o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o

::
www.swdaI.com 1
·¬ " x ¬ìnv o· q¬ j·¬¬n:o n>on q
i5i inxi i·ax n5nn j·pJnJn jn i:xi ' :
na ' xY x:·i¬¬ n·¬i ¬n xììYo Yµw·nY n·¬iY n·Y µ·iw xY xss i¬ x:µ·oxì ì·ixY o¬ t·µ·w ìnn ji ìnY x·vi·x
n·¬iY µ·iw xnìì> nns·nY n " ¬ìo·x nxxw n·Y nìnì Y·in xnY·¬ o ·w inn ja nww a¬n n·J·n iva n·:w nwv
i·ax: n·:w nwvJ jan j·x :5: :xvnw· ·a¬ ·a! xJn j5i xJin a¬ ¬a na¬ ¬nx xJponi in::p:i inx5n: i·ax:
i·:v no5n x:i :innn x: n¬in n¬nx ·¬nw n·!ni n·onn yin in::p:i inx5n: :
j·pJnJn jn i:xi in: ip·:o
in¬ " n µ¬s o·¬nn nì>Yn o
r n5:n
nw ix i·ax: o! r·pnn ¬ius ¬ax ix ¬wa i: qnni xsi¬ n· , vx " i jìYo x·xìnY ìx nwv· xY nY·nn>Y ¬ìos xìnw s
n¬ìin nwv· xnw x·xì· xY ìnx ìx ì·ix ¬win , nìwvY ¬nx ow w·w> o·¬ìnx o·¬i¬ nni , ·n ow j·x ox Yix
nìwvY ìnw¬·w nn ·s> qnìnì t·µn nt ·¬n j·¬voxn jn ·¬nì xìn xYx nwv·w .
n:wn qo> µ¬s o·¬nn nì>Yn n t n>Yn
i5i qnni xsi¬ n·nw ix i·ax: o! r·pnn ' . j·pJnJn w·¬a ) s q! " ! (: qinoa nJan5xi xu·ws·x! x·va :
i5i nwv· x: n:nn5: ¬ius xinw ·s :v qx ' . i¬waa yip i: annJ ox ¬ni:5 xi:·o n·: :pwn: n·¬a: p·aw x: a¬ ow
J·a¬! n·¬a ¬n ix·xin: iJa n·Jn n·n x: n·¬a: p·aw x: x xnii5 n·: nnsn: xn:·! nJnn nn·: x·xin: n·i5 ¬ni:5
pJn naaw n·: nini :·an . ì>ì xìn xYx nwv·w ·n ow j·x ox Yix in>w nnì ' . ji jY x·vi·x¬n j> ¬nYw ·Y nx¬:
:·xw ¬i¬ xYx on·¬inY nìwvY Yx¬w· ì¬ntìn xYì ¬nìY> qìn> qv¬Y ninxìn n·owsì ì·ixY t·µ·w ìnn ysn ì
¬ìos nxìs¬Y o¬x n>n qx ¬ìos nxìs¬Y nnni n>n nn nnni n>nì o¬x n>nn ows ·n·¬ i¬ì ìnxvY nìwvY
·µiw ììn xY oxs¬·w ·n o·xxìn ì·nw jì·> x:·i¬ì xss i¬¬ xYx ¬nxµ ¬nìnì ¬ìos ·x¬ì nnni n>nn nY q·Y·¬nì
nxìs¬n q¬¬> xìnw nnn ·so ìni ·Yin ììn xnY·¬¬ oìwn ìn··:iY i 5 " pinJ 5 " an¬n owa · " j :
xn¬ jn·o nv¬ n¬ì· ¬ìo
o! r·p· x: xsi¬ ix o! r·pn xin ox j5i n¬ian ia niwv: xa· xnw iJx·xi· x: i¬waa ainn yip i·ax: n·n q5·s:
vx ¬ax i: qinn· x:i i·ax: " ¬ius ixwv oxi nxis¬: j·i5nw s ¬i " ¬nx ow j·x ox Yix nìwvY ¬nx ow w·w> x
nì nìwvY n ¬voxn xì " nìwvY ìnìw¬·w nn ·s> qnìnì t·µn t
xn¬ jn·o nv¬ n¬ì· qoì· n·i
a i·ax: o! r·p· x: xsi¬ ix o! r·pn ox j5i n¬ian ia niwv: xa· xnw iJx·xi· x: i¬waa ainn yip i·ax: n·n q5·s:
i5i ' i5i niwv: ¬nx ow w·w5 o·¬inx o·¬a! nna ' . an¬n ·¬a! nr :5 " n p¬sa o ' nn o·¬nn ni5: ) n " r .( invui
j·pJnJn p¬s w·¬a jJ·o¬a!n ) !s (: qin5 qv¬: nanxi ¬nx xJnn a¬ i·ax: o! r·p·w inn ja in: x·va·x ) n· u· x¬p·i (
n5ni o!x n5n ¬nx xJJ·n ¬a ·n·! a¬ inxv: niwv: ysn iJ·xw ¬a! x:x on·¬an: niwv:n :x¬w· i¬nrin x: ¬ni:5
nnna ) x5 !5 ow ( a n5n nn xi:o n·: :pw·n: n·¬a: p·aw x: a¬ ¬ius nxis¬: o!x n5n qx ¬ius nxis¬: nnn
n·¬a: p·aw x: xJ·a¬! n·¬a ¬n xnii5 n·: nns·n: pJn naaw n·: nini :·an xn:·! nJnn nn·: x·xin: n·i5 wi¬·s .
in¬nY n·Y vnwnì " t o " ìnì ¬ìos ·n·¬ i¬ ¬nx¬ ¬ìosì nìows x¬n·nY ·n·¬ i¬ì x:nn i¬¬ Y x·nì¬ xìn ¬n
nìows¬ ·n·¬ i¬ì n:nn i¬¬ xowsx ·x·Ys xY x:·i¬¬ n·¬i ¬n¬ì i¬¬ x¬iìvì nnni n>ni ¬nx¬ ¬ìos¬
·x Yix µson n·iY Yv·nY ìn··¬iY ·µiw xY ìnY ì¬ivY¬ ·:·¬nx ·n>wn ììn¬ jì·> x:·i¬¬ n·¬i ¬nì i¬¬ x¬n·nY
i¬ nìows¬>ì ìn··¬iY ·µiw ìnY ¬·iv ·¬ jxn ·n>wn ììn xY ·n·¬ i¬ì x:nn . ·¬n Yix " q ) o· (. x¬nì " w ) ·o ' x (
n·¬i ¬n xìYo Yµw·nY n·¬iY µ·iw xY xss i¬ x:µ·oxì ì·ixY o¬ t·µ·w ìnn ji ìnY x·vi·x ntn jìwY> ìin>
xnìì> n·Y nns·nY n·¬iY µ·iw xY x:·i¬¬ . ·x·Ys x:·i¬¬ n·¬i ¬n¬ì i¬¬ x¬iìv¬ o·¬iìo onw on·¬i¬n nx¬:
n i¬¬ xnìo·ws Yv x:·i¬¬ n·¬i ¬n¬ì i¬> jY xn··µì ·n·¬ i¬ì x:n . >ì " on쬷 ì:·i¬ > ) : " n x " v ìo ¬ " ¬ ( owi
·¬n " ì·ixY o¬ t·µn jin j·xw q : in¬nì " o¬xn n¬ìni in> j ) nJ5on j·Jv ( xJ·a¬! n·¬a ¬n!i a¬! ·!aiv ·Jn :v
x xn·nn " ni ·vu xn:·! ::5 nixis¬a ·pa povn· x: 5 " q··o naaw : , xJw ·xn !ivi ¬nx xJw ·xni i·ax! nrpna ja
nrpna o··i:n nJ5o :w o·¬a! nn5w n·: p·rn xn:·! ·nJ onn! i¬·an! nrpna . ·ì " xsì¬Y nìw¬ n:n·:w jì·> Y
x:nn¬¬ nìxn xYx nìxìs¬i ìY j·x ìnv¬ ·sY n¬ìw> oni xn:nn oxw YY> wìnY ìY j·x x>·x ·n: nìxnì nìxs¬Y
xvo·nY n·o:x n·i·Y ··ìs¬Y n·¬µs , x·vìi n·Y nns·nYì x·ìY·o n·Y Yµw·nY ·:·¬nx x>·x¬ jì·> ì·ix Yxx ji Yix
nn·n iì·n µsoY n·ws: Y··vn ·ìnY xY¬ ·>n ¬ivnY jiY j:·µiw xY . nsìx nYin¬ jì·> ntµn ·ix xnvo ·xnYì
:wYì ¬nìn on·:wY nxìs¬ ìt ntµn ox q>i o·ìw ¬nxì ì:i¬ ì·ixY o¬ t·µnY jiY ¬nìn x·n nxìs¬Y oxì nìxn on·
i nn·n nxxw w:ìv on·:wY ìn·nnì ìvo " ¬ . ìows¬ x·vi¬ xowsx xx·Ys xY x:·i¬¬ n·¬i ¬nì xss i¬¬ x¬iìvì
x¬n·nY ·n·¬ i¬ì x:nn i¬ . r :i!an iJ·a¬ :ax " p·aw x: xss a¬ xJp·oxi i·ax: o! r·p·w inn ja in: x·va·x an5 :
i5i n·¬a: ' . vx¬ j> ¬nìY ¬wsxì " Y o¬x n>n¬ x x>·x¬ jì·> ·>n ìY·sx xìn qìn> qv¬Y ninxì¬ nìxnì ¬ìos nxìs¬
nì nxìs¬n q¬¬i xìnw nnn ·so n·i Y·in xnY·¬ ·>n ¬ivnY x¬iY j:·µiw xY ·:·¬nx " nn·nY Yix µ:n nxxw Y
ntY xs¬nw nn n:>o xYx nìxìs¬i qY j·xì nìxs¬Y iìn>n j>·¬xn jn¬> Yv¬ oìwn ¬nxi xYì jii xY j:·w··n xY
nn ntY n· 5v " : :
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 2
xn¬ jn·o nv¬ n¬ì· qì¬v jnYìw
a q·vo
i·ax: ainn yip n·n , iJx·xi· x: , n¬ian ia niwv: xa· xnw . o! r·pn xin ox j5i , xsi¬ ix , x:i i·ax: o! r·p· x:
¬ax i: qinn· , nxis¬: j·i5nw ·s :v qx . nxn : n [ ¬i " x , nìwvY ¬nx ow w·wi . xìnì nìwvY ¬nx ow j·x ox Yix ¬voxn , ìt·µn xìn ·¬n
nìwvY ìnìw¬·w nn ·s> ìY qnìnì ) . an¬i ¬iua nr oa " s o " nn n ' o·¬nn .(
ìw " Y jn·o j·n· ji n
iw " j·n· ja n : ¬ ' a n!in· o··n o·nn¬ " vpn nJwa jii·aw oi!i¬a !:iJ :x¬w· nnswn: apv· :x5·n ¬ " n ) 1815 ( , !n:
oipnn ·Ja¬ ¬xw :xxi i·ax :xx , nJin qwnnai ¬·vn a¬: , J¬n nJwa ¬usJ nai " a ) 1892 .( iw " ::i5 j·n· ja n
iw ·p:n nva¬x :v niaiwn " v , J¬n nJwa ·p·Ji:oa ¬ix: xx· " i ) 1896 ( v " ¬ iJa · ' :x¬w· in·:x jaix¬ . wn nJwa " o
) 2000 ( nJpinni nn:w n¬i!nn ¬ix: nxx· .
iw " nn n " n n " ¬ ! " v· uw·¬ipia n " ¬nin5 x " xn ¬ " ¬J aiu x " w·xa i iJa: nixi ni5:n: nn·n a··nnJw
no i: x·an: " i·:x vinw: iJa a··n! n
x¬µ:n n·µYo·x n·Yx¬w· ·nv in>ni nYxw: ìt nYxw ] 쬷·¬ìµ [ yì¬nn ìx . ¬nx w·x ì¬ìn y¬xn onn ìnYw
n¬ ¬vì: oì·Y ìn·nnY ì:·¬ ¬nx:ì nì>YnY nn·n i··nn:w ·Yx¬w· " ì:> ¬nwni ìnìx ìnw ·:·i ·:·i¬ ·xnYì Y v¬ .
YìY·n n·n·ì o·i¬ o·vw¬ jìnni x¬n·Y ìnìx·xì· ¬wx oì· n:ì¬nxi ìY n·nn ¬wx ¬n oì· nx ìiwìni xìnn w·xnì
n ' o¬si ìnnswn Y>Yì YY>i Yx¬w· Y>Y jì·ti oxì ¬i¬i . ìnxv nn·n nìn·ì Yì>xY nìnn oo ìY x·i·w ì:iY nìx
xìnn oì·i nn·Y> nnìx ì:x·w· xYì . Y ¬nìn ox Yxìwn Yxwì xY ìx 쬷 Yv nn·n ìY oì¬xYì ì·ix Yx vìnwY ji . v " > .
·¬nx ·n nr q¬! :v ¬¬a: w· n:xwn ·!!x nJni ' x:a! ji·5 " x ni5:nn n!n a¬n·: xxi· n " qx:ni xin x:·up x¬aa 5
·ir·aa x:i !ia5a nin·i ninn oo i: u·win: jan :i5·i onn ·: nn x5n ·: nn xin ninn . 5vw ji·5 xn:! ix " n s xi
i·ax: nn·n oi¬a: ·xw¬ jan j·x xpr·n x·¬a xini inn·n a¬pn . ix " i: nix xini i!ia5a a··ni iJa xinw ji·5 na¬!x !
·5n . i·ax ¬a!5 niwv: x5·x nixni ai·n xa¬!xi i!ia5 inr j5 ox .
ì:·¬ ìnn ì:i ì:·xw ¬nx w·xY nìx ox jì¬:ì j·i: Y> o¬o niìwn . o ìY o·wìnY ìY ¬nìn ox xY ìx nìnn o . ¬nìxì
¬nìn¬ oìws nt¬ . vx¬ " ·µ¬ x " i¬n ·¬i¬¬ oìwn o¬x ·:·¬n ¬ìos ì·nYìw¬ ws:n nx xì¬nì xx ìnìYwY ¬nìxn¬ Y
j·vnìw ·n ·¬i¬ ¬·nYnn ·¬i¬ì . o·nw ·:·¬i i··n ìn·n n q! j·wi!·pa ¬xian5 " v a " an¬n pos j5i x " r o " sa : " a
a n5:n nxi¬ ni5:nn ' - a ' ·v " w . v " xY > ìnìn·Ywi ìx¬nì qYn n·Ywn¬ oìwn xYx o·nw ·:·¬i i··n¬ onn ì¬nx
xµt·n x·¬i x··ìnì . xwn " oon ìY x·inw ¬nxì xY ìnì nìnn oo ìY o·wìnw xnYvi xn¬x xYx x>·Y¬ x>n >
n·Y·¬ ·¬·x ìµos ¬i> Y>xw nvwi¬ xxn:ì ìY>ìx n·n xY nxì¬ n·n xY ìYx nìnn , xYì xìn n·ws:x ¬·osx¬ ìn·xì
nx ¬ . o·nw ·:·¬i w:ìv ìx nn·n ìi··nY xY qx ì:·xn jìnn ìi··nY j·µt·:i xn¬xì n o·¬sx nJnn j··v ' ·o jinn ·prJ ' r '
pi!i . ivi ' j5 nwv iJix¬i inv!ni yvi¬ ninn oo x·an: i: nix xin x5n :ax a¬nJ :w inv!n x:w ini:w ia¬n onn! .
x " ·J·!a a··n iJ·xi ¬nini ¬ius xin! xu·ws 5 nw xuir xJ·!a x:i na¬ xJ·!a x: o· ...
:> ìnwvn ¬t ìnv nìwvY ì:iY nìxw ixi j·n··µ j:x¬ ì:nYxw ¬µ·vY ¬ìtn: nnvì " xìnw jì·> j> nìwvY ¬nìn ox Y
xY ìx ì:i . iJn5inw ¬nx: niw iJ·!w xu·ws ·x!i xn n:xwa xaw in5 :i5x: ninn oo i: x·an: inix ox! ¬nixi
u·win: ¬nin! :·v: niwv: nixn nsoin x5·x iJaa xa¬!xi ·ir·aa x:i !ia5a n·n·w ns· nn·n i: ¬i¬a:i ninn oo i:
s w·¬a jJ·¬nx! ·xn: ·n! x:i i!ia5 inri inxi i·ax !ia5a a··n xin ·5 i·ax jix¬ " ina·! p ' ! " nx :i5· i " xnu·w i·ax :
n i: vnw· naw ::n·w ix o·nn: " naw nxi ix¬·n inxi i·ax w·x : n ·Jx i¬inwn ·ni ' ·!ia5a o·a··n o5:i5 o5·pi:x
wiua pos j5i " i· v " ·o ! ' ¬ " uo n " ri i " nx : " v i: j·vniw j·x on·¬a! :w nixna i:·sx n¬in ·¬a! :v ¬iav: i·ax : " 5
:5:! ¬·rJ: j·· oi5 u·win5 n·: nin j5 ox nv!: inxv !ax: ·!5 ·5n i: nix xini x:up ¬a nin x: ·x xpii! inr!
in ninsn " i·:x vinw: a··n iJ·x xJiia ·xn5 :5i n¬·av ·¬aiv ·!· v··on5 : . ·sx x:x xin j5 x: nnvi ' ¬a! nwiv n·n
x !ax: nr " w ::nn· x:w ·!5 oiJx xin ·5 xun ¬wx jiv ia n·n x: nv!: v " J5 i!· :v w " x : " ¬iox: ·n·n x5·nn 5
ji·5 x¬anon x5s·x x:n ninn oo i: u·win: iJa: i·ax ·¬a! o··p: nixn iJa xinw . nti µsnonY w·w nn o:nx
no ìY o·wìnY jsìx xxn· xY ox xìn " ìx ns·¬w n:µ n··¬·i ìx ìiY Yv i¬n n¬·µ¬i ì·ixi vìxsY ìY ¬nìn ox n
xY , ·µ¬ ·sY ¬nxn ¬nì· ì:ii µson n·i Yx ·:x·inw nnì " s¬ j·¬¬n:oi Y " in¬n µos j>ì ¬ " si o " nn n ' o·¬nn
wìonì " ì· v " ·o ¬ ' n¬ " ìv·> µ:ni nn·n i··n n¬ìin ìi nwvì ì·ixY n>nn¬ x " xì w " i··n ì:·x nxì¬ oìwn¬ n:·n >
¬nxì ì:i o·ìw ntiì Yoµ xY·oµ x¬ix¬ oìwn , ·sx nn·n i··n¬ n¬·n· x¬nìn x>·x ì:i ·ixY qx ' ìn·nn xY
i··n ¬iY n¬ìin ìi nwvw µ¬ ìt nx>ni naa onn q·:·!5 ' ¬ " JnJn jn i:x s ·v j·p " ia n5nw !·ni q5·n j5w ji·5i w
i5 i·ax n5n :v ¬av ·¬n n·Jna ix a¬na ' xi " ·p! ·xn: j·!n ¬rn 5 " j·vniw j·x n¬in ·¬a! :v ¬iav: i·ax i: ¬nx ox! :
i: .
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 3
sv ·¬ns nY x:n>wx ntY ox o:nx " ¬¬n:oi ow ìnY x·vix¬ ·xn · ' ì·ixY o¬ t·µ·w ìnn ji ¬nx xJnn a¬
5 qv¬: nanxi qin ] w¬·s " inxv: niwv: ysn iJ·xw ¬a! x:x on·¬an: niwv:n :x¬w· i¬nrin x: · [ ¬nx ·n·! a¬
¬ius nxis¬: nnna n5n nn nnna n5ni o!x n5n ] w¬·s " np·rn x: ·¬nw j·ni:wnn jn ¬ius o! r·pn jia5 · [ qx
nxis¬: o!x n5n ] w¬·s " vxi nn·nn ¬ius nxis¬: i·ax iJ··n o!x · " xin n¬ian! a [ n·: :pwn: n·¬a: p·aw x: a¬
xii:o ] ·s ' i¬waa ainnn yip [ n·¬a: p·aw x: xJ·a¬! n·¬a ¬n xnii5 n·: nnsn: ini :·an xn:·! " q·¬si pJn nJaw :
·nJ ¬nx ·5n ·x ] w¬si " ·n5! i¬·an n:an :v i¬nrin :x¬w· :5 ·¬nw nns: x: · ' q·oi· js q·oi· x: [ iJa ix: naaw ¬nx
v pJn naaw " 5 ì > ' in j¬n " ì·i · " ·o ¬ ' n¬ " tn¬nY n·Y vnwn¬ x " ¬¬ Y " ¬ìosì nìows x¬n·nY ·n·¬ i¬ì n , ¬nx¬
ì> xìn ¬nìnì ¬ìos ·n·¬ i¬ ' xowsx ·x·Ys xY x:·i¬¬ n·¬i ¬nì i¬¬ x¬iìvì , ììn¬ jì·> xYx ·n·¬ i¬ì x:nn i¬¬
ììn xY ·x Yix µson n·iY Yv·nY ìn··¬iY ìµiw xY ìnY ì¬ivY¬ ·:·¬nx ·n>wn ·µiw ìnY ¬iv¬ jxn n>wn
ìn··¬iY , ·¬n Yix " x¬nì s " i¬¬ xnìowsx ·x·Ys x:·i¬¬ n·¬i ¬n¬ì i¬¬ x¬iìv¬ o·¬iìo onw on·¬i¬n nx¬: w
·µì ·n·¬ i¬ì x:nn " >v ì·ixY o¬ t·µn jin j·xw x:·i¬¬ n·¬i ¬n>ì i¬> Y " Y .
t ¬ìon ì:·i¬ n:nì " ¬n> µos Y " n svx i·ax: ¬ax qinn· x:i o! r·p· x:! " niwv: ¬nx ow w·w :5 nxis¬: j·i5nw · ,
·v niwv: inw¬·w nn ·s5 qnini r·pn nr ·¬n ¬vuxn xini ¬nx ow j·x :ax " w . n¬ n¬ao xin j5i " r x " w nnana : " v
iv·5 " w . wi j¬n nv¬ Yix " ì> t·µ· xYw oYnni ¬oxw v ' x·¬nY nx¬: ¬nx x>·YY ¬nx x>·x j·i onY µYn xYì
·¬n n¬io> µosw " x¬nì q " ¬ì w ' t on쬷 " svx ì·ixY n¬ìin nìwvY jiY ¬n·n oìw w· xY¬ Y " nxìs¬Y j·ì>nw · .
x " xnììi¬¬ xnxìYsi x··Yn ì:nYxw jì¬: xìs·x > :n " ¬n nv¬Y¬ Y " n¬nì ¬ìon ì:·i¬ì n " t x " o¬ Y " jinw Y>¬ Y
jin ¬nìn tx¬ ìnwv·w ¬nx ow j·xì j> nìwvY ìnw¬n xìnì ì·ixn ì¬vx YµnY ìx nxìs¬Y j·ì>n svx ìnìwvY " ·
·n: ·>n ox n¬ìin ìi nwìvw ix·xi· q·x awinw i·ax ¬vx :pn: x:x j·i5n iJ·x jani wsJ ini5n: inw¬n i·axw ji·5
n :i:·n x5·xi o·a¬ o·vw¬ jinna inix ai¬n: ' x:w ·pisx: x:x xpi! ix: nxis¬:! j5 niwv: n·¬xn n·: ·¬w ¬a!a
i¬ nnJ nwivn ¬a! x:n wsJ uxwa in5· ¬nin n·n·w jsix :5a i·:vn i¬vx :pn: j·i5n xinw5 :ax i·ax: n . o:nx
·¬n nv¬Y " x¬nì q " t on쬷 ì:·i¬ì w " svx n¬ìin ìi nìwvY oYnni ì¬oxw Y " ·sxì nxìs¬Y j·ì>nw · ' ¬nx ow j·x .
:i ox " ¬ìox ¬ ·sx n¬ian ia nwivw ji·5 ' x:a! " n xin x:·up x¬aai nn·n: q:in n " ¬n n¬ian j·Jv: n ·n5 xin · .
·¬nx ·>n¬ v¬nì ' s¬ j·¬¬n:oi " v n " i··n ìYYµì ìn>nì ì:i xiì x¬n·Y xxì·n x i5 ¬nx xa ' xJw ·xn na jJ·ini ¬ius
naa p·oni ¬nx xJw ·xni iJa ' w¬·s a··n iJa :ax nin x:·up x¬aa ¬nx! ·in xnvu nww a¬! xa·:x " a ow · " ! v " n
i5 nin! ·!·n ' vx¬ " ìsìoì x¬n·Y xxì·¬ x n nìnY " ·v xìn ·n¬ n¬ìin x>·x n " w rn¬n pos j5i " sa : " nn n ' o·¬nn
·n " wiuni a " i· v " ·o ! ' n¬ " o x " ·sx ¬nxi i·ax: n5nn! ! ' jn·:v a¬nJi a··n nr ·¬n a¬n·: j·xxi·i na·¬n: xJ·! ¬naJ
·v nn·n: q:ini :·xin ¬ius ¬nxa :ax " w . vx¬ jx>n ì:¬nY ·¬n " ì:i ìnìx¬n ox nn·n j·:vY¬ x o:·x¬ o·ìw ¬nxì
qYìn¬ jì·> Yiìn oìwn ¬ìos ¬nx ìYx¬ ¬nxn ì:i x:w nYin oìwn Yix ìYoµ xY·oµ x¬ix¬ nxì¬ oìwn o·i·n
·n ì:¬ìvi jn ì·ixi n¬ìin nwvw jì·> nn·n i··n ì:i Yix nn·nY . j¬·¬ jì¬:i j·¬n xìnì o:! ' ·¬n " a··n n·n·v!i q
svx i·axa n¬ian nwiv oiwn iJa " : j·i5nw · vx i·axn i¬vx :pn " ¬ius x:up oiwn! a .
inY ·n·x¬w xYx " t n " in j¬n n¬io Yv nnnw Y " ìY ¬wsx q·x¬ · ' in¬n nv¬i ·xµ ¬ìonw " nv¬ ¬>t xYì o
x¬n ì·ix " qsnY xìnw w r xin p·on j5:i " n: x5·: ¬nx x5·:!a j5 : " ·v jJ·upJ ·5ni o··oi ¬iox xn·:! ! " w ì·¬i¬Yì
¬nx x>·Y¬ j¬·¬ jì¬:i ìnw¬n ntYì ì·ix niìoY j·ì>nw jì·> xnYv ·Yì>¬ xi·Yx ws: ìnì>nY jiY ¬nìn . ¬inx
·¬n5 n5:n ·x pso xp·so pso x5·x j!·! ji!Ja nnvn " o! n·n·v!i q " a j¬n nv!: : " i·axa n¬ian niwv: :i5· iJ·x! ·
·sxi ini5n: j·i5nw5 oa ' an¬n5 n5:n ox ix ¬nx x5·:! " o! n·n·v!i o " x x5·:!a : nxi ¬nin ¬n " ·¬n5 n5:n! : " q
an n¬ao5 ji5Jn xn:·! n·n·v!i " o·5on! n ·¬n: oa " an¬n5 n·n·v!i q " o ·ini ¬nin ¬nx x5·:! x5·n! o " qsnnnn o
j··vn: jain5 .
·sx¬ xìnì ì:i µ¬ ¬nx w· xYw> xnYv ·Yì>¬ xi·Yx j¬·¬ jì¬:i ·sìwi ¬·nnY oìµn w· ¬ìvì ' ·¬n n¬ioY " q
n·n·v¬ì a¬5 iposw ·sx n¬ian ina !avn: in··¬a: ipaw x:! xJ·a¬! n·¬a ¬ni ' ·sx i¬··x xnnoni nxis¬: ' x:w
¬nx on: n·n v nwìv n·nw nnxv n¬ìin nnìx Y·iwi ì¬ox xY " j·ì>n xìnw jì·> n¬ìin nnìx¬ o¬ ntµn ·
n ¬nì· n¬ìin nwv· xnw xwwn oìwn xYx ì:·x ì¬ox¬ ·xnì xnYv ·Yì>¬ xi·Yx ¬nìn nxìs¬Y q¬ìxn ·¬>
µ:n nxxw ·ìnì ìnxìs¬Y naa w¬isn j5i ' i:5 pJn naaw ·ini :·an xn:·! xnvu ¬nxp! ' oiwn :ian: !·¬u! ·!··x
pJn naaw ·ini q¬ixn ·!5n ¬ni· :ian· xnw nxis¬ vxì " nxi ¬nnx nt jìwY¬ x ' ·Yi x:·i¬¬ n·¬i ¬n¬ x¬iìv ¬nx
¬ ·xµ on·:wx nt ovo¬ µso " xY¬ i¬¬ x¬iìvx ox Y ·sx xììYo YµwnY n·¬iY ·¬w ' ·¬> nwìv n·nw n¬ìinnw
n ì·ix Yw ì¬vxn YµnY ìn:ì>¬ ¬nìn n·n xììYo YµwnY " ·¬i¬n ¬xinn j>ì q¬ìxnn ¬nì· Y·in xnY·¬ wwn n
¬n " ìonì n ' ow 5w ¬nxw ' 5 n¬ian ia niwv: xa· xnw iJx·xi· x: i¬waa ainn yip i·ax: n·n ox! a¬! nr j·! ' ri " : .
ox j5i svx ¬ax i: qinn· x:i i·ax: o! r·p· x: xsi¬ ix o! r·pn xin " i5 nxis¬: j·i5nw · ' n5·nni o! nrpna ·¬ni
¬nin ¬nx ow j·xw ¬vuxn xin ox! i¬nxp q·xi irn n:i!a n¬ian q: j·x ¬ax nxìs¬ q¬ìx xìnw Y>¬ ·x¬ì xYx
w nni n¬ìinn Yv q·oì· xnw wìnY w·¬ xYx n¬ìin ìY nìwvY ¬nìn nxìs¬Y q·¬x ì:·x a jnJw ovun xini " :v 5
iv·5 yipn " w . xi " ·¬n: oa! vnwn x:·nn 5 " ·sx ¬·nnn: onv! iuJw n·n·v!i q ' ir xwwn oiwn x:x iJ·x ¬nx x5·:!
¬nin! i!in xn:v ·:i5i ·a·:s x: nxis¬ q¬ix xinw nn :v :ax nxis¬: q·¬xw nn :v nsoiJ n¬ian ia nwv· xnw .
ì¬:i nnvn ¬ìnx Yv qYìnì ¬vìx xìnw ¬vxnn ìnv¬ nì:Y ìnxìs¬ ìntw ìn·nnY j·ì>n xìn i¬ni 쬵ì¬w nnw nt j
xYoµ j·¬nì ì:i xYx ì:ìx¬ xYn·w ow ¬nx x>·Y ox ¬nx jsìxi ¬wsx ·xì x¬n·Y ìnìx·xì·w oì·xì x¬ì: oì·n ìnìx
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 4
jì·>ì ì·ixi Yiìn j·¬n xYx ìi··nY j:·nx xYì xìn xY·oµ x¬ix¬ ¬nìnì ¬ìos ìnxìs¬ q¬ìx x·n ìt nYinw . ·Yì>Y
: ntì ¬nìnì ¬ìos xnYv " µì¬ì n¬sì ¬ìns> Y .
ìYì µYnY w· n¬nx ¬ìvì nxt ' oY ox¬ ' ·¬n " ·sx ì·ixY n¬ìin nìwvY jin nx ¬ìoxY ìo·Ynnw n·n·v¬ì q ' j·ì>nw
ì>> oiì¬w y¬xn Y> q¬¬ j>w ¬wxi ìY nwìvw n¬ìin nnìxi ¬voxn ì·ixw> xYx ì:·x nxìs¬Y j·i¬on oY
svxì n¬ìin onY ìwv·w onxvi " n on··Yìni o·¬voxnw · " Yv oni o·Yvìsì oiiY q¬ìn nnnn on o·:xnn n
v ìx oniìoi xYw on¬> " ix>i ìw·x¬· xYw onìx o·:w·nw · , ·sx j> ox ' oìwn ìxsn> nìwvY jiY nw¬n ixnw
n nxìs¬ " xìw jin jx>ì nwìvì nììxn> nì·nY ì·Yv 쬷µsn jn· xY n ·iY Y " xìn nt Yv j> nìwvY ìY ¬nìn ox ¬
·¬n ìµosw " ·sx n¬ìin ì·ixi nìwvY xYw ìY j·¬ìnw n·n·v¬ì q ' nxìs¬Y j·ì>n xìnw , xìnw ì¬ìo·x ¬nìn ·sY
µ:ni . j·x·xìnw x¬ì:nì j·¬n oì· ¬vxn Yx:nY ·¬> ìi ¬·xsnì ws: ìn>·w qµìn Y>i ì:iY nìxn ixnw x>·n o¬i
·n·n x>·nn x¬n·Y ìnìx ¬oìt ·n ìox ntn ¬i¬i nì¬ n¬ìµ ìY nìwvY jin Yv ixn nìxn¬ ¬nxn ìY vnw· xYw
x o·>Yni iìn>w nnn ' ·o ' q ' n ¬a!a inv¬ :x ¬nx o·x·aJn ·Jan !nx w·xi ' i:5xi ini5n: w·xn jxn·i xJ ·J5n
n :ipa vnw x: ¬wx jv· n·¬x ,' s! j·pJnJn p¬sa i!n: jx5ni " v ¬niinn! u " ·n a··n x·aJ ! ·v o·nw ·!·a nn " x5ni w
nix xini j¬nx!5 ji·rani nwian jn i:·xn: ·!5 wsJ ni5n: xinw i:·sx nrn ¬a!a i·ax :x vinw: o·nw jix¬ x5·x ·nJ
! p¬sa xn·x!5 o·nw !ia5: i!ia5 niwni inxi i·ax !ia5 :v iJ: " ! n " v j " ai x ' w¬·si " ! ow · " !ia5: o!ia5 wpin n
ri oipnn " 5 jx5 ¬nxJ : ·n5i q·ax nx !a ' n nx !a5 j:n: ' v qJinn " 5 . Yx vìnwY i··n n·n· xYw ·n·n x>·nn j> ox
x Yx¬w· Y>> ìnì>nY q·oì· xY¬ n¬ntxi xìn n¬ìinn Yvì xìn xY·oµ x¬ix¬ i··n ì:·x nn·nn Yv xYnì ì·ix " >
ìxYn Yv ¬iìv¬ x:¬·viw jì·> q·oì· xY¬ nwvn xY ·n¬Yì ìnxì ì·ix ¬ìi>¬ nwv ·n·Y ìx ¬ìi>¬ nwvn o··µn " x
·sxi nv¬xa n:·ni n·x·xa j·!o in5 ' Yn¬ " i nn·n n¬ntxY jn·:w ¬ìnn x>n¬ n " v w·:v¬ ¬ " µ:n nn·n t . n " q> n
Y ·n¬ì nwv ·nx¬ n¬nn xìn " ·sx n ' n¬> ìi w·w ·x!5 ' sa " ! nina·! p " v i " iw x " oa ¬ ' uJipa !nn ·!w ' ! " ·o n ' v " i
Jn " x¬: n " nn a " ¬nn5 n " ·J·!n n ¬J " va ¬inu w·x qoxw i " : ·n! nwv! o5oin iJ·xw nx¬·i r " ·iJwi n¬5 ia w·w n
oisn npi:nna ' iv·5 " w .
µs: nwvn xY ·n¬ì nwv ·nx jY xn··µ¬ xnvo qnn n·Y ·¬wnY x:·nx ·x¬ xYx " x¬ x>·n xµì¬ ì:··n¬ n " o··µY x
nìnn oo ìY o·wìnY jsìx ìY j·x¬ ·n: ·x ¬nx x>·Y¬ jìx> on·:w nx ¬wsx¬ x>·n Yix ìnxv nn·n nìn·w ·¬>
·xw¬ ì:·x¬ ·x¬ì ·tx ì·ix n>n ¬ìo·x Yv jin ¬ìiv· xYì on·:wn ¬nxi ìn·nnY n5 " ona w ' :p! naw " v a " ·aa x
¬x! ¬nx !·av: n¬nan yip·w ¬nx x5·x ·x iJa n¬na yip: i·ax j·i5nw :5! nv¬xa n:·n " oipn :5 w·p: ja w
:i nwv xxin nnxw " nnx ox n : nn!·i nwv xa· ix: oxi auin on·Jw nx o··p: :i5· " v n " ¬n pos j5i 5 " sa n " nn a '
n n·x·x " 5i i " ¬ 5 ' :na i·¬a! x·an oni¬· ' ·o n·x·x ' · " !a x " nnvi n , in o:nx " svx¬ ¬nxì ì·Yv µYn · " ·ìxn ì:·xw ·
Y nx j:·n¬ xY ìY ·ìxn n·n ìYx on·:w nx o··µY ¬wsxw ¬nxn ì:·nn " v n " nì > " in ox¬ ¬wsx j¬·¬ jì¬:i n " ·
x¬ x>·n¬ n¬ì· " Y nx ìnxì ì·ix ¬ìi>¬ nwv nnì¬ ¬nxi x " x:n niìn n·x·x¬ ·:xw onnì n , ì:·nn xxn xYw>ì
µì¬ì wiY· xY iwna j··vi ' ·o n·¬x naxw ' x " iwai i " n¬! n " n ·rJ5wx y " xa x " ·o n ' · " w¬s: w· j5i nra ·¬ui :·pw! a
nx i¬nxw o·n5n jiw:a i·¬a! : ·n!i nwv · " n , :n !aJ nwv w·w5! i¬nx x:i " :n ¬nin! n " ·5 iJ¬i· n·n! jiw: x:x n
on·Jw nx o··p: ¬wsx! x5·n ¬iav: ¬nin iJ·x , n5 " ! o·nosa w " ¬iaxa x·n n·in! nxniu v , w¬·si " vx · " ¬w5x! a
v xin ¬ina ¬n·n ix: nxniua ·n··n: xJnn¬ " 5 . ¬n oa " s¬a n " jiw: upJ naw ni5:nn a nips :xx n·in! naw nr
5 j··vi wsJ " ·v n¬nin x:i x·n n·in!! pos iJ·a¬w an5w ow n " nni!i nwv ·nx i¬nx! xJw·: qna ·nJ jJ·p··! ·5ni w
: " : :v ¬iav: ·ix¬ j·x on·Jw nx o··p: ¬wsx ox! :·vin: iJ!n:· nni! jiw:! n " n , sa nisoin j··vi ' ! n:5nn " v n " x
! " pi!i ji·5 n .
nwnì oxì ¬nx x>·Y ·x¬ ·:x ¬nìx ¬ìivY xYw ¬wsx¬ x>·n ìxYn Yv ¬ìivY xYw wìnY jin q·¬x¬ ·>nY x:·nx¬ x
: ws: ìn>·w ìnìxnì ì:ii ¬·xsn ixnì nìnn oo ìY x·inY jin Yì>· xY " v ìnì>nY ·ìx¬ j·x¬ n¬ìx>Y Y " n¬·µ¬ ·
ìx n>n oìwn n·Yv ¬ntìn xìnì n¬ìin ìi nwìv¬ jì·> i¬n " ì> x ' ·Y·ì nxi q ' n>n Yv xYx i··n ì:·xw j·µ:n:ni
ìv·> n¬ìin ni nwìvw " n¬ìin ìi nwìv ì:·x¬ µ:n nn·ni ìn·nnY ì·ix nìxn o··µ· iìo nì·nn j>Yì w ...
nìx ¬wx> ì·ixY nìnn oo o·wìnY ¬nìnì ¬ìos ì:i¬ nYxwn jì¬:i xnYn¬ x:µon ¬io·x oiwn x: wn·n: x5·:i
i5 ¬iv ·Js:! ix: ' n oiwn x:i x:up ¬a ·5n ix:a! ¬nxn n¬·av ·¬aiv ·!· v··o n·n xY ìnxvY j> nwìv n·n ìYxì xìn
:> Yìxwn xs·¬vì qYnn Yìxw> xìn oì:x¬ nv¬Y ìnxv ¬ixn xìoi " ¬nxY ¬ìoxY ·n·n x>·nnì Y . >ì " ì:i xìnw w
qìn> qv¬Y ninxì oìwn ·n: x>·x x>nì ì¬ìi> ìntì ì¬ìi>i i··n¬ w¬·s!5 " w· i¬nrin x:w · on·¬an: niwv: :x¬
v inxv: niwv: ysn iJ·xw ¬a! x:x " 5 . xì " n ì:ii ntn v¬ìxnn nìn ìYx¬ µso j·x nt jì¬:i > " ninxi ¬nìi n·n ì
ìnxv nx n·nnY ni¬ . qì¬xxi ìx jixi o¬ìµ , o·¬t>x o·¬t ¬·i ìnn·n ¬on: n·n· xYì , Y> j>Yì o·i¬ o·vw¬ jìnnì
x¬ nìxYnY ·µ¬xo nìwvY jin Y>ì·w nn> niìwn nt ·¬n nti ì·ix jì .
ìnìxì ovsn ¬ìv ì·ix Yx xiY ¬non n·i ¬w ìnìn·:· xY ·> ¬ìivi nìnn oo ìY o·wìnY ¬wsx ·x ox xYx ¬ìv xYì
¬nìn nt ox ìiY Yv i¬ni ìn·nnY ì·ix , svx " x¬ix¬ i··nn xY xYoµ oìwn¬ ¬nx x>·Y ·x n¬ìin ìi nwìvw ·
Yoµ xYoµ , ìwnì ' ··nn xY ·n: n¬ìin xY nnì¬ì ìnxì ì·ix ¬ìi>¬ nwv ·nxì ì·ix ¬ìi> Y·iwi ìnwìv¬ oìwn i
·sx nwvn ' i nn·n ìi w·w " x¬ jì·> ¬ " ·sY xiìo xs·¬v µ:ni ìn·nnY ¬wsx ox nt ovonì on·:w nx o··µY x
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 5
n¬ìin ìi nwìv j·xw , n ìnì>nY q·oì· xY¬ nwvn xY Yv ¬iìv ì:·xì ìnxì ì·ix ¬ìi>¬ nwvn o··µn nti xxn:ì oìw
n¬ìin ni w·w nx>n Yv xYx i··n ì:·x¬ naa q·:·!5 ' J5 " ix oi· inn·n a¬pn xxnJ! xniJv¬is: ·ni!px oiwni :
·w··n x: o·ni· ' ·¬n ·J·a ·J·a! ·xn: nn!xn :v ·n xin ¬wx o·n·n :5 x:up ¬a x¬aa xinw :5! :·v: iJn5inw in5
ysn ona j·xw o·n· on , i ¬iusi nn in5 ·n xin ·¬ni :v qinox x: nxr :5ai o·nw ·J·!n qx o!x ·J·!n xin ¬nin
oi o·nsw ·iu·aa ¬n·n ni¬in: x·nw nin5 n:p ·nv! " n o " :5xna xnin! xno :5x·i i·ax o·p· !ipsx o5·Ja :v j
o x: ¬wxi o·¬nxn " ·n5 ·pJn i!·a a¬n w· x: o·n5 in! qisw· a¬na ¬p!· ia: :x o ' ·nw nprn !·a v·a· ¬xixn !v o
inn naw ¬nin ·Jsn ·n·nn ·¬n ·wJ·x na ·¬·5! n·nn! xn:n ·5 " ¬nn ¬ ' i·ninxva nx¬a ax !a5· ja on·x¬n o··n
xw·¬ wx¬n xin o·nw iniw!pw w!ipn :x ·w!pn :x xax !v ·nv! i:ap ¬nix x: j5 :v o·Jrx nJ:xn jrx vnw:
¬ xaxn ¬w ¬J ax5 xan!! " ¬i n " n¬n jn !nx w·x n ' xn:·wiw o·n ·va nx¬in ·:va o:5 nx·wJ ·a! " v· oi!i¬ n " x
swnn j·a yai¬ ' o·a ·xn n¬ina ¬inxn ¬!n xin j·! o·u ' nJ! x ' wp5 x:ni wi!p j·on x:sinn a¬n n:vn x¬ " o·nn¬ n
¬J i:na :x¬w· n!ix· o··n " wa ¬iw·nai oi:wa q·oi· q:n ·n· :v o·n· o·nwn ·xna wnw5 ¬·x· i ' ··¬p ni ' ox o·n
·!nv o·5o· nn nsoina ' nn5 :i ' o·nn¬ o·:s5 i¬5w n·ni x·u·n ·¬n: o·5·¬x :5n n·wini rv iwv ·5 o··Jnnn n:i
x:·v: n:v· n!ix· o··n: ] J¬n " x [ x5 o·:wi¬·a w!pn ¬na xn5¬a :5 jn " o·nwa n!·on oai nn¬n ji , o!x wsJi
in ' inanx jnxJ uv , ·Juai ·wsJ ·a: :5a :x: i!va ¬·nvnn , ·npiwni . nx:n awi· n·¬nxa ¬n wi!p ·Js oviJa nirn:
v· uw·¬pia n¬·an ¬·v ns oninn x··¬an jn! x¬·vr ·¬a! n5 x:n ·Jin5nn nawa " a x " ·xn! nau w!n: q¬a· q
¬nx :u5 :rn xnw " ·n ] s: " p [ ·Jn¬p x:i ·n:wi¬· .
o ·Jxn¬ix on¬ax n·nnn ¬·vxn " u
ìw " t> jn·o x µYn µnx· nn:n n
Y ¬nìn ox j·:vi ì·ixY qìY·t nìwvY xsì¬ .
n oi· ' jJnnxi , · " ax onJn x , ·wn " s: a " p , x· ¬nowJn " i . inn a¬n !ia5: " nin a " ¬nowJn ni·:a¬n :xs¬ ¬ .
v " in:xw ! , qi:·r :ap: q·¬x o·xsi¬n n!ips ·s:w ·na / np·¬r ) / jx·xpv·Jix ( !¬n ·!in· xsi¬ iJai oi· :5a , ¬nin ox
qi:·rn ia jn·: iJa: , ·5 o·:inn n·a: ix xsi¬n: oi· :5a q:·: i: nwp , oJna i: nwiv iJa oai .
) x ( j·¬¬n:oi nt j·¬ ¬ìµn n:n ) s " v ¬ " i ( , ·vi·x ' o¬ t·µ·w ìnn ji ìnY ì·ixY , qin5 qv¬: nanxi ¬nx xJnn a¬ ,
a ·n·! a¬ " nnna n5ni o!x n5n ¬nx n , ¬ius nxis¬: nnna n5n nn , ¬ius nxis¬: o!x n5n qx , a¬ ) no¬ai
·¬n " xss a¬ q ( ·: p·aw x: ' ·¬a: ' ·: :pw·n: ' ·i:·o , ·¬a ¬n ' ·: p·aw x: xJ·a¬! ' ·¬a: ' ·: nns·n: ' xnii5 , :·an xn:!
·: nini ' ¬io·x naaw , x " ·nJ ¬nx n , ix: naaw ¬nx , i5i pJn naaw iJa ' ··v " w .
: w· n¬ìx>Y n:nì " o·nvon j·i n , n nw:w jx5a w·i " ! , x¬ x:nn i¬Y¬ qìn> qv¬Y ninxìn ¬n , x>·x nìxn ox ,
an¬n ·¬a!n n5in!5i " inJaw j " ow · , nnni n>n ìn> ¬nìnì ¬ìos ·n·¬ i¬Yì , ·¬i ¬nì i¬Yì ' ¬ìo·x qx x:·i¬¬
x>·x , ·sn qx ' w¬ " ¬i in>w · " qìn> qv¬Y ninxì n , ysn ì:·xw ¬i¬ xYx on·¬inY nìwvYn Yx¬w· ì¬ntìn xY
ìnxvY nìwvY , tx µ¬¬ µ··¬ ·¬n n¬n nixn xn·w x: :ax jx5 j·x , ¬ :ax " ¬i n " a¬ ov ia·:s ! ) ¬ ix " s ( ·¬a ¬ni '
xJ·a¬! , ¬iox in!·!:! , ·¬n ·¬a!n n5in!5 " q , oi " ¬5 n5:n! : " ·¬a ¬ni s ' xJ·a¬! .
an¬ni " o ) sa ' n ' nn ' o·¬nn ( n " ri an5 r " ·nw ix i·ax: o! r·pnn : ' ¬ius ¬ax ix ¬wa i: qnni xsi¬ , xinw ·s :v qx
¬ius , nwv· x: n:·nn5: , x·xi· x: inx ix i·ax ¬wan ji:o x·xin: ix , n¬ian nwv· xnw , w·w5 o·¬inx o·¬a! nna
niwv: inw¬·w nn ·s5 qnini r·pn nr ·¬n j·¬vuxn jn ·¬ni xin x:x nwv·w ·n ow j·x ox :ax niwv: ¬nx ow
5v " : .
·¬n ·¬i¬i µsoY w· n:nì " ¬> µosw nn ox q " i ¬nì s ·¬ ' x:·i¬¬ , xi qx ¬ìox¬ ¬nìY ì:ìx¬ " ¬nxi x , µ¬ ìx
¬nx ow w·w> , ·vì ' ii nti " · ) ì· " ·o ¬ ' n¬ " x ( iiì " ow n , in¬nì " j oa ' aa xainw o!xn n¬in " ai · " ow n , in>
·x¬ìnx ìx·Ys xY¬ nYnni , ·ìY·o nxxìnY ntµn j·i µYnY w·¬ , ¬nìnì x·n nxìs¬Y xsìx nYinn ntµn¬ , Yix
ì ·ìY·o nxxìn ·Y nnsnY ' nYin xYi ¬wsx xvìi , ¬ìoxì nxìs¬ q¬ìxY xYw nìn nYin nwv· oxì , ·¬· Yv n·n· oxì
··v j·ìw ¬nxì ì:i ntµn " w , n5i " o a " oni¬· iJ·a¬: : ) a p:n jiwx¬ a·nJ ' ( n:a xainw " an¬n :vw n " ··v ow o " w ,
in¬n n:µon oìµn Y>nì " ·¬n> j " q , ì:iY ¬ìox ntµni qxì , ·¬nx x>·x¬ jì·> ·>n ¬ivnY x¬iY j:·µiw xY x:
·i Y·in xnY¬ ' nxìs¬n q¬¬i xìnw nnn ·so , ·:·nì ' ·¬nY qx¬ " ··v ¬nx x>·Y¬ x>·n ·¬w q " w .
) a ( in¬n ·¬i¬nì " :n o " Y , ·¬n ·iY x¬ow n>tn¬ nx¬: , x ' xY ìx ¬nx x>·x j·i µYnY w·¬ , ntµni qx , · nrai " :
a¬5 n5:ni ia·:s! ix ) ¬5 " s ( ·¬a ¬ni ' xJ·a¬! ¬iox ¬nx x5·x! x5·n! , ¬:! qxi ia·:s x:! ix " nanxi! nixn w· n
qin5 qv¬: , ¬:i " a ! " ¬nini ¬ius n , in!·!: qx pson n·a: :v·n: iJa: ¬iox ¬nx x5·x! x5·n oipn :5n , ¬xian5i
5 " 5a r " ai n " ai · " ow n , i ' xvìi nnsnì ·ìY·o nxxìnY ntµn j·i µYnY w·¬ , Y nY·nn>Y µ··¬ o¬ ntµni¬ nwv· x ,
x·xì· xY ono ·ìY·o nxxìniì , o¬ ntn n>ìn¬ " j> nwv· xYw xYx ·¬w x:·¬n ¬ix n>·nnì ntµni¬ µYnY Y
nY·nn>Y , ·n¬n ·:ni xµì¬ xs·oi o··on¬> ¬nx x>·x¬i xµì¬ì , x:·¬n x·xì· xY ·ìY·o nxxìniì , nti µ··¬¬>ì
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 6
in " n , ·ìY·on nxxìnY q¬ìx oìw ni j·xw n¬ìin nwv· xnw ovonì , ·n· jì¬nxn nti¬ ¬nìY w· j> oxì ' qx ¬ìox
¬nx x>·Y¬i .
in in> o:nx " ¬nx ow w·w> x:·¬n ¬ìox j·:v Y>i xYx µìY·n j·x¬ ¬xìin ¬ìon ì:·i¬ ·¬i¬n¬ ow n pi!i o··oi
··v " w . an¬n jiw:5 o··on ¬iun! qx inJii5 nx¬J5 " ¬nx ow j·x oxa o , n " niwv: inw¬·w nn ·s5 qnini r·pn r , ¬n ·
¬ax qin·ni nrpn p¬ an5 , in¬n jìwY> ì:ìwYi µY·n xY ¬ìo·x j·:vY xw·¬i¬n oìµn Y>n " o , o·ìw o:·¬¬ vnwnì
¬ìo·x j·:vY , ¬nx x>·Y¬ x>·n ¬nìn¬ o·ìw o:·¬ ¬n·n j·:vY ox xY·nn .
i ¬ jx>i j:w·¬ ì:Y xxì·n ' x:·¬Y nìo·w , x ' o nxxìn j·iì nti xxì·>ì ¬ix qìnnì ntµn j·i Y>n¬ xvìi nnsnì ·ìY·
¬nx x>·Y¬i qx ì:iY ¬ìox nti xxì·>ì , i ' ¬nx x>·Y¬ x>·n ·¬w Y>n¬ , x ' ¬nx x>·x¬i qx ·¬w qìnnì ntµn¬ ,
¬nx x>·Y¬i xµì¬ xvìi nnsnì ·ìY·o nxxìnì , ¬ ' ·¬w ¬nx x>·Y¬i xµì¬ qìn·nì ntµn¬ ' nnsnì ·ìY·o nxxìnì
¬ìox ¬nx x>·Y¬i qx xvìi .
ìwn µosiì " ìYs w· v n¬nì ¬innn j·i xnx " x , ow ¬innn¬ ) ·vo ' x ' ( x nv·¬> µos ' ¬nx x>·Y¬i qx ¬ìox Y>n¬ ,
n¬nì " i nv·¬> µos x ' ¬nx x>·Y¬i ·¬w Y>n¬ , qin·ni nrpn j5 oa p··!! qxi , wn jiw: :v aaio!n oipn :5n " v
¬iun jiw:5 ·in! ) nxaa an5w nni " an¬n jiw: xin! a " x o " Jiw:n j·a w· pi:·n ·¬n! v J5 xJ·!: nJ·n xpsJi ni " : ( ,
n¬n nr :v n·ani " ¬nx x5·:!: ¬nx x5·x j·a p:n: inJpona ¬iun ·¬a! :5 x , xJ·!: on·J·a pi:·n j·x! ¬xian j5 ox ,
an an5w in5i " J5 ¬iun nu·wa n " : .
) a ( nnì ì·ix n>ni iì·n j·:vY nYinn xìn , ow j·¬¬n:o ·nYw쬷i ¬xìin , ri " ian5 n¬ian ir ·xa : naw n¬ ) ix (
j·prJ n¬ian5 , ¬o·n x: i:·sx naw n¬ian5 ¬n·n j·x , ¬on·w nvw !v j·prJ n¬ian5 ¬n·n j·xi , v " 5 , xows·x xYì
·nYw쬷i , nxn nìows Yix ' ìw¬nì ì:tx Yv ìn>n j·v> o·:sin o¬ xx· ìY·sxì n¬ìin ·ìn o¬ xx·w jì·>¬ j¬·¬ , oxì
n wwn xYx x>·Y nvìi nnsnì ·ìY·o nxxìni o¬ nxxìn¬ nYi , niw n¬ìin j·v> nìn¬ n:·n vnwì , ·: ·n!n j5i '
naa ' nawa :ain! j·!: ow j!·! , ow o·Jsn nx¬na nr :5a an5w in5i , ··p nawa :ainai " ix o! xx· ox a··n! :
o!n xx· x:w ·s :v qx ¬¬xJ .
jv:x·xµv·:ìxn n··wvi n:nì , o¬Y q·¬x j·xì , nnsnì ·ìY·o nxxìn ìn> ·ìn xvìi , nxìs¬n nYinn j·x¬ , ¬wsxì
o¬ nxxìn xYi nìwvY , > oìµn Y>nì " ·nnn o¬n ¬¬x: ìn>ì ¬ìvn o¬xn: s ,' xìniw nì¬nìnn Y> nti w·ì ' ·ìY·o
xvìi nnsnì , nxìs¬Y q·¬x xYi Y·in xnY·¬¬ , >Yì " xi qx ¬ìox s " ¬nxi x . ¬wsxi xµì¬ n>Yn µosY o:nx
ì:iY ¬ìox ¬nxi , ·vi ' na ' anxn naiwn n ) ·o ' : " :pi ! " n ( ssn·xn nwvn j·Jv: " wa o·!:·: j " i5v xsi¬ ·!· :v p " o ,
nnnin xsi¬n ow x·an! , Jissn·x nwvn nwivn! " u¬ip qx xxn· x:i nx¬· x: :!xJo:¬xp x¬pJn unn ·:5 ov a
nJnixn x·n !a: ¬ivn nnaan n:ir o!n ¬¬xJ oiw x:i o! , u:n· x: uvxJx: x¬pJn ·:5 ov nwivn oJnx ·!·: xa·w
··v jii5nn iJ·xw ¬a! ·in j5 oxi nxrn nxis¬n pova q·¬x xin o!: x: :ax n:an uvn " w , x: jvJx·xpv·Jixn nwvni
nrn q·!v ) ·vi ' oa ' ·o nu·:s nwi¬· ' u " i ( , ·xw ìn> j·ì>nn ì:·x¬ nn ·:nn xY ì·ix nYin j·:vYì ' wi " j·¬¬n:o¬ o
··v ì·ix nx>nY niw j·i µYnY ow " w , ·xì ¬nx jx> j·x oxi ¬n·nn µ¬ ì:Y j .
) ! ( ¬nx ow j·x¬ ¬ìv·wn ìnnì , nYìnn Yxx nxìs¬n nwvn nvwi jx> j·x¬ ìx ¬·vn Y>i j·x¬ n:ìì>n ox , xY
¬xin: , i¬n ¬nY: ¬nx x>·x¬ x>·n x¬ìo·xn¬ jì·> ¬nìY w· n¬ìx>Yì ) ¬ " s ( ·¬i ¬nì ' ìn··¬iY ìµiw xY¬ x:·i¬¬
xì xvìi nnsnì ·ìY·o x·xìnY Y o·:·:vn ìY " > jnìx nwvn n " > , Yµ:iì nv Y>i nxt nìwvY o·x·µi ·n·>wì , ·xn>
nìwvY jiY ¬ìox x:ììx , xsì¬Y o·>·¬x¬ x>·n Yix , xsì¬Y v·xnY ¬wsx jnt Y>iì nv Y>i ìxY , Yxx ì¬nxw> ntiì
¬nx ow w·w xsì¬n , ì:in ìn> ¬nx Yv jnìtnì j>ìn xìnw n:ìì>n , xìs¬n nìwvY jinY ¬ìox tx n , ·>n ìxYi Yix
¬nx j·x ìn> iìwn , o·Yìnn n·iY ìx xsì¬n Yxx qY·Y n¬·n· xn¬oì wìYn ixnw j¬·¬ j쬷: j·v> j>w Y>nì , nn>ì
xsì¬n x·wnY ¬wsxw ¬v nìvw nn> j·nnnY o·>·¬x o·nvs + v " v!a v " n ) n " ipa w " o x " 5 p " ! ( n¬·nsai ) ·o: ' : " u
x nix ' ( nrn +. , inn !ia5i ' n¬nin jixan " · J w··¬a " ·x¬: ·nix ¬·vn q·¬·xn · ' nr: , oina xn·x! nnn ' o·nos ) 5 q! " n
v " ! a " ¬wsx ·x n ( , ri " ¬: nx¬J : " ¬wsx x: aiwn :i!a n¬iua x:x i5¬!5 ¬wsx x:! · , ··v " w , ·vi ' oin ' nina· ) n ' v " a
! " n:i5 n , w¬nn j··xw " v o " o oi:w ·5¬!a r " r ( ·w!p ns·¬w! xJ·nx nin ·Jw ¬pia x: ·x! aiu oi· nni! o , aa :v qx
¬nn: ¬wsx! , ··v on·Jw o··p: ¬wsx ·¬pn x: " w , oì· Y>i ntY q·¬x xìn¬ j¬·¬ j쬷: j·v> ¬nì·iì , ìY 쬷n· xY oxì
ìY µ·t·ì ·ìx¬n ì:nti nxìs¬n nìwvYn Yw¬n· ·x¬ìi ì:i ·¬· Yv , ·n· o·:s Y> Yv ìx ' YY>i ·n·ì nt ·¬· Yv ¬vx ìY
in¬i ¬>t:w o·¬voxn " o wì " v , v " x¬n·nY ¬¬xY w· > , ¬nxi ¬wsx ·x> ·ìn¬ ì:ntiì ìnvi ìY nwv· ì:iw .
n¬n ·!·!·n ·n¬¬ivnJ aiwi " nin a " J wu·!:xa pnx· ¬ " ns! j··! · , y¬xa o·:i!a nr·x ir n:xwa iJnJi ixwJ ¬a5w
:x¬w· , ·x!5i ' oa ' o··nn ¬wa , nin jixan a¬nn " J ·poJ·x·piu :5·n :x·n· ¬ " n·va · " · p aain o·:wi¬ " x .
) n ( wa ¬nx! nna nJni " Jn o " ·nJ ¬nx ·5n ·x : , pJn naaw iJa ix: naaw ¬nx ·Jwni , :na nwpni " n ) s " :nn x ' i· " u
·n " r ( !n ' wn " nina·a o ) ·p q! " v u " x ( ix: ¬io·x ·: nn n¬5 ¬io·x ·: nn , ··v " w , ·s ·n!n: ' wn ·¬a! :v ji5J " j!·! o
·wip nwp· x:w jsixa ' Jn " : , iwn ·¬a!n ' ·¬nn " x ) i·n " ·o ! ' n¬ " n¬i n " u ( , an¬n ·¬a!n x·anw " o ) s¬ " :ainn n ( 5! '
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 7
tì " jì·x: q¬¬ o¬x n>nn Y> Y ) : " jì·ti x ( >ì nwvn xYi ¬iìv " non jìwY n " o·¬¬nì x , xYx n¬ìnn n¬ox xY¬ ·¬n
jì·ti q¬¬ xµì¬ , ì>ì q·oì· js xnvo i·n·¬ x¬µ¬ x:wYn ·Y nx¬: xnvoì ' q·nx nYµ:ì ì>ì ' xµì¬ ì:ì·ti Yv¬ ·¬n
n¬ìnn non , Yiìn ¬ìo·x x>·Y nìtiY j·ì>nn j·x¬ x>·n xY·nnì , jY xµs: xY¬ ì·ixi j> j·xw nn ¬nxi nt Y>ì
ì>ì q·oì· xY¬ x¬µ ·xnn ' ì>ì q·nx nYµ:ì ' x:nn¬ ni··n ìnìtiY jìì>n xYi ox , ··v " w , nxxw ¬nx w¬sY w· ntiì
q·oì· xY¬ ìxY ì:··n ìxY , j·x¬ jìì>nni xYx ¬ìo·x , µ:n nxxw ì:i , :n x¬µn xµs: xY¬ ì:··n " n>n¬ x¬µn xYx Y
nnì· nìn ìnxì ì·ix , i··n ìnìtiY jìì>n xYi ox¬ n:·n vnw x¬µ ·xnnì , µ:nY ìxY j·i µìY·nn ¬µ·v j·x j> oxì ,
j:·sY· x¬µ nt·xn xYx , :nn ¬·vnw ìn> nt Yv ¬·vnY w· qx " n ) n nixn " n ( wa xn·x! xn :v " iJ·! ¬naJ ox! o
i!·aw n¬·av ·Jsn a¬n·: xxi·i na·¬n: , a··n ia :ani iJa xai naiwn nwv ox oipn :5n , ¬ius ia :anw ¬nx xn , :v
nwpn nr q·oì· xY¬ ìxYn xYx ì:·x ìnxì ì·ix n>n¬ n¬ntx ¬µ·v Y>¬ jì·> , xin :x¬w· ::5a axn! , ¬xian5i
an¬a " ow qiJ·nai o , : ¬nxa! ji·5 j5 ox xJiia ·xn5a inxi i·ax ·aa n¬nrx j5 oa vnwJ x: xJiia ·xn5a n¬nrx x5· ,
·n· nn:i ' ··v nn·n a··n " w , ·sn ¬nxJ ox j5 oa nwpi· nr :5i ' :·v:!5 , ¬nxa ¬io·x x5·: jii5nn iJ·xa! , w· i·axai
pJn ¬io·x , ¬nx! n¬nrxn p¬ vnwJ i·ax! n¬nrx! ji·5 , p:n: w· ·:ixi , ·n·w q·x oJnx ' wa ¬xian ow oa " x:! o
·:n ' nra nr , ¬nx! x¬io·xi i·ax! xai·n .
) i ( oi ·n·x¬ì ' :n o··nn ¬wx " ìwnni Y ' n¬n nxn " ¬nìn x " o·Yw xìx¬n · " x , nìnì " : qxi¬v·ìx jnYt nnYw ¬ " ·
:nn ·¬i¬ ·s Yv ¬n·nY 쬷vnw " ow n , o>·w ìY ì¬nx ìnxì ì·ix ox¬ w¬·nw , nn·n i··n ì:·x , ¬xìin¬ nnì wi " o
o¬ t·µnY j·:vY , ì·ix jìx¬n xYw ì:··n , yìµ onY Yìo·Y on·:iY ìµiw xY¬ ·x:n ìn:n j>ì , nYin ìwv· xnY¬ ì:··n
ì·ix jìx¬n xYw xxìwi q¬ìxY xYw , YY> i··n ì:·x¬ nx¬: ìnì>nY nììxnì Ynìn ì·ix ox Yix , ··v " w , jn nn>ì
:nn ·¬i¬ µnì¬n " ìYx n , nììxY ì·ixY nxv w· ox ·¬n¬ w쬷si ìY , ¬ìo·x ì:i nwv· xY txì , ìµiw xY ·xnx j> ox
on·:iY , Jnn ow an5w in5 nxis¬: ¬nin! qx i·ax niw¬a x:w inxvn nwv· janw xn:wa! " n , ¬ni: w· oipn :5n
q¬ix: x:w nwv· xn:! wiwn: w·! , :ian· ox qx ¬io·x jan nwv· x:w jsixa wi¬·sa niix: :5i· nxi¬ axn ox :ax
:w nxis¬n q¬ix: x , nr q¬!a on·Ja: ipaw x: ·xnxi , an¬a ¬xiann ·s: nwp ¬ni·ai " Jn o " n¬i ¬iuai : " Jn x " : ,
niwv: inw¬·w nn ·s5 qnini r·pn! , :ni ¬·vn nnxiì " nxìs¬Y ì·ix nìw¬ xµì¬ q·¬xn¬ xn Yv ow n , Y> Yv Yix
in¬n o·:s " n¬nì ¬ìonì o " j> ìin> x , w j·¬¬n:oi ·¬·xnn in> j>ì tì o " ì·Yv nìxnnì nY·nn>Y onìw¬i nwìv Y
··v nìwvY " w , ·n oxì ' ¬nx x>·x¬i qx ¬nìn¬ ¬nìY ìonnwx xY ·xnx ì·ix nìw¬i , Yv qx nìw¬ jn·w jsìxi
nxìs¬n q¬ìxY xYw xxìwi nYinn , vì " n>i qx nnxi¬ > " ¬ìox x , xYw qx¬ ¬nxn ìnxì ì·ix nYin ·:xwì
:> i··n jì>nni " Y , x: ian5w nn oa nip·¬rn ·!· :vw nnnn !! ) jvJx·xpv·Jix ( nnnin ·!· :v nwvJw :5 , ·ixn iJ·x
yin: o! nx·x· , nix·xna xnai:s xin n¬ian :w o! n¬·¬x nr ·!· :v nx¬J x: oai , nin jixan nv! j5 iJ·xw " ·ax ¬
u·:w pJx¬s nos " x , ·ixn ¬a! xin np·¬r ·!· :v o! nx·x·! ow an5w , qioa ow an5w nni oi5·oa , np·¬r j·a p:n:
j·!·an qina n·wvJn , ¬wan qina n·wvJn j·ai , oa !nx :i!a a¬ ·n·x¬ nra oa ' ow nu·:s nwi¬· , ·5 j·xi¬ nnxa!
5 jx·xpvJ·xn ·!· :v " o!n ¬¬xJ in5i ¬ivn o!xnJ s .
) r ( iwna ow n·5in: nxi¬w nn oa ' x ' an¬n jiw:n " Jn o " : , p¬ xsi¬ ¬·5rn x: nrpn ·aaw ¬waa ninJ ·aa , vnw
:p:p·w xsi¬: jJ·w··n x: xJiia ·xn5i nrpnaw nJ·n , wi ¬iun ·¬a!a nJn " wi¬·sa xn·x ow v , o! r·pn xin ox j5i
i5i xsi¬ ix ,' o! r·pn iJ··n jnix ¬·5rn nrpn j·Jv: oa! ·¬n , o·Js :5 :v ¬nx x5·x! x5·n ¬iox ·5n i:·sxi , an5 j5i
nw·¬sa ) ! nix ' ( n·5in: ··v nnnin r·pna ·¬··n! " w , n¬n w¬·nw w쬷nn µ¬ ì:Y ¬xw:ì " ·¬nìn x " :n n " Y
¬nx x>·Y> nt ·¬n o:ni ¬nx x>·Yì o:ni jin nwìvw>¬ , niì ' x ' ow , iYY ns·i ¬xìin j>w in> ) n " n¬ x " x ( ,
jìwYn nti in>w , o:ni nwìv ì:iì ¬>wi xìnì ¬nx ow w· ox qxì , ·Y xn·:ì ' ·vì ·xw¬ o:ni ixY ' ·n·i µwn
) o nìx " o ( , >v " Y , :> j¬·¬ jì¬:i j>w Y>ì " Y .
oì>·oi ow q¬·xw nn oxn n:nì , nì¬w nn " µ¬ xìn nxìs¬Y ì·ixY o¬ t·µnY xY ntn ¬ìo·xn Y>w ìn·>on s
xnYvi x¬nìn , xvìi nnsnì ·ìY·o nxxìnY nnì¬ì ntµnn v¬x¬ j¬·¬ jì¬:i q¬xY nwµ , nnxv nYinn j·x¬
nxìs¬n J5 " : , n Y>n in in> ·ìY·o nxxìni ox ·¬n oìµ " ·Y µ·iw xY x¬ìnYn¬ x:w·Y¬ ow n ' ·¬iY ' ì>ì ,' vnwn
·Y µ·iw xY n쬷on n¬nn ' ·¬iY ' ì>ì ' ··v " w , wn ·¬a! ·s :v ¬ni: w· nrai " i·a q " ! ) ·o ' ·p " o u " 5 p " ·o qioai r '
n¬ " a ( jinn j·Jv: qx on·¬a! o·n5n i!·nvn ox j·Jva , n> ow Yìxw ¬· nìnxniì wn ·¬i¬ nx¬w nvn¬ i " ¬vox: q
wn Y> qìs·n nt¬ " o·µoìsì o , nt ·¬· Yv jìnn j·x·xìn ·x¬ìi j:i¬¬n ¬ox:w Y>¬ , ·x¬ nxpi ' wn ·¬a!: " xnn q
j·:ina i¬nx! ) n " u ( n¬in ¬io·x , :x¬w· :w jJinn :v non n¬inn n¬nx nnxi , ¬ni: q··w jJa¬! ¬io·xa! vnwni
non n¬inn , o·!!x w· ow in·ni vi :pn: " wn ·¬a! 5 " vx q " ··v a " w , ì:ìnn Y> titiY i·ìnn qx¬ o·µoìs w· oxì
j:i¬¬ ¬ìo·x Yv ¬ìivY xYw , ¬ìox xY¬ ìxY ìni x>·x j:i¬¬ ·¬ìo·x Y>¬ , wi ox ì:·xn oìµn Y>n " ìY·µn¬ o
jìnn ¬ìi·x oìwn j:i¬¬i , x ntiì " ì¬nx ì¬nxw oìµniì ntY nt j:i¬¬ ·¬ìo·x j·n¬n j·x¬ Y , n5i " w ni5·¬xa nra
oa ' n: nn·nsa n¬in nv! ' nis·¬u ) : nix " ni ! " u ( ··v " w , n>i oìµn Y>n " x¬nìn µ¬ ·ìn xY o·µoìs nn>Y¬ x
:n Y> q¬xY w· xnYvi " x¬n·nY Y . vi " oa an5w nn v ' ow o··nn ¬wa , jnix ·J¬p n!nvn j·Jv: ) ovpJxa ( i·ax:
inxi , ow j··v inxi i·ax: nipi:v n!nvni .
! i!·!· i " o··ii apv· pnx· w
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 8
ìw " ns jn·o t µYn nì>Yn n:wn n
in¬n nµìYnn ¬µ·viì " n¬nì o " :vsY ·x¬> ·:·xw ·YìY j·i>vn j:·xw j·x·xi x " ·n ¬ ' ··µ ·¬n¬ nx¬: " Yiìnn Y
n¬ìnn nnìx j>¬ Yiìn oìwn ìi j·x nY·n nìxn YY>i xìnw Y>ì YìnY nnìx n¬ìnn¬ xYx nµìY 쬷ini oi·ai
:in· ·J·nwn v vi¬s:i n:¬vn ¬iv qinn: xinw n:apn nxai in:¬v ¬wa " oi¬pn nv·¬p · wi n:nì " s j·¬¬n:o o " ¬
v " ·¬iY µ·iw xY x:·i¬¬ n·¬i ¬n xìY·o n·Y YµwnY n·¬iY µ·iw xY i¬ i ' ·Y nnsnY ' xnìì> ìnì Y·in xnY·¬ " Y
¬ìo·x nxxw ·s pJn naaw iJa ix: naaw ¬nx ·Jwni ·nJ ¬nx ·5n ·x q·¬si ' ! inr! ¬nin yip :ipw: ix nvia nins:
o·¬nxai nxis¬: q·¬x j·xw oipna :ian· ix qinn·i na¬· xnw jJ·w··n! x:x i·ax nx nixs¬: nixni ¬nini inxis¬
in " in iJaa :ax ix: naaw : " nJ·n ¬inni pJn naaw : , jìx> ì·ix nx YìnY Ynìn xìnw ì:iY j·x¬ ìin>w ·n·x¬ n:·nì
nx ìnnw Yn xYw ìn ì:i ·ixY¬ ¬nx Ynìn nµ· xYx nY·nn ìY jµnY q·¬xw ìx nY·n nnnn ì· " ox µ:n nxxw Y
nìxnn jn ¬nì· ìi Yìin· .
n nìxn nìw¬i Yiìnì nìxni µoìvw Y>¬ ìn·n ¬xìin " Yiìnw Y>ì nìxnn ¬ìv·wn ¬nì· YìinY ìY n¬nìn xY n
nµìY ¬·tniì q·oì· js Yv ¬iìv ¬nì· . n nnY nìwµnY w· nnvnì jì·> xn nY·nn nx j·i>vn j·xw j·x·xi ¬tìn xì
ìn xxn:ì nY·nn nx j·i>vn j·x j·x·x ·:n ·¬n¬ nìxnn o··µ ¬i>¬ " xì nìw¬i xYw joµi Yiìn YY>i Y " jì·>¬ Y
x i·n> ìnì:xì ·Yx nt nìxni¬ " nn··µY nìxnn o··µnw nvwi o¬xn q·¬xì nìxnn oì·µ YY>i ·n: ¬ì¬·nn Yw j·¬ >
sxw ¬ì¬·nn Y>i ·n j·¬n ¬µ·vn¬ jì·> j·i>vn j·xw j·x·x Yv ox ¬tìn xY·nnì ¬w ' ·:n Y> nnx ovsi qìnnY ¬nìn
¬ìtnY nxì¬ ì·w>vì j·i>vn j·xw j·x·xn qnn xYì ¬i> w¬·sw ¬nxY Yix w¬·s xYw jnt Y> nt Y> xYx j·x·x
x nti nn··µn: ¬i> nY·n nìxn ·¬n j>nìnYì " j·xw j·x·xn qìnnYì ¬ìtnY nxì¬w> > ìxYn ì¬x: ¬nìv ¬i> j·i>vn
ìi YìinY ¬ìox Yìn: xìn ¬i>¬ jì·>ì YìinY xY Yix YìnY xYx n¬·nn xY n¬ìnn¬ Yìinn xY Yw . ¬·vn o·Jw ¬nx:
n ·: " na w¬isn j5w x ' n " :p naw o " an¬n ·¬a! aiw·a a " aw ·vn iw·wi o " nwi!pn inv!: ·nJi·5 n . sY ¬nx· ìx " n
xnn owi Y·vY ·nxinw " ·n·v¬ì x xì nìxnn ¬µ·v µ¬ nìxn ¬ì¬·n o··µY q·¬x j·xì ¬ì¬·n nìxn ¬i ìxY joµ¬ n " >
Y j·i>vn j:·xw j·x·x " ¬µ·v¬ nìxn ¬ì¬·n YY>i xYx n xi nr x:a oa o··pn nixn " jupn !xn j·a5vn j·xw j·x·xa 5
·x " xi nixn ¬i!·n :w j·! w· :ninn :v! x:x n·a q··w x: nixn ¬i!·n! j5nn: x " nw nvwa 5 q·¬x ·x!i nixnn o··p
¬i!nai nin:wa nixnn o··p: Yv ¬ì¬·nn o··µY µ¬ xìn j·x·xn Yv ¬ìtnY nxì¬ ox nìxnn o··µì w¬sw ¬nxY Yix
o j>Yì Yiìn oìwn qìnnY ìY ¬ìox xY·nnì xìn ¬ì¬·n ¬i ìxY joµì joµn " in¬nY Y " j·iì Yìni j·i ¬tìn ì:·x¬ o
niwi . n¬nì " o¬ n·no·wY¬ ¬nìY w· x " ¬ Y n> ¬ì¬·n w· ·n: joµi " n> xY¬ì n>ì:n ¬: nµY¬n j·¬i x·¬nY w " w
o j>Yì n·i q··w ¬ì¬·n Y> xYx Y·vY " niwi xY Yix Yìni ¬tìn¬ Y ...
... :n j·¬¬n:o x¬nxn ·¬i¬n ixxì " ¬ìv ov ¬n· nv·¬sn ¬ìv o·>nìnì o·w¬nnnn o·Ynìn o:w·w nn ·nnnn Y
i¬n nti ·n>¬xnì vì¬sY nn ¬xw: xYì nY¬vn :n ·sYì n " ¬ìv qìn·n ·Yi xìn n¬w> nY·n ·¬n¬ nti ¬ìo·x x>·x Y
x n¬ovn nìYxYì vì¬sY xYx o·Yiìµni ¬xìin> nv·¬sn ¬ìv qìnnY xYw n¬·sµn n¬ìnn ni¬¬xì nv·¬sn " >
nnì n¬ìnn nìw¬i qnìn nìxn xìnw nn¬ q·¬x ì:·xw nni joµi Yiìn oìwn i··n ¬·tni nv·¬sn ¬ìv qnìnn
ì· qnìn xìnw ·¬n niwiì ¬ìnx ¬·tn xìn ·¬n q·¬x j·xw nv·¬sn ¬ìvi Yix ìxY nxxw YY>i xìn ·¬n nìxnn jn ¬n
n ¬·tniì xxìwi nn·n nxxwi xìn " nY·µoi ì , iwa ·nxxn j5i " n o··n nJnn n " p jn·o a " x·!n: a , nJwn ·¬soai
n ni5:n " vp jn·oa nra ·n5¬xn i " vp !v x " Ja anJnn ·iJ·w xinw !a: u " nwxi · in vinw: !iv n " a5 ! " nra p .
nnxa iwsJ !·!· ·JJn nrai , a5wi! " wsJi a:a inanxa ¬iwp p , jupn nwJn
ìw " ¬n jn·o o µYn nì>Yn n:wn n
ì·ixY nµ·¬t jn·Y ìx o¬ t·µnY Yì>· ji ·x j·:vi
x ' nwnn o5x¬xa nua: onaw·i ¬!o: " Ja x " ix· · " x .
vn " ii jixan a¬n ·!·!· 5 " iJ n " w5 J " n nin " x :xinw ¬ . u·:w p¬·iu " nnva x " J opJx¬a ·ax o¬5i n5:n ·¬s o " · .
5w!nx " ni!·!·a n .
i·ax: o! r·p·w inn jaa j! ¬wx ji!Ja ·n:ap ¬p·n ian5n ) s j·¬!nJo " s ! " n ( a¬ qin5 qv¬: nanxi ¬nx xJnn a¬
s nxis¬: o!x n5n qx ¬ius nxis¬: nnna n5n nn nnna n5ni o!x n5n ¬nx ·n·! n·¬a: p·aw x: a¬ ¬iu
n·¬a: p·aw x: xJ·a¬! n·¬a ¬n xi:·o n·: :pw·n: xnii5 n·: nnsn: q·¬si ¬io·x naa·w n·: nini n·: :·an xn:·!
an¬n nposi pJn naaw iJa ix: naaw ¬nx ·Jwni ·nJ ¬nx ·5n ·x " wiuai o " i· v " ·o ! ' n¬ " o x " ri a " ·n : ' ainn yip
v: xa· xnw iJx·xi· x: i·ax: vx ¬ax i: qinn· x:i i·ax: o! r·p· x: xsi¬ ix o! r·pn xin ox j5i n¬ian ia niw " s
5v nxis¬: jii5nw " n¬n an5i : " !a x " r·pn xin ·¬n ¬vuxn xini niwv: ¬nx ow j·x :ax niwv: ¬nx ow w·w x
5v niwv: iniw¬·w nn ·s5 i: anini " : . ·p· x: ·nJ ¬nx x5·: i:·sxw ¬annn ·¬a!n vnwni i: iann· x:i ir >ì " xx· n
n¬n n:ìì>i YsYsY " v¬ì·n ¬nx w·w Y> Yix ìY ¬nìn¬ xìn ntµni ·µiì v¬ì·n YY>i ¬nx ow j·x¬ ìn:ìì> ·x x
·xì ¬voxn ì·ixw jì·> t·µnY ìY ¬nìn ·>n ìY·sx ¬nx ow w· Yix ow ì:·x vx¬>w ìn:ìì> ìx ow ì:·xw xYx t·µnY
>·x¬ jì·> n·Y n·nn ·:wn ¬x> xn·: j>Yì x¬vx oìwn xn··¬ìx¬ ¬ìo·x Yv ¬ìiv·ì ¬nxn Yv j·nn· xY nnY ¬nx x
ntì xs¬· xs¬¬ j·¬i n¬ìn n¬·nn xn··¬ìx¬n¬ j:i¬¬ ¬ìo·x µ¬ ·ìn xY n·¬iY n·Y µ·iw xY¬ nn¬ n¬>ni nYvn
in ·¬i¬i ow q·¬xnì ¬nx x>·x¬> ìY·sx ¬nìn " x·xìon Y>iì n .
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 9
n ¬nx ·xn¬ ·niwnni nYv xon·¬ oìsYì nxi ì:·xn¬ nn> n:ìì> ' Yµ niw " v x " vxì ¬wi x·:n¬ xnx x " w·w s
¬ ·¬i¬ Yìn· n¬ni ow ' ·wx n: q·¬si " i5 ¬nin j·i5nn j·xw ¬a!i xin j·i5nn j·xw ¬a! x¬p : ' x·w¬wn a¬ ¬nx
q·¬si j·i5n xp xin iJa n¬na yip: jan ·ax ¬nixa iw¬ ¬nx¬ ¬nx ¬iv·Y ¬nx x>·x ·xì " xìn nnxw oìµn Y> Y x
Yì nwv " Y nn¬·ì nwv xi· ìxY oxì ioìn on·:w o··µY Yì>· nnx ox n " ¬nx x>·Y¬ ·:wnì n v " w¬a w " ¬ai · " jixa j ,
x ¬nx x>·Y¬i ·xn n¬ìx>Yì " ¬nx x>·Y¬ ¬i¬n ¬x·iw ow Yx::n ì:·i¬i ·n·x¬ì oYìvi o·Ynìn w· ·x¬ì xn¬ i
nwn oì·iì ì:Yo·i Yìn·ì ¬nx xi·w ¬v j·nnnY ¬nx: oxw ¬nìY> nwv xìnw Yìn· ·:· v " ·s 5 ' r i·¬a!: " w· ·x!i! :
pin¬ oipna xin :ninnw jia5i ·J·nwn oi·a i:w jnrn ¬iav· ·Jwn :ninn xa·w !v j·nn· oxw x:x ¬nx :nin jx5
xi " in 5 " ¬nx x5·:! jxn5 : >nì " n¬n ¬nxw nn j¬·¬i nx¬: : " ìxY ¬nìY> ¬nx ow x>·Yi ¬ìnon ì:ìwYi µ··¬ì x
i ¬nx x>·Y¬ ìnìxs¬Y Yì>· ì:i ¬nx x>·Y¬ x>·n j>Yì ¬nx ow x>·Y¬ xYx ¬nx xsì¬ x>·x ·x¬ì oYìv . x·wìµ xnì
· ì·ix¬ x¬vx Y·iwi µ:n ¬ìo·x xìnw Yiìn ¬ìo·x µsoi o:>·Y Yì>· q·xn¬ " ¬voxn ì·ixì ¬nx ow x>·Y¬ jì·>¬ Y
ìnì " x µso ¬ìo·xì ·x¬ì ¬vx Y " ìn > " j·xì µso Yiìn ¬ìo·xì ·x¬ì nxìs¬ Y ·n· xY txw o¬siì ·x¬ì ·¬·n x·xìn µso '
¬nx jx> x>·Y¬ jì·> o:ìx ìx xxìw ¬¬xi µ¬ , v nxis¬ jx5 w· ·¬n ¬nx jx5 w· ox :ax ¬nx jx5 j·xa nr :5i " ¬nx ·
v o··p: ¬wsx nixnn! ji·5 pJn ¬io·x psoa oJ5·: i: ¬ioxw ·x!ii pJn ¬io·x psoi " Jvs:J5 ¬nx · " ! .
in¬n n:nì " nni j " nn x x µ:n nxxw ì:iiì Yiìni ìxY nxxw w· o¬x Y>i ox¬ j·xìox n " o·x·µi ìµovn· xY >
ìnì ·vo xnY¬ YY> nìxìs¬i " q··o nxxw Y ) q··oa inn·n ji!ra a¬inn! ( n !ivi " ni i·ax! nrpna w " i¬·an! nrpna w
nn·n naaw ·in in··i¬nai n·: p·rn xn:·! onn! . oxw ìnxvY wìn· ·n: nYìn¬ nwµn ¬ìv o·:nnoi ìnìx j·xs¬n
oo o·xìs¬ Yw jnìvow ìnxv n·nnw xxn:ì nxìs¬i ìx ·Yìni ìvo xnw jnìx nnwì j·¬µ·v Yw oì>i jY>ìx xìnì
·nì xìn nìnn ' xìn ·n: nìxnì nìxs¬Y xsì¬Y nìw¬ n¬ìn n:n:w jì·> ) an¬n nv! nx¬J jx5n " r j " nixn x5·x! :
a!n p··!: ix¬w o·Ji¬nx nxp5 x:!i nixs¬: nv iwi¬·sa i·¬ " n ·!aiv n·aa xsi¬: i: nn! n ' niw¬ p¬ nixn x5·:! (
xvun: n·oJx n·a·: ··is¬: n·!ps xJnn¬! nixn x:x nxis¬ i: j·x inv! ·s: n¬iw5 anJnn ox oi:5 win: j·x Yix
xY¬ ·>n ¬ivnY jiY j:·µiw xY n·vìi n·Y nnsnYì xìY·o n·Y YµwnY x:·¬nx x>·x¬ jì·> ì·ix Yxx ji Y··vn ·ìn·Y
nn·n iì·n¬ xµ·soY n·ws: n·a :·an xn:·! win·: yipn nx na :iu·: !· :w unn jJn! xnn n:v jJ·wpx! xn j5i
ini " in xin ::5 ·:in x:i xin nJ5o ix:! ji·5 xin xnvu ·xn oiwn ·nJ onn n:·po naaw : " ·xxin !v n·pawn: :
v naw :i:·n pso: :iv·: x:! naw " 5 .
·i n:n in¬n jY ¬x " t j " ìY j·x nìxs¬Y ì·Yv nìxnw jnt Y> j>w jì·>ì nìxs¬Y nìxnì nìw¬ ìY w· xsì¬n¬ ovo Y
j·x ìx nxìs¬ iì·n ì·Yv w· ox µ¬ xìn µìY·nnì nxìs¬ iì·n ì·Yv w·w Y> nY·µo xxìwY ìY·sx wwn oìwY wìwnY
ìn nxìs¬ iì·nì nxìs¬ iì·n ì·Yv " n nìxs¬Y Yì>·w ¬nx ow j·xw Y> Y ì·Yv Yoìn j·x ¬nx w· oxì iì·nn ì·Yv Yoì
µ:n ¬ìo·x µso Yv ¬ìivY ·Yi nìxs¬Y Yì>· ·:wnw nìxs¬Y iì·nn xi " inxv: x·anw in5i i·:v n:uin nixnn 5
in xin nJ5o ix:! ji·5 naw naawn " xin !v n·pawn: : " ¬nin nJ5oa xpi!! nx¬Ji naw: :i:·n pso ·!·: xa: x:i w
n5i jsix :5a " v: w ·:in ono:! inJii5 j·x! nx¬J xin ::5 ·:in ix:i ow q·oinw oani xin nJ5o ix:! ji·5 naw j·J
5ni nJ5o pso ix ·Jnp nJ5o xpi! ·x!i naw :i:·n j·Jv: ·¬nw ¬nin ·nJ nJ5o x5·: i:·sx " jx5 xin j5 J . sYì " j·:vY t
s: j·x ntµn " µsoY o:>· xYw wwnn j·x ntµni¬ jì·> ¬nxY ji j·i n x>n ·¬nw nxìs¬n q¬ìxn ì:·xw nYin
i nn·n nxxw¬ ¬nx w:ìv on·:wY ntì nìn·ì ìvo xnw j:·w··n xYx ¬nìn ntì xìn nxìs¬ ·x¬ì nsìx nYinn " ¬
ntY ìn> ntY xìn . i¬ì ) ¬ " s ( ·¬i ¬nì ' x¬·nnY ·n·¬ i¬ì x:nn i¬¬ x·vi xo·ws·xì ·x·Ys xY x:·i¬¬ .
in¬n no·wYì " ·n n¬ìx>Y j ' ìY nx¬: ìn¬ ¬wsx ¬nx w·w oìµni n·Y j:·µiw xY¬ ·xn¬ ¬n " jì·> xn··¬ìx¬n Y
·sxì µ:ni xìnw n¬ìn ¬ìo·x Yv ¬ìiv·w j:·w··n¬ ' ·n·¬ ¬wsxì nxxwi ' in¬n nµìYnni ·ìYn " oìnì o ' xµ·so ·x
nn xn··¬ìx¬ " nn ìx xYìµY n " x¬nìnY n ·ì " s nìnY·xwn ìn·nì Y ' o xnY·xw o·oswn ' in> ri " n q·¬x o¬a : in
j·Jnr xn:·! ix ·n! ¬·sw j·i5np n·¬ivx: x:! ji·5 n·J·w n·: ¬pvnni xn! n·: :pw·n: jia5 nxis¬: n¬ian na !avn:
n x¬io·x ·!·: ·nxi ·vann! ·xnn ·su n·a !·av! " i5 ¬nx xJnn a¬ i·ax: o! r·p·w inn ja in: x·va·x! w ' xss a¬
i5 xii:·o n·: :pw·n: n·¬a: n·: p·aw x: ' ·x ·xn :ax jJa¬ i¬ra x:i xin xn:va ix: naaw i¬·an ·nJ i¬·an ·5n
i5 pJn naaw ' an5 nJn nxiì j:i¬¬ n¬tx xìn¬ w¬ìsn ' ·¬ìo·x w¬ìsn xY ' oì ow nYxw µnvn j··vì ·xni " ¬
nn ¬ìox¬ " nìx¬Y nYìYv¬ oìwn nnoì nvi wnwY ¬ìox¬ xn> ·ìnì q¬ìxY xYw n¬ìin ·¬·Y YìYvì i쬵w oìwn n
nì " nxxw ·ìn YìviY ·:Yì>· ¬ìio ·x n ·x!5 ' · q! niviaw " a r ' ni " nn ¬iox J " i5 n ' np " ¬io·x x:x nr j·xw iJ·a¬ :
v jJa¬! " w .
:vsYì " ··µ¬ oìwn xìn onn nìx¬Y nYìYvw oìwn wnwY ¬ìox¬ xn¬ ·¬¬nx ·:n ·n¬ xY ¬ " xi ì:nti n¬ìx Y
nYì " nY ìY·sxì xn··¬ìx¬ noì ¬ " n j:i¬¬ ¬ " ìY qìno n iì:n nYvn ¬i> nno " nnì · " ¬ìox¬ ìnv o·>on o
os nt j·x¬ ·x¬ìì YìinY xYw xìn 쬷i jx> Yix xi· xYw 쬷i j·xì xi ì:nti n¬ìx¬ nµtn¬ xn··¬ìx¬n " Yìin·w ¬
> q¬ nx·i xnn ow ¬ìv x·inw nn j>ì xìn 쬷i xYx ìnxvn xi xY oxì q·¬xnn ¬nì· " x n ' nYìvY nìn·:ì owsn
nì " >n o·ixµY n ¬ n¬ìn n¬nY jx " xìn 쬷i ìxY ·n: onn nìn·:ì owsn o¬ìµ ¬wi o¬x Y>x· xYw x iwwn ·¬n!
5v o!ipn na nn·nw nnprn :v nJ!·nvni ¬noa nis·¬u na xxn· xnw " i!·a ix:i ·iJ·w nwv· x: nin·Ji uwsnn s
·nn x:w ' ns·¬u x " ìnì xY ìx ¬i> ¬ìo·x jx> w·w oìwn wwnn onn > " x ¬ìo·x µsoi Y xnw wwnn jx> Yi
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 10
v ¬ìo·x nwv· " ì¬ì ì:·:sY YY> ¬ìo·x x>·Y ·n>x ì·w>vì ìnYin · " µ xi " wn qis·n: ¬ni: w· 5 " :v jJa¬ i¬ra x:i 5
nr :v oa i¬ra x: nn:i ix: naawa i¬·nn nn: p¬ ¬nxpi i¬ra pJn naaw :vi ix: naaw p¬ xinw i¬·an .
·¬n x:·¬ ¬µ·vY ìn·nì " t q " o Y " n xY nn·nY¬ Y v¬ oìwn ¬nxi xYì jii xY j:·w·· " j·xì nìxs¬Y iìn>n j>·¬xn >
Yì n¬ìw> xnì:w jnt Y> ¬i¬i ¬ìo·x x>·Yì ntY n·n· ntY nxìs¬w nnì n:>o xYx nìxìs¬i qY " Yì ì:i w " ¬nx w
! o·¬!J ·n:wi¬·a ¬nnx! ' a ' ·s nixs¬nn: n5ir o!x :5n jn ix:! inixs¬: nr: ¬nin iJxs¬·w ·n i: w· i:·sxw '
xi on·¬a!: " x 5 " nixs¬nn: n5r· x: ¬nx ·xnn! ¬wsx ·¬a! ¬nx x5·x ·x! ¬ni: x v¬ì·ì ·µi xìnw Y> xYx
ow w· ox j>ì jni µov ìY xn· xY ìt n>xYn i·oi v¬ì· ì:·xw Y>ì ¬nìn ì:nn Yì¬x ow j·xwì ìt nn>ni n>xYni
µ YY> jni µovnnY ìY ¬ìox ì:nn Yì¬x " ìniw nìx¬ìnì o·:·¬ ¬xwn ì w·w oìµni nìws: µsoi n¬ì· qx·n¬ n¬
v ·x¬ìi xìn o·n¬ qsìw YY>i jni µovn: oxì ì:nn Yì¬x " w . x xìn ìt¬ nx¬:>ì " nìnY·xwn nv¬ > .
:n j··vì " n n ' n " nxi n·Y x·vi·n¬ xn¬ n·Y xo·ws¬ n ' nì ì·ix jìx¬i xYw ì:··n o¬ t·µnY " xìnw jì·> j:·µon n
¬ìos nxìs¬Y w x:! ·xJn ·Jn j5i :nin i·ax ox :ax i·ax jix¬: x:w ·nJ n:an iwv· xnw yip on: :iu·: on·Ja: ipa
::5 a··n iJ·xw nx¬J ini5n: niixni vxì " n w¬ìsn nt ·nxxn xYw s " vY:> j> n:nì: x¬ion n " v ¬ì¬i ¬ " xYsì w
in¬n ìin> x·¬nY ·¬nw " >ì ìnw¬n ìY·sx¬ ¬ìvì ·¬·xnnì o " in¬n > " nxn jìwY ¬µ·vn oxì j ' ¬ µ·iw xY i¬ ¬nxµ
ì>ì n·¬iY n·Y ' xì YY> µ:n nxx·w x>·Yì YìnnY 쬷i ·¬n n·Y µiw xY ·xnx nY·nn Y·vìn ·xì " v .
n> nwv· nYnn>Y¬ ·x¬ì n>YnYì " n¬n w " t x " ìY·sx ¬ìox ¬innnY xn¬ YY> jin nwv· xY ¬nx ow w· ox¬ Y
n¬nì ¬iv·¬i " x nYnn>Y n¬ìn ·n: x " siì on·Yv µìYnY j·n· jxn > nìws: ·:·¬ ¬ìo·xi o¬ , Y> ¬iv·¬i Y>x
n> ì¬tvY wµinì ì·ixY x¬vx x>·xì ì·w>v ns ì::·x ¬nxnw ìx ¬nx x>·Yw " :vsY x " n¬n Yv qìnoY w· ¬ " t x " Y
n> n¬ìn ·n: ¬innnw ¬nìY w·w ox nnì " ¬ìvì ·nYw쬷n in>w o·nvon ¬xw q쬷xi o¬siì ¬iv·¬i ¬n·nY x
:n Y> Yv qìnoY w·w " Y .
nt Y>ì ·:x nx¬ìn ·x¬·n ·> ·Yv qìno· xY nwvnY ìn·nì n>YnY ·nin> 5i " an¬n an5w nn w " nna j " oipna! x
p ::5 jna povnn: i: ¬iox iJnn :i!a w·w " w·w oipna niwsJ psoa n¬i· qx·n! n¬inaw nix¬ini o·J·! ¬xwn i
v ·x!ia xin o·n! qsiw ::5a jna povnJ oxi iJnn :i!a " w x " n > " ·nY ·Y ì i w·w jì·> nì:n " ì:nn o·Yì¬x ì:·¬ì¬i n
·nx xYì o·¬ìnn o·¬i¬i µìosY ·x¬> ·::·x no¬¬:n nsìµox ·:xì ' n " o·n¬ qsìw YY>i ì wiu j··v " i· v " ·o ! ' :w " i
a j··vi ¬iun no¬·aa " on nnx in··i¬n nixo¬·an ·Jw ¬ni:5 in··i¬n! ow · .
·sn nr ·:ixi ' ) u ·:wn ' ( inxiaJa o5nn ¬nxw nn o·nixvi n¬ini nx¬in: v·an x:w !·n:n nr n:·sn o·::n o·a¬ ·5
v j··v n¬in iJ·xi nx¬in: v·anw !·n:n nr n·ai¬n :5 " · r " v u " an¬i a " nnn o " n n " wai ! " i· v " ·o ! ' n¬ " n¬ix5:i a
ns:i :·sn o·::n o·a¬ nx¬in: v·an x:w ·ni nn·x¬: xpi! nx¬inn nn·! nn: " an¬n w " r j " ¬·sw ·nx : x:w ji·5!
5i niwsJ psoa n¬ini nx¬in: v·an " !·n:na qis·n: j5i on·:v a··ni ·x!ia o·n! qsiw xin ·¬n ·x!i niwsJ ·J·!a w
a n¬in iJ·xi nx¬in: v·anw " x:w :·awa o¬aw n·ai¬n :5 o·nixv :·sn n¬innw ¬nx x: :ax n·ai¬n :5 o·nixv 5
niwv: nn n!5 n¬in , naa i¬nxw nn jain nrai ' s xni· " jp·¬i !·av xin n·: n·n·a iaxi p·sJ x:up: n·wsJ iaxa i
v nx·x·5 nx·a xnnw ·xi:i :·rx n·n·a: " Jn: :ax q5a nn nvui pos oxw j·an: w· n¬ix5:! w " ·¬nw ¬·sw ·nx :
·n·i pios· xnw ' n " ini n:·sn o·::n o·a¬ ·5 ::5a i " in! :·rx x:up: n·wsJ niv¬a : " x!i nxi¬ ::5a : xi · " x q " x: 5
pi inxv :v ::snn j5:i nr: o¬ia ¬wsxw n·ai¬n :5 o·nixvi ·¬nw iJ·x nr oa :r·: " : .
>v " :ìviì ì:·Yv ìY·onw nn nYì¬x nì·¬nx ntn ¬i¬n s " ¬nx· ·nì o·v¬ì·n o·ovìnì o·¬ìnn on o·i¬ ntn jnti n
n jn· ·iY ·n·>t ' nnx qì¬i nx·x·> nx·iì nx·i> nx·x· xnnw ·xìYì q·nxxi nnx qì¬iì qxìii . nwi! " wx5i u " :
wsJi a:ai ni!·!·a , jupn nwJn
ìw " nsµ jn·o ìo µYn nì>Yn n:wn n
ì·i oìxY Yì>· ì:·xw ·n " ov:·ìì¬vo:·x nµ· oxn >
a ' Jwnn n¬w ··n ¬!o: " Ja u " ix· · " vn x " ¬! :·5wni o5n ·!·!· 5 . · ' r ' ·n wu·iixpwxn " i
nw!nx " u , ian5n ·n:ap vn nxi oi·n !v a·wn: ·nJsnn x: ni!¬un nnnn oJnx iJnra ¬p·n " nn·:on 5 . ·JJn j5
n¬in nJnJw in5 w!ipn jiw:a ox ·5 niJiw: ¬xwa n¬in ·¬a! ain5: nxi¬ ·J·x ·5 w!ipn jiw:a a·wn ·Jxw ¬·aon
ix nanx o·nvn :5n iJn¬na nnx :w naw o·nanwn iJnJx nrai jiw:n nra nan5Ji ·J·on iJa n·x¬i iJn " iJnnni¬i
niJiw:n :5n " , ·nan5w nn j·an: :5i· in:vnw nipn ·Jxi .
ì· ·:sYw nYxwn ¬i¬iì " vnn ì¬vi wµi ì:iw nYìn nì¬ìx ì:¬i¬ > " v ·> nì·n > " oìxY Y>ì· xY nxìs¬n ·>¬¬ s
ì·i " ns ìY j·x¬ìµw nn o·¬·¬ìi o·Ytì: ìY jn·Y ìnìx ·nxv· j>Yì > ) vYi ov:·ìì¬vo:·x " t ( ··x o>:ìwYi ìx - ·¬> ·ìì
oìxY Y>ì·w . vn " ì· Yv ìY ¬¬oì ìnwµi ìY nwv > " ·n xYw o¬nnn ì·w>v ìn·nì ¬¬oi Y>nì > ' j> nìwvY ìY , ìnvoì
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 11
vn ·> nì·n " :i ì:·nxn o·sYxi Yso ¬i> > " · Yw qwni · " ntn ¬i¬> nwv xY oYìvnì o·:w x . n:·n: Yw nìx·xnn
··x o·Ytì:n - nwni on ¬i> ·ìì q¬¬ Yv o·Ytì: nYìnnY jn·Y nt> µos vnw xY oYìvnì n:w o·vi¬xn ¬nì· nìwn
oìxY ìY>ì·w nt . nr :v vnw x: :ax ¬iv·w5n nins :i5x: nJ5o ia w·w n:in: o·Jsix ·J·n nn5 w·w ¬xian n5:na
iJn·w o·xsi¬n: iJs· o·x:innn nixn:w !nsnn naiu: iJ·:v nxan nJwa nrn o·¬nx ivnw· oxi on·¬in: o·:riJn
xan n·Jvn o!ip ¬a!a j··v: wpai qio ¬a!: j·xi on·Jpr: ix .
Y>ì·w o·Ytì: jn·Y ìt nxxnnn ¬ìv vnw xYì o·xYìn o·sYx ov Yso ¬i>w in>w nni n:ìwx¬ ¬µ·n ·¬·¬· nnvì
nì:vnnY , ìY>ì·w ·¬> j> ìwvw Yx¬w· ·Yì¬xì o·:i¬ o·w:x ·n·x¬ì ·nvnw j> ·:x ·> ¬·xx nnx nì:vnnY , o:nx
·sx ' x ntY jìwx¬n x·xnnn ·n··n ·:x " Y> n¬ìnn µ·tnnY nì>Yn ·µoìs o·x·xnnw o·¬i¬ ni¬n ·> nìnnY j·x >
¬wsxw nn . ì·i nì:vnnY Yì>· ì:·xw nYìn n:nì " ·ìn¬ xYx Yì>xY ¬n·n ì:·x > ' viì " µs > " ì· nnì¬ : " ox ìn·nì >
ì· YYnY xYw 쬷i w· " q·¬x j> nìn¬Y xY oxì > nìwvY r i¬nx j5:i " qx n¬5 a··n iJ·x ¬iv·w5n nins :5ix! ji·5 :
n jJa¬!n ¬ioxw " psa i:·sx n¬5 ¬io·x :v ¬iav· x:w ·!5 o¬s n:·5x ·!5a ¬iv·w5n nins :5x·w auin n " nn :5i J
:pn: j·5·¬x ¬io·xn :pn: ¬wsxw .
nxiì ' j·¬¬n:o ) s " v ¬ " i ( xìY·o n·Y Yµw·nY n·¬iY µiw xY i¬ ) s · ' yìµ ( n·¬iY µ·iw xY x:·i¬¬ n·¬i ¬n
xnìì> n·Y nns·nY ·s ' xnvìi , ini n·: :·an xn:·! " in ¬nx ·Jwni ·nJ ¬nx ·5n ·x ow q·¬si ¬io·x naaw : " naaw :
pJn naaw iJa ix: , xì j·:·Y·µn ¬ìo·xi YµnY ¬wsxw oìµn Y> ·¬n " >n > " nìns Y>ìxn ·¬nw YµnY ¬wsx ox :
nY·>x ·¬>i ¬ìv·w>n n x>·x j:i¬¬ ¬ìo·x Yix n¬> ¬ìo·x x>·Y¬ oxn o¬s " µs ·ixY n " ¬wsxw jì·> j:·Yµn :
x ¬ìv·w>n nìnsi " v o··µn·w µ¬ì YY> Yì>xY xYw ¬ìv YµnY Y>ì: ox > " ìY ¬ìoxw ·x¬ì o·¬·¬ìn q¬¬ o·Ytì: ·
·sx Yì>xY ' n>¬ jì·> ¬ìv·w>n nìns " µs ìY j·x ¬i> x " ì·vn jµnY ¬wsxw nn Y>ì : " w ·¬> > ì·i nì:vnnY Y>ì· " >
nnì q·¬x " w¬ nv¬Y o " ì·v Yì>xY ì:µn · " ·x¬n ¬nì· iv¬ xn· xYw nìxni > x ¬iu j··vi " nra n .
·n·w ¬wsx o·xsì¬n j·:vY ' ì· ·:sY nwµ nxµ ¬i¬ nt " nì o·w:x ni¬n nti ìY·x¬· ox o " nY YYsn: ì:n:x n ' xYw
nì:vnnY ìY>ì· xYx q> ·¬> ¬v o·wìYn o·w:x ì·n· , Y>i ¬i¬ Yv o¬nn· Yxì iìo ¬i¬ nti nxì¬ ·:x ì:·:·:vY jsìx
·ì nwvw iìo " n:s· ¬wx Y>i ì:·n·Y ¬ìnv· Yxs¬ qxYnì nìxìs¬Y ì>t· ì·Yx ìxi·w o·o:v·xxsnw ¬ .
ìw " x q¬> jìwx¬ µYn ts n¬ov n - oswn jwìn , x n¬vn t jn·o nì¬vn
... x>n xn·: n·n¬ìx ixx xnY·nì , iY¬nnY ·n·x¬ n:n¬ " n ì·nìiìwni ) ·o ' ¬ xµ " ì>ì n·:wn n·x¬n n ' ( xw " x·in >
ìnxvi YìinY ·xw¬ o¬x j·x¬ µìosY x·n o·µoìsn nv¬¬ nx¬:w ow . j·:n jì·v q·¬xw x·n nnxn¬ in> oYìx
j> µìosY o·µoìsY onY ...
... nxY xo·ws¬ ·x¬ì xYx ' ìnxvi YìinY ·xw¬ o¬x j·x¬ , ·w o·¬nxY nìw¬ jn·w Y·vìn xY ox j>Yì ìi ìYin . w· j>ì
nxnn ·n: n·x¬ x·inY ' j·¬¬n:o¬ ) v ¬s " i ( nxY xo·ws¬ ' ìnxvi YìinY ·xw¬ o¬x j·x¬ onn , onn j:·¬nx¬ , i¬
xìY·o n·Y Yµw·nY n·¬iY µ·iw xY ) ì¬wii inn:w yìµ ( , n·¬iY µ·iw xY x:·i¬¬ n·¬i ¬n xnìì> n·Y nnsnY
) nn·Y n:nn x·xìnY n·ìì> ( , w n·Y nìnì Y·in xnY·¬ ¬ìo·x nxx . nxn nYxwì ,' ·n: ¬nx ·>n ·x ) Y> ·¬nw nns·Y xY
i·n>¬ 쬷in nYin Yv ì¬ntìn Yx¬w· " q·oì· xY " - w¬ " · .( nx¬·nì , ìxY nxxw ¬nx , µ:n nxxw ì:i . v " 5 . jJ·rn xn
nan! ' :5i :5n ¬nx: i·ax nniiwn , nan n:xw j5:i ' ·nJ ¬nx ·5n ·x , ¬nxi nìw¬ n:·n: Y·vìn¬ xn·x oxì , · nY>
nxn ' x>·Y ¬ìo·x nxxw ìY·sxì nìw¬ ìY jnì:w ·¬··n ¬nxi¬ ¬nìY , nxnY n·Y xo·ws¬ ·x¬ì xYx ' n:·n: Y·vìn xY¬
¬nx qxY nìw¬ , ìnxvi YìinY o¬xY ¬ìox¬ oìwn . µì " Y . oa nx¬i ' w¬: n5:nn ¬ix: " j·iir · ) nv ' nx:ni n·w (
i:x ni·x¬ x·anw , :ian: ·xw¬ o!x j·x o:iv:! ni·x¬ !ivi inxva . v " w . >vì " nti iw··Y w·w nx¬: ¬ìnxn ·sY s
iY¬nnn ·¬i¬ nx ·n: " n , :n o·:ìwx¬n Y> ìows j>Y¬ " n> Y " ìnxvi YìinY o¬xY ¬ìox¬ ¬ , vxw jì·> " ·xn¬ x
nxi xo·ws·x xY xnY·n ' ii¬ " n x·¬nY µ " wn ·Yì>¬ xnno n " ìnxvi YìinY ·xw¬ o¬x j·x¬ o·µ: ·>n o . pi " : .
vn a¬: ·n·x¬ oi:ni an¬n :v npi¬ nw " o ) s " :nn n ' n p·rni :ain " x ( ¬ipn an5w !·ann a¬n ·¬a! :v ow !nvw
an¬n ·¬a!: " ri inxva :ian: o!x: ¬iox! posw nna o " : : :ainna x¬naai nJwna w¬isn nr ) x : xx (: o!x j·xw
inxva :ian: ·xw¬ . wvnn an5i " nn ono vi!n n¬ix5:! ¬ " i·¬a! nx n , n·n: n·: nin xn! xnai:s nr ¬a!! ¬
nJwn ono5 posi x·n ·xJn! . iv· " w . >vì " n:wn ono ·xn> j:·µos ¬·sw Y·vY o·¬xìinn o·¬i¬n ·sY s , jì·>
wn¬ xnno¬ " o·µ: n:wn ·xn> ·n>ì¬ nn>i o , ¬¬x¬ xn··¬iiì ·nYw쬷iì xnsoìni oxì " xnnvnw ·xn> o·µ: :
ìnxvi YìinY ·xw¬ o¬x j·x¬ .
nY·xn n>on jix ·¬ìo x ¬ìnv n> q¬
... :ì " ·x¬ ¬ìv Y ' ¬ ¬nx¬n ì·¬i¬Y " j·µ:n:n s ) s q¬ j·¬¬n:o " ¬ ( ·¬iY µ·iw xY i¬ ' ·Y YµwnY ' ·¬i ¬n x·ìY·o '
·¬iY µ·iw xY x:·i¬¬ ' ·Y nns·nY ' nì Y·in xnY·¬ xnìì> " ìxxw Y ' ì:ì·ti Yv YìnnY Yì>· ixn ·xì ¬ìo·x , x " n > " n
ìnx>n Yv x YìnnY Yì>· ·n: " iw xY nnY > nìì> nns·nY on·:iY ìµ ' n x·ìY·o YµwnYì " ¬ìi> Yv YìnnY Y ' . x " Y> ì
n> " nì Yìnn ixn ¬ìi> j·x jì·ti q¬¬ xìnw x " i¬n ¬ìi>Y n . x onn q·¬s! xni " iJa ix: naaw ¬nx ·Jwni ·nJ ¬nx n
vx pJn naaw " soa n5in!5 inx5n :v ninn: :i5· ¬nx! a " a! n " p ) x q! " a .( x q·¬s! xn " n ·nJ ¬nx n xnnoa iJ··
x·!na :nn x:! x5·n . p in·n " sa ¬nx! : " j·wi!p! p ) : q! " a ( ·sJxa ·x¬·w v¬p xJin a¬ ' ·¬a na¬ ' nx ' ·rnx :·r·x
w¬·si ¬iv ·Js:x ¬avi nn¬ xn:·! q·¬si nn¬ x: ·x nn¬ ·x " nxi nn¬ xn:·!i · ' :nn! ·Jwni n·nn·¬a ·!·n niax:
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 12
!ia5 ji·ra j·Jv: i:·sx xn:x x¬p·: n·: :inn ax
) xp (
. · ·Yìxì " wn ix Ywn Yì¬x ì¬ìi>¬ ·:xw i¬n ¬ìi>¬ Y " oìµni n
ì¬ìi> Yv YìnnY Yì>· ì:·x jì·ti :
niwi j·YµYµnì nsìxY n>·¬x j·xw n>xYn
x ¬ìnv ìµ q¬ niw n>on ·Yii ¬ìnYn
j·¬ius j·:p:pnn :5i . j:nì· ·i¬¬ n·nµ ìnix ·i¬ ·:n : j·¬ìos j·YµYµnn Y> , nì Yiìnn yìn ¬·vi . n·Y ¬nx : ·:n µìs
x¬iY , n:wn n:·x ¬·vinì Yiìn . n:wn ¬nìY xxnn oxì , Yiìn - ìiY>Y q·¬xi , ¬·vin - ì¬sxY q·¬xi . j:n j:xnì
j·¬ìos j·YµYµnn Y> ! - j·n·:nn - n¬ìn· ·i¬ , xn··¬i - jìvnw ·i¬ . jivnw ·a¬! xnvu ·xn - x¬p q·¬ux·x!n
n:·n x¬w·n: , xn:va :ain xn - a··n , jn5 na ·aa n¬van xJnn¬ ¬ox!ni - a··n xn:va ¬·van nJ·n vnw . ·a¬i
n!in· - xin jpnn onn , ·wx a¬!5 : ·wx a¬ ¬nx! : n:·n jpn: ·: nn , ·:5 jpn: ·: nn , n:·ns :wa: ·: nn , ·: nn
j·Jno :wa: .
w¬ " x ¬ìnv ìµ q¬ niw n>on ·
¬ j·n·Jnn ' n!in· - ¬ius n¬iana :p:pn n·: n·x! , x>·n w¬sn·x xYì , nx¬: ·Yì : ¬ j·n·:nn ' x·n n¬ìn· , ¬nx¬
n·Yv i··n nsìxY n>·¬x n:·xw n>xYn , ìiY>Y q·¬xi Yiìn¬ xiì·n q>Yn , nY nn>wn ì¬sxY q·¬xi ¬·vinì , qx¬
nnxv n>xYn Yxx xìn YµYµn¬ ·s Yv - o·¬nx Yxx xìn jµnn , ¬Yì ' xìn n>xYn x:ììx ·xn ·> n¬ìn· , jìµn oìwn
o·¬nx , jµnn ì:·xì YµYµn Yix - ¬ìos , ¬5 xJn·pix j·n·Jnn! xw·¬! aa :v qxi ' jivnw , ¬ius inn :v v¬ip ·Jnp! -
¬ xs·o ' n!in· .
¬ xn··¬ai ' x·n jivnw - n·:v ¬ius nsia: n5·¬x nJ·xw n5x:n ¬nx! , YµYµn j·xw ¬·vinì Yiìn qY j·x q>Yn ,
·xv Yxx xìn YµYµn ìn¬¬µY o·xv ¬·vin ìY·sxì o , o·¬nx Yxx jµnn xìnw nnì - ¬Y ' i·wn xY jìvnw , xn¬
x·n nsìxY n>·¬x n:·xw n>xYn , i··n n¬viniì nYini YµYµn¬ oìwn xYx , n·np: q·:·!5 .
ìw " ¬ µYn ¬nìx v·i· n - t> jn·o o··n n¬ìx
v o·:·w nnwni niwi wnnwnY ¬nìn ox ·nYxw: " nw¬ini qìwsw · , nra :·a¬n o!x: !in·ai , w ¬vx i: w·
o·J·w nnwna i·J·w nxnx:n ivJnna , :ina inwvn5 .
) a ( n>i n¬nn q··w xY¬ nx¬: oYìx " n¬nnnw ¬i¬n Yw ìnì·µi nxì¬ j> ox xYx x , nìvwì n·o¬ n¬nn> . Yix
o·:·wn jì·µ:i xYx nnwnn oì·µi YY> ì:ìx¬ j·xw o·:·w nnwn qwswnn , o·ni ì·:·wì ì·s qoìw q>·n nt ¬nxì
v nì¬ì o¬nonì n¬i , ·sx n쬷n ¬ìo·x q··w xY nti ' j:i¬¬n ...
) ! ( ìwi ·n·x¬ì " o·¬¬ì n:x n ) ·o x YY> ' ¬· ( n¬n ·¬i¬ x·inw " ¬Yì: oìwn q··t j·¬ìµw n·¬ìii yìn¬Y ¬oxw x ,
v in>ì " t , jìixon xìnw ·Y ì¬nxì nt w쬷s o·t:>wxn ·n>nn ·nYxwì . jìixo ·:·n ·:w ì:·nìnìµni w·w ·sYì , w·
w o·s·t wi¬> qnìonì iv xìnw w·ì o·:ix> nwµ xìn ) . v ' nuio ) nn (: w¬si " ow · .( v ·nYxwì ·n¬µn " ·n>nY t
o·t:>wxn , o·:ix> nwµ jìixon onìx¬xi ·> ·Y ì¬nxì , jìixon ntì on·:·i ·ìxn ì:·x wi¬> µ¬ xìnw . q¬!w ji·5i
!¬i·i n:iv p¬ o·p:n i·Js j·xw n·wiwaa5 ni·n: jiaxon , vi " · o·p:n i·Js o·wvJi q:ini nnnnn ia o·xni¬w . nJni
n5i n¬nni pnnn oiwn ia w· ¬a!n ·Js p·:nnn " n¬n w " x ) o " x5w o ( :5ixn ·Js p·:nn: x:w ¬·nnn: w·w . xì " >
ìx¬ n>xYn wwn ·ìn¬ n¬nn ¬ìo·xY jìixoi wìnY ì:Y n·n ¬nì· ' , ¬Yì: ¬ìo·x wwnn ¬nì· , Yµ ¬ìo·x xYx ì:·xw
xnYvi j:i¬¬n . n¬ nx¬:ì " xw n>xYn j·¬ ¬µ·vw ·sY o " j·¬oìx w·ì j·¬·nn w· n·ì:w nµìYnni nsìxY x , jx> ¬vì
n>xYn nnìx nìwvY x·¬nY j·ì>nw> xYx ì¬ox xY , xw µ¬ " xìn ì>¬x Y>w nnxvi x·nn n>xYn Yw nsìxY x
¬nx ¬i¬ Y·iwi . xYn " ·¬w n . 5w xn5i ' an¬n " o ) s " n nawn · " 5 ( oJ·na w·w o·¬a! !xnw ·sx !ix·J ' q¬ix: x:w
xw n5x:n! a··n " a··n nsia: x . owi / s " nawn · ) / 5n " ! ( i·5i o·win·i o·aan !xnw " !ix·J oJ·na j·xw ¬ius a . nx¬Ji
a ¬a!a ni·naw ' i:x o·xJn , ::5 ¬·nnn: j·x !ix: j·i5nn iJ·xw oai !ix·J iJ·na j·xw , ·sxw ji·5 ' ow j·x n!·x: j·i5n·
x¬nin x:x ¬io·x xn:va , x " xw ow qoiJ n·n·w5 5 " ·¬na: ¬nin n·n· n!·x :w nsia: x . ¬µ·viw ntY q¬ox·ì
Yxxwn " ·¬nxY j·¬·nn w· x , ¬¬ qn ì:··n¬ ·¬io¬ " o¬ w " n·nìì> j:·oµ:ì ·¬w j·ì>nn ì:·xw ¬i¬¬ Y . ì:·¬·i nYvì
n¬nn ovon ¬ìo·x jìixoi j·xw . v " > . o·µoìsn nµìYnn n·n·o·nnwx¬ nx¬:¬ ·:n·nnì ìxi " n ) ·o ' o tow " x ( ,
o·iìit n>ìni w·w ni·nn ¬ìxoY ¬nìn ox ... vsYw ¬ìvì " n·wìwix ìi w·w jìixoi nx·n¬i¬ ¬nìY oìµn w· ¬
ìi o·¬¬ì·ì o·Yìvì , :n o·¬¬ì n:xn j쬷:> " Y , n¬ìnn jn µnnn ¬ìo·x wwn w· , vw " io·n ìµ·Ynn xìn ìi ynì¬w ·
n¬nx ovs nx·n¬Y ¬nì· nì:ì . vxì " n ì:·xw s ìn j·ì>n " nn i··n¬ n·Y xn·:¬ n·w·¬ µ·os Y " n . nawa ¬xian5i ) nv
ap .( v " w . Jn npi¬ nwvnn ·¬a!5i " : . ·sxi ' ini¬·ni iJip·na n·: ns5·x x:! x5·n , w¬ npi:nna ¬a!n ·iJw " oini · '
) nv naw ( , w¬:! " a··n · , oinn:i ' ¬ius , 5vi " x5·x xn·n x¬io·x s , si oxw nnxiì " ¬ n·Y xn·: xY¬ ¬ iì¬ nv
j:i¬¬n ¬ìox¬ o·µoìsn . qì¬vn> xY¬ì . oìnn nv¬>ì ' ) xµ niw .( wi j¬n µos j>ì " v ) ·o ' ·o >w " n ( s ¬ìoxY " ¬
n·: xY¬ " Y . ìn¬ x¬inon n·wìwix ìi w·w jìioiì / ·ìn¬ / s " n·:¬ ¬ " i··n¬ Y . ·sxì ' nx " xw n>xYn ·ìn¬ Y " x
nsìxY , xì xnìx ¬sìnY ·n¬¬ " n¬svY xYx x , nwìv xìn onn nn¬ ¬svY µ¬ q·¬x xìnw xYx n¬·snn n>xYn
o: " : : n¬::n n:::o ¬:n :: ;:¬:n:o ::
www.swdaI.com 13
n:nn Yo·:n , n " v nnnnnn µYnnY xYx q·¬x ì:·x jìioi ì·¬· qwswnw> : " onìµ:Y Y>ì· xY ì·¬vYiw ì·¬· x ,
ìnì " Yxxwn Y " µnnn n>xYni x ) . ·su ¬·nn x5n in·ni , ·sx onn! ' n: " :xxwn ! " a··n a , ¬ius! xnia ¬sina n!in .
in! oiwn " :p:pn : . n5i " a w naw ) av .(: vi " v ) np naw (: v " w . jpnn5 a·wn xn x5n :ax (. n " >Y n " x¬ìo·x xn·n v
x>·x xn·n . n> xY¬ì " Yxxwni nµìYnn w·w ì·¬i¬ wx¬i o·¬¬ì n:xn w " j·¬oìx w·ì j·¬·nn w· x . xY oYìvn¬
Yxxwni j·¬·nn xxn: " x , j·¬oìs w·ì j·i··nn w·w µ¬ x·n nµìYnnnì . nv nxw ¬n·i ¬·vnY w·ì " w ìxn " qìoi ¬
ì·¬i¬ , Yxxwni ·¬nxY j·¬·nn w·w nti q¬xY w·w " x , ¬¬ qn ì:··n¬ ·¬io¬ " xw¬¬ w " ¬nìn n , n·nìì> j:·oµ:ì .
v " > . >nniì " ¬xn o·nìnn ìYx ì·¬i¬ n , xw¬ Yw j·:v j·xw oìws ·¬nw " YxxwnY n " on·:·i µn¬nn i¬ì x .
niwi ¬xìin>ì ) in ( xw¬i " o n " ¬> Y " Yxxwni w " o x " ¬> Y " · . vi " oina v ' ow / an naw ./ a! ·¬n ' o·!¬sJ o·J·Jv
on . nawai ) !x (: ¬ ¬us! ¬in·x " :xxwna w " nxun ai·nn a , x5·x xn·n jJa¬! x¬io·x . ow ¬xann j5i ) x5p .(: vì " v
oìni ' niw ) tµ ( ¬ " ·xnnì n . oìniì ' j·¬¬n:o ) ns ( ¬ " ¬ì n " w . v " w ...
¬xìinn Y> ·sY nnvnì , > YµnY w· ·n: o·:·w nnwni n " ìxn w " ì:nì ¬ " w . ì¬ì " µ .