P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 1|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 13, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ

www.swdaf.com 1
תסנכה תיבב הליפתה תלעמ

א דומע ו ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
אלא תעמשנ םדא לש הלפת ןיא :רמוא ןימינב אבא ,אינת תסנכה תיבב לאו הנרה לא עומשל +'ח 'א םיכלמ+ :רמאנש ,
.הלפת אהת םש הנר םוקמב ,הלפתה כה תיבב יוצמ אוה ךורב שודקהש ןינמ :קחצי יבר רמא אדא בר רב ןיבר רמא תסנ
;לא תדעב בצנ םיהלא +ב"פ םילהת+ :רמאנש

א דומע ח ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ללפתהל םש סנכנ וניאו וריעב תסנכה תיב ול שיש ימ לכ :שיקל שיר רמא - ער ןכש ארקנ 'ה רמא הכ +ב"י והימרי+ :רמאנש ,
;לארשי תא ימע תא יתלחנה רשא הלחנב םיעגנה םיערה ינכש לכ לע לא דוע אלו וינבלו ול תולג םרוגש א והימרי+ :רמאנש ,
.םכותמ שותא הדוהי תיב תאו םתמדא לעמ םשתנ יננה +ב"י

ב דומע ז ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
רמל יפנכל :היל רמא .אנליכי אל :היל רמא ?ייולצל אתשינכ יבל רמ יתא אל אמעט יאמ :ןמחנ ברל קחצי יבר היל רמא
ירט :היל רמא .ילצילו הרשע אתלמ יל אח . - רמל היעדולו יתיל ארובצ ילצמד אנדיעב ,ארובצד אחולשל רמ היל אמילו . -
:היל רמא ?יאה ילוכ יאמ :היל רמא יחוי ןב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמאד 'ה ךל יתלפת ינאו +ט"ס םילהת+ ביתכד יאמ ,
ןוצר תע - ןוצר תע יתמיא - ןיללפתמ רובצהש העשב . נינח יברב יסוי יבר רמא א אכהמ , ןוצר תעב 'ה רמא הכ +ט"מ והיעשי+ :
.ךיתינע רמא אנינח יברב אחא יבר אכהמ , ברקמ ישפנ םולשב הדפ +ה"נ םילהת+ :ביתכו ,סאמי אלו ריבכ לא ןה +ו"ל בויא+ : -
.ידמע ויה םיברב יכ יל יכה ימנ אינת , רמוא ןתנ יבר םיבר לש ןתלפתב סאומ אוה ךורב שודקה ןיאש ןינמ : מאנש , לא ןה :ר
ברקמ ישפנ םולשב הדפ :ביתכו ,סאמי אלו ריבכ - .'וגו יל ללפתמו םידסח תולימגבו הרותב קסועה לכ אוה ךורב שודקה רמא
רובצה םע - םלועה תומוא ןיבמ ,ינבלו יל ,ינאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ .

ב דומע ד ףד הרז הדובע תכסמ תופסות
יחדמ אל ילצמד ארובצ אכיאד ןויכ - יפ אקוד ונייה רחא םוקמב ןיללפתמ רובצהשכ 'יפא ינהמד אכה עמשמד אה ת"ר '
ןיללפתמ רובצהש םוקמב אלא תעמשנ הניא לבא יחדמ אלד (.ו ףד) תוכרבד ק"פב ןנירמאדכ תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא
אלא רובצה םע .

ח קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
וליפאו דימת תעמשנ רוביצה תלפת ףתשל םדא ךירצ ךכיפל ,םיבר לש ןתלפתב סאומ אוה ךורב שודקה ןיא םיאטוח ןהב ויה
,רוביצה םע ללפתהל לוכיש ןמז לכ דיחיב א ללפתי אלו ,רוביצה םע ומצע ותלפת ןיאש תסנכה תיבל בירעיו םדא םיכשי םלועלו
תעמשנ תע לכב לפתמ וניאו וריעב תסנכה תיב ול שיש ימ לכו ,תסנכה תיבב אלא ער ןכש ארקנ רוביצה םע וב ל .

א הכלה ח קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה הנשמ םחל
תסנכה תיבב סנכיש ךירצ דיחיב ללפתמש פ"עאש וניבר רבוסו ללפתמ םדאה םאש ארבס ןיאד םושמ תע לכב וניבר ףיסוהו .
ותלפת תעמשנ היהת אלש הנוכב ותיבב תעמשנ היהתש יפ לע ףא רמולכ תע לכב רמא ךכל העשב רמולכ ןוצר תעב
תסנכה תיבב היהישכ אלא ותלפת עמשי אל רובצ אלב דיחיב ללפתישכ םוקמ לכמ ןיללפתמ רובצהש :

ח קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה הנשמ ףסכ
כ"הבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא רמוא ןימינב אבא (.'ו ףד) תוכרב שירב .'וכו םדא םיכשי םלועלו ןיאשכ וליפאש רמולכ
רובצ תלפתל דחוימ אוהש יפל תסנכה תיבב ללפתי ןיללפתמ רובצה . רבכש רמולכ תע לכב תעמשנ ותלפת ןיא וניבר בתכו
כ"הבב אלא תעמשנ הניא תע לכב לבא כ"הבל ץוח ותלפת עמשתש רשפא :

א דומע ד ףד תוכרב תכסמ ף"יר
אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא רמוא ןימינב אבא תסנכה תיבב ומשל 'אנש אהת םש הנר םוקמב הלפתה לאו הנרה לא ע
הלפת ארמז ןב יסוי יבר םושמ ןנחוי 'ר רמאו תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא תע 'ה ךל יתלפת ינאו רמאנש
ןוצר ןיללפתמ רובצהש העשב ןוצר תע יתמיא רמא אנינח רב יסוי יבר אכהמ ךיתינע ןוצר תעב רמא ןמחנ בר אכהמ לא ןה
אלו ריבכ :סאמי יכה ימנ אינת הדפ ביתכו סאמי אלו ריבכ לא ןה רמאנש םיבר לש ןתלפתב סאומ אוה ךורב שודקה ןיאש ןינמ
ידמע ויה םיברב יכ יל ברקמ ישפנ םולשב תסנכה תיבב יוצמו םידסח תולימגבו הרותב קסועה לכ אוה ךורב שודקה רמא
ה לכ ףוס דע תומואה ןיבמ ינבל םאדפ וליאכ וילע ינא הלעמ תורודד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 2
א קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
[א"ע ו ףד] רמוא ןימינב אבא תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא םוקמב .הלפתה לאו הנרה לא עומשל רמאנש
:הלפת אהת םש הנר

א קרפ תוכרב תכסמ ש"אר
[א"ע ח ףד] יסוי יבר םושמ י"ר רמאו תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא ] הש העשב ןיללפתמ רובצ ינאו רמאנש [
ןוצר תע 'ה ךל יתלפת ןיללפתמ רובצהש העשב ןוצר תע יתמיא . רמוא קחצי רב ןמחנ בר אכהמ סאמי אלו ריבכ לא ןה יבר
רמוא אנינח רב יסוי אכהמ ךיתינע ןוצר תעב יכה ימנ אינת לא ןה רמאנש םיבר לש ןתלפתב סאומ אוה ךורב שודקה ןיאש ןינמ
כו סאמי אלו ריבכ .ידמע ויה םיברב יכ יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ בית ישפנ םולשב הדפ יאמ י"בשר רמא ךורב שודקה רמא
תומוא ןיבמ ינבלו יל הדפ ולאכ וילע ינא הלעמ תיברעו תירחש רובצה םע ללפתמו םידסח תולימגבו הרותב קסועה לכ אוה
:םלועה

א דומע ד ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
תע יתמיא .ןיללפתמ רובצהש העשב ןוצר ללפתיש רעשל ול שי נ"כהבל ךלוה םדאה ןיאשכ 'יפאש ל"ז 'ינואגה םירמואו
להקה ןיללפתמש העשב דחוימו עובק אוהש ינפמ נ"כהבב ללפתהל םדאל ול שי ןיללפתמ רובצה ןיאשכ וליפאש ורמא דועו
רובצ תלפתל ייא נ"כהבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא 'ירמאד אהו ללפתמ ותנמוא ותרות לבא ותנמוא ותרות ןיאשב יר
:ןמק רמימל ןניעבדכ ושרדמ תיבב

א דומע ו ףד תוכרב תכסמ ח"לצ
םש 'וכו תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא . םרוג םוקמה םא ,הזב ןימינב אבא תנווכב קפתסהל שי
בצה ומילשה רבכו רחאתנש ןוגכ התע םיללפתמ רוביצה ןיא וליפאו תיבל ךלי ה"פא ,דיחיב ללפתהל חרכומ אוהו םתלפת רו
תעמשנ יאדוב ותלפת םשש תסנכה ןייעו ,םש הנשמ םחלבו הנשמ ףסכב ןייעו ,הלפת 'להמ ח"פ שירב ם"במרה תעד ןכו ,
,[יתמיא ה"ד ף"ירה יפדמ א"ע 'ד] הנוי וניבר ידימלתב זא ידיחי ללפתי תסנכה תיבל ץוח ללפתישכ םש אקוד רשפא הזבו
מ הרשעב םהמע ללפתהל הרירב ול שיו ,רובצב כ"הבל ץוח םיללפתמה הרשע יב ול ןמדזנ םא לבא ,כ"הבב ללפתהל בטו
ללפתהל ףידע ,םתלפת רוביצה ומילשה רבכ יכ הרשע אצמי אל םש לבא ,הלפתל דימת עובק םוקמ אוהש כ"הבל תכלל וא
כ"הבל ץוח הרשעב א רמאקד ןימינב אבא לש ונושל קדקודמ הזבו . ןיא םתס רמימל היל הוהו ,'וכו תעמשנ םדא לש ותלפת ןי
,כ"הבב אלא תעמשנ הלפת לכב רובצה תלפת לבא ,'וכו תעמשנ הניא ידיחי םדא לש ותלפת אקודד הזב ל"מקד יאדו אלא
תעמשנ םוקמ ש םוקמב אלא תעמשנ הניא ,ןושלה הזב ובתכ ,ארוביצ אכיאד ןויכ ה"דב 'סותב ב"ע 'ד ףד ז"ע 'סמב לבא . רובצה
.ש"עי ,רובצה םע אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא תוכרבד ק"פב ןנירמאדכ םיללפתמ אבא ירבד םישרפמ םהש הארנ כ"או
תסנכה תיבב םש םיללפתמש רובצה ותנווכ תסנכה תיבד ןימינב .
ל"צו תסנכה תיב אקודו רובצה םע ,יעב יתרתד , ש ותלפת ןיא רמימל היל הוה תסנכה תיב ריכזה המל כ"לאד םדא ל
תסנכה תיב כ"ג יעבד יאדו אלא ,רובצב אלא תעמשנ םע ומייסו רוביצהש םוקמב וליחתהש ל"נה 'סותה ןושל עמשמ ןכו ,
הוה ,תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא ןימינב אבא רמאק המל השק ,תסנכה תיבב אלא תעמשנ הניא רובצה תלפת םג ז"פלו .רוביצה
.תסנכה תיבב אלא תעמשנ הלפת ןיא רמימל היל ,ןיללפתמש םוקמ לכב תעמשנ 'סותה תעדל םג רובצה תלפתד ד"עלנ ןכלו
ףא ,םש רובצהש תעב כ"הבב ללפתמ דיחיה םא לבא ,תעמשנ אהתש חוטב וניא כ"הבב 'יפא ודבל אוהשכ דיחי לש הלפתו
,המודכו ןויצל אבו ירשא ומכ תוחבשתו תורישב םיקסוע ןיידע םהש אלא םתלפת רובצה ומייס רבכו רחאתנש דיחיהו
תעמשנ ותלפת םש ללפתמ הלפת כ"ג עמוש ,רובצה לש הנרה לא עמוש ה"בקהו ליאוה ,הלפתה לאו הנרה לא עומשל ונייהו ,
,דיחיה לש ףסומ םיללפתמ רוביצהש תעב תירחש תסנכה תיבב ללפתמ םא ו"קו . בתכש א"גמהו עמשמד ז"י ק"ס 'צ 'יסב
ז"ע 'סמב םיללפתמ רוביצהש תעב ףסומ ללפתמ םאד ללפתמ וניאשכ ונייה ,םיללפתמ רוביצהש העשב ירקמ אל תירחש
תעמשנ וליפא אלא תיחדנ הניאש וז אל כ"הבב םהמע ללפתה םא לבא ,כ"הבב םהמע .ד"עלנכ ,

א"מ/ ד רוט ח ףד ה קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי דומלת
דיתעל תסנכה תיבל סנכנ וניא הזה םלועב תסנכה תיבב וניאש ימ לכ רמא הנוח בר אובל ןוכלהתי םיעשר ביבס םעט המ
לזרב לש המוח ופיקמ וליאכ ותיב ךותב ללפתמה ןנחוי יבר רמא אייח יבר רמא אבא 'ר רמא ןמת ןנחוי 'רד היתטיש הפלחמ
ןנחוי יבר םשב הליפתל דחוימ אוהש 'וקמב ללפתהל םדאל ךירצ ןכא רמא הכו רוביצב ןאכו דיחיב ןאכ יבר םשב סחנפ יבר
לפתמה איעשוה הרוהט החנמ בירקמ וליאכ תסנכה תיבב ל יבר 'ה תיב רוהט ילכב החנמה תא 'שי ינב ואיבי רשאכ םעט המ
והבא יבר םשב והבא תושרדמ יתבבו תויסינכ יתבב יוצמ אוה ןכיא ואצמהב 'ה תא ושרד אוה ןכיא בורק ותויהב והוארק
ג לע דמוע ןהיהלאש אלא דוע אלו רזעלא יבר יב קחצי יבר רמא בורק םיהלא ברקב לא תדעב בצנ םיהלא אמעט יאמ ןב
טופשי

ימלשוריב םש ס"שה ןוילגב ןייע

ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 3
תסנכה תיב לש רדג

ב דומע זכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
.הנשמ ריאמ יבר ירבד ,ותשודקמ ותוא ןידירומש ינפמ דיחיל םיבר לש תא ןירכומ ןיא הלודג ריעמ אל ףא ןכ םא :ול ורמא .
.הנטק ריעל
ג .ארמ !ריאמ יברל ןנבר היל ירמאק ריפש - הנטק ריעל הלודג ריעמ :ריאמ יברו - ,אשידק ימנ אתשה ,אשידק ארקיעמ
דיחיל םיברמ - השודק אכיל שחימל אכיא יא :ןנברו . - םושמ ,שחימל אכיא ימנ אנווג יאה יכ ) די ילשמ ( ךלמ תרדה םע ברב .

ב דומע זכ ףד הליגמ תכסמ י"שר
השודק אכיל - הרשעמ תוחפ השודקבש רבד םירמוא ןיאש .

ו"מ/ ד רוט גע ףד ג קרפ הליגמ תכסמ ימלשורי דומלת
ןתנוי 'ר םשב ןמחנ רב לאומש יבר רוסא םיבר לש תסנכה תיבב לבא דיחי לש תסנכה תיבב רמא תאד אדה דחא 'וא ינא
וב יונק םלועה ףוסמ

ב דומע זכ ףד הליגמ תכסמ ן"במרה ישודיח
מ ןינעלו השודקבש רבד ןיאש ינפמ הנושאר השודקכ השודק אכיל ארבתסמ ,השודק אכיל דיחיל םיברמ מ"ר רמאש ה
התשודק ןמז לכ לוח הב שמתשהל רוסאו תצק השודק הב שי מ"מ לבא ,ש"מכ וב רמאנ רתומב יכה [ןניקרפ] (ןניכרפ) אלדמ ,
.ללכ שידק אלו דיחיד היל הוהד םושמ הלפת לש א"ד ךותב םימ ןיתשהל ןוגכ 'י םש וללפתה 'יפא ארשמל יתאד םושמ ל"י אמשו
.בוחרה 'ינתמא ימלשוריבו ,רוסא יונב 'יפא םיבר לש נ"כהב לבא דיחיד נ"כהב אמיתד אדה הדוהי ר"א דועו לש נ"כהבד עמשמ
השודק םושמ וב שי דיחי .

ב דומע זכ ףד הליגמ תכסמ יריאמל הריחבה תיב
הנשמה לחה ןינעב הב הנוכהו הינשה 'וכו דיחיל םיבר לש ןירכומ ןיא רמאש אוהו ינשה ק שוריפב וטבחתנ םישרפמ הברה
הנשמה תנווכש הב יל הארנ םירבדה רקיעלו וז הנשמ דצמ אוהו תסנכה תיב תריכמ ןינעמ ונראבש המב ישילש ןיד ראבל
ונראב רבכש ריעה לכ דמעמ אלב רתומ יולע תעד לע הורכמ םאש בש הורכמיש ךירצ יולע אלבו ישנא דמעמב ריעה יבוט הע
ריעה םיאשרש םילק םירבדב תועמב שמתשהל םתעדו ריעה ישנא דמעמ אלב ריעה יבוט הורכמ םאש וישכע ונעימשהל אב
לש תסנכה תיב ןידירומ ןיאש רמוא אוה הז רבד לעו תסנכה תיב ךרוצל ל"ר ןושארה השימשת ךרוצל הורכמיש דבלבו ךכב
ע ףא דיחי תושרב הדימעהל םיבר םימעפל הרשע םש ףוסאלו ותלפתל םוקמ ול דחיל תסנכה תיבל התוא הצורש יפ ל
דיחיל התוא ןירכומ ןיא ךכליה ןוגכ הנטק ריע לש להקל הלודג ריע לש להק ל"ר הנטק ריעל הלודג ריעמ אל ףא כ"א ול ורמא
על ריעמ אמש וא ןמצעל תסנכה תיב ןידחימ םהמ דחא לכו הפמו הפמ תולהק הז ךרכב ואבש תלטלטימ איהש הביתבו שממ רי
אל םירבחמה ילודג ףאו ןיקלוח הב שיו הכלה ןכו התוא ןירכומ תסנכה תיב ךרוצלו ליאוה התוא ןירכומ דיחיל ףא אלא
הרות רפסב וז הנשמ ושריפ ברעמה דומלתבו םהירובחב הואיבה םיבר לש אקוד דבעידב הרותב הרות וריתהש פ"עאש אוהו
דיחיל דיחי לש וא םיברל :דיחיל םיבר לש ףא םימכח תעדלו אל דיחיל םיבר לש אה

א הכלה ח קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה תוינומיימ תוהגה
[א] ותיבב תסנכה תיבו םיבר תעד לע ותיבל סנכילמ וריבח תא רידהש דחא לע לאשנ י"ר ךליל ורדנ תא ריתהל לוכי םא
וליפא ריעב ןיינמ ןיאש י"פעא ללפתהל תסנכה תיבל אוה הוצמ רבד יכ ל"נ בישהו רדומה םע אתיאד אכיה איעבימ אלו
שגרב וכלהי םיהלא תיבו הלפתל ונפתשיש אוה הוצמ םיקרפל ןיינמ היה אל וליפא אלא םיקרפל ןיינמ םש ועבק רבכש ןויכ
םוקמ רתוי ןיעבוקו םימשבש ןהיבאל ןבל תא םינווכמו הלפתל רתוי ןמצע םיעבוק ךכ ךותמו ןתליפתל םוקמ ךותמ ןתלפתל
ללפתהל םהל דחוימה םוקמב םיללפתמש םדא לש ותלפתו וריבח םע ללפתהל תסנכה תיבל ךליל ידכ ורדנ תא ריתהל לוכיו
תסנכה תיבב תעמשנ :כ"ע ה"הלז לאומש ר"ב קחצי

ב דומע הכ ףד הליגמ תכסמ ילבב דומלת
ריע לש הבוחר ורכמש ריעה ינב ./הנשמ/ - תסנכה תיב וימדב ןיחקול תסנכה תיב , - הבית ,הבית ןיחקול - ,תוחפטמ ןיחקול
תוחפטמ - םירפס ,םירפס וחקי - הרות ורכמ םא לבא .הרות ןיחקול - םירפס ,םירפס וחקי אל - תוחפטמ ,תוחפטמ וחקי אל - אל
הבית ,הבית וחקי - תסנכה תיב ,תסנכה תיב וחקי אל - .ןהירתומב ןכו ,בוחרה תא וחקי אל
יעה ינב .ארמג .ריע לש הבוחר ורכמש ר לבא ,האתמותס יסוי רב םחנמ יבר ירבד וז :ןנחוי יבר רמא הנח רב רב הבר רמא
?הימעט יאמ יסוי רב םחנמ יברו .השודק םושמ וב ןיא בוחרה :םירמוא םימכח - תוינעתב וב ןיללפתמ םעהו ליאוה
.תודמעמבו - אמלעב יארקא אוהה :ןנברו .

מע וכ ףד הליגמ תכסמ י"שר א דו
אמלעב יארקא - רידת וניא .
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 4
בכ אתליאש אציו תשרפ יאחא ברד תותליאש
אתשינכב ייולצל לארשי תיבד ןיבייחמד אתליאש אדחיימד ייולצל אדחיימד אכיה אשדקומ יבב ילצד בקעיב ןחכשאדכ
אתולצל עגפת לאו הזה םעה דעב ללפתת לא התאו 'מאנש הליפת אלא העיגפ ןיאו םוקמב עגפיו ביתכד יב רבל היל יעבתימו
אתולצל אתכוד עבקימל לארשי יא ול םירמוא תמשכו ורזעב םהרבא יהלא ותליפתל םוקמ עבוקה לכ אנינח ר"א ובלח יבר 'מאד
םש דמע רשא םוקמה לא רקבב םהרבא םכשיו 'יתכד ותליפתל םוקמ םהרבא עבקד ןלנמו םהרבא לש ודימלת יא דיסח יא וינע
לא הדימע ןיאו 'יי ינפ תא ללפיו סחנפ דמעיו רמאנש הלפת א ...

אי קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
א הכלה
תסנכה תיב ארקנ הז םוקמו הלפת תע לכב הלפתל וב וסנכיש תיב ול ןיכהל ךירצ לארשימ א הרשע וב שיש םוקמ לכ ןיפוכו ,
.םיבותכו םיאיבנ הרות רפס םהל תונקלו כ"הב םהל תונבל הז תא הז ב ריעה ינב
אכ הכלה
ריע לש הבוחר ןתוא ןיליכמ תויסנכ יתב ןיאו בר ץוביקהש ינפמ תודמעמבו תוינעתב וב ןיללפתמ םעהש יפ לע ףא השודק וב ןיא
הלפתל עבקנ אלו יארע אוהש ינפמ , ועבק אלש ינפמ השודק םהב ןיא הלפתל םהב ןיצבקתמ םעהש תורצחו םיתב ןכו
הלפתל םתוא דבלב ןהב םיללפתמ יארע אלא ותיב ךותב ללפתמש םדאכ .

טנ ןמיס ריאי תווח ת"וש
ןתנ ותיב ךותב ונלש םיבר םיחרוא ול היהו םיברו םילודג םירדח ול היהש י"עו לודג תיב ול היה דחא וניבר ונדמלי הלאש
המחלמ ימיב םיקוחר םיתעל םגו םיארונה םימיב בורה לע ולחש ףרוחד דיריה ימיב ללפתהל םיחרואל תושר ב"בה ךות
םהל ןתנש אל םא םש תכלל ולגר תא שיא םורל לוכי היה אל ודעלבמ יכ םלועמ םיבר וב וקיזחה אל םנמא דחוימ 'א רדח
התושו לכואו לוח ב"בה וב שמתשהו םאוב דע םיקרפ לש 'יהש המיבה דרוה םשמ םיחרואה ואציש רחא דימו שוריפב תושר
ושפנ תוואכ ב"ב םע םימעפל רדחה ךות מעפ המכ ףאו חומשלו וב תותשלו לוכאל הזה רדח םהל הולה הנוכשב הנותח 'יהש םי
יאנת םוש רויש ילב לכה רחאל רחאו רחאל ותיב תא ב"בה רכמ כ"חאו תיבה לכב שמתשהל תוחוקלל תושר ונתנש ךפיהל קר
להש םג המו ץורפלו תונבל םלוע דע םערזלו םהל הנותנ תושרו םנוצרכו םשפנכ עיקר םור דע אערא םוהתמ לאש ןורחאה חקו
.הככ לע חקמה רמג םדוק רכומה תא ךרוצ אלל ףא הנש לכ םש לכאש שוריפב רמאו .לוח םא יכ שדוק הז ןיא רכומה בישהו
חקמה רמגנ הז רוביד לעו .הזה רדחב השודק םש שיש רמואה רמאי אלש ידכ . היהשכו הזה ךרדב כ"ג ךלה ןורחאה מ"מו
ואה ושקבו דיריה ימיב םיארונ ימי לח ויה שדוק ילכו ת"סהו .םהל ןתנ .םש ללפתהל תושר ונממ הפמ ונניא רשא םיחר
ב"בל םיכייש . תיבה לכ תא ןורחאה חקולה הנב התעו הזה רדח ךות םגו םירדח המכ ךות םירונת דימעהו ףרוח יתב השעו
רחא רדח ךות ה"א דימעהו וירחא םיננרמ םעהו הזה רדח ךות רודל חקולה הצרו םאש חקולה ןעטו םירכנ םדא ינב ואובי
כ"ע .ומוקמב הזמ לודג רחא רדח םהל ןתיל הצר וא נ"יב הלפתה ןמזב םשמ ותריד רוקעל הצר דיריה ימיב םש ללפתהל םיצרש
.ואל וא רבדב רוסיא דצ שי םא תושעל המ תדכ וניבר ונירוי
כ"הב תשודק רדחה הז טלק םא אוהו לואשל לאושה ךרצוה וילע רשא רבדב הנה הבושת לכב עבק תריד וב עובקל רוסאש
םוקמב דחיל הצר םא ש"כו םינפלו ינפל אלו םינפל ךירצ ןיאש הארנ הנשב הנש וב ללפתהל םידחוימה םימיב ש"כו הנשה
קופקפ ילב אוה רומג רתיהש ללפתהל םיאבל קיפסמה רחא רדח הז רדח . תצק אבא רידאיו הרות לידגי םושמ מ"מו
םיכיישה םיניד םיקרפ ישארב םוקמ לכב השודק תטילקל תקפסמה 'תיילעמ הברד הנכה ןאכ היה םאש אוהו ןודנל אוהו
.םהל 'ינמזאד םינמזל שודק פ"כע יאדוד ונל הארנ היה ןידה רמגנ פ"סו ותמש ימ 'פב אדסח בר רמאד היב רצו הינמזא ןיעכ ףאו
יארקאד השודק םושמ הב ןיא ריע לש הבוחרד ריעה ינב פ"ר 'מגב ל"קד יפ לע .תוינעתב הב ןיללפתמש המ אוה אמלעב
ש"כ יארקא בישח מ"מ הנשב םימעפ המכ תויהל ןילוכיו אבת אלש הרצ לכ לע אחיכשד תוינעת םאד רמול רשפא היהו
הנשב םיעובק םינמז ינשל קר דחייתנש ג"הכב ןויכ אטוחו הטוס תחנמד ש"רל ל"סד ב"ע 'ס תוחנמד 'מגמ 'יאר הרואכל שיו
רכ םיסרטנוק 'יע) תוהגהמ/+ הנשב םעפ עובקה רמועה תחנמ יבגל רידת ירקמ אתשב ןינמיז אבוט אובל יצמד (א"ע ג"נקד 'ג ך
ר"לו תוחנממ ר"הש (א"ס 'יס) ב"ח ד"דהמ מ"וש ת"ושו (א"נר 'יס) א"ח ז"בדר ת"וש 'ע ('ס) תוחנממ 'יאר 'ואכל שיו ש"מ /ד"ב
'עו (ס"שהגב ג"ה ג"פ) הליגמ ימלשורי 'עו רבחמה ומדקש ס"שה רמא א"צ רידתה לכ 'פב ג"הכבו +.('י ןמיס) א"ח ם"שרהמ ת"וש
איההב ה"גב ונכראה ח"מ ונירפסבו ו"סר 'יס ה"תב םג ב"ע 'ה 'ילעד איגוסב תומביד ק"פ 'סותב ע"עו .ימד רידתכ חספ יבגל הלימ
.ךרסמל יתא אקוניל הימעטל ןיבוריעד 'מגבד לכש ריע לש הבוחרמ 'יאר ןיאד קלחל שיד קר עובקל וניא הכותב הלפתה םצע
הנפ יכו 'א םויל קר וניאו תינעתד 'מגבכ ונילע רפכמ היהי תולגש וא איסהרפב ונימצע תוזבל אוה הברדא השודקל םוקמ
ריעה תובוחר לככ תויהל רזח םויה הזל ןיא יכ וקחמל שיד 'סותו י"שרו 'הגה ובתכ רבכ תודמעמב םג הב ןיללפתמש ג"יד ףאו .
ח כ"שמ שרוש םימי המכ םהה םימיב םש ללפתהל הנשב םינמז ינש לע ליעומה ןפואב קזחוהש רד םירחבנה םינמזב טרפבו
םימיב ןינמ רוכשל הז תא הז ןיפוכ םירפכה ינבש ל"קדכו םינונחתבו הלפתב ואובי רשב לכ ךרבתי וילא רשא הנשב
יארקא אל עבק יוה יאדו דאמ רהזהל םישודק י"ב םיגהונ ךכו םיארונה םג . 'וכו יפט רידת הטוסו אטוח תחנמ ל"ס ש"רלד ש"מ
ינש םהל היהש ראובמ ריעה ינב פ"ר ירהו י"רכ הכלה ש"רו י"ר ןנירמא ו"מ ףד ד"פ ןיבוריעב ירהו ךפיהל ל"ס י"רד 'יאר םשמ
.כ"הב ראשכ וחכ ערגוי אל מ"מו הנש יצח השודק שומיש ילב היה םהמ תחא לכ כ"או אותיס 'יבו אטייק 'יב כ"הב םא םנמאה
יצמ אלו םילבגומה םינמזל אהימ תימלוע השודק טלק םא וא רומג לוח םישודקה םינמזה ןיב שמתשהל ירש הזכ רדחב
םינמזה קספה ילב דימת לוח וב שמתשהל םהימי לכ ותונשל םילעב ודי לעד ס"שבד הינמזא ןינע הלחת ראבל בוט יכ וניאר :
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 5
תה ירבדמ הנה הנינע המו איה ךיא השודק טלק ודיב הלטנב קר אמלעב הרימאב יגס אלד ל"סד ונדמל ןידה רמגנ פ"ס םש 'סו
יריימ ג"הכב ןיליפת 'יב רצימל 'ינימזאד ארדוס אוהה ה"ה כ"או ש"עי תמל היהי הז רמואו ונימזהב יריימד םיקסופה ומיכסהו
םלועל שידק א"פ קר היב רצ וליפא יזאו םלועל שוריפב ב רצו ב"מ ןמיס הזב בתכ י"מרו ל"רש םינורחאה ואיבהו ךכ תעד לע הי
ותנווכ ד"ע וב רצש ל"ר קר ךכל ןויכ אלד ן"דעלו ץ"נהו ח"לה והוגישהו םלועל וב רוציש ד"ע ותעד היהי וב רצש תעב םגש
יכהו םלועל רוסא המ ןמז ד"ע קר היב רצ וליפא םלועל 'ינימזא םאד ל"נד קר .ל"קו הז שוריפב ותעדב היהי פ"כעש אלו הנושארה
.הגשהמ י"מר טלמנ אל הזבו רבק יבג ד"סש 'יס ד"יב חכומ תעב םלועל ותעדב היהיש ךירצ הנכה לכב אלד קלחל ל"נ דוע
ךירצ זא ס"שב ליגרה רדוס תלממ עודיכ לוח ירבד לכ וב שמתשהל ןכומ אוה רשאכ ךכל ארדוס ןימזא םא אקוד קר ותסנכה
יש דע 'ינימזאד רשפא כ"לאד םלועל 'יתונמזא יאדו וא ןיליפת וב חינהל סיכ השע םא כ"שמ .הפי ןיליפת לש סיכ ול ןמדז
בושחל צ"א םגו הבר הנמזה יוה ותינבתו והשעמ יונישד ללכ רובד ילב הנמזה ריפש יוה ןיליפת לש סיכ יל השע ןמואל רמא
ןידה רמגנ פ"סד איגוס והלכ חכומ יכהו םלועל היהיש הבשחמ וב יב ע"שו רוט ןושל קדקודמ יכהו . .ד"סש 'יס ד" רבד אצוממו
דומעו הביתו שדוקה ןורא ןינבב הנבש ןוגכ םלועל עובק תויהל ותעדש 'ינימ רכינד הז רדחב השעמ השע םאש ןידימל ונא
עמשמ םלועל םידירילו םילגרל כ"הב וב תויהל הז רדח דחימ ינא שוריפב רמא םא ןכו םלועל הנמזה ל"ה ג"הכבו ל"קדכו .
מז תעיבק ילב רדנ יבג 'תיא רדנ םושמד יהנד ןויע םוקמ היה הזב םגו) .ח"ס ג"נק 'יס ע"שב ח"אב עמשמ יכהו ט"יר 'יס ד"יבכ ן
הלטנ ךייש אלד ואנבש שפנ ןוגכ רבוחמב 'יפאד םש חכומו אמלעב רובידב השודק טולקיש הנמזה וז ןיא ל"נה 'סות ירבדל מ"מ
רנ היה הז תא קסופ םוש רכז אלש רחאמ מ"מ השעמ יעב ודיב (ח"ס ג"נק 'יסב עמשמ יכהו רובידב םג רימחהל הא ןינעל אלו
ןמז רבעש רחא םאש ןנא יזחנ קר היה ךכ ונימזמה תעדש 'יאר ונל ןיאש רחאמ הנשה ךשמה לכב לוח וב שמתשהל רוסאש
מ ותוא רומשל ריהזמו רהזנ היה קר םשל םדא אביש הצר אלו רדחל תיבה לעב ורגס הנשב הנש ידמ ותשודקל לבגומה לכ
חותפ וחינה םא כ"שמ .א"פ וב וללפתהש רחא דימ ותונשל רחא םג אוה םג רוסאו היה ךכל ותעדד ןניזח יזא לוח שימשת
ותבשחמ ירה םימעפל וב תותשלו לוכאלמ וענמנ אלו יערא ןיב עבק ןיב וב ושמתשהו ותיב ינבו אוה וב סנכנ היהו החוורל
תמכ יוהו הנשה לכל ושדקל ותעד היה אלש תרכינ ואנת יפל לכהו הנ איבהל שיו .ןמזמה תעד יפל לכה יכ ח"ס ג"נק 'יס ח"אבכ
ג"פ םייונשה תוינשמב ןייעו ז"עמ ןניפלי איה אתלימ ואל הנמזה ל"קד אהד ל"נה ד"הנ פ"ס ס"שב ןנירמאד לוחמ שדוקל 'יאר
אותיס היבו אטייק היבו ה"דגס םש ע"שבו ה"כק 'יס רוטב םירכזנה םיניד םהו ז"ע 'סמד םירגסנ ויהש קפס ילב ל"נה ארמגבד
לע רתיה ל"ר 'יל יזח אלד איה אתלימ הנמזה ד"מל וליפא ל"נה ד"הנ פ"ס ס"שה רמא וזמ 'לודגו םהב ללפתהל וכלה אלש תעב
.רורב הזו סיכ ול ןמדזיש דע 'ינימזאד ארדוס ןכו 'ינמזאו וב בשחש המל קר סיפת אלד ןנירמאד ש"כ סיפת אל ךרוצה פ"כעד קר
םא אמלעב יארקא ירקמ אלד וללה 'ינמזב םלועל וב ללפתהש רחא השודק סיפת היה םלועל ותעדש רכינה ןפואב 'ינימזא
ליעל ש"מכ ןיד הז רדחל היהו ג"נ 'יס ע"שו רוטב עובק ארקנ םיעודי םיתעלד ונקז אלמתנ אלש ץ"ש יונימ ןידמ 'יאר ונל שיו
שכו ורכמל רוסאש רוביצל ורסמש רחא כ"הב תשודק ירבד רותסל 'יאר ןיאו .ג"נק 'יס ע"שו רוטב םירכזנה כ"הב יניד יטרפ רא
רוביצל ותריסמ הז רדח כ"שמ אקווד השידקה אלש לכ םש ראובמ ירהש 'וכו ורכמל רתומ ת"ס וליפא ולשב דיחי א"יד םש ש"ממ
התשודקב ראשנד ת"ס ינאש דועו השידקהכ יוה ש העודיו תרכינ איהש 'תילעמ הנמזהב הז לכו כ"שמ היה םלועל ותנווכ
רכינ אהיש השעמ השע אל םג תורודל אלו העשל אל רדחה שידקה וא רדנש םדא יפמ אצי אל םלועמד ןדיד ןודנב
לוח ירבדמ רדחה תא הניפש המ יכ םלועל םיעובקה נכ"הבב תויהל 'יגוהנה רבד םוש הב הנב אל יכ היה ךכל ותבשחמש
תל זא דימעהו לבגומה ןמז עיגהב וכותבש יכה ואלב יגס אלד העש יפל קר תורודל הנמזה וז ןיא םילטלטמה הביתו ןורא וכו
ויחרוא חינהל דיבע הוצמש המ םלועל השודק טלוק תויהל ללכ 'ינמזא ןאכ ןיא םג 'יכרצנה שדוק ילכו ת"ס תסנכה ומכ
רה לע םהש םיארונה םימיל םהל דחיש וירדחמ רדחמ םוקמ עובקלו סנכל םהילא 'ילפטנה תצקו ש"מל ימדו דיריה ימי בו
יפ לע ףא 'וכו ותיבב סנכל םחינה קר שוריפב םהל ליאשה אל םא ה"גהב ז"טס ג"נק 'יס א"מר ואיבהו האודפ ם"רהמ
נ"ה ה"ה הצריש ימב תוחמל לכויש םשכו ותעדב יולת ראשנד ארבסה אוהו ןידה אוה יונש אוה תוחמל יצמ יא ןינעל איההד
חה ריזחהלו םלכב תוחמל לוכי 'ינימזא אלו העש יפל היב רצכ קר יוה אלד לוחל רד רמול רבדב קפתסהלו דוע רערעל ןיאו .
רצכ יוהו וימי לכ ךכ וחינהל םיבר וב וללפתהש םימי ןתואבו העש ותואב ותעדב היה םיבר היב סנכל רדחה דחייש ןושארה אמלד
א ראשו ץ"נ ש"מכ היב רצו 'ינמזא ירקמד וימי לכ וב רוצל 'יתעדא היב לקבד םושמ הביתו שדוקה ןורא הב הנב אלד אהו םינורח
שדקה שדקה קפס ל"קד קפסמ שידקד רמול שי קפס אוה םאו .שדוק ילכ ראש ומכ םינמזה ועיגישב םתוא איצוהלו סינכהל יצמ
ל קר רימחהל ל"ק אל קפס שיש ל"תא וליפאד 'יאר םשמו םש ודצב רערעמה תובושת ירה .ט"נר ס"ס ד"יב ע"שו רוטבכ 'יבג
כ"ג יוהו שרויל ומכ חקולל ןינעוט ל"קד חקולה יבגל ה"הו ה"גהב םש ראובמכ קזחומ ארקנד שרויה יבגל כ"שמ 'יפוג שידקמה
קזחומ אלו ץוח אל הריכמ רטשב דקפ אלו רכז אלו רדחה ובש תיבה ינשל ןושארה רכמש תוחיכומ םידי דוע שי ןדיד ןודנבו
א םוהתמ ךל ינק וב בתכ הברדא תנמ לע םהמ דחא םוש תעדב היה אלד חכומ ינשה ושירוה ןכו םירצמ ול רצמו 'וכו אער
םירדח םידחימש ב"ב המכו המכ םנשיש רבד אמע המ יזח קופ דועו .וללה םינמזל וליפא השודקל טלחומ רדחה היהיש
ילו ארוביצד אקחוד ינפמ םילגרבו נ"יב בורה לע םהש םידירי ימיב וב ללפתהל םתיבב יחרפו יחראל היהיש היל שחד ןאמ ת
וימי לכ הזב ביוחמו דיגא . שיו הדועת רוצ תובוחה ינפמ נכ"הב ןימתוח הררשהש אבוט אחיכשד גארפ ק"קב יכ אנריהנו
םש ןיללפתמו הביתו שדוקה ןורא םשל םיעבוקו תסנכה ינב םשל םיכלוהו ורחביש תיבב דחוימ לודג רדח תסנכה ינב לכל
דע ןרדסכ ןידימת תותבשבו לוחב אבוט חיכשו ליגר רבד הזש רחאמ מ"מ עיבקד אתלימ וניאד יפ לע ףאו םעז רובעי יכ
מ"ש ללפתהל וכותב םיכלוהש םימיב וליפא כ"הב תשודק רדחב גוהנל שחד ןאמ תיל מ"מו .וב קפקפל רשפא היה
םהילע הנתמ ד"ב בל ל"זר ש"מל המוד תעד ןדמוא רחא םיכלוה ג"הכבש ובמכ רבד לעבד אנדמוא ה"הו ד"נק 'יס ח"אב רא
ופסאנו ורבחתנש המודמה חישמ י"ע הלואגה תנש היהיש םיכחמ ונייהש ו"כת תנשבו יתכוד המכבו ה"גהב ט"נר 'יס ד"יבו
אל םימי ןתואב 'יפאו רקבל םירמוש לש הרובח ןכו דחא ב"ב םהל ןתנש דחוימ רדחב הנמזב תיברע ללפתהל תורובח תורובח
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 6
א ש"כ .השודק םוש םירדחב וגהנ .קופקפ ילב םירדחה לכ ןילוחל לק שדוקמ ואצי םירבדה ועקתשנ וניתונוועבש כ"ח ןיידע הנהו
עקפ אלו השודק טלקד דצמ אל ירמגל לוחל שדוקמ רדחה איצוהל שקבי םא רדחה לעב לע תונולת 'ב ןילל םוקמ שי
א אהי אלד 'אה הנולתה םירחא םינפמ קר ששב ךירצ ןיד תילד ונראב רבכד רדחה תשודק ליגרש הבוט הגהנהו רדנ אל
הרתה ךירצד ותושעל םדאה אמלעב הבשחמב וליפא שדקהו הקדצבד ל"ס םיבר ןכו םימלשו ד"יר 'יס ד"י ע"שו רוטב ראובמכ
כ"ג ורכזו ח"ס ב"יר 'יס מ"חב ע"שבו רימחהל א"סק שרוש ק"ירהמ עירכהו םיקסופה ילודג הזב וקלחנש ומייקל ביוחמו רדנ השענ
"י ה"גהב א"מר .ח"נר ס"ס ד ןמ הז ןיא מ"מ .םינש המכ הזב השעש הוצמה לע ארקיעמ הטרח ךירצ יכ רדנה ריתהל השקו
חכומ יכהו רדנ בויח וילע היהי אלש שוריפב הנתה אלש טרחתמש רמולו וריתהל רשפא רדנ השענד רמאנ םאד ישוקה
לע= ר"דע רדנכ ל"הד ינפמ וריתהל א"אד רמולו תושקהל ןיא םג .םש םיקסופב תועט הזד ןיריתמ ןיאש =םיבר תעד
ךכ רדונ ינא 'יפב רמואשכ קר ר"דע םיברה תושר יתלב רבד תושעל אלש וא םיברל רבד תושעל רדונה ירקמ אלד םסרופמ
ר"דע ךכו .ח"כר 'יס רוטו םיקסופב ראובמו טושפ הזו וילע השענש ןושארה ב"הבו ןימדוק תכש רחאמ רמולו קפקפל שי ןיידעו
ינה אל רדנכ עודי היה םא ןכל .'ינימ אפידע אלד רבד תושעל וחכמ םיאבה 'וחוקלו וישרוי חכב ןיא בוש ורדנ ריתהל ח
רומג בויח היה םיעודיה םינמזל תותימצל כ"הבל רדחה היהיש 'יפב רמאש וא הבשחמב םג םירימחמה תעדל ותבשחמ
ילע לאשנ יעב יאד יהנ שדקהה וילע לחש רבד ןאכ שיש רחאו .םייקל וילע תושדקהה לע ןילאשנ ל"קד ו ע"שו רוטב ל"קדכו
.ח"נר 'יס וילע לואשל יצמ אל ותד ימד יאבג דיל אבכ רדחב וללפתהש רחאש ל"י מ"מ (ה"כ ק"ס ה"כק 'יס מ"חב ע"מס 'ע)
דוע רתיה ול ןיאו השודק וילע הלח רבכ 'ילע לאש אלו בלב וא הפב ורדנש הז תמ םא ןכו םדא ןיבש כ"תו רדנל ימד אלד
ל ז"ס ב"יר 'יסבו כ"תו רדנ לטב תמד ןויכד ט"ר 'יס מ"ח ע"ש ה"גהב אבוה ש"בירה ש"מכ) םייקל םישרויה לע בוח ןיאש וריבח
סוכ שידקמב ש"כמ השורי תועממ םייקל םישרויה 'יביוחמ יאדו תמו המ ךס תועמ הקדצל ןתיל רדנ םא הקדצב כ"שמ (ה"גהבו
שח וליפא םירימחמלו םיוסמ רבד ג"הכבו ףסכ לע בויחד קר סוכה לע השודק לחד הנמזה םעטמ אל שידק וייחבד ןל אטישפ ב
יוה אל מ"מ ותונשל םהיבא יצמ יוהד יהנו םהיבא ייחב יאדו שדקה םש וילע לחד םהיבאמ והושרי אל יכ שדקהל ותתל םישרויה
לאש אל ירהו ש"מכו הלאשב וליפא רשפאו תוחפל רדנה לע הלאש אלב היב רדהימל יצמ ז לכו ושידקהש ןל רורבו יאדוב ה
םיקזחומ םישרויהד 'ריתהל ןידה רזח תורודל םא העשל םא ותבשחמ ןניעדי אלש ןדיד ןודנב כ"שמ .ןיטולחלו רומג שדקה
ב"בש ק"קב טשפתנ גהנמהש ךומסב ונבתכש רחאו םינש המכ ךכ גהנש המ דצמ קר רוריב םוש ןאכ ןיאש ג"הכבש רשפאו
ב םיחרוא תצקל םירדח םינתונ ךירצ היה אל ךכ גהנש ןושארה יח ולא וליפא התעמ וצריש ןמז לכ קר הבוח וניאו 'ידירי
עבקו הבוח ד"ע וגהנ אל הלחתמש רחאמ הרתה תוינעתב הלימ תירב עריאב ז"סקת 'יס ח"א 'הגהב א"מר ואיבה מ"גהמ 'יארו
ל"קד 'וכו והדש ךרד הדבאש ימ ןנתד הממ אוה 'ינשה הנולתה .הבושת ימיו ב"הב ואיבהו ולקלקל רוסא םיבר וב וקיזחהש רצמ
לקלקל ול ןיא ןכל םכרד הניש אוהו ולובגב רצמ פ"כע םיברל היה םשד ללכ ימד אל ןויעה רחא לבא .ז"עש 'יס מ"ח ה"גהב א"מר
.וב ורבעיש ךרד םהל היהיש חרכהב םיברל ךרצנה רבד אוהש דועו .ותעדו ונוצר פ"ע וב וקיזחהש המ כ כ"שמ היה ארקיעמש ןא
ודסחב ךכ השועש 'יעדוי המה יכ וב קיזחהל והייתעד וכמס אלו ארוביצד אקחודמ םליצהל אמלעב אחוורלו דסחה צ"ע
רדחה חינהל הצור רדחה לעב םא ש"כ קלחמש המב ע"מסב ש"עעו תומוערת 'יפא וילע ותרזחב םהל ןיאו ובוטבו
ללכ יתעדי אל הנושארבכ םילבגומה םימיל ותשודקב וב עובקל הצור אוהש ינפמ ססהמ אוהש םושמ םאד הלאשל םוקמ
והומדקש םינומדק םגש רחאמ יכ ששב ךירצ ןיד תיל םויה דע השענ אלש המ לוח לש ושימשת יכרצ לכו אסכ ןחלשו הטמ
כ ירה וב שמתשהלו םיקרפל וב לוכאל םג רוסא נכ"הבבש המ יערא וב ןשיל רדחב םיקרפה ןיב לוח אהימ ןיגהונ ויה יולג ןא
ול םיכירצ ויה אלש ינפמ אוה עבקב לוח וב ושמתשה אלש המו נכ"הב תשודק אוהש ול יוארה השודקב והושדק אלש תעד
ימ הז רדחב עבקב ותריד עובקל ךרצוהו תיב ינבו ןינקו הנקמ ול שיש ןורחאה הזו םכרצמ רתוי תוילעו םירדח םהל היה יכ
שימשת ןיב ונל קלחל ונל ןיאמו ודיב בכעמ ןיב קר הרכמנש וא הברחש נכ"הב ינידב וקלחש ל"זרל וניצמ אלו יעראל עובק
הנוגמ וא ןוגה שימשת וריתהש קר יערא וליפא רוסאד נכ"הבב הניש יבג רמול הכרצנ אלו יעראל עבק ןיב אל ג"נק א"נק 'יסבכ
קודו שרדמה תיבב גומה םינמזל םלועל הנמזה י"ע כ"הב תשודק רדחה טלק 'יפא הז יפלו היה הלעמל ונרכזש ןפואב םילב
םלועל הז רדח רדנ שוריפב וליפאד לאושה תעדל אטישפד אתלמ לבא .ש"מכו עבקב וליפא םינמזה ןיב וב שמתשהל רתומ
כ"הבמ ףידע אלד הנוילעה אטוידב הזב רחא רדח ויתחת ןתיש י"ע ןילוחל ואיצוהל ול רתומ כ"הבל םילבגומה םינמזל
תסלו הרכמלו הפילחהל ירשד רחא נכ"הב שיב הר . השענד םושמ ירש םיברד נכ"הבד אהד רוסאל הטונ יתעדו יל איעבמ
םלכ תעדכ יוהד תסנכה ינב וא ריעה יבוט תמכסהמ תוחפל ןיפילחהו הריתסה וא הריכמה רוסא הריכמ תועמבד קר
כרכ לש כ"הב יבגל ליעוי אל הז לכו .ריעה ישנא דמעמב ריעה יבוט 'ז פ"ע רכמנ כ"אא שמתשהל יריימו ותא אמלעמד ינפמ 'י
.םחורי 'ר ש"מכ רחא נכ"הב שי וליפא ינשה 'יפאו ריעה ינבל קר דחוימ היה וליפא רדח ףילחהל הצרש דיחיד ןדיד ןודנ כ"שמ
ותאד םיחרואל דחוימש הז ש"כ .אתיימקב יפט והל אחינ אמלדד ותא אמלעמד ישנא יבגל םיכרכד כ"הבל ימד הז לצא
ידב ינשה רדחו אמלעמ הפילחהל רוסא היהש ןמז ילב שוריפב השידקה םאש תוגירדמה רתסב תולעל חרוטו הנוילע אטו .
הכזש םיינע ידי אוהש יאבגה ןוצר ילב הפילחהל ה"הו התוולהל רוסא יאבגה דיל אבשמ רניד שידקמל ימד אתלמ אהל םגו
.וכותב וללפתה רבכש םיחרוא הז ןודנבו .םרובע "אש הלאשה ןודנב ונראב רבכו תלעומה הנמזה ןאכ היה אל יכ הז לכל צ
חכמ ינשה רדח חכ ףידע אלו ב"עתו דיבע 'תריתי אתלימ ויתחת רדח דחייל רדחה לעב הצורש המ ןכל השודק תטילקל
אלש ינשה רדח לע הנתי בוט רתוי צ"עו הז ונממ הארנש ןינבב הנכה וב השעי וא םלועל הפב ונשידקי אל םא .ןושארה רדח
השודק וב היהי םיברל הקזחו רדנל וילע היהי אלו הצריש ןמז לכ קר . הכלהל ל"נ ל"נה רדח לש אתוירשל יתבתכש המ לכו
ינועו ידורמ ימי ועיגהו ינוקז ימי ילע וצפק רשא תויהב השעמל אל לבא .ינוניש שלחנ .ינויע חכ שתו .ינוועב יב ולשמ םירוסיו .
תצקו םילכ ילב ןמואכ ינאש ףוריצב .ינורכז טעמתנו םיכסי יכ דע ילע לאושה ךומסי אל ןכל אניעב ירדהד הלאש ךרד ידיב םה ם
ךרכב םייח ריאי דורטה בתוכה ד"כ :אנירחאד ש"כ ילובקל יל אחינ אל ישפנד 'תוירחא וליפא יכ הריתהל הארוה ילעבמ דחא
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 7
בוחרב הליפת

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
ילצמד ןאמ ילע ףיצח :אנהכ בר רמא אתקבב ירשא +ב"ל םילהת+ :רמאנש ,היאטח שרפמד ןאמ ילע ףיצח :אנהכ בר רמאו .
.האטח יוסכ עשפ יושנ

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ י"שר
אתקבב ילצמד - ,העקבב רבשנ ובלו ,ךלמ תמיא וילע הלח תועינצ םוקמב אוהשכש .

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ יריאמל הריחבה תיב
… דתשיש םירבדה ללכו הריתי הנוכב ותלפת תויהל ל ךתלפת העמשנש רשובמ אהת הלפתב ךבל תנוכ םא ורמאש אוה ןיאו
לכה יניעל םסרופמה םוקמב ללפתהל םדאל ול

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ תצבוקמ הטיש
אתקפב . דימת םש ןייוצמ םדא ינבש םוקמב בוחרב שוריפ :

ב דומע דל ףד תוכרב תכסמ תופסות
ןאמ ילע ףיצח אתקבב ילצמד - הדשב חושל קחצי אציו ביתכה ת"או (דכ תישארב) הירומה רהב יריימ םתהד ל"י
'וכו הדש וארקש קחציכ אל (.חפ 'ד) השאה קרפ םיחספב 'ירמאדכ ינב םש ןיליגרש םוקמב העקבב יריימ אכהד אתקב נ"א
םיכרד יכלוהו רובעל םדא .

צ ןמיס םייח חרוא ףסוי תיב
ה םוקמב ללפתי אלו י"שר שריפו ןידמוע ןיא קרפ ףוסב םש הז םג .אתקבב ילצמד ןאמ ילע ףיצח אבר רמאד הדשב ומכ ץורפ
רבשנ ובלו ךלמ תמיא וילע הלח תועינצ םוקמב אוהשכש םעטה םוקמב אוהש רחאמש בתכ ל"ז בהובא י"רהמ לודגה וניברו
לענ ןיאש יפ לע ףא רתסנ םוקמב רתתסהל וארוב ינפל ענכנ וניאו הלוגמ םינפ זע הז ירה ויניע דגנמ ם תופסותהו ה"ד)
(ףיצח ובתכ אכהד אתקב ימנ יא הירומה רהב יריימ םתהד ל"יו הדשב חושל קחצי אציו (גס דכ תישארב) ביתכ אה רמאת םאו
ל"כע םיכרד יכלוהו רובעל םדא ינב םש םיליגרש םוקמב העקבב יריימ אלש ידכ אמעט יוהד עמשמ ינש ץוריתלד המיתו
קיספי ףוצח וארקל םעט הז ןיאו םיכרד ירבוע והו :

ה ףיעס צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
(י) ו ללפתי אל (אי) ץורפ םוקמב (בי) , ומכ [ג] הדשב , אוהשכש ינפמ <ב> רבשנ ובלו ךלמ תמיא וילע הלח תועינצ םוקמב .

ב ק"ס צ ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ב) .'וכ 'ועינצ םוקמב - ובתכ 'סותה … ינשה 'יתל אמית י"בכו ל"כע … ל"כע ליבשב 'סותה ונווכתנ אלד ותהימת לע 'מיתו
תועינצ םוקמב אלש ירקמ םדא ינב םש ןיליגרש ןויכ אלא הקספה :

ו ק"ס צ ןמיס םהרבא ןגמ
ו 'וכ ללפתי אל - 'סותה ושקה … ינשה 'יפ החד י"ברהו ,כ"ע … ע"שב ןאכ ש"מכ םעטה י"ב 'יפ ןכל 'יפ םייקל נ"לו ק"הו 'סותה
'ע חלשב רהוזב 'עו ותנווכמ לטבתי אל ךרד ירבוע לכ וילע ורבעי 'יפאש ומצעב הארמש ףוצח אוה העקבב ללפתמ אוהשכ
הדשב םיללפתמ םיכרד ירבועד טושפו ללפתהל שי תיבב אקודד םש עמשמו וז אישוק םש השקה ה"ק :

צ ןמיס הרורב הנשמ
(י) ללפתי אל - אוה ףוצחד אתיא ארמגבו ז"ע רבועש ימ בוט העקבו תונולח וב ןיאש תיב ול ןמדזנ םא כ"עד ג"מפה בתכו
תונולח וב ןיאש תיבב ללפתהל רתוי :
(אי) ץורפ םוקמב - םיכרד ירבוע והוקיספיש ארייתמ ןיאש םוקמב ךרדה דצב דמוע אוה םא תופסותד אצורית דחל הנהו
םהירבדב ןאממ י"בב ךא ירש ורחא יראשו א"מהש ףא הנהו שיש עמשמ רהוזבש ובתכ מ"מ 'סותה ירבדל םיבשיימ םינ
מ"מו הדשב ללפתהל םירתומ ע"כל םיכרד ירבועו .תיבב אקוד ללפתהל [ח] םש דומעיש רתוי בוט תונליא םש שישכ
ותיבב אוהשכו ז"יע תצק אוה עונצ םוקמד וכרד רוחיא וילע השק ןיא םא ללפתיו םהיניב [ט] ז"ע ךומסל ןיא :
(בי) דשב ומכ ה - :ימד ריפש הרוקמ וניאש יפ לע ףא [י] תוציחמ ףקומ אוהש םוקמבו


ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 8
הכלה ןינעל

צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא רוט
... רובצה םע שוריפ ה"בב אלא תעמשנ םדא לש ותלפת ןיא ןנחוי ר"אד רובצה םע ה"בב אלא םדא ללפתי אל ...

צ ןמיס םייח חרוא ח"ב
ו סנכה תיבב אלא םדא ללפתי אל 'וכו ןנחוי 'ר רמאד רוביצה םע ת . ותליפת ןיא ןנחוי 'רדב סרוג היה וניברד יפלד הארנ
שרפל אכיאו (ז 'יס א"פ) ש"ארהו (א ד) ף"ירה תסריג איה ךכו 'וכו יתלפת ינאו רמאנש תסנכה תיבב אלא תעמשנ םדא לש
צ תליפתל דחוימ אוהש ןויכד תסנכה תיבב ללפתי רוביצה םע ללפתמ וניא וליפאד תיבב ןיללפתמ רוביצהש העשבו רובי
אלא רוביצה םע ללפתמ וניאשכ תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא ךכיפל 'וכו יתלפת ינאומ ןניפלידכ תעמשנ הליפתה תסנכה
י"ב ואיבמו םינואגה םש לע הנוי ר"ה בתכ ןכו תסנכה תיבב םע תסנכה תיבב ושוריפ יכה אלא וניבר תעדל אתיל אהו
רוביצ אלב לבא רוביצה רחא תיבל תסנכה תיב ןיב ןל ינאש אל תעמשנ םדא לש ותליפת ןיא איה אסריגה םירפס תצקמבו
:'וכו יתלפת ינאו רמאנש ןיללפתמ רוביצהש העשב תסנכה תיבב אלא

צ ןמיס הלפת תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
ט ףיעס
ט (טכ) אוה םאו ,רוביצה [אי] םע וט (חכ) ה"בב ללפתהל (זכ) םדא לדתשי ללפתהל ןיוכי זי (ל) ,ה"בל אובל לוכי וניאש סונא [בי] ז
,םיללפתמ רוביצהש העשב .(ג"מס ,םיללפתמ רוביצהש ןמזב טי (בל) תיברעו תירחש וללפתי (אל) מ"מ ,ןינמ םהל ןיאו םיבושיב םירדה םדא ינב ןידה אוהו חי) ןכו
דיחיב ללפתמ אוהו רוביצה וללפתהש העשב ללפתה אלו סנאנ םא גל) , ( ה"בב ללפתי כ"פעא .
אי ףיעס
.וינבלו ול תולג םרוגו ער ןכש (טל) ארקנ גכ (חל) ללפתהל וב סנכנ וניאו וריעב [זי] נ"כהב ול שיש (זל) ימ בכ

וט ק"ס צ ןמיס םהרבא ןגמ
וט רובצה םע - ךלמ תרדה םע בורב מ"מ 'יב ותיבב ללפתהל לוכיש יפ לע ףא :ץ"רת ס"סו ח"יסע

וא םידגמ ירפ צ ןמיס םהרבא לשא םייח חר
(וט) רוביצה םע .א"מ ןייע . הנוי וניברכ קספד רבחמהלד ,יתוניבה אלו [יניב אלא ה"ד א ,ד תוכרב] ימנ דיחיב תסנכה תיבד
תסנכה תיבב ללפתהל שי יכה ואלב ןכ םא ,הלעמ שי ואבש םדוק םידקי אל תסנכה תיבב וליפאד רמאק ימנ יכה ןיא רבחמהו ,
א ,ןיתמי אלא ,הרות ןב ןיאו שרדמה תיבו תסנכה תיב וא ,םע בורב 'או תסנכה תיב 'ב ו םע בורב תסנכה תיבב הוצמד ןייע ,
.ב"ל [ק"ס] א"מו ח"י ףיעס ףידע רוביצ הלפת ,ןינמב ותיבבו ,דיחיב תסנכה תיב האריו םחלהו הנשמ ףסכה בתכש המל ףאו ,
,ערכה ןיא 'א הכלה הלפתמ 'ח קרפ הנשמ י רוטל םוקמ לכמ ללכ הלעמ ןיא תסנכה תיבב דיח השודק עומשל לוכי וליפאו ,
:ג"כ ב"כ תואב יתבתכש המ ןייעו יתכראה [ארמג ה"ד א ,ו תוכרב ףסוי שאר] ישודיחבו .ףידע רוביצ תלפת יכה וליפא וכרבו

[זי] ק"ס צ ןמיס הבושת ירעש
[זי] וריעב - שדוקב יכלמ םשב ב"חמ בתכו וניא הרשעב ותיבב ללפתמ םאד אירש אתניכש הרשע 'יב לכד ער ןכש ארקנ
השודקל עובק וב םיללפתמש םוקמה ותוא כ"אא קיפנ אל כ"הב תבוח ידימ פ"כע והימו :ש"ע

צ ןמיס הרורב הנשמ
(זכ) נ"כהבב ללפתהל - וליפאו [חי] נ"כהבב לדתשי ותיבב הרשע ול שי םא :ד"נ ק"ס ב"מב ח"יסב ןייעו
(חכ) רובצה םע - ןיאש ינפמ .םהמע ללפתהלמ ענמי אל םיאטוח םהב היה [טי] וליפאו רובצה תלפתב סאומ אוה ךורב שודקה
רתוי וב ללפתהל הוצמ םע בורב וב שי דחאו תויסנכ יתב יתש ול שי םא בור םע בור לש נ"כהבב שי םאד םינורחאה ובתכ .
נ"כהבו .הרשעב ותיבב ללפתהל בטומ ת"הק אלו הלפת אל עמוש םדא ןיאו לובלב ףידע רובצ תלפת הרשעב ותיבבו דיחיב
[ג"מפ] ףידע רובצ תלפת ה"פא וכרבו שידק עומשל לוכי וליפאו … בור יכ הרשע ןינמב ללפתהל המכשהב ט"ויו תבשב ךלוהש ימ
נ"כהבל ךליל כ"חא ןמז שיו תירחש תלפת רחא ףכית ףסומ תלפת םג םיללפתמ ןינמ ותואבו םתלפת םירחאמ רובצ בוט רתוי
פתהל ךליל ךלמ תרדה םע בורבד נ"כהבב רובצה םע ףסומ לל והילא די תבושתב כ"כ 'ס ותלפתל דחוימ םוקמ םא אקודו במ
נ"כהבב ללפתהל דחוימ ומוקמ ןיא םא לבא נ"כהבב אוה [כ] א םוקמב הלפתה לכ ללפתיש רתוי בוט ' …
(גל) 'וכו כ"פעא - רתוי םש תלבקתמ ותלפתו השודקל עובק םוקמ אוהש ינפמ טושפו . םשה לוליח ששח שיו ח"ת אוה םאד
:ותיבב ללפתיד נ"כהבב הלפתה רחא אובישכד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 9

זי ללכ א קלח םדא ייח
א ףיעס
לוח םוקמב ללפתמל שדוקמ םוקמב ללפתמ המוד וניא יכ ,ןיוש ןניא םב ללפתהל יוארה תומוקמה שדוקמ רתויה םוקמהו .
םויה לכ םש ןידמולש שרדמה תיב אוה ,ץראל ץוחב ... םוקמה תסנכה תיב אוה ינשה ןיללפתמש רוחבל יוארו ,דימת וב
םע בור רתוי וב ןיללפתמש תסנכה תיבו שרדמה תיבב ללפתהל . זאד קוחר רתוי אוהש םוקמל ךלי תויסנכ יתב 'ב שי םאו
(םש) תועיספ רכש שי . תיבבו שרדמה תיבב ללפתהל לוכי וניאש תועינמ ראשו תצק ילוח וא סנוא תמחמ ,ישילשה םוקמה
ותיבב ללפתמש ,יעיברה םוקמה .תסנכה תיבל והודחי אלש בג לע ףא ,עובק ןינמל עבקוהש םוקמב ללפתמו ,תסנכה
הרשעב םיקרפל ,תונולח וב שיש תיבב ללפתי םינפ לכ לע ,ךרדב אוהש וא ,הרשעב ללפתהל ול רשפא יאש ,ישימחה םוקמה .
מו .ךרדב אוהשכ אל םא ,הדשב ללפתהל רוסא לבא " חדה תעשב מ תונליא ןיב ללפתהל רדהי ק (םש) ...
ד ףיעס
ער ןכש ארקנ ,הבס םוש אלב ותיבב ללפתמו וריעב תסנכה תיב וא שרדמה תיב ול שיש ימ ןיאש םיער םינכש ךרד ןכ יכ ,
.(םש) ורבח תיבל ךלוה דחא

צ ןמיס הליפת תוכלה םייח חרוא ןחלושה ךורע
גי ףיעס
לודג רתויה הוצמהו תלבוקמ רתויה הלפתה סאמי אל ריבכ לא ןה [ה ,ול בויא] ביתכד רובצה םע נ"כהבב ללפתהל אוה
דיחי תלפת לע ומכ רובצ תלפת לע הלעמלמ ךכ לכ ןינייעמ ןיאו דאמ םיברה תוכזו לקב תלוכיב םא נ"כהבל ךליל ול א"א םאו
ז"יקס א"גמע] ךכ לכ אחרט םישנאה לע ןיאו ךכ לכ הזב אחרט וילע ןיאש ותיבב ןינמ ףוסאל ןכ השעי [ג"מס םשב הזב םאו
ןיללפתמ רובצהש תע ותואב ללפתהל רדהי מ"מ ותיבב תודיחיב ללפתמו חרוט שי ... ףא תסנכה תיבב ללפתהל הוצמ ןכו
הבר השודק שי םשד ותיבבש הממ תעמשנ רתוי תסנכה תיבבש הלפתד תודיחיב ללפתמו רובצה תלפת רחיאשכ 'יע]
[ע"צו ה"פר ימלשורי

רוא ךורע ןחלוש דנק ןמיס תסנכה תיב תוכלה םייח ח
א ףיעס
,תוינעתב הב ןיללפתמש יפ לע ףא ,ריע לש הבחר (א) * יארע אוהש ינפמ השודק םושמ הב ןיא (ב) תורצחו םיתב א ןכו ;
ללפתהל םהב םיצבקתמש (ג) יארקאב ) תועיבק ךרד אל ןמדזהו הרקמ ךרד 'יפ ( , השודק םוש םהב ןיא .
ב ףיעס
ירכושה [ב] (ד) * <א> ,וב ןיללפתמו (ה) תיב ם תסנכה תיב ןיד ול ןיא .

דנק ןמיס םייח חרוא שובל
ב ףיעס
ןיאו ,יערא ומכ אלא יוה אל ,התריכש ןמז לכ הלפתל םתוא ועבקש יפ לע ףא םהב ללפתהל ןתוא םירכושש םיתב ןידה אוהו
מה הנחקי רחמל וא םויהו םהל יונק וניא ףוגה ירהש ,השודק םושמ ןכ םג הב ךכ םשל הלחתמ התוא הנובשכ אל םא ,ריכש
ןיטולחל ךכ םשל התוא הנוקש וא :

לש הבחר * ה"ד דנק ןמיס הכלה רואיב
* 'וכו ריע לש הבחר - ב"מב ןייע ןייעו השודק וב ןיא יארקאב קר אוהש ןויכ ה"פאו הזל ןמוזמ םהל היה םוקמה הזו
יכ אוהה םוקמב ןויזב גוהנל ןיא מ"מד ותעדש א"בטירב הזל ןמוזמ אוהש ןו :

דנק ןמיס הרורב הנשמ
(ב) 'וכו םהב םיצבקתמש - םדא הב רד ןיאש יונפ תיב אוה וליפא ונייה וב ןירדש תיבב ללפתהל ןיצבקתמ םא ל"צאו
םהיכרצ וב ןישמתשמו [ב] דבלב הלפתל דחוימ ןיאש ןויכ רידת םש ןיללפתמ וליפא נ"כהיב םש ז"ע ןיא יאדוב :
(ג) יארקאב - עו םיקחדנ םהשכ אלא םהב ןיללפתמ ןניאש תוריצחו םיתבמ יפידע אל ונלש תורז ליאוה רמול רשפא מ"מו
םינלצעל עבק השענ םוקמה ללפתמה הז יבגל יארקא אוהש יפ לע ףא םיקחדנ םהש ז"כ רידת םש ןיללפתמו ב"ח ט"ירהמ]
['ד ןמיס תולודג תורייעבו [ג] כד טושפ תועיבקב הרזעב םש ללפתהל ךרדהש וילע נ"כהיב תשודק ל אבטציאו סדרפו ןג לבא
יפ לע ףאו שאר תולק םש גוהנל אלש רימחהל שי לכיהה דגנ חותפ היה םאו השודק הב ןיא נ"כהיבל חותפש יפ לע ףא הביבסש
:[םש] אתוליז אכיא שדוקה דגנכ ןווכמ אוהו ליאוה לוח םוקמהש

גנק ןמיס םייח חרוא ףסוי יכרב
הנבש דיחי .ההגה .ה .'וכו תסנכה תיב התושו לכוא היה םיקרפה ןיבו ,םיארונ םימיב םיחרואה תלפתל רדח דחייש דיחי
השודק םוש הז רדחב ןיא ,לוח ירבד השועו ז"ס ףד הדוהי ינב רפסב שאייאע י"רהמ ברה םיכסה ןכו .ט"נ 'יס ריאי תווח ברה .
ב"ע
ד
.'ז 'יס ץ"בשת ףוסב ןארוד ש"רהמ ת"ושב ןייעו .
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 10
חלושה ךורע דנק ןמיס תסנכה תיב תוכלה םייח חרוא ן
א ףיעס
הב ןיאש הליגמד ד"פרב ל"זח ורמא מ"מו םש ןיללפתמ ויהו ריע לש בוחרב םיצבקתמ ויה תינעתבש םיגהונ ויה ס"שה ןמזב
לפתהל םהב םיצבקתמש תורצחו םיתבב ןידה ןכד ע"שהו רוטה ובתכ ז"פעו יארקא ךרד אלא תועיבק הז ןיאש יפל ללכ השודק ל
ל"כע נ"כהב ןיד ול ןיא וב ןיללפתמו תיב םירכושהד 'ב ףיעסב י"בה וניבר בתכ ז"פעו ש"ע השודק םוש םהב ןיא יארקאב קדקדו
הנשל ןמזל םירכוש ירהש אוה יארקא םושמ ואל אכהד םדוקמכ השודק םוש וב ןיא בתכ אלו נ"כהב ןיד ול ןיא רמול וירבדב
ל ותושעל םחכב ןיאד םעטה אלא רתוי וא הנחקי רחמל וא םויהו םהל יונק וניא ףוגה ירהש ל"זו שובלה ש"מכ עובק נ"כהב
ןיאש ותעשל שודק מ"מ לבא וילע ןיא נ"כהב ינידו נ"כהב תשודק רמולכ נ"כהב ןיד ול ןיאד בתכ הזלו ש"ע 'וכו ריכשמה
ןויזב רבד םש תושעל ו ש"ע שובלה ירבדב השקתנו יארקא םושמ םעטהד ספת ג"מפהו ד"עלנכ] י"רה תנווכ םג והזו ןכ וניא
א"מרה ש"מפל תויקנב הלפתה םוקמ לעש םיתבב הלעמל וגהנתיש ביבח י"רהו ז"טה ש"מ םג] [ק"ודו א"קס ז"טבו י"בבש ביבח
תודיסח תדמו ש"ע יקנ וניא הלעמל םוקמהשכ הלעמל הלוע הלפתה ןיאש םש בתכ ז"טהו עובק נ"כהבב קר הז ןיא א"נק ס"סב
רהזיל יוארו איה :[הזב

אנק ןמיס תסנכה תיב תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש בי ףיעס
ה"ב יבג לעש הילעב שמתשהלמ רהזיל שי (טל) םש בכשל ןוגכ ,יאנג לש עובק שימשת קפתסהל שי (מ) * ,םישימשת ראשו ;
.םש שמתשהל רתומ םא זט :הגה ךכל הלחתמ הנבנש ,עובק ה"בב אקוד הז לכו <ד> (אמ) , ודחיש תיב לבא נ"כהבל הנבנש רחאל זי * , רתומ חי (במ) בכשל
[זט] וילע .(א"ירהמ יקספ)

אנק ןמיס םייח חרוא ז"ט
(ד) .'וכ ודחיש תיב לבא - ללכ שדקוה אל אהד ירשד הנממ הלעמל הריד תיב הנב כ"הב הנבש העשב םא ש"כד הארנ
וא ם"וכע ןוגכ רוסא ינווג לכבד הארנ דואמ ןויזב לש שימשת לבא הלעמל ףוריצ ןינעל ןיקיספמ ולאד ןנירמא ה"נ 'יסב אהד ףוניט
לש הלפתה תא קיספי סואמה רבדד ןאכ ש"כ םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ לזרב לש הציחמ ןיאד בג לע ףא ןמא תונעל
רהמ םשב ד"נק ןמיס י"ב כ"כו סואמ רבד ונממ הלעמל שי םא כ"הב ללכ תושעל ןיא כ"ע םימשל הלעמל תולעל כ"היב ח"י
:ד"נק ס"רעו הלעמ לש םיתבב תויקנב וגהניש דבלבו כ"הב לע הריד תיב םהל שי רגות תוכלמב ק"קב רד יתייה יתודליב ינא
הלעמל היהש ישרדמ תיבב ב"ב םע אקארק כ"הבמ הזב יתילתו ינב תתימב הברה יתשנענו :

אנק ןמיס םהרבא ןגמ
זי בכשל רתומ - ב ינהמ ה"בל הלחתמ הנבנ אלש ןויכד :[םש ל"ירהמב ה"כ] ובושיב 'יפא יאנת הי
חי וילע בכשל - הזמ קיחרי ושפנ רמוש םוקמ לכמו :[ה"כ]

הליפתב תולעמ – תלבקתמ ותלפת אהתש

אי קרפ םיפכ תאישנו הליפת תוכלה ם"במר
[ט] יבח ארקי כ"חאו העומש רמאי וא טעמ ארקיו סנכי וריבח וא קונית תורקל תסנכה תיבל סנכיל ךירצש ימ סנכי אלש ידכ ור
,וב ארוק התאש קוספה יל ארק תוקוניתה ןמ קוניתל רמאי עדוי וניא םאו ,דבלב ויצפח ליבשב תסנכה תיבב טעמ ההשי וא
איה תוצמה יקסעמ םש הבישיהש ,אצי כ"חאו .'וגו ךתיב יבשוי ירשא רמאנש

ב דומע ו ףד תוכרב תכסמ ילבב דומלת
קה לכ :אנוה בר רמא ובלח יבר רמא ותלפתל םוקמ עבו - ורזעב םהרבא יהלא . תמשכו - ,דיסח יא ,וינע יא :ול םירמוא
וניבא םהרבא לש וידימלתמ ?םוקמ עבקד ןל אנמ וניבא םהרבאו ! - םוקמה לא רקבב םהרבא םכשיו +ט"י תישארב+ :ביתכד
.ללפיו סחניפ דומעיו +ו"ק םילהת+ :רמאנש ,הלפת אלא הדימע ןיאו ,םש דמע רשא

דומלת ד"ה/ ב רוט ח ףד ד קרפ תוכרב תכסמ ימלשורי
תא ריכזא רשא םוקמה לכב םעט המו הליפתל דחוימ אוהש םוקמב ללפתהל םדא ךירצ ןנחוי יבר םשב אייח יבר אבא יבר
ימש ריכזא רשא םוקמ לכב אלא ןאכ בתכ ןיא ימש תא ריכזת רשא תיבב םוקמ ול דחייל םדא ךירצ אנינח רב םוחנת יבר רמא
סנכה ללפתהל ת םיהלאל םש הוחתשי רשא אלא ןאכ 'יתכ ןיא םיהלאל םש הוחתשה רשא שארה דע אב דוד יהיו םעט המו

הנ ןמיס י"שרל רתיהו רוסיא רפסו ,זכש ןמיס י"שר רודיס
צו ,אמלעב גהנמ םא יכ וניא רוביצב ףאש ,ללהה תא ןהב ןירמוג ןיאש םימיב וירחאלו וינפל וילע ךרבל רוסא דיחיב ללה רובי
,םהב גהונ גהנמל רכז ןיא םידיחי לבא ,םתובא גהנמל רכז ידבעד אוה םידיחיכ ןה ירה רובצה ןמ ושריפש הרשע וליפאו
תסנכה תיב ירוחא ןמצעל ןיללפתמש אלא ,[גהנמל רכז ןיאש] ,ןכ ךרוצל ןה השלשו םינשכ הסינכה תפיסאב היה אלש רחאמ
ןהלש הדוגאב םהשכ ריעה התוא לש אייפוניכב ו ןיכירצ ןניא הכרב אלב ותורקל וליפא :
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 11
הירא רוג : ןיאד השעמל הכלה הרוהו ,ללה תורקל ןיינמה וצרו ,שדח שארב לבאה תיבב ללפתהל וכלהש ודי לע אב השעמו
,ןיכירצ םידיחיכ ןה ירה רובצה ןמ ושריפש הרשעד :

ב דומע ג ףד תוכרב תכסמ ף"ירה לע הנוי וניבר
יהלא ותלפתל םוקמ עבוקה לכ .ורזעב היהי םהרבא הלפת םוקמ הלוכש ןויכד תסנכה תיב לש תומוקמב הז רמא אל
לוכי וניאש םימעפש ותיבב ותלפתל םוקמ עבוקש רמול הצר אלא וזב םימעפו וז תיוזב םימעפ בשוי םא דיפקהל ןיא איה
ךכל עודי םוקמ דחיימו ותיבב ללפתמ נ"כהבל תכלל ימלשוריב עמשמ יכהו קה לכ םתה 'יסרגד ותיבב ותלפתל םוקמ עבו
.דיסח יא וינע יא םירמוא תמשכו לזרב לש תוציחמ הפיקה וליאכ ללפתהל ותטמ רחא םירפסמ דבלב הז ינפמ יכו םישקמ שיו
הזכ לודג חבש וילע הניכש הרשתש יוארש וילע ורמאשו (יעדרהנד יליבשכ אימשד ןיליבש היל ןיריהנד) ןטקה לאומש אלהו
ד ןיאש אלא וניבר השמכ םוקמ עבוקש םדא לכ לע ותוא םירמואש ןאכב ורמא ךאיהו לודג חבשל וילע הז ורמא ךכל יואר ורו
ללפתהל ותיבב דחוימ םגש ותלפתב קדקדמ ךכ לכש רמול הצור אלא דבלב םוקמה תועיבק רובעב ורמא אלש רמול שיו
הלפתה בהוא אוה ךכ לכש ןויכו דחוימ םוקמב ותלפת היהתש הצורש רהזנ אוה הזב היהתש ידכ וב שי הונע תדמ יאדו
םוקמה ינפל תלבוקמ ותלפת ללפתהל םלועל לכוי אל הונעה ול היהי אל םאש 'וגו הרבשנ חור םיהלא יחבז רמאנש ןינעכ
תחאהש רתוי הלודג איהש תודיסחה תדמל הכוז היהי הונעל הכזש ןויכו ה"ב םוקמה ינפל תלבוקמ היהת אלו הנוכב
התריבחל תמרוג ןנירמאדכ תולעמה ולאל הכוז הלפתה קודקד רובעבש אצמנ תודיסח ידיל האיבמ הונע (ש"ע :כ ףד ז"עב)
:ו"רנ ברה ירומ יפמ .םלועה ןמ רטפנשכ וילע םתוא ורמאיו

טנ דומע אכ ןמיס א קלח שא ידירש ת"וש
,הליגמד א"פב ן"רה ש"מכ ,ךלמ תרדה םע בורב םושמ ,םיברל עובק נ"כהיבב ללפתהל הוצמש ,דועו םתדובעב םינהכש
ןינעל אקווד ואלו .ךלמ תרדה םע בורב מ"מ ,'יב הליגמה אורקל םילוכיו 'י םהיניב שיש ג"עאד ,הליגמ ארקמ עומשל םילטב
הליפת יבג ה"ה אלא ,אסינ אמוסרפ ןניעבד הליגמ ,תותכ יתשל קלחל אלש הוצמ ,םירשע ונמדזנד ןוזמה תכרב ןינעל םג)
'יע .ךלמ תרדה םע בורב םושמ .ש"יע ,םנמא ה"דב 'ע 'יס ב"ח ח"נארה ש"מכ ,(ח"וא ע"וש

ג ךרכ לאיזוע יטפשמ ת"וש - טי ןמיס םייח חרוא
םירייד םירג ובג לעש הנושאר המוקבש רדחב ת"סו שדקה ןורא םע הלפת תיב דחיל רתומ םא
א"שת לולא ט"י ...
.ותלאשל יתבתכ תאז תא לבא יארע תויסנכ יתב תושעל רתיה ןיא תמאב םה םא וליפא םייטרפ םירדחב םיעובק וליפא וא םי
תסנכה תיב לש ותומד םיטעממ הלאכ תסנכ יתב לכ יכ ,םיירובצ תסנכ יתב שיש םוקמב ,הילעב ורופשב םגו ולולכשו ורודהב
,ימינפה בורב :ש"מכ םע בור םג איה תסנכה תיב תוממור תוצמ ,המודכו הוצמ רמושו ח"ת ץ"ש ןוגכ השודקבש רבד לכבו
שיא לכל ביוחמו יואר ןכו .רובצהמ השירפו תסנכה תיב לוזלז ללכב איה ירה תסנכה תיב תומד תטעמה לכו ,ךלמ תרדה םע
רובצה תסנכ יתבב םוקמ ול עובקל לארשימ וניבא םהרבא לש וידימלתמ אוה ירה ותלפתל םוקמ עבוקה לכ :רמאנ הז לעו ,
.ורזעב היהי םהרבא יקלאו

הרוי השמ תורגא ת"וש אס ןמיס ד קלח העד
םילבא ינש ךרוצל ,תסנכה תיבל ץוחמ ללפתי םהמ דחאש םיניינמ ינשל םיללפתמה תא קלחל םא .ד

,ינש רדחב וללפתי דחא ןינמו נ"כיבב וללפתי דחא ןינמש ,םיניינמ ינשל ללפתהל ואבש ולא קולחל הנה הז תושעל ןיא ד"נעל אל .
ג אוהש ,ת"ס םש ןיא ינשה רדח םא איעבימ 'ב ףיעס א"לק ןמיס ח"ואב אתיאדכ ,ת"ס אכילשכ םיפא תליפנ ןיאש ןניזח ירהד .עור
,א"מרב ןכלד ת"ס אכיאשכ אפידע המצע הליפתה ףאש רבתסמ .('ב תוא ט"כק 'יס ג"ח ד"וי מ"גא םג האר) ינשה רדח םא ןכו
נ"כהיב תשודק וילע ןיא - ירה נ"כהיב תשודק אכיאש םוקמב ללפתהל אפידע יאדו דכ , .א"ע 'ח ףד תוכרבב אתיא ףא אלא
ףידע יאדו ירה ,נ"כהיב תשודק םש םג שיש םע בורב ללפתהל םילבא םה םא ףאו .(ח"כ ק"ס 'ט 'יעס 'צ 'יס הרורב הנשמ)
לבא לכש בוט ,םעט הזיאמ (רחא רדחב ללפתמ ינשה ןיינמהו) םיניינמ ינש הז אלב שישכ אלא .ןכ תושעל ןיא ימנ ,ןיחא ןניאש -
ןהשכ ףא ןיחא - .םיחא םניאש םילבאב אוה ןכו .רחא ןינמב ללפתי ,הביתה ינפל רובעל לוכי םא

חס ןמיס ד קלח םייח חרוא השמ תורגא ת"וש
... ןניעמש כ"או ,ללפתהלו רוזחל ךירצו אצי אלד אליממ ןניעדי תלבקתמ הניא ותלפת השעמב אטחש ןויכד ןניעדי ארקמד ןויכד
בקתת אלש רורבש הלפתבד הזמ לבקתש רשפאש וזכ הלפתל אלא בישחהל ךייש אל ת"ישהל הלפתד םושמ אוהו ,ואצי אל ל
,לבקתהל הל א"אשכ אלו הלפתד הוצמ םויקל אפידע הלפת איה לבקתהל היואר רתויש ןפואב ללפתמ אוהש המ לכ ןכלש
הוצמה םויקל תוכייש אוה תולבקתה תורשפאד רחאמ , לפתמ רובצהש העשבש יארקב וניצמש ןויכו ןוצר תע אוה ןיל
רובצב ללפתהל לדתשהל םדאהל בויח אליממ אכיא רתוי לבקתהל ,ארוביצ ילצמד אנדיעב ותיבב ללפתי ול רשפא אל םאו
.ףידע היהיש ןפואב לדתשהל וילע שיש ארק יאהמ לכה דומלל ז"פל ךיישו םויקש אתיירואדמ ולא תולעמ לכ ווה ז"פלו
אכיאו תרדוהמ איהו אפידע רובצב הוצמה הז םעטמו ןנברדמ אוה הזב חורטלו לדתשהל בויחה ךא ,והונאו םושמ הזב
לימ וירחאלו ןילימ 'ד וינפל ךליל אחריטב והובייח , תפסוהב הוצמ רודהל והובייח םימדב הלוע הלש רודהש הוצמב ומכד
ד"סב תסנכה תיבב הליפתה תלעמ
www.swdaf.com 12
רודהל והובייח אחריטב אלא םימדל ךייש אל רודההד הלפתד וז הוצמב ןכ ומכ םימדב יוישה שילש וז אחריטב ולש , ןכ ומכו
רודיהב אתיירואד הוצמ םויק אוהש וזכ הוצמ רודה אוהש ןויכ ןויכ ןנברדמ אוה בויח ןינעלש ףא התיבש תונקלו ברעל וריתה
אתיירואדמ אכיא רודהב תישענש אפידע הוצמ םויקש .אוה רתוי שדוקמ תובישח םושמ אל כ"אש ,

זכק ןמיס א ךרכ תוגהנהו תובושת
תב :הלאש ץוחב דחא ןינמ ללפתהלו םינינמ ינשל רוביצה קלחל םא ץ"ש תויהל םיצורש םיבויח ינש שי תבשב ףסומב הלפ

עובשה ךותב טייצרהאי ול שיש ימל ףסומ תלפתש ןויכ הרואכלו ,דחא לכל תוכזו הוצמ יוה אפוג "ךלמ תרדה םע בורב"
טבל ונל ןיא ,םיקסופו ס"שב שרוש הזל ןיאו ,דבל גהנמ קר אוה ךכבש םיברד הוצמ והזש םגו ,םע בורד ארמגד אניד ל
לע רכש ולבקיו ,שידקב םג תוכזל הצור דחאש םושמ םתלפת תלעמב םוגפל םהל ןיאו ,רובצה לכ לש םתלפת הליעומ
.רחא ןינמ תושעל בכעל יתיצרו ,רתוי השירפה

וריבח םע דסחתהל הוצמש יתרמאו ,רעצ הזמ ול שי טייצרהאיה לעבש יתיזח בוש ול רסחש המ םילשהל רוביצה ןאכו ,
לטבל רתומ ףסומד ץ"שכ הלפתה תעינמב רעטציו דימת וגהנמ והזש ןויכו ,דסחד ע"מ אפוג והזו ,ומע םידסחתמ ולצא םיכלוהש
בורכ םתלפת לבקתת ומע ןישועש דסחה תוכזבו ,ש"ע :בל ה"רב ראובמכו ןיזירז תלעמכ וליפא כ"כ םילא אלד םע בורב תוצמ
.םע

מא דחוימ ןינמל םרוגו ,תסנכה תיבב ללפתהל הוצמו םע בורב ללפתהל ונייהו תוצמ יתש םייקל םידמועש ןייעל שי םנ
,תסנכה תיבב אלו םע בור ילב ללפתהל ולא תווצמ 'במ עונמלו םידיב ס"נכהיב בוזעל יואר וניאו ףידעד יתעד תמאב ןכלו ,
ףסומ ינשהו תירחש ללפתי דחאש קיעהש ,ףסומכ תירחשד , תירחשל ץ"ש דחא הזבו ,ןמא וירחא םינועש המב תויכז ףיסומד ר
קוליח ןיאו ,ףסומ דחאו תירחש ללפתמ דחא טייצרהאי ינש שישכ השעמל הכלה יתירוה ןכו ,קופקפו ששח ילב ואציו ףסומל דחאו
םהיניב ...

חי ןמיס דוד ראב ת"וש
... ה ,ע"מב ופוגב תולדתשה בויח עיגמ ןכיה דע הרואכל הארנו שמוחה דע אוהש וניצמ ןוממ תולדתש ת"לבד בג לע ףא ,
'יע ע"מב לארשי לש םנוממ לע הסח הרותה ןנירמא םגו ,ו"נרת ח"ואבו ז"נק 'יס ד"וי א"מרב 'יע ,ונוה לכ רוסמל ביוחמ רובעי אלש
,['ב תוא ז"ל 'יס ןמקל 'יע] ח"צרהמ תוהגהב ש"ע ת"ל תוצמב כ"אשמ ,א"ע ז"כ ה"רב לדתשהבד ל"י נ"הו לכ ךירצ ןיא ופוגב תו
הברה ול ךרצנה ויכרצ ראשב השועש ומכ קר תולדתשה תושעל התוצ אל הרותהש רשפאו ,ע"מב ךכ :

וירחאלו ןילימ 'ד ךליל ךירצ ךרדב אוה םא רוביצב ללפתהל ונייה הלפתד ובתכ לבגל ה"דב 'סותב ב"כק ףד ןילוחב הנהו
פעאו ןנברדמ קר הוה אל רוביצב הליפת הנהו ,לימ יתשדקנו לש שרדד ,לימ וירחאלו ןילימ 'ד ךליש דע ןיתמהל ךירצ כ"
םיקסופה ובתכ ךכ ןנברדמ קר הוה אל אפוג הלפתד ןויכ ,אתכמסא קר הז ןינעל ה"ל . ןנברד הוצמ לכל אלד ל"י מ"מ לבא
הלודג הוצמ הוה רוביצב הלפתב קר כ"כ חירטהל ךירצ ימוחת יבוריע ברעלד ב"קס ו"טת 'יס א"גמב 'יע , ,ירש ןינמל ךליל ידכ ן
עילא 'ר ןכו ,איה הלודג הוצמ כ"א לימ וירחאלו וינפל ןילימ 'ד ךליל ךירצש ןויכד בתכש םש לקשה תיצחמב 'יעו ודבע ררחש רז
:ל"כע הרשעל םילשהל

... וה רומג שרדד הארנ ,יתשדקנו ארק רמא י"רא ח"רא מ"המ רמאקד ,הרותה ןמ הוהד ארמגמ קיידל שיש הארנ ד"נעלו א
,אוה רומג שרדד עמשמ מ"המ לבא ,ארק יאמ רמול ךרדה אתכמסא לעד 'א שרוש תוצמה ןינמב ן"במרה בתכ רבכד בג לע ףאו
ומש שדקמש המב ל"י מ"מ ,ת"המ רקיע וניצמ אלש וכרבו השודקד ל"ז ש"ארה ש"מכו ןנברדמ ןפוג השודקו הלפתד
ראשב ןיבו וכרבו השודקב ןיב ת"המ השע תוצמ םייקמ םיברב םיברב ומש שדקמש המ לכב םינפוא הרותב בתכד ןויכ ,
םשה שודיק הוה ורמאיש המ לכ םימכחהל הרסמ יאדוב רבד םוש בתכ אלו יתשדקנו לבא ל"זו לוזגה בלול שיר ן"רב 'יע ,
,םש ז"וטבו ח"עק ס"ס ד"וי י"בב 'יעו ,םימכחהל הרסמו תרדוהמ אהתש רמאו םתס אלא רדהב םולכ טרפ אל בותכה כ נ"הו ן
רתוי וירחאל ךליל ךירצ ןיא כ"פעאו ,יתשדקנוד ע"מ םייקמ השודקו וכרב י"ע םיברב םשה שדקיש םימכח ורמאש ןויכו ,אוה
ליממ א"ל ק"ס 'צ 'יס א"גמב 'יעו , ריעל ץוח ךליש אל לבא ,ריע התואב אוה םא קר בייח וניאש א"קס ה"פר ד"וי ת"פב 'יעו ,
זמ ןיא םא לוחב וליפא ה"הו ל"זו בתכש 'יס א"גמה ש"מכ ,רחא תיב ול ןיא םא וכותב רודל יאשרו תבשב ומכ וניד ריעב אצמנ הזו
:תפה לע שדקי אל ריעב ןיי שי םאו ל"זו ב"ער 'יס ח"וא א"מרב 'יעו ,א"קס ט"י 'יס א"גמב 'יעו ,תיציצ ןינעל ג"י

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->