ILE IWOSAN ORUNMILA MIMO IBA ORIKI MORNING MORNING PRAYER TO OLODUMARE, IFA, IRUNMALE, EGUNGUN ILE

IBA HOMAGE Iba O Homage to Olod ma!e Olod ma!e Oba a"#$# Olod ma!e, D#%#&e R le! '(o m )t be !e%e!e&tl* +!a#)ed e%e!* mo!&#&g , &mo%able, &-(a&g#&g. Ed ma!e Oba a "# ge Ed ma!e ,O! &m#la., t(e mo)t !e)+e-ted '#t( ado!at#o&, Ogege Oba t##& gbele a*e g & T(e +#%ot o/ l#/e e0 #l#b!# m Ogbagba &la Oba tolode1O! & T(e g!a&d -omma&de! o/ t(e -o)m#- 2o&e Iba O Homage to At# *o o"o T(e !#)#&g o/ t(e S & At# 'o oo! & T(e )ett#&g o/ t(e S & Iba $ t $ t a'o o' !o K t $ t , t(e +!#e)t o/ t(e ea!l* Da'& Ga&!#& Ga&!#& A'o o)a& ga&ga& Ga&!#& Ga&!#& , +!#e)t o/ t(e Noo& W#&!#& '#&!#& A'o O! W#&!#& '#&!#&, +!#e)t o/ t(e N#g(t At# o$ $ 1) 1'##, A'o Oga&"o O$ $ 1) 1'#, +!#e)t o/ t(e m#d1&#g(t

3

It #) *o I am -all#&g +lea)e. +!#e)t o/ t(e Ea!t( E/ / legelege A'o #)al o! & E/ / legelege. O!#)a o/ t(e S & Iba Ele' Ala. I*am# A/#&" e*e t## & "e lo" olo$o T(e )$#ll/ l b#!d t(at /eed #& t(e +!e)e&-e o/ t(e o'&e! A/#&" e*e t## &# /#*e )a+ t## & /#$o )e(#& T(e )$#ll/ l b#!d '#t( /eat(e!) a&d bea$ A/#&" e*e t## & /#*e )a+a t## & /4ee$ & )e(#& T(e )$#ll/ l b#!d '#t( /eat(e!) a&d teet( A/#&" e*e t## & /#*e )a+a t## & /e(#& )e(#& T(e )$#ll/ l b#!d '#t( bo&e) a) /eat(e!) a&d bo&e) a) teet( A/#&" e*e t## & /eg &g & )a+a t## & /eg &g & )e(#& T(e )$#ll/ l b#!d '#t( #!o& /eat(e!) a&d #!o& teet( A/#&" e*e t## & /#!#& & )a+a t## & /#!#& )e(#& T(e )$#ll/ l b#!d '#t( /eat(e!) o/ /#!e a&d teet( o/ /#!e 5 .)ta!). K#!#1ogo Iba E*#& I*am# Homage to E*#& . +!#e)t o/ t(e U&#%e!)e Iba A"ag &mole Ol 'o ode O! & Homage to A"ag &mole. Homage to Ele' Ide. +!#e)t o/ t(e g!eat be*o&d Iba A!omoga&*#& O&#bode a*e o & o! & Homage to A!omoga&*#&. K#!#1ogo Homage to E) lal 1o$#!#1o$o.Iba O!#$# Mo!&#&g P!a*e! Iba Ele' #de. t(e gatema& o/ t(e g!eat be*o&d Iba A'o&ama"a Babala'o t## & $omo &#/a o" o! & Homage to A'o&ama"a. A/e/elegelege A'o I)al a*e A/e/elegelege. O!#)a o/ t(e -o)m#. Homage to Ele' Ala. O!#)a o/ t(e Moo& Iba I!a'o1)a)a & be le(#& / o) +a Homage to I!a'o1)a)a. I/a +!#e)t t(at tea-(e) I/a #& o ! d!eam) Iba E) lal 1o$#!#1o$o.

Otete. *a&$a& b# ogbe. Homage to Og & t(e bleed#&g o/ t(e /le)( 'o &d Iba ota!#g#d#1t## & )e *e*e Og & Homage to Ota!#g#d#1t## Og &4) God1mot(e! Iba omobo' o & e'#!#1ma"e Homage to Omobo' a&d E'#!#1ma"e. Abo)#)e Homage to t(e )a-!#/#-e t(at #) g#%e&.Iba O!#$# Mo!&#&g P!a*e! Iba Ile. T(e o&e t(at -(a&ge) m#)/o!t &e to /o!t &e Iba Abo! . t(e )a-!#/#-e t(at (a) ma&#/e)ted Iba Og &. t(e )a-!#/#-e t(at #) a--e+ted. Mot(e! o/ All Iba I/a o& Olod ma!e Homage to I/a t(e %o#-e o/ t(e Alm#g(t* God Iba O! &m#la Ele!# I+#& Homage to O! &m#la '#t&e)) o/ de)t#&* Ato!# e&# t#o ) &'o& )e. Og &4) '#%e) Iba I"a Iba O)oo)# Homage to O)oo)# Iba Ol ta)#& to$oto$o bo Og & Ol ta)#&. t(e /#!)t to a++ea)e Og & Iba O+e t# a & t#d# & be t## & to!# gbe &# Homage to t(e Palm T!ee t(at #) a++ea)e at t(e ba)e.-om+a&#o&) 6 . maa /o!. Homage to T(e Mot(e! Ea!t( Ate!e!e $a!# a*e T(e )+e-#al -a!+et o/ t(e U&#%e!)e Agbo( &. ab#*amo tooto T(e M te l#)te&e!. t(at b!#&g /o!t( be&e/#t#&g /! #t) at t(e to+ Iba O+e to /#d# )e$a& to /o!# )e + +o Homage to t(e Palm t!ee '#t( o&e t! &$ b t ma&* b!a&-(e) Iba Egbe Oga1Ogo Homage to Egbe t(e -o)m#. la&b a. Abo*e.

Iba Gambe1Ol . Iba O.)tod#a& o/ O/a . Homage to Haa'o a&d Gambe1Ol '#%e) o/ Sa&go Iba O*a O!#!#. O$e ga&ga Homage to O$e ga&ga. Sa&go4) Godmot(e!) Iba I*alode lode o!o Homage to I*alode.Iba O!#$# Mo!&#&g P!a*e! Iba Ogba Homage to Ogba. Iba Mo!em# lode O/a Homage to Mo!em# .O!o to'&. bamb#1a!#gba ota )eg & Homage to Sa&go.O/a to'&. Obatala. t(e +o'e!/ l 'oma& t(at !e. Ol o!o"o. Iba O$e ga&ga.)ed (e! ( )ba&d /!om !#d#. Iba odo Og & Homage to O!#)a Yemo"a a&d !#%e! Og & Iba O)aa!a. O$e ga&ga Iba Aga&" Homage to O!#)a Aga&" Iba Mo"ele' Homage to O!#)a Mo"ele' Iba O$ee!e Homage to O!#)a O$ee!e Iba Yemo"a. Oba taa)a Homage to Obatala K#&g o/ O!#)a Oba Taa)a Iba O!#$# Mo!&#&g P!a*e! 7 . t(e a)t!al /!#e&d) Iba Ol &$o!#1O!#)a e'e Homage to Ol &$o!#.)tod#a& o/ O!o .le). t(e O!#)a o/ T( &de! '#t( ma&* t( &de!bolt) Iba Haa'a. Ol o!o"o. Iba Oba Homage to O!#)a Oba t(e /a#t(/ l a&d -omm#tted '#/e o/ Sa&go. T(e O!#)a o/ -(#ld!e& a)t!al mate) Iba Sa&go. t(e . Bamb#. Ob#&!#& gbo&gbo&!a& t## & *o$o !e lo$o eb Homage to O*a O!#!#. Iba Too!o)# Homage to O)aa!a a&d Too!o)#.

)tod#a& o/ I!a&"e . I/o& O) & . t(e .Ibada& To'&.Oba Pata+ata lode I!a&"e.+la&t b!*o+(#ll m +#&&at m. #!e I)eg &. Iba O!o. #!e omo. Iba !o$a!o$a Ob#&!#& Ibada& Homage to t(e Ro$a!o$a 'ome& o/ Ibada& .all to'&). Iba I/o&1O) & Homage to I!a&"e #le. #!e a"e. t(e +!#&-e)) o/ I!ada . Iba A"e t## & )omo Ol 1Ib#&# Homage to A"e. Iba Igb#&1Oo)a Homage to t(e )&a#l a&d t(e Obatala4) d! m Iba Alagemo1tee!e$a&ge Homage to Alagemo1tee!e$a&ge. t(e -(ameleo& 8e a gbo 8e a to We a!e '#)(#&g /o! lo&ge%#t* Iba Abomoda omo Oo)a1Agbo' "#& Homage to Abamoda.I!a&"e to'&. +!#&-e)) o/ Ib#&# Iba O$ & t## & )omo Ode I!ada Homage to O$ &. O!o+oto +om +om Homage to O!o O!o+oto +om +om Tob# omo le'ele'e t# $a& $a& o )o/ & T(e O!#)a '#t( ma&* ) !%#%#&g -(#ld!e& Iba O)a&*#&1mogbo!a*e Homage to O)a&*#&1mogbo!a*e To gba o+a lo'o Olo$ &! & )a& T(e Heale! o/ t(e )#-$ Iba Olo$ & Homage to O!#)a Olo$ & o/ t(e o-ea& Iba O!#$# Mo!&#&g P!a*e! Iba Olo)a : . t(e -(#ld o/ Oo)a1Agbo' "#& .Ido To'&. I!a&"e O$o.I!ada to'&. Iba I!a&"e #le. Iba Igb#&. #!e a*a9o$o. K#&g o/ O!#)a. Mo daba #!e a#$ . #!e gbogbo We a!e '#)(#&g /o! all good /o!t &e Aba t# Alagemo bada l Oo)a1O$e & gba It #) t(e good '#)(e) o/ Alagemo t(at O!#)a A--e+t) Iba g &*a& g &*a& #le Ido Homage to t(e G &*a& g &*a& 'ome& o/ Ile Ido . Iba I!a&"e O$o.

Ma* #t be )o < . A)e. A'ede $oto 'emo S(e -lea&)ed (e! b!a)) a&d late! bat(e) (e! -(#ld!e& Iba I*am# O)o!o&ga lode I+o$#a Homage to I*am# O)o!o&ga . a&d K#&d&e)).Sa-!ed Palm Ke!&el). o'&e! o/ t(e beaded -omb Oloo*a1I* &.Homage to O!#)a Olo)a o/ t(e lagoo& Iba Od loogbo1o"e Homage to O!#)a Od loogbo1o"e Iba O) & A' !a1Ol Homage to O!#)a O) &. all a&-e)t!al male O!#)a a&d a&-e)t!al /emale O!#)a Iba Ye*e Homage to O&e4) Mot(e! Iba Baba Homage to O&e4) Fat(e! Iba A!aba Agba*e o/ Ile I/e A'o*em# A'o!e&# Mo$a&!a&'ale Ad#)a Homage to t(e A!aba o/ t(e Wo!ld lo-ated #& Ile I/e. Iba O!#1e&# Homage to o&e) De)t#&* Iba I$#&1e&# Homage to o&e4) I$#& .I+o$#a to'&.)tod#a& o/ I+o$#a . N#ge!#a A'o*em# A'o!e&# Mo$a&!a&'ale Ad#)a Iba Ol 'o Homage to O&e4) S+#!#t al Tea-(e! Iba O" gbo&a Homage to O&e4) -(#e/ o//#-#at#&g +!#e)t Iba I+a!#+a ada)o1mam !o Homage to t(e #&)e-t -omm &#t#e) Iba E*#& I)o!o1O! & Homage to I)o!o1O! & t(e A)t!al A&-e)t!al O!#)a Iba a!a Ile Homage to all )+#!#t al (o )e) #& t(e 'o!ld A'a " ba $ee "e $#ba 'e )e. We )#&-e!el* +a* o ! (omage. W#)dom.. A--e+t o ! (omage '#t( U&de!)ta&d#&g.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful