APPLICATION FORM

(ĐƠN DỰ TUYỂN)
Position applied (Vò trí döï tuyeån)
Option 1/Lựa chọn 1: ____________________ Option 2/Lựa chọn 2.
____________________

Photo
(AÛnh)

Department (Bộ phận)
Expected salary (Möùc löông mong muoán) VND
Available date (Ngaøy coù theå baét ñaàu laøm vieäc)
I. PERSONAL DETAILS (CHI TIEÁT CAÙ NHAÂN)

Full name (Hoï vaø teân)

Male
(Nam

Female
Nö)õ

Place of birth (Nôi sinh)

Nationality (Quoác
tòch)

Registered resident address (Ñòa chæ thöôøng truù)

Date of birth (Ngaøy sinh)

ID Card number (Soá CMND)

Telephone (Ñieän thoaïi)

Contact address (Ñòa chæ lieân laïc)
Contact person and address in emergency (Tên người và địa chỉ liên lạc trong trường hợp khẩn cấp)

Email address: (Hoäp thö ñieän töû )
Marital status (Tình traïng hoân nhaân)
Number of children
(Soá con)

Name (Teân)
1.
2.
3.

Telephone (Ñieän
thoaïi)

Mobile Phone (ĐTDĐ)
Spouse’s Name (Teân choàng/vôï):
Occupation (Ngheà nghieäp):
Age (Tuoåi)

Hobbies (Sở thích cá nhân)
Have you ever been criminal?
 Yes (Coù) Reason/Lý do: ____________________
 No (Khoâng)
(Baïn đã bao giôø vi phạm pháp luật chöa?)
II. WORKING EXPERIENCE (KINH NGHIEÄM LAØM VIEÄC)
Company
Position
Period (Thôøi
(Coâng
ty)
(Chöùc
Vuï)ï
gian)
From
To
(Tö)ø
(Ñeán)

III. QUALIFICATIONS (TRÌNH ÑOÄ CHUYEÂN MOÂN)
Period
University /Training
Mode of study
center
(Thôøi gian)
(Loaïi hình ñaøo
(Ñaïi hoïc/ Trung taâm
taïo)
1

Monthly
salary
(Löông
thaùng)

Reason for leaving
(Lyù do nghæ vieäc)

Certificate attained
(Vaên baèng)

ñaøo taïo) 2 .

OTHER INFORMATION (CHI TIEÁT KHAÙC) Name of relatives/acquaintances working (Teân ngöôøi thaân/ngöôøi quen laøm vieäc): * For us (cho chuùng toâi) * For our competitors (cho đối thủ cạnh tranh) References (Teân cô quan/ngöôøi giôùi thieäu coù theå cung caáp theâm chi tieát veà hoà sô) UNDERTAKING (CAM KEÁT) I ensure and take responsibility in front of the law for the following: (Toâi xin cam ñoan chịu trách nhiệm trước pháp luật và đồng ý về những điều dưới đây) 1. Company can double check with references provided. 4. (Tất cả nhöõng thoâng tin cung cấp trong Đôn dự tuyển này là chính xác) 2. (Công ty được lieân laïc vôùi ngöôøi ñaõ khai treân ñaây nếu cần kiểm tra thông tin) 3. Keep confidentially all the employment offered details in case of employment.Language (Ngoân ngöõ) ‘G’= Good (Toát) ‘F’= Fair (Khaù ) ‘A’= Average (Trung bình) ‘P’= Poor (Keùm) English/Anh vaên Speaking (Noùi) Reading (Ñoïc) Writing (Vieát) French/Phaùp vaên Others/Ngoân ngöõ khaùc: PC Skills (Kyõ naêng maùy tính) ‘G’= Good (Toát) ‘F’= Fair (Khaù ) ‘A’= Average (Trung bình) ‘P’= Poor (Keùm) Microsoft Word Excel Power Point Other software (Phaàn meàm khaùc) Education/ Training in progress (if any) (Caùc chöông trình ñang theo hoïc . (Không nhận lại hồ sơ cá nhân kể cả khi không được tuyển dụng). The accuracy of all information provided in this application form. __________________ Signature of applicant (Chöõ kyù cuûa öùng vieân) 3 Date (Ngaøy) . Not take back the personal profile in case of failure in application. (Bảo mật tất cả các thông tin về lương và phúc lợi được hưởng khi được tuyển dụng).neáu coù) Will get certificate in (month/year) Subject (Moân hoïc) School (Tröôøng) (Seõ nhaän vaên baèng vaøo thaùng/naêm) Time shift and overtime Can you work split shift? (Baïn coù theå laøm theo ca khoâng?) Can you work overtime? (Baïn coù theå laøm taêng ca khoâng?) (Giôø laøm vieäc vaø theâm giôø) Yes/Coù Yes/Coù No/Khoân g No/Khoân g IV.

Interviewed by: Recruited  Position offered: ___________________ __________________ DOJ (requested): _____________ Yes  No Interviewed date: ________________ Transfer to another Dept. 4 .