id |acd. 14. sou solie. sau larina pentru Mine ti pentru Evanghelie.fiefietului 217. II Cor. tie c\c altccva'? . acestora nu este din nevoie trupeascd..12.este viclean. sau ttali. 1. sau surori. primi insufit Si va rno$teni viatra ve$nicd"21a"DacX . M . sarf. dacd ar put'ea sd inghduie folosirea lor. j i i .'iardacd nu.r/. sau. 29 i Marcu 10. 27. . MARE Rispuns Dacd strdduindu-ne nu vorn putea 5d ne aducem aminte de rdspunsul Domnului cdtre Petru. care spune i <nu cotft ale voastre.tq|d.i:: 214. fdr5 motivul amintit mai inainte ' ' . .mai este lncd nici timp. pentru sine..

cd a binevoit TatdI voslru CeI din ceruri sd vd dea lmpdrdlia i vindeli-vd averile voastre . n-ar fi fost zidirea lui Dumnezeu. 41. chiar dacd in privinfa aceasta eI nu are o insdrcinare speciald. ca un lucrdtor al lui Dumnezeu. Luca 12. precum s-a scris. F CeI care odatd 6i-a )dsat averile Si a Idgdduit sd nu mai aibd nimic al sdu. nisim. uneori spre curdfirea pircatelor noastre.25. 4. cd Dumnezeu este Cel care dd hran5 la tot trupul 2%.ri:..iL r I Trebuie s6-gi aducd aminte. provoacd disftugere (grijd) in suttet ? z\9. sau pentru cd nu s-a folosit bine de ele.md prin nature lor.i: ::. sau tiindcd. 220.REGULILE MICI Intrebarea g2. ci sd le chiver. w. i iindcd Domnul a poruncit sd vindem averile noestre. Se pare cd. pentru cd.dat"220. vrednic de hrana lui. 'rI itfl 223. Luca lt. dali mcti bine milostenie qi iatd. Vezi mai jos.insd este necesar sd se ingrijeascd ca sd fie. R. aruncdm averile ca reie gi sd fugim (de ele). potrivit cu ceea ce s-a zis in alt loc : <Nu te teme. Facefi-vd pungi core nu se invechesc i (adunafi-vd) comoard.iat sd.35.' Intrebarea 93 b f. toote vd sint curate.. 221. M. dupd Scripturd . cu mdsurd 219. adicd hainele .s?s . tzr i iar alteori spre mogt. Ps. I Tim.apoi {trebuie sd spunem) cd porunca lui Dumnezeu nu ne-a invf. $i (cA) cineva se condamnd nu pentru faptul cd a avut averi. drept aceea s-a scris 1 "din ceea ce aveli.ispuns Pentru aceasta se cade sd spunem.ispuns . ':rfBvrj .i dali mj/ostenie. 94. turmd micd. in c€ruri.j sbir. <<toetd zidirea lui Dumnezeu este bund gi nimic (nu este) de Iepd. . care nu se poate lua. ' 222. cd dacd fiecare dintre averi ar fi rea in sine.loseoscd de cele necesare. ce lrebuie sd inlelegem cind Iacem aceasta i cd lacem aceaslc tiindcd averile nodstre vatd. 1. Cdci dispozifia sufleteascd nepdtimagd gi sdndtciasdin privinta acestora gi chivernisirea lor dupd poruncd ne folosesc la mul'te gi foarte hecesare lucruri. una din cauzele care au determinat pe mulli sd pdrdseascb lumea in veacul al patrulea a fost apdsarea din partea Statului in privinta impozitelor. cu ee ginduri se cuvine sd se fo. mai intii.i hrana ? : rfi : irB) j-i R. spre a trdi.32-33. 4.enirea impdrdfiei cerurilor gi spre cigtigarea vistieriei ear€ nu se poate lua. ci pentru cd a cugetat rdu in privinfa lor. fiindcd administrarea acesteia se exercitd de cel care a fost rinduirt in acest scop. R. in general.

insf.D clar cd poruncilor Cezarului sint supugi aceia la care se afld cele ale Cezaruluir dacd cel care a venirt intr-o frdfietate a adus cu el ceea ce apara plecat' finea cezarului.Qr veni intt'o penttu eI. Ie-€l rdspuns : <Dafi. cele ce slnt ale cezalului. Intrebarea 95 de Ocre esle ln interesul celor cate au venit d'e cufind sd'lnceapd' lndatd. aga cum este scris: uSe dddea Iiecdtuia' atit cit tie' care avea ttebuinld.35. . L2). 96 Dacd se cade sd se ingdduie olicui aI vlea sd invele ccrle scu sd tie atent Ia cei carc citesc ? 224. dacf. cezarului si cele ce sinl 226. rln "Sa.358 srfi\'ruL vAslLE ctl. Iui Dumnezeu. inte 227." n+. pietatii trivit cu nevoile iui. Intrebarea 94 comunitate trd' Dacd cineva datorind. ln Tebaida toti tnvdtau fsloria Jousiccd 32.22-25.trebaresd-$i gaseascdraspunsul poC6ci a fi invdlat cineva din scriptula de Dumnezeu inspiratd.n. v. intrebarilJ"i3s si 236. impozite225.psgi. cele ardtate la nota 219. Luca 20. deci. 226.lo.l i I Rdspuns din cele spuse mai ina$i aceastd in.' Domnul nostru Iisus Hristos a spus celor care L-au intrebart dac6 trebuie sd pldteascd dajdie cezarului sau nu : <Ardtali'mi un dinar i al guj este chipul ti scrierea ?> iar cind i-au spus <aI Cezatufuj". sd nu fie' supdrat nici el' nici cei car'e l-au primit. este potrivit 9i necesar 9i pentru lntdrirea omenegti' $i ca sd nu se obignuiascd pe sine in tradifiile lntrebarea . lrAlrE gi la timp potrivit. sd invele din ScriPturi ? rimlrr'Fdir. oare nu leascd. fiindcd din aceasta rezultS ale lui Dumnezeu. pc^dinafard Scripturile (v' 227. dupd ce in prealabil a lSsat toate rudelor }ui. este dator s5 pldteascd impozitele . cerlndu-li-se acelola care I'au sau pagubd. Fapte 4. aceluia aduce aceasta un contlict $i o primit ? RisPuns . V. 225. . iar rudele lui ar ti constrinse..

.}::. voia sar a ales' in orice lucru. chiar dacd ar fi impotriva voii lui.!:. se cuvine sd ingdduim aceluia sd intre 9i pentru nesiguranfa teugitei r pentru cd adesea.it.te sau lerinduie$te? ']:' Rispuns Inaintea lui Dumnezeu trebuie sd fie ca un slujitor aI lui Hristos gi ca un iconom al tainelor lui Dumnezert2sz. 17. cdci. l.2...:-l:rg1}i ..Ioan 6.REGULILE MICI Rispuns Fiindcd Apostolul spune i Kcd nu taeeli cele pe cale le doilli" zz8(sd le facefi). Acestuia i se potrive$te insd 9i pXcatul necredintei. se cuvine oare a-I Wimi ? Rispuns Domnul a spus : <Pe ceJ care vine Ia Mine.1.":. !:*. ce'iui care are.). ..'!. Gal. alte bdnuieli despre noi.i in ce otd va veni FiuI Omulu.scocte Qlard>230r pi Apostolui povestegte : <Iar Iralilor mincino$i.::.-. ca sd ne lacem rcbi (legii). GaL 5. precum s-a intimplat adeseai dar pi spre ar[tarea adevirului care este in noi. ca sd spioneze libertateo pe care o Qvem noi in Hristos /isus. I Cor.!'i:fgi{i. -. poate. iar acela sau se va folosi sau se va mustra. este pdgubitor sd ingdduim cuiva ceea cer dupf. Qcestora nu le'am dat supunere nici mdcar o ord.ir2zs. potrivit cu acestea. 10. este clar cd eI iqi scrie pentru sine ani de viald.. Astfel gi noi vom binepldcea lui Dumnezeu. pentru ca adevdlul Evangheliei sd se pdstreze Ia voi> zsr.37.temindu-se ca nu cumva sau sd zicd sau se rinduiascd ceva impotriva voii lui Dumnezeu.. Insd trebuie sd observdm disciplina fafd de eI cu mai mul.pentru cd nu glndil. 230. 232. 229.-}. nu'Ivoi.. 1-5.td rivnd. care s-au strecurat (in Biseilcd. deci. in timp ce Domnul a spus : "Fili gata. cea mdrtu228.porarb. cinevd ar spune i'vteau sd foJoseseIa voi putind vreme.s-a afierosit pentru toat6 viafa. Intrebarea 97 Dacd. Luca 12. pentru ca gi adevdrui sd se arate gi bdnuiala oricdrei indiferente sd se inldture. 231.1. ci trebuie sd primeascd orice lucru care a fost aprobat de proiestogi.dupd ce s-a folosit de locuire tem. Intrebarea 9B ' : Ce glnd trebuie sd aibd proiestosul in cele pe care le porunce.r.

Ps.impotriva pdrerii aceluia. cel care este rinduit cu :distribuirea. cllm rinduiegte gtiinta. iar pentru frati sd fie : . 91. %8. cum ii vom slobozi.Iiecare din cei care vor se cuvine sd dea piine sou orice alteeve237.d..34. cum "Mai mate dragoste decit aceasta ca sri-Ei pund" v-am iubit Eu pe ysir 234. Si sd fie aflat pa martor mincinos lui Dumnezeu sau ca necinstitor de cele sfinte. . sd se certe ca un stricdtor al bunei 2 3 3 .pinilor lor. cd 236 n-au pdzit cuvintele Tale. gi dacd.> r iar fatd de cei pe care ii ceartd se cuvine 'sd aibd dispozifia p. prin aceea cd ar introduce ceva strdin de invdtdtura Domnului. 236. Care a zis : <poruncd. sau ar neglija ceva din cele bineplScutelui Dumnezeu .rea 99 'in Cu ce dispozilie sulleteascd se cuvjne sd muslre cel care este drept sd.SFINTUL VASILE Cn'r IIABE risitd in Scripturi. ci Si sufletul sdu.e care ar Iua-o tatdl 9i doctorul. gi fiindcd a aprobat cd: "gi ciinii mdnincd din Iirimiturile ce cad de Ia masa std. iar felul ingrijirii sd fie cu osteneal5. Matei 15. 237. i Intrebarea 100 Pe cei care vin din aIafi Si cer. sd facd aceasta dupd o experienfd. intreba.^ . nu numai Evanghelia lui Dumnezeu. dupd porunca Domnului gi Dumnezeului nostru lisus Hristos.Rdspuns : Tnaintea lui Dumnezeu se cade sd aibd dispozitia pe care a ardtat-o 'David. 158. noud. muslre ? .ca o doied ce-qi hrdne$te copiii sdi>2331 avind la inimd ca sd dea fiecdruia dupd pl5cerea iui Dumnezeu gi spre 'folosul de obgte al tuturor. M. nimeni nLl ere). 7 . R. 13. mai ales atunci cind . Ioan 13. 235. cineva sutletul sdu pentru prietenii lui. sau trebuie ca Si cu aceasta sd fie rinduit unul ? Rispuns Fiindcd Domnul a hotdrit cd *nu e bine sd ia cineva piinea copiilor gi s-o arunce ciinilor>.235. 234.ar suferi. 2 .vd. 238. Iar orice frate care face . ca sd vd iubili unul pe a|tul.26-27. ingrijind pe fiui sdu 'cu inlelegere gi compasiune.aceasta. cind a spus: "Am vdzut pe cdlcdtorii de lege ti m-am scirbit. 118.I T e s . /oon 15.eu.

.IBGTULIT-E MICI . este oore dator sd implineascd aceea.rlesjgt. in locul in careia tost chemabae. oispuns <Oricui cere d.at. 25.' 242. ci atunci cinci cer imprejurdrile. Matei 5.146. este relatatd ca un fel de i'spitire.rc ' 'ii. 246. 12. gi pentru cei vicleni trebuie sd se aplice porunca aceasta nu ca principiu.. Pentru cd are precddere porunca Domnului (care zice) i <vinde'tri averile tale Si dd. pentru cd Domnul spune: <nu sinl trimis numai Ia oile pierdute ale casei lui Israil> gi onu este bine sd ic cineva piinea copiilor gi s-o arunce ciinilorrw.d-i.sd punem Ia locul Iui membrul tdi. cautd pe cea rdtdcitd pind. mergind. 7 .inlat adminisftarea lucrurilor care ou fost .Luca 12.26.alierosite Domnului.I C o r . Si pe rel care vrea sd se imprumute de Ia tirie sd nu''lfes. 24. Ioan 6. 240. .mind. ur. 2 4 . . Matei 15. pinb ce va invdta sb'gi respecte locul sdu. sd oprim cu slaturi pdtca LLie paraseste comunitatea trdleascd pentru orice motiv gi docd se ctJvine. . Si iardgi i (ntr ou nevoie de doctor cei sdndto$i.i pe cel care vrea sd se imprumute de la tine sd nu-l respingi>.:t eb I'rL . de ce sd nu judeoe fiecare pentru sine ce este drept ? Intrebarea 1CI2 Dacd se cuvine.inui?>uo' ' . sou nu. Si. ci cei bol' nevi>2As. dacd se va rdtd.4. 42.'r'rt . si in alrt loc : ocine dintre voi.33. cum a spus Apostolul: "fjecare sd rd. Dar dacd nu este f6rd primejdie sd ddm altora ceea ce era rinduit penrtru unii. 241. cu ce sfaturi ? Rdspuns Fiindcd Domnul spune : "pe cel care vine Ia Mine nu-I voi scoole' aIard" M.ci una din ele.sd zic aga .' 36d' rinduieli. Matei LB. . Matei 19. Iralilor. 244. Dacd insd ar persista in rdutatea lui. 243.. Si iardli : <Y indefi-vd averile voastte Si dafi milostenie.se cuvine sd vindecdm in'orice chip pe cel bolnav gi sd ne sirguim ca .e la tine d. oricare ar fi 2 3 9 . Intrebarea 101 CeI cdruia i s-a incrle:d. (1:l l . dupi cum aratd urmarea celor cu care se leag5. ce o va gdsi ?.37.. Matei 9. 245. ntr /asd pe cele noudzeci Si noud.-le sdracllor. adicd : uOricui:cere de Ia tine dd-i.w. avind o sutd de oi.12 1 Luca 15.

it rb zae.162 SF'TITTTUL VASILE CEL MARE aceasta. introducerea. Cum trebuie sd incredinldm pwtdrile de griid ale tra[ilor i numai 'starclul singur sd lacd examinareo. lntrebarea 103 i. .. administrarea lucrurilor lui Dumnezeu trebuie sd se incredinfeze.. ca 1n unele canni. in general. f. 25r. despre cele ce gindegte fiecare s-a invdtat sd se incredinfeze altora.m sd tim invdlali dccd se cade ca acesta sd fie mustrat. 'i . Pilde 24. este necesar ca proiestosul se-gi aducd aminte de Sfinta Scripturd.1 i? . ceea ce li s-a incredintat. i'li tls :ol .1. 248.rllii. dupd chipul pldcut Domnu" Iui. Am Iost invdlali cd. 247.. 2ffi.. trebuie sX-l socotim (ldsdml ca strdin. fol i i? . sou Si cu voturile trulilor ? La Iel gi privinte surorilor.ar dispre[ui (statul). <Ldsali-i pe ei. gi de cdtre cine i iar dacd.rati v. ne rugd. cu cit mai virtos unele ca acestea se cuvine si se facd cu exami. se intimpld. .?s. . Un rdspuns clar despre acestea s-a dat la Regulile 1u4u1i i4 . pentru cd s-a scris cd : "Tot litsadul pe care nu I-a sddit Tatdl Meu CeI ceresc se vo smu/ge din rdddcind. narea ceior iscusiti Ia aceasta? Pentru aceea.. celor care au dovedit deja cd pot sd administreze. celor mai bdtrini se cuvine sd ne supunem pind la moarte i dar tiindcd.ivDfl Oare se cuvine ca pe cei care intrd in comunitatea de |rafi sd-i In . $i. in Rispuns Dac5.i. Desprs proiestogii comunitiJii de f. ! '.TAI '*L4rz.:. sint orbi"*. 13-1.ia 1 . .i IJ.(. ce trebuie sd se facd ? ' ) lLtJllL''1 ''t:' Rispuns . --i. 249. (31)..lD Intrebarea ' 105 . . pentru fiecare lucru.. s-a vorbit in introducere. $i cum. Intrebarea 104 r:. Intrebarea 27. Matei 15.. care spune : nCu sld"tujresd Ie Iaci pe toatel zso. insugi cel bdtrinug sd alunece. dupd voia lui Dumnezeu. Despre <presviteri> $i (presviterr.t? vdldm indatd me$te$ugwi ? Rdspuns Aceasta o vor hotdri proiestogii 251.

R. 253.m. goarea trupului. 40. . tdrd si mai aducd cu sine griji din lumea de afard. care spune : <Toate sd se fccd cu bund cuviintrd $i cu rinduiald> 2s. pldteascd impoziteffi. greseste nici dacd celui care a intrat i se dd prilej sd cerceteze lucrurile lumii din afard $i strdine viefii dupd Dumnezeu. Dar are mai bund nd' dejde cel care intrind se incredinleazd pe sine cu totul celor dinduntru.F 252. de proiestogi 252.duie cuiva sd vorbeascd. pen' tru cd trebuie sd se ingrijeascd de rudele dupd trup sau cd adesea tre' buie sd. oare se cuvine sd i se ingdduie intratea catre trali ? Rispuns A tdia dorinfa lucrului bun nu este fdrd primejdie i totugi nu se . cele ardtate la nbta 251. Intrebarea 109 Daed.. 14. 254. cu o oarecate sord cele cu privire la intdrirect uedinleL Rdspuns In asemenea caz nu se respectd porunca Apostoluiui.-rr) III ruee'rg ir 0tl ttsl I ri I . Intrebarea 107 Dacd cinevo spune cd are dorinla sd trdiascd lntr-o conunitate de trali. 1r. din ceuza ocecsto se vatdmd unii dintre trali. sd ingd.. se cuvine ca proiestosu/ sd vorbeascd. . des cu proiestoasd Si o:rai o/es dacd. 85.REGULILE MICI Intrebarea ' 106 Ce epitimii trebuie sd folosjm ln comunitatea de trali penttu intoar' ? cerea celot care greSesc Rdspuns dupd viDurata 9i felul epitimiilor sd se hotdrascf.. dupd starea sufletului 9i dupS deosebirea gregelii. V. . Idrd sd tie prezentd ptoiestoasa (trd' liei d. I Cor.e surori).$ Intrebarea 108 Dacd se cuvine ca proiestosul. dar cd este impiedicat sd se dea pe sine deodatd-acestei vieli.

.e chipul pocdintei Si al indreptdrii. pentru ca sd se gi bucure gi sd se gi roage toti impreund. ZS.. ci termenul de presviter pi presvilerd. Dumnezeu. o sord se mdrlurisegte unui duhovnic (presbitel mai in virstd) sd fie de Iald gi o presbiterd (o cdlugdrild mai in virstd) ? Il Rispuns Mdrturisirea la un duhovnic mai in virstd fiind de fatS o presbiterd r (o cdlugdrifd mai in virstd) se face mai decent gi mai cuviincios. Rispuns $i (incd) cu foarte multd (dreptate).SFINTUL VASILE CEL MART Rispuns t Cu toate cd Apostolul spune : (pentru cel. 256. Domnul invafd sd se cheme impreund prietenii gi vecinii. aici insi nu se folosegte. td. este oarc drept ca proiestosu/ sd-/ primeascd pe unul cc acestc Idrd.I Cor. duhovnicul fiind in mdsurd sd arate cu infeiepciun. dar dacd este cu putinf5.i) i_! !: ?. n.ld tie judecatd libertatea mea de con1tiinla altuia" 255.ca de obicei. termenul de proiestos. sau trebuie cain prealabil sd expund cazul $i acestota? Rispuns In privinfa celui care se pocdiegte. ZSt t C. 12.luol cunogtinla.rd ca presbitera sd fi . AEa incit este cu atit mai necesar ca acela care vine sd fie primit cu $tirea tuturor fralilor. Intrebarea 110 Daco se cuvine ca atunci ciid. . ca sd nu stinjenim Evanghelio zs6. convorbirile impreuni sd aib6 lui Hristoszz loc cii mai rar si sd se termine cit ma! repede. t Intrebarea ll2 Dacd cineva ar veni Ia viala cea dupd.este mai bine ca el sd fie imitat cind spune : . Intrebarea 111 Dacd presbitera ar protesta pe bund dreptate cind presbiterulzstu ar dispune sd se facd ceva de edtre surori.Nu ne-am tolosit de acest drept..r.9. pdrerea tra[ilor. .. 256a lntrebdrile 110 gi 111 presupun existen{a minestirilor mixte.

mergi cu eI doud.:. .9ore a asculta pe oricine .. se. a$a cum ne. Si de mingiiere. din moment ce are (sti se ocupe) cu multe 6i diferite persoane ? :.infeleptu'l Solomo4' spune i <pentru orice lucru este \lre..mergi (cu el) o mild. od. se cuvine sd aldtdm rivnd. Domnul a poruncit: <De te va sili cineva sd. r . R. iar cind este vremea de tdiere. i I t . . 3.g. . gi la fel in fiecare din celelalte.gi de stdpinire. Eccl. Ei de mild.cind trebuinfa cere indrdzneald. pe'ntru cd o stricd. b nl . 19.u. <Sd vd supuneli unul altuia in trica lui Hristost.inlat grija sutletelor s&..L inv6fat DomnUl.:cuvjne sd ard: tdm bundtate.vremea de mingiiere.pdiiru'cd qi Moise n-a ascultat pe Ietro care il sfdtuia cele bune293. {cind este vorba) de slujirea:$r dg ingrijirea pentrurtrup. Matei 18.m.rnepfielnicd"258.s.s& ne ardtdm smerifi gi sd urmdm in umilintd pe. ceibr cdrora li se Qgq p.oiirnciie.Si A'postolul invald. Ies. gfilvln'!F. 21..i orice ar porunci %2.tAU r IAS .. .260.. iar altele chiar dacd nu sint de acord in mod vddit. trebuie ^sd vatdme aqcultarea . Si de bundtate. Si in general pentru orice. copii ?5sgi indeosebi atunci cind se cere sd ne cinstim unul pe altul 9i pi ne indeplinim indatoririle noastre unul fafd de celdlalt pi. 303.q. 5. gi de'mustrare.dedsprime. altele sint de acofd cu porunca. SG cuvine 5{'ptim .area 114. A$a incit uneori se cuvine. ajutd totugi gi sprijind observarea 257. . 263.peosebirea celor ceTF pgr. 259. 260.re NTGI'LIIIiE MICI 365 91. 3.i .Totuii fiindcd existd mare deosebire"in po-.j .de srnerenie. 41. gi nu spre ddrimare. Dar cind este.sste vreme potrivitd ti. 1.enu'vd veli intoarcle Si nu vd veli tqce ca pruncii.q{. 3. lB.. nasplffiji Fiindcd prea .1r. 261."]?ln3. 258...ilntrep. . 262. Iucru. Intrebare. Oare poate cel cdruia i s-a incrLd. pdzeascd qi aceosto . l . EIes.f6r.. fie penlTu ed o'intineazd in multe chipuri prin amestecarea faptei oprite. . :fidl runcile care se Aeiti. alteori sq cuvine sd ne folosim de autoritatea pe sare a dat-o Domnul spre zidire. Matei 5. iar. 1 . lttatei 18.a 1 1 3 .2s7. lcaci: unele Sint contrare poruncii Domnuiui. 9i Ce indrdznea:ld. .ur]gpflE. gi.

EIes. 10.li altuia? Rtrspuns . ft156 "i16 <ingdduindu-vd unul pe altul intru dragostea lui Hristos" care Domnului.dupdporuncaDomnului: tali ncel care dintre voi vrea sd fje n1are. sd fie o'natema>' covirar fi chiar dac6 cineva ar fi rudd foarte apropiatd $i chiar dacd sau Domnul de poruncit a fost sitor de strdlucit.i. care spune z De este bun. ci co sd slujeascd. EIes. I I 1'.306 STTITTUL VASILE CEL MARE <Pro' ei). "i F Apostolul : nDin d'ragosteaDuhului slujili unul altuia'2lz' 264. i ' . 45. 5. nd. Cum trebuie sd ne supunem ui:f. Fopte 5. Incetcali toold %4. sd fie cel din wmd dintle 2?0.Utt O tlrt r'Yiuftl rr: f . Ioon 10. ce toate si tineli orociile sd nu Ie dispreluili.in cer v'ar Wopovddui voud altd Evanghelie' decit 26e' cd" invdldm acestea Din oi propoud. 44' 271.2. Gal. 269.Careaspusikceluistrdinn|Jvorurma. . 272. 5.ei 268'iar pe de vor tugi de eI. B. arunci ceva ce este in acord cu porunca Domnului sau contribuie Ia multd mai cu ceasta.I n t f ebarea 1 1 5 ' -I rt'19tfl il i. este vremea sd spunem atunci 26z'amintindu-ne' sd osculfdm mai mult d'e Dumnezeu d'eclt de oameni" pedeoparte'deDomnul.29' 268. 20-22. r r r ' 1 ' ir\ ' . re cuvine sd ne aducem aminte de Apostolul. l. Ivlarcu 10.d. la care adauga mai cu sfdtuire '<preeum FiuI Omu' gi luturor slugdr> 2?1$'i cum a spus.. poruncii impotriva cineva ne-ar porunci ceva ce este cuvine oSe : cE o stricA sau o intineazd. Marcu lO. I Tes. pentru cd nrl cunosc glasul celot sttdini> a indrdznit s5' altd parte de Apostolul. 13. 2ffi. se cuvine s-o primim cu mai multd sirguintd 9i grijd. --l -. II Cor. llr-'I*n.{1 *t"r'":? rr:rr r'" r)l i){: i" r:d:s.duit'o vou. 265. 5. toatd robim Dumnezeu de Si cunoaqterii impotriva ridicd se ce trufia p1sp1 aceea' dacH ni s-ar po' cugetarca spre ascult area hui Hristos> 265. implinind (astfel) ceea ce s-a spus : 266.I1Oq )J:\ ) :\. se cuvine pe Domnul' li detestat de fiecare dintre cei care iubesc \Di.drimdm unelttuile $i Si iardgi : tot f elul de rdu sd vd teri[i. 4. Iui n-a venit ca sd I se slujeascd. .Agucum(sesupuh)slugilestdpinilorlor. care pentru siguranta noastrd noi ?nsine' sou atace chiar pe ingeri. 267. prin eele ce a spus : <Chiar dacd cea pe care inger d.r. 5. iirlnl I I . ca pe o voie a lui Dumnezeu. impiedicind ceea ce evitat sd fie ingdduind sd se facd ceea cq este oprit de El. 27O.ri.

:- . ci cautd sd.ci ceea ce vrea eI.le spre poruncd.' A vanitdfii. Intrebarea tl7 r Cel care nu se invatd. . 275. 2-3.6 Intrebarea 118 Cel care se sirguie. 5. 15.invele un megtegug.Dar un asemenease aratd gi nesupus. s€ cuvine ca vanitosul si cunoascd primejdia ce-l agteaptd. Si cind mai in'ainte a spus : <in voi sd fie aceea$i simlite.RisPuot 273.'. 8.rn n. I n t r e b a r e a 116 F I I F Pind unde se cuvine a Ii ascultdtori intru cdtre Dumnezeu ? Rdspuns - rinduiala bundpldcerii Apostolul ne-a ardtat. 274. si luueazd nu ceea ce se porunceSte. 40. Iar dacd ar fi rinduit sd invefe o meserie.Cdci. rl ':u.REGULIT-E MICI 361. Luca 12. gi nu condamnarea din cauza amindrii. rir.. punindu-ne inainte ascultarea Domnului Care : "S-o fdcut ascultdtor pind la moarte. intru ascultare sd aibe rdsplata bunSpldcerii cdtre Dumnezeu. de ce patimd sulerd. spre zidite (sutleteased)". Rom. Filip. ca si in Hristos /isus) 273. intru cele finduite spre porunca ce-i std inainte in tiecare zi. iar moartea (i-a fost) pe cruce>. l ICI ] . dacd cineva agteaptd pe Domnul in fiecare zi gi in fiecare ora. . ce platd are ? r : r .-.'- . cd Ia ora cind nu gindili va veni FiuI Omului> 274. 2.. pentru cd nu s-a temut de judecata lui Dumnezeu' care a spus : <Fili gata.r ". Iar fiindcd Apostolul spune z <Fiecarc dintre noi sd placd aproapelui sdu in (ceea ce este) bine. gi a adXugat mai convingStor in ceea ce urmeazd : "Cdci fi lnsugi Hrislos n-a pldcut Siegi" fi5. se teme ca sd nu treacd ziua de astdzi in zadar (nelucrind) pi mai nimic nu face. si dacd se cuvine a-I tolera? t Rispuns Unul ca acesta este gi obraznic ai ingimfat gi necredincios.

It rrb otri Fiindcd Domnu'l a spus : "edci-n-am venit'de Ia Mine: Insumi. .duie tiecdruia sd-pi pdrdseascd lucrul ce i s-a incre. nu este mulfumit cu cite se fac. mdsura ascultdrii este moar'tea. trDl. Cdci cel care-gi ingdduie sie.. ci . 279. mari rele. Care a zis : (ceea ce inaintea oamenilot este ind$af.119 Dacd. Ioan 7. s5-I arate proiestogilot zz6gi sd-l incredinfeze examindrii lor. este evident 'cX este bolnav de orgoliu gi este pupus judecdfii Domnului. Cdci deschide uga contrazicerii pentru altii li pe sine se obipnuiegte cdtre aceasta. voiba desigur dcspre clasa unicd a proiesto5ilor in comunitate.Acela M-a trimis.cauzd gi a altor nuite rele pentru el pi pentru ceilalfi.1 ' Intrebarea l2l mai grele.i.!. neascultarea este in generFl rdddcilla a multoJ $i.. Dacd insd crede cd are oarecare motiv pentru pdrdsirea lucrului. dinlat pr sd caute un altul. Eslr.I.'$i in general este condamnabil a-gi irtgddui sieqi. $i fiindcd nu poate sd cunoascd fiecare ce. Luca 16. sd nu-gi ingdduie aceasta. intii stricd ascultarea gi dovedegte c6. Este vorba de iegirile de mici importantE.area . ' : 1 Intrebarea l2O .':. se ingd.f! i. cel care iSi pdrdsegte lucrul ce i s-a incredinfat gi cautd altul. aga cum s-a spus nai inainte. . de multe ori 'lgi alege lucrul ce-i este mai vdtdmdtor. nu s-a lepddat de sine. noi.i 278. ci cautd 276.SFINTUL VASIIJE.lucreze iln-i preund. . apoi se face . 277. !. creeazd intre frafi suspiciuni viclene. Rispuns Fiindcd. este uriciune inaintea lui DumnezpuD2?e. Dacd se cuvine a iesi 277undeva Idrd incuviinlarea proiestosului ? : Rispuns . 2?8.CEL MAIRI Intreb. cu cit rnai mult se cuvine ca fiecare dintre. ln plus. Drept aceea. 28. Dacd este ingdduit sd se renunle Ia lucrurile Rispuns Cel care iubeEte cu adevdrat pe Dumnezeu gi are incredele puternicd in plata de la Domnul. ca gi curn ar fi pregdtit de mai inainte pentnu lucrul tpe care il cau'td' mai muit decit cei cu care este nevoie" sd .. 15. care nu au legdturd cu cdl6' {oriile monahilor intreprinse pentru motive importante.: 11 .ii este de folos.

ca gi cum a lipsit de la datoria lui. cel care a canonisit va aprecia' dar dac5. oore se cuuine sd i se. t: L t I V t.toIereze ? Rispuns . ci zice : (cu osteneald Si trudd am lucrat ziua Si noaptea. sau sd renunfe la ceva ca mai greu gi mai obositor ?' . Acesta. nlr de Sf. 2 8 1 . pe noi ingine. 14. 285. Dar dacd.9i auzind pe Apostolul. ci ca sd vd ddm ca model pe carc sd'l urmafi.! : pdcat la pdcat. 3. alerg sprc tintd penttu rdsp/ata chemfuii ceiei de sus o lui Dumnezeu in Hrjstos Iisus. cineva a fost . nu cd doar n-am li avut dreptul. propoveduind Evanghelia. de$i avea 'dreptul. 1 4 . sd se judece ca un nesupus intru aceasta qi ca un certdret. cineval tilnd canonjsil'sd nu ia bineeuvintarc'a$. mereu sd adauge la acestea $i dore$te mai mult. Filtp. auzind pe Domnul Care poruncegte c5: "ctunci cind veli tace toate cele ce vi s-au poruncit. 3.tacd. tiind neiscusit. A9adar.I Cor. 282. nu voi m1nca. pentru care s-a rdstignit lumea gi el pentru lume 281. ci totdeauna se teme. Euharistie. tr F *t $ 5 r f' h h L I F. pentru cd n-am |dcut decit ceea ce eram datoti sd facem.. 2M. indatd insd Si pe sine sd se cunoascd 9i sd lnfeleagd cd nu se vindecd pe sine cel care cautd aceasta' ci cd adaugd . 1r Intrebarea 123 I p . ii! . . 8-9. 6 ._. $i chiar dacd i s-ar pdrea cd face ceva peste puterile lui.!t)-. Este vorba de binecuvintarea bisericeascd obisnuiti.9. Sfintul Vasile cel Mare tl . Si indreptindu-md spre cele ce-mi sfau inainte.Luca l7n lO. n-ar asculta.k I ? AAGULILE MICI l' t l. sd ziceli: slugi netrebnice sintern. ar zi'ce cd daed nu iau biinecuvintare. ca sd se Opreascdti de la mincarer desigur. 13-14. 'iil! . cineva se mihne$te. incit sd se mulfumeascd cu cite s-au fdcut.!r Dacd o gre$eal6 este vrednicd de o astfel de epitimie.G a l . ingdduindu-i-se sd mdnince. el nu rdmine fdrd grijd' ca pi cum Si-a indeplinit mdsura. aS fi ojuns (desdvirgirea). ci numai una tac: uitind pe cele din urmd.9i care nu s-a ruginat sd spund : uEu nu md socotesc cd.socotit nevrednic numai de binecuvintare $i.. se cuvine oare sd i se tolereze ? t 2BO. 2s.280. lI Tes. cine ar fi atit de nesimfit qi necredincios.t| 283.I l-e 284. neingdduindu-i-se sd Jacd ceeo ee nli poate sd. Intrebarea 122 r i)9 F p * Dacd.. sd trdiascd din Evanghelie 283(n-a fdcut-o).

:J3. pentru cd a spus : <Dacd urali sd. din intimpldre. nu este pldcut lui Dumnezeu.eel cdruia i s-a inuedinlat o lucrare Si ar tace ceva Idrd incu' v. cu eretidi scu pdgini. . cineva s-ar intllni undeva. dar este desfrinot. Acum insd v-am scrjs voud sd nu aveti |egdtwd cu cineva eare se nurneqle trate. tost chema1r288. se cuvine oare sd pdstreze luctul 2 'lll ..! { ilJfina I iisn?ido irzoerirsaid 8el6trrlYlrt9flid olrr}1 .1r: 288. in acea store in care e. sau grditor de rdu.t" etE "lrrAn3 -i. sall l6com. avem ce imprejurdri trebuie sd evitdm aceasta. I Cor.. .a ceva. ti nici nu se cuvine. 9-ll.35. sou cu rdpitorii.t . se ingd..n to*a i 6rsb rsiri'r i2 r Rispuns lqfests sl sprobe Xau":. .tc Despre aceasta s-a vorbit in mai multe locuri. it:) oIi8.duie sd mdnince lmpreund cu ei scu sd se intrebe de sdndtate ? Rispuns obiceiul indeobgte de a se saluta.e Ufi 6: i REspuns . .. p61 in ce prive. .. sau cu lacomii. cu desffinafii. . sau rdpitor .V . $i a nu se supune plrerii celor mai mulli atrage primejdia nesupunerii li cirtirii.fr Intrebarea 125 .ln:6q A-gi lua cineva ceva siegi.s. 286. in general. pentru cd nu observd porunca celui care a spus: <Fieeare gi incd mal sd. Domnul nu l-a oprit in nici un chip. scu ctl slujitotii de idoli. porunca Apostolului in dacd se ingdduie sd mincdm impreund.. * . .iinlare impotriva a ceea ce i s'o poruncit sau pesle ceea ce i s''o -)L " ) " t poruncit. sou betriv.B?O SFnYTUL VAS?r. dacd insd ar rimine in obrdznicia lui.e idoli.rdmind. I Cor. " ' Intrebarea 124 Dacd. este de folos s& 1 se ia lucrul. n ..In epistold v-cm scris sd nu aveli nici o legdturd. cu unul ca scestc njci sd nu mincatri impreundrr9eT. i9 ' t Dacd.- . Italilor.te ee mare tucru tacefi? Au nu gi pdginii fae aga?> 286.. 5. 287. Matei 5. nici nu folosegte celor care se sirguiesc sd pdstreze legdtura pdcii . 7. .ndtate numai prietenilot voqfti.. 17. 28.i (-' .. cdci atunei ar trebui sri jeSjli din |umea cceasla. sou s/Uiitor d. pentru cd a spus : . cd in general este impdtriva raliunii sdndtoase ca sd lucreze cineva dupi vointa proprie sau sd-pi ingdduie a..l.

.. U 6 r Intrebarea 126 Cum poate eineva sd nu Iie biruit de iubir€a dulcelilor din bueqte ? Rispuns Dacd va hotdri sd aibd totdeauna criteriul folosului ca indrumdtor gi dascdl pentru cele ce primegte spre trebuinfd. .:i-i*ii". ci socotili-vd ' cu cumpdtarc. Eles.l .Col. Mi se pare cd lntrebarea nu este vdzutd drept. oore.. vede mult mai bine mi$cdrile sufletului decit vede un om cele ce se intimpld inaintea lui.. fie cd ar fi amare acestea. 3. dupd mdsura uedintei pe eare a impdrlit-o Dumnezeu liecdruia" z8e. Dar cit este de primejdios sd nu indeplineascd cineva porunca Domnului din cauza voinfei proprii. a$e ?nclt sd se impiedice Si porunca ce i s-a dat. eu lndemn : <sd nu vd socotili mai in|eleptl decit sinteli. se cuvine. sd i se ingd. 23. in care se intimpld necrutarea trupului eea condamnatd de Apostolul eso. 3... 'lil i'let1t. Rispuns este cu putintd ostatului sd nu se minie inaintea lmpEratului. . 2.i L tlS 'l & .Rom. . cind zice: "implinind dorinlele cdrnii Si a|e gindurilor (noastre)i ri eram dupd Iire copii ai miniei"zst.F hEGULILE MICI 371 F / .duie ? .i*.i . iRisPuns . :.'r'-:. . Intrebarea 128 . 12.i. rezultd clar din cele spuse de Apostol.. nici aga nu-gi are ratiune ceea ce se spune. pentru superioritatea demnitdfii. . ..i. Cdci dacd fata (prezenta)unui om asemenea cu cinstea dupd fire. Intrebarea t27 Unii spun cd este cu neputinld ca omul sd nu se minie. a impiedicat patima aceas'ta. Care cerceteazd inimile Si rSrunchii. Cdci infrlnarea nu eonstd in abfinerea de la mincdruri fdrd nici un sens. 291. pentru cd Dumnezeu.ci in indepdrtarea totald de vointele proprii. . 290. . .{S .i ' ''Dacd Celui care vrea sd se inlrineze peste putere.: . fie cd ar fi dulci..cu cit mai virtos se va intimpla aceasta dacd cineva ar fi incredintat cd Dumnezeu vegheazd migcdrile proprii (ale sufletului lui) .. i\ 289..2.. .

294. 13. spre pletate. 10. spune pi pe aceasta.. or'ti ceva cele ca se ca\tg. . . Evr. precum gi Faptele Apostolilor 2e2i5forisesc gi ne invdfdm de la alesul David s3.. -din ( t a c u t )c u P l d ' c e t e ? Rispuns Fiindcd Domnul spune : <<Fericificei'ce tldminzese Si inseteazd'de dreptaten 2e6.i flg Rd'spuns r i. Apostolul. de unde mdnincd Iralii.'.27.'-l : j Cel care nu mdnincd. dacd cineva postegte dupd aceastd rinduiald.i.:! 1l Intrebarea 130 Cum sq euvinesd se posteascd atunci cind.ce este dator a alege mai mult. Deci. in general. tot ceea ce contribuie spre pietate dar nu se indepiineite cu pldcere gi cu sirguinfd. impreund cu alte fapte ale lui.2-3. ci cautd. . gi a addugat in mod mai categoric : epen/ru cd toate ocestea 292.II Cor. .. Ps. altceve.. . impreund cu trctlii gi sd mdnince impreund cu ei. sd aibd trebuinld de alte bucate la masd ? Rispuns Vremea postului nu se determind de voia fiecdruia. dar Ia masd nu poate suporfo mincanea ceq de obSte. precum ceva silnic sat4 ryllr?.r1'.23. 296. 6. "Caci cel care a dat tdgdduinla este ttrednic de crezqre"2s4. in general se invrednicegte gi sl poat5.e .Fapte t3. tiindcd postepfe tdrd mdsurd. iar a posti in timpul cind 'bste trebuinfd de aceasta.. spre invdfdtura noastrd : <de multe ori in posf. . 293. trebuinla d. ci de trebuinfa celor ce se cuvin spre pietate.i i 131 r. ll. rrt A cduta cineva hran5.r rrl .. 295. . este primejdios. sau. cdci Domnul a spus : oNu cdutali ce veli minca Si ce veli bea Si nici nu vd ingrijorafi". sd posteascd.or.EYTUL VASILE cEL MAnE I Intrebarea l2g Cel care poslegle mult. oare tAcebine?. este impotriva poruncii. 34. Aga incit cel care postegte fdrb rivnd face aceasta cu primejdie. 2 Intrebarea . Matei 5.- III.

mai de grabd. 302. plineascd cu sirguintd aceasta: <Se da fiecdruia dupd nevoia pe care o avea tiecareu ?se. in osemenea caz) ? Rdspuns I '!qai & Se pare cd (unul ca acesta) nu s-a incredinfat de nddejdea lui Lauer 2eegi nici n-a cunoscut dragostea celui cdruia 3m i s-a incredinfat grija tuturor gi a lui. dtriar dacd ar cere. Intrebarea 133 (Ce se va intimpla) d. i se cade sd imIe cautd neamuriler zeT.u. I Cor. dsPuns . potrivit voii lui Dumnezeu. ce este (de tdcut. nici ceea ce ii folosegte. ' : .u $i ctuti cineva pentru mincarc ? Rispuns Are judecata celor care au cirtit in pustie 301. $i se intristeazd.vatdmd. Dar. 299. Luca 12.: . ! : : Intrebarea 134 Ce se va intimpla. Adic5 a proiestqsului sau a iconomului. 1 . 20 S. 10. Luca 16. Cdci spune Aposto1u1. in general. 300. nu are fiecare dreptul sd judece singur nici ceea ce il vatdmd. pind ce proiestosul ar socoti cd s-a vindecat de patima rsau.Fapte 4. ca a doua grij5. J l 3 0 1 . de pa. aceasta se cu' vine sd se judece de cdtre cel care a fost rinduit sd hotdrascd pentru nevoile fiecdruia. timile lui.35. fiindcd acesta cautd mai intii folosul sufletului gi astfel. Un asemeneaeste vrednic sd nu ia.acd. "S(i nu cirtili. # V 297. irrilir. ri i3 inr: .. dacd.F p REGI'LILE MICI p61 cel cdruia li este rinduit. 10. 29-30. miniindu-se ar renunla sd ia eeva din cele spre trebuinld. l l . el iconomisegte cele spre trebuinfa trupului. Intrebarea 132 Cel eare spune : aceasta md. cineva. 298.N u m . daed nu i s-ar da altd (mincare). cum au cirtit unii dintre ei gi ou pierit prin (mina) pierzdtorulsiv 3o2.

..y1ir:'-..l$$ 1. degi cunogtea pedeapsa leneviei.{ i'otrebarea . sd rdmind nemincat pinb a doua zi Ia ora hotdritd.2l.'.. ro9$ bl.!1trq r2 rns ls3 Dacd ia asirprdlglt osteneala pentru rdsplata de la ou*"iJr8llP rS trebuie sd caute aici mingiierea ostenelii. A. rj.i I Dacd a lipsit din cauza muncii sau a lucrului pe care il indeplinegte. dacd insd ar fi putut s5 ajungd la timp gi nu s-a sirguit. Di . f . Se da numai o masd pe zi. duieli celei de obgte va cerceta pi iI va ierta..Dlqmilnt ov sa g:) ..306.^. 35.. . spre exemplu. cineva sd se intrineze pentru un interval de timp.I r ""Intrebarea 136 I. 9i Oare se cuvine ca acela core se ostene$le sd ceard chier eI ceva mai ntult decit (partea) obiqnuitd ? Ri q s pun s. e bine ca sd hotdrascd.bz -'. trebuie sX cunoascd in mod necesar pe fiecare din cei care se ostenesc3utgi sd-i ingrijeascd precum se cuvlne. :-. .:.I C o r . Dacd trebuje sd se adune toli la ata meseis\|.1:i Dacd..-ri..t .i?ni!qi!. ri1.rDb . t)3!. Blnunsl 1r) e?-u$. 7 . ci sd se pregdteascd pe sine pentru rdsplata de la Domnul. giiind cd precum de plata pentru osteneald.m. Iar cel rinduit sd facd aceastai 6e dddea tiecdruiq potrivit cu nevoile 1ui> 303.'. de la un anumit fel de mincate sau bdu'i turd 2 s|z.a incit sd socotiti demn . lli'. .r!..-i-.rf.' .. 304' R'm' 19' 305. Epistola 199. in locul la care a fost chemat>. la fel gi de mingiierea pentru strimtorare se va invrednici de la Dumnezeu iubitorul de oameni.:lr'. . vezi in legdturd cu aceasta R.. V. .ursr.de laudd a-i lnvita pe ei sd se abtind de la rugdciuni pi promisiuni neinstructive. .-l.. $i pe cel care absen' teazd Si vine dupd mosd cum iI vont trata ? . '!c"r' 3 0 6 . 2 4 . 28 : Aceea nu ni s-a pdrut ridicol cd s-a addugat ca unii dintre copii sd se abfind de la cirnuri.l1i. 307.itn nt' R n1 .-rli0:rnf. . :'t .j - ir Intrebarea.. 303... supraveghetorul bunei rintralilot. Pdpte 4. fiindcd observd porunca celui care a spus z <tiecarc sd rdntind..374 SFINTUL VASILE :CELI MARE .

. .r 313. 38.1. r j \ .s Fiindcd Domnul a. Ioon 6. voia Ce\ui Care <nu ci voia Mea.le tacefi. { r ! .. 138 . mdrirea degartd . 5. 1 1 . ! ' . . despre care Apostolul.: .minca|i. 312. 310. 26.. ": 38. acel lucru este chiar aI celui care l-a'fdcut.cut Siegi>316. ce sd foc a i Domnul spus Fiindcd . -r. de' iar alteori: <dacd cineva se orotd cd. .. ) D . 118.. Intrebarea 'lt j Rispun. ori de beli. ir b i d b : J q ! r . orice hotdrire care a fost Iuatd potrivit voii proprii este gregit6. 12.r314. lnSine>.) ' ..EGIILILE MTCtr?A1"' l l " . nici Bisericile lui Dumnezeur Jls . lO. Rispun.1 un.iar nu voile mele. cineva dupd voia lui. . uneori : oSd nu aletgdm dupd slavd.se ingd. . M-a trimis pe Mine"308. toate spre preamdrirea lui Pentru cd iubirea de ceart5.rt5. dar strdin de pietate .'"o 3oB.*. gi in altd parte : rslnlem datoil sd nu ne pldcem noud. obual 6utnff3 I Itff 6x . care ne sfdtuiegte 9i spune : <Ori de . 3 1 . 3 1 5 . ardtind-o ca fiind opritd' zice : <<Cdcinu cutezdm sd ne aldturdm sou sd ne asemdndm cu cei core se Ioud. "juratu' m-am $gimd voi line (de jurdmint) ca sd pdzesc iudecdlile dreptdlii TaIe" 309.Dumnezeu sd. gi existd teama ca nu cumva sd audd de la Dumnezeu pentru ceea ce se pare cd face: . i'ltit ' . ' L ) / i1. care se intimpld din mdrirea degart6. I . ')ril O -tiDl ? iirr:. 3 . este pt. spus : uM-am coborit d'in cer. . Il Cor..F o c . nlr ca sd fae tot ceea ce ar face voia Mea. 15.ltt"5 gi a voi mai mult in comparafie cu alfii' chiar ln lucrurile bune. rsbui'r 314.a sint cu totul strdine celor care se luptd dupi lege lupta .' "lz-lrbnipnu\9r9 Dacd.Spre tine e intoarcerea |ui..I C o r . dupd.Ps. ori altceva de taceli. S .igonitor. voia sa? . ovem obiceiul acesta. " -"'. spunea'.106.s ) I{(}1(j. 3 1 1 .I C o r .Drepl aceear renunfind Ia voile noastre proprii fi la dorinta de a pdrea cd facem ceva mai mult decit ceilalfi se cuvine sd ne incredem Apostolului..' 309.cea bun6. 3 1 3 .. . i'd fi) ip srelsust 6qub . Gal. Rom. ci voia Tatdlui Celui cate M'a frimis" 310.se cuvine sd.1'lrrJ ). )iiii.:-: . la care s-a addugat cu Dace totu$i indemn mai mare : <Cdci qi Hrisfos nu Si-c pld. 1 6 ..duie cuiva in comunitatea de flcli sd pos: Ieascd sou sd privegheze mai mult declt allii.iV : -t63 .^*r. qi tu il vei stdpini pe el> 31t. J i:'l.. Acest lucru cunoscindu-l David. loon 6.-. 1 6 . 1 0 .rnqg i. . ii vanitate. este patima iubirii de cea. 316. singuri pe eir 31e. noi nu Sartd.d. l-3. Pentru aceea spune.

cum sd fie vindecatd. vrind sd arate cit de mare rdu este neinfrinarea.-lli . pe care o indurd din cauza neinfrindrii. pentru ca. oore se cuvine sd i se acorde ingriiire ? :. ce se cuvine mai bine. iar cind iardsi porunca lui Dumnezeu ar cere hrana care intdregte corpul. ori altceva de Iacefi. qi de aceastd patimd este neyoie sd ne ingrijim din vreme. sd ajungd Ia cunoagterea pagubei proprii gi sd se indrumeze spre infrinarea in toate.Ori de mlncafi. prin patima neinfrinXrii. dacd astfel s-ar putea ca prin suferinta trupeascd.are trebuinfd de mai mult. : . infrina de Ia mincdrurile vdtdmdtoare. Intrebarea 140 I i . 2 t " l t : Intrebarea 139 Prelungindu-se poslu l. 10. . Aqadar.se foloseascd de cele ce vatdmi corpul. 31. pentru care el socbtegte cd .I Cor. ii. sd postim. Dar a ne ingriji de trupul celor care sufdr din cauza neinfrin5rii este lucru vrednic de laudd gi caracteristic bundtdtii. Dumnezeu.t Rispuns Neinfrinarea are evidentd rdutate . Cdci iubitorul de oameni. fie in priveghere. Cdci de multe ori va trebui sd se facd ceea ce este indestuldtor trebuintei mai bine in alt chip. sd mincdm. a ldsat de multe ori ca gi sufletul sd.. toate spre preamdrirea lui Dumnezeu sd. nu ca gurmanzii.gi cu grija ca nu cumva vindecind trupul sd ldsdm ne317. fie in orice altceva. atunci cind ar trebui ca porunca lui Dumnezeu sd fie indeplinitd prin postire. cu lucrul din cquza poslului sou sd neglijdm postul pentru Lucru? Rispuns Trebuie sd primim gi postirea gi mincareti cu gindul cel irivenit pietdtii. insd acest lucru sd se facd dupd cercetare . . fie in postire. gi sd pdzeascd ceea ce s-a hotdrit de cdtre acegtia. sd descopere celor care au fost incredinfati cu purtarea de grijd obgteascd motivul acesta. ci ca lucrdtorii lui Dumnezeu. sd rdminem in urmd. le taceli !>>3r7. Cdci se cuvine-sd pdzim ce s-a spus de cdtre Apostoi : . . devenim mai slabi pentru lucru.376 SFINTUL VASILE CEL MARE cineva ar socoti cd are trebuintd de mai mult. ori de befi. Si mineind cu ldcomie ar cdcleain boald.

co sd nu Iim judecali cu lumea> 318. Epislo/o 22.. 32. vindecat sufletul. gi cel care dd gi cel care primegte.le sfrdini in ateliere sau $i dintre cei de aici unii care pi-ou pdrdsit Locul lor ?31e. Rispuns:tri ln afard de cel care a fost incredintat cri vizitarelA telor care lucreazd sau cu orinduirea lucrurilor. t: I I r REGULILE MICI I F. Intrebarea l4l Oarc se cuvine sd se af. ir:ni: I Dacd. pentru cd stricd buna rinduiald a armoniei membrilor . dacd astfel. . pind ce se va invdfa sd observe ceea cq s-6 spus de cdtre Apostol: <tiecarc sd rdmind in locul in care a fost chen7et. REsPuns i?sfii?sq!. dacd insd primind vindecarea trupului. : Intrebarea 1 4 2 . 24. cu trecerea timpului.2: 320.i . sd fie agezat intr-un loc care este socotit potrivit pentru pedepsire gi sd lucreze fdrd distrageri gi cu mai mare osteneald decit cea obignuitd. j .r. 319. ar putea ajunge la intelegerea situafiei lui gi a pedepsei ve$nice gi gi-ar relua grija sdndtdtii sufletului sdu r pentru cE "fiind judecali de Domnul ne pedepsim.cineva un hucru Idrd pdrerea celui rinduit cu grija ccestor lucruri. I Judecdfii hotului sau a celui care colaboreazd cu hotul sd fie supus fiecare. s-ar ardta disprefuitor al sufletului.se cuvine ca meSterii sd. cel care s-ar afla fdcind aceasta. I Cor. 11. i 318. sd i se interzicd gi intrarea ingdduitd. dacd cineva ar vedea pe unul ca acesta cd se invafd cu bundvoinfd din tdmdduirea trupului sd se ingrijeascd li de suflet in patimile sale. 7. <cd nu trebuie sd treacd de la un lucru la altul>.primeascd de Ia.. . este mai bine ca unul ca acesta sd fie ldsat in durerile pe care le pdtimegte din neinfrinarea sa. acestuia sd i se ofere ingrijire trupeascd .3z0. Incit. fntrebarea 143 # Cum sinl datori cei care lucreazd. . de uneltele ce Ie-au tost incredinlate ? '. 1i .t [:.I Cor.. sd poarte grijd. .

. .. :^-. '.u-L 321.tie prezent la rindu-.$S .s (Ce se va intimpla) dacd cineva ar imprumuta cuiva (spre lntrebuinfare) sou or lua ceva pe rdspundere personald ? Rispuns Sd se judece ca un indrdznef gi obraznic.! l$)rli r.. apoi ca d. fiindcd toate lucrurile sint afierosite Domnului si inchinate lui Dumnezeu. Rispuns I Cel care pe sine gi membrele corpului sdu le-a inchinat slujirii altora intru dragostea lui Hristos.ltr Rdspuns Cel care i-ar da o rea intrebuinfare sd fie judecat ca necinstitor de cele sfinte (ierosil). .e unele fdrd care n-ar putea si-gi arate rlvna neobositd datoratd.aed n-ar ajunge sd.'tlU .q irrr ire i)i ! i l. iala eintdrii de psalmj sou o rugdciunii. - Intrebarea 146 tt* Dar dacd avind mare nevoie.:1.i .i.. . oare nu-Si pdgubeSte cu nimiC sulletul ? .:) rt. i-o dea ? 'i 'u: lir. Depozit special de alimente al ministirii.acd cineva ar pietde ceva din neglijenld sau i-ar da o rea intrebuinlare din disprel ? . pentru cd acestea sinl proprii celui care este rinduit cu grija gi administratorului. rlJ?OI _r( j I Intrebarea l4. Intrebarea 147 Cel carc se lndeletnicegte cu lucrul cheldrieiszl sau al bucdtdriei sau al altui licru esemenee. proiestosul ar cere de Ia ocestc o unealtd $j e/ ar retuza sd. Intrebarea fil 144 Dar d. ca pricinuitor de ierosilie. d. cum va putea sd rdspundd impotrivd pentru unelte proiestosului cdruia ii aparline gi grija uneltelor ? . iar cel care a pierdut.-) i .)6911 riu.378 SFINTI'L VASILE CEL MARE Rdspuns lntii ca de unele car€ au fost afierosite gi inchinate lui Dumnezeu..ik .

I Cor.EGULILE MICI Rispun$}" rs rrbnits-a 93 l:flig.rbll ..I C o r .va evea administratorul (de alimente) dacd ar tace ceva ilifisg R d s p u n s ' ea 6sg)6 6nmebno:+ ! ' ' ' ' ' cu pdrtinire sau cu ceartd. 7 . 3 5 . 21. pentru cd este scris :. 5. 19. 5. Fiindcd Apostolul uneori porunceste sd nu facem nimic cu pdrtinire 326.jtr Intrebarea 148rg olasqrs 16. sd se facd distincfie. griji.i etee Ce judecatd. u] .mind.${r\ g a 6 .iar alteori hotdrdste cd : <docd cineva se pare cd esfe iubitor de ceartd.infi. '. nici Bisericile lui Dumnezeursz7tun asemenea sb fie socotit strdin de Biserica lui Dum322.. sd se scuze cu ocupafia lucrului spre impiedicarea celorlalfi Si (astfel) sd cadf. in judecata celor neglijenli. Care a spus : iar in privinta celor pe care i-a <Eu nu pot sd Iac de Ia Mine nimic" 311. 11. 16.F & R. . 9i se primejduiegte.::. ji el se pdgubegte nepurtind grijd de ceea ce i s-a rinduit... . 3O. 327. administrarea lati' rtIJ r Ccre este ntdsurc autoritdlii pe care o are in mentelor) cel inuedinlat cu grija cheldriei.i Domnul.:it . 3 f . APa incit cu cuge-' tul lui sd implineascd ceea ce s-a scris cd : <Idudind Si cintind in iN' mile voastre Domnuluir>32'.. EIes. I Tim. ?. i/r rtI .. 13. aplicindu-se ceea ce s-a spus : oFiecare sd rd.. i. Iar acest principiu sI aibd tdrSe dddea Iiecdruia dupd nevoile lui> 325. 3 2 5 . Ioan 5.r-. dupd incercare. (atunci) noi nu avem un osemenea obicei. .1 '.llI Rdspuns u:r irrlunmo0 cliilrsur * ln privinfa celui cdruia i s-a incredinfat.Se cuvine insd sd se asigure ca nu cumva cineva. 2 4 .ri.-- . mai ales. 3 2 3 .)19-1 t' Fiecure in lucrul sdu igi pdzegte pravila sa ca un mddular in trup. sd-gi aminteascd de lnsu. F a p t e4 . f( . 326.1lJd.in locul 1n cate a fost chematr 323. rdspunderea acestui lucru. complotind impotriva obgtei. 324.. primit in grijd sd-gi aminteascd nevoia fiecdruia.r . i -!. rie pentru toti care minuiesc astfel de Intrebarea 149 t t. griJ ob .rl.Iar dacd n-ar reugi sd vind 9i trupegte impreund cu ceilalfi.ir.1 : l ft 3 iilr 'i' s[. putind sd implineascd la vreme ceea ce s-a poruncit ca exemplu gi pentru alfii.

"--. .e Ia nevoia de a ne folosi de strigare. Care a spus r "Ducel. pi astfel sd-I trezim pe acesta din somn. in timp ce cel care ascultd poate sd atdd gi cind cineva ar vorbi lin." 32s. dar dacd este mai ridicatd decit trebuie.r13" ! U . Ier.. 31.>331 .m. 180).11 . i.. Matei 25. 41-42. am insetat.. gi astfel sd se incredinteze orice lucru.)i. cl Ik Cel ce M-o trimis pe Mine. 331. i . . nici cei cdrora li se incredinfeazd sd creadd cd gdsesc. Se pare cd se referE la convorbirea necesard la impdrlirea hranei cbre irebuie si fic cu voce mai putin ridicatd 9i constantd. Cdci se povesteste cx aceasta gi Domnul a fdcut-o. in tocul eel veSnic. Agadar. i r { 9 .ii Judecata aceasta este clard din cuvintele Domnului. de aici scuzd pentru pdcat.. Drept aceea se cuvine sa se cerceteze cu multd prudenfd la ce are iscusinfd fiecare. se apropie de goptire gi este vrednicd de blamare 330. cdci am tldminzit qi nu Mi-afi dqt sd mdnine.: r\i Jd'-: :r t:!l $tlit. r u .41 .. cum spune Evanghelistul : "fnsd lisus Siie ridicat g4losul$gio zis : cel ce crede 1n Mine. rff Intrebarea - 150 6.. pentru ca nici cei care incredinteazd cuiva un lucru nepotrivit sd se osindeascd ca rdi chivernisitori ai sufletelor gi poruncilor lui Dumnezeu.ii a.. Ioan 12. : . .380 SFII|ITUL VASILE CUL MARG nezeur pind ce s-ar indrepta. blestemalilor. 10. Rispuns . 44. *''l'])iii 'i. .: !. ' Intrebarea l5l ini I qb Ddcd ii este ingdduit celui care sOrveqle sd vorbeoscd cu voce maF r il itt jrmJlq r i l : tare ? ' oo!:F':: gZr . ca mai inceatH.'J 328.) i .. afard numai dacd molegeala celui care ascultd nu ne-ar aduc. Mdsura vocii o hotdr5gte nevoia celor care ascultd. 329.i-vd de la Mine. aceea se condamnd pentru cd este tipdt.> gi celel6|ls328. care este pre' gdtit diavolului gi ingerilor sdi. 330. . tz i? Dar dacd din neglijenld n-ar da tratelui cele spre trebuinld? Rispuns . dacl este mai putin ridicatd dec'it trebuie._ . gi cd <b/estemat este tot cel care tace lucrurile Domnului cu negli jenld. . nu uede in Mine.. ln timpul mesei se citegte ceva din Biblie (R..

Intrebarea 154 r. R. la fiecare dintre cei care lucreazd. in duh insd sint cu v6jp 335.tdlie. 5.Ps. ?mplinlndu-Si slujirea lui din zilele.EGULILE MICI Intrebarea 152 $6 . 'ifrUr 9{' : :i 6I i'RdSpUnS 'o rb ir -^" tJa Dacd aceastd grij{ de porunca Doirnului este m5rturisitd gi se indeplinegte dupd Dumnezeu.ie ? i ! 3 1. 333.CoI.M. "cdci de$i l eu trupul /ipsesc dintrc voi. incit ar Ii impiedicat de la lucrul obi$auit pentru citeva zile. Ain nevoie s-ar separo unul d. trali pufi'ni st slujind. 33 : <dar pentru trebuinfele materiale ale comunithfii se foloseau gi alti cltiva (din afari).R.2.e altul.. 335.:i. oare se cuvine sd i se mai incredinieze o slujbd de acest tel ? Rispuns S-a spus cd se cuvine ca acela cdruia i-a fost incredinfatd chivernisirea lucrurilor sd rinduiascd poruncile cu socoteald. Insd gi cel care primegte porunca nu tretruie sd contrazici... 93. in lucrul s6. . Intrebarea 153 l Ie ad.tareapind la moarte are hotarul 333. despdrlindu-se la lucrdri. . adicd dupd iscusinfa gi puterea celui care lucreazd.eineva. oare aceasta esfe tdrd primejd. 332.care i l-a incredinfat Dumnezeu. zidari. curn se cuvinelid ministreze (qi) cum sd suprovegheze pe lucrdtoare ? Rdspuns r:ri'a'r-' Trebuie sE administreze linurile ca pe un. pentru cd ascul.e p 334.I R. 116. dar sd rinduiasc5 pi sd chiverniseascd pentru fiecare sord lucrul cuvenit.depozit pe.).20. iar unirea lor unul fafd de altul constd in faptul cd sint ca un suflet. sdpitori etc.m. $ #' fi: iri Dacd s-ar intimpla ca tiind. la mai'mu|te (teJ mei) surori$4. fdrd ceartd gi fdrd pdrtinire.- t 3 Aceea cdreia i s-au incredinlat linurile.M.u. ln minhstirile de maici exista de obicei un mic numdr de bErbati care se indeletniceau cu lucrdri megtegugEregti (timplari. gindesc acelagi lucru. ca sd nu audd: Kcel ce unelte$te osteneald peste porungfiv 332. s-or osleni peste putere.sdptdminii la bued. implinind ceea ce s-a zis de cdtre Apostol . Dacii-. acfiunea de a pldcea cdtre Dumnezeu se indrepteazd . 28 si R.

lftfirRE Fiindcd cei care slujim bolnavilor cUn coso de stfiini36 ne lnvdld. treptat grija. gi astfel se intimpld ca din nevoie pentru neiscusinta unui asemenea gi disciplina sd se strice Si buna rinduialS cuveni. aceslo imi este Irate. 336. Matei 12. se face vrednic de acea hortdrire cd.. . lnsd este necesar a avea pe cineva care sd-l urmeze.382 Intrebarea ' 155 sFlN:rtrl. deci dacd cineva nu este ca acesta. . 5. mai intii are trebuin|5 de incurajare 9i de sfdtuire din partea proiestosului. 339. pentru ca nu cumva atunci cind trebuinta ar cere succesor... 35.ca qi cum slujim tralilor Domnului. sd ne turburdm r pentru cd de multe ori sintem nevoili sd aducem la lucru chiar pe unul care nu are iscusinla necesarS..m sd slujim cu o asttel de dispozilie sulleteascd.este clar cd asupra lui este judecata Domnului insugi. 338. c. 50. sord gi ftiamd" s7. R. care este dator sd-gi insu: geascd treptat.t cdt. vAsrl. 186. iar penrtru cei care impreund vieluiesc va fi intdritor. schimbarea este lucru de prisos. I Cor. loon 8. Ioan 8. ci pdcdtuind. glc rfs ). 34. Intrebarea -r: 156 CeI cdtuia i s-o lnciiedinlat o grljd. 337. dar mai ales dificil ti greu de realizat. trebuie sd aibd intotdeauna aceostd grijd sau se poate gi schimba ? Rispuns Dacd pdzette $tiinla bunei ordini gi exactitatea pravilei.m. Intrebarea 157 i ) Cu ce dispozilie suf/efeoscd se cuvine sd sJujeascd cineva lui Dumt nezeu Si in general care esfe oceasld.dispozilie. 340. gdsindu-ne in lipsa acestuia. cum ar li o cheldrJei sou a altei dsemeneo grijd.e . cum se cuvine sd-l tratdm ? Rispuns Domnul a spus : "Cel ce ve lace voia TatdJui Meu Celui din ceruri.: <cel care tace pdcatul este rob pdcatuhlirssa.td sd se risipeascd. cel care slujeSte n-ar Ii asttel. Iar dacd persistd in aceleaqi. 13. dacd. Cdci astfelr pentru cei care slujesc nu va fi supdrdtor.are a adiugat cd : (robul nu rdmine in casdo ssegi a Apostoluiui car'e poruncegte : (<scoateli pe gsl rdu dintre voiD 34o.

.0|. 346.uesg. sau gold.-. .Ste cerbuJ spre izvoarele apelor. Deci cu aceastd dispozifie sufleteascd se cade sd slujim iui Dumnezeu. tetea. fiind ingrijit de tatd qi de doctor.: . ca erercitare 342'Matcu 72' 3o' gri. r:ul nl i.) . CeI care se plinge lmpotriva celui carc 1i. unul ca acesta constituie o pagubd pentru comunitatea de frati.rb} irirt' :nl g'b o {iifo 341.10. se cuvine ca eI sd aibd incredere ln dragostea qi iscusinfa celui care-l ingrijegte gi sd doreascd insXndrtogirea lui.o 6? roeessrr .nEGULILE MICI r. Ps. \ EIIJI'areil Igaolol :r.saa. sau prigonirea.un' 343. .dd.. Pilcte 13.rimejdia pdcatului n-a cunoscut .in tot cugetul tdLtr3&. 3 M . din toatd puterea ta gi d. sau scbic. sau prime jdio. nici ciltigul pocdinfei.. prin ginduri recunoscdtoare gi prin continud aducere aminte de binefacerile pe care ni le-a dat noua Dumnezeu. Dar sl infeleaptd gi neintreruptd a mdaceasta se obtine prin conit'emplarea retiei slavelor lui Dumnezeu. a ..'n"sdturatd.fi pe noi de drqgostea /ui Hrjstos ? Necazul sau strimlotaree. :. . Intrebarea . implinindu-se ceea ce s-a spus de cdtre Apostol z <<Cine ne va despd. canon este josnic? Rispuns Nici p. . .8IC 3 a . aga doregte sutletul meu spre Tine. i .: rrd*.. 1.. chiar dacd chipul lngrijirii este amar $i dutreros. ua.Contemplarea mintald.ti mai ales pe cea c5tre Dumnezeu. R o m . infiptd gi de nestrdmutat a bunei pldceri cdtre Dumnezeu. nici nu s-a increzut celui care a spus : <CeI care iubeSte pedepsegle cu gfijd> 45.21. 9i s-a fdcut pe sine strdin celui care a zis : <certa-md-va dreptul cu mild 9i md ve mustta. Cu ce dispozilie canonul ? 158 cineva sufjeteascd se cuvine sd iprimeoscd Rispuns Cu aceea ce se potrivegte fiului bolnav ti care luptd pentru viafa lui. Intrebarea 159 ft m.c.1. 41. . . din toatd inima ta. indepdrtind pe frafi de la lupta lor.:? 383 {} Rispuns i' } Socotesc cd buna dispozifie sufleteascd este dorinta puternicd. $.u. ir _.8t- ')]DM \i. Prin acestea se inplinegte in suflet: <Sd iubegti pe Domnul Dumnezeul td.6. dup6 cel care a zis : <in ce chip dore. 3 5 . : ri. 345. l.8 . i . Dumnezeuleoss. Ps. .' .

pentru ca sd nu slujeascd pintecelui gi pl}cerilor.sm'brcnie este d. ci ca nigte iubitori de Dumnezeu gi iubitori de Hristos. ci lucrind cu scopul bunei pldceri cdtre Dumnezeu. cu cit mai mult are> 548. prin rdbdare des6virEitd sd se fac6. aSacum v-Qm iubit Eu pe voi.aceasta inv6r {5m gi primejdia care qmenint4 Pe cei care nu p-imesc slujirea' Iit'trebarea '' 162 Ce IeI de dragoste se cuvine sd avem intre noi ? . 348. este necesar sA arate rivnl in lucrurile mai mici. Iar dacd gi sufletul trebuie sd pi-l pund cineva. 40. i . subiect de laudd lui Dumnezeu. spre folosul fiecdruia ? 347. lnsd la crearea acestei dispozitii contribuie 9i faptul cd aceia care primesc slujirea sint Si ei (oam.ator cineva Sd fiirneoscd ' la trate ? ffes$t i''$ aga cum primepte sluga siujirea st5pinului 5i cu smerenia pe care a ardtat-o Apostolul Petru. cind l-a Slujit Dornnul.nimeni nu.t^} R'e. spre ocara diavolului.r. Mie Mi-afi Idcut.in acesti |rafi ai Mei mai mici. &?. !ntrebarea 161 'irfuiireo de Cu ie fel de . ca gi cum am aduce slujirea lnsugi Domnuluii care a spus : ointrucit atri tdcut unuia d. Ioan 15..i. Aceda pe care ne-a ardtat-o si ne-a invdtat Domnul. fdrd sd se intereseze de indatoriri (dregdtorii) omenegti.eni)de acest fel. spunind : uiu: biti-vd unul pe altul. ca nigte iubitori de trup.co sd-Si pund cineva sulletul pentlu:prietenii sd. Mai mare dragoste decit aceea. Pentru aceasta se cuvine ca proiestogii sd poarte grijd de ei mai stdruitor.din. I oo . ca dreptul lov.3B4 st'tNTttt vAsrLE cEL MARE Intrebarea 160 a Irafilor' sufleteascdslni'ern datori sd'n9fr-rlim Cu ce dispozifiel Rispuns itl r$i . 12-13. Matei 25.

€tl . 354.este jn CetUri" 3sa. oporuncd voud. spunind: <$i dacd iubili pe cei care vd iubesc pe voi.34. jiu:Ldecayi.e Domnul Dumnezeul tdu din toatd inima lo pi din tot cugetul ttiu . bonrgiJ. Mctei 22..r :i p -'i8 sss. Intrebarea 164 )illl ] . luca 6.. 37-35. 353. de fdcdtor rdu.-r . 32. . Bucurali-vd gi vd veselili cd plata voaslrd muLtd. minlind pentru Mine. iar altd datd poruncegte sd judecdm judecatd dreaptd 357.g. ne-a F | 3.ti din toatd puterea to. pentru cd <porunca Lui este viala vegnicd>350. . insd gi cu aceste rezerve cd. Ioon 12. Iar pentru care se cuvine a judeca gi pentru care nu. Luca 6. adicd. Si cei pdcdtogi iubesc pe cei care-i iubesc pe ei" 353r gi pe pentru poruncS. ce hu este voud? iar daci este Cd. sd vd iubili unul pe altul. Care Insugi a spus c5: <Cel ce nu uede fin FiuI. Ioon 3.rratcr r 59 'ffq IU bj Intrebarea 163 uqA r. 351. ft In ce chip va putea cineva sd ajungd.aq . ci minia lui Dumnezeu va rd.$i a doua asemenec ocesleia .. iar dupd aceea trebuie sd caute sd cigtige viafa veEnicd. pe care qi pdginii o pdzesc. 37. dau Celui care a zis: noud aga cum Eu v-am iubit pe voi>3s2t.81I .nu sintem oprili in mod absolut sd judecdm.Dar cea dintii gi mai mare poruncd este : osd jube. nrl va vedea viata.i? Rispuns r I Mai intii temindu-se de judecata celor care calcd porunca Dom: . dacd intr-adevdr credem in Domnul.. ilacd binefdcdtor este frateie ii sintem datori lui 9i dupd om dragostea.F Bpcuf. 349. Ia iubitea Iald de aptoapele ? .-. 24. "nu iudecali Si nuveli Ii iudecafi"356. 37. 352. Car. ci sintem invSfali sd facem deosebire de judecatd.fi p. i6 3 F.rt.loan 13. 355.5 - j. Iuco 6. Ce lnseamnd aceasta <nu judecali si nu veli ti RisPuns Fiindcd Domnul odatd spune. Ll-12. 350. a9a nu numai un binefdci $i ca cdtor de mai mari daruri sintem datori sd-I iubim. $i dorind sd se asemene Domnului. sd iube$ti pe aproapele tdu ca pe tine insufi " 351 . pului. 357. 356. SflDtul vaslle eel Mare . Ioan 7.j. Matei 5. 36.ea spus : <tericili veli Ii cind vd vor ocdri pe voi Si vd vor ptigoni Si vor zice tot cuvintul rdu impotriva voastrd.mine peste dinstlvs{e. 50. precum Domnul o aratd in Evanghelie.

Rom. 14. pentru cd vrdjmasii mei au uitat de invdldturile ToIe"362. 361. atunci pornirea-sii fletului se face nenormal. 5. oga adunindu-vd voi qi duhtll meu. lncd gi aici este trebuinfd de lucrare iscusi. dor fiind prezent cu duhul. . pind nu vo veni Domnul. 'na li" 'rn' a'r Rispuns Ta Dacd pentru fiecare pdcat se pdtimegte ceea ce s-a scris : <<Rivna 'm-a topit. 3-5. numele Domnului nosfru lisus Hristos.td. 10.zicind. 4. unul pe altuJ>3s8 I pe condamna't pldcute a Dumnezeu. I 18. prin cele ce zice: <Eu insd lipsind cu trupul dintre voi. dach std ceva in puterea noastrd.cel chemat la ju.: <iat tu pentru ce judeci pe lratele tdu ?> gi iardgi : <sd nu ne iudecdnt. Care va descoperi cele oscunse ale intuneficului Si va ardta voinlele inimi. 5. 358. tlsM rr . in iatd ca gi cum o6 fi fosf de tald am judecat pe cel ce a Idcut aQeasta.e* el.ece pe fratele.td spre intdrirea credinfei. Matei 7.lor. 9i in orice chip nu pdzegte scopul cinstirii de Dumnezeu. auzind pe Domnul. Aceastd dispozitie sufleteascd cind nu exist5 mai dinainte in suflet $i nu-l indrumeazd. gi insugi a adus judecatd de la sine.turd. I Cor. Deci. clt puterca Domnului lisus. 362. spre pierzarea trupului. ca sd. ca sd nu-gi atragd asuprd-gi minia lui Dumnezeu. sd dall pe unul ca acesto sotcnei. cel care tace 1 afard numai dac6 cineva. rivna lui Dumnezeu este evidentd. nu se cuvine sd judecdm pe fratele pentru aceastar dupd ceea ce s-a spus de cdtre Apostol pentru cele negtiute l <de aceeq sd nu judecali ceva inainte de vreme. 5. iar judecdfile Iui Dumnezeu a Ie apdra (rdzbuna) este neapdratd nevoie. ln privinta celor care sin't in puterea fie' cdruia gi nu sint poruncite de Scrip. fdcind aceleagi lucruri ca gi . fie cd de multe ori lucrul este chiar gi nevddit. d.SFINTUL VASN.Iie mintuit duhul lui in ziua Domnului lisus. 359. 360. iar in privinfa celor ce nu-i sint lui cei care nu judecd. Care zice: <Scoate intii birna dJn ochiul ftiu pi atunci vei vedeEt paiul din ochiul Iratelui tdu'. 139. i6r. ar fi 'necoreot sd jud. 35e.4 . deca.eci. I Cor. s6o. Ps. 13.T' CE& MARE ardtat in mod clar Apostolul . Intrebarea 165 Cum va cunoaste cineva dacd se potneSte impotrivq tratelui care greSeStedin rivna lui Dumnezeu sau din minie.

s{ arate trebuinla .Dar ceea ce este in privinfa piinii mincarear aceasta est'e in privinfa poruncii lucrarea. lr Intrebarea 166 i r. gi ca orice om care vrea sd trdiascd. 366. R. dar mai ales gi cu mult mai mulrt. Dacd este mai micd sau mai mare decit virsta (mdrimea) lui. lB.4. 368. 1I Regi 7. 365. Care ne-a invrednicit de pattea mogtenirii slinlilor intru lumind". Care ne-a izbdvit pe noi din stiipinirea intunericului gi ne-a adus in impdrdlia iubitului Sdu Fiu" soz. Intrebarea 168 # ' Cu ce stare sufleteoscd se cuvine sd primeoscd cineva368hdino scu RisPuns . 367.m-ai iubit pe mine?" 366 scris: "Mullumim Tatdlui. implinind ceea ce este sj ce este case mea. 22 si R.s" 3s. iar dacd ar fi de pdrere cd este 363.REGULILE MICI *.m. Cum trebuie sd tie sutletul core a fost socotit vrednic sd se ?ndelelniceascdcu lucrul Domnului 365. pentru cd Insugi Domnul iard$i a spus : nMincarea Mea esle sd Iac voia Tatd"Iui Celui ce lt4-a frimi. Rdspuns Cum a fost cel care a zis : <Cjne sint eu. 50.este viala veqnicdr 363. Doamne. Desigur intelege intreaga viafd ministireascd. L t2-13.spune Domnul .M. Cu ce sfare sufleteoscd se cuvine sd ne sup'unem celui cane ne si/e^5te la indeplinirea poruncii ? Rispuns Cu acea stare cu 'care se supune copilul cuprins de foame doicii care-l cheamd la masd. cuprinzind 9i sfintele slujbe gi DumnezeiascaLiturghie.. (pentru cd porunca lui Dumnezeu . Ioan 4. 34. CoI..cu cit este mai de pref viafa vegnicd decit cea de acum. Ioan 12. Rdscunsul Sfintului Vasile nu ne descoperd intelesul exact al nlucruluin lui Dumnezeu. Dumnezeul meu. 36. Intrebarea 167 t? p : . cd.cu cuviinfa cuvenitd . . aceluia care ii dd cele necesare pentru viafd . 90.

r . $i singur pe sine sd se examineze dacd a lucrat ceva dupd vredporuncilor nicia sau fdgdduinfelor Domnului. 1 0 . :l Il1UJ . I Tim. seomd.nu simplu oricine. pulin iubegte> a hotdrit Apostolul in privinfa preofilor.r . gi sd cadd in judecata diavolului 57r. gi atunci nu va mai cdurta al. 372. precum gi ceea ce iubit mult . Matei 10..I e r . 10. iat cui se iortd pulin. ci <Iucrdtorul este vrednic de hrana so))36e. cind a spus : <preolii intiistdtdtori sd se invredniceascd de indoitd cinste. Intrebarea ' 169 Dacd un Irate mai tindr ar primi poruncd sd lnvele ceva pe unul mai bdtrin ca virstd. I Tim. a i.SFINTUL VASILE CEL MARE sdrdcdcioasdsau cd nu este noud.llue rrota gc uJ i) .: . adicd. 3. sb-$i aducd aminte de Domnul. 17. 47.cu privire la hrand se cuvine a avea ca normd pentru orice lucru ce este spre trebuinta trupului.r...ta. 3 1 . Cdci ceea ce s-a zis . sd nu cadd sub judecata celui care a spus: <Blestemat este tot ce| care tace lucrurile Domnului cu nebdgare de dar pdzindu-se ca nu cumva sd se orbeascd (din mindrie).i.. 3 7 0 .370. 5. Care a spus z <Vrednic. pentru cd e szz. spunind : "Se iartd ei pdcatele cele muIte. ca gi cum ia ceva peste vrednicia lui.r1zl ti i. 371. 6. socotesc cd aceastd urmare sd se p6zeascdin privin{a tuturor celor ca acestea. 373. mai ales cei care se oslenesc in cuvint Si in invaldturd> 373. 1r r r ogir illrli 0c .ci se va turbura gi pentru cea datd. Luca 7.: . 369.')2 Intrebarea 170 Oore se cuvine sd tratdm deopotrivd $i pe cel core se indreaptd mai mult si pe cel cere se indreaptd mai pufin ? Risporrr'nl . (Se cuvide sd observdm) ceea ce a hoi{iit Dorinul iii privinta iertdrii pdcatelor. . temindu-se. cum se va comporta IaId de acesta? RisPuns Ca unul care implinegte o slujire dupd porunca Stdpinului Dum' nezeu.

376. p r F 215 : U I I i U: IiJ Jltnrq . $i iar incredintarea ne-o produce credinta in cuvint'ele Domnului.1. Ioan 7. gi a mdrturisirii lui loan. 281. care a ardtat. mdrimea Cuvintului gi apoi. 11. 172 '. I Cor. Ps. cind sufletul va crede in cuvintele acestea gi in altele asemenea acestora. 29. 169. tiind.:-. Matei 20..:':.m.m. .F REGUL]LE MICI Dacd lnsd cel mai mic374 s-s1 mihni. care a scris cb : "in chipul lui Dumnezeu Iiind. cd Cel Unul ca Acesta'gi atit de mare a ascultat pe Tatdl pind la 37.. Juind chip de rob. 379. cind a spus cd : <Cuvintul trup S-o tdcut $i S-a sd/dqluit intru noi. zicind : oCeI ce mdnincd bea cu nevrednicie. n-a socotit deoliintimea Sa cu Dumnezeu ca Lucru fi. a expus chipul intrupdrii. 6-8. cate pentru voi se dd i oceosta sd Iaceli in amintirea Mea" 57e . 375. A9adar. gi se va incredinfa despre rndrefia slavei gi se va minuna de covirgitoarea smer. 109. tdcindu-Se osemenee oomenilor.*.cd este cinstit fiwi mult cel mai cucernic. 14.re sulleteosed se cuvine sd.5i) S-o umilit pe Sine. q. ne impdrtdSim cu trupul qi singele lui Hristos ? 37t.ecrt 380. judecatd sieli mdnincd $i bea> 378. Rdspuns $ Intr-adevdr teama ne-o invafd Apostolul.9. pentru cd eu sint bun ?. gi attindu-Se dupd chip ce on1. tdcindu-Se ascultdtor pind la moute iat moartea (i-a tost) de cruce> 381.eniegi ascultare.prin proorocul care spune: <esfe dispreluit in tala lui cel viclean. Intrebarea . Fitip.ri$ri. 19. sJa. 14. ' Intrebarea 171 Cu ce teamd sou cu ce incredinlare sau cu ce sto.110.. Luca 22.376. 15.'d co 380.j .S-a smerjl pe Sine. 2. qi am vdzut slava Lui. 378.r:.R. Care a spus : <Acestc este trupul Meu. $i Apostolul a Unuia Ndscut de la Tatdl.pit Si nedrept . Si judecata lui Dumnezeu este clard in privinla acestuia gi a celor asemenea. 377. mai intii. in care Domnul a spus cdtre cei care s-au intristat. dar (totu.ochiul tdu e pizmdtdrel. dar cinstette pe cei ce se tem de Po^rrulr. ptrinde har $i de adevfrr2. pentru cd ceilalti au fost cinstiti deopotrivd cu ei : <dacd. 375.R. cum se cuvine sd ne purtdm lald de el ? Rdspuns r Unul ca acesta este condamnat ln mod clar de parabola din Evan" ghelie.rr::r.

ci pentru CeI Care Aceastd stare 9i pregdtire sufleteascd a murit $i a inviot pentru ei) 383. 32. unde monahii din Nitria trdiau cite unul sau in grupe gi cinterile de psalmi se ascultau de fiecare in locuintS. 9i nici atunci f5r5 cercetare. 91ti:. 14-15. $i (Hristos) a murit pentru toli. 9i cea catre cel UnuI Ndscut Fiul Lui. ci luindu-se in considerare gi locul Si buna rinduiald 9i buna cuviintrd Si eVitarea scandalului. iar tuturor celorlalfi le este necesard tdcerea. 384. 382. 5. astfel se s5vlrgeau gi sfinte slujbe. . 5. . V. 7. a. 9i aceasta din nevoia unei trebuinte presante .T. $i astfel poate sd asculte pe Apostolr care a a5ezatbuna cunoaqtere a acestora ca Oarecarenormd pentru cei sdndtogi dupd creclintf. 383. dacd descoperirea i-ar veni unui oarecare altul. . unul a murit pentru toli. pentru ea aceia cate ttdiesc sd nu mai trdiascd pentru ei. Laus. este ca si cum totri au murit. Probabil monahii erau organizati ln grupe lnEuntrul mlnEstirii.e cei cdrora li s-a incredinfat grija 9i su' pravegherea bunei ordini Ei a administrdrii lucrurilor. 385. Intrebarea I74 ::r n? . Ist. se cuvine sd aibd cel care se impdrtSgeptecu piinea (cu trupui) 9i cu singele lui Hristos. Care a ascuitat pind Ia moarte. ci L-a dat pe EI pentru noi toli>zaz.::. Rom. cd dacd. Intrebarea 173 Oare se cuvine ca Ia ora cind se cintd psalmi s+ 1n cosd sd se focd Si oarecare vorbire ? RdsPuns Nu se cuvine i in afar6 d.AT'ITVTUL VASII.t indemnat sd tac5. cind spune cd z <dragostea luj Hrjstos ne line unili unul cu altul pe noi care socotim giceastl. atunci socotesc ci igi va indrepta starea (sufleteascd) spre dragostea cea cdtre Dumnezeu 9i Tatdl : "CQre n'Q crulat pe Fiul sdu. I Cor.2. dacd la ora vorbirii impreund 9i dintre c'ei care au porunca invtildturii primul a fos. pentru cd erau ocupa[i cu vreo altd lucrare necesard. pentru rdscumpdrarea gi mintuirea noastrd. cu cit mai mult la ora cintdrii de psalmi tdcerea este necesard pentru cei mulfi 385. Este vorba probabil de aceia care nu puteau sd urmdreascd sfintele slujbe.CEL MARE moarte pentru viafa noastrd. o: . Deci.:.rniZ Cum ar putea cineva sd"implineascd poruncile Domnului in gind qi cu dorinla? RdsPuns Practicarea lucrului pldcut 9i folositor 9i insdgi agtep'tareaunui asemenea lucru din fire creeazd in suflet dispozilia cdtre eI Ei dorirea lui.

suterdimpreund cu el toate mentbreler. sau pi prin aceastd slcre sufJefeascd .precum s-a scris. $i bucuria gi nevoinla pentru folosul lui. de ei. dupA socoteala. 9-11. mdrturisegte gi Pavel Apostolul. dupd scopul anume aI bunei pldceri cdtre Dumnezeu. . 18.r5mine curat de orice pdcat. I Cot.26. Si cum vom lubi pe vrdjmasi : numai prln binelaceri Iald. aI cdrui cigtig este neasemdnat. a cdrui primejdie este infricoqatd 367 . De aceea robul tdu le pdzeyte pe ele.fla65icineva. Intrebarea f76 ft Core'sint vrdjmaqii pe carc ni s-o poruncit sd-i iubim. 4. 12. . la fel Si pdcatul creeazd in suflet moliciune gi lenevire spre drept5file lui Dumnezeu . rlt : I i11' Rispuns Existd doud caracteristiciprincipale ale dragostei: mihnirea qi tearna pentru acelea din cauza cdrora se vatdmd cel ce se iubeste.Tl . fr fr Cum se vddeSte cel care iube$te pe fuatele dupd porunca Domnului gi cum se orotd cel care nu iube$te astfel ! i? uli .Cel care nu gi-a stabilit o astfel de stare sufleteascd este evident cd nu iubegte pe fratele. gi cel care se bucurd pentru cel care se indrepteazS. intru . sint mai dorite decit aurul Si decit pietrele Ioarte scumpe gi mai dulci decit mierea Si tagurele.totul adeviratS. Rdspuns Caracteristic vrdjmagului este sb vatdme gi sd punb la cale cele rele. qi dacd ar fi incredinfat cd porunca lui Dumnezeu este viata vegnicd pi cd toate fdgdduinfele pentru cei care o pdzesc sint adevdrate.t iviolrt :: . in pdzirea lor este multd rdsp'Idtire>ss6.va uri gi se va scirbi de nedreptate gi va. Deci orice om care vatdmd pe cineva in orice chip poate sd fie 386.hEGULILE MICI 391 # * Deci. Dar. zicind: "dacd suferd un membru. pentru cd aga cum boala creeazd in corp nepoftirea gi dezgustul de bucate. Si dacd aceasta este cu putinld. trntrebarea 175 3. atunci ar ajunge sd aibd starea sufleteascd a celui care a spus cd : <judecd"file Domnului sint adevdrate i loate-s deopotrivd. Ps. ose bucurd impteund. 388. de drepte . Mofei 5. cu eI toate membreler' 388. 387. : l _ t . a dragostei lui Hristos. Apadar. gi ci "dacd un membru esle preluit>. fericit este cel care plinge pentru cel care gregepte.

cd p'Iata voastrd este multd" in ceru-ri" 3sr. 1. 392. in ce privegte sufletul sd-i iubim pe unii ca ace$tia. atunci gi in cazul acesta. minlind pentru Mine i bucurafi-vd gi vri veselili. nu ne-ar fi dat poruncS.i:r . este clar pentru tofi.asculrtarea Lui. dacd nu ne-ar fi dat 9i putere ca s-o implinim.entru vrdjmaqii Lui. 4i Matei 8. pentru cd acesta. precum. se cei vindecat va infeiege chipul pi sensul pocdintei. spunind : <Facefi-vd deci urmaql lui Dumnezeu. Rom. 17. spunind : uDumnezeu . Cd dragostea se afld in buna dispozifie. B. cind vd vor prigoni gI vd vor oslndi pe voi . vatdmd in diferite chipuri 9i intinde curse celui care este impreund cu dinsul sau vine Ia dinsul. 5. Rom. sd le facem bine. mustrindu-i Si sfdtuindu-i 9i indemnindu-i. in fire. Care a ard'tat dragostea Tatdlui 9i pe cea a Sa pind la moarte p.ea bunui 9i dreptul Dumnezeu noi plinos Si jertld lui Dumnezeu>3e0. 390. iar in ce privegte lrupul. ln mdsura in care depinde de eI. ci cd a pe ce pdtimeau.dupd nevoie. prin care cei neputinciogi vor fi vindecati prin purtarea de grijd a celor puternici. $i ne indeamnd pe noi cdtre aceasta.!i .SFINTUL VASILE CEI.9Is1 . spre intoarcer. in orice chip. l-2. 393.gi. si umblatri in dragoste. 389. 9i cd este posibil de obfinut. Cdci gi animalele sdlbatice. cd : nAcesta a luqt asupra Sa nepufinlele noastre $i bolile noaslre Ie-a purtab 3e3. MARE numit vrdjmag. cum mdrturisegte Apostolul.!:i:. in comparafie cu cea pe care ne-o procurd vrdjmagii ? Pentru cd din pricina lor primim fericirea Domnului' Care a zis: otericili veli ti. dar in special cel carg picdtuiegte.i: . Intrebarea 177 Cum sint d.atori cei puternici sd poarte neputinlele celor slabi ? 3e2 ' ' Ri'sPuns I Dacd a purta ins'eamni a ridica gi a vindeca.o6t 'k\. Isoic 53. lucru pe care |-a gi ardtat spunind cd se gdsegte. in mod natural. cind eram incd pdcdto.r8s. 391.5i vor spune tot cuvintul rdu impoftiva voasftd. Dar fiindcb omul este alcdtuit din trup qi suflet. prin analogie.gi Hristos ne-a iubit pe noi 9i S-a dat pe Sine pentru Pr. 15. nu ca gi cum le-a primit pe acestea asupra Sa. a ardtat-o li a invdtat-o Domnul. )fit? m09 i . nu pentru prietenii in . cind au trebuinfd de cele necesare pentru viafd. potrivit cu ceea ce s-a scris. 5. EIes. ca niqte copii iubili. iubesc pe binefdcdtori. 1L-12. Matei 5.5i-odovedit dragostea Sa cdtre noi ptin eceea cd Hrjstos a mutit pentru noi.e. Ce binefacere mare ne produce prietenul.a'J.

r: mergi. a$a cum de multe ori de la mulli eu insumi am auzit.3e7. Care a zis: <Cdci fac.S! .rnl gtt i?l rlaq 397.a lua))3e5 si in sate.tlt 4A0.3e4'gice lege vom implini Idcind accasla ? RisPuns R5spunsul este acelaqi cu cel spus mai inainte .. s-ar indemna spre purtarea de grijd a bundpldcerii cdtre El.. ducind sufletul in fundul iadului i pe care il ridicdm unul cu altul si il ludm aducind la pocdinfd pe cei care gresesc. atunci vom putea infeiege fdrd dificultate cele zise. Iar legea lui Hristos o vom implini' venit sd. sou sd dea toate averile sdracilor. cei pdcd. chem Ia pocdinld pe cei drepfi.e oamani. .( ' .l) . Apostol Pavel.t . in numele Tdu am proorocit Si in numele Tau am iz' cetre care a gonit draci 6i in numele Tdu am tdcut multe minuni" 3ee. 6..es r'rioM . sou sd-$i dea trupul ca sd se ardd ? R i s P u n s Dacd ne vom aduc'eaminte de Dornnul. gi de mult'e ori aceasta este spre folosul aceluia care a primit harisma.ca sd gi de rdspunsul Lui cdtre cei care l-au zis : tie vdzute d. d.ocd te va Qsculta. . incit sd mute munlii. fie Si al altora. (potrivit) Celui ce a spus i <<n-Qm ss6. cdci pdcatul est: greu. Cdci Dumnezeu. . Intrebarea l7S Cum poate cineva Idrd. Motei 18. 2.$ . :' 395. Nlatei 7. . . lir' rris)ido 5r snuqa tl 398. 5.8Li.l0b '. ci pentru cd au folosit rdu darul lui Dumnezeu spre pldcerile proprii.ragostesd dobindeascdatita credin[d.ai cistigat pretratele \fis.toqi" ci 1'. in vremea bundtdlii gi indelungrdbddrii (Sate). dar (a purta) se foioseste in mod obisnuit in loc de . oDoantne.:rl--.Ftri' 7 .{J':iB:. cind a scris epistola edtre Gaiateni. 20.REGULILE MICI Intrebarea 178 I Ce inseamnd <purtali sarcinile unul altuia. dacd astfel. ruginindu-se de bundtatea lui Dumnezeu.. 15. Deci se intimpla aceasta gi pe vremea Sf. 27.ii z9 ' 399. Marcu 2.gi ne-a dat lege ci "dacd'li va gre$i tratele tdu. mustrd-I pe el i d.qili\ .1.3e8. rdsare soarele Lui 9i peste cei rdi gi peste cei buni .-r. rrlatei 23.Doemne..GaI. Iucru ce este strdin de dragostea cea c6tre Dumnezep. dupd ceea ce s-a zis de cdtre Apostol : "unji propovd39. flll pentru cd au m]nrdspunS: unyvd eunosc pe voi de unde sinteli" 400. Luca 73.l . 396. Dar ca 9i un nevrednic sd ia harismb sau dar de Ia Dumnezeu nu este ceva extraordinar. !it. 17.

. 403. cele spuse de cdtre Apostol. gi una esle :sdracd.am lldminzit Si nu Mi-a|i daf sd mdninc> S. Intrebarea 181 Dacd doud comunitali de trali ar ti aproape una de alta.eLazdr. urmind p. cei sdraci se cuvine sd arate rdbdare in incredintarea minqiierii celei din veacul ce va sd fie. Cassian spune cE obiceiul acesta i. 402.i-!i*i3*-*.4M.4t..". 17). dupf.. Matei 25.. cum se clii'inc . la care a addugat. cum ar putea sd fie zgircifi cu c!.s':. 18. intrebarea 180 Cu ce dispozilie suf/eteoscd Sj cu ce atenlie se cade sd oscultdm cele ce se cilesc pentru noi in timpul mesei ? acz.SFINTUL VASILE CE:.:si . Hristos se propovdd.ufietul sd gi-l pund unul pentru altul.i ' i rr. '".. Filip.-. 42. R i s p u n s Cu o dispozilie gi atenfie mai mare decit pldcerea cu care minr. 18.1").'1. l. -.MARE dujesc pe Hrislos din pizmd.uieste. ci 'cd se veseiegte mai mult in cuvintele Domnului. . a ::. .c.rie.. :tLr I . qot. dupd starea ceiui carc a . ca sd se arate cd mintea nu zboard spre plSceri aie trupuiul.gi din iubire de ceartd. iar a[ii din bundvoinld. Dar dacd s-ar intimpla aceasta.iar cealaltd s-ar ardta diIicild. la darea bunurilor. fie din pretdcdto. 15. Ps. 4.. cu mila pe lratele care greSeSte ? Rdspuns Mai intii din cele cu totul deosebite aje compasiunii.de sulerd un rnentbru. 10.l. impreund cu eI 401. Ei eu md bucur de aceesta.sd se arate cea sdracdtatd de ceo cere nu dri (bunuri) ? Rdspuns Cei care au fost inviifafi in dragostea lui Hristos qi insugi :.i are inceputui lui in Capadocia (r'.lm :gi bem.tie din bund. 404. cd : .J" _ 1 lntrebarea lB2 Din ce toade se cu'r'ine sd se probeze ce| care muslrd.1epentru trup ? Ca gi cum am uitat de Cel care a spus : .U. Despre _ Institufii.credinfd.spus : "Si (sint) mai dulci decit mierea Si Iagurele.. dupd pufin: <Ori in ce chip ar ti.

oricare ar fi. II Cot. 408. Filip. dar sd-$i pdstreze atitudinea cuvenitd Si tald de Dumnezeu Si Iald. 4O9. Pcirinte. trdind in comunitate de trali. un cuget. intrebarea 184 Cum poate cinevQ. 410. ca pe niste slujitori ai Juj Hrislos $i iconomi ai tainelor lui Dumnezeu. care a spus .celor care crezuserd etell rtn1>oos. Matei 10. 406.Da. la f c] $i ocettio sci fje una in Noi') 407 .32.12.26. este pe nu este vredMine care iubeqte pe tatd sou pe mamd mai mult decit 'nic de Mine.Ccl Domnul fiindcd reprobatd. 4. iar cea care nu este spus : oCeI care iubeSte. qn. de asemenea'se mihnegte 9i plinge. 's ! 407.5te> a zis cd : . cu griid peclepse. 15+17-irlo3 o Eseslisiv e 412. sd se dezbine intre ei. Fapte 4. I'ar dragostea. in grija fald de sufletele rdscumpdrate prin singele lui Hristos. mlngiie si cind musttd. r2. aprind. 21.cu iscusinfd. 24.inimQ. cind mustr6.un suIIet.teleApostolilor povestesc cd . iar Apostolui a scris : . dupd cuvint.BEGULILE MICI 4(fr'gi cd : <cine se scandalizeazd qi eu (sd) nu ma toate membrele srrterd. nu numai sd se strdduiascd sd vorbeascd..>+06 5i pentru tofi cei care gregesc.408$i Fap. oQre este Idrd primeidie pentlu dragoste sd ne comportdm Iald de ei cuingdduinld? Rispuns Fiindcd Domnul a spus i . pdzeqte ceea ce s-a 410. Pilde 13. care este dupd cuvint. 37 i Ioan 21. ci ca pe o slujire a lui Dumnezeu. 9i. dupd cel care a zis : <ASa grd'im. . l ior . nu va folosi cunogtinla lui dupa cum vrea.de cei cdrora le vorbeqte ? Rdspuns I "APc Dacd eineva igi va aduce aminte de Apostolul.gi pentru cei care-i gre$esc lui 9i pentru cei care gre$esc aituia.r gi apoi. 2. Cor. 4 O 5I . sd ne socoleascd pe noi omul. 1. ll. sd nu strice chipui cel dat de Domnui. loan 17. pe care o va implini cu teamh si cu cutremur fafd de Dumnezeu.. .cei care Se dezbinb sint strdini de cele spuse. I Cor.. plecum Eu si Tu una sintem. dacd pentru tot pdcatul de asemenea se zdrobe$te. $i cind.5isuflctu/ . 4ll. 2. Intrebarea 183 Dacd s-ar intimpta ca unii. 29.

gi iubitor de frafi. noastreD Inse se cuvine sd ne purtdm cu bund dispozitie gi cu ingdduintd fatd de cei care ascultd.i- :r4i!!. s-ar bucura. dispozitia care ne conduce la aceastd indreptare sau chipul in care se realizeazd este diferit. iar apoi dupd ce se va informa in privinla consecinfelor binefdcdtoare ale cuvin. I Tes. Intrebarea ' 185 Dacd cineve.SFIAITUL VASILE CTL MARB nu ca sd pldcem oamenilot.:.3i duhovniceasci. 2.. ci lui Dumnezert. atunci sd mullumeascd lui Dumnezeu..reze ca iubitor de Dumnezeu. !J:1t"1.tbcuJtd415cd sint de acord cu cele expuse de eI.*. Cdci de multe ori unele lucruri se cuvine sd le primlm pentru cei pdcdtoqi.rl*::r. astlel (Si noi). inimile 413. iat nycni: 6:s(i 'lsi . 4. Care l-a socotit vrednic sd luc.. gi atrtelesd le facem cu rivn[ pentru cei drepfi. avind dragoste tierbinte pentru voi. fiindcd afld la acegtia fapte virtuoase corespunzdtoare laudelor lor. dar dacd s-a incredinfat de infelegerea celor spuse de el din partea celor care-l laudd.dArirai:{* . pentru cd uDumnezeu Si-a dot. am voit sd vd ddm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu.- i.io5oasnba Rispuns Natural. am dori sd invdldm pentru ce Iel de prieteni se cuvine sd tacem aceasta? r'rubr. ci. implinind ceea ce s-a spus : <prea). este clar ci este migcat cle vreo patimd a sa .telor lui.ed. care viziteazdo comunitate de rrati pentru desdvtrsirea lor :. sau se va bucura. lucru care-i dd nddejdea cd vor fi supugi.incit sutletul sd ni-i punem pentru prieteni. vdzind pe cei cure. lnsd am fost invdlali sd ardtdm dragoste pind la moarte gi pentru cei drepti.edit dragostea So cdtre noi prin aceea cd 413. fdrd sd caute slavd pentru sine.ragoste. intrebarea 186 Fiindcd ne-am invdLlatcd se cuvjn e sd avem astfeJd.mdoicq. in timpul unei conversalii. iii.le pe sine. :.J. sd se bucure. gi pentru cei pdcdtogi. ctrm so vo cltnuo.edinta cd aceia care l-au ldudat nu s-au folosit cu nimic . fiindci se \ra incr.tj sufletele fioastrerqv. fdrd nici o deosebire. docd se bucurd din bund dispozilie sau dintr-o oarecare patimd a sa ? Rispuns Dacd s-ar bucura numai pentru laude. sau se va mihni. Celui ce incearcd. iSi ingrije7te copiii ei. ci slava lui Dumnezeu gi intdrirea fratilor.

. 11.b. 5. R. .Iar cdtre sfinti Apostoiul zice cd i <precum doica iSi lngrijeqte copiii ei.te Este necesar ca rudeniile celor ce vin cdtre sd l Domnul gi sd nu. cum va socoti.l .fr') i l s s a lntrebarea l8g -i. -t.eniile 42rcare vin la noi (in mindstire). gi 'rirl th . I Cor.Pentru aceasta. Dar dacd a chivernisi unele ca acestea nu este (dat) tuturor. care puneau darurile lor Ia picioarele Apostolilor 420. se face motiv de intristare 418. il iul' itc rol lq i ' . i .8 oruJ . 8.il .0S. ci singuri cei care au fost rinduifi pentru aceasta cu incercare. cind a zis : orupinali pts cei care nu 4re.Rispuns : zir . 12.. ci ^5isuflefele noastre.rsb rsl Cum vom vedea pe cei cere au locuit oarecind cu noi sou pe rud. !'I 417 a.M. ar fi credincios gi in stare sd chiverniseascd cu intelepciune.. 416. 'it-\ . Cum a ardtat li a invdtat l)omnul. pdrfile dea cuveni. cind noi eram incd. cu mustrare. astlel .. Furt de lucruri sfinte. incit s-ar intimpla aceea pentru care au f ost mustrafi corintenii de cdtre Apostol. 2.R.cdto$i> .qi vor sd Te vadd". qr pentru ce se va aduce de cdtre rudeniile frafilor. cind I s-a anunlal: <<Mama Ta Si Ira|ii Tdi stau atard.cutiubili noud. 42O.dintr-un loc. .\ Rdsprlns -..6?6 r !69lTI i . 29 $i R. Hristos a murit pentru noi.5i noi. pd. 34. 7--8.1. dupd urmarea celor din Faptele Apostolilor. 32. Ie ia nimic. ac.l .sA nu cadd sub judecata ierosiliei4rTa I daci insd se cheltuiesc acestea in vdzul acelora cdrora li se pare cd le aparfin.EGI'LILE MICI 416. 4r7. . t Tes. pentru cd v-ali ' td. am dorit mult sd vd ddm nu numai Evanghelia lui Dumnezeu. 419.estuiasd i se aducd. r? '' 417. Fapte 4. R. .)' IntrEuur"a t87 .t . iconomul va rindui. r. Rom.rrJ . ca. 418. zicind: ocine este mama Mea Si cine sint Iralii Mei ? Cdci cine ve.dac5 cel cdruia i s-a incredinfat grija Bisericilor 411v . avind dragoste tierbinte pentru voi.t. '. Ei pentru cei sdraci. care au imbrdtilat aceastd viafd.m.s&_. . 421.M. cdtre care.-iyr i ru: Oare se cuvine ca Iiecare sd primeascd ceva de la rudeniile dupa trup ? '. atunci gi pentru aceia inpigi se face de multe ori prilej de inr gimfare.t I ' 'M . a rdspuns. 85.

cd <fol cel ce pune mina pe plug gi se uitd inapoi nu este propriu penttu 423. Rom. 425. intr-adevdr.. 3. 424. a lor punerea de legi qi slujirea. intrebarea lB9 Dar dacd ne-ar gi ruga. care cloresc mintufuealor? Rispuns Cel care s-a nbscut din Duhul. cel care poa'te sf. Luca 9. tru. 20. ci fiindcd rudeniile lui dupX trup erau israelifi qi fiindcd au fos. meargd aga. se ru. sd se trimitd dupd incercdre .eniile dupd trup.SFINTUL VASILE CEL MART Iace voia Tatdlui Meu Celui din ceruri. Fiindcd a lor era punerea de fii gi slava. cind a spus : <meme Meo gi |ralii Mei aceStia sint. ci pe Israil pi legdturile minunate ale lui Dumnezeu cu eI . dar recunoagte de rudenii pe cei de aceeagicredinfd. rudeniiie car. rudele mele dupd. este pentru zidirea credinfei. 423. cd are apdrdtor Iar dacd cineva care are neputintd spre acesteasocotegte al neputintei lui pe Apostol. acela'Mi este Irate."' R i sp u n s Dacd. sd invete din cele ce sint ardtate in continuare cd Apostolul nu cinste$te rudeniile lui dupd trup. Matei 12. nici fiindcX israelitii erau rudeniile lui.t socotili vrednici sd primeascd atitea Si atit de mari Si de importante binefaceri din partea lui Dumnezeu. 21. vrind sd ne ducd pe noi la din$ii. despre care a'incredintat Domnul.sd asculte rdspun'sulDomnului cdtre cel care a zis : "Tngdduie-mi sd merg qi sd-mi iau rdmas bun de la cei din casa IfiQQ> . 9i a luat'putere sd se facd fiul lui Dumnezeu. . iar dacd cel care a voirt numai s5-9i ia impdtdlia lui DumnezelrD rdmas bun a primit un asemenea rdspuns. dar ca pe toti. 9i sord. 61-62. dupd glasul Domnului. care ascultd pi fac cuvintul lui Dumnevsllv 424. ce se cuvine sd spunem pentru acesta? Intrebarea 190 Oore se cuvine sd miluim pe rud. qzz. care spune : <AS voj sd tiu eu insumi Iepddat (anatema) de Jo Hristos pentru tralii mei. oore se cuvine sd-j oscultcim? : { . 9. dacd insd este pentru o indatorire omeneascd.ese aftd departe de Domnul.425.p. fiindcd lor (Ie-au fost date) aqezdminturile $i 422.ineazd de rudenia sa dupd trup. 9i Irremd. $i sd miluiascd aces'tape tofi gi pe dupd trup. 47-50 i Luca 8. Luca 8.

gi sd ne bucurdm gi unii cu altii. Ps. 4.]t 9:) A se bucura pentru cele ce se fac dupd porunca Domnului spre slave lui Dumnezeu. Matei 5. ca sd tim socotilF vrednici Iericirii +zs lDomnului) ? 426. . Intrebarea ' 152 Care este mihnirea cea dupd Dumnezeu Si care este mihnirea lumii (acesteia)? RisPo'rns Mihnirea este dupd Dumnezeu. aceea este bucuria in Domnul.rd numai la oile cele pierdute a. cdutind nu la rudenia (aceea). cind cineva s-ar mihni pentru negli-jarea unei porunci a lui Dumnezeu. dacd Iacem. Si de ee enLtme.REGULILE MICI 399.. se cuvine sd ne bucurdm? Rispuns . 9i e. precum s-a scris : 4. Intrebarea 193 I tr I Care este bucuria in Domnul. atita se cinstegte mintuirea lor . +zt. fiindcd dintr-inqii este Hristos Cel dupd. lumii acesteia este cind ceva omenesc gi vrednic lumii ar fi ceea ce' ne mihnepte.Mihniteq m-a cu'' prins din ceuza celor pdcdtoSi cate pdrdsesc legea Ta.tiior sint pdrinlii .'trup. ci la intruparea pentru dingii a Domnului.itr. sau cind indurdm ceva pentru numele Domnului. a 3 3 *# Cine este ceL blind ? Rdspuns rll. ffi 3 fdgirduinlele. 427. 428. 53. 24. atunci se cuvine sd ne bucurdm. . Care a zis : "Nu sint lrimjs td. Matei 15. Deci ctnd observlim poruncile Domnului. Intrebarea 191 . Cel necldtinat in judecdfile (Iucrurilor) ce se fac cu sirguinfd sprebuna pldcere a lui Dumnezeu.ol* q3to. iar mihnirea.le casei lui Israil" 4%. it . Intrebarea 194 Ce plingere (se cade) sd ludm osuprc noastrd. 118.

dupd porunca lui Dumnezeu. cu su nu $tie stinga? 429. 16. 18. au glerit care cei pe mulli dintre fel pe cel care a zis : ngi voi plinge j.Spune Scriptura . . 12. ci ca un lucrdtor al lui Dumnezeu. 4 430. A'1 ..<acel7 va muIiD)429." toui" pentru Dumnezeu.t!$ Malei 5. fiindcd prin cdlcarea legii cineva necinsteqtepe Dumnezeu. VASE-IE gEri IIARE Rispuns lntrebarea aceasta se cuprinde in (cele spuse despre) mihnirea dupd .sufleteascdce se mdrturise$te din stalea trupului. cind nu ar minca din pldcere ca un roh al pintecelui.aduce aminte de Domnul.lucrurile (ce se fac) dupd porunca lui Hristos.ncti inaints2 430. pentru intdrirea lui in . cd nu mdnincd ca (utt om) fdrd grijd. . adicd pentru ne. cq sd vadd taptele voasfte cele bune Si sd preantr . ci ca unul ce are privitor pe Dumnezeu . cind plingem pentru cei care pdcdtuiesc.II Cot. ci pretutindeni 9i-ar .inaintea oamenilol.. sau pentru cei care se primejduiesc in pdcat ("cdci suflefu/ urmind astcare pdcdtuiegtel . Intrebarea 197 f i I t Cum lucteazd dreapta. incd 5i in infellegerea lmpdrtdgitii mincdrii.Iez. 21.66 *aS a .gi intru nimic n-ar cduta in jur laudele oamenilor.Dumnezeu. Intrebarea 195 Cum taee cineva toate spre s/cvo lui Dumnezeu ? Rdspuns cind ar ru.fi i SlfiN'fUI.. Care a zis : "Aqa sri lumineze lumina voasttd .J€oscdpe Tatdl yostru cel din ceturi" 431 r'^' Intrebarea 196 Cum mdnincd qi bea cineva spre s/ovo hti Dumnezeu ? Rdspuns Dacd igi aduce aminte de Binef5cdtorul lui 9i are acea dispozifie . .cinstirealui Dumnezeu.

5O.bru."napa6al.>. ll. i Mai intii trebuie sd-si aminteascd.lc: fsl 6t:. yoqDrf <varqarfo. 29.ea0a. dacd i9i va aduce .apoi. cum ptirn cd se tace gi in privinfa meseriilor. cd <Cel care se smere.orice virtute pe care o porunceste Domnul nostru Iisus Hristos. mai intii. privegte numai la acea unealtd care ii trebuie lui.'la fiec'are lucru. Care spune : <Invdfali de la Mine.Smerenia este sd socotegti pe tofi oarnenii supqriori fie. Matei 11.. 1213) in loc de . 1214) se aratd cd in doud cdrli vechi este are nnapa6outre6ec0at> <napa6ov\ei. col. .pintintu. Atunci de Ia nimeni. u6r 1i. Ioan 1. f.Migneu (v. lntrebarea 199 :do mt.gf e pe sine. cd. Luca 14. Iar acest chip al indreptdrii are tdrie cind e cazul sd dobindim .. fdrd numai pentru ceea ce este de trebuintd la lucrul ce ii std in fald. nu ia idee. se luptd sd nu cadd de la ceea ce se cuvine. sint .blind qi smerit cu inima>a32. 26 Sfintul Vaslle cel Mare } . Textul din editia . 432. cd este viafa vegnicd 436.eo0dr> corespunde mai bine ideii desprinsd gi din rdspuns. Filip.l.nEGULJLF. Intrebare4 198 Ce este smerenio $j cum o vom d.ea0ai iar in nota 77 (coL. 435. dacd deopotrivd qi fdrd intrerupere se va invdfa gi se va deprinde in orice lucru din cele ale smereniei. aceea.MIeI r:' t1 I 401 RdsPunt 'r{Ovll . iar. li dup4 de puterea poruncii. 433.]. XXXI.. Cum re va Ii Wegdtit cineva co sd se arunce 434 si in primejdii penI' lru porunca Domnului ? Rdspuns -l:) j'. " rapz6al. 2. apoi sd se incredinleze cultdtor Tatdlui pind la moarte 435 precum s-a scris . cu neimprdgtiatd gi vie dorinfd a bufiei pldceri cdtre Dumnezeu. se luptd dupd lege.. . Care a spus : <Oricine va voi sd-. sd creadd Domnului.l. se vo indlla" 433. jsx 436. dupd normg Apostolului. 434.cdInsuqi Domnul S-a fdcut aspentru noi.(lucru pe care i-a ardtat li I-a invdfat in multe locuri gi in multe chipuri) pi (dacd) va crede fdgdduinfei Lui.objiciendum .aminte de porunca Domnului. Dar cineva doblnde$te modestia.i ..$hz.tr:$ r ).r r)'r Cind mintea. de. la nici: uR nlt mem.obindi ? dspuns '11 . prin cercetare continud va putea sd dobindeascd obignuinfa smereniei. Ata cum este redat 5i in textul corespunzdtor latin .2. aga cum megterul. Cdci ehiar aga.

D Rispuns''!' . 1215. intr-o asemenea stare a sufletului (sd se afle). . iar dacd sint neputinciogi. i c . dragostea nu se trufe$te.ttr.rFnot. 2. ci se bucurd de ad. .Ia t .4 .aga cum se arate in Migne (XXXI. i ) q o . tdri. .ai btatroltop'rirvr Fiind convins cd Dumnezeu este in fata ochilor lui.olrop.8t$ r nib IstxcT .nota 8) .ltb i . Rdspurrrlul Dacd slnt puternici cu trupul.!r trrrir. ea toate le acoperd. toate Ie ndddjduieSte. col. implinind ceea ce s-a scris : oridicind mlini curate. trirr:.. a cuvintului ubral. 13. 201 rugdciune ? . 1 . sE se arate prin neobbseala rivnei $i sd se dea exemplu pe ei in orice lucru. cum pot st! tie de folos celor care au venit de curind. .1 r 1 q i r . de minie si tdrd d" .ll . 1 6 ' o 2 ' f b ! 9 r . 4:8.. 8. cu atit mai mult cu cit ln unele manussl!5s .irtiri" nt . . . ) . toate Ie rabdd .1/.de tndoiald>. nu se mindteSte i nu se poartd cu necuviinld. r. .ll . nu se' gindeSte Ia rdu. aceste il va mintui pe elaEt. Marcu 8.e mult in luctul lui Dumnezeu. y at t t $ 3 concentrarea in . se cuvine ca acela care se roagd lui Dumnezeu sd aibd mintea concentratd la Cel care cerceteazb. iar cine 1$i va pierde sufletul sdu pentru Mine gi pentru Evanghelie.gi din infdligare gi din orice migcare sd se arate incredinfarea lor cd Dumnezeu ii privegte Si Domnul este prezent. incit. + . iI va pierde pe eL. r .CAci acestea toate gi intr-un trup neputincios se pot obfine. cu atit mai mult. . . dacd cifieva vdzind pe un demnitar sau pe un intiistdtdtor li discutind cu eI are privirea neimpr5qtiatd. ()iF 438. r . lr.i i ' . nr:' 439. i r r i i) . nu se minie.r . nu se bucurd de nedreptate. toate Ie crede. dragostea niciodcttd nu cade" 438.. 35. !! ) errtlt:i.tr.:i.!I nrul . dragoslec nu pizmuieSte. Cdci. obline cineva : \!i. nu cautd ale sale (Ioloase). r " . ) 1 ! l ) c r 1o l u l t i r r e r i t c Intrebarea Cum -nsq ribllrr. \ $ t f i .evdl.6v> fiind mai apropiatd de intelesul acestui cuvint. gi din nenumdratele vorbiri despre dragoste ale Apostolului care spune : <drogosfea rcbdd mult Si se mi/ostivegte .) -5qrr Intrebarea 200 .-iI Cei core ostenesc mai d.. inimile gi rdrunchii.'t t 437. I Cor.402 SFINTIIL VASILE CtsL UARE ioscd sufletul sdu.r ic. . Traducerea (ferd clrtire> pare mai potrivitd declt <fdrd .I i i i l " i i ' r r r i .se afl6 lu'J'JLop6yr. : . I Tim.A.

gi de la mdrturisirea gi mulfumirea pentru toate. 15. sau unul (se cinsteqteJ mai mult $i a/tul mai pulin ? Rispuns CI nu este o singurd mdsurd pentru tofi. M. ci cd unuia i se lncredinfeazd gi produce mai mult. .zut pe Domnul inaintea mea pururea.tr. aceasta inchipuieSte pe cel care aude qi inlelege cuvintul t acesta produce Si dd unul o sutd.{l . Molei 25.r-j Esle posibi/ sd se obfind concentrarea I.lS . ca sd nu md clatinDe1. co sd rdmind cu voi in veec. i . altuia doi gi altuia unul>> \ :. pentru cd Domnul> 440.:*r.. Ps. adic5. 3 . 15-17. gi cum o poate obline cineva? ' RisPuns I I . ' Cd este posibil. Iar cum este cu putinfi. 'rstDM ..Al . s-a spus mai inainte cd.l 9i vd va do voud alt Mingiietor. 15. Rispuns 'l 'r: r Domnul nostru Iisus Hristos a invdfat zicind : "De Md iubiti pe Mine.l . Matei 13. 8.RTGULILE MICI 403 .eplinite dupd porunca DomnuJui este o singurd mdsurd pentru toli. sA nu se lase sufletului timp sd se indepirteze de la cugetarea despre Dumnezeu gi despre lucrurile gi darurile lui Dumnezeu. 203 Pentru taptele ind.01 '1 il tr:rttJ. 442. 441. Intrebarea .1 riUt)l .n orice lucru qi 1n oilce imprejurare. 23. a ard. pind ce nu pdzim toate poruncile 440. Ps. mai pu]in. i-a dat cinci talanli.0 11 . .. '. altul Saizeci Si altul treizeci>42. {... 15..nice$tecineva sd se focd pdrtag al Duhului Stint ? i(ttt't ll\. lucru care se intilnegte Si la cei cdrora li s-au incredinfat arginfii.tat-o cel care a zis : "Ocha'i mei pururec spre gi : <<Amvd. se vede clar din cuvintele Domnului. .11. 24.. . i pdzili poruncile Mele i pi Eu voi ruga pe Tatd. Ioan 14. t. iar alteori : <unuia 443. ' .J-. Care uneori a spus : <idr cea semdnatd pe pdmint bun. Duhul adevdrului. gi altuia.1.13.Agadar. Intrebarea 204 i Cum se in. .-. pe Care Iumee nu poate sd-L ic" aaa. este de-o dreapta mee.vred.ii .

ci.-\e sdracilorr44e. pentiu S€ implineqte cu increderea cd Si Domnul a ascultat pind la'moarte. .$q 1'.1216.>? si. II Cor.Iar dacA cineva.'i ' . sE nu agteptdm sd ni: invrednicim de Duhul 51it11ano.i ) '" lsni.^r .i]9t{1 olqosrb D-'i!'} I Domnul rpoh6'un"o'iit ocuvintele pe carie le-.SFINTUL VASILE CEL MARE Domnului. ^'. sdraci cu duhul sint cei care nu pentru altd oarecare cauzd au sdrdcit.am'gnit'?vouiisint duh viald.tli. vinde toate cite ai Si dd. r?. pe care s-ar intimpla s-o primeasca.i$.bl$? () !$ftu i.. !j3.' Mine. sau i) . 450. 63. dar fiind pdzit cu ajutorul lui Dumnezeu. Pentru cd Domnul. 8.2 Dl . ca sd se mdrturiseascd de (pinb atunci) El (pentru noi). Ioan 15. deci. gi sdrdcia. Pentru aceea spunea cu indrdzneald : <cd morti .!Lr.j lgl .o va chivernisi dupd voia lui Dumnezeu. Duhul Sfint este aici singurul dar al lui Dumnezeu care sc va da in f iitor celor ce vietuiesc dupd poruncile Lui. Unul ca acesta era Apostolul eare zice: <Avem in noi ineredinlarea cd sintem osindili Ia moarte.. :I .'Jq : sq tusbv mAr : iS . ci in Dumnezeu.. ncdci nu vo grai' de /a Sine". 449.. r!1 . cum se poate implini ? . pi acesta se va invrednici de feti"itt 450' ".. nici nu sintem ca unii ca acegtia. 20 $.ri'' RispUnS . rt v tt . pe oceslec le va ..j. ca Lazdr... Cel care inviazd morfii" 452.u. t'jap lilIt. i i fi Intrebarea 206 Domnul ne porunceqle ca sd nu ne ingriiim ce vom minca scu ce vom bea sou ce vom imbrdca. 1. .Tatdl vostru de ce aveli nevoie mai inainte de a-I gslsv 45r..447 $i Si alteori : "Duhul cel Sf?nt vd" va invdla pe voi toate cite <ci cite va auzi de la vd voi splrn€. zicind.. 445. d. 447.cd: <voi nu sinteli din lumea aceosto){15. Care a yz6i "clu-te..trt .. na8 grtii.'.. murind in fiecare zi. Luca 16. 19. Luca 6. Intrebarea 205 Cine sinl (cei sdraci' cu Duhul.€Ir in Dumnezeu. 448. 21. oprind acea grijd.. lc . R d s p u.ti --et. "Cdci Stie. 2O.Matei 6.h' i. Ioan 6. Matei 19.n s i. 26. 451. 452. Care sint limitetre acestei porunci. s r0I .ra e' .pentruinvdldtura Domnului. co sd nu tnai nadai' duim in noi in6ine. 9. Ioan 14. a legat-o cu promisiunea (fdcutd).i$b Aceastd poruncd este pind la moarte.. dupd judecata gi pregdtirea sufletului.. ca li toatd poiuncat.

E I e s . zicind: nci edutati impa' cautd oamenii lumii ocesteia.REEULILE MICI . Luca 12. 458. Tatdln 457. co sd oibti sri dea c.'4ss. 9 . pentru cd cel care este stdplnit de aceast5 dorintd nu mai are vreme sd se frdminte pentru nevoile trupului. se cuvine sd se poarte grijd gi sd se lucreze mai cu rivnd pentru trebuinta aproapelui. clar cd r opregte cu totul sd se poarte grijd gi sd se lucreze pentru sineqi. eare spune : <lucrali nu pentru htanq cea pietitoerer 4s4.35. Insu$i Domnul a lbmurit la fiecare loc porunCE Sa. Penttu cH in primul caz. iar curl se cuvine a o cduta.4 . 4 5 9 . ci. esk. cdci toate aeestea Ie a poruncit. esle de prisos sd se lucreze ? . 1 gi si ascultdm pe cel r-'area invdfat : <mai bine sd munceascd Idcind cu miinile sole Jueruri tolositoare. A$adar.27. ne-a invdfat sd Iucrdm pentru mincarea ce duce la viata vegnic6. 4 5 3 . sd addpdm pe cel lnsetat gi sd imbrdcdm pe cel gol. dacd nu trebuie sd ne ingrijim de eele necesere pentru-o trdi. Fapte 20. mai ales cd Domnul primeqte ca pentru Sine rivna pentru cei care I s-au afierosit Lui qi fdgdduiegte pentru aceasta impdrdtia cerurilor. RdsPuns 3 . 454.elui care ore trebu' inl6" ass.p61 dacd voia lui Dumnezeu este si hrdniur pe cel fldmind. 34. ln al doilea caz. Motei 6.. zicind : (mincQren Alea esle sd iac voia Celui Care N|-a ftimis pe Mine.{ il V p h Jr bnir i:ngl6 . 455. 6 . 456. dupd ce a oprit s[ cdutdm cele necesare pentru a trdi. dupd a ardtat prin cei care se invrednicesc{de acestea). din acestea care ne-au fost predate astfel de Domnul. ce a oprit sd lucrdm pentru mincarea cea pieritoare. rdtia lui Dunlnezeu'Si dreptatea Luir 456 . Intrebarea i f:.Ioan 6.r: 207 ASadar. atunci toatd trebuinfa este sd urmdm Apostolului. 33.Fin6ci.'9tt1e Dai la aceastd voinfd ajutd 9i sirguinfa infocatd tiind. Si existd altd poruncd a Domnului. 2S---3O. 457.t . care spune : <in tonte v-ant arcitat cd aSamuncind trebuie sd ajutali celor slabi" o58. 2 8 . . gi dorinfa nesdfioasd pentru poruncile Domnului. dupd porunca Domnului. zi' cind : <nu cdutali ce veli minca sdu ce veli bea. Ioan 4. iatd cld trdim" 453.I I C o r . priir Evanghelie gi prin Apostol. (m?ncare)care iar69i lnsugi a aritat-o in alt loc.

13.I C o r . atunci cind Apostolul scrie : "dacd altuia care std i se va descoperi (ceva). I t ) ' Cum vom putea sd ne temem de judecdlile lui Dumnezeu. precum s-a.pentru ca.4 . supuneau la tot felul de chinuri pc cei care nu imbrdfigau arianismul.ir 4 6 5 .e sd vorbeascS.far. ) $ f Respuns . R. 4 6 4 . spre intdrirea creclinle este necesard tdcerea desdvirgit5.ei I iut Intrebarea 209 Ullfiog l1.r 463.0e-p{ . 460. dacd cineva va crede cd sint adevdrate amenintdrile Domnului gi va a$tepta incercarea infricogatd gi prea cumplitd a acestora. se teme de judecdtile lui Dumnezeu. <Cel lnlelept va tdcea 1n vremea eceee. m1 rtili Oare este bine sd.ci vremea este r€a> $1. Agadar. agteptindu-ne la incercarea unui'barecare rdu din par.38. oricdrui lucru primejdios provoacd teamd] Cdci aga ne temem gi de fiarele sdlbatice gi de autoritdfi 46.Amos 5. ' i r fJl) :l 'a. Intrebarea 2 0 8t t .fS . . gi iarXgi : <Iemeile rroosfre sd tacd ln bisefici.' atunci cind se ziee cd . cind crestinii care rdmdseserd statornici in dreapta credintd au avut de suferit mult din partea autoritdtilor care. ce. cind.i'-rv Binele tdcerii se arat6 Lu' privire la vreme gi eu privire la persoand.406 SFINTUL VASILE CEL MARE : i ai . gi cum se cuvin.Ps. 461. gi iardgi z <<Am pus strajd.M. cd. E t e s . 462. 13. apdrdtor al adeptilor lui Arie. Sfintul Vasile cel Mare se referh la situalia din vremea lui.!t I 466.ir. atunci cel dintii sd tacd>. 4 6 3 . Rispuns . Cu privire la vreme.este vreunul bun. 3 4 . . pind ce intru aceasta s-ar lei" +aa. .tea acestora.' .4 . gurii mele. 2 9 .iuqUll'-r.ci numai dacd. vindeca de patima nestdpinirii in cuvinte gi ar putea sd invete in timpul acestui repaosr. E I e s . l. uneori celor mai neinfrinati La limbd gi celor care nu pot sd pdzeascd aceasta : <Nici un cuvint putrcd sri nu iasd din gura voastrd". 3 0 .$teptarea Din naturd. cind cel pdcdtos se afla lnaintea pssv 462 i iar cu privire la persoand.li.scfis : "Sd aducd folos ascuJtdtorilor>ft5. ca sE facd pI&cere impEratului Valens. 1 4 . 2 9 . practiedm in general 16""r"qa60 |. precum am fost invdtati de Scriptura de Durn-nezeu insuflatS.

ca sd zic a.lt carc' Q tecomandd Apostolul ? i?orlbi. 2-3. binefdcdtorul unor atlt de multe qi atit de mari (binefaceri) .a cum boului gi asinului din binefacerea din p. adaptatd fiecdrei imprejurdri. cum sd nu iubim pe Dumnezeu. "Fii am ndscul $i am crescut. i Care este mdsuta dtagostei cdtre Dumnezeu ? .' ' it(r.iitolLlllnoq if. p ' Rispun$ Este vorba de folosirea in scop propriu a unei imbrdcdminli demne.: Rdspuns Dacd cu bund gtiintd Fi cu recunogtinld am ajuns sd ne incredinfdtn de binefacerile primite de la El. dar Israil nu N[-a cunoscul pe Mine Si poporut nu M'a inleles" 467.p"ttlto cd.. 1.t:.. lt Lupta neintreruptd a sufletului peste Puterile lui. 9i fdrd invdfdturd ia nagtere in sufletul sdndtos o asemen'eabund dispozitie sufleteascd. I .it s. . la fel Si noi.69.REGULILE MICIi. . . 467.-\'r' " '' i I rt*fl1ntrebarea 'iii 21i. lucru care existd 9i la necuvintdtoare' Cdci vedem ciinii iubind numai pe cel care Ie dd piine. locului.artea celui care-l hrdneqte i se creeazd de la sine dragostea fald de acesta.a.t.rl . persoanei $i tre' buinfei. pentru bdrbat Si pentru femeie. a. pentru ostag 9i pentru cetdfeanul de rind. dacd vom primi binefacerile cu sensibilitate $i cu recunogtintd. Pentru cd ratiunea insdgi nu recomandd aceeaqi imbricdminte iarna gi vara. pentru cel care slujegte 9i pentru cel care ingrijepte (pe un bolnav). nici aceleagi haine pentru cel care lucreazd qi pentru cel care este in (zi de) odihnd..tlt'r'y!! Intrebarea 210 : Cs lnleles ore podo aba modestd.{r. ca sd facd voia'itri Dumnezeu. dar ei m-au pdrdsit i boul cunoaste pe proprietarul lui $i asjnu/ jeslea stdpinului sdu.'w"" i' hi" 4 i 'i' ''''tn lri.bi i':. Isaia 1. cu scopul gi dorinta slavei Lui. in mod natural. (adicd) vremii. e f l i J Rispuns or. dar aceasta o invdfdm gi din cele spuse sub formd de acuzare cdtre Isaia profetul' astfel .$ . .. ) ' l q et . . {terl0l 'i !ttn$o(l *tr tli'Intre'bar ea 212'ir ltJlotbrbl' )'t' ) p '' Cum se dobindeSte dragostea cdtte Dumnezeu ? ' r'"'-"-t1.

."a?6. 4 6 9 .elor care.i sri ne lacem ca prunciiaTT. V d rugcim. 2 7 .. 2 2 .iri" Rdtphns Cel care conlucreazd cu Domnul. 4 7 6 . Intreb.. 472. Matei lB. Care a zis : uPaceaMea duu voud .lrea 216 in ce se cl. 4V?. 468. precum a zis Apostolul : <ne InIdliSdm ca mijlocitori. Bundtafeo pi rni/oslenic fie in cc se deosebesc una d.408 SF. 3.E CEI.ue Intrebarea 215 Cine esle tdcdtorul de pace core se lericegte de Domnu| ? *..tU L. in timp ce milostenia este mai restrinsd 9i urmeazd normele dreptdfii in facerile de bine. Doamne. 3 .r3. Ps. 9.Ioan 14.'i '' rd$ . 15. "! '. a^. 5 . ca pi cum /nsugi Dumnezeu v-ar indemna prin noi.primitd de Domnul 475. 2 J .' Insu$i Domnul ne.I I C o r . 14t1. in numele lui Hrislos. 5 . 5. 1 1 1 .. Iumea o dau Eu voud. u'. . 124. 470. '1.G c l . jE .. .zicincl:: <<De Md iubifi pe Mine" 4sa.semnele distinclive ale dragostei fiafd. MART4 ' Ihtrebarea'213 Care sinl. 5. . Rom.iar alteori : <Fd bine. celor buni> 472 i iar Ieremia spune : <Bun este Domnul pentru cei ce se incred in El" 473.rbot bun este cel milostiv Si core dd hrand" 47r. Ps. l.) ) ilb jii. 2 0 ..de Dumnezeu? RispunS . lmpdcali-vd cu Dumnezeu> 474. nu precun1o dd..tvin. 4 7 1 . au nevoie de ea..P s . mi se pare cd bundtatea este mai extinsd spre facerea de bine c. pdzifi poruncile Mele>> Intrebarea2l4 ..e alta ? ' i ei Rispuns Fiindcd David spune uneori : <Bun este Domnul pentru tofi> an Si <<Bd.a invdtrat pe n6i'. 4 7 3 . Cdci pacea pe care am avea-o in alt chip nu este .I o a n 1 4 .INTT'L vASIf. 4 7 4 . in orice chip. 475.'sri nc intoarcem.P l i n g .

cele ce i s': predau. 9.'prinprooro-aceasLa cul care spune : oSd nu se /oude cel inlelept cu inlelepciunea so. 5. 23-24 479. 478.r gi dacd vom crede c6 oric. ci primegte cu credinfd 9i cu supunere. lelegs . cei care se cred a fi mai mici intru ceva. sau cum vonl pulea sd ne invrednicim de aceasta ? Rispuns rr. 481. :rilulo! Pericopa aceasta a Evangheliei ne invald pe noi ardtind scopul. lt.trivd. adicd agi cum esie copilul in cele ce invatd i nu contrazice. . nici cel bogat sd nu se laude ctt bogalic lui.s. gf. 17. E E ' F ."nici nu veli in-.i Dacd ne vom face ca acegtia pentru invdfdtura Domnului. ca egali. 4$0. cum vom putea ca $i Domnului sd-i ddm mullumire cuvenitd. sd nu se loucie cel puternic cu putereo so. pentru care s-a spus aceasta.'45.laqitilnp.(t'legerea o invdtdrn de la lnsugi Dumnezeri.. ci s&r cunoagtem egalitatea de la naturd Si sd iubim deopo. \ . nici nu se aratd fatd* de dascdli cb gtie bine (multe).REGULILE MICI 409r 6e: inAn r'/!JL Respuns i i . Intrebarea2lT Cum vom ptimi impartilia lui Dumnezeu ca pruncul ? Respuns . adicd sd nu cXutdm superioritate. ci in aceasta sd se Jaude cel care se laudd. nefiind incd obignuifi cu rdutatea celor cu care sint in relafii. Dar vorn pu. cd inlelege Si cunoogle pe Domnul" 478. Si. Iet.tea si1 ne invrednicim de aceasta dacd vom face ceea ce s-a scris : "incetali Si atlali cd eu sinf 4ao Duntnezeu. 9. Cdci astfel sint gi copiii intreei. pe.cetem de la Dumnezeu.zice Scriptura . Intrebarea 2i9 Dacd cineva ne-ar tace un bine. Intrebarea 218 Ce inlelegere se cuvine sd. 'tst. gi prin Apostolul. Etes. curatd Si intreagd.. P.e cuvint ar Domnului este ade_ vdrat: "Cdci dacd nu veli crede. in oce. care spune : <ci cunoscind carc este voia Domnului. fie. Ieala 7.

:r grtftgg . i r. toate intru slava lui Dumnezeu sd le fc. 483. 1. pentru cd.qr I tit i ltli ')1 Intrebarea220 '^1' Oore se cuvine sd se ingdduie arlasi sd vorbeascd eu surorile. rrg:6 . cind ti cum sd v orbel.4.410 STINTUL VASILE CEL MART bineldcdtorului sd-i rasplatim eu: recuno$tinla cuvenitd. gi nu tolereazd sd se facd nimic in zadar Si fdrd folos.5virloqoeb midr"R. . 36. 4. dupd incercare. 4 8 2 . Insd Scriptura nu ingdduie sd se inti'lneascd nici .nefdcdtor pe slujitorul binefacerii lui Dumnezeu.pentru el in ziua judecdlii"4s. lar in privinfa a . deci cu cit mai virtos (nu se ingdduie sd vorbeascd)cu femeie ? . aSaincit nici sd nu mic$ordm nici sd nu depdsim mdsurc.ii: ' .26. .tBo. .Dacd.cdpeteniagi implinitorul4s2oricdrui bine 9i dacd vom recunoastein bi. q.sd se caute ca gi timpul gi locul gi persoana sd fie potrivite. Eecl. s€ teme in privinta oricdrui lucru de judecata aceasta qi are deplind incredere in Apostolul.i in altd parte : <toate sd se facci spre intdtire. 484. aga lncit din cauza lor sd nu se creeze nici bdnuiala a ceva rdu.1r. cineva igi aduce aminte de Domnul.iirips 6f.i s p u n {. eine.E v r .rt sl sb osJoJiloperr: 'i.chiar o singurd persoand cu alta. or! d.bs'. sou. rJ t u : i r : . Matei 12. . 2 . care a zis : <Ori de mincali.r t r' i. 485. simplu fiindcd vrea gi cum s-ar intimpla. . 6rp6apd}fi{{r. pentru cd zice : udoi sint mai buni decit unul" gi in acelagi timp pi mai vrednici de credinfd : ncdci voj de omul singur._..celi> 4e. 9-10. )tlfi! r4 DiDIIJJ rl3VtuJ ! ..e beli.' . ci numai celui care esLe in mdsur6.ir{ru3 Aceasta. sX se foloseascd . insd. ci sd se fereascd (de a fi) sminteald pentru tofi.slao936 : iia 6-? . I Cot. l! rr g i i! u r r r !i L .. dacd cede.scd cu surorile. nu este cine sd-I ridice.stsJiroi^tsquzmdiudr un f.. cind "9i cum)).da i) .rcine.e.eq . 1 2 . . fta! ':..:b ) Despre aceasta s-a vorbit la Reguiile Mari. 10..I Cot. 486. cd nici un biirbat nu se cuvine sd vorbeascd un bdrbat. dacd vom fi incredintraticd Dumnezeu estd .uor da socoteald. Rdsprrrrs. ori altceva de laceli. 485.se va intimpla.i ) t-Dg .31.1.-: . iar intilnirea sd se facd spre intdrirea credinfei. . Care a zis : uTot cuvintul deSert pe care-I vor grdi oamenii. .

ca sd nu ardli oamenilor sd posteoscd.: . Care a spus: "Celui care. li a r Intrebar ea 223 i]" '3 U:lft. 4BB.vrea (oamenii) iI vdd.I Cor. ! { - : I ti l."i..it..ttt i ti: Intrebar ea 221 . Dar ne lmpicdm cu el.Aici Domnul numegte. . pentru ca sd se implineascd cu noi aceea cd : "Cel care rabdd pind la sfirgit. .' nev. d 3 . f 4-tt DomnuJ invald sd ne rugdm ca sd nu cddem in ispitd .lL . Respuns Nu sa fdcut distinctie intre felurile ispi. ) . r r . ! . acela se vc mintui'aag' Intrebarea222 eI..cineva va cddea in ispitd. t. 10. Matei 5.f Cine esle piri1uJ tiecdruia dintre noi Si alm ne vot']1 impdca cu .it . 489. . porunca Domnului 487.totugi. Porunc'a aceasta este pentru cei ipocrifi. spald tala ta. preori. Rispuns ).0s. Pentru c5. 492.'rqa *16l . r". 40.a de a se face pldcuti oamenilor. 14.il . cu grijd. odatd cu ingdduirea ispitei. Rispuns cind postegti.. pirig pe cel care unel'tegte sd rdpeascd ceva din cele ce ne aparfin 4e0. 40. se cuvine sd ceard de la Domnul ca.s.voieSfe sd se judece cu tine $i sd-1i ia haina. t t ! : .cut lui Dumnezeu.Iar dacd. . sd-i dea gi tdria s-o indure pind la capdt48. 491. t7 61 1.rd sd. . cel care vrea binepld.)i. . dacd vom pdzi porunca Domnului.cr..tei.-tgl ." f:) r. ' . ci.et*.. l Fiindcd Domnul c spus : <tu insd. Matei 5. ca sd-gi satisfaci patim. Matei 6. Matei 24. 13.81 -t. . 49O. Luca 22. unge-fi capul Si cd poslegti4ez. in mod cert. i i I t t . pentru un oarecere motiv cum se atld cd gi sfinlii Idceau de multe $i Id. care indeplinesc porunca lui Dumnezeu ca sd fie vdzufi de oameni. ce va Iace clin moment ce .{} .-::. cum va trece peste ele ? -' i l'. losd-i lui gi cdmapo>ael gi la fel (sX se rprocej deze) in privinla oricdrui lucru ca acesta.e er cddea.. 13.il .25. se cuvine aare sd' ne rugdm ca sd nu cddem in suterinle trupeSti ?' ialr dacd.$l .'"''"1. . ti s-a poruncit fir general: <sd vd rugali cc sd nu cddeli in ispitd" 4s7.

Rom. Pentru cii.195.arul buneipldceri gi sd nu cadd su. sint mulli care invafd Sfintele Scripturi din pruncie. adicd neindeletnicindu-se cu nimic rdu.um cei chemafi de cineva. precum a ardtat Domnul cind a spus c5: . dar cd sint mulli gi aceia care. fdrd sd Ie fi socotit timpul pierdut in nelucrare ca motiv de invinovdfire. precum Corneliu. nici nu aprind luminarea gi o pun pe eq sub obrocD $.c.i astdzl unii care lucreazd din ceasul lnt?i 9i'allii din ceosuJal unsprezecelea. . cum vom putea sd ne invred' nicim de aceasta? Rdspuns Cei care sint adunafi in numele cuiva. 14-15. pentru cd. Se pohte spune cd aceasta este foarte bine cunoscutd tuturor. sint doi sou trei adunali in numele Fiindcd DomnuI d spus : <<unde Meu. ca sd afle h.ul lipsei dascdlilor.Ler'.. acolo sint qi Eu in mijlocul lor. Dumnezeu este indestulat cu dorinfa lor. dimpotrivd."dacd nuvor auzi. ditri cele relatate in de Dumnezeu insuflata Scripturd cd. dupd mdrturia Apostolului.bjudecata rdutdtii sau a leneviei.4s3. db'la fire are ca sd nu unelteascd spre a se ascunde de cei care iubesc pe Dumnezeu. iar 493. care s-a vddit prin sirguintele din diferite impr'ejurdri qi in sfirgit prin cele oblinute cu mai mare sirguintd. folosesc bine indemnurile naturale ale Cbngtiinfei lor. se pregdtesc pentru aceastd lucrare. insd amind desdvirgirea in cunoaqtere sub pretex{. Matei 18. acestora Dumnezeu Ie ddruiegte ce'ea ce {i-a ddruit) 9i lui Corne'l'iu.zice Scriptura .1. dacd s-ar intimpla ca sb fie unii ca gi Corneliu. nu erau rdspurirztitori pentru aceasta. 70. prc. 494. Intrebar ea 224 Oalb:exfstfi . A$adar. . 14.nu poate sd se ascundd. fac in mod sincer faptele buntr care sint posibile gi pe cele ajunse la cunogtintd ie aratd nefalsificat.Matel 5.112 SFINTUL VASILE cEL MASE cind se face spre mdrirea lui Dumnezeu. gi core sinl oceqtia ? "s'v6 i r ' ru .deosupra muntelui .20. . in dorinta desdvirqirii.cetatea care este' asezatd. in general sint datori sd cunoascd scopul celui care i-a adunat gi sd se pregdteascdpe ei spre acel scop. j RispunS 'llil. ci. Intrebar ea 225 'i :l i . Cdci "cum vor crede> . dacd cel care i-a chemat are scopul sd sei-:ere.4e5. aga cum am spus.

-.l) 501.elunga rd.un lrup Ei un duh sintefi.a rug€l>. clrm se cuvjne sd"binecuvinteze cel ocdrit.bdare. 4.Ji. Si silindu-vd sd pdstuali unire.are scopul sd zideascd.t . Rom. 499. ce sd vd dau l'oud un oerecare dar duhovnicesc spre intdrirea voastrd i iar oceoslo esle sd md mingii irnpreund eu voi ptin credinla comund a voos. 501. va pdzi cuvintul Meu.ft .. .s0e .500. a$a ca nu numai fafd de cel care ne ocdrdgte sd facem aceasta. zicind : uDe Md. Si Tatal Meu iI va iubi pe ei $i vom veni lq dinsu/.'nu dupii vrednicia chemdrii Si nici cd.S!*'l i . Dar Domnul ne pune noud inainte in rnod mai clar inLreg lucrul prin fdgdduinfa cea cdtr-egnul. care zice: "Vd rog pe voi.8$0 . spurtb'Domi' nu. tiincl hulilt. 9i anume cd se cuvine sd fim nerdutdciogi fatd de toti qi sd rdsptdr tim cu trine pe cei care ne viclenesc.196. 3 . $i Apostolul incd spune : .feee ldcagul din fdzirea poruncilor. sau ce sd se roage cel hulit ? Rispuns In general socotesb cd Apostolul aici ne invald cele din experienla lu. chiar dacd'ar socoti bd sint adunafi in numele Domnului. Si nu taceli cele 2ig !. Dar r. 4tu6ut.goste. Doemne. dacd se vor pregdti cdtre voia Lui. . Eles. ingdduindu-vd unul pe altut din c)ra. la fel este 5i in mijlocul celor cloi sau trei. implinind ceea ce s-a zis i <ntf te ldsa biruit de rdu. la fel gi1 Gei:..!1. 497.. ca in aceasta: nmingiiali pe popotul Meu. precum Si ali fost chemali intr-o nddejde q chemdrii voastre> 4e6. ne rugdm" 4ee. 12-13 500. iube$te cineva. l-4. Iar cei care sint adunafi.i.ro'f 1l .. mati de Domnul sint datori s5"-Si aminteascd de Apostolul.i.gi la dinsul vom Iace ldcaSr4sT. sd vd purtali in chip vrednic de chemarea Ia care ali tost chemali i cu toatd smerenie gi blindelea Si ind. eu cel legat pentru Domnul.{ .1.Ioan 14.j. I Cor.che.Duhului prin legd"tura pdcii . Isoio 40. gs Doemne. aud (aceasta) : *Ce mri chemali: 4es. 21.dolesc sd vd vdd pe voi. precum la acesta se.i t(.4\3 dac6. se pregdtesc pentru zidire.a . incit sd se incrediirfeze despre adevdr. binecuvintdm.t[]e .a. Scriptura gtie sd pund nu dupd intrebuinlarea obiqnuitd a cuvintului. ci gi fafd de tot cel care ne viclenegte. ii$ Intrebarea226 Fiindcd Apostotul spune : <fiind ocdrili. ci biruieSte ritul cu fiinsls. 4.. 498.23. 46. 12. Luco 6.tre voia Domnului.t.rnon. ci spre intdrirea inimii.10a . l.

3: .* .) t(. . *. ri . td.m.I s a i a 5 . i y g 1 1? 4 lz . . sJaegr. <doresc sd vd vdd pe voi.rd ru$ing. . atit cit mi-a fost posibil. 64. ':i. .. r r i d $ f f r :i 1 . r . lI Cor.r . . ) \ ..1<'' ''Io: 22g Intrebarea :' ' t . l.''rn .' . :. 503. Iiind inuedinlat cd. .>505.:1' < 'r!7+ii. r .tuturor sau numai unora. i + J I 6 f i S : e g r . . .au un oolecQle dar duhovnicesc sple intdrireA voostrd i dar acecsta esle sd ne mlngiiem impreund cu vOi ptlin credinla comund c voaslrd Si a meo.l*_ Intrebarea 228 l)n'l Ocre se cuvine ca in orice fiucru sd cUnocgtem deplin voia celor care se scandalizeazd. 5 O 4 . [t_!i i .i:'. RASpUnS .r - . r . ti in altd parte : "dar Dumnezeu' CeI carc mingiie pe cei smerili.tri': '' l{ . 6. r Intrebarea oaiatsE'rcuVirtU &'ti" care sd lncredinleidi3i' oltoro cele ce cugetd sau. '! .r6vebc stqasb '. Pentru aceasta socotesc cd este necesar sd impdrt5gim cugetele noastre cu cei care sint de un suflet 9i au dat dovadE de credintd 9i de infeleEere.4"]5'. . sau existd unele ln privinla cdtora nu trebuie .il'. Se cuvine sd ne aducem aminte hotdrirea lui Dumnez'eu' spusd prin proorocul.ChiardACd. I .O$ oiual .lc. ioqoq eq . . :. 7. ni 61 . 227 . 505.. : re < t t : a t L f ) ) t l b i ( .! . iar noi sd scdpdm de judecata amintitd mai sus.fn. Rom..- iir' .) sr tjiL. gi de Apostolul care a zis:.streze in sine ? ss: ofniulrspoi rrirq . cd : "Vai acelora care sint inlelepli in ochii lor gi Wiceputi inaintea lot>504. cea impotriva celor intelepti in ochii lor.- Fiind intrebafi.lili. ceea ce se tace place lui Dumnezeu. co sd vd d. ll-12. Rom. 1 .ll. R. l.. incit sau eroarea sd se lndrepte..l .iirA SFINTT'L VASILE CEL MARE trd Si e'mea> 502.Unii .f . 2 1 .sr '. ne-e mingiiat pe noi prin venirea lui ?it> 503. ri u * i .ur Rispuns fflr i i* . seScandoliZeAzd? SdneAfeCtdm. 1l-t2. .1. . .. t J . am ardtat la locul respectiv 56 cd este deosebire clar5 in acestea ti am dat. 506. 1. si anume cui ? 502. sau ce este drept sd se lntXreascd. indrumdri amdnunfite despre aceasta.sd pd. r. oore se cuvine sd mdrturisim taptele oprite.

sint dreptdlile (poruncile) TaIe" t : . 265. B l P s . ASadar. 2 . 12. 118.24. 1. iar diferenta intre slujirea cuvintdtoare 9i cea necuvintdtoare ne-o infdfigeazd Apostolul spunind citeodatd : <$tili cd. adicd sd le ridicafi prin purtarea de griji507Intrebarea ll6i F I F 230 iil Ce este slujirea gi ce insemneazd. . cel care este tras. 510. ' ..oere imi este ingdduit sd pdzesc 6i in privinla acesslqeiul tuia poruncile care mi s-cu dat pentru vrdjmasi ?". pe de o parte. Ia fel gi aritarea pdcatelor se cuvine sd se facd inaintea celor core pot sa le vindece. usd inldligali trupurile voqstre ca o jertld vie.1 0 5 . sluiitea cuvintdtoare. i ' . (acela) observd porunca slujirii cuvintdtoare. precum patimile trupului oamenii nu le descoperd tuturor.puttali neputinlele celor slabi. cQ o sluiite cuvintdtoare pssi. pentru cd. aduce slujire nee voastrd" 509. iar pe de altd parte este dus. stintd qi pldcutd fiui Dumnezetl.iar altd datd1.€l .aEGULILE l!'l[Ick/'/' tvtl-{a 415" Rispuns \{drturisirea pdcatelor are aceeati rafiune pe care o are $i ardtarea patimilor trupepti.. . dupd pdrerea mea.Rom. nici celor care s-ar intimpla. unde il conduce autoritatea celui care il trage .. R. insd acela care cu minte sdndtoasdgi cu cugetare bund tinde intotdeauna gi in orice inprejurare cu multd grijd cdtre ceea ce place lui Dumnezeu gi implinegte aceasta. 5O9.(.. t l c t .:' decarea lor. servirea tare. 511. dupd cum este scris: <voi cei tari. utt. : . 15. fdri voia lui. l. 5 O BI.i!f ?. fdrd voia lui. Rispuns /U \-t Slujirea este.ti gu.iii: 512. ..f gtqol . : ' Dacd un trate ar vicleni lmpotriva meo qi m-ar vrdimdqi sau citeodatd Si un preot5r2.\. 1 2 . ca unii ce nu-gi dau seama.i 507.I r r t r e l ' i r " " ' " r r . .cIie gi iardgi: <sfdtuitorul meu picioarelor mele Si lumind cdrdrilor mele" 510. 64.m. C o r .i! . erali tirili. potrivit celui care a spus : <Cuvintul 7'du (legea Ta) este Id. Aici s'e desprinde un foarte interesant punct de vedere cu privire la rMdrturisirer. sub indrumarea rafiunii (cuvintului). cuvintdtoare. spre idolii cei tdrd" glas" 508.. 1 1 8 .ll .00 . . It .ilr. ci celor iscusifi in vin. atunci cind erali pdgini. sd. r l n . continud 9i necldtinatd pentru cel adorat. el nu se indrumeazd din indemn gi intenlie proprie. Ps. . Rom.vsJ.

fie prin mustrare 9i celelalte toate.ii . ca sd nu se facd vinovat judecdlii. sale rdbddri.a care spune i <cu mustrtre sd musfri pe oproopele tdu gi nu vei lua pentru el pcicat"r17.Matei 7. 25. sau intre o vrdjmaqd sau alta . dupd porunca Domnului. de aveli ceva impotrivd cuiva> 514. iar birna din ochiul tdu n-o simli?" 511. iar alteori: "de-li va gre$i tratele tdu. ndpdstuitorului sd i se dea gi mingiiere gi mustrare.bire intre un vrdjmag ori altul. 514. . iai intre tine dacd nu fe vo osculta. cd sint gi socqtesc a celor care se aceptia privinfa ca unora in mai ales pentru ca cercetare. cdci gi el insugi calcd porunca ce. pentru Ca ptin gura a doi sau trei martori sd se statorniceased tot cuvintul . iar dacd nici de Bisericd. Fapte 7. . sd ne pdzim pe noi nevinovati 9i in aceastd parte. cu dubld gnegealSpdcdtuiegte . 60.oare tace.fie . ai cistigat pe tratele tdu . Rdspuns Domnul. mustrd'I pe eI qi e/ singu r i dacd te va asculta.a spus cdtre acegtia : . cel ndpdstuitor. dar. 516. n-a fdcut nici o . Dacd lui Dumnezeu sd Jase qi c! ar socoti nerautalii. -j. ca acela care s-a miniat impotriva fratelui sdu .(aceasta)dupd Domnul RdsPuns Fiindcd Domnul a spus uneori: <sd iertafi.va tdcea. sd-li tie lie ca un pdgin gi co un vome$.'du-te. 5 1 5 .:paiul Agadari .prin mingiiere (rugare).nu se cdvine a \.1' ' . pentru ca qi acel. pentru rugdciuttea Dumnezeu aducind lui rdbddri. .sub mo. in plus.lto. dar.gsyszi.asd se libereze de minia ce vine peste fiii neascultdrii.gi pdrta$ 513.l nimdnui.. 515. 9i purmai sl5viti este trebuintd de sirguin|d 9i de tarea de grijd datoratd lor s-o facem cu cuvenita indelungd-rdbCare. 17.ss .qde.din ochiul tratelui tdu. in poruncile Sale despre vrdjmagi. ca urmare.{r:. asculta de ei. Lev. 19. mai ia cu tine incd unul sau doi. a hotdrit cd acelagi pdcat este mai greu .] relata n-ar altul. 1 5 .cind este fdcut de cei'care ocupd o treaptS mai inaltd. iar de nu va.! l i :'iI .Marcu 11.1 7 . a . al tivul indelungii rabddri ? iudecata. spune (aceasta) Bjsericii. ardta roada indelungii uDoQmne.eos . cind.deose.tl* . din sincerd dispozilie sufleteascdgi zicind : nu-i socoti lui pdcatul./a oscu.M a l e i 1 8 . observindu-le. de nedreptdlit tiind cineva.-416 SFINTUL VASgtrti cFr: rllABE.3. Intrebarea 232 . 516. 517. Iar dacd va neglija gi sub motirrul aga-zicind al indelungii.

nici din disprel.ni. 1 5 ... s'o.in toate laptele. Ia in Hrjslos lisus ne-om botezat.l \?chl. 519. (<omul noslru ce. W.re.' at"r Cum vestegte5zocineva moartea Domnului ? Rispuns asa Cun a inv{fat Domnul.. Rom. tdlmdc.. itn Dumnezeu>'s25. ' Tt. 52O. curdfindu-ne de toatd sirguinfa cea spre viatd.r:stos 5 1 8 .Sllntul vasile cel Mere .. 3. Matei 16. 8.catului.3 REGULII.robgl. 525 Co.intru moartea Domnului.ne boteza. cd. r. sd se.Ci.lepede de sine 9i sd-. Rorn. 6. :r l. . prin 518.Ali murit Si viAla lncit. 524.E MICI at7 celui ce pdcdtuiegte se face prin'ie6'i-. 9i accasta nici din lene. acesta. # lll 'i'r . ci din credincioqia . 522.i. i .rdstignit impteund cu El' cs sd se desfiinleze trupul pd..3.. Ul-z :frll i' . 14. Cinstea sa pentru Domnul..24. 521.r.enu te voi spdla. 6.iprl!. i rr d g r i ' i Intrebarea 23g 'il?si. " ! . 3.clli "edci spune Iuind inainte. t. eagi. adicd.M o t e i 1 8 .socotesc cd pentru cel credincios este suficientd qi singurd judecata cu privire la Petru . intrU moartea Lui ne-Qm botezat> care adaug6. .. 26. sd ne facem vrednici de mdrturia Apostolului. Gal. acesta P€ mustrdri l-ar fi putut cigtiga precum 9i Domnul a rinduit il lasd sii piard intru rdutate.I Cor.Mie mi s-a rdstigrut lumea 9i eu lumii" . poate. l? . .. care a spus i .$i Apostolul a ardtat ace522 .cal pe care. 6.lr*! t Intrebarea 234.iar pe. cuivQ i-or iipsi una' oare pentru cceaslo nu se mintuie$te ? . 523. incurajindu-ne. pentru aceasta singurd aude : <d. 9i dupd atitea fericiri Si laude de la Domnul. mdrturisind : . dupd atit de urulte gi de mari fapte bune. nu ai parte d" Min"' utt' . 524.jri t' .ind ce lnseamnd a.- Dacd d. )l .i ia crucea sa)521.l.':) ft Rispuns Fiindcd sint multe in Vechiul Oi in Noul Testament cele care pot sd ne informeze pe noi despre ac€asta. tdcute cu dleptate. care lucru. 6. spunind : <dacd vine cfieva edtre Mine..er . Ioon 13. incit sd nu mci lim robi pdca' fuJui. in insugi botezul l-am mdrturisit : 523. . -. pentru cd intr:una singurd s-a pdrut a nu asculta. voastrd esle cscunsd cu Hr. ll.

.3. Care a zis : <Vino.j.. 48. RisPuns Fiindcd Domnul a hotdrit ca : . peste puline ai iost credincios.*-l .Ioan 14. (cei care au invSfat Evangheliile) sint datori cu atit mult ii voi cere>> mai mult sd se teamd gi sd se sirguiascd.t31 aceasta se face. 9:3Li l . 526. Care a zis'.Matei 25.m.-i n Oare este de folos sd invdldm multe din Scriptu ri 7 527 i. 531. cum . .RE sd spunem cu indrdzneal5 : . 532. 528. cum o impdrtit Dumnezeu f iecdruia" 528 sd invele cu sirguintd 9i sd facd cele ce revin fiecdruia. 530.." j.secuvine sd primeascd darul ocesto ? . peste mu/te te voi pune> 52e. -ri-. slugdbund. 6. adich unii fiind incredinfafi cu indrumarea. cu diferite daruri. dacd voni crbde Domnului. ca sd se invredniceascd de glasul Domnului. vd 9i rugdm sd nu pri' mili in zadar darul lui Dumnezeur 531.12. neinventind nimic in plus. 17. mai seo.4lE SFINTUL VASILE CEL MA. iar altii fiind rinduifi spre supunere gi ascultare. Luca 12.rll I lurlliltr(-j '. : .-iJlr. -ro Intrebarea 235 . ci socotili-vd cu cumpdtare.. 529.vjne Stdpinul /umii acesleio 9i in Mine n'are ni171ig" 526. pentru ca pe tofi s6-i invefe voile lui Dumnezeu. udacd gtili qceslea.21. iar dintre ceilalfi. Rdspuns Frafii fiind impdrfifi in dou6 categorii mai generale. lericili veli ti dacd le vili $i tace. 96.celui cdtuia i s-a dot mai mult. i l { l l !\ .532. precum a lnvdlat 9i Apostolul' zicind " <ca lmpreund-Iuerdtori ai [ui Dumnezeu. 30.II Cor. socotili mai intelepli decit se cuvine sd IiIi infelepli. fiecare aducindu-gi aminte de Apostolul care a spus : <nrl vd. socotesc cd cel cdruia i s-a incredinfat indrumarea $i purtarea de grijd a mai multora este dator sd gtie 9i sd invete bine toate. l. R. Irtrebarea 236 Cei care s-au lnvlednicit sd invele bine cele patlu Evanghelii.i. ardtind fiecdruia cele ce-i revin lui .Ioan 13. 52?.rit - il .::.Rorn.

2 6 . ! o i :aina 6-ir 9f ite lnfelegerea oricdrei virtuti in Hristos spre slava lui Dumnezeu este comoara bund.I Cot.j.Cdci dacd cineva nu va reugi mai intii sd se lepede de sine Si sd-Si ia crucea.rrrirf i'1. . Din acestea rezultd. .. Intrebarea 238 Dacd este cu putjnld. sd se tepede de sjne si sd-gi ia crucea so qi sd-Mj urmeze Mje. ij. aceest1. Motei 536. . . Matei 534.'i .ze Domnului.. : i 1 C a r e e s l e 'c o m o a r a c e a b u n d s i c a r e c e a r e a ? i. : r Pentru ce s-c zis cd esle largd poarfc Sj lald calea care duce la .I Cel care a primit propunerea Domnului. v. . zicind : <ToQtecu cuviinld Drept aceea se cuvine mai mult sd purqi dupd rinduiald sd se focd" s34. . Matei 16. 40. 24 i L u c a 1 4 .l iIIJqd uu ':o-' . f f p . sas.'i Jl(i. l . adied sd se cinle neincetat sou sd se cileascd sou sd se vorbeascd cu rivnd despre cuvintele lui Dumnezeu Si sci nu se iacd deloc pauzd pentru nevoia ce se intimpld unor1 pentru trebuinlele mai necurate ale trupului. l f ! ! n ' rE h r ' I f { ff i t l | ?q ffi Aceasta ne-o pune in rinduiald Apostolal.q'rn. Care a zis: '<Daed vine cjner. va afla. 7. dupd proprietdtile fiecdror lucruri sau fie fapte bune. $l .. potrivit cuvintului Domnului s36. cuvinte.o cdtre Mine. i l i .i'Pi*i.multe piedici care vin de la sine insugi..'111 ' Intrebarea 24O 'tj. 535. 11.REGULILE MICI 72 {10 Intrebar'ea 231 -' l") Care sutlel se indrumeazd spte'voia lui Dumndzeu? Rispuns J t.r.. i.' rij: . . ."u. .':- j-eri .: . ji. iar intelegerea rdutdtii celor oprite de Domnul este comoara rea. r .r . pe mdsurd ce avanseazd.L q ru*. 13. pieire ? s1E. Intrebarea 239 .. . 12. . Rispuns 31. fie fapte rele. '. (impiedicindu-l) sd urm. tdm grijd de buna-cuviinfd pi de buna-rlnduiald dupd vreme qi dupd loc. 533. 1 ..1 Rispuns i 1 .$n _ : . . rivur irio i? iAr. 35.

al Chrei sfirgit este pieirea. cel care se indepdrteazd de calea ce duce la impdrdfia cerurilor se afld in muita ldlime a rdtf. Deci. Pentru ace. Iar aceasta <largd. Intrebarea i: 242 .cirii. spatiul. cum se intimpld pe o punte uncle riul care curge dedesubt.::i. cind cel care iubegte doregte pe cel iubit 9i are fafd de el sentimente cdlduroase. 538. cdci calea este cu atit mai strimtd. adicd locul rdtdcirii. 5.10.Ds Iubirea se poate exprima dupd intensitatea dragostei. :r:. . s-a zis aceasta : <iubitori cu iubire de trali unul fatd de altulr. s-a folosit de numele gi cuvrntele lucrurilor cunoscute pentru prezentarea lnvdfxturilor adevdrului.tesd intre cineva prin aeeastd poartd ? Rispuns Iardgi Si aici cuvintele <strimt> gi <ingust. fie la stinga..asta spune David : <aproape de cdrare mi-au pus mie capcQne.. a$a cum indepdrtarea de calea cea dreaptd pe pdmint are mult6 ldlime. adicd cel care cdlStoregte este incomodat din ambele pdrfi. zice Domnul. Intrebarea 241 Curn este strimtd poartagi ingustd calea5st care duce Ia viald. ci aingustimear dd expresie <rstrimtimei>.latul> li la invdfafii din afard se numegte <largu.Cdci .10. nici Ia slingro. fie la dreapta. Ce. 537.r. este primejdioasd. socotesc cd este acelagi (lucru). 12. 14. 5 3 9 . Matei 7.120 STII\TTUL VASILE CEL MARE Rdspuns Domnul.5. ASadar. 139. 'jj.Ps.: .:q:-::-. Rom..538.-. _.!. primegte pe cel care se abate din fiecare parte. se cuvine ca acela care gi'a propus sd intre in viai5 prin poarta cea strimtd gi prin calea cea ingustd sd se fereascd pe sine de orice indepdrtare gi abatere de la poruncile Domnului.5i cum poa.. la fel.. sn. Rispu.j. Deci.. cu cit se lngusteazd. este larg.' .'pentru ca iubirea sA nu fie superficiald. 53s. :. implinind ceea ce s-a scris : (sd nu te abali nici Ia dreapta.. din multa iubire de'oameni. gi "latd>. inseatnnd aqeqslg : <<Cu lubire trdleascd iubili-vd unii pe a)[ii.r nu spurr ceva deosebit unul fafd de celdlalt. 2 7 . fiindcd orice abatere.F a p t e4 . Agadar..:_ . ci lduntricd gi infocatd.

intoarce-i gi pe celdlalt. EIes. poEumrr. 39. Domnul. 31. .tr":" Cine este cel inlelept ca . ci celui care te lovegte peste obrazul drept. vor prigoni pe voi intr-o cetate. 3 1 . precum in Evanghelie.oi"*u.6= i. :-t48. supdrarea. I ce vrea (sd spundJ Apostolul cind zice : nminiali-vd 9i sd firJ er€gifi. 542. Ron.: inc?.c.u. 6 spus : as-o zjs celor de d. 26. supdrarea si minia sd se jndepd.le sd nu apund intru mlnia voastrdrt ill..*6 R.M n l e i 1 0 .r-r-. g. 9i dupd pufin a addugat de la sine ceea ce ni se potrivegte noud.emult> aceasta gi dupd aceea a addugat : <iar Eu vd spun voudr 543aceasta.e la voi.()snt' (neintinat) .4 .rteze d. sau : . 5 4 5 . 5 4 4 .F F 1I'CIJLfLB MICI 4?l ': r'fi latf ebaf ea 2l. 543.P s . care a spus celor de atunci: <miniali'vd gi sd nu gresili" 4.trrL t: lnfelept ca garpele este cel care cu prudenfd gi cu lnfelegerea lucrului posibil de indeplinit ti a bunei indrumdri cdtre ascultare a celor ce aud igi chiverniseqte invdfdtura .SbHr. 5 4 9 . fiindcd in'altd parte spune : <toatd amdrdciunea. il2.23. Ilotei 5. cdci.precum s-a scris. 5 . 4. 21 . Intrebarea 24A Ce lnseamnd aeeasta : "dafi loc miniei" ?. 19. tugili in alta" s8.dspuns Aceasta lnseamnd sau : <nu. 4. minia Si strigarea sd se indepdrteze d" Io .rdciuneo. soare.t belul 54e.4 . Mclei 5. la fel 9i aici Apostolul intli a amintit legea veche. 546. E I e s . 547.5orpe/egi curo. iar cinstit ca porumbelul este cel care nici chiar nu gindepte sd se impotriveascd celui care uneltegte lm541. Matei 10.l. Intrebarea 245 '. Rispuns .cind vd. 1 6 . vd.. EIes. 12. . zicind z <toatd amd. mai fntli.q*rir--. impotrivili celui rdu>547. Rispuns ' socotesc cd Apostolul aici a folosit cuvintul imitind pe Domnul.i ce.lolaoqA .

ci ca sd doboare cineva drdzneala trufiei ti mindria unora.t\'il 'Der inseamnd odragos tea nu se poartd ". precum acolo garpele a gdsit mijlocul sd ademeneascdpe om 9i sd-i vorbeascd intr-un chip aga incit sd fie crezut. 555.. <toate le pot t 2igind Domnulul ei nu-si atribuie sie$i faptele lui bune. Matei 24. t' i'r ssr''rtr .I R e g i 2 . gi de infelepciune spre a fi convingdtori 9i de rdbdare (ingdduinfd) fafd de uneltitori . l''d'. n { ' . I Cor. . pentru ca. ci ca din nebunie" lauda In Dom' este care deci.II Cor.SFINTUL VASILE CEL MARE Apospotriva lui. Intrebarea 247 fl t Scripturo spune : <rrtJvd. ""J. I $. 13. 3 . Rispuns -af obiec|ia. 13.1d" i : RisPuns Aeeasta este deopotrivd cu a spune : nu pierde n i m i c d i n c e e a c e este propriu chipului sdu.dupdnevoie. pentru ca sd-l tndepdrteze de Dumnezeu 9i sd-l ducd in pdcat 551. Iar chip al dragostei sint t o a t e c a l i t d t i l e d r a gostei pe care Ie enumerd Apostolul in acelagi loc. iJ . 5 5 4 . 556. Il Tes. 3. c5ci Domnul Sins2 tdcind <jar nu descuto voi sd : iali iolul spunind trimiflnd pe ucenici la propovdduire acestea le-a poruncit : unde era trebuintf. 550. !6 fel $i noi s5 alegem gi persoana 9i locul 9i timpul 9i in orice caz sX intocmim cu judecatd cuvintele pentru ca. precum porunceg'te 55o.aApostoluluifatddepatimiesteclarS'Cdci inel nu spune acestea ca sX se recomande pe sine. 551.:. 557.tt.II Cor. (pe cei care ascultd) sd-i lndepdrtam de pdcat gi sd-i readucem la Dumnezeu .€f .. 10. in starea sss' 9i iardgi: Iduddrolenie. 552. .1l... ll. 17. 12. precum este scriss62.t! 'r' *M .ci rdmlne statornic spre binefacere. 13. Foc. nu zic dupd Domnul. Idudali gi (cuvinte) trulaqe sd nu grdili> aceasto de iar Aposto. lduda"556. 3.u.l -e .0: l! . (om oiuns Ia nebunia de a md ? nu) (lngdduitri) gi col€ este cea oPritd .Cr i t I . II Cor. 17.. 553.m rdbdarea intru ispite plnd in sflrgit.i. dar sx doblni\l al di.lul uneorj mdrturisegte: <(ceeace zic. Iar lauda in Domnul este clnd 557. 5. l' Intrebarea ce 2 ' 4 0 ' ' r l i ': ::i.

t \Ijrfl . 559. Cel care vrea ca toti bamenii sd se mintuiascd 9i sd vind la cunogtinfa adevdrului ffi. Unii ca acegtia ar putea fi gi hofi de cele sfinte (ierosili).t ... inlelepciune. . ori" i . oelniDfli " 'r. 16.\. 4 . $i pe bund dreptate se dojenegte cel neinfelegdtor. lnsugindu-.?er Dacd Domnul dd. 564. rtfi ar . : 3flUgz iI\)'rtli) . unuia cuvlntul inlelepciunii. Motei 15.t" '' - --.e oas1. zicind : <chiar gj voi sinteli neprieepuli ?.i ce este drept 7 sat o'ltnrll}r' Rispuns" Socotesccd este cuvios ceea ce se cuvine si se datoreazd de cdtre cei inferiori superiorului. l .rl A. ru.. 13. iar (lauda) opritx ar avea un tnfeles du'blai sau potrivlt eu aceasta : <pdcdtosu/ se tdlegte a) poftele sufletulLrj 5d4'.c a s d n u s e l u m i n e z e .5M. 5 6 3 .i cele ddruite lui Dumnezeu gi rxpind pentru ei slava datoratd lui Dumnezeu' i ! . 23.8.lt\.curn musfrd Domnul pe ucenici. q - 'ntlL ' ' i t ' r i . . ca gi cum sd fie Inerli>> ldudafi de lnsegi (lucrurile) cele fdcute. acesta cunoagte cd intirzierea infelegerii nu se datoreazd lipsei de grijd a binefdcdtorului. 6.. Filip. rrr r)r . D. potrivit principiului superioritdtii (terarhic). .g i n u p r i v e g t el n s u s . Intrebarea 24g. 567.. Matei 23. 9. ' ii:r bz 'r? Itir . 2 .. 5 6 6 . 562. Tit 1. 560 potrivit cu aceasta : <toate taptele lor Ie tac. iar altuia cuvintul cunooglerii 563. 5 6 0 . ca acela care igi inchide ochii cind rdsare soarele. 1 2 .. 558. 5 6 5 . 5 1 .08 .l . t.i trM. . 1 .8Fi .--c- . gi de la EI vine cunoagtereo qi infelegereas62gi dacd prin Duhul dd.'uxr Ce este cuvios g.SS n']rrr ' ofl 1i r.-+.i .UI r. 559. .. 5. Rispuns \ Dacd cineva gtie bundtatea lui Dumnezeu.'gi dacd a invdfat purtarea de grijd a Duhului Sfint. .I T i m . 561.i.. ' . 3 1 . ' ! .jllp.\23 cu alutorul lur Hristos) 558.SS uru.P s .. Pilde 2. ea sd fie vdzute d. 8 . ca sd trdiascd in lnt u n e r i c .I C o r .iir .. gi curn Apostolul acuzd. in impXrlirea gi lucrarea darurilor lui Dumnezeu. pe unii ce Rs: inlelepli ? s65. Ps.r)l ' Intrebarea 249 .-r.n 91DO ls: iB I 6lr..R o m . i . | 56tr ti cu aceasta : sce se tdlette cu rdutatea cel puternigr. ci necredinfei celor ce primesc binefacerile. 4. . dorind sd fie l5udafi pentru toate clte fac.ltl 'I oiocl If[..

RisPuns :a\ el cdtre iudei' ziAcebsta o lSmureqte Apostolul in cele spuse de prin cdlcape Dumnezeu cind : <tu. 568. aici Domnul a oprit necinstirea cu rea legii>56e. sfintelecuvintealeDomnuluiprincalc]arealegii.i'. care te lauzi cu legea.Luca 22. $i cel care nu ore sd-gi vindd haina RisPuns Aceastaoldmuregtelnsu$iDomnul'cindspunecd:"lncd$ioceasta trebuiesdseimplineoscdcuMine.421 SFINTUL VASILE CEL MARE iardreptesteceeaceseddfiecdruiacardsplatdpentruvrednicialucru.darinprivin|aceluidreptsecerceteazdgi se rdspldtescai cele rele.l. rinsd ocum.i! 0: . : p""ri" cd indatd dupd implinirea proorociei pe'tru sab.cuml-arrupeprin ii ocdri Si mustrdri pe cel care le calcS' Intrebarea 251 pungd gi troistd la drum'?\. ir lntrebarea rlJ{l'l h : 250 Cumd. zice lui Petru .. 569. 37. vor cdci tofi care iou sobio.d'eleges-asocotit"572.23. 57O. ritor. cel care muri. csemeneo 5i pungd iar alteori spune I <insd acrtm' cel care are . . 6. Luca 22.soucruncdmdrgdritarele inainteaporcilor?saucurnseintimptdceeacesemairelaleQzd:(ca inforcindu-se sd vd nu cumva sd le calce pe ele in picioarcIe lctr 9i -.Dincauzaacestei cdlcdridelegeseintimpldcagiceidinafarddecredin|dsdsocoteascd bunededispretuitinvdfsturileDomnului'gipentruinsegiaceleasSse ridice. necinste.ut'o 10' 4. 36. 5?3. de sabie sobia to Ia rocur ox. Malei 7. 572.$iinprivin|aceluicuviosrecunogtintaliplataestenumaipentru (Iucrurile)celefoartebune. 5 7 4 .acjnevaeeeacees'esfintciini]ot.L u c a 2 2 .cagi. Iscio 53' 12' 573. 52.zr' so $i sd cumqere sobie' trojsfd .$jcuceifdrd.r1 .)568. sfisie.ei. Rom' 2. 571. Matei 26.ntoaree are pungd s'o io' sla' ca sd nu fie poruncd.ti necinstim care A$adar. 3 6 . Cum Domnul opreSte uneori sd purtdm sd o io.maicuindrdznealdimpotrivanoastrd.

ci pentru porunca Donnului (fiindcd <<vrednic este Lucrdtorul de hrana so)) 57e' atunci piinea c. 35. ci ca proorocie. mdninc5 astfel ceea ee i s-a dat de cdtre cel rinduit cu incercare sd facd in fiecare zi aeeasta :' isei dddea liecdruia dupd trebuinla pe care o oveor 5E0. Intrebarea 253 Ce este talantul Si cum il vom inmulli ? 581 Rispuns ''": Socotesc cd pilda aceasta s-a spus cu privire la orice dar al lui Dumnezeu. in locul celei proorocetti. cI. steo /q dreapta IuiDs76. 15. gi ardtind nevoia lipsei lui.25. 8. E. ci se roagd pentru e. Cdci nimeni nu este neimpdrtdgit de bundtatea lui Dumnezeu.8. Iopte 4. ffi. gi l <diavolul sd gi clte altele asemenea. 301.vo]. 579. se vede clar in multe locuri. 5Bl.eade toate zilele.ca fiecare. uitind de darurile 9i legea Domnului.a lui Dumnezeu . . Molei 25. 580. fiindcd Domnul a spus mai inainte cd Apostolii. <'Apei> dupd oodicele Veza. darul ou care a fost inzestrat sd-'l aibd de la Dumnezeu. Cind cel care lucreazd ili aduce aminte de Domnul. 9. 5.E. 575. aducind folos mai multora. Matei 6. Care a spus : anu vd ingrijorali in suIletul voslru ee veli minca sou ce veli bea"st1 Fi de Apostolul.va lucra nu pentru trebuinta sa. D. nu 9i-o atribuie sieti. ?. 4. Ps. 577. adicd cea care este cie trebuintd naturii noastre pentru viala de fiecare zi. 10.# REGULILE MIC! 42 adici "vo luer. care ne poruncegte ca sd lucrdm pentru ca sd avem sd ddm celui care are trebuinld szs. 578. $i cd Scriptur'a se folosegte de multe ori de forma poruncitoare a cuvintului. Eles. cum ar fi acesta i <<copiii/ui sd aiungd ofiani>. Intrebarea 252 Core este plinea cea spre tiinld despre eere am fost invdfali sd ne rugdm sd ni se dea in tiecare zi ? Rispuns ". l0B. vor trebui sd indrdzneascd (sd se apuce) 9i de sdbii. (pentru cd astfel scriu cele mai multe manuscrise).P. Motei 10. 576. pe acesta sd-l inmulfeascd spre facerea de bine.

27. in multe locuri. r i ' r 1 1. . 116*l t' Parabolele nu lmpfinesc cele expuse dupd forma lor exteTibard. Cdci nu numai cu privire la cuvint s-a obignuit sd se facd aceasta. .Motej 20.:. 587. 2 . Vasile bdnci importante Si bancheri. tttndd6 bcolo vEzule Sf. 14i R. cei care primesc ai fac aceasta)583. ci gi cu privire la orice lucru . 12.tim.. d 9! . So . ' o l f r { .l r$ REspuns t-l r v t f: r l . cere sd fie destoinici sd invele $i pe aLlii" saq. s-r r I . cei care au fost oslndifi pentru cd n-au fdcut fapte bune. ::.. aga cum . celor 582. pentru cd unii au puterea.255.U T i m .\ 256 ia9 Care este plata pe care o iou Si acegtictssT.126 . sau sd facd ceea ce s-a spus de cdtre Apostoi cu privire la cuvint : . . iar altii au primit iscusinla iconomiei. Matei 20.acest€o tronsmite-Je Ia oameni credincioSi. mare exportatoare de cereale. in Alexandria. a-j 5 8 6 . pentru cd Scriptura. i: t' Intrebarea 255 Unde i s-a poruncil sd meatgd eelui care a auzit : <ia'ee este a1 tdu sss pJeacd" $i Rdspuns . Egiptul fiind tn acel timp {ard bogatd.{rI 585. t - Care este banca la carc Domnul a spus cd <li se cddeo lie sd pui argintulr 582. Deci.R o m . Intrebarea urma. t . 'cli' 583. 1 .l'r ']}?r- SFINTUL VASiTE. 2 9 i G a l . astfel este nevoie ca acela care a primit orice fel de dar sd-l lmpdrtdgeascdcelui care are trebuintd.m. ci conduc mintea la fapt.L:1i:rj*.-. Dar tot cel care pizmuiegte pe frate este mai r{u decit cel care nu face nimic. .! .Poate acolo unde li s-a poruncit sd meargd gi acelora care au stat de-a stlnga. aga cum argintul are rinduiald sd fie dat bancherilor pentru cigtig (cdci sint. 2 1 . . tni {:ttu\lep. &L 'IUART . .la tel cu cei mai de pe Poate cd aceea ca sd nu fie blamat cineva pentru lucrurile bune pe care le-a fdcut este comun tuturor celor care ascultd. Matei 25.) Intreba rea 25qt:3l':9 u t . pizma s86. | . are obiceiul sd pund aldturi de ucidere. 5 8 4 . 5 . Alexandria eCiS daf6 e}€riiptu. Pentru cd incununarea aparfine celor care s-au luptat dupd lege lupta cea bund. 2 .

14. ddr cu ei' ace$tia sint maniheii 9i toti cei asem'enea .EsPuns Mi se pare c6 ceea ce se spune mai jos idmurepteproblema cercetatd in acest loc.. <pleacd"' tntrebarea 251 oCine este pleava ce se va atde cu toc n€slins' sso. 9. fie in binefacerile trupeqti. 18.e () . 9i astfel se lasd pe ei nedesdvirgifi {aceqtiasint pleava). a$a lnclt <io ce esle al tdu" 58e. cei care nu fac aceasta in buna dispozifie a dragostei cdtre Dumnezeu gi a celei cdtre aproapele. Matet 20. RisPuns ''? cei care sint de trebuintd celor vrednici de impdrdfia cerurilor. fie in darurile duhovnicegti.Col. 592. 2. 1 2 .REGULT.R o m . pe de altd parte. a$a cum este pleava pentru griu.E MICI.i. srnerenietdtarnicd gi /o slulirea Qngerilor. II Tim.7. qr. pentru cd cei cdrora li s-a pdrut cd s-ar osteni mai mult' au pizmuit pe cei care au luat platd egald cu ei. 5BB.1. ci iau acum (pdrlile) cele insutite. 1 1 . Col. pentru cd (se dedd Ia ss1. iar in veacul viitor se vor osindi pentru pizmd 9i vor auzi aceea. 590. 12.lXI Intrebarea Cine este "ce| lierbinte cu duhulr ses. au l6sat oricare din luerurile de aici . lntru dragoseare au sbvirgit alergarea. pe care Domnul a fdgdduit cd Ie vor lua in vremea de aeum cei eare. pentru porunca Lui. 589. 259-.c. .adicd. d'ar.i. s9l.sd se fi spus pentru acesta . ':l Irttrebarea 258 cine este eel eondamnat de cdfte Aposto|. celor care au pdzit credinfa s88. (acegtia)nu vor mogteni gi viafa vegnicd. Molei 3.23. Dar se poate ca plata convenitd sd fie 9i cele lnsutite. 5 9 3 .-. c6ci mai jos se aratd "d'isptelul trupului'ssz. R. 4. 2. tea Domnului nostru iisus Hristos.

veli primi> 5ee. Intrebarea 260 Fiindcd.' . II Cor.nlr tili tdrd de minte>6es. cu dorinfi de nesdturat gi cu sirgruintd nelenevoasd. EIes. 596. li se va Iece lorr6m.:r{1 ih" ri*rli:R ii s p u n s4} . 12. Domnului. . 12..u>5e7. 16. 599.001gi nu i-a tost implinitd cererea i dar $i letemia Proorocul gi insupi lvloise ? 594. fdrd de minte este cel care nu infelege voia orice rd.e trei ori am rugat pe Domnul ca sd-l depdrteze de la mine'.22. &Ialei 18.128 SFINTUL VASILE cEL MARE .q"!F" Cel care implinegte voia lui Dumnezeu in dragostea Domnului nostru lisus Hristos cu infocatd bundvoinfd. Ps.gi iardgi z . 111. oore este eu putjnld sd nu fie inlelept lntru sine eel tdrd de minte ? Orice poruncd igi are hotarul ei.7. 3. Si in fric. l. B. 598. se cuvine sd infeleagd voia Domnului prin credinfa cea intru Dlnsul. (atunei) cum inti$i stinlii cerlnd unele lucruri n-au primit. Apostolul spune uneori. 5. ca gi ApostoIul cind spune : Kpentru ocecsfa d. nici infelept intru sine. adaugd: <ca sd cunoasteli ce este voia lui Dumnezeur. Matei 21. 595. r ) 1rlf1lr .daed doi dintre voj se vor uni pe pdmint ln privinla unui lucru pe care-l vor cere.iar alteori : <nu vd socotili lnlelepli intru voi> 5s. adaugd aceiastai "teme-te de Dumnezeu Si tugi de pyitr urmare. Intrebarea 261 Fiindcd Domnul a tdgdduit ed: <toate clte veli cerc ruglndu-vd cu eredinfd. $i robim toatd eugetoreo spre aseultarea luj Hrisfos'. 19.. iar intelept intru sine este tot cel care se folosegte (numai) de gindurile lui gi nu urmeazd cu credintd cuvintelor lui Dumnezeu. Fapte 3. 5e8. Fiindcd la : . ier 1oI <nu fi inlelept intru tine". dacd cineva vrea sd nu fie nici fdrd de minte. precum spune Scriptura : <intru poruncile Lui va voi f oarte" 5Y.a lui Dumnezeu sd urmeze pe Apostolul care zice: oddrlmdm unellirile gi toatd trutia ce se ridicd lmpotriva cunoasterii lui Dumnezeu. . 601. 597.1nr-}ta{6 itarlv*e . 10. Rorn. 600. II Cor. Deci.nu IiIi tdrd de minte>>. 17.

prin care am fost lnvdfati cd trebuie totdeauna s6 ne rugdm gi sd nu ne supdrdm. fiindcd din cauza neglijenfei noastre trece timpul la care se cuvenea sd se facd cererea. nu gtim sd cerem nici chiar ceea ce ne este de folos.REGULILE MICI 129 Rispuns I I F Domnul nostru Iisus Hristos a spus in rugdciune : <pdrinte. smintesc pe altii ? Dar uneori se intimpld ca gi pentru nevrednicia celui care cere sd nu se impiineascd cerere. in general. prin ceea ce fac sau prin ceea ce vorbesc.c. d. slntem gdsifi ci cerem fdrx de vreme gi in zadar. 15-16. fie de indreptare 9i de sirguinfd. <pentru cd gi aceea pentru cate ne rugd. fie 9i de rdbdare. Luca 22. pentru cd nu m-am lenevit sd vd veslesc toatd voia lui Dumnezeu. 8 . 608.606. spdlali-vd si veli ti curali.in n'fiinile strdjeru/ui se ve cere. zicind cd : . ci voia Tc. se cuvine deci. Incit se cuvine ca gi cererile noastre sd le facem cu multd prudenfd. lncd gi Ieremia se pare cd n-a fost ascultat. 3. 26-27.l u c o 1 1 .Rom. dupd ceea ce s-a zis de cdtre Dumnezeu c{tre oricare prin proorocul care a spus : <clnd veli intinde miinile voaslre cdtre lvline. dupd cun s-a spus de El in alt loc. ca : (penlru stdruinla lui se va seula gi-i va da lui cite-i trebujsv 605.a. s6 gtim mai lntii' cd nu tot ceea ce dorim ne este ingrduit sd cerem gi cd. 604. potrivit voii lui Dumnezeu . 608. pentru rdutatea acelora pentru care se ruga. Matei 26. cdci miinile voastrc sint ptine de singe.ciunee. ntr vd voi ascuJlo pe voi. dar n-a fost socotit vrednic ai de acel lucru. dar a tdcut.m nu gtlm cum trebuie sd o cerem> 6e. 6 0 5 .>60?.e la Mine paharuI ocesta>> 602. 603. ffi?.apoi a ad5ugat: <dar nu voia Mea sd se facd. Iar dac6 cel care numai a ticut se g{segte vinovat pentru singele celui care a gregit.39.. dupd pilda Domnului.asculta.1. 606. . clnd s-a rugat sd zideascd casd lui Dumnezeu si a fost impiedicat. care de buna pldcere cea cdtre Dumnezeu nu era instrdinat.pe care a hotdrit-o impotriva celui ciruia i s-a poruncit sd vesteascdpoporului.26. 603. Iez. 602. trebuie sd se indoiascd cei care cred ln acea judecatd a lui Dumnezeu. Cd acest lucru este adevdrat gi de netrecut a incredinfat Apostolul care a spus : "eu sint curat de acum d. Fapte 20. insd cind nu ne va . gi mtinile multora sint pline de singe nu $. Imi voi intoarce tala Mea de Ia voi t $i de veli inmulli rugd. Dar de multe ori. ce poate sd spuni cineva pentru cei care.singele celui core a gresit. 18.e singele tuturor.se cuvine sd gtim cd este nevoie fie de stdruinfd. 42. Isaia 10. Dar cd gi acum se fac.ca in cazul lui David. sd treacd d.e este cU putinld.8. d.

Matei 18.a gregit regte fnsdgi pericopa. rb'.$i iardgi : <cel sdrdcit gi cel sdroc vor ldud. rugindu-se.SFINTUL VASILE CEL MARE Iar in privinfa aceea cd : openlru aceasta de trei ofi am rugat pe Domnul ca sd-J indepdrteze de la minen 60erse cuvine sd gtim ce sint multe Si diferite motivele din cauza cdrora sint provocate durerile noas'trupegti sau cele care vin din afard . 7 3 . dacd cel rirustrat moartea pdcdtosului. 38. 6 1 5 . sd-li tie lie ca un pdgin 9i " l2' c a u n v Q r m ' e ' sG tc) rl ! -. nu este ascultat.a 9i prin rdbdare sd ajungd la infelegerea scopului celor venite asupra lui) 9i. 3.P s . sau le ingdduie pentru o mai bund icononie a scdpdrii (upuririi) noastre de ele. Iar cu privire la : . 1 8 . .rc. 609. ci legdtura potriVit cu ceea ce se aratd mai jos : <cite veli lega pe pdmint.. ri .!. dacd ins6 cineva nu va cunoagte motivul pentru care a cdzut |n ispitd (pentru cd de multe ori se cuvine c.tr: .alor de cdtre iubitorul de oameni Dumnezeu.39.:jirl*. pentru cd Dumnezeu nu voiegte 610. Doamner614.i j . 613..a numele ffr42 61s .ace cuvintul .01. trebuind sd rabde plnd in sfirgit. cd prin rugdciune gi cerere scapd de nevoie. ci sd se intoarcd 9i sd fie viu se va umili cu sufletul $i va veni ln intlmpinarea scopului celui care-l mustrd pentru tot lucrul. ?n. 614. 11.bs Intrebar ea 262 il? t)agdlov 9) 'rJ r' I *a o. 612. 610._{rtJ}?q (scdpdtarea) sdrricjre& lductate li sd: 1aptele intre Scripturo agazd udorinla celoi loc: alt rd. cdci dacd cel mustrat nu se va pune de acord cu cel care mustrd. dacd cine ar cunoa9te(aceasta). pentru cd Dumnezeu sau le tre aduce asupra noastr{.cain acel loc: . adicf pentru tot picatul. de care. 17. dacd ar cere iertare. Agadar. 33.!. Ps. 12. cdci pentru cel care mustrd gi pentru cel mustrat se f. si cum grdieste David adevdrul cind spune. s-ar strddui sd suporte suferinta. Ii se va d. It Cor.lj de Bisericd nu va asculta eel musnot.M q l e i 1 8 . <iar eu sdrdcjt sint gi sdtoc> 616.!r! ' . 18.it&. nu se mai face iertare. .i cei zece leprogi 9i mulfi altii.cia. 9. Siin sdraci o ai auzit. ca gi cei ctoi orbi din Evanghelie .r$ ll-l f! . 616. Iez. fiindcd nu vine in sprijinul scopului iubirii de oameni a lui Dumnezeu' aceasta o ldmu.r . care este deosebitea infte sdrdcire (scdpdtare) qi sdrdcie.rtericifi cei sdraci>an.implinindu-se judecata 'aceea cd: cdacd. ar fi ascultat.oi:. 2 1 . 6 1 1 . pe cel care .. vor ti legate in cerr 61r. 8.Ps.t3-oS . Motei 5.docd doi dintre voi se vol t)ni>>.

{ I . care a spus despre Domnul cd: cpentru noj o sdrdcit. intruclt ca om nu era fiul unui bogat.ascdaverea lui ca tezaur gi sd nu priveascd bogdlia ca proprietate a lui. l2l ia . iar dacd s-or incredintra cd cceaslo este (Iucru) greu pentru eI. sau nu.qiti't ':rl 'tl :. Aceasta s-a rugat proorocul sd nu o pdtimeascd (atunci) cind .21.a zis: <<ea sd nu se bucure cindva de mine vrd jmasii me. 17.teascd.r . 8. iar dacd ar ti lipsit d. nu poate sd-Mi tie ucenic" 621. B. qi cind. 619. ll Cor. 55. ta tet si cel care ar vrea sd se facd ucenic al Domnului este datot sd renunfe (ta toate ale sale).Iov 1. care nu se leapddd d. temelia de ]a lnceput. sau sd se /upte eu alt impdlat este dator sd se pregd. . .zboi. ci al teslarului 61e. ci sd administreze toate dupd voia Domnului. 622. pentru cd gtia. iar s6rac este acela care de la inceput gdsindu-se in lipsd gi-a chivernisit aceastd situalie cu bund pldcere ln Domnul.-r. bogat tiind> 618. dupd aceea : <cate pentru noi a sdrdcit. care este ardtat ca sdrdcit.*i.e puterea necesard. pentru cd la acegtia (sufletul) se primejduiegte sd fie inrobit cu ugurintd de uneltirile diavolului gi se dovedegte vrednic de ocard gi de ris din cauza neimplinirii celor care pdreau cd sint urmdrite cu rivnd. ca gi Iov 620.rr$i Rispuns .e tot ee ere. ei sd se fdleascd impotriva mea>6n. 620. Luca 14. cdci dacd cel cete vree sit zid.iar ca sdrac. bogat Iiind" 612. 617.tie pentru zidire f ie pentru rd. 621. 9. t'\ :tg g-. itoi Scopul Domnului ln exemplele acestea este nu ca sd dea putere sd se facd ucenic al Domnului.-- . s5 nu pdze. Ps. ci ca sd arate neputinla bunei plxceri cdtre Dumnezeu la cei care sint imprdgtiafi (turburafi) cu sufletul. 9.37.eascdun lLrrn.33.*. ar aluneca picioarele mele. insd David a spus cea de mai sus' po'ate. Il Cor. 618.a 26g 'ce vrea Domnu/ sd ne invele cu exemplele Ia care a addugat aceaslo r "deci asc $i tiecate din voi. inlelegind poate persoana Domnului. f ie sd se roage pentru pace . fie sd nu pund.i. socotim cd sdrdcit {scdpdtat) este acela care din bogdfie a ajuns in lipsd. Motei 13. jj este ingdduit ca de la inceput sd nu se fccd ucenic aI Domnului ? s-rr. r r Intrebare.REGUI-ILE MICI 43r Rispuns Aducindu-ne aminte de Apostolul. Iar David mdrturisegte cd este srrdcit gi sdrac.

lasd darul tdu Qcolo. Intrebarea 265 Dacd numai edtre preoli s-o spus aceasto: <rdacdlli vel aduce do' rul tdu Ia altar $i acolo lli vei aduce aminte cd tratele tdu are ceva im' potriva ta. |. cea cuvintdtoare. fiindcd s-3 scris cd : lui vd. 12. veli numi. 10.6x. slujitorii lui Dumnezeu toti>. dar nu numai (atit). Ps. . sou $i cdtre mai intii cu |ratele triu Si apoi. sluiireq voqstrd. in cumpdtare.ifi-vd. ci gi spre cele ce se cautd cu de-a dinsul spre scopui acesteia ip fiecare vreme 9i (in fiecare) Iucru. Motei 5.Ps. Dar aceasta rezultd clar ca prima din insdgi rinduiala (cuvintelor). 627. 18. $i : <iertta de laudd Md 62e'Iar vo. 49. clupd md.Iili inlelepfi. 23. dar adunat 9i rinduit spre singuri bundcinstirea de Dumnezeu . pentru c5 la : "ei ca din curdlenie.surade Credinld pe carc a d. 626. 625. 629. 12. Iui Dumnezeu. venind.o Dumnezeu tiecdruiar62st Si din cele care sint addugate la acestea. Filip. nici chiar de rudele de singe. Isaia 61. Fie623.2. astfel incit cel care este rinduit la ceva sd nu se mai preocupe nici de cele mai apropiate fapte. lnaintea altarului lj du-te de te impaca 626. II Cor. 6. l. binepldcutd. ci intrelepl.50.630.. 624.3.132 Str'IIVTUL VASILE CEL MARE Intrebarea 264 t 9i iaragi : <ci ca din Fiindcd ApostoJu/ spune : <ca 8d tili curali> 623 624. ? curdlenia ce este curdtenie" Rdspuns Curat socotesc cd este lucrul neamestecat 9i curdtit cu totul de tot ce este potrivnic. 628. se adaugd aceasta : <ca de Ia DUmnezeu gldim inaintea lUi Dumnezeu intru Hristos> i iar a doura apare din aceasta : <Ittt vd socotili mai inlelepli decit se cuvrlne sd. 17. A intelege aceasta ca adresindu-se in mod special 9i autentic pr"Jl "icr voi prcoti ai Domnufilor ar fi ca o consecinfd.ti aduce tiecare dintre noi dqrul Ia altar ? Rdspuns ": . 630. Rom.s/dvi)028. Si cum l. adu darul tdu> toti .23-24. slintd. Rom. gi iar5gi : <jertta lui Dumnezeu (este) duhul umilit> Apostolul spuoe : <sd otefili trupurite vooslre ca pe o ierffd vie.at.

l. : g bs l i 3 . . aducindu-Pi aminte cineva de cel care a'Spus : (ocre se vc minca piinea tdrd sare ? sc va invdfa sd-gi chiverscu t'sle oore gusl Si in cuvinte deSarte7' 634 (ca sd dea hat oelol caIe. .rreic lo. 634. .! gtl-U$itil1$Iirri: iiiJJri. I i ttfg'.) lr. cei care le ascultd sd devind mai supugi.qJtul pulin6e6.. 635...e Gle rlemult cul nu se slrnge> r gi incd mai de a spus pentru unii. care este gdtil diat. Luca 12. arq sfirtit munca celor (pedepsi[i) ? ' r j 1'l Rdspuns Ccie crare parr cii a.ri.lui.t'--': '' : . ce1 r.. sd fie totdeaunc':pldcutd. gi adaugd : uund. 6389i alteori nuviermele lor nu m.rire c5. . i .. 46. 1 . .!. . : r ! r 'i ) . 6. . Molei 25. Matei 25.4.iii.cumiale ScrirOturii de Dumnezeu 'insu'flate Se l5nru'res. 'ia1. :if6d I / fla .. rr .u fost spuse cu lndoriarldEi in chip acoperi.. [ngQ:gi Apostolu] spune: <vorbirea-voastrd. i . 50. Introtrlrea 267 I V p. .cdin c'ele locu. Ce esfe: sdrea pe care iT <Aveli sare intru':voi gi trdili in pace unii'cu alfii"631.Sftntul vaslle eel Mare . (do aceea) gi este necesar ca fiecare dintre noi sd dobindeascduna ca aceasta. r i ri . 6.a ii il:l. 4.oare Si tomegte nGheena locului. 41.' .te . i $ i l . r r .63?.REGUL. . F . Domrnul spu. 636. 29. . 638. : Daca unul se va bote muJt. cSci din cuvintele Domnului invdtdm sd nu ddm nici un motiv de despdrfire 9i de departare unul de altul.olului qi ingerilor /.Efes.neuneori cd hotf... Efes. 6.e$nic. CoI. unij cd nu .. iar din cuvintele Apostolu. : i . la vreme potrivitd pi cu rinduiala cuvenitd' asculld> 635.. i i .dcetlia mdrtur. 28. Morcu 9. 637. Matei 9. Iov.L in u.isirte in arl.. 4.3.9um spun. (Si) folosindu-le. 633.ILE MICI care: dintre acestea este comtln tuturor. niseascd cuvintele spre zidirea credintei.cu sote dr"otd2ut'. 47-48. Rispuns $i aici inlelesul esic clqr piin legdturile tieciirui capitol. 632. : . prin pro' '631. 47' 48. In-trebarea 26S -a cind a zis : poruneit Domnul s'o Qvem.iar alteori trimite pe unii "in tocul vor mcrge la osindd veqnicti. . ci totdeauna sd ne pdstrdm in legdtura pd-' cii 633 spre unitatea Duhului. 639.

18." arata cA. Cdci unul care suferS.SFINTUL VASILE CEL MARE Faporocul. ci la deosebirea pedepsei. adicd <<rrult. 9i altul (vrednic) de gheena. ti acesta. dupd vrednicia fiecdruia . impreund cu simptomele frigurilor suferd Si de alte patimi . Matei 25. Cdci dacd in privinfa viefii (vegnice) nu prirnim sd cugetdm aceasta' ce motiv ar fi ca sd ddm sfirsit muncii vegnice ? Cdci adaosul de vepnic se referd in mod egal la ambele. mdrturisindu-se os?ndd ve$nicd. ci deosebire a muncii. se cuvine sd se gtie cd. dar gi acesta nu la fel ca altul. se va bate "multr gi <pulin)) nu se referd la intinderea sau implinirea timpului.t 9i (se vo bate pulin" 642 nu aratd sfirgit. ti altul (vrednic) de intunericul cel mai din afard. ci 9i al celor rdi. ci se chinuiegte de durerea unui oarecare membru (al corpului).. iar altul gi in scrisnirea dinfilor. Cdci stim cd de multe ori un asemenea chip al cuvintului este folosit gi cu privire la cei chinuifi de o oarecare neputinfd .ii va produce durere mai cu blindele sau mai cu violentfi. munci diferite . care are. Dar gi aceasta s-a spus de Domnul. oarecare ca alte intrebuinfarea obignuitd (a cuvintelor)r 9i tea. 643. . ca 9i cum uitd de atitea gi atitea cuvinte Ei hotdriri ale Domnului. dind fieeste cdruia dupd fapta lui. Fi altul nu suferd de friguri. 9i acesta s6-l ardi mai domol sau mai mult. PiJde 9. Cdci dacd munca vegnici va avea cindva sfirSit. care indurd (adicd) o pedeapsd mai ugoara' Aceasta s-ar putea spune acum gi in privinta patimilor trupului. cum ar fi cind zicem despre cel care suferd numai de friguri sau se plinge numai de ochi. Scripgdsesc ale gi multe locuri acestea in se tui cd acestea unele ca turii de Dumnezeu insuflate este una gi aceeagi megtepugire a diavolului.Si (se va bate mult. aratd cd intr-adev5r sint unii ln iad. iar altul suferd numai de friguri. minunindu-ne cd au suferit atitea sau ca au rdbdat atitea nevoi. de friguri. lncit. dar nu in fundul iadului. 47-48."641. 641. tn realitate. repet.iar dreplii la viald veqnicd. 46. acespr€crrl. iar altul (vrednic) de viermele cel f5rd de sfirgit. in mod sigur va avea sfirgit 9i viat'a vegnicd. cd adicd multi dintre oameni. Cdci dacd Dumnezeu judecdtor drept nu numai al celor buni.gi <pufin>r. cd viermele lot nu va muri gi focul Ior nu se va stinge 640. 642. $i ceea ce se spune in Piide 613 tundul iadului". de asemenea. $i ci intunericul <cel mai din aIard. Cdci zice : <9i vor nlerge acegtia la A9adar. in realitate' exist5 Si un ' <In oarecare (intuneric) mai dinf. Luca 12. Isoia 66. unde unul este numai in plingere. igi semneazd singuri lorupi sfirgit muncii ca sd indrdzneascd mai muli la pdcat. 9i acesta de asemenea (suferd) mai mult sau mai pufin decit dupd altul. (eare) din intensitatea durerilor se face.untru. se poate ca unul sd fie vrednic de focul cel nestins. 640. acestea astfel. 24.

<dorinla trupului este vrdjmasd lui Dumnezeu.. s-ar putea numi gi neascultare. ca o consecintd.ti ale cugetelsT'65r. vrdii. pentru acelapi motiv. 5. Iar copil al miniei este cineva dupd ceea ce s-a fdcut pe sine vrednic de minie. lncd se cuvine sd gtim cd fiul neascultdrii este 9i copil al miniei. ASa incit diavolul. I ?es. 646. Fiinclcd. tnlnii. 9i in alt loc. s-c scris : <tdcind voile trupului . Dar s-ar putea spune c5. Efes.acd ali Ii copii ai |ui Avreem. precum $tiu. destrdbalare. ci minia lui Dumnezeu rdmine peste e/" 650. Si vreli sd taceli cel care lucreazd faptele neascultdrii se gi face fiu al neascultlrii. 3.'oslru.loon B. 39. se cuvine si infelegem ti aceasta: <dm fost copii ai miniei. inchinare Ia idoli. s-a fdcut incepdtor al pdcatului. gilcevi. ali face Iaptele |ui Avraam" 646 . oare unele sint voile trupului $i altele ale cugetelot.9i *copii ai Rispuns } I Domnul numepte de obicei copii 9i fii ai cuiva pe aceia care fac voile lui. Si <voi sinteli din tatdl -r. 651.i:.s7. ne' curdlie. belii. 5. fiindcd Domnul a spus hotdrit cd ccel eale nu ascuild de Fiul nu va ved. loon 3. Gal. fie cd aceasta este bun sau r&u. 2. EJes. ca: adulter. eIesLlri..ea viala. spune c6: 644. intr-un mod mai cioase si cele csemeneo cu acestea. za' yislii. 650. certuri. Si eare sint acestea? Rdspuns Apostolul enumera intr-un loc una cite una voile trupului. Intrebarea 269 3 . Cdci precum pe eei vrednici ai Domnului 9i pe cei care fac lucrurile luminii gi ale zilei Apostolul i-a numit fii ai luminii gi ai zilei ee. 44. 19-21.ee. 5. . 36. pentru ca. 3. 645. poltele tatdlui vostrrl>.i{-. . 5. 648. 268 numitri unii <fii ai neoscu/tdrii" ru . cuprinzdtor. pizmuiri. desfrinate. distraclii necuviin6sz . ucideri. termecdtorie. Cdci spune : . spunind : <iar fiaptele trupului sinl cunoscute. EIes.d. Ioan B.l . Eies. 3.REGULILE MICI Intrebarea Cu ce inleles sint miniei" 64s. la fel diavolul. 652. 2. la fel. 2. 649. a$a cum diavolul se numegte nu numai pdcdtos ci gi insugi pdcatul. 6. 647.

cum slnt acelea pentru care s-a zis: nnoi surpdm gindurile Si taatd trulia core se ridicd. Ps. 655. 6. Iuco 11. iatd.tiind lipsili".2. II Cor.: <(voi) curdlali partea din atard a paharulul Si a blidului. insdgi urmarea celor expuse ldmuregte ceea ce s-a zis. Rom. ca totdeauta gi pretutindeni sd se pdzeascd cqe4. dar posedri toate" saz.436 SFINTUL VASILE CEI.658. 657. 9-10. (adaugd) aceasta: nnu deznddiijduifi". 118. ca (niSte) sdraci. 6s3.: ardtind adeverirea increderii lui in Dumnezeu din compararea cu infelegerea omeneascd. 6-7.RE penttu cd nu se supune legii lUi Dumnezeu. Pentru felesurile ce nu se inrobesc intru ascultarea lui p11111s2ss aceasta e'ste necesar gi vrednic de incredere. dar imbogdlind pe mulli.a atld curdtire win milostenie Rdspuns . gi celelalte asemenea.. l u c a 1 1 . iatd. iardgi in privinta inlelegerii.. dur ru Rispuns Apostolul.pr judecdlile TaIe sint sfotul rneu) 655. 654.expune pe fiecare clin cele ce so cuprind in aceastd pericopd astfel : in privinta infelegerii oTenegti spune : ein toate tiind presali> . 6 5 8 .. dcrli averile voqslre milostenie. oare pentru toate cite a gregit cinet. i61 voile cugetelor ar putea sd fie gindurile care nu sint mdrturisite de ScripturX.asint cele spuse de el . 659. Intrebarea 2V0 z t.. dar in privinfa increderii in Dumnezeu.n atard de ocestec. Cdci. 5. toate vd sl. 39. impottirta cunoasterii lui DumneZeu>:.pire Si viclenie'. 4 .. zicincl mai inainte. iar in privinfa increderii in Dumnezeu. Intrebarea 271 Fiindcd Domnul a spus : ol.Asemene. ryi. dar lduntrul voslru este p/. ccici nici nu pcolc.in de rd. MA. 9i in654. B.i irr altX parte: "ca liind pe pragtil morfii.I I C o r .su cle'zttLlrlujtlttili Ce insernn eaztr . degi iatd trdim. . dali averile voastre milostenie $i. 10. toate 653.nteurate.4 1 . 8 . adaugd : <dar nu strimtorali> . lI Cor. 65e.ce s-a spus de cdtre David : ".1. ea unii care nu au nimic.omenegti (zice) : .a addugat dupd aceea : "in atard de acestea. 6 5 6 .1)lssi'ti Iiincl.

clcrcd. 9i nu. se cuvine sd.$ ntefi. l)r'i'clrm a ardtat gi a inrrdlat Apostolul zicind : <tocttevi le-am ardtrrt \ c)rr. daf insuqi chipul acesta. Rispuns . mai intii. c i . adicX toate aceStbacitei le greqim gi viclenim prin rdpire. C a r e a s p u s: < v r e d n.1'<rple 20. 663. Prin urmare. CScj a sc ingriii. s e i n c r e d e i n D o m n u l . c u l u p 1 ac e a b u u d a b u n d p l S r e l i i c i t r e D u m n e z e ul u p t i n d u . i i l f a c f d r d r o a r l d . mai inv. 6i). de mila lui Dumnezeu gi de singele lui Hristos.i cle toate celelaltb 'a\. 6es.e vor ttoud.. 1..si idcomie.s-a incredinfat: de adevdrul'fdg6duinfei Lui.IdB MrUi:-' vd sinf voud curate>. ci estc trebuinld... cdin15 Intrebarca 2t2 Fiindcd este porunca Dontnu:Iul sd nu ne ingrijordm d. l'later' 10. 35. pentru cE a completat: ". a jutali pe cei sldbj. am pdgubit cuiva ceva.entru porunca Domnului este laudd a iubitorului de H r i s t o sg r t r t ) o r u n c i i u b i r i i d e f r a t e .i toote acesteas. zic..rcela nu-gi incarcii sufletul cu grijile vieiii care indadcitrga b u S dc u r i n t i r l .t. 34. Efes.c' c..gi Zaharia zicind:'.e hranctso) 664. iar a se ingriji ri a lu' r. 604.s e . tgqte pdcatele de acest fel. intru care . Moler' 0. ci pentru porunca lui a<:easta. 10.e ntiine662. ci lucreerzd Hristos.m (pdcate) izbdvire660. incit punem de o pcrrtegi pe cele ee pot sd ne ajungd pentru mai multd vreme.'). astlel.in averile mele le dau sdracilor 6i.cineva pentru sine este pdcat al iubirii de sine. 7./..e ziua d. l. nu-gi estc siesi indestul pentru curdtire. Aceasta ne-o pune inainte. B . 660. 33.iatd jumdtate d. cdci ostenindu-vd.ntorc impdtrit.. Cel care a primrt porunca l)ornnului.. 662. Malei 6. in acest chip se curitd .sJelucriitorut d. Ct l care a zib : <Cdutali ntai irttii intpdttlltatlui'Dumnezeu gi drepfatea Lui" gi. 6 6 1 .r 1.nteazilnimlc pentru pi se ingrijegte nu pentru el.fdcincl pentru fiecare roade vrednice de poc o t . . care este cu puiinfd sd fie gterse gi pentru care este cu putintd sd se restituie tnnulfit. cLtm trebuie inleleasd aceastd poruncd? Caci vedem ed ovenT tnultd sirguinld de acelect ce ne sinf spre trebuinfd.663.l u c a 3 .

Intrebarea 275 Dacd poate sd impiedice satana hotdrirea unui s|int. fie cu lucrul. impotriva ciirora s-a stabilit pi judecata aceasta. 10. 1 8 .66E. pentru cd s-a scris . 669.iar ceiui care aratti fuind primejdia. 667. Morcu 3. Cum se lace cineva nebun in veacul acesta ? 667 Rispuns Dacd se va teme de judecata Domnului. 2 . Cel care a zis: <vai celor inlelepli inlru sineqi Si celor gtiutori inaintea lorr.438 SFINTTIL VASILE CEL MARE Intrebarea Ce ar trebui sd tacd Sf int a oaa 273 Duhului cineva ca sd huleased imootriva Rispuns Din hula de atunci. pe cel sirguitor il numim rivnd bund. 6 7 2 . 4-5. cind. Apostolul spunind : <qi o astfel de incredere avem prin Hristos tald d: Dumnezeu. minfind cu ginduri viclene. minfind. ci destoini670. precum este scris. 666. II Cor. li cind spunem altele ca acestea.22. fie cu gindul. 3.93. 29.este de Ia Dumnez€Lr> Cel care invafd pe om cunoptinfa 671. fie cu dorinta.21. dar ne-o impiedicat pe noi solonc" cz2. 671. 670. 18. 3. este clar cd gi acum hulegte impotriva Duhului Sfint cel care atribuie celui poirirrnic lucrdrile $i roaclele Duhului Sfint .I T e s .Ce rtn dobitoc m-am tdcut lnaintea Ta" Gos. . nu va gdsi ceva din gindurile sale ca bun gi nici nu va cugeta ceva dintru inceput.9iva imita pe cel gi lepddind care a spus: .Ps. ii atribuim minie.Ps.. de Ia noi ingine sintem destoinici sd cugetdm ceva ca de Io noi inSine. cia noasttd. orice pdrere de intelepciune. lsaia 5. inainte de a se fi obignuit din insdgi porunca Domnului cdtre ceea ce este pldcut lui Dumnezeu. <cu Pavel mi-ant propus sd viu Si o datd ryi de dr>udori. nu cd. de multe ori. I Cor. dispre'rranitos.72. lucru pe care il pdtimim cei mai mulfi. pe care au hulit-o fariseii. 668.

cite se afl5 in gindul qi aprobarea sufletului. pe acestea nu-i este cu putinfd satanei sd le impiedice in nici un chip. Dar acelea care ne infelepfesc ai ne aduc la intoarcere prin chinuire. 13. cite le vrea Dumnezeu indelung-rdbdind qi milostivindu-se. ca insugi Apostolul care. (acelea) au in vedere binele.piedicare.spre incercarea gi probarea celui ce se impiedicd. fie cu rivnd. din cauza pdcatelor noastre. iar altele se realizeazd dc trup. unele se implinesc la gindul Si cu aprobarea sufletului. Pentru cd spune Domnul : nfili ntilostivi precum TatdL vostru esle 673. Isaia 45. Si cu rdbdare. dar. 13.uca B. prin minie.2. Iov l. l. la putind vreme. ca aceia semdnali pe piatrd. iar altele. care se numesc rele. care au primit currintul cu bucurie.677.numesc bune . a fost impiedicat. 674. nu s-a indepdrtat de judecata pioasd gi de a gindi drept despre Dumnezeu. propunindu-gi sd meargd la romani.22. dar n-a incetat sd doreascd. 677. pentru ca sd se vd. fie schimbindu-se din intenfia bund. Rom. care sint gi se. Deci. cum insugi a mdrturisil 674. cele pentru care sintem pedepsifi. fdcinclu-se oarecare supdrare. ca Iov care. I.$i pind la cele mai din urmd nenorociri (calamitdfi). dar in realizdrile prin lucrare trupeascd de rnulte ori lnsugi Dumnezeu ingdduie si se facd im. fie cu rdbdare. 12. s-au indepdrtat 673. Asadar. <Pentru cd Eu s?nf -Dar zicind rele nu infelege zice . ci cele prin care ne infelepfim. lntrebarea 276 ceea ce s-o spus de cdtre Apostol : <ca voi sd. fie rdminlnd statornic in cele bune ca sd se arate cu rivna faptelor bune.Cel care tac pace Si zidesc Tsls'.REGULILE MICI Rdspuns Dintre realizdrile in Domnul. . 676. ce este bun qi p/ricul 9i desdvlr$il"?ozo Rispuns Multe sint cele pe care Dumnezeu le voiegte : unele prin indelungd rdbdare $i bundtate. Cdci despre el Scriptura spune z <in toate acestealov' n-a greSit nimic cu buzele sole inointea lui Dumnezeu gi n-o consimlif so hu/eascd (impotriva) Iui Dumnezeu>676.7.deascd. Rom. care il constringea sd grdiascd ceva huld sau sd nu mulfumeascd lui Dumnezeu. pind cind n-a implinit ceea ce-gi propusese. de multe ori. 67t. atitea pdtimind de la diavolul. pe acestea sintem datori sd le vrem li sd le urmdm qi noi.deoCe insemneazd" sebili care este voia lui Dumnezeu.

. acestea fiind numite rele.trtti( i . dar.. 54.la ureche683. cuvintul chinuirii. 681. Spre exemplu era voia lui Dumnezeu gi er'a lucru bun sd se aducd laudd lui Dumnezeu. 679. l : i ilr. in general. i. dar ca sd facb cjneva aceasta pentru a fi prosldvit de oameni. Ps. clncl se face.'. 680. ')i tji:) 678.. . 6B4.27. nu era deloc binepldcut 1ui Dumnezeu.dar nu era pldcut lui Dumnezeu sd facd aceastaurmagii lui 'Datan ' qi iardgi. . care. It4atei 6. 1 S. 6 8 5 .liiz. Malei 17. de persoand neindr"eptdtitd(pentru asemenea lucru) gi la vreme nepotrivit5.dacd se face dupd comandd (poruncd). r. 686. Cdci.'precum am spus.SFINTUL VASILE CEL IIART: ll milostiv> 678. Cdci Domnul le-a poruncit.'ins5. pind cind FiuI OmuIui vainvia din morli" 684. 2. zicind : <<nimdnuisd nu spuneli ce ali vdzut. . $i iardli. este gi bun . ci sd se trudeascd qi sd aibd grijd ca acest (lucru) sd fie desdvirgit Si fdrd nici o lipsd.:r tltgjttit ilil' ..3 1 . iar alteori dupd puterea celui carei] face. (lucrul) nu este deloc binepldcut lui Dumnezeu. este gi voia lui Dumnezeu.uco 6..1-"-2.36. Pentru cd pentru acestea Dumnezeu s-a folosit gi de slujitori rii. trimitere prin ingeri tdi 680' Deci intii se cuvine sd cercetdm ce este voia bund a lui Dumnezeu . 5. era voia lui Dumnezeu gi era lucru bun ca ucenicii sd propovdduiascd prin case ceea ce auziseri.u 682. Dar cite le aduce asupra noastrd cu minie pentru pdcatele noastre. 16.tr. I Cor.. Si: ntoate sd se focd cu cuviinld si dupd finduiald> $i iardti cind ar fi ceva gi voia lui Dumnezeu pi ar fi gi bun gi ar fi. I C o r . zis de cdtre Apostolul : <toate spre slatzo lui Dumnezeu sd le f aceli" 68s 686. 14.pl5cut. adicd : otfimis-a asupta lor urgia miniei Lui . urgie Si necaz. minia. precum qi Hrislos ne-a iubit pe noi>G7e. toatd voia cea bund a lui Dumnezeu atunci este gi binepldcutd cind se va implini cu ed ceea ce s-a .g€:face. Cdci zice : rrsd iuberyti pe Domnul Dum. nici aga nu se cuvine a fi fdrir de grijd. u< . apoi.. i5i' .'cind vom cunoagte cd este b-und.0. 40. dupd ceea ce s-a zis c5. IncX gi Apostolul spune : "t[i dar urmdtori lui Dumnezelt. Eles. nu este de loc bineplScut lui Dumnezeu682. gi umblali intru iubire. fiindcd voia lui Dumnezeu este ca de multe ori sd se distrugd oamenii prin foamete sau prin ciumd sau prin rdzboi sau prin altceva ca acestea. 9. este voia lui Dumnezeu 9i este lucru bun gi Aviron os1 sd facd (cineva) milostenie. 683.i. 1 0 . in nici un chip nu ne este lngdduit noud sd le facem. Pentru cd existd ceva.eaei sd spund ceva inainte de vreme. pentru. $i.. f. uneori dupd mdsura lucrului ce . nu se cuvine ca noi sd slujim voii acesteia.Num. prin insdsi rafiunea sa.' . ca ni$te Iii iubili.ri.77.sd cercetdm dacii aceastd (voie) bund este gi pldcutd lui Dumnezeu. Matei 1.

i din toatd. Aga sd lumineze lumina voastrd inaintea oamenilor. privire cele cu la care se afld la milostenie lagi infeles il au in acelagi loc. cu darul lui Dumnezeu. 1. este curat de patima aceea. numim o casd goald qi separatd. . precum se relateazii gi la proorocul : <du.161 dacd cineva. din toatd virtutea ta. sau o casd in care este cu putintd sd ne ascundem.-te. ci sd priveascd numai la Dumnezeu.1--16. face bine cind se retrage la rugdciune ti se izoleazd. Intrebarea 277 Care este camcua in care porunce$te Domnu| sd intre cei care se rougd. pind ce va putea sd ia deprinderea ca sd nu fie ..adresat cdtre.la orice lucru al pietdlii.poporul Dar puterea poruncii o ldmumeu. Ia Sf. ci o pun. din toata puterea gi din tot cus5ts. precum este scris . in care punem ceea ce am vrea sd depozitdm. Vasile din tot sufletul tdu. (Trebuie sd observdm) 9i toatE porunca. Ilcrcu 12. dacd cineva este supdrat de acea patimd. 46. intrd 1n cdmara ta. Matei 24.atent la laudele oamenilor.2. Am redat textul dupi editia Bibliei din 1975. putereo ta gi pe aproopele tdu ca pe tine insuii" 687.'ascunde-te))689. voastre eele bune Si sd sldveascd pe Tatdl vostru cel din eeru. $i in general cu privire. lucru pe care invdfindu-I insugi Domnul. pre' cum sint ochii robilor la miinile stdpinilor 1or. Molei 5.. Ps. incit sd vadd taptele 6e1. zice: onu poate cetatea sd se ascundd clnd std deasupra muntelui i nici nu aprind tdclie gi o pun pe ea sub obroc. 691. din tot sutletul tdu. 688.3 R]iGULILE MICI 4'&l nezeul tdu. 687. k . ogc sint ochii nogfri cdtre Domnul Ddmnezeul nostru>6e0. 30. din toatd inima ta. fiindcd cuvintul este de patima de a fi pldcufi de oameni.122. 20. 689.o.ri>' Acegi gi post. <Cdci tericitd esle s/ugc pe-[lire venind stdpinul ei o va aIIa Idcind ogc))688. Domnul a invdfat in Evangheli'a cea dupd loan. din tot cugetul tdu precum gi .cei care sint bolnavi regte contextul. Incit. lsoia 26. precum sint ochii siujnicei tinere Ia miinile stdpinei scle. 690.in sfetnic Si lumineazd tuturor celor din cosd. in mod obignuit. nu are nevoie sd ascundd lucrul cel bun . Rispuns Cdmard. dupd cele ce s-au spus t oiatd. igetul tdu.

dacd cineva igi rinduieqte sufletul din puterea fiecdrui cuvint. Pentru cd. La fel este cu orice lecturd a cuvintelor iui Dumnezeu.n cuvint bun spte zidirea uedinfei> 6s3. Intrebarea 280 Cine este cel eurat cu inima ? 6e7 RAspuns Cel care nu este vinovat de lepddarea poruncii lui Dumnezeu sau de omiterea sau de neglijarea (ei) egs. rn. iar mintea inlelege cuvintele> 6e5.11. Malei 5. dar cind cei prezenfi infeleg rugdciunea care poate sd folose. atunci cel care se roagd are ca roadd imbundtdfirea celor care se folosesc (ascultind). aceasta este infelegerea cuvintelor Sfintei Scripturi.46. 4. R. 29. Ps. dar mintea mec este tdrd rcadd>. mintea celui care se roagd este fdrd roadd. nefoiosind nimic . 1 4 . Intrebarea 279 Ce insemneazd : "cintati cu inlelegereD ? 6e4 ' Rdspuns Ceea ce este la mincdruri gustul calitdfii fiecdrui fel de mincare. iar mintea lui esfe ldrd roadd&n Rdspuns Aceast.ascdcelor care ascultd. Pentru cd spune : acarul gwii gustd bucatele. cum igi rinduiegte gustul din calitatea fiecdrui fel de mincare.a s-a spus pentru cei care inalfd rugdciuni in limbd necunoscutf. celor care ascultd.I C o r . Vasile toate poruncile pot fi observate . 46. B. 696. 697. 6 9 2 . Dupd Sf. 693.442 SFINTUL VASILE CEL MARE Intrebarea 278 Cum duhul cuiva se roagd. 1 4 . B. duhul meu se roagd. 296. 694. Cdci zice : <Daed. 695. Efes. Ps. Deci.md rog cu limba. 696. unul ca acesta a implinit porunca cea care spune : <cinta[i cu inleleger€.Iov 12.7. Cdci s-a scris : <ci numai dacd este vreu. atunci cind cuvintele rugdciunii sint necunoscute celor prezenfi. 698.

Care a zis pentru unii : <Cdci tae ca sd tie vdzuli de oameni. gi celelalte: <$i dacd oS oveo toatd cunoa$tereaSi toatd credinla. mai dulci decit mierea in guta mee.dar aceasta s-a invdfat Apostolul de la Domnul.a. sau . 702. Luca 13. 700. igi iou plata 1or" 704. binelnteles prin mijlocirea intiistitdtoarei acestei comurlit. nimic nu folosesc>?03..-. adic5 cel care rdspunde gi de ordinea din comunitatea de femei. 70'1. Luca 13.--:-:-. nu afld lauda pietdlii. I Cor. sau a oricdrei cauze ca acestea. 5 . 5. de Ia "mincat-am inaintea te>> mine toli lucrdtorii de nedreptole". 1-3.Caci ceea ce nu se face pentru dragostea cdtre Dumnezeu. sau a pizmei. 705. Ps. ci are judecata pldcerii de oameni. Intrebarea 282 Cine slnt aceia eare spun i <qm mincet inaintea Ta Si am bdut.". 9 . Adevdrat gfiiesc voud. gi clacd og impfuli (spre hrand) toatd evereo mee i Si dacd oq do trupul meu ca sd fiu ors. Malei 23.7N. 13. Rispuns DacS nu vine sX cinte cu rivnd gi dacd nu se vddegte la ea buna dispozilie a celui care a spus : <cit sint de dulci gitlejului meu cuvintele Tale.26-27. gi : etfd unu rrd Sliu pe voi.te paguba mare lenea (nelucrarea).a pldcerii de sinegi.ti. Cdci. ? 7M Respuns Poate cd sint aceia pe care i-a descris Apostolul chiar in persoana sa.9 grdi In limbile oamenilor $j ole ingerilor. Drept aceea Domnul numegte un lucru ca acesta lucru al nedreptdfii.G o / . 118. sau a iubirii de ceartd. 7 0 1 . cum nu sint lucrdtori de nedreptate cei care se folosesc de darurile lui Dumnezeu spre desfdtarea propriilor pldceri ? Acegtia sint aceia despre care Apostolul spune : (nu 699. Cel care pune aceastd intrebarc trebuie sd tie proiestosul unei mindstiLri mixte.-*r::. ci pentru lauda de la oameni.AEGULILE MrcI Intrebarea 281 Docd se cuvine sri silim sc cinle pe sord care nu y7sq69e. dar dragoste nu am. . -.5i dacd nu socote. zicind cdtre cei care au spus aceasta: 705gi cele ce urmeazd : <depdrtafi-vd.26-27. 703. zicind : <de c. I t ? . . oricum ar fi. pentru ca pufin aluat sd nu strice toatd frdmintdtura 701. atunci sau sd se indrepteze sau sd se scoatd afard. 103. .

a . adicd ai pdcatului spre ntoarte sou ai cscu/fdrii spre dreplctls l. cum ar'fi aqricultura. 5. martor e Dumnezeu. 34. 2. de care Apostolul ni s-. 7 1 3 . pentru care pot interveni $i cauze ce depd5csc p e o m . Rorn.SEINTUL VASTTS CEL MARb sintem precum'eei mulli cate negutdtoresc cuvintul lui Dumner"u. 710. zo6. nici odinioard n-am |olosit Iald de voi cuvint de IinguSire. nici de Iavoi. de la care sd se primeascd ? ' Rdspuns . dupd glasul Domnului.e lrali7l2 ar sd. 709. iardgi: <(socolesc 9i multe asemenea.7. gi vrefi sd taceli poltele tutdlui vostllt' 710. I Tes. .e la allii cele spre trebuinld ? $i dacd se euvine. $tim cd nu este simplu pdrtag' ci socoteqte stdpin al sdu $i tatA pe acela al cdrui lucru il face. 44. 7 1 1 . Ioan 8. Si iardgi : <<voisfuttelidin tatdl vostru diQvolul. Dar gi Apostolul miirturisegte aceasta clar.aardtat noud cd era curat prin cele ce zice : <nu ca sd pldcem oamenilor. 1. lntrebarea 283 Oare cel core Ioce voict cuiva este . ca sd fie vrednic spre a se rindui ca frate ai Domnului. Mie Mi-ali tdcut" 713. dacd cineva ar fi unul ca II Cor. 9i cd evlavia este mijloc de ciqlig> 707. 40. s e c c t i i 5 . c a i n u n d a l i i .ldrtaq eu acela? Rispuns De credem Domnului care spune cd : <lol cel care tace pdcatui este rob pdcatujuir. 7rt.70s. 16. Intrebarea 284 Daedo comunitate d. 2. 7 1 2 . 6. ASadar. Ioon B. oare este supdr dtor sd ia d. Matei 25. 4-6. ci lui Dumnezeu Cel care ne incearcd inimile ncsastre .rdciaintr-o impreiurate sau boa' Id. nici de ]a allii"t0s. vo7. m u n i t d t i p o t a j u n g e i n s t r l m t o rdri. 6. zicind : <nu Stili cd aceluia cdruia vd dafi robi spre supunere. pentru cd. nici nu cdutdm mdrfue de la oameni. sLnteli robi ace]uia cdruit v'd supunefi. CeI care igi aduce aminte de Domnul.Aceasta se poate intimpia unei comturitifi care igi asigur5 veniturile dintr-o anumitA indelctnicire. 706. 708. nici pornire oscunsd de Ldcomie .I Tim. Care a spus t "intrucit uli foloIdcut unuia din ace$ti fuali ai Mei mai n'tir:i. sette multd grijd cu mai multi rivnd qi sirguinfd. A s e m c n e a c .

Ps. In uncle nanuscrise. deci.Dar de la care se cuvine sd ia. se cuvine ca acela care cumpdrd sd fie cu mai multd grijd decit cel care vinde. 13-14. ca sri fie potrivire> ?1?. cu intrebarea 286 se termin5 Regulile mici .ade obgte se cuvine sd hotdrascd. cel rinduit cu purtarea de grijd ce.775. Intrebarea 287 Care s?nl roadele: tirednice de pocdinld ? t 714. in majoritatea manuscriselor. cum este 5i cel din Cezareea. cindva. Pilde 17. exist6 313 intrebdri. cdci a ne impdrtdgi {ajuta) unul pe altul spre trebuinfd. 39.31. gi : <cel ce umbld in cale f drd prihand. sd nu se jeneze luind. 718. cind gi cum. ci sd mulfume. ca sd nu dea un pref mai mic decit valoarea (lucrului). 719. cum este cel din pont.II Cor.M.acesta imi slujeSts. 5. 140. Iar amindoi sd-gi aclucd aminte de cel care a zis : <<nu e bjne scj pdgubeStipe bdrbatttl (omul) drept. care a spus : <untttldelemn al pdcdtosului sd nu ungd capul lnss> 714.. o aseme_ nea nevoie.R. 715.5i prisosinl a acelora sd. 100.I REGULILE MICI I I acesta. 717. 8. Intrebarea 2gs I llcrcd se euvine'ca o comunitate de trali. care tace negol cu altd comunitate.trs. Intrebarea 286 ocre se cuvine ca pe cel care vieluieste intr-o comunitate |rdleascd 6i a cdzut in neputinld trupeascri sri-l aducem in casa pentru strdini ? Rispuns Se cuvine sd se find seama de fiecare loc ai de intentia celui respectiv. 716.ascd. vol.. sd observe prelul adevdrat al tiecdrui f sl ?'it6 Rdspuns F Dacd Scriptura ingdduie ca frafii sd curnpere gi sd vindd intre ei. pentru folosul cel de obgte spre slava lui Dumnezeu?1e.implinecscd /ipsc voastrd. dacd s-ar intimpla. invdfdm dupb ceea ce s-a scris : (prjsosjnta voastrd sd imptineascti lipsa acelor:e. ce. 26. nu am ce sd spun . aclucindu-gi aminte de David. 6. Acest numir existi Si in edifia Migne. Ps. .

l. I Cor. 724. Luca 3. cd . la fel. 723.lez. 722. cd <lol pomul core nu tace rod bun se loie gi se aruncd in toc"722. cd se mdrturiseau Apostolilor. 6. l|l . cele aserrr€rred. ci rdsar din altele. ca dintr-o rdddcind oarecare.r. Col.SFIIVTI'L VASILE CEL MANE Rispuns Lucrurile dreptdfii protivnice pdcatului. 4. Agadar..Pentru cd aga au fdcut gi cei mai vechi care se pocdiau pe vremea sfinfilor. rdddcina rdmasd odrdslegte din nou aceleagi. fiindcd gi chipul intoarcerii se cuvine sd fie corespunzdtor pdcatului gi fiindcd roadele se cade sd fie vrednice de pocdintd. potrivit cu ceea ce s-a scris. Cdci este scris in Evanghelie cd igi mdrturiseau pdcatele lor lui Ioan Botezdto1111724. 725. Intrebarea 288 CeI care doreSte sd-gi mdrturiseascd pdcatele sale. 18. oane se cuvine sd le mdrturisenscd la toti 6i celor care s-ar intimpla. 33. iar in Fapte. aga cum. Fapte 19. fiindcd unele pdcate nu-gi au inceputul in ele inseie. ci sd se intoarcd gi sd fie viu. lO. Rdspuns Faptul cd cineva s-a pocdit o datd gi a sdvirgit atiri nou acelapi pilcat aratd cd nu a curHtit complet cauza primd a acelui pdcat. pe acestea se cuvine sd le rodeascd cel care se pocdiegte.fdcind ceea ce s-a spus : uAducind roadd ln orice lueru bunr72o. sou cui anume ? Rispuns Scopul iubirii de oameni a lui Dumnezeu cu privire la cei care gregesc este clar. <nu vreau moartea pdedtosului. 721. Matei 3. ardtatd ca o consecinf5. precum s-a scris : <tacefi roade vrednice de pocdinld. dacd cineva ar fi vrut sd taie ramurile unui pom. ca sd nu se intimple sub motivul lipsei roadelor ameninfarea. este toatd nevoia ca acela care vrea sd se curefe de 720. rdsar din nou. Cdci. ln mod necesar.72r. l. dar cade d.in nou in ace/api pdcat. 11. esle necesar s{ ne mdrturisim pdcatele celor incredinfafi cu iconomia tainelor lui Dumnezea72s. 8-9. de care se gi botezau tolizzr' rntrebarea 28g Ce se cuvine sd tacd cel care s-o pocdit de un pdcat. ldsind rdddcina. deloc mai pufin. din care.

cdci din dorinfa de slavd din partea oamenilor se ceartd cu cel cdruia ii merge bine gi pizmuiegte pe cel c. (adic5) prin exercitdrile umilinfei (cdci exercitarea umilinfei este indeletnicirea cdtre lucrurile de mai pufind insemndtate). (anume) iubirea de mdrire. $i Apostolul poruncegte zicind : <toate sd le Iaceti Idrd" de cfutiri lj fdrri de indoieli> z2e. I Cot. sd nu mai cadd in odrdslirile amintite m. iar fegtila aprinsd este cind cineva ar face porunca nu din do726. 15. de care este bolnav in profunzime. prin folosul pi sporul celor ajutafi de el.ai sus ale iubirii de mdrire . ci incolfesc din rddlcina iubirii de slavd. cum a invdfat Domnui. degi are oarecare patimd. in comparafie cu sirguintele omenegti. Matei 12. Matei 6. ajungind in buna dispozifie a umilintei. 2A. socotesc. 729. 727.2. cind a zis : <luali aminte ca milostenia voastrd.REGULILE MICI ] ele sE sco'atdcauzele cele dintii ale acelor pdcate i cum este cearta sau invidia. i -:q*::4*. 728. Intrebarea 2gO Cum sporette cineva totdeauna in luerul psr.. De aceea. este cel care. gi (aceasta se potrivegte) la fel pentru fiecare din pdcatele asemdndtoare cu acestea. l. care nu incep de la sine. dacd cineva fiind lovit (stdpinit) odatx de mindrie sau de ceartd. Intrebarea 291 j cine esle lrestio strivitd sou fe$tila oprinsd $i cum cintevape prima n-o va tringe $i pe c doua n-o va stinge ? 727 Rispuns Trestia strivitd.rrn:uluj | 726 Rispuns Fie inmulfind darul ce i s-a dat. 730. . sd n-o taceli inaintea oqntenilor. va cddea din nou in acestea.d. sd se cunoascd pe sine ca pe cea dintii cauzd a invidiei sau cerfii. 58. fie ardtind mai mult{ rivnd in lucrul Domnului. Agadar. pentru ca astfel. ci mai degrabd sd-l vindecdm. Filip. Iaceli nimic din duh de ceartd sau din mdrire deqar.are-l depdgegtein renume. gi in altd parte i (nu. pe acesta nu se cuvine sd-l fringem sau sd-I tdiem. se cuvine sd se vindece pe sine de patima iubirii de mdrire prin cea contrard. 14. face (totugi) porunca lui Dumnezeu . ca sd |ifi vdzuli de ei"zze.

Amfilochie se face distincfie Intre pdcate. 34. 734.nfd i.M. ci cre$teli-i intru invdldtura Si certarea Domnului.Deci. iar nou. 363) dup6 care ne-am condus la traducerea PrezentS. ccfe se indepd. Filip. spus cum a afl5. in nota 72. Despre judecata lui Dumnezeu 7. Domnul. /oan 8.rdlia ceru1ilor.crulenevrirre Si mari fdrd vlaEd rcrade.catul 736 .31) se arati nranuscris6le in care se gdsegte termenul c$coald> (nDtDaorcaleigv) in toc de ubrbdcxcl. dar in Epistolele canonice cdtre . ci mai degr. poate fi preferat termenul <gcoald".cesta 0rU 'sie' sd-l oprim.stat tcoli. .448 SFfi$TUL VASILE CEL MARE rii. dupd se {in aceea) cd : .'. li aduc cu a'cest scop. nici de folos.2.cel cale tace pd. iar cei care-i primesc au pregdtirea ca sd poatd cregte pe cei adugi in invdfdtura qi certarea Domnului' sd pdzeascdceea ce s-a poruncit de Donnul cind a spus : <ldsali copiii sd vind Ia Mlne si nu-i oprili pe ei . Dar fdrd acest scop gi fdrd aceastd nddejde socotim cd nici lui Dumnezeu nu-I este plScutd aceasta. dar pe cele mici le Iac cu inditerenld. Apostolul a spus : "pfuinlilor.catd gi .rteazd de cele mai mari dinfte pdcate. 4 .tz+. ci in rnajoritatea mlndstirilor au exi. 3. cri mai . pe a. Intrebarea 293 cum se cuvine sd ne purtdm cu cei. in alte edlfii se gdseqtc termenul ascoalE>.dacd eei care ii aduc. nu intdritali Ia minie pe copiii vo$fri. 7287 (vol. 9. 732. Rispuns Mai intii se cuvine sd gtim cd nu se fAce in Noul Testament aceastd Q{si singura hotdrire pentru toate pdcatele deosebire (intre pdcate) 235.E I e s . acela iardgi este rob aI 73O. R. Intrebarea 292 Oore se cuvine ca in comunitotea de ttati so existe qcoc/d Ctr pentru cooiii celor care trdiesc in societats ? i32 RdsPuns . 736.ov>). 16. ln unele editii se g6seSte i€rrmenul <dascdlo.nfo. a$a cum au procedat 9i cei caro s-au ingrijit de editia: <Parintii greci ai Bisericii> (v. p. luco 18. 731.i (nu ne este) nici cuviincioasd. 7 3 3 .t 733.rivnd desfvlngitd.Jinindu-se seama de realitdti.d-I 'irn'suflefimpriul aducerea aminte a judecdfilor lui Dumnezeu 9i a fdgdduinlelor Lul. gi pdcatului> i 4cuvintul pe cale l-am grdit. vol. 6 . cdci a unola ca aceqtia este impd. 15. ln editia Migne s-a preferat termenul <dascib .ab5 s. col. 735.

?38. ci minia lui Dumnerascultareaigi are ameninlarea nu in deoneze1 tdmine peste e/> ?38. l5-1?.Ps. 5 . pe scurt' dacd avem ingdduinfa sd deosebim pdcatele in mici 9i mari.. 2 . RisPuns D. Care a zis ci : "d. sebirea pdcatelor. 1't Sttntul Vaslle cel Marc if il .e cineva d. 739.. ia cu tine incd unul sau doi. ti. ' Intrebarea 294 : D.a invins.1 il -+ . 15.48. oricare ar fi. 741. Cbci se cuvine ca indelunga rdbdare 9i milostivirea sd urmeze asprimii.l i :. invingdtor este cel mai puternic. $i de te va asculta. co din gura a doi sou trei martori sd se stotorniceo scd orice cuvint . Deci' se cuvine pentru oricine greqegte orice fel de pdcat sd pdzeascd judecata lui Dumnezeu.Molei 18.t REGULILE MICI =l 449 .gin gi co un vameg> 73e. cd de-a dreapta mea este co sd nu md clatinuttt' 737. i I . precum este la luptdtori (atlefi).8. fiind'cd loan a anunfat 1l va judeca pe eI 1n ziua cea de' hpo'i" 78? cd : <cel care ng oscultd pe FiuI nu va vedea viald. mergi.Ioan 3.'spune-l Bjsericii i iar de nu va oscu/ta nici de Bisericd. iar de nu te vo osculta. in mod indiscutabil trebuie sd se accepte de fiecare.. iar cel care a fost biruit este mai slab decit cel care .I C o t . $i de nu-i va oscuJla pe ei. . mustrd-l pe el in' tre tine gi e/ singur.. co sd fie scos din miJlocuJvoslru cel cale o sdvirtjt oceostd taptd"t+0.acd cineva uitd de binefacerile lui Dumnezeu ti se afli nerecunoscdtor fafd de binef6citor. 'i plute$te In noti? (cu mintea) Din ce semne se cunoo$te Cel care Llts' ) Rispuns pentru cd proorocul zice t <vdzut'am mai inainte pe Domnul inaintea mea pururee. sd-ti fie trie ca un pd. Intrebarea'29s Gr .cdtre Apostolul : <Pentru ce nu v-ati plins mai degrabd. 36. ai cistigat pe tratele tdu.l I } r 3 . Ioan 12.in pomenirea vegnicd a' Iui Dum' nezeu ? ". 7 4 0 . cd mare este acela c'are stdpineSte pe fiecare' 9i mic este acela pe care il stdpinegte fiecare .e-li va greSi lie tratele tdu.Dar sd se pdzeascd in toate ceea ce s-a spus de . ci ln nesupunere' Dar.n care cauzd decad.

dupd adevdrul Cuvintului. 'rut. I Cor. 118. care esle o inchinare la idoli i pentru acestea vine mlniq lui Dumness4v743. 4-4.. .i rl-laibnibr. ca. ffii. . dacd cineva s-ar invdfa ca astfel sd ageze sufletul sdu potrivit cu cele zise mai inainte.boldul morlii este pdcatul.748. 56. s-ou lnlectat . r '. pe cel rdu cate se indepdrta de mine na l-am cunoscul' 744. .29.Ptf . pentru cd David spune i <vdzrtt-am pe cei nepricepuli gi m-am Idcut (numai) apd. Ps. cu clt mai mult se cuvine ca pe cele spuse mai sus sd le sufere iubitorul de Hristos gi iubitorul de frate pentru cei care gre$esc.8? i-.. fie ale.i. Col.8et . dar vedem cd ln privinfa trupului orice intinare ne scirbegte gi ne produce oroare gi cd vederea oricdrei suferinfe adinci gi oricdrei maginafiuni (rdutdcioase) no produce strlngere de inimd gi mihnire.. 7s.lbY tralll ler slleav lutr:Ra . !s.tt--el . Ps. co. . 11.00 . sufletul este mai bun decit trupul. Ps.3.peste tiii neascultd. fie in privinta pdcatelor proprii.. atunci sd fie incredinfat cd este curat de pdcat.t nool . patima. clnd spune : <<nedreptatea am urit gi am dispreluit>.7Q. nJi. rb Et .pi ou putrezit rd.riir.450 SFINTIjL VASILTC CEL IEARE Intrebarea 2 9 6 . chinuitum-am ti m-om girbovit de tot (p1nd Ia sfirgit) .rim ni sl.. Cdci gi David zice cd : <Idrddelegile mele au covirsit capuJ fiieu. 748. Cum se poate incredinla suf/etuJ cd este cwat de pdcate ? rin "^ !i . 15. 745. ca sd poatd spune : <inima lnddrdtnied nu s-c lipit de mine . pentru cd n-au pdzit cuvintele Taler. ldtind aceastd judecatd lmpotriva a tot pdcatul. iar Apostolul zice z <cine este bolnav gi eu sd nu tiu bolnav i cine se smintegte gi eu sd nu ard?. destrinarea. 746. R i s p. dacd li fatd de cei care gregesc va lua aceeagi impreund lnfricogatd pdtimire cu sfintii.t' :*-.o povard grea au opdsat peste mine. li)\ . 158. . 747. : r . . Agadar. II Cor. 163.. a addugat gi : . sau ar cunoagte dacd a dobindit intru sine ceea ce s-a poruncit de cdtre Apostolul care a spus : "drept aeeea omorili mddularele vooslre de pe pdmint.!oM . cd s-a agezat pe sine intr-o asemenea dispozifie sufleteascd.Iat cineva se cunoagte pe sine. Ps.u n s . iar Apostolul zice : . celorIalti. H. 100.rer . 3-5.'ei 742.r .nile mele din cauza prostiei mele . potta rea gi ldcomio. Dacd cineva gi-ar lnsugi dispozilia (sufleteascd) a lui David.unde. . 743.. J r. : \ .CAci dacd. ll8. toatd ziua mihnindu-md umblam> 747 ..37.ilr' .:-:-- . 744. necurdlia. lr. cind ar vedea sufletul celor care greSesc ca rdnit Si sfigiat de fiare sdlbatice gi ardtind ca (nigte) puroaie singerind Si (ca) putreziciuni.

17.r tiqia Rispuns r:. 751. iSi iou plata lor> zsa.mai intii zicind : *tdrddelegea mea crn cunoscut $i pdcatul meu nu l-am dscul?s'r a spus : <voi md.9i aceasta. l n t r e b a r e USSSfUnt. zicind cd : <lntristarea cea dupd Dumnezeu lucreazd pocdinla spre mlntuire.:-l Intrebarea 2SB Oare lngdduie Scriptura ca lucrurile bune sd se tacd dupd propria pldcere ? \ s:rbgv oluuq sa un Rdspuns CeI care igi place siegi. <Adevdrat grdiesc voud. II Cor. . rf ^( 6-rrl. lucru care aratd incredere ln sine.Jt9:l).r1 . as . Ier. siguranld a lucrat ln voi'.l r r .. 6. rl i-\l 'li. 5. cd.. iar dupl aceea.I on Rivnind dispozifia (sufleteascd) a lui David catre.e cele pe care le-a mdrturisit corintenilor.. A$adar. Tae. Matel 6. r. tdrd pdrere de rdu..T\V JUTlllSe itSl . 23. dar cade in pldcerea de omeni. insdti oceoslcr.. !€ .. . ci gi sd ne indepdrtdm de inSipi cei care gretesc.5.a - . Astfel. 5.. 5. cind a zis z "depdrtafil-vd de la mine toli cei cate lucrali tdrddelegea> 75t t iar Apostolul a poruncit ca nici sd nu mincdm impreund cu unul ca acesta 752. .1i.ceaoame7 4 9 .blestemot esle omul cate cdtre om ndddjduie$te Si i$i va Iace sprijin trupul bralului sdu' zss. 753.* . Dar gi Apostolul mdrturisegte : <docd af mai pld.zice Domnul .REGULILE MICI. <Cdci Iac . cdci gi eI este om ca fiecare. l0-ll..M .i. li cind a addugat semnele distinctive ale intristdrii : "cdci. I Cor. c|td. Ps.rturisi impottiva mea tdrddelegea mea Domnului. .. ba incd gi dezvinovdlire gi mihnire $i teamd Si dorinld Ei rivnd gi rdzbunare ! Intru totul ali ardtat cd.ca sd lie vdzuli de oameni".e r r r bj j l r f l r b o l u i b t r r Q o . v-afi intristot dupd Dumnezeu. . iilui!tvirD '.. din acestea rezult5 clar cX se cuvine ca nu numai sd fugim de pdcat gi sE suferim acestea pentru cei care gresesc. 754. Cum se cuvine sd se intoarcd cineva de la pdcat ?.br lt . la fel gi acela care place altuia sau face ceva dupE pl5cerea sa.I rs. jotd. 3 1 . i M \ : -'. la care mai adaugX : <Si sufletul lui se vo indepdrta de Domnulr. voi lngivti sinteli cwali in acest IusTsv750.'vr. p'lace omului .P s . 8. decade {sldbegte) din pietate. povestind starea lui prin psalmul al gaselea 9i prin alli (psalmi). . 5 . .? nl 9I6j .e[*- .7.5gr'7 ^. dar in chipuri diferite . iar prin Apostolul invdfindu-s.. a 297 i iui lD dor ri ($-il . 752.. 750. pentru pdcat strdin. pentru cd David a arbtat . ll. precum . I.

iar pentru cel care o-u poate fi vdzut. a risipit oase]e celor ce plac oamefiIlor.:l'. nici cele viitoare nu vot pufea sd ne despartd pe noi de dragostea lui Dumnezeu cea lntru Hris. ofi de beli. acela este adevdvqlll 761.pe Tatdl vostru CeI din ceruri" zs?. Ps. -' 'a t': id . toate spre slovo lui Dumnezeu sd. 757. 759.1. . Domnul nostru. 50. cel evlavios. care spune cd. iar <cel care cautd mdrfiea Celui cate L-a trimis. los /isus. 10.j" r . nu se poatevedea? '..Gol. ci preferind lnaintea tuturor dragostea cea cdtre Dumnezeu.r ffi Rispuns Chipul intoarcerii se aratd clar ln acea intrebare in care se spune cum se cuvine sd ne intoarcem de la pdcate.: "Dumnezeu . ori altceva de taceli. 760.297. zse Intrebarea 299 : Cum se va lnc. .r !!..redinla sutletul cd s-c indepdrtat de iubirea de slavd ? Rispuns Cind va urma Domnului. 8. aceastai <nici cele de ecum. I Cor..Ie tacelir T5s . 31. 755. l i . ' lr . 764. R. nici mdrirea de aici. Ioon 7.ri. 18.i L .152 SFINTUL VASILE CNT MARE nilor. 761. 38-39. aga incit.26.+ r._?tr :4j _ . lncit sd vadd taptele voastre cele bune Si sd sJdveascd. 759. l . sd ne aducem aminte cuvintul Domnului. 16. tO.'.. mdtirea sa o cautd>.gi cd i <cel carc gtdie$ta de la sine. lnse existe o gi mai groaznicd ameninfare in Scriptura de Dumnezeu insuflatd.7. din moment ce Insugi Domnul nostru lisus Hristos a zis : "iar Eu nu caut mdrfuea Mea. gi c5: <din prisosul inimii grdielte gura" 7il. fafd de iele infdtiSate.m. cd: <nimjc nU este ascuns core sd nu se cunocscdrTs. Ioan 8. 758. sd aibd indrdzneald sd spund. Matei 10. Intrebarea 300 cind cuvintul este pentru ceea ce Care este chipul intoarceriiTd2. Matei L2. Motei 5.gi Apostolului care a poruncit cd : oori de mincali.il lrt i-. Care a spus: . 763..34.Ata sd lumineze tumir* voastrd inaintea oamenilor.260. n-ag ti rob aI lui Hrislos> 7s5.:. 52. nici cea viitoare c6utind-o. 756. 762. . Rorn.

l . f. Doamne?r T6. 43. .l . 101 . Ioan 13.24.Domnului. tvlatei 26. cind.in diard..aceasta o aratd sfintii Apostoli.!S--SS .lg sb t i "[ . -i.' Aceasta se iiiftnpld gi in privinta patimiior trupegti .27.e sine.. . auzind cd: .ecit cd. cdci gi clinii mdnincd d. R. t. ci se incred mai degrabd in diagnosticul doctorilor. Astfel. 769.tre oile cele pierdute ale casei Jui Israel> si ca (nu este bine sd se ia plinea copijlor si sd. dar ma'i clar ne invatd pe noi Sfintul. I r I F: I I l r v Fiindcd Domnul a spus : <nu sint lrimis d. lntrc'barea 30I :. Intrebarea 902 :.}'TT ... din increderea adevdrului cuvintelor. 770. cele rindui'te pentru cei consacrafi lui Dumnezeu nu e nevoie sd le cheltuim indiferent pentru cine. spald-mi) nu numai picioarele.in tdrlmiturile care cad de Ja mcsc. se cuvine totugi sd se increadd in cei care pot sd vadd mai mult cele ale lui r. 766. 765.ea stdpinului gi Dumnezeului gi Invdtdtorului.m.r'r. Matei 5. pentru ca din prisosintd.in privinfa pdcartelor. atunci sd hotdrascd iconomul cu aproharea de obgte a celor mai mari decit el (in ordinea ierarhicd).ci gi miinile Si capul. lS0.atul.tzes.dtf ?" .t. zise : (Doarnne. cu Miner. & F ll tr' I a:. Dacd este cu putinld si se facd ceva ce s-a zis de cdtre femeia cea ldudatd pentru credinfd : ode.r1j. S-9.o .scris.E itrICI 453 ' : ^i \ .unu^l din voi Md. fiind increzdtori in dispozifia lor sincerd fat6 de Domnul gi auzind cd : . Doamne. 2l-22. decit sd dea atenfie faptului cd ei inpigi nu sint nimic. . adicd . i t.sl . chiar dac6 cineva nu s-ar condamna p. . Matei 15. dar. va preda pe Miner. s-au increzut mai mult cuvintului Domnului gi nu erau de acord zicind i <oare pot ti eu.de nu te voi spdla pe tine. cei 1-di gi (Peste) cei buni 770. '1r! . \' .stdpinilor lorrt6F. 767.si . nesimfindu-gi pdc.' i .petru.l . cote slnt IiPsili ? zat Rispuns i Ii V.se arunce ciinilor> 7s.()ate se cuvlne sd ddm din iconomisire celor d.8S*{S '0i .8--l . nu ai parte impreund. 768.i--"t . 3. Matei 15. care din infocartdumilinfd se lepdda de slujir. (efrieva) br spune cd rru md va mustra eon$tilnla>? Rispuns . Dar dbcd.BEOIILItr.irf . 100. soarele sd rdsard peste.26. 9i in privinta patimilor sufletului. Epist.acT i . precum este. pentru cd sint multe neputinfe de care nu-$i dau seama cei care suferd .

inlei" 772 i Sl prin pilda membrelor corpului aratd cd partea celui care vorbegte este separatd.i $i Eu Ie dau lor v'iald' ve6nicd>774. ln rugdciune>. pentru cd nu cunosc glasul acelor strdini. 9i Apostolul zice I oicr proorocii sd vorbecscd doi sau lrei. 1 4 . 777. 5. A. 3--4.tura cea bund dupd credinfd.i cu sirguinfd ceea ce i s-a incredintat de Domnul.t . 776. gi celelalls 77s . 6. Intli.trivit cu aptitudinea gi puterea fiecdruia. prin ceea ce a spus : <Iiecdruia. Care a spus : <oile MeIe oscultd glasul Meu gi Eu le cunosc pe e.' .8.**il. se cuvine aa proiestosul obgtei Si cel care porunceste tuturor.01 '0i: r -"-. 9i acelagi (lucru) la impdrsd deo dovad. Ioan 10.Aga incit. Rom. rlnduind ordine proprie fiecdruia din cei care vorbesc. precum Dumnezeu a lmpdrlit mdsurq ued.{54 S!. sd ia in miini sarcina aceasta gi pentru fiecare sd vegheze. 778. Rom. 773. 772. iar ascultdtorii.. 774. pentru cd a spune tofi cite c. cunoscindu-gi mdsura proprie sd--pi aducd aminte de Domnul. iar dupd cele ce s-au intimplat. I Tes.et t .rA\ .5. e .eva este. care pa gtie nimic" 776.dovadd evidentd de neorinduial6. 2 9 . iar ceilalli . sau care indrumeazd spre porunca Dom7 7 1 .3. 7--4. 775.le gi Imi urmeazd. zzsr (sd-Fi aducd aminte) gi de Apostolul care a spus : ndacd cineva lnvafd lntr'alt chip 'Oi nu se trjne de cuvintele cele sdndtoase ale Domnului noslru lisus Hristos Si de lnvdld. 12. .qa ln comunitatea de fuali sd se osculte de cele spuse de cdtre tofi ? Rispuns Intrebarea aceasta prezinte multd dificuitate pen'tru r6spuns. incit din acesteaeste clar cd nu sint lngdduite toate tuturor. precum se cuvine. <toate sd.(S . sd rinduiascd gi sa porunceascd spre folosul cel de obgte.6. trn lnvdld.turd. pdzindu-se buna rinduialX si ascultarea. cu grijd.'adar. a addugat : '<depdrteazd-te ztt i iat in alt loc spune i (prooro:' de unii ca ace$tia>> ciile sd. dupd muitd incercare (experienfd). acela (este) un lnglmIat.le lncetcali i lineli ce esle bun. 'de orice intdliSare o rdului sd vd Ierifi> 778.$s . li mai inainte a spus: odar celui strdin nlr vor urmc Si vor Iugi de el.d de politele (sd judece)D771 tirile darurilor. I Ttm. pentru ca.INT'['L VASILE CEL'lilARE Intrebatrea 303 Oare se cuvine.nu Ie dispreluili.L .as .27-28. cel care se roagd. I Tim.-itun. dacd se spune teva dupd porunca Domnului. Ioan 10. ci fiecare sd rdmind in chemarea sa 9i sd-gi im: plineascd ma.OCt ' t a i q Si' t r r i ' . . in mod pldcut lui Dumnezeu gi po. (sd se sirguioscd). dar gi mai precis ldmuregte (aceasta) cind spuno i <cel care invafd.I C o r . {slasq} ls-ls :F : ^1rla .20-22. 5. L2.

cdci din primire intii se intimpld sd se aducd de multe ori pi ocara obgtii . 3 0 4 . 779. r.78r.o.. 8.m. l. .l "i--_l. se cuvine a asculta. i l )tq !!rl tj' Dacd rudele celor ccre s-ou rinduit Tntr-o comunitate d.tt./ ril 6di. i r l s oI n i a . adicd <rugi nali pe cei care nu Qt).::r' ^ . ceea ce Apostorul a spus despre cei care mdnincd gi beau cele ale lor in obgte.. chiar daci si fdgdduinfd de viafd ar avea. muf.e trali u dori sd dea ceva penttu acettia..22.vatimd porunca.I Cor. 782. .r1.b l. ri. se cuvine ca nicidecum sd nu se asculte. 304.ecit cea pe care em veslil-o voud. i . fie sub prieteniei. R.Rispuns . "0L. 781.er--. Intrebarea i-:rl -.rchiar noi lngine. dar se 'ingdduie proiestosului sd hotdrascd gi de la cine se cuvine s6 se priheased. Rispuns Intrebarea aceasta are aceeagi putere cu intrebarea: oare de la rudenii se cuvine si se ia ceva ? 783. 85. survenind atitea motive penItru pdcd. socotesc cd neprimirea acestor daruri feregte de sminteald pe cei mulfi gi este mai folositoare pentru zidirea credinlei. Gql. .glq -!{}p rlut 1$ i?. . In afard de acestea. r'i '.*--. ceva. r$ :. iar dacd este ceva. duph pdrerea mea. 92. Deci.fie sub motivul rudeniei tiregti. .m. apoi se dd gi prilej de mindrie rudeniei celor care au adus darul.. chiar dacd gi inger din cer sau vreunul dintre Apostoii ar porunci.r.rr I r i.. gi chiar ameninfare cu moarte.REGT'Lr.de la cei din afard.4. se cuvjne sd se primeascd ? 780 sls : ' blij- '.sd fje e1etem1'!rrrn. urlia gi examinarea acestei (chestiuni) apartine proiestosului.0s.. se potrivegte gi aici. sau lnger din cer v-ar vesti altd Evanghelie d. lns6.. gi cum se cuvine sd se administreze ?82.E MicI- 455 nului' chiar dacd ar avea ameninfare cu'mbarte.ll . este bine sd nu se primeascd asemenea daruri. . .impotriva poruncii sau.tuire. 783. Desprc Institulii 4. R. Cassian. $i multe ca acestea. fiindcd .)'l: Intrebarea 305 Dacd se cuvine sd se 'ptimeascd.rr"u. 780. 305.Apostolul spune z .. : tIi..d- .

inaintea celor de fiecare sd se socoteascd in sine. 7 9 1 . l l ti . 9i pdssd vorbirii. i: . precum sint ochii slujnicei tinere sple miinile stdpinei sale. 9i pe Duhul trei adunati in numele Meu.gi aceastai <<voicugetain tegea Lui ziua $i nooptec>792''pentru cd prin cugetare constantd 9i nelntreruptd 9i prin contemplarea voinfelor gi mdririlor lui Dumnezeu mintea nu va gdsi vreme de i-mprdgtiere (rdtdcire).' . .reapta mee. .ci zic voud cd lngerii lor. 788. cd esle de-a d. 3 3 .J3r. egali de ar fi chiar fafd. 24.. 784. cu mai mult zel.ineva este incredinfat cd are pe Dumnezeu supraveghetor. '. Dar incd gi dacd s-ar strddui sd implineascd aceastai <voi binecuvinta pe Domnul |n toatd vremea i pululea lauda Lui in gura meerTer. L 792. (unde vot ti doi sau fdgdduinfa: Fiul lui Dumnezeu. preu:m sint ochii robilor spre miinile stdpinilot lor. 6.lJ . iisttidg tiai .El va scoote din lal piaioarele mele>r $i alteori: niatd. dupd cum se gdseryte cum se strdvedere in sd aibd cinste.12. ce sd nu md clatin" 7M. Deci. 9i cu mult mai dacd c.. precum este scris zaT. a mersului si a miscSrii fiecdrui membru. Matei 18. .fispreluili pe vleunul din ace$tia mici.i::' .. . 785. 122. trdm o iinutd exterioarS de bund cuviin!fl. iar astfel neimprd. 10. Rispuns rr-. 789.'t 3 sa iifigbrrr .I Cor.it. oga sint ochii nogflj spre Domnul Dumnezeul nostru> 786.E8rI avgr : . acolo sint in miilocul zas.1.alteori i <ochii mei sint pulu' 785. . 8.fl si sa 6a :' . 790.: inroSfoivsb6ttristr' t DacS cineva ar obtine mintea alesului David. aga cum ne strdduim ca in raporturile cu oamenii mult. rcq spre Domnul. cd. 7.tierea mintrii se intdre9te 9i mai sigur.. Ps. Ps. pururea vdd.2. Ia fel. 15. sd ne ingrijim sd dobindim pe cele mai mari.' .456 SFDiIT. ll. ln 7e0 r atunci cu cenfii.20.irtlgtl .l . in gi. cd. iqa:. Motei 18. Care 9i pe Unul Ndscut' cerceteazi inimile gi rdrunchii.nb rFi .. tata Tatdlui Meu. 786.(]L VASILE CEL MABE Intrebarea 306 -r-lr In ce fel se obline nelmprd$tierea minlii ? ' ti?. Ps. Ps. elii . Ps. 9i pe ingerii sfint care std de fatd li imparte darurile 9i lucreazd observatori ai fiecdruia dupd ceea ce s-a zis de Domnul i <vedeli sd nu . 10. $|i pentru ca printr-un exemplu mai mic. Care implinegte zaa Jot" .2. Cane este in ceruri" pietatea dobindeascd sd nult inmultit Si mai cu tdrie se va lupta ca puternic mai binepldcutd. 787. care a spus uneori : <V dzut-am mai inainte pe Domnul inaintea mea puIurea.l iil$lilanl e"."ir. iar.P s . necondamnarea pentru sine 9i in privinfa duiegte sd dobindeascd privinta felului in pozitiei.

". ii' i n..I "ih. J r ea 3 o r tii Oare se cuvine sd lie rdspldtit cel carc dd ceva comunitd.24. . se cuvine sd indrdzneascd sd se aryopie spre lmpdrtd$irea celor slinte ? Ilt: pispuns nl :a' i]tiistoi Apostolul ar[iatl'cI iel care s-a ingroBat?ltuitrdtiil[.5.7e6. .i61 alteori.? a. .rII ."'J '.Rispuns.-. lor gi tantd de neglijat. GaI. i l l l l l l l j l i l . ca sd se nimiceoscd trupu/ pdcatxlui. . . in intru Bote2 locul cel pentru botezul cu apa.lriJ'-ri:'r ..i. spune : <ior cei ai lui Hristos gi-au rdstignit tlupul impreund cu patimile $i cu po|tefsv. 6. omorili mddulatele voastte. cd omuJ nostru cel vechi a fost rdstignit impreund cu EI. i..l. ..:r"":ltt 1u ::::-""ttt' .:.s08 .i I I l l l I I l Aceasta sd se pdzeascd ca bund rinduiald ln rnultimea chqstiurtii pentru ca nici lucrul sd nu fie socotit de micd imporimportante.s:.7s. .o d a tr ? ' rr' *r L i rrrltxle r glqdc. necurdfia.rlt6d eb ia zo]alrHir-rl sd se lnceapd clntarea de psalmi sou rugdciuneo ' i i i r' . r eras.i6 i rn hn?r {lls' is.. 3.. 6oi: .T::tff 'oul. Iar daci se cuvine sd se dea dovadd de recunogtinfa. Dar eu gtiu cd acestea s-au dobindit cu darul 793.tj:: r . 794. . 6.j .$i'' Docd se tirvine cu -rindul -. ' . r r h r .'Intrebarea' 307.fii de Irali. pentru care vine 'minia lui Dumnezeu peste fiii neascultdrii" 7e5. 796.. aaca ceea ce se dd in schimb fse cuvine) sd fie colespunzdtol o.: '-' Dacd cuiva i se intimpld cele obignuile 9i dupd fire. iar alteori poruncind : <drept Qceel. . 795.r. . examinarea in privinta primirii celor ce se dau Si a rdspldtirii celui car.Rom.I nEGlItLtIrE MIel I 45? n i i [ { n r r .sd nu mai tim robi ai pdcatu' Iui.!r:.t. RisPuns Intreagd aceastd intrebare este omeneascd.ss . .comia. spunlnd. ceeQ \' c e s ... ca . " dea. polta tea Si ld. H. dupd cele ce se afld inainte: (cunoscind aceasta.rT::"" ..u iJu. s ' .. cele releritoane Ja omul pdmintesc: desfrlnorea.e a dat sA fie rezervatd celui i care gdministreazd. formulind o limitd. nici regularitatea (urmarea) a unei 9i a dou5 per- t:':l:J t". u.. r. .1r flif . Rom.6.cU 7e3 sslg mai bun decit firea gi decit obiceiul...s. patima.109 Intrub'liild$: pJ.:tg: J. i:i .:"*"":Tt.'iare esle o lnchinare la idoli. Col..4.

. in afard de cazul cind ar fi nevoie. sintem inv5fafi gi din Vechiul Testament. Morei 12.nincd gi bea cu nevrednlcie. la fel (nu lngdduie) nici ca sd se sdvirgeasc5 cele sfinte in casd de obyte. 6. 6. implinind ceea ce s-a zis : ovorbfuea voastrd sd tie pldcutd.0e{ .la . cc sd gtili cum trebuie sd rdspundell liecdruia" e2.? Ptspuns Vizitarea este lucru pldcut lui Dumnezeu .il . Intrebared 311 ilotiPr". iar Domnul spune i <<aicieste moi mult declt templu/> M). Dar a se apropia cineva de cele sfinte.. adicd. Col. 799. "' :i rti I . fiind in necurdlenie. Iaud ? Pentru cd eu v-am dat voud. iar Apostolul zice : ocn-avetioore cose ca sd mlncafi 9i sd beli ? Ce sd vd zic ? Sd vd. I Cor. clnd cineva ar alege un loc mai curat sau casd la vreme potrivitd. Din acestea ne invdNdm cd nici cina cea de obgte sd n-o mincf. dupd porunca lui Dumnezeu. ne va condamna pe noir zicind i <cel carc md. opregte in mod clar sd se facd ceva asemdndtor.22-23.?r. oslndd mdnlncd $i bea pentru siner 7se. nici Cina cea dumnezeiasce se n-o necinstim in casd.rr.$S.A .4.. dar se cuvine ca acela diire viziteazd sd fie prudent. 802. 29.. ceea ee am gi primit> gi celelalte sr. 15 798.tlrrsL vAsrLE ctt ilAnit lui Hristos 9i de bdrbafi gi de femei $in tredinfa cea adeverati ln Hristos.6.m gi s-o bem in biserici. 801.. proscomidia ? Rispuns nici un vas de obgte Scriptura nu ingdduie sa s" JH|ce in t6le sfinte.. 4. cu sare dreosd. 11. Iar a face vizitd fie pentru mortiv de rudenie..i . Oare se cuvine sd mergern 1n vizitd. ut i? sli: 6sJes:s 6r rila ss :sO . . .ir . 800. Intrebarea 310 'b: <ta Oare se cuvine ca lntr-o casd de obste sd se Iacd. 'li\ .t cq .lar dacd aici este ceva mai mult decit temp1u17e8.jts . jl l ' r l . invitlndu-ne:gricine? fii .. it6'e ?cl. .458 sr. cd este mai infricogatd judecataTq. ".aat . pentru c[ Vechiul Testament. 11. Apostolul mai infricogat. "9[91t . I Cor.$ . ascultdtor 9i infelept la rdspunsuri. Molei 12.il4 .4.'. fie peotrF prietenie este lucru strdin fdgdduinfei noastre. IA".

' RdsPuns Intrebarea 313 Nimic din cele ce se fac dupd poruncd nu se cuvine . Migne. l !.6tisr Intrebarea J{. se gdsesc inc{ 5 Reguli (intrebdri si_rdspunsuri}' deci ln total 318. lndemnd. 9i despre (res06 pe Dumnezeu.a . Textul folosit a fost cel din colectia J.7. ca sd grdiesc cu lndrdzneald taina lui Dum' nezeu.. .edincioqi. P. ln aceste manuscrise. gele) Asa cd. 413 Si 128.tIit .\ REcttLrLE MICr r r' 1r-?:-. E es. 'rr(l In. 16. -. teva Ocre se cuvine sd lucrdm clnd ne viziteazd eit. fiindcd Apostolul a scris cdtre ei : <(Iuga\i-vd. trimitere la asemenea Reguli (aqa cum se va vedea)' 805.se cuvine s-o facem. opera asceticd a Sflntului Vasile cel Mare formeazd volumul 53. in boala sa. Bosile. loludr lsrrlq ni iult:t irin. 6. fie face simplf. afard numai dacd vreo sirgruinfd deosebitd de suflet ar depdgi (prin importanfd) sirgpinta trupeascd dupd porunca Domnului. P.irGcdi Fapte 6. Migne. IV Regi 20.c-s . "1*t.trebarea sd. 804. 19. Gribomont ln lu.r'! riP clz1 '* ? .II Cron. pe lingd cele 313 Reguli miii existente in J.m Ia Oore se cuvine viziteazd ? pe mirenii RisPuns Dacd sint cr. P.2.12. Louvain.Slujirea Apostolicd a Bisericii Grecieir.: . spun : (nu este drept ca pdrdsind noi cuvlntul lui Dumnezeu sd slujim lo meser 8o4. din datorie prieteneascd. ca sd mi se dea mie cuvlnt intru deschiderea gurii mele.sd se intrerupd pentru cei care intrd in{untru. Si pentru mine.. sdu este lucru 1drd de tdiro$..rituu sa: Hjsloire du texte des Asc6tigues de S. 3 1 4 ' ' ? . 806.G.. -ngiblioteca *-1" Pdrintilor Elini qi Scriitorilor. fiindcd Sfinfii Apostoli' i4 Fapte. 1953' folosind manuscrisele Voljconus Gr.'iispunso. :rrr5 lin . 3l' s-a linut insi seama 9i de lndreptdrile Si imbundtdtirile addugate de J. aude de la Dumnezeu prin profetul (Isaia) : Luafi o turtd de smochine 9i puneti-o pe ran6 805. vol. Bisericegti> edit_att_de . nici aceea$ipen803. 803.h Sfinta Si de Dumnezeu inspirata Scripturd istorise$te despre regele Iezechia ctr. Textul acestor-S Regul fie reproduce idei din alte Reguli.i $0 312 rugdciune 're iil?squtJ' eliledr rrl core ne 'tt.rs3 ' ' " : . .ilqstutur i rno . ca sd s? Ioloseascd'dedoctori' gir il'un DaD:). c i l EB a 6 r b i i r o s J l u m rrr a i Docd se cuvine cre$tinului. imbolndvindu-se. cdurtindpe doctori a miniat (din acestea)infelegind cd nu este o singurd 4otivare.

Ioon 9. 8t1. fie pentru ca cineva.lteodatd. . te-ai idcut sdndtos. de s-a ndscul orb?>. a$a cum insugi Apostolul spune despre sine : <$i pentru ca . 812. de aceea..ABa tru bolile trupegti.nieie.' oceslo sau pdrinrii lui. Sau pentru ca.care Avraam spune cd a primit cele rele in viafa lui.t ctf. 8.'iSF '' . a rdspuns spunind : <Nici e/ n-a pdcdtuit. cusur judecdlii Me/e sau co sd !e ardli d.2g-i0. ca sd nu tim osindili lmpreund cu Iamea" 610 r lucru ce se potrivegte celor care. 5. sd se inrtoarcd (indrepte) : <Cdci.trutesc cu lnd.-tpl9 i :l) 4 6Y 9e fUrr- .cdtuiegti. este dat Se gol prin boralS. Dumnezeu ori iartd. in Evanghelie. 20.i bolnavi gi mulli au muritn 8@. aflindu-se in pdcate gi ingelind pe mulfi. Ioan 5. 810. dafu-mi-s-o mie un ghim807. cu adevdrat.digi mdnincd Si bea.Sau pentru ca. sldbiciunea trupului este rinduitd ca dovadd a puterii lui Dumnezeu. af.'l ri..sd nu md..0r.. mulli dintre voi sinf neputincioSi.reptt?rrN7 i fie pentru ca prin rdbdarea durerilor sd se lnvredniceascd de mingiiere in viata viitoare. nici celui incercat de propriile rdutdfi.aco grhITuL vAsrl.erind.. f Cor. 1l . despre care fiind intrebat Domnul : ocihe a pdcdtuit.I Cor. drept fiind.. il face sd spund : ..Dar (se intimpld) ca infirmitdfile.. ca Lazdr. despre . fiind pedepsit.Tu ii bali $j ei nu simt durer ea i Tu ii pierzi $i ei nu vor sd ia invdldturd. co sd nu-fi lie ceva mai yfr4p8r2. aga cum este cazul paraliticului. ii spune : "Ietd.Ier. motiv pen'tru care aici se mingiig soe.| :il ItsilJ st . sinlem ped.:.. ':: rfu. pentru altd cauzd. suf. . pentru ca Dumnezeu se fie preamdrit. tiind judecali de Domnul. sd fie ldsate gi pentru scoaterea in evidenfd a bundtdlii Si puterii lui Dumnezeu. de multe ori fdrd sd gtie. Bl3. Iov 40. ori provoacd suferinle.Sau pentru ca cineva. 2-3. ci co sd se arate in eI 'Iuctutile 813. 11. . sd fie distins gi pus in lumind strdlucitoare ca lov. adicd cel care-L reprezenta. lui DumnezeLtD Iar de multe ori gi pentru dovedirea firii omenepti. c.r i c 1li. 14.llarea descoperfuilor.epsifi. ca in cazul orbului din nag'tere. Cdci.potrivit celor spuse de Apostol : <Cdci cel care mdnincd Si bea cu nevred. cdruia Domnul. ardtindu-i gi motivul pentru care a fost incredintat ispitei : <Gdsegti trJ. nu se vor indrepta.32. cdruia i s-a spus din partea lui Dumnezeu. De acum sd nu mai pd.' 809. (aga) ca in exemplul bolii trupuiui. rduta'tea pdcatelor sd fie descoperitd chiar celui care a pdcdtuit.. de multe ori. nici pdrinlii lui. a cdror irtddrdtnicie in rdutate minunind pe profet.. osind. 3. lt. 811.r'a ' 93 13: . gi nu prietenului lui in vizitd.: . 808.Lucc 16.

t. din dispref (fafd de doctor).entru ceva de mai mare importanfd.de.:1l"':.fi:. anume cind s-ar primi invdf5tu..spuse.. !-t.II Cor."".'-: rrsntlrcszssb .. .. 2 2 . clnd cineva.<..? Au doard nu mai este acolo d.:.d de.T MICI 40t pe in trup. ca in parabole. trudindu-se in zadar. disprefuie. 54..gte pe Dumnezeu.octor ? De ce nu se vind.- .ii.'. l.cu privire Ia chestiunile comune ? 814. cdzind in boald ar privi cdtre doctori. 8 .rslsr r.u't?ovliit'T "l Dacd.M. { ^ \ f sau este /ucru ld.If.-ii:] se cuvine ca aceia care eufost rlnduili sd stea rn truntedl:cofiuhttdlii (proiestosiiJ sd se sfdtuioscd lmpreund.REGI'LII.au simfit datori sd-I facd. t* Este intrebarea care formeaz6 R. i.ioti!i. intr-adevdr. semne lmpdrfirii din Codicele Vatican.i . 12.: . ' Vezi lntrebarea de mai inainte. :)U i . t i Pitolul 20 tr.rrJo. lucru pe care ll spune Domnul celor care nu s.\ . iar citeodatd (se folosegte) de cei 9i mai rdi.rr . ?0 la care se face trimitere corespunde pe _5-5i. pentru ceva din cele . laca..se lluvine ue$tinului sd se foJoseascdde doctori *.:i . ca ln pilda referitoare la <curn trebuie sd se roage (cineva) totdeouno'r816."i%] t ' . a9a cum primegte cel bolnav sfatul doctorului.'J"a.i irJ.at . Agadar. .q-:. 816' lucc 18.i g. in diferite impreJurdri.( e r . pentru ca din compararea sirguintei pentru ceva.e. in plus fafd de cele 313 din coleclia J.L.I -oi6l J. ii. ca gi cum ar nesocoti judecata lui Dumnezeu.t"l"r. P. .eed Iiica poporului Meu?" 8r5.r. i.lgtnDo . dar dacd vreodatd ar fi necesar ca insugi sufletul sd se corijeze prin ingrijirea trupeascd..:1..:. ')i. ..7. .. zicind: <Atl doard nu mai esle bolsarn in Galaad. 8 1 5 . ."rn t". ttlu{..i.":::T-. din care a luat Gribomont aceste fntieUiri. "t'tl ll$lit. ""t""*o. cap. un lnger aJ sotanei sd md batd. atunci dispun cd este lni gdduit celui bolnav cu trupul s5 ceard ingrijirea (doctorului) li sd dovedeascd prin aceasta folos in privinta vindecdrii pentru sufl.ra Domnului spre vindecarea propriilor patimi.tlilr?iil. cdci Domnul rytie sd se foloseascd.M. Migne.R.rfec. . pentru evidenfierea (infdfigarea) celor mai importante.i'".'. . . de cele mai neinsemnate.'-tl . 8l?. 8r7. Este vorba de. Intrebarea 314 ". peste obraz> sr4.mai micd insemndtate sd apard mai lnfricogdtoare neglijenfa p. Dl$abrn sla* *1s3 .

8 2 1 . -ritxrrJ It ttr ' . cum spune Domnul: .r'. ori de beli. Este lntrebarea care formeaz[ R.: ll. RisPuns in cele expuse pe larg la capitolul .. precum spune Apostolul. |8. I 3 .ori altceva de taceli.ea Q15 de$altd) Si iubirea de Care este deosebirea lntre vanitate (nfndrie mdrire. Ni s-a spus gi despre ac. 18.9llj{. 1 0 .rtt' .Vix irssflroi 91!J r. . .easta Intrebar. "pdtimi rile vremii de acum nu sint vrednice de mdrirea ce nj se cd va descoperirw.. ri.lll . dar se face pentru propria mdrire.qh. Ni s-a spus pe larg la capitolul 19 818' i"ibr ' .8. la lmptrrlirea din codicele Vatican. gi cd "ceJe ce se vdd sint trecdtoare.Aga sd lumineze lumina voostrd inainted' oomenilor. toate spre slava lui Dum' nezeu sd Ie Iacefi> err.!*f . 16. Matei 5. c!. tapteJe vocslre cele bune 9j sd sldveascd pe Tatdl vostru Cel din ceruri> e0. ) i u .id Rispuns . J u r : .SS .M.l!t.. . 819. Lispuns Socotesc cd vanitatea este cind se urmdregte mdrirea prin lucruri degarte. u Cor. lnclt sd vadd. .t. rispunsul face trimitere tot la cap' t9' 820.: 316 poate cineva 8d se achite de acestea ? :: . 3 1 . 'i5-1 lr I Intrebarea 48 Ddcd trebuie sd nu se cerceteze din curiozitate lucrdrile proieslo' sului 8Ie. SFINTUL VASILI CEL MARE Respuns .r cele ce nu se vdd slnt vegnice" s. '}€ . 9i nu pentru mdrirea lui Dumnezeu. Rom. . . 1T. 48. Intrebarea 3l? ++&"' Care este mdsura oscultdrii. "'.Si 3q '94. I C o t . . Intrebarea Prin ce slrguinld l rri . io. .' : i$ tq lll 818. ' j 822.i . Capitolul se refer{. cd | <ori de mlncafi.irylq{lq Prin tnvdfarea mtrimii celor fdgdduite. 4. de asemenea. . . iar iubirea de mdrire cind se face un lucru impontant 9i apreciat.19. .i . i .l r .i9rJii{g]uil ' 8?8.&2 fnsbs. gi cum porunceste Apostolul.

Fi. .it .j.r I ..c.. 9f glr. l '.. . '-r i ' ..i : .. iri.t : It il -ir. 824.r " I r r $ ' jD Intreb area 3lg Dacd trcbuie sd overn gi sd citim inspirotd.2.lI . rirsra 9r.t '. .."! -t4 | ' \ 11 1 t I i ' .og nih .a i .:'.r.ip.l a.ft.ib '9e r. : r i iii j. 30.ir. . . . in slujirea cdfte rrjne. r ?x n i t. Rtrspuns scripluro cea de Dumnezeu Intrebaiea aceasta se cuprind e trn prima lntrebate. .ti r.:. ca sd lmplineoscd /ipsc voaslrd. spre exemplu..i .: .stl .r'i l ! .j i .rl tl gtt. .-*- . Filtp.l irlr: t.t . chiar dacd ar fi primejdie de moarte. . . . aga cum spune Apostolul despre Insugi Domnul nostru Iisus Hristos.ri.r? i' .. ' .|. ril sa._.1 . .4- .ri 16-rl 'ttir l!'}sltr : rr.9 . ar socoti mai de laudd sd moard pentru poruncd decit sd neglijeze implinirea poruncii din teama de moarte' aga cum insugi Apos'tolul aratd cd <gi-a pus viala in primeidie.1o.r . 8... .iJ. :-:lItr il. .6: iu " t' . . . .:. :. l.. :ir i?si . r. 'r. . IiifLI ' i1(:j .511..!1L-Lr'.:nir I i:. .|)iu. .0 ''. G rt):' . . .. 825.r .:e i i? Ieassa ! t'. : .l' . Ig . pentru ca.ll?. .6ttlq. ce S-a fdcut ascultdtor pind la moarte 824.ll J r ....REGULITE MICI 463 Rtrspuns Moartea.ry:r li tr [q. cineva. dacd ar fi poruncx grea (obositoare) de a contribui la pietate. . ' .l .2. .r... L.CA ..i l l g s e 6. as. I lr rilj i itJlsJ6r I i : . ' tlf : r r i .a .o gler st6tl .

pentru o gregeald tl n-ar primi mus8. 1305/1306 vot' 53' Atena' 1976' p' 370-374' <Biblioteca Pirintitor si's"iiii.. Dacd cineva nul.. cerlnd rugindu-se vedea pe acesta purtindu-se cu inl-ar trarea respectul cuvenit.:Ut'. invoclnd cu viClegug dezvinovEfiri 3 o sdptdmintr. 5. Dactr cineva ar fi insultat de un s{ptimlntr.1" ttnt date l.Epttttil" iolosite dupi textul din sint tt6ce tertelJ la 1315/1316. pentru cele ce a gre$it. 9i acesta s{ se afupllngere ate cdocdi clneva cel ce a spus: riseasctr o s6ptdmln{.ar ierta fratelui care i'o cineva DacI 7.. ca gi cum el l-ar dnstrui pe acesta' de 10. GoI. vol 31' col' dupf. din lntlmplare. s-ar asemenea sd se afurlseasci o s6ptdmlnd. Dacd gre$it si dupd ce a trecut un timp l-ar or neglira.. Dacd cineva. precum este scris 5.''i"^ :i'ri q ' . sE se afuritnvdtdtura fericitului Apostol 9i a Evanseasc6 si acesta Pe o sdPtdmlntr' gheliilor. : . sd-l roage gi sd'l facf. PIId.37. Dacd cineva ar te5i clnd nu obligll 4.i1 il r. diferenti si nu cu zdrobire de inimd 9i gi acesta sd se afuriseascd o sdptemln6' orin multe lacrimi milostivind pe Domc-uivq gregeala cunoa5te 3. acesta de semeni si ca unul ce se bucurd de rdul si posteasc{ o sdPtdmlni.P' G" -iii*itl. ^. 7. 1t'."rq .. . .. frate si fiind rugat de tovdrd$ia (fratilor) 6. mustrat ca un vrdjma$ 9i nu ca uD frate.. si acesta sd se mllorz.i lr3fil: r -.t ' . textui din -editia J' P' Migne' . Dacd cineva tn afar6 de cdar 5i cnu>' . atent sd se mus' va pe nu-l sau el indrepta va pocdiascd gi sh arate fapte de pociintd' nu-l si tra ln pace cu dragostea cea lntru Hristos' Iar dacd fdcindu-se acestea ei-riu s-ar ln' griji de mintuirea sa. altuia.22. :r''i. nepdzind cu fricE si cu cutremur care a sdvtrgit'o fatd de el.e 7. Daci cineva dispreluiegte sau contrebuintele necesare' umbltnd fdri rost' trazice. '*ol eil . 9. 9i acesta sd se afuriseasctr o 11. ca unul fdrd mild sau afuriseascd afuriseascd se sd de p6cate.rugdciunile sau invdtarea psalocdri. '') l\ . .iii. . ca ii cum (ar fi) mai degrab6 biruitor al fratelui declt tdmiduidespartd cu totul de cei cu care era imtor al cauzet p{cdtuirii. Dacd cineva ar flecdri sau ar spune pe care l-a amdrit ca sd-i ierte greSeala glume. Daci eineva ar ierta cuiva gregeala 9i tot cu gi iertare. iiii . 9. 2.. Afurisirea sau separarea de cei cu care cel ce a se tnfelege in general ca oprire de la tmptrrttrgire' 4. Malel 5.e 6l . . $i acesta sd se preund: <Cdci putin aluat dospegte toatll penmustrat afuriseascd impreune cu cel frdmintdturar 5. )J' fi *91 r. 'i .' .. rqgagt .sq} 5?6 . . 4.:t'':" . de n-ar ierta gregeala.. trupul cu s5ntrtos fiind cineva l." '.'. 5. ll.!':'n 'riq 'l "")1. .{ il 16 E:.. cu dragoste. doud tru (aceasta).:. ca gi cum l-ar instrui. .. sd-Si aminteasch ar face alt jurEmlnt.ii} t f i -i . Matei 5.: : i. unul ca acesta sI se ci cu supdrare. 2. dupe sfintul care a spus a fiindcd p6cdtuire sdptdurini. Dacd cineva ar fi mustrat. 6.65 gryi:. I . E P I T I M I I I i.i. clnd i se poruncesc de c{tre un unul ca acesta si se afuriseascS: pentru frate cele dupd puterea (lui)' 9i nu se suca sd se odihneascd tn casd picioarele lui' pune cu toatd bucuria cea lntru Hristos. gregit forma o comuniune' 3.|f. pe minia 7 5i n-ar ruga indatd pe fratele 5. ti:l ''l'. l4O.-Bisericestitrini". Ps.lPj ' .

Daci cineva ar sustrage ceva de la un frate gi l-ar ascunde. Daci cineva. Daci cineva se insoteste cu altciI neva ca sE iasd din mlndstire pentru un alt oarecare (lucr