Scrisoarea III Un sultan dintre aceia ce domnesc peste vro limbă, Ce cu-a turmelor păşune, a ei patrie ş-o schimbă, La pământ dormea

ţinându-şi căpătâi mâna cea dreaptă; Dară ochiu-nchis a ară, !nlăuntru se deşteaptă" #ede cum din ceruri luna lunecă şi se coboară $i s-apropie de dânsul preschimbată !n ecioară" %n lorea cărarea ca de pasul blândei primăveri; &chii ei sunt plini de umbra tăinuitelor dureri; Codrii se !n iorea'ă de atâta rumuseţe, (pele-ncreţesc !n tremur străve'iile lor eţe, )ulbere de diamante cade ină ca o bură, Scânteind plutea prin aer şi pe toate din natură $i prin mândra ermecare sun-o mu'ică de şoapte, Iar pe ceruri se !nalţă curcubeele de noapte""" *a, şe'ând cu el alături, mâna ină i-o !ntinde, )ărul ei cel ne+ru-n valuri de mătasă se desprinde, - Las- să le+ a mea viaţă de a ta""" %n braţu-mi vino, $i durerea mea cea dulce cu durerea ta alin-o""" Scris !n cartea vieţii este şi de veacuri şi de stele *u să iu a ta stăpână, tu stăpân vieţii mele" $i cum o privea sultanul, ea se-ntunecă""" dispare; Iar din inima lui simte un copac cum că răsare, Care creşte !ntr-o clipă ca !n veacuri, mereu creşte, Cu-a lui ramuri peste lume, peste mare se lăţeşte; Umbra lui cea uriaşă ori'ontul !l cuprinde $i sub dânsul universul !ntr-o umbră se !ntinde; Iar !n patru părţi a lumii vede şiruri munţii mari, (tlasul, Cauca'ul, .aurul şi /alcanii seculari; #ede *u ratul şi .i+ris, 0ilul, Dunărea bătrână Umbra arborelui alnic peste toate e stăpână" (st el, (sia, *uropa, ( rica cu-a ei pustiuri $i corăbiile ne+re le+ănându-se pe râuri, #alurile ver'i de +râie le+ănându-se pe lanuri, 1ările ţărmuitoare şi cetăţi lân+ă limanuri, .oate se !ntind nainte-i""" ca pe-un uriaş covor, #ede ţară lân+ă ţară şi popor lân+ă popor Ca prin ne+uri alburie se strevăd şi se pre ac %n !ntinsă-mpărăţie sub o umbră de copac"

#ulturii porniţi la ceruri pân- la ramuri nu a2un+; Dar un vânt de biruinţă se porneşte !ndelun+ $i loveşte rânduri, rânduri !n run'işul sunător, Stri+ăte de-(llah3 (llahu3 se aud pe sus prin nori, 4+omotul creştea ca marea turburată şi !naltă, Urlete de bătălie s-alun+au dupăolaltă, %nsă run'ele-ascuţite se !ndoaie după vânt $i deasupra 5omei nouă se !nclină la pământ" Se cutremură sultanul""" se deşteaptă""" şi pe cer #ede luna cum pluteşte peste plaiul *schişer" $i priveşte trist la casa şeihului *debali; După +ratii de ereastră o copilă el 'ări Ce-i 'âmbeşte, mlădioasă ca o crean+ă de alun; * a şeihului copilă, e rumoasa 1alcatun" (tunci el pricepe visul că-i trimis de la pro et, Că pe-o clipă se-nălţase chiar !n rai la 1ohamet, Că din dra+ostea-i lumească un imperiu se va naşte, (i căruia ani şi mar+ini numai cerul le cunoaşte" #isul său se-n iripea'ă şi se-ntinde vultureşte, (n cu an !mpărăţia tot mai lar+ă se sporeşte, Iară lamura cea verde se !nalţă an cu an, 0eam cu neam urmându-i 'borul şi sultan după sultan" (st el ţară după ţară drum de +lorie-i deschid""" )ân-!n Dunăre a2un+e urtunosul /aia'id""" La un semn, un ţărm de altul, le+ând vas de vas, se lea+ă $i !n sunet de an are trece oastea lui !ntrea+ă; Ieniceri, copii de su let ai lui (llah şi spahii #in de-ntunecă pământul la 5ovine !n câmpii; 5ăspândindu-se !n roiuri, !ntind corturile mari""" 0uma-n 'area depărtată sună codrul de ste2ari" Iată vine-un sol de pace c-o nă ramă-n vâr de băţ" /aia'id, privind la dânsul, !l !ntreabă cu dispreţ, - Ce vrei tu6 - 0oi6 /ună pace3 $i de n-o i cu bănat, Domnul nostru-ar vrea să va'ă pe măritul !mpărat"

La un semn deschisă-i calea şi s-apropie de cort Un bătrân atât de simplu, după vorbă, după port" - .u eşti 1ircea6 - Da-mpărate3 - (m venit să mi te-nchini, De nu, schimb a ta coroană !ntr-o ramură de spini" - &rice +ând ai, !mpărate, şi oricum vei i sosit, Cât suntem !ncă pe pace, eu !ţi 'ic, /ine-ai venit3 Despre partea !nchinării !nsă, Doamne, să ne ierţi; Dar acu vei vrea cu oaste şi ră'boi ca să ne cerţi, &ri vei vrea să aci !ntoarsă de pe-acuma a ta cale, Să ne dai un semn şi nouă de mila 1ăriei tale""" De-o i una, de-o i alta""" Ce e scris şi pentru noi, /ucuroşi le-om duce toate, de e pace, de-i ră'boi" - Cum6 Când lumea mi-e deschisă, a privi +ândeşti că pot Ca !ntre+ (liotmanul să se-mpiedice de-un ciot6 &, tu nici vise'i, bătrâne, câţi !n cale mi s-au pus3 .oată loarea cea vestită a !ntre+ului (pus, .ot ce stă !n umbra crucii, !mpăraţi şi re+i s-adună Să dea piept cu ura+anul ridicat de semilună" S-a-mbrăcat !n 'ale lucii cavalerii de la 1alta, )apa cu-a lui trei coroane, puse una peste alta, 7ul+erele adunat-au contra ul+erului care %n turbarea-i urtunoasă a cuprins pământ şi mare" 0-au avut decât cu ochiul ori cu mâna semn a ace, $i (pusul !şi !mpinse toate neamurile-ncoace; )entru-a crucii biruinţă se mişcară râuri-râuri, &ri din codri răscolite, ori stârnite din pustiuri; 4+uduind din pace-adâncă ale lumii !nceputuri, %nne+rind tot ori'ontul cu-a lor 'eci de mii de scuturi, Se mişcau !n+ro'itoare ca păduri de lănci şi săbii, .remura !nspăimântată marea de-ale lor corăbii3""" La 0icopole vă'ut-ai câte tabere s-au strâns Ca să steie !nainte-mi ca şi 'idul ne!nvins" Când vă'ui a lor mulţime, câtă run'ă, câtă iarbă, Cu o ură ne-mpăcată mi-am şoptit atunci !n barbă, (m 2urat ca peste dânşii să trec alnic, ără păs, Din pristolul de la 5oma să dau calului ovăs""" $i de crunta-mi vi2elie tu te aperi c-un toia+6 $i, purtat de biruinţă, să mă-mpiedec de-un moşnea+6 - De-un moşnea+, da, !mpărate, căci moşnea+ul ce priveşti

0u e om de rând, el este domnul 8ării 5omâneşti" *u nu ţi-aş dori vrodată să a2un+i să ne cunoşti, 0ici ca Dunărea să-nece spume+ând a tale oşti" După vremuri mulţi veniră, !ncepând cu acel oaspe, Ce din vechi se pomeneşte, cu Dariu a lui Istaspe; 1ulţi durară, după vremuri, peste Dunăre vrun pod, De-au trecut cu spaima lumii şi mulţime de norod; %mpăraţi pe care lumea nu putea să-i mai !ncapă (u venit şi-n ţara noastră de-au cerut pământ şi apă $i nu voi ca să mă laud, nici că voi să te-nspăimânt, Cum veniră, se ăcură toţi o apă ş-un pământ" .e ăleşti că !nainte-ţi răsturnat-ai valvârte2 &ştile leite-n 'ale de-mpăraţi şi de vite2i6 .u te lau'i că (pusul !nainte ţi s-a pus6""" Ce-i mâna pe ei !n luptă, ce-au voit acel (pus6 Laurii voiau să-i smul+ă de pe untea ta de ier, ( credinţei biruinţă căta orice cavaler" *u6 %mi apăr sărăcia şi nevoile şi neamul""" $i de-aceea tot ce mişcă-n ţara asta, râul, ramul, 1i-e prieten numai mie, iară ţie duşman este, Duşmănit vei i de toate, ăr-a prinde chiar de veste; 0-avem oşti, dară iubirea de moşie e un 'id Care nu se-n iorea'ă de-a ta aimă, /aia'id3 $i abia plecă bătrânul""" Ce mai reamăt, ce mai 'bucium3 Codrul clocoti de '+omot şi de arme şi de bucium, Iar la poala lui cea verde mii de capete pletoase, 1ii de coi uri lucitoare ies din umbra-ntunecoasă; Călăreţii umplu câmpul şi roiesc după un semn $i !n caii lor sălbatici bat cu scările de lemn, )e copite iau !n u+ă aţa ne+rului pământ, Lănci scânteie lun+i !n soare, arcuri se !ntind !n vânt, $i ca nouri de aramă şi ca ropotul de +rindeni, &ri'ontu-ntunecându-l, vin să+eţi de pretutindeni, #â2âind ca vi2elia şi ca plesnetul de ploaie""" Urlă câmpul şi de tropot şi de stri+ăt de bătaie" %n 'adar stri+a-mpăratul ca şi leul !n turbare, Umbra morţii se !ntinde tot mai mare şi mai mare; %n 'adar lamura verde o ridică !nspre oaste, Căci cuprinsă-i de pieire şi !n aţă şi !n coaste, Căci se clatină rărite şiruri lun+i de bătălie;

Cad asabii ca şi pâlcuri risipite pe câmpie, %n +enunchi cădeau pedestri, colo caii se răstoarnă, Când să+eţile !n valuri, care şuieră, se toarnă $i, lovind !n aţă,-n spate, ca şi crivăţul şi +erul, )e pământ lor li se pare că se năruie tot cerul""" 1ircea !nsuşi mână-n luptă vi2elia-n+ro'itoare, Care vine, vine, vine, calcă totul !n picioare; Durduind soseau călării ca un 'id !nalt de suliţi, )rintre cetele pă+âne trec rupându-şi lar+e uliţi; 5isipite se-mprăştie a duşmanilor şira+uri, $i +onind biruitoare tot veneau a ţării stea+uri, Ca potop ce prăpădeşte, ca o mare turburată )este-un ceas pă+ânătatea e ca pleava vânturată" (cea +rindin-oţelită !nspre Dunăre o mână, Iar !n urma lor se-ntinde alnic armia română" )e când oastea se aşea'ă, iată soarele apune, #oind creştetele nalte ale ţării să-ncunune Cu un nimb de biruinţă; ul+er lun+ !ncremenit 1ăr+ineşte munţii ne+ri !n !ntre+ul as inţit, )ân- ce i'vorăsc din veacuri stele una câte una $i din ne+uri, dintre codri, tremurând s-arată luna, Doamna mărilor ş-a nopţii varsă linişte şi somn" Lân+ă cortu-i, unul dintre iii alnicului domn Sta 'âmbind de-o amintire, pe +enunchi scriind o carte, S-o trimiţă dra+ei sale, de la (r+eş mai departe, 9De din vale de 5ovine :răim, Doamnă, către .ine, 0u din +ură, ci din carte, Că ne eşti aşa departe" .e-am ru+a, mări, ru+a Să-mi trimiţi prin cineva Ce-i mai mândru-n valea .a, Codrul cu poienele, &chii cu sprâncenele; Că şi eu trimite-voi Ce-i mai mândru pe la noi, &astea mea cu lamurile, Codrul şi cu ramurile, Coi ul nalt cu penele, &chii cu sprâncenele"

$i să ştii că-s sănătos, Că, mulţămind lui Cristos, .e sărut, Doamnă, rumos"9 """""""""""""""""""""""" De-aşa vremi se-nvredniciră cronicarii şi rapso'ii; #eacul nostru ni-l umplură saltimbancii şi iro'ii""" %n i'voadele bătrâne pe eroi mai pot să caut; (u cu lira visătoare ori cu sunete de laut )oţi să-ntâmpini patrioţii ce-au venit de-atunci !ncolo6 %naintea acestora tu ascunde-te, (pollo3 &, eroi3 care-n trecutul de măriri vă adumbriseţi, (ţi a2uns acum de modă de vă scot din letopiseţ, $i cu voi drapându-şi nula, vă citea'ă toţi nero'ii, 1estecând veacul de aur !n noroiul +reu al pro'ii" 5ămâneţi !n umbră s ântă, /asarabi şi voi 1uşatini, Descălecători de ţară, dătători de le+i şi datini, Ce cu plu+ul şi cu spada aţi !ntins moşia voastră De la munte pân- la mare şi la Dunărea albastră" (u pre'entul nu ni-i mare6 0-o să-mi dea ce o să cer6 0-o să a lu !ntr-ai noştri vre un alnic 2uvaer6 (u la S;baris nu suntem lân+ă capiştea spoielii6 0u se nasc +lorii pe stradă şi la uşa ca enelii, 0-avem oameni ce se luptă cu retoricele suliţi %n aplau'ele +rele a canaliei de uliţi, )an+licari !n ale ţării, care 2oacă ca pe unii, 1ăşti cu toate de renume din comedia minciunii6 (u de patrie, virtute, nu vorbeşte liberalul, De ai crede că viaţa-i e curată ca cristalul6 0ici vise'i că !nainte-ţi stă un stâlp de ca enele, Ce !şi râde de-aste vorbe !n+ânându-le pe ele" #e'i colo pe uriciunea ără su let, ără cu+et, Cu privirea-mpăroşată şi la ălci um lat şi bu+et, 0e+ru, cocoşat şi lacom, un i'vor de şiretlicuri, La tovarăşii săi spune veninoasele-i nimicuri; .oţi pe bu'e-având virtute, iar !n ei monedă calpă, Chintesenţă de mi'erii de la creştet până-n talpă" $i deasupra tuturora, oastea să şi-o recunoască, %şi aruncă pocitura bulbucaţii ochi de broască"""

Dintr-aceştia ţara noastră !şi ale+e astă'i solii3 &ameni vrednici ca să şa'ă !n 'idirea s intei :olii, %n cămeşi cu mâneci lun+e şi pe capete scu ie, 0e ac le+i şi ne pun biruri, ne vorbesc iloso ie" )atrioţii3 #irtuoşii, ctitori de aşe'ăminte, Unde spume+ă des râul !n mişcări şi !n cuvinte, Cu evlavie de vulpe, ca !n strane, şed pe locuri $i aplaudă renetic schime, cântece şi 2ocuri""" $i apoi !n s atul ţării se adun să se admire /ul+ăroi cu cea a +roasă, +recotei cu nas subţire; .oate mutrele acestea sunt pretinse de roman, .oată +reco-bul+ărimea e nepoata lui .raian3 Spuma asta-nveninată, astă plebe, ăst +unoi Să a2un+-a i stăpână şi pe ţară şi pe noi3 .ot ce-n ţările vecine e smintit şi stârpitură, .ot ce-i !nsemnat cu pata putre2unii de natură, .ot ce e per id şi lacom, tot 7anarul, toţi iloţii, .oţi se scurseră aicea şi ormea'ă patrioţii, %ncât on ii şi lecarii, +ă+ăuţii şi +uşaţii, /âlbâiţi cu +ura strâmbă sunt stăpânii astei naţii3 #oi sunteţi urmaşii 5omei6 0işte răi şi nişte ameni3 I-e ruşine omenirii să vă 'ică vouă oameni3 $i această ciumă-n lume şi aceste creaturi 0ici ruşine n-au să ieie !n smintitele lor +uri :loria neamului nostru spre-a o ace de ocară, %ndră'nesc ca să rostească pân- şi numele tău""" ţară3 La )aris, !n lupanare de cinismu şi de lene, Cu emeile-i pierdute şi-n or+iile-i obscene, (colo v-aţi pus averea, tinereţele la stos""" Ce a scos din voi (pusul, când nimic nu e de scos6 0e-aţi venit apoi, drept minte o sticluţă de pomadă, Cu monoclu-n ochi, drept armă beţişor de promenadă, #este2iţi ără de vreme, dar cu creieri de copil, Drept ştiinţ-având !n minte vre un vals de /al-1abil, Iar !n schimb cu-averea toată vrun papuc de curte'ană""" &, te-admir, pro+enitură de ori+ine romană3 $i acum priviţi cu spaimă aţa noastră sceptic-rece,

#ă miraţi cum de minciuna astă'i nu vi se mai trece6 Când vedem că toţi aceia care vorbe mari aruncă 0umai banul !l vânea'ă şi câşti+ul ără muncă, ('i, când ra'a lustruită nu ne poate !nşela, (stă'i alţii sunt de vină, domnii mei, nu este-aşa6 )rea v-aţi atătat arama s âşiind această ţară, )rea ăcurăţi neamul nostru de ruşine şi ocară, )rea v-aţi bătut 2oc de limbă, de străbuni şi obicei, Ca să nu s-arate-odată ce sunteţi - nişte mişei3 Da, câşti+ul ără muncă, iată sin+ura pornire; #irtutea6 e-o nero'ie; :eniul6 o ne ericire" Dar lăsaţi măcar strămoşii ca să doarmă-n colb de cronici; Din trecutul de mărire v-ar privi cel mult ironici" Cum nu vii tu, 8epeş doamne, ca punând mâna pe ei, Să-i !mparţi !n două cete, !n smintiţi şi !n mişei, $i !n două temniţi lar+e cu de-a sila să-i aduni, Să dai oc la puşcărie şi la casa de nebuni3

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful