P. 1
Untitled

Untitled

|Views: 0|Likes:
Published by outdash2

More info:

Published by: outdash2 on Apr 14, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/15/2014

pdf

text

original

ד"סב תבש תורנ תקלדהו תבש ברע תועיקת ש תב ל ה

www.swdaf.com 1
ב דומע הל ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
תבש ברע ןיעקות תועיקת שש ,ןנבר ונת : הנושאר ,תודשבש הכאלממ םעה תא ליטבהל הינש - ,תויונחו ריע ליטבהל
תישילש - ןתנ יבר ירבד ,רנה תא קילדהל . ןיליפת ץולחל תישילש :רמוא אישנה הדוהי יבר . ,ןטק גד תיילצ ידכ ההושו
כ וא תבושו עקותו עירמו עקותו ,רונתב תפ קיבדהל יד ןיעקותש ,םיילבבל םהל השענ המ :לאילמג ןב ןועמש ןבר רמא .
ןיתבושו ןיעירמו - !השמח והל ווה ?ןיעירמו ןיעקות .ןיעירמ ךותמ - ךותמ ןיתבושו ןיעירמו ,ןיעקותו ןירזוחו ,ןיעקותש :אלא
ןיעירמ - בר היל ינתמ .ןהידיב ןהיתובא גהנמ הינש :הירב קחצי ברל הדוהי - יברכ אלו ןתנ יברכ אל ?ןאמכ .רנה תא קילדהל
!אישנה הדוהי - .ןתנ יברכ ?ןאמכ ,רנה תא קילדהל תישילש :אלא תבש ברע ןיעקות תועיקת שש ,לאעמשי יבר יבד אנת :
הנושאר העיקת עוקתל ליחתה - דשבש הכאלמ לכ תושעלמו שורחלמו רודעלמ הדשב םידמועה וענמנ ןיבורקה ןיאו ,תו
,ןיחנומ ןיסירתו תוחותפ תויונח ןיידעו .דחאכ םלוכ וסנכיו ןיקוחר ואוביש דע סנכיל ןיאשר הינש העיקת עוקתל ליחתה -
.הריכ יבג לע תוחנומ תורידקו הריכ יבג לע ןיחנומ ןימח ןיידעו ,תויונחה ולעננו ןיסירתה וקלתסנ העיקת עוקתל ליחתה
תישילש - ו ,קלסמה קליס עקותו ,רונתב תפ קיבדהל ידכ וא ,ןטק גד תיילצ ידכ ההושו .קילדמה קילדהו ,ןימטמה ןימטה
תבושו עקותו עירמו תועיקת שש רחא קילדהל אב םאש יתעמש :אנינח +[יברב] :ס"שה תרוסמ+ (רב) יסוי יבר רמא . -
כ םא :ול רמא .ותיבל ורפוש ךילוהל תסנכה ןזחל רועיש םימכח ונתנ ירהש ,קילדמ עונצ םוקמ :אלא !ןירועישל ךירבד תתנ ,ן
.תורצוצחה תא אלו רפושה תא אל ןילטלטמ ןיאש יפל ,ורפוש חינמ םשש ,וגג שארב תסנכה ןזחל ול שי

ב דומע הל ףד תבש תכסמ י"שר
תועיקת שש - העיקתו העורת העיקת ןהלש רדסד ,ןינמב תועורתה ףא .

תכסמ תופסות ב דומע הל ףד תבש
תועיקת שש - שלשד ןמקל עמשמ תצקד בג לע ףא העיקת העורת העיקת ןיעקות ויהש סרטנוקב שריפש ומכ
העיקת טקנ אקווד ואל הינש העיקת עוקתל ליחתה ינתקד ןה תועיקת תונושאר :גנ ףד הכוס) לילחה קרפב חיכומ ןכו
ומ ןיאו שדקמב תועיקת א"כמ ןיתחופ ןיא ןנתד (םשו םעה תא ליטבהל שלש ח"מ ןתואב בישחו תועיקת ח"מ לע ןיפיס
ז"ט לע ףיסוי לא ףיסומהו עבשמ תוחפי לא תחופה רמוא הדוהי יבר אינתד הדוהי 'רכ אלד ןיתינתמ ארמגב רמאו הכאלממ
ל תועיקת ןלוכ הכאלממ םעה תא ליטבהל 'ג םאו איה תחא העיקת העורת העיקת רבס הדוהי 'ר יגילפ יאמב שרפמו היה המ
.תחאכ םבישחמ הדוהי 'ר

ה קרפ תבש תוכלה ם"במר
טי הכלה
הנושאר העיקת דע ריעל סנכיל ןיאשר ןיבורקה ןיאו ,הדשבש הכאלמ תושעלמו רודעלמו שורחלמ תודשב םידמועה וענמנ
,ןיחנומ ןיסירתהו תוחותפ תויונחה ןיידעו ,תחא תבב םלוכ וסנכיו םיקוחר ואוביש הינש עוקתל ליחתה סנ ןיסירתה וקלת
,הריכ יבג לע ןיחנומ תורדקהו ןימחה ןיידעו ,תויונחה ולעננו תישילש העיקת עוקתל ליחתה ןימטמה ןימטהו קלסמה קלס
רונתב תפ קיבדהל ידכ וא ןטק גד תולצל ידכ ההושו תורנה תא וקילדהו עקותו עירמו עקותו ר תבושו .

ה ה קרפ תבש תוכלה תוינומיימ תוהגה טי הכל
[ר] ןטק גד תולצל ידכ ההושו מ"ב 'פב 'ירמאד אהא 'סותה ובתכ רנה תקלדה בושח ןיאש ןועמש ר"ה רמוא היה ןאכמ
תבשה שדיקו תיברע תלפת ללפתה כ"א אלא תבש בושח ןיאש הב ךרבמש יפ לע ףאו הירחא הכאלמב רוסאל תבשב
בדכ אלו תפ ןיקיבדמו םיגד ןילוצ ויה רנ תקלדה ירחא ירהש תולודג תוכלהה יר הכונח לש רנ קילדהל רוסאש וקספש
כ"ע 'וכו ץחרמב סנכנו תבש ברעב תבש לש ילצ רחשה תלפת קרפ אתיאדכ אתלימ אילת הלפתב אלא תבש לש רנ ירחא
.'סותב תלפת דע וא וב קילדמש ודימ רנה ריסיש דע תבשה לבקל אלש קילדיש םדוק תונתהל גיהנה ם"רהמ םנמא
מש כ"לאד תיברע ה"ס לעבל נ"כו תבש לש רנ ךריבש רחא ולטלטמ אוה רוסיאב א אתפסותב אינתדמ היאר איבהו
הרונמ ג"ע החינמ ןיא ודיב רנ 'יפא ץראב ןחינמ אלא ןנימטמ ןיא ודיב םחימ וליפא עוקתלמ 'יפ תורקלמ רמג הכוסד
ץראב החינמ אלא . נ קילדה םאו תבש רנל הכונח רנ םידקהל ךירצש בתכ החמש וניברו הירחא קילדהל רוסא תבש לש ר
תבש רנ רחא הכונח רנ קילדהל רוסאש בתכ ה"יבאר ןכו . ויה אלו םע בר םש ויהש ינפמ והז ןטק גד תולצל ההושש המו
םחרכ לע לכה ןיתבושו עקות היה זאו םלוכ וקילדיש דע ןיתמה ךכלו קילדהל רהמל ךכ לכ םילוכי אתפסותד איהה םנמא .
איההד איה היאר ואל ימנ ) :כ"ע דימ הירחא תבושש הנורחא העיקת רמגב ירייא וכרב תיינעו ב"ר ןב לאומש ר"ה בתכו
אל בושו שדק והשע רבכ כ"א להקה םע וכרב הנעו החנמ תלפת ללפתה אלש ימ ןכלו תישילש העיקת םוקמב איה ונלש
תבש לש םיתש תיברע ללפתיו לוח ונשעי :(כ"ע הלפת 'להב ליעל ראובמכ

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ילבב דומלת
אבר רמא הכונח רנו ותיב רנ :יל אטישפ , - ותיב םולש םושמ ,ףידע ותיב רנ םויה שודיקו ותיב רנ . - םושמ ,ףידע ותיב רנ
ףידע םויה שודיק ?והמ םויה שודיקו הכונח רנ :אבר יעב .ותיב םולש - ימוסרפ םושמ ,ףידע הכונח רנ :אמליד וא ,רידתד
ושמ ,ףידע הכונח רנ :הטשפ רדה איעבאד רתב ?אסינ .אסינ ימוסרפ ם

ט ןמיס תולודג תוכלה רפס - חנק דומע הכונח תוכלה
[קספ] הכונח רנ יקולדא יעבד אכיהו רנו תבש ,אתבשד קילדמ רדהו הכונחד קילדמ אשירב , אשירב תבשד קילדא יאד
הילע תבשל הלבקד םושמ הכונחד יקולדאל היל רסתיא .
ד"סב תבש תורנ תקלדהו תבש ברע תועיקת ש תב ל ה
www.swdaf.com 2

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ן"במרה ישודיח
חבושמהו רידתה לכש הכונח רנל ותיב רנ ןימידקמ םידקהל ףאד יל עמשמ ,ףידע ותיב רנ ותיב רנו הכונח רנ ןנירמאדמ
ורבחל םדוק ורבחמ , נ יקולדאל יעב אקד יכיהו רמאש ל"ז תוכלה לעבל יתיאר לבא קילדמ אשירב תבש רנו הכונח ר
הילע תבשל הילבקד םושמ הכונחד יקולדאל היל רסתיא אשירב תבשד קילדא יאד תבשד קילדמ רדהו הכונחד , המכו
שדוקה לע לוחמ ןיפיסומש םושמ ןמז רמאשב ןכ םירופכה םויב ורמא םא םעטה הז קוחר אוה לוכיו י"עבמ ןיקסופו ןילכואו
לש וילע לבקלו קיספהל אוה י"עבמ לכאי א התעמ ולבק ירה ןמז רמאש ןויכו , המ י"עבמ וקילדה םא תבש רנ תקלדה לבא
ךכב שי תבש לוביק ,תרחא רנ קילדי אל תבש לש רנ קילדה כ"א ,השוע אוה ברעב דורט אהי אלש ידכ ירה אל הברדאו
קילדמ תבש הניא ןיידעש ינפמ אלא קילדמ אוה תבש אוהש ינפמ בש הנוק הקלדה רמג יכו התי , יהלישב ורמא ירה דועו
,רונתב תפ קיבדהל ידכ וא ןטק גד תולצל ידכ ההושו קילדמה קילדה רנה תא קילדהל תישילש ןיקריפ רתב אמלא
רונתב תפ קיבדהלו םיגד תולצל רתומ רנה תקלדה ןאמ יכה רתבו הקלדהל אוה ישניא והלוכד ןמזו יקלדמ יאדו והלוכד ,
ו רונתב תפ קיבדמ היפוג קילדאד אוה הלבק ואל ג"הכ לכד מ"שו הקלדהד אתיירתב העיקת איוה אלדמ ןטק גד הלוצ
ירשו .

ב דומע גכ ףד תבש תכסמ ן"רה ישודיח
ותיב םולש םושמ ףידע ותיב רנ הכונח רנו ותיב רנ ךייש אלד 'ידיד הלבקל שחימל אכילו םידקד נ"ההד ל"ז ה"ארה בתכ .
ןמז רמואב אלא ריעב 'יאדכ השוע אוהש הזב ןכ ןיאש המ םויה תשודקד אתלמו ןידה ןמ הכישחשמד אתלמ אוהד ןיבו
יכה רתבד אמלא רונתב תפ קיבדהל ידכ וא ןטק גד תולצל ידכ ההושו רנה תא קילדהל תישילש 'ירמא תועיקת יבגו ,הכאלמ
,ל"כע ירש ל"ז תולודג תוכלה לעבל השק ןאכמו הכונח רנ יקולדאל יעבד אכיהד בתכש הכונחד קילדמ אשירב תבש רנו
.'ילע תבשל הלבקד םושמ הכונחד 'יל רסתיא אשירב תבשד קילדמ יאד תבשד קילדמ רדהו רמוא התא םאש אישק דועו
ברעב תורנ יתש קילדהל רוסאש אצמנו ינש רנ קילדהל ול רוסאו הלבק ןושאר רנ קילדא יכמ הלבק השוע רנה תקלדה
תבש הלוכד םושמ תוחדל רשפא יאו , ונייה תבש רנ תוצמד איה אלד אימד תחא רנכו אדח הוצמ איוה תבשד תורנ ו
רשפא אל אהו רחא רנ קילדהל רוסא תבש תדועסל איהש רנ ותוא קילדא יכמ ןכש ןויכו תבש תדועסל קילדמש התוא
הלבק השוע הניא רנה תקלדה יאדו אלא :

א דומע י ףד תבש תכסמ ף"ירה לע ן"ר
.ותיב םולש םושמ ףידע ותיב רנ ותיב רנו הכונח רנד 'ירמאדמו ל"ז ן"במרה בתכ . . . ל"ז וירבד ולא יל ןיארנ ןניאו
יו שדקה לע לוחמ ןיפיסומד םושמ ונייה םירופכה םויבד רמאקד יאמד םוי דועבמ לכאי אלש וילע לבקלו קיספהל אוה לוכ
םוי דועבמ הכאלמ השעי אלש תבש ברעב וילע לבקלו קיספהל יאשר אוה ךכ כ"הויב ןכ תושעל יאשרש םשכ יאדו אה
תבשל תפסות שי ךכ כ"הויל תפסות שיש םשכד ןיפיסומ תובש רמאנש םוקמ לכ (ב אפ ףד) אמויד ארתב קרפב 'ירמאדכ
שדקה לע לוחמ אוה יכה יאדו ןיא קילדמ אוה תבש הניא ןיידעש ינפמ אלא קילדמ אוה תבש ינפמ אלש רמאקד יאמו
גהנמש ןיאנת והלוכב אניזח והימ אלא רנה תקלדה התיה ש"עב ןישוע ויהש הנורחאה הכאלמהש היה םימכח וליפאש
ויה הוצמ ןתחנהש ןיליפת רנה תא וקילדיש םדוק ןיצלוח ברע ןיעקות תועיקת 'ו [ב הל ףד] ןיקרפ ףוסב אתיירבב אינתדכו
קילדהל תיעיברו ל"ז י"שרפו ןיליפת ץולחל תישילש רמוא אישנה הדוהי יבר ןתנ יבר ירבד רנה תקלדהל תישילש 'וכו תבש
סב םתה ןנירמאדמ דועו םתהד אתיימק יתרתא גילפ אלד עמשמ ןכו רנה תא ןתנ 'רכ אלד ןאמכ רנה תא קילדהל הינש ךומ
אישנה הדוהי 'רכ אלדו רנה תא ןיקילדמ ךכ רחאו ןהיליפת ןיצלוח ויה הלחתב אמלא ףוסב ןנירמאדמ תופסותב ושקה רבכו
ול רמאו הפיזנב אציו ויבא וב רעג ויליפת ץולחל וירחא ונב סונקרוה סנכנו הלח רזעילא יברד (א חס ףד) תותימ עברא קרפ
ינאשד וצריתו ןיליפת תצילחל םדוק רנה תקלדה אמלא תובש רוסיאב ןיקסועו רנה תקלדה רמולכ הליקס רוסיא ןיחינמ ךאיה
םדוק הליקס רוסיאב קוסעל ול היה ךכלו הכישחל ךומס דע וב ןידורט ויהש יפל רנה תא קילדהלמ ורחא וילח םושמד םתה
הצרדמ תמדוק ןיליפת תצילחד היאר שי םשמ הברדאו .ןיליגר ויה ךכש היה עדוי אמלא הקלדה םדוק ויליפת ץולחל סונקרוה
עוקתל ליחתה ינתקד רנה תקלדה התיה תבש ברעב םישוע ויהש הנורחאה הכאלמהש אחכומ ןיקרפ ףוסב ימנ אתיירבו
קילדהלמ תבשל ךומס רתוי ןימטהל לוכי םדאש יאדו קילדמה קילדהו ןימטמה ןימטהו קלסמה קלס תישילש העיקת תא
תורנה ןימחה תא ןינמוטו ןיברעמ לבא תורנה תא ןיקילדמ ןיא הכישח הניא קפס הכישח קפס [א דל ףד] ןיקרפב ןנת אהד
ןימטמה ןימטהו קלסמה קליסו קילדמה קילדה ינתמל היל הוה אכפיא ןכש ןויכו יכה ןנברד םושמ אמעט ונייה יאדו אלא
ירחא השעי אלשו הנורחא הכאלמ הקלדה אהתש ןוקת איה הוצמ תכאלמ הקלדהש יפל אמעט ונייהו ללכ הכאלמ ה
תבש ךרוצל [ב הכ ףד] ןמקל ןנירמאדכו התלבקכו התיבש תלחתכ איהש אצמנו הבוח תבשב רנ תקלדה ימנ אהבו
יאדוד יל השקו 'וכו אנינת ףסוי בר הל רמא הקלדמו הרחאמ הוה ףסוי ברד והתיבד [ב גכ ףד] ךומסב ןנירמאד אה אצרתמ
והתיבד התיה הפיסומ יאדובו ןיקילדמ ןיא הכישח הניא קפס הכישח קפס ןנת אהד תושמשה ןיב הקלדמ הוה אל ףסוי ברד
רבכ ירה שימי אל אנינת ףסוי בר הל רמאק יאמ ןכש ןויכו ךכב םה םיבייוחמ םיבוט םימיו תותבש ירהש שדקה לע לוחמ
ושמשה ןיבל םדוק יאדוד ל"נ לבא שדקה לע לוחמ הפיסומ התיה רוסיא קפסל המצע תסנכמ התיה אלש תקלדמ התיה ת
הליקס לוח לש תוכאלמל אלא תפסות הרות הנתנ אלש יפל תפסות רנה תקלדהל ךירצ ןיאש הל אריבס הוה והימ אלא
הנורחא הכאלמ אהתש םימכח ונקת ךכיפלש איה התיבש תלחתו תבש ךרוצל איה שדק לש הכאלמ רנה תקלדה לבא
אלד הל אריבס הוה ךכלה תפסות הב ךרטצי הכירצ יכה וליפאד ףסוי בר הל רמאו ףידע יפט היל רחאמד המכ הברדאד
תפסות איה דבלבו אנינת אבס אוהה הל רמא ןלוכ תוכאלמה ראשכ לודג תפסות הל תושעל רמולכ ימודקאל הרבס איהו
:םידקי אלש

ד"סב תבש תורנ תקלדהו תבש ברע תועיקת ש תב ל ה
www.swdaf.com 3
ןויכו נורחא הכאלמ רנה תקלדה אהתש ונקת םימכחש יחכומ אתתעמש ינה לכד רמוג אוה רבכ רנה תא קילדמש ימ ה
הזמ לודג תבש לובק ךל ןיאו תרחא הכאלמ םוש השעי אל וז הכאלמ רחאלש ותעדב אינתדמ היאר יתיימ אקד יאמו
ללכ איה היאר ואל 'וכו ןטק גד תולצל ידכ ההושו קילדמה קילדה תישילש [ב הל ףד] ןיקרפ יהלשב קילדמא ואל ההושו יאהד
יאק עקותא אלא יאק ההושו קילדמה קילדהו ןימטמה ןימטהו קלסמה קלס תישילש העיקת עוקתל ליחתה ינתק יכהד
ההשי אלש רמול רשפא יאש הנורחא העיקתל תישילש העיקת ןיב ההוש הז עקות אהי המכ רמולכ ןטק גד תולצל ידכ
דחאכ ןיקילדמו םינימטמ לכה ןיאש הקלדהו הנמטהו קוליס ידכ אלא טמ וניאש ימ שיש דועו שיו תחא הרידק אלא ןימ
וא ןטק גד ןהיניב הלצנ אהיש רועישכ תיעיברל תישילש העיקת ןיב ההוש עקותהש רמאק ה"שמו הקלדהב ןכו הברה ןימטמש
הינפ ומרקיו רונתב תפ קיבדהל ןיבו הינשל הנושאר ןיב רועיש ונתנ אלש יפ לע ףא 'דל תישילש העיקת ןיב רועיש ונתנו
יקתבש יפל תישילשל הינש אהתש הכירצ תישילש העיקת לבא ןהירועישב אדיפק ןיאו לודג םויה דוע תונושאר תוע
ומידקהל רוסאש רנה תקלדה ינפמ הכשחל ךומס ינתקדמ ללכ הכאלמ דיבע אל הקלדה רתבלד אחכומ איהה הברדאו
הנמטה רתב הקלדה הלעמל יתבתכש ומכו דמש ימ יאדו הנורחא הכאלמ הקלדה אהתש ןוקת ןנברד ןויכו רבכ ש"עב קיל
ל"ז תוכלה לעב ירבדכ ותקלדה רחאל תבש לבקמ אצמנו ןאכמ רחאל הכאלמ השעי אלש ותעדב רמוג אוה :

גסר ןמיס תבש תוכלה םייח חרוא ךורע ןחלוש
יעס י ף
הכאלמב רסאנו תבש וילע לח תבש לש רנ קילדהש ןויכ ,ג"הבל וקילדהו וכרבש רחאש םישנ תצק תוגהונ הז יפ לעו .
תלבקמ הניאש הקילדהש םדוק הנתמ םאש א"יו .התוא תובכמ ןיאו ,הב וקילדהש ןדיבש הליתפה ץראל תוכילשמ תורנה
.הל ליעומ וניאש א"יו .ליעומ ,וכרב ןזחה רמאיש דע תבש יולת תבש תלבק ןיאש םירמואו ג"ה לעב לע םיקלוח שיו
תיברע תלפתב אלא רנה תקלדהב .םתכאלממ ןישרופ לכה ,וכרב :ןזחה רמאש ןויכש , ריש רומזמ וליחתהש ןויכ ,ןדידלו
והדידל וכרבכ יוה תבשה םויל . חי (במ) :הגה השא התואש גהנמהו טי תקלדמה (גמ) הקלדהב תבש תלבקמ , אל םא (דמ) ש כ הלחת הנתה וליפאו ,
;(יכדרמ) יגס בלב יאנת וכרב דע הכאלמב ןירתומ תיבה ינב ראש לבא (המ) . ןחלשה לע ןיקילדמש תורנב היולת הקלדה רקיעו תורנה (ומ) ראשב אל לבא אכ ,
רמ) רחא םוקמב חינהלו הז םוקמב קילדהל אל גכ (חמ) ,ןיקילדמש םוקמב תורנה חינהל ךירצו (זמ) בכ .(ז"א) תיבבש .(מ"ב 'פ יכד

גסר ןמיס הרורב הנשמ
(במ) 'וכו גהנמהו - קילדמ שיאה םאו [ומ] ותקלדה לע ךרבמ אוהשכ וליפא 'ו ףיעסב ליעלדכו רתומו אגהנמ אכיל
תונתהל בוט מ"מו הכאלמב :
(גמ) תבש תלבקמ - ללפתתו [זמ] ש הלפת ללפתהל א"א בוש תבש הלבק רבכד ליאוהד הלחת החנמ לוח ל . ןיאשבו
םיתש תיברע ללפתתש בוט רתוי הזל תוהש עסב ןמקלדכו ' "ח סונכלמ ו"ט עו תבש לולח קפסב ו ' סב ליעל 'י ב"סר :א"י ק"ס
(דמ) הלחת הנתתש - תונתהל ןיאו [חמ] ןיקלוח שיש רחאמ ךרוצל א"כ :ל"נכו יאנת ינהמ אלד ןירבוסו
(המ) 'וכו הקלדה רקיעו - ךרביד [טמ] ונייה ןילכואש תורנה ןה הלחתכל הוצמה רקיעש יפל תורנה ראש לע אלו ןהילע
[נ] המצע ינפב ןחלש תחא לכל ןיאו םישנ הברה שי םא והימ .[א"מ] יגס דחא רנ לע וליפאו ןהילע הכרבה אהתש יוארו ןרואל
היולתה הרונמה לע ןיקלודש תורנה לע ןוגכ תומוקמ ראשב תיבב םידמועש תורנה לע ךרבל הלוכי תיבה עצמאב ג"הכו
ךרבל יוארו תיב םולש םושמ אכיא שימשת הזיא םש תושעל ידכ קילדמש םוקמ לכבד ןניטקנ אללכד :

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->