You are on page 1of 31

1

?
-----Y L CI G? / CI NY L CI G
: (HI THOI)
* ?? (Ci ny l ci g?)
--. (L ci bn)
* ? (Ci kia l ci g?)
-- . (Ci kia l ci gh)
: (NG PHP)
(L ........)
1. (/) ? : Ci ny (ci / ci kia) l ci g?
? (Ci ny l ci g?)
? (Ci kia l ci g?)
2. (//) N : Ci ny (ci / ci kia) + N+ l
CH :
a.Khi t cu hi:
***Nu vt gn ngi ni, xa ngi tr li th dng (CI NY) hi v dng
(CI ) tr li
***Nu vt xa ngi ni, gn ngi tr li th dng (CI ) hi v dng
(CI NY) tr li
***Nu vt gn ngi ni v ngi tr li th u dng (CI NY) hi v
tr li
***Nu vt xa c ngi ni v ngi tr li th dng (CI ) hi v tr
li
b.Ngoi ra khi tr li chng ta c th b // cng c.
T MI TRONG BI:
(bi hc,v..)
(ci ny )
(tr t )
(ci bn)
(ci gh)
(pht m)
(ng php)
(sch)
(ca s)
(bt bi )
(ca)
(bt ch)
2
?
-----CI NY L NG H PHI KHNG?
: (HI THOI)

*?? (Ci ny l ng h phi khng?)


--, . (Vng. L ng h )
* ? (Ci ny l i giy phi khng?)
--, . (Khng, khng phi l i giy)
-- . (Ci l i giy th thao)
: (NG PHP)
1. (/) N ? : ci ny( ci / ci kia)+N+C phi khng ?
? (ci ny l ng h phi khng ?)
? (ci l giy th thao phi khng ?)
2. , N :vng, l N
, . (vng l ng h )
, . (vng l i giy )
3. , N / . :khng, khng phi l danh t
, (khng,khng phi l ng h)
, (khng,khng phi l sch)
T MI TRONG BI:
(ng h)
(vng, d)
(giy: chung chung)
(Khng)
(khng phi l..)
(giy th thao)
(Hoa)
(cun tp)
(cy, cy xanh)
(ci cp, ti xch)
3
?
--Xin cho!!--: (HI THOI)
*? Xin cho
-- . Tn ti l Kim Yeong Suk
*,, . (Vng, rt vui c gp bn. Yeoksuk)
-- . (Ti l Wilson)
-- . (Ti l ngi Anh)
-- . (Ti ang hc ting Hn)
: (NG PHP)

1. N1 / N2 : N1 L N2
(N2 c th l Tn ngi, a danh, ngh nghip, vt...)
.
(Ti l Kim Yeong Suk)
.
(Wilson l ngi Anh)
Ch :Danh t ghp nu ting Hn l N1-N2 th ting Vit s l N2-N1
---> Ngi Anh
2. N : N CA TI

(Tn ti l Kim Yeong Suk
Tn ca ti l Kim Yeong Suk)
.
(Ci ny l sch ca ti.
y l sch ca ti)
(Phn ny s nm trong phn s hu cch s c post trong cc bi k tip)
3. N1 / N2 / V -. N1 --NG T ---N2
(Khi ng t khng c Batchim - tc l ng t khng c ph m bn di th ta b
ca ng t v thm . s thm bn di ca ng t)
.
(Ti hc ting Hn)
(: Hc -----> + ----->)
.
(Wilson hc ting Nht)
N1 / N2 / V -. N1 --NG T ---N2
(Dng i vi ng t c Batchim. B ca ng t, sau thm )
.
Wilson (ang) n cm
(:n -----> + ------->
T MI TRONG BI:
?: Xin cho!
: Ca ti
: Tn
: Rt vui, hn hnh
: Thm vo sau tn ca ngi
: Ti (ngi th 1)
:Nc Anh
: Ngi
: Ting Hn

: Hc
: Hn Quc
:Cm
: n
: Ting Nht
: Nc Nht
:Ting Trung Quc, ting Hoa
: Trung Quc
:Nc M
:Thy gio, c gio
4 :
?
------(y l u ?)---- (Hi thoi)
* ? y l u ?
-- . y l trng i hc Seoul
* . Chng ti l sinh vin nc ngoi
* . Chng ti ang hc ting Hn trng i
hc Seoul
* ? gio vin ang lm g ?
-- . Ti ang dy ting Hn
: (Ng php)
1. N . y l N (N: a im)
* .
--y l i hc Seoul
* .
-y l Vit Nam
* .
--y l thnh ph H Ch Minh
--> (Cu hi)
---- N ? y l N phi khng?
* ? y l Seoul phi khng?
--, . Vng, y l Seoul
2. ? y l u?
* ? y l u ?
-- . y l Seoul
* ? y l u ?
-- . y l phng hc/ging ng
3. N1 / N2 N3 / V /.

-----N1 thc hin hnh ng N3 ti/ N2


* .
--(Chng ti hc Ting Hn ti/ i hc Seoul)
* .
--(Wilson c sch th vin)
4. N / V ?/? : N ang lm g?
(Dng hi ai ang lm g, cng c th dng hi ngh nghip ca ai )
* ?
--(Anh ang lm g vy?)
* ?
--(Wilson ang lm g vy ?)
: Ngi th 2 (Anh, bn, ch, c, em)
5. V ? : .ang lm g th ?
(y l li ni tn knh, dng khi ni vi ngi hn mnh v tui tc, cp bc, a v
x hi)
--Dng vi ng t khng c Batchim
* ?
--(Thy Kim ang lm g ?)
-- .
--(Ti ang dy ting Anh)
* ?
--(Wilson ang hc ting Hn phi khng?)
--, .
--(Vng, ti ang hc ting Hn)
V-?
(Dng khi ng t c Batchim)
* ?
--(ang c g th ?)
-- .
--(ang c sch ting Hn)
Ch : Khng s dng li ni tn trng tr li.
T MI TRONG BI:
: y, ni y
: u, u
: i hc Seoul
: Chng ti, chng ta
: Nc ngoi
: Hc sinh

: , ti (ni chn)
: Hc
: Lm
: Ti (Dng vi ngi thp hn mnh v tui tc, a v, chc v)
: Dy (hc)
: Phng hc, lp hc
: i hc
: c
: Trng hc
: Nh
5
?
Anh ang i n nh n ?
(HI THOI)
* , ? (Wilson, anh ang i u y?)
-- . (Ti ang i n trng)
* ? (Yeongsuk ang i n nh n ?)
--, . (Khng, ti khng i n nh n.)
-- . (Ti ang i n th vin)
* ? (Cheolsu cng cng i n th vin ch?)
* (Chng ti ang c sch th vin.
: (NG PHP)
1. N1 / N2 .: N1 I N N2
(N1 l ch ng, N2 l a im)

(Ti i n trng / Ti i hc)
.
(Thy Kim i n th vin)
Cu hi: N1 / N2 ? (N1 C I N N2 KHNG?)
?
[Thy Kim c i Anh khng?]
2. N1 / N2 : N1 N N2
(N1 l ch ng, N2 l a im)
.
[Wilson ang n Hn Quc/ Wilson n Hn Quc]
Cu hi : N1 / N2 ? (N1 C N N2 KHNG?)
?
[Yeongsuk c n th vin khng?]
***Phn bit & .
Khi mt hnh ng no i xa ngi ni s dng v ngc li khi mt hnh
ng tin gn n ngi ni th s dng .

3. N1 / V : N1 (TH) KHNG V..


(Khng phn bit ng t c Batchim hay khng c Batchim)

[Chng ti khng i n th vin]
.
[Chng ti khng hc Ting Anh]
4. N : N CNG
. .
[Yeongsuk dy ting Anh. Ti cng dy ting Anh]
. .
[Chng ti i n trng. Cheolsu cng i n trng]
5. V : CNG NHAU LM G
.
[Cheolsu cng cng i n th vin]
.
[Chng ti hc cng nhau/ Chng ti cng nhau hc]
6. V : LM G MT MNH
.
[Ti ang hc mt mnh]
?
[i v nh mt mnh ?]
---,
---[, v mt mnh]
T MI TRONG BI
: Nh hng, nh n
: i
?: i khng? (cu hi dng vi ngi ln hn mnh)
: Th vin
: Cng
: Cng, cng vi
: n
: Mt mnh
: Ch
: Qun c ph
: Hy tr li.
6
?
--Thi tit hm nay th no? - (HI THOI)
* ?
(Hm nay thi tit th no?)
-- .
-- (Thi tit tt)

*?
(Nng khng?)
--, .
--(Khng, khng nng)
*?
(Lnh khng?)
--, . .
-- (Khng, Khng lnh. Hm nay tri m p)
* ?
-- (Nht Bn do ny thi tit nh th no?)
: (NG PHP)
1. N / A /. N TH A
(Ni v tnh cht ca 1 vt, s vic no )
.
[Thi tit m p]
.
[Phng hc nng]
N c Batchim th cng vi cn khng c batchim th cng vi
---A c Batchim th cng vi ., cn khng c batchim th cng vi .
2. Cu hi: N / A /? N TH A KHNG?
-----------------------------N C A KHNG?
(Dng hi s vt, s vic no c phi nh th khng?)
?
[Thi tit c lnh khng?]
?
[Ci ny tt khng?]
3. N / A . N TH KHNG A.
.
[Thi tit khng nng/ Tri khng nng]
.
[Ci cp khng tt]
4. N / ? : N TH NH TH NO? / N TH TH NO?
(Dng hi 1 s vt, s vic nh th no?)
?
[Thi tit nh th no?]
?
[Cun sch th no?]
5. N1 / N2 / A /. N1 N2 TH A.
.
[Hm nay thi tit nng

Hm nay tri nng


Tri hm nay nng
Thi tit hm nay nng]
T MI TRONG BI:

: Hm nay
: Thi tit
: Nh th no, th no
: Tt, hay, gii
: Nng
: Lnh
: m p
: Do ny, gn y
: Xu, khng tt
: Ma
: Tuyt , mt
: Tt, gii, hay
: ng
: Tranh
: Chn, la chn
7
?
--Hm nay l th my?
(HI THOI)
* ?
(Hm nay l th my?)
-- .
-- (Hm nay l th nm)
* ?
(Mai anh s lm g?)
-- .
-- (i hc)
* ?
(Th by v ch nht cng i hc ch?)
--, .
--(Khng, cui tun ti ngh nh)
-- , .
--(Xem Tivi v c sch)
: (NG PHP)
1. N / N ? : ----N L N G?
?
[Hm nay l th my?]
--- .

---[Hm nay l th ba]


?
[Ci ny l sch g vy?]
--- .
---[Ci l sch Ting Hn]
2. N (Thi gian, thi im): Vo lc, vo N (thi gian)
.
[Chng ti i n th vin vo th 4]
.
[Ti khng n trng vo ch nht/ Ch nht ti khng i n trng]
N : Thm ch N, Ngay c N cng
(Ni v s khc thng)

[Cheolsu ngay c ch nht cng n trng
N : Vo, vo lc N (Thi gian, thi im)
(Dng nhn mnh)
.
[Vo cui tun th ti ngh nh]
.
[Vo th su ti hc trng]
3. N1 / N2 : --N1 V N2
Nu N1 c batchim th cng vi
V ngc li nu N1 khng c batchim th cng vi
(Cc bn cn lu , ci ny khng ging vi /, /, /..)
.
[Vo th 6 v th 7 ti i hc]
.
[Ti dy ting Anh v ting Hn]
4. S1/V1/A1 S2/V2/A2 : -- S1/V1/A1 V S2/V2/A2
(Khng phn bit ng t, tnh t c Batchim hay khng c Batchim)
.
[Hm nay thi tit khng tt v lnh]
.
[Ti i n th vin, cn/v i n nh hng/ nh n]
.
[Ti hc ting Hn v dy ting Anh]
T MI TRONG BI:

: g..
: Th
: Th su
: Th by
/: V
: Ch nht
: Cui tun
: Ngh ngi
: Tivi
: Xem, nhn, coi
--: V
: Th hai
: Th ba
: Th t
: Th su
: Hoa hng
: Cng vin
: Bn
: Phim
: S tay
: Vit, s dng, ng (v)
: Lin kt, kt ni
: Sai
8 :
3 .
------(Phng ca ti tng 3)----- (HI THOI)
-- 3 .
(Phng ca ti tng 3)
-- .
( phng ca ti c bn hc v ging)
* ?
(Bn cnh ging c ci g?)
-- .
--(Bn cnh ging c Tivi)
* ?
(Cng c t lnh ch?)
--, .
--(khng, khng c t lnh)
-- .
--(T lnh c tng di)
: (NG PHP)
1. N1 / N2 . : --- N1 TH C N2/ N1 N2
(N1 l 1 vt no , cn N2 l a im, ni chn)
3 .

[Phng ca ti c tng 3
Phng ca ti lu 3]
?
[Phng hc lu my?
Phng hc c tng my?]
N1 N2 / . : -- N1 C N2/ N1 TH C N2
3 .
[ tng 3 c phng ca ti
Phng ca ti th tng 3]
.
[ tng di c t lnh]
2. Chia ui .
y l ui kt thc cu th hin ti ngn.
Di y l 3 nhm ng t, tnh t chia ui c quy tc. Ngoi ra cn c nhng
nhm ng t bt quy tc khng theo cc cch chia di y.
--a. ng t, tnh t (b ) kt thc bng hoc th s cng vi .
V d:
* (Tt) -> B -> Tr thnh (c nguyn m ) ta s cng vi -> .
->
* (n) -> B -> Tr thnh (c nguyn m ) ta s cng vi ->
(Nhng s vit thnh .)
-> ->
* (i) -> B -> Tr thnh (c nguyn m ) ta s cng vi ->
->
--b. Cc ng t, tnh t cn li (Ngoi tr ng t c ) ta s b v cng vi
.
V d:
* (C) ->B tr thnh , v khng c m v , v khng phi l ng/tnh
t c -> Nn ta s cng vi -> .
->
* (Ngh, ngh ngi) B tr thnh , v khng c m v , v khng phi l
ng/tnh t c -> Nn ta s cng vi -> .
->
--c. Cc ng t tnh t c , ta s b v cng vi tr thnh ng/Tnh
t .
V d:
* (Hc) ->.
* (Thch) -> .
* (m p) -> .

3. N1 / N2 ..N1 TH KHNG C N2
.
[T lnh th khng c phng ca ti]
N1 N2 / ..-- N1 TH KHNG C N2
.
[ phng ca ti th khng c t lnh]
T MI TRONG BI:
: ..Ca ti
: Phng
: Tng, lu
: Ging
: Bn cnh, k bn
: T lnh
: Khng c
: Tng di
: Qun
: Trn
: My
: Lm vic
: Di
: Trc
: Nn, m
: 1
: 2
: 3
: 4
: 5
: 6
: 7
: 8
9 :
?
--(Hm qua bn lm g?)-(Bn xem phim g?)
--"" .
-- ( xem phim
(HI THOI)
* ?
(Hm qua bn lm g?)
-- .
-- (Ti gp bn trung tm thnh ph)
-- , .
--(V ung nc qun, ri i xem phim)
* ?
"l th")

-- .
--(Nhc hay lm!)
(NG PHP)
1. TH QU KH:
ng t/ Tnh t + //.

Cng ging nh chia ui , chia ng t/tnh t th qu kh cng chia ng t/tnh


t thnh 3 nhm c bn (c quy tc), ngoi ra cn c nhng nhm ng/tnh t bt
quy tc khng tun theo 3 nguyn tc di y. (S c nhng bng chia ui cho
nhng nhm ng t by quy tc )
--a. ng t, tnh t (b ) kt thc bng hoc th s cng vi / .
V d:
* (Xem phim) b tr thnh , v kt thc l nn s cng vi
/ -> / (vit li thnh /
( xem phim)
* (Ung tr)
Ph nh ca l . (Khng ung tr)
B tr thnh , v kt thc l nn s cng vi / ->
/ ( khng ung tr)
* (i n rp ht) b thnh , v kt thc l nn s cng vi
/ -> /
/ (vit li thnh / )

--b. Cc ng t, tnh t cn li (Ngoi tr ng t c ) ta s b v cng vi


/
V d:
* (c sch) b thnh , v kt thc l l (khng phi ,) nn s
cng vi / -> /
* (Dy ting Anh) b thnh , v kt thc l nn s
cng vi / -> /
(Vit li thnh / )
--c. Cc ng t tnh t c , ta s b v cng vi / tr thnh
ng/Tnh t / .
V d:
* (Hc) -> /
* (Thch) -> /
* (m p) -> /

2. S1 S2 : S1 RI/ SAU S2
(Din t 2 hnh ng xy ra lin tip nhau, hnh ng 1 kt thc th hnh ng 2
bt u)
.
[Ti ung tr qun c ph ri/ sau i n rp ht]
.
[Ti gp bn ri sau hc th vin]
T MI TRONG BI:
: Hm qua
: Ni thnh, trung tm
: V
: Tr
: Ung
: Rp ht, nh ht
: Th
: Nhc
: Rt
: Hc
: C ph
: Nc
: Th v, hay
: Vn ng, tp th dc
: Nc tri cy
10 :
?
-------(Bn t u n vy?)

(HI THOI)
* ? (Marry n t u vy?)
-- . (Ti n t Php)
* ? (Bn n Hn Quc t khi no?)
-- 2 26 . (Ti n ngy 26 thng 2)
* ? (Vic hc ting Hn th v ch
--, . (Vng, th v nhng m kh qu!)
(NG PHP)
1. N : N T N (N L NI CHN, A IM)
V d:
** ?
--[Anh n t u ?/Anh t u n ?]
-- .
--[Ti n t Nht]

** ?
--[Anh n t M ?]
--, .
--[Khng phi, ti khng n t M]
--
--[Ti n t Anh]
2. V - ()?/: Y L LI NI TN KNH (TH QU KH)
[Vi nhng ng t c Batchim s + ?/ v ngc li vi nhng ng
t khng c Batchim s + ?/]
V d:
** ?
--[Anh n Hn Quc khi no vy ?]
** .
--[Thy Kim i Php]
3. NG T/TNH T BT QUY TC - :
Cch nhn bit: Khi ta b th thn ng t y s kt thc l Batchim
V d:
** [Lnh] b th thn ng t y s kt thc l Batchim
NG T/TNH T BT QUY TC - khi gp nguyn m th bin i thnh :
VD:
(lnh): --> + --> [HIN TI]-->[QU KH]
(Nng):-->+ ---> [HIN TI]-->[QU KH]
(vui mng):-->+-->[HIN TI]-->[QU KH]
Ch :
Mt s ng t cng kt thc l batchim nhng khng theo quy lut ny nh:
(bt)
(Mc)
(Cht, hp)
4. S1 S2 : S1 NHNG S2
-->Ch hai hnh ng tri ngc nhau, hoc cng 1 hnh ng, s vic nhng c 2
tnh cht khc nhau
V d:
** .
--[Thi tit hm nay p nhng nng]
** .
--[ phng ca ti th c TV nhng khng c t lnh]
T MI TRONG BI:

: T...
: Php
: Khi no, bao gi
: Thng
: Ngy
.....: ...nhng...
: Kh
: D
: Cay
: Chn, d, khng th v
: Ngy my
: Thng 6
: Thng 10
: 9
: 10
: c
: Cng vic
: o Jeju
11 :
?
--( c phi nh ca ng Kim khng ?)- (HI THOI)
*. ? (Alo, c phi nh ca ng Kim khng ?)
--, . , ? (Vng, ng ri . Xin li ai vy?)
* . . ? (Ti l Wilson, l bn ca
ng Kim. ng y c nh khng ?)
--, . (Khng, by gi ng khng c nh )
*, . . (A, vy th ti s gi li. Xin cho!)
(NG PHP)
1. S HU CCH:
N1 N2 ------->N2 CA N1
** ----- Bn ca Kim Yeong Suk
--N1:
--N2: [Bn]
** ---> Sch ca ti
---> c rt gn thnh ..
** ---> Cp ca ti
---> c rt gn thnh
2. ------>Ai..?
** ?

--[Hm nay bn gp ai vy?]


** ?
--[Ci ny l sch ca ai y?
---y l sch ca ai vy?]
** ?
--[ gi in cho ai vy?]
--- .
---[ gi in cho bn]
= ----->Ai (ng vai tr l ch ng)
** ?
---[Ai n vy?]
--- ?
---[Bn n/ Mt ngi bn...]
** ?
---[Ai ang trong phng hc vy?]
--- .
---[Thy Kim ang trong phng hc]
3. V().
y l ui cu lch s. Nu ng t c Batchim th + . V ngc li ng t
khng c Batchim th + .
**, ?
---[Thy i, thy ang i u y?]
** .
---[Thy Kim ang dy ting Hn]
** .
---[Thy Park khng c trong lp hc]
---> l knh ng ca . (C..)
4. V ------> KHNG + NG T
--->y l cu ph nh : V = V .
** . = .
---[Cheol khng n]
** = .
----[Ti khng gp Wilson]
** .
---= .
---[Hm nay Yeongsuk khng n trng
---Hm nay Yeongsuk khng i hc]
5. TH TNG LAI:

V - : S thc hin 1 hnh ng no , mang chc chn s thc hin hoc s


xy ra.
-->Khng phn bit ng t c Batchim hay khng c Batchim.
** .
---[Ti s gi li]
** .
---[Ti s hc ting Hn]
** .
---[Ti s ung nc tri cy]
** ?
---[Th by ny anh s lm g?]
T MI TRONG BI:
:
: Nh (L knh ng ca )
: Al, Em(anh, ch)i [Khi gi ai ]
: D, c, b [Dnh cho ngi ln tui, lp gia nh]
: Nh th
: Xin li [Dng khi mun hi, hay nh cy ai vic g]
: Ai
: Ca [S hu cch]
: C, [Knh ng ca ]
: By gi
: Khng
: Ah,
: Nu vy th
: Li [Thc hin li..]
: Gi in thoi
: S [Th tng lai]
: Cho[lm g cho ai ]
. Th , Vy . ng th. ng ri
12
?
--[To ny bao nhiu tin 1 tri ?]
[HI THOI]
: .
----------[Xin mi vo]
: .
----------[Cho chu 1 t to]
------- ?
----------[To ny bao nhiu tin 1 tri ?]
-------: .
----------[500 won]
: . .

----------[Cho chu 4 tri. V cho chu them 3 chai bia]


: . .
----------[y chu. Tt c l 7400 won]
[NG PHP]
1.

[ / ] N : N ny [, Kia]
: Ci o ny
: Tim , ca hng
: Ngi kia

** ?
--[Hoa ny bao nhiu tin?]
**
--[Ngi kia l bn ca thy Kim]
2. V() / () [Tn knh]
Cu trc: ng t c th + () / ()
--------------Ngc li ng t khng c th + /
y l dnh cu mnh lnh, cu khin : HY , XIN HY ..
** . = [Tn knh]
--Xin mi vo
** = [Tn knh]
--Tm bit [Xin hy li vui v, bnh an]
** .
--Hy hc ting Hn
**
--Xin hy hc ting Hn
** .
--Hy c sch ny
** .
--Xin hy c sch ny
3. n v: : [~~ Ci, ~~ Tri..] :
+ -->1 tri, 1 ci
2 tri, 2 ci
3 tri, 3 ci
4 tri, 4 ci
5 tri, 5 ci
6 tri, 6 ci
* : [~~ Chai]
--, , , , ,1chai, 2 chai, 3 chai, 4 chai, ..+ 5 chai, 6 chai.

* : [~~ Won: n v tin t Hn Quc]


-- , , , .: 100 won, 1000 won, 10.000 won, 100.000 won
** ?
--[Chui 1 qu bao nhiu tin?]
** .
--[Hy cho ti 2 chai Coca]
4. ~~[Mt cht, mt t..]
** .
--[Cho ti 1 t nc]
** .
--[Lm n a / cho ti quyn sch ]
5. Danh t / ?
--[Danh t] gi bao nhiu?
--> Dng hi gi ci g . : BAO NHIU TIN?
** ?
--Ci kia bao nhiu tin ?
** ?
--Ci ny bao nhiu tin?
.
--[8000 won]
6. S lng t ?
[Lng t] gi bao nhiu?
[Lng t] bao nhiu tin?
V d:
** ?
--[Ci ny bao nhiu tin 1 ci?]
--> .
--[Ci 400 won 1 ci]
7. : Tt c..
** ?
--[Tt c bao nhiu tin?]
** ?
--[Tt c n ri ?]
** .
--[Tt c hy n nh ti]
8. .
--y . / C y .
** .

--[Lm n cho ti cht nc]


-->
--[C y ]
** 3 .
--[Xin cho 3 chai bia]
-->
--[C y ]
T MI TRONG BI
~~: ..ny
: To
~~ : 1~~[Lng t]
~~: Ci, tri
: Bao nhiu
: Xin mi..
: Ch
: 1 cht, 1 t
: Cho
: 100
: Won [tin t Hn Quc]
~~: 4 [Lng t]
: Bia
~~: 3 [Lng t]
~~: ~~ Chai
: Tt c
: 1000
: ..
: Kia..
: Ci ny
: Ci kia
: 2 [Lng t]
: 5 [Lng t]
: Chui
: 10.000
: Cola
: Ca hng, tim
13
?
--(Anh ch dng g ?)- (HI THOI)
: . .
--------- [Xin mi vo. Mi ngi y ]
--------- ?
--------- [Ti gip c g ? / Qu khch dng g ?]
: .
---------[Cho ti xem thc n]
--------- , ?

---------[Wilson, n g nh?]
: .
---------[n tht nng i]
: . ?
---------[c. n m lnh khng?]
: , , .
---------[, c i, cho chu tht nng v hai t m lnh nh]
(NG PHP)
1. ng t -() ?
- Nu ng t kt thc c Batchim th s b v cng vi
- Ngc li nu ng t kt thc khng c Batchim th ta s b v cng vi
ngha: c tnh r r, c c ngi ni cng tham gia vo vic g : s cng.nh,
s cngnh
** ?
--[S cng n th vin nh?]
** ?
--[S c sch nh?]
** ?
--[n g y nh?]

2. V().
- Nu ng t kt thc c Batchim th s b v cng vi
- Ngc li nu ng t kt thc khng c Batchim th ta s b v cng vi
ngha: cng.i, Hy cng.lm g
** () .
--[(Chng ta) Hy cng i n rp chiu phim i]
** .
--[Chng ta cng c sch i]
** ?
--[Chng ta n g nh?]
--
--[n tht nng i]
** ?
--[Khi no s gp nhau y?]
-- .
--[Ngy mai gp nhau i]
3. (Danh t1) (Danh t 2)/ .
ngha : Cho ai ci g

--------- [Cho + (Danh t 1) + (Danh t 2)]


** .
--[Ti cho Wilson to]
** .
--[Cheol Su cho Yeong Hee hoa]
** () .
--[Hy cho ti cy vit nh]
4. (Danh t 1) (Danh t 2)/ .
ngha: Biu, dng, dng, cho, a ..(Danh t 1) , (Danh t 2)
---------Biu, tng ai ci g (y l ui cu tn knh)
** .
--[Chu s biu cho c quyn sch ny]
** ?
--[Ah ch dng g ?]
-- .
-- [Cho ti 1 ly c ph]
4. : Ci g (ng vai tr l tn ng trong cu)
--------- =
--------- =
--------- =
** ?
--[ang lm g y?]
** ?
--[ang ch ai y?]
5. N (/) . : n ci g
** .
--[Cheol Su ang n to]
** ?
-- [ n cm cha?]
** ?
--[n m lnh nh?]
** ?
--[n g y?]
6. Danh t 1 Danh t 2
ngha: Dng lit k 2 danh t tr ln, khng phn bit danh t c Batchim hay
khng c Batchim: V
** .

--[Cho ti tht nng v m lnh]


** .
--[Ti tng Wilson s tay v bt bi]
Danh t 1 (/) Danh t 2
ngha: Dng lit k 2 danh t tr ln : V
---------Nu Danh t 1 kt thc c Batchim th + ni vi danh t 2
---------Nu Danh t 1 khng c Batchim th + ni vi Danh t 2.
** ** .
--[Cho ti tht nng v m lnh]
** .
--[Ti tng Wilson s tay v bt bi]
T MI TRONG BI:
: Ci g
: Biu, tng (knh ng)
_()? : S cng nh!
: Ngi
: Menu / thc n
: Tht nng
: M lnh
/ / : V
: Ai (ng vai tr tn ng trong cu)
: Ci g
: Ly
: Sa
14

--[i nhanh ln no !]
(HI THOI)
: . .
(i nhanh ln! Khng c thi gian u.)
: ?
(i nh th no y?)
: , .
(By gi ng kt lm, n xe in ngm i)
: . .
(c thi. Xe in nhanh v tt)
: ?
(Chng ta xung u?)
: .
(Chng ta s phi xung ga Sadang)

: (NG PHP)
1. (Phng tin) / : i bng phng tin g .
** ?
----[S i bng g y?]
---- .
---- [Hy i taxi i]
** ?
---- [ i tu la ?]
----, .
---- [Khng, i bng xe bus]
(Ni chn) (Phng tin) / : n (phng tin) /ti (Ni chn)
** ?
----[n xe bus u ?]
---- .
----[n xe bus trc trng]
** .
----[ n tu in trc ga Sadang]
2. (S1) () (S2) : V S1 nn S2
- Nu S1 c Batchim th +, cn khng c batchim th +
** , .
----[V tri ma, hy i v nh]
** , .
----[Tri nng qu, hy ung nc tri cy i]
** , .
----[Phim hay lm, hy xem i]
** , ?
----[V khng c thi gian nn i taxi nh!]
3. N : Xung (xe, tu,) / ti
** ?
----[S xung u y?]
---- .
----[Xung ga Sadang]
** ?
----[Xung ga Seoul nh!?]
----.
----[. Xung ga Seoul]

4. V // + . : Phi lm 1 hnh ng g , bt buc : PHI


**
----[Hm nay phi i hc
-----Hm nay phi i n trng]
** .
----[Ti phi c sch]
** .
----[Chng ti phi xung ga Sadang]
** ?
----[Phi hc g ?]
** ?
----[Phi hc Ting Hn h?]
5. : No, hy, mi .., nhanh..
**
----[V khng c thi gian nn i nhanh no
-----V khng c thi gian nn i no]

**
----[Mi ln xe]

** .
----[Mi c]

6. : C thi gian / Rnh


-- : Khng c thi gian
** , ?
----[Thy Kim , hm nay thy rnh khng ?]
---- .
----[Hm nay ti khng rnh/ Hm nay ti khng c thi gian]
** .
----[V khng c thi gian nn hy i taxi]
7. ? : S i bng cch no y? / S i nh th no y?
** ?
----[ S i bng cch no y?]
---- .
----[n xe in ngm i]
** ?
----[ S i nh th no y?]

----
----[V tri ma nn n taxi i]
T MI TRONG BI:
: Mi, Xin, No , . Nhanh!
: Nh th no, lm sao?
: Con ng, ng
: Phc tp, ng c
-() : Vnn
: Xe in ngm
: Ln (xe, tu..)
: Nhanh, nhanh chng
: Xung (xe, tu..)
: Ga Sadang
-// : Phi
: Taxi
: Xe la
: Xe bus
: Ga Seoul
: Bi
: Mc
: Phng Sadang
: Sn vn ng Dongdaemun
-- : Tuyn
15
.
--i xe bus- (HI THOI)
.
(Wilson v Yeongsun s gp thy Hong)
.
(Hai ngi i n trm xe bus)
.
(H mua 2 v xe bus)
51 .
(Xe bus s 51 n)
.
(2 ngi nhanh chng ln xe)
.
(V xung cng vo ca trng i hc Seoul)
: (NG PHP)
1. ng t ()
ngha: Biu hin mt k hoch trong tng lai hay mt nh ca ngi ni v 1
s vic c th : NH, NH S, S..

Vi nhng ng t c Batchim s + () . V ngc li vi nhng ng t kt


thc l 1 nguyn m s +
** .
--[Chng ti nh gp thy Park]
** ?
--[Anh nh s c sch g vy?]
** .
--[Ti nh hc ting Hn trng i hc Seoul]

2. Ni chn () [] : i n (Ni chn) / n (Ni chn)


.Ch i u/ n u
Vi nhng ng t c Batchim s + () []. V ngc li vi nhng ng
t kt thc l 1 nguyn m s + []
** .
--[Hai ngi i n trm xe bus]
** ?
--[Bn ca Wilson khi no n Seoul]
** ?
--[Xe bus ny i u vy?]
-- 5
--[i n s 5 Chong No]
3. Ni chn Danh t /
Mua [Danh t] [Ni chn] : Mua ci g u
** .
--[ mua 3 tri to ca hng]
** .
--[nh mua ci ng h ca hng bch ho]
** ?
--[ mua ci u vy?]
4. [Lng t] : [Lng t] t, tm.
o.dng m s lng t giy, v, tm card, ci
** .
--[nh s mua 2 tm v xem kch]
** .

--[Cho ti 3 v xe in ngm]
5. ~~ : S ~~
** 25 .
--[Phi n xe bus s 25]
** 289 ?
--[Xe bus s 289 c i n i hc Seoul khng ?]
1 hnh ng no .5.+ng t :Trng t : Nhanh chng thc hin
** .
--[V khng c thi gian nn i nhanh ln]
** .
--[Yeong Suk n cm rt nhanh]
** .
--[Hy c nhanh ln]
** .
--[Ti s nhanh chng i v nh]
6. : H (Ngi th 3 s nhiu)
** .
--[H l hc sinh nc ngoi]
** .
--[Ti nh s gp h]
** .
--[ cho h 2 v xem kch]
** .
--[Chng ti l hc sinh nc ngoi]
T MI TRONG BI:
: Trm xe
: V
: Tm, ming, t
: Mua
: S..
: Nhanh, nhanh chng
: Cng vo
: Tnh Chong No
: Ca hng bch ho
: V
: Giy

: Luyn tp
: o
: Nam Dae Mun
: V th..
: Ga vo trng i hc Seoul
: Ga Seoul