P. 1
Uttaradi Math Shri Sudha October Online Edition

Uttaradi Math Shri Sudha October Online Edition

|Views: 174|Likes:
Published by rrachuri
Shri Sudha October Online Editon
Shri Sudha October Online Editon

More info:

Published by: rrachuri on Oct 29, 2009
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/06/2011

pdf

text

original

]àÓÜá«Ý

babababababababababababababab
g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á ÊÜ á áS±Ü £ ÅPæ

ÓÜíÓݧ±ÜPÜÃÜá :

±ÜÃÜÊÜá±Üäg ]à ]à 1008 ]àÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì]à±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
]àÊÜáñ…ÓÜñÝÂñܾ£à¥Ýì®Ýí PÜÃÜáOÝÃÜÓܱæäàÑñÝ >
ÓæàÊÜÂñÝí ÃÜÔPæçÊÜÞì«æÌ$ ç@ ]àÓÜá«ÝÊÜÞÓܱܣÅPÝ >>
ÓÜí±Üâo 13 ËÃæãà— ÓÜíÊÜñÃÕÜ Ü BÎÌg APæãràŸÃ… 2009 ÓÜíbPæ 07
KKKKKK ]àÓÜá«Ý

ÓÜí±Ý¨ÜQà¿á ÓÜÆÖÝ ÊÜáívÜÚ KKKKKK

±Üí. ÃÝÊÜÞaÝ¿áì PÜqr (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ ) ±Üí. ÃÜíWÝaÝ¿áì WÜáñÜÆ
¤ (]à±Ý¨Ü±âÜ ñÜÅÃáÜ )
±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áì ÊÜÞÖÜáÈ
±Üí. ±ÜíyÜÄà®Ý¥ÝaÝ¿áì WÜÆWÜÈ
±Üí. Ë. ±ÜÅ»íÜ g®ÝaÝ¿áì
±Üí. ÊÜá«ÝÌaÝ¿áì ÊæãTÝÎ
±Üí.ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
]àB¨Ü ÃÝÊÜÞaÝ¿áì
WèÃÜÊÜ ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX

ÓÜí±Ý¨ÜPÜÃÜá @ ±Üí. ˨Ý—àÍÝaÝ¿áì WÜáñܤÆ
¯ÊÜìÖÜOæ @ ]à. G.¹.ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì--

EEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE

g¿áÓÜ ñ Ü Â ±Ü Å Êæ ã à¨Ü ¯ —¿á «Ü Ê Ü á ì¨Ü Î ìÊÜ á ívÜ È
vÝ>>Gí.Gí.hæãàÎ,A«ÜÂPÜÒÃÜá
]à ÊæíPÜoÃÝÊ… PÝ¿áì¨ÜÎì
]à ¹.G®….ÊÝÓÜá¨æàÊÜÃÝÊ…
]à q.GÓ….ÃÝZÊæàí¨ÜÅ®…
]à G®….¹.Öæa….PÜáÆPÜ~ì
]à WæãàËí¨ÜÊáÜ ã£ì ¨æàÓÝÀá
ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜ ÊÜáívÜÚ ÓÜÆÖæWÝÃÜÃÜá & ]à Pæ.BÃ…. WÜívÜÊÜÞÈ
eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
MS
MS
e S ree S
Fre
F

ÓÜí¨æàÍÜ ÓÜá«Ý

Fre
F
e S ree S
MS
MS

ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü SMS ÊÜáãÆPÜ ñÜÊáÜ ¾ Êæã¸æçÈWæ ±ÜÅ£¯ñÜ EbñÜÊÝX ±ÜíaÝíWÜ
ÖÝWÜã ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙáÜ ×ÓÜÇÝWÜᣤ¨
¤ .æ ÎÅàÊÜásÜ©í¨Ü ÓÜí¨æàÍÜWÙÜ ®Ü áÜ ° A±æàQÒÓáÜ ÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾
Êæã¸æçȯí¨Ü ON UMQUOTES Gí¨Üá pæç±… ÊÜÞw 09870807070 Wæ SMS
ÊÜÞw. DWÝWÜÇàæ 3000PÜãR ÖæaáÜ c g®Ü C¨ÜÃÜ ÇÝ»Ü樆 áÜ ° ±Üv¿
æ áᣤ¨ÝªÃ.æ
- uttaradimath.org

ÊÜááS±Üâo Ë®ÝÂÓÜ @ Wæãà±ÝÆPÜêÐÜ¡ ¨ÝÊÜ|WæàÄ

58/10

ËÐÜ¿Þ®ÜáPÜÅÊÜá~PÝ
1 ÍÜáÅ£ÓÜá«Ý/ÊÝÂÓÜÓáÜ «Ý/¨ÝÓÜÓáÜ «Ý
2 ÓÜñÝÂñÜÊ
¾ Ý~
3 ®ÜáwÊÜááñÜá¤
4 ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 4
5 ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá
6 gWÜñÜᤠ»ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü A¼®Ü°Êæà ?
7 ±Ü¨ÜŸí«Ü &72
8 ""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 31
9 ÊÜÞ®ÜËà¿á ÊÜåèÆÂWÜÙÜá & 39
10ÊÜá«ÜÔÌ ¨ÝœíñܨÈ
Ü É iàÊÝ®ÜíñÜÂ...
11ÃÝÊÜÞ¿á| ÊÜá×Êæá&4

±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX
±Üí &ÓÜñÜ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr
±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX
±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
±Üí. ±ÜÅÊæãà¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ
ÎÅà g¿áíñÜ ÊÝÂÓÜ®ÜPæÃæ,
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…

12 Finding GOD - 2

By : Mr H K Katti

13¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá & 18 ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì
14ÊÜÞÓܱÜíaÝíWÜ

4
7
8
11
13
17
18
20
22
29
31
41
52

ŸvÜ ±ÜÅ£»Ý¯ÌñÜ Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ ÎPÜÒ|PÝRX
g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—Wæ E¨ÝÃÜ ¨æà~Wæ ¯àw¨Ü ¨Ý¯WÜÙÜá
50,000 1) ±ÜÅÖÝÉ¨Ü Êæç¨ÜÂ, ¸æíWÜÙÜãÃÜá
15,000 1. ÎÅàÊÜᣠÊÜêí¨Ý ±ÜÅÓݨÜ
10,000 1) Pæ. ¹í«ÜáÊÜÞ«ÜÊÜ, 2) G®… WÜáÃÜáÃÝÊ… 3) ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¨Üíw®Ü 4)
PÜêÐÝ¡aÝ¿áì GÊÜå… 5) ±ÜâÐܳÊÜÈÉ Ô 6)ÓÜËáàÃÜ pæã|²
8,000 1) ÃÝZÊæàí¨ÜÅ . BÃ…
5,000 1) ®ÝWÜÃÝg ±æÃÜãÃÜ 2) Pæ.GÓ… ±Ü¨Ý¾ , ÎÅà Êæà|áWæãà±ÝÆ, ÓÜá«ÝPÜÃÜ,
ÎÅà¯ÊÝÓÜÃÝÊ… 3) ÎÅà¯ÊÝÓÝaÝ¿áì GÊÜå… Ÿí«ÜáWÜÙÜá 4) A¯ÃÜá¨Üœ
5) ±ÜÅÓܮܰ ÊÜááÃÜÚ«ÜÃ… hæãàÎ
3,000 1) w.GÓ….£ÊÜÞ¾iÃÝÊ…
2,000 1) ÃÝhÝÃÝÊÜå… GÓ… 2) ¸Ý¨ÜÃÝ¿áOÝaÝ¿áì aÜívÜÃÜQ
1,000 1) Cí©ÃæàÍÝaÝ¿áì PÜvæaÜãÃÜ
GÆÉ ¨Ý¯WÜÚWÜã g¿áÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü¯—¿áá ËÍæàÐÜÊÝX B»ÝÄ¿ÞX¨æ.

APæãràŸÃ… 2009
2
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

WaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaX
d
b
ÍÜ á Å£ÓÜ á «Ý
d
b
ÓÜÖêÜ ¨Ü¿áí ÓÝíÊÜá®ÜÓÂÜ ÊÜá˨æàÌ ÐÜí PÜêOæãàËá ÊÜ@ >
d
b
A®æãÂà A®ÜÂÊÜá¼ ÖÜ¿áìñÜ ÊÜñÜÕí hÝñÜËáÊÝ[Ý°é >> A¥ÜÊÜì(3&30&1)b
d
d
b
Ȇ
W
Ü
Ê
Ü
í
ñÜ
¯Êæ
á
¾
Æ
É
Ä

ã
ÓÜ
Ê
Ü
Þ
®Ü
»
ÝÊÜ
®
æ
¿
á
ÓÜ
Ö
Ü
ê
¨Ü
¿
áÊÜ
®
Ü
á
°
,
Jí¨æ
à
d
b
æ.
dÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ÊÜá®ÜÓÜÕ®Üá°, ¨æÌàÐÜÃÜ×ñÜ »ÝÊÜ®æ¿á®Üá° ¯àvÜáñݤ®b
d®Ü Ê Ü h ÝñÜ PÜ Ã Ü á ÊÜ ® Ü á ° ²Åà£ÓÜ á ÊÜ Wæ ã à訆 í ñæ CñÜ Ã Ü Ã Ü ® Ü á ° ²Åà£Ô,b
Ü
dÊæà¨ÜþÝ®ÜÊݨÜíñæ DÐÝìÓÜãÁáWÜÙÜá, ÃÝWܨæÌàÐÜWÜÙÜá CÆɨݪX ±ÜÃÜÓܳÃb
dËÍÝÌÓÜ »ÝÊÜ®æ ÊÜáãvÜáñܤ¨æ.
b
d
b
GGGGGGGGGGGGGGGG
d
b
d
b
ÊÝÂÓÜ Ó Ü á «Ý
d
b
¨æ
à
Öæ
à
í©Å¿á±ÝÅ|ÊÜ
á
®æ
ã
à—¿Þí
Áãà
d
b
d
b
g®Ý¾±ÂÜ ¿áPÜá¨
Ò ¿
½Ü áñÜÐìÜ PÜêaæ†f $ç@ >
d
b
ÓÜíÓÝÃÜ«Ê
Ü áæ çìÃÜËÊÜááÖÜÂÊÜÞ®Ü@
d
b
»ÝWÜÊÜñÜ 11&2&49
ÓÜ
¾
ƒ
ñÝÂ
ÖÜ
Ã
æ
à
»ÝìWÜ
Ê
Ü
ñ
Ü
±
Ü
Å
«Ý®Ü
@
>>
d
b
d gWÜ£¤®ÜÈÉ ¿ÞÃÜá ÖÜáoár, ÓÝÊÜâ, ÖÜÔÊæ, ¯àÃÜwPæ, »Ü¿á Êæã¨ÜÇݨÜb
dPÜÐÜrWÜÚí¨Ü PÜãwÃÜáÊÜ ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü WÜá|WÜÚí¨Ü ÍÜÄàÃÜ, Cí©Å¿á, ±ÝÅ|b
,
dÊÜá®ÜÓÜáÕ, Ÿá©œWÜÙÜ ÊæãàÖÜÊÜ®Üá° Öæãí¨Ü¨æ ÎÅàÖÜÄ¿á ®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á®Üáb
°
d
b
ÊÜ
Þ

á
ñݤ
®
æ
Á
ãà
AÊÜ
®
Ü
á
Íæ
Å
à
ÐÜ
u
»ÝWÜ
Ê
Ü
ñ
Ü
®
Ü
á
.
d
b
d
b
GGGGGGGGGGGGGGGG
d
b
¯à®æ
à
ÊÜ
á
áTÝÂ
PÝÃÜ
|
APÝÃÜ
|
Ãæ
ã
à
¸æ
ã
ÊÜ
Þ
¾
©

Ù
Ü
á
d
b
¯à®æà®æà PÜñêÜ ì APÜñêÜ ìWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ
d
b
¯à®æà ÓÜÊÜìÓÜÌñÜíñÜÅ AÓÜÌñÜíñÝÅÃÜÊÜÃÜá
d
b
d ¨Ý
b
¯à®Üá ÊÜáãÆ ÊÜá«ÜÂÊÜÞÃÜÊÃÜ ã
æ
d
b
¯à®Üá ¯ñÜ®æí¨æ¯±æ Æ¿áÊÝWÜáÊÜÃÜÊÜÃÜá
ÓÜ
d
b
¯à®æà »æãàPݤ®íæ ¨æ¯ÓÜáÊæ ÓÜÊìÜ ÃÜíñÜÃÝñÜP¾ ®Ü ÝX
d ÓÜ á
b
¯®Ý°—à®ÜÊ¿
Ü ÞÂÔÌàPÜÄÓÜáÊÜ ÍÜQ¤
d
b
A®Ý©PÝÆPÜ
Ê
á
Ü
ìWÜ
Ù
®
Ü
®
°
Ü
á
Ü
ÓÜ
Ä
Ô
d «Ý
b
¯à®æ ´ÜÆÊÜ®Üá°~ÓÜáË ±ÜâÃÜí¨ÜÃÜËsÜÆ &ÎÅà±ÜâÃÜí¨ÜÃܨÝÓÜÃÜá b
d
ZcccccccccccccccccccccccY

]àÓÜá«Ý

±ÜÃÜÃÜ Ëñܤ A±ÜÖÜÄÓÜáÊÜ®æã ±ÜÃÜÊÜá E¨ÝÄ ?

3

ÓÜñÝÂñܾÊÝ~

""ÓÜÌ¿áí»Üã@''-&2 
±Üí. PÝíñæàÍÝaÝ¿áì PܨÜÃÜÊÜáívÜÆX 

ñÝÙ澿á ÓÝPÝÃÜÊÜáã£ì »Üã¨æàË
ÓÜÊáÜ á¨ÜÅÊÜ àæ ¨æàË ±ÜÊìÜ ñÜÓ®¤Ü Ê
Ü áÜ íwñæà >
ËÐÜᡱܣ° ®ÜÊÜáÓÜ᤻ÜÂí ±Ý¨ÜÓܳÍÜìí PÜÒÊÜáÓÜÌ Êæáà >>
GíŸá¨ÝX ±ÝÅñÜ@ÓܾÃÜ~à¿áÊÝ¨Ü ±ÜËñÜÅWÜá|WÜÙÜ®Üá° ±Üvæ¨Ü ÊÜáÖÝñÝÀá
»Ü ã ¨æ à Ë. ®Ü Ê Ü á ¾ iàÊÜ ® Ü ¨ Ü È É ÖÜ Æ ÊÝÃÜ á ÖÜ í ñÜ W Ü Ù Ü È É A®æ à PÜ ¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü
E±ÜPÝÃÜWÙÜ ®Ü áÜ ° ®æ®¨
æ áÜ Ÿ¨ÜáPÜáÊÜ A¯ÊÝ¿áìñæ ®ÜÊáÜ Wæ C¨æ. B GÆÉ ¨æàÊÜñWæ ÙÜ Ü
ÓܾÃÜOæ ËÍæàÐÜÊÝX ±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ Ë×ñÜÊÝX¨æ. B¨ÜÃÜã ±ÜÅԨܜÊÝX GÆÉÊÜ®Üã°
ÊÜáÃæñÜÃÜã C¨Ü®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÊÜáÃæ¿á¨æà, ±ÝÅ¿á@ ÓܨÝaÝÄWÜÙÝ¨Ü GÆÉ g®ÜÃÜã
»ÜãÊÜÞñæWæ ®ÜÊÜáÓÜRÄÔ, ÊÜááí¨æ ÊÜÞvÜáÊÜ ñܱÜâ³WÜÚWæ Êæã¨ÜÇæà PÜÒÊæá ¿ÞbÔ
BÊæáàÇæ ÖÝÔWæÀáí¨Ü ÊæáàÇæÙÜáÊÜ ±Ü¨Üœ£ CoárPæãíwÃÜáñݤÃæ.
ñÝ¿á¤®Ü¨Ü ÓÜÖÜgWÜá| ""PÜÒÊæá''
A¨ÜPæR PÝÃÜ| & ñÝÀá¿áÈÉ ÓÜÖÜgÊÝX CÃܸæàPÝ¨Ü ñÝ¿á¤®Ü¨Ü PÜÒÊÜÞWÜá|
»Üã¨æàË¿áÈÉ C¨æ. ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ÊÜáWÜá ñÝÀá¿á ñæãvæ¿á ÊæáàÇæÁáà
ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá, ñÝÀá¿á ÊæáçÊáæ àÇæÁáà KvÝvÜáÊÜâ¨Üá, PÝȯí¨Ü J¨æ¿ááÊÜâ¨Üá,
ñæ ã væ ¿ á Êæ á àÇæ ÊÜ á ÆXÔPæ ã ívÝWÜ AÈÉ Á áà Öæ ã ÆÓÜ á ÊÜ Þ vÜ á ÊÜ â ¨Ü á
(ÊÜáÆ&ÊÜáãñÜÅ ËÓÜiìÓÜáÊÜâ¨Üá), ñÝÀáÀáí¨ÜÇæà BÖÝÃÜ ±Üvæ¨Üá Öæãpær
ñÜáí¹PæãÙÜáÛÊÜâ¨Üá ×àWæ GÆÉÊÜ®Üã° ÓÜÆáWæÀáí¨Ü ñÝÀá¿á G¨ÜáÄ®ÜÈÉÁáà
ÊÜÞw¨ÜÃÜã ñÝÀá ÊÜÞñÜÅ ÊÜáPÜRÙÜá ÊÜÞvÜáÊÜ GÆÉ ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üã° PÜÒÊæá ÊÜÞw,
²Åࣿá®Üá° ÊÜÞñÜÅ ÓÜáÄÔ ÊÜáPÜRÙÜ®Üá° ¸æÙæÓÜáñݤÙæ.
±Üê¦Ì¿á ÇæãàPÜËÆPÜ|
Ò "PÜÊ
Ò áæ '
CíñÜÖÜ ñÝ¿á¤®Ü¨Ü ÓÜÖÜgWÜá|ÊÝ¨Ü PÜÒÊÜÞWÜá|ÊÜ®Üá° »Üã¨æàË¿áÈÉ ®ÝÊÜâ
PÝ|áñæ¤àÊæ. ®ÝÊÜâ ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨Üá, KvÝvÜáÊÜâ¨Üá, J¨æ¿ááÊÜâ¨Üá, ÊÜáÆ&ÊÜáãñÜÅ
ËÓÜiìÓÜáÊÜâ¨Üá ×àWæ ®ÝÊÜâ H®æà ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ý¨ÜÃÜã A¨Üá »ÜãñÝÀá¿á
ÊÜáwÆÈÉÁáà ÊÜÞvÜáñæ¤àÊæ. ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ B GÆÉ ñܱÜâ³WÜÙÜ®Üã° PÜÒËáÓÜáñݤÙæ
»ÜãñÝÀá. B¨ÜÃæ ÊÜÂñÝÂÓÜ CÐærà™. ®ÜÊÜá¾®Üá° 9 £íWÜÙÜá ÖæãñÜᤠÖæÃÜáÊÜ D ÇèQPÜ
ñÝÀá 6 £íWÜÙáÜ A¥ÜÊÝ 1 ÊÜÐì
Ü , Öæaícæ ¨ÜÃæ 2 ÊÜÐì
Ü , 3ÊÜÐì
Ü ®ÝÊÜâ ÊÜÞvÜáÊÜ
APæãràŸÃ… 2009
4
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

ñܱâÜ W³ ÙÜ ®Ü áÜ ° PÜË
Ò áÓÜŸÆÉÙáÜ . B¨ÜÃæ »ÜãñÝÀá¿á PÜÊ
Ò Þ
Ü WÜá| GÑr¨æ Gí¨ÜÃ,æ 1 ÊÜÐì
Ü
AÆÉ™, 2 ÊÜÐì
Ü AÆÉ ¸ÝÆÂ&¿åèÊÜ®WÜ ÙÜ áÜ PÜÙ¨
æ áÜ ÊÜê¨Ýœ±ÂÜ Ÿí¨Üá ÊÜáá¨ÜáPܮݨÜÃã
Ü
ÓÜÖÜ »Üã¨æàË¿á ÊÜáwȯí¨Ü (ñæãvæ¿á ÊæáàÈí¨Ü) CÚ¿ááÊÜâ©ÆÉ ®ÝÊÜâ.
ñÝÀá¿á ñæãvæÀáí¨Ü CÚ¨Ü GÃÜvÜ®æà PÜÒ|PæR ®ÝÊÜâ ÊÜáñæã¤í¨Üá ñÝÀá¿á
ñæãvæ¿áÈÉ ŸÃÜáñæठÊæ. B ñÝÀáÁáà »ÜãñÝÀá. B »ÜãñÝÀá¿á ñæãvæ¿á®Üá°
®ÝÊÜâ ¹vÜáÊÜâ¨æà CÆÉ™. »ÜãñÝÀá¿á ñæãvæ¿á®Üá° ¹pærÊÜâ Gí¨ÜÃæ PÜêÐÝ¡±Üì|
Gí¨æ à A¥Ü ì . B¨Ü à æ ÊÜ á ñÜ ã ¤ ËbñÜ Å Êæ í ¨Ü Ã æ , PÜ ê ÐÝ¡ ± Ü ì |ÊÝ¨Ü Ã Ü ã ÓÜ Ö Ü
(ÊÜáêñÜÃݨÜÊæáàÆã ÓÜÖÜ) ®ÜÊÜá¾®Üá° ÊÜáñæ¤ »ÜãËá¿áÈÉÁáà ÖÝPÜáñݤÃæ. PæÆÊÜÃÜ®Üá°
»ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ÓÜávÜŸÖÜá¨Üá. PæÆÊÜÃÜ®Üá° »ÜãËá¿áÈÉ ÖÜãÙÜŸÖÜá¨Üá.
BÊÝWÜÆã ®ÜÊáÜ Wæ »ÜãñÝÀá¿á ÓÜíŸí«Ü ñܲ¨
³ Æ
ªÜ ™É . D Ë«ÜÊÝX ÖÜáqr¨ÝX¯í¨Ü
Pæ ã ®æ ¿ áÊÜ Ã æ W Ü ã ¿ÞÊÜ Ù Ü E±Ü P ÝÃÜ , ¿ÞÃÜ ÊÜ á ÊÜ á ñæ ¿ á ÓÜ ³ Í Ü ì ®Ü Ê Ü á Wæ
A¯ÊÝ¿áìÊÝX¨æ AíñÜ Ö Ü »Ü ã ÊÜ Þ ñæ ¿ á ±ÝÅ¥Ü ì ®æ A¯ÊÝ¿áìÊÝX
±ÝÅñÜ@PÝƨÜÈÉ C¨æ.
B »Üã¨æàË ÊÜáÖÝÆQÒ$¾¿á ÓÜÌÃÜã±ÜÙÜÆÉ™. QíñÜá ÊÜáÖÝÆQÒ$¾¿á A—ÐÝu®ÜÙÜá
(ËÍæàÐÜ Óܯ«
° Ý®Ü ±Üv¨
æ Ê
Ü ÙÜ áÜ ). ÊÜáÖÝÆQÒ$¿
¾ á ÓÜÃÌ ã
Ü ±ÜÃÝ¨Ü ÎÅà&»Üã ¨æàË¿áÃÜÈÉ
JŸºÙÝ¨Ü »Üã¨æàË¿á Óܯ°«Ý®Ü ±Üvæ¨ÜÊÜÙÜá D ±Üê¦Ìà™. B¨ÜÃÜã ÊÜÃÝÖÜÃÜã²à
»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®Ü ±Ü£¿
° Þ¨ÜÊÙÜ áÜ . A®ÜáÊ
° âÜ ¨ÜPÝRXÁáà ""ËÐÜá±
¡ £Ü ° ®ÜÊáÜ ÓÜá»
¤ ÂÜ í ±Ý¨ÜÓÍ³Ü ì
Ü í
PÜÒÊÜáÓÜÌ Êæáà'' GíŸá¨ÝX ±ÝŦìÓÜáÊÜâ¨Üá. AíñÜÖÜ ÇæãàPæãàñܤÃÜÊÝ¨Ü Jí¨Üá
PÜÒÊÜÞWÜá|ÊÜ®Üá° »ÜãñÝÀá¿áÈÉ PÝ|áñæ¤àÊæ.
iàÊæäàñܤÊÜáÃÜ ±Ý¨Ü±Üähæ !
ÓÜáÊÜá«ÜË
Ì g¿á¨ÜÈÉ Jí¨Üá ±ÜÅÓíÜ WÜ樆 áÜ ° ®ÝÃÝ¿á|±ÜíwñÝaÝ¿áìÃÜá ŸÖÜÙÜ
ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝX EÇæÉàUÓÜáñݤÃæ &
Aí©®Ü PÝÆ¨Ü g®Ü Ã Ü á ÎÅàÊÜ á ¨ÝaÝ¿áìÃÜ , ñæ ù Çæ ã àPÝÂaÝ¿áìÃÜ
±Ý¨Ü±äÜ hæ¿á®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃíÜ ñæ. JŸº ¿á£WÜÙÜ ±Ý¨Ü±äÜ hæ¿áÆÉ™, JŸº ¨æàÊÜñ¿
æ á
±Ý¨Ü ± Ü ä hæ ¿ áã AÆÉ ™ . ÓÜ P Ü Æ ¨æ à ÊÜ ñ æ ã àñÜ ¤ Ê Ü á ÃÝ¨Ü , iàÊæ ä àñÜ ¤ Ê Ü á ÃݨÜ
ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜ ±Ý¨Ü±äÜ hæ A¨Üá. H¯ÃÜŸÖÜá¨Üá ? ÖæàXÃÜŸÖÜá¨Üá ? GíŸ PÜÆ®³ æ
ÊÜÞwPæãÙÜÛ¸æàPÜá. GíñÜÖÜ »ÝWÜ CÃܸæàPÜá Aí©®Ü g®ÜÃܨÜ᪠?
EñÜRísÝPÜáísÜPæãàÇÝÖÜÆ...................²ígÃÝÃÜíiñÝÍÝ@ >>
EñÜRísÜ Gí¨ÜÃæ »ÝÄà ñÜÊÜPÜ. ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜ ±Ý¨Ü AÆÉ™, ±Ý¨Ü¨Ü ²àsÜPæR
®ÜÊÜáÓÝRÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÜPÝRX ®Ý®Üá ÊÜááí¨Üá ñÝ®Üá ÊÜááí¨Üá GíŸá¨ÝX
5
]àÓÜá«Ý
±ÜÃÜÃݱæàPæÒ¿á ¹vÜá, ±ÜÃÜÇæãàPÜÊÜ ¸æàvÜá

¨æàÊÜñWæ ÙÜ È
Ü É £PÝRoÊÝWÜáñܨ
¤ ¿
æ áíñæ. AíñÜÖÜ »ÜPáÜ ¨
ö Åæ àPÜ©í¨Ü £PÝRoÊÝWÜáÊÝWÜ JŸº
¨æàÊÜñæ¿á ŸíWÝÃÜ¨Ü QÄào, ÊÜáñæ㤟º ¨æàÊÜñæ¿á ŸíWÝÃÜ¨Ü QÄào, ÊÜáñÜá¤
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ŸíWÝÃÜ¨Ü ±Ý¨Ü²àsÜ GÆɨÜÃÜ ®ÜvÜáÊæ ZÐÜìOæ EípÝX,
ŸíWÝÃÜ¨Ü PÜ|WÜÙæÆÉ ©QR®Ü ñÜáíŸ ÊÝÂ²Ô GÈÉ ®æãàw¨ÜÃÜÈÉ Pæí±Üâ Pæí±Üâ
PÝ~ÓÜᣤñܤíñæ. AíñÜÖÜ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ±Ý¨ÜPæRà®æà ¯àÃÜá ÖÝQ ±Ý¨Ü±Üähæ
ÊÜÞw¨Ü Aí©®Ü g®ÜÃÜÈÉ B ±Ý¨Ü±ÜÅPÝÒÆ®æ¿á ¯àÃÜ®Üá° ñÜÇæ¿á ÊæáàÇæ ±æäÅàPÜÒOæ
ÊÜ Þ wPæ ã ÙÜ á Û Ê Ü â ¨Ü P æ R ÊÜ á ñæ ¤ ÓÜ í »Ü Å ÊÜ á . AÊÜ Ã Ü ÓÜ í »Ü Å ÊÜ á GÑr ñ Ü á ¤ ? Gí¨Ü à æ
±Ý¨Ü ± Ü Å PÝÒ Æ ®Ü ¨ Ü ¯àÃÜ á Pæ Ù Ü W æ »Ü ã Ëá¿á Êæ á àÇæ ¹¨Ü ª à æ A¨Ü ® Ü ã ° Pæ ¨ Ü Ä
ÖÜbPc ã
æ ÙÜá£Û ¨
¤ ÃªÜ íÜ ñæ.
»Üã¨æàËWæ ÊÜáñæã¤í¨Üá ÖæÓÜÃæà ""PÜÒÊÜÞ''
A¨ÜPæR ®ÝÃÝ¿á|±ÜíwñÝ¿Þ¿áìÃÜá ÖæàÙÜáñݤÃæ D ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ ±Üê¦ÌWæ
Pæãà±Ü ŸÃÜáÊÜâ¨ÜPæR ÓÜÌƳ AÊÜPÝÍÜËñÜᤙ. H¯¨Üá ? ñÜÇæ¿áÈɨܪ ¯àÃÜ®Üá° ±æäÅàPÜÒOæ
ÊÜÞwPæãÙÜÈ
Û . B¨ÜÃæ ®æÆ¨Ü ÊæáàÇæ ¹¨Ü¨
ª ®ªÜ Ý°¨ÃÜ ã
Ü ®Ü®WÜ ÝX ¹vܸÝÃܨàæ g®ÜÃáÜ ?
Gí¨Üá Pæãà±Ü ŸÃܸæàQñÜᤙ. B¨ÜÃÜá PÜÒÊÜÞ ÊÜÞw¨ÜÙÜíñæ »ÜãñÝÀá. PÝÃÜ|
PÜ¥ÜÊÜá² PÜ¥ÜÊæáàÊÜ ÓÝÂñ… PÜÒÊÜÞ˜Tݘ®ÜÂ¥ÝÓÜ >
PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü ÓÝPÝÃÜÊÜáã£ì¿Þ¨Ü ±Üê¦Ì B ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ¿áã ñܮܰ
PÜÒÊÜÞWÜá|ÊÜ®Üá° ñæãàÄԨݪÙÜíñæ. ×àWÝX AÐÜár g®Ü ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ
±Ý¨Ü±ÅÜ PÝÒÆ®Ü¨Ü ¯àÃÜ®áÜ ° JÃæÔ ñæW¨
æ áÜ PæãívÜÃã
Ü PÜÊ
Ò Þ
Ü ÊÜÞw¨ÜÙíÜ ñæ. ñÝñÜ¿
³ áì,
PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü Jí¨Üá ±ÜÅ£àPÜ AÊÜÙÜá »Üã¨æàË GíŸá¨ÝX ®ÝÊÜâ PÝ|áñæ¤àÊæ.
CíñÜ Ö Ü Çæ ã àPÜ Ë ÆPÜ Ò | ÊÝ¨Ü Jí¨Ü á PÜ Ò Ê Ü Þ WÜ á |ÊÜ ® Ü á ° ±Ü ê ¦Ì ¿ áÈÉ Á áà
PÝ|áÊÜâ¨Ý¨ÜÃæ, C®Üá° ±Üê¦Ìà±Ü£¿Þ¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®ÜÈÉ C®æ°íñÜÖÜ PÜÒÊÜÞWÜá|ÊÜâ
CÃܸàæ PÜá ? Gí¨Üá PÜÆ®³ æ ÊÜÞwPæãÙܸ
Û àæ Q¨æ. ±Üê¦&Ì ±Üꦱ
Ì £Ü WÜÙÈ
Ü É PÜÊ
Ò Þ
Ü WÜá|ÊÜ®áÜ °
ñÜáÆ®æ ÊÜÞw A¥æçìÔPæãÙÜÛ¸æàQ¨æ.
»ÜWÜÊÜíñÜ®ÜÈÉ®Ü PÜÒÊÜÞWÜá|¨Ü ËÊæàaÜ®æ ÊÜááí©®Ü ÓÜíbPæ¿áÈÉ™.....

..ÓÜÍæàÐÜ...

ÎÅàÓÜá«Ý ±æäàÐÜPÜÃÜá @
1) ÎÅà PÜêÐÝ¡aÝ¿áì ÊÜásܨÜ, ŸÙÝÛÄ 2) ÎÅà PÜáÐÜrX ÊæíPÜoÃÜÊÜáOÝaÝ¿áì,
ÎÊÜÊæãWÜY 3) ÎÅà ÊÝ©ÃÝg ² ¨æàÍܱÝívæà, ÖÜ៺ÚÛ
D ÊÜáÖܯà¿áÃÜá ÎÅàÓÜá«Ý±Ü£ÅP¿
æ á Êæáà騆 A¼ÊÜޮܩí¨Ü ±æäàÐÜPÃÜ ÝXÃÜáÊÜÃáÜ .
ÖÜÄ&ÊÝ¿áá&WÜáÃÜáWÜÙÜá AÊÜÄWÜã, AÊÜÃÜ PÜáoáíŸPÜãR þÝ®Ü&»ÜQ¤&
B¿ááÃÝÃæãàWÝ©WÜÙÜ®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ. & ÓÜí

APæãràŸÃ… 2009
6
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

®Ü á w
ÊÜ á áñÜ á ¤

ÓÜÊáÜ ¿á AÊÜáãÆ 
±Üí &ÓÜñÂÜ «Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

JŸº ¿ááÊÜPÜ ±ÜÅ£©®Ü ÊÜááíhÝ®æ PÜñܤÆá CÃÜáÊÝWÜÇæà ®Ü©¿á ¨ÜvܨÜÈÉ
ÊÝ¿ááËÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜâ¨Ü®Üá° A»ÝÂÓÜÊÝX CoárPæãíw¨Üª™. ¸æÙÜPÝ¨Ü ÊæáàÇæ
ÊÜá®æWæ ŸÃÜáÊÜâ¨Üá. Jí¨Üá ©®Ü PÜñÇ
¤Ü ¿
æ áÈÉ ®Üv¿
æ ááÊÝWÜ BñÜ®Ü PÝÈWæ H®æãà
ñÝQñÜá. ®æãàw¨ÝWÜ Jí¨Üá bàÆ. bàƨæãÙÜWæ Pæç¿ÞwÔ¨Ü. A¨ÜÃÜÈÉ
®ÜãÃÝÃÜá ÓÜ|¡ ÓÜ|¡ PÜÆáÉWÜÙÜá. PæÆÓÜPæR ¸ÝÃÜ¨Ü PÜÆáÉWÜÙæí¨Üá Jí¨Üá PÜÆÉ®Üá°
ñæWæ¨ÜáPæãívÜá ®Ü©Wæ GÓæ¨Ü. Jí¨Üá ËbñÜÅ ÍÜŸª¨æãvÜ®æ PÜÆáÉ ÊÜááÙÜXñÜá. B
ÍÜŸª AÊܯWæ SáÑ Pæãor¨ÜªÄí¨Ü BñÜ Jí¨Üá Pæç¿áÈÉ bàÆÊÜ®Üá° ×w¨Üá
ÊÜáñæãí¤ ¨Üá PæçÀáí¨Ü Jí¨æãí¨Üá PÜÆ®É áÜ ° ®Ü©Wæ GÓæ¿ááñܤ Öæãà¨Ü. Pæã®æ¿áÈÉ
Jí¨æà Jí¨Üá PÜÆáÉ EÚ©ñÜᤙ. AÐÜár Öæ㣤Wæ ¸æÙÜPÜá ÖÜÄ©ñÜᤙ. A¨Ü®Üá°
GÓæ¿ááÊÜ ÊÜááíaæ JÊæá¾ WÜÊÜá¯Ô¨Ü ŸÖÜÙÜ ¨Üá@SÊÝÀáñÜá PÝÃÜ| Pæç¿áÈÉ
EÚ©¨Üª PÜÆáÉ ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝXÃÜÈÆÉ™. ÊÜgÅ¨Ü PÜÇÝÉXñÜᤙ. Aí¨ÜÃæ A¨ÜáÊÜÃæWÜã
BñÜ ¹àÓÝw¨Ü PÜÆáÉWÜÙæÆÉ ÊÜgÅ¨Ü PÜÆáÉWÜÙÝX¨ÜªÊÜâ.
D PÜ¥æÀáí¨Ü £Ú¿ááÊÜ ¯à£ ŸÖÜÙÜ C¨æ. A¨æà®æí¨ÜÃæ ±ÜÅ£©®Ü
ÊÜááíhÝ®æ ®ÜÊÜáWÜã Jí¨Üá bàÆ ÔWÜáñܤ¨æ. A¨ÜÃÜÈÉ¿áã ¸æÇæ¸ÝÙÜáÊÜ
ÊÜgÅ˨æ. ®ÜÊáÜ ¾ bàƨÜÈÉ CÃÜáÊÜÊâÜ ÖÜñáÜ ¤ C±Üñ³ áÜ ¤ ÊÜgÅWÙÜ Ç
Ü ÝÉ™, 1440 ÊÜgÅWÙÜ áÜ !
B bàÆ, B ÊÜgÅWÜÙÜá ¿ÞÊÜÊÜâ Wæãñæ¤à ? B¨æà ÓÜÊÜá¿áÊæíŸ bàÆ.
A¨ÜÃÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ ÊÜgÅWÙÜ áÜ Gí¨ÜÃæ Jí¨Üá ©ÊÜÓ¨
Ü Ü 1440 ¯ËáÐÜWÙÜ áÜ . Jí¨Üá ©®ÜPRæ
24 WÜípæWÜÙÜá. Jí¨Üá ZípæWæ 60 ¯ËáÐÜ. Aí¨ÜÃæ Jí¨Üá ©®ÜPæR 1440
¯ËáÐÜWÙÜ áÜ . AÊÜâWÜÙÜ ¸æÇ¿
æ á®Üá° A¥Üì ÊÜÞwPæãívÜá ŸÙÜÔ¨ÜÃæ Jí¨æãí¨Üá
¯ËáÐÜÊÜä AÊÜáãÆ ÊÜgÅ˨ܪíñæ. A¨ÜÃÜ ÊÜáÖÜñܤ$ÌÊÜ®Üá° AÄ¿á¨Ü ®ÝÊÜâ B
¯ËáÐÜ W Ü Ù Ü ® Ü á ° B ®Ü © à£àÃÜ ¨ Ü ¿ááÊÜ P Ü ® Ü í ñæ ÖÝÙÜ á ÖÜ Ã Ü p æ ¿ áÈÉ ,
gWÜÙÜÊÝvÜáÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ PÜÙæ¿áᣤ¨æªàÊæ. ÖÝWÝWܸÝÃܨÜá, ©®Ü¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ
Cí©®Ü ©®ÜÊÜ®Üá° ®Ý®Üá ÓÝ¥ÜìPÜÊÝX PÜÙ橨æªà®æ GíŸ »ÝÊÜ®æ ŸÃÜáÊÜíñæ
BWܸàæ PÜá. B ®Ü©à £àÃÜ¨Ü ¿ááÊÜP®Ü íÜ ñæ ÊÜgÅWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÂ¥ÜìÊÝX ¯àÄWæ GÓæ¨áÜ
¹pæ®r Ç
æ ÝÉ Gí¨Üá AÙÜáÊÜíñæ BWܸÝÃܨáÜ . ¿ÞÊÜ ¿ÞÊÜ PæÆÓÜPRæ GÐÜár ÓÜÊáÜ ¿á
Gí¨Üá GíŸá¨Ü®Üá° ¯WÜ© ±ÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá. A¨ÜÃÜíñæ ®ÜÊÜá¾ ÓÜÊÜá¿áÊÜ®Üá°
ÓÝ¥ÜìPÜ ±ÜwÔPæãÙÜÛ¸æàPÜá.

]àÓÜá«Ý

±ÝPÜÊ®
Ü áÜ ÊÜÞw HPÝíX¿ÞWÜá|¸æàvÜ

7

ÎÅàPÜêÐÜ¡ & 4 

±Üí. g¿á£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜáÙÜX 

ÓÝÊÜÞiPܱÅÜ ±ÜíaܨÈ
Ü É ÎÅàPÜêÐÜ¡
±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã ÊÜáãÃÜá ÊÜááS. 1. Êæç¿áQ¤Pi
Ü àÊÜ®.Ü 2. PÜáoáíŸiàÊÜ®.Ü 3.
ÓÜ Ê Ü Þ giàÊÜ ® Ü . ÊÜ á ãÃÜ ã Pæ Ò à ñÜ Å WÜ Ù Ü È É ¿áÍÜ Ô Ì ¿ Þ¨Ü Ê Ü ® æ à ±Ü Ä ±Ü ä |ì.
WÜá|±Üä|ì®æà D GÆÉ WÜá|WÜÙÜ A¼ÊÜÂQ¤Wæ ÊÜÞ«ÜÂÊÜá®ÝWÜŸÆÉ. A±ÜıÜä|ìÃÜÆ™É .
A±Ü Ä ±Ü ä |ìÃÜ á ¿ÞÊÜ â ¨Ü Ã Ü È É ¿ áã ¿áÍÜ Ô Ì ¿ ÞWÜ Ç ÝÃÜ Ã Ü á . Jí¨Ü Ã Ü È É
ÊÜááí¨ÜáÊÜÄ¿ááÊÝWÜ C®æã°í¨ÜÃÜÈÉ ×í¨æ EÚ¿ááÊÜ. Jí¨Üá PæÒàñÜÅ¨Ü ¿áÍÜÓÜáÕ
PæçWæoQ¨ÝWÜ A®æàPÜ Pæç¹qrÃÜáÊÜÊÜâ. C¨Üá GÆÉÃÜ ÓÜíÓÝÃÜ. B¨ÜÃæ ÎÅàÖÜÄ C¨ÜPæR
A±ÜÊݨÜ. AÊÜ®áÜ GÆÉ ÃÜíWܨÈ
Ü ,É ÓÜPÆ
Ü »ÜãËáPæWÙÜ È
Ü É ±ÜıÜä|ì. ÊÜ|ì«ÜÊáÜ ì,
BÍÜ Å ÊÜ á «Ü Ê Ü á ìWÜ Ù Ü á C®æ ° Ã Ü v Ü á »Ü ã ËáPæ . ¸ÝÅÖÜ ¾ | , PÜ Ò £ Å¿á, Êæ ç ÍÜ Â ,
ÍÜã¨ÝÅ©ÊÜ|ì«ÜÊáÜ ì. ŸÅÖa
¾Ü ¿
Ü áì, WÝÖÜìÓÜ$§ Â, ÓÜí®ÝÂÓÝ©WÜÙáÜ BÍÜÅÊáÜ «ÜÊáÜ ì.
Jí¨Üá g®Üñ¾ @Ü , C®æãí° ¨Üá ¨æàÖÜ©í¨Ü. GÃÜvã
Ü «ÜÊáÜ ì ±Üä|ìWæãÚÔ¨ÜÊÜ ÎÅàPÜêЙ¡Ü .
C¨Üá ±ÜíaÜPæÒàñÜÅWÜÙÜ ±ÜűÜíaÜ. D ±ÜűÜíaÜWÜÙÜÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ, »ÜãËáPæ,
ÊÜÞñÜá, PÜê£WÜÙÜ A«Ü¿á®ÜÊæà ÓÝÊÜÞiPÜ PÜêÐÜ¡™.
ÎÅàPÜêÐ¡Ü ÁãàWæàÍÜÃÌ ,Ü ÁãàXàÍÜÃÌ ®Ü ã
Ü Öè¨Üá AÊÜ®Ü ©®Ü¯ñÜ嬆 Ÿ¨ÜáPæà ÓÜí¨æàÍÜ.
¿á¨Ü¨ÝaÜÃÜ£ ÍæÅàÐÜu@ ñÜñܤ¨æàÊÜ CñÜÃæãà g®Ü@ >
ÓÜ ¿áñ… ±ÜÅÊÜÞ|í PÜáÃÜáñæà ÇæãàPÜÓܤ¨Ü®ÜáÊÜñÜìñæà >>
¨æãvÜxÊÜÃÜá ÖæàWæ CÃÜáÊÜÃæãà ÖÝWæÁáà EÚ¨ÜÊÜÃÜá CÃÜáÊÜÃÜá. AÊܮܮæ°à
±ÜÅÊÞ
Ü |Êæí¨Üá EÚ¨ÜÊÃÜ áÜ A®ÜáÓÜÄÓÜáÊÜÃáÜ . A¨ÜPÝRXÁáà ¨æãvÜÊ
x ÃÜ Ü ÖæãOæWÝÄPæ
ÖæaÜác. AÊÜÃÜ Ÿ¨ÜáPæà EÚ¨ÜÊÜÄWæ B¨ÜÍÜì. AÊÜÃÜ ÊÜÞñÜáWÜÙæà iàÊܮܨÜ
ÊÜåèÆÂWÜÙÜá. ¸ÝÚWæà AÊæà ÓÜí¨æàÍÜ. ÎÅàPÜêÐÜ¡ ±ÜÅ£©®Ü¨Ü ¸æÙÜWÜá "«Ý®Ü, BÓÜ®Ü,
ÁãàWÜ ÊÜÞvÜᣤ¨&ªÜ
¸ÝÅÖæ¾à ÊÜááÖÜãñæàì aæãàñݧ¿á ÊÝ¿ááì±ÜÓܳ$êÍÜ ÊÜÞ«ÜÊÜ@ >
¨Ü«è ±ÜÅÓܮܰPÜÃÜ|@ ÓÝÌñݾ®Üí ñÜÊÜáÓÜ@ ±ÜÃÜÊÜå… >> »ÝWÜÊÜñÜ 10
¸ÝÅÖܾÊÜááÖÜãñÜì¨ÜÈÉ G¨Ü᪠ÎÅàPÜêÐÜ¡ BaÜÊÜá®Ü ÊÜÞw ±ÜÅÓܮܰÊÜá®ÜÔÕ¯í¨Ü
¯ÃÝñÜíPÜ Cí©Å¿áWÜÚí¨Ü ñÜ®°Ü ¹íŸ, ñÜ®®°Ü à°æ «Ý®ÜÊÞ
Ü w¨Ü. C¨Üá AÊÜ®Ü ¸æÙXÜ ®Ü
PÝ¿áPÜ. D «Ý®Ü, ÁãàWÜ CÊÜâWÜÚí¨æà®Üá ÇÝ»Ü ? Gí¨Üá «ÜÊáÜ ìÃÝg ±ÜÅÎÓ° áÜ ÊÜ&
¯WÜê×àñæãà × ÊÝ¿ááÓæ¤à ±ÜíaÜPÜÊÜÞì ÍÜÄàÃÜWÜ@ >
Cí©Å¿Þ~ ±ÜÅÓܮݰ¯ ÊÜá®ÜÔ Óݧ²ñݯ aÜ >>
APæãràŸÃ… 2009
8
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

±ÝÅOÝ¿ÞÊÜá©í¨Ü ñÜv¨
æ Ü ÊÝ¿áá ÍÜÄàÃܨÈ
Ü É ÊݲÓÜáÊܨáÜ . ±ÝÅ|, A±Ý®Ü,
ÊÝ®Ü, E¨Ý®Ü, ÓÜÊÜޮݩ ±ÜíaÜPÜÊÜáì ®ÜvæÓÜáÊÜÊÜâ. GÆÉ Cí©Å¿áWÜÙÜá
±ÜÅ Ê
°Ü ÝWÜáÊÜÊâÜ . ÊÜá®ÜÔ®Õ Ü HPÝWÜÅñWæ æ ÓÜÖPÜ ÝÄ¿ÞX ±ÜÅ´âÜ ÆÉñæ ñÜÃáÜ ÊÜÊâÜ . A¨ÜPÝRX
«Ý娆 ÖÝWÜã ÁãàWÜ C¨Üá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ÓÜí¨æàÍÜ.
PÜáoáíŸiàÊܮܨÜÈÉ B¨ÜÍÜìËáñÜÅ™. ±ÝívÜÊÜÄWæ ÖæàÙÜáÊÜ ""PæàÙÜá ¯®Ü° ñÜÊÜá¾
Agáì®Ü ®Ü®°Ü Óæà° ×ñÜ, »ÜP,¤Ü ÓÜíŸí—PÜ, ÎÐÜ GÆÉÊäÜ BXÃÜáÊÜ ®Ü®®°Ü áÜ ° E±ÝÔÓÜáÊÜ
±ÜPÜÌþݯ, Cí¨ÝÅÊÜñÝÄ ÓÝ«Ü®æWæ «ÜÃæXÚ¨Ü ¨æàÊܨæãÃæ.
ñÜÊÜ»ÝÅñÝ ÊÜáÊÜá ÓÜTÝ ÓÜíŸí—à ÎÐÜ HÊÜ aÜ >
ÊÜÞíÓÝ®ÜáñÜ¢ñÜ ¨ÝÓÝÂËá ´ÜÆáY®Ý¥æàì ÊÜá×à±Üñæà >>
«ÜÊáÜ ì ! Agáì®Ü¯WÝX ®Ý®Üá ®Ü®°Ü ¨æàÖÜ¨Ü ÊÜÞíÓÜ樆 ã
Ü ° Q£¤ PæãvÜáÊæ. C¨Üá
®Ü®Ü° ÊÝñÜÕÆÂÊæ®Üá°ÊÜ ÎÅàPÜêÐÜ¡™. AíñæÁáà ±ÝívÜÊÜÃÜ ÊÜá®æ¿áÈÉ GÇæWÜÙÜ®Üá° ŸÚ¨Ü.
Ÿí¨Ü ¸ÝÅÖܾ|ÃÜ PÝÆá ñæãÙæ¨Ü. PÜá¨ÜáÃæWÜÚWæ ÖÜáÆáÉ £¯°Ô, ¯àÃÜá PÜáwÔ¨Ü.
gWÜaÝcÆPÜ, ±ÜűÜíaܱÝÆPÜ Agáì®Ü®Ü ÃÜ¥Ü¨Ü ÓÜíaÝÆPܮݨÜ. gWÜ£¤®Ü G¨ÜáÃÜá
ñÝ®æ㟺 ÓÝÃܦ Gí¨Üá ñæãàÄÔPæãÙÜÛÆá ÓÜíPæãàaܱÜvÜÈÆÉ™. D ÍæãÉàPܨÜÈÉ
Êæç¿áQ¤PÜ, Pèoáí¹PÜ, ÓÝÊÜÞiPÜ, «ÝËáìPÜ GÆÉ ÓÜíŸí«ÜWÜÙÜ®Üã° ÓÜãbÔÃÜáÊÜ.
A¨ÜPÝRX ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ±ÜÅ£ QÅÁá¿áã ÊÜÂPܤÊÝX¨æ. CÊÜâ ÓÝÊÜÞiPÜÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü
A«Ü¿á®Ü¨Ü ËË«Ü B¿ÞÊÜáWÜÙÜá. ÊÜááí¨æ ËÊÜÃÜÊÝX D A«Ü¿á®Ü CÈÉ
®Üvæ¿ááÊܨÜá.
B«Ý£¾PÜ ÎÅàPÜêÐÜ™¡
ÊÜÂQ¤WÜÙÜá ñÜñܤ$ÌÊÝWÜáñݤÃæ. ñÜñܤ$ÌWÜÙÜá ÊÜÂQ¤¿ÞWÜáñܤÊæ. ñÜñÜÌÊæà ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨÝWÜ
ÊÜÂQ¤ ÓÜíPæàñÜ, ±ÜÅ£Êæá, ±ÜÅ£àPÜÊÝWÜáñݤÃæ. ÊÜÂQ¤ ±ÜÅ«Ý®ÜÊݨÝWÜ C£ÖÝÓÜ,
±ÜâÃÝ|WÜÙÜ ±ÜūݮܱÝñÜÅÃÝWÜáñݤÃ.æ AíñæÁáà C£ÖÝÓÜÊÝ¨Ü ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÝ©WÜÚWæ
ÖÜñÜᤠŸWæ¿á A¥Üì ËÊÜÃÜOæ C¨æ Gí¨Üá ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá.
""¿áÔ¾®… ¨ÜÍÝ¥Ýì@ ÓÜÊì
Ü ñÜÅ ®Ü þæà¿Þ@ ÓÜÊì
Ü gíñÜá¼@'' Gí¨Üá. ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñ&Ü
»ÝWÜÊñÜ ¨
Ü Ü ÎÅàPÜêÐ¡Ü ÓÜÊäæ àìñÜÊ
¤ áÜ ñÜñ™ÌÜ , ÓÜÊäæ àìaÜc ÊÜÂQ¤, ±Üß
Ü ÅÖ,¾Ü ±ÜâÃÜáÐæãàñÜÊ
¤ áÜ ,
®Üí¨Ü&¿áÍæãà¨Ý PÜí¨Ü, WæãàPÜáƨÜÈÉ BË»ÜìËst A£¨æãvÜx ñÜñÜ¤Ì ¨æàÊÜÃÜá.
B¨ÜÃæ AÐærà B£¾à¿á. GÆÉÄWÜã AÊÜ®Ü AÄ˯í¨Ü AÊÜ®ÜÈÉ B¨ÜÃÜ, ÖÝWÜã
B£¾à¿áñæ¿á A®Üá»ÜÊÜ »ÝÊܨÜÈÉ ÓæàĨÝWÜ A¨æà »ÜQ¤™. C¨ÜPæR BÆퟮÜ,
B«ÝÃÜÊæà ÎÅàPÜêÐÜ¡™.
»Ü Q ¤ ÖÜ á oár Ê Ü â ¨Ü á ¿ÞÃÜ È É ? ¿ÞÊÝWÜ ? GÈÉ ? Wæ ã àPÜ á Æ¨Ü È É .
Wæãà=Cí©Å¿áWÜÙáÜ , PÜáÆ=ÓÜÊáÜ á¨Ý¿á WæãàPÜáÆ, Cí©Å¿áWÜÙÜ ÓÜÊáÜ ãÖÜÊÝ¨Ü D
¨æàÖܨÈ
Ü É ¹íŸ®Ü A±ÜÃã
æ àPÜÒ C¨Üá ÓÝ«Ü®.Ü CÈÉ ÎÅàPÜêÐ¡Ü E¨Ü¿á »ÜQ¿
¤ á ÖÜáoár™.

]àÓÜá«Ý

±ÝÊÜPÜ®Üíñæ ÖæãÃÜWæ ñæãàÃܨÜÈÄÓÜá

9

Cí©Å¿áWÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÓÜíŸí«Ü Ÿí¨ÜÃæ Cí©Å¿áWÜÙÜ GÆÉ ÊݱÝÃÜ
PÜÊÜáìWÜÙÜá PÜÊÜáìÁãàWÜÊÝWÜáÊÜÊÜâ.
C¨ÜPRæ iàÊÜ ÖÝWÜã AÊÜ®Ü Ÿá©œ "®Üí¨Ü' "¿áÍæãà¨Ý' BWܸàæ PÜá. ""ÓÜÊÝì®…
®Üí¨Ü¿á£à£ ®Üí¨Ü@'' GÆÉÃÈ
Ü É ¹íŸ®Ü A®ÜáÓÜí«Ý®Ü©í¨Ü GÆÉÃ®Ü áÜ ° ÖÜÃáÜ Ðܱw
Ü ÓÜáÊÜ
iàÊÜ ®Üí¨Ü. ÓÜÊÜì±æÅàÃÜPÜ Ÿá©œ. A¨æà ÊÜÞWÜì¨ÜÎìPÝ. A¨Üá iàÊÜÄWæ GÆÉ
PæÒàñÜÅWÜÙÜÈÉ ¿áÍÜÓÜÕ®Üá° ¯àvÜáÊÜíñÜÖܨÝXÃܸæàPÜá. ""¿áÍÜ@ ¨Ü¨Ý£à£ ¿áÍæãà¨Ý''
B¨ÝWÜ AÈÉ AÊÜÄWæ ¨æàÊÜÃÜá ¨æãÃæ¿ááÊÜ.
ÎÅàPÜ ê ÐÜ ¡ ÃݣŠÖÜ ® æ ° Ã Ü v Ü P æ R BË»Ü ì Ëst . ±Ü í aÜ þ Ý®æ à í©Å¿á,
±ÜíaÜPÊ
Ü áæ àìí©Å¿á, ÊÜá®ÜÓáÜ Õ CÊÜâ ÖÜ®ã
æ í° ¨Üá HPÝWÜÅÊݨÝWÜ Ÿá©œ¿áÈÉ ÎÅàÖÜÄ
ÎÅàPÜêÐ¡Ü ¹íŸ®Ü A±ÜÃã
æ àPÜ™Ò . ÊÜá«ÜÂÃݣŠC¨Üá ÓÜáñÜÈ
¤ ®Ü ÓÜÊÞ
Ü g¨Ü ÓÜíPæàñÜ. AþݮܨÜ
Aí«ÜPÝÃÜ. ÓÜíÓÝÃÜ¨Ü ÊÝÂÊæãàÖÜ¨Ü ñÜÊÜáÓÜáÕ GÇæÉvæ ÖÜÃÜw¨ÝWÜ HPÝWÜŮݨÜ
þݯ¿áÈÉ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü g®Ü¾™. ÊÜá®ÜáÐÜ娆 ñÜÇæPævÜáÊÜ ±ÜÅÓÜíWÜ, ÓÜÊÜá¿áÊæà GÃÜvÜá.
Jí¨Üá ÃݣŠÖÜ®æ°ÃÜvÜá. C®æã°í¨Üá ÖÜWÜÆá ÖÜ®æ°ÃÜvÜá. ÓÜÊÜáê©œ C¨ÜªÊÜÃܨÜ᪠ÃÝ£Å
PæváÜ ÊܨáÜ . PæãÃÜñæ C¨ÜÊ
ª ÃÜ ¨
Ü áÜ ÊÜá«ÝÂÖÜ™° . AíñæÁáà ÃݣŠÖܮðæ v
Ü PÜ Ræ ÎÅàPÜêÐÝ¡ÊñÜ ÝÃÜ.
ÖÜWÜÆá ÖÜ®æ°ÃÜvÜPæR ÃÝÊÜÞÊÜñÝÃÜ. GÆÉ AÊÜÓæ§WÜÙÜÈÉ ÓÜí¿áÊÜá £Ú¿ááÊÜâ¨æà
ÊÜá«ÜÂÃݣſá ÓÜíPæàñÜ. ÃݣŠñÜÊã
æ àWÜá| ÖæaáÜ .c A»ÜáÂñݧ®Ê
Ü áÜ «ÜÊáÜ ìÓÜ A«ÜÊáÜ ì
ŸÖÜÙÜÊݨÝWÜ ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü AÊÜñÝÃÜ. ÖæàWæ ÓÜÊÜáWÜÅ ÎÅàPÜêÐÜ¡PÜ¥æ Zo®æWÜÙÜá ËË«Ü
B«Ý£¾PÜ A¥ÜìWÜÙÜÈÉ AÃÜÙÜáÊÜÊÜâ. ÎÅàPÜêÐÜ¡WÝ¥æÁáà ñÜñܤ$ÌþÝ®Ü. ...ÓÜÍàæ ÐÜ...

PÜ|¾Ãæ¿Þ¨Ü ÎÅàÎÅàËŸá«æàÍÜ£à¥ÜìÃÜá
EvÜᲿá AÐÜrÊÜásÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü A¨ÜÊÜÞÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÎÅàËŸá«æàÍÜ£à¥ÜìÃÜá
15&09&09 ÃÜí¨Üá ÊÜêí¨ÝÊÜ®ÜÓܧÃݨܨÜ᪠ÓÜÊÜÞgPæR ŸÖÜÙÜ ®æãàÊÜ®Üá°íoáÊÜÞw¨æ.
ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá CÊÜÃÜ ¨ÜÌí¨ÜÌÊÜásÜÊÝ¨Ü ±ÜÈÊÜÞÃÜáÊÜásÜ¨Ü ÎÅà ÃÜZáÊÜޮܣà¥ÜìÄí¨Ü
1945ÃÜÈÉ ÓÜí®ÝÂÓÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄԨܪÃÜá.
""GÃÜvÜá ÓÜÆ EvÜᲿá ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü ±Ü¿Þì¿áÓæàÊæ¿á®Üá° Êæç»ÜÊÜ©í¨Ü ®ÜvæÔ¨Ü, ÓÜÌñÜ@
˨ÝÌíÓÜÃÝ¨Ü CÊÜÃáÜ ñÜÊáÜ ¾ ÊÜáãÆÓÜÙ§ Ê
Ü Ý¨Ü A¨ÜÊÞ
Ü Ä®ÜÈÉ ÎÅàÓÜñÂÜ «Ý®ܣà¥ÜìÃÜÈÉ A«Ü¿á®Ü
±ÜäÃæçԨܪ ÎÅà ˨ÝÂÊÜޮܣà¥ÜìÃÜ®Üá° 12 ÊÜÃÜáÐÜWÜÙÜ PÝÆ CÄÔPæãívÜá ÎÐÜÂÄWæ ±ÝsÜ
ÖæàÙÜÆá A®ÜáÊÜâ ÊÜÞwPæãorÃÜá. ÓÝÊÜÞiPÜÊÝX A®æàPÜ Ë¨ÝÂÓÜíÓæ§WÜÙÜ®Üá°
Óݧ²ÔÃÜáÊÜâ¨ÜÆɨæà EvÜᲿáÈÉ g®ÜÄWæ A®ÜáPÜãÆPÜÃÜÊÝ¨Ü A®æàPÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá°
ÊÜÞwÃÜáÊÜÃáÜ . ×àWæ ŸÖÜáÊÜááS ÓæàÊæ ÓÜÈÔÉ ÃÜáÊÜ ÎÅà±Ý¨ÜÃáÜ ®ÜÊáÜ ¾ WÜáÃÜáWÜÙÜ A¼ÊÜÞ®ÜPã
Ü R
±ÝñÜÅÃÝX¨ÜªÃÜá. CÊÜÃÜ AWÜÈPæÀáí¨Ü A£àÊÜ B[ÝñÜÊÝX¨æ. CÊÜÄWæ »ÜWÜÊÜíñÜ
EñܤÊÜáWÜ£¿á®Üá° PÜÃÜá~ÓÜÇæí¨Üá ®ÜÊÜá¾ E±ÝÓÜÂÊÜáã£ì ÎÅàÊÜáãÆ©XÌg¿áÃÝÊÜá
Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜÈÉ ±ÝŦìÓÜáÊæÊÜâ''
& ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá EñܤÃÝ©ÊÜásÜ

APæãràŸÃ… 2009
10
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

ËÐÜáÓ¡ Ö
Ü ÓÜ ÅÜ ®ÝÊÜá 

±Üí. ±Ü¨Ü¾®Ý»ÝaÝ¿áì boWÜá±Ü³ 

133 Êæà¨ÝíWÜ@ & ""Êæà¨Ý®… AíWÜ£ C£ = Êæà¨ÝíWÜ@'' AX WÜñè GíŸ
«ÝñÜá±ÝsÜ¨Ü ±ÜÅPÝÃÜ AíWÜ£=£Ú¿ááñݤ®æ Gí¨Ü¥Üì. Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° aæ®Ý°X
£Ú¨ÜÊܮݨÜá¨ÜÄí¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Êæà¨ÝíWÜ.

""Êæà¨Ý®… AíWܿᣠC£ = Êæà¨ÝíWÜ@'' Êæà¨ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° £ÚÔPæãvÜáÊÜ樆 áÜ .
ÎÅàÊÜᨅ»ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ ""ñæà®æà ŸÅÖܾ ÖÜê¨Ý ¿á B©PÜÊÜÁáà'' Gí©¨æ. ÓÜêÑr¿á
B©¿áÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá aÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ¯Wæ Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá° E±Ü¨æàÎԨܮæí¨Üá
ÖæàÚ¨æ. ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Üá Êæà¨ÜÊÝÂÓÜÃÜã±Ü©í¨Ü ¨Ý̱ÜÃܨÜÈÉ AÊÜñÜÄÔ Êæà¨ÜWÜÙÜ®Üá°
Ë»ÝXÔ £ÚÔPæãqrÃáÜ ÊÜ®áÜ . A¥ÜÊÝ ×í©®Ü ÊÜá®ÜíÌ ñÜè
Ü È
Ü É ÓÜñÂÜ ÊÜÅñÜ ÊÜáÖÝÃÝg¯Wæ
ÖÝWÜã ÓܱܤÑìWÜÚWæ ÊÜáñÜÕ$ÂÃÜã±Ü©í¨Ü Êæà¨Ý©WÜÙÜ®Üá° E±Ü¨æàÎÔÃÜáÊÜ®Üá.

""Êæà¨Ý@ AíWæà ¿áÓÜ ÓÜ@ = Êæà¨ÝíWÜ@'' Êæà¨Ü Gí¨ÜÃæ Êæà¨Ý¼ÊÜÞ¯&
¨æ à ÊÜ ñ æ W Ü Ù Ü á ÖÝWÜ ã ÊÜ á ÖÝÆQÒ $ ¾ ¨ æ à Ë¿áá. ""A¼ÊÜ Þ ¯ÊÜ Â ±Ü ¨ æ à ÍÜ Ó Ü á ¤
ËÍæàÐÝ®ÜáWÜ£»ÝÂí'' GíŸ ÓÜãñÜÅ¨Ü ®Ý¿á©í¨Ü ¨æàÊÜñæWÜÙÜá Êæà¨Ý¼ÊÜÞ¯
WÜÙݨÜá¨ÜÄí¨Ü Êæà¨ÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜÃÜá. AíñÜÖÜ ¨æàÊÜñæWÜÙÜá »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
AíWÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¨æàÊÜÃÜá Êæà¨ÝíWÜ®Üá.

""Êæà¨æàÐÜá AíWݯ ¿áÓÜ ÓÜ@ = Êæà¨ÝíWÜ@'' MáWæÌà¨Ü, ¿ágáÊæàì¨Ü
CñÝ© Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉ AíWÜWÜÙÜáÙÜÛÊÜ®Üá. ñæ磤ÄàÁãà±Ü¯ÐÜ£¤®ÜÈÉ ""A®ÜÌ¿áí ±ÜâÃÜáÐÜ
Ë«Ü@ > ñÜÓÜ ¿ágáÃæàÊÜ ÎÃÜ@ > MáWܪQÒ|@ ±ÜPÜÒ@ > ÓÝÊæãàñܤÃÜ@ ±ÜPÜÒ@ > B¨æàÍÜ
Bñݾ > A¥ÜÊÝìíXÃÜÓÜ@ ±ÜâaÜfí ±ÜÅ£ÐÝu'' Gí¨Üá C¨æ. ±ÜâÃÜáÐÝPÝÃÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü
ÎÃÜÓÜáÕ ¿ágá@ Gí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜá ¿ágáÊæàì¨Ü¨ÜÈɨæ. AÊÜ®Ü ŸÆWæç MáP…
Gí¨æ¯Ô MáWæÌà¨Ü¨ÜÈɨæ. GvÜWæç ÓÝÊÜáÊæí¨æ¯Ô ÓÝÊÜáÊæà¨Ü¨ÜÈɨæ. AÊÜ®Ü
ÊÜá«Ü¨æàÖÜ B¨æàÍÜÊíæ ¨æ¯Ô ±ÜíaÜÃÝñÜŨÈ
Ü ¨
É .æ AÊÜ®Ü ±Ý¨ÜWÙÜ áÜ A¥ÜÊì
Ü Êæà¨Ü¨È
Ü Ê
É æ
GíŸá¨ÝX BaÝ¿áìÃÜá ñæ磤Äà¿á»ÝÐܨÜÈÉ ÖæàڨݪÃæ.

""Êæà¨Ý®Ýí AíWÜ@ ¿áÓݾñ… ÓÜ@ = Êæà¨ÝíWÜ@'' AíWÜ Gí¨ÜÃæ A¼ÊÜÂQ.¤
""Aígã ÊÜÂPè¤'' Gí¨Üá «ÝñÜá˨æ. Êæà¨ÜWÜÙæÆÉ »ÜWÜÊÜíñܯí¨Ü ÖæãÃÜÖæãËá¾Êæ.
""ñÜÓݾ¨… ¿áþÝñ… ÓÜÊÜìÖÜáñÜ@ > MáaÜ@ ÊÜÓÝÊÜÞ¯ gÿÃæà > dÜí¨ÝÔ gÿÃæà
ñÜÓݾñ… > ¿ágáÓÜÓ¤ ݾ¨h
Ü Ý¿áñÜ > Êæà¨ÜWÙÜ Æ
æ É »ÜWÊ
Ü íÜ ñܯí¨Ü A¼ÊÜÂPÜÊ
¤ ݨÜá¨ÜÄí¨Ü
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Êæà¨ÝíWÜ®Üá.

]àÓÜá«Ý

ÊÜá|á¡ PÜãwÔ «Ý®ÜÂÊÜÞÃÜáÊÜ®æ ÖæãÃæ¿á

11

134 Êæà¨ÜËñ… & ""Êæà¨æàÐÜá ˨ÜÂñæà C£ = Êæà¨ÜËñ…'' »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá
A¯ÃÜá¨Ýœ©ÃÜã±ÜWÜÚí¨Ü MáWÝ©Êæà¨ÜWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ®æí¨Üá ñæ磤ÄàÁãà±Ü¯ÐÜñ…
ÖæàÙÜáñܨ
¤ .æ BaÝ¿áìÃÜá »ÝÐܨÜÈÉ AaÜì¯à¿á®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü MáP… Gí¨æ¯ÓÜáÊÜ
A¯ÃÜ á ¨Ü œ ® Ü á MáWæ Ì à ¨Ü ¨ Ü È É ™ , ¿ÞiÓÜ Æ ³ v Ü á ÊÜ ¨ Ü Ä í¨Ü ¿ágá@ ®ÝÊÜ á PÜ ® ÝX
ÓÜíPÜÐÜì|®Üá ¿ágáÊæàì¨Ü¨ÜÈÉ™, GÇæÉvæ ÓÜÊÜޮܮÝXÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ÓÝÊÜá®ÝÊÜáPÜ
±ÜŨáÜ ÂÊÜá®° áÜ ÓÝÊÜáÊæà¨Ü¨È
Ü ™É , WÜá|±Üä|ì®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü ŸÅÖ®¾Ü ÝÊÜáPÜ ÊÝÓÜá¨æàÊÜ®áÜ
ÓÜÊáÜ ÓÜÊ
¤ àæ ¨Ü ÓÜÊáÜ ãÖܨÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ®áÜ Gí¨Üá ÖæàڨݪÃ.æ B¨ÜĪ í¨Ü ¨æàÊÜÃáÜ Êæà¨ÜËñ….

""Êæà¨æç@ Êæà¨ÜÂñæà C£ = Êæà¨ÜËñ…'' Êæà¨ÜWÜÚí¨Ü £Ú¿áƳvÜáÊÜÊÜ®Üá.
"®æàí©Å¿Þ~ ®Ý®ÜáÊÜÞ®Üí Êæà¨ÝÖæÂàÊæç®Üí Êæà¨Ü¿áí£' Gí¨Üá CÃÜáÊܨÜÄí¨Ü
ÖÝWÜã "Êæà¨æçÍÜc ÓÜÊæçìÃÜÖÜÊæáàÊÜ Êæà¨ÜÂ@' GíŸ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÚWÜ®ÜáWÜá|ÊÝX
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Êæà¨ÜËñ….

˨… «ÝñÜáËWæ ±ÝŲ¤, Öæãí¨ÜáÊܨÜá GퟥÜìÊÜä C¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü
""Êæà¨æç@ Êæà¨ÜÂñæà (±ÝűÜÂñæà) C£ = Êæà¨ÜËñ…'' Êæà¨ÜWÜÚí¨Ü »ÜWÜÊÜíñܮܮÜá°
Öæ ã í¨Ü á ÊÜ ¨ æ í ¨Ü Ã æ Êæ à ¨Ü W Ü Ù Ü ® Ü á ° A»Ü  ÔÔ Êæ à ¨Ý¥Ü ì WÜ Ù Ü ® Ü á ° £Ú¨Ü á
E±ÝÓÜ®æWæç¿ááÊܨÜá Gí¨Üá A¼±ÝÅ¿á. ±ÜâÃÜáÐÜÓÜãPܤ¨ÜÈÉ ""ñÜÊæáàÊÜí ˨ÝÌ®…
AÊÜáêñÜ CÖÜ »ÜÊÜ£ ®Ý®ÜÂ@ ±Üí¥Ý@ A¿á®Ý¿á ˨ÜÂñæà'' CñÝ©¿ÞX
ÖæàÙÜÇÝX¨æ. B¨ÜªÄí¨ÜÆã »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá Êæà¨ÜËñ….

135 PÜË@ = »ÜWÜÊÜíñÜ®Üá ÓÜÊÜìý®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü PÜË. DÍÝÊÝÓܨÜÈÉ ""PÜË@
ÊÜá¯àÑà ±ÜÄ»Üã@ ....'' CñÝ©¿ÞX PÜË Gí¨Üá PÜÃ橨ݪÃæ.

""±ÝÅOæãà ŸÅÖܾ PÜí ŸÅÖܾ Sí ŸÅÖܾ'' Gí¨Üá ÍÜê£ÀáÃÜáÊܨÜÄí¨Ü
ÓÜáSÓÜÌÃÜã±Ü®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü PÜ. ËÎÐÜr®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü, ÓÜÊæäàìñܤÊÜá®Ý¨Üá¨ÜÄí¨Ü Ë.
PÜ+Ë=PÜË.
♦ ""APÜ¿á±ÜÅËÓÜí»ÜãÊÜáÓÜSÖÝ@ ËÐÜá¡ÊÝaÜPÝ@'' Gí©ÃÜáÊܨÜÄí¨Ü PÜ,Ë
GíŸ APÜÒÃÜWÜÚí¨Ü ËÐÜá¡ÊÝaÜ®Üá B¨ÜªÄí¨ÜÆã PÜË Gí¨Üá £Ú¿áŸÖÜá¨Üá.

]àÓÜá«Ý ÊÜÞÓܱܣÅPæ¿á®Üá° EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜ
Ê清 Óæçq®ÜÈÉ ËàQÒÓŸ
Ü ÖÜá¨Üá. www.uttaradimath.org
Srisudha office ! 080 2242 9132
Fax - 080 - 42103176 / 2242 6203
Email - shrisudha@uttaradimath.org

APæãràŸÃ… 2009
12
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

gWÜñáÜ ¤ »ÜWÊ
Ü íÜ ñܯí¨Ü A¼®ÜÊ
° àæ ? 
±Üí. ÊæíPÜoXÄàÍÝaÝ¿áì G.GÓ…
rQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQQq
©Ì£à¿áÓÜRí«Ü »ÝWÜÊÜñܨÜÈÉ ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜ ÖÝWÜã ®ÝÃܨÜÃÜ ÓÜíÊݨÜÊÜ®Üá°
PÝ|áÊæÊÜâ. ±ÜÄàQÒ¨ÝÅg®Üá ÊÜÞw¨Ü ±ÜÅÍæ°WÜÚWæ EñܤÃÜ ¯àvÜáñܤ ÍÜáPÝaÝ¿áìÃÜá
ŸÅÖ&¾Ü ®ÝÃܨÃÜ Ü ÓÜíÊݨÜ樆 áÜ ° ÊÜ~ìÓÜáÊÜÃáÜ . ÎÅàÖÜÄ¿áá aÜñáÜ ÊÜááìS ŸÅÖ¨
¾Ü àæ ÊÜÄWæ
E±Ü¨æàÎԨܪ®æ°à ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜá ®ÝÃܨÜÄWæ E±Ü¨æàÎÔ¨ÜÃÜá.
®ÝÃܨÜÃÜá ñÜÊÜá¾ ñÜí¨æ¿Þ¨Ü ŸÅÖܾ¨æàÊÜÃÜ ÖÜ£¤ÃÜ ñæÃÜÚ ×àWæ ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá&
""»ÜãñÜWÜÙÜ®Üá° ÓÜêÑrÓÜáÊÜ, GÆÉÄXíñÜÆã Êæã¨ÜÆá g¯Ô¨Ü, ¨æàÊܨæàÊÜ®Ý¨Ü Öæà!
aÜñÜáÊÜááìSŸÅÖܾ®æà ¯®ÜWæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜÊÜâ. ¿ÞÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü ÓÜÌÃÜã±ÜÊÜâ
aæ®Ý°X £Ú¿áƳváÜ ñܨ
¤ ã
æ à AíñÜÖÜ þÝ®ÜPRæ Óݫܯà»ÜãñÜÊÝ¨Ü »ÝWÜÊñÜ ±
Ü âÜ ÃÝ|ÊÜ®áÜ °
£ÚÔÄ. Öæà ! g®ÜPÜ®æà ! ¯à®æà ®Ü®æã°ÙÜWæ ¯íñÜá ®Ü®Ü° ÊÜá®ÜÊÜ®Üá° ±æÅàÄÔ,
»ÝWÜÊÜñܱÜâÃÝ|ÊÜ®Üá° ®Ý®Üá aæ®Ý°X £Ú¿ááÊÜíñæ ÊÜÞwÄ'' ×àWæ ®ÝÃܨÜÃÜá
ÓÝÊÜÞ®ÜÂÊÝX ñÝÊÜâ £Ú¨Ü »ÜWÜÊÜñܤñܤ$ÌÊÜ®Üá° A®ÜáÊÝ©Ô ËÍæàÐÜÊÝX E±Ü¨æàÎÔÄ
Gí¨Üá ±ÝŦìÓÜáÊÜÃÜá.
¿á¨ÜãűÜí ¿á¨Ü—ÐÝu®íÜ ¿áñÜ@ ÓÜêÐÜË
r á¨Üí Ë»æãà >
¿áñÜÕíÓÜ§í ¿áñܳÃÜí ¿áaÜc ñÜñܤñÜÌí ÊÜ¨Ü ñÜñÜÌñÜ@ >>
D gWÜñÜᤠ¿ÞÃÜ ÃÜã±ÜÊæäà, gWÜ£¤Wæ ¿ÞÃÜá A—ÐÝu®ÜÃæãà, ¿ÞÄí¨Ü D
gWÜñÜᤠÓÜêÐÜrÊÝX¨æÁãà, D gWÜñÜᤠ¿ÞÃÜÈÉ Ô§ñÜÊÝX¨æÁãà, D gWÜ£¤XíñÜ
EñܤÊÜáÃÜá ¿ÞÃæãà, D gWÜñÜᤠ¿ÞÃÜ ÓÜÌÃÜã±ÜÊÝX¨æÁãà AíñÜÖÜ ñÜñܤ$ÌÊÜ®Üá°
¿á¥ÝÊÜñݤX ÊÜ~ìÔÄ.
Êæáà騆 ÍæãÉàPÝ¥ÜìÊÜ®Üá° PÝ|áÊÝWÜ A®æàPÜ ÓÜí¨æàÖÜWÜÙÜá ŸÃÜáñܤÊæ. gWÜñÜá¤
ñÜ®ÜWæ A—ÐÝu®ÜÊÝ¨Ü ÊÜÓÜá¤Ë¯í¨Ü (±ÜÃÜÊÜÞñܾ¯í¨Ü) A¼®Ü° ÖÝWÜã (±ÜÃÜÊÜÞñܾ®Ü)
ÓÜÌÃÜã±ÜÊæí¨Üá £Ú¨Üá ŸÃÜáñܤ¨æ. B¨ÜÃæ gvÜÊÝ¨Ü gWÜñÜᤠÎÅàÖÜÄÀáí¨Ü
A¼®Ü ° Ê ÝWÜ Æ á Öæ à Wæ ÓÝ«Ü Â ? D ±Ü Å PÝÃÜ Ê ÝX ŸÃÜ á ÊÜ ÓÜ í ¨æ à ÖÜ W Ü Ú Wæ
ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ñÜÊÜá¾ »ÝWÜÊÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨ÜÈÉ A®æàPÜ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜ
×®æÇ
° ¿
æ áÈÉ EñÜä Ü ¯àwÃÜáÊÜÃáÜ &
ñܨÜÌÍÝñÝÌ©¨Üí ÃÜã±Üí ÖÜÃæà®æçìÊÜ ÓÜÌÃÜã±ÜñÜ@ > C£ ÊÜÞ®ÜÓÜí×ñÝ¿ÞÊÜå…

]àÓÜá«Ý

ÊÜáÃÜáñÜ®Üíñæ ÓÜíaÜÄÓÜá

13

D gWÜñÜᤠ»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A—à®ÜÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿á ÃÜã±ÜÊæí¨Üá
PÜ Ã æ ¿ áƳ v Ü á ÊÜ â ¨Ü á . Öæ ã ÃÜ ñ Ü á ÊÜ á ñÜ Õ $ Â&PÜ ã ÊÜ Þ ì©ÃÜ ã ±Ü W Ü Ù Ü í ñæ »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü
ÓÜÌÃÜã±ÜÊݨÜá¨ÜÄí¨Ü AÆÉ™. ×àWæ Êæáà騆 ÍæãÉàPܨÜÈÉ¿á Êæã¨ÜƱܨÜÊݨÜ
"¿á¨ÜãűÜí' GíŸá¨ÜPæR ÊÜÞ®ÜÓÜí×ñæ GíŸ WÜÅí¥Ü¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ BaÝ¿áìÃÜá
ËÊÜÃÜOæ ¯àwÃÜáÊÜÃÜá.
A®ÜíñÜÃÜ "¿á¨Ü—ÐÝu®íÜ ' "¿áñÜíÕ ÓÜí§ ' GíŸ ±Ü¨WÜ ÙÜ áÜ "GÈÉ gWÜñáÜ ¤ C¨æ' GíŸ
Jí¨æà A¥ÜìÊÜ®Üá° ÖæàÙÜᣤÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ±Üâ®ÜÃÜáQ¤ GíŸ ¨æãàÐÜ ŸÃÜáÊÜâ¨æí¨Üá
ÓÜí¨æàÖÜ Ÿí¨ÜÃæ D ÓÜí¨æàÖÜPæR BaÝ¿áìÃÜá ÊÝÊÜá®Ü±ÜâÃÝ|¨Ü B«ÝÃÜ©í¨Ü
EñÜä Ü ¯àwÃÜáÊÜÃáÜ &
A—ÐÝu®ÜËᣠ±æäÅàPܤí ÊÜáãÇÝ«ÝÃÜí ËaÜPÜÒOæç@ >
¿áñ…Ô§ñÜí ¨ÜêÍÜÂñæà ÊÜÓÜᤠÓÜíÓݧ®Üí ñܨÜá©àÄñÜÊÜå… >>
E»Ü¿áí ÖÜÄÃæàÊÝÓÜ gWÜñæãà ÊÜáᯱÜâíWÜÊÜ > C£ ÊÝÊÜá®æà
¿ÞÊÜâ¨Üá ÓÝPÝÒñݤX B«ÝÃÜÊæäà A¨Üá ÓÜíÓݧ®ÜÊæí¨Üá ÖæàÙÜƳvÜáÊÜâ¨Üá.
ÓÝPÝÒñݤX B«ÝÃÜÊݨÜá¨ÜPæR ¿ÞÊÜâ¨Üá B«ÝÃÜÊæäà A¨ÜPæR A—ÐÝu®Ü®æí¨Üá
þݯWÜÙáÜ PÜÿ
æ ááÊÜÃáÜ . D ÊÜÞñÜ®áÜ ° ÎÅà¿Þ¨ÜÊÝ¿áìÃÜá ×àWæ ¨ÜêÐÝríñÜÊáÜ ãÆPÜ
ÓÜÐ
³ ±
rÜ w
Ü ÓÜáÊÜÃáÜ & ""ÊÜá®æ¿áÈÉ ²àsÜ¨Ü ÊæáàÇæ PÜáÚ£ÃÜáÊÜ®áÜ '' G®ÜáÊ
° È
Ü É "ÊÜá®æ' A—
ÐÝu®ÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜâ¨Üá. "²àsÜ' ÓÜíÓݧ®ÜÊæí¨Üá PÜÃæ¿áƳvÜáÊÜâ¨Üá. gWÜ£¤Wæ
ÎÅàÖÜÄÁáà A—ÐÝu®Ü ÊÜáñÜᤠÓÜíÓݧ®Ü®ÝXÃÜáÊÜ®Üá. Jí¨Üá ÃÜã±Ü©í¨Ü A—
ÐÝu®®Ü Ý¨Ü ÎÅàÖÜÄ¿áá ÊÜáñæãí¤ ¨Üá ÃÜã±Ü©í¨Ü gWÜ£W¤ æ ñÝ®æà ÓÜíÓݧ®®Ü ÝXÃÜáÊÜ®áÜ .
»ÝWÜÊÜñÜ¨Ü "¿áñܳÃÜí' GíŸ ±Ü¨Ü¨Ü ËÊÜÃÜOæ¿á®Üá° BaÝ¿áìÃÜá ÓÝñÜÌñÜ&
ÓÜí×ñæÁáíŸ WÜÅí¥Ü¨Ü B«ÝÃÜ¨Ü ×®æ°Çæ¿áÈÉ ËÊÜÄÔÃÜáÊÜÃÜá &
ÖÜÄ@ ±ÜÃæãà˜ÓÜ gWÜñæãà ÖÜÂÊÜÂPݤ¨æàÍÜc PÜêñÜÕ$°ÍÜ@ >
AñÜÓñ¤Ü Ã³Ü Ê
Ü áæ àÊæà¨Üí ÊܨíÜ £ ÊÜáá®ÜÁãà˜ÊÜáÇÝ@ >>
ÎÅàÖÜÄ¿áá ±ÜÅPÜꣿá®Ý°ÃÜí¼Ô ÓÜÊÜáWÜÅgWÜ£¤XíñÜÆã ÍæÅàÐÜu®ÝXÃÜáÊÜ®Üá.
B¨ÜªÄí¨Ü ¯¨ÜáìÐÜrÃÝ¨Ü ÊÜáá¯WÜÙÜá D gWÜñܤ®Üá° ¿áñܳÃÜ (¿ÞÊÜ ÎÅàÖÜÄ¿áá
gWÜ£¤XíñÜÆã EñܤÊÜá®Üã B¨ÜªÄí¨Ü gWÜñÜᤠ¿áñܳÃÜ) Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜÃÜá.
Pæã®æ¿á¨ÝX "¿áaÜ'c G®ÜáÊ
° Ü ÍÜŸ¨
ª Ü A¥ÜìÊÜ®áÜ ° BaÝ¿áìÃÜá »ÜËÐÜÂñ…±ÜÊì
Ü ¨Ü
ÊÜaܮܩí¨Ü ÓܳÐÜr±ÜwÓÜáÊÜÃÜá&
APæãràŸÃ… 2009
14
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

¿á¨Ü—à®Ý ¿áÓÜ ÓÜñݤ ñÜñ… ñÜ©ñæÂàÊÜ »Ü|Âñæà >
˨ÜÂÊÜÞ®æà Ë»æà¨æà˜² Ëá¥æãà ¯ñÜÂí ÓÜÌÃÜã±ÜñÜ@ >>
¿ÞÊÜ ÊÜÓáÜ Ë
¤ ®Ü AÔ¤ñÊ
ÌÜ âÜ ¿ÞÃÜ A—à®ÜÊÝX¨æÁãà B ÊÜÓáÜ Ê
¤ ®Ü áÜ ° B ÊÜÂQ¤Ááà
Gí¨Üá PÜÃæ¿ááÊÜÃÜá. D GÃÜvÜÃÜÈÉ (ÊÜÂQ¤ ÖÝWÜã ÊÜÓÜá¤) ÓÜÌÃÜã±Ü¨ÜÈÉ ±ÜÃÜÓܳÃÜ
»æà¨Ü˨ܪÃÜã ÓÜÖÜ A»æà¨Ü˨ܪíñæ ÊÜÂÊÜÖÝÃÜ ÊÜÞvÜáÊÜÃÜá.
Êæáà騆 ÍæãÉàPÜ¨Ü Joár A¼±ÝÅ¿áÊÜ®Üá° ×àWæ £Ú¿á¸æàPÜá& D gWÜñÜá¤
»Ü W Ü Ê Ü ¨ Ü — à®Ü Ê Ý¨Ü ª Ä í¨Ü ¿á¨Ü ã Å±Ü Ê ÝX¨Ü á ª ™ , ÊÜ á ®æ ¿ áíñæ »Ü W Ü Ê Ü í ñÜ ® Ü á
ÊÜ á ãÇÝ«ÝÃÜ Ê Ý¨Ü ª Ä í¨Ü , ¿á¨Ü — ÐÝu ® Ü Ê ÝX¨Ü á ª ™ , ²àsÜ ¨ Ü í ñæ ÓÝPÝÒ ñ …
B«ÝÃÜÊݨÜĪ í¨Ü ¿áñÜíÕ ÓÜÊ
§ ÝX¨Üᙪ , ¿ÞÊÜ »ÜWÊ
Ü íÜ ñܯí¨Ü ÓÜêÐÊ
rÜ ÝX¨æÁãà, ¿ÞÊÜ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Üá gWÜ£¤XíñÜ EñܤÊÜá®ÝX¨Üªá¨ÜÄí¨Ü ¿áñܳÃÜÊÝX¨æÁãà, ¿ÞÊÜ
»ÜWÜÊÜíñÜ®Ü A—à®Ü gWÜ£¤®Ü AÔ¤ñÜÌ (ÓÜñݤ) C¨æÁãà AíñÜÖÜ »ÜWÜÊÜñܤñÜÌÊÜ®Üá°
¿á¥Ý¥ÜìÊÝX ÊÜ~ìÔÄ.

ÎÅà ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ iàÊܮܨÜÍÜì®Ü
QÅ.ÍÜ. 1918 ÍÝ.ÍÜ.1840 PÝÆ¿ááQ¤ ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ »Ý¨ÜÅ±Ü¨Ü PÜêÐÜ¡ ±ÜíaÜËáà Ÿá«ÜÊÝÃÜ
±ÝÅñÜ@ 5.WÜí. 55¯ËáÐÜ PÜ꣤PÝ ®ÜPÜÒñÜÅ 4®æà aÜÃÜ| ÊÜêÐÜ»ÜÃÝοáÈÉ
«ÝÃÜÊÝvܨÜÈÉ ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ g®Ü¾.
QÅ.ÍÜ 1919 ñÜí¨æ ÃÜíWÝaÝ¿áìÃÜá PæÆÓÜPæR ÃÝià®ÝÊæá ¯àw ÊÜáWܮܮÜá°
PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ±ÝsܱÜÅÊÜaÜ®ÜPÝRX PÜgìX ÓæàĨÜÃÜá
QÅ.ÍÜ 1927 E±Ü®Ü¿á®Ü
QÅ.ÍÜ 1930 £ÃÜáaÝ®ÜãÄ®Ü E®Ý°×¯à ±ÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ A«Ü¿á®Ü. ñÜí¨æ
±Üä.ÃÜíWÝaÝ¿áìÃÜã AÈÉÁáà A¨Ý±ÜPÜÃÜá. (ñæãÃÜË
PÜêÐÜ¡ÊÜáãñÝÂìaÝ¿áì, ËgÀáàí¨ÝÅaÝ¿áì A«Ý±ÜPÜÃÜá)
QÅ.ÍÜ 1936 EvÜᲿáÈÉ ÓÜíÓÜ¢ñÜ ÊÜáÖݱÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ 2ÊÜÐÜì A«Ü¿á®Ü.
QÅ.ÍÜ 1938 ÊæáçÓÜãÄ®ÜÈÉ «ÝÃݱÜâÃÜí PÜêÐÜ¡ÊÜáãñÝÂìaÝ¿áìÃÜÈÉ ®Ý¿áÍÝÓÜ÷¨Ü
GÆÉ ±èÅyÜWÜÅí¥ÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü.
QÅ.ÍÜ 1940 ÊÜá¨ÝÅÓ… ñÜPÜìÎÃæãàÊÜá~ ±ÜÄàPæÒ¿áÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜáÍæÅà~¿áÈÉ
E£¤à|ìÃÜá.
QÅ.ÍÜ 1942 ÎÅà ÓÜñܱÜÅýÃÜÈÉ ÓÜá«Ý© Êæà¨ÝíñÜWÜÅí¥ÜWÜÙÜ A«Ü¿á®Ü.
PÜãÓÜá®ÜãÄ®ÜÈÉ ËÊÝÖÜ.
QÅ.ÍÜ 1944 ÊæáçÓÜãÄ®Ü EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ±ÝsÜÍÝÇæ¿áÈÉ A«Ý±ÜPÜÃÝX
±ÝsܱÜÅÊÜaÜ®Ü BÃÜí»Ü.
15
]àÓÜá«Ý
ÊÜá®Ü¨Ü ÊÜá騆 ñæãÙæ¿á¨Üá

QÅ.ÍÜ 1948 ÍÝ.ÍÜ 1869 ÓÜÊÜìiñ… ÓÜíÊÜñÜÕÃÜ ±ÜâÐÜÂPÜêÐÜ¡ AÐÜrËáà ±ÝÅñÜ@ 5.30PæR
ÃÝ~¸æ®Üã°Ä®ÜÈÉ ÓÜí®ÝÂÓÜ ÔÌàPÝÃÜ. ÎÅà ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÝX
EñܤÃÝ©ÊÜásÜ¨Ü ²àsÝÃæãàÖÜ|.
QÅ.ÍÜ 1949 ÊÜáÙÜTæàvܨÜÈÉ ±ÜÅ¥ÜÊÜá ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ
QÅ.ÍÜ 1957 w.26 Äí¨Ü 28 £ÃÜáaÝ®ÜãÃÜá ÊÜá«ÜÌԨݜíñÜ E®Ý°×¯ ÓÜ»æ¿á
ÊÜgÅÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü A«ÜÂPÜÒÃÝX¨Ü᪠A®ÜíñÜPÜêÐÜ¡ÍÝÔ÷WÜÙæãvÜ®æ ÊÜáãÃÜ®æà
ÓÜÆ ÊÝPÝÂ¥Üì.
QÅ.ÍÜ 1958 2®æà ¸ÝÄ WÜ¿Þ ©XÌg¿á. PÝοáÈÉ »ÝÄà ÊæáÃÜÊÜ~Wæ 10 ©®Ü
®Üvæ¨Ü ÊÝPÝÂ¥ÜìWÜÙÜá. ÖæãÓܱæàpæ ÊÜásÜ¨Ü ¯ÊÜÞì|.
QÅ.ÍÜ 1959 ÊÜá×Ñ ÖÝWÜã ¿áÃÜWæãàÙܨÜÈÉ 48©®Ü¨Ü PÝÐÜu ÊÜåè®ÜÊÜÅñÜ
QÅ.ÍÜ 1960 £ÃÜá±Ü£¿áÈÉ 8®æà ÓÜÊÜáWÜÅ ÓÜá«ÝÊÜáíWÜÙÜ ¨Ý̨ÜÍÜÊÝÑìPÜ ±ÜpÝr¼ÐæàPÜ
(ÎÅàÃÜZáËàÃÜ£à¥ÜìÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ)
QÅ.ÍÜ 1972 PÜ®ÜãìÈ®ÜÈÉ 25®æà aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÎÅà ÓÜñÜ«Ý®ÜÃÜ g®Ü¾ÍÜñݹœ. 250
FÃÜáWÜÙÜÈÉ BaÜÃÜOæ
QÅ.ÍÜ 1973 ÊÜááíŸÀá¿á aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÓÜñÜ«Ý®Ü˨ݲàsÜ¨Ü PÜorvܨÜ
E¨Ý^o®æ, ®ÜÊÜÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü Óݧ±Ü®æ.
QÅ.ÍÜ 1984 ÎÃÜãÃÜá, PÜãvÜÈà ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ hæãñæWæ ÎÅàÃÜíWܨÜÈÉ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ
QÅ.ÍÜ 1985 ÎÅà Óæãà¨æ¿á ÊÝ©ÃÝgÃÜ Óܯ°—¿áÈÉ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ. ÓÜí±Üä|ì
¿ááQ¤ÊÜáÈÉPÝ ±ÝsÜ, Óæãà¨Ý, PÝ~¿áãÃÜá ÎÃÜãÃÜá ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ
E±ÜÔ§£.
QÅ.ÍÜ 1986 ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ g®Ü¾ÓܧÙÜ ±ÝgPܨÜÈÉ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ.
QÅ.ÍÜ 1989 ¸æíWÜÙÜãÄ®ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÓܱܤÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã
ÎÅàg¿á£à¥ÜìÃÜ ÐÜp…ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ. ÎÅàg¿á£à¥Üì˨ݲàsܨÜ
Óݧ±Ü®æ.
QÅ.ÍÜ 1996 £ÃÜáPæãà¿áÆãÄ®ÜÈÉ ÎÅàÃÜZãñܤÊÜáÃÜ Óܯ°«Ý®Ü¨ÜÈÉ ñÜÊÜá¾ ²àsܨÜ
EñܤÃÝ—PÝÄWÜÙÝX ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÄWæ BÍÜÅÊÜá ¯àw¨Üáª,
I®Ý±ÜäÃܨÜÈÉ 49®æà aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ.
QÅ.ÍÜ 1997 ÎÅà ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ²àsÝÃæãàÖÜ| ÓÜáÊÜ|ì
ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ, ÎÅàÓÜñݼýÃÜ 50®æà ÊÜáÖÝÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®æ, ÃÜgñÜ
ñÜáÇÝ»ÝÃÜ, PÜ®ÜãìÈ®ÜÈÉ 55®æà ÓÜá«Ý±ÝsÜ¨Ü ÊÜá«Ü»ÝWÜ¨Ü ÊÜáíWÜÙÜ.
QÅ.ÍÜ 1997 PÝ£ìPÜ ÍÜá¨Üœ ñÜê£¿Þ ÊÜêí¨ÝÊÜ®Ü ±ÜÅÊæàÍÜ.

APæãràŸÃ… 2009
16
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

±Ü¨ÜŸí«Ü &72 
±Üí. B®Üí¨Ü£à¥ÝìaÝ¿áì ÊÜá×Ñ 

1. ÎÅà ÓÜ PÜê «Ý ¯° ®Ü ®Ü ÐÜ¡
6. ÍÜá ÃÜ ÃÜá Öæã ÖÝ o PÜ ©
2. PÜ ¨Ü È ÊÜ ®æ WÜ |ì ¿áá

7. ÖÝ ÓÜ ®Ü ¨Ü ÈÉ ÊÜáí g ÃÝ

3. Æ ÙÜ | WÜ g ÃÝ PÜÒ ÃÜá

8. ÊÜá Äà ®Ü ÃÜ QÒ | ±Ü ñÜ

4. ÊÝ ¿Þ ÊÜá ¨Ü ÃÜ ±Ý ÊÜÞ ¿á

9. ¿á ÓÜáÕ ñÜ PÜìí ±Ü ÊÜÞ væà ÃÜ

5. WÜ Ä Æ ÙÜ PÝ ÊÜÞ ±Ü |

10. ÎÅà ÃÜ WÜ ÊÜá ÓÝ ÊÜ ¨Ý½ ñÜ

ÓÜãaÜ®æ @ Êæáà騆 ÊÝPÜÂWÜÙ®Ü áÜ ° ÓÜıÜwÔ, GÆÉ ÊÜá®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ñÜáí¹Ô¨Ü ®ÜíñÜÃÜ ±ÜÅ«Ý®ÜÊáÜ ®æWÙÜ Ü
APÜÃÒ WÜ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÖæãÃÜñWæ ¨
æ áÜ B GÆÉ APÜÃÒ WÜ ÙÜ Ü ÊÝPÜÂÊÜ®áÜ ° ÊÜáñæ¤ ÓÜıÜwÔ¨ÝWÜ ""¨Ý̨ÍÜ ÓÜ íRÜ ¨Ü'Ü 'D
ÊÝPÜÂPæR ÖæãàÆáÊÜ EñܤÃÜ ÔWÜáñܤ¨æ.

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæã°àñܤÃÜWÜÙÜá & 19
1) ÊÝ¿áá¨æàÊÜÃÜ®Üá° 2) A»æà¨Ü 3) 43,20,000ÊÜÐÜì 4) ÓÝ«Ü®Ü
ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° 5)ŸÆWÝ騆 Ö柺ÃÜÙÜÈÉ 6) A¯ÃÜá¨Üœ 7) EÃÜáPÜÅÊÜá 8)
®ÜãÃÜáWÜá| 9) 5,543 10) 354 11) ÓÜã§ÆÍÜÄàÃÜ 12) aÜPÜáÒÐ…13)
BÓÜÓܧ®æí¨Üá 14) ÆQÒ$¾à®ÜÃÜÔíÖܱÝŨÜá»ÝìÊÜ ¨ÜívÜPÜ 15)ÎÅàÊÝÂÓÜÃÝgÃÜá
16) »Ü ã ñÜ Ã ÝgÃÜ 17) PÜ ® Ü P Ü ¨ ÝÓÜ Ã Ü á 18) Ëg¿á¨ÝÓÜ Ã Ü á 19)
ÁãàXàí¨ÜÅÃÝ¿á 20) ÎÅà¨ÜËsÜƨÝÓÜÃÜá

]àÓÜá«Ý

ÊÜá®æ ÃÜgñܱÜÊÜìñÜWæ ´Ü~¿á B»ÜÃÜ|Êæ ?

17

PæÒàñÜÅ ÓÜí¨ÜÍÜì®Ü

""ÊæíPÜpÝ©Å'' & 31 
±Üí. ±ÜâÃÜí¨ÜÃÝaÝ¿áì ÖÜ¿áXÅàÊÜ
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
GÃÜv®Ü àæ ©®Ü¨Ü EñÜÊ
Õ ¨
Ü È
Ü É «Üh
Ì ÝÃæãàÖÜ|ÊÜ®áÜ ° ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá. Aí©®Ü ©®Ü
Êæ ã ¨Ü Æ á ÊÜ á ®Ü á ÐÜ Â ÃÜ á Öæ ã ñÜ ¤ ±Ü Æ É Q R ¿ áÈÉ ±Ü Å ¥Ü Ê Ü á ¿Þ®Ü Ê ÝÀáñÜ á .
ÍæàÐÝaÜÆÊÝÔ¿Þ¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ ÍæàÐÜÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ ÊÜÞvÜÇÝÀáñÜá.
A®ÜíñÜÃÜ ÃݣſáÈÉ ÖÜíÓÜÊÝÖÜ®ÜÊÝÀáñÜá. (JÙÜ Wæãà±ÜâÃÜ¨Ü ÖæãÃÜXÃÜáÊÜ
«ÜÌgÓܤí»Ü¨Ü ÊæáàÇæ WÜÃÜávÜ®Ü b£ÅËÃÜáÊÜ Ÿpær¿á «ÜÌgÊÜ®Üá° HÄÓÜáÊÜâ¨æà
«ÜÌhÝÃæãàÖÜ|. C¨Üá WÜÃÜávܱÜñÝPæ&ËÐÜᡱÜñÝPæ¿áã Öè¨Üá. dÜñÜÅ™, aÝÊÜáÃÜ,
PÜ Ê Ü á Æ, ±Ü ä |ìPÜ á í»Ü W Ü Ù Ü bñÜ Å ÊÜ ä WÜ Ã Ü á vÜ ® Ü hæ ã ñæ ¿ áÈÉ Ã Ü á ñÜ ¤ ¨ æ .
ÊÝ¨Ü Â Êæ ç »Ü Ê Ü W Ü Ù æ ã í©Wæ D «Ü Ì g HÄÓÜ Æ ³ v Ü á ñÜ ¤ ¨ æ . BWÜ ñæ ç £¤ Ä à¿á
ÓÜí×ñÝÊÜáíñÜÅWÜÙÜÈÉÃÜáÊÜ WÜÃÜávÜÊÜáíñÜÅ¨Ü ±ÜsÜ|ÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜÇÝWÜáñܤ¨æ.)
ÊÜáãÃÜ®æà ©®Ü Êæã¨ÜÆá ÔíÖÜÊÝÖÜ®ÜÊÝÀáñÜá. ÊÜáãÃÜ®æà ©®Ü ÃݣſáÆãÉ
®ÝÆR®æ¿á ©®Ü Êæã¨Ü騆 ÊÝÖÜ®ÜÊÜä ÊÜáᣤ®Ü ÊÜáío±ÜÊÝÀáñÜá. I¨Ü®æ¿á ©®Ü
Êæã¨Ü騆 ¿Þ®ÜÊÜâ Aí¨æãàÈPÜÊÝÀáñÜá. AÊÜáêñܱÜÅ¨Ü ÊæãàׯàÊæàÐÜ «ÜÄÔ¨Ü
Êæà¨ÜÊæà¨Ü¯Wæ dÜí¨æãàÊÜáã£ì¿Þ¨Ü SWæàÍÜÌÃÜ®Üá ÃݣſáÈÉ GÃÜvÜ®æ¿á
¿Þ®ÜÊݨܮÜá. BÃÜ®æ¿á ©®Ü ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜ®Üá Êæã¨ÜÆ®æ¿á ¿Þ®ÜÊݨܮÜá.
ÊÜÓíÜ ñæãàñÜÊ
Õ ²
Ü Å¿á®Ý¨Ü ÃÝ~¿áÄí¨æãvÜWã
Ü w¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ ÊÜáíWÜÆXÄ¿áá
GÃÜvÜ®æ¿á ¿Þ®ÜÊÝÀáñÜá. ÃݣſáÈÉ ÊÜáãÃÜ®æà ¿Þ®ÜÊÜâ IÃÝÊÜñÜÊÝÀáñÜá.
HÙÜ ® æ ¿ á ©®Ü ÓÜ ã ¿áìÊÜ á ívÜ Æ Êæ ã ¨Ü Æ ®æ ¿ á ¿Þ®Ü Ê Ü ä , ÓÝ¿áíPÝÆ
ÊÜáíWÜÆXÄ¿áá GÃÜvÜ®æ¿á ¿Þ®ÜÊÜä ÃݣſáÈÉ A£ÃÜÊÜá~à¿á E¨Ý®ܨÜÈÉ
ÖÜã Pæã¿ááÂÊÜâ¨ÜÃÜÈÉ ñÜñܳÃÜÃÝ¨Ü ÃÝ~¿áÃæãvÜ®æ ËÖÜÄÓÜáÊÜ ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ
aÜ í ¨Ü Å ÊÜ á ívÜ Æ ÊÜ â ÊÜ á ãÃÜ ® æ ¿ á ¿Þ®Ü Ê Ü ä BÀáñÜ á . Gío®æ ¿ á ©®Ü ¨ Ü È É
®Ý®ÝË«ÜÊÝX AÆíPÜêñÊ
Ü Ý¨Ü ÃÜ¥Ê
Ü âÜ Êæã¨ÜÆ®æ¿á ¿Þ®ÜÊÝÀáñÜá. B ÃݣſáÈÉ
EaæòÍÜφÊÜÓ… GíŸ PÜá¨ÜáÃæ GÃÜvÜ®æ¿á ÊÝÖÜ®ÜÊÝÀáñÜá. JíŸñܤ®æ¿á ©®Ü
Aí¨æ ã àÆPÜ Ê Ü â
Êæ ã ¨Ü Æ ®æ ¿ á
ÊÝÖÜ ® Ü Ê Ý¿áñÜ á .
ÊÜ á íWÜ Æ ÊݨÜ
ÖÜ Ä ¨ÝÅaÜ ã OÝì¼ÑPÜ ¤ ® Ý¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ ¯ Wæ ÊÜ á íWÜ Æ XÄ¿áá GÃÜ v Ü ® æ ¿ á
ÊÝÖÜ ® Ü Ê ÝÀáñÜ á . ÊÜ Þ íWÜ È Pæ ã àñÜ Õ Ê Ü ¨ Ü È É AÊÜ » Ü ê ñÜ Ó Ý° ® Ü Ê Ü Þ vÜ Æ á ÖÜ Ä ¨ÝÅ&
aÜã|ìWÜÚí¨Ü A¼ÑPܤ®Ý¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Üá ÓÜáí¨ÜÃÜÊÝ¨Ü ÊÜáíWÜÆXÄ¿á®Üá° HÄ
APæãràŸÃ… 2009
18
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

GÆÉ g®ÜÄí¨æãvÜWã
Ü w aæçñÂÜ ®Ü®áÜ ° ±ÜŨQÜ O
Ò æ ÊÜÞw Êæà¨æãàPÜÊ
¤ áÜ íñÜÅWÙÜ ®Ü áÜ ° g²ÓÜáÊÜ
¸ÝÅÖܾ|Äí¨Ü ÓÜ×ñÜ®ÝX ÓÜÊÜìÇæãàPܱÝÊÜ®ÜPÜÃÜÊÝ¨Ü ÓÝÌËá±ÜâÐÜRÄ~à £à¥Üì¨ÜÈÉ
AÊÜñÝÃÜ¨Ü ©®Ü ±ÝÅñÜ@ PÝÆ ÍÜÅÊÜ|®ÜûÜñÜŨÜÈÉ AÊÜ»ÜêñÜÓÝ°®Ü ÊÜÞw¨Ü®Üá. B ©®Ü
ÃݣŠÊÜáíWÜÆXÄ¿áá ÊÜáãÃÜ®àæ ¿Þ®ÜÊÝÀáñÜá. BWÜ «Üh
Ì ÝÊÜÃã
æ àÖÜ| EñÜÊ
Õ Ê
Ü âÜ
BÀáñÜá. GÃÜv®Ü àæ ©ÊÜÓÜ ±ÜâÐÜ¿
³ ÞWÜ ÊÜáÖæãàñÜÊ
Õ Ê
Ü ÝÀáñÜá. ŸÚPÜ ¨æàÍÝíñÜé
Ü í¨Ü
Ÿí¨Ü g®ÜÃÜ B¨ÜÃݥܣ¥Ü ®ÜvæÀáñÜá.

ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ £ÃÜáÊÜáƨÜÈÉ ®Üvæ¿ááÊÜ ®ÜÊÜÃݣŠŸÅÖæã¾àñÜÕÊÜ ËÊÜÃÜ
©®Ü
WÜÙÜá

±ÜÅ¥ÜÊÜá¿Þ®Ü

©Ì£à¿á ¿Þ®Ü

ñÜê£à¿á ¿Þ®Ü

±ÝÅñÜ@PÝÆ

ÓÜíhæ

ÃÝ£Å

1 ®ÜÃÜÊÝÖÜ®ÜÊݨÜ

1) ±ÜÆÉQR¿áÈÉ EñÜÕÊÜ 2)
ÊÜáêñ…ÓÜíWÜÅÖÜ| (¿áý²àsÜ
¯ÊÜÞì|PæR) 3) AíPÜáÃݱÜì|

2
bPÜRÍæàÐÜÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ

3 ÔíÖÜÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ
4 PÜƳÊÜêPÜÒ ÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ
5

ÊæãàׯàÃÜã±Ü©í¨Ü
AÆíPÜêñÜ®Ý¨Ü ÎÅà¯ÊÝÓܯWæ
¨ÜíñÜ¨Ü ±ÜÆÉQR¿áÈÉ EñÜÕÊÜ

6 ÖÜ®ÜáÊÜáíñÜÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ
7 ÓÜã¿áì±ÜÅ»ÝÊÝÖÜ®¨Ü ÈÜ É EñÜÊÕ Ü
8 ÃܥܨÜÈÉ ÎÅà»Üã ÓÜÊæáàñÜ
9

EñÜÕÊÜÊÜáã£ìWæ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ
ÊÜáíWÜÙÜXÄ ±ÜÆÉQR¿áÈÉ EñÜÕÊÜ,
A®ÜíñÜÃÜ ÓÝÌËá ±ÜâÐÜRÄ~¿áÈÉ®Ü
"ÊÜÃÝÖÜ£à¥Üì'¨ÜÈÉ aÜãOÝì¼ÐæàPÜ
hæãñæ¿áÈÉ "aÜPÜÅ'PÜãR C¨æà
£à¥ÜìÊÝÄ A¥ÜÊÝ £ÃÜáÊÜáíg®Ü

¨æãvÜx ÍæàÐÜÊÝÖܮܨÜÈÉ
ÊæáÃÜÊÜ~Wæ

EñÜÕÊÜÊÜáã£ì¿á ÖÜíÓÜÊÝÖÜ®Ü¨Ü ÊæáàÇæ EñÜÕÊÜ
Óܯ°—¿áÈÉ
«ÜÌhÝÃæãàÖÜ|
ÊÜáᣤ®Ü aܱܳÃܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ
ÓÜÊÜì»Üã±ÝÆÊÝÖܮܨÜÈÉ
EñÜÕÊÜ
WÜÃáÜ væãàñÜÊ
Õ &Ü EñÜÊ
Õ Ê
Ü áÜ ã£ìWæ
EñÜÕÊÜÊÜáã£ìWæ
ÊÜáãÆÊÜáã£ì¿á ÊæáàÈÃÜáÊÜ
E¿ÞÂÇæ ÓæàÊæ
ÆQÒ$¾àÖÝÃÜ ÖÝWÜã ÊÜáPÜÃÜ
PÜítàÀáí¨Ü AÆíPÝÃÜ.
ÊÜgÅPÜÊÜaÜ ñæãwÔ
ÊÜÓÜíñæãàñÜÕÊÜ WÜgÊÝÖܮܨÜÈÉ EñÜÕÊÜ
aÜí¨ÜűÅÜ »ÝÊÝÖÜ®¨
Ü È
Ü É EñÜÊ
Õ Ü

"Eaæ$f çÍÅÜ ÊÓÜ …'AÍÜÊ
Ì ÝÖÜ®¨
Ü È
Ü É
EñÜÕÊÜ
"ÊÜáíWÜÙÜXÄ' ±ÜÆÉQR¿áÈÉ
EñÜÕÊÜÊÜáã£ìWÜÙÜá WÜáwWæ
EñÜÊ
Õ Ê
Ü áÜ ã£ì¿á Óܯ«
° Ý&
®Ü¨È
Ü É «ÜÌg¨Ü AÊÜÃæãà|

...ÓÜÍàæ ÐÜ...

]àÓÜá«Ý

ÊÜá®æã௿ÞÊÜáPÜW®
æ °Ü ¼®Ü±
° Ê
Ü æ?

19

ÊÜÞ®ÜËà¿á ÊÜåèÆÂWÜÙáÜ & 39 

±Üí. ±ÜÅÊã
æ à¨ÝaÝ¿áì ±ÜähÝÃÜ 

ËÍÝÌÓ@Ü ´ÜƨݿáPÜ@
ÊÜá®ÜáÐÜ iàÊܮܨÜÈÉ ¸æÙæÔPæãÙÜÛ¸æàPÝ¨Ü ¨æãvÜx WÜá| ËÍÝÌÓÜ. C©¨ÜªÃæ
ÓÜÊÜìñÜÅ ÓÜ´ÜÆ®ÝWÜáÊÜ. CÆÉ©Ãæ Ë´ÜÆ®ÝWÜáÊÜ.
A±Ü Ä bñÜ FÃÜ á Êæ ã ¨Ü Æ ¸ÝÄ Ÿí©¨Ýª ® æ . AñÜ Â íñÜ BÊÜ Í Ü Â PÜ Ê Ý¨Ü
PæÆÓÜ˨æ. Pæç¿áÈÉ ËÙÝÓÜ˨æ. ñÜÇæ¿áÈÉ EÇÝÉÓÜËÆÉ™. GÐÜár ÖÜávÜáQ¨ÜÃÜã
ÔWÜᣤÆÉ. ¿ÞÃæãà JŸº ¨ÝÄÖæãàPÜ ÔPÜR™. AÊÜ®Ü PÜáÆ, WæãàñÜÅ™, ÓÜÌ»ÝÊÜ,
˨æ H®Üã Wæã£¤Æ™É . WæãñÜᤠÊÜÞwPæãÙÜáÊ
Û Ü ÊÜÂÊÜ«Ý®ÜÊäÜ CÆÉ™. ËÙÝÓÜ PæàÚ¨Ü.
AÊÜ®Üá ÖæàÚ¨Ü. ËÍÝÌÓÜËoár ÖæãÃÜo. ¸æÙÜX¯í¨Ü ¸æàPݨÜÐÜár ÖÜávÜáQ¨ÜÃÜã
ÔWÜ©¨Üª¨Ü᪠PæÆÊæà ¯ËáÐܨÜÈÉ ÔQRñÜá. C¨Üá ËÍÝÌÓÜ¨Ü ´ÜÆ.
ÊÜ á ñæ ã ¤ í ¨Ü á ±Ü Å ÓÜ í WÜ . JŸº Ãæ ã àX ÊÜ á ®æ ¿ áÈÉ ŸÖÜ Ù Ü ©®Ü W Ü Ú í¨Ü
ÃæãàWܨÜÈÉ ŸÙÜÆᣤ¨Ýª®æ. £Ú¨æÆÉ E±Ý¿áWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨Ü. ñÜÇæ Pæ¨ÜĨÜÃÜã,
PæwÔPæãívÜÃÜã ÃæãàWÜ ÊÝÔ¿ÞWܨæ ÊÝÓÜÊÝXÁáà C¨æ. ±ÜPÜR¨Ü Êæç¨ÜÂÃÜÈÉ
Öæãà¨Ü. LÐÜ«Ü ±Üvæ¨Ü. LÐÜ«Ü ÖæàWæ ԨܜÊÝX¨æ, A¨ÜÃÜ ÖæÓÜÃÜá, g®Ü¾¨ÝñÝ,
g®Ü¾¨Ü Äà£, JÙÜWæ ñæãàÃÜáÊÜ ±ÜÄOÝÊÜá¨Ü Ä࣠C¨ÝÊܨÜã Wæ㣤ÆÉ™. Êæç¨Ü®Ü
A«Ü¿á®Ü¨Ü ±ÜÄaÜ¿áÊÜä CÆÉ. ËÍÝÌÓÜËor™. ÔÌàPÜÄÔ¨Ü. ÊÜÐÜìWÜÚí¨Ü
ÊÝÓÜÊÝWÜ©¨Üª¨Ü᪠ÊÝÓÜÃܨÜÈÉ ÊÝÔ¿ÞXñÜá¤.
¯ËáÐܨÈ
Ü É ÔWܸàæ PÝ¨Ü ËÙÝÓܨÈ
Ü É ËÍÝÌÓÜ ¸æàPÜá. ÊÜÐì
Ü ¨Ü ÃæãàWÜÊÝÔWÜã
ËÍÝÌÓܸæàPÜá. ¿ÞÄí¨ÜÇݨÜÃÜã ÓÜÊÜá¿á PæàÚ¨ÝWÜÆã AÊÜÃÜ ÊÜÞ£®ÜÈÉ
ËÍÝÌÓÜ CvÜáñæ¤àÊæ. ÖæívÜ£, ñÝÀá AwWæ ÊÜÞvÜ©¨ÜªÃÜã ¿ÞÊܨæãà ÊÜÂQ¤
ÊÜÞw¨Ü AwWæ¿áÈÉÁáà ËÍÝÌÓÜ Coár £®Üá°ñæ¤àÊæ. »ÜãPÜí±Ü ÓÜᩪ PæàÚ¨ÜÃÜã
ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü »ÜãËá¿á ÊæáàÇæ ÊÜáÆWÜáñæ¤àÊæ. A±Ü[ÝñÜ¨Ü ¨ÜêÍÜ ®æãàw¨ÜÃÜã
±Üâ|¨ÜÈÉ¿á ËÍÝÌÓÜ©í¨Ü ±ÜÅ¿Þ~ÓÜáñæ¤àÊæ. ×àWæ AñÜÂíñÜ bPÜR PæÆÓÜ©í¨Ü
iàÊÜ®Ü¨Ü A£à ÊÜáÖÜñÜÌ¨Ü PÝ¿áì¨Ü ±Ü¿áìíñÜ ËÍÝÌÓÜ©í¨ÜÇæà ®ÜÊÜá¾ ±Ü¿á|
ÓÝX¨æ. C¨ÜÃÜÈÉ APÜÓݾñ… ËÍÝÌÓÜ PÜwÊæá¿Þ¨ÜÃÜã ¨æàÊÜÃÜÈÉ, «ÜÊÜáì¨ÜÈÉ,
ÊÜáíñÜÅWÜÙÜÈÉ ÊÜÞñÜÅ ËÍÝÌÓÜ Gí©WÜã PÜwÊæá¿ÞWܸÝÃܨÜá.
ÊæçÊÜÓÜÌñÜÊÜá®Üá訆 ÖæívÜ£ ÓÜíþÝ. ÊÜáPÜRÚWÝX ®Üvæ¿ááÊÜ ¿áý¨ÜÈÉ ñÝ®æà
±ÜâÃæãà×ñÜÄWæ ÖæàÚ¨ÜÙÜá"®Ü®ÜWæ Öæ|á¡ ÊÜáWÜá ¸æàPÜá. ÖÝWæ ÊÜáíñÜÅ ÖæàÚ'
APæãràŸÃ… 2009
20
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Gí¨Üá. AÊÜÃÜá ÊÜáíñÜÅ ÖæàÚ¨ÜÃÜá. CÊÜÚWæ Öæ|á¡ÊÜáWÜá PæãvÜáÊÜ ÊÜáíñÜÅÊÜä
Wæ㣤ÆÉ™. WÜívÜáÊÜáWÜáÊÜ®Üá° PæãvÜáÊÜ ÊÜáíñÜÅÊÜä Wæ㣤ÆÉ™. ±ÜâÃæãà×ñÜÃÜá
EaÜ c Ä Ô¨Ü ÊÜ á íñÜ Å ¿ÞÊÜ ¨ Ü á ? GÈÉ ¿ á¨Ü á ? ÓÜ Ä Áãà? ñÜ ± æ ä ³ à ?
¿ÞÊÜ â ¨Ü ® Ü ã ° AÄ¿áÚÊÜ Ù Ü á . ËÍÝÌ Ó Ü Ë or Ù Ü á . AÊÜ Ã Ü á Öæ à Ú¨Ü í ñæ
®Üvæ¨ÜáPæãívÜÙÜá. ÖæOæ¡à BÀáñÜá.
D ÓÜíýÙÜ ±Ü£ ÊÜá®ÜáËWæ WÜívÜá ¸æàQñÜá¤. D Öæ|á¡ ÊÜáWÜáÊÜ®Üá°
ñæ W æ ¨ Ü á Pæ ã ívÜ á ÊÜ Ô ÐÜ u Ã Ü ŸÚ Öæ ã à¨Ü . ñÜ ® Ü ° Ÿ¿áPæ Öæ à Ú¨Ü . AÊÜ Ã Ü á
ÊÜ á íñÜ Å ÊÜ ® Ü á ° a Ü c Ä Ô¨Ü Ã Ü á . CÊÜ ¯ WÜ ã A¨ÝÊÜ ÊÜ á íñÜ Å ¨Ü ±Ü Ä aÜ ¿ áËÆÉ .
Ÿ¨ÜÇÝÊÜOæ¿á ŸWæ¿áã Wæ㣤ÆÉ™. ËÍÝÌÓÜËor™. PÜ|á¡ ÊÜáábc ñæWæ¿ááÊܨÜÃÜÈÉ
¿ÞÊÜ bQñæÕÀáÆɨæ Öæ|á¡ÊÜáWÜá WÜívÝÀáñÜá. CÇÝ ÓÜá¨ÜáÂÊÜá° GíŸ ®ÝÊÜá
±Üvæ¨ÜÙÜá.
ÓÜá¨ÜáÂÊÜá° ÓÜáPÜáÊÜÞÃÜÊÜ®ÜPæR Öæãà¨Ü. ñÝ®Üã ñܮܰ ÓæàÊÜPÜÃÜã, PÜá¨ÜáÃæ¿áã
PÜãvÝ ÖæOÝ¡ÀáñÜá. E±Ý¿á £Ú©ÆÉ. AÈÉí©Çæà ÊÜÔÐÜuÃÜ®Üá° ±ÝŦìÔ¨Ü.
ÊÜÔÐÜuÃÜá ®Ýw®ÜÈÉ, ÓÜá¨ÜáÂÊÜá° PÝw®ÜÈÉ™. CÈÉí¨Ü ÊÜÞw¨Ü ±ÝÅ¥Üì®æ AÊÜÄWæ
ñÜÆá²ñÜá. AÈÉí¨ÜÇæà ÖÜÃܮܮÜá° ±ÝŦìÔ¨ÜÃÜá. ÃÝgPÜáÊÜÞÃܯWæ ÊÜÔÐÜuÃÜ
ÊæáàÇæ, AÊÜÃáÜ aÜÄc st ÊÜáíñÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ ËÓÝÌÓ.Ü ÊÜÔÐÜÄu Wæ ÃÜá¨ÜŨàæ ÊÜÃÜ ÊæáàÇæ,
ñÝÊÜâ EaÜÄc st ÊÜáíñÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ¿áã ËÍÝÌÓ.Ü H®Üã bQñæ,Õ LÐÜ«Ý©WÜÚÆɨæ
ÊÜáñæ¤ (£íWÜÙÜá) ±ÜâÃÜáÐܮݨÜ. ñÜí¨æ, ñÝÀá, ÊÜáWÜ ±ÜÅ£Á㟺ÃÜã ËÍÝÌÓܨÜ
´ÜÆÊÜ®Üá° A®Üá»ÜËÔ¨ÜÃÜá.
B¨ÜÃæ WÝ—¿á ±Ü£°Wæ ÃÜábàPÜÃÜ ÊæáàÇæ, ÊÜáíñÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ ±Üä|ì
ËÍÝÌÓÜËÆÉ™. ÊÜáWÜÙÝ¨Ü ÓÜñÜÂÊÜ£Wæ Pæãor ÖÜËÓÜÕ®Üá° ñÝ®Üá ÔÌàPÜÄÔ ñܮܰ ±ÝÈWæ
Ÿí¨Ü ¨ Ü ª ® Ü á ° ÊÜ á WÜ Ú Wæ Pæ ã or Ù Ü á . PÜ Ò £ Å¿áÚWæ ¸ÝÅÖÜ ¾ | PÝ¿áìPÝÄ ÊÜ á WÜ
(ËÍÝÌËáñÜÅ) ÖÜáqr¨Ü. ¸ÝÅÖܾ~Wæ PÝÒñÜÅñæàgÓÜáÕ CÃÜáÊÜ(±ÜÃÜÍÜáÃÝÊÜá) ÊæãÊÜá¾WÜ
ÖÜáqr¨Ü. ±Üä|ì ËÍÝÌÓÜËÆÉ©¨ÜªÃÜã ÓÜÌƳ ËÍÝÌÓÜËñÜᤙ. ×àWÝX ÖæàWæãà
ÁãàWÜ®Üá ÖÜáqr¨Ü.
CÊÜñÜᤠ®ÜÊÜáWæ ¨æàÊÜÃÜ ÊæáàÇæ, «ÜÊÜáì¨Ü ÊæáàÇæ, ÊÜáíñÜÅ¨Ü ÊæáàÇæ ËÍÝÌÓÜ
PÜwÊæá¿ÞX¨æ. ¯ÐæuÀáí¨Ü BaÜÄÓÜᣤÆÉ. ¿ÞÃܨæãà Jñݤ¿áPæR PæàÊÜÆ
±ÜÅ£ÐæuWæ «ÜÊÜáì ®Üv橨æ. ×àWݨÜÃæ ÓÜÄ¿Þ¨Ü ´ÜÆ ÔWÜÇÝÃܨÜá. iàÊÜ®Ü
ÓÜ´ÜÆÊÝWܨÜá. ÊÜåèÆ嬆 iàÊÜ®Ü ¸æàPݨÜÈÉ iàÊܮܨÜÈÉ ËÍÝÌÓÜPæR ¸æÇæ
Pæãvæãà|. ÓÜáSÊÝXÃæãà|.

]àÓÜá«Ý

ÊÜÞ¯¯¿áá CÆɨÜÊÜ®Ü Ÿ¨ÜáPÜá HñÜPæ ?

21

ÊÜá«ÜÔÌ ¨ÝœíñܨÈ
Ü É iàÊÝ®ÜíñÜ & Jí¨Üá ËÍæàÉ ÐÜOæ &2 
ÎÅà g¿áíñÜ ÊÝÂÓÜ®ÜPæÃæ, 

C®Üá° iàËWÜÙÜã, PÝÆÊÜä A®ÜíñÜ GíŸá¨Üá ¯ËìÊݨÜ. iàÊÝ®ÜíñÜÂ
PÝÇÝ®ÜíñÜÂQRíñÜ ¯ÃÜá±Ý—PÜÊÝX ¨æãvÜx¨ÝWܸæàPݨÜÃæ Joár iàËWÜÙÜ WÜ|¨Ü
BTÝÂñÜ ÓÜíTæ ûÜ|WÜ|¨Ü (ÖÝWÜã PÜƳWÜÙÜ WÜ|¨Ü) BTÝÂñÜ ÓÜíTæÂXíñÜ
Öæbc®Ü¨ÝªXÃܸæàPÜá. (ûÜ|WÜ|¨Ü PÜûæ PܯÐÜuÊÝX¨Ü᪠A¨ÜQRíñÜ PÜwÊæá PÜPæÒ¿á
A®ÜíñÜWÜ|ÊÝWÜáÊܨÜíñÜã AÓÜí»ÝËñÜ.)
ÊÜáÖÝ»ÝÃÜñÜñÝñܳ¿áì¯|ì¿á¨Ü ""±Üä£ìÍÜc ®æçÊÜ ¯¿áÊÜިܽËñÝ × ¿áÓݾñ…
ñÜÓݾñ… ÓÜÊÜÞ²¤ÊÜá² ¿Þí£ ®Ü iàÊÜÓÜí[Ý@ > B®ÜíñÜÂÊæáàÊÜ WÜ|Íæãà˜Ô¤ ¿áñæãà ×
ñæàÐÝËáñܧí ñÜñÜ@ ÓÜPÜÆPÝÆWÜñÝ ±ÜÅÊÜ꣤@ >>'' GíŸ ÍæãÉàPÜ¨Ü »ÝÊܱÜÅPÝÎPæ¿áÈÉ
ÊÝ©ÃÝgÓÝÌ Ë áWÜ Ù Ü á ""B®ÜíñÜÂÊæáàÊÜ WÜ|ÍÜ@ CñÜÂñÜÅ ŸÅÖܾ±Ü¨ÜÁãàWÜÂiàÊÜWÜOÝ@
ÃÜá¨ÜűܨÜÁãàWÜÂiàÊÜWÜOÝ@ Cí¨ÜűܨÜÁãàWÜ iàÊÜWÜOÝ@ CñÝ©®Ý WÜOæçÃÝ®ÜíñÜÂÊÜáÔ¤
> A®æà®Ü ±ÜÅPÝÃæà| WÜOÝ®ÝÊÜá±Ý®ÜíñÜ ÊÜáÔ¤ > WÜOÝíñÜWÜìñÜiàÊÝ®ÝÊÜá²
±ÜÅñæÂàPÜÊÜÞ®ÜíñÜÂÊÜáԤ࣠»ÝÊÜ@'' GíŸá¨ÝX ŸÅÖܾWÜ|, ÃÜá¨ÜÅWÜ|, ×àWæ WÜ|WÜÙæà
A®ÜíñÜ. AíñÜÖÜ Jí¨æãí¨Üá WÜ|¨ÜÈÃÉ áÜ ÊÜ iàËWÜÙã
Ü A®ÜíñÜ Gí¨Üá ÖæàڨݪÃ.æ
B¨Ü à æ CÐÜ á r ÊÜ Þ ñÜ Å ©í¨Ü Ç æ à Joár iàËWÜ Ù Ü B®Ü í ñÜ Â ûÜ O Ý®Ü í ñÜ Â QR í ñÜ
EñÜÊ
¤ áÜ PÜû¿
æ á¨ÝªWáÜ ÊÜâ©ÆÉ™. HPæí¨ÜÃæ Jí¨Üá ÊæàÙæ ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜ WÜ|¨Ü PÜûæ ÊÜáñÜá¤
ŸÅÖݾ © ±Ü Å £Áãí¨Ü á WÜ | ¨Ü PÜ û æ ûÜ | WÜ | ¨Ü PÜ û æ Á áà BX¨Ü ª È É BWÜ
ÓÜÊÜáÓܤiàËWÜÙÜ®Üã°™bñÜÅ 1ÃÜÈɨܪíñæ ±ÜqrÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.
.
.
.
.
.
.
.
.

[1,1], [1,2],[1,3],[1,4],....
[2,1], [2,2],[2,3],[2,4],....
[3,1], [3,2],[3,3],[3,4],....
[4,1], [4,2],[4,3],[4,4],....

bñÜÅ 1
th

th

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.

. .
. .
. .
.

bñÜÅ 2

CÈÉ [m,n] Gí¨ÜÃæ m WÜ|¨Ü n iàË Gí¨Ü¥Üì. DWÜ ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Ü
ÖÝWæ ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜá, B WÜ|WÜÙÜ WÜ|, ûÜ|WÜ| GÆÉÊÜä ÓÜÊÜÞ®ÜPÜûæ¿á¨æªí¨Üá
»ÝËÔÃÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà WÜ|PæR ÓæàÄ¨Ü ¿ÞÊÜâ¨æà iàË¿á®Üã° m ÖÝWÜã
n GíŸ GÃÜvÜá (1,2,3,4,... ÊÜááíñݨÜ) ±Üä|ìÓÜíTæÂWÜÚí¨Ü [m,n] ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ
ŸÃæ¿áÆá ÓÝ«ÜÂ. B¨ÜÃæ Êæáà騆 Joár iàËWÜÙÜ WÜ|PæR ûÜ|WÜ|¨æãí©Wæ
ÓÜÊÜáÓÜíÁãàWÜÊÜ®Üá° PæÙÜPÜívÜ ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ¯ÃÜã²ÓÜŸÖÜá¨Üá : bñÜÅ 2ÃÜÈÉ
¯¨æàìÎst ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ ÖÝË®Üíñæ aÜÈÔ, ±ÜÅ£Á㟺 iàË ÔPÝRWÜÆã AÊܯWæ
APæãràŸÃ… 2009
22
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

1,2,3,.. ×àWæ ûÜ|WÜÙÜ®Üá° ÓÜíÁãàWÜ ÊÜÞvÜáñܤ ÖæãàX. ÓܳÐÜrÊÝX ±ÜÅ£Á㟺
iàËWÜã Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá ûÜ| ÔPæàR ÔWÜáñܨ
¤ æ ÖÝWÜã A£àñÝ®ÝWÜñÜ GÆÉ ûÜ|ÊÜä
Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá iàËWæ ÓÜíÁãàWÜÊÝXÁáà BWÜáñܤ¨æ. ×àWæ ûÜ|WÜ|PæR Joár
iàÊÜWÜ|ÊÜâ ÓÜÊÜáÓÜíÁãàX¿ÞWÜáÊÜâ¨ÜÄí¨Ü AÊæÃÜvÜã Jí¨æà PÜûæWæ ÓæàÃÜáñܤÊæ.
BWÜ iàÊÝ®ÜíñÜÂPæR PÝÇÝ®ÜíñÜÂQRíñÜ ¯ÃÜá±Ý—PÜÊÝX ±ÝÃÜÊÜá ŸÃÜáÊÜâ©ÆÉ™.
B¨ÜªÄí¨Ü ÊÝ©ÃÝgÃÜá ÖæàÚ¨Ü GÃÜvÜá Ë«Ü¨Ü (ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜá ÖÝWÜã B
WÜ|WÜÙÜ WÜ|) A®ÜíñÜW|
Ü WÜÙã
Ü HPÜPÝƨÜÈÉ ûÜ|ÓÜÊáÜ PÜûÝPÜÊÝWÜÇÝÃÜÊâÜ . B¨ÜĪ í¨Ü
AÊæÃv
Ü ÃÜ È
Ü É Jí¨Ý¨ÜÃã
Ü ûÜ|WÜ|¨Ü PÜûXæ íñÜ EñÜÊ
¤ áÜ PÜû¿
æ á¨ÝªXÃܸàæ PÜá. BWÜ GÆÉ
iàÊÜÃÜ®Üã° ×í¨æ ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ [m,n] ÃÜã±Ü¨ÜÈÉ WÜáÃÜá£ÓÜÆá ÓÝ«ÜÂÊæà BWܨÜ
PÝÃÜ| ÊÜááíb®Ü ¨æãàÐÜÊÜâ ñÜoárÊÜâ©ÆÉ™. CÈÉ A®æàPÜ ±ÜûÜWÜÙÜá E¨Ü½ËÓÜáñܤÊæ:
Êæã¨ÜÆ®æ¿á ±Üû™Ü : ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜ WÜ|¨Ü PÜûæ ûÜ|WÜ|¨Ü PÜûXæ íñÜ ËáXÇÝX¨Üáª
ŸÅÖݾ© ±ÜÅ£Áãí¨Üá WÜ|WÜÙÜã ûÜ|WÜ|¨Ü PÜûæ¿á¨ÝªXÃܸæàPÜá. A¨ÜÃÜÈÉ
AÊÝíñÜÃÜËPÜƳWÜÙæí¨ÜÃæ ±ÜÅ£WÜ|©í¨Ü ŸÅÖܾWÜ|¨Üíñæ ±ÜÄËáñÜiàËWÜÙÜá
ÊÜááPܤÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. A¥ÜÊÝ PæÆÊÜâ WÜ|WÜÚí¨Ü ûÜ|ÓÜÊÜáPÜûÝPÜ A®ÜíñÜ iàËWÜÙÜá
ÊÜááPܤÃÝWÜŸÖÜá¨Üá. C¨ÜÃÜÈÉ Êæã¨ÜÆ®æ¿á¨ÜPæR ""PÝÆûÜOæà»æãÂà˜±Ý®ÜíñÜ Pܥܮæà®Ü
HPæçPÜÓÜ HPÜPÜÔ¾®… ûÜOæà˜±ÜÊÜWæà옲 ®Ü ÓÜÊÜÞ²¤@ > QÊÜááñÜ PÜÇݳíñæà PæàÐÝíb¨Ü±ÜÊÜWÜì
C£ ÓÜãaÜ¿á£'' GíŸ g¿á£à¥ÜìÃÜ ñÜñ$¤Ü ¯
Ì |ì¿á¨Ü qàPæ ÖÝWÜã ÊÝÂÓÜññÜ $¤Ü ý
Ì ÃÜ
""QÊÜááñÜ
PÜÇݳíñæà
PæàÐÝíb©ñÜ®æà®Ü
±ÜÅ£PÜƳí
ÊÜááaÜÂÊÜޮݮÝí
ñÜñܤñÜRȳà¿áûÜ|ÓÜíTݘ±æàûÜ¿Þ ®Üã®ÜÓÜíTÝÂPÜñÜÌÊæáàÊݼ±æÅàñÜÊÜå… > A®ÜÂ¥Ý
PæçÊÜáá£PÜñÝÌÁãàWÝñ… > ±ÜÅ£PÜƳí ÊÜááQ¤íWÜaÜfñÝí ñÜÊæãà WÜaÜfñÝí ÓÜÌ»ÝÊݼÊÜÂQ¤í
±ÜÅ£±Ü¨ÜÂÊÜޮݮÝí ¯ñÜÂÓÜíÓÝÄOÝí aÜ ËáÈñÝÌ ñÜñܤñÜRȳà¿áûÜ|ÓÜíTݘ±æàûÜ¿Þ˜—
PÜÓÜíTÝÂPÜñÜÌÊÜÞñæÅà| iàÊÝ®ÜíñÜÂÓÜ ûÜOÝ®ÜíñݨݗPÜÂí ÓÜíWÜaÜfñæà >>'' GíŸ q±Ü³~

ÓÜí±Üä|ì ÓÜÄÖæãí¨Üáñܨ
¤ .æ GÃÜv®Ü ¿
æ á ËPÜƨ
³ È
Ü É ŸÅÖݾ© PæÆÊÜâWÜ|WÜÚWæ ÊÜÞñÜÅ
ÓÜÄÖæãí¨Üáñܨ
¤ .æ
GÃÜvÜ®æ¿á ±ÜûÜ™: D ±ÜûܨÜÈÉ ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜ WÜ|ÊÜâ ¿ÞÊÜ PÜûæWæ
Óæ à ÃÜ á ñÜ ¤ ¨ æ í Ÿá¨Ü á ÊÜ á áSÂÊÝWÜ á ÊÜ â ©ÆÉ ™ . ŸÅÖÜ ¾ Ã Ü á PÜ Æ ³ P æ R JŸº Ã Ü í ñæ ÊÜ Þ ñÜ Å
ÊÜááQ¤Öæãí¨ÜáÊܨÜÄí¨Ü ŸÅÖܾWÜ|ÊÜâ ûÜ|WÜ|PæR ÓÜÊÜÞ®ÜPÜûÝPÜÊÝX¨ÜªÃÜã ¸æàÃæ
PæÆÊæäí¨Üá WÜ|WÜÙÜÈÉ ûÜ|PÜûæXíñÜ EñܤÊÜáPÜûæ¿á A®ÜíñÜ iàÊÜÄÃܸæàPÜá. B¨ÜÃæ
AíñÜÖÜ WÜ|¨Ü GÆÉ iàËWÜÚWÜã Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá ©®Ü Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá WÜ£
PÝ~ÓܸæàPݨÜÃæ ±ÜÅ£PÜƳ¨ÜÆãÉ B WÜ|©í¨Ü ûÜ|PÜûæXíñÜ EñܤÊÜáPÜûæ¿á
A®ÜíñÜiàËWÜÚWæ ÊÜááQ¤¿á®æ㰱ܳ¸æàPÝWÜáñܤ¨æ. B¨ÜªÄí¨Ü C¨Üá ÊæáàÇæ ÖæàÚ¨Üíñæ
qàPÝq±Ü³~WÜÚWæ ¯ÓÜÕíPæãàaÜÊÝX A®ÜáWÜá|ÊÝWÜáÊÜâ©ÆÉ™.
PÜv¿
æ á ±Üû™Ü : Joár iàËWÜÙÜ WÜ|Êæà (PæçÊáÜ áñÜ©í¨Ü ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙáÜ ÖÝWÜã
B WÜ|WÜÙÜ WÜ|ÊÜä ÓÜÖÜ) ûÜ|ÓÜÊÜáPÜûÝPÜÊÝXÃÜáñܤ¨æ. ±ÜÅ£PÜƳ¨ÜÈÉ ±ÜÅ£WÜ|©í¨Ü

]àÓÜá«Ý

Ëáà®ÝíPÜWæ PÝÊÜá ñÜáí¹ CñܤÊÜÃÝÃÜá ?

23

ÊÜááPܤÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ ±ÜÄËáñÜ ÖÝWÜã B PÜƳ¨Ü ûÜ|WÜÚXíñÜ PÜwÊæá. B¨ÜÃæ
Joár WÜ|WÜÙÜ WÜ| A®ÜíñÜËÃÜáÊܨÜÄí¨Ü ±ÜÅ£PÜƳ¨ÜÆãÉ GÆÉ WÜ|WÜÚí¨Ü ÓæàÄ
ÊÜááPܤÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜ ÓÜíTæ B PÜƳ¨Ü ûÜ|WÜÙÜ ÓÜíTæÂXíñÜ ¨æãvÜx¨ÝXÃÜáñܤ¨æ. ×àWæ
ûÜ|WÜ|¨Ü ±ÜÅ£Áãí¨Üá ûÜ|ÊÜ®Üã° B PÜƳ¨ÜÇæÉà ÊÜááQ¤ ±Üvæ¿ááÊÜ iàËWÜÚWæ
±Üâ®ÜÃÝÊÜ£ìÊÜiìñÜÊÝX ÓÜíÁãàWÜÊÜÞw¨ÜÃæ ¿ÞÊÜ ûÜ|PÜãR ÓÜíÁãàWÜ
Öæãí¨Ü¨Ü, B¨ÜÃæ SíwñÜÊÝX¿áã ÊÜááPܤÃÝWÜáÊÜ iàËWÜÙÜá iàÊÜWÜ|¨ÜÈÉ
EÚ¿ááñݤ à æ . D PÜ Å ÊÜ á ¨Ü E±Ý—¿áÈÉ iàÊÝ®Ü í ñÜ Â PÝÇÝ®Ü í ñÜ Â QR í ñÜ
¨æãvÜx¨ÝWÜáñܤ¨æ. CÆÉíñÜã ×í¨æ ÖæàÚ¨Ü ÖÝWæ ÊÜáãÆÊæà ÓÜíPÜábñÜWæãÙÜáÛñܤ¨æ.
GÆÉ ±ÜÅÊÜÞ|WÜÚWÜã ±Üä|ì±ÜÅÊÜÞ|¨ÜÈÉ ®Ý¿á ÓÜÈÉÓܸæàPݨÜÃæ
Êæã¨ÜÆ®æ¿á ±ÜûÜ¨Ü Êæã¨ÜÆ®æ¿á ËPÜƳÊÜ®Üá° J±Üâ³ÊÜâ¨æà ÓÜÄ.A¨ÜÃÜíñæ
♦ PÝÆûÜ|WÜ|¨Ü BTÝÂñÜ ÓÜíTæ ÖÝWÜã ŸÅÖݾ© ±ÜÅ£WÜ|¨Ü BTÝÂñÜ ÓÜíTæÂ
Jí¨æ à . B¨Ü ª Ä í¨Ü Ç æ à AÊæ Ã Ü v Ü P Ü ã R ÓÜ Ê Ü á ÓÜ í ÁãàWÜ ÓÝ«Ü Â ÊÝWÜ á ÊÜ ¨ Ü Ä í¨Ü
±ÜÅ£Á㟺¯WÜã ñܮܰ WÜ£ Jí¨ÜÆÉ Jí¨Üá PÜƳ¨ÜÈÉ ¯ÎcñÜ. A®ÜíñÜÊÝ¨Ü PÝƨÜÈÉ
gWÜñÜøÊÝÖÜÊÜä A¸Ý—ñÜ.
♦ A¨ÜQRíñÜ ŸÅÖݾ©WÜ|WÜÙÜ WÜ|¨Ü BTÝÂñÜÓÜíTæ ÖæaÜác™. Joár iàÊÜWÜ|¨Ü
BTÝÂñÜÓÜíTæ¿áã A¨æà. B¨ÜªÄí¨Ü iàÊÝ®ÜíñÜÂÊÜâ PÝÇÝ®ÜíñÜÂQRíñÜ ¯ÃÜá±Ý—
PÜÊÝX ËáXÆá.
♦ ±ÜÅ£PÜƳ¨ÜÆãÉ ±ÜÅ£WÜ|©í¨ÜÆã ±ÜÄËáñÜÓÜíTæ¿á iàËWÜÙÜá ÊÜÞñÜÅ
®æçgWÜ£¿á®Üá° Öæãí¨ÜáñݤÃ.æ
¯ÊÜáWæà®Ý¨ÜÃÜã Öæbc®Ü ±ÜÅÊÜÞ|WÜÙÜá ¨æãÃæñÜá A¨Üá Êæáà騆 ¯«ÝìÃÜWÜÚWæ
ËÃÜá¨ÜœÊÝX¨ÜªÃæ ¸æàÃæ ±ÜûÜWÜÙÜ PÜvæWæ WÜÊÜá®Ü ÖÜÄÔ.
C¨æà®æà C¨Üê ã
Ü A®ÜíñÜW|
Ü WÜÚÊæÁáí¨ÝWÜÇàæ ±ÜÅ£PÜƨ
³ Æ
Ü ãÉ GÆÉ WÜ|WÜÚí¨Ü
ÓæàÄ A®ÜíñÜiàËWÜÚWæ ÊÜááQ£¿á®æ㰱ܳ¸æàPÜá. AÐÜár iàËWÜÙÜá ±ÜÄËáñÜÊݨÜ
ÓÝ«Ü®ÜÇæãàPܨÜÈÉ ±Ý¦ìÊÝ©ÍÜÄàÃÜÊÜ®Üá° Öæãí©¨ÜÃæ ÊÜáãñÜì±Ü¨Ý¥ÜìWÜÚWæ
ÓÜÊÜޮܨæàÍÜñÜÌ ÖæàWæ PÜãvÜáñܤ¨æ? (±ÜÅ£PÜƳ ÊÜááPܤÃÝWÜáÊÜÊÜÃÜ B®ÜíñÜÂÊÜâ PܯÐÜu
ûÜ | PÜ û æ W Ý¨Ü Ã Ü ã Óæ à Ä¨Ü ª à æ ÊÜ á ãñÜ ì WÜ Ù Ü ÓÜ Ê Ü Þ ®Ü ¨ æ à ÍÜ ñ Ü Ì Ê Ü ® Ü á ° Öæ à Wæ ã à
ñܲ³ÓÜŸÖÜá©ñæ¤à®æãà!) GíŸá¨ÜPæR ]àÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜá ÓÜRí¨Ü±ÜâÃÝ|ÊÜ®Üá°
E¨ÝÖÜ Ä Ô¨Ýª à æ : ±ÜÃÜÊÜÞ|á±ÜŨæàÍæà˜² ÖÜ®ÜíñÝ@ ±ÝÅ~ÃÝÍÜ¿á@ >
ÓÜãûÜ$ñ¾ ÝÌ©àÍÜÍPÜ öæ $çÊÜ ÓÜãÇ
§ Ý A² × ÓÜíÔ§ñÝ@ >> ÊÜáãñÜì ±Ü¨Ý¥ÜìWÜÙÜ ÓÜÊÞ
Ü ®Ü¨àæ ÍÜñÌÜ
B«Üá¯PÜËþݮܨÇ
Ü àÉæ ±ÜÅ£©®Ü¨Ü ÊÜÞñÝXÃÜáÊÝWÜ A®ÜíñÝ®ÜíñÜWáÜ |WÜ|¯Wæ CÊæÆÉ
¿ÞÊÜ ÇæPÜR™!
Reference: 1) R. Courant, H. Robbins, "What is Mathematics ? An
elementary approach to ideas and methods'', 2 nd edition, Oxford
University Press, 1996, Chapter 2, Section 4.

APæãràŸÃ… 2009
24
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

>> ÎÅà ©XÌg¿áÃÝÊæãàËg¿áñæà >>

gWܨÜáYÃÜá ÎÅàÊÜá®Ü¾«ÝÌaÝ¿áìÊÜáãÆÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü ÎÅàEñܤÃÝ©ÊÜásÜ

ÎÅàÊÜá«ÜÌԨݜíñÜ A¼ÊÜê©œPÝÄ~à ÓÜ»Ý
ÎÅà ÎÅà 1008 ÎÅàÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥ÜìÃÜ 12®æ¿á

ÊÜáÖÝÓÜÊÜÞÃÝ«Ü®æ
ËÍÜÌÊÜá«ÜÌÊÜáÖݱÜÄÐÜñ… A—ÊæàÍÜ®Ü

©®ÝíPÜ @ 20&10&2009 Äí¨Ü 22&10&2009

ÓܧÙÜ @ EñܤÃÝ©ÊÜásÜ, Óæãà®….
ñÝ@ ¯ÊÜáìÇ…, iÇÝÉ @ A©ÇݸݨÜ, Bí«ÜűÜŨæàÍÜ
ÓÜ Ê Ü ì ÄWÜ ã B¨Ü Ã Ü ¨ Ü ÓÝÌ W Ü ñ Ü
]àÓÜá«Ý

Ëáà¯®Ü ÊÜáÄWæ Dgá PÜÈÓÜáÊÜÃÝÃÜá ?

25

ÎÅàÊÜá®…ÊÜá«ÝÌaÝ¿áìÊÜáãÆÊÜáÖÝÓÜíÓݧ®Ü ÎÅàÊÜá¨ÜáñÜä Ý©ÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ

ÎÅà ÎÅà 1008 ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ
©ÊÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ
ÎÅàPÜãvÜÈà B¿áìAPæãàÒ »Ü£à¥ÜìÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà 108 ÎÅàÃÜZáËg¿á£à¥ÜìÃÜ

±ÝÊÜ®Ü E±ÜÔ§£¿áÈÉ gÃÜWÜáÊÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá

±Ü ä ÊÝìÃÝ«Ü ® æ
20&10&2009, PÝ£ìPÜ ÍÜá¨Üœ ©Ì£à¿Þ, ÊÜáíWÜÙÜÊÝÃÜ
±ÝÅñÜ@
6&00
ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý, ÓÜÊÜìÊÜáãÆ WÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÝsÜ
7&15
ÎÅà ÊÜá«ÜÌԨݜíñÜA¼ÊÜê©œPÝÄ~à ÓÜ»Ý E¨Ý^o®æ
7&30
˨Ų̈æãYàÑuà
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
08&30 ""Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü''
09&00 ""¨Ý®Ü''
09&30 ""Wæãà¨ÝÊÜÄàÊÜá×Êæá''
10&00 ""±ÜähÝÃÜÖÜÓÜÂ''
11&30 ÎÅàÊÜá®… ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ ÖÝWÜã £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÊÜá«ÝÂÖÜ° @
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
03&00 ""ÓÜí«ÝÂÊÜí¨Ü®Ü''
03&45 ""ñÜáÙÜÔàÊÜá×Êæá ''
04&30 ""ÍÜ®æçÍÜcÃÜ''
5&30
""¨ÝÓÜÊÝ~''
˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
06&00 ""WÝ¿á£Åà''
06&30 ""ËÊÝÖÜ''
07&00 ""ËÍÝÌËáñÜÅ''
07&30 ""ÎÅàÓÜñÜÂþݮܣà¥ÜìÃÜá''
WÜ Å í¥Ü ¹vÜ á WÜ v æ
08&00 ÎÅà 108 ÎÅàÃÜZáËg¿á£à¥ÜìÄí¨Ü ""A®ÜáWÜÅÖÜ ÓÜí¨æàÍÜ''
08&30 ÎÅà ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ä í¨Ü AÊÜ á êñæ ã à±Ü ¨ æ à ÍÜ
APæãràŸÃ… 2009
26
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

ÊÜ á «ÝÂÃÝ«Ü ® æ
21&10&2009, PÝ£ìPÜ ÍÜá¨Üœ ñÜê£à¿Þ, Ÿá«ÜÊÝÃÜ
±ÝÅñÜ@ 06&00 ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý, ÓÜÊìÜ ÊÜáãÆ WÜÅí¥ÜWÙÜ Ü ±ÝsÜ
07&30 ˨Ų̈æãYàÑuà
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
08&30 ""®æçÊæà¨ÜÂ''
09&00 ""ÎÅàÓÜñܯ—£à¥ÜìÃÜá''
09&30 ""A¼ÐæàPÜ''
10&00 ""ÓÝ°®Ü''
10&30 ÎÅàÊÜá®… ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ ÖÝWÜã £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÊÜá«ÝÂÖÜ° @ &
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
03&00 ""ÍÝŨܜ''
03&45 ""»ÜQ¤''
04&30 ""ÍÜñݱÜÃÝ«ÜÓæã¤àñÜÅ''
5&30@ ÎÅà ÎÅà ÓÜñܱÜÅÊæãà¨Ü£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ ""±Ý¨ÜáPÝ'' ÊæáÃÜÊÜOæWæ
˨ÝÌíÓÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
06&00 ""ÓܨÝaÝÃÜ''
06&30 ""HPݨÜÎà''
07&00 ""WÜáÃÜáÓÜþ O
Ü 'æ '
07&45 ""EñܤÃÝ©ÊÜásÜ Êæç»ÜÊÜ''
8&30 ÎÅà ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü Ä í¨Ü ""AÊÜ á êñÜ Ê Ý~''

EñܤÃÝÃÝ«Ü®æ
22&10&2009, PÝ£ìPÜ ÍÜá¨Üœ aÜñÜá¦àì, WÜáÃÜáÊÝÃÜ
±ÝÅñÜ@ 06&00 ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«Ý, ÓÜÊìÜ ÊÜáãÆ WÜÅí¥ÜWÙÜ Ü ±ÝsÜ
07&30 ˨Ų̈æãYàÑuà
ËÍæàÐÜ E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜá
08&30 ""ÓÝÈWÝÅÊÜá''
09&00 ""ÊÜÞñÜê&²ñÜê»ÜQ¤''
09&30 ""XàñÝÓÜí¨æàÍÜ''
10&00 ""»æãàg®Ü''
10&30 ÎÅàÊÜá®… ÊÜáãÆÃÝÊÜá¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ ÖÝWÜã £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ
ÊÜá«ÝÂÖÜ°
˨ÜÌñ… ÓÜí»ÝÊÜ®æ ÖÝWÜã ´ÜÆ ÊÜáíñÝÅPÜÒñæ
>> ÎÅàPÜêÐÝ¡±Üì|ÊÜáÓÜᤠ>>

]àÓÜá«Ý

ÊæáçÊÜáÃæ¨Üá ÊÜáÆWÜáÊÜâ¨æ «ÜÃÜ~Wæ ®ÜÊÜáÓÝRÃÜ

27

ÎÅàÊÜá¨ÝaÝ¿áìÃÜ ÖÝWÜã ÓÜÊÜáÓܤ WÜáÃÜáWÜÙÜ

""»ÜÊÜ Íæãà»Ý¿ÞñæÅ''
18&10&2009, »Ý®ÜáÊÝÃÜ
ÓÝ¿áí @ & 4&30PæR
8&00 ÎÅà ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü ÓÝÌ W Ü ñ Ü Ó Ü Ê Ü Þ ÃÜ í »Ü
Ë.ÓÜã @ D ÊÜáãÃÜá ©®ÜWÜÙÜÈÉ ±ÜÅԨܜ ®ÜáÄñÜ ñÜýÄí¨Ü EbñÜ Êæç¨ÜÂQà¿á
ιÃÜWÜÙÜ®Üá° BÁãàiÓÜÇÝX¨æ.
....How to reach Soan....
By Train: The nearest railheads are Hyderabad (198 km) and
Naded (135km). Nizamabad (56 km) .
By Bus: There are regular bus services from Mahtma Gandhi
Bus Stand, Hyderabad. Catch a Nirmal, Adilabad route bus
and alight at soan, on highway by request. Bus facility also
available from Adilabad and Nizamabad.
By Own Vehicle: Soan is situated on NH7, Hyderabad - Nirmal
Route, 12Kms before Nirmal. (Hyderabad-Nagpur Highway).
198Kms from Hyderabad. Nearest Airport - Hyderabad (198Km)
Contact :- Pt. Akshobhyacharya
- 090107 91685,
Pt. Shashidharacharya - 099891 51202,
Sri. K.Satyanarayana
- 094901 22861.
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
MAHASAMARADHANA'S IN PAST :
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
01. Tirukoyiluru
(1998)
07. Ranebennuru
(2004)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
02. Bagalakote
(1999)
08. Gulbarga
(2005)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
03.
Gokak
(2000)
09.
Bhadravati
(2006)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
04. Tirukoyilulru
(2001)
10. Kembhavi
(2007)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
05. Gaya
(2002)
11. Kushtagi
(2008)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
06. Athani
(2003)
12. Soan
(2009)
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345
12345678901234567890123456789012123456789012345678901234567890121234567890123456789012345

APæãràŸÃ… 2009
28
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

ÃÝÊÜÞ¿á| ÊÜá×Êæá&4 
±Üí. ÊæíPÜpæàÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ… 

®ÜÃÔÜ íÖÝaÝ¿áìÃÜá ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÄWÜíqPæãívÜ ±æçÍÝaܨàæ ÖÜ樆 áÜ ° ®ÝÍÜÊÞ
Ü vÜáÊܨÆ
Ü ¨
É àæ ñÝÊÜâ
¯ÃÜíñÜÃÜ ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓÜþ O
Ü ¿
æ á®Üá° ÊÜÞw EñÜÊ
¤ áÜ ÊÝ¨Ü ÓÜíñÝ®Ü樆 áÜ ° Öæãí©¨ÜÃáÜ G®ÜáÊ
° ¨
Ü ®Ü áÜ °
D Êæã¨ÜÆá £Ú©¨æઠÊæ. ²ÍÝaܨàæ ÖÜ, ±ÜâñÜÅ×à®Üñæ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A®æàPÜ A®Ü¥ìÜ WÜÙÜ ¯ÊÝÃÜOWæ æ
ÍæÅàÐÜÊ
u Ý¨Ü ÓÝ«Ü®,Ü E±Ý¿á Gí¨ÜÃæ ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓÜþ O
Ü .æ C¨ÜÃÜ ËÍæàÐÜÊáÜ ×Êæá¿á®æà° ÊÜááí¨æ
®ÜÃÔÜ íÖÝaÝ¿áìÃÜá ²ÍÝaܨàæ ÖܨÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ B ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÄWæ ŸÖÜÙÜ ËÓݤÃÊ
Ü ÝX ÊÜ~ìÓÜáñݤÃ.æ
ÃÝÊÜá ®ÝÊÜá¨Ü ŸÆ&
D ±ÜÅÓÜíWܨÜÈÉ ÃÝÊÜÞ¿á|¨ÜÈÉÁáà ÊÜáãw Ÿí¨Ü Jí¨Üá PÜ¥æ ®æ®Ü²Wæ ŸÃÜáñܤ¨æ. D
PÜ¥æ GÐÜár ÊÝÓÜË
¤ PÜ C¨Ü®áÜ ° ˨ÝÌíÓÜÃáÜ ¯|ìÀáÓܸàæ PÜá. ÎÅà ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá°
ÖæàÙÜÆá ÖæãÃÜq¨æ A®Üá°ÊܨÜPæR CÈÉ EÇæÉàUÓÜᣤ¨æªà®æ. JÊæá¾ PܲÓæç®ÜÂÊÜâ ÓÜÊÜáá¨ÜÅPæR
ÓæàñÜáÊæ¿á®Üá° PÜoárÊÜ PæÆÓܨÈ
Ü É ñæãvÜXñÜá.¤ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®áÜ AÈÉWæ BWÜËáԨܮáÜ . PܲWÜÙÆ
æ É
ñÜÊÜáWæ GñܤÆá GÐÜár ÓÝ«ÜÂÊæäà AÐÜár »ÝÃÜÊÝ¨Ü Ÿívæ¿á®Üá° GÈÉí¨ÜÇæãà ÖæãñÜᤠñÜí¨Üá
ÓÜÊáÜ á¨ÜŨÈ
Ü É ¹àÔ JWæ¿áᣤ¨Ê
ªÜ âÜ . ÖÝWæ GÓæ¨Ü ŸívæWÙÜ áÜ Jí¨ÜPã
æ íR ¨Üá AíqWæãívÜá »Ü¨ÅÜ ÊÝX
¯àÃÜ®Ü ÊæáàÇæ ñæàÆᣤ¨ÜªÊÜâ. ÎÅàÃÝÊÜá¯Wæ A¨Ü®Üá° PÜívÜá BÍÜr¿áìÊÝÀáñÜá. H¯¨Üá PÜÆáÉ
¯àÄ®Ü ÊæáàÇæ ñæàÆáÊܨáÜ ípæ Gí¨Üá PæãívÜá A¨Ü®áÜ ° ±ÜÄàQÒÓÆ
Ü á ñÝ®Üá Jí¨Üá ÓÜ|¡ PÜÆ®É áÜ °
Pæç¿áÈÉ G£¤PæãívÜá ¯àÄWæ GÓæ¨Ü®Üá. PÜÆáÉ JvÜ®æÁáà ÊÜááÙÜáXñÜá. BWÜ ÎÅàÃÝÊÜá®Üá
PæÆÓÜWÝÃÜÃ®Ü áÜ ° PÜáÄñÜá "GÆÉ PܲWÜÙáÜ ¯àÄ®Ü ÊæáàÇæ GÓæ¨Ü ŸívæWÙÜ áÜ ¯àÄ®Ü ÊæáàÇæ ñæàÆᣤÊ.æ
B¨ÜÃæ ®Ý®Üá GÓæ¨Ü Jí¨Üá ÓÜ|¡ PÜÆáÉ A¨Üá ÊÜááÙÜáWÜÆá PÝÃÜ|Êæà®Üá ? BWÜ AÊÜÄí¨Ü
Ÿí¨Ü EñÜä .Ü PܲWÜÙáÜ ŸívæWÙÜ ®Ü áÜ ° GÓæ¿ááÊÝWÜ ÖÝWæà ŸívæWÙÜ ®Ü áÜ ° ¯àÄWæ GÓæ¿á¨æà AÊÜâWÜÙÜ
ÊæáàÇæ ÎÅàÃÝÊÜá Gí¨Üá ÊÜáãÃÜá APÜÒÃÜWÜÙÜ®Üá° ŸÃæ¨Üá GÓæ¿áᣤ¨ÜªÊÜâ. B ±ÜËñÜÅÊݨÜ
®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á ŸÆ©í¨Ü ŸívæWÜÙÜá ÖÝWæ ñæàÆᣤÊæ. C¨æà B ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ŸÆ.
ÃÝÊÜᯨܪÃæ Ÿ¨ÜáPÜá. ÎÅàÃÝÊÜá®Üá Pæç ¹orÃæ PÜÆáÉ ÖÝXÃÜÈ GÆÉÊÜä ÊÜááÙÜáWÜáñܤ¨æ. G®Üá°ÊÜ
ÊÜÞñÜá B PæÆÓÜWÝÃÜÃÜ ÊÜááS©í¨Ü ÖæãÃÜÖæãËᾨÝWÜ ÎÅàÃÝÊÜáaÜí¨ÜÅ®Ü ÊÜááS¨ÜÈÉ ®ÜWÜá
ñÜáí¹ñÜá¤. ¨ÝÓÜÃÜá š»ÜWÜÊÜíñܮܮÜá° PæãívÝvÜáÊÜíñæ ¯à®ÝÂPæãà ¯®Ü° ÖÜíWÝÂPæãà ÃÜíWÝ ¯®Ü°
"®ÝÊÜá¨Ü ŸÆ Jí©¨ÜªÃæ ÓÝPæãà' ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ŸÆ©í¨Ü PܲWÜÙÜá AWÝ«ÜÊÝ¨Ü ÓÜÊÜáá¨ÜÅPæR
ÓæàñÜáÊæ¿á®Üá° PÜq¨
r ÃÜ áÜ . B Ë«ÜÊÝ¨Ü ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° AÄñÜá ¿ÞÃÜá AÊÜ®®Ü áÜ °
BÃÝ«ÜÓáÜ ñݤÃæ AÊÜÄWæ ÓÜPÆ
Ü Ë«ÜÊÝ¨Ü CÐÝr¥ìÜ WÜÙáÜ PæçWÜãvÜáñÜÊ
¤ .æ
®ÜÃÜÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá ²ÍÝbWÜÚWæ ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá° ÍÜí»Üá G®Üá°ÊÜ
¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü aÜÄñæÅ¿á®Üá° ÖæàÙÜáÊÜ ÊÜáãÆPÜ BÃÜí¼ÓÜáñݤÃ.æ ÎÊÜPíÜ b GíŸ WÝÅÊáÜ ¨ÜÈÉ ÍÜí»Üá
G®Üá°ÊÜ ¸ÝÅÖܾ| ÊÝÓÜÊÝX¨Üª. AÊÜ®Üá ÎÅàÃÝÊÜá®ÜÈÉ A±ÝÃÜÊÝ¨Ü »ÜQ¤ C¨ÜªÊÜ®Üá ÓܨÝaÝÃÜ

]àÓÜá«Ý

29

ÓÜ©ÌaÝÃÜÓÜí±Ü®Ü°®Üã BX¨Üª. JÊæá¾ ñܮܰ ÖæívÜ£¿Þ¨Ü ÊÜÞÆ£¿á®Üá° PÜÃæ¨ÜáPæãívÜá ¿ÞñæÅWæ
ÖæãÃÜo. ÊÜÞWÜì¨ÜÈÉ JŸº ¸æàvÜ PÝ~ÔPæãívÜ. ÓÜ»
Ì ÝÊÜ©í¨ÜÆã ÊÜáñæãŸ
¤ ĺ Wæ ¸æàvÜÊÝ¨Ü B
¸æàvÜ®áÜ J±Ü£³ ®¤ Ü FoPÝRX WÜípæãí¨Ü®áÜ ° ×w¨Üá ÖæãÃÜqÃÜáÊÜ D ÍÜí»Üá G®ÜáÊ
° Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ®Ü
WÜío®Üá° PÜÔ¨ÜáPæãívÜá ÖæãÃÜvÆ
Ü á Ԩܮª ݨÜ. BWÜ ÍÜí»Üá G®ÜáÊ
° Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ÖæàÙÜáñݤ®.æ ®Ý®Üá
BWÜ»ìÜ ÎÅàÊÜáíñÜ®Æ
Ü .É ®Ü®°Ü WÜíq®ÜÈÉ AíñÜÖÜ ¸æǸ
æ ÝÙÜáÊÜ ÊÜÓáÜ W¤ ÙÜ ã
Ü ¿ÞÊÜâ¨Üã CÆÉ. Jí¨Üá
Öæ㣤®Ü BÖÝÃÜÊÜ®Üá° A¨ÜÃÜÈÉ ÓÜíWÜÅ×Ô Cqr¨æªà®æ. ÖÜ| C¨Üª¨Ü᪠¯gÊÝX¨ÜªÃæ ¯à®Üá A¨Ü®Üá°
AÊÜÍÂÜ ÊÝX ñæW¨
æ áÜ PæãívÜá ÖæãàWÜŸÖÜá¨ÝXñÜá.¤ A¨Ü®áÜ ° ®Ü®WÜ æ ×í£ÃÜáXÓÜá. BWÜ B ¸æàvÜ B
WÜío®Üá° ¹bc ®æãàw¨ÝWÜ A¨ÜÃÜÈÉ ®ÝÇÝRÃÜá ¸ÝÙæÖÜ|á¡WÜÙÜá PÝ~Ô¨ÜÊÜâ. A¨Ü®Üá° AÊܯWæ
×í£ÃÜáXÔ¨Ü. ÍÜí»Üá G®ÜáÊ
° Ü ¸ÝÅÖ|
¾Ü ¯Wæ AÊÜ®Ü WÜío®Üá° ×í£ÃÜáXÔ Pæãor¨ªæ ñÜvÜ D ¸æàvÜ®Ü
ÊÜá®ÜÔÕ®ÜÈÉ Jí¨Üá ñÜÃÜÖÜ¨Ü ±ÜÄÊÜñÜì®æ¿ÞÀáñÜá. C®æã°ŸºÃÜ ÖÜ|ÊÜ®Üá° PÜ©¿ááÊܨÝWÜÈ
C®æãŸ
° ĺ Wæ ÊæãàÓÜÊÞ
Ü vÜáÊܨÝWÜÈ ®Ý®æàPæ ÊÜÞvܸàæ PÜá. C¨Ü®áÜ ° ÓÜí±Üä|ìÊÝX ¹vÜáñæठ®æ
G®ÜáÊ
° Ü WÜq¿
r Þ¨Ü ¯«ÝìÃÜ樆 áÜ ° ÊÜá®ÜÔ®Õ È
Ü É ÓÜíPÜƳ ÊÜÞw ®Ý®Üá C®Üá° ÊÜááí¨æ C®æãŸ
° ĺ í¨Ü
PÜÔ¨Üá £®Üá°ÊܨܮÜá° ¯ÈÉÓÜáñæ¤à®æ Gí¨Üá ±ÜÅ£þæ¿á®Üá° ÊÜÞvÜáñݤ®æ. G¨ÜáÄ®ÜÈɨܪ ¸ÝÅÖܾ|®Ü®Üá°
¯àÊÜâ ¿ÞÃÜá? GÈÉWæ ÖæãÃÜq©ªàÄ ? Gí¨Üá PæàÚ¨ÝWÜ B ¸ÝÅÖܾ| ñܮܰ ±ÜÄaÜ¿áÊÜ®Üá°
ÊÜÞwPæãvÜáñݤ®.æ ®Ý®Üá ÎÊÜPíÜ b¿áÊÜ®áÜ . ®Ü®°Ü ÖæÓÃÜ áÜ ÍÜí»Üá. CÊÜÙáÜ ®Ü®°Ü ÊÜávÜ© ÊÜÞÆ£.
®ÝËŸºÃã
Ü AÁãà«æÂWæ ÖæãÃÜq¨æઠÊæ Gí¨Üá EñÜĤ Ô¨Ü. AÁãà«æÂWæ HPæ ÖæãÃÜq©ªàÄ Gí¨Üá
¸æàvÜ ÊÜáÃÜá ±ÜÅÍæ°ÊÜÞw¨ÝWÜ AÈÉ ÓÜÃÜ¿á㠮ܩÓÝ°®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÊÜ®Üá°
g±ÜÊÞ
Ü vÜáñݤ ÎÅàÃÝÊÜá®Ü ¨ÜÍìÜ ®Ü±v
Ü ¿
æ áÈQR¨àªæ Êæ ÎÅàÃÝÊÜá®ÝÊÜág±Ü Gí¨ÜÃæ H®Üá A¨Ü®à°æ Pæ
ÊÜÞvܸàæ PÜá ? A¨ÜÄí¨æà®Üá ±ÜÅÁãàg®Ü GíŸá¨ÝX PæàÚ¨ÝWÜ ÃÝÊÜá®ÝÊÜá¨Ü ÊÜá×Êæá¿á®Üá°
ËÍæàÐÜÊÝX ÊÜ~ìÓÜáñݤ ¿ÞÃÜá D ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÊÜ®áÜ ° g²ÓÜáñݤÃã
æ à AÊÜÄWæ ÊæãàPÜÊ
Ò àæ ±ÜÆ.
ÊæãàPÜÒPÝRX ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÊÜ®Üá° g²ÓܸæàPÜá Gí¨Üá ®Üáw¨ÝWÜ ÊæãàPÜÒ Gí¨ÜÃæ H®Üá ? Gí¨Üá
ÊÝÂ«Ü ÊÜáñæ¤ ±ÜÅÍæ°ÊÜÞw¨ÝWÜ ¿ÞÊÜÓܧÙܨÜÈÉ ÊÝÔÓÜáÊܨÜÄí¨Ü ¨Üá@S¨Ü ÆÊÜÇæàÍÜÊÜâ ®ÜÊÜáWæ
BWÜáÊÜ©ÆÉÊä
æ à A¨Üá ÊæãàPÜ.Ò ¿ÞÊÝWÜÆã ñÜ®°Ü ÁãàWÜÂñæWæ A®ÜáWÜá|ÊÝ¨Ü ÓÜÃÌ ã
Ü ±ÜÓáÜ SÊÜ®áÜ °
A®Üá»ÜËÓÜáñݤ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü BÃÝ«Ü®æ¿á®Üá° ÓܨÝPÝƨÜÈÉ ÊÜÞvÜáÊÜ Óè»ÝWÜÂÊÜ®Üá° GÈÉ
±Üv¨
æ áÜ PæãÙÜáñÛ Ý¤®Á
æ ãà A¨Üá ÊæãàPÜÒ ×àWæ A®æàPÜ ÊÜÞñÜáWÜÚí¨Ü ÊæãàPÜÊ
Ò ®Ü áÜ ° ±ÜÄaÜÀáÔ¨ÝWÜ
B ÊÝ«ܯWæ ŸÖÜÙÜ ÓÜíñæãàÐÜÊÝÀáñÜá. ÊæãàPܨ
Ò Ü ŸWæY ÊÜáñÜÐ
¤ áÜ r E±Ü¨àæ ÍÜÊÞ
Ü vܸàæ PÜá Gí¨Üá
PæàÚ¨ÝWÜ ÍÜí»Üá G®Üá° ÊÜ ¸ÝÅÖܾ| ñܮܰ ÖæívÜ£¿Þ¨Ü ÊÜÞÆ£Wæ ÖæàÙÜáñݤ®æ. ¨Ý®Ü¨Ü ÊÜá×Êæá
GÐÜár AWÝ«ÜÊÝX¨æ ®æãàvÜá. CÊÜ®Üá ÊÜ꣤¿áÈÉ ¯àaÜ®ÝX¨ÜªÃÜã AÊÜ®Üá Pæãor ¨Ý®Ü
(¸ÝÙæÖÜ|á¡) AÊÜ®Ü iàÊÜ®ÜÊÜ®æ°à ±ÜÄÊÜñÜì®æ WæãàÚÔ¨æ. AÊܯWæ ÓܨÜẩœ ÖÜáqr ñܮܰ CíñÜÖÜ
PÜáPÜêñÜÂÊÜ®áÜ ° ÊÜÞvÜÇÝÃæ G®ÜáÊ
° Ü ±ÜÄÊÜñìÜ ®æ AÊÜ®Ü ÊÜá®Ü¨È
Ü É ÊÜáãw¨æ. G®ÜáÊ
° Ð
Ü ÃrÜ È
Ü É B ÊÝ«Ü
®Üáw¿ááñݤ®æ. ®Ý®Üá ÓÜÃÜ¿áã£àÃÜPæR ŸÃÜáñæ¤à®æ. ¯ÊÜá¾ hæãñæWæ ÃÝÊÜá®ÝÊÜáÓܾÃÜOæ¿á®Üá°
ÊÜÞvÜáñݤ ®Ü®°Ü ±Ý±ÜWÙÜ ®Ü áÜ ° PÜÙ¨
æ áÜ PæãÙÜáÊ
Û Ü ±ÜÅ¿áñÜÊ
° ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáñæठ®æ G®Üáñ° ݤ ÍÜí»Üá G®ÜáÊ
° Ü
¸ÝÅÖܾ|®Ü®Üá° ×í¸ÝÈÔ AÁãà«æ PÜvæWæ ®Üvæ¨Ü.
...ÓÜÍæàÐÜ...

APæãràŸÃ… 2009
30
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Finding GOD - 2
By : Mr H K Katti 

2. Modern Science :
Can we present the case for GOD within the framework of
Natural Science?
Is it possible to prove scientifically whether God exists or not,
using its knowledge instruments? Existence of GOD is a
scientific hypothesis like any other or GOD is forever outside
the remit of Science? Is it time for humanity to throw open
the door of inquiry about GOD in a new way? Can Science
reopen the discussion about GOD- about Who GOD is and
what he wants from us? Science itself looking at the evidence
of a supreme being without depending on any assumptions or
revelations. But are we matured enough or have courage to
doubt and allow new thoughts to flow in? Do we tolerate new
ideas that violate the old doctrine or even question it saying
“It’s all there in Sacred Scripture“.(‘‘Y"{Q`p[_O" O"QSY"e" Y"ß"u`p[_O" S"
@s¡e"{E"O"o $’’)
Science basically attempts to describe the world that we live
in by Natural laws without invoking the clause of “GOD” or
“Supernatural clause”. If it fails to describe through natural
laws it prefers to remain silent but continues to experiment and
find new laws that govern that phenomenon, thus does not
resort to “GOD Gaps”. It engages and dialogues with the
nature. Science looks at the wonderful world around to read
and systematize that learning through various math models.
Basically figuring out the Laws of nature which are essentially
“Mind of GOD”. So it looks all around to find the footprints of
GOD in nature (Cosmic DNA..”The Cosmic Blueprint” by
Mr.Davies…) and carries no pre-notion or bias to accept or
reject GOD hypothesis. Science has an open mind on it. In
short it looks at the universe as a pointer to GOD as against
scriptures. Science relies more on observations than just a
pure thinking.
Simply there are not enough scientific evidences to date to
support GOD’s hypothesis from its perspective. In fact current

]àÓÜá«Ý

ÊÜáí¨ÝQ¯à«ÜÃÜWæ WÜíWÝíŸá ÊÜágj®ÜÊæ ?

31

scientific efforts are just limited to prove or figure out simple
Living beings. Majority of scientific community still believes
Living being as a special form of non Living being.
With this preamble let me list the basic Natural Laws based
on which science attempts to describe the world we live in. All
of them put together is better known as “Theory Of Everything
“(TOE) , tightly integrated with Periodic Table. This is also
known as Grand Unified Theory (GUT), that attempts to
describe every thing in the universe with consistent model.
♦ Gravitational Laws

♦ Electromagnetic Laws

♦ Weak Nuclear Forces

♦ Strong Nuclear Forces

The above Laws do not factor “GOD” or “Supernatural
Forces”. This is in sharp contrast with Theo position as stated
below where in GOD is part of every activity, creation and
destructio(Polytheism)

ì{R"Î>pS"z O"P"p @¡O"pê @¡ZNpz E" T"wP"[B\"R"X"o $ {\"{\"R"pÆ" T"wP"×E"uÍp> Qv\"z E"v\"pe" T"zE"X"X"o $$
Scientists are divided into three schools of thoughts. (similar
to Nirishwara Sankhyas and Seshwara Sankhyas)
a. Believers: Lead by Mr Michael Behe, Mr Francis
Collins..etc
b. Non Believers: Lead by Mr Richard Dawkings, Mr Sam
Harris, Mr Victor Stenger..etc
c. Agnostics : (Those who neither affirm nor deny it) .
Majority of Scientific community is agnostic.)
a. Believers:
Arguments in favor of GOD:
What other arguments science can provide in addition to
“Unmoved Mover” (Nothing moves without mover),
“Uncaused cause” (Nothing is caused by itself ) etc…which
have been presented earlier ? All these arguments rely on the
idea of regress and invoke GOD to terminate it. They make
the unwarranted assumption that GOD himself is immune to the
regress simply because we need one!
Having said this, latest researches and findings clearly point
to many things that are beyond these Scientific Laws and thus
compelling scientific community to think in terms of “Intelligent

APæãràŸÃ… 2009
32
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Designer “ (ID) having created this universe with purpose.
(“Evidence of Purpose “ by Mr.John Marks). Difference
between a natural phenomenon and Intelligent Designer is that
a designed object is planned in advance with forethought.ìT"Zpub"
c"pS"{E"@¡”^"pê@w¡{O"X"ƒ"SY"p{S" Intelligent agent is not constrained by a step
by step evolutionary process. GOD introduces different
species as is in their final form including Human being in an
adhoc manner without depending on evolutionary process
etc…. In natural evolution process nature itself can proceed
given that it has no planning capacity or desire to do so.
Mr.Paley wrote ( Ref : “Natural Theology” by Mr.William
Paley ) about finding both a stone and watch while crossing a
heath. While the stone would be regarded as simple part of
nature, no one would question that the watch is an artifice,
designed for the purpose of telling time. Thus proving that,
there is an intelligent designer behind watch creation. This same
analogy is used with every nature artifice including Human eye,
Flagellum etc.
There are many scientific arguments in favor, let me only
present two dominant arguments.
a) Specified Complexity :
This argument is put forth in favor of Intelligent Designer
( “Specified Complexity “by Mr Dembski). Argument is not just
based on sheer complexity but on specified complexity to arrive
at Intelligent Designer or GOD. An important part of the
argument is, understanding how something works is not the
same as understanding how it came to be including origin of
nature and life. We could look into our own solar system to
better understand specified complexity that is very delicately
balanced (Ref : Ree’s Six Universe constants…Density of
matter in universe, force that binds Atomic Nuclei, binding
strength of forces that hold atoms together, no. of dimensions
in our spatial universe, size of ripples in the expanding
universe, the strength of cosmic antigravity). It is mind boggling
when one extrapolates the same to whole universe. For example
our own Milky way contains more than 400 Billion stars and there
are countless of such huge groups of galaxies around us which
can be seen through Telescopes. Hubble telescope, capability

]àÓÜá«Ý

¿ÞaÜPÜÃÜá ±ÜÃÜÃÜ ÓÜíPÜo ŸÆÉÃæ ?

33

of which is enhanced recently can see as far as 10 Billion light
years! Creation and Destructions which are happening can be
seen today.(S" A"“s {BpqZ_"pBpZQrS"pX"W"tO\"pW"p{\"O\"X"_X"p{W"àT"“WY"O"u $)
Another example of store house of specified complexity is
ourselves and its value is much higher than the Universe we
live in!! Our body contains 100 trillion cells! Average no of
neurons in our brain is estimated to be 100 billion. Each neuron
is connected to other neuron through min of 10,000 synapses.
Our DNA cell contains 3.5 billion nucleotide basis( A,C,T,G).
(Ref: “Language of GOD” by Mr Francis Collins). Mindless
natural processes are unable to account for such a finely tuned
complex world.
The counter argument is based on natural selection with
mutation wherein nature itself has evolved and balanced this
vast specified complexity thus rejecting the divine intervention
or Intelligent Designer argument. Such an evolution is possible
given nearly an infinite time resources say around 15 billion
years (“Selfish Genes” by Mr. Richard Dawkings) The above
Logic of Natural evolution with mutation is very well
demonstrated, Examples being Artificial fruits…seedless grapes,
strange animals through cross breeding…shar pie dog etc).
b) Irreducible Complexity:
Irreducible Complexity ( “Darwin’s Black Box “ by Mr
Michael Behe ) arises whenever all parts of structure have
to be present and functional simultaneously for it to work
indicating that the structure was designed and could not
possibly have been gradually built by natural selection.
Examples include Human eye, Flagellum, Beetle Bombs,
Blood Clotting, Man made Mouse trap etc. If you take away
any minimal elements that makeup mouse trap ex: hammer or
base or spring or catch or holding bar etc , it will loose its
function, on the other hand , there is no way to assemble a
mousetrap gradually for natural phenomenon because it will not
work until the last piece is assembled. Forethought and
therefore intelligent design is necessary. We know mouse traps
are designed by (Intelligent Designer) human beings for
specific purpose.

APæãràŸÃ… 2009
34
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

Likewise, gradual development of the human eye is
impossible; since its many sophisticated features seemed to be
interdependent. The eye either functions as a whole or not at
all.
Bacterial flagellum is nature made sophisticated and highly
efficient motor!. It is composed of paddle, a rotor and a motor
and it is irreducibly complex.
Blood clotting has been a major subject of research.
Clusters of proteins have to be inserted all at once into
cascade. Blood clotting cascade is irreducibly complex.
There is an astonishing progress being made in Biochemistry
or Life science. It has brought many practical benefits in
medicine and agriculture. But still to a large extent they have
remained a Black Box exhibiting an infinite complexity. How life
works has been the greatest Black Box of all. Darwinian
Theory fails to explain irreducibly complex phenomenon. The
complexity of biological systems is by default irreducible and
manifold higher than the complexity of nature or cosmos thus
necessitating an Intelligent Designer. Thus LIFE is designed
by an Intelligent Agent.
The counter argument that denies the Intelligent Designer
runs as follows. Biochemical pathways are redundant.
Redundancy is a common feature of all living organisms and
evolution by natural selection with mutation gets rid of
these redundancies without compromising the original function
contrary to the expectations of Irreducible complexity. Half an
eye or half wings can save the life!! It is also difficult to define
what is irreducible? So natural selection with Mutation still
holds its ground!!
Brooklin Bridge is an excellent example of human made
irreducible complex structure. We all know initial structures
required to support become redundant once it is built and thus
can be removed. Let me quote Darwin “If it could be
demonstrated that any complex organ existed which could not
possibly have been formed by numerous, successive, slight
modifications, my theory would absolutely break down. But I
find no such case”…
…to be continued

]àÓÜá«Ý

ÃÜñÜá®Ü¸æÇæ¿á ÖÝQ ±ÜÆÂÊÜ PæãívÜíñæ

35

ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A»ÜãñܱÜäÊÜì ÊÜááíŸÀá aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ
ÎÅàÊÜá¨ÜáñÜä Ý©ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü
ÖÜ © ®ÝÆR ® æ ¿ á aÝñÜ á ÊÜ Þ ìÓÜ Â ÊÜ á Öæ ã àñÜ Õ Ê Ü Ê Ü â ÊÜ á áíŸÀá ÊÜ á ÖÝ®Ü W Ü Ã Ü ¨ Ü
ÊÜááÆáívܨÜÈÉ ÓÜñÜ«ÝÂ®Ü Ë¨Ý²àsÜ, ÎÅàÊæàíPÜpæàÍÜÌÃÜ ©ÊÜÂÓܯ°«Ý®Ü¨ÜÈÉ
±Ü í .±Ü ä .ÊÜ Þ ÖÜ á È Wæ ã à±ÝÇÝaÝ¿áìÃÜ g®Ü ¾ Í Ü ñ Ü Ê Ü Þ ®æ ã àñÜ Õ Ê Ü ± Ü Å ÓÜ í WÜ ¨ Ü È É
15&7&2009 Äí¨Ü 04&09&2009ÃÜÊÜÃæWæ Êæç»ÜÊæäà±æàñÜÊÝX gÃÜáXñÜá.
D ÍÜá»ÜÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ EvÜᲿá AÐÜrÊÜásÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü PÝ~¿áãÃÜá
ÊÜásÝ—àÍÜÃÝ¨Ü ÎÅà ˨ÝÂÊÜÆɻܣà¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá ñÜÊÜá¾ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ
©àPæÒ¿á®Üá° ÎÅà ÓÜñÜ«ÝÂ®Ü Ë¨Ý²àsܨÜÈÉ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá.
aÝñÜáÊÜÞìÓܨÜÈÉ ±ÜÅ£©®Ü ±ÝÅñÜ@ 7Äí¨Ü 11ÃÜÊÜÃæWæ, ÊÜá«ÝÂÖÜ° 2 Äí¨Ü
5ÃÜÊÜÃæWæ ÓÜÊÜìÊÜáãÆWÜÅí¥ÜWÜÙÜ ±ÝsÜ¨Ü þÝ®ÜWÜíWæ¿áá ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü ÖÜÄÀáñÜá.
±ÝÅñÜ@ 10.30Äí¨Ü 12 WÜípæ¿áÊÜÃæWæ ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄí¨Ü
ÊÜáãÆÃÝÊÜá©XÌg¿áÃÝÊÜáÃÜ ÔàñݨæàË¿áÃÜ ÓÜíÓݧ®Ü¨Ü ±Üähæ¿á ©ÊÜÂÊæç»ÜÊÜ
AÊæ ã àZ. ±Ü Å £©®Ü ÓÜ Ö Ü Ó ÝÅÊÜ — »Ü P Ü ¤ ÓÜ Ê Ü á ãÖÜ ¨Ü Í Ü ì ®Ü , £à¥Ü ì ±Ü Å ÓÝ¨Ü ,
ÊÜáá¨ÝÅ«ÝÃÜOÝ©WÜÚí¨Ü ±Üâ¯àñÜÃݨÜÃÜá.
±ÜÅ£©®Ü ÓÝ¿áí 5 Äí¨Ü 6.30ÃÜÊÜÃæWæ ®Ýw®Ü ÓÜá±ÜÅԨܜ ˨ÝÌíÓÜÄí¨Ü
Êæà¨ÝíñÜ¨Ü WæãàÑu™, ÊÝPÝÂ¥Üì, aÜaæìWÜÙÜá ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜ
®æàñÜêñŲ̈ÜÈÉ ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A«ÜÂPÜÒñæ¿áÈÉ ®Üvæ¨ÜÊÜâ.
±ÜÅ£ »Ý®ÜáÊÝÃÜ ÓÝ¿áíPÝÆ ¿ááÊÜPÜÄWÝX ±Üí. ˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá
ÖÝWÜã ÎÅà ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá »ÝÃÜ£à¿á ÓÜ®ÝñÜ®Ü ÓÜíÓÜ¢£, ×í¨Üã «ÜÊÜáì
¸ÝÅÖÜ ¾ | ™, Êæ ç ÐÜ ¡ Ê Ü ñ æ PÜ á ÄñÝX ËÍæ à ÐÜ Ê ÝX hÝWÜ ê £¿á®Ü á ° E¨æ ã ½ à —ÓÜ á ÊÜ
E±Ü®ÝÂÓÜWÜÙÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 300 Äí¨Ü 400 g®Ü ñÜÃÜá|ÃÜá Young
Madhva Sangha GíŸ ÓÜíÓ槿áÈÉ ÓÜQÅ¿áÊÝX »ÝWÜÊÜ×Ô ñÝí£ÅPÜ
¿ááWÜ¨Ü ±ÝÍÝcñÜ ÓÜíÓÜ¢£Wæ JÙÜWÝX A®æàPÜÃÜá ®Ý®ÝË«Ü ¨ÜáÊÜìÂÓÜ®ÜWÜÚWæ
ŸÈ¿ÞX, ñÜí¨æ ñÝÀáí©Äí¨Ü ¨ÜãÃÜÊÝX ®ÜÊÜá¾ ÓÜíÓÜ¢£¿á®Üá° ÊÜáÃæñÜá
±ÜÃܨæàÍÜ¨Ü ÓÜíÓÜ¢£Àáí¨Ü ÖÝÙÝWÜáÊÜ PÜáÄñÝX ÖÝWÜã A®æàPÜ «ÝËáìPÜ
ËÐÜ¿áWÜÙÜ ŸWæY ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü gñæ ÊÜááPܤ aÜaì
æ ¿á®Üá° ±ÜÅÍW°æ ÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞw ÓÜãPܤ
ÓÜÊÜÞ«Ý®ÜWÜÙÜ®Üá° 15&8&09 ÃÜí¨Üá ±Üvæ¨ÜÃÜá. ®ÝÆáRÊæà¨ÜWÜÙÜ ±ÝÃÝ¿á|,
ÊÜ á ÖÝ»ÝÃÜ ñ Ü , »ÝWÜ Ê Ü ñ Ü , ÓÜ Ê Ü ì ÊÜ á ãÆ, ®Ý¿áÓÜ á «Ý ±ÝÃÝ¿á|
¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂWæãàÑu™, ÊݨÜWæãàÑu™, ˨Ų̈æãYàÑu™, ¿ááÊÜWæãàÑu™, ÊÜá×ÙÝWæãàÑu™,
APæãràŸÃ… 2009
36
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

®Ý®Ý »Üg®ÝÊÜáívÜÈWÜÚí¨Ü »Üg®Ý PÝ¿áìPÜÅÊáÜ WÜÙáÜ ±ÜâÃÜÍÃcÜ |
Ü , AÐæãàr ñÜä WÜ ÙÜ áÜ
¿áý ¿ÞWÝ©WÜÙáÜ , ®ÝoPÜ, »ÜÃñÜ ®Ü ÝoÂ, PæãàÇÝo, ¨ÝÓÜÊÝ~, ±ÜÅÔ¨ÜWœ Ý¿áPÜÃÜ
ÓÜíXàñÜ PÜdàæ ÄWÜÙáÜ , ÖÜĨÝÓÜÄí¨Ü ÖÜÄQàñÜì®æWÙÜ áÜ ÊÜááíñÝ¨Ü ÍÝÔ÷à¿á ÖÝWÜã
ÓÝíÓÜ¢£PÜ PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜá ®æÃÜÊæàĨÜÊÜâ. ÖÜñݤÃÜáÓÝËÃÜ g®ÜÃÜá D ÖÜŸº¨ÜÈÉ
±ÝÇæãYívÜá PÜ|á¡ñÜáíŸ PÜívÜá ÊÜá®Ü E¹º B®Üí¨Ü ±ÜâÙÜQñÜÃݨÜÃÜá.
AWÜÓ…r 1 ÖÝWÜã 2 D ©®ÜWÙÜ È
Ü É ËÍÜÊ
Ì áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜ£®¤ Ü ŸêÖñÜ … A—ÊæàÍÜ®Ü
®ÜvæÀáñÜá. PÜ®ÝìoPÜ, Bí«ÜűÜŨæàÍÜ, ñÜËáÙÜá®ÝvÜá, ÊÜáÖÝÃÝÐÜr¨Ü ±ÜÄÐÜ£¤®Ü
ÍÝTæWÜÙÜ ±ÜÅÊÜááSÃÜá ñÝÊÜâ ÊÜÞwÃÜáÊÜ PÝ¿áìWÜÙÜ®Üá° ËÊÜÄÔ¨ÜÃÜá ÊÜááíŸÃÜáÊÜ
ÊÜÃáÜ ÐܨÈ
Ü É ÎÅàWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü ÓÜÊáÜ á¾S¨ÜÈÉ A®æàPÜ Ë®ÜãñÜ®Ü Áãàg®æWÙÜ ®Ü áÜ ° ÊÜÞvÜáÊÜâ¨ÝX
±ÜÅ£þæWæç¨ÜÃÜá.
AWÜÓ…r 28 ÃÜí¨Üá ÓÜñÂÜ «Ý®Ü˨ݲàsÜ¨Ü Ë¨Ý¦ìWÜÙÜ Ë¨ÝÂ¦ì ©®ÝaÜÃO
Ü æ
®ÜvæÓÜÇÝÀáñÜá. B ©®Ü¨Üí¨Üá ˨ݦìWÜÙÜá BÍÜá»ÝÐÜ| Óܳ«æì, AíñÝÂPÜÒÄ,
ËË«Ü »ÝÐæWÜÙÜÈÉ E±Ü®ÝÂÓÜ, ÓÜíÓÜ¢ñÜ, PܮܰvÜ, ñæÆáWÜá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü »ÝÐæ¿áÈÉ
A±ÜäÊÜì ÍæãàÉ PÜWÙÜ Ü ¯ÊÜÞì| CñÝ© PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ÓÜáÊÜÞÃÜá 4 ñÝÓÜáWÜÙÊ
Ü Ê
Ü ÃÜ Wæ æ
®ÜvæÀáñÜá. ®æÃæ¨Ü ˨ÝÌíÓÜÃÜá, ÓÝÊÜìg¯PÜÃÜá ÖÝWÜã ÓÜÌ¿áí ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
˨ݦìWÜÙÜ®Üá° ñÜáíŸáÖÜê¨Ü¿á©í¨Ü ±ÜÅÍÜíÔÔ¨ÜÃÜá.
29&8&2009 ÃÜ í ¨Ü á EvÜ á ²¿á PÝ~¿áãÃÜ á ÊÜ á sÝ—àÍÜ Ã Ý¨Ü ÎÅà
˨ÝÂÊÜ Æ É » Ü £ à¥Ü ì ÎÅà±Ý¨Ü í WÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü A®Ü á WÜ Å ÖÜ ÓÜ í ¨æ à ÍÜ GÆÉ Ä WÜ ã
¸æãà«ÜPÜÊÝXñÜᤙ. aÝñÜáÊÜÞìÓÜ ÓÜËá£Àáí¨Ü AÊÜÄWæ A®æàPÜ ñÜáÇÝ»ÝÃÜWÜÙÜá
®Üvæ¨ÜÊÜâ. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü Pæã®æ¿áÈÉ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá
PÝ~¿áãÃÜá ÊÜásÜ¨Ü ÎÅàÁãàWÜ®ÃÜ ÔÜ íÖܨàæ ÊÜÃÜ ±ÜähæWÝX ¯ËáìÓÜᣤÃáÜ ÊÜ ÃÜgñÜ
ÊÜáío±ÜPæR 50 Pæ.i ÃÜgñÜ(¸æÚÛ)¿á®Üá° PæãvÜáÊÜâ¨ÝX NãàÐÜOæ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÓÜË᣿áÊÜ£Àáí¨Ü PÝ~¿áãÃÜá ÎÅàWÜÙÊ
Ü ÄÜ Wæ 2ÆPÜÃÒ ã
Ü ±ÝÀáWÜÙ®Ü áÜ °
PÝ|Pæ¿ÞX ¯àvÜÇÝÀáñÜá.
ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ aÜPÝÅíQñÜ, Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü, ¸æOæ¡™, ŸWæ
ŸWæ¿á ÖÜ|á¡ ÖÜí±ÜÆWÜÚí¨Ü ®Ý|ÂWÜÙÜ ñÜáÇÝ»ÝÃÜWÜÙÜá ®Üvæ¨ÜÊÜâ. ©.30 ÃÜí¨Üá
®Üvæ¨Ü ÃÜgñÜ ñÜáÇÝ»ÝÃÜ, ±ÜâÐܳÊÜêÑrWÜÙÜá ¨æàÊÜÇæãàPÜ¨Ü Íæãà»æ¿á®Üá° ñÜí©ñܤÊÜâ.
ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÄWæ 60 Pæ.i.¿á ÃÜgñÜ ñÜáÇÝ»ÝÃÜÊÜâ GÆÉ g®ÜÃÜ PÜ|¾®ÜWÜÙÜ®Üá°
ÓÜãÃæWæãívÜÊÜâ. Aí©®Ü B EñÜÕÊÜ PÜívÜ A®æàPÜ ÃÝÐÜóWÜÚí¨Ü BWÜËást g®ÜÄWæ
ñÜÊÜá¾ iàÊÜ®Ü¨Ü «Ü®ÜÂñæ¿á A®Üá»ÜÊÜÊÝÀáñÜá.

]àÓÜá«Ý

ÃæPæR¿á ÊÜááÄ¨Ü ±ÜQR ¸ÝÀá¹oríñæ

37

Pæã®æ¿áÈÉ ÎÅàÓÜñÝÂñܾ£à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá GÆÉ ¿ááÊÜPÜ, ¿ááÊÜ£¿áÄWæ
ÊæçÐÜ¡ÊÜñæ¿á ©àPæÒ¿á®Üá° Pæãoár aÜPÝÅíQñÜ, Wæãà²àaÜí¨Ü®Ü, ñÜáÙÜÔÊÜÞÇæ,
PÜáíPÜáÊÜá±ÝñæÅWÜÙÜ®Üá° Pæãoár ±ÜÃÜÊÜÞ®ÜáWÜÅÖÜ ÊÜÞw¨ÜÃÜá.
±ÜÅ£©®Ü¨Ü ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ AÊÜáêñæãà±Ü¨æàÍÜÊÜ®Üá° ÓÝËÃÝÃÜá ÍæãÅàñÜêÊÜWÜì
±ÜÅñÜÂPÜÒÊÝX ÖÝWÜã AíñÜhÝìÆ¨Ü ÊÜááTÝíñÜÃÜ ±ÜÃæãàPÜÒÊÝX PæàÚ B®Üí¨Ü
ñÜáí©ÆÃݨÜÃÜá. aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 »ÜÊÜ©ÊÜÂÊÝ¨Ü D ÊÜáÖæãàñÜÕÊÜ¨Ü PæçíPÜ¿áìÊÜâ
ÊÜááíŸÀá¿á ÊÜáÖÝg®ÜñæWæ ¨æãÃÜQ¨Ü᪠AÊÜÃÜ Óè»ÝWÜ™.
C¨ÜÃÜ ÓÜÊáÜ WÜÅ ÖæãÃæ¿á®Üá° ÖæãOæ¿á®Üá° ÖæãñÜᤠ±Ü.±Üä.˨ÝÂÔíÖÝaÝ¿áìÃÜá
ÊÜÞÖÜáÈ Wæãà±ÝÇÝaÝ¿áìÃÜ ÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ¨Ü ÓÜí¨Ü»Üì¨ÜÈÉ Êæç»ÜÊæäà±æàñÜ
®ÜvæԨܪ¨Ü᪠±ÜÅ£Á㟺ÄWÜã B¨ÜÍÜì±ÝÅ¿áÊÝX©ªñÜá.
PæãÇÝرâÜ ÃܨÈ
Ü É ÆQÒ$ྠ¨æàË¿á ¨ÜÍìÜ ®Ü
ÊÜááíŸÀá¿á ÓÜñÜ«Ý®Ü˨ݲàsܨÜÈÉ aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂÊÜÅñÜÊÜ®Üá° ÓÜÊÜÞ²Ô
ÔàÊæ ã àÆÉ í Z®æ ¿ á®Ü á ° ÊÜ Þ w ©.6&08&09 ÃÜ í ¨Ü á ËÃÝÃÜ ¨ Ü È É Ã Ü á ÊÜ
B®Üí¨ÜËÖÝÃÜ˨ÝÂÆ¿á¨ÜÈÉ ¼Pæ¿
Ò á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ, 7&09&09ÃÜí¨Üá væãàí¹ÊÜÈ¿á
Pæãà±ÜÃÜWÝíÊ… ¨ÜÈÉÃÜáÊÜ ÎÅàÃÝZÊæàí¨ÜÅÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜásܨÜÈÉ ÓÜíÓݧ®Ü±Üähæ¿á®Üá°
®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá. 8&09&2009 PæãÇÝرÜâÃܨÜÈÉ ¸æÙÜWæY 4ZípæWæ ÎÅàÊÜáÖÝÆQÒ$¾¿á
¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá AÈÉ®Ü EñܤÃÝ©ÊÜásܨÜÈÉ ±Üähæ¿á®Üá° ®æÃÜÊæàÄÔ¨ÜÃÜá.
¼PÝÒ Ô Ì à PÝÃÜ ¨ Ü ®Ü í ñÜ Ã Ü ÖÜ á Ÿº Ú Û W æ ñæ Ã Ü Ú ¨Ü Ã Ü á . ÊÜ Þ WÜ ì ÊÜ á «Ü Â ¨Ü È É
ÊÜááWÜoTÝ®ÜÖÜ៺ÚÛ¿áÈÉ ÎÅà®ÜÃÜÔíÖܨæàÊÜÃÜ ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨Üá ÊÜááí¨æ
ÓÝX¨ÜÃáÜ . ÃݣŠÖÜ៺ÚWÛ æ Ÿí¨Ü ÎÅàWÜÙÊ
Ü ÄÜ Wæ ÎÅàÊÜásÜ¨Ü »ÜPÃ¤Ü Ý¨Ü ÎÅà¿ááñÜ XÄàÍÜ
»Ý©Å¿áÊÜÃÜá Êæç»ÜÊÜ¿ááñÜÊÝX B®æ¿á ÊæáàÇæ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ¿á®Üá° ÊÜÞwÔ
ñÜáÇÝ»ÝÃÜÊÜ®Üá° ÊÜÞw¨ÜÃÜá. ÖÜ៺ÚÛÀáí¨Ü ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá ¸æíWÜÙÜãÄWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
£ÃÜáÊÜáƨÜÈÉ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨ÜÍìÜ ®Ü
14&09&2009 ÃÜí¨Üá ¸æÙÜWæY ÓÝÌËá±ÜâÐÜRÄ|¿áÈÉ Ëáí¨Üá ÊÜÃÝÖܨæàÊÜÃÜ
¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ ÓÜí±ÜŨݿá¨Üíñæ ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü A—PÝÄWÜÙÜá
ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ®Üá° ÓÜñÝRÃܱÜäÊÜìPÝÊÝX ÊÜáí©ÃÜPæR ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ¸æàwà
Bíg®æà¿á ¨æàÊÜÓݧ®¨
Ü Ü GvÜ»ÝWܨÈ
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ AÍÜñÌ Ê
§Ü êÜ P¨
ÒÜ Ü ŸÚ ±ÝÃÝ¿áOÝÓÜPÃ¤Ü ÝX
PÜ á ÙÜ á £¨Ü ª ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° ¨æ à ÊÜ Ó Ý§ ® Ü ¨ Ü A—PÝÄWÜ Ù Ü á ÊÝ¨Ü Â , Êæ ç »Ü Ê Ü ,
Êæà¨Ü±ÝÃÝ¿á|WÜÙÜ ÊÜáãÆPÜ ŸÃÜÊÜÞwPæãívÜÃÜá. ÖÜWÜÆá©àÊÜqWæ, GÃÜvÜá
B®æWÙÜ áÜ ÊæáÃÜÊ~
Ü Wæ¿áÈÉ ÊÜááí¨æ ÓÝWÜᣤ¨Ê
ªÜ âÜ . ¸æàw Bíg®æà¿á®Ü ¨ÜÍì
Ü ®Ü±v
Ü ¨
æ áÜ
APæãràŸÃ… 2009
38
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜá PæÙÜXÚ¨Üá Ÿí¨ÝWÜ ¨æàÊÜÓݧ®Ü©í¨Ü ±ÜÆÉQR¿áÈÉ ÐÜvÝÄ,
±ÜÅÓݨÜWÙÜ áÜ Ÿí¨ÜÊâÜ . ÎÅàWÜÙáÜ ±ÜÅÓݨÜ樆 áÜ ° ÔÌàPÜÄÔ ÊÜáÖݨÝÌé
Ü í¨Ü ÊÜáí©ÃÜ樆 áÜ °
±ÜÅÊæàÎÔ¨ÜÃÜá. WÜÃÜávÜWÜíŸ¨Ü ÖÜ£¤ÃÜ »ÜWÜÊÜíñܯWæ ÓÝÐÝríWÜÊæÃÜX WÜáw¿á
JÙÜ » ÝWÜ Ê Ü ® Ü á ° ±Ü Å Êæ à ÎÔ¨Ü Ã Ü á . A±ÝÅPÜ ê ñÜ ® Ý¨Ü , þÝ®Ý®Ü í ¨Ü Ê Ü á ¿áÊÝ¨Ü B
»ÜWÊ
Ü íÜ ñÜ®®Ü áÜ ° PÝ|áñݤ ÊæáçÊáÜ ÃæñÃÜ áÜ . ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ WÜ»ì
Ü WÜáw¿áÈÉ ±ÜÅÊàæ ÎÔ
»ÜWÊ
Ü íÜ ñܯWæ ÊÜÂg®ÜÓàæ Êæ¿á®Üá° ®æÃÊ
Ü àæ ÄÔ¨ÜÃáÜ . BÊæáàÇæ ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ÃæàÑÊæá¿á
ÍæàÐÜÊÜÓÜ÷ÊÜ®Üá° ÎÅàWÜÙÜÊÜÄWæ Öæã©ÓÜÇÝÀáñÜá. ®æÃÜ¨Ü ÓÝËÃÝÃÜá »ÜPܤÃÜá ÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜ
Óܯ«
° ݮܨÈ
Ü É ÎÅà¯ÊÝÓÜ®Ü ¨ÜÍì
Ü ®Ü樆 áÜ ° A£àÖܣä ©
Ü í¨Ü ±Üv¨
æ áÜ «Ü®ÂÜ ÃݨÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ
ËÊÜ Þ ®Ü Î Åà¯ÊÝÓÜ ® Ü ¨Ü Í Ü ì ®Ü ± Ü v æ ¨ Ü ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° ÊÝ¨Ü Â Êæ ç »Ü Ê Ü W Ü Ù æ ã vÜ ® æ
ÎÅàÊÜásܨÜÊÜÃæWÜã A—PÝÄWÜÙÜá Ÿí¨Üá ¹àÙæãRàorÃÜá. ¨æàÊÜÓݧ®Ü¨Ü PÜÓÜŸÙæ¿ááÊÜ
±ÜÄaÝÃÜPܯí¨Ü BÃÜí¼Ô ×Ä¿á A—PÝÄ&±ÜÅ«Ý®Ü AaÜìPÜÃÜÊÜÃæWæ GÆÉÄWÜã
ÎÅàWÜÙÊ
Ü ÃÜ áÜ ËÍæàÐÜ BÎàÊÝì¨Ü樆 áÜ ° ÊÜÞw¨ÜÃáÜ . ®ÜíñÜÃÜ ÓÜíÓݧ®±
Ü äÜ hæ ®æÃÊ
Ü àæ ÄÔ
¼PÝÒ ÔÌàPÜÄÔ ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á ¨ÜÍÜì®ÜPÝRX PæÙÜWæ £ÃÜáaÝ®ÜãÄWæ Ÿí¨ÜÃÜá.
±Ü¨Ý¾Ê£Ü ¿á ¨ÜÍìÜ ®Ü
£ÃÜaÝ®ÜãÄ®ÜÈÉ ±Ü¨Ó¾Ü ÃÜ ã
æ àÊÜè
Ü Ü ±ÜP¨
RÜ È
Ü ÃÉ áÜ ÊÜ EñÜä Ý©ÊÜásÜ©í¨Ü ¨æàÊÜÓݧ®¨
Ü Ü
A—PÝÄWÜ Ù Ü á ÎÅàWÜ Ù Ü Ê Ü Ã Ü ® Ü á ° ÊÝ¨Ü Â Êæ ç »Ü Ê Ü W Ü Ù æ ã vÜ ® æ ŸÃÜ Ê Ü Þ wPæ ã ívÜ Ã Ü á .
ÎÅàÎÅàWÜÙÜÊÜÃÜá GÆÉ ÎÐÜÂÃÜ ÓÜÊæáàñÜÃÝX ±Ü¨Ý¾ÊÜ£¿á ¨ÜÍÜì®ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¨ÜÃÜá.
©. 15,16 GÃÜ v Ü á ©®Ü W Ü Ù Ü PÝÆ £ÃÜ Ê Ü á Æ¨Ü È É Á áà ÊÝÓÜ ¤ Ê Ü Â ÊÜ Þ w
ÎÅàÓÜ ñ Ü Â ®Ý¥Ü £ à¥Ü ì ÃÜ AWÜ Å ÖÝÃÜ Ê ÝX¨Ü ª ÊÜ á oPÜ ± Ü È É ¿ á ÓÜ í ¨Ü Í Ü ì ®Ü W æ ç ¨Ü á
18&09&09ÃÜí¨Üá A®ÜíñܱÜâÃܨÜÈÉ ¼PæÒ¿á®Üá° ÔÌàPÜÄÔ ®ÜÊÜÃÝ£Å, Jí¨Üá£íWÜÙÜ
ËÍæàÐÜ þÝ®ÜÓñÜ ÅÜ ÖÝWÜã 2ÊÜÐì
Ü WÜÚí¨Ü A®æàPÜ Ë¨ÝÌíÓÜÃáÜ WÜÚí¨Ü ®Üv¿
æ áᣤÃáÜ ÊÜ
ÓÜÊÜìÊÜáãƱÝsÜ¨Ü ÊÜáÖÝÊÜáíWÜÙÜPÝRX ŸÙÝÛÄWæ ñæÃÜÚ¨ÜÃÜá.
ËÍÜÊ
Ì áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜñ… PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙáÜ
¹à¨ÜÃ… &ËÍÜÊ
Ì áÜ «ÜÊ
Ì áÜ ÖݱÜÄÐÜñ… ¹à¨ÜÃÜ ZoPܨÊ
Ü £Ü Àáí¨Ü ±ÜÃÊ
Ü áÜ ±Üäg ÎÅà
ÓÜñÝÂñÜ£¾ à¥Üì ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÊ
Ü ÃÜ Ü B¨æàÍÜ ÖÝWÜã Bþæ¿á ÊæáàÃæWæ ÎÅàgWܮݰ¥¨
Ü ÝÓÜÃÜ
©ÌÍÜñÜÊÜÞ®æãàñÜÕÊÜ ÖÝWÜã A®ÜíñÜaÜñÜá¨ÜìÎà EñÜÕÊÜ ¯Ëáñܤ ©. 30&8&09 ÃÜí¨Üá
±ÜÄÐÜ£®¤ Ü ±Ü¨Ý—PÝÄWÜÙáÜ ÖÝWÜã ÆQÒ$ྠÍæãà»Ý®Ü »Üg®ÝÊÜáívÜÚ ÖÝWÜã A®æàPÜ
»ÜWÜÊܨܽPܤÃÜá ÓæàÄ ÓÜËáà±Ü¨Ü AWÜÅÖÝÃÜWÝÅÊÜá¨Ü ÎÅà A®ÜíñÜÍÜ¿á®Ü ¨æàÊÜÓݧ®ÜPæR
±Ý¨Ü¿ÞñæÅ ÊÜáãÆPÜ ÊæáÃÜÊÜ~Wæ ®ÜvæÔ¨ÜÃÜá. ®ÜíñÜÃÜ E±Ü®ÝÂÓÜ ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá
±ÝÃÝ¿á|, ÆQÒ$¾àÍæãà»Ý®Ü ±ÝÃÝ¿á| ®ÜvæÀáñÜá. ÓÜáÊÜÞÃÜá 250 g®Ü

]àÓÜá«Ý

ÃæãàWÝ®Üá»ÜÊÊ
Ü Æ
æ É EWÜÅñ±
Ü Ê
Ü âÜ

39

PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ »ÝWÜÊÜ×Ô þÝ®ÜWÜíWæ¿áÈÉ Ëáí¨Üá ±ÜÅÓݨÜÊÜ®Üá° ÔÌàPÜÄÔ
«Ü®ÜÂÃݨÜÃÜá. PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨Ü ¯ÊÜìÖÜOæ¿á®Üá° ±Üí. ÎÅà®Ý¥ÝaÝ¿áì Pæã±Ü³ÃÜ
®ÜvæÔPæãorÃÜá. ÖÝWÜã GÆÉ ±ÜÄÐÜ£¤®ÜÊÜÃÜá ±ÝÇæãYívÜá PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ÊæáÃÜWÜá
ñÜí¨ÜáPæãorÃáÜ .
ÃÝgÃÝhæàÍÜÌÄà®ÜWÜÃܨÜÈÉ ®ÜãñÜ®Ü ZoPÜ¨Ü Óݧ±Ü®æ
©. 20&09&2009 ÃÜí¨Üá ¸æíWÜÙÜãÄ®Ü ÃÝgÃÝhæàÍÜÌÄà ŸvÝÊÜOæ¿áÈÉ
±ÜÄÐÜ£¤®Ü ®ÜãñÜ®ÜZoPÜÊÜ®Üá° Óݧ²ÓÜÇÝÀáñÜá. ÃÝÊÜáÊÜáí©ÃܨÜÈÉ Ë«ÜáÂPܤÊÝX
®Üvæ¨Ü PÝ¿áìPÜÅÊÜáPæR ÊÜááS A£¦WÜÙÝX BWÜËást g¿á£à¥Üì˨ݲàsܨÜ
±ÝÅíÍÜá±ÝÆÃÝ¨Ü ±Üí.ÓÜñÝ«Ý®ÝaÝ¿áì PÜqr CÊÜÃÜá ®ÜãñÜ®ÜZoPÜÊÜ®Üá°
±ÝÅÃÜ í ¼Ô¨Ü Ã Ü á . PÝ¿áìPÜ Å ÊÜ á ¨Ü È É ±Ü Ä ÐÜ £ ¤ ® Ü ¨Ü Q Ò | PÜ ® ÝìoPÜ ¨ Ü ËÍæ à ÐÜ
ÓÜíaÝÆPÜÃÝ¨Ü ÎÅà¿ááñÜ ÊÜááPÜáRí© ÎÅàPÝíñÝaÝ¿áìÃÜá »ÝWÜÊÜ×Ô ±ÜÄÐÜ£¤®Ü
«æãÂàÁãà¨æªàÍÜWÜÙÜ®Üá° £ÚÔ¨ÜÃÜá. g¿á£à¥Üì˨ݲàsÜ¨Ü A«Ü±ÜPÜÃݨÜ
±Üí.ÊæíPÜpàæ ÍÝaÝ¿áì ¹.BÃ…. CÊÜÃáÜ PÝ¿áìPÜÅÊáÜ ¨ÜÈÉ E±ÜÔñ§ ÄÜ ¨Üê áÜ . CÊÜÃáÜ
±Ü Å £ »Ý®Ü á ÊÝÃÜ ¨ Ü í ¨Ü á D ŸvÝÊÜ O æ ¿ áÈÉ iþÝÓÜ á WÜ Ú Wæ ±ÝsÜ Ê Ü ® Ü á °
ÖæàÚPæãvÜáñݤÃæ. BÓÜPܤÃÜá C¨ÜÃÜ ÇÝ»ÜÊÜ®Üá° ±Üvæ¿áŸÖÜá¨Üá.

]à ±ÜÊÜÊÜÞ®Ü oãÃ…Õ , Öæç¨ÝŸݨ…
]àÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ ¿Þ£ÅPÜÄWæ A®Üá»ÜËPÜÄí¨Ü ÓæËáÆPÜáÕÄ ŸÔÕ®ÜÈÉ ÃݣŠ±ÜÅÊÝÓÜ ÃÜ×ñÜ

¨ÜQÒ| »ÝÃÜñÜ £à¥ÜìPæÒàñÜÅWÜÙÜ ±ÜÅÊÝÓÜ
©®ÝíPÜ 09&11&2009 Äí¨Ü 18 ©®ÜWÜÙÜ ÊÜÃæWæ
¿ÞñÝÅÓܧÙÜWÜÙÜá : ÎÅàÍæçÆ, AÖæãàŸÆ, £ÃÜá±Ü£, ÊÜáíWݱÜâÃÜ, ÎÊÜPÜíb, ËÐÜá¡PÜíb,
£ÃÜáPæãàÀáÆáÃÜ, PÜáí»ÜPæãà|í, ñÜíhÝÊÜäÃÜá, ]àÃÜíWÜí, ÊÜá«ÜáÃæç ÃÝÊæáàÍÜÌÃÜ,
PÜ®ÝÂPÜáÊÜÞÄ, ÓÜábàí¨ÜÅí, £ÅÊæàí¨ÜÅí, g®Ý«Üì®Ü, WÜáÃÜáÊÝ¿áãÃÜá, EvÜá²,
±ÝgPÜPàÒæ ñÜÅ, WæãàPÜ|ì, ÓÝÌ©, ÓÜÊ|
Ü ãÃÜá A®æàPÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®WÜ ÙÜ áÜ ÓæàÄÊæ.
(D ÓÜá©àZì ±ÜÅÊÝÓܨÈ
Ü É ±ÜÅ£¯ñÜ ¨æàÊÜÃÜ ±Üähæ, ÊÜáwÀáí¨Ü £à¥Üì±ÜÅÓݨÜ, PÝμ/
aÜÖ,Ü ÓÝ¿áíPÝÆ ±Üä£ì ´ÜÇÝÖÝÃÜ ÖÝWÜã ÊÜ ÓèPÜ¿áì ÓæàĨæ.

Ôàoá Jí¨ÜPæR ÃÜã. 8,000/& ÊÜÞñÜÅ
Cí¨æà Ôàpæãí¨ÜPRæ ÃÜã. 2,000/& PÜÚÔ ¯ÊÜá¾ Ôàoá ÄgÊ…ì ÊÜÞwÔPæãÚÛ,
ÊÜÂÊÜÓݧ±ÜPÜÃÜá : K.Balaramachar
H.No. 3-2-692, Chappal Bazaar, Kachiguda,
Hyderabad - 27(AP) !: 040 - 2461 1635 Cell : 094409 29567

APæãràŸÃ… 2009
40
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

¨ÝÓÜÓÝ×ñÜ ±ÜÅÍæãà° ñÜä WÜ ÙÜ áÜ & 18 

ÎÅà. G ¹ ÍÝÂÊÜÞaÝ¿áì 

1 ÎÅàÊÜá®Ý°ÃÝ¿á| B©ñÜÂÊÜáívÜƨÜÈÉ ¿ÞÃÜ®Üá° A—ÐÝu®ÜÊܮݰXÔPæãíwÃÜáÊÜ ?
2 »ÜWÜÊÜíñܯWÜã AÊÜ®Ü AÊÜ¿áÊÜWÜÚWÜã CÃÜáÊÜ ÓÜíŸí«ÜÊÜ®Üá° H®æí¨Üá bí£ÓܸæàPÜá ?
3 Jí¨Üá ÊÜáÖÝ¿ááWÜÊíæ ¨ÜÃæ ÊÜá®ÜáÐÜÂÊÜÞ®Ü¨Ü GÐÜár ÊÜÃáÜ ÐÜWÙÜ áÜ ?
4 AX°PÜáívÜÊæí¨Üá iàÊÜ®Ü A«ÝÂñܾ¿áý¨ÜÈÉ ¿ÞÊÜâ¨Ü®Üá° PÜÃæ¿áÇÝX¨æ ?
5 »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü »ÝÃÜ»Üê¨ÜãÅ±Ü iàÊÜ®Ü ¿ÞÊÜ AíWܨÜÈÉÃÜáñܤ¨æ ?
6 CvÝÊÜñÜÕÃܨÜÈÉ Êݱܤ®ÝX A—±Ü£¿ÞXÃÜáÊÜ »ÜWÜÊܨÜãÅ±Ü ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
7 ñæãíŸñÜᤠñÜñݤ$̼ÊÜÞ¯¨æàÊÜñæWÜÙÜÈÉ B©ñÜÂÃÜÈÉ JŸº®Ý¨Ü »ÜWÜÊÜíñÜ®ÝÃÜá ?
8 ÓÜÃÜÓÜÌ£¿áá ŸÅÖܾ¨æàÊÜÄXíñÜ GÐÜár WÜá|WÜÚí¨Ü PÜwÊæá CÃÜáÊÜÙÜá ?
9 gWܮݰ¥Ü¨ÝÓÜÃÜá £Úst ÊÜáãÃæÃÜvÜáÊÜÃæ ÓÝËÃÜ¨Ü ÊæáàÆã¾ÃÜ—PÜ ®ÝÆÌñÜᤠGí¨ÜÃæ GÐÜár ?
10±ÜíaÝÊÜáêñܨÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ËÍܨÜÃÜÓÜ¨Ü QÒàÃܨÜÈÉ CÃÜáÊÜ »ÜWÜÊÜíñÜ®Ü ÃÜã±ÜWÜÙæÐÜár ?
11iàÊÜ®Ü ¿ÞÊÜ ÍÜÄàÃÜÊÜâ PæãàÍÜ«ÝñÜáWÜÚí¨Ü PÜãwPæãívÜá ÓÜêgÂÊÝWÜáñܤ¨æ ?
12±ÜíaÜ»ÜãñÜWÜÙÜÈÉ Jí¨Ý¨Ü ñæàgÔÕ®Ü þÝ®æàí©Å¿á ¿ÞÊܨÜá ?
13AÐÜr©PÜáRWÜÙÜÈÉ »ÜWÜÊÜíñÜ H®æí¨Üá PÜÃæÔPæãívÜá Êݱܤ®ÝXÃÜáÊÜ ?
14ÎÅà±Ý¨ÜÃÝgÃÜ ±ÜÅԨܜÊÝ¨Ü PܮܰvܨÜÈÉ ÃÜbñÜ ¨ÜívÜPÜ ¿ÞÊÜâ¨Üá ?
15"PÜêÐÝ¡ ¯à ¸æàWÜ®æ ¸ÝÃæãà ÊÜááSÊÜ®æ°à ñæãàÃæãà' C¨Üá ¿ÞÃÜ PÜê£ ?
16ÎÅàÊÝ©ÃÝgÃÜá «ÜÊáÜ ìÓÜÙ§ ¨
Ü È
Ü É DÍÜÃÌ ®Ü ®Ü áÜ ° ±ÜÅ£ÐÝu²ÓÜÆá ¿ÞÃÜ ÓÜÖÝ¿á©í¨Ü ñÜÃÔæ ¨ÜÃáÜ ?
17ÊÜááíwWæ ¨ÝÓÜÃæí¨æà ±ÜÅԨܜÃÝ¨Ü ¨ÝÓÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
18ÊæãàÖܮܨÝÓÜÃÜ®Üá° PÜãÔÃÜáÊÝWÜÇæà WÜáÃÜá£Ô ñÜí¨Üá ¸æÙæÔ E¨ÜœÄÔ¨ÜÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?
19±ÝÅOàæ ÍÜËsÜƨÝÓÜÃÜ ±ÜäÊÜì®ÝÊÜá H®æí¨Üá PÜÿ
æ áƳqñr áÜ ¤ ?
20®ÜÃÜÔíÖܨÝÓÜÄWæ ""WÜáÃÜáÎÅàÍÜËsÜÆ' GíŸ AíQñÜÊÜ®Üá° PæãorÊÜÃÜá ¿ÞÃÜá ?

EñÜä Ü ±Ü¨Ÿ
Ü í«Ü 72
1. ÎÅàPÜêÐÜ¡®Ü Óܯ°«Ý®Ü
2. PÜÈ¿ááWÜ¨Ü ÊÜ|ì®æ
3. ÃÝgÃÜáWÜÙÜ ÆPÜÒ|
4. ÊÜÞ¿ÞÊÜá¿á¨Ü ÊݱÝÃÜ
5. PÝÆWÜÙÜ ±ÜÄÊÜÞ|

6. ÍÜáPÜÃÜá ÖæãÃÜo ÖÝ©
7. ÃÝg®ÜÈÉ ÊÜáí¨ÜÖÝÓÜ
8. ±ÜÄàQÒñÜ®Ü ÊÜáÃÜ|
9. ÊÜÞPÜìívæà¿áÃÜ ñܱÓÜ áÜ Õ
10. ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜ ÓÝÃÜ

±ÜÅ«Ý®Ü ÊÜá®æWÜÚí¨Ü ""ÎÅàÊÜá¨Ý½WÜÊÜñÜ¨Ü ÊÜáÖÝ ÊÜáíWÜÙÜ''

]àÓÜá«Ý

ÊÜñÜÕ ÊÜááí¨ÜÆÉ¨æ «æà®Üá ñÝ ÊÜááí¨æà®Üá ?

41

ÎÅà PæÒàñÜÅ ÓÜÊÜ|ãÄ®ÜÈÉ ÎÅàÊÜá¨ÜáñܤÃÝ©ÊÜásÝ—àÍÜÃݨÜ

ÎÅà 1008 ÎÅà ÓÜñÝÂñܾ£à¥ÜìÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ 15®æà
""aÝñÜáÊÜÞìÓÜÂ''
aÝñÜáÊÜÞìÓÜ嬆 AÊÜ— ©.4&8&2010 Äí¨Ü 23&9&2010 ÊÜÃæWæ
ŸêÖÜñ… þÝ®Ü ¿áýWÜÙÜá @
1) ÎÅàg¿á£à¥ÜìÓݾÃÜPÜ ÎÅàÊÜá®Ý°$¿áÓÜá«ÝÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü, 2) ÎÅà
ÓÜñÜ«ÜÊÜáì£à¥ÜìÓݾÃÜPÜ »ÝWÜÊÜñÜÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü, 3) ÎÅà ÓÜñÜÂÓÜí«Ü£à¥ÜìÓݾÃÜPÜ
ËÐÜá¡ÓÜÖÜÓÜÅ®ÝÊÜá WæãàÑu™, 4) ÎÅàÓÜñÜÂÓÜíPÜƳ£à¥ÜìÓݾÃÜPÜ ÓܨÝaÝÃÜ WæãàÑu
5) ¨ÝÓÜÓÝ×ñÜÂÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü, »Üg®Ý ÊÜáívÜÚWÜÙÜ ÓÜÊÜÞÊæàÍÜ.
±ÜâÃæãà×ñÜÃÜ ÓÜÊæá¾àÙÜ®Ü, ¿ááÊÜWæãàÑu™, ÊÜá×ÙÝWæãàÑu™, ÓÝÊÜìg¯PÜ
E±Ü®Ü¿áWÜÙÜá Êæã¨ÜÇÝ¨Ü PÝ¿áìWÜÙÜá, ÓÝ«ÜPÜWÜêÖÜÓܧÄWæ ±ÜÅ£©®Ü
±ÜíwñÜÄí¨Ü ±ÝsÜWÜÙÜá, ±ÜÅÊÜaÜ®ÜWÜÙÜá. EbñÜ BÃæãàWÜ ñܱÝÓÜOæ ιÃÜWÜÙÜá
ÖÝWÜã ÎÅà±Ý¨ÜíWÜÙÜÊÜÃÜ A®ÜáWÜÅÖÜ E±Ü¨æàÍÜ Êæã¨ÜÇÝ¨Ü A®æàPÜ
PÝ¿áìPÜÅÊÜáWÜÙÜ®Üá° ÖÜËá¾PæãÙÜÛÇÝX¨æ PÝÃÜ| GÆÉ ÓܨܽPܤÃÜá D GÆÉ
PÝ¿áìPÜÅÊÜá¨ÜÈÉ ÓÜQÅ¿áÊÝX »ÝWÜÊÜ×Ô ñÜ®Üá&ÊÜá®Ü&«Ü®ÜWÜÚí¨Ü ÓÜÖÜPÜÄÔ
ÎÅà ÓÜñÜ»æãà¨ÜÓÝÌËáWÜÙÜ A®ÜáWÜÅÖÜPæR ±ÝñÜÅÃÝWÜÆá ¹®Ü°ÖÜ.

ÎÅà ÓÜñÜ»æãà«ÜÄWæ ÓÜáÊÜ|ì PÜÊÜaÜ ÓÜÊÜá±ÜìOæ
Aí¨Ýgá ŸíWÝÃÜ @ 11 1/2 Pæ.i
¯ÊÜÞì| ÊæaÜc ÓÜáÊÜÞÃÜá @ 15 ÆPÜÒ ÃÜã±ÝÀáWÜÙÜá
ŸíWÝÃÜ ¨Ý®Ü ÊÜÞvÜáÊÜâÊÜÊÜÃÜá @ 15 ÓÝËÃÜ, 10ÓÝËÃÜ, 5 ÓÝËÃÜ, 2 ÓÝËÃÜ
D Ë«ÜÊÝX ¨Ý®ÜÊÜ®Üá° ÊÜÞvÜŸÖÜá¨Üá.
¨Ý¯WÜÙÜá ñÜÊÜá¾ ÊÜá®æ¿áÈÉ ÓÜíPÜƳÊÜÞw ÊÜáávÜá±Üâ Cor ÓÜáÊÜ|ìÊÜ®Üá°
¨Ý®Ü¨Ü ÃÜã±Ü¨È
Ü É PæãvÜŸÖÜá¨Üá.
..... ÓÜí±ÜQìÔ .....
ÎÅà WÜáÃÜáÃÝhÝaÝ¿áì ÃÝ¿áaÜãÃÜ ±ÜÅ«Ý®Ü ±Ü¿Þì¿áÓܧÃÜá.
ÎÅà ÓÜñÂÜ ¸æãà«ÜÓÝÌËáWÜÙÜ ÊÜáãÆÊÜêí¨ÝÊÜ®,Ü ÓÜÊ|
Ü ãÃÜ.
񑄅. 08378&241748, 9448119158,9902258158
S.B Ac No 8144 , Karnataka Bank , Savanur

APæãràŸÃ… 2009
42
KKKKKKKKKKKKKKKKKK

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->