You are on page 1of 34

Strana 4 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

Na osnovu ~lana 203. stav 3., a u vezi ~lana 252. Zakona o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima (Slu`beni glasnik BiH, broj 6/06), ministar komunikacija i transporta, u saradwi sa entitetskim ministarstvima unutra{wih poslova u Bosni i Hercegovini i Policijom Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine, d o n o s i

PRAVILNIK
O DIMENZIJAMA, UKUPNOJ MASI I OSOVINSKOM OPTERE]EWU VOZILA, O URE\AJIMA I OPREMI KOJU MORAJU DA IMAJU VOZILA I O OSNOVNIM USLOVIMA KOJE MORAJU DA ISPUWAVAJU URE\AJI I OPREMA U SAOBRA]AJU NA PUTEVIMA

institucija, a koji ovjerava inspekcija nadle`na za posude pod pritiskom; f) Uvjerewe za ure|aj ugra|en u vozilo na plinski pogon (u daqem tekstu: uvjerewe) je dokument koji propisuje i izdaje ovla{}ena institucija; g) Karton ovjere tehni~ke ispravnosti ure|aja ugra|enog u vozilo na plinski pogon je obrazac koji propisuje ovla{}ena institucije, a koji ovjerava stanica tehni~kog pregleda kada utvrdi da je ura|aj za plin tehni~ki ispravan. ^lan 3. Pod ure|ajima na motornim i prikqu~nim vozilima u saobra}aju na putevima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) ure|aji za upravqawe, b) ure|aji za zaustavqawe, c) ure|aji za osvjetqavawe puta, ozna~avawe vozila i za davawe svjetlosnih znakova, d) ure|aji koji omogu}avaju normalnu vidqivost, e) ure|aji za davawe zvu~nih znakova, f) ure|aji za kretawe vozila unazad, g) ure|aji za kontrolu i davawe znakova, h) ure|aji za odvo|ewe i ispu{tawe izduvnih gasova, i) ure|aji za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, j) ure|aji za pogon vozila na alternativna goriva (plin), k) ostali ure|aji od posebnog zna~aja za bezbjednost saobra}aja (karoserija / kabina za voza~a i prostor za putnike, gume, blatobrani, branici, za{titnici od podletawa sa zadwe strane vozila, za{titnici od podletawa sa bo~nih strana vozila, prikqu~ci za sigurnosne pojaseve, prikqu~ci za vu~u, ure|aji za obezbje|ewe vozila od neovla{}ene upotrebe, za odmrzavawe i odmagqivawe, dje~ja sjedi{ta, nasloni za glavu). ^lan 4. Pod opremom vozila u saobra}aju na putevima, u smislu ovog pravilnika, podrazumjevaju se: a) rezervni to~ak; b) aparat za ga{ewe po`ara; c) znak za obiqe`avawe vozila zaustavqenog na kolovozu puta; d) oprema za pru`awe prve pomo}i (kutija prve pomo}i); e) klinasti podmeta~i; f) ~eki} za razbijawe stakla; g) rezervne sijalice i osigura~i; h) prsluk za voza~a sa svjetlosno reflektuju}im osobinama; i) sigurnosni pojasevi; j) u`e ili poluga za vu~u; k) zimska oprema; l) znak za ozna~avawe sporih vozila; m) znak za ozna~avawe dugih vozila. POGLAVQE II - DIMENZIJE I MASE VOZILA ^lan 5. (1) Du`ina motornih i prikqu~nih vozila, ukqu~uju}i izmjewive nadgradwe za prihvatawe tereta, kao i svih ure|aja koji se pri vo`wi nalaze na vozilu ne smije prekora~iti sqede}e vrijednosti: a) motorna i prikqu~na vozila - sa izuzetkom autobusa i poluprikolica . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 m, b) dvoosovinski autobusi / trolejbusi - ukqu~uju}i i pripadaju}e dijelove koji se mogu skinuti . . . . .13,50 m,

POGLAVQE I - OP[TE ODREDBE ^lan 1. Ovim pravilnikom propisuju se dimenzije vozila, ukupne mase vozila, osovinska optere}ewa vozila i osnovni uslovi koje moraju da ispuwavaju ure|aji i oprema na vozilima u saobra}aju na putevima i koji na vozilima moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da vozila mogu bezbjedno u~estvovati u saobra}aju na putevima, kao i drugi tehni~ki uslovi kojima moraju odgovarati pojedini ure|aji na vozilima koji su od zna~aja za bezbjednost saobra}aja. ^lan 2. (1) Dimenzije vozila u smislu ovog pravilnika su gabaritne dimenzije vozila i skupa vozila i dimenzije vozila koje su od posebnog zna~aja za bezbjednost saobra}aja na putevima. (2) Masa vozila, u smislu ovog pravilnika, jeste najve}a dozvoqena i sopstvena masa vozila, nosivost vozila i masa kojom vozilo pritiska na podlogu (osovinska optere}ewa). (3) Ukoliko to nije ovim pravilnikom druga~ije odre|eno, dimenzije vozila iz stava (1) ovog ~lana odre|uju se u skladu sa BAS ISO 612 (Road vehicles Dimensions of motor vehicles and towed vehicles - Terms and definitions; Putna vozila - Dimenzije motornih i prikqu~nih vozila - Pojmovi i definicije), u daqem tekstu standard BAS ISO 612. (4) U smislu ovog pravilnika pojedini pojmovi koji se koriste kod vozila sa pogonom na plin imaju sqede}e zna~ewe: a) Plin kao pogonsko gorivo za vozila je te~ni naftni plin, smjesa propana i butana (UN oznake 1965; me|unarodne oznake LPG = liquefied petroleum gas), u daqem tekstu LPG, ili komprimirani prirodni plin, ~iji radni pritisak ne prelazi 22 MPa, tj. 220 bara (UN oznake 1971, me|unarodne oznake CNG = compressed natural gas), u daqem tekstu: CNG; b) Vozilo na plinski pogon je motorno vozilo koje kao pogonsko gorivo koristi LPG ili CNG, samostalno ili kao alternativno gorivo benzinu ili kao gorivo u smjesi sa dizel gorivom; c) Servisna radionica za servisirawe i prepravku vozila na plinski pogon (u daqem tekstu: servisna radionica) je pravno lice koje ispuwava propisane uslove i koje je od ovla{}ene institucije dobilo odobrewe da mo`e servisirati motorna vozila na plinski pogon i na motorna vozila mo`e vr{iti ugradwu ure|aja i opreme za pogon plinom; d) Serviser za prepravku i servisirawe vozila na plinski pogon (u daqem tekstu: serviser) je zaposleni servisne radionice koji je osposobqen da vr{i ugradwu i servisirawe ure|aja za pogon motornih vozila plinom; e) Sertifikat posude pod pritiskom koja slu`i kao rezervoar plina za pogon motornog vozila (u daqem tekstu: sertifikat) je dokument koji propisuje ovla{}ena

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 5

c) autobusi / trolejbusi sa vi{e od dvije osovine ukqu~uju}i i pripadaju}e dijelove koji se mogu skinuti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,00 m, d) autobusi / trolejbusi koji su konstruktivno izvedeni kao zglobni (motorna vozila ~ija je korisna povr{ina podijeqena putem zgloba, ali kod kojih upravqani dio ne predstavqa samostalno vozilo) . . . . . . . . .18,75 m. (2) Du`ina kombinacija vozila (skupova vozila), ukqu~uju}i izmjewive nadgradwe za prihvatawe tereta kao i svih ure|aja koji se pri vo`wi nalaze na vozilu, vode}i ra~una o stavu (1) ta~ka a) ovog ~lana, ne smije prekora~iti sqede}e vrijednosti: a) tegqa~ sa poluprikolicom kao i kombinacija vozila (skupovi vozila) koji po vrsti odgovaraju ovom opisu, izuzev skupa vozila pod ta~kom b) ovog stava . . . .15,50 m, b) tegqa~ sa poluprikolicom, pri ~emu djelimi~ne du`ine ne smiju prekora~iti sqede}e vrijednosti: 1. rastojawe izme|u vertikalne ose kraqevog ~epa i zadweg dijela vozila ne ve}a od . . . . . . . . . . . . . . . . .12,00 m, 2. radijus predweg prepusta ne ve}i od 2,04 m (svi dijelovi poluprikolice ispred kraqevog ~epa treba da budu obuhva}eni zami{qenom kru`nicom opisanom sa datim radijusom sa centrom kru`nice u vertikalnoj osi kraqevog ~epa) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,50 m, c) skupovi vozila (motorna vozila sa jednom ili dvije prikolice) izuzev skupova vozila pod ta~kom 4. ovog stava . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18,00 m, d) skupovi vozila koji se sastoje iz motornog vozila i jedne prikolice za prevoz tereta, pri ~emu djelimi~ne du`ine ne smiju prekora~iti sqede}e vrijednosti: 1. razmak izme|u predwe najisturenije spoqne ta~ke tovarnog prostora iza kabine motornog vozila i zadwe najisturenije spoqne ta~ke tovarnog prostora prikolice skupa vozila, uz oduzimawe razmaka izme|u stra`we najisturenije spoqne ta~ke tovarnog prostora motornog vozila i predwe najisturenije spoqne ta~ke prikolice skupa vozila ne ve}i od 15,65 m . . . . .18,75 m, 2. razmak izme|u predwe najisturenije spoqne ta~ke tovarnog prostora iza kabine motornog vozila i stra`we najisturenije spoqne ta~ke tovarnog prostora prikolice skupa vozila ne ve}i od 16,40 m. (3) Kod vozila sa nadgradwom, te teretnih vozila bez kabine voza~a, djelimi~ne du`ine se odnose na nadgradwu. (4) Kod skupova vozila koji se sastoje od autobusa i prikolice najve}a dopu{tena du`ina iznosi, uz po{tovawe odredbi stava (1) t. a), b) i c) ovog ~lana, 18,75 m. (5) Du`ina ili djelimi~na du`ina pojedina~nog vozila ili skupa vozila, sa izuzetkom vozila i skupa vozila navedenih u stavu (7) ovog ~lana, jeste du`ina u koju se ubrajaju svi elementi koji se izvla~e, preklapaju, rasklapaju ili na neki drugi na~in pri~vr{}uju za vozilo, naprijed ili nazad (do maksimalno mogu}eg polo`aja), a koje slu`e za pridr`avawe tereta, te oprema i ure|aji koji se za vrijeme vo`we nalaze na vozilu. Pri tome se kod skupova vozila wihova du`ina mjeri kada sredi{we uzdu`ne ose motornog vozila i prikqu~nog vozila zajedno ~ine pravu liniju. Kod skupova vozila koji nemaju vu~ne elemente koji omogu}avaju samostalnu promjenu du`ine treba da zadovoqe i odredbe stava (8) ovog ~lana a da pri tome nema vr{ewa korekcija upravqawa od strane voza~a ili drugih lica. Ukoliko se koriste vu~ni elementi koji imaju mogu}nost samostalne promjene du`ine, konstrukcija mora biti izvedena tako da, nakon prolaza kroz krivinu, ovi ponovo zauzmu po~etnu du`inu prije ulaska u krivinu i to bez vremenskog ka{wewa. (6) Du`ine i djelimi~ne du`ine pojedina~nih vozila i skupova vozila odre|uju se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.1.:

a) Pri mjerewu du`ina ili djelimi~nih du`ina (odstupawa u odnosu na spomenuti standard) ne uzimaju se u obzir: 1. brisa~i i elementi za prawe, 2. predwe i zadwe registarske tablice, 3. pri~vr{}ewa i za{titni elementi za carinske plombe, 4. elementi za obezbje|ivawe cerade i weni za{titni elementi, 5. svjetlosno tehni~ki elementi, 6. ogledala i drugi sistemi za indirektno ostvarivawe vidqivosti, 7. vodovi za usisavawe vazduha, 8. uzdu`ni grani~nici za promjenqive nadgradwe, 9. stepenice i ru~ke, 10. hidrauli~ne podizne rampe ili ure|aji iste namjene u polo`aju za vo`wu, 11. ure|aji za spajawe prikqu~nog vozila kod motornih vozila, 12. kod vozila, izuzev tegqa~a, sporedni agregati koji se nalaze ispred tovarnog prostora, 13. kod elektri~nih vozila elementi u obliku poluga i sli~no koji slu`e za preusmjeravawe elektri~ne energije prema vozilu, 14. spoqni za{titnici od sunca; b) Prethodno re~eno va`i samo kada predmetni element ne produ`ava tovarni prostor, niti direktno niti indirektno. Ure|aji ili elementi kod skupova vozila koji se postavqaju na zadwi dio prikqu~nog vozila ili na predwi dio motornog vozila se, za razliku od prethodnih slu~ajeva, ura~unavaju u ukupnu du`inu skupa vozila. (7) Za skupove vozila namijewenih za prevoz vozila s obzirom na wihovu du`inu va`e odredbe stava (2) ta~ke d) ovog ~lana, kod kombinacije vozila tegqa~ poluprikolica namijewenih za prevoz vozila va`e odredbe stava (4) ta~ka b) ovog ~lana. Prekora~ewa propisanih du`ina putem elemenata za dodatno osiguravawe i stabilizaciju dopu{tenih prepusta tereta kod ovih skupova vozila i kod kombinacija tegqa~ poluprikolica ne uzimaju se u obzir pri odre|ivawu du`ine, ukoliko prevo`eni teret prelazi preko predmetnih dodatnih elemenata. Pri odre|ivawu djelimi~nih du`ina mostovi u pravcu vo`we, a koji slu`e za prevoz vozila izme|u motornog vozila i prikolice ne uzimaju se u obzir. (8) Motorna vozila i skupovi vozila, ukqu~uju}i izmjewive nadgradwe za prihvatawe tereta kao i svih ure|aja koji se pri vo`wi nalaze na vozilu, moraju biti tako konstruisana i izvedena da prilikom vo`we u krugu od 360 prebrisana povr{ina kruga, spoqnog radijusa 12,50 m, ne bude {ira od 7,20 m. Pri tome predwa najisturenija ta~ka motornog vozila, a kod vozila koji imaju zadwu upravqivu osovinu zadwa najisturenija ta~ka, mora biti vo|ena po krugu radijusa 12,5 m. Pri ulasku u prethodno opisani krug u pravcu tangente na wega ne smije ni jedan dio motornog vozila ili skupa vozila prekora~iti ovaj pravac vi{e od 0,80 m. Izuzetak od ove odredbe ~ine samohodni kombajni koji pri ulasku u prethodno opisani krug po tangenti, pravac tangente smiju prekora~iti do 1,6 m van kruga. Kod autobusa / trolejbusa se pri mirovawu vozila na podlozi iscrtava linija koja ide du` one vertikalne strane vozila koja je okrenuta van kruga, a koja tangira krug. Kod autobusa / trolejbusa koji su izvedeni kao zglobna vozila dva kruta dijela moraju biti postavqena paralelno prema ovoj povr{ini. Ako vozilo iz pravolinijske vo`we ulazi u prethodno opisanu prebrisanu povr{inu, to nijedan dio ne smije datu vertikalnu ravan prekora~iti za vi{e od 0,60 m.

Strana 6 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

(9) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH (MUP, SIPA, DGS, OSA i sl.) ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 6. (1) [irina motornih i prikqu~nih vozila, ukqu~uju}i izmjewive nadgradwe za prihvat tereta, kao i svih ure|aja koji se pri vo`wi nalaze na vozilu, izuzimaju}i ure|aje za ~i{}ewe snijega i vozila namijewenih za zimsko odr`avawe puteva, mogu imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) Uop{te . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,55 m, b) kod vozila namijewenih za poqoprivredu i {umarstvo, kojima se obavqa odre|eni specifi~an rad, kao i kod vu~nih vozila ili specijalnih vozila koja su predvi|ena za prihvatawe oru|a za poqoprivredu ili {umarstvo, kao i vozila koja su opremqena oru|ima i ure|ajima namijewenih za odr`avawe puteva . .3,00 m, c) prikolice koje vuku motocikli, bicikli s motorom, i drugi dvoto~ka{i . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 m, d) vozila sa stalnim ili izmjewivim klimatizovanim nadgradwama, koje su namijewene i opremqene za prevoz robe u tempiranom okru`ewu i ~iji su bo~ni zidovi ukqu~uju}i i toplotnu izolaciju minimalne debqine 45 mm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,60 m, e) putni~ka vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 m. (2) Najve}a dopu{tena {irina motornih i prikqu~nih vozila odre|uje se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.2. Mjerewe se sprovodi sa zatvorenim vratima i prozorima i to~kovima okrenutim u uzdu`nom pravcu vozila. Pri mjerewu {irine (odstupawa u odnosu na spomenuti standard) ne uzimaju se u obzir: a) pri~vr{}ewa i za{titni elementi za carinske plombe, b) elementi za obezbje|ivawe cerade i weni za{titni elementi, c) istureni fleksibilni elementi sistema za za{titu od prskawa (blatobrani) izvedenih u skladu direktive 91/226/EES od 27. marta 1991. godine, d) svjetlosno tehni~ki elementi, e) ogledala i drugi sistemi za indirektno ostvarivawe vidqivosti, f) stepenice koje se mogu izvla~iti ili preklopiti namje{tene u polo`aj pri vo`wi, g) hidrauli~ne podizne rampe ili ure|aji iste namjene u polo`aju za vo`wu, ukoliko nisu vi{e od 10 mm bo~no istureni u odnosu na vozilo, te da su predwi odnosno zadwi }o{kovi ovih ure|aja zaobqeni sa minimalnim radijusom od 5 mm, a predwe i zadwe ivice zaobqene sa minimalnim radijusom od 2,5 mm, h) pokaziva~i defekta pneumatika, i) pokaziva~i pritiska u pneumaticima, j) deformacija pneumatika u zoni nalijegawa. (3) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 7. (1) Visina motornih i prikqu~nih vozila, ukqu~uju}i izmjewive nadgradwe za prihvatawe tereta kao i svih ure|aja koji se pri vo`wi nalaze na vozilu, mo`e imati maksimalnu vrijednost 4 m. (2) Visina vozila odre|uje se prema standardu BAS ISO 612, definicija 6.3. Pri mjerewu visine vozila (odstupawa u odnosu na spomenuti standard) ne uzimaju se u obzir: a) savitqive antene,

b) kod elektri~nih vozila elementi u obliku poluga i sli~no koji slu`e za preusmjeravawe elektri~ne energije prema vozilu, u podignutom polo`aju. (3) Kod vozila koja imaju mogu}nost mijewawa visine putem sistema koji se nalazi na osovinama vozila (npr. pneumatski sistem oslawawa i sl.) wihov uticaj na promjenu visine vozila treba uzeti u obzir. (4) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 8. Odredbe ~l. 5., 6. i 7. ovog pravilnika ne primjewuju se na bicikle s motorom, lake motocikle, lake tricikle i ~etverocikle, motocikle s bo~nom prikolicom, tricikle i ~etverocikle, a ~ije dimenzije mogu imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) [irina 1. laki tricikli i ~etverocikli, motocikli s bo~nom prikolicom, tricikli i ~etverocikli . . . . . . . . .2,00 m, 2. bicikli s motorom, laki motocikli i motocikli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,00 m, b) Visina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,50 m, c) Du`ina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 m. ^lan 9. Za vrijednosti navedene u ~l. 5., 6., 7. i 8. ovog pravilnika, nema tolerantnih vrijednosti. ^lan 10. (1) Prepust na motornim i prikqu~nim vozilima mo`e iznositi najvi{e 50 % razmaka izme|u osovina. (2) Izuzetno od odredbe stava (1) ovog ~lana, na dvoosovisnkim motornim vozilima sa kabinom iznad motora i na autobusima, prepust mo`e iznositi najvi{e 60 % razmaka izme|u osovina, a na autobusima sa motorom izme|u predwe i zadwe osovine najvi{e 63 % razmaka izme|u osovina. (3) Odredbe st. (1) i (2) ovog ~lana se ne primjewuju na vozila sa ugra|enim ure|ajima za obavqawe odre|enih radwi. (4) Za poluprikolice, umjesto razmaka izme|u osovina, uzima se rastojawe izme|u vertikalne ose obrtnog postoqa i simetrale osovina, odnosno zadwe osovine poluprikolice. (5) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 11. (1) Tehni~ki dopu{teno osovinsko optere}ewe je optere}ewe koje se ne smije prekora~iti, uz po{tovawe izdr`qivosti materijala i navedenih odredbi u sqede}im ~lanovima ovog pravilnika: a) gume na vozilima: prema ~lanu 120. ovog pravilnika, b) ure|aji za zaustavqawe vozila: prema ~l. 17. do 22. ovog pravilnika. (2) Tehni~ki dopu{tena ukupna masa vozila je masa koja se ne smije prekora~iti, uz po{tovawe izdr`qivosti materijala i navedenih odredbi u sqede}im ~lanovima ovog pravilnika: a) odnos bruto snaga motora prema ukupnoj masi vozila: prema ~lanu 15. ovog pravilnika, b) ure|aji za zaustavqawe vozila: prema ~l. 17. do 22. ovog pravilnika. (3) Dozvoqeno osovinsko optere}ewe je optere}ewe koje se, uz po{tovawe odredbi st. (1) i (4) ovog ~lana ne

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 7

smije prekora~iti. Dopu{tena ukupna masa je masa koja se, uz po{tovawe odredbi st. (2), (5) i (6) ovog ~lana ne smije prekora~iti. Dopu{tena osovinska optere}ewa i dopu{tena ukupna masa se pri upotrebi vozila kao i skupa vozila moraju ispo{tovati. (4) Kod motornih i prikqu~nih vozila sa gumama u skladu sa ~lanom 73. ovog pravilnika, izuzev vaqaka za popravku puta, osovinsko optere}ewe mo`e imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) Optere}ewe od jedne osovine: 1. pojedina~ne osovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10,00 t, 2. pojedina~ne osovine (pogonske) . . . . . . . . . . . . .11,50 t, b) Optere}ewe od udvojenih osovine, uz po{tovawe odredbi za optere}ewe od jedne osovine: 1. za osovine sa me|usobnim rastojawem mawim od 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,50 t, 2. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom od 1 m a mawem od 1,3 m . . . . . . . . . .16,00 t, 3. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom 1,3 m a mawem od 1,8 m . . . . . . . . . . .18,00 t, 4. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom 1,3 m a mawem od 1,8 m, i ako je pogonska osovina opremqena sa udvojenim gumama i vazdu{no oslawawe ili nekim sistemom elasti~nog oslawawa koji se mo`e smatrati ekvivalent prethodnom, a u skladu sa odredbama ~lana 120. ovog pravilnika, ili ako je svaka pogonska osovina opremqena sa udvojenim osovinama i pri tome maksimalno dozvoqeno osovinsko optere}ewe po osovini ne prelazi 9,5 t . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19,00 t; c) Optere}ewe od duplih osovina za prikqu~na vozila, uz po{tovawe odredbi za optere}ewe jedne osovine: 1. za osovine sa me|usobnim rastojawem mawim od 1 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,00 t, 2. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom od 1 m a mawem od 1,3 m . . . .16,00 t, 3. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom 1,3 m a mawem od 1,8 m . . . . .18,00 t, 4. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em ili jednakom 1,8 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20,00 t; d) Optere}ewe od tri osovine, uz po{tovawe odredbi za optere}ewe od duplih osovina: 1. za osovine na me|usobnom rastojawu ne ve}em od 1,3 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21,00 t, 2. za osovine na me|usobnom rastojawu ve}em od 1.3 m a mawem od 1,4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,00 t. Ukoliko se na osovinama nalaze druga~iji to~kovi nego {to je to opisano u stavu (1) ovog ~lana, najve}e dozvoqeno osovinsko optere}ewe iznosi 4 t. (5) Najve}a ukupna masa motornih i prikqu~nih vozila opremqenih sa to~kovima u skladu sa odredbama ~lana 120. ovog pravilnika, izuzev poluprikolica i prikolica sa rudom bez okretnog postoqa (ukqu~uju}i i prikolice sa centralno postavqenom osovinom), te uz po{tovawe odredbi za dozvoqena osovinska optere}ewa, mo`e imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) Za vozila sa ne vi{e od dvije osovine: 1. motorna vozila i prikolice po . . . . . . . . . . . .18,00 t, b) Za vozila sa vi{e od dvije osovine - osim motorna vozila prema t. c) i d) ovog stava: 1. motorna vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .25,00 t, 2. motorna vozila sa osovinskim optere}ewem duplih osovina prema stavu (4) ta~ka b) alineja 4. ovog ~lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26,00 t, 3. prikolice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24,00 t, 4. autobusi, koji su konstruktivno izvedeni kao zglobna vozila . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28,00 t; c) Za vozila sa vi{e od tri osovine - osim motornih vozila prema ta~ki d) ovog stava:

1. motorna vozila sa parom duplih osovina, kod kojih je rastojawe izme|u wihovih sredi{ta najmawe 4 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,00 t, 2. motorna vozila sa dvije upravqive osovine i sa optere}ewem duplih osovina prema stavu (4), ta~ka b) alineja 4. ovog ~lana i da wihovo najve}e dozvoqeno optere}ewe ne prelazi 5 t po svakom metru rastojawa izme|u sredi{ta osovina koje su najbli`e predwem kraju odnosno zadwem kraju vozila . . . . . . . . . . . . 32,00 t, d) motorna vozila sa vi{e od ~etiri osovine uz po{tovawe odredbi ta~ke c) ovog stava . . . . . . . .32,00 t. (6) Kod skupova vozila (ukqu~uju}i kombinacije tegqa~ sa poluprikolicom), uz po{tovawe odredbi za dozvoqena osovinska optere}ewa, osovinska optere}ewa kod prikolica i pojedina~nih vozila, najve}a dozvoqena ukupna masa mo`e imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) skup vozila sa mawe od 4 osovine . . . . . . . . . . .28,00 t, b) Skup vozila sa 4 osovine i to: 1. Motorno vozilo sa dvije osovine i prikolica sa dvije osovine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,00 t, 2. Tegqa~ sa dvije osovine i poluprikolica sa dvije osovine i to: 2.1) pri rastojawu izme|u osovina kod poluprikolica ve}em ili jednakom 1,3 m . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,00 t, 2.2) pri rastojawu izme|u osovina kod poluprikolice ve}em ili jednakom 1,8 m, ukoliko je pogonska osovina tegqa~a osovina opremqena sa udvojenim gumama i vazdu{nim oslawawem ili nekim sistemom elasti~nog oslawawa koji se mo`e smatrati ekvivalent prethodnom a u skladu sa odredbama ~lana 120. ovog pravilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38,00 t, 3. Drugi skupovi vozila sa ~etiri osovine i to: 3.1) sa motornim vozilom prema stavu (5), ta~ka b) alineja 1. ovog ~lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35,00 t, 3.2) sa motornim vozilom prema stavu (5), ta~ka b) alineja 2. ovog ~lana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,00 t, c) Skupovi vozila sa vi{e od ~etiri osovine . .40,00 t, d) Skup vozila koji sa~iwava troosovinski tegqa~ sa dvo ili troosovinskom poluprikolicom koji, u skladu sa direktivom Savjeta 92/106/EU od 7. decembra 1992. god., prevoze 40-stopni ISO kontejner u svrhu posebnih, kombinovanih prevoza izme|u ~lanica EU . . . . .44,00 t. (7) Odredbe stava (5) ovog ~lana se ne primjewuju na troosovinske zglobne autobuse bicikle s motorom sa tri to~ka, motocikle sa tri to~ka, lake ~etverocikle i ~etvorocikle, a ~ije najve}e ukupne mase mogu imati sqede}e maksimalne vrijednosti: a) troosovinski zglobni autobusi . . . . . . . . . . . .28,00 t, b) bicikli s motorom sa tri to~ka . . . . . . . . . . . . .0,57 t, c) motocikli sa tri to~ka za prevoz putnika . . . .1,30 t, d) motocikli sa tri to~ka za prevoz tereta . . . . .2,50 t, e) laki ~etvorocikli . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0,35 t, f) ~etvorocikli za prevoz putnika . . . . . . . . . . . . .0,40 t, g) ~etvorocikli za prevoz tereta . . . . . . . . . . . . . .0,55 t, h) ostala motorna i prikqu~na vozila ili skup vozila koja nisu posebno napomenuta u ovom ~lanu pravilnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,00 t. ^lan 12. (1) Dozvoqena ukupna masa prema ~lanu 11. stav (6) ovog pravilnika prora~unava se na sqede}i na~in: a) Kod skupova vozila kao zbir dozvoqenih ukupnih masa vu~nog vozila i prikolice; b) Kod skupova vozila sa prikolicama sa rudom bez okretnog postoqa (ukqu~uju}i i prikolice sa centralno postavqenom osovinom) kao zbir dozvoqenih ukupnih masa vu~nog vozila i prikolice sa rudom bez okretnog postoqa, umawen za vrijednost koja je od sqede}e navedenih ve}a:

Strana 8 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

1. dozvoqeno vertikalno optere}ewe na vu~nom ure|aju vu~nog vozila, ili 2. dozvoqeno vertikalno optere}ewe rude prikolice sa rudom bez okretnog postoqa na mjestu spoja sa vu~nim vozilom, a za slu~aj da su te vrijednosti jednake, za tu vrijednost; c) Kod skupa vozila koji ~ine tegqa~ i poluprikolica kao zbir dozvoqenih ukupnih masa tegqa~a i poluprikolice, umawen za vrijednost koja je od sqede}e navedenih ve}a: 1. dozvoqeno optere}ewe sedla tegqa~a, ili 2. dozvoqeno optere}ewe poluprikolice na mjestu wenog oslawawa na tegqa~, a za slu~aj da su te vrijednosti jednake, za tu vrijednost. (2) Ukoliko se pri prethodno opisanom na~inu prora~unavawa dobijaju vrijednosti ve}e od: 28,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka a), 36,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka b) alineje 1), 2.2) i 3.2), 38,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka b) alineja 2.2), 35,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka b) alineja 3.1), 40,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka c) ili 44,00 t; ~lan 11, stav (6), ta~ka d) ovog pravilnika, dozvoqene ukupne mase iznose 28,00 t, 36,00 t, 38,00 t, 35,00 t, 40,00 t, odnosno 44,00 t. ^lan 13. Na pogonske to~kove teretnih motornih vozila i skupova vozila, ako je vozilo optere}eno i u mirovawu na horizontalnoj ravni, mora otpadati najmawe jedna ~etvrtina najve}e dozvoqene mase vozila, odnosno skupa vozila. ^lan 14. Rastojawe izme|u sredi{ta zadwe osovine motornog vozila i sredi{ta prve osovine prikolice mora iznositi najmawe 3,0 m, a kod skupa vozila tegqa~ poluprikolica i kod skupa vozila namijewenih za poqoprivredu i {umarstvo koji se sastoje iz vu~nog vozila i prikolice sa nadgradwom za obavqawe odre|enog rada, najmawe 2,5 m. Ovo ne va`i za skup vozila kod kojih najve}a dozvoqena masa vu~nog vozila ne iznosi vi{e od 7,5 t ili prikolice ne iznosi vi{e od 3,5 t. ^lan 15. (1) Odnos bruto snage motora izra`ene u kilovatima i najve}e dopu{tene mase vozila izra`ene u tonama mora biti: a) za putni~ke automobile, kombinovane automobile i motocikle najmawe 15 kW/t; b) za lake tricikle i ~etvorocikle najmawe 6 kW/t; c) za tricikle i ~etvorocikle: 1. za prevoz lica najmawe 15 kW/t, 2. za prevoz tereta najmawe 16 kW/t: d) za autobuse, osim autobusa zglobnoga konstruktivnog sastava najmawe 9 kW/t; e) za teretna vozila najmawe 7 kW/t; f) za autobuse zglobnoga konstruktivnog sastava najmawe 6 kW/t; g) za radna i specijalna vozila namijewena obavqawu komunalnih usluga, teretne automobile namijewene za obavqawe prevoza u poqoprivredi, {umarstvu, gra|evinarstvu i rudarstvu te za skupove motornih i prikqu~nih vozila najmawe 4 kW/t; h) za vozila na elektri~ni pogon; 1. s napajawem iz mre`e primjewuju se odredbe ta~ke 2. do 4. ovog stava, 2. s napajawem iz vlastitog izvora elektri~ne energije: - za vozila namijewena prevozu osoba najmawe 3 kW/t, osim za bicikle s elektri~nim motorom,

- za vozila namijewena prevozu tereta najmawe 2 kW/t. (2) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. POGLAVQE III - URE\AJI NA MOTORNIM I PRIKQU^NIM VOZILIMA Odjeqak A. Ure|aji za upravqawe vozilom ^lan 16. (1) Ure|aj za upravqawe vozilom mora biti siguran i izveden tako da voza~ mo`e lako, brzo i na bezbjedan na~in mijewati smjer kretawa vozila. Po ukazanoj potrebi neophodno je ure|aj opremiti sa pomo}nim sistemom koji olak{ava upravqawe vozilom. Pomo}ni sistem mora konstruktivno biti izveden tako da wegov eventualni kvar ne uti~e na upravqivost vozilom. (2) Ure|aj za upravqawe vozilom iz stava (1) ovog ~lana mora biti takav da se predwi to~kovi vozila {to se nalaze u polo`aju zakretawa, pri kretawu vozila po vodoravnoj ravnoj povr{ini, nakon osloba|awa to~ka upravqa~a, sami vra}aju u polo`aj za pravolinijsko kretawe. (3) Slobodan hod to~ka upravqa~a na vozilu ne smije biti ve}i od 30o. Odjeqak B. Ure|aji za zaustavqawe vozila ^lan 17. (1) Ure|aji za zaustavqawe (u daqem tekstu: ko~ni sistemi) na motornim i prikqu~nim vozilima moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da voza~ mo`e vozilo na bezbjedan, brz i efikasan na~in zaustaviti, bez obzira na stepen optere}ewa vozila i nagib puta po kome se vozilo kre}e, te obezbijediti vozilo u nepokretnom polo`aju na putu s nagibom. (2) Pod ko~nim sistemom iz stava (1) ovog ~lana podrazumijevaju se: a) radna ko~nica, b) pomo}na ko~nica, c) parkirna ko~nica. (3) Radna ko~nica mora biti takva da omogu}i voza~u da vozilo zaustavi na bezbjedan, brz i efikasan na~in, bez obzira na brzinu kretawa vozila, optere}ewe vozila i nagib puta. Ta ko~nica treba omogu}iti regulisawe intenziteta ko~ewa s voza~kog mjesta, a da pri tom voza~ ne ispu{ta upravqa~ iz ruku, i ona treba da dejstvuje podjednako na to~kove koji se nalaze na istoj osovini. (4) Pomo}na ko~nica mora biti takva da omogu}i voza~u da vozilo ko~i, odnosno zaustavi na odgovaraju}em odstojawu, ako otka`e radna ko~nica. Pomo}na ko~nica mora biti postavqena tako da je voza~ mo`e lako i brzo upotrijebiti s voza~kog mjesta, pri ~emu mu jedna ruka mora biti slobodna radi upravqawa vozilom. (5) Parkirna ko~nica na motornim i prikqu~nim vozilima, osim na biciklima s motorom i motociklima, mora biti takva da se pomo}u we parkirano vozilo mo`e obezbijediti u zako~enom polo`aju odgovaraju}im mehani~kim ure|ajem. Parkirna ko~nica mora biti postavqena u motornom vozilu tako da je voza~ mo`e aktivirati sa voza~kog mjesta, a u prikqu~nom vozilu, tako da je mo`e aktivirati voza~ sa voza~kog mjesta ili lice koje je van vozila. Parkirna ko~nica na prikqu~nim vozilima za prevoz lica mora biti postavqena tako da se mo`e aktivirati iz vozila. (6) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 9

^lan 18. (1) Radna, pomo}na i parkirna ko~nica na motornom i prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|ene i izvedene tako da na pouzdan i bezbjedan na~in zaustave vozilo. (2) Radna, pomo}na i parkirna ko~nica motornih vozila iz stava (1) ovog ~lana, osim na motociklu, mogu biti kombinovane tako: a) da postoje najmawe dvije komande nezavisne jedna o drugoj i da komanda radne ko~nice bude nezavisna i odvojena od komande parkirne ko~nice; b) da komanda pomo}ne ko~nice bude nezavisna o komande parkirne ko~nice, ako je parkirna ko~nica takve konstrukcije da se ne mo`e staviti u dejstvo pri kretawu vozila. (3) Radna ko~nica motornih vozila iz stava (1) ovog ~lana mora djelovati na sve to~kove. (4) Radna i parkirna ko~nica moraju djelovati na povr{inu koja je sa to~kovima stalno povezana dovoqno ~vrstim dijelovima. (5) Ako otka`e ko~nica na bilo kojoj osovini prikqu~nog vozila spojenog s motornim vozilom iz stava (1) ovog ~lana kao vu~nim vozilom, mora biti obezbije|eno nesmetano ko~ewe ko~nicama postavqenim u tom vu~nom vozilu. Ova odredba primjewuje se za vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1971. godine. (6) Ure|aji ili programi kod elektronski upravqanih ko~nih sistema kojima se obezbje|uje neprekidno pode{avawe sile ko~ewa srazmjerno promjeni optere}ewa na motornim i prikqu~nim vozilima, osim na autobusima za gradski saobra}aj, kao i na prikqu~nim vozilima najve}e dozvoqene mase do 1,5 t i na prikqu~nim vozilima s naletnom ko~nicom, koja na bilo kojoj zadwoj osovini imaju promjenu optere}ewa puno-prazno ve}u od 40% od najve}eg osovinskog optere}ewa, moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da obezbje|uju neprekidno pode{avawe sile ko~ewa srazmjerno promjeni optere}ewa. Ova odredba primjewuje se na teretna i prikqu~na vozila iznad 10 t i na autobuse iznad 7 t najve}e dozvoqene mase koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1973. godine, te na sva teretna motorna, prikqu~na vozila i autobuse koji su prvi put registrovani nakon 1. januara 1980. godine. (7) Na motornim i prikqu~nim vozilima koja imaju elasti~no vje{awe osovina pomo}u opruga ~iji je progib opruga za stawe optere}ewa puno-prazno mawi od 25 mm, ne moraju biti ugra|eni ure|aji kojima se obezbje|uje neprekidno pode{avawe sile ko~ewa srazmjerno promjeni optere}ewa. (8) Usporava~ za dugotrajno usporavawe na motornim vozilima najve}e dozvoqene mase iznad 5 t, koja su predvi|ena za vu~u prikolica najve}e dopu{tene mase iznad 7 t, odnosno poluprikolica sa sedlom kod koje dio najve}e dozvoqene mase koji otpada na osovine prelazi 7 t, te na motornim vozilima najve}e dozvoqene mase iznad 9 t, mora biti ugra|en i izveden tako da obezbje|uje dugotrajno usporavawe vozila. Odredba se odnosi na motorna vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1980. godine. (9) Struktura prenosnog mehanizma radne ko~nice na motornim vozilima najve}e dozvoqene mase iznad 10 t mora biti takva da se ko~nice na osovinama aktiviraju pomo}u najmawe dva me|usobno nezavisna izvora energije tako da, otka`e li ko~ewe na jednoj osovini, postoji mogu}nost nesmetanog ko~ewa na drugoj osovini ili drugim osovinama. Ostatak efikasnosti ko~nog ure|aja za radno ko~ewe mo`e biti najmawe 30% od normativa propisanog za radnu ko~nicu iz ovog pravilnika. Ova odredba primjewuje se na teretna i prikqu~na vozila iznad 10 t i na autobuse iznad 7 t najve}e dozvoqene mase koji su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1973. godine, te na sva teretna,

prikqu~na vozila i autobuse koji su prvi put registrovana nakon 1. januara 1978. godine. Sva motorna vozila prvi put registrovana nakon 1. januara 1988. godine moraju imati dvokru`ni ko~ni sistem. (10) Struktura ko~nog sistema za radno ko~ewe motornih vozila koja moraju ispuwavati uslove iz stava (9) ovog ~lana, a predvi|ena su za vu~u prikqu~nih vozila, mora biti takva da obezbijedi mogu}nost rada dvovodne ko~ne instalacije na prikqu~nim vozilima. (11) Kod motornih i prikqu~nih vozila, te kod skupa vozila djelovawe ko~nica za pojedine osovine mora biti sinhronizovano. (12) Sa ko~nim antiblokiraju}im sistemom (ABS), koji je u skladu s Pravilnikom ECE-R 13, moraju biti opremqena sqede}a vozila: a) autobusi kojima najve}a dozvoqena masa prelazi 12 t, osim autobusa za gradski saobra}aj (va`i za vozila proizvedena nakon 1. januara 1994.), b) teretna vozila i tegqa~i kojima najve}a dozvoqena masa prelazi 16 t, a koji su predvi|eni za vu~u prikolica kojima najve}a dozvoqena masa prelazi 10 t ili poluprikolica kojima osovinsko optere}ewe prelazi 10 t (va`i za vozila proizvedena nakon 1. januara 1998.), c) prikolice kojima najve}a dozvoqena masa prelazi 10 t i poluprikolice kojima osovinsko optere}ewe prelazi 10 t (va`i za vozila proizvedena nakon 1. januara 1998.), d) vozila namijewena za prevoz opasnih materija u skladu sa Me|unarodnim sporazumom o prevozu opasnih materija drumskim putem (u daqem tekstu: ADR sporazum) i to: teretna vozila i tegqa~i kojima najve}a dozvoqena masa prelazi 16 t, te vu~na vozila koja su predvi|ena za vu~u prikqu~nih vozila kod kojih zbir osovinskih optere}ewa prelazi 10 t, kao i prikqu~na vozila kod kojih zbir svih osovinskih optere}ewa prelazi 10 t (va`i za vozila proizvedena nakon 1. januara 1994.). (13) Odredbe stava (7) ovoga ~lana se ne primjewuju na vozila opremqena pneumatskim sistemom elasti~nog oslawawa. (14) Odredbe ovog ~lana se ne primjewuju za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 19. Ko~ni sistemi na biciklima s motorom, lakim motociklima, motociklima s bo~nom prikolicom ili bez we, lakim triciklima i ~etvorociklima, triciklima i ~etvorociklima moraju biti izvedeni i ugra|eni kao dva nezavisna ko~na sistema s posebnim ure|ajima za wihovo aktivirawe na predwu i zadwu osovinu, odnosno na predwu ili samo na zadwu osovinu. ^lan 20. Ko~ni sistem na motociklima s bo~nom prikolicom mora biti ugra|en i izveden kao dva nezavisna ko~na sistema s posebnim ure|ajima za wihovo aktivirawe na predwi i zadwi, odnosno na predwi ili samo na zadwi to~ak. Bo~na prikolica mora biti dodatno ko~ena kao dio radne ko~nice ako bez we motocikl ne zadovoqava normativ efikasnosti ko~nog sistema iz ~lana 159. stav (2) ovog pravilnika. ^lan 21. (1) Ko~ni sistem na motornim vozilima s tri to~ka ~iji su to~kovi simetri~no raspore|eni prema uzdu`noj sredi{woj ravnini vozila i ~ija najve}a dozvoqena masa ne prelazi 1,2 t mora biti ugra|en i izveden kao dva nezavisna ko~na sistema, od kojih jedan djeluje na predwi to~ak, odnosno na predwe to~kove, a drugi na zadwi to~ak odnosno na zadwe to~kove.

Strana 10 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

(2) Na motornom vozilu iz stava (1) ovoga ~lana mora biti ugra|ena i izvedena i parkirna ko~nica tako da se pomo}u we obezbijedi vozilo u zako~enom polo`aju. (3) Na motorna vozila iz stava (1) ovog ~lana ~ija najve}a dozvoqena masa prelazi 1,2 t primjewuju se odredbe ~lana 18. st. od (1) do (4) ovog pravilnika. ^lan 22. (1) Ko~ni sistem na prikqu~nim vozilima ~ija najve}a dozvoqena masa ne prelazi 0,75 t ne mora biti ugra|en i izveden tako da zadovoqava odredbe iz ~lana 17. stav (1) ovog pravilnika. (2) Radna ko~nica na prikqu~nim vozilima ~ija najve}a dozvoqena masa prelazi 0,75 t, a koja su prvi put registrovana nakon 1. januara 1972. godine mora biti ugra|ena i izvedena tako da djeluje na sve to~kove prikolice, odnosno poluprikolice, a parkirna ko~nica tako da djeluje na odgovaraju}i broj to~kova da bi se ostvario propisani koeficijent ko~ewa. (3) Radna ko~nica prikqu~nog vozila mora biti izvedena tako da je voza~ mo`e tokom vo`we upotrijebiti s voza~kog mjesta pomo}u komande kojom stavqa u djelovawe radnu ko~nicu vu~nog vozila. Na prikqu~nom vozilu ~ija najve}a dozvoqena masa ne prelazi 3,5 t radna ko~nica mo`e biti izvedena s inercionom komandom. (4) Ko~ni sistem radnog ko~ewa na prikqu~nom vozilu ~ija je najve}a dozvoqena masa iznad 0,75 t mora biti ugra|en i izveden s automatskom komandom kojom se aktivira radno ko~ewe prikqu~nog vozila, ako se prekine ure|aj za spajawe sa vu~nim vozilom. (5) Radna ko~nica na prikolici s jednostrukom osovinom i na jednoosovinskoj prikolici ~ija najve}a dozvoqena masa ne prelazi 1,5 t i koja je s vu~nim vozilom spojena rudom, a kruti se teret oslawa istovremeno na vu~no vozilo i prikolicu (stabla, cijevi, {ine itd.), mora biti ugra|ena i izvedena tako da obezbijedi radno ko~ewe prikolice. Ako je najve}a dozvoqena masa prikolice od 0,75 t do 1,5 t i ako je dva puta mawa od mase vu~nog vozila, ne mora imati ure|aj kojim se obezbje|uje radno ko~ewe. (6) Na prikolicama bez ko~nice ili s inercionom komandom mora biti ugra|ena i izvedena pomo}na unakrsna prikqu~na veza koja }e, ako se glavna veza prekine, sprije~iti da ruda, odnosno prikolica skrene u stranu ili }e aktivirati radnu ko~nicu. (7) Ko~ni sistem na prikolicama ~ija najve}a dozvoqena masa prelazi 7 t, odnosno na poluprikolicama sa sedlom ~ija je najve}a dozvoqena masa koja je umawena za masu {to optere}uje sedlo ve}a od 7 t moraju biti ugra|en i izveden kao dvovodni pneumatski prenosni mehanizam. Ova odredba se odnosi na prikqu~na vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1978. godine. Sva prikqu~na vozila sa pneumatskom ko~nom instalacijom prvi put registrovana nakon 1. januara 1988. godine moraju imati dvovodni ko~ni sistem. (8) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. Odjeqak C. Ure|aji za osvjetqavawe puta, ozna~avawe vozila i za davawe svjetlosnih znakova ^lan 23. (1) Pod ure|ajima za osvjetqavawe puta, ozna~avawe vozila i za davawe svjetlosnih znakova na motornim i prikqu~nim vozilima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) ure|aji za osvjetqavawe puta, b) ure|aji za ozna~avawe vozila, c) ure|aji za davawe svjetlosnih znakova.

(2) Na vozilima ne smiju biti postavqeni nikakvi drugi ure|aji za osvjetqavawe, ozna~avawe i davawe svjetlosnih znakova, osim onih iz stava (1) ovog ~lana. (3) Za sve ure|aje za osvjetqavawe puta, ozna~avawe i davawe svjetlosnih znakova, koji su ugra|eni na motorno vozilo ili skup vozila, mora se obezbjediti takvo napajawe elektri~nom energijom koje }e omogu}iti neometan rad ovih ure|aja pod svim uobi~ajenim eksploatacionim uslovima. (4) U ure|ajima za osvjetqavawe puta, ozna~avawe vozila i davawe svjetlosnih znakova smiju se upotrebqavati samo oni izvori svjetlosti koji su samom konstrukcijom ovih ure|aja i predvi|eni. ^lan 24. (1) Ure|aji za osvjetqavawe puta i za davawe svjetlosnih znakova postavqeni na predwoj strani motornog i prikqu~nog vozila ne smiju davati svjetlost crvene boje vidqivu s predwe strane vozila ni svjetlost bijele boje od svjetala i reflektuju}ih materija postavqenih na zadwoj strani vozila, odnosno vidqivih sa zadwe strane vozila. (2) Ure|aji iz ~lana 23. stav (1) ovog pravilnika moraju biti tako ugra|eni i izvedeni da se me|usobno ne ometaju u svojoj funkciji i dejstvu vi{e nego {to je to neizbje`no, iako su izvedeni u jednom dijelu / ure|aju. (3) Odredbe stava (1) ovog ~lana ne odnose se na svjetla za osvjetqavawe puta pri vo`wi unazad, pokretno svjetlo za istra`ivawe (reflektor), svjetla za osvjetqavawe zadwe registarske tablice i registarsku tablicu prevu~enu bijelom reflektuju}om materijom, a ni na crveno trep}u}e svjetlo na motornim vozila koja slu`e za podr{ku vozila pod pratwom. ^lan 25. (1) Isti ure|aji za osvjetqavawe puta i za davawe svjetlosnih znakova koji se na motorno vozilo sa tri ili vi{e to~kova postavqaju u paru, moraju biti postavqeni u istoj horizontalnoj ravni i simetri~ni prema uzdu`noj vertikalnoj ravni vozila, iste veli~ine i boje i istovremeno jednakog svjetlosnog intenziteta. (2) Ure|aji za davawe svjetlosnih znakova za ozna~ivawe smjera kretawa vozila (pokaziva~ smjera) i parkirna svjetla ne moraju istovremeno djelovati. (3) Ure|aji iz stava (1) ovog ~lana, ako su kombinovano izvedeni, moraju ispuwavati uslove propisane za svaki pojedini ure|aj. 1. Ure|aji za osvjetqavawe puta ^lan 26. (1) Pod ure|ajima za osvjetqavawe puta na motornim i prikqu~nim vozilima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila, b) svjetla za maglu, c) svjetla za vo`wu unazad, d) svjetla za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radovi, e) pokretno svjetlo (reflektor). (2) Svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila mogu biti izvedena tako da imaju: a) dugo svjetlo, b) kratko svjetlo, c) dugo i kratko svjetlo. ^lan 27. (1) Ure|aji za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila moraju biti povezani tako da se ne mogu ukqu~iti dok se ne ukqu~e zadwa poziciona svjetla i svjetla za osvjetqavawe zadwe registarske tablice. Izuzeci su:

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 11

a) parkirna svjetla, b) svjetla za davawe svjetlosnih znakova, c) svjetla za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radovi, d) pokretno svjetlo (reflektor), e) specijalno ugra|ena i izvedena svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila namijewena za vo`wu po danu. (2) Odredbe ovog ~lana se ne primjewuju za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 28. (1) Svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila na motornim vozilima sa ~etiri ili vi{e to~kova i na motornim vozilima s tri to~ka koja su {ira od 1,3 m moraju biti izvedena kao dva ili ~etiri svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila, od toga dva za kratko svjetlo. Svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila na motornim vozilima sa dva to~ka i motornim vozilima s tri to~ka koja nisu {ira od 1,3 m, te na invalidskim kolicima sa motorom svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila mogu biti ugra|ena kao jedno ili dva kratka svjetla i jedno ili dva duga svjetla. (2) Svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila mogu konstruktivno biti ugra|ena i izvedena tako da se prekrivaju ili uvla~e, ukoliko time wihova funkcija nije naru{ena. (3) Svjetlost glavnih svjetala mora biti bijele boje. Izuzetno za vozila koja su po prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini do 1. januara 1996. godine svjetlost glavnih svjetala mo`e biti i `ute boje. (4) Svjetla za osvjetqavawe puta na motornim vozilima koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretawa ve}u od 30 km/h mogu biti ugra|ena i izvedena samo kao kratka svjetla. (5) Unutra{we ivice svjetle}ih povr{ina kratkog svjetla moraju biti jedna od druge udaqene najmawe 0,6 m, a vawske ivice najvi{e 0,4 m od bo~no najisturenije ta~ke vozila. (6) Udaqenost gorwe ivice svjetle}e povr{ine kratkog svjetla ne smije biti ve}a od 1,2 m, a udaqenost dowe ivice svjetle}e povr{ine ne smije biti mawa od 0,5 m od povr{ine puta. (7) U svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila mogu biti ugra|ena predwa poziciona svjetla. (8) Kad se ukqu~e duga svjetla za osvjetqavawe puta, automatski se mora upaliti pripadaju}a kontrolna sijalica na kontrolnoj tabli u vozilu ili na kontrolnoj tabli bicikla s motorom. (9) Svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila moraju biti povezana tako da prelaz sa svjetlosti dugog svjetla na svjetlost kratkog svjetla i obrnuto bude istovremena i preko iste komande. ^lan 29. (1) Svjetla za vo`wu unazad su svjetla koja osvjetqavaju put iza, eventualno pored vozila, te time ostalim u~esnicima u saobra}aju daju do znawa da se predmetno vozilo kre}e ili po~iwe da kre}e unazad. (2) Motorna vozila na svom zadwem dijelu moraju biti opremqena sa jednim ili dva svjetla za vo`wu unazad bijele boje. Kod prikqu~nih vozila dopu{tena su jedan ili dva svjetla za vo`wu unazad. (3) Udaqenost gorwe ivice svjetle}e povr{ine svjetla za vo`wu unazad mo`e iznositi najvi{e 1,2 m, a udaqenost dowe ivice svjetle}e povr{ine za takva svjetla mo`e iznositi najmawe 0,25 m od povr{ine puta.

(4) Kod vozila sa vi{e od jednog traga to~kova, sa najve}om dozvoqenom masom iznad 3,5 t dopu{teno je postavqawe po jednog svjetla za vo`wu unazad sa svake uzdu`ne strane vozila. Udaqenost gorwe ivice svjetle}e povr{ine svjetla za vo`wu unazad mo`e iznositi najvi{e 1,2 m od povr{ine puta. Svjetla za vo`wu unazad ne smiju bo~no biti istureni vi{e od 50 mm od obrisa vozila. (5) Svjetla za vo`wu unazad smiju biti upaqena samo u slu~aju kada je ru~ica mjewa~a u polo`aju za hod unazad, i to samo onda kada se sistem za pu{tawe u rad ili ga{ewe motora nalazi u takvom polo`aju koji omogu}ava normalan rad motora. Ukoliko nije ispuwen jedan od prethodna dva uslova ovog stava tada svjetla za vo`wu unazad ne smiju se mo}i upaliti odnosno ostati upaqena. (6) Svjetla za vo`wu unazad treba da imaju takav nagib, osim kada je to posebnim dozvolama predvi|eno, da ne osvjetqavaju put na du`ini ve}oj od 10 m, mjere}i od izvora svjetla. (7) Svjetla za vo`wu unazad ne trebaju imati: a) bicikli s motorom, laki motocikli, laki tricikli i ~etvorocikli, motocikli, tricikli i ~etvorocikli, b) specijalna vozila namijewena za obavqawe rada u poqoprivredi i {umarstvu, c) radne ma{ine i viqu{kari, d) invalidska motorna kolica. (8) Ukoliko su svjetla za vo`wu unazad ugra|ena na vozilo koje ih ne treba imati, shodno odredbama ovog ~lana, ona moraju odgovarati odredbama st. (2), (3), (5) i (6) ovog ~lana. ^lan 30. (1) Svjetla za maglu na motornim vozilima sa ~etiri ili vi{e to~kova i na motornim vozilima sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m mogu biti ugra|ena i izvedena kao dva svjetla za maglu, a na motociklima i motociklima sa bo~nom prikolicom kao jedno svjetlo za maglu tako da daju svjetlost bijele ili svijetlo `ute boje. (2) Svjetla za maglu ne smiju se postavqati na ve}oj visini od one na kojoj su postavqena kratka svjetla glavnog svjetla. (3) Spoqna ivica svjetle}e povr{ine svjetla za maglu se ne smije nalazi na udaqenosti ve}oj od 0,4 m od bo~no najisturenije ta~ke obrisa vozila. (4) Svjetla za maglu moraju imati posebnu sklopku. Data svjetla moraju biti povezana tako da se mogu ukqu~iti samo kad su ukqu~ena barem poziciona svjetla ili kratka svjetla glavnog svjetla. (5) Svjetla za maglu moraju biti tako izvedena da se omogu}ava wihovo pode{avawe. Ugradwa treba biti izvedena na prikladnom dijelu vozila, tako da nije mogu}e da se wihova pode{enost promijeni ne namjerno. (6) Svjetla za maglu treba da budu tako pode{ena da je izbjegnuto zasqepqivawe ostalih u~esnika u saobra}aju. Ovo }e se smatrati zadovoqenim ukoliko na rastojawu od 25 m od izvora svjetlosti u ravni vertikalnoj na put, a u visine sredine svjetla za maglu, intenzitet svjetlosti svakog pojedina~nog svjetla za maglu, sa nazivnim naponom napajawa na wegovim prikqu~cima, ne prelazi 1 lh. ^lan 31. (1) Jedno ili vi{e svjetala za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radovi mogu biti ugra|ena i izvedena na vozilima koji obavqaju odre|eni rad tako da daju svjetlost bijele boje. (2) Svjetla za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radovi ne smiju se koristiti za vrijeme vo`we. (3) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog ~lana, svjetla za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radovi mogu biti upaqena na vozilima koja slu`e za odr`avawe i ~i{}ewe ulica ili objekata koji pripadaju putu ili

Strana 12 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

odvoz sme}a, ukoliko je kretawe vozila sastavni dio procedure obavqawa rada. (4) Svjetla za osvjetqavawe mjesta na kojem se izvode radove se smiju koristi samo ako ne zasqepquju ostale u~esnike u saobra}aju. ^lan 32. (1) Pokretno svjetlo (reflektor) mo`e se postaviti samo na vozilu Ministarstva unutra{wih poslova, vozilu namijewenom za hitnu medicinsku pomo}, vozilu saobra}ajne inspekcije, vatrogasnom vozilu, vozilu namijewenom za odr`avawe puteva i instalacija, te na vozilu namijewenom za pru`awe pomo}i na putu. (2) Pokretno svjetlo (reflektor) mora biti ugra|eno i izvedeno tako da daje svjetlost bijele ili `ute boje te da se mo`e ukqu~iti samo ako su ukqu~ena poziciona svjetla i svjetla za osvjetqavawe registarske tablice. 2. Ure|aji za ozna~avawe vozila ^lan 33. Pod ure|ajima za ozna~avawe motornih i prikqu~nih vozila, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) predwa poziciona svjetla, b) zadwa poziciona svjetla, c) zadwe svjetlo za maglu, d) parkirna svjetla, e) gabaritna svjetla, f) svjetla zadwe registarske tablice, g) rotacijska i treptava svjetla, h) katadiopteri. ^lan 34. (1) Predwa poziciona svjetla na motornom vozilu s ~etiri ili vi{e to~kova i motornom vozilu sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m i na prikqu~nom vozilu {irem od 1,6 m moraju biti ugra|ena i izvedena kao najmawe dva predwa poziciona svjetla, a na motornom vozilu sa dva to~ka, osim bicikla s motorom i motornom vozilu sa tri to~ka koja nisu {ira od 1,3 m kao jedno ili dva predwa poziciona svjetla tako da daju svjetlost bijele boje. (2) Ako su ugra|ena dva predwa poziciona svjetla, udaqenost spoqne ivice svjetle}e povr{ine od bo~no najisturenije ta~ke obrisa vozila ne smije biti ve}a od 0,4 m kod motornih vozila, odnosno 0,15 m kod prikqu~nih vozila. (3) Udaqenost svjetle}e povr{ine predweg pozicionog svjetla od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,35 m ni ve}a od 1,5 m, a za poluprikolice ne smije biti ve}a od 1,8 m. (4) Predwa poziciona svjetla mogu biti ugra|ena u svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila. ^lan 35. (1) Zadwa poziciona svjetla na motornom vozilu s ~etiri ili vi{e to~kova, motornom vozilu sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m i na prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|ena i izvedena kao najmawe dva zadwa poziciona svjetla, a na motornom vozilu sa dva to~ka i motornom vozilu sa tri to~ka koja nisu {ira od 1,3 m kao jedno ili dva zadwa poziciona svjetla tako da daju svjetlost crvene boje. (2) Ako je ugra|eno jedno zadwe poziciono svjetlo, ono mora biti postavqeno u uzdu`noj sredwoj ravnini vozila. (3) Ako su ugra|ena dva zadwa poziciona svjetla, udaqenost spoqne ivice svjetle}e povr{ine ne smije biti ve}a od 0,4 m od bo~no najisturenije ta~ke obrisa vozila. (4) Udaqenost svjetle}e povr{ine zadweg pozicionog svjetla od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,35 m ni ve}a od 1,5 m. Na specijalnim vozilima i vozilima koja obavqaju odre|eni rad najve}a dopu{tena udaqenost

svjetle}e povr{ine zadweg pozicionog svjetla od povr{ine puta mo`e iznositi 2,1 m. (5) Motorna vozila sa vi{e tragova to~kova i wihove prikolice smiju imati jo{ dva dodatna zadwa poziciona svjetla. Propisana zadwa i dodatna poziciona svjetla ne smiju biti spojena na isti elektri~ni osigura~. ^lan 36. (1) Zadwe svjetlo za maglu predstavqa svjetlo crvene boje koje pri gustoj magli treba omogu}iti boqe uo~avawe vozila sa stra`we strane. (2) Motorna vozila sa vi{e tragova to~kova, ~ije konstruktivno izvo|ewe dozvoqava brzine kretawa ve}e od 60 km/h, i wihove prikolice moraju imati sa zadwe strane ugra|ena i izvedena jedno ili dva, dok ostala vozila mogu imati jedno zadwe svjetlo za maglu. (3) Stav (2) ovog ~lana odnosi se na predmetna vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1999. godine. (4) Udaqenost svjetle}e povr{ine zadweg svjetla za maglu od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,25 m ni ve}a od 1 m. U svim slu~ajevima rastojawe izme|u svjetle}e povr{ine zadweg svjetla za maglu i stop - svjetla mora iznositi minimalno 0,1 m. Ako je postavqeno samo jedno zadwe svjetlo za maglu ono se mora nalaziti, u odnosu na uzdu`nu vertikalnu ravninu simetrije vozila, na lijevoj strani vozila. (5) Zadwa svjetla za maglu moraju biti tako povezana da svijetle samo u slu~ajevima kada su upaqena kratka ili duga svjetla ili svjetla za maglu ili neka kombinacija ovih svjetala. Ukoliko su na vozilo ugra|ena svjetla za maglu, zadwa svjetla za maglu se nezavisno od wih moraju mo}i ugasiti. Ako su upaqena zadwa svjetla za maglu, aktivirawe prekida~a za duga ili kratka svjetla ne smije ih ugasiti. (6) Kontrola ukqu~enosti zadwih svjetala (zadweg svjetla) za maglu mora biti obezbije|ena pripadaju}om kontrolnom sijalicom `ute boje smje{tenom u vidnom poqu voza~a. (7) U skupu vozila neophodno je da gori samo zadwe svjetlo za maglu zadweg prikqu~nog vozila. Iskqu~ivawe zadweg svjetala za maglu na vu~nom vozilu ili na prvom prikqu~nom vozilu je dopu{teno samo onda ako je iskqu~ivawe, odnosno ponovno ukqu~ivawe izvedeno automatski putem ubacivawa, odnosno izvla~ewa utika~a za napajawe elektri~nom energijom svjetala prikqu~nog vozila. ^lan 37. (1) Parkirna svjetla na motornim i prikqu~nim vozilima mogu biti postavqena i izvedena: a) na bo~noj strani vozila u obliku posebnog svjetla koja prema predwoj strani vozila daju svjetlost bijele boje, a prema zadwoj strani vozila svjetlost crvene boje; b) na predwoj i zadwoj strani vozila u obliku svjetla koja daju: predwa svjetla svjetlost bijele boje usmjerenu unaprijed, a zadwa svjetla svjetlost crvene boje usmjerenu unazad, s tim da predwe svjetlo mo`e biti ugra|eno zajedno s predwim pozicionim svjetlom ili glavnim svjetlom, a zadwe svjetlo zajedno sa zadwim pozicionim svjetlom i sa stop-svjetlom ili samo sa zadwim pozicionim svjetlom. (2) Udaqenost svijetle}e povr{ine parkirnog svjetla od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,35 m ni ve}a od 1,9 m. ^lan 38. (1) Motorna i prikqu~na vozila koja su {ira od 2,1 m moraju imati gabaritna svjetla. Gabaritna svjetla mogu biti postavqena i na vozilima {irine od 1,8 do 2,1 m. (2) Na vozilima iz stava (1) ovog ~lana postavqaju se dva gabaritna svjetla s predwe strane vozila i dva gabaritna svjetla sa zadwe strane vozila.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 13

(3) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 39. (1) Svjetlo zadwe registarske tablice, zavisno o propisanom tipu tablice na motornim i prikqu~nim vozilima, mora biti ugra|eno i izvedeno tako da daje svjetlost bijele boje i da se po tablici rasprostire ujedna~eno bez tamnih ili izrazito svijetlih mjesta, osim na lakim ~evorociklima i ~etvorociklima. (2) Svjetlost koja se odbija od registarske tablice ne smije bqe{tati, a izvor svjetlosti ne smije biti neposredno vidqiv u~esnicima u saobra}aju {to se kre}u iza vozila. (3) Svjetlost koja osvjetquje zadwu registarsku tablicu mora biti takva da je no}u, pri dobroj vidqivosti, mogu}e ~itati oznake i brojeve na tablici s udaqenosti najmawe od 20 m. (4) Svjetlo zadwe registarske tablice mora biti povezano na istu sklopku kojom se ukqu~uju i poziciona svjetla. ^lan 40. (1) Rotaciona i / ili treptava svjetla na vozilima mogu biti izvedena tako da daju svjetlost plave ili `utonaranxaste boje. Rotaciona i / ili treptava svjetla moraju biti postavqena na najvi{e mjesto na vozilu i biti vidqiva sa svih strana ili mo`e biti postavqeno vi{e rotacijskih i / ili treptavih svjetala raspore|enih tako da se s bilo koje strane vozila vidi najmawe jedno svjetlo. (2) Plavo rotaciono i / ili treptavo svjetlo ili svjetla mogu biti postavqena na vozilima s pravom prvenstva prolaza odre|enim Zakonom o osnovama bezbjednosti saobra}aja na putevima u Bosni i Hercegovini. (3) @uto-naran~asto rotaciono i / ili treptavo svjetlo ili svjetla mogu biti postavqena na radnim vozilima i radnim ma{inama. @uto-naranxasto rotaciono i / ili treptavo svjetlo ili svjetla mogu biti postavqena na vlastitim, kombinovanim i teretnim automobilima koje upotrebqavaju slu`be pomo}i i informacija na putu, slu`be odr`avawa puteva, komunalne slu`be, komunalne policije, slu`be pratwe vozila za predimenzionisane terete, vozilima kojima se prevoze predimenzionisani tereti, slu`be pratwe vozila koja prevoze opasne materije, vozilima kojima se prevoze opasne materije i vozilima na kojima se ili pomo}u kojih se obavqa ispitivawe na putu. (4) Rotaciona i / ili treptava svjetla na vozilima koja se na osnovu Zakona o osnovama sigurnosti saobra}aja na putevima (Slu`beni glasnik BiH, broj 6/06) smatraju vozilima pod pratwom (vozilima kojima pripadnici policije obavqaju pratwu a i vozila koja se prate) mogu biti crvene i plave boje postavqena tako da je crveno svjetlo postavqeno na desnoj strani vozila. ^lan 41. (1) Katadiopteri na motornim vozilima s ~etiri ili vi{e to~kova i motornim vozilima sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m, moraju biti ugra|eni i izvedeni kao dva zadwa katadioptera crvene boje, a na motornim vozilima sa dva to~ka i motornim vozilima sa tri to~ka koja nisu {ira od 1,3 m kao jedan zadwi katadiopter crvene boje i ne smiju biti trougaonog oblika. (2) Dva predwa bijela katadioptera na prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|ena i izvedena tako da ne smiju biti trougaoni oblik, a dva zadwa crvena katadioptera na prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|ena i izvedena u obliku jednakostrani~nog trougla, s vrhom okrenutim gore i stranicom veli~ine najmawe 0,15 m.

(3) Ako je na vozilu ugra|eno vi{e od dva katadioptera, oni moraju biti u paru. (4) Katadiopter mora imati svjetle}u povr{inu najmawe 20 cm2. (5) Katadiopteri na vozilu moraju biti postavqeni pribli`no vertikalno na povr{inu puta. (6) Udaqenost svjetle}e povr{ine katadioptera od povr{ine puta ne smije biti ve}a od 0,9 m ni mawa od 0,35 m, osim kod vozila sa dva ili tri to~ka kod kojih najmawa udaqenost od povr{ine puta mo`e iznositi 0,25 m. (7) Ako je ugra|en samo jedan predwi ili samo jedan zadwi katadiopter, on mora biti postavqen u uzdu`noj sredwoj ravnini vozila. (8) Ako su ugra|ena dva predwa ili dva zadwa katadioptera istog tipa, udaqenost vawskih ivica svjetle}ih povr{ina tih katadioptera ne smije biti ve}a od 0,4 m od bo~no najisturenije ta~ke obrisa vozila, a udaqenost izme|u unutra{wih ivica mora iznositi najmawe 0,6 m. (9) Zadwi katadiopteri, trouglastog oblika, ne smiju biti postavqeni na motornim vozilima. (10) Motorna vozila, osim li~nih vozila za prevoz putnika, kao i prikolica du`ine ve}e od 6 m moraju na bo~nim stranama imati postavqene katadioptere `ute boje koji nemaju trougaoni oblik. Barem jedan katadiopter mora biti postavqen na sredwoj tre}ini vozila. Katadiopter postavqen najbli`e predwem dijelu vozila ne smije biti na ve}oj udaqenosti od 3 m od tog dijela vozila. Katadiopter postavqen najbli`e zadwem dijelu vozila ne smije biti na ve}oj udaqenosti od 1 m od tog dijela vozila. Udaqenost gorwe ivice svjetle}e povr{ine katadioptera ne smije biti ve}a od 0,9 m od povr{ine puta. Ukoliko to konstrukcija vozila ne dopu{ta, dozvoqava postavqawe katadioptera na ve}u visinu ali ne ve}u od 1,5 m. Invalidska kolica sa motorom sa svake bo~ne strane moraju imati barem jedan katadiopter `ute boje koji je postavqen na visini od puta ne ve}oj od 0,6 m, a po mogu}nosti {to ni`e. Ovi katadiopteri se smiju postaviti i u `ice to~kova. (11) Katadiopteri pod stavom (10) ovog ~lana mogu biti sa mogu}no{}u skidawa kod: a) vozila kod kojih zbog konstrukcije nije mogu}e wihovo trajno pri~vr{}ivawe; b) vozila namijewenih za poqoprivredu i {umarstvo a namijeweni su za obradu zemqe i predstavqawu prikqu~na vozila; c) ramova vozila koji se u svrhu dovr{avawa prevoze do nekog odredi{ta. (12) Ukoliko su postavqeni katadiopteri za bo~no obiqe`avawe vozila, shodno odredbama ovog ~lana, oni moraju odgovarati odredbama stava (10) ovog ~lana. ^ak je dovoqno da takva vozila imaju jedan odgovaraju}i katadiopter u predwoj tre}ini i jedan u zadwoj tre}ini du`ine vozila. (13) Reflektuju}e povr{ine bijele boje prstenastog oblika dozvoqeno je postavqati na to~kovima bicikla s motorom, motocikla i invalidskih kolica sa motorom. (14) Vozila ~ija du`ina prelazi 6 m, osim vozila bez nadgradwe, vozila za obavqawe radova u poqoprivredi i {umarstvu i wihovih prikolica, radnih ma{ina, te ona vozila koja se s obzirom na nadgradwu i konstrukciju ne mogu uvrstiti u kategoriju teretnih vozila i vu~nih vozila, moraju na svojim uzdu`nim / bo~nim stranama imati ugra|ena i izvedena svjetla `ute boje. Za druga vozila sa vi{e tragova to~kova dozvoqeno je postavqawe bo~nih svjetala. Ukoliko je bo~no svjetlo integrisano u jedno ku}i{te ili kombinovano sa gabaritnim svjetlom, pozicionim svjetlom, svjetlom za maglu ili stop-svjetlom ili ~ini dio zajedni~ke svijetle}e povr{ine sa zadwim katadiopterom, onda ono mo`e biti i crvene boje.

Strana 14 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

(15) Odredbe iz stava (10) ovoga ~lana primjewuju se na vozila koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini poslije 1. jula 1996. godine. (16) Odredbe iz stava (14) ovog ~lana primjewuju se na vozila koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini poslije 1. januara 2001. godine. (17) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. 3. Ure|aji za davawe svjetlosnih znakova ^lan 42. Pod ure|ajima za davawe svjetlosnih znakova, prema ovom Pravilniku, podrazumijevaju se: a) stop-svjetla, b) pokaziva~i smjera, c) ure|aji za istovremeno ukqu~ivawe svih pokaziva~a smjera. ^lan 43. (1) Stop-svjetla na motornom vozilu s ~etiri ili vi{e to~kova, osim na lakim ~etvorociklima i ~etvorociklima, i motornom vozilu sa tri to~ka koja su {ira od 1,3 m i na prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|ena i izvedena kao najmawe dva stop-svjetla na zadwoj strani vozila, a na motornom vozilu sa dva to~ka, motornom vozilu sa tri to~ka koja nisu {ira od 1,3 m i lakom triciklu i ~etverociklu, triciklu i ~etvorociklu kao najmawe jedno stop-svjetlo na zadwoj strani vozila tako da daju svjetlost crvene boje. (2) Vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu kretawa ve}u od 25 km/h ne moraju imati stop-svjetlo. (3) Ako je na vozilu ugra|eno samo jedno ili vi{e stop-svjetala, ona moraju biti postavqena simetri~no u odnosu na uzdu`nu sredwu vertikalnu ravninu vozila. Ova odredba odnosi se i na ugradwu dodatnih stop-svjetala. (4) Ako su na vozilu, osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog trickla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla ugra|ena dva stop-svjetla, udaqenost izme|u unutra{wih ivica svjetle}ih povr{ina ne smije biti mawa od 0,6 m. (5) Udaqenost svjetle}e povr{ine stop svjetla od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,35 m ni ve}a od 1,5 m. Samo u izuzetnom slu~aju najve}a dopu{tena udaqenost svjetle}e povr{ine stop-svjetla od povr{ine puta mo`e iznositi 2,1 m. (6) Stop-svjetla mogu biti ugra|ena u blizini ili zajedno s drugim zadwim svjetlima. Ako je to slu~aj, intenzitet svjetla stop-svjetla mora biti ve}i od drugih svjetala. (7) Stop-svjetla moraju biti povezana tako da se ukqu~uju i svijetle kontinuirano pri upotrebi radne ko~nice vozila. Stop-svjetla mogu zasvijetliti i u slu~aju upotrebe retardera ili nekog sli~nog ure|aja. ^lan 44. (1) Pokaziva~i smjera na motornom vozilu s tri, ~etiri ili vi{e to~kova i na prikqu~nom vozilu moraju biti ugra|eni i izvedeni: a) na motornom vozilu koje nije du`e od 6 m: 1. dva predwa bo~na i dva zadwa pokaziva~a smjera ili 2. dva predwa, dva zadwa i dva bo~na pokaziva~a smjera ili 3. dva predwa i dva zadwa pokaziva~a smjera; b) na motornom vozilu koje je du`e od 6 m i na vu~nome motornom vozilu:

1. dva predwa bo~na i dva zadwa pokaziva~a smjera ili 2. dva predwa, dva bo~na i dva zadwa pokaziva~a smjera; c) na prikqu~nom vozilu dva zadwa pokaziva~a smjera. Za sva motorna vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini do 1. januara 1978. godine, bez obzira na du`inu vozila, primjewuju se samo odredbe ta~ke a) ovog stava. (2) Pokaziva~i smjera na motornom vozilu s dva to~ka, osim bicikla s motorom na dva to~ka, moraju biti ugra|eni i izvedeni kao: a) dva predwa i dva zadwa pokaziva~a smjera ili b) dva pokaziva~a smjera na upravqa~u, vidqiva naprijed i pozadi. (3) Svjetlost pokaziva~a smjera mora biti `ute boje. (4) U~estalost treptawa pokaziva~a smjera treba, u pravilu, iznositi 90 treptaja u minuti, pri ~emu su dopu{tena odstupawa tako da u~estalost treptawa iznosi najmawe 60, odnosno najvi{e 120 treptaja u minuti (9030 treptaja u minuti). (5) Od trenutka ukqu~ivawa pokaziva~a smjera svjetlost se mora upaliti najkasnije za jednu sekundu, a prvi se put ugasiti najkasnije za 1,5 sekundi. (6) Udaqenost vawske ivice svijetle}e povr{ine pokaziva~a smjera od bo~no najisturenije ta~ke obrisa vozila ne smije biti ve}a od 0,4 m. (7) Na vozilima iz stava (1) ovog ~lana udaqenost dowih ivica svjetle}ih povr{ina pokaziva~a smjera od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,35 m ni ve}a od 1,5 m. Samo u izuzetnom slu~aju, ako se iz konstruktivnih razloga ne mo`e druga~ije postaviti, najve}a dopu{tena udaqenost dowe ivice svjetle}e povr{ine pokaziva~a smjera od povr{ine puta mo`e iznositi 2,1 m. (8) Ukqu~ivawe pokaziva~a smjera mora biti nezavisno od ukqu~ivawa bilo kojeg drugog svjetla na vozilu. (9) Svi pokaziva~i smjera postavqeni na istoj strani vozila moraju se ukqu~ivati i iskqu~ivati istom komandom. (10) Kontrola funkcionisawa pokaziva~a smjera mora biti obezbije|ena opti~kom i / ili zvu~nom kontrolnom napravom. (11) Ure|aj za istovremeno ukqu~ivawe svih pokaziva~a smjera na motornim vozilima iz stava (1) ovog ~lana mora biti ugra|en i izveden tako da se mo`e ukqu~iti posebnom sklopkom, a kontrola funkcionisawa mora se obezbijediti kontrolnom sijalicom koja je u vidnom poqu voza~a. (12) Pokaziva~i smjera kretawa vozila ne treba da obavqaju svoju funkciju ukoliko je aktiviran ure|aj za istovremeno ukqu~ivawe svih pokaziva~a smjera 4. Ure|aji koji omogu}avaju normalnu vidqivost ^lan 45. Pod ure|ajima na vozilima koji omogu}avaju normalnu vidqivost u saobra}aju na putu, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) vjetrobran i vawska prozorska stakla kabine i karoserije; b) ure|aj za brisawe vjetrobrana (u daqem tekstu: brisa~ vjetrobrana.), c) ure|aj za kva{ewe vawske strane vjetrobrana (u daqem tekstu: pera~ vjetrobrana); d) ogledalo koje voza~u omogu}ava posmatrawe puta i saobra}aja (u daqem tekstu: voza~ko ogledalo). ^lan 46. (1) Pod vjetrobranom, u smislu ovog pravilnika, podrazumijeva se staklo na predwoj strani motornog vozila.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 15

(2) Vjetrobran i sva stakla na motornom ili prikqu~nom vozilu, osim predweg vjetrobrana na motociklu i biciklu s motorom, lakom triciklu i ~etvorociklu bez kabine voza~a, trickilu i ~etvorociklu koji nemaju kabinu voza~a, trebaju: a) omogu}iti potpunu prozirnost i preglednost bez bilo kakvih uo~qivih krivqewa objekata koji se vide kroz vjetrobransko staklo, koja ne}e unositi zabunu u bojama koja se koriste za rad semafora (svjetle}ih znakova) i ostalih znakova u saobra}aju i koja }e u slu~aju eventualnog loma omogu}iti vidqivost puta i pru`iti mogu}nost bezbjednog zaustavqawa, b) smawiti mogu}e povrede voza~a i putnika na {to je mogu}e mawu mjeru, te biti otporne na sve atmosferske i temperaturne uslove, hemijska djelovawa, sagorijevawe i abraziju. (3) Stakla na vozilu ne smiju se ni na kakav na~in dodatno zatamwivati (postavqawem folija ili dodatnim bojawem stakla), izuzev zadweg stakla i bo~nih stakala autobusa za postavqawe odobrene reklamne folije. ^lan 47. Brisa~i vjetrobrana na motornom vozilu, osim na biciklu s motorom, lakom triciklu i ~etvorociklu bez kabine, lakom motociklu i motociklu, triciklu i ~etvorociklu bez kabine koji imaju vjetrobran, moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da budu sigurni te da omogu}e brisawe {to ve}e povr{ine vjetrobrana po svim vremenskim uslovima i prijeko potrebnu vidqivost kroz vjetrobran. ^lan 48. Vozila koja imaju ugra|ene brisa~e vjetrobrana moraju imati i pera~e vjetrobrana. ^lan 49. (1) Voza~ko ogledalo na motornom vozilu mora biti ugra|eno i izvedeno kao najmawe: a) jedno voza~ko ogledalo: ako je motocikl prvi put registrovan u Bosni i Hercegovini prije 1. januara 1998. godine, b) dva voza~ka ogledala ako je motocikl, bicikl s motorom, laki ~etvorocikl i ~etvorocikl prvi put registrovan u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1998. godine, c) dva voza~ka ogledala na vlastitom automobilu s ~etiri ili vi{e sjedi{ta, od toga je jedno ogledalo smje{teno u okviru karoserije, a drugo van karoserije na lijevoj strani vozila, d) dva voza~ka ogledala na autobusu, vlastitom automobilu koji vu~e kamp prikolicu i trolejbusu s obje vawske strane predweg dijela tih vozila i jedno voza~ko ogledalo u okviru karoserije, e) dva voza~ka ogledala na teretnim i kombinovanim vozilima s obje vawske strane predweg dijela tih vozila. (2) Voza~ko ogledalo mora biti postavqeno tako da voza~u omogu}ava posmatrawe puta i saobra}aja iza vozila i kad se u vozilu nalazi najve}i dopu{teni broj lica, odnosno kad je vozilo natovareno. Voza~ko ogledalo mora biti zglobno spojeno za le`i{te svog nosa~a tako da se mo`e postaviti u bilo koji polo`aj radi posmatrawa puta i saobra}aja iza vozila i da u zauzetom polo`aju ostane i pri normalnim potresima za vrijeme kretawa vozila. Voza~ko ogledalo postavqeno u okviru karoserije vlastitog automobila mora se nalaziti na mjestu na kojem ga voza~ sa svog sjedi{ta mo`e pode{avati rukom. (3) Povr{ina voza~kog ogledala mora imati takve opti~ke osobine da ne uzrokuje znatnije iskrivqewe slike i boje predmeta te da nije podlo`na {tetnom djelovawu atmosferskih prilika. (4) Povr{ina voza~kog ogledala koja reflektuje sliku mo`e biti ravna ili blago ispup~ena (konveksna) ili

kombinovana. Polupre~nik ispup~enosti konveksne povr{ine voza~kog ogledala ne smije biti mawi od 80 cm. (5) Povr{ina voza~kog ogledala mora iznositi: a) najmawe 60 cm2 za ogledalo smje{teno u okviru karoserije i van karoserije vlastitog automobila b) najmawe 150 cm2 ako im je povr{ina ispup~ena odnosno, najmawe 300 cm2 ako im je povr{ina ravna; za ogledala smje{tena van karoserije ostalih motornih vozila; c) najmawe 50 cm2 za ogledala na biciklu s motorom, lakom motociklu, lakom triciklu i ~etverociklu, motociklu, triciklu i ~etvorociklu. (6) Ako voza~ko ogledalo koje je smje{teno van karoserije vozila prema{uje najve}u dopu{tenu {irinu motornog vozila (2,55 m odnosno 2,60 m), ono mora biti postavqeno na nosa~ sa zglobom koji omogu}ava da se pritiskom na nosa~ ogledala ono vrati u dopu{tenu {irinu vozila. 5. Ure|aji za davawe zvu~nih signala ^lan 50. (1) Ure|aj za davawe zvu~nih signala na motornom vozilu mora biti ugra|en i izveden kao najmawe jedan ure|aj tako da daje jednoli~ne zvukove nepromjenqiva intenziteta. (2) Osim ure|aja za davawe zvu~nih signala iz stava (1) ovog ~lana, na odre|ena motorna vozila namijewena slu`bi hitne pomo}i, vatrogasnoj slu`bi, vozila policijskih agencija, vozila oru`anih snaga BiH, mo`e biti ugra|en i izveden i poseban ure|aj za davawe signala od niza izmjeni~no proizvedenog zvuka dviju razli~itih frekvencija. (3) Komanda ure|aja za davawe zvu~nih signala mora biti postavqena tako da je pristupa~na voza~u s wegovog sjedi{ta. (4) Ure|aj za davawe zvu~nih signala iz stava (2) ovog ~lana mora biti konstruisan tako da se wegovim ukqu~ivawem istovremeno ukqu~uje rotaciona ili treptava svjetla na vozilima iz ~lana 40. ovog pravilnika. 6. Ure|aji za kretawe vozila unazad ^lan 51. (1) Ure|aj koji omogu}avaju kretawe vozila unazad mora imati ugra|eno svako motorno vozilo, osim motocikla i motornog vozila sa tri to~ka, ~ija najve}a dozvoqena masa prelazi 0,6 t. Ure|aj mora biti ugra|en i izveden tako da omogu}ava sigurno i bezbjedno kretawe vozila unazad. (2) Tricikl i ~etvorocikli ~ija je masa praznog vozila bez baterije jednaka ili prelazi 0,4 t mora imati ugra|en ure|aj koji omogu}ava sigurno i bezbjedno kretawe vozila unazad. 7. Kontrolni ure|aji i ure|aji za davawe signala ^lan 52. (1) Pod kontrolnim ure|ajima i ure|ajima za davawe signala na motornim vozilima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se: a) na vlastitim automobilima: 1. brzinomjer s putomjerom i sijalicom za osvjetqavawe, 2. kontrolna plava sijalica za dugo svjetlo, 3. svjetlosni i / ili zvu~ni signal za kontrolu rada pokaziva~a smjera; b) na autobusima: 1. brzinomjer s putomjerom i sijalicom za osvjetqavawe, ako isti nisu ugra|eni u tahograf, 2. tahograf koji obezbje|uje upis vremena vo`we ~lanova posade, vremena provedenog u obavqawu profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravqawe vozilom, vrijeme odmora, brzine vozila i pre|enu udaqenost,

Strana 16 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

3. kontrolna plava sijalica za dugo svjetlo, 4. svjetlosni ili zvu~ni signal za kontrolu rada pokaziva~a smjera, 5. pokaziva~ raspolo`ivog pritiska pneumatskog sistema radne ko~nice, ako je taj ure|aj stalno pod pritiskom; c) na autobusima za gradski saobra}aj: 1. svi ure|aji predvi|eni za autobuse u ta~ki b) ovog stava, osim tahografa, 2. svjetlosni znak za kontrolu zatvorenosti vrata koja nisu u vidnom poqu voza~a, 3. ure|aj za davawe i primawe signala od putnika za vozila registrovana po prvi put u BiH nakon 1. januara 2000. godine; d) na trolejbusima za gradski saobra}aj: 1. svi ure|aji predvi|eni za autobuse u ta~ki c) ovog stava, 2. ure|aj za kontrolu izolovanosti od elektri~nog napona; e) na teretnim vozilima: 1. brzinomjer s putomjerom i sijalicom za osvjetqavawe, ako isti nisu ugra|eni u tahograf, 2. ~ija ukupna masa prelazi 3,5 t, tahograf koji obezbje|uje upisivawe vremena vo`we ~lanova posade, vremena provedenog u obavqawu profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravqawe vozilom, vrijeme odmora, brzine vozila i pre|enu udaqenost, 3. kontrolna sijalica za dugo svjetlo, 4. svjetlosni ili zvu~ni signal za kontrolu rada pokaziva~a smjera, 5. pokaziva~ raspolo`ivog pritiska pneumatskog sistema radne ko~nice, ako je taj ure|aj stalno pod pritiskom; f) na specijalnim vozilima i radnim ma{inama: 1. brzinomjer s putomjerom i sijalicom za osvjetqavawe, ako isti nisu ugra|eni u tahograf, 2. tahograf koji obezbje|uje upisivawe vremena vo`we ~lanova posade, vremena provedenog u obavqawu profesionalne aktivnosti koja ne spada u upravqawe vozilom, vrijeme odmora, brzine vozila i pre|enu udaqenost. Tahograf ne moraju imati specijalna vozila i radne ma{ine koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu ve}u od 30 km/h, 3. kontrolna sijalica za dugo svjetlo, 4. svjetlosni ili zvu~ni signal za kontrolu rada pokaziva~a smjera, 5. pokaziva~ raspolo`ivog pritiska pneumatskog sistema radne ko~nice, ako je taj ure|aj stalno pod pritiskom, 6. ure|aj za kontrolu rada radnih sistema ugra|enih na vozilu; g) na motociklima, lakim ~evorociklima i ~etvorociklima: 1. brzinomjer s putomjerom i sijalicom za osvjetqavawe, 2. kontrolna sijalica za dugo svjetlo, osim na motociklu i lakom ~etorociklu s motorom radne zapremine do 50 cm3; h) na svim vozilima koja imaju pneumatsku instalaciju za ko~ewe, a koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1984. godine standardizovan prikqu~ak za kontrolu pritiska vazduha u instalaciji za ko~ewe, odnosno na rezervoaru energije, ko~ionim cilindrima kao i na svim ure|ajima na kojima se transformira energija za ko~ewe. (2) Tahograf shodno stavu (1) ovog ~lana podlije`e redovnom ispitivawu svake godine gdje se utvr|uje uskla|enost s tipskim odobrewem i ispravnost.

(3) Odredbe stava (1) ta~ka e) ovog ~lana ne odnose se na vozila civilne za{tite, vatrogasna vozila, komunalna vozila (prawe i ~i{}ewe ulica, odvoz sme}a, fekalija i dr.) i vozila za potrebe p~elara. (4) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policiskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. 8. Tahograf i ograni~ava~ brzine ^lan 53. (1) U skladu sa ~lanom 52. ovog pravilnika, propisuju se sqede}i podaci koje tahograf mora vjerodostojno zapisivati i pokazivati: a) du`inu pre|enog puta vozila, b) brzinu vozila, c) trajawe upravqawa vozilom, d) ostala trajawa rada i pripravnosti, e) prekide rada i trajawa dnevnih odmora, f) otvarawe ku}i{ta u kojem je zapisni list (list prikladan za trajno biqe`ewe podataka), g) za elektronske tahografe: svaki prekid napona napajawa tahografa du`i od 100 ms (osim osvjetqewa) te svaki prekid signalnog voda od dava~a du`ine pre|enog puta i brzine tahografa. (2) Ako se upravqawu vozilom smjewuju dva voza~a tahograf mora na dva razli~ita zapisna lista istovremeno i odvojeno zapisivati vremenske podatke navedene u stavu (1) ovog pravilnika. ^lan 54. (1) Za tahograf su propisani sqede}i aparati: a) aparat za pokazivawe du`ine pre|enog puta (broja~ kilometara), brzine vozila (brzinomjer), vrijeme (sat), b) aparat za pisawe du`ine pre|enog puta vozila, brzinu vozila, vremenske podatke iz ~lana 53, stav (1) ta~ke c), d) i e), c) aparat koji na zapisnim listovima odvojeno zapisuju: svako otvarawe ku}i{ta u koji je ulo`en zapisni list, kod elektronskih tahografa, svaki prekid napona napajawa tahografa du`i od 100ms (osim osvjetqewa) najkasnije do trenutka ponovnog ukqu~ewa napona napajawa, kod elektronkih tahografa- te svaki prekid signalnog voda od dava~a du`ine pre|enog puta i brzine tahografa. (2) Tahografu iz stava (1) ovog ~lana mogu se dodavati i drugi aparati, ali tako da ne smiju uticati na wegov ispravan rad. (3) Svi sastavni dijelovi tahografa moraju biti od materijala zadovoqavaju}e stabilnosti i mehani~ke ~vrsto}e s dovoqnim elektri~nim i magnetnim konstantama (4) Du`ina prije|enog puta vozila mo`e se pokazivati i zapisivati kod vo`we naprijed i unazad ili samo kod vo`we naprijed. Svako zapisivawe du`ine prije|enog puta vozila kod vo`we unazad ne smije uticati na jasno}u i ta~nost ostalih zapisa. (5) Vlastita frekvenca i prigu{ewe mjernog mehanizma moraju biti tako izabrani da pokazivawe i zapis brzine vozila mo`e u okviru mjernog podru~ja slijediti ubrzawe od 2 m/s2. (6) Ako satni mehanizam pokre}e zapisni list, tada mora besprijekorno vrijeme rada sata biti najmawe 10% du`e od maksimalnog trajawa zapisivawa na zapisnom listu. (7) Tahograf mora biti opremqen rasvjetom koja ne zasqepquje. Pod normalnim radnim uslovima moraju svi unutra{wi dijelovi tahografa biti za{ti}eni od vlage i pra{ine.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 17

(8) Svi unutra{wi dijelovi tahografa imaju propisana mjesta za utiskivawe `iga servisa kao za{titu od neovla{}enih radwi (dodira, otvarawa, itd.). ^lan 55. (1) Vrijednost najmawe mjerne skale broja~a kilometara iznosi 0,1 km, a brojevi koji ozna~avaju svakih 100 m pre|enog puta moraju se jasno razlikovati od onih koji predstavqaju cijele kilometre. Brojevi broja~a kilometara moraju biti visine najmawe 4 mm i jasno ~itqivi. Broja~ kilometara mora omogu}iti prikaz od najmawe 99.999,9 kilometara. (2) U okviru pokaznog mjernog podru~ja brzinomjera skala mora imati linearnu podjelu od 1, 2, 5 ili 10 km/h. Vrijednost razmaka ucrtanih razdjelnih crta na skali brzine ne smije pre}i vrijednost 10 % najve}e vrijednosti brzine koju skala pokazuje. Podru~je prikaza koji se nalazi van pokaznog mjernog podru~ja ne mora se ozna~iti brojkama. Du`ina razmaka razdjelnih crta koje odgovaraju promjeni brzine od 10 km/h ne smije biti mawa od 10 mm. Razmak izme|u kazaqke i skale brzinomjera s kazaqkom ne smije biti ve}e od 3 mm. Prikaz na satu mora biti vidqiv spoqa, a o~itavawe mora biti pouzdano, lako i nedvosmisleno. ^lan 56. (1) Svaki tahograf bez obzira na oblik zapisnog lista mora imati oznaku koja ozna~ava na~in pravilnog ulagawa zapisnog lista, i to tako da se vremenski prikaz na satu podudara sa oznakom vremena na zapisnom listu. Mehanizam za pomicawe zapisnog lista mora biti izveden tako da pomicawe zapisnog lista bude bez praznog hoda, te da se zapisni list mo`e u svako vrijeme ulo`iti i izvaditi. (2) Okretawe zapisnog lista mora biti neprekidno i jednoli~no brzinom ne mawom od 7 mm/h, mjereno na unutra{woj ivici plo~e za zapisivawe brzine vozila. (3) Svaki kilometar du`ine pre|enog puta mora biti prikazan na odgovaraju}oj koordinati zapisom du`ine od najmawe 1 mm. (4) Pisa~ brzine mora biti vo|en ravno i okomito na smjer pomicawa zapisnog lista nezavisno od oblika zapisnog lista. (5) Svaka promjena brzine od 10 km/h mora biti prikazana zapisom du`ine od najmawe 1,5 mm na odgovaraju}oj koordinati. Du`ina pre|enog puta vozila, brzina i svako otvarawe ku}i{ta u koji je ulo`en zapisni list automatski se zapisuje. (6) Tahograf zapisuje vrijeme trajawa upravqawa vozilom i omogu}uje prepoznatqivo i jasno zapisivawe ostalih radnih aktivnosti voza~a kad se preklopnik automatski ili ru~no prebaci u polo`aj:

(7) Prema na~inu upisa, wihovom poretku mora biti omogu}eno besprijekorno prepoznavawe o kojoj se vremenskoj skupini radi. Pojedine vremenske grupe zapisuju se na zapisnom listu razli~itim {irinama zapisa ili u svakom drugom obliku koji obezbje|uje barem istu mogu}nost o~itavawa i kori{}ewa. ^lan 57. Ku}i{te u koje je ulo`en zapisni list i u kojem se nalazi mehanizam za namje{tawe sata mora biti opremqeno sigurnosnom napravom protiv otvarawa. Svako otvarawe ku}i{ta u koje je ulo`en zapisni list i u kojem se nalazi mehanizam za namje{tawe sata automatski se zapisuje na zapisnom listu. ^lan 58. (1) Tahograf na predwoj strani mora imati sqede}e oznake: a) mjernu jedinicu za du`inu pre|enog puta s kraticom km neposredno do broja~a kilometara, b) mjernu jedinicu za brzinu kretawa vozila km/h u blizini qestvice brzine, c) mjerno podru~je brzinomjera u obliku Vmin......, Vmah..... ako se ovi podaci ne nalaze na tipskoj tablici tahografa. (2) Tipska tablica, ugra|ena u tahografu, mora sadr`avati sqede}e podatke koji moraju biti jasno vidqivi i ~itqivi i kad je tahograf ugra|en u vozilo: a) ime i naslov proizvo|a~a tahografa, b) fabri~ki broj i godinu proizvodwe, c) slu`benu oznaku vrste tahografa-tip tahografa d) konstantu k tahografa u obliku k = ..... okr/km ili k = .... imp/km, e) mogu}e je imati i mjerno podru~je brzinomjera, f) ako je tahograf osjetqiv na nagib tako da to uti~e na prekora~ewe dopu{tenih gre{aka tahografa mora se navesti ugao u obliku kao na slici, pri ~emu je ugao koji zatvara predwa tabla tahografa s vodoravnom ravninom i u kojem polo`aju je tahograf tipski ispitan, a uglovi i prikazuju najve}i dopu{teni otklon prema gore, odnosno prema dole od ugla

<

a) ozna~en oznakom b) ozna~en oznakom c) ozna~en oznakom 1. vrijeme ~ekawa

vremena upravqawa vozilom vremena ostalih vrsta rada vremena pripravnosti i to:

2. vrijeme tokom vo`we provedeno uz voza~a 3. vrijeme tokom vo`we provede no u kabini za spavawe d) ozna~en oznakom dnevnog odmora vremena prekida rada i

^lan 59. (1) Zapisni listovi moraju biti izra|eni na na~in da ne ometaju normalan rad tahografa, da zapisi budu neizbrisivi, ~itqivi i prepoznatqivi, a dimenzije zapisnih listova i svi zapisi ne smiju se promijeniti tokom rada u normalnim uslovima vlage i temperature. (2) Svaki voza~ mora na zapisnom listu upisati, tako da ne o{teti list i ne umawi wegovu ~itqivost, sqede}e podatke: a) na po~etku upotrebe lista svoje ime i prezime, b) na po~etku i kraju upotrebe lista datum i mjesto, c) registarsku oznaku vozila koje mu je dodijeqeno i to prije prve vo`we upisano na tom listu,i u slu~aju promjene vozila tokom upotrebe lista, d) stawe broja~a kilometara i to na po~etku prve vo`we upisane na listu, na kraju zadwe vo`we upisane ne listu i u slu~aju promjene vozila tokom radnog dana (broj~anik kilometara prethodnog vozila i broja~ kilometar novog vozila), e) vrijeme svake promjene vozila.

Strana 18 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

(3) Zapisni listovi moraju u normalnim uslovima skladi{tewa biti dobro ~itqivi najmawe jednu punu godinu dana. (4) Trajawe zapisa zapisnog lista, bez obzira na wegov oblik, mora biti 24 ~asa. (5) Zapisni listovi moraju imati: a) plo~u predvi|enu iskqu~ivo za zapisivawe podataka brzine, b) plo~u predvi|enu iskqu~ivo za zapisivawe podataka za du`inu pre|enog puta vozila, c) jednu ili vi{e plo~a za zapisivawe podataka koji se odnose na vrijeme upravqawa vozilom, druge vrste rada i pripravnosti te prekide rada i dnevnog odmora, d) pole|ina zapisnog lista s ucrtanom podjelom od 0 do 24 ~asa za ru~no upisivawe podataka vremena upravqawa vozilom, vrste rada, pripravnosti, prekida rada i dnevni odmor. (6) Na svakom zapisnom listu moraju biti sqede}i podaci: a) ime i naziv proizvo|a~a, b) slu`bena oznaka tipa zapisnog lista, c) slu`bena oznaka tipa tahografa u kojima se zapisni list mo`e upotrebqavati, d) gorwa granica mjernog podru~ja brzine izra`ene u km/h. ^lan 60. (1) Na autobusima i teretnim motornim vozilima koja se prvi put registriraju u BiH, na autobusima i teretnim motornim vozilima koja sudjeluju u me|unarodnom drumskom saobra}aju u skladu sa Evropskom smjernicom 92/6/EEZ i 2001/11/EC i na motornim vozilima za prevoz opasnih materija treba biti ugra|en ograni~iva~ brzine. (2) Odredba iz stava (1) ovog ~lana odnosi se i na teretna motorna vozila i autobuse proizvedene poslije 1. januara 1988. godine, a koja su po prvi put registrovana u BiH nakon 1. januara 1999. godine. (3) Odredba iz stava (1) ovog ~lana odnosi se na teretna motorna vozila ~ija najve}a dopu{tena masa prelazi 12 t, odnosno na autobuse ~ija najve}a dopu{tena masa prelazi 10 t. (4) Brzina ograni~ena ograni~iva~em brzine ne smije biti ve}a od 90 km/h za teretna motorna vozila, odnosno 105 km/h za autobuse. (5) Ograni~iva~em brzine ne trebaju biti opremqeni teretna motorna vozila ~ija je maksimalna brzina jednaka ili mawa od 90 km/h i autobusi ~ija je najve}a brzina jednaka ili mawa od 105 km/h. (6) Ograni~iva~ brzine podlije`e redovnoj provjeri ispravnosti svake godine gdje se utvr|uje uskla|enost sa zahtjevima pravilnika ECE-P-89. (7) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. 9. Ure|aji za odvo|ewe i ispu{tawe izduvnih gasova ^lan 61. (1) Izlaz (izlazni otvor) ispusne cijevi ure|aja za odvod i ispu{tawe ispusnih gasova ne smije biti usmjeren u desnu stranu motornog vozila. (2) Na ispusnoj cijevi iz stava (1) ovog ~lana mora se nalaziti ure|aj za prigu{ivawe zvuka ispusnih gasova koji se ne mo`e iskqu~iti osim za potrebe ~i{}ewa. (3) Izlaz ispusne cijevi na radnim ma{inama i specijalnim vozilima, namijewenim za trajnu upotrebu u naseqenim mjestima, mora biti ugra|en i izveden na najvi{oj ta~ki vozila.

10. Ure|aji za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila ^lan 62. (1) Ure|aji za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila, osim kod motocikla s bo~nom prikolicom, moraju biti postavqeni u uzdu`noj simetri~noj vertikalnoj ravnini vozila i izvedeni zglobno, tako da omogu}uju pokretqivost ure|aja u svim smjerovima u prostoru. (2) Osovinica ure|aja za spajawe vu~nog i prikqu~nog vozila pomo}u koje se spaja vozilo mora imati osigura~ koji onemogu}uje, pri normalnoj upotrebi, razdvajawe spojenih vozila. (3) Ure|aji za spajawe vu~noga i prikqu~nog vozila moraju biti pri~vr{}eni za poja~ani dio vu~nog vozila. (4) Vertikalna simetrala kugle ure|aja za spajawe putni~kog automobila i prikqu~nog vozila najve}e dozvoqene mase do 3,5 t mora biti udaqena od zadweg kraja vozila minimalno 70 mm. Daqe, horizontalna simetrala kugle ure|aja za spajawe putni~kog vozila i prikqu~nog vozila najve}e dozvoqene mase do 3,5 t ne smije biti udaqena od podloge vi{e od 350 mm u slu~aju optere}ewa vozila do svoje najve}e dopu{tene mase. (5) Kuka na putni~kom vozilu u slu~aju kad ne vu~e prikqu~no vozilo i kada se rastavi na pri~vrsnom mjestu, ne smije da izlazi van gabarita vozila. (6) Odredba stava (5) primjewuje se od 1. januara 2009. godine: a) za novoproizvedena putni~ka vozila i b) za putni~ka vozila kod kojih se ure|aj (kuka) naknadno ugra|uje. 11. Ure|aji za pogon vozila na alternativna goriva (plin) ^lan 63. (1) Alternativna goriva koja se ve} koriste u BiH ili su u izgledu da se koriste u bliskoj budu}nosti za pogon motornih vozila su: a) te~ni naftni plin (propan butan) koji nosi skra}eni naziv LPG, b) komprimirani prirodni gas sa uobi~ajenim skra}enim nazivom CNG. (2) Ure|ajima i opremom za pogon motornih vozila plinom smatraju se: a) rezervoar plina, b) armatura rezervoara plina, c) pro~i{}ava~ plina, d) ispariva~ plina (za LPG), e) regulator pritiska, f) plinski ventil, g) prikqu~ak za pra`wewe (samo za CNG), h) ventil te~nog goriva (benzina ili dizelskoga goriva), i) vodovi za plin visokog pritiska, j) vodovi za plin niskog pritiska, k) vodovi za sredstva za grijawe, l) elektri~ni ure|aji i instalacije, m) prikqu~ak za puwewe rezervoara plinom. ^lan 64. Dijelovi ure|aja i opreme iz ~lana 63. ovoga pravilnika koji su u dodiru s plinom moraju biti izra|eni od materijala koji: a) ne stvara zapaqive smjese, b) je otporan na djelovawe plina, c) ne mijewa hemijska svojstva plina.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 19

^lan 65. (1) Ure|aji i oprema iz ~lana 63. stav (2) t. a) i b), osim onih navedenih u ~lanu 69. stav (1) ta~ka c), te ta~ke c), f), g), i), j), ovog pravilnika moraju biti konstruisani i izra|eni za radne temperature od -20 0C do 80 0C, a oni iz t. d) i e) za radne temperature od -20 0C do 120 0C. (2) Ure|aji i oprema iz stava (1) ovog ~lana, osim onih iz ~lana 63. stav (2) ta~ka j) ovoga pravilnika, ispituju se za LPG na ispitnom pritisku od 3 MPa (30 bar), odnosno ure|aji i oprema za CNG na ispitnom pritisku od 30 MPa (300 bar). Rezervoar plina ispituje se ispitnim pritiskom hladnom vodom. (3) Ure|aji i oprema iz stava (1) ovog ~lana, osim onih iz ~lana 63. stav (2) ta~ka j) ovog pravilnika, moraju biti tipski ispitani te imati va`e}e tipsko odobrewe. (4) Dokumentaciju o tipskom ispitivawu iz stava (3) ovog ~lana du`na je pribaviti servisna radionica koja ugra|uje ure|aje i opremu za pogon motornih vozila plinom. ^lan 66. (1) Ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom iz ~lana 63. stav (2) ta~ka b), osim cijevi za provjetravawe navedenih u ~lanu 69. stav (1) ta~ka c), te ure|aji i oprema iz ~lana 63. stav (2) t. c), d), e), f) i g) moraju biti na vidqiv i trajan na~in ozna~eni brojem tipskog odobrewa i nazivom firme - proizvo|a~a. (2) Ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom iz ~lana 63. stav (2) t. d) i e) ovog pravilnika osim oznaka iz stava (1) ovog ~lana moraju imati i trajno utisnut fabri~ki broj (serijski broj proizvoda) te moraju imati ispravu u koju je upisan serijski broj tog ure|aja i kojom se potvr|uje da je taj ure|aj ispitan (izjava o uskla|enosti). (3) Rezervoar plina iz ~lana 63. stav (2) ta~ka a) ovog pravilnika mora imati trajno upisane sqede}e podatke: a) naziv proizvo|a~a, b) fabri~ki broj, c) godinu izrade, d) naziv plina kojim se puni (LPG ili CNG), e) zapreminu prazne posude u litrama (l), f) datum (mjesec i godina) posqedwe obavqenog pregleda i ispitivawa od strane inspekcije nadle`ne za posude pod pritiskom, g) `ig inspekcije nadle`ne za posude pod pritiskom kao dokaz o uspje{no obavqenom pregledu i ispitivawu, h) za LPG: najve}u dopu{tenu masu puwewa (kg), i) za CNG: najve}i dopu{teni pritisak puwewa (MPa, odnosno bar). (4) Ako je rezervoar plina iz ~lana 63. stav (2) ta~ka a) ovog pravilnika homologirani rezervoar mora imati trajno upisane podatke u skladu sa odredbama odgovaraju}eg ECE pravilnika. 12. Osnovni zahtjevi za pojedine dijelove ure|aja za plin ^lan 67. (1) Rezervoar plina, koji se ugra|uje u motorno vozilo na pogon plinom, se u smislu zakonskih odredbi i odredbi posebnih propisa smatra posudom pod pritiskom. (2) Rezervoar plina izra|en u Bosni i Hercegovini koji se prvi put ugra|uje u motorno vozilo na pogon s plinom mora imati pozitivan nalaz nadle`ne inspekcije za posude pod pritiskom. ^lan 68. (1) Rezervoar plina izra|en u inostranstvu mora udovoqavati ovim uslovima:

a) da za rezervoar postoji dokumentacija o potvr|ivawu s pripadaju}im izvje{tajem o ispitivawu i tehni~kim opisom (u daqem tekstu: potvrdna dokumentacija) ovjerena od nadle`ne slu`be zemqe proizvo|a~a, b) da su na rezervoaru utisnuti propisani podaci i `ig nadle`ne slu`be zemqe proizvo|a~a, c) da je po potrebi u~iwena provjera konstrukcije, proizvodwe i prora~un ~vrsto}e prema va`e}im propisima; nadle`na inspekcija za posude pod pritiskom potvrdi}e vaqanost potvrdne dokumentacije iz ta~ke 1. ovoga stava, d) da nadle`na inspekcija za posude pod pritiskom potvrdi da je obavqeno uspje{no ispitivawe rezervoara ispitnim pritiskom hladnom vodom; o ispitivawu se izdaje nalaz, a na posudu se utiskuje `ig te godina i mjesec ispitivawa. (2) Za nova ili kori{}ena motorna vozila na plinski pogon koja se nabave u inostranstvu, potrebno je prije registracije izvr{iti identifikaciju, pregled potvrdne dokumentacije iz stava (1) ta~ka a) ovoga ~lana te po potrebi rezervoar plina izvaditi i ispitati ga na ispitni pritisak hladnom vodom prema stava (1) ta~ka d) ovoga ~lana. (3) Rezervoar plina koji nije stariji od sedam godina te koji nema potvrdnu dokumentaciju iz stava (1) ta~ka a) ovoga ~lana, ali ima propisane oznake, mo`e se upotrebqavati uz uslove: a) izrade tehni~ke dokumentacije prema uputstvima nadle`ne inspekcije za posude pod pritiskom, b) obavqenog ispitivawa ispitnim pritiskom prema stavu (1) ta~ka d) ovoga ~lana. (4) Rezervoar plina stariji od sedam godina, koji do tada nije pregledala i ispitala nadle`na inspekcija za posude pod pritiskom, ne mo`e se upotrebqavati. (5) Rezervoar plina koji je izra|en i odobren, to jest ozna~en prema odgovaraju}em ECE pravilniku mo`e se ugraditi u vozilo bez prethodnog ispuwavawa uslova iz stava (1) ovog ~lana ako od datuma proizvodwe do ugradwe u vozilo nije pro{lo vi{e od dvije godine. ^lan 69. (1) Armatura rezervoara plina iz ~lana 63. stav (2) ta~ka b) sastoji se od: a) ventila rezervoara plina, b) sigurnosnih ure|aja, c) za{titnog ku}i{ta armature rezervoara plina odnosno za{titnog ku}i{ta rezervoara plina s pripadnom armaturom rezervoara plina (plinonepropusno ku}i{te s cijevima za provjetravawe, koje mo`e biti izvedeno i kao za{tita od mehani~kog o{te}ewa), d) nepovratnog ventila izme|u prikqu~ka za puwewe i rezervoara plina, e) ventila izme|u prikqu~ka za puwewe i rezervoara plina, te ventila izme|u prikqu~ka za pra`wewe i rezervoara plina, f) pokaziva~a koli~ine plina za LPG, odnosno mjera~a pritiska za CNG. (2) Izme|u rezervoara plina i ure|aja iz stava (1) t. a) i b) ovoga ~lana, ne smije biti ugra|en nikakav ure|aj koji mo`e onemogu}iti funkciju navedenih ure|aja. (3) Ure|aj iz stava (1) ta~ka f) mora djelovati za vrijeme puwewa rezervoara plinom. ^lan 70. Ventil rezervoara plina je ure|aj koji se postavqa direktno na rezervoar plina, a slu`i za zatvarawe rezervoara u slu~aju kad treba sprije~iti ne`eqeno isticawe plina iz rezervoara.

Strana 20 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

^lan 71. (1) Sigurnosni ure|aji na armaturi rezervoara plina moraju sprije~iti stvarawe prekomjernog pritiska u rezervoaru kao i prekomjerno isticawe plina iz rezervoara pri otvorenom ventilu rezervoara. Ti ure|aji su: a) za LPG: 1. ograni~iva~ protoka, 2. ure|aj za osigurawe protiv previsokog pritiska; b) za CNG: 1. ograni~iva~ protoka, 2. ure|aj za osigurawe protiv previsokog pritiska, 3. ure|aj protiv prekora~ewa temperature u slu~aju po`ara. (2) Ograni~iva~ protoka je sigurnosni ure|aj, koji, pri lomu cijevi za odvod plina, mora smawiti koli~inu plina koji }e isticati na najvi{e 10% od najve}ega mogu}eg protoka plina. (3) Ure|aj za osigurawe protiv previsokog pritiska u rezervoaru je sigurnosni ure|aj koji mora u rezervoaru plina sprije~iti stvarawe pritiska ve}eg od 3 MPa (30 bar), odnosno 2,5 MPa (25 bar) ugra|enim na vozilima prije stupawa na snagu ovog pravilnika kod LPG-a i pritiska ve}eg od 30 MPa (300 bar) kod CNG-a. (4) Ure|aj protiv prekora~ewa temperature u slu~aju po`ara je sigurnosni ure|aj koji mora ispustiti plin iz rezervoara plina u atmosferu ako temperatura sigurnosnih elemenata u ovom ure|aju dostigne 100 C 5 C (kod potpuno ~eli~nih rezervoara 125 C 5 C). Ovaj ure|aj treba izvesti tako da kad bude aktiviran ne dopusti da pritisak u rezervoaru plina poprimi vrijednosti ve}e za 10 % od ispitnog pritiska rezervoara. (5) Sigurnosni ure|aji na armaturi rezervoara plina i ventil rezervoara plina mogu biti konstruisani i izvedeni tako da ~ine jednu cjelinu. ^lan 72. (1) Za{titno ku}i{te armature rezervoara plina, odnosno za{titno ku}i{te rezervoara plina s pripadnom armaturom rezervoara plina mora sprije~iti mogu}e propu{tawe plina iz dijelova armature rezervoara u prostor za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik. (2) Za{titno ku}i{te plina iz stava (1) ovoga ~lana je plinonepropusno ku}i{te koje mora biti konstruisano, izvedeno te ispitano na nepropusnost pri pritisku od 10 kPa (0,1 bar). (3) Za{titno ku}i{te plina iz stava (1) ovog ~lana, i dijelovi armature koje ono {titi, moraju biti dodatno za{ti}eni ako postoji opasnost wihova mehani~kog o{te}ewa. ^lan 73. Nepovratni ventil izme|u prikqu~ka za puwewe i rezervoara plina je ure|aj koji mora sprije~iti povratno strujawe plina iz rezervoara plina prema prikqu~ku za puwewe. ^lan 74. (1) Ventil izme|u prikqu~ka za puwewe i rezervoara plina, te ventil izme|u prikqu~ka za pra`wewe (ako je ugra|en) i rezervoara plina moraju biti izvedeni tako da za vrijeme puwewa rezervoara plinom onemogu}e dotok plina u ispariva~, odnosno regulator pritiska te u prikqu~ak za pra`wewe plina. Kad se rezervoar ne puni plinom ti ventili moraju omogu}iti normalni dotok plina u ispariva~, odnosno regulator pritiska. U slu~aju potrebe, ti ventili moraju omogu}iti pra`wewe plina iz plinskih vodova i ure|aja preko prikqu~ka za pra`wewe. (2) Ventili iz stava (1) ovoga ~lana mogu biti izvedeni u zajedni~kom ku}i{tu kao vi{esmjerni ventil.

^lan 75. (1) Pokaziva~ koli~ine plina za LPG u smislu ovog pravilnika je ure|aj koji pokazuje koli~inu plina u rezervoaru plina. (2) Mjera~ pritiska za CNG pokazuje pritisak CNG u rezervoaru plina. ^lan 76. Pro~i{}ava~ plina u smislu ovog pravilnika je ure|aj koji sprje~ava prolaz ne~isto}e iz rezervoara plina prema drugim ure|ajima. ^lan 77. Ispariva~ plina u smislu ovog pravilnika je ure|aj u kojem LPG isparava i prelazi iz te~nog u gasovito stawe pod uticajem toplote. ^lan 78. (1) Regulator pritiska u smislu ovog pravilnika je ure|aj u kojem se smawuje pritisak plina s pritiska u rezervoaru i pode{ava na radni pritisak koji odgovara stvarawu smjese pogodne za rad motora. (2) Kao regulator pritiska smije se upotrijebiti samo ure|aj s membranama. (3) Ako je regulator pritiska izveden kao vi{estepeni, prvi stepen se ispituje na pritisak prema odredbi iz ~lana 65. stav (2) ovog pravilnika, a ostali stepeni na dvaput ve}i pritisak od radnog pritiska. (4) Regulator pritiska mora biti izveden tako da plin ne isti~e iz regulatora kad motor ne radi, odnosno kad se plin ne upotrebqava kao pogonsko gorivo za rad motora. ^lan 79. Ventil za plin u smislu ovog pravilnika je ure|aj koji prekida dovod plina iz rezervoara plina u ispariva~ plina i regulator pritiska kad motor ne radi, odnosno kada se plin ne upotrebqava kao pogonsko gorivo za rad motora. ^lan 80. Prikqu~ak za pra`wewe, ako je ugra|en, je ure|aj koji u slu~aju potrebe slu`i za pra`wewe plina iz vodova i ure|aja koji se nalaze iza ventila rezervoara plina. ^lan 81. Ventil te~nog goriva je u smislu ovog pravilnika ure|aj koji, za vrijeme dok se motor snadbijeva plinom kao pogonskim gorivom, zatvara dotok drugih vrsta goriva (benzina, dizelskoga goriva) u ure|aj za snadbijevawe motora gorivom. ^lan 82. (1) Vodovi za plin visokoga pritiska u smislu ovog pravilnika su svi cijevni vodovi od daqinskog prikqu~ka za puwewe rezervoara do rezervoara plina te od rezervoara plina do ispariva~a plina, odnosno do regulatora pritiska. Cijevi te dijelovi za wihovo spajawe smiju se upotrebqavati kao vodovi za plin visokoga pritiska samo ako su konstruisani i izvedeni najmawe za ispitni pritisak rezervoara plina. (2) Materijal vodova za plin visokog pritiska je ~elik ili bakar, a materijal dijelova za spajawe je ~elik ili legure bakra. ^lan 83. Vodovi za plin niskog pritiska u smislu ovog pravilnika su svi vodovi od regulatora pritiska do motora. ^lan 84. Vodovi za sredstva za grijawe u smislu ovog pravilnika su svi vodovi koji povezuju ispariva~ plina i regulator pritiska s ure|ajem za hla|ewe motora ili drugim odgovaraju}im izvorom toplote.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 21

^lan 85. Elektri~ni ure|aji i instalacije u smislu ovog pravilnika su ure|aji i dijelovi za spajawe koji elektri~ne i elektroni~ke dijelove ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom napajaju elektri~nom energijom potrebnom za wihov ispravan rad. ^lan 86. Prikqu~ak za puwewe je ure|aj koji omogu}ava puwewe rezervoara plina samo odre|enom vrstom plina i pod odre|enim pritiskom prema izvedbi rezervoara plina. 13. Osnovni zahtjevi pri ugradwi ure|aja za plin ^lan 87. (1) Ugradwu ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom te popravak i odr`avawe istih smije obavqati samo servisna radionica. (2) Servisna radionica koja ugra|uje ure|aje i opremu za pogon motornog vozila plinom, neposredno po ugradwi izdaje izjavu o obavqenom ugra|ivawu, ~iji sadr`aj utvr|uje stru~na institucija. Izjava o obavqenom ugra|ivawu se izdaje u ~etiri primjerka, od ~ega servisna radionica zadr`ava jedan primjerak, ovla{}enoj organizaciji za sertifikovawe dostavqa jedan primjerak a vlasniku vozila dostavqa dva primjerka. ^lan 88. (1) Ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom moraju se ugraditi u vozilo tako da se nalaze u granicama gabarita vozila u koje su ugra|eni, osim po visini koja ne smije biti ve}a od najve}e dopu{tene visine vozila. (2) Direktno zagrijavawe izduvnim gasovima ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom nije dopu{teno. (3) Ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom moraju biti ugra|eni tako da najmawa udaqenost od izduvnog ure|aja iznosi 150 mm. Ako je taj razmak mawi, ali ne mawi od 75 mm, izme|u se mora postaviti odgovaraju}a ~vrsta i trajna toplotna za{tita. (4) Ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom moraju biti ugra|eni u vozilo tako da su oznake, odnosno podaci iz ~lana 66., koji su utisnuti na wima, dostupni i lako ~itqivi pri tehni~kom pregledu vozila. (5) Ako bi do{lo do propu{tawa na dijelovima ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom, tada ne smije postojati mogu}nost da propu{teni plin do|e u prostor za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik, npr. vodovima vazduha za grijawe ili vodovima vazduha klima ure|aja. (6) Progibi, uvijawa i vibracije vozila ne smiju imati nikakav nepovoqan uticaj na dijelove ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom kao i na dijelove wihovog pri~vr{}ivawa. (7) Pri~vr{}ivawa ne smiju biti izvedena s o{trim ivicama i ne smiju biti takva da mogu o{tetiti dijelove ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom. U slu~aju da pri neposrednom dodiru metalnih dijelova postoji mogu}nost korozije treba upotrijebiti me|uslojeve za spre~avawe korozije. (8) Rezervoar plina i drugi ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom moraju biti ugra|eni u vozilo tako da su za{ti}eni od mehani~kih o{te}ewa, korozije i insolacije. Po potrebi treba postaviti za{titu od udara kamewa i za{titu da se ne gazi po wima, npr. u blizini vrata. Pristup rezervoaru plina mora biti mogu} samo voza~u tog vozila, puniocu i stru~nim licima koja obavqaju provjeru ili popravke na rezervoaru ili armaturi rezervoara.

(9) Osim ugradwe, nikakvi drugi radovi na sigurnosnim ure|ajima armature rezervoara plina nisu dopu{teni. ^lan 89. (1) Ugra|ivawe rezervoara plina ne smije poremetiti stabilnost vozila ni dopu{tena osovinska optere}ewa. (2) Ako su ugra|ena dva ili vi{e rezervoara plina za LPG, ventilima se mora obezbijediti pojedina~no puwewe, odnosno pra`wewe rezervoara. (3) Rezervoar plina i drugi ure|aji i oprema za pogon motornih vozila plinom kod kojih postoji mogu}nost propu{tawa ne smiju se ugra|ivati u prostor za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik, ukoliko se ti ure|aji ne smjeste u za{titno plinonepropusno ku}i{te koje sprje~ava mogu}i prodor plina u prostor za voza~a, putnike i prtqa`nik, a koje je dodatno provjetravano i za{ti}eno od mehani~kog o{te}ewa. (4) U za{titnom plinonepropusnom ku}i{tu ne smiju se nalaziti elektri~ni ure|aji osim ako su izvedeni s protiveksplozijskom za{titom. ^lan 90. Rezervoar plina mora se ugraditi u motorno vozilo tako da je obezbije|eno: a) da izduvni gasovi ni direktno ni indirektno ne budu usmjereni na rezervoar, b) da plin iz ure|aja za osigurawe protiv previsokog pritiska ili iz spojeva, ni direktno ni indirektno ne bude usmjeren na izduvnu cijev, u prostor za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik, u prostor za motor, odnosno u smjeru mogu}eg izvora elektri~nog varni~ewa, c) da je rezervoar plina odgovaraju}im za{titnikom za{ti}en od direktnog djelovawa sun~evih zraka, d) da plin iz rezervoara plina za LPG mo`e izlaziti samo u te~nom stawu, e) da kad se rezervoar plina postavqa u predjelu poda vozila, rezervoar mora imati mehani~ku za{titu s predwe i zadwe strane u odnosu na sredi{wu uzdu`nu ravninu vozila. Ta za{tita se izra|uje od ~eli~nog lima debqine najmawe 1 mm ili drugoga materijala odgovaraju}ih svojstava a postavqa se na razmaku od najmawe 10 mm od rezervoara; najni`a ta~ka za{tite mora biti najmawe 10 mm ni`a od najni`e ta~ke rezervoara i ne mawe od 150 mm udaqena od kolovoza kad je vozilo pod punim optere}ewem, f) da se rezervoar plina ne smije ugra|ivati u predjelu motora ni ispred predwe osovine vozila, g) da rezervoar plina bude udaqen od zadwe strane vozila, odnosno spoqwe ivice zadweg branika vozila najmawe 200 mm, a ako je rije~ o toroidalnom rezervoaru najmawe 100 mm koji, uz to mora biti ugra|en vodoravno. Rezervoar plina ne smije biti u dodiru s unutra{wom stranom zadwe strane vozila. ^lan 91. (1) Rezervoar plina mora biti pri~vr{}en s najmawe dva dr`a~a, koji se nazivaju elementima pri~vr{}ewa pri ~emu se za vezu ne smije upotrijebiti u`e, tako da izdr`e optere}ewe od punog rezervoara pri ubrzawu od 50 m/s2 u smjeru vo`we te suprotno i okomito na smjer vo`we u vodoravnoj ravnini, a u svim ostalim smjerovima 25 m/s2. (2) Elementi pri~vr{}ewa iz stava (1) ovog ~lana ne smiju rezervoar plina o{tetiti mehani~ki ni sa wim u spoju korodirati; izme|u rezervoara i elemenata pri~vr{}ewa mora se postaviti elasti~an materijal koji ne upija vlagu. ^lan 92. (1) Kad je rezervoar plina smje{ten u prostor za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik, rezervoar odnosno ure|aji iz ~lana 69. stav (1) ovoga pravilnika,

Strana 22 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

koji se nalaze na rezervoaru, moraju se smjestiti u za{titno plinonepropusno ku}i{te koje pru`a dovoqnu za{titu od mehani~kog o{te}ewa, pouzdano sprje~ava mogu}nost propu{tawa plina u unutra{wost vozila i koje je pomo}u odgovaraju}ih otvora dostatno provjetravano radi sprje~avawa nakupqawa plina i stvarawa eksplozivne smjese sa vazduhom. (2) Za{titno plinonepropusno ku}i{te rezervoara plina i ure|aja na wemu, iz prethodnoga stava, mora obezbijediti slobodan prostor izme|u rezervoara i ku}i{ta {irine (visine) od najmawe 20 mm. (3) Pod za{titnikom od direktnog djelovawa sun~evih zraka podrazumijeva se metalni ili wemu odgovaraju}i za{titnik, koji pokriva barem gorwu polovinu obima rezervoara (luk od 180 ) na udaqenosti od najmawe 20 mm od rezervoara. (4) Kao dovoqno provjetravawe plinonepropusno ku}i{ta podrazumijeva se ulaz i izlaz vazduha kroz cijevi za provjetravawe, iznutra glatke, promjera najmawe 25 mm. Instalacije koje se sprovode kroz cijevi za provjetravawe ne smiju smawiti slobodni presjek tih cijevi za vi{e od 20%. (5) Izlazni i ulazni otvori cijevi za provjetravawe iz stava (4) ovoga ~lana moraju biti tako postavqeni da wihovo zatvarawe ne~isto}om tokom vo`we nije mogu}e. (6) Otvori za provjetravawe iz stava 5. ovoga ~lana moraju biti udaqeni od ispusnog ure|aja najmawe 150 mm, a najmawe 75 mm ako je postavqen usmjeriva~ koji onemogu}ava neposredno usmjerewe vazduha za provjetravawe na ispusni ure|aj, te se moraju nalaziti {to daqe od svakog izvora varni~ewa na vozilu. (7) Izlazni otvori za provjetravawe iz stava (1) ovoga ~lana za LPG moraju se po visini postaviti {to ni`e, a otvori za CNG {to vi{e. (8) Prostor u koji je smje{ten rezervoar plina mora biti na odgovaraju}i na~in provjetravan tako da se sprije~i eventualno nastajawe natpritiska u odnosu na okolinu. ^lan 93. Sigurnosni ure|aji na rezervoaru plina moraju u potpunosti djelovati i kod zatvorenoga ventila rezervoara plina. ^lan 94. (1) Prikqu~ak za puwewe mora svojom konstrukcijom i izgradwom omogu}iti da se rezervoar plina mo`e puniti samo odre|enim plinom i dopu{tenim pritiskom puwewa, koji odgovaraju konstrukciji rezervoara, te onemogu}iti povratno strujawe plina na nedopu{ten na~in. (2) Prikqu~ak za puwewe dio je voda za plin visokog pritiska i treba biti opremqen za{titnom kapom. (3) Prikqu~ak za puwewe ne smije se nalaziti u prostoru za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik. (4) Prikqu~ak za puwewe LPG-om ne smije se nalaziti ni u motornom prostoru. (5) Prostor u kojem se nalazi prikqu~ak za puwewe mora biti dovoqno provjetravan. ^lan 95. (1) Prikqu~ak za pra`wewe ugra|uje se iza ventila rezervoara plina (CNG), u svrhu mogu}nosti pra`wewa vodova i ure|aja iza ventila rezervoara plina. Ispu{tawe plina u atmosferu nije dopu{teno. (2) Ugradwa prikqu~ka za pra`wewe plina mora biti takva da ne mo`e do}i do zamjene tog prikqu~ka s prikqu~kom za puwewe i na wemu mora biti za{titna kapa.

^lan 96. (1) Nepovratni ventili obavezno moraju biti ugra|eni izme|u prikqu~ka za puwewe i rezervoara plina. (2) Na mjesto navedeno u stavu (1) ovoga ~lana moraju se ugraditi dva me|usobno nezavisna nepovratna ventila ili jedan nepovratni ventil i jedan zaporni (ru~ni) ventil. ^lan 97. (1) Vi{esmjerni ventil je ventil koji se postavqa izme|u prikqu~ka za puwewe, odnosno prikqu~ka za pra`wewe i rezervoara plina. (2) Vi{esmjerni ventil izvodi se kao pojedina~an ventil ili kao vi{e ventila koji obezbje|uju djelovawe iz ~lana 75. ovog pravilnika. ^lan 98. (1) Mjera~ pritiska za CNG mora se postaviti u blizini prikqu~ka za puwewe plinom i to tako da ga punioc mo`e lako o~itati. (2) Mjera~ pritiska za CNG, osim onoga iz prethodnoga stava, treba ugraditi i u kabinu u vidnom poqu voza~a. Umjesto mjera~a pritiska u kabinu se mo`e ugraditi bilo koji instrument koji }e voza~a obavje{tavati o koli~ini plina u rezervoaru, odnosno o odre|enoj najmawoj koli~ini plina (rezervna koli~ina plina) u rezervoaru. (3) Prenos signala na mjera~ pritiska, odnosno instrument iz stava 2. ovog ~lana mora biti takav da u slu~aju wegova loma ne mo`e do}i do isticawa plina. (4) Pokaziva~ koli~ine plina za LPG treba pokazivati nivo LPG-a u rezervoaru plina i mora sprije~iti daqe puwewe te~nim plinom kad se napuni 80% zapremine rezervoara. (5) Ako se pokaziva~ koli~ine (nivoa) plina za LPG nalazi na rezervoaru plina, wegovo o~itavawe mora biti mogu}e bez skidawa za{titnog ku}i{ta. ^lan 99. Pro~i{}iva~ plina postavqa se na vod izme|u rezervoara plina i plinskog ventila i u~vr{}uje se na karoseriju ili na okvir vozila. ^lan 100. (1) Ispariva~ plina za LPG pri~vr{}ava se na unutra{wu stranu karoserije vozila van prostora za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik. (2) Ispariva~ plina ne smije se pri~vrstiti ni na jedan dio vozila koji je na povi{enoj temperaturi kad je u radnom stawu. ^lan 101. (1) Regulator pritiska ugra|uje se u prostor u kojem je smje{ten motor, i to {to bli`e ure|aju koji uvodi plin kao gorivo u motor, a pri~vr{}ava se na karoseriju ili na okvir vozila. (2) Ako je regulator pritiska izveden zajedno s ispariva~em plina, on se postavqa isto kao i regulator pritiska bez ispariva~a. (3) Regulator pritiska ne smije se pri~vrstiti na motor vozila. ^lan 102. (1) Ventil za plin se ugra|uje na vod plina visokog pritiska izme|u pro~i{}iva~a plina i ispariva~a plina, odnosno regulatora pritiska, a ugra|uje se na karoseriju ili na okvir vozila. (2) Komanda za ukqu~ivawe i iskqu~ivawe plina mora se nalaziti voza~u na dohvat ruke. (3) Plinski ventil mo`e biti ugra|en u istom plinonepropusnom ku}i{tu s pro~i{}iva~em plina. U

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 23

tom slu~aju ugra|uje se isto kao i ventil plina bez pro~i{}iva~a. (4) Plinski ventil mo`e biti ugra|en u istom plinonepropusnom ku}i{tu sa ispariva~em plina, odnosno regulatorom pritiska. U tom slu~aju ugra|uje se isto kao i ispariva~ plina, odnosno regulator pritiska. ^lan 103. (1) Vodovi za plin visokog pritiska izra|eni od bakrenih cijevi ne smiju se lemiti ni zavarivati ve} se mogu spajati dijelovima za spajawe izra|enim od legura bakra ili ~elika. (2) Vodove za plin visokog pritiska izra|ene od ~eli~nih cijevi treba spajati zavarivawem ili rastavqivim cijevnim spojevima. Vij~ani spojevi se dopu{taju samo ako proizvo|a~ doka`e ispitivawima pritiska i garancijom kvaliteta da odgovaraju ovoj namjeni. (3) Vodovi za plin visokog pritiska moraju biti tako polo`eni (po mogu}nosti u karoseriji ili za{ti}eni okvirom vozila) da ne dolazi do vlastitih vibracija (npr. rezonancije) te da nema uzajamnog trqawa dijelova, posebno na mjestima provla~ewa cijevi kroz otvore. Razmak izme|u dva mjesta pri~vr{}ewa smije biti najvi{e 600 mm; polupre~nici savijawa cijevnih vodova moraju biti prilago|eni materijalu i dimenzijama cijevi. (4) U prostoru za voza~a i putnike, ukqu~uju}i i prtqa`nik, cijevni vodovi za plin ugra|uju se samo ako su posebno za{ti}eni (cijev u cijevi i sl.), s tim {to ta za{tita mora biti otporna na mehani~ka o{te}ewa a weni otvori moraju biti na spoqnoj strani vozila. (5) Prije spoja s ure|ajem (plinskim ventilom, ispariva~em, pro~i{}ava~em i sl.) vod za plin mora imati kompenzacijsku zavojnicu koja omogu}ava rastezawe. (6) Na vodovima za plin visokog pritiska ne smije biti vidqivih o{te}ewa, a korodirane, ispucane ili na drugi na~in o{te}ene vodove treba po uo~avawu o{te}ewa obavezno zamijeniti. ^lan 104. (1) Vodovi za plin niskog pritiska koji spajaju ispariva~, odnosno regulator pritiska s ure|ajem u kojem se stvara smjesa goriva i vazduha za pogon motora ne smiju biti u dodiru s izduvnim ure|ajem, odnosno motorom, osim s ure|ajem za napajawe motora gorivom. Izvode se savitqivi a izvana trebaju biti opleteni metalom. (2) Vodovi za plin niskog pritiska spajaju se navojem ili obujmicama. Spojevi moraju biti nepropusni. Obujmice moraju biti samoko~ne da ne do|e do nekontrolisanoga popu{tawa. (3) Na vodovima za plin niskog pritiska ne smije biti vidqivih o{te}ewa, a korodirane, ispucane ili na drugi na~in o{te}ene vodove treba po uo~avawu o{te}ewa obavezno zamijeniti. ^lan 105. (1) Vodovi za dovod sredstva za grijawe do ispariva~a plina, odnosno regulatora pritiska izvode se kao savitqive cijevi koje moraju biti otporne na hemijske uticaje radne materije koja kroz wih proti~e te moraju izdr`ati radni pritisak i temperaturu radne materije. (2) Ovi vodovi se postavqaju tako da najkra}im putem bez o{trih uglova spajaju izvor toplote s ispariva~em, odnosno regulatorom pritiska. Spojevi tih vodova osiguravaju se obujmicama. (3) Na vodovima za dovod sredstva za grijawe ne smije biti vidqivih o{te}ewa, a korodirane, ispucane ili na drugi na~in o{te}ene vodove treba po uo~avawu o{te}ewa obavezno zamijeniti.

^lan 106. (1) Ventil te~nog goriva ugra|uje se na vod goriva (benzina, dizelskoga goriva) ispred napojne pumpe. (2) Ventil te~nog goriva iz prethodnog stava ne}e se ugraditi ako se odabirom plina kao pogonskog goriva istovremeno iskqu~i iz pogona dotok te~nog goriva ure|aju za snadbijevawe motora gorivom. ^lan 107. (1) Vodovi elektri~ne instalacije moraju biti odgovaraju}e dimenzionirani i postavqeni tako da ne stvaraju trewe s podlogom na koju se pola`u. Spojevi elektri~nih vodi~a moraju biti izvedeni tako da ne izazivaju varni~ewe. (2) Elektri~na instalacija mora biti osigurana taqivim osigura~em. ^lan 108. (1) U vozilu na plinski pogon mora se nalaziti tehni~ko uputstvo koje sadr`i ova upozorewa: a) da je puwewe rezervoara plina dopu{teno samo: 1. odre|enim plinom (LPG-om, odnosno CNG-om), 2. na mjestima posebno predvi|enima za snadbijevawe vozila plinom i osobqu koje je za to ovla{}eno, 3. kad je motor iskqu~en, 4. uz uslov da se u vozilu ne nalaze lica, 5. ako nije istekla vaqanost redovnoga tehni~kog pregleda vozila, b) da rezervoar plina ne smije biti napuwen vi{e od 80% wegove zapremine za LPG, odnosno vi{e od 22 MPa (220 bar) za CNG, c) da nakon puwewa rezervoara plinom prikqu~ak za puwewe mora biti nepropusno zatvoren i za{ti}en za{titnim poklopcem, d) da ispravnost sigurnosnog ventila smiju provjeravati samo ovla{}ena lica, e) da vozilo na pogon plinom ne smije biti ostavqeno u prostoriji bez provjetravawa te da se u blizini tako ostavqenoga vozila ne smije upotrebqavati otvoreni plamen ili drugi izvori varni~ewa. (2) Na vjetrobranu, odnosno na zadwem staklu kabine vozila s pogonom na plin mora se nalaziti naqepnica s oznakom upotrebqavanog plina kao pogonskoga goriva. Sadr`aj, oblik i dimenzije naqepnice prikazani su u Prilogu broj 1, koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 109. (1) Prije uvo|ewa vozila u zatvoreni radioni~ki prostor, kao i prije izvo|ewa radova na motornom vozilu s plinskim pogonom, serviser, odnosno osposobqeni ispitiva~ treba provjeriti isti~e li plin iz plinskog ure|aja. (2) Ako se provjerom utvrdi isticawe plina iz ure|aja i opreme za pogon motornih vozila plinom, zatvarawem ili pra`wewem rezervoara plina mora se otkloniti opasnost prije zapo~iwawa daqih radova. (3) Prije zapo~iwawa radova na vozilu na plinski pogon serviser mora ispitati koncentraciju plina u radionici i po potrebi ukqu~iti ventilaciju. (4) Koncentracija plina u prostoru radionice i prostoru vozila ne smije prelaziti opasnu koncentraciju prema ~lanu 2. ovog pravilnika. (5) Nikakvi radovi, npr. rezawa, zavarivawa i sli~no, na rezervoaru plina nisu dopu{teni bez odobrewa inspekcije nadle`ne za posude pod pritiskom. ^lan 110. Ministarstvo }e definisati bli`e odredbe koji se odnose na:

Strana 24 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

a) uslove koje moraju zadovoqiti servisne radionice koje vr{e ugra|ivawe ure|aja za plin u vozila ili odr`avawe i servisirawe vozila na plinski pogon, b) stru~nu spremu i na~ina dodatne obuke servisera koji vr{e ugra|ivawe ure|aja za plin u vozila, c) na~in izdavawa odobrewa servisnim radionicama da mogu ugra|ivati, odr`avati i servisirati vozila na plinski pogon, d) uslove koje moraju zadovoqiti uvoznici opreme za plin, e) na~in izdavawa odobrewa uvoznicima opreme za plin, f) na~in prometa dijelovima ure|aja za plin, g) slu~ajevi u kojima se mogu izgubiti dobijena odobrewa. 14. Ostali ure|aji od posebnog zna~aja za bezbjednost saobra}aja ^lan 111. (1) Karoserija motornog i prikqu~nog vozila mora biti ura|ena i izvedena tako da po svojoj konstrukciji, kvaliteti i vrsti materijala, kao i opremqenosti, odgovara namjeni vozila i obezbje|uje bezbjednost voza~a, putnika i robe za vrijeme vo`we. (2) Zadwa strana karoserije autobusa kojima se vr{i prevoz lica u gradskom i prigradskom saobra}aju, te trolejbusa i wihova pripadaju}a oprema, moraju biti izvedene na taj na~in kako bi se sprije~ilo pewawe i dr`awe tokom vo`we. (3) Predwa i zadwa strana autobusa u kom se vr{i prevoz djece mora biti ozna~ena oznakama datim u Prilogu broj 2., koji je sastavni dio ovog pravilnika. (4) Stepenice na vozilima kojima se vr{i prevoz putnika moraju biti takve da obezbje|uju bezbjedan ulaz i izlaz putnika. (5) Ivice izbo~enih dijelova i ukrasnih predmeta na predwem dijelu vozila ne smiju biti o{tri. Ako postoji ukrasna figura na gorwoj povr{ini predweg dijela vozila, ona mora biti elasti~no pri~vr{}ena za vozilo. (6) Laki motocikl, laki tricikl i ~etverocikl, motocikl, tricikl i ~etvorocikl mora imati ugra|ene i izvedene oslonce za noge voza~a sa obje strane, a motocikl sa sjedi{tem za putnika mora imati ugra|en dr`a~ i ugra|ene oslonce za noge putnika s obje strane motocikla. ^lan 112. (1) U autobusima, trolejbusima i prikqu~nim vozilima kojima se prevoze putnici u stoje}em stavu, slobodna povr{ina namijewena za jedno mjesto za stajawe mora iznositi najmawe 0,15 m2, a za gradske autobuse 0,125 m2. (2) Unutra{wi prostor kabine za voza~a i prostor za putnike moraju biti opremqeni tako da pod normalnim uslovima u vo`wi ili za vrijeme mirovawa vozila voza~, odnosno putnici u vozilu ne mogu biti ozlije|eni. Pribor, alat, ure|aji i oprema moraju biti dobro pri~vr{}eni. (3) Prostor za voza~a i putnike u motornim i prikqu~nim vozilima mora imati unutra{wu rasvjetu. (4) Otvor za puwewe rezervoara gorivom ne smije se nalaziti u prostoru za voza~a ili u prostoru za putnike. ^lan 113. (1) Vrata na autobusu, trolejbusu i prikqu~nim vozilima za prevoz vi{e od 23 putnika moraju biti ugra|ena i izvedena kao najmawe dvoja vrata na desnoj strani tih vozila na taj na~in da se onemogu}i wihovo nenamjerno otvarawe za vrijeme vo`we i sprije~i povreda putnika kao i mogu}nost eventualnog ispadawa iz vozila. (2) Pomo}na vrata za izlaz putnika u slu~aju opasnosti na autobusu, trolejbusu i prikqu~nim vozilima

moraju biti ure|ena i izvedena na lijevoj strani vozila, na mjestu koje je putnicima pristupa~no u slu~aju opasnosti, s tim da wihova {irina ne smije iznositi mawe od 0,6 m, a visina mawe od 1,2 m. Konstrukcija pomo}nih vrata mora biti takva da se ne mogu nenamjerno otvoriti. (3) Na autobusima, trolejbusima i prikqu~nim vozilima za prevoz putnika ne moraju biti izvedena pomo}na vrata, ako s obadvoje bo~nih strana ovih vozila imaju najmawe po jedan prozor dimenzija 0,8 m x 0,6 m i ako su ti prozori prikladni za izlaz u slu~aju opasnosti. Navedeni prozori moraju imati natpis da slu`e u slu~aju opasnosti. (4) Ako bo~na vrata na motornim vozilima prilikom otvarawa izlaze van gabarita vozila, moraju imati bravu postavqenu prema zadwem dijelu vozila, a {arke vrata postavqene prema predwem dijelu vozila. U slu~aju dvostrukih vrata, vrata koja se prva otvaraju moraju imati bravu postavqenu prema zadwem dijelu vozila, a {arku vrata postavqenu prema predwem dijelu vozila. ^lan 114. (1) Brave na vratima moraju biti dvostepene i ugra|ene i izvedene tako da drugi stepen brave spre~ava otvarawe vrata, ako nisu potpuno zatvorena. Brave moraju imati napravu kojom se osiguravaju tako da se lako u~vrsti sigurnosni polo`aj. Brave na vratima koja se nalaze pored voza~a, kao i brave na vratima teretnih motornih vozila, ne moraju biti osigurane na ovakav na~in. (2) Vrata poklopci i druge vrste zatvara~a na otvorima zatvorenih karoserija, ~iji su slobodni otvori ve}i od minimalnih dimenzija za ulaz jednog lica, moraju biti izvedeni tako da se mogu otvoriti i s unutra{we strane. (3) Poklopci na svim spoqnim stranama motornih i prikqu~nih vozila moraju biti izvedeni, odnosno obezbije|eni tako da se ne mogu sami otvoriti za vrijeme vo`we, pa ni pri ja~im potresima. ^lan 115. (1) U autobusima i prikqu~nim vozilima za prevoz putnika mora postojati ure|aj za provjetravawe. (2) Prostor zatvorenih karoserija namijewen voza~u i putnicima mora biti izgra|en tako da je obezbije|en od prodora i gomilawa gasova {tetnih za zdravqe qudi. ^lan 116. (1) Akumulator na vozilu mora biti dobro pri~vr{}en u svom le`i{tu i mora imati odgovaraju}i spoqni ventil van prostora za voza~a i putnike, osim akumulatora koji su izvedeni tako da ne isparavaju. (2) Autobusi i trolejbusi s vi{e od 25 mjesta kojima se prevoze putnici moraju na glavnom kablu elektri~ne instalacije imati sklopku kojom se iskqu~uju svi strujni krugovi u vozilu osim tahografa ili euro-tahografa koji se mora posebnim vodovima spajati na akumulatore. Ru~ica sklopke mora biti na dohvatu ruke voza~a. ^lan 117. Predwa sjedi{ta i nasloni tih sjedi{ta u putni~kim automobilima koji su pokretni moraju imati osigura~e za u~vr{}ewe. ^lan 118. Kabina za voza~a na motornim vozilima mora udovoqavati sqede}im uslovima: a) da u pogledu dimenzija, vidqivosti, stepena vibracije, izolacije od buke, grijawa, zra~ewa i nepropusnosti mora udovoqavati uslovima koji obezbje|uju normalan rad voza~u i wegovim pomo}nicima; b) sjedi{te voza~a mora biti {iroko najmawe 0,45 m i po svojoj konstrukciji i materijalu od kojega je

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 25

izra|eno omogu}avati voza~u udobno sjedewe za upravqa~em; c) zastakqene povr{ine kabine voza~a trebaju omogu}iti potpunu providnost i preglednost bez bilo kakvih uo~qivih krivqewa objekata koji se vide kroz vjetrobransko staklo, koja ne}e unositi zabunu u bojama koja se koriste za rad semafora (svjetle}ih signala) i ostalih signala u saobra}aju i koja }e u slu~aju eventualnog loma omogu}iti vidqivost puta i pru`iti mogu}nost bezbjednog zaustavqawa. d) zastakqene povr{ine trebaju smawiti mogu}e povrede voza~a i putnika na {to je mogu}e mawu mjeru, te biti otporne na sve atmosferske i temperaturne uslove, hemijska djelovawa, sagorijevawe i abraziju. ^lan 119. (1) Ure|aji za odmrzavawe i odmagqivawe vjetrobrana i ure|aji za grijawe i provjetravawe na motornom vozilu moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da se wihovom upotrebom obezbijedi i omogu}i potrebna vidqivost kroz vjetrobran te unutra{we grijawe i provjetravawe prostora za voza~a i putnike. (2) Otvori za ulazak vazduha u kabinu za voza~a koji su u sastavu ure|aja za grijawe i provjetravawe moraju biti izvedeni tako da se onemogu}i zaga|ivawe vazduha ispusnim plinovima i pra{inom {to ih uzrokuje samo vozilo. (3) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 120. (1) Gume na vozilima moraju odgovarati dimenzijama {to ih je prijavio proizvo|a~, zavisno o najve}oj dopu{tenoj brzini kretawa vozila i najve}em dopu{tenom optere}ewu osovina na kojima su gume postavqene. (2) Gume na istoj osovini vozila moraju biti jednake po dimenzijama, nosivosti, brzinskoj karakteristici, vrsti (zimske, qetne), konstrukciji (radijalne, dijagonalne, itd.) i marki (proizvo|a~u) i tipu. (3) Dubina kanala na gaznoj povr{ini mora biti vi{a od fabri~ki dopu{tene dubine ozna~ene posebnim oznakama postavqenim u kanal gume koje defini{u istro{enost gume. U slu~aju da pomenute oznake ne postoje najmawa dopu{tena dubina je 1,6 mm za putni~ka vozila, odnosno 2 mm za autobuse i teretna vozila. (4) Na obru~u rezervnog to~ka ne mora se nalaziti guma iste vrste, konstrukcije, marke i tipa. (5) Protektovane (obnovqene) gume koje se koriste na registrovanim vozilma u BiH nakon 1. januara 2008. godine na bo~noj strani gume moraju imati oznaku RETREAD i {ifru kad je izvr{eno obnavqawe (na primjer 2506 {to zna~i da se radi o 25 nedjeqi 2006. godine). Protektovane (obnovqene) gume moraju imati homologacijsku dokumentaciju. (6) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 121. (1) Blatobrani na motornim i prikqu~nim vozilima koja mogu razviti brzinu kretawa ve}u od 30 km/h, osim na terenskim i teretnim vozilima koja se automatski istovaruju (samoistovarna kola), moraju biti ugra|eni i izvedeni iznad svih to~kova. (2) To~kovi skupa vozila na prvoj osovini prikqu~nog vozila ne moraju s predwe strane biti pokriveni blatobranima. Gorwa ~etvrtina pre~nika zadwih to~kova tegqa~a s poluprikolicom ne mora biti

pokrivena blatobranima. Blatobrani vi{eosovinskih vozila mogu biti zajedni~ki za skup to~kova na istoj strani vozila. (3) Blatobrani moraju biti postavqeni tako da pokrivaju {irinu to~ka vozila. Blatobrani ne smiju imati o{tre ivice. Polo`aj i veli~ina blatobrana moraju biti takvi da spre~avaju odbacivawe blata. Na optere}enom vozilu, osim kod bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla blatobran mora pokrivati najmawe gorwu tre}inu pre~nika to~ka s predwe strane to~ka i najmawe polovinu pre~nika to~ka sa zadwe strane to~ka. (4) Na motornim vozilima koja ostavqaju jedan trag predwi blatobran mora pokrivati to~ak u luku najmawe od 15 ispred vertikale povu~ene kroz osovinu predweg to~ka. ^lan 122. (1) Branici na putni~kim automobilima i kombinovanim vozilima moraju biti ugra|eni i izvedeni na predwoj i zadwoj strani vozila, a na drugim motornim vozilima s ~etiri ili vi{e to~kova najmawe na predwoj strani tih vozila. (2) Branici ne smiju imati o{tre ivice i moraju biti postavqeni tako da ~ine najizbo~enije dijelove vozila, osim ako vozilo ima ugra|enu nerastavqivu kuku (euro kuka) za vu~u prikqu~nih vozila. (3) Na teretnim vu~nim i prikqu~nim vozilima koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1985. godine, a ~ija najve}a dopu{tena masa prelazi 3,5 t mora biti ugra|en za{titnik od podletawa sa zadwe strane vozila koji treba da zadovoqava sqede}e uslove: a) odstojawe od kolovoza do dowe ivice za{titnika po ~itavoj du`ini za{titnika od podlijetawa ne smije biti ve}e od 550 mm, b) za{titnik od podletawa mora biti postavqen {to je mogu}e bli`e zadwem kraju vozila, ali ne vi{e od 500 mm. c) {irina za{titnika od podletawa ne smije biti ve}a od {irine zadwe osovine niti u`a od 100 mm s jednog i drugog kraja vozila, d) bo~ni krajevi za{titnika od podletawa ne smiju biti povijeni prema nazad, niti smiju imati o{tre ivice, e) za{titnik od podletawa treba da bude tako konstruisan da ima nekoliko mjesta na kojim je pri~vr{}en na vozilo. Pri~vr{}ewa za{titnika od podletawa moraju biti tako izvedena da obezbijede nepromijewen polo`aj za{titnika od podletawa i u slu~aju nenamjernog nastojawa promjene wegovog polo`aja, (4) Na teretnim vu~nim i prikqu~nim vozilima koja su prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1997. godine, a ~ija najve}a dopu{tena masa prelazi 3,5 t moraju biti ugra|eni za{titnici od podletawa sa bo~ne strana vozila koji treba da zadovoqava sqede}e uslove: a) mjesto postavqawa je prazan prostor ispod tovarnog prostora na du`ini izme|u to~kova pojedinih osovina, izuzev poluprikolica kod kojih se du`ina odre|uje kao rastojawe od stopa za oslawawe do to~kova prve osovine poluprikolice. b) izra|uje se od neprekidne ravne povr{ine iz jedne ili vi{e horizontalnih plo~a ili kombinacije plo~a i povr{ina koje treba da ~ine kontinualan za{titni subjekt, c) ne smije pove}ati ukupnu {irinu vozila, a spoqni dio ne smije biti uvu~en vi{e od 120 mm mjereno od naj{ireg dijela vozila. Wegov predwi kraj mo`e biti povijen unutra,

Strana 26 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

d) spoqni dio povr{ine mora biti gladak i {to je mogu}e vi{e kontiunalno postavqen od predweg ka zadwem dijelu vozila, e) svi dijelovi (vijci, zakovice i dr.) ne smiju str{iti vi{e od 10 mm van povr{ine za{titnika, pri ~emu se mora obezbijediti wihova glatko}a i zaobqenost, (5) Odredbe stava (4) ovog ~lana se ne primjewuju na vu~na vozila namijewena za obavqawe transporta u {umarstvu i poqoprivredi, tegqa~e i prikolice sa jednom osovinom namijewene za prevoz dugih tereta, kao i na vozila kod kojih postavqawe za{titnika od podletawa sa zadwe strane onemogu}ava wegovu radnu funkciju (kiperi, itd.). (6) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 123. (1) U putni~kim vozilima prvi put registrovanim u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1977. godine, moraju postojati sigurnosni pojasevi i wihovi prikqu~ci najmawe u prvom redu sjedi{ta. Bo~na sjedi{ta u prvom redu sjedi{ta moraju imati sigurnosne pojaseve na tri ta~ke vezivawa, a sredwe sjedi{te u prvom redu sjedi{ta mo`e imati sigurni pojas najmawe u dvije ta~ke vezivawa. (2) Putni~ka i kombinovana vozila, kao i laki ~etvorocikli s kabinom koji se prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1999. godine moraju imati ugra|ene sigurnosne pojaseve i wihove prikqu~ke na svim sjedi{tima u vozilu. Sigurnosni pojasevi moraju biti u tri ta~ke, dok sredwe sjedi{te mo`e biti opremqeno sa sigurnosnim pojasom u dvije ta~ke. Svi sigurnosni pojasevi i wihovi prikqu~ci moraju imati homologacijski dokument. (3) Dje~ija sjedi{ta koja se postavqaju u putni~ko i kombinovano vozilo moraju imati homologacijski dokument i postavqaju se na zadwe sjedi{te prema preporukama proizvo|a~a dje~ijeg sjedi{ta. (4) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga Bosne i Hercegovine, Policijske agencije u Bosni i Hercegovini, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 124. (1) Nasloni za glavu u putni~kim vozilima koja se registruju po prvi put u BiH od 1. januara 2008. godine moraju biti ugra|eni i izvedeni na svim sjedi{tima koja su opremqena sigurnosnim pojasom sa vezivawem u tri ta~ke. (2) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 125. Motorna vozila registrovana u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1991. godine moraju imati na svojoj predwoj strani prikqu~ak za vu~u. ^lan 126. (1) Putni~ka i kombinovana vozila prvi put registrovana u Bosni i Hercegovini od 1. januara 1980. godine, moraju imati ure|aj za obezbje|ewe vozila od neovla{}ene upotrbe ugra|en i izveden tako da sprije~i okretawe to~kova upravqa~a ili pomicawe ru~ice mjewa~a, ili da djeluje na sistem prenosa snage i sprije~i okretawe pogonskih to~kova (osim sistema ko~ewa) ili da ima poseban sistem kojim se spre~ava pu{tawe motora u rad.

(2) Motocikli, tricikli i ~etverocikli moraju imati ure|aj za obezbje|ewe vozila od neovla{}ene upotrebe. (3) Ure|aj iz stava 1. ovog ~lana mora biti stalno ugra|en u vozilo i izveden tako, da se ne mo`e ukqu~iti kad je vozilo u pokretu. (4) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. POGLAVQE IV - URE\AJI NA TRAKTORIMA I WIHOVIM PRIKOLICAMA ^lan 127. (1) Odredbe o ure|ajima na traktorima odnose se samo na one vrste traktora koji na ravnom puru ne mogu razviti brzinu kretawa ve}u od 30 km/h i koji imaju dvije osovine i to~kove s gumama (u nastavku teksta: traktor). (2) Na traktore koji na ravnom putu razvijaju brzinu kretawa ve}u od 30 km/h odgovaraju}e se primjewuju odredbe ~lana od 5. do 62., te od 111. do 126. ovog pravilnika. ^lan 128. (1) Radna i parkirna ko~nica na traktoru moraju biti ugra|ene i izvedene tako da ispuwavaju uslove iz ~lana 17. stav (1) ovog pravilnika. (2) Radni ko~ni sistem na traktoru mo`e biti ugra|en i izveden samo na jednoj osovini pod uslovom da je sila ko~ewa podjednako raspore|ena na oba to~ka te osovine. ^lan 129. (1) Ure|aji za osvjetqavawe puta i za davawe svjetlosnih signala na traktorima, u smislu ovog pravilnika su: a) svjetla za osvjetqavawe puta na predwoj strani vozila s kratkim svjetlom, b) poziciona svjetla, c) stop-svjetla, d) katadiopteri, e) pokaziva~i smjera, f) svjetla za osvjetqavawe zadwe registarske tablice, (2) Za kratka svjetla za osvjetqavawe puta, poziciona svjetla, stop-svjetla, katadioptere, pokaziva~e smjera i svjetla za osvjetqavawe zadwe registarske tablice iz stava (1) ovog ~lana vrijede uslovi propisani za takve ure|aje na motornim vozilima ovog pravilnika. (3) Ako su na traktoru ugra|ena dodatna svjetla (dugo svjetlo, predwe i zadwe maglenke, svjetlo za vo`wu unazad itd.), za wih vrijede uslovi predvi|eni za takva svjetla u ovom pravilniku. ^lan 130. Na traktorima prvi put registrovanim u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1983. godine mora biti ugra|ena sigurnosna kabina ili takav okvir da {titi voza~a od ozqede u slu~aju prevrtawa traktora. ^lan 131. Ure|aji za kontrolu rada pokaziva~a smjera na traktorima moraju biti ugra|eni i izvedeni kao svjetlosni ili kao zvu~ni signal za kontrolu rada pokaziva~a smjera ako voza~ ne mo`e direktno vidjeti najmawe po jedan pokaziva~ smjera sa svake strane vozila. ^lan 132. Ure|aj za davawe zvu~nih signala na traktoru mora biti ugra|en i izveden tako da udovoqava uslovima propisanim za takve ure|aje na motornim vozilima u ovom pravilniku.

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 27

^lan 133. Ure|aj za odvod i ispu{tawe ispusnih plinova na traktoru mora biti ugra|en i izveden tako da udovoqava uslovima propisanim za motorna vozila u ovom pravilniku. ^lan 134. (1) Voza~ko ogledalo na traktoru koji ima zatvorenu kabinu, mora biti ugra|eno i izvedeno kao najmawe jedno voza~ko ogledalo postavqeno na lijevoj strani kabine. (2) Ako na traktoru postoje vjetrobran, spoqna stakla i brisa~i vjetrobrana, tada za wih vrijede uslovi propisani za takve ure|aje na motornim vozilima u ovom pravilniku. ^lan 135. Ure|aj za kretawe traktora unazad na traktoru ~ija masa prema{uje 0,35 t mora biti ugra|en i izveden tako da sa odgovaraju}im stepenom prenosa omogu}i sigurno i bezbjedno kretawe traktora unazad. ^lan 136. (1) Radna i parkirna ko~nica na traktorskim prikolicama mora djelovati na dovoqan broj to~kova kako bi se obezbijedio minimalni ko~ni koeficijent i zadr`alo pravolinijsko kretawe za vrijeme ko~ewa. (2) Radna ko~nica prikqu~nog vozila kojeg vu~e traktor mora se aktivirati istovremeno i sa istim ure|ajem kad i radna ko~nica vu~nog traktora. (3) Prikolica iz stava (1) ovog ~lana mo`e biti opremqena naletnom ko~nicom ako joj najve}a dopu{tena masa ne prelazi 8 t, a brzina 30 km/h te: a) kad najve}a dopu{tena brzina ne prelazi 25 km/h mogu se vu~nom traktoru dodati najvi{e dvije prikolice b) kad najve}a brzina ne prelazi 40 km/h mogu se vu~nom traktoru dodati najvi{e dvije prikolice uz uslov da su na prikolicama ko~eni svi to~kovi. (4) Prikolica iz stava (1) ovog ~lana ne mora imati radnu ko~nicu uz uslov da joj najve}a brzina ne prelazi 30 km/h, da joj najve}a dopu{tena masa ne prelazi 3,5 t i da je masa vu~nog traktora dva puta ve}a. ^lan 137. Na svjetla za ozna~avawe prikolice, stop-svjetla, pokaziva~e smjera, katadioptere i svjetlo za osvjetqavawe registracijske tablice na prikolici koju vu~e traktor odgovaraju}e se primjewuju odredbe propisane za takve ure|aje na motornim vozilima u ovom pravilniku. POGLAVQE V - URE\AJI NA ZAPRE@NIM VOZILIMA ^lan 138. (1) Svjetla na zapre`nom vozilu moraju biti izvedena kao najmawe jedno bijelo svijetlo postavqeno na predwoj strani vozila tako da svjetlost koju daje vidqiva samo za u~esnike u saobra}aju koji se nalaze ispred zapre`nog vozila i kao najmawe jedno crveno svjetlo postavqeno na zadwoj strani vozila tako da je svjetlost koju daje vidqiva samo za u~esnike u saobra}aju koji se nalaze iza zapre`nog vozila. (2) Svjetla na zapre`nom vozilu moraju biti izvedena tako da se svjetlost koju ona daju, no}u pri dobroj vidqivosti, mo`e vidjeti na udaqenosti od najmawe 150 m. ^lan 139. (1) Katadiopteri na zapre`nim vozilima moraju biti ugra|eni i izvedeni kao dva katadioptera crvene boje, koja nisu trouglastog oblika, simetri~no postavqena na zadwoj strani vozila, tako da su no}u pri dobroj vidqivosti, vidqiva sa udaqenosti od najmawe 100 m kad su osvijetqena dugim svjetlom motornog vozila.

(2) Reflektuju}a povr{ina katadioptera ne smije biti mawe od 0,3 m niti vi{e od 1 m udaqena od povr{ine puta. Me|usobno rastojawe reflektuju}ih povr{ina katadioptera ne smije biti mawe od 0,5 m. Reflektuju}a povr{ina pojedinih katadioptera mora iznositi najmawe 20 cm2. POGLAVQE VI - URE\AJI NA BICKLIMA, BICIKLIMA S MOTOROM, LAKIM MOTOCIKLIMA, LAKIM TRICIKLIMA I ^ETVEROCIKLIMA, MOTOCIKLIMA, TRICIKLIMA I ^ETVEROCIKLIMA ^lan 140. Na biciklima, biciklima s motorom, lakim motociklima, lakim triciklima i ~etverociklima, motociklima, triciklima i ~etverociklima mora biti ugra|ena i izvedena za svaki to~ak najmawe po jedna ko~nica tako da su me|usobno nezavisne, s tim {to ko~nica na predwem to~ku mora biti ru~na. ^lan 141. (1) Jedno ili dva simetri~no postavqena svjetla za osvjetqavawe puta na biciklima i biciklima s motorom moraju biti izvedena i pri~vr{}ena na predwoj strani bicikla, bicikla s motorom, lakog tricikla i ~etvorocikla, ~ija {irina ne prelazi 1,3 m. (2) Svjetlost koju daje svjetlo iz stava (1) ovog ~lana mora biti bijele boje, a udaqenost svjetle}e povr{ine toga svjetla od povr{ine puta ne smije biti ve}a od 1,2 m ni mawa od 0,4 m kod bicikla i bicikla s motorom ili 0,5 m kod lakih tricikala i ~etvorocikla. (3) Jedno ili dva simetri~no raspore|ena prema uzdu`noj okomitoj ravnini vozila postavqena zadwa poziciona svjetla crvene boje na biciklima i biciklu s motorom moraju biti izvedena i pri~vr{}ena na zadwoj strani vozila, ~ija {irina ne prelazi 1,3 m. (4) Udaqenost svjetle}e povr{ine svjetla iz stava (3) ovog ~lana od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,25 m ni ve}a od 0,9 m. (5) Svjetla iz stava (3) ovog ~lana mogu biti izvedena zajedno s katadiopterima. (6) Bicikli s motorom, laki tricikli i ~etverocikli, tricikli i ~etverocikli mogu imati i duga svjetla koja tada moraju udovoqavati zahtjevima iz ~lana 28. st. (4), (8) i (9) ovog pravilnika. (7) Laki tricikli i ~etverocikli, tricikli i ~etvorocikli koji imaju kabinu voza~a moraju imati i pokaziva~e smjera. (8) Bicikli s motorom prvi put registrovani u Bosni i Hercegovini nakon 1. januara 1995. godine, kao i laki tricikli i ~etverocikli, tricikli i ~etverocikli moraju imati stop svjetla u skladu sa ~lanom 43. ovog pravilnika. ^lan 142. (1) Jedan ili dva simetri~no raspore|ena prema uzdu`noj okomitoj ravnini vozila i netrouglasta katadioptera crvene boje moraju biti ugra|ena i izvedena na zadwoj strani bicikla, bicikla s motorom, lakog tricikla i ~etvorocikla, a po jedan katadiopter `ute ili naranxaste boje na svakoj strani pedale (s predwe i zadwe strane) za bicikle i bicikle s motorom sa pedalama. Laki tricikli i ~etvorocikli {iri od 1 m moraju imati dva netrouglasta katadioptera crvene boje, simetri~no raspore|ena prema uzdu`noj okomitoj ravnini vozila, maksimalno udaqena od bo~ne ivice vozila 0,4 m. (2) Udaqenost reflektuju}e povr{ine zadweg crvenog katadioptera od povr{ine puta ne smije biti mawa od 0,25 m niti ve}a od 0,9 m. (3) Reflektuju}a povr{ina zadweg crvenog katadioptera mora iznositi najmawe 8 cm2.

Strana 28 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

(4) Na bo~nim stranicama predwega i zadweg to~ka bicikla moraju biti izvedena reflektuju}a tijela koja reflektuju svjetlost bijele ili `ute boje. ^lan 143. Na biciklu, biciklu s motorom, lakom motociklu, lakom triciklu i ~etverociklu, motociklu, triciklu i ~etverociklu mora postojati ure|aj za davawe zvu~nih signala. ^lan 144. Ure|aj za davawe zvu~nih signala na biciklu, biciklu s motorom, lakom motociklu, lakom triciklu i ~etverociklu, motociklu, triciklu i ~etverociklu mora biti ugra|en i izveden tako da udovoqava uslovima propisanim u ~lanu 50. ovog pravilnika. POGLAVQE VII - OPREMA VOZILA ^lan 145. (1) Motorna i prikqu~na vozila, osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla, traktora, traktorskih prikolica, prikolica s jednom osovinom, autobusa za gradski saobra}aj i vozila namijewenih za komunalne usluge (prawe i ~i{}ewe ulica, odvoz sme}a i fekalija i dr.), moraju imati rezervni to~ak s pripadaju}om opremom koji se po potrebi mo`e upotrijebiti. (2) Rezervni to~ak ne moraju imati motorna i prikqu~na vozila ako su to~kovi opremqeni nekim bezbjednosnim sistemom za bezbjednu vo`wu s izduvanom gumom. (3) Rezervni to~ak ne moraju imati motorna i prikqu~na vozila ukupne mase do 3,5 t ako vozilo ima odgovaraju}e sredstvo za privremeno osposobqavawe izduvane gume (npr. sprej ili pjena u fla{i pod pritiskom, itd.). ^lan 146. (1) Putni~ka motorna vozila opremqena za kori{}ewe alternativnih goriva (LPG, CNG,), vozila za javni prevoz, kao i teretna motorna i prikqu~na vozila moraju imati aparat za ga{ewe po`ara postavqen na vidqivom mjestu, tako da se u slu~aju opasnosti mo`e upotrijebiti. (2) Skup vozila (kamion i prikolica, tegqa~ i poluprikolica, itd.) moraju biti opremqeni sa jednim protivpo`arnim apratom namijewenim za ga{ewe eventualnog po`ara na motoru i kabini i minimalno jednim protivpo`arnim aparatom namijewenim za ga{ewe eventualnog po`ara na robi koja se prevozi. Broj protivpo`arnih aparata namijewenih za ga{ewe eventualnog po`ara na robi zavisi od vrste i koli~ine robe koja se prevozi. ^lan 147. (1) Motorna vozila osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla i prikqu~na vozila, moraju imati, na vidqivom mjestu, poseban standardizovan znak za obiqe`avawe vozila zaustavqenog na kolovozu puta, tako da ga voza~ po potrebi mo`e koristiti. (2) Po dva znaka iz stava (1) ovog ~lana moraju imati: a) teretna motorna vozila i autobusi ako vuku prikqu~no vozilo; b) motorno vozilo koje se nalazi na kraju kolone ako se motorna vozila kre}u u organizovanoj koloni. (3) Znak iz stava (1) ovog ~lana ima oblik jednakostrani~nog trougla sa ivicom crvene boje ~ija du`ina iznosi 40 cm, a {irina najmawe 5 cm. Ivice znaka moraju biti prevu~ene reflektuju}om materijom ili crvenom katadiopterskom optikom {irine najmawe 2 cm ili izra|ene tako da se mogu po ~itavoj du`ini osvijetliti vlastitim izvorom svjetlosti. Znak mora biti izra|en od ~vrstog materijala i na na~in koji mu omogu}ava da stabilno stoji u vertikalnom polo`aju.

^lan 148. Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla, moraju imati jednu kutiju prve pomo}i, a autobusi sa vi{e od 25 sjede}ih mjesta dvije kutije. ^lan 149. (1) Motorna i prikqu~na vozila ~ija najve}a dopu{tena masa prelazi 5 t moraju imati dva klinasta podmeta~a za to~kove, na vidqivom mjestu, koje voza~ po potrebi mo`e upotrijebiti. (2) U autobusima iz ~lana 113. stavak (3) ovog pravilnika, na vidqivom mjestu mora biti ~eki} za razbijawe stakla tako da se u slu~aju opasnosti mo`e upotrijebiti. ^lan 150. (1) Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla, traktora, autobusa u gradskom i prigradskom saobra}aju moraju imati, na vidqivom mjestu, rezervne sijalice i osigura~e najmawe za polovinu sijali~nih mjesta dvostrukih ure|aja za osvjetqavawe puta i za davawe svjetlosnih signala i po jednu sijalicu za jednostruka sijali~na mjesta kod kojih je mogu}e zamijeniti samo sijalicu. (2) Vozila koja su opremqena svjetlosnim tijelima bez `arne niti (ksenon, neon, LED i sl.), ne moraju imati rezervne sijalice za ta rasvjetna tijela. ^lan 151. Motorna vozila, osim bicikla s motorom, lakog motocikla, lakog tricikla i ~etverocikla, motocikla, tricikla i ~etverocikla, moraju imati reflektuju}i prsluk, kojeg je voza~ du`an koristiti-obu}i kada na putu obavqa neke radwe uz vozilo (mijewa to~ak, obavqa mawe popravke na vozilu, nasipa gorivo kada vozilo ostane bez goriva, tra`i pomo} zaustavqaju}i druga vozila i sl.). ^lan 152. Broj {asije (okvira ili rama) vozila mora biti utisnut na samom okviru ili bilo na kojem dijelu vozila koji se te{ko ili nikako ne mo`e skinuti. ^lan 153. Vozila namijewena za prevoz opasnih materija moraju imati opremu u skladu s ADR sporazumom. ^lan 154. Putni~ka motorna vozila moraju imati u`e, sajlu ili teleskopsku krutu vezu za vu~u, dok vozila namijewena za prevoz opasnih materija moraju imati polugu za vu~u i pripadaju}i homologacijski dokument. ^lan 155. (1) Pod zimskom opremom motornih i prikqu~nih vozila, podrazumijevaju se: a) lanci za snijeg pripravni za postavqawe na pogonske to~kove i b) gume minimalne dubine kanala na gaznoj povr{ini 4 mm, s tim da gume na pogonskim to~kovima moraju biti zimske ili gume s oznakama MS, M+S ili M&S. (2) Na vozila se ne smiju postavqati gume s ekserima. (3) Dodatno za teretna vozila i autobuse u zimsku opremu ubraja se i lopata i vre}a pijeska. (4) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 156. (1) Motorna vozila i prikqu~na vozila koja se zbog konstrukcijskih razloga, na ravnom putu ne mogu kretati

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 29

brzinom ve}om od 30 km/h, moraju biti obiqe`ena znakom za ozna~avawe sporih vozila. (2) Na vozilu mo`e postojati najmawe jedan znak za obiqe`avawe sporih vozila, postavqen na zadwi kraj vozila. Ako je na vozilu samo jedan znak za obiqe`avawe sporih vozila onda on mora biti postavqen tako da se nalazi, u odnosu na uzdu`nu vertikalnu ravninu simetrije vozila, na lijevoj strani vozila. Znak za obiqe`avawe sporih vozila. mora biti postavqen na visini ne mawoj od 250 mm (do dowe ivice znaka) i ne vi{oj od 1500 mm (do gorwe ivice znaka), mjere}i od zemqe do ivice znaka. (3) Sva vozila iz stava 1. ovog ~lana registrovana u Bosni i Hercegovini moraju biti ozna~ena znakom za ozna~avawe sporih vozila od 1. januara 2008. godine. (4) Izgled, osnovne boje i dimenzije znaka kojim se obiqe`avaju spora vozila prikazan je u Prilogu broj 3., koji je sastavni dio ovog pravilnika. ^lan 157. (1) Teretna motorna vozila najve}e dopu{tene mase ve}e od 12000 kg (osim tegqa~a namijewenih za vu~u poluprikolica) moraju biti obiqe`eni oznakama za te{ka motorna vozila. (2) Prikqu~na vozila najve}e dopu{tene mase mawe od ili jednake 10000 kg ~ija du`ina (ukqu~uju}i du`inu vu~ne rude) prelazi 8 m i prikqu~na vozila najve}e dopu{tene mase ve}e od 10000 kg bez obzira na du`inu moraju biti obiqe`ena oznakama za duga prikqu~na vozila. (3) Oznake za te{ka motorna vozila {irine 140 mm moraju biti izvedeni zebrasto s naizmjeni~nim kosim `utim retroreflektuju}im i crvenim fluorescentnim prugama. Nagib crvenih fluorescentinih pruga je pod uglom 45o dok je {irina pruge 100 mm. (4) Oznake za duga prikqu~na vozila (prikolice i poluprikolice) {irine 200 mm moraju biti izvedeni sa `utom retroreflektuju}om pozadinom i crvenim fluorescentnim okvirom. [irina crvenog fluorescentnog okvira treba da bude 40 mm. (5) Na vozilima mo`e postojati jedna, dvije ili ~etiri oznake za obiqe`avawe dugih i te{kih vozila. Broj oznaka zavisi o mogu}nosti monta`e istih na zadwem kraju vozila. (6) Ukupna minimalna du`ina seta oznaka za te{ka i duga vozila je 1300 mm, a maksimalna 2300 mm. (7) Oznake za te{ka i duga vozila moraju biti postavqene na visini ne mawoj od 250 mm (do dowe ivice oznake) i ne vi{oj od 2100 mm (do gorwe ivice znaka) mjere}i od zemqe. (8) Odredbe iz st. (1) i (2) ovog ~lana odnose se na vozila koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini od 1. januara 2008. godine. (9) Vozila iz st. (1) i (2) ovog ~lana koja su ve} registrovana u Bosni i Hercegovini moraju biti ozna~ena znakom za ozna~avawe dugih i te{kih vozila do 1. jula 2008. godine. (10) Izgled, osnovne boje, dimenzije i mogu}i primjeri znakova prikazani su u prilogu br. 4. i 5. koji su sastavni dijelovi ovoga pravilnika. POGLAVQE VIII - SASTAV I OBOJENOST IZDUVNIH GASOVA NA MOTORNIM VOZILIMA ^lan 158. (1) U skladu sa Evropskom direktivom 2003/26/EC defini{u se sqede}e maksimalne vrijednosti pojedinih zaga|uju}ih materija u izduvnim gasovima u motorima izvedenim kao: a) Benzinski motori bez katalizatora i sonde, odnosno benzinski motori s katalizatorom ali bez sonde, koncentracija ugqen monoksida (CO), pri broju okretaja motora na praznom hodu, ne smije prelaziti:

1. 4,5% zapreminskog dijela za motorna vozila registrovana po prvi put prije 1. oktobra 1986. pri temperaturi uqa u motoru od najmawe 80 C; 2. 3,5% zapreminskog dijela za motorna vozila registrovana po prvi put poslije 1. oktobra 1986. pri temperaturi uqa u motoru od najmawe 80 C. b) Benzinski motori s regulisanim trokomponentnim katalizatorom koncentracija ugqen monoksida (CO), nakon {to je motor postigao radnu temperaturu, tj. minimalnu temperaturu uqa od najmawe 80 C pri broju okretaja motora na praznom hodu, ne smije prelaziti vrijednost propisanu od strane proizvo|a~a vozila. Radna temperatura i broj okretaja motora na praznom hodu trebaju biti propisane od strane proizvo|a~a vozila. Koncentracija ugqi~nog monoksida (CO) i vrijednost faktora vazduha pri pove}anom broju okretaja motora ne smiju prelaziti vrijednost propisanu od strane proizvo|a~a vozila. Pove}an broj okretaja motora mora biti propisana od strane proizvo|a~a vozila. Ako podaci proizvo|a~a nisu poznati, sadr`aj ugqen monoksida (CO) i vrijednost faktora zraka ne smiju prelaziti: 1. CO 0,5% zapreminskog dijela pri broju obrtaja motora na praznom hodu; 2. CO 0,3% zapreminskog dijela pri broju obrtaja motora ne mawim od 2000 min-1 3. Vrijednost faktora vazduha = 1,00 0,03 (2) Dizel motori nakon {to je postigao radnu temperature propisanu od strane proizvo|a~a vozila, tj. minimalnu temperaturu uqa od najmawe 80 C, sredwi koeficijent zacrwewa ispu{nog plina (k) nakon tri ili vi{e slobodnih ubrzawa neoptere}enog motora od brzine okretaja na praznom hodu do najve}e brzine okretaja ne smije prelaziti vrijednost propisanu od strane proizvo|a~a vozila. Ako podaci proizvo|a~a o sredwem koeficijentu zacrwewa i radnoj temperaturi motora nisu poznati onda sredwi koeficijent zacrwewa ispusnog gasa k ne smije prelaziti vrijednost: a) k 2,5 m-1 za usisne motore, b) k 3,0 m-1 za prehrawivane motore, c) k 1,5 m-1 za Euro 4 i Euro 5 motore. (3) Koli~ine {tetnih materija navedene u prvom stavu ne odnose se na sqede}a vozila: a) vozila opremqena s benzinskim dvotaktnim motorima; b) vozila opremqena benzinskim motorima ako su proizvedena prije 1970. godine; c) vozila opremqena benzinskim motorima ako im konstrukcijska brzina nije ve}a od 50 km/h; d) vozila opremqena dizelskim motorima ako su proizvedena prije 1980. godine; e) vozila opremqena dizel motorima ako im konstrukcijska brzina nije ve}a od 30 km/h (4) Kod vozila na alternativna pogonska goriva (CNG, LPG) prilikom odre|ivawa koli~ine {tetnih materija u izduvnim gasovima koristi se gorivo koje daje nepovoqniju emisiju. POGLAVQE IX - TEHNI^KI USLOVI KOJIMA MORAJU ODGOVARATI POJEDINI URE\AJI NA VOZILIMA ^lan 159. (1) Pod tehni~kim uslovima kojima moraju odgovarati pojedini ure|aji na vozilima, u smislu ovog pravilnika, podrazumijevaju se tehni~ki normativi {to se propisuju za pojedine vrste tih ure|aja. (2) Tehni~ki normativi za ocjenu efikasnosti sistema ko~ewa motornih i prikqu~nih vozila iznose:

Strana 30 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

RADNO KO^EWE KATEGORIJA VOZILA Koeficijent ko~ewa Z ? (%) Bicikli s motorom (L1, L2, Lb) Motocikli (L3, L4, L, L7) Putni~ka vozila (M1) Autobusi (M2, M3) Teretna vozila (N1, N2, N3) Prikqu~na vozila (O1, O2, O3, O4) Traktori Traktorske prikolice 40 45 50 50 45 45 25 25 Sila aktivirawa No`no aktivirawe F ? ( daN) 50 50 50 70 70 pm ? 6,5 bar 60 Ru~no aktivirawe F ? (daN) 20 20 -

POMO]NO KO^EWE Koeficijent ko~ewa Z? (%) 20 20 20 20 20 20 15 15 Sila aktivirawa No`no aktivirawe F ? (daN) 50 50 50 70 70 30 Ru~no aktivirawe F ? (daN) 20 20 40 60 60 -

(3) Tehni~ki normativi iz stava (2) ovog ~lana primjewuju se na vozila pod sqede}im uslovima: a) vozila se ispituju u stati~kim uslovima ispitivawa na vaqcima za ispitivawe sile ko~ewa; b) povr{ina vaqaka na kojima se ispituju ko~nice mora biti dovoqnog koeficijenta trewa, minimalno 0,5; c) temperatura diska ili vawske povr{ine bubwa ko~nice ne smije iznositi vi{e od 100 C; d) kod ispitivawa vozila s dvostrukom ili vi{estrukom osovinom mora biti obezbije|eno da nivo ispitivane osovine ne bude ni`a od ostalih osovina. (4) Normativi iz stava (2) ovog ~lana primjewuju se tako da se suma sila ko~ewa na ivici svih to~kova koje nastaju neposredno prije blokirawa to~ka (ili suma sila ko~ewa aktiviranih maksimalnim silama aktivirawa) podijeli s te`inom vozila uve}anom za te`inu tereta koji se trenutno nalazi u wemu i pomno`i s konstantom 100. Ovako dobijeni rezultat mora biti ve}i ili jednak propisanoj vrijednosti koeficijenta ko~ewa. (5) Razlika sila ko~ewa za radnu ko~nicu na to~kovima iste osovine ne smije biti ve}a od 25%, a za pomo}nu ko~nicu 30%. Za izra~unavawe postotka razlike sile ko~ewa na istoj osovini uzimaju se sile ko~ewa koje nastaju neposredno prije blokirawa to~kova ili sile ko~ewa aktivirane maksimalnim silama aktivirawa. Za osnovicu izra~unavawa postotka razlike sile ko~ewa to~ka na istoj osovini uzima se ve}a sila ko~ewa. (6) Nejednolikost sile ko~ewa na to~ku ne smije biti ve}a od 20%. Postotak nejednolikosti sile ko~ewa izra~unava se na pribli`no polovini sile ko~ewa koja izaziva blokadu. Za osnovicu izra~unavawa postotka nejednolikosti sile ko~ewa uzima se ve}a sila ko~ewa. (7) Kod vozila koja imaju dva kruga ko~ewa u slu~aju otkaza jednog kruga preostali krug treba osigurati ko~ni koeficijent od 15%. Sistem ko~ewa radne ko~nice treba biti takav da izdr`i maksimalnu silu na papu~icu ko~nice od 100 daN.

(8) Na svim vozilima koja imaju ugra|ene ure|aje ili programe za automatsku regulaciju sile ko~ewa proporcionalno promjeni optere}ewa, moraju biti na vidqivom mjestu postavqeni svi tehni~ki podaci za pode{avawe tog ure|aja. (9) Vozila koja se ne mogu ispitati na stati~kom ispitivawu ko~nica (vaqcima) ispituju se ko~ewem u vo`wi na ravnoj i suvoj asfaltnoj povr{ini, kori{}ewem dekcelerometra - ure|aja za mjerewe usporewa vozila. Ovako dobijeno usporewe mora biti ve}e ili jednako od apsolutne vrijednosti koeficijenta ko~ewa pomno`enog s 10. Minimalna po~etna brzina tokom ovih ispitivawa iznosi 50 km/h za putni~ka vozila, 40 km/h za druga motorna vozila, a za motorna vozila koja ne mogu posti}i te brzine 80% od wihove maksimalne brzine. (10) Radna i specijalna vozila koja na ravnom putu ne mogu razviti brzinu ve}u od 55 km/h mogu imati smaweni koeficijent ko~ewa za 30% od propisanog za radno i pomo}no ko~ewe. (11) Temperatura isparavawa teku}ine u ko~ionom sistemu ne smije biti ni`a od 155 oC. ^lan 160. (1) Parkirna ko~nica motornog, odnosno prikqu~nog vozila kad je ono odvojeno od vu~nog vozila, mora obezbijediti nepokretnost vozila optere}enog do najve}e dopu{tene mase na nagibu od 18%, a da pritom vozilo nije ko~eno na drugi na~in. (2) Parkirna ko~nica skupa vozila mora obezbijediti nepokretnost cijelog skupa vozila na nagibu od 12%, a da pritom skup vozila ne bude ko~en na drugi na~in. (3) Sila kojom se djeluje na komandu parkirne ko~nice, u koliko parkirna ko~nica nije izvedena kao pomo}na ko~nica, ne smije biti ve}a od 40 daN za putni~ka automobile i traktore, odnosno 60 daN za ostala motorna vozila. ^lan 161. (1) Usporava~ za dugotrajno usporavawe motornog vozila iz ~lana 18. stav 8. sa ili bez prikqu~nog vozila

Srijeda, 25. april 2007.

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Broj 33 - Strana 31

a pri najve}oj dopu{tenoj masi mora imati mogu}nost (usporavawa) zadr`avawa konstantne brzine od 30 km/h, u odgovaraju}em stepenu prenosa na spustu od 7% i du`ini puta od 6 km. (2) Motorno vozilo koje ne zadovoqava uslov iz stava 1. ovog ~lana smije vu}i prikqu~no vozilo samo ako: a) ima mogu}nost aktivirawa radne ko~nice prikqu~nog vozila bez aktivirawa svoje radne, pomo}ne i parkirne ko~nice, b) prikqu~no vozilo ima svoj usporava~ i ako ga voza~ vu~nog vozila mo`e za vrijeme vo`we aktivirati. (3) Nakon 1. jula 1996. godine ne smiju se prvi put registrovati u Bosni i Hercegovini prikqu~na vozila koja imaju vlastiti elektromagnetski usporava~, a koji djeluje na elemente radne ko~nice. ^lan 162. (1) Svjetlosni snop kratkog svjetla mora osvijetliti najmawe 40 m, a najvi{e 80 m puta, a svjetlosni snop dugog svjetla najmawe 100 m puta ispred vozila no}u, pri normalnoj vidqivosti i to pri podjednakoj optere}enosti motornog vozila na vodoravnoj povr{ini. (2) Svjetla za maglu na motornom vozilu moraju biti izvedena i pode{ena tako da osvijetqeni dio ravnog puta nije du`i od 35 m. (3) Kratko svjetlo na biciklu ili biciklu s motorom mora biti izvedeno i pode{eno tako da osvijetqeni dio ravnog puta nije du`i od 50 m ni kra}i od 10 m. ^lan 163. (1) Ure|aj za davawe zvu~nih signala ugra|en na vozilu mora proizvoditi zvukove ja~ine: a) na motornim vozilima, koja spadaju u kategoriju voza~ke dozvole A1, A, B, B1, najmawe 76 dB(A); b) na motornim vozilima, koja spadaju u kategoriju voza~ke dozvole C1, C, najmawe 80 dB(A); c) na motornim vozilima, koja spadaju u kategoriju voza~ke dozvole D1, D, najmawe 93 dB(A). (2) Ja~ina zvuka zvu~nih signala ugra|enih na vozilu utvr|uje se na otvorenom i ravnom prostoru promjera najmawe 20 m, pri ~emu se mikrofon fonometra mora nalaziti na visini od 0,5 m do 1,5 m i na udaqenosti od 7 m ispred vozila, a motor ne smije raditi. (3) Ure|aji za davawe zvu~nih signala, kao {to su zvonce, truba ili sirena na biciklima ili biciklu s motorom, moraju biti ugra|eni i izvedeni tako da im ja~ina zvuka ne smije biti mawa od 70 dB(A). (4) Ure|aj za davawe zvu~nih signala na motornim vozilima ne smije proizvoditi zvuk ja~ine ve}e od 104 dB(A). ^lan (1) Najvi{e granice dopu{tene vawske buke za pojedina vozila ne smiju prelaziti sqede}e vrijednosti u skladu sa ECE R 41, 53 i 63: a) za motorna vozila na dva to~ka i to za: 1. bicikle s motorom koji razvijaju maksimalnu brzinu do 25 km/h - 66 dB(A); 2. bicikle s motorom koji razvijaju maksimalnu brzinu preko 25 km/h - 71 dB(A); 3. lake motocikle ~ija je radna zapremina do 80 cm3 75 dB(A); 4. motocikle ~ija je radna zapremina u dijapazonu 80175 cm3 - 77 dB(A); 5. motocikle ~ija je radna zapremina 175 cm3 - 80 dB(A); b) za motorna vozila na tri to~ka - 85 dB(A); c) za motorna vozila sa 4 i vi{e to~kova i to za: 1. putni~ka i kombinovana vozila - 74 dB(A), 2. autobuse ~ija je snaga motora do 150 kW - 78 dB(A),

3. autobuse ~ija je snaga motora preko 150 kW - 80 dB(A), 4. putni~ka i kombinovana vozila ukupne dozvoqene mase do 2 t - 76 dB(A), 5. putni~ka i kombinovana vozila ukupne dozvoqene mase u dijapazonu 2-3,5 t - 77 dB(A), 6. teretna vozila ~ija je snaga motora do 75 kW - 77 dB(A), 7. teretna vozila ~ija je snaga motora u dijapazonu 75150 kW - 78 dB(A), 8. teretna vozila ~ija je snaga motora preko 150 kW 80 dB(A). (2) Za vozila koja su u eksploataciji du`e od jedne godine, najvi{a granica dopu{tene vawske buke iznosi za 3 dB(A) vi{e od najvi{e granice predvi|ene u stavu 1. ovog ~lana za tu vrstu vozila. ^lan 165. (1) Ure|aji i oprema koji se naknadno ugra|uju na vozilo (zamjena postoje}ih ili ugradwa dodatnih dijelova) moraju biti odobrenog tipa, a u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila i Pravilnikom o sertifikoawu vozila i uslovima koje organizacije za sertifikovawe moraju ispuniti. (2) Vozila koja se prvi put registruju u Bosni i Hercegovini moraju biti opremqena dijelovima odobrenog tipa, a u skladu sa Pravilnikom o homologaciji vozila. (3) Vozila u vlasni{tvu diplomatskih i konzularnih predstavni{tva, misije stranih dr`ava i predstavni{tva me|unarodnih organizacija u Bosni i Hercegovini i wihovog osobqa (vozila obiqe`ena diplomatskim tablicama), te vozila bosansko-hercegova~kih gra|ana povratnika iz inostranstva, ako su ta vozila koristili u dr`avi iz koje iseqavaju, ne moraju imati ure|aje i opremu na vozilu odobrenog tipa homologiranu u skladu s va`e}im ECE pravilnicima u Bosni i Hercegovini, na osnovu propisanog odobrewa. (4) Odobrewe iz stava 3. ovog ~lana }e po zahtjevu vlasnika vozila izdavati Ministarstvo. (5) Odredbe ovog ~lana ne primjewuju se za vozila oru`anih snaga BiH i policijskih agencija u BiH, ukoliko su to vozila vrlo usko specijalizovane namjene i kao takva se ne koriste ni u jednom drugom segmentu dru{tva. ^lan 166. Ministarstvo mo`e na zahtjev vlasnika vozila koja se prvi put registriraju u Bosni i Hercegovini, ako su starija od 30 godina i ako wihovi vlasnici imaju potvrdu o pripadnosti old-timer klubu, donijeti odluku o izuze}u primjene pojedinih odre|enih odredbi iz ovog pravilnika. POGLAVQE X - PRELAZNE I ZAVR[NE ODREDBE ^lan 167. Stupawem na snagu ovog pravilnika, prestaje primjena svih propisa koji su regulisali dimenzije, ukupnu masu i osovinsko optere}ewe vozila, ure|aje i opremu koju moraju da imaju vozila i osnovne uslove koje moraju da ispuwavaju ure|aji i oprema u saobra}aju na putevima u Bosni i Hecegovini. ^lan 168. Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavqivawa u Slu`benom glasniku BiH, a objavi}e se i u slu`benim glasilima entiteta i Br~ko Distrikta Bosne i Hercegovine. Broj: 01-02-2-328-20/07 22. marta 2007. godine Sarajevo Ministar, Dr Bo`o Qubi}, s.r.

1 LPG CNG
110 - 150 4 - 6 4

80 - 110

25

110 - 150 4 - 6 4

80 - 110

25

400 35 35

400
900 35 3535 35

100

100

- - -

55

400

55

<5

>1

4 5-

1 2
r= 5 - 18
x

60

1
350 - 365

1 - 2 -

40 - 50

L2 L1 L= L1 + L2 = 1130 - 2300

: 1

130 - 150

L = 1130 - 2300 5 , 02 5 -1 02, ,5 -1 97 ,5 97

L = 1130 - 2300

39 - 41

L1

L2 L = L1 + L2 = 1130 - 2300

: , 1

195 - 230

Strana 36 - Broj 33

SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE

Srijeda, 25. april 2007.

SADR@AJ
MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BiH Pravilniik o obliku i sadr`aju obrasca evropskog izvje{taja o saobra}ajnoj nezgodi . . . .1 Pravilnik o dimenzijama, ukupnoj masi i osovinskom optere}ewu vozila, o ure|ajima i opremi koju moraju da imaju vozila i o osnovnim uslovima koje moraju da ispuwavaju ure|aji i oprema u saobra}aju na putevima . . . . .4 OGLASNI DIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 strane

JU SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE


Naru~ilac:
(naziv, adresa, telefon)

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________ Mati~ni broj ________________________ PDV obveznik DA NE IB (UIO) ___________________________ @iro-ra~un _________________________ Pretplatni~ki broj __________________

Dobavqa~: JU SLU@BENI GLASNIK REPUBLIKE SRPSKE Pave Radana 32A, Bawa Luka

Mati~ni broj 1854798 JIB 4400929270005 IB (UIO) 400929270005 `iro-ra~uni: 551-001-00029639-61 562-099-00004292-34 567-162-10000010-81

NARUXBENICA
Ovim neopozivo naru~ujemo:

broj __________

Registar pravnih propisa Republike Srpske i Bosne i Hercegovine za 2007. godinu (Dikta registar) __________ komada po cijeni od 160 KM sa ura~unatim PDV.
Naruxbenicu poslati faksom na broj 051/346-080 ili 312-002. Za one kupce koji nisu PDV obveznici u rubrici - PDV obveznik, obavezno zaokru`iti NE. M.p. i potpis _______________________

U ___________________ 200__ godine

Osniva~: Vlada Republike Srpske. Izdava~: Javna ustanova Slu`beni glasnik Republike Srpske, Bawa Luka, po{tanski fah 88. @iro-ra~uni: 562-099-00004292-34 kod NLB Razvojne banke a.d. Bawa Luka, 567-162-10000010-81 kod Zepter komerc banke AD Bawa Luka i 551-001-00029639-61 kod Nove bawalu~ke banke AD Bawa Luka. Direktor i glavni i odgovorni urednik Perica Jovanovi}. Urednik Vi{wa Baji}-Preradovi}. Tehni~ki urednik Veseqko Kne`evi}. Telefon: (051) 311-532, faks (051) 302-708 i 312-002, redakcija: (051) 311-545. Internet: http://www.slglasnik.org, e-mail: slglasnikrs@blic.net Rje{ewem Ministarstva informacija Republike Srpske broj 01-411/93 list je upisan u registar javnih glasila pod brojem 37. [tampa AD Grafi~ar Doboj.