Sfaturi c˘ atre editori

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸ tii despre aceast˘ a carte
Prezentare general˘ a Aceast˘ a publica¸ tie ePub este oferit˘ a de c˘ atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸ tie mai larg˘ a. Va rug˘ am s˘ a vizita¸ ti Ellen G. White Estate website pentru o list˘ a complet˘ a a publica¸ tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat˘ a ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucr˘ arile ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larg˘ a de subiecte spirituale s ¸i practice. Cal˘ auzit˘ a de Duhul Sfânt, ea l-a în˘ al¸ tat pe Isus s ¸i a ar˘ atat c˘ atre Biblie ca temelie a credin¸ tei sale. Mai multe link-uri O scurt˘ a bibliografie a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfâr¸ situl acordului licen¸ tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc˘ arcarea acestei c˘ ar¸ ti, va acorda ˘ limitat˘ doar o licen¸ ta a, neexclusiv˘ as ¸i netransferabil˘ a pentru utiliza˘ nu permite republicarea, distribu¸ rea personal˘ a. Aceast˘ a licen¸ ta tia, transferul, sublicen¸ ta, vânzarea, preg˘ atirea unor lucr˘ ari derivate, sau folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizat˘ a a acestei c˘ ar¸ ti se va sfâr¸ si prin anularea licen¸ tei acordate prin prezenta. Mai multe informa¸ tii Pentru informa¸ tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ ti sprijini acest serviciu, v˘ a rugam s˘ a contacta¸ ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc˘ atori pentru interesul s ¸i impresiile dumneavoastr˘ as ¸i v˘ a dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ ti citi.

ii

iii

˘ Prefa¸ ta
În august, 1939, editori adventi¸ sti din întreaga lume s-au adunat la Washington pentru a participa la primul conciliu general pe teme editoriale. Ca surs˘ a de inspira¸ tie s ¸i c˘ al˘ auzire, liderii denomina¸ tiunii au ales îndrum˘ arile pe care Ellen White le adresase editorilor s ¸i scriitorilor no¸ stri de-a lungul anilor, culese din manuscrise s ¸i din materialele editate. Aceste sfaturi s ¸i instruc¸ tiuni le fuseser˘ a distribuite editorilor sub forma unei bro¸ suri intitulate Sfaturi pentru editor. Copii ale acestei bro¸ suri fuseser˘ a distribuite membrilor consiliilor formate din directorii caselor noastre de editur˘ as ¸i altor persoane din lume care erau interesate de aceast˘ a activitate de publicare a Bisericii. În ciuda faptului c˘ a aceast˘ a mic˘ a lucrare a fost publicat˘ a în 500 de exemplare, stocul a fost epuizat într-un timp foarte scurt. Lucrarea a început s˘ a fie din ce în ce mai c˘ autat˘ a de to¸ ti lucr˘ atorii. Publicarea acestor sfaturi într-o edi¸ tie nou˘ a accesibil˘ a tuturor sub forma unei publica¸ tii de sine st˘ at˘ atoare a fost cu atât mai necesara cu cât majoritatea activit˘ a¸ tilor editoriale în ceea ce prive¸ ste c˘ ar¸ tile s ¸i [6] periodicele era efectuat˘ a de c˘ atre personal necalificat; în plus acest material le-ar fi folosit foarte mult evangheli¸ stilor de la radio pentru preg˘ atirea script-urilor. ˘ c˘ Cititorul va observa cu siguran¸ ta a aceste solii se refer˘ a destul de clar la un management defectuos sau la alte pericole care afecteaz˘ a lucrarea de publicare. Publica¸ tiile s ¸i casele de editur˘ a sunt date cu numele lor reale. Aceste sfaturi au constituit o surs˘ a de c˘ al˘ auzire pentru ac¸ tiunile din trecut s ¸i de aceea includerea lor aici nu trebuie interpretat˘ a ca fiind o critic˘ a sau o condamnare adus˘ a în prezent publica¸ tiilor sau caselor de editur˘ a respective, ci mai degrab˘ a ca un semnal de alarm˘ a tras pentru a nu se mai repeta gre¸ selile din trecut. Unele dintre periodicele amintite nu mai exist˘ a ast˘ azi s ¸i pentru a-i u¸ sura cititorului identificarea lor, au fost anexate note de subsol. Domeniile abordate de aceste periodice sunt tratate ast˘ azi în alte iv

publica¸ tii. Principiile expuse sunt totu¸ si neschimb˘ atoare s ¸i pot sluji ca îndrumare s ¸i ast˘ azi. Aceast˘ a a doua edi¸ tie cuprinde câteva articole adi¸ tionale care m˘ aresc aria de abordare pentru a r˘ aspunde mai bine nevoilor grupului tot mai mare c˘ aruia i se adreseaz˘ a în prezent volumul, iar câteva articole au fost rearanjate. Pentru ca cititorul s˘ a aib˘ a o în¸ telegere mai bun˘ a a contextului soliilor prezentate, este men¸ tionat˘ as ¸i data scrierii sau a primei public˘ ari. În cazul în care materialul a fost extras din manuscrisele Ellenei White, anul scrierii este men¸ tionat ca parte din creditul surs˘ a. Data public˘ arii este men¸ tionat˘ a în referin¸ tele la fragmentele din articolele ap˘ arute în periodice. În cazul în care materialul a fost selectat din [7] c˘ ar¸ tile propriu-zise, data public˘ arii apare imediat dup˘ a credit. Se sper˘ a ca odat˘ a cu lansarea acestui volum pe o arie de aplicabilitate mai extins˘ a, sfaturile cuprinse aici s˘ a serveasc˘ a efectiv la sporirea eficien¸ tei lucr˘ arii misionare prin literatur˘ a. Administratorii Funda¸ tiei Ellen White

Cuprins
Informa¸ tii despre aceast˘ a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa¸ ta Scopul publica¸ tiilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Natura articolelor din periodice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Temelia, stâlpii s ¸i tr˘ as˘ aturile distinctive ale credin¸ tei noastre . . . 19 ˘ de noua lumin˘ Atitudinea fa¸ ta a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 Cercetarea noii lumini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 Integritatea mesajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Cum s˘ a întâmpin˘ am opozi¸ tia? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Cuvinte de avertizare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ˘ de autorit˘ Atitudinea fa¸ ta a¸ tile civile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Despre publicarea ideilor aflate în opozi¸ tie . . . . . . . . . . . . . . . . . 52 Sfaturi c˘ atre scriitori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Sfaturi pentru editori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 Publica¸ tia reprezentativ˘ a a bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Publica¸ tiile misionare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Publica¸ tiile pe teme educa¸ tionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Publica¸ tiile despre s˘ an˘ atate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Distribuirea periodicelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Reclama f˘ acut˘ a ziarelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 C˘ ar¸ tile de care este nevoie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Retip˘ arirea c˘ ar¸ tilor s ¸i noile edi¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108 Lucrarea independent˘ a de publicare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Comitetul de carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Contribu¸ tia autorilor la lucrare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Ilustrarea c˘ ar¸ tilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Literatura de la încheierea lucr˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

vi

Scopul publica¸ tiilor noastre
¸i eficien¸ ta lucr˘ arii noastre depind O solie hot˘ arât˘ a — Puterea s în mare m˘ asur˘ a de natura literaturii publicat˘ a la editurile noastre. De aceea trebuie s˘ a se lucreze cu mare grij˘ a în alegerea s ¸i preg˘ atirea materialului care va fi introdus în lume. Este nevoie de o foarte mare aten¸ tie s ¸i putere de discern˘ amânt. Noi trebuie s˘ a ne dedic˘ am energia public˘ arii unei literaturi de cea mai pur˘ a calitate s ¸i cu un caracter ˘ tor. Periodicele noastre trebuie s˘ în˘ al¸ ta a fie pline de adev˘ arurile vitale din punct de vedere spiritual. Dumnezeu ne-a înmânat un stindard pe care st˘ a scris: „Aici este r˘ abdarea sfin¸ tilor, care p˘ azesc poruncile lui Dumnezeu s ¸i au m˘ arturia lui Isus.“ (Apocalipsa 14, 12). Aceasta este o solie deosebit˘ a care ne pune de o parte — o solie care nu trebuie s˘ a sune niciodat˘ a nesigur. Aten¸ tia oamenilor trebuie îndep˘ artat˘ a de la fântânile cr˘ apate care nu ¸ tin apa s ¸i îndreptat˘ a c˘ atre Fântâna cu apa vie¸ tii. Publica¸ tiile noastre au datoria cea mai sfânt˘ a de a expune în modul cel mai clar, simplu s ¸i direct bazele spirituale ale credin¸ tei noastre. Peste tot, oamenii trebuie s˘ a ia hot˘ arârea de partea cui s˘ a fie. Ei to¸ ti vor alege s˘ a fie ori sub stindardul adev˘ arului s ¸i neprih˘ anirii ori sub stindardul puterilor apostaziate care se lupt˘ a pentru suprema¸ tie. [12] În timpurile acestea solia lui Dumnezeu c˘ atre lume trebuie s˘ a fie afirmat˘ a cu o hot˘ arâre s ¸i putere de o asemenea natur˘ a încât oamenii s˘ a fie nevoi¸ ti s˘ a abordeze direct adev˘ arul, atât din punctul de vedere al min¸ tii cât s ¸i din punctul de vedere al inimii. Oamenii trebuie ˘ s˘ a fie adu¸ si în situa¸ tia de a vedea superioritatea adev˘ arului fa¸ ta de multitudinea de erori care sunt afirmate din ce în ce mai mult, încercând s˘ a înlocuiasc˘ a, dac˘ a ar fi posibil, Cuvântul lui Dumnezeu pentru acest timp solemn. Scopul suprem al publica¸ tiilor noastre este acela de a-L în˘ al¸ ta pe Dumnezeu s ¸i de a îndrepta aten¸ tia oamenilor c˘ atre adev˘ arul viu din Cuvântul S˘ au. Cu privire la adev˘ ar, Dumnezeu ne cheam˘ a s˘ a ridic˘ am standardul S˘ au s ¸i nu pe al nostru sau al lumii. 7

8

Sfaturi c˘ atre editori

Numai f˘ acând a¸ sa vom avea parte de bel¸ sugul mâinilor Sale. Trebuie s˘ a lu˘ am aminte la felul în care Dumnezeu s-a purtat cu oamenii din vechime. De fiecare dat˘ a când ei în˘ al¸ tau stindardul S˘ au, Dumnezeu îi prosl˘ avea în fa¸ ta du¸ smanilor lor. Dar când, pream˘ arindu-se pe ei în¸ si¸ si, ei nu-i mai erau supu¸ si, aducând slav˘ a unei puteri s ¸i unor principii contrare Lui, Dumnezeu îi l˘ asa s˘ a culeag˘ a roadele comportamentului lor în nenorocire s ¸i înfrângere. Editorii periodicelor noastre, profesorii din s ¸colile noastre, pre˘ , au cu to¸ s ¸edin¸ tii de conferin¸ ta tii nevoie s˘ a bea din apa pur˘ a a râului vie¸ tii. Cu to¸ tii trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a pe deplin cuvintele pe care Domnul i le-a spus femeii samaritene: „Dac˘ a ai cunoa¸ ste darul lui Dumnezeu s ¸i cine este Cel ce-¸ ti zice: «D˘ a-mi s˘ a beau!», tu singur˘ a ai fi cerut s˘ a bei s ¸i El ¸ ti-ar fi dat apa vie¸ tii.... Oricine bea din apa pe care i-o dau Eu, în veac nu-i va fi sete. Ci apa pe care i-o voi da eu se va preface în el într-un izvor de ap˘ a vie, curgând în ve¸ snicie.“ [13] (Ioan 4, 10-14). Natura materialelor date spre publicare — Periodicele noastre trebuie s˘ a dedice spa¸ tiul public˘ arii lucrurilor cu adev˘ arat semnificative. Fiecare articol trebuie s˘ a cuprind˘ a numai gânduri nobile care s˘ a înal¸ te caracterul, gânduri care s˘ a-i ofere cititorului ajutor, lumin˘ a s ¸i t˘ arie. Religia s ¸i sfin¸ tenia în familie trebuie ridicate la un rang mai înalt decât au fost vreodat˘ a. Întocmai cum Enoh a umblat cu Dumnezeu, trebuie s˘ a fac˘ as ¸i adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea, ar˘ atându-¸ si sinceritatea prin cuvinte curate s ¸i prin cuvinte pline de simpatie, blânde¸ te s ¸i dragoste. Uneori este nevoie s˘ a folosim cuvinte de repro¸ ss ¸i mustrare. Aceia care nu mai sunt pe calea cea dreapt˘ a trebuie îndruma¸ ti s˘ a vad˘ a pericolul. Trebuie s˘ a li se adreseze o solie care s˘ a-i trezeasc˘ a din letargia care le ¸ tine sim¸ turile înl˘ an¸ tuite. Dac˘ a nu va avea loc o rede¸ steptare moral˘ a, sufletele acelea vor muri în p˘ acatele lor. Trebuie ca solia adev˘ arului s˘ a p˘ atrund˘ a în inim˘ a ca o sabie ascu¸ tit˘ a cu dou˘ a t˘ ai¸ suri. Adresa¸ ti-le chem˘ ari care s˘ a-i trezeasc˘ a pe cei neglijen¸ ti s ¸i s˘ a aduc˘ a înapoi la Dumnezeu pe cei care r˘ at˘ acesc în prostia lor. Trebuie s˘ a atragem aten¸ tia oamenilor. Solia noastr˘ a este ori o ˘ spre via¸ ˘ ori de moarte spre moarte. Sunt în mireasm˘ a de via¸ ta ta cump˘ an˘ a sufletele oamenilor. Si ¸ de aceea trebuie s˘ a se fac˘ a auzit˘ ao voce care s˘ a strige: „Dac˘ a Domnul este Dumnezeul vostru, merge¸ ti dup˘ a El; dac˘ a este Baal, atunci merge¸ ti dup˘ a el.“ (1Regi 18, 21)....

Scopul publica¸ tiilor noastre

9

Prezenta¸ ti solia pentru timpul acesta — To¸ ti trebuie s˘ a caute s˘ a înve¸ te, s˘ a scrie s ¸i s˘ a publice mai mult cu privire la acele lucruri care stau s˘ a se împlineasc˘ a acum s ¸i care privesc starea sufletelor în ve¸ snicie. Da¸ ti hran˘ a la timpul potrivit celor b˘ atrâni s ¸i celor tineri, celor sfin¸ ti s ¸i celor p˘ ac˘ ato¸ si. Prezenta¸ ti f˘ ar˘ a întârziere tot ceea ce poate fi spus pentru a trezi Biserica din somnul ei. Nu pierde¸ ti timpul [14] îndeletnicindu-v˘ a cu acele lucruri care nu sunt esen¸ tiale s ¸i care nu au nici o semnifica¸ tie pentru nevoile curente ale oamenilor.... Aloca¸ ti mai mult timp public˘ arii s ¸i punerii în circula¸ tie a c˘ ar¸ tilor con¸ tinând adev˘ arul prezent. Atrage¸ ti aten¸ tia asupra c˘ ar¸ tilor care abordeaz˘ a credin¸ ta s ¸i evlavia de natur˘ a practic˘ as ¸i acelora care se ocup˘ a de cuvântul profe¸ tiei. Oamenii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a citeasc˘ a cuvântul sigur al profe¸ tiei în lumina cuvântului viu al lui Dumnezeu. Ei trebuie s˘ as ¸tie c˘ a semnele timpului se împlinesc acum. Numai Dumnezeu poate s˘ a ofere succes în lucrarea de preg˘ atire s ¸i de punere în circula¸ tie a publica¸ tiilor noastre. — Testimonies for the Church 7, 150-158 (1902.) O lucrare bine determinat˘ as ¸i de perspectiv˘ a — Solia de avertizare pentru timpul acesta nu este prezentat˘ a cu seriozitate în cuprinz˘ atoarea lume a afacerilor. Centrele de comer¸ t sunt pline de b˘ arba¸ ti s ¸i femei care au nevoie de adev˘ arul pentru aceste timpuri, dar ˘ salvatoare despre principiile sale valoroase, care nu au o cuno¸ stin¸ ta pentru c˘ a nu se fac eforturi serioase pentru a întâmpina aceast˘ a clas˘ a de oameni exact acolo unde se afl˘ a. Exist˘ a un mandat foarte bine definit s ¸i de perspectiv˘ a pentru publica¸ tiile s ¸i periodicele care ies de sub tiparul editurilor noastre. Aceste ziare nu trebuie s˘ a reproduc˘ a sau s˘ a ia în discu¸ tie erorile care apar în mod constant, tinzând s˘ a dep˘ arteze min¸ tile de adev˘ ar. Articolele trebuie s˘ a trateze adev˘ arurile din Cuvântul lui Dumnezeu, oferind instruc¸ tiuni clare cu privire la adev˘ arurile mântuitoare ale timpului prezent s ¸i avertizând cu privire la iminen¸ ta judec˘ a¸ tii lui Dumnezeu s ¸i sfâr¸ situl tuturor lucrurilor. O dat˘ a cu r˘ aspândirea lucr˘ arii, trebuie m˘ arit num˘ arul de limbi în care apar publica¸ tiile noaste. Editurile noastre lucreaz˘ a acum în ˘ ri, prezentând adev˘ multe ¸ ta arul în limbile francez˘ a, danez˘ a, german˘ a s ¸i multe alte limbi str˘ aine. Pe m˘ asur˘ a ce lucrarea continu˘ a, spiritul de armonie s ¸i unitate trebuie s˘ a domine peste tot; nu avem timp pentru controverse s ¸i dispute. Adev˘ arul trebuie prezentat indiferent

10

Sfaturi c˘ atre editori

˘ ra¸ de condi¸ tii ca o lamp˘ a care arde. Fiecare fiin¸ ta tional˘ a trebuie s˘ a aib˘ a privilegiul de a auzi adev˘ arul pentru timpul acesta. — Manuscris [15] 61, 1909. Încuraj˘ ari s ¸i instruc¸ tiuni timpurii — În iulie 1853 am v˘ azut c˘ a lucrurile nu mergeau a¸ sa cum trebuie, s ¸i c˘ a revista, care apar¸ tinea s ¸i avea girul lui Dumnezeu, nu trebuia s˘ a apar˘ a a¸ sa de rar [Înainte de acest timp Reiew and Herald, ap˘ area în mod neregulat; în timpul de care vorbea Ellen White începuse s˘ a apar˘ a de dou˘ a ori pe lun˘ a.]. În timpurile în care tr˘ aim, cauza noastr˘ a are nevoie ca revista s˘ a apar˘ a s˘ apt˘ amânal s ¸i de tot mai multe bro¸ suri care s˘ a dema¸ ste erorile tot mai mari din timpul nostru; din lips˘ a de mijloace lucrarea este împiedicat˘ a. Am v˘ azut c˘ a adev˘ arul trebuie s˘ a înainteze s ¸i c˘ a noi nu trebuie s˘ a ne temem atât de mult; c˘ a ziarele s ¸i bro¸ surile trebuie mai degrab˘ a trimise acolo unde nu este nevoie de ele, decât ca cineva care le pre¸ tuie¸ ste s ¸i care are de beneficiat de pe urma lor, s˘ a nu aib˘ a acces la ele. Am v˘ azut c˘ a trebuie s˘ a prezent˘ am foarte clar semnele ultimelor zile, pentru c˘ a manifest˘ arile Satanei sunt în cre¸ stere. Num˘ arul publica¸ tiilor lui Satana s ¸i ale agen¸ tilor s˘ ai este în cre¸ stere; puterea lor este în cre¸ stere; noi trebuie s˘ a ne îndeplinim cu repeziciune sarcina de a aduce adev˘ arul în fa¸ ta oamenilor. Mi s-a ar˘ atat c˘ a adev˘ arul odat˘ a publicat, va putea sta în picioare pentru c˘ a este adev˘ arul pentru timpul din urm˘ a; va tr˘ ai de la sine, s ¸i [16] nu va avea nevoie de ap˘ arare în viitor. Nu este nevoie de cuvinte f˘ ar˘ a num˘ ar pentru a ap˘ ara ceea ce vorbe¸ ste de la sine s ¸i str˘ aluce¸ ste în claritatea sa. Adev˘ arul este drept, direct, clar s ¸i se poate ap˘ ara singur; nu tot a¸ sa este s ¸i cu eroarea. Este atât de încurcat˘ as ¸i încâlcit˘ a, încât este nevoie de o mul¸ time de vorbe pentru a o sus¸ tine în forma ei îndoielnic˘ a. Am v˘ azut c˘ a în unele locuri, toat˘ a lumina primit˘ a a venit datorit˘ a publica¸ tiilor; sufletele de acolo au primit adev˘ arul în felul acesta s ¸i apoi le-au vorbit s ¸i altora despre el; s ¸i c˘ a în unele locuri unde sunt c⸠tiva oameni, sunt datorit˘ a lucr˘ arii acestui sol t˘ acut. Acesta fusese predicatorul lor. Lipsa mijloacelor nu trebuie s˘ a stânjeneasc˘ a înaintarea mijloacelor. [17] — Early Writings, 96 (1853).

Natura articolelor din periodice
˘ toare s Practice, în˘ al¸ ta ¸i de ajutor — Periodicele noastre nu trebuie s˘ a cuprind˘ a articole la întâmplare. Nu trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ a povestiri ieftine s ¸i f˘ ar˘ a valoare. Exist˘ a articole siropoase s ¸i cu povestiri care nu vor aduce nici o road˘ a bun˘ a. I-a¸ s sf˘ atui pe editorii no¸ stri: fi¸ ti foarte aten¸ ti atunci când alege¸ ti materialul ce trebuie prezentat lumii. Da¸ ti dovad˘ a de cea mai mare precau¸ tie s ¸i putere de discern˘ amânt. Tine¸ ¸ ti departe de Review and Herald s ¸i de Sign of the Times orice articol f˘ ar˘ a valoare. Din ceea ce deja s-a tip˘ arit se poate g˘ asi material foarte valoros pentru periodicele noastre. M˘ a rog ca Dumnezeu s˘ a sfin¸ teasc˘ a aceast˘ a capacitate a editorilor no¸ stri. Acum câteva s˘ apt˘ amâni am citit un articol în Signs care s-ar fi potrivit foarte bine într-o revist˘ a de caricaturi, dar pentru o revist˘ a ca Signs era doar pleav˘ a în vânt. M-a durut inima când am citit a¸ sa ceva. Nu am putut g˘ asi nici cel mai mic germene de adev˘ ar în acea ˘ ce avea s˘ s˘ amân¸ ta a fie sem˘ anat˘ a prin revista Signs. Sunt de p˘ arere c˘ a articolul nu ar fi fost de folos nici unui cititor. Gusturile unora care î¸ si aduc contribu¸ tia în scris la periodicele noastre trebuie educate s ¸i rafinate. Editorii revistelor Signs of the Times s ¸i Review and Herald ar trebui s˘ a refuze s˘ a umple paginile acestora cu articole produse de unii care-¸ si prezint˘ a ideile lor. Arti- [18] colele care nu sunt prelucrate destul trebuie respinse ca fiind material inapt pentru publicare — cum ar fi articolele acelora care nu cunosc ˘ toare s ce înseamn˘ a o rela¸ tie curat˘ a, în˘ al¸ ta ¸i sfânt˘ a cu Dumnezeu. Nici un articol stângaci s ¸i în form˘ a brut˘ a nu trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ a pe paginile ziarelor noastre. Ele vor sta în fa¸ ta ochilor a mii de cititori s ¸i de acea trebuie s˘ a-le arate cur˘ a¸ tie, noble¸ te s ¸i s˘ a serveasc˘ a sfin¸ tirii sufletului, corpului s ¸i spiritului acestora. Condeiul trebuie folosit ca o unealt˘ a pentru a sem˘ ana în via¸ ta ve¸ snic˘ a. Acesta este un „A¸ sa zice Domnul!“ Articolele publicate în periodicele noastre trebuie s˘ a con¸ tin˘ a numai hran˘ a curat˘ a, f˘ ar˘ a cea mai mic˘ a urm˘ a de pleav˘ a. Noi tr˘ aim într-un timp foarte însemnat. Editorii no¸ stri trebuie s˘ a îng˘ aduie 11

12

Sfaturi c˘ atre editori

˘ vie. Din numai acele articole care sunt str˘ ab˘ atute de o experien¸ ta când în când pastorii s˘ a trimit˘ a mici articole cuprinzând experien¸ te s ¸i s˘ a socoteasc˘ a acest lucru ca ¸ tinând de datoria lor. Când vor auzi despre prietenii cu care au ceva în comun cei care trudesc din greu în ˘ ri str˘ locuri izolate sau cei din ¸ ta aine sau chiar pe insulele oceanelor vor considera acesta ca fiind o adev˘ arat˘ a hran˘ a pentru sufletele lor. Aceste experien¸ te pot fi pentru cititor un adev˘ arat festin al dragostei, pentru c˘ a scriitorii au gustat din pâinea care se pogora din cer. Nu avem nevoie de pove¸ sti siropoase, pentru c˘ a avem destule experien¸ te în via¸ ta de zi cu zi care dac˘ a, în cuvinte simple ar fi povestite în mici articole, le-ar fi de folos multora. To¸ ti cei care trudesc ar trebuie s˘ a încerce asta. Noi vrem s˘ a auzim adev˘ arul, un adev˘ ar statornic, de la oameni statornici s ¸i consacra¸ ti, deopotriv˘ a b˘ arba¸ ti, femei s ¸i tineri. To¸ ti aceia care Îl iubesc pe Dumnezeu s ¸i ale c˘ aror min¸ ti st˘ aruiesc asupra micilor experien¸ te pre¸ tioase s ¸i asupra realit˘ a¸ tilor vii ale vie¸ tii ve¸ snice, s˘ a aprind˘ a flac˘ ara dragostei s ¸i s˘ a lumineze în inimile poporului lui Dumnezeu. Ajuta¸ tii s˘ a treac˘ a cu [19] bine de problemele vie¸ tii de zi cu zi. Pana condus˘ a de Duhul Sfânt — Atât vorbirea cât s ¸i scrisul trebuie s˘ a se afle sub conducerea Duhului Sfânt. Dac˘ a nu se întâmpl˘ a acest lucru s ¸i cu cei care colaboreaz˘ a la periodice, atunci ar fi mai bine ca ei s˘ a pun˘ a condeiul de o parte s ¸i s˘ a se orienteze spre alt˘ a slujb˘ a. Dumnezeu ne cheam˘ a pe munte pentru a vorbi cu el s ¸i atunci, ˘ la cel ce este invizibil, nu vom mai rosti cuvinte privind prin credin¸ ta f˘ ar˘ a valoare. Spa¸ tiul de pe paginile ziarelor noastre este prea pre¸ tios pentru a fi irosit cu articole care nu exceleaz˘ a. S˘ a adune articolele tratând interesele ve¸ snice. Nu folosi¸ ti îns˘ a cuvinte prea preten¸ tioase pentru mintea omului de rând. Articolele noastre trebuie scrise în modul simplu al lui Hristos. Ele nu trebuie s˘ a con¸ tin˘ a deloc pleav˘ a, pentru c˘ a nu se va alege nimic în urma folosirii lor. Dumnezeu cheam˘ a la lucru pene consacrate. Articolele publicate în ziarele noastre ar trebuie s˘ a abunde în idei practice, înalte s ¸i nobile, care vor ajuta, înv˘ a¸ ta s ¸i înt˘ ari mintea celor ce le citesc. Dumnezeu s˘ a-i ajute pe editorii no¸ stri s˘ a aleag˘ a cu în¸ telepciune.... — Manuscris 80, 1899. Articolele spirituale s ¸i s ¸tirile zilei — Nu este de datoria sluji˘ uman˘ torilor lui Dumnezeu s˘ a pream˘ areasc˘ a o fiin¸ ta a, fie ea moart˘ a sau vie. Dumnezeu nu ne-a încredin¸ tat aceast˘ a sarcin˘ a. To¸ ti cei care

Natura articolelor din periodice

13

vin înaintea oamenilor, fie cu ajutorul penei, fie vorbind, trebuie s˘ a se fereasc˘ a a aduce laude vreunui om; f˘ acând astfel ei se situeaz˘ a în afara grani¸ telor stabilite de Dumnezeu. Dând glas acestor sentimente, (lucru foarte u¸ sor realizabil), se irose¸ ste un timp foarte pre¸ tios care ar trebui folosit într-o manier˘ a mai corespunz˘ atoare, dup˘ a mult˘ a rug˘ aciune c˘ atre Dumnezeu s ¸i p˘ art˘ as ¸ie cu Isus. Fiecare cuvânt trebuie s˘ a fie plin de har, ca o m˘ asur˘ a a experien¸ tei comuniunii cu Dumnezeu [20] s ¸i a umplerii de Duhul Sfânt. Apoi, ziarele noastre cuprind articole care se mai g˘ asesc s ¸i în alte ziare s ¸i c˘ ar¸ ti, neexistând nici un motiv ca ele s˘ a fie repetate. Cost˘ a s˘ a po¸ ti publica aceste articole care nu au nici o semnifica¸ tie pentru timpurile noastre s ¸i nici nu prezint˘ a un interes spiritual pentru poporul nostru. Lungile relat˘ ari despre r˘ azboi pot fi ob¸ tinute din orice cotidian sau ziar politic. Editorii pe care Dumnezeu i-a chemat, nu trebuie s˘ a aduc˘ a în fa¸ ta oamenilor subiecte care pot fi g˘ asite în orice publica¸ tie lumeasc˘ a, s ¸i cu cât mai pu¸ tin spa¸ tiu le este alocat în publica¸ tiile bisericii, dedicându-se mai mult pentru acele tipuri de subiecte care pot constitui hran˘ a spiritual˘ a — cum ar fi: experien¸ te arz˘ atoare, studii biblice, apeluri simple s ¸i înfocate — cu atât va fi mai bine pentru binele spiritual al poporului s ¸i pentru înaintarea lucr˘ arii. — Manuscris 95, 1898. În˘ al¸ ta¸ ti-l pe Hristos — Articolele din periodicele noastre nu trebuie s˘ a pream˘ areasc˘ a lucrarea s ¸i personalitatea oamenilor din ˘ , prezentându-le în mod constant oamenilor doar pozi¸ tii de influen¸ ta alte fiin¸ te omene¸ sti. Nu exist˘ a îns˘ a limite pentru a-L în˘ al¸ ta pe Hristos, Mântuitorul nostru. „Noi to¸ ti, cu fe¸ tele senine privind slava Domnului ca într-o oglind˘ a, vom fi schimba¸ ti în aceea¸ si clip˘ a din slav˘ a în slav˘ a [de la caracter la caracter], chiar de Duhul Domnului.“ Aceia care-L iubesc s ¸i-i slujesc lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie lumina lumii, str˘ alucind în mijlocul întunericului moral. — Fundamentals of Christian Education, 480 (1899.) Nu-i în˘ al¸ ta¸ ti pe semenii vo¸ stri — Dac˘ a Domnul nu a a¸ sezat pe umerii nim˘ anui sarcina de a în˘ al¸ ta, sl˘ avi s ¸i l˘ auda femei s ¸i b˘ arba¸ ti, chiar dac˘ a ceea ce au f˘ acut ei a fost cu scopul de a atrage aten¸ tia [21] oamenilor spre lucrurile cu adev˘ arat importante, cele care privesc mântuirea sufletelor, s˘ a dedic˘ am noi timp s ¸i spa¸ tiu pentru a-i ridica în sl˘ avi pe aceia care au lucrat pentru neadev˘ ar? Dumnezeu a încredin¸ tat o slujb˘ a fiec˘ arui om s ¸i El le spune acum acelora c˘ arora le-a dat

14

Sfaturi c˘ atre editori

anumite responsabilit˘ a¸ ti (fie ca vorbitori, fie ca scriitori): „Sarcina voastr˘ a este de a predica Cuvântul.“ Atunci când noi le prezent˘ am oamenilor lucrurile obi¸ snuite care se întâmpl˘ a printre noi, s ¸tirile zilei, nu lucr˘ am pentru adev˘ ar. Noi trebuie s˘ a umplem fiecare pagin˘ a dat˘ a spre publicare cu hran˘ a spiritual˘ a. Ce este pleava pe lâng˘ a grâu? Lucrurile aceste obi¸ snuite sunt de mic˘ a valoare, s ¸i nu sunt decât ca o mâncare rânced˘ a pentru cei care au nevoie de mana cereasc˘ a. — Manuscris, 95, 1898. S˘ a nu inspire sentimentalism — Tr˘ aim într-o perioad˘ a de timp foarte important˘ a în istorie. Avem doar foarte pu¸ tin timp pentru a face o lucrare mare. Sunt foarte împov˘ arat˘ a din cauza condi¸ tiei acestei lumi.... ˘ foarte mare pentru întreaga lume. Tr˘ aim vremuri de o importan¸ ta ˘ de a în¸ Exist˘ a o nevoie uria¸ sa telege instruc¸ tiunile date nou˘ a în Scriptur˘ a. Fie c˘ a este prezentat˘ a în ziare, fie de la amvoane, via¸ ta spiritual˘ a nu trebuie înf˘ a¸ ti¸ sat˘ a astfel încât s˘ a inspire sentimentalism. M˘ a doare sufletul atunci când v˘ ad c˘ a cele mai importante adev˘ aruri sunt înf˘ a¸ ti¸ sate înaintea oamenilor în aceast˘ a form˘ a. Acum, când sunt în joc destinele ve¸ snice ale tuturor oamenilor, articolele publicate în periodicele noastre trebuie s˘ a trezeasc˘ a prin natura lor un sentiment ˘ pentru ca oamenii s˘ de vigilen¸ ta a-¸ si poat˘ a da seama de pericolul [22] în care se afl˘ a. Adev˘ arurile Bibliei trebuie s˘ a impresioneze ast˘ azi inimile într-un mod foarte solemn. Adev˘ arul trebuie înf˘ a¸ ti¸ sat exact ˘ tor pe care l-a avut a¸ sa cum a ie¸ sit de pe buzele celui mai mare Înv˘ a¸ ta lumea. Nici s ¸tirile curente s ¸i nici sentimentalismul nu înnobileaz˘ a periodicele noastre. M˘ a întristeaz˘ as ¸i m˘ a obosesc foarte mult acele numere ale publica¸ tiilor noastre care înjosesc cu neru¸ sinare adev˘ arul. Cu cât sunt mai pu¸ tine numere de acest gen, cu atât mai mare va fi influen¸ ta pe care adev˘ arul sfânt, cu privire la evenimentele care urmeaz˘ a s˘ a aib˘ a loc, o va exercita asupra min¸ tilor oamenilor. „De aceea a zis Isus: Dac˘ a vrea cineva s˘ a vin˘ a dup˘ a Mine, s˘ a se lepede de sine, s˘ a-¸ si ia crucea s ¸i s˘ a M˘ a urmeze. C˘ aci oricine î¸ si va salva via¸ ta o va pierde, dar oricine î¸ si va pierde via¸ ta pentru Mine o va c⸠stiga. C˘ aci ce-i folose¸ ste unui om s˘ a c⸠stige întreaga lume dac˘ a pierde sufletul? Sau ce va da un om în schimb pentru sufletul lui? Iat˘ a c˘ a Fiul Omului va veni în Slava Tat˘ alui s˘ au s ¸i cu îngerii S˘ ai; s ¸i va r˘ aspl˘ ati pe fiecare dup˘ a fapta lui.“

Natura articolelor din periodice

15

Acordul lui Hristos — Unele lucruri publicate de ziarele noastre sunt într-adev˘ ar excelente. Dar când etapele celui mai solemn adev˘ ar sunt prezentate ca având o alur˘ a de închipuire, m˘ a simt îndemnat˘ a s˘ a spun c˘ a dac˘ a Hristos ar fi fost în mijlocul nostru, El nu ar fi fost de acord cu acest lucru. Religia cea mai curat˘ as ¸i pur˘ a trebuie prezentat˘ a oamenilor în mod constant. Atât pe paginile ziarelor cât s ¸i de la amvoane, adev˘ arul trebuie spus într-o asemenea manier˘ a încât s˘ a aib˘ a un profund efect asupra fiec˘ arui suflet care cite¸ ste ziarul sau ascult˘ a pe vor˘ tura a bitor. Aceste realit˘ a¸ ti sunt de natur˘ a ve¸ snic˘ a. Fiecare înv˘ a¸ ta lui Hristos trata numai lucruri de natur˘ a ve¸ snic˘ a. — Manuscris 17, [23] 1910. Înf˘ a¸ ti¸ sa¸ ti lucrurile în maniera Bibliei — Solia trebuie prezentat˘ a într-o manier˘ a sfânt˘ a. Cuvântul Domnului a fost rostit. Domnul face apel la inimi s ¸i buze consacrate. Aceste solii de avertizare trebuie date atât în marile ora¸ se cât s ¸i în or˘ as ¸elele mai mici s ¸i în sate. Oamenii pe care Dumnezeu i-a ales trebuie s˘ a lucreze cu zel pentru a împ˘ ar¸ ti c˘ ar¸ tile noastre, r˘ aspândind astfel lumina. Periodicele noastre nu trebuie s˘ a prezinte adev˘ arul într-o manier˘ a sentimentalist˘ a; aceasta ar sl˘ abi influen¸ ta pe care ar trebui s˘ a o aib˘ a cele mai solemne adev˘ aruri f˘ acute cunoscute muritorilor vreodat˘ a. Ele trebuie s˘ a afirme cu t˘ arie: „A¸ sa zice Domnul!“. Atât repetarea soliilor cât s ¸i prezentarea argumentelor biblice trebuie f˘ acut˘ a nu într-o manier˘ a sentimentalist˘ a ci în maniera Bibliei. Sunt mul¸ ti aceea care caut˘ a dovezile adev˘ aratei religii. Domnul afirm˘ a: „În cuvinte solemne de avertizare, solia trebuie s˘ a mearg˘ a mai departe. Nu trebuie s˘ a include¸ ti în planurile voastre nici un lucru care ar putea z˘ ad˘ arnici prezentarea clar˘ a a soliei. Prezenta¸ ti-o iar˘ as ¸i s ¸i iar˘ as ¸i. Nelegiuirea din ora¸ sele mari este în cre¸ stere: vr˘ ajma¸ sul are o mare putere asupra oamenilor, pentru c˘ a poporul Meu nu s ¸i-a deschis inima ca s˘ a priceap˘ a responsabilitatea pe care o are. Spune poporului Meu s˘ a se apuce de treab˘ as ¸i s˘ a proclame solia. El trebuie s˘ a vorbeasc˘ as ¸i s˘ a lucreze cu simplitatea adev˘ aratei neprih˘ aniri, iar Duhul Meu va impresiona inimile. S˘ a se aud˘ a clar solia de avertizare. Dac˘ a v˘ a ve¸ ti sfin¸ ti prin adev˘ ar, îngerii [24] mei vor merge înaintea voastr˘ a.“ — Scrisoarea 88, 1910. O solie pentru apari¸ tii mai frecvente — În capitolul 21 din Evanghelia dup˘ a Luca, Hristos a profetizat destinul Ierusalimul,

16

Sfaturi c˘ atre editori

legând de acesta scenele care aveau s˘ a aib˘ a loc în istoria lumii, exact înainte de venirea Fiului Omului pe norii cerului cu t˘ arie s ¸i cu o mare slav˘ a. Asculta¸ ti cu aten¸ tie cuvintele Sale: „Lua¸ ti seama la voi în¸ siv˘ a ca s˘ a nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare s ¸i b˘ autur˘ as ¸i cu îngrijor˘ arile vie¸ tii acesteia, s ¸i astfel ziua aceasta s˘ a vin˘ a f˘ ar˘ a veste asupra voastr˘ a. C˘ aci ziua aceea va veni ca un la¸ t peste to¸ ti cei ce locuiesc pe toat˘ a fa¸ ta p˘ amântului. Veghea¸ ti dar în tot timpul s ¸i ruga¸ ti-v˘ a ca s˘ a ave¸ ti putere s˘ a sc˘ apa¸ ti de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla s ¸i s˘ a sta¸ ti în picioare înaintea Fiului Omului.“ Acesta este un avertisment pentru aceia care pretind a fi cre¸ stini. Aceia care au aflat adev˘ arurile probatoare ale timpului acestuia, s ¸i totu¸ si nu se preg˘ atesc înc˘ a pentru venirea Fiului Omului, nu sunt în¸ telep¸ ti. „Lua¸ ti seama la voi în¸ siv˘ a ca s˘ a nu vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare s ¸i b˘ autur˘ as ¸i cu îngrijor˘ arile vie¸ tii acesteia, s ¸i astfel ziua aceasta s˘ a vin˘ a f˘ ar˘ a veste asupra voastr˘ a.“ Lenevia spiritual˘ a nu a fost s ¸i nu va fi niciodat˘ a scuzabil˘ a. Doar dac˘ a vom fi îmbr˘ aca¸ ti cu haina neprih˘ anirii lui Hristos vom putea sc˘ apa de judec˘ a¸ tile care vor veni asupra p˘ amântului. S˘ a ne aducem mereu aminte c˘ a aceste cuvinte au fost printre ultimele rostite de Isus c˘ atre ucenicii s˘ ai. Ar fi mult mai potrivit dac˘ a, în loc s˘ a dedic˘ am spa¸ tiu pentru materiale care nu sunt importante ˘ s˘ nici m˘ acar în a suta parte, am g˘ asi de cuviin¸ ta a prezent˘ am în mod repetat aceste avertismente pe paginile ziarelor s ¸i publica¸ tiilor noastre. Aceste avertismente solemne s ¸i sfinte, trag un semnal de [25] alarm˘ a. Atât membrii bisericii cât s ¸i oamenii din lume au nevoie de aceste instruc¸ tiuni. Acesta este adev˘ arul prezent. — Scrisoarea 20, 1901. Articolele Elenei White în alte câmpuri de misiune — Am impresia c˘ a vre¸ ti articole scurte pentru revist˘ a, dar vre¸ ti multe. Nu m-am sim¸ tit îndemnat˘ a în mod special s˘ a num˘ ar rândurile pe care le scriu. Cred c˘ a ar fi mai folositor ca ziarele noastre s˘ a prezinte ˘ religioas˘ mai mult o via¸ ta a tr˘ ait˘ a cu adev˘ arat; de aceste lucruri au ˘ cu lumina pe care ne-a dat-o nevoie oamenii. Nu este în concordan¸ ta ˘s Dumnezeu s˘ a¸ tinem ascunse experien¸ tele d˘ at˘ atoare de via¸ ta ¸i s˘ a prezent˘ am materiale care produc controverse. Ave¸ ti un vast domeniu din care s˘ a alege¸ ti — multele m˘ arturii. Un bogat material exist˘ a în Christian Education, dar dac˘ a g˘ asi¸ ti ˘ c˘ de cuviin¸ ta a nu este cel mai bun lucru s˘ a alege¸ ti s ¸i s˘ a folosi¸ ti

Natura articolelor din periodice

17

acestea lucruri pe care Dumnezeu le-a dat pentru instruirea poporului S˘ au s ¸i pentru oricine altcineva, le pute¸ ti l˘ asa deoparte. Dar dac˘ a aceste lucruri sunt valoroase, l˘ asa¸ ti-le s˘ a vorbeasc˘ a de la sine. Sunt ˘ . Mi-a¸ pu¸ tin încurcat˘ a în aceast˘ a privin¸ ta ti cerut s˘ a scriu articole scurte. Acest lucru nu este posibil întotdeauna. De aceea v˘ a pun ˘ ri cum ar fi la dispozi¸ tie c˘ ar¸ tile mele, care pentru cititorii din ¸ ta Australia s ¸i Noua Zeeland˘ a sunt materiale noi s ¸i exact lucrurile de care au nevoie. Pute¸ ti selecta din ele. Nu am sim¸ tit povara de a scrie pentru acest jurnal. Se fac uneori selec¸ tii din alte ziare, aparent doar pentru a umple spa¸ tiile goale. Dar oamenii au nevoie de instruire. Ce trebuie s˘ a fac ca s˘ a-mi mântuiesc sufletul? Ziarele noastre trebuie s˘ a abordeze din ce în ce mai mult neprih˘ anirea atât de necesar˘ a nou˘ a. [26] M˘ arturia pionierilor — Am avut câteva interven¸ tii în care am prezentat dezam˘ agirile pe care Satana le produce în aceste vremuri. Mi s-a spus c˘ a trebuie s˘ a prezent˘ am mai fervent m˘ arturia acelor lucr˘ atori din vechime care acum sunt mor¸ ti. Ei trebuie s˘ a continue s˘ a vorbeasc˘ as ¸i acum prin articolele din periodice, întocmai cum o f˘ aceau în primii ani ai apari¸ tiei lor. Aceste articole trebuie retip˘ arite, ˘ a martorilor lui Dumnezeu. ca s˘ a se aud˘ a din nou vocea plin˘ a de via¸ ta Istoria experien¸ telor timpurii ale lucr˘ arii va constitui o putere cu care se poate rezista dezam˘ agirilor deosebit de ingenioase ale Satanei. Recent, acest lucru mi-a fost ar˘ atat din nou. Trebuie s˘ a prezint oamenilor adev˘ arurile Bibliei s ¸i s˘ a repet soliile hot˘ arâte date cu ani în urm˘ a. Vreau ca predicile pe care le-am ¸ tinut la întâlnirile din corturi s ¸i în biserici s˘ a tr˘ aiasc˘ as ¸i s˘ a-¸ si fac˘ a lucrarea. — Scrisoarea 99, 1905. Solia celor trei îngeri — Proclamarea primei, a celei de-a doua s ¸i a celei de-a treia solii îngere¸ sti a fost localizat˘ a în timp de cuvântul inspirat. Nici o iot˘ a nu trebuie schimbat˘ a. În acela¸ si fel în care nici autoritatea omeneasc˘ a nu are dreptul de a înlocui Vechiul Testament cu Noul Testament, nu are dreptul de a schimba localizarea temporal˘ a a acestor solii. Vechiul Testament este Evanghelia în imagini s ¸i simboluri, iar Noul Testament este Evanghelia în con¸ tinut. Amândou˘ a sunt la fel de importante. Vechiul Testament ne prezint˘ a ˘ turile ca s înv˘ a¸ ta ¸i cum ar fi rostite de Domnul Hristos; ele nu s ¸i-au pierdut nici cum puterea. Prima s ¸i cea de-a doua solie au fost date în 1843, respectiv 1844, iar acum ne afl˘ am în timpul proclam˘ arii celei de a treia; dar toate trei trebuie proclamate în prezent. Întocmai ca s ¸i în trecut, este la fel de crucial acum ca aceste solii s˘ a fie din nou [27]

18

Sfaturi c˘ atre editori

prezentate acelora care caut˘ a adev˘ arul. Atât prin scris, cât s ¸i prin viu grai, noi suntem datori s˘ a proclam˘ am aceste solii în aceast˘ a ordine s ¸i s˘ a ar˘ at˘ am cum se împlinesc profe¸ tiile pentru a duce la solia celui de-al treilea înger. A treia solie nu poate exista f˘ ar˘ a primele dou˘ a. Noi suntem datori s˘ a prezent˘ am aceste solii în publica¸ tiile s ¸i interven¸ tiile noastre orale, ar˘ atând în lumina istoriei profetice lucrurile [28] care au fost s ¸i cele care au s˘ a vin˘ a. — Manuscript 32, 1896.

Temelia, stâlpii s ¸i tr˘ as˘ aturile distinctive ale credin¸ tei noastre
S˘ a vorbeasc˘ a primii lucr˘ atori — Dumnezeu m-a luminat cu privire la periodicele noastre. Ce anume? El a spus c˘ a trebuie s˘ a vorbeasc˘ a mor¸ tii. Ce vrea s˘ a spun˘ a asta? Roadele lor îi vor urma. În lucrarea noastr˘ a noi suntem datori s˘ a repet˘ am cuvintele pionierilor, care s ¸tiau ce înseamn˘ a s˘ a cau¸ ti adev˘ arul cum se caut˘ a o comoar˘ a ascuns˘ a, s ¸i care au trudit din greu pentru a pune bazele credin¸ tei noastre. Pas cu pas ei au înaintat condu¸ si de Duhul Sfânt. Unul câte unul îns˘ a, au trecut la odihn˘ a. Mi s-a spus c˘ a trebuie s˘ a public˘ am din nou ceea ce au scris ace¸ sti oameni în trecut. În Signs of the Times articolele nu trebuie s˘ a fie lungi sau tip˘ arite cu fonturi mici. Nu îngr˘ am˘ adi¸ ti totul într-un singur num˘ ar al ziarului. Tip˘ arirea trebuie s˘ a fie de calitate iar ziarul trebuie s˘ a cuprind˘ a experien¸ te înfocate. Nu cu mult timp în urm˘ a, mi-a c˘ azut în mân˘ a o copie a publica¸ tiei Bible Echo. [Publica¸ tia Bible Echo, cunoscut s ¸i sub numele de Echo, a ap˘ arut în Australia în 1895 s ¸i era un ziar misionar s˘ apt˘ amânal. În 1903 a devenit Australian Signs of the Times.]. Uitându-m˘ a prin el am v˘ azut un articol scris de fratele Haskel s ¸i un altul de fratele Corlis. Punând ziarul jos mi-am spus c˘ a aceste articole merit˘ a s˘ a fie republicate. Erau pline de putere s ¸i de adev˘ ar. Oamenii ace¸ stia [29] vorbeau ca mâna¸ ti de Duhul Sfânt. Adev˘ arurile care constituie temelia credin¸ tei noastre trebuie în˘ , luând seama f˘ a¸ ti¸ sate poporului. Unii se vor îndep˘ arta de la credin¸ ta ˘ turile diavolului. la spiritele în¸ sel˘ atoare s ¸i la înv˘ a¸ ta Adev˘ arurile care constituie temelia credin¸ tei noastre trebuie men˘ ¸ tinute tot timpul în aten¸ tia oamenilor. Unii se vor dep˘ arta de credin¸ ta luând seama la spiritele s ¸i doctrinele celui r˘ aîn Ei vorbesc despre ˘ îns˘ asta ca s ¸i cum ar fi o s ¸tiin¸ ta a vine diavolul s ¸i le satisface c˘ autarea ˘ ; dar nu este s dup˘ as ¸tiin¸ ta ¸tiin¸ ta mântuirii. Nu este s ¸tiin¸ ta umilin¸ tei, a consacr˘ arii sau a sfin¸ tirii sufletului. Trebuie acum s˘ a în¸ telegem clar care sunt stâlpii credin¸ tei noastre — adev˘ arurile care ne-au constituit 19

20

Sfaturi c˘ atre editori

în poporul pe care îl form˘ am ast˘ azi, c˘ al˘ auzindu-ne pas cu pas. — The Review and Herald, 25 Mai, 1905. ˘m Mesajul care trebuie prezentat — Ceea ce trebuie s˘ a înv˘ a¸ ta noi acum, este felul în care s˘ a în¸ telegem s ¸i s˘ a prezent˘ am, în modul cel mai clar posibil, Evanghelia pe care Isus a venit personal s˘ a i-o dea lui Ioan pe insula Patmos — Evanghelia numit˘ a „descoperirea lui Isus Hristos“. Noi trebuie s˘ a le prezent˘ am oamenilor o explica¸ tie clar˘ a a c˘ ar¸ tii Apocalipsa. Suntem datori s˘ a le prezent˘ am Cuvântul lui Dumnezeu exact a¸ sa cum este, cu cât mai pu¸ tine explica¸ tii de-ale noastre. Nimeni nu poate face aceasta de unul singur. De¸ si ni s-au încredin¸ tat cele mai mari s ¸i mai importante adev˘ aruri care au fost vreodat˘ a date lumii, suntem doar copii, în ceea ce prive¸ ste adev˘ arul ˘ tor iar noi trebuie s˘ în toat˘ a plin˘ atatea sa. Hristos este marele Înv˘ a¸ ta a ne str˘ aduim s˘ a în¸ telegem s ¸i s˘ a definim totul foarte clar. Ne afl˘ am în fa¸ ta celor mai importante probleme pe care a trebuit umanitatea s˘ a le înfrunte pân˘ a acum. Nota central˘ a este cea de-a treia solie îngereasc˘ a, cuprinzându-le în acela¸ si timp s ¸i pe celelalte dou˘ a. Cu to¸ tii trebuie s˘ a în¸ telegem adev˘ arurile prezentate în aceste solii, iar via¸ ta noastr˘ a de zi cu zi [30] trebuie s˘ a fac˘ a dovad˘ a de acest lucru, pentru c˘ a sunt lucruri esen¸ tiale pentru mântuirea noastr˘ a. Pentru a în¸ telege aceste mari adev˘ aruri va trebui s˘ a le studiem cu rug˘ aciune în modul cel mai serios. — Scrisoarea 97, 1902. Definirea tr˘ as˘ aturilor distinctive — La Minneapolis Dumnezeu a d˘ aruit adev˘ aruri pre¸ tioase poporului S˘ au. Unii au respins aceast˘ a lumin˘ a care venea din cer, cu o înc˘ ap˘ a¸ tânare asem˘ an˘ atoarea aceleia de care au dat dovad˘ a iudeii când l-au respins pe Isus s ¸i s-a b˘ atut mult moned˘ a pe r˘ amânerea la vechile hotare. Dar se vedea clar c˘ a ei nu s ¸tiau ce înseamn˘ a aceste vechi hotare. Logica s ¸i dovezile intrinseci ale Cuvântului se impuneau de la sine; dar min¸ tile oamenilor erau de nestr˘ amutat, fiind sigilate împotriva p˘ atrunderii luminii, pentru c˘ a hot˘ arâser˘ a c˘ a abaterea de la „vechile hotare“ ar fi constituit o gre¸ seal˘ a foarte periculoas˘ a. De fapt acestea nu erau afectate nici cât negru sub unghie, fiind vorba despre ideile lor pervertite cu privire la ce ar fi putut constitui vechile hotare. ˘ importan¸ ˘, Perioada de dup˘ a 1844 a fost un timp de m˘ area¸ ta ta când uimi¸ tii fiind, am descoperit doctrina cur˘ a¸ tiri Sanctuarului care are loc în cer, având în acela¸ si timp o leg˘ atur˘ a foarte bine definit˘ a

Temelia, stâlpii s ¸i tr˘ as˘ aturile distinctive ale credin¸ tei noastre

21

cu poporul lui Dumnezeu de pe p˘ amânt, când primul, al doilea s ¸i cel de-l treilea înger prezint˘ a stindardul pe care scrie „Poruncile ˘ turile cruciale lui Dumnezeu s ¸i credin¸ ta lui Isus.“ Una dintre înv˘ a¸ ta cuprinse în aceast˘ a solie este sanctuarul din cer s ¸i chivotul con¸ tinând Legea lui Dumnezeu pe care le-au v˘ azut cei ce iubesc adev˘ arul S˘ au. Lumina Sabatului poruncii a patra str˘ alucea puternic pe calea c˘ alc˘ atorilor poruncilor lui Dumnezeu. Distrugerea celor r˘ ai face de asemenea parte din vechile hotare. Nu fac apel decât la acele lucruri [31] care se înscriu în ceea ce putem denumi ca fiind „vechile hotare“. Toat˘ a aceast˘ a zarv˘ a despre schimbarea lor nu este decât în min¸ tile unora. Acum, în aceste timpuri, Dumnezeu va da lucr˘ arii sale un avânt nou s ¸i învior˘ ator. Satana vede lucrul acesta s ¸i este hot˘ arât s˘ a-l împiedice. El s ¸tie c˘ a dac˘ a poate s˘ a-i în¸ sele pe aceia care pretind a crede adev˘ arurile prezente, s ¸i-i face s˘ a cread˘ a c˘ a lucrarea pe care Dumnezeu dore¸ ste ca poporul s˘ au s˘ a o fac˘ a însemn˘ a dep˘ artarea de ˘ turi, lucru c˘ la vechile înv˘ a¸ ta aruia ei trebuie s˘ a i se împotriveasc˘ a cu toat˘ a puterea, atunci el va jubila de bucurie c˘ a i-a f˘ acut s˘ a cread˘ a aceast˘ a am˘ agire. Din cauza felului gre¸ sit în care au fost prezentate lucrurile în fa¸ ta min¸ tilor multora din poporul nostru, lucrarea din timpul de ast˘ azi a fost în mod surprinz˘ ator plin˘ a de piedici. Ceea ce este hran˘ a pentru biseric˘ a este desemnat ca fiind periculos s ¸i nu le este prezentat. Din cauza acestei mici diferen¸ te de opinii care nu este luat˘ a în seam˘ a, credin¸ ta va fi zdruncinat˘ a, va ap˘ area apostazia, unitatea se va pierde s ¸i se va sem˘ ana discordie; s ¸i asta pentru c˘ a nici m˘ acar ei nu s ¸tiu de ce se ceart˘ a. Nu ar fi mai bine fra¸ tilor s˘ a judec˘ am totul la rece. Întregul cer ne prive¸ ste; ce se va spune despre ultimele evenimente? În lumina evenimentelor prezente, când ridic˘ am bariere între noi, nu numai c˘ a ne lipsim de o mare lumin˘ as ¸i de avantaje importante, dar ne punem s ¸i într-o pozi¸ tie în care nu putem primi din cer lumina pe care trebuie s˘ a le-o comunic˘ am altora, acum când este atât de mare nevoie de ea. — Manuscris 13, 1889. Îng˘ adui¸ ti pionierilor s˘ a ne prezinte adev˘ arul — Atunci când puterea lui Dumnezeu arat˘ a care este adev˘ arul, acel adev˘ ar va trebuie s˘ a fie privit întotdeauna ca fiind adev˘ ar. Nu trebuie s˘ a fie îng˘ aduit˘ a [32] nici o presupunere ulterioar˘ a care este contrar˘ a luminii prezentate de Dumnezeu. Se vor ridica unii cu o anumit˘ a în¸ telegere a Scripturii care este poate adev˘ arat˘ a pentru ei, dar care de fapt nu este adev˘ arat˘ a.

22

Sfaturi c˘ atre editori

Dumnezeu ne-a dat adev˘ arul pentru timpul de ast˘ azi ca o temelie pentru credin¸ ta noastr˘ a. Tot timpul vor ap˘ area oameni care vor aduce lumin˘ a nou˘ a în contradic¸ tie cu lumina pe care Dumnezeu a dat-o prin puterea Duhului s˘ au celui Sfânt. C⸠tiva din cei care au trecut prin experien¸ ta descoperirii acestui adev˘ ar mai tr˘ aiesc înc˘ a. În mila Sa, Dumnezeu le-a mai dat înc˘ a ˘ pentru a putea repeta mereu, pân˘ via¸ ta a la sfâr¸ situl vie¸ tilor lor, experien¸ tele prin care au trecut, a¸ sa cum a f˘ acut s ¸i apostolul Ioan pân˘ a la sfâr¸ situl zilelor sale. Chiar dac˘ a cei ce au ¸ tinut odat˘ a sus stindardul adev˘ arului, nu mai tr˘ aiesc în prezent, experien¸ ta lor trebuie s˘ a vorbeasc˘ a prin retip˘ arirea scrierilor lor. Mi s-a ar˘ atat c˘ a trebuie s˘ a-i facem s˘ a vorbeasc˘ a în felul acesta. Astfel vor depune ei m˘ arturie cu privire la adev˘ arul pentru timpul prezent. Nu trebuie s˘ a primim cuvintele acelora care vin cu o solie care contrazice punctele principale ale credin¸ tei noastre. Ei adun˘ a multe versete din Scriptur˘ as ¸i le îngr˘ am˘ adesc ca dovezi pentru presupusele lor teorii. Acest lucru s-a repetat iar˘ as ¸i s ¸i iar˘ as ¸i în ultimii cincizeci de ani. În timp ce Cuvântul lui Dumnezeu trebuie respectat ca atare, implementarea acestor adev˘ aruri într-o manier˘ a care afecteaz˘ a unul dintre stâlpi credin¸ tei pe care Dumnezeu i-a stabilit în ace¸ sti cincizeci de ani, constituie o mare gre¸ seal˘ a. Acela care ac¸ tioneaz˘ a în acest mod nu cunoa¸ ste minunata descoperire a Duhului Sfânt care a dat putere s ¸i t˘ arie soliilor din trecut ce au fost revelate poporului lui [33] Dumnezeu. — Preach the Word, 5 (1905).

˘ de noua lumin˘ Atitudinea fa¸ ta a
P˘ astrarea adev˘ arului nu înseamn˘ a excluderea luminii celei noi — Este adev˘ arat c˘ a noi de¸ tinem adev˘ arul s ¸i c˘ a trebuie s˘ a ne ¸ tinem tari pe aceste pozi¸ tii care nu pot fi d˘ arâmate; dar nu trebuie s˘ a privim cu suspiciune orice lumin˘ a nou˘ a pe care Dumnezeu ar putea s-o trimit˘ as ¸i s˘ a zicem c˘ a nu vedem nici un motiv pentru care am avea nevoie de mai mult˘ a lumin˘ a decât adev˘ arul cel vechi pe care l-am primit pân˘ a acum s ¸i pe care st˘ am tari. Dac˘ a vom gândi în acest fel ne vom g˘ asi sub inciden¸ ta mustr˘ arii adresate de Martorul credincios: „Si ¸ nu s ¸tii c˘ a e¸ sti tic˘ alos, nenorocit, s˘ arac, orb s ¸i gol.“ Adev˘ arata stare în fa¸ ta lui Dumnezeu a acelora care se cred boga¸ ti s ¸i având o mul¸ time de bunuri, nesim¸ tind nevoia de a mai primi ceva, aste una de orbire, iar ei nu s ¸tiu asta. — The Review and Herald, 7 August, 1894. Condu¸ si de Dumnezeu dar nu infailibili — Noi nu trebuie s˘ a gândim: „Ei bine, avem tot adev˘ arul, în¸ telegem care sunt principalii stâlpi ai credin¸ tei noastre, s ¸i putem s˘ a ne mul¸ tumim cu aceast˘ a ˘ .“ Adev˘ cuno¸ stin¸ ta arul îns˘ a înainteaz˘ as ¸i noi trebuie s˘ a umbl˘ am în aceast˘ a lumin˘ a crescând˘ a. Un frate mi-a adresat întrebarea: „Sora White, crede¸ ti c˘ a noi trebuie s˘ a în¸ telegem adev˘ arul fiecare pentru el însu¸ si? De ce nu putem s˘ a lu˘ am adev˘ arurile pe care ceilal¸ ti le-au pus laolalt˘ as ¸i s˘ a le credem pentru c˘ a ei au cercetat subiectele respective s ¸i apoi vom [34] fi liberi s˘ a mergem mai departe f˘ ar˘ a a mai fi nevoia s˘ a ne punem min¸ tile la treab˘ a pentru a cerceta aceste subiecte? Nu crede¸ ti c˘ a ace¸ sti oameni din trecut care ne-au adus adev˘ arul au fost inspira¸ ti de Dumnezeu.“ Nu îndr˘ aznesc s˘ a afirm c˘ a nu au fost c˘ al˘ auzi¸ ti de Dumnezeu, pentru c˘ a Hristos conduce la descoperirea tuturor adev˘ arurilor; dar dac˘ a este vorba de inspira¸ tie în toat˘ a deplin˘ atatea semnifica¸ tiei sale, atunci r˘ aspunsul meu este NU. Cred c˘ a Dumnezeu le-a încredin¸ tat o slujb˘ a, dar dac˘ a ei nu sunt tot timpul pe deplin consacra¸ ti lui Dumnezeu, vor introduce în munca lor propriile tr˘ as˘ aturi ciudate de 23

24

Sfaturi c˘ atre editori

caracter, punându-¸ si amprenta asupra rezultatului prin modelarea experien¸ tei religioase a oamenilor dup˘ a bunul lor plac. Este foarte periculos s˘ a te bazezi pe în¸ telepciunea c˘ arnii. Noi ar trebui s˘ a ne baz˘ am pe Puterea infinit˘ a. Dumnezeu ne-a dezv˘ aluit lucrul aceste ˘ vie în inimile de foarte mult˘ a vreme. Trebuie s˘ a avem o credin¸ ta ˘s noastre s ¸i s˘ a dorim o cuno¸ stin¸ ta ¸i o lumin˘ a mai mare. The Review and Herald, 25 Martie, 1890. S˘ a str˘ aluceasc˘ a o lumin˘ a mai mare — Poporul care pretinde c˘ a are credin¸ ta în adev˘ arul prezent a fost cuprins de un spirit de fariseism. Ei sunt mul¸ tumi¸ ti de starea în care se afl˘ a. Ei afirm˘ a: „Noi avem adev˘ arul. Nu mai este alt˘ a lumin˘ a pentru poporul lui ˘ când adopt˘ Dumnezeu.“ Dar noi nu suntem în siguran¸ ta am o astfel de pozi¸ tie în care nu vom mai accepta nimic altceva decât ceea ce am convenit pân˘ a atunci ca fiind adev˘ arul. Fiecare dintre noi ar trebui s˘ a ˘ Biblia în modul cel mai personal. Ar trebui cerceteze cu sârguin¸ ta s˘ a s˘ ap˘ am dup˘ a adev˘ ar în mina Cuvântului lui Dumnezeu. „Lumina este sem˘ anat˘ a pentru cel neprih˘ anit, iar bucuria pentru cei cu inima curat˘ a.“ Unii m-au întrebat dac˘ a eu cred cumva c˘ a mai este lumin˘ a [35] pentru poporul lui Dumnezeu. Noi ne-am închis min¸ tile într-atât ˘ are Dumnezeu încât se pare c˘ a nu în¸ telegem ce lucrarea m˘ area¸ ta pentru noi. O lumin˘ a tot mai mare trebuie s˘ a str˘ aluceasc˘ a asupra noastr˘ a. „Dar c˘ ararea celor neprih˘ ani¸ ti este ca lumina str˘ alucitoare, a c˘ arei str˘ alucire merge mereu crescând pân˘ a la miezul zilei.“ — The Review and Herald, 18 Iunie, 1889. Mai sunt înc˘ a multe nestemate de descoperit — Pentru acela care tr˘ aie¸ ste în comuniune cu Soarele Neprih˘ anirii, Cuvântul lui Dumnezeu va str˘ aluci mereu într-o lumin˘ a nou˘ a. Nimeni s˘ a nu trag˘ a concluzia c˘ a nu mai avem adev˘ aruri pe care s˘ a le descoperim. Cel în rug˘ aciune va c˘ auta cu tot dinadinsul adev˘ arul, va vedea c˘ a din Cuvântul lui Dumnezeu înc˘ a mai str˘ abat raze valoroase de lumin˘ a. Înc˘ a mai sunt împr˘ as ¸tiate multe nestemate care trebuie adunate spre a deveni comoara r˘ am˘ as ¸i¸ tei poporului lui Dumnezeu. Counsels on Sabbath School Work, 34 (1892). a nici o scuz˘ a pentru aceia Cercetarea doctrinelor — Nu exist˘ care sprijin˘ a ideea c˘ a nu ar mai fi nici o f˘ arâm˘ a de adev˘ ar care trebuie ˘ turile noastre despre Scriptur˘ s˘ a fie descoperit, s ¸i c˘ a toate înv˘ a¸ ta a sunt f˘ ar˘ a gre¸ seal˘ a. Simplul fapt c˘ a poporul nostru a considerat pentru o ˘ turi sunt corecte nu conmare perioad˘ a de timp c˘ a anumite înv˘ a¸ ta

Atitudinea fa¸ ta ˘ de noua lumin˘ a

25

stituie o dovad˘ a a infailibilit˘ a¸ tii concep¸ tiilor noastre. Timpul nu va transforma eroarea în adev˘ ar, iar adev˘ arul î¸ si poate permite luxul de a fi corect. Doctrinele adev˘ arate nu vor avea nimic de pierdut în urma unei cercet˘ ari am˘ anun¸ tite. Noi tr˘ aim în vremuri foarte primejdioase s ¸i nu ne putem permite s˘ a accept˘ am toate ideile ca fiind adev˘ arate f˘ ar˘ a a le supune unei cercet˘ ari minu¸ tioase; în acela¸ si timp nici nu ne putem permite s˘ a respingem orice lucru în care sunt vizibile roadele Duhul Sfânt; ar ˘ tur˘ trebui s˘ a fim dispu¸ si s˘ a primim înv˘ a¸ ta as ¸i în acela¸ si timp blânzi s ¸i supu¸ si cu inima. Sunt unii care se împotrivesc oric˘ arui lucru care nu [36] ˘ cu propriile lor idei, dar f˘ vine în concordan¸ ta acând acest lucru ei î¸ si pericliteaz˘ a destinul ve¸ snic exact în felul în care a f˘ acut poporul evreu care l-a respins pe Hristos. Domnul vrea s˘ a pun˘ a la încercare ideile noastre, pentru a vedea nevoia unei examin˘ ari minu¸ tioase a Cuvântului S˘ au cel Viu chiar ˘ sau nu. Mul¸ dac˘ a suntem în credin¸ ta ti care pretind a crede adev˘ arul se mul¸ tumesc cu starea în care se afl˘ a, zicând: „Sunt bogat, m-am îmbog˘ a¸ tit s ¸i nu duc lips˘ a de nimic.“ The Review and Herald, 20 Decembrie, 1892. Cum s˘ a cercet˘ am Scripturile — Cum ar trebui s˘ a cercet˘ am Scripturile? Ar trebui mai întâi s˘ a formul˘ am fiecare doctrin˘ as ¸i apoi s˘ a încerc˘ am s˘ a facem s˘ a se potriveasc˘ a cu ideile noastre deja stabi˘ în lite? Sau ar trebui mai degrab˘ a s˘ a ne aducem ideile s ¸i opiniile fa¸ ta ˘ cu Scriptura, comparându-ne am˘ fa¸ ta anun¸ tit teoriile cu Scripturile ˘ Scripturile, adev˘ arului? Mul¸ ti dintre aceia care citesc s ¸i chiar înva¸ ta ˘. nu în¸ teleg adev˘ arurile valoroase pe care le citesc sau înva¸ ta Chiar s ¸i acolo unde adev˘ arul este evident, mul¸ ti oameni dau curs erorii. Dac˘ a ar compara doctrinele pe care le cred cu Cuvântul lui ˘, Dumnezeu s ¸i nu l-ar mai citi în lumina doctrinelor pe care le înva¸ ta pentru a demonstra c˘ a sunt corecte, nu ar mai umbla ca orbii în întuneric s ¸i nici nu ar mai proteja eroarea. Mul¸ ti prezint˘ a cuvintele Scripturii într-un asemenea mod încât s˘ a se potriveasc˘ a propriilor lor idei, în¸ selându-se astfel pe ei în¸ si¸ si s ¸i pe al¸ tii prin felul gre¸ sit în care interpreteaz˘ a Cuvântul lui Dumnezeu. Noi trebuie s˘ a ne umilim inimile înainte de a începe s˘ a studiem Cuvântul lui Dumnezeu, dând la o parte tot egoismul nostru s ¸i orice [37] ˘ de originalitate. dorin¸ ta

26

Sfaturi c˘ atre editori

Ideile la care am ¸ tinut foarte mult nu trebuie s˘ a fie considerate infailibile. Tocmai datorit˘ a tradi¸ tiilor str˘ amo¸ se¸ sti la care nu au fost dispu¸ si s˘ a renun¸ te a venit nenorocirea asupra poporului Israel. Ei nu puteau concepe c˘ a vreuna din ideile lor sau din în¸ telegerile lor cu privire la Scriptur˘ a ar avea vreun punct slab. Indiferent de cât de mult au fost acceptate unele p˘ areri de c˘ atre unii oameni, trebuie s˘ a se renun¸ te la ele, dac˘ a nu sunt dovedite în mod evident în Scriptur˘ a. Aceia care caut˘ a adev˘ arul din toat˘ a inima nu vor pregeta s˘ a supun˘ a cercet˘ arii s ¸i criticismului toate concep¸ tiile s ¸i ideile lor s ¸i nu se vor sup˘ ara dac˘ a cineva le-ar pune la îndoial˘ a p˘ arerile s ¸i ideile.... Acesta este spiritul care a dominat printre noi în urm˘ a cu 40 de ani. Avem multe lucruri de înv˘ a¸ tat s ¸i multe, foarte multe de dezv˘ a¸ tat. Numai Dumnezeu s ¸i cerul sunt infailibili. Vor fi foarte mult dezam˘ agi¸ ti aceia care cred c˘ a nu va trebui s˘ a renun¸ te la o idee mult iubit˘ a, sau c˘ a nu vor avea ocazia s˘ a-¸ si schimbe p˘ arerea. Dac˘ a ne vom înc˘ ap˘ a¸ tâna s˘ a ne sus¸ tinem ideile s ¸i p˘ arerile noastre, nu vom ajunge niciodat˘ a la acea unitate pentru care se ruga Hristos. Dac˘ a aceia care zic c˘ a nu le mai trebuie nimic ar putea vedea felul în care îi percepe întregul Univers al lui Dumnezeu sau Dumnezeu însu¸ si, sl˘ abiciunea s ¸i nevoia stringent˘ a dup˘ a în¸ telepciune care li se vor înf˘ a¸ ti¸ sa, vor fi de o asemenea natur˘ a, încât vor striga la Dumnezeu ca s˘ a fie neprih˘ anirea lor; ar vrea s˘ a se ascund˘ a de fa¸ ta Lui. Întocmai cum spune apostolul Pavel în 1 Corinteni 6:19-20 „Voi nu sunte¸ ti ai vo¸ stri. Pentru c˘ a a¸ ti fost cump˘ ara¸ ti cu un pre¸ t. Prosl˘ avi¸ ti dar pe Dumnezeu în trupul s ¸i duhul vostru care sunt ale lui Dumnezeu.“ Atunci când planurile s ¸i proiectele noastre vor fi stricate; atunci când oamenii care au depins de judecata noastr˘ a vor ajunge la concluzia c˘ a Dumnezeu va c˘ al˘ auzi conduita s ¸i puterea de a ra¸ tiona a fiec˘ aruia [38] dintre ei, nu trebuie s˘ a sim¸ tim dorin¸ ta de a ne opune acestui lucru, încercând prin impunerea unei autorit˘ a¸ ti arbitrare s˘ a-i facem s˘ a ne accepte ideile. Aceia care au pozi¸ tii de conducere ar trebui s˘ a dea mereu dovad˘ a de st˘ apânire de sine.... Pretin¸ sii p˘ azitori ai doctrinelor — Domnul îi va pedepsi pe aceia care se vor pune ca p˘ azitori ai doctrinelor, împiedicând astfel ca lumina mai mare s˘ a ajung˘ a la oameni. Ne a¸ steapt˘ a o lucrarea foarte mare, iar Dumnezeu vede faptul c˘ a liderii no¸ stri au nevoie de o lumin˘ a mai mare, care s˘ a-i fac˘ a în stare s˘ a lucreze în armonie cu solii pe care El îi va trimite s˘ a fac˘ a lucrarea pe care El vrea ca ei s˘ ao

Atitudinea fa¸ ta ˘ de noua lumin˘ a

27

fac˘ a. Domnul a rânduit soli, i-a înzestrat cu Duhul S˘ au cel Sfânt s ¸i a ˘ -¸ ˘s zis: „Strig˘ a în gura mare, nu te opri! Înal¸ ta ti glasul ca o trâmbi¸ ta ¸i veste¸ ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p˘ acatele ei!“ Cei care se interpun între solia care vine din cer s ¸i popor î¸ si asum˘ a un risc foarte mare. Nimeni s˘ a nu fac˘ a a¸ sa. Solia din partea lui Dumnezeu va ajunge la poporul S˘ au. Dac˘ a nu se va g˘ asi printre ei nici un om care s˘ a o rosteasc˘ a, pietrele vor vorbi. Sf˘ atuiesc pe fiecare pastor s˘ a-l caute pe Domnul, s˘ a lase la o parte mândria s ¸i lupta dup˘ a suprema¸ tie, s ¸i s˘ a-¸ si umileasc˘ a inima în fa¸ ta lui Dumnezeu. Biserica continu˘ a s˘ a fie slab˘ a din cauza faptului c˘ a dragostea celor mul¸ ti s-a r˘ acit s ¸i din cauza necredin¸ tei celor ce trebuie s˘ a cread˘ a. — The Review and Herald, 26 Iulie, 1892. Semne ale cre¸ sterii — Atunci când poporul lui Dumnezeu va cre¸ ste în har, va avea partea de o în¸ telegere tot mai clar˘ a a Cuvântului S˘ au. Ei vor descoperi o lumin˘ as ¸i o frumuse¸ te nou˘ a a adev˘ arurilor sfinte. Acest lucru a fost valabil pentru biserica din toate veacurile, [39] s ¸i la fel va fi pân˘ a la sfâr¸ situl timpului. Dar întotdeauna atunci când via¸ ta spiritual˘ a se afla în declin, a existat tendin¸ ta de a înceta înaintarea pe calea cuno¸ stin¸ tei adev˘ arului. Exist˘ a unii care se mul¸ tumesc cu lumina pe care au primit-o deja din Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i care descurajeaz˘ a orice alt˘ a încercare de a cerceta Scripturile în acest scop. Astfel ei devin conservatori s ¸i caut˘ a s˘ a evite orice discu¸ tie. Faptul c˘ a nu exist˘ a dispute sau controverse în mijlocul poporului lui Dumnezeu nu reprezint˘ a neap˘ arat o dovad˘ a a faptului c˘ a ei se bazeaz˘ a pe o doctrin˘ a adev˘ arat˘ a. Exist˘ a motive s˘ a ne temem c˘ a ei nu sunt în stare s˘ a fac˘ a deosebire între bine s ¸i r˘ au. Dac˘ a prin studiul Scripturii nu se ridic˘ a nici o întrebare nou˘ a, dac˘ a nu apar diferen¸ te de opinii care s˘ a conduc˘ a la studiul personal al Bibliei, pentru a vedea dac˘ a mai au adev˘ arul sau nu, vor ap˘ area mul¸ ti care, exact ca s ¸i în vechile timpuri, închinându-se la ceea ce nu s ¸tiu, vor ¸ tine tare de vechile tradi¸ tii. Mi s-a ar˘ atat c˘ a mul¸ ti care afirm˘ a c˘ a au cuno¸ stin¸ ta adev˘ arului prezent, nu s ¸tiu în ce cred. Ei nu în¸ teleg pe ce se bazeaz˘ a credin¸ ta lor s ¸i nu apreciaz˘ a în mod corect lucrarea care se desf˘ as ¸oar˘ a în timpul ˘ acum acesta. Când va veni timpul încerc˘ arii, oamenii care îi înva¸ ta pe al¸ tii nu vor putea s˘ a ofere dovezi bine întemeiate pentru unele dintre doctrinele lor care vor fi supuse examin˘ arii. Ei nu au s ¸tiut cât de ignoran¸ ti au fost pân˘ a în momentul acelei încerc˘ ari.

28

Sfaturi c˘ atre editori

Si ¸ în biseric˘ a exist˘ a mul¸ ti c˘ arora li se pare de la sine în¸ teles s˘ a priceap˘ a ceea ce cred, dar care nu vor cunoa¸ ste cât de slabi sunt ˘ pân˘ a va veni timpul încerc˘ arii. Fiind separa¸ ti de cei de-o credin¸ ta cu ei, s ¸i nevoi¸ ti a sta în picioare singuri ca s˘ a ofere temeiuri pentru [40] ceea ce cred, ei vor fi foarte surprin¸ si de faptul c˘ a sunt foarte confuzi cu privire la ceea ce acceptaser˘ a pân˘ a atunci ca fiind adev˘ arat. Este foarte adev˘ arat faptul c˘ a a existat în mijlocul nostru o oarecare îndep˘ artare de Dumnezeu s ¸i o îndreptare a aten¸ tiei spre om, înlocuind în¸ telepciunea divin˘ a cu cea uman˘ a. Îns˘ a Dumnezeu θ si va trezi poporul. Dac˘ a alte metode au dat gre¸ s, în mijlocul lor vor ap˘ area erezii, care vor ac¸ tiona ca o sit˘ a, separând grâul de neghin˘ a. Tuturor acelora care cred în Cuvântul S˘ au, Dumnezeu le adreseaz˘ a chemarea de a se trezi din somn. Acum avem parte de o lumin˘ a valoroas˘ a, potrivit˘ a pentru timpul în care ne g˘ asim. Pericolele care ne pasc sunt dezv˘ aluite de adev˘ arurile Bibliei. Aceast˘ a lumin˘ a ar trebui s˘ a ne conduc˘ a la un studiu sârguincios al Scripturii s ¸i la o cercetare foarte critic˘ a a pozi¸ tiilor pe care ne afl˘ am. Dumnezeu va face ca, în post s ¸i rug˘ aciune, poporul s˘ au s˘ a cer˘ toate semnifica¸ ceteze foarte am˘ anun¸ tit s ¸i cu perseveren¸ ta tiile s ¸i fa¸ tetele adev˘ arului. Credincio¸ sii nu trebuie s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu supozi¸ tii s ¸i idei gre¸ site cu privire la ceea ce constituie adev˘ arul. Credin¸ ta lor trebuie s˘ a stea tare pe Cuvântul lui Dumnezeu, pentru ca atunci când va veni timpul de încercare s ¸i când vor fi adu¸ si în fa¸ ta tribunalelor pentru a da socoteal˘ a pentru credin¸ ta lor, s˘ a poat˘ a oferi ˘ o baz˘ cu team˘ as ¸i reveren¸ ta a pentru speran¸ ta pe care o au. Pleda¸ ti pentru aceasta cu toat˘ a t˘ aria. Subiectele pe care trebuie s˘ a le prezent˘ am întregii lumi, trebuie s˘ a constituie o realitatea vie pentru noi. Este foarte important ca atunci când ap˘ ar˘ am doctrinele pe care le consider˘ am a fi punctele fundamentale ale credin¸ tei noastre, s˘ a nu c˘ adem niciodat˘ a în capcana de a folosi argumente care nu sunt foarte solide. Acestea ar putea s˘ a-l reduc˘ a la t˘ acere pe adversar, dar nu fac cinste adev˘ arului. Trebuie s˘ a argument˘ am numai cu dovezi solide, care nu numai c˘ a vor aduce la t˘ acere pe adversarii no¸ stri, dar [41] vor sta în picioare chiar s ¸i dup˘ a cea mai minu¸ tioas˘ a investigare. O cercetare continu˘ a pentru ob¸ tinerea unei lumini mai mari — Indiferent de progresul intelectual al umanit˘ a¸ tii, nimeni s˘ a nu se am˘ ageasc˘ a cu gândul c˘ a nu mai este nevoie de un studiu continuu minu¸ tios al Scripturii pentru ob¸ tinerea unei lumini mai mari. Fiecare

Atitudinea fa¸ ta ˘ de noua lumin˘ a

29

om din popor are datoria de a studia profe¸ tiile în mod personal. ˘ foarte aten¸ Trebuie s˘ a fim în permanen¸ ta ti pentru a putea deosebi fiecare raz˘ a de lumin˘ a pe care Dumnezeu ne-o trimite s ¸i s˘ a prindem chiar prima sclipire a adev˘ arului. Printr-un studiu pe genunchi, putem avea o lumin˘ a mai clar˘ a pe care s-o prezent˘ am s ¸i altora. Atunci când poporul lui Dumnezeu nu-¸ si face prea mari probleme s ¸i este mul¸ tumit cu lumina pe care o are, trebuie s˘ a fie cons ¸tient de faptul c˘ a acest lucru nu este pe placul lui Dumnezeu. El dore¸ ste ca poporul S˘ au s˘ a înainteze mereu pentru a primi lumina mereu crescând˘ a care str˘ aluce¸ ste deasupra lor. Atitudinea pe care biserica o are acum nu este pe placul lui Dumnezeu. Ei sunt plini de încredere în sine s ¸i nu mai simt nevoia dup˘ a mai mult adev˘ ar s ¸i dup˘ a o lumin˘ a mai mare. Tr˘ aim clipe în care Satana lucreaz˘ a pretutindeni în modul cel mai fervent posibil. Si ¸ totu¸ si poporul doarme. Dumnezeu dore¸ ste s˘ a se aud˘ a o voce care s˘ a trezeasc˘ a poporul la treab˘ a. Gospel Workers, 297-300 (1915). Este nevoie de o atitudine corect˘ a — Fra¸ tilor, noi trebuie s˘ a s˘ ap˘ am adânc în mina adev˘ arului. Pute¸ ti pune la îndoial˘ a doctrinele în mod personal sau în grupuri numai dac˘ a o face¸ ti cu o atitudine corect˘ a; dar de prea multe ori egoismul este prezent într-o m˘ asur˘ a foarte mare, dându-se dovad˘ a de un spirit necre¸ stin înc˘ a de la începutul cercet˘ arii. Lucrul acesta îi face pl˘ acere lui Satana într-o m˘ asur˘ a foarte mare, îns˘ a dorin¸ ta noastr˘ a de a afla adev˘ arul trebuie [42] s˘ a porneasc˘ a dintr-o inim˘ a umil˘ a. Vine timpul când vom fi desp˘ ar¸ ti¸ ti s ¸i împr˘ as ¸tia¸ ti s ¸i când fiecare dintre noi va trebui s˘ a stea în picioare f˘ ar˘ a a se putea bucura de spri˘ ; cum vom putea jinul acelora cu care împ˘ art˘ as ¸e¸ ste aceea¸ si credin¸ ta face acest lucru dac˘ a nu suntem con¸ stien¸ ti de faptul c˘ a Dumnezeu se afl˘ a de partea noastr˘ a, c˘ al˘ auzindu-ne pa¸ sii? Domnul o¸ stirilor este cu noi ori de câte ori ini¸ tiem un studiu biblic pentru aflarea adev˘ arului. Dumnezeu nu va îng˘ adui nici o clip˘ a ca vasul s˘ a fie cârmuit de c˘ apitani ignoran¸ ti. Noi vom fi condu¸ si chiar de C˘ apitanul mântuirii [43] noastre. — The Review and Herald, 25 Martie, 1890.

Cercetarea noii lumini
a o docElimina¸ ti prejudec˘ a¸ tile — Atunci când va fi prezentat˘ trin˘ a cu care nu suntem în prim˘ a faz˘ a de acord, ar trebui s˘ a alerg˘ am la Cuvântul lui Dumnezeu, s ¸i c˘ autându-l pe Dumnezeu în rug˘ aciune, s˘ a împiedic˘ am orice tentativ˘ a a inamicului de a strecura prejudecata s ¸i suspiciunea în mijlocul nostru. Nu trebuie s˘ a d˘ am dovad˘ a niciodat˘ a de spiritul care i-a stârnit pe preo¸ ti s ¸i conduc˘ atori împotriva R˘ ascump˘ ar˘ atorului lumii. Ei se plângeau de faptul c˘ a el tulbura lini¸ stea public˘ as ¸i ar fi dorit s˘ a nu-i mai deranjeze pentru c˘ a producea nedumerire s ¸i neîn¸ telegere. Domnul ne va lumina pentru a ne da seama de atitudinea de care d˘ am dovad˘ a. Nu trebuie s˘ a ne în¸ sel˘ am singuri. În 1844, când ap˘ area ceva ce nu în¸ telegeam, îngenuncheam s ¸i-L rugam pe Dumnezeu s˘ a ne ajute s˘ a adopt˘ am pozi¸ tia corect˘ a. De abia atunci puteam s˘ a ajungem la o în¸ telegere corect˘ a a noului lucru s ¸i s˘ a-l putem distinge clar. Nu se punea problema neîn¸ telegerilor, du¸ sm˘ aniei, b˘ anuielii sau a judec˘ arii eronate între fra¸ ti. Dac˘ a ne-am fi dat seama de la început de caracterul diavolesc al intoleran¸ tei ne-am fi propus s˘ a nu avem nimic de-a face cu aceast˘ a atitudine. — Gospel Workers, 301, 302 (1915). Testul la care trebuie s˘ a fie supus˘ a noua lumin˘ a — Fra¸ tii ar trebui s˘ a fie dispu¸ si s˘ a cerceteze în modul cel mai impar¸ tial posibil ˘ tur˘ ˘ fiecare înv˘ a¸ ta a care produce controverse. Dac˘ a un frate înva¸ ta [44] gre¸ sit, cei care se afl˘ a în pozi¸ tii de conducere ar trebui s˘ a fie con˘ adev˘ s ¸tien¸ ti de acest lucru, iar dac˘ a înva¸ ta arul ar trebui s˘ a ia pozi¸ tie ˘ despre lucrurile care de partea sa. To¸ ti ar trebui s˘ a avem cuno¸ stin¸ ta ˘ în mijlocul nostru; pentru c˘ se înva¸ ta a, dac˘ a acesta este adev˘ arul, atunci avem nevoie de el. Noi to¸ ti suntem responsabili în fa¸ ta lui Dumnezeu s˘ a cunoa¸ stem ceea ce El ne trimite. El ne-a înv˘ a¸ tat cum s˘ a cercet˘ am fiecare doctrin˘ a. „La lege s ¸i la m˘ arturie, c˘ aci dac˘ a nu vor vorbi a¸ sa nu vor mai r˘ as˘ ari zorile pentru poporul acesta.“ Dac˘ a noua lumin˘ a trece de acest test, nu trebuie s˘ a refuz˘ am s˘ a o accept˘ am 30

Cercetarea noii lumini

31

pentru simplul fapt c˘ a nu se potrive¸ ste cu ideile noastre dinainte. — Gospel Workers, 300, 301. Cercetarea noilor p˘ areri — Adev˘ arul este ve¸ snic, iar confruntarea sa cu adev˘ arul doar îi va eviden¸ tia puterea. Nimeni nu trebuie s˘ a refuze s˘ a studieze Scriptura cu aceia care — avem motive s˘ a credem — vor s˘ a cunoasc˘ a adev˘ arul la fel cum vrem s ¸i noi. S˘ a presupunem c˘ a un frate are o p˘ arerea diferit˘ a de a mea s ¸i el vine la mine s ¸i-mi propune s˘ a studiem împreun˘ a Biblia pentru acel subiect specific; m˘ a voi ridica eu, plin de prejudec˘ a¸ ti s ¸i-i voi condamna felul de a gândi, f˘ ar˘ a a-i acorda s ¸ansa unei examin˘ ari corecte? Singura variant˘ a corect˘ a din punctul de vedere al cre¸ stinismului ar fi s˘ a ne a¸ sez˘ am s ¸i s˘ a cercet˘ am subiectul respectiv în lumina Cuvântului lui Dumnezeu, care arat˘ a adev˘ arul s ¸i descoper˘ a minciuna. Batjocura nu va sl˘ abi nicicum pozi¸ tia lui, în caz c˘ a ar fi fals˘ a, s ¸i nici nu va înt˘ ari pozi¸ tia mea, în caz c˘ a ar fi adev˘ arat˘ a. Dac˘ a stâlpi credin¸ tei noastre nu trec testul unei cercet˘ ari, ar fi cazul s˘ a ne gândim serios la lucrul acesta. Hristos a venit la ai S˘ ai s ¸i ai S˘ ai nu L-au primit; este [45] foarte important pentru noi ca s˘ a nu urm˘ am acela¸ si drum, refuzând lumina care coboar˘ a din cer. Noi trebuie s˘ a studiem adev˘ arul în mod personal. Nu trebuie s˘ a ne încredem în judecata nim˘ anui ca substitut al gândirii proprii. Indiferent de persoan˘ as ¸i de func¸ tie nu trebuie s˘ a privim la nimeni ca fiind un etalon perfect pentru noi. Trebuie s˘ a ne sf˘ atuim împreun˘ as ¸i s˘ a fim supu¸ si unii altora; dar în acela¸ si timp noi trebuie s˘ a ne punem în func¸ tiune capacitatea pe care ne-a dat-o Dumnezeu de a înv˘ a¸ ta adev˘ arul. Fiecare trebuie s˘ a se îndrepte spre Dumnezeu pentru a primi c˘ al˘ auzire divin˘ a. Fiecare trebuie s˘ a lucreze în mod personal la dezvoltarea caracterului s˘ au pentru a rezista încerc˘ arii din ziua lui Dumnezeu. Nu trebuie s˘ a devenim rigizi în gândire, având impresia c˘ a nimeni nu ar trebui s˘ a se amestece în modul nostru de a ra¸ tiona. Lumina s˘ a nu fi fost descoperit˘ a doar la unu sau doi oameni — Dumnezeu nu a ales câte un om pe ici pe colo ca fiind singurii care erau demni de a primi adev˘ arul, ignorând poporul S˘ au. El nu-i d˘ a unui om o lumin˘ a nou˘ a contrar˘ a credin¸ tei deja stabilite a trupului. Cu prilejul fiec˘ arei reforme s-au ridicat oameni care au pretins acest lucru. Pavel avertiza biserica din timpul s˘ au scriindu-i: „ ... s ¸i se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor înv˘ a¸ ta lucruri stric˘ acioase ca s˘ a trag˘ a pe ucenici de partea lor.“ (Faptele Apostolilor 20:30).

32

Sfaturi c˘ atre editori

Cei care produc cel mai mare r˘ au pentru poporul lui Dumnezeu sunt chiar aceia care ies din mijlocul lui „vorbind lucruri stric˘ acioase.“ Prin ei, calea adev˘ arului este vorbit˘ a de r˘ au. Nimeni s˘ a nu-¸ si închipuie despre sine c˘ a este mai mult decât fra¸ tii s˘ ai destinatarul unei lumini speciale din partea lui Dumnezeu. Ni s-a ar˘ atat c˘ a Hristos locuie¸ ste în poporul S˘ au; iar credincio¸ sii sunt [46] „zidi¸ ti pe temelia apostolilor s ¸i proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toat˘ a cl˘ adirea, bine închegat˘ a, cre¸ ste ca s˘ a fie un Templu sfânt în Domnul. Si ¸ prin EL s ¸i voi sunte¸ ti zidi¸ ti împreun˘ a, ca s˘ a fi¸ ti un loca¸ s al lui Dumnezeu prin Duhul.“ (Efeseni 2:20-22). „V˘ a sf˘ atuiesc eu,“ zice Pavel, „cel întemni¸ tat pentru Domnul, s˘ a v˘ a purta¸ ti într-un chip vrednic de chemarea pe care a¸ ti primit-o cu toat˘ a smerenia s ¸i blânde¸ tea, cu îndelung˘ a r˘ abdare; îng˘ adui¸ ti-v˘ a unii pe al¸ tii în dragoste, s ¸i c˘ auta¸ ti s˘ a p˘ astra¸ ti unirea Duhului prin leg˘ atura ˘ , un singur botez. Este p˘ acii. Este un singur Domn, o singur˘ a credin¸ ta un singur Dumnezeu s ¸i Tat˘ a al tuturor care este mai presus de to¸ ti, care lucreaz˘ a prin to¸ ti s ¸i care este în to¸ ti.“ (Efeseni 4:1-6). Feri¸ ti-v˘ a de probleme de natur˘ a secundar˘ a — Ceea ce fratele D. prezint˘ a ca fiind lumin˘ a este aparent inofensiv s ¸i nu pare c˘ a cineva ar putea avea de suferit de pe urma ei. Dar, fra¸ tilor, este unealta lui Satana, este vârful lui de lance. Mereu s ¸i mereu el a încercat lucrul acesta. O idee nou˘ as ¸i original˘ a care nu pare s˘ a vin˘ a în conflict cu adev˘ arul este acceptat˘ a de o persoan˘ a oarecare, iar acesta va vorbi într-un mod insistent despre ea pân˘ a când ea va p˘ area plin˘ a ˘s de importan¸ ta ¸i frumuse¸ te pentru c˘ a Satana poate s˘ a o fac˘ a s˘ a par˘ a astfel. În cele din urm˘ a aceast˘ a idee va deveni subiectul care atrage ˘ în jurul c˘ aten¸ tia tuturor, singura idee m˘ area¸ ta areia graviteaz˘ a toate lucrurile. Astfel adev˘ arul va fi dezr˘ ad˘ acinat din inimile oamenilor. De îndat˘ a ce aceste idei gre¸ site vor încol¸ ti în mintea fratelui D. el va începe s˘ a-¸ si piard˘ a credin¸ ta s ¸i s˘ a pun˘ a la îndoial˘ a lucrarea Duhului Sfânt care s-a manifestat printre noi at⸠tia ani. El nu este omul acela care s˘ a se bucure de ideile sale f˘ ar˘ a a le împ˘ art˘ as ¸i s ¸i celorlal¸ ti. De [47] aceea ar fi foarte neîn¸ telept s˘ a i se acorde influen¸ ta care i-ar permite s˘ a-i zdruncine s ¸i pe al¸ tii de la credin¸ ta lor. Pe aceast˘ a cale Satana va strecura erori care vor îndep˘ arta aten¸ tia multora de la importan¸ ta pe care adev˘ arul o de¸ tine în timpul acesta. Fra¸ tilor, ca un ambasador al lui Hristos, v˘ a avertizez s˘ a v˘ a feri¸ ti de astfel de probleme de natur˘ a secundar˘ a, care tind s˘ a îndep˘ arteze min¸ tile de la adev˘ ar. Niciodat˘ a

Cercetarea noii lumini

33

eroarea nu a fost inofensiv˘ a. Ea nu produce niciodat˘ a sfin¸ tire ci doar confuzie s ¸i dezbinare. Ea va fi întotdeauna periculoas˘ a. Satana are o mare putere asupra min¸ tilor care nu sunt destul de înt˘ arite prin rug˘ aciune s ¸i ancorate de adev˘ arurile Bibliei. Noua lumin˘ a s˘ a fie supus˘ a spre examinare fra¸ tilor cu expe˘ — Foarte multe ispite deghizate îi pasc pe cei care au lumina rien¸ ta ˘ doar dac˘ adev˘ arului; vom fi în siguran¸ ta a înainte de a primi vreo doctrin˘ a nou˘ a sau interpretare nou˘ a a Scripturii, ele vor fi examinate ˘ . S˘ de fra¸ tii cu experien¸ ta a punem aceste probleme înaintea lor cu o atitudine umil˘ a în rug˘ aciune perseverent˘ as ¸i o dispozi¸ tie de a înv˘ a¸ ta. Dac˘ a ei nu v˘ ad nici o lumin˘ a în ele, ave¸ ti încredere în sfatul lor; pentru c˘ a „biruin¸ ta vine prin marele num˘ ar de sfetnici.“ (Proverbe 4:11) — Testimonies for the Church 5, 291-293 (1885.) tilor s ¸i suroSubiecte neconcludente — Sfatul pe care-l dau fra¸ rilor este s˘ a nu se dep˘ arteze niciodat˘ a de instruc¸ tiunile care se g˘ asesc în Cuvântul lui Dumnezeu. St˘ arui¸ ti asupra adev˘ arurilor valoroase ale Scripturii. Numai astfel ve¸ ti putea deveni una în Hristos. Timpul este prea pre¸ tios pentru a-l pierde discutând despre omorârea insectelor. Hristos nu va dat aceast˘ a sarcin˘ a. „Pentru ce s˘ a amesteci paiele cu grâul?“ În compara¸ tie cu adev˘ arurile pentru aceste zile din urm˘ a, problemele de natur˘ a secundar˘ a care apar sunt ca lemnul, fânul s ¸i trestia. A predica din Cuvântul lui Dumnezeu despre astfel de ches- [48] tiuni nu înseamn˘ a a predica Evanghelia. Cei care fac acest lucru î¸ si ˘ pe care preocup˘ a mintea cu tot felul de argumenta¸ tii f˘ ar˘ a substan¸ ta Satana le ridic˘ a pentru a îndep˘ arta min¸ tile oamenilor de adev˘ arurile care privesc destinul lor ve¸ snic. Ei nu-¸ si pot sus¸ tine supozi¸ tiile cu afirma¸ tiile lui Hristos. Nu pierde¸ ti timpul, discutând despre astfel de lucruri. Dac˘ a v˘ a întreba¸ ti ce ar trebui s˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti sau despre subiectele cu care trebuie s˘ a v˘ a preocupa¸ ti min¸ tile, orienta¸ ti-v˘ a cu încredere spre cuvintele ˘ tor s marelui Înv˘ a¸ ta ¸i urma¸ tii instruc¸ tiunile. ˘ turi gre¸ Din toate p˘ ar¸ tile vor ap˘ area înv˘ a¸ ta site, care nu-¸ si trag autoritatea din Cuvântul lui Dumnezeu, iar cei slabi vor considera aceste teorii ca fiind adev˘ arul care d˘ a în¸ telepciune. Dar ele nu au nici o valoare. Cu toate acestea, pentru c˘ a s-au mul¸ tumit cu o hran˘ a nesatisf˘ ac˘ atoare, religia multora dintre membrii bisericii a devenit boln˘ avicioas˘ a, neatr˘ ag˘ atoare. De ce s˘ a nu ne bucur˘ am de o adev˘ arat˘ a ˘ de via¸ ˘ , acceptând în schimb aceste pove¸ experien¸ ta ta sti f˘ ar˘ a înc˘ arc˘ a-

34

Sfaturi c˘ atre editori

tur˘ a ca ni¸ ste subiecte care merit˘ a aten¸ tia noastr˘ a? Timpul poporului lui Dumnezeu este prea pre¸ tios pentru a fi risipit cu chestiuni frivole s ¸i f˘ ar˘ a un scop precis, care nu au nici o însemn˘ atate în ceea ce prive¸ ste cerin¸ tele lui Dumnezeu. — Preach the Word, 10 (1901). Chestiuni care nu sunt necesare în ceea ce prive¸ ste credin¸ ta — Multe dintre întreb˘ arile pe care s ¸i le pun unii nu sunt necesare pentru perfec¸ tionarea credin¸ tei. Timpul este prea pre¸ tios pentru a-l aloca acestor chestiuni. Multe lucruri dep˘ as ¸esc puterea noastr˘ a de a în¸ telege s ¸i trebuie s˘ a accept˘ am unele adev˘ aruri care se afl˘ a în afara puterii noastre de a ra¸ tiona s ¸i pe care nu le putem explica. Ele ne sunt relevate ca fiind cuvintele Dumnezeului celui Nem˘ arginit pe care trebuie s˘ a le accept˘ am a¸ sa cum sunt. Cu toate c˘ a fiecare cercet˘ ator [49] înzestrat trebuie s˘ a studieze adev˘ arul în Isus Hristos, exist˘ a unele lucruri care nu sunt înc˘ a atât de simple, afirma¸ tii pe care mintea uman˘ a nu le poate cuprinde s ¸i explica, f˘ ar˘ a a putea fi procesate s ¸i explicate în felul p˘ amântean de a gândi s ¸i care nu se vor dovedi a fi ˘ spre via¸ ˘. o mireasm˘ a de via¸ ta ta Îns˘ a fiecare adev˘ ar care este esen¸ tial pentru via¸ ta religioas˘ a practic˘ a, care are leg˘ atur˘ a cu mântuirea sufletului, este afirmat într-un mod foarte clar s ¸i sigur. — Preach the Word, 6, 7 (1901). O unealt˘ a a du¸ smanului — În timp ce ne rug˘ am pentru a fi lumina¸ ti de Dumnezeu, trebuie s˘ a fim foarte aten¸ ti la felul în care vom primi tot ceea ce vine la noi sub denumirea de lumin˘ a nou˘ a. Trebuie s˘ a fim foarte grijulii ca nu cumva în virtutea faptului c˘ a vrem s˘ a afl˘ am adev˘ aruri noi, s˘ a fim în¸ sela¸ ti de Satana, s˘ a ne îndep˘ art˘ am mintea de la Hristos s ¸i adev˘ arurile date special pentru timpul acesta. Mi s-a ar˘ atat c˘ a du¸ smanul îi conduce pe unii s˘ a-¸ si îndrepte aten¸ tia spre subiecte obscure sau neimportante, lucruri care nu au fost descoperite pe deplin sau care nu sunt esen¸ tiale pentru mântuirea noastr˘ a, s ¸i c˘ a acest lucru este o adev˘ arat˘ a unealt˘ a a lucr˘ arii sale. Aceste lucruri devin tema consumatoare de energie. „Adev˘ arul prezent“, când de fapt toate investiga¸ tiile s ¸i presupunerile fac lucrurile mai obscure decât erau pân˘ a atunci, producând confuzie în min¸ tile acelora care ar trebui s˘ a umble dup˘ a unitatea pe care o d˘ a sfin¸ tirea în adev˘ ar. — Preach the Word, 4 (1901). ˘ “ care zdruncin˘ „Noua credin¸ ta a încrederea — Satana sper˘ a s˘ a amestece r˘ am˘ as ¸i¸ ta poporului lui Dumnezeu în dezastrul general care va fi adus asupra planetei. Hot˘ arârea s ¸i eforturile sale de a-i

Cercetarea noii lumini

35

spulbera vor deveni din ce în ce mai mari pe m˘ asur˘ a ce venirea lui Hristos este tot mai aproape. Se vor ridica b˘ arba¸ ti s ¸i femei care vor pretinde c˘ a au o lumin˘ a sau o descoperire nou˘ a, tinzând s˘ a zdruncine [50] credin¸ ta în vechile pietre de hotar. De¸ si doctrinele pe care le promoveaz˘ a ei nu au trecut testul ˘ turi Cuvântului lui Dumnezeu, multe suflete vor fi în¸ selate. Înv˘ a¸ ta false vor fi r˘ aspândite s ¸i unii vor c˘ adea în aceast˘ a curs˘ a. Ei vor auzi aceste zvonuri s ¸i le vor repeta la rândul lor, cu to¸ tii legându-se astfel de arhiam˘ agitorul. Cu toate c˘ a aceast˘ a atitudine nu va fi manifestat˘ a ˘ de soliile lui Dumnezeu, o întotdeauna ca o opozi¸ tie direct˘ a fa¸ ta ˘ puternic˘ necredin¸ ta a se va manifesta în multe feluri. Fiecare rostire ˘, a unei afirma¸ tii incorecte alimenteaz˘ as ¸i înt˘ are¸ ste aceast˘ a necredin¸ ta multe suflete fiind astfel conduse în direc¸ tia gre¸ sit˘ a. — Testimonies for the Church 5, 295, 296 (1885.) ˘ de cei care pretind c˘ Atitudinea ce trebuie manifestat˘ a fa¸ ta a au o lumin˘ a nou˘ a — Ancora¸ ti-v˘ a puternic de Cuvântul lui Dumnezeu, pentru c˘ a adev˘ arurile ei sfinte au puterea de a cur˘ a¸ ta, înnobila s ¸i sfin¸ ti sufletele. Trebuie s˘ a sus¸ tine¸ ti adev˘ arul s ¸i s˘ a-l înv˘ a¸ ta¸ ti exact a¸ sa cum este în Isus Hristos, pentru c˘ a altfel nu va avea nici o valoare pentru voi. Din punctul de vedere al adev˘ arului lui Dumnezeu, considera¸ ti opiniile s ¸i ideile omene¸ sti ca fiind exact ceea ce sunt în ochii lui Dumnezeu — adic˘ a o nebunie.... În cazul în care un frate nu va fi de acord cu voi în anumite aspecte ale adev˘ arului, va fi o adev˘ arat˘ a înjosire s˘ a-l ironiza¸ ti, f˘ acându-l s˘ a par˘ a cum nu este; nu-i r˘ ast˘ alm˘ aci¸ ti cuvintele, ridiculizându-le; nu-i interpreta¸ ti gre¸ sit cuvintele, distorsionând semnifica¸ tia ini¸ tial˘ a. Acesta nu este un lucru demn de laud˘ a. Nu-l eticheta¸ ti în fa¸ ta altora ca eretic, dac˘ a nu a¸ ti cercetat împreun˘ a opiniile sale, luând text cu text din Biblie pentru ca în spiritul lui Hristos s˘ a-i ar˘ ata¸ ti care este adev˘ arul. Tu de fapt nu cuno¸ sti cu exactitate de ce crede el a¸ sa s ¸i nici ˘ nu-¸ ti po¸ ti defini clar pozi¸ tia pe care stai tu. Ia Biblia s ¸i cu umilin¸ ta evalueaz˘ a fiecare dintre argumentele sale, ar˘ atându-i din Scriptur˘ a [51] dac˘ a este gre¸ sit. Dac˘ a vei face lucrul acesta f˘ ar˘ a s˘ a ai resentimente ˘ de ele, te vei achita corect de datoria ta, datorie pe care o are fa¸ ta fiecare slujitor al lui Isus Hristos. — Scrisoarea 21, 1888. Asculta¸ ti înainte de a da verdicte — Atunci când o lumin˘ a ˘ de aceasta nou˘ a este prezentat˘ a bisericii, o atitudine refractar˘ a fa¸ ta ar fi foarte periculoas˘ a. Refuzul de a asculta din cauza unor preju-

36

Sfaturi c˘ atre editori

˘ de solie sau de vorbitor, nu va prezenta deloc dec˘ a¸ ti oarecare fa¸ ta circumstan¸ te atenuante în fa¸ ta lui Dumnezeu. A eticheta înainte de a asculta sau în¸ telege nu va face cinste nim˘ anui în fa¸ ta celora care sunt cercet˘ atori one¸ sti ai adev˘ arului. Si ¸ este chiar o adev˘ arat˘ a nebunie ˘ de aceia pe care Dumnezeu i-a trimis s˘ a vorbe¸ sti cu dispre¸ t fa¸ ta cu solia adev˘ arului. Tinerii care doresc s˘ a devin˘ a lucr˘ atori pentru cauza lui Dumnezeu, trebuie s˘ a înve¸ te calea Domnului s ¸i s˘ a tr˘ aiasc˘ a cu fiecare cuvânt care iese din gura Sa. S˘ a nu cread˘ a c˘ a le-a fost descoperit tot adev˘ arul s ¸i c˘ a Cel Nem˘ arginit nu are ce lumin˘ a s˘ a mai descopere poporului S˘ au. Înc˘ ap˘ a¸ tânându-se s˘ a cread˘ a c˘ a le-a fost descoperit tot adev˘ arul, se vor pune în pericolul de a respinge valoroasele nestemate ale adev˘ arului care vor fi descoperite atunci când oamenii î¸ si vor îndrepta aten¸ tia c˘ atre cercetarea bogatelor mine ale Cuvântului lui Dumnezeu. — Counsels on Sabbath School Work, [52] 32, 33 (1892).

Integritatea mesajului
stii Repere ale adev˘ arului, experien¸ tei s ¸i datoriei — Adventi¸ de Ziua a Saptea ¸ au fost asalta¸ ti de tot felul de doctrine care au c˘ autat s˘ a ia locul adev˘ arului pe care ei l-au c˘ autat în studiu s ¸i rug˘ aciune, punct cu punct s ¸i care a fost adeverit de puterea miraculoas˘ a a lui Dumnezeu. Dar tr˘ as˘ aturile noastre specifice care ne definesc identitatea, trebuie s ¸i vor fi p˘ astrate, exact cum Dumnezeu a specificat în întreg Cuvântul S˘ au s ¸i în m˘ arturia dat˘ a de Duhul Sfânt. El ne ˘ s˘ îndeamn˘ a ca prin credin¸ ta a r˘ amânem tari pe pozi¸ tiile principiilor fundamentale a c˘ aror autoritate este indiscutabil˘ a. — Special Testimonies, Series B:2, 59 (1904). Noi, ca popor, trebuie s˘ a st˘ am tari pe platforma adev˘ arului etern care a rezistat oric˘ arei încerc˘ ari. Trebuie s˘ a sus¸ tinem stâlpii tari ai credin¸ tei noastre. Singura noastr˘ a temelie sunt principiile adev˘ arului pe care ni le-a descoperit Dumnezeu. Ele ne-au f˘ acut ceea ce suntem azi s ¸i scurgerea timpului nu le-a mic¸ sorat importan¸ ta. — Special Testimonies, Series B:2, 51 (1904). Nici un principiu al adev˘ arului care define¸ ste identitatea poporului Adventi¸ stilor de Ziua a Saptea ¸ nu trebuie s˘ a fie neglijat. Ne afl˘ am în posesia acestor pietre de hotar ale adev˘ arului, experien¸ tei s ¸i datoriei s ¸i trebuie s˘ a ap˘ ar˘ am aceste principii cu toat˘ a puterea în fa¸ ta [53] întregii lumi. — Testimonies for the Church 6, 17. Nu schimba¸ ti nici o iot˘ a — Mi s-a ar˘ atat o mul¸ time care era tare ˘ , neluând seama la aceia care ar fi putut s˘ s ¸i în siguran¸ ta a le zdruncine credin¸ ta întregului trup. Dumnezeu privea la ea cu aprobare. Mi-au fost ar˘ atate trei trepte — solia primului, celui de-al doilea s ¸i celui deal treilea înger. Îngerul care era cu mine mi-a spus: „Vai de cei care vor schimba chiar s ¸i cel mai mic lucru din aceste solii. În¸ telegerea ˘ vital˘ acestor solii este de o importan¸ ta a. Destinul sufletelor depinde de felul în care sunt primite aceste solii.“ Din nou aten¸ tia mi-a fost îndreptat˘ a c˘ atre aceste trei solii s ¸i am v˘ azut cât de frumos s ¸i-a ˘s c⸠stigat poporul lui Dumnezeu experien¸ ta: prin mult˘ a suferin¸ ta ¸i în încerc˘ ari grele. Dumnezeu i-a c˘ al˘ auzit pas cu pas pentru o vreme 37

38

Sfaturi c˘ atre editori

îndelungat˘ a pân˘ a când i-a pus cu picioarele pe un platou solid s ¸i neclintit. — Early Writings, 258, 259 (1858). Sanctuarul ca ¸ tint˘ a a unor atacuri deosebite — Pentru c˘ a în viitor vom suferi ispite de tot felul, trebuie s˘ a st˘ am cu picioarele pe o temelie solid˘ a. De asemenea avem nevoie de stâlpi robu¸ sti pentru cl˘ adire. Nici o iot˘ a nu trebuie îndep˘ artat˘ a din ceea ce Domnul a l˘ asat a¸ sa. Du¸ smanul va veni cu doctrine false, cum ar fi aceea c˘ a nu ˘ mul¸ exist˘ a nici un sanctuar. În aceast˘ a privin¸ ta ti se vor dep˘ arta de ˘ . Unde altundeva ne putem afla în siguran¸ ˘ dac˘ la credin¸ ta ta a nu în adev˘ arurile pe care Dumnezeu ni le-a descoperit în ultimii cincizeci de ani? — The Review and Herald, 25 Mai, 1905. Satana depune eforturi continue de a introduce p˘ areri fanteziste [54] cu privire la sanctuar, degradând imaginea minunat˘ a a lui Dumnezeu s ¸i a slujirii lui Hristos pentru mântuirea noastr˘ a în ceva potrivit min¸ tii p˘ ac˘ atoase. El îndep˘ arteaz˘ a puterea care domin˘ a în inimile credincio¸ silor, o înlocuie¸ ste cu teorii închipuite, care au fost inventate pentru a anula adev˘ arurile isp˘ as ¸irii s ¸i distruge încrederea noastr˘ a în doctrinele care au avut un caracter sfânt înc˘ a de la primirea celei de-a treia solii îngere¸ sti. Astfel el ne va jefui de îns˘ as ¸i credin¸ ta în solia care ne-a f˘ acut s˘ a fim un popor aparte s ¸i care a definit identitatea s ¸i puterea lucr˘ arii noastre. — Special Testimonies, Series B:2, 17 (1904). Sunt con¸ stient˘ a de faptul c˘ a sanctuarul se refer˘ a la neprih˘ anire s ¸i adev˘ ar, întocmai cum am sus¸ tinut s ¸i noi de atât de mult timp. Satana este acela care conduce min¸ tile multora pe c˘ ar˘ ari l˘ aturalnice. El este foarte încântat când aceia care cunosc adev˘ arul devin absorbi¸ ti de argumentarea din Scriptur˘ a a teoriilor eronate ce nu au nici o leg˘ atur˘ a cu adev˘ arul. Acesta este o folosire gre¸ sit˘ a a Scripturilor; ele nu au fost date pentru a sus¸ tine eroarea ci ca s˘ a înt˘ areasc˘ a adev˘ arul. [55] — Gospel Workers, 303 (1905).

Cum s˘ a întâmpin˘ am opozi¸ tia?
a ne folosim timpul s ¸i enerNu ne putem coborî — Am putea s˘ gia mult mai eficient în loc s˘ a insist˘ am îndelung asupra subterfugiilor acelora c˘ arora le place s˘ a calomnieze s ¸i s˘ a denatureze lucrurile. În timp ce se irose¸ ste timp pre¸ tios acordând aten¸ tie subterfugiilor emise de oameni tenden¸ tio¸ si, cei care sunt dispu¸ si s˘ a accepte adev˘ arul mor ˘ . O gr˘ din lips˘ a de cuno¸ stin¸ ta amad˘ a de subterfugii f˘ ar˘ a noim˘ a, care au ca autor pe însu¸ si Satana, sunt prezentate multor min¸ ti, în timp ce oamenii strig˘ a dup˘ a hran˘ a în vreme de nevoie. Numai aceia care s ¸i-au educat min¸ tile pentru a se r˘ afui cu adev˘ arul, sunt în stare s˘ a inventeze astfel de subterfugii. Noi nu vom da dovad˘ a de o prea mare în¸ telepciune dac˘ a le vom prelua, îndreptândule c˘ atre mii de oameni care nu s-ar fi gândit niciodat˘ a la ele, dac˘ a nu le-am fi publicat. Iat˘ a ce au f˘ acut du¸ smanii no¸ stri; ei vor s˘ a fie b˘ aga¸ ti în seam˘ a ca s˘ a le public˘ am ideile. Acest lucru este adev˘ arat în mod deosebit pentru unii. De aceea scriu ei aceste minciuni s ¸i denatureaz˘ a adev˘ arul s ¸i caracterul acelora care iubesc s ¸i sus¸ tin adev˘ arul. Ei vor disp˘ area mult mai rapid dac˘ a nu vor fi b˘ aga¸ ti în seam˘ as ¸i dac˘ a teoriile lor gre¸ site for fi ignorate s ¸i dispre¸ tuite în mod evident. Ei nu vor s˘ a fie l˘ asa¸ ti în pace. Lor le face pl˘ acere s˘ a se împotriveasc˘ a. [56] ˘. Dac˘ a nu ar exista aceasta, ei ar avea o foarte mic˘ a influen¸ ta În unele ocazii îns˘ a, va trebui s˘ a ne ocup˘ am de aceste denatur˘ ari ostentative. Când este nevoie de acest lucru, trebuie reac¸ tionat cu promptitudine s ¸i neinsistând prea mult s˘ a ne întoarcem la lucrul nostru. Noi trebuie s˘ a ne însu¸ sim felul în care Isus înv˘ a¸ ta noroadele. El ac¸ tiona simplu s ¸i direct, lovind exact la r˘ ad˘ acina problemei, f˘ acându-i pe to¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a. Atunci când pu¸ tine argumente r˘ aspund tuturor aspectelor problemei, fiind suficiente pentru toate scopurile practice de a convinge sau reduce la t˘ acere pe oponen¸ ti, nu este nevoie s˘ a fim excesiv de explici¸ ti, epuizând tot ceea ce se poate spune despre problema respectiv˘ a. Chiar dac˘ a ast˘ azi vom r˘ aspunde fiec˘ arui argument pe care ei îl aduc, reducându-i astfel la t˘ acere, mâine vor spune acelea¸ si lucruri 39

40

Sfaturi c˘ atre editori

din nou. Acest lucru se va întâmpla iar˘ as ¸i s ¸i iar˘ as ¸i, pentru c˘ a ei nu iubesc lumina s ¸i nu vor s˘ a vin˘ a la lumina ca s˘ a nu piar˘ a întunericul s ¸i gre¸ seala din ei. Este mai în¸ telept s˘ a st˘ am în expectativ˘ as ¸tiind ce s˘ a r˘ aspundem decât s˘ a rev˘ ars˘ am un s ¸uvoi de cuno¸ stin¸ te cu privire la un subiect pentru acceptarea c˘ aruia nu este nevoie de mult˘ a munc˘ a de convingere. Lucrarea lui Hristos a durat trei zile s ¸i multe lucruri au fost f˘ acute în aceast˘ a scurt˘ a perioad˘ a de timp. În aceste zile de pe urm˘ a, trebuie f˘ acut˘ a o mare lucrare într-un timp foarte scurt. În timp ce mul¸ ti se preg˘ atesc pentru a face ceva, vor pieri suflete pentru c˘ a ˘. nu au lumin˘ as ¸i cuno¸ stin¸ ta Dac˘ a oamenii care se ocup˘ a cu prezentarea s ¸i ap˘ ararea adev˘ arului Bibliei, se apuc˘ a s˘ a cerceteze s ¸i s˘ a arate falsitatea s ¸i inconsisten¸ ta ˘ fac o minciun˘ acelora care cu bun˘ as ¸tiin¸ ta a din adev˘ arul lui Dum[57] nezeu, Satan va ridica destui oponen¸ ti pentru a-i face s˘ a scrie mult despre acest subiect, neglijând alte domenii ale lucr˘ arii. Noi trebuie s˘ a lu˘ am aminte mai mult la atitudinea acelora care reconstruiau zidurile Ierusalimului. Noi avem de f˘ acut o lucrare important˘ as ¸i nu ne putem da jos. Satana î¸ si va îndeplini misiunea dac˘ a îi va putea face pe cei ce lucreaz˘ a s˘ a r˘ aspund˘ a mereu preten¸ tiilor oponen¸ tilor pentru a-i reduce la t˘ acere, împiedicându-i astfel în ˘ major˘ lucrarea lor de importan¸ ta a pentru timpul prezent. Lumea are nevoie de munc˘ a acum. Din toate direc¸ tiile se primesc apeluri întocmai cum a primit Pavel din Macedonia: „Treci în Macedonia s ¸i ajut˘ a-ne.“ Argumentele directe s ¸i clare, adev˘ arate pietre de hotar, vor convinge mult mai mult min¸ tile oamenilor obi¸ snui¸ ti, decât o va face un lung s ¸ir de argumente care acoper˘ a un domeniu ˘ în acel foarte larg dar pe care le vor în¸ telege numai cei cu experien¸ ta [58] domeniu. — Testimonies for the Church 3, 36-39 (1872).

Cuvinte de avertizare
ai. Adev˘ arul trebuie s˘ a doar˘ a — Hristos le spunea ucenicilor s˘ „Iat˘ a v˘ a trimit ca pe ni¸ ste oi în mijlocul lupilor: fi¸ ti dar în¸ telep¸ ti ca s ¸erpii, s ¸i blânzi ca porumbeii.“ Matei 10:16. Atacurile lui Satana îndreptate împotriva ap˘ ar˘ atorilor adev˘ arului vor fi din ce în ce mai aprige s ¸i hot˘ arâte spre încheierea timpului. Întocmai cum în vremea lui Isus Marele Preot s ¸i conduc˘ atorii timpului au stârnit mul¸ timile împotriva Lui, s ¸i ast˘ azi liderii religio¸ si vor cauza împotrivire s ¸i prejudec˘ a¸ ti împotriva adev˘ arului prezent. ˘s Oamenii vor fi instiga¸ ti la acte de violen¸ ta ¸i împotrivire la care nu s-ar fi gândit niciodat˘ a dac˘ a nu ar fi fost impregna¸ ti cu sentimentele negative împotriva adev˘ arului ale pretin¸ silor cre¸ stini. Ce ar trebui s˘ a fac˘ a ap˘ ar˘ atorii adev˘ arului. Ei au cuvântul ve¸ snic s ¸i neschimb˘ ator al lui Dumnezeu s ¸i trebuie s˘ a afirme c˘ a au adev˘ arul a¸ sa cum este în Isus. Cuvintele lor nu trebuie s˘ a fie aspre s ¸i incisive. Prezent˘ arile lor trebuie s˘ a dea dovad˘ a de dragostea, bun˘ atatea s ¸i blânde¸ tea lui Hristos. Adev˘ arul trebuie s˘ a taie. Cuvântul lui Dumnezeu este o sabie ascu¸ tit˘ a cu dou˘ a t˘ ai¸ suri care str˘ apunge inima. Aceia care s ¸tiu c˘ a au adev˘ arul nu trebuie s˘ a foloseasc˘ a cuvinte dure s ¸i aspre, [59] dând astfel prilej Satanei s˘ a-i acuze de inten¸ tii mali¸ tioase. Evita¸ ti acuza¸ tiile def˘ aim˘ atoare Poporul adventist trebuie s˘ a aib˘ a aceea¸ si atitudine ca cea pe care a adoptat-o Mântuitorul lumii care nu a îndr˘ aznit s˘ a foloseasc˘ a acuza¸ tii def˘ aim˘ atoare împotriva lui Satana în disputa cu privire la trupul lui Moise. Ocazia era propice pentru astfel de injurii, dar Satana a fost dezam˘ agit pentru c˘ a nu a ˘ . Satana reu¸ sit s˘ a-l determine pe Isus s˘ a adopte un spirit de revan¸ sa era preg˘ atit s˘ a r˘ ast˘ alm˘ aceasc˘ a toate lucrurile pe care le-ar fi f˘ acut Isus; iar Domnul nu a vrut s˘ a-i ofere nici o ocazie, nici m˘ acar o ˘ de scuz˘ aparen¸ ta a. El nu a vrut s˘ a renun¸ te la calea cea dreapt˘ aa adev˘ arului pentru a urma subterfugiile s ¸i c˘ ar˘ arile cele încâlcite s ¸i r˘ at˘ acite ale lui Satana. În profe¸ tia f˘ acut˘ a de Zaharia citim despre Satana care s-a ridicat cu toat˘ a sinagoga lui ca s˘ a se opun˘ a rug˘ aciunilor lui Iosua, marele 41

42

Sfaturi c˘ atre editori

preot, s ¸i lui Hristos care urma s˘ a-l accepte pe Iosua, s ¸i cum i s-a spus: Domnul s˘ a te mustre, Satano! Domnul s˘ a te mustre, El care a ales Ierusalimul! Nu este el, Iosua, un t˘ aciune scos din foc? (Zaharia 3:2) Felul în care Isus s-a purtat chiar s ¸i cu du¸ smanul sufletelor trebuie s˘ a ne fie tuturor un exemplu pentru contactele pe care le avem cu al¸ ti ca s˘ a nu le adres˘ am niciodat˘ a acuza¸ tii def˘ aim˘ atoare. În aceea¸ si ordine de idei nu trebuie s˘ a ne adres˘ am cu asprime sau duritate c˘ atre aceia care sunt la fel de doritori s˘ a afle adev˘ arul ca s ¸i noi în¸ sine. Aceia care au primit adev˘ arul atât prin cuvânt cât s ¸i prin exemplu, [60] trebuie s˘ a fie îng˘ aduitori cu aceia care nu au avut ocazia de a cunoa¸ ste Scripturile decât prin intermediul interpret˘ arilor pe care le-au dat unii pastori sau membri ai bisericii, s ¸i c˘ arora li s-au prezentat astfel tradi¸ tii s ¸i pove¸ sti ca fiind adev˘ arul Biblic. Ei sunt acum uimi¸ ti de prezentarea adev˘ arului care li se înf˘ a¸ ti¸ seaz˘ a acum ca o nou˘ a revela¸ tie s ¸i nu pot suporta tot adev˘ arul, cu caracterul s˘ au izbitor, de la început. ˘ de ceea ce auziser˘ Este nou s ¸i ciudat, cu totul diferit fa¸ ta a pân˘ a atunci de la pastori; este mult mai probabil ca ei s˘ a cread˘ a spusele pastorilor lor — adic˘ a faptul c˘ a adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea nu sunt cinsti¸ ti s ¸i c˘ a nu cred în Biblie. Adev˘ arul trebuie s˘ a fie prezentat a¸ sa ˘ tur˘ ˘ tur˘ cum este în Isus, înv˘ a¸ ta a peste înv˘ a¸ ta a, porunc˘ a peste porunc˘ a, pu¸ tin aici pu¸ tin acolo. În¸ tep˘ aturi nemiloase s ¸i aluzii cu ¸ tint˘ a precis˘ a — Cei care scriu pentru periodicele noastre nu trebuie s˘ a se dedea la în¸ tep˘ aturi ˘ c˘ nemiloase s ¸i la aluzii care cu siguran¸ ta a vor face r˘ au s ¸i care ne vor bloca drumul, împiedicându-ne s˘ a ne facem lucrarea de ajunge la to¸ ti oamenii, inclusiv catolicii. Lucrarea noastr˘ a este s˘ a prezent˘ am adev˘ arul în dragoste, s ¸i nu s˘ a îmbâcsim adev˘ arul cu componentele nesfin¸ tite ale unei inimi omene¸ sti, rostind cuvinte în aceea¸ si manier˘ a în care o fac s ¸i du¸ smanii no¸ stri. Toate aceste în¸ tep˘ aturi ne vor fi întoarse de dou˘ a ori mai mult atunci când aceia care doresc s˘ a ne fac˘ a r˘ au vor ajunge s˘ a aib˘ a putere. Iar˘ as ¸i s ¸i iar˘ as ¸i mi s-a ar˘ atat c˘ a nu trebuie s˘ a rostim nici un cuvânt s ¸i nu trebuie s˘ a public˘ am nici o propozi¸ tie, în special cele care apar¸ tin personalit˘ a¸ tilor, dac˘ a nu ap˘ ar˘ a în mod esen¸ tial s ¸i pozitiv adev˘ arul, care s˘ a-i stârneasc˘ a pe du¸ smanii no¸ stri împotriv˘ a-ne, mâniindu-i peste m˘ asur˘ a. Lucrarea noastr˘ a se [61] va sfâr¸ si în curând s ¸i foarte curând va veni peste noi un timp de

Cuvinte de avertizare

43

necazuri cum nu au mai fost pân˘ a acum s ¸i despre care nu avem nici cea mai vag˘ a idee. Descalifica¸ ti de declara¸ tii iresponsabile — Domnul dore¸ ste ca lucr˘ atorii lui s˘ a-l reprezinte pe EL — Marele Lucr˘ ator Misionar. ˘ m în s Întotdeauna graba stric˘ a treaba. Zilnic trebuie s˘ a înv˘ a¸ ta ¸coala ˘ cre¸ lui Hristos principiile esen¸ tiale pentru o via¸ ta stin˘ a. Cei care ˘s dau dovad˘ a de neglijen¸ ta ¸i nep˘ asare când rostesc anumite cuvinte sau când scriu anumite articole ce sunt destinate public˘ arii pentru cititorii din lume, emi¸ tând astfel declara¸ tii ce nu mai pot fi niciodat˘ a retrase, se descalific˘ a pentru lucrarea sfânt˘ a care le revine urma¸ silor lui Hristos din ziua de ast˘ azi. Aceea care adreseaz˘ a mereu astfel de în¸ tep˘ aturi, î¸ si vor forma ni¸ ste obiceiuri care se vor solidifica prin repetare s ¸i de care va trebui s˘ a se poc˘ aiasc˘ a. Noi trebuie s˘ a ne cercet˘ am cu grij˘ a spiritul s ¸i modalit˘ a¸ tile de ac¸ tiune s ¸i s˘ a vedem în ce fel facem noi lucrarea pe care Dumnezeu ne-a dat-o în care este implicat˘ a soarta multor suflete. Noi avem o foarte mare responsabilitate. Satana este gata, arzând de ner˘ abdare s˘ a agite mul¸ timea agen¸ tilor s˘ ai, determinându-i s˘ a se uneasc˘ a cu ˘ asupra oamenii r˘ ai pentru a aduce o mare s ¸i grabnic˘ a suferin¸ ta credincio¸ silor. Fiecare cuvânt neîn¸ telept ce va fi rostit de vreunul din fra¸ tii no¸ stri îi va fi de mare folos prin¸ tului întunericului. M˘ a întreb cum pot oare fiin¸ tele umane finite s˘ a rosteasc˘ a anu˘s mite cuvinte ce dau dovad˘ a de neglijen¸ ta ¸i încumetare, asmu¸ tind astfel puterile r˘ aului împotriva sfin¸ tilor lui Dumnezeu, când chiar Arhanghelul Mihail nu a îndr˘ aznit s˘ a-i aduc˘ a injurii la adresa Satanei [62] ci i-a zis doar: „Domnul s˘ a te mustre.“? Iuda 9. Va fi imposibil s˘ a evit˘ am greut˘ a¸ tile s ¸i suferin¸ ta. Isus spunea: „Vai de lume, din pricina prilejurilor de p˘ ac˘ atuire! Fiindc˘ a nu se poate s˘ a nu vin˘ a prilejuri de p˘ ac˘ atuire; dar vai de omul acela prin care vine prilejul de p˘ ac˘ atuire!“ (Matei 18:7). Dar tocmai pentru c˘ a vor veni prilejuri de p˘ ac˘ atuire noi trebuie s˘ a fim foarte aten¸ ti pentru a nu provoca reac¸ tia normal˘ a a celor ce nu iubesc adev˘ arul, folosind cuvinte neîn¸ telepte s ¸i dând dovad˘ a de un spirit aspru. arul valoros Prezenta¸ ti adev˘ arul f˘ ar˘ a a condamna — Adev˘ trebuie s˘ a fie prezentat cu toat˘ a for¸ ta sa interioar˘ a. Trebuie s˘ a fie date la iveal˘ a erorile ce sunt prezente în întreaga lume ¸ tinând-o captiv˘ a. Satana depune toate eforturile pentru prinde sufletele în capcan˘ a cu ajutorul unei logici subtile, întorcându-i de la adev˘ ar la pove¸ sti,

44

Sfaturi c˘ atre editori

preg˘ atind astfel terenul pentru o în¸ sel˘ aciune mai mare. Nu adresa¸ ti nici un cuvânt de condamnare acelora care se întorc de la eroare la adev˘ ar. Încerca¸ ti s˘ a le ar˘ ata¸ ti acestor s˘ armane suflete am˘ agite pericolul în care se afl˘ a, descoperindu-le cât de cumplit este acest drum pentru Hristos. Toate acestea s˘ a fie f˘ acute dând dovad˘ a de un spirit blând. Ac¸ tionând într-un mod anume, unele dintre sufletele care sunt acum înl˘ an¸ tui¸ ti de Satana vor putea fi eliberate de sub puterea sa. Dar nu-i învinui¸ ti. Ochii nu li se vor deschide s ¸i nici nu vor fi atra¸ si c˘ atre adev˘ ar dac˘ a vor ridiculiza pozi¸ tiile pe care stau cei ce sunt gre¸ si¸ ti. Când exemplul lui Hristos este pierdut din vedere s ¸i nu este urmat felul în care El înv˘ a¸ ta noroadele, oamenii încep s˘ a aib˘ a încredere în for¸ tele proprii s ¸i sunt tot mai aproape de Satana împrumutând armele s ¸i metodele sale. Du¸ smanul sufletelor s ¸tie foarte bine cum [63] s˘ a întoarc˘ a armele sale împotriva celor ce le folosesc. Isus a rostit numai cuvinte adev˘ arate s ¸i drepte. Dac˘ a un popor a avut vreodat˘ a nevoie s˘ a se umileasc˘ a în fa¸ ta lui Dumnezeu, biserica Sa, cei pe care EL i-a ales în veacul acesta, este acest popor. Este foarte trist faptul c˘ a nu ne dezvolt˘ am capacit˘ a¸ tile intelectuale la un nivel mult mai înalt s ¸i c˘ a nu apreciem privilegiile oportunit˘ a¸ tile pe care le avem. Nu ne putem l˘ auda cu nimic. Prin asprimea noastr˘ as ¸i prin injuriile noastre care nu dau dovad˘ a de spiritul S˘ au, Îl întrist˘ am pe Hristos. Noi trebuie s˘ a devenim des˘ avâr¸ si¸ ti în EL. Injuriile adresate catolicilor — Este adev˘ arat c˘ a ni s-a porun˘ -¸ ˘, s cit: „Strig˘ a în gura mare, nu te opri! Înal¸ ta ti glasul ca o trâmbi¸ ta ¸i veste¸ ste poporului Meu nelegiuirile lui, casei lui Iacov p˘ acatele ei! “ (Isaia 58:1). Noi trebuie s˘ a prezent˘ am aceast˘ a solie, dar în tot aceste timp trebuie s˘ a avem grij˘ a s˘ a nu aducem injurii sau s˘ a învinuim pe aceia care nu au lumina pe care o aven noi. Noi nu trebuie s˘ a ne abatem din drum pentru a aduce injurii catolicilor. Printre catolici se g˘ asesc mul¸ ti cre¸ stini con¸ stiincio¸ si care umbl˘ a în toat˘ a lumina care str˘ aluce¸ ste asupra lor s ¸i pentru care Dumnezeu va lucra. Aceia care au avut mari privilegii s ¸i ocazii deosebite, dar care nu s ¸i-au dezvoltat puterile fizice mentale s ¸i morale, mul¸ tumindu-se cu nivelul la care erau s ¸i refuzând s˘ a-¸ si asume responsabilit˘ a¸ ti, se afl˘ a într-un pericol mai mare s ¸i o judecat˘ a mai aspr˘ a în fa¸ ta lui Dumnezeu decât aceia

Cuvinte de avertizare

45

care gre¸ sesc în anumite puncte de doctrin˘ a dar care totu¸ si caut˘ a ca [64] prin via¸ ta lor s˘ a le fac˘ a bine altora. Nu-i condamna¸ ti nicicum. Dac˘ a, folosindu-ne în mod deliberat de argumente egoiste, de o logic˘ a strâmb˘ as ¸i de scuze neadev˘ arate, vom ajunge într-o starea pervers˘ a a min¸ tii s ¸i a inimii, ca s˘ a nu putem cunoa¸ ste c˘ aile s ¸i voia lui Dumnezeu, vom fi mult mai vinova¸ ti decât cei mai mari p˘ ac˘ ato¸ si. Trebuie s˘ a fim foarte aten¸ ti ca nu cumva s˘ a-i condamn˘ am pe aceia care sunt mai pu¸ tin vinova¸ ti decât noi în fa¸ ta lui Dumnezeu. Fiecare s˘ a¸ tin˘ a bine minte c˘ a nu trebuie cu nici un chip s˘ a invit˘ am persecu¸ tia s˘ a vin˘ a peste noi. Nu trebuie s˘ a folosim cuvinte aspre s ¸i t˘ aioase. Nu le folosi¸ ti în articole. Evita¸ ti-le atunci când v˘ a adresa¸ ti cuiva. Cuvântul lui Dumnezeu s˘ a fie acela care s˘ a taie s ¸i s˘ a mustre. Oamenii limita¸ ti s˘ a se ascund˘ as ¸i s˘ a tr˘ aiasc˘ a în Isus Hristos. Trebuie s˘ a d˘ am dovad˘ a de spiritul lui Hristos. Cu to¸ tii s˘ a avem grij˘ a la cuvintele pe care le folosim, pentru a nu determina o împotrivire aduc˘ atoare de moarte din partea acelora care nu sunt de aceea¸ si ˘ ca s credin¸ ta ¸i noi, dând astfel prilej lui Satana s˘ a ne foloseasc˘ a cuvintele neîn¸ telepte pentru a ne bara calea. Va fi un timp de strâmtorarea cum nu a mai fost de când lumea. Trebuie s˘ a depunem toate eforturile pentru a elimina din declara¸ tiile noastre orice cuvânt r˘ azbun˘ ator s ¸i sfid˘ ator adresat în mod direct împotriva anumitor institu¸ tii sau indivizi, pentru c˘ a nu acestea sunt c˘ aile s ¸i metodele lui Isus. — Testimonies, Vol 9, Patriarchs and Prophets, 239-244 (1909). Cu privire la catolici — Fra¸ tilor, m˘ a doare atunci când v˘ ad c˘ a atât de multe injurii le sunt adresate catolicilor. Predica¸ ti adev˘ arul s ¸i restrânge¸ ti cuvintele care dau dovad˘ a de un spirit aspru, pentru c˘ a aceste cuvinte nu sunt de folos s ¸i nu lumineaz˘ a pe nimeni. Ziarul nostru Echo trebuie s˘ a aib˘ a o arie de r˘ aspândire mai larg˘ a. Nu face¸ ti lucruri care s˘ a primejduiasc˘ a vânzarea sa. Nu exist˘ a nimic care s˘ a-l împiedice s˘ a fie o lumin˘ a într-un loc întunecos. De dragul lui Hristos, [65] lua¸ ti bine seama la criticile care au fost aduse pentru a face remarci ustur˘ atoare la adresa catolicilor. Mul¸ ti catolici citesc Echo, iar printre ei sunt suflete sincere care vor accepta adev˘ arul. Dar e ca s ¸i cu le-am închide u¸ sa în nas când ei încearc˘ a s˘ a intre. Ziarul s˘ a cuprind˘ a mai multe experien¸ te de încurajare care s˘ a exprime mul¸ tumirea. Nu-i bara¸ ti drumul, împiedicându-l s˘ a ajung˘ a în toate col¸ turile lumii prin faptul c˘ a îl face¸ ti vehiculul exprim˘ arilor dure. Satana se bucur˘ a la

46

Sfaturi c˘ atre editori

vederea unui sigur cuvânt jignitor pe paginile sale. Scrisoarea 20, 1896. Vorbi¸ ti mai pu¸ tin — Trebuie s˘ a studiem mai îndeaproape Cuvântul lui Dumnezeu; trebuie s˘ a ne îndrept˘ am aten¸ tia a¸ sa cum nu am mai f˘ acut-o pân˘ a acum asupra c˘ ar¸ tilor Daniel s ¸i Apocalipsa. S-ar putea s˘ a avem mai pu¸ tin de zis în ceea ce prive¸ ste puterea Romei s ¸i papalitatea, dar noi trebuie s˘ a ne îndrept˘ am aten¸ tia asupra a ceea ce au zis profe¸ tii sub inspira¸ tia Duhului lui Dumnezeu. Atât în modalitatea de transmitere a profe¸ tiei, cât s ¸i în privin¸ ta evenimentelor înf˘ a¸ ti¸ sate, Duhul Sfânt prezentat lucrurile de o asemenea manier˘ a încât s˘ a ne arate clar c˘ a trebuie s˘ a trecem în plan secundar agen˘ m pe Domnul Cerurilor s ¸ tii umani, ascun¸ si în Hristos, s ¸i s˘ a în˘ al¸ ta ¸i Legea Sa. — Scrisoarea 57, 1896. Elimina¸ ti articolele acuzatoare — Lumina pe care o am de transmis poporului nostru este c˘ a nu trebuie s˘ a public˘ am nici un discurs acuzator. Multe suflete pre¸ tioase bâjbâie în întuneric, tânjind în lacrimi s ¸i rugându-se pentru a primi lumin˘ a. La fel este în bisericile de pretutindeni. Manuscris 46, 1900. F˘ ar˘ a cuvinte ustur˘ atoare — Chiar dac˘ a toate ideile dintr-un articol ar fi adev˘ arate, îns˘ a orice cuvânt ustur˘ ator va fi ca otrav˘ a pentru cititori, care vor respinge toate cuvintele frumoase din cauza [66] acelui strop de otrav˘ a. Al¸ tii îns˘ a se vor folosi de otrava aceasta pentru c˘ a le plac astfel de cuvinte aspre. — Scrisoarea 91, 1899. ˘ de cititori la judecat˘ Responsabilitatea fa¸ ta a — Aten¸ tia mi-a fost îndreptat˘ a asupra articolelor din ziarele noastre despre Uniunea ˘ cre¸ femeilor pentru temperan¸ ta stin˘ a. To¸ ti membrii bisericii trebuie s˘ a fie uni¸ ti în ceea ce prive¸ ste temperan¸ ta. Este poate natural pentru voi s˘ a lua¸ ti aceast˘ a atitudine, dar nu este în spiritul lui Hristos. Voi ridica¸ ti bariere care nu ar trebui s˘ a fie. Oare vor sim¸ ti cei ce ne cunosc credin¸ ta îndemnul de a încerca s˘ a se uneasc˘ a cu noi dup˘ a ce vor citi articolele voastre? Articolele voastre mustesc de fariseism. Cel care dore¸ ste s˘ a aduc˘ a lumin˘ a oamenilor care cred minciuni, trebuie s˘ a se apropie de ei s ¸i s˘ a lucreze pentru ei cu dragoste, devenind astfel ˘ sfânt˘ izvor de influen¸ ta a. Ideile prezentate în articolele voastre sunt atât de impregnate de antagonism, încât r˘ aul pe care-l vor provoca va fi mai mare decât v˘ a pute¸ ti închipui voi. S˘ a nu uita¸ ti c˘ a dac˘ a, folosind pana în mod

Cuvinte de avertizare

47

necorespunz˘ ator, ve¸ ti închide u¸ sa chiar s ¸i pentru un singur suflet, v˘ a ve¸ ti întâlni cu el în fa¸ ta judec˘ a¸ tii. O, cât de multe lucruri s-au spus care au întors multe suflete înver¸ sunare s ¸i du¸ sm˘ anie împotriva ˘ spre adev˘ arului. Cuvinte care ar fi trebuit s˘ a fie o mireasm˘ a de via¸ ta ˘ au fost f˘ via¸ ta acute o mireasm˘ a de moarte spre moarte prin spiritul în care au fost spuse. — Scrisoarea 17, 1900. În spiritul lui Hristos — Noi nu-i vom putea ajuta pe cei care sunt f˘ ar˘ a Hristos prin a g˘ asi gre¸ seli în vie¸ tile lor. Nou˘ a nu ni s-a dat îns˘ arcinarea de a mustra sau de a adresa învinuiri personale în [67] periodicele noastre. Aceast˘ a atitudine este în¸ sel˘ atoare. Nu trebuie s˘ a ne l˘ as˘ am „du¸ si de val“ a¸ sa de u¸ sor. Trebuie s˘ a fim con¸ stien¸ ti de faptul c˘ a prin atitudinea noastr˘ a noi m˘ arturisim c˘ a ne hr˘ anim cu Hristos, pâinea vie¸ tii. Prin cuvintele, caracterele s ¸i faptele noastre, putem da m˘ arturie tuturor oamenilor cu care intr˘ am în contact c˘ a [68] Duhul lui Hristos tr˘ aie¸ ste în noi. — Manuscris 46, 1898.

˘ de autorit˘ Atitudinea fa¸ ta a¸ tile civile
tii no¸ stri au spus s ¸i au scris unele Nu ataca¸ ti — Unii dintre fra¸ ˘ de stat lucruri care pot fi interpretate ca exprimând împotrivire fa¸ ta s ¸i lege. Ar fi o gre¸ seal˘ a s˘ a l˘ as˘ am astfel ocazia pentru interpret˘ ari. Nu este deloc în¸ telept a aduce critici mereu s ¸i mereu celor de la putere. Nu este responsabilitatea noastr˘ a s˘ a atac˘ am persoane sau institu¸ tii. Trebuie s˘ a fim mai aten¸ ti ca s˘ a nu d˘ am prilejul de a se interpreta c˘ a ne opunem autorit˘ a¸ tilor civile. Este drept c˘ a noi ducem o lupt˘ a agresiv˘ a dar armele noastre trebuie s˘ a fie „A¸ sa spune Domnul.“ Lucrarea este aceea de preg˘ atire a poporului pentru a putea sta în picioare în ziua cea mare a Domnului. Noi nu trebuie s˘ a ne punem în pozi¸ tii care s˘ a încurajeze împotrivire sau s˘ a stârneasc˘ a opozi¸ tia acelora care nu ˘ cu noi. sunt de o credin¸ ta Lucrarea noastr˘ a trebuie s˘ a fie f˘ acut˘ a de o asemenea manier˘ a încât s˘ a nu lase posibilitatea de a fi cataloga¸ ti ca tr˘ ad˘ atori. Trebuie s˘ a elimin˘ am cu totul din discursurile noastre scrise sau orale acele afirma¸ tii care scoase din context ar putea fi r˘ ast˘ alm˘ acite pentru a p˘ area c˘ a se opun legii s ¸i ordinii. Totul trebuie cercetat cu mare grij˘ a, ˘ de ¸ ca s˘ a nu ne p˘ arem a încuraja lipsa de loialitate fa¸ ta tar˘ as ¸i legi. [69] Nou˘ a nu ni s-a cerut s˘ a sfid˘ am autoritatea. Va veni un timp, când vom vi trata¸ ti ca tr˘ ad˘ atori din cauza faptului c˘ a vom ap˘ ara adev˘ arurile Bibliei; dar s˘ a nu gr˘ abim aceste timpuri prin ac¸ tiuni nes˘ abuite care s˘ a stârneasc˘ a opozi¸ tie. Învinui¸ ti din propriile noastre cuvinte — Va veni timpul când unele afirma¸ tii neglijente cu caracter acuzator folosite de fra¸ ti în scris sau în discursuri orale, vor fi folosite de du¸ smanii no¸ stri pentru a ne învinui. Dar ele nu vor fi folosite doar împotriva celor care au emis aceste declara¸ tii ci întreaga Biseric˘ a Adventist˘ a va fi învinuit˘ a. Acuzatorii no¸ stri vor afirma c˘ a în cutare s ¸i cutare zi, unul dintre oamenii din pozi¸ tii de responsabilitatea au spus a¸ sa s ¸i a¸ sa împotriva legii s ¸i a statului. Mul¸ ti vor fi uimi¸ ti de cât de multe lucruri vor fi¸ tinute minte s ¸i p˘ astrate pentru ca s˘ a ofere o baz˘ a argumentelor du¸ smanilor no¸ stri iar mul¸ ti al¸ tii vor fi surprin¸ si s˘ a descopere c˘ a 48

Atitudinea fa¸ ta ˘ de autorit˘ a¸ tile civile

49

propriile lor cuvinte au fost r˘ ast˘ alm˘ acite dându-li-se o semnifica¸ tie pe care ai nu au inten¸ tionat˘ a-o. Oricând s ¸i în orice circumstan¸ te lucr˘ atorii no¸ stri trebuie s˘ a manifeste o mare grij˘ a la cuvintele pe care ˘ m prin le rostesc. Trebuie manifestat˘ a o mare grij˘ a ca s˘ a nu declan¸ sa exprim˘ ari neglijente împotrivire s ¸i necaz înainte de marea criz˘ a care trebuie s˘ a încerce sufletele oamenilor. Atacuri împotriva autorit˘ a¸ tii s ¸i puterii — Cu cât vor fi declan¸ sate mai pu¸ tine atacuri directe împotriva autorit˘ a¸ tii s ¸i puterii, cu atât mai mare va fi lucrarea pe care o vom putea face, atât în America ˘ ri care vor urma exemplul Statelor Unite. De¸ cât s ¸i în celelalte ¸ ta si ˘ ri vor avea America se afl˘ a în frunte, poporul nostru din celelalte ¸ ta [70] parte de aceea¸ si criz˘ a. ˘ m Legea lui DumLucrarea noastr˘ a este s˘ a pream˘ arim s ¸i s˘ a în˘ al¸ ta nezeu. Trebuie s˘ a descoperim acestei lumi adev˘ arurile cuvântului ˘m celui sfânt al lui Dumnezeu. De asemenea suntem datori s˘ a în˘ al¸ ta Scripturile ca regul˘ a a vie¸ tii. Cu toat˘ a modestia, în spiritul harului s ¸i în dragostea lui Dumnezeu, trebuie s˘ a ar˘ at˘ am tuturor oamenilor c˘ a Domnul Dumnezeu este Creatorul cerului s ¸i p˘ amântului s ¸i c˘ a ziua a s ¸aptea este Sabatul Domnului. Noi trebuie s˘ a mergem înainte în numele Domnului, desf˘ as ¸urând stindardul S˘ au s ¸i ap˘ arând Cuvântul S˘ au. Când autorit˘ a¸ tile ne vor porunci s˘ a nu mai facem acest lucru; când ne vor interzice s˘ a proclam˘ am poruncile lui Dumnezeu s ¸i credin¸ ta lui Isus, atunci va trebui s˘ a adopt˘ am aceea¸ si atitudine ca s ¸i apostolii: „Judeca¸ ti voi singuri dac˘ a este drept înaintea lui Dumnezeu s˘ a ascult˘ am mai mult de voi decât de Dumnezeu; c˘ aci noi nu putem s˘ a nu vorbim despre ce am v˘ azut s ¸i am auzit.“ Faptele Apostolilor 4:19-20. Adev˘ arul trebuie s˘ a fie prezentat în puterea Duhului Sfânt. Numai astfel cuvintele noastre pot fi eficiente. Vom putea învinge s ¸i r˘ amâne înving˘ atori numai prin puterea Duhului. Agen¸ tii umani trebuie s˘ a fie schimba¸ ti de Duhul lui Dumnezeu. Lucr˘ atorii no¸ stri trebuie s˘ a fie men¸ tinu¸ ti de puterea Duhului Sfânt prin credin¸ ta în mântuire. Cu în¸ telepciune divin˘ a ei trebuie s˘ a se fereasc˘ a s˘ a rosteasc˘ a ceva care s˘ a-i provoace s˘ a ne blocheze calea. Prin insuflarea adev˘ arurilor spirituale noi trebuie s˘ a preg˘ atim un popor care s˘ a fie în stare ca în ˘s umilin¸ ta ¸i team˘ a sfânt˘ a s˘ a ofere temei pentru credin¸ ta lor în fa¸ ta celor mai înalte autorit˘ a¸ ti ale acestei lumi.

50

Sfaturi c˘ atre editori

Noi trebuie s˘ a prezent˘ am adev˘ arul în simplitatea lui pledând ˘ sfânt˘ pentru un stil de via¸ ta a; acest lucru trebuie f˘ acut în spiritul lui ˘ foarte Hristos. Manifestarea unui astfel de spirit va avea o influen¸ ta [71] mare pentru multe suflete, s ¸i convinge pe mul¸ ti al¸ tii. Da¸ ti-i lui Dumnezeu ocazia s˘ a lucreze prin agen¸ tii s˘ ai proprii. S˘ a nu v˘ a închipui¸ ti c˘ a ve¸ ti putea s˘ a v˘ a pl˘ anui¸ ti viitorul; îng˘ adui¸ ti-i lui Dumnezeu s˘ a stea la cârm˘ a oricând s ¸i în orice circumstan¸ te. El va lucra prin mijloace foarte potrivite, sus¸ tinând, crescându-¸ si s ¸i înt˘ arindu-¸ si poporul. Nu gr˘ abi¸ ti vremurile tulburi — Agen¸ tii lui Dumnezeu trebuie s˘ a dea dovad˘ a de un zel sfânt care s˘ a fie cu totul sub controlul S˘ au. Si ¸ a¸ sa vom trece destul de repede prin vremuri tulburi, a¸ sa c˘ a noi nu trebuie s˘ a facem nimic care s˘ a gr˘ abeasc˘ as ¸i mai mult venirea lor. Vor veni necazuri de a¸ sa natur˘ a încât to¸ ti cei ce vor s˘ a fie numai s ¸i numai ai lui Dumnezeu vor fi condu¸ si spre El. Noi nu ne putem cunoa¸ ste cu adev˘ arat decât atunci când vom fi trecu¸ ti prin cuptorul încerc˘ arilor s ¸i nu este de datoria noastr˘ a s˘ a-i învinuim pe aceia care nu au avut pân˘ a acum lumina soliei celui de-al treilea înger. Dac˘ a dorim s˘ a facem pe oameni s˘ a fie convin¸ si c˘ a adev˘ arurile pe care le credem sfin¸ tesc sufletul s ¸i transform˘ a caracterul, nu trebuie s˘ a le adres˘ am mereu s ¸i mereu acuze vehemente. În felul acesta îi vom face s˘ a cread˘ a c˘ a lucrurile pe care le propov˘ aduim noi nu pot fi credin¸ ta cre¸ stin˘ a pentru c˘ a nu ne fac blânzi, grijulii s ¸i respectuo¸ si. Cre¸ stinismul nu se manifest˘ a în acest spirit pugilistic al învinuirilor. Mul¸ ti din poporul nostru se afl˘ a în pericol de a încerca s˘ a exercite un control strict asupra altora, încercând s˘ a-¸ si supun˘ a pe semeni lor. Cei c˘ arora li s-au încredin¸ tat pozi¸ tii de control se afl˘ a în pericolul [72] de a nu se supune decât unei singure puteri — aceea a unei voin¸ te nesfin¸ tite. Unii s-au folosit f˘ ar˘ a scrupule de aceste prerogative, cauzând confuzie printre cei pe care-i folose¸ ste Dumnezeu. Unul dintre cele mai mari blesteme din lumea noastr˘ a (atât în bisericile noastre cât s ¸i oriunde altundeva în societate) este dorin¸ ta dup˘ a suprema¸ tie. Oamenii devin to¸ ti mai absorbi¸ ti de dorin¸ ta dup˘ a putere s ¸i popularitate. Spre ru¸ sinea s ¸i durerea noastr˘ a acest spirit s-a manifestat s ¸i în rândurile p˘ azitorilor sabatului. Dar numai aceia care au înv˘ a¸ tat ˘. blânde¸ tea s ¸i umilin¸ ta în s ¸coala lui Hristos vor avea parte de biruin¸ ta S˘ a¸ tinem minte c˘ a lumea ne judec˘ a dup˘ a aparen¸ te. Aceia care încearc˘ a s˘ a reprezinte caracterul lui Hristos s˘ a fie foarte aten¸ ti s˘ a nu

Atitudinea fa¸ ta ˘ de autorit˘ a¸ tile civile

51

dea dovad˘ a de tr˘ as˘ aturi contrare de caracter. s˘ a c˘ aut˘ am s˘ a primim Duhul Sfânt înainte de a ie¸ si s˘ a d˘ am m˘ arturie. Dac˘ a acest lucru se va întâmpla, m˘ arturia pe care o vom da va fi foarte hot˘ arât˘ a, dar diferit˘ a de m˘ arturiile pline de acuza¸ tii pe care le dau unii; s ¸i to¸ ti aceia care vor crede vor depune mai multe eforturi pentru salvarea du¸ smanilor no¸ stri. S˘ a l˘ as˘ am aceast˘ a sarcin˘ a a condamn˘ arii autorit˘ a¸ tilor civile s ¸i a guvernelor numai s ¸i numai pe seama lui Dumnezeu. S˘ a fim paznici credincio¸ si care s˘ a apere cu blânde¸ te s ¸i dragoste adev˘ arul a¸ sa cum este în Isus.... Înf˘ a¸ ti¸ sa¸ ti adev˘ arul cu blânde¸ te — Adev˘ arul trebuie prezentat cu tact divin înso¸ tit de blânde¸ te s ¸i o grij˘ a deosebit˘ a. Totul ar trebui s˘ a porneasc˘ a dintr-o inim˘ a înmuiat˘ as ¸i plin˘ a de simpatie. Trebuie s˘ a avem o comuniune strâns˘ a cu Dumnezeu, ca s˘ a nu d˘ am prilej eului s˘ a se r˘ ascoale în noi, a¸ sa cum a fost cazul lui Iehu, rev˘ arsând astfel un torent de cuvinte nepotrivite, care nu sunt ca roua sau ca ploaia [73] rece care revigoreaz˘ a plantele ofilite. Trebuie s˘ a d˘ am dovad˘ a de cuvinte pline de blânde¸ te dac˘ a încerc˘ am s˘ a c⸠stig˘ am sufletele. Dumnezeu va fi în¸ telepciune pentru cel ce caut˘ a în¸ telepciunea dintr-o surs˘ a divin˘ a. ˘ de du¸ Atitudinea fa¸ ta smani — Planul lui Dumnezeu este ca s˘ a ajung˘ a în primul rând la inima oamenilor. Afirma¸ ti adev˘ arul s ¸i l˘ asa¸ ti pe Dumnezeu s˘ a fac˘ a restul în ceea ce prive¸ ste puterea reformatoare. Nu v˘ a lega¸ ti de ceea ce spun du¸ smanii no¸ stri ci prezenta¸ ti doar adev˘ arul care ac¸ tioneaz˘ a eficient foarte repede. Înf˘ a¸ ti¸ sa¸ ti cuvântul în [74] toat˘ a puterea lui.

Despre publicarea ideilor aflate în opozi¸ tie
a existe unitate între aceia Unitate în discursuri — Ar trebui s˘ care vorbesc oamenilor prin intermediul periodicelor noastre. Nu ar trebui s˘ a existe nici o urm˘ a de disensiune în publica¸ tiile noastre. Satana a c˘ autat întotdeauna s˘ a provoace diferen¸ te de opinii, pentru c˘ a el s ¸tie c˘ a aceasta este cea mai eficient˘ a metod˘ a de a contracara lucrarea lui Dumnezeu. Noi nu ar trebui s˘ a-l sprijinim în uneltirile lui. Iat˘ a rug˘ aciunea pe care a rostit-o Hristos pentru ucenicii S˘ ai: „M˘ a rog ca to¸ ti s˘ a fie una, cum Tu, Tat˘ a, e¸ sti în Mine, s ¸i Eu în Tine; ca, s ¸i ei s˘ a fie una în noi, pentru ca lumea s˘ a cread˘ a c˘ a Tu M-ai trimis.“ Ioan 17:21. To¸ ti aceia care sunt adev˘ ara¸ ti slujitori ai lui Dumnezeu vor lucra în acord cu spusele acestei rug˘ aciuni. Depunând eforturi pentru înaintarea lucr˘ arii lui Dumnezeu, to¸ ti vor da dovad˘ a de unitate în sim¸ tire s ¸i ac¸ tiune care va dovedi c˘ a sunt martorii lui Dumnezeu s ¸i c˘ a se iubesc unii pe al¸ ti. Într-o lume dezbinat˘ a de lupte s ¸i de neîn¸ telegeri, dragostea s ¸i unitatea lor vor ar˘ ata faptul c˘ a au o leg˘ atur˘ a special˘ a cu cerul. Aceasta va fi dovada conving˘ atoare a caracterului divin al misiunii lor. Testimonies for the Church 7, 156, 157 (1902). „Nimeni nu are dreptul s˘ a ac¸ tioneze pe cont propriu, s ¸i s˘ a publice în periodicele noastre articole despre anumite doctrine biblice, când se s ¸tie c˘ a sunt al¸ tii în mijlocul nostru care au opinii diferite cu [75] privire la subiectul respectiv s ¸i c˘ a aceasta va crea o controvers˘ a.“ — Testimonies for the Church 5, 534 (1889). Ar˘ ata¸ ti un front unit Am primit ni¸ ste scrisori ni¸ ste scrisori de la unii fra¸ ti de la Healdsburg College despre ceea ce fratele ___ a spus cu privire la cele dou˘ a legi. Le-am scris imediat protestând împotriva acestei ac¸ tiuni al lor contrar˘ a luminii pe care am primit-o de la Dumnezeu cu privire la toate diferen¸ tele de opinie, dar nu am primit nici un r˘ aspuns la scrisoare. Este posibil ca s˘ a nu fi ajuns la voi. Dac˘ a voi, fra¸ tii mei, a¸ ti fi avut experien¸ ta pe care so¸ tul meu s ¸i cu mine o avem în ceea ce prive¸ ste publicarea acestor diferen¸ te de opinie în articolele din periodicele noastre, nu a¸ ti fi ac¸ tionat astfel 52

Despre publicarea ideilor aflate în opozi¸ tie

53

nici atunci când a¸ ti expus ideile voastre în fa¸ ta studen¸ tilor s ¸i nici nu ar fi ap˘ arut în Signs. Ace¸ sti tineri se încred prea mult în ei în¸ si¸ si s ¸i sunt mai pu¸ tin grijulii decât ar trebui. În ceea ce prive¸ ste diferen¸ tele, trebuie s˘ a fi¸ ti în¸ telep¸ ti ca s ¸erpii s ¸i blânzi ca porumbeii. Chiar dac˘ a sunte¸ ti convin¸ si pe deplin c˘ a opiniile pe care le ave¸ ti cu privire la doctrin˘ a sunt adev˘ arate, nu da¸ ti dovad˘ a de în¸ telepciune dac˘ a scoate¸ ti ˘ diferen¸ în eviden¸ ta tele. Nu am nici o re¸ tinere în a spune c˘ a ceea a¸ ti f˘ acut a fost o gre¸ seal˘ a. V-a¸ ti îndep˘ artat de instruc¸ tiunile pe care Dumnezeu le-a dat în ˘ , iar rezultatul va fi cu siguran¸ ˘ negativ. Nu aceasta aceast˘ a privin¸ ta ta este inten¸ tia lui Dumnezeu. Acum a¸ ti dat s ¸i celorlal¸ ti exemplu ca s˘ a fac˘ a cum a¸ ti f˘ acut s ¸i voi, nef˘ acându-¸ si probleme atunci când î¸ si aduc ideile s ¸i teoriile în fa¸ ta oamenilor, pentru c˘ as ¸i voi a¸ ti f˘ acut lucrul acesta. Aceasta va crea un context de împrejur˘ ari pe care nici nu vi [76] l-a¸ ti închipuit. Publicarea acestor lucruri în revista Signs nu este un lucru neînsemnat, iar Dumnezeu a ar˘ atat clar c˘ a nu trebuie s˘ a facem astfel de lucruri. În fa¸ ta lumii noi trebuie s˘ a st˘ am pe un front unit. Satana triumfa atunci când vede diferen¸ te printre adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea. ˘ vital˘ Chestiunile acestea nu sunt de o importan¸ ta a. Nu discuta¸ ti diferen¸ tele la întâlnirile adun˘ arile generale — Este o gre¸ seal˘ a s˘ a discut˘ am aceste diferen¸ te la adun˘ arile noastre generale a¸ sa ceva nu ar trebui f˘ acut. Sunt unii care nu studiaz˘ a cu adev˘ arat Biblia, care nu cerceteaz˘ a în profunzime dar care se pro˘ cu hot˘ nun¸ ta arâre pentru sau împotriva unui anumit lucru, doar pe baza unor dovezi aparente. Totu¸ si, aceste idei sau putea s˘ a nu fie ˘ c˘ adev˘ arate, s ¸i cu siguran¸ ta a nu este planul lui Dumnezeu ca aceste diferen¸ te s˘ a fie prezentate la aceste adun˘ ari de unde aria lor de r˘ aspândire poate deveni mult mai mare, transmi¸ tând astfel mai departe în diferitele câmpuri misionare tot felul de idei contrazicându-se una pe alta s ¸i având ca efect apari¸ tia imediat˘ a a întreb˘ arilor s ¸i îndoielii dac˘ a avem adev˘ arul sau dac˘ a la urma urmei nu suntem s ¸i noi gre¸ si¸ ti. Reforma a fost mult întârziat˘ a de accentuarea acestor diferen¸ te ˘ , când fiecare dintre p˘ asupra unor puncte de credin¸ ta ar¸ ti sus¸ tinându-¸ si cu t˘ arie opiniile. Pân˘ a la urm˘ a vom c˘ adea de acord dar ar fi o gre¸ seal˘ a s˘ a v˘ a înc˘ ap˘ a¸ tâna¸ ti s ¸i s˘ a considera¸ ti ca fiind de datoria voastr˘ a s˘ a v˘ a afirma¸ ti opiniile în opozi¸ tia cu credin¸ ta sau adev˘ arul care ne-a fost prezentat nou˘ a ca popor, iar rezultatul va fi numai s ¸i numai necazuri,

54

Sfaturi c˘ atre editori

exact ca în zilele lui Martin Luther. Începe¸ ti s˘ a v˘ a separa¸ ti pu¸ tin s ¸i s˘ a v˘ a exprima¸ ti liber p˘ arerile f˘ ar˘ aa¸ tine cont de ceea ce cred fra¸ tii vo¸ stri, s ¸i ve¸ ti vedea o stare de lucruri la care nici nu v-a¸ ti gândit pân˘ a atunci. Opinii diferite cu privire la lucruri nesemnificative — So¸ tul [77] meu a avut odat˘ a ni¸ ste opinii diferite de fra¸ tii s˘ ai în o seam˘ a de privin¸ te. Mi s-a ar˘ atat c˘ a indiferent de cât de adev˘ arate erau opiniile lui, Dumnezeu nu l-a chemat s˘ as ¸i le prezinte în fa¸ ta fra¸ tilor s˘ ai pentru a crea divergen¸ te de opinii. Chiar dac˘ a pentru el aceste teorii sunt importante, odat˘ a f˘ acute publice, mul¸ ti le vor crede s ¸i pentru c˘ a sunt al¸ tii care cred altfel, aceste diferen¸ te vor deveni centrul soliei respective, dând loc astfel disputelor s ¸i schimb˘ arii. Sabatul, p˘ azirea legilor lui Dumnezeu sunt stâlpii credin¸ tei noas˘ vital˘ tre, subiecte de o importan¸ ta a. Nu trebuie emise specula¸ tii, pentru c˘ a sunt destule min¸ ti ciudate c˘ arora le face o deosebit˘ a pl˘ acere s˘ a sus¸ tin˘ a un anumit subiect care nu este acceptat de ceilal¸ ti, ducând dispute s ¸i f˘ acând ca totul s˘ a se învârt˘ a în jurul acelui subiect, impunându-l s ¸i exagerându-i importan¸ ta, când de fapt nu este un ˘ vital˘ subiect de importan¸ ta as ¸i care oricum va fi în¸ teles diferit. De dou˘ a ori mi s-a ar˘ atat c˘ a trebuie s˘ a scoatem din prim-planul aten¸ tie orice ar fi capabil s˘ a-i distrag˘ a pe fra¸ ti de la subiectele care sunt esen¸ tiale pentru vremea în care tr˘ aim. Hristos nu a dezv˘ aluit multe lucruri care erau totu¸ si adev˘ arate, tocmai pentru faptul c˘ a ar fi creat divergen¸ te de opinii s ¸i ar fi stârnit dispute, dar tinerii care nu au trecut prin lucrurile prin care am trecut noi, vor avea numaidecât o disput˘ a. Nimic nu le-ar pl˘ acea mai mult decât o discu¸ tie agitat˘ a. Dac˘ a aceste lucruri sunt prezentate la conferin¸ tele noastre, eu voi refuza s˘ a particip la vreuna din ele. Pentru c˘ a am avut atât de mult˘ a lumin˘ a cu privire la acest subiect, s ¸tiu sigur c˘ a inimile nesfin¸ tite s ¸i [78] neconsacrate s-ar bucura foarte mult de un astfel de lucru. Timpul este foarte înaintat, fra¸ tilor, prea înaintat. Ne afl˘ am în marea zi a isp˘ as ¸irii când oamenii trebuie s˘ a-¸ si chinuie sufletul, m˘ arturisindu-¸ si p˘ acatele s ¸i umilindu-¸ si inima în fa¸ ta lui Dumnezeu, preg˘ atindu-se astfel pentru marea lupt˘ a. Dac˘ a oamenii vor privi la aceste lupte, ei vor crede c˘ a o parte are dreptate s ¸i apoi vor crede c˘ a partea cealalt˘ a are dreptate. S˘ aracii oameni vor fi foarte confuzi,

Despre publicarea ideilor aflate în opozi¸ tie

55

iar conferin¸ ta va fi un dezastru, mai r˘ au chiar decât dac˘ a nu ar fi fost deloc. În condi¸ tiile în care totul este disput˘ as ¸i dezbinare, este nevoie de un efort hot˘ arât pentru a putea afirma în scris sau oral numai acele lucruri care s˘ a înf˘ a¸ ti¸ seze armonia.... Dar ce crede¸ ti c˘ a simt atunci când v˘ ad aceast˘ a disput˘ a dintre cele dou˘ a ziare principale ale noastre? Eu s ¸tiu cum au ap˘ arut aceste ziare s ¸i s ¸tiu ce a spus Dumnezeu despre ele, c˘ a sunt una s ¸i c˘ a nu trebuie s˘ a ˘ între aceste dou˘ se vad˘ a nici o diferen¸ ta a instrumente ale Sale. Ele sunt una s ¸i trebuie s˘ a r˘ amân˘ a a¸ sa, emanând acela¸ si spirit, s ¸i f˘ acând aceea¸ si lucrarea s ¸i anume aceea de a preg˘ ati un popor pentru a sta în ˘s picioare în ziua Domnului, una în credin¸ ta ¸i în ideal. Ziarul Sickle (secera) [ziarul Sickle a fost un ziar misionar publicat pentru o scurt˘ a perioad˘ a în Battle Creek, Michigan, în 1886.] a ap˘ arut în Battle Creek, dar nu are menirea de a înlocui revista Signs s ¸i nici nu v˘ ad nevoia de acest lucru. Este nevoie de Signs of the Times s ¸i acesta va face ceea ce nu poate face ziarul Sickle. Stiu ¸ c˘ a to¸ ti vor vrea s˘ a aib˘ a revista Signs dac˘ a aceasta va con¸ tine articole valoroase care sunt adev˘ arat˘ a hran˘ a pentru popor. Dar de fiecare dat˘ a [79] când v˘ ad ziarul Sickle simt o durere în inim˘ a. Eu spun c˘ a nu este a¸ sa cum ar dori Dumnezeu s˘ a fie. Satana se va bucura foarte mult dac˘ a va putea provoca disensiuni printre noi ca popor. Nu cred c˘ a anii vor putea s ¸terge cu totul amintirile de la ultima ˘ . Stiu noastr˘ a conferin¸ ta ¸ care este efectul acestor lucruri. Îmi place c˘ a trebuie s˘ a ne îndrept˘ am aten¸ tia mai mult asupra lui Isus s ¸i mai pu¸ tin asupra noastr˘ a. Dac˘ a exist˘ a cumva diferen¸ te cu privire la unele modalit˘ a¸ ti de în¸ telegere sau la anumite pasaje din Scriptur˘ a, nu v˘ a gr˘ abi¸ ti s˘ a le scoate¸ ti la iveal˘ a, fie în scris fie în viu grai, f˘ acând astfel o sp˘ artur˘ a acolo unde nu este nevoie. Unitatea în adev˘ arurile fundamentale — În ceea ce prive¸ ste adev˘ arurile fundamentale ale cuvântului lui Dumnezeu, suntem una ˘ . Trebuie s˘ în credin¸ ta a avem mereu în vedere un lucru s ¸i anume: armonia s ¸i cooperarea trebuie s˘ a fie men¸ tinute f˘ ar˘ a a atenta la unul din principiile adev˘ arului. Ave¸ ti grij˘ a cum prezenta¸ ti p˘ arerile noi s ¸i contradictorii, pe m˘ asur˘ a ce s˘ apa¸ ti tot mai mult dup˘ a comoara ascuns˘ a a adev˘ arului. Noi avem o solie (mesaj) mondial˘ a. Poruncile lui Dumnezeu s ¸i m˘ arturia lui Isus constituie sarcina noastr˘ a de lucru.

56

Sfaturi c˘ atre editori

Mare lucrarea pe care trebuie s-o aducem la îndeplinire acum este s˘ a avem dragoste unii pentru al¸ tii. Exist˘ a pericolul ca pastorii no¸ stri s˘ a insiste prea mult asupra doctrinelor, predicând mult prea mult despre subiecte îndoielnice, când chiar sufletul lor are nevoie de o religiozitate practic˘ a. ˘ pentru tot felul de diferen¸ A fost deschis˘ a o u¸ sa te s ¸i dispute pe care nu le poate vedea nimeni ci doar Dumnezeu. Ochii Lui pot vedea totul, de la început pân˘ a la sfâr¸ sit. Numai Dumnezeu însu¸ si cunoa¸ ste magnitudinea acestei nenorociri. Am˘ ar˘ aciunea, furia, resentimentele, gelozia, r˘ anile profunde provocate de aceast˘ a lupt˘ a dintre cele dou˘ a [80] tabere provoac˘ a pierderea multor suflete. S˘ a ne ajute Domnul s˘ a vedem nevoia de a bea din izvorul de ap˘ a vie. Apa sa limpede ne va împrosp˘ ata s ¸i vindeca atât pe noi cât s ¸i pe to¸ ti cei de lâng˘ a noi. Oh, dac˘ a inimile s-ar supune Duhului lui Dumnezeu! Dac˘ a ochiul ar fi deschis slavei lui Dumnezeu, potop de lumin˘ a cereasc˘ a va fi rev˘ arsat asupra sa. Acela care a vorbit ˘ torul lumii. Dup˘ cum nimeni pân˘ a atunci nu vorbise a fost Înv˘ a¸ ta a ˘ torul ucenicilor care c˘ învierea Sa, El a fost Înv˘ a¸ ta al˘ atoreau singuri s ¸i dezam˘ agi¸ ti spre Emaus s ¸i al acelora care erau aduna¸ ti în camera de sus. El le-a explicat ce spuneau Scripturile cu privire la Sine, f˘ acându-le inimile s˘ a tresalte de aceast˘ a nou˘ as ¸i sfânt˘ a bucurie s ¸i ˘. speran¸ ta R˘ ascump˘ ar˘ atorul nostru tr˘ aie¸ ste pentru a mijloci pentru noi, iar dac˘ a noi vom înv˘ a¸ ta zilnic în Scoala ¸ lui Hristos, dac˘ a vom pre¸ tui lec¸ tiile pe care le vom înv˘ a¸ ta de la El în umilin¸ ta inimii noastre, atât de mult vom fi impregna¸ ti de spiritul lui Hristos încât nimic din ceea ce va face sau spune nu va purta amprenta eului nostru. Trebuie s˘ a ne îndrept˘ am aten¸ tia numai asupra slavei lui Dumnezeu. Noi trebuie s˘ a ne str˘ aduim în mod special pentru a r˘ aspunde rug˘ aciunii lui Isus ca to¸ ti s˘ a fim una a¸ sa cum El s ¸i Tat˘ al sunt una. Articole despre r˘ ascump˘ arare — Se insist˘ a prea pu¸ tin asupra caracterului uimitor al lucr˘ arii de r˘ ascump˘ arare. Avem nevoie de o prezentare continu˘ as ¸i deplin˘ a a acestui subiect atât în scris cât s ¸i în predici (discursuri). Inimile noastre trebuie s˘ a fie profund impresionate de aceste adev˘ aruri salvatoare profunde. Exist˘ a îns˘ a pericolul ca articolele s ¸i discursurile noastre s˘ a fie la fel ca jertfa lui Cain, [81] adic˘ a f˘ ar˘ a Hristos.

Despre publicarea ideilor aflate în opozi¸ tie

57

Boteza¸ ti în Duhul lui Hristos, dragoste, armonia, blânde¸ tea s ¸i renun¸ tarea de sine vor domni în mijlocul nostru, încât vom primi în¸ telepciunea lui Hristos s ¸i vom avea o în¸ telegere mai bun˘ a, astfel încât lucrurile care p˘ areau întunecate vor fi mult mai clare. Capacit˘ a¸ tile noastre vor fi m˘ arite s ¸i sfin¸ tite. Pe aceia pe care El îi preg˘ ate¸ ste pentru în˘ al¸ tarea la cer, Hristos îi poate conduce la un nivel mai înalt de cuno¸ stin¸ te s ¸i la perspectiv˘ a mai larg˘ a asupra adev˘ arului. Motivul pentru care Domnul poate face atât de pu¸ tine lucruri pentru aceia care au de-a face cu adev˘ aruri cruciale este faptul c˘ a mul¸ ti nu includ aceste adev˘ aruri în via¸ ta lor. Ei au adev˘ arurile, dar sunt ni¸ ste nelegiui¸ ti. Ei au mâinile mânjite, iar inimile lor sunt murd˘ arite de p˘ acat, astfel încât dac˘ a Domnul ar lucra cu ei cu toat˘ a puterea Duhului S˘ au potrivit˘ a cu adev˘ arul descoperit în¸ telegerii lor, ar fi ca s ¸i cum Dumnezeu ar legifera p˘ acatul. Poporul nostru ar fi trebuit s˘ a implice în via¸ ta s ¸i în caracterul lor desf˘ as ¸urarea planului r˘ ascump˘ ar˘ arii, acceptând idei mai alese despre Dumnezeu s ¸i despre sfin¸ tenia Sa. Trebuie s˘ a depunem toate eforturile pentru a ne sp˘ ala hainele caracterelor în sângele Mielului încercând în acela¸ si timp s˘ a îndep˘ art˘ am orice defect. Astfel noi vom duce pân˘ a la cap˘ at mântuirea noastr˘ a cu fric˘ as ¸i cu tremur. Pentru c˘ a Dumnezeu ne d˘ a dup˘ a pl˘ acerea Lui s ¸i voin¸ ta s ¸i înf˘ aptuirea. Avem nevoie ca Isus, ve¸ snicul izvor viu, s˘ a locuiasc˘ a în via¸ ta noastr˘ a. Atunci vor curge s ¸uvoaie de ap˘ a pur˘ a, dulce s ¸i cereasc˘ a din izvorul cel viu. Cei care au o inim˘ a umil˘ a vor avea astfel o pregustare a cerului. Închide¸ ti u¸ sa diferen¸ telor — În viitor se va vorbi s ¸i scrie mult mai mult decât ast˘ azi despre adev˘ arurile legate de a doua venire a [82] ˘ lui Isus Hristos pe nori cerurilor. Trebuie s˘ a închidem fiecare u¸ sa care ar putea conduce la diferen¸ te s ¸i neîn¸ telegeri între fra¸ ti. Dac˘ a fiecare inim˘ a va fi cur˘ a¸ tit˘ a de omul cel vechi, discu¸ tiile vor fi mai sigure, dar acum oamenii au nevoie de altceva. Dragostea lui Hristos este mult prea pu¸ tin prezent˘ a în inimile acelora care pretind a crede adev˘ arul. Atât timp cât î¸ si pun toat˘ a speran¸ ta în Hristos s ¸i Spiritul S˘ au le p˘ atrunde în inim˘ a, unitatea va domni între ei, de¸ si s-ar putea ca nu toate ideile s˘ a fie identice în toate am˘ anuntele. Biblia este înc˘ a foarte pu¸ tin în¸ teleas˘ a. Chiar dac˘ a am studia în ˘ întreag˘ rug˘ aciune o via¸ ta a descoperirile ei sfinte, multe lucruri vor r˘ amâne neexplicate. Este nevoie ca Duhul lui Dumnezeu s˘ a ating˘ a în

58

Sfaturi c˘ atre editori

mod profund inima pentru a schimba caracterele, deschizând astfel un canal de comunicare între sufletul acela s ¸i Dumnezeu, înainte de a deslu¸ si în¸ telesul celor mai profunde adev˘ aruri. Fiecare trebuie s˘ a se cunoasc˘ a pe sine însu¸ si înainte ca Dumnezeu s˘ a poat˘ a face lucruri ˘ care a fost dat˘ mari pentru el. Pu¸ tina cuno¸ stin¸ ta a ar fi de o sut˘ a de ori mai mare dac˘ a mintea s ¸i caracterul ar fi echilibrate sub influen¸ ta ˘s Duhului Sfânt. Se d˘ a dovad˘ a de mult prea pu¸ tin˘ a umilin¸ ta ¸i blânde¸ te în lucrarea de c˘ autare a comorilor ascunse ale adev˘ arului, iar dac˘ a adev˘ arul ar fi înv˘ a¸ tat a¸ sa cum este în Isus, puterea de convingerea a inimilor ar fi de o sut˘ a de ori mai mare. Îns˘ a totul este atât de întinat de sine, încât nu se poate primi în¸ telepciunea de sus. — Scrisoarea [83] 37, 1887.

Sfaturi c˘ atre scriitori
Prezenta¸ ti adev˘ arul într-un mod cât mai simplu — În vremea noastr˘ a, când tot apar tot mai multe pove¸ sti pl˘ acute care atrag aten¸ tia multora, ar fi mult mai eficient s˘ a prezent˘ am adev˘ arul într-un mod cât mai simplu, sprijinite de câteva dovezi puternice, decât s˘ a încerc˘ am s˘ a aducem în fa¸ ta oamenilor un s ¸ir excesiv de dovezi. Asta pentru c˘ a pentru mul¸ ti, subiectul devine neclar dup˘ a ce se aduc în aten¸ tia lor ˘ mult mai obiec¸ tiile s ¸i dovezile, pentru ei, afirma¸ tiile au o eficien¸ ta mare decât argumenta¸ tiile lungi. Ei iau multe lucruri a¸ sa cum sunt spuse, s ¸i în acest caz dovezile nu schimb˘ a nimic. — Testimonies for the Church 3, 36 (1872). ˘ aten¸ Trebuie s˘ a fim în permanen¸ ta ti ca cei care scriu s˘ a nu fac˘ a neclare subiectele care sunt explicite, utilizând multe argumente care nu prezint˘ a un interes real pentru cititor. Dac˘ a st˘ aruie în mod exagerat asupra anumitor subiecte, prezentând orice lucru care le vine în minte, munca lor este aproape în zadar. Cititorul nu este atât de interesat atât de am˘ anun¸ tit de acel subiect. Acordând aten¸ tie fiec˘ arui detaliu, exist˘ a pericolul de a pierde din vedere cele mai importante aspecte ale adev˘ arului. Au fost abordate multe subiecte. Dar tot efortul depus pentru aceast˘ a lucrare nu este calculat pentru o ˘ maxim˘ eficien¸ ta a, ca s˘ a trezeasc˘ a un interes general. — Testimonies, [84] Vol. 3, Patriarchs and Prophets, 35, 36 (1872). Nu doar o singur˘ a minte — Fratelui D. i-ar sluji foarte mult cultivarea simplit˘ a¸ tii s ¸i lejerit˘ a¸ tii în scrierile lui. El trebuie s˘ a evite ˘ s˘ a insiste prea mult asupra oric˘ arui lucru care nu are o importan¸ ta vital˘ a. Chiar s ¸i cele mai importante s ¸i reprezentative adev˘ aruri, cele care sunt clare s ¸i directe prin ele însele, pot fi f˘ acute confuze s ¸i întunecate prin folosirea a prea multe cuvinte. Este foarte posibil ca fratele D. s˘ a aib˘ a o viziune solid˘ a asuprea tuturor aspectelor ale adev˘ arului prezent s ¸i totu¸ si aceasta s˘ a nu-l califice în toate privin¸ tele pentru a putea prezenta în scris poporului francez motivele speran¸ tei noastre. El poate sluji în aceast˘ a lucrare. Dar materialul ar trebui s˘ a fie preg˘ atit de mai mult de una sau dou˘ a 59

60

Sfaturi c˘ atre editori

persoane, pentru ca s˘ a nu poarte amprenta ideilor ciudate ale unuia sau altora. Adev˘ arul care a fost descoperit s ¸i preg˘ atit de mai multe persoane, s ¸i care a fost adus la lumin˘ a ca un lan¸ t continuu de cercet˘ atori perseveren¸ ti ai adev˘ arului la timpul stabilit de Dumnezeu, ar trebui prezentat oamenilor, fiind astfel adaptat pentru a întâmpina nevoile multora. Ar trebui c˘ autate c˘ ai prin care articolele s˘ a devin˘ a mai concise, pentru a trezi interesul cititorilor. Articolele lungi, stufoase sunt d˘ aun˘ atoare adev˘ arului pe care scriitorul inten¸ tioneaz˘ a s˘ a-l prezinte. — Testimonies for the Church 2, 671 (1871). Articole lungi, un singur scriitor — Vreau s˘ a v˘ a rog s˘ a fi¸ ti aten¸ ti la caracterul articolelor din Watchman [Ziarul, care a fost cunoscut sub numele de The Southern Watchman (Gardianul din sud), este acum editat sub numele de Our Times (Timpurile noastre)] (Gardianul). Articolele fratelui ______ sunt lungi s ¸i dac˘ a el nu[85] s ¸i schimb stilul, va afecta negativ circula¸ tia publica¸ tiei voastre. În Watchman, articolele trebuie s˘ a fie scurte s ¸i spirituale. Îi voi scrie ˘ mântul ca un din nou fratelui ______. Eu nu pot s˘ a-mi dau consim¸ ta singur om s˘ a semneze scrierea atâtor de multe articole. Frate ______, aceste lucruri trebuie s˘ a se schimbe. Dar cum putem noi face aceast˘ a schimbare? Ce putem noi face? Îi voi scrie fratelui ______ s ¸i vom vedea dac˘ a asta va schimba ceva. Voi face totul posibil. Domnul s˘ a ne dea în¸ telepciune s ¸i o judecat˘ a s˘ an˘ atoas˘ a. Articolele publicate în Watchman au nevoie de o spiritualitate mai profund˘ a, dac˘ a se urm˘ are¸ ste dezvoltarea publica¸ tiei. — Scrisoarea 78, 1906. Pastorii ar trebui s˘ a scrie — Pastorii care sunt angaja¸ ti activ în cauza lui Dumnezeu s ¸i care s ¸i-au c⸠stigat o anume reputa¸ tie printre ˘ cât oameni, ar trebui s˘ a-¸ si foloseasc˘ a influen¸ ta urm˘ arind o eficien¸ ta mai mare. Responsabilitate lor nu înceteaz˘ a de îndat˘ a ce se dau jos de la amvon. Este de datoria tuturor celor care pot scrie, în special a acelora care slujesc cu lucrurile sfinte, s˘ a-¸ si foloseasc˘ a talentele în aceast˘ a direc¸ tie. Ar trebui s˘ a simt˘ a ca o ramur˘ a a muncii lor aceast˘ a ˘ de Review datorie de a oferi dovezi tangibile ale loialit˘ a¸ tii lor fa¸ ta and Herald, prin articolele spirituale cu un scop precis, pe care le-ar putea scrie pentru coloanele revistei. Aceast˘ a publicare, care pentru mul¸ ti este singura predic˘ a pe care o pot auzi, nu este ceea ce ar putea s˘ a fie sau ceea ce ar trebui s˘ a fie. Iat˘ a o posibilitate de a le vorbi

Sfaturi c˘ atre scriitori

61

acestora, iar to¸ ti cei care vorbesc prin articolele din Review ar trebui s˘ a se simt˘ a îndemna¸ ti s˘ a spun˘ a ceva. ˘ mic˘ Articole mediocre — Oameni cu o experien¸ ta as ¸i care au ˘ pot publica predici comune. Unii oameni le prea pu¸ tin˘ a influen¸ ta [86] citesc, în timp ce pe al¸ tii nu-i îndeamn˘ a s˘ a le citeasc˘ a. Nici cuvintele s ¸i nici felul în care sunt legate ideile nu are nimic extraordinar care s˘ a impresioneze în mod profund inima. Unii sunt destul de interesa¸ ti ca s˘ a citeasc˘ a orice predic˘ a indiferent de cât de pu¸ tine idei noi sau interes se simt în acele articole. Dar când ace¸ sti oameni ajung la un moment dat s˘ a-i cunoasc˘ a pe aceia ale c˘ aror nume le-au v˘ azut la baza articolelor v˘ ad c˘ a ei nu sunt ceea ce zic c˘ a sunt — adic˘ a le lipse¸ ste experien¸ ta. Ei î¸ si pierd încrederea în ziar s ¸i pentru c˘ a au fost în¸ sela¸ ti s ¸i mai înainte aceasta se va sim¸ ti s ¸i atunci când citesc predici scrise de oameni pe care ei nu-i cunosc, s ¸i de¸ si predicile acelea pot con¸ tine un material foarte bun, ei nu-l vor recunoa¸ ste ca hran˘ a; astfel ei nu au parte de unele instruc¸ tiuni importante. Cre¸ stinii nu vor dispre¸ tui nici un dar, chiar s ¸i cel mai mic dintre ele. Dar unii dintre scriitorii ale c˘ aror predici au ap˘ arut în Review nu au ac¸ tionat conform cu singurul sau cu cei doi talan¸ ti încredin¸ ta¸ ti lor ci conform cu cei cinci care nu le-au fost încredin¸ ta¸ ti. Ei au f˘ acut o lucrare rea. St˘ apânul le cuno¸ stea capacit˘ a¸ tile s ¸i le-a dat atât cât s ¸tia El c˘ a ei ar putea face foarte bine atunci când va veni socoteala; El nu le va cere mai mult decât au avut capacitatea s˘ a fac˘ a. Nimeni nu trebuie s˘ a se plâng˘ a degeaba c˘ a nu poate s˘ a-l sl˘ aveasc˘ a pe Dumnezeu prin daruri pe care El nu li le-a dat. Aceia c˘ arora li s-a încredin¸ tat un singur talent, dac˘ a îl vor folosi cu în¸ telepciune, vor fi accepta¸ ti de Domnul potrivit cu posibilit˘ a¸ tile lor. Convinge¸ ti pe lucr˘ atori s˘ a contribuie la scrierea articolelor — Pastorii care au lucrarea lui Dumnezeu pe inim˘ a ar trebui s˘ a fac˘ a eforturi speciale de a contribui la scrierea unor articole interesante s ¸i spirituale pentru Review. To¸ ti pot s˘ a-¸ si fac˘ a timp pentru aceasta [87] dac˘ a î¸ si doresc din toat˘ a inima s˘ a se angajeze în aceast˘ a lucrare. Unii sunt prea lene¸ si, preferând calea u¸ soar˘ a. Ei ar petrece ore întregi palavragind despre subiecte care nu sunt legate în mod special de înaintarea cauzei lui Dumnezeu. Timpul acesta este irosit, iar ei sunt slujitori ineficien¸ ti. Dac˘ a ei ar fi petrecut acest timp cu studiul Cuvântului lui Dumnezeu, luându-¸ si toat˘ a hrana de pe paginile ei

62

Sfaturi c˘ atre editori

pre¸ tioase, devenind astfel potrivi¸ ti pentru a fi pastori, lucrarea lor ar fi mult mai eficient˘ a. Ei ar avea ce s˘ a scrie. Ei vor putea produce articole care s˘ a instruiasc˘ as ¸i s˘ a încurajeze pe poporul lui Dumnezeu. Asta ar însemna pur s ¸i simplu îndeplinirea datoriei s ¸i ar însemna s˘ a dea hran˘ a în vreme de nevoie poporului lui Dumnezeu. Un mesaj venit din inim˘ a — Când v˘ a bucura¸ ti de hrana din Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i din lumina pe care o g˘ asi¸ ti acolo, înf˘ a¸ ti¸ sa¸ ti-le s ¸i altora pentru a se putea bucura s ¸i ei cu voi. Vorbirea voastr˘ a trebuie s˘ a vin˘ a dintr-o inim˘ a sincer˘ a. Putem vorbi cel mai bine cu oamenii acolo unde sunt ei, în loc s˘ a c˘ aut˘ am cuvinte mari care ajung pân˘ a în al treilea cer. Oamenii nu se g˘ asesc acolo, ci aici jos în aceast˘ a lume p˘ ac˘ atoas˘ a, corupt˘ as ¸i plin˘ a de durere, luptându-se cu realit˘ a¸ tile dure ale vie¸ tii. Hristos nu a venit s˘ a I se slujeasc˘ a ci ca El s˘ a slujeasc˘ a. El era exemplul nostru s ¸i Dumnezeu ne-a dat s ¸i nou˘ a o sarcin˘ as ¸i anume aceea de a sluji nevoilor celorlal¸ ti potrivit cu capacit˘ a¸ tile pe care El ni le-a dat. Aceste capacit˘ a¸ ti vor cre¸ ste dac˘ a noi le vom folosi cât [88] vom putea mai bine. Aceia care fac tot ce pot mai bine cu darurile pe care Dumnezeu li le-a încredin¸ tat, aruncând totul asupra Sa, vor fi înt˘ ari¸ ti de El exact atunci când au nevoie. F˘ acând astfel, noi Îi d˘ am voie s˘ a lucreze în via¸ ta noastr˘ a; s˘ a ne înve¸ te, s˘ a ne conduc˘ as ¸i s˘ a ne impresioneze, f˘ acându-ne astfel canale de transmitere a luminii Sale c˘ atre cei mul¸ ti [89] care sunt în întuneric.

Sfaturi pentru editori
a apas˘ a asuTe-am pus un str˘ ajer — O responsabilitate solemn˘ pra caselor noastre de editur˘ a. Aceia care sunt la conducerea acestor institu¸ tii s ¸i care editeaz˘ a periodicele s ¸i preg˘ atesc c˘ ar¸ tile pentru publicare, aflându-se în lumina planului lui Dumnezeu s ¸i fiind chema¸ ti s˘ a avertizeze lumea, sunt responsabili în fa¸ ta lui Dumnezeu pentru sufletele semenilor lor. Atât lor, cât s ¸i slujitorilor Cuvântului lui Dumnezeu li se aplic˘ a mesajul pe care Dumnezeu l-a dat profe¸ tilor din vechime: „Acum, fiul omului, te-am pus str˘ ajer peste casa lui Israel. Tu trebuie s˘ a ascul¸ ti Cuvântul care iese din gura Mea, s ¸i s˘ a-i în¸ stiin¸ tezi din partea Mea. Când zic celui r˘ au: R˘ aule, vei muri negre¸ sit! s ¸i tu nu-i spui, ca s˘ a-l întorci de la calea lui cea rea, r˘ aul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere in mâna ta.“ Ezechiel 33:7, 8. — Testimonies for the Church 7, 140 (1902). Lucruri sfinte s ¸i lucruri obi¸ snuite Trebuie s˘ a se fac˘ a distinc¸ tie între lucrarea Domnului s ¸i lucrurile obi¸ snuite ale vie¸ tii de zi cu zi. El spune: „Îmi voi întinde mâna împotriva ta, î¸ ti voi topi zgura, cum o tope¸ ste le¸ sia, toate p˘ articelele de plumb le voi dep˘ arta din tine. Voi face iar˘ as ¸i pe judec˘ atorii t˘ ai ca odinioar˘ a, s ¸i pe sfetnicii t˘ ai ca la început. Dup˘ a aceea vei fi numit˘ a cetatea neprih˘ anit˘ a, cetatea [90] credincioas˘ a. Sionul va fi mântuit prin judecat˘ a, s ¸i cei ce se vor întoarce la Dumnezeu în el, vor fi mântui¸ ti prin dreptate.“ (Isaia 1:25-27). ˘ deosebit˘ Aceste lucruri au o importan¸ ta as ¸i sunt o lec¸ tie pentru to¸ ti cei care se afl˘ a pe postul de editor. Cuvintele rostite de Moise au o semnifica¸ tie foarte profund˘ a. „Fiii lui Aaron, Nadab s ¸i Abihu, s ¸i-au luat fiecare c˘ adelni¸ ta, au pus foc în ea s ¸i au pus t˘ amâie pe foc; s ¸i au adus astfel înaintea Domnului foc str˘ ain, lucru pe care El nu li-l poruncise. Atunci a ie¸ sit un foc dinaintea Domnului, i-a mistuit s ¸i au murit înaintea Domnului. Moise i-a zis lui Aaron: «Aceasta este ce a spus Domnul, când a zis: „Voi fi sfin¸ tit de cei ce se apropie de Mine s ¸i voi fi prosl˘ avit în fa¸ ta întregului popor“.»“ (Leviticul 10:1-3). Iat˘ a o lec¸ tie pre¸ tioas˘ a pentru 63

64

Sfaturi c˘ atre editori

to¸ ti aceia care preg˘ atesc materialul pentru publicarea la editurile noastre. Lucrurile sfinte nu trebuie amestecate cu cele obi¸ snuite. Ziarele care au un tiraj atât de mare ar trebui s˘ a aib˘ a mult mai multe sfaturi valoroase decât cele care apar în cotidianele vremii. „Pentru ce s˘ a amesteci paiele cu grâul?“ (Ieremia 23:28). Avem nevoie de grâu curat, cernut întru totul. „A¸ sa mi-a vorbit Domnul, când m-a apucat mâna Lui, s ¸i ma în¸ stiin¸ tat s˘ a nu umblu pe calea poporului acestuia: «Nu numi¸ ti uneltire tot ce nume¸ ste poporul acesta uneltire; s ¸i nu v˘ a teme¸ ti de ce se teme el, nici nu v˘ a speria¸ ti! Sfin¸ ti¸ ti îns˘ a pe Domnul o¸ stirilor. De El s˘ a v˘ a teme¸ ti s ¸i s˘ a v˘ a înfrico¸ sa¸ ti.... Învele¸ ste aceast˘ a m˘ arturie, pecetluie¸ ste aceast˘ a descoperire, între ucenicii Mei. La lege s ¸i la m˘ arturie! C˘ aci dac˘ a nu vor vorbi a¸ sa, nu vor mai r˘ as˘ ari zorile pentru [91] poporul acesta».“ (Isaia 8:11-20). Vreau s˘ a atrag aten¸ tia lucr˘ atorilor no¸ stri asupra celui de-al s ¸aselea capitol din Isaia. Citi¸ ti experien¸ ta pe care a avut-o profetul când l-a v˘ azut pe Domnul „¸ sezând pe un scaun de domnie foarte înalt, s ¸i poalele mantiei Lui umpleau Templul. Serafimii st˘ ateau deasupra Lui, s ¸i fiecare avea s ¸ase aripi: cu dou˘ a î¸ si acopereau fa¸ ta, cu dou˘ a î¸ si acopereau picioarele, s ¸i cu dou˘ a zburau. Strigau unul la altul, s ¸i ziceau: «Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul o¸ stirilor! Tot p˘ amântul este plin de m˘ arirea Lui!» Se zguduiau u¸ siorii u¸ sii de glasul care r˘ asuna, s ¸i casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, c˘ aci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, s ¸i am v˘ azut cu ochii mei pe Împ˘ aratul, Domnul o¸ stirilor!» Dar unul din serafimi a zburat spre mine cu un c˘ arbune aprins în mân˘ a, pe care-l luase cu cle¸ stele de pe altar. Mi-a atins gura cu el s ¸i a zis: «Iat˘ a, atingându-se c˘ arbunele acesta de buzele tale, nelegiuirea ta este îndep˘ artat˘ as ¸i p˘ acatul t˘ au este isp˘ as ¸it!» Am auzit glasul Domnului, întrebând: «Pe cine s˘ a trimit, s ¸i cine va merge pentru Noi?» Eu am r˘ aspuns: «Iat˘ a-m˘ a, trimite-m˘ a!»“ (Isaia 6:1-8). To¸ ti cei care lucreaz˘ a în institu¸ tiile noastre au nevoie de o astfel ˘ . Existe pericolul ca ei s˘ de experien¸ ta a nu aib˘ a o leg˘ atur˘ a vie cu Dumnezeu, ca s˘ a fie sfin¸ ti¸ ti prin adev˘ ar. Astfel ei pierd perspectiva asupra puterii adev˘ arului s ¸i capacitatea de a distinge lucrurile sfinte s ¸i cele obi¸ snuite. Hran˘ a la vreme de nevoie — Adresându-m˘ a fra¸ tilor din pozi¸ tii responsabile, le spun: Domnul s˘ a v˘ a ung˘ a nu numai ochii ca s˘ a vede¸ ti

Sfaturi pentru editori

65

ci s˘ a v˘ as ¸i toarne în inimi untdelemnul sfânt care curge din cele dou˘ a ramuri de m˘ aslin prin ¸ tevile de aur în vasul de aur ce alimenteaz˘ a sfe¸ snicele de la sanctuar. Domnul „s˘ a v˘ a dea un duh de în¸ telepciune s ¸i de descoperire, în cunoa¸ sterea Lui, s ¸i s˘ a v˘ a lumineze ochii inimii, ca s˘ a pricepe¸ ti care este n˘ adejdea chem˘ arii Lui, care este bog˘ a¸ tia ˘ de noi, credincio¸ slavei mo¸ stenirii Lui în sfin¸ ti, s ¸i care este fa¸ ta sii, nem˘ arginita m˘ arime a puterii Sale, dup˘ a lucrarea puterii t˘ ariei Lui.“ (Efeseni 1, 17-19) Ca ni¸ ste administratori credincio¸ si, noi trebuie [92] s˘ a d˘ am hran˘ a la vremea potrivit˘ a întregii case a lui Dumnezeu. Prezenta¸ ti-le oamenilor adev˘ arul. Lucra¸ ti ca s ¸i cum a¸ ti fi privi¸ ti de întreg cerul. Nu avem timp de pierdut — nici m˘ acar o clip˘ a. Trebuie s˘ a aducem la împlinire lucrurile urgente, fiind ascun¸ si în cr˘ ap˘ atura stâncii pentru a-L putea vedea pe Hristos s ¸i s˘ a fim ajuta¸ ti de Duhul Sfânt pentru a termina mai repede. — Testimonies for the Church 7, 152-154 (1902). Pericolele studiului speculativ — Lumina adev˘ arului pe care Dumnezeu o vrea adus˘ a în fa¸ ta popoarelor de ast˘ azi, nu coincide cu ceea ce doresc s˘ a înve¸ te erudi¸ tii acestei lumi; adeseori, ace¸ sti oameni ajung la concluzii eronate în studiile lor, iar tot studiind diferi¸ ti autori se entuziasmeaz˘ a de anumite idei care au o origine satanic˘ a. Satana îmbr˘ acat într-un înger de lumin˘ a, vine la oamenii care studiaz˘ a cu ˘ . Studiind subiecte care par foarte interesante s ¸i ca ascunzând s ¸tiin¸ ta aceste subiecte, oamenii sunt condu¸ si s˘ a accepte concluzii eronate s ¸i s˘ a devin˘ a colaboratori cu spiritele în¸ sel˘ atoare în emiterea de noi teorii care dep˘ arteaz˘ a de adev˘ ar. Exist˘ a pericolul ca pastorii, profesorii s ¸i editorii no¸ stri s˘ a amestece uneori anumite idei pe care le-au g˘ asit în c˘ ar¸ tile citite cu argumentele prezentate în discursuri s ¸i articole, crezând c˘ a în principiu ˘ turile Duhului adev˘ sunt acelea¸ si cu înv˘ a¸ ta arului cartea, Templul Viu, reprezint˘ a un exemplu elocvent al acestei situa¸ tii, când scriitorul a [93] ˘ turile sale sunt acelea¸ adus în sprijinul c˘ ar¸ tii sale, ideea c˘ a înv˘ a¸ ta si cu cele din scrierile surorii White. Vom avea mereu datoria de a contracara influen¸ ta acelor oameni care studiaz˘ as ¸tiin¸ te de origine satanic˘ as ¸i prin care Satana lucreaz˘ a pentru a distruge pe Dumnezeu s ¸i Hristos. — Testimonies for the Church 9, 67-68 (1909). C˘ atre editorii periodicelor noastre -Am fost avertizat˘ a asupra ajutorului pe care pastorii no¸ stri i-l pot da lui Satana pentru prezentarea teoriilor sale înaintea oamenilor prin abordarea frec-

66

Sfaturi c˘ atre editori

vent˘ a a teoriilor panteiste. Prezenta¸ ti oamenilor adev˘ arul prezent în mod constant. Nu da¸ ti curs sentimentelor spiritiste, repetând ideile în¸ sel˘ atoare s ¸i ciudate care ne asalteaz˘ a de ani de zile. Domnul le-a dat pastorilor un mesaj de purtat, dar El nu i-a chemat s˘ a vorbeasc˘ a despre acele subiecte asupra c˘ arora au insistat unii oameni. Semin¸ tele plasate astfel în minte vor germina s ¸i vor încol¸ ti spre a aduce road˘ a. Astfel oamenii sunt înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a accepte ideile lui Satana s ¸i s˘ a le transmit˘ a mai departe. Ziarele noastre s˘ a nu prezinte aceste idei false ale lui Satana. În ziarele noastre noi avem nevoie de mesajul Evangheliei mântuitoare. „O, Sioane, tu care aduci ve¸ sti bune, suie-te pe mun¸ ti; O, Ierusalime, care aduci ve¸ sti bune, ridic˘ a-¸ ti vocea s ¸i strig˘ a cu putere; ridic˘ a-¸ ti vocea, nu te teme; spune cet˘ a¸ tilor lui Iuda: Iat˘ a Dumnezeul t˘ au.“ A¸ tinti¸ ti-v˘ a privirea asupra Domnului Isus Hristos s ¸i ve¸ ti fi astfel schimba¸ ti ca s˘ a v˘ a asem˘ ana¸ ti cu El. Nu discuta¸ ti aceste teorii spiritiste. Nu le oferi¸ ti nici un col¸ ti¸ sor din mintea voastr˘ a. Ziarele noastre [94] s˘ a nu accepte nici un material de genul acesta. Publica¸ ti adev˘ arul s ¸i nu eroarea. Nu încerca¸ ti s˘ a explica¸ ti caracterul lui Dumnezeu. Nu pute¸ ti da nici o explica¸ tie auxiliar˘ a în afara celor pe care le d˘ a Biblia. Teoriile omene¸ sti cu privire la aceasta sunt absolut inutile. Nu v˘ a mânji¸ ti mintea cu aceste teorii în¸ sel˘ atoarea ale du¸ smanului. Depune¸ ti eforturi pentru a convinge pe oameni s˘ a nu studieze nimic asem˘ an˘ ator. Mai bine s˘ a nu public˘ am deloc astfel de subiecte. Publica¸ ti doar doctrinele adev˘ arului prezent s ¸i exclude¸ ti cu totul aceste idei eronate. — Scrisoarea 179, 1904. Nu face¸ ti compromisuri în leg˘ atur˘ a cu Sabatul — Oamenii vor încerca s˘ a ne determine s˘ a facem mesajul mai blând, prin excluderea unuia dintre cele mai importante aspecte ale sale. Ei spun: „De ce insista¸ ti atât de mult în ceea ce înv˘ a¸ ta¸ ti pe Sabatul zilei a s ¸aptea? Mereu s ¸i mereu ne spune¸ ti asta. Vom fi de acord cu voi dac˘ a nu ve¸ ti mai spune atât de mult în leg˘ atur˘ a cu aceasta; nu mai publica¸ ti despre Sabatul zilei a s ¸aptea în Sentinel [Aici se face referire la publica¸ tia The American Sentinel (Santinela sau Gardianul) (1886-1901), ziar s˘ apt˘ amânal dedicat propag˘ arii principiilor libert˘ a¸ tii religioase. A fost urmat în perioada 1901-1904 de publica¸ tia lunar˘ a Sentinel of Christian Liberty.], s ¸i v˘ a ve¸ ti putea bucura de sprijinul s ¸i influen¸ ta noastr˘ a.“ Unii dintre fra¸ tii no¸ stri angaja¸ ti în lucrare au tendin¸ ta de adopta o astfel de atitudine.

Sfaturi pentru editori

67

Am fost îndemnat˘ a s˘ a v˘ a avertizez cu privire la îng˘ aduirea unor idei în¸ sel˘ atoare s ¸i la existen¸ ta modestiei s ¸i precau¸ tiei false, într-o atitudine de sustragere de la afirmarea credin¸ tei. Mi s-au ar˘ atat în timpul nop¸ tii lucruri care m-au tulburat foarte mult. Se p˘ area c˘ a sunt la ni¸ ste întâlnirile unor consilii la care se discutau astfel de lucruri s ¸i unde au fost deschise o serie de documente care încurajau [95] la compromis. Fra¸ tilor, vom permite noi lumii s˘ a modeleze mesajul pe care Dumnezeu ne-a îns˘ arcinat s˘ a-l prezent˘ am? Atunci, la fel de bine ar putea s ¸i bolnavul s˘ a-¸ si prescrie remedii pentru boala lui. Vom tr˘ ada noi încrederea care ne-a fost acordat˘ a, doar de dragul lumii. Dac˘ a în lume predomin˘ a eroarea s ¸i c˘ alcarea legilor lui Dumnezeu, nu este de datoria noastr˘ a s˘ a le ar˘ at˘ am p˘ acatele s ¸i pericolul în care se afl˘ a? Noi trebuie s˘ a vestim cu putere mesajul celor trei îngeri. La ce altceva serve¸ ste ziarul Sentinel dac˘ a nu pentru a fi vocea „str˘ ajerului“ de pe zidurile Sionului care semnaleaz˘ a pericolul. Noi nu trebuie s˘ a ne umilim s ¸i s˘ a cerem scuze lumii pentru c˘ a le spunem adev˘ arul: niciodat˘ a s˘ a nu ascunde¸ ti adev˘ arul. Prezenta¸ ti adev˘ arul a¸ sa cum este în fa¸ ta tuturor martorilor, fie ei oameni sau îngeri. S˘ a ar˘ at˘ am întregii lumi c˘ a Adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea nu fac nici un ˘ de s compromis. Elimina¸ ti orice aparen¸ ta ¸ov˘ aial˘ a în ceea ce prive¸ ste credin¸ ta s ¸i p˘ arerile voastre. Lumea are dreptul s˘ as ¸tie la ce se poate a¸ stepta din partea noastr˘ a, s ¸i ne va privi ca oameni care nu sunt one¸ sti s ¸i care î¸ si ascund adev˘ aratele opinii s ¸i principii din considerente ˘ pân˘ politice, dac˘ a suntem nededica¸ ti chiar s ¸i în aparen¸ ta a când opinia popular˘ a stabile¸ ste ce este corect s ¸i ce nu este. Mângâietorul, Duhul Sfânt, pe care Hristos a afirmat c˘ a-L va trimite în lume, avea s˘ a dea o m˘ arturie evident˘ a. — Manuscris 16, 1890. Insista¸ ti pe tr˘ as˘ aturile distinctive — Religia lui Isus este în pericol pentru c˘ a este amestecat˘ a cu lucruri de un caracter lumesc. Adev˘ arata pietate s ¸i în¸ telepciune care vin de tind s˘ a fie înlocuite de o politic˘ a lumeasc˘ a, iar Dumnezeu î¸ si va retrage mâna Sa binecu˘ . Va fi îndep˘ vânt˘ atoare de la conferin¸ ta artat chivotul din mijlocul [96] poporului? θ si vor face loc idolii? Vor fi aduse oare în sanctuar precepte s ¸i principii false? Va fi adorat antihristul? S˘ a ignor˘ am noi adev˘ aratele doctrine s ¸i principii pe care ni le-a dat Dumnezeu s ¸i care ne fac ceea ce suntem? Va deveni oare casa de editur˘ a, unealta lui Dumnezeu, doar o institu¸ tie lumeasc˘ as ¸i politic˘ a? Dar asta se

68

Sfaturi c˘ atre editori

întâmpl˘ a atunci când du¸ smanul ne conduce prin oameni neconsacra¸ ti s ¸i orbi¸ ti. Aceste lucruri au ajuns prea departe s ¸i nimeni nu a protestat clar împotriva lor. Dar iat˘ a c˘ a a venit într-adev˘ ar timpul ca Domnul s˘ a pun˘ a lucrurile în ordine. Unii dintre oamenii afla¸ ti în pozi¸ tiile ˘ în conducerea lucr˘ cheie nu au avut experien¸ ta arii iar ace¸ sti oameni ar trebui s˘ a ia mai mult în considera¸ tie umilin¸ ta s ¸i precau¸ tia. În timpul nop¸ tii am fost dus˘ a la mai multe consf˘ atuiri s ¸i acolo am auzit oameni influen¸ ti rostind cuvinte care l˘ asau s˘ a se în¸ teleag˘ a faptul c˘ a dac˘ a se va renun¸ ta la titulatura de Adventist de Ziua a Saptea ¸ în coloanele ziarului American Sentinel, s ¸i dac˘ a nu se va mai publica nimic despre Sabat, oamenii mari ai lumii vor lua ziarul sub protec¸ tia lor; astfel va deveni mai cunoscut s ¸i va face o lucrare mai mare ceea ce a p˘ arut foarte de dorit. Ace¸ sti oameni, îns˘ a nu pot pricepe de ce noi nu ne putem asocia cu necredincio¸ sii la nivel ideatic sau practic sub pretextul m˘ aririi influen¸ tei publica¸ tiei Sentinel. Ei s-au luminat ˘s la fa¸ ta ¸i au început s˘ a fac˘ a planuri pentru a face un adev˘ arat succes din Santinel. Aceast˘ a politic˘ a este primul pas dintr-un s ¸ir de al¸ ti pa¸ si gre¸ si¸ ti. Principiile care au fost sus¸ tinute în American Sentinel sunt rezumatul lucr˘ arii de argumentare a sabatului, iar când oamenii încep [97] s˘ a vorbeasc˘ a despre schimbarea acestor principii, fac o lucrare care nu le apar¸ tine. Ca s ¸i Uza ei încearc˘ a s˘ a¸ tin˘ a chivotul care este al lui Dumnezeu fiind sub supravegherea Sa special˘ a. „Cine dintre voi a sim¸ tit povara acestei cauze de la început s ¸i a acceptat responsabilit˘ a¸ ti în condi¸ tii grele? Cine a purtat povara acestei lucr˘ ari tot timpul acesta? Cine a dat dovad˘ a de renun¸ tare s ¸i sacrificiu de sine?“ Domnul a preg˘ atit un loc pentru slujitorii S˘ ai loiali s ¸i care rostesc strig˘ ate de avertizare. El î¸ si aduce la îndeplinire lucrarea înainte ce vreunul din voi s˘ a contribuie cu ceva s ¸i el poate s ¸i va face loc adev˘ arului pe care voi îl elimina¸ ti. American Sentinel a publicat adev˘ arul pentru timpul acesta. Lua¸ ti seama la ceea ce face¸ ti. „Dac˘ a nu zide¸ ste Domnul o cas˘ a, degeaba lucreaz˘ a cei ce o zidesc.“ Manuscris 29, 1890. R˘ aspunsul la mi¸ scarea legii duminicii — Eu una sper c˘ a trompeta va suna în mod special pentru a semnaliza aceast˘ a mi¸ scare a legii duminicii. Cred c˘ a ar fi cel mai bine ca s˘ a se insiste în mod special în ziarele noastre asupra continuit˘ a¸ tii Legii lui Dumnezeu.

Sfaturi pentru editori

69

Nu ar trebui ca s˘ a existe un ziar sau un pamflet care s˘ a ia locul ziarului Sentinel? Nu am putut fi de acord c˘ a încetarea public˘ arii ziarului a fost un lucru în¸ telept pentru c˘ a el a constituit un glas care vorbea constant în ap˘ ararea libert˘ a¸ tii religioase. Articolele despre adev˘ ar ar trebui s˘ a fie scurte iar adev˘ arul trebuie prezentat în mod clar s ¸i distinct, acordând o aten¸ tie deosebit˘ a Sabatului Domnului [98] s ¸i ar˘ atând faptul c˘ a oamenii care pl˘ asmuiesc legi pentru a impune p˘ azirea primei zile a s˘ apt˘ amânii nu sunt loiali Domnului cerurilor care a sfin¸ tit ziua a s ¸aptea. Facem noi tot ceea ce putem pentru a în˘ al¸ ta legea lui Iehova? Acum trebuie s˘ a ne opunem cu toat˘ a puterea legii duminicii. Cea ˘ m legea lui mai bun˘ a metod˘ a de a face lucrul acesta este s˘ a în˘ al¸ ta Dumnezeu, ¸ tinând-o ca un stindard al sfin¸ teniei. Aceasta se va face dac˘ a adev˘ arul triumf˘ a. — Scrisoarea 58, 1906. tii, m-am adresat Nu pream˘ ari¸ ti pe nici un om — În timpul nop¸ ˘ acelora care sunt editori s cu perseveren¸ ta ¸i colaboratori ai periodicelor noastre. Dac˘ a ace¸ stia nu s ¸tiu decât s˘ a umple paginile ziarelor noastre cu laude adresate unuia s ¸i altuia, atunci ar trebui s˘ a caute în¸ telepciune de la Dumnezeu. Vederea voastr˘ a spiritual˘ a are nevoie de alifie cereasc˘ a. Atunci când ei laud˘ a excesiv oameni pe care ei nu-i cunosc s ¸i care nu p˘ azesc poruncile cu un „A¸ sa zice Domnul!“, se plaseaz˘ a într-o pozi¸ tie care în timpul de criz˘ a le va periclita discern˘ amântul atunci când vor vedea lucrurile bune înf˘ aptuite de aceia care caut˘ a s˘ a în¸ sele s ¸i care pretind a fi Hristos s ¸i profe¸ ti trimi¸ si de Dumnezeu. Despre acel timp Hristos spune: „ ... ca s˘ a în¸ sele, dac˘ a va fi ˘ , chiar s cu putin¸ ta ¸i pe cei ale¸ si.“ Si ¸ apoi El întreab˘ a: „Va g˘ asi Fiul ˘ pe p˘ Omului credin¸ ta amânt atunci când va veni El?“ Aceia care aduc asemenea laude oamenilor, fie c˘ a în scris fie c˘ a prin viu grai, trebuie s˘ a aib˘ a o putere mai mare de discern˘ amânt. Ar fi mult mai bine dac˘ a ˘ acelora care se str˘ s-ar ar˘ ata aceea¸ si încredere s ¸i bun˘ a credin¸ ta aduiesc ca în folosirea stiloului s ¸i a cuvântului s˘ a fac˘ a voia lui Dumnezeu ˘s ca ni¸ ste copii ascult˘ atori, p˘ azind poruncile Lui; ei nu înal¸ ta ¸i laud˘ a [99] pe unul s ¸i altul ci ascult˘ a de Cuvântul lui Dumnezeu, ar˘ atându-¸ si dragostea de fra¸ ti, s ¸i eliminând orice l˘ astar al resentimentelor c˘ arora li se permite s˘ a încol¸ teasc˘ a. Stiu ¸ c˘ a Domnul ia seama la lucr˘ arile acelora care cred c˘ a lucreaz˘ a în neprih˘ anire, care par s˘ a nu fie nici de o parte nici de cealalt˘ a. Iat˘ a

70

Sfaturi c˘ atre editori

ce mesaj am primit pentru ei: V˘ a afla¸ ti în întuneric s ¸i voi nu s ¸ti¸ ti cui aduce¸ ti laude. Domnul nu poate sus¸ tine o astfel de lucrare care nu poart˘ a amprenta sa pentru c˘ a îi conduce pe al¸ tii pe c˘ ai care nu sunt c˘ ar˘ arile cerului. Lua¸ ti seama la fiecare afirma¸ tie — Tr˘ aim vremuri când fiecare propozi¸ tie scris˘ a trebuie s˘ a fie adev˘ arat˘ a, sincer˘ as ¸i s˘ a aib˘ a un în¸ teles clar. S˘ a nu folosi¸ ti nici m˘ acar o pic˘ atur˘ a de cerneal˘ a pentru a ne spori popularitatea sau pentru a sus¸ tine ceea ce Dumnezeu condamn˘ a. Aceia care fac lucrul acesta dau dovad˘ a de un zel deosebit s ¸i de o ˘ arz˘ dorin¸ ta atoare de a se face remarca¸ ti s ¸i se vede c˘ a nu au înv˘ a¸ tat la picioarele lui Hristos. Tot ceea ce fac s ¸i spun ei este impregnat de sine. Ei î¸ si îndreapt˘ a armele împotriva fra¸ tilor lor care fac lucrarea pe care le-a încredin¸ tat-o Domnul, dar orbi¸ ti fiind ei cred c˘ a fac lucrarea lui Dumnezeu. Mi s-a încredin¸ tat datoria de a spune fra¸ tilor mei: Umili¸ ti-v˘ a s ¸i m˘ arturisi¸ ti-v˘ a p˘ acatele, pentru c˘ a altfel ve¸ ti fi umili¸ ti de Însu¸ si Domnul. Mesajul c˘ atre Biserica din Laodiceea se potrive¸ ste acelora care nu aplic˘ a mesajul la ei în¸ si¸ si. Ei nu sunt nici reci nici foarte calzi ci c˘ aldicei. Domnul spune: „Stiu ¸ faptele tale: c˘ a nu e¸ sti nici rece, nici în clocot. O, dac˘ a ai fi rece sau în clocot! Dar, fiindc˘ a e¸ sti [100] c˘ aldicel, nici rece, nici în clocot, am s˘ a te v˘ ars din gura Mea. Pentru c˘ a zici: «Sunt bogat, m-am îmbog˘ a¸ tit s ¸i nu duc lips˘ a de nimic» s ¸i nu s ¸tii c˘ a e¸ sti tic˘ alos, nenorocit, s˘ arac, orb s ¸i gol, te sf˘ atuiesc s˘ a cumperi de la Mine aur cur˘ a¸ tit prin foc, ca s˘ a te îmbog˘ a¸ te¸ sti; s ¸i haine albe, ca s˘ a te îmbraci cu ele s ¸i s˘ a nu ¸ ti se vad˘ a ru¸ sinea goliciunii tale; s ¸i doctorie pentru ochi, ca s˘ a-¸ ti ungi ochii s ¸i s˘ a vezi“ (Apocalipsa 3:15-18). Vom permite noi s˘ a ni se vad˘ a ru¸ sinea goliciunii în ceea ce prive¸ ste aceste dou˘ a daruri pe care Dumnezeu ni le-a dat, scrisul s ¸i vorbitul? Nu vom lua în seam˘ a faptul c˘ a neprih˘ anirea de care a dat dovad˘ a în ascultarea sa absolut˘ a de poruncile Tat˘ alui S˘ au a fost cauza crucific˘ arii sale? Prin ascultare deplin˘ a de legea lui Iehova noi pream˘ arim s ¸i cinstim legea. Care este semnifica¸ tia acelor cuvinte adresate poporului lui Dumnezeu care încearc˘ a s˘ a lupte lupta ce bun˘ a a credin¸ tei, în ciuda m˘ arimii obstacolelor spunând: „Noi nu ne vom pleca înaintea lui Baal s ¸i nu vom cinsti pe nimeni care face acest lucru.“?

Sfaturi pentru editori

71

Cei care p˘ azesc poruncile lui Dumnezeu primesc binecuvântarea lui pe când cei care o calc˘ a au parte de blesteme. Ne vom dedica ˘ pentru a a¸ noi condeiele s ¸i glasurile în umilin¸ ta seza lauri pe capul acelora care au fost liderii sub steagul lui Satan, declarând c˘ a trebuie s˘ a cinstim institu¸ tiile papalit˘ a¸ tii? Capacit˘ a¸ tile pe care Dumnezeu ni le-a dat au fost întrebuin¸ tate în mod gre¸ sit pentru a introduce o atitudine de împotrivire. Este total împotriva planului lui Dumnezeu ca oamenii s˘ a aduc˘ a laude s ¸i închinare institu¸ tiilor omene¸ sti care s-au implicat într-o lucrare care este în direct˘ a opozi¸ tie cu lucrarea pe care Dumnezeu a dat-o poporului S˘ au pentru aceste zile. De ce exist˘ a [101] atâta orbire? Pân˘ as ¸i cel mai neînsemnat ar putea s˘ a arate universului, lumilor nec˘ azute s ¸i lumii noastre c˘ azute elocven¸ ta t˘ acerii. Aduce¸ ti în fa¸ ta oamenilor probleme vitale — S˘ a presupunem c˘ a profesorii s ¸i studen¸ tii no¸ stri ar avea mai multe de prezentat oamenilor în cea ce prive¸ ste acele lucruri care trebuie aduse la îndeplinire ast˘ azi, s ¸i care privesc interesul ve¸ snic al sufletelor. S˘ a presupunem c˘ a tinerii s ¸i b˘ atrânii vor primi hran˘ a la vreme de nevoie atât prin articole cât s ¸i de la amvoane. Nu mai pierde¸ ti timpul în tot ceea ce ave¸ ti de spus pentru a trezi biserica din somnul ei insistând asupra acelor aspecte care nu sunt esen¸ tiale s ¸i care nu au nici o semnifica¸ tie pentru nevoile curente ale poporului sau pentru cei care nu cunosc adev˘ arul. Citi¸ ti primele trei versete ale c˘ ar¸ tii Apocalipsa s ¸i ve¸ ti vedea care este lucrarea care se dore¸ ste a fi f˘ acut˘ a din partea acelora care ˘ în Cuvântul lui Dumnezeu. pretind c˘ a au credin¸ ta Mesajul care ne pune deoparte — fra¸ tii mei, ultimele articole din ziare au relevat o orbire a discern˘ amântului spiritual. Vom putea s˘ a vedem clar atunci când atunci când vom fi binecuvânta¸ ti cu o vedere spiritual˘ a. Lucrurile privitoare la timp s ¸i sim¸ turi care atrag acum aten¸ tia î¸ si vor pierde semnifica¸ tia pentru c˘ a ni se vor descoperi lucruri cu o valoare ve¸ snic˘ a. Întocmai cum Dumnezeu le-a descoperit voia Sa, evreilor sclavi în Egipt, acelora care nu se aliniau deloc obiceiurilor s ¸i practicilor unei lumi c˘ azut˘ a în nelegiuire, Domnul le va descoperi lumin˘ a din cer s ¸i acelora care iubesc un „A¸ sa zice Domnul.“ Lor le va descoperi El gândurile Lui. El le va descoperi [102] semnifica¸ tia cuvintelor Sale acelora care sunt cel mai pu¸ tin influen¸ ta¸ ti de ideile lumii , care se feresc cel mai mult de etalare, vanitate, ˘ , dar care ies în eviden¸ ˘ ca mândrie s ¸i dorin¸ ta dup˘ a locurile din fa¸ ta ta poporul S˘ au ciudat care umbl˘ a dup˘ a fapte bune. Prima desf˘ as ¸urare

72

Sfaturi c˘ atre editori

a puterii lui Dumnezeu în fa¸ ta robilor evrei din Egipt a însemnat demonstrarea lipsurilor în¸ telepciunii mai marilor acestei lumi. În¸ telepciunea oamenilor este nebunie în fa¸ ta lui Dumnezeu. Vr˘ ajitorii au ar˘ atat cât de ignoran¸ ti erau cu privire la cunoa¸ stere înainte ca Domnul s˘ a arat˘ a m˘ are¸ tia în¸ telepciunii Lui. În¸ telepciunea oamenilor care au folosit în mod necorespunz˘ ator talentele pe care li le-a dat Dumnezeu, a fost ar˘ atat˘ a de El ca fiind nebunie. „A¸ sa vorbe¸ ste Domnul: «În¸ teleptul s˘ a nu se laude cu în¸ telepciunea lui, cel tare s˘ a nu se laude cu t˘ aria lui, bogatul s˘ a nu se laude cu bog˘ a¸ tia lui. Ci cel ce se laud˘ a s˘ a se laude c˘ a are pricepere s ¸i c˘ a M˘ a cunoa¸ ste, c˘ as ¸tie c˘ a Eu sunt Domnul, care fac mil˘ a, judecat˘ as ¸i dreptate pe p˘ amânt! C˘ aci în acestea g˘ asesc pl˘ acere Eu», zice Domnul.“ „Iat˘ a, vin zilele, zice Domnul, când voi pedepsi pe to¸ ti cei t˘ aia¸ ti împrejur, care nu sunt t˘ aia¸ ti împrejur cu inima.“ To¸ ti aceia care se vor uni pentru l˘ auda, sl˘ avi s ¸i da cinste acelora care ¸ tin ridicat stindardul lui Satan se lupt˘ a împotriva lui Dumnezeu. În loc de a purta mesajul de „lini¸ ste s ¸i pace“ noi trebuie s˘ a ducem lumina lumii întregi. Nou˘ a ni s-a dat un stindard pe care scrie: „Aici este r˘ abdarea sfin¸ tilor care p˘ azesc poruncile lui Dumnezeu s ¸i au credin¸ ta în Isus.“ Acest mesaj este special s ¸i ne pune cu totul de o parte s ¸i el trebuie s˘ a fie foarte clar s ¸i sigur pentru a putea conduce [103] pe oameni de la fântânile secate care nu au ap˘ a deloc la izvorul cu apa vie¸ tii. — Scrisoarea 60, 1898. Editorul s ¸i obiceiurile care ¸ tin de s˘ an˘ atatea sa — Este nevoie ˘ strict˘ de o temperan¸ ta a în ceea ce prive¸ ste alimenta¸ tia, atât mâncarea cât s ¸i b˘ autura, pentru a ne putea p˘ astra s ¸i exercita eficient toate capacit˘ a¸ tile corpului nostru. Este nevoie de obiceiuri practicând o ˘ strict˘ temperan¸ ta a, combinate cu exersarea mu¸ schilor s ¸i a min¸ tii pentru a ne putea p˘ astra atât vigoarea mintal˘ a cât s ¸i cea fizic˘ as ¸i ele ˘ pastorilor, editorilor s ˘ vor da rezisten¸ ta ¸i tuturor acelora care au o via¸ ta mai sedentar˘ a. În ciuda tuturor afirma¸ tiilor pe care le facem despre reforma sanitar˘ a noi mânc˘ am prea mult. Îng˘ aduirea apetitului este principala cauz˘ a a bolilor fizice s ¸i psihice s ¸i st˘ a la baza sl˘ abiciunii generale evidente pretutindeni. — Testimonies for the Church 3, 487 (1875) Importan¸ ta exerci¸ tiilor fizice — Unii b˘ arba¸ ti s ¸i femei înzestra¸ ti cu talente deosebite nu aduc la îndeplinire nici jum˘ atatea din ceea ce ar putea face pentru c˘ a nu-¸ si controleaz˘ a apetitul. Aceasta este o

Sfaturi pentru editori

73

sl˘ abiciune în cazul multor scriitori s ¸i vorbitori. Dup˘ a o mas˘ a copioas˘ a ei se apuc˘ a de activit˘ a¸ ti sedentare cum ar fi cititul sau scrisul s ¸i nu dedic˘ a nici o clip˘ a exerci¸ tiilor fizice. Astfel se simte o puternic˘ a ˘ negativ˘ influen¸ ta a asupra cursivit˘ a¸ tii gândirii s ¸i vorbirii. Ei nu vor mai putea scrie s ¸i vorbi cu puterea necesar˘ a pentru a atinge inimile oamenilor; eforturile lor vor fi astfel ineficiente. ˘ , în special Aceia care de¸ tin responsabilit˘ a¸ ti de mare importan¸ ta aceia care sunt p˘ azitorii lucrurilor spirituale, ar trebui s˘ a posede un ˘ de spirit deosebit˘ sim¸ t ascu¸ tit s ¸i o prezen¸ ta a. Ei trebuie s˘ a fie mai tempera¸ ti decât ceilal¸ ti în ceea ce prive¸ ste apetitul. Pe mesele lor nu trebuie s˘ a se g˘ aseasc˘ a mânc˘ aruri bogate s ¸i extravagante. — Ministry [104] of Healing Patriarchs and Prophets, 308-309 (1905). Mese simple s ¸i exerci¸ tii fizice — Iat˘ a o sugestie pentru aceia care depun îndeosebi activit˘ a¸ ti sedentare sau intelectuale. To¸ ti cei care au curaj moral s ¸i control de sine s˘ a încerce acest lucru: mânca¸ ti doar dou˘ a sau trei feluri simple de mâncare la fiecare mas˘ as ¸i nu mânca¸ ti decât o cantitate suficient˘ a pentru a v˘ a satisface foamea. Face¸ ti în fiecare zi exerci¸ tii fizice s ¸i ve¸ ti vedea dac˘ a nu ve¸ ti beneficia de pe urma acestor lucruri. — Ministry of Healing Patriarchs and [105] Prophets, 308-310 (1905).

Publica¸ tia reprezentativ˘ a a bisericii
Fiecare articol trebuie s˘ a reflecte lumin˘ a — Am primit sfatul de a spune tuturor editorilor ziarelor noastre denomina¸ tionale c˘ a trebuie s˘ a tip˘ areasc˘ a tot ceea ce prive¸ ste partea pozitiv˘ a a adev˘ arurilor Bibliei. Trâmbi¸ ta trebuie s˘ a sune într-un mod foarte hot˘ arât. Fiecare articol tip˘ arit în Review and Herald trebuie s˘ a fie de a¸ sa natur˘ a încât s˘ a reflecte lumin˘ a în mijlocul întunericului moral al acestei lumi. Fiecare coloan˘ a din ziar trebuie s˘ a con¸ tin˘ a adev˘ arul pre¸ tioase. Spa¸ tiul foarte valoros de pe paginile ziarului nu trebuie folosit pentru a relata cine s ¸tie ce întâmplare din via¸ ta pre¸ sedintelui ______, a fiicei sale sau a oric˘ arui membru din familia sa. Aceste relat˘ ari nu vor lumina pe nimeni în ceea ce prive¸ ste adev˘ arul. Unele dintre articole, chiar dac˘ a trateaz˘ a subiecte legate de Biblie, ar trebuie s˘ a fie scurtate. — Manuscris 106, 1905. Nu publica¸ ti subiectele controversate — Am primit sfatul de a v˘ a spune c˘ a pe paginile ziarului nu trebuie s˘ a apar˘ a nici un subiect ˘ în mintea unora. Lucrarea pe care o facem care s˘ a aduc˘ a nesiguran¸ ta noi ar trebui s˘ a înt˘ areasc˘ a sufletul. Noi cu to¸ tii ar trebuie s˘ a ne ˘ înaintea Domnului, c˘ ˘ [106] plec˘ am în umilin¸ ta autându-L pentru o poc˘ ain¸ ta adev˘ arat˘ a. Pu¸ tini în¸ teleg lucrarea pe care trebuie s˘ a o facem în inimile s ¸i în casele noastre. Este nevoie de mult˘ a rug˘ aciune, dar nu ˘ de un suflet de rug˘ aciuni lungi, ci de rug˘ aciuni f˘ acute cu credin¸ ta umilit. Nu este timp acum s˘ a intr˘ am în tot felul de dispute care nu sunt necesare, dar ar trebui s˘ a ne gândim foarte mult la nevoia de a-L c˘ auta pe Domnul pentru o schimbare veritabil˘ a a inimii s ¸i a vie¸ tii. Noi ar trebui s˘ a facem eforturi serioase pentru sfin¸ tirea sufletului s ¸i min¸ tii noastre. Fiecare familie s ¸i fiecare biseric˘ a are nevoie de o lucrare serioas˘ a. Ce fel de articole avem nevoie — M˘ a tem c˘ a fra¸ tii no¸ stri afla¸ ti în lucrare nu ac¸ tioneaz˘ a conform cu cerin¸ tele timpului în care ne afl˘ am. S-au f˘ acut eforturi însemnate pentru ca edi¸ tia de prob˘ a a publica¸ tiei Review s˘ a con¸ tin˘ a credin¸ ta noastr˘ a într-un mod condensat. 74

Publica¸ tia reprezentativ˘ a a bisericii

75

Ajungând la at⸠tia oameni, fiecare din numerele publicate trebuie s˘ a reprezinte credin¸ ta noastr˘ a în mod corect. Este nevoie de articole care s˘ a le prezinte cititorilor o perspectiv˘ a complet˘ a asupra pozi¸ tiei noastre, afirmând într-un mod clar diferitele puncte de doctrin˘ a. Publicarea acestei edi¸ tii de prob˘ a este o ac¸ tiune foarte important˘ a. Trebuie s˘ a folosim la maxim aceast˘ a ocazie pentru a trezi interesul cititorilor publica¸ tiei noastre (Review) pentru adev˘ arurile care sunt esen¸ tiale s ¸i sfinte pentru noi. Au fost publicate multe numere ale acestei de¸ tii de prob˘ a dar nu mai sunt prea multe s ¸i în curând va trece aceast˘ a ocazie de aur pentru prezentare adev˘ arurilor importante [107] în mod oportun. Spun din nou c˘ a trebuie s˘ a profit˘ am la maxim de aceast˘ a ocazie. Publica¸ ti articole la subiect care definesc în mod clar s ¸i corect pozi¸ tia pe care st˘ am. Cititorii vor fi impresiona¸ ti în mod pl˘ acut sau nepl˘ acut. To¸ ti cei care î¸ si aduc contribu¸ tia la producerea revistei ar trebui s˘ a depun˘ a toate eforturile pentru ca articolele s˘ a fie interesante s ¸i directe. Prea multe articole obi¸ snuite — Cu durere am remarcat faptul c˘ a unele din paginile revistei con¸ tin subiecte generale, care pot fi g˘ asite în aproape orice publica¸ tie religioas˘ a. Fratele _____ face tot ceea ce poate, s ¸i de aceea nu trebuie învinuit atât de mult. Dumnezeu lucreaz˘ a împreun˘ a cu el. El are nevoie îns˘ a de ajutorul fra¸ tilor s˘ ai. El are unele responsabilit˘ a¸ ti pe care ei nu le au. În momentul acesta avem nevoie de articole de la cei mai experimenta¸ ti fra¸ ti ai no¸ stri — avem nevoie de cele mai bune articole pe care ei le pot produce. Dac˘ a vor fi trimise la editur˘ a destule articole de genul acesta, va fi mai pu¸ tin loc pentru articolele obi¸ snuite care ˘ tur˘ nu ofer˘ a nici o înv˘ a¸ ta a cu privire la credin¸ ta noastr˘ a. Unii dintre fra¸ tii no¸ stri afla¸ ti în lucrare muncesc cât doi la un loc dar nu lucreaz˘ a în direc¸ tia care trebuie. Pierde¸ ti mult mai mult timp cu studiul pentru unele articole foarte profunde s ¸i în felul acesta ve¸ ti întârzia s˘ a le prezenta¸ ti celor care au nevoie de ele acum. Hristos, modelul nostru în lucrare — Vom putea face multe lucruri într-un timp mai scurt dac˘ a vom lucra întocmai ca s ¸i Hristos. Vom avea multe de c⸠stigat dac˘ a vom medita la felul în care El îi înv˘ a¸ ta pe oameni. El a c˘ autat s˘ a se adreseze omului simplu. El avea un stil direct, simplu s ¸i cuprinz˘ ator. Ilustra¸ tiile pe care El le folosea [108] le erau foarte familiare ascult˘ atorilor s˘ ai. El ilustra adev˘ aruri de o

76

Sfaturi c˘ atre editori

˘ ve¸ importan¸ ta snic˘ a folosind lucruri din natur˘ a, legând astfel cerul s ¸i p˘ amântul. ˘ puternic˘ Dac˘ a am avea o credin¸ ta a în Dumnezeu s ¸i dac˘ a vom pretinde pentru noi respectarea promisiunilor Sale, unindu-ne rug˘ aciunile s ¸i eforturile cu credin¸ ta în El, vom vedea în mod sigur ˘ mântuirea pe care El ne-o ofer˘ a. „Toate lucrurile sunt cu putin¸ ta celui ce crede.“ Pentru lucrarea timpului acesta nu este nevoie atât de mult de ˘ tur˘ ˘ cât de o credin¸ ˘ în umilin¸ ˘. talente, bani, înv˘ a¸ ta a sau elocven¸ ta ta ta ˘s ˘ de Nimic nu poate rezista adev˘ arului rostit cu credin¸ ta ¸i umilin¸ ta c˘ atre aceia care sunt dispu¸ si s˘ a suporte învinuiri, trud˘ as ¸i sacrificii pentru Domnul lor. Dac˘ a vrem ca eforturile noastre s˘ a fie încoronate cu succes va trebui s˘ a fim co-lucr˘ atori cu Hristos. Noi trebuie s˘ a plângem a¸ sa cum a f˘ acut El pentru aceia care nu vroiau s˘ a plâng˘ a pentru ei în¸ si¸ si, mijlocind a¸ sa cum a f˘ acut-o el pentru aceia care nu vor mijloci pentru ei în¸ si¸ si. — Manuscris 24, 1903. Articole pline de dinamism — Review and Herald este publica¸ tia noastr˘ a principal˘ as ¸i ea trebuie s˘ a aib˘ a putere s ¸i vitalitate. Este nevoie de talentele iscusite pe care le pot oferi tinerii. Convinge¸ ti-i pe cei care scriu de nevoia de articole pline de dinamism. Articole despre c˘ as˘ atorie — Am citit scrisoarea pe care a¸ ti scris-o pe întâi iunie. Am primit-o de abia azi dup˘ a amiaz˘ a. Miau pl˘ acut lucrurile pe care le-a¸ ti scris s ¸i s ¸tiu c˘ a fiecare cuvânt este adev˘ arat. Publica¸ tiile noastre ar trebui s˘ a cuprind˘ a mai multe articole despre c˘ as˘ atorie. Cred c˘ a articolul dumneavoastr˘ a se potrive¸ ste de minune pentru Review. Voi încerca s˘ a scriu câteva articole scurte [109] despre acest subiect în afar˘ a de cel pe care îl scriu s˘ apt˘ amânal. De¸ si nu am publicat mult despre subiectul acesta, am studiat mult despre el. — Scrisoarea 110, 1902. Stând de partea drept˘ a¸ tii — Editorul local al revistei Review and Herald va avea ocazia s˘ a vorbeasc˘ a cu onestitate s ¸i fermitate. El va trebui s˘ a stea de partea drept˘ a¸ tii, exercitându-¸ si toat˘ a influen¸ ta pe care i-o d˘ a pozi¸ tia sa. — Testimonies for the Church 4, 456 (1880). ˘ ultimul nuHran˘ a potrivit˘ a pentru popor — Am g˘ asit la u¸ sa m˘ ar din Review and Herald s ¸i l-am citit pu¸ tin. Are mult˘ a hran˘ a potrivit˘ a pentru popor. Adev˘ arul era prezentat exact a¸ sa cum trebuie adic˘ a simplu s ¸i într-un mod constructiv. Experien¸ tele fra¸ tilor din lucrarea misionar˘ a care sunt foarte interesante.

Publica¸ tia reprezentativ˘ a a bisericii

77

În aceste ultime zile acela care a fost odat˘ a un cel mai mare înger din ceruri va se va folosi de filosofia, oamenilor afla¸ ti sub puterea sa iar noi, poporul lui Dumnezeu trebuie s˘ a avem mare grij˘ as ¸i s˘ a ne ferim de influen¸ ta sa care ne poate în¸ sela. Trebuie s˘ a¸ tinem puternic de adev˘ arurile care ne-au scos din lume s ¸i ne-au dat o identitate special˘ a ca popor ales al lui Dumnezeu. M˘ a întristez foarte mult atunci când m˘ a gândesc la num˘ arul mare al acelora care se vor dep˘ arta de standardul bibliei. Dac˘ a am s ¸ti c˘ a doar peste un an de zile Domnul ar veni pe norii cerului cu putere s ¸i mare slav˘ a, cât de solemn ne-am comporta noi to¸ ti. Cât de serioase ar trebui s˘ a fie eforturile noastre de a ne preg˘ ati pentru venirea Sa ca s˘ a putem intra la osp˘ a¸ tul de nunt˘ a îmbr˘ aca¸ ti în haine albe. — [110] Manuscris 12, 1904.

Publica¸ tiile misionare
a misioImportan¸ ta unei reviste misionare — Revista noastr˘ ˘ mare , deschizând drumul nar˘ a este Signs of Times: are o eficien¸ ta unei prezent˘ ari mai complete a adev˘ arului. Pentru foarte multe suflete aceast˘ a revist˘ a a constat o binecuvântare. Cu to¸ tii ar trebui s˘ a ne dorim ca revista s˘ a fie un mesager spiritual plin de vigoare, afirmând adev˘ aruri practice s ¸i simple. Mul¸ ti înfometeaz˘ a dup˘ a pâinea vie¸ tii în aceast˘ a lume cre¸ stin˘ a. Plin˘ a de hran˘ a îmbel¸ sugat˘ a, revista Signs of Times este un adev˘ arat osp˘ a¸ t pentru mul¸ ti dintre aceia care nu sunt ˘ cu noi. de aceea¸ si credin¸ ta Articolele din revist˘ a nu trebuie s˘ a fie lungi s ¸i trebuie manifestat˘ a o mare grij˘ a în prezentarea adev˘ arului f˘ acându-l cât mai atractiv cu ˘ . Articolele care aduc acuza¸ putin¸ ta tii violente la adresa altor biserici trebuie eliminate pentru c˘ a produc prejudec˘ a¸ ti. Adev˘ arul trebuie ˘, s prezentat în toat˘ a simplitatea sa, cu în¸ telepciune în umilin¸ ta ¸i cu toat˘ a influen¸ ta sa de a convinge. Subiectele trebuie s˘ a fie dintre cele ˘ tor, pline de spiritul mai alese. Limbajul ar trebui s˘ a fie pur s ¸i în˘ al¸ ta lui Hristos. Îmbinând argumentele cu practica, revista va str˘ aluci de lumin˘ a ca o lamp˘ a care arde, ca un înger venit din cer. Asigura¸ ti-v˘ a c˘ a articolele sunt foarte interesante — Nu to¸ ti [111] fra¸ ti no¸ stri î¸ si dau seama de importan¸ ta acestei reviste; dac˘ as ¸i-ar da seama atunci s-ar sim¸ ti mai mult îndemna¸ ti s-o fac˘ a s˘ a fie mai interesant˘ as ¸i s˘ a contribuie la distribuirea ei peste tot. To¸ ti aceia care au o oarecare contribu¸ tie în preg˘ atirea materialului destinat public˘ ari în aceast˘ a revist˘ a au de f˘ acut o lucrare sfânt˘ as ¸i trebuie s˘ a aib˘ ao permanent˘ a leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu. Inimile s ¸i vie¸ tile lor trebuie s˘ a fie curate. Dumnezeu poate lucra cu ei pentru a le da în¸ telepciune pentru a deveni mai experimenta¸ ti în cunoa¸ sterea adev˘ arului. El cunoa¸ ste motiva¸ tia fiec˘ aruia s ¸i va împ˘ ar¸ ti din bel¸ sug harul S˘ au în func¸ tie de spiritul în care lucrarea este adus˘ a la îndeplinire. Acest predicator t˘ acut , purtând cu sine adev˘ aruri pre¸ tioase, trebuie s˘ a înainteze pe ˘ pentru a-¸ aripile rug˘ aciunii f˘ acute cu credin¸ ta si aduce la îndeplinirea 78

Publica¸ tiile misionare

79

lucrarea la care a fost chemat de a-i lumina pe aceia care sunt în întunericul erorii. Primim apeluri de pretutindeni, nu numai de la aceia care împ˘ ar˘ dar s t˘ as ¸esc cu noi aceea¸ si credin¸ ta ¸i de la aceia care au început s˘ a fie interesa¸ ti citind din publica¸ tiile noastre. Ei ne spun s˘ a le trimitem un pastor care s˘ a-i înve¸ te adev˘ arul. Dar este o mare lips˘ a de pastori. Trebuie s˘ a le spunem c˘ a nu putem trimite pe nimeni pentru c˘ a nu avem pe cine s˘ a trimitem. Va trebui ca ei s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu acest predicator t˘ acut pân˘ a când Dumnezeu le va trimite un mesager în carne s ¸i oase. Trebuie ca fra¸ tii no¸ stri s˘ a se gândeasc˘ a în mod serios ˘s ˘ la acest lucru s ¸i depunând toate eforturile cu speran¸ ta ¸i credin¸ ta s˘ a-¸ si aduc˘ a contribu¸ tia la Sign of the Times. Prin r˘ aspândirea acestor articole vii pline de cuvinte sfinte, ei predic˘ a în fa¸ ta a mii de oameni. Nu sunt de dorit articole lungi s ¸i seci. Aceast˘ a mare lips˘ a de oameni care s˘ a mearg˘ a din loc în loc s ¸i s˘ a predice poate fi într-o mare m˘ a˘ bine sur˘ a suplinit˘ a de aceste tratate s ¸i reviste s ¸i de o coresponden¸ ta [112] chibzuit˘ a. Mul¸ ti dintre aceia care sunt împr˘ as ¸tia¸ ti în toat˘ a¸ tara s ¸i care au rareori ocazia de a avea în mijlocul lor un predicator în carne s ¸i oase pot face ca întâlnirile lor s˘ a fie mai interesante s ¸i eficiente alegând un bun cititor dintre ei pentru a citi din materialele publicate în ziarele s ¸i c˘ ar¸ tile noastre. Ave¸ ti o arie larg˘ a de unde pute¸ ti alege atât în domeniul doctrinal cât s ¸i în cel practic. Se pot forma clase de studiu personal al Scripturii folosind s ¸i publica¸ tiile noastre pentru a înv˘ a¸ ta mai multe despre adev˘ arul prezent. Pute¸ ti s˘ a le prezenta¸ ti acelora care sunt interesa¸ ti dovezile pe care ne baz˘ am în credin¸ ta noastr˘ a. Cu to¸ tii ar trebui s˘ a folosim la maxim ocaziile care ni se ofer˘ a pentru a deveni cunosc˘ atori cât mai buni ai scripturilor. — Signs of the Times, 2 ianuarie 1879. Hran˘ a în vreme de nevoie — Îng˘ adui¸ ti-mi s˘ a v˘ a spun ce gândesc, de fapt nu gândurile mele ci cuvintele lui Dumnezeu. Sunt îngrijorat˘ a cu privire la Sign of the Times. Sunt o mul¸ time de reviste s ¸i ziare care public˘ a o mare parte din lucrurile prezente s ¸i în Signs. Numele revistei a fost ales astfel pentru se dorea s˘ a reprezinte natura articolelor ce urmau a fi publicate. Nu ar trebui aloca¸ ti un spa¸ tiu atât de mare articolelor lungi care nu au nici o leg˘ atur˘ a cu semnele apropiatei reveniri a Fiului Omului cu putere s ¸i slav˘ a pe norii cerului. Sunt convins˘ a c˘ a dac˘ a editorul revistei î¸ si va da seama c˘ a trebuie s˘ a

80

Sfaturi c˘ atre editori

fie un administrator credincios, materialul publicat ar fi ca o „hran˘ a potrivit˘ a la vreme de nevoie“ pentru poporul lui Dumnezeu. Prea multe subiecte comune s ¸i prea pu¸ tine din cele sacre. Se folosesc prea mult pozele s ¸i alte lucruri care nu au nici o leg˘ atur˘ a cu necesit˘ a¸ tile absolute ale timpului în care tr˘ aim. Exist˘ a pericolul ca s ¸i [113] noi s˘ a urm˘ am calea lui Nadab s ¸i Abihu, care au folosit un alt foc în locul focului de pe altar. În ceea ce prive¸ ste celelalte subiecte care sunt atât de mult abordate, exist˘ a multe alte ziare s ¸i reviste care ne pot oferi toate informa¸ tiile de care am putea avea nevoie. Numele revistei vrea s˘ a spun˘ a c˘ a materiale publicate aici trebuie s˘ a fie ca sunetul de avertizare al trompetei. Publica¸ ti mai pu¸ tine poze s ¸i mai mult˘ a hran˘ a tare s ¸i spiritual˘ a. Proteja¸ ti revista — Adev˘ arul prezent. Proteja¸ ti revista împotriva introducerii unor articole care nu sunt potrivite pentru timpul în care tr˘ aim. Dumnezeu s˘ a v˘ a ajute, fra¸ tii mei, s˘ a pute¸ ti lucra ca s ¸i cum a¸ ti fi v˘ azu¸ ti de întregul univers. Trebuie s˘ a aducem la împlinire lucrurile urgente, fiind ascun¸ si în cr˘ ap˘ atura stâncii pentru a-L putea vedea pe Hristos s ¸i s˘ a fim ajuta¸ ti de Duhul Sfânt pentru a termina mai repede. Nu avem nici o clip˘ a de pierdut. „Voi, cei de departe, asculta¸ ti ce am f˘ acut! Si ¸ voi, cei de aproape, vede¸ ti puterea mea! P˘ ac˘ ato¸ sii sunt îngrozi¸ ti, în Sion, un tremur a apucat pe cei nelegiui¸ ti, care zic: «Cine din noi va putea s˘ a r˘ amân˘ a lâng˘ a un foc mistuitor? Cine din noi va putea s˘ a r˘ amân˘ a lâng˘ a ni¸ ste fl˘ ac˘ ari ve¸ snice?» Cel ce umbl˘ a în neprih˘ anire, s ¸i vorbe¸ ste f˘ ar˘ a vicle¸ sug, cel ce nesocote¸ ste un c⸠stig scos prin stoarcere, cel ce î¸ si trage mâinile înapoi, ca s˘ a nu primeasc˘ a mit˘ a, cel ce î¸ si astup˘ a urechea s˘ a n-aud˘ a cuvinte setoase de sânge, s ¸i î¸ si leag˘ a ochii ca s˘ a nu vad˘ a r˘ aul, acela va locui în locurile înalte; stânci înt˘ arite vor fi locul lui de sc˘ apare; i se va da pâine, s ¸i apa nu-i va lipsi. Ochii t˘ ai vor vedea pe Împ˘ arat în str˘ alucirea Lui, vor privi ¸ tara în toat˘ a întinderea ei.“ (Isaia 33:13-17). S˘ a pare c˘ a cei care se ocup˘ a în mod frecvent de preg˘ atirea mate[114] rialelor pentru publicare s ¸i-au pierdut discern˘ amântul. Domnul s˘ a v˘ a ung˘ a ochii ca s˘ a pute¸ ti vedea s ¸i pe deasupra s˘ a v˘ a toarne în inimi untdelemn sfânt de la cei doi m˘ aslini care curge prin cele dou˘ a¸ tevi de aur în vasul de aur din care este alimentat sfe¸ snicul din sanctuar. „EL mi-a r˘ aspuns: Nu s ¸tii ce înseamn˘ a? Eu am zis: Nu, Domnul meu. Si ¸ El a zis: ace¸ stia sunt cei doi un¸ si care

Publica¸ tiile misionare

81

stau înaintea Domnului întregului p˘ amânt.“ (Zaharia 4:13-14). Nu vom putea fi în stare s˘ a deosebim lucrurile spirituale dac˘ a nu vom fi treji cu totul. Vom pierde din vedere puterea adev˘ arului s ¸i vom trata lucrurile sfinte ca s ¸i cele obi¸ snuite. Rezultatul va fi c˘ a vom da ˘ în lucrarea noastr˘ dovad˘ a de sl˘ abiciune s ¸i nesiguran¸ ta a de conducere s ¸i sf˘ atuire. Trezi¸ ti-v˘ a fra¸ tilor. În numele lui Hristos, trezi¸ ti-v˘ a. — Scrisoarea 89, 1899. Gardianul — The Southern Watchman este un ziar minunat, s ¸i pute¸ ti ajuta aceast˘ a publica¸ tie f˘ acându-v˘ a abonamente. Sf˘ atuiesc pe membrii bisericii s˘ a cumpere acest ziar s ¸i s˘ a-i îndemne s ¸i pe al¸ tii s˘ a o fac˘ a. Articolele cuprinse sunt exact ceea ce poporul nostru are nevoie. Mul¸ ti s ¸i-ar face abonamente dac˘ a ar s ¸ti de el s ¸i pentru ei va fi ca un mesager al Evangheliei. Si ¸ unii copii ar vrea s˘ a se aboneze la ziar. — Manuscris 138, 1903. Articole scurte — To¸ ti cei care î¸ si aduc contribu¸ tia la ziarul Watchman, trebuie s˘ a lucreze cât mai bine posibil. To¸ tii editorii, cum ar fi cei de la Review and Herald, Signs of the Times, s ¸i Watchman, trebuie s˘ a¸ tin˘ a cont de faptul c˘ a articolele lungi d˘ auneaz˘ a publica¸ tiilor lor. Articolele trebuie s˘ a fie scurte s ¸i s˘ a con¸ tin˘ a mult˘ a hran˘ a. Sunt foarte folositoare articolele care prezint˘ a binecuvânt˘ arile ob¸ tinute [115] din lucrarea misionar˘ a. — Scrisoarea 351, 1904.

Publica¸ tiile pe teme educa¸ tionale
˘ tor — To¸ ti editorii publica¸ tiei În˘ al¸ ta¸ ti-L pe marele Înv˘ a¸ ta Christian Educator, [Prima noastr˘ a publica¸ tiei pe teme educa¸ tionale a fost publicat la Battle Creek, Michigan, din Iulie 1897 pân˘ a în vara anului 1899.] ar trebui s˘ a manifeste o grij˘ a deosebit˘ a cu articolele pe care le supun aten¸ tiei cititorilor. De ce au fost publicate în acest ziar articole despre realiz˘ ari ale oamenilor? Voi nu reflecta¸ ti slava lui Dumnezeu prin pream˘ arirea acestor oameni socoti¸ ti înv˘ a¸ ta¸ ti în Educator s ¸i Instructor [Aici se face referire la Youth’s Instructor.]. Oare au revistele aceste scopul de a face publicitate acestor oameni, metode s ¸i c˘ ar¸ ti pe care le aminti¸ ti? Ce are asta de-a face cu educa¸ tia cre¸ stin˘ a? Voi nu trebuie s˘ a le prezenta¸ ti oamenilor vie¸ tile s ¸i realiz˘ arile unora implica¸ ti în lucrarea de educa¸ tie, ci despre felul ˘ tor pe care lumea L-a de educa¸ tie promovat de cel mai mare Înv˘ a¸ ta cunoscut s ¸i care se vede s ¸i în Cuvântul lui Dumnezeu. ˘ de ce Tinând ¸ minte lucrul acesta, care este cu totul diferit fa¸ ta practic˘ a cele mai renumite s ¸coli din zilele noastre, s˘ a ne angaj˘ am s˘ a nu le vorbim oamenilor despre acei educatori care nici nu cunosc [116] s ¸i nici nu ascult˘ a de Cuvântul lui Dumnezeu. S-ar putea ca ei s˘ a ˘ , dar noi s cread˘ a c˘ a predau ceea ce s ¸i cre¸ stinismul înva¸ ta ¸tim sigur c˘ a „doctrinele“ lor sunt doar poruncile omene¸ sti. Ei au r˘ amas cu mult în urm˘ a în ceea ce prive¸ ste cele mai importante aspecte ale educa¸ tiei din timpurile noastre. Domnul nu va îns˘ arcinat s˘ a pune¸ ti pe paginile ziarelor noastre istoria s ¸i personalitatea acestor oameni. Adev˘ arata autoritate Cei afla¸ ti în comitetul redac¸ tional al publica¸ tiei Christian Educator au o prea mic˘ a în¸ telegere a naturii speciale a adev˘ aratei educa¸ tii. Nu mi se pare în¸ telept s˘ a cerem bani pentru sprijinirea acestei publica¸ tii. Putem studia surse cu o autoritate superioar˘ a. Dumnezeu a afirmat lucruri minunate despre principiile de la baza educa¸ tiei. Apostolul Petru spune: „În adev˘ ar, v-am f˘ acut cunoscut puterea s ¸i venirea Domnului nostru Isus Hristos, nu întemeindu-ne pe ni¸ ste basme me¸ ste¸ sugit alc˘ atuite, ci ca unii care am v˘ azut noi în¸ sine cu ochii no¸ stri m˘ arirea Lui. C˘ aci El a primit de la 82

Publica¸ tiile pe teme educa¸ tionale

83

Dumnezeu Tat˘ al cinste s ¸i slav˘ a, atunci când, din slava minunat˘ a, s-a auzit deasupra Lui un glas, care zicea: «Acesta este Fiul Meu prea iubit, în care Îmi g˘ asesc pl˘ acerea.» Si ¸ noi în¸ sine am auzit acest glas venind din cer, când eram cu El pe muntele cel sfânt. Si ¸ avem cuvântul proorociei f˘ acut s ¸i mai tare; la care bine face¸ ti c˘ a lua¸ ti aminte, ca la o lumin˘ a care str˘ aluce¸ ste într-un loc întunecos, pân˘ a când se va ˘ în inimile voastre. cr˘ apa de ziu˘ as ¸i va r˘ as˘ ari luceaf˘ arul de diminea¸ ta Fiindc˘ a mai întâi de toate, s˘ as ¸ti¸ ti c˘ a nici o proorocie din Scriptur˘ a nu se tâlcuie¸ ste singur˘ a. C˘ aci nici o proorocie n-a fost adus˘ a prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mâna¸ ti de Duhul Sfânt.“ (2 Petru 1:16-19) Indicatoare în¸ sel˘ atoare — Domnul a chemat din lume un popor ˘ cu privire la cuvântul [117] c˘ aruia i-a dat o mare lumin˘ as ¸i cuno¸ stin¸ ta S˘ au. EL le spune în Exodul 31:12-18 ce fel de rela¸ tie dore¸ ste s˘ a aib˘ a cu ei. Dumnezeu nu ne-a îng˘ aduit s˘ a pream˘ arim pe anumi¸ ti oameni, prezentându-le studen¸ tilor pe aceia care nu poart˘ a sigiliul lui Dumnezeu, sigiliu pe care el îl pune asupra poporului S˘ au. „P˘ azi¸ ti Sabatele Mele, pentru c˘ a sunt un semn între Mine s ¸i voi din neam în neam; ca s˘ as ¸ti¸ ti c˘ a Eu sunt Domnul care v˘ a sfin¸ tesc.“ Aceia care refuz˘ a s˘ a fac˘ a parte din poporul S˘ au ales s ¸i sfin¸ tit prin p˘ azirea Cuvântului S˘ au, sunt ca ni¸ ste indicatoare care arat˘ a în direc¸ tii gre¸ site. Acela¸ si lucru se poate spune s ¸i despre aceia care îi încurajeaz˘ a pe tineri s˘ a studieze ca model pe ni¸ ste presupu¸ si în¸ telep¸ ti, dar care nu au dat dovad˘ a de în¸ telepciunea lor prin faptul c˘ a nu L-au cunoscut s ¸i nici nu au p˘ azit poruncile Lui. Editorii publica¸ tiilor deja amintite, Educator s ¸i Instructor nu trebuie s˘ a abat˘ a aten¸ tia poporului de la Dumnezeu la oameni, încurajându-i s˘ a studieze c˘ ar¸ tile acelora care nu au fost supu¸ si Domnului Cerurilor. Dumnezeu nu-i prive¸ ste cu pl˘ acere pe aceia care Îi întorc spatele pentru a întreba pe dumnezeii Acronului, în ciuda faptului c˘ a El i-a ales ca administratori ai adev˘ arurilor Sale sfinte. S˘ a depunem toate eforturile pentru onorarea s ¸i în˘ al¸ tarea Numelui lui Dumnezeu în orice articol publicat în periodicele noastre. Nu trebuie s˘ a aloc˘ am spa¸ tiu pentru publicarea principiilor educa¸ tionale sus¸ tinute de a¸ sa-zi¸ sii în¸ telep¸ ti ai lumii. datoria noastr˘ a este de a educa oameni care s˘ a duc˘ a lumina în toat˘ a lumea, pentru a preg˘ ati un popor în vederea celei de-a doua veniri a lui Isus Hristos pe norii cerului.

84

Sfaturi c˘ atre editori

În loc s˘ a facem referire mereu s ¸i mereu la diferi¸ ti autori s ¸i s˘ a public˘ am biografiile lor, ceea ce fac acum sau ce au f˘ acut în trecut, [118] cei care lucreaz˘ a la producerea articolelor s˘ a scrie un mesaj hot˘ arât c˘ atre aceast˘ a lume, dovedind astfel c˘ a se afl˘ a sub influen¸ ta Duhul Sfânt s ¸i care în¸ teleg s ¸i iau seama la sfatul sfântului Pavel: „Tu s˘ a r˘ amâi în lucrurile pe care le-ai înv˘ a¸ tat s ¸i de care e¸ sti deplin încredin¸ tat pentru c˘ as ¸tii de la cine le-ai înv˘ a¸ tat.“ (2 Timotei 3:14). Aceia care se las˘ a condu¸ si de Duhul Sfânt vor împrumuta principiile educa¸ tiei de la Cel care este prea în¸ telept ca s˘ a poat˘ a gre¸ si s ¸i prea bun ca s˘ a fie nedrept. Nu pream˘ ari¸ ti ideile oamenilor — NU trebuie s˘ a pream˘ arim ideile oamenilor cu privire la educa¸ tie. Poporul lui Dumnezeu trebuie s˘ a priveasc˘ a la lucruri mai înalte decât acestea. Domnul are o ˘ de a împ˘ mare dorin¸ ta art˘ as ¸i din Duhul S˘ au cel Sfânt tuturor acelora care înfometeaz˘ as ¸i înseteaz˘ a dup˘ a neprih˘ anire. Dumnezeu consider˘ a o adev˘ arat˘ a nebunie tendin¸ ta care se manifest˘ a printre aceia care pretind a fi educatori, s ¸i anume aceea de a l˘ auda s ¸i pream˘ ari pe oameni înv˘ a¸ ta¸ ti. Pavel spune: „Fiindc˘ a propov˘ aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz˘ arii: dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. C˘ aci este scris: «Voi pr˘ ap˘ adi în¸ telepciunea celor în¸ telep¸ ti, s ¸i voi nimici priceperea celor pricepu¸ ti.» Unde este în¸ teleptul? Unde este c˘ arturarul? Unde este vorb˘ are¸ tul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu în¸ telepciunea lumii acesteia? C˘ aci întrucât lumea, cu în¸ telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în în¸ telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g˘ asit cu cale s˘ a mântuiasc˘ a pe credincio¸ si prin nebunia propov˘ aduirii crucii. Iudeii, într-adev˘ ar, cer minuni, s ¸i Grecii caut˘ a în¸ telepciune; dar noi propov˘ aduim pe Hristos cel r˘ astignit, care pentru Iudei este o pricin˘ a de poticnire, s ¸i pentru Neamuri o nebunie; dar pentru cei chema¸ ti, [119] fie Iudei, fie Greci, este puterea s ¸i în¸ telepciunea lui Dumnezeu. C˘ aci nebunia lui Dumnezeu, este mai în¸ teleapt˘ a decât oamenii; s ¸i sl˘ abiciunea lui Dumnezeu, este mai tare decât oamenii. De pild˘ a, fra¸ tilor, uita¸ ti-v˘ a la voi care a¸ ti fost chema¸ ti: printre voi nu sunt mul¸ ti în¸ telep¸ ti în felul lumii, nici mul¸ ti puternici, nici mul¸ ti de neam ales. Dar Dumnezeu a ales lucrurile nebune ale lumii, ca s˘ a fac˘ a de ru¸ sine pe cele în¸ telepte. Dumnezeu a ales lucrurile slabe ale lumii, ca s˘ a fac˘ a de ru¸ sine pe cele tari. Si ¸ Dumnezeu a ales lucrurile josnice ale lumii, s ¸i lucrurile dispre¸ tuite, ba înc˘ a lucrurile care nu sunt, ca s˘ a

Publica¸ tiile pe teme educa¸ tionale

85

nimiceasc˘ a pe cele ce sunt; pentru ca nimeni s˘ a nu se laude înaintea lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 1:18-28). Si ¸ apoi Domnul mai spune: „A¸ sa vorbe¸ ste Domnul: «În¸ teleptul s˘ a nu se laude cu în¸ telepciunea lui, cel tare s˘ a nu se laude cu t˘ aria lui, bogatul s˘ a nu se laude cu bog˘ a¸ tia lui. Ci cel ce se laud˘ a s˘ a se laude c˘ a are pricepere s ¸i c˘ a M˘ a cunoa¸ ste, c˘ as ¸tie c˘ a Eu sunt Domnul, care fac mil˘ a, judecat˘ as ¸i dreptate pe p˘ amânt! C˘ aci în acestea g˘ asesc pl˘ acere Eu, zice Domnul.»“ (Ieremia 9, 23). Dezonorându-l pe creator — De ce este oare Domnul atât de ˘ ? Asta pentru c˘ direct în aceast˘ a privin¸ ta a mul¸ ti dintre aceia care sunt pream˘ ari¸ ti înaintea poporul S˘ au nu Îi sunt credincio¸ si s ¸i astfel cei care îi laud˘ a dezonoreaz˘ a pe Creatorul lor. Aceia care petrec timp s ¸i î¸ si pun la lucru toate darurile în aceast˘ a lucrare, pretinzând în acela¸ si timp c˘ a lucreaz˘ a pentru Cuvântul s ¸i cauza lui Dumnezeu, dovedesc ˘ tor, pentru c˘ c˘ a au o imens˘ a nevoie de a înv˘ a¸ ta de la marele Înv˘ a¸ ta a educatori fiind ei ar trebui s˘ a aib˘ a în ei spiritul Marelui Educator. Ei ˘ între cei circumci¸ nu fac diferen¸ ta si s ¸i cei necircumci¸ si, plasându-i [120] pe to¸ ti la acela¸ si nivel. Dac˘ a nu au o ra¸ tiune vie s ¸i sfin¸ tit˘ a, pentru a putea face deosebirea între sacru s ¸i profan, ei vor continua s˘ a plaseze pe oameni în locul lui Dumnezeu. Nereu¸ sind s˘ a fac˘ a distinc¸ tie între ascultare s ¸i neascultare vor da glas unui mesaj nesigur s ¸i oamenii vor fi astfel nepreg˘ ati¸ ti pentru b˘ at˘ alia din marea zi a Domnului. Domnul prive¸ ste diferit la cei ce ascult˘ as ¸i la cei ce nu ascult˘ a. „A¸ sa vorbe¸ ste Domnul, R˘ ascump˘ ar˘ atorul t˘ au, Sfântul lui Israel: «Eu, Domnul, Dumnezeul t˘ au, te înv˘ a¸ t ce este de folos, s ¸i te c˘ al˘ auzesc pe calea pe care trebuie s˘ a mergi! O! de ai fi luat aminte la poruncile Mele, atunci pacea ta ar fi fost ca un râu, s ¸i fericirea ta ca valurile m˘ arii.»“ (Isaia 48:17-18). „Si ¸ voi, prin El, sunte¸ ti în Hristos Isus. El a fost f˘ acut de Dumnezeu pentru noi în¸ telepciune, neprih˘ anire, sfin¸ tire s ¸i r˘ ascump˘ arare, pentru ca, dup˘ a cum este scris: «Cine se laud˘ a, s˘ a se laude în Domnul.»“ (1 Corinteni 1:30-31). Cât de important este ca aceia de la care se a¸ steapt˘ a s˘ a fie educatori s˘ a studieze cu aten¸ tie în Scriptur˘ a pentru a afla calea, adev˘ arul s ¸i via¸ ta. Ei pot g˘ asi instruc¸ tiuni foarte important în capitolul 6 al Evangheliei lui Ioan. Profesorii no¸ stri trebuie s˘ a studieze aceste capitol cu foarte mare aten¸ tie pentru a putea s˘ a le ofere studen¸ tilor hran˘ a la vreme de nevoie. Hristos spunea: „În prooroci este scris: «To¸ ti

86

Sfaturi c˘ atre editori

vor fi înv˘ a¸ ta¸ ti de Dumnezeu. A¸ sa c˘ a oricine a ascultat pe Tat˘ al, s ¸i a ˘ tura Lui, vine la Mine. Nu c˘ primit înv˘ a¸ ta a cineva a v˘ azut pe Tat˘ al, în afar˘ a de Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a v˘ azut pe Tat˘ al. Adev˘ arat, adev˘ arat, v˘ a spun, c˘ a cine crede în Mine, are via¸ ta [121] ve¸ snic˘ a. Eu sunt Pâinea vie¸ tii. P˘ arin¸ tii vo¸ stri au mâncat man˘ a în pustie, s ¸i au murit. Pâinea, care se pogoar˘ a din cer, este de a¸ sa fel, ca cineva s˘ a m˘ anânce din ea, s ¸i s˘ a nu moar˘ a. Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dac˘ a m˘ anânc˘ a cineva din pâinea aceasta, va tr˘ ai în veac; s ¸i pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu pe care îl voi da pentru via¸ ta lumii.» Isus le-a zis: «Adev˘ arat, adev˘ arat, v˘ a spun, c˘ a, dac˘ a nu mânca¸ ti trupul Fiului omului, s ¸i dac˘ a nu be¸ ti sângele Lui, n-ave¸ ti via¸ ta în voi în¸ siv˘ a. Cine m˘ anânc˘ a trupul Meu, s ¸i bea sângele Meu, are via¸ ta ve¸ snic˘ a; s ¸i Eu îl voi învia în ziua de apoi. C˘ aci trupul Meu este cu adev˘ arat o hran˘ a, s ¸i sângele Meu este cu adev˘ arat o b˘ autur˘ a. Cine m˘ anânc˘ a trupul Meu, s ¸i bea sângele Meu, r˘ amâne în Mine, s ¸i Eu r˘ amân în el. Dup˘ a cum Tat˘ al, care este viu, M-a trimis pe Mine, s ¸i Eu tr˘ aiesc prin Tat˘ al, tot a¸ sa, cine M˘ a m˘ anânc˘ a pe Mine, va tr˘ ai s ¸i el prin Mine. Astfel este pâinea, care s-a pogorât din cer, nu ca mana pe care au mâncat-o p˘ arin¸ tii vo¸ stri, s ¸i totu¸ si au murit: cine m˘ anânc˘ a ˘ , carnea pâinea aceasta, va tr˘ ai în veac. Duhul este acela care d˘ a via¸ ta nu folose¸ ste la nimic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh ˘ .»“(Ioan 6:45-63) s ¸i via¸ ta Dac˘ a aceste cuvinte vor fi studiate s ¸i în¸ telese pe deplin, vor aduce lumin˘ as ¸i bucurie. Totu¸ si exist˘ a unii care nu vor vedea niciodat˘ a frumuse¸ tea sau importan¸ ta lor. „Cuvintele pe care vi le spun eu“, ˘ “. Numai Cuvântul Dumnezeului zicea Hristos, „sunt duh s ¸i via¸ ta ˘ pe tineri se pot hr˘ celui viu de¸ tine perfec¸ tiunea. Cei care îi înva¸ ta ani în voie din acesta, fiind con¸ stient în acela¸ si timp de pericolul care exist˘ a de a se hr˘ ani din alte c˘ ar¸ ti de¸ si s-ar putea s˘ a fie multe lucruri [122] foarte bune în ele. Deosebi¸ ti de lume — Editorii periodicelor noastre trebuie s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a atrag˘ a aten¸ tia oamenilor asupra C˘ ar¸ tii C˘ ar¸ tilor s ¸i asupra acelor c˘ ar¸ ti s ¸i periodice care prezint˘ a Cuvântul lui Dumnezeu a¸ sa cum este. Pe m˘ asur˘ a ce aceia care contribuie la scrierea articolelor se pun la dispozi¸ tia Duhului Sfânt, vor ap˘ ara mai pu¸ tin ideile oamenilor s ¸i mai mult din Cuvântul lui Dumnezeu. Stând la picioarele lui Isus

Publica¸ tiile pe teme educa¸ tionale

87

s ¸i înv˘ a¸ tând de la Acela care este infinit în în¸ telepciune, vor în¸ telege ˘ ce înseamn˘ în propria lor experien¸ ta a s˘ a m˘ anânci trupul s ¸i s˘ a bei ˘ pe al¸ sângele Fiului Omului. To¸ ti aceia care înva¸ ta tii Cuvântul lui ˘. Dumnezeu trebuie s˘ a tr˘ aiasc˘ a aceast˘ a experien¸ ta S-ar putea ca unii s˘ a spun˘ a acelora care fac din Cuvântul lui Dumnezeu cartea lor de c˘ ap˘ atâi ca sunt prea îngu¸ sti în gândire s ¸i c˘ a vor s˘ a fac˘ a o deosebire prea mare între ei s ¸i lume pentru a mai putea sluji la ceva. Aceasta este o gre¸ seal˘ a. R˘ aul acesta de care ne temem nu va fi adus la îndeplinire. Dumnezeu vrea ca poporul S˘ au s˘ a se deosebeasc˘ a de lume în toate privin¸ tele pentru c˘ a altfel ar deveni foarte confuz, întocmai ca ucenicii care s-au întors de la Hristos s ¸i nu au mai mers cu El. Hristos nu le cere oamenilor s˘ a-i sl˘ aveasc˘ a pe semenii lor. El nu ˘ rii Sale s le-a cerut s˘ a laude frumuse¸ tea înf˘ a¸ ti¸ sa ¸i nici nu a inten¸ tionat ca oamenii s˘ a-¸ si concentreze aten¸ tia asupra frumuse¸ tii Sale fizice. Dorin¸ ta sa era s˘ a atrag˘ a aten¸ tia oamenilor la virtu¸ tile caracterului S˘ au s ¸i la ascultarea Sa perfect˘ a, pentru ca uitându-se la El, to¸ ti s˘ a poat˘ a fi schimba¸ ti în acela¸ si chip de slav˘ as ¸i s˘ a reprezinte bun˘ atatea, [123] ˘ de lume. — Scrisoarea 85, 1899. mila s ¸i dragostea Sa fa¸ ta

Publica¸ tiile despre s˘ an˘ atate
Jurnalele s ¸i c˘ ar¸ tile de s˘ an˘ atate de care avem nevoie — Oamenii au o mare nevoie de lumina care str˘ aluce¸ ste de pe paginile c˘ ar¸ tilor s ¸i revistelor noastre pe teme de s˘ an˘ atate. Dumnezeu vrea ca aceste c˘ ar¸ ti s ¸i reviste s˘ a fie folosite ca mijloc pentru a atrage aten¸ tia oamenilor, f˘ acându-i astfel s˘ a ia seama la avertismentul din întreita solie îngereasc˘ a. Revistele noastre de s˘ an˘ atate sunt adev˘ arate instrumente pentru aruncarea semin¸ telor de lumin˘ a care le sunt necesare locuitorilor acestei lumi în vederea preg˘ atirii pentru Ziua Domnului. ˘ neb˘ Ele exercit˘ a de asemenea o influen¸ ta anuit de mare în ceea ce prive¸ ste s˘ an˘ atatea, temperan¸ ta s ¸i reformele sociale s ¸i vor aduce o contribu¸ tie însemnat˘ a la prezentarea eficient˘ a înaintea oamenilor a adev˘ aratei valori a acestor lucruri. — Testimonies for the Church 7, 136 (1902). Importan¸ ta literaturii noastre pe teme de s˘ an˘ atate — Revistele despre reforma în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii vor fi citite Dumnezeu mul¸ ti care nu vor avea privilegiul de a vedea sau citi ceva despre unele din temele Bibliei. Satisfacerea apetitului pervertit va duce în cele din urm˘ a la moarte. Trebuie s˘ a nu d˘ am curs intemperan¸ tei. [124] S˘ a ne str˘ aduim împreun˘ a s˘ a ar˘ at˘ am c˘ a vinul s ¸i b˘ auturile tari au un puternic efect negativ aspra talentelor pe care Dumnezeu ni le-a dat. Lumea trebuie s˘ a cunoasc˘ a adev˘ arul în ceea ce prive¸ ste reforma în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Avem nevoie de acest lucru pentru a atrage aten¸ tia oamenilor asupra adev˘ arurilor Biblie. ˘ Dumnezeu dore¸ ste ca poporul s˘ au s˘ a dea dovad˘ a de temperan¸ ta în toate lucrurile. Dac˘ a nu vor face lucrul acesta nu vor avea dorin¸ ta s ¸i nici capacitatea de a fi sfin¸ ti¸ ti prin adev˘ ar. Pân˘ as ¸i gândurile le vor fi pervertite. Aborda¸ ti-i pe oameni la nivelul lor — Sunt mul¸ ti oameni despre care se crede c˘ a sunt deosebit de degrada¸ ti, dar care se pot apropia de adev˘ ar dac˘ a li s-ar spune într-un mod corespunz˘ ator despre obiceiurile lor nes˘ an˘ atoase. Apoi ei vor putea fi educa¸ ti, înnobila¸ ti s ¸i sfin¸ tii, vase potrivite pentru destina¸ tia pe care le-o va da St˘ apânul. 88

Publica¸ tiile despre s˘ an˘ atate

89

Aborda¸ ti-i pe oameni la nivelul lor s ¸i, cu inimile pline de dragostea lui Hristos pentru ei, prezenta¸ ti-le materiale bune de citit. Mul¸ ti dintre cei care sunt atra¸ si de Hristos vor fi receptivi. Ei sunt dezgusta¸ ti de formalismul care exist˘ a ast˘ azi în lumea cre¸ stin˘ a. Mul¸ ti se las˘ a de ˘ din cauza faptului c˘ credin¸ ta a v˘ ad aceast˘ a lips˘ a a adev˘ aratei evlavii la aceia care pretind c˘ a sunt cre¸ stini. Se pot face multe lucruri pentru a preg˘ ati calea introducerii adev˘ arului, dac˘ a se vor face eforturi sus¸ tinute pentru promovarea reformei în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Mi s-a ar˘ atat c˘ a aten¸ tia deosebit˘ a care se va acorda acestei ramuri a lucr˘ arii va îndep˘ arta multe prejudec˘ a¸ ti din min¸ tile oamenilor, prejudec˘ a¸ ti care i-au împiedicat s˘ a primeasc˘ a adev˘ arul s ¸i s˘ a citeasc˘ a revistele care prezint˘ a adev˘ arul pe care îl credem. Nu trebuie s˘ a trecem cu vederea aceast˘ a parte a lucr˘ arii. Fiecare familie trebuie ˘ , r˘ s˘ a-¸ si împlineasc˘ a datoria în aceast˘ a privin¸ ta aspunzând apelurilor Duhului Sfânt de a respecta Cuvântul lui Dumnezeu în ceea ce pri- [125] ve¸ ste neîng˘ aduirea apetitului. F˘ acându-i pe oameni s˘ a ia seama la principiile reformei în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii, ve¸ ti preg˘ ati astfel calea pentru ca ace¸ stia s˘ a acorde aten¸ tie adev˘ arului prezent. Înso¸ titorul meu mi-a spus: „Educa¸ ti, educa¸ ti, educa¸ ti!“ Mintea trebuie s˘ a se dezvolte; Satana s ¸i-a atins scopul de a întuneca min¸ tile, pentru c˘ a el poate transforma un apetit pervertit într-o cale de a degrada sufletele multora. Unul dintre motivele pentru care nu mai exist˘ a acea evlavie curat˘ as ¸i însufle¸ tire în mijlocul bisericii este acela c˘ a mul¸ ti î¸ si ocup˘ a mintea cu lucruri prea pu¸ tin importante s ¸i nu-¸ si iau timp s˘ a mediteze, s˘ a studieze Scripturile s ¸i s˘ a se roage. Dac˘ a apelurile Duhului Sfânt ar fi urmate s ¸i s-ar lua seama la gre¸ selile care se fac în preg˘ atirea hranei s ¸i influen¸ ta pe care o are aceasta asupra aspectelor morale ale fiin¸ tei noastre, s-ar vedea schimb˘ ari hot˘ arâte în fiecare familie. Lipsa temperan¸ tei în domeniul apetitului pe care au manifestat-o primii no¸ stri p˘ arin¸ ti a avut ca rezultat pierderea Edenului. Chiar s ¸i printre adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea se poate observa aceast˘ a tendin¸ te s ¸i obiceiuri; de asemeni o manier˘ a nes˘ an˘ atoas˘ a de a preg˘ ati hrana doar pentru a fi gustoase s ¸i felul d˘ aun˘ ator s˘ an˘ at˘ a¸ ti de a se îmbr˘ aca sl˘ abesc puterile fizice, mintale s ¸i morale, rezistarea la ispit˘ a devenind tot mai grea. Ce putem face? Din p˘ acate aceste lucruri sunt destul de neglijate....

90

Sfaturi c˘ atre editori

Datoria de a prezenta o reform˘ a în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii — Aceast˘ a stare de lucruri îmi cauzeaz˘ a o mare întristare. Înso¸ titorul meu mi-a spus: „To¸ ti aceia care cred s ¸i proclam˘ a adev˘ arul nu trebuie numai s˘ a respecte principiile reformei în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii ci s˘ as ¸i înve¸ te pe al¸ tii s˘ a fac˘ a la fel.“ Acesta este un mod foarte eficient de a face pe necredincio¸ si s˘ a se gândeasc˘ a la faptul c˘ a în acela¸ si fel în ˘ despre principiile s care avem o bogat˘ a cuno¸ stin¸ ta ¸i dieta unui mod ˘, s [126] s˘ an˘ atos de via¸ ta ¸i perspectiva noastr˘ a asupra doctrinelor biblice ar fi la fel de bine fundamentat˘ a. Dac˘ a nu vom fi eficien¸ ti în aceast˘ a ˘ , nu vom mai avea o influen¸ ˘ atât de mare asupra lumii. privin¸ ta ta Articole scurte s ¸i interesante — Tot ceea ce spune¸ ti de la amvoanele adun˘ arilor mari s˘ a aib˘ a un puternic caracter reformator. Stimula¸ ti intelectul. Folosi¸ ti orice talent posibil la maxim s ¸i apoi tip˘ ari¸ ti pliante încercând s˘ a scrie¸ ti articolele într-o manier˘ a simpl˘ a pentru ca subiectele care le sunt prezentate s˘ a fie foarte precise s ¸i clare, ca o repetare t˘ acut˘ a a ceea ce s-a spus prin viu grai. Nu cheltui¸ ti prea mult cu producerea articolelor scurte s ¸i interesante pentru c˘ a trebuie r˘ aspândite pretutindeni. Întotdeauna ar trebui s˘ a le ave¸ ti la îndemân˘ a atunci când prezenta¸ ti adev˘ arul oamenilor c˘ arora li se pare înc˘ a nou s ¸i ciudat. Aceast˘ a ramur˘ a a lucr˘ arii în via Domnului nu a primit aten¸ tia cuvenit˘ a. Mi s-a ar˘ atat c˘ a s-a pierdut mult prin neglijarea acestor chestiuni. Ar trebui s˘ a d˘ am dovad˘ a de o administrare mai în¸ teleapt˘ a a sarcinilor încredin¸ tate nou˘ a de Domnul. Trebuie s˘ a atragem aten¸ tia oamenilor asupra acestei p˘ ar¸ ti a lucr˘ arii pentru c˘ a altfel Satana va îndep˘ arta semin¸ tele care fuseser˘ a sem˘ anate. Cei care vor primi adev˘ arul vor fi mult mai pu¸ tini în compara¸ tie cu aceia care-l vor respinge. Dar, chiar s ¸i un singur suflet are o valoare imens˘ a. Valoarea întregii lumi p˘ ale¸ ste în compara¸ tie cu valoarea unui singur suflet. — Manuscris 1, 1875. ˘. Cei mai buni din ¸ tar˘ a — Poporul piere din lips˘ a de cuno¸ stin¸ ta Apostolul Petru spune: „Uni¸ ti cu credin¸ ta voastr˘ a fapta, cu fapta [127] cuno¸ stin¸ ta.“ Dup˘ a ce am primit credin¸ ta Evangheliei, noi trebuie în primul rând s˘ a depunem toate eforturile pentru a ne însu¸ si principii curate s ¸i sfinte, cur˘ a¸ tindu-ne astfel mintea s ¸i inima pentru a primi o ˘ adev˘ cuno¸ stin¸ ta arat˘ a. Oamenii sunt în pericolul de a se îmboln˘ avi ˘ despre de tot felul de boli s ¸i cu toate acestea mul¸ ti nu au cuno¸ stin¸ ta remediile acestora s ¸i de ceea ce trebuie f˘ acut pentru a evita îmbol-

Publica¸ tiile despre s˘ an˘ atate

91

n˘ avirea. Dumnezeu a inten¸ tionat ca o dat˘ a cu fondarea Institutului pentru S˘ an˘ atate (care ar fi oferit cuno¸ stin¸ te num˘ arului relativ mic de oameni care l-ar fi vizitat) mul¸ ti s˘ a fie instrui¸ ti cu privire la lucrurile pe care le pot face acas˘ a pentru a trata diferite boli. Aceast˘ a revist˘ a, Healt Reformer [Aceasta a fost prima noastr˘ a publica¸ tie pe teme de s˘ an˘ atate, care a ap˘ arut sub titlul acesta din 1866 pân˘ a în 1878. Ulterior a fost cunoscut˘ a sub numele de Good Health.], este mijlocul prin care oamenii vor primi o mare lumin˘ as ¸i ar trebui s˘ a fie cea mai bun˘ a publica¸ tie pe teme de s˘ an˘ atate din ¸ tar˘ a. Ea trebuie s˘ a r˘ aspund˘ a nevoilor oamenilor de rând, gata s˘ a dea r˘ aspuns oric˘ arei întreb˘ ari în¸ telepte, dând explica¸ tii complete cu privire la principiile legilor vie¸ tii s ¸i a felului în care putem r˘ amâne s˘ an˘ ato¸ si respectându-le. Obiectivul final al acestui tip de publica¸ tie trebuie s˘ a fie s˘ an˘ atatea poporului lui Dumnezeu. Oamenii de rând, care nu au destui bani pentru a studia la Institut, trebuie s˘ a primeasc˘ a cuno¸ stin¸ te prin intermediul acestei reviste. — Testimonies, Vol 1, Patriarchs and Prophets, 55, 553. Ridicând s ¸tacheta prea mult — Am aflat c˘ a fratele ______, a recomandat încetarea public˘ arii revistei Public Health Journal [ The Pacific Health Journal, publica¸ tie finan¸ tat˘ a de Rural Health Retreat din Sfânta Elena a ap˘ arut pentru prima dat˘ a în California n anul 1885. Din vara anului 1904, revista a ap˘ arut la Washington D. C. sub numele de Life and Health.](publicat în interesul Sta¸ tiunii de Refacere) s ¸i înlocuirea acesteia cu revista Good Health [În 1879, [128] primul nostru jurnal de s˘ an˘ atate, The Health Journal, devine Good Health, f˘ ar˘ a nici o schimbare a editorilor]. A trebuit s˘ a-i r˘ aspund urgent fratelui Loughborough, nu, nu, noi trebuie s˘ a cre¸ stem de la începuturile simple. Revista Good Health face o treab˘ a bun˘ a în zona din estul Mun¸ tilor Stânco¸ si dar nu este potrivit˘ a pentru aceast˘ a lucrare de abia început˘ a pe coasta Pacificului. Materialul trebuie preg˘ atit în aceea¸ si manier˘ a în care a ap˘ arut s ¸i în Health Reformer, lucrând cu aceea¸ si abilitate dovedit˘ as ¸i mai înainte; în ceea ce prive¸ ste frecven¸ ta, ea ar trebui s˘ a fie lunar˘ as ¸i nu trimestrial˘ a. Revista Good Health are un nivel prea înalt pentru oamenii ca ace¸ stia care au prea pu¸ tine cuno¸ stin¸ te. Ar trebui s˘ a d˘ am dovad˘ a de mai mult˘ a simplitate, publicând lucruri interesante pentru a m˘ ari eficien¸ ta revistei în aceast˘ a lucrare de pe coasta Pacificului. Domnul dore¸ ste continuarea public˘ arii revistei s ¸i a¸ sa se va întâmpla. Ea nu va înceta s˘ a apar˘ a pentru c˘ a fratele _____, a decis s˘ a nu o mai publice.

92

Sfaturi c˘ atre editori

Oricât de multe critici i-ar aduce, întocmai cum o face Trall în cazul revistei Health Reformer, revista va continua s˘ a apar˘ a. — Scrisoarea 10, 1887. Înlocui¸ ti caracterul searb˘ ad cu savoare — Desf˘ as ¸ura¸ ti-v˘ a munca la revista Herald of Health [publicat în Australia cu începere din Januarie, 1898. Ulterior cunoscut ca s ¸i Australasian Good Health s ¸i Life and Health.] dând dovad˘ a de credin¸ ta voastr˘ a în Isus s ¸i depunând toate eforturile pentru ca revista s˘ a aib˘ a succes. Frazele ar trebui s˘ a fie scurte pentru c˘ a în felul acesta articolele vor fi mai interesante. Sper s ¸i m˘ a rog pentru ca aceast˘ a revista s˘ a vorbeasc˘ a cu vitali[129] tate în slujba binelui. Face¸ ti tot ce pute¸ ti ca s˘ a nu devin˘ a searb˘ ad˘ a. Umple¸ ti-o de savoarea adev˘ arului curat. Aceasta va fi o mireasm˘ a ˘ spre via¸ ˘ . — Scrisoarea 137, 1900. de via¸ ta ta Re¸ tete pentru publica¸ tiile pe teme de s˘ an˘ atate — Revista noastr˘ a pe teme de s˘ an˘ atate înc˘ a mai public˘ a re¸ tete despre felul în care se preg˘ atea hrana înainte. Nu este bine. Revistele noastre ar trebui s˘ a publice numai re¸ tete cu mânc˘ aruri simple s ¸i complete din punctul de vedere nutritiv. Ar fi naiv din partea noastr˘ a s˘ a credem ˘ întreag˘ c˘ a aceia care o via¸ ta a au fost foarte îng˘ aduitori în privin¸ ta apetitului, vor putea dintr-o dat˘ a s˘ a g˘ ateasc˘ a pentru ca hrana s˘ a fie simpl˘ a, apetisant˘ as ¸i având toate elementele nutritive. Fiecare institut de s˘ an˘ atate s ¸i restaurant cu principii culinare s˘ an˘ atoase ar trebui s˘ a-¸ si propun˘ a s˘ a înve¸ te pe al¸ tii acest lucru. ˘ m pe oameni cum s˘ Noi trebuie s˘ a-i înv˘ a¸ ta a g˘ ateasc˘ a simplu, gustos s ¸i s˘ an˘ atos. Revistele noastre nu trebuie s˘ a publice nici o re¸ tet˘ a care s˘ a aduc˘ a prejudicii numelui nostru de promotori ai reformai în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii. — Scrisoarea 201, 1902. a fie mai Sta¸ ti aproape de oameni — Ritmul nostru nu trebuie s˘ rapid decât puterea de urm˘ arire a acelora care sunt convin¸ si din punctul de vedere intelectual s ¸i emo¸ tional de adev˘ arurile pe care noi le sus¸ tinem. Noi trebuie s˘ a-i abord˘ am pe oameni acolo unde sunt. Multora dintre noi ne-a trebuit mul¸ ti ani ca s˘ a ajungem la nivel acesta în reforma în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Reforma în diet˘ a înainteaz˘ a destul de greu pentru c˘ a apetitul pe care trebuie s˘ a-l învingem este foarte puternic. Lumea zace în l˘ acomie. Ar trebui s˘ a fim la fel de îng˘ aduitori cu ace¸ sti oameni cum am fost s ¸i noi în¸ sine l˘ asându-le cel pu¸ tin atât timp cât ne-a trebuit s ¸i nou˘ a s˘ a ajungem la nivelul la care

Publica¸ tiile despre s˘ an˘ atate

93

suntem. S˘ a-i ajut˘ am s˘ a înainteze pas cu pas pân˘ a când ei vor sta tari pe platforma acestei reforme. Trebuie s˘ a fim foarte aten¸ ti pentru a nu avea un ritm prea mare, pentru c˘ a altfel va trebui s˘ a parcurgem de [130] dou˘ a ori acela¸ si drum. În ceea ce prive¸ ste reformele este întotdeauna mai bine s˘ a fii cu un pas înapoi decât cu un pas înainte. Dar în primul rând, înainte de a scrie despre un anumit lucru, trebuie ca acesta s˘ a fie valabil în familie noastre s ¸i s˘ a se vad˘ as ¸i în diet˘ a. Altfel ar însemna c˘ a ne ascundem, ceea ce ar fi tot un soi de [131] ˘ rnicie. f˘ a¸ ta

Distribuirea periodicelor
acut Review and Herald s ¸i Signs of the Times — Unii au f˘ gre¸ seala de a reduce pre¸ turile revistelor pentru a r˘ aspunde unor dificult˘ a¸ ti financiare din partea cump˘ ar˘ atorilor. Nu trebuia ac¸ tionat a¸ sa în ciuda faptului s˘ a nu contest˘ am sinceritatea acelora care au f˘ acut-o. Ei gândeau c˘ a generozitatea lor îi va determina pe pastori s ¸i pe membri laici s˘ a lucreze mai mult pentru a cre¸ ste nevoia pentru aceste publica¸ tii. Atât pastorii cât s ¸i membrii laici ar trebui s˘ a aib˘ a o atitudine co˘ de casele de editur˘ rect˘ as ¸i generozitate fa¸ ta a. În loc s˘ a depun˘ a toate eforturile pentru ieftinirea pre¸ tului c˘ ar¸ tilor, tratatelor s ¸i revistelor, ei ar trebui s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a-i conving˘ a pe oameni de adev˘ arata valoare a publica¸ tiilor noastre. To¸ ti ace¸ sti b˘ anu¸ ti cu care s-a ieftinit pre¸ tul publica¸ tiilor au cauzat editurilor pierderi de mii de dolari, când de fapt ieftinirea nu a fost prea mare pentru a fi semnificativ˘ a pentru cineva. Atât Review and Herald cât s ¸i Signs of the Times sunt reviste destul de ieftine. Dar Review este o revist˘ a foarte valoroas˘ a pentru c˘ a articolele din cuprinsul ei prezint˘ a un interes deosebit pentru biseric˘ as ¸i fiecare familie de credincio¸ si ar trebui s˘ a o aib˘ a. Dac˘ a unii sunt prea s˘ araci pentru a le cump˘ ara, comunit˘ a¸ tile ar trebui s˘ a strâng˘ a bani s ¸i s˘ a le dea acestor familii s˘ arace posibilitatea de a avea [132] aceste reviste. O astfel de ac¸ tiune ar fi mult mai în¸ teleapt˘ a decât daca˘ a a-i l˘ asa pe s˘ araci la mila editurilor s ¸i a societ˘ a¸ tilor misionare. Se poate întreprinde acela¸ si lucru s ¸i cu revista Signs. Cu u¸ soare modific˘ ari, revista a înregistrat o cre¸ stere continu˘ a în ceea ce prive¸ ste interesul s ¸i valorile morale promovate de la înfiin¸ tarea ei. Aceste reviste au acela¸ si scop. Ele sunt dou˘ a unelte cu aplicabilitate specific˘ a în aceast˘ a mare lucrare de r˘ aspândire a luminii în vederea preg˘ atirii pentru Ziua Domnului. Trebuie manifestat acela¸ si interes pentru sus¸ tinerea ambelor publica¸ tii. 94

Distribuirea periodicelor

95

Extinde¸ ti aria de acoperire — Fra¸ tii ar trebui s˘ a fac˘ a eforturi mai mari pentru extinderea ariei de acoperire a revistei Review. Acest lucru este posibil dac˘ a fra¸ tii s ¸i surorile noastre ar manifesta o mai mare seriozitate s ¸i ar depune eforturi mai sus¸ tinute. Revista ar trebui s˘ a existe în fiecare familie. Dac˘ a aceia care nu se bucur˘ a s˘ apt˘ amânal de prezen¸ ta sa ar renun¸ ta luxul pe care s ¸i-l permit uneori cu cafea s ¸i ceai, ar avea destui bani pentru ca mesagerul luminii s˘ a p˘ atrund˘ as ¸i în locuin¸ ta lor. Aproape fiecare familie cump˘ ar˘ a unul sau mai multe ziare seculare, iar acestea con¸ tin în mod frecvent pove¸ sti de dragoste sau relat˘ ari pline de suspans despre crime s ¸i ˘ vii, lucruri care au un efect negativ asupra min¸ mâr¸ sa tii acelora care el citesc. Aceia care aleg s˘ a nu aib˘ a revista pierd foarte mult. Hristos le poate adresa prin intermediul paginilor sale, avertismente, mustr˘ ari s ¸i sfaturi care le vor schimba modul de gândire, fiind ca pâinea vie¸ tii. Con¸ tinutul periodicelor noastre — Ziarele nu ar trebui s˘ a fie ticsite cu discu¸ tii sau dezbateri doctrinale foarte lungi, care sunt [133] foarte obositoare. În schimb ar trebui s˘ a con¸ tin˘ a scurte articole doctrinale s ¸i practice. În acela¸ si timp pre¸ tul nu trebuie s˘ a fie atât de mic˘ a încât s˘ a se munceasc˘ a pe degeaba. Acela¸ si interes care a fost manifestat pentru r˘ aspândirea revistei Sign of the Times, ar trebui ar˘ atat s ¸i pentru Review and Herald. Astfel eforturile noastre vor fi încununate de succes. Ne afl˘ am pe un pamând vr˘ ajit, unde Satana lucreaz˘ a în continuu, leg˘ anând poporul pentru a-l adormi în leag˘ anul unei siguran¸ te ˘s lume¸ sti. Eforturile noastre sunt paralizate de indiferen¸ ta ¸i de lips˘ a de zel. Isus a lucrat cu mult zel. Atunci când urma¸ sii s˘ ai se vor încrede în El s ¸i vor lucra a¸ sa cum a lucrat s ¸i Maestrul lor, vor realiza s ¸i vor vedea rezultate pe m˘ asur˘ a. Trebuie s˘ a depunem eforturi pentru a face ca publica¸ tiile noastre s˘ a fie apreciate la adev˘ arata lor valoarea s ¸i pentru restaurarea gradat˘ a a scopului public˘ arii lor. Noi nu ar trebui s˘ a fim mâna¸ ti de gândul de a face cât mai mul¸ ti bani. Trebuie s˘ a înaint˘ am ferm, nel˘ asându-ne influen¸ ta¸ ti nici de critic˘ a nici de laude. Mul¸ ti nu-¸ si dau seama cât de greu va fi s˘ a restaur˘ am scopul public˘ arii lor. Dar trebuie s˘ a facem lucrul acesta pentru a sc˘ apa institu¸ tiile noastre de pierderea reputa¸ tiei. Testimonies for the Church 4, 198-600 (1881). Pe birourile noastre — Mul¸ ti dintre aceia care p˘ azesc sabatul ˘ achizi¸ nu dau importan¸ ta tion˘ ari revistei Review iar unii nu au nici

96

Sfaturi c˘ atre editori

Review s ¸i nici Signs. Ei se scuz˘ a spunând c˘ a nu-¸ si pot permite s˘ a cumpere aceste reviste care sunt foarte importante pentru fiecare. Dar în multe cazuri pe birourile lor se g˘ asesc diferite reviste seculare pe care le citesc copiii lor. Influen¸ ta pe care cele mai multe dintre [134] revistele de ast˘ azi o manifest˘ a este de a¸ sa natur˘ a încât Cuvântul lui Dumnezeu pare neatractiv, ba mai mult altereaz˘ a gustul pentru literatura instructiv˘ as ¸i de folos. Mintea asimileaz˘ a lucrurile cu care se hr˘ ane¸ ste. Revistele seculare sunt pline de povestiri despre crime, jafuri s ¸i alte lucruri revolt˘ atoare, iar mintea cititorului va st˘ arui asupra acestor scenarii otr˘ avitoare înf˘ a¸ ti¸ sate aici. U¸ sor, u¸ sor, cititul acestor povestiri senza¸ tionale care atac˘ a morala devine un adev˘ arat obicei întocmai ca s ¸i consumul opiumului sau a altor droguri distrug˘ atoare; ca rezultat cititorii vor avea min¸ ti din ce în ce mai sl˘ abite s ¸i mai josnice iar unii chiar vor înnebuni. Satana se folose¸ ste mai mult decât orice altceva de aceste produc¸ tii literare pentru a-¸ si atinge scopul de sl˘ abi mintea s ¸i de a corupe sistemele morale ale tinerilor. Îndep˘ arta¸ ti din c˘ aminele voastre toat˘ a literatura de acest fel. Bibliotecile voastre personale ar trebui s˘ a cuprind˘ a c˘ ar¸ ti folositoare, ˘ toare, iar rezultatul pozitiv al acestora împreun˘ instructive s ¸i în˘ al¸ ta a cu cel ar publica¸ tiei oficiale a bisericii, Review and Herald, s ¸i al revistei noastre misionare, Sign of the Times, se va vedea atât asupra copiilor cât s ¸i asupra p˘ arin¸ tilor. Iarna, când serile sunt lungi, p˘ arin¸ tii, asigurându-se mai întâi ca to¸ ti copiii sunt acas˘ a, ar trebui s˘ a-¸ si ia timp pentru a le citi din Scriptur˘ as ¸i din alte c˘ ar¸ ti interesante pline ˘s de cuno¸ stin¸ ta ¸i care vor întip˘ ari în min¸ tile lor principiile adev˘ arului. Cel care cite¸ ste cel mai bine dintre ei s˘ a o fac˘ a cu voce tare în timp ce ceilal¸ ti fac lucruri de folos. Aceste seri petrecute în c˘ amin vor fi atât pl˘ acute cât s ¸i folositoare. A¸ sa cum trupul are nevoie de hran˘ a s˘ an˘ atoas˘ as ¸i mintea are nevoie de o lectur˘ a curat˘ as ¸i s˘ an˘ atoas˘ a. Astfel ve¸ ti deveni mai puternici împotriva ispitei, formându-v˘ a obiceiuri corecte s ¸i având drept c˘ al˘ auz˘ a principiile adev˘ arului. — The Review [135] and Herald, 26 decembrie, 1882. ˘ am citit în Review s Azi diminea¸ ta ¸i am g˘ asit multe lucruri valoroase. Peste tot în lume, nu numai în America, fiecare familie adventist˘ a ar trebui s˘ a aib˘ a aceast˘ a revist˘ a. Este revista pe care biserica noastr˘ a o lanseaz˘ a în lume. Voi depune toate eforturile ca atât în America cât s ¸i în Australia oamenii s˘ a se aboneze la ea. Eu nu subapreciez revista Sings of the Times. Amândou˘ a revistele ar

Distribuirea periodicelor

97

trebui s˘ a aib˘ a o arie de acoperire foarte mare. Sper ca s˘ a creasc˘ as ¸i num˘ arul acelora care s-au abonat la Watchman. Sper c˘ a ve¸ ti depune toate eforturile pentru a convinge pe cât mai mul¸ ti s˘ a se aboneze la Review s ¸i la Watchman, pentru c˘ a aceste dou˘ a reviste public˘ a lucruri foarte importante pentru timpul în care tr˘ aim. Promovarea revistei Watchman — S-a pus întrebarea dac˘ a Watchman ar trebui s˘ a circule s ¸i în afara teritoriului sudului Statelor Unite. Într-un vis am fost prezent˘ a la o întâlnire unde se discuta aceast˘ a problem˘ a. Unii erau de p˘ arere s˘ a nu ar fi o ac¸ tiune prea în¸ teleapt˘ a încercarea de a m˘ ari aria de r˘ aspândire pentru tot câmpul de misiune. Ei spuneau c˘ a rolul acesta revine celorlalte dou˘ a reviste Review and Herald s ¸i Signs of the Times, s ¸i c˘ a nu ar trebui s˘ a se permit˘ a ca publica¸ ti mai sus amintit˘ a s˘ a afecteze lucrarea acestora care erau circulau prin aceast˘ a zon˘ a de o perioad˘ a mai mare de timp. Ei credeau c˘ a misiunea revistei Watchman ar trebui s˘ a se limiteze la teritoriul din sudul Statelor Unite. Al¸ tii au fost foarte uimi¸ ti de aceste propuneri. Unul care avea autoritate s-a ridicat s ¸i a spus: „Domnul Dumnezeu vede egoismul inimii omene¸ sti. Aceia care se preocup˘ a îndeosebi de cele dou˘ a publica¸ tii mai vechi nu ar trebui s˘ a permit˘ a ca munca lor s˘ a le fie [136] afectat˘ a de planuri egoiste. Si ¸ Watchman ar trebui s˘ a aib˘ a o circula¸ tie mai mare. Revista poart˘ a mesajul adev˘ arului în acela¸ si mod ca s ¸i celelalte dou˘ a. Ave¸ ti grij˘ a s˘ a nu v˘ a pune¸ ti în calea dezvolt˘ arii revistei.“ Lucrarea care trebuie f˘ acut˘ a — Aceia care au profitat de pe urma r˘ aspândirii celor dou˘ a reviste Signs and Review s˘ a nu uite faptul c˘ as ¸i Watchman are o lucrare de f˘ acut. Dac˘ a i se vor crea condi¸ tii pentru aducerea la îndeplinire a lucr˘ arii sale peste tot în lume, revista va fi foarte eficient˘ a. Ea trebuie s˘ a circule oriunde de vor g˘ asi oameni care s˘ a se aboneze la ea. — Scrisoarea 351, 1904. ˘ Periodicele despre s˘ an˘ atate — Trebuie acordat˘ a o importan¸ ta major˘ a lucr˘ arii de difuzare a periodicelor noastre pe teme de s˘ an˘ atate. To¸ ti aceia care cred în adev˘ arurile speciale pentru timpurile în care tr˘ aim ar trebui s˘ a manifeste un interes deosebit pentru aceast˘ a ac¸ tiune. Dumnezeu dore¸ ste acum mai mult ca niciodat˘ a ca aten¸ tia oamenilor s˘ a fie îndreptat˘ a spre problema extrem de important˘ aa temperan¸ tei, stimulându-i s˘ a cerceteze principiile care stau la baza reformei s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Componenta fizic˘ a a existen¸ tei noastre trebuie

98

Sfaturi c˘ atre editori

educat˘ a, cultivat˘ as ¸i dezvoltat˘ a cu mare grij˘ a pentru ca natura divin˘ a s˘ a fie descoperit˘ a în mod complet în oameni. Capacit˘ a¸ tile fizice s ¸i psihice trebuie exersate împreun˘ a cu toate tendin¸ tele lor pentru a atinge eficien¸ ta maxim˘ a. Trebuie s˘ a le prezent˘ am oamenilor în mod continuu principiile reformei, înt˘ arind spusele noastre prin exemplul nostru personal. Legile s˘ an˘ at˘ a¸ tii merg mân˘ a în mân˘ a cu religia adev˘ arat˘ a. Nu po¸ ti lucra pentru salvarea oamenilor dac˘ a omi¸ ti s˘ a le prezin¸ ti nevoia de a [137] renun¸ ta la pl˘ acerile p˘ ac˘ atoase care distrug s˘ an˘ atatea, înjosesc sufletul s ¸i împiedic˘ a adev˘ arul divin s˘ a impresioneze mintea. To¸ ti oamenii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si analizeze atent fiecare obicei pentru o eliminare imediat˘ a a acelor lucruri care d˘ auneaz˘ a s˘ an˘ at˘ a¸ tii corpului, având ˘ negativ˘ astfel o influen¸ ta as ¸i asupra min¸ tii. Dumnezeu dore¸ ste ca poporul lui s˘ a fie purt˘ atori ai luminii pentru lumea aceasta care zace în întunericul cel mai adânc. Dar dac˘ a ei vor refuza s˘ a umble în lumina pe care el a f˘ acut-o s˘ a str˘ aluceasc˘ a pe c˘ aile lor, lumina aceasta se va transforma în cele din urm˘ a în întuneric s ¸i în loc s˘ a fie purt˘ atorii de lumin˘ a pentru întreaga lume se vor pierde ei în¸ si¸ si în întunericul care îi înconjoar˘ a. Dumnezeu dore¸ ste ca oamenii S˘ ai s˘ a aib˘ a mereu standarde foarte înalte. Prin sfaturi s ¸i exemplu personal acest standard trebuie ridicat s ¸i men¸ tinut mult deasupra standardelor false pretinse de Satana; dac˘ a ne-am ghida dup˘ a aceste standarde atât trupul cât s ¸i sufletul nostru vor fi atinse de mizerie, degradare, boal˘ as ¸i în cele din urm˘ a de moarte. ˘ pe al¸ To¸ ti aceia înva¸ ta tii ar trebui s˘ a cunoasc˘ a multe lucruri despre boli s ¸i cauzele lor, fiind con¸ stien¸ ti c˘ a fiecare ac¸ tiune pe care ˘ cu legile o întreprinde omul ar trebui s˘ a fie în perfect˘ a concordan¸ ta vie¸ tii. Lumina pe care Dumnezeu ne-a dat-o în privin¸ ta reformei s˘ an˘ at˘ a¸ tii este pentru salvarea noastr˘ as ¸i a lumii întregi. To¸ ti oamenii ar trebui s˘ as ¸tie faptul c˘ a Dumnezeu a ales s˘ a locuiasc˘ a în noi s ¸i ˘ corpurile noastre. Lumea c˘ a noi trebuie s˘ a administr˘ am cu credin¸ ta trebuie s˘ a cunoasc˘ a aceste adev˘ aruri mari. Noi trebuie s˘ a r˘ aspundem oamenilor la nivelul la care sunt s ¸i prin cuvintele s ¸i exemplele noastre [138] s˘ a le ar˘ at˘ am frumuse¸ tea acestui nou mod de a vie¸ tui. Datoria pe care o avem pentru lume — Lume are urgent˘ a nevoie de instruire în acest domeniu. A sosit timpul când fiecare ˘ fiecare raz˘ dintre noi trebuie s˘ a accepte cu credin¸ ta a de lumin˘ a pe care Dumnezeu ne-a dat-o s ¸i s˘ a prezinte lumii cu seriozitate aceast˘ a

Distribuirea periodicelor

99

Evanghelie a s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Dac˘ a adev˘ arurile acestea sunt prezente în practic˘ a în via¸ ta noastr˘ a, vom avea putere pentru a duce la îndeplinire aceast˘ a lucrare. Dac˘ a am urma cu to¸ tii lumina pe care am primit-o, ˘ vom primi binecuvânt˘ arile lui Dumnezeu s ¸i vom avea o dorin¸ ta foarte mare de a prezenta aceste adev˘ aruri acelora care nu le cunosc deloc. Trebuie s˘ a manifest˘ am o grij˘ a deosebit˘ a în lucrarea noastr˘ a pen˘ tru ca nu cumva anumite aspecte s˘ a se bucure de o importan¸ ta deosebit˘ a în defavoarea celorlalte. În ceea ce prive¸ ste difuzarea periodicelor noastre pe teme de s˘ an˘ atate, nu s-a manifestat interesul care trebuia. Aceast˘ a lucrare nu trebuie neglijat˘ a pentru c˘ a altfel oamenii ar avea mult de pierdut. Nimeni s˘ a nu neglijeze importan¸ ta acestei lucr˘ ari de difuzare a periodicelor pe teme de s˘ an˘ atate. Cu to¸ tii ar trebui s˘ a contribuie cu ˘. mai mult interes, depunând mai multe eforturi în aceast˘ a privin¸ ta Dumnezeu îi va binecuvânta pe aceia care arat˘ a un interes mai mare ˘ de aceast˘ fa¸ ta a lucrare, pentru c˘ a, ast˘ azi, este nevoie de o implicare ˘. deosebit˘ a în aceast˘ a privin¸ ta Pastorii pot s ¸i trebuie s˘ a fac˘ a multe lucruri pentru a stimula difuzarea periodicelor pe teme de s˘ an˘ atate. Fiecare membru al bisericii trebuie s˘ a manifeste acela¸ si interes pentru aceste periodice ca s ¸i pentru celelalte publica¸ tii ale noastre. Nu ar trebui creat˘ a nici o tensiune între cele dou˘ a p˘ ar¸ ti; ambele sunt esen¸ tiale, trebuind s˘ a circule simultan în câmpuri. Ele se completeaz˘ as ¸i nu se exclud una pe cealalt˘ a. Difuzarea periodicelor pe teme de s˘ an˘ atate vor avea ˘ foarte mare în ceea ce prive¸ o importan¸ ta ste preg˘ atirea oamenilor pentru acceptarea acelor adev˘ aruri care îi vor preg˘ ati pentru venirea iminent˘ a a Fiului Omului. — Counsels on Health, 445-447 (1901). [139] a manifesta¸ ti un mare Da¸ ti dovad˘ a de echilibru — Este bine dac˘ interes pentru difuzarea periodicelor pe teme de s˘ an˘ atate. Dar acest domeniu nu trebuie s˘ a v˘ a acapareze cu totul. Reforma s˘ an˘ at˘ a¸ tii este la fel de legat˘ a de solia celui de-al treilea înger ca s ¸i bra¸ tul de trup. Dar bra¸ tul nu poate lua locul trupului. Noi trebuie s˘ a lucr˘ am pentru a proclama solia celui de-al treilea înger, a poruncilor lui Dumnezeu s ¸i a m˘ arturiei lui Isus. Solia trebuie proclamat˘ a cu un glas tare s ¸i ea trebuie dus˘ a întregii lumi. Trebuie s˘ a unim prezentarea principiilor reformei s˘ an˘ at˘ a¸ tii cu aceast˘ a solie, nu s˘ a le prezent˘ am separat s ¸i în

100

Sfaturi c˘ atre editori

nici un caz prima s˘ a nu ia locul celei de-a doua. — Scrisoarea 57, [140] 1896.

Reclama f˘ acut˘ a ziarelor
arurile prezentate la amvon întrDiscursurile publicate — Adev˘ o predic˘ a ar trebui publicate într-o form˘ a cât mai compact˘ as ¸i difuzate pe arie cât mai mare. Predicile importante ¸ tinute la întâlnirile noastre în corturi ar trebui, pe cât posibil, s˘ a fie publicate în ziarele noastre. Astfel adev˘ arul expus înaintea unui num˘ ar limitat de oameni poate ajunge la mult mai mul¸ ti. Si ¸ acolo unde adev˘ arul a ajuns denaturat, oamenii vor avea ocazia de a cunoa¸ ste exact cuvintele predicatorului. — Testimonies for the Church 6, 37 (1900). Mul¸ ti se vor trezi prin intermediul ziarelor — Mul¸ ti sunt aceia care doresc s˘ a cunoasc˘ a adev˘ arul. Îngerii cere¸ sti caut˘ a s˘ a-i determine pe oameni s˘ a studieze marile teme ale Bibliei. Se va aduce la îndeplinire o lucrare mult mai mare decât pân˘ a în prezent iar slava nu va reveni oamenilor, pentru c˘ a îngerii lucreaz˘ a zi s ¸i noapte pentru aceia care vor deveni mo¸ stenitori ai mântuirii. To¸ ti aceia care vor s˘ a fie mântui¸ ti, trebuie s˘ a lucreze cu mesagerii divini pentru a-i determina pe locuitorii p˘ amântului s˘ a-¸ si îndrepte aten¸ tia c˘ atre adev˘ arurile solemne pentru timpul acesta. ˘ decât Solia celui de-al treilea înger are o mai mare importan¸ ta l˘ as˘ am noi acum s˘ a se în¸ teleag˘ a. Noi trebuie s˘ a depunem toate efor- [141] turile pentru a descoperi tot ce este posibil din semnifica¸ tiile acestei solii foarte importante. P˘ amântul trebuie s˘ a se umple de slava sa. Chiar acum îngerii din ceruri vor zbura peste fa¸ ta p˘ amântului pentru a trezi interesul în mintea multora dac˘ a noi vom lucra împreun˘ a cu ei. Dar este trist faptul c˘ a noi nu conlucr˘ am cu providen¸ ta lui Dumnezeu s ¸i l˘ as˘ am nef˘ acut˘ a lucrarea de a duce razele adev˘ arului acelora care sunt în întuneric. Unii oamenii vor r˘ ast˘ alm˘ aci doctrinele pe care noi le credem s ¸i ˘ m ca adev˘ pe care le înf˘ a¸ ti¸ sa arul biblic. Este nevoie de planuri bine alc˘ atuite pentru a face posibil˘ a publicarea articolelor noastre s ¸i în ziarele seculare, pentru c˘ a astfel multe suflete vor fi trezite pentru a vedea adev˘ arul. Dumnezeu va ridica oameni potrivi¸ ti pentru a sem˘ ana pretutindeni. Dumnezeu ne-a dat o lumina mare cu privire 101

102

Sfaturi c˘ atre editori

la multe adev˘ aruri importante s ¸i lumea trebuie s˘ a cunoasc˘ a aceast˘ a [142] lumin˘ a. — Scrisoarea 1, 1875.

C˘ ar¸ tile de care este nevoie
˘ — Lucrarea de publiPentru înt˘ arirea stâlpilor de credin¸ ta ˘ . Dar nu întotdeauna care a c˘ ar¸ tilor este o lucrare bun˘ as ¸i m˘ area¸ ta a ocupat pozi¸ tia înalt˘ as ¸i sfânt˘ a la care a vrut Dumnezeu ca ea s˘ a func¸ tioneze pentru c˘ a unii care s-au angajat în aceast˘ a lucrare au permis amestecul intereselor proprii. Lucrarea de editare ar trebui s˘ a fie mijlocul prin care lumea poate primi repede lumina sfânt˘ aa adev˘ arului prezent. Publica¸ tiile care v˘ ad ast˘ azi lumina tiparului trebuie s˘ a fie de o a¸ sa natur˘ a încât s˘ a înt˘ areasc˘ a fiecare stâlp al credin¸ te care a fost stabilit de Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i prin descoperirile Duhului Sfânt. Adev˘ arul pe care Dumnezeu li l-a dat poporului S˘ au în aceste zile de pe urm˘ a, trebuie s˘ a-i fac˘ a în stare s˘ a stea neclinti¸ ti în fa¸ ta acelora care vor aduce teorii false în biseric˘ a. În acela¸ si adev˘ ar care a rezistat atacurilor du¸ smanului timp de jum˘ atate de secol, poporul lui Dumnezeu trebuie s˘ a-¸ si afle ast˘ azi lini¸ stea s ¸i încrederea. Noi trebuie s˘ a le dovedim necredincio¸ silor c˘ a avem adev˘ arul Cuvântului ˘ de renun¸ lui Dumnezeu printr-o via¸ ta tare la sine. Nu trebuie s˘ a luam credin¸ ta noastr˘ a în derâdere ci trebuie s˘ a avem mereu înaintea ochilor exemplul Aceluia care, de¸ si era Prin¸ tul Cerului, s-a coborât ˘ de renun¸ pentru o via¸ ta tare la sine s ¸i sacrificiu pentru a r˘ azbuna [143] dreptatea Cuvântului Tat˘ alui S˘ au. Fiecare din noi s˘ a ia hot˘ arârea de a face totul posibil pentru ca lumina faptelor noastre celor bune s˘ a lumineze în fa¸ ta întregii lumi. Unitate s ¸i progres — Cei care conduc lucrare de publicare a c˘ ar¸ tilor s ¸i jurnalelor noastre trebuie s˘ a fie in perfect acord unii cu ceilal¸ ti, astfel încât lumina pe care ele o con¸ tin s˘ a poat˘ a ajunge cu rapiditate pretutindeni, cre¸ stinilor cu numele s ¸i lumii întregi. În ceea ce prive¸ ste vânzarea c˘ ar¸ tilor s-ar fi putut realiza mult mai multe lucruri decât s-au realizat pân˘ a acum. Pastorii bisericilor noastre ar trebui s˘ a fac˘ a un apel la adresa membrilor pentru triumfarea adev˘ arului. „Scoal˘ a-te, lumineaz˘ a-te! C˘ aci lumina vine s ¸i slava Domnului r˘ asare peste tine. C˘ aci iat˘ a, 103

104

Sfaturi c˘ atre editori

întunericul acoper˘ a p˘ amântul s ¸i negur˘ a mare popoarele; dar peste tine r˘ asare Domnul s ¸i slava Lui se arat˘ a peste tine. Neamuri vor umbla în lumina ta s ¸i împ˘ ara¸ ti în str˘ alucirea razelor tale.“ (Isaia 60, 1-3). În dragoste s ¸i unitate credincio¸ sii vor realiza lucruri minunate. Nu se va scula biserica noastr˘ a pentru a adresa ultimul strig˘ at de avertizare c˘ atre lume? — Testimonies, vol 9, Patriarchs and Prophets, 69-70 (1909). Un mesaj oportun — Dup˘ a un timp am adormit din nou. De dat aceasta se p˘ area c˘ a sunt la un consiliu unde se discuta activitatea noastr˘ a de publicare. C⸠tiva dintre fra¸ tii no¸ stri erau prezen¸ ti acolo, lideri ai lucr˘ arii, iar fratele Haskell s ¸i so¸ tia sa vorbeau unu cu cel˘ alalt s ¸i cu ceilal¸ ti fra¸ ti despre difuzarea c˘ ar¸ tilor, tractatelor s ¸i periodicelor noastre. Fratele Haskell oferea o serie de motive pentru care c˘ ar¸ tile ce [144] cuprindeau lucrurile dezv˘ aluite surorii White, adic˘ a acelea care con¸ tineau mesajul special pentru lumea de acum, ar trebui s˘ a fie difuzate mai intens. „De ce“, zicea el, „aceste c˘ ar¸ ti care con¸ tin sfaturi divine nu sunt apreciate s ¸i difuzate mai mult? De ce nu se insist˘ a asupra c˘ ar¸ tilor care con¸ tin avertismente despre lucrarea lui Satana? De ce nu depunem eforturi mai intense pentru difuzarea acelor c˘ ar¸ ti care arat˘ a planurile întocmite de Satana pentru contracararea lucr˘ arii lui Dumnezeu, dezv˘ aluindu-i planurile s ¸i în¸ sel˘ aciunile? Putem contracara r˘ aul moral pe care el vrea s˘ a-l provoace prin în¸ sel˘ aciunile sale deschizând ochii oamenilor pentru ca ei s˘ a poat˘ a da seama de situa¸ tia lucrurilor s ¸i de pericolele timpului nostru; astfel ei vor depune ˘ de Hristos s eforturi sârguincioase pentru a se prinde prin credin¸ ta ¸i neprih˘ anirea Sa.“ În mijlocul nostru st˘ atea un mesager ceresc care ne adresa sfaturi s ¸i avertismente. El ne-a explicat destul de clar c˘ a lumea piere din lipsa cuno¸ stin¸ tei Evangheliei cerului s ¸i ca acest mesaj, atât din materialele publicate deja cât s ¸i din cele ce urmeaz˘ a a fi publicate, ˘ . — Testiar trebui s˘ a ajung˘ a la to¸ ti oamenii, indiferent de distan¸ ta monies for the Church 9, 66-67 (1909). ar¸ tile mai mari con¸ tin adev˘ arul preCare înt˘ aresc poporul -C˘ zent pentru timpul în care tr˘ aim, adev˘ ar care trebuie proclamat în toate col¸ turile lumii. Colportorii no¸ stri trebuie s˘ a distribuie aceste c˘ ar¸ ti care prezint˘ a în mod clar instruc¸ tiuni despre mesajul care va preg˘ ati poporul pentru a sta în picioare pe platforma adev˘ arului prezent,

C˘ ar¸ tile de care este nevoie

105

ridicând sus stindardul pe care st˘ a scris, „Poruncile lui Dumnezeu s ¸i [145] credin¸ ta lui Isus.“ — Manuscris 136, 1903. Aduce¸ ti-v˘ a aminte de c˘ al˘ auzirea lui Dumnezeu. — M˘ a afecteaz˘ a profund situa¸ tia noastr˘ a prezent˘ a. De mult trebuia f˘ acut˘ a lucrarea pe care o facem noi acum. Noi trebuie s˘ a facem exact cum i-a poruncit lui Moise Domnul s˘ a fac˘ a atunci când, dup˘ a ce au pribegit prin pustie, copiii lui Israel se aflau pe malul Iordanului. Moise a fost îndemnat s˘ a le aduc˘ a aminte felul în care s-a purtat Domnul cu ei în tot timpul c˘ al˘ atoriei lor prin pustie. Deuteronomul înregistreaz˘ a aceast˘ a repetare. Noi ar trebui s˘ a public˘ am din nou istoria timpurie a c˘ al˘ auzirii poporului de c˘ atre Dumnezeu la începutul lucr˘ arii. Mul¸ tii dintre aceia care au descoperit adev˘ arul mai târziu nu cunosc aceast˘ a istorie. Experien¸ tele lui William Miller s ¸i ale colaboratorilor s˘ ai, ale c˘ apitanului Joseph Bates s ¸i a altor pionieri ai mi¸ sc˘ arii adventiste, ar trebui s˘ a fie întotdeauna la îndemâna oricui. Da¸ ti mai mult˘ a aten¸ tie c˘ ar¸ tii fratelui Loughborough. Fra¸ tii de la conducere trebuie s˘ a fac˘ a tot posibilul pentru r˘ aspândirea acestei c˘ ar¸ ti. Trebuie s˘ a depunem toate eforturile pentru g˘ asirea celei mai bune modalit˘ a¸ ti de a reitera experien¸ tele pe care le-am avut de la începutul lucr˘ arii când ne-am separat de celelalte biserici s ¸i am mers înainte pas cu pas în lumina pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Apoi am hot˘ arât c˘ a numai singura noastr˘ a c˘ al˘ auzire avea s˘ a fie Biblia s ¸i ˘ m niciodat˘ numai Biblia. S˘ a nu renun¸ ta a la aceast˘ a pozi¸ tie. Am v˘ azut cum Dumnezeu s ¸i-a manifestat puterea în chip minunat. Am v˘ azut miracole. Mereu s ¸i mereu când ajungeam la ananghie, Dumnezeu [146] ne ajuta prin manifestarea puterii Sale. — Scrisoarea 105, 1903. Compila¸ tii ale articolelor Ellenei White — Poporul trebuie s˘ a aud˘ a iar˘ as ¸i s ¸i iar˘ as ¸i lucrurile care le-au fost spuse pân˘ a acum. Cititorii uit˘ a destul de repede articolele care se public˘ a în reviste. Ele trebuie adunate s ¸i tip˘ arite în volum pentru a fi la dispozi¸ tia credincio¸ silor s ¸i necredincio¸ silor. — Scrisoarea 71, 1903. Literatur˘ a pentru câmpul din sud — Noi trebuie s˘ a preg˘ atim literatur˘ a special˘ a pentru câmpul din sud. Lucrarea de publica¸ tie trebuie s˘ a se desf˘ as ¸oare acolo pentru a preg˘ ati c˘ ar¸ tile cu stilul de care este nevoie acum. — Manuscris 5, 1903. Împlini¸ ti nevoile negrilor — Am aflat c˘ a prima voastr˘ a prioritate în câmpurile din sud este lucrarea cu negrii. Ei bine, lucra¸ ti

106

Sfaturi c˘ atre editori

cu spor (da¸ ti-i b˘ ataie). Dar trebuie s˘ a scoate¸ ti de sub tipar o serie de c˘ ar¸ ti cu multe ilustra¸ tii pentru c˘ a negrii trebuie s˘ a vad˘ a un lucru înainte de a-l în¸ telege. C˘ ar¸ tile mici ar trebui distribuite pe gratis Lucrarea de publicare din Nashville trebuie s˘ a fie de o a¸ sa natur˘ a încât s˘ a împlineasc˘ a nevoie oamenilor pe care îi sluje¸ ste. Totul trebuie s˘ a fie clar, simplu s ¸i bine ilustrat. Pentru aceast˘ a regiune sunt bune s ¸i ilustra¸ tiile cu o calitate nu atât de mare deci mai ieftine. Trebuie publicate c˘ ar¸ ti bune s ¸i ieftine. Sudul este o lume aparte, iar publicarea c˘ ar¸ tilor trebuie f˘ acut˘ a în locul acela. Dac˘ a oamenii aceia nu vor putea avea c˘ ar¸ ti potrivite pentru ei, cuvintele s ¸i predicile nu vor avea un efect atât de mare asupra min¸ tilor lor. Dar dac˘ a ei ar ava c˘ ar¸ ti potrivite pentru ei, în care s˘ a poat˘ a citi adev˘ arul s ¸i vedea ilustra¸ tiile al˘ aturate, ei vor ¸ tine minte adev˘ arul care va avea putere de convingere asupra lor. Apoi ar [147] trebui editate alte c˘ ar¸ ti mai mari care s˘ a împlineasc˘ a nevoile claselor mai educate. — Manuscris 28, 1903. C˘ ar¸ tile importante pentru aceast˘ a vreme — Am primit o serie de scrisori prin care oamenii m˘ a întrebau dac˘ a nu cumva exista pericolul ca revistele s ¸i c˘ ar¸ tile care au fost publicate s ¸i distribuite printre fra¸ ti s˘ a con¸ tin˘ a lucruri care nu sunt atât de esen¸ tiale pentru noi ca popor. Mi s-a spus c˘ a povestirile obi¸ snuite publicate în general sub forma unor c˘ ar¸ ti nu sunt binef˘ ac˘ atoare pentru cre¸ sterea noastr˘ a. Lumea este plin˘ a de astfel de c˘ ar¸ ti s ¸i simplul fapt c˘ a aceste c˘ ar¸ ti se vând atât de bine nu constituie cât de pu¸ tin dovada faptului c˘ a aceste c˘ ar¸ ti ar trebui distribuite. Un astfel de sentimentalism umple mii de c˘ ar¸ ti f˘ ar˘ a valoare care sunt ca „lemnul, fân s ¸i trestie.“ Scriitorii acestor c˘ ar¸ ti s ¸i-au hr˘ anit min¸ tile cu romantismul epocii lor. Toate lucrurile pe care mintea s ¸i le poate închipui, sunt scrise în c˘ ar¸ ti s ¸i aduse în fa¸ ta oamenilor ca hran˘ a pentru minte. Dar cele mai multe nu au nici o valoare. „Pentru ce s˘ a amesteci paiele cu grâul?“. Nu avem nevoie de romane pentru c˘ a via¸ ta este plin˘ a de „aventur˘ a.“ Povestirile siropoase ieftine s ¸i f˘ ar˘ a valoare nu trebuie s˘ a fie nici vândute s ¸i nici s˘ a le se fac˘ a publicitate prin intermediul caselor noastre de editur˘ a. Multe dintre c˘ ar¸ tile pe care noi le vindem acum nu sunt dup˘ a voia lui Dumnezeu. Poate c˘ a în alte vremuri publicarea acestor c˘ ar¸ ti nu ar fi fost atât de rea, dar acum suntem prea aproape de sfâr¸ situl acestei lumi pentru ca oamenii s˘ a fie hr˘ ani¸ ti cu ni¸ ste c˘ ar¸ ti atât de ieftine care nu r˘ aspund nevoilor lor. Îndrepta¸ ti-le aten¸ tia

C˘ ar¸ tile de care este nevoie

107

˘ practic˘ asupra c˘ ar¸ tilor care prezint˘ a o neprih˘ anire s ¸i o credin¸ ta a. Cur˘ a¸ ti¸ ti s ¸i sfin¸ ti¸ ti tab˘ ara. Sunt destule care pot oferi lumin˘ a acestei [148] lumi. Nu în¸ teleg de ce ziarele noastre fac atât de multe referiri la c˘ ar¸ ti care nu sunt esen¸ tiale pentru timpul în care tr˘ aim. Multe dintre aceste c˘ ar¸ ti pot fi ob¸ tinute la orice libr˘ arie. De ce s˘ a nu îndrept˘ am aten¸ tia oamenilor la temele cuvântului vie¸ tii ve¸ snice? De ce s˘ a nu depunem toate eforturile pentru a beneficia de experien¸ tele simple, reale s ¸i adev˘ arate ale lucr˘ atorilor no¸ stri de pretutindeni? Dumnezeu dore¸ ste acest fel de literatur˘ a. Timpul este prea scurt pentru a fi dedicat subiectelor de natur˘ a comun˘ a sau c˘ ar¸ tilor care au ca sigur scop amuzamentul. — Manuscris 80, 1899. Pericolul c˘ ar¸ tilor de slab˘ a calitate — Dac˘ a nu vom fi foarte grijulii, libr˘ ariile vor fin inundate de c˘ ar¸ ti de slab˘ a calitate s ¸i poporul nostru nu va mai putea avea lumina s ¸i adev˘ arul care le sunt necesare pentru a preg˘ ati calea Domnului. Astfel de lucruri s-au întâmplat s ¸i se vor mai întâmpla dac˘ a lucrarea de publicare nu se va ghida dup˘ a [149] principii corecte. — Scrisoarea 43, 1899.

Retip˘ arirea c˘ ar¸ tilor s ¸i noile edi¸ tii
˘ care este prezent˘ si ignoran¸ ta a Retip˘ area c˘ ar¸ tilor — Aceea¸ acum se va manifesta s ¸i în viitor cu privirea la publicarea materialelor importante. Se vor aborda acelea¸ si subiecte care se abordeaz˘ as ¸i acum. Aceste ac¸ tiuni nu se bazeaz˘ a pe ni¸ ste principii corecte. Dac˘ a este publicat˘ a o carte pentru a împlini o anumit˘ a nevoie, oamenii care primesc bani din vânzarea ei ar trebui s˘ a-i protejeze interesele, chiar dac˘ a materialul con¸ tinut nu este atât de important încât vânzarea ei s˘ a fie necesar˘ a f˘ ar˘ a întârziere. Mi s-au ar˘ atat ceea ce se va întâmpla în viitor. Cineva va scrie o carte s ¸i dup˘ a ce aceasta va fi la vânzare, altuia îi va veni ideea c˘ a poate scrie o carte foarte asem˘ an˘ atoare cu aceasta s ¸i care s˘ a trateze cam acelea¸ si probleme ca prima care a fost publicat˘ a. Cel de-al doilea scriitor va folosi cuvinte diferite, dar va acoperi acelea¸ si subiecte care au fost tratate s ¸i în prima carte. Astfel vor circula dou˘ a c˘ ar¸ ti când de fapt una era mai mult decât suficient˘ a. Uneori chiar înainte ca primul autor s˘ a scrie cartea pe care o inten¸ tioneaz˘ a, cel [150] de-al doilea va scrie despre acela¸ si subiect, inten¸ tionând s˘ a i-o ia înainte. A doua carte astfel publicat˘ a va face s˘ a scad˘ a vânz˘ arile pentru prima, iar cel care profit˘ a astfel de aproapele s˘ au nu este ˘ de el, iar cartea lui va fi mai sus decât cartea celui dintâi. corect fa¸ ta Ultimul a lucrat împotriva principiilor neprih˘ anirii pentru c˘ a l-a furat pe aproapele s˘ au. — Manuscris 23, 1891. O lucrare incorect˘ a — Atât autorii cât s ¸i editorii ar trebui s˘ a poat˘ a prevedea, dup˘ a o analiz˘ a atent˘ a, rezultatele oric˘ arei ac¸ tiuni ˘. înainte de a o face. Nu se procedeaz˘ a cum trebuie în aceast˘ a privin¸ ta Dac˘ a vrem ca aceast˘ a lucrare s˘ a contribuie la slava numelui lui Dumnezeu, atunci ar trebui s˘ a manifest˘ am mai mult˘ a discre¸ tie în ˘ . Cei care posed˘ aceast˘ a privin¸ ta a pozi¸ tii cu responsabilitate în aceast˘ a lucrare ar trebui s˘ a dea dovad˘ a de mai mult˘ a aten¸ tie în cele amintite mai sus. Ei trebuie s˘ a fac˘ a deosebire între bine s ¸i r˘ au, dreptate s ¸i nedreptate pentru a putea ac¸ tiona în mod corect. 108

Retip˘ arirea c˘ ar¸ tilor s ¸i noile edi¸ tii

109

˘ în lucrarea de publiExist˘ a pericolul de a manifesta neglijen¸ ta care; dac˘ a acest lucru se întâmpl˘ a gre¸ selile vor trebui corectate. Regula ar fi c˘ a nu trebuie s˘ a se publice o a doua carte pe un anume ˘ . Închei acum subiect, pân˘ a când prima nu a avut a intrat bine pe pia¸ ta cu aceste cuvinte de mustrare s ¸i avertizare. — Scrisoarea 225, 1899. Corectitudinea s ¸i noile edi¸ tii — Dac˘ a un departament posed˘ a un mare num˘ ar dintr-o edi¸ tie a unei anumite c˘ ar¸ ti, editurile nu ar trebui s˘ a întreprind˘ a nimic în vederea unei noi edit˘ ari, pân˘ a când nu au fost consulta¸ ti aceia care dispun de acel stoc însemnat din vechea [151] edi¸ tie. Orice ac¸ tiune trebuie întreprins˘ a cu mult˘ a grij˘ a pentru a nu cauza pierderi vreuneia dintre institu¸ tiile noastre. În toate lucrurile trebuie s˘ a ac¸ tion˘ am cu corectitudine s ¸i o judecat˘ a sfin¸ tit˘ a. Scrisoarea 229, 1903. ˘ — Lucrarea pe care ne-a Revizia c˘ ar¸ tilor de referin¸ ta încredin¸ tat-o Domnul în aceast˘ a vremea este aceea de a prezenta oamenilor adev˘ arata lumin˘ a în ceea ce prive¸ ste controversatele probleme ale ascult˘ arii s ¸i mântuirii — poruncile lui Dumnezeu s ¸i m˘ arturia lui Isus Hristos. Unele dintre c˘ ar¸ tile noastre importante care circul˘ a de mul¸ ti ani s ¸i datorit˘ a c˘ arora mul¸ ti au descoperit adev˘ arul, ar putea con¸ tine ˘ care necesit˘ lucruri de mic˘ a importan¸ ta a o evaluare atent˘ as ¸i poate chiar revizuire. Aceste probleme trebuie rezolvate de aceia care au în mod constant aceast˘ a sarcin˘ a de a supraveghea publica¸ tiile noastre. Nici ace¸ sti fra¸ ti mai sus aminti¸ ti, nici colportorii sau pastorii nu trebuie s˘ a insiste prea mult asupra acestor p˘ ar¸ ti pentru a nu mic¸ sora influen¸ ta acestor c˘ ar¸ ti care pot salva multe suflete. Dac˘ a noi ne vom apuca s˘ a ne discredit˘ am propria literatur˘ a, nu vom face altceva decât ˘s s˘ a la d˘ am ap˘ a la moar˘ a acelora care s-au dep˘ arta de credin¸ ta ¸i care seam˘ an˘ a confuzie în min¸ tile acelora care de abia au primit mesajul. Va fi cu atât mai bine cu cât vor fi necesare mai pu¸ tine revizuiri ale [152] c˘ ar¸ tilor noastre. — Preach the Word, 7 (1910).

Lucrarea independent˘ a de publicare
a facem Pericolul unei ac¸ tiuni independente — Noi trebuie s˘ tot posibilul pentru a proteja interesele acelora care au s ¸i cred adev˘ arul prezent. Hristos a avertizat de multe ori c˘ a vor ap˘ area doctrine, profe¸ ti s ¸i hristo¸ si mincino¸ si care vor în¸ sela pe mul¸ ti. Datorit˘ a luminii pe care Dumnezeu a binevoit s˘ a mi-o dea mie, umila lui servitoare, s ¸tiu c˘ a aceste profe¸ tii s-au împlinit, s ¸i nu am primit pu¸ tine m˘ arturii pentru a întâmpina aceste lucruri care vor ap˘ area pe tot parcursul experien¸ tei noastre religioase. Vor ap˘ area mari în¸ sel˘ aciuni ba chiar „se vor scula din mijlocul vostru oameni, care vor înv˘ a¸ ta lucruri stric˘ acioase, ca s˘ a trag˘ a pe ucenici de partea lor.“ (Faptele Apostolilor 20:30). Ba , chiar s ¸i Satana se va deghiza s ¸i va ap˘ area ca Hristos. Am v˘ azut clar c˘ a dac˘ a cineva crede c˘ a este în stare s˘ a scrie c˘ ar¸ ti s ¸i d˘ a curs imagina¸ tiei sale, insistând pe lâng˘ a anumite case de editur˘ a s˘ a le publice s ¸i promoveze c˘ ar¸ tile, mult˘ a neghin˘ a va fi sem˘ anat˘ a în toat˘ a lumea. Folosirea necorespunz˘ atoare a m˘ arturiilor — Am primit scrisori de la mul¸ ti fra¸ ti care îmi cereau cu sinceritate permisiunea de a [153] folosi scrierile mele pentru a da t˘ arie unor subiecte pe care doreau s˘ a le prezinte oamenilor într-o asemenea manier˘ a încât s˘ a lase o impresie mai adânc˘ a. Este adev˘ arat c˘ a unele dintre subiecte trebuie prezentate, dar eu nu mi pot aproba folosirea m˘ arturiilor în acest fel sau s˘ a încurajez folosirea subiectelor care sunt bune de altfel, în maniera în care o vor ei. Persoanele care fac aceste propuneri, din câte s ¸tiu eu, pot face lucrurile de care vorbesc într-o manier˘ a în¸ teleapt˘ a; ˘ mânt cu toate acestea nu pot s˘ a-mi dau nici cel mai mic consim¸ ta pentru folosirea scrierilor mele în scopul de care vorbesc ei. Sunt multe lucruri de care trebuie s˘ a se ¸ tin˘ a cont atunci când este vorba de o astfel de ac¸ tiune. Si ¸ asta pentru c˘ a folosirea m˘ arturiilor pentru a sprijini o anumit˘ a teorie din mintea celui care o face, semnifica¸ tia ˘ diferit˘ fragmentelor respective poate avea o nuan¸ ta a decât aceea pe care ar avea-o dac˘ a ar fi citite în contextul original. 110

Lucrarea independent˘ a de publicare

111

De asemenea am primit de la unul s ¸i altul multe materiale b˘ atute la ma¸ sin˘ a, tractate s ¸i bro¸ suri care prezint˘ a o mul¸ time de texte biblice înl˘ an¸ tuite într-o asemenea manier˘ a pentru sprijini anumite teorii; dar aceste teorii sunt dovedite numai în mintea celor care le-au conceput, pentru c˘ a dac˘ a adev˘ arul este prezentat într-un cadru fals, teoria astfel rezultat˘ a poate atrage mintea oamenilor de la temele care merit˘ a adev˘ arata aten¸ tie s ¸i m˘ are¸ ste eroarea care deturneaz˘ a min¸ tile oamenilor de la adev˘ arul esen¸ tial timpului în care tr˘ aim. Aceste persoane al˘ atur˘ a tot felul de texte biblice s ¸i interpreteaz˘ a Scriptura pentru a face teoriile lor s˘ a par˘ a cât mai interesante, când de fapt ei r˘ ast˘ alm˘ acesc Scriptura pentru a face c˘ a pare c˘ a spune ceea ce ei vor s˘ a spun˘ a. Astfel tot felul de teorii false vor fi propagate [154] pân˘ a la marginile lumii s ¸i atât timp cât vor exista prese de tip˘ arit s ¸i case de editur˘ a, vor fi publicate s ¸i puse în circula¸ tie tot felul de materiale eronate. Proteja¸ ti casele de editur˘ a — Dac˘ a nu vom ac¸ tiona împotriva public˘ arii teoriilor false, casele noastre de editur˘ a vor sem˘ ana minciuna în lume. Unii scriitori fac mare caz de o anume teorie pe care al¸ tii nu o consider˘ a atât de important˘ as ¸i apoi primii afirm˘ a în stânga s ¸i în dreapta c˘ a teoriile lor nu sunt ¸ tinute în seam˘ a. Cu doi sau trei ani în urm˘ a am primit o diagram˘ a de la cineva care pretindea c˘ a este un p˘ azitor al sabatului din California s ¸i care se plângea de faptul c˘ a editura Pacific Press nu acord˘ a nici un respect teoriilor sale, neacceptând astfel lumina pe care o pot aduce în lume. Mul¸ ti zei s ¸i mul¸ ti st˘ apâni se lupt˘ a pentru a ob¸ tine recunoa¸ stere. Dar dac˘ a acela care simte c˘ a are îns˘ arcinarea de a aduce în lume ceva original ar umbla umil cu Dumnezeu în umilin¸ ta s ¸i poc˘ ain¸ ta sufletului, Domnul îi va accepta s ¸i le va da harul Duhului S˘ au celui Sfânt, pentru ca dup˘ a puterile lor s˘ a poat˘ a face lucrarea pe care El i-a chemat s˘ a o fac˘ a. S-ar putea s˘ a zici: „Ce vrea s˘ a spun˘ a sora White? Sunt s ¸i eu inclus în categoria acestor eretici de care vorbe¸ ste ea?“ Nu, nu vreau s˘ a spun asta, dar vreau s˘ a prezint pericolele care ar trebui s˘ a atrag˘ a aten¸ tia caselor noastre de editur˘ a, pentru ca s˘ a fim cu to¸ tii con¸ stien¸ ti c˘ a este nevoie ca aceste s˘ a ia ni¸ ste m˘ asuri pentru descurajarea infatu˘ arii cu care mul¸ ti s-au întinat, crezând c˘ a Domnul i-a îns˘ arcinat s˘ a scrie s ¸i [155] s˘ a publice despre o serie de subiecte care nu numai c˘ a nu ar servi nevoilor actuale ale bisericii, ci i-ar s ¸i d˘ auna aceluia care se angajeaz˘ a

112

Sfaturi c˘ atre editori

în aceast˘ a ac¸ tiune. To¸ ti trebuie s˘ a realizeze faptul c˘ a trebuie s˘ a facem ceva pentru a-i proteja pe oameni de impostor s ¸i c˘ a e nevoie s˘ a lu˘ am anumite hot˘ arâri pentru descurajarea acelora care inten¸ tioneaz˘ a s˘ a-¸ si publice fantasmagoriile. Cu to¸ tii s ¸ti¸ ti cum au decurs lucrurile cu fratele _______. El a scris mult s ¸i a crezut în acela¸ si timp c˘ a tot ceea ce scrisese el trebuia s˘ a fie publicat. Dar apoi Domnul a lucrat la mintea lui s ¸i a renun¸ tat la ideea sa, arzându-¸ si în final manuscrisele. Dar s-a lini¸ stit. S-a apucat iar s˘ a scrie s ¸i a l˘ asat cu limb˘ a de moarte so¸ tiei sale banii s ¸i îns˘ arcinarea de a publica manuscrisul s˘ au. Ea nu l-a apreciat ca fiind atât de important cum credea so¸ tul ei, s ¸i dup˘ a ce la pus la dispozi¸ tia unor persoane care-l puteau publica, a hot˘ arât s˘ a-l ia înapoi s ¸i a renun¸ tat la cea ce-i spusese so¸ tul ei. Astfel, materialul fratelui _______ nu a fost publicat niciodat˘ a. El era un om bun s ¸i iubit de to¸ ti cei ce-l cuno¸ steau; dar lucrurile pe care le scrisese el nu trebuia s˘ a fie publicate pentru c˘ a nu era „hran˘ a la vreme de nevoie“ pentru poporul lui Dumnezeu. Aceste teorii ar fi fost r˘ ad˘ acina multor erori s ¸i, alimentate de al¸ ti oameni acestea ar fi rodit discordie s ¸i neîn¸ telegere. Nevoia unui comitet de carte — Am decis c˘ a este necesar˘ a ini¸ tierea form˘ arii unui comitet de carte care s˘ a aib˘ a datoria de a examina manuscrisele care sunt propuse pentru publicare s ¸i s˘ a decid˘ a [156] dac˘ a acestea trebuie sau nu publicate. Dac˘ a membrii comitetului au o leg˘ atur˘ a puternic˘ a cu Hristos s ¸i dac˘ as ¸i-au uns ochii cu alifia pe care Isus i-a sf˘ atuit s˘ a o cumpere de la El, atunci s ¸i numai atunci, vor putea s˘ a se achite în mod responsabil de datoria lor. Toate manuscrisele trebuie examinate cu mare grij˘ a înainte de a primi aprobarea casei de editurii Review and Herald fiind sprijinit˘ a astfel de editur˘ a. Presupun c˘ a ceea ce ai scris este corect, exact a¸ sa cum ar trebui s˘ a fie; cu toate acestea este absolut necesar ca manuscrisul s˘ a fie examinat cu grij˘ a în mod critic. Dac˘ a nu se va g˘ asi nici o gre¸ seal˘ a, manuscrisul va primi recomandarea binemeritat˘ a. Manuscrisul acord˘ a o serie de lovituri bine ticluite tradi¸ tiei s ¸i erorilor care stau la baza unei erezii care va distruge sufletele acelora care o vor primi. O ˘ larg˘ u¸ sa a pentru distrugere va fi deschis˘ a prin acceptarea teoriei nemuririi sufletului, respingând astfel credin¸ ta c˘ a numai Hristos poate da via¸ ta s ¸i nemurirea. Eu cred c˘ a aceast˘ a carte pe care ai scris-o tu va

Lucrarea independent˘ a de publicare

113

face mult bine s ¸i va lumina pe mul¸ ti care sunt în întuneric; datorit˘ a acestui lucru, frate, tu ar trebui s˘ a fii primul care s˘ a vad˘ a nevoia de a impune ni¸ ste restric¸ tii în ceea ce prive¸ ste lucrarea (activitatea) de editare a c˘ ar¸ tilor. Tu s ¸tii c˘ a dac˘ a aceast˘ a activitate nu ar fi supravegheat˘ a astfel, tot felul de produc¸ tii independente vor intra în aceast˘ a lume cu recomandarea institu¸ tiilor noastre în domeniu. S˘ a nu crezi c˘ a eu am aprobat ac¸ tiunea recent˘ a pe care a desf˘ as ¸urat-o Asocia¸ tia Conferin¸ tei Generale s ¸i despre care mi-ai scris; voi discuta cu ei în leg˘ atur˘ a cu aceast˘ a problem˘ a. Ei se con- [157] frunt˘ a cu multe dificult˘ a¸ ti s ¸i dac˘ a mai comit s ¸i câte o gre¸ seal˘ a, Dumnezeu s ¸tie asta, s ¸i poate s˘ a-i conduc˘ a pe to¸ ti pentru binele acelora care se încred în El. Suf˘ ar împreun˘ a cu tine în dificult˘ a¸ tile s ¸i nedumeririle tale, dar trebuie s˘ a te sf˘ atuiesc s˘ a a¸ step¸ ti, s˘ a a¸ step¸ ti cu r˘ abdare. S-ar putea ca aceast˘ a a¸ steptare s˘ a¸ ti se par˘ a foarte obositoare, crezând c˘ a vei pierde prin asta; te-a¸ s ruga s˘ a nu prive¸ sti problema astfel. Dac˘ a te vei încrede în Dumnezeu a¸ steptând cu r˘ abdare pentru pu¸ tin˘ a vreme, sunt sigur˘ a c˘ a Dumnezeu va rezolva totul cu bine. S-ar putea s˘ a fie nevoie s˘ a a¸ step¸ ti o vreme pentru rezolvarea lucrurilor care te tulbur˘ a. Dar nu trebuie s˘ a cazi în ispita unei vorbiri necontrolate sau s˘ a încerci s˘ a rezolvi problema recurgând la metode care nu sunt dup˘ a voia lui Dumnezeu. Pentru tine a fost o umilire faptul c˘ a a trebuit s˘ a a¸ step¸ ti dup˘ a aprobarea comitetului. Trebuie îns˘ a s˘ as ¸tii s˘ a s-au întâmplat o serie de lucruri foarte recent care a m˘ arit vigilen¸ ta comitetului de carte. Unii au profitat de activitatea de publicare s ¸i au cauzat daune mai institu¸ tiei, daune de care sufer˘ as ¸i în prezent din cauza public˘ arii acestui manuscris pe care comitetul nu l-a v˘ azut niciodat˘ as ¸i de ˘ pân˘ care nu au avut cuno¸ stin¸ ta a când institu¸ tia a aflat c˘ a trebuie s˘ a pl˘ ateasc˘ a 5000 de dolari. — Scrisoarea 49, 1894. Toate c˘ ar¸ tile trebuie s˘ a fie examinate foarte critic — Nu Domnul i-a c˘ al˘ auzit pe cei care au emis ideile prezentate în aceast˘ a carte [Living Temple (Templul Viu)]. El ne-a dat Cuvântul S˘ au s ¸i aceste trebuie s˘ a fie sf˘ atuitorul nostru. Mi se pare destul de ciudat c˘ a ni¸ ste oameni care au fost implica¸ ti atât de mult timp în aceast˘ a [158] activitate nu sunt în stare s˘ a evalueze caracterul acestei c˘ ar¸ ti. Se folosesc multe texte din Scriptur˘ a, dar felul în care sunt folosite face ca aceste erori s˘ a fie privite ca adev˘ aruri de mul¸ ti. Aceste

114

Sfaturi c˘ atre editori

teorii gre¸ site sunt prezentate într-o asemenea manier˘ a încât cei care se primesc s˘ a fie în¸ sela¸ ti s ¸i astfel vor fi condu¸ si pas cu pas de Satana. Acum mai mult ca niciodat˘ a trebuie s˘ a examin˘ am foarte critic scrierile oric˘ arui om implicat în aceast˘ a activitate a noastr˘ a. Domnul mi-a f˘ acut cunoscut c˘ a trebuie s˘ a studiem Cuvântul S˘ au, s ¸i pentru c˘ a ideile prezentate în Templul Viu nu se reg˘ asesc în acest Cuvânt, ˘ c˘ trebuie s˘ a le respingem. Dac˘ a Hristos ar fi g˘ asit de cuviin¸ ta a aceste idei sunt folositoare pentru noi, atunci el le-ar fi introdus în Cuvântul S˘ au. În calitatea sa de St˘ apân s ¸i R˘ ascump˘ ar˘ ator al nostru, El a inclus în Cuvântul S˘ au tot ceea era necesar pentru mântuirea noastr˘ a. — [159] Manuscris 127, 1905.

Comitetul de carte
Alegerea comitetului de carte — Membrii acestui comitet trebuie ale¸ si cu mult˘ a grij˘ a. Oamenii care trebuie s˘ a evalueze c˘ ar¸ tile propuse pentru publicare trebuie s˘ a fie pu¸ tini la num˘ ar s ¸i ale¸ si în mod ˘ practic˘ corespunz˘ ator. Numai aceia care au o experien¸ ta a în ceea ce prive¸ ste autoritatea sunt califica¸ ti pentru acest post. Trebuie ale¸ si numai acele persoane ale c˘ aror inimi se afl˘ a sub controlul Duhului ˘ pe ei Sfânt. Ei trebuie s˘ a fie oameni ai rug˘ aciunii, care nu se înal¸ ta în¸ si¸ si, ci care se tem s ¸i-L iubesc pe Dumnezeu s ¸i-¸ si respect˘ a aproapele. Numai aceia care t˘ ag˘ aduindu-se pe sine se pun sub c˘ al˘ auzirea lui Dumnezeu, sunt potrivi¸ ti pentru aceast˘ a pozi¸ tie important˘ a. Oameni cu experien¸ ta slujirii — Uneori manuscrisele au fost înmânate pentru examinare unor oameni care erau atât de orbi ceea ce prive¸ ste capacitatea lor de evaluare încât nu au putut discerne importan¸ ta subiectelor tratate. Mai mult decât atât nu avea o perspectiv˘ a real˘ a în ceea ce prive¸ ste editarea c˘ ar¸ tilor. Ei nici nu studiaser˘ as ¸i nici nu lucraser˘ a în activitatea de editare. Cei care au apreciat c˘ ar¸ tile, puse în mâinile lor într-un mod neîn¸ telept ar fi trebuit s˘ a refuze o [160] astfel de responsabilitate. ˘ Ar fi fost corect din partea lor s˘ a spun˘ a: „Nu am nici o experien¸ ta ˘ de mine s ˘ în acest domeniu de activitate s ¸i a¸ s fi nedrept s ¸i fa¸ ta ¸i fa¸ ta de ceilal¸ ti dac˘ a mi-a¸ s permite s˘ a-mi spun p˘ arerea. V˘ a cer iertare fra¸ tilor; nu eu trebuie s˘ a îi înv˘ a¸ t pe al¸ tii ci al¸ tii trebuie s˘ a m˘ a înve¸ te pe mine.“ Dar ei nu s-au gândit nici pe departe a¸ sa. Ei s-au exprimat cu foarte mare lejeritate în leg˘ atur˘ a cu lucruri despre care nu s ¸tiau nimic. Concluziile lor au fost acceptate ca fiind avizate când de fapt nu erau decât opiniile unor încep˘ atori. — Manuscris 14, 1896. Sfaturi pentru comitetul de carte — Trebuie s˘ a spun câteva lucruri cu privire la lucrarea de editare. Exist˘ a câteva pericole de care fra¸ tii no¸ stri ar trebui s˘ a se fereasc˘ a. Oricine este angajat în vreun fel sau altul în lucrarea lui Dumnezeu, trebuie s˘ a aib˘ a mare grij˘ a s˘ a nu foloseasc˘ a foc str˘ ain în locul focului Sfânt. Ei trebuie s˘ a vegheze s ¸i s˘ a se roage, pentru ca inimile lor s˘ a se afle sub controlul Duhului 115

116

Sfaturi c˘ atre editori

Sfânt. Dac˘ a ar fi oameni ai rug˘ aciunii arz˘ atoare, urmând exemplul lui Daniel, ei vor fi foarte grijulii în vorbire s ¸i comportament. Ei nu se vor în˘ al¸ ta pe ei în¸ si¸ si ci Îl vor iubi s ¸i se vor teme de Dumnezeu s ¸i î¸ si vor respecta aproapele. Ei se vor ruga pentru primirea harului care-i va face în stare s˘ a r˘ amân˘ a credincio¸ si s ¸i nemânji¸ ti de egoism în rela¸ tia lor cu Dumnezeu. Nu se vor vedea neglijen¸ te , nu se vor auzi plângeri s ¸i nici nu se va ac¸ tiona în mod necorespunz˘ ator împotriva omului pe care Dumnezeu l-a folosit în lucrarea Sa. Oamenii care vor fi ale¸ si pentru a evalua dac˘ a manuscrisele sunt potrivite pentru publicare trebuie s˘ a fie pu¸ tini la num˘ ar s ¸i ale¸ si în mod corespunz˘ ator. Nu putem a¸ stepta de la aceia care nu au scris ˘ în acest domeniu, s˘ [161] niciodat˘ a o carte, sau care nu au experien¸ ta a aib˘ a o perspectiv˘ a corect˘ a asupra acestor probleme s ¸i ei nu trebuie niciodat˘ a ale¸ si într-un astfel de comitet pentru estimarea valorii unei c˘ ar¸ ti. Ei ar putea s˘ a se comporte ca s ¸i cum ar fi competen¸ ti în evaluarea lor, dar de fapt sunt ignoran¸ ti cu privire la aceast˘ a problem˘ a. Au fost publicate multe c˘ ar¸ ti nu pentru slava lui Dumnezeu ci pur s ¸i simplu pentru c˘ a autori lor au vrut s ¸i ei s˘ a scrie o carte. Ei au considerat c˘ a este dreptul lor s˘ a publice c˘ ar¸ ti de care nu era neap˘ arat nevoie, pentru a putea face ceva bani. Al¸ tii cred c˘ a este mare nevoie de ceea ce au scris ei s ¸i se simt foarte jigni¸ ti când nu li se acord˘ a ˘. importan¸ ta Domnul vrea ca în aceast˘ a activitate s˘ a fie implica¸ ti oameni cu o judecat˘ a solid˘ a, pentru c˘ a altfel lumea ar fi umplut˘ a de c˘ ar¸ ti care ar fi mai bine s˘ a nu fi fost niciodat˘ a publicate. Poporul S˘ au trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a fac˘ a dreptatea, s˘ a iubeasc˘ a mila s ¸i s˘ a umble umili cu [162] Dumnezeu. — Scrisoarea 208, 1899.

Contribu¸ tia autorilor la lucrare
Veniturile acelora care lucreaz˘ a în domeniul intelectual — Dumnezeu va avea grij˘ a de starea financiar˘ a a autorilor. Rezultatul studiului lor îi apar¸ tine lui Dumnezeu s ¸i nu oamenilor. Dac˘ a un angajat lucreaz˘ a cu credincio¸ sie tot timpul pentru care este pl˘ atit, cel care l-a angajat nu are ce s˘ a-i mai cear˘ a. Dac˘ a el îns˘ a î¸ si administreaz˘ a timpul cu în¸ telepciune s ¸i astfel mai scrie s ¸i alte lucruri care pot fi publicate, el poate folosi aceste surse în felul în care crede el c˘ a va sluji cel mai bine cauzei lui Dumnezeu. Dac˘ a el este mul¸ tumit cu un mic comision se poate spune c˘ a a f˘ acut o lucrare bun˘ a pentru cei care se ocup˘ a în continuare de acea carte s ¸i nu ar trebui s˘ a i se cear˘ a s˘ a fac˘ a mai mult. — Testimonies for the Church 5:563. Responsabilitatea autorului — Dumnezeu dore¸ ste ca oamenii s˘ a aib˘ a o leg˘ atur˘ a direct˘ a cu El. În rela¸ tiile Lui cu oamenii, Dumnezeu apeleaz˘ a întotdeauna la principiul responsabilit˘ a¸ tii personale. El caut˘ a s˘ a promoveze dependen¸ ta personal˘ a de El f˘ acându-i s˘ a simt˘ a nevoia unei c˘ al˘ auziri personale. El d˘ a daruri fiec˘ arui individ. Fiecare om este administratorul a aceea ce Dumnezeu i-a încredin¸ tat. To¸ ti trebuie s˘ a r˘ aspund˘ a încrederii acordate, în felul stabilit de Cel care le-a ar˘ atat-o s ¸i s˘ a dea socoteal˘ a de munca sa în fa¸ ta lui Dumnezeu. [163] Dumnezeu dore¸ ste ca atunci când rela¸ tion˘ am cu ceilal¸ ti s˘ a¸ tinem cont de principiul responsabilit˘ a¸ tii personale în fa¸ ta Lui s ¸i al totalei dependen¸ te de El. De acest principiu trebuie s˘ a¸ tin˘ a cont în special casele noastre de editur˘ a în rela¸ tiile lor cu autorii. Unii au afirmat c˘ a autorii nu au voie s˘ a-¸ si p˘ astreze dreptul asupra scrierilor lor s ¸i c˘ a ar trebui s˘ a îl acorde casei de editur˘ a sau conferin¸ tei; s ¸i c˘ a în afar˘ a de acoperirea cheltuielilor implicate în producerea manuscrisului, nici o parte din profit s˘ a nu le revin˘ a lor; casa de editur˘ a sau conferin¸ ta trebuie s˘ a ia tot profitul s ¸i s˘ a-l întrebuin¸ teze, dup˘ a bunul lor plac, pentru diferitele nevoi ale activit˘ a¸ tilor lor. Astfel responsabilitatea autorului va fi transferat˘ a asupra altora. Responsabilitate în fa¸ ta lui Dumnezeu — Dar Dumnezeu nu este de acord cu lucrurile acestea. Capacitatea de a scrie o carte este 117

118

Sfaturi c˘ atre editori

unul dintre diferitele daruri pe care le-a dat Dumnezeu oamenilor, s ¸i acela care îl prime¸ ste este responsabil în fa¸ ta lui Dumnezeu pentru dezvoltarea lui; s ¸i el trebuie s˘ a foloseasc˘ a mai departe ceea ce ob¸ tine de pe urma lui tot pentru Dumnezeu. Noi trebuie s˘ a¸ tinem bine minte c˘ a acest dar nu este proprietatea noastr˘ a, pentru a-l folosi dup˘ a bunul nostru plac. Dac˘ a ar fi a¸ sa atunci am putea pretinde dreptul de a face ce vrem cu el. Ne-am putea declina responsabilitatea, l˘ asându-le altora partea noastr˘ a din lucrare. Dar acest lucru nu este posibil pentru c˘ a Domnul ne-a f˘ acut administratori pe fiecare în mod individual. Noi suntem responsabili pentru dezvoltarea acestor daruri. Propriile noastre inimi trebuie s˘ a fie sfin¸ tite; în func¸ tie de ocaziile ivite, noi trebuie s˘ a fim gata s˘ a folosim chiar s ¸i cea mai mic˘ a parte din ceea ce Dumnezeu ne-a încredin¸ tat. [164] Preluarea veniturilor provenite din munca intelectual˘ a a cuiva de c˘ atre conferin¸ te sau casele de editur˘ a este tot atât de dreapt˘ a cât este s ¸i preluarea de c˘ atre acestea din urm˘ a a veniturilor de pe urma propriet˘ a¸ tilor sale fizice (cas˘ a, terenuri). Realiz˘ arile fiec˘ aruia din timpul s˘ au liber — La fel, nu se poate vorbi de dreptate, atunci când se pretinde ca un angajat al caselor de editur˘ a s˘ a-¸ si dedice toate puterile trupului, sufletului s ¸i min¸ tii institu¸ tiei care l-a angajat, aceasta din urm˘ a având automat dreptul asupra oric˘ arei realiz˘ ari literare a angajatului. Atunci când el se afl˘ a în timpul s˘ au liber, el de¸ tine deplinul control asupra timpului s˘ au s ¸i-l poate folosi cum dore¸ ste atât timp cât ceea ce face el nu intr˘ a în conflict cu interesele institu¸ tiei sale. Pentru ceea ce scrie el în acest timp el este responsabil în fa¸ ta con¸ stiin¸ tei sale s ¸i a lui Dumnezeu. Nu exist˘ a o mai mare dezonoare care i se poate aduce lui Dumnezeu decât aceea când un om de¸ tine controlul complet asupra tuturor talentelor unui alt om. Simplul fapt c˘ a din aceast˘ a în¸ telegere rezultatele sunt dedicate cauzei lui Dumnezeu nu înseamn˘ a c˘ a este bun˘ a. În astfel de rela¸ tii, omul care permite ca altul s˘ a-i controleze mintea se dep˘ arteaz˘ a de Dumnezeu s ¸i se expune ispitelor. Dac˘ a responsabilitatea sa este plasat˘ a asupra altcuiva, depinzând de în¸ telepciunea acestuia, locul pe care Dumnezeu ar trebui s˘ a-l ocupe este ocupat de un om. Aceia care încearc˘ a s˘ a impun˘ a o astfel de schimbare a responsabilit˘ a¸ tii nu-¸ si dau seama de rezultatele ac¸ tiunilor lor. Dar

Contribu¸ tia autorilor la lucrare

119

Dumnezeu ne-a spus destul de clar: „Blestemat s˘ a fie omul care se încrede în om s ¸i care se sprijin˘ a pe un muritor.“ (Ieremia 17, 5) O parte din profit — Autorii nu trebuie s˘ a fie for¸ ta¸ ti s˘ a renun¸ te sau s˘ a-¸ si vând˘ a dreptul asupra c˘ ar¸ tii pe care au scris-o. Ei trebuie [165] s˘ a primeasc˘ a o parte din profitul rezultat de pe urma muncii lor; ei trebuie s˘ a-¸ si dea seama c˘ a ceea ce au ei le-a fost încredin¸ tat de Dumnezeu, s ¸i c˘ a ei trebuie s˘ a administreze acest dar conform cu în¸ telepciune pe care El le-o va da. — Testimonies for the Church 7, 176-178 (1902). O sum˘ a rezonabil˘ a pentru autori — Casele de editur˘ a trebuie s˘ a primeasc˘ a o parte din profitul provenite de pe urma public˘ arii. Aceast˘ a parte trebuie s˘ a fie direct propor¸ tional˘ a cu activitatea depus˘ a de editur˘ a. Dar editorii nu trebuie s˘ a-¸ si închipuie c˘ a ei sunt cei care au f˘ acut cea mai mare parte din lucrarea pentru scoaterea acestei ˘ . Autorii trebuie s˘ c˘ ar¸ ti pe pia¸ ta a primeasc˘ a o sum˘ a rezonabil˘ a pentru munca lor, dar ei nu trebuie s˘ a vând˘ a nici unei institu¸ tii dreptul lor. Aceasta nu se va dovedi binecuvântare pentru institu¸ tia respectiv˘ a. — Instruc¸ tiuni speciale cu privire la drepturile de autor,13. (1899). Diferen¸ ta dintre c˘ ar¸ ti — Am primit ceea ce ai scris tu cu privire la dreptul de autor asupra c˘ ar¸ tilor. Întotdeauna au fost s ¸i vor fi s ¸i de acum înainte o mul¸ time de c˘ ar¸ ti ˘ , dac˘ pe pia¸ ta a autorii vor primi o sum˘ a mare. Nu e nevoie de prea mult talent pentru a scrie c˘ articele cu povestiri dar ele nu sunt prea importante pentru aceast˘ a lume. Trebuie s˘ a se fac˘ a deosebire între c˘ ar¸ tile care vor fi publicate. Ele nu pot fi puse în aceea¸ si categorie. — Instruc¸ tiuni speciale cu privire la drepturile de autor,3-4. (1899). Folosi¸ ti-v˘ a condeiele pentru beneficiul cauzei lui Dumnezeu — B˘ arba¸ tii s ¸i femeile care pot scrie c˘ ar¸ ti, trebui s˘ a-¸ si foloseasc˘ a darul pentru beneficiul cauzei lui Dumnezeu. Ei trebuie s˘ a lucreze, [166] iar venitul pe care-l vor ob¸ tine trebuie folosit pentru a-¸ si îndeplini datoria de a în˘ al¸ ta adev˘ arul acolo unde Dumnezeu dore¸ ste. Ei trebuie s˘ a se lase sf˘ atui¸ ti de Dumnezeu, crezând în f˘ ag˘ aduin¸ ta lui Hristos c˘ a le va trimite un Mângâietor care-i va înv˘ a¸ ta toate lucrurile s ¸i care le va aduce aminte toate lucrurile. — Instruc¸ tiuni speciale cu privire la [167] drepturile de autor,18. (1899).

Ilustrarea c˘ ar¸ tilor noastre
ste ca poporul s˘ au s˘ a ac¸ tioScopul imaginilor — Domnul dore¸ neze în mod inteligent. Ei nu trebuie s˘ a fac˘ a mari cheltuieli; cu toate acestea lucrurile trebuie f˘ acute cu rânduial˘ a. Coper¸ tile c˘ ar¸ tilor trebuie s˘ a fie de bun˘ a calitate s ¸i durabile, ca de altfel s ¸i legatul lor. S˘ a c˘ aut˘ am s˘ a facem asta întotdeauna. Dar de asemenea trebuie s˘ a se aib˘ a în vedere s ¸i ilustrarea acestor c˘ ar¸ ti, f˘ ar˘ a a se investi prea mul¸ ti ˘ . O ilustra¸ bani în aceast˘ a privin¸ ta tie î¸ si atinge scopul atunci când reu¸ se¸ ste s˘ a atrag˘ a aten¸ tia asupra c˘ ar¸ tii pe care o ilustreaz˘ a. Dac˘ a îns˘ a aten¸ tia este îndreptat˘ a mai mult spre ilustra¸ tia în sine, atunci ea s ¸i-a dep˘ as ¸it scopul. — Scrisoarea 75, 1900. Ilustra¸ tiile s˘ a fie alese cu bun gust — Desenele care vor reprezenta scene din Biblie trebuie s˘ a fie de bun˘ a calitate. Adev˘ arata cunoa¸ stere a lucrurilor de orice fel înseamn˘ a putere s ¸i superioritate. Atunci când prin eforturi dureroase avans˘ am pas cu pas pe scara progresului uman, trebuie s˘ a ne fix˘ am privirea asupra Aceluia care se afl˘ a la cap˘ atul sc˘ arii. Cuno¸ stin¸ ta pe care ne-o ofer˘ a Dumnezeu nu diminueaz˘ a perceperea lucrurilor sfinte. Mintea trebuie s˘ a se concentreze asupra Slavei lui Dumnezeu s ¸i nu asupra acestor reprezent˘ ari p˘ amânte¸ sti de mic˘ a valoare, care imprim˘ a în minte scene ce creeaz˘ a [168] o impresie fals˘ a despre Hristos s ¸i lucrurile cere¸ sti. O ilustrare corespunz˘ atoare a adev˘ arurilor biblice cere un talent superior. Aceste ilustra¸ tii ieftine batjocoresc lec¸ tiile sfinte ale Bibliei. Dumnezeu s˘ a ne ajute s˘ a nu facem pe plac lui Satana prin coborârea standardelor adev˘ arului ve¸ snic folosind ilustra¸ tii de care vor râde b˘ arba¸ tii, femeile s ¸i copiii. — Manuscris 23, 1896. Pericolul supraînc˘ arc˘ arii cu ilustra¸ tii — M-am întristat din cauza multor lucruri care mi-au fost spuse. Eu am prezentat în scris unele lucruri cu privire la ilustrare, în special în leg˘ atur˘ a cu c˘ ar¸ tile ˘ c˘ noastre. Cu siguran¸ ta a nu s-a procedat bine atunci când s-a investit ˘ . Noi pentru poze ar trebui s˘ atât de mult în aceast˘ a privin¸ ta a ne str˘ aduim noi atât pentru c˘ a lumea are nevoie de adev˘ ar, de esen¸ ta lucrurilor. Ilustrarea excesiv˘ a a unei c˘ ar¸ ti e ispit˘ a foarte mare pentru 120

Ilustrarea c˘ ar¸ tilor noastre

121

a cheltui bani astfel c˘ a exact aceia care ar avea nevoie de carte nu o pot cump˘ ara din cauza pre¸ tului ridicat. Nu ceda¸ ti puternicei ispite care v˘ a for¸ teaz˘ a s˘ a publica¸ ti c˘ ar¸ ti implicând o mare sum˘ a de bani. Domnul nu va fi cu voi în aceast˘ a activitate. Miile de dolari care se investesc în ilustrarea unor c˘ ar¸ ti pot fi folosi¸ ti pentru editarea unor c˘ ar¸ ti mai ieftine. Când pastorii particip˘ a la întâlnirile în corturi ei ar trebui s˘ a aib˘ a posibilitatea de a vinde aceste c˘ ar¸ ti la un pre¸ t cât mai mic posibil. Din banii ob¸ tinu¸ ti, dup˘ a ce s-a acoperit costurile public˘ arii, pot fi cump˘ arate altele care s˘ a fie date credincio¸ silor care nu s ¸i le pot permite sau [169] necredincio¸ silor care pot afla astfel adev˘ arul. Timpul este prea înaintat, mult prea înaintat pentru ca vânzarea unei c˘ ar¸ ti s˘ a depind˘ a de coper¸ tile ei scumpe sau de prea multele ilustra¸ tiile cuprinse în ea. C˘ ar¸ tile de care poporul are nevoie ar trebui publicate f˘ ar˘ a prea mult˘ a pomp˘ a. Prin economisirea miilor de dolari folosi¸ ti de obicei pentru ilustra¸ tii, pre¸ tul c˘ ar¸ tilor va sc˘ adea s ¸i le va face accesibile pentru mul¸ ti. Domnul nu a inspirat acest entuziasm care a determinat într-o anumit˘ a m˘ asur˘ a dep˘ artarea de simplitatea credin¸ tei care ar trebui s˘ a-i caracterizeze pe Adventi¸ stii de Ziua a Saptea ¸ ca o genera¸ tie aleas˘ a, un popor ciudat zelos pentru fapte bune. Cei care au influen¸ tat destul de mult luarea deciziilor în ceea ce prive¸ ste ilustra¸ tiile au fost colportorii s ¸i arti¸ stii. Am fost foarte surprins˘ a când am v˘ azut costul crescând al ilustr˘ arii c˘ ar¸ tilor. — Scrisoarea 133, 1899. Extravagan¸ ta în ilustrare — Mi s-a ar˘ atat c˘ a afluen¸ ta de ilustra¸ tii folosite pentru periodicele s ¸i c˘ ar¸ tile noastre cre¸ ste din ce în ce mai mult în virtutea unei ambi¸ tii nesfinte; de asemenea cre¸ ste în mod alarmant pericolul rivalit˘ a¸ tii. C˘ ar¸ tile pe care noi le vindem lumii cost˘ a prea mult. Extravagan¸ ta ilustra¸ tiilor cost˘ a prea mult timp s ¸i bani s ¸i creeaz˘ a necazuri care pot s ¸i ar trebui evitate. Domnul vrea ca noi s˘ a urm˘ arim numai slava Sa. Mândria cauzat˘ a de atât de multe ilustra¸ tii nu este dup˘ a voia lui Dumnezeu. Acesta este pulsul lumii, care bate îns˘ a tare s ¸i în inimile poporului lui Dumnezeu din timpul acesta. Trebuie s˘ a facem economie în fiecare domeniu de activitate, evitând toate costurile nenecesare. Dumnezeu pune la încercare pe [170] poporul s˘ au.

122

Sfaturi c˘ atre editori

Trebuie deschise multe misiuni în câmpuri noi. Se vor ridica oameni pe care Dumnezeu i-a ales s ¸i vor sta în locul în care au fost pu¸ si pentru a striga mesajul de încercare pentru timpul acesta. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s˘ a ajung˘ a la oameni, a¸ sa c˘ a trâmbi¸ tele ˘ vital˘ trebuie s˘ a sune în mod deslu¸ sit. Este un mesaj de o importan¸ ta a iar p˘ azitorii care stau pe zidurile Sionului trebuie s˘ a-l strige foarte clar. — Scrisoarea 147, 1899. Cu gust s ¸i simplitate — Se vede în mijlocul poporului tendin¸ ta de a pune accent pe înf˘ a¸ ti¸ sarea exterioar˘ a, cu scopul de a ajunge la necredincio¸ si; dar aceast˘ a înf˘ a¸ ti¸ sare nu va realiza nicicum binele pe care îl prezint˘ a. C˘ ar¸ tile noastre sunt pline de ilustra¸ tii care cost˘ a s ¸i din cauza aceasta sunt prea scumpe atât pentru a le da pe gratis cât s ¸i pentru a fi cump˘ arate de cei care au nevoie de ele. S-a abuzat prea mult de ilustra¸ tii. Banii care se cheltuiesc în plus pentru coperta c˘ ar¸ tii s ¸i pentru ilustra¸ tiile din˘ auntru nu vor converti pe nimeni la adev˘ arurile prezentate în carte. Dumnezeu nu dore¸ ste ca atâta spa¸ tiu s˘ a fie ocupat de imagini. Uneori s-a întârziat publicarea unei c˘ ar¸ ti pentru c˘ a s-a a¸ steptat dup˘ a ilustra¸ tii — a¸ steptare care nu a fost prea profitabil˘ as ¸i care a împiedicat ajungerea adev˘ arului la oamenii care trebuie s˘ a-l aib˘ a. C˘ ar¸ tile noastre trebuie preg˘ atite cu gust, exact a¸ sa cum trebuie [171] preg˘ atite toate c˘ ar¸ tile; dar casele noastr˘ a de editur˘ a gre¸ sesc atunci când se dep˘ arteaz˘ a de simplitate. Evalua¸ ti costurile — Uneori nu s-au evaluat costurile edit˘ arii c˘ ar¸ tilor care con¸ tin adev˘ aruri pre¸ tioase. Ei nu au luat în calcul faptul c˘ a ilustra¸ tiile care au fost incluse sub pretextul m˘ ariri vânz˘ arilor ar putea consuma resursele financiare, limitând astfel posibilitatea desf˘ as ¸ur˘ arii altor activit˘ a¸ ti de care este neap˘ arat˘ a nevoie. Influen¸ ta acestei activit˘ a¸ ti asupra lumii s ¸i bisericii trebuie examinat˘ a îndeaproape. — Scrisoarea 133, 1899. Importan¸ ta corectitudinii — Noi ar trebui s˘ a cercet˘ am problema supra-ilustr˘ arii c˘ ar¸ tilor noastre. Oare ilustra¸ tiile despre lucrurile cere¸ sti nu afecteaz˘ a în mod negativ felul în care noi îi percepem pe îngeri, pe Hristos sau alte realit˘ a¸ ti spirituale? Multe dintre ilustra¸ tiile f˘ acute nu respect˘ a adev˘ arul? Oare nu se va da curs falsit˘ a¸ tii prin intermediul acestor ilustra¸ tii dep˘ artate de adev˘ ar. Noi vrem ca toate reprezent˘ arile noastre despre Isus Hristos s˘ a fie adev˘ arate. Multe dintre ilustra¸ tiile care umplu c˘ ar¸ tile s ¸i publica¸ tiile noastre sunt foarte

Ilustrarea c˘ ar¸ tilor noastre

123

prost f˘ acute s ¸i prezint˘ a oamenilor o perspectiv˘ a fals˘ a. — Scrisoarea 145, 1899. Ilustra¸ tii potrivite — Mul¸ ti au idei ciudate cu privire la lucrurile care apar¸ tin lucr˘ arii lui Dumnezeu. Dumnezeu nu aprob˘ a lipsa de în¸ telepciune de care s-a dat dovad˘ a atunci când s-a f˘ acut selec¸ tia desenelor care trebuia s˘ a ilustreze lucrurile sfinte. — Scrisoarea 39, 1899. Un exemplu de ilustra¸ tie foarte proast˘ a — „Chivotul în mijlocul Iordanului:“ vede¸ ti heruvimii afla¸ ti de o parte s ¸i de alta a [172] chivotului? Iat˘ a o reprezentare gre¸ sit˘ a a îngerilor cere¸ sti care privesc cu respect la tronul milei, capacul chivotului. Un copil ar putea s˘ a ia acest desen s ¸i s˘ a cread˘ a c˘ a sunt ni¸ ste p˘ as˘ ari cu o pozi¸ tie ciudat˘ a a aripilor. De fapt, îngerii nu au fost expu¸ si vederii publice dup˘ a ce chivotul a fost scos din sanctuar. Chivotul cel sfânt, care reprezenta prezen¸ ta lui Yahwe în mijlocul poporului S˘ au, era întotdeauna acoperit pentru ca nimeni s˘ a nu poat˘ a privi în˘ auntru. A¸ sa trebuie s˘ a r˘ amân˘ a pentru totdeauna. — Scrisoarea 28a, 1897. ˘ toare — Nu include¸ Nu ar˘ ata¸ ti imagini înfrico¸ sa ti în c˘ ar¸ ti ilustra¸ tii despre auto-da-fe [Auto-da-fe înseamnn˘ a în limba spaniol˘ a act ˘s de credin¸ ta ¸i desemneaz˘ a execu¸ tiile publice ale ereticilor (de obicei ˘ a bisericii catolice (n. prin ardere pe rug) ca m˘ arturisire de credin¸ ta tr.)], imagini despre persecu¸ tiile s ¸i execu¸ tiile catolice. Este de ajuns c˘ a citim despre ele; nu mai este nevoie s˘ a le mai prezent˘ am s ¸i în modul acesta detaliat. — Scrisoarea 28a, 1897. Calitatea s ¸i nu cantitatea — M˘ a îngrijoreaz˘ a felul în care au fost folosite ilustra¸ tiile în publica¸ tiile noastre. Se pare c˘ a unele ziare au tendin¸ ta de a le include f˘ ar˘ a discern˘ amânt. Unele desene sunt f˘ acute foarte prost s ¸i nu ilustreaz˘ a eficient adev˘ arurile prezentate. Sper c˘ a publica¸ tiile noastre nu vor deveni reviste cu benzi desenate. Eu nu vreau s˘ a condamn folosirea ilustra¸ tiilor în sine, numai c˘ a ele ar trebui s˘ a fie mai pu¸ tine s ¸i doar acelea care sunt foarte bune ar trebui incluse. Nu am nimic de obiectat dac˘ a alege¸ ti s˘ a include¸ ti mai pu¸ tine ilustra¸ tii dar care s˘ a fie de calitate. Alege¸ ti calitatea s ¸i nu cantitatea! — Scrisoarea 28a, 1897. Ilustrarea necorespunz˘ atoare a periodicelor — Am fost foarte întristat când de curând am v˘ azut pe coperta revistei Signs o poz˘ a cu locul na¸ sterii lui Shakespeare, al˘ aturi de un articol despre

124

Sfaturi c˘ atre editori

[173] el. Dumnezeu s˘ a aib˘ a mil˘ a de noi dac˘ a nu avem alt˘ a hran˘ a de oferit poporului. M˘ a întristeaz˘ a s˘ a v˘ ad c˘ a aceia care se afl˘ a în pozi¸ tie cu ˘ , aduc responsabilitate s ¸i care trebuie s˘ a c⸠stige zilnic experien¸ ta înaintea oamenilor astfel de lucruri. Iat˘ a, cortul lui Dumnezeu este în mijlocul oamenilor pentru c˘ a El a decis s˘ a coboare pentru a locui cu ei. Aceia care reprezint˘ a adev˘ arul ˘ pentru pentru timpul în care tr˘ aim trebuie s˘ a se roage cu sârguin¸ ta discern˘ amânt spiritual. Ei trebuie s˘ a fie gelo¸ si pentru slava Domnului O¸ stirilor. Ei trebuie s˘ a vad˘ a c˘ a este p˘ acat s˘ a înal¸ ti asemenea oameni ca Shakespeare, atr˘ agând aten¸ tia asupra oamenilor care în toat˘ a via¸ ta lor nu l-au onorat pe Dumnezeu s ¸i nici nu L-au reprezentat pe Hristos. Oamenii care de¸ tin func¸ tii cu responsabilitate în lucrarea lui Dumnezeu trebuie s˘ a-¸ si reînnoiasc˘ a spiritul min¸ tii. Ei trebuie s˘ a se opun˘ a închin˘ arii aduse fiin¸ telor umane s ¸i s˘ a-I acorde onoare Celui C˘ aruia I Se cuvine. Editorii periodicelor noastre au nevoie de atingerea divin˘ a, fiind astfel un¸ si cu Duhul Sfânt. „Ce înseamn˘ a aceste lucruri?“ — M-am întristat foarte tare când am v˘ azut ilustra¸ tiile de pe prima pagin˘ a a revistei Signs la care m-am referit s ¸i mi-am pus întrebarea: „Ce înseamn˘ a aceste lucruri?“ Din cauza sup˘ ar˘ arii m-am îmboln˘ avit. M-am culcat la ora opt s ¸i am dormit pu¸ tin, cam o or˘ a, cred. Apoi se f˘ acea c˘ a st˘ ateam în fa¸ ta celor care se afl˘ a la conducerea casei de editur˘ a Pacific Press, având un mesaj pentru ei. Duhul lui Dumnezeu a venit peste mine s ¸i nu am putut s˘ a nu vorbesc. V˘ a voi scrie acum tot ce am spus. I-am întrebat: „Unde v˘ a este puterea de discern˘ amânt sau bunul sim¸ ti, de a¸ ti putu [174] sem˘ ana neghin˘ a în mijlocul grâului? Literatura noastr˘ a nu trebuie s˘ a con¸ tin˘ a nimic neadev˘ arat s ¸i nedrept.“ Noi am depus eforturi foarte mari pentru a îndrepta mintea oamenilor din Oackland pe calea cea bun˘ a. Uneori ei au fost mustra¸ ti aspru pentru c˘ a la început s-au luat dup˘ a pofte, dep˘ artându-se de comportamentul corect aprobat de Cer. Dar ce putem spune atunci când periodicele noastre aduc atâtea laude unor oameni care nu-L sl˘ avesc pe Dumnezeu prin via¸ ta s ¸i caracterul lor? Crede¸ ti voi c˘ a astfel de model îi vor face pe tinerii no¸ stri s˘ a umble pe calea cea îngust˘ a a sfin¸ teniei?

Ilustrarea c˘ ar¸ tilor noastre

125

Nu pot s˘ a-mi dau seama cum o astfel de reprezentare, sau aceea pe care am v˘ azut-o de curând pe paginile reviste Review and Herald — poza unul altar p˘ agân — pot servi cre¸ sterii spirituale a poporului nostru. Îmi doresc cu ardoare ca fiecare cuvânt publicat pe paginile noastre s˘ a reflecte lumina care s˘ a str˘ apung˘ a întunericul adânc al Satanei. Revistele noastre ar trebui s˘ a prezinte experien¸ te încurajatoare prin care se vor vedea felul plin de dragoste s ¸i bun˘ atate în care Dumnezeu rela¸ tioneaz˘ a cu oamenii. Aceasta îi va înt˘ ari s ¸i încuraja. Netezi¸ ti c˘ ar˘ arile pentru ca cei slabi s˘ a nu cad˘ a de pe ea. Prezenta¸ ti-le mereu avertizarea adev˘ arului pentru c˘ a sfâr¸ situl este aproape. Trebuie s˘ a strig˘ am cu glas tare f˘ ar˘ a s˘ a obosim. Unii nu vor lua seama dar al¸ tii se vor poc˘ ai s ¸i vor fi salva¸ ti. ˘ covâr¸ Mi-au fost prezentate ni¸ ste lucruri de o importan¸ ta sitoare, dar nu am destul˘ a putere pentru a le scrie în diminea¸ ta aceasta. Când încerc s˘ a fac acest lucru, m˘ a n˘ ap˘ adesc atâtea sentimente încât sunt nevoit˘ a s˘ a m˘ a opresc. Este nevoie de discern˘ amânt spiritual — O da, avem nevoie de un discern˘ amânt foarte puternic s ¸i de o vedere spiritual˘ a foarte [175] clar˘ a. Trebuie s˘ a ne ungem ochii cu alifie cereasc˘ a pentru a putea vedea foarte clar. Revistele noastre trebuie s˘ a proclame adev˘ arurile sfinte s ¸i solemne pentru timpul în care tr˘ aim, s ¸i de aceea ele trebuie s˘ a fie pline de putere spiritual˘ a. Sarcina noastr˘ a pentru timpul în care tr˘ aim este aceea de g˘ asi modalitatea cea mai eficient˘ a de a în¸ telege s ¸i prezenta Evanghelia pe care Hristos în persoan˘ a a venit s˘ a i-o prezinte lui Ioan pe Patmos — marea Evanghelie numit˘ a, „Descoperirea lui Isus Hristos, pe care I-a dat-o Dumnezeu ca s˘ a arate robilor S˘ ai lucrurile care au s˘ a se întâmple în curând. Ferice de cine cite¸ ste s ¸i de cei ce ascult˘ a cuvintele acestei proorocii, c˘ aci vremea este aproape“ (Apocalipsa 1:1-3). Avem datoria de a proclama lumii marile s ¸i solemnele adev˘ aruri ale Apocalipsei. Aceste adev˘ aruri trebuie s˘ a fie prezente în chiar structura s ¸i principiile bisericii lui Dumnezeu. Avem o lucrare foarte important˘ a de f˘ acut — aceea de a proclama cele trei solii îngere¸ sti. Ne confrunt˘ am acum cu cele mai mari probleme cu care omenirea a avut de-a face pân˘ a în prezent. Cu to¸ tii

126

Sfaturi c˘ atre editori

trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a adev˘ arurile cuprinse în aceste mesaje pentru c˘ a ele sunt esen¸ tiale pentru mântuire. Fra¸ tilor, ce ve¸ ti da turmei lui Dumnezeu, o piatr˘ a sau o pâine? S˘ a nu publica¸ ti nici m˘ acar un cuvânt care s˘ a coboare standardul la care vrea Dumnezeu ca s˘ a se afle poporul S˘ au. nu apela¸ ti la oameni care în ciuda str˘ alucirii lor nu au în¸ telepciunea de a-L alege pe Domnul Isus Hristos — lumina s ¸i via¸ ta lumii. Ceea ce d˘ a valoare unui om este m˘ asura în care s ¸i L-a însu¸ sit pe Hristos. S˘ a nu ne îndep˘ art˘ am [176] privirea de la Hristos pentru a privi la fiin¸ tele p˘ ac˘ atoase. Adev˘ arul trebuie s˘ a r˘ amân˘ a mereu în fa¸ ta oamenilor. Ridica¸ ti mereu standardele purit˘ a¸ tii, cur˘ a¸ teniei s ¸i sfin¸ tirii. Nu s ¸tiu pân˘ a unde ve¸ ti ajunge dac˘ a ve¸ ti continua s˘ a publica astfel ˘ mai mare de articole s ¸i astfel de ilustra¸ tii. Revista va avea o eficien¸ ta dac˘ a ve¸ ti dedica mai pu¸ tin spa¸ tiu ilustra¸ tiilor. Mi s-a spus s˘ a v˘ a avertizez c˘ a îi pute¸ ti face o mare publicitate lui ˘s Satana. Ve¸ ti vorbi de uluitoarea lui inteligen¸ ta ¸i putere, fermecândui cu acest subiect pe aceia care citesc revista Signs of Times. Dar s ¸tim c˘ a acest lucru nu este corect. Vreau s˘ a v˘ a prezint aceste lucruri cât mai curând posibil a¸ sa c˘ a nu voi pierde timpul cu am˘ anuntele. Mi s-a spus s˘ a v˘ a informez c˘ a l-a¸ ti dezonorat pe Dumnezeu. Nu a¸ ti inten¸ tionat s˘ a face¸ ti acest lucru [177] dar l-a¸ ti f˘ acut. — Scrisoarea 106, 1902.

Literatura de la încheierea lucr˘ arii
¸i minuSfâr¸ situl tuturor lucrurilor este aproape — Marea s nat˘ a lucrare a ultimei solii a Evangheliei trebuie adus˘ a la îndeplinire acum mai mult decât niciodat˘ a. Lumea trebuie s˘ a primeasc˘ a lumina adev˘ arului printr-o lucrarea de r˘ aspândire a Cuvântului prin intermediul c˘ ar¸ tilor s ¸i periodicelor. Publica¸ tiile noastre trebuie s˘ a arate clar c˘ a sfâr¸ situl tuturor lucrurilor este aproape. Mi s-a poruncit s˘ a spun caselor noastre de editur˘ a: „Ridica¸ ti standardele; ridica¸ ti-le cât mai sus. Proclama¸ ti cele trei solii îngere¸ sti, pentru ca s˘ a le aud˘ a toat˘ a lumea. S˘ a se vad˘ a c˘ a aici sunt «aceia care p˘ azesc poruncile lui Dumnezeu s ¸i au credin¸ ta lui Isus.»“ (Apocalipsa 14:12). Literatura noastr˘ a trebuie s˘ a fie un adev˘ arat martor care prezint˘ a lumii aceast˘ a solie. Lucr˘ atorii no¸ stri trebuie încuraja¸ ti s˘ a-¸ si îndrepte aten¸ tia cel mai mult asupra c˘ ar¸ tilor care au de-a face cu dovezile credin¸ tei noastre, ˘ doctrinele Bibliei, preg˘ — c˘ ar¸ ti care înva¸ ta atind poporul pentru zilele ˘ . — Testimonies for the Church de grea încercare care ne stau în fa¸ ta 9, 61 (1909). Lumina¸ ti p˘ amântul — Casele noastre de editur˘ a trebuie sunt principalul exponent al lucr˘ arii celuilalt înger care coboar˘ a din cer [178] cu o putere mare s ¸i care lumineaz˘ a p˘ amântul cu slava lui. — Testimonies for the Church 7, 140 (1902). Scopurile specifice ale literaturii noastre — Lucrarea noastr˘ a de editare a fost ini¸ tiat˘ a la comanda lui Dumnezeu s ¸i sub directa lui supraveghere. Aceast˘ a lucrare trebuie s˘ a îndeplineasc˘ a un scop precis. Adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea au fost ale¸ si de Dumnezeu ca un popor ciudat, separa¸ ti de lume. El i-a desp˘ ar¸ tit cu sabia adev˘ arului de lumea aceasta pentru a-i aduce în rela¸ tie cu El, f˘ acându-i reprezentan¸ tii S˘ ai prin chemarea de a fi ambasadorii S˘ ai în aceast˘ a ultim˘ a lucrarea a mântuirii. Cea mai mare bog˘ a¸ tie a adev˘ arului care a fost vreodat˘ a încredin¸ tat˘ a oamenilor, cele mai solemne s ¸i de temut avertismente pe care Dumnezeu le-a adresat omenirii, le-au fost date 127

128

Sfaturi c˘ atre editori

lor pentru a le prezenta lumii; casele noastre de editur˘ a se afl˘ a printre promotorii cei mai eficien¸ ti ai acestei lucr˘ ari. O solie care ne s ¸ochez˘ a — Publica¸ tiile care ies din casele noastre de editur˘ a trebuie s˘ a preg˘ ateasc˘ a poporul pentru întâlnirea cu Dumnezeu. Ei trebuie s˘ a fac˘ a pentru aceast˘ a lume aceea¸ si lucrarea pe care a f˘ acut-o Ioan Botez˘ atorul pentru poporul evreu. Prin aceste solii puternice de avertizare, profetul lui Dumnezeu a trezit poporul din visare. Dumnezeu s-a folosit de el pentru a-Si ¸ chema poporul la ˘ . Adev˘ poc˘ ain¸ ta arul pe care el îl afirma demasca am˘ agirile populare, ˘ etern˘ ap˘ arând cu o siguran¸ ta a în compara¸ tie cu teoriile false ale timpului. Mesajul lui Ioan era: „Poc˘ ai¸ ti-v˘ a c˘ aci Împ˘ ar˘ a¸ tia Cerurilor este aproape.“ Casele noastre de editur˘ a trebuie s˘ a dea lumii de ast˘ azi [179] acela¸ si mesaj prin intermediul publica¸ tiilor. Profe¸ tia pe care lucrarea lui Ioan a îndeplinit-o subliniaz˘ a lucrarea pe care o avem noi de f˘ acut: „Preg˘ ati¸ ti-I calea Domnului, netezi¸ ti-I c˘ ar˘ arile.“ (Matei 3:3). Întocmai cum Ioan a preg˘ atit calea pentru prima venire noi trebuie s-o preg˘ atim pentru cea de-a doua venire a Domnului. În˘ al¸ ta¸ ti Sabatul — Institu¸ tiile noastre de publicare trebuie s˘ a înal¸ te pretinderile legii lui Dumnezeu care a fost c˘ alcat˘ a în picioare. Fiind ni¸ ste reformatori în fa¸ ta lumii, ei trebuie s˘ a arate c˘ a legea lui Dumnezeu st˘ a la baza oric˘ arei reforme durabile. Ei trebuie s˘ a prezinte într-un mod foarte clar necesitatea ascult˘ arii de poruncile Sale. Constrân¸ si de dragostea lui Hristos ei trebuie s˘ a coopereze cu el pentru reconstruirea ruinelor, ridicând temelia multor genera¸ tii. Ei trebuie s˘ a stea la sp˘ artur˘ as ¸i s˘ a refac˘ a potecile. Prim m˘ arturia lor, sabatul poruncii a patra este f˘ acut s ¸i el un martor, o aducere aminte etern˘ a a lui Dumnezeu, pentru a atrage aten¸ tia s ¸i a stârni interesul pentru cercetarea adev˘ arului care va conduce min¸ tile oamenilor la Creatorul lor. Vesti¸ ti cele trei solii îngere¸ sti — S˘ a nu uit˘ am niciodat˘ a c˘ a aceste institu¸ tii trebuie s˘ a coopereze cu slujitorii cere¸ sti. Institu¸ tiile noastre sunt s ¸i ele reprezentate de îngerul „care zbura prin mijlocul cerului cu o Evanghelie ve¸ snic˘ a, pentru ca s-o vesteasc˘ a locuitorilor p˘ amântului, oric˘ arui neam, oric˘ arei semin¸ tii, oric˘ arei limbi s ¸i oric˘ arui norod. El zicea cu glas tare: «Teme¸ ti-v˘ a de Dumnezeu s ¸i da¸ ti-i slav˘ a, c˘ aci a venit ceasul judec˘ a¸ tii Lui.»“ (Apocalipsa 14, 6-7) [180] Tot prin intermediul institu¸ tiilor noastre trebuie s˘ a se strige: „A

Literatura de la încheierea lucr˘ arii

129

c˘ azut, a c˘ azut Babilonul, cetatea cea mare, care a ad˘ apat toate neamurile din vinul mâniei curviei ei.“(Apocalipsa 14:8). De asemenea sunt reprezentate s ¸i de cel de-al treilea înger care urmeaz˘ a, spunând cu glas tare: „Dac˘ a se închin˘ a cineva fiarei s ¸i icoanei ei s ¸i prime¸ ste semnul ei pe frunte sau pe mân˘ a va bea s ¸i el din vinul mâniei lui Dumnezeu.“ (Apocalipsa 14:9-10). — Testimonies, Vol 7, Patriarchs and Prophets, 138-140 (1902). Înt˘ ari¸ ti atât punctele principale cât s ¸i detaliile credin¸ tei — Activitatea de publicare a c˘ ar¸ tilor este un mijloc foarte rapid pentru ca lumea s˘ a afle lumina adev˘ arului prezent. Publica¸ tiile noastre trebuie s˘ a înt˘ areasc˘ a fiecare stâlp al credin¸ tei care a fost stabilit de Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i prin descoperirile Duhului Sfânt.— Testimonies for the Church 9, 69 (1909). a puInfluen¸ ta mondial˘ a a condeiului — Condeiul este o arm˘ ternic˘ a în mâinile acelora care simt c˘ a focul adev˘ arului arde pe altarul inimii lor s ¸i care au un zel puternic pentru Dumnezeu, echilibrat de o judecat˘ a s˘ an˘ atoas˘ a. Sc˘ aldate în fântâna adev˘ arului curat, aceste condeie pot trimite raza str˘ alucitoare pân˘ a în cele mai îndep˘ artate col¸ turi întunecoase, reflectându-se înapoi cu putere m˘ arind astfel lumina care va fi împr˘ as ¸tiat˘ a peste tot. ˘ ri aceste c˘ Mi s-a ar˘ at c˘ a deja în alte ¸ ta ar¸ ti î¸ si fac cu con¸ stiinciozitate lucrarea, d˘ arâmând zidurile prejudec˘ a¸ tilor s ¸i supersti¸ tiilor. Am v˘ azut b˘ arba¸ ti s ¸i femei care studiaz˘ a cu mult interes revistele s ¸i pu¸ tinele pagini ale tractatelor despre adev˘ arul prezent. Ei citesc aceste dovezi atât de noi s ¸i minunate pentru ei, s ¸i apoi vor deschide [181] Bibliile cu un interes nou s ¸i profund, pe m˘ asur˘ a ce anumite p˘ ar¸ ti ˘ de ei le-au fost ale adev˘ arului care pân˘ a atunci erau ascunse fa¸ ta clarificate, în special în ceea prive¸ ste Sabatul poruncii a patra. Cercetând Scripturile pentru a vedea dac˘ a lucrurile stau într-adev˘ ar a¸ sa, vor primi lumin˘ as ¸i vor în¸ telege mai multe pentru c˘ a le vor veni în ajutor îngerii, impresionându-le min¸ tile cu adev˘ arurile con¸ tinute în publica¸ tiile pe care le citesc. Recolta sufletelor — I-am v˘ azut cu revistele s ¸i tratatele într-o mân˘ a în timp ce cu cealalt˘ a¸ tineau Biblia iar obrajii lor erau plini de ˘s ˘ lui Dumnezeu pentru lacrimi; ei se rugau cu umilin¸ ta ¸i sârguin¸ ta a-i c˘ al˘ auzi în adev˘ ar — de¸ si El f˘ acea lucrul acesta înainte ca ei s˘ a-L roage. Când apoi au primit adev˘ arul în inim˘ as ¸i au v˘ azut minunatul mod în care se îmbin˘ a adev˘ arul, Biblia a devenit o carte cu totul

130

Sfaturi c˘ atre editori

s ¸i cu totul nou˘ a; o ¸ tineau aproape de inim˘ a cu o bucurie plin˘ a de ˘ , în timp ce fe¸ recuno¸ stin¸ ta tele le str˘ aluceau de o bucurie sfânt˘ a. Ei nu mai erau satisf˘ acu¸ ti doar cu primirea luminii s ¸i au început s˘ a lucreze pentru al¸ tii. Unii au f˘ acut mari sacrificii pentru adev˘ ar s ¸i pentru a-i ajuta pe acei fra¸ ti afla¸ ti în întuneric. — Life Sketches, Patriarchs and Prophets, 214-215 (1915). Semin¸ te pentru recolta cincizecimii — În curând Dumnezeu va face lucruri mari pentru noi dac˘ a vom umbla umili s ¸i încrez˘ atori în El. Într-o zi se vor converti mai mult decât o mie de oameni, dintre care cei mai mul¸ ti au ajuns la cuno¸ stin¸ ta adev˘ arului prin citirea publica¸ tiilor noastre. — The Review and Herald, 10 noiembrie 1885.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful