You are on page 1of 1

.. durgAsUktam ..

; dgA s?tm^ -vrA\Ekt ;

; aT dgA s?tm^ ;
: jAtv ds
 snvAm som mrAtFyto EndhAEt vd, .
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A nAv  v EsD\ dErtA_(yE`n, ; 1;
tAmE`nvZA \ tpsA >vltF\ {vro nF\
km Plq j£A m^ . dgA \ dEv^ frZmh\
þp  strEs trs  nm, ; 2;
a`n (v\ pAryA n&yo a-mAL-vE-tEBrEt dgA EZ Ev˜A .
p– pLvF bhlA n uvF BvA tokAy tnyAy f\yo, ; 3;
Ev˜AEn no dg hA jAtv  d, EsDà nAvA dErtA_EtpEq .
a`n aE/vmnsA gZAno _-mAk\ boyEvtA tnnA m^ ; 4;
ptnA Ejt^ shmAnmg}mE`n^ hvm prmALsD-TA t^ .
s n, pq dEt dgA EZ Ev˜A "AmŒ vo aEt dErtA(yE`n, ; 5;
þ(noEq kmF·o avr  q snAQ hotA n&y– sELs .
-vA A `n tnv\ Epþy-vA-m<y\ sOBgmAyj-v ; 6;
goEBj £myjo EnEq?ttv  dý Ev Zorns\ r m .
nAk-y p¤mEB s\vsAno {v ZvF\ lok ih mAdytAm^ ; 7;
: kA(yAynAy Ev”h  kykmAEr DFmEh . tào dEg , þ odyA t^ ;

; iEt dgA s?tm^ ;

: fAEt, fAEt, fAEt, ;

{ ErFyArykm^ 4, þpAWk, 10, anvAk, 2


t
Encoded by P. P. Narayanaswami swami@math.mun.ca
and with accents by Ganesan Iyer ganesan515151@yahoo.co.in

Please send corrections to sanskrit@cheerful.com


Last updated December 24, 2008