Na osnovu člana 4. stav 1. Zakona o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti („Službeni glasnik S!" br. #$%&' i '#%1()" člana 1*.

stav 1. i člana 4(. stav 1. Zakona o +ladi („Službeni glasnik S!" br. ,,%&," *1%&, - is.ravka 1&1%&*" $,%&/" 1$%11" $/%1( - 0S" *(%1( i *%14 - 0S)" +lada donosi 0 1230 4 05+ 67+8N90 : 4; 8<8 N0=>18 N1 S7;0 N4S57 7 31Z312N4S57 ?lan 1. 4vo@ uredbo@ utvrAuje se :rogra@ nuklearne sigurnosti i bezbednosti (u dalje@ tekstuB :rogra@)" koji je odšta@.an uz ovu uredbu i čini njen sastavni deo. ?lan (. :rogra@o@ iz člana 1. ove uredbe odreAuju se dugoročni .lanovi i Ciljevi u vezi sa nuklearni@ aktivnosti@a i siste@ kontrole i Dizičke zaštite nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala u skladu sa standardi@a i .rinCi.i@a @eAunarodnih organizaCija u ovoj oblasti" kao i .reuzeti@ @eAunarodni@ obaveza@a. ?lan #. 4va uredba stu.a na snagu os@og dana od dana objavljivanja u „Službeno@ glasniku e.ublike Srbije!. &, 3rojB 11&E($*&%(&14E1 0 3eogradu" 4. a.rila (&14. godine +>828 : 12S12N7= 7viCa 2ačić

(

: 4; 8< N0=>18 N1 S7;0 N4S57 7 31Z312N4S57 7. 0+42 :rogra@o@ se odreAuju .lanovi i Ciljevi u vezi sa sigurnosti i bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala" kao i siste@ kontrole i Dizičke zaštite nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala u skladu sa standardi@a i .rinCi.i@a @eAunarodnih organizaCija u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti" kao i .reuzeti@ @eAunarodni@ obaveza@a. 77. F7>91+7 : 4; 8<8 Filjevi koje je .otrebno ostvariti u vezi sa sigurnosti i bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala suB 1) .ot.isivanje" .otvrAivanje i s.rovoAenje @eAunarodnih konvenCija u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednostiG () održavanje regulatorne kontrole nad nuklearni@ objekti@a" @aterijali@a i aktivnosti@a .re@a @eAunarodni@ standardi@a u ovoj oblastiG #) odreAivanje strategije deko@isije istraživačkog nuklearnog reaktora 8 i njena i@.le@entaCijaG 4) odreAivanje strategije korišćenja nuklearnog reaktora 3 i njena i@.le@entaCijaG ,) saniranje stanja na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alneG $) jačanje stručne baze u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednostiG *) obezbeAivanje učešća javnosti i inDor@isanje stanovništva. 1. :ot.isivanje" .otvrAivanje i s.rovoAenje @eAunarodnih konvenCija u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti S.rovoAenje@ .ri.re@nih aktivnosti obezbediće se uslovi za .ot.isivanje" .otvrAivanje ili .ri@enu =onvenCije o nuklearnoj sigurnosti" Zajedničke konvenCije o sigurnosti isluženog nuklearnog goriva i o sigurnosti u.ravljanja radioaktivni@ ot.ado@" 8@and@ana na =onvenCiju o Dizičkoj zaštiti nuklearnih @aterijala i 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja. 1.1. =onvenCija o nuklearnoj sigurnosti :ot.isivanje@" ratiDikaCijo@ i s.rovoAenje@ =onvenCije o nuklearnoj sigurnosti se .ostižeB 1) dostizanje i održavanje visokog nivoa nuklearne sigurnosti jačanje@ .ojedinačnih @era kao i kroz @eAunarodnu saradnju koja uključuje saradnju na tehničko@ .lanu u oblasti sigurnostiG

# () us.ostavljanje i održavanje @era zaštite u nuklearni@ objekti@a s Cilje@ zaštite .ojedinCa" društva i životne sredine od štetnih eDekata jonizujućih zračenja koji .otiču od nuklearnih objekataG #) .reduzi@anje @era za s.rečavanje akCidenata sa radiološki@ .oslediCa@a i ublažavanje .oslediCa akCidenata ukoliko do njih doAe. 1.( Zajednička konvenCija o sigurnosti isluženog nuklearnog goriva i sigurnosti u.ravljanja radioaktivni@ ot.ado@ :ot.isivanje@" ratiDikaCijo@ i s.rovoAenje@ Zajedničke konvenCije o sigurnosti isluženog nuklearnog goriva i o sigurnosti u.ravljanja radioaktivni@ ot.ado@ .ostiže seB 1) dostizanje i održavanje visokog nivoa sigurnosti u oblasti u.ravljanja isluženi@ nuklearni@ gorivo@ i radioaktivni@ ot.ado@ jačanje@ .ojedinačnih @era kao i kroz @eAunarodnu saradnju koja uključuje saradnju na tehničko@ .lanu u oblasti sigurnostiG () us.ostavljanje i održavanje eDektivne zaštite u svi@ Daza@a u.ravljanja isluženi@ nuklearni@ gorivo@ i radioaktivni@ ot.ado@ od @ogućih radioloških o.asnosti tako da su .ojedinCi" društvo i životna sredina zaštićeni od štetnih eDekata jonizujućih zračenja" sada i u budućnosti" na način da .otrebe i Ciljevi sadašnjih generaCija ne ugroze životnu sredinu i zdravlje budućih generaCijaG #) .reduzi@anje @era za s.rečavanje akCidenata sa radiološki@ .oslediCa@a i ublažavanje .oslediCa eventualnih akCidenata ukoliko do njih doAe u svi@ Daza@a u.ravljanja isluženi@ nuklearni@ gorivo@ i radioaktivni@ ot.ado@. 1.#. 8@and@an na =onvenCiju o Dizičkoj zaštiti nuklearnih @aterijala :otvrAivanje@ a@and@ana na =onvenCiju o Dizičkoj zaštiti nuklearnih @aterijala .ostiže seB 1) .reduzi@anje @era za obezbeAenje većeg nivoa bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala radi s.rečavanja kraAa" sabotaža i drugih nedozvoljenih radnjiG () .reduzi@anje @era za obezbeAenje većeg nivoa bezbednosti .ri korišćenju" skladištenju i trans.ortu nuklearnih @aterijala. 1.4. 2odatni .rotokol uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja e.ublika Srbija je sukCesijo@ .rihvatila ranije .otvrAeni S.orazu@ iz@eAu SoCijalističke Hederativne e.ublike 9ugoslavije i <eAunarodne agenCije za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja („Službeni list SH 9!" broj $*%*#). 2odatni .rotokol uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja .ot.isan je (&&'. godine i .otrebno ga je .otvrditi kako bi se .ri@enjivao.

4 :otvrAivanje@ i .ri@eno@ 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja .ostiže se jačanje i .roširenje siste@a kontrole dodatni@ @era@a kako bi se obezbedila .ot.unija veriDikaCija .o .itanju s.rovoAenja reži@a ne.roliDeraCije nuklearnog oružja. (. 4državanje regulatorne kontrole nad nuklearni@ objekti@a" @aterijali@a i aktivnosti@a .re@a @eAunarodni@ standardi@a u ovoj oblasti S Cilje@ jačanja kontrole nad nuklearni@ objekti@a i nuklearni@ @aterijali@a u e.ubliCi Srbiji Dor@iraće se Centralni registar nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala. +oAenje evidenCije o nuklearni@ objekti@a i nuklearni@ @aterijali@a se vrši u skladu sa Zakono@ o ratiDikaCiji S.orazu@a iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja i Zakono@ o zaštiti od jonizujućih zračenja i o nuklearnoj sigurnosti. #. 4dreAivanje strategije deko@isije istraživačkog nuklearnog reaktora 8 i njena i@.le@entaCija 7straživački nuklearni reaktor 8 je .restao sa rado@ 1'/4. godine. 5reba doneti odluku o budućoj na@eni zgrade istraživačkog reaktora 8" odrediti strategiju deko@isije i izvršiti .roCenu troškova deko@isije. 4vu odluku donosi +lada e.ublike Srbije .osle izvršenih analiza od strane javnog .reduzeća osnovanog za u.ravljanje nuklearni@ objekti@a u e.ubliCi Srbiji. <oguće je izvršiti sanaCiju stanja .ojedinih delova reaktora 8 kao što su + bazeni za odlaganje tečnog ot.ada" bazeni i suvi bazen za odlaganje isluženog goriva u .rostoriji 141 u zgradi reaktora 8 i vruće ćelije reaktora 8. 8ktivnosti na ovi@ objekti@a .redviAene su .rojekti@a Dinansirani@ od strane 1vro.ske ko@isije. 4. 4dreAivanje strategije korišćenja istraživačkog nuklearnog reaktora 3 4snovna na@ena istraživačkog nuklearnog reaktora 3 je da se koristi u istraživačke svrhe i za obrazovanje kadrova u oblasti nuklearne Dizike i tehnike. Neo.hodno je doneti odluku o dalji@ .ravCi@a i Ciljevi@a razvoja i istraživanja u ovoj oblasti" deDinisati načine korišćenja reaktora 3" .otrebe za @odernizaCijo@ siste@a" .otrebne kadrove i neo.hodna Dinansijska sredstva. ,. Saniranje stanja na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alne Sve aktivnosti na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alne .rekinute su sredino@ šezdesetih godina (&Eog veka. Neo.hodno je izvršiti .otrebne analize lokaCije i doneti odluku o daljoj u.otrebi ovog .rostora kako bi saniranje stanja lokaCije @oglo da ot.očne" odluku o načinu uklanjanja o.re@e i @aterijala koji se još uvek ta@o nalaze i izraditi .lan sanaCije lokaCije.

,

$. 9ačanje stručne baze u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti 0 saradnji sa univerziteti@a" naučni@ instituti@a i @inistarstvo@ nadležni@ za .rosvetu i nauku os@isliće se i realizovati stručni .rogra@i s.eCijalizaCije u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti s Cilje@ .ovećanja broja visokoobrazovanih stručnih liCa" odnosno .ovećanja kadrovske baze .otrebne za s.rovoAenje .laniranih aktivnosti u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti. *. 4bezbeAivanje učešća javnosti i inDor@isanje stanovništva Na.raviće se i s.rovoditi .lan za inDor@isanje stanovništva u saradnji sa @inistarstvi@a nadležni@ za .rosvetu" nauku i zaštitu životne sredine o te@a@a iz oblasti zaštite od jonizujućih zračenja i nuklearne sigurnosti. 8genCija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije (u dalje@ tekstuB 8genCija) i nosilaC liCenCe za obavljanje nuklearne aktivnosti na nuklearni@ objekti@a dužni su da obezbede učešće javnosti u donošenju svih odluka vezanih za nuklearne aktivnosti a koje se tiču utiCaja tih aktivnosti na životnu sredinu.

777. :>8N7 8N1 8=57+N4S57 adi ostvarivanja navedenih Ciljeva s.rovodiće se sledeće aktivnostiB 1) .ot.isivanje" .otvrAivanje i .ri@ena @eAunarodnih konvenCija u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednostiG () održavanje regulatorne kontrole nad nuklearni@ objekti@a" @aterijali@a i aktivnosti@a .re@a @eAunarodni@ standardi@a u ovoj oblastiG #) odreAivanje strategije deko@isije istraživačkog reaktora 8G 4) odreAivanje strategije korišćenja istraživačkog reaktora 3G ,) saniranje stanja na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alne $) jačanje stručne baze u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti *) obezeAivanje učešća javnosti i inDor@isanje stanovništva. 1. :ot.isivanje" .otvrAivanje i .ri@ena @eAunarodnih konvenCija u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti S Cilje@ obezbeAivanja uslova za .ot.isivanje" .otvrAivanje ili .ri@enu =onvenCije o nuklearnoj sigurnosti" Zajedničke konvenCije o sigurnosti u.ravljanja radioaktivni@ ot.ado@ i .otvrAivanje a@and@ana na =onvenCiju o Dizičkoj zaštiti nuklearnih @aterijala .reduzeće se sledeće aktivnostiB 1) .ri.re@a tekstova konvenCija i a@and@ana" obavljanje interne .rovere stručne ter@inologije i .ostizanje konsenzusa oko korišćenja stručnih ter@inaG () .okretanje i s.rovoAenje .ostu.aka .ot.isivanja konvenCija i a@and@ana. adi stvaranja uslova za .otvrAivanje 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa

$ 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja" is.uniće se odreAene .ret.ostavke koje se odnose na .oboljšanje ad@inistrativnoEstručnih ka.aCiteta kako za obavljanje .roCedura .ri.re@e osnovnog izveštaja" tako i za i@.le@entaCiju tog .rotokola" koja .odrazu@eva angažovanje većeg broja resora" odreAivanje njihovih zadataka i us.ostavljanje siste@a njihove koordinaCije. Za realizaCiju tog Cilja s.rovešće se sledeće aktivnostiB 1) obuka kadrova za .oslove .o.isa objekata" o.re@e i @aterijala koji .odležu obaveza@a iz 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružjaG () .ri.re@a .rethodnog .o.isa objekata" o.re@e i @aterijala koji .odležu obaveza@a iz 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružjaG #) .ri.re@a :redloga zakona o .otvrAivanju 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja i .odnošenje Narodnoj sku.štini na usvajanjeG 4) .ri.re@a teksta :očetne deklaraCije koja .roizlazi iz 2odatnog .rotokola uz S.orazu@ iz@eAu SH 9 - <eAunarodna agenCija za ato@sku energiju o .ri@eni garantija u vezi sa 0govoro@ o neširenju nuklearnog oružja sa .o.iso@ objekata" o.re@e" @aterijala i aktivnosti koji .odležu obavezi. (. 4državanje regulatorne kontrole nad nuklearni@ objekti@a" @aterijali@a i aktivnosti@a .re@a @eAunarodni@ standardi@a u ovoj oblasti S Cilje@ jačanja kontrole nad nuklearni@ objekti@a i nuklearni@ @aterijali@a u e.ubliCi Srbiji Dor@iraće se elektronska baza .odataka - registar nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala. 8ktivnosti koje se .reduzi@aju s Cilje@ Dor@iranja registra nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala suB 1) is.unjenje tehničkih uslova za Dor@iranje i održavanje elektronske baze .odatakaG () nabavka .otrebnog soDtveraG #) is.unjenje uslova bezbednosti o.re@e i .odataka registraG 4) .ovezivanje .otrebnih instituCija na registarG ,) unošenje .otrebnih .odataka u registar. #. 4dreAivanje strategije deko@isije istraživačkog reaktora 8 2eko@isija istraživačkog raktora 8 s.rovešće se s Cilje@ .ovećanja nuklearne sigurnosti i bezbednosti u e.ubliCi Srbiji. Za realizaCiju izrade strategije deko@isije istraživačkog raktora 8 .reduzeće se sledeće aktivnostiB 1) izrada .lana deko@isije sa analizo@ @ogućih o.CijaG () .roCena @aterijalnih sredstava .otrebnih za deko@isijuG #) odreAivanje strategije deko@isijeG 4) odreAivanje vre@enskog okvira za obavljanje deko@isijeG ,) izrada neo.hodne doku@entaCije za dobijanje liCenCe za trajni .restanak rada i deko@isijuG $) izrada .lana sanaCije stanja .ojedinih delova reaktora 8 .redviAenih 7:8 .rojekti@a i toB + bazeni@a za odlaganje tečnog ot.ada" bazeni@a i suvo@ bazenu za

* odlaganje isluženog goriva u .rostoriji 141 u zgradi reaktora 8 i vrući@ ćelija@a reaktora 8G *) izrada neo.hodne doku@entaCije za obavljanje sanaCije stanja na navedeni@ delovi@a reaktora 8. 4. 4dreAivanje strategije korišćenja nuklearnog reaktora 3 S Cilje@ odreAivanja strategije korišćenja nuklearnog reaktora 3 .otrebno je s.rovesti sledeće aktivnostiB 1) odreAivanje načina korišćenja nuklearnog reaktora 3 i identiDikaCija instituCija zainteresovanih za njegovo korišćenjeG #) izrada studije izvodljivosti o @odernizaCiji i una.reAenju siste@a bitnih za sigurnost i bezbednost reaktoraG 4) .ri.re@a iniCijalnog .lana deko@isije reaktora.

,. Saniranje stanja na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alne 0 Cilju saniranja stanja na lokaCiji hidro@etalurškog .ostrojenja ;abrovniCa kod =alne .otrebno je izvršiti karakterizaCiju o.re@e i @aterijala koji se još uvek ta@o nalaze u Cilju donošenja odluke o načinu njihovog uklanjanja i izraditi .lan sanaCije lokaCije. 4dluku o dalje@ statusu .ostrojenja donosi +lada na osnovu .lana sanaCije koji izraAuje javno .reduzeće osnovano za u.ravljanje nuklearni@ objekti@a u e.ubliCi Srbiji a odobrava 8genCija. Za ove aktivnosti su neo.hodna Dinansijska sredstva koja će biti deDinisana nakon što budu .oznati rezultati karakterizaCije i uraAen .lan sanaCije. $. 9ačanje stručne baze u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti S Cilje@ jačanja stručne baze u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednosti .reduzeće se sledeće aktivnostiB 1) .ri.re@a .rogra@a s.eCijalizaCije u oblasti nuklearne sigurnosti i bezbednostiG () .ri.re@a .rogra@a stručnih .raksi za studente u ustanova@a čiji je osnivač e.ublika Srbija" a čija delatnost je .ovezana sa nuklearni@ tehnologija@aG #) o.re@anje Dakulteta sa .otrebno@ laboratorijsko@ o.re@o@ i soDtvero@. *. 4bezbeAivanje učešća javnosti i inDor@isanje stanovništva 0 Cilju inDor@isanja stanovništva o svi@ .itanji@a iz oblasti nuklearne sigurnosti koja su od interesa za širu društvenu zajedniCu .reduzeće se sledeće aktivnostiB 1) .ri.re@a .lana i .rogra@a za inDor@isanje stanovništvaG () .ri.re@a edukativnih @aterijala u vidu brošura" .ostera i veb straniCa. 8genCija i nosilaC liCenCe za obavljanje nuklearne aktivnosti na nuklearni@ objekti@a obezbediće učešće javnosti u donošenju svih odluka vezanih za nuklearne

/ aktivnosti a koje se tiču utiCaja tih aktivnosti na životnu sredinu organizovanje@ javnih ras.rava u skladu sa zakono@. 7+. S7S51< =4N5 4>1 N0=>18 N7I 4391=858 7 N0=>18 N7I <851 798>8 Siste@ kontrole nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala u e.ubliCi Srbiji s.rovodi se od strane 8genCije i @inistarstva nadležnog za .oslove nuklearne sigurnosti i u.ravljanja radioaktivni@ ot.ado@. Siste@ kontrole nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala se odnosi na nuklearne objekte i nuklearne @aterijale na teritoriji e.ublike Srbije" a siste@ se sastoji odB 1) @era koje se .reduzi@aju radi obezbeAivanja sigurnosti i bezbednosti nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala" @era zaštite od oštećenja nuklearnih objekata i @era zaštite od oštećenja ili kraAe nuklearnih @aterijala .ri svi@ .ostu.Ci@a u vezi sa nuklearni@ aktivnosti@a i radijaCioni@ delatnosti@aG () kontrole .roCedura i .ostu.aka od strane 8genCije .riliko@ .reduzi@anja nuklearnih aktivnosti od strane nosilaCa liCenCe za obavljanje nuklearnih aktivnostiG #) kontrole izveštaja o sigurnosti i druge doku@entaCije koja se odnosi na sigurnost i bezbednost nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala i kontrola so.rovoAenja tih akata od strane 8genCijeG 4) kontorole @onitoringa radioaktivnosti u nuklearni@ objekti@a i u okolini nuklearnih objekataG ,) kontrole evidenCija koje vode korisniCi o nuklearni@ objekti@a i nuklearni@ @aterijali@a u skladu sa ratiDikovani@ @eAunarodni@ ugovori@a. +. S7S51< H7Z7?=1 Z8J5751 N0=>18 N7I 4391=858 7 N0=>18 N7I <851 798>8 <ere bezbednosti i Dizičke zaštite nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala .ri@enjuje i s.rovodi javno .reduzeće osnovano za u.ravljanje nuklearni@ objekti@a i korisniCi nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala na osnovu Zakona o ratiDikaCiji =onvenCije o Dizičkoj zaštiti nuklearnog @aterijala („Službeni list SH 9 - <eAunarodni ugovori!" broj '%/,) i zakona i .odzakonskih akata koji@a se reguliše ova @aterija. 9avno .reduzeće osnovano za u.ravljanje nuklearni@ objekti@a u e.ubliCi Srbiji i korisniCi nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala" radi eDikasne .ri@ene siste@a Dizičke zaštite nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala .ri@enjuju sledeće @ere Dizičke zaštiteB 1) zaštita od kraAe nuklearnog @aterijala .ri svi@ .ostu.Ci@a u vezi sa nuklearni@ aktivnosti@a i radijaCioni@ delatnosti@a i @ere za otkrivanje i loCiranje nedostajućeg ili ukradenog nuklearnog @aterijalaG () zaštita nuklearnog @aterijala i nuklearnog objekata od sabotaže i @ere za olakšavanje i u@anjivanje eventualnih radioloških .oslediCa sabotažeG #) us.ostavljanje" .ri@ena" .otvrAivanje i održavanje odgovarajućeg reži@a Dizičke zaštite nuklearnih objekata i nuklearnih @aterijala .ri svi@ .ostu.Ci@a u vezi sa nuklearni@ aktivnosti@aG

' 4) u.otreba @etodologije analize i u.ravljanja riziCi@a radi s@anjenja .retnji i una.reAenja eDektivnosti i eDikasnosti siste@a Dizičke zaštite i radi s@anjivanja .otenCijalnih štetnih .oslediCa u vezi sa nuklearni@ aktivnosti@aG ,) us.ostavljanje i .ri@ena siste@a kontrole kvaliteta radi is.unjenosti s.eCiDičnih uslova i zahteva .ri obavljanju aktivnosti u vezi sa Dizičko@ zaštitito@ nuklearnih @aterijala i nuklearnih objekata.