

บล็อกครูพงศ์
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
1. ความหมายของคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ปั จจุบันมีคำาศัพท์ท่ีเกี่ยวข้องระหว่างคอมพิวเตอร์และการศึกษาคือ "คอมพิวเตอร์
ศึกษา" (Computer Education) หมายถึง
การศึกษาหาความร้้เกี่ยวกับศาสตร์ด้านคอมพิวเตอร์ เช่น การเขียนภาษา
โปรแกรมต่าง ๆ การผลิต การใช้ การบำารุงรักษา
เครื่องคอมพิวเตอร์ (Hardware) และซอฟแวร์ (Software) รวมถึงการศึกษาวิธี
การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เพื่อกิจการด้านต่าง ๆ
สรุปแล้วการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา คือ การนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในกิจการ
ด้านการศึกษา ประกอบด้วยงานหลัก 4 ระบบ
1. คอมพิวเตอร์เพื่อบริหารการศึกษา (Computer for Education
Administration) เป็ นการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริหารงานด้านต่าง ๆ
เช่น การบริหารงานด้านการศึกษาประกอบด้วยคร้ ผ้้เรียน และเจ้าหน้าที่
บุคลากรที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ เป็ นต้น
2. คอมพิวเตอร์เพื่อบริการการศึกษา (Computer for Education Service)
หมายถึง การบริการการศึกษา ด้านต่าง ๆ เช่น การบริการสารสนเทศการศึกษา
3. คอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอน (Computer Assisted Instruction)
หมายถึง การนำาคอมพิวเตอร์มาช่วยในกิจกรรมการเรียนการสอนในเนื้ อหาวิชา
ต่างๆ
4. การร้้คอมพิวเตอร์ (Computer Literacy) เป็ นการศึกษา การสอน/การฝึ ก
อบรมเกี่ยวกับความร้้ความสามารถ และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์โดนตรงรวมทั้ง
การประยุกต์ใช้ และเจตคติต่อคอมพิวเตอร์และ ICT
ที่มา http://vod.msu.ac.th รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

2. วัตถุประสงค์ของการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ในการนำาคอมพิวเตอร์มาใช้ในการศึกษาโดยทั่วไปมี 3 ลักษณะคือ
1.ใช้เพื่อทบทวนบทเรียน
2.ใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียน
3.ใช้เป็ นเครื่องมือฝึ ก
ที่มา http://vod.msu.ac.th รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

3. ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์
ส่วนประกอบทั่วไปของคอมพิวเตอร์จะประกอบด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้
1. หน่วยรับข้อม้ล input Unit เป็ นส่วนที่ทำาหน้าที่รับข้อม้ลเข้าส่้หน่ วยประมวล
ผลกลาง (CPU)
เพื่อทำาการประมวลต่อไป
2. หน่ วยประมวลผลกลาง หรือ CPU (Central Processing Unit) ทำาหน้าที่ใน
การประมวลผลข้อม้ล
เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ และทำาหน้าที่ควบคุมการทำางานต่างภายใน
คอมพิวเตอร์
3. หน่ วยแสดงผล Output Unit เป็ นหน่ วยที่แสดงผลลัพธ์จากการประมวลผล
ข้อม้ล ซึ่งมีร้ปแบบการแสดง
ผลอย่้ 2 แบบ คือ แบบที่สามารถเก็บไว้ด้ภายหลังได้ และแบบที่ไม่มีสำาเนาเก็บไว้
ที่มา http://www.obec.go.th คร้สมเกียรติ แสนป้ อ
4. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
4.1. คอมพิวเตอร์ช่วยสอน หมายถึง
การนำาคอมพิวเตอร์มาใช้เป็ นเครื่องมือในการเรียนการสอน โดยที่เนื้ อหาวิชา
แบบฝึ กหัด และแบบทดสอบจะถ้กพัฒนาขึ้นในร้ปของโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ลักษณะสำาคัญของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คือ
1) สามารถเรียนแบบการสอนได้ และ
2) มีสมรรถภาพในการรวบรวมสารสนเทศและข้อม้ลต่าง ๆ
4.2. หลักการของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ประกอบด้วย
1. ใช้เป็ นรายบุคคล (Individualized) ไมโครคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ออกแบบเพื่อ
ใช้ส่วนบุคคล นับว่าเป็ นเครื่องมือที่ใช้ได้ผลดีท่ีสุด
2. มีการตอบโต้อย่างทันที (Immediate Feedback)
3. เป็ นกระบวนการติดตามความก้าวหน้าของผ้้เรียน (Track Learners
Process)
4. ปรับให้ทันสมัยได้ง่าย (Each of Updating)
5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ไม่สามารถทำางานได้ทุกอย่างเหมือนคน ด้วย
เหตุน้ี จึงนำามาเป็ นส่วนนึ่ งหรือช่วยสอนเท่านั้น การแก้ปัญหาเหล่านี้ ขึ้นอย่ก
้ ับการ
เขียนโปรแกรมให้สอดคล้องกับหลักจิตวิทยา
6. การเขียนโปรแกรมที่ดีต้องอาศัยความชำานาญอย่างมาก

