You are on page 1of 18

PERUTUSAN ULUNG PANGLIMA TENTERA LAUT PADA 3 APR 2008 DI AUDITORIUM KEMENTAH

BISMILLAHIR RAHMANIRRAHIM,

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAHI WABARAKATUH, DAN SALAM SEJAHTERA.

YANG BERBAHAGIA LAKSAMANA MADYA DATO' HJ MOHAMMED NOORDIN BIN ALI, TIMBALAN PANGLIMA TENTERA LAUT, YANG BERBAHAGIA LAKSAMANA MADYA DATO' AHMAD KAMARULZAMAN BIN AHMAD BADARUDDIN, PANGLIMA WILAYAH LAUT 2,

TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN, WARGA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA (TLDM) YANG SAYA HORMATI.

1.

ALHAMDULILLAH, SAYA MEMANJATKAN KESYUKURAN KE HADRAT

ALLAH S.W.T KERANA HANYA DENGAN LIMPAH KURNIA DAN IZINNYA DAPAT SAYA MENYAMPAIKAN PERUTUSAN ULUNG INI, SELAKU PANGLIMA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA YANG KE-15. SAYA MENJUNJUNG KASIH KEPADA SERI PADUKA BAGINDA YANG DIPERTUAN AGONG DI ATAS PERKENAN BAGINDA TERHADAP PELANTIKAN SAYA. SAYA JUGA BERTERIMA KASIH KEPADA KERAJAAN MALAYSIA KHASNYA, MENTERI PERTAHANAN SERTA MAJLIS ANGKATAN TENTERA MALAYSIA KERANA MELANTIK SAYA MEMIMPIN TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA.

2.

SAYA

DENGAN

RASA

RENDAH

DIRI

BERDOA

SEMOGA

ALLAH

SUBHANAHU WATAALA AKAN SENTIASA MEMBERIKAN SAYA TAUFIK DAN HIDAYAH SERTA KEKUATAN UNTUK MELAKSANAKAN SEGALA TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DENGAN PENUH BERHIKMAH DAN AMANAH. SAYA BERHARAP PELANTIKAN SAYA SEBAGAI PANGLIMA TENTERA LAUT AKAN MEMANFAATKAN

PERKHIDMATAN YANG KITA KASIHI INI.

3.

PENGAMBILALIHAN TERAJU KEPIMPINAN TLDM DIIBARATKAN SEPERTI

PERTUKARAN NAKHODA KAPAL. NAMUN DESTINASI ATAU HALUAN KAPAL TETAP DITERUSKAN SEPERTI YANG TELAH DITETAPKAN. KITA AKAN MENERUSKAN KESINAMBUNGAN DENGAN MENUMPUKAN FOKUS KEPADA CORE BUSINESS TLDM UNTUK MEMASTIKAN KAPAL KITA DESTINASI. SAMPAI KE

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

4.

KITA SEDIA MAKLUM BAHAWA PEMBANGUNAN EKONOMI NEGARA,

KESTABILAN POLITIK DAN KESELAMATAN ADALAH TIGA FAKTOR KEJAYAAN KRITIKAL ATAU CRITICAL SUCCESS FACTORS YANG AKAN MENJAMIN KESELAMATAN TANAH AIR, SERTA KEMAKMURAN SESEBUAH NEGARA. SEBAGAI SALAH SATU ENTITI DI BAWAH PAYUNG ANGKATAN TENTERA MALAYSIA, TLDM BERPERANAN UNTUK MENJAGA DAN MEMPERTAHANKAN KEDAULATAN PERAIRAN NEGARA DENGAN MENJADI SEBUAH ANGKATAN LAUT YANG LEBIH MENYELURUH IAITU BERKEUPAYAAN MELAKSANAKAN

OPERASI DAN BERPERANG DALAM KETIGA-TIGA DIMENSI PEPERANGAN IAITU DIMENSI UDARA, DIMENSI PERMUKAAN AIR DAN DIMENSI BAWAH AIR.

5.

BAGI MENENTUKAN WAWASAN DAN MISI INI DICAPAI, SAYA PERCAYA

THE NAVY PLAN 2008 YANG TELAH DIBANGUNKAN SEBELUM INI, ADALAH ALAT ATAU TOOLS YANG TERBAIK DALAM MEMBANTU KITA UNTUK MENCAPAI HASRAT INI. PASSAGE PLAN IANYA SEUMPAMA PELAN PELAYARAN ATAU KAPAL YANG BELAYAR. TELITI PELAN DENGAN PELAYARAN SERTA

SEBELUM

MEMERLUKAN

PERANCANGAN

INPUT

KERJASAMA SEMUA PIHAK BAGI MENJAYAKANNYA.

SAYA PERCAYA THE

NAVY PLAN 2008 TELAH MENYEDIAKAN SATU ROAD MAP ATAU STRATEGI YANG FOKUS UNTUK MEMBANTU MELAKSANAKAN TRANSFORMASI INI. SEHUBUNGAN ITU SAYA TIDAK AKAN MENGUBAH STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH DITETAPKAN DI DALAM THE NAVY PLAN MALAH AKAN BERUSAHA DENGAN LEBIH LAGI BAGI MENENTUKAN IANYA DIHAYATI OLEH THE NAVY PEOPLE BAGI MEMUDAHKAN YANG USAHA TLDM DAN KE ARAH MEMBENTUK SEIRING DENGAN

ORGANISASI

CEMERLANG

FLEKSIBEL

WAWASAN TLDM TO BE A QUALITY NAVY.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

6.

BAGI MENENTUKAN PEMBANGUNAN TLDM KE ARAH YANG LEBIH

CEMERLANG, SAYA TELAH MENGGARISKAN 6 STRATEGI YANG PERLU DIBERI PERHATIAN. SAYA JUGA TELAH MENGENAL PASTI BEBERAPA PELAN TINDAK BAGI MENCAPAI STRATEGI-STRATEGI TERSEBUT. STRATEGI DAN PELAN

TINDAK YANG TELAH DIKENAL PASTI INI ADALAH HASIL NUKILAN SAYA DI SEPANJANG PERKHIDMATAN SAYA DI TLDM.

7.

STRATEGI PERTAMA IALAH UNTUK MEMBANGUNKAN ARMADA TLDM

KE TAHAP MISSION CAPABILITY YANG OPTIMUM DENGAN BERPAKSIKAN FALSAFAH WE EXIST BECAUSE OF THE FLEET.

A.

BAGI MENGHADAPI STRATEGI INI, SAYA AKAN BERUSAHA UNTUK PROJEK-PROJEK YANG TELAH DIKENAL PASTI

MEMASTIKAN

DILAKSANAKAN BAGI MEMANTAPKAN LAGI KEUPAYAAN ARMADA KITA.

B.

TLDM KINI DALAM PERANCANGAN UNTUK MELAKSANAKAN

PROGRAM PEMANJANGAN HAYAT PERKHIDMATAN KAPAL ATAU SHIP LIFE EXTENSION PROGRAM UNTUK MENINGKATKAN LAGI KEUPAYAAN KAPAL-KAPAL YANG TELAH BERUMUR. TLDM JUGA DALAM

PERANCANGAN UNTUK MEMPEROLEHI KAPAL FRIGATE KUMPULAN KEDUA BAGI MEMANTAPKAN LAGI ARMADA KITA. PEMASANGAN BAKI 4 KAPAL RONDA NGPV DI SAMPING ITU, SEDANG GIAT

DIBANGUNKAN DAN 2 BUAH KAPAL SELAM YANG BAKAL KEMBALI KE TANAH AIR TIDAK LAMA LAGI AKAN MENINGKATKAN LAGI KEUPAYAAN TLDM APABILA SIAP KELAK. PEMBANGUNAN PEMBANGUNAN YANG TELAH DIRANCANG INI AKAN MENJADIKAN TLDM SEBUAH ANGKATAN LAUT YANG KREDIBEL DAN SECARA LANGSUNG AKAN DAPAT MEMPERTINGKATKAN CIRI CEGAH RINTANG ATM.

C.

PELAN TINDAK SETERUSNYA PULA AKAN SAYA TUMPUKAN

KEPADA PENGURUSAN DAN SENGGARAAN ARMADA YANG SEDIA ADA SEKARANG DENGAN LEBIH BIJAK DAN BERKESAN.

D.

DALAM MENJADIKAN TLDM SEBUAH PERKHIDMATAN YANG BEBERAPA INISIATIF AKAN DILAKSANAKAN

INTEROPERABLE,

ANTARANYA DALAM PEROLEHAN SISTEM, PERALATAN DAN PLATFORM BARU, TLDM TELAH MENETAPKAN BEBERAPA CIRI REKA BENTUK DIADAPTASIKAN UNTUK OPERASI BERSAMA TERUTAMA DENGAN

RAKAN-RAKAN SEPERKHIDMATAN TENTERA DARAT DIRAJA MALAYSIA DAN TENTERA UDARA DIRAJA MALAYSIA; DAN JUGA TENTERATENTERA ASING. ATAU APA YANG PENTING ADALAH HASIL PENCAPAIAN YANG DIHASRATKAN MENJURUS KEPADA

MATLAMAT

MENINGKATKAN KESIAGAAN DAN KEUPAYAAN ARMADA TLDM.

8.

SAYA

YAKIN,

KITA

MAMPU

DAN

BERSEDIA

UNTUK

PROSES

TRANSFORMASI INI INSYA ALLAH. DENGAN KEYAKINAN DIRI, TLDM AKAN TERUS MENGORAK LANGKAH MEMBANGUNKAN ANGKATAN LAUTNYA YANG BENAR-BENAR DISEGANI DAN KREDIBEL DI RANTAU INI.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

9.

STRATEGI KEDUA YANG AKAN DIBERI TUMPUAN IALAH PEMBANGUNAN

SUMBER MANUSIA.

A.

TLDM

AMAT

MENYEDARI

BAHAWA

BAGAIMANA

GAH

NYA

SESEBUAH PERKHIDMATAN ITU TETAPI JIKA TIDAK DISERTAI DENGAN SUMBER MANUSIA YANG BERPENGETAHUAN DAN TERLATIH, IA TIDAK AKAN MEMBERI MAKNA. THE NAVY PEOPLE MERUPAKAN ASET PALING PENTING KEPADA TLDM, TIADA GUNANYA MEMPUNYAI ARMADA YANG CANGGIH DAN BERTEKNOLOGI TINGGI, ANDAINYA ANGGOTANYA TIDAK BERKEMAMPUAN DAN TERLATIH UNTUK MENYENGGARA DAN

MENGENDALIKANNYA.

B.

PERALATAN PERANG DAN SISTEM

TEMPUR AKAN HANYA

MENJADI ENABLER ATAU PEMANGKIN TETAPI PEOPLE ATAU ANGGOTA, TERUTAMA THE NAVY PEOPLE, YANG MENENTUKAN KITA MENANG PERANG. JUSTERU ITU, SEBAGAI NADI PENGGERAK ORGANISASI,

PELAN TINDAK SAYA DALAM MENGHADAPI STRATEGI INI IALAH DENGAN MENITIK THE BERAT NAVY PEMBANGUNAN PEOPLE MODAL INSAN TINGGI DAN DAN

MENENTUKAN

BERSEMANGAT

BERMOTIVASI UNTUK BEKERJA.

TUMPUAN AKAN DIBERIKAN UNTUK

MEMBANGUNKAN SUMBER MANUSIA SECARA MENYELURUH DENGAN MEMBERI PELUANG SAMA RATA KEPADA SEMUA PERINGKAT

ANGGOTANYA. PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA YANG MENGIKUT

KEHENDAK

KOMPETENSI

DAN

KEMAHIRAN

YANG

TERKINI

DAN

RELEVAN AKAN DAPAT MEWUJUDKAN SATU TIM BERSEMANGAT TINGGI ATAU HIGHLY MOTIVATED TEAM DI SEMUA PERINGKAT UNIT MAHUPUN FORMASI.

C.

PELAN TINDAK SAYA JUGA AKAN MENGAMBIL KIRA KEHENDAK DALAM PEMBANGUNAN SUMBER MANUSIA, IAITU

PELANGGAN

KEHENDAK-KEHENDAK KAPAL DI ARMADA. SEBELUM DITUGASKAN DI KAPAL-KAPAL DAN UNIT-UNIT TLDM, SETIAP PERINGKAT THE NAVY KE ARAH

PEOPLE AKAN DIBERI PERSIAPAN YANG SECUKUPNYA

KOMPETENSI DAN KEMAHIRAN YANG SESUAI TERUTAMA DALAM KEMAHIRAN PERANG. MENGENDALIKAN ALAT-ALAT TEMPUR DAN SISTEM

D.

SAYA AKAN MENGGUNAKAN KONSEP RIGHT MAN FOR THE RIGHT

JOB DALAM MENENTUKAN PERANCANGAN DAN PENEMPATAN SUMBER MANUSIA AKAN LEBIH EFISIEN DAN SEJAJAR DENGAN

PERKEMBANGAN PEROLEHAN ASET-ASET BARU. KITA PERLU LEBIH TELITI AGAR PENUGASAN DAN PENEMPATAN WARGA ADALAH TEPAT DAN MEMANFAATKAN PERKHIDMATAN. INI MERUPAKAN CABARAN KEPADA BAHAGIAN PENGURUSAN SUMBER MANUSIA TETAPI IA PERLU DITANGANI SECARA BERTERUSAN UNTUK MENENTUKAN KEPUASAN KERJA YANG TINGGI UNTUK SEMUA PERINGKAT WARGA TLDM.

E.

PELAN TINDAK SETERUSNYA IALAH DENGAN MENGGALAKKAN

WARGANYA MEMPERTINGKATKAN KELULUSAN AKADEMIK MASINGMASING DENGAN MENYEDIAKAN YANG KEMUDAHAN BAGI WARGANYA DENGAN

MENGIKUTI

KURSUS

BERSESUAIAN,

SEJAJAR

MATLAMAT MENJADIKAN TLDM SEBUAH LEARNING ORGANISATION SERTA MEMUPUK BUDAYA PEMBELAJARAN SEPANJANG HAYAT.

F.

SAYA HARAP TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN, AKAN MENGAMBIL INI DAN DIRI AKAN BERUSAHA SENDIRI TERUS BAGI DAN MENAMBAH ILMU DEMI

PELUANG

MEMANFAAT PROFESIONAL

PERKHIDMATAN. AGAR

KURSUS TLDM

DISEDIAKAN

WARGA

SENTIASA TERLATIH, BERSEDIA SERTA MENINGKATKAN PRESTASI MASING-MASING DAN TIDAK KETINGGALAN DALAM ERA MAKLUMAT YANG BERASASKAN PENGETAHUAN. PEROLEHAN ILMU SERTA

PENGETAHUAN ADALAH SATU KEJAYAAN YANG HARUS DIBANGGAKAN TETAPI APA YANG LEBIH PENTING DAN MENCABAR ADALAH BAGI KITA MEMPRAKTIKKAN SERTA MENGHAYATI ILMU DAN PENGETAHUAN YANG DIPELAJARI.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

10.

STRATEGI KETIGA IALAH MENGENAI MEMANTAPKAN KEPIMPINAN.

A.

SAYA PERCAYA PEMBENTUKAN KEPIMPINAN YANG MANTAP

AKAN MENJANA PRODUKTIVITI SECARA MENYELURUH. SETIAP WARGA TLDM MERUPAKAN PEMIMPIN DI PERINGKAT MASING-MASING. CIRI-

CIRI KEPIMPINAN ITU, TELAH TERSEMAT DALAM DIRI SETIAP WARGA TLDM. APA YANG PERLU IALAH UNTUK MEMANTAPKANNYA BAGI

MENYOKONG ORGANISASI. SAYA PERCAYA SETIAP THE NAVY PEOPLE MEMPUNYAI SIKAP KEPIMPINAN YANG SENTIASA MEMBERIKAN

KOMITMEN UNTUK MENJADIKAN TLDM SEBUAH PERKHIDMATAN YANG CEMERLANG DALAM ABAD KE-21 INI. DENGAN PENGHAYATAN INI, SEMUA WARGA TLDM BUKAN SAHAJA JELAS MENGENAI HALA TUJU TLDM BAHKAN MAMPU MENGHASILKAN SENSE OF OWNERSHIP YANG BOLEH MEMUPUK SIKAP YANG LEBIH BERTANGGUNGJAWAB DALAM APA JUA YANG DILAKUKAN.

B.

PELAN TINDAK SAYA INI IALAH UNTUK TERUS MENEKANKAN

KEPENTINGAN ASPEK KEPIMPINAN. SEMUA UNIT DAN FORMASI HARUS MENEKANKAN TENTANG PENTINGNYA KEPIMPINAN MELALUI TELADAN. KITA PERLU TEGAS DAN MENGAMBIL LANGKAH-LANGKAH HOLISTIK BAGI MENANGANI SEMUA CABARAN DISIPLIN DAN SALAH LAKU SUPAYA IA TIDAK TERUS MENULAR DALAM PERKHIDMATAN YANG KITA SAYANGI INI.

C.

SIFAT KEPIMPINAN YANG EFEKTIF HARUS MENEKANKAN ASPEK

KEBAJIKAN WARGA TLDM MELALUI SISTEM PEGAWAI BAHAGIAN ATAU DIVISIONAL SYSTEM YANG UNIK DAN TERATUR. SISTEM INI MEMANG TERBUKTI BERKESAN SEKIRANYA SEMUA PEGAWAI DAN BINTARA BAHAGIAN PEMIMPIN MEMAHAMI, PERLU LEBIH MENGHAYATI KREATIF DAN MEMPRAKTIKKANNYA. ASPEK PENGURUSAN

DALAM

ANGGOTA KE ARAH MEMPERTINGKATKAN SEMANGAT KEKITAAN, SETIA KAWAN DAN SEKALI GUS MEMBANTU MENGHASILKAN SATU PASUKAN YANG MANTAP. PEMIMPIN PERLU MEMPUNYAI NILAI-NILAI STRATEGIC LEADERSHIP YANG BERTINDAK SEBAGAI SEORANG

FACILITATOR DAN ENABLER BAGI MEMASTIKAN VISI DAN MISI DIHASRATKAN TERCAPAI ATAU DIREALISASIKAN.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

11.

STRATEGI KEEMPAT IALAH MEMPERGIATKAN BUDAYA KUALITI DALAM

TLDM.

A.

TO BE A QUALITY NAVY IALAH WAWASAN TLDM YANG JELAS

MEMBUKTIKAN BAHAWA TLDM TELAH LAMA MENERAPKAN BUDAYA KUALITI DALAM TUGAS SEHARIAN DAN TELAH MENJADIKAN TLDM SEBUAH ORGANISASI YANG CEKAP DAN BERKESAN.

10

B.

BERMULA DENGAN TOTAL QUALITY MANAGEMENT, MS ISO 9001 KE BALANCED ATAU SCORE CARD, PENGGUNAAN DIDAPATI ALAT DAPAT

HINGGA

PENGURUSAN

MANAGEMENT

TOOLS

MENINGKATKAN PRODUKTIVITI YANG LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF. SEHUBUNGAN ITU PELAN TINDAK SAYA IALAH TOOLS UNTUK YANG TERUS LEBIH

MENGIMPLEMENTASIKAN

MANAGEMENT

BERKESAN DALAM AKTIVITI SEHARIAN BAGI MENCAPAI VISI DAN MISI TLDM.

C.

BUDAYA

KUALITI SEPERTI

JUGA KUALITI

MERANGKUMI TEMPAT KERJA

ASPEK-ASPEK DAN KUALITI

KEMANUSIAAN KEHIDUPAN.

TUMPUAN AKAN DIBERIKAN KEPADA PENINGKATAN

KUALITI KEHIDUPAN THE NAVY PEOPLE AGAR WARGA TLDM DAN KELUARGA DAPAT MENJALANI KEHIDUPAN SEHARIAN YANG SELESA, SELAMAT DAN HARMONI.

D.

SIKAP KREATIF DAN INOVATIF ADALAH ANTARA SIKAP YANG

PERLU ADA PADA SETIAP THE NAVY PEOPLE. SAYA JUGA MENGALUALUKAN THE NAVY PEOPLE AGAR MENYUMBANG IDEA DAN MEMBUAT PENAMBAHBAIKAN SECARA BERTERUSAN DEMI MENINGKATKAN

KUALITI DAN PRODUKTIVITI. TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SENTIASA DIGALAKKAN UNTUK MEMBERI IDEA JIKA MEMBERI KEBAIKAN KEPADA PERKHIDMATAN KITA INI. KITA TIDAK PERLU MENUNGGU ARAHAN

UNTUK MELAKUKAN TUGAS TERSEBUT, SEKIRANYA KITA MEMPUNYAI KEYAKINAN DAN MAHIR DALAM TUGAS KITA. SAYA MENGALU-ALUKAN

11

USAHA DAN IDEA TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SUPAYA DAPAT DIADAPTASIKAN DALAM TLDM SEKIRANYA IA RELEVAN UNTUK DIGUNA PAKAI. TLDM SUDAH PASTI MERASA BANGGA MEMPUNYAI WARGA

TLDM YANG SENTIASA MEMBUDAYAKAN SERTA MEMPERKASAKAN KUALITI SETIAP HARI.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

12.

STRATEGI YANG KELIMA ADALAH MEMANTAPKAN ASPEK WORK

PROCESSES ATAU PROSES KERJA DI DALAM TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA.

A.

SEMUA WARGA THE NAVY PEOPLE PERLU MEMAHAMI PROSES

KERJA DALAM SETIAP AKTIVITI YANG DILAKSANAKAN. SEKIRANYA PROSES KERJA DIFAHAMI DENGAN JELAS IANYA AKAN MEMUDAHKAN KITA MENGKAJI KEBERKESANANNYA.

D.

KEBERKESANAN

PROSES

KERJA

AKAN

DINILAI

MELALUI

PROSES VALIDASI UNTUK MENENTUKAN SAMA ADA IA MASIH RELEVAN ATAU SEBALIKNYA. SENDIRI BAGAIMANA KITA SENTIASA PERLU MENYOAL DIRI KITA SAYA BOLEH MELAKSANAKAN KERJA INI

DENGAN LEBIH BAIK DAN BERKESAN.

12

E.

AMALAN

KONSEP

BEST

PRACTICES

DAN

BEBERAPA

PENDEKATAN SEPERTI BALANCE SCORECARD PERLU DIPERLUASKAN APLIKASINYA. KONSEP PRAKTIS TERBAIK AKAN DAPAT

MEMPERCEPATKAN PROSES TRANSFORMASI TLDM KE ARAH WORLD CLASS NAVY SEPERTI YANG DI WAR-WARKAN SEBELUM INI DI AWAL PERUTUSAN SAYA TADI.

F.

PENGGUNAAN TEKNOLOGI KOMUNIKASI DAN MAKLUMAT ATAU

ICT JUGA AKAN DIPERKASAKAN DALAM MENCARI PENDEKATAN BARU DI DALAM PROSES KERJA SEHARIAN KITA. KINI, PENGGUNAAN

TLDMNET TELAH DILAKSANAKAN SECARA MELUAS DAN MENJADI CONNECTING AGENT ANTARA MANUSIA DAN MATERIAL. IA JUGA MERUPAKAN ENABLING AGENT SERTA CATALYST BAGI

MEMPERKEMASKAN PROSES-PROSES KERJA KE ARAH MENJADIKAN TLDM LEBIH EFISIEN DAN EFEKTIF. SAYA AKAN MENERUSKAN PELAN TINDAK PEMBANGUNAN ICT MELIPUTI RANGKAIAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI MAKLUMAT DI DALAM BEBERAPA FASA SUPAYA TLDM BENAR-BENAR MENJADI SEBUAH E-ORGANISATION.

13

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

13.

STRATEGI SAYA YANG KEENAM DAN YANG TERAKHIR ADALAH UNTUK SEMANGAT MEMENTINGKAN JOINTNESS ATAU

MENERAPKAN

KEBERSAMAAN DI DALAM TLDM. A. KONSEP INI ADALAH MERUPAKAN KETIGA-TIGA ANGKATAN GABUNGAN ASET DAN ATM. ADALAH

KEUPAYAAN TERTUBUHNYA

ANTARA MARKAS

PERKHIDMATAN BERSAMA

BERDASARKAN KEPADA KONSEP TERSEBUT.

IA PENTING DALAM

MENGHADAPI ANCAMAN KESELAMATAN DAN PEPERANGAN MASA AKAN DATANG KHUSUSNYA DALAM MENANGANI ANCAMAN BENTUK ASYMETRIC SEPERTI KEGANASAN, ANCAMAN SIBER DAN SEBAGAINYA. HAKIKATNYA, DI MASA HADAPAN SEMAKIN BANYAK OPERASI AKAN MEMERLUKAN KITA BEROPERASI SECARA JOINT DAN IA MEMERLUKAN INTEGRASI KETIGA-TIGA PERKHIDMATAN DALAM SEMUA BIDANG.

B.

DALAM

KEADAAN

KEKANGAN

SUMBER

YANG

TERHAD

KHUSUSNYA ASET, SUMBER MANUSIA DAN KEWANGAN, SEGALA SUMBER SEDIA ADA PADA KETIGA-TIGA PERKHIDMATAN PERLU DIOPTIMUMKAN SEBAIK MUNGKIN. BUDAYA SERVICE-CENTRIC ATAU

KEPENTINGAN PERKHIDMATAN INDIVIDU TIDAK AKAN LAGI RELEVAN DAN HARUS DITUKAR KEPADA BUDAYA JOINTNESS YANG MEMBERI FOKUS KEPADA OPERASI SERTA PEMIKIRAN BERSAMA KE ARAH MENJADIKAN ANGKATAN TENTERA MALAYSIA YANG LEBIH JITU DAN KREDIBEL. INI MERUPAKAN SATU CABARAN DAN MEMERLUKAN

14

PEMIKIRAN YANG LEBIH POSITIF DAN TERBUKA BAGI MENENTUKAN SEGALA KEPERLUAN DAN FUNGSI PERKHIDMATAN DIINTEGRASIKAN DENGAN BAIK KHUSUSNYA KOMUNIKASI DAN LOGISTIK.

DATUK-DATUK, TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SEKALIAN,

14.

DENGAN STRATEGI-STRATEGI YANG TELAH SAYA TERANGKAN TADI

SAYA HARAP TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN AKAN BEKERJA BERSAMA SAYA, BAGI MENGHARUNGI SEBARANG CABARAN DALAM MENENTUKAN TLDM RELEVAN, DAPAT BERDAYA SAING, DISEGANI DAN DIHORMATI OLEH PERKHIDMATAN PERKHIDMATAN LAIN.

15.

PADA KESEMPATAN INI JUGA , SAYA INGIN MENYENTUH TENTANG

BADAN KEBAJIKAN ANGKATAN TENTERA (BAKAT). PENUBUHAN BAKAT KHUSUS UNTUK MENJAGA KEBAJIKAN KELUARGA ANGGOTA TENTERA YANG MEMERLUKAN SOKONGAN PADU DARI SEMUA PERINGKAT ANGGOTA. BERBAGAI PROGRAM KEMASYARAKATAN DAN KEBAJIKAN DILAKSANAKAN UNTUK MANFAAT SEMUA TANPA MENGIRA PANGKAT DAN JAWATAN. SAYA INGIN MENYERU AGAR SEMUA WARGA TLDM MENGGALAKKAN ISTERI MASING-MASING BERGIAT SECARA SUKARELA DALAM KEGIATAN BAKAT LAUT DEMI KEPENTINGAN KEBAJIKAN BERSAMA.

15

16.

SAYA JUGA INGIN MENGAMBIL KESEMPATAN INI, MENYERU TUAN-TUAN

DAN PUAN-PUAN UNTUK MENJAGA KESIHATAN DIRI, DENGAN MENGAMAL GAYA HIDUP SIHAT. AMALAN HIDUP YANG SIHAT MELALUI PENGAMALAN

PEMAKANAN YANG SEIMBANG, SELALU BERSUKAN DAN MELIBATKAN DIRI DALAM AKTIVITI SUKAN HARUS DITERAPKAN DALAM DIRI SETIAP THE NAVY PEOPLE. KECERGASAN FIZIKAL DAN MENTAL AKAN MENYUMBANG KE ARAH PENINGKATAN PRESTASI DIRI DAN ORGANISASI. APABILA KITA SIHAT, MAKA MUTU KERJA SERTA PRESTASI KITA JUGA TURUT MENINGKAT. TERUSKAN NAVAL CULTURE IAITU BUDAYA KEBERSIHAN YANG KITA AMALKAN DI KAPAL YANG SEWAJARNYA TELAH MEMBERI KESAN YANG SANGAT POSITIF KEPADA ORGANISASI PERSEKITARAN KITA.

DATUK-DATUK, SEKALIAN,

TUAN-TUAN

DAN

PUAN-PUAN

YANG

SAYA

HORMATI

17.

SAYA INGIN BERKONGSI PANDANGAN SAYA MENGENAI AKRONIM SERING KALI SAYA MENDENGAR PERSEPSI YANG NEGATIF

TLDM.

DIKATAKAN MENGENAI MAKNA AKRONIM T, L, D, M DI KALANGAN WARGA TLDM SENDIRI. ADA YANG MENGATAKAN IANYA BERMAKSUD, TEMPAT LAWATAN DAERAH MANJUNG ATAU TEMPAT LAWATAN DAN MAKAN. HASIL MAKLUM BALAS DARIPADA THE NAVY PEOPLE SENDIRI MENYATAKAN MEREKA AMAT MENYAYANGI DAN MERASA BANGGA MENJADI WARGA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA DAN SANGGUP BERKHIDMAT DENGAN PENUH DEDIKASI. HARI INI SAYA MENYERU PARA HADIRIN SEMUA UNTUK MENUKAR PERSEPSI TERSEBUT DENGAN MAKNA YANG LEBIH POSITIF DAN

16

DINAMIK. SAYA INGIN MEMPERKENALKAN AKRONIM YANG AKAN MENJADI PEDOMAN KERJA SEHARIAN KITA DALAM TLDM. IANYA DAPAT

MENGINGATKAN PERANAN KITA DALAM TLDM.

>T >L >D >M

TRAIN LEAD DEVELOP MANAGE

18.

TRAIN, LEAD, DEVELOP DAN MANAGE BUKANLAH PERKARA

ASING

KEPADA SEMUA. IA SEBENARNYA ADALAH KITARAN KARIER KITA SEMASA DALAM LATIHAN DAN SETERUSNYA SEMASA BERTUGAS DALAM TLDM. KITA BERMULA DENGAN DIBERI LATIHAN DAN ILMU YANG SECUKUPNYA DI INSTITUSI LATIHAN MAHUPUN DI UNIT-UNIT AGAR BERKETERAMPILAN UNTUK MENJALANKAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB. SETERUSNYA, DENGAN PENGALAMAN YANG ADA, KITA DIBERIKAN KEPERCAYAAN UNTUK MEMIMPIN MENGIKUT TAHAP MASING-MASING. SESUAI DENGAN ANGKATAN LAUT YANG PROGRESIF, PEMIMPIN AKAN TERLIBAT DENGAN PROSES PEMBANGUNAN DAN MERANCANG UNTUK MEMBANGUNKAN UNIT-UNIT MASING-MASING UNTUK MENINGKATKAN PRODUKTIVITI AGAR LEBIH DINAMIK, DAN

SETERUSNYA DI AKHIR KITARAN MEREKA PERLU MENTADBIR UNTUK MENGEKAL KEMAJUAN PENCAPAIAN TERSEBUT. JADI SAYA BERHARAP AKRONIM INI DAPAT DIJADIKAN FALSAFAH UNTUK KITA MENJALAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB SEMASA BERKHIDMAT DALAM TLDM.

17

19.

PASSAGE ATAU LALUAN PELAYARAN KITA KE DESTINASI YANG

DITETAPKAN TIDAK MUDAH. BERBAGAI CABARAN DAN HALANGAN BAKAL DIHARUNGI. OLEH ITU, SEBAGAI NAKHODA SAYA SANGAT BERHARAP TUANTUAN DAN PUAN-PUAN SEBAGAI LUAS WARGANYA DENGAN SENTIASA BERSEDIA DAN

MENGHARUNGI

SAMUDERA

PENUH

KOMITMEN

KECEKALAN AGAR KITA SEMUA SELAMAT SAMPAI KE DESTINASI YANG KITI INGIN TUJUI IAITU MENJADIKAN KE ARAH TO BE A QUALITY NAVY. INSYA ALLAH.

20.

AKHIR KATA, SAYA BERDOA SEMOGA ALLAH S.W.T MELIMPAHKAN DAN KESEJAHTERAAN HIDUP YANG BERPANJANGAN SERTA

KURNIA

MENGURNIAKAN KESELAMATAN KEPADA TUAN-TUAN DAN PUAN-PUAN SERTA KELUARGA. SEBAGAI PANGLIMA TENTERA LAUT DIRAJA MALAYSIA, SAYA BERIKRAR AKAN MENYEMPURNAKAN KEWAJIPAN SAYA UNTUK MEMIMPIN TLDM DENGAN SEBERAPA BAIK YANG MUNGKIN KE ARAH KECEMERLANGAN YANG KITA HASRATKAN.

SELAMAT BERTUGAS DAN SEDIA BERKORBAN

WABILLAHI TAUFIK WAL HIDAYAH.

18