You are on page 1of 408

Presa basarabeană...

PRESA BASARABEANĂ
de la începuturi pînă în anul 1957
Catalog

Ediţie îngrijită de Lidia Kulikovski
Alcătuitor Margarita Şcelcikova
Lector Vlad Pohilă
Consultanţi ştiinţifici Silvia Grossu, Gheorghe Palade, Ion Dron

1

Presa basarabeană...

Cuprins
Către cititor ______________________________________________5
От составителя _________________________________________8
Lista siglelor instituţiilor şi publicaţiilor utilizate _________________11
Legendă________________________________________________12
Presa din Basarabia în contextul socio-cultural _________________14

PUBLICAŢII PERIODICE APĂRUTE PE TERITORIUL BASARABIEI

26

PUBLICAŢII PERIODICE BASARABENE DIN STRĂINĂTATE243
DUBIA _______________________________________________254
Surse depistate după încheierea selectării ___________________260
INDEXURI AUXILIARE ________________________________262

_____________________________262
Index geografic ______________________________342
Index de limbi ______________________________345
Index de nume şi pseudonime _____________________354
Index tematic _______________________________370
Index de suplimente ___________________________390
Index de tipografii şi edituri_______________________392
Index cronologic

Lista surselor bibliografiate ______________________________396

__________________396
Studii selective ______________________________398
Articole selective din presă _______________________402
Rezumat __________________________________406
Резюме __________________________________406
Abstract __________________________________407
Dicţionari, enciclopedii, bibliografii

2

Presa basarabeană...

СОДЕРЖАНИЕ:
От автора
Список аббревиатур организаций и публикаций
Куликовски Лидия. Предисловие
Гроссу Сильвия, Паладе Георге. Социо-культурный аспект бессарабской печати от ее истоков до 1957
БИБЛИОГРАФИЯ
Периодические издания, вышедшие на территории Бессарабии
Периодические издания, вышедшие за пределами Бессарабии
Dubia
Издания, найденные после окончания отбора
Вспомогательный аппарат
Хронологический указатель
Географический указатель
Указатель имен и псевдонимов
Тематический указатель
Указатель приложений
Указатель типографии
Указатель языков изданий
Список использованных источников
Резюме

3

Presa basarabeană...

TABLE OF CONTENTS:
Introduction
Liste of institutions’ and publications’ abreviation
Kulikovski, Lidia. Legend
Grossu, Silvia; Palade, Gheorghe. The socio-cultural aspect of the Bessarabien press from the beginning till
1957
BIBLIOGRAPHY
Periodical publications issued in Bessarabia
Periodical publications issued abroad
Dubia
Publications founded after the end of the selection
Indexes
Cronological index
Geografical index
Index of authors and pseudonyms
Index of languages
Index of supliments
Thematic index
Index of printing houses
Liste of sources
Abstract

4

Presa basarabeană...

Prefata la versiunea electronica
Vă prezentăm versiunea electronică a Catalogului alafabetic al periodicelor apărute pe teritoriul Basarabiei
şi după hotarele ei în perioada 1812 –1957 (inclusiv).
Lucrarea, finisată în octombrie 2002, apare în versiune electronică fără schimbări. Este evident că există un
şir de surse neidentificate încă, autorul exprimă speranţa ca va fi editat un volum suplimentar, în care vor fi
incluse surse noi şi completate cele existente.

Către cititor
Lucrarea de faţă reprezintă un catalog al publicaţiilor periodice editate pe teritoriul Basarabiei şi în
străinătate, în perioada 1812-1957.
Bibliografia este destinată bibliotecarilor, istoricilor, jurnaliştilor, studenţilor, cercetătorilor din
domeniul umanistic.
Catalogul a fost realizat cu scopul de a prezenta publicaţiile periodice apărute pe teritoriul dat, începînd
cu apariţia primului buletin (considerat de autor publicaţie periodică), în 1812, pînă la apariţia primului
Indice bibliografic de stat “Cronica cărţii RSSM”, în 1958.
Primele surse care conţineau informaţii referitoare la publicaţiile periodice basarabene au fost lucrările
lui: N. Moghileanski “Materialy dlâ ukazatelâ literatury po Bessarabii”, P. Draganov “Bessarabiana. Učenaâ,
literaturnaâ i hudožestvennaâ Bessarabiâ”, publicate la începutul sec. XX. În anii 30 a apărut bibliografia lui
A. David “Tipăriturile româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă (1812-1918)” şi “Dicţionarul Enciclopedic
din Basarabia” editat de V. Adiasevici, care includea informaţii despre publicaţiile periodice basarabene din
anii ‘30. În 1941 vede lumina tiparului cartea lui P. Mihailovici “Tipăriturile româneşti în Basarabia dela 1812
până la 1918”. În 1987 a apărut volumul 3 al bibliografiei efectuate de Biblioteca Academiei Române
“Publicaţiile periodice româneşti: Catalog alfabetic: 1919-1924”. Lucrarea lui B. Trubeţkoi “Din istoria presei
periodice din Basarabia. 1854-1916” conţine o listă a publicaţiilor periodice din Basarabia din această
perioadă. Bibliografiile, indexurile, cronicile ruseşti editate în anii ‘30-‘80, cataloagele celor mai importante
biblioteci din Rusia includ informaţii şi despre Basarabia. Indexurile bibliografice editate de Camera Cărţii
“Publicaţiile periodice ale Moldovei Sovietice 1924-1974”, tipărit în 1989, şi “Publicaţiile periodice ale
Moldovei Sovietice 1975-1985” includeau informaţii despre publicaţiile apărute în perioada sovietică. În anii
1995-1996, la Bucureşti, au apărut două lucrări importante, care conţin şi descrierea periodicelor basarabene:
“Dicţionarul presei româneşti” (1731-1918) de G. şi N. Răduică şi “Dicţionarul presei literare româneşti”
(1790-1990) de I. Hangiu. Tema presei basarabene a fost o preocupaţie şi pentru bibliograful Bibliotecii
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, P. Ganenco, care a alcătuit un fişier al presei periodice din Basarabia, bazat
pe surse bibliografice şi fondurile bibliotecilor Naţionale şi a Academiei de Ştiinţe din Moldova. Sursele susnumite reflectau diferite perioade istorice şi nu permiteau de a avea o imagine completă despre publicaţiile
periodice basarabene. Astăzi, cînd sînt accesibile şi unele documente secrete din fondurile arhivelor şi
bibliotecilor, cînd au apărut lucrări ale istoricilor, care reflectă mai complet istoria Basarabiei, s-a făcut
simţită necesitatea de a unifica toată informaţia pe tema dată.
În procesul de depistare şi selectare a materialului au fost consultate sursele sus-numite, cataloagele şi
fondurile: Bibliotecii Ştiinţifice a Arhivei Naţionale, Camerei Naţionale a Cărţii, Bibliotecii Naţionale,
Bibliotecii Universităţii de Stat din Moldova, Bibliotecii Universităţii Agrare, Bibliotecii Ştiinţifice a
Academiei de Ştiinţe a Moldovei, Muzeului de Istorie a Moldovei, Muzeului de Etnografie şi Istorie
Naturală, Bibliotecii Muzeului Literaturii Române „M. Kogălniceanu”, Arhivei Organizaţiilor social-politice
din RM. Majoritatea surselor au fost consultate de visu.
Pentru a concretiza datele din descrierea bibliografică: anul, locul editării, redactorii, directorii
publicaţiei, autorul s-a folosit de diferite lucrări bibliografice, istorice, literare, materiale despre dezvoltarea
presei şi jurnalisticii în Basarabia. Toate lucrările consultate sînt prezentate în Lista surselor bibliografiate. Ca
criterii de selectare a documentelor au servit: periodicitatea, numerotarea, suplimente.
Bibliografia conţine: reviste, ziare, însemnări, anuare, cărţi de adrese, buletine, almanahuri, calendare, foi
tipărite la rotaprint, şapirograf, dactilografiate şi manuscrise.
Lucrarea include descrierea publicaţiilor periodice regionale, guberniale, ţinutale, republicane,
orăşeneşti, ziare temporare, ziare în ziare, ediţii ale diferitelor organizaţii obşteşti, partide. Ediţiile depistate
din anunţurile sau alte informaţii din ziare şi reviste sînt evidenţiate prin asterisc. Nu au fost incluse, deşi
apar periodic: foi volante, raporturi anuale, lucrările congreselor, şedinţelor, comitetelor.
Bibliografia are următoarea structură:
Publicaţii periodice apărute pe teritoriul Basarabiei

5

Presa basarabeană...

Publicaţii periodice basarabene din străinătate, care includ publicaţiile periodice referitoare la
Basarabia sau editate de basarabeni, apărute în Rusia, Ucraina, Franţa, Belgia, România, Germania.
Dubia – compartimentul include publicaţiile cu informaţie incompletă: locul editării, denumirea, anul
editării fiind necunoscute.
Surse depistate după încheierea selectării. Selectarea materialului a fost încheiată la 1 august. Sursele
depistate după această dată au fost incluse în compartimentul dat.
Aparatul auxiliar - constituit din trei părţi:
Lista surselor bibliografiate
Lista siglelor instituţiilor şi publicaţiilor utilizate aranjată în ordinea alfabetică a siglelor şi reprezintă
abrevierile bibliotecilor, muzeelor, arhivelor, surselor principale
Indexurile auxiliare:
cronologic – aranjat în ordinea cronologică, în interiorul anului - în ordinea alfabetică a publicaţiilor.
Publicaţiile cu aceeaşi denumire în cadrul unui an sînt diferenţiate prin locul editării. Indexul este o amplă
prezentare a publicaţiilor apărute în cadrul unui an;
geografic – este aranjat în ordinea alfabetică a localităţilor în care au apărut publicaţiile cu trimitere la
numărul descrierii bibliografice. De la denumirile vechi ale localităţilor sînt făcute trimiteri la denumirile noi;
de nume şi pseudonime include lista alfabetică a numelor şi pseudonimelor fondatorilor, proprietarilor,
editorilor, directorilor, redactorilor, colaboratorilor şi altor persoane care au contribuit la apariţia
publicaţiilor. Trimiterile din index vizează numărul de ordine al publicaţiei;
de limbi este aranjat în ordinea alfabetică a limbilor, precedate de ediţiile mixte. În cadrul fiecărei limbi –
în ordinea alfabetică a denumirii;
de suplimente. Indexul include lista alfabetică a suplimentelor cu denumire proprie sau fără şi a anexelor
care la rîndul lor prezintă interes pentru cercetători. Fiecare denumire are o trimitere la numărul de ordine al
publicaţiei;
tematic grupează materialul prezentat în catalog după tematică în rubrici evidenţiate de noi, conform
orientării ediţiei. În interiorul rubricii - în ordinea alfabetică a publicaţiilor. Publicaţiile, a căror tematică din
diferite motive nu a fost elucidată sînt grupate în rubrica „Neidentificat”. Publicaţiile cu caracter divers sînt
grupate în rubrica respectivă;
de tipografii include tipografiile menţionate în descriere şi indicate în alte surse aranjate în ordinea
alfabetică a localităţilor, iar în interior – în ordinea alfabetică a denumirilor. Fiecare denumire are o trimitere
la numărul de rînd al descrierii.
Descrierile bibliografice au fost efectuate pe baza diferitelor surse sau de visu. Dacă publicaţia a fost
consultată de visu descrierea conţine specificarea „Descriere bazată pe...”
Denumirile sînt făcute în limba originalului (română, rusă, ucraineană, bulgară, găgăuză, germană,
franceză, ivrit, idiş). Denumirile în rusă, bulgară, ivrit şi idiş conţin descrierea transliterată (conform STASului 5309/1-89 Transliterarea caracterelor chirilice slave în caractere latine) a denumirii pentru a păstra un alfabet
unic.
Descrierile cu denumire identică sînt aranjate în ordinea alfabetică a localităţilor. Dacă publicaţiile cu
aceeaşi denumire ieşeau în acelaşi oraş, atunci descrierile sînt aranjate în ordine cronologică.
Prescurtările sînt făcute conform STAS-ului 8256-82 Prescurtările cuvintelor şi expresiilor tipice româneşti şi
străine din referinţele bibliografice – pentru descrierile în limba română, iar pentru cele în limba rusă – conform
GOST-ului 7.12 „Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании
произведений печати”.
Descrierea de bază are următoarea schemă:
titlul (denumirea publicaţiei);
informaţii despre editori, partide, tematică, destinaţie, directori, redactori, tipografi, fondatori;
locul editării, tipografia cu localizarea ei. Dacă locul editării era necunoscut am utilizat sigla s. l. şi am
indicat tipografia;
anii de apariţie (data iniţială şi finală). Data finală este indicată conform datelor din arhivă, surselor
bibliografice, literare, sau se bazează pe datele din cataloagele bibliotecilor. Dacă era cunoscută data iniţială,
şi se presupune că publicaţia continua să apară, anul final este indicat în paranteze pătrate. Dacă este
cunoscut că publicaţia continuă să apară şi după 1957, atunci este indicat anul 1957...;
periodicitatea este indicată pe baza datelor din publicaţia consultată de visu. Dacă alte surse indică date
suplimentare privitor la periodicitate, ele sînt menţionate în rubrica Note;
Note. Toate schimbările referitoare la descrierea generală sînt menţionate în această rubrică în ordinea
următoare:
Periodicitate, dacă sînt schimbări;

6

Presa basarabeană...

Redactori, editori, în afară de cei indicaţi în descrierea generală
Subtitlu cu schimbările produse în timpul apariţiei publicaţiei;
Suplimente;
Locul editării cu schimbări;
Alte denumiri ale publicaţiei cu trimiteri la denumirile precedente sau ulterioare;
Tipografii şi edituri cu schimbări.
Bibliografia. Rubrica conţine principalele surse bibliografice care atestă veridicitatea informaţiei stabilită
de autor şi literatură suplimentară despre publicaţie. Sursele bibliografice sînt abreviate (vezi Lista siglelor
instituţiilor şi publicaţiilor utilizate), descrierea completă fiind dată în Lista surselor bibliografiate.
Locul păstrării publicaţiei. Se indică sigla bibliotecii, arhivei sau a muzeului unde se păstrează
publicaţia cu indicarea anilor, fără menţionarea numerelor concrete şi a suportului: microfilm, fotocopie etc.
Autorul exprimă o deosebită recunoştinţă pentru ajutorul acordat Bibliotecii Naţionale, în deosebi
bibliotecarelor de la serviciile „Moldavistica” (Alena Tostogan) şi „Cărţi rare” (Tatiana Plăcintă), serviciului
bibliografic ( Prascovia Kaleva), Bibliotecii Centrale Ştiinţifice a Academiei de Ştiinţe a Moldovei, în deosebi
bibliografului Ion I. Şpac, serviciului de cărţi rare (Claudia Slutu-Grama), colaboratoarei Bibliotecii
Municipale „B. P. Hasdeu”, Maria Vieru-Işaev, care a selectat materiale la temă din catalogul Bibliotecii
Academiei Române; bibliografului bibliotecii evreieşti „I. Mangher”, S. Şpitalnic, lucrătorilor altor biblioteci
şi muzee.
Ţinînd cont de limitele cronologice destul de largi, numărului enorm de publicaţii apărute în această
perioadă, presupunem că unele date nu sînt întru totul exacte, că există publicaţii neidentificate de autor, iar
prin urmare - şi posibilitatea de a completa datele. Tocmai de aceea autorii roagă să trimiteţi completări,
informaţii
noi
şi
referinţe
critice
la
adresa
electronică:
municipala@hasdeu.md.

7

В тексте такие издания помечены звездочкой. выявления и уточнения конкретных выходных данных об отдельных изданиях авторы обращались к основным библиографическим пособиям и дополнительным материалам по истории. Ученая. вышли работы современных исследователей истории Бессарабии. Книжной Палаты РМ. был издан 3-й том румынской библиографии – “Периодическая печать Румынии”. Могилянского “Материалы для указателя литературы по Бессарабии” и П. Библиотеки Молдавского Государственного Университета. совещаний. газеты. заседаний. Для обеспечения полноты библиографических описаний. историков. Библиотеки Национального Центра Литературы им. Библиотеки Национального Музея природы и этнографии. на Украине. Научной Библиотеки Академии Наук РМ. От составителя Настоящее пособие представляет собой алфавитный каталог периодических изданий. Алфавитный перечень изданий. Листовки. ведомости (частично). включительно. В указатель вошли такие виды периодической печати. многие сведения были в закрытых для широкого доступа фондах архивов и библиотек. Когэлничану. во Франции. бюллетени. основанную на данных из библиографических источников и фондов Библиотеки Академии Наук и Национальной Библиотеки. Все они представлены в Списке использованной литературы. вышедшем в 1990 году была собрана информация о периодических изданиях Молдавии советского периода. ежегодники. также содержащие сведения о бессарабской печати. листки – независимо от способов печатания: на ротапринте. кроме того. М. журналистике Бессарабии. возникла необходимость в систематизации всех имеющихся сведений. литературе. Каталог состоит из четырех частей: Алфавитный перечень изданий. тогда же появилась библиография А. В 1987 году. литературная и художественная Бессарабия”. Бельгии. И. Румынии. Ганенко. исследуемого им периода. когда Книжная Палата Молдавии начала регулярный (государственный) учет периодики в своих Летописях книжной печати. В тридцатые годы В. составившего картотеку периодических изданий Бессарабии. содержащими сведения о периодической печати Бессарабии были работы Н. календари. содержали отдельные сведения и о периодической печати Бессарабии. куда он помещал сведения о публикациях этих лет. В отборе источников периодической печати мы руководствовались наличием у изданий таких признаков. студентов. периодичность изданий. журналы. труды. сводного списка периодической печати. Давида “Румынская печать в Бессарабии в период русского господства (1812-1918)”. независимо от их партийной и политической принадлежности. краевые республиканские. охватывающей период 19191924. когда появилось больше возможностей для изучения источников. Адиясевич начал издавать Бессарабский энциклопедический словарь. был дан список периодических изданий Бессарабии. вышедших на территории Бессарабии включает в себя издания. К. как: нумерация. однодневные газеты и газеты временного характера. Как видно. издания различных общественных организаций и партий. Эта тема интересовала и П. а также книжные фонды и каталоги Научной Библиотеки Государственного Архива РМ. как: газеты. и Н. изданном в 1989 и дополнении к нему “Периодические издания Советской Молдавии 1975-1985”. рукописным или машинописным способом. губернские. В пособие также включены названия периодических изданий. Российские библиографические издания. выявленные из газетных и журнальных объявлений. съездов и комитетов. городские и районные издания. В наше время. в Бухаресте. и не были сведены воедино. изданные в Кишиневе в начале 20 века. Каталог предназначен для работников библиотек. начиная с года первой обнаруженной нами в источниках Ведомости … 1812 года до 1957 года включительно.. Музея Истории РМ. В работе Б. Основным источником информации для создания Каталога послужили данные из вышеперечисленных работ. С целью предоставления читателям наиболее полного. составлен данный Каталог.. летописи. выходившие в России. Михайловича “Румынская печать в Бессарабии с 1812 по 1918 г. Архива Общественно-политических партий РМ. журналы съездов. записки. Национальной Библиотеки РМ.Presa basarabeană. Драганова “Bessarabiana. все эти работы освещали различные исторические периоды. В 1941 году в Бухаресте была напечатана работа П. журналистов. литературных и архивных источников. выходящие на страницах других газет. Рэдуйкэ. а также годовые отчеты. также имеющие свою периодичность в указатель не вошли. альманахи. Первыми источниками. филологов. просмотренные de visu. Трубецкого “Из истории периодической печати Бессарабии 1854-1916 гг”. каталоги крупнейших российских библиотек. В середине 90-х годов в Румынии были изданы: „Словарь литературной прессы Румынии” 1790-1990. вышедших на территории Бесссарабии и за ее пределами в период с 1812 по 1957 г. шапирографе. 8 . выходившие в исторических пределах Бессарабии (1812-1957). исследователей периодической печати.”. адресные и справочные книги. включающий многие бессарабские издания. Библиотеки Аграрного Университета. Ханжиу и „Словарь румынской прессы” 1731-1918 годов Ж. вышедших за пределами Бессарабии включает издания. приложения к изданиям. вышедшие в 30-х–80-х гг. не имеющим права распространения отдельно от подписного издания. В Каталоге зарегистрированы: областные. а также для научных специалистов. труды совещаний. Германии. имеющие непосредственное отношение к Бессарабии или редактируемые бессарабцами. в бытность свою библиографом Библиотеки Академии Наук Молдавии. В государственном библиографическом указателе Книжной Палаты Молдавии “Периодические издания Советской Молдавии 1924-1974”. стенгазеты.

директоров.Presa basarabeană. имело одинаковое название. а в пределах каждого языка в алфавите названий. тематике или читательском предназначении. Т. Основой для библиографической записи послужили издания. они внесены в соответствующую рубрику. точное название (неопределенное или данное в переводе с другого языка). немецком. . а внутри года . найденные после окончания отбора. многие из изданий были смешанного характер. Расположены в алфавите городов. а на русском языке . . по причине отсутствия источника отнесены к рубрике “не определено”. указанному рядом с фамилией. включая и переименования которые рассматриваются как отдельные издания. Если издание просмотрено de visu. основателей. редакторов. французском. указанных в круглых скобках. представленный в каталоге в зависимости от содержания издания по тематическим рубрикам. Их аббревиатуры и полные названия приведены в списке Сокращений. Кроме того. Приводятся в виде списка в алфавитном порядке с отсылками к порядковому номеру основного издания.Языковой сгруппирован по языкам (в алфавите языков). Отыскать необходимое имя в основном тексте можно по порядковому номеру издания. Издания обнаруженные после этой даты включены в данный раздел.Географический. дается описание именно по этому источнику с пометкой Descriere bazată. Cписок сокращений названий организации и публикации дается в алфавите аббревиатур библиотек.по алфавиту типографии с отсылками к номеру основного издания. болгарском. ответственные за выпуск: директоры. связанные с основным (наиболее известным или более поздним) названием системой отсылок. отдельные статьи из периодической печати. идише. Сведения. то в целях соблюдения единого алфавита дается его румынская транслитерация. Сокращения отдельных слов в описаниях на румынском языке в соответствии с нормами. а также псевдонимы. издатели.по ГОСТ 7. . .Приложения к отдельным изданиям.Указатель имен и псевдонимов включает в алфавитном порядке имена. Отбор материала был закончен к 1 августа. Местом издания считается местонахождение редакции. Основное описание построено по следующей схеме: Заголовок (название издания) подзаголовочные данные (сведения об издающих организациях и партиях. 12 “Сокращение русских слов и словосочетаний в библиографическом описании произведний печати”.Тематический указатель группирует материал. От всех прежних названий населенных пунктов даны отсылки к названиям.по алфавиту публикаций. Издания. Расположен в порядке хронологии указанного периода. в сведениях о которых отсутствуют некоторые выходные данные. Если издание в пределах данного года.Хронологический указатель представлен в форме. или установленные в дополнительных источниках. просмотренные de visu. не имеющие названия выделены в отдельный указатель. а в случае выхода в одном городе двух или нескольких изданий с одинаковым названием. в скобках указано место издания. сотрудников и владельцев типографий. отдельные работы. имеющие характерное название и самостоятельное описание. указанные непосредственно в издании.к. в которых издания выходили. Одинаковые названия различаются местом или годом издания. архивов и их полных наименований. для каталога дополнительно приняты сокращения названий организации. выделенных нами в связи с направленностью издания. иврите. способствующей наиболее полному обзору издаваемой в пределах года печати. При одинаковом заглавии учитывается алфавит городов. Издания. такие как: место. а также приложения. а внутри . Источники сгруппированы следующим образом: cловари. Одноименные издания в пределах одного города различаются по датам выхода. энциклопедии. Запись содержит название места издания и номер основной записи. Dubia включает издания. издателей. 9 . редакторы. Вспомогательный аппарат состоит из трех частей: Список использованных источников включает литературу. Вспомогательные указатели . иврите и идише). к. болгарском. Внутри рубрик алфавит названий публикаций. время издания.Типографий включает все типографии. просмотренную в процессе работы над каталогом с целью выявления фактических материалов по изданию периодической печати. т. тематику которых определить не удалось. Сокращения отдельных слов в описаниях на русском языке даны в соответствии с ГОСТОм 7. имеющих отношение к данному изданию. Общие требования и правила составления. Если название на русском. гагаузском. основатели. Географические названия даны в алфавите городов и других населенных пунктов. или определенные по библиографическим и другим источникам. Перечень периодических изданий приводится в едином алфавите по первому слову названия. В указателе также отмечены двуязычные и трехязычные издания. а также в тематические рубрики согласно заявленным в подзаголовке издания. содержащиеся в описаниях на румынском языке даны по “Schema descrierii bibliografice a serialelor coform ISBD”. учитывается хронологическая последовательность изданий. украинском.1-84 Библиографическое описание документа. собственников.. . могут представлять историческую ценность для исследователей именно в этом качестве. Названия даны на языке оригинала (русском. музеев. библиографии. .. более поздним по хронологии в пределах 1957 года.

издатели. мы можем предположить спорность некоторых сведений. как условные. Подзаголовки с изменениями на протяжении изданий. д. Если была установлена другая периодичность. в которых хранится издание.. отделом Алена Тостоган). Примечания касаются издания в целом и приведены непосредственно после основной записи. относящихся к заглавиям. типография дается по местонахождению издающей организации. Музея Истории Молдовы. в которой издание печаталось. П. Шпитальник. oтделом Редкой Книги К. Рубрики в области примечаний расположены в следующей последовательности и содержат следующие сведения: Периодичность. место издания. то знаком продолжения служат . Примечания: Изменения сведений. Центра истории литературы „М. Для создания представления о едином издании даны ссылки на них.Presa basarabeană. С. годы издания ( вышедшие в свет номера. Место хранения издания. фотокопия и т. Приводятся аббревиатуры библиотек и других организации. а также работникам других библиотек и музеев. их полные выходные данные указаны в Списке использованных источников. библиографу И. или основана на датах хранения в какой-либо библиотеке. отражены в примечаниях. если они изменялись на протяжении издания. в разные годы. отделом Калева П.1957. принимавшему активное участие в работе. архивным. предоставившей нам для сверки материалы картотеки П. oтделу Редкой Книги (зав. Библиография.. При отсутствии и этих сведений в описании указывалось – s. библиографу еврейской библиотеки И. зав. Периодичность издания дается в соответствии с источником. указывалось местонахождения типографии. Если издание выходило за пределы принятых нами хронологических рамок. если оно было изменено.. Редакторы. хранящихся в Библиотеке АН Румынии. список сокращений). Место издания. т.. а также сотрудникам Национального Архива РМ. то в основном описании они заключены в квадратные скобки. Библиографические источники даны в сокращении (см. их начальная и конечная дата). Хашдеу” Марии Ишаевой. без указания конкретных номеров и способов их издания: микрофильм. Другие названия издания: предыдущие и последующие. Автор просит присылать критические замечания. Учитывая массив материалов и достаточно широкие хронологические рамки.. П). Авторы выражают особую признательность за оказанную помощь в работе Научной Библиотеке АНРМ.md. Когэлничану”. и годы хранения. Содержит как библиографические источники..к. Национальной Библиотеке Республики Молдова: Информационно-Библиографическому oтделу (зав. l. Типографии и издательства. то использовались квадратные скобки с многоточием. если были изменения в ней. Перерывы в издании. Приложения: наличие их в издании. сотруднице Муниципальной библиотеки „Б. Если определить место издания было невозможно. а также определенное количество еще неучтенных нами изданий и возможость их пополнения. 10 . в которых печаталось издание. литературным или библиографическим источникам. отобравшей материалы каталога периодических изданий Бессарабии. отделом Татьяна Плэчинтэ). Если была известна начальная дата и издание предположительно продолжалось. служащие подтверждением достоверности установленных автором выходных данных.. Ганенко. . а также дополнения и новые сведения об отсутствующих у нас изданиях по адресу: municipala @ hasdeu. oтдела Молдавистики (зав. Мангер С. Если последнюю дату выхода определить не удалось и она определена составителем по содержанию издания. Слуту-Грама. после 1957 г. эти сведения даны в области примечаний. так и дополнительная литература об этих изданиях. Государственной Книжной Палаты. кроме представленных в основной записи. Шпаку.

: П. / Camera de stat a cărţii. În 3 tom. Publicaţiile periodice ale Moldovei Sovietice 1975-1985: Indice bibliogr. Răduică Nicolin. библиогр. Адиясевич. – Bucureşti: Ed. Publicaţiile periodice ale Moldovei Sovietice 1924-1974: Indice bibliogr. Hasdeu” Biblioteca Muzeului Naţional de Etnografie şi Istorie Naturală Biblioteca Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei Biblioteca Naţională din Rusia (S. предисл.К. – 552 p. Iaşi. – Bucureşti: Ed. Lista siglelor instituţiilor şi publicaţiilor utilizate AOSPRM BAR BAŞR BCNLM BM BMNEIN BMNIM BNR BNRM BPSIR BRSO BSR BŞANRM BŞCAŞRM BŞM BU BUA CNC Bessarabiana / Драганов DPLR DPR PPMS 1975-1985 PPMS 1924-1974 PPR БЭС / В. Ştiinţifică. şi compl. Д. a II-a rev. литературная и художественная Бессарабия: [Алф. 1979. lexicografică: Rodica Pandele. – Ch. 1995. P. сост. – К. rev.] / Муницип. de stat / Camera de stat a cărţii. 1990.) / Academia Română..: Cartea Mold. Publicaţiunile periodice româneşti: (ziare. Б.. Хасдэу. Вып. şi coord. Moskova) Biblioteca Universităţii Agrare Camera Naţională a Cărţii Bessarabiana: Ученая. Kogălniceanu” Biblioteca Municipală “B. Бессарабский энциклопедический словарь / Под ред. б-ка им. 11 . ed. – 417 p. 1993. Драганов. – 218 p. П. 1996. – 675 p. Fundaţiei Culturale Române. Hangiu I.: Cartea Mold. М. – Ch. gazete. указ.-Petersburg) Biblioteca Naţională a Republicii Moldova Biblioteca Publică de Stat de Istorie din Rusia Biblioteca Regională de Stat din Odesa Biblioteca de Stat din Rusia (Moskova) Biblioteca Ştiinţifică a Arhivei Naţionale a Republicii Moldova Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova Biblioteca Ştiinţifică Medicală Biblioteca Universitară (Odesa. Колесника.Presa basarabeană. Răduică Georgeta. 1-10. Lvov. – 284 с. 1932-1933.: Ю. Dicţionarul presei literare Româneşti 1790-1990 / red. В.: Universitas. Dicţionarul presei româneşti (1731-1918). ... Адиясевич Arhiva Organizaţiei Social Politice a Republicii Moldova Biblioteca Academiei Române (Bucureşti) Biblioteca Academiei de Ştiinţe din Rusia Biblioteca Centrului Naţional de Literatură „M.

cercetători ai presei din Basarabia. să implicăm bibliotecile-filiale cu potenţialul lor profesional în procesul valorificării trecutului cultural al municipiului Chişinău. „Grigore Vieru”. ziare. Călinescu precum că „în Basarabia există reviste şcolare foarte bune”. Nicolai Moghileanski. Eforturile noastre au fost încurajate de cercetătorul ştiinţific Ion Dron. apar importante lucrări bibliografice ale lui Alexandru David. Acestea. De fapt. iniţial. „Nicolae Dabija”. L. Implicată în procesul renaşterii culturale. Am propus să fie extinsă perioada cercetată. Intenţionam. Aceasta a fost introdusă în planul de cercetare bibliografică al BM. culturală etc. pe de o parte. de exemplu. Una din direcţiile de activitate fiind bibliografia retrospectivă. Kulikovski. editori. „Buletinul Muzeului de istorie”. La rândul său Ion Dron a implicat şi Catedra de Jurnalism şi Ştiinţe ale Comunicării. „Arhiva CFR”. deschisă sub stăpânirea rusă.. Legendă Ideea unui Catalog al presei a fost lansată încă la începutul anilor ‘90. de asemenea. 2) acumularea surselor informaţionale referitoare la oraşul Chişinău (viaţa literară. L. unde din 1958 se înregistrează toate periodicele apărute pe teritoriul RSSM. să abordăm subiectul altminteri. mai larg. Serviciul bibliografic care avea această sarcină a fost transformat în „Centrul de Informare şi Documentare Chişinău” (CID) cu statut de Departament în structura bibliotecii. BM contribuie la valorificarea trecutului. fiind pătrunşi şi de dorinţa de a contribui la valorificarea acestui obiectiv. „Mihai Cimpoi” ş. „Iulian Filip”. ca bibliotecă a municipiului Chişinău. a fost doar o delegare de sarcini Bibliotecii filiale „M. În colecţia „Basarabiana”. Însă datorită tenacităţii autorilor. • Elaborarea bibliografiilor curente locale (istorie. ba chiar câţiva ani această preocupare a fost sistată mai multe ori. Biblioteca Municipală. până în 1957. fără de care nu poţi înţelege Basarabia şi fenomenul basarabean. bibliografi recunoscuţi. s-a făcut tot posibilul de a continua lucrarea concepută. Dabija. cât şi în planul de editare pentru anul 1999. cât şi afirmaţia lui G. CID Chişinău a iniţiat bibliografierea revistelor şi ziarelor. Această sarcină s-a dovedit a fi dificilă. Realizarea acestui Catalog nu a fost întâmplătoare. „Basarabia economică”. susţinute de el prin completări. Lomonosov” de a cerceta perioada 1812-1918 sub aspectul identificării periodicelor în acel răstimp de stăpânire rusească. rezultatele obţinute impuneau să reorientăm intenţiile. printre care: • Elaborarea anuală a „Bibliografiei Municipiului Chişinău”. a. cercetarea înainta încet. Petr Draganov. redactări. Iniţiativa noastră a fost susţinută de reputaţii bibliografi şi cercetători Ion Madan şi Ion Şpac. a suferit modificări permanente. BM este obligată să contribuie la identificarea urmelor lăsate de stăpânirea rusească în perimetrul pruto-nistrean. cu multiple funcţii: constituirea. astfel încît în cîţiva ani s-au constituit indexurile periodicelor „Sfatul Ţării”. realizată împreună cu istoricul literar şi editorul Iurie Colesnic. anul fondării Camerei Naţionale a Cărţii. „Cuvânt moldovenesc” şi altele. Paralel se cerceta istoria BM. în felul acesta. Cea mai mare parte aici o constituie revistele pedagogice „Şcoala Basarabiei”. concomitent depăşind graniţele municipiului Chişinău (scopul nostru iniţial). Anuarele liceelor. începînd cu 1436 şi pînă în prezent). „Eugen Doga” „Glebus Sainciuc”. Pânzaru). Argumentul forte în favoarea revistelor pedagogice a fost informaţia bogată pe care o conţineau. „Ion Vatamanu”. V. „Basarabia agricolă”. dat de multe ori peste cap. personalităţi). (caracteristică bibliotecarilor de la BM). cultură. Completarea „Letopiseţului Chişinăului” (date. Pe de altă parte. „Cuvântul şcoalei”. Revistele literare ale diferitelor asociaţii. „Ion „Hadârcă”. depistate din cărţi. documente. la valorificarea istoriei culturale a Basarabiei. Munca enormă concepută a cerut schimbări de strategie managerială.Presa basarabeană. al Chişinăului. întîi de toate. Prin bibliografierea acestor publicaţii periodice se urmăreau şi se urmăresc două scopuri: 1) deschiderea acestor publicaţii pentru utilizatori. reviste. fapt ce a permis mărirea numărului de salariaţi (18 bibliografi).. Aceeaşi perseverenţă profesională a făcut să fie amânată editarea şi să consultăm istorici. fiind conştienţi de marea importanţă a acestui Catalog. coordonări. evenimente legate de istoria Chişinăului. • Elaborarea bibliografiilor retrospective locale.). fără de care este imposibil de a aşterne în scris istoria bibliotecii noastre. a trasat pentru realizarea acestora un şir de obiective. scriitori. În felul acesta. 12 . Conceptul realizării unui catalog al periodicelor basarabene (autori L. au apărut în perioada 1992-2002 bibliografiile „Alexe Mateevici”. fapte. conservarea şi valorificarea fondului local „Chişinău”.

Ucraina). ajutorul permanent al Ludmilei Pânzaru. în al doilea rând. Revista teologică. Cluj. a indica şi de a etala evaluarea şi importanţa. teologice.Hasdeu” nu şi-a trasat drept scop de a evidenţia. a RM.). Ciobanu. Catedra de Istorie a Românilor de la Universitatea de Stat din Moldova. că nu poate fi exhaustiv şi într-un viitor. diversităţii şi evoluţiei cronologice a presei periodice. care în 1923 în lucrarea sa „Cultura românească în Basarabia sub stăpânirea rusească” scria despre publicaţia periodică „Glasul Basarabiei”. acest lucru este şi mai dificil de realizat. evenimentele tragice ale trecutului.. care. poate cei mai laborioşi. de fapt. 414 ex. în primul rând. perioada îndepărtată şi vastă de cercetare sub aspect cronologic – din 1812 până la 1957. buletine literare. În această ordine de idei este necesar de a menţiona implicarea bibliografei Rita Şcelcikov a cărei muncă merită aprecierea noastră. orientări etc.. 398 exemplare şi multe. îl vor căuta şi îl vor consulta.. Ajutorul şi sprijinul dezinteresat al acestor cercetători ştiinţifici ne-a convins de utilitatea acestei lucrări.” am verificat plenitudinea publicaţiilor româneşti din Catalogul nostru. Biblioteca Universităţii din Iaşi. Ţinem să menţionăm că dificultatea cercetării bibliografice a fost condiţionată de dispersarea publicaţiilor în multe biblioteci şi arhive (RM. Biblioteca Naţională a Rusiei. Biblioteca Academiei Române. reflectă diversitatea presei ( reviste. De vină a fost istoria acestui meleag. evoluţia şi cultura Basarabiei. 192040. Ulterior anului 1923 au urmat distrugeri masive de publicaţii periodice. asistenţa. Cert este doar faptul că colectivul BM şi-a canalizat şi şi-a armonizat eforturile pentru a oferi un instument util şi extrem de necesar celor care-l aşteaptă. colaborare. 4230 ex. anuare. economice. Rusia. Pe acestă cale aduc sincere mulţumiri colaboratorilor acestor biblioteci pentru cordialitate.. În Basarabia s-au păstrat foarte puţine colecţii de acest fel. România. tipografiile existente în Basarabia. subiect insuficient explorat în perioada cronologică studiată.. Suntem ferm convinşi că lucrarea v-a fi de folos şi va aduce beneficii istoricilor. Un exemplu concludent în acest context îl constituie spusele academicianului Şt. Răduică). studii.. bibliografilor. şi ale lui Gheorghe Palade. menţionează editurile. ar putea fi completat. instrumente ce contribuie la investigaţia unui domeniu. perioade. Monitorul Municipiului Chişinău. Biblioteca Municipală „B. dar şi cercetărilor minuţioase a multor surse de tip bibliografic. cercetări. Catedra de Bibliologie şi Ştiinţe ale Informării. de lipsa multor publicaţii periodice. 276 din 6 aprilie 1950 în baza căreia Arhiva Centrală de Stat din RSSM a selectat pentru distrugere multe cărţi şi periodice printe care: Monitorul Oficial. cataloage etc. rolul. majoritatea din ele mai fiind şi incomplete. Biblioteca filialei Academiei Române. peste jumătate din volumul de muncă prevăzut funcţional l-a consacrat acestui Catalog. istorice. utilizatorului (beneficiarului) i se propun indici auxiliari: de limbă. pentru că identifică începutul presei (iniţial ruseşti) pe teritoriul basarabean (1812). multe altele.a. N. Tuturor acestora le adresez alese mulţumiri: fără suportul lor acest Catalog nu ar fi fost posibil de realizat în parametrii şi dimensiunile prezente. cercetătorilor.. cotidiene. subiecte. Biblioteca Naţională a României.P. Cu atât mai mult mai târziu. 1918-38. Apariţia Catalogului se datorează cercetărilor în marile biblioteci: Biblioteca Ştiinţifică Centrală a Academiei de Ştiinţe a RM. mărturisind că n-a putut găsi nicăieri ultimul număr al acestui ziar. în al treilea rând. acestea facilitând concomitent aprecierea cantitativă şi calitativă a presei periodice basarabene în perioada anilor 1812-1957. susţinere. anii 1918-1944. Când au apărut aceste dicţionare BM dispunea deja de ani buni de cercetări. ziare. 1928. 46 ex. Catalogul BM doar prezintă celor interesaţi cel mai mare număr de periodice însumat cândva într-o lucrare şi vrem să credem că este o lucrare bibliografică reprezentativă. Biblioteca Naţională. 2002 au fost. Răduică. Biblioteca Ştiinţifică Regională din Odesa. calendare.40. 398 ex. 1920-40. adăugăm noi. locul publicaţiilor periodice în istoria. Basarabia economică. care au găsit în colecţiile Bibliotecii Academiei Române circa 90% din publicaţii. 1920-36. Exemplu aici poate servi directiva Ministerului de Interne al MSSR nr. Pentru a avea o privire de ansamblu a componenţei şi structurii. Anii 2000.. 2001. devenind chiar prioritatea activităţii BM. tipograii şi edituri. geografic.Presa basarabeană. Viaţa Basarabiei. Lidia Kulikovski 13 . Prolifice au fost implicările lui Ion Dron.. România. eventual. tipărite în RM. fiind conştienţi că nu este exhaustiv. înţelegere. care au adus un estimabil spor de informaţie şi de calitate. agricole ş. Biblioteca de Stat din Rusia. ale Silviei Grossu. Elaborarea Catalogului nu a fost un act de concurenţă faţă de „Dicţionarul presei româneşti” (1995) şi nu este opus „Dicţionarului presei literare române” (1996). Noi nu am dispus de posibilităţile autorilor „Dicţionarului presei româneşti” (G. 80 ex. Luminătorul.. După aceste „Dicţionare. Arhivele Naţionale ale RM şi României.

cercetători din diverse domenii la bibliotecile din Moldova şi la cele de peste Prut. Lenin” din Moscova (la filiala din oraşul Himki a acestei Biblioteci). dictată de falimentul comunismului în spaţiul european şi de revirimentul democratic al vieţii social-politice în spaţiul ex-sovietic. Astfel a fost studiată de către mai mulţi cercetători presa cu caracter iluminist-culturalizator din Basarabia de pînă la 1917 [1]. Demersul sigur pentru evocarea şi reconstituirea identităţii naţionale era promovat îndrăzneţ de presa de limbă română existentă atunci în Basarabia: primele ziare în limba română . Colecţiile publicaţiilor au fost căutate şi cercetate la cele mai mari biblioteci din spaţiul românesc (Biblioteca Naţională din Chişinău. presa şcolară [2] etc. firesc lucru. unele eşaloane ale presei naţionale din perioada interbelică – presa literară. În aceste circumstanţe valoarea Catalogului devine inestimabilă. publicaţiile cu profil clerical. care constituie obiectul acestei cercetări. contribuind la revalorificarea obiectivă a unui segment important al culturii naţionale.“Basarabia” (1906-1907) şi “Moldovanul” (1907-1908). Scopul autorilor prezentei investigaţii este satisfacerea interesului crescînd al cetăţenilor pentru istoria presei naţionale. Basarabia trăindu-şi abia la 1906-1918 momentul său "paşoptist". Reconsiderarea moştenirii culturale naţionale revendică în mod necesar şi revalorificarea presei din Basarabia în complexitatea ei. Biblioteca Academiei Române şi Biblioteca Naţională din Bucureşti. Silvia Grossu. depărtarea de sursele necesare de asistenţă informaţională – condiţionează imanenţa prezentului ghid bibliografic al presei. revista bisericească “Luminătorul” (1908-1944). care au apărut ca rezultat al destinderii relative a vieţii interne din Imperiul Rus în urma evenimentelor revoluţiei de la 1905. Dar alte eşaloane importante. impune tenacitate şi perseverenţă mişcării de emancipare naţională doar în primele decenii ale secolului al XX-lea. oameni politici. Considerăm că revenirea prin prezentul studiu la subiectul enunţat cu noi date şi cu un bogat material documentar va contribui la redimensionarea obiectivă a procesului de constituire şi consolidare a presei naţionale în dubla sa calitate: de componentă a culturii şi de creatoare de cultură.Presa basarabeană. Prin editarea Ghidului bibliografic imaginea procesului de constituire şi de consolidare a presei din Moldova devine mai exactă şi mai închegată. lipsa neexplicată a unor numere din colecţiile existente. revistele “Cuvânt Moldovenesc” (1913-1917) şi “Şcoala Moldovenească” (1917-1918). presa minorităţilor naţionale n-au beneficiat de atenţia cuvenită a cercetătorilor. în timpurile cînd considerentele ideologice şi politice au fost prioritare şi au prevalat mereu asupra celor ştiinţifice. Unul dintre compartimentele valoroase ale presei naţionale îl formează primele publicaţii periodice de expresie românească: “gazeta naţional democratică” “Basarabia” (1906-1907) şi “gazeta naţional independentă” “Moldovanul” (1907-1908). Meritul incontestabil al acestor publicaţii de limba 14 . Deznaţionalizarea Basarabiei. I. O parte din publicaţiile naţionale nu s-au găsit decît la fosta bibliotecă “V. cotidienele “Ardealul” (mai tîrziu “România Nouă”. Acest Ghid bibliografic se circumscrie proiectelor generale de revalorificare a moştenirii culturale româneşti şi constituie o primă evaluare cantitativă a publicaţiilor din acest teritoriu. s-a realizat. Gheorghe Palade Presa din Basarabia în contextul socio-cultural de la începuturile ei pînă în 1957 Investigarea spaţiilor albe sau obscure de pe harta trecutului nostru a devenit în ultimul timp o necesitate imperioasă. clară şi exactă a reliefului cultural al Basarabiei din perspectiva presei. e de aşteptat ca acest studiu să stimuleze investigaţiile analitice în domeniul presei din Basarabia în perioada anilor 1865-1956. Accesul limitat la totalitatea colecţiilor din multiple cauze: raritatea acestora. resuscită un interes viu anume pentru perioadele "închise" pînă nu demult. gradul avansat de uzură a multor publicaţii periodice. Analiza integrală a presei din această perioadă. a fost supusă unor cercetări minuţioase. “Sfatul Ţării” (1918-1920). Mare parte din acest spaţiu valoros sub aspect documentar important pentru elucidarea şi justa apreciere a evenimentelor. precum presa partidelor. O dovadă în acest sens ne-o oferă numărul sporit al solicitărilor acestor surse de către istorici. de asemenea. Astfel că această bibliografie abordează un domeniu puţin cercetat. istoria Basarabiei.. repartizarea lor dispersată. în general. nu s-a făcut. Biblioteca “Mihai Eminescu” din Iaşi. Prezenta lucrare bibliografică oferă o panoramă complexă a presei anilor 1906-1956. 1917-1918). Ghidul bibliografic şi-a propus să realizeze un proiect unitar sub aspect cantitativ al presei naţionale din perioada respectivă şi. Nu doar dimensiunile procesului de constituire şi de consolidare al presei naţionale. săptămînalul “Cuvânt moldovenesc” (1914-1920). jurnalişti. care au avut loc pe parcursul a mai bine de trei pătrare de veac – presa din anii 1867-1956. ca o consecinţă tragică a anexării de la 1812. Biblioteca “Lucian Blaga” din Cluj).. Intenţia autorilor – de a oferi o imagine integră. presa pedagogică. ci.

Popovici. cu mult mai mare. care a apărut fără întrerupere din ianuarie 1908 pînă în martie anul 1944. promisiunile făcute de autocraţia rusă sub presiunea evenimentelor de la 1905 n-au mai fost duse la îndeplinire şi Manifestul din 17 octombrie nu s-a mai respectat. A. întemeiată împreună cu Gh. broşurile şi foile misionare editate de Frăţimea Naşterii lui Hristos etc. Parfentiev. dar fiind pe durata a mai bine de patru ani unica publicaţie în limba maternă. “Cartea românească” a lui Constantin Popescu.Presa basarabeană. revenirea la valorile comune ale românismului prin evocarea trecutului “de glorie al strămoşilor”. este ameninţată cu dispariţia. Ignatovici. Autocratismul rusesc stă încă bine pe picioare şi regimul care urmează a fost unul de mînă tare. Nu poate fi neglijată în această perioadă de declin a libertăţilor sociale activitatea unor fruntaşi. de fapt. tratarea netradiţională 15 . cu destinaţia Basarabia. care le-a pus în situaţia de a ceda. care s-au străduit să menţină nealterat interesul pentru istoria şi cultura naţională. trebuia să apară la Iaşi sub îngrijirea jurnalistului V. În anii 1909-1912 au văzut lumina tiparului şi cîteva cărţi în limba română ale ieromonahului Gurie Grosu. organizarea unor serate de cîntece sau serbări teatrale (exemplul activităţilor iniţiate de Gh. instituind restricţii şi mai drastice decît cele de pînă la 1905. funcţionarilor clerului. o traducere din L. sfaturi de tot felul. în anii 1908-1913 în Basarabia apărea numai “Luminătorul” şi începînd cu 1910 timp de patru ani – calendarele lui Constantin Popescu. aparţinînd lui Alexe Nour. Popescu. “Viaţa Basarabiei” şi “Moldovanul”. Una din cele mai statornice publicaţii periodice basarabene a fost revista bisericească “Luminătorul”. şi acum au tot mobilul moral de a se revanşa. În lipsa unor veritabile periodice româneşti ele ţineau locul ziarelor şi revistelor. La această manifestare au participat circa 80 de oameni. autorul corespondenţei: “Luminătorul” s-a iscusit a scoate lacrimi din cele mai împietrite inimi…”[7]. O dată primejdia revoluţiei înlăturată. acum. valorificarea tezaurului naţional prin popularizarea creaţiei populare orale şi susţinerea talentelor autohtone. cîntăreţilor.a. Precipitarea evenimentelor a făcut ca perioada a II-a din activitatea presei naţionale în ţinut. Presa periodică naţională în Basarabia de după 1907. Un rol de seamă în menţinerea conştiinţei naţionale revine la acel moment revistei “Luminătorul”. valorificînd potenţialul modest al cititorului de rînd. cultivîndu-i astfel interesul pentru viaţa naţională. Aşadar. regimul vestitului Stolîpin [3]. Cu programul său axat pe dogmele religioase. Ciachir. jurnalului sub numele de “Luminătorul” în limba română. ziarului “Glasul Basarabiei” şi revistei şi ziarului “Cuvânt Moldovenesc”. În paginile “Luminătorului” din aprilie 1911 este inserată o amplă corespondenţă despre lectura publică a jurnalului în casa ţăranului Efimie Vlas din satul Şeptelici. Autorităţile se fac a uita episodul neplăcut. română rezidă în însuşi faptul apariţiei lor. sub presiunea cenzurii înăsprite. M.. numărul de cititori fiind. Obiectivele publicaţiilor diferă unul de altul. 1908. Madan. atît de angajate în efortul de deşteptare a “conştiinţei de sine” a românilor din Basarabia în cursul anilor 1906-1907. realizîndu-se în unii ani tiraje enorme pentru acele timpuri de 8-10 mii de exemplare. care brusc puse capăt tuturor iniţiativelor de viaţă culturală şi naţională şi în Basarabia. este solicitat şi de o parte din mireni. “Bucoavna”). surorile Dicescu) etc.). prin Sfatul Frăţimii Naşterii lui Hristos din Chişinău. dar terenul comun pentru ambele îl constituie cel consacrat problemelor naţionale. ilustraţii. Precum comunică preotul Dimitrie Popesco. preoţilor C. A. Autocraţia trece la ofensivă. Baltaga ş. adică cea desfăşurată în anii 1908-1916. Ziarele inserează numeroase articole pe aceste teme într-o manieră populară şi într-o formă accesibilă. recurgînd la modalităţi accesibile şi adecvate realităţilor respective prin editarea de calendare şi broşuri (calendarele învăţătorului C. judeţul Soroca. urma să apară de 2-3 ori pe lună la Chişinău.Brăiescu) şi cea a lui Gheorghe Tudor la 1912 (revista “Făclia Ţării”. Printre colaboratorii cei mai consecvenţi se înscriu numele arhimandritului Gurie. care pe lîngă calendarul anual propriu-zis mai cuprindeau în mod tradiţional bucăţi din scriitori români. Tolstoi. “Luminătorul” era destinat preoţilor. (“Învăţătura despre legea lui Dumnezeu”. Astfel lecturile în comun ale revistei sporeau eficienţa publicaţiei şi-i ridicau prestigiul în rîndurile ţărănimii. De consemnat în acest context iniţiativa merituoasă a boierului sorocean Leonida Stamati de a edita în primăvara lui 1907 la Iaşi un ziar în grafie latină pentru basarabeni. tocmai după ce cunoscuse un moment iniţial de înflorire prin publicaţiile ”Basarabia”. care se presupunea a fi ţăranul. după programa arătată. Ambele publicaţii au fost suprimate de autorităţi. Preocuparea de căpetenie fiind deşteptarea poporului prin învăţătura în “limba mamei”. Costinovici. să fie mai modestă sub aspectul propagandei naţionale. M.. Iniţiativa lui Leonida Stamati la 1907 (gazeta “Basarabia reînnoită”. cu titlul sugestiv „Basarabia reînnoită” şi încercarea curajoasă a jurnalistului Gheorghe Todorov (ulterior Iorgu Tudor) de a scoate la 1912 la Chişinău revista „Făclia ţării”. Decizia Sinodului Bisericii Ruse din 10 decembrie 1907 rînduia: “A se da dezlegarea tiparului de la a. Revista beneficiază de colaborarea îndelungată a lui Alexei Mateevici [6]. “Povestea porcului” şi “Povestea unui om leneş” de Ion Creangă [4]. şi cu numirea protoiereului Constantin Popovici. traduceri. sub cenzura protoireului Spiridon Muranevici. şi a ieromonahului Gurie “ca redactori ai acestui jurnal”[5].

privită în perspectiva totalităţii sale. Dar abia la 18 martie 1918 va ieşi de două ori pe săptămînă (joia şi vinerea) o pagină în limba română cu caractere latine în calitate de supliment al ziarului. din 1919 pînă în 1930. nu poate fi aplicat unui proces de constituire. Se părea. din septembrie pînă în decembrie 1917. În decembrie 1917 este anunţată apariţia în termene nu prea îndepărtate a variantei româneşti. Publicaţia beneficiază de asemenea de colaborarea lui Mihail Sadoveanu. Actul Unirii din 27 martie 1918 a Republicii Democratice Moldoveneşti cu România. împreună cu N. care apare la 24 noiembrie 1917 cu subtitlul “Veştile organului suprem din ţinutul Basarabia”.a. a. T. care au apărut în 1913 şi respectiv. Ziarul apare iniţial în limba rusă în patru pagini format mare. “pentru a ieşi la lumină trebuie să ştii limba mamei” [8]. Leon Donici-Dobronravov. calificativul-sintagmă de largă circulaţie în perioada interbelică. Aceste ediţii periodice bibliografiate de editorul N. Tudor Pamfile. Cijevski. culturale.Presa basarabeană. iar cel de redactor lui Ion Costin. “Criza presei”. Nicolae Iorga. Apostol Culea. Pelivan. Secretar de redacţie este Gheorghe Stîrcea. Separîndu-se de varianta rusească. avem în vedere constatările lui Constantin Mâţu. ele pot să împrăştie întunericul şi să ne facă oameni luminaţi”. încetăţenită în istoriografia naţională mai demult şi reconfirmată de investigaţii recente califică presa de expresie românească din Basarabia drept fragmentul cel mai slab al presei româneşti. Nicolae Beliciu ş. Fiecare număr începe cu sloganul: “Luminează-te şi vei fi om!”. care înglobează principiile crezului său social-politic: “Numai sfînta Biserică şi şcoala pot birui neştiinţa. Simion Murafa. determinînd prin activitatea lor orientarea naţională a activismului social al basarabenilor. doar că diferă limba şi informaţiile. Interpretarea generală. În primele numere “Glasul Basarabiei” publică mai mult articole inaugurale. din iulie 1918 pînă în ianuarie 1920 va apărea cotidianul "Sfatul Ţării" în limba română. M. evident. Rolul de director-editor îi revine lui Nicolae Alexandri. în rîndul doi. al unor evaluări ulterioare controversate. politice. ziarul Uniunii clerului basarabean “Raza” (1931-1944 ) şi altele [11]. Negru. “Sfatul Ţării” – organul suprem legislativ. “Cuvântul Moldovenesc” s-a aflat în epicentrul evenimentelor anului 1917. G. sociale. În primul rînd. Nichifor Crainic.. fiind iniţiatorul şi organizatorul Partidului Naţional Moldovenesc. contemporani ai fenomenului în cauză. or. a problemei anexării în articolul “100 de ani” cauzează confiscarea revistei chiar la tipografie) probează în favoarea continuităţii presei naţionale în Basarabia. Halippa. care apăreau în Basarabia – “Cuvântul Moldovenesc”. “naţională şi nepărtinitoare”. al cursurilor de vară pentru profesori. ci mai mult pe consideraţiile cercetătorilor de atunci. au avut o atitudine combativă în anul 1917. al primului parlament al Basarabiei [9]. Inculeţ ş. devine primul cotidian din Basarabia. mai apare timp de cîteva luni. Ziarul românesc are o echipă foarte bună de colaboratori: Ion Costin (director. seria II (1926-1943). Hemniţki ş. Stîrcea. Platforma şi structura ziarului sînt similare cu cele ale variantei ruseşti: problemele restructurării economice. pe lîngă săptămînalul şi revista “Cuvânt Moldovenesc”. ziarul lui Iorgu Tudor (Gheorghe Todorov) „Soldatul moldovan”. Ştefan Ciobanu.. expuse in studiul “O necesitate desconsiderată – presa naţională din Basarabia”[10]. săptămînalul “Ardealul” (ulterior “România Nouă”). beneficiind de colaborările fructuoase ale lui I. preşedintele Asociaţiei ziariştilor şi avocaţilor din Basarabia. Pantelimon Halippa. revista pedagogică editată de Onisifor Ghibu “Şcoala moldovenească” – toate axate pe mişcarea de emancipare a românilor din Basarabia. Concluziile cu privire la criza presei de expresie românească din primul deceniu de după Unire au fost deduse dintr-o 16 . reprezentativ şi electiv al Basarabiei constituit la 21 noiembrie 1917 în conformitate cu decizia Congresului al II-lea ostăşesc din Chişinău. presa de limbă română în Basarabia după Unire era în faza sa iniţială. inserate în paginile ediţiilor periodice. şi.. Această constatare se întemeiază nu atît pe investigaţiile recente. Iniţiativa merituoasă a profesorului de limbă română de la şcoala eparhială de fete din Chişinău Grigore Constantinescu stă la temelia acestei publicaţii. T. Dinu Stroe. Alexandri). Criza presei de limbă română din Basarabia în primul deceniu de după Marea Unire a constituit obiectul unor discuţii aprinse din presa timpului. Momentul de vîrf al acestei mişcări l-a constituit. ar fi trebuit să impulsioneze presa naţională sub toate aspectele calitative şi cantitative. Organul de presă al parlamentului basarabean – ziarul “Sfatul Ţării”. Colaboratorii ziarului sînt în cea mai mare parte jurnaliştii de la ziarul rusesc “Bessarabskie gubernskie (oblastnîe) vedomosti”: A. Gh. Se consideră că presa de limbă română din Basarabia înregistrează o traiectorie în declin după Unire. însă. a. şi această “criză” durează mai mult de un deceniu. La 7 aprilie 1913 iese de sub tipar gazeta “Glasul Basarabiei”. concentrat în acest eveniment major. că rodul convergenţei tuturor eforturilor patriotice.. Acelaşi mesaj iluminist-culturalizator este promovat şi de alte două publicaţii. în 1914 – revista şi ziarul “Cuvânt Moldovenesc”. dar rămînînd sub egida aceleiaşi administraţii. Ciachir. ediţie reluată. opiniile profesorului Alexandru Boldur şi ale jurnaliştilor din perioada interbelică Dumitru Remenco. În această perioadă “fierbinte” din istoria Basarabiei. Alexandri şi redactorii Pan. cotidianul “Viaţa Basarabiei” (1930-1944). “România Mare” (1926-1927). cotidianul “Sfatul Ţării”.

economice. mai beneficiind şi de înlesniri la închirierea spaţiilor. cu reţineri din diurnele parlamentarilor basarabeni”. mai ales cea de limbă rusă şi cea de limbă idiş (cu caractare ebraice). situaţia presei de expresie românească din Basarabia era catastrofală. între reprezentanţii diferitelor grupuri etnice. anuare. De remarcat: limba rusă deţinea acest statut nu doar din inerţie. care includeau un şir de înlesniri şi priorităţi pentru alolingvi.n. de regulă. însoţită de toate deficienţele caracteristice activităţilor de început. cum a fost cea de după război. “Cuvânt Moldovenesc” şi “Şcoala moldovenească” şi doar trei ziare în limba rusă – 17 . e) nerespectării prevederilor autorizaţiilor “…pe baza cărora ele (publicaţiile. Aşadar. în 1917. culturale a societăţii. publicat în săptămînalul “Cuvânt Moldovenesc”[14]. la consumul de energie electrică etc. Acest factor a fost decisiv în perpetuarea unei prese alolingve stabile. calendare etc. Drept confirmare vin şi datele interesante referitor la situaţia privilegiată a presei ruseşti spicuite din articolul lui Nicolae Beliciu „Cum trăieşte presa rusească”. care.“Sfatul Ţării” şi “Ardealul” (tot el din 1918 – “România Nouă”). După o trecere în revistă a tuturor publicaţiilor de limbă rusă din teritoriul Basarabiei. buletine ale diferitelor asociaţii obşteşti. În aşa fel evoluînd evenimentele. instituţii etc. limba rusă. c) operativităţii informaţionale de care se bucurau din partea diferitelor structuri ale instituţiilor publice. a făcut din Basarabia un cîmp fertil pentru toate experimentele politice ale emisarilor bolşevici şi ale partidelor de la centru (în perioada interbelică s-au perindat la putere 34 de guverne. Şi. fenomenele relevante ale evoluţiei sociale. b) ca periodicitate: cotidiene. utilajului. succes datorat în cea mai mare parte: a) sprijinului moral şi material al puterii locale: “…vom preciza. că în perioada respectivă au apărut publicaţii diverse: a) ca orientare: pedagogice. greu de comparat chiar şi cu cea de dinainte de Unire. bilunare. cât şi la alte instituţiuni locale ce anume sume au incasat aceste ziare pentru publicaţiuni sau lucrări tipografice. Ţinîndu-se cont numai de aspectul presei cotidiene. ca o consecinţă firească a revoluţiilor ruseşti şi a războiului. cu ajutoare parvenite din partea emigranţilor ruşi. Între 1812 şi 1918 Basarabia suferise o importantă modificare demografică în urma politicii de colonizare a Rusiei ţariste. cum cei mai mulţi nu cunoşteau nici limba rusă. În aceste circumstanţe şansele de consolidare a presei naţionale erau grav diminuate. literar-culturale. c) ca destinaţie: organe de presă ale partidelor. Pînă în 1917 în Basarabia apărea o gazetă săptămînală cu denumirea “Cuvânt Moldovenesc”. n. almanahuri. Beneficiul material. presa din Basarabia în anii de după Unire tocmai cîştigase teren pentru o dezvoltare firească. s-au ignorat alte segmente substanţiale din procesul de constituire şi consolidare a presei naţionale – cele care vizează tendinţele. apăreau doar în ruseşte. reviste lunare.Presa basarabeană. idiş sau germană. după 12 ani de la Unire. două reviste în limba română şi două cotidiene ruseşti – “Viaţa Basarabiei (“Bessarabskaja jizni”) şi "Prietenul" (“Drug”).. cu mici specificări privind la geneza şi evoluţia lor. la Chişinău erau deja două cotidiene româneşti . Orhei. sigure de sine. Modificările convenabile etniilor conlocuitoare au defavorizat însă evoluţia presei de limbă română. două săptămînale . prevederi. Acelaşi lucru s-ar putea constata la Tighina.. deşi minoritatea rusă nu era dominantă în Basarabia. de altfel. în mai 1926 a dat 100. cu caracter religios. b) subvenţiilor şi înlesnirilor oferite cu generozitate de către responsabilii din administraţia publică: “Dacă s-ar cerceta scriptele contabilităţii. fiind “susţinită cu subvenţii de la stat. a ordonat ca şi primăriile rurale să plătească câte un abonament”[15]. perspectivă adiacentă jurnalisticii şi cu referire doar la presa cotidiană.90% pentru băştinaşi şi doar 10% pentru minorităţi. presa aceasta. că fostul prefect de judeţ. către 1930. România e obligată să respecte mai multe prevederi referitor la minorităţile naţionale[13]. Iată de ce la 1918 numărul reprezentanţilor altor etnii care populau Basarabia era foarte mare în comparaţie cu cel de la 1812 . înregistrîndu-se astfel un record unic în acest spaţiu)[12]. Însă. prin stipulările Acordului de la Saint-Germain şi ale Tratatului de la Trianon. care a avut drept scop diminuarea elementului autohton. procesele. care constituiau aproape 30 la sută din numărul total al locuitorilor. ca şi când n-ar fi fost de ajuns. Anume pe acest fundal a cîştigat teren şi presa minorităţilor naţionale. După Unire. Românii basarabeni nu cunoşteau limba română literară. Slăbirea economică. prin succesiunea evenimentelor din 1917 şi 1918. săptămînale. d) înlesnirilor pentru închirierea spaţiului. neglijate totalmente de unele publicaţii. aşa încît acum se impune necesitatea evaluării fenomenului în totalitatea aspectelor sale. ci şi din necesitatea de comunicare între băştinaşi şi minorităţi.000 lei din fondul cultural ziarului “Bessarabskoje slovo” pentru propaganda naţională săvârşită (!!!) şi. organizaţii. devine profitabilă chiar. istorice. materialelor tipografice. Mai mult de atît.) vor fi scrise româneşte şi ruseşte” [16]. era foarte tentant într-o perioadă dificilă sub aspect economic. îşi menţine rolul deţinut anterior de limbă de comunicare. un an mai tîrziu. Ghidul bibliografic al presei atestă. fiind o întreprindere de pionierat. Cetatea-Albă şi Hotin”[8]. scontat din afacerile cu presa alolingvilor. trei reviste – “Luminătorul”. alcătuind doar 12% din totalul populaţiei. combinată cu lipsa totală de experienţă politică şi cu analfabetismul cras al populaţiei. s-ar vedea atât la Primărie. autorul prezintă unele concluzii valoroase pentru înţelegerea succesului repurtat de aceste publicaţii. Ghidul bibliografic al presei oferă suficiente probe în acest sens.“Cuvânt moldovenesc” şi “Soldatul Moldovan”. ea a traversat o perioadă foarte grea.

doar în deceniul de după Unire au fost înregistrate 36 de cotidiene de limbă rusă. “Nu este vorba aici de o presă care să informeze publicul minoritar în limba lui. care zi cu zi sapă la temeliile Statului român…”[18]. De remarcat că. totuşi. Printre cititorii ziarelor ruseşti se numărau si mulţi români basarabeni. pe care nu puteau s-o accepte. occidentală. experienţă – de asemenea. modul în care erau interpretate toate modificările inerente noului statut al provinciei. redimensionîndu-le în negativ: aşa s-a procedat în cazul crizei generate de modificarea calendarului. ci era la cheremul persoanelor particulare. iar curajul şi spiritul de sacrificiu nu puteau să le asigure 18 . “Chişinevskii Listok” (“Foiţa Chişinăuiană”) şi unul la Bucureşti – “Naşa Reci” (“Cuvântul (Graiul) nostru”) [17]. lucru recunoscut de toată lumea. eşalon în permanentă constant. dintre ele 5 cu apariţii constante – patru apăreau la Chişinău: ”Bessarabskoje Slovo” (“Cuvântul basarabean”). fie din spirit de opoziţie faţă de o nouă situaţie. să-i apere anumite drepturi garantate de constituţie sau de legile ţării. Beneficiind de înlesnirile şi priorităţile descrise mai sus. Presa locală nu putea concura cu ea nici sub aspect grafic. pe intenţii nobile şi entuziasm. situaţia se schimbă paradoxal în următorii ani. a ajutorării populaţiei rurale. Concludente în acest sens sînt mărturiile care ne parvin din epocă: “Ele sunt nişte ziare fără nuanţă naţională”. muncitoare şi cinstită. Aşadar. interzise de lege. Actuala presă de la noi îndeplineşte un rol mai trist. Conform analizelor anterioare presa naţională în perioada interbelică a traversat o perioadă dificilă din mai multe motive: scopurile urmărite de puţinele ziare în limba română erau pur politice. editate la Chişinău. de altă structură. Pregătire profesională nu aveau. Dar. “Basarabia liberă” (“Svobodnaja Bessarabija”). a instigat la revoltă şi nesupunere “ţăranii nedreptăţiţi”. de ziarele cotidiene ruseşti. această presă substituia într-o oarecare măsură presa rusească de odinioară. deşi. în odiosul. dar ziare adevărate n-au fost şi nu sunt”[20]. ziarul “Naşa Reci”. pînă în 1930 în Basarabia apar patru cotidiene ruseşti. a perspectivei.. nici sub aspect profesional. “Viaţa Basarabiei” (“Bessarabskaja Jizni”) şi “Veştile sovietului de deputaţi ai muncitorilor şi ţăranilor din Chişinău” (“Izvestia Chişinevskogo soveta rabocih i soldatskih deputatov”). de alt nivel. astfel. presa de limbă rusă a exagerat nereuşitele administraţiei noi şi a diminuat realizările notabile din această perioadă. presa românească centrală avea circulaţie liberă în teritoriul Basarabiei şi se bucura de popularitate în rîndurile intelectualilor. ci numai se fură ca în codru şi se obijduieşte lumea paşnică. sunt buletine de informaţie cu conţinut mai mult sau mai puţin caracteristic presei galbene. poate prea categorică.. pentru toate transformările şi reformele care se preconizau sau se realizau. prin proporţiile atribuite de presa rusă. unul din obiectivele principale a publicaţiilor alolingve era scoaterea în evidenţă a nereuşitelor şi eşecurilor din activitatea noii administraţii. din care erau tratate aceste schimbări şi evenimente.n. impunîndu-se prin imaginea sa de presă avansată. numeroase în comparatie cu cele româneşti. de cele mai multe ori. însă. Or. fie dintr-o totală nepăsare pentru soarta românismului în Basarabia. că la noi în ţară nu se face nimic bun. Fondarea ediţiilor periodice în Basarabia nu devenise o problemă de stat. care le citeau fie din inerţie. Prin falsificarea rezultatelor reformei agrare. de fapt. dar veridică: “Ziarele din Chişinău (cele în limba rusă. s.Presa basarabeană. care nu urmăreau interesul comun general. “Bessarabskaja Pocita” (“Poşta Basarabiei”). un rol. funcţionarilor locali şi a celor veniţi din alte regiuni ale României. ci doar interesul material sau de partid. de activitatea teatrului naţional. În coloanele acestor ziare n-ai sa găseşti nimic despre frumoasa activitate a şcolilor. „caz Gurie”.) sunt orice… Sunt oficii de organizare de loterii. deformarea rezultatelor diferitelor iniţiative culturale: “…ştirile erau menite să dovedească. ziarele de limbă rusă din Basarabia. Alta e problema opticii. deoarece ziariştii basarabeni nu erau decît pionieri în ale gazetăriei şi deveniseră fondatori de ediţii periodice în limba maternă dintr-o pornire patriotică întemeiată. după cum am menţionat deja. era de altă calitate. iar ideea înfiinţării unei prese cu adevărat naţională nu a intrat în intenţiile politicienilor locali. Conform datelor statistice prezentate de Constantin Mâţu. presei de bulevard. Un lucru. a diferitor societăţi culturale…”. presa rusă împreună cu cea ilegală[19]. De cele mai multe ori ziarele ruseşti au agravat situaţiile critice. nu putea fi contestat – interesul nedisimulat al alolingvilor pentru presă. care manifesta un interes programatic pentru viaţa social-politică a Basarabiei. ori de o presă care să intreţie numai conştiinţa naţională a acestei minorităţi. în urma scoaterii hotarelor de pe Prut. “Golos Bessarabii” (“Glasul Basarabiei”). de orientare bolşevică. în problema inventată a „bisericii ruse”. Aşadar. Oricum. discreditarea reformelor. nu erau exponentele unei veritabile prese minoritare şi nu au reflectat adevărata stare de lucruri în raporturile minorităţilor cu noua administraţie a provinciei şi faţă de noua politică a Basarabiei. Extragem din cele relatate mai sus dominanta presei naţionale pe acest segment de timp. înregistrîndu-se o dinamică în ascensiune a presei minoritarilor şi un declin incontestabil al presei în limba română. În baza acestor fapte se conturează următoarea concluzie. Succesul presei de limbă rusă mai era asigurat de existenţa unui public cititor stabil. Consecvenţa presei alolingve a fost menţinută. sau mai bine zis. editat la Bucureşti şi numai două săptămînale româneşti – “Cuvântul Moldovenesc” şi “Dreptatea”. studenţilor. să rezumăm cauzele degradării regretabile a presei de limbă română din primii ani de după Unire.

lipsită de experienţa activismului social-politic. “Graiul nostru” (1926-1932). la Bălţi etc. presa specializată. or. pentru elevi. revistă. Camil Petrescu spunea (cu supărarea celui ce văzuse stingîndu-se mai multe reviste înfiinţate de el însuşi): “N-avem scriitori? Poate.. costă 5 lei. (care se făcea prin numeroase proclamaţii şi ziare ilegale în limba rusă şi moldovenească). Un pachet de ţigări costă 20 de lei. Se conturează profilul presei de specialitate în limba română. publicaţii destinate diferitelor categorii de cititori: pentru femei (“Mişcarea femenistă” (1933). “Dreptatea” – organul Partidului Naţional-Liberal etc. fenomen nou. acestea eşuînd uneori chiar din start.). aţîţată de propaganda bolşevică tot mai insistentă. mai era şi total analfabetă . Trena lungă de deficienţe şi dificultăţi vechi se completează cu altele mai noi.Statistici inexorabile vin să confirme – în rîndul basarabenilor adulţi şi la 1933. iar dintre ceilalţi patruzeci majoritatea abia de ştiau să scrie şi să citească. şi în celelalte provincii proaspăt reunite). adică peste 15 ani de la Unire.1. presa cu profil clerical. liceeni. rămînînd cu mult în urmă faţă de celelalte naţionalităţi şi grupuri etnice"[21]. fenomen absolut nou pentru presa românească din Basarabia. La acest capitol restanţele cititorului român din Basarabia erau enorme. publicaţia liceului “Ion Creangă” din Bălţi. De asemenea şi relativa confuzie din rîndurile fruntaşilor mişcării de emancipare natională. nu a acordat susţinerea necesară demersurilor particulare ale jurnaliştilor. “Curierul şcolar”. Bunăoară. ulterior “Gîndul neamului” (1923-1938). a constituit unul dintre factorii determinanţi pentru nereuşita provizorie a presei naţionale. Ea cerea din partea autorităţilor abordare strategică şi implicarea plenară în soluţionarea ei a unor forţe bine intenţionate şi bine pregătite. Răspunzînd acum 75 de ani unei întrebări.). de asemenea. să revenim la realităţile social-economice ale Basarabiei din primul deceniu de după Unire. Coşbuc” din Bălţi. neatestat 19 . “dacă nu pierduseră cu desăvârşire acea brumă de cunoştinţe culese la cursurile pentru adulţi – adică în cele 5-6 seri consacrate lichidării analfabetismului”[23]. se impune diversitatea publicaţiilor. Situaţia era gravă sub acest raport în întreaga Românie. (ca. Consecinţele dominaţiei străine nu au fost înlăturate automat prin Actul Unirii. “Crenguţa” (1935). ziar era minimă. În rîndul al doilea. derutată de mizele jocului politic. mai întîi de toate. de aici se trăgea şi nepăsarea faţă de problemele presei naţionale. înregistrăm asigurarea unui număr maximal posibil de surse de informare. care avea ştiinţă de carte. Pentru a-i defini. presa studenţească şi cea a elevilor. s-a vorbit de nenumărate ori despre indolenţa basarabenilor în problemele culturii naţionale[22]. de altfel. Statul. succesul de durată. iar o revistă. Considerăm că în perioada interbelică problema presei naţionale nu putea fi lăsată exclusiv în sarcina iniţiativelor particulare. În perioada supusă cercetării cererea de carte.Presa basarabeană. Bune sau rele. care se face simţită după dizolvarea inoportună a Sfatului Ţării (27 noiembrie 1918). studenţi (“Vulturul Basarabiei” (1918). “Murmur”. În deceniul patru situaţia se redresează şi cea mai mare parte a iniţiativelor publicistice.2 din Bălţi. Ghidul bibliografic de faţă este o dovadă incontestabilă în acest sens. Apar ziare – organe de presă ale diferitelor partide şi mişcări politice ("Viaţa Basarabiei" – Partidul Naţional-Ţărănesc. Şi nu doar în Basarabia se înregistrează consecinţele fenomenului numit indiferentism cultural. Se cunoştea de mai demult această neglijenţă. Românii basarabeni ocupau ultimul loc la acest indice. editat de corpul didactic al şcolii nr. editată de societatea “G. iar printre femei . Situaţia presei din perioada interbelică mai are în viziunea noastră şi alţi parametri.7%. ce punea sub semnul îndoielii existenţa scriitorilor români de talie europeană. Criteriile definitorii pentru evaluarea corectă a evoluţiei presei în orice timpuri includ raportul cerereofertă.). Acest decalaj enorm între presa alolingvilor şi cea românească a fost semnalat de mai toate periodicele timpului (de limbă română.n. mai ales în domeniul presei specializate. Acea mică parte a populaţiei autohtone. atunci ce calificative ar fi potrivite pentru a ilustra starea de lucruri din Basarabia în aceeaşi perioadă? Vectorul general al presei în limba română înregistrează un declin vădit în primul deceniu de după Unire în comparaţie cu situaţia presei din alte provincii (justificarea o găsim şi în lipsa totală a tradiţiei de presă românească în Basarabia pînă în secolul al XX-lea) şi în raport cu presa de limbă rusă din Basarabia. tipărită pe hîrtie aleasă cu reproduceri artistice şi nu tocmai prost scrisă. Cea mai mare parte a populaţiei basarabene. era şi ea dispersată de interese politice sau personale şi nu constituia un eşalon unit. Dacă aceasta era situaţia în România în perioada interbelică. şaizeci la sută erau analfabeţi. presa partidelor şi a mişcărilor politice – toate aceste eşaloane ale presei naţionale sînt demne de interesul investigatorilor. grav afectată de penuria economică. stau cărţile teancuri nevândute. înregistrează realizări excelente. presa literară. presa pedagogică. Sînt însă mii de români care dau de mai multe ori pe zi 20 de lei pe ţigări decât 10 lei pe lună pe “Gîndirea”[24]. bineînţeles) şi n-a putut fi depăşit decît la confluenţa deceniilor trei şi patru. nedemonstrînd interes în soluţionarea problemelor presei naţionale în Basarabia. dictate de repercusiunile conflagraţiei mondiale şi de unele efecte inoportune unirii tuturor provinciilor româneşti. multitudinea publicaţiilor periodice din Basarabia în perioada interbelică. publicaţia liceului de băieţi din Chişinău.5%. Or. În acest context remarcăm.."bărbaţii ştiutori de carte alcătuiau doar 10. „Studentul” (1928-1932) – organul studenţimii creştine de la Facultatea de Teologie din Basarabia. Ceea ce însă neîndoielnic este că n-avem cititori (s.

“Credinţa noastră” (1936-1937) etc. „Moldavia” (1939). sau clericale cum ar fi “Raza”. . Depăşirea complexului de inferioritate. “Golos Bessarabii” (“Glasul Basarabiei”). dar mai ales la Chişinău. Bucureşti. Chişinău. „Familia noastră” (1935-1937). prin ultimatumul din 28 iunie a pus capăt evoluţiei fireşti a Basarabiei. (fiecare asociaţie a pedagogilor din cele 9 judeţe ale Basarabiei edita cîte o revistă sau un buletin lunar. cooperatori. Astfel publicaţia pedagogilor din judeţul Soroca – „Solidaritatea” (1923-1940) devine un simbol al stabilităţii. Cahul. presa literară – se impun nu doar prin cantitate. atunci putem să explicăm de ce presa din Basarabia era calificată drept inferioară celei din alte regiuni ale României. adică lărgirea arealului geografic al publicaţiilor – criteriu de valoare.a. la Soroca – “Basarabia de Sus” (1921-1922). care promovau intens „regionalismul cultural”. Tarutino. “Cuvânt Moldovenesc”). de economişti.m. „Raza” (1931-1938. 1931. se cere menţionat un alt fenomen nou în procesul de constituire şi consolidare a presei naţionale – descentralizarea. avîndu-se în vedere condiţiile inegale de dezvoltare în care fuseseră pe parcursul ultimului veac cele două eşaloane ale presei româneşti. la Tarutino. 1932-1937. pînă în deceniul III.. funcţionari din diferite domenii („Buletinul Camerei de Comerţ”. Tarutino. 1938-1943).ediţiile bilingve (româno-franceze – „La verité” („Adevărul”. 1939-1940) devine cea mai apreciată publicaţie pedagogică din România [25]. „Cultura poporului”. clericale era marcată de accentul etnic şi elogiul tradiţiei. constituind un eşalon aparte. în perioada interbelică au apărut circa 10 denumiri (!). la Cahul . în anumite perioade înregistrîndu-se concomitent cîteva publicaţii în acelaşi judeţ). 1940-1944). „Apicultorul” etc. “Unsere Schule” (“Şcoala noastră”. de exemplu. Alt segment reprezentativ al presei interbelice este presa cu caracter religios. numeroase reviste ale elevilor şi liceenilor.„Cahulul”. Dar anul 1940. 1932-1940. “Bessarabskaia Pocita” (“Poşta Basarabiei”). „Solidaritatea” (1923-1940). la Bălţi – “Unirea”. (parte din ele menţionate mai sus). “Der Bessarabische Landwirt” (“Agricultorul Basarabiei”. „Pagini basarabene” (1936). Cetatea Albă) etc... „Foaia plugarilor”. Un alt eşalon de mare importanţă în contextul celor enunţate anterior îl constituie presa minorităţilor naţionale. unde nu s-a editat pînă în 1918 nici o publicaţie. la Cetatea Albă – „Poşta Cetăţii Albe”. de înstrăinare prin detaşarea de centru şi prin lipsa de interes a centrului pentru provincie s-a realizat în deceniul al IV-lea. La Cahul. Chişinău). „Buletinul Asociaţiei pedagogilor din judeţul Bălţi” (1929-1940) etc. la Orhei apare “Frăţia românească” (1918-1923). Pe lîngă prestigioasele reviste cu apariţie de peste un deceniu: „Viaţa Basarabiei” (Chişinău.ziarele în idiş cu caractere ebraice – “Das Besaraber Leben” (“Viaţa Basarabiei” (1918-1940). de avocaţi. care pînă în anul 1918 nu au avut totdeauna posibilitatea să recepţioneze ziarele din Chişinău (au fost semnalate aşa cazuri de către ziarele “Basarabia”. acum devin ele însele centre de impulsionare a culturii prin intermediul ziarelor şi revistelor pe care le editau: astfel. de asemenea. Unele segmente ale presei naţionale – presa clericală. „Generaţia nouă”(1938). care tolerau regionalismul sub multiple aspecte. organ de propagandă naţională (1919-1920). “Viaţa Basarabiei”. “Chişinevskij Listok” (“Foiţa Chişinăuiană”). româno-germane – “Neus Leben” (“Viaţa Nouă”. 1919-1928).ziarele în limba rusă: Bessarabskoie Slovo” (“Cuvântul basarabean”). dar şi ziarele de partid. “Bugeacul”. judecători. Orhei. 1929-1944. În rîndul al treilea. 19081944.ziarele în limba germană: “Deutsche Zeitung Bessarabiens” (“Gazeta germană a Basarabiei”. înregistrează dimensiuni calitative demne de remarcat. intransigenţa în lupta cu elementele destabilizatoare şi distructive pentru biserica naţională. După cum afirmă Luminiţa Halmagea [26] de la 28 iunie 1940 în Basarabia începe să domine un genocid spiritual manifestat 20 . „Itinerarul” (1938-1940). al sentimentului de frustrare. Tarutino. organul de presă al pedagogilor din judeţul Cetatea Albă (1930-1934. Presa literară înregistrează în perioada interbelică realizări incontestabile. abordarea multiaspectuală a problemelor ce ţin de confesiune (“Studentul” (1928-1932). precum continuitatea (revista “Luminătorul”. . Dacă ţinem cont că în orice analiză criteriul valoric prevalează asupra celorlalte. “Das Naje Leben” (“Viaţa Nouă” (1920-1924). mărturie stînd nu doar publicaţiile literare „Viaţa Basarabiei”. 1919-1920) etc. Tighina. Bălţi. . apar publicaţii ale asociaţiilor de medici. „Utro” („Dimineaţa”) ş. presa pedagogică. presa cu profil pedagogic. mai apar la Chişinău cîteva publicaţii literare de scurtă durată: „Poetul” (1921. 1937-1938).Presa basarabeană.. 1923) etc. funcţionari ai poştei. se evidenţiază şi prin calitate. “Der Morghen” (“Dimineaţa”. „Năzuinţa” etc. care. ca şi “Buletinul Asociaţiei pedagogilor din judeţul Bălţi” (1928-1940). pedagogice. 19211923). realizare prestigioasă în planul întregii ţări.. Dar a fi pusă în aceiaşi termeni de evaluare cu presa română de peste Prut era prea devreme.. „Speranţa” (1935-1940) ş. 1941-1944) şi „Cuget Moldovenesc” (Bălţi. „Furnica”. perseverenţa obiectivelor constructive (“Misionarul”. Bunăoară. Iaşi. imposibil de neglijat. Dimensiunea culturală a presei literare.). adică publicaţiile alolingve: .d.a. “Das Wort” (“Cuvîntul”).. Oraşele Bălţi. revista "Cultura poporului". în sudul Basarabiei revirimentul cultural este promovat printr-un florilegiu de publicaţii literare – „Bugeacul” (1935-1940 la Bolgrad şi 1941 la Bucuresti). Forţa modelatoare a centrului nu era dominantă la Chişinău.

Primul obiectiv al autorităţilor sovietice era deznaţionalizarea şi rusificarea populaţiei. revistele clericale “Luminătorul” şi “Misionarul”.R. La Chişinău. deportările. „Cuget Moldovenesc” şi ziarul literar “Basarabia literară”.S. persecuţiile. Basarabia s-a aflat în componenţa României. Au fost confecţionate şi arborate 1000 de drapele ale U. Emisiunile a două staţii de radio cu 20 mii de difuzoare şi filmele special alese aveau menirea să scoată în lumină marile biruinţe ale Uniunii Sovietice.a. presa. La 30 iunie 1940 apare ziarul „Bessarabskaja Pravda” („Adevărul basarabean”). Ucrainene[27].S. în particular. însă pe teritoriul Basarabiei rămăseseră puţine cadre didactice. în scopul ataşării lor la ideile comuniste. orăşeneşti şi raionale [28]. adică. prin distrugerea materială a instituţiilor culturale ce funcţionau anterior. totodată înfiinţindu-se şi un ziar pentru copii „Schimbul leninist” („Leninskaja Smena”). De asemenea. Molotov ş. a istoriei. Imediat a început să-şi desfăşoare lucrul un imens aparat propagandistic. sub supravegherea partidului comunist s-au înfiinţat ziare judeţene. Presa de limbă ”moldovenească”. Informaţiile pe care le propunem acum sînt spicuite nemijlocit din publicaţiile care au apărut în anii de război pe teritoriul Basarabiei şi al Transnistriei.M. încurajau acţiunile de susţinere a ostaşilor români de pe fronturile celui de-al doilea 21 .Presa basarabeană. timp de aproape patru ani (septembrie 1941-martie 1944). Pe case şi pe străzi au fost atîrnate peste 5 mii de placarde şi lozinci. suspectaţi de colaborare şi de aderare la ideile partidelor politice din România. au fost lichidate toate centrele de cultură românească din sate şi oraşe. la prima sesiune a Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti. cu variante în limbile română şi rusă. căpătînd caracter de ură împotriva întregului popor român. Publicaţiile de limbă română au avut obiectivul fundamental de a menţine şi acoperi necesităţile emancipării culturale în tot teritoriul administrat de autorităţile româneşti. Au fost difuzate 60 mii de foi volante. revistele literare “Viaţa Basarabiei“. prin demolarea totală a sistemului românesc cultural-educativ. “Cuvânt Moldovenesc”. “Glasul Nistrului”. tradiţiile creştine româneşti în Basarabia..1944 se cunosc mai puţine date. după formarea R. Puse în slujba propagandei bolşevice. prin care a fost distrus sistemul învăţămîntului public.S. ceea ce a favorizat revigorarea sub aspect cultural.. pe lîngă Basarabia. publicaţiile periodice în limba română erau cele care propagau valorile culturale comune pentru toţi românii. cărţile scrise în grafie latină. Au fost răspîndite în primele luni de ocupaţie sute şi mii de ziare în limbile rusă şi română.000 exemplare [29]. 3 reviste. eroismul şi devotamentul cetăţenilor sovietici. Cele mai importante publicaţii de expresie românească din Basarabia din anii 19411944 au fost ziarele “Basarabia”. Alfabetul latin este interzis. represaliile. presa contribuind din plin la realizarea acestui obiectiv. “Raza“. care se editase din 1924 pînă în 1940 în Republica Autonomă Sovietică Socialistă Moldovenească.S. Avînd un pronunţat caracter naţional-culturalizator. Ziarul destinat tineretului – „Comsomolistul Moldovei”. de cercetare ştiinţifică.. ca de altfel şi toate publicaţiile. considerîndu-se că prin aceasta „a fost restabilită tradiţia istorică a poporului moldovenesc”[28].S. aceste publicaţii îşi ridică tirajul la peste 200 mii de exemplare.M. Din cei 10. A fost înfăptuită aşa-numita “revoluţie culturală”. Sarcina necesita cadre didactice. a căpătat statut de presă oficială şi în Basarabia. baza poligrafică etc. sînt transferate de la Tiraspol Editura de Stat. şi Transnistria pînă la Odesa inclusiv. Autorităţile sovietice instalate la Chişinău au înfiinţat imediat instituţii sovietice pentru impunerea ideologiei marxist-leniniste şi a noii ordini mondiale. Metodele şi mijloacele de deznaţionalizare contra basarabenilor erau cele tradiţionale folosite în toată istoria imperiului rus: manipularea informaţională prin diverse acţiuni propagandistice. Din iniţiativa persoanelor antrenate în această activitate au fost scoşi din funcţii lucrătorii competenţi. şi reînceperea activităţii publicaţiilor periodice româneşti. care din 2 august 1940 devine capitala proaspăt createi republici unionale. În perioada celei de-a doua conflagraţii mondiale. Una din direcţiile principale ale activităţii de propagandă a devenit campania antiromânească. foametea organizată. S-a pus astfel începutul ideologizării comuniste a tuturor domeniilor vieţii spirituale. este şi el reorganizat în organ de presă al Comitetului Central al Comsomolului din Moldova. Referitor la activitatea ziarelor şi revistelor în perioada anilor 1941.S. arta. a fost adoptată legea cu privire la introducerea în Basarabia a scrisului cu caractere chirilice. La 10 februarie 1941. în general. şi R. Astfel la 27 septembrie 1940.S. teroarea. ziarele „Moldova Socialistă” şi „Sovetskaja Moldavia” sînt transformate în organe centrale de presă ale CC al PC(b) al R. literatura. Aceste publicaţii constituiau elementul esenţial al uriaşului aparat propagandistic sovietic.760 de învăţători şi profesori de pînă la război în 1940 rămăseseră doar 1196.S. cu un tiraj de circa 200. de instruire. 25 mii de portrete ale lui Stalin. culturii şi limbii lui. de care aceştia au dat dovadă în perioada construirii socialismului. prin nimicirea fără urmă a publicaţiilor româneşti existente pînă în 1940. După 1940 Basarabia a fost invadată de aşa-numitele “cadre de specialişti” din Federaţia Rusă. Pentru adolescenţi. se edita revista „Scînteia leninistă”. cultivau sentimentele patriotice. Şcoala sovietică trebuia “să înlăture influenţa ideologiei burgheze” şi să “altoiască ideologia socialistă”. În primul rînd. Astfel că în iunie 1941 în Moldova Sovietică se editau 50 ziare.

Robert Cahuleanu. articolul “Titu Maiorescu sau o răscruce a culturii româneşti”). Pavel Grosu ş. Publicaţia era destinată ţărănimii basarabene. ales preşedinte de onoare al publicaţiei. S-a editat la Chişinău din 1941 pînă în 1944. Constantin Tomescu. care şi-a revenit din şocul suportat în urma ultimatumului din 28 iunie 1940. dar şi al tuturor oamenilor de credinţă. materiale despre bolşevici şi agitaţiile comuniste. Regionala Basarabia”. corect în polemici. Victor Basarab ş. sobru. în scopul răspîndirii iniţiativelor culturale erau publicate materiale despre serate. Nr. Deşi era o publicaţie a Uniunii Clerului din Basarabia. reţete de tratare a lor. şezători literare şi conferinţe ştiinţifice etc.a. “Luminătorul” şi “Misionarul” au fost publicaţiile cu profil clerical care şi-au reînceput activitatea în refugiu la scurt timp după retragerea forţată din vara anului 1940. dar îşi menţinea caracterul de publicaţie misionară .“gazetă săptămînală a conştiinţei româneşti din Basarabia”. Theodor Caraman. devenind la 1940 “Gazetă săptămînală de luptă şi atitudine românească”. materiale despre pericolul şi prevenirea diferitelor boli. l-a avut şi ziarul lui Iorgu Tudor “Cuvânt Moldovenesc”. Rubrica “Însemnări literare” insera materiale despre istoria şi teoria literaturii. Printre colaboratori se disting: Sergiu Matei Nică. Purta subtitlul de “Foaie săptămînală pentru popor scoasă de Fundaţia Regală “Regele Mihai I. O pagină de ziar era consacrată economiei. scrise într-un limbaj îngrijit şi accesibil celui mai larg cerc de cititori. Rubrica “Pagina satului” găzduia ştiri. Pe lîngă ziarul “Raza”. Publicaţia îşi respectă tradiţiile de pînă la război – este un organ al clericilor.. conferinţe şi serbări publice. Sergiu Grossu. Avea subtitlul modificat. “Distrugerea clasei ţărăneşti sub bolşevici”. militau pentru spiritul confesional unic în acest spaţiu. În prim-planul preocupărilor publicistice ale „Basarabiei” era tema războiului.“Viaţa Basarabiei”). Un loc aparte în menţinerea climatului cultural românesc în această perioadă l-au avut publicaţiile cu caracter clerical. Serghie Bejan. va apărea lunar pe parcursul perioadei 1941-1944 la Chişinău sub egida unui comitet condus de I. Nicolae Tomoilă. “Însemnări şi comentarii”.Presa basarabeană. iar redactor – Sergiu Roşca.. nu permite sincope de periodicitate sau tiraj. Din august 1941 revine la Chişinău. Ion Lungu. Sabin Popescu-Lupu. Iniţial subtitlul era “Organ independent al Uniunii Clerului din Basarabia”. La începutul anului 1941 redactorul din totdeauna al revistei. Un rol semnificativ în reflectarea vieţii româneşti l-a avut “Basarabia”.S.5-6 din 1941) pînă în martie 1944. Alexandru Bardier. reapare la Bucureşti cu titlul “Raza Basarabiei”. Constantin Popovici. susţineau obiceiurile şi tradiţiile româneşti în spaţiul recuperat. despre criticii literari. „Noutăţi basarabene” sau “Răboj basarabean”. Astfel cea mai veche publicaţie religioasă în limba română va apărea în 4-5 coli cu o periodicitate lunară (uneori numerele erau cumulate. Sabin Popescu-Lupu. “Războiul onoarei şi al libertăţii”. Redacţia publicaţiei se afla de asemenea la Bucureşti.P. Emilia Milicescu. încercînd să prezinte informaţii din diferite domenii ale vieţii basarabene. sfaturi pentru optimizarea agriculturii. deja consemnat. „Ţintuiri. Poezii semnau Victor Basarab. de aici caracterul său iluminist-culturalizator. era amplasată neuniform în paginile ziarului. iar din 1943 . “Viaţa provinciei”. “ziarul nouei vieţi româneşti”. Colaboratori în această perioadă au fost Paul Mihailovici. scriitorii renumiţi şi activitatea lor (de exemplu. “Cele din urmă ştiri” inserau materiale despre situaţia la zi din judeţele Basarabiei. Gheorghe Gheorghiu. Se mai publicau informaţii de pe front. la 18 august. ziarul “Raza” avea un pronunţat caracter culturalizator şi de propagandă naţională. “Luminătorul”. Al. Printre colaboratorii mai activi amintim pe Leonid Lucian. Negură. Acelaşi obiectiv de menţinere şi răspîndire a culturii româneşti în Basarabia. Rubrici permanente: „Poşta refugiaţilor”. Mica publicitate era amplasată pe paginile a 2-a şi a 3-a şi cuprindea informaţii diverse. Se mai publicau cîntece şi poezii. Ion Baladeanu. ştiri.a. arhiepiscop-locotenent al Chişinăului. a fost ziarul clerical “Raza”. polemici”. vechea tribună a slujitorilor bisericii din Basarabia. documentat şi echidistant în aprecieri. Apărea în volum de 6 pagini. foarte diversă. propune articole diverse. Avea statut de organ al Arhiepiscopiei Chişinăului. că prima publicaţie din Basarabia. divers ca tematică. E necesar să menţionăm. Efrem Enăcescu. Dar rubricile permanente: “Viaţa Chişinăului” (din 1943 . Iată cîteva titluri de articole pentru exemplificare: “Ştiinţa minciunii: secretul agitaţiei comuniste”. Directorul publicaţiei este pe toată perioada apariţiei neobositul Vasile Ţepordei. bogat în conţinut. război mondial. alte creaţii din folclor. “Misionarul”. Erau frecvente şi materialele despre diferite lansări de carte. nelipsita “Rubrica literară” insera poezii originale semnate în special de Robert Cahuleanu. de ex. menţinut pe toată perioada apariţiei din 1914 pînă în 1944. După o lună şi jumătate. noutăţi editoriale. fiind şi prima publicaţie basarabeană în refugiu. îşi întrerupsese apariţia în luna iulie 1940. Apare cu regularitate pînă în martie 1944. 22 . mai apoi – „Poşta durerilor şi a bucuriilor”. Mica publicitate. sfaturi pentru gospodine. printre care şi afişele cinematografice. anunţă în paginile “Razei” reluarea editării “Luminătorului”.

În paralel cu informaţia de pe front. inclusiv pe cel al Basarabiei de nord-est.. mai întîi de toate. hotărîrile organelor centrale de partid. Tudor Drăcea. tot aici îşi reiau apariţia ziarele „Moldova Socialistă”. „Însemnări”. tribună de lansare şi susţinere a tinerelor talente. de regăsire în largul aceloraşi ape. Ziarele oficiale inserau în paginile lor. afirmă N. politice şi culturale prin care sistemul sovietic tindea să se impună. Unele dintre publicaţiile din Odesa aveau texte în două limbi. ci un proces lent ale cărui perioade tragice le-am trăit cu toţii în ultimii 25 de ani. În jurul publicaţiei menţionate sînt grupaţi literaţi de elită: Gheorghe Madan. Gazeta „Basarabia literară” vine săptămînal să susţină efortul de menţinere a conştiinţei naţionale sub stăpînirea străină şi prin aceasta că aducă naţiunii un serviciu de reală atitudine românească. Sever cenzurate.S. în care “biserica era inima” întregului neam. „Tînărul leninist”. Nu este o cristalizare fulgurantă. Ion Neicu. editat de Centrul de propagandă militară Odesa.S. după „eliberare”. Rubricile permanente erau: „De la Nistru la Bug”. În toate judeţele. pe lîngă informaţiile diverse despre viaţa oraşului. Avea subtitlul “Gazeta moldovenilor dintre Nistru şi Bug”.654 din 21-28 martie 1943. se mai publicau şi materiale care criticau drastic acţiunile sovieticilor şi procesul de rusificare forţată. 23 . ziarul “Glasul Nistrului” a avut un rol important în reflectarea vieţii româneşti în spaţiul transnistrean.Pâslaru.„Gazeta Odesei”. „Viaţa artistică”. fie în versuri. este semnul îmbucurător pentru cine are ochi de văzut. Totuşi. care aveau menirea să restabilească tradiţiile românismului.M. colaboratori – Victor Lieanu. Se revine astfel la sistemul totalitar comunist. Redactoreditor era Gh.. română şi rusă. ziarul oficial al partidului comunist şi al guvernului R. refacere şi revigorare a diferitelor domenii social-politice. Sufletul basarabean formează punctul de plecare al tuturor preocupărilor literare. Revista lui Pan Halippa „Viaţa Basarabiei” reapare la Bucureşti în vara anului 1941 cu numărul dublu pentru lunile iunie-iulie.S. la Iaşi continua să apară revista redactată de Petru Stati – „Cuget Moldovenesc”. Robert Cahuleanu. iar „Sovetskaia Moldavia” – cu 35 000 exemplare. Tudose Moldovanu. “Unificarea sufletească nu se face rapid. Şi tocmai acest ritm lent. cînd Basarabia a fost reanexată la U. Anton Luţcan. în martie-aprilie 1944 sînt reinstaurate instituţiile de stat sovietice în capitala provizorie (din martie pînă în august 1944) – oraşul Soroca. Odată cu pătrunderea trupelor sovietice pe teritoriul României. Redactor era George Ion Popescu.. au fost editate în perioada anilor 1941-1943 mai multe publicaţii periodice de expresie românească. că procesul unificării spirituale merge pe drumul lui dur dar adevărat!”. Un ziar important pentru românii din Transnistria a fost “Glasul Nistrului”. care se edita la Odesa din 1942. Menirea lor a fost de a modela conştiinţa identităţii româneşti a basarabenilor intrată în zodia înstrăinării. Din martie 1942 Societatea culturală „Mihail Kogălniceanu” de pe lîngă Liceul comercial din Chişinău editează revista „Luminile tineretului”. Unul din obiectivele revistei l-a constituit cultivarea credinţei în rîndul tinerei generaţii. ceea ce a marcat pe o lungă perioadă coordonatele de fond şi expresie ale presei din Basarabia sovietizată. ”Bazaconii bolşevice”. Altă publicaţie din acest teritoriu a fost „Gazeta ostaşului” – organ de informaţie a ostaşilor dintre Nistru şi Bug. apoi în articole de fond şi în alte materiale tratau diverse aspecte privind realizarea celor trei sarcini ale „planului de construire a socialismului”: industrializarea. care. Tomoilă în „Raza”. Mai apar în această perioadă şi unele buletine oficiale – „Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului” şi „Buletinul oficial al Provinciei Basarabia”. fie în proză. deoarece au întreţinut climatul cultural şi au neutralizat fisurile culturii străine. – „Moldova Socialistă” se edita cu un tiraj de 50 000 exemplare. propunea cititorilor informaţii despre situaţia de pe front şi materiale critice despre atrocităţile bolşevicilor la rubricile „Rusia sovietică şi Europa”. Şi revista “Biserica basarabeană” avea un conţinut preponderent religios. Pentru cîteva luni aici este instalat emiţătorul postului de radio „Albina”. Tirajul total al ediţiilor periodice judeţene depăşea cifra de 200 000 de exemplare. Primul cotidian românesc din Transnistria a fost „Bugul”. pe munca de reconstruire. tiraj şi cadru de extensiune. Nicolae Dunăreanu şi mulţi alţii.Presa basarabeană. „Teroarea sovietică”. „Sovetskaia Moldavia”. Toate publicaţiile de limbă română din Basarabia şi din Transnistria şi-au suspendat activitatea la începutul anului 1944. Ion Dumitraşcu. „Ultima oră”. Odesa beneficia şi de un organ municipal săptămînal . Astfel. Deşi a activat foarte puţin.R. ale credinţei creştine. nr. În Transnistria şi la Odesa. colectivizarea agriculturii şi revoluţia culturală. aceste publicaţii periodice au avut o importanţă indiscutabilă pentru spaţiul românesc. ziarele şi revistele erau obligate să reflecte transformările socialeconomice. apăreau cotidiene în limbile „moldovenească” şi rusă. economice. În paginile acestui ziar era reflectată viaţa cotidiană a românilor dintre Nistru şi Bug. „Ştiri şi fapte” etc. Publicaţia era axată pe activităţile de zi cu zi ale odesiţilor. teritorii cucerite de trupele române în cadrul campaniei antisovietice.S. eveniment cu consecinţe de durată. Presa sovietică a excelat şi ca volum. Pleda pentru “reîntoarcerea la şcoala strămoşilor noştri“. mutilate în perioada regimului sovietic. culturale. greoi. Tema războiului era ocolită.

care uşor pot fi schimbate cu cuvinte ruseşti. pot fi găsite o mulţime de cuvinte.S. Frauda era comandată şi dirijată de către conducerea partidului comunist al R. În ziarul „Sovetskaia Moldavia” din 9 septembrie 1945 a fost publicat articolul lui I.S. după reanexarea Basarabiei de către U. raionul Cotiujeni).M. a întregului sistem comunist de instruire şi educaţie. „Oktiabri”. Deopotrivă cu revistele „Octombrie” şi „Scînteia leninistă” au început să apară revistele „Femeia Moldovei”. că în presa de la Chişinău se mai menţinea încă influenţa limbii literare de pînă la venirea sovieticilor. El menţiona referitor la starea de lucruri existentă în Basarabia: „În ziare şi cărţile.S. „complotist” ş.S. D..R. presa era concepută ca un factor important de educaţie politică a maselor. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. în anul 1945. Se editau reviste ale filialei moldoveneşti a Academiei de Ştiinţe a U. raionul Călăraşi).S. „Viaţa Nouă” (oraşul Căuşeni).S.R. care nu trebuie să existe în limba moldovenească.Chişinău. raionul Cărpineni). Ideologul A. E obligatoriu oare să se folosească cuvintele „complot”. „Majak” (satul Chiriet-Lunga). pentru a-l desprinde din rădăcina lui românească şi a-l reprezenta ca entitate de sine stătătoare. instituţiile de ocrotire a sănătăţii. după cum scrie Mihael Bruhis. Varta Ion. Ceban „Ocişceati moldavskij iazîk ot ciujîh vliianii”.S. Moraru Anatolie.. la fel ca şi în celelalte republici anexate la U.Chişinău. Pînă la 1951 au fost înfiinţate ziare de tiraj ale secţiilor politice de pe lîngă staţiile de maşini şi tractoare (SMT) menite şi ele să contribuie la „construirea socialismului” în satele basarabene. Cultura românească în Basarabia sub stăpînirea rusă. şi ale instituţiilor de învăţămînt superior. Totodată alt adept al acestei concepţii era nevoit să recunoască atunci. În perioada regimului sovietic. elaborarea în baza acelui idiom rusificat a „teoriei limbii moldoveneşti independente. S-a născut teoria conform căreia “limba moldovenească este diferită de limba română. – Chişinău. În aceste publicaţii s-a urmărit. Totul se află în mîinile noastre: şi radioul. Falsificarea istoriei nu era doar un produs al istoricilor. Vezi: Ciobanu Ştefan.S. „crearea în Moldova Sovietică a unui idiom literar alternativ celui român”. 1996. Românofobia a devenit doctrină de stat şi ideea obsesivă a mass-media.m.S. ţăranilor şi intelectualilor s-a trecut de la scrisul latin la şriftul alcătuit pe baza celui rus şi în rînd cu aceasta s-a rupt cu limba românească de salon şi s-a luat cursul nou de unire cu nevoile norodului moldovenesc – limba norodnică literară”[33]. pentru lucrătorii din agricultură. care se publică aici.Presa basarabeană. poate fi caracterizat în plan calitativ ca un domeniu de frontieră între sfera social-politică şi cea culturală a vieţii. În paginile respectivelor publicaţii erau vehiculate ideile privind superioritatea orînduirii colhoznice. Şi ele constituiau o pîrghie de impunere a ideologiei marxist-leniniste şi de extindere a influenţei partidului comunist în rîndurile populaţiei rurale.? Oare nu poate fi folosit cuvîntul „zagovor”?”[35]. 1992. .A. şi ziarele”[34]. 1991. iar „Poporul moldovenesc” este altceva decît poporul român.R.d. Borşci. . Semnificativ este şi faptul că aceste ziare se editau în mare parte în limba rusă. Scriitori de la “Viaţa Basarabiei”.M. „să evite serioasa şi periculoasa boală a poclonirii faţă de lingvistica burgheză”. A. Redactori – Alexandru Burlacu şi Alina Ciobanu.M. 2. Elocvente în acest context sînt şi titlurile lor: „Spre comunism” (satul Popovca. „Biruinţa” (Gura-Galbenă. reviste de specialitate pentru angajaţii din învăţămînt. „Biruinţa” (satul Căpteşti.a. Au fost atacate istoriografic originile moldovenilor ca popor autohton.Chişinău. a scrierilor literare şi istorice. raionul Cimişlia). . presa a fost dominată de factorul politic.S. Deopotrivă cu radioul şi cinematografia. Alt savant sovietic. Presa românească din Basarabia la 24 . 1923. necesitatea lichidării chiaburimii.S.S. După lichidarea secţiilor politice de pe lîngă SMT-uri în 1954 s-a trecut la editarea unor ziare în colhozuri. Formarea şi dezvoltarea în anii postbelici în R. „Stalinskij Klici” (Ceadîr-Lunga). în 1939-1940. opta pentru anihilarea acestei influenţe. La începutul anului 1951 erau înregistrate 180 de titluri de ziare cu un tiraj de 500 000 de exemplare la o singură ediţie. ideologizarea ei prin impunerea dogmelor comuniste fiind o trăsătură distinctă. Vezi: Cimpoi Mihai. . Jdanov menţiona: “Posibilităţile noastre aici sînt excepţionale. Totodată s-a urmărit ruperea oricăror legături cu trecutul românesc al provinciei.. Pentru a înţelege esenţa tezelor „savantului” Ceban vom reproduce un pasaj din revista literară „Octombrie”: „După cerinţele maselor largi ale muncitorilor. Testament pentru urmaşi. care la acel moment respingea lozincile privind colectivizarea gospodăriilor ţărăneşti şi ateismul insolent promovat cu insistenţă. În 1958 în RSS Moldovenească aveau ziare proprii 102 colhozuri. a unui alt complex informaţional propagandistic. 12 reviste cu un tiraj anual de circa un milion exemplare[30]. acestea avînd drept obiectiv consolidarea gospodăriilor colective la sate. deosebite de cea română”[31]. Halippa Pantelimon. constituind astfel un factor important al politicii de rusificare a vieţii spirituale din Basarabia. Note 1. Cu referire la aceasta vom menţiona că mulţi dintre autorii materialelor publicate în ziarele şi revistele sovietice aveau o pregătire solidă în şcoala românească de pînă la 1940. şi cinematograful. prin care se impunea glotonimul limbă moldovenească. „Stalinistul” (satul Bujorul.. indicînd lexicografilor din R. 1990.Chişinău.

32. . p. Anul 1918. România la conferinţele de pace de la Paris (1918-1919. p. Stolîpin P.650. . Datcu Iordan. -Chişinău. Digodi Irina. Ibidem. Un studiu comparativ. începuturile sale// Destin românesc. Autorul reformei agrare. Ibidem. 23 iunie 1999. Bessarabskii Komunist (1921). 2000. Gazete ce chemau la luptă. 15.12. 1996. “Milostenia”. 4647 . 10. Beliciu N. nr. nr. nr. Florin. 1812-1918. “Când şi cum s-au încreştinat moldovenii (1912). Miron Ştefan. 1908. Op. Tipărituri româneşti în Basarabia sub stăpînirea rusă. // Literatura şi Arta. -Chişinău. Remenco Dumitru.. 102-104. 23. Ora astrală a neamului românesc. Bucureşti. Cuvânt Moldovenesc.Chişinău. Negru Gh. 1919. Crizantema de la frontieră. 5. Pagini basarabene // Steaua. 30.. Mâţu Constantin. -Chişinău. nr. Peciati Moldavii v period razvitia i uprocenia socializma. nr. 1913. “Vorova la înălţarea Domnului” (1915) etc.6. Bardaş I. 1994. Istoria Basarabiei în date şi documente. “Hristos pruncul” etc. Rolul ziarului “Cuvînt moldovenesc” în trezirea conştiinţei naţionale a românilor basarabeni în 1917. Luminătorul. Agrigoroaie Ion. 1933. “În aceste bucăţi prevalează accentele pacifiste. . M. Lermontov. Octombrie. pag. – Chişinău. Glasul Basarabiei. Secretul prosperităţii presei locale. Palade Gheorghe. Tolstoi şi lirică religioasă “Noaptea naşterii”. // Cuvînt Moldovenesc. nr. 1993.6. 1972.cit. 28. // Cuvînt Moldovenesc. 1975.A. 1995. 14. Cum trăieşte presa rusească // Cuvânt Moldovenesc. Vezi: Clobuţchi V. p. 8.cit. p. Presa basarabeană // Cuvânt Moldovenesc. Negru Gh.Chişinău. p. 1915. cit. Moldovenească. “Credinţa copilului”. – 1995. Moraru Anton.II.168-170. Mateevici este semnatarul mai multor articole cu caracter religios: “Împărăţia lui Dumnezeu”. 13. Bucureşti. Luminiţa Halmagea // Literatura şi arta. 1911. p. Beliciu Nicolae.1 din 7 aprilie. nr. p. 33. Tompea D. După P. “În Betleem”. 21. nr. Remenco Dumitru. 18. Istoria RSSM. 22.3(17). 4. a. “Inima raiului” s. Glasul Basarabiei. Reviste literare în Basarabia interbelică pe orbitele unităţii naţionale. nr.10. // Cuvînt Moldovenesc. Dobrinescu V. Op. pp. Chişinău.123. Cazul ziarului “Poşta Basarabiei”// Viaţa Basarabiei. 35. 1995. 20. Focşani.-Nr. 1941. nr. 1998. . nr. 1991. Mihailovici. // Viaţa Basarabiei. De asemenea a publicat în paginile “Luminătorului” traduceri moralizatoare din G. care îi poartă numele. Bessarabskii Bolşevic (1921) ş. p. Presa basarabeană. Bâtcă Veronica.cit.2. Agrigoroaie Ion. – Cluj-Napoca. Popovschi Valeriu. 1928. –Chişinău.Presa basarabeană. 19. Publicaţii pedagogice în Basarabia // Contrafort. nr. 1928. 1946. Krasnaja Bessarabia (1919). 1996. p. 1928. – ministrul afacerilor interne al Rusiei între 1906-1911. Istoria românilor. Krasnyj Jeleznodorojnik (1920). 163. “Treime sfântă şi nedespărţită (1910). 6.1. Digodi Irina. Vezi: Beliciu Nicolae. 16. 31. Negrei Ion. nr. “Ziua învierii”. vol. 1913.. Chişinău.C.a.2. 26. p. Revistă lunară a Uniunii Scriitorilor. Bessarabskaja Pravda (1919). Opere. 1928. 205.Chişinău. p. p. art. 227. 1930. p. nr. Ibidem. 31. . “Despre unirea creştinească”. 1933. 1971.nr. Sfatul Ţării.1. .. Datcu Iordan. Op. M. Luminătorul. Revista “Viaţa Basarabiei” (1932-1944) // Revista de lingvistică şi ştiinţă literară. “Cine sîntem noi şi cum trebuie să trăim”(1911). A. (Al. -Chişinău. Derjavin. 4. “Toate limbile-s frumoase”. 25. 12. -Chişinău.34. Basarabia în cadrul României Întregite. “Bucuria sufletească” “Dumnezeu le face toate spre bine”. 11. “Spre ceruri”. nr. Este mai de folos să înfiinţeze o gazetă zilnică. 9. 31.9. 29. 34. “Crucea şi lumina” (1913). 163.30. p. 168. Mateevici. îndemnurile în resemnare şi pioşenie”.30. 5. nr. Mnogonaţionalnaja sovetskaja jurnalistika. K. nr.3.Chişinău.2. 21-23. . Negru Gh. 25 ..S.1997. 10. Poştarenco D.art. Antologie. // Destin românesc -Chişinău. nr.S.43) 7. nr. p.194. Puşchin. 32.S. Revista română.. Op. Cum trăieşte presa rusească.37. 1970.18. nr. Politica etnolingvistică în R. A. Digodi Irina.30. Octombrie. Beliciu N.1. 1945. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 17.-1999. în 1914. 21. Chişinău. iniţiatorul măsurilor restrictive drastice din anul 1907. Mâţu Constantin. 42 etc. 3. 1996..Bucureşti 1996. 27. Publicaţii pedagogice în Basarabia interbelică// Contrafort. 1946-1947). 24. nr. Palade Gheorghe.31. 1929. Moraru Anton. 1999. Secretul prosperităţii presei locale.Chişinău.“Şcoala şi biserica”. nr.

15. – P. – 1924. Varianta în limba rusă apare cu denumirea: „Правда”.: PPMS 1924 – 1974. де арт. 8.: 1951 – P.: PPMS. Bibliogr. 6. – P. 26 . р–нул Вулкэнешть / red. s. Adevărul bolşevic = Адевэрул болшевик: Органул секцией политиче а СМТ дин Чишмикьой. – 42 cm. L. r-nul Floreşti – 42 cm. Ceban. Red. Fornea. Activitatea educativă … 4. Budeşti. Red.. Adevărul stalinist = Адевэрул сталинист: Органул секцией политиче а СМТ дин с. 7. Adevărul bolşevic. Bibliogr. – Ismail. : BNRM 1950–1954 Adevărul colhoznic. Bibliogr. – 1950 – 1953. C. – P.: M. – 1950 – 1951.: 1951 – L. 3. T. Lunar. – C.: PPMS 1924–1974. Mărculeşti. 1. – 42 cm. – Orhei. Adevărul stalinist = Адевэрул сталинист: Органул секцией политиче а СМТ дин Орхей. Cişmichioi. iulue. – 42 cm. Bibliogr. 9. – 1932. Adevărul: Organul Com.: Mihail Munteanu. Costin / Primăria. Denumire: Меканизаторул. 106. – P. Adevărul colhoznic = Адевэрул колхозник: Органул секцией политиче а СМТ дин Будешть. iunie. L. P.: P P R. P. : BCNLM s. „Muncitorul” (în curtea Pasaj). Babuci. – [1937]. – 1953.: 1950 . P. – Ismail. 1951 – V. a. lunară de lit. Cişmichioi. – P. 30. L. 6. al Partidului Naţ. Săptămînal. Activitatea educativă şi de învăţămînt în casele de copii = Активитатя едукативэ ши де ынвэцэмынт ын каселе де копий: Кулеж. 1 – iulie. 1997. Activitatea edilitară a consiliului municipal din Chişinău campaniile 1934 – 1935 – 1936 sub primariatul dlui I. – Ch. – s.. (1932). C. – [1925]. – s.. 328. 330. 4. – 1950 – 1954. – Vezi: Mecanizatorul. BNRM 1937 Activitatea edilitară. – Ch.– Ch. Adevărul stalinist. – s. : BŞANRM 1932 Adevărul. r-nul Vadul lui Vodă. Red. P. Bisăptămînal.. I.. Bibliogr. Actualitatea Basarabiei: publ. şi politică / red. Croitor. M. 28 – 1954.: Ed. – s. – 1952–1953. Bisăptămînal. р–нул Вадул луй Водэ.: Tip. r-nul Vulcăneşti. Rozenfeld.: Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. р–нул Флорешть. „Glasul ţării”. Ţărănesc din Ismail. 3 : 1919–1924.. Descriere bazată pe 15 martie. Chişinău: Encicl. L. 1925. – 1950. H. 340 – 341. 1953 nr. În total au văzut lumina tiparului 2 numere. 1924–1974. : BŞANRM 1925 Activitatea Comitetului Şcolar–Comunal. „Шкоала советикэ”. – [1932].. – 32 cm.: PPMS 1924 – 1974. – С. l. – T. Goihman Bibliogr. Actualitatea Basarabiei 5. 2. P. Мэркулешть. L. G. – Ch.: Tip.V. 2.Presa basarabeană. 344. – Vezi: Pravda. : BAR 1924. T. Activitatea Comitetului Şcolar–Comunal 1923–1924 / Primăria comunei Chişinău. – Ch. PUBLICAŢII PERIODICE APĂRUTE PE TERITORIUL BASARABIEI 1.

Губерн. – Аккерман: (ред. – Vol. 1. – Ch. L. (1916). Кишинева и Одессы / alcăt.: Тип. Bibliogr. едитурий де партид а Молдовей.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Adresnaâ i spravočnaâ kniga „Ves’ Kišinev” = Адресная и справочная книга „Весь Кишинев” – 1914. 1. 15. Урих). Бессараб. 1703–1917. Adresnyj kalendar' g. : BPR. De la nr. 1.Presa basarabeană. 14. I. P.. 1. Ч. – С. под ред. Никифоров М. – K. Au apărut 45 numere. P. nr. 12. Иткина И. Vezi: Illûstrirovannyj adres– kalendar’ Bessarabskoj gubernii na… g. 1916. P. 1. 16. – 1895. P. – 1894. Apare in limba rusă. BNRM 1913 27 . Urih (составил и издал И.ru 1895. 63.: 1910 – „Дополнение к Адрес–Календарю Бессарабской губернии на 1910 год”. : BNRM 1894 Akkerman i ego okrestnosti. гидрометслужбы при Совете Министров СССР. Н. Самокатов). – 1882 – [1916].. лунар шт.nlr. Supl. Apare în limba rusă. Топиро. Швейцера. P. Red. – C. Н. 10.: Тип. – Ch. 117. Шлиомовича. ianuarie. – 1912–1914. службы МССР. Descriere bazată pe anul 1. : Hidrometeo 1944–1957… Agrometeorologiceskij bûlleten’. – 1956–1957… – Ch. . Agrometeorologičeskij bûlleten’ = Агрометеорологический бюллетень / Упр. Vezi: Dopolnenie k Adres–Kalendaru Bessarabskoj gubernii na 1910 god. – P. N. и контора: ул. Kišineva i Odessy. BNR. Bibliogr. ESM. Bobrovski. – C. – Descriere bazată pe anul 1. 92): Tип. Red. BAŞR. P. Путеводитель и справочная книга по Аккерману и Аккерманскому уезду на 1895 год. 13. şi ed. : BNRM 1956–1957… Agricultura şi vităritul Moldovei. – 1944 – 1957. де продучере а Мин.. – Т. 1.: 1956 – V. Гл. Беликовича. I. BRSO. Kudiukin. Lunar. L. ком. Apare în limba rusă. – 1914. 12. – 1913. д. Adres–kalendar’ Bessarabskoj gubernii = Адрес–календарь Бессарабской губернии / Изд. В. К. Бессараб. Adresnyj kalendar’ g.. L. Bibliogr. Трубецкой Б. – Ch. Akkerman i ego okrestnosti = Аккерман и его окрестности. 1974. – Ch. С.. дом Глушко Попандопуло). гидромет. – Т. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Стафидова. Apare în limba rusă. (1956).: 1916 – N. Agricultura şi vităritul Moldovei = Агрикултура ши витэритул Молдовей: Журн. М. Периодическая печать России. Vezi: Zemledelie i životnovodstvo Moldavii. Губерн. (1913). И. : BNRM 1895. – Ch. господэрией сэтешть ал РСС Молдовенешть. L. nr.: Шмелева А. – Descriere bazată pe anul 1. Vezi: Ves’ Kišinev. 221. Samokatov ( Н. PPMS 1924–1974. 10 apare ca supliment la ziarul: “Malen’kie Odesskie Novosti”. 21 – noiembrie.. L.: Изд–во „Одесские Новости”.: (Гостиная ул. Cotidian. Геккер О. 369.. упр. 13. – К. Периодическая печать Бессарабии 1854–1916 гг. : www. (1895). N. Denumire: Иллюстрированный Адрес–Календарь Бессарабской губернии.. L. Зиновьева М. – Akkerman: Типо–литогр.. septembrie. Правления. Akkermanskaâ Zizn’ = Аккерманская Жизнь / Изд.. – P.: Беляева Л. L.С. BNRM 1911. BUA 1910. red. А. 12. Ediţia bilingvă: româno–rusă. Одесса: Tип. V. 11.. Kišineva i Odessy = Адресный календарь г. Стат. Denumire în limba rusă: „Земледелие и животноводство Молдавии”. Б. P. Descriere bazată pe anul 34. Э. – М. : BNRM 1953–1954 Adevărul stalinist. Adres–kalendar’ Bessarabskoj gubernii. – 1956 – 1957… – К.

– С. 13. 12. – Akkerman. martie. Supl. М. Akkermanskie Novosti. М. 21. – Vezi: Akkermanskoe obozrenie. Apare în limba rusă. Калип. М. Akkermanskoe Novoe Slovo = Аккерманское Новое Слово: [ziar]. М. Н. 1914 – 1915.)–223 (9 dec. martie. L. Varanovskaia (М.. Я. I. – C. И. 14 – 1918. şi I. 1986. 1968. ESM. 215 (29 noiembr. Bibliogr. – 1911. Apare în limba rusă. А. M. Cotidian. Grinştein (И. каталог.. M. М. – Аккерман: Тип. – Descriere bazată pe anul 1. – С. K.: Трубецкой Б. Broit. 16. Русские газеты периода 1917–1922 в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. 17. – 1914. O. „Аккерманское Новое Слово”. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Akkermanskoe Obozrenie = Аккерманское Обозрение: Обществ. Варановская. К. 28 . A Fisch. 1. Н... 1989. 221. Л. – Akkerman.. И. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 64. Vezi: Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva Akkermanskoe Slovo. Г.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). Варановская). Viaţa Românească. Bibliogr. ianuarie. – Akkerman. L.. S. И. Varanovskaia. – Т. – T. 20. – К. лит..: Беляева Л. (1911). Гринштейны. L. Л. – 1919–1924.–полит.: Беляева Л.)– 1912. К. 1989. Lunar. „Аккерманское слово”. Ş. / ed. : BPR 1914. Ш. nr. 64.. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – P. лит. 1. număr de probă. P. Denumire: 1911. Зиновьева М. Akkermanskoe Slovo = Аккерманское Слово: Обществ. – Akkerman.. – С. BŞCAŞRM 1914. L. Из истории периодической печати Бессарабии 1854 –1916. Румянцева). 222. – М. Lucinski (С.: M. – Akkerman.. К. – Т. – C. BAŞR 1912–1916. G. Зиновьева М. – Аккерман. 3. Alarma. Трубецкой Б. / red. – Vezi: Akkermanskoe slovo. – C. BNR 1911–1918.) – „Аккерманское Обозрение”. Akkermanskaâ Zizn’. Denumiri: 1911. – Vol. Kalip. С. газ. 19. Лучинский). – P. – 1914–1916. Vezi: Akkermanskoe Novoe Slovo.: I.–полит. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг.Presa basarabeană. Бройт. – К. 1917–1960: Т. О. газ. Я. – С. septembrie. и экон. Akkermanskie Novosti = Аккерманские Новости. P. : BNRM 1912–1917. 12. 10. Н. – Аккерман: Тип. 3. L. 12. S. М. Трубецкой Б. BNRM. – P. и И. I. – Аккерман. 1 (31 dec. red. Apare în limba rusă. Rumeanţeva (Ш. – 1924. Новикова. 60 (13 mart. (28 decembrie) – Приложение к газете „Аккерманское Обозрение”. Novikov.– 1912. М. A. Зиновьева М.. 1. – 1912. С. К. În locul ziarului „Аккерманское слово”. – 1912–1918. ESM. 18. Библиография периодических изданий России 1901–1916. nr. P. BAŞR. – Т. 12. Газеты СССР. Русские дореволюционные газеты в фондах Государственной библиотеки СССР им. Никифоров М. – Vol. – 1912–1918. Bibliogr. Гринштейна.. : BPR. – C.: PPR. nr. Bibliogr.: Ş. В. А. 1. 221.. Cotidian. 21. red. М. Никифоров М. nr.–ed.). decembrie. – 1911–1912. Ленина: Алф. Petru Bonciu. – C. И.. 1989. Новиков. 1. 12 – […]. Apare în limba rusă.. ianuarie – 1916. – 1914–1916. 1916 Akkermanskoe Novoe Slovo. – К. Akkermanskoe Obozrenie. Grinştein. Трубецкой Б. 221. Bibliogr. Фиш. BAŞRM 1914–1918. и экон. Беляева Л. L. – Bălţi–Iaşi: Tip. – К.: 1914–1916 – „Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства газеты „Аккерманское слово”. Никифоров М. Гринштейн). M. Ленина. – С. Л.: S. М. Akkermanskoe Slovo. 28 – 1912. M. Из истории периодической печати Бессарабии 1854 –1916. Alarma: Gazetă de strigare contra nedreptăţilor şi analfabeţilor: duplex Iaşi–Bălţi / proprietar: av. 2. Vezi: „Akkermanskoe Slovo”. BNR 1911–1912.

– 1928. – 100 p. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – Ch. Bibliogr. 1. nr. Almanahul învăţătorilor din Cetatea Albă. – Vol.1. Sucursala Chişinău. P. – 292 с. энцикл.: Tip.: Viaţa Basarabiei. P. 26. L.: David A. 2: Toamna – Iarna. 1957 nr.: Госиздат Молдавии. – Ch.: ESM. – 1935. Altersprobleme. 24. – Ananiev. 25. P. – 1934. L. Iov. L. PPMS 1924–1974. – Ch. Alarma. A apărut un singur număr. Ediţie ruso–română–ucraineană. martie. – 1956 – 1957… – К. Платон В. Almanahul Bibliotecii Copiilor şi a Tinerimei / Serviciul activităţi extraşcolare. : BAR 1921 Almanahul Bibliotecii Copiilor şi a Tinerimei. Советская Молдавия: Крат. Descriere bazată pe anul 1934. – 1934. P. Terziman. 1956. 1983.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. ş. Apare în limba rusă. numai denumirea în limba română. Bibliogr. – Bender. – 1944. Almanahul oraşului şi judeţului Tighina pe anul… – [1931 – 1935]. Coleg. 2. ОК КП(б)У в Ананьев. 27. – [1921]. 1982. – 1937. Altersprobleme: Zeitschrifft für internationale Altersfarsgung und Altersbekämpfund / Herausgegeben vom Institut für Altersforschung und Altersbekämpfund in Chişinău (Rumänien). L. – 1934.. L. 1976. – nr. – P.. газ. Ziar democratic legal. Ediţie bilingvă: moldo–rusă. 3. С. a. – Tighina. Дом моделей). – Cetatea Albă. L.. 30.. Publicaţie oficială de propagandă naţională culturală. – 1931. – Ch. – nr. P.: D.: BŞCAŞRM 1944 Almanahul ziarului Basarabia. 74 – 75.: Ed. 114 – 115. Almanahul ziarului Basarabia / Soc. 28. martie –1932. : BNRM 1957… Album de modele. 29 . Dacia Traiană. de edituri şi educaţie cooperativă „Furnica”. – С. 12 – 13. Soc. noiembrie. – К. Almanahul învăţătorilor din Cetatea Albă / [ed.. – К. P. regional antifascist din Basarabia / red.: BŞCAŞRM 1934 Almanahul oraşului şi judeţului Tighina.. Anan’evskij šturmovik. – С.: I. – P.] Mircea Ispir şi Lazăr Ştefănescu. Red. de Ed. – К. Bibliogr.: BAR 1937. de red. Anan’evskij šturmovik = Ананьевский штурмовик: Передвиж. 22. şi arte grafice Dacia Traiană. р-не. Против фашизма за воссоединение с Советской Родиной 1934–1940. BŞCAŞRM 1928 Almanahul cooperativ „Furnica”. П. – P. – P.Presa basarabeană. R. Bibliogr. Молд.: Şişkin P. Album de modele = Албум де моделе = Альбом мод (Кишин. Ч. 80 . Alarma: Organul Com. 1. 23. Apare în limba germană. 1944. Al. Naţ. Almanahul cooperativ „Furnica”.: Клобуцкий В. Almanahul învăţătorilor din Cetatea-Albă // Viaţa Basarabiei. Bibliogr. 1. – 160 p.: BAR 1928. Levin. 60-61. 29. 89–90. Descriere bazată pe anul 1944. Descriere bazată pe anul 1928.

– 1936. 1997.: BŞCAŞRM 1926–1930. Tighina pe anul… / publ. 1928–1929. judeţul Tighina pe anii şcolari 1920–1927 / publ. Frenkel.: Tip. Eparhială. 1929–1930 gimnaziului de băieţi din oraşul Leova. – [1930]. Litvac. Descriere bazată pe anul şcolar 1923–1924. Haralambie. Descriere bazată pe anul 1930. – Ch. 32. 31. Descriere bazată pe anul şcolar 1924–1926.: Chişinău: encicl. 1927–1928. Matei Tomşa. 30 . Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). Anuarele pe anii şcolari.. după date oficiale de C. Descriere bazată pe anul 1939 Ed. М. oficială / alcăt. Descriere bazată pe anul 1936. BŞANRM 1937 Anuarul Chişinăului. Адиясевич. 35. BŞANRM 1924-1927 Anuarul (al 3-lea) al Liceului real de băieti din Comrat. 1930. – duplex: Tighina–Ch. – [1924]. BAR 1922. Mititel. Naiberg. – Ch. Anuarul Episcopiei Cetăţii Albe. liceului T. P. Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia).:.: BAR 1920–1927. L. jud. N. Kalughin. Descriere bazată pe anul şcolar 1922–1923 L.. – Leova: Tip. 1925–1926. Descriere bazată pe anul şcolar 1924-1925 L. – С. BMNIM 1926–1941. Leova jud. Descriere bazată pe anul 1922. Olga Andreevski–Scutelnic. Denumire: 1924–1925 şi 1925–1926 . Tomescu. – 60 p. P. L. P.: Tip. BŞANRM 1927. – [1921 – 1928]. Anuarul Chişinăului pe anul … / alcăt. Tip. Terziman şi I.: BAR 1924–1925. P. 36. BŞCAŞRM 1925–1926. – 1924 – 1927. P. Cahul”. secretarul General Arhiepiscopiei al Chişinăului şi Hotinului. – [1927 – 1931]. 1930]. – Ch. V. 34.[1937 – 1940]. Eparhială „Cartea Românească”. L. Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului. Bibliogr.: CNC. Dreptatea.: BŞCAŞRM 1939. – P. – Ch.: Al.: BŞANRM 1930. Antifašistskij bûlleten’.: BŞANRM 1936 Anuarul Episcopiei Cetăţii Albe. L. – Ismail: Tip. 42): Tip. şi Legătoria Eparhială.: Драхенберг К. BAR 1930 Anuarul Episcopiei Hotinului. P. – 1926 – [1941]. – Soroca: Tip.: Tip.. 1969. Anuarul Eparhiei Chişinăului şi Hotinului (Basarabia): ed. BŞCAŞRM 1922–1926. dir. BNRM 1940. ком.: BANRM 1923–1924 Anuarul al II–a al Liceului de fete. 39. de dir. şi Librăria A. Anuarul (al 3-lea) al Liceului real de băieţi [ „Dimitrie Cantemir” ] din Comrat. 38. (str. de Pr.. P. „Arpid”. Anuarele pe anii şcolari 1926–1927. . Anuarul Episcopiei Hotinului. BCNLM..„Anuarul Şcoalei Medii din or. – Ch. Bibliogr. BŞCAŞRM. Antifašistskij bûlleten’ = Антифашистский бюллетень: Орган Бессараб. Bibliogr.Presa basarabeană. P. Anuarul (al 3-lea) al Liceului de fete din Comrat. – Т. – 47 p. – Ch. – 1934. – К. de dir.: 1940 – Ed. БЭС / B. P. BNRM 1922. – Ch. 385. 5. L. 1. Anuarul (al 3–lea) al Liceului de fete din Comrat. 40. Anuarul al II–a al Liceului de fete şi şcoalei profesionale din Soroca pe anul şcolar 1923–1924 / publ. антифашист. L.. judeţul Cahul / publ. de Direcţiunea Liceului. – [1922. Anuarul Arhiepiscopiei Chişinăului 37. Centrala. 33.

: BŞANRM 1932–1935.. Anuarul istoric al Seminarului „Melchisedec Episcopul” din Ismail (cinci ani de şcoală romănească în Basarabia) de Iconomul Stavr. 72). judeţul Ismail pe anul şcolar 1934– 1935 şi date statistice de la înfiinţare (1880) / întocmit de Gheorghe Gheorghiev. de Alexandru Obadă. – 1923. dir. L. I. P. 1923–1924. – Reni: Tip. pe anii şcolari 1932–1933. P. Anuarul gimnaziului mixt „Dr. jud. – [1933 – 1936]. instrucţiunei publice.: Tip. – Soroca (str.: BŞCAŞRM 1923. – [1934 – 1936]. Anuarul liceului de băieţi „Principele Mihai” din Cetatea Albă (Basarabia) pe anul şcolar… 1922–1923. Haralambie. D. Eminescu” din Chişinău. Angelescu”. – Cetatea Albă: Tip. Karatodorov. 1929–1930. – Ch. P. Anuarul istoric al Seminarului „Melchisedec Episcopul”. 109). Anuarul liceului „Alexandru Donici”. – Ch. CNC 1929–1933 Anuarul Liceului „Alecu Rusu” din Chişinău. 48. Anuarul gimnaziului “Mihai Kogălniceanu” din Lipcani. Chilia Noua.: BŞCAŞRM 1923. L. Angelescu”.: 1923 – „Anuarul Liceului real din Chişinău „Alecu Russo”: 50 ani de existenţa 1873–1923”. – [1925 – 1930].. Anuarul Liceului de băieţi nr. Volin „Passage”. şi publ. L. 1934–1935. „M. 44. E. Litvac. Anuarul gimnaziului din Reni… 42.: BŞCAŞRM 1934–1935 Anuarul gimnaziului „Dr. „Dreptatea”. Hotin / publ.. de Paul Vataman. BŞANRM 1934–1935. I. D Xenopol” pentru anii 1910 – 1929 Soroca / publ. – 110 p. anonimă „Glasul Ţării”. Volkomici (str. de Direcţiunea Liceului. anul şcolar… / publ. BŞANRM 1930. C. Xenopol” Anuarul Liceului de băieţi „Alecu Rusu”[Russo] din Chişinău pe anul şcolar… – 1923–1933 [1923–1933].: Tip.: Tip. 1932–1933 – „Anuarul Liceului de baieţi “M. Bisericească din Sfânta mănăstire Cernica. I. L. – 116 p. 1924–1925. Liceului. Anuarul liceului „A. 47. judeţul Ismail. Descriere bazată pe anul şcolar 1927-1928.: BŞCAŞRM 1928–1929. BCNLM 1934–1935 Anuarul Liceului de băieţi nr. Anuarul liceului „A. 31 . Anuarul liceului de băieţi „Alexandru Donici” din Chişinău pe anul şcolar… 1933–1934. 45. Descriere bazată pe anul şcolar 1932–1933. dir. Descriere bazată pe anul 1929. L. 1925–1926 / alcăt. 41. C. N. 1934– 1935 / Min. Domnească. dir. L. P.: Tip. Descriere bazată pe anul 1923. Denumiri: În denumirea anuarului din anul 1925 este menţionat al 55–lea an de existenţă. Regina Maria. Blank”. Descriere bazată pe anul şcolar 1928–1929. „Speranţa” (str. Anuarul gimnaziului “Mihai Kogălniceanu”… 43. P.: Tip. 2 „M. Descriere bazată pe anul şcolar 1934–1935. 1929–1932 BŞANRM 1923. – [1924 – 1927]. C. – Ismail.: BAR 1933–1935. – 28 p.: BŞCAŞRM. BŞANRM 1923–1930. Eminescu” din Chişinău. P. 46. Denumire. Ed. P. – 1930.: 1923 – Soc. – Ch.: BŞCAŞRM 1925–1937. Tip. L. 2 „M.: Alex. Eminescu” din Chişinău. de direcţia şcoalei. Gimnaziului. Descriere bazată pe anul 1930. 1933. Volkomici. Descriere bazată pe anul şcolar 1934. BŞCAŞRM 1933–1934.Presa basarabeană. dir. – Ch. „Presa bună”. 1933–1934 şi 1934–1935. Gheorghe Leu. Oatul. 17): Tip. l.: 1923 – G. L. – S. P. P. P. Tip. – 1921 – 1938 [1923 – 1939]. Anuarul gimnaziului din Reni. Moroşan.

Descriere bazată pe anul şcolar 1924–1925. Burian. 1921–1922 / publ. – Tighina: Tip. – Tighina: Tip. 1933–1934. Descriere bazată pe anul şcolar 1921–1922. Anuarul liceului de fete „Principesa Ileana” din Tighina / întocmit de dir. P. Descriere bazată pe anul 1929. „Cahulul”. Anuarul liceului de fete din Orhei pe anii şcolar… [1926–1935] / întocmit de dna Lidia Zlatova.. P. Anuarul Liceului real din Tighina… 58. Denumire: (pe copertă) – „Anuarul liceului de băieţi modern Luca Arbore pe anul 1922 – 1923”.. Alcăt. Descriere bazată pe anul şcolar 1935-1936. liceului. 1929–1930. 32 . 53.: BŞANRM 1923 Anuarul liceului „Ion Voievod” . P. liceului Samuil S. L. L. – [1922]. Anuarul liceului de fete „Principesa Ileana”. – Ch. G. Anuarul liceului „Ion Voievod” din Cahul pe anii şcolari …1920–1921. – 54 p. BŞCAŞRM 1926–1928. Anuarul Liceului real de Stat de băieţi din Tighina pe anul şcolar… / întocmit de direcţiunea liceului. – Ch. Descriere bazată pe anul şcolar 1922–1923. L. – Ismail: Tip. 1924–1925. – [1927 – 1936]. – Cahul: Tip. BANRM 1922–1926. Kresin. secretara liceului. Orhei pe anul şcolar 1921–1922 / publ. Anuarul Liceului real de Stat de băieţi din Tighina 1874–1924 cu o scurtă privire istorică de la înfiinţarea liceului pînă astăzi / alcăt. 55. 1927–1928. „M. BŞANRM 1924. – Cetatea Albă: Tip. 52.: 1923–1924 – secretara liceului C.. P. de dna E. P. de dir.: BŞCAŞRM 1921–1925.Presa basarabeană.: Direcţiunea Monitorului Oficial şi imprimeriilor statului. 1931–1932. Postan. Descriere bazată pe anul şcolar 1922–1923. Descriere bazată pe anul şcolar 1921–1922. Anuarul liceului de fete al Statului din Cetatea Albă pe anul şcolar 1921–1922 / alcăt. – [1922 – 1923]. Karatodorov. Roitman.. dir.: BŞCAŞRM 1922–1925. liceului M. – 31 p. L. Anuarul liceului de fete din Cetatea Albă. Liceului. Postan. jud.: BŞCAŞRM 1924–1925 Anuarul liceului de fete „Principesa Dadiani”..: Tip. L. Anuarul liceului de băieţi „Ştefan cel Mare” pe anul şcolar… / întocmit de Victor Boldâr. de dir. Blank” şi „Cartea Românească”.: BŞCAŞRM 1923–1924. Descriere bazată pe anul şcolar 1924–1925.: V. L. – Rezina: Inst. 57.: BŞCAŞRM 1924–1929 Anuarul liceului „Ştefan cel Mare” 50. Anuarul Liceului mixt „Regina Maria” din Rezina. dir. 1931–1932. BŞANRM 1936 Anuarul liceului de fete din Orhei. 54. – 1924.. N.: BAR 1926–1934. dir. BŞCAŞRM 1926–1934. liceului cu concursul dnei Eugenia Nikiforova. P. Bokocerkovski. Postan.: Kirilov. 56. BŞANRM 1929–1934 Anuarul liceului „Regina Maria” .: BŞANRM 1921–1922 Anuarul Liceului „Regina Maria”. Ţempka. – [1921 – 1925]. 51. – Ch.. P. liceului M. 1928–1929. E. L. 1932–1933 BŞANRM 1929–1935. 1926. 49. L. Dumitrescu.. Uzinevici. P. Gontareova.: BAR 1926–1928. Anuarul liceului de fete “Regina Maria” din Chişinău … [1926–1934 / publ. Anuarul liceului „Principele Mihai”. L.: Tip. P.. 1924–1925 – directorul Liceului M. Romaşcu. 1925–1926. Portnoiu. „Monitorul”. – Tighina: Tip. P. – [1925 – 1929]. – [1926 – 1934]. Botezatu. – 112 p. Imprimeria Chişinău. de C. Anuarul liceului de fete „Principesa Dadiani” pe anul şcolar 1924–1925 / publ. de Arte Grafice M. dir. 1930–1931. – Anii şcolari 1923–1924.

Descriere bazată pe anul şcolar 1922–1923. Anuarul XIV pe anul şcolar 1933– 1934 nu este menţionat locul ediţiei. Ediţie paralelă: româno–rusă. publ. şi Legătoria Eparhială „Cartea Românească”. profesor de limba română la acest liceu şi secretar al conferinţei profesorilor. Anuarul şcoalei medii mixtă din Bairamcea jud. – [1923]. Anuarul oraşului Chişinău… 61. – [1921 – 1927]. de Rectorul seminarului Iconom Mitrofor Constantin Popovici. judeţul Soroca / publ. L. – Cetatea Albă: Tip.: Tip. Descriere bazată pe anul 1923. Anuarul Şcoalei medii din Reni. – Ch. Ismail anul şcolar 1922–1923 / publ. Loc. – [1922 – 1926]. cuprizând şi situaţia sumară a uniunilor centrale şi judeţene. – [1928 – 1936]. Note din istoricul seminarului / publ. – Ch. P. Postan. dir. împrumut şi păstrare [şi al] cooperativelor de producţie şi consum. L. – Reni: Tip.: Imprimeria Statului (str.1934–1935 BŞANRM 1933–1934 Anuarul gimnaziului din comuna Cotiugenii–Mari… 62.Ch. L. dir. Sinadino. 1928–1929. Regina Maria. 33 . Anuarul Oraşului Chişinău şi al judeţelelor din Basarabia şi cu Calendarul pe anul 1924 = Адресно–Справочная книга „Весь Кишинев” с уездами Бессарабии и Календарь на 1924 год. Anuarul … pe anii şcolar … [1927–1935] al gimnaziului mixt din comuna Cotiugenii–Mari. 1923–1924 / publ.: Anuarul XI–XIII pe anii 1930–1931. „Ş.: BAR 1917–1920. P. – Soroca (str.: Ed. Puşchin) Descriere bazată pe anul 1920. Descriere bazată pe anul şcolar 1934–1935. L. BŞCAŞRM 1926 Anuarul seminarului teologic 64. Anuarul Liceului modern 63.: BŞANRM 1924 Anuarul liceului real din Tighina… 59. Anunţul din anuar informează despre apariţia la 1 decembrie 1924 a vol. Karatodorov. 1932–1933: Roman.. Popescu– Roşiori.Presa basarabeană. BŞCAŞRM. 17): Tip.: BŞANRM 1922–1923. L.: BŞANRM 1923 Anuarul şcoalei de fete din Chişinău. Centralei Uniunilor Cooperativelor din Chişinău. .: BŞCAŞRM 1921–1927. Descriere bazată pe anul 1926. L. P. BNRM 1924. – 1920. Timotin. Anuarul seminarului teologic superior „Mitropolitul Gavriil Bănulescu–Bodoni” din Chişinău. nr. P. Anuarul 1917–1920 al tovărăşiilor de credit. Cetatea Albă – Bairamcea pe anul şcolari…1920–1921. Anuarul Şcoalei medii din Reni 66.: Tip. 45) Descriere bazată pe anul 1924. Guja. jud. C. 65. – [1921 – 1925]. Litvac. de M. de Direcţia Şcoalei. BŞANRM 1917–1920 Anuarul 1917–1920 al tovărăşiilor de credit… 60. 1922–1923. P.: BAR 1922–1926.: BAR 1924. gimnaziului. L. – Ch. P. Şapoşnik” (str.: BŞCAŞRM 1927–1928. Descriere bazată pe anul 1924.. BNRM. P. P. dir. liceului. 2 al anuarului. BŞANRM. cu şi un istoric sumar al Caselor de Credit Mărunt pendinde de zemstvele din Basarabia / Serviciul de stat al cooperaţiei din Basarabia. 1931–1932. Descriere bazată pe anul şcolar 1923–1924. L. Anuarul şcoalei medii de fete de stat din Chişinău pe anul şcolar 1922 – 1923. de E. – Tighina: Tip. Descriere bazată pe anul şcolar 1923–1924. Anuarul pe anul şcolar… Liceul modern din Tighina / întocmit cu concursul dlui C. de Emilian Maricuta. „Cultura”. P. P.

Suliţa-Hotin … 72. – [1924 – 1926]. secretar de red. – Tg. Karatodorov. 3. CNC 1920 Apicultorul. sub controlul Direcţiunii respective.: Reni (Anuarul pe anii 1922–1923). – Cetatea Albă: Tip. – 24 cm. – Descriere bazată pe anul 2. – 1905. „Dreptatea”. 47. – 1922–1925. Apicultorul / dir. Bibliogr. – P. Gheorghiade. L. 73. 69. instrucţiunii. L. – [1924]. 74. – Т. 2 – “Universitatea populară din Chişinău”. – P. profesor. – Ch.: C. jud. C. 68.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. L. L. 70. Loc. Reapariţie: din ianuarie–septembrie 1905 a apărut la Botoşani ca organ al societăţii „Stupăritul” din Botoşani. 1926. Săptămînal – din 1 octombrie 1917–21 ianuarie 1918. – 1918 – 1921. Lunar.. Caliga. BŞCAŞRM 1923–1924 Anuarul şcoalei medii din Bairamcea… 67. P. – Botoşani–Ch. respectivă. Ismail – Basarabia pe anul şcolar 1920–1921. – Ch. (1921). Descriere bazată pe anul şcolar 1920–1921. de dir. şcoalei Mihail Miroliubov. DPR (1731–1918). – P. Suliţa – Hotin: Tip.„România Nouă”. – Bucureşti. P : BAR 1920–1922. 1. – 1917..: Tip. Cetatea Albă: Pe anul şcolar 1922–1923 / publ. 71. Popovici–Cerchez. P. Anuarul şcoalei medii mixte din comuna Floreşti. apoi cotidian (24 ianuarie–20 noiembrie 1918) De la 22 februarie 1918 apare “sub conducerea unui Comitet alcătuit din românii din toate ţările”. Anuarul Şcoalei medii mixte română din Şaba. 1920. – С. 155. Descriere bazată pe anul şcolar 1925–1926. octombrie. Harbur. – Ismail.: Tip. P. Anuarul Universităţii Populare din Chişinău / sub îngrijirea lui I. 35. – [1929]. BŞANRM 1927. BŞCAŞRM 1925–1928 Anuarul Şcoalei normale „Mihai Viteazul”. vol. Vezi: ed. Suliţa–Hotinpe anii şcolari 1927–1928 şi 1928–1929 / Min. 34 ..: Ion Matei. Soc. Descriere bazată pe anul şcolar 1924–1926.: I. Anuarul Şcoalei medii mixte ruse din Vâlcov. Denumiri: 1922 – 1925. – P. 1926–1927 .: BŞANRM 1920–1921.Presa basarabeană. Soroca: duplex Bălţi–Soroca / publ. noiembrie – 1922. „Glasul Ţării”. Anuarul Universităţii Populare. red. – 1919–1924. Geiler. 32.: Tip.: BŞANRM 1920–1921 Anuarul Şcoalei ruse din Vâlcov. Anuarul şcoalelor de băieţi şi fete din Tg.: BAR 1926–1927. Descriere bazată pe anul şcolar 1922–1923. culturale a românilor din Basarabia. 2. martie. 20. L. – T.: profesor Ştefan C. şi red. Negrescu. – Ch. БЭС / B. –Bălţi–Soroca. Bibliogr. 62 cm. Vezi: “Universitatea populară din Chişinău”.. dir. – [1926 – 1929]. Anii şcolari 1925–1928 / dir..: Onisifor Ghibu.. Gavrilov. Leibovici. Soc. 1922–1923 / dir. Text paralel în română şi rusă cu paginaţia unică din febuarie–aprilie 1921. – 1919–1924. de P. P. – Ch. P. pentru românii transilvăneni aflători în Rusia / dir. Denumiri: 1918.: BCNLM 1924 Anuarul Şcoalei medii din Şaba. 80. noiembrie. şcoalei. 1 – 1918. jud. P. Bibliogr. L.: Tip.: BŞANRM 1929 Anuarul şcoalelor comerciale din Tg. Адиясевич. M. Anuarul Şcoalei normale de învăţători „Mihai Viteazul” din Chişinău. 1922 – 1925.: PPR. Descriere bazată pe anul 1929. jud. P. – 48 cm.: BŞCAŞRM 1924–1926 Anuarul şcoalei medii din comuna Floreşti. Ardealul (Transilvania): Gazeta săpt. L. – Bып. – [1921 – 1924]. 1. BNRM 1921 BŞCAŞRM 1921–1922.: PPR. nr.

Arhivele Basarabiei.P. – К. 44.Presa basarabeană. – P.: Tufescu V. L. Arhiva C. 114. de istorie şi geografie a Moldovei dintre Prut şi Nistru / sub conducerea dlor T. adv. – duplex: Chişinău– Bucureşti. – nr. G. red. Armata Roşie. – Bucureşti. Poroseci. Red. D. 80. Virgil Popescu. BNRM 1922–1923. Dulamangiu. DPLR 1790–1990.: 1929–1933 – „Cartea Românească”.. BSCAŞRM 1937–1938 Armonia.: Газеты СССР. F. F. 1933–1934 – tip. – Cluj. 76. 3–4 . – Bălţi. R. BNRM 1937. ulterior “Советская Армия”. R. 1 (1929). – 1908. L.: Chişinău: 1 iunie 1922–16 mai 1924. Tip. – 1945. – S. R. F. 1930. – 1922. Loc. – T. 3. personalităţi // Destin românesc. C. – 1945. Arhivele Basarabiei: Rev. 3. P : BAR 1917–1918. – 54-62. BŞCAŞRM 1922–1925 Arhiva C. profesori universitari. – P.: “Viaţa Basarabiei”. Armânskij kalendar'na 1908 god = Армянский календарь на 1908 год: високосный год с предсказаниями погоды по Брюсу / ed. R. 75. – Ch. – Descriere bazată pe anul 1. 47.nr. Adamachi” (Iaşi). Corale Muzicale de pe lîngă liceul „Alecu Russo” / fondator–dir.: BAR 1927–1928. 2. – Nr. ianuarie – 1938. 44. iunie. Şpac I. – 1945. 1. C. – Bucureşti. 4. – [1944]. pentru cultura profesională a funcţionarilor C.. 78. – P. Ardealul.: PPR. Trimestrial. nr. газ. 1938.. – 1998. 253. Armânskij kalendar’. 1927. sugestii. Ghibu O. – P. Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 1917–1960: Т. – s. Apostolescu.– Ch. (1937) L. Chişinău. Caliga. N. l. Vezi: Armata Sovietică. .: I. Bancei Centrale cooperative. 204.: ing. L.: Z. Eparhială “Cartea Românească”. l. 1933–1935.: BAR 1922–1925. 35 . 15 – 1925. 79.: Ed. М. „V. Vezi: Armata Roşie. nr.edit. 1930.: BNRM 1908. – S. Armata Roşie: Красноарм. Bilunar. P. P. R. – 1929. – Descriere bazată pe anul 1. Bucureşti: iulie–decembrie 1925. Arma cuvântului: Organ oficial al Episcopiei militare.: Ioann I.: Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945: Сб. 1932–1938 BMNIM 1929–1931. – 1944. – Ch. – P. Colinteanu. 1975. „Arhivele Basarabiei”: [rev. – С. L. Armata Sovietică. – S. 77. Bibliogr. документов и материалов. DPLR 1790–1990. Varianta moldovenească a ziarului “Красная Армия”. Bibliogr.7. Porfiri (pentru partea ştiinţifică). Apare în limba rusă. l. BŞANRM. F. – 1937 – [1938]. – Ch. 272. „Arhivele Basarabiei”: probleme.: Tip. N. – P. 48. – P. BSCAŞRM. 1935–1938 – „Tiparul Moldovenesc”. DPR (1731–1918). Bibliogr. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Armata Sovietică: Ziarul armatelor din Germania.: M. P. l. Bibliogr. administraţiei C. Zatikianţ (Сост. 1928. şt.. Tomescu. – P. Apare în limba moldovenească. Mâţu C. Ignătescu–Jap (pentru partea literară).: Tип. – 1933. BCNLM 1929–1936. Затикянц (Оргеев). decembrie. P. CNC 1929–1938 BNRM 1929. O pagină de istorie contemporană. şeful serviciului Exploatării C. Свящ. Lunar. (1922). – Ch. Ardealul în Basarabia.] войск в Германии. 81. Школьника. – Descriere bazată pe anul 1. F. Arma cuvântului. – 1919–1924.: BAR 1937–1938. 181. Bibliogr.: Rev. . Bulat şi C. гуппы советских [оккупац. – 1945. Dir. „Gara”. de istorie şi geografie din Basarabia] // Rev. Carcale. Armonia: Rev. Soc. 2. nr. P.

– P. – Ismail: Tip. 82. Apare lunar. – 1919–1924. 1. L. Astra literară. Avântul dreptăţii. – Vezi: Crenguţa. Aurora: ziar ţărănist. nr.: S. Lunar. – Bălţi. Avântul Şcoalei: Rev. secretar de red.: PPR. Basarabia: [ziar economic şi social]. Opriş T. – 1935.: N. Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate // Unele probleme de teorie şi practică ale presei comunicării. – Bălţi. 3. 1977.: PPR. (1925).: DPLR 1790–1990. Bibliogr. Avântul Sportiv: Organ săpt.. 5 – iulie. Vezi: Sportivnyj poryv. „Aurora” a elevilor cl. 3. 58. Kalihman. Avântul dreptăţii: Rev. 85. 199. Aurora: Rev. pentru popularizarea şt. 1998. – Ch. 258. – 1928 – 1937. – 1934 – 1935.: BU Iaşi 1934–1935 Aurora. – 1922. P. 91.[…]. – Bucureşti. – T. Astra literară. 90. – P. 36 . L. Basarabia: Ziar de propagandă naţ.: PPR. Bibliogr. ianuarie. Apare în limbile ucraineană şi moldovenească. – Ch.: 1928 – bilunar. Bibliogr. – Vol. – Bălţi. – Descriere bazată pe anul 1.Presa basarabeană. Basarabia. 199. Baltskij selânin: [ziar] = Балтский селянин. Bibliogr. 7. 15 decembrie. Aurora. – 1924. L. Vezi: Licăriri literare.. 1987. aprilie. 1.: Bibliografia României. M. Albescu. 1977.. – Hotin. l. iulie. 89. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940.: Opriş T. Iosifescu-Vranişte. – Bălţi. – 1924. – Descriere bazată pe anul 1. 87. – Cetatea Albă. Ziar independent. 84. Volin”. Nouă Românească.: Строительство социалистической культуры в Молдавии 1917–1960. şi de apărare cetăţenească / dir. Digodi I. întitulată „Спортивный Порыв”. – 1920. nr. 15 – [1926]. – 1934. – 1919–1924. a VI–a a Liceului de băieţi din Hotin. Ismail. – Balta. – P. – Ch. – P. Red. red. A fost substituită de „Crenguţa” în 1935. – Bucureşti. Aurora. (1934–1935). Orester (pînă la 4 mai). – T.: I. – 1925. – 1919–1924. al activităţii sportive din Basarabia / dir. În perioada: 19 aprilie–7 iulie în paginaţia gazetei apare o ediţie în limba rusă. juridice şi sociale din Basarabia. 1999. Bibliogr.: M.: BAR 1924 Avântul Sportiv. – Bălţi. Aurora: Rev. Bibliogr. Săptămînal. BU Iaşi 1925 Avântul şcoalei. – 1924. P.: H. – P. corpului didactic primar din judeţul Ismail / sub îngrijirea unui comitet. Apare lunar. 83. Bibliogr. Organul Asociaţiei corpului didactic primar din jud. lit.: BŞANRM 1925–1926. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – 55. 53.. Schwartz–Rion. Soc. – S.: Tip. 88. – 1924 . P. – К. 1. Bibliogr. „G. Subtit. 51. – Bălţi. – 1931–1933.: Poştarencu Dinu. decembrie. 3. Ultimul număr din ianuarie 1933 al revistei „Licăriri litetare” a fost editat cu titlul „Astra literară”. – P. – Ch. Pe anul 1928. 86. de pe lângă liceul de băieţi „Ion Creangă” din oraşul Bălţi / sub îngrijirea unui comitet.. – P. Period. – 1933. 57. Baltskij selânin.: la 7 iulie – Organul activităţii sportive din Basarabia. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – T.

Tip. – Bucureşti. 399. L. P.: BAR 1939–1940.: 1919 – M.P. de la 15 iunie – la Soroca. dr. mai. 60. S–a tipărit cu litere ruseşti.: 1936–1937 – Vasile C. 6. „Ziar săptămînal independent” de la 18 decembrie acelaşi an. iar titlul – cu litere latine. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 9.: Românitatea transnistriană. gazetei „Бессарабская Жизнь”. Geneva. 11. – P. 37 . L. – nr. PPR – T. Cotidian. 1. 1930. la Geneva. I. BSR 1906. – P.: Nicolae Rotaru. 92. . BNRM 1939–1940. Soroca –Tip. decembrie.: PPR. „P. Basarabia: Organ al Partidului Naţional Român din Basarabia: duplex Chişinău–Geneva / red. – P. 1930. la 15 iunie 1924. Alexis Nour. 93. – 1919–1924. după reapariţie: Ziar de informaţie. P. A fost suspendată la 2 martie din cauza publicării imnului lui Andrei Mureşanu „Deşteaptă–te române”. – P. de la 10 aprilie pînă la 15 iunie apărea la Chişinău. – 1991. – P. – Cu caract. 1996. Subtit. – P. de la 24 iulie tip. 10. БЭС / Адиясевич. Pânzaru S. Dir. „Ziar politic independent”. 3. – nr. septembrie. P. – 1820–1906.: DPR (1731–1918). – Ch. 176.: 1924 – neregulat. 40) – „Газета нацiонал–попораны”. 64. Lenkovski. DPR (1731–1918). 12. Colab. 24 – 1919.. duplex: Chişinău– Soroca. Această gazetă pare a fi deosebit de periculoasă [ “Basarabia”. – C.. Coval D.: Zamfir C. care se tipăreau pe hârtie subţire. 399.–democratică / red. Mâţu C. Bibliogr. – 64 cm. (str. Basarabia.: C. Bibliogr. Loc. S–a editat din iniţiativa profesorului C.: de la 7 iunie – Ф. 138. – P. 96. 1996. – P.: Iorgu Tudor. 41. – Ch. 7. 1926. – T. Basarabia: Ziar pentru apărarea drepturilor naţionale ale poporului român din Basarabia / dir.: Românitatea transnistriană.: BAR 1926 Basarabia. nr. Кашевский. – 1820–1906. martie. BŞANRM. Period. “… Începutul deşteptării şi a învierii noastre”: Ziarul “Basarabia” în anturajul vieţii social-politice a ţinutului din 1906-1907 // Moldova şi lumea. 2. Petrescu. – 1906. (1906-1907)] // Ştiinţa. – 55 cm. Basarabia. – Soroca–Ch. Basarabia. PPR. Subtit. – 30 cm. – P.–ed. „Бессарабская Жизнь” şi de la 17 decembrie iarăşi Ф. – P. Armenească. Sipsom. – Bucureşti. BŞCAŞRM 1931. 1. de unde se trimiteau. Bisăptămînal. – P. Stere.Presa basarabeană. Tip. Alexie Mateevici.: Românitatea transnistriană.: 1924.: 1939 – girant–resp. 1996. 1930 – 1940. – T. Vasile Hartia.: BAR 1918–1919. – Chişinău. .. 94. – P. – 1929 – 1930. Ion Pelivan. Basarabia = Басарабiя: Gazeta naţ. Caliga. Bып. 66. 59. Au apărut numai 6 numere. Litvac”. Gavriliţa. 64. Red. Basarabia. – Т. 1924 – a doua. – P.: avocat Em. Bibliogr. Pintilie Cubolteanu (Pantelimon Halippa).:octombrie 1906 (nr. deşi pe ziar era indicat locul apariţiei – Chişinău. Bibliogr. 64. Arbore. 68-84. Petru Cazacu. П.: Ch. 1939 – M. L. – Ch. 59. 95. – 1905. Basarabia: Organ cotidian politic independent / sub direcţiunea unui comitet. DPLR 1790–1990. 24 – 1907. 1998. DPLR 1790–1990.P. Bibliogr. Кашевский. 30 ): Tip. – 1918. – 1996. – Ch. 399. 64. DPR (1731–1918). – Bucureşti. 1. Bârcă. În anul 1930 a reapărut cu aceeaşi denumire. П. – 1926. Dir. profesor. – 64.. 1924. 1918–1919 a apărut prima serie a ziarului. Basarabia / dir. – P. Zarida Sylva. Bibliogr. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. – Bucureşti. aprilie.–ed. – Bucureşti. Basarabia. 1924 –Gheorghe Gheorghiu (proprietar). februarie.: Mihail Răguşilă.: Ion Pelivan. – „Glasul Ţării”. chir. 7.:1924 – de la 10 aprilie: „Ziar de propagandă naţională”. Red.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. DPLR 1790–1990.

– P. Lunar. BNRM 1920.: C. Basarabia Economică: Rev.: Palatul Soc. Basarabia de Sus: Organ al Partidului Poporului de sub preşedinţia generalului Averescu.: BAR 1935–1938. (red.– Bucureşti. – T.„Basarabia literară”. Secară. începînd cu nr. Sărindar. . 102. Popescu–Pasăre. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. 48): Instituţiunea „România Nouă”. – 1932. – 1921. Principele Nicolae. nr..64. D. 32. economică. P. cu ocazia încheierii a doi ani de activitate şi deschiderea primului Congres al agronomilor din România Mare.. 5–7–9. 23 – 1944. Chiriţescu. – Bucureşti. (1919). 1996. – Ch. Chiriţescu. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. – Descriere bazată pe anul 3. Şt.: 1919–1921: C. Vezi: Basarabia noastră. 141. Săptămînal. iunie. – Ch.: Tip. 174. M. socială. 3. şi adm.: Gheorghe Gheorghiu. 24 – 1922. 10). nr. – 23 cm. Agronomice – Filiala Basarabia. 530. 4. BŞANRM 1935–1937 BŞCAŞRM 1935–1936. P. Basarabia Agricolă: Organul Soc. respectivă. (red.K. Apare de 6 ori pe an. 1. Bibliogr. mai – 1921. Ţepordei. N.1933. (str. T. . 1. – Descriere bazată pe anul 1. Basarabeanu. 19). – P. BŞCAŞRM. mai.: BAR 1941–1944. Basarabia Creştină: [ziar]: Organ de lupta pentru Frontul Românesc / sub conducerea unui comitet de red. din Chişinău: str. Naţionale de Editură şi Arte Grafice „Dacia Traiană”: str. Buhăescu. L. „Număr dublu festiv”. Bibliogr. – Soroca: Tip.: de la 5 februarie 1922 – Dimitru Iov. (1921). Litvac şi Vaisman. – Bucureşti. mai – 1940. Savin G.P. aprilie. (1943) Supl. – Bucureşti–Ch. 103. I. Dir.. 1998. 1. M. Mihail Eminescu. Ioncu. Basarabia de azi. 1998.: PPR. – P. Period. Ioncu. 1 din 1922. 5.: PPR. – Ch. Адиясевич. Bibliogr. Cotidian.: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. – 23 cm. – Ch. 1992. august. 174. 68. Teodorescu. BCNLM 1943 Basarabia.. Bucureşti. – P. – 1919. L. – 1931 – 1940. nr. 4 august. secretar de red. Vezi: ed. săptămînal”.: BAR 1919–1921.–Bucureşti / condus de V. Ştefănescu. Basarabia: Ziarul nouei vieţi româneşti: duplex Ch. – P. noiembrie. – 1919. – P.–proprietar: Luca Brândză.Presa basarabeană. 1996. 3. prim–red. Denumire: „Basarabia Noastră: Ziar independent.. iunie. Românitatea transnistriană. 1921 Basarabia Agricolă. Vasile. 98. red. . 1): Tip: Tiparul Moldovenesc (str. – P.P. nr. Spătaru. martie. – Ch. Românitatea transnistriană. nr. În noiembrie–7 decembrie 1920. În scurt timp editarea a fost suspendată. – Ch. Basarabia: Ziar politic independent: duplex Chişinău–Bucureşti / dir. 2 aprilie. I. nr. 97. 399. Statului. Balamace. 3. 99. 6. – 1935. D. G. P. – Bucureşti. statistică şi financiară a Cercului de Studii Social– Economice al Basarabiei / fondator: T. – 65 cm. – Descriere bazată pe anul 1. nr. – 1941. Puiu. Eugeniu Giurgea. 399. Red. Basarabia de azi: Ziar cotidian de informaţie.: BAR 1931 Basarabia.: 1942–1944 . Amintiri din Gulag. dir. – Ch.: Apare trimestrial. BCNLM 1937 Basarabia Creştină. Tip. 1998. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. . Bibliogr. Basarabia de Sus.: din octombrie 1919–iunie 1921 – „Glasul Ţării”.. Săptămînal. Ţepordei. P. Bibliogr. (1935). I.: БЭС / B. L. – 1919–1924. comitet de red: T. – Descriere bazată pe anul 3.. 4 – 1938. – T.: DPLR 1790–1990. Filipescu.: str. şi administraţia centrală şi tip. Bartolomeu. – 1930–1931. 101. – 1919–1924. Unele articole apar în limba rusă. 175.– P. – T. Puşkin. – Bucureşti. 66 – 67.: Dem. L. V. – Bucureşti. 38 . 100. E. 1998.Bып.: Holban E. Bibliogr.

L. statistică şi financiară”.: Tip.P. 174. 1998. socială. Адиясевич. săpt. Basarabia ilustrată.– Bucureşti (red. 1930–1940 . (Apare în fiecare duminică). Vezi ed. Basarabia Noastră. – 1924. 108. – К. 1996. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. – P. Bibliogr. P. Săptămînal. BŞANRM 1942. – Вып. – T. 1922. 105.: I. Bibliogr. – Т. – 1930 – 1931. 6. 1936–1940.:„Rev. Românitatea transnistriană. Basarabia Economică şi Socială: Ziar independent: duplex Chişinău–Bălţi / dir. – K. aprilie. – Ch. 109. – Vezi: ed. Basarabia economică. respectivă.P. . 1933. 6.. P. 1937–1940 BŞCAŞRM 1919–1920. Săptămînal. 1996. Basarabia literară: supl.: BNRM 1919. februarie. 1996. – 1919–1924. 1933. – Bucureşti. Iosifescu. 64.: Eugenia D. 1936–1939 BAR 1919–1923. 48 (1943). Basarabia Militară: Monitorul Oficial al Comandamentului trupelor basarabene. 15 – august. 1920.: BAR 1933. Colab. Vezi: „Basarabia: Ziarul nouei vieţi Româneşti”. nr. 1. – P. BŞANRM 1936–1940 Basarabia Economică. – 1931– 1940.: BCNLM 1942. Volin”. respectivă. 399.: un comitet în frunte cu doctorul M. 67. respectivă. Lenkovski. – P.: BNRM 1922–1923 Basarabia economică. noiembrie. Bibliogr. – 47 cm.– proprietar: N. – T.P. şah etc. Săptămînal. socială şi financiară. – Ch. Basarabia Militară. . Basarabia literară. 107. – 1933. 1 din 1922).399.P.–resp. Schwartz–Rion. aprilie. L.: Alecu Tomescu Bălţeşti. 1996.. 1923. P. săpt. M. – Ch. 3. – P. Gheorghiu. – 1919. Vezi: ed. 3. socială şi financiară”. – P. Denumire: În anul 1931 şi–a schimbat orientarea şi denumirea în „Basarabia”. 66. Bibliogr. P.„Buletinul Camerelor de comerţ şi industrie din Basarabia”.: PPR. Românitatea transnistriană.: DPR (1731–1918). – 1922 – 1923. – Bucureşti. – duplex: Bucureşti–Ch.: BAR 1930–1940. DEM. 110.: Tip. 3. prim red. – 1918. – Bucureşti. 399. Ivănuş şi Mihail Guşakov (toţi trei de la nr. – Descriere bazată pe anul 2. 106. L. – Bucureşti.. Basarabia Ilustrată: Rev. – P. se completează cu următorii: Corneliu Antonescu. Basarabia Economică şi Socială. Bibliogr.: Cuprinde: literatură. L. M. 68. – 1941–1944. 1919–1924. – Ch. Basarabia Noastră: Ziar independent. săpt. . al ziarului „Basarabia”. L. Rotaru. A. Cond. Gh. Bibliogr. 5–9). Basarabia Noastră: Ziar independent. – Bălţi–Ch. 60. Românitatea transnistriană. P. PPR. socială şi financiară. / dir. – Ch.: str.Basarabia economică. şi adm. istorie. Kroveţki şi Neculai Rotaru. – 1942. Denumiri: 1922–1923 – „Basarabia economică.: Românitatea transnistriană. Com. economică. – 1919–1924. – Bucureşti. . în mai-iunie 1920 (la începutul textului).: БЭC / Адиясевич В. 10. 8 – Ch. Denumiri: 1919–1940 . de red. 6 – 1944. Basarabia Noastră.: H. – Ch. L. 1. ESM. – Т. – T. – Ch. – Vol. 104. 39 .. – P. 363.: DPLR 1790–1990.: БЭС / B. 66. 399. săptămînal / red. BAR 1942–1943.Presa basarabeană. iulie. nr. „G. Bibliogr. – Ch. Neregulat. Săptămînal. 1.: PPR. Sărindar. P. Subtit. – P.: BAR 1918. 14.

– С. Mâţu.. 7. – Ch. – Tarutino: Tip.. Basarabia Sovietică: Organ al Direcţiei politice a Armatei Roşii / red. 43. – P.: Беляева Л. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. P. 1998. L. 399. Wagner. (П. 381. Г. Basarabia Plugarului: Gazeta ţăranilor din Basarabia cu toate ştirile din săptămână / dir..P. 400. decembrie. Зиновьева М. P.. Левтов (Дзыговский ). decembrie. 111. – 1932.. – Ch. – Vol. Apare în limba rusă. – 1912. / red. Никифоров М. A. 1. Я.: Holban E. 63. Bauer Bauernschaffen. L. И. газ. и коммерч. лит. 118. – 1912. Советская Молдавия: Крат. – Л. – Ch. Кн. nr. 112. Luncescu.–ed. .: BAR 1943–1944. aprilie. 27 – decembrie. – Bălţi. – Ch. 116. . – P. – 1929. – Ch. Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916. Publicaţie cu profil documentar–istoric.: Iorgu Tudor.Presa basarabeană. – Descriere bazată pe anul 1 . Denumire: Белецкая Мысль. Basarabia pămînt românesc: [publ.P. – 1944. 113.: T. Beleckaâ Mysl’ = Белецкая Мысль: Газ. – Bălţi.: BAŞR. F. 21. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. и коммер. Text cu caractere latine. – 1943 – 1944.] / condusă de fraţii Cezar şi Titus Stoica. 22 – 1915. (1937). resp.Tereşcenko Bibliogr. 399. începînd cu nr. – 1924. Garafa. şi controlul Subdirectoratului regimului silvic de pe lîngă Guvernamentul Basarabiei ca organ oficial al serviciului vânătoarei din Basarabia. Beleckaâ gazeta = Белецкая Газета: Ежедн. 167. 1996. лит. Au apărut 70 numere. Basarabia pământ românesc. 1998. – P. G.. 117. 22. Cotidian.: P. Bibliogr. 80. 40 . 6 ori pe săpt. обществ. F. Red. – Bălţi: Тип.P..: red. P. S. 68 . 468. 1. BNR. 1982. – Ch. – Т. septembrie. 1996. Românitatea transnistriană. – Ch. 1. Basarabia Românească. – Bucureşti. Bibliogr. 112. К. Publicaţie în 40 pagini.: BAR 1932. энцикл. P. . М. [septembrie. G. – Bucureşti. 1 (1912)..: Holban E. Românitatea transnistriană. – 60 cm. Descriere bazată pe anul 2. Tereşcenko– 1940. Пинкензона. – Vezi: Beleckaâ Mysl’.. Basarabia vânătorească / apare sub îngr. – С.–şef: C.: A. Literatura sovietică moldovenească din anii 1924–1960. ESM. Basarabia Românească / proprietar: Asoc. 81. 181. Ratner (Golşanski) (А. Basarabia vânătorească. 22] – Ch. – К.. 114.: P.: Ferd. 1996. – Bucureşti. – P.. 22 – 1915. Beleckaâ gazeta. Bibliogr.P. 1996. eжедн. – nr. „Union”. Basarabia Sovietică. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Basarabia Plugarului. Cibotaru S. – P. Bibliogr. nr.: Românitatea transnistriană. 1–2.. 1982. 2. 115. 13 noiembrie. Lunar. L.–ed.. Ратнер ( Гольшанский). полит. Levtov (Dzîgovski). [30 iunie] 1 iulie. Supliment la ziarul: „Deutschen Volksblatt”. 1924–1974. / red. BNRM 1912.: BAR 1929. . L. – Bucureşti. 37. red. şi red.: P..P. Viaţa Basarabiei. – 1912. – 1936 – [1937]. Н. полит. Ignatenko. – P. – Vol. ESM.. Г. Apare în limba germană. Bauer und Bauernschaffen: Beilage zum „Deutschen Volksblatt” / red. – P. 399. обществ. – P. ziariştilor din Basarabia.: PPMS. dir.: Românitatea transnistriană. Bibliogr. 1958.

: Трубецкой Б. I. Vezi: Beleckaâ gazeta. P. Beleckij Vestnik = Белецкий Вестник: Газ. 1958. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1989.–ed. mai. Н. 1994. Зиновьева М. 223. 120. – 1912.. 41 . – К.–ed. Bibliogr. полит. Vezi: „Viaţa din Bălţi”. Бендер на 1897 г. (1912). 223.Cruşevan. Bibliogr. Никифоров М. 19 octombrie.: Şpitalnic S. 63. 270. и коммер.: BŞANRM 1932. 119. / red.: BNR. / red.–ed. Bibliogr.: I. Cotidian. – Bălţi. Dos Beltser Wort 123. Bibliogr. – 1914. octombrie. – 1932 – […]. – Bălţi. Săptămînal. – Л. лит. BNR. – Bender. V.–ed. М. лит. – Ch. 6. Никифоров М. обществ. Н. Beleckij Vestnik. ежедн. 1958. – Vol. – C. Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916.: Трубецкой Б. – Bălţi. – С. – С.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). – P..: S. L. Descriere bazată pe anul 1.: Meer Moişe Merenfeld (Меер Мойше Иосифович Меренфельд). Я. М. Evreii în literatura. 381. Bessarabec = Бессарабец: Обществ. 125. Denumire: „Белецкая газета”. Apare în limba rusă. red. / red. Beleckaâ žizn’. ESM. – 1913. – 1932–1933. Бройтман)... de la nr. 1. Bel’canin = Бельчанин. Beleckaâ žizn’ = Белецкая жизнь / red. ESM. 1989. Kuperştein. Трубецкой Б... книга по всем отраслям деятельности г. – С. Beleckaâ Zizn’. – Bălţi. Беляева Л. – Т. – 1897. 96. Dos Beltser Wort (Cuvîntul din Bălţi) / red. . 1 – A. – Vezi: Extrennye telegrammy Beleckoj Mysli. 2 – 1906. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar).: I. 1. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bibliogr. aprilie – mai. – Т. Denumire: Nr. – С. septembrie. 22. – Л. Apare în limba rusă. – Bălţi: Тип. Зиновьева М. P. – К. Supl.. – 1913. Broitman (И.. И. Bibliogr. Я. Кн.: Беляева Л. – Descriere bazată pe anul 1. Apare în limba rusă. nr. Bel’canin..–полит... Beleckaâ Zizn’ = Белецкая Жизнь / ed. 11. Школьника (Николаевская. и экон. Apare în limba rusă.Presa basarabeană. 124. Cotidian. – 1912.: d–r Ludvig Imas (Людвиг Имас).: P. P. (1903). – 1912. L. 21. Vezi: Otgoloski žizni. 381..: 1913 – „Отголоски жизни”. A. – Descriere bazată pe anul 7.: P. – Bălţi.: 1905. nr. – P. – P.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. К. 1989. Пинкензона. 116). 19. BNRM 1912. – Vezi: Telegrammy Beleckogo Vestnika. – 1896. – Vol. 1914 – „Экстренные телеграммы „Белецкой мысли”... Benderskij ežegodnik = Бендерский ежегодник: Справ. – Bălţi. газ. – Ch. Cotidian. – Bălţi. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Dicescul. – 1914. К. Ediţie în limba rusă. 41. – Bălţi. 1932. Benderskij ežegodnik. Malskaia. L. Beleckaâ Mysl’. 225. – Bălţi. BPR 1912–1915. 38 (2 mai) 1912 – „Телеграммы Белецкого вестника”.: BAŞR. 121. 30. – 1936. Apare în limba idiş cu caractere ebraice. – C. Моргулис). 1. Morgulis (С. 122. Varianta rusă apărea pe paginile 2 şi 3 ale ziarului „Viaţa din Bălţi”. – C. 1. – К. 1.: Bessarabiana / Draganov. I. Ediţie sionistă.64. Apare în limba rusă. Ed.. Apare în limba rusă.: Тип. februarie. 21 – decembrie. Из истории периодической печати Бессарабии 1854 – 1916.

Presa basarabeană...

Red.: 1897–1905 P. Cruşevan; 1902, de la nr. 258 – D. V. Malski; 1903, de la nr. 33 – P. A. Cruşevan; 1905, de la
nr. 1 – D. V. Malski.
Subtit.: 1906 – Газета конституционно–монархическая.
Supl.: 1901–1903 – „Бессарабец”: Еженед. лит. прил. к газ. „Бессарабец”. – Vezi: Bessarabec. – 1897–1903.
– Ch.
Denumire: 1905, aprilie, 4–16 – „Телеграммы Российского и Петербургского Tелеграфных Aгентств”.
Vezi: Telegrammy Rossijskogo i Petersburgskogo Telegrafnyh Agentstv. – 1905. – Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 71; ESM. – Vol. 1. – P. 409.
L. P.: BAŞR 1897–1906; BŞANRM 1901, 1904–1906
BŞCAŞRM 1903–1905; BCNLM 1903; BMNIM 1905
Bessarabec.
126.
Bessarabec = Бессарабец: Еженед. лит. прил. к газ. „Бессарабец” / red.–ed.: P. A. Cruşevan. –
1897 – 1903. – Ch.: Тип. Бессараб. Губерн. Правления.
Săptămînal. – Descriere bazată pe nr. 1, (1900).
Apare în limba rusă.
Vezi: „Бессарабец”. – 1897–1906. - Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 71.
L. P.: BNR, BSR, BAŞR, BŞCAŞRM 1901, 1902.
CNC 1897, 1901–1902; BCNLM 1899; BNRM 1897–1898, 1900–1902
Bessarabec.
127.
Bessarabec = Бессарабец: Беспарт. газ. для всех: Выходит ежедневно в 5 часов вечера со всеми
последними новостями и торгово–справ. сведениями / red.–ed.: A. V. Nour. – 1910, iunie, 7–1911,
august, 10. – Ch.: Tip. „Труд”.
Cotidian. – Descriere bazată pe nr. 1, 7 iunie, (1910).
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 71.
L. P.: BAŞR, BNR, BŞCAŞRM, CNC 1910–1911; BNRM 1910
Bessarabec.
128.
Bessarabec = Бессарабец / red.–ed.: A. Nour (А. В. Ноур) – 1910 – 1911. – Ch.
Supliment literar al ziarului lui A. Nour „Bessarabec”.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C. 198
L. P.: BNR 1910–1911
Bessarabec.
129.
Bessarabec [ziar] = Бессарабец / red.–ed.: V. I. Tihovici. – 1914, iulie, 26 – septembrie, 14. – Ch.
Cotidian.
Apare în limba rusă. Au apărut 36 numere.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 72.
L. P.: BSR, BNR, BAŞR 1914
Bessarabec.
130.
Bessarabec = Бессарабец: Обществ.–нар., полит., науч.–лит. и экон. газ. / red.–ed.: I. Cecan. –
1914, octombrie, 21 – 26. – Ch.
Cotidian.
Apare în limba rusă.
Numărul 1 conţinea următoarea nota: „Это издание не имеет никакого отношения к прежде
выходившим газетам под названием „Бессарабец”.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 71.
L. P.: BAŞR, BNR, BSR 1914
Bessarabec.

42

Presa basarabeană...

131.
Das Bessaraber Leben (Viaţa Basarabiei): Progresiw–demokratischer organ / red. de un com. –
1919, iulie, 25 – octombrie, 15. – Ch.: „Jüdischer Verlaggeseellschaft”. – 48 cm.
Cotidian (neregulat).
Text paralel: român–idiş.
Titlul, subtitlul şi cuprinsul – în idiş cu caractere ebraice.
Red.: M. Fischer, I. Vainştein, M. Şaikevici.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 70; Şpitalnic S. Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei:
(îndreptar). – Ch., 1994. – P. 95.
L. P.: BAR 1919
Das Bessaraber Leben.
132.
Bessaraber OZE: Rev. lunară: supl. la ziarul „Unser Zeit”. – 1927. – Ch.
Lunar.
Apare în idiş.
Organ al societăţii „OZE” din Basarabia.
Bibliogr.: Ghibu O. Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contemporană. – Cluj, 1928. – P. 246.
L. P.: BAR 1927.
Bessaraber OZE.
133.
Bessaraber shtern (Steaua basarabeană): [ziar]. – 1940 – 1941. – Ch.
Apare în limba idiş.
Bibliogr.: Şpitalnic S. Evreii în literatura, arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). – Ch., 1994. – P. 7.
Bessaraber shtern.
134.
Bessarabia = Бессарабия: Газ. полит., лит., обществ. и экон. / red.–ed.: A. F. Politanski (А. Ф.
Политанский). – 1911, martie, 27 – 1913. – Ch.: Tип. „Б. О. Лемперта и Б. М. Шейнберга”.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 1, 8 aprilie, (1911).
Ediţie în limba rusă.
Ziarul apărea în locul ziarului „Бессарабская жизнь”. Vezi: Bessarabskaâ zizn’. – 1904–1917. – Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 72.
L. P.: BAŞR 1911–1913; BŞCAŞRM, BNR 1911–1912; CNC 1911
Bessarabia.
135.
Bessarabia = Бессарабия: Обществ.–Нар., Полит., Науч.–Лит. и Экон. газ. / red.–ed.: Ier.
Cecan (Иер. Чекан), red.: V. E. Abadjer (В. Е. Абаджер). – 1914, octombrie, 28 – 1917. – Ch.: Tип. В. В.
Якубовича.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 1, nr. 19, 18 noembrie, (1914).
Apare în limba rusă.
Subtit.: Din ianuarie 1917 – „Русская прогрессивная газета”.
Întrerupere temporară în ed.: 1915, 23 ianuarie (nr. 49) – 31 decembrie
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 72.
BAŞR 1914–1917; BNR, BSR, BNRM, BŞCAŞRM, CNC 1914–1916
BCNLM 1916.
Bessarabia.
136.
Bessarabia = Бессарабия: Ежедн., Обществ.–Полит., Лит. и Экон. Газ. / Изд.: Нац.–Либ.
Партия; dir.: Gh. Pîntea (Г. Пынтя); red.–ed.: L. Dobronravov (Л. Добронравов); red.: G.S. Tudor (Г. С.
Тудор), S. Bogdanovici (С. Богданович). – 1919, martie, 17 – 1923, decembrie, 12. – Ch.: Tип. Директориата
Внутренних Дел. – 64 cm.
Cotidian. – Descriere bazată pe nr. 71, martie, (1920).
Apare în limba rusă.
Denumiri: de la 5 – 22 decembrie 1919, cînd ziarul nu apărea, red. Gherman Pîntea, publică o ediţie de
dimineaţă cu titlul: „Бессарабия. Утренний выпуск”, сu numerotare separată. Vezi: Bessarabia: Utrennij
vypusk. – 1919. - Ch.
Red.: 1923 – pедkол.; V. Bârcă.
Subtit.: de la 9 ianuarie–5 octombrie 1923 – Орган Национал–Либеральной Партии;
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 70; Mâţu C. O necesitate desconsiderată: Presa românească în
Basarabia. – Ch., 1930. – P. 8.

43

Presa basarabeană...

L. P.: BSCAŞRM 1919–1923; BŞANRM 1921–1922; BAR 1919–1923
Bessarabia.
137.
Bessarabia: Utr. vypusk = Бессарабия: Утр. выпуск / red.–resp.: Gherman Pîntea (Герман
Пынтя) (numai la primul nr.). – 1919, decembrie, 5 – 22. – Ch. – 48 cm.
Neregulat.
Apare în limba rusă.
Apare ca ediţie de dimineaţă a publicaţiei: „Бессарабия”. Vezi: Bessarabia. – 1919–1923. – Ch.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 71.
Bessarabia.
138.
Bessarabiâ = Бессарабия: [ziar judeţean]. – 1926. – Soroca.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Брысякин С. К. Культура Бессарабии 1918–1940. – К., 1978. – С. 89.
Bessarabiâ.
139.
Der bessarabische Landwirt. Beiblatt zur „Deutsche Zeitung Bessarabiens”/ ed.: Karl Liebram;
red.–resp.: W. von Gromann. – 1921, September, 14 – 1923, August, 15. – Tarutino. – 23 cm.
Lunar.
Apare în limba germană.
Vezi: Deutsche Zeitung Bessarabiens. – 1919–1924. – Tarutino.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 71.
Der bessarabische Landwirt.
140.
Bessarabskaâ gazeta = Бессарабская газета / ed.: Matus Spivak (Матус Спивак). – 1903 – 1909. –
Ch.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Bessarabiana / Draganov. – С. 25; Трубецкой Б. Из истории периодической печати
Бессарабии. – 1854–1916 гг. – К., 1989. – C. 201; БЭС / Адиясевич B. – Т. 1. – К., 1933. – С. 162.
Bessarabskaâ gazeta.
141.
Bessarabskaâ Mysl' = Бессарабская Мысль: Ежедн. газ. / red.: Osip Ruvimski (Осип
Рувимский). – 1909–1912. – Ch.
Cotidian.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Bessarabiana / Draganov. – С. 25; Трубецкой Б. Из истории периодической печати
Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C. 202.
Bessarabskaâ Mysl’.
142.
Bessarabskaâ Mysl' = Бессарабская Мысль: Обществ.–Полит. и Лит. Газ. / Ежедн. орган
Союза Бессараб. Журналистов; red.: V. I. Cijevski (В. Ю. Чижевский). – 1924, octombrie, 16 – noiembrie, 8.
– Ch.: Tip. R. S. Leibovici. – 65 cm.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 1, (1924)
Apare în limba rusă.
Publicaţia este continuată de „Бессарабская Жизнь”, care apare cu o numerotare nouă. Vezi: Bessarabskaâ
zizn’. – 1924. – Ch.
Publică şi o ediţie de seară, cu numerotare separată, întitulată: „Газета Лей”, care continuă să apară pe lîngă
„Бессарабская жизнь”. Vezi: Gazeta Lei. – 1924. – Ch.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 72; Mâţu C. O necesitate desconsiderată: Presa românească în
Basarabia. – Ch., 1930. – P. 9.
L. P.: BAR 1924; BŞCAŞRM 1924.
Bessarabskaâ Mysl’.
143.
Bessarabskaâ Mysl' = Бессарабская Мысль / red.: V. Iakubovici. – 1926. – Ch.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: БЭС / B. Адиясевич. – К., 1933. – Т. 1. – C. 164.
Димир. Нравы румынской печати // Красная Бессарабия. – 1926. – № 2. – С. 46.
Bessarabskaâ Mysl'.
144.
Bessarabskaâ Počta = Бессарабская Почта / ed.: Asen’ (Асень (Алексей Дмитриевич Калев–
Кристев). – 1915. – Ch.

44

Presa basarabeană...

Cotidian.
Apare în limba rusă.
Presupunem că este un supliment al ziarului „Русско–болгарский вестник” (locul editării nu este
cunoscut).
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C.
202.
L. P.: BNR 1915.
Bessarabskaâ Počta.
145.
Bessarabskaâ Počta = Бессарабская Почта / ed.: I. Cecan; M. K. Cocerva; I. A. Leiderman. – 1915,
februarie, 8 – martie, 2. – Ch.
Cotidian.
Apare în limba rusă.
Red.: de la nr. 11 – N. F. Gherţman.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 74.
L. P.: BNR, BSR, BAŞR 1915.
Bessarabskaâ Počta.
146.
Bessarabskaâ Počta = Бессарабская Почта: Информ. газ. / ed. „Бессарабская Почта”; dir.: Ion
Cojocaru. – 1922, iulie, 23 – 1938. – Ch.: Tип. М. Авербуха. – 48, 59 cm.
Cotidian. – Descriere bazată pe 6 noiembrie, (1936).
Apare în limba rusă.
În 1924 publică articole şi în limba română.
Dir.: La 17 decembrie 1923 – Ion Cojocaru.
Red.: V. M. Nepomneaşci (Vitan), P. A. Koncevici, B. Almazov, A. Sokolovski, M. Nedolin (Argus), D.
Nudelman (Dad), E.I. Schwarzman şi F. Prokopov.
Subtit.: 14–18 noiembrie, 1924 – „Ежедн. информ. газ.”. Nu indică subtitlul de la 14 decembrie 1923 – 28
septembrie şi de la 19 noiembrie 1924.
Denumiri: În timpul suspendării, în perioada 29 septembrie–13 noiembrie 1924, a apărut: „Почта”. Vezi:
Počta. – 1924. – Ch.
În perioada 8–13 noiembrie 1924 cu o numerotare nouă, dar păstrînd şi numerotarea veche, a apărut la Iaşi
sub denumirea „Poşta: Ziar de informaţiuni”. Vezi: ed. respectivă.
Ed..: „Asociaţia colaboratorilor şi zeţarilor”, 26 iulie – 2 august 1922; 3 august 1922, editură proprie: „Poşta
Basarabiei.”
Bibliogr.: Bibliografia României. – Vol. 1. Pe anul 1928; PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 72; Mâţu C. O necesitate
desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – Ch., 1930. – P. 9; ESM. – V. 1. – P. 409; DEM. – P. 74.
L. P.: BAR 1922–1938; BNRM 1928, BŞCAŞRM 1922; BCNLM 1924, 1936; BMNIM 1937; BŞANRM 1923; 1926–
1937
Bessarabskaâ Počta.
147.
Bessarabskaâ Pravda = Бессарабская Правда: Орган Полит. Упр. Красной Армии / red.:
M.Rubov (М. Рубов). – 1940, iunie, 30 [iulie, 1] – septembrie, 25. – Ch. – 60 cm.
Сotidian. – Descriere bazată pe nr. 2, (1940).
Apare în limba rusă.
Au apărut 76 numere.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 1. – C. 158; PPMR 1924–1974. – Ch., 1979. – P. 182; Драхенберг К.
Оружием печатного слова: К 65-летию со дня выхода первого номера газ. “Бессарабской правды” //
Трибуна. – 1984. - № 10. – С. 39-42.
L. P.: BNRM, BŞCAŞRM 1940
Bessarabskaâ Pravda.
148.
Bessarabskaâ Reč' = Бессарабская Речь. – 1914. – Ch.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C.
202.
Bessarabskaâ Reč’.
149.
Bessarabskaâ Reklamnaâ Gazeta = Бессарабская Рекламная Газета. – 1912. – Ch.
Apare în limba rusă.

45

Presa basarabeană...

Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C.
202.
Bessarabskaâ Reкlamnaâ Gazeta.
150.
Bessarabskaâ Zizn’ = Бессарабская Жизнь: Газ. Полит., Лит., Обществ. и Экон. / ed.: F. E.
Zaharov, B. O. Lempert, I.I. Volkomici (Ф. Е. Захаров, Б. О. Лемперт, И. И. Волкомич); red.: A.L. Balinski,
I.G. Karniţ (А. Л. Балинский, И. Г. Карниц) ş. a. – 1904, noiembrie, 1 – 1919. – Ch.: Tип. „Бессарабская
жизнь” И. И. Волкомича.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul XIII, nr. 282, 30 octombrie, (1916)
Apare în limba rusă.
Ziarul apărea cu întreruperi sub diferite denumiri.
Ed.: 1912 – B. O. Lempert; 1915 – I. I. Coşciug (И. И. Кощуг); 1919 – red.–ed.: G. F. Petrikov (Г. Ф.
Петриков).
Dir.: 1917 - I. Volkomici şi B. Lempert.
Red.: I. N. Fotiev (И. Н. Фотьев).
Denumiri: „Бессарабский край». Vezi: Bessarabskij kraj. – 1911. – Ch.; „Бессарабия”. Vezi: Bessarabiâ. –
1911–1913; „Бессарабский Вестник”. Vezi: Bessarabskij Vestnik. – 1911–1912; „Сегодняшняя Бессарабская
Жизнь”. Vezi: Segodnâsnââ Bessarabskaâ Zizn'. – 1912–1916. – Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 72; Bessarabiana / Draganov. – С. 25; БЭС / Адиясевич. – Т. 1. – С.
164; ESM. – Vol. 1. – P. 409; DEM. – P. 74.
Mâţu C. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – Ch., 1930. – P. 7.
L. P.: BNR 1904–1916; BAŞR 1905–1917; BSR 1906–1916; BŞANRM 1904–1919; BNRM 1916; CNC 1912;
BŞCAŞRM 1905–1908; 1911–1918; BMNIM 1916.
Bessarabskaâ Zizn'.
151.
Bessarabskaâ Zizn’ = Бессарабская Жизнь: Обществ.–Полит. и Лит. Газ. Союза Бессараб.
Журналистов / dir.–resp.: Т. А. Аджемов. – 1924, noiembrie 9 – 23. – Ch.: Tip. R. S. Leibovici. – 65 cm.
Cotidian.
Apare în limba rusă.
Apare ca o continuare a gazetei: „Бессарабская Мысль”. – Chişinău, 16 octombrie – 8 noiembrie 1924; pe
lîngă aceasta, apare ca ediţie de seară: „Газета Лей». Vezi: Bessarabskaâ Mysl’. – Ch., 1924; Gazeta Lej. –
1924. – Ch.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 71 – 72; Mâţu C. O necesitate desconsiderată: Presa românească în
Basarabia. – Ch., 1930. – P. 9.
L. P.: BAR 1924.
Bessarabskaâ Zizn’.
152.
Bessarabskaâ Zizn’ = Бессарабская Жизнь: Беспл. ежедн. прил. к газ. „Наша речь”. – [1924 –
1934]. – Ch.
Cotidian. – Descriere bazată pe nr. 269, 20 noiembrie, 1925
Apare în limba rusă.
Apărea pe ultima pagină a ziarului bucureştean „Наша речь”. Vezi: Naša rec’. – 1922 – [1934]. – Bucureşti.
Red.–ed.: S. M. Gaziev (С. М. Газиев).
Red.: I. Schwarzman. A. Zelţer (И. Шварцман, А. Зельцер).
Subtit.: 1934 – Ежедн. обществ.–полит. и экон. газ. Кишиневское изд.
L. P.: BŞCAŞRM 1924, 1925, 1933, 1934.
Bessarabskaâ Zizn'.
153.
Bessarabskaâ Zizn’ = Бессарабская Жизнь: Независимая обществ.–полит. газ. / red.: V. V.
Iakubovici (В. В. Якубович). – 1928. – Ch.
Apare în limba rusă.
A apărut un timp nedeterminat.
Bibliogr.: БЭС / B. Адиясевич. – К., 1933. – T. 1.
Bessarabskaâ Zizn’.
154.
Bessarabskie Cteniâ = Бессарабские чтения: duplex Ch.–Bucureşti. – [1934–1936]. – Bucureşti–
Ch.
Apare în limba rusă.
L. P.: BAR 1934-1936.

46

Presa basarabeană...

Bessarabskie Cteniâ.
155.
Bessarabskie Gubernskie Vedomosti = Бессарабские Губернские Ведомости. – 1873,
decembrie, 5 – 1917, februarie. – Ch.
Apare de 2–3 ori pe săptămînă (între 1901–1902 editîndu–se cotidian). – Descriere bazată pe nr. 46, mai,
(1912).
Apare în limba rusă.
Red.: А. Nacco (1881–1884); Mişcenko (1884–1894); P. Şulghin (1894–1895); Gusev (1898–1906); I. S.
Misianovski (1913–1916).
Denumire: „Бессарабские Областные Ведомости”. Vezi: Bessarabskie Oblastnye Vedomosti. – 1854–1873.
– Ch.; „Свободная Бессарабия”. Vezi: Svobodnaâ Bessarabiâ. – 1917. – Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 74; Газеты СССР, 1917–1960: Т. 1. – C. 158; ESM. – V. 1. – P. 409.
L. P.: BSR 1866–1870; 1889, 1901–1903, 1906, 1907–1916; BAŞR 1873–1883; 1886–1917; BNR 1873–1916
BNRM 1867, 1874, 1875; BŞCAŞRM 1912; 1914; BCNLM 1862; BPSI 1919; BŞANRM
Bessarabskie Gubernskie Vedomosti.
156.
Bessarabskie Novosti = Бессарабские Новости. – 1913. – Bender.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – К., 1989. – C. 225.
Bessarabskie Novosti.
157.
Bessarabskie Novosti = Бессарабские Новости. – 1914. – Ch.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии. 1854–1916 гг. – К., 1989. – C.
202.
Bessarabskie Novosti.
158.
Bessarabskie Novosti = Бессарабские Новости: Полит., Лит. и Экон. Газ. – 1925 – [1926]. – Ch.:
Tip. Eparhială „Cartea Românească”, (str. Haralambie, 42)
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 1, (1925).
Apare în limba rusă.
L. P.: BAR 1925–1926; BŞANRM 1925–1926
Bessarabskie Novosti.
159.
Bessarabskie Oblastnye Vedomosti = Бессарабские Областные ведомости. – 1854, iulie, 17 –
1873, decembrie, 1. – Ch.
La început apărea săptămînal, apoi de 2 sau 3 ori pe săptămînă. – Descriere bazată pe nr. 25, 17 iulie, 1867.
Organ oficial al administraţiei ţinutului.
A apărut în limba rusă.
Avea două generice: partea oficială şi neoficială.
Red.: partea neoficială în 1854–1866: I. Semignovski, K.V. Hanaţki (И. Семигновский и К. В. Ханацкий), G.
Gore (Г. Горе) (1866–1868); V. Serdiukov (В. Сердюков) (1868–1870); Iv. Selavri (Ив. Селаври) (1871–1872);
F. Gruzinţev (Ф. Грузинцев) (1872).
Denumire: Începînd cu anul 1873, cînd Basarabia a devenit gubernie, a purtat titlul „Бессарабские
Губернские Ведомости”. Vezi: Bessarabskie Gubernskie Vedomosti. – 1873–1917. – Ch.
Bibliogr.: Русские дореволюционные газ. в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916. Алф.
каталог. Кн. 1. – Л., 1984. – С. 27; ESM. – V.1. – P. 409; DEM. – P. 74.
L. P.: BAŞR 1859, 1860, 1861–1862, 1867, 1868–1873; BNR 1854–1873; BNRM 1854, 1862, 1867; BŞANRM.
Bessarabskie Oblastnye Vedomosti.
160.
Bessarabskij Adres–Kalendar’ = Бессарабский Адрес–Календарь / Изд. ред. „Бессарабских
Областных (Губернских) Ведомостей”. – 1872 [pe 1873] – 1907 [pe 1908]. – Ch.: Tip. Бессараб. Губерн.
Правления.
Descriere bazată pe anul 27, (1908).
Apare în limba rusă.
Denumire: Иллюстрированный Адрес–Календарь Бессарабской губернии. Vezi: Illûstrirovannyj adres–
kalendar’ Bessarabskoj gubernii na… g. – 1912–1914. – Ch.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – К., 1989. – С.199.

47

Presa basarabeană...

Шмелева А. С., Геккер О. Н., Иткина И. И. Периодическая печать России. 1703–1917. – Т. 1. – М., 1974.
– С. 180.
L. P.: BNRM 1872, 1895, 1898, 1906, 1908.
BŞANRM 1892, 1907; CNC, www.nlr.ru 1898, 1900, 1906,
Bessarabskij Adres–Kalendar’.
161.
Bessarabskij bič = Бессарабский бич: Сатир. и юморист. изд. / ed.: L. L. Gromov (Л. Л.
Громов). – 1913, noiembrie – decembrie. – Ch.
Lunar.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 74.
L. P.: BNR, www.nlr.ru 1913
Bessarabskij bič.
162.
Bessarabskij Bol’ševik = Бессарабский Большевик: Орган Бессараб. Ком. Компартии
(Большевиков) / ed.: Pavel Tcacenco. – 1921, februarie – decembrie (exceptînd iulie şi septembrie) – Ch.
(Тип.: ул. Свечная, 30). – 33 cm.
Lunar.
Apare în limba rusă.
Au apărut 9 numere. Se edita pe 4 pagini, de un format mic.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 72; ESM. – V. 1. – P. 409; Советская Молдавия: Краткая энцикл. –
Ch., 1982. – P. 51; Ghibu O. Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contemporană. – Cluj, 1928. – P. 241;
Клобуцкий В. С. Большевистская печать Бессарабии 1918–1921. – К., 1967. – С. 113.
Bessarabskij Bol’ševik.
163.
Bessarabskij Cerkovnyj Golos = Бессарабский Церковный Голос: (Бывшие „Кишиневские
Епархиальные ведомости”): Еженед. изд. / coleg. de red.: preoţii: I. Şciuka, I. Smelov (свящ. И. Щука, И.
Смелов). – 1917. – Ch.: Кишин. Епархиальная Тип. (Харлампиевская, 42)
Săptămînal. – Descriere bazată pe anul 50, nr. 31, 6 august, 1917.
Apare în limba rusă.
Denumiri: Голос Бессарабской Церкви. Vezi: Golos Bessarabskoj Cerkvi. – 1917–1918. – Ch.
L. P.: BŞANRM 1917
Bessarabskij Cerkovnyj Golos.
164.
Bessarabskij Ekspress = Бессарабский Экспресс: Ежедн. информац. газ. / red.–resp.: Ем.
Авербух. – 1932, iunie – [1933]. – Ch.: Tип. М. Авербуха.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 2, (1933).
Apare în limba rusă, cu întreruperi.
Au existat filiale la Bălţi şi Tighina.
Bibliogr.: БЭС / В. Адиясевич. – Т. 1. – К., 1933. – С. 168.
L. P.: BŞANRM 1932–1933, BCNLM 1932
Bessarabskij Ekspress.
165.
Bessarabskij Kalendar’ = Бессарабский Календарь на …г. – 1883, 1895. – Ch.
Apare în limba rusă.
Denumire: Иллюстрированный Адрес–Календарь Бессарабской губернии. Vezi: Illûstrirovannyj
Adres–Kalendar Bessarabskoj gubernii na … g. – [1912–1914]. – Ch.
Bibliogr.: Шмелева А. С., Геккер О. Н., Иткина И. И. Периодическая печать России. 1703–1917. – Т. 1. –
М., 1974. – С. 181.
L. P.: BNR 1895
Bessarabskij Kalendar’.
166.
Bessarabskij Kalendar’–Ežegodnik = Бессарабский Kалендарь–Ежегодник / red.: B. O.
Lempert şi N. K. Moghileanski (Под ред. Б. О. Лемперта и Н. К. Могилянского). – 1910. – Сh.: Tip.
„Бессарабская жизнь”.
Ediţie anuală. – Descriere bazată pe anul 1, (1910).
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – К., 1989. – C.
200.

48

Presa basarabeană...

L. P.: BNR,. www.nlr.ru, 1910; BNRM, CNC, BŞCAŞRM 1910
Bessarabskij Kalendar' Ežegodnik.
167.
Bessarabskij kalendar’ na 1875 god = Бессарабский календарь на 1875. Год первый / ed. sub
red.: N. I. Cujba (Николая Ильича Кужба). – Odesa: Tip. Ulrich şi Schulze.
Apare în limba rusă.
L. P.: BNR, www.nlr.ru 1875
Bessarabskij kalendar’.
168.
Bessarabskij Kommunist = Бессарабский Коммунист: Орган Бессараб. Ком. Ком. партии
(Большевиков) / sub conducerea lui Pavel Tcacenco. – 1920, martie, 20–1921, decembrie. – Ch.
Lunar.
Apare în limba rusă. Au apărut 14 numere.
Subtit.: Primele 3 numere: Раб. газ. Бессараб. ком. Ком. партии большевиков. De la nr. 4: Орган
Бессараб. ком. РКП(б).
Bibliogr.: ESM. – Vol. 1. – P. 409; Советская Молдавия: Краткая энцикл. – Ch., 1982. – P. 52; Ghibu O.
Ardealul în Basarabia. O pagină de istorie contemporană. – Cluj, 1928. – P. 242.
L. P.: BPSIR 1920
Bessarabskij Kommunist.
169.
Bessarabskij Кraj = Бессарабский Край: (бывш. „Бессарабский Южный край”): Ежедн.
полит., лит., обществ. и коммер. газ. / fondator: D. A. Natenzon (Д. А. Натензон). – 1917 – 1918. – Bender:
Tip. E. Natenzon.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 6, nr. 1712, 3 aprilie, (1918).
Apare în limba rusă.
Denumiri: „Южный край”. – Vezi: Užnyj Kraj. – 1913–1914. – Ch.; Între 1914 – 1917 „Бессарабский
Южный Край”. Vezi: Bessarabskij Užnyj Kraj. – 1914–1917. – Ch.
L. P.: BNRM, BŞANRM 1918; BŞCARŞM 1917–1918.
Bessarabskij Kraj.
170.
Bessarabskij Kraj = Бессарабский Край: Газ. Полит., Лит., Обществ. и Экон. / ed.: A. O.
Lempert (А. О. Лемперт); red.: I. M. Ostalţev (Я. М. Остальцев). – 1911. – Ch.
Cotidian. – Descriere bazată pe 15 aprilie, (1911).
Apare în limba rusă.
A apărut în locul ziarului suspendat „Бессарабская жизнь” şi a ediţiilor care au substituit–o. Vezi:
Bessarabskaâ zizn’. – 1904–1919. – Ch.; Bessarabskij vestnik. – 1911–1912. – Ch.; Bessarabiâ. – 1911–1913. –
Ch.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – Т. 1. – Л., 1958. – С. 75.
L. P.: BNR, BAŞR, BSR, BŞCAŞRM 1911.
Bessarabskij Kraj.
171.
Bessarabskij Listok = Бессарабский Листок: Ежедн. газ. / red.: B.M. Skaleţki (В. М.Скалецкий).
– 1919, iulie, 24 –decembrie; 1920, iunie – noiembrie. – Bender (Alexandrovskaia, 117): Tип. Э. И. Натензон.
– 48 cm; 57 cm.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 2, nr. 206, 31–18 martie, (1920).
Apare în limba rusă.
Prima pagina a ediţiei apare în limba română, cu titlul: Foaia Basarabiei. Tighina. – Vezi: „Foaia Basarabiei”.
– 1920. – Tighina.
La 25 noiembrie 1920 se anunţă că publicaţia nu va apărea.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. 1919–1924. – P. 73.
L. P.: BŞANRM, BŞCAŞRM 1920.
Bessarabskij Listok.
172.
Bessarabskij Listok = Бессарабский Листок: За веру православную, царя самодержавного,
Отечество нераздельное и Россию для русских / red.–ed.: I. I. Dudnicenko (И. И. Дудниченко). – 1912,
martie, 10 – mai, 27. – Сh.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul 1912.
Apare în limba rusă.
Red.: Începînd cu nr. 9 – M. K. Dudnicenko (М. К. Дудниченко).

49

176. Bessarabskij Spravočnyj Kalendar’. газ.: BAR 1932.: BNRM 1934. dir. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Сh.: BNR 1890. – 1931–1938.–х. B. „Бессарабское Сельское Хозяйство”. 80.. кооператива „Помона”. – 1915. BŞCAŞRM 1912. L.: Трубецкой Б. газ.: În 1934 – trimestrial (“din cauza crizei economice mondiale”). Правления.: BNR. Text paralel în limbile română şi rusă. Bibliogr. Apare în limba rusă. – Ch. Apare în limba rusă. Girant: Ing. – К. T. – Bender: Тип. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – Ch. BŞCAŞRM 1912 Bessarabskij Listok. – C. Шлиомович). газ.: E.: Tип. Bessarabskij Listok. P. 226. 1989. 179. лит. P.: În 1912 – „Неделя Бессарабского Телеграфа” şi în 1914 „Телеграммы газеты „Бессарабский Телеграф. – Ch. 1989. Vezi: Bessarabskoe Sel’skoe Hozâjstvo. 173. nr. 9. – Л. 201. Vezi: „Nedelâ Bessarabskogo Telegrafa”.–Agr. к журн. Bessarabskij Sinematograf = Бессарабский Синема–тограф: Обществ.. 174.. – Т. T. 1937. 1934. – Descriere bazată pe anul 2. 1989. Bessarabskij Telegraf = Бессарабский Телеграф (Telegraful Basarabiei): Полит. aprilie. L. „Бессарабский Телеграф”. 1. – 1912. A. Союза специалистов по сел. Bessarabskij Sel’skohozâjstvennyj Vestnik = Бессарабский Сельскохозяйственный Вестник / Изд. BAŞR.: G. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Э.: BSR. Şliomovici (Изд. Б. Bibliogr. Бессараб. – С. Bessarabskij Spravočnyj Kalendar' = Бессарабский Справочный Календарь / ed. – Ch. Supl.: Трубецкой Б. 177. L. L. Apare în limba rusă. Bibliogr. – 1911. Bessarabskij Sel’skohozâjstvennyj Vestnik. P. СNC 1912. 3 (1934). Bessarabskij sel'skohozâjstvennyj kalendar'. М.. Vezi: Illûstrirovannyj adres–kalendar’ Bessarabskoj gubernii na… g. Зиновьева М.ru 1911 Bessarabskij Sinematograf. Н. 25 iulie..: Э. – Ch. 1914. Apare în limba rusă. проф.: Беляева Л. A. Telegrammy gazety „Bessarabskij Telegraf”. – Ch. Spînu şi I. www. – Bender. 75. – Bender.. – 1912. P. Şor (Д. – Descriere bazată pe: an. – 1883–1914. Pojoga. – Ch. Descriere bazată pe anul 1912. Geiking (Г. / red. 200. Никифоров М. Bessarabskij Listok = Бессарабский Листок: Ежедн. 1917.: I.Presa basarabeană.. Period. L. – Bolgrad. Bessarabskij Telegraf: Bûlleteni.nlr. / red. 50 .–лит. 1913. Шлиомовича. К. Apare în limba rusă. – К. în 1914 – 3 ori în săptămînă. 1. – [1932]. 30 – 1915..: Трубецкой Б. Б. – 1889 [pe 1890]. изд. Bessarabskij Telegraf: Bûlleteni = Бессарабский телеграф: Бюллетени. – 1908–1917.: Бессараб..: D. Osna.. nr. L.: BNR 1912. Губерн. BNR. Bessarabskij sel’skohozâjstvennyj kalendar’ = Бессарабский сельскохозяйственный календарь: Прил. Т. обществ. хоз–ву и с. 1917. Шор). – К. Vezi: Buletinul agricol. Lunar.: Tип. – 1926–1938. – 1912. – 1925–1931 şi Buletinul agricol din Basarabia. 1914. и юморист. noiembrie. 175. – C. CNC 1889. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 178. – C. BMNEIN 1932. P. Гейкинг). BNRM. P. În 1913 – 2 ori în săptămînă. – 1914–1915. и коммер. Bibliogr. BNRM 1916. (1913). Apare în limba rusă. 1958. nr.

и коммерч.. Bibliogr. Poştarencu D. – К. Subtit. Бессарабский Край. – 1913–1914. 202. – Vol. Bibliogr. BCNLM 1914. Apare în limba rusă. Из истории периодической печати Бессарабии. ESM.: Pe parcursul întregii perioade de existenţă a ziarului apărea şi „Фельетон „Бессарабского Вестника”. (Адрес ред.: BAŞR. Bessarabskij Užnyj Kraj = Бессарабский Южный Край: Ежедн. 1.Presa basarabeană. Натензон). P. (1889). – [1933].. лит. Natenzon (Э. Sokolova (Е. 1989. – С. 1854–1916 гг. S. Зиновьева М. Чекан). *Bessarabskij Učitel’ = Бессарабский Учитель / red. Н. BNRM 1913–1915. Red. Denumiri: „Южный край”. BSR 1913–1916. 185. septembrie.:Bessarabiana / Draganov. С. ESM. Из истории периодической печати Бессарабии. BŞANRM 1918. 180.–ed. Cotidian.: În 1894 avea subtitlul “полит. povestiri. Vezi: Fel’eton Bessarabskogo Vestnika. 1917. 1854–1916 гг. 184.. I. А. / red. – С. BNR 1914–1916. în care se tipăreau reportaje şi însemnări. 1958.. A. – Ch. К. – Bender: Tип. – Ch. capitole din istoria ţinutului. газ. – Vol. – Л. и Лит.: BAŞR. BŞCAŞRM 1925. Газ. 1992.: Трубецкой Б. обществ. – Bender. Авербуха.. Bessarabskij Torgovo–Promyšlennyj Posrednik = Бессарабский Торгово–Промышленный Посредник / ed. М. Полит. К. 182. 15. – Т.: E. Кашевский). – Descriere bazată pe: nr. P. Supl. – 1917–1918. Bessarabskij Telegraf. 1917.. BNR.–ed. – 1914 – 1917. – P. – С. Apare în limba rusă.: Iacov Cauşanski (Яков Каушанский). P. – Ch. С. 1958. Трубецкой Б. – C. 1918 BŞCAŞRM. / fondator: D. Нар. Натензон. Н. – 1889. Bessarabskij Užnyj Kraj. – P. Зиновьева М. – 1910 – 1911. – К. 97. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Натензон). М. 16 aprilie. – Л. 202. Din istoria Tighinei. BŞCAŞRM 1912–1913 Bessarabskij Telegraf. – Bender. И.: E. Синадиновской и Шмидтовской): Тип. L. Natenzon (Д. Bibliogr. Информ. Bessarabskij Telegraf = Бессарабский Телеграф: Ежедн.: Беляева Л. L. Соколова). 1896 – F.: 1891 – I. L. nr. 409. газ. 409. Cotidian. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. Vezi: Bessarabskij Kraj. – 1912.: Беляева Л. 25. – 1925 – […]. Apare în limba rusă. Vezi: Užnyj Kraj. 123. BMNIM 1917. – Ch. 1. – Ch. Anunţ în revista „Журнал Начинающих” 1911. Todorov (Г. Bessarabskij Torgovo–Promyšlennyj Posrednik. 1989. BSR 1912–1915. independent].. Э. Bessarabskij Vestnik = Бессарабский Вестник: Полит. П. – Descriere bazată pe anul V... Kаşevski (Ф. газ. P. – Т. 1 – 1898. 75. – C.. nr.. începînd cu ianuarie 1912.. 183. 1.. – P. S. Prima publicaţie periodică particulară din Basarabia.: BAR 1933. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Apare în limba rusă. – Ch.”. (1925).: BAR 1925. Bessarabskij Učitel’. Bibliogr. Cotidian. – Ch. 51 . – 1889–1898.. Никифоров М. И. 6–7. Cecan (И. Bessarabskij Telegraf.: уг.: G. 75. обществ. Тодоров). – Descriere bazată pe: anul 1. Никифоров М. L. red. 181. и коммер. Bessarabskij Telegraf = Бессарабский телеграф: [ziar naţional–creştin. P. 1. despre posibila apariţie a unei ediţii pedagogice sub forma unui supliment cu titlul: „Бессарабский Учитель”.–Обществ.

A apărut în locul ziarului suspendat „Бессарабская Жизнь”. К. 1. I. – 62 cm. экон. 73. Tako (Н. G. 187. ianuarie. – 1904–1919. Red. Bessarabskij Vestnik = Бессарабский Вестник / ed. Bessarabskoe Obozrenie = Бессарабское Oбозрение: Газ. BNR 1889–1897 Bessarabskij Vestnik. red. Н. 19.P. Никифоров М.. Никифоров М.: BNR. oбществ. Vaisman.: M. (1919). Шейнберг). / red. L. BŞCAŞRM 1894–1985 BŞANRM. Г. octombrie. 3. – P. Я. 1958. и экон. Недолин). 1909–1912 – întrerupere în editare. лит. Vezi: Бессарабская жизнь.. P. – Ch.. С. Зиновьева М. М. P. M. Bessarabskoe Eho = Бессарабское Эхо: Полит. Există informaţii despre apariţia a 3 numere.: BNRM 1889–1894.: PPR. 1. 1990.: Tип. decembrie. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 3. К. – Ch.. 52 . не исключая и дней послепраздничных”)..: de la 26 ianuarie – Iorgu Tudor. Bessarabskij Vestnik.. 74.: BNR 1909 – 1912. – Descriere bazată pe anul 1. 10 – martie. Ciugureanu. BNR 1915 Bessarabskij Vestnik. Bessarabskoe Obučenie = Бессарабское Обучение. 189. – Т. P... Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 75. Bessarabskij Vestnik = Бессарабский Вестник: Ежедн. – Ch. nr. – С. – 1912. 8. P. BŞANRM 1919 Bessarabskij Vestnik.. – T. – С. Cotidian („Ежедневно. Săptămînal. L. Никифоров М. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. 1. 71-120. – 1911–1912. Обществ. Bessarabskij Vestnik = Бессарабский Вестник / red.: Conform informaţiei. Зиновьева М. BSR 1909–1914 Bessarabskoe Obozrenie. prezentată de C. 1 martie.. BAŞR. – Ch. 41. BŞCAŞRM 1911–912. D. – Vol. Litvak (И. P. – 1919 – 1924. – Л. 409. 409 – 410. – T. Никифоров М. – 1919.Presa basarabeană. – Л.: Беляева Л. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: Bessarabiana / Draganov. Bibliogr. – Ch. – Ch. Вайсман. лит. Şeinberg (Б. Mâţu – D. – 1909. лит. – Т. и экон... Cotidian. – С. и сатир.: N. 188.. Bibliogr. – Л.. Г. noiembrie.. Н. Тако). Зиновьева М. 75. 1. – С. Н. К. Лившиц). – Л. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: N.: Беляева Л. 15 – octombrie. – P. 186. Primul ziar particular din Basarabia sec. 1958. L. Apare în limba rusă. 27. L. – P. – Т. – Ch. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: B. Хлопицкий).: Беляева Л. Apare de 3 ori pe săpt. 191.. Apare în limba rusă. iulie..: L. ESM.–ed. 1.Ch. / red.–полит.–ed. – С. Bibliogr. 1. 190. / red. М.: I. L. обществ.. Hlopiţki (Н.. 1930... 76. Mâţu C. – P. 614. М. 25. Bibliogr. – С. – Soroca. М. К. Г. G. – Т. P. – V.: BAŞR. Директориата Внутренних Дел. 1958. Зиновьева М. Apare în limba rusă.: BNR 1911.. Nedolin (Мих. S. Apare în limba rusă. Н.: Беляева Л. 1958. G. – 1915.. BAŞR 1912 Bessarabskoe Eho. Coval.: BAR 1919. газ. XIX // Publicistica în vîltoarea vieţii. – 1909. Bibliogr. Dir. газ. Livşiţ (Л. 16. Литвак).. ESM.1. L. Bibliogr. 6 – 1914.–ed. М.

– Ch.: BŞANRM 1908–1916. Bibliogr. Bessarabiana / Draganov. Fondatori: 1920 . – Descriere bazată pe 14 ianuarie. Bibliogr. BSR 1908–1916 BMNEIN 1909–1910. 1854–1916 гг. Bisăptămînal. K. Vezi: Novoe Slovo.: BAR 1918–1922. – Ch. Лит. Ciugureanu şi Al. журн. În numărul din 6 septembrie 1924 se menţionează că publicaţia continuă pe cea suspendată cu doi ani în urmă. octombrie. BŞCAŞRM 1925. 3. „Cuvîntul Basarabiei”. 1 – 1917. 53 .N. – Ch.. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. ianuarie – februarie. – Vol. 1917). – Ch. Bessarabskoe Sel’skoe Hozâistvo. BNR. Император. Biblioteca copiilor şi a tinerimii. М.Daniel Ciugureanu. Bessarabskoe Slovo = Бессарабское Слово: Газ. – Л. 195. – 1910. Cotidian. и экон. Kossovici (В. 1 a fiecărui număr. 168. 76. 202.: Беляева Л. 1914.: De la 24 noiembrie 1924 – „Обществ. Кульчинский). – Ch.–şef: N.. Vezi: Sel’skohozâjstvennyj Obzor Bessarabskoj Gubernii. L.ru. – nr.: Bibliografia României. О–ва естествоиспытателей и Кишин. – T. Supl. Kulcinski (А.Presa basarabeană. 26. PPR. P. 1989. 1913. Puterman. Н. 194. БЭС / В. Библиография периодических изданий России 1901–1916. S. – Vol. Отд. – Ch. 1912–1916. Apare în limba rusă. К.. BŞANRM 1927–1938. P. şt.: A.: Трубецкой Б. Apare în limba rusă. 8–9. – 1920–1922. / dir. Могилянский). – Bucureşti–Ch. – 1922 – 1938. лит. Subtit.: 1924 – D. P. Коссович). – 1906. О–ва плодоводства.nlr. – P. Секции Бессараб.–полит. BCNLM 1910. P. viticultura şi vinificaţia Moldovei.. Apare în limba rusă. – 1919–1924. – P.. Sudit. 1915–1916 BMNIM 1909–1910. 73. BNRM 1908–1909. К. 3. – Т. 1. Alexandri şi S. – 1912. – Ch. – 1981. Адиясевич. www. Агр. Biblеjskiâ Poučeniâ = Библейския Поучения. S.: BAR 1924–1938. 1911–1916. Denumiri: 1920 – „Новое Слово”. Обществ. – P. 1. Bibliogr. научно– практ.. 1917. L. Bessarabskoe Sel’skoe Hozâjstvo = Бессарабское Сельское Хозяйство: Двухнед. Biblioteca copiilor şi a tinerimii: duplex Bucureşti – Ch. Biblejskiâ uroki = Библейския уроки: duplex Bucureşti–Ch. Из истории периодической печати Бессарабии. ESM. 1937 . – P. – Ch. 1. 1912. 196. 192. L. Biblioteka Obŝestvennyh Nauk = Библиотека Общественных Наук / red. Рос. – [1935 – 1940]. red. – C. Puterman. Bessarabskoe Slovo.. – К. 1. 1916.: V. – 1908. 1909–1916 CNC 1908–1910. 59-61. “Бессарабское сельское хозяйство”] // Pomicultura.ing. С. Bessarabskoe Obučenie. 1940 Biblejskiâ uroki.”.. Ghendrin. – „Apare cotidian fără a fi exceptate zilele de după sărbători”. / Изд. 1958. 197. – C. Moghileanski (Н.. Pe anul 1928.. Dir. 193. 410. BNRM 1926–1938 BCNLM 1926. care a fost schimbată în „Бессарабское Слово” în 1922. L. Никифоров М. P.: BAR 1935–1938. 1931 . Apare în limba rusă. Text românesc în prima coloană a p. L. P. – Bucureşti–Ch. – Т. Revista era consacrată agriculturii Basarabiei. Зиновьева М. – С. Bessarabskij Sel’skohozâjstvennyj Kalendar’. BUA 1910–1912. – С.–ed. – [1936 – 1938]. red.: „Сельскохозяйственный Обзор Бессарабской Губернии за 1910 год“ şi 3 volume de „Бессарабский Сельскохозяйственный Календарь” (1912.: Tip. Mâţu C.–Полит. 1933.: S. 1938.: BAR 1936–1938 Biblejskiâ Poučeniâ. Ponomareov V. BŞCAŞRM 1908. и Экон. – [1918 – 1922]. 1930. газ. 1914. O enciclopedie a agriculturii în Moldova de pînă la revoluţie: [despre rev.

Apare de 2 ori pe săptămînă.: BSR 1906. Limbile ediţiei: ruso–ucraineană–română. 2. 829. BAR 1906 Biblioteka Obŝestvennyh Nauk. 664. – 1935. – C. 1950-1954 гг.: Клобуцкий В. 1917–1960: Т.: Газеты СССР. Vezi: ed. P. – С.. – Vezi: „Peremoga”. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – К. 362.: Газеты СССР. 200. – Ananiev. – s. 1989. 200. Bibliogr.: 1935 – P. – 1932. 1976. Alexandreni. 1937 – K. Text în limba rusă. 605. Biruinţa = Бируинца: Органул КРП. Bibliogr.. Bil’šovic’kij nastup = Бiльшовицький наступ: Орган Черняньск. – Descriere bazată pe nr. С. – К. Red. 54. – 42 cm. Bil’šovic’kij nastup. 1854–1916 гг. – Ananiev. februarie. 361. 1936.: 1951 – Liah N. Chirsei. – 1933. 198. Волож). – К. – С. РПК та РВК. 26–28. Из истории периодической печати Бессарабии. februarie. 1936 – F.: BNRM 1933 54 .P. Клобуцкий В. 201. ianuarie – 1935.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. Bil’šovic’ka peremoga = Бiльшовицька перемога (Biruinţa bolşevică): Орган политотдела Красно–Окнянской МТС. martie – 1935.: Газеты СССР. Apare în limba ucraineană. 1950-1954]. (1933). I. С. Клобуцкий В. Red. – 1935–1941. – Dubovsk. Serbenko. – 1932–1935. 5] – 1941. 1936 – Bargan. – Birzula (Cotovsc). Red. Bibliogr. Apare în limbile ucraineană şi română. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 643. Tereşenko. 327–328. – C... – 118. Bil’šovickij nastup. L.Presa basarabeană.: BNRM 1951–1954 Biruinţa. K. – К. – 1933 – 1941. februarie. 1940 – I. 1976.. 829. din 1938 – cu caractere chirilice. În anii 1935–1937 textul cu caractere latine. Bibliogr.. С. – К. 3. – 1934. Летопись периодических изданий СССР в 1936 г.].: Трубецкой Б. 1976. Bil’šovic’ka peremoga. Voloj (A.: PPMS 1924–1974. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – Birzula. – 1950 – 1954. Bil’šovic’kij nastup = Бiльшовицький наступ: Орган политотдела Дубовской МТС. 4. – С. районул Бэлць. Cerna. 390. 1917–1960: Т. Bibliogr.: 1936 . Bibliogr. Bil’šovic’ka peremoga = Бiльшовицька перемога: Орган Ананьевского РК КП(б)У и райисполкома. 2 [aprilie. 199. P.. 27 – 1941.: 1935 – A. . Red. K. Летопись периодических изданий СССР [1936. respectivă. Bil’šovic’ka peremoga. Biruinţa = Бируинца: Органул секцией политиче а СМТ дин Александрень. Varianta ucraineană: „Peremoga”. 1939 – P. Bisăptămînal. 203. Musteaţa V. Apare în limbile ucraineană şi română. 1976. Vezi: Biruinţa bolşevică. КЕФ ши СПР дин Бирзу. L. Летопись периодических изданий СССР [1935. T.: 1935 – Umanski. Клобуцкий В. 1917–1960: Т. Didîk. Red. 202.. – С. L. Varianta moldovenească apare cu denumirea: Бируинца болшевикэ. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.„Dovedirea”. – s. Novac. M. Denumire: 1932–1933 . r-nul Bălţi.–resp. Vîbrienko. februarie. С. P.Platonov C. – С. – Krasnye Okna. Apare în limba ucraineană. Bibliogr.

Apare în limbile ucraineană şi română.: PPMS 1924–1974. Pavlov. Булбоака.: 1948 . r-nul Cotiugeni. Red. P. Red. Varianta ucraineană: “Бiльшовицька перемога”.: PPMS 1924–1974. Bisăptămînal. – P. 176.: PPMS 1924–1974. Ilkov. N. S. – P. Biruinţa. (1948). районул Котюжень / red.: I. – P. iunie. 2. – P. Bibliogr. PPMS 1924–1974.: Газеты СССР. Peev – 1951. Peev. – 1951 –1953. – 1935 – 1941.Năvălirea socialistă. 1952 – A.: BNRM 1950–1952 Biruinţa. – s.. Biruinta. – 42 cm. Летопись периодических изданий СССР [1950–1954. 1953 – E. 59. – С. Gura–Galbenă. 55 . 561. 23 – 1957… – Grigoriopol. N. 334. 1950–1957 Biruinţa. 6 – 1953. resp . L. 1938–1941 – „Calea bolşevică”. – Leova. Biruinţa = Бируинца: Органул секцией политиче а СМТ дин Кэпрешть. – 42 cm. I. – 1950 – 1953. resp. 205 – 206. Apare 3 ori pe săptămînă. 210. Bibliogr. Denumiri: 1932 . – P.. 23 iunie. – Vezi: „Colhoznicul de pe malul Nistrului”. P. Denumire: 1932–1935 . 208. 1955-1960 гг. respectivă. 1933–1938 – „Ofensiva socialistă”. – Vezi: ed. 337. – Bulboaca. 1952 – E. respectivă. Bibliogr. – 1948. – P. respectivă. PPMS 1975–1985. P. F.: 1951 – V.: 1951 – M. районул Булбоака / red.: BNRM 1950–1954 Biruinţa colhoznică. – Descriere bazată pe nr. Bibliogr.: 1951 – Priseajniuk A. I. 1953 – Voloşciuk V. Biruinţa = Бируинца: Органул секцией политиче а СМТ дин Гура Галбенэ. 1951 – A. Biruinţa bolşevică = Бируинца болшевикэ: Орган Ананьевского РК КП(б)У и райисполкома. – К. – 1950 – 1954. 1952 – Stefaniuk A.: PPMS 1924–1974. Vezi: “Dovedirea bolşevică”. 1976. 191. С. Biruinţa colhoznică = Бируинца колхозникэ: Органул секцией политиче а СМТ „Калинин” дин с. r-nul Cimişlia. martie.. – Ananiev. – 42 cm. Căpreşti. L.red. I. Nikolaev. Biruinţa = Бируинца: Органул секцией политиче а СМТ дин Отачь. Ымплинитор а Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Григориопол. – P. 1944 – „Колхозникул де пе малул Ниструлуй”. 204. Posajennikova. Red. Red.: I. 427. 327. – 42 cm.: Газеты СССР. Biruinţa bolşevică. районул Чимишлия. Bilunar. Liciakov.. – 1951. 209. Biruinţa comunismului. – Vezi: ed. – s. P. F. 15 –1953. 4. –1932 – 1941. Biruinţa = Бируинца: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. L.: BNRM 1948. 50–51. I. Bisăptămînal. 206. Vezi: “Бiльшовицька перемога”.. – С. Eremia.”Доведиря болшевикэ”. 207. Клобуцкий В.: Ohrimovski L. 1917–1960: Т. PPMS 1975–1985. Bibliogr. Biruinţa comunismului = Бируинца комунизмулуй: Органул секцией политиче а СМТ дин районул Леова. februarie. r-nul Chiperceni. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. C. Bisăptămînal. 339. районул Киперчень. T. D. Otaci. Vezi: ed. – С.Presa basarabeană. 1917–1960: Т. Razumeak. Bibliogr. P. Bibliogr. – 42 cm. 205. resp. Bisăptămînal. Biruinţa. 53–54.: PPMS 1924–1974. Răul. – P. P.: V. – Ananiev. 346. – s. Red. – 42 cm.

F. – Drochia. 4. 25 septembrie. – Susleni. Biruinţa creştină: Ziar independent / dir. (1948). Biruinţa stalinistă = Бируинца сталинистэ: Органул Ком. Denumire: „Стяуа Рошие”. decembrie – 1956. 60. 38): Tip. L.octombrie 1952: Organul CR al PC(b) din Moldova ale Sovietului orăşenesc şi raional ale 56 . Olăneşti. P. Josan A. 8 – 1954. 213. 100 – Lesnaia P. 427. iulie. S. Bibliogr. S. judeţan al PC(b) din Moldova şi al com.Presa basarabeană. 560. Apare de 3 ori pe săpt.. – 42 cm.: BNRM 1951–1956 Biruinţa muncii. – Briceni (adresa red. 19 – 1956. E. Staruş. 25. Osensian. Lenin. Cucu. Ымплинитор районал ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Бричень. I. L.. P. P. – С. 59. – С. – P. Летопись периодических изданий СССР [1950–1954. – 42 cm. 211. 428.: 1948: – Cernookov V.: BŞANRM 1933 Biruinţa creştină. V. Vezi: Hristianskij telegraf. 565. 253. Ciumac.: Pînă la 12 martie 1953: Organul CR al PC din Moldova şi al comitetului împlinitor raional al Sovietului deputaţilor truditorilor din Briceni. girant resp. 194.: din iulie 1945: Organul com. Andriuţa. 1(18).: PPMS 1924–1974. – 1932 –[1933]. – 1950. L. 25 – 1956. 1952 – începînd cu nr. PPMS 1975–1985. 2. Ымплинитор дин жудецул Кахул – 1945. ianuarie. Zorenko. – Descriere bazată pe nr. Popa. Bibliogr. P.: Газеты СССР. 8)..: 1951 – V. 24] – 1957… – s. 216. Period. 4. PPMS 1924–1974. 1949 – Zelţer P. 42 (11 octombrie) E. – Ch.–proprietar: Ieremia Cecan. – С. Ultima pagină a revistei „Христианский телеграф” apare în limba română sub denumirea sus–numită. Popa. – 1950 [1951. – Vol.] – С. Biruinţa socialismului = Бируинца сочиализмулуй: Органул секцией политиче де пе лынгэ СМТ дин Дрокия.: str. 49 Laşcul A. E. – P. 1917–1960: T. S. (1933). 71 Borş S. 1 ianuarie. 2.] – С. de Stat a judeţului Cahul. începînd cu nr. Ediţie bilingvă. 4. 16. – Susleni. – 42 cm. Red. PPMS 1924–1974. august. Comuna din Paris. 1957 – I. Biruinţa comunismului = Бируинца комунизмулуй: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор оаменилор мунчий дин Олэнешть. nr. 331. Red. Bisăptămînal. PPMS 1924–1974. 1946. – P. 1955-1960 гг. 212. Apare temporar de două ori pe săptămînă. A. 61. împlinitor din judeţul Cahul. octombrie 1950 . – 1945.: BNRM 1951–1957… Biruinţa comunismului. 1951–1953 – D. – Descriere bazată pe nr. Red. 567. februarie. 428.: BNRM 1951–1954 Biruinţa socialismului. I. începînd cu nr. Apare de 3 ori pe săpt. Ediţia încetează la nr. P. 101. Grinşpun. – Ch. Biruinţa socialismului = Бируинца сочиализмулуй: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши Ком..M.: Газеты СССР.: 1946 – E. 1949 – N. L. – [1932–1933]. P. începînd cu nr. L. F. – Vezi: Steaua Roşie. 26.. ] – С... – P. 1950 începînd cu nr. Negrescul Bibliogr. 1956. resp. – 1948. Cebotari I.: Maior Rotaru şi Eugenia Cecan. 96 Kolin N. 214. Red. жудецан ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком.: 1950–1954 – de 2 ori pe săpt.: Газеты СССР.. 1917–1960: Т. 181 L. 1955 – I.. 1948–1949 – Bragnebun I. Летопись периодических изданий СССР [1950–1954. Летопись периодических изданий СССР [1950–1954.: BNRM 1948–1956 Biruinţa socialismului.: 1951 – P. – Cahul (adresa red.: str. Subtit. Apare 3 ori pe săptămînă.. 1955–1960 гг. 1955-1960 гг. 1917–1960: Т. – Descriere bazată pe anul 2. Red. 215. ESM. – 1951. N. Subtit. martie. mai. – P. februarie. 273. Biruinţa muncii = Бируинца мунчий: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Суслень. (Мисяновский). – P. iunie.: 1951 – Misianovski L. – 42 cm. Bibliogr. M.

: Episcopia Hotinului): Tip. P. Vezi: Drug. Prietenul: Organ religios şi moral–literar. 57 .: BCNLM 1925 Biserica şcoala şi căminul. – 42 cm. L. L. Vezi: Calea spre comunism.: M.: 1956 – F. arta şi ştiinţa Moldovei. – 1956. 1. Biserica Basarabeană: Organul Eparhiei Hotinului [rev. – P. 4.: Газеты СССР. – P. 261. 436. 1957 – S. Bibliogr. de la 24 octombrie 1952: Organul CR al PC al Moldovei şi al Sovietului raional din Rîşcani. – Cahul.Presa basarabeană. – С. – Bălţi. – P. – 42 cm. noiembrie. PPMS 1975–1985. 95. – P. Т. din octombrie 1952: Organul CR al PC din Moldova al Sovietelor orăşenesc şi raional al deputaţilor truditorilor din Cahul.: BCNLM 1942. 179. 4. Apare în limba idiş cu caractere ebraice. – Descriere bazată pe anul 1. 178. 26 – 1957… – Criuleni. – P. 1950–1951 – N. Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг.: Pînă la 22 octombrie 1952: Organul CR al PC(b) din Moldova şi al com. – 1920 – 1924. – 1925 – […]. împlinitor raional al Sovietului deputaţilor truditorilor din Rîşcani. – Vol. 171. 1917–1960: Т. 192. 61. P.: Natan Feld (Fridl) – 1933. – Descriere bazată pe anul 1. – s. raională din Rîşcani. – 1950. deputaţilor truditorilor din Cahul. 223. Melnic. 1 ianuarie. 1942 Bibliogr. Bibliogr. 1 (1925). 6. – С. (aprilie).: BNRM 1949–1957… Biroitorul. – Descriere bazată pe nr. Адиясевич. 1949. – Bălţi (Red. Apare de 3 ori pe săpt. – P. 427. Bleter far Yungnt Kultur. 272 – 273. 184. 218.: PPMS 1924–1974. Subtit. Timonik.: Газеты СССР. PPMS 1975–1985. Biruitorul = Бируиторул: Органул секцией политиче а СМТ дин Яргара / red. Bibliogr. Iargara.. Apare în limba rusă. PPMS 1975–1985. decembrie. 61. L.: BNRM 1946–1948. P. Bleter far Yungnt Kultur (Pagini de cultură a tineretului) / red. nr. – Т. – 1952 – 1953. Denumire: „Друг”. P. – С. Iorga”. 219. 217. Lenin.: str. 16): Tip. P. P.. L.: Газеты СССР. – Ch. BNRM 1942–1943.] – 1942 – [1944]. – С. 1. – P. Bisăptămînal. ESM. Biruitorul. ESM. 339. – Bып. 221. – Vol. Biruitorul = Бируиторул: Органул КР Криулень ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий. Red.: Viaţa Basarabiei. Bibliogr. L.: БЭС / B. – P. 1. 2. P. – Ch. Eparhială. p. – С. Zicol. Sigal. Blagovestnik = Благовестник. resp. Bibliogr. Biserica. Apare de 3 ori pe săpt. L.: 1949–1950 – A. r-nul Leova. nr. – 1944. PPMS 1924–1974. 12. – Rîşcani. – 1924–[1932]. 1. L. 1. Kruliţki. 26 – 1957… – Rîşcani (adresa red.: Şpitalnic S. 436) se editează din 1950 în română şi rusă. 129. şcoala şi căminul: Foaie lunară a căminului cultural central „N. Conform ESM (vol. – 40 cm. 1917–1960: Т. – Ch. – P. 230. – 1948. 1950–1956 Biruinţa stalinistă. 220. Evreii în literatura. PPMS 1924–1974. – nr. O. 1917–1960. 222. PPMS 1975–1985. BCU Cluj 1942 Biserica Basarabeană. Bibliogr. M.: BAR 1930–1932 Blagovestnik. Varianta în limba rusă cu denumirea: Победитель. 3 – 4. – P. Lunar. – P. V. şi Adm. 4. Denumire: Каля спре комунизм. Vezi: “Pobeditel’”. Biroitorul = Бироиторул: Органул КP ымплинитор.: BNRM 1950–1957… Biruitorul. Red. Lunar.

– [1933. – P. Bolşevicul. Периодическая печать СССР 1917–1949. 1955 – I. 227.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1921.Болград. 58 . P.: BNRM 1945–1957… Blocnotul agitatorului. de partid a CC al PC(b) din Moldova. 1946 – 19 numere. . 1955-1960 гг. Vorniceni. 1945 – 4 numere. – 1945 – 1957.. 15 – 1953. L. Bilunar. Isakova. 1976. V. – Glikstal. D. – Вып. Bibliogr. Bolschewistischer Weg. Talpa.: Газеты СССР. 229. mai] – 1941. M.] – С. PPMS 1924–1974. 1947–1949 – 24 numere în an. PPMS 1975–1985. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.: V. ianuarie. Golikov.: Ed. Bolşevicul = Болшевикул: Органул КР ал КЧ дин Молдова ши ал КР ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Корнешть / red. – 1953. – Vol. G. 1917–1960: Т. 1947–1949 – 24 numere în an. 226.Червенков Н. Parfentiev Ediţia în limba rusă apărea cu denumirea: „Блокнот агитатора”.. – 1945 – 1957. Denumire:Скынтея. Bibliogr. regional din Basarabia al PC(b) din Rusia. 1951 – V. Bloknot agitatora = Блокнот агитатора / Отдел пропаганды и агитации ЦК КП(б) Молдавии.: Летопись периодических изданий СССР в 1936. – С. – Vezi: Comunistul. 1946 – 19 numere. Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. – Corneşti. 1917–1960: Т.– Сh. – Ch.: 1936 – I. K.: 1945 – S. С. . Nikolaev. – К.: Летопись периодических изданий СССР [1950–1954. Bolşevicul = Болшевикул: Органул секцией политиче пе лынгэ СМТ дин Ворничень / red. M. Denumire: Comunistul. 231. 1947 – M. – Ch.: 1951 – T. – 1951. 53. ianuarie. Radul. 1948 – V. r-nul Străşeni. – 1945. – С. 1955 – I. Bolgradskij listok. de partid al SMT din Glikstal. Bolşevicul Basarabean: Organ al com. 224. Vezi: Comunistul. Golikov. 442.. 8. 15. septembrie. Vezi: Bloknot agitatora. 1. – P. Минало и настояще.Presa basarabeană. 225. Vorniceni.: 1948 . 1955-1960 гг. – s.: BNRM 1951–1953 Bolşevicul.V.. 228. februarie. Bibliogr. 2.: PPMS 1924–1974. 1993. Săptămînal. 15. 428. – Corneşti.: Трубецкой Б. Red. – К. Musteaţă.: Партиздат ЦК КП (б) Молдавии. 226. Apare în limba germană. – 1951. 1968. Isakova. ESM... – P. 8. Red. februarie. Българите от Украйна и Молдова. Ediţie bilingvă: moldo–rusă. – C. Bibliogr. 1 – 1953. 11. Red. – Ch. A. Bolgradskij listok = Болградский листок. – С. P. – Glodeni.: M. L. D. 1953 – E.. Blocnotul agitatorului = Блокнотул ажитаторулуй / Секция де пропагандэ ши ажитацие а КЧ ал ПК(б) дин Молдова.1914. 6. Bolşevicul. 164. Bilunar. – Vezi: Scînteia. Denumire: „Комунистул”. Bloknot agitatora. Грек И. Bolschewistischer Weg (Calea bolşevică): Organul Com. – София.. – 42 cm.: Газеты СССР. – Glodeni. Red. 1953 – E. 230. – P. aprilie – 1922. – Ch. – 1950. A. 179.] – С. Fişman. 59. Vezi: Blocnotul agitatorului. 1945 – 4 numere. Bibliogr. Клобуцкий В. 1. 343.: Летопись периодических изданий СССР [1950–1954. S. Bibliogr. A. Bisăptămînal. Kneagniţkaia. – С.. Периодическая печать СССР 1917–1949. – 1945. Bolşevicul = Болшевикул: Органул КР Глодень ал ПКМ ши ал Советулуй районал Глодень. Parfentiev. D. – 1955–1956. – С. r-nul Străşeni. – 1944–1945. Schoh. 608. 59. PPMS 1924–1974. A. – s.Вып. 3. – P. Ţaranov. – С. 265. Bibliogr.

Semenţu. Supliment la ziarul „Ofensiva socialistă”. – Descriere bazată pe anul 1. Bibliogr. – 1945. 461. – 1950 – 1953. Bolşevicul tînăr. 1… – Edineţ (adresa red. nr. 3. 1. 241.: PPMS 1924–1974. – Grigoriopol.Presa basarabeană.: BNRM 1957… Bor’ba. pe 4 pagini de format mic.. 1936. Red. Клобуцкий В.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – Cluj. Foaia comsomolistă inserată pe paginile ziarului „Drumul socialist”. februarie. Bolşevicul tînăr: Organul Comitetului Raional ULCTU din Grigoriopol. Apare în limba rusă. 1935 au apărut nr. газ. 48): Tip.: B. – Ch. – 1935 – 1936. Apare de 3 ori pe săpt.: Gr. 234. Bol’ševik.: 1935 – B. Bakalov. Apare în limba rusă. Vezi. 206.: „Ofensiva socialistă”. – 1957. Subtit. 1 ianuarie. ianuarie. – P. 331. – P. – 1935 – 1936 – Rîbniţa. „Presa bună ”. Bolşevicul Basarabean. Bol’ševik = Большевик: Орган политотдела Глодянской МТС / red. Большевистская печать Бессарабии 1918–1921. Bor’ba. 1936 au apărut nr. Paşkov. Vezi: Drumul socialist. 1917–1960: Т. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. F. G. (red.: Драхенберг К.: E. Bor’ba = Борьба: район. –1930. Apare în limba rusă. (1935). 1969. – 1948. – Vol. – P. 1(1143). Bibliogr. PPMS 1924–1974. / dir. – 1945. Bolşevicul tînăr. 1936 – organizatorul paginii: I. nr. 1957. горкома партии. – 1935. – Glodeni. Bolşevicul tînăr: Organul Com. Ardealul în Basarabia. Опреа). – С. şi administraţia: str. Bibliogr. Bratstvo = Братство: Ежедн. – P. – К. 21 iulie. BAR 1935 Bratstvo. Bol'ševik. Continuă anul ediţiei şi numerotarea publicaţiei în limba moldovenească din 1948. – Tighina. 4. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940).: BŞANRM. Тараклийского райкома КП(б) Молдавии. 20 – […]. Se tipărea cu caractere chirilice. 18–43 (20 februarie–30 decembrie). – 42 cm. 20. 215. Vezi: „Lupta”. – Descriere bazată pe nr. 1928... – 1921. I. Ghibu O. Bibliogr. L. – Taraclia. Vezi: Communist.: ESM. Descriere bazată pe nr. O pagină de istorie contemporană.: 1921 – „Феля Комитетулуй Партидулуй Комунист (Большевик) Басарабян”. Gazetă ilegală. 781. С. Raional al ULCTU din Rîmniţa. Rusnac.: Газеты СССР. Varianta în limba rusă: „Бессарабский большевик”. iulie. 2. Denumire: Коммунист. – nr. 235. независимая христиан. 236. – Ch. – Edineţ Red. Молдавия”. Au apărut numai 6 numere. red. 1(63). Gaisaniuk. D. Oprea (А. – P. – 3 марта.: PPMS 1924–1974.: G. – 1953. М. – 1930. P. 128. – C. – Rîbniţa. 232. газ. 238. Bibliogr.. P. 237. Bol’ševik: [ziar] = Большевик: Орган Бендер. – Vezi: Bessarabskij bol’sevik. – К. Совета депутатов трудящихся. Regina Maria. – 1933–1938.: str. girant– resp. – Glodeni.: Anunţ despe apariţie în ziarul „Сов. 8–9. Cotidian. Bibliogr. Bibliogr. Bor’ba = Борьба: Орган Единецкого РК КП Молдавии и район. – Grigoriopol. 43). – С. Rotaru.: A. 233. Kirov. locţ. 1967. 59 . 113. L.

1.: BŞCAŞRM 1924. 22 – 21 septembrie. -1919–1924: T..3.: DPLR 1790–1990. – Ch. Lunar. Prim red.. Nencev. Buduŝee i prošloe Bessarabii = Будущее и прошлое Бессарабии. agricole şi de interes general”. 1939. L. 240. Bibliogr. Cotidian. Bugeacul copiilor: rev. – Bucureşti–Bolgrad: Tip. 242. 24 – Ch. Săptămînal. – 1938. mai.– Bucureşti. V.: De la 1 iunie – „Organ al Sfatului Negustoresc. mai. 1996.: Românitatea transnistriană. Brazda: Gazetă din Basarabia a partidului naţionalist. Адиясевич.: Figuri contemporane din Basarabia: encicl. Loc.: Opriş T. 509. 200. 1939. Regele Ferdinand. 1). Lunar. – Bucureşti. Bibliogr. – 48 cm. 11). Cavarnali. 8.–proprietar: căpitan Dragomir Petrescu (de la nr. Bibliogr. 1989. 400. lit. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. industriale. Brazda.: PPR. Ediţia în limba rusă apare în paginaţia ediţiei în limba română (p. – 1935. 7. – P. Bugeacul. 71. august–septembrie (1939). Schwartz–Rion (de la 1 iunie). 1. mai. Opriş T. P. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 200. БЭС / В. – P. Bucak dan erleri. legătoria şi stereotipia R. – Vezi: Vlast’ Sovetov. – P. – Comrat. – T.: Românitatea transnistriană. – Bolgrad.: BAR 1925. Apare în limba găgăuză. octombrie. – Ch. Nu s–a păstrat nici un exemplar. Bugeacul copiilor. BNRM 1939. I. 241. 239. – Bып. 5.: Henry M.: str. – 1924. Buduŝee Akkermana. – P. – 1924. Apărînd interesele comerciale şi industriale din Basarabia.Presa basarabeană. Au apărut numai 5 numere. – P.1036. S. 1996. – Cetatea Albă: (adresa red. Bugetul Ţinutului Dunărea de Jos: duplex Ch. Bibliogr. Buletin: Organul Sfatului Negustoresc din Basarabia: Ziar independent / dir. Vezi: „Viitorul Cetăţii Albe”. Destine literare. – C.]: Dragomir Petrescu.: Трубецкой Б. – 1939 – 1940.– P. 246.: din septembrie 1935–martie 1940 a apărut în Bolgrad. dar text diferit. – Descriere bazată pe anul 1. Leibovici & KO. Pînă în februarie 1938 a apărut în limba bulgară. Bibliogr. Supliment la ziarul „Власть Советов”. 94. Subtit. S. 245. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti... Leibovici. Bucak dan erleri (Zorile Bugeacului) – [1948]. 6-88. Bugetul Ţinutului Dunărea de Jos. / [dir. P. – Ch.: Tip. red. P. – Descriere bazată pe anul IV. – Bucureşti–Ch. – Comrat. Bibliogr. – 1919–1924. Bugetul general de venituri şi cheltuieli. 3.–culturală: duplex Bolgrad–Bucureşti / fondatori: Th. BCNLM 1937. ESM. – Cetatea Albă. Buduŝee i prošloe Bessarabii. Bibliogr.: R. Gheorghiu Gh. 247. Slavov.: Gr. – T. 60 . – С. Răducănescu. 244. Iacob Ruziciner. Apare săptămînal cu ultimele ştiri comerciale. – P. 400. dir. Subtit. L. – [1925]. septembrie – 1941.: Th. – 1948. (1924). 18 – iunie. – 1916. L. Apare în limba rusă. 268.: BAR 1924 Buletin. – C. Bugetul general de venituri şi cheltuieli. P. – 48 cm. – 1924. 243. – P. în aprilie – mai 1941 – în Bucureşti. – К. 203.: PPR. 3–5 sau 3–4) cu aceeaşi numerotare. – Vol. L. Nencev. – 1938 – 1941. Bibliogr.: BŞCAŞRM 1935–1940. Ediţie bilingvă.. – P. – Bucureşti. – Ch. Bugeacul: Rev. Buduŝee Akkermana = Будущее Аккермана / dir.: 1935 – „revista literară şi de luptă culturală a tinerei generaţii”.

BŞCAŞRM 1929–1931. – Vezi: Bessarabskij sel’skohozâistvennyj vestnik.: BAR 1937–1940. Chişinău: Rev. Eparhială”. alcăt. În primul an a apărut în 3 numere în formă de gazetă. Bibliogr. periodică”.Presa basarabeană.: Constantin Eremia. nr. Кишинева: Науч. A. 1928–1929. 11.–agr. – 1919–1924. Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bălţi / sub îngr. P. mai.Buletinul agricol. – Vol. Pe anul 1928. BŞCAŞRM 1931–1939 Buletinul agricol din Basarabia. Buletinul Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bălţi.: Gh. / com. Regele Carol. Secţiunea Chişinău. 1. Vezi: ed. nr.: Tip. (1938). Com. P. 1930. dir. – Ch. журн. – Descriere bazată pe anul XII. – Ch. – Ch. Denumire: 1932–1940 – „Revista Asociaţiei învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi”. şi adm. Buletinul agricol: Rev. – 1928–1932. Bibliogr. Duvan–Hadji.: În anul 1934 apare trimestrial Denumire: 1925–1931 . Period. P. Geiking. Lunar. L. Союза Специалистов по Сел. – Bălţi (red. A. Subtit.: Bibliografia României. (1932). Buleteniu Biroului organizatoric. P. Denumire: 1931–1940 . – Ch. Text paralel: în limbile română şi rusă. Text paralel în limbile română şi rusă. Învăţătorilor Bălţi. 252. nr. Centralei Cooperativelor de producţie şi comerţ. 249.: BNRM. nr. – Vol. 118.: Bibliografia României. L. PPR. Denumire în limba rusă: Сельскохозяйственный бюллетень. – Ch. Pe anul 1928.: Tip. Subtit..: Периодическая печать СССР 1917–1949. BŞCAŞRM 1925–1939. журн.Вып. BŞANRM 1942 Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului.: în anul 1931 – „Rev. lunară cu caracter şt. 1. red. – Vol. – 1925– 1931. – С.Buletinul agricol din Basarabia. Kišineva. L. – Ch.: str. Buletinul agricol din Basarabia: ed.: BAR 1924–1926. 1. de red.P. . Denumirea în limba rusă: Бессарабский сельскохозяйственный вестник. / Изд.. – Descriere bazată pe anul 3. 1–2. BŞANRM 1929–1932. Pojoga. din d–rii: I. lunară / ed. – 1924. Uniunii profesionale a specialiştilor în chestiuni de agronomie din Basarabia a cooperativei agricole „Pomona ”.–проф. – Descriere bazată pe anul 1925. (1929). Iachir. : 1930 – „Publ. Pe anul 1928. 2. – 32 cm. T. Buletinul Arhiepiscopiei Chişinăului: Organ oficial lunar. Vezi: Sel’skohozâistvennyj bûlleten’. 250.. Vezi varianta în limba rusă: Bûlleten’ Professional’nogo Soûza Vračej gor. Бессараб. 1944. A. – 1941. BNRM 1942–1944. respectivă. 248. Lunar. girant: ing. octombrie –1931. – 1942–1944. BŞANRM 1925 61 . BCNLM 1929. – T. Subtit. 253.: „Tip. Baluţa. – 1924–1929. Buletinul Asociaţiei Profesionale a Medicilor din or. De la 1 ianuarie 1929 pînă în august 1929 au mai apărut alte 3 numere în formă de gazetă şi 2 în formă de revistă. . 1. – 1925. – 1931– 1940. L. – [1931–1938]. Asoc. 275).– profesional = Бюллетень Профессионального Союза Врачей гор. – Descriere bazată pe anul V. Vezi: ed. Bibliogr. 1. Lunar. Проф. Lunar. septembrie – [1929]. – Ch. 106. 251. Coţovski. Lunar. respectivă. Bibliogr. L.: BNRM 1925–1934. Uniunii Profesionale a Specialiştilor în Agricultură din Basarabia şi a Cooperativei Agricole „Pomona” = Сельскохозяйственный бюллетень: Ежемесяч. – Ch. Text paralel: în limba rusă şi română. respectivă. BAR 1925–1928.: Bibliografia României. 1930–1935 Buletinul agricol. Vezi: ed. februarie. lunară”. – Descriere bazată pe nr. 3. Buleteniu Biroului organizatoric al Comitetului central MOPR din RSSM = Бюлетеню Бироулуй организаторик а Комитетулуй централ МОПР дин РССМ.. хоз–ву и Кооператива „Помона”.: BCNLM 1943–1944. Eparhială „Reîntregirea”. P.: 1942 – Foaie oficială lunară.

nr. septembrie – decembrie. BŞCAŞRM 1939. Buletinul Camerei de agricultură a jud. Bibliogr. 1935. L. (1928). 1942. Camille Borceanu (şi administrator. – Ch. [1927] – Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi Industrie Chişinău. secretarul Camerei. – Vezi: „Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Basarabia”. Vezi: Buletinul Camerei de Comerţ şi de Industrie pentru judeţele Lăpuşna.: BŞANRM 1934–1939. Bălţi. 2. – 24 cm. Circumscripţia [sic] Chişinău.: 1935. Moldovenesc de arte grafice”. respectivă. Actele de la Oficiul Registrului de Comerţ pînă la 31 decembrie 1934.. Lunar. Buletinul Asociaţiei Profesionale a Medicilor… 254. respectivă. Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie – circumscripţia Cahul / sub Direcţiunea Secretarului Camerei. 10 din 1935. 256.: BŞCAŞRM 1935 Buletinul Camerei de Comerţ… 258. Statului”. Lunar.. 1.. P. Mircea cel Mare. – P. – Ch. apare în formatul 31 cm. Cetatea Albă. – Bălţi. Vezi: Ed. – Descriere bazată pe anul 1.Buletinul Camerei de comerţ şi industrie şi al Bursei de cereale şi mărfuri din Chişinău. Denumiri: 1923. 1923 şi1924 – „Glasul ţării”. 26): Tip. Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Basarabia / sub direcţiunea dlui Ioan Rusu. P. – 1919. – 1919–1924. BŞCAŞRM 1934–1936. „Cahulul”.. respectivă. Pe anul 1928. Tighina şi Orhei.: PPR. 1925 – Buletinul Camerei de comerţ şi industrie şi al Bursei de cereale şi mărfuri. [1942]. Tighina şi Orhei.: Bibliografia României. Cetatea Albă. administrativ. 10: Buletinul Camerei de Comerţ şi de Industrie pentru judeţele Lăpuşna. Leibovici.: BŞANRM 1928–1940. 1923 – „S. – 1919 – [1939]. Tighina şi Orhei. – Descriere bazată pe anul 18. Cetatea Albă. 1. august – 1933.: BNRM 1926–1930. – Vol.Buletinul Camerei de comerţ şi industrie. BŞANRM 1927 Buletinul Camerei de Agricultură a jud.: Tip. (1927).: Bibliografia României. P. 259. – Cahul: Tip. 1940. –1929. respectivă. Buletinul Camerei de Comerţ… 257. Tighina şi Orhei. 1924–1928. secretarul Camerei de Comerţ şi de Industrie. – Ch. (1936). 1935. [1942] . G. în septembrie 1921. Vezi: ed. 1929. Actele de la Oficiul Registrului de Comerţ pînă la 31 decembrie 1934. – T. din octombrie–noiembrie 1921– aprilie–mai 1922). L. 1922 – „M. respectivă. Lunar.: BAR 1919–1933. Brandt. Lunar. – Descriere bazată pe anul 1. ianuarie–februarie . 1.Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Chişinău. Buletinul Camerei de Comerţ şi de Industrie pentru judeţele Lăpuşna. P. – Ch. 1922–1923 – „Modernă”. L. 1935. – Vezi: ed. – Vezi: ed. nr. – 1928. august–septembrie . D. Circumscripţia [sic] Chişinău. – 1923. Din ianuarie–februarie 1924. nr. Supliment la nr.. 1923.: „Tip. 5 (1919).: 1921 – „Inst. BNRM 1938–1939 Buletinul Camerei de Comerţ .: N. BŞCAŞRM 1919–1927 Buletinul Camerei de comerţ… 62 . În anii 1938-1939 apare sub îngrijirea dlui Valeric Creţu. Bălţi. Averbuh”. 3. 3. Dir. – Vol. Pe anul 1928. Buletinul Camerei de Comerţ şi de Industrie pentru judeţele Lăpuşna. – Hotin (str. 1934–1938 BŞCAŞRM 1927. – Vezi: ed. Bibliogr. BŞANRM 1919. Buletinul Camerei de comerţ şi industrie. 260. Buletinul Camerei de agricultură a jud. nr. P. Cetatea Albă. Hotin. 1924 – R. Supl. Bibliogr. – Descriere bazată pe an. – 1926–1938. dir. Tip.. 255. „Landvigher”. – 1928 – [1940]. L. Lunar. – Ch. – Ch. S. Constantinescu (din decembrie 1921). Buletinul Camerei de Agricultură a judeţului Hotin. Puterman”. 108.Presa basarabeană. 1924.: „Dreptatea”. L..

: BNRM 1935–1937. Dumitriu. Bibliogr. L. PPR. P. – Vezi: ed. 1. respectivă. Secretarul Camerei. – T. P. Lunar. 268.: Tip. – Descriere bazată pe anul 3. Buletinul Camerei de comerţ… 262.: Bibliografia României. Buletinul Camerei de comerţ şi industrie şi al Bursei de cereale şi mărfuri. Apare semestrial. Pe anul 1928. Vezi: ed. în noiembrie 1922 – martie 1923. În noiembrie 1922–martie 1923. (1934). 3 (1928). – Ch. Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie Ismail / sub direcţiunea dlui N. 1923. – Т. 1. 1927–1929. – 1933.Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Basarabia. BAR 1934–1940 Buletinul Camerei de muncă . 265. (1927). Pe anul 1928. 1942. Cohorta „27 martie 1918”. Buletinul Сercetărilor istorice… 270.. Pe anul 1928. 8. – 1925 – 1943. 1940. Buletinul Camerei de comerţ şi industrie şi al Bursei de cereale şi mărfuri din Chişinău. Apare o dată pe lună. menţionează ca autoritate editoare „Direcţia Regională a Cooperaţiei Orăşeneşti din Basarabia”. – Descriere bazată pe anul 1. – Ch. respectivă. L.: BŞANRM 1928–1940. Lunar. – Tighina. 5. Secretarul Camerei şi Bursei de mărturi”. L. Buletinul Camerei de comerţ… 266. BNRM 1938–1939. P. – 1928 – [1940]. Vezi: ed. S. – 1923. – Bălţi: Tip. Dir. BŞANRM 1934–1936. Orhei şi Tighina / sub conducerea unui comitet. octombrie–decembrie . „Cahulul”. (1935). – Vol. – Bып. [1942]. 1. L.: BŞCAŞRM 1935. Buletinul Camerei de comerţ… 267. 1943 . – 1935 – [1937]. Bibliogr. Buletinul Cercului de studii şi propaganda cooperatistă din Chişinău. 261. – Cahul: Tip. respectivă. 242. Nouă Românească.Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Basarabia. BŞCAŞRM 1939–1940 Buletinul Camerei de Comerţ… 264. – 1934 – [1940].. martie.: 1933 – „sub Direcţiunea dlui I. – 1922. 109.: Bibliografia României. L. nr. noiembrie – 1923. arheologice şi paleontologice ale Basarabiei făcute de Centuria 7. nr. secretarul Camerei de comerţ şi de industrie. BŞANRM 1936 Buletinul Casei de Ajutor reciproc… 269. Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie – circumscripţia Cahul / sub Direcţiunea Secretarului Camerei. – Descriere bazată pe anul 1. Soroca. – Ch. Denumiri: 1919–1923 . Lunar. – Vol. – P. Buletinul Cercetărilor istorice. Buletinul Camerei de muncă Chişinău cuprizând judeţele Lăpuşna. – Descriere bazată pe anul 1. Bibliogr. Buletinul Camerei de Comerţ şi industrie judeţul Tighina. – Ch. – Ch. Bibliogr.. (1928).Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Chişinău. P.. Soroca. „Dreptatea”. Georgescu. primul secretar al Camerei de Comerţ şi Industrie Ismail. Grigoriev. – 1924. februarie. Denumire: 1919–1924 . 1939. – Vol. 1940. Lunar. Buletinul Casei de Ajutor reciproc şi al Băncii Clerului din Eparhia Hotinului. 63 . – 1925.: BŞANRM 1928–1929. – Descriere bazată pe anul X. – 1919–1924. – Ch. Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Chişinău. În anii 1938-1939 apare sub îngrijirea dlui Valeric Creţu. – С.: Bibliografia României. BŞCAŞRM 1928–1929. Săptămînal. – [1928].: БЭС / Адиясевич В. 1.apare sub îngrijirea dlui Valeriu Creţu.: BŞANRM 1926–1933. Vezi: Buletinul Camerei de comerţ şi industrie din Basarabia. – Ismail: Tip. 3.Presa basarabeană. P. înlocuieşte „Basarabia” cu „Chişinău”. Orhei şi Tighina Buletinul Camerei de muncă Chişinău cuprizând judeţele Lăpuşna. Buletinul Camerei de Comerţ… 263.

de L. – Bălţi: Tip. – Ch. nr.: PPR. august–decembrie . Balamace. iar numerele 1–4 din anul 1924 – în 1926. – Ch. – T. nr. 114.: Tip. 277. respectivă. – 1919–1924. unui com.Comisiunea Monumentelor istorice. 116. – Descriere bazată pe: anul 2. Dreptatea.: PPR. 1926. Bibliogr. BŞCAŞRM 1921. august – decembrie. 278. – 1928 – [1937]. – Ch. – 1919–1924. Barca. P. – Ch. Buletinul Decizuiunilor pronunţate în anul…/ Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. 1929–1931 Buletinul Deciziunilor pronunţate… 64 . Denumire: 1920–1921 – „Buletinul Cercului de studii şi propaganda cooperatistă din Chişinău”. „Glasul Ţării”. – 1921. dir. Lunar. L. secţia din Basarabia. Muncii şi Ocrotirilor Sociale. Vezi: ed. 275. – [1924. 114.: BŞANRM 1925. BNRM 1920. 274. – Ch. L. Buletinul Cercului de studii… 271. Boga. de Interne. – Ch. 1–4. Denumire: 1921.Buletinul Cercului de Studii şi Propagandă cooperatistă „Fotin Enescu” din Basarabia. – T. din Min. T.: BAR 1934–1935.: CNC 1938 Buletinul Comisiei Monumentelor istorice. sub îngr. P. L. P.: Tip. “Glasul Ţării”. Bibliogr... Vezi: ed. – P. P. 272. (1937) L. – [1942 – 1943]. Buletinul Cooperativei „Nădejdea”. – P. – T. – P. – T. 3.: PPR.Presa basarabeană.: BAR 1942–1943 Buletinul Colegiilor Medicale din Basarabia. Secţia din Basarabia: Anuar. L. Dir.: Regia M. P.: „Imprimeria Statului”. Buletinul Comunal / Primăria Municipiului Bălţi. „Unirea” Isac Ghiller. 276. Bibliogr. – 1919–1924.: BŞANRM. lucrat sub direcţiunea primului magistrat asistent G. 3. august.: E. O. iunie – 1921.. Buletinul Cercului de Studii şi Propagandă Cooperatistă pentru Basarabia / Serviciul de Stat al Cooperaţiei din Basarabia. 1926. Lunar. Descriere bazată pe anul 1938. – Descriere bazată pe vol.: BŞANRM. – 26 cm. Vezi: ed. – 1938. P. P. 1926]. pe anul 1924. BŞCAŞRM 1926. – Descriere bazată pe anul X. Buletinul Comisiei Monumentelor istorice. – P. Imprimeria Chişinăului.: Tip.: BAR 1920–1923. Lunar. Periodicitate variabilă. Buletinul Comunal. respectivă. L. 3. Denumire: 1924–1935 . – 1920. Reapariţia ediţiei bucureştene cu acelaşi titlu (octombrie 1908–1915) şi păstrarea anului ediţiei. Buletinul Consiliului Superior Administrativ / Min. Buletinul Consiliului Superior Administrativ. (1930). – Ch. – Descriere bazată pe anul XVII. P. P. respectivă. LXIV. Trimestrial.: din iulie 1920 – Epaminonda Balamace. Buletinul Cercului de studii şi Propagandă cooperatistă „Fotin Enescu” din Basarabia / sub ingrijirea unui com. 3. 113. – 23 cm. – 1925 – [1931]. Buletinul Cercului „Fotin Enescu”. Bibliogr. 2 (1921). BŞCAŞRM 1920–1923 Buletinul Cercului de Studii… 273.: PPR. Numerele 1–4 din anul 1923 au fost tipărite în 1924. Documente din Basarabia / publ. Vezi: Buletinul Cercului de studii şi Propagandă cooperatistă “Fotin Enescu” din Basarabia. – 1919–1924.: BŞANRM 1935–1937. L. Buletinul Cooperativei „Nădejdea”. În anul 1927 imprimat la Bucureşti. Buletinul Colegiilor Medicale din Basarabia: Buletin ştiinţific şi informativ. – [1934 – 1935]. L.

Descriere bazată pe vol. Anuar. S. P. BCNLM 1938. – Ch. – Ismail: Tip. – P. O. Comerţ şi Industrie / sub ingr. S. – duplex: Chişinău–Iaşi. 1931. – [1927 – 1933]. 2. 1938. T.: Enciu N. 2 (1938). Ştirbu. V.. Bibliogr. BŞANRM 1939 Buletinul I. Comunicările laboratorului de chimie agricolă / dir. 65 . – 1996. – Iaşi–Ch. „Tiparul Moldovenesc”. (1939). (str. (1919). Pe anul 1928. nr. L.Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României.: CNC. L. C. Aspecte din activitatea Institutului Social–Român din Basarabia (1934–1940) // Rev. Vezi: Buletinul Facultăţii de agronomie Chişinău. BŞCAŞRM 1936–1937 Buletinul Facultăţii de Ştiinţe Agricole… 284. – 1930 – [1931]. Bibliogr. R. O. (1938/1939). R. 1938. P. L. respectivă.: BAR 1936/1937 – 1940. 1939. – Vol. 4.: PPR. ianuarie. A. P.: BAR 1937–1938. L. Bucureşti): Regia M. Buletinul Economic al Basarabiei: Finanţe. Buletinul Ministeriatului Basarabiei. P. Descriere bazată pe anul 2. – 1936 – 1940.: BŞANRM 1939 Buletinul I. 1. BMNEIN 1937–1939. – 1938–1939. 287.: „Tipărul Moldovenesc”. BŞANRM 1919. – Ch. Marvan (Bucureşti). – Descriere bazată pe anul XV. de Arte Grafice „Basarabia”.: Bibliografia României. BNRM 1937. L. „Tiparul Moldovenesc”. Buletinul I. de arte grafice „Traian” (fosta Basarabia). unui com. Eparhială. 8. P. O. Buletinul Drumurilor / Casa Autonomă a Drumurilor de Stat.: BŞANRM 1929–1944. Haralambie Vasiliu. tip. 15 – 1920.: BAR 1919–1920. L. – T. 280. „Gutenberg”. Buletinul Institutului de Cercetări Sociale al României: Regionala Chişinău. – Ch. – Descriere bazată pe: anul 1.: Tip. ianuarie – Ch. 9 1932 – protoiereu George Jurebiţă. Lunar. 2.: de la 1 martie 1925 pînă la nr. 27.: Direcţia Întreţinerii din Direcţia Generală a Casei Autonome a Drumurilor de Stat. – Ch. din Basarabia. zincografia artistică E. BŞANRM 1930–1931 Buletinul Drumurilor. 282. respectivă. P. CNC 1925. Începînd cu nr. 96): Inst.: 1919 – Inst. Bibliogr. Denumire: 1937–1939 . L. 1932 – protoiereu Mihail Madan. Vezi: ed. martie. Anuar. 1940 Buletinul Facultăţii de agronomie… 283. P. – Descriere bazată pe anul 2. 285. 3. 10.: BAR 1927–1933 Buletinul I. Bd. – P. L. Buletinul Episcopiei Cetăţii Albe – Ismail: [foaie oficială] – [1924] – 1944. Alexandru cel Bun. 28–33. adm. – 31 cm. P. de istorie a Moldovei. nr. Concesionară: „Alexandru Ţerec”. I. V. Red.Buletinul Institutului Social Român din Basarabia. 1942–1943.: BAR 1930–1931. – 1939 – 1940. Moroşan.: Dr. 279. – Ch. O. Buletinul Facultăţii de Ştiinţe Agricole Chişinău = Bulletin de la Faculté des Sciences Agricoles Chişinău. – T. 286. 1939 Buletinul Episcopiei Cetăţii Albe-Ismail. Denumire: 1939 .Presa basarabeană. / Organ al Asoc. V. V. Buletinul Facultăţii de agronomie Chişinău. N. 2. Bilunar.. Elisabeta. – Ch. N. – nr. P. – 1938–1939. – Ch.: Tip. profesori din Chişinău. 1929. BNRM 1938. B. – 1919. dr. Vezi: ed.. Iaşi. Tip.: Tip. Buletinul Economic al Basarabiei. 281. Ştefănucă. – 1919–1924. tom 2. BNRM 1930–1939. 121. Imprimeria Chişinău.: BAR 1931 Buletinul Ministeriatului Basarabiei. P.: Direcţia Regională a Drumurilor de Stat. L. Buletinul Institutului Social Român din Basarabia / sub red. – 1937 – [1939]. Denumire: Buletinul Facultăţii de agronomie Chişinău. (red. – [1931]. nr.

: de la 15 noiembrie 1919 – săptămînal. 1937 BMNEIN 1926. – Descriere bazată pe anul IV. 3. L. 4 (1919). Cuprinde două părţi: partea I – oficială şi a partea a II – neoficială. respectivă. C.: BAR 1919–1927. Fiecare nr. 1932. Lunar. Directoratului de Interne. – Ch.: Tip. Ionescu şi V. Lepşi. – 1919–1924. 1935. (1928). Period. În 1926 supratitlu: Bulletin du Musée National de Sciences Naturelles de Kichineff. Vezi: ed. de la 24 iulie 1920 „Direcţia Generală a Monitorului Oficial şi Imprimeriilor Statului”.: dr.: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. – Ch. CNC 1921 Buletinul Oficial al Basarabiei. (1934). BCNLM 1937 BŞCAŞRM 1926. În 1938 supratitlu: Bulletin du Musée Régional de Bessarabie. P. Săptămînal. Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei din Chişinău / ed. 1937 BŞANRM 1926. BNRM 1919. respectivă. – Ch. Cancelaria delegatului guvernului în Basarabia. 178. economică / sub direcţiunea secretarului Camerei V. Buletinul Oficial al Camerei de comerţ şi de industrie Cetatea Albă: rev. Vezi: ed. Culturale a Românilor Basarabeni. – P. 291.: BNRM 1932–1934 Buletinul Oficial al Camerei de comerţ … 293. 1932. – Descriere bazată pe anul X.: „Cartea Românească”. Descriere bazată pe fascicula 1. – 1937 – 1940. Florov. Apare la data de 1 şi 15 a fiecărei luni. Buletinul Muzeului Regional al Basarabiei. 1929. Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ şi industrie Chişinău. P. 1927–1929. 178.: BŞANRM 1929–1934. 1929. În supratitlu: Вестник торговой палаты Аккермана. L. – P.. P. L. Nicolau. 1932–1933. – Bucureşti. 290. 8–9. 1922. Chişinău. 1935. Muzeului.Buletinul Camerei de Comerţ şi Industrie din Chişinău. februarie. Bibliogr. 288. de la 15 mai – 17 iulie 1920. 1920. L. Bibliogr. Buletinul Oficial al Camerei de Comerţ… 66 .: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. Dir. „Cancelaria Directoratului Guvernului în Basarabia”. Pasaj): Tip.. Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală din Chişinău / sub red. CNC 1926. Muzeului. dir. Melega.: 1932 – I.: Tip. C. prof. Lunar. 1998. [1942]. BŞANRM 1919–1925. Dir. 1927. – Ch.: Tip. L.Presa basarabeană.: la 1 mai 1919 – „Basarabia”. nr. – Cetatea Albă: Tip. Denumire: 1937–[1940] – „Buletinul muzeului regional al Basarabiei din Chişinău”. P. Denumirea: 1926–1936 . Descriere bazată pe nr. anul 1926. N.Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Na–turală din Chişinău. . – P. Tip. – 1942–1943. 289. Vezi: ed.: BŞCAŞRM 1942 – 1943. „Dreptatea”. Soc. nr. – Descriere bazată pe: anul 1. 31 – 32 – 33. dir. 1935–1938 Buletinul Muzeului Naţional de Istorie Naturală.: Primăria Municipiului Chişinău. Alexandru cel Bun. 1932–1938. 292.: PPR.: BNRM 1926. respectivă. – 1927 – [1934]. – 1919. 1920 – Tip. Buletinul municipal: Organul Primăriei Municipiului Chişinău / red. 1929. – T. BŞCAŞRM 1928–1932. – 1926 – 1936. de I. 1934. “Imprimeria Statului”.). 129. 1 – [1927]. La 15 noiembrie 1919. Eparhială „Cartea Românească”. – 1930 – [1934]. Lepşi. (str. „Dreptatea”. (1938).: Alex Oprea (numai la primul nr. – Ch. Axler. Buletinul Oficial al Basarabiei / Regatul României. BŞCAŞRM 1919. P. – 22 cm. dr. P. 1929. dir. Buletinul municipal. Bibliogr. „Direcţia Imprimeriei Statului şi Buletinul oficial al Basarabiei”. apare în 2 părţi. Denumire: 1923.

– T. 131. PPR. 3. 44. – Vol.: Tip. – Ch.: la datele: 15–31 ianuarie. – 1919–1924. Buletinul Oficial al Judeţului Cetatea Albă. Buletinul Oficial al Directoratului de Agricultură. – 1919-1924. – Cetatea Albă: Tipo–litografia „Progresul” D. (1927). – P.: PPR. – Descriere bazată pe anul VI. P. 131. 3. P. – 34 cm. Bibliogr. Bibliogr. – Descriere bazată pe octоmbrie. – 28 cm. Buletinul Oficial al judeţului Chişinău. P. P. nr. – P. librărie. L. – P. H. Vezi: ed. 67 . (1933)..: PPR. 1 martie–8 mai 1924 apare neregulat.: PPR. I.. iunie. 27. Bibliogr. Săptămînal (Apare în fiecare joi). Agriculturii şi Domeniilor. – 1919–1924. cuprinse în paginaţie). respectivă. Directoratul de Agricultură din Basarabia. Bilunar. – 1919. Lunar. B.: august–septembrie 1919 – „Glasul Ţării”. Vezi: ed. 3. bilunară. Litvac. – 32 cm. – T. Bibliogr. Denumire: Buletinul Oficial al judeţului Lăpuşna. – Ch. Tip. – 1919–1924. 3. Bibliogr. Pe anul 1928. Buletinul Oficial al Judeţului Cahul. Buletinul Oficial al Judeţului Soroca. – T. – 32 cm. – T. L. 15–[1928]. pentru ed. 296.: PPR. 1–15 septembrie şi 1 octombrie 1924 (cu paginaţie proprie). 1 – [1927].: Instituţiunea „România Nouă”. – 1919–1924. Buletinul Oficial al Judeţului Cahul. – 1919–1924. Apare în fiecare joi. Buletinul Oficial al judeţului Lăpuşna: Rev. – 1923–1938.: Bibliografia României. – 1924. 297. 299. L. iunie. 1 – 1924. ianuarie – decembrie. Buletinul Oficial al Judeţului Ismail. 130–131. – 1924. În cursul anului 1924 apare cu o „parte oficială” şi o „parte neoficială”. 301. Period. Buletinul Oficial al Judeţului Ismail. – Ismail: Tip. PPR. respectivă. La 6 septembrie 1923 publică două numere cu numerotare diferită. Băncii Centrale Cooperative. 3. BŞANRM 1924. Bibliogr. – 1923. – 1922.: PPR. – P. Pe anul 1928. martie.Buletinul Oficial al judeţului Chişinău. 1 decembrie 1924 (toate. Tomescu ( pînă la 22 februarie 1923). 3. – 1921. – Cahul: Atelier tipografic Constantin Sorokin. 16 noiembrie. Bibliogr. – Ch.”M. 131. 1. Landvigher”.: BAR 1919. 295. Rappaport. – 1922. 28. P. – Hotin: Tip. Bibliogr. Buletinul Oficial al Judeţului Hotin. Denumire: 1926 .: BŞANRM 1925–1927. cu titlul: Buletinul Directoratului de Agricultură din Basarabia. Roitman. – P. 1. (1928). Denumire: 1924 . tip. iulie. – T. la 1–30 iunie. 298.: BAR 1924–1938. 294. 1 ianuarie. nr. 132. 3. iunie – august – septembrie. – Soroca: Tip. noiembrie.P. – Descriere bazată pe anul V. 8–25 octombrie. 300. – P.: BŞCAŞRM 1933–1937. 130. – T. 1934 Buletinul Oficial al judeţului Lăpuşna. Buletinul Oficial al Directoratului de Agricultură [din Basarabia] / Min. februarie – [1938]. – 1924. – T. Vezi: Buletinul Oficial al judeţului Lăpuşna. La începutul textului. decembrie. 1. 3. – P. 1. anul X.: PPR. P. Buletinul Oficial al Judeţului Hotin / Regatul României. – Ch. 131. 10 – 1924. 1931–1938.„Monitorul Oficial al Judeţului Cetatea Albă”.: Bibliografia României. – Vol. legătorie de cărţi. – 1919–1924. – 1919–1924. . Apare la începutul fiecărei luni. Supl. Bilunar. decembrie. Buletinul Oficial al judeţului Chişinău. şi publicitate: I. 130.: BŞANRM 1927–1928.: din 15 ianuarie 1924 apare neregulat. 19 mai. – T. Săptămînal. L. Buletinul Oficial al Judeţului Cetatea Albă / resp.Presa basarabeană. BNRM 1931. L.

Presa basarabeană. Cu anexe (nr. – Ch. nr. CNC 1943 Buletinul Oficial al provinciei Basarabia. Apare în două părţi. – Ch. 307.: Tip. 1944 – Dacia Traiană (str. – Descriere bazată pe nr. – 32 cm. vinicole şi horticole. 68 . – 1922 – 1923. L. Vezi: Buletinul oficial al provinciei Basarabia. „B. 309. Descriere bazată pe anul 1. Bibliogr. – 1941–1944. Au apărut numai 4 numere.: BAR 1941–1944. 143. decembrie. Direcţiunea Chişinău. – 1926 – [1938]. P. Buletinul Parohiei Sf. BŞANRM 1941–1944. E. 1. – 22 cm. – Tighina ( Prefectura judeţului): Tip. Lener (la 19 decembrie). – T. Frăţiman. Ş. Bălţi. 2): Tip.: BŞANRM 1941 Buletinul provinciei Basarabia. resp. „Cartea Românească”. L. P. Buletinul Oficial al judeţului Tighina. – 1934 – […]. C. BCNLM 1922–1923. – Ch. Ilie… 306. BNRM. nr. N. P.: BAR 1922 Buletinul Serviciului Viticol din Basarabia. 1.: PPR. Mironescu şi un comitet. 1941. Apare trimestrial.: „Glasul ţării”. Freitic (de la 10 aprilie–4 mai) şi M. Buletinul oficial Inspectoratul şcolar… 305. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia. P. 10 – decembrie. Red.: BŞANRM 1931. . P. Descriere bazată pe vol. decembrie – […].: Iosif Bahtalovski.: Gr. – Descriere bazată pe anul 1. P. 1922–1923. S. 303. Lunar. M. BŞCAŞRM 1941–1943. – P. – Ch. P. 1–46). 1 decembrie. – 1922. BNRM 1942–1944. BŞANRM. 2. nr.: Tip. – T. P.. Buletinul Societăţii Istorico–Literare din Chişinău „B. 138. Miron Costin. incluse în paginaţia revistei.: Imprimeria Statului. de: I. nr. Buletinul Serviciului Viticol din Basarabia: Comunicarea periodică a problemelor ştiinţifice şi practice în ramurile viticole. 1 – 1944. 1933–1938 Buletinul Oficial al judeţul Tighina. – Ch. – 1919–1924. I. L. „Cartea Românească” (str.. (1934). – P. Milgrom. 1942. Hăjdeu”. L. – Bălţi (Palatul Prefecturei Bălţi): Tip. 308. Lunar. Text paralel în limbile rusă şi română. Buletinul Societăţii Medicale din Chişinău / red. Buletinul Oficial al provinciei Basarabia / se editează prin îngrijirea Oficiului de studii. 302. (str. L. (1922). 8). BŞANRM. BŞCAŞRM. Ilie din or. red.: BAR 1922–1923. (1931). 3. – Descriere bazată pe anul 1. Bibliogr.Ch. documentare şi statistică al Guvernământului. 8. martie. – 1920 – [1923]. 19. partea 1.: BAR 1934. 304. Hajdeu” / red. – 1941. Buletinul Societăţii Istorico–Literare din Chişinău „B. Buletinul oficial Inspectoratul şcolar al Ţinutului Prut / Revizoratul şcolar al jud. Supratitlul: Ministerul educaţiei naţionale. 1–4.: 1943 – Imprimeria statului. Stegărescu. (1938). – Descriere bazată pe nr. rezolvate în ţară şi în străinătate / Min. Agriculturii. Bianual. Buletinul Oficial al Judeţului Soroca. – 1938 – [1939]. Кишинева. P. Buletinul Parohiei Sf. P. – Ch.: BŞANRM 1938–1939. – Vol. 1. L. I. Brătianu. Săptămînal. Alexandru Donici. 43). Chişinău = Приходский Вестник Свято–Ильинского прихода гор.: PPR. – 1941. Tip.: Tip. 1.: Secretari de red. – Descriere bazată pe anul V1. 3. Abelman”. Secară. vol. – 1919–1924. Lunar. de dr. L. BŞCAŞRM 1934. Buletinul provinciei Basarabia. 2–4.

– Akkerman. Bibliogr. şi legătorie de cărţi „Glasul Ţării”. Из истории периодической печати Бес-сарабии 1854–1916 гг.. – С. Bûlleteni bioentomologičeskoj stancii pri Bessarabskom gubernskom zemstve = Бюллетени биоэнтомологической станции при Бессарабском губернском земстве. 3 – 4. Apare în limba rusă.: Трубецкой Б.: Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916. – 1919–1924. tip. Descriere bazată pe noiembrie 1942–ianuarie 1944. – С. 313.– Ch.: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Русские газеты периода 1917–1922 в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. Ленина.. – 1914 –1917. – С. – 1912 – 1916. 35.: S. 203. – 1920. – P. Torouţiu. an. Dimoftache. BAR 1920–1923. red. Bûlleteni bioentomologičeskoj stancii… 314. – 1919–1924. – P.. „Cahulul”. – Descriere bazată pe anul 1. Apare în limba rusă. nr. Imprimeria Chişinău. 316.. Buletinul Tribunalului Cahul: Rev. iulie – octombrie. L. 143. – Noiembrie 1942 – ianuarie 1944. de Jurisprudenţă. Enescu. 222. Buletinul Staţiunii Experimentale de Viticultură şi Oenologie din Chişinău / sub direcţiunea dlui A. – Cahul: Tip. L. 1924. – C. L.: Ed. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. – Akkerman. cu o ediţie în limba franceză: 1920 .: Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916. Buletinul Transnistriei. – P. red. soc.: Ion Gr. Billeau.: BŞANRM 1920–1923. Vezi: ed. 149. Apare în limba română şi franceză. – 1923. P. P.Presa basarabeană. Bibliogr. Mavromati. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva gazety „Akkermanskoe Slovo” = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства газеты „Аккерманское Слово” – [1914–1916]. – 1914–1916. secretar şi proprietar: av. Doctrină şi Legislaţie din Basarabia / sub conducerea dlor: dir. 315. – Akkerman. состава земской управы и служащих Белецкого земства. E. 148. – C. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. iunie –august – septembrie. Vezi: Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Buletinul Tribunalului Cahul. „Bucovina” I. BŞCAŞRM 1922.: şefii de secţiuni ai Staţiunii. 22.: din 1923 – I.: PPR. – 1914. Buletinul Staţiunii de Viticultură şi Oenologie din Chişinău. secretar de red. Lunar. Lunar. – Akkerman.: PPR. Bibliogr. P. BŞCAŞRM 1920. – 22 cm. 3. Red. – Bălţi.: Трубецкой Б. BAŞR 1914–1916.: BNR. (1920). – T. 312. Bucureşti. 3. – Ch. respectivă. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Bibliogr. – T. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства: Изд. – 1919–1924. Ştefan Popovici. P. Bibliogr. 310. Buletinul Societăţii Medicale din Chişinău. Ediţii matinale şi de seară. În august–septembrie.: PPR. L. Дамского ком. – T. Apare în limba rusă. 3. pe acţiuni. librărie. BŞANRM 1941–1942 Buletinul Transnistriei. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства / Изд. Tip.Bulletin de la Station Experimentale et d’Oenologie de Kichineff. 69 .: BAR 1920. Biblior.: BAR 1941–1942. 311. И. – Ch. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. februarie. Книга 1. Apare in limba rusă. Vezi: Telegrammy Petrogradskogo Agentstva gazety „Akkermanskoe Slovo”. Bibliogr. – 1914–1916. 35.

– C. Apare în limba rusă. – 1914. Bibliogr. – Leova. Зиновьева М.: Трубецкой Б. Apare în limba rusă. 231. – 1914. Apare în limba rusă. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. 227. – C. 229. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bûlleteni Sankt–Peterburgskogo Telegrafnogo Agentstva. 321. 317. – 1914 –1917. Apare în limba rusă. Никифоров М. 229. Bibliogr.. 324. 203. Из истории периодической печати Бессарабии 1854 –1916 гг. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – C.: Трубецкой Б. 326. Apare în limba rusă. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – Tatarbunar. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – C. – 1914. Vezi şi: Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. 325. 228. – Ismail. Apare în limba rusă. Bibliogr. Apare în limba rusă. – 1914. 320. – C.: Трубецкой Б. К. – C. Apare în limba rusă. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Bibliogr. – Tarutino. – Comrat. 319. – T.: Трубецкой Б. – Ch. Н. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. – Novoseliţa. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Bibliogr. – 1914. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства. Bibliogr. – 1914. М.: Трубецкой Б. – Chilia. 3. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства. 229. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства. Bibliogr. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства.: Трубецкой Б. 323. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 322. Apare în limba rusă. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. 318.: Беляева Л. 228. 363. Apare în limba rusă. Bibliogr. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства. Bûlleteni Sankt–Peterburgskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Санкт–Петербургского Телеграфного Агентства. – Hotin. – 1914. – C. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bibliogr. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1914. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства.Presa basarabeană. – Comrat. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства.: Трубецкой Б.. – Soroca. Bibliogr. – 1914.: Трубецкой Б. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Бюллетени Петроградского Телеграфного Агентства. – C. – 1914. 1916. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva.: Трубецкой Б.. – C. Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 70 .

Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 330. 1. – Сh. Bibliogr. – К. Apare în limba rusă. 68. 331. Криворуков) – 1926. P. – 1931. Периодическая печать СССР 1917–1949. – Ch. Lunar. Bûlleten’ Professional’nogo Souza Vračej Goroda Kišineva = Бюллетень Профессионального Союза Врачей города Кишинева: Науч. научн. – С. Bûlleten’ Akkermanskogo Kooperativnogo Soûza = Бюллетень Аккерманского Кооперативного Союза. – Descriere bazată pe nr. mai. М. Apare în limba rusă. – nr. журн. – Akkerman: Tип. Apare în limba rusă.: Клобуцкий В. Официальная / red. 3–4 (martie–aprilie). Bûlleten’ Birzul’skogo komiteta po socsorevnovaniû. – С. Bûlleten’ naučno–tehničeskoj informacii = Бюллетень научно–технической информации / Молд. – [1924–1929]. Bûlleten’ = Бюллетень: Орган Кишин. Ediţie comsomolistă ilegală. Bibliogr. L. Bûlleten' naučno–tehničeskoj informacii.–исслед. 289. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Lunar. Н. совещ. Bûlleten’. Apare în limba rusă. гор. Apare în limba rusă. 1926. ком. – К. 31. – К.Presa basarabeană.: BŞANRM 1925 Bûlleten’ Professional’nogo Soûza Vračej… 71 . română şi rusă. Chişinău. – Birzula. decembrie – [1929]. ianuarie. – С. Varianta paralelă în limba română a ediţiei vezi: Buletinul Asociaţiei profesionale a Medicilor din or. – 1957. Bibliogr. 359.: ESM. Bibliogr. noiembrie. 5.: PPMS 1924–1974. Apare în limba rusă. Bûlleten’ Bessarabskoj gubernskoj kassy melkogo kredita = Бюллетень Бессарабской губернской кассы мелкого кредита. – 1918. oтд–нии Укрпрофсожа].) 1917–1918 Bûlleten’ gubernskoj kassy melkogo kredita. Bûlleten' Akkermanskogo Kooperativnogo Soûza. 1976. (ianuarie–februarie). Bûlleten’. Часть 1. 31 – [martie. P. 1976. BŞCAŞRM 1918. – 1928.: I... – 1928. – Birzula. Lunar. ин–т сел. Драхенберг К. 26. 329. – 1924. Ч.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 27]. Bûlleten’ = Бюллетень: [Орган участковой комис. – 1917 – 1918 – Ch. по проведению смотра производств.. – P.. Text în limba rusă. 1982. Ziarul feroviarilor din Birzula. 125 – 126. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). Bûlleten’ Birzul’skogo učastkovogo komiteta po soc–sorevnovaniû = Бюллетень Бирзульского участкового комитета по соцсоревнованию. – Balta. при Бирзул. L. – Вып. L. iunie – august.: BŞCAŞRM (cat. xоз–ва. 328. a apărut numai un singur număr.. 1969. – Ch. Стафидова. Krivorukov (И. (1918). Bûlleten’ Narodnogo Komissariata Zemledeliâ AM SSR = Бюллетень Народного Комиссариата Земледелия АМ ССР. 5. Apare în limba rusă. N. Bibliogr. Denumire în limbile ucraineană.. – К.: Клобуцкий В. 1–2.: BNRM. 327. 1. – Ch. комсомола. 332. Советская Молдавия: Краткая энцикл.–проф. С. PPMS 1924–1974. 333. – P. 125. С. – P. P. Bûlleten’ Narodnogo Komissariata Zemledeliâ AM SSR. – Vol.

B’’lgarska Mys’l’ = Българска Мысьль: Орган бессараб. Buro Reklamy = Бюро Рекламы. Lunar. octombrie.]. Chişinău: Encicl. 1926 – „Organ al Partidului poporului de sub preşedenţia dlui General Averescu”. 341. – P. Bibliogr. prim red. Исторический очерк гимназии императора Александра III в Болграде.: de la 25 mai 1919 din al doilea subtitlu a fost eliminat cuvîntul „politic”. 386.: Almanahul dicţionar al presei din România şi al celei româneşti de pretutindeni de G. Bibliogr. S. Billeau. 1. Ун–т. Bulletin de la Station de Viticulture et d’Oenologie de Kichineff. T. 3.: prof. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. – Ch. Apare în limba rusă. – 22 cm.: V. C.: Poştarencu Dinu. Bulletin de la Station Experimentale de Viticulture et d’Oenologie de Kichineff / publ. Cahulul: Organ al Partidului Ţărănesc din jud.: PPR. aprilie. – 43. – Bolgrad. 1998. Иванов). – P. – 1919–1924.: Imprimerie „Glasul Ţării”. sub direcţiunea dlui A. B’’lgarska Mys’l’. Săptămînal. „Prutul”. Caliga. – Ch.. 162. – P. Buro Reklamy. Vizante. nr. 28 octombrie. B’’lgarski Glas = Български Глас: Политически и книжевни вестник [ziar] / red. – C. – 1919–1924. Cepurnov.: Bessarabiana / Draganov.: Молдавгиз. – С. – София. de limba română de la gimnaziul „Ion Voievod” Leu Badiu. – Ch. Bibliogr. Subtit. 28 – [1926]. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). Săptămînal (neregulat). – 1918. 170. Mavromati. Bibliogr.: V. august – septembrie. – 1920. Vezi şi ediţia în limba română: Buletinul Staţiunii Experimentale de Viticultură şi Oenologie din Chişinău. Bursa de cereale şi mărfuri. кадетов.: Kiro Tuleşkov (Киро Тулешков). august. Cahulul literar: [rev. – Cahul. Bibliogr.: Трубецкой Б. 1926. – P.– adjunct: I. – Cahul: Tip. 86.: C. 27.–болгар. 337. Petrescu. 24. DPR (1731–1918). – 1907.. 1997. – 1914. Ştefănescu. Denumire: 1925 . 340. 203. – P. Bursa de cereale şi mărfuri: Cota oficială [rev. P. 155. respectivă. De la 19 februarie pînă la 11 martie 1920: „Organ al Ligii poporului de sub preşedenţia dlui General Averescu”. 72 . 1904. PPR. – 1876. – Iunie–septembrie 1920. 339. Cahulul. 29. – 1928. red. – Descriere bazată pe anul 1. B’’lgarski Glas. Apare în limba rusă. – 1951. De la 22 aprilie 1920 cuvintele „Ligii poporului” sînt înlocuite prin „Partidul poporului”. – 25 cm. 3.Presa basarabeană. politic: H. – Болград.: S. 336.Cota oficială.: Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. Bibliogr. Vezi: ed. – T. – Vol. (1918). 338. iunie. Apare în limba bulgară. 1.: Bibliografia României. – Ch. secretar de red. 1999.: şefii de secţiuni ai Staţiunii. Bûlleten’ Soveta studenčeskogo naučnogo obŝestva = Бюллетень Совета студенческого научного общества / Кишин. În anul 1951 a apărut numărul 1. L. 17 – 1877.: BŞCAŞRM 1918. – 1940. 334. red. – Ch. – Ch. – Bolgrad. PPMS 1975–1985. Bûlleten’ Soveta studenčeskogo … 335. 126. 121. – С. Ivanov (И. – P. – Bucureşti. Гос. – T. – P. Bibliogr. Челак Екатерина. Apare in limba franceză. 49 cm. Cahul: Ziar politic de propagandă naţională / dir. Pe anul 1928. secretar de red. Red.] / red. Apare în limba bulgară...

– C.: S. nr. Tepliţki. Severin. 344.: BNRM 1953 Calea bolşevică. personalităţi. – 1933–1938. – P. Savcenko. 9. Subtit. Larga.: BNRM 1950–1954 Calea leninistă. – P. – P. – C. 178. Rebdev. Supliment inserat pe paginile ziarului „Lupta leninistă”. ымплинитор дин Григориопол. Bibliogr. 1917–1960: Т. 3. PPMS 1975–1985. P. – Dubăsari. 345. 11. P.: S.. – P. 73 . 3. cultură. – 1952. Au primit cîte un exemplar cei ce au colaborat la revistă. Vezi: “Ofensiva socialistă”. 346. 398. – 42 cm. Bisăptămînal. Ымплинитор Районал дин Григориопол / red.: PPMS 1924–1974. – Cahul. B. Bibliogr. iulie.: 1935 – I. Cahulul literar. 1940: Органу КP ал ПК(б)У ши а Советулуй районал а депутацилор трудиторилор дин Григориопол РАССМ. – С. P.: G. – 1951 – 1953. A. „Каля болшевикэ”. – Grigoriopol.: M. L.: BNRM 1938–1941 Calea bolşevică. L. р-нул Кишинэу / red. Gherun. 189.: BNRM 1953. – P.: Reabţov Constantin. Calea leninistă.: 1952–1953 – F. Vezi: „Lupta leninistă”. Tepliţki. PPMS 1924–1974. Bibliogr. Subtit. r-nul Cahul. Calea leninistă = Каля ленинистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Бендер / red.B.: N. Kraevski. 1997. – 1932. 1917–1960: Т. Red. 347. Bibliogr. 62. жудецан а ПКМ. M. F. Zavtur. – P. 342. Zemba. Celelalte exemplare au fost confiscate din tipografia „Rapaport” la 28 iunie 1940. – Grigoriopol: Tip. 27 – 1953. L. – 1938 – 1941. Întrerupere: 1941 – 1944. L. – 42 cm. 1 – 1953.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г.: Газеты СССР.: BNRM 1950–1953 Calea colhoznică. după întrerupere: „Колхозникул де пе малул Ниструлуй”. Calea colhoznică = Каля колхозникэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Бачой. – 42 cm. – Grigoriopol.: 1951 – G. P. – Vezi: Colhoznicul de pe malul Nistrului. – P.Presa basarabeană. – Vezi: Năvălirea socialistă.: Газеты СССР. 335. I. Red. – Bender.: PPMS 1924–1974. „Офенсива сочиалистэ”. r-nul Chişinau. 1941: red. 10 – 1954. – Cahul. Ларга / red. – Grigoriopol.: 1939 – Органу КP ал ПК(б)У ши Ком. 39. 429. Bisăptămînal. – 1934 – 1935. P. – nr. – 1950. 781. 326. 206 – 207. Buzuc. Din 1938 – text cu caractere chirilice. resp. – 1944–1948. – Dubăsari.. Bacioi. Calea bolşevică = Каля болшевикэ: Органу КР а ПК(б) ши Ком. Cahul: Istorie. 343. Bibliogr. Calea comsomolistă: Organul CR ULCTU din Dubăsari. Chiriac. – 42 cm. Apare 3 – 4 ori pe săptămână. Denumiri: „Нэвэлиря соцыалисты”. iulie. – 1950. august. Bibliogr. Calea leninistă = Каля ленинистэ: Органул ком. – 42 cm. Bisăptămînal. Dudnik.: Vasalatii. Red. – s. 2. Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. red. G. Calea bolşevică = Каля болшевикэ: Органул секцией политиче а СМТ дин с.: PPMS 1924–1974. PPMS 1975–1985. 333. red.: L. – 1931. – Descriere bazată pe anul 7. martie. Calea comsomolistă. Apare de 5 ori pe săptămînă. – С. Red: 1938–1940 – S. (1938).: 1953 – Organul comitetului de ocrug al PC al Moldovei şi Sovietului de ocrug din Cahul al deputaţilor truditorilor. – s. L. N. Bibliogr.

Red. де партид ши ал кырмуирий колхозулуй „Мичурин” ши ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин с. Bisăptămînal. 398. 26 – 1953. PPMS 1924–1974. Calea luminoasă = Каля луминоасэ: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ал Ком. 339. ianuarie. Bibliogr. Bibliogr.: A. 1917–1960: Т. Bibliogr. 1947 au apărut 11 numere. 1955 – V. 5 – 1957.: 1948–1950 – I.: BNRM 1951–1957 Calea leninistă. Delacău. P.: Клобуцкий В. L.Presa basarabeană. Calea Socialistă = Каля Сочиалистэ: Орган Красно–Окнянского РК КП(б)У и райисполкома.: PPMS 1924–1974. – 42 cm.: Газеты СССР. Ымплинитор ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Романовка.. Vezi: „Socialističnij slâh”. (1948).10. octombrie. – P. 350. PPMS 1975–1985. E. Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. – P. L. G. Baboi. Calea nouă = Каля ноуэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Кэрпинень / red. Stalin. ianuarie. PPMS 1924–1974. 1 – 1938. 1955 – M. Bibliogr. – C. Bilunar. Apare de 3 ori pe săpt.: Газеты СССР. Red. Gelman. – Krasnye Okna. 1954 – A. 239 – 240. L. 17 octombrie.: BNRM 1957… Calea leninistă. Calea leninistă = Каля ленинистэ: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Лазо. Denumire: „Приетения сталинистэ”. 3. V. P. mai. Apare de 3 ori pe săpt.: str. 1917–1960: Т. – Cărpineni.: BNRM 1948–1957… Calea luminoasă. – 1956 [septembrie] – 1957… – Călăraşi. L. – P. 183. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 23): Tip. C. 3. Subtit. – P. Делакэу. Pînă la 25. – Lazo. Apare în limbile moldovenească şi ucraineană. 351. M. 1. – 1933–1941. 4.. – Descriere bazată pe nr. – 1956… – s. T. 1950 au apărut 18 numere. – (1950) 1951.: 1955 – Organul CR al PC din Moldova şi al Sovietului raional al deputaţilor oamenilor muncii din Romanovca.: BNRM 1957… Calea leninistă. Red. r-nul Dubăsari. Musteaţă. Şeremet.: PPMS 1924–1974. 191. 203. A. Calea Socialistă. Apare de 3 ori pe săpt. – 1933. – 1951.: G. 418. 232. – 42 cm. 1917–1960: Т. Zolotareova. районул Дубэсарь. 1957 – începînd cu nr. Bibliogr. Varianta ucraineană: Соцiалистiчний шлях. 352. – Vezi: Prietenia stalinistă. P. 1951–1952 – N.: Газеты СССР. Subt. 74 . 562. – Călăraşi. Vezi: „Calea Stalinistă”. – Krasnye Okna. gazetei „Каля луминоасэ” din Romanovca. – 1938–1941. Bogataia.: 1957 – I. – C. – [1947]1948. Calea leninistă = Каля ленинистэ: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кэлэрашь. 1952: Organul CR al PC(b) şi al Comitetului împlinitor al sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Sîngerei. – 42 cm. Bibliogr. P. Calea leninistă = Каля ленинистэ: Органул орг. – C. 348. С. – К.. 145 (2 decembrie): Organul CR al PC din Moldova şi al Sovietului raional de deputaţi ai oamenilor muncii din Basarabeasca. 298. – 42 cm. Red. P. PPMS 1924–1974.: 1951 – E. 353.: Organul CR al PCM Sîngerei. – С. – Krasnye Okna. 1952–1954 – M. Denumire: „Каля Сталинистэ”. Calea nouă. Cebotari. Daţko. Часть 2. – 1950–1956. Balan. 17 – 1957… – Romanovca (adresa red. – P. – 42 cm. – P. 349. Musteaţă. 1976.

: raionul Căinari. 360. PPMS 1924–1974. 356. – 1956 – 1957.: Газеты СССР. – К. Bibliogr. Red. Descriere bazată pe nr. 1917–1960: Т. 232. L. Albineţul Vechi. PPMS 1924–1974. 3. – Floreşti. T. – P. – Căinari. 16 mai. 136. Cozac. resp. – 1951 – 1957. – Floreşti (adresa red.: 1953 – Musteaţa.: BNRM 1953–1957 Calea spre comunism. 1952 – F. – Brătuşeni.. – C. gaz. P.: BNRM 1948–1953 Calea spre socialism.: D. „Calea spre comunizm”. Vezi: „Zorile comunismului”. 1917–1960: Т. – [1949]1952.: Газеты СССР. – 1945–1948. Puşkarenko.. – 1948 – 1953. 220. – Krasnye Okna. Calea Stalinistă. L. P. 1976.: Cuşnir A. 232. L.: de la nr. 1953 – I. De 3 ori pe săptămînă. Bibliogr. – Vezi: Calea spre comunism. „Зориле комунизмулуй”. 1917–1960: Т. – P.: PPMS 1924–1974. Calea spre comunism = Каля спре комунизм: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кахул. 4. L. gazetei „Calea stalinistă”. Vezi: „Calea Socialiastă”. Denumire: “Бируинца сталинистэ”.: str. P. 1957.: 1951 – V. – Krasnye Okna. Red. – 42 cm. – s. Denumire: Друмул сочиалист.: D. 1917–1960: Т. locţ.: Газеты СССР. – P. 356. – Căinari (adresa red. – C. – P. 56 (135).: Клобуцкий В. – Vezi: Drumul socialist. 354. – P. Denumire: „Каля сталинистэ”.: BNRM 1951–1957… Calea spre comunism. – 1938 – 1941. – Cahul.. red. – С. Calea spre comunism = Каля спре комунизм: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Брэтушень. 1 – 1954. – P. 1953. 355. 1(184).: BNRM 1956–1957… Сalea spre comunism. 359. PPMS 1924–1974. Bibliogr. 4. PPMS 1924–1974. – 1953. Calea spre socialism = Каля спре сочиализм: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши ал Совeтулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин ор. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Vezi: „Calea stalinistă”.: 1949–1951 de 2 ori pe săpt. nr. L. aprilie – Taraclia: (adresa red. 126. 28 iunie. 1956–1957 – I. 358. Metlinski. – 1953–1957. Vezi: “Biruinţa stalinistă”.: Газеты СССР.. – Căinari. – 1949–1953. – 1933–1938. (1948). Red. Bibliogr. P. – 42 cm.: BNRM 1952–1953 Calea stalinistă. Red.: raionul Căinari. Apare de 3 ori pe săpt. ianuarie. Taraclia): Tip. Voznîi. – Floreşti. – Cahul. – C. Denumire: „Calea socialistă”. 357. 34). Zicol.: BNRM 1951–1954 Calea stalinistă. 195. 1 – 1953. 345. 129. – 1951. Calea Stalinistă.: Газеты СССР. P. – Descrierea bazată pe anul 7. Bibliogr. Bibliogr. Calea spre comunism = Каля спре комунизм: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кэинарь. – 42 cm. Bisăptămînal. aprilie. Period. S. s.: 1948 – A.. – 1953 – 1957. 2. Denumire: „Каля спре комунизм”. 280. С. P. Musteaţa.. – C. Taraclia): Tip. s. PPMS 1924–1974. 1917–1960: Т. – 1945–1956.. 4.Presa basarabeană. Calea stalinistă = Каля Сталинистэ: Органул КР ал ПК дин Молдова ши а Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кэинарь. 136. noiembrie. 4. L. Флорешть. 75 . Dodul. Descriere bazată pe nr. L. red. Calea stalinistă = Каля сталинистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Албинецул Векь / red. – 42 cm. Apare de 3 ori pe săpt. 4. Bibliogr. 1.

P. Bibliogr. ал депутацилор трудиторилор. 101. 1951 . iulie. Descriere bazată pe anul 1911. 73 I. De 3 ori pe săptămînă.A. 76 . Revina.: N. Denumire: Colhoznicul prinestrean. DPR (1731–1918). conform ediţiei: „Советская Молдавия: Краткая энцикл. 210. D. F. 1922 BŞANRM. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918.: V.: BNRM 1937–1952 Calea stalinistă. Calendar Moldovenesc. 362. 1938 – text cu caractere chirilice. – Ch. 1 – 1952. Mihailovici Paul. 1922 Calendar Moldovenesc. L. C. – P.: BAR 1919 Calendar–Almanah. 366. Calea stalinistă = Каля Сталинистэ: Органул Ком. cu caractere chirilice. (1953). 26. 393. Red. CNC 1910. F.: 1942–1945 (conform ESM. Kucerenko. – Vezi: „Steagul leninist”. Pişcenko. Calea stalinistă: Organul CR al PC(b)U şi CE raional din Slobozia RASS Moldovenească. 360.: BNRM 1950–1954 Calea stalinistă. CNC 1917.: BŞCAŞRM 1911. Centralei Uniunilor Cooperative din Basarabia. – P.. Calendare şi almanahuri româneşti: 1731–1918. Кашевского. – 1950. Alecsandri (1914 – 1917) şi P. 4 – 1954. V. – 42 cm. Red.A.: PPMS 1924–1974. П.. – P. L.: 1937 – A. L.: Tip. 1948 . Vasiliev. Răduică G. 1. 101. 340. 3. – C. 250–251. Apare sub egida Asociaţiei culturale „Astra Basarabiei”. Subtit. 453. P. – P. N. – Slobozia. – P. P. L. P.: 1952–1953 – M. de C. – 1952. de Stat de cărţi din Tiraspol. PPMS 1924–1974.: Răduică G. – 1919. ianuarie. Căplani. Alcăt. P. Subtitlu: de la 18 ianuarie 1940 – Organul CR a PC(b)M şi Sovietului deputaţilor truditorilor din Slobozia RASS Moldovenească. r-nul Olăneşti. „Стягул ленинист”. 265. Bibliogr. 364. Bisăptămînal.: 1952 apare în fiecare zi. Bibliogr. – Descriere bazată pe nr. Bibliogr. – P. Răduică N. 1941 .. Calea stalinistă = Каля сталинистэ: Oрганул секцией политиче а СМТ а дойля дин р-нул Олэнешть / red.A. 3 – 1954. Garbaji. 1982”. P.D. – 1937. Apare în limba română. 1978. 4. Calendar–Almanah / ed. Halippa (1918). Calendar Moldovenesc = Календар Молдовенеск / alcăt.: DPR (1731–1918). începînd cu nr.: BAR 1920–1921. – Slobozia. ziarului „Cuvântul Moldovenesc”. Ф. – 1914 – [1935]. L. – 18 cm. Plugari. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – М. 393. Apare în limba română.1952 – Organul comitetelor de ocrug şi orăşenesc din Tiraspol al PC(b) din Moldova şi a Sovietului de ocrug al deputaţilor truditorilor.Presa basarabeană. de red. L.: Газеты СССР. Iakubovici. Calendar Moldovenesc = Календар Молдовенеск / alcăt. Ganenсo. 1. Popaneţ. – Ch. februarie. decembrie. Period. – P. Întrerupere în ed. întrerupere între 1941–1947).: Типо–литогр.: pînă la 19. Sliahtici. 1917–1960: Т. P. 1945 C. – Bucureşti. Трубецкой Б. Popescu. Răduică N. 1917–1960: Т. iulie.: str. 365. 1940. – Tiraspol (adresa red. Vezi: Colhoznicul prinestrean. – Slobozia.10. Zaporojan. – Descriere bazată pe anul 1937. 1935. – s. – 1910–1912. 1938 .. Apare de 3 ori pe săpt...: BNRM 1952–1953 Calea stalinistă. întrerupere între 1941–1944. 25 Octombrie): Tip. BCNLM 1917. 363. дин Тираспол ал ПКМ ши ал Советулуй ор. – 1936 – 1937. – Ch. septembrie–decembrie. Calendare şi almanahuri româneşti: 1731–1918. N. În 1937 s–a editat cu litere latine. ор. I. – C. – C. – К. BAR 1911–1912. Bibliogr.: Газеты СССР. – 1952. 361. BŞCAŞRM 1917. 1920. – 18 cm.

– 272 p. Descriere bazată pe anul 1915. BMNIM 1926–1928.. – Ch. 374.: BAR 1923. 367. „Frăţimii Naşterea lui Hristos”. BCNLM 1927 Calendarul Basarabiei. – 22 cm. Побългарил Р. – Ch.: BAR 1914–1915. „Luminătorul”.Presa basarabeană. 373. [Nicolai Makarovici Iepure]. – 1914 – 1916. L. P. Eparhială. Eparhială „Cartea Românească”. Stîrcea. Soc. Eparhială „Cartea Românească”. Казамия за година 1867.. 375. 77 . Calendarul Basarabiei pe anul 1923 (365 de zile) / alcăt. Alcăt. În unele numere ale revistei se anunţa apariţia Calendarului pe anul 1940. Calendarul Basarabiei pe anul 1927 / alcăt. – Bender: Tip.: 1932 – G. şi tipărit de red. – Ch.. – 1927. – 37 с. Apare în limba bulgară. Bibliogr. – Ch: Tip. Блъсков. – 1918 – [1919]. Calendare şi almanahuri româneşti: 1731–1918.: Ed. Cândea. – P.: Imprimeria Statului. 91. Block şi A. 1999. Răduică N. 372. – Ch. Descriere bazată pe anul 1927. CNC 1914. 1931 Calendarul bisericesc. E. – P.: BAR 1931. Calendare şi almanahuri româneşti 1731 – 1918.: DPR (1731–1918). gazetei „Glasul Basarabiei”. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). de N.: DPR (1731–1918). L. Calendarul bisericesc–misionar pe anul 1938 / ed.: Tip. secretar al „Frăţimii Naşterii lui Hristos”. 1926 .. Răduică G. red. – 1915. „Труд”. P. 368. – 1931. 110. Constantin N. BŞCAŞRM 1931 Calendarul Basarabiei. BŞCAŞRM 1923. – [1936 –1939]. Răduică N. Calendar pravoslavnic. de H. – P. Bibliogr. BCNLM 1931.: 1924 – Tip. 260. Răduică G. rev. 371.: СNC 1915. BŞANRM 1932. Сalendar s predvesaniâta. V. Descriere bazată pe anul 1923. Calendar s predvesaniâta na znamenitiâ astrolog = Календар с предвещанията на знаменития астролог. – 121 p. 515. – София. Calendarul Basarabiei = Календарюл Басарабией / alcăt. Kaşevski. – 1923. P. de învăţătorul Constantinescu.librăria şi Tip. M.: BAR 1918–1919. L. Tomescu. P. 370. Calendarul Basarabiei / alcăt. Calendar Moldovenesc. – 112 p. – Ch. Calendarul bisericesc / alcăt. Apare în limba română cu caractere chirilice. Calendarul Basarabiei.: BAR 1922–1932. CNC 1923 Calendarul Basarabiei.: Челак Екатерина. – 1922 – [1932]. L. Tip. Eparhială. – Bolgrad.: Tipo–litografia Th. Apare în limba română cu caractere chirilice. Anonime „Glasul Ţării”. P. – 22 cm. L. Descriere bazată pe anul 1931. BCNLM 1931. Calendar Moldovenesc pe anul 1915 de OGECE. P.: BŞCAŞRM 1927. Calendar pravoslavnic = Календар православник / ed. Descriere bazată pe anul 1914. de Asociaţiunea „Astra”. – P. de prof. Bibliogr. L. И. 1927–1932 . – Ch. de preotul Teodor Rudiev. P. misionar eparhial. 369. alcăt. P. [1940]. Descriere bazată pe anul 1931.ediţia revistei „Liminătorul”. CNC 1926–1928. L. de Pan Halippa şi tipărit de serviciul Extra–şcolar al Directoratului Instrucţiunei publice din Basarabia.: Tip.

Центр. L.: V.: Tip.. *Calendarul cooperatorului / ed.: „Glasul Tării”.Presa basarabeană.: Едитура де Стат а Молдовей. 381. Ţurcan. 379. Lunar (neregulat). Soc. Text paralel ruso–român. Directoratului instrucţiunii publice. BCNLM 1920 Calindar pe anul 1920. naţ. de Editură Naţională „Luceafărul”. P. Casa Noastră: Foaie populară lunară: duplex Chişinau–Bucureşti / sub îngr. – 1941.. de red. Red. (an. Fudulu (din februarie 1919). 376. – Ch. A.: Inst. – 1945. – Ch. 382.: Ţaranov S.: CNC 1938. M. a. În 1925 ediţia revistei „Furnica” a apărut numai în limba română. 1925 – 1930. Descriere bazată pe anul 1922. – Ch. – С. Centralei Uniunilor cooperative din Basarabia = Календарь кооператора / изд.. L. 1 ianuarie – mai. P. Бессараб. L. BŞANRM 1923–1925. – Ch. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Reapare în aprilie 1925. P. –Balta–Tiraspol.: BNRM 1948 Calendarul colhoznicul. BNRM. Centralei Uniunilor Cooperative. – 143 p. Кооперат. 1929.: BCŞAŞRM. 378. moldovenesc. L.: Florea. Varianta ucraineană: „Колгоспна хата–лаборатория”.: BAR. Golubev ş. 5. [referatul prezentat la congresul intelectualilor din Moldova ] // Ţăranul sovietic. 377. Клобуцкий В. BŞCAŞRM. 91. Colab. – Ch. – 1922. – С. 1919. L.: BŞCAŞRM 1922 Calendarul Moldovenesc. С. Vezi: „Kolgospna hata–laboratoriâ”. 67. Red. Dobrominski. 380. Filipescu. – 1920. Bibliogr. Calindar pe anul 1920 / Tip. 3). – Tiraspol. de Serviciul Activităţii Extra–Şcolare din Basarabia. Ovcinnikov. Союза. – 1921 – 1929. CNC 1921 Calendarul Ortodox. 78 . – Bucureşti – Ch. Descriere bazată pe anul 7. Apărea cu grafie chirilică. – К. Andrianov. de arte grafice „România Nouă”. Ediţie bilingvă moldo–ucraineană. Zareşneak. – 1916. P. Lunar. – 142 p. Calendarul colhoznicul = Калeндарул колхозникул пе анул 1948. I. 1976.: BAR 1921. Coleg. dlui C. Denumire: pe copertă – „Calendarul Sătenilor”. Casa–laboratoriu colhoznică.: 1936 – N. Informaţia despre apariţia Calendarului Cooperatorului pe anul 1932 a fost tipărită în revista „Furnica”. – 1935 – 1936. BAR 1936–1939. Casa–laboratoriu colhoznică = Каса–лабораториу колхозникэ: [organul comisariatului norodnic al RASSM]: duplex: Tiraspol–Balta. (1925). – 1918 – [1932]. I. BAR 1920–1925.: Tip.: Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. P.: M. Cartea Moldovanului. I. BNRM 1922. Higel. Descriere bazată pe anul 1920. 383.: Tip. Eparhială. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. A mai apărut la Bucureşti din martie–august 1916. Calendarul bisericesc–misionar. Descriere bazată pe anul 1938. – Tiraspol. P. Alcăt. Bibliogr. – 14 iunie. Calendarul Moldovenesc pe anul 1922 / alcăt. Cartea Moldovanului / Inst. : E. Calendarul Ortodox. L. Descriere bazată pe anul 1921. – 1934–1935. N. CNC 1921 Calendarul cooperatorului.

ianuarie – decembrie. Românitatea transnistriană. – Descriere bazată pe anul 2.: preoţii P. 17. – Descriere bazată pe anul 1943. 56 – P. газ.: BŞCAŞRM. Крайкома КП(б)У и Молдав. Bibliogr. Vezi: Sovetskaâ Moldaviâ. Călăuza mântuirii: Foaie de zidire sufletească: Organ periodic a Oastei Domnului din Chişinău / red.: 1929. 1927 – de la №2: Газ. Chior. 1996. д. nr.: 1926 – săptămînal. – Hotin. Молдав. ianuarie. 384. – 1930.: BŞANRM 1943 Cetatea–Albă. – P. – nr. Cerkovnyj pravoslavnyj kalendar'.: Луценко. (15)16 – 1930. – 1944.: Viaţa Basarabiei. – К. – P. – Cetatea–Albă. 168. L. 400. Селянських и Червоноармiйских Депутатiв Молдавскоi ради Професiйних Спiлок / Вiдповiдальний ред. H. – Vol. Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană. ЦИК р. septembrie. – 1943 – [1944]. de la № 89 (27 noiembrie) – Tiraspol. и к. Молдавского обкома КП(б)У в Песчанском р-не. dir. 388. – 1940. Vezi: Socialistična Moldaviâ. 178. 386. C. (1931). 161. Bibliogr. – Ch. PPMS 1924 – 1974. 3. Cervonij žovten’. Subtit. Săptămînal. 156–157. Обкому КП(б)У. Cervonij žovten’ = Червоний жовтень: Передвиж. Călăuza mântuirii. A apărut în limba română şi rusă. 79 . Bibliogr.: DPLR 1790–1990. – nr. 1926 Тижнева газета Молд. P. – Ch..: Клобуцкий В. Центрального Виконавчого Комитету рад Работничих. red. 390.: M. 272–273. de cultură şi informaţie / apare sub îngr.: Şcoala Normală Cetatea Albă): Tip. Cetatea Hotinului: [gazeta]: Organ al Fundaţiei Culturale „Regele Mihai I”. Bibliojr. – 1930. Varianta ucraineană a gazetei „Plugarul Roş”.: 1926 – М. P. Săptămînal. L. L. Молд. 312.: PPR. resp. octombrie – 1938. P. к.: BAR 1936. – P. Молдавського Виконавчого Комитету рад Робiтничих. – 1944. Селянських i Червоноармийских Депутатiв i Молдавськой ради Професiйних Спiлок. 1976. Karatodorov. L. 3–4. 1928 – I. Vasile.: BNRM 1926–1930. – [1936]. Publicaţiile basarabene // Viaţa Basarabiei. 1.: BAR 1933–1934. Loc. L. – T. Vainberg. Boceacer. ESM. – [1933 – 1934]. Casa Noastră. Lunar. – 1932. 389. 3–4. Bibliogr. – C. P. (1926). L. Cetatea Albă: [rev. Năstase. Bilunar. 387. Cerkovnyj pravoslavnyj kalendar’ (Calendar bisericesc creştin) = Церковный православный календарь на 1936 год. administrator: M. – 54 см.Presa basarabeană. 118. – Ch. 1925–1930. 9–10. – P. 385. – 1925. – Cetatea Albă: (red. p. Cetatea–Albă: Foaie săpt. Cervonij orač = Червоний орач: Тижнева газета Молдавського Обкому КП(б)У.]. – Bucureşti. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 1917–1960: Т. Adochiţa. BU Iaşi 1931 Cetatea Albă.: prof. P. – [1942]. Cetatea Hotinului. DPR (1731–1918). – 1919–1924. noiembrie – decembrie. – Descriere bazată pe anul 1. 91. – P. unui comitet pe lîngă Căminul cultural judeţan. 7.. 1928 – bisăptămînal. – Balta–Tiraspol. şi adm.: de la nr.. de la nr. – P. P. Cervonij orač. Bibliogr. Denumire: din 1930: „Соцiалiстична Молдавiя”. – Pisciana.: Газеты СССР. 1. P. С. Red.: BAR 1919. – P. Grosu şi M. de la 27 septembrie 1940 „Советская Молдавия”.: Halippa Pan. Cercel. ianuarie. Period.. – Tiraspol.

– P. P. – P. A. 3 – 9. r-nul Otaci. Cocea (Н. 1917–1960: Т. Apare de 3 ori pe săpt. 18 iunie. – 1921. Red. Bibliogr. – P.: d–r N.: Tip. Siniţa. BNRM 1939. 210. 80 . (1920). 189. Colhoznicul = Колхозникул: Органул секцией политиче а СМТ дин Арионешть. d–r Ch. aprilie. 180. BŞANRM 1940. 27. 392. PPMS 1924–1974. BŞCAŞRM 1939–1940.: BNRM 1951–1954 Colectivistul. nr. 2. – 1951 – 1955. 447. Cîntecele Nistrului. Коча) şi P. L.: 1951 – C. Red. – Ch. – Ch. 396. (Spitalul de Contagioşi): Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului. Constantinescu. 265 Colectivistul prinestrean.: Газеты СССР. – 1950 – 1953. – 1950 – 1952. Aprilie. Ediţie bilingvă: româno–rusă. red. – Drochia.: BAR 1939–1940. (1940). Cîntecele Nistrului. Colectivistul Prinestrean: Organul CPR. 26. L. – s. Vezi: Kišinev–Sport. 1932 . Munteanu. 395. – 1921. Bisăptămînal. Cîmpul colhoznic = Кымпул колхозник: Органул секцией политиче де пе лынгэ СМТ дин Зэбричень.: V. Anton. P. 2. Bibliogr.. Arioneşti.: PPR. P. februarie.: 1934–1936 – I. CER. Bakaliuk. Chişinău–Sport. 175.: BCU Cluj 1920. Apare de 6 ori pe an în lunile: Februarie. – T. începînd cu nr. 397. – Ch. Red. 399. şi profesională a colegiilor din Ţinutul Nistru / dir. Chapier (П. – C. – 1955–1957… – Drochia.: BAR 1921. martie. Vezi: Drapelul biruinţei. – Slobozia. – P. Iunie. Apare în limba bulgară. X. Bibliogr.. – 1924. – T.: PPR.: În 1951 – N. August. L. 1998.: d–r C. Apare de 2 ori pe săptămînă. Sufleri. Colectivistul = Колективистул: Органул КР Дрокия ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий. Chişinăul Medical: rev. – 42 cm.Presa basarabeană. text cu caractere chirilice. 16 – 1936. районул Брэтушень / red. Chişinăul Medical. decembrie. Iordan. 15. Chemarea = Кемаря / дир. Cotidian. – 42 cm. – Ch. inspector General Sanitar. P. nr. – 1919–1924.: N. – P. CNC. 393. 3. р–нул Отачь. 99 – „Drapelul biruinţei”. Citalište. – P. Apare în ajunul fiecărei zile de curse. 3. PPMS 1924–1974. iunie. Denumire: În 1955.: PPMS 1975–1985. 391. respectivă. – P.1. 42 text cu caractere latine. L. – Ch. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. Apare şi o ediţie în limba rusă. – 1932. – Descriere bazată pe anul 1. 1917–1960: Т. – 1939 – [1940]. Bibliogr. Cîmpul colhoznic. – 48 cm. Vezi: ed. Шапье). I. 453. SPR din Slobozia. – 42 cm. – Ch. 3. şt.: Газеты СССР. – Descriere bazată pe anul 2. Bibliogr. – 1919–1924. – Bolgrad.: PPMS 1924–1974. Citalište: [ziarul]. „Glasul Ţării”. N. – 1869. Denumire: 1936 –„Colhoznicul prinestrean”. Chişinău–Sport / apare sub direcţia unui comitet. 394. P. Zăbriceni. Dumbasar. Chemarea. 1953 – L.: Poştarencu Dinu. cu titlul: Кишинев–Спорт. – C. 398. – 1920. Octombrie şi Decembrie.începînd cu nr. 341. – s. Bibliogr.. r-nul Brătuşeni. Bibliogr.

14(86). де газете ши журнале а Едитурий де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей (str. D. – Ch. Colhoznicul. 167. 127. 346. – Grigoriopol.: PPMS 1924–1974. Bibliogr..: 1953 – V. 1917–1960: Т. PPMS 1924–1974. Colhoznicul depe malul Nistrului = Колхозникул депе малул Ниструлуй: Органул КP ал ПК(б) Молдовей ши ал Ком. Mău. (1957). 13 februarie. – 1948. Colhoznicul = Колхозникул: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. mai – 1957… – Ocniţa (adresa red. 30 – 1956. (1948). 404.: 1956–1957 – C.: Газеты СССР. Sandul. 159. Apare de 3 ori pe săpt. Bibliogr. Фингерит Е. В. P. 1 – 1937. 181. Muntean. F. L. 317. martie. 1 – 1957… – Ch.: BNRM 1946 Colhoznicul depe malul Nistrului. Vezi: Dreptatea bolşevică. Iordanov. Zidraşko. Кузнецов И. Denumire: Înfiinţat în 1945 sub denumirea: „Цэранул Советик”. 1936 .: P. – Grigoriopol: Tip. – Bravicea. Bibliogr. Red. Denumire: 1950 . Vezi: „Biruinţa”. 2. – C. C. Штефан чел Маре. gazetei raionale din Ocniţa „Colhoznicul”. 100. 1946. 1917–1960: Т. – 1944 – 1948. – 42 cm.: 1951 – Organul CR al PC şi al Sovietului raional Ocniţa de deputaţi ai oamenilor muncii. r-nul Cimişlia. 3. 194. Colhoznicul = Колхозникул: Органул секцией политиче а СМТ дин Михайловка.Presa basarabeană.: str. 111). Ымплинитор районал ал Советулуй Депутацилор Трудиторилор дин Окница. Kievului. Kirov. Descriere bazată pe anul 6. 403. P. – P. de la 23 iunie – „Бируинца”. 4. G. 3. 1.text cu caractere latine.: Газеты СССР. – 1951 – 1952. 405. 1955 red. Denumire: 1948. P. – s. 1951 red.: PPMS 1924 – 1974. P. (adresa red. Reul..: BNRM 1950–1953 Colhoznicul. – 1953. Bibliogr. (1937). resp. – C. 30. Bisăptămînal. P. Demeţki. 1. Colhoznicul = Колхозникул: Органул орг. – 1945–1956. Red. Iordanov. – М. – P. L. PPMS 1924–1974.: P. 13 mai.: BNRM 1948–1957… Colhoznicul. 1917–1960: Т. august. Cotovschi. L. I. 406. – Bravicea. – 42 cm. – 1936. р-нул Тираспол. – P. P. 21. – C. 94. р-нул Чимишлия / red.ianuarie 1953 – „Дрептатя болшевикэ”. 46): Tip. – P. S.: Газеты СССР. 81 . – 1950–1953. 401. 251. – 1956. – Descriere bazată pe nr. PPMS 1975–1985. 3) Descriere bazată pe nr.. 205.: 1946–1948 – V. – C. Red. – P. Ciobruciu. Colhoznicul. PPMS 1924–1974.: 1948 red. Газетный мир Советского Союза 1917–1970: Т. Gavriliţa. Ымплинитор районал ал Советулуй районал Депутацилор Трудиторилор дин Григориопол. Bibliogr. – 1948. Bibliogr. Subt. 65 F. PPMS 1924–1974. 76): Тип. nr. Чобручи. Red. – P. red. nr.: BNRM 1953–1956 Colhoznicul. 2 iulie. resp. P. 3. Bilunar. C. L. – 1957… – s. – P.: BNRM 1956–1957… Colhoznicul Moldovei.. 400. Mihailovca. Colhoznicul = Колхозникул: Органул КР ал ПК а Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Бравича. 1954 – M. М. с. L. 1917–1960: Т. – Descriere bazată pe anul 13. L. Colhoznicul Moldovei = Колхозникул Молдовей: Органул ал КЧ ал ПК Молдовей. 54. Baligari. gazetei raionale din Grigoriopol (str. – Slobozia. Red : 1957 – I. 1976. Apare de 5 ori pe săptămînă. – P. mai.: str.: I. Vezi: Ţăranul sovietic. примаре де партид ши ал кырмуирий к-зулуй „Ленин”.: Газеты СССР. decembrie..: începînd cu nr. Colhoznicul prinestrean: Organul CPR şi CER din Slobozia / red. 402. – 42 cm. Bisăptămînal. Plugar. – 42 cm. ianuarie.

1937 – Органул Ком. 1935. 409. 28. 1940 (începînd cu nr. PPMS 1924–1974. Al ULCTU din Moldova. ULCTU din Tiraspol.: CNC 1929–1940. Bibliogr. Denumire: 1932–1936 – „Colectivistul prinestrean”. 1. 1931 – Органул Комобулуй УЛКТУ Молд. decembrie. Secţia din Basarabia: Anuar / Inst.: BNRM 1936–1937 Colhoznicul prinestrean. Comisiunea Monumentelor Istorice. Şamis..: PPR. 3 în 1931 [1932]. Leucă . Voloş. Vol. Bibliogr. Vol. ши ком.: PPR. PPMS 1924–1974. 408. – 1919–1924. – Ch. 1925–1928. 10 – [1925].: BMNIM 1923. 1932 – A.: N. – 1929. – Ch. PPMS 1924–1974. 1917–1960: Т. – C.: Газеты СССР.: Газеты СССР. L. „Glasul Ţării”. 1936 – Organul Com. 412. 411. (1924).pînă la nr. – P. ор. 1937. respectivă. 26. or.:1929 – Фоая Комобулуй Молд. Apare de 3 ori pe săpt. 31 – 1941. L. 160. 1931. Întrerupere: 1941–1944 . februarie.: 1929 – Tiraspol. resp. Comuna = Комуна: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Тырнова. 216 – 217. 1917–1960: Т. a ULCTU din Moldova şi Com. Bibliogr. P. Comunarul = Комунарул: Органул КР ал ПК дин Молдова ши Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Згурица. Culturale Bisericeşti. – 1923 – [1931]. 1937 – „Calea stalinistă”. I.: BAR 1925 Comerţul Basarabiei. 1929. A. – Balta–Tiraspol–Ch. înloc.: BNRM 1952–1956… Comuna. 36 (66). – C. 149. Vezi: ed. УЛКТУ дин Тираспол. L. Bibliogr. Descriere bazată pe anul 1923. 265. Kozlova. Vezi: ed. Cotidian. – P. 185. BNRM. 1917–1960: Т. Şenberg. Koreţki. decembrie. Combaterea sectelor naţionaliste (rev. reg. 1935 –A. red. 1978. G. vol. P. respective. 3. Baraneţki. Comerţul Basarabiei: rev. 1940. 1936 . BMNEINM 1924. 1936 red.: BAR 1924.. 1 a tipărit în 1924. 30. Maimescul. Bibliogr.: 1931 – „Cartea Românească”. 1957 – V.: Газеты СССР. I. ал УЛКТ дин Украина. 453. – 1924. P. aprilie. de arte grafice. Comsomolistul Moldovei = Комсомолисту Молдовей: Органу КЦ а УЛКТ дин Молдова. – 1923. Denumire: 1938 .: L. 3. 25 martie. – T. – P. Strîmbul.. P.: I. soc. – Ch. „Tineretul Moldovei” – 1944–1950.: 1951– de 2 ori pe săptămînă. 1928. BŞANRM 1941 Comsomolistul Moldovei. 146. L. P. . Pogorleţki. 407.: 1951 – I. – Zguriţa.text cu caractere chirilice. L. CNC 1924. Red.) / ed. 1939 Organul Com. 1917–1960: Т. 1941 red. 1935. Bilunar. 5 – 1956. – C. – 1950[1951] – 1957… – Tîrnova. реж. 1932 – Organul Com. Combaterea sectelor naţionaliste. Red. comercială şi industrială basarabeană. 1937 – I. F. 2 în 1928 [1929]. 1. – М. 1955 – N. Denumire: „Glasul Tinerimii”. Tip.: Газеты СССР. respectivă. începînd cu nr. – Ch. 1953 – A. P. – 42 cm. L. Voloş. reg. (1941). BCNLM 1940. 82 . 1940 – Organul CC ULCT din Moldova. – T. – Vezi: ed. PPMS 1924–1974. „Glasul Ţării”. 410. 3. 52 s–a editat cu litere latine.Presa basarabeană. 276. a Asoc. Loc. 1928. 1931 Comisiunea Monumentelor Istorice.text cu caractere latine. – 42 cm. – C. 5) – Chişinău. Subtit. 1937 .: 1931 – Basin. Cîrlig. Anuar.: 1951 – N. – 1950. V.text cu caractere chirilice. an. I. 1938 .: Tip. 1941 . – 173–174. Bibliogr. – Balta. respectivă. Vezi: ed. 1954 – E. 3. – Descriere bazată pe vol. Red. BNRM 1936. Leucă. 3. – Descriere bazată pe nr. 63 A. 1930–1931. – 1919–1924. Bisăptămînal. Period.1928. – P. iunie. reg. – 32 cm. 1950 – au apărut 13 numere. Secţia din Basarabia.Buletinul Comisiei Monumentelor istorice.: Tip. – P.. a ULCTU din Tiraspol. Şamis.

– [1935 – 1936]. 337.: Едитура де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей. Nagiţ. P. P.: BAR 1935–1936. – Vezi: „Bolşevicul”. 9. iunie. – Ch. Subtit. în 1957 – B. 413. – Corneşti. Contra Mitei / dir. PPMS 1924–1974. februarie – 1957… – Ch. районул Стрэшень. Lăpuşna. şi administraţia: Chişinău. – C. – 42 cm. Informaţia din anunţ în ziarul „Furnica”. дин Бэлць ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй ор. Bibliogr. P. 71.. жудецан ши ком. Funariu P. – Ch.. – 42 cm. corpului de contabili autorizaţi şi experţi / Secţia Chişinău: red.. – 1956. – P. Red. – 1955–1956.: PPMS 1924–1974. resp: În 1956 – S.: PPMS 1924–1974. 1926. N. Denumire: Болшевикул. P. Comunistul.: Газеты СССР. Trapeznikov. – Bălţi. – 1951. P. теоретик ши политик а КЧ ал ПК ал Молдовей. 420. – P. Comunistul. 164. L. Continuă anul de ediţie şi numerotarea globală a aceluiaşi ziar. 1952 – I. Contribuţiuni la studierea şi îndrumarea gospodăriei săteşti a judeţului Lăpuşna / Camera agricolă a jud. P. L.: Stănoiu E. L. 172. Camera de Comerţ. Lăpuşna. 158. 30 – Органул ком. Cozac. – Vorniceni.: Газеты СССР. iulie. Denumire: „Болшевикул”. L. (1956). – Corneşti. PPMS 1975–1985. – 1952. M.: 1951 – G. 28 – 1953.: BNRM 1956. – P. 1 – 1953. – Ch.: BNRM 1953–1954 Comunistul. Contribuţiuni la studierea… 83 . ор. – P. 1926.: BNRM 1950–1956 Comunarul. ал депутацилор трудиторилор. Comunistul = Комунистул: Органул ком. Red. – P. – 1951–1954. – Vol. Bisăptămînal. P.: 1952. 3. 415. 184. – P. 343. – P. 414. 417. – С. – Ch. Comunistul = Комунистул: Органул секцией политиче а СМТ „28 юние” дин Тараклия. – Descriere bazată pe anul 1. Anuar. Întrerupere: 1954 (1 iulie) – 1959 (30 aprilie) Ediţia în limba rusă: „Коммунист”. 1957… Comunistul Moldovei. nr. Lunar. r-nul Căinari. Contabilul. Bibliogr. Vezi: Kommunist Moldavii. iulie 1 – 1954. Bibliogr. 179. 419. 9. – P. – С.: dr. Comunistul Moldovei = Комунистул Молдовей: Журн. editat în limba rusă din 1948. Ediţia în limba rusă apare cu denumirea: „Коммунист Молдавии”. Bibliogr. 418. 416. – [1926]. – Bălţi.: BNRM 1952–1954 Comunistul. – [1933]. Vezi: Bolşevicul. Şehvatov. Schiţa monografică a jud. L. PPMS 1924–1974. februarie. Comunistul = Комунистул: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал КР ал Советулуй дин Корнешть. дин Бэлць але ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй де округ де депутацилор трудиторилор дин Бэлць. – Vorniceni. PPMS 1975–1985. – 1956– 1957… – Ch. – Vezi: Kommunist. Liviu. De 4–5 ori pe săpt. – 1950–1953. 367. L. Contabilul: Rev. 1. 3. Taraclia. Часть 1. ор. 1917–1960: Т. р– нул Кэинарь. – s. Bibliogr. ESM. – 1953–1954. Comunistul = Комунистул: Органул секцией политиче пе лынгэ СМТ дин Ворничень. 1917–1960: Т. – 1948. Bibliogr. G. februarie.Presa basarabeană. Contra Mitei. 26. 3.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. februarie.: BAR 1933.

[1937]. – Descriere bazată pe anul 11. Vezi: ed. Bilunar. – Vol.. 95. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). де ф–кэ ал ф–чий № 1 де ымбрэкэминте дин Кишинэу / red. Apare în limba rusă.: Bibliografia României. de lectură „Gh. Averbuch. 424. Ţerek. – 24 cm. nr. BŞCAŞRM 1935 Das cooperative Wort. BMNIM 1937. M. – Descriere bazată pe anul 1. 1. – Descriere bazată pe nr. 1942. 246. – Ch. 1994. Vezi: Cuvantul cooperatist. L. 1928.: Marc Văluţă. 425. Credinţa Noastră: Gazetă independentă de luptă spirituală şi naţională / dir.: BAR 1927–1940. Colaboratori: Magda Isanos. – Ch. 1935. – P. Bibliogr. – Bălţi (str.: BNRM. dir. nr. – Vezi: Bursa de cereale şi mărfuri. К. liceului militar „Ferdinand”. Carol. – Descriere bazată pe anul 1. D. Cota Oficială. Haralambie Ţugui. Organ al Asociaţiei cooperativelor evreieşti din Basarabia. B. L..: BŞCAŞRM 1937–1938. nr. 426. – 1936 – […]. sub copertă unică. BAR 1928–1932. 1 (1925). lunară a Soc. Cto delat’? = Что делать? : Орган Липканского волостного ком. Iaşi: Tip. – P. 11–12.: Брысякин С. Pe anul 1928. Hajdău” de pe lîngă Liceul „Ion Creangă” din Bălţi / ed. Coşbuc” de pe lîngă Liceul „Ion Creangă”.: Bibliografia României. Denumire: Bursa de cereale şi mărfuri. „Cuget Moldovenesc”. – 40 cm. партии. P. mijlocitori oficiali: S. respectivă. Reg. Babcenco. P. Soc. – Ch. Credinţa Ortodoxă.. 96. Das cooperative Wort (Cuvîntul cooperatist). Bibliogr. – 1924–1940. Şpitalnic S. 84 . – Lipcani. „Presa”. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 1. – 1928. Pe anul 1928. L. 421.: DPLR 1790 – 1990. – 1957. Ghibu O. Croitorul = Кройторул: Органул бироулуй де партид ал ком. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). 1977. – [1937]. Credinţa Noastră. – К. P. Crenguţa: Rev. Драхенберг К. Bursa de cereale şi mărfuri Chişinău. – Bălţi: Tip. Bibliogr. P. – К. Ardealul în Basarabia. Roitman. – 1934. Bilunar.: Pr.: Tip. Editurii „Dreptatea”. L. Opriş T.. 427. 1969. 6. – P. Text paralel. Crenguţa. 423. – 1924 –[1940]. – P.: PPMS 1924–1974. de lectură „B. prim–red.Presa basarabeană. 8. Opriş T. – Ch.: Tip. – Cluj. P. decembrie. – C. – Ch. Borisov. Cota Oficială / Regatul României.: I.: BŞCAŞRM 1925. Credinţa Ortodoxă: Foaie de zidire sufletească.: BŞANRM 1936. 1978. 10 decembrie. Bibliogr. M. P. P. Bibliogr.Aurora. – 1935.: A apărut şi cu subtitlul: „Rev. – Ch. – P. Bibliogr. Săptămînal. octombrie – 1940. ianuarie – martie. Gheorghiu. – P. Crai Nou: Rev. Культура Бессарабии 1918–1940. „Presa” (str. – Bucureşti. – 1934. Vasiliu. – Vol. Denumire: 1934–1935 . 422. – Bucureşti. 1. ianuarie. (1936). 235). М.: DPLR 1790 – 1990. 30. 1977. 363–364. 1937. 114. Buzdugan. Croitorul. proprietar: Pr. nr.: S. (1937). Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – Bălţi. M. Subtit. Regina Maria. 22): Tip. Evreii în literatura.: N. 428. – P. 1928 – 1932. concesionară Alexandru A. Crai Nou. Red. 30 – iunie. Trimestrial. 202. L. Bogan. – Ch. – 1925.. 202. jumătate în limba română şi jumătate în idiş. Lunar. O pagină de istorie contemporană. 113.

3–5. 86): Тип. 6. – Cahul. 1958. 1. 1996.. молодых поэтов. Dabija N. Culegere de hotărîri şi dispoziţii… 432. ianuarie. – Ch. administrator: Mihail Horn. Bibliogr.: Cartea Moldovenească. noiembrie – decembrie (Bălţi. Bibliogr. – 18 с. – 1994. 1922. – Descriere bazată pe anul 1.. 2. – P. – 20 oct. де газете ши журнале а Ед. Bâtcă V. DPR (1731–1918). 431. Cimpoi M. ianuarie. P. 11). – Ch.]: Новогод. 1.: BNRM 1957… Cultura Moldovei. – С. nr. – Ch. – C.: Marc Văluţă. ianuarie – martie – 1943. Lunar.: PPR. BŞANRM 1935 Cuget Moldovenesc. товарищ. mai. Литературно–художественные альманахи и сборники 1912–1917 годы. Bibliogr. – 1941. 160. – 1932.: În mai 1922. – М. 220. – P. Denumire: Ынвэцэторул Молдовей. – P. културий ши Мин. – 1912. 111). 1943. BCNLM 1934–1937. – Descriere bazată pe anul 4. Cultivatorulu.: BAŞR 1912 Cto nam neset grâduŝij god? 430. 3. Ştefan cel Mare. (1957). 24 – 1937. 1917–1960: Т. L. Фингерит Е. – P. / sub direcţiunea dlui Dinu Dumbravă.. artistică şi lit. cб. socială. – Ch. Apare în fiecare duminică. Culturale Naţionale „George Enescu”: duplex Bălţi–Iaşi / dir. (1935). – Bălţi–Iaşi.: Газеты СССР. П. 8. Рогожин Н. 1976. – P. Cto delat'. PPMS 1924–1974. – P. – P. ianuarie. apare bilunar.Frăţia Basarabiei. 211. – P. Nr. 1936.: 1957 – Petrea Cruceniuc. 42. Cuget Moldovenesc: Foaie lunară a Soc. – T. noiembrie – 1921. – 1919–1924. Culisa. 1940. Bibliogr. Nucleu de românizm la Bălţi – “Cuget Moldovenesc”: [rev. – 1820–1906.Presa basarabeană. Text paralel: în limba română (cu caractere chirilice) şi rusă. 1. 1. economie rurală şi domestică. 16. prim–red. P. М.. şi arta. reviste necunoscute // Lit. – 4 noiembr. apoi la Iaşi (1938. Culisa: Rev. 434. 1. (adresa red. Red. – C. – Ch. Vezi: Собрание постановлений и распоряжений Правительства Молдавской ССР. 92–93. де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей (str. – T. Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. – 1876.: DPLR 1790 – 1990.. – 32 cm. Стихи. Ion Creangă. Period. сб. песни и проч. 121.: BNRM 1935. 1943. Cultura Moldovei = Култура Молдовей: Органул Мин. – 1997. Кузнецов И.. Cultivatorulu: Organu de interese agricole. Трубецкой Б. Vezi: “Învăţătorul Moldovei”. 168. Denumire: 1922 . Bibliogr. Cto nam neset grâduŝij god? = Что нам несет грядущий год? : [Лит. Vezi: ed. – С. Bibliogr. – Ch. Culegere de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului Republicii Sovietice Socialiste Moldoveneşti = Кулежере де хотэрырь ши диспозиций але Гувернулуй Републичий Советиче Сочиалисте Молдовенешть = Собрание постановлений и распоряжений Правительства Молдавской ССР. Lunar. – 1941.: Petru Stati (de la 15 octombrie). – Ch. 1942. 433. la 65 de ani de la apariţie ] // Ţara. 1. В. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia. Apare în limba rusă. 206. 429. noiembrie – decembrie). – 1920. 1989. L. BŞCAŞRM 1932–1943. str. – М. – К.. 160. № 1 „Журнал начинающих”.: PPMS 1924–1974.: PPR. 85 . Bisăptămînal. martie – iulie. respectivă. де ынвэцэмынт але РСС Молдовенешть. Podoliei. Cuget moldovenesc (1932-1943): reviste uitate. – 1954–1956.: str. P. Газетный мир Советского Союза 1917–1970: Т. 143. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1957. L.

– Cetatea Albă. – P. tipărită pentru trebuinţele norodului moldovenesc din Basarabia de către Asociaţiunea „ASTRA” basarabeană / dir. pedagogică / sub îngr. Cotidian. 438. Teodor D. 178. 1. 115. Minciună şi I. – Bucureşti. – Bălţi. 439. august. 33. 176. 441. Caliga. BŞANRM 1931.Presa basarabeană. „Scrisul românesc”. – P. PPR. DPR (1731–1918). – Ch. – 1924. – P. Bibliogr. Este o nouă serie a ziarului „Cuvînt Moldovenesc” (1914–1921). 177. săpt. Curierul: Ziar independent / dir.: T. 1926. Descriere bazată pe anul 1. 223. Tyras. Bibliogr. 221. Curierul Cetăţei Albe. 1932. 1922.. Curierul literar. – София. – 1820–1906.–proprietar: C.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 145. Com. L. 3. – P. Bibliogr.: PPR. 25). Panaitescu–Hârzău. februarie. 8. nr. – 50 cm. a. 86 . martie.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. nr. P. 1939 – 1940. „Dobrogea”. DPR (1731–1918). / sub îngr. – 1930 – 1934. Curierul literar / red. – Ismail. 435. Curierul Basarabiei de Sud / dir. – 1919–1924. Curierul Cetăţei Albe: Gazetă cotidiană de informaţiuni Cetatea Albă / dir.: Ion Peretz. iulie. Viaţa Basarabiei. (1931). 1926.: BAR 1932.: I. – Bucureşti. – 1919.: V. Săptămînal. Bibliogr. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). Digodi I. – Vol. Colaborator: Virgil Stoenescu. – 1920. 10): Tip. – 1920–1923.1. Bibliogr. 437. nr. Curierulu Bessarabiei. mai. Lunar. – 1926 –1944.: Sava Botez. 18. 3. PPR. dir. – 1820–1906. – Ch.. 442. – P.–proprietar: dl Lache Petrescu. L. lit. de conducere al rev. – T. – T. – P. – P.: PPR. Cultura Poporului: rev. Poreanu. Curierulu Bessarabiei: diariu allu interesseloru generale şi locale / red. 131. Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate. Săptămînal. – Cetatea Albă. – Bucureşti. dlui Iorgu Tudor. – P. 23. – Bolgrad. Bibliogr. 4 martie. 163. – T. Curierul Basarabiei de Sud. 24 – 1921. 121. – P.: str. P. 1999. BŞANRM 1932 Curierul. – 1933.: M.: O. 48): Tip. Vezi: Cur’er Akkermana. – Ch. Cununa de Spini: [publ. Caliga. Apare pe pagina 4 a ziarului „Курьер Аккермана”. aprilie. Cununa de Spini. Bibliografia României. – 1932. „Cartea Românească”. Tudor. 14. red. iunie – [1925].: PPR. Iacobescu. 3. – P. 68-69. (red. din 1939: str. Iacobescu ş. cu tot felul de învăţături şi ştiri din toată lumea. 3.]: Rev. Челак Екатерина. Bibliogr. – Cetatea Albă (adm. – 1876. şi adm. – P. – 1919–1924. Asoc. – 1932. Circulă în Principate şi la românii din Austro–Ungaria. Curierul Bolgradului. Mihai Viteazu. – 1875. noiembrie – decembrie. K.: str. fostă Puskin. învăţătorilor din Cetatea Albă. octombrie. Ghibu.: BŞCAŞRM 1932. 1. 145.: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. Curierul Bolgradului: [ziar politic]. 216. 1996. 443. Ion Covânea. – 22 cm. 436. Publicaţie a intereselor locale. tip. Carol. – P. – Descriere bazată pe anul 11. 20 – 1923. – T. – 1919–1924. Craiova. – P. – T. 440. Moşneaţki. 1. Cuvânt Moldovenesc: Gazetă săpt.: DPLR 1790 – 1990. Pe anul 1928. Apare săptămînal [bilunar]. Cultura Poporului. Colonel Nedeanu. – Ismail (str. Săptămînal.

136. Reapare sub direcţia lui L. 449. – 1924 – [1940]. 246. – Descriere bazată pe anul 7.: str.: I. 19 – septembrie. Ghibu O.” – 48 cm. – 1936–1939. jumătate în limbile română şi jumătate în idiş. Cuvântul Basarabiei: Organul Partidului Naţional Român de sub preşedinţia lui Iuliu Maniu / sub direcţiunea unui comitet [compus din: D.: BAR 1927–1940.: L. 1935. T. – 30 cm. 445. Cuvântul cooperatist.: Viaţa Basarabiei. – T. 1998. Cireş. Costin. Puterman. – Ismail. Davidescu.. red.: Vespasian Ebriceanu. Regionala Basarabiei. Cuvăntul Adevărului. 1926–1944. – Reni. BU. Varianta rusă apare sub denumire: „Слово”. 15 – [1930].: Tip. 1928. Lunar. Cuvântul cooperatist: ed. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 1998. 1930. D. Nicolaide. P. Bibliogr. Ardealul în Basarabia. de arte grafice „Basarabia”. T. – 1919. – Ch. – 58 cm. – P. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. L. Dir. Ediţie bilingvă. Cuvântul Basarabiei. Cluj 1926 Cuvânt Moldovenesc. – Bucureşti. Eparhială. română a rev. 450. – P. P. Boga.: Tip. – 1944. – Ch. – T. Varzar. R. – nr. S. DPLR 1790–1990. 7. – Ch. . Cuvântul. „Basarabia. M. P. – P. Bolintineanu. Mâţu C. Boga şi redacţia lui Iorgu Tudor 21 martie 1937. – Cluj. Al. 26 – noiembrie. 8. – T. O pagină de istorie contemporană. 1930. de red. Editată de Fundaţia Culturală Regală „Principele Carol”. 87 . O. Text paralel. – Ch. P.: BAR 1919. Pe anul 1928. Bogos.: Românitatea transnistriană. Vezi: Das cooperative wort.: Tip. – 1924.. 400. Bibliogr.Presa basarabeană. octombrie. – 1919. – Vol. Bibliogr. – P. Com. 172. 272.: BAR. juridice şi sociale în Basarabia / dir. Bibliogr. – 1924 – [1940]. 444. – 60 cm. N. 3. Săptămînal. Cuvântul Adevărului: foaie de învăţătură pentru popor. – Vezi: „Slovo”. – P. ianuarie.. Apostolescu. 1936. L. 1–3. Averbuch. Regele Ferdinand. 236.: de la 29 octombrie – Organ al partidului democrat–muncitoresc din Basarabia. – [1944]. nr. 9. sub copertă unică. Gh. nr. – 1919. Cuvântul Basarabiei. Bibliogr. – 1919 – 1924.P. Cuvântul Basarabiei: Ziar politic independent. – 1923. – Ch. – P.: PPR. 23 – Ch. lunare „Das cooperative wort”. Gane. (red. decembrie. 448. Negoescu şi Constantin Mâţu]. Subtitlul: În 1937–1940 – Foaie săptămînală pentru norod. – Ch. 1996. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Subtit. Crăciunescu. 3. Se preciza în primul număr că apare sub îngrijirea unui comitet. Lunar. 1.: Inst. Cuvântul: Organ al partidului democrat–muncitor din Basarabia / dir. – P. – P. 239. – Bucureşti. (1925). Bibliogr. 3. L.: Em.: P. –1919–1924. august. – P. P. în fiecare luni.: BAR 1923. Bilunar. consilier la Inalta Curte de Casaţie şi justiţie. 11. – Descriere bazată pe anul 11. 11–12. BŞCAŞRM 1935. 239. 25. 447. – Ch. Cotidian. L. – Ch. 446. Mâţu C. lunară pentru popularizarea şt. Ciurea.: Bibliografia României. vol.: PPR.: PPR. I. Cuvântul Dreptăţii: Rev. BCNLM 1930. Au apărut 4 numere. fără să indice numele colaboratorilor. 1938 BNRM 1938–1940.. 4. Cuvântul Basarabiei. Cuvântul Basarabiei. Săptămînal. 56): Tip.

Cuvântul Tighinei: Ziar politic. 42. Au apărut doar 2 numere. Zaborovski. colţ. Iaşi 1940 Cuvântul Şcoalei. – Balta. Biblioteca Centrală ). BŞANRM 1925–1930. „Imprimeria Statului”. – Ch. L. Bibliogr. „Tipografia I.: Publica un supliment lunar. 453. L. – nr. Bibliogr.: Conform informaţiei lui C. Cuvântul Săteanului: Ziar săpt.. Din viaţa culturală a Transnistriei (1941–1943) // Revista de istorie a Moldovei. Mircea şi C. BŞANRM 1920 Cuvântul Nostru. Denumire: Cuvîntul Nostru. 24. BNRM. 9. Cuvântul Nou. nr. Cotidian. – 1920. Mâţu C. Alexandrovskaia. P. secretar de red. Pe anul 1928. L. – P. Volkomici”. Vezi: “Cuvîntul Nostru. 2. Dir. Alexandri. Apare trimestrial. – 1940. Pe anul 1928. BŞCAŞRM. 1930. dir. Red. PPR. I. Tip. P. – 1919–1924.: I. şi adm. Săptămînal.: Solovei R. Cuvântul Dreptăţii. (1920). – T. Pe lîngă revistă apare şi un supliment cu directive circulare şi demersuri oficiale.: BAR 1920.: Bibliografia României. – P.: „Basarabia”. Mâţu (ambii la 9 martie).: BAR 1919–1930.: Zaborovski I. – T. Bogoş. „Tipografia Statului”. – nr. 117): Tip. Cotidian.: Bibliografia României.. „Postan”. – Vol. 4 – martie. BU. P. Macovei. – Ch. Mâţu – N.: BAR.: prof. 244. – Ch. 3. Subtit. 1. – P.: 1929 – „Rev.1. Bibliogr.Presa basarabeană. 456. P. de la 7 martie. – Ch. lunară de doctrină şi jurisprudenţă”. – 1940. Apare ca o ediţie în limba română a gazetei: „Наше Слово”. 36. Vezi: Nase slovo. – T. 239. – [1928]. – 1919–1924. – Vol. Primi–red. // Cuvîntul şcoalei. Supl. 3.: Socrat Gaman (la 6 martie). L. BŞANRM. – T.: PPR. 3. Vidraşcu. Iov. Text român şi rusesc.. – Ch. Bibliogr. Cuvântul Nou: Organ al Ligii Poporului din Basarabia şi al opoziţiei unite / sub preşedinţia dlui general Averescu.: P.: PPR. 452. întitulat: „Foaie pentru anunţurile judiceare oficiale din Basarabia”. 1. 8. – 1922. 1929.: D. Alexandru cel Bun. 7 – Ch. martie. Kupeceskaia.: „Traian” (fosta „Basarabia”). (red. – Ch.: D. – 1920. – Tighina (str. 1930. Cuvântul Săteanului. – P. 1925. I. / dir. 451. – 1998. februarie. – P. Cuvântul Românesc / Centrul de propagandă.: BAR 1920. 455. 7–august. 88 . – P. – 58 cm. Bibliogr. sub îngr. –1920. 244.: C. – Ch. Cuvântul Şcoalei: Organ al Cercului didactic al Profesorilor Secundari de Stat din Ţinutul Nistru / Secţia de arte grafice a liceului industrial de băieţi din Chişinău. 454. – 1919–1924. O necesitate desconsiderată: presa românească în Basarabia. 1. 1930. Bibliogr. BŞCAŞRM. (1940).. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – P. Cuvântul Nostru: Ziar cotidian: Organ al Ligii poporului din Basarabia şi al opoziţiei unite / sub preşedinţia dlui general Averescu. Casa Galperin): Tip. (str. – 1920. ianuarie – martie. – Descrierea bazată pe anul 1. 1. 246. de la 10 aprilie – înlocuind cuvintele Ligei Poporului cu Partidului Poporului. – Descrierea bazată pe anul 1. iunie. – 1920–1923. Vezi: „Cuvîntul Nou”. 3.: de la 6 aprilie: Ziar cotidian Organul Ligei Poporului de sub preşedinţia dlui general Averescu”. cuprins în paginaţia revistei. Subtit. Cuvântul Românesc. Denumire: Cuvîntul Nou. Bibliogr. – Ch. Mâţu C. – 1919–1924. Săptămînal.: PPR. BŞCAŞRM 1919. 1–2. – 1942. unui comitet. naţional şi democrat / dir.

Cuvîntul bolşevic = Кувынтул болшевик: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Теленешть. – P. Херсон ши ынтряга Русие. Revista “Cuvîntul moldovenesc” // Basarabia.Presa basarabeană. DPLR 1790–1990. Bibliogr. Candela a spiritului naţional: Basarabia interbelică: [însemnări despre ziarul “Cuvînt Moldovenesc”] // Lit. PPR. – P. 540. Cuvînt Moldovenesc = Кувынт Молдовенеск: Газеты националы пентру молдовений дин Басарабия ши де пе Нистру. Pan Halippa. 134.: Tip. – 1993. 151.: Немецкая. – T. (1915). – 1914. Есы де 10 орь пе ан. Proprietar–dir. – P. 29. – P. Se tipărea cu caractere chirilice. 5. N. 7. афары де лунеле 1 юние ши 1 юлие. Cahul. 6. – Bucureşti. – Ch. Bibliogr. Чя ынтый ревисты молдовеняскы ын Русия / pед. – 48 cm. Mihailovici Paul. 179.: prim–red. – Descriere bazată pe anul 3. ianuarie. 1997.: În 1914 – avocatul S.: Bisăptămînal (Iese Joia şi Duminică) în perioada: februarie 1917 – 26 decembrie 1921.. 61–62. – 1919– 1924. – 1913. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. În perioada 2 ianuarie 1919 şi 1920 . де господэрие сэтяскы. – Ch. – P. – P. Mihailovici Paul. Dăscălescu. Papuc L.: BNR. [mai. Якубович. ed. Cuvântul Ţăranului: Gazeta Partidului Tărănesc Basarabean. BŞANRM 1914. Bibliogr. Albumul Basarabiei. 271–281. nr. 23. 1940. 3.. iar de la 23 ianuarie 1921 – „Gazetă de cultură şi gospodărie naţională”. Vezi: ed. Murafa. Red. 271. editat de gazetă. – P. BNRM 1913–1916. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – P. Mota (din februarie 1918). jud. I. Cuvântul Ţăranului.: de la 17 august – Gheorghe Gh. – 17 iunie. – 1993. Cuvînt Moldovenesc = Кувынт Молдовенеск: Ревисты лунары де литературы ши штиинцы практикы. В. – P. 179. noiembrie.Şcoala Moldovenească. (1917). Halippa. – P. secţia Himki 1914–1917 Cuvînt Moldovenesc. Conţine cuprinsul integral al ediţiei. „Ţăranul”.: Ревисты де литературы. – Teleneşti. şi arta. anunţuri sau titluri cu litere latine. Alexandri. În anii 1917–1919 se tipăreşte cu caractere chirilice. respectivă.. – Vezi: ed. – P. Directoratului de Interne. Subtit. BŞCAŞRM 1913–1917.: BAR 1914–1921. Подолiя. P.: (Red. 16): Tip. 235. 10 – octombrie. – Cahul: Tip. – 1953–1954.: Немецкая улица. august. – T. Din aprilie 1917 a devenit oficiosul „Sfatul Ţării”. DPR (1731–1918). – Bucureşti. CNC 1914–1917.: PPR. 3.: Nicolae Alexandri. Red.: N. – P. – Ch. – Ch. şi adm. P. 458. Cuvînt Moldovenesc. Chişinău: Encicl. Subtit. ын фиекаре луны. 1940.: DPLR 1790–1990..:1914 – Gazetă săptămînală pentru moldovenii din Basarabia şi de peste Nistru. 15 ianuarie.: P. Александри. Pe anul 1919 abonaţii au primit „Calendarul „Cuvîntului Moldovenesc”. D. BSR 1914. № 16): Тип. – К. 252–257. 1] – 1917. – Ch. 290–300. respectivă. Tip. 151. – Ch. 1997.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. Apare de 2 ori pe săpt. (str. – P. 156. lui В. L. Red. BCNLM.. Period. де кооперацие ши де штиинцы практикы. Începînd cu nr. De la 11 ianuarie 1920 – „Glasul Ţării”. 1917–1918. apoi neregulat (1932 – 10 decembrie 1939). 459. G. 1930. Якубович. Popovski V. 322–323. Simion Murafa (din august 1914). DPR (1731–1918). – 1917. 7 –1953.Gazetă naţională moldovenească. Н. – P. Caliga. В. – 1919. BSR. 249. 89 . 1953 „Кувынтул комунист”. 457. Пентру Молдовений дин Басарабия. 460. 1926. Mâţu C. – Teleneşti. Săptămînal. – Bucureşti. 5 – [1921]. Săptămînal. iar din 1920 – cu caractere latine. Tipărituri româneşti în Basarabia de la 1812 până la 1918. L.. 205-206. Vezi: Cuvîntul comunist. Chişinău: Encicl. луй В. 1933. – nr. – Descriere bazată pe anul 4. Denumire: 1917 . – 1950. – 1919–1924. Cuvântul Tighinei. red. Gîscă.–едитор: Н.: H.

: BAR 1919. ambele sub aceeaşi direcţiune. Daeš’ tempy. 259. Den’ = День. 21 – noiembrie. – 48 cm. Săptămînal. 400.: PPR. Bibliogr. – 1927 –1933. Tip. – 1950. septembrie. Democratul: Ziar independent / dir.: 25 iunie–19 octombrie . – P. L. Apare în limba rusă. 194 L. Colab. Cuvîntul bolşevic = Кувынтул болшевик: Органул секцией политиче а СМТ дин Тырнова / red. 1996. – Tîrnova. 273 – 274. – P. Apare de 2 ori pe săpt.: 1957 – I. Democratul Basarabiei. Democratul. – 65 cm. 3. Denumire: de la 16 noiembrie 1919 – Democratul Basarabiei. 461. – 42 cm. 16. – Bucureşti. – Vezi: Cuvîntul bolşevic.: C. Bibliogr. Democratul Basarabiei: Ziar independent. Bibliogr. PPMS 1924–1974. 3.. PPMS 1924–1974. 467. – P. Ştefănescu–Delabrăila. ESM. Bibliogr. 90 . I.: BNRM 1953–1957 Cuvîntul comunist. 14 decembrie 1918 – 2 martie 1919. 518. noiembrie. Vezi: ed. PPMS 1975–1985. de arte grafice „Basarabia”.–Bucureşti. ianuarie – 1922 [mai–iunie]. Vezi: Făclia. Ziar democrat independent. – P. – К. 1929 – 1933. – [1928]. – T. – P. – P.: Газеты СССР. 463. Democratul Basarabiei: Ziar săptămînal independent. Lunar. – 42 cm. martie. – Vol. Cazan. – 1919–1924. С. „Glasul Ţării”. Bibliogr. 1. – 1953 – 1957. Bibliogr. Putna şi V. iulie –august. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 3.: Românitatea transnistriană. P. – 1950–1953. P. Dacia. P. – Teleneşti.: PPMS 1924–1974. Tatarciuc. L. – Rîbniţa. 344. 465. Sumca.Presa basarabeană. Bibliogr. 188. Dacia: Organ al solidarităţii naţionale: duplex: Ch.: Bibliografia României. Red. – Ch. Bibliogr. F. Cuvîntul comunist = Кувынтул комунист: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал де депутацилор трудиторилор дин Теленешть. 3 – 1953.: Cerner E. – P. Bisăptămînal. – 1919. – 1919–1924.: E. Denumire: 21 martie–16 noiembrie 1919 – „Democratul”.: Inst. Pe anul 1928. 466. PPMS 1975–1985. V. 3. Chişinău. – Vol. P. – C. 1976.la tip. – 1931. – C.. şi secretară de redacţie). 16 – decembrie. – Ismail. 273 – 274.: BNRM 1950–1953 Cuvîntul bolşevic. 464. respectivă.: 1951 – F. Daeš’ tempy = Даешь темпы: Орган партячейки управления рыбницких разработок ракушечника. Emanoil.: PPR. respectivă.imprimat la „Tipografia Statului”.. – Teleneşti. Săptămînal. Natenzon.: Iulia Popa Cărpineanca (la 25 iunie. Red. de la 26 octombrie . 1917–1960: Т. Subtit. – Tighina: Tip. L. – 1921. Apare în locul ziarului „Făclia. 1917–1960: Т. Democratul Basarabiei 468. Ziar democrat independent”. C.: La 25 iunie şi de la 26 octombrie – „Ziar Săptămînal independent”.: Клобуцкий В. – Ch. I. – 1918–1919. 188. Denumire: „Кувынтул болшевик”. – P. – T. 259.: Газеты СССР. 14. 462. 186. 3. – Bucureşti -Ch. – 1919. – Ch.: BNRM 1950 Cuvîntul bolşevic. – P. Vezi: ed.

Dir. независимая и безпартийная / red. Au apărut 17 numere. General Berthelot. 470. Bekasevici. nr.: S. nr. L. – Ch. Bibliogr. 473. avînd la început şi „un adaos rusesc”. Apare în limba ivrit. (1943). Apare în limba rusă. 1919. 1926. – 1918. Deşteptarea. Hin – pînă la 1 februarie 1922. Kaisin şi I. dir. 10 – noiembrie. 1932. Cluj. Deşteptarea: Organ de propagandă naţională şi culturală al Soc. Sacară. – 1919. 469. Deşteptarea. – Cluj. – 1919–1924. Cotidian. 22. – P.. Dereh Hanoer. Bibliogr. V. P. mai. Deşteptarea.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. L. Dereh Hanoer.– Ch.: Simion Serghianu.: М. 471. – P. Vezi: „Vestnik Sorokskogo Zemstva”. 475. Desrobirea Economică: Bul. – 1906. 22 septembrie. Ziarul publica materiale despre viaţa gospodăriei obşteşti şi a administraţiei judeţului Hotin. – [1933 – 1934]. Deşteptarea: Gazetă independentă = Пробуждение: Газ. resp. 1926. Gîsca şi M. – 1929 – [1931]. decembrie. Căpăţână .: M. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Camerei de comerţ şi industrie Orhei: rev. Descriere bazată pe anul 1. din dnii: V. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. 1931. din lipsa mijloacelor financiare. şi contabilitatea. Casa Hotel „Suisse”.: PPR. cele două ediţii se contopesc. ianuarie.: str. – Bucureşti. Den’ = День: Ежедн.. Popovici. Nicola. – 1932. – T. nr. Ziarul este imprimat în caractere chirilice şi apare în continuarea unei gazete ruseşti.: BCU. iulie. – Ch. – 1943 – […]. 129. ianuarie–aprilie. economică / sub direcţiunea dlui Alexandru Candelă.de la 4 februarie 1922 şi ed. 1. 3. 1998. L. 3. secretar de red. Cotidian. Este ediţia în limba rusă a gazetei „Ziua”.: Holban E. – 1921. M. Ediţie bilingvă: româno–rusă. Săptămînal. Boeriu. – Descriere bazată pe anul 1. P. L. – Soroca.: BAR 1933–1934. secretar delegat al Camerei de Comerţ şi industrie. „Cartea Romănească”. L. De la 10 noiembrie 1929. – Descriere bazată pe anul 1. Bisăptămînal (apare miercuri şi duminică). Presa ardeleană pribeagă (1915–1919) // Almanahul presei române pe 1926. Imprimeria Chişinău. Deşteptarea: [foaie]. 1–4. 1917– 1918. apare numai duminica.: Notar Public P. ( red. – 1919–1924.: G.: PPR. “Вестник Сорокского земства”. независимая газ. 263. De la 17 martie 1921. Holban E. 474. Red. – 49 cm.: A. A. red. Chihencheli). Caliga. – P. Vezi: “Ziua”. P. 264.–ed. 30 – februarie. дом Швейцарской гостиницы): Tip. – P. 13): Monitorul Oficial şi imprimeriile statului. septembrie. (1929). ediţia în limba română apărînd pe pagina a 4–a a ediţiei în limba rusă. BŞANRM 1929 Den’. – Orhei (str.: BAR 1921. – Ch. / Изд–во: Артель тружеников печатного дела. – Soroca. P. octombrie. 3. culturale din judeţul Soroca / sub îngr.: BAR 1921–1922 Den’. – Ch. Deşteptarea. – Ch. – 1905–1906. Bibliogr. Cosciug. Lunar. – Bender. unui comitet alcăt. N. Bartolomeu. (1932). I.. 91 . av. 156. red.: BNRM 1943 Desrobirea Economică 472. Bibliogr.: G. 4..Presa basarabeană. B. Bialkovski. P. – T. – Hotin: (red.

L. Deşteptarea. 1939. Şpac I.: Madan I. lit. 1931. respectivă. L. Bibliografia României. – Ch.: Holban E. 479.: Otto Seller. Deutscher Volkskalender fur Bessarabien. şi conf. 1933. ref. 476. Pe anul 1928. – P.Frau und Folk. 480. 1993. – P. 2829. Descriere bazată pe anul 6.. november. Regele Ferdinand. 1939. Mocanu. 1935.: Karl Liebram. Bibliogr. – Vezi: ed. 3. 1926.Der bessarabische Landwirt. 79. 159–160. Din trecutul nostru. Besvikonnîi. respectivă. de istorie a Moldovei – 1994. – 1921. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru.: 1936 . – T. Bibliogr. Deutsche Zeitung Bessarabiens / red. – Tarutino (red. .. Dezrobirea. DPR (1731–1918). august. Apare în limba germană. 14. – Tarutino: Tip. 2000. – 1919–1924. – Vezi: ed. BCNLM 1933. 1998.. P. – Tarutino: Drud und Berlag der „Deutschen Zeitung Bessarabiens”. Din săptămână în săptămână / dir. 23 mai. Judeţul Soroca. BŞANRM 1935. PPR. – Bucureşti. economică]. 27 – aprilie. – T. – Ch. L. 1922–1924 . – P. – Ch. – P. – P. Dezrobirea: Organ al Ligei Româneşti. 1939. A. Ernst Neuman (de la 11 iunie 1921). – Ch. dir. Deutsches Volksblatt: Zeitung der Deutschen in Bessarabien (Foaia populară germană: Ziarul germanilor din Basarabia) / proprietar: Deutsches Volksblatt S. – Vezi: ed. 482. – 1935 – [1940]. – Ch. Apare în limba germană. – Descrierea bazată pe anul 4. G. Camerei de comerţ şi industria Orhei: [rev.: BŞCAŞRM 1931. Deutsches Volksblatt.: PPR.: Chr. CNC 1934. Fraţii Imas. 478. de arte grafice „Basarabia”.Unsere Schule. 270 – 271. Revista „Din trecutul nostru” – valoroasă sursă de studiere a patrimoniului naţional // Activitatea bibliologică în condiţiile actuale: Tez. 92. Cotidian. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia. red. (1936).: str.: Tip. nr. L.. Dezrobirea economică: Bul. – T.98-105. – nr. PPR 1919–1924.. 264. 92 . 1998. File de istorie. Din săptămână în săptămână. republ. Caliga. Bibliogr. – Descriere bazată pe nr. ed. Supl. Cultural-Istorică Neculai Milescu. Deutsche Zeitung Bessarabiens. şi adm.Kirchliche Nachrichten. – Vol. – Ch. 3-4. 29 – Ch. (1940). – P. Dezrobirea economică.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. BNRM 1933–1936. P. Descriere bazată pe anul 1931. octombrie. Literatura germană din Basarabia // Rev. a IV-a şt.: Gh. de lingv. – 1919. „Union”. A. 6 – [1928].Presa basarabeană. – Vezi: ed. P. 1936. – nr. Bulat N. 121. revistă istorică ce a apărut din noiembrie 1933 pînă la noiembrie-decembrie 1939] // Rev. respectivă.: BNRM 1943.: A.: BAR 1933. P. Lunar. – Tarutino. – Tarutino.. 23 decembrie. 2. Din trecutul nostru: Rev. – Vezi: ed. 1938. respectivă. 52. martie. Amorţitu A. – 1919–1924. – 1943. istorică. 1. – P. dedicată memoriei mult regretatei Sofia Besveconnaia / Asoc. (1923). 162): Tip. Deutscher Volkskalender fur Bessarabien. – 1933 – 1939.: BAR 1919. 274.: Fassel Horst. – 57 cm. Kalmbach (pînă la 9 martie 1921). – 1994.: Inst. respectivă. BŞCAŞRM 1933–1939. 99. 481.: 1921–1923 . şi şt. O revistă basarabeană de genealogie: [„Din trecutul nostru”. Bibliogr. – 1933. – 1919. – 48 cm. Bisăptămînal (Apare în fiecare joi şi sîmbătă). 3. 477. Bauer und Bauernschffen. 1923 . – P. – P. 3. Apare în limba germană.. Supl. Bibliogr. 178. Knauer (de la 12 martie pînă la 8 iunie 1921).

помещение клуба национал–либеральной партии). Descriere bazată pe anul 3. 222. (1957). – 1867 – 1868. ГК КП Молдавии и гор. inclusă în paginaţia revistei în limba rusă.. iunie.: G. „Dreptatea”(str.M. – 1820–1906. – Ch. casa Baier): Tip: str. – 1867–1917.: 1948 . V. Soc. национал– либеральной партии / ed.–худож. – Ch. Dinariulu Bisericescu.: BNRM. red. str. casa Şnaidman. L.: V. тигинского ком. – Descriere bazată pe anul 1. 70 (13 februarie) (1927). 111) Lunar. Denumire: Красное знамя. 21): Тип. P. Nikolaev.. – Bender (Adresa red. М. 15 iulie. – Tighina. Vasilenko. Bibliogr. unui comitet. 486. adj. 1.: 1957 – G. – С. Vezi ediţia în limba română: „Făclia de la Nistru”. BNRM 1913–1917. и обществ. de Stat. 1947. – P. 487. – 1929. – 1957. Зейликович). Vezi: Krasnoe znamâ. Vezi: Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. обществ. Совета депутатов трудящихся. I. de la 4 octombrie 1916 – cotidian. Vezi: Luminătorul. – С. Z. 118): Tip. dir. – P. ediţia română paralelă tipărită numai cu caractere chirilice.: 1929 – Rev. обществ. BŞCAŞRM 1917 Dnestrovskij Kraj. 2.: str.: Alexandru cel Bun (Pasajul Primăriei). Сталинский путь. PPMS 1924–1974. februarie. З. 27 iunie.: BNRM 1947–1957… Dnestrovskaâ pravda. лит.1. 316. Meniuc. nr. Н. Адамовича. Izvekov.. Партиздата (str. Bibliogr.–ed. BŞUM 1957… Dnestr. mai. 465. 483. P. 12 – [1931]. – Т. 455. – Ch. Red. (adresa red.: BŞANRM 1927. se constituie în revistă de sine stătătoare. preşedinte: I. Bucov.: DPR (1731–1918). и коммер. (red. – 1925–1927. Ponomari. 1 (1913). de red.–полит. Apare în limba rusă. / red.: Газеты СССР. Petuhov. К. Никифоров М. E. Coleg. Apare în limba rusă. 165 – 166. F. Dnestrovskaâ pravda = Днестровская правда: Орган Тираспол.: str.. – P. 1950 red. Dnestrovskij fakel = Днестровский факел: Газ. Pokrovskaia. PPR. Apare de 3 ori pe săpt. P. Dnestrovskij Kraj = Днестровский Край: Полит. BNR 1913–1916. P. Denumire: Октябрь. 4 – [1917].: L. Bibliogr. Red. – 1948. Doina Basarabiei: Rev. PPMS 1924–1974. Ediţia paralelă (uneori cu text prescurtat). Şleahu.: ул. L. Dnestrovskij fakel. 1.: Изд. 484. I. adj. ianuarie.Presa basarabeană. 22. – 1925 – [1927]. După mulţi ani. S. – Ch. (1929) Subtit. I. Săptămînal (Apare la 15 ale fiecarei luni). 19.: BSR. – Tiraspol. Leovei (Berthelot). L. – С. Apare în limba rusă. Bisăptămînal. nr. Часть 1. 1917–1960: Т. Зиновьева М. Dnestr = Днестр: Лит. – 1947. Ciobanu. şi adm.: de la 20 mai 1913 – bisăptămînal. Period. – 1952–1956. 93 . 3. ianuarie. 1. resp. 29. Elladi. Apare în limba rusă. – 1913. Pokrovskaia. Em. – Tiraspol (str. Ştefan cel Mare.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 485. – Tiraspol (red. L. газ. – Descriere bazată pe nr. – Ch.. Soc. Literare–Artistice–Pedagogice a Corpului Didactic Chişinău.. Kopîlov.–полит. Literare–Artistice–Pedagogice a Corpului Didactic din Basarabia / sub îngr. Bibliogr. – Tiraspol. / Орган Союза писателей Молдавской ССР. 16 – 1952. C. Zeilikovici (И. Dinariulu (Ziarul) Bisericescu = Динариулу (Зиарул) Бисерическу. I. 25 Octombrie. BAŞR 1913–1916. – P. Коллегия.: Беляева Л. Vezi: Stalinskij put'. Barski. – Descrierea bazată pe anul 1. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Nica. Vezi: Oktâbr’. Jukovski. – T. – 1941. журн. – Ch. mai. Russu. şi contabilitatea.: I. 80): Tip.: A. – Descriere bazată pe anul X. 204. M. 488. nr. 615.. – 1908–1918.

S. P. – С.: A. Doina Basarabiei: [rev. РИК. 23 – 1954. 54. 781. – К. С. r-nul Drochia. Dopolnenie k Adres–Kalendaru Bessarabskoj gubernii na 1910 god = Дополнение к Адрес– Календарю Бессарабской Губернии / Изд. Cabac. resp. – Vezi: Steaua. şi arta. G. Bargan. ianuarie. – 42 cm. Клобуцкий В. 2. – К. 1917–1960: Т. Împlinitor şi a S. Vezi: Adres–Kalendar’ Bessarabskoj gubernii na 1910 god. L. N. – Ch. 176. Bîrta.. – P.V. 1 – 1956. – С. – 1935–1941.: Губерн. – Ananiev. Dovedirea bolševică: Organul comitetului raional al CP(b)U Ananiev.: 1935 – M. 491. – 1932. ianuarie. – P. РПК. noiembrie. N. Red. 1954 – A. 377. I. Red. 29. Şumila. 1976. 1951 – începînd cu nr.-artistice-ped. 4. 10 ianuarie. 18 – 1954]. BCNLM.Nagiţ L. Denumire: Biruinţa bolşevică.: Газеты СССР.: Газеты СССР. Bibliogr. Varianta ucraineană: „Бiльшовицька перемога”. 2. 489. 447. – s. – s. – Ananiev. 494. Apare 3 ori pe săptămînă. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. F. L. Drapelul = Драпелул: Органул секцией политиче а СМТ дин Згурица / red.: BNRM 1950–1954 Drapelul. Клобуцкий В. (1949). Red. Vezi: „Biruinţa bolsevică”. V. – К. Vezi: Bil’šovic’ka peremoga. Dopolnenie k Adres–Kalendaru Bessarabskoj gubernii. lit.: Газеты СССР. Oprea. P. a Corpului Didactic din Chişinău apărută la 15 mai 1929] // Lit.: BNRM 1949–1956 Drapelul. – P.: BNRM 1952–1954 Drapelul.: BNRM 1932. 5 – 1935.: BŞANRM 1910. Apare de 3 ori pe săpt. P.: A. правления. P. P. din Birzula. 2. – Drochia. – [1951. – С. 1917–1960: Т. PPMS 1975–1985. Doina Basarabiei. Denumire: Стяуа. Subtit. Bibliogr. 193. – 1910. тип. Săptămînal. Voroşilov.: Летопись периодических изданий СССР в [1935 nr. Dovedirea bolševică. Vezi: „Biruinţa”. Bibliogr. Bibliogr. – 1951–1955. РПС. PPMS 1924–1974. – Criuleni.. P. Dovedirea. Din 1933 a apărut sub denumire „Biruinţa”. Red. PPMS 1924 – 1974. Zguriţa. – Descriere bazată pe anul 1910. 490. – Vezi: Colectivistul. –1949. – 1950.: str. L. Колективистул. 1936] – С. – P. Drapelul = Драпелул: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Болотино. Drapelul: Organul secţiei politice al SMT dn Criuleni. – Descriere bazată pe nr. губерн. 493. – 1933–1941. BŞCAŞRM. 1917–1960: Т. – Birzula. 28 ) – 42 cm. – 1932–1941. 3. februarie. T. – 2 mai.. Bibliogr. Răul.: 1935 – Орган Ананьевск. R.: PPMS 1924–1974. – 1945. Apare în limba rusă. 136.: 1949 – A. BU Iaşi 1929. – Drochia. 1976. 1955 – începînd cu nr. 76. P. Bisăptămînal. Dovedirea: Organul CP. – 1991. Iuraşenskaia. M. – Ananiev. Bolotino (adresa red.Presa basarabeană. 605. 492. Bibliogr. Drapelul biruinţei = Драпелул бируинцей: Органул КР Дрокия ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий. Бессараб..: 1956 – G. A. 1957 – V. M. L.: Nuca S. – 1955. a Soc. 94 . 332. – Birzula.: BAR. aprilie. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Bogdan. Ursul. 495. – 1932 – 1933. С. Apare în limbile română şi ucraineană. decembrie – 1957… – Drochia. 210. L. BNRM. Com.

Bisăptămînal. Bibliogr.: Газеты СССР. Pe anul 1928. 1917–1960: Т. şi tip. 26 (966) 1956 îşi încetează apariţia. P. 391. P. – Adresa red.: M. P. în anul 1924 prim red. – P. Cotidian. – P. – 1919–1924. prim–red. ianuarie. 500. Catruc. Fudulu.: 1956 – L.: Daniel Ciugureanu. – P. A reapărut săptămînal începînd cu 29 ianuarie 1927. 1927 – [1937]. 29. Denumire: Стягул сталинист. 1 – februarie.: T. 2. 8. nr. – 42 cm. nr. L.Presa basarabeană. în anul 1923 prim red. 116): Inst. 498. ianuarie. 16).: PPMS 1924 – 1974.: str. A. – Străşeni. 4 ianuare. Renert. V. 190 – 191. Dimitriu. Prim–red. Red. Noe şi Hr. Drapelul Roşu = Драпелул Рошу: Органул секцией политиче а СМТ дин Флорешть. iunie. E. 1. L. 1930. Drapelul stalinist. Bibliogr. 8 – 1925. (1920). Inculeţ. – P. – C.: BNRM 1956–1957 Drapelul biruinţei. Puşkin. L. Bibliogr. BŞCAŞRM 1920 95 . Anestin. – 1920. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 1998. PPR. PPMS 1975–1985.–adj.: str. – Descriere bazată pe anul 1. – Descriere bazată pe nr. Dreptatea / dir. 501.: A. P. în 1921–1922: Constantin Noe. Red. Railean. Gh.: BAR 1920–1937. şi adm. Alexandru cel Bun. P. Red. 48). 445. I. 269. Ignătescu–Jap. 12 noiembrie. Apare de 3 ori pe săpt. 497. S. – 1950 – 1953. PPMS 1924–1974. Mironov. Dăscălescu. (str.: 1957 – S. Bisăptămînal. Apare de 3 ori pe săpt. – 1945. PPMS 1924–1974. – 42 cm. La nr. Denumire: „Ренаштеря”. Drapelul Roşu. Railean– 1950 – 1951. – С.: PPMS 1924–1974. Bibliogr. 454. 284. 1917–1960: Т. – s. 191. 1(73). – P. – 42 cm.: Полевая почта 47763. Denumire: Дрептатя фронтулуй. – 1956. Vezi: Dreptatea frontului.. – 1951–1956. av. 1946. – P. 499. nr. 496. – Baimaclia. Drapelul comunismului = Драпелул комунизмулуй: Органул КP ал ПК ал Молдовей ши ал СP ал депутацилор трудиторилор дин Баймаклия.: Газеты СССР. – C. – 58 cm. G. Conducerea: În anul 1920 – C.: BNRM 1946 Drapelul biruinţei. „Есэ де доуэ орь пе сэптэмынэ”. Subtit. de Arte Grafice „Glasul Ţării” S. I. 1917–1960: Т. Vezi: „Renaşterea”. – Vezi: Steagul stalinist. – [1946].: 1920 – Gh. Drapelul biruinţei = Драпелул бируинцей: Газета осташулуй рош («Знамя победы» на молдавском языке). 1(941). – T. Red. – P. 3. – Vol. – 65 cm. Polubok. Cuhureştii de Sus. noiembrie. – P. 3. V. Mâţu C. septembrie –1957… – Străşeni. D.: Газеты СССР. l. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. P.: Bibliografia României.: Ion Maxim. – Descriere bazată pe anul 7. 1956. P. Dimitriu. – Ch.. nr. – 42 cm.: 1951 – C. în 1925 apare cu subtitlul: „ziar cotidian”.: 1951 – T. – s. Bibliogr. Bibliogr. Crîşmar. – 1949–1955. 173. – Bucureşti. Drapelul biruinţei = Драпелул бируинцей: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Стрэшень. apoi săptămînal.: M. Red. – 1956. 345. 28 iunie. 2. red. Drapelul stalinist = Драпелул сталинист: Органул секцией политиче а СМТ дин Кухурештий де Сус / red.: Boţan.: de la 11 mai 1923 – Organul partidului Naţional–Liberal. red. Maloman. (red. – Ch. A. 1998. resp.: BNRM 1956–1957… Drapelul biruinţei. L.: G. 2. Dîrul. L. – Floreşti. – Baimaclia (adresa red. 345.: BNRM 1956 Drapelul comunismului..

– T. G. ianuarie. 1917–1960: Т. 1912 – A. – 1906. Denumire: Колхозникул. Dreptul Nostru: Rev. ed. l. 193 – 194. mai–iunie. K. Drug = Друг: Лит. Лит. sub direcţia unui comitet. Bibliogr. – 1905. Lunar.. Cotidian. Друг: Еженед. Якубовича. –1911–1912. 485. 1913. 1 octombrie – 1924.Presa basarabeană. P. M. 27 – iunie. И. Vezi: Drug: Eženedel’noe illûstrirovannoe priloženie.. 20 – 1914.. – Ch. BAŞR. – Ch. M. Vezi: Knižki Druga. – Ch.1945. газ. 502. Полит. 1913 –A. 1. – 1953–1956. П. 1914 – I. – 1906. Poleakov (А. Газ. журн. Никифоров М. М.. 503. – 1924 – 1936. „Наш друг”.: În 1911–1914 – V.: 1911– M. 2 Белорус. Lăpuşna. P. Dreptatea bolşevică = Дрептатя болшевикэ: Органул КР ал ПК(б) ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Бравича. 1906. – 1923. – Ch. 445. 506. 508. . – 32 96 . К. Н. redactorul ziarului „Бессарабец” considera ziarul „Друг” continuator al ziarului „Бессарабец”. К.: Книжки „Друга”. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1945. – С. BSR 1905–1914 BNRM. 9 (1935). – Т. aprilie. Dreptatea socială. Русановский). Bulgakov (М. cm. Dreptatea. Editat de jurnaliştii ziarului “Comsomolistul Moldovei” pentru soldaţii români din Armata Sovietică. 1. – Vezi: Drug Bessarabii”. 507. PPMS 1924–1974. иллюстрир.. jud.: Albuleţ A.: Газеты СССР. 505. 112. прил. – С. nr. Denumire: Драпелул бируинцей. P. . Cernăuţi). „Друг Бессарабии”.. 458. 94. Поляков). – C. 3.. / Изд–во: Артель тружеников печатного дела. Поляков). Dreptatea socială. Rusanovski (И.. Bibliogr.. – P. BŞANRM 1907–1914 Drug. Cruşevan. Булгаков). adeseori apărea cu numerotare unică cu cea a ziarului „Друг”. – Bravicea. М.. Supl. A.: PPR. В.: Тип. V. red. Bibliogr.: L. – Descriere bazată pe anul 11.Vezi: Drapelul biruinţei. L. – 1911–1914.s. 26]. Vezi: Colhoznicul.–resp. BŞCAŞRM 1935–1936. – P. Apare în limba rusă. [martie. – Т. L. 17(30) mai. S–a editat şi în alte oraşe din România (Craiova. иллюстрир. Зиновьева М. – Ch. 2. Dreptatea frontului = Дрептатя фронтулуй: [Красноарм. neregulat. и Экон. – 1950. 1906. – Ch. М. 1937–1944. ed.: BAR 1925–1932.: Газеты СССР. – Ch. l. Apare în limba română. – 1920. Apare în limba rusă. Volin. / red. nr. 2. Denumiri: Знамя. Bibliogr. L. Якубович.–религ. 25. Poleakov (А. Никифоров М. Основана в 1897 г. M. Журнал „Щелкунчик”. М. А. прил. 1917–1960: Т.) Red. Drug: Eženedel’noe illûstrirovannoe priloženie = Друг: Еженед.: BPR. BŞANRM 1934–1935. 287. А. Ştefan Stelian.: Беляева Л. – Ch.. В. vol.: Беляева Л. – 1919–1924. BŞCAŞRM 1905–1914.: П. – Ch.: Tip. Крушеван. Balabaev (А. Ed.. ianuarie. – Bravicea. Bucureşti. – Descriere bazată pe anul XVII. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Vezi: Drug. – Ch.: BNRM 1952–1953 Dreptatea bolşevică. – Vezi: Selkunčik. – 1906. octombrie. Dreptul Nostru. – s. М. Iakubovici (В. – Vezi: „Naš drug”. – 1906. Drug = Друг: Обществ. 504.. – С. Dreptatea frontului. Bibliogr. Крушеваном. Drug. de Cultură şi Profesie a medicilor Veterinari / fondator: Ştefan Bosie. 3. – Ch. 8 – 1953. – 1911–1912. Н. – Vezi: „Znamâ”.. – 1905–1914. I. Зиновьева М. К. Балабаев). P. . Фронта]. Averbuh. – Ch. august.

Bibliogr. 8 ianuarie.: A. Balabaev (А. – Descriere bazată pe anul 1. 487. – 1912 – 1917. Drug naroda = Друг народа: Газ. Lunar. 12. Drug Bessarabii. Subtit. Якубович).: din ianuarie–februarie 1923.. după cuvîntul „издаваемый”. 1935. – C. Platonov (А. прил. 3. 3.: V. Платонов).: Беляева Л.: BAŞR 1911–1912. Адиясевич. Subtit..–попул.. BNR 1911. Loghin (прот..: БЭС / B. Nu s–a păstrat nici un număr.: A. k gaz. 2 (1929).1. пчеловодства. И. И.„Благовестник”. Д. pril.: V. 62): Tip. – Ch. издаваемый Центр. – Tighina (Николаевская ул. – вып.: Г. И. – Descriere bazată pe anul 1. – Ch. Э. Drug. Иллюстриров. – 23 cm. В.: din noiembrie 1920 – „Лит. Apare în limba rusă. BNRM 1921. Denumiri: 1905–1914 denumire „Друг”. Bibliogr. – T. Волина. К. – P. – К. – 1923–1935. nr. Bibliogr. 5. Cotidian. 510. – Ch. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. и лит. Vezi: Prietenul Apicultorului. nr.. – 1912. Drug Naroda. L. 290. L. Vezi: ed. В. Мaтковский..–Полит. 42): Tip. – 1921. Drug. И. 97 .: BNR 1912 Drug Pčelovoda. Drug Pčelovoda = Друг Пчеловода: Ежемесяч. практ. BNRM. Натензона. 2. о–вом „Пчеловод” / red. 1 octombrie – 1912. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Vezi: „Drug”. журн. Lunar. Логин).: Трубецкой Б. (Haralambie. 512.: BŞANRM 1929..1911–1914 denumire „Знамя”. Никифоров М. – C. – Ch. M. Bibliogr. mai – 1928.. – P. Drug Naroda = Друг Народа. P. . 513. 1. V. 515. М.: Nicolai Negru. Denumire: 1924 . – 1911. Н. I. an. 207. Apărea uneori sub copertă comună cu revista „Prietenul Apicultorului”. – К. к газ. marţi. 18 – 1912. se adaugă cuvîntul “Бессарабским”. Drug naroda. – С. Săptămînal. Drug: Pecâtaetsâ kak besplat. – Ch. 514. ed. Vezi: Благовестник. Vezi: „Scutul Naţional”. – Descriere bazată pe nr. журн. Eparhială. Este ediţia în limba rusă a revistei: „Prietenul Apicultorului”. decembrie.: PPR. 207. I. Apare în limba rusă. религ. – C. науч. P.. – Ch. L. Платонов) ed. L.1. орган”. „Scutul Naţional” / dir. Drug Pčelovoda = Друг Пчеловода: Ежемесяч. – 1924–1932. 509. М.Presa basarabeană. – 1919–1924. газ. ianuarie – […]. Drug Bessarabii = Друг Бессарабии: Обществ. – К. – 1929. – 1911. – Т. Platonov (Д. PPR. – Tighina. 1989..: BŞANRM. – Ch. – Vezi: Znamâ. И. 1. 1933. Bilunar. Varianta în limba română: “Prietenul norodului”. Apare în limba rusă. – T. noiembrie. Apare în limba rusă. (1921). журн. D. и Экон. Apare în limba rusă.: BAR 1933. 511. – [1933. Apare în limba rusă.. – 1921–1928. unele articole în limba română. – Ch. нравств. Bibliogr. P. – Ch. – 1919–1924.: Тип. Национал–Крестьян. / red. I.: Трубецкой Б. / red. Drug Zeleznodorožnyh Služaŝih = Друг Железнодорожных Служащих: Двухнедел. D. P. Балабаев). Лит. L. – T. 290. (1912). Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. respectivă. Apare în limba rusă. Зиновьева М. 1989. – 1929. 1935]. Matkovski. „Scutul Naţional” = Друг: Печатается как беcпл. BŞCAŞRM 1921–1928 Drug Pčelovoda. Iakubovici (В. Textul în limba rusă. P.

: ESM. 1946 – text cu caractere chirilice. – С. 1948 – A. 193. S. Întrerupere: 1942 – 1944. – Mălăeşti.. Conform hotărîrii Biroului CC CP(b)M din 4 noiembrie 1940 ziarul „Pământ Sovietic” şi-a schimbat denumirea în „Drumul Leninist” cu periodicitatea: cotidian. 1976... Н. 1932 – Meleahoviţki. 1952 – N. L. – P. Kopetman. 1917–1960: Т. P. Drumul luminos = Друмул луминос: Органул секцией политиче а СМТ “С. F. L. Советская Молдавия: Краткая энцикл. P.Presa basarabeană. Săptămînal. – К. – 1937. februarie. – 42 cm.: Беляева Л. Клобуцкий В. Bibliogr. 1936 – Ipatenko. – 1950 – 1953. К. 1946. Drumul nostru. – P. – s. BAŞR BNR . Никифоров М. Stînga. – P.: 1930 – Органу комитетулуй партийник ши комитетулуй ымплинитор дин районул Каменка.: 1951 – I. Drumul leninist = Друмул ленинист: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал КЕР ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Каменка – 1930. Kornilov.: BNRM 1950–1952 Drumul colhoznic. Drumul Leninist.:1930 – O dată în 5 zile. Ziar comunist ilegal. 3. – P.: BSR. r-nul Soroca. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 42 cm. 1932 – Органу Комитетулуй районал а ПК(б)У шы комитетулуй районал ымплиниторь дин району Камынка. Drumul lui Lenin. 343. 332. Mihailov. A. Lenin). Camenca şi a Sovietului raional al deputaţilor trudiorilor. 516. – С.: Клобуцкий В. Period. – Т. 1953 – bisăptămînal. Bibliogr. Зиновьева М. S. Drumul Leninist: [organul partidului comunist judeţan]. Analciuk. 1. 1948–1957… Drumul leninist. Şenberg. 1976.: PPMS 1924–1974. A. – 1940–1941. 1934–1936 – text cu caractere latine. P. Drumul lui Lenin = Друмул луй Ленин: Орган политотдела Малаештской МТС. Bisăptămînal. Лазо” дин районул Сорока / red. 517. Ediţie bilingvă: moldo–rusă. Bibliogr. 98 . Bibliogr. Diaconescu. 394. 1.: 1930 – Raskovski. р– нул Згурица. PPMS 1975–1985. – Malăeşti. – P. – [1940.. Red. – 42 cm. 488. – Bălţi. С. Liverant (Ливерант Г. 47.. – К. De 3 ori pe săptămînă. Drumul colhoznic = Друмул колхозник: Органул секцией политиче а СМТ дин Высока. L. Voloviţa. 521. 217–218. r-nul Zguriţa. L. С. – С. 1931 – Organul CR PC(b)U şi comitetului împlinitor din r-nul Camenca. – Bălţi. iulie.: Газеты СССР. 1941 – Organul CR al PC(b)M din or. – К. 519. 1984. Bibliogr. 1946 – M. Vîsoca. С. Bibliogr. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.: BNRM 1950–1954 Drumul luminos.. 20 – 1957… – Camenca (str. 25 – 1954. М. Subtit. N. – 1933–1935. 1933 – text cu caractere chirilice. PPMS 1924–1974. – Vezi: Put’ Lenina. 45. Mazur. – Т. iulie. Moghilevski. – C. 518.: PPMS 1924–1974. 520. Red.. 1946 – Органул Комитетулуй районал ал ПК(б) ши ал Комитетулуй ымплинитор районал ал Советулуй Депутацилор трудиторилор дин Каменка. în două limbi: moldovenească şi rusă. – 1950. 1949 – N. 1954 – de 3 ori pe săptămînă.. – 1934. 1941. – К. Vişnevskaia. 1952 – E. – Bender. – s. noiembrie]. G. Organul CPR şi al CER din Camenca. 1982. 2. CNC 1911–1912 Drug Zeleznodorožnyh Služaŝih. P.).: BNRM 1930–1933. Bibliogr. Varianta rusă: “Путь Ленина”. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. P.: Культура Молдавии за годы Советской власти: Сборник документов в 4–х томах. 398. – Vezi: Pământ Sovietic. – Vol.

Vezi: Calea spre socialism. М. 1948 . şi red. – Rîbniţa. 356 Drumul socialist. 258 – 259. Zilnic. – Ch.. Vezi: ed. 1. 99 . BŞCAŞRM. Varticeanu. 525.: D.: B. 93 (4857).:1930 – Органу К. –1933–1941. Bibliogr. / red. V. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалисти–ческой нации 1924–1940. nr. 1948. – 1930. 1932 pînă la [1937] – text cu caractere latine.: Poştarencu Dinu. 522. L. 1939. – 1948.. Vikonski. 1 decembrie. – 1864 – 1866. 1946 . – Л. Pe anul 1928. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. Blîskov. Duhoven pročit. – 1941.– resp. P. L. С. E. – Т. Lunar..I.I. mai. и экон. 1938 – Organul CR al PC(b)U şi com. 31. 1936. Drumul nostru. 526. 29 mai. Varianta rusă apare în 1941 cu denumirea: “Социалистический путь”. Duhovni knižki za poučenie na vsâk hristianin = Духовни книжки за поучение на всяк христианин: Помесячно духовно списание / ed.: Беляева Л. Rusnac. Исторический очерк гимназии императора Александра III в Болграде. Denumire: Каля спре сочиализм. 1936 . 1. – Descriere bazată pe nr. 25. – [1926 – 1930]. 1904.: Bibliografia României. – 1912.. 524. – Rîbniţa (str. 1930. BNRM 1912 Družok. M. 2) – 42 cm. resp.: R.Presa basarabeană. полит. 1950–1957… Drumul socialist. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Bibliogr..: BNR. Papkov (Д. BAŞR. – Rîbniţa. 1939 . (1912). 1938. – Bolgrad. Au apărut 96 numere. Revistă în limba bulgară. Клобуцкий В. Bibliogr. – C. Duhovni knižki. Descriere bazată pe anul 3. 184. decembrie. Apare în limba rusă. 1917–1960: Т. – P. Întrerupere: 1941–1944. Т.: D. Р. F. Никифоров М.: V. – Болград.. – P. Gazetă de seară.T. газ. Družok = Дружок: Обществ. 318. 1.: Газеты СССР. 3 (1928). Якубович).A. – Ch.. 25. 527. V.: 1930 – red. Drumul socialist = Друмул сочиалист: Органу КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Рыбница.: Raşko Blîskov.V. Anexă: 1935–1936 apare pe paginile ziarului foaia comsomolistă: “Bolşevicul tînăr”. Organul CPR. V. – Descriere bazată pe anul 1. Ediţie în limbile română. Drumul nou: foaie închinată mazâlilor şi răzăşilor din Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt / red. BSR. ucraineană şi rusă. Drumul socialist = Друмул сочиалист. 1932 – Органу КПР. 4. Папков). Ы. – 1945 – 1948. СРСР шы СМТ дин району Рымница. I. respectivă. P. дин району Рымница”.: BNRM 1932–1933. Păun. – P. Р. 1941. L. Voikov.: Якубовича. Varianta ucraineană: “Соцiалистичний Шлях”.: BAR 1928. – К. PPMS 1975–1985. 5 – august.: Poştarencu Dinu. Duhoven pročit = Духовен прочит / red. – P. Cotidian.. Grecul.: Газеты СССР. nr. 72. Bibliogr. Bibliogr. Tanasevski. П.. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. К. Red.: Тип. (1948). PPMS. Vezi: “Socialističeskij put’”. К. В. D. – Bolgrad. CEP din Rîbniţa. – Floreşti. – Ch. 1904. 2. 1998. P. шы С. 1998. 1958.. – 1924–1974. 1957 . – Vezi: “Socialističnij Slâh”. Bibliogr.. împlinitor raional din r-nul Rîbniţa RASSM. – Болград. Н. 1950 . Исторический очерк гимназии императора Александра III в Болграде. Începînd cu nr. Nikolaev. 17 – 1957. BŞANRM 1928. Cotelea.. М. Iakubovici (В. – C. – Floreşti. Subtit. – Ch. 1976. ed. М.B. – 1862. 1917–1960: Т. – Vol. 523. Зиновьева М. Revista în limba bulgară. Drumul nou.

633. – P. mai. 33.. Marian L. Bilunar. – C. Duša. iulie – 1873. – 1917.: BAŞR.Presa basarabeană.. oбществ. red. Vezi: Voin–graždanin. Bibliogr. Bibliogr. – C. – nr. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 532. – 1872. Bibliogr. Зиновьева М. 207. P. 530. Echoulu Bolgradului. Ю. 1989. Duminica. И. – Bolgrad. Гликсман). – P. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). 226. – С. – С.: Русские газеты периода 1917–1922 в фондах Государственной библиотеки СССР имени В. Ediţie în limba bulgară. 3-5. de propagandă religioasă. ianuarie – mai. Dunajskij Vestnik. – 1820 – 1906.. Boldur–Lăţescu.: V. De la 2 mai 1917 a apărut “Воин–гражданин”. / Орган партии конституц. 533. Primele foi româneşti din Basarabia // Doina Basarabiei. Никифоров М. 235. науч. – 1906. Eho na Bolgrad: ziar = Ехо на Болград / red.: Тип. Mysli i ih Tvorčestvo. BNR 1906–1907. Eho na Bolgrad. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. К. – 1874. газ. noiembrie. и полит. 63. Antim. L. ianuarie. – 1929. – Ch. – 1820 – 1906. – 1872 – 1873. Echoulu Bolgradului [gazetă polit.. – 1874. Brăniştanu. 176. – Bolgrad. – К.: Челак Е. Brănişteanu. 534. – P. лит. 536. 31]. Ediţie în limba bulgară. Bibliogr. 1.: G. Eho na Besarabiâ: [ziar] = Ехо на Бесарабия / red. Ecoulu Basarabiei: [publ. – Bolgrad. Eho na Besarabiâ.] / red. Au apărut 107 numere. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: BAŞR 1917. экон. L. P. 1912 . – София. 264. 531. – 1912. DPR (1731–1918). 535.: Teodor Boldur–Lăţescu. 100 .: Челак Е.–попул.revista „Журнал начинающих“ apărea sub această denumire. – 1914. Duša. – Bolgrad. 1. BSR. обществ. Ленина. Ekstrennye telegrammy „Beleckoj Mysli” = Экстренные телеграммы „Белецкой Мысли”. 1999. 176. 1. журн. – P. jud. – nr. – 1917. Школьника. T. Cotidian. 1989.] / red. 1..: V. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878).. – К. М. – [1942.. polit. – T. большой. 1999. 528. – P. – P.: DPR (1731–1918).: Трубецкой Б. – Bălţi. Ecoulu Basarabiei. демократов. 223. Мысли и их Творчество: Двухнед. Bessarabiana / Draganov..–ed. Dunajskij Vestnik = Дунайский Вестник: [ziar]. Darea de seamă de activitatea Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria de la 1 ianuarie – 31 martie 1942 // Transnistria creştină. Apare în limba bulgară. Apare în limba rusă. – 1942. Balta / condusă de ieromonahul Varlaam Chiriţă. – 1911. Gliksman (Г. Д. иллюстрир.. Vezi: Zurnal Načinauŝih. Eho Bessarabii = Эхо Бессарабии: Ежедн. Трубецкой Б. Apare în limba rusă.: Vasil Diamandiev (Васил Диамандиев). Mysli i ih Tvorčestvo = Душа.: PPR. – София. Apare bilunar. – Bolgrad. – T. Duminica: rev. – Ch. Eho Bessarabii. Text paralel în limbile rusă şi română. I. PPR. Н. Bibliogr.: Беляева Л. – T. 3.. – Berşad. 1. mai – Bolgrad. – C. Bibliogr. 21 – 1910 – Ch. Bibliogr..– Berşad.: Nica. 529. 88. 1 – martie. Bibliogr.

: BNR. 24 numere în an. (1928). 1940–1942 BŞANRM 1936–1940.: BNRM 1926. – 1922 – 1928. (adresa red. 40. 1994. – Ch.: Ghibu O. – Descriere bazată pe anul 4.: Şpitalnic S. 1927–1928. L.: Трубецкой Б.„Еврейское Слово”. Mihai Viteazu. 1926. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). Evrejskaâ Hronika. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Зиновьева М. L. Ş. Supliment la ziarul „Белецкая Мысль”. посвященный еврейским интересам / red. Eshcoloth (Strugurii): Rev. 95. – К. 9 martie. – [1920] – 1933. – К..: L. М. Episcopia Hotinului: Foaie eparhială oficială: duplex Chişinău–Bălţi. Bibliogr. Evrejskaâ Hronika = Еврейская Хроника: Еженед. 1936–1938. – P. – [1927 – 1929]. – Ch.. Evrejskaâ Tribuna („Tribuna Izraelita”) = Еврейская Трибуна / red. – Descriere bazată pe anul 1. 1928.: lui A. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – P. – Ch. 1994. lunară: supl. Никифоров М. 9. – [1924 – 1942].(str. 1941. – 1911. – Vezi: Erd un Arbet. Supliment la „Unser Zeit”. – С. P. и лит. 95 Erd un Arbet. Lunar. Tip.: BAR 1920–1922. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. Eshcoloth. Bibliogr. – Cluj. Ghibu O. – P. P. 55) Săptămînal. 1989. 246. Denumire: 1913 . (str. Caliga. Haralambie. Kievskaia. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. O pagină de istorie contemporană. CNC 1936..: Tip. – P. 1937. prima pagină apare în limba română. 539. Pe anul 1928. – Ch. 15 – 1912. Supliment la „Erd un Arbet”.sub îngrijirea preotului D. 542. 537. – Vezi: Beleckaâ Mysl’. O pagină de istorie contemporană. Vezi: Unser Zeit. – Descriere bazată pe nr. 1937 . 500. Apare în limba rusă. – 1929 – […]. BAŞR. – Descriere bazată pe nr. M. nr. L.: BŞANRM 1929. Bibliografia României. Erd und Arbet. 22 iunie (1929). Vezi: Evrejskoe Slovo. Arta Grafică (str. Apare în limba idiş cu caractere ebraice. Şoihit şi D. L. 58) Săptămînal. – Vol. Weissman (str. la „Unser Zeit”. P. – 1912–1915. – Cluj. Red. – P. BCNLM 1926–1929. P.: N. Erd und Arbet (Pămînt şi muncă): [organul org. 1938 . Rozumovski. 1989.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. журн. К. 245. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). 538. 207. 541. – 1920–1933.: 1936 – G. Arghiropol. 122. – C. 10 octombrie. P. BŞCAŞRM 1937.: BAR 1927–1929. 1928–1931..: I. Eparhială „Cartea Româ–nească”. Bibliogr. Leibovici. Evreii în literatura. Ardealul în Basarabia. – C..–ed. 1912.: Беляева Л. Bibliogr. 223. Ardealul în Basarabia. Bibliogr. BSR 1911–1912. 1. L. decembrie. Трубецкой Б. Grigoriev. L. Apare în limba idiş cu caractere ebraice. – Ch. L. 52). Popescu. – Ch. Н.: „Еврейская Хроника”): Tip. – Т. – Bucureşti.: BNR 1914 Ekstrennye telegrammy „Beleckoj Mysli”. 1928.. 1. BŞANRM 1912. 46): Tip. Şpitalnic S.. 101 .preotul Dimitrie Balaur. 1 (1927). Evrejskaâ Tribuna. Episcopia Hotinului. „Zeiri Zion” din România]. oбществ. Erd und Arbet (Pămînt şi muncă) – 1925. – Ch. 540.–полит. – Ch.Presa basarabeană. Săptămînal.. Apare în limba idiş cu caractere ebraice. P.: 1928 – „Technic”. O. Tip.. Evreii în literatura. Kievului.

1925. iunie. 503. 1994. PPR. Nicolescu. nr. 543. D. Evreii în literatura. naţional şi democrat / girant resp. respectivă. – P. Schwarzberg. Text paralel: în limbile română şi rusă. Nencev.. – Tulcea–Ismail. – Descriere bazată pe anul 2. Şpitalnic S. Apare şi o ediţie în limba rusă. – 1921–1922. L.. lunară. Vezi: ed. Postan. septembrie. Apare neregulat.: BAR 1918–1919. – Ch. Săptămînal. Bibliogr.–red. dir.: Victor Ţăranu.Presa basarabeană. red. – P. de la 18 ianuarie 1919). – Tighina (red. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. L. P. Farn Yidischn Kind (Pentru copilul evreu): Rev. 549. 1.. Subtit. şi şt. – T. Apare în limba rusă. decembrie. Lunar. Bibliogr. fondator.. – Ch. Vladimir Cavarnali.: BNRM.: la 30 ianuarie – Virgil Th. 336. Lunar. noiembrie. aprilie. – T. 1928. ianuarie – martie. creaţia lui T. Făclia: Ziar democrat independent / dir. Farn Yidischn Kind. Ştefănescu–Delabrăila (numai la 1 ianuarie.–proprietar Paul S. Denumire: 1911-1912 . secretar de red. 189. 18 – 1919. Red. 23 – 1915. Bujoreanu. 188.. Bibliogr. de la 18–30 ianuarie). 102 . lit. sub conducerea unui comitet.: Zalman Rozental. Rozumovski. Varianta în limba română apare cu denumirea: Mijlocitorul farmaceutic. 547. Gh. – Ch. Farmacevtičeskij posrednik. Denumire: 1919 în locul lui apare: „Democratul. – P. – C. – T. I. 29 – iulie. – 1935. 1998. L. 1. – P. – 1925. Зиновьева М. – P. – P. 117): Tip.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. administraţia: str. 4–5 (Martie–aprilie) (1936). Tighina. Apare în idiş cu caractere ebraice.. – P. М. – 65 cm. 122. Farul: Ziar politic independent: duplex: Ismail–Tulcea / dir. 30.: 1927 – Organ al Partidului Naţional–Liberal din jud. martie. – 1919–1924. 15 – 1922. журн. 1.: BAR 1925–1927. 28 – 1920. / sub auspiciile Liceului de băieţi „Carol II”. – 1914. Evrejskoe Slovo = Еврейское Слово: Ежемесяч.: PPR. Никифоров М. Bibliogr.: N. – Т. Săptămînal. Ş. 3. L. 12.: BSR. – Tighina. Puşchin. – Cluj. 32.: BŞANRM 1927. Трубецкой Б. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 15 martie. P. 3. Mănescu. P.. de arte grafice „Basarabia”.: PPR. nr.: Vasile Ţanţu (numai la primul nr. – К.: Alexandru cel Bun. Vezi: „Dnestrovskij fakel”. – 1925 – 1937. nr. – P. Bibliogr. – Ch. martie. – P. 544. 15 – [1927]. iunie.„Еврейская Хроника” Vezi: „Evrejskaâ Hronika”. 246. – 1919–1924. [1924]. – Ch. / red. – Descriere bazată pe anul 1. 30.: DPR (1731–1918). 3. 340.–ed. Farmacevtičeskij posrednik = Фармацевтический посредник: Двухнед. L. ianuarie – 1938.: Poştarencu Dinu. Vezi: Mijlocitorul Farmaceutic. Ardealul în Basarabia. – Ch. Făclia dela Nistru: Ziar politic. К. nr. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar).: str.: C. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940.. 545. – 1919–1924. Н. P. 548. журн. – 1921. 207. noiembrie. P.: Inst.: Беляева Л. 1916. 1989. – 1918. Familia noastră: Rev. O pagină de istorie contemporană. iunie. Farul. Lunar.. 1920. – Bolgrad. Ziar independent”. 95. BAŞR 1911 Evrejskoe Slovo. februarie. Bibliogr. – Bucureşti. 546. iulie. Prim. – С. BNR. Ghibu O. 25 – 1923. 1926. Făclia. DPR (1731–1918). – 1925–1927. 56. – 1913. Caliga. BŞCAŞRM 1935–1936. – Ch. Familia noastră. 337. 1919.

ianuarie–februarie. – T. 4. ianuarie.. – Bucureşti.: BAR 1919. 191. Denumire: 1901 – Фой воланте але Фрацимей Наштерей луй Христос. – Ch. – 1889–1898. економикы ши обштяскы / ed. 3. Ed. de partid. L. – 23 cm. secretar de red. Revista “Femeia Moldovei” . 1942 . Au apărut 4 numere. – Vezi: Foi volante ale Frăţimei Naşterei lui Hristos. де газете ши журнале а Едитурий де партид а КЧ ал ПК (б) дин Молдова. 1. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. – Descriere bazată pe nr. octombrie. Scriitori Basarabene (1850–1940). 2. 23. din 1953 – lunar. Eparhială.: DPR (1731–1918).: PPR. – P. – Ch. Se preconiza apariţia a 2–3 numere pe lună. a CC al PC(b) al Moldovei. Культура Молдавии за годы Советской власти: Сб. – Ch. – Ch. (1951). – 1919–1924. Costinovici. 1940. – C. Pohilă V..: PPMS 1924–1974. Literatura şi arta Moldovei: Encicl.: S. Cebotariova. Făclia ţării. 323. 165. – Ch. Filişoarele a Pravoslavnicei Fraţimei Naşterei lui Hristos. 1986. 1 – 1957. Mihail Calognom. 189. 1954 – începînd cu nr. P. S. Nadejda Todorova. Bibliogr. Period. Vezi: Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. 1. – Ch. политик–обштеск ши артистик–лит. – 1900. – 1889 – 1898. Bibliogr. – Vol. Ed. 3 – V. mai. Supliment la „Кишинеские Епархиальные Ведомости”. 554. Se imprimă la Bucureşti. 256. – 1873. – Ch. – 1951.: PPR. Mihailovici Paul.50 // Calendar Naţional. – 1901–1916. în 8 pagini.. Flagelulu.: Tip.: de la 15 iunie – Rev.: [T. Haneş Retre V. red. P. – P. O gazetă moldovenească basarabeană sugrumată “Făclia Ţării” // Şcoala Basarabeană. 245–247. Apare în limba română cu caractere chirilice şi în limba rusă. 1984. политикы. – P. Todorov. Tanasova. 364. – Ch. 1940. – Vezi: Bessarabskij Vestnik.. 6. – Ismail–Bucureşti. 550. – P. – Ch. 26. Dănilă. 551. 12. Fel’eton Bessarabskogo Vestnika.:1951–1952 – o dată în două luni.: Тип. 553. 11 – iulie. – T.. 322-323. документов в 4–х томах.: Ed.: Типо– Литогр.: C. G. „Basarabia”.: BNRM 1951–1957 Femeia Moldovei.: Tip. – Bucureşti. Femeia Moldovei = Фемея Молдовей: Журн. – P. Pamfilie T. S. – Bucureşti. – nr.Presa basarabeană. Fel’eton „Bessarabskogo Vestnika” = Фельетон „Бессарабского Вестника”. – P. – Ch. Red. 30-32. – P. Э. Шлиомовича. Consideraţii inedite privind debutul literar al Olgăi Nacco // Cugetul. Bibliogr. Filişoarele a Pravoslavnicei Fraţimei Naşterei lui Hristos din (oraşul) Chişinău = Филишоареле а Православничей Фрацимей Наштерей луй Христос дин (орашул) Кишинэу. Apare în limba rusă. Bibliogr.: Ijboldin I. – 84 cm. – К. – P. Gh. 1913. 2000. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 pînă la 1918. – 1867– 1917. Făclia dela Nistru. – P. – 32 cm. 344. 1953 – N. – 1919. – 1919. Bibliogr. – 1912. 103 .: Mihailovici Paul.: 1951 – N. Făclia ţării = Фэклия цэрий: Едиция литературы.. E. Se tipărea cu caractere chirilice. L. S. 161. Lunar. Boldur–Lăţescu]. 552. politică–socială şi de polemică. DPR (1731–1918). dar autorităţile au oprit–o de la primul număr. Fierul Roşu: Rev. format mare. – nr. Todorov. – 1999. Subtit. – P. – 1820–1906. 555. ilustrată. X. Fierul Roşu. Flagelulu: [gazetă politică]: duplex Bucureşti–Ismail. Apărea ca supliment literar la ziarul „Бессарабский Вестник”. Pisarenko. – P.. Bibliogr. politico–socială de polemică şi economică / proprietari: Neculai Manisali (Manisale). – Bucureşti.

– 1924. – 1919–1924. str. 4. 561. anon. soc. Foaia Duminicală [rev. – 1919. 1939. I. – Descriere bazată pe anul IX. liceelor militare şi Colonel I. Nicolae. P. Subtit. N. Flamuri: Rev. – 1919–1924. Marţian. – Тигина. 557. – P. Ştefan R.. înfiinţat în anul 1934. 1996. iunie.: BŞANRM 1935–1937. – 1938. P. – Tighina: Tip. V.: Căpitanul: G. nr. secretar de red. – T. noiembrie. Lunar. L. Bibliogr. L. Rădulescu. Foaia Noastră.: BAR 1932. Bibliogr.: Crizantema de la frontieră: proza scurtă interbelică din Basarabia. „Flori de stepă” // Ţara. 24 – noiembrie 1919. 1 – [1939]. P. Opriş T. iulie. 1998. El. ing.: Tip. – 1998. Pe pagina 2 şi 3 apare ediţia în limba rusă. – P.: BAR 1938–1939. BAR 1931 Foaia Duminicală. Lunar (apare la 1 al fiecărei luni). 1. Lăpuşna. Între 1937–1944 a apărut la Craiova. Revista liceului militar „Ferdinand”. 562. 560. red. N. lunară / dir. Corpului Didactic Primar din Chişinău. – Ch. Foaia Judeţului Lăpuşna: supl. Skaleţki (dir. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. (1938). respectivă. Likeli. Denumire: 1934 – „Crai nou”. – Descriere bazată pe anul 1. (1919). Prefecturii jud. – [1932]. de la 14 noiembrie 1920).: PPR. – 23 cm. Bibliogr. ianuarie – [1926]. „Tipărul Moldovenesc”. Număr festiv închinat învăţătorimei române. ing. 206. L. Foaia Matematică.]: Ed. . Nicolae Profiri [acesta şi secretar de red. – Tighina. – Bucureşti. 563. 42). Haralambie. 25. – Ch.: 1936 – Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia: (str. – T. – Descriere bazată pe anul 1. BŞCAŞRM.: V. – 1931 – [1939]. 354.: Atelierele Emil Grabovski. 104 . Tip. 18 – 1924. Codreanu.: BAR 1934. ing. L. iulie. Foaia Noastră. – 1923. ing. Bîtcă V.. BŞANRM. dir.]. 1977. Foaia Matematică: Rev.: BAR. – P. ing. literară a liceelor militare / sub patronajul Domnilor General D. 556. A.. lunară de Matematici elementare pentru uzul şcoalelor secundare / com. respectivă. (1924). – Bucureşti. la Bul. Cotidian. Descriere bazată pe anul 1.: Unele numere apăreau cu subtitlul: supl. 176.: Holban E. 219. Canciu. 1920.: PPR. august–noiembrie . 3. pentru popor a Secţiei Culturale a Consiliului Eparhial–Chişinău. P. – P. – 1919–1920. nr. întitulată „Бессарабский Листок”: Vezi: Бессарабский Листок. Stelian Răpeanu.. Bibliogr. – 1938. Descriere bazată pe anul 1. nr. Flori de stepă: Rev. nr. – P. – Ch.: ing. N. BŞANRM 1938–1939. – T.: BŞCAŞRM 1919–1920 Foaia Basarabiei. 5–6–7 (1935). Flori de stepă. de red. P. Demetrescu. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. 30 – 1944. Vezi: ed. 1977. Natenzon–Postan. nr. – 4 febr. 354. – Ch. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. ing. Apostolescu. Foaia Jud. T. 84. Nădejde. ing. Colonel Dr. M. Neregulat. Ion Ganiţchi. BCU Cluj 1939. Traian Maxinoiu (Măxinoiu). Opriş T. 1. P. decembrie.: Sergiu Grossu. 3.: dir. la Monitorul Ţinutului Nistru. L. Gh. 207. – P. – Bălti. 13. 558. Denumire: 1923. BŞCAŞRM 1924–1926. Bibliogr. – 1934. 18 – noiembrie.: Tip. Foaia Noastră: Organul Asoc. A apărut numai un număr (1–2). CNC 1935 Flamuri. Vezi: ed. „Glasul Ţării”. Ştefan Cristodulo. 559. ianuarie – februarie.Presa basarabeană. – duplex: Craiova – Ch. 37. – Bucureşti.„Foaia Săteanului”.: PPR. – Ch. Lăpuşna [ziar] / Monitorul Oficial şi imprimeriile Statului. ianuarie. Foaia Basarabiei = Бессарабский Листок / red. 350. L. – P.1919–1924. 3.

– Tighina. (Atelierele Emil Grabovski. – 1900–1916. Foi volante ale Frăţimei Naşterei lui Hristos. unui comitet. [1940] – Ch. respectivă. A apărut numai un singur număr. 357.: PPR. Vezi: Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. Foi Volante ale Sfatului Eparhial. M. 9 (1921). – Tighina: Tip. BCU Cluj [1939]. El. – Tighina: Tip. Rădulescu.: PPR. 359–360. – 1923–1924. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. Denumire: 1923. BŞCAŞRM 1922–1940. Кишин. Foaia Tighinei populară. 336. – 1919–1924. Ion Costin.Presa basarabeană. Apare lunar. Denumire: 1923 .] / sub îngr. – 1923. 570. Bibliogr. Foaia Tighinei populară.: BAR 1934–1935. – T.. – Ch. – 1901–1916. – Ch. Bibliogr. Savin. Ch. 37). Foaia Săteanului. august. P. 359. 565. 566. iunie. 3. V. – Ch.: Tip. Bibliogr.: Кишин. – 32 cm. – Ch. noiembrie. respectivă. Chiriţescu. Foaia Plugarilor: [rev. 564. – 1917. BCNLM 1921.. Тип. iulie. iunie. 568.: 1906–1915: Supliment la foile volante ale Frăţimei Naşterei lui Hristos. Епaрхиал. 567. – Ch. Foaia Tighinei / sub direcţia unui comitet. 3. Ch. совета. 359.: Bibliografia României. Foaia Tighinei. – T.: Тип.: Mihailovici Paul. – P. Denumire: 1923. Descriere bazată pe anul (1939).: Imprimeria Statului. Denumirea în limba rusă: „Листки Кишиневского Православного Христо–Рождественского Братства”. L. – 1867–1917. Foi volante ale Frăţimei Naşterei lui Hristos. 1940. С. 1940. 105 . 3. А. Foaia parohială. Vezi: Tiginskij Listok. – Vol. Vezi: Filişoarele a Pravoslavnicei Fraţimei Naşterei lui Hristos din (oraşul) Chişinău. 1923–1929. – Descriere bazată pe anul 1. – 1923. Săptămînal. 1 – iulie.: în perioada octombrie 1922–aprilie 1924 au apărut suplimente care cuprindeau şi calendare. – 1923. – Bucureşti. – P. 3. Vezi: Supliment la foile volante… 1906–1915. M. str. 14. 15. octombrie. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. Pe anul 1928.. – 1919–1924. 6 –1918. – T. – T. – 1901. din iunie 1922). 15 – 1923. – Tighina. Bibliogr. 15 – „Foaia Tighinei populare”. Text cu caractere chirilice. 1940. – 1919–1924. Vezi: ed. – P. Розенберга (Пушкинская. – Vezi: Listki Kišinevskogo Pravoslavnogo Hristo–Rozdestvenskogo Bratstva. Изд. Şt. Supliment la “Кишиневские Епархиальные Ведомости”. Foaia Plugarilor. Cotidian Ediţia în limba română apare în cuprinsul celei în limba rusă ca ediţie prescurtată pe lîngă „Тигинский Листок”. Supl. 1938–1940. PPR. Apare în limba română cu caractere chirilice şi în limba rusă. Denumire: Филишоареле а Православничeй Фрацимeй Наштерeй луй Христос дин (орашул) Кишинэу. – P. Teodor Tiron „Ciufli” din Chişinău. 351.: PPR.„Foaia Tighinei”. Bibliogr. 1–iulie. BNRM 1921. 1. iulie. – 1934 – 1935. respectivă. unui comitet compus din: dnii Agricola Cardaş (şi fondator. Архиерейский дом). Foaia Noastră. nr. „Postan”. „Postan”. 14 . [1940]. Caftangioglu. – 1921. Foaia parohială a Bisericii Sf. Foi Volante ale Sfatului Eparhial = Фой воланте але Сфатулуй Епархиал / Изд. Vezi: ed. Constantinescu. – Ch. BŞANRM 1921–1928.: Mihailovici Paul. Епархиал. Supl. – 1919–1924. – Bucureşti.. – P. Spătar. – P. L. ianuarie.: BAR 1921–1930. 1 – [1940]. Foaia Săteanului / sub îngr. – 48 cm. 165. 569. – 24 cm.Foaia Noastră”. P. Vezi: ed. Ilie Popescu. Bibliogr. – Ch. 18.

socială. (red.: Mihail Coteanu (de la 6 iunie 1920 pînă la 15 octombrie 1922) Red.: Holban E. – P. nr. Frăţia Basarabiei.: S. Frau und Volk: Blatt des Frauenamies. Alexandru cel Bun. 572. 22. Bibliogr. la cooperativa funcţionarilor „Fotin Enescu”): Tip. – 1918. DPR (1731–1918). Fonar’ = Фонарь / ed.: str. T. – 1893.: 1929–1930 apare de 2 ori pe lună. 578. PPR. – [1926 – 1930]. Descriere bazată pe nr. Supliment la „Плугарул Рош”. Apare iniţial lunar. Period. Dir. Descriere bazată pe anul 1. – С.. 13 – 1923. – 1924–1931.: BNR 1893 Fonar’. Bibliogr. – К. – Tom 3.. Apare în limba germană. – Ch. 1998. 367. – Ch.: C. – 1922. Supliment la ziarul: „Deutschen Volksblatt”. ianuarie. Apare în limba rusă. (1936). – К. Denumire: 1922–1926 .: 1936 – Urman. Demetrescu (de la 19 septembrie pînă la 17 octombrie 1920). Pe anul 1928.: Bibliografia României. 1976.: Трубецкой Б. – Ch.: BAR 1926–1930. respectivă. 576. – Tarutino. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Vezi: „Culisa”. mai – 1936. 1926.. BŞANRM 1929–1930 106 . 21 – Ch. 1922. L. – Vezi: ed. Bibliogr. 3. artistică şi lit. Foia Moldovenească. С. – Ch. Funcţionarul: Organ al Asoc. nr. 1. P. 204.: Летопись периодических изданий СССР в 1936 г. – Orhei. – Tiraspol.. 721. – Pl. Red. Frăţia Românească: Foaie democrată de propagandă naţ. – Balta–Tiraspol. – 48 cm. Text paralel cu caractere chirilice şi latine. 202. P. ianuarie. 12. Frăţia Basarabiei.Funcţionarul Public din Basarabia. 575. (1912). C. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. decembrie. 3. noiembrie. – P. – 1941. Frunzovec’. – 1919–1924. 228. (на 1 июля). Stoica (de la 31 octombrie 1929 pînă la 9 ianuarie 1921).: [ziar]. Bibliogr. Săptămînal. 63. 1. 577. P. 1919. august. Generale a funcţionarilor publici din Basarabia. Organ de propagandă culturală. – nr. Beilage zum „Deutschen Volksblatt”. Şerman. Frau und Volk. 21 septembrie. 1989. L. – Chişinău. – Vezi: Plugarul Roş. 16 – 31. – Descriere bazată pe anul 4. – 1936. Foia Moldovenească = Фоя Молдовеняскэ.: Moldova Nouă. Goldberg. noiembrie–decembrie. – Balta. Foiţa nr. Клобуцкий В. I. Frăţia Românească. 574. aprilie.. 1921. mai. 6. Apare în limba ucraineană. I. XII. 23 decembrie. 1920. – P. – 1912. „Dreptatea”. – C. – 1914–1915. – 1934. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. A. Apare ca o continuare la: „Culisa: Rev. ianuarie.: PPR. –1919–1924. şi adm. – P. – 1920–1922. Vezi şi ediţia în limba rusă: „Листок от био–энтомологической станции при Бессарабском губернском земстве”. Bibliogr. Foiţa nr. Gazetă de întreprindere a organizaţiei comsomoliste şi a comitetului truditorilor. septembrie.: BŞCAŞRM 1912. – T. 571. Foaie umoristică. 368. 22. 3 573.”. – Ch. Frunzovec’ = Фрунзовець: Орган политотдела совхоза им. 3 = Фоица № 3 а станцией био–энтомологиче де ла Бессарабское Губернское Земство. Фрунзе.Presa basarabeană. Bibliogr. L. – Orhei: Tip. – Vol. – 1924.

движения. P. – 32 cm. – T. [iulie] septembrie – [1926]. – Vol. 3. BŞANRM 1926 Funcţionarul Public.: pînă la 1 septembrie 1923 – V. Subtit. / ed. Apare în fiecare săptămână. 374. Pe anul 1928. – 1918 – [1940]. 380. Ghenzul. E. Кооператив. – 1923.: Z. – T. Furnika. Principele Nicolae (fosta Moghilevskaia). dr.: Tip. – Ch. – 48 cm. Generale a funcţionarilor publici. – Ch. 584. 1927.Presa basarabeană. Furnica. – [1926–1930]. (1925). – Ch. – P. octombrie.. Furnika = Фурника: Кооператив. Subtit. – Ch. 1931 – „Organ de cultură şi propagandă cooperativă”. 1930. 1936. Bilunar (apare deocamdată la 1 şi la 15 ale fiecărei luni). BŞCAŞRM 1918–1920.: 6 ianuarie–25 septembrie 1919. 9. 373.: PPR.: Bibliografia României. – 1918–[1925]. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). еженед.: BAR 1923. Eparhială. – P. – P. Pelivan şi C. – 1919–1924. 137. 95. iar în perioada 14 septembrie 1919–26 septembrie 1920. / Орган Бессараб. – 1918 – [1925]. Arbore. BŞANRM 1923–1925. 1926. – P. 1994. red. – P.: BAR 1918. de la 1 martie 1924 – Zamfir C. 1925.: Şpitalnic S. и экон. – 1924. Red. L. S. 580. – Ch. Funcţionarul. P. Săptămînal. Ghenzul. 1939...: PPR. – Ch. 204. 3. 25): Tip. – P. – Ch. De la 6 noiembrie are formatul 48 cm. Period.1 (1926). salariaţi de stat. Garda de Fier. 3. (red. – Ch. L. 1940. 579. Furnica: Rev. – T. Ediţia în limba rusă: „Фурника”. Союзом. – Vezi: „Furnica”. Gazeta Basarabiei: Organ al Partidului Naţional Român / sub direcţia lui I.: Centrala Uniunii Cooperativelor din Basarabia.: str. – 1919–1924.. P. – T. nr. издающийся Центр. Vezi: Funcţionarul. Dir.: 6 noiembrie – R. 1. – Descriere bazată pe anul 8. 3. Ziar de limba idiş despre viaţa evreiască. Bilunar. 581. 1937. E. – 1921.: de la 15 ianuarie 1923 – „Apare de două ori pe lună”. cond. 1930. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. De la 15 ianuarie 1924 – „Rev. PPR. Red. – Descriere bazată pe anul 9. 1998. – P. de cultură şi propagandă cooperativă = Фурника: Кооператив. 375. Garda de Fier. L. 107 . Der Funk. 1925.: 15 ianuarie–15 mai 1923 înlocuieşte „еженедельник” cu „журнал”. Denumire: „Funcţionarul”. – [1933]. BNRM 1919. журн. 1931. cu litere latine. Săptămînal. DPR (1731–1918).: de la 15 septembrie 1923 – V. Holban E. Bibliogr. 24 – noiembrie. L. Der Funk (Scînteia). judeţ şi comună / sub direcţia unui comitet. 1929.. Bibliogr. 583.: BAR 1921–1922. Кооператив. Mâţu C. de la 1 martie 1924. E. 17 – Ch.: „Imprimeria Statului”. Funcţionarul Public din Basarabia: Organ al Asoc. и экон. – P. Ghenzul. Bibliogr. P. Huberman.: PPR. 1934. Din 6 ianuarie 1919 este contopită cu cea română. – Ch. Stelian. 582. – 1919–1924. Vezi: Furnika. – 1919–1924. Din 20 octombrie 1920 apare separat. – 58 cm. Mâţu.: BAR 1933. Leibovici & Co. „кооперативный и экономический журнал”. Red. – Ch. şi adm. Gazeta Basarabiei. Text în limba română şi rusă. Ediţia în limba rusă a revistei „Furnica”. Şt. Centralei Uniunilor Cooperative din Basarabia.: 1921 – Alexandru Rupa.: V. – Ch. – 1918–1940. subtitlul în limba română cu caractere chirilice. Bibliogr. Bibliogr. Evreii în literatura. cooperativă şi economică”. Tip.

BŞCAŞRM 1922 Gazeta–Lej. Bibliogr. газ. 35) Cotidian.. (1924). – Ch. 3.. – Bălţi: Inst. Bibliogr. Cotidian.: BAR. – P. Costin. изд. Ediţie în limba română. BCNLM 1936. Vezi: Nase slovo. Apare în limba rusă. – 48 cm. 3. – T. –1924. Vezi: “Bessarabskaâ zizn’”. 5 – 1921.. – 1920. 194. „Бессарабская Почта” / Изд–во „Бессарабская почта”. 381. – 1919–1924. 3. Gazeta Basarabiei. нар. 9. 589. 587.: DPR (1731–1918). 1930. – Descriere bazată pe anul 4. 12–18 noiembrie. 14 – 1940. de arte grafice „Unirea”. газ. Gazeta Basarabiei: Ziar popular independent / dir. 3. – Ch. Bibliogr. – T. 390 – 391. – P. изд. журналистов. (1935). – 1923. – 1919–1924. Nicu Ursulescu. газ. P. 1939. информ. Gazeta Bej! = Газета Бей! : Утр.: Tip. – Descriere bazată pe nr.: PPR. „Наше Слово”: Газ. P. – [1932 –1933]. (Синадиновская. Au apărut 7 numere. – 1922–1938. Bibliogr. BŞANRM 1933 Gazeta–Lej. nr.: V. 585. ianuarie. (1923). газ. BŞCAŞRM. – P. Publicaţie politică şi administrativă. информ. L. 7 februarie. – P. – Cetatea Albă.: BŞANRM 1923. газ. Boldescu. Bibliogr. – P. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. – Ch. – 1935. septembrie. Subtit.: BAR 1935–1940. не исключая и дней послепраздничных / dir.: V. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 2. Vezi: „Бессарабская почта”.: 1940 – „ziar popular independent de pură informaţie”. – T. P. – Ch. 1998. – 1919–1924. 208.: PPR. – P. nr. сенсац. Выходит по ночам и снимает пальто. noiembrie.. 590. Союза Бессараб. – 1922–1924. 6 noiembrie. Leibovici. Apare în limba rusă. administrative. financiare şi comerciale / dir. Apare dimineaţa. 391. изд. 108 . Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. girant–resp. Gazeta–Lej = Газета–Лей: Утр. „Бессарабская Мысль”: Ежедн. Gazeta Bej! 588. Cotidian.: PPR. 586. 591. L. Vezi: Raketa. apare ca ediţie de seară pe lîngă gazeta „Бессарабская жизнь”. Выходит ежедн. Sinadino. martie. „Бессарабская почта”.. Apare în limba rusă. 1. PPR. Descriere bazată pe anul 2. – [1920 – 1923]. Gazeta–Lej = Газета Лей: Веч. – 48 cm. (contora: str. – Ch. Чижевский). изд. – Ch. 6-24. – Ch. BNRM. 101. Gazeta Cetăţii Albe. „Ракета”. 1933.–proprietar: av. Bilunar. Apare în limba rusă. „Бессарабская Мысль”. дом Примарии): Tип. L. – P. 380. – Ch.: I. BŞANRM 1935–1940. – 1919–1924.: Holban E. T.Presa basarabeană.: Ateliere de arte grafice „Poşta Basarabiei”. L. – 1918. Bibliogr. Mâţu C. 18 martie. iunie – august. Cijevski (В. Gazeta Bălţilor. – Ch. – 1920–1923. – T. 4 – 18. – 1924. – Ch. Газ. – Ch. – Descriere bazată pe anul 5.: BAR. Gazeta Bălţilor: Foaie pentru publicaţiuni oficiale şi informaţiuni judiciare. – Ch. Gazeta–Lej = Газета–Лей: Провинц. Gazeta Cetăţii Albe. P. 111. BŞCAŞRM 1924 Gazeta–Lej. noiembrie.

1976. – Bolgrad. Gazeta Tineretului Moldovenesc: Organ al Obştei Tineretului Moldovenesc din Basarabia / fondator: Anibal Gheorghiu. 1937.: BAR 1930. – P. S.: BAŞR. „Tiparul Moldovenesc”. – P. Gazeta Orheiului: Organ de publicitate al Soc. 214. – T.: PPR. – 1919–1924. 109 .: V. – 1820–1906.]. noiembrie. Gazetta de Ismail. L.: Газеты СССР. 600. – К. martie]. 1989. septembrie. 52. organizatoric al Uniunii scriitorilor sovietici din RASSM]. red. Descrierea bazată pe anul 7. Săptămînal. Satiran. P.. Şpitalnic S. Reapare la 12 decembrie. „Providenţa”. O revistă de altă dată: „Generaţia nouă”: [de la sudul Basarabiei a. arta. Bibliogr. critică etc. E. nr. Culturale „Iulia Hasdeu” de pe lîngă Şcoala Eparhială de Fete Chişinău / sub îndrumarea Doamnelor Maria Dumitrescu. и то не всегда (потому что ночью выходить опасно): Прил. decembrie. A. 95. Gezunt un Higiene.: PPR. – 1932. Bibliogr. 3. Alde-Cuţarov Gh. 403. – T. – 1919.: PPR. Gazetta de Ismail. 3. Gazeta literară. 599. Gezunt un Higiene (Sănătate şi igienă): [rev. 209. Palade G. (1940). 2 (1936). – К. 110.. aprilie – 1940 [1944]. История литературий молдовенешть. BPR 1917 Gazeta–Raketa.. 18. – 1917 –1918. Beahovski şi A. Generaţia Nouă: Rev. Soc. Bibliogr. 593. 1989. 1982.: Agrigoroaiei I. Muhanov.. Bibliogr. – 1936. Ghiocelul [Ghiocei]: Rev. cu text diferit pe o singură pagină. Bibliogr. L. 410. Партя 1: де ла 1917 пынэ ла 1955. „Воин–Гражданин”. – 24 cm. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Gazeta Orheiului.. – P. – 1873–1874. 12. Bibliogr. – P. Epigran. ştiinţă. 1 şi ed. Supliment la ziarul „Unser Zeit”. – P. – Bălţi: Inst. – П.. – Ismail. Apărea în limba idiş. 597. 9. Pătraşcu. Vezi: Voin–graždanin. – [1930]. P. выходит только днем. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). Трубецкой Б. 2 specială). Вол.: Tip.: I. – 1990. – Ch. Gazeta Tineretului Moldovenesc.: BCNLM 1936 Generaţia Nouă. Nemirovski. 1. – Descriere bazată pe anul 1. P. Apare în limba rusă. – Bucureşti.. nr. 596. Literatura sovietică moldovenească din anii 1924-1960. 1999. 1993. – C. С. – [1937 – 1938]. 1917–1960: Т.. – Ch. Газ. – Bolgrad. – 11 mai. 19 – august. Клобуцкий В. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 12 – [1933. Lunar. – К. – 24 cm. Evreii în literatura. Destine literare. Rădulescu. 592. к газ. – P. – C. / fondatori: Igor Ivanov. 1–4. Gheorghiu Gh. aprilie. – 1919–1924. Gazeta Seratelor: Foaie nocturnă excepţională / dir.: DPLR 1790–1990. au apărut 2 n–re (ed. 1937. – Ch. Gazeta–Raketa = Газета–Ракета: Орган самых левых социалистов–юмористов V1 Армии. „Arcaşii lui Ştefan cel Mare”. 1913. Publicaţie politică. DPR (1731–1918). de luptă şi afirmare culturală: literatură. – Orhei: Tip. februarie. Basarabia în cadrul României întregite (1918–1940). 304. a. – 38 cm.: L. 598. Gazeta Seratelor..: Cibotaru S. ежеслучайная. – Bolgrad.: BAR 1937–1938. În aceeaşi zi. – Ch. – T. – Ch. Liubomir Uzun. Gazeta literară: [Organul Com. 8 „N”. 168. 595. 3. de arte grafice „Unirea”. red. 226. – 1921. 1994. filozofie. cl. – P. Eparhiale şi profesoarele: E. P. – Tiraspol. 2. Bibliogr. – Ch. 594. februarie – 1937. 40] // Noutăţi edit.Presa basarabeană.. – 1934. directoarea Şc. – Ch. Silvia Nichita. L. – 1917–1918. L.

14] – 1917. şi adm.: Holban E. – P. Glasul Basarabiei = Гласул Басарабией: газетэ националэ молдовеняскэ–непэртинитоаре литерарэ ши економикэ ку тот фелул де вешть дин тоатэ лумя / red.–şef: Gh. 1923–1924 – „Vulturul Basarabiei”. 1931 – 1934. – 1957 – […]. 605. – Vol. – 1913. примаре де партид. Gândul Neamului: Rev. 3. I. cu titlul: Голос Бессарабии. – 1921 – 1922. 1. Pe anul 1928. 17 – 1928. şt. 1926–1927. BNRM 1935. L. 1928 – Rev. – 1922.: BAR 1923–1926–1928. Text cu caractere chirilice. 176.. – P. – P. Subtit. În nr.: 15 martie . martie. Soc. Mâţu C. 1923. Paralel.. – 1991. Xifta George.: BAR 1931. 1977. 606. 420. 47). – Ch. 208. 604.: DPLR 1790–1990. 1935 – 1936. – P..1 mai 1923 – Iaşi. Bibliogr. Vezi: Golos Bessarabii. 601. fondată în 1920] // Lit. Gândul neamului: [rev. – Bucureşti. nr. 1926. – P. aprilie. socială–bilunară. 1924.-şt. – P. – T. L. P. Ferdinand. 15 – mai. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. anul 2. L. 1940. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 56.: BŞANRM 1935. Constantinescu. Al. кырмуирий к-зулуй „Киров” ши а Советулуй депутацилор трудиторилор дин с.: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă în 1998. Fondată în 1920. (Prospectul Împăratului Nicolai 11. – Ch. P. Glasul Basarabiei. – Ch. “Vasile Conta”. De format mic.. r-nul Grigoriopol. – Bucureşti..: Gr. – Ch. 29 – [1936]. mai. – P. 1998. Bivol. I.: BAR 1934–1935. (1914.: 1922 – Rev.: V. nr. Ţoneş. Loc. 16.: G. Arghiropol.-şt. respectivă. 110 . Arta Naţională: Organ oficial al Centrului Studenţesc Creştin Chişinău / fondatori: Alexandru Lazar.: PPR. – s. D. Doroţcaia. 1930. 1924 era anunţat că numărul viitor va apare la Bucureşti. Săptămînal. Soc. 220. 1938. Nicuţă. artistică şi socială” . – Ch. 1935–1936. culturale „Iulia Hasdeu” de pe lângă Liceul Eparhial de fete Chişinău. Glasul adevărului. – Ch. 603. – Ch.:Bibliografia României. 1 (1935). BNRM 1923–1928. Glasul colhoznicului = Гласул колхозникулуй: Органул орг. I. red.Presa basarabeană. DPR (1731–1918). „Frăţimea Naşterii lui Hristos”]. 14–15. Дороцкая. Gândul Neamului. Sportive „Hasdeu” a Tinerimii Române. N. 216.: BŞCAŞRM 1914. profesor de limba română la Şcoala Eparhială de fete din Chişinău. Gîndul Nostru. red. Săptămînal. – T. revista cuprindea diferite articole referitoare la viaţa bisericească şi problemele ei. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Mladin. 1998. – Descrierea bazată pe anul 4. de propagandă culturală. BSR. E. Bibliogr. 1. P. aprilie. 122): Tip. Nuca S. DPLR 1790–1990. (str. Nicov. Natenzon. Denumire: 1920–1922. Săptămînal. Opriş T. P. – 1923. – 1919–1924.. decembrie. Popescu. – 1919–1924. 4. soc. 81. 1935–1936. lit. naţională a Cercului studenţimei Române–creştine din Chişinău. lit. S. lit. „Vulturul Carpaţilor: Rev. red. 7 [septembrie. lunară a Soc. – 28 cm. Gîndul Nostru: Ziar democrat / dir. – 1929. 1. – Descriere bazată pe nr. – P. Glasul Adevărului: [ed. Kahane. – Tighina (red.–şt. – 1935. Apare iniţial de 2 ori pe lună. P.–ed. – 42 cm. 14): Tip. 218–219. şi arta. – 30 mai. I. Bibliogr.: BAR 1921. Olimpiu Constantinescu. L. Constantin Mâţu. (1923). „Tiparul Moldovenesc”. P. L. BCNLM 1913. studenţilor naţ. lit.: Reg.Iaşi. Glasul Basarabiei: Organul Partidului Ţărănesc al Basarabiei / sub direcţia lui N. 9. р-нул Григориопол. L. Vezi: ed. 15). 423. august. iunie. Vezi: ed.: av. Denumire: Ghiocei: Rev. publică şi o ediţie în limba rusă. PPR. Între 10 decembrie 1920–26 octombrie 1922 şi 17 mai 1923–5 octombrie 1924 apare neregulat. – P. Bibliogr. Bibliogr. – Descriere bazată pe anul 1. BŞCAŞRM 1923.. 1914 Glasul Basarabiei. mai apoi lunar. respectivă. Ghiocelul. – P. nr. 1936. Şmidt. Chiriacescu. 602. 3. Teodor Nicolae. 1926 – 1927.

– P. efemeră. ianuarie.: BCNLM 1931 Glasul Hotinului.: BAR 1933. 3]. L. 426. scrisă de mînă. P. – Hotin. 36. Publicaţie politică. M. – P. – 1918. L. – Ch. М.: Драхенберг К. 59 (1936). Glasul Moldovenesc. 1969. Glasul Tineretului: Publ. Glasul Tineretului. Regele Carol 11. 610. – P. Volcinski. – К. 209. – P. – P. Popovici şi Sergiu Roşca. – P.. red. I. Glasul Ismailului. – P. Denumiri: 9 septembrie – 2 octombrie 1918 . 221. – 1941. Cristescu (de la 5 noiembrie 1918). pentru cultura tineretului şcolar / sub conducerea studenţilor în teologie I. 400. – С. agricol şi informativ / dir. 18 – 1944. Organ periodic al asociaţiei „Şcolarul roş”. Au apărut 2 numere. – Hotin: Tip. PPR. 7. Darea de seamă de activitate a Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria de la 1 ianuarie–31 martie 1942 // Transnistria creştină. nr. P. 221. Bibliogr. 29 – septembrie. 1977. – 1918. era scoasă de organizaţia revoluţionară ilegală a elevilor din Basarabia. – V. cu alfabet latin şi caractere chirilice. Bibliogr. Landvigher. 42. 608. de la 5 noiembrie 1918 – „Unirea din Bălţi”. 7): Tip. Glasul Nistrului. respective.. 1. Ultima pagină apare în limba rusă cu denumirea „Голос Хотина” Vezi: „Golos Hotina”. Glasul elevului: [organul com. ESM. – 1933. Minculescu–Voia. de istorie a Moldovei. – Bucureşti. apoi. – 1998.Presa basarabeană. Texte paralele. P. Glasul Hotinului: Rev. – 1919–1924. Glasul Nistrului: Gazeta moldovenilor dintre Nistru şi Bug / sub direcţia Propagandei. – Ch. nr. – Hotin (str. – [1931]. martie.: BNRM 1957 Glasul colhoznicului.: DPR (1731–1918). – T. Revistă. Se menţionează că publicaţia va lua titlul: „Gurile Dunării”. Glasul Hotinului: Organ politic. noiembrie. Descriere bazată pe anul 1.. 24 [1919. Asoc. L.: BŞANRM 1936 Glasul Hotinului. – P. 3. Săptămînal. 1–2.: Românitatea transnistriană. Săptămînal. economic. 1977. Antim. Petrescu–Podari (de la 5 noiembrie 1918).: Opriş T. Nica. Bibliogr. de comsomol] / red. Ghionis. 609. Invăţătorilor din judeţul Hotin. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940).: Traian I. 298. – Tiraspol–Odesa. nr. 611. 612. Din viaţa culturală a Transnistriei (1941–1943) // Rev. – 1935–1936. Копанский Я. Bibliogr. Bisăptămînal. – 1935 – [1936]. 2–5. Glasul elevului. – [1932 – 1933].: DPR (1731–1918). – Ismail. Publicaţie cu caracter ideologic şi cultural. 613. – 1942. 388. Bibliogr.: PPMS 1924–1974. Bilunar. – Bucureşti. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti.„Unirea”. – Descriere bazată pe anul 2. 123. Bibliogr. Solovei R. P.33. – nr. 111 .: Ruvim Gorban. – nr. – К. (1931). Glasul Ismailului: Ziar de propagandă naţională / sub direcţia lui D. Неустрашимые борцы. – P. Săptămînal.: Ion P. M. decembrie. M. 607. Vezi: ed. Apărea în limbile rusă şi română. – Bălţi. 8. dir. L. Glasul Moldovenesc (Glas românesc): gazeta politică / sub direcţia lui I. Se redacta la Tiraspol şi se tipărea la Odesa. or. Landvigher. săpt. 1996.

– Ch. Glasul Tinerimii. – 1935. Imas. Mâţu C.. 620. Denumire: „Комсомолистул Молдовей”. PPMS. – T. – 1911. Vezi: Tineretul Moldovei. P. 30 – Balta.: G. I. – 1919–1924. – Balta–Tiraspol– Ch. Vezi: Plugarul roş.: BAR 1925. BAŞR 1911 Golos Bessarabii.: începînd cu nr. Bibliogr. Descriere bazată pe anul 1. – Ch. exceptînd zilele următoare sărbătorilor. Vezi: Comsomolistul Moldovei. P. martie. – P. P.. Vainberg (Н. 11 februarie. независимая. Glasul Tinerimii = Гласул Тинеримий: Фоая тинеримий лукрэторо–цэрэняскэ дин Молдова / red. Н. 3. 9.: PPR. – 1924 – 1931.: str. – 1944–1950. М. – Т. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Ch. – 1929–1941. – Ch. 619.: L. – Ch.. – 1911. – 1919–1924. BŞANRM 1924 Golos.: Епархиал. Cotidian.: BSR. 618. –1924–1974. Subtit. – Ch. Pinkenzon. Vezi: Otkliki Bessarabii.: CNC 1928–1929 Glasul tinerimii. 1. A apărut în locul ziarului „Отклики Бессарабии”.: N. – 1854–1916 гг. 614. Тип. – P. К. decembrie. 3. str.: BAR 1935. Golos Bessarabii = Голос Бессарабии: Ежедн. Sanis.. 1927.: Газеты СССР. – Ch. Apare numai în limba rusă. Au apărut 9 numere. обществ. Из истории периодической печати Бессара-бии. Golos Bessarabii. 2 – 1929. – C. – [Ch].: BŞANRM 1927 Golos Bessarabii. – 1907. Golos Bessarabii = Голос Бессарабии. Никифоров М. Bibliogr. Golos Bessarabii. – С. Cotidian. Bibliogr.: B. Bibliogr. BŞCAŞRM 1923. L. V. 223. 615. 438. 112 . 206. Apare în limba rusă. Bivol. 57. Filipescu. – P. – T. 160. Săptămînal. 4): Tip. Груман. Glasul Tinerimii: Lucrări lit. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 173. L. Apare în limba rusă.Вайнберг). – [1918] – [1925]. / dir. 617. Golos = Голос: Газ. Tinerimea Moldovei.: PPR. 1. Golos Bessarabii = Голос Бессарабии / sub direcţia lui N. 616. DPR (1731–1918). – С. Bibliogr. Vezi: Glasul Basarabiei. – 1950.. L.: Opriş T. red.: Constantin Mâţu. L. утр.: I. şi şt. – 1927 – […]. Apare în limba rusă. – P. O. 1917–1960: Т. Golos Bessarabii = Голос Бессарабии: Ежедн. L. – Ch. – Odesa–Balta–Tiraspol. Зиновьева М. P. – Bălţi (contora şi red. 199.: Трубецкой Б. 11. (1924). Gruman. газ. 209. 3: Фоая Обкомулуй ЛКСМУ дин Молдова. 383. – 1928. – К. – P. – 438. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – P. şi red. И.Presa basarabeană. F. – Bucureşti. Bibliogr. 30 – noiembrie. – Ch. „Тинеретул Молдовей”. – Descriere bazată pe anul 5. Pîntea. BNR. информ.–полит. 59 cm. – [1921–1927]. / dir.. – 58.: Беляева Л. General Schina. octombrie. P.. 1977.. 1930.. Este ediţia în limba rusă a publicaţiei „Glasul Basarabiei”. – 1922. nr. со всеми новостями и торгово– справочными сведениями / ed. Bisăptămînal. и экон. Apare ca anexă la gazeta: „Плугарул Рошу”. газ. Şmighelski. 1989. / sub conducerea unui comitet. red.

изд.: PPR. информ. – Hotin. BPSI 1918 BAR 1919. G.: 1919– săptămînal. BAŞR 1913–1917. з– да. 625.: 1919 – V. – Bolgrad (Контора и ред. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – Descriere bazată pe anul 1. (red. 10. – [1932. – P. – Descriere bazată pe anul 1. кроме дней послепраздничных / red. BŞCAŞRM. 624.03. газ. Cotidian. – Ch. P. I. Smelov. – 1917. – Descriere bazată pe anul 50.. Golos Bessarabskoj Cerkvi = Голос Бессарабской Церкви: (Бывшие Кишиневские Епархиальные Ведомости): Еженед. 621. – Tiraspol.: de la 22 octombrie.: I.31. 1. Х. Apare cotidian.: BŞCAŞRM 1917. PPR. Volcinski. – 1935–1936. 438.: A. – 1917 – […].: I. nr.Presa basarabeană. P. 1930. – P. 91.: 1921 – Vlad Chiorescu. Ed.1914 şi 1. – Ch.10. – 1919–1924. Golos rabočego = Голос рабочего: Орган парт. – Ch.: I. red. BŞCAŞRM 1914–1917. Шор). –1914. Golos Kišineva. girant resp.: АО „Голос Болграда”. Golos Naroda.. şi ed. (1917).. 3. – C. Săptămînal. Golos Bessarabskoj Cerkvi.: BŞANRM. – 1935 – 1936. Puterman (Ю. орган народной партии. H. / red. Cijevski. Golos Kišineva = Голос Кишинева: Выходит ежедневно. Apare în limba rusă. демократ. Mâţu C. E. при тип. L. P. Golos Bolgrada. Period. B. şi red. 9): Tip. Denumire: În timpul întreruperii ediţiei: 11. Bibliogr. (1917) Apare în limba rusă. Golos Hotina. – 1919–1924. Golos Naroda = Голос Народа: Еженед. gaz. Puşkin.. aprilie. / Pan. în afară zilelor de după sărbători. P. nr. 1917–1960: Т. Dir. L. 1916. Bibliogr.12. 24 – noiembrie. Путерман). Cotidian. – P. Eminescu. „Golos Kišineva”. и администрации Тираспол. 10–17 septembrie. nr. – 48 cm. M. Б. Golos Hotina = Голос Хотина / red. nr. Şor (Д. BCNLM.: Com. СNC 1913–1914. [august – septembrie] – 1918. Apare în limba rusă. P. 113 . L. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Publicaţie în limba rusă. Шора).1916 – „Новый Голос Кишинева”. 439. DPR (1731–1918). 1. Leibovici.: BNR. – Ch. Б. демократ.: „Cartea Românească”. septembrie. Д. 223. – Vezi: Bessarabskij cerkovnyj golos. Ultima pagina a gazetei „Glasul Hotinului”. . – T. Guzik şi M. 8. Săptămînal. 29 aprilie. BNRM 1913–1916. (1917). 1922. – P. 627. газ. Halippa. орг. Vezi: Novyj Golos Kišineva. – P. T. martie – 1934. Golos Bessarabii = Голос Бессарабии: Ежедн. Ghirlea. octombrie]. L.. Bibliogr. 20.: Tip. – Ch. S. Boga şi Anibal Gheorghiu. – Ch. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – Ch. – 58 cm. BAR 1917–1918. 19 ianuarie – [1931]. 1930. Гузик и М. – Hotin. 36–37.: Газеты СССР. – Ch. – 1917. Unele anunţuri sînt prezentate în limba română. BŞANRM 1917. Vezi: Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. L. – Descriere bazată pe anul 5. – T. Golos Bessarabii. (adresa red. 622. орган / red. Vezi: Glasul Hotinului. martie. Mâţu C. 7. Denumire: Pînă în [august–septembrie] 1917 a apărut şi sub denumirea „Бессарабский церковный голос”.: Mâţu C. – 1867–1917. 19 ianuarie. – 1930. – 1921. 626. Apare în limba rusă. şi contora: str. 5. 159. лесотар.08 . Partidului Naţional din Basarabia (pînă la 22 octombrie 1922). 41): Tip. Golos Bolgrada = Голос Болграда: Ежедн. И. – Ch. – P. – Ch. 1922 – Еженед.: D. 1930. 1930 Apare în limba rusă.: BŞANRM.1. – 1913 – 1919.: str. 623. BAR 1930–1931. Subtit. / ed. 3.

Bibliogr. – 1935 – 1938. господэрией сэтешть ши ал Мин. – 1926. vieritul şi vinăritul Moldovei = Грэдинэритул. 1978. 1 – octombrie. 1. Graiul satului [satelor] / dir. – 1934. Tihovici. 629. 628. – Descriere bazată pe nr. 400.. Digodi I. Denumire: 1934 . ultimul nr. 400.. 634. 89. 1999. aprilie. индустрией 114 . Românitatea transnistriană. iunie. 1. – Ch. – 1914. Bibliogr.. – Tighina (red. – P. S. шт. Н. – 1912. – Ch. – С. Organul Comitetului judeţan de partid Cahul. Культура Бессарабии 1918–1940. Graiul Nostru: Organ independent de cultură şi informaţiuni / dir. А. Bulgakov (Михаил Булгаков). Graiu nou. – К. Bibliogr. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: N. 633.: Г. 401. Vezi: informaţia din ziarul „Бессарабец”. Bibliogr.. Pronin.: P. Cotidian. 384. 635. – К. 89). М. Red.): Tip. Graiul nostru.. выходит ежедн. – C. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922– 1940). Cotidian. Никифоров М.: str. Pronin. 1. Golos Vyborŝika = Голос Выборщика: Газ.Presa basarabeană. 7. Apare în limba rusă. L. – Descriere bazată pe anul 1. – P. Драхенберг К. despre închiderea ziarului: „скоро сошедшем в могилу „Голосе Выборщика” Г. BAŞR 1912. Bibliogr. 1 (1912). – Т. 33): Tip. – Ch. – Cahul. не исключая и дней послепраздничных / ed. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.. № 19 de la 19.: M. BSR. Bilunar. 632. Выходит ежедневно. – Bucureşti. lit. – C. Graiul nostru. К. .1. 1969. Пронина”. P. (Садовая ул. BNR. Ianuşevski. Românitatea transnistriană. Leovskaia. an.–ed. Vezi: Flamuri. – 1912. red.. К. Golos Rodiny = Голос Родины: Газ.08. ши де продучере: Органул Мин. BŞANRM 1935 Graiul Nostru. 1989.: Трубецкой Б. – 1934.: Беляева Л. ianuarie.: Брысякин С. 1996. A. Зиновьева М. Golos Vyborŝika.P. М.: BAŞR. BNRM 1914 Golos Rodiny. Библиография периодических изданий России 1901–1916.P. 19. 631.1 (1914). – Ch. a apărut la august. – С. BNR.. – Т. Apare în limba rusă. Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. Golos ûga = Голос юга / ed. Kvaşnin–Samarin.: Vasile Hondrilă. (1935). независимая. septembrie.: ВNRM.. – Descriere bazată pe nr. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. L.: Poştarencu Dinu. Poet Mateevici. Destine literare. Apare în limba rusă. Mohoreanu. . Bibliogr.. – Bucureşti. 206. Golos rabočego. septembrie. 1998. М. red. P. Зиновьева М. 168. Golos ûga. – К. „Голос Родины”. – Ch. – К. a Liceului militar „Regele Ferdinand”. şi adm. виеритул ши винэритул Молдовей: Журн. Н. К. nr. Bibliogr. 1996. Graiu nou: rev.: P.. – Ch. Пронин.îşi schimbă denumirea în „Flamuri”. Graiul satului. 1999. 30 – iunie.. Reapărut în 1914. независимая. Şafirov. – [1934]1935 – 1937. Grădinăritul. кроме дней послепраздничных / red. С. 1976.: Беляева Л. 30.1914. Библиография периодических изданий России 1901–1916. G. (str. N. P. Никифоров М. 1914. – Bălţi. 630.: Клобуцкий В.. Apare în limba rusă.. 26.: Gheorghiu Gh. 55. – Ch. A. – Ch.: G. an.

Apare în limba rusă. L. – T. Hacoah: [ziar]. Baftalovski (В. 111) – 42 cm.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг.: BNRM 1956–1957… Gudok Moldavii. Hipodromul. Eparhială „Cartea Românească”.: I. С. Apare în limba română. – Ch. – C. 95. – 1910. – Ch. – Descriere bazată pe nr. 115 V. Mihail Chiachir. Hambashor (Binevestitorul). . – Ch. 1(1547). – Ch.. 1994. . Şpitalnic S. D. – P. БЭС / B. L.: 1956 – F. и Дорпрофсоюза Молд. 636. L. 460. – 1937. парт. 378. – Ch. Denumiri: “Винуриле ши вииле Молдовей”. Hipodromul. – 1921. – Ch. Apare în idiş. Kabluciko (red. Часть 1. ж. Lenin 73): Ed. V.: Bessarabiana / Draganov. red. Vezi: Vinăritul şi vieritul Moldovei. septembrie. V.: Клобуцкий В. N. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. I septembrie. P.. Bibliogr. – 1956. Vezi: Sirena Moldovei. рыбницких разработок ракушечника. de red. 1.: 1957: G.С. P. Bibliogr. 6): Газетно–журн..: Tip. 1. Vezi: Zeleznodoroznik Moldavii. P. –1956. – T.: BAR 1921. Адиясевич. Bibliogr. I. ianuarie–februarie. – P. – 1932. 1. (str. – 1941–1953. CC al PC al Moldovei. – К. Gyrnâk = Гiрняк: Газ. 639. înloc. – Rîbniţa.. 1956. Ziarul societăţii sportive „Hacoah”. 159. – Ch. Kraevski. – P.: Газеты СССР. Bibliogr. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). 1917–1960: Т.. – 1924 – [1927]. 643. Apare odată în două luni. red. Gyrnâk. 1937. – Ch. – Ch. Munceşti.: BŞANRM 1937. – 1946–1949. Hozâjstvennyj Ežegodnik = Хозяйственный Ежегодник / ed. – P. Bibliogr. Gudok Moldavii = Гудок Молдавии: Орган Упр. 369–370. Apare de 3 ori pe lună. – 1954 – 1957. тип. PPMS 1924–1974. – 1950–1953. Evreii în literatura. Colesnic.. – Ch. PPMS 1924–1974.1 – […]. – C.Presa basarabeană.. 641. Ediţie de religie şi morală. 118. P. Hacoah. продуктелор де хранэ ал РСС Молдовенешть. Descriere bazată pe 18 decembrie. resp. – [1934 – 1936]. 637. mai – noiembrie. Lunar. Denumire: „Железнодорожник Молдавии”. – P. Hovanski.). Coleg. Mager. “Винэритул ши виеритул Молдовей”. – Ch.: BNRM 1954–1957… Grădinăritul. 1928. (1957). Hambashor. A. – Ch. începe să apară ediţia moldovenească „Sirena Moldovei”. 3. Apare în limba rusă. 1976. Rîcealin. Hakikatın (dooruluun) sesi (Vocea adevărului): Foaie–ziar misionar / Organul Frăţiei Naşterii lul Hristos. д. Red. – Descriere bazată pe anul de ediţie 11. 246. Vezi: Vinurile şi viile Moldovei. 2 septembrie. Hozâjstvennyj Ežegodnik. 640. vieritul şi vinăritul Moldovei.: Бафталовский). (str. изд–ва (Стефана Великого. – 1918 – 1938.: PPR – 1919–1924. – Cluj. Bibliogr. партячейки упр. O pagină de istorie contemporană. L. – Ch. Hristianskaâ Pobeda = Христианская Победа. Hakikatın (dooruluun) sesi. mai.: Ghibu O. nr. Au apărut peste 20 de numere în limba găgăuză cu caractere chirilice. P. Ungurean. (1956). Ediţie bilingvă: ucraineană–moldovenească. 1933. 20. – К. 638. L. 642. Ardealul în Basarabia.

– Bucureşti. Lempert (Б. decembrie – 1873.: M. 116 . – 1919–1924. (1933). Bibliogr. – Ch. – P.: BAR 1931 Illûstrirovannaâ Nedelâ. cu litere latine şi caractere ebraice. С. L. 3. – Ch. Săptămînal. Ultima pagină a revistei apare în limba română sub denumirea „Biruinţa Creştină”. Hristianskij telegraf = Христианский телеграф: Национал–христиан. Челак Екатерина. Landau. Apare în limba rusă. Хащинский). 1994. Illûstrirovannaâ Nedelâ: Lit..: Maior Rotaru. P. – Ch. Vezi: Biruinţa Creştină. Evreii în literatura.: Z. P. О. 123). 1.. Bibliogr. Iberziht fun der tetikait … 647.: N. BŞANRM 1920 Der Id. Bibliogr.– proprietar: Ieremia Cecan. – P. Исторический очерк гимназии императора Александра III в Болграде. 650.: Şpitalnic S.: Şpitalnic S. Ziar independent. Училищното дело и културнопросветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). Der Id (Evreul) / red. 67) Apare temporar de 2 ori de săptămîna. – 1910. M. 649. Rozental. de red. 467. – К.–юморист. 1904. Bibliogr. Cotidian. Titlul în idiş.Presa basarabeană. 26 – 1922. – Ch. Ialpug. „Unirea Noastră”.: BAR 1934–1936 Hristianskaâ Pobeda. – Bălţi. Şpitalnic S.. Евреи Молдовы: Справ. – P.. iulie. Illûstrirovannoe priloženie k gazete “Bessarabskaâ žizn’” = Иллюстрированное приложение к газете „Бессарабская жизнь” / red. Dos Idishe Wort. L. 645. Gurfil. Vainştein. – 1920. Ialpug (Ialpugul): [publ. 646. – P. 95. – Tighina. – 1934. politică] = Ялпух / red. ed. DPR (1731–1918). Evreii în literatura. dir. zurn. – [1931]. Finanţat de viceconsulul german Hirsch.: PPR. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). – 55 – 60 cm. – Ch. Ediţie în limba bulgară.: PPR. – Descriere bazată pe anul 2.–şef: Vasil Diamandiev. L. – P. – К. P. 96. 63. – 1928. 644. 651. – [1933]. Apare în limba idiş. 2000. (str. – Болград. Iberziht fun der tetikait funem farband fun di yidishe kooperativn in Basarabie un fun di lei – un Shporkases vas zeinen in im farainikt farn iar. Джойнт в Бессарабии: Страницы истории. cu caractere ebraice. – Bolgrad. S. – Ch. ianuarie.: BAR 1920–1922.. K. 1994. Haşcinski (Н. Apare în limba rusă.: BAR 1928. Dir. – С. O. М.. – 1932 – [1933]. 230. / proprietar: Soc. – P. Evreii în literatura. – Ch. 648. – 1919. – T. L.: B. P. – 1872. Alexandru cel Bun.–proprietar: Protoiereu Ieremia Cecan. Лемперт). P. 15.: d–rul Ş. 95. Dos Idishe Wort (Cuvîntul evreiesc) / red. Coleg. Шпитальник С.: Tip. Apare în limba rusă. girant resp.–umorist. aprilie. textul în idiş. – T. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). – Ch. журн. Копанский Я. 1994. Schechter (Nikolaevskaia.: BŞANRM 1933. – Ch. Apare în limba idiş. Fastan. – София. I. Dos Idishe Folk. – 1820–1906. mai. nr.. = Иллюстрированная неделя: Лит. 6. Apare în limba idiş. 322. Hristianskij telegraf. L. независимая газ. Săptămînal. 1 – februarie. 25 septembrie. 1994. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). 36. 1999. Dos Idishe Folk (Poporul evreiesc).

техн.. – Ch. губерн. – Т. правления. – T. A. Иткина И. Часть 1. 92. Адрес–календарь Бессарабской губернии. 479–480. Н. о–во сан. и гор.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. – С. 1–4. 15 – 1924.Presa basarabeană. Rappoport. – 1872–1907. 653. Descriere bazată pe nr. Bibliogr.–техн. Apare în limba rusă.. BŞANRM 1912–1914. – P. octombrie. Descriere bazată pe anul 32 (1914). Ediţia de luni a ziarului „Свободное Слово”. Illûstrirovannoe Svobodnoe Slovo = Иллюстрированное Свободное Слово. 332. 1703–1917. Библиография периодических изданий России 1901–1916. = Иллюстрированный Адрес– Календарь Бессарабской губернии на … г. Молд. 1957 nr. industrie. 2. Informacionno–tehničeskij listok = Информационно–технический листок / Науч. Este o ediţie prescurtată a gazetei: „Независимая Мысль”. 657.. Apare în limba rusă. noiembrie.. „Бессарабский справочный календарь”. Apare în limba rusă.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Topiro. 1. – 1928 – 1929. Мин–во здравоохранения. 1956 nr. B. BUA Illûstrirovannyj Adres–Kalendar’ Bessarabskoj gubernii. хоз–ва. 179.”Progres” D. Д. Bibliogr. 117 . 30 – 1922. Apare în limba rusă. 1(6)–9(14). Дорожного дома техники техн. PPMS 1924–1974. Зиновьева М. – С. Vezi: Nezavisimaâ Mysl’. Nr. – Ch.. ДорНТО. Бессараб. transport etc. – Ch. Ж. – С. ССР. 1956 nr. februarie. P. Bibliogr. oтд. 652. – 1953. 1957. 1974. 116. – P. Стат. – 1889 (pe 1890). 588–589. хоз–ва. Informacionno–tehničeskij listok. Săptămînal. – 1956 – 1957. Vezi: Adres–Kalendar’ Bessarabskoj gubernii na … g. М. PPMS 1924–1974. – М.. – Ch. Informacionno–tehničeskoe pis’mo = Информационно–техническое письмо / Изд. упр. Informacionnoe pis’mo = Информационное письмо / Молд. Vezi: Bessarabskij Adres–Kalendar’.. – Vezi: Bessarabskij Kalendar’. Периодическая печать России.: Шмелева А. 656.. Губерн.: Беляева Л. 107.: BNRM 1912. – T. – [1912] – [1914]. – 1922.: Tip. „Бессарабский календарь”. – 1922–1925. – Ch. 20. Бессараб. Vezi: Bessarabskij spravočnyj kalendar’. şi proprietar: ing. Denumiri: Бессарабский адрес–календарь. George Sebastian. Vezi: Svobodnoe slovo. – Ch. L. Никифоров М. 7–8.: PPR. 3.: Tип. – Ch. Аптеч. 7. 1956 nr. anul 1955. – 1956. 1895. – P. red. Apare în limba rusă. М–во коммун.. 5–7. P. – Cetatea Albă. 655. – Ch. – 1928 – 1929. 1953. К. iulie. 1955 Nr. – C. octombrie. Bibliogr. Apare în limba rusă. / Изд. обмен опытом. – 1883–1914 (1882–1913). Pe paginile calendarului apăreau informaţii despre meteorologie. – 1883.: BAŞR 1910 Illûstrirovannoe priloženie k gazete „Bessarabskaâ žizn’”. MNIEN 1913. Геккер О. Illûstrirovannyj Adres–Kalendar’ Bessarabskoj gubernii na … g. Independenţa. – Ch. С. Часть 1. 1–5... Гл. iulie – 1957. 1923. – 1919–1924. Independenţa: Organ politic săptămînal / dir. Illûstrirovannoe Svobodnoe Slovo. 2. – Cetatea Albă. 654. Informacionno–tehničeskoe pis’mo. L. 1–3. Ком. Săptămînal. дороги. Н. И. – Ch. Bibliogr.

118 . L. Apare în limba rusă. Instruktivno–metodičeskie materialy. 537. G. Tutoveanu. Capşa. – Bârlad–Ch. – 1956 – 1957. Savin. Şt. Ed. 295. Informacionnyj listok. Informacionnyj bûlleten’ = Информационный бюллетень: Новые книги. Bibliogr. – H. науч. – A. 137. – С. Şleahov. Furtună. Nr. I. pr. Informacionnoe pis’mo = Информационное письмо / Упр. Ed. – E. Dumitraşcu. Gheoldum. 658. de limbă. şi legătoria de cărţi Constantin D. PPMS 1924–1974.: „Cartea Moldovenească”. Munteanu. 433.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. P.: N. Tenea. Informacionnyj bûlleten’. – 24 cm. Lupescu. Informacionnyj listok = Информационный листок: Совет промысловой кооперации МССР. 1949 Nr. – T.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Bolohova. – Ch.1–4. науч.: 1957 .Presa basarabeană. – М. N. Bibliogr. 151. Bibliogr. Ин–т эпидемиологии. Moisei. 7. – 1949. – 1954 – 1957. 1. Часть 1. PPMS 1924–1974. Отд. august – 1921. 6. – 1908.. N. – С. prof. decembrie – 1921. P. Herescu. red. PPMS 1924 – 1974.Urban Jarnik. N. Informacionnoe pis’mo. N. Часть 1.–исслед. resp. 3 şi 4 informaţii lipsesc. Şleahov. Red.: Tudor Pamfile (şi întemeietor. A. Гидрометеослужбы МССР. Apare în limba rusă. Chirileanu. Ion Creangă: Rev. Молдпромконструктор: Обмен опытом / Молдместпромконструктор. – 1957. 659. L. T. Ed. – Ch. 138. I. Şleahov.: Периодическая печать СССР 1917–1949: Библиогр. iulie apare la Chişinău. A. пром. – С. 662. Nr. Informacionnyi bûlleten’. Pănoiu.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 1956.: PPR. – 1952–1955. указ. – Ch. A. I. P. Şt. – P. – Descriere bazată pe nr. M. PPMS 1924–1974. 660. Ed. 1957 nr. 3. Часть 1. Apare în limba rusă. 661. Cosmovici. – P. 1952. 3. N. 1920. T.: Ed. поступившие в РНМБ / Респ. – P. 441. Hazanova. – P. Arhiereu Iacov Bârlădeanu. I. G. Bibliogr. A. Red. tehn. Ed. G. Мест. микробиологии и гигиены). мед.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 4. pînă în iunie 1920). Mateescu. – E. Informacionnyj bûlleten’ = Информационный бюллетень (Упр. Bibliogr. Zota. 115. 1. информации. Apare în limba rusă. şi secretar de red. 663. Lunar. Alcăt.Prihodko A.. 2 pe rotaprint. N. 8. mai–iunie. S. G. A. – P. P. Kostaki (Costachi). I. iulie. C. 1–4. – E.] J. Negoescu. Trimestrial. Lunar. St. – С. [dr.:1953. Упр. Gh. N. 1963. – Ch. 488. 18. red. red. Red. Bibliogr.: L. 1–3. Neculau.– 1919–1924. б–ка М–ва здравоохранения МССР. . Instruktivno–metodičeskie materialy = Инструктивно–методические материалы (Молд. pr. 1954–1955 ediţiile 9–13. N. Tutescu.: Tip. (1957) 1955.. Lupaşcu. Nikogosian. Bibliogr. – Ch. şi artă populară: duplex Bârlad–Chişinău / întemeietori: P. при Совете Министров МССР. Popovici. D. Часть 1. Ion Creangă. C. lit. M.: 1956 – Goldfarb.P. Apare în limba rusă.: PPMS 1924–1974. pr. Volcek. Ruhova. S. Informacionnoe pis’mo. Kramer. N. I. Bulgakov. кинофикации при Совете Министров Молдавской ССР).

И. 59–60.: Трубецкой Б.. 665. – Aккерман. – 1920 – [1921]. “Dreptatea”.. Iskusstvo = Искусство. L.: BNRM 1957… Iskra.. – 1921. L. 1989. 175. – Vezi: Scînteia.: BAR 1938.: Тip. PPMS 1975–1985. 4–5 (1939). 1703–1917.: BAR 1931–1933. Itinerar.: Mâţu C. P. 670. Иткина И. Itinerar: Literatură şi artă: [rev. martie. 78).. Izvestiâ Anan'evskogo uispolkoma i uparkoma = Известия Ананьевского уисполкома и упаркома. Vezi: Vedomost’ Ismail’skoj gorodskoj upravy… 1904. – 1854–1916 гг. Bibliogr. Broşteanu. – 1931 – [1933]. Bibliogr.] / dir. – C. 1930. Period. 28. 667. Galanter (str. Bibliogr. P. – К. Bibliogr. Совета деп. 664. 15 mai. 668. 173.Presa basarabeană. – 1917. 1921. Bibliogr. Ismail’skaâ gorodskaâ uprava. Apare în limba rusă. С. Iskra. (1931). Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării.. 3. BŞCAŞRM. 558.. – Ch. 8. Bibliogr.. 1. P. Клобуцкий В. G. 1989. – P.: Iorgu Tudor. – 48 cm. Bibliogr. 62. Iskusstvo. – М.: Трубецкой Б. Izvestiâ Akkermanskogo Soveta Rabočih i Soldatskih Deputatov = Известия Аккерманского Совета Рабочих и Солдатских депутатов. apoi lunar (1939 – 1940). 1917–1960: Т. – Ch. martie. – Ch. – 1920. Iskra = Искра: Орган Глодянского РК КП Молдавии и район. (str. – Descriere bazată pe anul 2. Периодическая печать России. 1999. Terziman. трудящихся.: Sergiu Matei Nica. nr.: DPLR 1790–1990. 666. 1937–1938.: Шмелева А. 2. – P. Vezi: Poetul. Digodi I.: Figuri contemporane din Basarabia.: Pînă în decembrie 1938 s–a editat de două ori pe lună. – Descriere bazată pe anul 2. – К. – 1938. – 1901 – 1902.: 1957 – Onea S. Из истории периодической печати Бессарабии. – Т. – Ismail. – Ananiev. Н. – Descriere bazată pe anul 1. Apare în limba rusă. – 1951. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 5 – 1957… – Glodeni. Anibal Gheorghiu. – [1951]1955. În 1932 are subtitlul: Ziarul independent al Basarabiei. Varianta în limba română: Скынтея. – P. – C. 239–240.: Газеты СССР.. – С. Lunar. – 1903 – 1912. Denumire: 1904 (pentru 1903): Ведомость Измаильской городской управы о приходе и расходе городских сумм за … год. nr. – P. aprilie – 1921. Red. Вопросы здравоохранения в бессарабской печати в первые годы румынско–боярской оккупации // Здравоохранение (Кишинев) – 1965. Apare în limba rusă.: Al.. red. – Glodeni. – С. – C. Apare în limba rusă. С. mai. Apare în limba rusă. BŞANRM 1921. Iskra = Искра: [ziar] / dir. PPMS 1924–1974. Apare în limba rusă. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 42 cm. Бюджет города Измаила за … год. Apare de 3 ori pe săpt. octombrie – 1940. – Ch.. – C. 50): Tip. L. 669. 222. 1974. Геккер О. 203. – nr. 119 .Ch. Continuă revista „Poetul” (1937–1938). Armenească. – Ch. – Ch. – P. Ismail’skaâ gorodskaâ uprava = Измаильская городская управа. Cotidian. 587. – Ismail. Lunar. Izbânda: Ziar independent / red.: Luca Nemţan. BŞANRM 1931–1932 Izbânda. Izvestiâ Akkermanskogo Soveta… 671. 209. I.

mai. Bibliogr. BPSI 1917 Izvestiâ Kišinevskogo Soveta… 676.Presa basarabeană. . Rezumat în limbile română. soldatskih i krest’ânskih deputatov = Известия Бельцого Совета рабочих. – К. L. Vezi: Učenye zapiski. Bibliogr. – Orhei. – Ch. – Bender. – Briceni. Izvestia Bričanskogo Soveta… 675.: Госиздат Молдавии. 1 – 6. Lunar. 1951. din raţiuni financiare.: Газеты СССР. Bibliogr. 1976. – 1948– 1951. 1953. Izvestiâ Benderskogo Soveta… 674. engleză şi germană. Izvestiâ Bel’ckogo Soveta rabočih. – С. Red. – 1979..: de la 11 decembrie 1917 începe să apară de 2 ori pe săptămînă. L.. Apare 3 ori pe săpt.: Клобуцкий В. – 1951. Cotidian. Вып. 3. Apare în limba rusă. 1954 nr. 1976. 159. 2 ( Биологический ) – „Ученые записки”. BŞCAŞRM 1917. – К. Bibliogr. – Vol.. Izvestiâ Bričanskogo Soveta rabočih deputatov = Известия Бричанского Совета рабочих депутатов. Apare în limba rusă. С. Izvestiâ Orgeevskogo Soveta soldatskih. Coleg. 13. – К. Vezi: Svobodnoe slovo Bessarabii. 677. 1976. PPMS. – P.: 1951–1952 – N. солдатских и крестьянских депутатов.. солдатских и крестьянских депутатов. P. Sahovaler. A. – Ch. Bibliogr. nr. (1917). Izvestiâ Kišinevskogo Soveta Rabočih i Soldatskih Deputatov = Известия Кишиневского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов / red. Т. – 1917. С. Apare în limba rusă. 1 – 10. D. A. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Трубецкой Б. 1 – 7. Apare în limba rusă. 120 . L. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Vezi: Naučnye zapiski Moldavskogo filiala Akademii Nauk SSSR. Izvestiâ Bel’ckogo Soveta… 673. 1963. mai – august. mai –iulie. Журналы. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Izvestiâ Benderskogo Soveta rabočih.. Apare în limba rusă.. – Descriere bazată pe septembrie–octombrie. – 1917. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.: Клобуцкий В. – 1951 – 1957… – Ch. – М. iunie – iulie. – Ch. Apare în limba rusă. – 1917. 37. 14 – decembrie. P. Bibliogr. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – C. rabočih i krest'ânskih deputatov = Известия Оргеевского Совета солдатских. 1952 nr. 3. 1(4). Denumire: „Свободное слово Бессарабии”. Часть 1. 1976. Первая молдавская советская газета [Известия Кишиневского Совета рабочих и солдатских депутатов (19171918)] // Кодры. – К. 1956 nr. 1951. Volkov şi U. 1 – 6.: Клобуцкий В.: Клобуцкий В. 563. 223. – С. – 1917. – Bălţi. de red. P. – Bender.. – P.: Ia. 154. – К. С. 1957 nr. 1. 1917–1960: Т. рабочих и крестьянских депутатов. 118-124. – C. Meleşin. – 1924–1974.: BAŞR. – 1917. M. – 1917. Горинчой Г. 1955 nr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. – К. – Descriere bazată pe nr. Dimo Denumiri: „Научные записки”. С. 1951. septembrie –octombrie. (Apare cotidian.№ 5. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. franceză. 1. С.: din septembrie 1917 – A. Клобуцкий В.: BNRM 1951–1957… Izvestiâ Moldavskogo filiala Akademii Nauk SSSR.: BAŞR. Izvestiâ Moldavskogo filiala Akademii Nauk SSSR = Известия Молдавского филиала Академии Наук CССР / Молдавский филиал АН СССР. Izvestiaâ Anan’evskogo uispolkoma… 672. 1 – 8. soldatskih i krest’ânskih deputatov = Известия Бендерского Совета рабочих. 1989.. 1976. ESM. în afara zilelor de odihnă şi de sărbătoare).. Period.

M. 45 „Известия Тираспольского Совета Крестьянских и Рабочих депутатов” pînă la 1919.: Клобуцкий В. Ц.A. BŞCAŞRM 1918 Izvestiâ Soveta Soldatskih Deputatov… 679. 45 (1919). (1920). – C. 542. ianuarie. L. 121 Известия Вiйсково– .: Совет Рабоч.. Типография Р.. BNRM 1921 Izvestiâ Tiraspol’skogo Uispolkoma … 683. Ревком. BŞANRM. februarie – 1918. – Tiraspol: Tip. [aprilie] iunie–septembrie. Izvestiâ Tiraspol’skogo Soveta Krest’ânskih i Rabočih deputatov = Известия Тираспольского Совета Крестьянских и Рабочих депутатов. – К. Bibliogr. Descriere bazată pe anul 1. 1989. denumirea în limbile ucraineană şi rusă. P. Трубецкой Б. Izvestiâ Tiraspol’skogo Soveta Rabočih i Soldatskih Deputatov = Известия Тираспольского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов / Изд. Izvestiâ Soveta Soldatskih Deputatov 8–oj Armii = Известия Совета Солдатских Депутатов 8– ой Армии. P. Bibliogr. Ediţie mixtă: rusă–ucraineană–moldovenească. L. Д.. Bibliogr.. С. С. Bibliogr. Apare în limba rusă. – 1918. – К. Клобуцкий В.: AOSPRM 1920 Izvestiâ Tiraspol’skogo VRK.. 2. L.: AOSPRM 1920. 5 (1917).Presa basarabeană. 209. И. 1976. Izvestiâ Tiraspol’skogo Voenno–Revolucionnogo Komiteta Известия = Тираспольского Военно–Революционного Комитета = Вiстi Тираспольского Революцiйного Комiтету / coleg. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. P. – 1917. nr. – Descriere bazată pe anul 1. Bibliogr. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 144 (1921). Izvestiâ Tiraspol’skogo otdeleniâ Ugrosta = Известия Тираспольского отделения Югроста. изд. С. В.. Клобуцкий В. – C. – Tiraspol. L. Apare în limba rusă. – 1917–1919. – Tiraspol: 1–я Сов. – 1917. – 1920 – 1922.: Газеты СССР. и Солдат. Р. nr.: Alexandrovici (Александрович). Apare în limba rusă.: AOSPRM 1919 Isvestiâ Tiraspol’skogo Soveta Krest’ânskih i Rabočih deputatov. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – К. – C. BŞCAŞRM 1917 Izvestiâ Orgeevskogo Sovieta… 678. P. – 1919. 542. С. 30. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – 1920. – К. L. L.: BAŞR 1917. 1917–1960: Т. – [Ch. К. 1976. С. 228. 1917–1960: Т. de red. – 1919. BPSI. Denumire: de la nr. 542.. – Tiraspol. 1976. – Tirapol. BNR. – К. Депутатов.: Лит. и С. Bibliogr. martie – 1921.: Трубецкой Б. Descriere bazată pe nr. ред. Vezi: Izvestiâ Tiraspol’skogo Soveta Krest’ânskih i Rabočih Deputatov. 681.: Клобуцкий В.: Клобуцкий В. – К. Bibliogr. 1917–1960: Т. Izvestiâ Tiraspol’skogo Uispolkoma i Uparkoma KP(b)U = Известия Тираспольского Уисполкома и Упаркома КП(б)У / red. aprilie – iunie.. 2. 2..: BAŞR. nr.: Газеты СССР. – Tiraspol. Iudilevici. С. 1976..: BAŞR. – Vezi: Izvestiâ Tiraspol’skogo Soveta Rabočih i Soldatskih Deputatov. Descriere bazată pe anul 2. – Tiraspol. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. ianuarie – martie. Комис. 1976. 680.: Газеты СССР. Ediţie mixtă: ruso–moldovenească. Isvestiâ Tiraspol’skogo otdeleniâ Ugrosta.] Apare în limba rusă. – C.: Тираспол. – К. 1989. P. P. Denumire: Известия Тираспольского Совета Рабочих и Солдатских Депутатов. BŞCAŞRM 1917 Izvestiâ Tiraspol’skogo Soveta… 682. – C.

Mic. V. Izvestiâ Ungenskogo Soveta rabočih i soldatskih deputatov. 1938. ianuarie – 1928. PPMS. 24. Subtit.: se tipărea la Chişinău. L. 27.Presa basarabeană. – 1947 – 1950. 209. În ajutorul învăţătorului = Ын ажуторул ынвэцэторулуй: Журн. Izvor de Viaţă: Rev. – P. 1939. Брысякин С. (1927). Chicioroagă. – Ch.Ch. Iorga. 1976. I. Balaban. К. pentru ed. Tip. N. Eparhială „Cartea Românească”. Bibliogr. Botez. Apare în limba rusă. E. nr. – 1926. 272. Культура Бессарабии 1918–1940. Apare în limba rusă. T. unui comitet. Мин.: Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. – Ch. 686. – Ch. Vezi: Învăţătorul Sovietic. – Vol. – P. Regina Maria). 1939. – C. – Ch.: 1947–1948 – P. 1949–1950 – S. Izvestiâ Ungenskogo Soveta rabočih i soldatskih deputatov = Известия Унгенского Совета рабочих и солдатских депутатов. Cazacu. Popescu. 5. – 1936.:BNRM 1947–1950 În ajutorul învăţătorului. începînd cu nr. 2 mixtă. În ajutorul învăţăturii agrotehnice şi zootehnice = Ын ажуторул ынвэцэтурий агротехниче ши зоотехниче: Програма модел пентру лекцииле черкурилор де ынвэцэтурэ агрозоотехникэ / resp. – 1924–1974. 690. – Descriere bazată pe anul 5. P. Bibliogr. 1932 . Cociu. 3–4. Asoc. Izvoraşul: Organ de publicitate al Soc.: BNRM 1926–1928. 685.: „Dreptatea”.: Figuri contemporane din Basarabia. BCNLM 1937. Red. nr..: Ed. 1989. red. де ынвэцэмынт а РСС Молдовенешть. – К.: „Şcoala Sovietică”.: Tip. 1937–1940. T. 89 Împăratul Traian. *Împăratul Traian: [ziar] / dir. S. 688.: Viaţa Basarabiei. „Dreptatea”. 122 . pedagogică şi de învăţămînt de Stat a Min. 10 numere în an. – Tighina (str. Tighina–Lipcani–Vechi). Bibliogr.: 1927–1928 – Miclea D. D. Bibliogr. Red. – P. – C.: Tip. – К.. Iacobescu. BŞANRM 1935–1937 Izvoraşul. – С.. Sulla. BNRM 1934–1935. S. Popoiu. 1999. – C. – nr.: Revizoratul Şcolar–Tighina. Izvestiâ Verhovnogo Kraevogo organa Bessarabii = Известия Верховного Краевого Органа Бессарабии. Denumire: Ынвэцэторул Советик. С. – 1950–1957… – Ch. Informaţie despre presa intrată la redacţie în revista „Poetul” 1937–1938. Rădulescu” de pe lângă Şcoala Normală de învăţători „Mihai Viteazul” din Chişinău. 166-167. Theodor. (1934).: M. – 1944. 5 .: BAR 1934–1937. P. Corpului didactic primar din judeţul Tighina / sub îngr.: Tip. Apare lunar. M. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. de învăţămînt al RSSM.: Трубецкой Б. Izvestiâ Verhovnogo Kraevogo organa Bessarabii. P. B. 104. Bilunar. – Ch. BU Iaşi 1928 Izvor de Viaţă. Popoiu.–fondator Dumitru Cazacu. 1938 – 1944. L.“Şcoala Sovietică”. Postan din Tighina.: Клобуцкий В. – Tighina (red. Al. L. Odată în 2 luni. martie.: Miron V. – 1917. mai – iunie. 689. noiembrie. administraţia: Şcoala nr. Chiriţă. 139. – [1930 – 1940]. Colab. Bibliogr.. Artistico–Culturale „I.. Bibliogr.tip. 687. – 1917.: Digodi I. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. – Descriere bazată pe anul 2. P. – 1950. „Casa Agronomului” (Lazo. 1–3. 1–6.: N. 684. Ch. Ediţia Asociaţiei de propagandă economică din Tighina. – Ungheni. L...: 1947 – Кулежере де материале методиче.: BNR 1917. Ed. preşedinte Ion Cociu. Cojuhari. 11).

L. Între Prut şi Nistru. а лукрэторилор школий ынчепэтоаре ши мижлочий дин РСС Молдовенешть. Lunar. 696. 1955 a apărut vol. – [1935]. 1996. BU Iaşi 1936 Încercări. – К. (1936). 694. BMNIM 1938. „Domniţa Ruxanda” şi „Technic– Agricol”.: 1936.: Периодическая печать СССР 1917–1949. octombrie. 3. – Soroca: Tip. – Bucureşti.: Opriş T.. 15 decembrie. 695. Însemnări Creştine: Rev. 400. Вып. 1960. Organul comitetului antifascist basarabean. Faur. elev în cl. critică. 692. „Prutul”.: CNC 1950 În ajutorul învăţăturii. P. Ioan Filichi. 4-5 în limbile rusă şi moldovenească. 1977. administrator – pr. D. – Ch. nr. Bibliogr. Grigore Comendat. P. 1. Subtit. – T. 72): Тип. – 20 cm. 8. – Ch. Denumire: Numerele 1–4 – В помощь агрозоотехучебе. Varianta în limba română apare pe ultima pagină a ediţiei în limba rusă „Вперед”. проф. 1. – Ch. – С. Lunar.: BŞANRM.. Bibliogr.: BŞANRM 1934 Înainte. Vezi: Učenye zapiski. Tănasă. Procopie. 698. – T. . Regina Maria. – Ch. politică. Înainte: Organ independent / dir.. Descriere bazată pe anul 1. 697. Bibliogr. L. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 19. – 1938. Stroescu” / sub conducerea dlui D. 2 – Rev. – Ch.P. Bibliogr. – 1947–1949.: Ch. 28.: PPR. (1934). Штефан чел Маре. A apărut numai un singur număr. – Вып. – Ch. – 1954. Însemnări ştiinţifice. де ынвэцэмынт ал ком. 28 octombrie. octombrie. 15. Frunze. L. economică şi culturală. Caţâr. noiembrie – 1921. februarie.: str. Bibliogr. 210. (1938). – 1934. Petru Ţurcanu. – P. P. Constantinescu. – Ch. nr. P. – 1934. де газете ши журнале а Едитурий де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей (стр. – C. VIII a Liceului Xenopol. – 1922. Încercări: Rev. Învăţătorul Moldovei = Ынвэцэторул Молдовей: Органул Мин. N.: BCNLM. Vezi: V pomoš’ agrozootehucebe. – Bucureşti. Varianta rusă: Ученые записки (Институт истории. 3. Culturale „V. 1. aprilie – 1943. Înfrăţirea: Rev. „Presa”.: S.: BAR 1935. conducerea efectivă o are dl Gh.. Între Prut şi Nistru: Rev. a. Însemnări ştiinţifice = Ынсемнэрь штиинцифиче – 1947.. Petru Gheorghian ş. Soc. Derevici. P. 3 – 1956. Cojocaru. BCU Cluj 1939 Însemnări Creştine. lunară. D. Mihail Brumă. – 1919–1924. Xenopol”. A. Înainte: Ziar muncitoresc / sub direcţia Gh. Înainte. nr. 7. 99. – Descriere bazată pe anul 1. – Ch.: Из истории революционного движения и социалистического строительства в Молдвии. socială. red. – 1948. 123 . L. 691. – 1935 – 1938.: Românitatea transnistriană. Bibliogr. BNRM 1938–1940. 496. Vezi: Vpered. 693. – Bălţi: Tip. de orientări pastorale şi misionare / sub direcţia unui comitet: Serghie Bjolla. Sătmăleanţ. – 1920. Înfrăţirea. – 1919–1924. Descriere bazată pe anul 2. elevilor şi elevelor de la liceele „A. (adresa red. L. 506. – P.. 111). elevilor liceelor A. februarie. 17) Apare trimestrial. nr. P.Presa basarabeană.: PPR. – Cahul: Tip. Litvac (str. Xenopol şi Technic–Agricol din Soroca / sub patronajul câte unui comitet din partea fiecărei şcolii: dnii P. – P. языка и литературы).

703. Unele texte în limba rusă. P. Bibliogr. I. de red. Ш. BSCAŞRM 1935–1938. – № 86. T. P. Apare în limba rusă. 1. 1. Învăţătura comunistă. V. 7): Tip.: Revista „Народный Учитель. L. – [Tiraspol].. Red.: BAR 1935–1937. Kalendar’ kooperatora. Şapoşnik (Изд. Denumire: „Култура Молдовей”. – 1907 – 1908. – 1931– 1933. BNRM. Die Jugend. – 1935 – [1938]. Nr. 701. P. учителей. – 1950. де ынвэцэмынт ши ал Ком. 3. V. I. лунар ал Мин. preşedinte de Curte. ESM.: 1950–1951 – S. 424. *Kalendar’– gigant = Календарь–гигант на 1930 год / ed.: Клобуцкий В. Vezi: Cultura Moldovei. 111). 702. 704. I. Justiţia Basarabiei. – Ch. 195). Бессараб. T. Ceban. Regele Ferdinand 1. PPMS 1924–1974. 9). Descriere bazată pe anul 4. – 1930. 699. octombrie – 1957… – Ch.: 1956 – Органул Мин.: str. prim–preşedinte al Curţii pe apel Chişinău. 700. Subtit.: BNRM. – Descriere bazată pe anul 6. (Jukovski. – P. L. 1907. – 1935 – [1938]. Bibliogr. – К. – Descriere bazată pe anul 4. nr. L. – 1921. Învăţătura comunistă. 3 octombrie. Apare în limba germană. 463. 45). Georgescu–Vrancea. S. prim–red. 124 . – Ch. (1954). noiembrie – 1934. 23. Vezi: În ajutorul învăţătorului. – Tarutino (red. S. 168. *Kalendar’–Spravočnik “Narodnyj Učitel’” = Календарь–справочник „Народный Учитель”: Карманная книжка для нар. Parseniuk. Luca. – 1957. Denumire: Ын ажуторул ынвэцэторулуй. Banari (red. Lunar. 160. – Ch. Bibliogr. T. 1955–1956 – V. nr. С. Barbalat. Justiţia Basarabiei: Rev. I. D. Editurii de partid a CC al PC al Moldovei (Ştefan cel Mare. 1952 – A. Lunar. – Ch.: Ş. Z. Bibliogr. – C. Red.: BNRM 1954–1956.. Часть 1. – Vol. Cotelea.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. I. M. I.Presa basarabeană. 7. центросоюза. Climescu. Coleg. octombrie. Кalendar’–gigant. nr.. red. consilieri la Curtea de Apel Chişinău. – C. Шапошника). nr. – 1933.: Газеты СССР. (1938). Anofrikova. 1. nr.: Traian Lăzărescu şi Ion Gr. jurisprudenţă şi legislaţie / dir. (începînd cu nr. Apare în limba rusă. Semenciuk. Text paralel ruso–român. 705. де ынвэцэмынт ал РСС Молдовенешть. Descriere bazată pe anul 1. S. Die Jugend: Blatt der Deutschen Jugend Rumaniens (Tineretul: Foaia tineretului german din România). 11 informaţie despre vînzarea noii ediţii a calendarului– revistă–îndreptar. Învăţătorul Moldovei. – 1947–1950. Safonov. Vezi: „Pentru cărturărie delaolaltă”.: 1956 – P.–proprietar: Const. 1931–1933 apare cu denumirea „Pentru cărturărie delaolaltă”. 5 decembrie.: BNRM 1950–1957… Învăţătorul sovietic. Învăţătorul sovietic = Ынвэцэторул советик: Журн. – P. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. републикан а Униуний професионале а лукрэторилор школий ынчепэтоаре ши мижлочий дин РСС Молдовеняскэ. PPMS 1924–1974.: C. 1976. – Ch. 1917–1960: Т. Dimoftache. Cojuhari. (1938). V. Şliahtici. (Regina Maria. Ceban. L. I. Informaţia despre apariţia publicaţiei în ziarul „Кишиневский Листок”. S.). P. Dementieva. BŞANRM. Kalendar’ kooperatora na 1922 god = Календарь кооператора на 1922 год / Изд. lunară de doctrină. Tanasevski. – Ch. S. 138. (1956).: 1954 – M. – P.

Este ediţia paralelă a publicaţiei întitulate „Chişinău–Sport”. cultura. И. М. A. Н.. Karmannyj Kalendar’. Apare în limba rusă. Ediţie bilingvă. – С. Haase. – 1919–1924. – 1919. Bibliogr. (1909). 10 noiembrie. Kartja Moldovanului. 712. Бессарабского церковного историко–археологического общества. – Tarutin. Ediţie mixtă: moldo–rusă. Kišinev–Sport. 56. – P. Semenov (А. Никифоров М. Apare în limba germană. Kišinevec = Кишиневец: Газ. А. 1992. – Ch. Apare neregulat. I. Apare în ajunul fiecărei zile de curse. BAŞR. – Ch. Basarabia: Populaţia.au apărut ca suplimente cărţi şi broşuri cu caracter religios: Отчеты церковных школ. „Glasul Tării”. inclusă în paginaţia revistei: Vezi: Dinariulu bisericescu”. 19. – Tarutino. 2. Bibliogr. 3 – 9. iunie. – Ch. – Ch. 138. Apare în limba rusă. Курдиновский.. mai – iunie]. Bilunar.: 1901–1916 . Informaţie dintr–un anunţ din ziarul „Бессарабия”.: BAR 1920 Kartja Moldovanului. / Орган партии конституц. – T. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – Ch... К. – Tarutino: Tip. 164. Şapoşnik (Изд. Kirchliche Nachrichten.: Tip. Зиновьева М. Kurdinovski. – 1909. 3. – P. Шапочника). 707.: Ciobanu Ş. Kulcinski (С. В. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1922. BNRM 1909–1910. Пархомович. Kalender für deutschen Kolonisten.Presa basarabeană. – Vezi: „Deutsche Zeitung Besarabiens”. Bibliogr. экон. red. din 1906 – săptămînal. Епархии / red.–ed. P.: A. 531. Bibliogr. – Descriere bazată pe nr. обществ. Juni. I. 1922. Kalender für deutschen Kolonisten in Bessarabien. 708.: Клобуцкий В. Кишиневского отдела Палестин- 125 . 1 – 1917. – C. V. 79. 710. Karmannyj Kalendar’–spravočnik na 1923 god = Карманный календарь–Справочник на 1923 год / ed. Bogoiavlenski. – T. – 1919–1924. L. 4 – 1924. – 1921. Supliment la ziarul „Deutsche Zeitung Besarabiens”. Ianovski. red. 1 – 1910. – [Camenca]. – 1867–1868. septembrie. februarie.. 706. P. Ком.: PPR. Kišinev–Sport = Кишинев–Спорт / Выходит под ред. – 1867. 713.: pastor D. Ш. 532. L. – Ch. – [1921. демократов.. Kišinevec.. Parhomovici.: PPR. – [1920]. 3 – 1919–1924. M. М. Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti = Кишиневские Епархиальные Ведомости = Vedomostile Eparhiei Chişinăului / Орган Кишин. 14. И. Беляева Л. 711. и лит. 1867–1868 apare ediţia paralelă prescurtată „Динариулу бисерическу”. Кульчинский). Apare în limba rusă. – T. – К. – P. Supl. Kamenskaâ gazeta Ukrrosta. BSR. Яновский.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). Kirchliche Nachrichten (Noutăţi bisericeşti): Beiblatt zur „Deutsche Zeitung Besarabiens” / ed.: BNR. накануне каждого дня бегов. 1976. Bibliogr. С.: Karl Liebram. Семенов). Cotidian.: S. Marz. Богоявленский. istoria. Kalendar’–Spravočnik „Narodnyj Učitel’”. 709. – Ch.: Ş. L.”Gebruder Imas”. Apare în limba germană. iulie.: BAR 1921. Kamenskaâ gazeta Ukrrosta = Каменская газета Укрроста. P.

: Mâţu C. 1917 . – P. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1930. Mişcenko. 1887–1916. – C. Focşa. Выходит по вторникам. 96): Тип. – [1925 – 1931]. – Ch. Mişcenko.. – P. Coşciug (И. Kišinevskie Novosti = Кишиневские Новости / dir. – 1880. Kişinevskij Listok.–ed. A. 165. 1875–1878. 1881–1882. P. 714.. 1997. К. М. Зиновьева М. L. журналы съездов духовенства. 3. 1881. Apare în limba rusă. 30 august. 1886. 139–141. – Ch. Bibliogr. 1910.: BNR. – Descriere bazată pe anul 2. Kišinevskij Listok. – 1917.. 2. 1905–1906. L. Никифоров М. – Bucureşti.: BNR 1887–1917. – Ch.: Беляева Л.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). М. Vezi: Golos Bessarabskoj Cerkvi. BSR. 1900.: P. în timpul întreruperii editării acestuia. 1890– 1892. 164. Bibliogr. М. 1984. Trud. Зиновьева М. BŞUM 1907–1908. Cotidian. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Kišinevskie Novosti = Кишиневские Новости / red. – P.. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1905–1906.: Tip. Cotidian. P. 1916. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. газ.: I. Bibliogr. – Ch. – 1909. – 1913 – 1914. – T. Mihailovici Paul. “Buletinul Eparhiei Chişinăului”(1867-1917) // Calendarul bibliotecarului 1997. Pelivan şi S. Kišinevskie Novosti. L. 2. 1894. 1997. 1(21). 1916. Беляева Л. 1900–1903.: Беляева Л. – Descriere bazată pe nr. четвергам и субботам / red. 10. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Chişinău: Encicl. – Ch. – Vezi: Listki Kišinevskogo pravoslavnogo Hristo–Roždestvenskogo Bratstva. – P. 143-144. – 1929 – [1932]. Н. 1. P. – 1917–1918. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. P. – T. 9. Kišinevskij Listok Spravok i Ob'âvlenij = Кишиневский Листок Справок и Объявлений: Справ.. 10 – noiembrie. 1910.: BŞANRM 1930–1931. – 1900–1916. Teodorescu. 1915–1917. – Vezi: Bessarabskij Cerkovnyj Golos. К.: I. ( Шмидтовская.: I. 1910–1913. Apare de 3 ori рe săpt.–ed. – Ch. „Голос Бессарабской Церкви”. – Ch. Кощуг).: Mâţu C. Kišinevskij Listok = Кишиневский Листок / red. материалы противосектантской и противораскольнической миссионерской деятельности şi “Листки Кишиневского православного Христо–Рождественского Братства”.Presa basarabeană. D. Никифоров М.. – Ch. Vezi: Novosti Kišineva. М. I. C. L. 1940. Apare în limba rusă. 1908.–ed. 64 red. (1930). Kišinevskie Novosti. Şteinberg. 12. Cotidian („Ежедневно. BNRM 1914..numerele 18–19 au avut un supliment–raport: “Бессарабский сиротский приют для детей–сирот. – Descriere bazată pe nr. – Ch. – C. 1883–1886. BNRM 1867–1916.: BNR 1913–1914. 1883–1991. octombrie.. 716. 1898. 1985. Madan I.. К. – Ch. BAR 1929–1932. Зиновьева М. BMNEIN 1871–1878. Н.. – Ch.: M. – T. Denumire: „Бессарабский Церковный Голос”. не исключая и дней послепраздничных”) Apare în limba rusă. – С. 165. L. Cotidian. BŞCAŞRM 1867–1873. De la nr. – Ch. 1884. 2. Н. Никифоров М. 718. 717. 79. P. – C. 1894–1899. BMNIM 1893–1895. 1900. Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. Bibliogr.: BAR 1931. – Ch.: Tip. 126 . И. BAŞR 1909. (1880). BAŞR. 1900.: A. 1902. 1906–1909. octombrie. BSR. Авербуха. CNC 1895. 1907.. A apărut în locul ziarului „Новости Кишинева”.. 1909. – Ch. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Apare în limba rusă. Bibliogr. – Vol. 1930. ского общества. 1911–1913. – 1913–1914. BCNLM 1870–1880... Averbuch. Kišinevskij Listok = Кишиневский Листок (Foaia Chişinăului) / dir. воинов–героев Второй Отечественной войны”. – P. 715. 297. 1913. BNRM.

Klič molodeži = Клич молодежи: Прил. – Ch. Klič molodeži = Клич молодежи: Орган Бендер. Denumire: Pînă la anul 1956 – Сталинец.: Schwarz (архитектор Шварц). – 1956. Lunar. Bibliogr. Klič molodeži. 172. 5.. 1929. – Bender. – C. Bibliogr. ком. L. 1989. Драхенберг К. прил. BNRM 1906. комитета ЛКСММ. Копанский Я.. – 1934 – 1935. 351. – T. 1935 nr. 168.: BNRM 1955–1957 Kišinevskij Universitet. – С. Apare în limba rusă.: PPMS 1924–1974. – P. – P. unele texte în limba română. Lunar. – 1951–1955.. – Tiraspol: Держидав Молдавiï. М. A fost tipărit în una din tipografiile private.: P. уезд.. 68. – Ch. Red. Bibliogr. 7 septembrie. A. Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. – С. – Descriere bazată pe nr. 3 în limba română. Red. 722. 23.. – К.: Беляева Л. şi red. – К.Presa basarabeană. – 1935. – Ch. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Revistă legală. ректората. 111) – 40 cm. Apare în limba rusă. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. – С. PPMS 1975–1985. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). 12 (25) al ziarului „Рабоче–крестьянская правда” de la 10 februarie anul 1929. – Vol. Kišinevskij Satirikon. editată ca supliment la nr. – Ch. – 1906.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). Apare în limba română şi ucraineană. Kišinevskij Universitet = Кишиневский Университет: Орган Партбюро. BNRM 1880 Kišinevskij Listok Spravok i Ob’âvlenij. энцикл. „Рабоче–крестьянская правда”. 127 . 3 noiembrie. Н. L. L. М. „Друг” / red. Bondari. Trubeţkoi. 1969. – К.. 210. de ziare şi reviste a Editurii CC al PCM (str. – С.: Советская Молдавия: Крат. Denisov. – P. 5. – 1929. – С. – C. Kolgospna hata–laboratoriâ = Колгоспна хата–лабораторiя: Щомiсячний метод. к газ. – 1934. 212. – К. P. Драхенберг К. Klič molodeži. К. 65): Tip.: BNR.. – К. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Săptămînal. Ştefan cel Mare. Vezi: Casa–laboratoriu colhoznică. Трубецкой Б. 719. Apare în limba rusă.: 1956 – V. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). 1969. месткома и профкома Кишиневского Государственного Университета. (adresa red. Наркомзему. – 1929.: 1935 – I. – C. – Tiraspol. 79. 724. 1935 – 3 nr. 723. М.: BNR. P. – nr. 1. Жеребкiвськоï науково–дослiдноï станцiï зернового виробництва та Тираспольськоï науково–дослiдноï cтанцiï плодовоочевих культур. к газ. – К. 210. 91. комсомола.. Bibliogr. Knižki “Druga” = Книжки „Друга”: Ежемесяч. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. (1906).: ESM. Cruşevan. – Ch. Apare în limba rusă. Bibliogr.. Apare în limba rusă.–ed. 289. 1934 – 1 nr. 3.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. бюл. 1989. – Descriere bazată pe nr. Knižki “Druga”. 1982. Bibliogr. Vezi: Stalinec.. 1956–1957 – B.: Pirogov. 720. Трубецкой Б. Деятельность комитетов рабоче–крестьянского блока в Бессарабии (1925–1933). 721. Apare în limba rusă. М. 67. Никифоров М. Informaţia despre ediţie a fost întîlnită în articolul „Перевоплощение” dîn ziarul „День”. 1984. P. (1956). 2. Зиновьева М. *Kišinevskij Satirikon = Кишиневский Сатирикон / ed.

РПК та РВК. РК КП(б)У и райисполкома. – P.: 1952 – P. – 1934. 1917–1960: Т. Red. 343. 1917–1960: Т. r-nul Sîngerei. PPMS 1924–1974. P. 10 – 1954. 1936 red. Apare în limba ucraineană. Apare în limba rusă. Летопись периодических изданий СССР в 1936. Săptămînal. februarie. Vezi: Komsomol’sko– molodecna storinka. 190. 3. Bisăptămînal.: PPMS 1924–1974. 473. –1931. С. – 1952.. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Red. Kolgospna hata–laboratoriâ. 252. 366. 1976. – Comrat. – s. 336. 729 Kolgospnij prapor = Колгоспний прапор: Орган политотдела Песчанской МТС. ianuarie – 1935. 732 Kolhoznik = Колхозник: Орган первичной парт. noiembrie. – 42 cm. – 1950... 3. M.: PPMS 1924–1974. – 42 cm. 3. Чобручи. – 42 cm. 679. februarie. – Pisciana Apare în limba ucraineană. Apare în limba ucraineană. и правления к–за им. Клобуцкий В.: Клобуцкий В. Bibliogr.: BNRM 1951–1954 Kolhoznaâ zarâ. Клобуцкий В. Săptămînal. 1917–1960: Т. – C. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Летопись периодических изданий СССР в [1934. r-nul Tiraspol. Bakumenko. F. – К. P. 875. Apare în limba rusă. P.Presa basarabeană. Ленина.: Газеты СССР. Apare in limba rusă. Kolgospnik Kodymŝiny. – 1936. 1936 – O. – P. 1976. – 1935. L. Apare în limba rusă. Zidraşco. Bibliogr.. орг. – C. – 1950. – P. – К. 100. 319. Kolhoznik. L. 731 Kolhoznaâ žizn’ = Колхозная жизнь: Орган политотдела Комратской МТС Комратского рна. Golişev. 1936 гг. 13 – 1941.] – С. 678.– P. Bibliogr. PPMS 1975–1985. С. Kolgospnij prapor. 733 Kolhoznik = Колхозник: Орган РК КП Молдавии и исполкома Совета депутатов трудящихся Окницкого р-на. – C. 1976. A.: PPMS 1924 – 1974. – Kodyma. Apare de 3 ori pe săpt.: Zdir. 128 . 7 – 1953. Bibliogr. – К. iunie – 1941.. Bibliogr. С. 728 Kolgospnik Kodymŝiny = Колгоспник Кодимщини: Орган Кодым. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 106. Kolgospna pravda = Колгоспна правда: Орган Пiщанськ. 24 – 1957… . Kolgospna pravda. Kolhoznik. – 1956 – 1957… – s.: Газеты СССР. Anexă: pe paginile ziarului se tipărea: „Комсомольско–молодечна сторiнка”. 730 Kolhoznaâ zarâ = Колхозная заря: Орган политотдела Григорьевской МТС Сынжерейского р-на / red. 725. Utkin. – Kodyma.: Piskun I. с. Ciobruciu.: BNRM 1950–1952 Kolhoznaâ žizn'. Bibliogr. Copaceni. aprilie.: A. – P.: Газеты СССР. 1935.Ocniţa.: 1934 – V. Red. Apare de 2 ori pe săpt. octombrie. Smolnov. – Pisciana. – С. Bibliogr.

Presa basarabeană...

734
Kolhoznoe slovo = Колхозное слово: Орган парткома и правления к–за „XX партсъезд”
Тираспольского р-на. – 1957, august. – s. Slobozia, r-nul Tiraspol. – 42 cm.
Săptămînal.
Red.: 1957 - N. Nebogatov.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 319.
Kolhoznoe slovo.
735
Kolhoznoe znamâ = Колхозное знамя: Орган Кангазского РК КП Молдавии и район. Совета
депутатов трудящихся. – 1950, octombrie, 1 – 1956, februarie, 26. – Cangaz. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Red.: 1950 – V. V. Hrekin; 1953 – A. P. Kacialin, E. P. Golubeva.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. – С. 563; PPMS 1924–1974. – P.
219–220.
Kolhoznoe znamâ.
736
Kolhoznyj put’ = Колхозный путь: Орган политотдела Романовской МТС. – 1950, septembrie,
3 – 1953. – s. Abaclia, r-nul Romanovca. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Red.: N. Kobitev, M. I. Halizova.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 342; PPMS 1975–1985. – P. 193.
L. P.: BNRM 1950–1953.
Kolhoznyj put’.
737
Kollektivist = Коллективист: Орган Дрокиевского РК КП Молдавии и район. Совета
депутатов трудящихся. – 1954, noiembrie, 20 – 1956, februarie, 23 – Drochia. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă.
Red.: 1954 – A. P. Krasneak.
Denumire: „Знамя победы”. Vezi: Znamâ pobedy. – 1956. – Drochia.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 2. – C. 448; PPMS 1924–1974. – P. 211; PPMS 1975–1985. – P. 176.
L. P.: BNRM 1955, 1956
Кollektivist.
738
Kolokol = Колокол: Газ. полит., экон. и лит. / red.–ed.: G. A. Pronin (Г. А. Пронин). – 1906,
februarie, 2 – iulue, 2. – Ch. (str. Livezilor, în casa ed.): Tip. „Kolokola”.
Cotidian. – Descriere bazată pe nr. 1, (1906).
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). – С. 81;
Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России
1901–1916. – T. 2. – C. 178.
L. P.: BNR, BSR, BAŞR, BNRM 1906
Kolokol.
739
Kolos Rži = Колос Ржи: Однодн. газ. [в пользу голодающих в местностях, охваченных
неурожаем] / red.–ed.: A. F. Aleinikov. – 1912, aprilie, 24. – Ch.: Tip. lui V. V. Iakubovici.
Descriere bazată pe nr. 1, (1912).
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Алфавитный служебный каталог русских дореволюционных газет (1703–1916). – С. 81;
Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий России
1901–1916. – T. 2. – C. 181.
L. P.: BAŞR, BNR, BSR, BNRM 1912
Kolos Rži.
740
Kolos rži = Колос ржи. – 1912. – Soroca.
Apare în limba rusă.
Descriere efectuată conform: Bulat N. Judeţul Soroca. File de istorie. – Ch., 2000.
Kolos rži.
741

Kommuna = Коммуна: [oрган Бессараб. обкома МОПРа]. – 1931, martie – 1932, martie. – Ch.

129

Presa basarabeană...

Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Брысякин С. К. Культура Бессарабии 1918–1940. – К., 1978. – C. 96; Драхенберг К. М.
Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского
интернационализма (1922–1940). – К., 1969.
Kommuna.
742
Kommuna = Коммуна: Орган Тырновского РК КП Молдавии и район. Совета депутатов
трудящихся. – 1954, mai, 1 – 1957… – Tîrnova. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă.
Continua numerotarea ediţiei în limba moldovenească din 1951.
Red.: 1957 – V. A. Koreţki.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 147; PPMS 1924–1974. – P. 277; PPMS 1975–1985. – P. 187.
L. P.: BNRM 1955–1957…
Kommuna.
743
Кommunist = Коммунист: Орган Бельцкого ГК КП(б) Молдавии и Бельцкого гор. Совета
депутатов трудящихся. – 1948, martie, 6 – 1957… – Bălţi (str. 28 iunie, 32): Tip. de Stat. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe nr. 2, 9 martie, 1948.
Ediţie în limba rusă.
Red.: 1948 red. resp.: B. P. Zelenina, pentru red. răsp.: N. N. Sidorov; 1957 - N. Vodopianov.
Subtit.: Орган Бельцкого гор. ком. КП Молдавии и гор. Совета деп. трудящихся.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. – С. 558; PPMS 1924–1974. – P.
186; Советская Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – С. 279.
L. P.: BNRM 1948–1957…
Кommunist.
744
Kommunist = Коммунист: Орган Кишиневского горкома компартии Румынии. – 1924,
martie. – Ch.
Apare în limba rusă.
Revista ilegală. S–a păstrat un număr din martie 1924.
Bibliogr.: ESM. – Vol. 3. – P. 358; Драхенберг К. М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в
воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – К., 1969.
Kommunist.
745
Kommunist = Коммунист: Орган политотдела Глодянской МТС. – 1953, martie, 25. – s.
Glodeni, r-nul Glodeni. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Denumire: „Большевик”. Vezi: Bolşevic. – 1951–1953. – Glodeni.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 331.
Kommunist.
746
Kommunist = Коммунист: Орган Оргеевского горкома партии. – 1930, aprilie–iunie. – Orhei.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Драхенберг К. М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в
духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – К., 1969; Moraru Anton. Istoria Românilor.
Basarabia şi Transnistria (1812–1993). – Ch., 1995.
Kommunist.
747
Kommunist Moldavii = Коммунист Молдавии: Теорет. и полит. журн. ЦК КП Молдавии. –
1956, februarie… – Ch.
Lunar. Apare în limba rusă.
A apărut şi o ediţie cu aceeaşi denumire în limba română. Vezi: Comunistul Moldovei. – 1956. – Ch.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 1. – С. 9; PPMS 1924–1974. – P.
10.
L. P.: BNRM; BŞCAŞRM; BŞUM 1956…
Kommunist Moldavii
748
Komsomolec = Комсомолец: Орган Кишин. гор. ком. комсомола Румынии. – 1924, ianuarie –
martie – [1930, ianuarie – martie]. – Ch.

130

Presa basarabeană...

Apare în limba rusă.
Revistă ilegală. Multiplicată la şapirograf. S–a păstrat numărul 3 din 5 martie 1924.
Bibliogr.: ESM. – V. 3. – P. 364; Драхенберг К. М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в
воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – К., 1969.
Komsomolec.
749
Komsomolec Baltŝiny = Комсомолець Балтщини. – 1936. – Balta.
Apare în limba rusă.
Supliment la ziarul „За социалiстичну перебудову”. Vezi: Za socialističnu perebudovu. – 1936–1938. –
Balta.
Komsomolec Baltŝiny.
750
Komsomolec Moldavii = Комсомолец Молдавии: Орган ЦК ЛКСМ Молдавии. – 1940,
octombrie – 1944. – Ch. (str. Spitalului, 1).
Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe nr. 30, 12 martie (1941).
Apare în limba rusă.
Red.: 1940 – I. Şamis.
Întrerupere: 1941, iunie, 29 – 1944, octombrie, 17.
Denumire: „Молодежь Молдавии”. Vezi: Molodež’ Moldavii. – 1944. – Ch.
Bibiogr.: PPMS 1924–1974. – P. 176.
L. P.: BCNLM 1941
Komsomolec Moldavii.
751
Komsomol’sko–molodečna storinka = Комсомольско–молодечна сторiнка. – 1936. – Kodyma.
Apare în limba rusă.
Se tipărea pe paginile ziarului: „Колгоспник Кодымщины”. Vezi: Kolgospnik Kodymŝiny. – 1931–1941. –
Kodyma.
Komsomol’sko–molodečna storinka.
752
Komunar = Комунар: Орган Балтского РК КП(б)У и райисполкома. – 1930, august, 1 – 1941. –
Balta.
Apare de 2 ori pe săptămînă în limba ucraineană.
Denumiri: „За соцiалiстичну перебудову”. Vezi: Za socialističnu perebudovu, Balta. – 1930–1938.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 148; Клобуцкий В. С. Роль печати МАССР в
формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – К., 1976.
Komunar.
753
Konservŝik Moldavii = Консервщик Молдавии: Газ. Молдконсервтреста. – 1932, noiembrie –
1934, noiembrie. – Tiraspol.
Ediţie bilingvă: moldo–rusă.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – nr. 3. – С. 782; Клобуцкий В. С. Роль печати
МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – К., 1976.
Konservŝik Moldavii.
754
Kooperator Moldavii = Кооператор Молдавiï: Орган
кооператробiтникiв / red.: Deseatnik. – 1936. – Tiraspol.
Apare în limba ucraineană.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР в 1936 г. – С. 684.
Kooperator Moldavii.

УМЧЕКО

та

обл.

cпiлки

755
Kramol’nik = Крамольник: Двухнед. сатир. журн. / red.–ed.: M. I. Sribner. – 1907, aprilie, 24 – 27.
– Ch.
Bilunar.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Беляева Л. Н., Зиновьева М. К., Никифоров М. М. Библиография периодических изданий
России 1901–1916. – T. 2. – C. 202; Русская сатирическая периодика 1905–1907: Сводный каталог. – М.,
1980. – С. 118; Chişinău: encicl. – Ch., 1984; 1997.
L. P.: BNR, BSR, BAŞR, Universitatea din Lvov 1907
Kramol’nik.
756
Krasnaâ Bessarabiâ = Красная Бессарабия: Орган Врем. рабоче–крестьян. правительства Сов.
Соц. Респ. Бессарабия. – 1919, mai, 29 – iulie, 26. – Tiraspol.

131

Presa basarabeană...

Ediţie mixtă: rusă–română. Au apărut 11 numere.
Colab.: Ecaterina Arbore–Ralli ş. a.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 206; ESM. – Vol. 3. – P. 476; Vol. 5. – P. 478; Клобуцкий В. С.
Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – К., 1976.
Krasnaâ Bessarabiâ.
757
Krasnaâ molodež’ = Красная молодежь. – 1920. – Tiraspol.
Săptămînal.
Apare în limba rusă.
Denumire: Din 28 martie: „Рабоче–крестьянская молодежь. – Vezi: Raboče–krest’ânskaâ molodež’. – 1920. –
Tiraspol.
Bibliogr.: Иванова З. М. Ревкомы в борьбе за упрочение советской власти в левобережных районах
Молдавии в 1919 – первой половине 1921 года. – К., 1963. – С. 96–97.
Krasnaâ molodež’.
758
Krasnaâ zvezda = Красная звезда: Орган Бельцкого РК КП Молдавии и район. Совета
депутатов трудящихся / red.: A. I. Grinauţki. – 1957, ianuarie, 16… – Bălţi. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă.
Continuă numerotarea globală a aceluiaşi ziar, editat în limba română din 1944.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. – С. 558; PPMS 1924–1974. – P.
197.
Krasnaâ zvezda.
759
Krasnoe Znamâ = Красное Знамя (Steagul Roş): Орган Бессараб. Обл. Kом. Компартии
Румынии. – 1927, august – 1929, septembrie; 1930 – 1936, ianuarie. – Balta–Ch.
Apare în limba rusă. – Descriere bazată pe anul 4, (1932).
A apărut ilegal, cu mici întreruperi.
Bibliogr.: ESM. – Vol. 3. – P. 478; Советская Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – С. 307.
L. P.: BŞANRM 1929, 1932.
Krasnoe Znamâ.
760
Krasnoe Znamâ = Красное Знамя: Орган Сорокского уезд. ком. компартии Румынии. – [1930
– 1934]. – Soroca.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Драхенберг К. М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в
духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – К., 1969.
Krasnoe znamâ.
761
Krasnoe znamâ = Красное знамя: Орган Сорокского уезд. КП(б) Молдавии, гор. и район.
Совета депутатов трудящихся. – 1949 – 1957… – Soroca.
Apare în limba rusă.
Apare de 3 ori pe săpt.
Se repetă anul editării şi numerotarea globală a ziarului cu acelaşi nume, editat în limba română din 1940.
Red.: 1949–1952 red. resp.: V. S. Semenciuk. 1957 - G. A. Sagaidak.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 263; PPMS 1924–1974. – P. 268; PPMS 1975–1985. – P. 185
Krasnoe znamâ.
762
Krasnoe znamâ = Красное знамя: Орган Тираспольского ГК и РК КП(б) Молдавии, гор. и
район. Советов. – 1941, iunie, 23 – iulie, 6. – Tiraspol.
Apare în limba rusă.
Întrerupere în ed.: 1942–1946.
Denumire: „Днестровская правда”. – Vezi: Dnestrovskaâ pravda. – 1947–1952. – Tiraspol.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 2. – С. 222; PPMS 1924–1974. – P. 185.
Krasnoe znamâ.
763
Krasnyj nabat: [ziar] = Красный набат: [газ.]. – 1920, iunie, 24. – Grigoriopol.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Иванова З. М. Ревкомы в борьбе за упрочение советской власти в левобережных районах
Молдавии в 1919 – первой половине 1921 года. – К., 1963. – С. 96.
Krasnyj nabat.

132

Presa basarabeană...

764
Krasnyj Oktâbr’ = Красный Октябрь: Орган Вулканештского РК КП (б) Молдавии и
исполкома район. Совета депутатов трудящихся. – 1951, ianuarie, 1 – 1957… – Vulcăneşti. – 42 cm.
De 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă. Varianta moldovenească: Октомбрие рошу. Vezi: Octombrie Roşu. – 1949. –
Vulcăneşti.
Red.: 1951 - A. D. Laşcul; 1952 - N. Cebotari; 1954 - G. Rudenko.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 298; PPMS 1924–1974. – P. 200; PPMS 1975–1985. – P. 175.
L. P.: BNRM 1951–1957…
Krasnyj Oktâbr'.
765
Krasnyj portovik = Красный портовик: Орган ком. орг. портовых рабочих Измаильского
уезда. – 1933, decembrie, 20. – Ismail.
Apare în limba rusă.
Se tipărea la şapirograf.
Bibliogr.: Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное
освобождение 1918–1940 гг. – Одесса, 1967. – С. 310–311
Krasnyj portovik.
766
Krasnyj ûg = Красный юг: Орган Измаильских уезд. подпол. ком. компартии и комсомола. –
1930, ianuarie – 1933, mai. – Ismail.
Apare în limba rusă.
Se tipărea la şapirograf.
Bibliogr.: Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное
освобождение 1918–1940 гг. – Одесса, 1967. – С. 310–311; Мельник С. К. Борьба за власть Советов в Придунайском крае и воссоединение с Украинской ССР (1917–1940). – Киев–Одесса, 1978.
Krasnyj ûg.
767
Krasnyj železnodorožnik = Красный железнодорожник: Орган Бессараб. Ком. Орг.
Железнодорожников: [ziar]. – 1920, noiembrie. – Ch.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: Советская Молдавия: Крат. энцикл. – К., 1982. – C. 307; Драхенберг К. М. Революционная
печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма
(1922–1940). – К., 1969.
Krasnyj železnodorožnik.
768
Krest’ânskoe slovo = Крестьянское Слово: Еженед. газ. для Крестьян Хотинского уезда /
girant resp.: S. Gumeniuk–Lipcani, M. Calistru–Hotin, V. Melniciuk. – 1930 – [1933]. – Hotin (red. şi adm.:
str. Regele Ferdinand).
Săptămînal, uneori bisăptămînal. – Descriere bazată pe anul 1, nr. 1 (1930).
Publica texte mixte româno–ruse.
Organul Partidului Naţional–Creştin.
L. P.: BŞANRM 1930–1933
Krest’ânskoe slovo.
769
Kur’er Akkermana: Ежедн. полит., экон., лит. и информ. газ. = Curierul de Cetatea Albă:
Gazetă zilnică de informaţiuni / dir.: Lake Pavel; N. Petrescu; red.: Eugen Mantu, M. Cătuneanu. – 1920,
august, 24 – 1921, octombrie, 8; 1922, februarie, 20 – 1923, august, 2. – Akkerman: Tип. „Progress” a lui D.
Rapoport.
Cotidian. – Descriere bazată pe anul III, nr. 274, 15 martie, (1922)
Ediţie bilingvă: în limba rusă: 24 august 1920–5 octombrie 1921; 7 februarie–19 decembrie 1922; 7 ianuarie–2
august 1923; în limba română: 24 august–5 octombrie 1921; 20 februarie–19 decembre 1922; 7 ianuarie–18
martie 1923. Ediţia în limba română apare pe p. 4. La 9 octombrie 1920, cu foaie volantă (prospect); la 29
martie 1923, publică o ediţie specială, înglobată în numerotarea publicaţiei cuprizînd “Promulgarea
Constituţiei” (text paralel în limbile rusă şi română). În perioada cînd ediţia în limba română nu apare, în
paginaţia ediţiei în limba rusă se menţin unele rubrici cu texte româneşti. Vezi: „Curierul Cetăţii Albe”. –
1920–1923. – Cetatea Albă.
Red.: 22 septembrie–5 octombrie 1921; 30 mai 1922–18 martie 1923 - prim–red. (la ediţia în limba română)
Eugen Mantu; 23 septembrie–5 octombrie 1921 - adaugă pe M. Cătuneanu, ed. la partea în limba rusă şi
proprietar la cea în limba română.

133

Presa basarabeană...

Subtit.: 21 decembrie 1920–5 octombrie 1921 - Ziar democrat. ind-ependent; 20 februarie 1922–18 martie 1923
- Ziar politic cotidian; 30 mai 1922 - din subtitlul în limba rusă se elimină cuvintele „экономическая” şi
„литературная”.
Denumire: 22 septembrie – 5 octombrie 1921 - titlul în limba română: Curierul Cetăţei Albe. Vezi: Curierul
Cetăţei Albe. – 1921. – Ch.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 539–540.
L. P.: BŞANRM 1922.
Kur’er Akkermana.
770
La pază = Ла пазэ: Органул КР ал ПК дин Молдова ши Советулуй районал ал депутацилор
трудиторилор дин Леова. – 1948, octombrie, 6 –1957… – Leova (adresa red. şi tip.: str. Lenin, 23). – 42.
Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe anul 4, (1953).
Red.: 1948 - A. L. Legki; 1950 - N. A. Pralea; 1951 - A. L. Legki; 1953 - V. A. Vasalatii, N. Pralea; 1954 - N.
Nica.
Ediţia în limba rusă: „На страже”. Vezi: Na straze. – 1950. – Leova.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 443; PPMS 1924–1974. – P. 244; PPMS 1975–1985. – P. 180.
L. P.: BNRM 1950–1957…
La pază.
771
La postul de luptă = Ла постул де луптэ: Органул Мин. афачерилор интерне ал РССМ. –
1951, septembrie, 20 – 1957… – Ch.
Săptămînal.
Red.: 1952 - A. M. Misocinik.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 1. – C. 160; PPMS 1924–1974. – P. 377.
La postul de luptă.
772
La Verité / condus de Pizoli şi Antoniade. – 1919, aprilie. – Ch.
Apare în limba franceză.
Bibliogr.: PPR. – T. 3. – 1919–1924. – P. 1017.
La Verité.
773
Landvirt Bessaraber Part. – [1930 – 1931]. – Ch.
Apare în limba idiş.
L. P.: BAR 1930 – 1931
Landvirt Bessaraber Part.
774
Leninec = Ленинец: Орган политотдела Еленовской МТС / red.: Z. A. Nujnîi. – 1950 – 1954. –
Făleşti. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 345.
L. P.: BNRM 1950–1954
Leninec.
775
Leninec = Ленинец: Орган Липканского РК КП Молдавии и район. Совета депутатов
трудящихся. – 1952 – 1957… – Lipcani. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă.
Ediţia în limba rusă continuă anul şi numerotarea ediţiei moldoveneşti din 1949.
Varianta în limba română: „Ленинистул”. – Vezi: Leninistul. – 1949. – Lipcani.
Red.: 1953 – G. A. Cecan; 1957 – N. Melnik.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 347; PPMS 1924–1974. – P. 249; PPMS 1975–1985. – P. 181.
L. P.: BNRM 1952–1957
Leninec.
776
Leninistul = Ленинистул: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. ымплинитор
районал ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Липкань. – 1949 – 1957… – Lipcani (adresa red.:
str. Sovietskaia, 22): Tip. raională din Lipcani. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe nr. 1, 29 ianuarie, (1949).
Period.: de 2 ori pe săpt.
Red.: 1949 – A. D. Tokarev, A. I. Bacancea; 1950 - F. S. Sokirko; 1951 - G. M. Cecan; 1957 - N. Melnic.

134

Presa basarabeană...

Ediţia în limba rusă: “Ленинец”. – Vezi: “Leninec”. – 1952. – Lipcani.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 347; PPMS 1924–1974. – P. 248.
L. P.: BNRM 1949–1957…
Leninistul.
777
Leninistul = Ленинистул: Органул секцией политиче а СМТ дин Сорока / red.: K. K.
Vîbrienko. – 1950, iulie, 21 – [1954]. – Soroca. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Bibliogr.: PPMS 1924 –1974. – P. 343; PPMS 1975–1985. – P. 194.
L. P.: BNRM 1950–1954
Leninistul.
778
Leninskaâ bor’ba = Ленинская борьба: Орган Дубоссар. РК КП Молдавии и райсовета
депутатов трудящихся. – 1950 – 1957… – Dubăsari.
Apare în limba rusă.
De la 3 noiembrie 1950 continuă anul de ediţie şi numerotarea publicaţiei în limba română din 1931.
Din 1931 apare varianta în limba română cu denumirea „Lupta leninistă”. Vezi: Lupta leninistă. – 1931. –
Dubăsari.
Red.: 1950 - P. I. Manza.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 354; PPMS 1924–1974. – P. 213.
L. P.: BNRM 1950–1957…
Leninskaâ bor’ba.
779
Leninskaâ Iskra = Ленинская Искра: Орган политотдела второй Кишкаренской МТС. – 1950
– 1953. – Chişcăreni. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Red.: 1951 - N. F. Miasin; 1953 - F. V. Kodenko.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 335.
Leninskaâ Iskra.
780
Leninskaâ Iskra = Ленинская Искра: Орган Фалешт. РК КП Молдавии и район. Совета деп.
трудящихся. – 1950, septembrie, 21 – 1957… – Făleşti. – 42 cm.
Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe nr. 1(538), 1950.
Apare în limba rusă.
Red.: 1951–1952 - V. S. Migalatii; 1952 - I. G. Maimescul; 1957 - A. D. Laşcul.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. Газеты. – С. 568; PPMS 1924–
1974. – P. 284; PPMS 1975–1985. – P. 188.
L. P.: BNRM 1950–1957.
Leninskaâ Iskra.
781
Leninskaâ smena = Ленинская смена: Орган ЦК ЛКСМ Молдавии. – 1941, martie, 15 – iunie,
29. – Ch.
Descriere bazată pe nr. 26, 22 mai, 1941.
Apare în limba rusă. Varianta moldovenească: „Скимбул ленинист”. Vezi: Schimbul Leninist. – 1941. – Ch.
Red.: 1941 red. resp.: A. C. Sergeenko; locţ. red.: D. M. Şapoşnikov.
Întrerupere în ed.: 1941, iunie, 30 – 1945, aprilie, 19.
Denumire: „Юный ленинец”. Vezi: Unyj leninec. – 1945. – Ch.
L. P.: BŞANRM 1941
Leninskaâ smena.
782
Leninskij put’ = Ленинский путь: Орган первич. парт. орг. и правл. колхоза „Заря
коммунизма” Слободзейского р-на. – 1957, septembrie… – s. Glinoe, r-nul Slobozia. – 42 cm.
Bisăptămînal.
Apare în limba rusă.
Red.: 1957 - I. T. Buraga.
Bibliogr.: PPMS 1924–1974. – P. 309.
Leninskij put’.

135

Presa basarabeană...

783
Leninskij put’ = Ленинский путь: Орган Кагул. окруж. ком. КП(б) Молдавии и окруж.
Совета депутатов трудящихся. – 1952, iulie, 1 – 1953. – Cahul: (adresa red.: str. Comunei din Paris, 48):
Tipografia din Cahul.
Apare de 5 ori pe săptămînă. – Descriere bazată pe nr. 10, 1952.
Ediţie bilingvă. La început apărea ca un ziar regional, din iunie 1953 a fost reorganizat în ziar raional şi
orăşenesc.
Red. : 1952 - F. Kraevski; locţ. red.: M. Granici.
A încetat cu nr. 118 (216), anul 1953.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 398; Бардаш И. Г. Печать Молдавии в период развития и
упрочения социализма (1951–1958). – К., 1975. – С.16.
L. P.: BNRM 1952–1953
Leninskij put’.
784
Leninskij put’ = Ленинский путь: Орган Каменского РК КП Молдавии и район. Совета
депутатов трудящихся. – 1950 – 1957… – Camenca. – 42 cm.
De 3 ori pe săpt.
Apare în limba rusă.
Denumire: „Ленинский шлях”. Vezi: Leninskij slâh. – 1933 – [1942] – Camenca.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. – С. 563; PPMS 1924–1974. – P.
219.
L. P.: BNRM 1950–1957…
Leninkij put’.
785
Lenins’kij šlâh = Ленiнський шлях: Орган Кам'янського РПК та РВК / Т. В. О. red.: Ipatenkо.
– 1933 – [1942]. – Camenca (str. Lenina).
Descriere bazată pe anul 3, nr. 124 (1936).
Apare în limba ucraineană.
Red.: 1936 – Kopetman; 1940 - A. Cernicenko.
Subtit.: 1940 – Орган Каменского РК КП(б)У и район. Ради депутатiв трудящих.
Întrerupere în ed.: 1942–1949.
Denumire: „Ленинский путь”. Vezi: Leninskij put’. – 1950. – Camenca.
Bibliogr.: Газеты СССР, 1917–1960: Т. 3. – C. 399; PPMS 1924–1974. – P. 219.
L. P.: AOSPRM 1936.
Leninskij šlâh.
786
Leninskij šlâh = Ленiнський шлях: Орган Политотдела Мардарьевской МТС. – 1934, ianuarie
– 1935, februarie. – Mardariev.
Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană.
Bibliogr.: Клобуцкий В. С. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической
нации 1924–1940. – К., 1976.
Leninskij šlâh.
787
Leninskoe znamâ = Ленинское знамя: Орган Слободзейского РК КПМ и район. Совета
депутатов трудящихся. – 1953 – 1957… – Slobozia. –42 cm.
De 3 ori de săptămînă.
Apare în limba rusă.
1932–1949 informaţii lipsesc.
Red.: 1954 – N. P. Bakaliuk; 1955 – A. Revina.
Denumire: Сталинский путь. – Vezi: Stalinskij put’. – 1932–1953. – Slobozia.
Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Часть 2. Газеты. – С. 566; PPMS 1924–
1974. – P. 266; PPMS 1975–1985. – P. 185
L. P.: BNRM 1953–1957…
Leninskoe znamâ.
788
Liberal = Либерал: Орган полит. пропаганды либерал. партии г. Четатя Алба = Liberalul:
Organ de propagandă politico–socială a organizaţiunei liberale din Cetatea Albă. – 1921, noiembrie, 18 –
1922, februarie, 1. – Cetatea Albă: Tip. D. Rappoport. – 48 cm.
Săptămînal.
Ediţie bilingvă. Ediţia în limba română apare cu text prescurat, în p. 1, iar cea în limba rusă, în p. 2–4; nr. din
21 ianuarie 1922 apare sub forma de apel, cu texte pe o singură pagină (1 foaie).

136

: dr. 1. – 1937. P. L. – P. Licăriri literare. Licăriri. literară–artistică / dir. Licurici. – Cahul: Tip. Gelbruh–Malkevici. de red. Bibliogr. L.: BAR 1938. P. Soroca / dir. 1977. V. decembrie. – 1931. Subtit. august.: Opriş T. – [1933].: BŞCAŞRM 1937. 1. BNRM 1938–1939. 1942 – 1943. Litvac.: BAR 1925 Liga pentru apărarea transporturilor din Chişinău. – P. – 1933. – 1932 – 1933. red. – Cetatea Albă..: duplex Chişinău–Orhei / dir. – P. Bibliogr. – Bălţi. de pe lângă liceul „B. – Bucureşti. 3. 550. Com. Livezeanu. –1919–1924. 789 Liberalul: Organ al Partidului Naţional Liberal din judeţul Cahul / dir. comitetul societăţii: preşedinte de onoare – prof. P. – 1925. – 1921–1922. Constantin Sorokin. 551. – Orhei–Ch. Apare cu text prescurtat. Liberal. 2 (1937).]. nr. Vezi: Astra literară. Eremia.Presa basarabeană. – 1923. – Bucureşti. – T.. L. Descriere bazată pe anul 1937. ianuarie. 18 – 1922. 1926.: prof. 3. – P. elevilor de la Liceul de băieţi „Vasile Lupu”/ sub patronajul onoratului corp didactic al Liceului „V. cu subtitlul modificat astfel: de la 7 decembrie 1921: Organ de propagandă politică a Organizaţiunei Naţional–Liberale din Cetatea Albă. 791 Libertatea: Organul al Partidul Naţional–Liberal din jud. 213. Fişman. V. lit. M. 1 – 1933. Lit. – 48 cm. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 1938 – 1939. Hasdeu” din Chişinău / Soc. Moşneaţki. Pe anul 1928. februarie. 212. – Descriere bazată pe anul 1. 792 Licăriri: Rev. ianuarie. 1977.: preşedinte – Al. Mano. 137 .: av.: Al. În total au apărut 8 numere. – Ch. 790 Liberalul: Organ de propagandă politico–socială a organizaţiunei liberale din Cetatea Albă.. – Bucureşti. L.: Sufleri şi M. – 1921. D. A.: DPLR 1790–1990.: Ediţia în limba română. Vezi: Liberal. Funariu P. Lunar. – Vol. – Bălţi. „B. P. conducerea rev. 258. Bibliogr. – P.: I.: PPR. Cornel Sântimbreanu împreună cu un comitet de elevi. noiembrie. Liviu. Liberalul. Hasdeu”.: Bibliografia României. Liberalul. – Soroca: Tip. 1. Săptămînal. – 1926 – [1928]. 793 Licăriri literare: Rev. Neregulat. Bibliogr. secretar de red.: BAR 1933 Liga monarhistă contra mitei.–proprietar: Pandele Cafriţă. Libertatea.: PPR. – Orhei: Tip. – Ch. – Cetatea Albă: Tip. BCNLM. Cătuneanu. P. în p. ultimul număr din ianuarie 1933. 1 a ediţiei bilingve „Либерал”. Miron Holban. – 1919–1924.– 47 cm.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. Bibliogr. – T. Apare lunar. 796 Liga pentru apărarea transporturilor din Chişinău: [bul. Rappoport. Soc. Mihailă. – P. 121. Bibliogr. Bibliogr. Caliga.: Opriş T. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. Lupu” în frunte cu dl dir. P. Ed.: I. 794 Licurici: Rev. 795 Liga monarhistă contra mitei: ziar săpt. CNC 1938. 1 – 1924. fiind editat cu titlul „Astra literară”.

– 35 cm – 39 cm. / red. Supl.: BNRM 1934–1936.: DPR (1731–1918). 1977. nr. Apărea pe 8 pagini. 561. 259. 1. Apare la două luni o dată. – 1924.: BAR 1924 Limba Română. Limanul. Puterman. – T. Bibliogr. Puterman (pentru partea în limba rusă). сб. Рогожин Н. 168. Ediţia este supliment la ziarul „Кишиневские Епархиальные Ведомости”. Fascicula a doua: Сборник молодых писателей / red. – Ismail. ziarul: „Новая Жизнь”. BAR 1934–1937. Supl. resp. – Ch.: 1906–1916 apărea cu supliment în limbele rusă şi română: „Приложение к листкам ХРБ”. – 29 cm. Bibliogr. – P.–худож. 3. – 1934 – 1938. a elevilor Seminarului Teologic din Chişinău. decembrie. B. Apare în limbile rusă şi română. lit.: pros. – P. În locul acestei gazete apare. 801 Lira Bessarabii = Лира Бессарабии: [Лит.]. tot sub direcţiunea prof. tipărită în 2 coloane: în dreapta text român cu caractere chirilice.: Mihailovici Paul. Apare în limba rusă.: La 3 iunie 1919 apare un supliment (1 foaie. под ред. Bibliogr.: Tipo–litografia lui F. – Ch. 3.. – Vezi: Prilozenie k Listkam HRB. – М. L. P. 18–19. Kostinovici. encicl. – 1906–1915. BNR. Paul Nicorescu. pentru studiul limbii şi literaturii române = Румынский язык: Еженед. Bibliogr. – 1919. 12 – 1916. P. журн. журн. – 88 с. Пискарева. – 1920–1922. Cotidian. 799 Limba noastră: Rev.. Iacob (pentru partea în limba română) şi S. – Descriere bazată pe anul 1. G. mai. – Bucureşti.: Tip. 798 Limba Noastră: Rev. Fascicula întîi: Пасхальный сборник молодых писателей / Изд. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia. Culegerea următoare trebuia să iasă în luna mai sub denumirea „Цветущий Май” (anunţ din revista). 1940. – 1934 – 1940.: DPR (1731–1918). сб. unui comitet ales dintre elevi. 60. 797 Limanul (Лиман): Gazeta cotidiană de informaţiuni / dir. 14. S. L. sub îndrumarea dlor profesori. Bibliogr. Литературно–художественные альманахи и сборники 1912–1917 годы.: BAŞR. cu titlul: Лиман. afară de vacanţa mare. – 48 с. – T. L.: Tip. a Seminarului Teologic „Melchisedec Episcopul”. lit. 560. Şlimovici. 1958. мысли и их творчество”. P. – Ch. молодых писателей. BŞUM 1906–1908 Listki HRB. a. 213. L. în stînga – text rusesc.: Епархиал. Săptămînal. Склярова.: prof. Limba Noastră. Ар. – Ch. – Ch. – 1900. B.: Digodi I. П. ianuarie. – Vezi: Kišinevskie Eparhial’nye Vedomosti. – 1906–1915.. – 1919–1924. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918.: PPR. Vezi: Румынский язык. şi red. – С. şi „Supliment la foile volante ale Frăţimei Naşterei lui Hristos”.: BNR. энцикл. 1–2 (1934). – Bucureşti.–самоучитель румынского яз. 39 cm) cu text paralel în limbile română şi rusă.. 800 Limba Română: Rev. – Cetatea Albă. Nicorescu. – Ch. Publica materiale în limbile română şi rusă. P. „Душа. Bibliogr. P.. – 1924. 802 Listki Kišinevskogo Pravoslavnogo Hristo–Roždestvenskogo Bratstva = Листки Кишиневского Православного Христо–Рождественского Братства (Filişoarele a Pravoslavnicei Fraţimei Naşterei lui Hristos din (oraşul) Chişinău). martie 17 – 1920. – Ch. săpt. 138 . – P.Presa basarabeană. S. BCNLM 1935. M. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – P. Limba noastră. BŞANRM 1912 Lira Bessarabii. худож. – Descriere bazată pe ed. Culegerea era dedicată centenarului anexării Basarabiei la Imperiul Rus. П. 1999. – P. uneori. – Cetatea Albă: Tип. Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate // Unele probleme de teorie şi practică ale presei şi comunicării. cu articole şi reclame în limbile franceză şi germană. – 1867–1917. – 1912. Pe coperta revistei subtitlul: Лит. Opriş T. – 1919–1924. – P. [Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni ] / sub îngr. тип. – Ch. и лит. – Ch. А. 1912. Vezi: Novaâ žizn’. K. În interior.: PPR.

BŞANRM. 15 – 1903. BŞCAŞRM.: Трубецкой Б.: P.. anul 1908. – T. – 1880. 804 Listoк (Kišinevskij) Spravok i Ob’âvlenij = Листок ( Кишиневский) Справок и Объявлений. A. Шмелева А. Bilunar. 210. – К.: I. – Ch.: Драхенберг К.: A. Никифоров М. la 13 martie. Зиновьева М. P. – Descriere bazată pe nr. 24]. L. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – C. журн. N. Н.. Vezi: Ot bio–entomologiceskoi stancii. 212. Vinodeliâ i Plodovodstva. 808 Luč KSM = Луч КСМ: Орган Кишин.Presa basarabeană. Bibliogr.: BNR 1914–1915 Listok ot Bio–entomologičeskoj Stancii. (1902)..: BNR 1906–1909. din anul 1907 – lunar. şi ediţia în limba română: „Foiţa nr. – C. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Ch. În 1903. М. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). 1994. Chinep. 805 Listok ot Bio–entomologičeskoj stancii pri Bessarabskom gubernskom zemstve = Листок от Био– энтомологической станции при Бессарабском Губернском Земстве. – C. Moghileanski.. Goncearuk. C. 257. 806 Listok Sel’skohozâistvennyh i Torgovo–Promyšlennyh Ob’’âvlenij = Листок Сельскохозяйственных и Торгово–Промышленных Объявлений / red..: Беляева Л. Зиновьева М. Şumanski. 270. К. – T. – T. – Descriere bazată pe nr. И. – Ch. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. – C. M. Bibliogr. Н. Н. Зиновьева М. Bibliogr. Зиновьева М. 24 – decembrie.. – Ch. Moghileanski.: Беляева Л. P. – [1914 – 1915.: BNR 1880 Listok Spravok i Ob’âvlenij. Bibliogr. иллюстрир. Никифоров М. 256. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: Tip. – C. BAŞR 1902. Apare în limba rusă. К.. G. Apare în limba rusă. Периодическая печать России 1703–1917. Vinodeliâ i Plodovodstva = Листок Виноградарства. Bilunar. Могилянский Н.–ed. М..: Беляева Л. Никифоров М. 34. 1989. Lapsker–Harlamp. 1. C. revista a fost închisă pentru transportarea literaturii ilegale şi arestarea redactorului N.: BNR. Geiking. Материалы для указателя литературы по Бессарабии. L. A. – 1906 – 1909. în acelaşi an. – 1930. горкома комсомола: [rev. 2. – Ch. L. 807 Listok Vinogradarstva. – С. BUA 1902–1903. Bilunar. Listok Vinogradarstva. М. Иткина И.. 139 . octombrie. Bibliogr. – Ch. P. 9–10. 2.. – C. 5. – К. P. P. Виноделия и Плодоводства: Двухнед. Библиография периодических изданий России 1901–1916. iunie.. A. Геккер О.. BŞANRM 1907. Donico– Iordachesco. au apărut încă 4 numere. – Ch. 267. Rosenburg.: Tip. Listok nr… – 1915. 3 a stanţiei Bio–entomologice de la Bessarabskoe Gubernskoe Zemstvo”. Н.. К.. 2. М. / red. L. Listok Sel’skohozâjstvennyh i Torgovo–Promyslennyh Ob’âvlenij. aprilie. CNC 1908 Listok Obŝestva Pokrovitel'stva Zivotnym. L. К. – Ch. – 1902. Библиография периодических изданий России 1901–1916. К. – 1902. – М. Krasilşik. С.. lui M.] / sub conducerea lui P. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. Fasciculele erau semnate de directorul staţiei I. 2.: Беляева Л. Bibliogr. Никифоров М.: BNRM 1902. 1969. noiembrie. Н. – 1912.. М. iunie. 803 Listok Bessarabskogo Gubernskogo Otdela Rossijskogo Obŝestva Pokrovitel’stva Zivotnym = Листок Бессарабского Губернского Отдела Российского Общества Покровительства Животным / red. Luč KSM. 1975. Mai tîrziu. 13. – T. – Ch.

: BNRM 1947–1957.: PPR. 213. Avea o parte oficială. Arhiepiscop Gurie. Parfeniev.: 1946–1954 de 2 ori pe săptămînă. – 1919–1924. – nr. – P. celălalt – lunar. Lisevici. Berechet.Presa basarabeană. – P. Bibliogr. – T. Гурие). – P. Popovici (протоиереул. aprilie. Ludovic Dauş. аugust. – 2000. I. S. G. unde apar în 1867–1868. Butuc. – Ch.: secretar de red. de Istorie a Moldovei. Часть 2. 24 – 1957. PPMS 1924–1974. Red. BMNIM 1924. Budeanski. Mihailovici Paul. бисерическ / eд. general Rudeanu. Rolul revistei bisericesti “Luminătorul” în deşteptarea naţională a Basarabiei la 1918 // Luminătorul. – Descriere bazată pe nr. Dir. BPR 1908–1917. 10(190).: 1946 red. 1940. 27. editată cu caractere ruseşti (integral pînă în 1921. 25 – 1944. Жудецян ши Орэшенеск ал ПК(б)М ши ал Ком. Ştefan Ciobanu. red. BNRM 1908–1910. Vezi: ed. 1917–1943.: [1910] avea ca „Виециле свинцилор”.: Tip. PPR.. oficială a Eparhiei Chişinăului şi Hotinului. 814 Luminile comunismului = Луминиле комунизмулуй: Органул секцией политиче а СМТ дин Чинешеуць. S. în locul lor aparînd „Luminătorul”: rev. ajutat de Şt. În 1918 Consiliul Superior Eparhial hotărăşte fuzionarea revistelor „Golos Bessarabskoj Cerkvi” şi „Luminătorul”. Prozorovski S. Ымплинитор Жудецян ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Бэлць. 3. (1946). 49-56. elevilor Seminarului Teologic „Melchisedec Episcopul”. Pantelimon Halippa. Săptămînal. – 1919–1924. – 1950 – 1953. 809 Luceafărul: rev. – С. a Asoc. 32): Tip. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. CNC 1920.decembrie 1918 apărea cu caractere chirilice şi era ediţie independentă. Săptămînal. 1928. – 1944. sporadic. V. – P. – P. К Попович). şi coloane cu text românesc. Lunar. ianuarie. 812 Lumina Poporului: Foaie populară. Compartimentul oficial apărea bilunar. eпархиал Иеромон. 813 Luminătorul = Луминэторул: Журн. – Ch. în fiecare luni. S. de red. Period. Luceafărul.. V1-V11. PPMS 1975–1985. fiind considerată ediţie paralelă – prin partea ei oficială – a publicaţiei ruseşti „Kišinevskie Eparhialnye Vedomosti”. – Bălţi: (adresa red. 196. septembrie – 1928. – P. BCNLM 1944. Noua publicaţie păstrează titlul revistei româneşti şi numerotarea celei ruseşti. – Bucureşti. 3. 2 de băieţi Cahul). Red. Subtit. Supl.: Газеты СССР. P.: Pr. BŞANRM 1920–1943.: Albumul Basarabiei. A. iar din 1924 pînă în 1943 – numai cu caractere latine. editată cu caractere latine. Malahov L. P. r-nul Rezina. 24 ianuarie. nr.: I. – [1910]. 140 . – P. DPR (1731–1918). Comerzan. învăţătorilor din judeţul Cahul. P. Revista “Luminătorul”: 90 ani de la apariţie (1908-1998) // Tiragetia / Muzeul Naţ. Grosu (Миссион. – P.: str. primară nr. 1998. Chircev. Сфатулуй Фрэцимий Наштерий луй Христос дин Кишинэу. – P. Luceafărul. iar din 1921 pînă în 1924 apar texte cu caractere latine alături de cele cu caractere chirilice). Tomenko. Peretz. L. 1947: 2 ori pe săpt.: 1952 – Organul CR al PC al Moldovei şi al Sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Bălţi. Roşkov. – Cahul (red. 573. Visarion Puiu. 2 (1908). 174. 1910–1915. – Vezi: Vieţile svinţilor. – Ch. – 1908. 215. – 1927. şi una neoficială – ca supliment. – Ch. Com. 811 Luceafărul Roşu = Лучафэрул Рошу: Органул Ком. Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг.: M. I. Bibliogr.. – P. 28 iunie. bisericii din Basarabia. 210– 211. 575. Lumina Poporului.: A.: Opriş T. Alistar. 355-366. resp.. 268. 1933. Colab. BŞCAŞRM 1909–1935. 558. – Bucureşti. 1912–1943. – 1936 – 1939. L. – Ismail. – C. – P. р-нул Резина / red. cunoscute în presa românească a timpului cu titlul „Dinariul bisericesc”. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 1. – 30 cm. Apare de 3 ori pe săpt. I.: Arh. Ianuarie 1908 . 810 Luceafărul: rev. DPLR 1790–1990. respectivă. N. 279. BCNLM 1908. – An. – T. Subtit. şi adm. 63–64. I.: BAR 1919. – Cineşeuţi. Eparhială. Sergiu Niţă. 1977. – Descriere bazată pe anul 1. 1922–1940 Luminătorul. Bibliogr. 3. se aflau la şc. – 1924.: 1940 – Rev.: C. Chirtoca. – Ch. 1917–1960: Т. pr. Bibliogr. de stat din Bălţi. Luceafărul Roşu. P. Grebenikov.

Manza. – 1934 – 1935. 1933. 177. PPMS 1924–1974. Descriere bazată pe anul 1. 1938 – Organul CR de Partid şi Comitetului Executiv Raional din Dubăsari. – Dubăsari. I. – P. – С. a gazetei „Советский воин” al Frontului 3 Ucrainean]. I. Bibliogr. PPMS 1975–1985.text cu caractere latine. Bibliogr. 1936–1938. – 1950. resp. Supl. A. 1952-1953 . 177. 1957 .: 1951 . 7 (1939). 214. Bibliogr. P. 1946 . Soc. – 1950 – 1954. – 1957. 343. Apare de 3 ori pe săpt.I. – 42 cm. 212. L. Funic. Bibliogr. 3. Кыр'улуй ш'а СКР дин р–ну Дубэсарь. – Dubăsari. 820 Luptătorul Sovietic: [ed.: L. elev al cl. 141 . 1940 . 1937 locţ. preşedinte al Comitetului de redacţie – Nicu A. 815 Luminile tineretului: Rev. Pisarenko. Pisarenko. împlinitor raional din Dubăsari. P. 194.: BNRM 1950–1954 Lupta. Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг.: 1934–1935 „Calea comsomolistă”. L.A. – Ch. gaz. Vezi: Calea comsomolistă. Vezi: Leninskaâ bor’ba. red. – P. Camenîi.Presa basarabeană. Bartaş. 427.: 1951 . – C. Bartaş. – P. ымплинитор ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Дубэсарь.Органул ком. de pe lângă Prefectura judeţului Cetatea Albă. BŞANRM 1939.. Bragari. 1. 1934–1935 – Şerbu. Miron Holban. culturale „Bogdan Petriceicu Hasdeu” de pe lângă liceul de băieţi „Marele Voievod Mihai” Cetatea–Albă / sub îndrumarea domnilor: dir. Din 1939 – cu caractere chirilice. V. Eparhială–Teofil Bologa. 819 Lupta leninistă = Лупта Ленинистэ: Органул КР дин Дубэсарь ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий.: Cutcoveţchi.: BNRM 1948–1957… Lupta. Zavtur. – Vezi: Bor’ba.: Газеты СССР. PPMS 1924–1974. 1933 – Penzar. Teterezov. nr. – 1948. 1 – 1957… – Edineţ..: 1932 – Органу КПР. Gaisaniuk. Luminiţa’n colţ de ţară. – Teleneşti. Депутацилор трудиторилор дин Единец.P. red. Red. P. Red. S. 1939 . A. VIII. Red. resp. P. L. 1917–1960: Т. P.: 1948–1950 – Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал КЕР ал Сов. 1950 apare şi varianta în limba rusă: “Ленинская борьба”. T. nr. 1949 . – 1942 – […]. P. – Cetatea Albă: Tip.: BNRM 1932. 1936 locţ. 817 Lupta = Лупта: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутацилор трудиторилор дин Единец. raionale „Lupta Leninistă”) – 42 cm. – 1931. (1942). Simaşkevici. 128. Apare de 2 – 3 ori pe săpt.: 1932 – M. L. A.: PPMS 1924–1974. 20 – 1957… – Dubăsari (Tip. 1933-1939 . l. 818 Lupta = Лупта: Органул секцией политиче а СМТ дин Теленешть / red. conducerea şi administraţia: dl prof. 816 Luminiţa’n colţ de ţară: Rev. Sacinskaia. 1941–1945 informaţii lipsesc. Cernat. Soc. 1935 .: BNRM. 1946–1957. C. Ţurcan. Lopuşnean. 1957 apare varianta în limba rusă „Борьба”. noiembrie. – C. Damaskin.Organul Comitetului Raional de Partid şi al Com. – Edineţ. Kogâlniceanu” de pe lângă Liceul comercial de băieţi din Chişinău.M.: S. mold. Luminile comunismului. 1957 . mai. – P. N. – 1937 – [1939].: PPMS 1975–1985.B. 4. S. 1941. I. – s. S. L. S. – P. Gh. culturale „M. районал ал ПК(б)Молдовей ши al ком. 1917–1960: Т.P. Subtit. – 1944 – 1945. 354. Colab. Cernat. 1938 locţ. Descriere bazată pe anul 111. . red. Subtit.A.G.: Preşedinte de onoare al Comitetului Societăţii – prof. şi profesori al liceului. martie. Kazanin.: Газеты СССР. red.: BNRM 1942 Luminile tineretului. PPMS 1975–1985.D.: Tip. Ştefanescu. BŞCAŞRM. BŞANRM 1941 Lupta leninistă.

– s. P. medic. – София. 346. Maâk. 29-33 Luptătorul Sovietic. septembrie – […]. 826 Malko kalendarče za godina 1868 = Малко календарче за година 1868 / ed.: B. Iakovlev – 1950 – 1952. 827 Mănăstirea Hârbovăţ: Foaie misionară. 824 Macabi: Rev. – 1933. Literatura–Nauka–Sahmaty = Маленький журнал учеников 2–ой гимназии.: PPMS 1924–1974. Ed. 585. – 42 cm. 16.: Gh. “Луптэторул Советик”. – s. „Glasul Ţării”. – 1927. BŞCAŞRM 1927.: D. – Ch. – T.: Viaţa Basarabiei.: PPR.: N. 275. Nijibiţki (Б. Apare în limba rusă. artă poporană.. 4. r-nul Cangaz. 828 Mărgăritare Basarabene: Rev. Macabi. – P. – Ch. опаленные войной: [О фронтовой газ. Apare în limba moldovenească. – 1932. 1. L. 333. Bisăptămînal. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). Bilunar. Bibliogr. Страницы. Chiriet–Lunga. – 1950 – 1952.№ 16. Mărgăritare Basarabene.: P. culturale etc. Bibliogr. 72. – С. Maâk kommunizma.: redactorii ziarului „Comsomolistul Moldovei”. Цанко). – nr. – P. – 42 cm. Maâk. Dvernik. nr.: locţ. L. lunară pentru folclor.: Красная Бессарабия. Лупол В. P.: BAR 1917–1937. L. Eparhială „Cartea Românească”. – nr. N. воин”] // Трибуна. Bibliogr. Литература–Наука–Шахматы / ed. Блъсков). Apare în limba idiş. р-ну АМРСР. Popu–Delarodna. Bibliogr. газ. – P. Benderski. 823 Maâk kommunizma = Маяк коммунизма: Орган политотдела Кангазской МТС / red.1. chestiuni sociale. V. – 1932. 3. 822 Maâk = Маяк: Орган политотдела Кириет–Лунгской МТС / red. 142 . X. 1999. Lunar. – Bolgrad. – [1931]. Se împarte gratuit şi se susţine din jertfe. red. I. 2. – 1986.. I. Bibliogr. sfaturi şi îndemnuri bune / dir. Apare în limba bulgară. организованной при ред. r-nul Ceadîr –Lunga. Apare în limba rusă.: Tip. .: PPMS 1924–1974.: M. P. Bibliogr. Bibliogr.– Окнян. – Ch. L. Нижибицкий).: Челак Екатерина. 825 Malen’kij žurnal učenikov 2–j gimnazii. – Descriere bazată pe anul 1.: Fr. – 1919–1924.Presa basarabeană.: 1950 – A. Ţanko (Г. Apare la mănăstire (jud.: Газеты СССР.: BAR 1923 Malen’kij žurnal učenikov 2–j gimnazii. – P. Orhei). Ил. 1917–1960: Т.: BNRM. Apare în limba rusă. Blîskov (от Р.. – Orhei. Cangaz. – [1917 – 1937]. Apare o dată la două săptămîni. Malko kalendarče za godina 1868. – Cervony Okna. Red. – 1923. Kopetman. “Сов. 821 Maâk = Маяк: Орган партколективу комуны „Маяк” маяцькой c-з та Ради комуни Ч. Red. (1927). Mănăstirea Hârbovăţ. – C. – C.: Tip. red. festivă.

– (Sanatoriul Maritim „Regina Maria”. 15. BNRM 1907. 1903.: Gheorghiu Gh. Nr. P. отделением при Бендер.. – C.: Drumaşcu. 1. care au rămas rubrici. 408. – 1892–1906.. – Ch. – 1884. 2. – Ch. 1910. gubernii) = Медико–санитарное состояние Бендерского уезда ( Бессараб. – Ch. Bugaz–salon. р-нул Вулкэнешть. – P..: Трубецкой Б. 1913. Morozov (Сост. BNRM 1895–1897. Губерн. З. ianuarie. Apare în limba rusă. – 1912.Presa basarabeană. politică] / ed. L.: D. Mediko–sanitarnoe sostoânie Benderskogo uezda. Уезд. – 1940 – […]. (1940). – К. 1913 – 1–2 ori pe lună. 4. Bibliogr. Бессараб. şi Vracebnaâ Hronika. 1908. Calmuc. – Ch. – Ch. S. И. I. Vezi: Veterinarnaâ Hronika. P. Denumire: Адевэрул болшевик. 835 Mesagerul Basarabiei: [publ. Деспо). – Cişmichioi. 1907. Despo ( Г.: BNR 1895–1899. С. Vezi: Adevărul bolşevic. д–ром С. 1917. 1915 ч. 5.: DPR (1731–1918). 1912 . L. Управе). 1905. 829 Mărţişor / sub conducerea unui Comitet. Вайсмана. 1898. – P. Bisăptămînal. PPR. 1915 Mediko–sanitarnyj obzor… 834 Mediko– i veterinarno–sanitarnyj obzor Bessarabskoj Gubernii = Медико– и ветеринарно– санитарный обзор Бессарабской Губернии / Изд. Д. 1906. Bibliogr. 1895. Lunar. 1912–1913 săptămînal. – 1912 – [1915]. Бендерским. noiembrie – 1913. Зем. – 186 с. Apare în limba rusă. выходящий в Кишиневе / red. – Ch. N. 1999.: V. 1989. Mărţişor. L. 831 Mecanizatorul = Меканизаторул: Органул секцией политиче а СМТ дин Чишмикьой. Mecanizatorul. – 1895 – 1899. 143 . aprilie. – 1952–1953. Descriere bazată pe 1903. Mesagerul Basarabiei.: PPMS 1975–1985. Санит. – P.: S. округул Кахул. Cişmichioi.: Тип.1.. Натензона.: G. – Descriere bazată pe nr. – Ch. Bibliogr.: BAR 1932.) / alcăt. 1912 ч. În acelaşi an (1884) publicaţia a fost închisă. (1913). – Descriere bazată pe nr. – 1820–1906. – s. зав. Гиленко и Д.: Riabcic. Apărea în locul ediţiilor „Ветеринарная Хроника” şi „Врачебная Хроника”. 836 Mestnaâ žizn’ = Местная Жизнь: Первый в Бессарабии еженед. P. Земской Управы. – Bucureşti. Mediko– i veterinarno–sanitarnyj obzor Bessarabskoj gubernii.fără subtitlu. 1. М. red. 190. 832 Mediko–sanitarnoe sostoânie Benderskogo uezda (Bessarab.: CNC 1897.. Săptămînal. P. – Ch. Bibliogr. – 163 с.: BNRM 1912. Apare în limba rusă. mai. – [1897 – 1910]. nr. Шойхита и Д. 16). P. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 4. – Bender: Tip. L. Н. – 1912–1913. Морозов). Apare în limba rusă. иллюстрир. 833 Mediko–sanitarnyj obzor po Kišinevskomu uezdu Bessarabskoj Gubernii = Медико– санитарный обзор по Кишиневскому уезду Бессарабской Губернии / alcăt. 213. Descriere bazată pe anul 1. Destine literare. Mântuirea. – 1950–1951. – T. 830 Mântuirea: Organ săptămînal al Partidului Plugarilor şi al Muncii din Basarabia / condus de un comitet sub preşedinţia dlui Nicolae Agură.: BŞCAŞRM 1940.–ed. Benderski (Сост. – 1932. журнал. L. 276. r-nul Vulcăneşti. red. губ.

Apare în limba ucraineană. 144 . – 1935.–С. Tutoveanu (toţi. Обществ.: Тип. – s.. – Chişinău. P.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – C. – Descriere bazată pe nr. – T. УСРР. Juk. Nu indică tipografia. Мiкояна / red. Tip. 1935 apare în limba rusă. – М. Зиновьева М. L. H. Red. februarie. Mijlocitorul Farmaceutic. Gheorgiu..: Беляева Л. – T. – Vezi: Na boevom postu. К. – 28 cm. C. 839 Milicioner Moldavii = Милиционер Молдавии. Никифоров М. Наркоомвнусправ. Milicioner Moldavii. Apare în limba ucraineană. 328. Gherghelu.. 3. – P.: Tip.1922.. 841 Mirnoe Slovo = Мирное Слово: Еженед. Alex. nr. P. L. Denumire: „На боевом посту”. 2. Milicioner Moldavii. 596. – С. – Vezi: „Милиционер Молдавии”. Vezi: „Фармацевтический посредник”. 782.: Na boevom postu.. М. журн. N.: BNR. 2 (1921). – 1936 – 1939. M.: PPR. – 1921.] – С. и С.: PPMS 1924–1974. 1. Mateescu. 15 noiembrie–15 decembrie 1921 apare fără subtitlu în limba română.: Беляева Л. Н. decembrie. Библиография периодических изданий России 1901–1916. în zilele de 1 şi 15 a fiecărei luni. din anul 1948 – „На боевом посту”. A apărut numai un număr. журн. 1935. Ежемесяч. Apare în limba rusă. – Tiraspol. Lupescu. изд. nr.. з–ду iм. Рабинович). Mikoânovec'. – 1935 – 1937. 1935. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924– 1940. 840 Milicioner Moldavii = Мiлiцiонер Молдавiï: Орган полiтвiдд. A. мiлiцiï Молдавськ. 1936 г. Averbuh. 1976. Escarbu. – К.–Tiraspol. Text paralel în limba română şi rusă. 842 Miron Costin: Rev. 3. Vezi.. – Ch. Apare în limba rusă. обл. C. T. Bibliogr. I. Moldovenesc de Arte Grafice”. – Tiraspol. Р. – P. – 40 cm. I. BSR. 25 decembrie. farmacistului N.-х.: BNR.: N. – duplex: Ch. 1 apare şi cu text în limba germană. Bibliogr. Зиновьева М. „Mijlocitorul”. Bibliogr. Saint–Georges. – 1919–1924. Hlinaia. A. sub red. L. – nr. 312. – C. de cercetări şi mărturii istorice: duplex Chişinău–Bârlad / fondatori: Eugenia Botez–Ciolacu. 782. BŞANRM 1921.. Авербуха. С. D. lunară. G. CNC 1913 Mirnoe Slovo. 15 noiembrie . – Ch. Торгово–Пром. К. Denumire: „Мiлiцiонер Молдавiï” în limba ucraineană. W. Р. Выходит по воскресным дням / red.–ed. 838 Mijlocitorul Farmaceutic = Фармацевтический Посредник: Двухнед. 837 Mikoânovec' = Мiкояновець: Орган партбюро i завкому консерв.: La 15 decembrie 1921. – Ch. А. Emilia Stroici. 25.. М. imprimat la “Inst. Никифоров М. – 1948. упр. 1922.. şi litografia K. 688. A. – 1913. – Descriere bazată pe anul 1.: D. – 1939. Полит. Bilunar. – T. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Bibliogr. 1940 – 1948.Presa basarabeană. Bibliogr. CNC 1912–1913.: BAR 1921–1922. Cămpeanu.. N. Săptămînal. de la 1 februarie 1922.: de la 1 februarie 1922 – Rev. Bibliogr. 1 aprilie. Н. / ed. Stroici. (1913). Schechter & Fii. Mestnaâ žizn’. М. – Tiraspol. – Vezi: Milicioner Moldavii.: 1936 – Franciuk. – 1921–1922. – 1935. 2. Chrissoveloni. упр. – 1948–1957… – Ch. Клобуцкий В. – Tiraspol–Ch. Kaminski. Rabinovici (Н. Lupaşcu.: Летопись периодических изданий СССР [в 1935. P. Săptămînal. 376. Subtit. 3.

1996. – Ch. 165-169. iunie. ilustrată scrisă pe înţelesul poporului / sub conducerea unui Comitet. Românitatea transnistriană. Era anexat „Indicele sistematic al articolelor publicate în revista „Misionarul” pe anii 1929–1938. 19–20–21–22 din 1920. BNRM 1920–1926. – Descriere bazată pe anul 1. 1943. BU Cluj. – Bârlad–Ch. 1937. Bibliogr. 1939. a. P. BNRM 1929–1940. Bibliogr.: BAR.: Albumul Basarabiei. 1. nr.. 843 Misionarul: Rev. şi tuturor ştiinţelor din Basarabia susţinută de „Cercul Moldovenesc” din Chişinău. – P. Lupaşcu. L. Păun [Panu].: Vladimir Cavarnali.: Chişinău: encicl. – T. – Ch. – P. – Descriere bazată pe anul 1. L. 1 (1929). Lunar. P. independent. de cultură / fondator–dir. Subtit. dir. şi adm. (Hotel Suisse. – Ch. PPR. Misionarly japrak. 1998. 1997. 145 . BU Iaşi 1933–1934 Mişcarea femenistă. BŞANRM 1939.: BAR 1933–1934. 3. – P. L. 18 iunie. – Descriere bazată pe anul 1. 1933. social şi politic / dir. 3. Miron Costin. – 1931 – [1932]. (1939).: Holban E. BŞANRM 1920 Moldova de la Nistru.: str. – 32 cm. – Ch. octombrie. DPR (1731–1918). (1931). Caliga. 845 Mişcarea femenistă: ziar bilunar. Nina Siţinsky. „Glasul Ţării”. numai la primul nr.. bisericească / sub conducerea secţiei culturale a consiliului Eparhial Chişinău. dir.–proprietar: Titus Ştefan Stoika. 1998. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Red. – Descriere bazată pe anul 1. – Bolgrad: Tip.. Lunar. 1926.: nr. Săptămînal. BMNIM 1931. 54. – 1913–1916. octombrie – 1944. şi adm. P. L. 18 – [1934]. – Ch. 64. 3). Miron Costin. – Bucureşti. – Bucureşti. – P. nr. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998.: 1931 – rev. 118. BCNLM 1934. – P. (1920). pentru afirmarea drepturilor femeii în viaţa publică a Statului Român / apare sub conducerea unui comitet [de doamne: Elena Djionat. colţ cu strada Gogol).: BAR 1930–1932. – P.: Ioan Şt.: Poştarencu Dinu. lunară a misiei Ortodoxe Române. 1934.: cultural. Bilunar. nr. şi legătoria de cărţi C. nr. 1940. 1933.). 847 Moldova bolşevică: ziar ilegal. – Ch. – P. 118): Tip. 29 noiembrie.Presa basarabeană.–lit.: BAR 1929–1931. – P. Destine literare. Apare în limba găgăuză. – T. DPR (1731–1918). 1942–1943. la Chişinău. 400. tot la Bîrlad. Gimnaziului Industrial de băieţi. – [1930 –1934]. Eparhială „Cartea Românească”.: Tip. P. reapare în ianuarie 1919. Subtit. L. bul. – Ch. – P.] – 1933. 290. Moldova bolşevică.. 384. 293. 846 Moldavia: Rev. 3. 9 – 10. – P. Bibliogr. – 1919–1924. Gheorghiu Gh. Tudor. Tip.. (1933). 602 – 604. nr. soc. Lunar. – 1939. – 1919–1924. – P. Bibliogr. Bibliogr. Alexandru Cel Bun. – Ch. – P. iunie – 1940. Botez. BŞANRM 1929–1942.: Nr din mai 1910. 597. – Ch. – P. P.: BAR 1920–1925.–administrator: Dimitrie V. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940. pe copertă a doua adaugă următorul: Rev. împrimat la tip. – 1928.. – Ch.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 844 Missionarly japrak (Foaie misionără). apoi în mai 1919. (red. ianuarie – 1926. Moldavia. DPRL 1790–1990. ilustrată pentru popularizarea lit. 849 Moldova de Răsărit: Ziar independent săpt. Apare de 4 ori pe lună.: Carol Şmidt. 1936–1937. (red. 1999.: Preşedintele comitetului de redacţie al revistei: Vladimir Burjakovski.: Tip. 280. red. BŞCAŞRM 1920–1922. 104. – Ch. – Descriere bazată pe anul 1. economic.. D. 1936. 176. PPR.: DPLR 1790–1990. – 1929. Iorgu Şt. Chişinău. Daria Bodescu ş. Băncii Centrale Cooperative. Misionarul. iconom. 4–5. nr. Bibliogr. 848 Moldova de la Nistru: Rev. – 1920. nr.

I. a cercului cultural Mărăşti / secretar de red. or. lit. 1945–1956 – „Octombrie”.: C. – 1919–1924. respectivă. ianuarie.text cu caractere latine. 1948 – red. Bibliogr. G. 1940 – Organul Com. 1. 1 martie – mai. 3. Moldova de Răsărit.text cu caractere chirilice. – P. PPMS 1924–1974. A. de ocrug şi com. De 6 ori pe săpt. Red. Bibliogr. – 1928. reg. Tereşenko. 1944 – începînd cu nr. P. nr. 1–30 – D. 1 . 1942 – Organul CC al PC(b) din Moldova şi al Sovietului Suprem al RSSM. respectivă. A. – 1931 – 1957… – Tiraspol–Ch.: 1932 – T. 146 . P. 1917–1960: Т. 128 . 1932– 1938. mai. de observaţiuni şi mică critică / dir. – Ch. 1940 – text cu caractere latine şi chirilice. ca rubrică de literatură şi artă în gazeta „Plugarul Roşu”. 1996. resp. – С.Moscova. 224. Tereşenko. februarie. 102. aprilie. – P. 852 Moldova Noastră: Rev.: Gr. Bilunar.: I. – 1956.: Chişinău: encicl. 602 Moldova de sus. nr. Apare sub formă de revistă.Ţîgan V. al PC(b)U. 1997.: BAR 1921. de oblaste a PC(b)U. 50 pînă la nr. L. 1945 – text cu caractere chirilice şi latine. 1952 . – P.: PPR. – 1921. – 1926. – Bucureşti.: Tip. L. – P. Denumire: „Плугарул Рошу”. 1955 – red. – Ch. – Vezi: Plugarul Roşu. 400. (1930). 3.. 1953. „Молдпечать”. 1944 – începînd cu nr. 128 .. 3. „Octiabriu‘n Moldova”. I. Donici şi dr. – C.: P. – T.: 1940 – începînd cu nr. – Descriere bazată pe anul 111. Bibliogr. – C. G. – 42 cm. 7 – 8. Vezi: ed. 605. Ediţie bilingvă: în limbile română şi rusă. şi colab. În legătură cu schimbarea locului editării. mai.Chişinău. 27 . Subtit. 1957 – „Nistrul”. 1928. 1939 – P. 1–1932. începând cu nr. Duscian. Iordanov. Gruman. – 1921. Bibliogr. Red. 850 Moldova de sus. com. 1 gazeta apare concomitent cu caractere latine şi chirilice. – P. – 60 cm.: D. 1–1931 ca supliment al gazetei „Plugarul Roşu”. Denumire: 19 iulie 1927 – „Pagină literară”. 264. începînd cu nr. BŞANRM 1931. – Balta: Tип. Milev. 1917–1960: Т. 1935–1936 – M. Red.Soroca. ал Советулуй Супрем ши ал Советулуй Миништрилор ал РСС Молдовенешть. BCNLM 1929–1930. Bibliogr. Vezi: ed. – T. S. Dreus. 70 .. Dospa. Moldova Noastră. Chioru. Moldova Nouă. Ipatenko. Text cu caractere chirilice şi latine. începînd cu nr. – Odesa–Balta–Tiraspol.: BAR 1931–1932. S.: BŞCAŞRM 1929–1931. – 1950. al PC(b)U din Tiraspol şi CEC al RASSM. – 1924–1930.: 1951 .: Газеты СССР. Moldova Roşie. 1996. 26 – […]. 851 Moldova literară: Jurnal hudojniko–publicistic: Organul Unirii scriitorilor sfatnici moldoveneşti „Răsăritu”. 1949 – red. Colab. – Bucureşti. respectivă.Organul CC. Tcaci. – Vezi: ed. 855 Moldova Socialistă = Молдова сочиалистэ: Органул КЧ ал ПК ал Молдовей. 1937 – P.Organul Com. com. Românitatea transnistriană. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. 1942 – începînd cu nr.: L. Românitatea transnistriană. Moldova literară. Loc. Tcaci. Apare de 2–3 ori pe săpt. Ignătescu. Com.text cu caractere latine.: 1930 – Jurnalul Unirii scriitorilor sfatnici moldoveni „Răsăritul”.: Газеты СССР. 1944 – D. Subtit. – 1919–1924.: PPR.Presa basarabeană. – 23 cm. 39 . 1–9 – P. – P. Lunar. 853 Moldova Nouă: rev. PPMS 1924 – 1974. 1946 – text cu caractere chirilice. 162.: P.Chişinău. Darienko. F. 161 –163. 1935–1936 . or.: 1928. BNRM 1928–1931. 854 Moldova Roşie = Молдова Рошие: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Рэспопень. – Răspopeni. 1946 – red.: 1938 – începînd cu nr. L. – Ch. – duplex: Balta–Tiraspol. 1930 nr. orăşenesc a PC(b)U din Tiraspol şi a Presidiumului Sovietului Suprem a deputaţilor truditorilor a RASSM. P. 400. – Ch. din Chişinău al PC(b) din Moldova şi al Sovietului Suprem al RSSM. 1 . „Glasul Ţării”.

octombrie – 1957… – Ch.. 856 Moldova Socialistă (Ceadîr–Lunga raionunda): Газ. Moldovanul. L. noiembrie.: DPR (1731–1918). BCNLM. – 60 cm. şi arta. ianuarie. – C. 7. 1953 – A. I. – Moscova.: P. 229 – 230. 312. В.: C.: 1951 – A. Madan. В.... – К. (1917). Bibliogr. Bilunar. Bibliogr. care era repartizată abonaţilor susnumitei reviste.: PPMS 1924–1974. 1941. 3. Bibliogr. – P. Bibliogr. 1940. Moldova Socialistă. 213. Poleanskaia. BŞANRM. 283. – Descriere bazată pe nr.: DPR (1731–1918). ianuarie. CNC. – Descriere bazată pe anul 1. 1948–1949 . 50. – 27 mart. Выходит 2 раза в месяц 1–го и 15 числа / Изд–во Союза Учащихся средней школы г. – 1997. mysli i ih tvorčestvo. Supl.: P. Молдавия гагаузлар ичин / red. Molodaâ Mysl’.. 1976. Coval D. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 14 –1908.Presa basarabeană. – C.: BNRM 1951–1957 Moldova Sovietică. – К. Varta Ion. Кузнецов И. Nikolaev. L. 857 Moldova Socialistă (В Чадыр–Лунгския район) = Молдова Сoчиалистэ: Вестник за българите които живеят в Молдавии / red. – P. – М. – 42 cm. 213. Bilunar. 1943. – P. 1976. 1. 1931. octombrie. 4 – 1957.: Gheorge V. 861 Molodaâ Zizn’ = Молодая Жизнь. supliment la revista: „Душа.: 1943 . 1989. – P. Союза Учащихся средней школы. P. 212. Фингерит Е. (1907). Vezi: Foaia literară. P. Ю. red. – Ch.: BAŞR. Ediţie specială în limba găgăuză. – 1944. – C. – 1943. Apare în limba rusă. 1940. – Cotiugeni – 42 cm. De 3 ori pe săpt. Culegere literară. 2. – 1917. – 1957.. – 1957. 15. – Bucureşti. Red. 312. – [1912].: A. – Ch. Кишинева. 859 Moldovanul = Молдаванул: газетэ национал–индепендентэ / red.: PPMS 1924–1974. Кишин. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. 1937.a apărut prima „Фоаe литерарэ”. Olaru. P. Apare în limba rusă. 172–173. – Ch. P. 1936. Molodaâ Zizn'. – Ch. – 1951. М. – P. – C. 283. Газетный мир Советского Союза 1917–1970. Darienko. 858 Moldova Sovietică = Молдова Советикэ: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Котюжень / red. 1990. – P. 147 . Фингерит Е. Bibliogr. 860 Molodaâ Mysl’ = Молодая Мысль: Журн.: BNRM 1930. Трубецкой Б.anexă: La zidirile din Chişinău. Bisăptămînal. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. Ziarul „Moldavanul” (1907-1908) – o veritabilă publicaţie de limba română din Basarabia // Lit. Săptămînal.: BCNLM 1907. – Ch.: Трубецкой Б. 169. P. BŞCAŞRM Moldova Socialistă. Bibliogr. L. L.: Tip. Г.: Кузнецов И. Publicistica în vîltoarea vieţii. Т. Волина. 1945–1957. supliment la gazetă. 862 Molodež’ Moldavii = Молодежь Молдавии: Орган ЦК ЛКСМ Молдавии.: PPMS 1924–1974. – М. – P. – P.. Bibliogr. Darienko. Газетный мир Советского Союза 1917–1970. Bilunar. PPMS 1924–1974. Т. nr. мысли и их творчество”... – 1907.–ed. BNRM 1917. 2. Moldova Socialistă. Apare în limba română cu caractere chirilice. Apare în limba rusă. Mihailovici Paul. 1989. – Ch. BŞCAŞRM. P. 172. – 42 cm. – Ch. Olaru. 1939. М. Vezi: Duša. – 1912.

2 (martie 1921) sub denumirea „Молодой коммунист”. – К. – 22 с. 1926. D. octombrie. Presa comsomolistă ilegală.: Цалик Толмазский. ком.: 1947 – de 2 ori pe săpt. д. Apare în limba rusă. 1976. 1. Гоголя). Alexandru cel Bun) 148 .: ESM. Red. – С. – С. P. Apare în limba rusă. L. – Ch. 1. Ком. – Vol.: Газеты СССР. 1. Boga şi M. – М. – 1935.: Dreptatea (str. BŞCASRM. Швейцарской гостиницы: Tip. – Ch. – Ch. Bialkovski (Марк Бялковский). Culegere literară.. – Vol. Molodye poryvy.. 1982. 865 Molodoj kommunist = Молодой коммунист.. Bibliogr. ЛКСМ Молдавии. Mitropolitul Gavriil Bănulescu (ул.: L. 1948 – E. P. – К. A. noiembrie – [1936]. 289. 1982. – 1911. – P.Presa basarabeană. – 1940–1944. Denumiri: înfiinţată în 1940 sub denumirea (din № 7. Советская Молдавия: Крат. газ. BŞANRM. К. Фингерит Е. 1954 – F. – Rîbniţa. – 1920–1921. 160. Period.. 1986. Bibliogr. de la 1 decembrie): „Комсомолец Молдавии”. М. – Сб. С. Molodij bil’šovik 864 Molodoj bol’ševik = Молодой большевик: Орган Бессараб. noiembrie – 1935. 5. 1957. 704 Клобуцкий В. лит. Д. энцикл.: 1944 din № 15. – [1930] – Ch. – 1926. – Ch.: Советская Молдавия: Крат. Большевистская печать Бессарабии 1918–1921. 884. – P. – Т. Apare în limba rusă. Period. martie. – 1928. Denumiri: 1920–1921 au apărut numai 9 numere sub denumirea „Юный коммунар”. cб. СNC Molodež’ Moldavii.: 1935 – B. Румынии. Tertîcnîi. PPMS 1924–1974. 1967. Puterman. L. М. 1935. В.. 1911. conform unor date. – Rîbniţa. – Vol.. 866 Molodoj rabočij = Молодой рабочий. Bibliogr. 2. ESM.: BAŞR 1911.: în anul 1935 al gazetei „Соцiалiстичний шлях”. Molodoj kommunist. 863 Molodij bil’šovik = Молодий бильшовик: Орган Рыбницк. iar nr. L. nr. 14 noiembrie. 1. februarie. – Descriere bazată pe anul 1.: 1947 . Bibliogr. – Descriere bazată pe anul 1929. – Ch. 38. – nr. – С. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. Rusnac. – 1900–1911. Organ ilegal. 203. – С. Subtit. 1988. – P.V. Газетный мир Советского Союза 1917–1970.: BŞANRM 1926–1927 Molva. документов в 4–х томах. 350. – К. (16 noiembrie): Орган ЦК и Кишин. – 1935. Литературно–художественные альманахи и сборники.: BŞANRM 1929. P. – М. (str. Т. 1953: de 3 ori pe săpt. РК ЛКСМУ. энцикл. N. P. – P. С. 868 Molva (Zvonul) = Молва / red. Red.: M. 1917–1960: Т. Apare în limba rusă. 380. обл. Ciaşcin. 2. – Ch. 1927 apare cotidian. Bialkovski. Molodoj rabočij. Apare în limba rusă... 3.: Коммунистическое подполье Бессарабии (1918–1940): Сб. – Balta–Ch. T. – С. – С. Кузнецов И. – Т. Supl. articole şi anunţuri separate în limba română.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – Ch. 24 octombrie. Bibileişvili. Выходит по воскресеньям / red.. Apare în limba rusă. 2. Molodoj bol’ševik.. – 1933–1941. 867 Molodye Poryvy = Молодые Порывы: Товарищ. – 1921. – М. Vezi: Komsomolec Moldavii. – К. Bibliogr.: Tip.. 869 Molva = Молва (Молва–Zvonul): Еженед. Bibliogr. молодых авторов. 176. 68..: BNRM. 24 – [1927]. 4. Vezi: Unyj kommunar.: Голубева О. Săptămînal. L.: De la 12 iunie.

– Ch.Presa basarabeană. 1936–1938. (red. „Monitorul comunal”. anunţuri. BŞANRM 1929 Monitorul judeţului Soroca. L. nr.: BŞANRM 1926–1933. Iacov Pinkenzon. Săptămînal. – Lăpuşna: (red. – Rumanien – Ch. – P. general: Eduard Lăzărescu.: la Prefectura serviciului Administrativ Chişinău): Tip. Tip. – T. BŞANRM . 1–2 (1936). 17 ianuarie. 874 Monitorul judeţului Lăpuşna. 875 Monitorul Judeţului Orhei: Foaie pentru publicaţiuni administrative şi economice. 6 (1938).: BŞANRM 1938 Monitorul Judeţului Orhei. 877 Monitorul Municipal: [rev. L. 872 Monitorul Directoratului Ministerial Chişinău: Deciziuni. L. – Descriere bazată pe anul 1. – Soroca (red. etc. Bilunar (Apare la 1–15 ale fiecărei luni). 3. nr. 610. Bibliogr. A. Serviciul Administrativ): Tip. anul 1. Bibliogr. Prefectura judeţului. – Ch. – Descriere bazată pe anul 2.: Ed. – P.: Prefectura judeţului Lăpuşna). „Dreptatea”. (1927). Bibliogr. 3. şi Fabrica de ştampile „Paghis”. (1930) L.: BAR 1935–1936. – T. – Descriere bazată pe anul 3. Lunar. BŞANRM 1935–1937. P.: BŞCAŞRM. mai. publicaţiuni.: Mâţu C. – Ch. P. BNRM. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. P. 1930. Vezi ediţie în limba română: Însemnările filialei… 1935.: 1936 – Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia (str. 871 Monitorul Comunal Chişinău: Rev.: BŞCAŞRM 1929–1933. Koţovski. – Descriere bazată pe anul 1.. – 1934 – 1943. D. – P. unele articole în limba franceză. – Descriere bazată pe nr. L. Palatul Primăriei. BŞCAŞRM 1924 Monitorul Comunal Chişinău. – [1935 – 1936]. – [1923 – 1928]. – 1930 – [1931]. – Ch. – 1929–[1937]. Lunar. P. BŞANRM 1930 Monitorul Directoratului Ministerial Chişinău. 1996. General Schina. (1935). P. 400. 873 Monitorul judeţului Bălţi: [ziar]. urmăriri. circulări. 1 şi 15 ale fiecărei luni. 15 – [1938]. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. ordonanţe. P. (1929). Ministerul de interne. comunicate. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1936. P. red. România. 11 august. – Descriere bazată pe anul XIX.: Dr. L. 149 . – 1919–1924. – Ch. – Bălţi (str. nr. – 32 cm. Săptămînal (Apare în fiecare joi).: la România. 1 – 2 (1924). 1937..: PPR.: BAŞRM. Vezi: Buletinul municipal. – 1919–1924.. Monitorul judeţului Bălţi. – Ch. Institut für altersforschung und altersbekampfung.: Tip. BŞANRM 1936.] / Primăria Municipiului Chişinău. Molva. 199): Tip. Directoratul internelor. şi adm. numiri de personal.: Românitatea transnistriană. Litvac. 3. şi adm. – Descriere bazată pe ianuarie. – 1926 – [1933]. Monitorul judeţului Lăpuşna. instrucţiuni. – Orhei: Tip. L. 33. L. lunară / dir.: BŞCAŞRM 1935. nr. 870 Monatsberichte: Organ für internazionale altersforschung und altersbekampfung / Inst. 27 Martie) Bibliogr. 10. n. Băncii Centrale Cooperative. (1928) În supratitlul: Regatul României. Apare în limba germană. Apare în limba rusă. BŞANRM 1928. – 1924. – P. 11 noembrie. 615 – 616. pentru studiul şi combaterea bătrîneţii. – Descriere bazată pe anul 1. P. – 1919.: BAR 1930–1931. Monatsberichte. 1. Descriere bazată pe anul VI. – 1942–1943. şi adm. 876 Monitorul judeţului Soroca. P. – Bucureşti.: PPR.

1921–1924 a apărut sub denumirea „Buletinul oficial al judeţului Cetatea Albă”. subtitlul şi textul în idiş cu caractere ebraice. A apărut ca o continuare a revistei „Armonia”. – 1942 – 1943.. – Descriere bazată pe anul II. 57. Dumitrescu. Porumbescu. Măldărescu. Bibliogr. BNRM 1932. Period. 3. C. 1. Opriş T. – 1919–1924. P. 9–10. Descriere bazată pe anul 1. – Ch. Bibliogr. 15 aprilie. 881 Monitorul Viticol: Rev. P.: PPR.: BNRM 1951–1957 Munca colectivă. 1917–1960: Т. 1939. V. – 1938 – [1939].: BAR 1942.: 1951–1954 – A. 878 Monitorul oficial al judeţului Cetatea Albă. mai. dna Ecaterina Caitas.).: D. 883 Muguraş: Rev. – Ch. 885 Munca colectivă = Мунка колективэ: Органул КР де партид ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Чимишлия. 8 – 1920. Red. 3. BŞANRM. Bilunar. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). nr. – 1919. Bibliogr. 6 – 1957… – Cimişlia. 217. 626. 880 Monitorul ţinutului Prut / girant resp. I. – Ch.: Chişinău: encicl. (1934). de conducere: dna M. – P. P. L. 1997.: BŞANRM 1939 Monitorul ţinutului Prut. – [1932]. şi adm. 1977. lunară a Cohortei de Cercetaşe „Principesa Ileana” din Tighina.: Reşedinţa ţinutului: M.: BAR 1938. – P. “Basarabia”. 1. Titlul. – Cetatea Albă. Apare de 3 ori pe săpt. P. Mugurel. respectivă.L. ianuarie. – 1926. 8. BŞANRM 1938–1939. Monitorul Viticol. – 1956. 879 Monitorul Ţinutului Nistru: [rev.–resp. L. (1938). Imprimeria Chişinău). BŞANRM 1920 Der Morgen. elevilor Liceului „Alecu Russo”.: PPR. 882 Der Morgen (Dimineaţa): Unparteischer teglicher jüdischer organ / sub conducerea lui M. Red. – Ch.Presa basarabeană. nr. – Ch: (red. 189.: Şt. 286. Vezi: Armonia. 329.–resp. ianuarie. Coroi. Monitorul Municipal.: D. O. Weinstein (primul şi dir. – P. Lunar. – Descriere bazată pe anul 1. – 1951. 150 . L.: Tip. vinificaţiei şi pomiculturii / ed.: BAR 1932. PPMS 1975–1985. Com. – Bucuresti. P. L.: BAR 1919–1920.: 1950–1951 bisăptămînal. PPMS 1924–1974. L.: BCNLM 1934. – T. – 59 – 65 cm. Evreii în literatura. dir. nr. – C. – P. I. Bibliogr. L. P. Apare de 3 ori pe săpt. – Descriere bazată pe anul 1. – 42 cm. – Ch. – T. Monitorul Ţinutului Nistru. BŞCAŞRM 1939–1940. de un grup de specialişti. ianuarie. Şaikevici şi I.. 1994. 131. Loghinov.: 1939 . tehnic: ing. Staruş. Şpitalnic S. – 1919–1924.] / red. Bilunar (Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni).–ed. 1 –1957… – Rezina. – 1937-1938. 886 Munca paşnică = Мунка пашникэ: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Резина / red. nr.: Газеты СССР.. – P. – Ch. P. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. Muguraş. Eparhială „Cartea Românească”. L. 95. – P. – 1934. – 1938 – [1940]. Vezi: ed.. P. 1957 – A. L. BŞCAŞRM 1935–1940. Tip.: BAR 1943. 20. BŞANRM 1936–1940. 884 Mugurel: Rev. decembrie. – P. Cotidian. – Tighina. 1. – Ch. pentru informaţiuni şi îndrumări tehnice în domeniile viticulturii. Repida. 3. Bahtalovski. agr. Monitorul oficial al judeţului Cetatea Albă. (1932).

L. Bibliogr. Bisăptămînal.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг.: Organul CR al PC(b) din Moldova şi al CER al Sovietului deputaţilor truditorilor din Chişcăreni.: BAR 1935. 7.: BNRM 1951–1954 Munca slobozită 889 Munca stahanovistă = Мунка стахановистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Волонтировка. Subtit. propagandă naţională şi apărare cetăţenească / dir.. – Ch. Subtit. 21 – 1957. Trimestrial. 1954 Munca stahanovistă.: 1951 – I. – P.: Газеты СССР. resp. районул Кэлэрашь. 502.: Информ. – 1936–1939.. Şeremet.: de la 8 noiembrie.P. P. 1978. 142. Союза советских композиторов МССР. Vezi: Slobozirea. L. – 1951. L. ianuarie. Vişnevski. – 1957. – P. 887 Munca slobodă = Мунка слободэ: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин с. – P. P. Red.: Газеты СССР. 213.. 1956 – de 3 ori pe săpt. Întrerupere în ed. A. – P. 1955 .. L.M. 151 .: PPMS 1975–1985. – P. Bogdanov. Plaţînda.: PPMS 1924–1974. – 40 cm. – 1951 – 1954. Spivak. 891 Muzykal’naâ žizn’ Moldavii = Музыкальная жизнь Молдавии: Двухмес. 490. 14 – 21. 241 – 242. Red. – s. PPMS 1924–1974. PPMS 1924–1974. – 42 cm. Volontirovca. M. 1957–1958 Bibliogr. Matveev. – C. Лазо.P. aprilie. P. – C.. – P. Apare în limba rusă.: BNRM 1952–1956 Munca slobodă. 1956 – Organul CR al PC din Moldova şi a Sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Lazo.: de 2 ori pe săpt. – 1948–1955. – 1935. 1953 . бюл. L. 1985. Murmurul Basarabiei. 888 Munca slobozită = Мунка слобозитэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Сипотень. – Ch. 1940–1948 – Tiraspol–Ch. Period. Red. Subtit. бюл. 1953 – N.Presa basarabeană. Manuijov.: BNRM 1951. 3. 1. M. De 3 ori pe săpt. M.: BNRM 1956–1957… Munca paşnică. M. Muzykal’naâ žizn’ Moldavii. Mihalache. Denumire: „Слобозиря”. Literatura şi arta Moldovei: Encicl. Red.: I.: 1948 – A.. Bogataia. 142.N. – s. Cоюза Композиторов МССР. Denumire: apare în limba rusă cu denumirea „Милиционер Молдавии”.: pînă în 1956 – Chişcăreni. 256. P. Lazo.: Орган политотдела рабоче–крестьянской милиции НКВД. după 1956 – Lazo.: 1957 iulie–octombrie – M. M. – 1948 – 1957… Ch. Bibliogr. Apare în limba rusă. – 48 cm. 1917–1960: Т. – C.: DPLR: 1790–1990. 191. A apărut un număr. Cheapki. Часть 1. – P. – Rezina. 329–330. I. 892 Na boevom postu = На боевом посту: Орган МВД МССР. Fiingurt Bibliogr. – 42 cm. Loc. – 1935. – Călăraşi. – Vezi: Milicioner Moldavii. PPMS 1924 – 1974. 1917–1960: Т. 1953. Vezi: Miicioner Moldavii. 4. L. P. în limba ucraineană cu denumirea: „Miлiцiонер Молдавiï”. 890 Murmurul Basarabiei: Ziar independent de acţiune patriotică. Bibliogr. – М. Bisăptămînal. Red. noiembrie.: Sergiu Th. Săptămînal. 1956 . – 1951 – 1954. Săptămînal. р-нул Суворов. – Vol. – Tiraspol. P. Bibliogr.: 1951 . 297. – Ch..

Bibliogr. 15 decembrie. PPMS 1924–1974. – К.. – P. 901 Narodnaâ Gazeta = Народная газета: Изд. – Ch. 3. Apare în limba rusă. L. Apare în limba rusă. 897 Na straže = На страже: Орган РК КП Молдавии и Леовского исполкома район. (1928). Na boevom postu. 1930. 1954 – M. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1950. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Клобуцкий В. – P. 214. – C.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – Ch. Kolbasna. februarie. P. – Leova. K. Apare în limba rusă. Kondak (В. 380. 1976. BŞANRM 1928–1929. „Cartea Românească”. Na straže. Земской Управы / red. В. – К. 1976. Bibliogr. – Vezi: La pază. Хотинской Уезд. – Ch. Na pomoš’. Na socialističnih lanah.. De la 1 octombrie 1940 apare iarăşi în limba rusă. Nabat. – К. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 900 Narodnaâ Gaseta = Народная Газета. Nabat. Cotidian. dir. – 1933. 782..: BAR 1928–1929. Apare în limba rusă. Трубецкой Б. Nica. 8 iunie. Bibliogr. Bibliogr. и профсоюза железнодорожников. профсоюза. 898 Nabat = Набат / red. С. Narodnaâ Gazeta. Bibliogr. martie – 1935. – С. 1956. 1935. 1989.–ed.. februarie. К. газ. 899 Nabat: Ziar cotidian independent = Набат: Ежедн..: PPMS 1924–1974. 215. 16 – 1957… – Leova. mai. – 1917. 9. Red. 7. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia.Presa basarabeană. – nr. 19. L. Na parah. – Descriere bazată pe anul 1. 889. Совета депутатов трудящихся. 10. – М.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. 3. 1976.: Dragomireţki (Драгомирецкий). februarie. – st.: BNRM 1950–1953. – Ch. 3..: Mâţu C. 181. RASSM. Mâţu. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: Клобуцкий В.. 896 Na socialističnih lanah = На соцiалiстичних ланах: Орган политотдела Колбаснянской МТС / red. – P. 1957. Bibliogr. Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană. – 1917.: 1950–1951 – A. Кондак). – 1927 – 1929. 1917–1960: Т. Zilnic. 893 Na parah = На парах: Газ. С.: V. Bibliogr. 152 .–politic: C. – 1950. PPMS 1975–1985. 1989. I. – К. Na socialističnih lanah. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – C. Săptămînal. iunie – 1935. – P. – 1948. – Birzula. 1930. – С. 894 Na pomoš’! = На помощь!: Однодн. Якубович). Bibliogr. – К. Legki. – P. парторг.: Трубецкой Б.: Tip.: A. – 1926. 3 ori pe săpt. / Изд–во: товарищество „Набат”. iunie. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – 1906.. Iakubovici (В. С. молд. – nr. Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană. – Descriere bazată pe nr.: Moral (Мораль). независимая газ. 895 Na socialističnih lanah = На соцiалiстичних ланах: Орган политотдела Бирзульской МТС / red. 246. Apare în limba rusă. Bibliogr.. V. Varianta moldovenească: „Ла пазэ”. – 1934 – 1935. – Birzula. – Hotin.: Газеты СССР. dir.: Mâţu C. – Ch.: Клобуцкий В. – 1933. 443. Oprea. P.. – C. – [Balta] Apare în limba rusă.: V.

şi ed.Presa basarabeană. Osmolovski (А. Осмоловский). Юга). 20. 1912 ediţia continuă numerotarea ziarului „Друг”. Loc. Naš Dolg. Смирнова). 153 . 905 *Nastol’nyj Kalendar’ Centrosoûza = Настольный Календарь Центросоюза. 16. – 1915. 1910–1919 .. Н. – Ch. 903 Narodnyj Listok = Народный Листок / dir. Corbu V. Чекан).: 1908–1909 .: Беляева Л. журн. P.1.: Tип. Bibliogr. Pentru drepturile şcolii: [60 de ani de la apariţia primului număr al revistei “Народный учитель”] // Cultura. Deleanov (Ф.: BNR 1906–1908. Smirnova (Л. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Лит. Iov. – Ch.: Трубецкой Б. – 7 mai. М. – Ch. Săptămînal. Делянов). газ. L. 904 Narodnyj Učitel’ = Народный Учитель: (Двухнед. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Трубецкой Б. Зиновьева М. – К.–полит. К. Cotidian. BNRM 1906 BŞCAŞRM.. – P. 1896. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1989. – Ch. Anunţ despre apariţia din ziarul „Furnica”. Apare în limba rusă. Nastol’nyj Literaturno–Ekonomičeskij Kalendar’ “Bessarabiâ”. martie. Британ). и Oбществ. – Ch. L. D. Apare în limba rusă. Зиновьева М.. – C. 1989. – P. P.: D. 231. – Vol.: Tип.. 4-5. 4 – 1912. – T. 214. Narodnaâ Gazeta 902 Narodnoe Slovo = Народное Слово.:BNRM 1895. Шлиомовича. приюта / red. Apare în limba rusă. энцикл... – К. 1895. – 1893 – 1896. М. aprilie. Bilunar.: F. L. 1982.–Полит. P. – [1923 – 1924]. L. 409. М. / ed. BUO 1917. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг..: D. anul 1923 Nastiol’nyj Kalendar’ Centrosoûza. Никифоров М.Kiev. и издал М. Cecan (И. P. – К. (1907). red. – 1966. Bibliogr. – 1911. red. 4. 399.: L. CNC 1893 –1895. – 1905–1914. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Cotidian.: BAŞR. Н. Д. – C. – Ch.: M.: Беляева Л. noiembrie. P. 1894. CNC. 462.: BAŞR. Britan (cост. M. Папков). – 1906. Narodnyj Listok. Bibliogr. Apare în limba rusă. Iaţenco I. – P. 1989. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 10. И. Au apărut 4 volume în anii 1893. ESM. Д. 2.. – Descriere bazată pe anul 2. П. D. Narodnoe Slovo. – [1926].. 906 Nastol'nyj Literaturno–Ekonomičeskij Kalendar' „Bessarabia” na 1894 god = Настольный Литературно–Экономический Календарь “Бессарабия” на 1894 год со справочным отделом и адрес– календарем / alcăt. и Экон.: A. К. 1930. сирот. 15 – 1908.. 425. Apare în limba rusă.Moscova. Бессараб.. nr.. – Ch. 2.: I. (1894). – T. octombrie. – C. 11 – decembrie. – Ch. I.. – Ch. BNR. / ed.: Mâţu C. 907 Naš Dolg = Наш Долг: Изд. Э. Никифоров М. Советская Молдавия: Крат. – C. – К. – С. Papkov (Д.: Трубецкой Б. Apare în limba rusă. – C. – 1917. „Бессарабская жизнь”. Apare în limba rusă. BMNEIN 1906–1908 Narodnyj Učitel’. decembrie. – Vezi: Drug. Проф. Bibliogr. Apare în limba rusă. Bibliogr. Descriere bazată pe anul 2. 908 Naš Drug = Наш Друг: Обществ. BSR 1915. 200.

: BAR 1924–1925 Naša Mysl’. P. Bibliogr. von Geiking. Naš Nabat. Зиновьева М. К. газ. L. 650. – Ch. P. 910 Naš put’ [ziar] = Наш путь: Орган Бендерского уезд. 19 . – Сh. Bibliogr. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 409. din 1922 (nr.: PPR. 2). de la nr.: Tip. – P. 9. П. 1930. ком. К. P. Cotidian. Волина. З. Kaplir (И. спец. Săptămînal. 1989. – Ch. Журн.: BŞANRM 1936 Naša Mysl’. Журн.: I. – 32 cm. ianuarie. aprilie. Apare în limba rusă. и Сатир. А. – T. Моск.–Лит. Mâţu. Худож. Bibliogr. журн.. 2.–ed. 915 Naša Pticevodnaâ Zizn’ = Наша Птицеводная Жизнь: Орган Император. – Ch. Никифоров М. – T. – Bender (str. – Ch. T. – Tiraspol. 913 Naša Mysl’ = Наша Мысль (Gândirea Noastră): Ежедн. Mâţu C. Apare în limba rusă. Schwarz (И.: V. nr. 25 – [1925]. noiembrie. Apare în limba rusă. Regele Ferdinand.: Tип. – P. 1. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – Bender. 649. 1969. – Ch.: PPR..4). 154 . Иллюстр. BAŞR 1911–1912. elimină „Еженед. – Ch. – 1936 – […]. Apare în limba rusă. – К.. Vezi: Drug Bessarabii. лит. – P. Naš Satirikon. – 1929. Publică şi unele articole în limba română. 1995.. – C.: I. lui V.”. Cijevski. М. Шварц). 3. М. Journal humoristique / dir.–ed. – Descriere bazată pe anul 2. Apare în limba rusă. обществ. Ю. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. cu menţiunea: „Apare şi în zilele de după sărbători”.: Беляева Л. 909 Naš Nabat = Наш набат / dir. 10. Lunar. 914 Naša Počta = Наша Почта: Газ. – Ch.„Друг Бессарабии”. A. Săptămînal. Naš Drug.–Худож.. Bibliogr. Каплир). Bisăptămînal. Лейбовича.: din 1921 (nr. von Geiking (Барон Г. С. Г. Bealkovski. – C. газ.: Драхенберг К. BNR. Moraru Anton. Iu. 420. 5 din 1922. Б. – 1919–1924.: Mâţu C. и лит. – 1920. Istoria Românilor. fără subtitlul în limba franceză. Р. Трубецкой Б. партии. Naš put'. Зиновьева М. 214. Ю.–полит. Выходит ежемесячно / red. BAŞR 1915 Naša Počta.: Беляева Л. Z. – 1924.. М. Apare în limba rusă. 5 (1936). – 1906.. 1930 – 1932.Presa basarabeană. L. / red. – 1915. I.. 911 Naš Satirikon = Наш Сатирикон: Еженед. / dir. Bibliogr. полит. – 56 cm. Subtit.. B.. P. 2. Bârcă. octombrie – 1912. Библиография периодических изданий России 1901–1916. L.. 14). – T. Basarabia şi Transnistria (1812–1993).: G. Н. 1930. noiembrie – 1922. Denumire: Înainte şi după ediţia dată . 1925 – săptămînal. Bibliogr. M. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. sub red.. Cotidian.: BSR. (1907). – P. фон Гейкинг. P. Н. и обществ. фон Гейкинг). – Descriere bazată pe anul 1. О–ва Любителей Птицеводства.: C. и Сатир. – [1934]. Apare în limba rusă. 912 Naša Mysl’ = Наша Мысль: Демократ. Никифоров М. 1919–1924.”. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1911–1912. – C. cu subtitlul: „Лит. – К. L.: BNR 1911. 3.

Holban E. 243. – T. CNC 1911. 122.152. Полит.. – С. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. L.. Bibliogr. и Лит. Еженед. Apare în limba rusă. – P. 1 (1912). – C. – Ch. М... P.. 18 – 1912. Lunar. Bibliogr. 916 Naša Skola = Наша Школа: Журн. P. Cecan (Священник Иеремия Чекан). de la nr. ed. 919 Naše Pokolenie = Наше Поколениe: Журн. Шехтер и Сыновья [Tipo– litografia. cu text paralel rus–român. librăria E.: N. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. red. Якубовича: Синадиновская ул. nr. с Отделом Собаководства. Chişinău.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. – Ch. V. – 1919–1924. Зиновьева М. 1998. 2. Э.: 1908 – Орган Русских Птицеводов. Arventie. 9 – „Двухнедельник Бессарабии”.Presa basarabeană. dir. – C. august. 9. Unele articole erau publicate în limba română. – Ch. Costin.. Н. Кишин. CNC 1907–1912. / red. Anul 1911.: I..: BNRM 1921 Naša skola. L. 1..: st. 4 – 155 . – P. anul 1913: „Журнал юга”. – 1920.: Беляева Л. Лиги и Объединенной Оппозиции в Бессарабии под председательством Ген. – Ch. Vezi: Ob'edinenie. s. Nişcani). Todorova (Н. Bibliogr. монарх. – C. Subtit. – 1912. (Армянская. Никифоров М. журн. – P. – 1909. L. 29] – Ch. – T. (1921). Библиография периодических изданий России 1901–1916. 23. pedagogică a dăscălimii din Basarabia secţia Chişinău”. de la nr.. Period. CNC. газ. Vezi: Şcoala noastră. Экон. – 23 cm. Авереску. В. BŞCAŞRM 1909–1911 BNRM 1910–1912. nr. 2. М.–ed. – Descriere bazată pe anul 1.. – Ch: Тип.: BNR 1908–1911. – C.: Беляева Л. L. august.: 1925 – cotidian. februarie. направления. Apare în limba rusă. 50 a apărut anexă–număr de probă: „Какой должна быть Приходская газета”. – Ch. 425. 1–2. Calaraş. 1935. 1931–1936 reapare la Chişinău sub formă de ziar. Двухнед. 1. Nr.: BNR. 424. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Зиновьева М. В. – Descriere bazată pe anul 1.: Din 1913 apare în Kiev. 1989. Нар. 650. decembrie. – К. – Bucureşti. 103. [1935. – 1925 –[1926]. 420. – T. Rev. / Орган Бессараб.: BNR. Bessarabiana / Draganov. Секции Бессараб. К. Denumire: Viaţa noastră avicolă (Наша птицеводная жизнь).: P. Бланка. 10 – „Бессарабский двухнедельник литературы и критики”. P. Зиновьева М. Apare în limba rusă sub o copertă comună cu ediţia în limba română: “Şcoala noastră. 18 decembrie (1909). Denumire: „Объединение”. – C. Mâţu C.–ed. 78): Тип. Caliga. B. Б. Иллюстр. 1989. BCNLM. спец.. – P. Bibliogr. – 1931–1936. – 1921. К. Naše Pokolenie. – Ch. Vezi: Viaţa noastră avicolă. Трубецкой Б. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Schechter & Fiii]. Н. Галантера и Ройтберга. 917 Naša Zizn’ = Наша Жизнь (Viaţa Noastră). Трубецкой Б. P.: BAR 1925–1926. BŞANRM 1912–1913. Săptămînal. Subtit. 214. BMNEIN 1912 Naša pticevodnaâ zizn’. P. Apare în limba rusă.. книгоизд–во К.: I. журн.. К.. Тодорова). 918 Naše Ob'edinenie = Наше Объединение: Духовно–Нравств. – К. 214. nr.: PPR.: 1906 – М. Tip. – 1912.: Беляева Л.. Loc. noiembrie – 1913. Bibliogr. 3. mai – iunie. Bilunar.. – T. журн.: Типо–литогр. Dir. Н. М. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1930. Никифоров М. 2. L. BŞANRM 1910 Naše Ob‘edinenie. Bivol. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. Naša Zizn’. Săptămînal..: 1935 – N. mai – iunie. Никифоров М. 1926.. 1921. 1912 – Лапскер–Харламп. – Descriere bazată pe anul I.: de la nr. Юга. (adresa red. Союза Учителей / secretar de red. 920 Naše Slovo = Наше Слово: Ежедн.

: Трудовой коллектив “Solidaritatea”.. Vezi: Gazeta Lei. – Ch. – С. 3. 1–2. Remenko. – Descriere bazată pe anul 2.. de la 7 martie 1920–2 ianuarie 1921. Unele texte în limba română. În perioada 16 noiembrie–3 decembrie 1922 se anunţă apariţia ediţiei de dimineaţă a ziarului cu denumirea: „Газета Лей”.: N. L.: Iu. 93. L.: PPR. Descriere bazată pe anul 1. – Ch. – T. şi adm. – Ch. 923 Naše Vremâ = Наше время: / Изд. ( адрес red. (1948) 1948–1949. BŞCAŞRM 1920–1922 Naše Slovo. I.: L. Denumire: „Тигинский Листок”. Apare în limba rusă. 108. Našiât glas. Apare în limba rusă. t. 651. – Cetatea Albă. 1. şi cu titlul „Cuvîntul Nostru”. Descriere bazată pe ed. – Вып. А. Bibliogr. Cotidian. apare independent. nr. pe lîngă nr. apare şi o „ediţie specială”: „Timpul Nostru”. (1932). 924 Našiât glas: [ziar] = Нашият глас (Наш голос). cu text redus. – Ch. – Ismail: (red. – 1933 – […]. Red. – Ch. Коцовского / Изд. Naše Vremâ. martie. P. – Vezi: Naučnye zapiski Moldavskogo filiala Akademii Nauk SSSR.: de la 26 februarie 1921 apare cu subtitlul: „Газ. Александровской и Купеческой.. орган. Vezi: Novoe slovo. Apare în limba rusă.: BŞANRM 1948 Naučnye zapiski. 52).: Tip: „Dreptatea”. 3. De la 7 martie 1920 cu titlul „Cuvîntul Nou”. BŞANRM 1932–1933. Гельман–Льдов). Vezi: ediţiile respective. Vezi: Tiginskij Listok. L. la 15 iulie 1923. L. Remenko. BCNLM. 925 Naučnye zapiski = Научные записки / Молд. – 1919–1924. – 1923–1924. 4.: la 7 martie 1924 – D. – 1950. научно–исслед. и контора: уг. и экон. Национал–Либеральной партии. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Cotidian. 1 sau 4. обществ. în limba română „Foaia Tighinei”. (1933). д. A apărut în limbile bulgară şi rusă. – 1919–1924.” Denumire: apărea cu titlul „Новое Слово” păstrînd subtitlul iniţial. nr. Paralel. 3. o ediţie prescurtată. информ. P.Presa basarabeană. 921 Naše slovo = Наше слово: Беспарт. Тигин. Гальперина) Tip.. – Tighina.: Периодическая печать СССР 1917–1949. Gelmann-Ldov (Л. red. – [1930]. BŞCAŞRM 1932 Naše vremâ. respectivă.: BAR 1931–1938. лит. 1 (1920). группы под председательством проф. Dimo – 1948 – 1949. nr. – T. Red. – 1950. 7 – 30.–экон. Cijevski. P. Denumire: Научные записки Молдавского филиала Академии наук СССР. în p. G. обществ. – 57. Mâţu C. – Ch. – Descriere bazată pe anul 1. „Bassarabia”. apare şi o ediţie în limba română.: PPR. obişnuit. ed.: Regina Maria. – 1922. – Т. 6. – P. – Tighina. независимый орган обществ. – Ch. – 1931 – 1938. Apare în limba rusă. 156 . red. care. Vezi: ed. – P. La 9 iulie 1924. Revine la titlul iniţial la 4 ianuarie. Guzik Subtit. martie. 1921.: 1921 – V. – 1920–1921. база АН СССР. 651. cu titlul „Foaia Tighinei populară”. 1923. Red.: 1931– D. Д. 1. Bibliogr. 1930. – 1924. 65 cm. BŞANRM. Ком. 1 iunie–14 iulie 1923 publică. 7 – octombrie. I. 8. Apare în limba rusă. P. martie. Bibliogr. – P.: BAR 1920. 922 Naše vremâ = Наше время: Ежедн. I.: BŞANRM 1933 Naše slovo.

– Descriere bazată pe anul 3. Bibliogr. (1932).: BNRM 1935. 1951. Кирсей). Naučnye zapiski Moldavskogo plodoovoŝnogo instituta. Cahul / sub îngr. ин-та) / red. BŞCAŞRM 1920 Nedelâ. filiala AN SSSR. Новацкий). – 1933. Asoc. L. – Vezi: Učenye zapiski / Mold.: P. B. 928 Naučnye zapiski Moldavskogo filiala Akademii Nauk SSSR = Научные записки Молдавского филиала Академии наук СССР. 931 Năzuinţa: Rev. nr. Tip.. Шор). L. „Progress”. – 1912. – Ch. демократ. газ. – 1933. 927 Naučnye zapiski kliniki nervnyh boleznej = Научные записки клиники нервных болезней (Кишиневского мед. иллюстрир. – 1939.: Здравоохранение Молдавии: Библиогр. – Grigoriopol. – 1948.: G. – P. указ.: BŞANRM 1950 Naučnye zapiski Moldavskogo filiala… 929 Naučnye zapiski Moldavskogo plodoovoŝnogo instituta = Научные записки Молдавского плодоовощного института. Com. – Grigoriopol. – 1948–1949. Б. – Cahul: Tip. 1950 T. Denumire: „Ofensiva socialistă”. „Basarabia”. P. 3 (1920). dir.: Периодическая печать СССР 1917–1949. 932 Nedelâ = Неделя: Еженед. P.: D. – 55 cm. Шарапова). Publicaţiile periodice din Basarabia interbelică: surse de informare şi documentare în actualitate // Unele probleme de teorie şi practica ale presei şi comunicării. – К. – 1951. 175.: PPR. Novaţki (А. Kirsei (П.. 119.: BAR 1921. 4–5 (1935). Apare în limba rusă.: Тип. P. BU Iaşi 1933 Năzuinţa. 1999. Наден). 14 – Bender. Asoc. прил.: Здравоохранение Молдавии: Библиогр. И. red. L. литературы за 1924–1965 годы. 93. Săptămînal. Denumire: Научные записки Молдавской научно–исслед. Şor (Д. дин р–ну Григориополь / red. Соколя–Ржадковский). – Descriere bazată pe anul 1. – Ch. B.: prof.: I. беспарт. 933 Nedelâ Bessarabskogo telegrafa = Неделя Бессарабского телеграфа: Беспл. Săptămînal. 660. Lunar.–ed. Bisăptămînal („Se scoate de 2 ori în 6 zile”). 5. apoi la Cahul – la tip. 1939. к газ. invăţătorilor din jud.: A. 1967. – С. 1967. – Ch. Naden (Г. – С. – Descriere bazată pe nr. „Lumina”. 2: „Ученые записки”. 1956. bazy AN SSSR. 190–192 Naučnye zapiski kliniki nervnyh boleznej.: iniţial (martie–aprilie 1933) revista se tipărea la Leova. Б. – С. „Бессарабский телеграф” / red. I. – T. 930 Năvălirea socialistă = Нэвэлиря соцыалисты: Органу Компартраюлуй. П. указ. ed. и лит. L. Apare în limba rusă. Bibliogr. Vezi: Ofensiva socialistă.: Digodi I. литературы за 1924–1965 годы. Şarapov (под ред. – Tiraspol–Balta. T. I. N. КЫР' улуй ш' а С. 3. Apare în limba rusă. 3. базы АН СССР. aprilie. Н.. B. 3. Bibliogr. – 1947 – 1948.Presa basarabeană.: BNRM 1932 Năvălirea socialistă. la tipogra-fia „Frenkel”. P. Р. – 1932 – 1933. – С. 157 . Sokolea-Rjadkovski (И. – 1950. Б. 926 Naučnye zapiski fakul’tetskoj hirurgičeskoj kliniki = Научные записки факультетской хирургической клиники (Кишиневского мед. octombrie. – К. – Ch.. Bibliogr. Bibliogr. 190–192. ин-та). – 1920. И. газ.. – 1919–1924. nr. проф. Naučnye zapiski fakul’tetskoj hirurgičeskoj kliniki. / ed. 4 – 1921. Вып. – Ch. 3. 30 – mai. Vezi: Naučnye zapiski Moldavskoj naučno–issled. Перiодичнi видання УРСР 1918– 1950. – Харкiв. – Ch. Apare în limba rusă. – Ch. – Вып. ianuarie – februarie – 1937. 1. – P.

şi ed. Bibliogr. Poştarencu D. de Casian R. Jukovski. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – Ch. 665. „Octombrie”. К. 934 Neues Leben: Organ der demokratischen Volkspartei. – P.E. Apare zilnic. Vezi: Moldova literară. 4. o ediţie prescurată în limba română. Никифоров М. М. 15. 936 Nistrul: Ziar săptămînal. 433. Nivecet komun. Săptămînal. PPMS 1924–1974. iar textul cu caractere chirilice. – P. 30 octombrie – 7 februarie 1924. 1… – Ch. 1923. 298.: „Progress”. – 1945–1956. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Н.. 2. BNRM 1957… Nistrul.: de la 15 octombrie1923 imprimat la tip. „Octombrie”. 123. – P. cu titlul: „Independenţa”. Трубецкой Б. – Balta–Tiraspol. Almanahul presei române pe 1926..: DPLR 1790–1990. „Oктябрь”. Neues Leben. Bibliogr. Tip. – Vezi: Octombrie. „Oктябрю'н Молдова” (Octombrie în Moldova). – C. – P.. – 1919–1924. P. 1926. – 47 сm. – К. 3. – Ch. Nistrul. – 1957. 1989. L. Cetatea– Albă. Lunar.: 1957 . (Adresa red..: de la 29 octombrie 1921 – Organ der demokratischen Volkspartei. Часть 1. – 1925. Teişanu. 1930. Publică. DPR (1731–1918). – 1912. – Bucureşti. – Descriere bazată pe anul XXVI. octombrie.: PPR. BŞCAŞRM. 540. 156. Munteanu. 935 Nezavisimaâ Mysl’ = Независимая Мысль: Полит. – Vezi: Octombrie.. еженед. – Tiraspol–Ch. – 1928. – Cetatea Albă. 158 . 3. – 1921. Vezi: Novaâ zizn’. Săptămînal. Au apărut numai 3 numere. Vezi: Octombrie în Moldova. Basarabia în cadrul României întregite (1918– 1940). Bibliogr. octombrie. P. red. – Ch.: PPR. Caliga. Rappaport. (1957). – 1938–1945. Bibliogr. 3. 21): Ed. – Cetatea Albă.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 6 – November. 666.. / dir.: BNR 1912. mai. Bibliogr. Ediţie în limba germană a ziarului „Новая жизнь”.. 224. – P. Bibliogr. Vezi: Bessarabskij Telegraf.Presa basarabeană.. – Bender. – 1918. Vezi: Oktâbr’. ianuarie. – 1922. 7 – decembrie. газ. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг.: Gheorghe Sebastian (Георгий Себастиан). 7. – P. – Cetatea Albă: Tip. Nedelâ Bessarabskogo telegrafa. – Ch. – C. Supliment la gazeta „Бессарабский Телеграф”. 1993. 1. Bibliogr.. – C.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 9. Зиновьева М. Frontispiciul în latină. 30 octombrie – 20 noiembrie. – P. – Cluj. Subtit. 161. ianuarie.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. Cotidian. mai. – T.. 6. T..: de la 1 februarie 1924 . политикэ ши обштяскэ: Органул Униуний скрииторилор дин РССМ. – Tiraspol. – T.. – 1935–1937. Bibliogr. Palade G. 615. N. – 1919–1924. nr.: Mâţu C. Denumire: 1928 – „Молдова Литерарэ”.: BCNLM. Vezi: „Independenţa”.: str. – 1920. – Balta. – Ch. Red. Din istoria Tighinei. ianuarie. 18. 939 Nivecet komun = Нивечет комун / Наркомпуть ж. 781. 30 – februarie.G. – Cetatea Albă. Apare în limba rusă. – 1931. – С. D. Nezavisimaâ Mysl’. de partid a CC al PC al Moldovei. – Tighina. 937 Nistrul = Ниструл: Ревистэ лит. Red.: Беляева Л. – Tiraspol. 1926. – 1932–1938. L. 940 Noutatea: [ziar] / red. и РОБОС – 1934. Rekemciuk. Agrigoroaiei I. Nistrul. 17. – P. 1924. pe p. 1992.. – T. 938 Nistrul: [gazetă populară] / sub conducerea unui com. Meniuc. – nr.

Gerşkovici. Bibliogr. Red. 1989. Florea. V. И. газ. Vezi: Opinia Nouă. / dir. Rekemciuk (Е. Трубецкой Б. Varianta în limba moldovenească: „Вяца ноуэ”. Apare în limba rusă. 943 Novaâ Gazeta = Новая Газета: Еженед. (1912). BMNIM 1912–1913 Novaâ Gazeta. – 1923. 942 Novaâ Gazeta = Новая Газета: Полит. 946 Novaâ žizn’ = Новая жизнь: Орган политотдела Бульбок. Hristev (И. din 1914 cotidian. 3.: 1950 . – 1923–1924. Boлина. – 1913. Никифоров М. – Bender. – 42 cm. Гозалов). – 1941. – Vezi: Viaţa nouă. Gozalov (Н. / red. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Cetatea Albă. Savcenko. Cetatea Albă. 1914 – săptămînal.. Bulboaca. august. L. 3 – 1957… – Bender (ул. P. МТС / red.: Беляева Л. 214.: N.: L. Совета депутатов трудящихся. Săptămînal. Кальмансон). Cotidian. – С. Бойдаша. nr. Prefecturei jud. P. Bibliogr. septembrie – 1953. 1950. 12 – 1914. Apare în limba rusă. Constantiner. – Descriere bazată pe anul 1. Трубецкой Б. изд.: I. BPR. august. Apare în limba rusă. 941 Noutăţi: Ziar cotidian informativ / red. (1937) Denumire: ziarul conţinea în interior o ediţie în limba rusă cu denumirea: „Новости Четатя Алба”. Novaâ Gazeta.: BNRM 1950–1957… Novaâ žizn’. 9. 944 Novaâ Mysl’ = Новая Мысль: Ежедн. Savcenko. noiembrie – 1913. К. – 42 cm. 1951–1952 – P.. – Cetatea Albă (str. mai. iulie. В. 446. 33 (1913).: BNR. Continuă numerotarea ediţiei în limba moldovenească din 1941. PPMS 1924– 1974. – Descriere bazată pe nr. 226. – 1950. 3. Viteazu. Ю. red. лит. 559. mai. – Descriere bazată pe nr. Bibliogr. – 1951. De la 2 octombrie 1923 a apărut numai ediţia în limba română. 11 – 1924. L. T. Cotidian.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. 2. 174. 672. М.D.G. – 1919–1924.: BNRM 1937. Apare în limba rusă. Н.. 192. Vezi: Novosti Cetatea Albă. 1953 – G. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: G. и беспарт. – P. – C. L. обществ. В. 1989. – 1936–[1938]. Рекемчук). Novaâ Mysl’. A. ianuarie. / red. Rojnov.: Chiţiuc V. и информ.Presa basarabeană. BAŞR 1911–1913 BŞCAŞRM 1912. A. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. – T. PPMS 1975–1985. P. – 1911. Bibliogr.–resp. – Ch. Христев).: BAR 1925. P. S. M. Часть 2. 13. – Л. Denumiri: Publica o ediţie prescurtată în limba română. И. – К.. – P. Bisăptămînal.–лит. 52): Tip. – C. Т. 88). – Bolgrad: Tип. Noutăţi.–ed. Apare de 3 ori pe săpt. L. – Cetatea Albă. – К. 1984. Period. I.–ed. – Descriere bazată pe anul 2.. – C. 20 – Cetatea–Albă: Tip. Зиновьева М.: Тип. Kalmanson (Г. 945 Novaâ žizn' = Новая жизнь: Орган Бендерского РК КП Молдавии и район. – P.: PPR. P. L. – 47 cm.: Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки Академии Наук СССР 1703–1916. 1(668).. iulie. BSR. 159 . întitulată „Opinia Nouă”. 1 decembrie. N. „Progress”. А. Коммунистическая.. газ.–resp. – T.: BNR. decembrie – s..: 1913–1914 bisăptămînal. 1957 .. 1952 – G. – 1936 – [1938]. Газеты. de la nr. экон... – С. Г.: E. BŞCAŞRM 1913 – 1914. Noutatea. 224.

O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 25 noiembrie 1920–21 septembrie 1921 – Изд. 1951–1952 – V. cuprinde în paginaţie şi o ediţie în limba germană „Neues Leben”. – 1936. 1. Земства. februarie. Ediţia în limba rusă apare cu caractere chirilice.Presa basarabeană.: BAR 1920–1923. 7 – 1921. Natenzon. – P. Bibliogr.: S. газ.: P. Кагане). лит. полит. Varianta română cu denumirea „Viaţa nouă”. iar ediţia în limba germană. Народной Лиги и Объединенной Оппозиции в Бессарабии под председательством Ген. – Cetatea–Albă. – P. Gazetă cotidiană de informaţiuni…”. 6) apar cu text prescurtat în paginaţia ediţiei în limba rusă. L. Apare în locul ziarului „Limanul. 17. alteori: Печатано в Аккерманской Земской Типографии.: 1951 – V. – Vezi: Бессарабское Слово. Alexandri (Н. 1–2. La 19 mai 1926. / Орган Бессараб. Демократ. – 1998. – 1919–1924.: Solovei R. – Descriere bazată pe anul 1. обществ. – 1920. 36. P. Pavel Nicorescu. – Tighina (ул. E. Bibliogr. – Descriere bazată pe anul 2. Акслера. – Ch.: PPR. Săptămînal. Cotidian. Земская типография. 52 (1921). 949 Novoe Slovo = Новое Слово. – Vezi: Viaţa Nouă. – 1920. – 1919–1924. прав / dir. de la 23 septembrie 1921 înlocueşte cel de al doilea subtitlu cu Орган Нар. Е. – Cetatea–Albă. Kahane (Г.: N.. – Ch. Apare în limba rusă. Bibliogr. 3. Din viaţa culturală a Transnistriei (1941–1943) // Revista de istorie a Moldovei. şi de la 4 ianuarie 1921 a revenit la titlul iniţial. „Новая жизнь” reapare cu an.. 190. и лит. ianuarie. – 48 cm. PPMS 1975–1985. – 1921. I. 4. Platon.. и экон..: prof. N. 1. şi red. Аккерманского Уезд. газ. Puterman (С. Н. februarie. 4 – martie a apărut cu titlul „Наше Слово”. – Cetatea–Albă. – Tighina. 1930. М. nr. – Ch. Александри). P. 3. 1926. 947 Novaâ Žizn’ = Новая Жизнь: Ежедн. Apare în limba rusă. – Vezi: Viaţa nouă. 160 . 14): Tip. – T. 2. – 1922– 1938. Subtit. 3 sau 1) şi ediţia în limba germană (p. L. 948 Novaâ žizn' = Новая жизнь: Газета для защиты граждан. BCNLM 1920 Novoe Slovo. – 1920–1921. Publicaţie cu caracter informativ–politic. Săptămînal. Vezi: „Limanul. Авереску / red. – 1936. 671 – 672. Mâţu C. ediţia în limba română. E. 42. 9. Авербуха. – 1942. партии”. – Cetatea Albă. Короля Фердинанда. – Balta. Ежедн.: PPMS 1924 – 1974. Cotidian. P. nr. (1936). De la 14 noiembrie 1920. Apare în limba rusă.: BNRM 1951–1953 Novaâ žizn’.: de la 9 noiembrie 1920 – Ежедн. Тип. – Ch. nr. Chiţiuc. и экон. Denumiri: 1920. – nr. cu caractere gotice. 327.: BŞANRM 1936. – P. de la 25 noiembrie 1920.: H. Novaâ Žizn’. Tip. Bibliogr. K. cuprinde în paginaţie şi o ediţie în limba română: „Viaţa Nouă”. – P. Karatodorov. / dir. – P. газ.. 6 mai – 6 noiembrie 1921. – 1920. apare ca supliment un manifest cu text imprimat pe o singură pagină. mai. Pe lîngă nr.. Vezi: Nase slovo. Red.: Тип. ed. – T. „Бессарабское Слово”.: PPR. cu caractere latine. din 29 august. S. martie. resp. 673. Путерман). Novosti Buga. Apare în limba rusă. BŞCAŞRM 1921.–полит. Vezi: Neues Leben. Apare în limba rusă. Novaâ žizn'. Ediţia în limba română (p. 4 – […]. 2. – P. 950 Novosti Buga (“Ştiri de pe Bug”) = Новости Буга. – 1919–1920. L.

1989.. Bibliogr. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. 957 Novyj put’ = Новый Путь: Худож. 2. Vezi: ed. – Cetatea–Albă. 42. – 1998. Novosti dnâ. искусства и соврем. – Ch.. (1937). Н. L. aprilie. – 1913. не исключая дней послепраздничных / red. P. Martie.. 22–1914.: BAŞR 1914–1917.: Трубецкой Б. 89 (1916).: Типо–литогр. Трубецкой Б. Apare în limba rusă. BSR 1917–1918 Novyj Golos Kišineva. nr. – Ch. кинофикации и кинопроката М–ва культуры МССР. 955 Novyj Golos Kišineva = Новый Голос Кишинева. 1. iunie. „Бессарабской жизни”. BNRM 1913–1914 Novosti Kišineva. Cotidian („nu exceptând zilele după sărbători”).: I. 1956 nr. A înlocuit ziarul „Голос Кишинева” în timpul întreruperii editării acestuia (2. М. Apare în limba rusă. BAŞR. 952 Novosti dnâ = Новости дня (Noutăţile zilei) / Центр пропаганды. 31.. nr. жизни / red. Apare în limba rusă.: Беляева Л. 215. – Ch. iulie. – T.1914–31. Vezi: Golos Kišineva”.Presa basarabeană. Publicaţie cu caracter informativ–politic. 1–2. Apare cotidian. Cotidian. PPMS 1924–1974. 11 – octombrie. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Ch. – 1914. 1 – decembrie. не исключая и дней послепраздничных / red. Часть 1.1916. – Descriere bazată pe anul 2. Bibliogr. – 1909 –1910. – P. 951 Novosti Cetatea Albă = Новости Четатя Алба. Bibliogr. P. Зиновьева М. – 1943. martie. 142. журн.I. Novosti Cetatea Albă. Vezi: Kišinevskij Listok. septembrie.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Союза Бессараб. демократов. – C. Apare în limba rusă. 956 Novyj Kišinevec = Новый Кишиневец: Орган партии конституц. науки. Путерман). Духовенства. М. – P. Bibliogr. respectivă. B. BNR. 1957. Выходит ежедневно.: Беляева Л. – К. I. nr. Ю. 471. 29. Гузика. – Descriere bazată pe anul 3. Novyj Kišinevec. 161 .–ed.–ed.: M. BNR. octombrie. – C. 1917). 482. Şvarţ (И.X. – 1936–[1938]. 1917–1918. 214. – К. 10. Контора по прокату кинофильмов. P. – C. 215. Х.. BNRM 1914 – 1916.: I. Coşciug (И. Apare în limba rusă. – nr. – 1956 – 1957… – Ch. – C.6): Тип. 1989. – Balta. Упр. – T.. Кощуг). – C. Б. 954 Novosti Kišineva = Новости Кишинева. Puterman (М. Никифоров М. 503.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1936 – [1938]. 1968. august. 953 Novosti kino = Новости кино / Респ. „nu exceptînd şi zilele după sărbători”. 66–69. – К. – Descriere bazată pe anul 1. Novosti kino. 1 (1913). Denumire: de la 1 martie pînă la 22 iulie 1914 (în timpul întreruperii ediţiei) a apărut cu denumirea „Кишиневский Листок”. – 1914. nr..–ed. 1916. лит. Bibliogr.: Solovei R. – 1913–1919. Ediţie în limba română a ziarului – „Noutăţi”. Шварц).. Зиновьева М. 2. L. – Cetatea Albă Cotidian. – [1925]. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. – C. 4-5 (aprilie-mai).: Тип. Никифоров М. (stradela A. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 36. Apare în limba rusă. 1 – […]. – Ch. И. – Ch. H. iulie. Din viaţa culturală a Transnistriei (1941–1943) // Revistă de istorie a Moldovei. Трубецкой Б. L. Н. И.–иллюстр. К.: BSR.. – Descriere bazată pe nr. 1936 – […]. Выходит ежедневно. К. Lunar. (1936).: BNRM 1937.

L. Obŝt trud. mai. Периодическая печать России 1703–1917. Bibliogr.–лит. И. – Ch. Трубецкой Б. 3.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. www. 1911. И. Oatul (А.nlr. 298. P. 162 . [1877 – 1914]. Apare în limba rusă. 1890. P. – 1936. BŞANRM 1885. Bibliogr. 960 Obnovlennaâ Skola = Обновленная Школа: Журн. 1904. Трубецкой Б. PPMS 1924 – 1974. Правл. / red.: Исторический очерк гимназии императора Александра 111 в Болграде. ianuarie. – C. 1906–1913. nr. – С. – nr. s..: BŞCAŞRM. P. CNC 1893.ru 1906 Obnovlennaâ Skola.: BNR 1879.: Шмелева А. – К. 628–629. Apare în limba rusă.. 1975. – 1906. респ. – C. – Ch. – К. (1912).: I.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 1926.–ed.. Иткина И.: (adresa red. – Bucureşti. 1905. – Descriere bazată pe anul 3. Nr. 215. – Болград. 1899–1902.. BNRM 1912 Ob’’edinenie. 1989. I. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1989.. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878). 1999. prof. журн. T. 1. – T. Оатул).: până la 1 martie 1912 – bilunar. L. 782.: Трубецкой Б. 1 – 3. бюро „Местромпроект”. – Ch. ком. – P.. BNRM 1890. Дружеское напутствие „Новому пути” // Молва (Zvonul). 1. губерн. – Ch. – С.: BAR 1925. 959 Obmen tehničeskim opytom = Обмен техническим опытом: Информ. – P. 1894–1903. 122.: Беляева Л. 962 Obzor Bessarabskoj Gubernii = Обзор Бессарабской Губернии / Бессараб. материал / Молд. 1955. М. журн.. P. – 1955 – 1956. Nişcani).: A. 961 Obŝt trud = Общт труд: помесячно списание / sub red. 2. 1956. пром. Au apărut numai 3 numere. Полит. – Bolgrad. 215.15 июня. 1935. Bibliogr. Obmen tehničeskim opytom. 15. 115. Н. 1909. С.. Зиновьева М. Vezi: Nase Ob’’edinenie.: BNR.) / red. – C. 958 Novyj [Sosa] = Новый Соша. – 1912. 1899. P. – 1868. – 1909–1911. 1892. Apare în limba rusă..–ed. Bibliogr. Проектно–конструктор. НТО Маш. 1. nr.. 1886. Бессарабской Губ. Keloglu.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. după – săptămînal. ianuarie. – C. Apare în limba rusă.: E. К. 15 – [1912]. (Двухнед. Period. Novyj Sosa. 1889. Геккер О. – Ch.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – София. Apare în limba rusă. Bibliogr. 215. Săptămînal. red. Н. 1936. 1895. Bibliogr. Из истории периодической печати Бессарабии 1854– 1916 гг. и обществ. 1898. – Dubăsari. Denumire: „Наше Объединение”. 1892–1896. – C. Caliga. Au fost tipărite trei numere. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. BCNLM 1936 Novyj put'. Bilunar. – 1934 – 1935. 1888. L. стат. 963 Ob’’edinenie = Объединение: Духовно–Нравств. L.. Часть. 4 – 9. 1876–1913. 1911–1913. Anuar. Cecan (Евгения Чекан). Ikonomov. и Лит.Presa basarabeană. 1913 Obzor Bessarabskoj Gubernii. în limba bulgară. Никифоров М.: Călăraş. – К.. 1895–1897. Bibliogr. школ. Гафенко В. ianuarie. – М. Челак Екатерина. 498. 6 – februarie. 1882–1884. – М. 1989. Экон..

– Balta. I. 1 – 2. 298. PPMS 1975–1985. P. 162.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Red. PPMS 1924–1974. nr. – Vezi: Oktâbr’. şt. Octombrie. – I. 10 Prestescu. artistic– lit. – С. – 1931.Presa basarabeană. 7 – 1957… – Vulcăneşti. Cruceniuc. 59..Tiraspol–Balta. februarie. 1949 – P. şi al secţiei „Tinerimea”. 964 Octombrie = Октомбрие: Журн. Org. 1949. Organul Com. PPMS 1924–1974. 1 – 12 – Tiraspol. noiembrie – 1932. al Unirii scriitorilor sfatnici mold. ед. – 1951. 965 Octombrie = Октомбрие: Органул секцией политиче а СМТ дин Кэинарь. şi jurn. 1917–1960: Т. a Com. – Chişinău. Bibliogr.: BNRM 1950–1956 Octombrie. – Vezi: Moldova literară. 1951. – 1938. 1945 – Nr.N. nr. 3.: 1933 . Red. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. Ed. – 42 cm. Октябрь. – Sculeni. (cu litere latine). 1945 – Almanah literar. – P. – Ed. 1934–1936. I. nr. 1931–1932 – Октябрю'н Молдова.–publicistic. Vezi: Nistrul. 1 – 18. – 1932 – 1938. a com. 1951 apare varianta rusă: Красный Октябрь. mold. 1. de gaz. 1947. PPMS 1924 – 1974. 1 – 6 – Jurn.: 1945 – Ed. BMNIM 1932. Grecul. al Unirii scriitorilor sovietici din RASSM şi al secţiei sociologo–lit. – P. Vezi: Octombrie în Moldova. 3. BŞCAŞRM 1932. Bibliogr. 1945 – „Octombrie”. nr. 29.–şef: D. – 42 cm. Organul Com. Bibliogr. 12 – 1953. 1933. 1945 – 1956. 1952 – I. – 1949. „Nistrul”. Laşcul. 968 Octombrie Roşu = Октомбрие Рошу: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Вулкэнешть. Bibliogr. politică–lit.: 1951 – S. Rudenko.: Газеты СССР. ianuarie. – P. Vezi: Krasnyj Oktâbr'. Octombrie în Moldova. – Tiraspol. – Tiraspol. Loc. a Moldovei.: 1931 nr. 1935 – nr. – 1957. Denumiri: „Moldova literară”. Subtit. Varticean. F. L. – Vezi: Octombrie. – С. 264. BMNEIN 1945.: 1955 – lunar. P. 1934.: PPMS 1924–1974. Apare de 3 ori pe săpt. Antetit. din RASSM. – 1951.. Period. артистик–литерар ши политик–обштеск / Органул Униуний скрииторилор советичь а РССМ Кишинэу. 966 Octombrie = Октомбрие (Октябрь): Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Скулень. 2 I. începînd cu nr. Galiţ .: Периодическая печать СССР 1917–1949. 1954 . 1945–1956. 1917–1960: Т. L.. 59. nr 1 – 9 – Începînd cu nr. Org. L. восьмой. 175. Bîrta. де партид. 1952 . 602. politică–lit. – 1931–1932. Bibliogr. 615. art. PPMS 1924 – 1974. – Вып. BNRM 1945–1956. – C.: Unuinea scriitorilor sovietici a RSSM. 161 – 163. 1950 – D. 1945. – I. Crişmar. – Vulcăneşti. – C. Vinari.: 1931. – 42 cm. Часть 1. – P.: BNRM 1949–1957… 163 . – Balta. 6 C. P. 1948. – 1932–1938. „Octombrie”.: BCNLM 1933. Red. Redacţia ziarului „Octombrie Roşu” consideră anul apariţiei ziarului „Biruinţa stalinistă”. 1934.: 1932 – Rev. 1947 – începînd cu nr. Red. – 1928–1931. 1935 – I. G. – P. 967 Octombrie în Moldova = Октябрю'н Молдова: Organul secţiei sociologo–lit.: 1932–1937 red. şi şt. Denumire: „Moldova literară”. 1934 – începînd cu nr. Jurbinski. 1 – 12 – Rev. Ocinski. Şt. 1-6.: 1949 – A. 199. Vezi: Moldova literară. – Tiraspol.. Cebotari. Bisăptămînal. şi politic–obştesc. Nikolaev. Red. Subtit. – Căinari. 1954 – V. 8-9: Rev. şi şt. – 1948 – 1956. anul apăriţiei sale. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. de Stat a Moldovei. Lunar. – Tiraspol.: 1948 – A. 1 – 6 – Ed. – C. 338. – Triplex: Tiraspol–Balta–Chişinău. Apare de 3 ori pe săpt. 1 – 6 – Iacob Cutcoveţchi. Organul Uniunii scriitorilor Sovietici a RSSM.. 1 – 6.– P. Octombrie. – С.: Газеты СССР. V. nr. D. februarie. de partid al CC al PC(b) al Moldovei. politico–lit. 1946. – Jurn. 49. nr. al Uniunii scriitorilor sovietici Moldoveni. – V. Milev. Iliaşenco. Canna.G. nr.

орг. – Ch. Vezi: Calea bolşevică. 1917–1960: Т. Р. P. Ogni Bessarabii. – 1935–1936. 1941– Ed.: BNRM 1933 – 1937.: 1935–1936 – „Bolşevicul tînăr”. – Grigoriopol. 1941. 970 Ofensiva socialistă: Organul secţiei politice a SMT din Dubăsari / red. Apare în limba rusă. Okružnoj Vestnik. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). 331. Ofensiva socialistă. Ardealul în Basarabia. 1928.. de arte grafice „Ardealul”. – 1917. 1 (1933). – Ch. дин р–ну Григориополь. P. Evreii în literatura. КЕР–улуй ш а С. Bibliogr. Zavtur. Săptămînal. BCNLM 1938.: BŞCAŞRM 1940. Organ pentru apărarea intereselor corpului dentistic din Basarabia. – Descriere bazată pe anul 1 (1921). Odontologilor din Basarabia.: BŞCAŞRM (catalog) 1917. Ofensiva socialistă. – Ch.: 1938 – M. обштеск–политик ши лит. „Каля болшевикэ”. 215. Oif der Wach. – Grigoriopol. Red. – 1919–1924.: PPMS 1924–1974.îndeplinitorul obligaţiunilor redactorului răspunzător: G. одонтолог.: Трубецкой Б. – 1912. Şpitalnic S. – C.: S. de Asoc.: Газеты СССР. E. Apare în limba rusă. – Ch. – Grigoriopol. Vezi: Bolşevicul tînăr. nr. Vezi: Octombrie. – Ch. 164 . 972 Ogni Bessarabii = Огни Бессарабии. de gaz. Apare o dată în 5 zile. Vasalatii. de Stat a Moldovei. 245. – Dubăsari. Bibliogr. Octombrie Roşu. Apare în limba idiş. – P. Ed. Apare de 2 ori în 6 zile. – C.. „Nistrul”. 674. Vezi: Nistrul. – Grigoriopol. Vyhodit eženedel’no = Окружной Вестник служащих Кишиневского почтово–телеграфного округа. Supl. О–ва / ed. – Chişinău. – 1938 – 1945. А С. – P. 1934 – text cu caractere latine. – Tiraspol–Chişinău. – 1933 – 1934.. – Vezi: Năvălirea socialistă. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bargan Loc: 1940. Apare în limba rusă.: 1940 – Ed. Bibliogr.: PPR. – 1945. – 1957.–артистик / Органул ком. Bibliogr. – Chişinău. Red. Bibliogr. 1989. – P. – T. Denumire: „Octombrie”. ал скрииторилор советичь дин РАССМ. 1 – 12. Denumire: Нэвэлиря соцыалисты. 974 Okružnoj Vestnik služaŝih Kišinevskogo počtovo–telegrafnogo okruga. 1945 denumire: „Octombrie”. – 1938–1941.: 1933 – P. L. L.: PPMS 1924–1974. A. – К.Presa basarabeană. – 1932. Bibliogr. N. L. În anii 1936–1937 text cu caractere latine. P. – Cluj: Inst. Выходит еженедельно. 969 Odontologičeskij Vestnik = Одонтологический Вестник: Орган Бессараб. 975 Oktâbr’ = Октябрь: Журн. L. 973 Oif der Wach (La pândă). –Vezi: Octombrie. P. – Chişinău. – 1927. Periodicitate nedeterminată. 3. 1937 . П. O pagină de istorie contemporană. – 1921 – [1922]. – 40 cm. – Tiraspol. – 1933 – 1937. 95. 63. 971 Ofensiva socialistă = Офенсива сочиалистэ: Органул Компартраюлуй.: Ghibu O. 1994.. Kirsei. – Descriere bazată pe nr. – P. şi jurnale a CC al PC(b) a Moldovei. – P. 2.: BŞANRM 1921–1922 Odontologičeskij Vestnik. 162. 1940 Oktâbr’.

1. – P. – 1820 – 1906. Omulu şi natura. – 1978.C.: Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945. PPMS 1924–1974.P. artă şi probleme actuale. P. Bibliogr.: BAR 1933 Ordinea Basarabiei. 1. – 1957. mai. L. Onzog. – Ismail.. на рус. – примечания к 2 т. 303. Cruceniuc. – Ch. Jacob Huber. Орган Союза сов. Munteanu. 1994. 464.] // Молодежь Молдавии. Varianta moldovenească: „Октомбрие”. – Descriere bazată pe anul 1. 977 Omulu şi natura: foaie scientifică şi practică destinată pentru conservarea şi ameliorarea rasei umane: duplex Galaţi–Cahul / red.–худож. – Ch. – 1874. – T. – T. первого в Молдавии лит. – Ch. Ed.: 1948 – bilunar.: PPR. 680. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. DPR (1731–1918). – 1874. 984 Osoaviahim la pază: Organul org. Bibliogr. P. журн.: De la 15 ianuarie 1875. – P. la Monitorul Oficial. – Ch. I.. Ponomari. 3.: Şpitalnic S. Gozalov.. Period. august..: Периодическая печать СССР 1917–1949. Cetatea Albă. – 1932–1941. (red. Nachescu. 11 – 1924. Opinia Nouă. august. Ordonanţe ale Provinciei Basarabiei. и информ.: 1948 – I.: N. – 1923. L. 980 Opinia Nouă: Ziar cotidian de informaţiuni / dir.: 1948 – Партиздат ЦК КП(б) Молдавии Bibliogr. Хазин М. T. 15 – 1875. Bibliogr. 1955 . 982 Ordinea Basarabiei: ziar / sub conducerea unui comitet în frunte cu dl Pavel Kuzminski. regionale a Osoaviahim (Орган молд. Cotidian. – Вып. Rappaport. „Basarabia”. – Tiraspol–Balta. газ. – К. – Ch.: I.: Клобуцкий В.–полит. nr. Red.: PPR.: dr. – 24 cm. Denumire: „Днестр”. – 1933. 304. I. 1951 . – 1820–1906. – 1919–1924. – P. 981 Opiniunea: Foaie politică săpt. 1945–1957. mai. Apare în limba idiş. Osoaviahim la pază. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). Galiţ. Cahul. şi administraţia: str. Canna.Presa basarabeană. 978 Onzog (Poruncă) / red.lunar. – 21 нояб. – [Tiraspol]. mai. – Cetatea Albă. – T. red.V. С. – 1930 . DPR (1731–1918). Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Bibliogr. C. iar coperta întregului volum în tip. 976 Oktâbr’ = Октябрь: Лит.F. писателей МССР. D. Iachir. Bibliogr. Rekemciuk. 20. 1998. Opiniunea. – 1948 – 1957. Vezi: Novaâ Mysl’. – Cahul–Galaţi: Tip. Oktâbr’. 101. 165.”. 1976. журн. şi politică] / dir.[…]. обл. – 1932 – 1934. Gaisiner. – Ch.: PPR. 1949 . Evreii în literatura.: BAR 1930 Opinia Chişinăului. орг. – P. – P.: Se imprimă la Galaţi. 1.F. decembrie. – Ch. H. Apare în limba rusă. 18) Săptămînal. (1930). – P.. Universităţii. 48. и обществ. – Cetatea–Albă: Tip. – P.: E. 23 martie. – 1923–1924... – Vezi: Octombrie.: Gh. se suprimă subtitlul. Bibliogr. D.–лит. восьмой. Bibliogr. Ediţie mixtă: moldo–ruso–ucraineană. 1953 .. Книга. – 1931. – 1941.: Holban E. „Progresul”. яз. Subtit. Iliaşenco. – P. 96. – Ch. 979 Opinia Chişinăului: [ziar]: Organ independent [de critică lit. Сборник документов в 2–х томах. – Ch. обществ. 462. 1975. выросшая из журнала: [30 лет со дня выхода журн. Vainştein. Vezi: Dnestr. “Октябрь”. – 47 cm. Осоавиахима). Tip. Publicaţie de literatură. – К. 165 . 983 Ordonanţe ale Provinciei Basarabiei: supl. Este ediţia prescurtată a gazetei: „Новая Мысль: Ежедн.

: 1957 . – Kirovsk. Au apărut în total 12 nr. A apărut numai un singur număr. unele duble. Revista „Pagini Basarabene” // Tribuna.: Mihailovici Paul. P. – 1911. – 1862.: L. Bibliogr. – T. Otgoloski zizni. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1924. Descriere bazată pe anul 1862. 92. – Ch. газ. februarie. 166 . – 1914–1915. Микс). lit. 990 Pamâtnaâ knižka Bessarabskoj oblasti na 1862 god = Памятная книжка Бессарабской области на 1862 год. – P. www. (red. – Ungheni. – P.: BŞCAŞRM.: 20 octombrie–11 noiembrie 1911. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Л. – P. 7): Monitorul Oficial şi Imprimeriile statului. Informaţii referitoare la apariţie nu au depistate. nr. Imprimeria Chişinău. – Bucureşti. – 1936. Săptămînal. 986 Otgoloski zizni = Отголоски жизни: Еженед. – 1913. P. 2. 548. 991 Patria: Organul organizaţiei de partid şi al cîrmuirii colhozului „Pogranicinik”.Presa basarabeană. Bibliogr. Larga. Denumire: În timpul întreruperii a apărut ziarul „Голос Бессарабии”.: A.: DPLR 1790 – 1990. – Vezi: Beleckaâ Mysl’. – 272 с. Vezi: Listok ot bioentomologičeskoj stancii. Vezi: Golos Bessarabii. – Bălţi. Apare în limba rusă.: BSR. 1996. 216. Никифоров М. – Ch. – 15–21 sept. 16 – decembrie. şi de cultură generală / dir. BAŞR. Supliment la ziarul „Белецкая мысль”.: Moldova nouă. 1989. 2. – C.: Беляева Л. 2. – Ch. 1.. Mix (А. 222.: BNRM 1915 Ot bioentomologičeskoj stancii. – 1912–1915.: Трубецкой Б. BNR 1911. – C. O istorie deschisă a literaturii române din Basarabia.nlr. –nr. P. P.V. nr. – Ch. L. Bilunar. 23. изданная по распоряжению Г. Bibliogr. la ziarul „Червоный шлях”. 1989. 988 Pagina Moldoveneascî = Пажина Молдовеняскы: supl. Boga. 293. утр. şi adm. – Descriere bazată pe anul 1. Apare în limba rusă. L. 1940. Editat pentru românii din regiunea Kirovsk. Apare în limba rusă. – 1911. К. Трубецкой Б. – 58 cm.: str. 119. Săptămînal. Тип. = От био–энтомологической станции. L. Зиновьева М. 985 Ot bioentomologičeskoj stancii. 38. – 1915.. Digodi I. T. 1941. –. 1 –decembrie. – Bălţi. Pe paginile 1–24 este tipărit: „Calendarul anului 1862” în limba română. L. 987 Otkliki Bessarabii = Отклики Бессарабии: Ежедн.. – 1957… – s. – C. – P. octombrie. r-nul Briceni. – 1994. Apare în limba rusă.: PPMS 1924–1974.. 989 Pagini Basarabene: Rev. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918.: George Dorul– Dumitrescu. Pagini Basarabene. Начальника Области в Редакции Бессарабских Областных Ведомостей. Patria. – К.. foto Pagina Moldoveneascî. Red. BŞCAŞRM. – 30–42 cm. Cuza Vodă. ianuarie.–ed. Cimpoi M.: Обл. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. сведениями / red. Listok № 13. BSR. – К. (1936). – Ch. Н.. februarie. BCNLM 1936. – Ch. BŞANRM. М. 992 Patria. Cotidian. Bibliogr. – 1945. со всеми новостями и торгово– справ.. – Ch. BNR. nr. red. Otkliki Bessarabii. Gajos Bibliogr..ru 1862 Pamâtnaâ knižka Bessarabskoj oblasti. Листок № 13. L.: BAR 1936. 321. Bibliogr. Întrerupere în ed. прил.

– 1948. 1952 – A. – Edineţ. PPMS 1924 – 1974. Balîc. Patriotul Sovietic. – 1950 – 1952. – 1940. Red. Matasar. PPMS 1924–1974.: 1948 – A. Bibliogr. Red. r-nul Baimaclia. Liahov. februarie.: B. – Vadul lui Vodă.. P.: 1951 – E. M. resp. aprilie – mai.: Газеты СССР. Bibliogr. P. – C.: ul. 4): Tip. – К. районал ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. P. L. Bibliogr. 4. octombrie. Patria. 4. Apare de 3 ori pe săpt. 999 Pe calea comunismului = Пе каля комунизмулуй: Органул секцией политиче а СМТ дин Единец / red. 257. Apare de 3 ori pe săpt. 1940. 17. – P. 1953 – M. Pămînt Sovietic.: PPMS 1924–1974. V.: BNRM 1948–1957 Patria. C. Pe calea comunismului.: Nadejda Tudor. Культура Молдавии за годы Советской власти: Сб.. 236. – 1950 – 1953. 30 (179). 1957… Patria Sovietică. Eparhială. Apare de 3–4 ori pe lună. 1. – C. Bibliogr. 1955 – F. P. 197. – Bălţi (adresa red. 327.. – 1940 – [1941]. – Bălţi. I. документов в 4–х томах. – С. Ciuş. Ivanov. ымплинитор районал ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Унгень. A. PPMS 1975–1985. 22 august. PPMS 1924–1974. Leahu.: BNRM 1950 Patriotul sovietic. 994 Patria Sovietică = Патрия Советикэ: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий дин Кэрпинень. – C. Reul. (1948).: 1951 – A. Bibliogr. 1917–1960: Т. P. Ghelman.. – C.: Газеты СССР. Bibliogr. 1917–1960: Т. Red.: Газеты СССР. Eremia. L. A. – s.: BŞCAŞRM 1917 Pământ şi Voie. – T. – P. Descriere bazată pe nr. Bibliogr. Text în limba română cu caractere chirilice. – Ch. 2. 217. – P. – 42 cm. gaz. – К.: 1949 – N. – Bucureşti. 1917–1960: Т. Foiţă de propagandă a programului partidului moldovenesc–democrat. PC(b)M şi com. Apare de 3 ori pe săpt.: Трубецкой Б. 1953 – M. august. – P. Lavric. 1951. 332. Bisăptămînal. – 1949–1957… – Cărpineni. S. Bisăptămînal. 15 – 1956. – C. 26. 996 Patriotul sovietic = Патриотул Советик: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Вадул луй Водэ. 281. – 42 cm. 997 Pămînt Sovietic: Organu Com. Из истории периодической печати в Бессарабии 1854–1916 гг. 995 Patriotul Sovietic = Патриотул Советик: Органул секцией политиче а СМТ дин Баймаклия. P. împlinitor a judeţului Bălţi. C. – P. 22 – 1957. – P. P. L. Bibliogr. L. – 22 cm. 32). P. – 1917. – 42 cm. 167 .. 1984. Osadcii. – P. – Ungheni: Tip. Baimaclia. noiembrie. 277. 1951–1953 – V. ed. 190. 189. 4. (Садовая. 1917–1960: Т.: BŞANRM 1941. – C.: BNRM 1950.: PPMS 1924 – 1974. PPMS 1975–1985. Bejenari.: Iorgu Tudor. Red. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. 1949–1951 – M. Bertelot. 268. raionale „Patria”. – 1950. 993 Patria = Патрия: Органул Ком. (1941) Denumiri: Conform hotărîrii Biroului CC CP(b)M din 4 noiembrie 1940 ziarul „Pământ Sovietic” şi–a schimbat denumirea în „Drumul Leninist”.: Газеты СССР. 187.Presa basarabeană. – Descriere bazată pe nr. Dariev. 1989. – 42 cm. 4. G. Vezi: Drumul Leninist. – 42 cm. Mihailovici Paul. 998 Pământ şi Voie = Пoмынт ши вое: Фоицы народничаскы / red. 1956. – P. 1917–1960: Т. Tomenko. 325.. 1957 – I. D. 14 februarie. 4. 47.: Газеты СССР. 190. L. Gajsaniuk.

Bulboaca.: 1951 – E.. F. Pe drumul noui.: Organul com. – К. iunie. Temeleuţi. V. – 42 cm. 1953–1954 – S. PPMS 1975–1985. районул Вертюжень. (Rîbniţa)]. – К.: BNRM 1950–1954 Pe calea stalinistă. L. L.. 168 . 188. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 1 – […].: Tip. 7–1953. – 1933. decembrie. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Bibliogr..: Клобуцкий В. Săptămînal.. red. martie – 1935. – 42 cm. de conducere: I.: BNRM 1952–1954 Pe calea leninistă 1001 Pe calea stalinistă = Пе каля сталинистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Темелеуць. 1003 Pentru cărturărie delaolaltă = Пентру кэртурэрие делаолалтэ: Орган Наркомпроса МАССР и обл. Subtit.. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 1917–1960: Т. – 32 cm. Chişinăului): Tip.: Газеты СССР. P. Căzăneşti. Bibliogr. С. 1955 – L. – 1933. – Voronkovo [Vărăncău.: 1951–1954 bisăptămînal. Vasiliev.: PPMS 1924 – 1974. – 1950. Bisăptămînal. – К.–socială–pedagogică / com. – К.: 1952 – A. – nr. „Dreptatea”. Loc. 3. februarie. L. 1000 Pe calea leninistă = Пе каля ленинистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Кэзэнешть. „Pentru roadă”. G. 194 L. r-nul Vertiugeni. – 1952 – 1954. Sumca. С. 1006 Pentru colhozul bolşevist = Пентру колхозул болшевист: Орган политотдела Воронковской МТС. raionale a gaz. decembrie – 1957… – Anenii–Noi (str.Presa basarabeană. 29 – s. – 1919–1924. – P. – P. – s. Bibliogr. 1976. 1005 Pentru colhozul bolsevist: Орган политотдела Слободзейской МТС. – Slobozia. – P. – 1933. noiembrie. – 1933–1934. martie – 1935. Клобуцкий В.: PPR. Marian. I.: Летопись периодических изданий СССР в 1935 г. – 1931. районул Теленешть / red. Iorgu Tudor..: I. 1007 Pentru roadă = Пентру роадэ: Органул КР Булбоака ал ПК ал Молдовей ши Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий. Bibliogr. Bibliogr. P. 1. 2. – T. Grinşpun.: Клобуцкий В. 328. Ediţie mixtă: moldo–ruso–ucraineană. Pentru colhozul bolsevist. Ediţie mixtă: moldo–ruso–ucraineană. – Ch. – Grigoriopol. Şliagun. 782. Zînzari. Apare de 3 ori pe săptămînă. F.: PPMS 1975–1985. 1976. – P. 701. Podoleanu. Bibliogr. 1976. Pentru colhozul bolsevist. februarie. – P. 1952. lit. Panait Crihan. Botnari. Lunar. Period. 1002 Pe drumul noui: Rev. P. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. decembrie. N.: 1950. Red. 1004 Pentru colhozul bolşevic = Пентру колхозул болшевик: Орган политотдела Григориопольской МТС. С.: BNRM 1951–1957 Pentru roadă. Teodorescu–Broşteni. Vezi: Învăţătura comunistă. raionul Teleneşti. 1976. – 1924. С. – Tiraspol. – Descriere bazată pe nr. Ohrimovski. Pentru colhozul bolşevic. Denumire: „Învăţătura comunistă”. raional al PC(b) din Moldova şi al Sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Bulboaca. PPMS 1924–1974. – Tiraspol. – 1950 – 1954. отд-ния общества „Долой неграмотность!”. Bibliogr. 3. mai–1935. 1953 – F. februarie. Bibliogr. 1 ianuarie. iulie – 1933. – s. 317. – C. Pentru cărturărie delaolaltă. 174. Red.: Клобуцкий В. – С.

Vezi: ed.. 1008 Pentru tempuri bolşeviste = Пентру темпурь болшевисте: Органул секцией политиче а СМТ дин Каменка / red. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. Зиновьева М. 1010 Pervogrom = Первогром: Листок–летучка журн. 1924..: Беляева Л. 1014 Plugarul Roş = Плугарул Рош: Газ. 1996. Săptămînal.. S–a păstrat numai un exemplar. Bibliogr. BUA 1915–1917 BŞANRM 1916–1917. februarie. Text cu caractere latine şi chirilice. 22 [martie] – Ch. Bibliogr. 1009 Peremoga (Победа) = Перемога: Орган Бирзульского райпарткома КП(б)У. – 1932. – Camenca. – T. 2. Red. Varianta română: 1933–1941 „Biruinţa”. (1926). 571. februarie. 100. Bibliogr. Pervogrom. Bibliogr. iulie – bilunar. Губерн.. Клобуцкий В. Обкомулуй Молд. 1 – 1930. ianuarie – 1916. (1930). 1996. 1011 Plodovodstvo i Vinogradarstvo = Плодоводство и Виноградарство: Ежемесяч. – 1914. Клобуцкий В. resp. С. Grigoriev. Romanenko (Н. ianuarie. 169 . Трубецкой.: Bakonski (Баконский).: Орган Котовського РПК i РВК Молдавськой АСРР. – 40 cm. mai. nr. „apare Joia şi Duminică”.. martie – 1935. 707.: Беляева Л. 1976. 3. Н. М. Period. 2. – 1933. Lunar. – К. Bibliogr. 400. Apare în limba ucraineană şi română. – Cahul: Tip. august – săptămînal. S. Никифоров М. Романенко). ал КП (б)У. 361.С. – 1924. 1926 – săptămînal.№. Bisăptămînal. – Bucureşti. BNRM 1915–1916. – Birzula. – P.–ed. 332 – 333.. Никифоров М. BMNIM 1916 Plodovodstvo i Vinogradarstvo. 1–2 ori pe lună. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – P. 5. 591. Balta. Balta.: S. Tereşenko. – Bucureşti. – Ch.: PPMS 1924 – 1974.: 1935 – P. P. I.Presa basarabeană. Айваза / red. – T.151. răsp. – C. К. – 48 cm. Pentru tempuri bolşeviste. издаваемый под ред. 9 – martie. – Odessa. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.: PPR. – P. Sorokin. – P. ал Союзелор Професионале / red. 21 – [1936]. Plugarul. Subtit. 891. Bălţi. L. 1935. Я. MNEIM 1915. М. iulie. Neregulat „Apare din timp în timp”. „Под небом Юга” / Орган Кишин.7. 481. Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. – К. цэрань ши армейций рошь ши Советулуй Молд. – Bălţi: Tip. respectivă. 1927 – bisăptămînal. BŞCAŞRM. P. înlocuitorul red. Правления. Я. septembrie.: Aptecar. – 1915. райисполкома и райпрофсовета / red.: BNRM 1930 Plugarul.: N.. nr. Aivaz (С. Tiraspol. Camerei de Agricultură a jud. februarie. Românitatea transnistriană. С.. Peremoga..: Luţenko (Луценко). Ынплинитор Централ Молд.: Летопись периодических изданий СССР в 1934 г. C. 14. журн. 1–2. Bibliogr. 1976. Футуристов / red. – Descriere bazată pe anul 3. – С. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Айваз). (1936). Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. – Descriere bazată. Листок Кишиневских футуристов „Первогром„ // Кодры. (1916). 1012 Plugarul: Bul. Н. Зиновьева М. L.: 1924..: BNR. Б. К. – 1926 – 1930. 3 – С.: Тип. Бессараб. Bălţi / Compunerea Camerei Agricole a jud. – Descriere bazată pe nr.1978. Ком. – T..: Românitatea transnistriană. – C. 3. ал Советелор де депутаць–мунчиторь. – 1919 – 1924. Ediţie mixtă: moldo–ucraineană.. – Descriere bazată pe nr.: Brovko. 6 травня. С. 400. – 1922. 1013 Plugarul: Foaie pentru educaţia poporului.–răsp.

1948. BNRM 1926 – 1928. – 1924. 20 august. 1928 – începînd cu nr. din Odesa a PC(b)U şi a secţiei de industrie politică reg. Serpentina prin ani a cotidianului [70 de ani din ziua apariţiei primului număr al ziarului „Plugarul Roşu”. – 1950 – 1957… – Grigoriopol. 94): Гостипография. Red. 96 N. BCU Cluj 1924. 11 februarie. CC Mold. P. исполкома Совета депутатов трудящихся.: Газеты СССР. PPMS 1924 – 1974. Pavlov. reg. Laşcul. – 30 apr. PPMS 1924 –1974. – P. A. iulie–octombrie. începînd cu nr. Apare de 3 ori pe săpt. al Soiuzelor profesionale. Obcomului Mold. în anii 1926–1926 – începînd cu nr. – P. al Sovietelor de deputaţi–muncitori. 9-10. 1930. T. P. Starîi / Moşneagu (Borisov).: BNRM 1950–1957… Pobeda. Bibliogr.: 1924. L. Tipărit în limba română cu caractere chirilice. PPMS 1924 – 1974.: 1924 – „Фоя Молдовеняскэ”. – P. 3 ori pe săptămînă. 1 – Organul secţiei Mold. Apare în limba rusă. Lesnaia. a Secţiunii mold. 1926 – începînd cu nr. care peste decenii a devenit „Moldova Suverană”] // Moldova Suverană. – Vezi: Foia Moldovenească. 1930 – A. Vezi: ed. – Tiraspol–Chişinău. 1928-1930 – „Moldova literară”. P. Razumeac. PPMS 1924 – 1974. săpt.: mai 1924 – G. P. 1953 – E. 54 Tiraspol.: BNRM 1950–1956 Pobeda socializma.: Газеты СССР. Apare de 3 ori pe săpt. 1917–1960: Т. decembrie. – 42 cm. al Sovietelor de deputaţi muncii. Coval D. 170 . 4. 2. Vezi: Biruitorul. – 1956. a CP(b)U. L. începînd cu nr. – 42 cm.: 1950 – P. 58 Balta. 1917–1960: Т. 1928–1929 – „Glasul tinerimii”. Ediţia încetează la nr. Continuă anul ediţiei ziarului cu acelaşi nume în limba moldovenească. a Com. – P.: Газеты СССР. 1917–1960: Т. începând cu nr. P. Apare în limba rusă. 1917–1960: Т. 49 A. începînd cu nr.: Газеты СССР. 126 P.. 169. 97 Gaz. A. 1017 Pobeda socializma = Победа социализма: Орган Бричанского РК КП (б) Молдавии и район. 1917–1960: Т.. Meşcereakov. – P. 8 (28 august) Organul secţiei Mold. – 1931. respective. august. 53. 207. – Descriere bazată pe anul 1. 8 – 1957… – Bender (str. 1018 Pobeditel’= Победитель: Орган Рышканского РК КП Молдавии и район. Reul. 161. L. P. Loc. CÎŢ–ului şi al SM a SP din Moldova. Red. L. 1015 Pobeda = Победа: Орган Бендерского ГК КП Молдавии и гор. Kuksin. – 1994. PPMS 1975–1985. care în 1930 s–a transformat în „Comsomolistul Moldovei”.: 1951 – V. – Descriere bazată pe nr. editat în 1944.: V. Vainberg. începînd cu nr. – Balta. Bibliogr. 20 – 1956. Colin. Reul. respectivă. – 1974. – С. I. – 42 cm.Presa basarabeană. cu nr. Supl. 83(234).. Ţopa T. T. a învăţămîntului obştesc din Odesa. Pavlov. – С. – С. – Rîşcani.: BŞANRM 1926. P. 71 Organul Obcomului Mold. Bibliogr. Denumire: „Moldova socialistă”. 4. 54. 263.. 1. Pokrovski. 187. 60.S. 25. – C. nr. Vezi: Moldova Socialistă. 195. iunie. F. – 42 cm. Red. E. din Odesa a PC(b)U. – 1950. 1928 – I. BRSO 1924 Plugarul Roş. – P.: 1948 – M. 26. 1929 – Organul Obcomului PC(b)U. 38 . Varianta în limba moldovenească: „Бируиторул”. Red. PPMS 1924 – 1974. – C. – Briceni. ţărani şi ostaşii roşi şi Sovietului Mold. 1952 – începînd cu nr. S. 58 – 70 Organul CEC Mold. începînd. 4. 1016 Pobeda = Победа: Орган Григориопольского РК КП Молдавии и район. F. 1925 – începînd cu nr. – 1948.: 1924 – Odesa. ţărani şi armeiţii roşi. CP(b)U şi CEC din Moldova. Apare în limba rusă. începînd cu nr. Mihailovskaia. – P. 1956. 176. februarie. 2 (1 iulie) – Gaz. 1950. Совета депутатов трудящихся. 61. 1-2. – P. februarie. 28 – 1957… – Rîşcani. Bibliogr. – 1 mai. Совета депутатов трудящихся. T. 1927. 4. Reg. Совета депутатов трудящихся / red. – Ch. Chioru. 1924. Dociul. M. Pionerul presei sovietice moldoveneşti: [gazeta „Plugarul roş”] // Cultura. Subtit. Apare de 3 ori pe săpt.: Газеты СССР. – 1948. 1948–1949 – V. Bibliogr. Apare în limba rusă.: BNRM 1948–1957… Pobeda. Razumeac. al Com. 92 Luţenko. Chioru. Vezi: ed.

– Ch. 626. 217. обществ. информ. Počta. 1021 Počta Cetatea Alba = Почта Четатя Алба: Ежедн. / dir. – 1930 – [1934]. Протогенова). Cotidian. Pe anul 1928.: săptămînal umoristic „Телефон”. 1025 Pod nebom Uga = Под небом Юга / red. – 48 cm. – T. Apare în limba rusă. обществ.: BNRM 1956–1957… Pobeditel’. O.. Н. Д. – 1924. N. Reg. cu titlul „Poşta Cetăţei Albe”. 1910. – Descriere bazată pe anul VIII. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Apare în limba rusă. Paralel. Iniţial a fost redactată la Ungheni. Зиновьева М. o ediţie prescurtată în limba română. 1023 Počtovo–Telegrafnoe Eho = Почтово–Телеграфное Эхо: Большой еженед. – Cetatea Albă. Din nr. / red.–ed. L. – C.: E. Denumire: „Почта Аккермана”. 1. 1913 ed. Data exactă a schimbării denumirii nu a fost elucidată. Cotidian.: Тип.: N. Vezi: Počta Akkermana. 22 – 1911. газ. – 1910. L. 1 – mai. Počta Cetatea Alba.. c еженед.–ed. Н.–ed. – 1919–1924.... Supl. – 1906.. и лит. экон. О. – C. информ. 4. – №. Protogenova (А. 1. 26–27. – 1914.: BŞANRM 1930–1934. 128. – P. 2..: Трубецкой Б. Никифоров М..: BNR. 1906. Bibliogr..: Bibliografia României. 1020 Počta Akkermana = Почта Aккермана: Ежедн. 626. М.: BNR 1910–1911. Никифоров М. – T. – Сh. – Vol. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Descriere bazată pe nr.: A. şi mai tîrziu (de la nr. PPR. „Progres”. 21. – C. – T. În interior apare cu titlul „Почта Четатя Албэ”. 1911 apare în Petersburg.. Bessarabiana / Draganov. Mantu (Е. L. – К. P. publică în p. – Cetatea Albă. Apare în limba rusă. Н. – К. журн. Bibliogr. Школьника. К. apoi (de la nr. P. 1989. Манту). de la nr. Bibliogr. беспарт.: A. Bibliogr. 3. О.: Трубецкой Б. – 1906. P. Paralel. ianuarie. – Descriere bazată pe nr. publică în p. 1022 *Počtal’on = Почтальон: Календарь (настольный) на 1906 год. octombrie. Počtovo–Telegrafnoe Eho. – С. Ferdinand): Tip. – Ch. 9) la Sankt–Petersburg. respectivă. 710. Nu s–a păstrat nici un exemplar. 2. (1932). 22 ianuarie.. Зиновьева М. Волина. К. 217. decembrie. Библиография периодических изданий России 1901–1916. иллюстрир. Chişinău. – С. – Cetatea Albă: (adresa red. Apare în limba rusă. ianuarie. экон. Apare în limba rusă. 1024 Počtovo–Telegrafnyj Vestnik = Почтово–Телеграфный Вестник: Еженед. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: A. Počtal’on.Presa basarabeană. Tip. Vezi: Telefon. юморист. и лит. „Телефон” / red. иллюстрир. – 1924–1934. – Ch. Informaţia despre apariţia calendarului a fost publicată în revista „Почтово–Телеграфное Эхо”. – 1924. Romanenko. Glemboţki (А. Bessarabiana / Draganov. Počtovo–Telegrafnyj Vestnik. CNC 1906. Mantu. / dir.: „Почтово–Телеграфное Эхо”. P. 1. газ. 30. Vezi: „Poşta Cetăţii Albe”. – 1906. Bibliogr. СNC 1910. – 1911. o ediţie prescurtată în limba română. Sâptămînal. 3) la Chişinău. М. publicat pe paginile 16–20. 128 L.. Apare în limba rusă. – duplex Ungheni–Ch. иллюстрир. 18. Glemboţki (А. Apare în limba rusă. 1989. 1019 Počta = Почта. 171 . Vezi: ed. Săptămînal. – 1906. Глембоцкий).: E. – Ch.: Беляева Л. Počta Akkermana.: Тип. журн. 4. полит. полит.: str. Глембоцкий). беспарт.: Беляева Л.. O. 1–10. cu titlul „Poşta Cetăţei Albe”. – C. прил.

dl Iorgu Tudor şi sprijinul dnei El. 1–2 (1937). Versuri şi critică) / red. lit. Bibliogr. – К. – T. (str. Lenkovski. L. M. ianuarie – 1931. Versul şi proza în limba română şi rusă. BNR 1914. – Ch. – P. 363. 124. Avea supliment. 27 – [1915]. – 1931. Dobroşinski–Malai. 3. 3. decembrie. К. 1029 Polemiko–Apologetičeskij Missionerskij Миссионерский Листок. Гельбрук). М. Bibliogr. 1992.P. – P. – 1921. Никифоров М. Listok = Полемико–Апологетический 1030 Poslednie novosti: Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Последние новости (Ultimele ştiri): Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства / red. 710.: Bessarabiana / Draganov. 1938–1940 – Itinerar. Apare în limba rusă. septembrie. 1937–1938. Стихи и критика (Poetul..: P. Lunar. BŞCAŞRM 1937 – 1938. BSR 1914 – 1915 Poslednie novosti.. Poslednie vesti. Poştarencu D.: S. 1921–1931 – publicaţie în limbile română şi rusă.. 1937. Pod nebom Uga. Зиновьева М. 1937: Poetul [Zvonul]: Rev. L.–ed. – Ch. secretar de red. nr. 1032 Posobie po russkomu âzyku v forme očerkov i nabroskov sočinenij = Пособие по русскому языку в форме очерков и набросков сочинений. Posobie po russkomu âzyku. pe foi de format mic.Presa basarabeană. 172 . – Ch. – Ch. Supliment la revista: Журнал–Картинки Почтово–Телеграфной и Семейной жизни. – 1936.: Беляева Л.. – 28 cm. Vezi: Poetul. М. (1931). Cotidian Apare în limba rusă. – 1911. DPLR. – Ch. Vezi: Poetul–Pagini Basarabene. Poetul. 1031 Poslednie vesti = Последние вести или Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства / red. . nr.: BAR 1921. 1989. – 1938–1940. Stihi i kritika. literară = Поэт. – 35 cm. – Descriere bazată pe anul 1. P. CNC 1931. газ. Стихи и критика / sub îngr. 1033 Postiševec = Постишевець. A fost tipărită pe o singură pagină. Apare în limba rusă. Descriere bazată pe anul X. Bibliogr. L. noiembrie – 1938. – Ch. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Poet. Tudor. – T. P. 335–336. Vezi: Itinerar. – 1921–1931. Stihi i kritika = Поэт. 15. – 1907. 124. Никифоров М. М. Н.–ed. – 1914. Varianta rusă a ediţiei: Poetul.: PPR. – 1921 – 1931.: BAŞR. „Бессарабия”. Pan Halippa. – C. Apare de 20 ori pe an. – T.. Apare în limba ucraineană..–artistică.. – С. – C. – Bender. Gelbruc (П. 364. – Orhei. Rozenţveig. – Ch.. Versul şi proza în limba română şi rusă.: BNR 1914. – C. august.: Трубецкой Б. 1026 Poet. – Krasnye Okna. Din istoria Tighinei. К. 3. Bibliogr. Bibliogr. – 1911. 1937.. L. – Vezi: Zurnal– Kartinki Počtovo–Telegrafnoj i Semejnoj Zizni. L. Continuă revista cu acelaşi titlu (1921). Polemiko–Apologetičeskij Missionerskij Listok. Denumire: Poetul–Pagini Basarabene. – Ch. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. P. – 1914.. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: Tip. 1. – 1931. Apare în limba rusă. Cotidian. P. 1027 Poetul–Pagini Basarabene. 1028 Poetul: rev.: Iorgu Şt. Зиновьева М. 217. – Ch. – 1919 – 1924. Н.: Беляева Л. 7): Tip. – Ch. M. nr. şi colab.: CNC 1931 Poetul–Pagini Basarabene.

– 1924. 182. L. – Vezi: Adevărul. ком. Ком. – Descriere bazată pe anul 2. 19 – Cetatea Albă.: Chişinău: encicl.: BŞANRM 1934. (1934). A. 1039 Presa: Organ al Uniunii Ziariştilor Profesionişti din Basarabia / dir.. S. – 1940. – T. 15 – 1941. – Cetatea–Alba.. L.. L. – C. Aliabiev. octombrie. газ. Milgrom. – Vezi: Socialističnyj Slâh. – 1924. Varianta română: „Adevărul”. Apare în lîmbile rusă şi română. 653. 716. care apare pe pagina a 4–a a acestui ziar. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. – C. 383. 1040 Pridnestrovskij Kraj = Приднестровский Край: Газ. Партии Национал–Царанистов. 53. – P. / ed. Gheorghiu. Bessarabiana / Draganov. – Ch. – Список использованных источников. Балтского уезд. – 1929.: BSR. 173 . информ.. 1 (15 martie) (1932). P. – 21 februarie. 1038 Presa: Ziar săpt. – 1932. газ. 21 – iunie. – P. Bibliogr. Сборник документов и материалов. – P. Pravoslavnyj kalendar’. 1037 *Pravoslavnyj кalendar’ = Православный календарь на 1929 год / Изд. P. – 1921.Cetatea Albă. 27 februarie. Apare în limba ucraineană. Т. L. Goldiac. – Balta. Bibliogr.: PPR. – Ch. 365–366. Кишинева. – Сh.. обл. в помощь голодающим и профсоюза рабочих полиграф. Poşta Cetăţei Albe. Bibliogr. BAŞR. – 1932.”.: Eugen I.: F. P. Presa. – С. – С. L. 1035 Povolz’e kliče = Поволжжя кличе: Однодн. Библиография периодических изданий России 1901–1916. independent / apare sub conducerea unui comitet. – 1932.: Советское строительство в левобережных районах Молдавии 1921–1924. – Ismail. беспарт. Anunţ din ziarul „Набат”. BNR 1906 Pridnestrovskij Kraj. и гор. B. Mantu. Зиновьева М. 27. полит. 1034 Poşta Cetăţei Albe: Organ independent de informaţiuni cotidiane / dir. – Krasnye Okna. БЭС / В.: Беляева Л. экон. Terziman. Никифоров М.: BŞANRM 1932 Pravda. Ulterior „Почта Четатя Алба”. Povolz’e kliče. Holban E. 23 – Ch. 1977. 1. 1997. и лит. Supliment. Apare în limba rusă. Aliabiev (Ф. A. Carol. Н. Совета депутатов трудящихся. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. T. 1998. Este ediţie cu text prescurtat al publicaţiei: „Почта Аккермана: Ежедн. православных христиан г. М.. – 1906. – 1933 – 1937. mai. Săptămînal. 1041 Pridunajskaâ pravda = Придунайская правда: Орган Измаил. nr. Л. P. 1036 Pravda = Правда: Орган Измаильского Уезд. Vezi: Počta Akkermana. Presa. пр–ва. обкома и горкома КП Украины. – 1931–1938.: BAR 1932. ком. – Vezi: Počta Cetatea Alba.. – Ismail. – Ismail.: A. 2. – T. Postiševec. – 1929.Presa basarabeană. – К. Cotidian. – Ch. – 1919 – 1924. Apare de 3 ori pe săpt.. care apare pe paginile ziarului “Соцiалiстичний шлях”. Apare de 2 ori în lună. . 235): Tip. – Cetatea Albă. Адиясевич.. К. Săptămînal. – Descriere bazată pe anul 1. iulie. girant resp. Bibliogr. – Bălţi (str. – [1930–1934].129. decembrie.. Алябьева). 3. A apărut sub redacţia capitanului de rezervă de infanterie V.

– 1940. – Vezi: Znamâ Sovetov. – Descriere bazată pe anul 1. Fitov (И. 1043 Pridunajskij Kraj = Придунайский Край: [ziar].). F.. –1950. Фитов). практ. noiembrie. G. 226. 3. – P.: PPR. (1913). Prietenia stalinistă. exceptînd luni şi zilele de sărbători. Apare în limba rusă. 1048 Prietenul norodului: Ziar naţ. P.: Газеты СССР. 174 . Х. Mocreac. 1913 în denumire lipseşte cuvîntul „экономическая”. – Vol. marţi. – 1919–1924. К. Bibliogr. 1914 apare fără subtitlul.. Ф. 7 – 1956. Никифоров М. Вдовиченко). V. 1927. Roitman (Я. 1917–1960: Т. Bibliogr. Ф. Ф.: Газеты СССР. Vdovicenko (М. 1042 Pridunajskij Golos = Придунайский Голос: Демократ. обществ. – T. PPMS 1924–1974.: M. P. P. В. 3.. februarie.: I. Трубецкой Б. 398. Bisăptămînal. – C. – С. 2. – s. 1047 Prietenul Apicultorului: Rev. – C. BCNLM 1914 Pridunajskij Kraj. Apare în limba rusă. 1045 Prietenia stalinistă: Organul CR al PC din Moldova şi al Sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Călăraşi. Ambele ediţii apar sub copertă comună. Eparhială. Pridunajskij Kraj. V.: Bessarabiana / Драганов. 1941. – [1906] [1909] – Bolgrad.: V. 1989. – Ch.). H. 8 ianuarie. 1926. 232.. 1. 31 / red. Библиография периодических изданий России 1901–1916. губ. N. lunară a Soc. 1044 Pridunajskij Kraj = Придунайский Край: Ежедн. – 1917. ziarul „Знамя Советов” a fost unificat cu „Придунайская правда”. 21. – Descriere bazată pe anul 1.: Беляева Л. 90.: I. журн. 2. I. 129. – Călăraşi. r-nul Rezina. Г. „Apicultorul” = Друг Пчеловода: Ежемесяч. Bibliogr. Loghin (pînă în august 1921. – C. Фитов). – Ch. 10 – 1915.. Шолдэнешть. august. Săptămînal. Pe anul 1928. – 1921 – 1928. – P. Subtit. – Ismail.: Газеты СССР. 1046 Prietenia stalinistă = Приетения сталинистэ: Органул секцией политиче а СМТ дин с.: PPMS 1975–1985. 472. 227. BAŞR 1913–1915.: I. – P. / ed. nr. / ed. 592 se tipăreau numai telegrame. 94 (7 aprilie) (1918). – С. – 1956. Bibliogr. – [1950] – 1952.: BNRM 1950–1956 Prietenia stalinistă. L. – С. (1929). nr. de la nr.. 4. – Ismail (red. 91. – C. 653. – Одесса. 1917–1960: Т. – К. – Tighina (red. L.: BNR. Bibliogr. 1924. Н. Poetul Mateevici. 1967. М. red. районул Резина / red. Филиппов). 1926. BŞCAŞRM. BŞCAŞRM 1923. Apare în limba rusă şi bulgară. iunie.: BNR 1917. februarie. 1922. Ediţie bilingvă. 1917–1960: Т.: pr. – К. 62). BŞCAŞRM 1918 Pridunajskij Golos. Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное освобождение 1918–1940 гг. Apare de 2 ori pe săptămînă. Cotidian. Pridunajskaâ pravda. Г. red. A. Bibliografia României. Borşci. 693 şi 592–640 – Бюллетень (Бессараб. пчeловодства / dir. – 1913. P. – P.: Tip. – T..Presa basarabeană. 4. 1989. 1925. 310–311. – 23 cm. – Descriere bazată pe anul 2. Ройтман. Вдовиченко). cu paginaţie unică. Bibliogr. Denumire: Каля ленинистэ. полит. Bibliogr. de la nr. и лит. Vdovicenko (М.: de la nr. – Călăraşi. газ. red. CNC 1921. 579. L. G. Vezi: Друг пчеловода. Ройтман). Зиновьева М. 572. – Descriere bazată pe anul 1. şi adm. Fitov (И. – Vezi: Calea leninistă. numerele 565. – 1929 – […]. 10 – 1918… – Ismail: Tip. decembrie.: N.: str. PPMS 1975–1985. Filippov (Н. De la nr. BNRM 1921. 3 M. din octombrie 1921). 192. – 42 cm.. газ. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Prietenul Apicultorului.–ţărănesc / sub conducerea unui comitet. Apare cotidian. – 1921– 1928. Трубецкой Б. – C. Şoldăneşti.: Училищная ул. nr. 722. Lunar. 1923.: BAR 1921–1927. 180. 132. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. P. 1 (1921). L. septembrie. Ю.

Vezi: Akkermanskoe Obozrenie. – Ch. Pe pagina a 3–a apare şi ediţia în limba rusă cu denumirea: „Друг народа”. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Vezi: Supliment la foile volante… 1906–1915. Р. ком. – 1924. Отд. – P.. Cocea. Priloženie k gazete. (1940). P. – T.: N. Proletarij. – 1939–1940. Primul anuar al comerţului şi industriei Basarabene. 1051 Primul anuar al comerţului şi industriei basarabene = Pervyj torgovo–promîslennyj spravočnik Bessarabii = Le premier livre d’information de commerce et d’industrie de Bessarabie = Das erste Handels und Industrie Informationsbuch für Bessarabien.. энцикл. Chapier (Н. Denumire în limba română: Supliment la foile volante ale Frăţimei Naşterii lui Hristos. – 1929.: Opriş T. Kraveţki (В. – P. Техн.. – Bucureşti. – Akkerman. 1053 Prizyv = Призыв: Орган коммунистов.: V.. Prietenul norodului. 1054 Proizvodstvenno–tehničeskij bûlleten’ = Производственно–технический бюллетень / Упр. 1052 Primul pas: Rev. 503. N. М. Выходит ежедневно / dir. Никифоров М. Vezi : Listki Kišinevskogo pravoslavnogo Hristo–Roždestvenskogo Bratstva.: P.. 15 iunie. – 1920. ком.: BŞCAŞRM 1920. Кравецкий). Д. К. Litvac. Pe foaia de titlu a revistei este indicat devizul: „Credinţa şi muncă pentru Ţară şi Rege”. P. L. Apare lunar. Стр–ва Совета нар.8. Descriere bazată pe anul 1. 22. 1930. Apare în limba rusă şi română.: Советская Молдавия: Крат. mai – octombrie. 28. 1977. партии Румынии. Bibliogr. – Bălţi. Bibliogr. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolareromâneşti..: Mihailovici Paul. Bibliogr. Ediţie în limba română cu denumirea „Proletarul” – Vezi: Proletarul. Proizvodstvenno–tehničeskij bûlleten’. Apare în limba rusă. – 1911–1912. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Tighina. – Ch. 304– 310. Bibliogr. – 1934. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. Supliment la „Листки Кишиневского Православного Христо–Рождественского Братства”. – C.Presa basarabeană. L. Лейбовича. 2. D.: BŞANRM 1929.. P. BCU Cluj 1920 Prizyv. Apare în limba rusă. – Ch. străjerilor şi străjerelor din Soroca / sub supravegherea dlor profesori: P. 1940. Priloženie k listkam HRB. Număr de probă. BAR 1924.: BU Iaşi 1940 Primul pas. red. – Descriere bazată pe anul 1. – Soroca (red. nr.. – К. decembrie. – 1957. Bibliogr. Apare în limba rusă. Popescu şi Spinei B. Коча и Польди Шапье).. – 1906 – 1915. P. 1049 Priloženie k gazete „Akkermanskoe obozrenie” = Приложение к газете „Аккерманское обозрение”. 3–4.: Mâţu C.: Тип. 1982. Bibliogr. – 1911. 22 – Ch. 223. 1055 Proletarij = Пролетарий: Орган Бельцкого уезд. ianuarie–februarie. М. nr. Н. şi administraţia: cl. – Ch. 658. L. – P. – Bălţi. – Ch. – Akkerman. Хоз–ва МССР. Apare în limba rusă. 7 Liceul Technic–Agricol): Tip. (1920). 1050 Priloženie k listkam HRB = Приложение к листкам ХРБ [Христо–Pождественского Братства]. – Bucureşti. Cotidian. Braga. Зиновьева М. Vezi: Drug naroda. 14. – С. – 1900 – 1916. 175 .: Беляева Л.: PPMS 1924–1974. – Ch. – P. – 1934.

уезд. Bibliogr. – P. 1957 Puterea Sovietelor. Primul număr al gazetei a apărut la tipografia ilegală a comitetului regional de partid din Basarabia de pe str. – 1989. – P. Prut şi Nistru. / dir. – 1932. 1060 Puterea colectivă = Путеря колективэ: Органул секцией политиче а СМТ–1 дин Кишкэрень / red. 24–32. – P. Lunar. – 1940 – 1957… – Orhei (str. 23 – 1953. Печатный орган бельцких коммунистов: [История газ. – C. „Пролетарул”. – 40 cm. 563. 1957 – C.: BNRM. Moroşan. Economică.: Газеты СССР. mai. – 1956. – 40 cm. Bibliogr. (Hotel „Suisse”. Chişcăreni. Bibliogr. 1950. 182.: ESM. octombrie. septembrie – [1936]. жудецан ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. 119. Об участии кишиневской подпольной революционной печати в воспитании трудящихся Бессарабии в духе братской солидарности с народами СССР (1929–1933) //Материалы научной конференции. 27. BŞANRM. PPMS 1924–1974. 176 . 2. BŞCAŞRM 1934–1936. – 1934. посвященной 500–летию Кишинева.: BAR 1934–1936. Liviu. Apare de 3 ori pe săpt. Podolski.. – [1933] – 1936. (1934 г. PPMS 1924–1974. august. 696. – P.: D. С. V. горкома партии. Gazeta ilegală.: dr. – С. – К. – Bălţi. Stalin. Puterea colectivă.. Ediţie mixtă: moldo–rusă–ucraineană. Bibliogr. Apare de 3 ori pe săptămînă. iunie. P. Subtit. 349. – С. 1056 Proletarskaâ Pravda = Пролетарская правда / Орган Кишин. Bibliogr. 1058 Promkooperator Moldavii = Промкооператор Молдавiï: Орган Всемолдпромспiлки та Промстрахкаси. Kraevski. Biblioteca „Cultură” ): Tip. ком. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924– 1940. 1968. 24 – 1935.: 1934–1936: Орган Кишин. PPMS 1975–1985. Ымплинитор ал Советулуй Депутацилор Трудиторилор дин жудецул Орхей. nr. de stat din Orhei. (1947). Tkaci. – P. 224 – 224. Bisăptămînal. М.: Газеты СССР.: 1947 – F. – Vezi: Proletarij. Puşkin. – С. Red. 1061 Puterea Sovietelor = Путеря Советелор: Органул КР дин Комрат ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор. 1057 Proletarul: Organ Com. 1976. 1949 – S. aprilie – 1936. – Vol. 2): Tip. – 1951. 2. Bibliogr. PPMS 1924–1974. – Bălţi. – C. E. – P. 1062 Puterea Sovietelor = Путеря Советелор: Органул Ком. – К. Funariu P. L. 1917–1960: Т. Socială. Politică. 1(525). – 1 окт. 119. Ediţie bilingvă. 253 – 254. 1. Red. judeţean Bălţi al Partidului Comunist din România.Presa basarabeană. 381.: Летопись периодических изданий СССР в 1936 г.Guler. Promkooperator Moldavii. L. 5 – 1957… – Comrat. „Rapid”. Казаку Н. 1 ianuarie. – Ch. Bibliogr. 21 – s.: PPMS 1924–1974.– 42 cm. 335. P.: BNRM 1956–1957 Puterea Sovietelor. 1917–1960: Т.. 1942–1944 informaţii lipsesc. etc.: 1936 .. – Descriere bazată pe anul 1.: BNRM 1947. – 1934. Клобуцкий В. – Ch. Red. Cucer. Culturală. 1953. Proletarskaâ Pravda. iunie. Camera 38. (1934).: 1951– F. – Descriere bazată pe nr. Cabac. 1059 Prut şi Nistru: Critică. 5. Часть 2. P.)] // Коммунист (Бельцы). L.: Драхенберг К. Proletarul. Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. P. – Tiraspol. партии. Apare în limba rusă. – 1934. str. colţ Jukovski.

1065 Put' k kommunizmu = Путь к коммунизму: Орган политотдела Бричанской МТС / red. – P. – P.: S. martie. полезна забава и торговля : duplex Brăilă–Bolgrad / red. – P.: BNRM 1952–1953 Put’ k socializmu. 1999. – К. P. 1063 Puterea Sovietelor = Путеря Советелор: Органул секцией политиче а СМТ дин Пересечено. – 1952. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – 42 cm. – Briceni. 316. – P. aprilie. 1917–1960: Т. mai – 1937. Apare în limba rusă. 335. – 1950 –1954. Apare de 3 ori pe săpt. – Bolgrad–Brăilă. 1070 P’’tnik [ziar comercial] = Пътник: Лист на книжновност. Совета депутатов трудящихся. 1976. РК КП Молдавии. – Floreşti. – P. – Mălăieşti. Apare de 3 ori pe săptămînă. и гор. С. – 1953. Bibliogr. Au apărut 6 numere la Bolgrad. 23. – С. Bibliogr. PPMS 1924–1974. Put’ Lenina. РК КП Молдавии и район. 221 – 222. 196. P. – К. august. PPMS 1924–1974. – С. 1064 Put’ k kommunizmu = Путь к коммунизму: Орган Братушанского РК КП Молдавии и район. Клобуцкий В.: 1934 – A. 337. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. М.Presa basarabeană. Bisăptămînal. 8. Puterea Sovietelor. Часть 2. Apare în limba rusă. – Cahul. Vezi: Drumul lui Lenin. Училищното дело и културно–просветният живот на българските преселници в Бесарабия (1856–1878).: Газеты СССР. Челак Екатерина. – 1933. Bibliogr.: DPR. – Ch. – София. – С. 1066 Put’ k kommunizmu = Путь к коммунизму: Орган Кагул.. – 1932. Apare în limba rusă.: Летопись периодических изданий СССР в 1934 г.: S. – s. Bibliogr. Denumire: – „Заря коммунизма”. Bibliogr. Bibliogr. Săptămînal. 3 – 1953.: BNRM 1950–1954 Put' k kommunizmu.. Ediţie în limba bulgară.: Bozidar Zaprianov. PPMS 1924–1974..: PPMS 1924–1974.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. C. Privalovici.: BNRM 1955. ячейки кишин. – 42 cm. – 1950. Apare în limba rusă. – Mălăieşti. Vezi: Stalinskaâ pobeda. район. Ediţie mixtă: moldo–rusă. 1957… Put’ k kommunizmu. 177 . – Floreşti. 429. Kucerenko. februarie. – 1956 – 1957… – Cahul. P. – 42 cm. Bibliogr.. 4. 126. – 42 cm. Vezi: Zarâ kommunizma. – 1955. Советов депутатов трудящихся. Put’ k svetu. C. 281. Stan. 1069 Put’ Lenina = Путь Ленина: Орган политотдела Малаештской МТС. februarie. r-nul Criuleni.: PPMS 1924–1974. Denumire: Сталинская победа. Совета депутатов трудящихся.: Драхенберг К. Put’ k kommunizmu. – 1933–1935. Varianta moldovenească: „Drumul lui Lenin”. вокзала. Bibliogr. 1067 Put’ k socializmu = Путь к социализму: Орган Флорешт. 1969. 3 – 1957… – Brătuşeni. 10 – decembrie. L. 1068 Put’ k svetu = Путь к свету: Орган ком. următoarele – la Brăila. Apare în limba rusă. 562. 15 – septembrie. Red. L. 326. – 1941–1956. – C. – 1870. Peresecina. р-нул Криулень / red. – P. august.: Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. L.

Presa basarabeană. Союза Рабочей Молодежи Украины. martie. М. menţionaţi în reclamele nr. М. – Tiraspol. Союза Рабочей Молодежи. Saharov. – К.. A fost închisă din ordinul guvernului după o existenţă de 3 luni.: Tip. Subtit. Волтурин).: Arnoldov. Bibliogr. 310–311.[=H] Block. baron G. обл. подпол. mai. Компартии Румынии. Catargi. 1984. 1967.. Se tipărea la şapirograf. Rozen. Орган Уездн. Apare în limba rusă. 1–3). Saul Rozenfeld (Саул Ушерович и Саул Розенфельд). 1982. I. – Ch. – 1920. ianuarie. Colab. – С. Apare în limba rusă. 1.. Apare Cotidian. ком. Denumire: „Красная молодежь”. 230. P’’tnik. – Одесса. lit. Sîrbu (К. – С. Копанский Я. Apare în limba rusă. – Akkerman.: Saul Uşerovici.: Шмидтовская. prim–red. Pe anul 1928. 20. Bibliogr. decembrie. nr. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922– 1940). – Vol. red. Jack Noir (Nuar). 7 – 1929. martie. 1. BŞCAŞRM 1928–1929 Raboče–krest'ânskaâ pravda. 178 . 1072 Rabočaâ žizn’ = Рабочая жизнь: Орган Ренийских гор. L. D. Şeapte Bani [sic]. зам. antiseptic şi antipozitivist. 310–311. Vezi: Krasnaâ molodez’. Rabočaâ žizn’. Volturin (Д. Descriere bazată pe nr. Mavrodin. – С. Machedon. ком. A. G. 1073 Raboče–krest’ânskaâ molodež’ = Рабоче–крестьянская молодежь: Орган Тирасп. 1. Raboče–krest'ânskaâ pravda. союзов рабочих г.. Primele 10 numere au apărut cotidian. – 1920. 1074 Raboče–krest’ânskaâ pravda = Рабоче–крестьянская правда: Орган Аккерм. – Одесса. P.. 28. Apare în limba rusă. (1920).: Numărul 2 din 8 iulie – Еженед. G. подпол.: S. februarie. 1967. Red.: AOSPRM 1920. 1969. ком. Musteaţă–Liciu. – Descriere bazată pe anul 1. – Tiraspol: Тип. Apare în limba rusă. M. ком. R.: Scot Barbă–Cot. C. L. Săptămînal. – Tiraspol. antiextremist.. Уездного и Гор. A. (red. G. ком. Cоветская Молдавия: Крат. (1917).. – 1923 – […].: AOSPRM 1917 Rabočaâ Gazeta. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. L. Bibliogr. 27. Apare miercuri şi duminică. – К. – Ch. 28. S. – 1935. Iorgu Tudor. 1075 Raboče–krest’ânskaâ pravda = Рабоче–крестьянская правда: Орган Бессараб. Raboče–krest’ânskaâ molodež’. – 48 cm.: BŞANRM. 1071 Rabočaâ Gazeta = Рабочая Газета: Орган Правл.: Трубецкой Б.: Apare cu concursul binevoitor şi colaborarea dlor: S. Рабоче–крестьянского блока.: Bibliografia României. энцикл. – 1928. угол Синадиновской).: Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное освобождение 1918–1940 гг. уезд. Bibliogr. – Reni. – 1933. – К.: Борьба трудящихся украинских придунайских земель за социальное и национальное освобождение 1918–1940 гг. Se tipărea la şapirograf. plin de aproximaţie relativă / dir. партии и комсомола. Комитета Ком. Тирасполя / red. antisemit. L.: K. проф. 1989. 3 (1928). 1076 Racheta: Ziar umoristic. apare „când sunt parale”. – Descriere bazată pe anul 1. „Днестровского Края”. Levendal. Verşhovski (toţi. 515. Драхенберг К. Деятельность комитетов рабоче–крестьянского блока в Бессарабии (1925–1933). Attis. P. – C. – 1917. Сырбу). – К. P. Выходит по средам и воскресеньям / red. Volin. nr.

М. отчасти юморист. – 42 cm. „Dreptatea”. журн. Kuţenok. şi adm. L. – С. Журн. 1929 nr.: PPR. 148. antiseptic şi antipozitivist.: 1922 – Ego papaşa (Его папаша) [Tatăl acestuia]. Moritz Izmailov. – 1929 – […]. 1079 Raketa = Ракета: Еженед. Publică o ediţie în limba română.: S. (red. газ. духовенства”. Молдав. (1943) Period.: V. C. duhovenstva. O. и контора: Александровская ул.1922–1924.: BAR 1923. газ. plin de aproximaţie relativă”. Бессараб. Экон. 54) Săptămînal.: G. 2. Anunţ din Indicatorul medical al Basarabiei: Ediţia S. – Bucureşti–Ch. Ziar umoristic. Bibliogr. literar. Volin (Волина). Авербуха). 1078 Rahivnik Moldavii = Рахiвник Молдавiï: Щомiс. 86 din 1924). plin de aproximaţie relativă”. 179 . L. P. 3. (ред. M. .–муз. Averbuh (М. – 1922 – [1930]. Chişinău. 1077 *Radio–Ekspress = Радио–Экспресс / Изд–во коллектива. Şapocinic. 12 august. – T.”. – Descriere bazată pe anul VII. 1080 Raza: Gazeta săpt. Subtit. 3 din 1922). Chişinău. – С...– вокал. – 1931 – 1944. Brătianu.–муз. – 1931–1936 – Ch. Red. „Inst. Выходит ежедневно в 4 часа с последними телеграфными сведениями”. (la nr. Rahivnik Moldavii. 1931–1936 ediţie bilingvă. – Chişinău–România: “Единственная в Бессарабии вечерняя газета.. 1937 – de 2 ori pe săptămînă.: în anii 1931–1937 – Organ independent al Uniunii Clerului din Basarabia. Ed. Moldovenesc de arte grafice”. которая смеется (la nr. antiextremist. Зажигательная и осветительная газ. – P. paginile 3 şi 4 apăreau în limba rusă. P. din Basarabia. 96): Тип. второй. Наша газ. интересной наружности (la nr. F. .25 din 1922). 4): Tip. gaz. полит. lit. – Descriere bazată pe anul 13. „Bessarabia”. Numerele 1– 4 din 1923. Лит. Apare în limba rusă. dintre care menţionăm numai: (la nr.muz. I. Apare în limba rusă. Eminescu. M. газ. Lunar. Mal’cik–s– Palcik [Băieţel–Degetel]. – 1919–1924.Вып. antisemit. Cluj BCU 1928 Raketa. 1928–1930. Краєвому вiддiлi Профспiлки радторгслужбовцiв. Vezi: Raketa: Lit.. Mолодая газ. Apare în limba ucraineană. Săptămînal. Bessarab. Iniţial în fruntea comitetului de conducere s–a aflat Iorgu Tudor.-vokal. red. – 1934 – [1937]. Bibliogr. săpt.: Периодическая печать СССР 1917–1949. Kiriakov. . intitulată: “Racheta. antisemit.Chişinău. 15 din 1922). юмор.–вокал.: 1931–1937 – bisăptămînal. Авербух. 100. antiseptic şi antipozitivist. 1922 – Tip.: Serghej Attis. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950.: BNRM 1935. – P. – 1919–1924. P. Об'єднання робiтникiв облiку ОРО при Молдав. Tip. Газ. Varianta rusească a ziarului apărea cu denumirea „Свет: Изд. Şi–a sistat apariţia în anul 1937. 1 din 1922): Лит. (1934). 734. 185.. и. Carol. Пассаж). BŞANRM 1934–1937 Radio–express. Vezi: Svet: Izd. C.: BAR 1922–1926. Roşca. (1928) Apare în limba rusă. Bibliogr. – орган о-ва защиты спекулянтов от жестокого обращения… (la nr.: PPR. Anatoli Verşhovski. 28 din 1922). 1940 – Gaz. – Balta.. Henrih Block. 3. Racheta. – Ch. ( la nr. a conştiinţei Româneşti din Basarabia / dir. De la 31 martie 1937: Organ independent de luptă creştinească şi românească al U. – T. – Ch. Vezi: “Racheta: Ziar umoristic. Primele 2 pagini apăreau în limba română.: str. – Descriere bazată pe anul 1. Cotidian. antiextremist. Apare ca ediţie paralelă pe lângă „Ракета. (str.: „Cartea Românească” (str. nr. Subtit.: Schimbă aproape cotidian subtitlul.Presa basarabeană.. de luptă a refugiaţilor basarabeni. Ţepordei (din 1938). 735 L.

: BNRM 1949–1955 Renaşterea. Puskin.: V. – Ch. – 1920. BNRM 1943. 2.. Răsăritul. – P.: BAR 1920. de direcţie: Romulus Bolintineanu. Moşcu şi Gheorghe Panişca. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Reapare sub conducerea lui Vasile Ţepordei. Şoricu.: de 3 ori pe săpt. Bibliogr. septembrie. – Baimaclia (adresa red. – P. Amintiri din Gulag. BCNLM 1937. 11 – mai. Bibliogr. – P. martie. – 1991. 1917–1960: Т. P. cu titlul „Реформа”. Cotidian. – 1920. Denumire: „Drapelul comunizmului”. Tip. 1950. 11 martie. 1997. BŞCAŞRM 191. Catruc. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Bibliogr. – T.– Ch. P. – T.–ed. PPMS 1924–1974. P. L. şi tip. 30–31. D. – P.: BAR 1918–1944. 26. – 1920. februarie. Velican S.: din 1952 – Organul CR al PC din Moldova şi al Sovietului raional al deputaţilor truditorilor din Baimaclia. 1083 Reforma = Реформа: Полит. Apare în limba rusă. Period. – P. Period. Todoraşco. I. Denumire: „Raza Basarabiei”. I. 121 L. Ţepordei. 1930.Presa basarabeană. L. (1918).: 1949–1950 – M.: Chişinău: encicl. 748. 3. – Ch.: BAR 1931.: Газеты СССР.. – 1919–1924. DPR (1731–1918). – 1919–1924. 146 – 147 M. – Ch. Mâţu C. – Bucureşti.: PPR. Supl. Alexandru Petrescu–Malcoci. 11). Manolescu şi I. – Descriere bazată pe anul 1.: 1931–1937 – Tip. V. Uniunii Clericilor Ortodocşi din Basarabia.. – P. Vezi: Reforma. Moşcu şi Gheorghe Panişca. – Ch. 1082 Reforma: Ziar politic / Com. 1953 – începînd cu nr. 358. Holban E. 155.: str. (str. – 1920. – P. Maica. 1951 – începînd cu nr. – Ch. 1 – 1944. 1992. – Ch.: 1918–1918 – săptămînal.– P. 28 A.: deputat V. – Сh. „Raza” – soarele scrisului românesc din Basarabia // Lit. 748.: 1919 – „Litografia franceză fraţii Grabovski şi Mairot”. ымплинитор районал ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Баймаклия. орган / Com. 11 – mai. şi arta. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. “Răsăritul”. Vezi: Raza Basarabiei. 1930. – 1919–1924. DPLR 1790–1990. Vezi: Reforma. – 31 oct. 24. 7.. P. 1084 Renaşterea = Ренаштеря: Органул КP ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. septembrie. Subtit. 1081 Răsăritul: Rev.: PPR. I. Apare la 1 şi 15 ale fiecărei luni. BŞANRM. Vasile. BŞANRM 1931 – 1944.: I. Mâţu C. – [1925]. Hioara. 1926. artistic al rev. – 63 cm. – Ch.. 2. L. S. 3. 3. P.: „Tiparul tipografiei Centrale a Cooperativelor”. – 1940. pentru învăţături şi îndemnuri bune: duplex Chişinău–Bucureşti / red. – Ch. Cotidian. Leidenius. 395. Alexandru Petrescu–Malcoci. 1998. Bisăptămînal. – T. 1955 – începînd cu nr. Publica şi o ediţie în limba rusă. Cazacliu. – P. A. red. nr. 180 . Lenin. decembrie. Tip. P. L.: BAR 1925. Publica text cu caractere ebraice la 6 şi 14 mai. 8. – Bucureşti. Renaşterea. – Baimaclia. – Descriere bazată pe nr.: PPR. – 1956.: de la 15 ianuarie 1919 – Supl. – 1918. – 1949. 1085 Renaşterea = Возрождение / dir. – P. Raza.: 1919 – 1920 – şef: Vasile Militaru. 1920 – lunar. Reforma. L. BNRM 1918.. de la 1 septembrie. Red. editat de „Centrala Caselor Naţională”. 742. 1934. Bibliogr. Bibliogr. 23). – Bucureşti–Ch. 27(59). 30.– 1919. Red. cu subtitlul modificat. 391. – P. după care revine la titlul iniţial. de direcţie: Romulus Bolintineanu. 335. martie. – C. 8. P. Reforma. Luca Brândza. 1925. Luca Brândza. Ediţia în limba română: Reforma: Ziar politic. Vezi: Drapelul comunismului. vezi: Supliment artistic al revistei „Răsăritul”. 4 –1955. – P. 190 – 191.

– 11 noiembr. Tudor Pamfilie şi Al. de red. I. lit. Bilunar. DPLR 1790 – 1990. – 1919. Ş. Eremia. 1 (1919). 762. – Ch. – Cahul: Tip. şi adm. Renaşterea Cetăţei Albe.: Şpac I. BNRM. 1919. septembrie –1921. – Descriere bazată pe anul 1. Vezi: Revista Asociaţiei „Prutul” a Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul.: BAR 1938–1939. – P. Popovici.: Eugen Mantu. de critică şi observaţiuni / dir.: Poştarencu Dinu. 361. P. Terziman. C. Din 1932 se măreşte volumul publicaţiei. – 22 cm. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812–1940.Presa basarabeană. 754. Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. – 1928–1932. Bibliogr. Revista arhivelor. P. – Ch. Subtit. Anonime „Glasul Ţării”(str. (1934). Bibliogr. DPR (1731–1918). 1. aprilie. Renaşterea Basarabiei. B. 48). Bibliogr. L.: PPR. 181 . – 1939 – […]. şi de propagandă naţ. Bibliogr. 1092 Revista Asociaţiei „Prutul”. 3.: N. BŞANRM. 1932–1935. (red. Marian. – Descriere bazată pe anul V11. şi colab. 1090 Revista arhivelor. – 1919. – T. / secretar de red. Renaşterea basarabeană. Cotruţa. Asoc. – Ch. – 1919– 1921.: C. Vezi: „Buletinul Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Bălţi”. se schimbă concepţia şi denumirea din „Buletin…” în „Revista…” Denumire: „Buletinul Asociaţiei învăţătorilor din judeţul Bălţi”. 1093 Revista Asociaţiei „Prutul” a Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul / ed. – P. – Bălţi: Tip. Dunăreanu şi L. – P.: din ianuarie 1921 – Rev. – 1919. L. iulie–septembrie denumirea: Revista Asociaţiei „Prutul” a Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul. nr. (1939).: BAR 1920–1921. iulie – septembrie. BŞCAŞRM 1920–1921 Renaşterea Moldovei.: str. Haruzin. L.: PPR. – 1928 – 1940. Red. 51. / dir. În prefaţa “Către intelectualii satelor” redactorii scriau: „Ziarul nostru stă la dispoziţia tuturor sătenilor şi intelectualii satului… care se zbat se afle noutăţile zilei”… Bibliogr. – 1919–1924. „Prutul”. Denumire: din septembrie 1919 – Revista Asociaţiei „Prutul”. – Vezi: Revista Asociaţiei „Prutul”. Publicaţie cu profil istoric. – P. 1088 Renaşterea Cetăţei Albe: Ziar cotidian / dir. Dunăreanu. – P. 3. 1089 Renaşterea Moldovei: Rev.. – T. (1920). 1998. Apare lunar. 1. Revista Asociaţiei „Prutul”. Învăţătorilor Bălţi.. nr. – Ismail. 14). Iov. Bibliogr. com. – Descriere bazată pe anul 2. Apare neregulat.: BŞANRM 1939. 3.: PPR. Puşkin. – 1924 – 1926. nr. – Bălţi. de Revizoratul şcolar Cahul. – Cetatea Albă: (str. 361. mai – Cahul. 1087 Renaşterea Basarabiei: rev. Literatura română într-o revistă pedagogică balţeană [„Revista Asociaţiei Învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi” (1928-1939)] // Lit. M. 47. red.: DPLR 1790–1990.: N. L. Despa.. – 1919–1924. Belicovici. În 1928 au apărut doar 3 numere sub formă de ziar. 1 – 1921. 177. BNRM 1928. 1091 Revista Asociaţiei Învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi / sub îngr. – Bălţi. P. – 1919. Cotidian. Liviu Marian.: BŞANRM 1932–1937. 1086 Renaşterea basarabeană: Organ de propagandă şi cultură naţ. – 1938 – 1939. 1998. 1937–1939 BCNLM 1932–1940. – 23 cm. – Descriere bazată pe anul 1. P.: D. sub direcţiunea dlui Dimitrie Faur.: de la 1 ianuarie 1921 com. – Cahul. – P. Lunar. 23): Tip. – 1919–1924. lit. – 32 cm. – P.: Gh. nr. – 1920 aprilie. 754. şi arta. Milgrom. – 1999. – P. – T. – Bucureşti. Soc. 5. 18. – P. octombrie. BU Iaşi 1938–1939 Revista Asociaţiei Învăţătorilor.

Postolache Maria.: PPR. sport–turism. Bibliogr. – Bucureşti: Ed. 3. Problema nr. a Revizoratului şcolar Cahul. Lunar. Munteanu.: BŞCAŞRM 1918–1921.: Opriş T. 1977. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti.: Românitatea transnistriană.Presa basarabeană. seria a V–a 1950. 123. BNRM. 1095 Revista copiilor / sub îngr. L. BŞCAŞRM. – T. Revista cercetaşilor. – Descriere bazată pe anul 3. 5. nr. L. seria a 1V. Lunar. 4 din două mutări a lui A. P. dir. Bibliogr. Bibliogr. seria a 11–a: 1933.: V. – 1919–1924. – Rezina. iulie (Brăilă). 2. ianuarie – 1949. Eminescu”. 1977. – Bucureşti. învăţătorilor din oraşul şi judeţul Bălţi. (1933). neregulat. S.: Liceul „M. 8. Apare odată în două săptămîni. august – 1940. 401.. 762. 224. 71): Tip. aprilie (Soroca). Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – Cahul: Tip. Bibliogr. 401. – Ch. 1996. – P. iulie (Bucureşti). – Descriere bazată pe anul 1. 1927. iunie (Bucureşti). 3. (Bucureşti). 1094 Revista cercetaşilor Români.: Opriş T. – P. Com.: BAR 1935. 1097 Revista de Şah. BNRM 1933–1935. – Cahul. Bibliogr.: Luca Diaconu. – Bucureşti. – Bucureşti. – P.: Românitatea transnistriană. martie. CNC 1934. Ianovcic. Revista Mică a elevilor liceului nr. Revista de Şah.: BAR 1931. Asoc. 1977. str. Revista copiilor. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 224. – 1935. – 1918 – 1919. 762. – P. 1977. 1099 Revista literară–ştiinţifică a Societăţii „Mihai Eminescu” / red. 1100 Revista Mică a elevilor liceului nr. Soc. – 1919–1924. – P. – T. (1935). mai – 1927. L. seria a 111–a 1937. nr. – P. 182 . – Bucureşti. – P. Bilunar. Revista Federaţiei Studenţilor Ingineri–Agronomi din România. octombrie (Iaşi). – Bucureşti. anonime „Glasul Ţării”. Viilor. – 1931 – 1938. Apare în limba română. Revista noastră. Bibliogr. – 1929. – P. – Soroca. 1098 Revista Federaţiei Studenţilor Ingineri–Agronomi din România: Rev. 1096 Revista Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul / ed. 1926.: PPR. – Cetatea Albă. 224. P.: 1925. Revista literară–ştiinţifică a Societăţii „M. Neregulat. Caliga. lunară / sub conducerea unui comitet. BŞANRM 1935. – Descriere bazată pe anul 1. Denumire: “Revista Asociaţiei „Prutul” a Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul”. 1947. P.: Monitorul Oficial şi Imprimeriile Statului Imprimeria Chişinău. mai – 1931. – 1967. – 15 apr. – 1933. 14. 1937–1938.. Opriş T. Postolache Nicolae. – P. BCNLM 1921. 1996. – P. – 1919. Nijibiţki.: Opriş T. F. L. (red. iulie – 1937. 1 (1921). 1101 Revista noastră / Gimnaziul mixt din oraşul Rezina.: Tip. Reviste literare ale elevilor 1834– 1974 – Istoria presei şcolare româneşti. – Bălţi. – Ch. şi adm. Vezi: Revista Asociaţiei „Prutul” a Corpului Didactic Primar din judeţul Cahul. – 1937 – 1938. – 1921 – […]. 2 / red. Bibliogr. Eminescu”. Loc. iulie. 1983. Revista Corpului Didactic Primar. „Prutul”. P. – Bucureşti. nr. Lunar. Bibliografia educaţiei fizice şi sportului. Bibliogr. primul fondator al „Revistei de şah” în Moldova (1925) // Moldova soc. – Bucureşti. – Ch.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. Revista Asociaţiei „Prutul”. Dm. – 1925–1927. Faur.: BAR 1921. 224.

1924.: Românitatea transnistriană. 444. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). 1103 Revista Societăţii amatorilor antichităţii din Basarabia. martie – 1920.: ESM. BNRM. distractivă. – 1919–1924. Frăţiman. 1924. P. BMNIM 1924. 1969. din ianuarie– martie 1920 – fără subtitlu. profesor universitar. 1108 Revolucionnoe krest’ânstvo = Революционное крестьянство: Орган ЦК Союза рев. imprimeria) Statului „Chişinău”. – 23 cm. – Ch. t. 1917–1960: Т. artistică.: prof. 1919.: Tip. L. Bibliogr. Bibliogr.: PPR. noiembrie. Subtit. Драхенберг К. ştiinţe. BNRM 1921. – 23 cm. Lunar. 1934. – Ch. – Ch.1(mai-iunie). 1925. Apare în limba rusă. Revistă de viticultură. – 1940 – […]. крестьян Бессарабии. 767.: 1930 – Constantin N. Halippa (în 1919). Bibliogr. Descriere bazată pe nr. – P. 183. 1932.: arhimandrit Visarion Puiu (în 1919). Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). 3. 1996. Cu acelaşi titlu în limba rusă au apărut numere în anii 1909–1914. P. – Bucureşti – Ch. P. Revolucioner. Bibliogr. A. . – 1918. (uneori. tip. – 1919 – [1934]. 1102 Revista Noastră: Publ. М. ianuarie. BŞANRM 1925. Apare în limba rusă. – Ch. – К. BCNLM 1924–1934. Marcel Al.: ESM. BŞCAŞRM 1920–1922. BŞCAŞRM 1940. 1918. împrimat la Tip. cpt. – V. – C. oenologie şi horticultură. Red. М. – Descriere bazată pe nr.:1919. Billeau.: CNC 1919. – P. Ştefan Berechet.: BAR 1919–1920. 5.Presa basarabeană. 3. Revista Societaţii amatorilor antichităţii. L. – Ch. Revista Societăţii Istorico–Arheologice Bisericeşti din Chişinău. – 1931. 4. Ioan N. 3. În volumul din anul 1920 este publicat „Cuprinsul celor 10 volume apărute în trecut şi tipărite în limba rusă (1909–1918) şi cel în limba română (1919)”. 1105 Revista Şcoalei de Călărie Chişinău / sub conducerea comitetului de direcţie al Şcoalei de Călărie din Chişinău. Niţescu. de red. 1927–1930. 4–6. L. 444... culturală. 401.: Газеты СССР. – 1942. Tomescu. sub conducerea dlor: ing.: BAR 1935 Revista Noastră. – P. şi legătoria de cărţi) „România Nouă”. şi ing. 1104 Revista Societăţii Istorico–Arheologice Bisericeşti din Chişinău / preş. Revista Şcoalei de Călărie.: PPR – T. de editură naţională „Luceafărul”. Iustin Şt. Драхенберг К. Iosif M. – [1935]. 1920 a apărut ediţia paralelă în limba rusă: Труды Бессарабского Церковного Историко– Археологического Общества. Tip. 1927. 5.: Instituţiunea (uneori. 183 . protoiereu Mihail Chiachir. – V. iulie. (1940). 1106 Revistă de Viticultură. librăria.: din anul 1921. – Descriere bazată pe vol. – 1931. 1928–1934. 1109 Revolucionnyj soldat = Революционный солдат: Орган Кишин. – Ch. Bibliogr. – К. Eparhială. Revolucionnoe krest’ânstvo. L.. – 1919–1924. 1107 Revolucioner = Революционер: Орган Ком. decembrie . – Bucureşti. 1924–1933. X1. ianuarie. lunară ilustrată: Lit. 1929. (1919). – 1919. com.. Tip. – P. Vezi: Trudy Bessarabskogo Cerkovnogo Istoriko-Arheologičeskogo Obsestva. – Bolgrad.Sub îngrijirea Staţiunei Experimentale de viticultură şi oenologie. – T. BŞCAŞRM 1919–1920. 1 volum pe an. P. 1969. – P. Bibliogr. Parhomovici.: BAR 1940. 5. BŞANRM. Oenologie şi Horticultură: Duplex Chişinău – Bucureşti / cu concursul unui grup de specialişti din toate ţinuturile româneşti.: din octombrie–noiembrie 1919 – Tip. 798. – Ch. Партии социалистов–революционеров 6–ой армии. actualităţi. горкомa комсомола.

Ion Mateiu. iar de la 1–2 ianuarie 1918. 4. 184 . 187. 1934–1944 – Bucureşti Bibliogr. Lunar. dir. – Ch. 1113 România Nouă: Organ de propagandă pentru unirea politică a tuturor Românilor / sub conducerea unui comitet. nr. iunie. Continua gazeta „Ardealul”. 1926. iunie. Revolucionnyj soldat. – P. la Chişinău. Gheorghiu.: Holban E. România Creştină. P. Tomenko. 1943 – Bîrlad. Rotnyj Komandir Pehoty. La început apare bilunar. 1925. P. „Tiparul Moldovenesc”. 1997. Eparhială „Cartea Românească”. 1996. Onisifor Ghibu. 2. – Descriere bazată pe anul 4. BŞANRM 1923. 1110 Rodina = Родина: Орган Унгенского РК КП(б) Молдавии и район. – C. 1114 Rotnyj Komandir Pehoty = Ротный Командир Пехоты / red. BŞANRM 1935–1937. – Ch. DPR (1731–1918). L. 190. (1918). – К.: Onisifor Ghibu. Nicolau. Red. 25): Tip. 1928. Ульянов). – P. Românitatea transnistriană. 1930.: BAR 1919. 1112 România Creştină: Tribuna de luptă naţionalistă creştină: Organ al Sindicatului Ziariştilor creştini din Basarabia / sub conducerea unui comitet. Principele Nicolae.. din ianuarie 1924. C. 1926. (1923). – P.: BŞCAŞRM 1918. Cotidian („Iese în fiecare zi de lucru”). – 1919 – 1928. 62.. – Cluj. 1 (1935). – 1909 – 1910.: 1952–1953 – P. 1928.: Dr. – Descriere bazată pe anul 1. – Ch. Red. 1 – 1927.. – Cluj. Ardealul în Basarabia. prim–red. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Bucureşti. BŞANRM 1927. – Bucureşti. – P. V. 401. 219. – C. Bibliogr. Subtit. Bibliogr. Dir. Murafa. 1..: A. – P. Cijevski.: Dr. PPMS 1924–1974. 1926. PPMS 1975–1985. 104. Apare în limba rusă. Apare de 2 ori pe săptămînă.. (str. alcăt. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 7. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. pentru bună îndrumare profesională şi apărarea intereselor funcţionarilor administrativi / sub direcţia lui V.: din septembrie 1921. Loc. 253.: PPR – T. 369.: Sergiu Florescu. Bilunar. din Românii din toate ţările.: N. – Ch. – Bender. L. 64–68. Совета депутатов трудящихся.: în perioada 1926–1927 reapare cu – „Ziar naţional independent” şi „Gazeta independentă”. Bibliogr. 12. – Ch.: Almanahul presei române pe 1926. – 1919–1924. Iaşi. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – 1918. Mâţu C. martie – 1938. 1996. – P. Bogdanov.: BAR 1935–1938. 16 – 1957… – Ungheni.Presa basarabeană. Ch. 816. Bibliogr. administraţia la Bîrlad. 1957 – I. Subtit. Трубецкой Б. Dir. 1111 România Administrativă: Rev. P. L. Săptămînal. 225. Apare în limba rusă. – Descriere bazată pe anul 1. 401. 1927.: Газеты СССР. 1998. care a început să apără la 1 octombrie 1917 săptămînal. – P. ianuarie. – P. – 1935. Ulianov (Н. – 1952.:1937 – Tribuna naţionalistă scrisă cu duh legionar. – P. Românitatea transnistriană. – 1917. Vezi: Ardealul. Holban E. BŞCAŞRM 1943 România Administrativă. O pagină de istorie contemporană. – P. 1998. 3. 1917–1960: Т. Ghibu O. Continuă anului editării şi numerotarea ediţiei cu acelaşi titlu în limba moldovenescă din 1948.. A. 400. nr. L.. Chişinău: encicl. P. de 3 ori pe săptămână. 1953–1954 – M.: Bessarabiana / Draganov. – Ch. Reul. – 32 cm. – Bucureşti. – 42 cm. – P.: BNRM 1952–1957… Rodina. 1989. – C. 278. 1926. România Nouă.: Tip. ianuarie. – Ch. 24 – decembrie.

Mihailov. BŞUM 1957… Sadovodstvo. Russkij Import. 1950. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Ediţie paralelă în limbile română şi rusă. 1. 1–2). 118. L. 1118 Russkoe Delo = Русское Дело / ed. Karamedov.. Apare în limba rusă. – 1957… – Ch. 1949–1950 – V. ianuarie (nr. – 1905. Bisăptămînal. Dobrovan. – 1911–1912. – 1946–1957. – P. Satul colhoznic. Articole în limbile română şi rusă. Russkoe Delo. 2): Tip. 1120 Sadovodstvo. – P.Presa basarabeană. lunară a Soc. – Ch.: de la nr. науч. A. 1(201). gazetei raionale „S. журн. Denumire: 1946–1957 –„Виноделие и виноградарство Молдавии”. энцикл. районал ал ПК(б) дин Молдова ши Cоветулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кэушань.: 1948–1949 – V. Vasalatii.: 1950 – S. – C. 1123 Satul colhoznic = Сатул колхозник: Органул ком. vieritul şi vinăritul Moldovei. 1957 – S. Apare în limba rusă. 1989. Apare în limba rusă. 1989. Zaimului. – К.: Volf Kolpakci (Вольф Колпакчи).–произв. Хоз–ва МССР. Red..– 1924. и лит. – Ch. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Săptămînal. Ogorodničestvo i Vinogradarstvo Bessarabii = Садоводство.: G. Ediţie în limba moldovenească: Грэдинэритул.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. A. Bibliogr. Red. Vezi: „Limba Română”.. 7. 1116 Russkaâ Mysl’ = Русская Мысль. Огородничество и Виноградарство Бессарабии. – К. 1117 Russkij Import = Русский Импорт / ed. – T..” – 42 cm. 1). – 1950 –1953. 21 –1957… – Căuşeni (str.: BNRM. Kabluciko. – 1919–1924. Red. 3: Орган Совета нар. Subtit. – Ch. – Ch. Bibliogr. – 1914. Pronin. Bibliogr. Apare în limba rusă.: PPMS 1924–1974.: Трубецкой Б. – К. – 1957. P. 1119 Sadovodstvo.: BAR 1932.: Партиздат ЦК КП Молдавии. Bibliogr. 1953 – M. Bibliogr. виноградарство и виноделие Молдавии: Двухмесяч. noiembrie. – 1924 (nr. 217. vinogradarstvo i vinodelie Moldavii = Садоводство. товаров МССР. – C. – 1948. яз.: Bibliografia României pe anul 1928.: 1957 – G. – Ch. r-nul Baimaclia.: PPMS 1924–1974. – Ch. Apare odată în două luni. Lunar. Хоз–ва и М–ва сельск. Vezi: Vinodelie i vinogradarstvo Moldavii. Кания. – Descriere bazată pe nr. Sadovodstvo. – C. P. / Орган М–ва сельск. 218. 833. – [1932]. 185 . 325 – 326. I. – Ch.: PPR. Russkaâ Mysl’. Cania. журн. виеритул ши винэритул Молдовей. Bibliogr. G.–самоучитель рум. 1122 Satul colhoznic = Сатул колхозник: Органул секцией политиче а СМТ дин с. Хоз–ва и М–ва пром– сти продовольств. – s. Postolatii. Culturale a Liceului Regele Mihai I din Cetatea Albă. „Progresul”. – Ch. Apare de 3 ori pe săpt. 1989. р–нул Баймаклия. I. – 42 cm. 1115 Rumynskij âzyk = Румынский Язык: Еженед. – Cetatea Albă: Tip. ianuarie. Apare în limba rusă. aprilie. Bibliogr. Rumynskij âzyk. 217.: Трубецкой Б.. – Vezi: Grădinăritul. C. – [1928]. Santinelă română. – P. vinogradarstvo i vinodelie Moldavii 1121 Santinelă română: Rev. Ogorodničestvo i Vinogradarstvo Bessarabii. 3. L.

: Holban E. 1917–1960: Т. – Ch.: Alexei Sibirski. Descriere bazată pe t. Săptămâna.: Земская типография. economică şi culturală / girant resp. – C. – 1935. –1950 – 1953.: F. – К. микробиологии и гигиены. Apare duminica. Bibliogr. Kamîşev. – 1956. – P. 1880. Eminescu. P. str. – 42 cm. 1. И. 6 ori în an.. – Cotovsc. 1. red.P. Regina Maria. 237. 180. М–во здравоохранения МССР.: Газеты СССР. 1126 Satul socialist = Сатул сочиалист: Органул секцией политиче а СМТ дин Долна. iulie. „Carmen Sylva”. 1.. 1878. Sbornik Bessarabskogo Zemstva. P. Ţaran. Denumire: din 1881–1885 – „Вестник Бессарабского Земства”. PPMS 1924–1974. – 1881–1885. – 1956 – 1957. 1935 Dir. Мечникова.: CNC 1956 Sbornik instruktivno–metodičeskih materialov. raionul Nisporeni. науч. Boga. – P. – C. M. – Ch. Red. Отд. Vedraşco. 302. 1128 Sbornik Bessarabskogo Zemstva = Сборник Бессарабского Земства. 186 .: BNRM 1950–1954 Satul socialist. I. Bibliogr. Bibliogr. 3. 1917–1960: Т. L. 4. L.: 1957 – M.. octombrie – 1957… – Cotovsc (Hînceşti). Dolna. 134.30 septembrie 1956 – „Сталинистул”. – Cotovsc. P. – 42 cm. – Ch. L. 1956 ed.: PPMS 1924–1974. упр. . Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 1. CNC 1871–1880 BMNEIN 1872. E. 1129 Sbornik instruktivno–metodičeskih materialov = Сборник инструктивно–методических материалов / М–во здравоохранения МССР.– 1950 – 1954. BŞANRM 1935. – P. 227 – 228.: BNR 1871–1880.: BNRM 1956. 2. L.: Газеты СССР.: BNRM 1950–1953 Satul socialist. 1127 Săptămâna: Gazeta de luptă socială.. PPMS 1924–1974. Bibliogr. – 1956.–исслед. 336. пред. BŞCAŞRM 1879. районул Ниспорень. управы.Presa basarabeană. P. – 1948–1956. 1957… Satul socialist. (1878). 1957 ed. – Ch. 1125 Satul socialist = Сатул сочиалист: Органул КР Котовский ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор муничий. Apare în limba rusă. 138. – s. 1876. о–ва микробиологов. 1998. зем. – P.: PPMS 1924–1974. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. resp. Vezi: Vestnik Bessarabskogo Zemstva. Bibliogr. 191. – P. P. P. 51. 21 iulie. L. эпидемиологов и инфекционистов им. Denumire: 27 aprilie 1948 . De 3 ori pe săpt. (str. nr. Молд.: BNRM 1950–1957 Satul colhoznic. 1124 Satul socialist = Сатул сочиалист: Органул секцией политиче а СМТ дин Котовск / red. – 1871 – [1880]. PPMS 1975–1985. – C. издаваемый Бессарабскою Губернскою Земскою Управою / Изд.: Ежов Н. 218. губерн. 21 – […]. – Descriere bazată pe anul 1.: 1935 – L. – Descriere bazată pe anul 8. 3. nr. PPMS 1975–1985. 4): Tip. науч. И. ин–т эпидемиологии.: Трубецкой Б. C. – Ch. – Ch. Bisăptămînal. L. 1130 Sbornik naučnyh rabot = Сборник научных работ / Молд.. Всесоюз. – Vezi: Stalinistul. – P. Bibliogr. 117. Apare în limba rusă. (1956) 1956 Т. Н. T. 1989.

микробиологии и гигиены / red.: Тип. 1134 Sbornik rabot vračej MASSR = Сборник работ врачей АМССР. a doua. – К. плодо–виноград. – 272 p. 1. Apare în limba rusă.. ин–т эпидемиологии.. (1950–1952). Ch.: BNRM 1911–1915. Ed. Apare în limba rusă.. – P. – Ediţiile 1–2 – G. Bibliogr. – Ch. D. – Ch. 1137 Sbornik trudov Moldavskoj stancii Vsesoûznogo instituta zaŝity rastenij = Сборник трудов Молдавской станции Всесоюзного института защиты растений / М–во сел. 1135 Sbornik Tiraspol’skogo Uezdnogo Zemstva = Сборник Тираспольского Уездного Земства: Сметы и журн. 218. N. 1963. – Ch. 438. Часть 1..: BŞANRM 1956 Sbornik trudov. 437.-исслед. Zoţenko. 1935. – Ch.: Госиздат Молдавии. наук им. Bibliogr. (1913). in-ta sadovodstva.: Периодическая печать СССР 1917–1949: Библиогр. Здравоохранение Молдавии: Библиогр. Bibliogr. – 1932. L. . – Tiraspol: Тип. 1133 Sbornik rabot = Сборник работ / М–во сел. P. P.–х. литературы за 1924–1965 годы. указ. BŞUM 1949–1950 Sbornik rabot. – 276 p. В. Ed.. – Tiraspol. 14. виноградарства и виноделия].: Ed. опыт.Birzula. 1132 Sbornik postanovlenij uezdnyh sobranij Kišinevskogo Zemstva = Сборник постановлениий уездных собрании Кишиневского земства. P. – 1870. nauč. P. – 1914. 136. 1963.: 1949–1950. Sbornik Tiraspol’skogo Uezdnogo Zemstva. Apare în limba rusă. – 1950–1958. – Descriere bazată pe partea 1. Якубовича. Sbornik postanovlenij Bessarabskogo Zemstva. Apare în limba rusă. С. Лемперта. Descriere bazată pe ed.: BNRM 1913–1914 Sbornik postanovlenij uezdnyh sobranij. 1. vinogradarstva i vinodelia]. 1956–1958. 2. хоз–ва Молдавской ССР. L. A.Presa basarabeană. 1967. P. Респ.: BNRM 1932 Sbornik rabot vračej MASSR. 1957 – Труды [Молд. Denumire: ediţia 3. Apare în limba rusă.: PPMS 1924–1974. – P. Descriere bazată pe anul 1911.: Тип. Loc. Молд. И. Bibliogr. – М. указ. – Vezi: Trudy [Mold. – C. – К. – 1949 – 1950. – 1956.–issled. – 1957 – D. станция. – 180 p. 1136 Sbornik trudov = Сборник трудов / М–во здравоохранения СССР. – Ch. 1958. – Ch. Всесоюз.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Red. 129. Юдилевича. Apare în limba rusă. resp. 1953–1956.: Госиздат Молдавии. D. septembrie. 187 . ордена Ленина Академия с. Descriere bazată pe ed. 3.. P.: 1932 – T.–исслед. 1950–1952 – D.: Трубецкой Б. 1. 1989. martie. Ленина.. хоз–ва СССР. собрания. Bibliogr. ин-та садоводства. 1954. 1: 1869–1893 / Сост. – C. L.. науч. L. PPMS 1924–1974.: CNC. (1950). – М. 1956 ed. N. – Ch.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Red. – С. Verderevski şi L. – Ch. 1–2. 1131 Sbornik postanovlenij Bessarabskogo Zemstva = Сборник постановлений Бессарабского Земства. – C. Apare în limba rusă. 30–1880. Журналы. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. В. отчеты и доклады управы очередной cессии… – 1911–1915. P. науч.. Kabluciko. Коханский. – 1913.: Ejov N. Verderevski. – [1913 – 1914]. Sbornik naučnyh rabot. 190–192. L. Apare în limba rusă. 3: 1904–1913.

1 – 12 – începînd cu nr. 1917–1960: Т. 7– V. 359. septembrie – 1941. 21–22 Cîrlig. де партид ши ал кырмуирий к–зулуй „Ленин”.: de 2 ori pe lună. Bîkova. V. 282. – 1944–1945. Denumire: din 1944. – P. – 42 cm. martie – 1957… – Glodeni. 7 – […].. – 1944. Пушкина. Denumire: 1944–1945 – Болшевикул.: 1945 – A. – С. (adresa red. 10): Тип. – К. 1933 Nr. – 30 cm. – 42 cm. P. Bibliogr. – Vol. газ. Bucov. L. Red. martie. 1917–1960: Т. Period. 22 cu denumirea „Tînărul leninist”.: Газеты СССР. Laşcul. Nr. Vezi: Tînărul leninist. 1952 red. Baraneţki. Ţurcan. Baraneţki.: 1957 – Ch. 1953 – L. энцикл. 6. resp. Lenin”. изд–ва ЦК КП (б) Молдавии (Reniiskaia. – 1945. Sergeenko. 1952–1953 – I. 4. – C.: 1954: de 2 ori pe săpt. – P. – 343. PPMS 1975–1985. – 42 cm. Varticeanu. – Vol. Varianta rusă: Искра. 188. 1982. 1948 – V. 1935–1936 – N.: BNRM 1950–1953 Scînteia. 13 – 14 N. – 1930. Rusu. 162. Bibliogr. începînd cu nr.I. 6. – Ch. Red.: 1951 .: 1931: nr. 558. Misianovski. . Borisov. Săptămînal. V.: 1941 – A.: PPMS 1924–1974. 172) se editează din 1950.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. – Glodeni. – P. – Ch. 15 – iunie. Schimbul leninist. A. Apare de 3 ori pe săpt. Nr. 63) Gazetă pionierească.. 1138 Schimbul Leninist: Оrganul CC ULCT Moldovei. PPMS 1924–1974. 1930 nr.: „Ленинская смена”. pioniereşti „V. ESM. – Glodeni. lunară: triplex Tiraspol–Balta–Chişinău / Ed. Bisăptămînal. N. I. Советская Молдавия: Крат. 1141 Scînteia Leninistă = Скынтея ленинистэ: Органул орг. 1945 –1957… – Tiraspol– Balta–Ch. P. 567. red. – P. – Ion Canna. P. 1946 – 6 numere (iulie–decembrie) – E. 1949. L. – С. 6 – V. I. noiembrie. Egorov. Diaconescu. Maimescul. 1 – 12. – 1957. L. limbii I. 29. 1 – 24 – începînd cu nr. CNC 1950–1958 Sbornik trudov Moldavskoj stancii. – C. – 1941. 293. 8 – 1957… – Făleşti. Onea. 1952 – G. G. C.: Газеты СССР. ESM. – [1950]1951. – Sculeni. 201 – 202. Apare de 3 ori pe săpt. – Vezi: Bolşevicul. 6.: Газеты СССР. A. 1957 – A.: 1951 – M. 3.. Întrerupere în ed. 1143 Scînteia leninistă: Rev. 1956 Nr. 374. 1 – 24 – Şenberg. 175. Tip. Period. 175. Severin. Red. 1140 Scînteia = Скынтея: Органул секцией политиче а СМТ дин Скулень. 1142 Scînteia Leninistă = Скынтея ленинистэ: Органул КР ПК(б) дин Молдова ши Советулуй районал де депутаць ай трудиторилор дин Фэлешть.: Партиздат ЦК КП Молдавии Bibliogr. 1 – O. Red. 172. Drepcăuţi...Presa basarabeană. 1 – 12 – începînd cu nr. 162. 1937. – P. Gajos.. 5 – I. Bibliogr. S. 188 .: 1941(29 iunie)–1943. F. Vezi: Iskra. 1934 – începînd cu nr. începînd cu nr. Şamis. – P. Часть 1. PPMS 1975–1985. Bibliogr. V. Scînteia Leninistă. 2. Bibliogr. – P. 5/6 – lunar. 1917–1960. Red. I. S. Conform ESM (Vol.: BŞUM 1954–1957…. Rusu. PPMS 1924–1974. – 1950 – 1953. august. Canna..: BNRM 1948–1956 Scînteia Leninistă.–журн. 3.1957: P. – 1955. martie. – s. M. – C. CC al ULCT din Moldova şi a Sovietului republican al org. L. p. 1139 Scînteia (“Искра”) = Скынтея: Органул КР ал ПК ал Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Глодень. Daţko. r-nul Briceni. D. – P. P. Migalatii. PPMS 1924–1974.: PPMS 1924–1974.: BNRM 1952–1957 Scînteia. D. 1946–1947 înformaţii lipsesc. 1954 – începînd cu nr. N.

şef red. – Bucureşti. Secera. – Vezi: Bessarabia. Фотьев). L. Nr. Кощуг). / red. 171–172.. Периодическая печать СССР 1917–1949. – Ch. Leancă. 195. L. лит. – Ch. К. Negru. земская управа. resp. – 1904–1917. 3. Apare în limba rusă. 9 – 1935. полит. 1934. 1941. Subtit.. Supl. Vezi: Bessarabskaâ zizn'. 401. şi adm. – 1912. 851 Românitatea transnistriană. 1936. Никифоров М.Organul Partidului Ţărănist ismailean. Scutul Naţional. Românitatea transnistriană. – 1933.Вып. Secerea. 1938. И. (1915). и экон. – P. 1941. 855. P. – T.Coşciug (И. 6. Davidescu. „Dobrogea”. Dir. 1948 – Jurn..: PPMS 1924 – 1974. Denumire: A apărut în locul ziarului „Бессарабская Жизнь”.–socială pentru pioneri şi şcolari. girant resp. . Fotiev (И.: de la 1 februarie 1923 . – 1923. Lit.: G. 1935–1936 – Rev. 5): Tip..C. – 1905 – 1914. BŞANRM 1928–1935. BCNLM 1915 Segodnâsnaâ Bessarabskaâ Zizn’. 1915–1916. 163 – 164. М... – 1933. Nr. Pinkenzon. Organul biroului mişcării com. din 1940 începînd cu nr.: Românitatea transnistriană. 4 noiembrie. Bibliogr. Subtit. S. ESM. şt. 1930. – T. începînd cu nr. Н. – Ch. Bibliogr. 1941 – 1945. – 1919–1924. 1945–1957… BCNLM 1932.–obştesc a pionerilor şi şcolarilor. 1 – 1927.88–89. Bibliogr.: 1923–1924 – tip. Scînteia Leninistă. 1935. 184. Bălţi. 6. 1913 au ieşit sub denumirea „Бессарабия”. şi la tip. 1 – 24 – Tiraspol. ianuarie. – P. – C. 13– 1916. – P. – Ch. P.: BAR 1923–1935. copilăreşti a Comobului SLCTU mold. – Descriere bazată pe anul 4. – 1922. Întrerupere în ed.: str. 3. BMNIM 1941. М. Bibliogr. Перiодичнi видання УРСР 1918–1950. 18. Şerbănescu. lunar al CC al ULCT din Moldova pentru pioneri şi şcolari. decembrie. Н. – 47 cm. – С.: De la 9 noiembrie 1922 . – Bălţi: Tip. „Bucovina” din Bucureşti. L. – [Tiraspol] [Herson]. 3. – Bucureşti. К. C. Organul Com. 19 – 1932. – C.: V. al ULCTU şi Com. Н. BŞUM 1905–1914 189 .: Drug: Pecâtaetsâ kak besplatnoe prilozenie k gazete „Scutul Naţional”. ianuarie. 1148 Sel’skohozâjstvennaâ Hronika Tiraspol’skogo Uezda = Сельскохозяйственная хроника Тираспольского уезда / ed. 305.: BAŞR 1912–1913. 9–10 – Balta. Apare duminică. 401. 1940. 1147 Segodnâsnââ Bessarabskaâ Zizn' = Сегодняшняя Бессарабская Жизнь: Газ. nr. 1996. – Descriere bazată pe anul 6. – C..: Херсонская губерн. 1932. de instruire din RASSM. – P.15 noiembrie 1923 . Apare în fiecare duminică. – 1923. 14. – Ch. – Ch. octombrie. N. 1996. 21–22 cu caractere latine.–social pentru pioneri şi şcolari. Bibliogr. 3.V. – Ismail–Tulcea: Tip. reg. – P.: 1931 – Tiraspol.: Беляева Л. Bibliogr. Grigoriev. 1940. Lunar.–proprietar: av. Nor. 1144 Scutul Naţional: Gazetă / dir.Presa basarabeană. 1 martie . 102.: începînd cu nr. Зиновьева М. (red. Vezi: Drug. Pavlov. – 1911–1913. – P. восьмой.. (1928). I. Crum Donceff. nr. P.: Chişinău. – 40 cm. ed. Organul CC ULCT din Moldova. Никифоров М. 1996. 1935. Apare în limba rusă. din martie 1924 . 21–22 – Organul Com. 1146 Secerea: Organul Partidului Ţărănist basarabean: duplex Tulcea–Ismail / dir.. – 1919–1924. Reapare la 11 mai 1932. Alex Sturza. Norodnic al instruirii publice din Moldova. nr. обществ.: BNRM 1934–1939. decembrie.: Nicolae Negru.: I.: Беляева Л.: I. Lunar. Зиновьева М. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1145 Secera: Gazeta Partidului Ţărănesc din judeţul Bălţi. 10–11 locul ed. – P. – Bucureşti. Nr. lit. Cotidian. 1940 – Jurn. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: PPR – T. 28. Tip.. BNR 1913–1916.Ion Paşcu. Loc.: PPR – T. Eparhială „Cartea Românească”. Al ULCTU şi Com. L. – Vol. P.: BASR 1905–1914.: Jurn. 1931 – începînd cu nr. 401. reg.

М. 1996. 1153 Serp i molot = Серп и молот: Орган Северо–Бессараб. 1989. 401. ком. хоз–ву и с. 1 – 4. Serp i Molot. 1151 Sel’skohozâistvennyj Obzor Bessarabskoj Gubernii = Сельскохозяйственный Обзор Бессарабской Губернии / Оценочно–Стат. – 1908– 1917. – Ch. – К.: Трубецкой Б.: Мельник С. 401. Отд–ние Бессараб. – 1908–1910.: Беляева Л. – К. Sfat ţărănesc... Se multiplica la şapirograf.: BNRM 1929. Bibliogr. – C. BMNEIN 1908–1910. Apare în limba rusă.. – 1931–1940. – Chilia. – Ch. В. ianuarie]. Sel’skohozâjstvennaâ Hronika Tiraspol’skogo Uezda. Sever Bessarabii. 1152 Semănătorul: Bul. august – noiembrie. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1934–1935.: BNR. – 1929. 1996.. район. Descriere bazată pe nr. 1978. 1931 – 1933. проф.. 218. кооператива „Помона”. Земской Управы. парт.: ESM. комсомола и МОПРа Северной Бессарабии.: Трубецкой Б. Vezi: Sfatul Ţărănesc. Serp i molot. BNRM. Ediţie în limba rusă. 1150 Sel’skohozâistvennyj i Torgovo–Promyšlennyj Spravočnyj Listok = Сельскохозяйственный и Торгово–Промышленный Справочный Листок / red. L. ком. – C. – Киев–Одесса.: Тип. publica şi materiale în limba română. – Bucureşti. 1995. 3. Text paralel în limbile rusă şi română sub o copertă unică. 1155 Sever Bessarabii = Север Бессарабии. Semănătorul. P.: Românitatea transnistriană. К. CNC. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). Ponomarenko. – P. Botezatu. – Ismail. 1969. P. Bibliogr. 1908 ed. Basarabia şi Transnistria (1812–1993).: Lascar (Ласкар). – Ch. 1. 1156 Sfat ţărănesc / dir. – 1925 – 1931. – 1898 – 1900. 223. 1910. Н. Camerei Agricole a judeţului Ismail. Якубовича. (1929). Vezi: Buletinul agricol. район. 1989. – Bucureşti. Ediţie ilegală. Apărea sub egida comuniştilor din Chilia în frunte cu I. Se tipărea la şapirograf. Moraru Anton. Борьба за власть Советов в Придунайском крае и воссоединение с Украинской ССР (1917–1940).. 1154 Serp i Molot [ziar] = Серп и Молот: Орган Килийского гор. Istoria Românilor. – Bălţi. Bibliogr. – К. Губерн. Apare în limba rusă. Ediţia în limba română cu denumirea: Buletinul agricol şi Buletinul agricol din Basarabia. Sel’skohozâjstvennyj bûlleten’. / Бессараб. – P. журн. М. Sel’skohozâjstvennyj i Torgovo–Promyslennyj Spravočnyj Listok. – 1925–1931 – Ch. – Ch. – 1932–1937. şi Buletinul agricol din Basarabia. Supliment la revista „Бессарабское Сельское Хозяйство”. – [1936. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – P. 202. Зиновьева М. – Vol. Никифоров М.. 6.. – Bălţi. союз специалистов по сел. ком. 11. – 1912. Sel’skohozâjstvennyj Obzor Bessarabskoj Gubernii. Apare în limba rusă. Gazetă comunistă ilegală. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Bibliogr. 1 – 3. – Ch. Vezi: Bessarabskoe Sel’skoe Hozâjstvo. подпол. Bibliogr. – Cahul. – C. Драхенберг К. 121. Bibliogr.–х.. Apare în limba rusă. – T. L. 1149 Sel’skohozâjstvennyj bûlleten’ = Сельскохозяйственный бюллетень: Ежемесяч. – 1927. Bibliogr. 190 . – Ch. Компартии Румынии. în 1909 ed: 1 – 5..–ed. Denumire: 1934–1935 – „Sfatul Ţărănesc”. К. – Cahul. în 1910 ed. Desсriere bazată pe ed.: S.Presa basarabeană.: Românitatea transnistriană. В.

cu caractere latine. ca ediţie română paralelă cu ediţia în limba rusă. BNR 1917. Lohan. – Descriere bazată pe nr. 1931–1933 . Bibliogr. 1. 162. Mâţu C. P. сплин врачующий. 3. 30. 1931–1933. – Ch. – 1917. 386. DPR(1731–1918). – 1917–1921 – Ch. И. – P. DPR (1731–1918). журн. decembrie.: Газеты СССР. L. – P. noiembrie. Culturale a Românilor Basarabeni. De la nr. Denumire: 1927.. Din anunţul publicaţiei referitor la abonamentul pe anul 1929: “Открыта подписка на 1929 год на большой иллюстрированный. Lunar. Bâtcă V. (1928). 387. 24 – 1921.: Tip. Vezi: Sfatul Ţării. – P. Sfatul Cerij. dir.. de editură naţională „Luceafărul”. Tecuci. începînd cu data de 18 martie 1918 şi pînă la 2 ianuarie 1921 ambele gazete se unesc. 198. Bibliogr. 18. Apare paralel cu ediţia în limba română.: Românitatea transnistriană. L. верхов. 3. 93. prim–red. 30 martie.–Ţărănesc din judeţul Cahul / resp. PPR – T. 7. I. L. noiembrie. – 1927. – 1917. 1160 Sfătuitorul Cooperaţiei: Organ de propagandă: duplex Chişinău–Tecuci / sub conducerea unui comitet de cooperatori. “Foaia apare în româneşte deocamdată de două–ori pe săptămînă: joia şi duminica”.: N. Vezi: Sfatul Cerij. – P. юмористический. 1. Adiasevici (В. – Ch. Pe anul 1928. – 1917. BAŞR. 865. – Tecuci. aprilie. 1157 Sfatul ţărănesc: Ziarul Partidului Naţ. – Ch. – Ch. 1917–1960: Т. Адиясевич). краевого органа Бессарабии. Dar. BŞCAŞRM 1917–1919. – Vol. red.: DPLR 1790–1990. secretar de red.Presa basarabeană.: BAR 1917–1918.. 1922. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – P. Sfătuitorul Cooperaţiei. Bibliogr. 866. – P. 15 decembrie. 15 – 1915. – 1919–1924. BŞANRM 1919–1920. Vezi: Sfat ţărănesc.: DPR (1731–1918). Lianţul Unirii: Ziarul “Sfatul Ţării: 80 de ani de la aparţie // Ţara. 1998. свободофильский. – Cahul.: Tip.: Constantin Noe. Holban E. 1158 Sfatul Cerij = Cфатул Цэрий: Изв. Publicată de Biroul de contabilitate şi informaţiuni al Băncilor populare şi Cooperativelor săteşti din jud. 1922. Cele 2 publicaţii se contopesc la 18 martie 1918 şi apar numai în limba română.: A apărut de la 1 ianuarie 1912 pînă la 30 noiembrie 1915. martie. noiembrie. 4. 191 . – 1919–1924. Адиясевича”. – Ch. Loc. ianuarie. Полугодовым подписчикам будет дана роскошная премия „История Бессарабии в карикатурах” В.: V. краевого органа Басарабии (Бессарабии)”.: G. 1922 reapare la Chişinău sub aceeaşi conducere. – P. BCNLM 1928 Sfârla. 24 – 1918. веселый бичующий и популярный „Щелчокъ”. – 1928.: BAR 1918–1921. Верхов. ianuarie. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Soc. Bibliogr.: Romulus Cioflec. – 48 cm – 64 cm.: Tip. – Ch. L. PPR – T.: BAR 1928. – Descriere bazată pe nr. – Cahul. – C. 401 Sfatul ţărănesc. – 31 mart.. În perioada 24 noiembrie 1917–martie 1918 apare în caractere chirilice. continuînd să apară într–o singură ediţie. – 1934 – 1935. 15 – […]. P. 442. 386. – Bucureşti. – P. Apare în limba rusă. P. – Ch. духоподъемный. Săptămînal. 1930. Dimitriu (Г. щелкающий. Sfatul Ţării. сатиры и юмора / dir. – 1998. 1159 Sfatul Ţării: Organ al Parlamentului Republicii Moldoveneşti / sub direcţia lui Ion Costin şi Nicolae Alexandri. Ediţia în limba rusă apărea cu denumirea: “Сфатул Цэрий: Изв. Text paralel în limbile română şi rusă. Bibliogr. P. Cotidian.: Bibliografia României. Димитриу). 1.„Sfat ţărănesc”. (1918). 1161 Sfârla: Щелчок: Еженед. „Dreptatea”. Soc.: Mihail Bădescu. – P. 1996. 1918 îşi modifică subtitlul în “Organ al Guvernului Basarabiei”. cu titlu identic. la Tecuci.: BAR 1912–1915. – 1912.

: Трубецкой Б. (1922). Chiticari G. 871.: N. 1. „Glasul Ţării”. Denumire: 1956 – „Munca paşnică”. – 1919. – 1941. – 42 cm. raionale „Slobozirea”. L. – Descriere bazată pe nr.: Cartea Moldovenească. Podgornaia. red.: BAR 1921–1923. Ediţia în limba română cu denumire: Кулежере де хотэрырь ши диспозиций але гувернулуй РСС Молдовенешть. – Ch. Subtit. 1166 Soarele: Gazetă săpt. Apare de 3 ori pe săpt. 23. Едитурий де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей (Штефан чел Маре. (стр. – P. 3. демократ.. – 1948. 1163 Slobozirea = Слобозиря: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Резина. 19. – Ch. [Varianta română cu denumirea „Cuvântul”]. PPMS 1975–1985. PPMS 1924–1974. Continuă numerotarea ediţiei în limba rusă.: PPR. Sobranie postanovlenij. 256. 490.Presa basarabeană.: de la 7 aprilie 1923 – “Foaie săpt. Vezi: Culegere de hotărîri şi dispoziţii ale Guvernului RSS Moldoveneşti. Mâţu C. 3. – 1956. Kraevski.: 1948 red. – P.: PPMS 1924–1974. 3. Costin.. S. – Descriere bazată pe nr. de red. 1950–1955 Slobozirea. / condusă de un comitet. P.. – 48 cm. 2 – 1957… – Ch. 1951–1953 red. nr. – 1941. – Rezina. 1164 Slovo = Слово. 1941 №№ 1. 6): Тип.: BAR – 1919. Red. – P.: de la 7 aprilie 1923 „Imprimeria Statului”.: BNRM 1956–1957 Sirena Moldovei. Bibliogr. 1954 red.. „Бессарабия”. 8. S. 30 – 1923. Gogol. BŞANRM 1922. Slovo. – 1921.: BNRM 1948. – Ch.: de la 13 noiembrie 1919 apare la tip. Bibliogr.: Tip. 206. 13): Tip. 378. – Descriere bazată pe anul 1. партии в Бессарабии / sub conducerea unui com. Мунчешть. 111). Staruş. – 1956. – P. Bibliogr. Ciobanu. Slovo. Bibliogr. 3–5. P. 3 august. 24. – P. aprilie. – 1915. – К. – Ch. gaz. – Rezina (red. aprilie. – Ch. 2 septembrie. 25 – noiembrie. – P..: PPR – T. resp.. 219.: 1956 . Tip. 1930. P. L. P. De la 1956.:str. Apare în limba rusă. 1989. Dunăreanu.: D. decembrie. Bibliogr. L. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916.9.: 1955 – Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал де депутаць ай оаменилор мунчий дин Резина. L. „Glasul Ţării”.. Sagaidac G. 3. (1948) Red. Mâţu C. iunie. Subtit.locţ. 1917–1960: Т. septembrie. 871. – T. – Ch. resp. 1162 Sirena Moldovei = Сирена Молдовей: Органул кырмуирий ши ал ком. pentru cultura poporului”. – Ch. Vezi: Munca paşnică. Soarele. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. – 1919–1924. 4) – 42 cm. Apare în limba rusă. – 1919–1924.. Bibliogr. Neregulat. septembrie. – Vezi: Cuvântul. – 1956. – 48 cm. Ediţie bilingvă. – Vezi: Gudok Moldavii. octombrie. – Ch.: Периодическая печать СССР 1917–1949. F. – Вып. – 1919.: Газеты СССР. red. Săptămînal. 192 . – C. ( red. Apare de 3 ori pe săpt. 1930.: avocat I.: G. – Ch. 1165 Slovo = Слово: Орган труд. професионал ал кэий ферате молд. 183. (1956).: G. str. – С. – C. Tip. 1167 Sobranie postanovlenij = Собрание постановлений и распоряжений Правительства Молдавской ССР. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1(1547). red. 1 – denumire în limba rusă „Гудок Молдавии”. – P.: P. 3 – 1956.

1. D. (1939). Dreus (Дреус Т. Nikolaev. 1171 Socialističnij slâh = Соцiалiстичний шлях: Орган Червоно–Окняньск. – 60 см. 318. Denumire: 1933–1941 – Соцiалiстичний шлях.: 1933 – T. 1935–1936 . Vezi: Calea socialistă. – Rîbniţa. Bibliogr. 161. – 1931. Apare de 3 ori pe săpt. 1935 – B.: Газеты СССР. Apare în limba rusă. Varticean. – Vezi: Molodij bil’sovik. – P. Cerednicenko (Чередниченко С. Rusnac. Red.: 1949–1950 red. – C. Pelipac. 1172 Socialističnij slâh = Соцiалiстичний шлях: Орган партячейки горняков Рыбницких камен. – 1950 – 1957… – Rîbniţa. – 1919–1924. – Ch. – Rîbniţa. R. I.-adj. Ziarul este amintit ca primind corespondenţă din U. 1917–1960: Т.Presa basarabeană. Ediţie trilingvă: moldo–rusă–ucraineană. Varenbud (Заступник вiд. Descriere bazată pe nr. Совета депутатов трудящихся.: Газеты СССР.). – 1930. 1917–1960: Т. 1938 – S. Варенбуд). Grecul..). BNRM 1939. Apare în limba ucraineană. Apare în limba rusă. 1917–1960: Т. Period. Socialističeskij Vestnik. Bibliogr. 1957 red. 1169 Socialističeskij Vestnik = Социалистический Вестник. L.: PPR – T. – 42 cm. 3. 184. P.: Клобуцкий В. Bibliogr. V. 24. PPMS 1924–1974. N. 195.: 1934 – Stulifker (Штулифкер). 178–179.: 1933 – de la № 137: Орган Молд.: BŞANRM 1937. 1934 – S.: Газеты СССР. РПК та РВК. Red. Vezi: Socialističnij slâh. Red.: G. – 1936. – К. 1940. septembrie. – Ch. 4. – Balta–Tiraspol. Limba ediţiei – ucraineană... Denumire: 1940 – „Советская Молдавия”. M. septembrie. – 1933–1941. 1938 – I. noiembrie. – 1924. Subtit.. – Krasnye Okna. 1951–1952 I. Lukaşciuk. Тираспольского мiському КП(б)У та Президiï Верховноï Ради депутатiв трудящих Молдавьскоï АРСР / red.: 1933 – B. I. – Krasnye Okny. – 1940. S. resp.). 1938. 1170 Socialistična Moldaviâ = Соцiалiстична Молдавiя: Орган Молдавського Обкому. De la 1 ianuarie 1933 apare varianta în limba moldovenească cu denumirea: „Calea socialistă”. 3. septembrie. – Krasnye Okny. 1976.: 1935: „Молодий бiльшовик”. Bibliogr. – 1935. обкома КП(б)У и ЦИК. 5 – 1938. S. De la 16 septembrie 1925 varianta ucraineană a ziarului „Плугарул рошу” are denumirea: „Червоний Орач”. – Vezi: Stalinskij slâh. Garber. обкома и Тирасп. 475.: 1950–1954: de 3 ori pe săpt. – P. Garber ( Гарбер Б. resp. – Rîbniţa. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. 1940 – B. Red. – P. Н. 1938 : de la № 166 Орган Молд. 15 – 1940. обкома и Тирасп. 260 – 261. Socialisticna Moldaviâ. – P.: A.: BNRM 1950–1957… Socialističeskij put’. 1168 Socialističeskij put’ = Социалистический путь: Орган Рыбницкого РК КП (б) Молдавии и исполкомa район. Period. Vezi: Cervonyj Orač. F. De la 1 mai 1933 ediţie independentă. – Vezi: Postiševec. Apare în limba ucraineană. разработок. – Vezi: Drumul socialist. Denumire: din 1938 – „Сталiнський шлях”. 1934 – de la № 71: Орган Молд. Socialističnij slâh. – 1925 – 1930. – Krasnye Okny. – 1938–1941. 1936 – I. 26 august. – 1933–1941. Vezi: Sovetskaâ Moldaviâ. 1937 – cotidian. Vikonski. – 1932 –1935. PPMS 1975–1985. L. 193 . – Tiraspol.: 1935 – de 5 ori pe săpt.: Cotelea. ГК КП(б)У и ЦИК. – Rîbniţa. Supl. 13. 1173 Socialističnij slâh = Соцiалiстичний шлях: Орган Рыбницкого райисполкома КП(б)У и райисполкома. 874. – C.red. Supl. С.. P. – 1930–1941. Bibliogr. PPMS 1924–1974. ред. – 1933 – 1941. 1936 – B. H.: pe paginile ziarului apare suplimentul: „Постишевець”. Socialističnij slâh. ГК КП(б)У и Президиума Верховного Совета МАССР. – Rîbniţa. – C. Varianta moldovenească cu denumire: „Drumul socialist”. Sojanski.

: Газеты СССР. 3. G. 158. 878. Corpului Didactic din judeţul Soroca. – 1933. И. Subtit. septembrie. Lunar. Apare în limba rusă. red. – Ch. – 1941. – Soroca.: M. – P. Socialističnij slâh. 1945 – de la № 21 N. 1939. – Descriere bazată pe anul 9. PPMS 1924–1974. Президиума Верховного Совета Нар...: 1917 – Gaz. 194 . 1976. Holban E. 318. – 1914 – [1916].. 1998. – Rîbniţa. – 1923. I. L. Совета и Совета Министров Молдавской ССР. – Ch. – Novokomisarovsk. Mâţu C.. (1932). (1932). – P. Comitetului. – 1919–1924. Subtit. Poleakov (Поляков В. din august. Red.: BAŞR 1917. 28 – Chişinău. – Bucureşti. С. 3. Bibliogr. ianuarie.). Верхов. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. De 6 ori pe săptămînă. 1996.: Gh.. Горкома ЦК Молдавии и Верховного Совета МССР. П. – C. – T.: Palatul Libertăţii). L. Sorokskie Telegrammy. – Tiraspol. Red. Vezi: Socialističeskij put’. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1174 Socialističnij trud = Соцiалистичний труд: Орган политотдела Новокомиссаровской МТС. Loc. P. Vezi: Socialistična Moldaviâ. 4. de la № 150 Орган ЦК КП Молдавии и Верховного Совета МССР. 1942. fondator: G. Gâsca.: 1941 (29 iunie) – 1944 (3 august).). reg. L. Întrerupere în ed. februarie.: Беляева Л.). – Descriere bazată pe anul 15. – Ch. – 1934. 1952 – de la № 142: Орган ЦК и Кишин. S. Denumiri: „Червоний Орач” (Красный пахарь). 6 – 1932. Vezi: Cervonyj Orač. Reapare în ianuarie 1925. 260 – 261. septembrie. 1953 – A. 364. politică pentru soldaţi şi ţărani.. Bibliogr. Библиография периодических изданий России 1901–1916.: 1923 . 1178 Sovetskaâ Moldaviâ = Советская Молдавия: Орган ЦК КПМ Молдавии. BCU Cluj 1932. – P. Bisăptămînal. 7. Zverev (Зверев Н. al Sfatului Deputaţilor.: DPR (1731–1918). 14 – 1924. – P.: Iorgu Tudor. – nr. 1930. – P. 1947 – de la № 16 I. 1949–1950 – de la № 9 N. 390. „Соцiалiстична Молдавия”. Odesa. fondat în ianuarie 1923 // Viaţa Basarabiei. Anisimov (Анисимов Н.–Peterburgskogo Telegrafnogo Agentstva = Сорокские Телеграммы: Бюл. 20 octombrie. Bibliogr. Corpului Didactic din judeţul Soroca / sub îngr. Minciună. Denumire: “Социалистический путь”.: Клобуцкий В. Socialističnij trud.: BAŞR 1914–1915. Românitatea transnistriană. 1176 Solidaritatea: Organul Asoc. 1943.. nr. 401. 1942–1944. 1917–1960: Т.: 1924 – secretar de red.: la sfîrşitul lui iunie 1941 se edita în satul Valegoţulovo. – C. – P. – 1925–1930 – Balta–Tiraspol.:1941 – V. 1925 – 1940.: BNRM 1923. 1927–1937. Litvac. Комиссаров МССР. într–un format mic. Golubiţki (Голубицкий А. – P. 1–2. 81.Organ al Asoc. К. Н. N. P. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. avea formatul unui ziar raional. Никифоров М. Batov (Батов И. – Ch. P.–Петербургского Телеграфного Агентства. 1175 Soldatul Moldovan: Gazeta CC împlinitor mold.). ofiţeri şi soldaţilor moldoveni basarabeni – pentru soldaţi şi ţărani / dir. 1944 – a reapărut la Soroca. în 1932 – Organul Asoc.: 1941 – de la № 81: Орган ЦК КП(б) Молдавии.) Subtit. 27 – 1957… – Ch. P. Bibliogr. Bibliogr. CNC 1942 BŞANRM 1924–1944. – 1930–1940. – 1940. Gâsca. – 60 cm. 1940. Зиновьева М. С. С. Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană. М.: PPR – T. – 24 cm. – P. BCNLM 1928–1940 Solidaritatea. Apare în limba rusă. P. 1177 Sorokskie Telegrammy: Bûlleteni S. Pîntea şi Speranţa Tudor – 1917. 4-5. – К.Presa basarabeană. scoasă de Sfatul deputaţilor moldoveni basarabeni. invăţătorilor din judeţul Soroca.. – Soroca: Tip. BAR 1917–1918 Soldatul Moldovan. 1933. februarie – 1935. Albumul Basarabiei. 290. „Solidaritatea” – organul Asociaţiei corpului didactic din judeţul Soroca.: (red.

Упр. – 1919–1924. Unirei. 1 – 1940. P. Bul. BŞCAŞRM. aprilie. Albescu. – 1920. 16 (26 februarie). P.: Газеты СССР. совета депутатов трудящихся / red. 884.: Tip. 8. BU Cluj 1939–1940 Speranţa. – 1935.: BŞANRM. Качанова.: Газеты СССР.. – P. P.: AOSPRM 1920 Sovetskoe stroitel’stvo.: M. – 1950–1956. / dir. red. de conducere: în 1935 – Teodor Guja. februarie.: Boris Vasilache. de red. – 1920 – […]. red. librăriei “Pavel Suru”. 1180 Sovetskoe stroitel’stvo = Советское строительство: Изд. L. Berechet şi de pr. Loc. Bibliogr. отд.: Opriş T. Bisăptămînal. L. 23 – […]. 1924. Text paralel: rus–ucrainean. – 1924. Boga. 255.: PPR – T. 1938. Volin. PPMS 1924 – 1974.–resp: Andronic Sîrbu. Vasile Harea. septembrie.: Ştefan Ciobanu. – С. – 22 cm. Bisăptămînal.. „Basarabia”. Sport. Soc. 86). – 32 cm. 1184 Sport: Rev. Apare neregulat. precum şi pentru aspiraţiile şi idealurile profesionale ale Corpului didactic. Bibliogr. 1939 preşedinte – Mihail Braşoveanu. red. nr. sportivă şi lit. В. diacon Nicolae Popescu (menţionat în ianuarie / septembrie 1920). инструкторско–информ. George Frunză.: Seromaşenko N. Bibliogr.Presa basarabeană. 1183 Spicuitor în Ogor vecin: Ştiri istorico–literare despre noi şi vecini: duplex Chişinău–Bucureşti / condus de Ştefan Gr. BNRM 1945–1957… Sovetskaâ Moldaviâ. 1179 Sovetskaâ žizn’ = Советская жизнь: Орган Волонтиров. 1936. – P. Spicuitor în Ogor vecin. L.apare la Bucureşti. – Chişinău– Bucureşti: Ed. Asoc. red. 195 . – C. – Orhei: (red.: BAR 1923. Lunar („afară de iulie şi august”). Const. Speranţa.: Schwarz–Rion G. – 1923. РК КП Молдавии и район. – Balta: Балтская тип. 7. Apare în limba rusă în paginaţia ediţiei în limba româna „Avântul sportiv”. secretar de red. Vezi: Avântul sportiv. – 1952 – 1956. L. 3. P.: 1920.: Gh. Varianta rusă a ziarului „Вяца советикэ”. 449. P. şi adm. 161. 198 L. – Ch. – P.: Tip. 3. T.: Ion Moscovciuc. (1920). 1182 Speranţa: Rev. Ю. – Vezi: Viaţa sovietică. – P. 1917–1960: Т. – P. – Bucureşti. 1185 Sportivnyj Poryv = Спортивный Порыв / dir. 1917–1960: Т.: PPR – T. – 1924. 1. Com. = Radâns’ke budivnictvo. – P. Apare în fiecare sîmbătă.: DPLR 1790–1990. Bibliogr. Orester (pînă la 4 mai). 888. P. ianuarie–decembrie . 226. Полвека газетной строкой / под общ. 1181 Speranţa: Rev.: BNRM 1952–1956 Sovetskaâ žizn’. PPMS 1924 – 1974. 1975. 1. Bibliogr. Com. 4. anul 1956 a fost încetată editarea. de lectură a Şcolii normale de băieţi Hotin. L. ( de la 7 iulie 1924). preş. (1938). Subtit.: Organ necesar pentru degrevarea tensiunii sufleteşti. – Descriere bazată pe anul 1.: BNRM 1935–1936 BCNLM 1935. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. Tip: “Cultura”. Justin Frăţiman. 1977. G. – Ch. – Volontirovca. I.: N. – Descriere bazată pe anul 1V. 1939. – Ch. Bibliogr. ianuarie – decembrie. aprilie. La nr. – 1926. Chişinău. Dimitriu. nr. Silviu Dragomir. Bobulescu. – Volontirovka. – 1919–1924. [1924]. – К. februarie. Радянське будивництво: Видання Балтського повiтового виконкому / Видання iнструкторсько–iнформацiйного вiддiлу Управлiння. 1924 – Chişinău. de red. nr. 178 – 179. Corpului Didactic Primar din oraşul şi judeţul Orhei / sub conducerea unui com. – Hotin... 26. 19 – iulie. I.

339.: Pirogova. – 42 cm. Makarsky. 1188 Spre lumină: Rev. С. Spravočnik “Karmannyj kalendar’”. P. Bujor. – К. Brîseakin.: A.: BCU Iaşi 1934 Spre lumina. Bibliogr. – s.. 3. – P.: I.: PPMS 1924–1974. – Ch.: Клобуцкий В. Bibliogr. Apare în limba rusă. Komarovski. S. – 42 cm. L. – Bălţi: Tip. iunie – 1935. Red. P. I. 22 – 1953. ЛКСМ Молдавии. 339. L. Bibliogr. 890. Bibliogr. L. red. – Ocniţa. – 1933 – 1934. resp. ianuarie. Bisăptămînal. Red. 3 septembrie.. Red. – 1951. 1952. S. L. L. – Lipcani. (1934). Bibliogr. Maleavin. 227. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. бюро. Stalinec. 25 ianuarie. 2. – Descriere bazată pe anul 1. – P. R.: Opriş T. PPMS 1975–1985. 1190 Stahanovistul = Стахановистул: Органул секцией политиче а СМТ № 2 дин Окница / red. Хлиная. Бужор. ком. P. 1976. r-nul Căuşăni: Tip. месткома и профкома Кишин. 3 – 1953.: PPMS 1924–1974. I. – 42 cm. 340.: S.: A. Apare în limba rusă. – Ch. Grigoriev. партиздата ЦК КП(б) Молдавии. – P. 1950. Komarovski. P. 1954–1955 red. Spre victorii noi.: PPMS 1924–1974.: BAR 1929. septembrie. administrator: V. 65): Газетно– журнальная тип. septembrie. 1189 Spre victorii noi = Спре викторий ной: Органул секцией политиче а СМТ дин с. – 1950.: 1934 – I.: Cojuhari A. 9 – 1954. – 1951.Presa basarabeană. 1951 – Poiasnuik A. – 1929. – Hlinaia. S. Bisăptămînal. . 1186 Spravočnik „Karmannyj kalendar” (Calendar de buzunar informator) = Справочник „Карманный календарь”. Госуниверситета.: PPR – T. P. nr. – 1956. Bisăptămînal. nr. – 1933. noiembrie – 1955. de lectură „Unirea” de pe lângă liceul de băieţi „Ion Creangă” din Bălţi. – P. – P. – 1919 – 1924. Brîseakin. – s.: S. 1191 Stalinec = Сталинец: Орган парт. Bibliogr.: Diev V. Popovca. r-nul Cărpineni. Bisăptămînal. 1953 red. Apare în limba rusă (articole separate – în limba moldovenească) – Descriere bazată pe nr. Denumire: din 1956: „Кишиневской Университет”. 1977. – 42 cm.: BNRM 1950–1953 Spre comunizm. 1192 Stalinec = Сталинец: Орган политотдела Липканской МТС / red. 1193 Stalinistul = Сталинистул: Органул секцией политиче а СМТ дин с. 196 . Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. gazetei raionale „Satul colhoznic”. ректората. Descriere bazată pe anul 2. – 1950 – 1953. februarie. (adresa red.: 1950 – Dumic A. Sportivnyj Poryv.: 1952 red. 3.: BNRM 1950–1954 Stahanovistul. 1953 – Ivanov S. periodică a soc. 1. Cibotaru. 1187 Spre comunizm = Спре комунизм: Органул секцией политиче а станцией де машинь ши трактоаре дин Поповка. 192 L. – Ch. mai–iunie. – Vezi: Kišinevskij Universitet. înloc.. Sorin. înloc red. – 1950. – P. – Bucureşti.. Sorin.: BNRM 1952–1955 Stalinec.

исполкомa Советов Депутатов Трудящихся. 4. 18 ianuarie.. A. – Descriere bazată pe nr. 1917–1960: Т. Bibliogr. 1200 Stalinskij klič = Сталинский клич: Орган политотдела Чадыр–Лунгской МТС / red. Bîstrov. Solodeankin. ianuarie. – s. – 1950. L. – P. 29. Apare în limba rusă. – P. 2. P. PPMS 1975–1985.: Tkaci M. 1949 – A. – Descriere bazată pe nr. Bragnebun. – Chiperceni. – Ceadîr–Lunga. – 1948.: PPMS 1924–1974. 1197 Stalinskaâ pobeda = Сталинская победа: Орган Кагул.: BNRM 1949–1952.: BNRM 1947. red. V.: S. Bibliogr.P. 1196 Stalinistul = Сталинистул: Органул секцией политиче а СМТ дин Петрошань / red. Baboi. – [1940] – 1956.: V. resp. гор. D. 1954 – V. P. pentru red. resp. Bibliogr. Vezi: Put’ k kommunizmu. Советов депутатов трудящихся. gazetei „Stalinistul”. – Ceadîr–Lunga.: L. 1953 red. 8. – s. Red. Lojkin.: PPMS 1924–1974. Denumire: din octombrie 1956 – Сатул сочиалист. 1195 Stalinistul = Сталинистул: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал КЕ ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Котовск / red. 338. Şalev. 52(181).: 1952 – locţ. G. 1952 – M. 1917–1960: Т.: de 3 ori pe săpt. Stalinskaâ pravda. – P. 1 – aprilie. – 42 cm. 179. Apare în limba rusă. PPMS 1924–1974. G.: V. A. – 42 cm. 344. Period. septembrie. Întrerupere în ed.: 1947 – red. L. 29): Tip. Granici. P.: 1949 – de 3 ori pe săpt. 1 ianuarie.: 1941–1946 Denumire: din 1956 – Путь к коммунизму. 1947. Lenin. PPMS 1924–1974.Presa basarabeană. 63). – 1948. – 1956. Совета депутатов трудящихся. – 42 cm. 342. PPMS 1975–1985. 1955–1956 Stalinskaâ pobeda.: Газеты СССР. r-nul Rîşcani. 8 – 1953. 1199 Stalinskaâ pravda = Сталинская правда: Орган политотдела Пелинейской МТС / red. PPMS 1924–1974. Denumire: 1951 – „Вяца колхозникэ”. Bibliogr. 8 – 1953. – 1951–1956. Podoplelov. Period.: PPMS 1924–1974. 18 – 1956. – Cahul. Pelinia. M. 1948. 4. 455. S. 427. aprilie. Petroşani. Puzikova. – Vezi: Viaţa colhoznică. – P.: 1948 pentru red. G.. L.: X. Ianovici.: – С.: Летопись периодических изданий СССР 1950–1954 гг. Babuşkin.: P. – 1951. 197 .: 1951 red. – Cahul (ул. PPMS 1975–1985. Red. 302.: D. 285. S. – 1944 – 1945. P. Stalinskaâ pobeda. Garber. Stalinistul.: Газеты СССР. Apare de 3 ori pe săptămînă. ком. Denumire: de la nr. V. – P. red. 1194 Stalinistul = Сталинистул: Органул КР Киперчень ал ПКМ ши ал Советулуй районал Киперчень. – 1956. Stalinistul. Bisăptămînal. – Cotovsc. 1952 – Орган Кагульского РК КП Молдавии. 227. . Bibliogr. Pociumban. iulie. КП(б) Молдавии и уезд.: de la octombrie. уезд. 1198 Stalinskaâ pobeda = Сталинская победа: Орган Чадыр–Лунгского РК КП(б) Молдавии и район. I. – С. – С. Apare de 2 ori pe săptămînă. – Vezi: Satul socialist. 91 (1 august). и район. – P. Apare în limba rusă. Vezi: Znamâ pobedy. 1956 – „Знамя победы”. – 1956. S. M. – P. ianuarie. Subtit. Bibliogr. 1917–1960: Т. Bibliogr. – 1950. 178.: Газеты СССР. 1950–1955. 1952. Red.: A. septembrie. 342. – Descriere bazată pe nr. r-nul Rîşcani. – P.: BNRM Stalinistul. 1(493). – Cotovsc (str. – C. Selin.: I. N. 221. 27 –1956. resp. Săptămînal. 193. Stalinistul. Şabatko (Шабатько). Red. – Ceadîr–Lunga. – Chiperceni. Парижской Коммуны. V. 1(2).

МССР. отд-ние. – 1952.: CNC 1957 Statističeskij bûlleten’. Nikolaev. Vasalatii. 1917–1960: Т.: Госстатиздат–Молд. 1952.: 1945–1947: I. 28 iunie.: BNRM 1950–1953.: Клобуцкий В. – Vezi: Steagul roşu. – 1953. Jijinov. – P. Bibliogr. Red. 275.. – 1933.: Газеты СССР. 173. Vezi: Krasnoe znamâ. 1951: A. 266. PPMS 1924–1974. С. Dumic şi M. 454. (1947). Apare în limba rusă. Red. Apare în limba rusă. – P. 1952 – D. Vezi: Znamâ pobedy. Revina. – 1933. – 1941. 25 Octombrie. L. 1951 – A. район. Apare de 3 ori pe săpt.: A. 47(185). 1 – 4 – Steagul Roşu. 1949: V. 1204 Stalinskij šlâh = Сталiнський шлях: Орган политотдела Чернянской МТС. – Tiraspol. nr. februarie. – К. 185.: 1950 – D. 1952: S. . – 1941. 1205 Statističeskij bûlleten’ = Статистический бюллетень / ЦСУ ССР. – Tiraspol. Tiraspol. 1 – pînă la nr. 346. Bibliogr. 128(257) din 1953 s–a editat ca ziar de district. – 1950.: Клобуцкий В. iunie – 1935.: PPMS 1924–1974. газ. – P. 2): Тип. Red. – Descriere bazată pe nr. martie – 1935. 1950 Stalinskij put’. КП(б) Молдавии и окруж. 198 .: 1942 – 1944. PPMS 1924–1974. Zandelov.. – Balta. Stalinkij klič. Garabaji. PPMS 1975–1985. 4 iulie. – Vezi: Leninskoe znamâ. C. Ediţie mixtă: moldo–ucraineană. 1. BŞANRM 1941.P. ком. Denumiri: „Красное знамя”. P. Stalinskij šlâh. Se edita cu parafa: „Nu se admite publicarea în presă” („Не подлежит опубликованию в открытой печати”). – К. Vezi: Dnestrovskaâ pravda. 4 – 1957… – Tiraspol. de Stat or. (1941). februarie. Red. – C. 1917–1960: Т. Apare în limba ucraineană. – 42 cm. P. Совета депутатов трудящихся. – Slobozia.: Zaporojan (Запорожан). adj. Privalovici. Apare în limba rusă. Varianta în limba rusă: Знамя победы.. Şliahtici (Шляхтич). Denumire: 1941. nr. 1952. – Ciornoe. 2. – Descriere bazată pe anul 1.: 1950 – P. упр.: Газеты СССР. Nikolaev. Întrerupere în ed. nr. P. 77. – Tiraspol.: PPMS 1924–1974. Стат. 1976. – P. 222. A. – Slobozia (Центральное шоссе. L. 1203 Stalinskij šlâh = Сталiнський шлях: Орган политотдела Балтской МТС. S. 128): Tip. – Tiraspol. PPMS 1975–1985. – 1957. A. S. Совета Депутатов Трудящихся / red. 1206 Steagul biruinţei = Стягул бируинцей: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Тираспол. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. D. Bibliogr.– С. – Ch.. „Сталинский путь”. Descriere bazată pe nr. Bibliogr. P. – 1945 – 1957… – Tiraspol (str. Bilunar. Stalinskij šlâh.: 1953 : M. С. Dumic. L. – 1932 –1953. и гор. iulie. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Petuhov. Şabatko. Bibliogr. 1956: V. – 42 cm. Bibliogr. Denumire: din 1953 – „Ленинское знамя”.: BNRM 1952–1956 Stalinskij put’. 186. Apare în limba rusă. 1976. V. 1201 Stalinskij put’ = Сталинский путь: Орган Слободзейского Райкома КП(б)М и Исполкома Район. 2. 1202 Stalinskij put’ = Сталинский путь: Орган Тираспольского окруж. red. – 1947–1952.Presa basarabeană. „Днестровская правда”. nr. Apare de 3 ori pe săpt. –– P. Lunar.

– C. – 1953 – 1957… – Slobozia. PPMS 1975–1985. Bibliogr.: C. august]. C. 1917–1960: Т. р–нул Вулкэнешть.: V. Pascari. PPMS 1924–1974. – P. L. Bibliogr. L. I. PPMS 1924–1974. округул Кахул – 1950 – 1954. – Ch. Red. 3. 8 august. 265 – 266. 1208 Steagul leninist = Стягул ленинист: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Слобозия. Vîbrienko. C. жудецан ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком. P. iulie. Nicu..: ESM. 1945–1947: G. Vezi: ed. Bisăptămînal. 1948: V. de la 29. I. – C. Porcesco. S. Subtit. Bisăptămînal. N. Bibliogr. 27): Tip. P. – Vol. 1955-1957 – A. PPMS 1975–1985. Драхенберг К. – 30 – 42 cm. 1.: Газеты СССР.. 19 iulie. Zavtur. 1210 Steagul rosu = Стягул рошу: Органул секцией политиче а СМТ дин Котовск.: BNRM 1953–1957… Steagul leninist.: PPMS 1924–1974. 184. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940). – Corneşti. Stefoglu. 223 – 224. P.: L. 190 L. Doţenko. Vezi: Calea stalinistă. 87. S.: BŞANRM 1941 Steagul Roşu. 336. ымплинитор ал Советулуй жудецан ал Депутацилор трудиторилор дин Кишинэу. ымплинитор дин жудецул Сорока. 1952 – C. 1956 la nr. resp. – 1950 – 1952. Revina. Bibliogr.: 1949 – Organul CR al PC al Moldovei şi sovietului raional al deputaţilor trudutorilor din Soroca. 435. Red. 17(845) editarea este suspendată.: S. 1944 red.: Газеты СССР. Red. 1917–1960: Т.: PPMS 1924–1974. 1954-1955 . 267. 111. str. 1936 – „Colhoznicul prinestrean”. – P. – Slobozia. 291. Gazetă comunistă ilegală. Se multiplica la şapirograf. Steagul Roşu. 1212 Steagul Roşu: Органул ком. Vernikov. Vezi: ed. Subtit.: BNRM 1950–1954 Steagul leninist.N. Semenciuk. Red.: BNRM 1947–1957 Steagul biruinţei. respectivă. I. V. – P. S. V. Dîrul.10.. – P. 6. – 42 cm. Muntean. – P. М.: 1947 – red. judeţean Hotin al Partidului Comunist din România. M. P. de Stat a or. 65): Tipografia I de Stat.: BNRM 1947–1956 Steagul leninist. anul 1. – P. resp.: 1952 – Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Кишинэу. (1947). 330. Red. 1948 – red. 26. – 1940 – 1957… – Soroca (str. Ştefan cel Mare.: în 1941 red.: 1950 – L.: 1953-1954 . Steagul roşu. – P. – C. – P. L. 19 – 1956. P.: Газеты СССР. 1917–1960: Т. Bisăptămînal. C. 3. PPMS 1924–1974. februarie. Cotovschi.: 1951– V. 1211 Steagul Roşu: Organ al com. (1945). – 42 cm. – К. resp. 1207 Steagul leninist = Стягул Ленинист: Органул Ком. respectivă. 263. L. Bibliogr. жудецан ал ПК(б) дин Молдова ши ал ком. F. – 42 cm. (str. 1952: C. – Descriere bazată pe nr. Liverant. – 1933 [1934. Bisăptămînal. – Hotin. P. – Descriere bazată pe nr. Săptămînal. 1969. – 1947.Presa basarabeană. Lenin. Bakaliuk. Bibliogr. Apare de 2 – 3 ori pe săptămînă. – Vulcăneşti. 1937-1952 „Каля сталинистэ”. Soroca.V. 453. 3. Denumiri: în 1932 – „Colectivistul prinestrean”. 199 . 1952 – Organul CR al PC din Moldova şi al Sovietelor orăşenesc şi raional al deputaţilor truditorilor din Soroca. 1209 Steagul leninist = Стягул ленинист: Органул секцией политиче а СМТ дин Колибаш. Rusnac.

: BNRM 1953 Steaua. нар. – P. Schiţco. партии под председательством Генерала Авереску”. dir. L. Bibliogr.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Baroncea.. 1216 Steaua = Стяуа: Органул секцией политиче а СМТ дин Баронча / red.: BAR 1920–1921. S. – Vezi: Drapelul biruinţei. P. – 42 cm. 8. жудецул Орхей. – 1956. – С. – Drochia. – P. – 1945 – 1951. орэшенеск ши районал КП(б) Тираспол. 1951 s–a editat ziarul „Колективистул”. PPMS 1924–1974. P. – 42 cm Bisăptămînal. Întrerupere în ed. G. 185. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Bibliogr. – C. Pisarevker. – 58 cm.: 1951 – A. 200 . Şmidt colţ cu Sinadin) : Tip. – 1920. 1218 Steaua = Стяуа: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал ком.: N. 1930. L. Red.: Газеты СССР. – P.. iunie. – 1950 – 1954. moldovenesc din Basarabia”. – Descriere bazată pe anul 1. Cojuhari. 1952 – S.: Vasile Brăiescu. BŞANRM 1921. Steaua roşie. C. – Străşeni. Ежедн. L. G. Bisăptămînal. Zelţer. документов и материалов. 1213 Steagul Roşu = Стягул Рошу: Органул ком. G. Orhei. (str. – Străşeni. 1217 Steaua: Ziar zilnic al Partidului poporului din Basarabia / sub prezidenţia generalului Averescu. Cozac. noiembrie. – P. – s.: 1952–1953 – S.: L.Presa basarabeană.. 344. Mâţu C. (1921). 567. r-nul Rîşcani.– 29 cm. V. Bibliogr. Молдавская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941–1945: Сб. – 1951. – Tiraspol. Часть 2. 3 – 1921. – 1919–1924. – 42 cm. Apare de 2 ori pe săptămînă. – 1945. 3. – s.: PPMS 1924–1974. Ursov. 1214 Steagul Roşu = Стягул Рошу: Органул секцией политиче а СМТ дин Унгень. 1917–1960: Т. – 1941.: BNRM 1950–1954 Steagul Roşu. – C. 8. resp. Cotidian. L. M. Bibliogr. Vezi: Звезда. Bibliogr.. – К. – Rîşcani. 1975. 24 – 29. Steaua. tipografia: „Inst. jud.: S. Publică şi o ediţie în limba rusă: „Звезда.: 1951 – I. Vulturean. – Susleni. mai. 1917–1960: Т. Red. P. Red. 1220 Steaua roşie = Стяуа рошие: Органул КР ал ПК(б) дин Молдова ши ал КЕ дин районул Суслень. – 1951 – 1956. – 1951 – 1953. – Ungheni. 367. Red. 2. 211. – Ch.: Газеты СССР. L. august.: BNRM 1952–1955 Steagul stalinist. 1215 Steagul stalinist = Стягул сталинист: Органул КP ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Стрэшень. – Vezi: Steagul biruinţei. Steaua. Steagul Roşu. P. Năduşita (r-nul Drochia). De la 8 martie 1921. 331. газ. Bibliogr.: PPMS 1975–1985. 3. Leibovici & Co. 193. 897. R. PPMS 1975–1985. – P. – Tiraspol. – 1920–1921.: PPR – T. Denumire: Стягул бируинцей. – P. Săptămînal. – 1945 –1950. – 1950 – 1953. – Ch. депутацилор дин р–нул Дрокия / red. Kruliţki. 1219 Steaua roşie = Стяуа рошие: Органул секцией политиче а СМТ дин Рышкань. 266. Vezi: Colectivistul.: PPMS 1924–1974.– P.: 1941–1944. – Ch. 30. Bibliogr. Denumire: „Драпелул бируинцей”.

полит. – P. PPMS 1924–1974. C.: Трубецкой Б. P. р-нул Флорешть. Bibliogr. Bibliogr. octombrie.: PPMS 1924–1974. 5. Bibliogr. Lunar. (red. Din istoria Tighinei.: A. – К.. – P. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). BAŞR 1913. 124. Apare în limba rusă. Bibliogr. – К.: 1957 – Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй Миништрилор ал депутацилор трудиторилор дин Вертюжень. Lunar. 1225 Stroitel’ = Строитель: Орган парт. L. PPMS 1924–1974. 7. – С. aprilie. – 1950. noiembrie. – Vertiugeni: tip. Angelescu). 1222 Straja Neamului: Organ al “Ligii Culturale”. – C. şi adm. 2 – 6.Presa basarabeană. Şumila. – 1950–1956. Red. 1224 Strely Moldavii = Стрелы Молдавии (Săgeţile Moldovei): Газ. 1917–1960: Т. – 40 cm. – С. Apare în limba rusă. L. 319.. Dzivciopolskaia (Е. 1(123). лит. P.. – P. 96. – 1957.: BAR 1930–1931 Der Strom. – P. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Листок. 1957 red. – Descriere bazată pe nr. И. Bibliogr. – Ch. Ebervain. 3. Шпитальник С. 218. BNRM 1937. Straja Neamului. 1 ianuarie. 1945 au apărut nr. 1223 Strela = Стрела (Săgeată). 198. Steaua roşie. Дзивчопольская). Săptămînal. 1992. К. – Ch.: Istoria Basarabiei de la începuturi pînă la 1998. Poian. 178.: 1957 – I. – 1892.: A. – [1933]. Şleagun. – Ch. „Горгражданжилстрой”. BNRM 1957… Stroitel’. 1221 Steaua Roşie = Стеуа Рошие: Органу КP ал ПК(б) дин Молдова ши а Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Вертюжень / red.: E. 255. – Ch. Denumire: 1950–1956 – Бируинца мунчий. Red. – Descriere bazată pe nr.. P.: Беляева Л.: BNRM 1950–1957 Steaua Roşie. 2000.: 1950 – de 2 ori pe săpt. / red. Evreii în literatura. N. 1994. V. – 42 cm. Apare în limba rusă.: 1940 – S.: BAR 1933.: Газеты СССР. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Apare de 3 ori pe săpt. – Т. – Ch. Apare în limba rusă. – С. I.. resp. 1917–1960: Т.: BNR. Никифоров М. Bibliogr. трестов „Молдпромстрой” и 1226 Der Shtrom (Torentul): [organ al Ligii scriitorilor din Liga culturală pentru literatură şi publicitate] – 1930 – 1931. Bibliogr.: V. М. 220. Poştarencu D. Strela. Period. 3. 1989. 1939 – 1940. и обществ. L. 371. 201 . Şumila. 3. V. (1937). – 1913.: Şpitalnic S. – Bucureşti. – Bender. – 1937. 21 – 1957. – Ch. V.. – C. Strely Moldavii. – Vezi: Biruinţa muncii... и проф. 1. Secţia dintre Prut şi Nistru pentru răspândirea culturii în popor / direcţia unui Comitet. орг.: Газеты СССР. 63. Евреи Молдовы: Справ. 215. P.P. Dir. L. – Susleni. 10… – Ch. N.– ed.. Apare în limba idiş. Revista lunară. Şleagun. Subtit. P.: BAR 1937–1939. 1998. la Liceul Comercial Dr. 1952. L. august. Н. 1227 Struna = Струна: Юморист. gazetei „Steaua Roşie”. Au apărut doar cîteva numere.: 1951–1952 red. Зиновьева М. – P. .

: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. G. – Petru Ulinici. Apare în limba rusă. Bibliogr. Chişinău. 454. BŞANRM 1930–1932. экспертизы / М–во здравоохранения Молдавской ССР. Sufletul nostru.C. – P. медицины Кишин. С. Ediţie bilingvă: moldo–ucraineană. – Ch. – 1918–1944. Denumire în limba rusă: „Прил. de „Centrala caselor Naţională”. I. – 1906–1915. Supliment artistic al revistei „Răsăritul”. L. apoi. – P. 1230 Suklejstroevec’ = Суклейстроєвець: Орган Суклейстроя. şi adm. ianuarie. BŞCAŞRM 1928–1932. Popa. red.: Facultatea de teologie): Tip. noiembrie. – Ch. BNRM 1930–1931. Bibliogr. – 1906–1915. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918.. Descriere bazată pe ed. 1. 1228 Studentul: Rev. Eparhială „Cartea Românească”. Subtit. Bibliogr. Săptămînal. P. 55-59. „Studentul” – revista Societăţii cultural “Petru Movilă” a studenţilor teologi din Chişinău // Biserica ortodoxă română (Bucureşti) – 1930. 3.: CNC 1955 Sudebno–medicinskie zapiski. – 1919. nr.Presa basarabeană. 15. работ каф. Studentul. мед. – Ch. Struna.: BAR 1928–1932. – 1919–1924. суд. L.: Bibliografia României. 1930. Apare în limba rusă şi română.: BAR 1934–1936. 16. 304–310. 1229 Subbotnie Uroki = Субботние уроки. Apare în limba rusă. – Ch. PPMS 1924–1974. Areşev. – 1995.. aprilie – [1932]. 1998. 15 – […]. 1231 Sudebno–medicinskie zapiski = Судебно–медицинские записки: Сб. 1976. – Leonid Barbăroşie.: în 1928 – Rev. 1. [Lunar]. Bibliogr. – P.– P. к листкам ХРБ”.: Litografia franceză fraţii Grabovski şi Mairot.: P. octombrie. – nr. P.–proprietar: Fr. – Ch. –Tiraspol. (1955). Часть 1. Culturale „Petru Movilă” a studenţilor teologi din Chişinău. 134. – Vol.: Vasile Trofim. – [Suclea]. . – Bucureşti. 742. red.: Mihailovici Paul. Pe anul 1928. Subbotnie Uroki.. – P.: Vasile Ţepordei. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. Amintiri despre revista „Studentul” a Societăţii Culturale „Petru Movilă” din Chişinău // Luminătorul.: Партиздат ЦК КП Молдавии. Conducere: în primii doi ani de existenţă – Paul Mihailovici. 92.: Клобуцкий В. 1232 Sufletul nostru / dir. – 25 x 19 cm. BNR 1892. a Soc. resp. 1940. P. 1. – nr. – Bucureşti. – [1934 – 1936]. – Ch. prim–red. 178. – Ch. Bibliogr. Mihail Paul. 1234 Supliment la foile volante ale Frăţimei Naşterii lui Hristos. 3. ( Red. 202 . – 1934 – 1935. Bibliogr. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Vezi: Răsăritul. Studenţilor în Teologie din Chişinău / dir. ин–та и Бюро судебно–мед.: Holban E. – 1928. – К. – P. Supliment la foile volante 1235 Svâzist Moldavii = Связист Молдавии: Орган Молдуправления связи. din septembrie 1930 conducerea revistei este preluată de un comitet de studenţi în frunte cu Nicolae Isăilă şi Vasile Ţepordei. – 1937 – 1939. – Ch. L. 1233 Supliment artistic al revistei „Răsăritul” / ed. – 1933. – Vezi: Prilozenie k listkam HRB. – 1955. – Descriere bazată pe anul 3.. red. Suklejstroevec’. – Ch. (1930).: PPR – T.

76. Apare în limba rusă. обществ. 1957 – s. Svetil‘nik. 1917–1960: Т. Apare în limbile ucraineană şi rusă. – К. paginile 3 şi 4 apăreau în limba rusă. Apare în limba rusă. P. Николаевская.: A. Greculov şi B. – C. – 1931 – [1936]. лит. 7. – 1919. 1930.. Bibliogr. – Ch.1990. Ediţie bilingvă a ziarului „Raza”. K. Совета депутатов трудящихся. (ул. V. februarie .: BNRM 1929. N. Совета депутатов трудящихся.[…]. и экон. – 1949 – 1957… – Basarabeasca. Г.). 1998. P. – Apare în limba rusă. – Ch. 1952–1954 – red. – C. – Ch.. 1236 Svet = Свет: Независимый орган бессараб. 1238 Svetil’nik = Светильник. – Ch. Daţko. – Ch. Vezi varianta română: „Raza”. Svet Hristov.: Газеты СССР. – 1873–1917. 1240 Svobodnaâ Bessarabia = Свободная Бессарабия: [Орган нар.. 1952–1954 – Орган Бессараб. Kavsan (Кавсан Н.: (Синадиновская. – Ch. Varianta ucraineană „Зв'язкiвець Молдавiï”.: BŞANRM 1919 Svobodnaâ Mysl’.: M. P. – Ch. Red. Apare în limba rusă... Bibliogr. BAR 1929–1932–1939. Primele 2 pagini apăreau în limba română. 1951–1952 – red. Descriere bazată pe 2 ianuarie.: BNRM 1950–1957… Svetlyj put’. – 1917. „Свободная Бессарабия”. 1237 Svet Hristov = Свет Христов (Lumina lui Hristos). Holban E. L. Cotidian. Товарищества „Бессарабское Книгоиздaтельство”. ulterior – A. Svâzist Moldavii. Faresov. Loc. A apărut în locul ziarului „Бессарабские губернские ведомости”. Cebotari. интеллигенции [Изд.: BŞCAŞRM. Schmidt (А. Cristi.: la început directori Al. PPMS 1924–1974. Бессараб. 1241 Svobodnaâ Mysl‘ = Свободная Мысль: Газ. G. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. Совета депутатов трудящихся. L. 1239 Svetlyj put’ = Светлый путь: Орган Бессараб. – [1933 – 1938]. PPMS 1975–1985. Dir. – Tiraspol. 1930. – 1931–1944. угол Киевской): Тип.. 1976. BŞANRM. 1. – Ch. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. 191 – 192. социалистов] / red. P. 100. Apare în limba rusă. 203.Presa basarabeană. Apare în limba rusă. Lunar. Romanovca. 183 L. Bibliogr. – Descriere bazată pe anul 1. Mâţu C.: Клобуцкий В.. Săptămînal.: I.– P. 203 . духовенства]. Шмидт). РК КП Молдавии и район. P. resp. С. nr. РК КП Молдавии и район.: BŞANRM 1931–1936 Svet. – Ch. – P. – 1929 – [1939].: 1950–1951– red.. Subtit. L.: BAR 1933–1938. ianuarie. A. Apare de 3 ori pe săpt. BAR 1917 Svobodnaâ Bessarabia.: 1950–1953 – Орган Романовского РК КП Молдавии и район. N. (1919). полит. 2 – […]. 1917–1960: Т.: Газеты СССР. L.: s. 123): Тип. – P. Vezi: Бессарабские губернские ведомости. Musteaţă. T. – Vezi: Зв'язкiвець Молдавiï. P. L. 161. Basarabeasca. К. Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940. (1917). Schmidt şi Vl. – Ch. 4. – P.

P. Cotidian. circulări etc. 564.: Трубецкой Б. Г. солдатских и крестьянских депутатов.Presa basarabeană. г. 1248 Şcoala Basarabeană: Rev. Legi. red. рабочих и крестьян. ком. 1978. Dir. рев. газ. şi adm. Apare de 2 – 3 ori pe săpt. Plaţînda. Luni apărea „Иллюстрированное Свободное Слово”. – 1917.: BNRM. teatru şcolar.: S. iulie.. Bibliogr. 1930. anonime „Glasul Ţării”. folclor. Supliment cu subtitlurile: Literatură. istorie”. Remenko (Д.: Mâţu C. Zaborovki I. aprilie. Bogdanov. Apare în limba rusă. de editură naţională „Luceafărul”. 224. Supliment. 7. 3.: în mai–iunie 1922 – Tip. 2. şi inclus în paginaţia generală. 1242 Svobodnoe slovo = Свободное слово: Газ. Bibliogr. 1245 Svobodnyj trud = Свободный труд: Орган Лазов. 1246 Şcoala: Organul Asoc. L. (1928). – Bender. 1. – Descriere bazată pe anul 1. – Ch. делегатов обществ. Vezi: Şcoala. Svobodnoe slovo. circulări etc” cu paginaţie proprie. Bibliogr. Ременко). BŞCAŞRM 1921–1922. Abelman. Block (Г. 3. folclor. 71): Tip.: PPR – T. Soc. 1989. Kalughin (Юрия Калугина) и D. nr. – Bender.: Ion Cioabă. P. 10. septembrie–decembrie. – Сh. Блока). – 1928– 1929. РК КП Молдавии и район. – Lazo. red. – 1955. – Bender: Tip.: BŞCAŞRM 1917. и экон. 928.: Şcoala medie de băieţi. M. Apare în limba rusă. septembrie–decembrie – 1922. Богданович). Denumire: 1917. cît şi „Legi.–полит. – Descriere bazată pe anul 1. 6 (19) august. (1917). Corpului Didactic din Basarabia / sub conducerea unui comitet. – nr. – Descriere bazată pe anul 1. nr.: Брысякин С. L. Soc. 928. Vezi: Illustrirovannoe Svobodnoe Slovo. Lăpuşna / fondator şi prim red.. – К. etnografie. – 1921. – 1921. Tip. Şcoala. etnografie. – 1928 – [1929]. 5 – 6 (1922). iunie – septembrie. teatru şcolar. Averbuh. U. N. – Ch. de cultură pedagogică şi de apărare a intereselor învăţătoreşti: Organ al Asoc. – 22 cm. – К. Часть 2. бывших сотрудников „Бессарабского слова”.: 1956 –P.. Lunar. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – 1921–1922. / red. „Şcolarul roşu” din Bender]. Red. орган Совета Солдатских. – [1935 – 1936]. Svobodnye škol’niki. Bogdanivici (С. Bibliogr. 1. Suplimente la revista „Şcoala”.. Совета депутатов трудящихся.. Bibliogr. L. istorie. BCNLM 1922.: 1928 – F. de la nr. – P. – 1919–1924. G. – Ch. L. // Cuvîntul şcoalei. 27 – M. 1243 Svobodnoe Slovo Bessarabii = Свободное слово Бессарабии (Cuvîntul liber al Basarabiei): Ежедн.: în septembrie–decembrie 1921 – Şcoala. – P. M. Supl. P. – C. И. – 1940.. str. 243 – 244. Бендер. лит. BŞANRM.: Ред. К. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. PPMS 1924–1974.: BNRM 1955. I. – С. regulamente. – 1919–1924. Svobodnoe Slovo Bessarabii. – P..” Vezi: Izvestiâ Benderskogo Soveta rabocih… – 1917. P. 1244 Svobodnye škol’niki = Свободные школьники: [organul org. Газ. deciziuni. обществ. regulamente. 1956 Svobodnyj trud. mai–iunie. Apare în limba rusă. A apărut cu subtitluri: „Literatura. Apare în limba rusă.: BŞANRM 1928–1929. 21 septembrie–octombrie – „Известия Бендерского Совета рабочих. – 42 cm. – Ch. орг. sub conducerea unui com. – Ch.–полит.–демократ. Şcoala. 7 – 1956. 56. 1247 Şcoala. Культура Бессарабии 1918–1940.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. CNC.– P. Bibliogr.: PPR – T.: G. deciziuni. – С. (red. învăţătorilor din jud. Cotidian. Bragalia. 204 .: Tip.. депутатов и кооператоров / ed. Feodorova.

2. В. 1. – 1921. mai – 1917.: BAR 1918. (Red. Panait Crihan (din aprilie 1938. 1932 – 1934. – Descriere bazată pe anul 1. 1922.. CNC.: Apostol D. Zaborovchi I. BCNLM 1920. oficială a învăţământului din Basarabia. Holban E. – Descriere bazată pe anul 1. de cultură generală: duplex Bălti–Rîşcani / sub conducerea unui comitet. – Bucureşti. Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. nr. 1996.: BCNLM 1925. Roşca. 29): Tip. L. – P. Culea. – 1918. şi şt. Au apărut 8 numere. – Ch. „Şcoala basarabeană”) // Rev. nr.. Românitatea transnistriană. 929. BNRM 1917. 205 . BŞCAŞRM 1917–1918. Neaga. aprilie – [1942]. (1925). 333–334. – 1917.: Tip. L. V. (1933). nr.: BNRM. 401. Lunar. Şcoala Basarabiei.: Тип. BŞANRM 1934. P. (1918). – Ch. – 24 cm. nr. C. – 1913.. Caliga. – Descriere bazată pe anul 1. corpului didactic primar din municipiul Chişinău şi judeţul Lăpuşna. Începînd cu nr. Lunar. 401. învăţătorilor din jud. red. 1923. – 1925. 2 apare cu caractere latine.: O.: str. – 1921. 61–62. 1250 Şcoala Moldovenească = Шкоала Молдовеняскы: Ревиста Асочiaцiей ынвэцэторилор Молдовень дин Басарабiя / Едиция „Кувынт Молдовенеск”. prim–red. pentru cultură. BCNLM 1933–1942. M. – Bucureşti. секции Бессараб. BŞANRM 1921. Bibliogr. nr. format din Vl. 400. Якубович (Синадиновская ул. – Bucureşti. Şpac I. 2 [mai. pentru învăţământ şi educaţie naţională. Subtit.. – nr. Puşkin. Mihailovici Paul. 3. – Bucureşti. [1] decembrie – 1940. 48).: Ştefan Ciobanu. – 1933. Tipo–litografia. Lunar.: PPR – T. 16] – decembrie. Lăpuşna. 157. 1252 Şcoala Satelor: Rev. – P. lit. noiembrie. – Ch. Ion Bădărău (Bogdan Istru). dir. 1. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. 930. – P. aprilie – iunie. 3. BŞANRM 1919–1940. 19). oficială a directoratului de instrucţiuni / sub auspiciile Directoratului Instrucţiunii Publice. Axenfeld. ынвэцэтор ын Баксань). Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru.: Albumul Basarabiei. şi adm. Zaborovski. Tipărituri româneşti în Basarabia dela 1812 până la 1918. – Bucureşti. dir. Apare lunar. Bibliogr. 1922–1936 – rev. Mareşal Plezan. Holban E. Pînă în iunie 1917 a apărut sub denumire „Cuvînt Moldovenesc”. L.. 1996. Союза учителей / secretar de red. Şcoala Satelor. Союза учителей. şi adm. – Rîşcani –Bălţi: Tip. V. – 1919–1924. Arventie. 1249 Şcoala Basarabiei: Rev. – Ch. Şcoala Moldovenească. 1933. 1940. în 1940 red. temporar Vasile Secarî ( ред. 401. Vezi: Cuvînt Moldovenesc (revistă). str. 95. 1998.: PPR – T. DPR (1731–1918). – P. 187.: „România Nouă” (str. BNRM 1918–1924. rev. (red.: Românitatea transnistriană. nr. rev. 1998. – 1919–1924. – Ch. Ambele ediţii apar sub o coperta comună. – 1940. 1996. 1.. – 23 cm. Chicu. învăţământ şi educaţie naţională. Bibliogr. iunie. Subtit. de lingv.: în 1934 – Organ al tineretului naţional–liberal din jud. – P. BŞCAŞRM 1933–1938. decembrie. – P. Din ianuarie 1922 redactor I. BNRM 1936–1940. – Ch. – Ch. – 1998. L. Şcoala Basarabeană. Кишин. Şcoala Noastră.: BAR 1933.. la sediul Asoc. 2. BŞCAŞRM 1918–1938. (1921). „Dreptatea”. – Ch. V. луй В. – Descriere bazată pe anul 1. librăria I. Ghibu. 1933–1939. Ediţie bilingvă. Literatura. 1251 Şcoala Noastră: Rev. Bibliogr. Luţcan. a învăţământului din Basarabia.: 1918 – rev.– P. Bălţi. P. – Descriere bazată pe anul 1. 1–4 (1917).: din anul 1938 – Rev. Subtit. 1. P. P. critică literară şi publicistică scriitoricească în presa periodică: (Rev. – P. – nr.: P. секции Бессараб.: Românitatea transnistriană. L.Presa basarabeană. Kupeceskaia. 1919–1920 – rev. Lunar. – P. Кишин. Schehter & Fii. pedagogică a dăscălimii din Basarabia secţia Chişinău = Наша школа: Журн. P. 101-104. oficială a Directoratului de instrucţiuni”. 350. времелник: Василе Секары. Ediţia în limba rusă: Наша школа: Журн. № 35). CNC 1920. CNC 1917.: P. – P. Vezi: Naša skola. V. – P. // Cuvîntul şcoalei. – Ch. afară de lunile de vacanţă. 2.: BAR 1917. – P. 1926. Ţanţu. Bibliogr. ed.

– 1935 – 1936. Apare în limba rusă. – P. Borisov. швейной ф–ки. Vaclav Goliş. Natenzon. Lunar. Din istoria Tighinei.. Bilunar. К. А. Klepinina (С. – P. Bibliogr.: Buca (Бука (П. L. – C. Românitatea transnistriană. – Ch.. 551. BMNIM 1916. institutor I.. Историков естествознания и техники. Bibliogr. Мирский Д.A.: Летопись периодических изданий СССР в 1936. 42-43. 1992. prof. Publicaţie cu caracter politic şi administrativ. L. BNRM 1913–1917.: PPMS 1924–1974. Subtit. 1937. – 1921. august – […]. Клепинина). P. – Ch.–ed. „Друг” / red. Grekulov (А. Selkunčik.: S. К. institutor Andrei Postolache. Зиновьева М. (1913). – Descriere bazată pe anul 1.: Беляева Л. 1 / red. Тезисы докл. 3. institutor Porfir Antoniev. 1966. 1255 Skol’nye Ekskursii i Skol’nyj Muzej = Школьные Экскурсии и Школьный Музей: Иллюстрир. Bibliogr. 1256 Svejnik = Швейник: Орган парт.: institutor Gh. сатирический. Ţinutul din Chişinău = Штириле Комитетулуй ымплинитор.: A. de red.. au apărut 3 numere cu caractere chirilice. Apare în limba rusă. Hotin / com. А.: PPR – T. 1996. D. M. Н. 1254 Ştirile Comitetului împlinitor. – С. 618. P.: 1913 red. înv.. – 40 cm.: DPR (1731–1918). – P. septembrie – […]. – Balta. Объед. – Bucureşti. Грекулов). М. юмористический. к газ. inv. Ф. – 1905–1914. Apare în limba rusă.. Red. Ilie Ponomarciuk.: BNRM 1957… Svejnik. Bibliogr. Alexie Jolonkovski.–ed. Şcoala şi Viaţa. Bibliogr. Н. – P. 372. 5 a apărut la Bender în locul revistei “Вестник школьных экскурсий и школьного музея”. 933.: din ianuarie 1913 a apărut în Odesa (primele 4 numere). Poştarencu D. Andronic. – Hotin. эквилибристический журнал свободного смеха: Лит. Gh. 3.: BNR 1906. Нац.: Tip. журн. Vezi: „Drug”.. – Ch. – К. 3. incepînd cu nr. и КСМ орг. Первый педагогический журнал в Бессарабии: [О бендер. – 1913.: Policarp Beţianu. Skol’nye Ekskursii i Skol’nyj Muzej. 1257 Svejnik = Швейник: Орган парткома. Цинутул дин Кишинэу. “Школьные экскурсии и школьный музей” ] // Из истории естествознания. Loc. pedagogică a Soc. швейной ф–ки nr. Gavril Jeju. Vezi: „Vestnik škol’nyh ekskursij i škol’nogo muzeâ”. – P. политический.: BNR. – 1913. – Bender: Tip. 2.Presa basarabeană. 401. 5 – aprilie. În 1914 – 1916 cîte 8 cărţi pe an.: BAR 1917 Ştirile Comitetului împlinitor. антибюрократический. – 1919–1924. 206 .: Беляева Л. Никифоров М. фабкома Кишин. nr. D. Ediţie сu text paralel în limbile română şi rusă. L. – 1957… – Ch. Bibliogr. ianuarie – 1917. для учителей / red. – С. М. Apare în limba rusă. Mihail Păun. мистичический. Popovici. 4.. Никифоров М. 124. Colab. 1258 Selkunčik = Щелкунчик: Сногсшибательный. prof. – М.–ed. Второго совещания молд.: Era o „revistă ilustrată şi populară pentru învăţători care se interesează de excursii şi amenajarea muzeului şcolar cu mijloace proprii”.: S. – T. Крушеван). P. 1253 Şcoala şi Viaţa: Rev. Liubov Cernăuţeanu. A. Giurumescu. – T. А. – C. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 404. – Bender. Svejnik. februarie. – 1906. 12 numere pe an.. Зиновьева М. прил. 614–615. L. P. Библиография периодических изданий России 1901–1916. антинаркотический. журн. спиритический. F. Corpului didactic din jud. – Ch. – 1917. Landvigher. отделения Сов.

: (Red. Никифоров М. 1992.: BAR 1927–1928. – Bucureşti. P. L. К. – P.. Глембоцкий).: Беляева Л. 224. şi adm.: 1957 – S.: Беляева Л. Bibliogr. P.. – 1914. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Зиновьева М. – P.: BNR 1914–1915.– ed.. Bibliogr. М.Presa basarabeană. Молд. Bibliogr. 14 – 26. – C. „Почтово–телеграфное эхо” / red. 106. – 1957.–ed. Telegrafnye novosti. 1260 Teatrul. – Ch. Apare în limba rusă.]. Marent. L.: CNC 1906. – Vol.: Трубецкой Б. „Dreptatea”. – C. 1906. – C. 1–7. 3. („Ежедневно. 219. Paghis (Ф. – C. Din istoriaTighinei. – Bălţi. Apare în limba rusă. – Descriere bazată pe anul 2.V. Пагис). 369.: A. Bibliogr.: CNC 1957 Tehničeskij bûlleten’ … 1262 Telefon = Телефон: Иллюстрир. Au apărut 5 numere. Vezi: „Почтово–телеграфное эхо”. nr.: F. – 1914.: Opriş T. – 1912. 1989. P. Literatura – arta [rev. 1265 Telegrammy gazety „Bessarabskij telegraf” = Телеграммы газеты „Бессарабский телеграф”. L.. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.: BNR 1912 Telegrammy „Beleckogo Vestnika”. 207 . Cotidian. Telefon.. P. Cincinat Pavelescu. 1977. Denumire: aprilie–mai 1912 – „Beleckij Vestnik”. – К. Red. – Ch. Kondratiev. В исключительных случаях издается экстренный выпуск”).. – Ch.: str. O. проектирования и производства строительных материалов / Науч. septembrie. Bibliogr. P. Bibliogr.: Bibliografia României. Никифоров М. 2. Трубецкой Б. – T. – P. 3. iulie – 1915.: Poştarencu D. – Orhei. 1259 Talente mici: Rev. Alexandru cel Bun. Descriere bazată pe nr. к журн. L. Н. – Bălţi. стр–ва Совета народ. С.: PPMS 1924–1974. Apare în limba rusă. пром–ти СССР. P. – Bender.. К. О. Зиновьева М. 1989.. proektirovaniâ i proizvodstva stroitel’nyh materialov = Технический бюллетень по обмену передовым опытом в области строительства... 10. – 1936. 123. O–во строит. Правл. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Glemboţki (А. ianuarie – martie. Supliment la gaz. – 1906. Vezi: Beleckij Vestnik. Респ. – Ch. – Ch.–Peterburgskogo Telegrafnogo Agentstva = Телеграммы „Белецкого вестника” С. Reviste literare ale elevilor 1834–1974 – Istoria presei şcolare româneşti. 365 L. прил. BAŞR 1914. Pe anul 1928. Ignătescu–Jap.–техн. Săptămînal. – Vezi: Бессарабский Телеграф. 127): Tip. L. – 1906. 1263 Telegrafnye Novosti = Телеграфные Новости / red. (1928) Colaboratori: Miron Grindea. C. mai. 1264 Telegrammy „Beleckogo Vestnika” S. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Apare în limba rusă. 1261 Tehničeskij bûlletn’ po obmenu peredovym opytom v oblasti stroitel’stva. Хоз–ва МССР.–Петербургского Tелеграфного Aгентства. Н. BŞCAŞRM 1928 Teatrul. „Бессарабский Телеграф”. – 1927 – [1928]. P. 228. Bibliogr. Talente mici. – Ismail. юморист. – К. Упр. Apare în limba rusă. – 1912. 1. – T.. S. Telegrammy gazety “Bessarabskij telegraf”. şcolară.: BNR. М. утром и вечером.

L. Georghe I. 9. P. – 1905. 1272 Tiginskaâ Počta = Тигинская почта (Poşta Tighinei): Независимая обществ. Н. – P. – 49 cm. Săptămînal. 25 decembrie. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru.. – T. Ionescu.: BAŞR 1914 Telegrammy Petrogradskogo telegrafnogo agentstva. каталог.. – 1914. Ашкинази). – К. L. 1270 Telegrammy Rossijskogo i Peterburgskogo Telegrafnyh Agenstv = Телеграммы Российского и Петербургского Tелеграфных Aгенств. Soc. Никифоров М. – [1914– 1916]. aprilie. Аккерманского дамского комитета.. nr. P. Subtit. – Л. 1984. P. Cazacu. Cotidian.: Беляева Л. – 1914 – 1916.: BNR 1914 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Apare în limba rusă. – Vezi: Bûlleteni Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. Telegrammy Rossijskogo i Peterburgskogo Telegrafnyh Agenstv. L. Зиновьева М. Зиновьева М. Bibliogr. Н. Denumire: a apărut şi sub denumirea „Bûlleteni”. – Akkerman... zemstvo = Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства: Бендерское земство. Apare în limba rusă. – Akkerman. 367.: M. 2. – Akkerman. adaugă la subtitlu cuvintele „şi a ostaşului român care apără graniţa la Nistru”. – C. Denumire: a apărut şi sub denumire: „Бюллетени Петроградского Tелеграфного Aгентства”. 363. 363.: Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки АН СССР 1703–1916. judecător Dobrescu.: BAR 1918–1920. Hotnog.–полит.: Беляева Л. – С.Presa basarabeană. ing. – Akkerman. Ţigoi. L. 208 . T. Никифоров М. – Bender.: PPR – T. martie. 84. Culturale a Românilor Basarabeni. 1267 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства: Изд. – Ch. Трубецкой Б. 1266 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Телеграммы Петроградского Телеграфного Агентства / ed. и экон. 219. / red. V. Tighina. 4 – 16. Holban E. – P. М. – 1897–1906. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Denumire: „Bûlleten’”. – [1914–1916]. „Akkermanskoe Slovo”. – [1931]. prof. Apare în limba rusă. 117): Тип. – Descriere bazată pe anul 1. Vezi: Bûlleteni Petrogradskogo Agentstva. P. – C..: gaz. I. М. 1271 Tighina: Gazeta pentru luminarea poporului / fondatori: prof.: Русские дореволюционные газеты в фондах Библиотеки АН СССР 1703–1916: Алф. Bibliogr. G. лит. Bibliogr. 172. – T.: BNR 1905. 3] – 1920. L. – Ch. 1998. – Comrat. – C. К. Bibliogr. – 1914 – 1915.. 28. М. – 1918 [octombrie. 3: 1919–1924. Postan. – Bender (Александровская.: BNR 1914.. газ.: Беляева Л. 84..: de la 14 mai 1919. – 1914 (Война).. Vasile Bergheanu. Vezi: Bûlleten’ Petrogradskogo Agentstva gazety „Akkermanskoe Slovo”. 3.. Зиновьева М. Никифоров М.. 1269 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva = Телеграммы Петроградского Tелеграфного Aгентства. Библиография периодических изданий России 1901–1916. P. Bibliogr. P. BAŞR 1915 Telegrammy Petrogradskogo telegrafnogo agentstva. – С. L.: BNR 1914–1915. – C. BŞCAŞRM 1918. Aşkinazi (М. Izdanie Akkermanskogo damskogo komiteta. Apare în limba rusă. Н. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. (1918). – 1914. Vezi: Bessarabec. 1989. 1268 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva: Bender. – Comrat. A apărut în locul ziarului „Бессарабец”. Giuglea. BAŞR 1914–1916 Telegrammy Petrogradskogo Telegrafnogo Agentstva. 948. Bibliogr. – Ch. Библиография периодических изданий России 1901–1916. К. – ч. 3. 3. – T. – Bender: Tip. К. Dumitrescu. Apare în limba rusă.

. – C. Săptămînal. Tiginskij Listok. газ. – 1923. Vezi: Nase Vremâ. 100.. P. O istorie a Basarabiei în date şi documente 1812– 1940. Bibileişvili. Bibliogr. 2. iunie. – К. – P. Tertîcinîi. august. Натензона. A. 1957 – I.: M. (adresa red. E. – М. И. Poştarencu Dinu. Vezi: Tineretul Moldovei. – Vezi: Glasul tinerimii. – duplex: Chişinău–Soroca.: BNRM 1950–1957… Tinerimea Moldovei. – P. Cranga. 1917–1960: Т. 4. – C. respectivă. 1955 – Format 60 cm Red. радиовещания и телевидения МССР. 1986. De 3 ori pe săpt. 1944 – „Tineretul Moldovei”. 1 – 29. Apare în limba rusă. L. Red. 1276 Tinerimea Moldovei = Тинеримя Молдовей: Органул КЧ ал УЛКТ дин Молдова. de red. Кузнецов И.. Зигберман). – 1929–1941. 1950 – red.: BNRM 1945–1950. S. 174. – P. / red. 5 iunie–9 august. – Vol. cu text în limbile română şi rusă.. octombrie. 209 . 400. 1277 Tiraspol’skaâ zizn’ = Тираспольская жизнь: Ежедн.: D. – Tighina: Tip. – 1929–1941. PPMS 1924–1974. Bibliogr. Şciusev. Josul. – Descriere bazată pe nr. 230.948. 3(537). (1930). – Ch. 1929–1941 – „Comsomolistul Moldovei”.. Galiţ. ESM. 1. – Ch. respectivă. P. şi red. 1275 Tineretul Moldovei = Тинеретул Молдовей: Органул КЧ ши ком. august. – 48 cm. Dîrul. Э. – Tiraspol. – Soroca–Ch.173 –175.: str. P. D. Apare zilnic. Denumire: schimbă titlul în „Наше Время” (cu o nouă numerotare pe lângă cea veche) de la 7 martie 1924.: A.: I. Pleşco. – 1950 – 1957… – Ch. – 60 cm. В. 1273 Tiginskaâ tribuna = Тигинская трибуна (Tribuna Tiginei): Орган обществ. (1950). P.. экон.. 33. 8 ianuarie. Bibliogr. A. resp. L.: Трубецкой Б. Постан [Postan]..: PPR – T. noiembrie. Газетный мир Советского Союза 1917–1970. Зеликович). L. 1 – 1924. Vezi: ed. s–a editat în oraşul Soroca. лит. 1979. – P. – 1944. – [1930].: BŞANRM 1931 Tiginskaâ Počta. Национал– Либеральной Партии”. – Descriere bazată pe nr. 50. 22 – 1950. 1948 – V.: Очерки истории печати. din iunie. Bisăptămînal. 1923 – apărea fără subtitlu. 1950 – format 45 cm.: 1941(29 iunie) – 1944 (21 august). 1955 – F. Bibliogr. Apare duminică. 69): Tip. 62): Тип. Subtit. PPMS 1924 – 1974. – Ch.: 10 august 1923–6 martie 1924 şi de la 9 martie 1924 – Орган Тигинского Ком. Т. 1274 Tiginskij Listok = Тигинский Листок: Обществ. 1976. 111).. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Casian. дин Кишинэу ал УЛКТ дин Молдова. Apare cotidian în afara zilelor de după sărbători. – Tigina (Николаевская. (1931). – 1944–1950. / sub îngr. Apare în limba rusă. L. 1998. Vezi: ed. Loc. Au apărut 18 numere. Zelikovici (И. locţ. Dovba. – Tiraspol. Dovba.: 1952 – I. 6. – С.: Газеты СССР.–полит. – Tighina. М. С. Josul. N. – P. – Descriere bazată pe nr. 160. red. – 1928–1929. ор. 3. Denumiri: „Comsomolistul Moldovei”. 1989. полит. Babilunga. Apare în limba rusă. Ediţie bilingvă.: BŞCAŞRM 1930 Tiginskaâ tribuna. de gazete şi jurnale a Editurii de partid a CC al PC(b) din Moldova (Ştefan cel Mare.: 1944. Apare duminică.Presa basarabeană. – 1906.. Subtit. независимой мысли / ed. P. Zigberman (А. 1949 – D. 1919–1924. Întrerupere în ed. resp. – К. – Balta. 1950 – Tinerimea Moldovei.: 1945 – V. и обществ. – Tiraspol–Ch. 15. и информ. – 1924. Фингерит Е. газ.. G. BCNLM Tineretul Moldovei. 1947 – V. Vezi: Comsomolistul Moldovei. Denumire: 1928–1929 – „Glasul tinerimii”.: 1945 – Органул КЧ ал УЛКТ дин Молдова ши комитетулуй орэшенеск ал комсомолулуй дин Кишинэу. unui coleg.

Lenin. I. – Ch. – Ch Bibliogr. 175. 1976.. Apare în limba rusă. 1278 Tiraspol’skij Listok = Тираспольский Листок / red. 1283 Totul pentru Ţara / dir.: pr.. – Tiraspol.R.–ed. Torgovo–Promyšlennyj Listok ob''âvlenij. C. 2. – 1904 – 1905. 1282 Torgovo–Promyšlennyj Listok ob’’âvlenij = Торгово–Промышленный Листок Объявлений. Красный). – К. – Ch. – К. 1979. – C. – 1941. – Cluj. nr.: Трубецкой Б. 241. 21. Фингерит Е. Krasnîi (Г. – 42 cm. – 1920. – P. 210 . Т. Zastavski. Tomov. P. – 1942 – 1945. – P. – 1950 – 1953. Varianta rusă apare cu denumirea „Молодой ленинец”.: BNRM 1945–1957 Tînărul leninist. – C. Bibliogr..: BNRM 1950–1954 Traiul nou. Conform ESM denumirea: „Tînărul leninist” – din 1945.) pentru membri şi instructori.: PPMS 1975–1985. Pokrovskaia. Tînărul comunist 1280 Tînărul leninist: Organul CC al U.: Трубецкой Б. 1285 Traktorist = Тракторист: Орган Бельцкой МТС / red. – 1913. P. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Vezi: Schimbul leninist. 954.: Ghibu O. 1284 Traiul nou: Organul secţiei politice a SMT din satul Olăneşti. – 42 cm.T. Kopîlov. De 4 ori pe lună.: M.: PPR – T. de la iulie. – s. 1281 Tînărul leninist: Organ al CC al ULCT din Moldova şi al Sovietului republ. Olăneşti. raionul Edineţ / red. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 1989. al org. Bibliogr. 328.: 1941 (29 iunie) – 1943.Presa basarabeană. A. PPMS 1924 – 1974. – Ch. 1928. – № 5. Com. Apare de 3 ori pe săptămînă. Portase–Prut. Întrerupere în ed. – C.: E. 1286 Transnistria creştină: Rev.: arhimandritul Iuliu Scriban.. 22 – 1957… – Ch. М. P. Газетный мир Советского Союза 1917–1970. L. S. 7. S. P. (secţia I. – 42 cm. – 1919–1924. L.: Florescu – [1936]. În 1942–1943 apare sub egida Misiunii Ortodoxe Române. – Vezi: Molodoj leninec.1990– P. Denumire: 1 martie 1941 . – Ch. colţ cu str.: Сам. O pagină de istorie contemporană. Ardealul în Basarabia. – Ch. 1957 – V. 230. Bibliogr. Кузнецов И. Bibliogr. Misiunii Ortodoxe Române în Transnistria. BNR 1913 Tiraspol’skij Listok 1279 Tînărul comunist. BAŞR 1906 Tiraspol’skaâ zizn’. Bisăptămînal. 1989. Trimestrial. – Ch. – 1925. pionereşti în numele lui V.: PPMS 1924–1974. 162. – P. 3.C. – Descriere bazată pe anul 1. В. 1. Kriucikov. octombrie. D. „Басарабия нягрэ” („Черная Бессарабия”) // Красная Бессарабия. Totul pentru Ţara. de red. – Tiraspol (str. P. Bibliogr.: 1945–1957 – N.. – P. 1917–1960: Т. – М. – Ch.: Газеты СССР.: G. Apare în limba rusă. Ediţie în limba rusă. 1 – […].: BSR. – 1944. L.. Bisăptămînal. – 1936.: preş. С. 6 – decembrie. Red. T..29 iunie 1941 – „Schimbul leninist”. august.: BNRM 1950–1953 Traktorist. – Bălţi. 1. – 1925 – […]. 220. din 1943 – Misiunea Bisericească pentru Transnistria. – 1950 – 1954..: BNR. secretar de red. raionul Edineţ. (1942). – С. L. Comunistă) – Odesa. Tînărul leninist. Bibliogr. Bibliogr. V. 192 L.

– 1950. octombrie. Tribuna. – s. 1287 Tribuna = Трибуна: Органул секцией политиче а СМТ дин Бардар. 966. Săptămînal. P. Tribuna. 3 – 1954. Tribuna Administrativă.: BNRM 1950–1957… Tribuna. 1957 – Diordiţa. р–нул Котовск / red. – C. 967..: BAR 1936. Bisăptămînal.: BNRM 1952–1957… Tribuna. P.: 1956 – C. 342.: PPMS 1924–1974.. 1292 Tribuna Administrativă.: PPMS 1924–1974. Red. BŞANRM 1936–1940. Brăiescu. 1290 Tribuna = Трибуна: Орган Атакского РК КПМ и райсовета депутатов трудящихся. septembrie. Samaşcani. 21 – noiembrie.: Moraru A. – P. Loc. L. 1950–1954 apare bisăptămînal. – 42 cm. – 1950. 408. Săptămînal. Subtit. 18. Slobozia.Presa basarabeană. L. – 1923. S. Averbuh. P. A. – 1957… – s. Apare de 2 ori pe săptămînă.: Газеты СССР. 1289 Tribuna = Трибуна: Органул КР ал ПК дин Молдова ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Отачь. 1917–1960: Т.: R. 1984. Bibliogr.: I. 1917–1960: Т. – P. 10 – 1957… – Otaci. Terpeliuk. – Descriere bazată pe anul 4. – 1950.: BAR 1942–1943.: din ianuarie 1943 .. r-nul Tiraspol. – Ch. Istoria românilor: Basarabia şi Transnistria (1812–1993). dir. – P. M. – Ch. 395. – Cotovsc. – 1919–1924. 3. Культура Молдавии за годы Советской власти: Сборник документов в 4–х т. 1932 – 1940. Transnistria creştină. Lev. 211 . PPMS 1924–1974.Odesa. 337. Самашкань. – Bălţi. – P. – 42 cm. Bibliogr. р–нул Рэспопень / red. Slobozia. – s.: I. r-nul Rîşcani.: 1939 – Tribuna Basarabiei: publ. L. Diordiţa. 1294 Tribuna colhoznicului: Organul org. 1291 Tribuna = Трибуна: Органул секцией политиче а СМТ дин с. L.: 1957 – 3 ori pe săpt. Din 2 august. 209. 3 – 1957… – Otaci. 1288 Tribuna = Трибуна: Орган политотдела Михайлян. PPMS 1975–1985. Garabaji. Mihăileni. rnul Tiraspol. Bibliogr. Săptămînal. 4.: PPR – T. Apare în limba rusă. P.: Vasile C. românească cultural–naţională. iunie.: 1957 – S. Bibliogr. aprilie. resp. Period. (1936). – 1950. 395.: PPMS 1924–1974.: PPMS 1924–1974. – 42 cm. 357. – P. – P. 1919–1924. – С. – К. A.: Tip. 4. – P. 317. P. Ceban. 1932 apare seria nouă a ziarului. PPMS 1975–1985. de partid şi al cîrmuirii colhozului „Stalin” din s. Bibliogr. Osadci. 208. Tribuna Basarabiei.: Газеты СССР. – 1951 – 1953. – P. – C. 342. Red. Bibliogr. 15 – […].: 1957 – D. Bilunar. r-nul Răspopeni. L. 3. 1293 Tribuna Basarabiei: Ziar românesc / sub conducerea unui comitet. Bibliogr. – 42 cm. – 1924 – [?]. – P. august.: PPR – T. 182. Red.. 182. 1995. МТС Рышкан. PPMS 1924–1974. – P. P. Apare în limba rusă. р-на / red. Bibliogr. Bibliogr. – P.: BNRM 1950–1954 Tribuna.

(pînă în iunie 1921). – 1919–1924. 1296 Tribuna kolhoznika = Трибуна колхозника: Орган парт. BNRM 1921. – 42 cm.: Serghie Florescu. Bilunar. 379. Apare în limba rusă. ин–т садоводства. Bibliogr. 129. L. 2. Hâjdău. Tribuna Şcoalei. Tribuna colhoznicului. Bibliogr.: G. secretar de red. плодо–виноградная опыт.: Baraneţki. 195. P. 11. septembrie. Pe anul 1928. – 1927.: str. 1295 Tribuna Contabililor Cooperatori. /dir.: Bibliografia României. Bilunar. – Ch. Bardier.– P. 1–2. – 1949–1950. r-nul Tiraspol. Tribuna Tehnicianului tînăr. – Ch. independentă.: BAR. – 1941. – Descriere bazată pe anul 1. – nr. Apare în limba rusă. nr. Ediţia promova învăţămîntul naţional din Basarabia. red. 402. – Tiraspol. 50): Tip. resp. – Ch. Slobozia. – Descriere bazată pe anul 2. станция. Eparhială „Cartea Românească”. creştină şi naţ. науч. secretar de red. P.C. – 1957… – T.. – Vol. колхоза им. хоз–ва Молдавской ССР. – М. Часть 1. 1298 Tribuna Românilor Transnistrieni: Politica–literară–socială: [rev. BŞANRM 1929. nr. и правл. – 272 p. 1297 Tribuna poliţistului: Organ al Asoc. (1929).: Молд. 4. Al. Слободзея Тираспольского р-на. 1299 Tribuna Şcoalei: Rev. PPMS 1924–1974.: BAR 1930 – 1932. Period. (1928). Tribuna Contabililor Cooperatori.: BAR. – Ch. – 1929. Ed.Ed. 16 – […]. funcţionarilor Prefecturii poliţiei municipiului Chişinău / sub îngr. Bibliogr. 1. 1301 Tribuna Tinerimii: Publ. – P.: N. februarie–septembrie. L. P. poliţai.: PPR – T. BŞANRM. 1937.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. – P. Asoc.Presa basarabeană. subcomisar. – Ch. (1921). nr. P. – 1921. unui comitet. „Glasul Ţării”. Săptămînal. – P. Lunar. 973. 50. – Ch. // Cuvîntul şcoalei. Bibliogr. 42): Tip. A.: 1927 – lunar. – 1940. орг. Denumire: „Сборник работ”.: BAR 1936–1938. Moldova nouă. 1949–1950 . 1300 Tribuna Tehnicianului tînăr / red. Mihai Viteazul. Молд. Сталина с. P. L. – 1957… – s. Dăscălescu. – 1936 – 1938.: Orighen Carp. Tribuna colhoznică. – Bucureşti. Vezi: Sbornik rabot. виноградарства и виноделия / red.: Hristea D. – 1936. 1. 1. Kabluciko. subtit. 3.–исслед. 1–3. 1996. iulie. localul „Astra”): Tip. – nr. BŞANRM 1927–1928 Tribuna Românilor Transnistrieni. Haralambie.] / sub conducerea unui comitet. Bibliogr.: PPMS 1924–1974.: Госиздат Молдавии.: BŞCAŞRM. L. Secţia Chişinău / sub îngr. 16 iulie. unui comitet de red. (str. . Zaborovki I.P. (str. – Descriere bazată pe anul 1. BNRM 1936 Tribuna Tinerimii. 320. 606. nr.. dir. . – Ch. octombrie – 1928. Smochină.: Летопись периодических изданий СССР в 1936 г. Bibliogr. Bilunar. 1302 Trudy = Труды / М–во сел. 3. bilunară. P. L. – [1930 – 1932]. – Descriere bazată pe anul 1. Tribuna poliţistului. Generale a Corpului didactic din România.: Românitatea transnistriană. red. 1.: BŞUM 1957… Trudy 212 .: Sergiu Matei Nica. (1936). (adm. L. – С..: Госиздат Молдавии. „Cartea Românească”.: Sergiu Roşca.

– C.– P. Apare în limba rusă.: Госиздат Молдавии. P. Bibliografia României. Miller (Э. Губерн. – Ch. К. 1918 Trudy… Istoriko–Arheologičeskogo Obŝestva. Н. 1914. (1900). P. – Ch. 1 volum pe an. Курдиновский). L. К. 414. – К. 415. Halippa (И. – 1906 – 1914. – 1909 – 1914. Школьные музеи как проводники в школьную жизнь новых течений современной педагогики. 1912.: la T. Фролова–Багреева.. – C. Без тит. 3. BMNEIN. BAŞR 1908–1914. L. 1907. Apare în limba rusă. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Зиновьева М. Kurdinovski (В. 1.. – Descriere bazată pe vol. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1911. 3. семинарии. – Ch. Бессараб. Bibliogr. 3. 5 (1914) Supl. BCNLM 1918... Descriere bazată pe anul 1. 12.: BNR. 2.. [Anuar]. Никифоров М. 3 (1908) 1908/1909 T. Conţineau materiale în limbile rusă. 1307 Trudy Kišinevskogo gosudarstvennogo medicinskogo instituta = Труды Кишиневского государственного медицинского института. дир. – Ch.: V. p. Э. (1949) 213 . franceză. 414. 1910. 1994.. 3.: Тип. (1909). 2. G. – C. 1904–1906. Descriere bazată pe Tom 1.. E. К. 6. 2. 1 (1910) 1909/10–1910/11 T. BMNEIN 1902. энцикл. преподаватель дух. BUA 1911–1913 Trudy …Obŝestva estestvoispytatelej i lûbitelej estestvoznaniâ. – Vol. 1. Могилянский Н. 1303 Trudy Bessarabskogo Cerkovnogo Istoriko–Arheologičeskogo obŝestva = Труды Бессарабского Церковного историко–археологического Oбщества / red. Беляева Л. Училища виноградарства и виноделия А. М. 1.: I. Vezi şi ediţia în limba română întitulată: Revista Societăţii Istorico–Arheologice Bisericeşti din Chişinău. Зиновьева М.: E. Халиппа).. 1921 cuprinde materiale în limbile română şi rusă.: Советская Молдавия: Крат. Н.. – T. BUA 1902. 3 (1912) 1912/1913 T. 1982. 4 (1913) 1913/1914 T. 1 (1906) 1905/6–1906/7 T.1. BCNLM. Publicaţii anuale cu caracter de raport. Никифоров М. 1306 Trudy Bessarabskoj vinodel’českoj opytnoj stancii = Труды Бессарабской винодельческой опытной станции / Под ред. Bibliogr. 5 – Рашкевич М. L.: Беляева Л. – 1919. 1907. – Descriere bazată pe anul 1918. germană. – C. p.: Тип.30 с. – Vol.: Епархиальная тип. (1912) 1911/1912 T. Г. 1922 ediţia română şi rusă apare sub copertă comună. 1918. 1902. CNC 1900. – T. 1917. p. К. BŞUM 1900–1907. 1904/5–1905/6 T. 1920 – [1924]. BCU 1909. 1994. 1976. – 1900. Бессараб. 975. 10. – 1919–1924. Bibliogr. P. Apare în limba rusă.: ВUA 1918 Trudy Bessarabskoj vinodel’českoj opytnoj stancii. М. BNRM 1910–1920. 2 (1907) 1907/1908 T. Н. 1.. Могилянский Н. Никифоров М. Зиновьева М. – Ch. Э. – T. М. – Ch. 1910. BCNLM. Pe anul 1928. 1305 Trudy Bessarabskoj Gubernskoj učenoj arhivnoj komissii = Труды Бессарабской Губернской Ученой Архивной комиссии / red. BAR 1909–1914. Средн. BŞANRM 1910–1914. BUA 1913.. л. – 1918. Материалы для указателя литературы по Бессарабии. N. Правления. Миллер). 1304 Trudy Bessarabskogo Obŝestva estestvoispytatelej i lûbitelej estestvoznaniâ = Труды Бессарабского Общества естествоиспытателей и любителей естествознания за 1904–1914 / red.Presa basarabeană. . ESM.: Тип. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – C. Apare în limba rusă. 1907. М. BŞANRM 1912. P. – Ch. 1902. Директориата Внутренних дел.: Беляева Л. Apare anuar. Шлиомовича. p. CNC 1904–1915. – Descriere bazată pe nr. PPR – T. Н.: BNR 1909–1914. К. L. BMNIM 1912. – 209с. Trudy… arhivnoj komissii. BCU 1906–1908. Материалы для указателя литературы по Бессарабии.: BNR. p. – 1949 – 1957… – Ch. – Ch..

1313 Ţăranul sovietic: [еd.: Zalchind.: Газеты СССР. 1308 Trudy Kišinevskogo Otdela Imperatorskogo Rossijskogo Obŝestva Plodovodstva = Труды Кишиневского отдела Императорского Российского общества плодоводства. Lunar. P. Ed.11 – I. aprilie. V. 1917–1960: Т. Red. Bibliogr. tipărit cu caractere mari.. Ţara lui Duca–Vodă. вып. T. – Ch. iulie. Bibliogr.14 – V. 111) Descriere bazată pe anul de ediţie 11. де партид а КЧ ал ПК ал Молдовей (Штефан чел Маре. (adresa red. Colesnic. PPMS 1924–1974. Zalţberg.: BNRM. Kerdivarenko. – 1956. Бессараб.. – P. – P. Ulianov.: I. P.: 1955 – 5 ori pe săpt. – Ch.C. Т. 402. – К. Sidorov. – C. T. specială pentru analfabeţi a ziarului „Ţăranul sovietic”]. utilizat ca manual de lectură. Guşan.4 – M. Kovarski 1956. 1989. – К. М.13 – L.: N.: N.: 1949– Ed. ed. . 1949 – M. „Виноградарство и виноделие”. 167.7 – A. – Ch. T. specială pentru analfabeţi]. 31. Vezi: Ţăranul sovietic: [ed. Том 2. – 1948–1954. Parfentiev. lunară.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. Red. 1312 Ţăranul Sovietic = Цэранул Советик: Газ. 159. 15.. – 30 apr. 1. 1957. 76): Тип. Tûrkom. – 1909. де газете ши журнале а Ед. Часть 1. 219.: 1946 – V. G. Bibliogr. Cetîrkin. Губерн. Cetîrkin. 354. S. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. S. – P. 1. L. – 1912. Bibliogr.: Трубецкой Б. G. Периодическая печать СССР 1917–1949. Vezi: Colhoznicul Moldovei. Cetîrkin. Harauzov.: PPMS 1924–1974. – С.10 – I. 1310 Tûrkom = Тюрком (Тюремный коммунист) / coleg. mai.: str. – Ch. P. 1967. MNEIM 1909. 120. 1996.: 1949 T. Iordanov. BŞANRM 1949–1957… Trudy Kišinevskogo gosudarstvennogo medicinskogo instituta. 1912. 5. T. Period. Apare în limba rusă. 2.: BNRM 1945–1956 Ţăranul sovietic. E. 1955. 1953 – I. – 1949 – 1957… – Ch.: BNRM. 1952 – I.: BŞCAŞRM. T. – С. Supl. Kievului. Ulianov. – 1945. Bibliogr. 1955 – Партиздат ЦК КП Молдавии. P. S. Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. 1955. – 1948 – 1954. 1309 Trudy Kišinevskogo sel’skohozâjstvennogo instituta im. 3–6 – red. BŞUM 1949. – Ch. 44. 1 „Виноградарство и виноделие”. 3. . Т. 100–113. Iordanov. 66. – 1990. A. de red. 134 – 135. КЧ ал ПК ал Молдовей. Tom 1.: Românitatea transnistriană. Apare în limba rusă. Simonov şi Milea Bantke (Ruban). 1311 Ţara lui Duca–Vodă: Rev. 1912. „Плодоводство”. Descriere bazată pe anul 1. – Bucureşti. V. 214 . Frunze = Труды Кишиневского сельскохозяйственного института им. – A. T. – S. L. august. T. (1949). A.: 1950 – Organul CC al PC(b) din Moldova. 1955–1957 Trudy Kišinevskogo sel’skohozâjstvennogo instituta. P. A. – P. T. 1956 – Госиздат Молдавии.8 – G. Gerasimovici. G. Red. P. Malîşev. Şcekun. L. 9. Фрунзе. – Ch. Denumire: 1956. A apărut cu caractere chirilice. – 1909. (1956). 1 – 1956. Manuscris.: ziarul avea un supliment special pentru analfabeţi. Bibliogr. – 1943. – C. Trudy … Rossijskogo Obŝestva Plodovodstva.. resp. 1. Descriere bazată pe ed. Starostenko. nr. T.: Тип. 1953 –1956. Druţa I. Fişman.12 – V. – Ch. Haham.: 1949 – Госиздат Молдавии. Вып. Norocul „Ţăranului”: [45 de ani de la apariţia gazetei „Ţăranul sovietic”] // Viaţa satului. T. 1. Вып. 1. I.Presa basarabeană. resp. V. B. 1950 – V. – Balta. 1 – Колхозникул Молдовей. – P. Subtit. Erau expuse într–un mod accesibil materialele despre evenimentele în tară şi peste hotare. В.P.: Под знаменем Великого Октября: Сборник воспоминаний участников борьбы за власть Советов в Молдавии коммунистического подполья в Бессарабии 1917–1940. PPMS 1924–1974. 1909. Правления. red. D. S. M. L. – [1920]. BŞANRM 1909.

Ун–та им. L. Cepurnov. Red. гос. 607. resp. L. И. bazy i Mold. Ун–та им. 6..: Госиздат Молдавии. Leonov. L. G. G. 153 Učenye zapiski. Afteniuc. S. 1. a apărut în limba moldovenească. – P. Apare în limba rusă. 1954–1956.: S. 1956. НИИ база АН СССР. A.: Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. 2. Baranovski. 1. Ed. – 1951. – Биоложия ши кимия. Ун–т им. resp. – 1949–1957… – Ch. T. Agasieva. Ун–та Т. A apărut în limbile rusă şi română. Ин-тул педагожик молд.. 23 – V. Периодическая печать СССР 1917–1949: Вып. 1951 – V. D. T. resp. 1317 Učenye zapiski = Ученые записки / Молд. preş. Volkov. Kiricenko. S. resp.: I.Presa basarabeană. P. 161. 156.: 1954 – Chişinău.. Bibliogr. де ынвэцэмынт ал РСС Молдовенешть. Молд.: 1949 – „Шкоала Советикэ”. Г. 1951 T. Ин-т истории языка и литературы / coleg. Tom 2 – 1949.: BŞUM 1948–1957… Učenye zapiski 1318 Učenye zapiski = Ученые записки / Тираспол. I. BNRM 1955–1957 Učenye zapiski. де Стат а Мин. – Ch. Descriere bazat pe ed. N. – C. Мин–во просвещения МССР. filiala AN SSSR. P. 1315 Učenye zapiski = Ученые записки / Гос. – С.: I. sub denumirea: Ынсемнэрь штиинцифиче / Мин. Şemiakov. Кишин. G. Ed.: Газеты СССР. Cojuhari ş.: N. I. Apare în limba rusă. пед. Apare în limba rusă. – M. (1956). 3. 1314 Učenye zapiski = Ученые записки / АН МССР.: 1949 – Госиздат Молдавии. Г. Ed. – 1949–1957… – Ch. Leonov. (биологический). P. Grosul. Descriere bazată pe t. P.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг.: S. Denumire: 1950 Вол. 1955. Loc. Bibliogr. – C. 1949. resp. – Ch. Red. Ceban. 1. T.: BŞANRM 1952. пед.: I. – 1956–1957. Apare în limba rusă.: I. 15. – red.: I.: I. Bibliogr. BNRM. resp. D. Шевченко. T.: 1949 – I. – P. Cepurnov..: 1956 – Ed. Klimenko. 1957 – red. Cepurnov. Ленина. 1316 Učenye zapiski = Ученые записки / М–во просвещения МССР. Г. T. Госиздат Молдавии. Шевченко. E. 1954 – Ed. – P. 157. Изд–во: Госиздат Молдавии. Ţăranul sovietic. Apare în limba rusă. – P. Klimenko. 1.: 1949 – red. 1917–1960.–issled. 8.: Периодическая печать СССР 1917–1949: Библиогр. Descriere bazată pe t. PPMS 1924–1974. Т. де стат дин Кишинэу.. 1956. указ. 6. – Vezi: Naučnye zapiski / Mold. 2.: PPMS 1924–1974. 29 – V. – Ch. 1954.: Госиздат Молдавии. – 1948–1950. red. nauč. Часть 1. 1957 – Изд–во Киевского Гос. В. Том 6 – 1957 Серия: „Исторические науки”.3 – red. 215 . F. a. BŞUM 1949–1957. де ынвэцэмынт ал РССМ „Шкоала Советикэ”. 1957. G. 24 – V. гос. Т. PPMS 1924 – 1974. Todica.. – Vezi: Izvestiâ Moldavskogo filiala AN SSSR. 1950 – red. Din 1956 – 1957 ediţii 1–6. Agasieva.: D.: 1956 – Госиздат Молдавии. Red. Т. P. S. I. Bibliogr. G. Крянгэ.: A. Red. resp. ин–т им. Bibliogr. T.5 – red. ин–т им. – 1948–1957… – Ch. 1955. 160. И. вып. D. 1954 – red. Шевченко. (1948). Tom 1 – 1948. 28 – V. F. – 1951. Afteniuk. Denumiri: Hаучные записки. Г. – Ch. 1954 – Изд–во Киевского Гос.: „Партиздат ЦК КП Молдавии”. Volkov. BŞUM 1949–1957… Učenye zapiski. 99. de red. A.4 – red.6. Шевченко. T. T. – Вып. “Известия Молдавского филиала АН СССР”. Госиздат Молдавии.: BŞAMRM 1949. 1955 – Изд–во Киевского гос. Volkov. 2.: PPMS 1924 – 1974.: N. Bibliogr. Tom 4-5 – 1955 Серия: „Филологические науки”. – C. S. 1950 – Ед. Вып.

Loc. februarie. – P. Apare în limba ucraineană. 1326 Unirea: săptămînal. 26 – 1941.. 9 – octombrie. Дворянской и Покровской). 1321 Udarnik socializmu = Ударник соцiалiзму: Орган РПК та РВК Валегоцулов. р–ну.: Holban E. 155.: Госиздат Молдавии. 28 ianuarie 1919 . Никифоров М. 3. 1322 Uezdnyj Voinskij Načal’nik = Уездный Воинский Начальник: Журн. – Tiraspol. – P. – С. Red.: Клобуцкий В. 3.Presa basarabeană. – 1904. – P.. – Ch. P.. 1324 Unirea: Organ de propagandă naţ. Apare în limba rusă. 2. Apare de 2 ori pe săptămînă. septembrie. 1998. Ediţie mixtă: moldo–ucraineană. – Ch. Lunar. Красного (угол ул. G.: 1936 – I. Şcerbacenco. L. Ceban. respectivă. P.. Bibliogr. 995. nr. Bibliogr. noiembrie.: N.: 1957 ed. Unirea. – 1934 – 1940. 187. 216 .: BŞANRM 1956 Učenye zapiski. К. – C. Descriere bazată pe ed. 4.. respectivă.: PPMS 1924–1974. 96. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. Bibliogr. Denumiri: 1918. – Valegoţulovo (s. Lunar. 29. 1319 Učenye zapiski Bel’ckogo pedagogičeskogo instituta = Ученые записки Бельцкого педагогического института / Мин–во просвещения МССР. Iorga”. 3 (исторический) – V.: PPR – T. М. – C. ин–т. – Rîbniţa. Unirea. Red. Ulianov. и лит. Udarnik socializmu. Udarnik burâkoradgospu. Apare în limba ucraineană. Apare în limba rusă. L.–ed.: Беляева Л. 1964.: Газеты СССР. 1325 Unirea: Foaie lunară a Căminului cultural central „N. (1929). / red. Зиновьева М. – 1906. – [1918 – 1920]. Grigoriev. – Tiraspol: Тип. – Ch. 1976. (1957). G. Н. 18 – […]. воен. – [1957]. 1323 Ukrainskij kozak: [gazeta lui Petliura] = Украïнський козак. mai. 1904 în Tiraspol. Dolinskoe). L. 1320 Udarnik burâkoradgospu = Ударник бурякорадгоспу: Орган политотдела Рыбницкого свеклозавода. Bibliogr.3 februarie 1920 – „Unirea din Bălţi”. Bibliogr. P. Unirea. Bibliogr. 424. С. пед. – Bălţi. Бельцкий гос.: CNC 1957 Učenye zapiski Bel’ckogo pedagogičeskogo instituta. – К.: Из истории борьбы за власть Советов в Молдавии (1918–1920): Сборник воспоминаний участников гражданской войны. Bibliogr.. – Descriere bazată pe anul 2. Библиография периодических изданий России 1901–1916. 1917–1960: Т. martie–septembrie – „Glasul Moldovenesc” (Glas Românesc). Роль печати МАССР в формировании молдавской социалистической нации 1924–1940.. 498. – К. 3. apoi la Zitomir şi Novomoskovsk. – 1935. – 1928 – [1929]. februarie – 1907. – T.: BCNLM 1929.: Au apărut de la nr. Vezi: ed. Vezi: ed. Ukrainskij kozak. S. – 1918. – Bălţi: Tip. 3:1919–1924. Uezdnyj Voinskij Načal’nik. S–a editat pentru timp scurt.

preşedintele comitetului de red. F. P. 95. – 1932. Bilunar. – Ch. Ştefan cel Mare. Boga. – P. Victor A. – 1919. – Ch. de arte grafice. / fondată în 1909 sub conducerea părintelui I. Supratitlul: „Unul pentru toţi şi toţi pentru unul” (deviz).Presa basarabeană. – 1919–1924. – Bălţi. Bibliogr. – P.: Şpitalnic S. L. de Direcţie al Băncii. nr.. BŞСAŞRM 1933. – 1919. 1991.: Al. Ianovici. 3. Unirea din Bălţi. Unirea. L. Istoria românilor: Basarabia şi Transnistria (1812– 1993).8 septembrie 1918 – „Glasul Moldovenesc” (Glas Românesc). Moraru A. red. elevilor Liceului de băieţi „Alexandru Donici” / fondată de elevii clasei a V–a. 495. Băncii Centrale cooperative. – 1918–1921. 4-5. DPLR 1790 – 1990. Presa literară Românească: Articole program de ziare şi reviste. 1330 Unirea din Bălţi: Organ de propagandă naţională / dir. pe care o scot de la începutul acestui an elevii liceului de băieţi “Alexandru Donici” din Chişinău // Viaţa Basarabiei. – 1938 – [.: Traian I. Lunar. 3.: PPR – T. Continuă ediţia lui I. Pinkenzon. 1. (1938). – P. Bibliogr. 1995.: 1919 – 1924 – P.: BAR 1932–1937. – Bucureşti. 998. – Bălţi: Tip. 343. Bibliogr. – Ch. 3. Vol. 1334 Universul: [gazetă pentru Basarabia]. Vezi: Nase Ob’edinenie. – Ch. Unirea Noastră. Universul. anul şcolar 1932–1933. – Descriere bazată pe anul 1. 229. – T.. – Ch. 15. nr. (1933). – 1919. decembrie. – 1918. – Ch. DPR (1731–1918). – Bălţi. – Ch. – P. – P. – 1922 – [1925]. 2. 3. 1994. – P. Unirea Basarabiei. de la 9 septembrie 1918 pînă la 29 octombrie 1918 – “Unirea”.: col..: BAR 1933. – Bălţi: Tip. – P.. 1328 Unirea: Foaie de publicitate cooperatistă a Soc. pentru Basarabia: str. 1327 Unirea: Rev. Unirea literară. ianuarie. Evreii în literatura... 290-291. Săptămînal. – Soroca. 1927. – [1926] – [1937]. Studii şi documente. 1331 Unirea literară: [rev. 1968. BMNIM 1926. – 1918. D. 1332 Unirea Noastră: Rev. – P. Bibliogr. – 1919–1924. Vezi: „Glasul Moldovenesc” (Glas Românesc).: “Unirea” este revista. – Ch. 28 – 1920. L. Trimestrial. Cecan „Наше Объединение”. – 33 cm. A. 428. 1333 Universitatea Populară din Chişinău: [anuar]. Inst. L. Bibliogr.– P. P.: PPR.].]. Bibliogr. Bibliogr. iulie.: Iţhac Korn. I. Bilunar.: BAR 1922 – 1925.: BU Iaşi 1938 Unirea 1329 Unirea Basarabiei.: Basarabia: 1940. – Ch. (red. Vezi: Anuarul Universităţii Populare din Chişinău. – P. red. – [1940]. Săptămînal. 998. 1901–1948. – Descriere bazată pe anul 1. – 1909–1912. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar). Cristescu.: ing. Denumiri: 29 martie . Iacobescu. februarie. 1335 Unser Veg (Calea noastră): Organ al studenţimii sioniste / red. Bacaloglu. săpt. 136). 541.: PPR – T. – Ch. 1002. BŞANRM. Colab. Ediţie bilingvă în limbile română şi rusă. 3. P. Universitatea Populară din Chişinău.: DPLR 1790 – 1990. Stoiescu. 217 . Leon T. – 1933 – […]. BNRM.: Tip. „Unirea”. – 1933. 1935. 704. – nr.. Cooperative Banca Populară „Unirea” a Salariaţilor Publici din oraşul şi judeţul Soroca / sub îngrijirea Com. – Ch. Cecan. P. Denumire: 1918–1921 – Anuarul Universităţii Populare din Chişinău.

E. – Tarutino: Tip. L. Apare în limba rusă.: I. economic şi literar = Утро: Ежедн. и лит. хоз-во”. Apare provizoriu luni şi în zilele de după sărbători. Ghenzul. – C.: BNRM 1912 218 . Mitropolit G.: PPR – T. Roitman. Cotidian (Ежедневно. 1010. 21 red. – Ch. M. respectivă. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – Vol. – 1921. Apare în limba rusă. Fraţii Imas. – Cluj. – 52 cm. – 1919–1924. – Ch. 2. М. Supl. 3. Cotidian. Lupaşco. L. 17. cu caractere ebraice. (1914). Mihai Viteazul. 9. (str. – Vezi: Eshcoloth.: Tip. сел. de red.: BAR. red. 10 – iulie. Ruseev. – P. D. Erhan.: Tip. de la nr. P. 1338 Utro = Утро: Орган независимой демократ. 120. de asoc. Bibliogr. – Ch. 1994. dir. O pagină de istorie contemporană. P. К.“Tehnic” M. не исключая дней послепраздничных). – T. Никифоров М. I. – К. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia. 1337 Unsere Schule: Organ des deutsche bessarabischen Lehrervereins / ed.: P. 24 ianuarie.: N. red. Utro. М. – 1922 – 1938. 1341 Ubilejnyj Bessarabskij sel’skohozâjstvennyj kalendar’ = Юбилейный (1812–1912) Бессарабский сельскохозяйственный календарь на 1912 и 1913 гг.. V.: Bibliografia României. Salmanovici. F.: Zalman Rozental. (1935). Zilberman. / Орган артели тружеников печат. D. Caliga. – Descriere bazată pe anul 1. P. – Ch. L. журн. Roitman. дела. V. S. 95.: A. L. februarie. 3694. L. Lunar. textul în idiş. „Бессараб. ред. – Ch. 42): Tip. Cotidian. „Iniţiativa”. Зиновьева М. – P. 1912. 1930. газ. M. G. 245. – Bucureşti. – 1919–1924. 3. Джойнт в Бессарабии: Страницы истории. – 1913. V. BŞANRM 1935 Unser Zeit. aprilie.. Ianuşevski. „Inst. мысли / ed. М.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. / Изд. Colab. cu numerotare proprie. большая копеечная газ.: BAR 1922–1928. Titlul în limba germană şi cu caractere ebraice. BNR 1913 Utro Bessarabii.– P. М.: Беляева Л. Правления. P. – 59 cm. Supliment la „Deutsche Zeitung Bessarabiens”. – P.: Christian Kalmbach.. G.) / red. 1339 Utro: Ziar cotidian: politic. – 1923. Unsere Schule. P. Ardealul în Basarabia. Evreii în literatura. Копанский Я. 3.: [1927–1929] – Eshcoloth. – Ch. Pe anul 1928. Volin. Н.–ed. nr. C.–лит.: BAŞR. Mâţu C. V. 1 (1912–1913). BSR. 1340 Utro Bessarabii = Утро Бессарабии: Газ. Com. (str.: BAR 1921–1922 Utro. T. PPR – T.: P. – Ch. Bănulescu): Епархиальная тип. 1 – 1922. Ghibu O. Clugman. Perevalov..– P. 1. 1994. Bibliogr. 24 – decembrie. 271. D.–экон. (1927). Vaisman. Unser Veg 1336 Unser Zeit (Vremea noastră) / dir. Fihghendler. Apare în limba germană. Vezi: ed. Apare în limba rusă. М. М. 1007.: Karl Liebram. – 1927–1929. (Ежедн. 516. neregulat. – Descriere bazată pe nr. 26. – P. BŞANRM 1927–1928. Şpitalnic S. полит.: PPR – T. Бессараб. Bibliogr. – P. 10. red. – Ch.: 1922 condusă de un comitet sub preşidenţia dlui N. Apare în limba rusă. Bibliogr. Bibliogr. экон. полит. „Cartea românească”. 19. 3.. – 1927 – [1928].Presa basarabeană. august.. – 23 cm. – Tarutino. Губерн. „Apare cotidian” de la 12 februarie 1922. 1926. noiembrie. 1928. A.: Mihael Landau.. – 1919–[1924]. – 1919–1924. P.. Moldovenesc de arte grafice”. Miasoedov. Dector. Popovici. T. arta şi ştiinţa Moldovei: (îndreptar).

– 1914. 22 august. V. – К. 3. Unaâ Mysl’.. Советская Молдавия: Крат. – P. – К. – М. Фингерит Е. 1962. – Ch. 1982. Bibliogr. Laşkov (Оконч. – С. Spînu. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. С. Întrerupere în edit. – К. octombrie. 29 – „Ленинская смена”. Gazeta comsomolistă ilegală. Au apărut numai 9 numere. – 1945 –1957… – Ch. Драхенберг К. Apare în limba rusă.. 230. гор. М. – Ismail. Denumire: 1921. Ubilejnyj Bessarabskij sel’skohozâjstvennyj kalendar’. 24–32. – Vol. 1347 Užnaâ Bessarabiâ = Южная Бессарабия: [ziar] / red.: Летопись периодических изданий СССР 1955–1960 гг. martie. aprilie – 1933. Из истории периодической печати в Бессарабии 1854–1916 гг. – Ch.–ed. Apare în limba rusă. посвященной 500–летию Кишинева.: Трубецкой Б. 111) Bisăptămînal. Apare în limba rusă. им.: BAŞR. Bibliogr. cu unele întreruperi. 52): Газ. Varianta în limba moldovenească: „Тынэрул ленинист”. М. – Descriere bazată pe p. – T. / ed. – P. Lunar. – C. ком..: 1947 – N.: BNRM 1956 Unyj leninec. 441.: ESM. – 1913. O pagină de istorie contemporană. PPMS 1924–1974. – 1931. 1976. octombrie – 1921. ком. noiembrie.: ESM. К. CNC.. Ленина. – Cluj: Institutul de arte grafice „Ardealul”. Bibliogr. – 1921. 1967.Presa basarabeană. – 206 p. – P. 7. Denumiri: 1941. 1345 Unyj kommunist = Юный коммунист: Орган Кишин. nr. Bibliogr. Газетный мир Советского Союза 1917– 1970. энцикл. – Descriere bazată pe anul 16. Об участии кишиневской подпольной революционной печати в воспитании трудящихся Бессарабии в духе братской солидарности с народами СССР (1929–1933) // Материалы научной конференции.. В. ianuarie. 25 p. Н. 1928.: N. Ardealul în Basarabia. Никифоров М. 1343 Unaâ Mysl’ = Юная Мысль: Лит. Săptămînal. Red. Užnaâ Bessarabiâ. Bibliogr. 441. 15–iunie. Zastavski. – 1941–1945. – Ch. М. P.. 557. тип. BMNIM. 2. – Ch. 1. pед.: 1941 (30 iunie) – 1945 (19 aprilie). ill.. Vezi: Molodoj kommunist. – Ch. supl. Кузнецов И. Клобуцкий В. 1989. В. 1956 – V. Газеты.. – C.–журн. 1346 Unyj leninec = Юный ленинец: Орган ЦК ЛКСМ Молдавии и респ.. 1914.: I.. Periodicitate nedeterminată. 662. Совета пионерской орг. 219 . – C.. – P. – P. обл. – С. Apare în limba rusă.. martie (un singur număr) – „Молодой коммунист”. Gazeta ilegală. (1914). изд–ва ЦК КП Молдавии (ул. Ghibu O.. Библиография периодических изданий России 1901–1916. В. Зиновьева М. Apare în limba rusă. изд. комсомола.. L. P. (1956). t. Т. Стефана Великого. 1.: Трубецкой Б. 1342 Ubilejnyj sbornik goroda Kišineva = Юбилейный сборник города Кишинева / red. – 1945. 1344 Unyj kommunar = Юный коммунар: Орган Бессараб.: I. иллюстрир. принадлежит протоиерею Н.: Беляева Л. Vezi: Tînărul Leninist. Часть 2. Kriucikov. 1968. V. 34(588). 220. – Vol. (adresa red. Apare în limba rusă. Hotin. L. Ubilejnyj sbornik Kišineva. 242. – С.: Подольская.1. 180 – 181. – 1812 – 1912. Unyj kommunar. Лашкову). Unyj kommunist. S.7. 1989. Bibliogr. BNRM. – К. комсомола. – К. 704. Vezi: Leninskaâ smena”. И. Большевистская печать Бессарабии 1918–1921. – М. – 1920. BCNLM. – Ch..

Rozenzweig. – Вып. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. A.: Периодическая печать СССР 1917–1949. – С. К. 13 – 1914. Apare în limba rusă. Apare în limba rusă. – Bolgrad. – Bender. 1947–1948 nr. – T. 1354 V pomoš’ korrespondentu = В помощь корреспонденту: Бюл. Журналы.: Беляева Л. Никифоров М. – C. Sribner. Voroneanski.: PPR – T. – Ch. V pomoš’ agrozootehučebe. хоз–ва МССР. Aгентства при Совете Министров Молдавской ССР. М. ianuarie. 1989.. – 45 cm.. nr. материалов) / М–во сел. red. Bibliogr. 1947 nr. Зиновьева М. – Bender (red. I. Bibliogr. – C. М.: Трубецкой Б. – C. 60. L. BŞCAŞRM 1913–1914. (1947). 1353 V pomoš’ agrozootehučebe = В помощь агрозоотехучебе: (Сб.. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1914–1917. 1351 Užnoe Zerkalo = Южное Зеркало. 16. Vezi: Bessarabskij Užnyj Kraj. 220 .: Периодическая печать СССР 1917–1949: Библиогр. „Постан”. V pomoš’ korrespondentu. Bibliogr. Bibliogr. и коммерч. Užnaâ Počta.. 525. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Apare în limba rusă. обществ. Natenzon. resp. К. 1989. 655. Никифоров М. 120. Rahman.. red. PPMS 1924–1974.: D..: Беляева Л. De la 7 iulie 1922. A. F. лит. – 1907.: Kisimov Pantelei. дом Белянова): Тip. М.. resp. BAŞR 1913–1914. газ. 1348 Užnaâ Bessarabiâ = Южная Бессарабия: Обществ. / ed. 1–2. – К.. – 1947 – 1948. 1992. 13.: A. apoi – cotidian.: 1919–1924. – P. Н. (1913) La început bisăptămînal. BNRM. Descriere bazată pe anul 1. 5. 1. 230. – К. BSR. 1948 – 4 numere (ianuarie–iunie). 1355 Valea Ialpuhului = Валя Ялпухулуй / ed. Apare în limba rusă. 122. Săptămînal. Bibliogr. Natenzon. L. Cekatti. – Ch. 12 – decembrie. газ. – 1913.: BAŞR. – 1950. Gureev. 1350 Užnaâ Počta = Южная Почта. noiembrie.: BNR. и лит.. указ. Bibliogr. 26. exceptînd zilele de după sărbători. 24. / dir. 221. – 1947 – [1949]. Užnaâ Bessarabiâ. – Ch. труды и бюллетени по сельскому хозяйству. Н. 71. – 1922. 1352 Užnyj Kraj = Южный Край: Полит. – 1916. – C. – P. Зиновьева М. 3. („По понедельникам и послепраздничным дням”). – Descriere bazată pe anul 1. 1349 Užnaâ gazeta = Южная газета / red. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. cu titlul şi în caractere latine: Iujnaia Besarabia. Din istoria Tighinei. BŞANRM 1913 Užnyj Kraj.: V. Apare în limba rusă. ianuarie. – Tiraspol. Pîntea. Red. – Ch.: Трубецкой Б. – С. – T. BSR. 1949 nr. 3. aprilie. „Труд”. P. 29. 1950 a apărut ediţia în limba română Vezi: În ajutorul învăţăturii agrotehnice şi zootehnice. Apare cotidian. – P. M. – 1914. Константиновская. Denumire: începînd cu 30 ianuarie 1914 publicaţia se numeşte „Бессарабский южный край”. – [1856 – 1878]. – C. угол Харузина. Cotidian.: 1947 red. Apare în limba rusă. V. Užnoe Zerkalo. P.–полит. D.: Bessarabiana / Драганов П. Bibliogr. H. – Ch. Apare în limba rusă.. pentru ed. martie. Poştarencu Dinu. 3–4. „Дом агронома”. Bibliogr. 640..: German V. 19 – 1923.Presa basarabeană.–ed.: A.: D. de la 24 iunie 1922 . 3.. Телегр. – Ch. Hin.dir. – Tighina: Tип.: I. BNR 1907 Užnaâ gazeta.: M. şi oficiu: str.

– 1912. BŞANRM 1906. – Том 7. Volin. выходит по вечерам. 1892. BNRM 1913 – 1915.. – 1827.. E. Выходит 3 раза в неделю по вторникам. 1361 Vedomost’ Benderskogo zemskogo ispravničestva o količestve dvorov v kasennyh seleniâh Benderskogo cynuta = Ведомость Бендерского земского исправничества о количестве дворов в казенных селениях Бендерского цынута. P. A. Bibliogr.. BSR 1899. Red. Levinski. 1912–1916.: Tip. Sinadino 1903–1910. К. Брокгауз и И. P. – 1880 – 1881. – [Bender]. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916. unele materiale – în limba română. P.: BAR 1931. BAŞR 1906–1916. BMNIM 1913 –1915 Vedomosti Kišinevskoj Gorodskoj Dumy. Apare în limba rusă.. Ediţie în limba rusă.: BNR 1899–1916. L.: PPR – T.Presa basarabeană. – 1919–1924. Bibliogr. Apare în limba rusă.: Situaţia ţăranilor şi mişcarea ţărănească în Basarabia (anii 1812–1861): Culegere de documente. Apare în limba rusă. – С. V..: Трубецкой Б. независимая газета. N. L. 1362 Vedomost’ Bessarabskoj kontory inostrannyh poselencev o poseve i urožae hleba v nemeckih koloniâh = Ведомость Бессарабской конторы иностранных поселенцев о посеве и урожае хлеба в немецких колониях. 144. – Ch. N. – Ch. Газеты: Список русских газет в хронологическом порядке их возникновения // Энциклопедический словарь / Издатели Ф. – 1899 – 1917. I. Apare seară. aprilie 5 – 10. 1969. Apare în limba rusă. Bibliogr. и субботам. Siţinski 1904–1905. – К. Schmidt. А. 1906–1910. Apare în limba rusă. Bisăptămînal. M. – Л.. – Ch. G. 57 (1915). 1. Bibliogr. М. 1360 Vedomosti Kišinevskoj Gorodskoj Dumy = Ведомости Кишиневской Городской Думы / red. A. Ed. – Т. Levinski 1910–1916. I. P. Večernââ Zarâ.: Кишиневская городская управа. Valea Ialpuhului. BAŞR 1880. Vişnevski 1906–1909.807. – Descriere bazată pe nr. – C. Partea II. Никифоров М. Vedomosti Kišinevskogo obŝestvennogo upravleniâ. Н. А.– P. 1357 Večernââ Zarâ = Вечерняя Заря. – 1812. L.: Situaţia ţăranilor şi mişcarea ţărănească în Basarabia (anii 1812–1861): Culegere de documente. 1989. Vedomost’ Bessarabskoj kontory… 221 .. – 1921. 1958.: C.: BAR 1921. Vedomost’ Benderskogo zemskogo ispravničestva. – 48 cm. V. Apare în limba rusă. Schmidt 1901–1903.–Петербург.: primarul (Городской голова) C. 204. L.: BNR 1880–1881. Bibliogr. Partea II. Bibliogr. И. Večernij Telegraf.– Ch. I. Ефрон. excepţie duminică. четвергам. – [1931]. – С. I. A. „Apare cotidian la ora 1 (13)”. 3. BPSI 1917. S. – Ch.: Tip. – К.: Беляева Л. Гузика. Ю. I. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – С. P. 1015. – Ch. Gudevici 1914. Sinadino. кроме воскресений. P.: Трубецкой Б. 1359 Vedomosti Kišinevskogo gorodskogo obŝestvennogo upravleniâ = Ведомости Кишиневского Городского Общественного Управления. – Ch. Večernââ Počta. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Levandovski 1910–1913. I. M. 1356 Večernââ Počta [ziar] = Вечерняя Почта.. – Ch.1989. L. Зиновьева М. 1969.. Levandovski. 1358 Večernij Telegraf = Вечерний Телеграф: Информационная.

1974.. Геккер О. L. М.Presa basarabeană. 210. 1703–1917. – М. – Ch. Периодическая печать России.. Иткина И. – [1885] – 1916. Lunar. po yezdam Bessarabskoj gubernii za … g. – Т. iunie–august. (1915). 1906. Apare în limba rusă. senokosom. – Т. С... сенокосом..: Беляева Л. Периодическая печать России. по уездам Бессарабской губернии / ed. Apare în limba rusă. Н. – Soroca. по городам и уездам Бессарабской губернии / ed. BŞANRM 1896–1897 Vedomost' o složnyh spravočnyh cenah. Н. – С. Vedomost’ Ismail’skoj gorodskoj upravy… 1364 Vedomost’ o količestve desâtin udobnoj zemli. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Bibliogr. gončarnyh pečei. Po gorodam i uezdam Bessarabskoj gubernii. BNRM 1916 CNC 1885. Bibliogr. – Orhei. 1906. – 1888. mai–august. 1906. Шмелева А. po gorodam i uezdam Bessarabskoj gubernii = Ведомость о средне–справочных ценах на провиант. Геккер О. Descriere bazată pe anul 1888. 1916. P.: BŞM 1892.. – 1892. P. 1. по городам и уездам Бессарабской губернии за … г. 1974. a takže o čisle mel’nic. Denumire: 1903–1912 – Ismail’skaâ gorodskaâ uprava. L. – Ch. Denumire: 1903. Геккер О. полу и формам по Сорокскому уезду. – Ch. 1. С. Никифоров М. 1363 Vedomost’ Ismail’skoj gorodskoj upravy o prihode i rashode gorodskih summ za … god = Ведомость Измаильской городской управы о приходе и расходе городских сумм за … год. С. 1905. 1905. 212. а также о числе мельниц. – Ведомость о среднесправочных ценах на провиант. Denumire: 1903–1916 – Ведомость о сложных справочных ценах на провиант.: CNC 1888 Vedomost’ o količestve… 1365 Vedomost’ o sifilitikah po vozrastu. 1703–1917.. Apare în limba rusă. pereprav i sel’skih domov na 1888 god. – 1904. Бессарабской губернии за 1890 год. Н. Периодическая печать России. состоящей в Оргеевском уезде под хлебопашеством. – Ismail. L. P. сукновален. – Т. suknovalen. sostoâŝej v Orgeevskom uezde pod hlebopašestvom.. – 1903–1916. 148. mai–august.: BNR 1903. 1367 Vedomost' o sredne–spravočnyh cenah na proviant. по уездам Бессарабской губернии. = Ведомость о количестве десятин удобной земли. – С. И.: Zemstva Guberniala a Basarabiei. 1905. гончарных печей. – Descriere bazată pe luna decembrie.. Иткина И. фураж и проч. iunie–august. – С. vygonom i lesom. Vedomost’ o sifilitikah… 1366 Vedomost’ o složnyh spravočnyh cenah na proviant. – 1903. И. 1. L. – Л. маслобоен. Lunar. Apare în limba rusă. 57. Н.: Zemstva Guberniala a Basarabiei. 1916. furaž i proc. фураж и проч... mai. Vezi: Vedomost’ o sredne spravočnyh cenah na proviant. Vezi: Vedomost’ o složnyh spravočnyh cenah na proviant. – М. 1916...: BNRM 1916 Vedomost’ o sredne–spravočnyh cenah… 222 . – 1903. furaž i proc. фураж и проч. mai–august. P. – С. Bibliogr. – Descriere bazată pe luna mai. Иткина И. mai. – М. выгоном и лесом. masloboen. 1. po uezdam Bessarabskoj gubernii za … g = Ведомость о сложных справочных ценах на провиант. mai–august. polu i formam bolezni po Sorokskomu uezdu Bessarabskoj gubernii za 1890 = Вeдомость о сифилитиках по возрасту. Зиновьева М. furaž i proc.: Шмелева А. переправ и сельских домов на 1888 год.: Шмелева А. 1974. 1958. – Ch. 1906. 1703–1917. furaž i proc. И. Apare în limba rusă. – Т.. К. (1916). фураж и проч.

Kapustin. Bibliogr. octombrie.: 1950 – M. 3. Subtit. 1034. – C. – Л. O. L. 150152.: Chişinău: 10 aprilie–15 iulie 1920. Apare în limba rusă. Из истории периодической печати Бессарабии.: din mai–iunie – 15 noiembrie 1920 şi de la 1 mai 1921 – Rev. Şciukin. Perper (И. D. – 1903. – № 9. 1–4. Red. – Descriere bazată pe anul 1. 1370 Vernyj put’ = Верный путь: Орган политотдела Вулканештской МТС. septembrie. red. 1958. Apare în limba rusă. О.: mai–iunie – 15 septembrie 1920 – George Gheorghiu (Picollo). [Semestrial]. 1909. 1020.ru 1909–1915. Bilunar.Soroca.: BŞANRM 1912. 1953 – I. О. – 21 cm. 1373 Vestnik Bessarabskogo Otdela Rossijskogo Obŝestva pokrovitel’stva životnym = Вестник Бессарабского Отдела Российского общества покровительства животным. de polemică. 15 – 1910. орган в России. 204. Bibliogr. . Suetin. Orhei: 31 iulie–15 august – 15 noiembrie 1920. – Orhei–Chişinău: „Imprimeria Statului”. 5 – 1954. Text imprimat numai pe o pagină. – С. Никифоров М. 330. – 1981. 5 – noiembrie. Зиновьева М. 1368 Vedomost’ Zemskoj Agronomičeskoj Organizacii Sorokskogo Uezda za I polugodie 1912 g. О. – Т. Перпер). Publică unele texte în limba rusă.: BAR 1920 – 1921 Vespea. P. вегетариан. Bibliogr. – 42 cm. – 1920 – 1921. ianuarie. – 1919–1924. Vestitorul Basarabiei... Н.: Трубецкой Б. – 1950. Ştefănescu Delabrăila. Apare de 10 ori pe an. Bibliogr. Loc. de la 10–17 aprilie 1921 – Foaie de polemică săpt.– P.: BNR. – 46 cm. Трубецкой Б. 3.: din 1910 editat la Kiev.: BAR 1925. Выходит 15 числа каждого месяца. – Ch. – Ch.nlr.: PPMS 1924–1974. – 1919–1924.: BNRM 1950–1954 Vernyj put’. la 31 martie 1921 – Foaie de polemică.: Беляева Л. Kuzneţov.: I. Перпер). – 1912. L. P.: PPR – T. 1989.– P. la 10 apr. Библиография периодических изданий России 1901–1916. nr. – Vulcăneşti. M. Перпер // Кодры.. P. DimitriuOdobeşteanu. 28 – [1925]. 1..: PPR – T.. – P. Ediţia în limba rusă. Zaharcenko. 31 martie–1 mai 1921.Presa basarabeană. за исключением июня и июля / red. O. 143.: Const. М. 1921 – V. К. – Ch. La început se edita cu caractere chirilice. 1952 – V. 1372 Vestitorul Basarabiei: [ed. БЭС / В. P.. BNRM 1910–1915.. = Ведомость Земской Агрономической Организации Сорокского Уезда за 1 полугодие 1912 г. CNC 1909 Vegetarianskoe obozrenie. BAŞR. A. 223 . Apare de 2–4 ori pe lună. – 1854–1916 гг. P. Vestnik Bessarabskogo Otdela Rossijskogo Obŝestva pokrovitel’stva životnym. Săptămînal. 1371 Vespea: Rev. L. L. Bibliogr. Perper (М. de oficialităţile ecleziastice]. – 1909. 1951 – V. Red. Loc. Vedomosti’ Zemskoj Agronomičeskoj Organizacii. – К. S. A. www. – Descriere bazată pe anul 1912. 1369 Vegetarianskoe Obozrenie = Вегетарианское обозрение: Единств. Apare în limba rusă. – С. L. – 1924. Săptămînal. bilunară: duplex Chişinău–Orhei / sub conducerea unui comitet de red. Адиясевич. Бессарабский журнал “Вегетарианское обозрение” (1909-1915) и его издатель И.

М.. К. – 1912. Кишинев. Брокгауз и И. – C. – 1917.: А. toamna . – Bender. iulie. Н. 22.. Vezi: “Skol’nye ekskursii i skol’nyj muzej”. – 1909. – 1871. mart. Zemstvei. – Т. Conducere: 1917. P. BSR. – Л. 204: Журналы: Хронологическая роспись журналов в 19 в. – Л. еженед. Кашевского. 1913–1916. Vezi: Deşteptarea: Organ de propagandă naţională.: Трубецкой Б. – 1918. К. 1884. издаваемый губернскою земскою управою / red. P..Presa basarabeană. F. 1917.. 1958. 1378 Vestnik Sorokskogo Zemstva = Вестник Сорокского Земства (Vestitorul zemstvei din Soroca) / red. File de istorie. BŞANRM 1884.: Трубецкой Б. 1885. – C. / Орган О–ва Взаимного Кредита. – С. 225. 1989. – 1905. – Т.. Antonov. 1894. 1884. N. nr. 235.. Săptămînal.. Bibliogr. L.apare în limbile română şi rusă. BŞANRM 1909 Vestnik Sel’skohozâjstvennogo Kredita. I. 1. Period. resp. – К. Под наименованием „Сельскохозяйственный кредит”. sub conducerea dlor V. 11 – 1911. BNR 1909–1911. – С. Apare în limba rusă. decembrie. 1379 Vestnik škol’nyh ekskursij i škol’nogo muzeâ = Вестник школьных экскурсий и школьного музея. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. – P.: BNR 1880–1885. – Descriere bazată pe anul 14. S. ред. 1. Apare în limba rusă. – Soroca. Никифоров М. Caliga. Ц. Никифоров М. – Descriere bazată pe anul 2. М. T. – С. 22 – 1918. Bârcă şi M. Зиновьева М. Aleinikov (Отв.: Almanahul dicţionar al presei din România şi a celei româneşti de pretutindeni de G. 10 . Ефрон. Apare în limba rusă.. 1918. 6 – 1906. 157. – К. 1. Bibliogr.: Трубецкой Б. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 1376 Vestnik Pridnestrov’â = Вестник Приднестровья. 1989. Cotruţă – [1881] – 1885. Ediţie în limba rusă. Apare în limba rusă. – 256 с. BNRM 1881–1885. – Ch. 225.64.: Беляева Л. 1. 1885.: BAŞR. справ. Bibliogr...: Пред. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. Библиография периодических изданий России 1901–1916. и с. P. // Энциклопедический словарь / Издатели Ф. red. – Ch.. mai. Вайсман. Presa ardeleană pribeagă (1915–1919) //Almanahul presei române pe 1926.–Петербург. 20 – Ch. Ц.–х.. BAŞR. L. 1989. 224 . 1926. În 1885 includea indexul: Указ. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг.. Vestnik Pridnestrov’â. octombrie.. – Bender. – С.: Трубецкой Б. 1375 Vestnik Komiteta Rumynskogo Fronta Bessarabskogo Soûza gorodov = Вестник Комитета Румынского фронта Бессарабского Союза городов. Gudievici. P. 5 apare în Bender – “Школьные экскурсии и школьный музей”. – К. 15 – noiembrie. Denumire: 1871 – „Сборник Бессарабского Земства”. – Cluj. Bibliogr. Ф. Vestnik Sorokskogo Zemztva. – C. Алейников).. Săcară. – Том 23. Сорокской уезд. – К. Bulat N. 234. 1377 Vestnik Sel’skohozâjstvennogo Kredita = Вестник Сельскохозяйственного Кредита: Газ.a început să apară în continuarea publicaţiei ziarul „Deşteptarea: Organ de propagandă naţională”. Беляева Л. Vestnik Bessarabskogo Zemstva. (1911). ianuarie. Н. Mitkevici. 203. 1989. Bibliogr. începînd cu nr. 1958. статей. – Ch. – 1913. экон. А.: S. nr. – Ch.: BRSO 1917 Vestnik Komiteta Rumynskogo Fronta. CNC 1883. – Bucureşti. L. Библиография периодических изданий России 1901–1916. Lunar. Bibliogr. (1906). Judeţul Soroca. 2000. Vezi: Sbornik Bessarabskogo zemstva. L. – Bender. 1374 Vestnik Bessarabskogo Zemstva = Вестник Бессарабского Земства. М.: A. А. BŞCAŞRM 1881. Denumire: 1913.: Tip. 1926.: BNR. – Soroca.: Tip. Au apărut 9 numere. помещенных в Сборнике и Вестнике Бессарабского Земства за 1871–1883. Земской Управы А. Зиновьева М. BNRM 1911. – Descriere bazată pe anul 3. – C. Săptămînal. Apare în limba rusă.: Tip. BNRM 1905–1906.: în anul 1905 – bisăptămînal.

82.. Săptămînal. – 1907. М. nr.: PPR – T.: 1938 – Th. Au fost tipărite numai 6 numere. martie – S. A publicat articole în limba română cu caractere latine destinate şi cititorilor de peste Prut. – Ch. Vezi: „Viaţa Basarabiei”. 250. 3.: N. P. 204. 1384 Viaţa Basarabiei: [ed. Via Noastră. 1989. – 1919. Apare în limba rusă. – Ch. Bibliogr.. Vestnik škol’nyh ekskursij i škol’nogo muzeâ. (1919). decembrie – N. prescurtată a ziarului „Viaţa Basarabiei” 1907]. 1382 Via Noastră: Rev. – P.. – Ch. Secară. O necesitate desconsiderată: Presa românească în Basarabia.. 1022. – Т. T. 1703–1917. – С. nr. 142): Tip. septembrie – 1944. Bibliogr. 8–9. 1894. N. – Ch. BAŞR 1892–1906. Holban E. cu conţinutul prescurtat al aceloraşi materiale publicate cu caractere chirilice. materiale despre gospodăria oraşului etc. – 1907. = Весь Кишинев: Адресная и справочная книга… г. Bibliogr. Sokolov. БЭС / В. Vezi: Viaţa Basarabiei: [ed.: Шмелева А.: BPR. prescurtată a ziarului „Viaţa Basarabiei”. – Descriere bazată pe anul 8. octombrie. – 1919–1924. 435. Bibliogr. Viaţa Basarabiei. П. 1998. dir. Библиография периодических изданий России 1901–1916. – 1907. Н. M.. red. resp. Păduraru.: I. – Bucureşti–Ch. 255. 1941. 435. aprilie.: Pantelimon Halippa. L. Stegărescu.–administrator: av. DPR (1731–1918). P. Периодическая печать России. culturală şi neatîrnată / dir. – Ch. aprilie-1936. С. Геккер О. 12. (str. 225 . – C. Никифоров М. Dir. – Descriere bazată pe anul 1. F. – Т. 1930. destinată cititorilor din Basarabia. Includea: indexul firmelor comerciale şi industriale. журн. Nica. (str. aprilie.Presa basarabeană. – Ch.. Lunar.: DPLR 1790–1990. – P. Трубецкой Б. – Ch. 1385 Viaţa Basarabiei: Rev. – 1914.: BNR 1914. Ф. Puşkin. Costenco. nr. vinificare şi pomicultură / ed.: Типо–литогр. 541. губерн. Адиясевич L. Haralambie. Viaţa Basarabiei. 1. P. M. Из истории периодической печати Бессарабии 1854–1916 гг. 1907]. „Tiparul Moldovenesc”. 1. (1939). Lunar. În perioada 22 aprilie–13 mai 1907 a apărut o ediţie „populară” cu titlu identic. Н. 1898.: BAR. – P. Dicţionar cronologic: Prin veacurile învolburate ale Moldovei dintre Prut şi Nistru. – 1914.. Stănescu. – 23 cm. şi proprietar). octombrie – 1934. nr. dir. Terziman. 1896. BNRM 1892. Red.– P. 1899–1906. Apare în limba rusă. Кашевского. 1958. – Л. 22 – mai. BNRM 1919.6. Bahtalovski. 25. 21 [22] – mai. prim–red. BŞANRM 1898 Veterinarnaâ Hronika. Culturală „Cuvânt Moldovenesc”. – К. martie – A. lunară: duplex Chişinău–Bucureşti / ed. 1974. Bibliogr. Lunar.: Беляева Л.. – 1892 – 1906. F. – 1932. И. 1381 Veterinarnaâ Hronika Bessarabskoj Gubernii = Ветеринарная хроника Бессарабской Губернии: Ежемесяч. – P. lunară populară cuprizînd chestiile de viticultură. – С. 1383 Viaţa Basarabiei: Gazeta moldovenilor din Basarabia. L. – Descriere bazată pe anul 7. К. Serviciului de viticultură şi vinificaţie de pe lîngă directoratul de agricultură din Basarabia. – P. земская управа. 1934.. Dir. 13. 1.: 1932.: Alexis Nour.: DPR (1731–1918). Costenco.. Mâţu C.. Sargeţiu. Vezi: Adresnaâ i spravočnaâ kniga “Ves’ Kišinev”. 1380 Ves’ Kišinev: Adresnaâ i spravočnaâ kniga … g. iunie – decembrie. de Asoc. – М. Зиновьева М. – Ch. care scoate această publicaţie ca o „ediţie populară” pe lîngă săptămînalul politic cu acelaşi titlu. 10 – 1944. Иткина И.: direcţia era asigurată de Alexis Nour (ed. / Бессараб. 48): Instituţiunea „România Nouă”. O. Ves’ Kišinev. P. – Ch.

: PPMS 1924–1974. – P. A. Vl. – С.P. Parohia Ghizdita. S. BNRM 1932–1940. 1. Bibliogr. 15 – 1954. 1 ianuarie. 1387 Viaţa colhoznică = Вяца колхозникэ: Органул секцией политиче в СМТ дин Дурлешть. – s. – 17 p. 1386 Viaţa colhoznică = Вяца колхозникэ: Органул КР ал Молдовей ши ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Киперчень. – Bălţi: Tip. 402. 66. Bibliogr. 226 . BCNLM 1935–1940. 2 şi 3 apărea ediţia în limba rusă „Белецкая жизнь”. N. Milgrom. 1943. 20. N. scriitorii care s-au afirmat aici] // Viaţa Basarabiei. Durlesti (adresa red. – Bucureşti. 1388 Viaţa creştină: Foaie de zidire sufletească pentru popor / apare redactată de vrednicul preot şi publicist David T. Ş. Revista “Viaţa Basarabiei” (1932-1944) // Rev.: 1937-1940 membri în: ing. P. – 1950.: Газеты СССР. – Bucureşti. Bisăptămînal. I. B. 326. 1938. “Viaţa Basarabiei” şi publiciştii. 1942. Bibliogr. 334. 1942. Revista “Viaţa Basarabiei” şi contextul literar românesc din anii’ 30: Teza pentru obţinerea gradului ştiinţific de doctor în filologie / AŞ a RM.: BŞANRM 1932–1933. Bibliogr. 1390 Viaţa economică din Bălţi şi Soroca după desrobire: Bul. Harea. – 1936–1939. str.: I. Viaţa creştină. P. nr. 105. Mihailovici.P. – Bucureşti. – Vezi: Stalinistul. resp. 207): Tip. 20-24. Loc. 509. 1391 Viaţa luminoasă = Вяца луминоасэ: Органул секцией политиче де пе лынгэ СМТ дин Болотино / red.. Moroşan. 12. – Bălţi (str.. – Descriere bazată pe anul 1. 1997. Săptămînal. . 1(20). Neaga. D. BŞANRM 1940. Cemberdgi. Viaţa din Bălţi. Viaţa luminoasă.: BNRM 1950–1954 Viaţa colhoznică. L. 1. 1942. 1944. BŞCAŞRM 1932–1944. şi econ. 402. S.P. – Soroca. 1996. – 1951. Sadkovski. Hasdeu” 1940.: BNRM 1951–1956 Viaţa colhoznică. – P. nr.: BNRM 1942–1943.: E. 1993. Denumire: 1944–1945 – „Сталинистул”. de lingv. (1932). L. Descriere bazată pe anul 1. Red. (1942). P. 1951 red. şi şt. L. – 42 cm. Răboj şi îndreptar: [rev. politică. Bisăptămînal. Viaţa Basarabiei. de istorie şi teorie literară. – P. – Chiperceni. Bibliogr.: A. ianuarie. Inst. 1937. lit. Ciobanu Alina. 3. – Reni. cerc. Săptămînal.: PPMS 1924–1974. Kievului. . de red. / dir.. Gane. – nr. E. 402. – s. – 1994. E. 1951. 1917–1960: Т. „Железнодорожник Молдавии”.: apare la Chişinău în ianuarie 1932–iunie 1940. P. . Datcu I. Mistiuc. T. – Chiperceni. BM „B. 3).: Românitatea transnistriană. – P. „Imprimeria comunală” (str. Red: 1951 – A. Sokolova.: DPLR 1790–1990. P.–proprietar: I. februarie.: Secţia politică a SMT din Durleşti. L.: Românitatea transnistriană. red.: 1950 – A. 1933.iulie 1940 – iulie 1944.. august – [1943]. – nr. – 1951 – 1953. r-nul Bolotino. Costenco. 1943. Cuhneşti. Ştirbu. – 1932 – 1938. P. – Descriere bazată pe nr.: Z. septembrie. – 1942. T. 1996. 1953 – M. F.. II. Bibliogr. – 42 cm. – Ch. Com. I. prim secretar al Camerei. L. resp. – 1933. martie. 1996.: Românitatea transnistriană. Pan. economic al Camerei de Comerţ şi de Industrie Bălţi / sub conducerea dlui Ioan Hr. – 1944–1945. Broitman. – 42 cm. 65-67. CNC 1932. Bibliogr. 1392 Viaţa muncitoare: organul comitetului orăşenesc de partid. pentru red. august. Herţnstein. – Ch. literare.V. 1389 Viaţa din Bălţi: Gazeta săpt. 15 – 1956. PPMS 1924–1974. apoi la Bucureşti . Coverdiac. Babuci. Ion Creangă. Nicolae Spătaru şi prof. rnul Chisinau): Tip. Regele Ferdinand. 222–223. Pe p. Costenco N. Halippa. BŞCAŞRM 1943 Viaţa economică din Bălţi şi Soroca. preot P. Croitoru. рнул Кишинэу.: BAR 1932. Fotu.Presa basarabeană. – 1938. 23. – P. Petre Ştefănucă. – P.

V. Bibliogr.: Gh.: BŞANRM 1936 Viaţa nouă. Lungul. Red. – Vezi: Sovetskaâ zizn’. 1393 Viaţa Noastră Avicolă: rev. – P. Baligari. A apărut în limba rusă cu denumirea „Наша птицеводная жизнь”. A. Bibliogr. 1398 Viaţa slobodă = Вяца слободэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Бравича. 1951 – M. 21. 1953 – P.: 1945–1946 – S. (1936). Savcenko. Apare de 3 ori pe săpt. Ceapski. L. 227 . BŞANRM 1932. Gavriliţă. 1936 Viaţa Noastră Avicolă. Istoria Românilor. 1917–1960: Т. – 1950 – 1954. Habarova.octombrie 1952 – Organul com. – Volontirovca. 1396 Viaţa Nouă: Gazetă cotidiană de informaţiuni locale. 189. (str. al PC(b) din Moldova şi al CE din judeţul Bender. Marianovca–de–Sus. februarie. Bibliogr. Rojnov. 1028. – 1920. B. 3): Tip. – P. S. Bisăptămînal. 326. PPMS 1975–1985. chestiuni economico–sociale şi literatură. N. Boboc. Subtit. ianuarie. Seromaşenko.: iunie 1947 . L.: Nikolaevskaia. 1394 Viaţa nouă = Вяца ноуэ: Органул Ком. 3. judeţan şi or. 14 – 1922.: PPMS 1924–1974. T. B. – Descriere bazată pe anul 3. Cara–Stoianov. 1(253). – Cetatea Albă.: 1950 – F. Kahane. – P. 1954 – N. – 42 cm. A. Apare de 3 ori pe săpt. – 42 cm. 1–2. – P. Lunar. Жудецан Ымплинитор ал Советулуй депутацилор трудиторилор дин Бендер.. Vezi ediţia în limba rusă: Novaâ Zizn’. P. – Descriere bazată pe nr. – 1950 – 1956. I.: BNRM 1952–1954 Viaţa slobodă. Red. 1947 – P. – 1936. Vezi: Naša pticevodnaâ zizn’. 1948 – începînd cu nr.: BAR 1931. P. М. – s. – К. – Descriere bazată pe anul 1.: BNRM 1950–1954 Viaţa nouă. Liberol. 90). – Ch. Subtit. Zatîka.: Газеты СССР. 1397 Viaţa nouă: gazeta pentru apărarea libertăţilor cetăţeneşti / dir. 1399 Viaţa sovietică = Вяца советикэ: Органул КР ал ПК ал Молдовей ши ал Советулуй районал ал депутацилор трудиторилор дин Волонтировка. dir. T. Viaţa Nouă.: 25 noiembrie 1920 – 21 septembrie 1921 – Organ de publicitate al Zemstvei. 1957 – G. Fridman. PPMS 1975–1985. P.. L. – Tighina (str. – 1906–1912. 1969. Viaţa muncitoare. Революционная печать Бессарабии и ее роль в воспитании трудящихся в духе пролетарского интернационализма (1922–1940).. PPMS 1975–1985. – Ch.Presa basarabeană. – 1931 – [1936]. r-nul Căuşeni. – 1941 – 1957… – Bender (adresa red. Vlasov. Bibliogr. – 1950 – 1954.–ziar ilustrată de avicultură şi cuniculicultură naţională / girant M. PPMS 1924–1974. N. 1941–1945 informaţii lipsesc Red. P. – P. (1947). P. – Bravicea. ianuarie. P. noiembrie. Basarabia şi Transnistria (1812–1993). Regele Ferdinand). 1949 – începînd cu nr. – С. C. 192. – Ch. – 42 cm. Cangaş. жудецан ши орэшенеск ал ПК(б) дин Молдова ши ал Ком.: Драхенберг К.: G.: 1951 – M.: PPMS 1924–1974. – Cetatea Albă. 1952–1956 apare şi varianta rusă: Советская жизнь. Săptămînal. I. L. Mareşal Prezan. Geiking. Moraru Anton. 173. 26. Varianta rusă apare cu denumire „Новая жизнь”. 1926. Bibliogr. Săptămînal. 3. 338.: 1951– N. – P. Jerebko.566.: PPR – T. 1395 Viaţa nouă = Вяца ноуэ: Органул секцией политиче а СМТ дин Кэушень. – 1936 – […]. Dariev. 192. nr. – 1920–1926. – Vezi: Novaâ zizn’. – Volontirovca. 1995. A. BŞCAŞRM 1933. L. – Tighina. (1933) Ediţie bilingvă. – P.: BNRM 1947–1957… Viaţa nouă. Red.: 1919–1924. P. T. 93 P. M. 65 D.. 1951–1952 – G. – 42 cm.

: Tip. Viitorul Cetăţii Albe. Fr. Bibliogr. octombrie. Fraţii Munteanu. N. – Descriere bazată pe anul 7. – Ch. 8. paralel). de gazete şi zurnale a Editurii de partid a CC al PC(b) din Moldova (ul. octombrie. 22.–teatrală = Жизнь и Сцена: Театрально–Лит. – Ch.: PPR – T. Mâţu. Dimitriu şi C. ianuarie. 3..: 1946–1947 – F. Subtit. 25. – Tighina. Cotidian. 1400 Viaţa şi Scena: Rev. 1–6 red. Apare odată în două luni. DPRL 1790–1990. 255. 3: 1919–1924. 1402 Viaţă şi Economie: Rev. A. 1953 – N. 1404 Viitorul Nostru: [ziar] / dir.– P. P.– P. dir. (adresa red. – Descriere bazată pe anul 2. 228 .: Tip. 1917–1960: Т. Text paralel: în limbile română şi rusă. Kabluciko. Red. – Ch. Ungurean. – Ch. Изд. Bilunar. Cu text în limbile română şi rusă (uneori. P.. 1954 – Grădinăritul. Bibliogr.: PPMS 1924–1974. 1405 Vinăritul şi vieritul Moldovei = Винэритул ши виеритул Молдовей: Органул Мин. 12): Tip. 1952. nr. mai. господэрией сэтешть але РСС Молдовенешть.: P.: BAR 1922–1923 Viitorul Nostru. Săptămînal.: Газеты СССР. Vezi: Zizn’ i ekonomika. Bischer.: 1952 nr. Sokolovski. – 1933–1934. şi Socială = Жизнь и Экономика: Журн. – 1928–1929. – Ch. L. nr.: PPR – T. – Cetatea Albă. Tifaniuk. – 1919–1924. – 1924. / ed. lit. P. 4 martie. Lit. 3. L. – P. – Ch.: V. P. G. Leibovici. 28 – noiembrie.–ed. и обществ. – 1919–1924. / dir. P.: Gustave Cahane. Cotidian. L. 5.. 522. Ştefan cel Mare. prim–red.: BAR 1928–1929. red. – Descriere bazată pe anul 2. 9. Ediţie bilingvă. Bibliogr. Vezi: Budusee Akkermana. 1039. P. – Vezi: Zizn’ Tiginy.: BNRM 1951–1956 Viaţa sovietică. 117–118. – 1946–1951. Volkomici şi S. I. S. 1406 Vinodelie i vinogradarstvo Moldavii = Виноделие и виноградарство Молдавии: Орган М–ва пищевой пром–ти и М–ва сел.: str. – 1933 – [1934]. BŞANRM. 1401 Viaţa Tighinei: Ziar independent / dir. 1031. – Ch. vieritul şi vinăritul Moldovei. Răducănescu.: PPR – T. 1930. 1036. resp. Şelipiakov. 198.: BŞANRM 1934. vieritul şi vinăritul Moldovei. – P. L. Bibliogr. – 1922. – P. – Descriere bazată pe anul 8. хоз–ва Молдавской ССР. (1934). 1953. red.: I. – 1954.: T. A. Bârcă şi redacţia lui Gh. (1929). Vezi: Grădinăritul. – P. – 1950 – 1953. Vezi: Zizn’ i Scena. Red.: S. Conducere: 1923 apare sub direcţia lui V. Apărea pe două pagini: una din care era în limba română. 4[14] – 1923. nr. P. Denumire: 1946 – Винуриле ши вииле Молдовей. cu denumirea: „Жизнь Тигины”. – P. – Tighina. Lunar. În total 92 nr. лит. 13.: BNRM 1950–1953 Vinăritul şi vieritul Moldovei. экон. – Cetatea Albă. Munteanu. – 1928 – [1929]. BŞCAŞRM 1929. Şelipiakov. – 1946–1956. L. Bibliogr. alta în limba rusă. – 1924. A. Ediţia în limba rusă: „Будущее Аккермана”..: Tip. Apare în limba rusă. 4. – 65 cm. Săptămînal. – С. – Ch. –1922. N. – 1922. индустрией де хранэ ши Мин. Economică. 1. Sokolovski. 111). – 30 cm.Presa basarabeană.: N. 27.: BAR 1922 Viaţa şi Scena. Mâţu C. Vezi: Vinurile şi viile Moldovei. – Ch.. Luchici. Viaţa Tighinei. 22 – septembrie.. Duma (de la 2 decembrie 1922). 1403 Viitorul Cetăţii Albe / dir. – Ch. Jukovski. O necesitate desconsiderată: Presa românească î