You are on page 1of 59

1.0.

M

PENGENALAN Sukatan pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah memberikan tumpuan kepada kemahiran bahasa, iaitu kemahiran lisan (mendengar dan bertutur), kemahiran membaca dan menulis. Kemahiran ini membolehkan murid menggunakan bahasa

Melayu secara berkesan dalam kehidupan harian dan sebagai bahasa ilmu untuk pembelajaran seumur hidup. Sukatan pelajaran ini memberikan pertimbangan kepada pelbagai gaya pembelajaran, minat dan kecerdasan yang berbeza dalam kalangan murid. Sukatan pelajaran ini juga memberikan gambaran yang menyeluruh tentang

kurikulum Bahasa Melayu yang turut mengandungi matlamat kemahiran bahasa. Secara umumnya matlamat Kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah adalah untuk melengkapkan mereka dengan ketrampilan berbahasa dan berkomunikasi untuk memenuhi keperluan diri, memperoleh ilmu, perhubungan sosial, dan urusan harian. KEMAHIRAN LISAN Kemahiran lisan terbahagi kepada dua iaitu kemahiran bertutur dan kemahiran mendengar. Kemahiran Bertutur Kemahiran bertutur merujuk kepada keupayaan murid berbicara untuk menjalin hubungan dan menyampaikan maklumat, perasaan serta idea yang kritis dan kreatif dengan sebutan dan intonasinyang betul secara sopan. Penekanan diberikan pada

penggunaan pengucapan yang menggunakan tatabahasa yang betul.

Matlamat Kemahiran Pengajaran Bertutur ( i ). Bertutur untuk tujuan memaklumkan Bertutur bertujuan memaklumkan kepada orang lain tentang sesuatu perkara yang mungkin berbentuk nasihat, tunjuk ajar dan berita. Bagi profesion tertentu, terdapat orang yang tugasnya memaklumkan atau memberitahu kepada orang lain tentang sesuatu . Contohnya, guru atau jurujual. ( ii ). Bertutur untuk keseronokan Kita suka bercakap atau berbual dengan orang lain walau di mana kita berada. Biasanya bercakap atau bersembang dengan orang lain memang

menyeronokkan kita, terutamanya apabila kita berhimpun atau berkumpul dalam sesuatu majlis keramaian seperti majlis perkahwinan dan majlis kenduri. Dalam situasi ini, banyak berlaku dalam perbualan sosial yang kadangkala kita diminta atau dijemput untuk memberi sedikit ucapan secara spontan yang berkaitan dengan sesuatu majlis. ( iii ). Bercakap untuk tujuan mempengaruhi Bercakap untuk mempengaruhi orang lain merupakan perkara biasa dalam kehidupan manusia dan merupakan asam garam dalam perhubungan harian sama ada daripada segi politik, soaial, ekonomi dan agama. Sebagai contoh, ahli politik yang berkempen semasa pilihan raya bertujuan untuk mempengaruhi rakyat, begitu juga pendakwah agama, peniaga dan sebagainya. Seringkali juga kita bercakap kerana kita berasa perlu untuk

mempengaruhi orang lain sama ada untuk kebaikan orang itu atau diri kita sendiri atau kedua-duanya.

( iv ).

Bercakap untuk menyelesaikan masalah Sesungguhnya tiada manusia yang boleh lari daripada masalah. Oleh yang

demikian apabila timbul masalah , perkara tersebut perlu diatasi atau diselesaikan. Masalah itu boleh jadi pada peringkat individu, keluarga, sekolah, institusi, pejabat, negeri atau negara. Walau pada peringkat apa pun masalah tersebut, kita perlu bercakap untuk menyelesaikan sebarang masalah , kesulitan dan sebagainya. Oleh yang demikian kita mengadakan mesyuarat, perbincangan, perundingan, simposium, forum, debat dan perbicaraan. Contohnya, perbicaraan di mahkamah iaitu

perbicaraan yang berbentuk perdebatan antara peguam bela dengan peguam cara yang dihakimi oleh para juri dan tuan hakim. Semua pihak perlu bercakap termasuk pesalah dan saksi. Matlamatnya adalah untuk menyelesaikan sesuatu masalah itu adalah dengan bercakap melalui perbicaraan mahkamah yang melibatkan peguam. Peringkat Kemahiran Pengajaran Bertutur Untuk mencapai objektif kemahiran bertutur , iaitu bertutur dengan fasih dan dapat mengeluarkan bahasa dengan tepat dan sesuai dalam pelbagai situasi perhubungan di sekolah dan masyarakat, kemahiran bertutur perlu dipelajari berperingkat-peringkat. Peringkat kemahiran bertutur terbahagi kepada tiga:( i ). Peringkat awal Pada peringkat awal, pertuturan biasanya berlaku dengan bertanya tentang halhal yang berkaitan dengan diri serta pengalaman murid-murid. Contohnya,

seperti bertanya khabar serta mengenai kehidupan seharian yang dilalui oleh

murid tersebut. Seseorang guru pula haruslah bertutur dengan pelajar mereka menggunakan perkataan yang sopan dan bertatasusila. Pada peringkat ini juga, seseorang guru haruslah bercakap dengan terus terang dan ikhlas terhadap pelajar tentang sesuatu perkara. ( ii ). Peringkat pertengahan Pada peringkat pertengahan, murid-murid diajar untuk membuat deskripsi tentang sesuatu objek dan gambar. Kemudian guru akan bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambar-gambar bersiri kepada murid-murid. Selain itu, pada peringkat ini guru juga akan mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa kepada murid-murid tersebut. Di samping itu, pelajar juga diajar untuk membuat ucapan pendek dan ringkas serta mengambil bahagian dalam aktiviti perbualan yang mudah. Kemudian pelajar yang lain akan memberi komen

secara mudah atau membuat ulasan, memberi pendapat atau pandangan terhadap aktiviti yang dijalankan di dalam kelas. ( iii ). Peringkat maju Pada peringkat maju pula, proses pertuturan biasanya berlaku untuk membuat analisis atau inferens, ramalan, pandangan dan justifikasi seperti

mengemukakan pendapat atau cadangan serta berunding secara santun untuk mendapat persetujuan dan kata sepakat. Hal ini dapat kita perhatikan dalam mesyuarat sosial seharian dan perbincangan untuk mendapatkan kata sepakat. Selain itu, pada peringkat ini pelajar diajar untuk membuat pertimbangan untuk mencapai sesuatu keputusan. Keputusan yang dipilih mestilah berdasarkan

pertimbangan yang dibuat. Pelajar juga diajar untuk menyampaikan maklumat

bagi tujuan tertentu serta dapat memberi respon peribadi tentang karya sastera ataupun sesuatu perkara. Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merujuk kepada keupayaan murid mendengar dengan teliti, memahami dan menghayati secara lisan perkara yang didengar dalam pelbagai situasi pengucapan, serta dapat memberikan maklum balas. Menurut ILA (1996), kemahiran mendengar merupakan satu proses menerima atau memahami makna dan tindak balas terhadap percakapan atau bukan percakapan untuk mendengar sesuatu yang melibatkan proses minda atau pemikiran. Menurutnya lagi, terdapat dua cara komunikasi yang berkesan iaitu bergantung kepada percakapan dan pendengaran. Yahya Othman dalam buku „Pedagogi Bahasa‟ menyatakan bahawa mendengar adalah kemahiran bahasa yang penting dan perlu dipelajari secara intensif terutama semasa belajar di sekolah rendah dan menengah seperti yang terkandung dalam sukatan pelajaran. Aktiviti mendengar penting untuk dikuasai kerana penggunaannya begitu meluas dalam kehidupan seharian. Matlamat Pengajaran Kemahiran Mendengar Kemahiran mendengar merupakan kemahiran menerima, menaakul dan meproses maklumat dalam komunikasi secara lisan. Murid-murid perlu mendengar untuk

menerima dan memahami idea yang disampaikan dalam perbualan, perbincangan, dialog, mesyuarat dan penjelasan dalam proses pengajaran guru. Manakala dalam kehidupan harian pula, aktiviti mendengar sentiasa wujud dalam interaksi sosial (perbualan, perbincangan dan mesyuarat), untuk mendapat hiburan ( radio,televisyen, filem), memperoleh maklumat

Dengan ini dapat dibuat satu kesimpulan matlamat kemahiran pengajaran kemahiran mendengar adalah seperti berikut:( i ). Mengenal pasti „mood‟. berita di radio dan televisyen) serta pernyataan perasaan dan apresiasi seni (drama. Peringkat awal Pada peringkat awal kemahiran mendengar. suasana dan keadaan/konteks dan mengesan „pengaruh‟ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda iaitu seperti memberi yang baik sahaja. Peringkat-peringkat Pengajaran Kemahiran Mendengar Terdapat tiga peringkat pengajajaran kemahiran mendengar iaitu:( i ). ( vi ). dialog dan kesusasteraan). rangkai kata dan ayat-ayat dalam petikan. pelajar akan diajar untuk mengecam. ( ii ). Mereka juga diajar untuk mendengar dan mengecam makna perkataan. Sebagai contoh. lakonan.(pengajaran guru. Memperoleh idea Mencari isi-isi penting Melakukan arahan atau tindak balas Mengenal pasti perkara yang berhubungan dan tidak berhubungan Mengenal pasti isi-isi yang tersirat Mentafsir makna-makna yang tersirat ( vii ). pelajar akan melakukan perkara dan aktiviti yang diarahkan oleh guru. guru meminta pelajarnya menggayakan . mengajuk dan emilih bunyi. ( iii ). Pada peringkat ini juga. ( iv ). menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan. ( v ).

Kemahiran mendengar murid mungkin akan dapat meningkatkan pengetahuan pelajar dan mengambil tindakan cara-cara untuk mengelak kan kemalangan. Selain itu. guru informasi-informasi spesifik atau maklumat khusus. Mereka akan dipupuk untuk menjadi seorang pendengar yang baik dengan sentiasa menumpukan perhatian terhadap penyampai. pelajar akan diajar untuk mengenal perhubungan orang-orang yang berinteraksi dalam kehidupan sosial serta diterapkan ilmu aspek mengenal sikap dan perasaan orang yang bercakap. Maka pelajar tersebut akan bertindak balas dengan melakukan aksi seekor kucing mengikut kekreatifan masing-masing. pada peringkat awal ini pelajar cepat bertindak terhadap soalan yang mudah. Sebagai contoh dalam sebuah karangan. ( iii). Peringkat pertengahan Pada peringkat ini pelajar didedahkan untuk mengecam dan mengingat fakta dan butiran secara tepat dan terperinci. . memberitahu pelajar tentang tragedi kemalangan . Pelajar juga diajar untuk mengenal Sebagai contoh. guru akan mengajar bagaimana untuk mencari isi-isi utama dalam karangan tersebut. Pelajar akan dapat mengenal peranan dan perhubungan orang yang bercakap. palajar diajar untuk mengenal isi-isi penting. Hal ini adalah untuk mengelakkan pelajar tersebut menjaga perasaan penyampai serta ilmu dan maklumat yang disampaikan itu dapat memberi manafaat kepada pelajar terbabit. Selain itu. Para pelajar juga dapat mengingat dan memadankan perkataan dan ayat-ayat mudah dengan tepat.aksi seekor kucing. Peringkat maju Pada peringkat maju ini. ( ii ).

Dengan membaca. Membaca adalah satu proses pemikiran yang membina. pelajar kan diajar untuk mentafsirkan maksud orang yang bercakap. mengulas dan mengkritik apa yang dibaca dengan tepat. membina sikap dan cita-cita serta fikiran yang terbuka dan positif. jeda dan kelancaran yang betul. Contohnya dalam Sukatan Pelajaran Tahun Empat. iaitu membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang dibaca. dibaca.Selain itu. tetapi membaca adalah lebih jauh daripada itu. Di samping itu. pelajar akan dididik untuk mengikut aliran dalam dialog atau perbualan serta dapat mentafsirkan tujuan penutur menggunakan pelbagai bentuk struktur nahu. pelajar diajar mendengar dan mengecam intonasi yang betul dalam soalan tanpa kata tanya. murid berupaya menghayati teks yang . Kemahiran Membaca Kemahiran membaca merujuk kepada keupayaan murid membaca dengan sebutan. Mereka juga diajar untuk mencari jalan penyelesaian untuk mengatasi masalah yang didengar sama ada merujuk kepada guru atau kawan-kawan. Penekanan perlu diberikan pada aspek pemahaman dan penaakulan pelbagai bahan secara kritis dengan menggunakan pelbagai teknik membaca. Pada peringkat ini juga. intonasi. seseorang itu harus dapat membina kebolehan menilai. Pumfrey (1977) berpendapat membaca bukanlah hanya setakat bersifat mekanik. memahami kehendak situasi dan aspirasi masyarakat di sekeliling. Pelajar tersebut juga dapat membezakan tekanan dan intonasi dalam sesebuah pertuturan.

Melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri. ( ii ). Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata pelajaran lain. dianalisis seperti berikut:(a) Bacaan Mekanis ( i ). ( iii ).Matlamat Pengajaran Kemahiran Membaca Kemahiran membaca dan memahami apa yang diajarkan kepada murid-murid supaya mereka dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperoleh dalam bentuk tulisan. Melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya. Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan. Secara khusus matlamat kemahiran bacaan dapat . ( iii ). ( iv ). Melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas. ( v ). (b) Bacaan senyap ( i ). ( v ). Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk hiburan. Membolehkan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul. ( ii ). ( iv). Membolehkan murid-murid membaca dengan cepat dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas. Daripada kemahiran ini mereka dapat memperluas ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan kecekapan untuk bacaan secara bersuara. Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta tahu berhenti pada tempat berhenti yang betul.

Mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang ditulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus. kelancaran dan dapat menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik. memahami dan menikmati unsure-unsur estetik dan bahasa. Menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi daripada bahan-bahan yang dibaca. ( iv ). ( v ). (d) Bacaan Ekstensif ( i ). Mempertingkatkan mutu dan kepantasan membaca. struktur ayat dan lain-lain. Mengenal pasti laras bahasa yang pelbagai Membuat rumusan atau kesimpulan daripada apa yang dibaca dan sebagainya. ( ii ). Menambah minat membaca. Membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik. ( iii ). ( v ). ( ii ). ( vi ).(c) Bacaan intensif ( i ). Membolehkan pelajar-pelajar membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain. . ( iii ). Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya. intonasi. Membolehkan pelajar-pelajar membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari. Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata. betul daripada segi sebutan. Mengesan. ( iv ). ( vii ).

( ii ). Dari segi i segi mental pula pula.( vi ). emosi dan motivasi serta kecerdasan dan perkembangan kognitif. Dari segi emosi. Peringkat Kesediaan membaca Menurut Juriah Long (1994). sama ada dalam bentuk prosa atau puisi. Peringkat ini dikatakan sebagai satu peringkat yang menyediakan kanak-kanak dengan bacaan awal atau bacaan asas. Peringkat Prabacaan . kemampuan kanak-kanak dilihat dari segi minatnya terhadap bahan-bahan bacaan dan minatnya untuk mendengar bacaan terutamanya bahan cerita. Konsep kesediaan membaca bukan sahaja meliputi pengajaran kemahirankemahiran sebelum bacaan. kemampuan kanak-kanak dilihat dari sudut keupayaan alat-alat sebutannya menghasilkan bunyi-bunyi yang diajarkan . Memperkembangkan daya kreatif dalam penggunaan bahasa. Dari segi fizikal. Kesediaan membaca kanak-kanak dipengaruhi oleh keadaan fizikal. keupayaan matanya mengecam bentuk. tetapi juga merangkumi setiap kemahiran sebelum kemahiran membaca secara khusus dan berterusan. Peringkat Pengajaran Kemahiran Membaca Ada empat peringkat kemahiran membaca yang harus diketahui oleh guru:( i ). pengalaman dan persekitaran. kesediaan membaca ialah satu peringkat perkembangan sama ada faktor-faktor alam sekitar ataupun faktor tersedia yang menyediakan seseorang kanak-kanak itu membaca. kemampuan kanakkanak dilihat dari segi keupayaannya mengingat apa yang telah diberitahu dan kebolehannya menyatakan semula apa-apa yang telah diketahui. dan keupayaan pendengarannya mengecam bunyi-bunyi.

dan latihan bahasa pertuturan. Bacaan dan kefahaman Kefahaman merupakan pelengkap kepada keperluan bacaan. frasa dan ayat-ayat mudah. Jika Pada tahap ini murid sepatutnya mempunyai keupayaan untuk mengumpul maklumat dan makna daripada apa yang dibaca dan mentafsir serta menilai sesuatu dengan sepenuhnya tentang apa yang dibaca.Prabacaan merupakan kesediaan murid untuk membaca. ( iv ). perkataan . bunyi kata dan abjad atau mengeja. Mereka juga boleh membatang perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup yang bermula dengan konsonan. Kaedah-kaedah membaca yang sistematik yang boleh digunakan ialah pandang dan sebut. Untuk mencapai kemahiran-kemahiran tersebut. suku kata dan perkataan untuk mengukuhkan lagi kemahiran tersebut. ( iii ). Pada tahap ini. suku kata. aktiviti prabacaan boleh dilakukan dengan enggunakan parmainan huruf. murid tidak faham apa yang dibaca itu tidak bermakna. Peringkat bacaan pula meliputi kemahiran mengenal abjad hingga membaca ayat. kemahiran pengamatan penglihatan. . kaedah terus. aktiviti koordinasi psikomotor. Bacaan Mekanis Pada tahap ini murid sudah boleh menyebut huruf. Peringkat ini meliputi kemahiran pengamatan pendengaran. latihan menajamkan daya ingatan. muriddidedahkan dengan aktiviti-aktiviti yang boleh mendorong mereka mempertingkatkan ketajaman penglihatan dan pendengaran.

murid juga dapat menggunakan kemahiran berfikir dengan sebaik mungkin. cantik dan kemas. Kombinasi yang melibatkan minda. telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. Kemahiran ini juga dapat melatih murid melahir dan mengembangkan idea mereka sendiri. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan imaginative.Kemahiran menulis Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui. mata. Penekanan perlu diberikan pada penggunaan ayat yang gramatis. puisi dan grafik. Kemahiran menulis ini turut melatih para pelajar untuk menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Matlamat mengarang bagi peringkata sekolah rendah secara amnya bertujuan untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam bentuk karangan tettentu. Penguasaan kemahiran menulis memerlukan kepelbagaian situasi dan konteks yang meliputi bahan prosa. tanda baca dan ejaan yang betul serta tulisan yang jelas. dilihat atau dialami dalam bentuk grafik iaitu tulisan. Pada masa yang sama. Kemahiran menulis juga melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. . Matlamat Kemahiran Pengajaran Menulis Kemahiran menulis diajar kepada murid agar mereka dapat merakamkan apa sahaja perkara yang didengar.

Peringkat pramenulis Pada peringkat ini murid akan diberikan persediaan secara mekanikal untuk membolehkannya menggunakan alat tulis dan dapt menulis dengan selesa dan tepat. Peringkat Pengajaran Kemahiran Menulis Terdapat tiga peringkat dalam kemahiran menulis iaitu:(i ). Latihan membentuk garisan lurus. ia juga bermatlamat untuk memberi kepuasan jiwa kepada semua penulis kerana mampu melahirkan perasaan mereka menerusi tulisan. .Kemahiran ini juga. Selain itu. Latihan membentuk bulatan di udara: dari kiri ke kanan dan sebaliknya. murid boleh menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari. Selain itu. melatih murid mengguakan format karangan yang betul. Kemahiran menulis juga bermatlamat untuk menyuburkan minat murid di samping berpeluang untuk meluaskan kosa kata mereka apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. Kemahiran ini juga menyiapkan murid-murid menghadapi peperiksaan pada masa akan datang. Pada peringkat ini guru akan memberikan aktiviti-aktiviti pergerakan tangan dan mata supaya murid dapat mengkoordinasi mata dan tangan untuk tujuan menulis.    Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan. Latihan lain yang boleh dilakukan untuk membentuk kemahiran ini ialah:  Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan putusputus.

Pada peringkat ini murid-murid dilatih membentuk lambanglambang yang ada kaitannya dengan bentuk-bentuk huruf. Antara contoh-contoh latihan yang boleh digunakan pada peringkat ini ialah:      Mengisi silang kata Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat Melengkapkan petikan atau cerita Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan gambar Menulis jawapan kefahaman . latihan-latihan yang boleh digunakan pada peringkat ini ialah:    ( iii ). dan seterusnya ayat. tetapi pada akhir peringkat ini murid sepatutnya telah tahu memberikan reaksi bertulis terhadap bahanbahan rangsngan yang diberikan. Secara umumnya.( ii ). murid akan dapat menuliskan huruf-huruf untuk perkataan. peringkat seterusnya ialah peringkat tulisan mekanis. Peringkat Pelahiran Pada peringkat ini murid-murid sepatutnya telah menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja. Latihan membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal Latihan menulis huruf di atas kertas bergaris Latihan membentuk huruf dengan cara yang betul. Peringkat Mekanis Setelah murid boleh menggunakan alat tulis. Akhirnya. Peringkat pelahiran ialah murid-murid dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. secara bebas. Latihan dimulakan secara terkawal.

1.1. MATLAMAT DAN PERINGKAT-PERINGKAT PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA DALAM BENTUK GRAFIK mendengar bertutur Lisan KEMAHIRAN membaca PENGAJARAN KEMAHIRAN BAHASA menulis .

menyampai atau melahirkan pendapat peribadi menyebut dengan jelas melaporkan peristiwa dan memberi sesuatu huraian dengan tepat memberi penerangan dan alasan menunjuk arah MATLAMAT KEMAHIRAN PENGAJARAN BERTUTUR bertutur secara bertatasusila bertemu ramah bertukar-tukar pendapat dan maklumat membina soalan untuk mencari maklumat bertutur menggunakan bahasa yang tepat dan sesuai dengan pendengar dan situasi .

suasana dan keadaan/konteks mengesan „pengaruh‟ penutur sama ada menggunakan logik atau propaganda.melakukan arahan/tindak balas mengenal pasti perkara yang mencari isi penting berhubungan dan tidak berhubungan memperoleh idea MATLAMAT KEMAHIRAN PENGAJARAN MENDENGAR mengenal pasti isi-isi yang tersirat mentafsir makna-makna tersirat mengenal pasti „mood‟ penutur. menggunakan nama orang-orang terkemuka atau mengulang sebut apa yang diperkatakan . iaitu seperti memberi yang baik sahaja.

Peringkat awal Peringkat Peringkat maju PERINGKAT KEMAHIRAN BERTUTUR pertengahan .

Menyoal soalan-soalan mudah Berdasarkan situasi-situasi tertentu Membuat ayat tentang diri. rakan. ibu dan bapa Membuat teguran atau kenyataan mengenai sesuatu situasi Membuat ayat-ayat daripada gambar Memberi arahan PERINGKAT AWAL KEMAHIRAN BERTUTUR Melafazkan pengucapan bertatasusiala Mengajuk perkataan dan ayat yang didengar menyoal untuk mendapatkan maklumat .

Mendeskripsi pengalaman atau sesuatu peristiwa Membuat diskripsi tentang objek atau gambar Bercerita berdasarkan satu siri gambar atau gambargambar bersiri Memberi satu siri arahan sesuatu peristiwa PERINGKAT PERTENGAHAN KEMAHIRAN BERTUTUR Menyoal dan menjawab soalan Membaca iklan dan peraturan Membuat ulasan. memberi pendapat atau pandangan secara mudah Memberi ucapan pendek dan mudah Mengambil bahagian dalam perbualan mudah Memberi komen secara mudah .

Menyampaikan komen. syarahan (yang disediakan) Bertanya untuk mendapatkan maklumat Menerangkan proses. perbincangan. objek. seminar dan lain-lain Mendklamasi puisi .perbualan atau dialog Bercerita dengan menggunakan alat pandang atau tanpa menggunakannya Memberitahu arah atau hala sesuatu tempat KEMAHIRAN BERTUTUR PERINGKAT MAJU Memberi ceramah.proses dan sebagainya Mengkritik cerpen.pengalaman. pendapat. prosedur dan paeraturan Mengambil bahagian dalam drama dan lakonan Mengambil bahagian dalam perbahasan.kejadian. kejadian. puisi novel dan sebagainya Mengambil bahagian dalam perbincangan. laporan atau ulasan Mendeskripsi sesuatu peristiwa.permainan. forum.diskusi.

permulaan PERINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR pertengahan maju MAJU .

bertindak terhadap soalan yang mudah.memilih bunyi yang kasar atau indah.ayat. mengecam makna perkataan.Mengecam. rangkai kata. menjalankan perintah dan permintaan. memadankan perkataan dan ayat dan mengingati perkataan dan ayat yang mudah secara tepat KEMAHIRAN MENDENGAR PERINGKAT PERMULAAN .mengajuk. melakukan sesuatu yang diminta atau disuruh. mendengar dan menyebut perkataan.

mengenal sebab dan akibat. mengenqal maklumat khusus . mengenal situasi (perhubungan orang yang berinteraksi ) dan mengenal sikap serta perasaan orang yang bercakap dan sebagainya KEMAHIRAN MENDENGAR PERINGKAT PERTENGAHAN . mengenal urutan.Mengecam dan mengingati fakta dan butiran secara terperinci .

mengetahui fungsi-fungsi tekanan. mengikuti aliran dalam dialog atau perbualan dan mentafsirkan tujuan penutur dan menggunakan pelbagai struktur nahu KEMAHIRAN MENDENGAR PERINGKAT MAJU .Mengenal isi-isi penting. mencari jalan mengatasi masalah yang didengar.

Mekanis -Membolehkan murid-murid membaca dengan cepat dan pantas dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas -Membolehan murid-murid membaca dengan irama membaca yang betul -Membolehkan murid-murid tahu menggunakan tanda-tanda baca serta berhenti pada tempat yang betul -Dapat menggunakan kemahiran membaca dalam mata pelajaran lain -Untuk membolehkan murid-murid mencapai kemahiran dan keceapan untuk membaca bersuara Senyap -Melatih murid-murid supaya boleh membaca dengan sendiri -Melatih murid-murid supaya boleh membaca dan memahami apa yang dibacanya -Melatih murid-murid membaca senyap dengan pantas -Dapat menggunakan kemahiran membaca senyap untuk mendapatkan pengetahuan -Dapat menggunakan kemahiran sebagai hiburan MATLAMAT KEMAHIRAN PENGAJARAN MEMBACA Intensif -Membolehkan kanak-kanak membaca dengan baik . memahami dan menikmati unsur-unsur estetik dalam bahasa -Mengenal pasti laras bahasa pelbagai -Membuat rumusan daripada apa yang dibaca dan sebagainya Ekstensif -Membolehkan murid membaca dengan cara tersendiri tanpa bimbingan secara langsung daripada orang lain -Membolehkan murid membaca dengan fasih dalam bahasa yang mereka pelajari -Memperkayakan bahasa dan perbendaharaan kata . intonasi. lancar dan tahu menggunakan tanda-tanda bacaan dengan baik -Mengembangkan kebolehan mentafsir apa yang ditulis dalam bacaan dengan mengkaji susunan kata dalam ayat dan pengertian dalam kamus -Membaca secara senyap dengan kepantasan yang sewajarnya -Menilai atau mengulas isi-isi yang diperolehi daripada bahan-bahan yang dibaca -Mengesan. struktur ayat dan lain-lain -Menambah minat membaca -Mempertingkatkan mutu dan kepantasan membaca -memperkembangkan daya kreatif dalam pemggunaan bahasa. betul dari segi sebutan. baik dalam bentuk prosa atau puisi .

perkataan. frasa dan ayat -Galakan dan dorongan perlu berterusan Membina dan mengukuhkan sikap gemar membaca -Perlu dipupuk di peringkat sekolah supaya sebati dengan jiwa kanak-kanak PERINGKAT KEMAHIRAN PENGAJARAN MEMBACA -Kamarudin Hj. Husin(1988) membahagikan kepada lima peringkat Melatih membaca dan memaham -Bahan bacaan mestilah yang baik -Soalan-soalan guru berkaitan bahan yang dibaca akan membantu murid membina kemahiran memahami Melatih membaca untuk mencari hiburan atau maklumat -Setelah kanak-kanak boleh membaca dengan lancar dan memahami isi bahan yang dibaca mereka akan menggunakan kemahiran ini untuk memilih bahan bacaan lainuntuk mencari maklumat dan mengisi masa lapang . suku kata. menarik dan bermakna Kesediaan murid -Penguasaan bahasa dan emosi murid akan dapat membantu guru -Kemahiran asas bacaan dimulakan dengan mengenal abjad.Mendirikan asas bacaan -Guru perlu menggunakan bbm yang ringkas.

.Murid-murid dapat merakamkan apa sahaja yang didengar. MATLAMAT KEMAHIRAN MENULIS Melatih murid untuk menggunakan bentuk penggunaan bahasa dan format yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. . Ia juga dapat membolehkan pelajar menggunakan pengalaman menulis karanga ke dalam situasi sebenar dalam kehidupan seharian.Dapat menyuburkan minat murid di samping meluaskan kosa kata apabila mereka berinteraksi dengan orang lain. Melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk bentuk karangan tertentu. Selain itu juga ianya dapat menyiapkan murid –murid untuk menghadapi peperiksaan pada masa akan datang. Seterusnya ia akan dapat melatih dan mengembangkan idea serta melatih murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul. Dalam masa yang sama pelajar juga dapat menggunakan kemahiran berfikir. Kombinasi minda dan pancaindera lain akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. Ia juaga memeberikan kepuasan jiwa kepada semua penulis kerana mampu melahirkan peraan mereka menerusi hasil karya tulisan. dilihat atau dialami dalam bentuk grafik iaitu tulisan.

tetapi pada akhir peringkat ini pelajar sepatutnya telah tahu memberikan reaksi bertulis terhadap bahan-bahan rangsangan yang diberikan. Contoh latihan seperti:      Mengisi silang kata Mengisi tempat kosong dalam ayat Melengkapkan ayat Melengkapkan petikan atau cerita Menulis ayat berdasarkan bahan rangsangan gambar Menulis jawapan kefahaman . Latihan dimulakan secara terkawal. Contoh latihan seperti: Membentuk bulatan dan garis lurus secara terkawal  Menulis huruf di atas kertas bergaris  Membentuk huruf dengan cara yang betul atau bebas Pelahiran Pelajar sepatutnya telah menguasai kemahiran membentuk huruf dan mengeja iaitu pelajar dilatih untuk melahirkan sesuatu untuk ditulis. Contoh latihan seperti: Latihan membentuk garis lurus dan lengkok berdasarkan garisan putus-putus  Latihan mewarna mengikut arah yang ditentukan  Latihan membentuk bulatan di udara  Latihan membentuk garis lurus Peringkat mekanis Pelajar dilatih membentuk lambing-lambang yang ada kaitannya dengan bentukbentuk huruf. dan seterusnya ayat. Akhirnya pelajar akan dapat menuliskan hurufhuruf untuk membentuk perkataan.PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS Peringkat pramenulis Pelajar diberikan persediaan secara mekanikal untuk membolehkannya menggunakan alat tulis dan dapat menulis dengan selesa dan tepat. Guru akan memberikan aktiviti pergerakan tangan dan mata supaya pelajar boleh mengkoordinasikan mata kedua-dua anggota ini untuk tujuan menulis.

Baca teks dan jawab soalan di bawah.1. Membina instrument kemahiran bahasa dalam bentuk bercetak. Pak Cik Noh akan meminta anggota keluarganya membantu. 1. Sayur-sayuran yang dipetik akan dimasukkan ke dalam sebuah keranjang. Walau bagaimanapun. Sayur-sayuran yang ditanamnya sangat subur.2. Pemborong sayur dari Bandar membeli sayur-sayurannya. Sayur-sayuran yang dijual oleh Pak Cik Noh segar dan berpatutan harganya. Semasa di kebun. Bilakah Pak cik Noh akan memetik hasil tanamannya? ______________________________________________________________ 3. 1.Instrumen Kemahiran Lisan (i). Petani Jaya Pak Cik Noh pekebun sayur yang ringan tulang. Pak Cik Noh tidak menjual kesemua sayurnya kepada pemborong. dia bekerja dengan tekun. Siapakah yang akan membeli sayur-sayuran Pak cik Noh? ______________________________________________________________ .0. Apabila tanamannya sudah matang untuk dipetik.2. 2. Setiap pagi.Bertanya dan menjawab tentang sesuatu perkara secara bertatasusila. Sebahagiannya akan dijual di pasar tani. Ke manakah Pak cik Noh pergi pada setiap pagi? ______________________________________________________________ 2. Pak Cik Noh akan pergi ke kebunnya.1.

Pak cik Noh akan memetik hasil tanamannya apabila sudah matang. hidupkan suis pada unit pemprosesan pusat dan monitor. 1. Pemborong sayur dari bandar yang akan membeli sayur-sayuran Pak Cik Noh. 2. Pak Cik Noh akan menjual sayur-sayurannya di bandar. 4. . Di manakah Pak Cik Noh akan menjual sayur-sayurannya? ________________________________________________________________ 5. Kemudian. Bagaimanakah jika kita hendak berjaya seperti Pak cik Noh? ________________________________________________________________ Jawapan 1. Jika kita hendak berjaya seperti Pak cik Noh kita mestilah bersikap ringan tulang dan tekun.Memberikan dan memahami arahan serta pesanan tentang sesuatu perkara. Mula-mula pasangkan plag dan hidupkan suis elektrik. Pada setiap pagi Pak Cik Noh akan pergi ke kebunnya. 3.3. 5. ( ii ). Akhir sekali mulakanlah tugasan kamu. Nomborkan cara-cara menggunakan komputer mengikut urutan yang betul. .4.

lihat dan klik pada program yang dikehendaki. 4 Seterusnya. 3 Selepas itu. pastikan paparan tertera pada skrin. pastikan paparan tertera pada skrin. hidupkan suis pada unit pemprosesan pusat dan monitor. Selepas itu.Seterusnya. Jawapan 2 Kemudian. 5 Akhir sekali mulakanlah tugasan kamu 1 Mula-mula pasangkan plag dan hidupkan suis elektrik. . lihat dan klik pada program yang dikehendaki.

( iii ).4.Menyatakan permintaan secara berterus terang dan meyakinkan dengan intonasi dan paralinguistik yang sesuai untuk menguatkan permintaan Bina ayat permintaan berdasarkan keterangan yang diberikan Nazrin ingin menyertai aktiviti gotong-royong 1. Guru besar meminta murid-murid di sekolah Wahida menjaga kebersihan sekolah Cikgu Normah meminta muridmurid menghadiri aktiviti gotongroyong di sekolah _________________________ _________________________ 3. membersihkan sekolah Ibu. 1. izinkan saya ______ ________________________ ________________________ ________________________ Murid-murid. _________________ _ Murid-murid. . _________________ _________________ 2.

2. 3. Ayah. ______________________ ___________________________ Jawapan 1. 4.4. tolong hadiri aktiviti gotong-royong di sekolah. izinkan saya menyertai aktiviti gotong-royong membersihkan kawasan sekolah. Wahida mempelawa ayahnya menyertai aktiviti gotong-royong di sekolahnyasekolahnya Ayah. sila jaga kebersihan sekolah. Murid-murid. . mari sertai aktiviti gotong-royong di sekolah. Murid-murid. Ibu.

Orang beratur sabar menanti.2. Ada berita hal ehwal semasa.1. Berdendang merdu macam penyanyi. Menjadi teman ketika sunyi. Berumah kecil tiangnya satu. . Berjaring bukan menangkap ikan. Memancar maklumat kepada kita. Syiling di poket masuk ke peti. Bergerak sendiri merata-rata. Jauh di awan beribu batu. 5. Kepada manusia sangat membantu. Maklumat pantas menjadi dapatan. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul dan lancar serta memahami perkara yang dibaca Baca pantun di bawah dan jawab teka teki yang diberikan. Boleh digunakan tak kira waktu. Informasi terkini butang ditekan.2. Instrumen Kemahiran Membaca ( i ). Bebas belayar mencari pautan. Bercakap rancak sepanjang masa.2.

Jawapan 1. Bilakah mereka melawat ke Sabah? Menara Kuala Lumpur tinggi dan tersergam indah._______________________________________________________ 2. 7. Amboi._______________________________________________________ Ayat Seruan 1. Kemudian. orang utan itu membelai anaknya! Burung layang-layang membuat sarang di dalam gua. pelbagai jenis ayat. Bersihkan kelas ini.2. Mesin penjual air 3. Radio 4. tulis ayat mengikut jenisnya pada ruangan yang disediakan._______________________________________________________ 2. cantiknya tempat ini! Ayat Penyata 1. Kamu gembira semasa di Kuala Lumpur? Eh.         Jangan berenang ketika ombak besar._______________________________________________________ . Internet ( ii ). Membaca dan mengenal pasti perkataan. Baca ayat di bawah. dan gaya bahasa daripada bahan sastera dan bukan sastera yang dapat membawa kesan tertentu kepada pembaca. Satelit 2.

.Membaca pantas secara luncuran untuk mendapatkan maklumat yang menyeluruh._______________________________________________________ 2.Eh.Amboi. Ayat Tanya 1. Baca teks di bawah dengan kuat._______________________________________________________ Ayat Tanya 1.4. 2.Jangan berenang ketika ombak besar. 6.Menara Kuala Lumpur tinggi dan tersergam indah. tulis tajuk yang sesuai dengan teks itu._______________________________________________________ 2. 2. Kemudian.Kamu gembira semasa di Kuala Lumpur? 2. orang utan itu membelai anaknya! 2. cantiknya tempat ini! Ayat Perintah 1.Bersihkan kelas ini.Ayat Perintah 1._______________________________________________________ Jawapan Ayat Penyata 1.Bilakah mereka melawat Sabah? ( iii ). Ayat Seruan 1. Burung layang-layang membuat sarang di dalam gua.

Tubuh aku berwarna-warni.Gong 4. Sebelum sifat aku sempurna. Iban. Tajuk:___________________________________________________________________ Jawapan 1. Alat muzik ini juga digunakan dalam persembahan silat dan upacara perasmian. Kemudian.Cara-cara membuat sarung ketupat 2. Aku digunakan untuk mengalas tempat duduk. Sarang lebah pernah dianggap oleh Pak Belang sebagai alat muzik ini.Aku sehelai tikar . Daun kelapa banyak kegunaannya. Tajuk:___________________________________________________________________ 2. Tajuk:___________________________________________________________________ 4. banyak proses dilakukan oleh tuan aku. bahagian. Tarian ini dipersembahkan pada hari Gawai atau majlis-majlis kebesaran kaum Iban.1. Tarian ini ditarikan oleh orang-orang Iban. Kita boleh membuat sarung ketupat daripadanya.Tarian Ngajat 3. anyam daun itu. Tajuk:___________________________________________________________________ Tarian ini mengisahkan kepahlawanan kaum 3. ambil sehelai daun kelapa yang muda. Aku diperbuat daripada daun mengkuang. Bahagikan daun itu kepada dua Mula-mula. Alat muzik ini menghasilkan bunyi apabila dipalu.

1. Membina dan menulis perkataan . Bina ayat dengan menggunakan perkataan dan gambar di bawah hari – Azlan – di taman 1.1. Instrumen Kemahiran Menulis 8. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ petang – badminton – gelanggang 2.2. ( i ). ayat tunggal. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ . dan ayat majmuk.3.

______________________________________________________________________ ___________________________________________________________________ melakukan – beramai-ramai – taman 5. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ .Azlan – sihat – cergas 3. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ otak – cerdas – cemerlang – peperiksaan 4.

Jika kita malas bersenam badan kita menjadi lesu dan tidak bermaya. Badan Azlan sihat dan cergas. 2. Setiap hari Azlan bersenam di taman.10. Menghasilkan pelbagai genre ( prosa dan puisi ) termasuk e-mel yang mudah. 6.1.menarik dan bermakna. 3. Azlan melakukan senaman beramai-ramai di taman. 4.Jika – malas – lesu – bermaya 6. ______________________________________________________________________ ______________________________________________________________________ Jawapan 1. ( ii ). Otaknya yang cerdas menjadikan dia sentiasa cemerlang dalam peperiksaan. Lengkapkan teks syarahan di bawah dengan perkataan yang sesuai menjadikan bergaul hormati memupuk menjaga berjumpa kagumi bertajuk rasai terpengaruh bersukan melupakan . 5. Azlan bermain badminton bersama kawan-kawannya. Pada setiap petang juga.

guru-guru dan rakan sekalian. Sekianlah sahaja syarahan saya. Badan sihat otak cerdas.hormati 2. Itulah kata hikmat yang orang bijak pandai. Ketika bersukan. kita juga dapat 5.______________________semangat kesukanan.______________________ masalah.Yang saya 1.________________________ akan unsur-unsur negatif. kita mestilah selalu 3. _______________________ badan kita sihat.______________________ kesihatan diri. Syarahan saya pada hari ini 2. Jadi.____________________ “Faedah Bersukan”. Justeru. kita juga akan dapat 7. Hadirin yang saya hormati.______________________. Jawapan 1. Tuan Pengerusi Majlis._______________________ untuk 4.bersukan 4.bertajuk 3. marilah kita bersukan untuk 10.menjadikan 5. Hal ini demikian kerana perasaan gembira akan kita 6.melupakan . kita tidak akan mudah 9. Yang berusaha Tuan Guru Besar.______________________ semasa bersukan.___________________ dengan orang lain dan dapat 8. Oleh itu. Terima kasih. Selain itu.

memupuk 9.2.bergaul 8. Sayur-sayuran yang dijual di pasar ialah sawi kangkung bayam dan kubis ______________________________________________________________________ 2. Tulis ayat di bawah semula dengan meletakkan tanda baca yang betul 1. Wah luasnya kebun sayur ini ______________________________________________________________________ 4. Mengedit dan memurnikan hasil penulisan.menjaga ( iii ).6. Kamu hendak membeli sayur bendi atau sayur terung ______________________________________________________________________ 3.terpengaruh 10.rasai 7. sayur memanjat seperti kacang panjang timun dan petola memerlukan kayu junjung atau sokongan ______________________________________________________________________ . 10. sayur-sayuran memberi khasiat yang tinggi kepada kita ______________________________________________________________________ 5.

Sayur memanjat seperti kacang panjang. 2. Kamu hendak membeli sayur bendi atau terung? 3.0. timun.Jawapan 1. dan petola memerlukan kayu junjung atau sokongan. Sayur-sayuran memberi khasiat yang tinggi kepada kita.Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik.1. Sayur-sayuran yang dijual di pasar ialah sawi. . :Aras 2 (i). dan kubis.30 – 9. kangkung. bayam. MENGAPLIKASI TEKNIK MENGAJAR KEMAHIRAN BAHASA DALAM RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Tahun Bilangan murid Masa Tema Tajuk Fokus utama : : : : : : 4 Anggerik 30 orang 8.Mencatat nota dalam bentuk grafik.2. 5.Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. luasnya kebun sayur ini! 4. Wah.Mengenal pasti maklumat dan mencatat nota daripada bahan yang didengar dan dibaca. :Aras 3 (i). Fokus sampingan : 9.30 pagi Hasil Tani Meningkatkan Ekonomi Kelapa sawit 5. 3.

bersih 2. Kajian masa depan – ramalan ALAT BANTU MENGAJAR 1. Murid pernah melihat pokok kelapa sawit sama ada secara realiti atau di dalam media. Tatabahasa – sinonim 2. Gambar 2.semaian Pengisian kurikulum 1.Objektif : Pada akhir pembelajaran murid dapat: i)-Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul dan menarik. Kamus PENGETAHUAN SEDIA ADA 1. Kosa kata . SISTEM BAHASA 1. Ilmu: Geografi. Kertas sebak 4. Kajian Tempatan Patriotisme. Nilai murni : Kemahiran bernilaI tambah 1. ii)-Menganalisis maklumat dalam bentuk grafik. Buku teks 3. . Kemahiran berfikir – menganalisis 2.

Rujuk lampiran 1 Langkah 1 ( 20 minit )  Murid mendengar guru membaca petikan dengan sebutan dan intonasi yang betul  Murid membaca kuat teks tentang “ kelapa sawit” secara kelas dan individu  Murid dan guru bersoal jawab tentang petikan yang dibaca Kemahiran membaca BBM: Teks petikan “kelapa sawit” (buku tahun 4 m/s 120) Klik lampiran 2 Rujuk lampiran 2 . Kemahiran lisan KBT : Kemahiran berfikir BBM: Gambar Klik lampiran 1.Apakah kegunaan hasil daripada pokok ini? AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN CATATAN Set induksi (5 minit)  Murid dipamerkan dengan gambar pokok kelapa sawit.  Murid bersoal jawab dengan guru berdasarkan gambar tersebut.Apakah nama pokok ini? 2. ISI PELAJARAN  Gambar pokok kelapa sawit  Soalan: 1. Murid telah dapat menguasai kemahiran membaca berdasarkan pembelajaran sebelumnya.2.

Mencatat kegunaan pokok kelapa sawit dalam bentuk grafik   Langkah 2 ( 15 minit ) Murid diedarkan kertas sebak Murid berbincang Kemahiran menulis dalam KBT: menganalisis untuk Nilai: bekerjasama BBM: Kertas sebak kumpulan menghasilkan grafik  Seorang murid dipilih untuk Klik lampiran 3 membentangkan catatan grafik hasil Rujuk lampiran 3 Tatabahasa:Perkataan sinonim          menghasilkan isirung menggerakkan diproses bermutu unik reput manfaat pelaksanaan     Langkah 3 ( 15 minit ) Murid diminta mengenal pasti perkataan berwarna merah di dalam petikan teks Murid diminta membaca perkataan tersebut Murid mencari makna perkataan berpandukan kamus Murid menulis ayat berpandukan sinonim yang telah dikenal pasti Rujuk lampiran 2 Kemahiran menulis BBM: Kamus KBT: Menganalisis Nilai: Berhati-hati Rumusan pengajaran Penutup ( 5 minit)  Guru bersoal jawab dengan murid tentang dapatan pengajaran pada hari tersebut .

berkomunikasi dalam menyampaikan idea. ketiga-tiga kemahiran ini adalah saling berkaitan bagi membantu aktiviti pengajaran dan pembelajaran mencapai objektif dengan berkesan.0. Kemahiran mendengar ialah proses yang melibatkan aktiviti pemerolehan mesej atau maklumat. Kemahiran membaca dan memahami adalah keperluan yang saling melengkapi. Ia perlu diajar secara berperingkat-peringkat supaya penguasaannya memperlihatkan satu perkembangan yang meningkat. Semuanya bermula dari yang mudah kepada yang sukar. Kesimpulannya. atau pendapat. Menekankan kembali isi pelajaran 4.RUMUSAN Kurikulum Bahasa Melayu sekolah rendah digubal dengan memberikan fokus yang berteraskan kemahiran bahasa iaitu kemahiran lisan yang terdiri daripada kemahiran mendengar dan bertutur. dilihat atau dialami dalam bentuk grafik atau tulisan. Kemahiran lisan secara umum dirujuk kepada keupayaan seseorang atau beberapa orang penutur. kemahiran membaca dan kemahiran menulis. mata. Dalam masa yang sama pelajar juga perlu menggunakan kemahiran berfikir dengan sebaik mungkin. pandangan. telinga dan jari ini akan menghasilkan kemahiran menulis yang sistematik. Kemahiran menulis diajar kepada pelajar agar mereka dapat merakamkan apa sahaja perkara yang didengar. Kombinasi yang melibatkan minda. Ini juga adalah termasuk dalam kemahiran lisan. .

saya merasakan banyak aspek perlu dipelajari dalam membina instrumen soalan demi untuk menjadi seorang pendidik yang cemerlang. Sesungguhnya. Setelah menyiapkan tugasan ini. Seterusnya semasa menghasilkan tugasan. Sebelum menyiapkan tugasan ini timbul pelbagai masalah. pada hari ini saya dapat menimba ilmu berkaitan dengannya. Hari pertama tutoriol mata pelajaran ini dapat dirasakan bahawa pensyarahnya adalah seorang yang cukup hebat dalam menjalankan tanggungjawabnya . saya berbincang dengan Puan Nor Fazidah selaku rakan dalam kumpulan tentang bagaimana untuk menghasilkan tugasan ini. Akhirnya. pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah pembimbing iaitu Puan Jaimah Abd Manaf selaku pensyarah Pengajaran . Jika selama ini saya membina instrumen kemahiran tanpa mematuhi prinsip dan langkah-langkah yang ditetapkan. Banyak bahan berkenaan diperoleh dan dapat dirujuki tetapi saya masih tidak faham untuk menghasilkan tugasan ini.saya dapat mendalami lagi teknik dan strategi untuk mengajar murid-murid saya mengikut kemahiran yang telah diutarakan dan dapat mengaplikasikannya di dalam kelas dengan lebih berkesan lagi. Justeru.REFLEKSI Alhamdulillah syukur ke hadrat Ilahi kerana dengan izin dan kurniaNya dapat kami menyiapkantugasan Pengajaran kemahiran Bahasa Melayu (BMM3104) yang telah diberikan. Selepas ini saya akan mematuhi langkah-langkah dan peringkat yang disarankan dalam setiap kemahiran agar pengajaran dan pembelajaran dapat mencapai objektif yang dirancang. tugasan ini banyak memberi manfaat kepada saya dalam menjalankan tanggungjawab sebagai seorang pendidik khususnya berkaitan dengan aspek tugasan ini.

DISEDIAKAN OLEH: SAMINAH WARMEN .Kemahiran Bahasa Melayu (BMM 3104) dan rakan kumpulan yang banyak membantu dalam menghasilkan tugasan ini.

Disamping itu juga saya dapat mendalami lagi aspek-aspek kemahiran bahasa di mana kemahiran ini amat penting sekali diajar kepada murid-murid mengikut peringkat peringkat yang telah di tetapkan. Saya telah menerima tugasan ini semasa hadir dalam interaksi 2 iaitu pada 18.bacaan dan menulis mengikut aras kebolehan murid-murid .saya dapat memahami tentang matlamat sebenar kemahiran bahasa dalam matapelajaran Bahasa Melayu dengan lebih mendalam lagi. Berdasarkan KKP yang telah diberi ini.2012 . Pembinaan Rancangan Pelajaran Harian juga dapat memantapkan lagi diri saya dalam menyediakannya kerana dengan adanya persediaan mengajar yang teratur saya dapat mengajar murid-murid saya dengan lancar tanpa ada sebarang gangguan .bersyukur ke hadrat Allah SWT dengan limpah kurniaNya dapat juga saya menyiapkan KKP BMM3104 ini dalam masa yang ditetapkan.REFLEKSI Alhamdullilah. Di sini saya tahu dan perlu berhati-hati dalam memilih dan menyediakan aktiviti pengajaran yang lebih sesuai .Setelah membaca berulang-ulang kali dan berbincang dengan rakan dalam kumpulan barulah saya memahaminya. Tugasan ini memberi manfaat kepada saya dan saya sedar segala unsur dan faktor -faktor yang saya pelajari ini amat mempengaruhi keberkesanan pengajaran saya kepada murid-murid di dalam bilik darjah .2. KKP ini juga banyak memberi pengalaman kepada saya dalam menyediakan instrumen pelbagai iaitu kemahiran lisan.Semasa menerima tugasan ini saya merasakan amat sukar untuk memahami kehendak soalan .

Begitu juga kepada rakan sekumpulan iaitu Cikgu Saminah Warmen atas kerjasama yang sepakat. Saya juga ingin mengambil kesempatan di sini untuk mengucapkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada pensyarah iaitu Pn Jaimah Abd Manaf kerana tanpa tunjuk ajar dari beliau tidak mungkin akan terhasilnya kerja kursus ini. Semoga refleksi ini dapat menggambarkan segala yang telah saya pelajari dalam menyiapkan kerja kursus ini.sebagaimana yang diarahkan.Segala yang baik pasti akan dijadikan teladan. Akhir sekali secara kesimpulannya kerja kursus ini telah banyak menyedar dan mengajar saya untuk menjadi seorang guru yang berkualiti kelak. DISEDIAKAN OLEH: NOR FAZIDAH ABU TALIP .

(1994). Bahasa Melayu Tahun 4. Nasar Sukor. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn Bhd http://dadwayne. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamarudin Jeon. Pedagogi Satu Pengenalan. Mohd Nasar Sukor dan Zainal Ariffin Yusof (2011).Abdullah Hassan dan Ainon Mohd. Petaling Jaya: Longman Malaysia Sdn Bhd Kamarudin Jeon.com. Mohd.com/doc/27616424/KEMAHIRAN-LISAN http://www.Kementerian Pendidikan Malaysia . Zainal Ariffin Yusof dan Napisah Muhammad.blogspot. (1994). Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Malaysia (Jilid 1). Mohd Nasar Sukor dan Zainal Ariffin Yusof (2010). Pusat Perkembangan Kurikulum Juriah Long. (2010). Bahasa Melayu Untuk Maktab Perguruan. Buku Latihan dan Aktiviti Bahasa Malaysia (Jilid 2).my/tutor/archives/CADfPP/HSP/UPSR/BM/ Huraian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Tahun 4 (2003).com/2010/03/pengajaran-kemahiran-bahasa-melayu.(1993). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Sukatan Pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Bahasa Melayu (2003). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka Kamarudin Hj. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd Kamarudin bin Jeon. Perkaedahan Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Fajar Bakti Sdn Bhd Eee Ah Meng. Literasi Bahasa Melayu. (1998).tutor. Kuala Lumpur: Fajar bakti Sdn Bhd Hasnah Awang dan Habibah Mohd Samin. (2006). Pedagogi Bahasa. Sabran dan Sofiah Hamid. Raminah Hj.html http://scribd. Husin.

LAMPIRAN 1 .