You are on page 1of 4

ชื่อเรื่อง แนวทางการพฒนาการจดกั ิจกรรมดนตรสากลเพื่อการพฒนาผูเรยนของ โรงเรียนมัธยมศึกษา ในเขตพื้นที่การศกษาอึ ุบลราชธานเขต 1 ผูวิจัย นายสุจิต ศรีงาน กรรมการควบคุม รองศาสตราจารยดร.สุพรรณเหลอบุญชู และ ผูชวยศาสตราจารยดร.อนุศักดิ์ เกตุสิริ ปริญญา ศป.. สาขาวิชา ดุริยางคศิลป มหาวทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปที่พิมพ2552

บทคัดยอ

การจดการศกษาของโรงเรึ ียนระดบมัธยมศึกษาไดใหความสําคญในเรื่องการจดกจกรรมิ พัฒนาผูเรียน หรือกิจกรรมชุมนมดนตรีสากลจัดเปนกิจกรรมหนึ่งที่หลายโรงเรียนไดจัดใหมีขึ้น

เพื่อสงเสรมและพฒนาผูเรียน อีกทั้งยงเปนการบร ิการชมชนโดยใชวงดนตร ีสากลประเภทตาง

มชน ซึ่งโรงเรียนที่มีความพรอมในการจัดกิจกรรมดนตรีสากลนี้

สวนใหญยังมีการดําเนินงานที่มีความผันแปรไปตามสภาพปจจัยที่แตกตางกัน ผลที่ไดรับก็จะแตกตาง

กันไป การวิจัยในครั้งนี้จึงมความมี ุงหมายเพื่อศกษาสภาพการจัดกิจกรรมดนตรสากลของโรงเรียน มัธยมศึกษา สํานกงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานเขต 1 และเพื่อหาแนวทางการพฒนา กิจกรรมดนตรีสากลของโรงเรยนในโรงเรียนมัธยมศกษาเขตพื้นทการศี่ ึกษาอบลราชธานเขต 1

กลุมตวอยางทใชี่ ในการศกษาวิจัย ไดแก  บุคลากรที่มีสวนเกี่ยวของกบการจั ัดกจกรรมดนตร

ในการเขารวมการจ ัดกจกรรมของช

สากลใน

โรงเรียนมธยมศั ึกษาเขตพนทื้ ี่อุบลราชธานเขต 1 ภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2551 ซึ่งไดมาโดยการ

เลอกแบบเจาะจงมีจํานวน 30 คน เครื่องมอที่ใชในการเกบรวบรวมขอม ูลเปนแบบสอบถาม และ

แบบสัมภาษณสถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยปรากฏผลดงนี้

1. บุคลากรที่มีสวนเกยวขี่ องกับการจัดกิจกรรมดนตรสากลในโรงเรยนมีสภาพปญหา

การจดกจกรรมดนตร

สากลโดยรวมอยูในระดบมาก (คาเฉลี่ย 3.96) และเมื่อพจารณาเปนรายดาน

มีปญหาอยูในระดับมากโดยมีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ดานสภาพการบรหารการจดกิจกรรมดนตรีสากล

(คาเฉลี่ย 4.19) รองลงมาคือ ดานการประเมินผลกิจกรรมและรายงานการดาเนนงานิ และดานปจจยและเหตั ุผลของประเภทกิจกรรมดนตรีสากล (คาเฉลี่ย 4.13)

(คาเฉลี่ย 4.02)

2. แนวทางการพฒนากจกรรมดนตรสากลเพื่อพฒนาผูเรียนของโรงเรียนมัธยมศกษา

เขตพื้นที่อุบลราชธานเขต 1 มีดังนี้ 1) ควรใชสื่อการเรียนดานมัลติมีเดยเพอกระตื่ ุนใหนักเรยนี

เด ี ยเพอกระต ื่ ุนใหนั กเร ยนี Mahasarakham University

Mahasarakham University

ไดรับประสบการณที่ชัดเจนและเปนแนวทางการเรียนรไดู รวดเร็วขึ้น 2) โรงเรียนควรมีการประกาศ ยกยองชมเชยในการทาหนาที่ของนกเรยนกิจกรรมดนตรีดวยความเสยสละและมการมอบเกี ียรติบัตร รับรองความสามารถพเศษทางดนตรสากลเมื่อสิ้นปหรือจบประโยคการศกษาตามความเหมาะสม 3) ควรมการนาผลงานนักเรียนออกทาการแสดงตอสาธารณชน ซึ่งควรจะมีขั้นตอนและโครงการ รองรับอยางเปนระบบ ตามระเบียบของสถานศึกษา โดยอาจเปนการเขารวมในกิจกรรมของหนวยงาน เอกชน หรืองานพิธีการอันเกี่ยวของกบวฒนธรรมประเพณั ีของชมชน 4) ควรมีกําหนดการและ ขั้นตอนการเรยนรี ูใหเหมาะสมกบลกษณะเฉพาะของกิจกรรม 5) ควรมีความรูความสามารถทาง ดนตรีซึ่งเปนที่ยอมรับและสามารถตรวจสอบผลงานไดโดยสรุป การศกษาสภาพการจดกจกรรมดนตรสากลในโรงเรียนมัธยมศึกษา ทําให ทราบถงปญหาและแนวทางในการพัฒนาการจัดกจกรรมดนตริ ีสากลในโรงเรียนมธยมศั ึกษาดีขึ้น สามารถนําขอมูลไปใชเพื่อพัฒนางานดานการจัดกจกรรมดนตริ ีสากลของโรงเรียนมัธยมศึกษาและ เกดประโยชนในด านทักษะทางดนตรีสากลของนักเรยนเพื่อใหบรรลุวัตถประสงคการเรียนรูและ ตามบทบาทหนาที่ของโรงเรยนในดานงานบริการชมชนในเขตพื้นทการบรี่ ิการตอไป

มชนในเขตพ ื้ นท การบร ี่ ิ การต  อไป Mahasarakham University

Mahasarakham University

TITLE Guideline for the Development of Western Style Music Activity Management for the Improvement of High School Students of Ubonratchathani Educational Zone 1 AUTHOR Mr.Sujit Sringan ADVISORS Assoc. Professor. Dr. Supunnee Leauboonshoo and Asst. Professor. Dr. Anusuk Ketsiri DEGREE M.F.A. MAJOR Musical Arts UNIVERSITY Mahasarakham University DATE 2009

ABSTRACT

The education of secondary school often focused on the importance of student development activities or community activities. Western music was one of activities which was held for student support and improvement purpose and the community was served by using the various types of international music. Most schools which participated in such activities proceeded according to the variance of different factors therefore the outcomes were produced differently. The purposes of this research were to study the problem of student development activities in Matthayomsuksa school under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Provincial Educational Area Office, Region 1 and to find the way of activity development in term of western music in the school under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Provincial Educational Area Office, Region 1. The sample group of this research consisted of 30 personals relating in the western music activity in the school under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Provincial Educational Area Office, Region 1, academic year 2008 by using a purposive sampling technique. The data collection tool was the survey questionnaire and interview. The statistics for data analysis included percentage, mean and standard Deviation. The major finding revealed the following :

1. The overall of personals relating to the western music activity in the school facing the problem of western music activity were at a much level (mean = 3.96) and when considered in each factor, the problems was occurred at a much level, with the greatest

and when considered in each factor, the problems was occurred at a much level, with the

Mahasarakham University

mean was the administration of western music activity (mean = 4.19), followed by the evaluation of activity and operational report (mean = 4.02) and the factors and rationale of western music types (mean = 4.13). 2. The development guideline of western music activity for developing the Mathayomsuksa students under the jurisdiction of Ubon Ratchathani Provincial Educational Area Office, Region 1 were as the following : 1) Multimedia was the necessary tool for encouraging the students to gain the experience certainly and better learning way, 2) the school must announce and praise the students who played the role of music activity student with sacrifice and gave the honor certificate in terms of western music skill in the end of the year or the graduation day as suitable, 3) the student’s works should be exhibited to the public, 4) the phases and programs should be conducted systemically and formally according to the regulation of school, it might be participate with the public or private activities which involved in the tradition and culture of community and 5) the schedule and procedure of learning should be done properly relating the specific types of activities and the musical knowledge should be accepted widely and it could be inspected. In conclusion, from the study of western music activity in the secondary school, it realized that the problem awareness and the way of western music activity development in Mattayomsuksa school were better, the data of this study could continue to improve the western music activities of Mattayomsuksa school and it also was useful for increase the skill of western music to the students in order to attain the learning objectives and role of school relating the community service in service area in future.

learning objectives and role of school relating the community service in service area in future. Mahasarakham

Mahasarakham University