http://surapong005.blogspot.

com/บล็อกครูพงศ์
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและการสืบค้นข้อมูล
การสืบค้นข้อมูล ด้วย Google
วิธก
ี ารสืบค้นข้อมูลโดยใช้ Google
1 Google จะใช้ and (และ) อยููในประโยคเสมอ เชูน ค้นหา harvest moon
back to nature Google จะค้นหาแบบ harvest AND moon AND back….
(พูดงูายๆ คือค้นหาแบบแยกคำา)
2 การใช้ OR (หรือ) คือการให้ Google หาข้อมูลมากขึ้นจาก คำา A และ คำา B (พู
ดงูายๆ คือนำาผลที่ได้มารวมกัน) วิธีใช้ พิมพ์ OR ด้วยตัวใหญูระหหวูางคำาที่
ต้องการ เชูน vacation London OR paris คือ หาทั้งใน London และ Paris
3 Google จะละคำาทั่วๆไป (เชูน the ,to , of) และตัวอักษรเดี่ยว เพราะจะทำาให้
ค้นหาช้าลง แตูถ้าคำาพวกนั้นสามารถชูวยให้หาข้อมูลงูายขี้น ก็ต้องใช้เครื่องหมาย
+ ชูวยโดยนำาไปอยููข้างหน้าคำานั้น (ต้องเว้นวรรคกูอนด้วย) เชูน back + to
nature หรือ final fantasy + x
4 Google สามารถกับขอบเขตการค้นหาให้เล็กลงด้วยการใช้ Advanced
Search หรือ การค้นหา แบบพิเศษ ใน Google ภาษาไทย
5 Google สามารถตัดคำาพ้องรูปได้โดยใช้เครื่องหมาย - ชูวยโดยการนำาไปอยููคำา
ที่จะตัด เชูนคำาวูา bass มี 2 ความหมายคือ เกี่ยวกับปลา และดนตรีเราจะตัดที่มี
ความหมายเกี่ยวกับดนตรีออกโดยพิมพ์ bass – music หมายคามวูา bass ที่
ไมูมีคำาวูา music นอกจากนี้ มันยังสามารถตัดอยูางอื่นได้อีก เชูน “front
mission 3” – filetype:pdf หมายความวูา เรื่องเกี่ยวกับ front mission 3 แตู
ไมูแสดงไฟล์ PDF
6 การค้นกาแบบทั้งวลี (คือกรค้นหาทั้งกลู่มคำา) ให้ใช้เครื่องหมาย * * เชูน
*Breath of fire lV
7 Google สามารถแปลเว็บภาษา Italian, French, Spanish, German, และ
Portuguese เป็ นภาษาอังกฤษได้ (โดยคลิก
้ ที่คำาวูา “ Translate this page “
ด้านข้างชื่อเว็บ)
8 Google สามารถหาไฟล์ในรูปแบบอื่นๆที่ไมูใชู HTML ได้ ประเภทไฟล์ท่ีรองรับ
คือ
Adobe Portable Document Format (นามสก่ลของไฟล์ PDF)
Adobe PostScript (นามสก่ลของไฟล์ PS)
Lotus 1-2-3 (นามสก่ลของไฟล์ wk1, wk2, wk3, wk4, wk5, wki, wks,
wku)
Lotus WordPro (นามสก่ลของไฟล์ lwp)
MacWrite (นามสก่ลของไฟล์ mw)
Microsoft Excel (นามสก่ลของไฟล์ xls)
Microsoft powerPoint (นามสก่ลของไฟล์ ppt)
Microsoft Word (นามสก่ลของไฟล์ doc)
Microsoft Works (นามสก่ลของไฟล์ wks, wps, wdb)

Microsoft Write (นามสก่ลของไฟล์ wri)
Rich Text Format (นามสก่ลของไฟล์ rtf)
Text (นามสก่ลของไฟล์ ans หรือ txt)
วิธีใช้ filetype:นามสก่ลของไฟล์ เชูน “Chrono Cross’ filetype:pdf
หมายความวูาเอกสารของ Chromo Cross ที่เป็ น pdf และมันยังมีความสามารถ
ดูไฟล์เหลูานั้นในรูปแบบของ HTML ได้ (โดยคลิ้ก View as HTML หรือ รูปแบบ
HTML ใน Google ไทย)
9 Google สามารถเก็บ Cached ของเว็บที่จะเข้าชมไว้ได้ (โดยคลิก
้ ที่ Cached
หรือ ถูกเก็บไว้ ใน Google ภาษาไทย) ประโยชน์ของมันคือชูวยให้เราสามารถ
เข้าเว็บบางเว็บที่อาจโดนลบไปแล้ว โดยข้อมูลที่เป็ นข้อมูลกูอนถูกลบ (ใหมูส่ดที่
มันจะมีได้)
10 Google สามารถค้นหาหน้าที่คล้ายกัน(โดยคลิ้ก Similar pages หรือ หน้าที่
คล้ายกันใน Google ภาษาไทย) โดยจะค้นหาข้อมูลที่คล้ายๆ กันให้เรา เชูน ถ้า
เรากำาลงหาข้อมูลการวิจัยความสามารถนี้ จะชูวยให้หาข้อมูลได้มากมาย ในเวลาที่
รวดเร็วโดยไมูต้องเป็ นหูวงเรื่อง keyword
11 Google สามารถค้นหา link ทั้งหมดที่เชื่อมไปยังเว็บนั้นได้ วิธีใช้ link:ชื่อ
UEL เชูน link:www.google.com แตูค่ณไมูสามารถใช้ความสามารถนี้ รูวมกับ
การหาแบบอื่นๆ ได้
12 Google สามารถค้นหาเว็บทีจำาเพระเจาะจงได้ โดยพิมพ์ คำาที่ค่ณต้องการ
เจาะจง site:ชื่อ URL เชูน ถ้าค่ณต้องการหาเว็บเกี่ยวกับการเข้า (admission)
มหาวิทยาลัย Standford ให้พิมพ์ admission site:www.stanford.edu
13 ถ้าค่ณมีเวลาน้อย (และคิดวูาโชคดี) Google มีบริการค้นหาดูวน (ชื่อบริการ
I’m Feeling Lucky) โดยที่ Google จะนำาเว็บที่อยููลำาดับแรกของการค้นหาสูงให้
ค่ณเลย(link ไปเว็บนั้นให้เสร็จ) เชูน ค่ณต้องการค้นหาเว็บมหาวิทยาลัย
Stanford อยูางดูวนให้พิมพ์ Stanford แล้วกด I’m Feeling Lucky หรือ ใชู
เลย! เจอแนู ๆ ใน Google ไทย
14 Google สามารถหาแผนที่ของสหรัฐอเมริกาได้โดยพิมพ์ ที่อยูู ชื่อถนน พร้อม
ด้วยชื่อรัฐ เชูน 165 University Ave palo Alto CA Google จะจัดการสูงแผนที่
ค่ณภาพสูงมาให้ค่ณ
15 Google สามารถ หาเบอร์โทร (เฉพาะอเมริกา) หรือพิมพ์เบอร์โทรแล้วหา
บริษท
ั ได้โดยพิมพ์
First name (or first initial) , last name, city (state is optional)
First name (or first initial) , last name, state
First name (or first initial) , last name, area code
First name (or first initial) , last name, zip code
Phone number, including area code
Last name, city, state
Last name, zip code
แล้วแตูวูาจะใช้แบบไหน
16 Google สามารถค้นหา Catalog สินค้าได้ (เข้าไปที่
http://catalogs.google.com)
17 Google สามารถเก็บข้อมูลลักษณะการใช้ท่ีค่ณต้องการได้โดยเข้าไปที่
Preferences หรือ ตัวเลือกใน Google ไทย
เขียนโดย ครูชาย ที่ 10:20 หลังเที่ยง 0 ความคิดเห็น

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
จากการเปลี่ยนแปลงของสภาวการณ์โลกที่ก้าวสููโลกแหูงการเรียนรู้เทคโนโลยี
นานาประเทศตูางพยายามปรับกลย่ทธ์ เพื่อยกระดับศักยภาพของสังคมด้วย
การนำาเทคโนโลยีรูวมสมัยถึงผลกระทบในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสังคม
4 ด้าน คือ ด้านความรู้เทคโนโลยีสารสนเทศชูวยอำานวยความสะดวกในการขยาย
ขอบเขตของความรู้ท้ังในแนวลึกและแนวกว้างให้แกูผู้ศึกษา ค้นคว้า ผลกระทบ
ประการที่สองคือทำาให้เกิดอาชีพใหมูและท่กคนจำาเป็ นต้องมีความรู้และทักษะทาง
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลกระทบประการตูอไปคือสังคม ทำาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านความสัมพันธ์ของผู้คนในสังคม รวมทั้งความไมูเทูาเทียมกัน
ในสังคม ผลกระทบประการ ส่ดท้ายคือการอำานวยความสะดวกทั้งในด้านการ
ศึกษา การดำารงชีวต
ิ ชูวยในการคิด การตัดสินใจ และประหยัดเวลา
เมื่อนักการศึกษานำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ประโยชน์เพื่อการ
ศึกษาให้สามารถแขูงขันในโลกสากล กูอให้เกิดภูมิปัญญาและการเรียนรู้อันจะนำา
ไปสููค่ณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั้นถือได้วูาเป็ นเรื่องสำาคัญในระดับประเทศ สำาหรับ
ประเทศไทยได้กำาหนดย่ทธศาสตร์การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสารมาใช้ในวงการศึกษาเชูนเดียวกัน เชูน การใช้ดาวเทียมสื่อสาร ใยแก้วนำา
แสง ซีดีรอม มัลติมีเดีย อินเทอร์เน็ต คอมพิวเตอร์ชูวยสอน การเรียนการสอน
ผูานเว็บ เป็ นต้น
2.1 บทบาทและค่ณคูาของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา
การนำาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้เพื่อการศึกษา มีหลายลักษณะ
คือ (ปทีป เมธาค่ณว่ฒิ, 2544 ; ถนอมพร เลาหจรัสแสง, 2542)
1) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารลดความเหลื่อมลำ้าของโอกาสทางการ
ศึกษา สิ่งนี้ เป็ นเงื่อนไขสำาคัญในการตอบสนองนโยบายการศึกษาที่เป็ น "การ
ศึกษาเพื่อประชาชนท่กคน" ที่จะเป็ นการสร้างความเทูาเทียมทางสังคม โดย
เฉพาะอยูางยิง
่ ความเทูาเทียมทางด้านการศึกษา ตัวอยูางที่สำาคัญคือ การเรียน
การสอนทางไกลที่ทำาให้ผู้เรียนในที่หูางไกลในชนบทที่ด้อยโอกาส
ให้มีโอกาสเทูาเทียมกับผู้เรียนที่อยููในสถานที่ในเมือง รวมทั้งการที่ผู้เรียนมีโอกาส
เข้าถึงแหลูง
ข้อมูลของโลก ผูานทางเครือขูายอินเทอร์เน็ต หรือการที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
เป็ นเครื่องมือที่ชูวยให้คนพิการสามารถมีโอกาสรับการศึกษาในสิ่งแวดล้อมของ
คนปกติ และยังเปิ ดโอกาสให้คนพิการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และ
เพื่อการประกอบอาชีพอีกด้วย
2) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาค่ณภาพ
ทางการศึกษา เทคโนโลยีสามารถทำาได้ในรูปแบบตูาง ๆ เชูน การที่ผู้เรียนที่เรียน
รู้โดยสามารถใช้เวลาเพิ่มเติมกับบทเรียนด้วยสื่อซีดีรอมเพื่อตามให้ทันเพื่อน ผู้
เรียนที่รับข้อมูลได้ปกติสามารถเพิ่ม ศักยภาพในการเรียนรู้ด้วยตนเองได้มากขึ้น
จากความหลากหลายของเนื้ อหาในสื่อสารอิเล็กทรอนิ กส์ นอกจากนี้ ฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิ กส์ท้ังในระดับท้องถิ่นหรือระดับโลกอยูางระบบเวิลด์ไวด์เว็บใน
อินเทอร์เน็ต ยังเปิ ดโอกาสให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาค่ณภาพของการเรียนรู้จาก

ฐานข้อมูลที่หลากหลายและกว้างขวาง อยูางที่ระบบฐานข้อมูลหรือห้องสม่ดเดิม
ไมูสามารถรองรับได้ วิวัฒนาการของเทคโนโลยีสารสนเทศยังทำาให้ส่ ือทางเสียง
สื่อข้อความ สื่อทางภาพ สามารถผนวกเข้าหากัน และนำาเสนอได้อยูางนู าสนใจ
และไมูนูาเบื่อ ไมูวูาจะดึงข้อมูลจากสื่อที่เก็บข้อมูล
เชูน ฮาร์ดดิสก์ ซีดีรอม หรือจากเครือขูาย ซึ่งปั จจ่บันมีเทคโนโลยีดิจิทัล และการ
บีบอัดสัญญาณที่ก้าวหน้าที่ได้อยูางรวดเร็วและสมบูรณ์ ในขณะเดียวกันข้อมูลที่มี
ประโยชน์ยง
ั สามารถเก็บบันทึกและเรียกใช้รูวมกันได้จากคลังดิจิทัล (Digital
Archive) ในรูปแบบตูาง ๆ นอกจากนี้ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ประเภทความจริง
เสมือน (Virtual Reality) ยังสามารถประย่กต์ใช้เป็ นประโยชน์ทางการศึกษา
และการฝึ กอบรม
3) การพัฒนาบ่คลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ทางด้านเทคโนโลยี ในประเด็นนี้
ได้คำานึ งถึงระดับการสร้างทักษะพื้นฐาน (Literacy) การสร้างผู้สอนที่มีความรู้ท่ี
จะใช้เทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารประกอบการเรียนการสอน การสร้าง
ผู้มีความรู้ ความชำานาญ เฉพาะศาสตร์ทางคอมพิวเตอร์ในระดับตูาง ๆ เพื่อที่จะ
นำาไปสููการคิดค้นสร้างสรรค์เทคโนโลยี สารสนเทศ และที่จำาเป็ นมากสำาหรับ
ประชาชนทั่วไป คือการสร้างทักษะพื้นฐานทางคอมพิวเตอร์
4) บทบาทของอินเทอร์เน็ตกับการศึกษา อินเทอร์เน็ตเป็ น "เครือขูายแหูงเครือ
ขูาย" (Network of Networks) ทำาให้เกิดการเชื่อมโยงกันอยูางเสรี โดยไมูมีการ
ปิ ดกั้น การเผยแพรูและสืบค้นข้อมูลผูานระบบเวิลด์ไวด์เว็บ (World Wide Web)
ทำาให้บ่คคลสามารถเผยแพรูข้อมูลของ
ตนเองตูอโลกได้งูาย พอกับการสืบค้นข้อมูลโดยใช้ระบบทะเบียนที่อยูู (Uniform
Resource Locator-URL) และผูานตัวสืบค้น (Search Engines) ตูาง ๆ
นอกจากนั้นการสื่อสารผูานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิ กส์ (Electronic Mail หรือ
E-mail) เป็ นการปฏิวัติระบบการสื่อสารทั่วโลกด้วยสะดวก ความเร็ว และถูกต้อง
สมบูรณ์ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนสาระความรู้ผูานระบบแผนกระดานขูาว
(Bulletin Board) และกลู่มอภิปราย (Discussion Groups) ตูาง ๆ ทำาให้เกิด
การ แลกเปลี่ยนความรู้กันอยูางกว้างขวางและทั่วถึงกันมากขึ้น รูปแบบของการ
สืบค้นข้อมูลของภาษา HTML (Hyper Text Markup Language) นอกจาก
ความสะดวกและงูายตูอการใช้แล้วยังเป็ นสภาพแวดล้อมที่อาจมีผลทางจิตวิทยา
ให้ผู้ใช้ค้นหาข้อมูลลึกลงไป
โดยสร่ปเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีสูวนสัมพันธ์หรือเอื้อตูอการ
ศึกษาทั้งในด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริหาร และการบริการสังคม
ที่มา
http://www.edu.nu.ac.th/supanees/lesson/366515/unit2_p01.html
ขอบค่ณมากครับ