ที่มา http://vod.msu.ac.th รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ
5. การวัดประเมินผลคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ในการวัดประเมินบทเรียน มีข้ันตอนในการพิจารณาอย่้ 3 ขั้น คือ
1. การประยุกต์ใช้
1.1 บทเรียนนี้ ออกแบบและผลิตขึ้นมาเพื่อใช้ในหลักส้ตร
วิชาอะไรและในหลักส้ตรนี้ ผ้้เรียนจะได้รับประโยชน์พิเศษเฉพาะ
จากบทเรียนนี้ อย่างไรบ้าง
1.2 บทเรียนนี้ บทบาททางการศึกษาอย่างไรบ้าง
เป็ นบทเรียนที่ใช้ในการเรียนการสอนโดยตรงหรือเป็ นบทเรียนที่
ใช้ประกอบหรือเสริมการเรียนเท่านั้น ถ้าบทเรียนนี้
มีบทบาทเพียงเพื่อเสริมการเรียนการสอน มีส่ ือหรือ
กิจกรรมการสอนอื่นที่ออกแบบไว้ให้บทเรียนสนับสนุนหรือไม่
1.3 บทเรียนนี้ ออกแบบมาสำาหรับผ้้เรียนนะดับใด
และผ้้เรียนควรมีความร้้เบื้องต้นระดับใดและอย่างไรบ้าง
1.4 บทเรียนนี้ ควรใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบใด
2. การใช้โปรแกรม
2.1 ประสิทธิผลทางการเรียนการสอน การที่จะวัด
ประสิทธิผลทางการเรียนการสอนของบทเรียนนั้นเราจะต้อง
1) วิเคราะห์คุณลักษณะของบทเรียน
2) วิเคราะห์แนวปฏิบัติของคร้ในการใช้บทเรียนนั้น
3) ทบทวนประสิทธิผลของบทเรียนที่มีต่อการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผ้้เรียนตามจุดประสงค์การเรียน
2.2 การบำารุงรักษาบทเรียน ในการประเมินเกี่ยวกับ
การบำารุงรักษาบทเรียนนี้ จะเน้นในเรื่องการปรับปรุงบทเรียน
ให้เข้ากับสภาพการสอน ว่าทำาได้หรือไม่เพียงใด
ทั้งนี้ เนื่ องจาก มีบางบทเรียนที่เปิ ดโอกาสให้คร้ดัดแปลงเพิ่มเติม
ตัดบางส่วนออกหรือจัดลำาดับใหม่ได้ เพื่อให้คร้สามารถดัดแปลง
บทเรียน ให้สอดคล้องกับความสามารถของผ้้เรียนบางคนได้
2.3 ความสะดวก ความสะดวกของบทเรียนในที่น้ี หมายถึง
การที่เราสามารถใช้บทเรียนกับเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นต่างๆ ได้
เช่น เล่นได้ท้ังเครื่อง XTAT และหรือจอภาพสี
3. ราคา
การเปรียบเทียบราคาของบทเรียน อาจจะพิจารณาได้ยาก
เพราะมีข้อจำากัดเช่น เรื่องเวลา ความต้องการในการใช้บทเรียน
และประสบการณ์ของผ้้ใช้เป็ นต้น นอกจากนั้น การผลิตบทเรียน
เรื่องเดียวกันจากผ้้ผลิตหลายๆ แหล่งนั้นมีนอ
้ ย ดังนั้น การพิจารณาเปรียบเทียบ
ในเรื่องราคาของบทเรียนจึงอย่้ในดุลยพินิจของผ้้ท่ีประสงค์
จะใช้บทเรียนนั้นๆพิจารณาเอง
ที่มา http://vod.msu.ac.th รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ

เจ้าของบทความ
http://apportion.blogspot.com/2007/08/blog-post.html ขอขอบคุณ