หน่ วยที่ 5

ฝึ กปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการสื่อสารและ
สืบค้นข้อมูล

ฝึ กปฏิบัติการเรื่องต่อไปนี ้
-

สร้างความค้น
้ เคยกับฟังก์ชันต่าง ๆ ของ
Internet Explorer
- การใช้งาน Search Engine ในการสืบค้น
ข้อมูล

- การใช้งาน E-Book
- จาก Scenario ที่กำาหนดให้ทำาการออกแบบ
เลือกเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะใช้สำาหรับ
องค์กรให้ทำาการค้นหาจาก Internet
ข้อมูลการตัดสินในควรประกอบด้วย
o รายละเอียด ต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์

เช่น RAM, Hard disk และอื่น ๆ

o ให้ทำาการเปรียบเทียบราคาด้วย 3. มอบ
หมาย Coursework Assignment
- การใช้งาน System Software
o Dos
o Windows
- การสร้าง Webpage ด้วย Application
Software
- การออกแบบและตกแต่งตัวอักษรและ
รูปภาพด้วย Application Software
- ให้ออกแบบตารางเพื่อใช้ในการเก็บข้อมูล

โดยใช้ MS Word- ให้ทำาการสร้างตารางที่ได้
ทำาการออกแบบไว้โดยใช้ MS Access
การ Upload ข้อมูลขึ้นสู่ Web-Server
การใช้งาน FTP สำาหรับการดาวน์โหลดข้อมูล
การ Share ข้อมูลบนระบบเครือข่ายการดูแล
ความปลอดภัยบนระบบเครือข่ายขัน
้ พื้นฐาน
ที่มา..http://commsci.pn.psu.ac.th/commsciweb/
couse_outline/CA/870221.doc