MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.

– Az MAN Nutzfahrzeuge Csoport tagja
2330 Dunaharaszti 9027 Gyôr 7630 Pécs 3580 Tiszaújváros 9700 Szombathely
Csonka János u. 2. Berkenyefa sor 1. Pécsváradi út 4. Bay Zoltán u. 15. Körmendi út 92
Tel: (24) 520-300 Tel: (96) 515-460 Tel: (72) 539-400 Tel: (49) 544-400 Tel: (30) 488-4943
Fax: (24) 520-317 Fax: (96) 515-461 Fax: (72) 539-401 Fax: (49) 544-401 Fax: (94) 509-498
www.man-mn.hu
Következetes hatékonyság:
-vel minden
kategóriában!
Környezetvédô tehergépjármûvek az MAN-tôl!
Transport worldwide. Powered by MAN.
Küldetésünk, hogy csökkentsük a károsanyag kibocsájtást.
Tehergépjámûveink nemcsak az Euro5 normák kritériu-
mainak, de a még szigorúbb EEV követelményeknek is
megfelelnek. Bármilyen rendszert is választ – MAN PURE
DIESEL
®
vagy MAN AdBlue
®
SCR technológiát – biztos lehet
abban, hogy a maximális gazdaságosság és a példamutató
környezetvédelmi megoldás optimális kombinációját kapja.
Ez az, ami a hatékony szállítmányozást jelenti számunkra.
MAN 1_1 0909.indd 1 8/24/09 12:17:04 PM
TARTALOM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 TARTALOM 2
CAM
ION
TRUCK&BUS
2009
SZEPTEM
BER
15
25
28
32
38
44
64
SZEPTEMBERI HORIZONT
AKTUÁLIS 4
Változások a kiviteli vámeljárásban
– Dr. Nagy János (VPOP országos
parancsnoka) sajtótájékoztatója
LAPZÁRTA –
ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK 5–16
A HÓNAP TÉMÁJA 17
XIX. Nemzetközi Kamionos
és Country Találkozó – Szeged 2009
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY
KISTEHERBEMUTATÓ 25
Új Ford haszongépjármûvek a világnak,
az IVOY müncheni programja
KISTEHERTESZT 28
Mitsubishi Fuso Canter 3C13D
– szerelvényben 7 tonnáig
PÓTKOCSI, FELÉPÍTMÉNY 32
A Kögel Big-MAXX hazai tartóstesztje
– Delta-Truck – Szemerey Transport
együttmûködés
REFLEKTOR
FELHASZNÁLÓI TESZT 35
Rekorder Ivecók
a Hunos-Trans Kft.-nél
JÁRMÛ-KERESKEDELEM 38
Avia-visszatérés – fióktelep
Magyarországon
MÛSZAKI HÁTTÉR
KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁG 40
Látni és látszani, különösen éjszaka
– esettanulmány
SZOLGÁLTATÁS 42
Optimalizált tankolás
– újdonság: OMV Fuel Navigator
50
BUSZVILÁG
AUTÓBUSZTESZT 44
Coach Euro Test 2009 – Párizs
– öt márka versenye
KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉS 50
Neoplan vendég a BKV-nál – a miskolci
csuklós busz budapesti menetpróbája
AUTÓBUSZ-KERESKEDELEM 52
Alkossuk meg a jövôt! – a Temsa
Avenue már CNG változatban is

SZAKMAI FÓRUM
EXKLUZÍV 53
Teherautó és Busz Világfórum
– Stefano Chmielewski a Renault Trucks
SAS elnôkének beszéde
JÖVÔKÉP 54
Merre tovább KTE?
– 60 éves jubileum
MKFE HÍREK 56
Megváltozott a bírságrendelet
NIT HÍREK 60
■ Verhetetlen a közúti fuvarozás!
■ „Forró drót” a határon
■ Betarthatatlan a behajtási rendelet
KTI ROVAT 62
Integrált ütemes autóbusz-menetrend
Pest megyében
KALEIDOSZKÓP
KITEKINTÉS 64
Mi is az LCV?
– dupla pótkocsis szállítás
PILÓTÁK VÉLEMÉNYE 66
Kamion, kontra kétkerekûek
PÁLYÁZAT 68
Az év haszongépjármûve 2009 pályázat
KAMIONSPORT 74
Szobi Balázs új motorral
a Nürburgringen
MODELLKIRAKAT 75
Tengeren innen és túl
KALEIDOSZKÓP 79
X
IX
. N
e
m
z
e
t
k
ö
z
i
K
a
m
io
n
o
s
é
s
C
o
u
n
t
r
y
T
a

lk
o
z
ó

– S
z
e
g
e
d
2
0
0
9
Tartalom.indd 2 9/2/09 4:06:19 PM
A száIIítmánynak gyorsah, gazdaságosah, negbízhalóah kell célba
érhie. Az OMV kienelkedó nihóségu lernékeivel ÷ üzenahyagaival,
kehóahyagaival, az AdBlue
`
-val, valanihl az OMV EuroTruck kárlya
állal bizlosíloll elsó oszlályú szolgállalásokkal lánogal|a Öhl ebbeh. A
belsó lernékIe|leszlés és a gyárlás kövelkezeleseh nagas nihóségel és
negbízhaló ellálásl garahlál, közvellehül Öhhek - nihdehl egy kézból.
A szoIgáItatás hívószáma: +36 (1) 4527 141
lll#dbk"ZjgdigjX`#Xdb
0MV EurcIrucl-lal
Euróµa útjair.
OMV 1_1 0803.indd 3 8/19/09 11:38:21 AM
DR. NAGY JÁNOS TÁBORNOK:
A számítógépek általános el-
terjedésével egyre több állam-
igazgatási területen valósítható
meg az elektronikus úton tör-
ténő online ügyintézés, s ezzel
egyidejűleg a papíralapú admi-
nisztráció kiváltása. Erről ma
már jogszabályok intézkednek,
hiszen nincs ma már cég számí-
tógép nélkül. Tehát az alapok
adottak.
A kiviteli árunyilatkozatok elekt-
ronikus úton történő továbbítá-
sát az Európai Unió vezetése is
szorgalmazza, vagyis azt előbb-
utóbb minden tagországnak tel-
jes körűen alkalmaznia kell.
A célok egyértelműek: a Közös-
ség pénzügyi és gazdasági érde-
keinek védelme, a versenyké-
pesség javítása, a vámrendsze-
rek gyorsabbá és hatékonyabbá
tétele, az elektronikus vámeljá-
rások megteremtése.
A közösségi jogalkotásban ki-
emelt szerepet kap a pénzügyi
és gazdasági érdekek mellett az
Európai Unió területének, vala-
mint a tagállamok állampolgá-
rainak biztonsága is, mely első
körben a Közösség külső hatá-
rán átmenő forgalomban – akár
export, akár import vonatko-
zásában – realizálódik. Fontos
szerep hárul a vámhatóságokra,
hiszen első körben ők találkoz-
nak azokkal az árukkal, ame-
lyek potenciális veszélyforrást
jelenthetnek.
Az Európai Parlament és a Ta-
nács 70/2008/EK határozata a
papírmentes vám- és kereske-
delmi környezetről megterem-
tette az alapot az egyes vámel-
járásokhoz kapcsolódó árunyi-
latkozatok elektronikus úton
történő benyújtására, fogadá-
sára és feldolgozására, valamint
egy új, a Közösség biztonságát
célzó kockázatelemzés elvég-
zésére. Ezek a rendelkezések a
2454/93/EGK bizottsági rende-
letét módosító 1875/2006/EK
bizottsági rendeletnek a kivi-
telre vonatkozó cikkeiben (592
a. – 592 g. cikkei, valamint 787.-
796. e. cikkei) találhatóak.
Kivitel – csak elektronikusan
A vámeljárások elektronizálá-
sa tekintetében 2009. július 1-je
fontos mérföldkő a vámhatóság
életében is, hiszen ez időpont-
tól kezdődően az exportforga-
lomban papír alapú vámáru-nyi-
latkozat benyújtására nem ke-
rülhet sor. A kivitel elektronikus
bejelentéssel valósul meg a ki-
viteli vámeljárásokban érintett
különböző szereplők (gazdál-
kodók, vámhatóság, adóhiva-
tal, egyéb kormányzati szervek)
közötti online elektronikus üze-
netcsere útján. Ezzel a korszerű
technikai megoldással az egyes
eljárási mozzanatok gyorsabbá,
biztonságosabbá és könnyebben
ellenőrizhetővé válnak. Elektro-
nikus vámáru-nyilatkozatot kell
benyújtani a passzív feldolgo-
zásra szánt, illetve az újrakivi-
telre kerülő árukra is. Fontos,
hogy az exporttámogatásban
részesülő termékek esetében is
elektronikusan kell vámáru-nyi-
latkozatot adni, melyre a Vám-
és Pénzügyőrség 2009. június 1-
óta biztosít lehetőséget.
Elektronikus árunyilatkozat-
adás alóli kivételek
A közösségi jogszabályok az
elektronikus kiviteli árunyilatko-
zatok benyújtása tekintetében
kivételeket is meghatároznak,
amikor az eljárást papír alapú
vámáru-nyi l atkozattal l ehet
kezdeményezni. Ezek a kivéte-
lek a következők:
■ a vámhatóság és/vagy az ügy-
fél informatikai rendszere
nem üzemel,
■ gyorsposták által/postafor-
galomban kiszállításra kerü-
lő áruk, amennyiben az áruk
értéke nem haladja meg az
1000 eurót,
■ az ATA-igazolvánnyal kezde-
ményezett ideiglenes kiviteli
eljárások,
■ az utasok által kiszállítás-
ra kerülő áruk, amennyiben
írásbeli vámáru-nyilatkozat
benyújtása szükséges.
Statisztika
Az elektronikus kiviteli árunyi-
latkozatok benyújtására hazánk-
ban már 2007. november 5-ike
óta van lehetőség. Ez időpont-
ban az összes árunyilatkozatnak
még csak 10%-át nyújtották be
elektronikus úton, majd a foko-
zatosan emelkedő darabszám
2009. május hónapra elérte a
80%-ot. Ez a szám reményeink
szerint azt prognosztizálja, hogy
nem lesznek nagyobb gondok a
még papírt használó cégek át-
állásával sem. Egyébként az
elektronikus ügyintézéssel úgy
a gazdasági szervezetek, mint
a VPOP időt, pénzt, munkaerőt
takarítanak meg. Az ügyfeleink
térítésmentesen kapják meg tő-
lünk a VPOP informatikai rend-
szeréhez való csatlakozás illesz-
tő programját.
Biztonsági és védelmi célú
kockázatelemzés
Kiemelendő, hogy a vámeljá-
rás kikerülésének minél ha-
tékonyabb visszaszorítása ér-
dekében kerül bevezetésre
2009. július 1-jétől a biztonsági
és védelmi célú kockázatelem-
zés, amely más lesz az eddig
megszokott kockázatelemzé-
si modellhez képest. Az elem-
zést, illetve a kockázatfelmé-
rést az ügyfél által szolgáltatott
adatok alapján végzi el a hatá-
ron található vámszerv, amely
minden kockázati információt
köteles megosztani más tagálla-
mok vámhatóságaival, az ered-
mények egységes kezelése, il-
letve az egységes fellépés ér-
dekében.
EORI szám
Az Unióban külkereskedelmi
forgalmat lebonyolító, ezáltal
a vámhatósággal kapcsolatban
álló ügyfelek egy állandó – az
adószámhoz hasonló – nyilván-
tartási számmal fognak rendel-
kezni (EORI szám), amely az
Unió valamennyi tagállamában
egyértelműen azonosíthatóvá
teszi a vámhatóság ügyfeleit,
ezáltal is garantálva a gyorsabb,
hatékonyabb ügyintézést. Ez az
EORI szám szolgál a jövőben a
kiviteli vámáru-nyilatkozatokon
is az exportőr azonosítására.
Az elektronikus árunyilatkozat
adás, illetve a kapcsolódó koc-
kázatelemzés az első lépcső a
teljes elektronizálás felé vezető
úton, hiszen az árukat a vámha-
tóság részére továbbra is be kell
mutatni, a kiviteli engedélyeket
a vámhatóság számára szintén
be kell nyújtani, azonban az el-
járások hatékonyabbá válása vi-
tathatatlan. A végső cél, a teljes
automatizmus a Közösség több-
éves stratégiai célkitűzései kö-
zött szerepel, mely a közösségi
Automatizált Kiviteli Rendszer
bevezetésével fog megvalósulni.
Tóth I. Gábor
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 4
Változások a kiviteli
vámeljárásban
ELEKTRONIKUS ÁRUNYILATKOZATOK
Ma már a kisebb közúti fuvarozó vállalkozások is foglalkoznak
szállítmányozással, vagyis átvállalják a megbízótól az áru
csomagolását, raktározását és vámkezelését is. A nagyobb
gépjárműállománnyal rendelkező cégeknél pedig magától értetődő
a fuvarozáshoz kapcsolódó műveletek átvállalása, és akkor még ott
vannak a csak szállítmányozással foglalkozó vállalkozások.
Tehát a vámeljárások bármilyen változása nem csekély területet
érint a szakmában. Hogy melyek a legújabb módosítások, arról
Dr. Nagy János, pénzügyőr tábornok, a VPOP országos
parancsnoka
sajtótájékoztató
keretén belül
adott részletes
ismertetést.
Őt idézzük.
jékoztatóján
y János
s Jenô szóvivô
04 aktualis.indd 4 8/24/09 4:25:18 PM
kássága, szakmai-közéleti tevé-
kenysége elismeréseként.
Pócza Mihály, a Kisalföldi Volán
Zrt. vezérigazgatója, címzetes
egyetemi tanár.
A közúti közlekedés korszerűsí-
tése érdekében végzett sokolda-
lú vezetői, szolgáltatásfejlesztői
munkája, szakmai-közéleti tevé-
kenysége elismeréseként.
■ Magyar Köztársasági Arany
Érdemkereszt polgári tagozat
kitüntetést vett át:
Heintz Ferenc, a Tisza Volán
Közlekedési és Szolgáltató Zrt.
személyszállítási és értékesítési
igazgatója.
A személyszállítás területén
végzett kimagasló szakmai tevé-
kenysége, illetve a Tisza Volán
Zrt-nél eltöltött 40 éves életpá-
lyájának elismeréseként.
Sitku László, a Közlekedésfej-
lesztési Koordinációs Központ,
Híd Önálló Osztályának főosz-
tályvezetője.
A hídgazdálkodás területén nagy
szaktudással végzett, rendkívül
értékes és sokoldalú munkás-
sága, személyes elhivatottsága
és felelősségtudata elismerése-
ként.
KHEM-KITÜNTETÉSEK
Kiemelkedő szakmai
teljesítmények
Augusztus 20-i állami ünne-
pünk alkalmából 2009. augusz-
tus 18-án Köztársasági Elnök
megbízásából Hónig Péter
Miniszter állami kitüntetéseket
adott át.
■ Magyar Köztársasági Ér-
demrend Tisztikeresztje pol-
gári tagozat kitüntetést vett
át:
Tari Gábor, a Magyar Villamos-
energia-ipari Átvételi Rendszer-
irányító Zrt. vezérigazgatója.
A magyar villamosenergia-ipar-
ban betöltött több évtizedes
vezetői-szervezői tevékenysé-
géért, a magyarországi átviteli
hálózat fejlesztése, biztonságos
üzemeltetése terén végzett fe-
lelősségteljes munkája elisme-
réseként.
Dr. Bots Dénes, a Közlekedé-
si, Hírközlési és Energiaügyi Mi-
nisztérium Jogi Főosztályának
főosztályvezetője.
A közlekedésigazgatás szolgála-
tában végzett munkája, a közúti
és vasúti közlekedésre vonatko-
zó joganyagok, valamint a gaz-
dasági életet érintő szabályozá-
sok jogharmonizációjában, EU-
konform módon történő újra-
szabályozásában végzett mun-
kássága, vezetői tevékenysége
elismeréseként.
Pataki Dániel, a Nemzeti Hír-
közlési Hatóság elnöke.
Az európai hírközlés szabályo-
zásának megújítása és a frek-
venciagazdálkodás korszerű-
sítése területén végzett kima-
gasló tevékenysége, valamint az
európai frekvenciagazdálkodást
irányító szabályozói szervezet
vezetőjeként végzett munkája
elismeréseként.
■ Magyar Köztársasági Ér-
demrend Lovagkeresztje pol-
gári tagozat kitüntetésben
részesült:
Dr. Barócsi Zoltán, az MVM
Trade Villamosenergia Kereske-
delmi Zrt. igazgatója, az igazga-
tóság tagja.
A magyar villamosenergia-ipar-
ágban végzett több évtizedes
szakértői és vezetői-szerve-
zői tevékenységéért, továbbá
a közüzemi villamosenergia-ke-
reskedelem megszervezéséért
és sikeres működtetéséért.
Dr. Gerse Károly, a Magyar Vil-
lamos Művek Zrt. törzskari ve-
zérigazgató-helyettese.
A magyarországi villamosener-
gia-ipar uniós normáknak meg-
felelő átalakításában és az áram-
piaci nyitás szabályozási környe-
zetének létrehozásában végzett
munkássága, több évtizedes ok-
tatói, vezetői munkája elisme-
réseként.
Kozma László, az Útgazdálko-
dási és Koordinációs Igazgató-
ság nyugalmazott igazgatója.
A gépjármű-közlekedésre alkal-
mas, korszerű közúthálózat ki-
építésének megszervezésében,
a modern közútüzemi szakszol-
gálat kialakításában, a magyar
közlekedésügy és a nemzetkö-
zi szakmai szervezetek kapcso-
latainak korszerűsítésében vég-
zett öt évtizedes munkássága
elismeréseként.
Dr. Ruppert László, a Közleke-
déstudományi Intézet Nonpro-
fit Kft. ügyvezető igazgatója.
A közlekedéstudományi kuta-
tások feltételeinek megterem-
tése, eredményeinek nemzet-
közi elismertetése érdekében
végzett sokoldalú vezetői mun-
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 5
Használja ki tudásunkat, tapasztalatunkat a jövô
évben is! Együtt biztosan sikerül! Ha félpótkocsira
van szüksége, bennünket keressen!
Ügyfélorientált szolgáltatás, széles termékpaletta,
százéves tapasztalat és a folyamatos mûszaki
újításaink révén lettünk piacvezetôk.
Schmitz Cargobull Magyarország Kft. just more Információ: 06 22 / 814 100
Álomcsapat
05 lapz.indd 5 9/1/09 3:38:29 PM
SZÁLLÍTÁSI TELJESÍTMÉNYEK
2009. I. félév (KSH)
A gazdasági teljesítményekkel
párhuzamosan csökkentek a
szállítási igények is: 2009 I. fél-
évében a szállított áruk töme-
ge 13, az árutonna-kilométer-
ben mért teljesítmény 12%-kal
esett vissza, az előző év azonos
időszakához képest. A helykö-
zi személyszállításban az utasok
száma 7, az utaskilométerben
mért teljesítmény 4%-kal lett
alacsonyabb. Budapest-Ferihegy
repülőtér utasforgalma 3,6 millió
fő volt, 9%-kal csökkent. A Ma-
gyarországon első alkalommal
forgalomba helyezett személy-
gépkocsik száma 46 ezer, az egy
évvel korábbinak alig fele.
■ Áruszállítás – A szállított áruk
tömege és az árutonna-kilomé-
terben mért szállítási teljesítmé-
nyek valamennyi szállítási alága-
zatban csökkentek, a visszaesés
jellemzően kétszámjegyű volt.
A 2009. I. félévi közúti áruszál-
lítás volumenének mérséklődé-
se nagyrészt a belföldi szállítás
(12%-os) visszaesésének a kö-
vetkezménye – nemzetközi vi-
szonylatban a csökkenés 4%.
Árutonna-kilométerben mérve
a teljesítmény belföldi viszony-
latban 5, nemzetközi viszonylat-
ban 8%-kal esett vissza. Keve-
sebb árut szállítottak nagyobb
távolságra, megnőtt az átlagos
szállítási távolság, ugyanakkor az
üresen megtett út aránya 4 szá-
zalékponttal csökkent. A köz-
úti áruszállítás résztvevői sze-
rinti bontásban a teljesítmény
esése elsősorban a szállítási ága-
zat tevékenységének tudható
be: 18%-kal csökkent a volu-
men, 16%-kal az árutonna-kilo-
méterben mért teljesítmény. Az
egyéb ágazatokban tevékeny-
kedő cégek saját árufuvarozási
részlegei adják a közúton szállí-
tott áruk tömegének 46, illetve
az árutonna-kilométerben mért
teljesítmények 28%-át – utóbbi
azért alacsonyabb, mert főként
a saját vonzáskörzetükben szállí-
tanak (kisebb távolságra). A vas-
úti áruszállítás forgalma és össz-
teljesítménye is nagymérték-
ben (19, illetve 26%-kal) csök-
kent a bázisidőszakhoz képest.
A második negyedévben a bel-
földi vasúti szállítás volumene
és teljesítménye az autópálya-
beruházásoknak köszönhető-
en nőtt, ám nem tudta ellensú-
lyozni a nemzetközi teljesítmé-
nyek nagyarányú visszaesését.
A belvízi áruszállításban a ma-
gyar lobogó alatt hajózó jármű-
vek részesedése az összes szál-
lított áruból 12, az összteljesít-
ményből 11%. A Duna magyar-
országi szakaszán a magyarokét
meghaladó teljesítményt produ-
káltak a román (17%), a német
(16%), az ukrán (15%), a bolgár
(15%), és az osztrák (11%) fel-
ségjelű hajók. Az összes teljesít-
mény 55%-a átmenő forgalom,
34%-a export, 11%-a import;
mindössze 2 ezrelék a belföldi
forgalom.
A légi áruszállításban Budapest-
Ferihegy repülőtér menetrend
szerinti és nem menetrend sze-
rinti járatokon lebonyolított áru-
forgalma 24,4 ezer tonna volt,
27%-kal alacsonyabb, mint egy
évvel korábban.
■ Személyszállítás – A hely-
közi személyszállításban az uta-
sok száma 7, az utaskilométer-
ben mért teljesítmény 4%-kal
csökkent. A belföldi távolsági
személyszállítás terén – a szállí-
tott utasok számát tekintve – az
autóbusz-forgalom súlya a legje-
lentősebb: 79%. A nemzetközi
szállításban 62%-os részesedé-
sével a légi közlekedésé a vezető
szerep, a vasút 24, az autóbusz
14%-os hányadot képvisel. Bu-
dapest-Ferihegy repülőtér 63
országgal lebonyolított utasfor-
galma 3,58 millió fő volt, 9%-kal
csökkent a bázisidőszakhoz ké-
pest. Ezt az utasforgalmat ösz-
szesen 53 ezer, az előző évinél
8%-kal kevesebb járattal reali-
zálta. Kétszázezer főt meghala-
dó légi forgalmat Németország,
Nagy-Britannia, Olaszország és
Franciaország viszonylatában re-
gisztráltak. A legnagyobb forgal-
mat lebonyolító légitársaságok a
MALÉV, a Wizz Air, a Lufthansa,
az EasyJet, a British Airways és
a Swiss. Nem menetrend szerin-
ti forgalmat 54 ország relációjá-
ban bonyolított le Budapest-Fe-
rihegy. A helyi személyszállítás
utasszáma 4%-kal, utaskilomé-
terben mért teljesítménye 5%-
kal csökkent az előző évihez
képest. A szolgáltatás 59%-át az
autóbusz-közlekedés adja, ennek
44%-a a fővárosban bonyolódik.
A metrónak a forgalomból elfog-
lalt részesedése 14%.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 6
IGEN – Önnek is lehet UTA kártyája!
UTA MINDEN VILÁGOS
30/637-5093 • 267-3521 • www.UTA.hu • e-mail: info@UTA.hu •
FULL SERVICE CARD
Üzemanyag – autópálya – szerviz
MICHELIN HUNGÁRIA
Abroncsok a Máltai Szeretet-
szolgálatnak
Együttműködési megállapodást
írt alá a Michelin Hungária Kft.
és a Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Közép Ma-
gyarországi Régiója. Az együtt-
működés keretében 2009-ben a
Michelin Hungária mintegy 3,5
millió forint értékben adomá-
nyoz gumiabroncsokat a Magyar
Máltai Szeretetszolgálat Egye-
sület Közép Magyarországi Régi-
ójának. Az abroncsokat Kozma
Imre atya, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat alapítójának je-
lenlétében vette át Győri-Dani
Lajos ügyvezető alelnök.
A Magyar Máltai Szeretetszolgá-
lat Egyesület Közép Magyaror-
szági Régiója mintegy 50 segítő
gépkocsit és mentőt működtet,
mely járművek a szeretetszolgá-
lat szegényeket és elesetteket
szolgáló tevékenységeinek nél-
külözhetetlen eszközei. E gép-
kocsik járják Budapest utcáit és
a budai hegyvidéket, a téli krí-
zisidőszakban naponta felkere-
sik a hajléktalan emberek ismert
„szállásait”, élelmiszert, meleg
ruhát, takarót adnak nekik.
A Máltai mentőkkel naponta ta-
lálkozhatnak a budapestiek.
Számos gépkocsi segít az idős-
ellátásban, családgondozásban,
segélyszállításban, adományok
eljuttatásában, szolgálják ki az
intézményeket.
Az átlagost messze meghaladó
igénybevétel mellett is a munka-
társak, segítők biztonságát ga-
rantálja a Michelin felajánlása.
06 lapz.indd 6 9/1/09 3:41:29 PM
A
g
é
p

r
m
ű
fe
n
n
ta
r


ip
a
r
t
e
l
j
e
s
k
ö
r
ű

b
e
m
u
ta
tk
o
z
á
s
a
!
Az ország egyetlen teljes körű
gépjárműfenntartó szakmai találkozójáról
Ön sem hiányozhat!
Autótechnika – Autó-DIGA
„Lehetőség szakmai kapcsolatok kiépítésére
és üzletkötésre,
„az innovációk megismerésére,
„az informálódásra a kiállítást kísérő szakmai
konferencián.
2009. szeptember 22–25.
A jövőt formáljuk!
Reméljük, Önnel együtt.
Várjuk a kiállításon személyesen
és érdeklődését az
automobil@hungexpo.hu
e-mail címen!
A belépőjegyek érvényesek
az egyidejű Budatranspack, Printexpo,
Promotion szakkiállításokra.
További információ:
www.automobil.hungexpo.hu
Előzetes a vásár
szakmai programjaiból
„Hatósági járműműszaki vizsgálatok jelene, jövője.
A KÖKIR bevezetése óta eltelt időszak tapasztalatai, további
fejlesztési tervek, Zöldkártya: mi lesz veled, mi lesz velünk?
Az AOE és a GVOE közös rendezvénye.
„Felsőoktatási hallgatói járműipari innovációk
Formula Student, alternatív hajtás – pneumobilok, villanyautók.
Beszámolók a fejlesztési munkáról, a versenyekről, járműbemutatók.
„A Frankfurti Autószalon autótechnikai újdonságai
Kiállítási beszámoló.
„Mindenható lesz-e az AdBlue adalékolás?
Az SCR kipufogógáz-tisztítási technika a haszongépjárművektől
a személyautókig.
„Autós szaktanár-továbbképzés nem csak szakta-
nároknak
Ízelítő bevezető előadás a képzés témaköreiből (Korszerű
jármű- és járműfőegység-konstrukciók, autóbontás – recycling,
Otto- és dízelmotorok Euro 5 és 6 emissziótechnikai rendszerei,
a közvetlen benzinbefecskendezés).
„A rendőrség közlekedési szabályszegések felderí-
tését, dokumentálását segítő új technikai, informati-
kai eszközei
Bemutató
„Autójavító-ipari vállalkozásokban a járulékalapot
képező jövedelmek meghatározása
Ki mondja meg, hogy hol mennyi?
A részletes programot a www.autotechnika.hu/rendezvenyek.html
és a www.automobil.hungexpo.hu honlapokon találja!
,
AutoDiga 1_1 0909.indd 7 9/2/09 3:11:28 PM
balesetek 71%-át okozták sze-
mélygépkocsik, 9%-át teherszál-
lító járművek, 8%-át gyalogosok,
6%-át át pedig kerékpárosok. A
balesetek 91%-a járművezetők
hibájából történt, leggyakrab-
ban nem megfelelően választot-
ták meg a sebességet. A 2008. év
I. negyedének adataihoz viszo-
nyítva a gyalogosok okozta bal-
esetek csökkentek a legnagyobb
mértékben, 35%-kal és a sze-
mélygépkocsik okozta balesetek
a legkevésbé, 11%-kal. Az au-
tópályákon közlekedők – meg-
egyezően az országos mértékkel
– 15%-kal kevesebb balesetet
okoztak, mint egy évvel koráb-
ban. A balesetek száma azonban
autópályánként eltérően alakult:
az M1-esen 15%-kal nőtt, az
M3-on megkétszereződött, az
M5-ön 56%-kal csökkent 2008
azonos időszakához képest. A
relatív baleseti mutató az M1 au-
tópályán volt a legmagasabb, a
100 km-re jutó 14 balesettel, míg
az M5-ön a legalacsonyabb, ahol
a viszonyszám értéke 6 volt. A
megsérült személyek 31%-a kül-
földi állampolgár volt. A balese-
tek 13%-ának hátterében szere-
pelt alkohol. Az ittasan okozott
balesetek száma az előző év azo-
nos időszakához képest minden
kategóriában csökkent, kivéve a
személygépkocsi-vezetőket, akik
esetében közel azonosan alakult.
Az ittasan okozott balesetek ará-
nya a segédmotoroskerékpár-
vezetők által okozott balesetek
között a legmagasabb, 31%-os.
Régiós bontásban: 2008 I. ne-
gyedévének adataihoz viszonyít-
va a balesetek száma mindenütt
csökkent, legnagyobb mérték-
ben Dél-Dunántúlon, 21%-kal.
A halálos balesetek száma is min-
den régióban alacsonyabb, kivé-
ve Dél–Dunántúlt, ahol 45%-kal
emelkedett. Az itteni növeke-
dés Somogy és a Baranya megye
adatainak tudható be: az előbbi-
ben háromszorosára, az utóbbi-
ban 30%-kal nőtt a halálos bal-
esetek száma. Az ittasan okozott
balesetek száma Közép-Magyar-
országon 16%-kal, Észak-Alföl-
dön 13%-kal emelkedett, Észak-
Magyarországon és Dél-Alföldön
azonos szinten maradt, a többi
régióban csökkent. A régiókon
belül Jász-Nagykun-Szolnok me-
gyében (82%) és Budapesten
(45%) volt a legerősebb a nö-
vekedés. Az alkoholos befolyá-
soltság alatt elkövetett balesetek
száma Közép Dunántúlon csök-
kent a legnagyobb mértékben,
több mint 40%-kal.
DAF CF/XF105 EDITION 2009
ACC és FCW berendezésekkel is
kapható – XF105 Safety Demo
bemutatójármű
A DAF megkezdte a CF és az
XF105-ös típusok „Edition 2009”
változatának gyártását („2009-es
kiadás”). A járművek új tulajdon-
ságainak minél érzékletesebb
bemutatása érdekében számos
DAF-kereskedőnél rendelkezés-
re áll az XF105 Edition 2009 vál-
tozatának Safety Demo bemuta-
tójárműve.
Az XF105 Safety Demo jármű-
vön látható, mennyi új technoló-
gia jelent meg az elmúlt években
a kényelem és a biztonság foko-
zása céljából. Az EBS (elektroni-
kus vezérlésű fékrendszer), az
ASR (kipörgésgátló) és a fékráse-
gítés (hirtelen fékezésnél továb-
bi fékezőnyomást biztosít) mel-
lett jó példa erre a VSC (gépjár-
műstabilitás-vezérlő) és a LDWS
(sávelhagyásra figyelmeztető
rendszer).
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 8
SZEMÉLYSÉRÜLÉSES KÖZÚTI
KÖZLEKEDÉSI BALESETEK
2009. I. negyedév (KSH)
A közúti közlekedési balesetek
száma 2009 I. negyedévében
2008 azonos időszakához viszo-
nyítva 15%-kal csökkent. Kime-
netelük is kedvezőbben alakult:
a halálos balesetek száma 13%-
kal, a súlyos sérüléssel járóké
18%-kal lett alacsonyabb. Közúti
balesetben 170 személy vesztet-
te életét, 19-cel kevesebb, mint
egy évvel korábban. Az ittasan
okozott balesetek száma kisebb
mértékben, 6%-kal csökkent.
2009 I. negyedévében közel 3300
személysérüléses közúti közle-
kedési baleset történt, 66%-a
lakott területen belül. A legna-
gyobb mértékben a lakott terüle-
ten belül történt balesetek száma
csökkent, 2008 I. negyedévéhez
képest 18%-kal, míg a lakott te-
rületen kívül okozott balesete-
ké kevésbé, 9%-kal. A balese-
tek 2000 óta emelkedő trendje
2007-ben megtört, az irányzat
jelenleg is csökkenő. A balesetek
száma 2003 I. negyedévében volt
utoljára ennél alacsonyabb (49-
cel). Akkor azonban 10 000 gép-
járműre 10 baleset jutott, szem-
ben a jelenlegi 9-cel. A lakos-
ság számához viszonyított ada-
tok megegyeznek, 10 ezer főre
mindkét időszakban 3 baleset ju-
tott. 2009 I. negyedévében a bal-
esetek 5%-a végződött halállal.
A halálos balesetek száma a ne-
gyedéven belül februárban volt a
legalacsonyabb, a 2008. év azo-
nos hónapjához viszonyítva 24%-
kal kevesebb. Több mint 4 és fél
ezren szenvedtek közúti balese-
tet. Közülük 170 személy életét
vesztette, a súlyosan megsérül-
tek száma túllépte az 1200-at,
a könnyen megsérülteké pedig a
3100-at. A baleset során meghalt
személyek 47%-a vétlen áldozat
volt. A meghalt személygépko-
csi-vezetők 60%-a, az áldoza-
tul esett elöl ülő utasok 35%-a,
a hátul ülő utasok 83%-a nem
használta a biztonsági övet. 2009
I. negyedévében minden baleset-
típus csökkenést mutatott, kivé-
ve a magános (egyjárműves) jár-
műbalesetek kategóriájába tar-
tozó megcsúszást, farolást, fel-
borulást, pályaelhagyást. Ilyen
a 2008. év I. negyedévivel közel
azonos számban fordult elő. A
08-09 lapz.indd 8 9/1/09 3:54:17 PM
■ Alkalmazkodó sebességtartó automati-
ka (ACC)
A DAF CF-en és XF105-ön új opció az al-
kalmazkodó sebességtartó automatika
(ACC) és az előzetes ütközés-figyelmezte-
tés (FCW). A berendezés egy radarrendszer
segítségével figyeli a jármű előtt az utat, és
jelzi a lassabban mozgó járműveket.
Az alkalmazkodó sebességtartó automati-
ka (ACC) érzékeli, ha az elöl haladó jármű-
től való távolság az előre beállított érték alá
csökken, és ennek megfelelően automatiku-
san módosítja a teherautó sebességét. A las-
sítás szükséges mértékétől függően az ACC
először az üzemanyag-befecskendezés, a
motorfék és a sebességváltó szabályozásá-
val fékezi a járművet, csak utána működteti
az intardert és végül a fékeket. Ha ez sem
lenne elég, vizuális- és hangjelzés figyelmez-
teti a gépkocsivezetőt, hogy fékeznie kell. Ha
az elöl haladó járműtől mért távolság nő, az
ACC ismét hagyja felgyorsulni a teherautót a
beállított sebességre. Az elöl haladó jármű-
től való kívánt távolság 30 és 70 méter kö-
zött állítható be.
Az előzetes ütközés-figyelmeztetés (FCW)
az elöl haladó járműtől mért követési tá-
volság és a haladási sebesség alapján folya-
matosan figyeli, van-e elég hely arra, hogy
megakadályozható legyen egy vészhelyzet,
az összeütközés az elöl haladó járművel. A
kritikus szint átlépésekor a rendszer vizuá-
lis- és hangjelzéssel figyelmezteti a gépko-
csivezetőt, hogy azonnali beavatkozásra van
szükség.
■ DAF Night Lock és DAF Telematika
A Xenon fényszórók és a tengelyterhelés-fi-
gyelő rendszer mellett (amely figyelmeztet
az engedélyzett tengelyterhelés túllépésé-
re) az XF105 Safety Demo fel van szerelve
a DAF Night Lock éjszakai zárral is. Ez az
ajtókra szerelhető, könnyen kezelhető, mec-
hanikus „lakat” a fülkébe történő behatolá-
sok ellen védi a gépkocsivezetőt. A bemu-
tatójárműben a DAF Telematics adatkom-
munikációs rendszer is megtalálható, mely
üzenetek küldését teszi lehetővé a teher-
autó és a bázis között. A nagyobb biztonság
érdekében a műszerfalba épített képernyőn
megjeleníthetők a jármű oldalára szerelt ka-
merák által közvetített képek.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 9
APEH KÖZLEMÉNY
Üzemanyagárak
A személyi jövedelemadóról szóló – több-
ször módosított – 1995. évi CXVII. tör-
vény 82. § (2) bekezdése arra kötelezi az
Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt,
hogy havonta tegye közzé a tárgyhónap-
ban a fogyasztási norma szerinti üzem-
anyagköltség-elszámolással kapcsolatosan
alkalmazható üzemanyagárat.
Ha a személyi jövedelemadó törvény ha-
tálya alá tartozó magánszemély az üzem-
anyagköltséget a közleményben szereplő
árak szerint számolja el, nem szükséges az
üzemanyagról számlát beszerezni.
2009. szeptember 1-eje és szeptember 30-
a között alkalmazható üzemanyagárak:
ESZ-95 ólmozatlan
motorbenzin 297 Ft/l
Gázolaj 277 Ft/l
Keverék 324 Ft/l
LPG autógáz 167 Ft/l
www.renault-trucks.hu
RENAULT
TRUCKS
DELIVER
KERESSÜK 2009 LEGJOBB
RENAULT TRUCKS SOFÔRJÉT!
Vajon ki lesz az ország legjobb Renault Trucks kamionsofôrje?
Vegyen részt a Renault Trucks versenyében, és nyerje meg értékes
tárgynyereményeink egyikét! Ehhez csak annyit kell tennie, hogy
az ebben a magazinban található megcímzett tesztlapot kitöltve küldje
vissza nekünk 2009. július 31-ig postán vagy faxon.
A sikeres teszt után tagja lehet az 50 kiválasztott sofôrnek, akik
szeptember folyamán összemérhetik elméleti és gyakorlati tudásukat,
hogy kiderülhessen, ki a legjobb Renault Trucks gépkocsivezetô!
RENAULT TRUCKS DRIVER CHALLENGE
A Renault Trucks Hungária Kft. nyár
elején meghirdette a Renault Trucks
Driver Challenge-t. A cél a legjobb
magyarországi Renault Trucks gép-
járművezető megtalálása.
A megmérettetésre egy tesztlap ki-
töltésével és visszaküldésével július
30-ig lehetett jelentkezni. A Renault
Trucks Hungária Kft. munkatársai
örömmel konstatálták, a megadott
határidőre nagyon sok kitöltött
tesztlap érkezett. A döntőbe jutásra
azok számíthattak, akik jó válaszo-
kat adtak a tesztkérdésekre.
A döntőben, amely szeptember 19-
én, szombaton 10 órakor kezdődik
a Renault Trucks Hungária telephe-
lyén, Törökbálinton a legjobb 50 vá-
laszadó vetélkedhet, elméleti és gya-
korlati feladatok elvégzésével bizo-
nyíthatják rátermettségüket.
Szeptember 19-ére azonban nem-
csak a versenyzőket várják Török-
bálintra, hanem a családokat is, szá-
mukra a vetélkedővel párhuzamosan
érdekes, szórakoztató programokról
és finom falatokról gondoskodnak a
vendéglátók.
RENAULT TRUCKS HUNGÁRIA
Ki a legjobb Renault sofőr?
08-09 lapz.indd 9 9/1/09 3:54:27 PM
MITSUBISHI FUSO
CANTER
Új motor és váltó –
optimális hajtáslánc
A jelenlegi Fuso Can-
terek az 1963-as
gyártáskezdés óta
már a hetedik ge-
neráció képviselői.
Az európai piacok-
ra a portugáliai Tra-
magalban készülnek a járművek,
évente több mint 10 000 darab.
A Fuso Canter alapos változáson
ment át, a még hatékonyabb fu-
varozás érdekében új hajtáslán-
cot kapott. Az egyik leglényege-
sebb változás: az eddigi 3,0 és
4,9 literes motorokat olyan új 3
literes, négyhengeres erőforrá-
sok váltják fel, amelyek termé-
szetesen már Euro 5-ösek. A
motorok a Canter teljes spekt-
rumát lefedik, tehát ezeket épí-
tik be 3,5-től 7,5 tonnáig min-
den járműbe. A teljesítményfo-
kozatok: 130, 145 és 175 lóerő
(3500-as fordulaton), a maximá-
lis forgatónyomaték 300, 370 és
430 Nm 1300–3000, 1600–2600
és 1600–2800 fordulatszám-tar-
tományban.
A tartós tesztek tanúsága sze-
rint az új motorok takarékosab-
bak elődjeiknél, 5-8 százalékkal
fogyasztanak kevesebbet.
A két alsó teljesítményfokozat-
ban az AGR-es eljárás (hűtött
kipufogógáz-visszavezetés), to-
vábbá oxidációs katalizátor és
koromszűrő al kal mazásával
érik el az Euro 5-ös fokozatot.
A legerősebb változatban SCR-
es technika, AdBlue-adalékolás
szükséges az Euro 5 teljesítésé-
hez. (Az AdBlue-tartály 12 lite-
res, az adalék 8000 kilométerre
elegendő.)
Nemcsak a motor, hanem a váltó
is új. Valamennyi Canteré 6 foko-
zatú, a joystick váltókarral köny-
nyen és precízen kapcsolhatók a
fokozatok, megváltozott a váltá-
si séma is. Újak a váltóműáttéte-
lek, így az új motor, az új sebes-
ségváltó és az új főáttétel opti-
mális hajtásláncot eredményez.
Mivel az új Euro 5-ös motor köny-
nyebb elődjénél, a váltómű súlya
is csökkent, az üzemanyagtar-
tályt pedig alumíniumból ké-
szítették, ezért az új 3,5 ton-
nás Canternek (standard fülkés,
3S13) 180 kilogrammal nőhetett
a hasznos terhelése. A 7,5 tonna
össztömegű jármű pedig akár
5020 kg-mal „gazdálkodhat”
(felépítménysúly + rakomány)!
A sok változás közben szeren-
csére változatlanul maradtak
a Fuso Canter erősségei, így a
fülke térkihasználtsága, a kis for-
dulóköre, strapabíró létraalváza,
ikerabroncsos hátsó kerekei. Az
a Canter-különlegesség is meg-
maradt, hogy a fülke 2-féle szé-
lességben kapható, az egyik az
1995 mm-es Comfort kabin, a
másik az 1695 mm széles Stan-
dard fülke. A tengelytáv 2500 és
4470 mm között lehetséges.
2010 tavaszától a Fuso Canter
már EEV motorokkal is kapha-
tó lesz.
(Magazinunk 28–31. oldalain ol-
vasható teszt a Mitsubishi Fuso
Canter 3C13D-ről.) Kíváncsian
várjuk a megújult modelleket!
MAGYAR KÖZÚT NONPROFIT ZRT.
Új vezérigazgató
Augusztus 17-től Zsupponits
Jenő vette át a Magyar Közút
Nonprofit Zrt. vezetését. A
mérnök-közgazdász végzettségű
új vezérigazgató 1975 óta folya-
matosan a szakmában dolgozik.
2001-ben építési műszaki ellen-
őri, felelős műszaki vezetői vég-
zettséget szerzett.
Zsupponits Jenő több mint tíz
évig dolgozott építésvezető-
ként, majd főépítésvezetőként
több nagy magyarországi útépí-
tő cégnél. 2000-től termelési fő-
mérnöke, majd területi igazgató-
ja lett az egyik legnagyobb útépí-
téssel foglalkozó társaságnak, a
Betonút Szolgáltató és Építőipa-
ri Zrt.-nek.
2007-től ügyvezetőként felelt az
Éduvíz vízügyi építő vállalatnál
a cég gazdasági és műszaki irá-
nyításáért. Az utóbbi egy évben
ügyvezetőként irányította a mű-
szaki tevékenységet végző For-
ker Kft.-t.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 10
B
É
R
L
E
T
I

D
Í
J
:
KEDVEZMÉNYES ÁRON BÉRELHET,
MÍG A FINANSZÍROZÁSI ÜGYINTÉZÉS TART
ÉS HASZNÁLT JÁRMÛVÉT IS BESZÁMÍTJUK!
DELTA-TRUCK Kft.
Renault • Kögel • Lamberet • Benalu • Broshuis márkakereskedés
M0 autóút - 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.
telefon: +36 24 50-22-50, fax: +36 24 50-22-33
10-11 lapz.indd 10 9/1/09 4:02:14 PM
PACCAR PARTS TRP
15 év – 340-től 60 000 termékig
„Mindent egy helyen” üzleti
stratégiája részeként – mely azt
jelenti, hogy a fuvarozó egyet-
len helyen megkaphat mindent,
amire csak a flottájához szük-
sége lehet – a PACCAR alkat-
részdivíziója, a PACCAR Parts
1994-ben elindította teherautó-
és pótkocsialkatrészekre vonat-
kozó programját (TRP). Az el-
múlt tizenöt évben a program
a piac egyik legmeghatározóbb,
univerzális alkatrészválasztékát
nyújtotta, bármilyen gyártmányú
teherautóhoz és pótkocsihoz. A
TRP programban ezen kívül a
szervizekben szükséges eszkö-
zök, anyagok széles választéka is
megtalálható.
A PACCAR PARTS TRP-válasz-
tékának gyors növekedése jól
mutatja, mekkora az igény egy
ilyen programra. 1994-es indu-
lásakor a kínálat 340, kizárólag
pótkocsik javításához és karban-
tartásához szükséges termékből
állt. 1998-ban műhelyben hasz-
nálatos anyagokkal bővült a vá-
laszték (1400 új cikkel), így töb-
bek között szerszámokkal és ke-
nőanyagokkal. 2001-től kapható
a mindenféle teherautó-gyárt-
mányhoz kínált, univerzális al-
katrészek palettája: légrugók,
nyeregszerkezetek, fékalkatré-
szek stb. A TRP-nek a holland
piacon 1994-ben történt sikeres
bevezetését követően a cég az
Egyesült Királyságra is kiterjesz-
tette a termékprogramot, amely
mára már minden európai DAF-
kereskedőnél rendelkezésre áll.
A PACCAR PARTS TRP-kínálata
jelenleg 60 000-nél is több cik-
ket foglal magába, köztük tenge-
lyeket mindenfajta gyártmányú
pótkocsikhoz, valamint ismert
márkákat. A teljes választékot
nem kevesebb, mint 15 termék-
csoport alkotja: a termékkata-
lógus digitális formában elérhe-
tő a www.daf.com/trp címen.
Az oldal fejlett keresőprogramja
lehetővé teszi a márka és a ter-
mékcsoport megadásával az al-
katrészek gyors kikeresését. A
TRP-katalógus nyomtatott for-
mában is rendelkezésre áll. Ez
az univerzális alkatrész- és tar-
tozékkatalógus vonultatja fel az
egyik legnagyobb kínálatot a ha-
szonjármű-piacon. A TRP-ter-
mékekhez hasonlóan a nyomta-
tott TRP-katalógus is kizárólag a
DAF-márkaképviseleteknél sze-
rezhető be.
„A TRP-program nagyban hoz-
zájárul a fuvarozók eredményes-
ségének növeléséhez” – mond-
ta Tom Clevinger, a PACCAR
PARTS Europe ügyvezető igaz-
gatója. „Ez most, ebben a nehéz
gazdasági környezetben különö-
sen fontos. Egyetlen helyen – a
DAF-kereskedőnél – megtalál-
hatók a teherautóhoz és a pót-
kocsihoz szükséges alkatrészek,
ezen kívül a szervizműhelyek-
ben szükséges anyagok, eszkö-
zök is, és mindez rendkívül ked-
vező áron. Ez nem csupán haté-
konyabbá teszi ügyfeleink műkö-
dését, de a költségcsökkentésre
is lehetőséget ad. Mivel pedig a
TRP-program tökéletesen beil-
leszkedik a DAF és a PACCAR
PARTS rendszereibe, az eredeti
DAF- és PACCAR-alkatrészeké-
vel megegyező szolgáltatási szin-
tek érvényesek rá, minőség, ga-
rancia és ellátottság szempontjá-
ból is. A PACCAR PARTS Euro-
pe piacvezető, 98%-os ellátott-
ságot nyújt, azaz szinte mind-
egyik alkatrész azonnal leszállít-
ható a kereskedőhöz.”
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 11
www.di esel dr.hu
Kizárólag precíz
kamionjavítók
részére!
Budapest · Gyöngyös
Eger · Miskolc
… 2 év garancia
… széles raktárkészlet
… kiváló minõség
æ
«
uo¬t¬±
uo¾te

KAMIONALKATRÉSZEK
I SO 9001: 2001
Irányjelzőlámpa
MB Actros/Axor cabin: 942/943
DT No. 4.63559 - Ref. 941 820 0921
Feszültségszabályzó
MB Actros/Axor; MB 300 OM 366 A/LA;
Bus
DT No. 4.63691 - Ref. 000 154 3805
Kipufogódob
MB Actros (-- K304118) 508108 01/09;
MB Axor 531391 01
DT No. 4.62275 - Ref. 942 490 2701
Vízszivattyú
MB 400 OM 401/402/403 A/LA,
OM 421/422/423 + A/LA,
OM 441/442/443 + A/LA motor 744216--
DT No. 4.61373 - Ref. 403 200 7701
Légrugó
MB Actros (508301 02/03)
DT No. 4.80376 – Ref. 942 328 0001
Féktárcsa (első)
M8 Atego 7l2 - l023
DT No. 4.62214 - Ref. 970 421 0612
További termékekrõl és árakról tájékoztatást
honlapunkon, a hírlevélre felíratkozó ügyfeleink kapnak.
Flottára szabott alkatrészraktár,
személyre szabott raktári szolgátatásokkal.
Szeptember a
Mercedes-Benz
alkatrészek hónapja!
Fékkar
MB Actros/Axor; MB 400 HL 7/...;
HD 7/... (BM 740/746/748)
DT No. 4.61589 - Ref. 617 420 0238
Gömbfej
MB Actros/Axor; MB 300; MB 400
DT No. 4.60955 - Ref. 000 460 2948
Diesel DR Kft.
Budapest
Magyarországi raktár:
˝
õ é ˝
lámpa
10-11 lapz.indd 11 9/1/09 4:02:21 PM
VISEON C10
Luxus midi
A Viseon nem soká-
ig váratta a szakmát
az első, teljesen saját
fejlesztésű és gyártá-
sú buszával. A 2010
tavaszától pi acra
szánt új midibusz né-
hány részletét Barta
Ernő igazgató mutatta be.
A 10 300 mm hosszú (vagy éppen
rövid) autóbusz a prémium busz
szegmensbe követel majd magá-
nak helyet. A Viseon C10 nem
egy hosszabb típus leszárma-
zottja, és nem egyszerűen egy
meglévő midialvázra tett új ka-
rosszéria, hanem egy komplett
új fejlesztés eredménye.
A Viseon C10 már megjelenésé-
vel is exkluzivitást sugall. Széles
szélvédő, arányosan osztott ol-
dalkarosszéria, egységes cso-
magtérajtó-elhelyezés, különle-
ges hátsórész-kialakítás… kétsé-
get kizáróan feltűnést kelt majd
az utakon. A Viseon C10-ben
több helyen, több változatban
hangsúlyosan megjelenik dizáj-
nelemként a V betűforma.
A Pilstingben működő gyár első
önálló termékét azon buszüze-
meltetőknek ajánlja, akik kisebb
csoportokat szállítanak, de akik
nem akarnak lemondani egy lu-
xusturistabusz nyújtotta kénye-
lemről. A Viseon C10 amennyi-
ben 3 csillagos kivitelű, az eset-
ben 41, 4 csillagosként 36 utas
fogadására kész. A csomagtér
6 m³, ami szép teljesítmény egy
midibusztól. Dicséretes a belső
kialakítás is, amely 1,94 méter ál-
lómagasságot tesz lehetővé.
Pél daértékűen ergonomikus
a vezető munkahelye, világos
funkciók, kapcsolók, karok köny-
nyű elérhetősége segítik a veze-
tőt, csakúgy, mint az ACC vagy a
sávtartó asszisztens.
Az MAN legújabb alváz-tech-
nológiájával a Viseon C10 a leg-
magasabb szintű menetkényel-
met és biztonságot nyújtja. Az
önhordó alvázkeret borulás-
védelmét úgy tervezték, hogy
megfeleljen az új R66-os euró-
pai irányelveknek. A KTL-es fe-
lületvédelem garantálja a hosszú
ideig tartó és megbízható korró-
zióvédelmet.
A midibuszban MAN DO836
LOH, 6871 cm³-es, soros, 6 hen-
geres motor dolgozik, a teljesít-
ménye 290 lóerő, maximális for-
gatónyomatéka 1150 Nm 1500-
as percenkénti fordulaton. Az
erőforrás Euro 5-ös, ezt több-
letfogyasztás nélkül éri el, rend-
kívül alacsony szén-dioxid- és
nitrogén-oxid-emisszióval.
Még néhány hónap, és láthatjuk
teljes életnagyságban a Viseon
első termékét.
DINAMIKUSAN FEJLŐDŐ OROSZ
BUSZPIAC
Busworld Russia 2010-ben
2010 júniusában kerül megren-
dezésre első ízben a Busworld
kiállítás Oroszországban. Az ok
nem más, mint a szépen fejlő-
dő buszpiac, amely tavalyi pro-
duktuma összesen 70 038 darab
jármű volt, ebből 715 darab tro-
libusz. Az autóbusz-gyártást 17
buszgyártó/karosszáló cég adta,
valamint különböző felépítmé-
nyezők, akik gyakran terepjáró
tehergépkocsi fülkés alvázakra
készítenek személyszállító fel-
építményeket. A trolibuszgyár-
táson 6 vállalat osztozik. A ter-
melés megoszlása:
EvoBus Russland 21
GAZ 23 557
GolAZ Golitsyno 356
KaVZ Kurgan 1499
LiAZ Likino 2221
MZPA Michurinsk 71
NefAZ Neftekamsk 1108
Nizhegorodets
(Ford Transit) 2141
PAZ Pavlovo 13 912
Rostov (Hyundai) 361
Russian Buses – Marco 331
Samotlor NN 2853
Scania Peter 67
Tushino 552
UAZ Ulyanovszk 16 817
UralAZ 982
Volzhanin 298
Tehergépkocsi alvázra
épült buszok 2176
Trolibuszok (összesen) 715
Összesen 70 038
BILK LOGISZTIKAI ZRT.
Európa élvonalában
Burány Sándor, a Nemzeti Fej-
lesztési és Gazdasági Miniszté-
rium (NFGM) államtitkára rész-
vételével mutatta be Majrán
Miklós, a BILK Logisztikai Zrt.
vezérigazgatója a Budapesti In-
termodális Logisztikai Központ
(BILK) legújabb, 473 millió fo-
rint uniós támogatással meg-
valósult szolgáltatóegységét,
amely így, 15 ezer m²-es új rak-
tárépületével Kelet-Közép-Eu-
rópa legnagyobb logisztikai köz-
pontjává vált.
A közel félmilliárd forint értékű
támogatással megvalósuló tech-
nológiai modernizáció nagymér-
tékben hozzájárul a BILK Logisz-
tika Zrt. intermodális logisztikai
szolgáltatásfejlesztési projektjé-
nek sikeréhez.
Az elmúlt években rohamo-
san bővült a magyarországi lo-
gisztikai piac, melynek köszön-
hetően 2008-ban hazánk a
Cushman&Wakefield rangsorá-
ban – 2005-ös helyezésén négy
helyet javítva – 25 ország közül a
3. helyre lépett elő.
Az NFGM 2008 nyarán straté-
giai húzóágazatként határozta
meg a logisztikai iparágat, amely
dinamikusan bővülő nemzetkö-
zi szektor, nagymértékű GDP
hozzájárulással és foglalkozta-
tási aránnyal. Szakmai szerveze-
tekkel szorosan együttműködve
dolgozta ki a szaktárca a szektor
középtávú intézkedési csomag-
ját rögzítő Logisztikai Akcióter-
vet, amit a kormány 2009. június
17-én fogadott el.
Az akcióterv elsődleges célja,
hogy Magyarország 2013-ra
a közép-kelet-európai térség
meghatározó logisztikai szolgál-
tató centrumává váljon.
VI. HUNGARIAN BAJA
Qualisport bronzérem
A VI. HunGarian Baját a Quali-
sport kamionos versenyistálló
bronzérmesként zárta.
Kovács Miklós pilóta, Czeglédi
Péter navigátor és Tóth Tamás
vezető szerelő a nyitó gyorsasá-
gi szakasz után a negyedik he-
lyen állt a sárga Scaniával, ame-
lyen az első ízben megrende-
zett Africa Race-en elért har-
madik helyezés óta jelentős
átépítést hajtottak végre. Bár
a dunaszentbenedeki különít-
mény számára a megújult, köny-
nyebb járgánnyal kapcsolatos
első tapasztalatok megszerzé-
se volt a cél, a verseny máso-
dik napján lévô szakaszokon jól
szerepeltek, sôt még egy részsi-
kert is arattak, így a trió végül a
T4-esek között a harmadik he-
lyen zárt.
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 12
12 lapz.indd 12 9/1/09 4:10:39 PM
JÁRMŰGYÁRTÓ ÉS KERESKEDELMI KFT.
2330 Dunaharaszti, Jedlik Ányos út 43
Tel.: +36-24/503-000, fax: +36-24/503-001
E-mail: office.budapest@schwarzmueller.com
www.schwarzmueller.com
13 hird.indd 13 8/27/09 10:11:23 AM
www.renault-trucks.hu
RENAULT
TRUCKS
DELIVER
RENAULT PREMIUM OPTIFUEL
Független szervezet által végrehajtott tesztelés,
a Renault Premium Route 450 DXi Euro5 incentive
modellel összehasonlítva.
A TÜV által igazoltan
6,4%-kal kevesebb
üzemanyagot fogyaszt
PremiumOptifuel CamionTruck 202x274+5 indd 1 8/27/09 9:59:48 AM
Renault 1_1 0909.indd 14 8/31/09 11:05:14 AM
ciákkal, vihart ígérő égboltjával
és óriási termeszváraival már a
közeli Kenyát idézi.
Kenya mitikus hegye a Kiliman-
dzs áró és 5892 méteres magas-
sága köszönti az armadát. Rövid
idő múlva, ugyanaznap délután-
ján ügyfelek és érdeklődők ka-
paszkodnak fel a Keraxokba és
a Sherpákban, hogy néhány pró-
bakört tegyenek a szavanna ál-
latainak figyelő tekintetei előtt.
Később a kihalt úton lándzsá-
ját előreszegezve, állatcsordá-
ját védve egy Maszáj törzs tag-
jai érkeznek és integetnek a ka-
ravánnak.
Kenyában késik az esős évszak,
emiatt az utak néha rendkí-
vül szárazak és göröngyösek: a
magas hasmagasság és a kiváló
hegyleküzdő képesség nagyon
jól jön most mindkét jármű ese-
tén! Az expedíció bejárásakor 1
évvel ezelőtt a karaván ceruzá-
kat és füzeteket ígért egy itte-
ni iskolának. Eljött az idő, hogy
beváltsák az ígéretet, a Cape to
Cape expedíció leszállította az
ajándékokat!
A Tanzánia felé vezető úton az
expedíció egy árokba szorult, és
4 napja ott veszteglő helyi kami-
on és sofőrje segítségére siet. A
gépkocsivezető elmondta, hogy
7 kilométerrel előbb is megre-
kedt már a sárban, ott egy hetet
töltött el, felesleges monda-
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 15
A Cape to Cape
expedíció Afrikában
A FÖLDRÉSZEK KÖZÖTTI TÚRA
MÁSODIK, BEFEJEZŐ RÉSZE
Európa csodás tájai, Kis-Ázsia
meglepő felfedezései és a Közel-
Kelet varázslatai már mind távo-
linak tűnnek a Cape to Cape ka-
raván számára, A Vörös-tenger
átszelése után a 6 Kerax és a 6
Sherpa megérkeztek Djibouti-
ba, Kelet-Afrikába. Sivatag, he-
gyek és váratlan találkozások a
sivatag állatvilágával… ez az, ami
rájuk várt ezen a földrészen!
A djibouti parton, a tűző nap
alatt a csapat az összes jármű-
vet műszakilag alaposan átnézi,
mielőtt nekivágnának Afrika út-
jainak. Semmit sem bíznak a vé-
letlenre: nyomásellenőrzés, lég-
szűrők átnézése, a motor ékszí-
jak ellenőrzése, az összes rög-
zítés lecsekkolása. Ahogy a pi-
lóták a Keraxok és a Sherpák
körül tesznek-vesznek, ismét
úrja érződik az útra kelés lelke-
sedése. A hangulat kiváló! Amint
a műszaki ellenőrzés befejező-
dik, az expedíció útra kész. Gye-
rekek futnak a járművek mellett,
és az út menti emberek integet-
nek a karavánnak. És ezt hallani:
„Éljen a Renault!” és „Jó utat!”
Djibouti elhagyásával a karaván
kősivatagos tájra érkezik, me-
lyet egyetlen út szel át. A forga-
lom sűrű, itt-ott elhagyott ka-
mionok az út mellett. Veszé-
lyes, akadályokkal teli út ez, ahol
sajnos gyakoriak a balesetek.
Így történt az is, hogy az egyik
Kerax, egy vezetési hiba kö-
vetkeztében, az árokban találta
magát, és okozott ezzel inkább
rémületet, mint igazi kárt. Sze-
rencsére hamar újra „sínre” tet-
ték, és a robosztus jármű foly-
tathatta az útját.
Az etióp határon 3 órát kellett
várakozni a 60°-os hőségben.
Erre felé a közlekedés már job-
ban halad, de azért vannak várat-
lan találkozások itt is: miközben
a fáradt pilóták békésen alud-
tak a sátorban, egy csodálatos
völgyben, a hiénák tették tisz-
teletüket a táborban. Okozott
némi riadalmat a vadak megje-
lenése, de másnap már csak vic-
celődtek rajta a sofőrök.
Lalibela szent városának, és 13.
századi templomának (kősziklá-
ba vájva) megtekintése, miköz-
ben a hívek zsoltárokat éne-
keltek – nyomot hagynak min-
denkiben. Az ezután követke-
ző 10 órás út poros tájon vezet,
mintegy 3000 méterig emelke-
dik, míg eléri a Tana tavat, még
Addis-Abeba előtt. Az etiópiai
fővárosban a francia nagykövet-
ségen adnak emlékezetes foga-
dást a Cape to Cape expedíció
érkezésének tiszteletére, ahol
az egybegyűlt vendégek közül
sok diplomata kijelentette, hogy
szívesen használna Sher-
pát mint hivatali jár-
művet!
Az expedíció foly-
tatj a utazását a
még szárazabb,
az esős évszak
után vágyakozó vidé-
kek felé. Azonban néhány
száz kilométer múlva a karaván
egy, ebben a tájban valószerűt-
lenül zöld fennsíkon halad át.
Ez nem más, mint Etiópia zöld-
ségeskertje, amelyet rendsze-
resen öntöznek. Banánligetek,
krumpliföldek találhatók többek
között benne. Messzebb irdat-
lan búzamezők sejlenek fel, me-
lyeket traktorokkal művelnek.
Erre a képre aztán senki sem
számított!
De jön még meglepőbb is, hi-
szen másnap az expedíció át-
szeli, a ködben, a Bale-i hegység
fenyőerdőjét! A GPS 4121 méte-
res magasságot jelez: ez a Cape
to Cape expedíció legmagasabb
pontja. A leereszkedés azonban
szédítő. Az út laterit, csodála-
tos és teljesen kihalt. Buja nö-
vényzeten vezet át, néhány kí-
váncsi pávián merészkedik csak
ki, hogy megnézze ezt a furcsa
menetet. A táj a hatalmas aká-
LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK

15-16 lapz_cape.indd 15 8/27/09 2:51:29 PM
ni, mennyire örült a váratla-
nul jött segítségnek.
A KILIMANJAROTÓL
ZAMBIA FELÉ
A Cape to Cape expedíció belé-
pett Tanzániába, és leereszkedett
Dar el Salam kikötője felé, az In-
diai-óceánhoz. Az utak rendkívül
sárosak, a sofőröknek be kellett
vetniük minden ügyességüket,
hogy nehogy beleragadjanak,
és újabb alkalmuk nyílt próbá-
ra tenni a Kerax leküzdő képes-
ségét…, bár néha a csapat segít-
ségére is szükség volt. Azonban
a Dar el Salamba érkezés a cso-
dálatos naplementében az Indiai-
óceán felett kárpótolt mindenkit
az átélt nehézségekért.
A tanzániai határon eltöltött
rövid várakozás után a Cape to
Cape expedíció Afrika egyik leg-
nagyobb tava, a Victoria-tó felé
veszi az irányt és a csapat ott
tölti az éjszakát. Hajnalban in-
dulnak tovább, és a karaván át-
szeli a Serengeti parkot, amely
világszerte ismert és rendkívül
sáros az esős évszak idején. Még
a helyi vadőrök is elakadtak az
úton, egy Kerax sietett a segít-
ségükre és húzta ki őket. »A sár-
tengerben történő vezetés egy
kicsit a hóban történő lavírozás-
ra emlékeztet« mondja Jo-Oy-
estein Nyhus, a Renault Trucks
oslói irodájának műszaki kollégá-
ja. „Ismerem az északon történő
vezetés minden csínját-bínját, de
ez itt sokkal nehezebb!”. Szeren-
csére, ha már a Kerax képessé-
tosítanak a megviselt csapatnak.
Napfelkelte után azonnal indu-
lás: mintegy 15 órás út vár a gép-
kocsivezetőkre csodálatos tája-
kon, de nehéz útviszonyok kö-
zepette. Az egyik Kerax a teljes
hűtőjét elhagyja az egyik folyón
történő átkeléskor. Szerencsére
el lehet vinni egy közeli helyre,
ahol az éjszaka során meg tud-
ják javítani. A szerelők 3 órás
küzdelme után hajnalban tovább
tudnak indulni Lusaka, Zambia
fővárosa felé. Délnek, mindig
csak délnek!
AZ EXPEDÍCIÓ PARTOT ÉRT !
Július 6-án a Cape to Cape ka-
raván megérkezett Dél-Afriká-
ba, a Jóreménység-fokhoz, útja
befejezéséhez. Kevéssel több,
mint 4 hónapos kalandozás és
viszontagság után a csapat és a
gépek nyertesként kerültek ki a
fogadásból. A Renault Trucks el-
nöke, Stefano Chmielewski kö-
szöntötte őket nem palástolva
büszkeségét. De a fellélegzés
előtt a csapatnak még végig kel-
lett haladnia az utolsó etapon,
mely tartogatott számukra egy-
két meglepetést.
Az utolsó kanyar után a Kera-
xok és Sherpák az óceán partjá-
ig gurulnak. Ennél délebbre már
nem lehet menni, elérték célju-
kat, a Jóreménység-fokot. Han-
gos dudaszó harsan, de a pilla-
nat ünnepélyes. Stefano Chmi-
elewski, a Renault Trucks elnö-
ke a távoli horizontot szemléli:
„Célunk az volt , hogy megmu-
tassuk: a kamionok képesek ösz-
szekapcsolni az embereket egy
olyan esemény és ezáltal
a márkánk körül, mint a
Cape to Cape” – ma-
gyarázza a küldetést.
„Hihetetlen örömmel
tölt el, hogy a Renault
Trucks ismét betar-
totta az ígéretét és teljesítette,
amit vállalt!” Mögötte a csapat
tagjai egymásnak gratulálnak. A
telefonok szünet nélkül csörög-
nek. SMS gratulációk érkeznek a
világ minden részéből: családta-
gok, barátok, kollégák, az előző
szakaszok csapattagjai, és ven-
dég-ügyfelei Oroszországból,
Ukrajnából vagy éppen Argentí-
nából. A pillanat varázslatos.
De lépjünk vissza egy kicsit az
időben és nézzük, mi is történt
az utolsó szakaszon, mely – mint
az összes többi – tartogatott iz-
galmakat a kalandorok számára.
A Botswanaban található Oka-
vongo-delta és a Kalahári-siva-
tag között Afrika brutális szép-
sége nyilvánul meg. A namíbiai
határ után a karaván Windho-
ekbe (jelentése: a hely, ahol szél
fúj), a fővárosba ér, amely 1650
méter tengerszint feletti ma-
gasságon a Namíb-sivatag szé-
lén helyezkedik el. Ezen sivatag
átszelése a Cape to Cape expe-
díció egyik legemlékezetesebb
szakasza volt. Egyetlen parancs
érvényes: maradj a keréknyom-
ban! A Kerax teljes elánnal fut
neki, lendületet vesz a puha ho-
mokon és legyűri a buckát.
Egy kicsit később egy 50%-os
emelkedőt kell megmászni. És
sikerül! A helyi vezetők maguk
sem hittek a szemüknek, ami-
kor a kamionok át tudtak halad-
ni ezeket a helyeken. A dél-af-
rikai leányvállalat oktató sofőr-
je, Philip Phasha már alig várja,
hogy haza érkezhessen. „Ez az
esemény nagy hatással lesz a
Renault Trucks dél-afrikai imá-
zsára. Engem is lenyűgöz a kara-
ván műszaki és emberi szín-
vonala. Őszintén gondo-
lom, hogy mindenünk
megvan ahhoz, hogy
fejlődhessünk itt ná-
lunk is, Afrika déli ré-
szén is.”
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 16

LAPZÁRTA/ESEMÉNYEK ÉS PROGRAMOK
gei sem elegek a továbbhaladás-
hoz, akkor a csapattársak siet-
nek a bajba jutott segítségére.
A Ngorongoro kráterének szép-
sége az összes résztvevőt leveszi
a lábáról. A kráterről nyíló pa-
noráma fantasztikus. A mintegy
2300 méter magasan lévő kráter
úgy keletkezett, hogy egy vulkán
önmagába omlott össze. A világ
legszélesebb tölcséréről van szó,
a maga 20 km-es átmérőjével és
260 km² felszínével. Fala 600
méter magas és egyetlen törés,
repedés sincs rajta, ezért az álla-
toknak meg kell mászniuk a falat,
hogy bejussanak a belsejébe. A
kráter belseje: Afrika sűrített ki-
adásban: folyók, tavak, szavan-
na, erdők, mocsarak, ahol mint-
egy 25 000 emlősállat él együtt.
Összetalálkozhatunk itt zebrák-
kal, gepárdokkal, oroszlánok-
kal, de akár elefántokkal és néha
még oly ritka rinocéroszokkal is.
Éjszaka a kráteren kívül rekedt
gnúk bőgését hozza a szél. Este
a csapat ismét egy vulkán, a ma-
szájok szent hegyének, a Langai-
nak a lábánál ver sátrat.
Hosszú, napokig tartó leeresz-
kedés következik az Indiai-óceán
felé. A távolban még mindig látha-
tó a Kilimandzsáró, de már nem
sokáig. A táj lassan megváltozik,
a köves-kavicsos talaj a lateritnek
ad helyet, és ahogy a tenger egyre
közelebb, a pálmafák is megjelen-
nek. A Dar El Salam-i csodálatos
naplemente igazi kárpótlás a tíz
nap alatt nehéz körülmények kö-
zött megtett 2500 km-ért, mely
során az átlagos sebesség 45 km/
h volt.
A Cape to Cape ka-
raván a tanzániai uta-
kon majomkenyérfák
és eukaliptuszok kö-
zött haladva elér-
te Zambiát. Este az
expedíciót Chikkwa
faluban fogadják: a
gyerekek énekelnek,
és a helyiek tisztálko-
dási lehetőséget biz-
15-16 lapz_cape.indd 16 8/27/09 2:51:39 PM
két kivételtől eltekintve a szo-
kásos feladatsorral találkozhat-
tak a versenyzők és a nézők. Az
egyik újítás, a tolatva törté-
megnyitó röviden, és
hagyományosan zajlott
az 5. számú főút melletti terüle-
ten, ahol az idén utoljára gyűl-
tek össze a kamionosok, ugyan-
is az egykori szántóföldek kö-
zött álló terület már útját állja
az ipari parkok terjeszkedésé-
nek. Ez nem kis fejtörést okoz a
szervezőknek, de még van egy
évük, hogy új helyszínt találja-
nak a rendezvény megnyitójá-
hoz és az emlékmű számára.
Az új helyszín azonban egy új
fejezetet is nyithat a találkozók
történetében, mert jövőre lesz
a huszadik, és a rendezők sem
titkolták, hogy a résztvevőkkel
és látogatókkal együtt nem min-
dennapi módon kívánják emlé-
kezetessé tenni.
A forró nyári napok most is
kedveztek az eseményeknek.
A pénteki megnyitóra a kissé
későn érkező, körülbelül 30 ka-
mionos kénytelen volt a szom-
szédos logisztikai központ be-
kötő útján leparkolni, mert a te-
rület időközben megtelt, a szer-
vezők nem kis örömére.
A megnyitót követően elindult
a felvonulás – Szeged belváro-
sát is érintve – a sziksóstói kem-
pingbe, ahol minden lehetséges
helyet elfoglaltak.
A szombati ügyességi versenyen
17
A

SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9
XIX. Nemzetközi
Kamionos és Country Találkozó
SZEGED, 2009. JÚLIUS 17–19.
„Egy híján húsz” – szokták mondani tréfásan, ha valaki betölti 19. életévét. Nem volt ez másképp
Szegeden sem az idei találkozón, ahol a szervezők közül többen az első néhány rendezvényt még
gyerekként élték meg szüleik oldalán, ma már felnőttként aktív résztvevői annak a csapatnak,
amelybe „belenőttek”, és mindent megtesznek, hogy az események, rendben, időben, forgatókönyv
szerint történjenek. Az idősebbek nosztalgiával és büszkén nyugtázhatják, a kamiontalálkozó töretlen
népszerűségű.
1 2 3
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
4
6
5
7
17-24 Szeged.indd 17 8/27/09 6:46:55 PM
lott, bemutató és köztes prog-
ram nélkül. A kiértékelés per-
cei feszülten, nagy várakozással
teltek, majd következett a díj-
átadás üdvrivalgással vagy csa-
lódott sóhajjal.
Jövőre a 20. jubileumi fesztivál-
ra egészen biztosan azok is el-
jönnek, akik az idén munkájuk
miatt ezt nem tehették.
a végkifejleten, mondhatni csak
véletlenszerűen lehetett. Vál-
tozatlanul megoszlottak a véle-
mények az automata, automati-
zált és a kézi kapcsolású sebes-
ségváltókról is, sokan ezzel ma-
gyarázzák a jó vagy rossz vég-
eredményt. Kétségtelenül lehet
benne igazság.
A nézők nem kis örömére annyi
amerikai gyártmányú kamion
sereglett össze, hogy külön ka-
tegóriát kellett, lehetett indíta-
ni számukra.
Változatl anul nagy érdeklő-
dés kísérte női futamot, ahol 3
hölgy küzdött meg a helyezése-
kért, lelkes buzdítás mellett. Az
európai nyergeseknél csak két
kategória volt: 400 lóerőig és
401 lóerő felett. A platós gép-
kocsik egy összevont kategóri-
ában indultak. Kistehergépko-
csiknak nem lehetett külön ka-
tegóriát indítani egyetlen je-
lentkező lévén. A rajtszámok,
versenyzők beazonosítása min-
dig figyelmet kíván, ha 2-3 fő
indul egy járművel. A gyorsulási
verseny mindvégig rendben zaj-
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 19
1–3. Kamio
4. Sok-sok kamion 5.
PISTA CSABA
Gyöngyösoroszi
(Pista&Pista Kft.)
„Ennek az 1986-os évjáratú
Mack MH 613-as nyerges von-
tatónak igen érdekes történe-
te van, ugyanis egyik megbí-
zómtól kaptam fuvardíj fejében,
mert nem tudott fizetni! Ez még
1999-ben történt, azóta is tö-
retlenül dolgozom ezzel a vo-
natóval, billencses fuvarokat tel-
jesítve. Amikor hozzám került
a ki sebbi k
rossznak lát-
szott, hogy
igent mond-
j ak rá, más-
részről merész-
ség volt egy ismeret-
len előéletű járművet átvenni
egyautós magánvállalkozóként.
Ellenben már korábban nekem
is volt egy ugyanilyen Mack-em,
ami végül alkatrészbázisként vé-
gezte. Az újdonsült vontatót
Pillanatképek

A Mack MH 613-as
és műszerfala
1 2
4
3
5
6 7 8
17-24 Szeged.indd 19 8/27/09 6:47:26 PM
nő rajt volt az első feladatig,
ezzel is izgalmasabbá téve a fu-
tamokat és megakadályozva, a
porfelhőket és a kátyúképző-
dést a rajthelyen. A másik új-
donság egy útszűkület volt, de
mint kiderült, kicsit bőre mére-
tezték.
A zárt területen való megfordu-
lás egy-két elakadást leszámítva
senkinek sem okozott gondot,
igaz a platós gépkocsikkal már
nehezebb volt a feladat.
Az izgalmas versenyek, vetél-
kedők mellett az idén sem hiá-
nyozhattak a kiállítók, akik kö-
rében most nem annyira az ak-
tuális járműkínálat, hanem in-
kább a különféle szolgáltatások
szerepeltek, a hatékonyabb,
költségtakarékosabb fuvarozás
jegyében.
A szombati nap késő délutánján
sajnos elérte a sziksóstói kem-
pinget is a fél országot addig
már végigpusztító vihar széle,
fákat, sátrakat tépázva, kiadós
esővel, elüldözve a hétvégi láto-
gatók nagy részét. Ettől függet-
lenül a programok közül egyik
sem maradt el, csupán 60-70
perces kényszerszünetet kellett
beiktatni. Majd ismét folytatód-
hattak az események, immáron
az ügyességi verseny és maga-
zinunk kamion-szépségverse-
nyének eredményhirdetésével.
A rossz idő elmúlt, a jó hangu-
lat visszatért, a táncé és a zenéé
lett a főszerep, amíg csak bírták
a résztvevők.
A vasárnap csendesen indult,
majd fokozatosan feléledt a sok
ezernyi lóerő, hogy fokozato-
san átvonuljanak a Tisza part-
ra, a gyorsulási verseny helyszí-
nére. A kánikula inkább a néző-
ket tette próbára, akik lehető-
ség szerint igyekeztek árnyék-
ból szemlélni az eseményeket.
A rendezőket újabb kellemes
meglepetés érte: mire elkezdő-
dött a verseny, nemcsak a rak-
parti lépcsők teltek meg, hanem
már a Belvárosi hídon is tolong-
tak a nézők, és voltak, akik a
Tiszáról, csónakból szemlélték
az eseményeket. Izgalomban
most sem volt hiány, ismét be-
bizonyosodott, hiába a lóerők
százai, egy elkésett sebesség-
váltás vagy rossz fokozatválasz-
tás már a rajtot követően el is
döntötte a versenyt. Fordítani
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 18

uck shop
a
ton
1
2
3 4
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
5 6
8 7
17-24 Szeged.indd 18 8/27/09 6:47:10 PM
tüzetesen átvizsgáltattam,
mint kiderült tökéletes „gyári”
állapotban volt. Nagy előnye,
hogy lényegesen könnyebb,
mint az európai 6x4-es nyerge-
sek a hátsó felfüggesztés, az ala-
csony alumínium fülke és a köz-
vetlenül az alvázra szerelt nye-
reg miatt. A „duplahúzó” külön
előny terepen, főleg a diffizárak-
kal. Motorja kivételesen 11 lite-
res Cummins 320 lóerővel, se-
bességváltója 10 fokozatú Fuller,
elektromos rendszere 12 voltos.
Nagyon örülök, mert még hu-
szonéves kora és az 1,8 millió(!)
kilométer ellenére is megbízha-
tóan működik, olcsón, könnyen
javítható, elektronikától men-
tes. Sokan kérdezték már, miért
nem veszek egy új vontatót? A
jelen gazdasági helyzet nem
erről szól és a mai kamionok
vajon hol lesznek 2030-ban?!
Egyébként érdemes megnézni a
fülkeformát és a beszállást. Sze-
rintem a Renault erről mintáz-
ta a Magnumot, igaz abban már
nincs motoralagút.
GOMBAI TIBOR
Székesfehérvár
„Ezt a Peterbilt 379-es típusú
nyerges vontatót kimondottan
hobbi célokra vásároltam. Szá-
momra ez jelenti az álomjár-
gányt és nem valami csodamo-
tor vagy tuningautó. MTC400-
as 13 literes Cummins motorja
400 lóerő, Fuller
váltója 13 foko-
zatú, aszink-
ron.
Gépészmér-
nök vagyok, de szerszámgyár-
tással és tervezéssel foglal -
kozom, és sofőr sincs a család-
ban.
Ezt az 1987-es évjáratú vonta-
tót 2008 tavaszán vásároltam,
elég lestrapált állapotban. A
fülkebelsőt már sikerült rend-
be tenni, szinte újkori állapot-
ba, de a külső még sok időt és
pénzt igényel, bár már így is
szép, ahhoz képest, amilyen
volt! Persze egy szépségver-
seny első díjától még messze áll.
A szépítést, felújítást lehet ter-
vezni, ütemezni, de a biztosítási
díjat és más járulékos költsége-
ket azonban nem lehet kikerül-
ni! Amit lehet és tudok megcsi-
nálom saját kezűleg vagy bará-
tokkal, ismerősökkel közösen.
A tartozékok, alkatrészek le-
gyártása is hasonló módon zaj-
lik. A gyári alkatrészeknek min-
dössze 2-3 hét lenne a szállítási
ideje, csak az ára…
A felnik, az üzemanyag-tar-
tályok, a kémények és a hűtő-
rács is rendben van már a hátsó
lökhárítóval együtt. A tartá-
lyok elejét-végét műbőr bevo-
natok védik a kőfelverődéstől
és aszfaltpettyektől. A követ-
kező ütemben a hátsó csillogó
sárvédő ívek kerülnek sorra. A
külső gyári fényezés egy gon-
dos polírozás után sem rossz,
de valószínűleg az sem marad
így végleg. Sok ötlet menet köz-
ben jön és itt is, ott is mindig lát
az ember valami újat, elleshető
dolgot.”
KAMIONSZÉPÍTŐ
A rendezvény résztvevői, láto-
gatói között nem túlzás, de va-
lószínű egy ember sem akadt,
akit nem késztetett megállásra
két egymás mellett álló kamion.
A „tettes” Budai Gyula a Lo-
renz Trucktól, aki elmondta, a
cég kamiondekorációval foglal-
kozik, rozsdamentes anyagok
megmunkálásával, kamionok
belső öltöztetésével. Kihangsú-
lyozta, ők gyártók, és nem ke-
reskedők! A díszítéseket maguk
tervezik, igyekeznek egyéni di-
zájnt megvalósítani, ötleteiket a
jármű karakterének megfelelő-
en alakítják ki. Persze a dekorá-
ciónak határt szabnak a kamio-
non a rögzítési pontok, de ezen
belül lehet önállóan alkotni.
Csak minőségi anyagokkal dol-
goznak, ez pedig a rozsdamen-
tes acél. A krómozott anyag
ugyan olcsóbb lenne, de sérülé-
kenyebb, ahol pedig megsérül,
ott rozsdásodik.
– Van, aki eleve úgy keres fel
minket, hogy van határozott el-
képzelése, de mindenképpen
ajánlunk mi is valamit. Sok min-
den függ attól, ki mennyit szán-
dékozik beruházni erre a célra,
de mi is igyekszünk az árainkat
mérsékelni, hogy minél többen
dolgozhassanak nemcsak jó,
hanem szép, díszített, festett
járművel.
Akinek végképp nem futja külső
díszítésre, még mindig van le-
hetőség a fülkebelső komforto-
sítására, csinosítására!
Négy éve foglalkozunk jármű-
dekorálással, a jelenlegi válság
minket is érint – a vállalkozáso-
kon át. De bízunk a kamionos
társadalomban, ők szeretik a
szépet, szeretik a járműveiket.
Mi pedig nyitott szemmel já-
runk, figyelünk, olyan dolgokat
találunk ki, ami, úgy gondoljuk,
még megfizethető, de amitôl
mégis egyéni lesz egy kamion!
KAMIONOSFELESÉG
Béni Istvánné, Kitty jó kamio-
nosfeleségként a kamionos ta-
lálkozót is arra használja, hogy
a fülkebelsőt rendbe hozza, ki-
kapcsolódásként a főzésnél se-
gédkezett. – Nagyon nehéz
kamionosfeleségnek lenni –
mondja. – Persze nem könnyű
nekik sem, hetekre távol a csa-
ládtól. Feleségként az a legfon-
tosabb, hogy nyugodt hátteret
biztosítsunk számukra. Nagy a
felelősségünk sok szempontból
is. Amikor összeházasodtunk,
tudtam, milyen élet vár rám, tu-
datosan vállaltam ezt az életet,
mégis nehéz. Voltam már úton a
férjemmel, ez nagyon hasznos-
nak bizonyult, ajánlom minden
kamionosfel eségnek, ezután
már egész másképp viszonyulok
ehhez a hivatáshoz, életformá-
hoz. Úgy gondolom, sokkal tü-
relmesebb, megértőbb lettem.
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 20

Gombai Tibor és Éva valamint
a Peterbilt 379 hobbijárművük
17-24 Szeged.indd 20 8/27/09 6:47:41 PM
AMERIKAI KAMION KATEGÓRIA
– Egy 20 éves álom beteljesülése
– mondja Varga Pál. – A kecske-
méti Volánnál dolgoztam, 1983-
ban megnéztem a Konvoj című
filmet. Akkoriban Baján cukor-
répáztunk, mondtam a kollé-
gáimnak, addig nem szeretnék
meghalni, míg nem jártam Ame-
rikában, és míg nem lesz egy
csőrös kamionom. Majdnem két
évtizedet vártam, de 2002-ben,
decemberben eljutottam az
Egyesült Államokba, de ez még
mindig csak a kívánság egyik fele
volt. Floridában viszont sikerült
megvenni ezt a csodás Freight-
linert. Tizenöt nap alatt ért át az
óceánon, Bremenhavenben ve-
hettem át.
A csőrös autó nem is lehetett
kérdés. Két, számomra fontos
feltétel volt: a motor Caterpil-
lar legyen, és a fülkében annyi
hely, hogy állva tudjak közleked-
ni, ne kelljen bújócskázni a háló-
részhez.
Szerencsém volt, ez egy nagyon
fiatal jármű, 2002. január 17-
ei gyártás, és az év december
13-án vettem meg, mindössze
73 000 mérfölddel.
Eredetileg piros színű volt. Úgy
is jól mutatott, de túl sok festett
kamiont láttam Amerikában.
Végül a feleségem biztatására is
megszületett az újabb terv, ki-
dekoráljuk a Freightlinert. Egy
ügyes kezű festőt találtunk, és
három hét alatt a műhelyemben
elkészült az itt látható mű. A mű-
vésszel annyit beszéltünk meg,
hogy a Grand Canyonnak és
amerikai hírességeknek feltétlen
rajta kell lenni. A fülke hátsó ol-
dalán egy önálló történet van. A
barnamedve halra vadászik, de
a hegycsúcson, ahonnan a gyors
vizű patak ered, megjelenik egy
cowboy, a másik medve éppen
észreveszi, hogy valami veszé-
lyes ellenség tűnt fel.
Már többen megkörnyékez-
tek, adjam el. Amennyit ígértek
azért a pénzért oda nem adom,
egy álom nem lehet eladó!
A Freightliner sokat dolgozik,
jóllehet nem „rendes” fuvarok-
ba jár, hanem a különböző kiál-
lításokra, rendezvényekre. Van
hozzá egy bemutató pótkocsim,
elektromos aluredőnyös, ha azt
felhúzom, ott a Hungaropan
üveg, széles feljáró, ajtó… szó-
val az is egy jelenség! Előfordult,
hogy 72 napos turnén vett részt
a szerelvény.
NYERGES KATEGÓRIA
1. hely: Scania 164/580
– Ezt a Scaniát 3 éve vásároltuk
Németországban, egy idősebb,
még Euro 2-es járművet vál-
tottunk le vele. Egygazdás autó
volt, a tulajdonos saját maga ve-
zette, csakúgy, mint mi ketten
a feleségemmel, Szaller Móni-
kával – mondja Tóth László a
TLM Express Kft.-től. – Igazából
zöldséggel kereskedünk, a von-
tatóhoz van egy ponyvás és egy
hűtős félpótkocsink, éppen azt
húzzuk, amelyik kell.
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 21
Kamion-szépségverseny
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
A díszítés teljesen saját ötlet,
persze előtanulmányokkal kü-
lönböző újságokból, internetről,
külföldi kamionos találkozókon
készült fényképekről. Az elkép-
zeléseinket magyar mesterek,
művészek valósították meg.
Ez a saját autónk, mi ezzel rek-
lámozzuk saját vállalkozásunkat.
Azt valljuk, ebben a szakmában
amilyen az autó, olyan a vállalko-
zás is! Ha egy járműre odafigyel-
nek, jól karbantartják, szépen ja-
vítják, akkor biztos a vállalkozás-
ra is odafigyelnek a tulajdono-
sok. Ezzel a kamionnal külföldön
sem vallunk szégyent. Külföldön
járva gyakran megcsodálják, ott
sem mindennapi látvány. Ötlete-
ket is kapunk a további díszítés-
re, de kérnek is tőlünk tanácso-
kat. Ezek az élmények megerő-
sítenek abban, hogy a zsebpén-
zünket nem hiába költöttük el.
Nekünk ez az autó a munkánk,
a hobbink, majdhogynem család-
tag. Ha Mónikának vagy nekem
születés- vagy névnapunk van, a
Scania is mindig kap valamit aján-
dékba!
17-24 Szeged.indd 21 8/27/09 6:47:53 PM
2. hely: DAF XF105 „80”
A Veres Kft. gépjárművezetője,
Permikó István épp csak ismer-
kedett vadonatúj járművével, a
jubileumi kiadású DAF XF 105-
össel. Mivel a korábbi autója is
DAF volt, egy 95-ös, van össze-
hasonlítási alapja.
– Feltűnő jelenség ez a kamion,
ezzel a különleges, nem minden-
napi színével. Sokan meg is néz-
tek, míg ide érkeztünk – mondja
az újdonság vezetője. – Mindösz-
sze 370 kilométer van benne, de
azt megállapítottam, hogy köny-
nyebben lehet vezetni, mint az
elődjét, lévén ez már automa-
tizált váltós. Sokkal kényelme-
sebb a korábbinál, rengeteg so-
főrbarát dolog van benne, sok
kényelmi felszerelés. Szebb is,
gyorsabb is, kényelmesebb is
vezetni, komfortosabb is – biz-
tos jól megleszünk egymással a
jövőben!
3. hely: Volvo FH16
Ha a Holló Trans tulajdono-
sa, Holló Gábor járműcserére
szánja el magát, a márka nem
is lehet kérdés, természetesen
csak Volvo jöhet szóba. (Ez az
FH16-os a maga egy hónapjával
már idősebbnek számít a máso-
dik helyezett, néhány kilométe-
res DAF-hoz képest.)
– Régóta Volvo-párti vagyok –
ismeri el Holló Gábor. – Ez az
FH16-os egyedi változata, jól-
lehet teljesen gyári kivitel. A
színe gyöngyházfekete metál,
ilyen színű autóm még nem volt.
Jártam piros, kék Volvóval, de
ez gyönyörű! Ez az első feke-
te autóm, és nagyon, de nagyon
tetszik. Belül teljes extrás, nehéz
lenne olyasvalamit mondani, ami
nincs benne, szellőztetett bőrü-
lés, jobb oldalon beforgatható
ülés – hogy csak két példát em-
lítsek.
Annyira friss még, hogy nem is
gondolkoztam változtatáson. Ez
így tökéletes; így, ahogy kijött
a gyárból…, bár azért néhány
plusz fényszóró mégiscsak jól
mutatna rajta.
TEHERAUTÓ KATEGÓRIA
1. hely: Cso-Ki Kft.
Ezzel az Atego 818-assal csupán
3 hónapja járok – mondja Jakab
László – városi áruterítést vég-
zek. Szó nincs édességről, ezt
csupán a cégalapítók vezetékne-
véből kreálták. Mirelit áru, zöld-
ség és gyümölcs a rakomány.
Idestova 20 éve vagyok gépko-
csivezető, korábban billencsez-
tem, de már akkor is a csilla-
gos márka nagy nyerges típusa-
inak volánja mögött. Ez persze
óriási váltás volt, mind méret-
ben, mind a rakományt tekintve.
Kellett egy kis idő
az átálláshoz. A
munka per-
sze sokkal könnyebb és tisz-
tább, gondolok itt a vezetési
időre és nem egy poros bányá-
ban kell hajtani. Nagyon megle-
pett, ugyanakkor nagyon örül-
tem is az újonc Atego helyezé-
sének, hiszen még 8000 kilomé-
tert sem futott.
2. és 3. hely: Varga-Trans Kft.
MAN-es családi különítmény ér-
kezett Sándorfalváról. A meg-
jelent járművekből azonnal ki-
derült, mely márka elkötelezett
híve a családi vállal-
kozás.
A Steyr teherautó
újonc a csapatban,
jóllehet a maga 20
évével már nem any-
nyira fiatal. – A ko-
rához képest igenis
nagyon jó autó – bi-
zonygatja a cég lét-
rehozója, id. Varga
József és fia, Varga
József –, és a mi au-
tónk, ez a fontos –
tették hozzá nyoma-
tékosan. – Erre volt
l ehetőségünk, ezt
engedték az anyagiak. Minden-
képpen platós járművet keres-
tünk, úgy érezzük, megtaláltuk
a megfelelőt. Nem lesz könnyű
élete nálunk, ásványvíztől cuko-
rig mindent szállítunk, ami csak
adódik.
A 72 éves, 55 évet a volán mö-
gött töltő Varga József kedvence
a kis MAN, amelynek születési
éve 1986, és már 10 éve dolgozik
szorgalmasan a Varga-Trans Kft.-
nél. Nagyon szorgalmas kis autó,
még szóba sem jöhet a nyugdí-
jazása – szögezik le. Korábban
rendszeresen tollat hordtunk
vele, sajnos, ez a munka meg-
szűnt, most már mindenes lett a
kis MAN–VW, nem válogathat,
mindent el kell vinnie.
NeHGOSZ KÜLÖNDÍJAS
Szegeden Szaller István árufu-
varozó egyik Actrosa vonzotta
a nézőket. A különleges fuvarok
résztvevője nem egyedül ilyen
mutatós, még további három
Actros alkotja a díszes flottát.
Sok vállalkozó szinte lecsupa-
szítja a kamionját, de szerencsé-
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 22
Nyerges
kategória
2. hely: DAF
XF105 „80”
3. hely:
Volvo FH16
Jakab
László
és az
MB
Atego
818
17-24 Szeged.indd 22 8/27/09 6:48:05 PM
MKKVE – a kis-
és középvállalkozásokért
A Magyarországi Kis- és Közép-
vállalkozások Egyesülete 2007
januárjától működik azzal a cél-
lal, hogy a hazai kis- és közepes
méretű vállalkozásoknak beszer-
zési- és szolgáltatási költségeit
optimalizálják. Nyerges Gábor
az egyesület elnöke elmondá-
sa szerint ezt úgy próbálják meg
végrehajtani, hogy megkeresik
azokat a beszerzési forrásokat,
amelyek hatékonyabb, olcsóbb
működési feltételeket biztosíta-
nak. Foglalkoznak üzemanyag-
gal (persze nem forgalmazásra
kell gondolni), kommunikációs
eszközökkel (leginkább mobil-
telefonnal), mivel úgy gondolják,
ez a két terület, amely minden
vállalkozást érint. De erősödött
már a pályázati projekt is, amely
pluszpénzhez juttathatja a vállal-
kozásokat.
Az egyesületnek jelenleg 200
céges partnere van, továbbá 50
magánszeméllyel állnak kapcso-
latban. Jóllehet utóbbiak nem
a célközönség, de erre is igény
mutatkozott, ezért idén ja-
TimoCom – Hock R Kft.
A Ti moCom magyarországi
képviselete, a székesfehérvá-
ri Hock R Kft. idén is úgy vélte,
a szegedi kamionos találkozó-
ról nem szabad távol marad-
ni. Mint Nyulasi Ferenc mar-
ketingasszisztens elmondta, ez
a rendezvény nemcsak szolgál-
tatásaik bemutatására, új ügy-
felek szerzésére teremt kiváló
alkalmat, hanem arra is, hogy
meglévő ügyfeleikkel személye-
sen találkozhassanak. Mert az
szintén lényeges, amikor a fu-
varozók hívják őket telefonon,
tudjanak arcot, személyt kötni
a munkatárs hangjához, ezáltal
sokkal, de sokkal emberköze-
libbé tud válni egy számítógé-
pes program.
A TimoCom ugyanis nem más,
mint egy olyan igen hasznos
szoftver, amelyet havi előfize-
tési díj ellenében fuvarozók, fu-
varszervezők, szállítmányozók
használnak, ezzel lehetőséget
teremtenek önmaguknak vagy
ügyfeleik számára a fuvar- és
raktérkapacitás maximális ki-
használására.
A TimoCom szolgáltatás jelen-
leg 44 európai országban érhető
el, átlagosan a nap 24 órája alatt
230 000 (!) új ajánlat fut át a
rendszeren. Ez azt jelenti, eu-
rópai szinten körülbelül 75 000
felhasználó osztja meg ajánlatait
ebben a rendszerben.
Az anyacég német; a magyar-
országi képviselet révén lehet-
séges, hogy a hazai ügyfeleknek
magyarul tudjanak bármiféle se-
gítséget nyújtani. (Nyulasi Ferenc
megjegyezte, a bolgár és román
ügyfelekkel szintén anyanyelvi
kapcsolat lehetséges a székesfe-
hérvári iroda közreműködésével
– köszönhetően az ott dolgozó
bolgár és román nyelven beszé-
lő kollégáknak. Természetesen
minden TimoCom-ot működte-
tő európai országban anyanyel-
ven állnak az ügyfelek rendelke-
zésére.)
Újdonság a gyors szolgáltatás-
csomag, amely új kiválasztási
mezőt nyújt futár-, expressz- és
csomagszállítási szolgáltatóknak,
hogy még gyorsabban, még ha-
tékonyabban, még kényelme-
sebben alakíthassák, működ-
tethessék vállalkozásukat. Ez
a szolgáltatás elsősorban a 1,5
tonna alatti haszonjárművekkel
dolgozóknak ajánlott.
A TimoCom Truck & Cargo
®
-n
belül létezik a TC Profile
®
neve-
zetű minőség-ellenőrzött fuvar-
jegyzék. Ebben fontos informá-
ciókat lehet találni TimoCom-
felhasználókról, például adatok
vannak a főtevékenységről, gya-
kori viszonylatokról, különleges
szállítmányokról. További ada-
tok közölhetők a fuvareszközök
számáról, azok jellemzőiről, az
ott dolgozókról – minden adat
kiegészítve a telephely címével,
telefon- és faxszámával, e-mail
elérhetőségekkel. Mivel a „be-
mutatkozás” igen részletes, ez-
által könnyebben, kevesebb idő
alatt találnak egymásra a megbí-
zók és a fuvarra várók.
Nyulasi Ferenc még fontosnak
találta felhívni a figyelmet a ka-
botázsfuvarozás lehetőségére,
ezen a területen szintén tudnak
segíteni a magyar ügyfeleknek.
Mint ahogy az sem elhanyagol-
ható, hogy a TimoCom palet-
táján taláható még az inkasszó
szolgáltatás. Egy másik céggel
együttműködve abban tudnak
segítségére lenni a vállalkozók-
nak, hogy könnyebben hozzájut-
hassanak meg nem kapott pén-
zükhöz.
Azt is megtudtuk, jelenleg több
mint 2000 magyar ügyfél él a Ti-
moCom kínálta lehetőségekkel.
A válság ellenére még gyenge
növekedést is észleltek a magyar
képviseletnél, ami annak a jele,
hogy ebben a válságos időszak-
ban a fuvarozók azzal is igye-
keznek eredményesek maradni,
hogy a TimoCom nyújtotta szol-
gáltatásokat igénybe veszik.
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
SZEPTEMBERI HORIZONT CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 23

CAMION TRUCK&BUS
MAGAZIN SZÉPSÉGVERSENY
A zsûri tagjai: Mujzer Gábor, DKV •
Bakucz Tamás, Hungaro-Diesel Szerviz
Kft. • Eisen Sándor, NeHGOSZ • Papp
Erzsébet és Ki ss Bertal an, Cami on
Truck&Bus Magazin.
Amerikai kamion kategória
FRIGHTLINER Classic XL IJR 439
Nyerges kategória
1. SCANIA 164/580 KUW 088
2. DAF XF 105 „80” LJY 490
3. VOLVO FH16 LMM 707
Teherautó kategória
1. ATEGO 818 KYL 190
2. STEYR 19 S40 KSD 645
3. MAN–VW KFU 631
Különdíj
ACTROS 1846 KVW 154
A díjat Eisen Sándor a NeHGOSZ
elnöke ajánlotta fel.
re akad olyan is, mint erről meg-
győződhettünk, aki még tovább
díszíti az amúgy is fenséges meg-
jelenésű vontatókat.
– Külföldi, holland,
német lapokban lát-
tam díszített kamio-
nokat, onnan az ötlet
– mondja Szaller Ist-
ván. – Ha pedig egy
kocsi már díszes lett,
furán nézett volna ki
a többi szerényebb
kül sővel, í gy van
most négy darab,
azonos dí szekkel
rendelkező Merce-
des-Benz Actros.
Az is bizonyos, ha új
jármű beszerzését
határoznánk el, az sem lógna ki
a sorból, azaz „ő” is megkapná a
maga díszeit.
Fontosnak tartom, hogy jól néz-
zen ki egy fuvareszköz. Bár meg-
bízóinkkal még soha nem tár-
gyaltunk erről, de minden bizon-
nyal számít a jármű megjelenése
is egy fuvarfeladat során.
A vontatók egyformán jó „fel-
lépéséről” egy kis csapat gon-
doskodik. Évek óta van egy lel-
kes gyermekekből álló kis cso-
port, hétvégenként ők kaparint-
ják meg a vontatókat, és kita-
karítják, mossák, törölgetik, fé-
nyesítgetik, ápolják, felkészítik a
következő heti fuvarra. Jutalmul
persze néha be is ülhetnek a ka-
mionokba. Előfordulhat, hogy
már a jövő kamionosai szorgos-
kodnak az Actrosok körül hétvé-
genként.
Kiállítók
Nyulasi Ferenc (marketing
asszisztens), Heilmann
Attila (magyar ügyféloldali
kapcsolattartó), Fücsök
Annamária (magyar ügyféloldali
kapcsolattartó) és Harazin Sterion
(bolgár–magyar ügyféloldali
kapcsolattartó)
Az MKKVE csapata
17-24 Szeged.indd 23 8/27/09 6:48:15 PM
nuártól már magánszemélyek
(vállalkozások alkalmazottai) is
egyesületi tagok lehetnek.
Mivel vannak saját vállalkozása-
ik, környezetüknek, barátaiknak
szintén, ezért saját bőrükön ta-
pasztalták, melyek azon terü-
letek, ahol spórolni lehet vala-
melyest a költségeken.
Az egyesület szegedi közpon-
tú, de az egész országban van-
nak partnereik. Ez volt az első
alkalom, hogy kamionos talál-
kozóra eljött az MKKVE, mivel
most jutottak el olyan életfázis-
ba, hogy úgy érezték, a fuvaro-
zó társadalom jelen lévő képvi-
selőinek nem árt, ha tudomást
szereznek erről a vállalkozáso-
kat segítő egyesületről, mert
biztosan van olyan terület, ahol
eredményesen együtt tudnak
működni.
(Mellesleg az egyesület elnöke,
Nyerges Gábor nagy kamionra-
jongó, a szegedi kamionos talál-
kozó törzsvendége, úgy emlék-
szik, mind a 19 alkalommal el-
jött!)
Fontos: az egyesület kizáró-
lag gazdasági célokkal működik,
politikai ambícióink nincsenek
és nem is szerepel a tervek kö-
zött. Az egyesületi tagság felté-
tele, hogy a jelentkező egyet-
értsen az alapításkor lefektetett
elvekkel. Elsősorban magyaror-
szági vállalkozásokat, magyar tu-
lajdonú kis- és középvállalkozá-
sokat várnak az egyesületbe, de
természetesen senkit sem zár-
nak el a tagság lehetőségétől,
bár vannak korlátok, olyan mér-
tékű felhasználások, amelyeknél
még nem, vagy már nem tudják
biztosítani az egyesületi tagság-
ból származó előnyöket. (Mobil
kommunikációt figyelembe véve
10-100 előfizetés körüli vállal-
kozásoknál lehetséges jelentős
mértékű megtakarítás.)
Természetesen van egyesületi
tagdíj is, amely a visszajelzések
szerint töredéke a megtakarí-
tott költségeknek.
Válságtűrő Wielton
A kiállítók között ismét talál-
kozhattunk a lengyel Wielton
magyarországi képviselőivel, az
Union Trailers Kft.-ből Jáno-
si Kristóffal és Kassay Attilá-
val. Azt mondják, ittlétük annak
bizonyítéka, hogy tevékenysé-
güket nem fél évre tervezték,
hanem hosszú távra.
A válságos időszakban is van-
nak sikertermékek, ez pedig a
billencs, jó néhány vásárlójuk
éppen Szegedről és környékéről
való. A 2006 óta működő képvi-
seletnek már visszatérő vásárlói
is vannak. Minden egyes alka-
lommal meg kell küzdeni azzal,
hogy a Wielton lengyel szárma-
zású, de aki maga megtapasz-
talta, kipróbálta, ott már nyert
ügyük van a magyar képvise-
lőknek, hiszen a kínált portéka
egyértelműen versenyképes a
neves nyugat-európai márkák-
kal és mindezt még szerényebb
áron is teszi.
Az is megnyugtató, hogy a Wiel-
ton a lengyelországi gyártók kö-
zött jól tartja magát, közel sem
vett fel annyi hitelt, mint a többi
gyár, a beruházásaikhoz, fejlesz-
téseikhez más pénzpiaci módon
teremtettek pénzügyi lehetősé-
geket. A válság jó oldala a magyar
vásárlók számára, hogy a zloty is
elég gyengén áll, ezért az euró-
ban megállapított árak kedvező-
en alakultak, és ezt a magyar pi-
acon is érvényesíteni tudják. A
cég képviselői szerint érdemes
lesz figyelni az akciókat és a vál-
ságban is kedvező árakat.
Új szereplő
Újabb pótkocsimárkanevet kell
megtanulnunk, ez pedig a Trai-
lis. A lengyelországi gyártó kép-
viseletét a saját szervizháttérrel
rendelkezô nyíregyházi SPLC-E
Kft. látja el, mely cég maga is fog-
lalkozik fuvarozással. A Trailis a
második legnagyobb pótkocsi-
, félpótkocsigyártó Lengyelor-
szágban, 1953-as megalakulása
óta több mint félmillió pótko-
csit, félpótkocsit, alvázat érté-
kesített. A gyárban tett látoga-
tás igencsak meggyőző volt a
nyíregyháziaknak, az évi, mint-
egy 2000 jármû korszerű, ro-
botokkal felszerelt üzemekben
készül. A beépített fődarabok
neves gyártók termékei, így a
futómû lehet SAF, BPW, Merce-
des, a fékrendszer Knorr, a fel-
építmény alumínium szendvics-
panel… A termékskála széles, a
ponyvás MEGA félpótkocsitól az
élőállat-szállító járműig sokféle
termék elérhetô kedvező áron.
A saját fuvarozási tapasztalatai
alapján a magyar piaci igényeket
jól ismerô SPLC-E Kft. a lengyel
gyártó magas mûszaki minôsé-
gi színvonalát, rugalmasságát és
kedvezô árpolitikáját megismer-
ve tárgyalásokat kezdeménye-
zett a magyarországi képviselet
ellátásával kapcsolatban, melyet
hamarosan szerzôdés aláírása
követett.
A kamionos találkozón kiállított
gabonaszállító ára 30 000 euró
(+ áfa) – ami igencsak elgondol-
kodtató összeg!
Kép és szöveg:
Papp Erzsébet és Kiss Bertalan
KAMIONSHOW 2009 – SZEGED
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZEPTEMBERI HORIZONT 24

VERSENYEREDMÉNYEK
Futam Név Kamion típusa Cégnév
Terepügyességi verseny
Amerikai
kamionok futama
Pista Csaba MACK PISTA&PISTA Kft.
Karsai István KENWORTH T600 VERES Kft.
Nyerges vontatók
Vanyák László IVECO VLS
Bánfi László VOLVO PLV INVEST
Kispéter Tibor ifj. VOLVO FH12 GÉMES TRANS
Platós vontatók
Kiss Gábor DAFCF85 WABERERS
Gáspár István IVECO GÁSPÁR I EV
Vállalkozói futam
Kószó István MAN KÓSZÓ TRANSZ
Sándor György MAN IV TRANS
Szász István SCANIA SZÁSZ TRANS
Egyéni-Furgon Kispéter Tibor Papamaci FORD PICKUP
Gyorsulási verseny
Amerikai
kamionok futama
Pista Csaba MACK PISTA&PISTA Kft.
Gombai Tibor PETERBILT Gombai Tibor
Varga Pál FREIGHTLINER Varga Pál
Nyerges vontatók
400 LE-ig
Veszelka György IVECO Veszelka György
Udvari Gábor IVECO Veszelka György
Kócsó Zoltán SCANIA BB TRANS
Nyerges vontatók
401 LE-tõl
Báder Nagy Attila SCANIA 143 RICHLIK TRANS
Varga Pál SCANIA 141 Varga Pál
Vanyák László IVECO VLS
Platós
Farkas Farkas Csamangó József IVECO Farkas Farkas Csamangó József
Kiss Gábor DAF CF85 WABERERS
Bényi János MAN JOYIMPEX
Nõi futam
Simon Anikó MERCEDES ACTROS 1844 VADMACSKA SPEED
Januska Béláné VOLVO LOGISZTIKA CENTRUM
Kissné Rita MERCEDES 1843 K-GLOBAL
Egyéni menet
– Furgon
Kispéter Tibor Papamaci FORD RANGER SZEVIÉP Zrt.
17-24 Szeged.indd 24 8/27/09 6:48:27 PM
repülőtérre megérkezve mindössze
egy pár perces út, s máris abban a
parkolóban vagyunk, ahol a próbaútra kije-
lölt járművek felsorakoztak, hiszen a teszt-
vezetés tulajdonképpen a repülőtér egy
félreeső szegletéből, egy ott bérelt üzemi
parkoló területéről indult, minden külö-
nös előkészület nélkül, rövid adminisztrá-
ció, s már úton is vagyunk. Olasz zsűritag
barátommal egy Transit Connect volánja
mögött ismerkedünk az újdonságokkal. Ő
vezet, én nézem az utat, és a járműbelsőt.
Jól emlékszem az első találkozásra, a „kis”
Transit megjelenésére, valamikor 2002 ele-
jén. Aztán arra, hogy meggyőző fölénnyel
lett az év kishaszonjárműve, azaz elnyerte
a „Van of the Year 2003” trófeát. Azóta bi-
zony sok idő telt el, s bár a járműcsalád tö-
retlenül sikerszéria a kategóriájában, elke-
rülhetetlen volt a fejlesztés, azóta a tech-
nika is óriásit fejlődött. (Féktechnika, navi-
gáció, stb.) Némi instrukcióval (térképpel,
vízzel, s kevés „hideg élelemmel”) a zse-
bünkben keltünk útra, minden eshetőség-
re felkészülve. Az út első felében tehát a
jobb 1-ben ültem, majd egy alkalmas helyen
cseréltünk. Aztán a „hivatalos” megállóban
kocsit, kocsitípust váltottunk, az új Transit-
tal barátkoztunk. Tehát előbb a gyakorlat, s
majd csak az esemény lezárásaként hallhat-
tuk a sajtótájékoztatót, hogy azt is megis-
merjük, amit a tesztvezetés során magunk
nem fedeztünk fel. Az alábbiakban azért
megfordítom a sorrendet, így talán átte-
kinthetőbb a történet.
Új Transitok, és egyebek
Steve Adams, a Ford haszongépjármű ága-
zat igazgatója ismertette a műszaki újdon-
ságokat, nem elfelejtkezve a vállalatot sem
kímélő gazdasági környezet kedvezőtlen
hatásairól sem. Az utóbbiak felemlegetésé-
től azonban most eltekintek, mást sem hal-
lunk nap mint nap… Viszont mintha már az
is kihallatszott volna szavaiból, hogy talán
már látszanak a fények az alagút végén, s
lesz itt még felemelkedés, de egy új gon-
dolkodásmód mentén. Csak az lehet sike-
res, aki jót, s jól gyárt. Hatékonyság, üzem-
anyag-takarékosság, biztonság, környezet-
védelem, nincs megállás, mindegyik ténye-
ző mentén folyamatos a kihívás, s a jármű-
gyártók egymást is figyelve igyekeznek a
másikat, ha csak orrhosszal is de megelőzni.
S akkor még nem beszéltünk arról, hogy a
világméretű terjeszkedés is számba vehető
lehetőség a terjeszkedésre. Azaz jöjjenek
inkább a jó hírek a Ford háza tájáról. 2008-
ban a haszongépjármű eladások már több
mint 15%-os részt tettek ki a Ford teljes
termékpaletta-értékesítésből. A tartópillé-
rek, a két meghatározó járműcsalád a szeg-
mensben a Transit és a Transit Connect. A
Transit 2010-ben ünnepli 45 éves indulásá-
nak „évFordulóját”. 85 országban 5,5 mil-
lió darabot értékesítettek. Ez azért önma-
gában is becsülendő eredmény! A Transit
Connect 2002-es bemutatkozása óta 600
ezer példány rója az utakat. Ez az a modell,
amelyet eleve úgy indítottak, hogy világhó-
dító terveket dédelgettek. S a kitűzött célt
elérve 4 kontinensen, 50 országban van hi-
vatalos kereskedelme a járműcsaládnak.
Hogy a kiélezett versenyt is állják, előre
kellett lépni minden szegmensben.
Connect
Kívülről és belülről is megújult. A külső je-
gyek, az új lökhárító, a hűtőmaszk és a köny-
nyűfém keréktárcsák új, friss arculatot köl-
csönöznek a járműcsaládnak. A dinamikus
megjelenés erőt sugároz. Teljesen megújult
a vezetőtér, az új műszerfal-kialakítást az
S-max felső kategóriás
személ ygépkocsi -
A
FORD BEMUTATÓ ÉS TESZT/MÜNCHEN
Új Ford
haszongép-
járművek a világnak
A VAN OF THE YEAR SZERVEZET MÜNCHENI PROGRAMJA
Az európai Ford tipikusan az a gyártó, ahol szinte minden haszongépjárműnek megvan a személyszállító változata, azaz ugyanabból
a kocsiszekrényből kistehergépkocsi és személygépkocsi illetve kisbusz is készülhet. Olykor a két kategória keveredik is, hétközben
a jármű a vállalkozó munkaeszköze, hétvégén pedig a család utazási igényét elégíti ki. Esetleg valamiféle hobby járművé alakul. Igazi
sokszínű világ. Van amikor a haszongépjárműként megálmodott típusból lesz személyszállító változat. (Transit, Connect) S olykor
az eredetileg személygépkocsiként megtervezett modell alakul át haszonjárművé. (Ranger, Fiesta) Így folyamatos a kölcsönhatás, azaz
a praktikum, a variálhatóság, a gazdaságos üzem, a járművezetői komfort a személygépkocsi-gyártás szakmai követelményeit is kielégíti.
Azaz a kishaszonjárműként piacra kerülő egyedek is erőteljesen magukon viselik például a személygépkocsiknál megszokott vezetőtér
kényelmi, ergonómiai jegyeit, s a legkorszerűbb biztonsági rendszerek is a felszereltséghez tartoznak. Transit, Transit Connect, Ranger,
Fiesta, a megújuló járműcsaládok bemutatójára voltunk hivatalosak. A szakmai bemutatót és tesztvezetést a gyár Münchenbe szervezte,
ide szólt a meghívó, melyen az IVOY (International Van of the Year) nemzetközi újságíró szervezet hivatalos tagjaként vehettünk részt.
Steve Adams,
a Ford
haszongépjármű
ágazat igazgatója
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 25
25-27 ford.indd 25 8/27/09 2:53:52 PM
kialakítás ihlette. Az új anyagok a finom
tapintást, az esztétikus megjelenést jelen-
tik. Ebből is látszik a közeledés, a személy-
gépkocsik igényessége irányába. Ez nem is
csoda, hiszen a Turneo Connect, azaz a sze-
mélygépkocsi változat további térnyerését
is tervbe vették. Megjelentek az egyébként
szinte manapság egyébként elhagyhatatlan
biztonsági eszközök, az ESP, kipörgésgát-
ló, hegymeneti indulást segítő asszisztens,
stb… Széria felszerelés az elektromos ab-
lakemelő, a távirányítós kettős zár. Genfben
már láttuk, s 2010-től a piacon is megjele-
nik az elektromos változat, zéró károsanyag
kibocsátással. Persze a legfontosabb tulaj-
donság nem változik, a strapabírás, a ke-
mény munkára való képesség, hiszen mégis
csak egy munkaeszközről van szó.
Transit
A klasszikus sorozat új tagokkal bővül,
ECOnetic, és második generációs össz-
kerékhajtás a nóvum. Az ECOnetic legna-
gyobb erénye az alacsony CO
2
kibo-
csátás! A program az SWB Tran-
sit FT280-ra épül, a 2,2 li-
teres 115 lóerős Dura-
torq TDCi motorral
szerelt változatra.
A kombinált fo-
gyasztás 7,2 liter/100 km, átlagosan 189 g/
km CO
2
kibocsátással. Ez teljesíti az EURO
5 normát, elsők között ebben a haszon-
gépjármű kategóriában. Alacsony fenntar-
tási költségek hosszú élettartam, a leendő
tulajdonos igazi vágyainak igyekszik elébe
menni a kialakítás.
S van itt va-
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY 26
FORD BEMUTATÓ ÉS TESZT/MÜNCHEN

Az új Transit
Connect
kívül és belül
Transit,
a régi-új ikon
25-27 ford.indd 26 8/27/09 2:54:04 PM
lami egészen formabontó megoldás is, ami
hangsúlyos tényezője a kivívott gazdaságos-
sági, környezetvédelmi hozománynak. A cél
szentesíti az eszközt! Sebességkorlátozó!
Minden ECOnetic modell tartalmazza, s
hozzáférhetetlen, szerves része a rendszer-
nek. Mint a nagy tehergépkocsiknál. Csak
itt az érték kicsit magasabb, 110 km/h. A cél
elsősorban az üzemanyagfogyasztás kont-
rollja, s nem mellesleg jó hatással van a köz-
lekedésbiztonságra is. Tudható, hogy nagy
vitákat fog kiváltani a dolog, de nem kétsé-
gesen a flottavásárló szívesen veszi majd a
modellt, a tulajdonos sofőr pedig majd el-
dönti, akar-e ilyet. (Ehhez a döntéshez ja-
vaslom megnézni az ehavi közlekedésbiz-
tonsági cikket!) Vonzó lehet, hogy az ECO-
netic modelleknél szériafelszerelés az ESP,
amely tartalmazza a hegymeneti elindulási
asszisztenst. Mára a Ford a szinte egyetlen
unikális gyártó, aki ugyanabban a sorozat-
ban készít külön első és külön hátsó meg-
hajtású járműveket, s ott van a piacon össz-
kerékmeghajtású változataival is. A mikro-
elektronika fejlődését kihasználva egy elekt-
ronikus vezérlést illesztettek a „’régi” össz-
kerékhajtású rendszerhez, így még simább,
még hatékonyabb a kapcsolás, illetve szét-
kapcsolás. Továbbra is maradt az automa-
tikus kapcsolódás, azaz a hátsókerék szlip
vezérli a rendszert.
Fiesta
Az új típus megjelenése megmozgatta a
személygépkocsi-piacot, formavilága, tech-
nikai megoldásai minden igényt kielégíte-
nek. Nem kellett sok idő, érdemes kis át-
alakítással haszongépjárművet is faragni be-
lőle. Nagyon sok olyan szakterület van, ahol
a vállalkozók magas igényeivel is találkozhat
az alap illetve „Sport” változat.
Ford Ranger
A megújult pickup bár egy speciális vevőkör
igényeit elégíti ki, de „puttonyával”, válto-
zatos kialakíthatóságával a haszongépjármű
szektorban mindig is volt, s van is szerepe.
Kívül és belül is megújult. Háromféle kocsi-
szekrény kialakításban, akár öt személyes
üléskialakítással, 4x2 és 4x4 kerékképlettel
fut le a szerelőszalagról, kategóriájában a
legjobb vontatási képességekkel. Az ínyen-
ceknek luxus változatban is elérhető.
3,5 tonna megengedett össztömeg alatt
tehát igen széles választék áll a Ford rajon-
gók számára, az egyszerűtől a luxusig.

A volánnál
Az új Fiesta és a Ranger haszongépjármű
modellek nem tartoztak a jelen teszt jár-
műveihez, de nem is ezen modelleken van
a fő hangsúly. Legalább is számunkra, akik-
nek az áruszállítás azért feltétlenül hangsú-
lyos feladat.
Tehár mint már említettem is, egy teljes
terhelésre kistafírozott Transit Connect
volt az első tesztkocsi, amelyet kipróbál-
hattam. Kívülről formásabb, belül pedig a
korábbinál feltétlenül kellemesebb, ezek az
első gondolatok. Feltűnik az új tükör, mére-
te, formája szépen összehangolt, az abban
látottak pedig egészen kiváló módon segí-
tik a vezetőt. A vezetőtér-kialakítás szinte
tökéletes, ha nem tudnám, hogy sok zsák
homok van a rakodótérben, akár egy kö-
zépkategóriás személygépkocsi volánja mö-
götti érzés uralkodhatna el rajtam. Illetve
ez meg is történik, az országúton halad-
va – mindent a helyén lévőnek érzékelek,
a rakodóterek ötletes kialakítása emeli a
szintet. Keressünk valami kritizálni valót!
Nem igen találok, talán a középső navigá-
ciós rendszert is magában foglaló kijelző
mérete tűnik kissé alulméretezettnek, de
ez nem igazi probléma. El tudom képzelni,
hogy nap mint nap örömmel dolgoznék egy
ilyen munkaeszközzel.
Transit ECOnetic, hamar megtanulható, s
főleg akkor jutott az eszembe, amikor az
autópályán haladva a sebességmérő muta-
tója megállt 110-nél. A korábbihoz képest,
néhány éve IVOY győztes, változatlan veze-
tőterében tehát azzal vívódtam, jó-e ez így?
Mint járműflotta tulajdonos egyértelműen
igen lenne a válasz, mint tulajdonos sofőr
kissé elbizonytalanodtam. Persze lehet így
élni, s tudomásul venni, ezek a lehetőségek,
a 90-nel „cammogó” kamionokat még így
könnyedén le lehet előzni. Jól emlékszem,
így voltunk ezzel az elsőként kamionok-
nál megjelent sebességkorlátozóval is. Mint
alapfeladatként közlekedésbiztonsággal fog-
lalkozó szakember
azt is gondolom,
hogy ez egy példa-
mutató vállalkozás,
s nem l epődnék
meg, ha hamarosan
követők akadnának,
egy után pedig egy-
szerűen műszaki
előírás, kötelező ér-
vényű szabály lenne
belőle.
Boncsér
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 27
FORD BEMUTATÓ ÉS TESZT/MÜNCHEN
Fiesta
rakodótérrel
Az új Ranger
25-27 ford.indd 27 8/27/09 2:54:18 PM
Canter kínálat duplafülkével
A Mitsubishi Fuso Canterek a
hazai piacon típustól függetlenül
csak a széles alvázas konstruk-
cióval és a hozzá tartozó széle-
sebb, 1995 milliméteres (Com-
fort) fülkékkel kerülnek forga-
lomba. A 3,5 tonnás kategóriá-
ban csak egyetlen, 3350 millimé-
teres tengelytávval és csak a 125
lóerős motorral kapható a dup-
lafülkés változat. A felépítmény
hosszúsága 3405–3735 millimé-
ter lehet, míg szélessége 2–2,55
méter. Az utóbbi függvényében
mindenképpen célszerű hosszí-
tott tükörszárat rendelni, ami 6
tonna össztömegtől egyébként
szériakivitel. A megengedett
össztömeg 7 tonna lehet von-
tatmánnyal.
A 6,5 tonna össztömegű Cante-
rek szintén csak egy, 3850 milliméteres ten-
gelytávval, valamint 145 és 180 lóerős mo-
torokkal kerülnek forgalomba a kifutó Euro
4-es modellek. A lehetséges felépítmény-
hossz 4125–4535 milliméter lehet, a meg-
engedett szerelvényössztömeg 10 tonna.
A 7,5 tonnás kategóriát szintén e két fenti
motorral szerelik és a kínálatban van még
egy 4,2 méteres tengelytáv is, amelyhez
4475–5095 milliméteres felépítmény tár-
sulhat a duplafülke mögé. A szerelvény-össz-
tömeg 11 tonna lehet.
A 110 és 125 lóerős kifutó motorokhoz 5,
míg a 145 és 180 lovasokhoz 6 fokozatú,
kézi kapcsolású váltómű kapcsolódik. Mel-
lékhajtómű igény szerint rendelhető. A fék-
rendszer egységesen hidraulikus, vákuu-
mos rásegítéssel, elöl 239, hátul 214 milli-
méter átmérőjű tárcsafékekkel, ABS-szel (a
3,5 tonnás össztömegnél nem tudni miért
opció) és terhelésfüggő fékerő-elosztóval.
A tengelyek elöl-hátul laprugós felfüggesz-
tésűek, stabilizátor rúddal, differenciálzár
szintén rendelhető.
Az üzemanyagtartály térfogata a
normál fülkék esetében 100 liter,
a duplafülkéseknél 80 liter, igaz
ezen gépkocsik nem hosszú távú
fuvarokhoz készültek, de 500-
600 kilométerre még városi for-
galomban is elegendő lehet.
Belső tér és komfort
A dupl afülkés Canterek 3, 5
tonna esetén 6 személyes, 6,5–
7,5 tonna esetén 7 személyes
kivitelben készülnek, elöl 2-3,
hátul 4 személy részére van ülő-
hely kialakítva. A cabover kivitel
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY 28
MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13D
Mitsubishi
Fuso Canter 3C13D
A belföldi- és áruterítő fuvarokhoz
alkalmazható 7,5 tonnás, normál
fülkés Canterral már volt alkalmunk
megismerkedni. Most egy teljesen
más rendeltetésű, 6 személyes
duplafülkével szerelt, platós,
3,5 tonnás össztömegű
változattal volt dolgunk, amely
ideális járműve lehet nemcsak
nagy építőipari vállalatoknak,
de kisebb vállalkozásoknak is
és aktív szerepet kaphatnak
például közműszolgáltató
cégeknél építési-karbantartási
feladatoknál.
AZ ÉPÍTŐ ALAKULAT JÁRMŰVE – KEDVEZMÉNYES AJÁNLATTAL
A 3,5 tonnás duplafülkés
3350 mm-es tengelytávval
28-31 canter.indd 28 8/27/09 3:10:20 PM
és a két első ülés közötti motor
és erőátvitel miatt azonban a
fülke nem átjárható, bár ez lehet
nem is létszükséglet.
Az első és a hátsó ajtók csak-
nem 90 fokig nyithatók, ami a
fellépőkkel együtt kényelmes
be- és kiszállást biztosít. A veze-
tőülés elég magasan van a pad-
lószinthez képest, így nem kell
kényelmetlenül emelt térdel ve-
zetnünk, bár a pedálok lehetné-
nek alacsonyabban is, ami főleg
hos szú távon jelent kényelmet-
lenséget a gázpedál esetében. A
mechanikus csillapítású vezető-
ülés hosszú távon is kényelmes,
bár kartámasz csak a jobb olda-
lon van. Az ülés és a kormányosz-
lop állíthatóságával könnyű meg-
találni a számunkra kényelmes
helyzetet. Sem a fülke szélessé-
gével, sem a belmagassággal nem
voltak negatív észrevételeink.
A vezetőülésből mondhatni holttérmentes
rálátás nyílik a forgalomra és az útmenti tár-
gyakra, nagyon jól érzékelhetők a gépko-
csi méretei. Ettől függetlenül jó
lenne nagyobb látószögű, akár
osztott kivitelű tükrök alkalma-
zása.
A régimódi, kemény vázfejtám-
lák és a hátsó ülés két belső két-
pontos biztonsági övei már fe-
lejthetőek. A középső asztalká-
val és utasüléssel együtt felnyit-
ható motorháztető nyitott ál-
lapotban történő rögzítése egy
erős zsinórral a Roburt és Ifát
idézi.
Teljes értékű megoldás lehetne
a két első ülés közti felnyitható
asztalka pohártartókkal, ha be-
leférnének A4-es méretű irata-
ink, aminek –35-40 milliméter
az akadálya, hely pedig lenne
bőven, hosszirányban! A szél-
védő feletti polcok mérete már
elegendő ugyan, de csupán kb.
25 milliméter vastagságig és fel-
áras tartozék.
Az ajtózsebek kicsik, ellenben van még egy
közepes kesztyűtartónk, egy kis zárható re-
kesz a középkonzolon, egy nyitott rész az
utasoldalon, s egy tálca a vezetőülés mel-
lett az apró holmiknak. Nagyon célszerű a
hátsó, osztottan felnyitható ülőlap, alatta
tárolódobozokkal, például KRESZ-tartozé-
kok, védőfelszerelések elhelyezésére.
A műszerfal egyszerű, jól áttekinthető. Ti-
pikusan japános, mindenről tájékoztat, ízlé-
ses, dizájnmentes. Középen a sebességmé-
rő, balról a fordulatszámmérő, jobbról a hő-
fokmérő és üzemanyagszint-jelző található.
A kontroll lámpák fekete háttérben húzód-
nak meg, fényviszonyoktól függetlenül jól
láthatók.
Az indexkaron találhatók a világítás és az
első ködlámpa forgó kapcsolója, jobb oldalt
az ablaktörlő-mosó működtethető a meg-
szokott módon, de a teljes kart előretolva
a kipufogóféket aktiválhatjuk kézzel, vagy a
kart így hagyva automatikusan, gázelvétel-
nél.
A fűtés-szellőztetés és klíma kapcsolói egy
külön konzolon kaptak helyet a sebességvál-
tókarral együtt. Jól kézre eső megoldások. A
fényszóró terhelésfüggő állítógombja és a tü-
körfűtés kapcsolója térd alatt van, ez utóbbit
hajlamos az ember bekapcsolva felejteni, bár
a gyújtást levéve egyből kikapcsol.
Japános maradt a fékolaj tartálya a kor-
mánytól balra, a szélvédőoszlopnál rejtve
és az ablakmosó belső, utasoldali tartálya.
A motor hűtőkörének kiegyenlítő tartálya
baloldalt, a fülke mögött, míg az akkumu-
látor az alvázra szerelt házban található. A
levegőszívócső és a légszűrőház jobb olda-
lon, a fülke mögött, illetve alatt kerültek el-
helyezésre.
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 29
MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13D
1 2
3 4
28-31 canter.indd 29 8/27/09 3:10:32 PM
Felépítmény és felhasználói dilemma
A platós, ponyva nélküli felépítményt a Hi-
degkúti Műhely készítette, teljes egészében
alumínium szerkezet, a sarkokon horgany-
zott acél rakoncával. Az oldalankénti egy-
egy lenyitható oldalfal és a lenyíló hátfal, va-
lamint a homlokfal egységesen 400 millimé-
ter magasak. A padlózatot 15 milliméter vas-
tag Lowipan csúszásmentes rétegelt lemez-
borítás fedi, rakományrögzítő fülek nélkül. A
felépítmény belső hossza 3,6, szélessége 2,1
méter. A külső méretek ettől 60 milliméter-
rel nagyobbak.
A platós, duplafülkés, 3,5 tonna össztömegű
Canter hasznos teherbírása 1055 kilogramm,
ami leginkább a masszív alváznak tudható be,
gyári adat szerint 2205 kilogrammos önsúly-
lyal, plusz a 240 kilogrammos plató. 6 fős ki-
szállás esetén (75 kg/fő) már csu-
pán 605 kilogramm teherbírás
marad a rakomány számára.
Nem véletlen, hogy sokan vá-
lasztják a zárt furgonok alapjára
épülő platós (duplafülkés) gépko-
csit, ahol 200-300 kilogrammal
nagyobb a hasznos teherbírás
még a 3,5 tonnás határon belül
is. Ellenben a billenő plató, rako-
dódaru vagy emelőhátfal kérdé-
se gyakran vet föl kérdést vagy
kételyt éppen a fülkés alváz szi-
lárdsága vagy a futóművek teher-
bírása miatt.

Könnyített teszt
A fenti cím nem véletlen, mert
kivételesen terhelés nélkül indul-
tunk útnak, részben P-rendszám, részben a
rakományrögzítési lehetőségek hiánya miatt.
A mostani gépkocsiban a 2977 köbcentimé-
teres, soros négyhengeres motorok közül a
125 lóerős, 294 newtonméteres dolgozott, 5
fokozatú, kézi kapcsolású váltóval párosítva.
A fokozatkiosztása teljesen logikus volt, a
hátramenetet „balra le” a 2. fokozat mellé
helyezték. Reménykedtünk, hogy ez a vál-
tómű hibátlanul fog szerepelni és tavaly
csak egy rossz darabot sikerült kifognunk.
Sajnos csalódnunk kellett. A váltókar ku-
lisszáinál vagy kapcsoló-mechanizmusánál
ismét gondok adódtak, sőt egyszer meg-
fordulás közben pillanatnyi útzárrá vált a
Canter, mert egyik fokozatot sem tudtuk
kapcsolni!
A motor ezzel szemben most is hibátlanul
szerepelt, paramétereihez mérten fürgén
mozgatta a gépkocsit, erőteljesebb gyorsí-
tások alkalmával sem lett zavaró a zajszint.
A kilométer-számláló még csak 2479-et mu-
tatott induláskor, s érezni is lehetett, hogy
a motor még nincs teljesen bejáratva, lesz
még jobb is. Ettől függetlenül gond nélkül el-
érte a 3000-es fordulatot, de 2700-2800-ig
dolgozott igazán aktívan, utána már hanyat-
lott a lendület. A piros mező 3500-nál kez-
dődik, a takarékos tartomány ér-
zékeinkre van bízva.
A váltómű és a differencilámű át-
tételei egyértelműen a takarékos
haladást szolgálták, 4. fokozat-
ban már 1450-es fordulaton el-
értük az 50 km/órás tempót, igaz
ez csak a sík úton, egyenletes
haladáshoz elegendő. Előzéshez
vagy emelkedőnél máris vissza
kell kapcsolni 3. fokozatba. Az 5.
fokozat kimondottan országút-
ra, autópályára való. 70 km/órá-
nál csupán 1500-as fordulaton,
de még 90 km/óránál is 1750-et
mutatott a fordulatszámmérő.
Lakott területen kívül, enyhébb
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY 30
MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13D
1
2
28-31 canter.indd 30 8/27/09 3:10:56 PM
emelkedőnél a 4. fokozattal ösztökélhetjük
első lépésként a Cantert.
Komolyabb hegymenetben persze marad a
2. vagy 3. fokozat, ami természetesen függ
az út vonalvezetésétől is. A 3-5 százalékos
lejtmenetben még a 3. fokozat is kellő mo-
torfékhatást biztosított 2700 körüli fordula-
ton, de 10-12 százaléknál már szakaszosan
kell fékezgetni, hogy nehogy túlgyorsuljunk
és a motor fordulata ne lendüljön esetleg a
piros mezőbe. Bár 3000-3200-as fordula-
ton 2. fokozatban már komoly motorfékha-
tás van.
Lassú városi forgalomban pár méter után
felengedhetjük a kuplungpedált, finom gáza-
dás mellett és akár 1000-es fordulat alatt is
araszolhatunk, de a 2. fokozat is használható
akár 900-1200 közötti fordulatnál.
Vezetési komfort, kezelhetőség (a váltókart
leszámítva) és manőverező-képesség tekin-
tetében kiváló munkaeszköz lehet a dup-
lafülkés Canter 3 centiméter híján 6 méte-
res teljes hosszúsága mellett is. Ez részben
a viszonylag nagy, 1,14 méteres első túlnyú-
lásnak és a már határesetnek számító, 1,78
méteres hátsó túlnyúlásnak köszönhető. A
kemény felfüggesztés és 16 collos abron-
csozás bizony lélekrázónak bizonyult – leg-
alábbis üresen, erősített lengéscsillapítókkal
– a hazai utakon és az úthibákra is mérsékelt
érzékenységet mutatott. A Canter úttartása
egyébként kiválóan érezhető, a kormánymű
és futómű együttesen precíz irányíthatósá-
got nyújt sebességtől függetlenül.
A fékek minden helyzetben magabiztos
megállást nyújtottak, kiváló fékhatással és
jól adagolható fékerővel.
A klímaberendezés hatásfoka a nyári meleg-
ben is elegendőnek bizonyult, de a hátul uta-
zók érdekében már magasabb fokozaton kell
járatni a ventilátort, legalábbis kezdetben. A
nyári, kivételesen monszunesős hazai időjá-
rásban sajnos ugyanazt tapasztaltuk, mint a
szimplafülkés esetében télen: a páramente-
sítés hatásfoka nem megfelelő, „foltos”, ráa-
dásul éppen a visszapillantó tükröknél, az ol-
dalüvegek esetében, de a szélvédőn is hagy
némi kívánnivalót.

Tesztút
Két nap alatt összesen 206 kilométert tet-
tünk meg, ebből 101 kilométert átlagos vá-
rosi forgalomban, de gyakran olyan esőben,
ami a fotózást átmenetileg lehetelenné tette,
legalábbis búvártok nélkül. A 105 kilométer-
nyi autóút- és autópálya szakaszt szintén át-
lagos forgalom, de kevésbé intenzív eső jel-
lemezte. Ezen tényezők mellett a városi eta-
pon 13 liter/100 km értéket mértünk, ami bi-
zony sok ebben a kategóriában. Az autóút/
autópálya szakaszon mért 9,53 liter/100 km
értékre ellenben nem lehet panasz, főleg
egy nyitott platós gépkocsi esetében.
Árak és felszereltség
A tesztben szereplő gépko-
csi (duplafülkés alváz) listaára:
6 480 031 Ft+áfa.
Ez az ár a következő opció-
kat is tartalmazta: CD-s rádió,
erősített lengéscsillapítók, in-
dításgátló, irattartó a szélvédő
fölött, fűtött visszapillantó tük-
rök, fűtőventilátor a hátsó ülés-
sorhoz, fűtött üzemanyagszűrő, ködfényszó-
rók, könyöktámasz a vezetőülés belső olda-
lán, központi zár, növelt kapacitású akkumu-
látorok, M+S mintázatú gumiabroncsok, ru-
gózott vezetőülés, tolatási hangjelzés.
A felépítmény ára: 530 000 Ft+áfa
A tesztben szereplő modell teljes listaára:
7 010 031 Ft+áfa, amely kedvezményesen az
alábbi címen, 6 350 000+áfa áron megvásá-
rolható.
Jelenleg az újonnan megrendelt Canterek
már 3 literes, Euro 5-ös motorral érkeznek
a gyárból, 130; 145 és 175 lóerős teljesít-
ménnyel.
Kiss
Pappas Auto Magyarország Kft.
1117 Budapest, Hunyadi János út 6.
Tel.: 463-7501, fax: 463-7406
www.pappas.hu
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 31
MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13D
töltőlevegő-visszahűtéssel, EGR+PM
szűrő, Euro 4
Furat x löket: 95 x 105 mm • összlö-
kettérfogat: 2977 cm³ • teljesítmény:
92 kW (125 LE)/3200 ford./perc • for-
gatónyomaték: 294 Nm/1700 ford/perc
• kompresszióviszony: n.a.
Tengelykapcsoló: C3W28D típusú,
egytárcsás száraz, 275 mm átmérőjű,
hidraulikus működtetésű, vákuumos
rásegítéssel.
Sebességváltó: M027S5 típusú, 5 fo-
kozatú, kézi kapcsolású, gyorsító vég-
áttétellel.
Áttételek: 1. 4,748; 2. 2,692; 3. 1,593;
4. 1,0; 5. 0,787; R. 4,748
Differenciálmű: Egyszeres áttétel,
i=4,625
Futóművek és felfüggesztés: Elöl
F100T típusú, 1950 kg teherbírású
merev tengely, kéttagú, fél-elliptikus
rugóköteg, stabilizátorral, lengéscsil-
lapítóval. Hátul R015T típusú, 2700 kg
teherbírású merevtengely, 4 tagos ru-
góköteggel, stabilizátorral és lengés-
csillapítóval.
Fékek: Hidraulikus, vákuumos rásegí-
téssel, ABS-szel, fékerő-elosztóval, elöl
239 x 24, hátul 214 x 24 mm-es féktár-
csák.
Elektromos rendszer: 12 V
Akkumulátor: 12 V / 115 Aó (szériá-
ban 92 Aó)
Gumiabroncsok: Elöl-hátul 195/75 R
16 méretűek
Üzemanyagtartály: 80 l
Méret- és tömegadatok:
• hossz x szélesség (felépítménnyel):
6273 x 2160 mm
• szélesség: 1995 mm (fülkénél, tükrök
nélkül)
• magasság (fülkénél): 2175mm
• tengelytáv: 3350 mm
• túlnyúlás elöl/hátul: 1140/1783 mm
• nyomtáv elöl/hátul: 1640/1500 mm
• fordulási körátmérő: 13,4 m (fülkés-
alváz)
• önsúly: 2520 kg (platóval)
• hasznos teherbírás: 980 kg
• megengedett össztömeg: 3500 kg,
szerelvényben 7000 kg
A felsorolt adatok csak a tesztben sze-
replő gépkocsira érvényesek!
4M42–3AT2 Euro 4
teljesítmény
nyomaték
MITSUBISHI FUSO CANTER 3C13D MÛSZAKI, MÉRET- ÉS TÖMEGADATOK
400
350
300
250
200
150
100
120
105
90
75
60
45
30
15
3600 2400 1200
kW Nm
1/min
Motor: 4M42-3AT2 tí pusú, soros,
négyhengeres, hengerenként 4 szele-
pes, változó geometriájú feltöltővel és
1
2 3
28-31 canter.indd 31 8/27/09 3:11:22 PM
Előzmények
A közúti áruszállítás fejlődésének természe-
tes velejárója volt már kezdettől fogva a mé-
retek és a teherbírás növelése, amelynek kez-
detben inkább technikai, mintsem infrastruk-
turális korlátai voltak. Az első dupla pótko-
csis szerelvények (nem vándorcirkuszos) va-
lamikor az 1930-as években tűntek fel, per-
sze teherbírásuk, össztömegük nem hasonlít-
ható össze egy mai kamionéval. Egészen az
1950-es évek végéig Németországban példá-
ul 22 méter volt a maximális hossz egy- vagy
kétpótkocsis tehergépkocsira. Majd követke-
zett szinte egész Európában a 38 tonnás össz-
tömeghatár, 15 és 18 méteres hosszúsággal,
a nyerges- illetve pótkocsis járműszerelvé-
nyekre, ezzel együtt jellemzően a 12 méte-
res félpótkocsik voltak egyeduralkodók. Az
újabb EU-s rendelkezések kapcsán az 1980-
as évek közepén nyílt meg a lehetőség az egy-
ségesen a 40 tonnás össztömeg és a 16,5 mé-
teres nyerges szerelvények elterjedése előtt,
a 13,2-13,7 méteres félpótkocsikkal párhuza-
mosan. A pótkocsis szerelvények csak 1996
óta lehetnek 18,75 méter hosszúságúak.
Most úgy tűnik, eljött az idő az újabb vál-
tásra, igaz már közel 10 éve lehetett hallani
olyan javaslatokat törvénymódosításra, ame-
lyek a nyerges szerelvényekre is (lehetőleg)
ugyanezt a hosszúságot tenné lehetővé.
Közben beindult a skandináv lobbi is a 25
méter körüli, 50 százalékkal nagyobb szál-
lítókapacitású szerelvények ügyében, ame-
lyek előnyei kétségtelenül vitathatatlanok – a
költséghatékonyságot tekintve – és a német,
holland tesztek is kedvező eredményt hoz-
tak, – csak éppenséggel egyetlen parkoló-
ban sem férnek el, Svédország és Finnország
kivételével. Norvégia most adott nekik zöld
utat, de csak egy-két kijelölt, nemzetközi
tranzit útvonalon.
Ezzel szemben a vontatóval 17,8 méter hosz-
szú Kögel Big-MAXX szerelvény befér min-
den meglévő parkolóba és gond nélkül át tud
haladni a 12,5 méteres külső-, 5,3 méteres
belső sugarú körforgalomban.
Kögel Big-MAXX – Delta-Truck Kft.
– úttörő szerepben
Mind a mai napig egyedül a Kögel vállalta fel a
félpótkocsik új dimenziójának megteremté-
sét, tartós tesztjét a közúti fuvarozóknál és
általános meghonosítását az Európai Unió-
ban, míg más gyártók a skandináv típusú sze-
relvény-kombinációkra koncentráltak.
A Kögel 2005-ben mutatta be a Big-MAXX
koncepcióját, kimondottan a nagy távolsá-
gú áruszállítás jegyében. 2006-ban már 300
darab félpótkocsival kezdetét vette a német-
országi tartósteszt-program – mindennapos
fuvar-alkalmazásokban – és még jelenleg is
tartanak. A vizsgálatok nemcsak a költségha-
tékonyságra, gyakorlati alkalmazhatóságra,
de a közlekedésbiztonsági szempontokra is
teljes mértékben kiterjednek. Például már a
papírhengerek rögzíthetőségeit is vizsgálják.
A Big-MAXX félpótkocsikban minden eddigi
fejlesztés megtalálható – gondolunk itt a ra-
kományrögzítési lehetőségekre, a hűtés ha-
tékonyságának növelésére vagy a kétsoros
paletta-elhelyezésre –, mint a (még) nor-
málméretű típusoknál. Igaz, egyelőre még
szolidabbak a Big-MAXX alkalmazhatóságai
(például tekercsszállító ágy, 3 méteres bel-
magasság), hiszen még nem nyílt meg az ál-
talános alkalmazhatóság útja törvényileg, de
minden jel arra mutat, hogy ez hamarosan
megtörténik és a Kögel szakmai gárdája is
mindent elkövet ez ügyben.
A tesztek mellett nagy jelentőséggel bírt,
hogy 2007 folyamán a Deutsche Bahn-nal
közösen sikeres gyakorlati próbákat tar-
tottak szállíthatóság és rakodhatóság tekin-
tetében, cserepótkocsiként, a kombinált fu-
varozás javára. A Big-MAXX rail (emelőfü-
les, felhajtható aláfutásgátlós) gond nélkül
szállítható a jelenlegi Hupac vagonokban.
2009 januárjában már leszállították az első
Big-MAXX Cool félpótkocsit Csehországba,
míg júliusban 300 darab, különböző félpótko-
csi tartós tesztjét kezdték meg távolsági-bel-
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY 32
KÖGEL BIG-MAXX
PORT
A Kögel Big-MAXX
hazai tartóstesztje
AZ ELŐNYÖK ISMERETÉBEN A PÓTKOCSI ELTERJEDÉSÉT
A GAZDASÁGI VÁLSÁG IS ELŐSEGÍTHETI
Új és érdekes, immáron hazai tapasztalatokról is beszámolhatunk a Kögel, korábban csak
külföldi szakkiállításokon látott és elsőként Németországban tesztelt, új hosszúságléptékű
Big-MAXX félpótkocsijai kapcsán. Az első két teszt félpótkocsi a Delta-Truck Kft.,
a hivatalos márkakereskedő közreműködésével került Magyarországra. Magazinunkban
a Szemerey Transport Zrt.-nél, a mindennapos regionális áruelosztó-fuvarozás során szerzett
tapasztalatokat osztjuk meg olvasóinkkal, de kipróbálásra kerültek az MF Cargo Kft.-nél is.
32-34 bigmaxx.indd 32 9/1/09 4:21:40 PM
földi forgalomban, de már Olaszországból is
vannak érdeklődők. Idehaza a Szemerey Tran-
sport Zrt.-nél augusztusban kezdődött egy
hűtős és egy ponyvás kéthetes tesztperiódu-
sa. A tesztet megelőzően, a tesztidőszak alatt,
de még most is a Delta-Truck Kft. szakembe-
rei egyengetik útját a hazai honosításnak, re-
méljük hamarosan pozitív eredménynyel.
A két jármű közül a hűtős szerelvényt volt al-
kalmunk elkísérni egyik útjára, hogy megta-
pasztaljuk a dolog gyakorlati oldalát.
Big-MAXX koncepció
A Big-MAXX 13,6 méter helyett 14,9 méter
hosszúságú, a hosszabbítást a konstruktő-
rök a támtalpak és a hármas tengelycsoport
közti távolság és a hátsó túlnyúlás növelésé-
vel érték el. Ezáltal a függönyponyvás Big-
MAXX Cargo 33 helyett 37 raklap szállítá-
sára alkalmas, raktérfogata 101 köbméter
(Cargo-MAXX 91 m³).
A Big-MAXX Mega szintén 37 raklapos és
111 köbméteres (Mega-MAXX 101 m³).
A hűtős Big-MAXX Cool kicsit rövidebb,
14,7 méteres, raktérfogata 96 köbméter, ami
8 köbméterrel nagyobb, mint a 13,4 méte-
res Cool-MAXX-é és további 6 raklapnak jut
benne hely (30 helyett 36). Sőt 100 millimé-
terrel nagyobb távolság marad az utolsó rak-
lapok és az ajtók között a jobb légkeringés ja-
vára (205 milliméter helyett 305 milliméter).
A szállítókapacitása azonban az állítható ma-
gasságú keresztgerendákkal megduplázható!
Feltétlenül meg kell még említeni a csere-
szekrény-szállítás nagy lehetőségét, tovább
javítva a nyerges vontatók kihasználtságát és
egy félpótkocsivázzal kiváltható egy jármű-
szerelvény-kombináció beszerzése! Egy Big-
MAXX-szal 2 darab 7,82 méteres, 2 x 18
raklap kapacitású csereszekrény szállítható.
Igaz, a félpótkocsi teljes hossza ekkor már
15,32 méter lesz, de még egy átlagos 4x2-es
nyerges vontatóval együtt sem haladja meg
a 18,32 métert, ami 52 centiméterrel keve-
sebb, mint a jelenleg megengedett 18,75 mé-
teres maximális hosszúság.
Természetesen Big-MAXX-ok akár síkpla-
tós félpótként is használhatók, például köny-
nyebb súlyú építőanyagok vagy könnyű szer-
kezetű épületelemek szállításhoz.
Környezetvédelmi és gazdaságossági szem-
pontból nem elhanyagolható, hogy ha nem
változik az össztömeg és a járműszerelvény
keresztmetszete, mondhatni változatlan
üzemanyag-felhasználással lehet 4 raklap-
pal több árut elszállítani! Ugyanakkor a Big-
MAXX félpótkocsik valamelyest drágábbak
lesznek, mint a jelenlegiek, minden bizony-
nyal a kicsit könnyebb fajsúlyú (csomagoló
anyagok, hőszigetelő anyagok, élelmiszerek,
gépkocsi-alkatrészek, dísznövények, bútor,
műszaki cikkek stb.) rakományoknál fognak
előnyt élvezni.
A mi véleményünk szerint egy önbeálló kor-
mányzású hátsó tengely kétségtelenül javíta-
na a járműszerelvény fordulékonyságán – bár
megfelel az előírásoknak –, csökkenne a gu-
mikopás és a fogyasztás (szerpentin utakon)
és a felhasználók az első emelhető első ten-
gelyt szintén szívesen látnák.
Hazai tapasztalatok a fuvarozó szemével
– Regensburger Tamás, budapesti
régióigazgató, Szemerey Transport Zrt.
„A Delta-Truck Kft. két félpótkocsit aján-
lott fel tartós tesztre: egy függönyponyvás
Big-MAXX rail-t és egy hűtős Big-MAXX
Cool-t. A Szemerey Transport Zrt.-nél a
ponyvással csomagolóanyagot szállítottunk
a Rondo Kft. részére. Ezen alkalmazásban
jellemzően 7-10 tonna volt a teljes rako-
mány, raklaponként kb. 250-300 kilogram-
mos terheléssel, 37 raklap esetén. A lehetsé-
ges vissz áruk közül lehetett választani példá-
ul ásványvizet, de ebből 24-26 raklap bőven
elég a legnagyobb teherbíráshoz és a 40 ton-
nás határ is már korlátot jelent, ugyanakkor
csak 2/3-os a kihasználtság a raklapok férő-
helyét illetően. A vontató hátsó tengelye és
a félpót első tengelye közti nagyobb tengely-
táv miatt jobban oda kell figyelni a tengely-
terhelésre.
Az üzemanyag-fogyasztás lehet, hogy egy-
két decivel magasabb lesz, mert talán keve-
sen tudják, hogy egy ponyvás félpótkocsi-
nak mindig rosszabb a légellenállása a lég-
áramlatban mozgó ponyvafelület miatt, mint
egy zárt dobozos vagy hűtős félpótkocsié.
A ponyvás Big-MAXX esetében úgy 10
négyzetméterrel nagyobb felületről van szó,
mint egy 13,6 méteres esetében.
A Big-MAXX Cool a Tesco logisztikai rész-
legénél futott, az ország távoli pontjaiban
lévő hipermarketek áruellátását biztosítot-
ta, például Tatabánya, Győr, Szombathely,
Pécs, Miskolc, Debrecen, Szeged. Itt a nagy
távolság miatt külön előny volt a nagyobb
JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 33
KÖGEL BIG-MAXX

1
2
3
4
32-34 bigmaxx.indd 33 9/1/09 4:21:51 PM
szállítókapacitás és a mondhatni változat-
lan fogyasztás, hiszen a légellenállás nem a
jármű hosszától függ és a 40 tonnás határt
sem léphettük, léptük át, ami plusz üzem-
anyagot jelentett volna. Igaz, itt szárazárus-
ként üzemelt, hűtést nem igénylő tartós élel-
miszerek és háztartási termékek kiszállításá-
nál, valamint göngyöleg-visszáruval, de friss
tejtermékeknél, friss zöldség és gyümölcs
esetén szintén jól kihasználható a többlet-
kapacitás, amikor mondjuk 100-300 kilo-
grammnyi áru van egy raklapon.
Az új pótkocsik biztos, hogy drágábbak lesz-
nek, amit majd a fuvardíjba is részben érvé-
nyesíteni kell, de az üzemeltetési költségek
valószínűleg nem fognak növekedni, hiszen
ugyanazon műszaki megoldásokat, alkatré-
szeket tartalmazzák és semmi egyéb extra
nincs bennük a nagyobb hosszúságon kívül.
A megbízókhoz ellenben egy 3,5 tonnás fur-
gonnyi áruval több jut el egy szerelvénnyel,
anélkül, hogy emelkedne a járművek száma
az utakon vagy több üzemanyagot kellene el-
használni. Ezek forgalmi és környezetvédel-
mi szempontból nyomós érvek a Big-MAXX
mellett.
Egyetlen jelenlegi hátránya logisztikai szem-
pontból, hogy a tesztidőszakra még útvona-
lengedélyt kellett kérni a járművekre, ezért
a félpótkocsikat mindig csak ugyanaz a nyer-
ges vontató továbbíthatta.”
Marketing szempontok
– Gőgh Ferenc, félpótkocsi-üzletágvezető,
Delta-Truck Kft.
„Jelenleg folynak a tárgyalások a Nemzeti
Közlekedési Hatósággal az új méretű félpót-
kocsi hazai forgalomban történő bevezeté-
séről.
A legfőbb érv, a könnyebb, de helyigénye-
sebb áruk gazdaságosabb és környezetbarát
szállítása, amikor a 40 tonnás össztömegha-
tár 36-37 raklapnyi áru esetén is betartha-
tó. Ezek a járműszerelvények nem igénylik
a jelenlegi parkolók vagy az EU-szabványú
körforgalmak átépítését és tengelyterhelé-
seik sem nagyobbak az érvényben lévő érté-
kektől. A legkorszerűbb EBS-es fékrendszer
maximális biztonságot nyújt.
A fuvarozók számára nagyon fontos tényező,
hogy a meglévő 4x2-es vontatóikkal továb-
bíthatók, 1100-1250 milliméteres kapcsolási
magasság esetén. A „mega” kivitelhez termé-
szetesen alacsony alvázas vontató szükséges.
A Big-MAXX felépítése, a beépített alkat-
részek, a gumiabroncsok ugyanazok, mint a
többi típusnál, csupán az alváza hosszabb és
a tengelycsoport került kicsit hátrébb. Így ja-
vítása, üzemeltetése semmiféle extra költsé-
get nem jelent. A vételáruk 10-20 százalékkal
lesz magasabb, de néhány raklapnyi árutöbb-
let miatt nem kell külön kistehergépkocsit in-
dítani, ami a teljes fuvardíjra is kedvezőbben
hat.
A hazai fuvarozók minden bizonnyal hamar
felfedezik a nagyobb félpótok előnyét, és ha
már nem kell hozzá útvonalengedély, remé-
nyeink szerint az érdeklődés is sokkal na-
gyobb lesz, ezt az eladási számok is alá fog-
ják támasztani. Nem utolsó sorban egy újabb
értékes modellel bővülhet a Delta-Truck Kft.
pótkocsikínálata a gazdaságos fuvarozást
elősegítve.”

Fuvarban – Nagy István, gépkocsivezető
„Nagy különbség, hogy
ezen félpótkocsikkal mi
normál belföldi áruel-
osztó fuvarokat végez-
tünk és nem nemzet-
közit, ami azért lénye-
ges, mert ezeket a fél-
pótkocsikat nem napi
2-3 alkalommal történő
rámpára tolatásra talál-
ták ki vagy bevásárló központok körüli sze-
mélyautós körforgalmakra. A tisztességesen
megépített körforgalmakon – például az 5-
ös számú főúton – azonban könnyed, lendü-
letes az áthaladás, ami kevesebb üzemanya-
got is jelent.
Ami a rámpára tolatást illeti, a legszembe-
tűnőbb különbség, hogy 5 méterrel előrébb
kell gurulni a pontos dokkolás érdekében,
amíg szinte teljesen „egyenesbe jön” a sze-
relvény. A többi gépkocsihoz nem szabad
viszonyítani, csak a saját tükörhöz mert ez
úgymond 1,3 méterrel hamarabb ütközik fel
a rámpára. Nagyszerű megoldás a pótko-
csi végén a rugós ütköző! A manőverezés-
nél valószínűleg sokat segítene és a gumik
sem kopnának annyira, ha lenne kormány-
zott hátsó tengely és első bogi. A tengelysúly
elkerülése érdekében jobban oda kell figyel-
ni a rakodásra, ami előrakodásos rendszer-
ben kissé lutri.
A félpót futási tulajdonságai kiválóak, jó tük-
rökkel a Pécs környéki hegyi utakon is hi-
bátlanul megállta helyét, akár rakottan, akár
üresen. Az autópálya melletti parkolókban a
be- és kiállás nem okozott gondot. Nagyobb
odafigyelést a farseprés miatt csak az út-
építések körüli elterelések igényeltek, ahol
egyébként sem sok helyet hagynak a bóják-
kal vagy táblákkal.
Üres menetnél kicsit jobban leterheli a nyer-
gest, nem olyan kemény a hátsó rugózás,
mert a nagyobb hossz, nagyobb önsúlyt is
jelent. Terhelten viszont érezni – főleg rosz-
szabb minőségű utakon –, hogy a pótkocsi
tengelyei a súly talán nagyobb hányadát hord-
ják, mint egy rövidebb félpót esetében.”
Kiss Bertalan
Szemerey Transport Zrt. • 3527 Miskolc, Fonoda u. 1.
Tel.: 46/421-312, fax: 46/412-313
www.szemereytransport.hu
Delta-Truck Kft.
2310 Szigetszentmiklós, Leshegy u. 13.
Tel.: 24/502-250, fax: 24/502-233
www.deltatruck.hu
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 JÁRMÛ ÉS FELÉPÍTMÉNY 34

Kovács Imre, Szemerey Transport Zrt. mûszaki
igazgató, Gôgh Ferenc és Regensburger Tamás
1
2
3
KÖGEL BIG-MAXX
32-34 bigmaxx.indd 34 9/1/09 4:22:01 PM
REFLEKTOR CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 35
F
Rekorder Ivecók
a Hunos Trans Kft.-nél
700 000 KM-ES DAILY, 900 000 KM-ES EUROCARGO – GYÁRI ÁLLAPOTBAN
Ha rendeznénk versenyt az ötéves, 700 000 kilométert futott Iveco Turbo Dailyk között,
egészen bizonyosan a felsőpakonyi Hunos Trans Kft. áruszállítója szerezné meg az első
helyet. De nemcsak az az egy jármű lenne dobogóképes, a Hunos Trans minden egyes
fuvareszköze úgy néz ki, mint ha épp most
hozták volna el azokat
a kereskedésből.
Miképp lehetséges folyamatos
fuvarok mellett ekkora gondot
fordítani
a járművekre – erről,
a cég tevékenységéről,
illetve túlélési
receptekről kérdeztük
Pájer Gyulát,
a Hunos Trans Kft.
tulajdonos-ügyvezető
igazgatóját.
Hunos Trans 2000 augusztusában
alakult. Kezdetben belföldi fuvaro-
zással foglalkoztunk, de az italszállítás egy
idő után már nem jelentett számunkra elég
motivációt, ezért bele-belekóstoltunk a
nemzetközi fuvarozásba is, aztán véglege-
sen azon a területen maradtunk – idézi a
kezdés éveit Pájer Gyula. – A nemzetközi
fuvarozás jó váltásnak bizonyult, 2003 óta
az lett a cég fő tevékenysége, a belföldezés
az áruk be- és kiszállítására korlátozódik.
BEVÁLT IVECÓK
A nemzetközi fuvarozást három Ivecóval
kezdték, mivel a tulajdonosok korábban igen
kedvező tapasztalatokat szereztek az Eu-
rocargókról mind műszaki, mind komfort
szempontjából. Később bővült a járműpark,
mint az ügyvezető megjegyezte, amit ma
Magyarországon haszonjárműként levizsgáz-
tatnak, azon járművekkel mind fuvaroznak.
Így rendelkeznek személyautós alapú vannel,
pick-uppal, furgonnal, teherautókkal 7,5, 12
és 18 tonnásakkal, nyerges vontatókkal. A
sokféleség oka a fuvarfeladatokból adódik.
A kisebb járművekkel az expressz-szállítás-
ban vesznek részt, nagyon rövid időre tud-
nak azokkal megbízást vállalni, akár külföldre
is. Nagykocsiról levett sürgős árukat szállíta-
nak, apróbb csomagokat, esetenként gépko-
csivezetőt visznek a járművéhez.
A nemzetközi fuvarok célja legtöbb esetben
Anglia, Írország, de bárhova elviszik a rájuk
bízott árut.
A

IVECÓK/HUNOS TRANS KFT.
35-37 iveco.indd 35 8/28/09 5:21:27 PM
IVECÓK/HUNOS TRANS KFT.
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 REFLEKTOR 36
– Összesen 20 járművel dolgozunk,
ebből 10 az Ivecók száma, ezen belül 2
Daily, 4 darab 7,5 tonnás és 4 darab 12
tonnás Eurocargo. Maximálisan elégedet-
tek vagyunk az Ivecókkal. A furgont azért
szerettük meg, mert akkoriban, 2003-ban,
2004-ben ez rendelkezett egyedül 17 m³-es
raktérrel, 6 europalettát tudtunk berakni,
így a Dai lynek volt a legjobb a helykihasz-
náltsága. Az Eurocargóban sofőrbarátsága
ragadott meg, a műszaki szempontból való
kiszámíthatósága. A hosszú „munkásévek”
alatt nem is okozott csalódást.
KIVÁLÓ ÁLLAPOT
– CSAK KARBANTARTÁSSAL
Jelenleg van egy 700 000 kilométert futott,
2004-ben vásárolt Dailynk, és egy 900 000
kilométert megtett, ugyancsak 2004-es
Eurocargónk. Idén már eladtam egy Dailyt,
650 000 kilométer volt benne, a vevő mű-
szakilag és esztétikailag kifogástalan jármű-
vet kapott, a legnagyobb megelégedettség-
gel használja azóta is.
Pájer Gyula nem titkolt büszkeséggel em-
líti, a szóban forgó Iveco Dailynél és Euro-
cargónál ezt a kitűnő állapotot kizárólag a
kötelező karbantartással érték el. A jármű-
vek pedig nem sokat pihennek, évente átla-
gosan 180-200 000 kilométert dolgoznak.
A Hunos Transnál nagy becsben tartják a
fuvareszközöket, azok pedig hálaképp nem
hagyják cserben a „munkaadójukat”.
Ezek a járművek nem csak Magyarorszá-
gon váltanak ki csodálkozást. Pájer Gyula
elmondta, Angliában megállították egyik
autójukat – egyébként arrafelé nem ritka az
ellenőrzés. Egy ilyen, VOSA szemle alkal-
mával a hatóság embere kiszállította még a
gépkocsivezetőt is, mert nem akarta elhin-
ni, hogy ilyen futásteljesítmény mellett ilyen
jól nézzen ki egy haszonjármű!
ÁTVIZSGÁLÁS MINDEN ÚT ELŐTT
A Dailyre és az Eurocargóra is igaz, a mű-
szaki-technikai adottságaikon túlmenően
kellettek ahhoz a Hunos Trans vezetői, sze-
relői, gépkocsivezetői, hogy a járművek ki-
tűnő állapotban legyenek. Míg sok cég nem
bajlódik saját szervizzel, addig a Hunos
Trans Kft.-nél fontos szerepet szánnak a
javítóbázisnak. Teszik ezt azért, mert azt
vallják, gépjárműveik elakadását, meghibá-
sodását a lehető legminimálisabbra tudják
csökkenteni azzal, hogy a kötelező szervi-
zintervallumokat becsületesen betartják.
Sőt, ennél többet is tesznek, lehetőség sze-
rint minden út előtt át is vizsgálják a jármű-
veket. (Egy-egy út 5-6000 kilométer, ami
azért nem kevés!) Úgy tartják, ennyi oda-
figyelés kijár egy olyan munkaeszköznek,
amely Európa másik végébe szállítja a meg-
bízók áruit. 2008-ban, 2009-ben nem is
fordult elő, hogy műszaki hiba miatt fuvar-
feladatot nem tudtak volna teljesíteni. Ez
pedig a szerviz maximális felkészültségének
köszönhető, és persze annak, ha szükséges,
akár éjjel vagy hétvégén is dolgoznak.
– A gépjárművezetőink is érzik felelősségü-
ket – mondja Pájer Gyula. – Mind jól kép-
zett szakemberek, nincs mozgás a cégnél.
A sofőrjeink érdekeltek abban, hogy a jár-
művekre kellő mértékben odafigyeljenek.
Nálunk egy jármûvezetőnek egy autója
van. Ha az autó nem tud dolgozni, akkor ő
sem, ez pedig neki sem jó. Az egygazdás
jármű gazdaságossági szempontok miatt is
célszerű, mivel minden nyomon követhető,
fogyasztás, vezetési stílus, egyáltalán a jár-
művel való bánás. A gépjárművezetők fel-
adata a pontos indulás, a pontos érkezés,
a szakszerű lerakodás, okmánykezelés.
Mindezek végrehajtásához kapnak segítsé-
get, azaz hibátlan fuvareszközt a szervizes
kollégáktól, illetve jól szervezett fuvarokat
a speditőreinktől.
SOKFÉLE MEGBÍZÁSHOZ SOKFÉLE JÁRMŰ
Nagy a felelősségük a speditőr munkatár-
saknak is, akiknek folyamatosan kell gon-
doskodniuk arról, hogy a járműveink jól ki-
használtak legyenek. A megbízók egy részét
cégek megkeresésével szerezzük, igénybe
vesszük a TimoCom szolgáltatásait, illet-
ve ajánlással jutunk fuvarokhoz. Maximáli-
san igyekszünk kiszolgálni megbízóinkat, az
nem fordulhat elő, hogy nemet mondunk.

Nem csalás, nem ámítás – mondhatnánk. Lehet
akár utánozni is a Hunos Trans módszerét. Ha
a járműre kellőképpen figyelnek, a kötelező
karbantartást rendszeresen elvégzik, minden
hosszabb út előtt a járművet alaposan
átvizsgálják, a gépjármű vezetőjét is érdekeltté
teszik a jármű jó állapotának megőrzésében,
akkor évek múlva is gyári állapotú lesz a jármű
35-37 iveco.indd 36 8/28/09 5:21:37 PM
IVECÓK/HUNOS TRANS KFT.
REFLEKTOR CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 37
Ennek érdekében parkunk sokféle járműből
tevődik össze. Vannak daruzható, roló-, füg-
gönyponyvás autók, oldalfal nélküli, úgyne-
vezett bokaléces kivitelűek. Rendelkezünk
plató-ponyvás és dobozos jármûvekkel is.
A felsorolásból kiderülhet, mindenre van
megfelelő járművünk, a fuvarszervező kol-
légáknak arra kell törekedni, hogy a rendel-
kezésre álló rakfelületet a legoptimálisab-
ban töltse meg áruval. A szervezésben nagy
segítség az 500 m²-es raktárhelyiségünk,
ahol tároljuk, válogatjuk, csomagoljuk, ko-
missiózzuk az árukat. Az áruféleségek moz-
gatásában targoncák segítenek.
TÚLÉLÉSI RECEPT
Manapság ebben a szektorban gyakran hal-
lani elbocsátásokról, cégek megszűnéséről,
vagy legalábbis a tevékenységek szűkítésé-
ről. A Hunos Trans Kft. állja a sarat. Nem
történt elbocsátás a cégnél, a járműveiknek
folyamatosan vannak feladataik, olyannyira,
hogy még alvállalkozókat is tudnak időn-
ként foglalkoztatni. Minden munkatárs be-
jelentett – és nem a divatos minimálbéren!
A járulékokat, a terheket a lehetőségekhez
képest napra pontosan befizetik, kollégáik,
az alvállalkozók is mindig idôben megkapják
járandóságukat. (Ez nem mindig mondható
el az ő megbízóikról, gyakran előfordul 30-
40 napos csúszás is!)
– Még több munka, még több odafigye-
lés, jó szerviz, költségkímélés, hatékonyság
– nálunk ez bevált – mondja Pájer Gyula.
– Például a nemzetközi viszonylatban részt
vevő gépjárműveknek a fel- és lerakóhelye-
ken nem kell időt tölteniük. Amikor beér-
kezik egy szerelvény, lerakjuk, kisautók vi-
szik tovább az árut, vagy azok hozzák be.
Ezeknél a szállításoknál kaphatnak szere-
pet az alvállalkozók. Így a gépjárműveze-
tőnk is pihenhet két fuvar között, és „tisz-
ta lappal” indulhat egy nap múlva. Ez a fajta
szervezés teszi lehetővé a pontos indulást,
érkezést, és ettől elégedettek megbízóink.
Mindez a „pörgés” persze csak az említett
szerviz szakszerű munkája miatt kivitelez-
hető. Speditőrök, műszaki kollégák, szere-
lők, gépkocsivezetők munkájukkal egyaránt
hozzájárulnak a cég sikeréhez.
– A járművekre visszatérve, az egészsé-
ges frissítés egy fuvarozócég életében szin-
te kötelező. A kiszolgált járműveket érté-
kesítjük, a tőlünk megszokott állapotban. A
frissítés során a márka nem is lehet kérdé-
ses, mint ahogy a kereskedőé sem. Tavaly
már az új Stralis fülkés Eurocargót vettem
(az elsők között), idén ősszel szintén aktu-
ális a járművásárlás. A Hunos Trans már-
kakereskedése hosszú évek óta a Levan-
tex Kft. A többéves jó kapcsolat továbbra
is él. Ugyanez mondható el a felépítménye-
ző cégről is. Levantex–Baranyai Mérnökiro-
da – nálunk jól bevált kettős. Mi pedig min-
dent megteszünk annak érdekében, hogy a
jövőben is rekord-Ivecókat tudhassunk ma-
gunkénak.
Papp
Hunos Trans Nemzetközi Fuvarozás
Székhely: 2315 Szigethalom, Babits Mihály u. 24.
Telephely: 2363 Felsőpakony, külterület 013/14
Pf. 22
Tel.: 29/517-440, fax: 29/517-441
1
2
3
35-37 iveco.indd 37 8/28/09 5:21:48 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 REFLEKTOR 38
j és más rendszerben, új és néhány
korábbi márkakereskedéssel és szer-
vizzel az Avia újra megjelent a magyarorszá-
gi haszonjárműpiacon. A legfontosabb válto-
zás, hogy nem importőrség jött létre, hanem
egy fióktelep, amely nem végez kereskedel-
mi tevékenységet, csak koordinációs szere-
pe van, illetve a járműkísérő lapok kiadása
lesz a feladata – mondja Paksi Nándor.
■ Miképp kapcsolódnak a kereskedések,
a szervizek az anyaországhoz?
– Minden egyes kereskedés és szerviz a
gyárral külön kötött szerződést, ezzel ki-
iktatódott egy közbülső láncszem, az im-
portőré. Az Avia most ezt az üzletpolitikát
folytatja nemcsak Magyarországon, hanem
Európában mindenhol. Ezzel megszűnt a
korábbi gyakorlat, azaz hogy annyiféle ár
volt, ahány országban folyt Avia-értékesí-
tés. Az újfajta árképzés szerint egy vásárol-
ni szándékozó ugyanazzal az árral találko-
zik Prágában, mint például Nyíregyházán.
(Persze a kereskedő szíve joga, hogy saját
árrése, nyeresége terhére milyen enged-
ményeket ad.)
■ Hol lesznek Magyarországon Avia-érté-
kesítési pontok, Avia-szervizállomások?
– Márciustól működik a fióktelep, az első
legfontosabb, leginkább sürgető feladatom-
nak a hálózat létrehozását tekintettem. Au-
gusztus 11-én ünnepélyes keretek között a
kereskedések, a szervizek és a gyár képvi-
selői aláírták a szerződéseket. Kelet-Ma-
gyarországon Miskolcon, Nyíregyházán,
Nagykőrösön lesz értékesítés és szerviz,
Debrecenben szerviz, Nyugat-Magyaror-
szágon Kisigmándon, Pécsen értékesítés és
szerviz is, Szombathelyen szerviz működik
majd, Győrben pedig Kisigmándhoz kap-
csolódóan Aviák szervizére nyílik lehető-
ség. Természetesen Budapest sem marad-
hat ki, a fővárosban Kőbányán vásárolhat-
nak és javíttathatnak Aviát ügyfeleink.
A lista nem teljes, még vannak cégek, ame-
lyekkel előrehaladott, másokkal a tárgyalá-
sok kezdeti fázisában vagyok, de a felsorolt
helyeken, úgy gondolom, már színvonalas
munkát lehet végezni.
■ Hosszú szünetet követően, de a szünet
bekövetkeztéig is akadozó kapcsolat után,
milyen újraindulásra számít, miben bízik?
– Sajnos a hiba a gyár részéről történt, 2007
második felében mondták fel a szerződést
az akkori importőrrel, és bár megalakítot-
tak egy fióktelepet, csak éppen tevékeny-
ség nem volt benne! 2009. március elsejével
kötött velem szerződést a gyár, egy pályá-
zatot követően választottak engem. Másfél
év kihagyás semmiképp sem előnyös, már
olyan hírek terjengtek, hogy az Avia meg-
szűnt, Prágában befejezték a gyártást. Ezért
mostantól a szakmai bemutatókra helyeztük
a hangsúlyt, tesztjárművekkel szeretnénk bi-
zonyítani az Aviák sokoldalúságát. A jövőben
tehát az egyes márkakereskedésekre hárul
a feladat, hogy felkeltsék az érdeklődést e
márka iránt.
■ Mit ajánlhatnak az értékesítők, melyek
az Avia erősségei?
– A hazai piacon a 7,5, a 9 és a 12 tonnás jár-
művek lehetnek esélyesek. Egyébként 6-tól
12 tonna össztömegig gyárt az Avia, külö-
nösen ügyelve a gazdaságosságra, a megbíz-
hatóságra és a beszerzési árra. Ez utóbbinál
nagy különbségre nem lehet számítani, hiszen
a komponensek azonosak más márkák által
használtakkal. Az Aviákban Cummins motor
dolgozik, a váltó ZF gyártmányú, a befecsken-
dező-egység Bosch, a fékrendszer Wabco, a
futóművek az Albiontól származnak.
Ami viszont egyedülálló Európában, az a 3
év teljes körű garancia, kilométer-korlátozás
nélkül! Az átrozsdásodásra 6 év a garancia! A
garanciavállalás mögött egy biztosítótársaság
áll, úgy gondolom, ez nem igényel különö-
sebb kommentárt. Természetesen a kopó al-
katrészekre (fékbetét, kuplungtárcsa, ablak-
törlő lapát…) nem vonatkozik a 3 éves teljes
körű garancia, ami idén, január 1-jétől lépett
érvénybe. Igazán méltó ajándék az alapítás
90. évfordulójának megünneplésére.
■ Az Euro 5 életbe lépést felkészülten
várja az Avia?
– Természetesen, sőt az Euro 5-ös erőforrás
bevezetése teljesítmény-növekedéssel is jár,
a motor korábbi teljesítménye – a 185 lóerő
– 203-ra változott.
■ Az Avia hagyományosan belföldi fuva-
rozásra alkalmas, jóllehet többen nemzet-
közi fuvarban használták (nem is nagy si-
kerrel).
– A kínálatban létezik nemzetközi fuvaresz-
köz is, hosszabb, magasabb fülkével, de je-
lenleg nem törekszik ezekre a piacokra az
Avia. Viszont országon belüli terítőjáratok-
ra, kommunális feladatok sokaságára kiváló.
Önkormányzatok részére egyenesen nélkü-
lözhetetlen, csak Magyarországon még nem
igazán terjedtek el az úgynevezett multi-
funkciós járművek. Lehetséges akár 15-féle
felépítménnyel is ellátni egyetlen járművet,
egyáltalán nem szükséges minden feladatra
külön jármű – annak összes adójával, kötele-
zettségével. Remélhetőleg a gazdaságosság-
ra törekvés szemléletváltást hoz az önkor-
mányzatoknál is.
■ Felépítményezetten érkeznek a jármű-
vek, vagy számít a magyar felépítmény-
gyártókra?
– Magyarországi cégekkel szándékozom
együttműködni. Korábban csatornatisztí-
tó felépítményt rendeltek Magyarországon,
amelyet Csehországban egy ilyen feladatok-
ra specializálódott cégnél készítettek. (Mert
itthon az a hír terjedt el, a váltóról nem
lehet levenni azt a teljesítményt, amire szük-
ség lenne. A nagynyomású szivattyú 110-120
kW-os teljesítményt igényel.) Egy ötletes
megoldással elvágták a kardántengelyt, be-
építettek egy közbülső hajtóművet. Amikor
megáll az autó, egy elektromágneses kap-
csolóval megoldható, hogy a kardántengely
Ú
Avia-visszatérés
ÚJ, ORSZÁGOS ÉRTÉKESÍTÉSI ÉS SZERVIZHÁLÓZAT – MEGVÁLTOZOTT FELTÉTELEKKEL
Újra van gazdája Magyarországon az Aviának. Az Avia Ashok Leyland Motor s.r.o.
fióktelepet létesített hazánkban, amelynek vezetésével Paksi Nándort bízta meg.
38-39 avia.indd 38 8/28/09 5:51:50 PM
REFLEKTOR CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 39
csak a hajtóművet hajtsa, így a motor teljes
teljesítményét le lehet venni, illetve le lehet
adni a másik végen.
Ezt azért említettem, hogy a csatornatisztító
felépítményre is fogadóképes az Avia. 2005-
től 8 darab ilyen szerkezet működik – minden
probléma nélkül – Kelet-Magyarországon.
Összességében 40-féle felépítménnyel lát-
ható el az Avia!
■ A környezet védelme egyre nagyobb
jelentőségű. Az Aviának is van válasza a
XXI. század ezen kihívásaira?
– Egészen friss hír: az Avia elektromos válto-
zata – igaz, nem ezen a néven – bemutatko-
zott az Egyesült Államokban. Obama elnök
„A zöld közlekedésért” elnevezésű prog-
ramja jegyében mutattak be az Avia alvázú
és Avia fülkés elektromos meghajtású teher-
autókat. A Smith Eletric Vehicles társaság-
gal együttműködve készültek a multifunkci-
ós teherautók.
Egyébként az Aviánál nem újdonság a kör-
nyezetkímélő jármű. Európában a Tanfield
Group céggel közösen készülnek azon elekt-
romos meghajtású teherautók, amelyek
Angliában, Írországban, Franciaországban,
Hollandiában dolgoznak olyan ügyfelek leg-
nagyobb megelégedettségére, mint a Coca-
Cola vagy a TNT. (Az elektromos meghajtá-
sú Aviát egyébként Prágában, az említett ne-
vezetes születésnapon is bemutatják.)
■ Milyen egyéb fejlesztésekről lehet már
tudni?
– Új járművek és a gyártás fejlesztésére közel
4 milliárd cseh koronát fektetett be a tulaj-
donos. Új kataforetikus berendezés épült,
tart a fékrendszer korszerűsítése.
Az Avia gyár teljes nevéből kiderül, a tulaj-
donos indiai. A híresztelésekkel ellentétben
nem azért vette meg az Aviát, hogy azon ke-
resztül elárassza indiai teherautókkal Euró-
pát. Ez már csak azért sem lehetséges, mert
ott még csak az Euro 3-as járművek gyártása
folyik. A Hinduja Group nagysága számunk-
ra szinte felfoghatatlan, a gigantikus családi
vállalkozás érdekelt az autó- és vegyiparban,
a bankvilágban, a számítástechnikai iparban,
ingatlanban, médiában. Az Ashok Leyland a
második legnagyobb tehergépjármű-gyár-
tó Indiában, 2006-ban 1,3 milliárd US dollár
volt az árbevétele, 2007-ben 83 000 darab
járművet gyártottak.
■ A közel 10 éves fülke marad változat-
lan?
– A fülkét még a Daewoo fejlesztette ki, er-
gonómiailag, biztonságát tekintve, sőt még
a külső megjelenésében is állja az idők pró-
báját. Tény: a fülke komfortjának végletekig
emelése kevésbé fontos szempont volt, de
hogy az áru A-ból B-be a leggazdaságosab-
ban eljusson, talán nem a túlzott elektronizá-
ció, a joystick váltó vagy az elektromos ab-
lakemelő a legfontosabb.
Viszont gazdaságossági szempontból a fülké-
nél sokkal fontosabb, hogy más márkákkal
összehasonlítva az Aviának a legkönnyebb
az alváza: 12 tonnás össztömegű jármű
esetében 3585 és 3794 kg az alváz tömege
(az alvázhosszúságtól függően), ami egyúttal
azt is jelenti, hogy a hasznos terhelhetősége
8,2-8,4 tonna!
Az sem mellékes, hogy az Aviák hátsó fu-
tóműve differenciálzárral ellátott – ez nem
opció, hanem szériafelszerelés! Úgy gondo-
lom, a gazdaságossági számításoknál ez is
nyom a latba.
■ Ebben a nehéz helyzetben milyen elvá-
rásokat támasztott a gyár?
– Addig szóba sem jöhettek darabszámok,
míg nem épült ki a hálózat. A kereskedők
vannak otthon az adott régióban, ők ismerik
a lehetőségeket, de a korlátokat is. Minde-
nesetre a legfontosabbnak a biztos hátteret
tartom. Ezért például a szervizhálózat kiala-
kításánál azon cégeket kerestem fel, ame-
lyekben eleve dolgoznak Avia főegységekkel,
és így nincs szükség külön beruházásra.
A darabszámot illetően nem vagyok túlzot-
tan optimista, ebben a kategóriában 64,6
százalékos a visszaesés a tavalyi azonos idő-
szakhoz (I–VII. hónap) képest. Ráadásul az
Avia másfél évet ki is hagyott a magyarorszá-
gi piacon, ez is nehezíti a helyzetet. Sok függ
a pénzpiaci helyzettől, köztudott, haszonjár-
mű-értékesítés akkor lesz, ha a lízingtársa-
ságok jelenlegi magatartása végre megválto-
zik. Rontják az újjármű-értékesítés esélyeit
a lízingből visszavett fiatal, fél-egy-két éves
használt járművek, amelyekhez most nagyon
jó áron lehet hozzájutni. Mindent összevet-
ve, ez nem az az időszak, amikor felelős-
séggel lehetne tervezni. Először a gazdasági
környezetnek kell változnia, az hozza majd a
többi javulást.
Az év hátralévő hónapjaiban az Avia visz-
szatérésének tudatosítása a feladat, jövőre
pedig jó lenne a 2006-os, 2007-es értékesí-
tési szintet elérni, de ez sok tényezőtől függ,
rajtunk kívülállóktól leginkább.
■ Akit részletesebben érdekelnek az egyes
Avia modellek, miképp szerezhet informá-
ciókat?
– A magyar nyelvű honlap, www.avia.cz/hu
közli a kínálatot, minden modellhez részletes
műszaki leírás is olvasható.
p. e.
Avia Ashok Leyland Magyarországi Fióktelepe
1043 Budapest, Dugonics utca 11.
Mobil: 20/500-78-55 • E-mail: npaksi@gmail.com
AVIA kereskedések Magyarországon
Kelet-Magyarország
TRUCK ITALIA Kft. D+S
3527 Miskolc , Zsigmondy u. 4433/16 hrsz.
Tel.: 06-46/413-105, fax: 06-46/505-548
Mobil: Dudás Attila – 06-30/945-0611
E-mail: truckitalia@t-online.hu
ZÖLD AUTÓPARK Kft. D+S
4400 Nyíregyháza, Debreceni u. 318/A
Tel./fax: 06-42/462-352
Mobil: 06-20/9435-307 – Nagy György Pál
E-mail:ngyp@nagyautopark.hu
AUTÓHÁZ Kft. D+S
2750 Nagykőrös, Ceglédi u. 21/C
Tel./fax: 06-53/351-788, 354-833, 552-171
Mobil: Zombori József – 06-20/9133-770
E-mail: zomboriautohaz@freemail.hu
TRUCK SAVARIA Kft. S
4030 Debrecen, Ozmán u. 3
Tel: 06-52/524-090, fax: 52/524-099
Mobil:Lőrincz Csaba – 06-30/332-2955
E-mail: lorincz@trucksavaria.com
Budapest
MOBILSTAR Kft. D+S
1108 Budapest, Újhegyi u. 7.
Tel./fax: 06-1/350-3386, 06-1/340-1908
Mobil: Spissák István – 06-30/961-1508
E-mail: spissak.istvan@mobilstar.hu
Nyugat-Magyarország
EUROTRADE Kft. D+S
2948 Kisigmánd, M1 Truck Centrum
Tel.: 06-34/55-66-55, fax: 06-34/55-66-56
Mobil: Cződör József – 06-20/260-0219
E-mail: czodor.jozsef@eurotrade.hu
DAEWOO CENTRUM, Pécs Kft. D+S
7628 Pécs, Komlói u. 111.
Tel./fax: 06-72/238-467
Mobil: Vándori László – 06-30/247-7601
E-mail: daewoo@t-online.hu
TRUCK SAVARIA Kft. S
9700 Szombathely, Sárvár u. 56.
Tel.: 06-94/522-085, fax: 06-94/522-072
Mobil: Borsos Tibor – 06-20/5414-365
E-mail: serviz@trucksavaria.hu
AVIA márkaszervíz =
AVIA márkakereskedés és szervíz =
S
D+S
38-39 avia.indd 39 8/28/09 5:51:58 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 MÛSZAKI HÁTTÉR 40
átják, a képek magukért beszélnek, s
számításaim szerint is nagy volt a két
jármű közötti sebességkülönbség. A Ford
mintegy 100 km/órás sebességkülönbség-
gel ütközött fel a pótkocsi hátfalára, ponto-
sabban fúródott a pótkocsi alá. Azaz ha hi-
hetünk az elől haladó tehergépkocsi-veze-
tőnek, s miért ne tennénk, ő az emelkedőn
a teljes terhelhetőség határán megrakott
járművével jó ha 40 km/órás sebességgel
haladt. Azaz egy ilyen mozgáshoz bizony
140 km/órás Ford ütközési járműsebes-
séget kell rendelni! S ekkor még nem szá-
moltam valamiféle fékezéssel, bár féknyom
nem volt. Itt egyébként a Ford a KRESZ
szerint legfeljebb 80 km/órával haladhatott
volna, hisz az is tehergépkocsi volt. Akkor
próbáljuk áttekinteni mi történt. Van egy
szerelvény, amely az autópálya forgalmá-
hoz képest rendkívül kis sebességgel halad
mert ennyit tud a technika… Magyarorszá-
gon vagyunk, lássuk be nem kirívó dolog-
ról beszélünk, ez van, ezzel kell számolni,
ezért írok róla én is... Ugyanis ez önmagá-
ban nem jelent semmiféle szabályszegést.
– Hogy rendkívüli veszélyforrás – még
nappali viszonyok között is –, azt mint
szakértő, sok-sok baleset elemzése alap-
ján bátran állíthatom! – Egy dolgot lehet
ezen vezetőn számon kérni, a hátsó világí-
tást! Mármint hogy az működött-e – pon-
tosabban azt bekapcsolta-e –, s a szerke-
zetek olyan állapotban voltak, hogy például
valamiféle szennyeződés nem korlátozta-e
érdemben azok fénykibocsátását? Éjszaka
volt, a sofőr bizonyosan működő világítás-
sal közlekedett, tehát bekapcsolta a hátsó
világítást is, egyébként a járműszerelvényen
megmaradt világítások a baleset után is jól
működtek. Hogy így volt-e a pótkocsi hátsó
részén lévő világítótestekkel is, arra vonat-
kozóan egészen egyszerűen nem találtunk
értékelhető nyomokat. Láthatják a képe-
ken is, a mindkét oldali hátsó lámpa gyakor-
latilag megsemmisült. A buradarabok arról
árulkodtak, nem voltak szennyezettek, iz-
zószálat nem találva a világításról meg csak
annyi állítható, nem kizárhatóan azok mű-
ködhettek. Meg egyébként is, a nagy mére-
tű jármű különböző lámpái, akár az elsőé is
csak kirajzoltak valamiféle sziluettet. A leg-
nagyobb baj a Ford vezető sebességválasz-
tásával lehetett. Számoljunk csak, 100 km/
h, az körülbelül 28 méter másodpercen-
ként. Azaz másodpercenként ennyivel ke-
L
Látni és látszani,
különösen éjszaka
VÉGZETESSÉ VÁLÓ KÖRÜLMÉNYEK
Ez az a problémakör, ami köré fonva a legutóbbi hátborzongató tapasztalataimat
megosztom a tisztelt olvasóval. Tudom elcsépelt dolog, bla-bla, mindig ezt halljuk.
A konkrét példa tán rávilágít, tényleg erről van szó, minden szónak jelentősége van,
s a felelős keresésénél is ez van előtérben. Látszott-e, látta-e? Például mint jelen
estünkben elől halad egy járműszerelvény, nem igazán mai darab – meg is gyűlik
a baja az emelkedővel –, melynek kéne valahogy hátulról látszani. Azt tudjuk, hogy volt
valamilyen hátsó világítása, ami bekapcsolva világíthatott is – mert hogy éjszaka van –,
s így aztán feltételezhetően látszik is, így-úgy. A helyszín autópálya, préri, egy dombtető.
Itt a magas sebességek ellenére az út nagy részén arra kényszerülnek az autósok, hogy
a tompított világítást használják. Legyen az bármilyen korszerű szuper xenon, talán 30-40,
jó esetben 50 méterre látható be az út úgy, hogy ott már nagy biztonsággal felismerhetők
a történések. Tehát jön egy másik teherautó, amelynek ugyan szintén jó lehet a lámpája,
csakhogy a sebesség…, na ez még egy további tényező…
1–4. A tehergépkocsi-szerelvény, messze a baleset helyszínétől… 5. Ennyi maradt a hátsó lámpákból
6–7. A baleset helyszíne, az aszfalton a bemaródással, ahol a Ford első része ide nyomódott
1
2
5
3 4
6 7
40-41 kozl_bizt.indd 40 8/24/09 4:40:01 PM
MÛSZAKI HÁTTÉR CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 41
rültek közelebb egymáshoz a járművek. A
Ford vezetője 1-2 másodperces késedelme
a kritikus szituáció felismerésében végzetes
lehetett… Sajnos az is volt, bár a mentő-
sök az esemény után még órákig küzdöttek
az életéért, de nem sikerült… Gondoljunk
csak bele, ha a vezető a megengedett se-
bességgel megy, s akkor is hibázva ekkora
sebességgel ütközik, az „csak” 40 km/órás
sebességkülönbség, talán meg sem sérül…
Az esemény kapcsán el kell még monda-
nom valami egészen elképesztő, érthetet-
len dolgot. Az elől haladó tehergépkocsi-
szerelvény vezetője és utasa nem érzékel-
ték a balesetet!!! Pontosabban csak sok száz
méterre az ütközés helyétől álltak meg,
amikor autósok jeleztek nekik. Valamiféle
jármű meglökődésről ugyan beszámoltak,
de azt betudták a sebességváltó furcsa mű-
ködésének, különösebb zajra meg nem fi-
gyeltek fel, így tovább mentek… Ez azért is
különös, mert aki látott már ütközési kísér-
letet – én magam sok ilyen szakmai rendez-
vényen vettem részt –, az tudhatja, hogy ez
az ütközés akkorát szólt, mint egy hatalmas
robbanás, ezt nem észrevenni, hát tényleg
enyhén szólva is furcsa…
Jut eszembe, mikor ellenőrizték utoljára
a járművüknél, hogy minden lámpa jól vi-
lágít-e, a lámpaburák tiszták-e…?
Boncsér Sándor
30/986-5485
Nem maradt túlélési tér
Iroda: H-1163 Budapest, Veres P. u. 48. • Tel./fax: 36-1-403-10-40, Tel.: 36-1-402-10-03
Email: ibbkofal@axelero.hu • Internet: www.ibbhungary.hu
40-41 kozl_bizt.indd 41 8/24/09 4:40:14 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 MÛSZAKI HÁTTÉR 42
z OMV jelmondata: Mozgásban
tart. Az új szolgáltatás szlogenje:
A távolság nem jelent akadályt a vállalko-
zások számára. A költségek igen. Az OMV
célja, hogy gondtalanná tegye a vállalkozá-
sok működését.
A fuvarozással foglalkozó cégeknek szám-
talan körülményre kell tekintettel lenniük:
útvonalat tervezni, figyelemmel kísérni az
üzemanyagárak alakulását, aztán ott vannak
az útdíjak, esetleg alagút- és kompdíjak, kü-
lönleges vagy veszélyes áru szállítása esetén
pedig még sok egyéb szempontról nem sza-
bad elfeledkezni.
A sokcsatornás információgyűjtést ezentúl
el lehet felejteni, elegendő egyetlen mód-
szer használata. Az OMV Fuel Navigator
ugyanis 16 különböző nyelven jeleníti meg
azon fontos információkat, amelyek euró-
pai célállomások eléréséhez szükségesek. A
rendszer – Európában – megtervezi a leg-
megfelelőbb útvonalat, megmutatja a leg-
kedvezőbb árakat biztosító töltőállomáso-
kat, optimalizálja a tankolási pontokat. A
szállítmányozók, fuvarozók 700 olyan állo-
mást is találhatnak a rendszerben, amelyet
kifejezetten a fuvarozók igényei szerint ala-
kítottak ki, de egyébként 2200 OMV, vala-
mint ROUTEX hálózatba tartozó töltőállo-
más is szerepel a programban.
Az OMV Fuel Navigator letöltés és telepí-
tés nélkül használható, csupán a www.omv.
com/fuelnavigator címet kell beírni. Termé-
szetesen a regisztráció nélkülözhetetlen, hi-
szen a tervezés során a cégek bizalmas ada-
taira szükség van. Lényeges: az OMV Fuel
Navigator bejelentkezés után azonnal hasz-
nálható is.
Egy jármű bemutatásakor mindig elhangzik,
hol és mennyi kilométert tett meg tesztü-
zemben. Az OMV új szolgáltatásának kiala-
kítása több fuvarozócég közreműködésé-
vel történt, a referenciapartnerek egyike a
Waberer’s volt.
A tervezés három lépésből áll – igaz, sok-
sok adattal. Az első lépésben, az első kép-
ernyőn Európa térképe jelenik meg. Az út-
vonaltervezéshez a kiindulási helyet és a
célállomást kell beírni, továbbá, hogy mi az
a maximális távolság, amelyre a töltőállo-
más az úttól lehet. Az útvonalnál választá-
si lehetőség van, hogy az a leggyorsabb, a
legrövidebb vagy a leginkább optimális le-
gyen.
Egy következő képernyő a különféle szolgál-
tatások iránti igények tisztázásában „segít”.
Például az állomás rendelkezik-e AdBlue-
oszloppal, 24 órás nyitva tartású-e, illetve
volna-e még igény egyéb kiegészítő szolgál-
tatásokra.
A harmadik megjelenő képernyőn a jármű
adatai dominálnak. Beírandó szükséges
adatok: az illető tehergépjármű súlya, ma-
gassága, a jármű sebessége, a vezetési és pi-
henőidők, beírhatók további költségek.
A
Optimalizált tankolás
HÁROM KATTINTÁS = KÖLTSÉGCSÖKKENTÉS
Az OMV teljes körű ajánlattal szolgál ügyfeleinek, ebbe ugyanúgy beletartozik a kiterjedt
töltőállomás-hálózat, a telephelyi kiszállítás, mint a kártya és a hozzáadott értékű
szolgáltatások. Szeptember elsejétől egy új szolgáltatással bővül az eddigiek sora. Az
újdonság az OMV Fuel Navigator.
z OMV Aktiengesellschaft Ausztria legnagyobb, tőzsdén jegyzett ipari vállalata. Az
OMV 13 országban tevékenykedik finomítás és kereskedelem üzletágban, a kuta-
tás és termelés területén viszont négy kontinens 19 országában van jelen. Napi termelése
317 000 hordó, éves finomítási képessége 26 millió tonna.
Az OMV jelenleg 2528 töltőállomással rendelkezik 13 országban. 2007 és 2020 között a
gázolaj-értékesítés látványos növekedésére számítanak, köszönhetően a közúti áruszál-
lításnak. Míg a dízel személyautók számának csökkenését jósolják a szakemberek, addig
a tehergépjárművek szegmensének növekedésére számítanak.
Az OMV Közúti Áruszállítási Szegmense (CRT) közvetlen kapcsolatban áll a szállítmányo-
zókkal, fuvarozókkal. Ezen vállalatok speciális igényeihez tervezték az OMV EuroTruck
hálózatot, amely kúthálózatot is magába foglaló termék- és szolgáltatáscsomag. OMV
EuroTruck töltőállomások Ausztriában, Szlovéniában, a Cseh Köztársaságban és Horvát-
országban vannak, számuk 16, de 2012-re már 45 lesz Európa fő közlekedési útvonalai
mentén.
Az OMV EuroTruck Card kényelmes és biztonságos, valamennyi OMV állomáson lehető-
séget teremt a készpénz nélküli fizetésre. A készpénz nélküli tankolás mellett az OMV
EuroTruck szolgáltatáscsomagja magába foglalja az országspecifikus áfa-visszatérítést is.
A fő közlekedési utak mellett egyre több személyzet nélküli töltőállomás épül, ahol az el-
érhető termékek: gázolaj és AdBlue, az árak igen kedvezőek.
Steen
Fredriksen,
az OMV Közúti
Áruszállítás
Szegmensének
(CRT) vezetője
David
Procházka,
sales manager
CRT East
A
42-43 omv.indd 42 8/27/09 3:25:13 PM
MÛSZAKI HÁTTÉR CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 43
Az OMV Fuel Navigator végül
– a negyedik képernyőn – meg-
adja az ajánlott útvonalat, a leg-
kedvezőbb árat kínáló töltőál-
lomásokat. Az üzemanyagárak
egészen frissek, 20 percen belül
(!) követi az érvényes árakat (ez
alól néhány dél-európai ország
kivétel, de onnan is egy napon
belül megérkeznek az árak). Az
ajánlott útvonal mentén lévő va-
lamennyi töltőállomás megje-
lenik, az OMV EuroTruck és a
tehergépjárművek számára ki-
alakított OMV és ROUTEX töl-
tőállomások is. Speciális szolgáltatásként a
program kiszámítja az illető fuvarozóra-fu-
vareszközre vonatkozó egyéni üzemanyag-
árat, az egyéni feltételekkel.
Ha összefoglaljuk az OMV Fuel Naviga-
tor funkcióit, amelyek egyúttal előnyeinek
is nevezhetők, a lista elég hosszú. Így az
OMV legújabb szolgáltatása: megtervezi a
leggyorsabb és a legrövidebb útvonalat az
üzemanyagköltség optimalizálásával, a kivá-
lasztott útvonalak mentén megjeleníti a te-
hergépjárművek számára kialakított OMV
és ROUTEX töltőállomásokat, megjelení-
ti a naprakész üzemanyagárakat (beleértve
az egyedi, szerződéses árakat is), valamint
kiszámolja az útvonal teljes költségét – az
úthasználati díjakkal együtt, információt ad
a töltőállomások nyitva tartásáról, megkö-
zelíthetőségéről, szolgáltatásairól, nyomon
követi az üzemanyag-felhasználást (egyút-
tal javaslatot is tesz annak optimalizálásá-
ra), megjeleníti a vezetéssel töltött és a ter-
vezett pihenőidőt, figyelembe veszi a jármű
paramétereit is az útvonaltervezéshez, el-
menti a felhasználó profil információit a kö-
vetkező útvonaltervezésig. Az új szolgálta-
tás minden internet-hozzáférést biztosító
számítógépen jól működik, nincs szükség
programletöltésre. A fontos információk
mindegyike elmenthető pdf formátumban,
ezek digitálisan továbbíthatók, illetve a to-
vábbi tervezéshez felhasználhatóak.
A sajtótájékoztatón bejelentették, hogy az
OMV Fuel Navigator a bevezetés időszaká-
ban költségmentes!
p. e.
Nova-Busz Kft.
Telefon/fax: (06-1) 407-0115 · Mobil: (06-30) 990-2508 · www.novabusz.hu · moricz@novabusz.hu · Nyitva tartás: H–P.: 7–17-ig
Vizsgára bejelentkezés: 06-1-407-2227
1151 Budapest, Mélyfúró u. 4. 1151 Budapest, Mélyfúró u. 4.
Személy- és tehergépjármű, autóbusz belföldi-nemzetközi helyszíni vizsgáztatása
Személy- és tehergépjármű, autóbusz belföldi-nemzetközi helyszíni vizsgáztatása Személy- és tehergépjármű, autóbusz belföldi-nemzetközi helyszíni vizsgáztatása
■ Autóbusz és egyéb
haszongépjármű javítása
■ Zöldkártya
■ Minden típusú autóbusz
és tehergépjármű futóműbeállítása
■ Tachográf beszerelése és hitelesítése
■ Belföldi és nemzetközi személyszállítás
■ ADR-es fékbontás
42-43 omv.indd 43 8/27/09 3:25:21 PM
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 BUSZVILÁG 44
Párizs-Senlis, 2009. június 17-19
Az idei seregszemlét francia laptársunk, a
„Bus & Car” magazin szervezte, a lap tulaj-
donosai, ill. David Reibenberg zsűritag fárad-
hatatlan munkáját kell mindenek előtt meg-
köszönni. A már megszokott menetrend
szerint, mire a zsűri minden tagja megérke-
zett, megtörtént az előzetes adatfelvétel, és
Coach Euro Test
2009 – Párizs
ÖT MÁRKA KÜZDÖTT A COACH OF THE YEAR 2010 CÍM ELNYERÉSÉÉRT
Örömmel jelentem, rendben, – ahogy azt szoktuk – balesetmentesen lezajlott minden
idők egyik legjobban sikerült európai rangú autóbusztesztje, mely a Bus of the Year
újságíró szervezet éves rendes eseménye. Az elmúlt évben Berlinben a tömegközlekedés
csúcsmodelljeit vettük górcső alá, így a szokásos menetrend szerint, a kétéves ciklus miatt
ebben az évben a távolsági buszokkal nevezhettek a gyártók. A Párizs volt a seregszemle
helyszíne, egészen pontosan egy Párizs közeli kis település, Senlis, az itt található AFT-Iftim
közúti közlekedési oktatási központ adott helyet a háromnapos eseménynek. Öt gyártó
különlegesen szép turista buszai állták a zsűritagok minden részletre kiterjedő vizsgálatait,
menetpróbáit. Októberben, a BUSWORLD 2009-es kiállításon, Kortrijkben tudhatja meg
a nagyközönség, hogy vajon a Barbie, a Mercedes-Benz, a Neoplan, a Plaxton, vagy
a Van Hool autóbuszgyártók képviselői közül ki veheti át a presztizs értékű díjat. A hivatalos
körülmények között megtartott pontozás eredménylapjait az AFT-Iftim egyik vezetője
összesítette, s az eredményt hitelesítette. Azaz én már tudom – de sajnos egyelőre nem
árulhatom el –, a zsűri megállapodása szerint csak októberben, a BUSWORLD kiállítás előtt
adjuk közre, ki nyerte a „Coach of the year 2010” trófeát.
Sascha Böhnke (Springer Transport Media)
vezetésével elvégezték azokat a járműdina-
mikai teszteket, melyek alapadatként szol-
gáltak a következő napi menetekhez. A ko-
rábbi rossz tapasztalatok miatt elmaradt az
üzemanyag-fogyasztás mérés, tekintettel az
igen különleges tesztútvonalra is, ugyanis a
jellemzően erősen korlátozott forgalom-
ban, a viszonylag rövid útvonalon fals ered-
mények adódhattak volna. Az AFT-Iftim, a
francia járművezetői oktatás meghatározó
szereplőjének oktatási központjában az első
nap délutánján már el is kezdődött az időbe-
osztás szerinti program. Minden járműgyár-
tó képviselője kapott egy-egy fél órát, hogy
bemutassa, nem utolsó sorban dicsérje saját
„portékáját”, elmondja, miért is gondolják
úgy, hogy ez a jármű lenne a zsűri legjobb
választása a 2010-es díjra. A házigazda, az
AFT-Iftim igazgatója nyitotta meg az előadá-
sok sorát, és speciális helyzetéből fakadóan
rövid betekintést engedett a tehergépkocsi,
illetve az autóbusz járművezetői oktatás ku-
lisszatitkaiba. Hiszen az ilyen csodálatos jár-
művekhez kiváló sofőrök kellenek. Egyet-
értünk! Ezt követően kezdődött is az első
tesztvezetés. Néhány szó a kijelölt útvonal-
ról. Mintegy 23 kilométeres pályát szemel-
tek ki a szervezők, arra is törekedve, hogy
1
3
2
6
5
7
4
AUTÓ
44-49 coacheurotest.indd 44 8/25/09 2:38:01 PM
BUSZVILÁG CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 45
legyen benne olyan autópálya szakasz, ahol
a nyílt közlekedésben jellemző 100 km/ó se-
bességet is el lehet érni. Az öt jármű közül
kettő Angliából érkezett, így a kormány a
jobb oldalon volt. Ennek azért volt számom-
ra jelentősége, mert a tesztútvonal bejárása-
kor a Van Hool emeletére ültem fel, s onnan
úgy látszott, hogy az időnként éppen csak
járműszélességnyi utcákon még a szokvá-
nyos kormányelrendezés mellett is megizza-
dok majd. Mi tagadás, nem gyakran vezetek
jobb kormányos autóbuszt, sőt, eddig még
csak egyszer fordult elő, az elmúlt évben a
Berlini teszten. Az jó iskola volt, de azért úgy
döntöttem, hogy az első körben feltétlenül
egy konvencionális autóbusszal indulok…
A felsorakozott buszok az utóbbi két évben
kerültek piacra. Természetesen a Plaxton és
a Barbie kivételével olyan járművekkel ta-
lálkoztunk, amelyek a korábbi azonos nevű
modellek továbbfejlesztett változatai. Azt is
előre kell bocsátani, hogy a zsűri által szer-
vezett buszteszt nem (csak) a műszaki pa-
raméterek összehasonlítása, szembeállítása.
A vezetés is két részre oszlik, a járműdina-
mikai tulajdonságok még csak-csak objektí-
ve is összevethetők, de hogy milyen a veze-
tés érzete, az már igencsak szubjektív meg-
ítélés kérdése. Azt is tudni kell, hogy zsűri
tagjainak egy része nem vezet, mert nincs
buszkategóriás jogosítványa, de nekik is jut
feladat bőven. Ők az utas oldaláról igyekez-
nek feltérképezni az adottságokat. A végső
értékelésnél aztán rendkívül nehéz helyzet-
be kerültünk, amikor az értékelésre, az ösz-
szehasonlításra került a sor. Például az is ko-
moly vita tárgya volt, hogy kell-e az ilyen tí-
pusú járművekbe a mozgássérültek fogadá-
sára alkalmas szerkezet beépítése. Különö-
sen olyané, amely a kerekes szék fogadását
követően abban hagyja utasát. Hosszú távon
egy kerekes szék borzasztóan kényelmet-
len lehet, véltük sokan. Persze Angliában
már előírás is van erre, így hát a Van Hool
és Plaxton buszokban is volt megoldás a kér-
désre. Az alábbiakban járművenként tekin-
tem át elsősorban a magam vezetési illetve
kollégáim utazási tapasztalatait, kiegészítve
néhány objektív információval.
Mercedes-Benz Travego M
Mint már mondtam, egy jobbkormányos jár-
művet szemeltem ki az első útra, és meg is
szereztem a Mercedes indítókulcsát. A 13
méteres Travego háromtengelyes, és a meg-
szokott sárga tesztszínben pompázott. Egy 6
hengeres 12 literes 456 lóerős motor az erő-
forrás, a mindössze néhány utas mellett mint
a rakéta… A vadonatúj, – a Mercedes koráb-
bi saját fejlesztésű automatizált váltó utóda –
a legújabb generációs PowerShift meggyőző
eredményt mutat. Gyors reagálás a jármű-
dinamikai változásokra, mintha nem is len-
nének fokozatok – pedig 8 is van –, olyan

Mercedes-Benz
Travego M
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
44-49 coacheurotest.indd 45 8/25/09 2:38:12 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 BUSZVILÁG 46
sima a felfelé váltás. Az ember csak azt
érzi, hogy már csak egy halk suhanás a 15,5
tonnás szerkezet mozgása. A már jól ismert
magas szintű vezetői komfort jó érzetet kelt
a ZF Servocom mechanizmust mozgató kor-
mány mögött ülve, nem véletlen, ez a Mer-
cedes zászlóshajó! A legnagyobb újdonság a
biztonsági felszerelés, a fékasszisztens, alig
várom, hogy kipróbálhassam. A szerkezet
fejlesztése abba a stádiumba lépett, hogy
tehát haladok az autópályán, a tempomat
tartja a sebességet, s működik a követéstá-
volság-tartó rendszer. Egy személygépkocsi
behalad elém, le akar jobbra kanyarodni, las-
sít, így vészesen fogy a távolság. Nem csiná-
lok semmit, bízom a rendszerben. Már-már
a fékpedálra lépnék, de nem kell. Egy csi-
pogó hang mellett egy határozott fékezés,
ismét nő a távolság, illetve a személygépko-
csi kihalad előlem, így nincs további korláto-
zó tényező, az elektronika gyorsít, mi akik
a buszban vagyunk pedig elégedetten nyug-
tázzuk, működik…! Két dolgot mértek a 0.
napon, az adatfelvételnél: a gyorsítási időt 0-
ról 80 km/ó-ra, amely a jelen jármű esetében
27,2 másodperc volt, illetve a 80 km/ó-nál
kezdett vészfékezés, azaz teljes intenzitá-
sú fékezés fékútját, ami 32,6 méter volt. Az
utóbbi messze a legjobb volt az öt jármű kö-
zött, az átlagos lassulás: 7,57 m/s², ez sze-
mélygépkocsi fékjellemző, s a mérést végző
Sascha azt is elmondta, hogy egy korábbi
„rakott”, azaz műterheléssel, teljes utastö-
meggel utánozott mérésnél még ettől is jobb
volt az eredmény. Nagyon rendben van ez
a jármű, a luxus kategória minden kényelmi
berendezésével. A jármű külső formája né-
hány zsűritag szerint kissé idejétmúlt, ezt a
véleményt én nem osztom. A belső zajban
nincs igazán eltérés a konkurenciához kép-
est, azaz csendes, kellemes a környezet az
utastérben.
Barbi Maestro HD
Egy eleddig kevéssé ismert olasz gyártó is
nevezett a megmérettetésre. A 100 éves –
Carlo Barbi által alapított – buszkarosszá-
lási múltra visszatekintő vállalkozás Mode-
nában működik. Na nem nagy sorozatok-
ban gondolkodnak, így érthető, hogy a 100
év alatt mindössze 5000 autóbuszt gyártot-
tak, ami azt is jelenti, hogy az alvázakat min-
dig vásárolják, s a felépítményezés az olasz
termék. Kicsit kilógott a sorból, mert bár
íratlan kérés volt a versenyen való részvé-
tel feltételei között a háromtengelyes, leg-
alább 13 méteres kialakítás, így a 10,2 méte-
res jármű érdekes kontrasztot adott. Nem
a „nagyokkal” akar versenyezni, azt kérték
a zsűritől, azt értékeljék, hogy a – nyilván-
való ilyen méretű járművekre irányuló piaci
igényt – ilyen szinten is ki lehet elégíteni. S
valóban egy remek járművet próbálhattunk.
A Volvo B7R alvázra épített jármű értékelése

Barbi
Maestro HD
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
44-49 coacheurotest.indd 46 8/25/09 2:38:26 PM
BUSZVILÁG CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 47
így kettős feladat volt. A járművezető szem-
pontjából inkább a Volvo produktum volt az
előtérben, illetve a váltó. Nincs ezzel semmi
baj, de mégis. Szinte egyöntetűen róttuk fel
az értékelésnél a mechanikus váltó beépíté-
se módját. Hogy ez „csak” egy mechanikus
ZF váltó, hát istenem, nyilván egy költség-
elemzés eredménye. De az hogy szinte az
ember háta mögött helyezték el, az már kel-
lemetlenebb. Egészen pontosan kényelmet-
len! Persze biztosan meg lehet szokni, el va-
gyunk mi kényeztetve a szuperebbnél szupe-
rebb automatizált váltókkal… A jármű kívül
és belül is fantasztikusan kidolgozott, igazi
olasz dizájn! Mindennek megvan a helye, to-
alett azonban nem tartozik a járműhöz, az a
térkihasználás optimalizálása mellett érthe-
tő döntés. A gyorsítási idő a mérés szerint 0-
ról 80 km/ó-ra 30,1 másodperc volt, ill. a 80
km/ó-nál kezdett vészfékezés, azaz teljes in-
tenzitású fékezés fékútja 35,7 méter volt. Az
átlagos lassulás: 6,92 m/s², nem rossz!
Plaxton Elite – Volvo B12BT
A legnagyobb nagy-britanniai gyár is közel
100 éves múlttal dicsekedhet. Ez úgy érten-
dő, hogy az „Alexander Dennis Group”-hoz
való 2007-es csatlakozással, a csoport tag-
jaként birtokolják a piacvezető szerepet.
Ők viszont lényegesen nagyobb volumen-
ben gondolkodnak mint a Barbi, úgy tartják,
hogy jelenleg mintegy 20 ezer Plaxton fel-
iratú autóbusz dolgozhat szerte a világban.
Mindennek ellenére nem nagyon ismertek a
kontinensen, ki szeretnének hát törni, ez a
határozott szándék, amivel Párizsba érkez-
tek. Különbözni akarnak és különböznek is
a hagyományos gyártók termékeitől. Elég ha
csak kívülről tekintünk a járműre, egy egé-
szen különleges forma rajzolódik ki! Nekem
tetszik! Kicsit más a megközelítés filozófiája,
talán más is az a megrendelői kör, ahol ked-
vező fogadtatásra találhat a Plaxton Elite-je.
Az alváztervezéssel itt sem bajlódtak, meg-
vették a Volvo-tól. Mégpedig egy akkorát,
amelyre egy 14 méteres járművet építettek,
a motor a Volvo EEV-s (azaz az EURO 5-ös
normát túlteljesítő) környezetvédelmi foko-
zatú, 309 kW teljesítményű szerkezete, az
automata váltó Volvo I-shift, csúcsmodellek,
tökéletes járműdinamika. Mondom ezt már
annak a tapasztalatnak is a birtokában, ami-
kor a menetirány szerinti jobb oldalra ülve a
motorra is tudtam figyelni. Merthogy előbb
kerestem a helyem a sávokban – ráadásul
az egyik leghosszabb tesztbuszról van szó
–, nem kis kihívás egyik pillanatról a másik-
ra egy egészen új perspektívából figyelni a
forgalomra. Pár perc biztosan eltelt, amikor
már azt is figyeltem, mi is vesz körül. Azon-
ban hamar akklimatizálódtam, s már nem is
volt olyan vészes a vezetés, mint azt a próba-
kör alkalmával gondoltam. Különösen azért,
mert jól eltalált megoldás, a szokványos-

Plaxton Elite
– Volvo B12BT
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
44-49 coacheurotest.indd 47 8/25/09 2:38:39 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 BUSZVILÁG 48
nál kissé magasabb pozícióban elhelye-
zett a vezetőülés. Ezen kívül a rendkívül
esztétikus műszerfal, a letisztult vezetőtér
kifejezetten sofőrbarát. Könnyű vezethető-
ség, kényelmes üléshelyzet, jó kilátások… A
gyorsítási idő 0-ról 80 km/ó-ra 28,7 másod-
perc volt, illetve a 80 km/ó-nál kezdett teljes
erősségű fékezés fékútja 36 méter volt. Az
átlagos lassulás: 6,86 m/s², ez utóbbi kicsit
csalódás! Az utastér barátságos, minden ki-
egészítővel felszerelve. Sokan megjegyezték
a szuper WC-t, hogy az a legjobb, amit eddig
láttak, kicsit rontja a képet, hogy közvetlenül
a „konyha” mellett van. Az Elite megjelölés
nem túlzás, luxusbusz ez a javából!
Neoplan – Cityliner C
Régi ismerős, egyszer már nyert, de nyerhet-
e újra, ez itt a kérdés. A 13 méteres busz 3
tengelyes, a különleges forma mit sem válto-
zott, különbözni akart, s különbözik is a ver-
senytársaktól. Talán kicsit túllőttek a célon,
amikor egy 6 hengeres 12,4 literes 480 ló-
erős motorral szerelt változattal jelentkez-
tek. Az új motor itt is EEV normás, azaz a
legmagasabb környezetvédelmi előírásokat
is túlteljesíti. A mérési eredmények is iga-
zolták a teljesítmény támogatást, mint egy
„lórúgás”, a gyorsítási idő a mérés szerint 0-
ról 80 km/h-ra mindössze 24,4 másodperc
volt, messze a legjobb, – csakhogy kell-e.
Nyilván megfontolás kérdése, járművezetői
szempontból maga a mennyország… Persze
fék is van…, a 80 km/ó-nál kezdett vészfé-
kezés, azaz teljes erősségű fékezés fékútja
35,7 méter volt. Az átlagos lassulás: 6,92 m/
s², ez is lehetne kicsit jobb!
A vadonatúj, MAN fejlesztésű automatizált
váltó utóda, a legújabb generációs TipMa-
tic zseniális. Gyors reagálás a járműdinami-
kai változásokra, mintha itt sem lennének
fokozatok – pedig itt 12 is van belőle –, a ki-
váló gyorsítási jellemzőket élvezem. Az el-
indulást az EasyStart System segíti, a fékpe-
dált elengedve 1-2 másodpercig a rendszer a
járművet visszagurulás nélkül még meredek
emelkedőn is megtartja. A már jól ismert,
logikusan felépített műszerfal elrendezés, a
kezelőszervek helyzete, a vezetői komfort
remek érzetet kelt a kormány mögött ülve.
Kicsit drága, de bizonyosan megéri, a jármű
külső formája egyéniséget sugároz, s a tu-
lajdonosáról is árulkodik, igényes személy-
szállító vállalkozásról lehet szó. Az utastér-
ben csendes, kellemes környezetben telik az
utas szerepem, nem találok kivetni valót.
Van Hool T920 Altano
Na ez is ismerős forma, a végtelen leegysze-
rűsítés megoldása. A „kocka” alakú jármű
13,56 méteres, 3 tengelyes, s majdnem 4
méter magas, kétszintes kialakítással. Ez
persze csak annyit jelent, hogy a „földszin-
ten” van két csonka sor, ami persze arra

Neoplan
– Cityliner C
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
44-49 coacheurotest.indd 48 8/25/09 2:38:53 PM
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
BUSZVILÁG CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 49
feltétlenül jó, hogy aki nem akar emeletet
mászni, annak rendkívül könnyű a dolga. Fur-
csa keveréke a jármű a világszínvonalú tech-
nikai és kényelmi megoldásoknak, ugyanak-
kor a szükségszerű megalkuvások kényszer-
megoldásokat is szültek. Ilyen a már említett
szögletes forma, amibe természetesen így
a legnagyobb befogadó térfogat kihasznál-
ható. Kicsit régimódi a vezetőtér, s a felső
emelet alá szorítva több nehézség is adódik.
Az csak egy dolog, hogy úgy kell bemászni a
vezetőülésbe, de én mint viszonylag magas
ülőmagasságú ember, bizony néhányszor,
egy-egy egyenetlen útfelületen áthaladva fe-
jemmel elértem a mennyezetet. Mindemel-
lett az egyik kedvencem volt, mert a veze-
tése rendkívüli élmény volt. A Paccar-DAF
motor rendkívül lendületes dinamikát adott,
s az egészen mély pozícióban ülve gyerek-
játék volt a vezetés. (Persze ekkorra már
kitanultam a jobb oldali kormányzás tech-
nikáját, s ezért is stresszmentes volt az út,
amiből még repetáztam is, annyira tetszett.)
Azért is mentem két kört, mert nehéz volt
az összehasonlítás, kerestem a sarokponto-
kat, melyek alapján dönthetek. Merthogy az
utastér meg egyszerűen gyönyörű volt, bár
az emeleten is korlátozott a magasság, de
a jármű teljes hosszában végignyúló ülésso-
rokban álom lehet az utazás. A száraz méré-
si eredmények: gyorsítási idő 0-ról 80 km/
ó-ra 27,6 másodperc volt, ill. a 80 km/ó-nál
kezdett teljes intenzitású fékezés fékútja
35,9 méter volt. Az átlagos lassulás: 6,88 m/
s², ez itt is lehetne kissé nagyobb!
Vagy csak a Mercedesnél tudnak valami tit-
kot, amitől olyan jó hatásfokú az ő rendsze-
rük?
Eredményre várva
Sikeres volt a teszt, elégedettek voltak a
gyártók, főleg a jobbkormányos buszok gaz-
dái, hogy a nagy bátorsággal elhozott jobb-
kormányos autóbuszok is baj nélkül végig-
csinálták a meneteket. Pedig nem kell már
félniük, a sofőr újságírók belejöttek ebbe is,
egyébként a zsűri tevékenysége megkezdése
óta még sosem történt baleset! De a siker-
hez kellett még más is, a francia szervezőkön
túl például a szponzorok támogatása. Ki kell
emelni a BUSWORLD, a ZF a AFT-Iftim, az
ARC AGGLOMERATION és az IXELLIUM
önzetlen támogatását is, ezúton is köszönjük!
A teszt lezárásaként a zsűri összeült, megtár-
gyaltuk tapasztalatainkat, dicsértünk és kri-
tizáltunk, vitatkoztunk, helyeseltünk, aztán
mindenki magára maradt egy kis cetlivel,
amelyre felírta az általa kialakított sorrendet,
a zsűrielnök összeszedte a szavazatokat, s kis
segítséggel összeszámoltuk. Majd meglátják a
Busworld-ön Kortrijkben ősszel!
Folytatás jövőre, a Bus of the Year 2011 al-
kalmával, Bukarestben.
B. S.
Van Hool T920
Altano
COACH EURO TEST 2009 – PÁRIZS
44-49 coacheurotest.indd 49 8/25/09 2:39:06 PM
Volán-társaságoknál, a közösségi
közlekedőeszközöket üzemeltetők
körében népszerűek az MAN és a Neoplan
autóbuszok. – Voltak olyan évek, amikor pi-
acvezető is tudott lenni a márka. Miskolcon
különösen kedveltek az MAN és Neoplan
járművek – mondta Hoyos György, a HST
Busz Kereskedelmi és Tanácsadó Kft. ügy-
vezető igazgatója.
– A Budapestre érkezett autóbusz 34 „test-
vére” dolgozik Miskolcon, mindenki nagy
megelégedésére, mely elégedettség kö-
szönhető annak, hogy mind műszaki, mind
utaskényelmi szempontból ez a busz euró-
pai csúcsminőséget képvisel.
Fajta István, az MAN Kamion és Busz Ke-
reskedelmi Kft. műszaki tanácsadója a kor-
szerű járműtechnikai megoldásokat emelte
ki: – Ez a vendég autóbusz alacsonypadlós,
Euro 4-es károsanyag-kibocsátású, tech-
nikai színvonalában az elektronikus rend-
szer a mai tehergépjármű-technikából át-
vett hajtásláncrendszert foglalja magába. Az
Euro 4-es normát AdBlue hozzáadása nél-
kül teljesíti a 310 lóerős MAN motor. Ter-
mészetesen már rendelkezésre áll az Euro
5-ös erőforrás is. A D20-as MAN motornak
továbbra sincs szüksége adalékanyagra az
Euro 5-ös emisszióértékek teljesítéséhez,
kipufogógáz-kezelő rendszerrel és katalizá-
tor alkalmazásával képes megfelelni a köve-
telményeknek.
Ezek az autóbuszok szériában automata vál-
tóval szereltek, amelyek könnyebbé teszik a
városban a vezetést. A váltó Voith 864.5 tí-
pusú, 4 + 1 fokozattal rendelkezik.
Bármely egységét is nézzük a Neoplan Cent-
roliner autóbusznak, kivétel nélkül megfelel-
nek a korszerű utasforgalmi elvárásoknak.
Különösen figyelemre méltó az autóbusz
hosszúsága, a teljes hossz 18 750 mm, ez
Magyarországon a leghosszabb csuklós
busz. Ez a méret az utasbefogadás szem-
pontjából igen lényeges, összesen 132 utas
fér el benne, 40 az ülőhelyek és 92 az álló-
helyek száma.
Az autóbusz nyomköre 21 058 mm, a for-
dulóköre 24 428 mm. A tengelytáv az A–B
tengely között 5875 mm, a B és a C tengely
között 6770 mm. Az első túlnyúlás 2700, a
hátsó 3375 mm.
Különleges a BUSE gyártmányú utastájékoz-
tató rendszer, amely hangi és képi tájékoz-
tatást is ad.
A Neoplan Centroliner mindössze 6 napot
vett részt a fővárosi közösségi közlekedés-
ben. A BKV szakembere elmondta, rend-
szeresek az ilyen próbák, tesztek a közleke-
dési vállalatnál. Vizsgálják a paramétereket,
megkérdezik a buszvezetők, az utazóközön-
ség véleményét az illető járműről. A Miskol-
ci Városi Közlekedési Zrt.-től érkezett busz
Budapesten a 7-es vonalán közlekedett.
A BKV Fejlesztési és Beruházási Főosz-
tály Fejlesztési és Koordinációs Csoportja
összefoglaló jelentést készített a Neoplan
Centroliner csuklós autóbuszról. A teljes-
ség igénye nélkül néhány észrevételt köz-
readunk. Kezdjük az összefoglalással: „A
jármű elnyerte a budapesti utazóközönség
tetszését. A járművezetők szintén szívesen
dolgoztak vele, tiszta, kényelmes, ergono-
mikus kivitel.”
A gépészet egységeit sorra véve: jól vizsgá-
zott az MAN motor, a próba összegzésében
rögzítették, hogy a motor erős, ugyan kis
motorhang észlelhető, de az MAN erőfor-
rásnak még maximálisan terhelt állapotban
is elegendő a teljesítménye. A Voith sebes-
ségváltó szintén sikert aratott a buszvezetők
körében, mert a váltások zökkenőmentesek,
megfelelő áttételekkel dolgozik a váltó.
A ZF kormányoszlopa kényelmesen egy láb-
kapcsolóval magasságban és dőlésben beál-
lítható. A buszvezetők a kormánykerék fo-
gását és anyagát megfelelőnek találták, az is
a volán javára írandó, hogy sem kezelőgom-
bot, sem kijelzőt nem tartalmaz.
A rugózás (A tengelyen 1 egység, B tenge-
lyen 2 egység, C tengelyen 2 egység) szintén
tetszést aratott, miszerint a futómű jó rugó-
zású, a nagyobb úthibákat is elnyeli.
A vezetőfülke is mondhatni ötös, esetleg öt
A
Neoplan
vendég
a BKV-nál
18 750 MM HOSSZÚSÁG, 132 UTAS,
EURÓPAI CSÚCSMINŐSÉG
Néhány napra a miskolci utcákat-utakat egy Neoplan Centroliner csuklós autóbusz a pesti,
budai utakra váltotta fel. Tette mindezt azért, hogy a budapesti utazók, valamint a BKV
szakemberei benyomásokat, tapasztalatokat szerezzenek a működéséről, szolgáltatásairól.
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 BUSZVILÁG 50
Néhány napot Budapesten, a 7-es autóbusz
vonalán közlekedett a Miskolcon kedvelt
alacsonypadlós, csuklós Neoplan Centroliner
A rendhagyó buszátadáson: Fajta István műszaki
tanácsadó, Reinhard Faderl ügyvezető igazgató
(MAN Kamion és Busz Kereskedelmi Kft.)
és Hoyos György ügyvezető igazgató (HST Busz
Kereskedelmi és Tanácsadó Kft.)
50-51 bkvneoplan.indd 50 9/2/09 3:12:49 PM
BUSZVILÁG CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 51
alá osztályzatot kapott. A vélemény szerint
a vezetőfülke kialakítása nagyon jó. A busz-
vezetőnek megfelelően nagy helyek állnak
rendelkezésre a táska, valamint az iratok tá-
rolására. Praktikusnak találtatott a beépített
vállfa. A vezetőtér csendes, nincs sok olyan
hang, amely vezetés közben a járművezetőt
túlságosan terhelné. (Az egyetlen negatí-
vum, ezért az öt alá: a BKV kivitelnél fontos
kritérium a vezetőtér teljes elválasztása az
utastértől. A tesztbuszon alkalmazott elvá-
lasztó a jobb oldali tükörben visszaverődést
kelt, amely zavaró.)
Az Isringhausen vezetőülés légrugózással,
gerinctámasszal ellátott, több irányban állít-
ható. Jóllehet most erre igencsak nem volt
szükség, de az ülés amúgy fűthető is.
A próbán résztvevők elmondták, a műszer-
fal könnyen áttekinthető, letisztult, bár né-
hány kapcsoló helyét nem ártana megvál-
toztatni. Elhangzott az a megjegyzés, hogy
napsütésben nehezen látható, melyik ajtó-
nál jeleztek leszállási szándékot. (Az örökké
zsúfolt 7-es vonalán talán ez nem is jelent
akkora gondot!)
Az ablakokra szintén érkezett vélemény:
eszerint az utastér üvegfelületei színezet-
tek, jól szűrik az erős napfényt.
Az utastér tágasnak, kulturáltnak találtatott,
az ülések pedig kényelmesnek, esztétikus-
nak, bár a hátsó 2-2 ülés közötti keskeny fo-
lyosóban nehézkes az utasforgalom. Ugyan-
akkor pozitívumként értékelték a buszban a
helykihasználtságot, kifejezetten jónak tar-
tották a jármű eleje és a „B” tengely között.
Érdekes, hogy több utas megkérdőjelezte a
szövetbetétes ülések létjogosultságát Buda-
pesten. Helyette műanyag vagy műbőr bo-
rítást javasoltak (?!). Ez elég elkeserítő, ön-
kritikus megjegyzés. ezek szerint Magyaror-
szág fővárosának utasai nem becsülnék meg
a szövetkárpitozású üléseket. A több éve
Miskolcon üzemelő buszban ez nem jelent
problémát, Budapesten pedig igen? Hát ez
elég rossz bizonyítvány a BKV utasairól!
A nyári forróságban az utasoknak jólesett a
klimatizált buszbelső, az utastéri klímabe-
rendezés 35-36 Celsius-fokban is igen ha-
tékonynak bizonyult. Kevésbé kánikulai na-
pokon az elhúzható oldalablakok (az ablak
felületének körülbelül 33 százaléka), a két
darab tetőszellőző, hat darab tetőventilátor
gondoskodnak a szellőzésről.
Az utastér világításával a jármű vezetői vol-
tak különösen elégedettek, mivel az utastér
képe nem tükröződik a szélvédőn, így nem
zavaró vezetés közben!
Lehetne folytatni még a sort, néhány apró
negatív észrevételezés kivételével végül is
megállapítható, jeles bizonyítványt állított ki
magáról a szigorú vizsgáztatóknál a Neop-
lan Centroliner.
P. E.
1 2
3 4
7 6
5
50-51 bkvneoplan.indd 51 9/2/09 3:13:01 PM
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 BUSZVILÁG 52
törökországi autóbuszgyártó ter-
mékeit 44 országban értékesítik. A
termékekre jellemző, hogy az igényes nyu-
gat-európai piacokon is megállják a helyü-
ket, a buszüzemeltetők, az utasok kedvelik
az Adanában készült autóbuszokat. Köszön-
hető ez annak is, hogy a menedzsment né-
hány évvel ezelőtt létrehozta a Temsa Euro-
pe céget, amely Belgiumból segíti a Temsa
autóbuszok európai népszerűsítését.
A negyedik Temsa Nemzetközi Disztribú-
tor Találkozót Mehmet Buldurgan, a Temsa
Global vezérigazgatója nyitotta meg, aki ki-
A
Alkossuk meg a jövőt!
TALÁLKOZÓ BRÜSSZELBEN, KONGRESSZUS BÉCSBEN
Negyedik alkalommal találkoztak a Temsa értékesítő szakemberei és a Temsa Global,
a Temsa Europe vezetői. A belgiumi fővárosban, Brüsszelben tartott összejövetelen a jövô
lehetôségeit és az abból adódó lehetôségeket vitatták meg.
A Brüsszeli Tőzsde épülete előtt
a negyedik Temsa Disztribútori
Találkozó résztvevői
Mehmet Buldurgan,
a Temsa Global vezérigazgatója
fejtette, hogy a jelenlegi időszak sok kihívást
rejt magában, de a partnereket a Temsa jö-
vőképével inspirálni akarják. Azt szeretnék,
ha a partnerek, ügyfelek elkötelezettek len-
nének amellett, hogy ezt a jövőt együtt al-
kossák meg. A vezérigazgató elmondta, a
Temsának megvannak a lehetőségei, hogy
konkrét megoldásokat kínáljon a városi busz
és távolsági autóbusz továbbfejlesztéséhez.
Ennek mindenki számára világos bizonyíté-
ka a tavaly ősszel Hannoverben, az IAA-n
bemutatott Temsa Avenue, amelynek azóta
már CNG üzemmódú változata is elkészült.
A vezérigazgató nyitó beszéde után többek
között a kutatásért és fejlesztésért felelős
igazgató ismertette az eredményeket a több
kontinensről érkezett 66 kereskedővel, akik
a nemzetközi sales és marketing igazgató
mondatait is érdeklôdéssel hallgatták.
A délelőtti beszédek után a találkozó részt-
vevői különböző workshopokat látogathat-
tak, ahol megismerkedhettek az ipari tren-
dekkel, a formatervezési törekvésekkel,
energetikai kérdésekkel, ízelítőt kaptak a
legújabb fejlesztésekről. A jól végzett munka
elismerése sem maradt el, a vezérigazgató
különböző kategóriákban adott át díjakat a
2008-as év legsikeresebb vezetőinek.
A Temsa elkötelezettségének egy újabb
megnyilvánulása részvételük a bécsi UITP
Kongresszuson és Kiállításon. A Temsa
meggyőződése, hogy a környezet állapotá-
nak megőrzése, az élhető jövő egyik felté-
tele a közösségi közlekedés, amely rugalmas
mobilitást tesz lehetővé, miközben a CO
2
-
kibocsátás is kedvezőbb (egy utasra számít-
va). „Tudjuk, mi forog kockán” – mondta Ali
Murat Atlas, a Temsa Europe vezérigazga-
tója. A Temsa törekvése, hogy üzemelte-
tő- és utasbarát megoldásokat fejlesszen.
A Temsa elhivatottságát a közösségi köz-
lekedés iránt az Avenue-val bizonyította.
A Temsa ebben a szegmensben tavaly je-
lentkezett, a nagyobb üzemeltetők és az
utasok igényeinek megfelelően azóta válto-
zott, módosult is az Avenue. A bécsi nagy-
szabású rendezvényen a Temsa pedig már
az Avenue CNG változatát mutatta be a
szakmai közönségnek. Ez a kivitel nemcsak
a környezettel van nagyobb barátságban a
dízelüzemű buszhoz képest, hanem az uta-
kat is jobban kíméli, a 11,9 tonnához képest
a földgázos változatú autóbusz 10,3 tonna.
Az autóbuszos szakma nagy összejövetele
októberben lesz Kortrijkban, a Busworldre
a Temsa újabb meglepetésre készül!
p. e.
A Temsa magyarországi képviselete a Kloder Kft.
6000 Kecskemét, Halasi út 29.
Tel.: 76/504-958
www.kloder.hu • www.temsabus.hu
Hosszú ideje várakozott a szakma a Temsa városi autóbuszára. Az Avenue
Hannoverben debütált, Bécsben már a földgázos változat mutatkozott be
52 temsa.indd 52 9/1/09 1:25:50 PM
A teherautó-gyártók tíz
évig tartó folyamatos
növekedést könyvelhettek el,
ezen belül is kiugró volt a 2007-
es év. Majd 2008-ban, fél év le-
forgása alatt az ágazatban eddig
soha nem tapasztalt kíméletlen
visszaeséssel kellett szembesül-
nünk.
Elérkezett számunkra a szer-
kezeti váltás időszaka, amelyet
eddig nem igazán akartunk tu-
domásul venni. Kétségtelen,
hogy kevesebbet fogunk szállí-
tani, és azt sokkal hatékonyab-
ban kell szerveznünk.
A közúti fuvarozás fel adata
azonban nem változnik, és a leg-
nagyobb kihívások sem: emel-
kedő üzemanyagárak, forgalmi
dugók és a környezetvédelmi
hatások. Mindent megteszünk,
hogy ezeket a szempontokat fi-
gyelembe vegyük az új teherau-
tóink tervezésében és a kutatási
programjainkban.
A versenyképesebb
közúti szállítás megte-
remtésére vonatkozó víziónkat
a következő alapokra építjük:
■ a dízel üzemű járműveket
még sokáig fogják használni,
és még van fejlődési lehető-
ség ezen a területen;
■ fel kell hagynunk az „egyet-
len megoldás” elképzeléssel,
arra kell törekednünk, hogy
a feladatnak leginkább meg-
felelő jármű szállítson a leg-
hatékonyabb energiaforrás-
sal a legideálisabb körülmé-
nyek között;
■ járműveink optimális kihasz-
nálása érdekében egy össze-
hangolt rendszert kell létre-
hoznunk.
A kiemelkedő termelé-
kenységű távolsági fu-
varozás újragondolásánál je-
lenleg nem látunk olyan új és
gyorsan alkalmazható techno-
lógiát, amely felválthatná a dízel
üzemű járműveket. Ezek a jár-
művek így továbbra is a leghatá-
sosabb megoldást jelentik ezen
a területen.
Tanulmányaink azt mutatják,
hogy ügyfeleink számára már
nem a teljesítmény fokozása a
legfontosabb. A jelenlegi alacso-
nyabb üzemanyagárak mellett is
szívesen feláldoznak egy kicsit a
teljesítményből, a kereskedelmi
sebességből, sőt, még a hasznos
teherből is, ha jelentős üzem-
anyag-megtakarítást tudunk kí-
nálni cserébe. Eljött az energia-
gazdálkodás ideje.
Vállalatunk megoldásai elsősor-
ban a rendkívül energiatakaré-
kos járművekre épülnek, ugyan-
akkor a szolgáltatások terén is
nagyobb teljesítményre törek-
szünk. Jelenleg egy olyan prog-
ramot kínálunk ügyfeleinknek,
amelynek keretében részt ve-
hetnek az ésszerű vezetésről
szóló oktatáson, megismerked-
hetnek a flottakezelés módsze-
reivel és a flottakövetés eszkö-
zeivel. Ez biztosan megtakarí-
tást jelent majd számukra.
Kifejlesztettük az Op-
tifuel Lab kísérleti jár-
művet. Ezzel a kutatási prog-
rammal azt mutattuk be, hogy
egy nyergesvontató-pótkocsi
egység fogyasztása akár 13 szá-
zalékkal csökkenthető. Ez 4.5
liter megtakarítást jelent 100
km-ként, és 120 g-mal kisebb
CO
2
-kibocsátást kilométeren-
ként. Ezek az eredmények el-
sősorban a járművek aerodina-
mikai tulajdonságain végzett fej-
lesztésekből adódtak.
A hatékony városi áru-
szállítással kapcsolat-
ban számos elvet el kell fogad-
tatni:
Először is el kell fogadnunk az
áruszállítás tömegessé válását
ugyanúgy, ahogyan elfogadtuk
a belvárosba irányuló utasszállí-
tás tömegessé válását. Ez a gya-
korlatban azt jelenti, hogy hat
tonna áru szállításához jobb, ha
egyetlen közepes méretű te-
herautót használunk 12 kisha-
szonjármű helyett.
Másodszor: kombinálni és op-
timalizálni kell a már létező
technikákat. Abban is meg kell
egyeznünk, hogy az „intelligens”
áruszállítást szükséges fejleszte-
nünk. Ez azt jelenti, hogy a for-
galmi területek zökkenőmentes
használata érdekében össze kell
hangolni az összes közlekedés-
irányítási rendszert.
A fenti elvek alapján azt javasol-
juk, hogy a városok külterülete-
in jelenleg alkalmazott hagyo-
mányos nagyhaszonjárműveket
a kedvezőbb adózási sávba eső
CNG üzemanyaggal működő
(sűrített földgáz üzemű) és hib-
rid áruszállító járművek váltsák
fel. CNG vagy hibrid meghajtá-
sú járműveket kellene használ-
ni a belvárosokban is. Ameny-
nyiben a földgáz üzemű jármű
tiltva lenne bizonyos belvárosi
részeken, úgy elektromos vagy
hibrid meghajtású járművek bo-
nyolíthatnák a fuvarozást.
A telematikai rendszerek hasz-
nálatával elérhetjük, hogy ezek
a járművek még hatásosabban
és még kevesebb környezeti
terheléssel működjenek városi
környezetben.
A hibrid járművek to-
vábbra is kísérleti sza-
kaszban vannak. Teszteljük a
technikát, a termelékenységet,
ezen kívül a karbantartást, a ja-
víthatóságot és azt is, hogy a
jármű hogyan illeszkedik a kör-
nyezetébe. A kisméretű elekt-
romos teherautók prototípus
szakaszban járnak.
A Renault Trucks idén készül
arra, hogy életszerű helyzetek-
ben, az ügyfelek bevonásával
tesztelje ezeket a járműveket.
Az elektromos járművek fej-
lesztésében az akkumulátorok
véges kapacitása és a gyors, ha-
tásos feltöltési megoldás hiánya
jelenti a fő akadályt. Átmeneti
fázisban vagyunk, amelyet sze-
retnénk minél jobban felgyor-
sítani.
Az európai szabályozást is meg
kell változtatnunk ahhoz, hogy
új fejlesztéseinket bevezethes-
sük: az üzemanyag-takarékos-
ság jegyében az Optifuel Lab-ot
különböző tartozékokkal sze-
reltük fel, és a szerelvényhosszt
egy méterrel megnöveltük. Ha
ezt a plusz egy métert a hatósá-
gok jóváhagynák, olcsó, hatásos
és könnyen kivitelezhető meg-
oldást kínálhatnánk a felhaszná-
lóknak. Az elektromos teherau-
tók esetében gazdaságilag élet-
képes megoldást az jelentene,
ha az akkumulátorok tömege
nem számítana bele az össztö-
megbe.
Befejezésként említem,
nekünk, gyártóknak a
legfontosabb feladatunk úgy
át vészelni a vihart, hogy köz-
ben megőrizzük képességün-
ket olyan termékek előállításra,
amelyek hozzájárulnak ahhoz,
hogy ügyfeleink versenyképe-
sek legyenek a jövőben.
A vásárlók igényeire adott vá-
lasz azonban nem lehet csupán
technikai jellegű. Az új termé-
kek kiaknázása alkalmazkodást,
új szokásokat és új viselkedés-
formák meghonosítását igény-
li. A fejlesztőkkel és a felhasz-
nálókkal való együttműködés
része kell legyen annak a külde-
tésnek, amelyet a magunk szá-
mára megfogalmaztunk.
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 53
1.
Teherautó
és Busz Világfórum
STEFANO
CHMIELEWSKI,
A RENAULT TRUCKS
SAS ELNÖKÉNEK
BESZÉDE
Az ismert mondás
szerint a fuvarozás
tartja mozgásban
a gazdaságot. Egészen
az elmúlt évig biztosak
voltunk abban, hogy a szállítmányozás mindig is egy virágzó ágazat
lesz. A gazdasági válság azonban véget vetett ennek az álomnak.
Az IMF előrejelzése szerint a GDP Európában 4,2 százalékkal,
világszinten pedig 1,3 százalékkal csökken 2009-ben. A szállítási
és a logisztikai vállalatokat az ipari termelés harminc
éves mélypontja és a fogyasztás visszaesése egyaránt sújtja.
Most kevesebb teherautó van hosszabb ideig az utakon.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
53 exkluziv.indd 53 8/27/09 3:30:28 PM
■ Kérem, mutassa be az Egye-
sületet!
– A magyar közlekedési szak-
emberek európai kitekintésben
is gazdag szakmai tudásanyagára
alapozva a Közlekedéstudomá-
nyi Egyesület 1949-ben alakult
és ily módon a magyar tudomá-
nyos élet egyik legrégebbi szer-
vezete. Az évszámból az is ki-
derül, hogy ebben az évben ün-
nepelhetjük az Egyesület fenn-
állásának 60. évfordulóját. Ígé-
rem, méltóképpen meg fogunk
emlékezni az évfordulóról!
Az Egyesület céljai régen is,
most is és a jövőben is azono-
sak. A közlekedés területén a
tudományos szellemiség erősí-
tése, a kutatói munka ösztön-
zése és eredményeinek a szak-
mai körökben történő megis-
merése. További céljaink kö-
zött említeném az innovációt,
vagyis a tudomány eredménye-
inek a gyakorlatban történő al-
kalmazását, amelynek egy része
a közlekedést érintő jogszabá-
lyok véleményezése. Nem el-
hanyagolható tény, hogy az azo-
nos szakmát művelő, azonos
szakmai érdeklődésű tagjaink-
nak lehetőségük nyílik magas
színvonalú, értékes előadásokat
hallgatni, esetleg tartani is, va-
lamint tematikus programokon
részt venni, miközben szemé-
lyes kapcsolatokat is építhet-
nek. Ezek a kapcsolatok főképp
a mai időkben nagyon fontossá
is válhatnak egy szakember szá-
mára.
Egyesületünk tagja a Magyar
Természettudományi Egyesü-
letnek, sőt taglétszámunkat ille-
tően az egyik legnagyobb hazai
civil szervezet vagyunk. Jelenleg
több mint 6500 természetes,
azaz magánszemély tudhatja a
zsebében a KTE tagsági igazol-
ványát, és 200 körüli azoknak a
gazdálkodó szervezeteknek a
száma, akik többféle módon tá-
mogatják az Egyesületet.
■ Hogyan épül fel a szerve-
zet?
– A központi irodáink és egy
nagyszobányi előadótermünk
itt található a MTESZ Kossuth
Lajos téri székházában Buda-
pesten, ahol szerény létszám-
mal igyekszünk hatékonyan
dolgozni. Van egy elnökségünk,
amelynek a vezetője a tavalyi
tisztújítás óta a MÁV vezérigaz-
gatója, Heinczinger István úr.
Dr. Gyurkovics Sándor, koráb-
bi – és méltán nagyon népszerű
– elnökünk, volt minisztériumi
államtitkár más irányú elfoglalt-
sága miatt a következő ciklusra
már nem jelöltette magát. Sze-
rencsére nem veszítettük el őt,
hiszen a mai napig is tevőlege-
sen segíti a munkánkat.
Főtitkárunk Dr. Katona András,
a Közlekedési Múzeum volt fő-
igazgatója, aki főképp a gyakor-
lati munkát irányítja. S még em-
líthetnék több, kitűnő és má-
sutt kulcspozícióban dolgozó
szakembert, akik itt Budapes-
ten, illetve szerte az országban
tudásuk legjavát adva, funkció-
kat vállalva segítik az Egyesület
munkáját.
■ Részleteiben mit érdemes
tudnunk az Egyesületről?
– Alapvetően a tagozatokban
folyik az egyesületi élet és ezek
a következők:
Általános közlekedési, fuvaroz-
tatók és szállítmányozók, gép-
jármű közlekedési, hajózási,
közlekedésépítési, légi közleke-
dési, vasúti, városi közlekedési.
Vagyis a figyelmünk, a tevé-
kenységünk a közlekedés min-
den területére kiterjed. Ezeken
túlmenően úgy a tagozatokban,
mint a megyei területi szerve-
zeteinkben további szakosztá-
lyokra, szakcsoportokra tago-
zódnak. Olyan szakcsoportok
jönnek létre, amelyeket a tagja-
ink igényelnek és olyan progra-
mok, előadások valósulnak meg,
amelyeket a tagság igényel.
■ Kényes kérdés következik.
Hogyan tartja fenn magát ez
az Egyesület?
– Nem kényes a kérdés, mivel
nincsenek titkaink. Fenntartási
költségeink több forrásból te-
vődnek össze. Nem fontossági
sorrendben, de előbb a tagdíja-
kat említem, ami most magán-
személy estén évi 1600 forint, a
nyugdíjas 560 forintot fizet.
Nincsenek napi gondjaink, hi-
szen vannak adományozó, tá-
mogató szervezetek is, amelyek
anyagilag is támogatják az Egye-
sületet, sőt ezek száma egyre
szaporodik. Ezeken kívül pá-
lyázatokon is indulunk, ezek is
„hoznak a konyhára”. Évente az
egy tucatnál is több konferen-
ciánknak is kell, hogy nyeresé-
ge legyen, s akkor még ott van
a Közlekedéstudományi Szemle
című folyóiratunk, valamint a kí-
vülről érkező megbízásos mun-
káink. Állami segítséget nem ka-
punk.
A lényeget tekintve az Egyesü-
let pénzügyi helyzete szilárd,
köztartozásunk sosem volt, ma
sincs, és mindent megteszek
érte, hogy ne is legyen. Minden
forintra figyelünk!
■ Beszéljünk az előadásokról,
konferenciákról!
– Ezekben a szervezeti egysé-
geink meglehetősen nagy önál-
lóságot élveznek. Maguk vá-
laszthatják meg a témákat, az
előadókat, bár bizonyos progra-
mokat egyeztetni kell az Egye-
sület vezetőségével. Ilyenek el-
sősorban a konferenciák. Aki
eljön, az mérsékelt áron a téma
legjobbjait hallgathatja meg a
konferenciáinkon. A szakosztá-
lyi és szakcsoporti előadások in-
gyenesek.
Tudom, sok szakembert kissé
elbizonytalanít a „tudományos”
megjelölés az Egyesület nevé-
ben és arra számítanak, hogy
olyan magas színvonalú előadá-
sok hangzanak el, amelyek szá-
mukra nem eléggé érthetőek.
Mindenkit megnyugtathatok,
kialakult egy olyan előadói stí-
lus, amely ugyan feltételez bi-
zonyos szakmai képzettséget,
de ugyanakkor érthető marad.
Javaslom a bizonytalankodók-
nak, lépjenek be az Egyesület-
be, jöjjenek el az előadásainkra,
mert bizonyosan jól fogják érez-
ni magukat.
■ Hogyan tartják a kapcsola-
tot a tagsággal?
– A központi irodánk napi kap-
csolatban van a megyei terüle-
ti szervezeteinkkel, így mindent
tudunk róluk és ők is rólunk.
Ezen kívül minden hónapban
eljut minden tagunkhoz a Hír-
levél, amelyben minden fontos
tájékoztatás benne van. Eddig
ez postai úton történt, de már
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZAKMAI FÓRUM 54
Merre tovább
KTE?
SZAKMAI-SZELLEMI HÁTTÉR
ÉS STRATÉGIAI FEJLESZTÉSI PROGRAM
Ha egy új vezető átvesz egy területet, egy szervezetet, időt kell
hagyni a számára a tájékozódáshoz, a saját munkastílusának
az érvényesítéséhez és a jövőbeni elképzeléseinek
a megfogalmazásához. Dr. Hinfner Miklós több mint egy éve
tölti be a Közlekedéstudományi Egyesület ügyvezetői tisztét, tehát
már érdemes tőle érdeklődnünk, honnan indult, hogyan működik
ez a szervezet, és merre tart?
54-55 jovokep.indd 54 8/24/09 4:52:07 PM
csak elektronikusan tudjuk to-
vábbítani, mert ez is költség-
megtakarítás.
■ Hogyan tovább KTE?
– Az idő nem áll meg, a világ
változik és ezt nekünk is követ-
nünk kell. Csak néhány szem-
pont, amely indokolja az Egye-
sület jövőbeli útját. A piacgaz-
daság gyors és néha nehezen
követhető változásai, az EU-s
csatlakozásunk következtében
folyamatosan zajló átalakulá-
sok, a magyar gazdaság átren-
deződése, a gyorsléptű műszaki
fejlődés, az európai közlekedé-
si trendek, a globalizáció hatásai
és még sok más is.
Nem hunyhatjuk be a szemün-
ket, nem foghatjuk be a fülün-
ket. A KTE több évtizedes mű-
ködése során már bizonyította,
hogy minden időben képes volt
követni a változásokat és a po-
litikától függetlenül, kizárólag
magas szintű tudományos vá-
laszokat tudott adni a kor kihí-
vásaira. Csak egyetlen példával
szemléltetem az elmondotta-
kat. Ma még megválaszolatlan,
milyen lesz a közlekedés az olaj-
korszak elmúlta után? Az ilyen
kérdéseknek bizony idejében
elébe kell menni.
Olyan területet művelünk, a
közlekedést, amelynek állapo-
ta, minősége jelentősen kihat a
gazdaságra és az életminőség-
re.
■ Mit tesz a KTE a cél érde-
ké ben?
– Kidolgoztuk „A Közlekedés-
tudományi Egyesület Stratégiai
Fejlesztése” című programun-
kat, amely iránymutatást ad a
továbbiakra vonatkozóan. Ezt
kell majd később tartalommal
megtöltenünk. Jelszava; „a si-
keres szervezetek még azelőtt
változnak, mielőtt rá lennének
szorulva”.
Több körülmény indokolja a tu-
dományos tevékenység megha-
tározott célú és tartalmú szé-
lesítését, ez hosszú felsorolás
lenne.
Van tehát feladatunk bőven. Sza-
badjon egy Széchenyi István idé-
zettel zárnom az Egyesület be-
mutatását és az olvasóra bízom
az aktualitás megítélését.
„Tisztába kell jőnünk az iránt,
hogy a közlekedési ügy elinté-
zése egyáltalában nem tűri a tö-
redékes foltozgatást, hanem az
egész rendszernek egybevéve
kell most legalább fővonalaiban
megállapítani: egyedül ez által
kerülhetjük ki – hazánk száza-
dos átkát – a vidékek érdek-
harczábul szükségképp fakadó
visszavonást.”
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 55
KTE sok évtizedes mű-
ködése során bizonyí-
totta, hogy képes volt rugalma-
san alkalmazkodni a mindenkori
gyakorlati és elméleti kihívások-
hoz. A magyar közlekedésfej-
lesztés, üzemeltetés, fenntartás
kérdéseire a KTE tagjai igyekez-
tek tudományosan és nemzet-
közi szinten is jól igazolt vála-
szokat adni. Napjainkban azon-
ban a magyar közlekedésben
mélyreható stratégiai változási
folyamatok kezdődtek és vár-
hatóan folytatódnak. A folyama-
tok mozgatórugói: a világgazda-
sági globalizáció, Magyarország
egyre szorosabb integrációja az
Európai Unióba, a hazai mobili-
tási és áruszállítási igények vál-
tozása, a közlekedés megválto-
zott tagozódása az intézményi,
irányítási rangsorba és a közle-
kedéssel szemben megváltozott
elvárások.
Mindezek a hatások a KTE tag-
jait és jogi tagvállalatait köz-
vetlenül is érintik, miközben a
szakmai-tudományos kihívások
tucatja vár megválaszolásra.
A Stratégiában megfogalmazot-
tak szerint az Egyesület külde-
tése a közlekedés minőségének
javításával a társadalmi jólét nö-
velése. Alapelvei közül az érté-
kes örökség további gazdagítá-
sát, a közérdekűséget, a nyitott-
ságot és a társadalom, valamint
a közlekedési szakma szolgála-
tát említem. Ezeken túlmenően
szeretnénk tovább szilárdítani
az Egyesület szerepét és súlyát,
szeretnénk, ha még jobban tá-
maszkodna ránk a politika, hi-
szen nagy létszámú szakember-
gárdával rendelkezünk. A politi-
kai döntéshozatal felé érvénye-
síteni kell, hogy a közlekedés
társadalmi közügy, mindenkit
érint, ezért nagy a közhangula-
tot befolyásoló marketingere-
je. Mindezeket stabil gazdasági
alapokon, jól szervezetten kí-
vánjuk elérni.
Az elmúlt évtizedekben meg-
változott a szemlélet, amelyet a
közlekedési szakembereknek is
tudomásul kell venniük. A köz-
lekedés nem önmagáért van,
hanem szolgáltatást nyújt, le-
hetőséget ad, kiszolgálja a gaz-
dasági életet. Ez a tény ugyan-
akkor nagy lehetőséget, egyben
felelősséget is jelent a szakmá-
nak, mivel a közlekedés a gaz-
dasági társadalmi élet egészére
hat, állapota, szolgáltatásának
minősége alapvetően meghatá-
rozza a gazdasági- és életminő-
séget. Ezért a KTE tudományos
tevékenységi körét – az előadó-
kat és a látogatókat is beleértve
– tágítani kell.
Csak néhány témakört sorolok
fel a Programból:
■ Reagálás a megváltozott köz-
lekedési, gazdasági környe-
zetre.
■ A fiatalság új hangon történő
megszólítása, aktiválása.
■ Nyitás a közlekedési szakkö-
zépiskolák felé.
■ Érdekeltségi kör bővítése (új
vállalatok bevonásával).
■ Nyitás a társtudományok, a
gyakorlat felé.
■ Új tagdíjfizetési kultúra.
■ Nemzetközi kapcsolatok to-
vábbépítése.
■ Tevékeny kommunikáció, a
tudásbázis hangsúlyozásával.
■ Szorosabb együttműködés
a partner szakmai szerveze-
tekkel, a „reális zöld” szerve-
zetekkel.
■ Új bizottságok létrehozása.
■ Nyitás eddig nem i smert
szakterületek felé.
■ Internetes fórumok nyitása.
■ Tudásközpont létrehozása.
■ Konferenciáink reformja.
■ Folyóirataink megújítása.
■ Oktatási intézményekkel, ku-
tatóintézetekkel, nemzetközi
szervezetekkel való kapcso-
lattartás erősítése.
■ „Közlekedési Napok” létre-
hozása.
A felgyorsult politikai változások
hátterében a szakmát is érintő
folyamatos új kihívások, a ko-
rábban állandónak hitt rendsze-
reikben bekövetkezett átszer-
vezések törvényszerűen válto-
zást hoznak a KTE életébe is.
Ez a terület a KTE tevékenysé-
gének egyik legfontosabb szeg-
mense, mind az Egyesület presz-
tízse, tekintélye, mind működé-
se, eredménye, értelme szem-
pontjából. Meg kell találni a
KTE mainál megfelelőbb helyét
a szakmai-társadalmi hierarchi-
ában, illetve meg kell találni az
egyensúlyt a bátor, kritikus véle-
ményformálás és a kompromisz-
szumos, kiegyensúlyozó együtt-
működés között a döntéshoza-
tallal való kommunikációban.
Meggyőződésem, hogy a XXI.
század Magyarországának egyik
legaktívabb és legsikeresebb
civil szervezetévé fogunk válni!
Tóth I. Gábor
Tóthné Temesi Kingát, a Közlekedéstudományi
Intézet regionális irodájának vezetőjét, a KTE főtitkárhelyettesét
a Stratégiai Fejlesztési Programról kérdeztük.
A
54-55 jovokep.indd 55 8/24/09 4:52:16 PM
■ Sokszor és sokan foglalkoz-
tak a közlekedési sajtóban az
úgynevezett bírságrendelet-
tel, amely egyre inkább bor-
zolta a fuvarozók és a gép-
kocsivezetők idegeit. De mi
volt az előzménye az irreáli-
san magas összegek kialaku-
lásának, hogyan kezdődött a
történet?
– Az ellenőrzési és bírságolá-
si rendszer Magyarország uniós
csatlakozása óta központi témája
volt a Magyar Közúti Fuvarozók
Egyesülete érdekképviseleti, ér-
dekérvényesítési munkájának –
mondja a főtitkárhelyettes – Az
MKFE egyre kiélezettebb fuvar-
piaci viszonyok között működő
tagjai szinte minden egyesüle-
ti fórumon szorgalmazták, hogy
a hatóság olyan ellenőrzési és
szankciórendszert hozzon létre,
amellyel kiszűrhetik az illegálisan
működő fuvarozókat, és szank-
cionálják azokat, akik súlyosan
megsértik a versenysemleges-
séget. Tagjaink azt is szerették
volna elérni, hogy változzon a
külföldi-magyar ellenőrzési és
bírságolási arány, mert tapaszta-
lataik szerint – és ezt az adatok
is igazolták – sokkal gyakrabban
állították meg a magyar, mint a
külföldi járműveket. Ezzel össze-
függésben olyan jogszabály meg-
alkotását várták el, amely meg-
teremti annak a le-
hetőségét, hogy a
szabályszegő kül-
földi jármű ve-
zetője (üzemben
tartój a) bírság-
fizetés nélkül ne
úszhassa meg cse-
lekedetét. Továbbá az
ellenőrző hatóságok közti
jobb koordinációt, ugyanakkor a
hazai fuvarozók szankcionálásá-
ban való „érdekeltségük” meg-
szüntetését követelték.
A célkitűzések között szerepelt
a felrakóhelyek ellenőrzésének
és szankcionálásának lehetősé-
ge, valamint az is, hogy a bün-
tetési összegek legyenek visz-
szatartó erejűek, ugyanakkor
legyenek arányban az elköve-
tett szabálytalansággal, és a kis
hibáknál toleráns módon lehes-
sen kiszabni a büntetést. Végül
olyan jogszabály létrehozását
kérték, amely feloldja a közigaz-
gatási és szabálysértési bírságok
közti ellentmondásokat.
■ Mit tett az egyesület a cél-
kitűzések megvalósulása ér-
dekében?
– E célok elérése érdekében egy
gyakorlatilag négy évig tartó ér-
dekegyeztetési folyamat kezdő-
dött. Elsőként az MKFE 2005.
tavaszán szervezett egy olyan
fórumot, ahol első ízben ültek
együtt asztalhoz a személy-
szállítói és árufuvarozói szak-
ma szempontjából kiemelkedő
jelentőségű jogal-
kotó és jogalkal-
mazó, vagyis el-
lenőrző hatósá-
gok az egyesü-
let tisztségvise-
lőivel. Ekkor vált
mindannyiuk szá-
mára vil ágossá, je-
lentős jogszabályi változá-
sokra van szükség ahhoz, hogy
egy mindenki számára kezelhe-
tő rendszer jöhessen létre. Si-
került elérni, hogy a témával
már kormányzati szinten is fog-
lalkozzanak, aminek bizonyí-
téka, hogy a felsorolt célkitű-
zések a Kormány és az érdek-
képviseletek által 2005. augusz-
tus 23-án aláírt megállapodás
első két pontjában is szerepel-
tek Rövid időn belül módosult a
közúti közlekedési törvény, va-
lamint számos kapcsolódó kor-
mány-, és tárcarendelet. S nem
utolsó sorban megszületett az
57/2007. (III.31.) Kormányren-
delet, amelyről rövid időn belül
kiderült, hogy a fenti elveket
csak részben szolgálja, s ará-
nyosnak (főként a bírságmér-
tékek tekintetében) semmikép-
pen nem nevezhető.
■ Ez a bizonyos „bírságrende-
let” verte ki végképp a bizto-
sítékot a fuvarozók körében.
Mit léphetett ezután az egye-
sület, amikor a hatóság lát-
szólag teljesítette tagjai köve-
teléseit?
– Az MKFE a kormánymegálla-
podást közösen írta alá a társ-
érdekképvi sel etekkel. Ezért
őket is bevonva újabb egyeztető
fórumot szerveztünk. A Közle-
kedési Múzeum tárgyalóasztalát
2007. október 2-án harmincan
ültük körül, az érdekképviselő-
kön kívül a közlekedési tárca, a
Pénzügyminisztérium, az Igaz-
ságügyi és Rendészeti Minisz-
térium, valamint valamennyi el-
lenőrző hatóság, így a Nemzeti
Közlekedési Hatóság, az ORFK,
a VPOP, az Országos Munka-
ügyi és Munkabiztonsági Főfel-
ügyelet, az akkor még meglévő
Határőrség, az APEH, valamint
az Országos Katasztrófavédel-
mi Hatóság kompetens vezetői
és munkatársai. A megbeszé-
lés egyik közvetlen eredménye
az volt, hogy a szaktárca meg-
bízása alapján a Közlekedéstu-
dományi Intézetben megkezdő-
dött az e témakörre vonatkozó
mélyreható kutatás, és elkészült
egy nagyon alapos és részletes
tanulmány, amely megállapítá-
sainak döntő többségében iga-
zolta az érdekképviseletek ki-
fogásainak és javaslatainak jo-
gosságát. Ezzel párhuzamosan
a Kormány és az érdekképvise-
letek 2008. június 25-én újabb
megállapodást írtak alá, amely-
nek 2. pontja éppen az úgyne-
vezett bírságrendelet felülvizs-
gálatát célozta meg. Rövid időn
belül viszont mindenki számára
az is világossá vált, hogy ehhez
elengedhetetlen a közúti köz-
lekedési törvény módosítása,
másrészt nem elég az 57-es
rendelet toldozása-foldozása, új
bírságrendeletet kell alkotni!
■ Ismerve a bürokrácia út-
vesztőit, ezután már viszony-
lag gyorsan megszületett az
eredmény. Hogyan sikerült
felpörgetni az eseményeket?
– Az ezt követő rendkívül in-
tenzív munka, a tucatnyi ideg-
tépő egyeztetés, a kilónyi do-
kumentumok, levélváltások szá-
zai: már mind-mind csak törté-
nelem, a folyamatban résztve-
vők és az MKFE irattárának em-
lékei. De név szerint is meg kell
említenünk az MKFE elnökségé-
nek azokat a tagjait, akik szak-
értelmükkel, tapasztalataikkal
rendkívül sokat tettek a válto-
zás érdekében. Az első fordu-
MKFE A MÓDOSÍTOTT BÍRSÁGRENDELETRÔL
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZAKMAI FÓRUM 56
Megváltozott
a bírságrendelet
ÉRDEKKÉPVISELETI ÉS SZAKMAI SIKER
Végre! Több éve húzódó, a közúti közlekedési szolgáltatással
foglalkozó vállalkozások és gépkocsivezetőik szempontjából is
„húsbavágó” történet végére került pont azzal, hogy
az Országgyűlés június 8-án megszavazta a közúti közlekedési
törvény módosítását, majd július 29-én, amikor a Kormány
elfogadta a közúti árufuvarozáshoz, a személyszállításhoz
és a közúti közlekedéshez kapcsolódó egyes rendelkezések
megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, valamint
a bírságolással összefüggő hatósági feladatokról szóló új szabályokat.
Az idáig vezető, meglehetősen hosszú és akadályokkal teli útról,
illetve a legfontosabb változásokról kérdeztük Karmos Gábort,
az MKFE főtitkárhelyettesét, aki az egyesület munkaszervezetének
képviseletében mindvégig részese volt ennek a szakmai
folyamatnak.
56-59 mkfe.indd 56 9/1/09 1:13:14 PM
lóban Galambos István és Rajnai
Zoltán, az új bírságrendelet elő-
készítésében dr. Kocsis Rita és
Galambosi Imre dolgozott ren-
geteget. Lényegében a hatóság
elé kész jogszabály-tervezetet
tehettünk le, úgy is fogalmazha-
tunk, hogy elnökségi tagjaink a
„másik oldal” helyett (is) dolgoz-
tak. Még gyorsabban megszület-
hetett volna a jogszabály, ha az
Európai Unióban nem éppen
ezekben hónapokban készül új
irányelv, amelyet természete-
sen már Magyarországnak is fi-
gyelembe kellett vennie.
■ Mennyire jellemző az össz-
hang a bírságok, szankciók
ügyében az unió országaiban?
– Az Európai Unióban az elmúlt
években elsősorban az ún. szo-
ciális jogszabályok betartását és
betartatását tartják fontosnak.
A 2006. március 15-étől hatály-
ban lévő 561/2006/EK rendelet
(mely a közúti szállításra vonat-
kozó egyes szociális jogszabá-
lyok összehangolásáról szól, s –
többek között – a maximális ve-
zetési- és minimális pihenőidők-
ről, valamint szünetekről az unió
valamennyi országában kötelező
szabályokat tartalmazza) előír-
ja a tagállamok számára, hogy
hatékony, arányos, visszatar-
tó erejű és diszkriminációmen-
tes szankciókat alkalmazzanak
az előírások megsértése ese-
tén. Ugyanez vonatkozik a köz-
úti közlekedésben használt me-
netíró készülékekről (tachográ-
fokról) szóló 3821/85/EK rende-
let előírásainak megsértésére.
Mindemellett az Európai Par-
lament és a Tanács 2006-ban
egy 2006/22/EK irányelvet is al-
kotott, mely a közúti szállításra
vonatkozó egyes szociális jog-
szabályok végrehajtásának mini-
mumfeltételeiről szól. Ez utób-
bi III. melléklete tartalmazta a
jogsértésnek tekinthető cselek-
mények – korántsem kimerítő –
listáját. Mivel elemzéseik során
ez utóbbit az uniós jogalkotók is
hiányosnak tartották, így ez év
elején megszületett a Bizottság
2009/5/EK irányelve, mely e III.
mellékletet kiegészítette, pon-
tosította, a jogsértéseket pedig
az „enyhe jogsértés”, „súlyos
jogsértés”, „nagyon súlyos jog-
sértés” kategóriákba sorolta. Az
augusztus 1-jén hatályba lépett
új magyarországi bírságrendelet
már úgy készült el, hogy mesz-
szemenően kielégíti az új uniós
szabály előírásait, jelenleg nincs
olyan egyéb uniós kötelezett-
ség, amiért a szankciók szabá-
lyait újra felül kellene vizsgálni.
Az EU előírásainak megfelelően
– Portugália kivételével – vala-
mennyi tagország meg is alkotta
önálló jogszabályait a különböző
jogsértések szankcionálására.
E jogszabályok azonban a szank-
ciók típusaira, differenciálásá-
ra vonatkozóan és a pénzbírsá-
gok nagyságrendjében is külön-
böznek. Az unió elvárása tag-
országaitól, hogy ez év végéig
legalább bírságolandó cseleke-
deteik harmonizáljanak az új
irányelvvel.
Mivel a jogszabályok megsérté-
sére alkalmazott szankci-
ók tagállamonként je-
lentősen eltérnek, a
nemzetközi szállí-
tásban működő
j á r művezet ők
és vállalkozások
számára rendkí-
vül nehéz egyér-
telműen kikövet-
keztetni a lehetséges
jogsértések megítélését
és következményeit.
■ Hogyan lehet összefoglalni
a közúti közlekedési törvény
legfontosabb módosulásait?
– Ahogyan már említettem, nem
lehetett volna új bírságrendelet
alkotni a közúti közlekedési tör-
vény módosítása nélkül. Ráadá-
sul a magyarországi ellenőrzé-
si és bírságolási szabályokban
nemcsak a szociális előírások-
ra és a menetíró-készülékek-
re vonatkozó kérdéseket kel-
lett rendezni, hanem – éppen
a közigazgatási és szabálysér-
tési bírságok közti ellentmon-
dások feloldása miatt – a meg-
határozott engedélyhez és ok-
mány meglétéhez kötött közúti
közlekedési szolgáltatás, a saját
számlás szállítás, a veszélyes áru
szállítás, a gyorsan romló élel-
miszerek és élő állatok szállítá-
sa, a bérelt járművekkel végzett
áruszállítás, a járművek műsza-
ki és környezetvédelmi tulaj-
donságai, a megengedett leg-
nagyobb össztömeget, tengely-
terhelést és méretet meghaladó
járművek közlekedése, az öm-
lesztett áruk szállítása, a nem-
zetközi kombinált árufuvaro-
zást elősegítő kedvezmények,
a nehéz tehergépkocsik köz-
lekedésének korlátozása kér-
déseit is. S mindezek mellett –
más okokból – a biztonsági öv,
a gyermekbiztonsági rendszer,
a motorkerékpár-bukósisak és
a mobil rádiótelefon használatá-
ra vonatkozó előírásokat is újra
kellett szabályozni.
Az új törvény (2009. évi XLV.
törvény a közúti közlekedésről
szóló 1988. évi I. törvény mó-
dosításáról) a szerepeket pon-
tosan meghatározva rögzíti,
hogy ellenőrizni és bírságolni öt
hatóság, a közlekedési hatóság,
a rendőrség, a vámhatóság, a
katasztrófavédelmi hatóság és a
munkaügyi hatóság jogosult.
■ A bírságok összege
okozta a legnagyobb
problémát a fuva-
rozóknak, ezen
a téren milyen
változások szü-
l ettek, i l l etve
mel yek a leg-
fontosabb újdon-
ságok?
– Nagy előrelépés és
siker, hogy míg egy ren-
delkezés megsértőjével szem-
ben kiszabható bírság felső ösz-
szege (800 000 Ft) nem módo-
sult, addig az alsó határ 50 000
Ft-ról 10 000 Ft-ra mérsék-
lődött. Fontos újdonság az is,
hogy nincs helye bírság kiszabá-
sának, ha a jogsértő cselekmény
elkövetése óta egy év eltelt.
Pontosítja a törvény, hogy a bír-
ságot a rendelkezés megsérté-
séért felelősnek kell megfizet-
nie. Amennyiben többen felelő-
sek, úgy felelősségük arányában
szankcionálják őket, ha pedig ez
az arány nem állapítható meg, a
bírságon fele-fele arányban osz-
toznak. Szintén fontos módosu-
lás, hogy mentesül a felelősség
alól a bírságfizetésre kötelezett,
ha a szabálysértés a működési
körén kívül eső elháríthatatlan
ok, vagy olyan esemény miatt
következett be, amelyet nem
látott, vagy láthatott előre.
A beszedett bírság ez évben
még az eljáró hatóságot illeti
meg, de jövő évtől mindez már
a központi költségvetés köz-
pontosított bevételét képezi!
Ez volt az egyeztetések egyik
legvitatottabb pontja, s a mó-
dosítást sem a hatóságok, sem
a Kormány nem támogatta. Ér-
dekképviseleti sikerként köny-
velhetjük el, hogy az Ország-
gyűlés mégis így döntött!
Szintén jelentős eredmény, hogy
a törvény erejénél fogva meg-
szűnt a magyar járművek visz-
szatartási lehetősége a bírság-
fizetés kikényszerítésére! Erre
augusztus 1-je óta már nincs
mód. Fontos és helyes döntés-
nek tekinthetjük, hogy az ellen-
őrzések szakmai útmutatását és
koordinációját a közlekedési ha-
tóság látja el.
Akinek már volt rosszul sikerült
fellebbezése, értékelni fogja azt
a változást is, hogy fellebbezés
esetén a fellebbezéssel nem tá-
madott rendelkezés jogerős.
A Kkt-hez tartozó, s ugyancsak
pozitív hír, hogy – mások mel-
lett az MKFE jogi képviselői-
nek beadványát követően – az
Alkotmánybíróság nemet mon-
dott az üzemben tartó mögöt-
tes felelősségére, azaz nem kell
bírságot fizetnie az üzemben
tartónak, ha a tényleges sza-
bályszegőtől nem lehet a bírsá-
got behajtani!
■ A sok jó mellett maradtak-e
fájó pontjai a fuvarozóknak?
– Egy negatív változás történt,
s ezt természetesen ismertet-
nünk kell. Határozott érdek-
képviseleti ellenvetés ellenére
Hagyó Miklós főpolgármester-
helyettesnek sikerült politikailag
kilobbiznia, hogy a behajtási tila-
lom korlátozott övezetben sza-
bálysértések jövő évtől a köz-
igazgatási bírság alá kerülnek.
■ Melyek a legfontosabb tud-
nivalók az új bírságrendelet-
ből?
– Augusztus 1-jétől hatályos a
156/2009. (VII.29.) Kormányren-
delet, mely felváltotta a mind a
magyar, mind a külföldi fuvaro-
zók által sokat kritizált és bírált
korábbi 57/2007. (III.31.) Kor-
mányrendeletet, melyet a szak-
zsargon csak bírságrendelet-
ként titulált. A korábbi rendelet
egyébként olyan éles támadások
tüzébe került, hogy azzal már
EU-szinten is érdemben foglal-
koztak, sőt, például a Zala Me-
gyei Bíróság is az Alkotmánybí-
rósághoz fordult miatta.
MKFE A MÓDOSÍTOTT BÍRSÁGRENDELETRÔL
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 57

56-59 mkfe.indd 57 8/24/09 5:05:04 PM
Az új bírságrendelet teljes is-
mertetésére terjedelmi okok-
ból nincs módunk, hiszen az a
Magyar Közlönyben is 20 olda-
las (természetesen a jogszabály
teljes terjedelmében olvasható
és letölthető a www.mkfe.hu
web-lapról)! A lényeges válto-
zásokra azonban szeretném fel-
hívni a figyelmet!
Az új bírságrendelet nem az
úgynevezett bírságtáblázatok-
ban, hanem összevontan, a ren-
delet 2.–12. paragrafusaiban
rögzíti azokat a jogszabályokat,
illetve 12. mellékletében azokat
a bilaterális egyezményeket,
amelyek megsértése bírságolást
von maga után, s szakaszonként
külön-külön hivatkozik a mel-
lékletként szereplő összesen 11
bírságtáblára.
Fontos módosul ás továbbá,
hogy több esetben, amikor az
ellenőrző hatóság okmány hiá-
nyát állapítja meg, de a hiány-
zó okmányok megléte az NKH
nyilvántartásából megállapítha-
tó, vagy a nyilvántartásban nem
szereplő, az ellenőrzés időpont-
jában minden kétséget kizáróan
érvényes okmányt az ellenőrző
hatóságnak – az ellenőrzés nap-
ját követő 8 napon belül – be-
mutatják, akkor a bírság mér-
téke 30 000 Ft, szemben azzal,
hogy a korábbiakban e „kedvez-
ményes” bírságtétel 50 százalé-
kos (azaz ennek akár többszö-
röse) volt.
Ugyancsak alapvető fontossá-
gú, hogy a jogszabály a „halma-
zati bírságok” összegét is korlá-
tozta! Az engedélyekkel, a ve-
zetési- és pihenőidőkkel, az
ADR-rel, illetve az úgynevezett
túlsúlyos szabályok megsérté-
se esetén, ha ugyanazon ellen-
őrzés keretében több jogsértő
cselekményt, illetve mulasztást
állapít meg az ellenőrző ható-
ság, a kiszabott bírság összege
legfeljebb 1 000 000 Ft lehet,
egyéb esetekben pedig külön-
külön legfeljebb 600 000 Ft, de
együttesen sem lehet több 2
200 000 Ft-nál. Amennyiben a
gépjárművezető a bírság fizeté-
sére kötelezett, a maximális té-
teleket a jogszabály ugyanezek-
re az esetekre 400 000 Ft-ban,
250 000 Ft-ban, illetve 800 000
Ft-ban állapítja meg.
Újdonság, és megítélésünk sze-
rint nagyon jó hír, hogy az NKH
Központi Hivatalának 2009. de-
cember 31-ig Komplex Ellenőr-
zési és Bírságolási Útmutatóban
kell meghatároznia az új bírság-
rendelet végrehajtásához szük-
séges valamennyi ismeretet, ez
az útmutató az egységes ható-
sági ellenőrzési és bírságolási
gyakorlat záloga lehet!
Ugyancsak újdonság, hogy az
NKH-nak az ellenőrző hatósá-
gokkal egyeztetve minden év
november 30-ig éves ellenőr-
zési tervet kell készítenie a kö-
vetkező évre, melyet a szaktár-
ca minisztere – többek között
az MKFE-vel történő egyezte-
tést követően – hagy jóvá!
Jó tudni azt is, hogy az augusz-
tus 1-jét megelőzően elkövetett
szabályszegések esetében is az
új bírságrendelet előírá-
sai t kel l al kal maz-
ni abban az eset-
ben, ha a bírság
mértéke, illetve
a bírság legma-
gasabb mérté-
ke tekintetében
az új rendelkezés
kedvezőbb, mint a
korábbi bírságrende-
letben volt!
A rendelet – helyesen – módo-
sítja a közúti árufuvarozási szer-
ződésekről szóló 2/1981. (I.31.)
MT rendeletet, az ún. KÁSZ-
t is, valamint a 89/1988-as MT
rendeletet az alábbi meghatáro-
zásokkal:
■ ha a fuvaroztató vagy meg-
bízása alapján az áru feladója
vagy a felrakást végző a gép-
járműre annak teherbírását
meghaladó tömegű árut rak
fel és a közúti forgalomban az
ellenőrző hatóság túlsúlyt ál-
lapít meg, a fuvaroztató – ha
jogszabály eltérően nem ren-
delkezik – a külön jogszabály-
ban (az új bírságrendeletben)
meghatározott bírságot köte-
les fizetni (KÁSZ);
■ a rakomány tömegére vonat-
kozó nyilatkozat nem való-
ságnak megfelelő tartalom-
mal történt kiállításáért külön
jogszabály (az új bírságrende-
let) alapján fizetendő bírság a
nyilatkozat kiállítóját terheli
(KÁSZ);
■ túlsúly megállapítása esetén
a külön jogszabály (az új bír-
ságrendelet) alapján fizeten-
dő bírság a bizonylat kiállító-
ját terheli (89/88-as).
Ez utóbbi meghatározásokkal
megvalósult a szabálytalan fel-
rakóhelyek szankcionálásának
lehetősége is!
Végül – a teljesség igénye nél-
kül – a bírságtáblák egyes mó-
dosulásaira szeretném felhívni a
figyelmet. Mindenképpen érde-
mes alaposan elolvasni, tanul-
mányozni ezeket a melléklete-
ket is.
A régi rendelethez képest fon-
tos változás, hogy a táblázatok
minden esetben rögzítik a bír-
ságolással érintett cselekmény
elkövetéséért felelőssé tehető
céget, vagy személyt!
A rendelet 1. melléklete (az 1.
bírságtábla) pontosítja az en-
gedélyekkel kapcsolatos,
bírságolással érintett
cselekmények, mu-
l asztások körét.
Egyes tételeinél
– például a fu-
varlevél és a me-
netlevél előírá-
soknál – a bírság-
tételek jelentősen
csökkentek.
A 2. melléklet (a 2. bírság-
tábla) a sajátszámlás személy-
szállítással kapcsolatosan tesz
a korábbiakhoz képest pontosí-
tásokat, a menetlevél esetében
szintén a bírságtételek csökke-
nésével.
A 3. melléklet (a 3. bírságtábla)
a vezetési- és pihenőidő szabá-
lyok megsértésének szankcióit
tartalmazza. A korábbi öt ka-
tegóriás differenciálás helyett
hat kategóriás a differenciálás,
a bírságtételek pedig – főként a
kisebb szabályszegéseknél – je-
lentősen csökkentek. Kiküszö-
böli a korábbi százalékos mér-
tékeket és mindenütt precíz
adatokat ad meg. (Csak példá-
lózó jelleggel, míg ha valaki ko-
rábban a négy és fél órás folya-
matos vezetési időt 59 perc-
cel lépte túl, 300 000 Ft bírsá-
got kellett fizetnie, addig az új
rendelet szerint ez 80 000 Ft.
Egy félórán belüli napi túlveze-
tés szankciója pedig 10 000 Ft,
szemben a korábbi 50 000, illet-
ve akár 100 000 Ft-tal!) Elisme-
rően következetes a jogszabály
a kategóriánként alkalmazott 10
– 30 – 80 – 120 - 200 – 300 ezer
Ft-os bírságmértékekkel.
A szabálysértési körben a leg-
jelentősebb mennyiségi válto-
zást – a korábbiakban hivatko-
zott 2009/5/EK irányelv beépí-
tése miatt – a 4. melléklet (a
4. bírságtábla) jelenti. Mivel az
uniós előírás miatt a bírságo-
lással érintett cselekmények és
mulasztások köre e táblában je-
lentősen bővült, nyomatékosan
felhívjuk mind a munkáltatók,
mind a gépkocsivezetők figyel-
mét az új szabályozás tanulmá-
nyozására!
Az 5. mellékletet (az 5. bírság-
táblát) elsősorban az ADR-es
árukat szállító, a 6. mellékletet
(a 6. bírságtáblát) pedig elsősor-
ban az ATP-s árukat és az élő-
állatot szállító cégeknek és jár-
művezetőiknek javasoljuk ta-
nulmányozásra!
A 7. melléklet (a 7. bírságtábla)
ismerete a bérelt járművekkel
történő fuvarozások során fon-
tos.
A 8. melléklet a megengedett
legnagyobb össztömeget, ten-
gelyterhelést, méretet megha-
ladó járművekre vonatkozó új
szankciókat és új bírságokat írja
le. Az új közigazgatási bírságté-
telek – helyesen – differenciál-
tak, kismértékű szabálysérté-
sek esetén a korábbi közigaz-
gatási bírságnál jelentősebb ke-
vesebbek, melyek ugyanakkor a
szabályok nagyobb megsértése
esetén jelentősen nőnek!
Ugyancsak e táblázatban csök-
kent a nemzetközi, nem menet-
rend szerinti személyszállításra
használt autóbuszokhoz előírt
okmány hiányának, érvényte-
lenségének büntetési tétele 200
000 Ft-ról 100 000 Ft-ra, illetve
a jármű üzemben tartóját azo-
nosító jelzés feltüntetésének hi-
ánya bírságtétel 100 000 Ft-ról
10 000 Ft-ra!
A 9. melléklet (a 9. bírságtábla)
a kombinált fuvarozást végzők
számára releváns.
Új a 10. melléklet (a 10. bírság-
tábla), mely a hétvégi forgalom-
korlátozásra vonatkozó rendel-
kezés megszegését szankcio-
nálja, mégpedig a korábbi sza-
bálysértési bírsághoz képest az
új közigazgatási bírságtétel ma-
gasabb!
Érdemes mindenkinek tanul-
MKFE A MÓDOSÍTOTT BÍRSÁGRENDELETRÔL
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZAKMAI FÓRUM 58
MKFE
56-59 mkfe.indd 58 8/24/09 5:05:13 PM
mányozni a 11. mellékletet is
(bár ezt nem elsősorban a köz-
úti közlekedési szolgáltatók
számára „készítették”), ebben
a menet közben kézben tartott
mobil rádiótelefon használata,
a biztonsági öv használata nél-
küli közlekedés, a gyermekbiz-
tonsági rendszer használatának
elmulasztása és a motorkerék-
pár-bukósisak használatának el-
mulasztása szankcióit olvashat-
ják.
■ Véget ért egy hosszú, küz-
delmes időszak. Milyen újabb
témák kerülnek előtérbe az
érdekképviseleti munkában?
– A bírságrendeleten kívül meg
kell említenem két jogszabály
módosítását, az egyik a megha-
tározott össztömeget, tengely-
súlyterhelést és méretet meg-
haladó járművek közlekedésé-
ről szól, a másik az autóbusz-
szal végzett menetrend szerin-
ti személyszállításra vonatko-
zik, s ez a módosított változat
már tartalmazza az uniós kö-
telezettséget is. További sikert
jelent egyesületünk számára,
hogy az Árufuvarozási tanács
tagjai megbeszéléseket folytat-
tak – tagságunk jelzései alapján
– a Nemzeti Közlekedési Ható-
ság és a VPOP képviselőivel a
Magyarországról történő har-
madik országos feladatot végző
külföldi fuvarozók engedélyei-
nek ellenőrzéséről és az enge-
délyek kezeléséről. A tapaszta-
latok szerint ugyanis többnyire
lengyel fuvarozók vitték el az
árut úgy, hogy nem volt, vagy
már többszörösen lejárt az en-
gedélyük. A megbeszélés ered-
ménye, hogy a hatóság ellenőrzi
és ami még fontosabb, kezeli az
engedélyeket, így máris tapasz-
talható a külföldiek által végzett
harmadik országos forgalom
csökkenése. Szintén nagy siker-
ként könyvelhetjük el, hogy az
áru- és a személyszállító vállal-
kozásoknak is lehetősége nyílik
a szakképzési hozzájárulás egy
részének felhasználására saját
gépkocsivezetőik hatósági kép-
zéseire. A mikro és kisvállalko-
zások a 60-, a közepes és nagy-
vállalkozások az összeg 33 szá-
zalékát fordíthatják erre a célra.
Ami az elkövetkezendő időszak
feladatait illeti, a használatará-
nyos útdíjrendszer bevezeté-
se ismét napirendre került. A
Közlekedésfejlesztési Koordi-
nációs Központ Siposs Árpád
és Andricsák Zoltán vezetésé-
vel elkészítette a használatará-
nyos útdíj „Zöld könyvét”, és
meg is kezdődtek az egyezte-
tések. Az elmúlt négy év törté-
nései alapján szerintem kevés a
politikai esély arra, hogy ebben
a kormányzati ciklusban ez a
rendszer megindulhatna. Az
MKFE álláspontja egyébként
az, és hozzáteszem, ebben a
Magyar Autóklub és a Levegő
Munkacsoport is egyetért ve-
lünk, hogy amennyiben a hasz-
nálatarányos útdíjat Magyaror-
szág bevezeti, akkor a magyar-
országi székhelyű vállalkozások
számára relatív versenyelőnyt
kell teremteni. Erre német és
osztrák példa is van, akár adó-
csökkentésre, akár kedvezmé-
nyes részecskeszűrő vásárlásra
is emlékeztethetünk. Amiben a
Levegőt Munkacsoport már vi-
tatkozik egyesületünkkel, hogy
szerintünk a bevételt a közúti
infrastruktúra érdekében kell
felhasználni.
Ez év második felének és a jövő
évnek nyilván sláger témája lesz
a közösségi közlekedés reform-
ja, bizonyos támogatások meg-
vonása. A közösségi közlekedés
finanszírozása vitathatatlanul
reformra szorul, és bizonyos,
hogy ez véráldozatok nélkül
nem valósulhat meg. De végre
világossá kellene tenni és össze-
hangolni a vasút és az autóbusz
szerepét, hiszen mindegyiknek
megvan a maga fontos helye.
Meg kellene szüntetni a fölös-
leges párhuzamosságokat, és
megfontolni, melyik területen
melyik a gazdaságos és nélkü-
lözhetetlen megoldás. Végeze-
tül tudjuk, hogy a Kormány őszi
munkatervében szerepel az
1992-ben megállapított üzem-
anyagnorma-rendszer vi zs-
gálata. Álláspontunk szerint a
norma bizonyos elemeiben va-
lóban van tartalék, de szakmai
hiba lenne egy egyszerű fűnyíró
elv alapján meghozni a döntést a
változtatásról.
Rojkó Júlia
MKFE A MÓDOSÍTOTT BÍRSÁGRENDELETRÔL/HASZONGÉPJÁRMÛ-ELADÁSI ADATOK
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 59
HASZONJÁRMÛVEK 3,5 TONNA ALATT
HASZONJÁRMÛVEK 3,5 TONNA ALATT
HASZONJÁRMÛVEK 3,5 TONNA FELETT
3,51–5,00 TONNÁIG
5,01–10,00 TONNÁIG
10,01–15,00 TONNÁIG
15,01 TONNA FELETT
BUSZ
3,5 TONNA
CITROËN 445 6,4
DACIA 27 0,4
FIAT 706 10,1
FORD 1 653 23,6
HYUNDAI 0 0,0
KIA 10 0,1
LAND-ROVER 56 0,8
MAZDA 88 1,3
MERCEDES 407 5,8
MITSUBISHI 245 3,5
NISSAN 638 9,1
OPEL 444 6,3
PEUGEOT 464 6,6
RENAULT 397 5,7
SKODA 106 1,5
SSANGYONG 11 0,2
TOYOTA 509 7,3
VOLKSWAGEN 795 11,4
ÖSSZESEN 7 001 100,0
IVECO 146 38,7
MERCEDES 218 57,8
MITSUBISHI 3 0,8
RENAULT 10 2,7
ÖSSZESEN 377 100,0
IVECO 2 2,7
MERCEDES 73 97,3
ÖSSZESEN 75 100,0
DAF 17 11,0
IVECO 112 72,7
MAN 3 1,9
MERCEDES 5 3,2
MITSUBISHI 6 3,9
RENAULT 11 7,1
ÖSSZESEN 154 100,0
DAF 4 4,3
IVECO 34 36,6
MAN 17 18,3
MERCEDES 32 34,4
RENAULT 6 6,5
VOLVO 0 0,0
ÖSSZESEN 93 100,0
DAF 244 37,8
IVECO 43 6,7
KAMAZ 0 0,0
MAN 87 13,5
MERCEDES 59 9,1
RENAULT 90 13,9
SCANIA 61 9,4
TATRA 0 0,0
VOLVO 62 9,6
ÖSSZESEN 646 100,0
MAN 0 0,0
MERCEDES 17 10,9
SCANIA 3 1,9
VOLVO 136 87,2
ÖSSZESEN 156 100,0
2,5 TONNÁIG 1 770 25,1
2,5–3,5 T KÖZÖTT 5 284 74,9
ÖSSZESEN 7 054 100,0
3,5 TONNA 377 25,1
3,51–5,0 TONNA 75 5,0
5,01–10,0 TONNA 154 10,3
10,01–15,0 TONNA 93 6,2
15,01 TONNA FELETT 646 43,0
BUSZ 156 10,4
ÖSSZESEN 1 501 100,0
2009. Piaci
MÁRKA I. félév részesedés
(db) %-ban
2009. Piaci
MÁRKA I. félév részesedés
(db) %-ban
2009. Piaci
MÁRKA I. félév részesedés
(db) %-ban
Készítette: Magyar Gépjármûimportôrök Egyesülete.
Minden jog fenntartva!
MAGYARORSZÁGI HASZONGÉPJÁRMÛ-ELADÁSI ADATOK, 2009. ÉV I. FÉLÉV ■ MA GYAR GÉP JÁR MÛ IM POR TÔ RÖK EGYE SÜ LE TE
56-59 mkfe.indd 59 8/24/09 5:05:20 PM
agyarországon a közle-
kedés és szállítás állít-
ja elő a GDP hat százalékát. A
közlekedési hálózatok építését
és a járműgyártást is figyelembe
véve, minden tizedik munkahely
a közlekedéssel kapcsolatos. Az
európai trendekhez igazodva,
az áruszállítási teljesítmények
növekedése 2000-től rendre
meghaladja a GDP növekedé-
si ütemét, a személyszállításé
pedig megközelíti azt. A 2006.
évi adatok alapján a közúti köz-
lekedés aránya az áruszállítás-
ban (árutonna-kilométer alap-
ján) 73 százalék, a személyszál-
lításban (utas-kilométer alapján)
80 százalék volt.
DINAMIKUS FORGALOMBŐVÜLÉS
Magyarország gazdaságföldrajzi
fekvése mind áruforgalmi, mind
személyszállítási szempontból
kedvező. Domborzati viszonya-
ink (síkvidék) kedvezőbb felté-
teleket biztosítanak tranzit köz-
lekedési útvonalak fejlesztésé-
hez, mint a nagyobb hegysé-
gekkel rendelkező szomszédos
országokban. Ennek következ-
tében az országon több olyan,
Kelet- és Nyugat-Európát ösz-
szekötő fő európai közlekedési
folyosó halad át, amely komoly
lehetőséget jelent a gazdasá-
gi versenyképesség növelésé-
re a nemzetközi kereskedelem
logisztikai kiszolgálása révén.
(Lásd a közelmúltban átadott új
BILK-raktárépületet – a szerk.)
Az Európai Unió 2007-ben be-
következett újabb bővülése to-
vább fokozta a közlekedési szek-
torra nehezedő nyomást, mivel
a csatlakozott dél-kelet európai
államokból a legtöbb szállítási
útvonal hazánkon vezet keresz-
tül. Az EU korábbi tagállamai és
az újonnan csatlakozott államok
közötti áruforgalom évről évre
nő, és ez mindenekelőtt a hazai
törzshálózati elemeket terheli.
E forgalom további dinamikus
bővülése várható, amihez hoz-
zájárul a magyar szállítási igé-
nyek jelentős növekedése is.
A JÖVŐKÉP ELEMEI
Ezúttal néhány alapvető meg-
állapítást emelünk ki a 2030-
ra kitekintő jövőképből, továb-
bi részletek az Úton magazin
szeptemberi számában olvas-
hatók!
Áruszállítás: A belföldi közúti
áruszállítás, beleértve a váro-
si áruszállítást is, mind relatíve,
mind abszolút értékben bővül-
ni fog. A közúti közlekedés sze-
repe a többi közlekedési mód-
hoz viszonyítva a belföldi áru-
szállításban gyorsabban, míg a
tranzit szállításban – a vasúti
áruszállítás és a multimodalitás
eredményeként – megközelítő-
leg azonos ütemben nő. Az áru-
szállításban megvalósul az úgy-
nevezett módközi szállítás (ko-
modalitás), azaz a szállítási lánc
minden egyes elemében mind-
egyik közlekedési ág azt a szál-
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZAKMAI FÓRUM 60
M
Verhetetlen
a közúti fuvarozás!
A MAGYAR KÖZÚTI KÖZLEKEDÉS TÁVLATI FEJLÔDÉSE
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal támogatásával létrejött
ERTRAC Hungary Nemzeti Közúti Közlekedési Platform – melynek
más szervezetek mellett a NiT Hungary is tagja – a közúti
közlekedési szektor érintett szereplőinek együttműködésével
megfogalmazta a magyar közúti közlekedés ambiciózus,
ugyanakkor reális, 2030-ra kitekintő jövőképét. A jövőkép egyik
legfontosabb megállapítása, hogy az áru- és személyszállításban
2030-ig biztosan a közúté marad a főszerep.
vállalkozások legfőbb
problémáját az jelen-
tette, hogy nem állt rendelke-
zésre olyan megbízható, hiteles
információs forrás, mely alapján
a már úton lévő járművek veze-
tői is tájékozódhatnak az egyes
határátkelőhelyeken váratla-
nul megnövekedett várakozási
időkről. A probléma megoldá-
sa érdekében a NiT Hungary
dr. Samu István rendőr vezér-
őrnagyhoz, az Országos Rend-
őr-főkapitányság rendészeti fő-
igazgatójához, országos rend-
őrfőkapitány-helyetteshez for-
dult azzal a javaslattal, hogy az
ipartestület és az ORFK illeté-
kesei közösen alakítsanak ki és
működtessenek egy úgyneve-
zett „forró drót” szolgáltatást.
Az érdekképviseletnek ezáltal
lehetősége nyílna arra, hogy a
határállomásokon esetlegesen
kialakuló „dugókról” az érin-
tett vállalkozásokat mihama-
rabb értesíteni tudja, annak ér-
dekében, hogy a gépkocsiveze-
tők a „beállt” átkelőket időben
elkerülhessék.
A javaslat nyitott fülekre talált
a rendőrség részéről, hiszen az
ORFK saját weboldalán egy fo-
lyamatosan frissített informáci-
ós táblázatot hozott létre, mely
a horvát-, a szerb-, a román- és
az ukrán-magyar határszaka-
szon lévő átkelőhelyek aktuális
ki- és belépési várakozási idejét
tartalmazza, illetve hosszabb
várakozási idő kialakulása ese-
tén, alternatívát kínál más át-
kelők használatára.
nit
élkeresztben a fu-
varozók. Miután az
Országgyűlés nyár elején
egy törvénymódosítás ke-
retében megszavazta a fő-
városi behajtási rendelet ob-
jektív felelősségi alakzatok
közé emelését, ezzel bebe-
tonozva a szakmai érdek-
képviseletek által végrehajt-
hatatlannak ítélt jogszabály
előírásait, kisvártatva jött az
újabb hideg zuhany. A behaj-
tási engedélyek ellenőrzésé-
ért felelős Parking Kft. és a
Fővárosi Közterület-felügye-
let megállapodása alapján,
az FKF-nél megalakult az a 32
fős, egyenruhás akciócsoport,
amely kizárólag a behajtási hoz-
zájárulások ellenőrzésével, illet-
ve az engedélyköteles zónákba
engedély nélkül behajtó fuvaro-
zók bírságolásával foglalkozik.
A szakma sem hallgat(hat).
Az egyre fokozódó fuvarozó-
ellenes kampánnyal szemben
a NiT Hungary is erőteljesen
hallatja hangját, és a rendelke-
zésére álló információs csator-
nákon keresztül próbálja szak-
mai és észérvekkel alátámasz-
tani, hogy a fuvarozók számára
miért betarthatatlan a rendelet.
„Forró drót” a határon
ORFK „WEBES” INFORMÁCIÓK
Az utóbbi időszakban ismét egyre több NiT Hungary-
tagvállalkozás jelezte a szervezet felé, hogy a magyar–román
határszakaszon, a tehergépjárművek ki- és beléptetésére
kijelölt határátkelőhelyeken gyakran torlódnak a járművek,
hosszúra nyúlnak a várakozási idők. Az ipartestület gyors
intézkedése gyors eredményt hozott…
A
Betarthatatlan
a behajtási rendelet
KÜLÖN FKF AKCIÓCSOPORT BÜNTET
A NiT Hungary-nek változatlanul meggyőződése,
hogy a fővárosi behajtási rendelet betarthatatlan, szakszerűtlen
és vállalkozóellenes. A jogszabály körül már a megszületése
pillanatától áldatlan állapotok uralkodnak, ám a döntéshozók
nem akarják meghallani a szakma egységes vészkiáltásait.
Pedig az érdekképviseletek a komoly ellenszélben is keményen
ütik az asztalt…
C
60-61 nit.indd 60 8/27/09 3:33:13 PM
lítási feladatot látja el, amelyben
a leghatékonyabb. Az állam egy
önszabályzó, hatékonyságnö-
velő ösztönző rendszerrel mo-
tiválja a fuvarozási piac szerep-
lőit (megbízókat és fuvarozókat)
a hatékonyabb munkavégzés-
re (kamionok telítettsége, ala-
csonyabb fogyasztás, minimális
állásidők stb.). Specializálódás
jellemzi a fuvarozást: mindenki
abban a szegmensben tevékeny-
kedik, amihez a legjobban ért.
Személ yszállítás: Magyaror-
szágon az egyéni közlekedés
részaránya tovább erősödik, a
jelenlegi gépkocsiállomány vár-
hatóan hetven százalékkal nö-
vekszik. A társadalmi és demog-
ráfiai trendekkel párhuzamo-
san, a közforgalmú közlekedés
jelentősége elsősorban a nagy-
városokban és azok agglomerá-
ciójában nő.
Infrastruktúra: A jelenlegi su-
garas felépítésű gyorsforgalmi
és főúthálózat 2030-ig átalakul
a szomszédos országok háló-
zataihoz illeszkedő, négyzetrá-
csos szerkezetűvé. A regioná-
lis, helyi és településeken belüli
utak színvonala eléri az EU-15-
ök 2010-ben jellemző átlagát.
Az ország közúthálózatának
szerkezetét 2030-ban már nem
határozza meg oly mértékben a
főváros-centrikusság, az átjár-
hatóság észak-déli és kelet-nyu-
gati irányban alternatív gyors-
forgalmi útvonalakon biztosí-
tott.
Járműtechnika: Emelkedik az
alternatív hajtóanyagokat hasz-
náló, a környezetvédelmi, biz-
tonsági és gazdaságossági kö-
vetelményeket magasabb szin-
ten kielégítő közúti járművek
aránya. A jelenlegi belső égésű
motorokra épülő, alternatív tü-
zelőanyagokat is felhasználó,
részben hibrid rendszerek al-
kalmazásával a közúti közleke-
dés okozta károsanyag-emis-
szió, zaj terhel és j el entősen
csökken.
Közgazdasági környezet: A
„használó fizet elv” érvényesí-
tésével az országos közútháló-
zaton működik a megtett úttal
arányos elektronikus díjszedés.
A hagyományos energiahordo-
zók hozzáférhetősége csökken,
az új technológiák bevezeté-
se, elterjesztése pedig minden
esetben költséges, ezért várha-
tóan jelentősen drágul a közle-
kedés. Mivel a közlekedés, szál-
lítás alapvető társadalmi szük-
séglet, ez a gazdaság egyéb te-
rületein is az árak növekedését
eredményezi.
BIZTATÓ JÖVŐ
Kérdésünkre, miért tartja fon-
tosnak, hogy részt vegyenek az
ERTRAC Hungary munkájában,
Dittel Gábor, a NiT Hungary
ügyvezető főtitkára elmondta:
Magyarország legnagyobb re-
gisztrált taglétszámmal rendel-
kező fuvarozó szakmai szerve-
zete teljes mértékben azono-
sulni tud az ERTRAC Hungary
céljaival, küldetésével, a kitű-
zött feladatokkal és a megva-
lósításukhoz vezető út egyes
állomásaival. A közúti közleke-
dési kutatások, az összegyűlt
tapasztalatok, valamint a kuta-
tási eredményekből levont he-
lyes következtetések valóban
hozzáj árulhatnak Magyaror-
szág versenyképességének nö-
vekedéséhez, illetve a magyar
közúti közlekedési szolgáltató
vállalkozások hosszú távú pia-
con maradásához. Az ERTRAC
Hungary által elkészített, 2030-
ra kitekintő jövőképben szerep-
lő megállapítás, miszerint a kö-
vetkező két évtizedben a közúti
fuvarozás mit sem veszít majd a
szállítási módok között jelenleg
meglévő kiemelkedő részese-
déséből, mindenképpen bizta-
tó lehet úgy a fuvarozók, mint
az érdekeiket védő/képviselő
szakmai szervezetek számára.
– nit –
NIT Hungary
1108 Budapest, Újhegyi út 3/A–5.
Tel.: 264-5040, 264-5045
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 61
Az ipartestület szerint a fuvaro-
zók jogkövető állampolgárok,
ezért fizetnének a budapesti
behajtásért, csak éppen telje-
síthetetlennek, túl bonyolultnak
tartják a szabályozást. Nagyon
sok esetben egyszerűen meg-
oldhatatlan, hogy egy napot áll-
janak sorba a kérvényért, és két
napot várjanak az engedélyre. A
mai átláthatatlan engedélyezé-
si rendszert például egy Buda-
pest-matricával lehetne felválta-
ni, amely bárhol megvásárolha-
tó. De ugyanilyen jó megoldás
lenne az a lehetőség is, hogy in-
terneten vásárolják meg a fuva-
rozók a behajtási hozzájárulást,
mint azt az európai fővárosok
többségében megtehetik.
Különítmény a jogalkotói kö-
telezettségek vizsgálatára.
Ezekről a lehetséges megoldá-
sokról is szó van abban a nyílt
levélben, amelyet a NiT Hun-
gary elnöksége és tagsága ne-
vében Dittel Gábor ügyvezető
főtitkár küldött el az összes fő-
városi közgyűlési képviselőnek.
Ebben többek között felhívja
a városatyák figyelmét, hogy a
közúti árufuvarozás nem öncélú
tevékenység, hanem közérdek,
az egyedi engedélyezésre kita-
lált és ennek alárendelve „mű-
ködtetett” rendszer pedig mű-
ködésképtelen, mert túlbürok-
ratizált és hosszadalmas. Nem
tudja hatékonyan betölteni a
funkcióját, mert nem kompati-
bilis a logisztika és szállítmányo-
zás elveivel és több évtizedes
gyakorlatával, mert a rendszer
működtetésére nincs kialakítva
megfelelő technika és appará-
tus, mert a városszerkezet és
termelési-ellátási hálózat sajá-
tosságai miatt nem tud megfe-
lelő környezetkímélő alternatí-
vát nyújtani a közúti teherfuva-
rozásra, és legfőképpen: a fő-
városnak változatlanul nincs el-
fogadható városfejlesztési kon-
cepciója, mely szinkronban áll
a környezet- és közútvédelem
szempontjaival. Ilyen módon
a jelenlegi rendszer nem más,
mint egy egyéb funkcióra al-
kalmatlan nagy pénznyelő au-
tomata.
„Tisztelt Jogalkotók, szembe-
sülve az egyenruhás Parking-
csoport megjelenésével, ezúton
követeljük, hogy törvényi köte-
lezettségük alapján, soron kívül
vizsgálják meg az Önök által
drámai hangon nyilvánosság-
ra hozott negatív eredmények
okait, és türelmetlenül várjuk
vizsgálatuk eredményét! És ha a
törvény szavai ellenére mégsem
akarnak vizsgálódni, mert ener-
giájukat felemészti a kampány
szellemében folytatott pénzbe-
hajtás, akkor itt az ideje, hogy
mi, adófizető és élhető vállalko-
zási környezetet elváró állam-
polgárok különítményt hozzunk
létre a jogalkotói kötelezettsé-
gek vizsgálatára. Ígérjük, külö-
nítményünk élni fog mindazok-
kal a demokratikus eszközök-
kel, melyekkel célt érhet. Talán
nem túlzunk, ha azt mondjuk,
hogy egy megfelelő mértékű
„bírsággal” végső esetben a jog-
alkotó is rákényszeríthető a jog-
szabályok betartására” – olvas-
ható a levélben.
Pusztába kiáltott szavak. Bu-
dapest városüzemeltetési és va-
gyongazdálkodási főpolgármes-
ter-helyettese, Hagyó Miklós
válaszlevelében többek között
úgy fogalmaz, a teherforgalom
korlátozása csupán egy szele-
te a főváros lég- és zajszennye-
zettség-csökkentési program-
jának.
A jogalkotói szándék nem a fu-
varozói társadalom ellehetetle-
nítése, hanem az optimalizált
áruellátás biztosítása a lakossá-
gi érdekek szem előtt tartásá-
val. A rendelet nem a pénzbe-
hajtásról szól, inkább a jövő ér-
dekében tett intézkedésről.
A válaszból egyetlen, ám annál
nyil vánvalóbb következtetés
adódik: a főváros vezetése hajt-
hatatlan, képtelen vagy nem is
akarja megérteni a fuvarozók
szakmai érveit. Ezek után a NiT
Hungary tagjai belátására bízza,
hogy eldöntsék, a fővárosi dön-
téshozók mennyire viselik szí-
vükön többek között a főváros
részére iparűzési adót fizető,
valamint munkahelyeket terem-
tő vállalkozások érdekeit? Per-
sze az is mérlegelendő kérdés,
hogy a képviselők a döntései-
ket vajon egyoldalúan, kizárólag
egy érdek és a politikai népsze-
rűség figyelembevételével és
szem előtt tartásával hozzák-e
meg?
– nit –
60-61 nit.indd 61 8/27/09 3:33:24 PM
z Érd-Zsámbék térség-
ében bevezetett menet-
rend az angol és német nyelv-
területen egyaránt Taktfahrplan
(Integraler/Integrierter Taktfahr-
plan, ITF) néven ismert korszerű
menetrend-tervezési koncepci-
ón alapszik. Ennek lényege, hogy
egymáshoz hangolt, ütemes au-
tóbusz és vasútvonalak alkotják
a hálózat gerincét, kiszámítható
és megbízható közforgalmú köz-
lekedési alapkínálatot nyújtva,
melyet több további, módosított
útvonalon közlekedő, közvetlen
kapcsolatot adó, „ütemen felüli”
vonal egészít ki. Magyarországon
ez az első alkalom, hogy nagy te-
rületen, összefüggő rendszert al-
kotva jött létre egy új, az autó-
buszközlekedést is magába fog-
laló hálózat.
Az integrált ütemes menetrend
alapvetően a vasút technológi-
ai körülményeire optimalizált
rendszer, de egyes elemei bizo-
nyos adottságok megléte ese-
tén az autóbusz-közlekedésben
is jól alkalmazhatóak. Maga az
ITF 5 elméleti pilléren nyugszik:
ütemesség; kínálatiság; integrá-
ció; szimmetria; és csomópon-
tok („pókok”). Ezek a pillérek
az Érd-Zsámbék hálózaton ke-
resztül gyakorlati példákkal is jól
szemléltethetőek.
1. ÜTEMESSÉG
Az ITF rendszerekben minden
érintett vonalon egyértelmű-
en kivehető egy alapütem, mely
mutatja azokat az időpontokat,
amikor minden nap, egész héten,
egész évben, üzemkezdettől
üzemzárásig, az óra azonos per-
ceiben az eljutási lehetőség biz-
tosított. Az alapütem a könnyű
megjegyezhetőség és szervez-
hetőség érdekében célszerűen
60 perces ciklusú, illetve ennek
osztója, vagy egész számú több-
szöröse. Alapértelmezett tehát
a 60 perces követési rend (órás
alapütem), de gyakori a félórás,
és elfogadott a kétórás ütem is.
Az alapütemet csúcsidőszakok-
ban gyakran „felezi” sűrítő járat,
és azt alkalmanként tovább fele-
zi egy további sűrítő járat, illetve
vonal. A harmadolás nem prefe-
rált megoldás, mivel például egy
20 perces követési idejű járat
nehezen hangolható egy 30 per-
ceshez (1. táblázat).
2. KÍNÁLATISÁG
Az ITF rendszerek főbb vonala-
in viszonylag sűrű a közlekedés,
azaz legalább óránként (vagy
esetleg kétóránként) felismerhe-
tő az alapütem, melyet csúcsidő-
szakokban további járatok sűrít-
hetnek.
Érd–Zsámbék térségében a su-
gárirányú törzsvonalakon az
alapütem biztosításához nem
volt szükség érdemi járatfejlesz-
tésekre, mivel korábban is szinte
minden órában közlekedtek já-
ratok, olykor több is – csak nem
ütemesen.
A Budapest–Diósd–Érd vonalon
úgy sikerült ütemessé alakítani a
kínálatot, hogy jelentős mérté-
kű teljesítménycsökkentés is tör-
tént, reagálva a többé-kevésbé
párhuzamos vasútvonalakon de-
cemberben bevezetett ütemes
menetrend és a járműfejleszté-
sek okozta utaselszívó hatásra.
Az ütemes menetrend beveze-
tése tehát nem feltétlenül jelent
kínálatbővítést, de az órás, vagy
legalább kétórás alapütem az elő-
városi közlekedésben alapvető.
3. INTEGRÁCIÓ
Az ITF I betûje az integráltságra
utal: az autóbuszjáratok és vo-
natok rendszeres, összehangolt
csatlakozását jelenti, önmagukkal
és egymáshoz is. A vasúti és au-
tóbuszcsatlakozások tökéletesí-
tése kiemelt közlekedéspolitikai
cél, mely általában minimális rá-
fordítást igényel, mégis nagyban
növeli a mobilitási szabadságfo-
kot. A Közép-magyarországi ré-
gióban különösen nagy hagyomá-
nya van a vasút-busz csatlakozá-
soknak, elsősorban a sűrűn, és a
csúcsidőben akadozó közúti for-
galomhoz képest gyorsan köz-
lekedő vonatok miatt. Szemben
más régiókkal, ahol sok, régen jól
működő csatlakozás megszűnt,
mivel az utasok a közvetlen au-
tóbuszjáratokra átpártoltak, Bu-
dapest elővárosában még jelen-
tős igény van a ráhordásra.
Érd–Zsámbék térségében az in-
tegrált ütemes menetrend kiala-
kításakor a vasúti ütemtérkép-
hez való alkalmazkodás kiemel-
ten fontos volt. Ütemes vasúti
közlekedéshez csakis ütemes
autóbuszközlekedés tud jól csat-
lakozni, így a vasúti csatlakozó-
helyek kijelölték az autóbuszos
ITF rendszer sarokpontjait, me-
lyek az autóbuszhálózat végleges
kialakításakor az alábbiak szerint
alakultak (2. táblázat).
Több állomáson nem csak az
alapütemben, hanem a csúcsidei
sűrítő vonatokhoz is van autó-
buszcsatlakozás (pl. Százhalom-
battán). Budatéténynél egyelőre
csak munkanapokon, de órán-
ként, míg Piliscsabán csak 4 al-
kalommal adott a csatlakozás.
Bicskén Zsámbék felé munkana-
pokon óránként, hétvégén ké-
tóránként indulnak autóbuszok,
Etyek felé 3 óránként.
Ezen állomásokon korábban is
előfordultak vasút-busz csat-
lakozások, az új rendszerben
azonban ezek rendszeresek, így
vonzóbbak. Teljesen újnak a Bu-
datétény-Törökbálint-Budake-
szi kapcsolat tekinthető, mely a
Camponánál a Budapest-Székes-
fehérvár közötti zónázó vonatok
találkozásához illeszkedik, Buda-
keszin pedig kitűnő csatlakozást
ad Páty-Zsámbék felé.
4. SZIMMETRIA
Az ITF fontos tulajdonsága a
szimmetria. Ennek lényege és
értelme az, hogy legalább az
alapütemben közlekedő járatok-
nak, vonatoknak létezik egy el-
lenirányú párja is. A szimmetri-
atengely a megjegyezhetőség, a
munkarendek, és a rendszerek
egymáshoz való illeszthetősé-
ge miatt is célszerűen: 00, vagy
:30 órakor van, így a vonatok, já-
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 SZAKMAI FÓRUM 62
A
1. táblázat Az új ütemes hálózat törzsvonalai, követési, és végállomási indulási idejük
vonal viszonylat
a közlekedési rend (ütem) rövid leírása,
zárójelben az alapütembeli indulási idők megjelölésével
710-711
715
Bp. Etele tér–Diósd–Érd–Százhalombatta
Órás alapütem (:50), csúcsban felező gyorsjárattal (:20), Érd–Százhalombatta között
felező betétjárattal.
720 Bp. Etele tér–Diósd–Érd
A 710 és 722-es vonalakkal közösen értelmezhető, munkanapokon negyedórás,
hétvégén félórás alapütem. (:05, :20 (722), :35, :50 (710))
722-723
Bp. Etele tér–Diósd–Érd–Sóskút–
Pusztazámor
Órás alapütem (:20), csúcsban felező gyorsjárattal (:50), Érd–Pusztazámor között
felező betétjárattal.
734 Érd–Lőcsei u.–Érd, Bem tér(-Bp. Etele tér)
Érden belül a 755 vonal órás alapütemét csúcsban félórára sűríti (:40), hétvégén
órásra kiegészíti (:10)
735 Bp. Etele tér–M7–Érd, Bem tér–Érd Félórás alapütem (:00, :30), csúcsban sűrítve
736 Érd-Ürmös u.–Érd-Bem tér (-Bp. Etele tér) Órás alapütem (:10), csúcsban sűrítve
755 Érd-Lőcsei u.–Bem tér–Törökbálint Órás (hétvégén kétórás) alapütem (:10)
758 Budatétény–Budakeszi Órás munkanapi alapütem (:07)
760 763 Bp.Etele tér–Etyek–(Bicske)
Órás alapütem (:40), (Bicskére 3 órás), csúcsban 30 percre felezve, gyorsjáratokkal
(763) bővítve
762 Bp.Etele tér–Biatorbágy Kétórás alapütem (:25), csúcsban órásra sűrítve
779 Budaörs–Budakeszi Órás (hétvégén kétórás) alapütem (:00)
784 Budapest–Zsámbék–Bicske Órás (hétvégén kétórás) alapütem (:30)
785 Budapest–Zsámbék 784-gyel együtt értelmezve félórás alapütem (:00, :30), csúcsban jelentősen sűrítve
795 Budapest–Telki–Zsámbék Félórás (hétvégén órás) alapütem (:25, (:55))
Integrált ütemes
autóbusz-menetrend
Pest megyében
ÁCS BALÁZS TANULMÁNYA
2009. augusztus 22. óta integrált ütemes menetrend szerint
közlekednek a Volánbusz Zrt. járatai Pest megye nyugati részén.
A korszerű menetrend-tervezési elveken nyugvó új struktúra
kialakításában és engedélyezési folyamatában tevékenyen részt
vettek a KTI Közép-magyarországi Regionális Közlekedésszervezési
Iroda (RKI) munkatársai.
62-63 KTI.indd 62 8/27/09 3:35:26 PM
ratok találkozása is e körüli idő-
pontokra esik.
Érd–Zsámbék térségében is
egész órás szimmetria fedezhe-
tő fel, ám a vasúti menetrend-
hez való igazodás, és a könnyen
megjegyezhető indulási időpon-
tokra való törekvés miatt ettől
pár perc eltérés van.
A szimmetriából fakadó adott-
ság, hogy ha Herceghalomról
bicskei és zsámbéki átszállás-
sal pár perces csatlakozással el
lehet jutni Telkibe, (márpedig
épp az a rendszer lényege, hogy
el lehet), akkor ez visszairányban
is ugyanígy kivitelezhető.
5. CSOMÓPONTOK
Az ITF rendszerekben a szimmet-
rikus alapütemek szerint, de egy-
máshoz képest ellenirányba köz-
lekedő járatok találkozási helyein
(ahol az út-idő grafikonon a me-
netvonalaik metszik egymást) egy
olyan csatlakozási pont jön létre,
ahol egy oldalirányú járat egyszer-
re tud mindkét irányba csatlako-
zást adni, illetve fogadni. Az ilyen
helyeket „pók”-oknak nevezi a
szakirodalom, és egyre inkább a
vasúti, és remélhetőleg hamaro-
san az autóbuszos zsargon is. (A
pók „potroha” maga a csomó-
pont, a „lábai” pedig az oda be-
futó menetvonalak az út-idő gra-
fikonon, melyek – egy négyes el-
ágazásnál – épp 8 „lábat” formál-
nak. Innen ered a név.) Az ilyen
pókok 60 perces alapütemnél
egymástól félórányi (=60/2) tá-
volságra helyezkednek el, kétórás
alapütemnél pedig 1 órányira.
Érd–Zsámbék térségében ilyen
pókok vannak Érd parkváros-
ban (a Bem téren), Zsámbékon,
és Budakeszin, a Táncsics Mihály
utcai BKV végállomásnál, de a
fentebb felsorolt vasúti csatla-
kozóhelyek (vasútállomások) is
többé-kevésbé ilyen pókok hely-
színei. (Pókról igazából akkor
beszélhetünk, ha a csatlakozó
pontban mindkét irányba jó a
csatlakozás, azaz ha nem csak
Budapest felé/felől, hanem az
ellenkező irányba is)
Érden, a Bem téren rendkívül
látványos, amikor minden óra
30. perce körül közel egyidőben
megérkezik az autóbuszállomás
felől 3 különböző útvonalon (a
736-os az Ürmös úton, a 755-
ös a Lőcsei úton, a 735-ös pedig
a Bajcsy Zs. úton át) közlekedő
autóbusz, és az utasok gyorsan
átszállva tovább tudnak utazni az
autópályán át Budapestre, vagy
Törökbálintra.
Zsámbékon is hasonló a hely-
zet, mivel 5 irányba lehet indulni:
minden óra 20. perce körül be-
érkezik a Budapestről Telkin át
jövő autóbusz (795-ös), majd a
Pátyon át jövő 784-es, és folytat-
ja útját Bicske felé. Amint elha-
ladt, megérkezik szemből a Bics-
ke felőli autóbusz (784-es), és
indul tovább Budapestre, és rög-
tön indul a Telki felé csatlakozó
járat is. Így a térségben minden
fővonalon bárhonnan bárhova
gyorsan el lehet utazni, minden
órában. A nagyforgalmú idősza-
kokban, amikor a 785-ös vona-
lon is sűrűn járnak az autóbuszok
Gyermely irányába, és a 799-es
számú piliscsabai átkötőjárat is
közlekedik, pár perc leforgása
alatt megvalósul az 5-irányú au-
tóbusz-találkozó, mely lehetővé
teszi, hogy a Zsámbéki meden-
cére minden településéről ma-
ximum egy átszállással elérhető
legyen bármelyik másik, és a két
vasúti csatlakozó pont is. Példá-
ul iskolaidőben délután fél 5-kor
ilyen pók van (3. táblázat).
A tökéletes ITF-ben ilyen 5-ös
találkozók minden órában, vagy
legalábbis kétóránként létez-
nének, azonban a közforgalmú
közlekedés jelenlegi finanszíro-
zási helyzetében – bármilyen
alacsony is az autóbuszok szűkí-
tett guruló költsége – jelenleg ez
nem finanszírozható.
KÖZLEKEDÉSTUDOMÁNYI INTÉZET ROVATA
SZAKMAI FÓRUM CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 63
2. táblázat Vasút-autóbusz csatlakozások alapütemei:
Vasútállomás
vonat érkezik autóbusz indul
honnan? mikor? hova? mikor?
Százhalombatta Budapest-Déli :37 Szh.batta város :42
Érd alsó Budapest-Déli :04
Érd, Lőcsei út
Érd, Ürmös út
Érd, Bajcsy-Zs út
:10
:10
:15
Érd felső Budapest-Déli :10
Érd, Lőcsei út
Érd, Ürmös út
Érd, Bajcsy-Zs út
:15
:15
:20
Budatétény
Budapest-Déli
Székesfehérvár
:00
:55
Budakeszi :07
Biatorbágy Budapest-Déli :43 Biatorbágy, forduló :53
Bicske
Budapest-Déli
Komárom/Győr
:55
:59
Zsámbék-Budapest
Etyek-Budapest
:02
:15
Piliscsaba
Budapest-Nyugat
Esztergom
:43
:44
Zsámbék :50
3. táblázat Az egyik legtökéletesebb, 2x5-lábú zsámbéki pók
időpont járatmozgás
Bicske felé
irányuló pók
16:14 785-ös érkezik Gyermelyről
16:20 795-ös érkezik Budapestről, Telkin át
16:20 799-es érkezik Pilisvörösvárról
16:20 784-es érkezik Budapestről, Pátyon át
16:22 784-es továbbindul Bicskére
Bicske felől
irányuló pók
16:27 784-es érkezik Bicskéről
16:30 784-es továbbindul Budapestre, Pátyon át
16:30 795-ös indul Budapestre, Telkin át
16:35 799-es indul Pilisvörösvárra
16:36 785-ös indul Gyermelyre
A vasúti közlekedésben – nemcsak annak utasbarát volta,
de a könnyebb szervezhetősége és infrastrukturális szem-
pontból olcsóbb mivolta miatt – az ütemes, sőt, integrált
ütemes menetrendekre való átállás évek óta folyamatosan
zajlik, és a nagyobb forgalmú vonalakon remélhetőleg ha-
marosan be is fejeződik.
Egy kialakult, és „beállt” vasúti ITF struktúra az autóbusz-
közlekedés szempontjából azért különösen kedvező, mert
a vasúti menetrendnél évek óta megszokott folyamatos vál-
tozások, menetrendsi struktúraváltások száma csökken, és
a vasút elfoglalhatja az őt megillető szerepet a közforgalmú
közlekedés rendszerében. Ha ez megtörtént, akkor már a
vasúti ITF-hez igazodó, arra ráhordó, vagy annak hiányos-
ságait pótló autóbuszközlekedés kialakítására lehetőség
adódik. Amennyiben az adottságok lehetővé teszik, és ha
a vasúton ITF-es menetrend van, célszerű az ezzel sziner-
gikusan együttműködő autóbuszmenetrendet is ITF alapon
tervezni.
Az ITF-et az autóbusz-közlekedésben olyan területeken
érdemes bevezetni, ahol az érintett vonalak többségére,
vagy mindegyikére igaz, hogy ■ nagy a mobilitás, van reális
utazási kereslet a sűrű, ütemes közlekedésre; ■ jelentős
a holtidőszaki utasforgalom is; ■ a térségközponton kívül
is jelentősek a haránt irányú utazási igények; ■ nem je-
lentősek a közúti torlódások, késések; ■ van lehetőség az
egységes vonalvezetések alkalmazására (nincs, vagy kevés
a zsáktelepülés, a feltételes megállás, stb.); ■ nincs nagy
számú, egymással versengő üzemeltető.
Nem szükséges, de jó adottság az, ha a csomópontok (vá-
rosok, vasútállomások, ipari parkok, fontosabb útkeresz-
teződések) egymástól – az ITF szempontjából – optimális
távolságra, azaz kb. 20-30 perce (vagy ennek egészszámú
többszörösére) fekszenek;
A fentiek alapján – többek között – az alábbi területek, il-
letve vonalak számíthatnak reális területnek egy ITF struk-
túra kisebb-nagyobb kockázattal, illetve kompromisszu-
mokkal való kialakítására:
■ Budapestről induló távolsági forgalomban a Balassa-
gyarmat; Salgótarján; Gyöngyös–Eger; Jászberény; Kecs-
kemét-Szarvas; Solt–Kalocsa–Baja; Dunaújváros–Duna-
földvár–Paks–Szekszárd–Pécs; Zalakaros–Nagykanizsa;
Keszthely–Hévíz-Zalaegerszeg; Székesfehérvár–Várpalo-
ta–Veszprém és tovább Balatonfüred, Tapolca–Keszthely,
Ajka–Sümeg, Pápa felé; valamint Mór; és Tatabánya–Kis-
bér felé vezető vonalak.
■ Budapestről induló helyközi forgalomban a jelentős for-
galmú elővárosi, illetve az ütemes menetrendű vasútvona-
lakra ráhordó vonalak.
■ Nem-budapesti távolsági vonalak tekintetében a Mis-
kolc–Eger, Miskolc–Debrecen, Eger–Debrecen, Debre-
cen–Békéscsaba, Szeged–Pécs, Siófok–Szekszárd, Győr–
Székesfehérvár–Dunaújváros–Solt–Szeged, Kaposvár–
Pécs, Veszprém–Győr és Győr–Tapolca vonalak.
Ezen túl számos helyközi, elővárosi vonal, illetve egész kis-
térség is alkalmas lenne ITF-es struktúrák kialakítására,
melyekhez folyamatosan további vonalak csatlakoztat-
hatóak. Az egységes pillérek, köztük elsősorban az egész
órás szimmetria lehetővé teszi a fokozatosan kialakított
alrendszerek egységes országos rendszerré való összekap-
csolását. Kihasználva, hogy a pókok jellemzően 15-20 per-
ces időtartamúak, és ezáltal a vezetés-megszakítási idők
automatikusan beépíthetőek, a számtalan járat-össze-
kapcsolási lehetőség révén az ITF megteremti az esélyét
a hatékony távolsági (láncolt helyközi) autóbusz vonalhá-
lózat továbbfejlesztésére is, létrehozva ezzel egy ütőké-
pes, sok közvetlen távolsági kapcsolatot is biztosító, de
mindemellett tökéletes csatlakozási rendszereket alkotó
hálózatot.
A TAKTFAHRPLAN KONCEPCIÓ TOVÁBBI ALKALMAZHATÓSÁGI TERÜLETEI
62-63 KTI.indd 63 8/27/09 3:35:34 PM
álság idején gyakrabban
tekintgetünk a szom-
szédok felé, ők hogyan oldják
meg a dolgaikat. Nem mondok
újat azzal, hogy Kanada hatal-
mas ország, itt más méretek-
ben kell gondolkozni. A legna-
gyobb nyerges pótkocsi 53 láb
(16,15 m), fér bele áru jócskán,
de mi lenne ha…? Itt minden
tartománynak saját helyi tör-
vényhozása van, ők szabályoz-
zák a fuvarozást is.
Több tartományban
eddig i s engedél yez-
ték az LCV-t, ami a Long
Combination Vehicle rövidi-
tése, lényege, hogy egy vonta-
tó 2 pótot húz. Mostanában vi-
szont szinte minden tartomány
foglalkozik ennek a bevezetésé-
vel. Kiszámították gyorsan (vál-
ság van), hogy egy traktornak
csak kb. 25%-al nő a fogyasztá-
sa, ha két pótot húz, az üzemel-
tetési költségek viszont 40%-al
csökkennek. A jelenleg körülöt-
tünk levő világot viszont nem
arra tervezték, hogy közel 40
méteres kamionok közlekedje-
nek benne, ezért most minden
részletét szabályozzák az ilyen
fuvarozásnak.
Első az engedélyek beszerzése:
a fuvarozó kap egy listát, az ösz-
szes út szerepel rajta amit hasz-
nálhat, felsorolják azokat a par-
kolókat is ahol ilyen járművek
megállhatnak. Nem használhat-
nak terelőutat: ha az autópályát,
országutat lezárják pár órára,
például baleset miatt, akkor az
ilyen járművel a padkán kell par-
kolni és bevárni, míg újra meg-
nyitják. Nem közlekedhetnek a
városhatáron belül, kell egy te-
lephely vagy minimum egy par-
koló a városon kívül ahonnan
egyesével viszik el lerakni a pó-
tokat. Kanada „hideg” tarto-
mányaiban (ahol kemény telek
vannak) nem engedélyezik az
ilyen szerelvények használatát
a téli hónapokban. Következik
a vontató: minimum 425 lóerő,
ezen kívül a kompresszornak
sokkal nagyobb teljesítményű-
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 64
V
Mi is az LCV?
LONG COMBINATION VEHICLE
Pár száz évvel ezelőtt a fiatal mestereket elküldték messze
idegenbe, hogy minden újdonságot megtanuljanak és elhozzák
a tudást haza. Manapság nem kell messzire menni, csak körülnézni
a szűkebb hazában vagy a szomszédban.
Amerika egy igazi csôrösbôl
Balogh János (Giovanni)
tudósítása
1
3
2
64-65 amerika.indd 64 8/24/09 5:24:13 PM
nek kell lenni, hogy két pótot
is ellásson. Ugyanez vonatkozik
a légszárítóra, ennek is győz-
ni kell a kétszer akkora szerel-
vényt, a sebességet korlátozták
90 km/órában. A kétféle kom-
binációból az első az úgyneve-
zett A-train: itt a második pót
egy kéttengelyes „dolly”-val
van az első pót után akasztva,
ez a fajta szerelvény jobban kö-
veti a traktor nyomvonalát. A
másik lehetőség a B-train, itt
az első pót váza hátranyúlik és
erre szereltek egy nyerget, ide
akasztják a második pótot. Ez a
kombináció sokkal masszívabb,
de jobban „lemarad” a vége ka-
nyarban, sokkal inkább úgy vi-
selkedik mint egy hagyományos
nyerges.
A gépkocsivezetők nagyon szi-
gorú válogatáson esnek át, mi-
előtt beülnek egy ilyen „vonat-
fütty” kormánya mögé. Csak öt
év gyakorlattal jelentkezhetnek
ilyen munkára, utána telephelyi
tréning, hogyan kell az ilyen sze-
relvényt szét és összeakasztani.
Ezt követi egy 100 órás gyakor-
lati képzés tapasztalt oktatók-
kal, erről bizonyítványt kapnak.
Évente újra kell vizsgázni, sőt
akkor is, ha valaki munkahelyet
változtat.
Sok támogatója van az ilyen fu-
varozásnak, még a zöldek is mel-
léálltak. Kiszámították, hogy ha
csak ilyen szerevényeket hasz-
nálnának a távolsági fuvarozás-
ban az 35-40%-ban csökken-
tené a környezetszennyezést és
az utak sem lennének ilyen zsú-
foltak. Nem is olyan régen még
büszkén kiraktuk otthon a táb-
lát a 12 m-es pótkocsi végére:
Long Vehicle, most ha kipróbá-
lok egy ilyet erre mit írjak?
Balogh János és Magdi
65
7
6
5
4
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9
64-65 amerika.indd 65 8/24/09 5:24:26 PM
KÖNCZÖL ANDRÁS (29)
Hogy hogyan lettem gépkocsi-
vezető? Fokozatosan. Egy jó
cimborám hívott ahhoz az autós
futárszolgálathoz, ahol ő dolgo-
zott, de először irodába kerül-
tem. Aztán néha-néha rá kel-
lett üljek egy autóra. Tetszett.
Aztán már kerestem egy fuva-
rozó céget, ahol tényleg hivatá-
sosként dolgozhattam. Ott más-
fél évet töltöttem el és azért
hagytam ott, mert ha a főnök-
nek megtakarítottam 20 forin-
tot, akkor az volt a válasz, miért
nem 30-at. A Ghibli Kft-hez ta-
valy jöttem, most egy Iveco
nyergesen dolgozom.
Ami a hazai közlekedést illeti,
azt látom, hogy manapság egyre
több a renitens ember a volán
mögött. Hogy ennek mi az oka,
azt meg nem tudom mondani, de
sajnos mi, akik igyekszünk nor-
málisan közlekedni, szenvedünk
tőlük. Sok a figyelmetlenség az
úton és nagyon haragszom azok-
ra, akik úgy mobiloznak, hogy az
nekik fontosabb, mint a vezetés.
Csinálnak is hülyeségeket rende-
sen. A másik emberfajta, ame-
lyik nagy lendülettel dumál az
utasával és nem oda néz, amer-
re megy. Ha lassul a sor, akkor
kapkod, fékez, vagy puffan.
De a legjobban az erőszakoso-
kat, a tolakodókat utálom. Or-
szágúton rámnyomulva veszé-
lyesen megelőz, aztán 30 ki-
lométeren keresztül ott ballag
előttem, mert nem tud előzni.
De látni olyat is, hogy kanyaro-
dósávon előz egy ilyen eszetlen
ember. Ebben a hazai közleke-
désben egy pillanatig sem lehet
nem a forgalomra figyelni. Aztán
a cipzár elv sem működik min-
denhol, pedig olyan egyszerű az
egész. Csak egy kicsit kell lassí-
tani, villantani és folyamatos lesz
a forgalom. Nem értem, miért
vagyunk ilyenek?
A személygépkocsik frontján azt
figyeltem meg, hogy egyeseknél
minél nagyobb az autó, annál ki-
sebb az „iku”. Látom azt is, hogy
vannak, akik kiszállnak az autó-
ból és fenyegetően lépnek fel a
közlekedési partnerrel szem-
ben. Ez már tényleg a viselke-
dés alja.
Régen magam is kerékpároztam,
de már jó ideje nincs rá lehető-
ségen, ami talán nem is baj. Több
az autó az utakon és mintha min-
denki csak magával törődne, a
kerékpárosokra nem figyelnek.
Olvastam egy nagyon jó cikket,
amiben a pszichológus elmondja,
hogy egyes emberek, ha beszáll-
nak az autójukba, átalakul a sze-
mélyiségük. Kiszáll és újra a régi.
Nagyon gyengének találom a ke-
rékpárosok közúti ellenőrzését,
ami azért is bosszant, mert tő-
lünk, autósoktól sokféle dolgot
követelnek. Tulajdonképpen ke-
rékpáros ellenőrzést még nem is
láttam.
Megfigyelésem szerint a bicikli-
seknek több alfajuk van. Az első
helyre a legmegbízhatóbbakat,
a munkába, vagy bevásárolni já-
rókat és a gyermeket is szállító-
kat sorolom, bár szerintem meg-
bízható kerékpáros nem létezik.
Vannak a túrázók, akik a bukósi-
sakjuk alatt elég nyugodtan visel-
kednek. A legveszélyesebbek az
ész nélkül cikázó gyerekek, tiné-
dzserek és a biciklis futárok. Ott
mennek a járdán és egy pillanat
alatt levillannak az úttestre és
hajtanak. A közlekedési „előrelá-
tásuk” annyi, hogy úgysem törté-
nik váratlan esemény, tehát nyu-
godtan lehet nyomni a pedált.
Nézzük meg, ma hány bicik-
lin van visszapillantó tükör és a
csengő is kiment a divatból. Saj-
nos. Én magam is és mások is
megijedünk, amikor a járdán,
tőlem 5 centire zúg el egy kerék-
páros és nem csenget. Kevés az
a két kerék a biztonsághoz, tar-
tok is tőlük, ha feltűnnek körü-
löttem, olyankor ha megelőztem
őket mindig benézek a tükörbe,
megvan-e még.
A motorosoknak is több kate-
góriájuk van. Az egyik, amelyik
munkába jár vele, ezek többsége
megbízható partner a közleke-
désben. Nagyon érdekes, hogy a
rohamsisakos, fekete bőrmellé-
nyes „szelíd motorosok” tényleg
szelídek, nagyon nyugodtak, csak
a motorjuk hangja bődületes. És
él a motorosoknak egy fajtájuk,
amelyiknek a felelőtlen szágul-
dás az életcélja és akár 200-al
is repesztenek. Nem értem, az
ilyentől miért nem lehet örökre
visszakérni a motoros jogosítvá-
nyát?
ENGÁRT MIHÁLY (39)
Szolnok megyei vagyok, ott min-
den időben kellemesebb volt a
közlekedés, mint Budapesten és
környékén. Az édesapám gépko-
csivezetőként dolgozott, persze,
hogy sokszor beültetett maga
mellé és futott az út alattunk. Mi
kell ennél nagyobb élmény egy
kissrácnak? A nagy autó és a se-
besség engem bizony meglehe-
tősen elvarázsolt. Olyan szak-
iskolába iratkoztam be, ahol a
gyakorlati oktatás a Hungaroca-
mionnál történt, és nagyszerű,
szigorú volt az oktatás. Ugyan-
ott lettem gépkocsivezető a bel-
szolgálatos üzemegységnél. Csak
érdekesség képpen mondom,
hogy sokszor szállítottam azo-
kat az újságírókat akik a Hunga-
rocamion belső lapjának voltak a
munkatársai és később a Cami-
on Truck & Bus Magazinban lát-
tam viszont az írásaikat.
Később kamionra ültem, jártam
a világot, megnősültem, két ara-
nyos kislányom van, de nem tett
jót, hogy egyszer elküldtek egy
ártatlan angliai fuvarba és mindig
újabb feladatot kapva két és fél
hónap múlva keveredtem haza.
Na, ekkor váltottam.
Tehát a kérdés úgy szólt, mi a
tapasztalatom a hazai közleke-
désről. A legnagyobb problémá-
nak azt tartom, hogy csak ritkán
működik egymás között a tole-
rancia. Nem engedlek be, nem
lassítok, nem gyorsítok, nem ér-
dekel a másik. A legkellemetle-
nebb, amikor rákanyarodom egy
autópályára, gyorsítok a gyorsí-
tósávon, de olyan ember jön, aki
nem enged be, nem megy át a
másik sávba, sőt gyorsít, nehogy
be tudjak jönni. Nem mindenki
ilyen, és épp ez a baj! Magyar-
országon nincs egységes veze-
tési stílus, vagyis bizonyos hely-
zetekben nem mindig ugyanaz-
zal a vezetői magatartással talál-
kozunk. Arról már nem is beszé-
lek, milyen kevés embernek jut
eszébe, hogy főútvonalra been-
gedjen, mert én lassabb vagyok,
Csak mi tehergépkocsisok szok-
tuk beengedni egymást.
Országúti előzés. Félelmetes,
hogy mi magyarok milyen rosz-
szul tudunk előzni! Szemből előz
valaki úgy, hogy néha fél kerék-
kel lemegyek a padkára. Sűrűn
előfordul. Olaszországban ez
nem így van. Ott nincs különö-
sebb félnivalóm, de a magyar
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 66
Kamion,
kontra kétkerekűek
NEM EGYFORMA A MÉRCE
A kamionosoknál több kilométert senki sem tesz meg az autósok
bőséges létszámú táborából. A sok kilométer egyértelműen
magával hozza a sok tapasztalatot, a sok történetet is. Hiszen
az utakon mindig történik valami. Ez lehet jó is, lehet rossz is.
Egy nagyon szép, nagy, korszerű, új logisztikai bázis tűnik fel
a csepeli szabad kikötő felé haladván, rajta a cégfelirat: Ghibli
Kft. No, itt nem kevés gépkocsivezető is dolgozhat! Az érdeklődés
sikerrel jár és az éppen bent lévő gépkocsivezetők szívesen
nyilatkoznak saját magukról, a hazai közlekedésről és annak egyik
igencsak veszélyes eleméről, a kétkerekűek közlekedéséről.
66-67 pilotak.indd 66 8/24/09 5:27:14 PM
határtól Budapestig legalább há-
romszor összetörnék az autó-
mat, ha nem figyelnék.
És van még egy magyar sajátos-
ság! A kifordulás. Megyek egy
úton és úgy fordul ki valaki elém
féktávolságon belül, hogy ha
nem fékeznék, vagy neki bármi-
ért meg kellene állnia, biztosan
elcsapnám. Vajon mi ez? Buta-
ság? Bátorság? Veszélyérzet nél-
küliség? Nem tudom. Pedig ilyen
helyzetben nem én húznám a rö-
videbbet.
Tudom, hogy Magyarországon
sok minden történt az utak fej-
lesztésében, de úgy gondolom,
még mindig sok a tennivaló. Ez is
oka nagyon sok balesetnek. Szól-
nék a körforgalmakról is. Sajnos
oda is építenek ilyet, ahova nem
kellene, viszont sok helyre meg
nem, ahová nagyon jó lenne.
Vannak, akik nem tudnak közle-
kedni a körforgalomban, példá-
ul kétsávosnál bemegy a belsőbe
és onnan hirtelen kivágva akar
kimenni belőle. A múltkor jövök
a 4-esen és elérek a szélesen
belátható ceglédi körforgalom-
ba. Előttem egy kisteherautó,
bemehetne, van hely, de meg-
áll. Én is megállok. Állunk, mert
közben jött egy hosszabb kon-
voj. Sok van az ilyen emberből,
aki néz, de nem lát és nem tudja
felvenni a forgalom ritmusát.
Kerékpárosok? Szerintem el-
képesztő fegyelmezetlenség-
gel közlekedik igen nagy hánya-
duk. Ezeket én öngyilkosjelöl-
teknek nevezem. Csak az a baj,
hogy mindig az autós a hibás.
Ha feltűnik körülöttem egy ke-
rékpáros, mindig nagyon figye-
lek rájuk, és csak úgy előzöm,
hogy legalább 1,5 méter legyen
közöttünk. Ugyanakkor az előt-
tem lévő pedig 20 centire megy
el mellette. A legveszélyesebb,
amikor jön mögöttem és nem
látom, s amikor lassítok, hirtelen
előrevág.
Lehet, hogy ezért is tették köte-
lezővé az EU-ban a holttértük-
röt, és én azt mondom, nagyon
jó barát ez nekünk. Már több
balesetet sikerült kivédenem
vele, mert megláttam benne a
gyalogost, a biciklist, vagy a mo-
torost. Még így is bennem van
a félsz, nem szédül-e alám egy
piás kerékpáros valahol. A bará-
tom járt már így, a pasas feje 10
centire volt a keréktől.
A motorosok is sokfélék, de
kevés közöttük, amelyik piros
lámpánál nem nyomakszik a
szaggatottra, két autó közé. Ki-
jelölt gyalogátkelőhely előtt nem
adják meg a gyalogosnak az el-
sőbbséget egyes motorosok,
vagyis vigyázni kell velük. Egyéb-
ként félelmetes dolgokat produ-
kálnak. Szabálysértően, nagy se-
bességgel előznek záróvonalon,
forgalom elől elzárt területen és
akárhol. Velük szemben sokkal
nagyobb rendőri szigorral kelle-
ne fellépni.
POZDERKA BALÁZS (59)
Törökszentmiklósi vagyok, mai
napig is ott lakom, de itt dolgo-
zom Pesten, pontosabban ahová
küldenek Európában. Régi az
én történetem. Az édesapám
anyagbeszerző volt, Barkasszal
járt, amiből régen nagyon sok
volt Magyarországon, ma már
alig látni ebből az NDK kisáru-
szállítóból, amelynek büdös, két-
ütemű Wartburg motorja hangos
volt, egy lehetetlen botváltóval.
Sokszor utaztam benne és ál-
modoztam, de jó lenne egyszer
egy ilyet vezetni! De odáig még
kellett egy rendes szakmát ta-
nulnom, így lettem esztergályos,
mert a technikumba kollégiumi
helyhiány miatt nem jutottam
be. Aztán beteljesült az álmom.
Végre Barkast vezethettem! 10
év alatt négyet fogyasztottam el
belőlük.
Később, úgy 1986 táján jött a
lassítás, engedték a maszekfuva-
rozást és én is beszálltam. Vet-
tem először egy IFA billencset
és volt is munka bőven. Később
társultam egy kollégával, több
autót is üzemeltettünk, ment
minden rendesen egészen a 90-
es évek végéig. De akkor jött a
súlyadó, rosszabbodott a gaz-
dasági helyzet, fel kellett szá-
molni a céget és 2001-ben jöt-
tem ide a Ghibli céghez. Főképp
Olaszországba járok. Hozzájuk
viszonyítva bizony rosszabbak
az útjaink és a karbantartásunk
is gyengébb. Ezen a területen
Szlovákiával vagyunk egy szin-
ten, de Románia még rosszabb.
Mert ugye egy sofőrnek az út
a munkaasztala, nem mindegy,
milyen az.
Nálunk mintha több lenne az
autó, mint amennyit az útjaink
elbírnak. A helytelenül végrehaj-
tott előzésekről estig is tudnék
mesélni. Nem tudom felfogni,
mi lehet a fejében annak az em-
bernek, aki sivító gumikkal meg-
előz, elém vág, fékezek, ő meg
bemegy a benzinkútra, vagy be-
fordul egy mellékutcába. Vajon
ki fogja ezeket egyszer megtaní-
tani helyesen közlekedni?
Ha otthon vagy Törökszent-
miklóson, persze kerékpározok
is, és hogy a 4-es utat kivették
onnan, nincs is semmilyen ve-
szély. Ezt Budapesten mostaná-
ban nem merném megtenni. El-
rendelték a fényvisszaverő mel-
lényt, de nagyon sokan nem vi-
selik, ha kerékpárra ülnek. Pedig
nincs veszélyesebb, mint sötét-
ben egy láthatatlan biciklis. Még
jó, ha visszaverő – csíkos dzseki
van rajta!
Érdekes, hogy itthon is van olyan
helyzet, amikor bajom van az
úton kerekezőkkel, mert vagy
váratlan mozdulatot csinál, vagy
nem a kerékpárúton megy, vagy
ketten-hárman egymás mellett
gurulnak, de az semmi az ola-
szokhoz képest. Ott egész hob-
bikerékpáros csapatok foglal-
ják le a teljes sávot, és ha nem
lehet előzni, bandukolhatok mö-
göttük.
A motorosokkal nincs különö-
sebb gondom, ha menni akar,
hát menjen. Ha hallom a motor-
bőgést, figyelek és elengedem
őket. Olaszországban rengeteg
a kis robogó, és ha megállok a
piros lámpánál, elöl-hátul-oldalt
körülvesznek, állandóan dumál-
nak egymással, de tudnak mo-
torozni. Megjegyzem én elég
nyugodt, derűs ember vagyok,
nem is szoktam konfliktusba ke-
veredni.
Azt tudom, hogy a motor a leg-
veszélyesebb eszköz, fiatal ko-
romban nekem is volt egy jóba-
rátom, aki motorral nekiment
egy kivilágítatlan lovas kocsi-
nak és meghalt. Azt is helyes-
lem, hogy bevezették a fokoza-
tos motorvizsgát, biztosan sok
fiatal életét lehetett ezzel meg-
menteni.
Többször találkoztam már mo-
toros találkozóra, vagy motoros
túrára igyekvőkkel. Ők szépen,
egyenként előztek engem, tehát
vannak normális, felelősségtu-
dattal rendelkező motorosok
is. Mostanában érezhetően ke-
vesebb az utakon a jármű és ez
talán jót tesz a közlekedés biz-
tonságának is. Higgyünk benne,
hogy így lesz!
Tóth I. Gábor
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 67
NEMZETKÖZI GÉPKOCSIVEZETÔK!
Érdekképviseletet akartok?
Keressétek a NeHGOSZ-t, az U.I.C.R. magyar képviseletét!
Címünk: 2220 Vecsés, Új Ecseri út 2.
Tel./fax: (06-29) 357-985

e-mail: elnok@nehgosz.hu
Nemzetközi útjaitokon az U.I.C.R.-t,
a Hivatásos Gépkocsivezetôk Nemzetközi Szövetségét hívjátok!
66-67 pilotak.indd 67 8/24/09 5:27:24 PM
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 68
Camion Truck&Bus
Az év haszongépjármûve 2009
pályázat
FÔDÍJ 50 000 FT! 11x20 000 FT KATEGÓRIANYEREMÉNY!
Beküldés helye: 1141 Budapest, Mogyoródi út 127/b Tel./fax: 06-1/390-4474
Beküldési határidô: 2009. október 15. Kategóriánként írja be a választott típus sorszámát
CAMION TRUCK&BUS „AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009” NYEREMÉNYDÍJAS SZAVAZÓLAP
SZAVAZÓ NEVE: KORA: FOGLALKOZÁSA:
CÍM:
TELEFON: TELEFAX: E-MAIL:
A szavazólap elküldhetô postán, lehet faxolni, e-mail címünkre küldeni, fénymásolni és sok szo ro sí tani!
Egy személy egy szavazólappal pályázhat! A Camion Truck&Bus e-mail címe: cambus
@
camiontruck.hu
Interneten is megtalálható a pályázat a www.camiontruck.hu és a www.camiontruck.com Felhívás menûpontban
I. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
2 TONNÁIG
I./
II. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
2–3,5 TONNÁIG
II./
III. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
3,5–5 TONNÁIG
III./
IV. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
5–10 TONNÁIG
IV./
V. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
10–15 TONNÁIG
V./
VI. KATEGÓRIA
HASZONGÉPJÁRMÛ
15 TONNA FELETT
VI./
VII. KATEGÓRIA
KONSTRUKCIÓS/
TEREPES NEHÉZJÁRMÛ
VII./
VIII. KATEGÓRIA
TEREPJÁRÓ,
PICK-UP
VIII./
IX. KATEGÓRIA
MINIBUSZ, MIDIBUSZ
(6–9 MÉTER)
IX./
X. KATEGÓRIA
VÁROSI, ELÔVÁROSI
AUTÓBUSZ
X./
XI. KATEGÓRIA
TÁVOLSÁGI, TURISTA-
AUTÓBUSZ (EGYSZINTES)
XI./
A nyertes márkák képviselôitôl ajándékot vehetnek át a kategóriájukra szavazó nyertes olvasóink!
Továbbá 20 darab éves elôfizetést is kisorsolunk a szavazók között!
Tizennegyedszer hir det jük meg a Camion Truck&Bus „Az év ha szon gép jár mû ve” pá lyá za tun kat.
Eb ben az év ben is szá mí tunk olvasóinkra, akik a szakma legkülönbözôbb területein tevékenykednek, és az új évezred fokozódó
szakmai és technológiai fejlôdését ismerve szívesen szállnak be a márkák és típusok közötti versengésbe. Minden szavazat számít
a szívükhöz kö zelebb álló márka vagy jármûtípus nyertesek közé kerülésében. Rajta hát, tegyék gyôz tessé kedvenceiket!
NYEREMÉNYEK
■ A pá lyá zatra szerkesztôségünk 50 000 fo rin tos fô dí jat sor sol ki. A beérkezett szavazatok alapján dôl el,
hogy kategóriánként mely típusok nyerik el „Az év haszongépjármûve” címet. A fôdíjat azok között a szavazók között sorsoljuk ki,
akik a legtöbb kategóriában a nyertes jármûvekre szavaztak.
■ A gyôz tes már kák ra sza va zók kö zött ka te gó ri án ként nyer te se ket sor so lunk, akik 20 000 forintot, ok le ve let, éves elô fi ze tést,
va la mint a nyer tes már kák kép vi se le te i nek már ka a ján dé kait ve he tik át. A továbbiakban 20 darab éves elôfizetést is kisorsolunk
a beküldôk között. Várjuk sza va za ta i kat!
A Magyar Gépjármû impor tôrök Egy e sületének ajánlásai alapján alakí tottuk ki a kategóriahatárokat, így tizenegy kate góriában
versenyez het nek a Magyarországon bemuta tott és forgalmazott haszon jár mûvek. A pá lyázat a ma gazin augusz tusi, szept emberi
és októberi számában jelenik meg. Szavazni az alábbi sza vazólapon lehet séges – minden kate góriánál egy jármûvet jelölve.
Kérjük a kitöltött sza vazó lapot – névvel, címmel, foglal ko zás sal, életkorral, tele fon-, tele fax szám mal,
ha van e-mail címmel – eljut tatni a szerkesztô ségbe. (Egy szavazótól csak egy szavazó lapot tudunk elfogadni!)
Sok sikert és ered ményes szavazást kívánunk!
68 paly09_nyito.indd 68 9/2/09 4:03:04 PM
I/1 Citroën Berlingo 3 L1
Tel je sít mény: 75–92 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,98 t
Raktértérfogat: 3,3–3,7 m
3
I/2 Dacia Logan Van
Tel je sít mény: 68–90 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,9–2 t
Raktértérfogat: 2,5 m
3
I/3 Fi at Fiorino 1.3 MultiJet
Tel je sít mény: 75 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,7 t
Raktértérfogat: 2,5–2,8 m
3
I/4 Ford Transit Connect
Tel je sít mény: 75–110 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2–2,28 t
Raktértérfogat: 2,9–3,8 m
3
I/5 Opel Astra Van 1.7 CDTI
Tel je sít mény: 100 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,81–2 t
Raktértérfogat: 1,58 m
3
I/6 Peu geot Part ner L1
Tel je sít mény: 75–90 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,98 t
Raktértérfogat: 3,3–3,7 m
3
I/7 Re nault Kangoo Express
Tel je sít mény: 70–105 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,9 t
Raktértérfogat: 3–3,5 m
3
I/8 Volks wa gen Caddy 4 Motion
Tel je sít mény: 105 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,28 t
Raktértérfogat: 3,2 m
3
II/1 Citroën Jumpy
Tel je sít mény: 138 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,6–2,94 t
Raktértérfogat: 5–7 m
3
II/2 Fi at Scudo
Tel je sít mény: 90–136 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,6–2,96 t
Raktértérfogat: 5–7 m
3
II/3 Ford Transit
Tel je sít mény: 85–200 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,6–3,5 t
Raktértérfogat: 6–7,94 m
3
II/4 GAZ GAZelle 330273 4x4
Tel je sít mény: 110 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,5 t
Platós kivitel
II/5 Hyundai H-1 Van
Tel je sít mény: 138–171 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,23 t
Raktértérfogat: 4,3 m
3
II/6 Iveco Daily 35C
Tel je sít mény: 116–176 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Platós kivitel
II/7 Mahindra Bolero
SC 4x4 CRDe
Tel je sít mény: 108 LE
Meg en ge dett össztömeg: 1,87–2,8 t
Platós kivitel
II/8 Mer ce des-Benz
Vito 120 CDI
Tel je sít mény: 95–204 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,77–2,94 t
Raktértérfogat: 4,65–6,49 m
3
II/9 Nissan Interstar
Tel je sít mény: 100–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,8–3,5 t
Raktértérfogat: 8–13,9 m
3
II/10 Opel Vivaro 2900
Tel je sít mény: 90–146 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,9 t
Raktértérfogat: 5–8,4 m
3
II/11 Peu geot Ex pert
Tel je sít mény: 90–136 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,7–2,9 t
Raktértérfogat: 5–7 m
3
II/12 Re nault Maxity
Tel je sít mény: 110–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Platós kivitel
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 69
I. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
2 ton ná ig
II. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
2–3,5 ton ná ig
69-73 2009paly.indd 69 8/24/09 5:30:41 PM
II/13 Toyota Hiace
Tel je sít mény: 95–117 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,8–3 t
Raktértérfogat: 5,5–6,5 m
3
II/14 Volks wa gen T5 Kom fort
Tel je sít mény: 102 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,6 t
Raktértérfogat: 5,8 m
3

III/1 Citroën Jumper
Tel je sít mény: 100–157 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–4 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
III/2 Fiat Ducato
Tel je sít mény: 100–157 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–4 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
III/3 Mer ce des-Benz Sprin ter
518 CDI/43 L KA
Tel je sít mény: 184 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5 t
Platós kivitel
III/4 Mitsubishi Fuso Canter
Tel je sít mény: 125–145 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Platós kivitel
III/5 Nissan Cabstar
Tel je sít mény: 110–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–4,5 t
Platós kivitel
III/6 Peu geot Boxer
Tel je sít mény: 100–157 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3–4 t
Raktértérfogat: 8–17 m
3
III/7 Volks wa gen Crafter
35 HTL 2.5 TDI
Tel je sít mény: 88–163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5 t
Raktértérfogat: 7,5–17 m
3
IV/1 DAF FA LF 45
Tel je sít mény: 160–250 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,5–12 t
IV/2 Iveco Daily 55S18 WD
Tel je sít mény: 176 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5,5 t
IV/3 Mer ce des-Benz Atego 822
Tel je sít mény: 218 LE
Összt./szerelvény (t): 7,49–8/18–20
IV/4 Mitsubishi Fuso Canter
Tel je sít mény: 145–175 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 5,5–9/7,5–11
IV/5 Renault Mascott
Tel je sít mény: 130–150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,5–6,5 t
V/1 DAF FA LF 55
Tel je sít mény: 180–300 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 12–15/–
V/2 Iveco Eurocargo MLL 140 E25
Tel je sít mény: 250 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 14/–
V/3 MAN TGL 12.250
Tel je sít mény: 250 LE
Össztömeg /szerelvény (t): 11,99/24
V/4 Mercedes-Benz Atego
Tel je sít mény: 177–286 LE
Összt./szerelvény (t): 11,99–13,5/28
V/5 Nissan Atleon
Tel je sít mény: 224–256 LE
Meg en ge dett össztömeg: 11,99–15 t

V/6 Re nault Midlum
Tel je sít mény: 160–280 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 11,99/30
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 70
V. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
10–15 ton ná ig
IV. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
5–10 ton ná ig
III. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
3,5–5 ton ná ig
69-73 2009paly.indd 70 8/24/09 5:30:57 PM
V/7 Vol vo FL
Tel je sít mény: 240–290 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 12–18/44
VI/1 DAF FT XF105
Space fül ke
Tel je sít mény: 410–510 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 19/40–44
VI/2 Iveco Stralis AD 440 S50
Tel je sít mény: 500 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 19–26/44
VI/3 MAN TGX 18.680 V8
Tel je sít mény: 680 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/44
VI/4 Mer ce des-Benz
Actros MP3 1848 LS
Tel je sít mény: 435 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/44
VI/5 Re nault Premium Route
Optifuel
Tel je sít mény: 460 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/40
VI/6 Scania R480 Euro 5 EGR
Tel je sít mény: 480 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 19/40
VI/7 Vol vo FH16
Tel je sít mény: 540–700 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18/44
VII/1 DAF FAD CF 85
Tel je sít mény: 410–510 LE
Meg en ge dett össztömeg: 30–60 t
VII/2 Iveco Trakker (8x4)
AD410T50
Tel je sít mény: 500 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 41/–
VII/3 MAN TGS 26.440 6x6H
Tel je sít mény: 440 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 26/40
VII/4 Mer ce des-Benz Unimog U20
Tel je sít mény: 150 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 7,5–9,3/20
VII/5 Re nault Premium Lander
Tel je sít mény: 280–450 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 18–30/60
VII/6 Scania G 480 8x4
Tel je sít mény: 480 LE
Összt./szerelvény (t): 30/mûszakilag 60
VII/7 Tat ra SK8 6x6
Tel je sít mény: 380 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 26–38/40
VII/8 Vol vo FM 6x6
Tel je sít mény: 420–540 LE
Össztömeg/szerelvény (t): 26/40
VIII/1 Ford Ranger
Tel je sít mény: 143–156 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,95 t
VIII/2 Isuzu D-Max
Tel je sít mény: 136–163 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,8–2,95 t
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 71
VI. ka te gó ria
Ha szon gép jár mû
15 ton na felett
VIII. ka te gó ria
Terepjáró
pick-up
VII. ka te gó ria
Konstrukciós/terepes
nehézjármû
69-73 2009paly.indd 71 8/24/09 5:31:13 PM
VIII/3 Iveco Massif Pickup
Tel je sít mény: 176 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,05 t
VIII/4 Land Rover Defender 130
Tel je sít mény: 120 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,5 t
VIII/5 Mahindra GOA
DC 4x4 CRDe
Tel je sít mény: 108 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 3,5 t
VIII/6 Mazda BT-50
Tel je sít mény: 143 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,8–2,99 t
VIII/7 Mitsubishi L200 HP
Tel je sít mény: 178 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 1,77–2,85 t
VIII/8 Nissan Navara
Tel je sít mény: 171 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,8 t
VIII/9 Ssangyong Actyon Sports
Tel je sít mény: 141 LE
Meg en ge dett össztömeg: 2,74 t
VIII/10 Toyota Hilux
Tel je sít mény: 120–171 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 2,7 t
IX/1 Cobra GL9
Tel je sít mény: 240 LE
Meg en ge dett össztömeg: 14,1 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 34+2/0
IX/2 CsM Urbanus
Tel je sít mény: 140 LE
Meg en ge dett össztömeg: 8,8 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 25/30
IX/3 Fiat Ducato mi ni busz
Tel je sít mény: 157 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 16+1/0
IX/4 Ford Transit mi ni busz
Tel je sít mény: 100–200 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4,6 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 14/0
IX/5 Irisbus Daily Tourys 50C15V
Tel je sít mény: 146 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 20/0
IX/6 Isuzu Turquoise
Tel je sít mény: 190 LE
Meg en ge dett össztömeg: 9,3 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 28–32/0
IX/7 Jbus Sprinter XXL
Tel je sít mény: 150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 18+1+1/0
IX/8 Kutsenits VW City IV
Tel je sít mény: 130–240 LE
Meg en ge dett össztömeg: 5 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 14/14
IX/9 Marcopolo Citybus
Tel je sít mény: 177 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,2 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 15–20/15–10
IX/10 MidiCity S 91
Tel je sít mény: 156 LE
Meg en ge dett össztömeg: 10 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 19/23
IX/11 Nissan Primastar Combi
Comfort
Tel je sít mény: 115 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,04 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 9/0
IX/12 Peu geot Boxer Minibus
Tel je sít mény: 120–160 LE
Meg en ge dett össztömeg: 4 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 14–17/0
IX/13 Re nault Mas ter mi ni busz
Tel je sít mény: 150 LE
Meg en ge dett össztömeg: 3,9 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 16/0
IX/14 TemSA Prestij E4
Tel je sít mény: 146 LE
Meg en ge dett össztömeg: 7,7 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 29+1+1/0
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 72
IX. ka te gó ria
Minibusz, midibusz
(6–9 méter)
69-73 2009paly.indd 72 8/24/09 5:31:26 PM
IX/15 Volks wa gen Multivan
Uni ted TDI 4Motion
Meg en ge dett össztömeg: 3 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 7/0
X/1 Alfa Cívis 12
Tel je sít mény: 262–310 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18,6 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 29/72
X/2 ARC 127
Tel je sít mény: 280 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 35/60
X/3 King Long XMQ61216
Tel je sít mény: 280 LE
Meg en ge dett össztömeg: 17,9 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 37/52
X/4 Kravtex Credo EN 12
Tel je sít mény: 302 LE
Meg en ge dett össztömeg: 16,5 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 46/44
X/5 Mer ce des-Benz Capacity
Tel je sít mény: 354 LE
Meg en ge dett össztömeg: 32 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 43/143
X/6 MJT D02-210
Tel je sít mény: 290 LE
Meg en ge dett össztömeg: 19,3 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 72–80/0
X/7 Scania Irizar i4
Tel je sít mény: 230–400 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18–24 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 45–71/0
X/8 Setra 415 NF
Tel je sít mény: 286–354 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 40/57
X/9 Solaris Urbino 15
Tel je sít mény: 306 LE
Meg en ge dett össztömeg: 24 t
Férôhelyek sz. ülô/álló: 31–40/108–99
X/10 TemSA Avenue
Tel je sít mény: 310 LE
Meg en ge dett össztömeg: 17,9 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 32/65
X/11 Vol vo 7700 A
Tel je sít mény: 310 LE
Meg en ge dett össztömeg: 28 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 52/71
XI/1 Irisbus Magelys
Tel je sít mény: 450 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 52+1+1/0
XI/2 King Long XMQ6127
Tel je sít mény: 400 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 60/0
XI/3 Kravtex Credo LH 12
Tel je sít mény: 302 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 16,5 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 51/23
XI/4 MAN Lions Coach Supreme
(R07)
Tel je sít mény: 400–440 LE
Meg en ge dett össztömeg: 14,2 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 46–51/0
XI/5 Marcopolo Viaggio III 350
Tel je sít mény: 300 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 14,2 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 39+1+1/0
XI/6 Scania Irizar PB
Tel je sít mény: 380–480 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18–26 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 45–61/0
XI/7 Setra S 419 GT HD
Tel je sít mény: 428 LE
Meg en ge dett össztömeg: 24 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 69/13
XI/8 TemSA Safari HD 12
Tel je sít mény: 410 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 53+1+1/0
XI/9 VDL Bova Futura 120–365
Low-Deck
Tel je sít mény: 365 LE
Meg en ge dett össztömeg: 18 t
Férôhelyek száma ülô/álló: 53–55+1+1/0
XI/10 Vol vo 9900
Tel je sít mény: 420–460 LE
Meg en ge dett össz tömeg: 25,6 t
Férôhelyek sz. ülô/álló: 53–57/0 (13 m)
AZ ÉV HASZONGÉPJÁRMÛVE 2009 – AZ OLVASÓK SZAVAZATAI ALAPJÁN
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 73
XI. ka te gó ria
Távolsági, turista-
autóbusz (egyszintes)
X. ka te gó ria
Városi, elôvárosi
autóbusz
69-73 2009paly.indd 73 8/24/09 5:31:38 PM
múgy a nürburgri n-
gi futam hozta megszo-
kott formáját, válság ide vagy
oda, hatalmas fesztivállá alakult
a rendezvény.
Szobi Balázsnak és az új motor-
nak ismerkedniük kellett egy-
mással. Az első szabadedzésen
a 13. hely sikeredett, a máso-
dikban a 6., az időmérő edzé-
sen pedig a 8. Az első versenyen
a 8. helyről indult a pilóta, és
olyannyira koncentrált arra, ne-
hogy túllépje a sebességet, hogy
néhány helyet vissza is csúszott
a rajtot követően, de aztán javí-
tott, és végül a hetedik helyen
fejezete be az első versenyt.
Már szinte természetes, hogy
a brit versenyzővel, Stuart Oli-
verrel volt némi összetűzés, de
Szobi Balázs ezúttal jól tűrte az
angol akcióit.
A kupa futam kevésbé szeren-
csésen alakult a magyar ver-
senyző számára, a brit Chris
Levett hátulról nekiment Szobi
Balázs MAN-jének, aminek kö-
vetkezményei: sárvédő-lesza-
kadása, hátsó gumik defektje és
a verseny feladása.
A vasárnapi szabadedzésen az
ötödik helyen végzett Szobi Ba-
lázs, az időmérőn a hetediken,
az első futamon pedig csak a ti-
zenegyedik helyen ért célba. De
ez még mindig jobb eredmény
lett, mint a következő futam.
A cup race-en a 11. helyről raj-
tolt Balázs, de nem sokkal a
rajt után bekövetkezett baleset
miatt lefújták a futamot. Miköz-
ben a mezőny a második rajt-
ra készült, a magyar versenyző
észrevette, hogy a víz 113 Celsi-
us-fokos, így nem lehetett elin-
dulni. Kiderült, az ékszíjfeszítő
görgő törése miatt nem volt hű-
tése a motornak. Ez azzal járt,
hogy ki kellett állni a depoba.
A szerelők megkaparintották a
kamiont, a szakértelem és a lel-
kesedés eredményeképp Szobi
Balázs visszaállhatott a verseny-
be.
Ezzel azonban még mindig nem
volt vége a rossz szériának. Az
időveszteség csökkentése ér-
dekében Balázs leginkább csak
a gázpedált nyomta, tette ezt
egészen odáig, míg a kavicságy-
ról egy az aszfaltra került kő
a szélvédőre pattanva „szép”
munkát végzett, berobbant a
szélvédő! Ez egyúttal a verseny
végét is jelentette a magyar ver-
senyzőnek.
A csapat már kezdi sokallni a
pechsorozatot. Az MAN kiváló,
a szerelőgárda ugyancsak, Szobi
Balázs is mindent megtesz a jó
eredményért, ami ugyancsak
megvárakoztatja a magyar csa-
patot. A nyári szünet után a
csehországi, mosti versenyen
új reményekkel indul az OXXO
csapat. Ezúttal lelkes biztatók-
ban sem lesz hiány, a verseny-
helyszín viszonylagos közelsége
sok magyar szurkolónak ad le-
hetőséget, hogy buzdításukkal
támogassák a Truck Race egyet-
len magyar versenyzőjét.
p. e.
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 74
A
Szobi Balázs
új motorral
a Nürburgringen
LESZAKADT SÁRVÉDŐ, DEFEKTES ABRONCSOK, FELFORRT VÍZ,
BEROBBANT SZÉLVÉDŐ
Kellemes meglepetés érte az OXXO csapatot, az MAN-től egy
új motort kaptak versenygépükbe. Az új fejlesztésű erőforrás
(erre igazán illik ez a szó) nagy kihívás versenyzőnek, szerelőnek
egyaránt.
74 oxxo.indd 74 8/27/09 3:37:30 PM
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 75
MODELLKIRAKAT
Tengeren innen
és túl
PROMOTEX, HERPA, RIETZE, ROS MODELLEK
lik, hanem a második ajtó előtti
oldalablak nagyságának változá-
sában. Ez a nyolcvanhetes kicsi-
nyítésben mintegy 9 mm-t je-
lent. Az apró, de jelentős válto-
zás megalkotója a német Rietze,
az egyik felhasználója, pedig az
offenbachi közlekedési vállalat.
(4. kép)
Az olasz ROS cég modelljei vi-
szonylag ismeretlenek nem csak
hazánkban, hanem sok nyugat-
európai országban is. Többnyi-
re traktorok és építőipari gépek
szerepelnek programjában, de
egy-egy Iveco típus is megta-
lálható gyártmányai között. Az
1:50-es kategóriában újdonság-
nak számít a mezőgazdaságban
és építőiparban oly közkedvelt
teleszkópos rakodó, valamint
egy kotró-rakodó, mindkettő a
New Holland gyártmányaként.
(5. kép)
Az LM1745 típusú teleszkópos
rakodó modelljéhez kétféle sze-
relék, egy rakodókanál és egy
emelővilla is tartozik. A több
mint 10 méteres emelőkapaci-
tású gép a magasban történő ra-
kodást könnyíti meg. (6. kép)
A kisebb építkezések kedvelt
géptípusából, a kotró-rako-
dóból a Brescia melletti cég, a
New Holland öt és fél tonnás,
108 lóerős LB115B típusát min-
tázta meg fémből és műanyag-
ból. (7. kép)
Roszprim László
kanadai Promotex nem
csak a német Herpa
modelleket forgalmazza, hanem
számos önálló újdonságot ad ki,
igazi kuriózumokat. Egy ilyen
modell, az öttengelyes Ken-
worth W900-as nyergesvonta-
tó, rakodódaruval. A több mint
11 méteres 10x6-os vontató a
megszokottnál nagyobb kere-
keivel a speciális munkák igazi
eszköze. (1. kép)
A két cég együttműködését jól
példázza ez a Kenworth T600-
as Promotex vontató és a Herpa
Goldhofer mélyágyas tréler al-
kotta szerelvény. (2. kép)
Üde színfolt, ha egy német mo-
dellgyártó nem hazai céget hir-
det kamionján. A gdanski Lotos
aszfaltgyártó cég, mely hazájá-
nak egyik legnagyobb ilyen jel-
legű konzorciuma, ötéves szüle-
tésnapja alkalmából adta ki ezt
az MAN TGX – bitumentartály-
szerelvényt a Herpa jóvoltából.
(3. kép)
A jog már lehetőséget ad a 18
750 mm hosszú csuklós bu-
szok közlekedésére. Egyelő-
re még csak néhány gyártó él
ezzel a plusz 750 mm-rel. Az
MAN az elsők között nyújtotta
meg Lion’s City-jét. A különb-
ség az alap Lion’s City G-hez
képest nemcsak a típusjelében
található plusz „L” betűben rej-
A
1
3
2
4
6 5 7
75 modell.indd 75 8/24/09 5:34:53 PM
APRÓHIRDETÉS
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 76
ÁLLÁS
■ Kamionsofőr A, B, C, E kategó-
riás jogosítvánnyal, PÁV1, bel földi
és nemzetközi vizsgával, digitális
kártyával, 35 éves gyakorlattal
munkát keres, beugrás is ér de kel.
Tel.: 06-70/229-7575
■ 13 év belföldi, 7 év külföldi
gya korlattal – CE, TIR, PÁV2 ka-
te góriás –, belföldön vagy külföl-
dön munkát keres, beugrás is
ér de kel.
Tel.: 06-20/537-5686
■ Profi kamionos hölgykollégát
keresek négykézbe, uniós fuva-
rokra külföldi céghez, aki néme-
tül vagy angolul kiválóan beszél
és károsszenvedély-mentes. Tar-
tá lyos, silós gyakorlattal, digit kár-
tyával és személyautóval.
Tel.: 06-70/652-9296
■ 35 éves férfi állást keres bel-
földi, nemzetközi gyakorlattal A,
B, C, D, E karegóriás jogosítvány-
nyal, nehézgépkezelôi bizonyít-
vánnyal, Kecskemét vagy Szolnok
környéki telephelyen.
Tel.: 06-70/531-4201
■ 42 éves budapesti kamion-
sofôr B, C, D, E karegóriás jogo-
sítvánnyal, autószerelô szakmá-
val, érettségivel, nagy vezetési
és nemzetközi gyakorlattal – ga-
rázsmester, – gépkocsi elôadó,
– belföldi vagy rövidtávú nemzet-
közi sofôri állást keres.
Érdeklôdni: 06-70/279-9956
■ Veszélyesáru-szállítási bizton-
sági tanácsadó vállal cégeknek,
vállalkozóknak ADR szállítási ta-
nácsadást.
Tel.: 06-70/940-0000
■ Dél-pesti, 40-es, józan életû,
meg bízható, pontos, B, C, E kate-
góriás, KCR-Hiab autódaru-ke-
zelôi végzettséggel rendelke zô,
belföldi árufuvarozó állást vál toz-
tatna költözés miatt. JCB-OK
vizs gával is rendelkezem. Gép-
kocsi-vezetôi, ill. rakodógép-ke-
zelôi munkát keresek, sóder-, ho -
mokbánya, betonüzem elônyben.
Tel.: 06-30/276-5897
■ Olyan európai kamionos fu -
va rozócéget keresek, amely
Dél-Afrikába és -ban fuvaroztat,
és sofôröket keres. Kérem, aki
tud valamilyen pozitív informá-
cióval szolgálni, jelentkezzen.
Tel.: 06-70/652-9296
■ 36 éves kecskeméti férfi A, B,
C, D, E karegóriás jogosítvánnyal,
belföldi, nemzetközi gyakorlattal
nehézgép-kezelôi jogosítvánnyal
munkát keres Kecskemét és Szol-
nok környékén.
Tel.: 06-70/531-4201
■ Budapesti gépkocsivezetô
DJCB OK vizsgával, gyakorlat
nélkül, belföldi viszonylatban ál-
lást változtatna. (CA, KCR)
Tel.: 30/276-5897
■ Nagy tapasztalatokkal ren-
del kezô 50 éves nô, képesített
könyvelôi, középfokú raktár-
gazdálkodási, logisztikai ügy-
intézôi végzettséggel, 20 éves
raktárvetetôi gyakorlattal állást
keres. (20 év = 2 munkahely.)
Tel.: 06-20/358-2019
E-mail: gratczeranita@yahoo.com
■ 32 éves gépkocsivezetô ma-
ximum 3 hetes uniós munkát vál-
lal (digitális kártya van).
Tel.: +36-30/695-6689,
30/452-7254 (belföldön)
■ ADR tanácsadó munkát keres
túlméretes szállítmány kisérésé-
re, saját gépjármûvel.
Tel.: 06-70/940-0000
■ 38 éves, megbízható, több-
éves nemzetközi tapasztalattal,
jelenleg uniózó kamionos bel-
Apróhirdetés
A vállalkozási célú apróhirdetések
alapegysége: 42x33 mm/3750
Ft+áfa (Több szöröse is lehet)
Meg ren de lés: levél, telefon, fax
(szer kesz tô ség).
Fizetés: a küldött csekken min-
den hó 20-ig, akkor a kö vet kezô
hónapban megjelenik.
Tovább ra is té rí tés nélkül,
maxi mum tíz sor ter jede lem-
ben jelen tet jük meg:
állás, jármû, köz ér de kû szak mai,
iskolai, szer vezeti, ha tó sági hi r-
de téseket, részvét nyil vání tást,
sze mélyes tárgyak gyûj tését, cse-
réjét.
Hirdetési ügyekben hívják
Hor váth Zoltán irodavezetôt.
Tel.: 390-4474, 370-5017
Kapcsolj rá!
Fuvarozási tevékenységhez elôírt szaktanfolyamok
gépkocsivezetô alkalmazottak
és vállalkozást kezdôk részére
Fuvaros és buszos vállalkozáshoz:
➢ árufuvarozó vállalkozói
➢ autóbuszos személyszállító vállalkozói
A jármû vezetéséhez, állásvállaláshoz:
➢belföldi fuvarozó (autómentô)
➢belföldi autóbusz-vezetôi
➢nemzetközi árufuvarozó
vagy autóbusz-vezetô (TIR)
➢veszélyes áruk szállításához alap
és szakosító (ADR)
➢gépkezelôi könnyû- és nehézgép kategóriákra
Vállalkozási és oktatási információk:
FUVINFO IRODA Kft.
Tel./fax: 261-9836, 261-0078
Mobil: 20/938-4663 • www.fuvinfoiroda.hu
földi és/vagy nemzetközi mun-
kát keres, hétvégi pihenôvel.
Székesfehérvár és környéke.
Tel.: 06-20/914-8413
■ Házaspár nemzetközi gépko-
csivezetôi állást keres, akár azon-
nali kezdéssel, gyakorlattal.
Tel.: 06-30/447-0082
■ 28 éves fiatalember, korláto-
zás nélküli belföldi és nemzetkö-
zi árufuvarozó vállalkozói vég -
zet tséggel, bel- és külföldi mun-
ka kap csolatokkal, tapasztalat-
tal, gya kor lattal fuvarozó- cég
vezetését, szakmai irányítását
vállalja.
E-mail: allas.iranyito@citromail.hu
■ 25 éves múlt ra vissza te kin tô
au tó busz- és ha szon gép jár mû-
szer viz ke res pre cíz, agi lis mun -
ka e rôt a kö vet ke zô po zí ci ók ba:
au tó busz-sze re lô, fé nye zô, au tó-
e lekt ro ni kai mû sze rész.
Tel.: 1/220-1524, 20/464-1453
Francia érdekeltségû
fuvarozócég
nemzetközi gyakorlattal,
C és E kategóriával
rendelkezô
gépkocsivezetôket keres.
Önéletrajzát várjuk
a lori@prevost.hu címen.
Nemzetközi Szállítmányozási
és Vámkezelési Kft.
1097 Budapest
Vaskapu u. 6/a. 1/1.
Postacím: 1458 Budapest, Pf. 83.
Telefon/fax: 215-0193, 216-1585, 216-1587, 476-0993, 476-8271 • E-mail: agentsped@axelero.hu • www.agentsped.hu
Komplett nemzetközi és belföldi szállítmányozás,
belföldi gyorsfutárszolgálat, fuvarozás
és teljes körû vámügyintézés!
76- 78 Apro.indd 76 8/28/09 5:54:17 PM
CAMION TRUCK&BUS HASZONJÁRMÛ, ÁRU- ÉS SZEMÉLYSZÁLLÍTÁSI SZAKLAP • KIADJA:
CAMION TRUCK&BUS • A KIADÓ IGAZGATÓJA: KLÉZL MARINA • IGAZ GATÓ: MOLNÁR ZOLTÁN
• SZERKESZTI: A SZER KESZTÔ BIZOTTSÁG • FÔMUNKA TÁRS: PAPP ERZSÉBET • MUNKA TÁR SAK:
BALOGH JÁNOS, BALOGH MAGDI, BONCSÉR SÁNDOR, FEKETE ÁRPÁD, KISS BERTALAN,
KÔFALUSI PÁL, DR. KÔFALVI GYULA, KRIVÁNSZKY ÁRPÁD, MERUK RÓZSA, OSCAR HOOG EN-
DOORN, ROSZPRIM LÁSZLÓ, TEKES ANDRÁS, TÓTH I. GÁBOR • LAP MANA GER: HORVÁTH
ZOLTÁN IRO DA VEZETÔ • TERJESZTI: HÍRKER • NEM ZETI HÍR LAP KERESKEDELMI RT. • KIADÓI ÉS
LAP TER JESZTÔI KFT., VALAMINT ALTERNATÍV TER JESZTÔK • ISSN 1586–8729 • MEG NEM
RENDELT KÉZIRATOKAT ÉS FOTÓ KAT NEM ÔR ZÜNK MEG ÉS NEM KÜLDÜNK VISSZA. KÖZÖLT
CIKKEINK ÉS FOTÓINK ÁTVÉ TELE CSAK A KIADÓ ENGEDÉLYÉVEL LEHETSÉGES. HIRDETÉSEK
SZERVEZÉSE: SZERKESZTÔSÉGBEN (390- 4474), STYL MEDI A (405- 4503) ÉS ALTERNATÍV
SZERVEZÔKNÉL TÖRTÉNIK. SZER KESZTÔSÉ GÜNK JOG SZABÁLYBA ÜTKÖZÔ, ETIKAILAG KIFO-
GÁ SOL HA TÓ HIR DE TÉ SEK KÖZLÉSÉTÔL EL ZÁR KÓZIK, A MEGJE LEN TETETT HIRDE TÉ SEK
TARTAL MÁ ÉRT FELELÔS SÉGET NEM VÁLLAL.
A LAPOT SZEMLÉZI AZ OBSERVER
BUDAPEST MÉDIAFIGYELÔ KFT.
TEL.: 303-4738 • FAX: 303-4744
OBSERVER BUDAPEST MÉDIA FIGYELÔ KFT.
OFFICIAL HUNGARIAN JOURNAL
OF THE INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR AWARDS
AZ „INTERNATIONAL TRUCK & VAN & BUS & COACH
OF THE YEAR”
SZERVEZET MAGYARORSZÁGI HIVATALOS LAPJA
Camion Truck&Bus – Az év haszongépjármûve 2008
pályázat kategóriagyôztesei az olvasók szavazatai alapján
I. kategória
Haszongépjármû 2 tonnáig
VOLKSWAGEN CADDY MAXI 2.0 PD TDI
II. kategória
Haszongépjármû 2–3,5 tonnáig
FORD TRANSIT VAN 350MWB 3.2 TDCi
IV. kategória
Haszongépjármû 5–10 tonnáig
IVECO EUROCARGO 75E18
III. kategória
Haszongépjármû 3,5–5 tonnáig
MB SPRINTER 518 CDI/43 L KA
V. kategória
Haszongépjármû 10–15 tonnáig
VOLVO FL 240–280 LE
VI. kategória
Haszongépjármû 15 tonna felett
MAN TGX 18.680 V8
VII. kategória
Konstrukciós/terepes nehézjármû
SCANIA G 480 6x4
VIII. kategória
Terepjáró pick-up
MITSUBISHI L200
X. kategória
Városi, elôvárosi autóbusz
MJT L23D
IX. kategória
Minibusz, midibusz 6–9 méter
MIDICITY S 91
XI. kategória
Távolsági, turista-autóbusz, egyszintes
SCANIA IRIZAR PB
Gratulálunk
az eredményekhez,
és reményünket fejezzük ki,
hogy a korszerû,
ember- és környezetbarát
technika népszerûsítését
ez az esemény is elôsegíti!
A szerkesztôség
A MEGRENDELÔLAPOT KÜLDJE EL POSTÁN A CAMION TRUCK&BUS,
1141 BUDAPEST, MOGYORÓDI ÚT 127/B CÍMRE, VAGY FAXON A
390-4474 TELEFONSZÁMRA. UGYANEZEN A TELEFONSZÁMON
KÉRHET CSEKKET, HA BEMONDJA NEVÉT ÉS CÍMÉT. AZ ELÔFIZETÉSI DÍJ HAT HÓNAPRA
2370 FT, TIZENKÉT HÓNAPRA 4740 FT.
A DÍJAK AZ ÁFÁT IS TARTALMAZZÁK!
MEGRENDELEM A CAMION TRUCK&BUS CÍMÛ HAVONTA MEGJELENÔ LAPOT
HAT HÓNAPRA TIZENKÉT HÓNAPRA PÉLDÁNYBAN
CSEKKET KÉREK SZÁMLÁT KÉREK
MEGRENDELÔ NEVE:
CÍM:
IRÁNYÍTÓSZÁM:
E-MAIL CÍM:
TELEFON: ALÁÍRÁS:
FAX: DÁTUM:
MEGRENDELÉSÉT ELKÜLDHETI FÉNYMÁSOLAT, FAX, E-MAIL FORMÁBAN IS
Megrendelôlap
Hirdetések (ZÁRÓJELBEN A HIRDE TÉ SEK OLDALSZÁMA TALÁLHATÓ)
AGENTSPED KFT. (76) • BUSWORLD EUROPE (13)
• CON VOY TRUCK SHOP (B/III) • DEL TA-TRUCK
KFT. (10) • DIESELDR (11) • FERRYKER TURBO (43)
• HUNGEXPO (7) • IbB HUN GARY (41) • IVECO
VE ZÉRKÉPVISELET (B/II) • LAN G EX KFT. (10) •
MAN KFT. (1) • NeHGOSZ (67) • NO VA-BUSZ KFT.
(43) • OMV HUNGÁRIA ÁS VÁNY OLAJ KFT. (3) •
REMY AUTOMOTIVE (8) • RPS RENTAL KFT. (9) •
RENAULT TRUCKS HUNGÁRIA KFT. (14) • SCHMITZ
CAR GO BULL MAGYARORSZÁG KFT. (5) •
SCHWARZ MÜL LER KFT. (13) • UTA MAGYAR OR-
SZÁG KFT. (6) • VDL COACH & BUS CENTER (12) •
VIA BÉRAUTÓ KFT. (B/IV)
SZERKESZTÔSÉG:
1141 BUDA PEST,
MOGYORÓDI ÚT 127/B
1437 Bp., Pf. 310 · TEL./FAX: 390-4474
E-MAIL:
cambus@hu.inter.net
INTERNETCÍME:
www.camiontruck.com
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 77
77 impr.indd 77 8/28/09 5:56:44 PM
APRÓHIRDETÉS
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 78
JÁRMÛ
■ Bérelnék hosszútávra magán-
személyektôl, vagy cégektôl
nyer ges függönyponyvás és nyer-
ges hûtôs kamionokat.
Ajánlatokat kérem a kublerek@
t-online.hu e-mail címre küldjék
állapot és ár, valamint elérhetô-
ség megjelölésével.
■ 2 da rab 3 éves GF nye reg
1255 mm kap cso lá si ma gas sá gú
von ta tó ra el a dó.
Tel.: 30/219-2696
■ Scania 4-es szé ria mo tor -
ala g út-bur ko lat fe de les me net le-
vél tar tó val el a dó.
Tel.: 30/9956-800
Érd.: 20/921-8431
■ Re nault Mascott 3,5 t hasz-
nos te her bí rá sú, 2004-es év já-
rat, hû tôs (–20 °C), 75 000 km-
rel, nem zet kö zi vizs gá val el a dó.
Ext rák: ál ló fû tés, köz pon ti zár,
elekt ro mos ab lak és tük rök stb.
Érd.: 20/921-8431
SZOLGÁLTATÁS
■ Ka mi on- és au tó men tés:
hely szí ni gyors ja ví tás (0–24-ig)!
Bor so di Lász ló au tó sze re lô.
Mo bil: 30/948-4723
■ Épü let gé pész- és épí tész mér-
nö kök bôl ál ló vál lal ko zás vál lal-
ná nor mál épü le tek, va la mint
ipa ri, rak tár- és csar nok é pü le-
tek mér nö ki ter ve zé sét épí té si
en ge dély terv szin ten.
Ér dek lô dés: TERMOTERV Bt.
Tel.: 20/436-7347
■ Angol magántanítást, nyelv-
vizsgára és érettségire való felké-
szítést vállal nagy tapasztalattal
rendelkezô dip lomás tanár.
Tel.: 20/320-6995
VEGYES
■ Eladó 33 literes abszorpciós,
24 voltról, 220 voltról és gázról
mûködô Electrolux hûtô.
Tel.: 06-30/635-4664
■ Lastauto&Omnibus Katalog:
1972/73, 1976, 1984, 1994, 1995,
1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002, 2003, 2004 kiadásai új
állapotban. Kamionos prospek-
tusok, könyvek: Truck Around
Kamionosbolt M1-es autópálya,
Óbarok pihenôhely, 43. km-szelvény,
az OMV töltôállomás mellett
Üzletünkben kompresszoros
és termoelektromos hûtôk
széles választéka várja Önöket.
Új és nagyobb teljesítményû
CB-antennák.
Méretpontos üléshuzatok minôségi
anyagokból, egyedi megrendeléssel is!
Asztalok mûszerfalra.
Tankba szerelhetô üzemanyaglopás-gátló.
CB-rádióantennák, CB-mikrofonok,
CB-kiegészítôk, biztonsági klumpák,
vizeskannák, rakományrögzítôk,
tachográflapok,
izzók és még sok minden más.
VÁSÁROLJON
ÚTKÖZBEN AZ M1-EN!
Nyitva tartás:
hétfôtôl péntekig: 8.30–16.30
Mobil: 06-30/947-4217,
Tel.: 06-22/704-008, fax: 06-22/704-240
www.kamionosbolt-m1.hu
the Clock, Gre at Trucks, Super
Trucks, Last wagen Lexikon.
Részletek, ké pek e-mail:
alexgrand1776@citromail.hu
Tel.: 06-70/215-8319
■ El a dó a Camion Truck&Bus
összes lap ja 1989. 01-tôl posz te-
rek kel, mel lék le tek kel és az Au-
tó mo tor 1974. 01.–1981 kö zöt ti
ki a dá sai.
Tel.: 20/976-2616
■ Eladó 2 darab Scania LB 141-
es Hel ler kamionmakett 1:24-es
méretben. Új kiadású.
Érd.: 06-20/936-9557
■ Azok jelentkezését várom,
aki a 70-80-90-es évekbôl bár-
milyen teherautós, kamionos
fotókkal rendelkeznek. Csak
másolásra! Gyûjtô!
Kovács Tibor, 6100 Kiskunfél-
egyháza, Perczel Mór u. 54.
Tel.: 20/228-9094,
E-mail: kunsagkovti@t2net.hu
■ Posztereket keresek a követ-
kezôkrôl; 2004-tôl érdekelnek a
típusok: Renault Magnum, MAN
TGA, MAN TGX, Setrák, Sca-
niák (nyergesek), Volvo FH, Mer-
ce des-Benz Actros 1848.
Cserérôl, vételrôl megegyezünk.
Tel.: 06-20/972-9085
MEGJELENT! • MEGJELENT! • MEGJELENT! • MEGJELENT!
A KAROSSZÉRI AGYÁROS UHRI I MRE TÖRTÉNETE
címmel Finta László tanulmánya
Az A/4 formátumú, 160 oldalas, 1000 számozott példányban
kiadott kötet 333 eredeti képpel, ábrával
ismerteti Uhri Imre és az Uhry gyár hiteles történetét.
A kötet kapható a kiadónál: 1163 Budapest, Sasvár u. 86.
Tel./fax: 403-9773 • H., Sz. és P. 9–16 óra között.
A kötet ára 8780 Ft • Postai szállítással + 1000 Ft
OTP 11773164-00091985 számlára való befizetés után.
Kamionosok!
Mozgószerviz az ország egész területén.
WE BAS TO EBER SPÄ CHER
álló fûtések (12, 24 V), új és használt készülékek
beszereléssel is eladók. Állófûtések és kamionok
teljes körû elektromos javí tása
a hét minden napján.
Ké ke si Er nô, 2030 Érd, Mun ká csy Mi hály u. 91.
Tel.: 23/364-048, 20/973-1857
DIGITÁLIS
TACHOGRÁFSZALAG
A LEGOLCSÓBBAN!
1100 Ft/csomag
(3 tekercs) áron!
Rendelés:
www.tirsofor.hu honlapon
vagy a 30/241-4224-es
telefonszámon.
■ Közgazdasági szakközépis -
ko lát végzett nô, kiegészítô köz -
gaz dasági szaktanfolyammal,
köny velôi gyakorlattal, fel hasz-
nálói szintû számítógépes isme-
rettel (Windows, Excel), fuva-
roscégnél szerzett 3 éves gya-
korlattal állást keres.
Tel.: 06-70/316-8205
■ Nyug dí jas, 62 éves, Ka pos-
vár kör nyé ki fér fi B ka te gó ri ás,
bel föl di áru fu va ro zó i val ál lan dó,
il let ve al kal mi mun kát keres.
Tel.: 82/377-108
■ B, C, E kategóriás jogosítvány-
nyal, PAV II, III-mal, belföldi és
TIR vizsgával, digitkártyával ren-
delkezô fiatalember munkát ke-
res. Bármilyen megoldás érdekel.
Tel.: 30/284-0934
E-mail: sanyi84@freemail.hu
E-mail: totitrans@totitrans.com
■ 40 éves, budapesti busz- és
ka mionsofôr állást változtatna.
B, C, D, E jogosítvánnyal, autó-
szerelô szakmával, érettségivel,
nagy nemzetközi és vezetési
gyakorlattal. Gép ko csi -elô adó,
logisztikai ügy intézô, belföldi
sofôr területre.
Tel.: 06-70/27-999-56
76- 78 Apro.indd 78 8/28/09 5:54:27 PM
KALEIDOSZKÓP CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 79
E havi rejtvényünk megfejtései egy Schwarzmüller különlegességgel kap cso la to sak. A ke resz t rejtvény meg fejtôi között a Camion
Truck&Bus 1/4 éves elô fi ze té sét sorsoljuk ki. Be kül dé si ha tár i dô: szeptember 20. Augusztusi meg fej tés: 1. Hatvanhárom személy •
2. Kedvező üzemeltetési költségek • 3. Két pontos övek. Nyer te sünk: Bezdi Ferencné (Szombathely).
■ VDL Coach & Bus Center
12. old. Használt tömegközlekedési
és távolsági buszok kereskedelme
Szolgáltatás
■ Agentsped Kft.
76. old. Nemzetközi szállítmányozás
és vámkezelés
■ Busworld Europe
13. old. Busworld Europe
Kortrijk 2009. 10. 16–21.
■ Convoy Truck Shop
Hátsó belsô borító. Tehergépjármû-
kiegészítô tartozékok
■ dieselDR
13. old. Kizárólag precíz kamionjavítók részére.
Szeptember a Mercedes alkatrészek hónapja
■ Ferryker Turbo
43. old. Turbófeltöltôk és turbófeltöltô-
alkatrészek forgalmazása
■ Hungexpo
7. old. Automobil 2009,
Autótechnika – Autó-DIGA
■ Langex Kft.
10. old. Volvo tehergépkocsi
márkaszerviz
■ Nova-Busz Kft.
43. old. Személy- és tehergépjármû, autóbusz
belföldi-nemzetközi helyszíni vizsgáztatása
■ OMV Hungária Ásványolaj Kft.
3. old. OMV Euro Truck-kal
Európa útjain
■ RPS Rental Kft.
9. old. Pótkocsi bérlés
kedvezô feltételekkel
■ Remy Automative
8. old. Indítómotorok és generátorok
minden tehergépjármû-típushoz
■ UTA Magyarország Kft.
6. old. Full Service Card
Üzemanyag – autópálya – szerviz
■ VIA Bérautó Kft.
Hátsó borító. Nem akar új eszközbe
befektetni? Béreljen!
Márkakereskedôk –
márkaképviseletek
■ Delta-Truck Kft.
(A Renault Csoport tagja) 10. old.
Kedvezményes áron bérelhet
■ Fiat Magyarország, Iveco
Elsô belsô borító. Zöld út
a teljesítményhez – EcoDaily
■ MAN Kft.
1. old. Következetes hatékonyság:
EEV-vel minden kategóriában
■ Renault Trucks Hungária Kft.
14. old. Renault Prémium Optifuel:
6,4%-kal kevesebb üzemanyag
■ Schmitz Cargobull
Magyarország Kft.
5. old. Álomcsapat
■ Schwarzmüller Kft.
13. old. Jármûszerelvény
1 tonnával könnyebben
HIRDETÔK LISTÁJA
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
Gáz o laj á rak
An dor ra 0,85 euró
Auszt ria 1,02 euró
Bel gi um 1,08 euró
Bul gá ria 1,88 leva
Cseh Közt. 26,80 ko ro na
Dá nia 8,86 ko ro na
Egye sült Királyság 1,06 font
Észt or szág 15,15 ko ro na
Finn or szág 1,01 euró
Fran ci a or szág 1,06 euró
Gö rög or szág 1,00 euró
Hol lan dia 1,09 euró
Hor vát or szág 7,23 kuna
Ír or szág 1,08 euró
Len gyel or szág 3,75 zloty
Lett or szág 0,68 lat
Lit vá nia 3,15 litas
Lu xem burg 0,90 euró
Ma gyar or szág 289,00 fo rint
Né met or szág 1,10 euró
Nor vé gia 11,14 ko ro na
Olasz or szág 1,13 euró
Orosz or szág 19,74 ru bel
Por tu gá lia 1,07 euró
Ro má nia 3,71 lej
Spa nyol or szág 0,97 euró
Svájc 1,62 frank
Svéd or szág 12,04 ko ro na
Szerbia 102,50 dínár
Szlo vá kia 1,11 euró
Szlo vé nia 1,05 euró
Ukrajna 6,30 hryvnia
79 Rejtv_hirdlist.indd 79 9/1/09 4:42:53 PM
Brazília leghíresebb futballegye-
sületei MAN autóbuszokkal
utaznak, az MAN Latin-Ameri-
ka válogatta ki a tíz egyesületet.
Mindegyik buszt az illető egye-
sület jelvényei díszítik. A busz-
belső maximálisan szolgálja a
sportolók pihenését. Vannak
speciális ülések, fekhelyek a sé-
rült játékosoknak, orvosi be-
rendezések, „különterem” az
egyesületek vezetői számára.
Mindegyik busz természetesen
klímával ellátott, nem hiányzik a
snackbár, az LCD monitor.
Az MAN VW 18.320 EOT au-
tóbusz 2006 végén jelent meg
Brazíliában. (A buszpiacon az
MAN Latin-Amerika VW már-
kán belül működik 1993 óta.) Az
első VW 18.180 CO megjelené-
se óta a forgalom meghárom-
szorozódott, a piaci részesedés
megduplázódott, 28,9 száza-
lékra. Az alvázakat egyedi mo-
dulrendszerben a beszállítókkal
szoros együttműködésben saját
maguk fejlesztik, gyártják, míg
a felépítményeket más gyártók
készítik. Az említett első VW
18.180 CO bevezetésével egy-
idejűleg a flottaüzemeltetők-
nél magas szintű szervizhálózat
épült.
INFORMÁCIÓK ÉS ÉRDEKESSÉGEK
CAMION TRUCK&BUS 2009/ 9 KALEIDOSZKÓP 80
PELÉ- ÉS RONALDO-UTÓDOK – MAN BUSSZAL
A XIX. Nemzetközi Kamionos
és Country Találkozóról szóló
írásunk összeállítása közben
további információkat is kap-
tunk az egyik lelkes részvevő-
től, Gombai Tibortól, aki Szé-
kesfehérvárról érkezett Pe-
terbilt 379-127 típusú, 1987-es
évjáratú vontatójával. A mo-
tortérben egy 14 600 köbcen-
timéteres, Cummins NTC-400
típusú (400 LE) motor dolgozik,
erejét egy 13 fokozatú, Fuller
RoadRanger RTO14613 típusú
asszinkron váltómű továbbítja
légrugós Rockwell gyártmányú
hátsó tengelyekhez. Az első fu-
tómű laprugós, de már 50 mil-
liméterrel lentebb „ültették” a
felfüggesztést. Az eredeti hang-
tompítódobos kéményeket köz-
vetlen, tompítás nélküli, 8 collos
(203,2 mm) méretűekre cserél-
ték. Az Alcoa felnik sem az ere-
detiek, mert a szokásos 22,5
coll helyett elöl-hátul 24,5 col-
losak kerültek a tengelyekre.
A vezetőfülke felfüggesztése
szó szerint fapados, mert ru-
gózás nélkül, csupán gumiba-
kokkal kapcsolódik az alvázhoz.
A hálófülke 63 coll hosszúságú,
magyarul 1,6 méter, de ez a ten-
gerentúlon még csak középmé-
retnek számít.
Kíváncsian várjuk, hogyan lát-
hatjuk viszont jövőre ezt a szép
és klasszikus amerikai nyergest.
EGY PETERBILT
TÖRTÉNET
A Michelin et Cie
nevű vál l al atot
1889-ben alapí-
tották a franciaor-
szági Clermot-Fer-
rand-ban. A cég a
12 hektáros Pala-
ce des Carmes el-
nevezésű terüle-
ten helyezkedett
el (ami a nevét a
szerzetesrendről
kapta, amely korábban a területet birtokolta), akkoriban csak
körülbelül 50 alkalmazottja volt. Két évvel később a cég elkészí-
tette az első leszerelhető kerékpárabroncsot, amivel kezdetét
vette a Michelin nagy kalandja a felfújható abronccsal.
Ma, 120 évvel később, a Michelin a világ egyik vezető abroncs-
gyártója, világszerte 170 országban, 118 ezer alkalmazottal.
A Michelin a kezdetektől fogva egyazon cél elérésére törekedett:
az emberek és az áruk mobilitásának javítására. Ezt a célkitű-
zést jól összefoglalja a vállalati szlogen: „A haladás szolgálatá-
ban”, amely a vállalat minden kommunikációjában megtalálha-
tó világszerte.
A közönség számára L’Aventure Michelin címmel 2000 négyzet-
méter alapterületű kiállítás nyílott, amely bemutatja az abroncs-
gyártó vállalat történetét – múltját, jelenét és jövőjét. A L’Aventure
kiállítás végigköveti azt a pályát, melyet a vállalat alapítói – André
és Edouard Miche-
lin – azért jártak
be, hogy megva-
lósítsák célkitűzé-
süket: „olyan in-
novatív, modern
közlekedési meg-
oldásokat akartak
létrehozni, melyek
nagyobb szabad-
ságot és gazdasági
fejlődést tesznek
lehetővé”.
MICHELIN
– 120 ÉVES
ÉVFORDULÓ
80 kal.indd 80 8/31/09 2:08:23 PM

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful