Anexa nr. 1 ATRIBUŢIILE GENERALE ŞI SPECIFICE ALE INSPECTORATULUI DE STAT ÎN CONSTRUCŢII – I.S.C.

A. – Dispoziţii generale Art. 1. – (1) Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., denumit în continuare I.S.C., este organul tehnic de specialitate al administraţiei publice centrale, care se organizează şi funcţionează ca instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului, finanţată integral de la bugetul de stat, având sediul în municipiul Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, sectorul 5. (2) I.S.C. este organul tehnic specializat care exercită controlul de stat cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniile: a) calitatea în construcţii, b) amenajarea teritoriului şi urbanismul, c) autorizarea executării lucrărilor de construcţii, d) supravegherea pieţei produselor pentru construcţii, e) avizarea, în condiţiile legii, a documentaţiilor tehnico-economice pentru investiţiile finanţate din fonduri publice. Art. 2. - I.S.C. exercită controlul de stat cu privire la respectarea dispoziţiilor legale în domeniile sale de competenţă la toţi factorii implicaţi în conceperea, realizarea şi exploatarea construcţiilor, precum şi în postutilizarea construcţiilor din unităţile sectorului public, mixt şi privat, la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale la persoane fizice şi juridice, la organisme neguvernamentale şi asociaţii profesionale, la alte categorii de angajatori, precum şi la investitori, proiectanţi, executanţi, cercetători, producători şi reprezentanţi autorizaţi ai acestora, importatori şi distribuitori de produse pentru construcţii, proprietari, administratori şi utilizatori ai construcţiilor, experţi tehnici atestaţi, verificatori de proiecte atestaţi, responsabili tehnici cu execuţia atestaţi, diriginţi de şantier autorizaţi, auditori energetici pentru clădiri atestaţi. B. Atribuţii generale ale I.S.C.: Art. 3. - În realizarea funcţiilor sale, I.S.C. exercită următoarele atribuţii generale: I. funcţia de autoritate de stat:

contractate ori garantate de stat. în condiţiile legii. în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare. procedurile şi instrucţiunile privind realizarea atribuţiilor specifice I. potrivit valorii determinate conform devizului general. h) participă. prin Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de autoritate de stat în domeniul construcţiilor. în scopul introducerii progresului tehnic şi armonizării cu actele normative şi reglementative comunitare. 500/2002 privind finanţele publice. 42 din Legea nr. contractate ori garantate de stat. în cazul constatării nerespectării reglementărilor tehnice specifice. legislaţia în vigoare prevede organizarea de licitaţii deschise.C.. exclusiv TVA. din punct de vedere tehnic. în domeniile sale de activitate. d) suspendă sau anulează autorizarea laboratoarelor de analiză şi încercări în construcţii. II. g) propune. urbanism şi amenajarea teritoriului. care se aprobă. în cazuri de seisme şi alunecări de teren. pentru avizarea reglementărilor tehnice în construcţii. în cadrul Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă. consolidări. iniţierea de proiecte de acte normative în domeniile sale de activitate şi în domeniile conexe. e) autorizează diriginţii de şantier din construcţii. b) participă la stabilirea măsurilor organizatorice şi de acţionare pe plan local şi central. modificări. la cererea proprietarilor. precum şi documentaţiile tehnico-economice aferente lucrărilor de intervenţii la construcţii existente – reparaţii. reabilitări. j) elaborează şi actualizează.. . f) suspendă sau anulează autorizaţiile diriginţilor de şantier în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementarilor tehnice. după caz. documentaţiile tehnico-economice aferente obiectivelor de investiţii noi. acorduri pentru intervenţii asupra construcţiilor existente precum şi la cele noi. i) propune Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în calitate de autoritate de reglementare în domeniul construcţiilor revizuirea/actualizarea reglementărilor tehnice.S. în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare. organului de specialitate al administraţiei publice centrale competent potrivit legii. pentru care. restaurări. prin reprezentanţi desemnaţi la activitatea comitetelor tehnice de specialitate. ori de câte ori este necesar. funcţia de reglementare şi avizare: a) avizează. ai căror indicatori tehnico-economici se aprobă de Guvern în condiţiile prevăzute la art. din fonduri publice sau din credite externe. în situaţiile în care acestea pot induce influenţe asupra construcţiilor existente.a) exercită controlul statului privind respectarea şi aplicarea unitară a dispoziţiilor legale şi a reglementărilor tehnice în vigoare. – finanţate din fonduri publice sau din credite externe. c) autorizează laboratoarele de analiză şi încercări în activitatea de construcţii. care se finanţează potrivit legii. cu modificările şi completările ulterioare. b) emite. în condiţiile legislaţiei specifice în vigoare.

c) exercită controlul statului la organele de specialitate ale administraţiei publice locale. în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare. al Ministerului Educaţiei. precum şi la cele prevăzute de proiectant. III. Familiei şi Protecţiei Sociale.C. f) verifică şi dispune măsuri pentru punerea în siguranţă a monumentelor şi siturilor istorice. b) participă la fazele determinante pentru rezistenţă mecanică şi stabilitate ale construcţiilor stabilite conform reglementărilor în vigoare. autorizare. infrastructurii tehnico-edilitare. proiectare. Cercetării. . recepţie.S. indiferent de forma de proprietate sau destinaţia construcţiilor. cu avizul Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. funcţia de autoritate de control şi inspecţie: a) exercită controlul statului privind calitatea în construcţii. naţionale şi din alte surse legal constituite în domeniile construcţiilor de locuinţe. k) organizează.. numai în cazurile îndeplinirii acestora.prin ordin al ministrului dezvoltării regionale şi turismului dacă prin acestea se reglementează activităţi de interes public. cu privire la emiterea certificatelor de urbanism şi a autorizaţiilor de construire/desfiinţare. rutiere. în relaţiile de cooperare internaţională cu instituţii similare. şi la organizarea şi exercitarea activităţii de control a disciplinei în construcţii. g) elaborează programele trimestriale de acţiuni şi de inspecţie pentru implementarea politicii Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului în domeniu. sau prin decizie a inspectorului general dacă aplicabilitatea acestora este de ordin intern al I. d) exercită controlul statului în domeniul disciplinei în urbanism şi al amenajării teritoriului. reabilitare termică a clădirilor de locuit multietajate. ca organ de specialitate. pe care le avizează odată cu luarea în evidenţă a lucrării potrivit legii. h) exercită controlul execuţiei şi recepţiei lucrărilor finanţate din fonduri comunitare. social-culturale şi sportive. e) exercită controlul statului privind supravegherea pieţei produselor pentru construcţii în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare. execuţie. Tineretului şi Sportului şi al Ministerului Muncii. precum şi a clădirilor aflate în patrimoniul cultural. funcţia de reprezentare: a) reprezintă Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului. în conformitate cu prevederile legale şi reglementările tehnice în vigoare. scop în care verifică dacă sunt îndeplinite condiţiile tehnice din proiectele şi reglementările aplicabile şi autorizează continuarea execuţiei lucrărilor de construcţii. utilizare şi postutilizare. pentru aplicarea regulilor obligatorii stabilite prin actele normative în vigoare. reducerii vulnerabilităţii seismice a construcţiilor. cursuri de calificare pentru personalul cu studii medii şi de formare continuă şi perfecţionare profesională pentru personalul cu studii superioare în domeniul construcţiilor. în toate etapele de concepţie. IV.

b) verifică respectarea reglementărilor referitoare la recepţia construcţiilor. staţii de producere a agregatelor.C. laboratoare de încercări. staţii de mixturi asfaltice. reanalizarea sau suspendarea agrementelor tehnice. de cercetare. administratorii şi utilizatorii de construcţii respectarea reglementărilor privind urmărirea în exploatare a construcţiilor în cazurile când aceasta este stabilită prin proiecte şi reglementări tehnice. B. staţii de betoane. . precum şi la întocmirea. necesare în activitatea de control privind asigurarea cerinţelor esenţiale de calitate în construcţii.S. atunci când. e) pentru reducerea riscurilor privind siguranţa vieţii oamenilor.încetarea utilizării construcţiilor după producerea unor accidente tehnice sau dezastre.efectuarea de expertize tehnice la construcţii indiferent de forma de proprietate şi de destinaţia acestora. d) verifică la proprietarii. astfel încât să fie asigurate cerinţele de calitate a construcţiilor. şi poate propune autorităţii de reglementare. executanţi. domeniul şi condiţiile de utilizare ale produselor. după caz. cu alte instituţii cu atribuţii de control. soluţii şi proiecte de consolidare şi altele asemenea. organisme de certificare a sistemelor de calitate şi a produselor pentru construcţii. I. administratorilor sau utilizatorilor. cu instituţii publice sau private şi cu reprezentanţii partenerilor sociali. rapoarte de încercări.S. siguranţa în exploatare şi izolarea termică. în domeniile de activitate specifice. păstrarea şi completarea Cărţii tehnice a acestora. Atribuţii specifice: Art. respectiv: rezistenţa mecanică şi stabilitatea. c) cooperează. exercită următoarele atribuţii specifice: a) verifică implementarea şi certificarea sistemelor de management al calităţii în construcţii la persoanele fizice autorizate/juridice cu activitate în construcţii. în urma inspecţiei se concluzionează astfel. cu autorităţile administraţiei publice centrale. f) dispune prelevarea de probe şi trimiterea acestora spre testare laboratoarelor de analiză şi încercări autorizate în vederea efectuării încercărilor necesare pentru confirmarea concluziilor în controalele efectuate.b) este membru al Consorţiului European pentru Controlul Construcţiilor.C. I. când în urma unei expertize se concluzionează că este pusă în pericol viaţa cetăţenilor ori posibilitatea producerii de pagube materiale. În scopul fundamentării concluziilor . c) verifică modul de respectare a agrementelor tehnice privind caracteristicile. rapoarte de cercetare. cu toate drepturile şi obligaţiile care decurg din aceasta. dispune proprietarilor. laboratoare de încercări în construcţii.În realizarea funcţiilor sale. şi verificarea calităţii produselor pentru construcţii. . respectiv proiectanţi. elaboratori de agremente tehnice. procedeelor şi echipamentelor agrementate. precum şi punerea în siguranţă a construcţiilor şi a terenurilor aferente. 4. d) colaborează cu instituţiile de învăţământ superior de specialitate. firme de consultanţă. în vederea elaborării de expertize. după caz: .

combustibil. în cazul constatării de neconformităţi. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice. pe care îl supune aprobării ministrului dezvoltării regionale şi turismului. g) urmăreşte respectarea reglementărilor tehnice privind modul de tratare a accidentelor tehnice produse la construcţii. h) verifică respectarea reglementărilor în vigoare privind organizarea şi funcţionarea balastierelor. curăţenie şi monitorizare. I. aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. bombardamente. prin aparatul propriu. j) propune. 22 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. i) dispune autorităţilor competente suspendarea funcţionării balastierelor şi carierelor care afectează rezistenţa şi stabilitatea construcţiilor din vecinătate. alunecări de teren. după caz. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică. oprirea temporară a funcţionării până la stingerea neconformităţilor. q) organizează sistemul informatic necesar activităţii proprii. programe şi investiţii din domeniul său de activitate. în condiţiile legii. precum şi servicii de comunicaţii. uragane etc. se poate dota cu echipamente de laborator specifice proprii şi/sau poate colabora cu instituţii de învăţământ superior de specialitate sau de cercetare. şi alte venituri obţinute conform prevederilor legale. l) realizează venituri din prestări de servicii. carierelor. o) achiziţionează centralizat.controalelor. suspendarea sau anularea atestatului pentru responsabilul tehnic cu execuţia.S.C. după caz. cauzate de fenomene sau calamităţi naturale (cutremure de pământ. 337/2006. autoturisme. în cazul nerespectării de către aceştia a atribuţiilor specifice şi/sau a reglementărilor legale privind cerinţele de asigurare a calităţii în construcţii.). staţiilor de producere a agregatelor şi de mixturi asfaltice şi. cu repercusiuni defavorabile asupra stării şi siguranţei construcţiilor. care se fac venit la bugetul de stat. dispune măsuri de remediere a neconformităţilor sau. echipamente IT. explozii.) sau provocate prin acţiuni ale omului (incendii. m) administrează fondurile bugetare pe care le are la dispoziţie. deficienţe de concepţie şi/sau de execuţie etc. în conformitate cu prevederile art. pază. în condiţiile legii. şocuri. inundaţii. staţiilor de betoane. a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii. unităţilor care fasonează produse din oţel pentru armarea betonului. verificatorul de proiecte. k) organizează şi controlează activitatea de pregătire şi perfecţionare a pregătirii personalului propriu. . m) elaborează proiectul anual de buget. cu modificările şi completările ulterioare precum şi cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. expertul tehnic şi auditorul energetic pentru clădiri. precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului aflate în administrare şi/sau în folosinţă. şi asigură exerciţiul financiar-contabil al instituţiei. p) administrează fondurile alocate prin bugetul aprobat şi finanţează sau cofinanţează proiecte.

urbanismului şi dezvoltării durabile. transmite spre soluţionare celor în drept. aprobate. potrivit competenţelor acestora. . y) valorifică informaţiile şi expertiza dobândită în scopul fundamentării deciziilor privind politicile publice şi strategiile în domeniul construcţiilor.r) primeşte şi rezolvă sau. v) constată contravenţiile şi infracţiunile în toate domeniile specifice de control. u) elaborează sinteze. după caz. evaluări şi rapoarte privind rezultatele activităţii de control desfăşurate. în vederea luării măsurilor ce se impun. cu privire la calitatea şi disciplina în construcţii. aflate în responsabilitatea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului. reclamaţiile şi sesizările persoanelor fizice şi juridice cu privire la încălcarea prevederilor legale şi a reglementărilor tehnice în construcţii în vigoare. aplică sancţiunile prevăzute de lege şi. redactează şi publică studii şi sinteze a activităţilor. x) asigură consultanţă în procesul de pregătire şi execuţie a lucrărilor finanţate din Fondul European de Dezvoltare Regională . s) asigură dotarea tehnică necesară realizării activităţilor specifice. w) organizează activităţi şi manifestări tehnice specifice. amenajării teritoriului. dispune oprirea lucrărilor realizate în mod necorespunzător şi/sau sesizează organele abilitate potrivit legii. după caz. pe care le comunică autorităţilor şi instituţiilor publice cu atribuţii în domeniu. t) publică în condiţiile legii. procedurile şi instrucţiunile privind activităţile sale specifice. urbanism şi amenajarea teritoriului şi la supravegherea pieţei produselor pentru construcţii.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful