You are on page 1of 18

1

URUSAN KENAIKAN PANGKAT URUSAN PERJAWATAN ISU BERKENAAN URUSAN TINGKATAN 6 PENUTUP

2

3

Pekelilling Perkhidmatan Bilangan ! Tah"n 2!13 memakl"mkan Pengga#"ngan Skim Perkhidmatan Pega$ai Perkhidmatan Pendidikan Si%$a&ah 'PPPS( )an Pega$ai Perkhidmatan Pendidikan *e+a%an )i+l,ma 'PPP*)( ke+ada Pega$ai Perkhidmatan Pendidikan 'PPP( Berk"atk"a%a !1 Jan"ari 2!1

-

6

Setara. dengan / Ja$atan 0akiki dan 1emerlang 'Penget"a2 Pen,l,ng Kanan( ata" Pert"karan Setara IPG2 IAB 3 K,le4 5atrik"la%i Pengi%ian 4a$atan #erda%arkan Kek,%,ngan Ja$atan 3 Pake4 5ata Pela4aran 6ang dil"l"%kan ,leh BPS0 Tidak #,leh dilantik dengan PPP Gred )G 1
7

BI*

JAWATAN

JAWATAN

ISI

K8S8NG

19 Gred )G-2 •G"r" Tingkatan 6 'Akademik( 29 Gred )G : •Pen,l,ng Kanan Tingkatan 6 •G"r" Tingkatan 6 'Akademik( 3 Gred )G •Pen,l,ng Kanan Tingkatan 6 •G"r" Tingkatan 6 'Akademik( •G"r" Tingkatan 6 'K,k"rik"l"m( •G"r" Tingkatan 6 'Amali(

12!31 32:2

6 321 6

-67 67:

:2; :

-2; 7

32!!1

JU5*A0

132:!3

;2--7

22 6
:

Ur"%an terakhir Tingkatan 6/ Tah"n 2!1! Perak"an Ket"a Ja#atan < A+ril 2!1 < Penem+atan Pemangk"an J"lai 2!1 Iklan ter#"ka ke+ada %em"a PPP < 8g,% 2!1 < Penem+atan Pemangk"an )i%em#er 2!1 Sem"a "r"%an melal"i $$$9m,e9g,=9m6>e+angkat( Si%tem ePangkat '
;

BI* TANGGUNGJAWAB PENGETUA 1. Mengemaskini data PPP di dalam Sistem ePangkat sebelum urusan pemangkuan disiarkan. (BPSM tidak akan memperakukan calon yang dikemukakan secara luar talian)

PPP

2. !.

Menyemak Data yang dikemaskini oleh Ketua abatan Mematuhi Pake" Mata Pela"aran yang ditetapkan di dalam surat #rahan Penempatan$Pertukaran

 
1!

R"4"kan S"rat / KP'PP( SU*IT !!63>1>1 Jilid917'2( #ertarikh !- )i%em#er 2!13 5eneta+kan/ Pen"r"nan k"a%a ke+ada Pengarah Pendidikan Negeri>Bahagian #agi +enem+atan %e?ara hakiki 4a$atan< 4a$atan akademik G"r" Tingkatan 69

Penem+atan %e?ara hakiki 4a$atan<4a$atan Tingkatan 6 +erl" mengik"t Pake4 5ata Pela4aran 6ang dil"l"%kan ,leh BPS0
11

12

13

GURU PEN8*8NG KANAN
N8R5A

GURU AKA)E5IK

GURU K8KURIKU*U5

GURU A5A*I

)G : @ A 1! KE*AS )G @ B ; KE*AS

293 C Kela% 'n(

!92 C Kela% 'n(

!92 C Kela% 'n(

NISBA0

1/3/)G )G-2/)G :/)G )G

18NT80

n 2!

N,rma 293

*a6ak 6

Ni%#ah )G-2 / )G : / 1)G / 26

n 2!

N,rma !92

*a6ak

n -

N,rma !92

*a6ak 1 ')G (

')G (

1

1-

BI* 19

ISU

JAWAPAN

PPP 6ang telah ditem+atkan di ata% TI)AK B8*E0 4a$atan Tingkatan 6 meletakkan 4a$atan Tingkatan 6 dan kem#ali %e#agai G"r" Akademik Bia%a Pel"ang kenaikan +angkat G"r" Tiada halangan #agi G"r" Tingkatan Tingkatan 6 di lal"an kenaikan +angkat 6 "nt"k mem,h,n kenaikan +angkat 6ang lain9 ke gred 6ang le#ih tinggi9 B,lehkah G"r" Tingkatan 6 menga4ar di TI)AK B8*E0 ar"% +erdana
B,leh G"r" Tingkatan 6 men"kar mata +ela4aran tan+a +erl" menda+at %"rat kel"l"%an dari+ada Ja#atan Pendidikan Negeri 'JPN(

29

39 9

Pert"karan menga4ar mata +ela4aran Tingkatan 6 tidak %e+at"tn6a #erlak"2 ke%ila+an ter%e#"t #,leh men6e#a#kan lantikan g"r" #erkenaan ke 4a$atan Tingkatan 6 #,leh di#atalkan9 16

BI* -9

ISU G"r" Tingkatan 6 'Akademik( Gred )G : #erminat "nt"k men4a$at 4a$atan Pen,l,ng Kanan Pentad#iran> 0al Eh$al 5"rid> K,k"rik"l"m

JAWAPAN
G"r" Tingkatan 6 'Akademik( tidak #,leh ditem+atkan %e#agai Pen,l,ng Kanan Pentad#iran>0al Eh$al 5"rid>K,k"rik"l"m9 Wala" #agaimana+"n2 G"r" Tingkatan 6 'Akademik( #,leh ditem+atkan %e#agai Pen,l,ng Kanan Tingkatan 6

69

G"r" Tingkatan 6 enggan #ert"kar ke Sem"a g"r" T6 6ang telah dilantik P"%at T6 $a4i# #er+indah ke P"%at T6 9

17

1: