CT — Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Ellen G. White

Copyright © 2012 Ellen G. White Estate, Inc.

Informa¸ tii despre aceast˘ a carte
Prezentare general˘ a Aceast˘ a publica¸ tie ePub este oferit˘ a de c˘ atre Ellen G. White Estate. Ea face parte dintr-o colec¸ tie mai larg˘ a. Va rug˘ am s˘ a vizita¸ ti Ellen G. White Estate website pentru o list˘ a complet˘ a a publica¸ tiilor disponibile. Despre autor Ellen G. White (1827-1915) este considerat˘ a ca fiind autorul american cu cele mai raspândite traduceri, lucr˘ arile ei fiind publicate în mai mult de 160 de limbi. Ea a scris mai mult de 100.000 de pagini, într-o varietate larg˘ a de subiecte spirituale s ¸i practice. Cal˘ auzit˘ a de Duhul Sfânt, ea l-a în˘ al¸ tat pe Isus s ¸i a ar˘ atat c˘ atre Biblie ca temelie a credin¸ tei sale. Mai multe link-uri O scurt˘ a bibliografie a lui Ellen G. White Despre Ellen G. White Estate Sfâr¸ situl acordului licen¸ tei de utilizator Vizualizarea, imprimarea sau desc˘ arcarea acestei c˘ ar¸ ti, va acorda ˘ limitat˘ doar o licen¸ ta a, neexclusiv˘ as ¸i netransferabil˘ a pentru utiliza˘ nu permite republicarea, distribu¸ rea personal˘ a. Aceast˘ a licen¸ ta tia, transferul, sublicen¸ ta, vânzarea, preg˘ atirea unor lucr˘ ari derivate, sau folosirea în alte scopuri. Orice utilizare neautorizat˘ a a acestei c˘ ar¸ ti se va sfâr¸ si prin anularea licen¸ tei acordate prin prezenta. Mai multe informa¸ tii Pentru informa¸ tii suplimentare despre autor, editori, sau modul în care pute¸ ti sprijini acest serviciu, v˘ a rugam s˘ a contacta¸ ti Ellen G. i

White Estate: mail@whiteestate.org. Suntem recunosc˘ atori pentru interesul s ¸i impresiile dumneavoastr˘ as ¸i v˘ a dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în timp ce ve¸ ti citi.

ii

iii

˘ Prefa¸ ta
Înc˘ a din 1872, pâna Ellen White a început s˘ a adreseze adven˘ turi referitoare la educa¸ ti¸ stilor de ziua a s ¸aptea sfaturi s ¸i înv˘ a¸ ta tia cre¸ stin˘ a. Intitulat „Proper Education“ (O educa¸ tie bun˘ a), primul articol consistent pe aceast˘ a tem˘ a, se g˘ ase¸ ste în Testimonies For The Church 3, 131-160. În cele 30 de pagini ale acestui articol se g˘ ase¸ ste, în form˘ a embrionar˘ a sau mai dezvoltat˘ a, orice principiu care ar trebui s˘ a guverneze preg˘ atirea s ¸i instruirea copiilor s ¸i a tinerilor. De¸ si, la început, unele dintre ideile exprimate p˘ areau revolu¸ tionare, azi ele sunt recunoscute s ¸i recomandate de ideologii educa¸ tiei. Adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea se pot considera, pe bun˘ a dreptate, extrem de favoriza¸ ti prin faptul c˘ a aceast˘ a schem˘ a de principii a ap˘ arut atât de ˘, devreme în literatura lor. Aceast˘ a scurt˘ a, dar cuprinz˘ atoare, schi¸ ta menit˘ a s˘ a ne c˘ al˘ auzeasc˘ a pe c˘ ar˘ arile educa¸ tiei, a fost urmat˘ a, de-a lungul anilor, de sfaturi mai detaliate, reiterând principiile expuse ini¸ tial, extinzându-le aplicarea s ¸i recomandând adoptarea lor. Christian Education s ¸i Special Testimonies on Education, dou˘ a lucr˘ ari mici, publicate între 1890-1900, au adresat lumii aceste solii. În fine, în 1903, Education, o capodoper˘ a în domeniul form˘ arii caracterului, a fost oferit˘ a publicului cititor de Ellen White s ¸i, prin numeroasele ei tip˘ arituri s ¸i traduceri, s ¸i-a transmis ultimele solii miilor de oameni ˘ ri. Dar o înv˘ ˘ tur˘ din America s ¸i din alte ¸ ta a¸ ta a special detaliat˘ as ¸i adresat˘ a îndeosebi adventi¸ stilor de ziua a s ¸aptea nu putea fi destul de bine încorporat˘ a în aceast˘ a lucrare popular˘ a, destinat˘ a unei distribuiri mai [6] generale; s ¸i, cum primele lucr˘ ari v˘ azuser˘ a deja lumina tiparului, noi puteam fi astfel lipsi¸ ti de bog˘ a¸ tia valoroaselor sfaturi speciale pentru noi. De aceea, în 1913, a fost publicat˘ a aceast˘ a lucrare — Counsels to Parents, Teachers and Students — care, împreun˘ a cu alte scrieri mai recente s ¸i mai complete, trateaz˘ a anumite aspecte ale subiectului. În prezentul volum, sunt expuse principiile s ¸i metodele realiz˘ arii unei educa¸ tii ce „include nu numai disciplina min¸ tii, ci s ¸i acea preg˘ atire care va asigura un moral neclintit s ¸i o conduit˘ a corect˘ a“; „acea iv

educa¸ tie care-i va face pe oameni ap¸ ti de slujire, dezvoltându-le s ¸i punându-le în exerci¸ tiu toate facult˘ a¸ tile“. Pe m˘ asur˘ a ce subiectul este dezvoltat, reies clar responsabilit˘ a¸ tile s ¸i îndatoririle p˘ arin¸ tilor, sfaturile încurajatoare pentru c˘ al˘ auzirea profesorilor în lucrarea lor ˘ turile practice pentru cei care-¸ s ¸i înv˘ a¸ ta si consacr˘ a anii tinere¸ tii în ˘ de slujire. La sfâr¸ preg˘ atirea pentru o via¸ ta situl fiec˘ arei sec¸ tiuni, sub titlul „Pentru studiu suplimentar“, sunt prezentate referin¸ te din alte ˘ turi asociate. Prin publicalucr˘ ari ale Ellenei White, con¸ tinând înv˘ a¸ ta rea celor patru lucr˘ ari: Fundamentals of Christian Education (1923), Messages to Young People (1930), The Adventist Home (1952) s ¸i Child Guidance (1954), aria de materiale ale Ellenei White la acest subiect s-a extins în mare m˘ asur˘ a. În prezenta edi¸ tie, paginile „Pentru studiu suplimentar au fost completate cu aceste surse ajut˘ atoare. Dorin¸ ta sincer˘ a a editorilor este ca acest volum s˘ a poat˘ a servi mai ˘ tori, în avansarea celei deplin drept un ghid pentru p˘ arin¸ ti s ¸i înv˘ a¸ ta mai delicate lucr˘ ari încredin¸ tate vreodat˘ a muritorilor, lucrarea de a readuce «omul în armonie cu Dumnezeu»“.

Cuprins
Informa¸ tii despre aceast˘ a carte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . iv Prefa¸ ta Înalta educa¸ tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 Capitolul 1 — Cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 Pericolul educa¸ tiei lume¸ sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 Capitolul 2 — Stiin¸ ¸ ta de c˘ ap˘ atâi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 St˘ apânind s ¸tiin¸ ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Adev˘ aratul succes în educa¸ tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 ˘ torul adev˘ Capitolul 3 — Înv˘ a¸ ta arului, singurul educator sigur 26 Dumnezeu prezentat gre¸ sit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 O prezentare adev˘ arat˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 Capitolul 4 — Slujirea neegoist˘ a — legea cerului . . . . . . . . . . 31 Roada slujirii de sine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 Remediul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Obiectivul s ¸colilor noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 Capitolul 5 — Copiii s ¸i tinerii no¸ stri au nevoie de aten¸ tia noastr˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 O educa¸ tie multilateral˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 To¸ ti s˘ a fie educa¸ ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Fond pentru lucrarea s ¸colar˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Stiin¸ ¸ te înalte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 R˘ aspunderea membrilor bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 ˘ torului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42 Privilegiul înv˘ a¸ ta Capitolul 6 — Obiectivul primordial al educatiei . . . . . . . . . . 44 Singurul model perfect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Scoala ¸ lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Biblia ca educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46 Lec¸ tii din natur˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Capitolul 7 — Modelul ceresc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Capitolul 8 — Cladirea caracterului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54 ˘ tori s ˘ tura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57 Capitolul 9 — Înv˘ a¸ ta ¸i înv˘ a¸ ta Dependen¸ ta noastr˘ a de Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58 Un ajutor efectiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 Principii generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63 vi

Cuprins

vii

Capitolul 10 — Educa¸ tia cea bun˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Personalitatea la copii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64 Cauza instabilit˘ a¸ tii la tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65 Calit˘ a¸ tile personale ale educatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66 ˘ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67 Scoala ¸ ca o temni¸ ta Planul ideal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 Degenerare fizic˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69 Importan¸ ta form˘ arii în familie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Corelarea muncii s ¸i relax˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rezultatul studiului neîntrerupt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71 Capitolul 11 — Scoala ¸ noastr˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Educarea tinerilor pentru slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73 Studiul Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 Responsabilitatea profesorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75 Partea p˘ arin¸ tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76 Nevoia de împreun˘ a consultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77 Amabilitate cre¸ stin˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Adev˘ aratul test al calit˘ a¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 Scopul lui Dumnezeu cu colegiul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80 Capitolul 12 — Comportamentul elevilor . . . . . . . . . . . . . . . . 82 Compania altora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83 Scoala ¸ c˘ aminului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Capitolul 13 —Prima s ¸coal˘ a a copilului . . . . . . . . . . . . . . . . . 88 Altarul familial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Disciplina c˘ aminului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90 Face¸ ti c˘ aminul atractiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92 Copiii care nu promit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Când s ¸i cum s˘ a pedepsim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 Capitolul 14 — Siguran¸ ta tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Alegînd tovar˘ as ¸ii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 Alegerea lecturii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98 Înv˘ a¸ tându-i pe copii s˘ a fie folositori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99 Bun˘ astarea fizic˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 Unitate în conducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Preg˘ atirea ca misionar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104 Capitolul 15 — Ce vor citi copiii no¸ stri? . . . . . . . . . . . . . . . . 106 Lecturi f˘ ar˘ a valoare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 Autori profani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

viii

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Cultiva¸ ti terenul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Lec¸ tia de la Scoala ¸ de Sabat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109 Cercul de lectur˘ a din c˘ amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Biblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Capitolul 16 — Parabola semin¸ tei care cre¸ ste . . . . . . . . . . . . 112 Frumuse¸ tea simplit˘ a¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Gr˘ adina inimii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113 Capitolul 17 — Predând lec¸ tii pentru a fi utili . . . . . . . . . . . . 116 Cooperarea p˘ arinte — educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Exemplul lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117 Capitolul 18 — Cooperare între c˘ amin s ¸i s ¸coal˘ a . . . . . . . . . . 120 Cum trebuie s˘ a fie un profesor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120 Cerând ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121 P˘ arin¸ tii s˘ a înt˘ areasc˘ a mâinile profesorului . . . . . . . . . . . . . 122 O în¸ telegere plin˘ a de compasiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 Capitolul 19 — Scoli ¸ acas˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Studiul Bibliei în c˘ amin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Agen¸ ti misionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127 Scoala ¸ Bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Capitolul 20 — R˘ aspunderea noastr˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 Capitolul 21 — Lucrarea care trebuie f˘ acut˘ a pentru copiii no¸ stri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 Capitolul 22 — Lucrarea s ¸colii Bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Nevoia de s ¸coli ale Bisericii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139 Caracterul s ¸colilor Bisericii s ¸i al profesorilor lor . . . . . . . 140 Rezultatele lucr˘ arii, ob¸ tinute prin s ¸coala Bisericii . . . . . . 141 ˘ tor pentru tineri 143 Capitolul 23 — Hristos ca exemplu s ¸i înv˘ a¸ ta Capitolul 24 — Lec¸ tia din Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Biruin¸ ta credin¸ tei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146 Capitolul 25 — Înv˘ a¸ tând din natur˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Capitolul 26 — Sub disciplina lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . 153 O parabol˘ a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157 Un mare câmp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 ˘ mântul mediu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161 Înv˘ a¸ ta Capitolul 27 — Scolile ¸ medii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162 Lucrarea s ¸colii Fernando . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163 Preg˘ atirea misionarilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 Studiul avansat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

Cuprins

ix

Capitolul 28 — Valoarea materiilor elementare . . . . . . . . . . . Capitolul 29 — Influen¸ ta anturajului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educatorul s ¸i lucrarea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 30 — Câteva dintre nevoile educatorului cre¸ stin . O cunoa¸ stere personal˘ a a lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . Nevoia de rug˘ aciune a educatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lucrând cu elevii ca indivizi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltarea armonioas˘ a ........................... Puterea unei bune dispozi¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dezvoltare prin practic˘ a ........................... Un apel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 31 — Necesitatea de a face totul cât se poate de bine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Folosirea corect˘ a a darului vorbirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metoda lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . În rug˘ aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . M˘ arturisind pentru Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consacrarea vorbirii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 32 — O consacrare mai profund˘ a.............. Profesorul, un evanghelist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Loma Linda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 33 — Importan¸ ta simplit˘ a¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . C˘ atre profesorii de la Berrien Springs: . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 34 — Un avertisment . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 35 — Marele educator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 36 — Disciplina cre¸ stin˘ a ..................... Partea elevului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Partea educatorului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Prezentarea public˘ a a gre¸ selii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exmatricularea elevilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiul s ¸i munca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 37 — Demnitatea muncii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Munca fizic˘ a, contra jocurilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Preg˘ atirea practic˘ a la israeli¸ ti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Exemplul lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rela¸ tia dintre cre¸ stinism s ¸i activit˘ a¸ tile omului . . . . . . . . . Lec¸ tiile h˘ arniciei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 38 — Cuvinte de sfat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

170 174 179 180 180 181 182 182 182 184 184 186 187 188 188 190 192 194 195 196 198 198 201 204 208 208 209 210 211 213 214 215 215 216 217 218 220

x

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Capitolul 39 — Munca fizica pentru elevi . . . . . . . . . . . . . . . Blestemul inactivit˘ a¸ tii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avantajele muncii fizice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa¸ tia fetelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Echilibru între munca intelectual˘ as ¸i cea fizic˘ a ......... Munca nu înjose¸ ste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O lucrare de reform˘ a .............................. Capitolul 40 — S˘ an˘ atatea s ¸i eficien¸ ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ tur˘ Excesul de înv˘ a¸ ta a .............................. Îngrijirea vocii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dieta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aerisirea s ¸i igiena . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R˘ asplata ascult˘ arii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 41 — Unele principii ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii s˘ an˘ atoase Efectele fizice ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii necorespunz˘ atoare . . . . Capitolul 42 — O preg˘ atire practic˘ a .................... Munca util˘ a ...................................... Me¸ ste¸ sugurile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Se merit˘ a? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Recrearea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 43 — Ca lumini în lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reprezentan¸ ti ai lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Putere în rug˘ aciune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 44 — Distrac¸ tii periculoase pentru tineri . . . . . . . . Un veac nefast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educarea copiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Un timp de încercare pentru tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Desp˘ ar¸ tire de lume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . F˘ ag˘ aduin¸ te pentru tineri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 45 — Stabilind principii corecte din tinere¸ te . . . . . Ispitele tinerilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Datoriile p˘ arin¸ tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relaxare s ¸i amuzament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 46 — Recrearea cre¸ stin˘ a ..................... Capitolul 47 — Distrac¸ tiile lume¸ sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Reuniunile de pl˘ acere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Atitudinea corect˘ a a cre¸ stinului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 48 — Recreare în Domnul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

223 224 225 226 226 227 228 230 231 232 232 233 233 236 237 240 242 244 245 249 250 251 251 253 253 254 255 255 256 258 258 258 260 262 264 264 266 268

Cuprins

xi

Capitolul 49 — Cum s˘ a petrecem zilele libere . . . . . . . . . . . . Capitolul 50 — Pericolul distrac¸ tiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Consecin¸ ta abaterii de la ce este corect . . . . . . . . . . . . . . . Biblia, sf˘ atuitorul nostru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activitate folositoare, nu pl˘ acere egoist˘ a .............. Duhul Sfânt în s ¸colile noastre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 51 — Nevoia educatorului de ajutorul Duhului Sfânt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Efortul omenesc esen¸ tial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 52 — E¸ sec în recunoa¸ sterea trimisului lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Idealul lui Dumnezeu pentru om . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Influen¸ te nesfinte la lucru . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 53 — Lucrarea evident˘ a a Duhului Sfânt . . . . . . . . Pericolul profesorilor în¸ telep¸ ti lume¸ ste . . . . . . . . . . . . . . . Definitivare în s ¸colile lumii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studiul folositor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 54 — Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie . . . . . . . . . . . . . . Autori profani . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cuno¸ stin¸ te istorice s ¸i teologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limbile clasice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Literatura de fic¸ tiune . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Basme s ¸i povestiri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ curat˘ O fiin¸ ta a ................................... ˘ tura lui Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Înv˘ a¸ ta Cuno¸ stin¸ ta util˘ a .................................. Educa¸ tia sufletului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 55 — Cuno¸ stin¸ ta care rezist˘ a ................. Studiul f˘ ar˘ a sens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cel mai înalt nivel posibil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Punând Biblia pe primul loc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 56 — În cooperare cu Hristos . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 57 — C˘ atre educatori s ¸i elevi . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 58 — O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare . . . . . . Necump˘ atarea în studiu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Educa¸ tia lui Moise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Lec¸ tia cea mai important˘ a ......................... C˘ autând îndrumarea lui Dumnezeu . . . . . . . . . . . . . . . . . .

270 272 274 275 276 277 278 280 282 283 284 286 287 289 293 294 294 295 297 298 299 299 300 301 302 303 304 306 307 309 312 314 315 315 317 318

xii

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

În vederea apropiatei reveniri a lui Isus . . . . . . . . . . . . . . Biblia în educa¸ tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 59 — Cuvântul lui Dumnezeu, o vistierie . . . . . . În¸ telepciunea m˘ arginit˘ a ........................... ˘ de Biblie . . . . . . . . . . . . Cauza atitudinii de opozi¸ tie fa¸ ta Stiin¸ ¸ ta s ¸i Biblia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 60 — Cartea c˘ ar¸ tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Istoria în Biblie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Biblia, ca literatur˘ a ............................... O putere moral˘ a .................................. Capitolul 61 — Profesorul biblic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Simplitatea în înv˘ a¸ tare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 62 — E¸ secul studierii Cuvântului lui Dumnezeu . Cunoa¸ stere prin ascultare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pe c˘ ar˘ ari oprite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O ilustra¸ tie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 63 — Câteva rezultate ale studierii Bibliei . . . . . . Un ghid care nu duce în eroare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Primind pentru a da . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O minte nou˘ a .................................... Capitolul 64 — Cuvântul s ¸i lucr˘ arile lui Dumnezeu . . . . . . . O reprezentare impresionant˘ a ...................... Capitolul 65 — Cerceta¸ ti Biblia pentru voi . . . . . . . . . . . . . . Biblia este propriul ei interpret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Studii medicale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 66 — Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 67 — Studentul medicinist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Importan¸ ta studierii Bibliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 68 — Cre¸ stere spiritual˘ a ..................... O preg˘ atire misionar˘ a .................................. Capitolul 69 — Educa¸ tia — o preg˘ atire pentru slujire . . . . . Lucrarea lui Hristos pentru omenire . . . . . . . . . . . . . . . . . Durata lung˘ a a studiilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Caracterul profesorilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Oferind lui dumnezeu ce avem mai bun . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 70 — Ob¸ tinând calificare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Scoala ¸ continu˘ a lucrarea din c˘ amin . . . . . . . . . . . . . . . . . .

320 325 326 327 328 329 331 331 332 332 334 337 339 341 342 343 346 347 347 349 350 353 355 356 359 360 366 371 374 379 380 381 382 383 384 385 386

Cuprins

xiii

Pl˘ acerea religiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Stabilind un standard înalt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 71 — Calificare prin slujire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 72 — Educa¸ tia cea mai important˘ a pentru slujitorii Evangheliei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Autoperfec¸ tionarea în munc˘ a ....................... Capitolul 73 — „Potrivit cu ce are omul“ . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 74 — Tinerii, ca misionari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Limbi str˘ aine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Este nevoie de tineri în locurile grele . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 75 — Cooperare între s ¸coli s ¸i sanatorii . . . . . . . . . Lucrarea medical-evanghelistic˘ a .................... Binele pacien¸ tilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Unitate între lucr˘ atori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Slujire consacrat˘ a ................................ Capitolul 76 — O vedere mai larg˘ a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sporind cuno¸ stin¸ tele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ˘ încurajatoare . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 77 — O experien¸ ta Capitolul 78 — O educa¸ tie misionar˘ a................... S˘ a nu urm˘ am planuri lume¸ sti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Metode noi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 79 — Tinerii, purt˘ atori de poveri . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 80 — Societ˘ a¸ ti literare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Capitolul 81 — Lucrarea misionar˘ a a elevilor . . . . . . . . . . . . ˘ valoroas˘ O experien¸ ta a ............................ Întrajutorarea în s ¸coal˘ a ............................

386 388 390 392 393 394 397 398 398 401 401 402 403 403 405 405 409 411 412 412 414 419 422 425 426

xiv

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Înalta educa¸ tie

Lec¸ tiile cele mai importante, pe care s˘ a le înve¸ te profesorii s ¸i elevii, sunt acelea care arat˘ a nu spre lume, ci dinspre lume spre crucea lui Hristos.

Capitolul 1 — Cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a
Înalta educa¸ tie este o cunoa¸ stere practic˘ a a planului de mântuire, s ¸i aceast˘ a cunoa¸ stere se dobânde¸ ste prin studiul atent s ¸i sârguincios al Scripturilor. Ea va împrosp˘ ata mintea s ¸i va transforma caracterul, restaurând în sufletul omului imaginea lui Dumnezeu. Va fortifica mintea împotriva s ¸oaptelor în¸ sel˘ atoare ale vr˘ ajma¸ sului s ¸i ne va face în stare s˘ a în¸ telegem glasul lui Dumnezeu. Ea îl va înv˘ a¸ ta pe ucenic s˘ a devin˘ a împreun˘ a lucr˘ ator cu Isus Hristos în risipirea întunericului ˘ oamenilor. Ea este moral din jurul s˘ au, aducând lumin˘ as ¸i cuno¸ stin¸ ta simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii — pa¸ saportul nostru dintr-o s ¸coal˘ a de preg˘ atire pe p˘ amânt, pentru s ¸coala mai înalt˘ a din cer. Nu exist˘ a educa¸ tie mai înalt˘ a, pe care s˘ a o ob¸ tinem, decât aceea dat˘ a primilor ucenici s ¸i descoperit˘ a nou˘ a prin Cuvântul lui Dumnezeu. A dobândi înalta educa¸ tie înseamn˘ a, implicit, a urma acest Cuvânt; înseamn˘ a a merge pe urmele lui Isus, a practica virtu¸ tile Sale. Înseamn˘ a a renun¸ ta la egoism s ¸i a-¸ ti închina via¸ ta slujirii lui Dumnezeu. Înalta educa¸ tie cere ceva mai m˘ are¸ t, mai divin decât [12] cunoa¸ sterea ce se ob¸ tine doar din c˘ ar¸ ti. Ea înseamn˘ a o cunoa¸ stere personal˘ as ¸i practic˘ a a lui Hristos, o eliberare de ideile, obiceiurile s ¸i practicile dobândite în s ¸coala prin¸ tului întunericului, care este ˘ de Dumnezeu. Înseamn˘ împotriva loialit˘ a¸ tii fa¸ ta a învingerea înc˘ ap˘ a¸ tân˘ arii, mândriei, egoismului, ambi¸ tiei lume¸ sti s ¸i necredin¸ tei. Înalta educa¸ tie este o solie a eliber˘ arii de p˘ acat. Secol dup˘ a secol, curiozitatea oamenilor i-a f˘ acut s˘ a caute pomul cuno¸ stin¸ tei s ¸i, deseori, ei cred c˘ a au ajuns s˘ a culeag˘ a fructul esen¸ tial când, în realitate, acesta este vanitate s ¸i nulitate în compara¸ tie cu ˘ a adev˘ acea s ¸tiin¸ ta aratei sfin¸ tenii care le poate deschide por¸ tile Împ˘ ar˘ a¸ tiei lui Dumnezeu. Ambi¸ tia omeneasc˘ a umbl˘ a dup˘ a cuno¸ stin¸ ta care aduce glorie, în˘ al¸ tare de sine s ¸i suprema¸ tie. Influen¸ ta¸ ti de Satana, Adam s ¸i Eva au negociat interdic¸ tia lui Dumnezeu, începându-¸ si educa¸ tia la s ¸coala profesorului minciunii. Ei au dobândit astfel cuno¸ stin¸ ta pe care Dumnezeu le-o refuzase — cuno¸ stin¸ ta consecin¸ telor p˘ acatului. 16

Cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a

17

A¸ sa-numitul pom al cuno¸ stin¸ tei a devenit un instrument al mor¸ tii; Satana a ¸ tesut cu me¸ ste¸ sug dogmele sale, teoriile lui false în ˘ tura pe care o preda. Din pomul cuno¸ înv˘ a¸ ta stin¸ tei, el vorbe¸ ste cât se poate de seduc˘ ator despre o educa¸ tie înalt˘ a. Mii de oamenii s-au împ˘ art˘ as ¸it din roadele acestui pom, dar ele au însemnat moarte pentru ei. Hristos spune: „De ce cânt˘ ari¸ ti argint pentru un lucru care nu hr˘ ane¸ ste?“(Isaia 55, 2). V˘ a folosi¸ ti talentele încredin¸ tate de cer pentru a dobândi o educa¸ tie pe care Dumnezeu o declar˘ a nebunie. În mintea fiec˘ arui elev trebuie imprimat gândul c˘ a educa¸ tia este un e¸ sec, dac˘ a în¸ telegerea nu s-a deprins cu adev˘ arurile revela¸ tiei [13] ˘ turile Evangheliei lui Hristos. divine s ¸i dac˘ a inima nu prime¸ ste înv˘ a¸ ta Elevul care, în locul principiilor clare ale Cuvântului lui Dumnezeu, a acceptat idei minore s ¸i-¸ si permite consumarea timpului s ¸i a aten¸ tiei cu lucruri m˘ arunte, î¸ si va descoperi intelectul redus s ¸i sl˘ abit. El î¸ si va pierde puterea de a se dezvolta. Mintea trebuie preg˘ atit˘ a s˘ a în¸ teleag˘ a importantele adev˘ aruri care privesc via¸ ta ve¸ snic˘ a. ˘ m puterea de gândire a elevilor Mi s-a ar˘ atat c˘ a trebuie s˘ a în˘ al¸ ta no¸ stri mai mult decât se crede acum posibil. Mintea s ¸i inima trebuie înv˘ a¸ tate s˘ a-¸ si p˘ astreze puritatea, fiind alimentate zilnic din fântâna adev˘ arului ve¸ snic. Educa¸ tia ob¸ tinut˘ a printr-un studiu al Cuvântului ˘ turii omene¸ lui Dumnezeu va l˘ argi hotarele înguste ale înv˘ a¸ ta sti s ¸i va oferi min¸ tii o cunoa¸ stere mult mai profund˘ a, care se ob¸ tine printro leg˘ atur˘ a vital˘ a cu Dumnezeu. Ea îl va situa pe orice elev, care este un împlinitor al Cuvântului, într-o arie mai larg˘ a a gândirii s ¸i-i va asigura o bog˘ a¸ tie nepieritoare a informa¸ tiei. F˘ ar˘ a aceast˘ a cunoa¸ stere, este sigur c˘ a omul î¸ si va pierde via¸ ta ve¸ snic˘ a. Având aceast˘ a cunoa¸ stere, el va fi bun pentru a deveni tovar˘ as ¸ cu sfin¸ tii, în lumin˘ a. Mintea s ¸i mâna divin˘ a au p˘ astrat, de-a lungul secolelor, raportul crea¸ tiunii în puritatea lui. Singur Cuvântul lui Dumnezeu ne ofer˘ a un raport autentic al cre˘ arii lumii noastre. Acest Cuvânt trebuie s˘ a fie s ¸tiin¸ ta de c˘ ap˘ atâi în s ¸colile noastre. Prin el, putem afla ce L-a costat mântuirea noastr˘ a pe Acela care, de la început, a fost egal cu Dumnezeu s ¸i care Si-a ¸ jertfit via¸ ta pentru ca un popor s˘ a poat˘ a sta [14] înaintea Lui, fiind eliberat de tot ce este p˘ amântesc s ¸i înnoit dup˘ a chipul lui Dumnezeu. Binele pe care Dumnezeu ni l-a f˘ acut nou˘ a nu are limite. Tronul de har este, el însu¸ si, cea mai mare atrac¸ tie s ¸i pe el st˘ a Acela care ne

18

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

d˘ a voie s˘ a-L numim Tat˘ a. Dar Iehova n-a considerat complet planul de mântuire, investind în el doar dragostea Lui. El a pus la altarul S˘ au un Avocat îmbr˘ acat în natura Sa. Ca intermediar al nostru, lucrarea lui Hristos este aceea de a ne prezenta lui Dumnezeu drept fii s ¸i fiice ale Sale. El mijloce¸ ste în favoarea celor care Îl primesc. Cu propriul sânge, El a pl˘ atit r˘ ascump˘ ararea lor. În virtutea propriilor merite, El le d˘ a putere s˘ a devin˘ a membri ai familiei regale, copii ai Împ˘ aratului ceresc. Iar Tat˘ al θ si demonstreaz˘ a infinita dragoste pentru Hristos, primind s ¸i salutând, ca pe prietenii Lui, pe prietenii lui Hristos. El este bucuros de isp˘ as ¸irea f˘ acut˘ a. Dumnezeu este sl˘ avit prin întruparea, via¸ ta, moartea s ¸i mijlocirea Fiului S˘ au. Stiin¸ ¸ ta mântuirii, s ¸tiin¸ ta adev˘ aratei sfin¸ tenii, s ¸tiin¸ ta relevat˘ a din ve¸ snicie, s ¸i care intr˘ a în planul lui Dumnezeu, exprim˘ a inten¸ tiile Lui s ¸i descoper˘ a¸ tinta — Cerul, considerat a fi lucrul cel mai important. ˘ , vor fi capabili apoi s˘ Dac˘ a tinerii no¸ stri ob¸ tin aceast˘ a cuno¸ stin¸ ta a dobândeasc˘ as ¸i toate celelalte cuno¸ stin¸ te esen¸ tiale; dar, dac˘ a nu ob¸ tin ˘ , toat˘ aceast˘ a cuno¸ stin¸ ta as ¸tiin¸ ta pe care ei ar putea-o dobândi din lume nu va reu¸ si s˘ a îi claseze în rândul ale¸ silor lui Dumnezeu. Ei pot acumula toat˘ as ¸tiin¸ ta pe care o dau c˘ ar¸ tile, fiind totu¸ si ignoran¸ ti ai principiilor elementare ale acelei neprih˘ aniri care le va asigura [15] caractere apreciate de Dumnezeu. Pericolul educa¸ tiei lume¸ sti Peste mul¸ ti care î¸ si aduc copiii la s ¸colile noastre vor veni puternice ispite, datorate dorin¸ tei lor de a le asigura copiilor ceea ce lumea consider˘ a a fi educa¸ tia cea mai bun˘ a. Acestor p˘ arin¸ ti, le-a¸ s spune: ˘. „Aduce¸ ti-v˘ a copiii la simplitatea Cuvântului s ¸i ei vor fi în siguran¸ ta Aceast˘ a carte este temelia întregii s ¸tiin¸ te adev˘ arate. Cea mai înalt˘ a educa¸ tie pe care o pot primi este aceea de a înv˘ a¸ ta cum s˘ a uneasc˘ a credin¸ ta lor «cu fapta; cu fapta, cuno¸ stin¸ ta, cu cuno¸ stin¸ ta înfrânarea; cu înfrânarea, r˘ abdarea; cu r˘ abdarea, evlavia; cu evlavia, dragostea de fra¸ ti; cu dragostea de fra¸ ti, iubirea de oameni». «C˘ aci dac˘ a ave¸ ti din bel¸ sug aceste lucruri în voi, ele nu v˘ a vor l˘ asa s˘ a fi¸ ti nici lene¸ si, ˘ a Domnului nostru nici neroditori în ce prive¸ ste deplina cuno¸ stin¸ ta Isus Hristos c˘ aci dac˘ a face¸ ti lucrul acesta, nu ve¸ ti aluneca niciodat˘ a. În adev˘ ar, în chipul acesta, vi se va da din bel¸ sug, intrare în Împ˘ ar˘ a¸ tia

Cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a

19

ve¸ snic˘ a a Domnului s ¸i Mântuitorului nostru Isus Hristos».“(2 Petru 5, 11) Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este l˘ asat la o parte în favoarea c˘ ar¸ tilor care dep˘ arteaz˘ a de Dumnezeu s ¸i întunec˘ a în¸ telegerea în ceea ce prive¸ ste principiile Împ˘ ar˘ a¸ tiei cerului, educa¸ tia este un sacrilegiu. Dac˘ a elevului nu i se ofer˘ a hran˘ a intelectual˘ a, curat˘ a, cu totul separat˘ a de a¸ sa-numita „educa¸ tie înalt˘ a“, o educa¸ tie în amestec cu sentimente neloiale, atunci el nu-L poate cunoa¸ ste cu adev˘ arat pe Dumnezeu. Numai aceia care coopereaz˘ a cu cerul în planul de mântuire pot s ¸ti ce înseamn˘ a în simplitatea ei adev˘ arata educa¸ tie. Aceia care caut˘ a educa¸ tia pe care lumea o apreciaz˘ a atât de mult [16] sunt îndep˘ arta¸ ti din ce în ce mai mult de principiile adev˘ arului, pân˘ a ce devin lume¸ sti. Cu ce pre¸ ts ¸i-au procurat ei aceast˘ a educa¸ tie! Ei s-au dep˘ artat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, alegând s˘ a accepte ceea ce lumea nume¸ ste cunoa¸ stere, în locul adev˘ arurilor pe care Dumnezeu le-a încredin¸ tat oamenilor, prin slujitorii, apostolii s ¸i profe¸ tii S˘ ai. Si ¸ sunt unii care, posedând aceast˘ a educa¸ tie a lumii, cred c˘ a o pot introduce în s ¸colile noastre. Exist˘ a un constant pericol ca aceia care lucreaz˘ a în s ¸colile s ¸i spitalele noastre s˘ a între¸ tin˘ a ideea c˘ a trebuie s˘ a intre în rând cu lumea, s˘ a studieze ceea ce studiaz˘ a lumea s ¸i s˘ a se obi¸ snuiasc˘ a cu lucrurile cu care se familiarizeaz˘ a lumea. Vom face gre¸ seli grave dac˘ a nu vom acorda o aten¸ tie deosebit˘ a cercet˘ arii Cuvântului. Biblia nu trebuie adus˘ a în s ¸colile noastre pentru a fi eclipsat˘ a de ceea ce este profan. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie fundalul de lucru s ¸i materia principal˘ a a educa¸ tiei. Este adev˘ arat c˘ a acum cunoa¸ stem mult mai mult decât în trecut din acest Cuvânt, dar înc˘ a mai avem multe de înv˘ a¸ tat din el. Adev˘ arata educa¸ tie superioar˘ a este oferit˘ a de Acela ale c˘ aruia sunt „în¸ telepciunea s ¸i puterea“(Iov 12, 13), din a c˘ arui gur˘ a „iese ˘s cuno¸ stin¸ ta ¸i pricepere“(Proverbe 2, 6). În a-L cunoa¸ ste pe Dumnezeu se afl˘ a izvorul întregii s ¸tiin¸ te s ¸i cre¸ steri adev˘ arate. În orice parte ne-am îndrepta, în domeniul intelectual, în cel fizic sau în cel spiritual; oriunde am privi, cu excep¸ tia bolii nimicitoare a p˘ acatului, ˘ este descoperit˘ aceast˘ a cuno¸ stin¸ ta a. Orice metod˘ a de cercetare am folosi, cu scopul sincer de a ajunge la adev˘ ar, suntem adu¸ si în leg˘ a- [17] tur˘ a cu Inteligen¸ ta puternic˘ a, nev˘ azut˘ a, care lucreaz˘ a în s ¸i prin toate. Gândirea omului este adus˘ a în leg˘ atur˘ a cu gândirea lui Dumnezeu,

20

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cel m˘ arginit cu cel Infinit. Efectul acestei comuniuni asupra corpului, min¸ tii s ¸i sufletului nu poate fi estimat. (Education, 14) ˘ torul trimis de Dumnezeu se afl˘ În Înv˘ a¸ ta a centrul oric˘ arei activit˘ a¸ ti cu adev˘ arat educative. Despre aceast˘ a lucrare de ast˘ azi, la fel de adev˘ arat ca s ¸i despre lucrarea pe care a început-o El, acum aproape dou˘ a mii de ani, vorbe¸ ste Mântuitorul în cuvintele: „Eu sunt Cel dintâi s ¸i Cel de pe urm˘ a, Cel viu“. „Eu sunt Alfa s ¸i Omega, Începutul s ¸i Sfâr¸ situl“(Apocalipsa 1, 17.18; 21, 6). ˘ tor, având aceste ocazii de a În prezen¸ ta unui astfel de Înv˘ a¸ ta ˘ s˘ primi o educa¸ tie divin˘ a, este o adev˘ arat˘ a nechibzuin¸ ta a c˘ aut˘ am educa¸ tie departe de El, — s˘ a c˘ aut˘ am s˘ a fim în¸ telep¸ ti departe de În¸ telepciune; s˘ a c˘ aut˘ am s˘ a fim demni de încredere, respingând Adev˘ arul; s˘ a c˘ aut˘ am iluminarea departe de Lumin˘ as ¸i existen¸ ta în absen¸ ta Vie¸ tii; s˘ a ne întoarcem de la Izvorul apelor vii s ¸i s˘ a ne s˘ ap˘ am fântâni cr˘ apate, care nu pot s˘ a¸ tin˘ a ap˘ a! (Education, 83) Dragi profesori, când v˘ a gândi¸ ti la nevoia voastr˘ a de putere s ¸i de c˘ al˘ auzire — nevoie pe care nu poate s˘ a o satisfac˘ a nici un izvor omenesc — v˘ a implor s˘ a v˘ a îndrepta¸ ti aten¸ tia la f˘ ag˘ aduin¸ tele Aceluia care este Minunat Sfetnic. „Iat˘ a“, spune El, „c˘ a¸ ti-am pus înainte o ˘ deschis˘ u¸ sa a, pe care nimeni n-o poate închide“(Apocalipsa 3, 8). „Cheam˘ a-M˘ a, s ¸i-¸ ti voi r˘ aspunde“(Ieremia 33, 3). „Te voi înv˘ a¸ ta s ¸i-¸ ti [18] voi ar˘ ata calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sf˘ atui s ¸i voi avea privirea îndreptat˘ a asupra ta“ (Psalmii 32, 8). „Si ¸ iat˘ a Eu sunt cu voi în toate zilele, pân˘ a la sfâr¸ situl veacului“(Matei 28, 20). Aceasta fiind preg˘ atirea cea mai înalt˘ a pentru lucrarea voastr˘ a, v˘ a îndrept aten¸ tia spre cuvintele, via¸ ta s ¸i metodele celui mai mare ˘ tor. V˘ Înv˘ a¸ ta a implor, gândi¸ ti-v˘ a la El. Iat˘ a adev˘ arul vostru ideal. ˘ tor va Privi¸ ti-L, medita¸ ti la El, pân˘ a când Spiritul adev˘ aratului Înv˘ a¸ ta lua în st˘ apânire inima s ¸i via¸ ta voastr˘ a. Privind „ca într-o oglind˘ a slava Domnului“, ve¸ ti fi „schimba¸ ti în acela¸ si chip al Lui“(2 Corinteni 3, 18) (Education, 282). Avansarea în educa¸ tia adev˘ arat˘ a nu este compatibil˘ a cu egoismul. Cunoa¸ sterea adev˘ arat˘ a vine de la Dumnezeu s ¸i se întoarce la Dumnezeu. Copiii S˘ ai primesc, pentru ca, la rândul lor, s˘ a poat˘ a da. Cei care, prin harul lui Dumnezeu, au primit binecuvânt˘ ari intelectuale s ¸i spirituale trebuie s˘ a-i antreneze s ¸i pe al¸ tii spre un mai înalt grad de cunoa¸ stere. Iar aceast˘ a lucrare, menit˘ a s˘ a contribuie la binele altora, va avea colaborarea agen¸ tilor nev˘ azu¸ ti. Si ¸ continuând cu cre-

Cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a

21

dincio¸ sie aceast˘ a lucrare, vom avea înalte aspira¸ tii spre neprih˘ anire, ˘, sfin¸ tenie s ¸i o perfect˘ a cunoa¸ stere a lui Dumnezeu. În aceast˘ a via¸ ta noi devenim des˘ avâr¸ si¸ ti în Hristos, s ¸i aceste calit˘ a¸ ti le vom lua cu [19] noi în cur¸ tile cerului.

Capitolul 2 — Stiin¸ ¸ ta de c˘ ap˘ atâi
Cunoa¸ sterea adev˘ aratei s ¸tiin¸ te înseamn˘ a putere, iar dorin¸ ta lui Dumnezeu este ca aceast˘ a cunoa¸ stere s˘ a fie dobândit˘ a în s ¸colile noastre, ca o preg˘ atire pentru lucrarea ce va preceda scenele finale ale istoriei acestui p˘ amânt. Adev˘ arul trebuie dus pân˘ a la cele mai îndep˘ artate col¸ turi ale lumii, prin agen¸ ti preg˘ ati¸ ti pentru aceast˘ a lucrare. Dar dac˘ a, în general, cunoa¸ sterea înseamn˘ a putere, cunoa¸ sterea faptului c˘ a Isus a venit personal pe p˘ amânt pentru a Se jertfi înseamn˘ aos ¸i mai mare putere. Stiin¸ ¸ ta salv˘ arii este cea mai impor˘ ce poate fi înv˘ tant˘ as ¸tiin¸ ta a¸ tat˘ a în s ¸colile preg˘ atitoare de pe p˘ amânt. În¸ telepciunea lui Solomon este de dorit, dar în¸ telepciunea lui Isus este cu mult mai de dorit s ¸i mai important˘ a. Nu-L putem cunoa¸ ste pe Isus printr-o preg˘ atire exclusiv intelectual˘ a. Prin El, îns˘ a, putem atinge cea mai înalt˘ a treapt˘ a a sc˘ arii cunoa¸ sterii. Urm˘ arirea unei bune cunoa¸ steri în domeniul artei, literaturii, s ¸tiin¸ telor s ¸i meseriilor nu trebuie descurajat˘ a, dar, în primul rând, elevul trebuie s˘ a-¸ si asigure o cunoa¸ stere practic˘ a a lui Dumnezeu s ¸i a voin¸ tei Sale. Stiin¸ ¸ ta mântuirii este accesibil˘ a tuturor oamenilor. R˘ amânând în ˘ în Cuvântul Hristos, împlinind voia Lui s ¸i exercitând simpla credin¸ ta S˘ au, chiar s ¸i cei neînv˘ a¸ ta¸ ti în în¸ telepciunea lumii pot avea aceast˘ a cunoa¸ stere. Sufletului umil s ¸i încrez˘ ator, Domnul îi descoper˘ a c˘ a ˘ este îndreapt˘ [20] toat˘ a adev˘ arata s ¸tiin¸ ta a spre cer. St˘ apânind s ¸tiin¸ ta ˘ cre¸ ˘ cu atât Exist˘ aos ¸tiin¸ ta stin˘ a ce trebuie st˘ apânit˘ a—os ¸tiin¸ ta ˘ a omului, cu mai adânc˘ a, mai vast˘ as ¸i mai înalt˘ a decât oricare s ¸tiin¸ ta cât cerurile sunt mai sus decât p˘ amântul. Mintea trebuie disciplinat˘ a, educat˘ a, antrenat˘ a, pentru c˘ a oamenii au de slujit lui Dumnezeu întrun chip care nu se potrive¸ ste cu înclina¸ tiile lor înn˘ ascute. De multe ˘ trebuie date la o parte pentru a ori, preg˘ atirea s ¸i educa¸ tia de o via¸ ta deveni elev în s ¸coala lui Hristos. Inima trebuie înv˘ a¸ tat˘ a s˘ a fie stator22

S ¸ tiin¸ ta de c˘ ap˘ atâi

23

nic˘ a în Dumnezeu. B˘ atrânii s ¸i tinerii trebuie s˘ a-¸ si formeze obiceiuri de gândire, care s˘ a-i fac˘ a în stare s˘ a reziste ispitei. Ei trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a priveasc˘ a în sus. Principiile Cuvântului lui Dumnezeu — principii înalte cât cerul s ¸i cuprinzând ve¸ snicia — trebuie în¸ telese în rela¸ tia lor cu via¸ ta de zi cu zi. Orice fapt˘ a, orice cuvânt, orice gând trebuie s˘ a fie în armonie cu aceste principii. ˘ nu este egal˘ Nici o alt˘ as ¸tiin¸ ta a cu aceea care dezvolt˘ a în elev caracterul lui Dumnezeu. Aceia care devin urma¸ si ai lui Hristos descoper˘ a noi motive de ac¸ tiune, noi gânduri s ¸i noi preocup˘ ari. Dar progresul este posibil numai prin lupt˘ a, pentru c˘ a exist˘ a un vr˘ ajma¸ s care întotdeauna li se opune, aducând ispite care s˘ a fac˘ a sufletul s˘ a se îndoiasc˘ as ¸i s˘ a p˘ ac˘ atuiasc˘ a. Sunt înclina¸ tii ereditare s ¸i înclina¸ tii cultivate spre r˘ au, care trebuie învinse. Pofta s ¸i pasiunea trebuie aduse sub controlul Duhului Sfânt. Starea aceasta de r˘ azboi nu are sfâr¸ sit aici pe p˘ amânt. Dar fiind de dus lupte continue, sunt s ¸i biruin¸ te pre¸ tioase de c⸠stigat. Iar biruin¸ ta asupra eului s ¸i a p˘ acatului este de [21] o valoare pe care mintea nu o poate estima. Adev˘ aratul succes în educa¸ tie Adev˘ aratul succes în educa¸ tie, ca de altfel în toate celelalte, se afl˘ a în men¸ tinerea în aten¸ tie a vie¸ tii ve¸ snice. De-abia n˘ ascut, omul începe s˘ a moar˘ a, iar continua lui zbatere nu are nici un rezultat, dac˘ a nu a dobândit o adev˘ arat˘ a cunoa¸ stere a celor ce privesc via¸ ta ve¸ snic˘ a. Cel care consider˘ a acest timp de prob˘ a drept s ¸coal˘ a preg˘ atitoare a vie¸ tii, îl va folosi pentru a-¸ si asigura un titlu pentru cur¸ tile cere¸ sti, ˘ în s o prezen¸ ta ¸coala cea mai înalt˘ a. Pentru aceast˘ as ¸coal˘ a trebuie educa¸ ti, disciplina¸ ti s ¸i preg˘ ati¸ ti tinerii, prin formarea unor caractere apreciate de Dumnezeu. Dac˘ a elevii sunt f˘ acu¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a faptul c˘ a motivul aducerii ˘ este acela de a-L onora pe Dumnezeu s lor la existen¸ ta ¸i de a-i binecuvânta pe semeni, dac˘ a ei recunosc dragostea pe care Tat˘ al ˘ de oameni s din cer a manifestat-o fa¸ ta ¸i înalta menire pentru care disciplina acestei vie¸ ti trebuie s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a — demnitatea s ¸i onoarea de a deveni fii ai lui Dumnezeu — mii de oameni se vor întoarce de la aspira¸ tiile m˘ arunte s ¸i egoiste s ¸i de la pl˘ acerile u¸ soare, care i-au acaparat pân˘ a în prezent. Ei vor înv˘ a¸ ta s˘ a urasc˘ a p˘ acatul s ¸i s˘ a-l evite, nu în speran¸ ta unei r˘ aspl˘ atiri sau de frica pedepsei,

24

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ a indiscutabilei lui josnicii — pentru c˘ ci dintr-o con¸ stiin¸ ta a el le degradeaz˘ a capacit˘ a¸ tile date de Dumnezeu s ¸i este o pat˘ a care le mânje¸ ste calitatea de om. Tr˘ as˘ aturile de caracter, care asigur˘ a unui om succesul s ¸i stima celorlal¸ ti — dorin¸ ta nest˘ avilit˘ a dup˘ a ceva mult mai bun, voin¸ ta nestr˘ amutat˘ a, activitatea consecvent˘ a, neobosita ˘ — sunt indestructibile. Prin harul lui Dumnezeu, ei vor perseveren¸ ta ˘ de interesele vremelnice [22] fi îndrepta¸ ti spre ¸ tinte tot atât de înalte fa¸ ta ˘ de p˘ s ¸i egoiste, cât sunt cerurile fa¸ ta amânt. „De la început, Dumnezeu v-a ales pentru mântuire“, spune apostolul Pavel „în sfin¸ tirea Duhului s ¸i credin¸ ta adev˘ arului“(2 Tesaloniceni 2, 13). În acest text, sunt men¸ tiona¸ ti cei doi agen¸ ti ai lucr˘ arii de salvare — influen¸ ta divin˘ as ¸i credin¸ ta puternic˘ as ¸i vie a celor care-L urmeaz˘ a pe Hristos. Sfin¸ tirea prin Duhul s ¸i credin¸ ta în adev˘ ar sunt cele prin care devenim împreun˘ a lucr˘ atori cu Dumnezeu. Hristos a¸ steapt˘ a colaborarea bisericii Sale. El nu inten¸ tioneaz˘ a s˘ a aduc˘ a îmbun˘ at˘ a¸ tiri Cuvântului S˘ au. El Si-a ¸ terminat lucrarea în ceea ce prive¸ ste inspirarea acestui Cuvânt. Sângele lui Isus Hristos, Duhul Sfânt, Cuvântul Sfânt, sunt ale noastre. Obiectivul acestei oferte a cerului se afl˘ a înaintea noastr˘ a — mântuirea sufletelor pentru care a murit Hristos. Depinde îns˘ a de noi dac˘ a ne vom bizui pe f˘ ag˘ aduin¸ tele lui Dumnezeu s ¸i vom deveni împreun˘ a lucr˘ atori cu El. Agen¸ tii divini s ¸i umani trebuie s˘ a coopereze în lucrare: „Oricine este din adev˘ ar, ascult˘ a glasul Meu“, afirma Isus (Ioan 18, 37). Fiind participant la consiliile cere¸ sti ale lui Dumnezeu s ¸i ˘ în ve¸ o prezen¸ ta snicele în˘ al¸ timi ale Sanctuarului, toate elementele adev˘ arului se aflau în El. El era cu Dumnezeu. A-L prezenta în orice demers misionar pe Isus, r˘ astignit, înseamn˘ a mai mult decât pot în¸ telege min¸ tile m˘ arginite. „El era str˘ apuns pentru p˘ acatele noastre, zdrobit pentru f˘ ar˘ adelegile noastre, pedeapsa care ne d˘ a pacea a c˘ azut peste El, s ¸i prin r˘ anile Lui suntem t˘ am˘ adui¸ ti“(Isaia 53, 5). „Pe Cel ce n-a cunoscut nici un p˘ acat, El L-a f˘ acut p˘ acat pentru noi, [23] ca noi s˘ a fim neprih˘ anirea lui Dumnezeu în El“(2 Corinteni 5, 21). Hristos r˘ astignit pentru p˘ acatele noastre, Hristos înviat din mor¸ ti, Hristos în˘ al¸ tat la cer ca Mijlocitor al nostru — aceasta este s ¸tiin¸ ta ˘m s mântuirii pe care trebuie s-o înv˘ a¸ ta ¸i s-o posed˘ am. Aceasta trebuie s˘ a fie sarcina lucr˘ arii noastre. Crucea lui Hristos! Înv˘ a¸ ta¸ ti-l s ¸i iar înv˘ a¸ ta¸ ti-l pe elev despre ea. Cât de mul¸ ti cred ceea ce trebuie despre cruce? Cât de mul¸ ti o au

S ¸ tiin¸ ta de c˘ ap˘ atâi

25

în studiu s ¸i-i cunosc adev˘ arata însemn˘ atate? Ar putea exista vreun cre¸ stin în lumea noastr˘ a, f˘ ar˘ a crucea lui Hristos? Face¸ ti din cruce temelia adev˘ aratei educa¸ tii în s ¸coala voastr˘ a. Crucea lui Hristos ˘ torilor no¸ este la fel de apropiat˘ a înv˘ a¸ ta stri — s ¸i trebuie în¸ teleas˘ a de ei — cum era pentru Pavel, care a putut spune: „departe de mine gândul s˘ a m˘ a laud cu altceva decât cu crucea Domnului nostru Isus ˘ de mine s ˘ de Hristos, prin care lumea este r˘ astignit˘ a fa¸ ta ¸i eu fa¸ ta lume“(Galateni 6, 14). ˘ torii De la cel mai de seam˘ as ¸i pân˘ a la cel mai mic dintre ei, înv˘ a¸ ta trebuie s˘ a caute s˘ a în¸ teleag˘ a ce înseamn˘ a slava crucii lui Hristos. Apoi, prin sfat s ¸i exemplu, ei pot s˘ a-¸ si înve¸ te elevii despre binecuvânt˘ arile pe care aceasta le aduce acelora care o poart˘ a b˘ arb˘ ate¸ ste s ¸i temerar. Mântuitorul afirm˘ a: „Dac˘ a voie¸ ste cineva s˘ a vin˘ a dup˘ a Mine, s˘ a se lepede de sine, s˘ a-¸ si ia crucea s ¸i s˘ a M˘ a urmeze“(Matei 16, 24). Si ¸ pentru to¸ ti cei care o ridic˘ as ¸i o poart˘ a, urmându-L pe Isus, crucea este o chez˘ as ¸ie a coroanei nemuririi pe care o vor primi. Educatorii care nu vor lucra în aceast˘ a direc¸ tie, nu sunt demni ˘ tori, întoarce¸ de numele lor. Înv˘ a¸ ta ti-v˘ a de la exemplul lumii, înceta¸ ti cu vizibila glorificare a marilor oameni; întoarce¸ ti mintea elevilor vo¸ stri de la tot ceea ce nu glorific˘ a crucea lui Hristos. Mesia cel r˘ astignit este punctul central al întregului cre¸ stinism. Lec¸ tiile cele [24] mai importante de înv˘ a¸ tat pentru educatori s ¸i studen¸ ti sunt acelea care arat˘ a nu spre lume, ci dinspre lume spre crucea de pe Calvar. A ajunge divin, a ajunge asemenea lui Dumnezeu — iat˘ a¸ tinta de atins. Înaintea s ¸colarului st˘ a deschis˘ a o c˘ arare de continuu progres. El are de atins o ¸ tint˘ a, de întruchipat un caracter, care cuprinde în sine tot ce este bun, curat s ¸i nobil. El va face cât mai repede s ¸i ˘ . Dar mai departe progrese în fiece ramur˘ a de adev˘ arat˘ a cuno¸ stin¸ ta eforturile sale vor fi îndreptate spre dobândirea unor lucruri care sunt cu atât mai pe sus de interesele egoiste s ¸i lume¸ sti, pe cât este de ˘ de p˘ sus cerul fa¸ ta amânt. Cine lucreaz˘ a împreun˘ a cu inten¸ tiile divine, ca s˘ a dea tineretului cuno¸ stin¸ ta de Dumnezeu s ¸i s˘ a formeze caracterul în conformitate cu al Domnului, face o lucrare mare s ¸i înalt˘ a ca cerul s ¸i întins˘ a ca universul; o educa¸ tie, care nu poate fi terminat˘ a în via¸ ta aceasta, ci care se va continua s ¸i în via¸ ta viitoare; o educa¸ tie care asigur˘ a elevului doritor de succes un certificat al s ¸colii preg˘ atitoare de pe [25] p˘ amânt, spre a fi admis în înalta s ¸coal˘ a de sus.

˘ torul adev˘ Capitolul 3 — Înv˘ a¸ ta arului, singurul educator sigur
În lume sunt dou˘ a clase de educatori. Una este format˘ a din cei pe care Dumnezeu îi face canale de lumin˘ a; cealalt˘ a este a celor pe care Satana îi folose¸ ste ca agen¸ ti ai s˘ ai — în¸ telep¸ ti în a face r˘ aul. Una contempl˘ a caracterul lui Dumnezeu s ¸i cre¸ ste în cunoa¸ sterea lui Isus. Ea este complet dedicat˘ a acelor lucruri care aduc iluminare s ¸i în¸ telepciune cereasc˘ a, spre în˘ al¸ tarea sufletului. Orice capacitate a educatorilor din aceast˘ a clas˘ a este în slujba lui Dumnezeu. Chiar s ¸i gândurile lor sunt supuse lui Hristos. Cealalt˘ a clas˘ a este asociat˘ a cu prin¸ tul întunericului, care este permanent în alert˘ a pentru a g˘ asi posibilitatea de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii s ¸tiin¸ ta r˘ aului s ¸i care, dac˘ a i se permite, nu va pregeta s˘ a-¸ si imprime calea în inim˘ as ¸i în minte. Este mare nevoie de ridicarea standardului neprih˘ anirii în s ¸colile ˘ turi dup˘ noastre, de predarea acelei înv˘ a¸ ta a rânduiala lui Dumnezeu. Dac˘ a Hristos ar intra în institu¸ tiile noastre de educare a tinerilor, le-ar cur˘ a¸ ti a¸ sa cum a cur˘ a¸ tit templul, eliminând multe lucruri care ˘ nefast˘ au o influen¸ ta a. Multe dintre c˘ ar¸ tile pe care le studiaz˘ a tinerii ar fi date la o parte, s ¸i, în locul lor, ar fi puse altele, promovând o cunoa¸ stere bogat˘ as ¸i abundând în comori pentru inim˘ as ¸i minte, care ˘ conduita. s˘ a c˘ al˘ auzeasc˘ a în siguran¸ ta Este scopul lui Dumnezeu acela ca falsele principii, falsele ra¸ tio[26] namente s ¸i sofistic˘ ari ale lui Satana s˘ a fie p˘ astrate în mintea tinerilor s ¸i a copiilor no¸ stri? Vor fi prezentate elevilor no¸ stri lucruri p˘ agâne, drept acumul˘ ari de valoare la bagajul lor de cuno¸ stin¸ te? θ si imagineaz˘ a aceia care se declar˘ a reformatori ce caut˘ a s˘ a-i îndrume pe copii s ¸i tineri pe calea dreapt˘ a, pe calea trasat˘ a pentru r˘ ascump˘ ara¸ tii Domnului, c˘ a Dumnezeu vrea ca ei s˘ a prezinte tinerilor, spre studiu, ceea ce Îi reprezint˘ a gre¸ sit caracterul s ¸i Îl pune într-o lumin˘ a fals˘ a? Vor fi ideile necredincio¸ silor s ¸i teoriile u¸ suraticilor considerate demne de aten¸ tia elevului, pentru motivul c˘ a sunt emana¸ tii ale unor oameni pe care lumea îi admir˘ a ca fiind mari gânditori? Vor culege cei care-¸ si declar˘ a credin¸ ta în Dumnezeu idei s ¸i expresii ale 26

Înv˘ a¸ ta ˘ torul adev˘ arului, singurul educator sigur

27

acestor autori nesfin¸ ti, ¸ tinându-le ca pe ni¸ ste giuvaeruri pre¸ tioase, care trebuie p˘ astrate printre comorile min¸ tii? Fereasc˘ a Dumnezeu! Domnul a rev˘ arsat peste ace¸ sti oameni, pe care lumea îi admir˘ a, daruri intelectuale inestimabile s ¸i i-a înzestrat cu min¸ ti superioare. Dar ei nu s ¸i-au folosit puterile spre slava lui Dumnezeu. Ei s-au desp˘ ar¸ tit de El, a¸ sa cum a f˘ acut s ¸i Satana. Dar, f˘ acând aceasta, leau mai r˘ amas înc˘ a multe din valoroasele resurse intelectuale, date de Domnul. Pe acestea, îns˘ a, le-au pus într-o slujb˘ a gre¸ sit˘ a pentru ˘ mintelor lor lume¸ a da satisfac¸ tie sim¸ ta sti, pentru a face atractive concep¸ tiile prin¸ tului r˘ aului. Este adev˘ arat c˘ a, în scrierile necredincio¸ silor, se g˘ asesc gânduri nobile, atractive pentru minte. Dar ele au o explica¸ tie. Nu a fost [27] Satana purt˘ ator de lumin˘ a, p˘ arta¸ s la slava lui Dumnezeu în cer s ¸i imediat dup˘ a Isus, în ceea ce prive¸ ste puterea s ¸i maiestatea? În cuvintele Inspira¸ tiei, el este descris ca fiind plin de în¸ telepciune s ¸i des˘ avâr¸ sit în frumuse¸ te. Profetul declar˘ a: „A¸ sa vorbe¸ ste Domnul Dumnezeu: ajunsesei la cea mai înalt˘ a des˘ avâr¸ sire, erai plin de în¸ telepciune s ¸i des˘ avâr¸ sit în frumuse¸ te. Erai un heruvim ocrotitor, cu aripile întinse; te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu s ¸i umblai prin mijlocul pietrelor scânteietoare. Ai fost f˘ ar˘ a prihan˘ a în c˘ aile tale, din ziua când ai fost f˘ acut, pân˘ a în ziua când s-a g˘ asit nelegiuirea în tine“(Ezechiel 28, 12.14.15). Lucifer a pervertit m˘ are¸ tia s ¸i puterea cu care l-a înzestrat Creatorul. Cu toate acestea, când î¸ si urm˘ are¸ ste scopul, el poate provoca ˘ minte de admira¸ oamenilor sim¸ ta tie. Satana poate s˘ a-¸ si inspire agen¸ tii ˘ toare s cu gânduri ce par în˘ al¸ ta ¸i nobile. N-a venit el la Isus cu citate din Scriptur˘ a atunci când inten¸ tiona s˘ a-L cople¸ seasc˘ a cu ispita? Tot ˘ de bun˘ a¸ sa vine s ¸i la oameni, mascându-¸ si ispitele sub o aparen¸ ta atate s ¸i f˘ acându-i s˘ a-l cread˘ a nu vr˘ ajma¸ sul, ci mai degrab˘ a prietenul omenirii. În acest mod a sedus el oamenii, ademenindu-i cu ispite subtile s ¸i dezorientându-i cu aparen¸ te în¸ sel˘ atoare. Dumnezeu prezentat gre¸ sit Satana Îi imput˘ a lui Dumnezeu toate relele pe care le mo¸ stene¸ ste natura uman˘ a. El Îl prezint˘ a ca pe un Dumnezeu care Se bucur˘ a de suferin¸ tele creaturilor Sale, un Dumnezeu r˘ azbun˘ ator s ¸i insensibil. Satana este cel care a inventat doctrina chinului ve¸ snic ca pedeaps˘ a [28]

28

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ pentru p˘ acat, pentru c˘ a astfel putea s˘ a-i duc˘ a pe oameni la necredin¸ ta s ¸i r˘ azvr˘ atire, s˘ a tulbure sufletele s ¸i s˘ a detroneze ra¸ tiunea uman˘ a. Privind pe p˘ amânt s ¸i v˘ azând r˘ at˘ acirile în care sunt du¸ si oamenii, ˘ tor divin. Prin Dumnezeu s ¸tia c˘ a trebuia s˘ a mearg˘ a acolo un Înv˘ a¸ ta prezent˘ arile incorecte ale vr˘ ajma¸ sului, mul¸ ti au fost atât de am˘ agi¸ ti, încât s-au închinat unui dumnezeu fals, îmbr˘ acat în atributele unui ˘s caracter satanic. Aceia care se afl˘ a în ignoran¸ ta ¸i întuneric moral trebuie s˘ a primeasc˘ a lumin˘ a, lumina spiritual˘ a, pentru c˘ a lumea nu-L cunoa¸ ste pe Dumnezeu s ¸i El trebuie descoperit în¸ telegerii oamenilor. Adev˘ arul a privit din cer pe p˘ amânt s ¸i n-a v˘ azut reflectarea imaginii Sale, întrucât norii den¸ si ai întunericului spiritual înv˘ aluiau lumea. Numai Domnul era în stare s˘ a risipeasc˘ a ace¸ sti nori, pentru c˘ a El este Lumina lumii. Prin prezen¸ ta Sa, El a putut s˘ a destrame umbrele întunecate pe care Satana le-a aruncat între om s ¸i Dumnezeu. O prezentare adev˘ arat˘ a Fiul lui Dumnezeu a venit pe acest p˘ amânt pentru a ar˘ ata oamenilor caracterul Tat˘ alui, ca ei s˘ a poat˘ a înv˘ a¸ ta s˘ a I se închine în spirit s ¸i în adev˘ ar. El a venit pentru a sem˘ ana adev˘ arul în lume. El avea cheile tuturor comorilor în¸ telepciunii s ¸i putea s˘ a deschid˘ a por¸ tile ˘ nedescoperite surse de cunoa¸ s ¸tiin¸ tei s ¸i s˘ a pun˘ a în eviden¸ ta stere, esen¸ tiale pentru mântuire. Lumina care lumineaz˘ a tot omul venit pe [29] lume s ¸i orice aspect al adev˘ arului Îi erau cunoscute. ˘ torii vremii îi instruiau pe oameni În zilele lui Hristos, înv˘ a¸ ta în tradi¸ tiile p˘ arin¸ tilor, prin basme copil˘ are¸ sti, amestecate cu idei ale celor considera¸ ti a fi înalte autorit˘ a¸ ti. Dar nimeni nu putea afla ˘ tura lor. lumin˘ a sau putere în înv˘ a¸ ta Isus vorbea ca nimeni altul pân˘ a la El. El rev˘ arsa peste oameni întreaga bog˘ a¸ tie de cunoa¸ stere s ¸i în¸ telepciune a cerului. El nu venise pentru a prezenta incertitudini, ci pentru a rosti adev˘ arul fundamentat pe principii. Isus ar fi putut face dezv˘ aluiri s ¸tiin¸ tifice, care s˘ a pun˘ a în inferioritate descoperirile celor mai mari savan¸ ti, dar nu aceasta era misiunea Lui. El a venit pentru a-i c˘ auta s ¸i salva pe cei pierdu¸ ti, s ¸i nu Si-ar ¸ fi permis s˘ a se abat˘ a de la acest obiectiv. El a redescoperit adev˘ aruri care fuseser˘ a îngropate sub balastul erorii s ¸i le-a debarasat de preten¸ tiile s ¸i tradi¸ tiile oamenilor, proclamându-le apoi pentru a d˘ ainui ve¸ snic. El a scos adev˘ arul la lumin˘ as ¸i l-a pus în forma

Înv˘ a¸ ta ˘ torul adev˘ arului, singurul educator sigur

29

potrivit˘ a pentru a putea str˘ aluci în splendoarea lui original˘ a. Ce minune, mul¸ timile mergeau în urma Domnului, ascultând cuvintele Lui s ¸i-I aduceau slav˘ a! Hristos aducea lumii ceva cu totul contrar prezent˘ arilor lui Satana, referitoare la caracterul lui Dumnezeu, s ¸i c˘ auta s˘ a-i conving˘ a de iubirea Tat˘ alui, care „atât de mult a iubit lumea, c˘ a a dat pe singurul ˘ Lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s˘ a nu piar˘ a, ci s˘ a aib˘ a via¸ ta ve¸ snic˘ a“(Ioan 3, 16). El le-a subliniat oamenilor necesitatea rug˘ aciunii, a poc˘ ain¸ tei, a m˘ arturisirii s ¸i a p˘ ar˘ asirii p˘ acatului s ¸i i-a înv˘ a¸ tat [30] cinstea, toleran¸ ta, mila s ¸i compasiunea, cerându-le s˘ a îi iubeasc˘ a nu numai pe cei care îi iubeau, ci s ¸i pe aceia care îi urau s ¸i-i tratau ostil. Prin toate acestea, El le ar˘ ata caracterul Tat˘ alui, care este îndelung r˘ abd˘ ator, milos, plin de iubire, încet la mânie s ¸i plin de bun˘ atate s ¸i de adev˘ ar. Când Moise i-a cerul Domnului s˘ a-i arate slava Sa, Domnul a spus: „Voi face s˘ a treac˘ a pe dinaintea ta toat˘ a frumuse¸ tea Mea“ (Exodul 33,19). „Si ¸ Domnul a trecut pe dinaintea lui, s ¸i a strigat: «Domnul Dumnezeu este un Dumnezeu plin de îndurare s ¸i milostiv, încet la mânie, plin de bun˘ atate s ¸i credincio¸ sie, care θ si ¸ tine dragostea pân˘ a în mii de neamuri de oameni, iart˘ a f˘ ar˘ adelegea, r˘ azvr˘ atirea s ¸i p˘ acatul, dar nu socote¸ ste pe cel vinovat drept nevinovat, s ¸i pedepse¸ ste f˘ ar˘ adelegea în copii s ¸i în copiii copiilor lor pân˘ a la al treilea s ¸i al patrulea neam!» Îndat˘ a Moise s-a plecat pân˘ a la p˘ amânt s ¸i s-a închinat“(Exodul 34, 6-8). Când vom fi în stare s˘ a în¸ telegem caracterul lui Dumnezeu, a¸ sa cum a f˘ acut Moise, s ¸i noi ne vom gr˘ abi s˘ a ne plec˘ am în adorare s ¸i laud˘ a. Numai în¸ telepciunea lui Dumnezeu ne poate deslu¸ si tainele planului de mântuire. În¸ telepciunea omului poate sau nu poate fi de pre¸ t, dup˘ a cum va demonstra experien¸ ta, dar în¸ telepciunea lui Dumnezeu este de neînlocuit. În ceea ce prive¸ ste acumul˘ arile omene¸ sti, ˘ în iertarea care v-a pute¸ ti avea lipsuri, dar trebuie s˘ a ave¸ ti credin¸ ta fost adus˘ a cu un pre¸ t infinit, altfel toat˘ a în¸ telepciunea dobândit˘ a pe p˘ amânt va pieri o dat˘ a cu voi. Vom aduce în s ¸colile noastre pe sem˘ an˘ atorul de neghin˘ a? Vom îng˘ adui noi oamenilor care au fost înv˘ a¸ ta¸ ti de vr˘ ajma¸ sul a tot ce înseamn˘ a adev˘ ar s˘ a se ocupe de educa¸ tia tinerilor no¸ stri? Sau vom lua Cuvântul lui Dumnezeu drept c˘ al˘ auza noastr˘ a? De ce s˘ a lua¸ ti cuvintele nestatornice ale oamenilor drept în¸ telepciune de admirat, [31]

30

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

când o în¸ telepciune mai mare s ¸i sigur˘ a v˘ a st˘ a la dispozi¸ tie? De ce supune¸ ti aten¸ tiei elevilor autori minori, când Cel ale c˘ arui cuvinte sunt ˘ v˘ duh s ¸i via¸ ta a invit˘ a: „Veni¸ ti la Mine to¸ ti cei trudi¸ ti s ¸i împov˘ ara¸ ti, s ¸i Eu v˘ a voi da odihn˘ a. Lua¸ ti jugul Meu asupra voastr˘ a, s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti de la Mine, c˘ aci Eu sunt blând s ¸i smerit cu inima; s ¸i ve¸ ti g˘ asi odihn˘ a pentru sufletele voastre“(Matei 11, 28.29). Isus sf˘ atuia: „Lucra¸ ti nu pentru mâncarea pieritoare, ci pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a s ¸i pe care v-o va da Fiul omului; c˘ aci Tat˘ al, adic˘ a Însu¸ si Dumnezeu, pe El L-a însemnat cu pecetea Lui“(Ioan 6, 27). Când vom asculta ˘ turile Scripturii s de acest cuvânt, vom în¸ telege corect înv˘ a¸ ta ¸i vom aprecia adev˘ arul ca pe cea mai de pre¸ t comoar˘ a cu care s˘ a ne îmbog˘ a¸ tim mintea s ¸i vom avea astfel în noi un izvor de ap˘ a a vie¸ tii, rugându-ne asemenea psalmistului: „Deschide-mi ochii ca s˘ a v˘ ad lucrurile minunate ale Legii Tale“. Vom vedea atunci c˘ a „judec˘ a¸ tile Domnului sunt adev˘ arate, toate sunt drepte. Ele sunt mai de pre¸ t decât aurul, decât aurul curat, sunt mai dulci decât mierea, decât picurul de faguri.“(Psalmii 119, 18; 19, 9-11). ˘ . Numai acela are via¸ ˘ , care este Numai via¸ ta poate da via¸ ta ta ˘. conectat la Izvorul vie¸ tii, s ¸i numai el poate fi un canal de via¸ ta ˘ torul trebuie s˘ Pentru ca s˘ a-¸ si îndeplineasc˘ a menirea, înv˘ a¸ ta a fie o întrupare vie a adev˘ arului, un canal viu, prin care în¸ telepciunea s ¸i ˘ curat˘ via¸ ta s˘ a poat˘ a fi transmise. O via¸ ta a, rezultat al unor principii ferme s ¸i obiceiuri corecte, trebuie, prin urmare, s˘ a fie considerat˘ a [32] drept cea mai important˘ a calificare.

Capitolul 4 — Slujirea neegoist˘ a — legea cerului
Dragostea, temelia crea¸ tiunii s ¸i a r˘ ascump˘ ar˘ arii, este fundamentul adev˘ aratei educa¸ tii. Acest adev˘ ar este prezentat clar în Legea pe care Dumnezeu a dat-o drept c˘ al˘ auz˘ a a vie¸ tii. Prima s ¸i marea porunc˘ a este: „S˘ a iube¸ sti pe Domnul Dumnezeul t˘ au, cu toat˘ a inima ta, cu tot sufletul t˘ au, cu tot cugetul t˘ au s ¸i cu toat˘ a puterea ta“(Marcu 12, 30). A-L iubi pe Cel ve¸ snic, pe cel Atot¸ stiutor, cu toat˘ a puterea s ¸i din toat˘ a inima înseamn˘ a perfec¸ tiunea dezvolt˘ arii oric˘ arei capacit˘ a¸ ti, ˘ — trup, minte, s înseamn˘ a c˘ a în întreaga ta fiin¸ ta ¸i suflet — trebuie restaurat chipul lui Dumnezeu. Asemenea cu prima, este s ¸i a doua porunc˘ a: „S˘ a iube¸ sti pe aproapele t˘ au ca pe tine însu¸ ti“(Marcu 12, 31). Legea iubirii cere devotare cu trup, minte s ¸i suflet în slujirea lui Dumnezeu s ¸i a semenilor no¸ stri. Si ¸ f˘ acându-ne o binecuvântare pentru oameni, în acela¸ si timp ea ne aduce s ¸i nou˘ a binecuvânt˘ ari s ¸i mai mari. Altruismul st˘ a la baza întregii cre¸ steri adev˘ arate. Printr-o slujire neegoist˘ a, primim cea mai înalt˘ a cultur˘ as ¸i orice talent. Roada slujirii de sine În cer, Lucifer dorea s˘ a fie primul ca putere s ¸i autoritate. El voia s˘ a fie Dumnezeu, s˘ a fie legiuitorul cerului. Pentru aceast˘ a cauz˘ a, el i-a c⸠stigat pe mul¸ ti dintre îngeri. Atunci, cu o¸ stirea lui rebel˘ a, a fost alungat din cur¸ tile lui Dumnezeu. Lucrarea de r˘ azvr˘ atire s ¸i de c˘ autare de sine a fost continuat˘ a pe p˘ amânt. Prin ispita satisfacerii sinelui [33] s ¸i a ambi¸ tiei, Satana a reu¸ sit c˘ aderea primilor no¸ stri p˘ arin¸ ti. Iar, de atunci s ¸i pân˘ a acum, satisfacerea ambi¸ tiei omene¸ sti s ¸i a dorin¸ telor egoiste s-a dovedit a fi ruina omenirii. Dup˘ a Dumnezeu, Adam trebuia s˘ a fie capul familiei p˘ amânte¸ sti, care s˘ a p˘ astreze principiile familiei cere¸ sti. Aceasta ar fi adus pace s ¸i fericire. Dar Satana era hot˘ arât s˘ a se opun˘ a legii prin care, „nici unul dintre noi nu tr˘ aie¸ ste pentru sine“(Romani 14, 7). El dorea s˘ a tr˘ aiasc˘ a pentru sine s ¸i c˘ auta s˘ a devin˘ a un centru al influen¸ tei. Acesta este 31

32

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

motivul care a stârnit r˘ azvr˘ atire în cer s ¸i acceptarea lui de c˘ atre om a adus p˘ acatul pe p˘ amânt. Când Adam a p˘ ac˘ atuit, omul a rupt leg˘ atura cu punctul de comand˘ a din cer s ¸i un demon a devenit puterea central˘ a în lume. Acolo unde ar fi trebuit s˘ a fie tronul lui Dumnezeu, Satana s ¸i-a stabilit tronul s˘ au. Oamenii s ¸i-au depus omagiul ca o jertf˘ a de bun˘ avoie la picioarele vr˘ ajma¸ sului. C˘ alcarea Legii lui Dumnezeu a adus dup˘ a sine nenorocire s ¸i moarte. Prin neascultare, puterile omului au fost pervertite s ¸i egoismul a luat locul iubirii. Natura lui a devenit atât de slab˘ a, încât omului îi era acum imposibil s˘ a reziste puterii celui r˘ au. Astfel, ispititorul î¸ si vedea ajuns scopul de a se interfera în planul divin al crea¸ tiunii s ¸i de a umple p˘ amântul de nenorocire s ¸i dezastru. Oamenii s ¸i-au ales un legiuitor care i-a pus în lan¸ turile robiei sale. Remediul Privind la om, Dumnezeu i-a v˘ azut starea nenorocit˘ as ¸i a g˘ asit un remediu. Hristos a fost darul S˘ au f˘ acut lumii pentru reabilitarea [34] omului. Fiul lui Dumnezeu a fost desemnat s˘ a vin˘ a pe acest p˘ amânt pentru a lua natura uman˘ as ¸i, prin exemplul S˘ au, s˘ a fie o mare putere de înv˘ a¸ tare pentru oameni. Experien¸ ta Sa ca om avea s˘ a-i fac˘ a pe oameni s˘ a reziste puterii lui Satana. El a venit pentru a modela caracterul s ¸i pentru a-i da omului puterea min¸ tii, pentru a r˘ aspândi peste tot razele adev˘ aratei educa¸ tii, pentru ca adev˘ aratul ¸ tel al vie¸ tii s˘ a nu fie pierdut din vedere. Fiii oamenilor experimentaser˘ a pe viu cuno¸ stin¸ ta r˘ aului, iar Isus venea în lume pentru a le ar˘ ata c˘ a El s˘ adise pentru ei pomul vie¸ tii, ale c˘ arui frunze sunt pentru t˘ am˘ aduirea popoarelor. ˘ c˘ Via¸ ta lui Hristos pe p˘ amânt ne înva¸ ta a a avea o educa¸ tie înalt˘ a nu echivaleaz˘ a cu a c⸠stiga popularitate, cu a-¸ ti procura avantaje ˘ lume¸ sti, cu a avea toate nevoile vremelnice asigurate din abunden¸ ta s ¸i cu a fi onorat de oamenii titra¸ ti s ¸i de oamenii boga¸ ti ai lumii. Prin¸ tul luminii a suferit neajunsurile s˘ ar˘ aciei pentru a putea cunoa¸ ste nevoile celor nevoia¸ si — El care, prin puterea Lui divin˘ a, a putut s˘ a rezolve nevoile unei mul¸ timi fl˘ amânde. Nu pentru a purta fastuoasele straie de mare preot, nu pentru a avea bog˘ a¸ tiile neamurilor a venit El pe acest p˘ amânt, ci pentru a-i sluji pe cei suferinzi s ¸i nevoia¸ si. Via¸ ta

Slujirea neegoist˘ a — legea cerului

33

Lui neag˘ a orice satisfacere de sine. Umblând s ¸i f˘ acând binele, El a ar˘ atat clar caracterul Legii lui Dumnezeu s ¸i natura slujirii Sale. Hristos putea s˘ a descopere oamenilor cele mai adânci adev˘ aruri ale s ¸tiin¸ tei. El putea s˘ a dezlege taine care au necesitat secole de sacrificiu s ¸i cercet˘ ari pentru a fi p˘ atrunse. El putea s˘ a vin˘ a cu sugestii în domeniul s ¸tiin¸ telor, care ar fi dat de gândit oamenilor s ¸i le-ar fi stimulat inventivitatea pân˘ a la încheierea timpului. Dar nu a f˘ acut asta. El n-a spus nimic pentru satisfacerea curiozit˘ a¸ tii sau stimularea ambi¸ tiei egoiste. El nu s-a ocupat de teorii abstracte, ci de chestiuni [35] esen¸ tiale în ceea ce prive¸ ste dezvoltarea caracterului, chestiuni de m˘ arire a putin¸ tei omului de a-L cunoa¸ ste pe Dumnezeu s ¸i de a-i spori puterea de a face binele. În loc s˘ a-i trimit˘ a pe oameni s˘ a studieze teoriile omene¸ sti referitoare la Dumnezeu, la Cuvântul S˘ au sau la lucr˘ arile Sale, Isus i-a înv˘ a¸ tat s˘ a-L vad˘ a discret în lucr˘ arile Sale, în Cuvântul S˘ au s ¸i-n providen¸ ta Sa. El a pus mintea acestora în leg˘ atur˘ a direct˘ a cu mintea Celui Infinit s ¸i le-a descoperit principiile care lovesc la r˘ ad˘ acina egoismului. Cei care nu cunosc educa¸ tia a¸ sa cum a fost ea predat˘ as ¸i exemplificat˘ a în via¸ ta lui Hristos nu cunosc înalta educa¸ tie. Via¸ ta Sa de ˘s umilin¸ ta ¸i moartea ru¸ sinoas˘ a au pl˘ atit pre¸ tul de r˘ ascump˘ arare pentru orice suflet. El S-a dat pe Sine pentru ridicarea celor c˘ azu¸ ti s ¸i p˘ ac˘ ato¸ si. Ne putem imagina o educa¸ tie mai înalt˘ a decât cea ob¸ tinut˘ a prin cooperare cu El? Fiec˘ aruia dintre noi, Isus îi porunce¸ ste s˘ a mearg˘ a azi s˘ a lucreze în via Sa pentru slava Numelui S˘ au, prezentând unei lumi ap˘ asate de stric˘ aciune binecuvântarea unei educa¸ tii adev˘ arate s ¸i îndreptându-i pe oameni — pe cei obosi¸ ti, împov˘ ara¸ ti, întrista¸ ti sau dezorienta¸ ti ˘ , speran¸ ˘ . El le cere — spre Izvorul a tot ce înseamn˘ a putere, via¸ ta ta educatorilor s˘ a fie ni¸ ste lucr˘ atori con¸ stiincio¸ si, s˘ a urm˘ areasc˘ a înalta educa¸ tie, pentru o conformare total˘ a voin¸ tei lui Dumnezeu. Cu sigu˘ , ei vor culege astfel r˘ ran¸ ta asplata ce vine de pe urma acestui fapt, pentru c˘ a, fiind ni¸ ste vase ale binecuvânt˘ arii lui Dumnezeu, Numele Lui va fi m˘ arit prin ei. Nu o slujire superficial˘ a, sau pentru plat˘ a, ci vie¸ ti umile, consa˘ torii s crate — iat˘ a ce a¸ steapt˘ a Dumnezeu. Înv˘ a¸ ta ¸i discipolii trebuie ˘ ce înseamn˘ ˘ consacrat˘ ˘ [36] s˘ a cunoasc˘ a din experien¸ ta a o via¸ ta a, o via¸ ta ˘ principiile sfinte, care se afl˘ care s˘ a scoat˘ a în eviden¸ ta a la temelia caracterului cre¸ stin. Aceia care î¸ si dau silin¸ ta s˘ a afle calea s ¸i voia lui

34

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Dumnezeu primesc cea mai înalt˘ a educa¸ tie posibil˘ a pentru muritor. Ei î¸ si cl˘ adesc experien¸ ta nu pe fanteziile acestei lumi, ci pe principii care sunt ve¸ snice. ˘Este privilegiul oric˘ arui discipol de a studia zilnic via¸ ta s ¸i înv˘ a¸ ta turile lui Isus. Educa¸ tia cre¸ stin˘ a înseamn˘ a acceptarea emo¸ tional˘ as ¸i ˘ turilor Mântuitorului. Ea cuprinde o umblare zilnic˘ mintal˘ a a înv˘ a¸ ta a con¸ stiincioas˘ a, pe urmele lui Hristos, Cel ce a consim¸ tit s˘ a vin˘ a pe p˘ amânt în corp omenesc pentru a avea posibilitatea s˘ a ne dea o putere inaccesibil˘ a nou˘ a, altfel. Care este aceast˘ a putere? Este puterea ˘ turile lui Hristos s de a primi înv˘ a¸ ta ¸i de a le urma cu stricte¸ te. ˘ de r˘ În împotrivirea Sa fa¸ ta au s ¸i lucrarea pentru al¸ tii, Isus a dat oamenilor un exemplu de educa¸ tie suprem˘ a. El L-a descoperit pe Dumnezeu ucenicilor S˘ ai într-un mod care a f˘ acut o lucrare deosebit˘ a în inima lor, o lucrare pe care de mult ne îndeamn˘ a s˘ a-I îng˘ aduim s˘ a o realizeze s ¸i-n inima noastr˘ a. Sunt mul¸ ti care, axându-se excesiv pe teorie, au pierdut din vedere puterea vie a exemplului Mântuitorului. Ei nu-L mai v˘ ad ca pe un slujitor umil s ¸i t˘ ag˘ aduitor de sine. Ceea ce le trebuie este o contemplare a lui Isus. Zilnic ei au nevoie de exemplul S˘ au de t˘ ag˘ aduire de sine s ¸i de sacrificiu. Avem nevoie de experien¸ ta lui Pavel, care l-a f˘ acut s˘ a scrie: „Am fost r˘ astignit împreun˘ a cu Hristos, s ¸i tr˘ aiesc, dar nu mai tr˘ aiesc eu, [37] ci Hristos tr˘ aie¸ ste în mine. Si ¸ via¸ ta pe care o tr˘ aiesc acum în trup o tr˘ aiesc în credin¸ ta în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit s ¸i S-a dat pe Sine pentru mine“(Galateni 2, 20). Cunoa¸ sterea lui Dumnezeu s ¸i a lui Isus, exprimat˘ a în caracter, este chiar cea mai înalt˘ a educa¸ tie. Ea este cheia care deschide por¸ tile cet˘ a¸ tii cere¸ sti. Inten¸ tia lui Dumnezeu este ca to¸ ti cre¸ stinii s˘ a posede aceast˘ a cunoa¸ stere. Cel a c˘ arui minte este iluminat˘ a de în¸ telegerea Cuvântului lui ˘ de El s ˘ de lume Dumnezeu î¸ si va da seama de r˘ aspunderea fa¸ ta ¸i fa¸ ta s ¸i va sim¸ ti c˘ a toate capacit˘ a¸ tile sale trebuie dezvoltate într-un mod des˘ avâr¸ sit, deoarece el este acela care s˘ a vesteasc˘ a „puterile minunate“ ale Celui ce cheam˘ a „din întuneric la lumina Sa minunat˘ a“(1 Petru 2, 9). Crescând în har s ¸i în cunoa¸ sterea Domnului Isus Hristos, el î¸ si va da seama de propriile nedes˘ avâr¸ siri, î¸ si va sim¸ ti ignoran¸ ta s ¸i va c˘ auta constant s˘ a-¸ si p˘ astreze s ¸i s˘ a-¸ si dirijeze puterile min¸ tii pentru a deveni un cre¸ stin inteligent. Discipolii p˘ atrun¸ si de Duhul Sfânt vor atinge cunoa¸ sterea la nivelul tuturor capacit˘ a¸ tilor lor. F˘ ar˘ a aceast˘ a

Slujirea neegoist˘ a — legea cerului

35

˘ , educa¸ experien¸ ta tia este dezbr˘ acat˘ a de adev˘ arata ei str˘ alucire s ¸i slav˘ a. Minunea Cuvântului lui Dumnezeu este efectul pe care-l are adev˘ arul divin asupra inimii, efect de cur˘ a¸ tire s ¸i înnobilare a sufletului prin Duhul Sfânt. Capacit˘ a¸ tile dedicate f˘ ar˘ a rezerv˘ a lui Dumnezeu, sub c˘ al˘ auzirea Duhului Sfânt, se dezvolt˘ a ferm s ¸i armonios. Consacrarea s ¸i sfin¸ tenia stabilesc o rela¸ tie atât de strâns˘ a între Isus s ¸i discipolii S˘ ai, încât ace¸ stia devin asemenea Lui. Prin puterea lui [38] Dumnezeu, caracterul slab s ¸i oscilant al omului se schimb˘ a întrunul al t˘ ariei s ¸i fermit˘ a¸ tii. Cre¸ stinul devine o persoan˘ a principial˘ a, inteligent˘ a, cu o judecat˘ a s˘ an˘ atoas˘ as ¸i echilibrat˘ a. Având leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu — izvorul luminii s ¸i al în¸ telegerii — vederile lui nealterate de propriile sale p˘ areri preconcepute se l˘ argesc, iar discern˘ amântul i se ascute. Cunoa¸ sterea lui Dumnezeu, în¸ telegerea voin¸ tei Lui descoperite — atât cât poate cuprinde mintea omeneasc˘ a — îi va face pe oameni buni atunci când este primit˘ a în caracter. Cunoa¸ sterea înseamn˘ a putere, dar ea este o putere spre bine numai asociat˘ a cu adev˘ arata sfin¸ tenie. Ea trebuie însufle¸ tit˘ a de Duhul lui Dumnezeu pentru servirea celor mai înalte aspira¸ tii. Cu cât este mai strâns˘ a leg˘ atura noastr˘ a cu Dumnezeu, cu atât mai profund putem aprecia valoarea adev˘ aratei s ¸tiin¸ te, pentru c˘ a atributele lui Dumnezeu, a¸ sa cum apar ele în ceea ce El a creat, pot fi mai bine percepute de cel care Îl cunoa¸ ste pe Creatorul tuturor lucrurilor, pe Autorul a tot ce înseamn˘ a adev˘ ar. Astfel de oameni pot c⸠stiga cel mai mult prin cunoa¸ stere, pentru c˘ a, aduse sub deplinul control al [39] Duhului Sfânt , capacit˘ a¸ tile lor sunt valorificate la maximum. [40] [41]

36

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Obiectivul s ¸colilor noastre

„Pentru ca fii no¸ stri s˘ a poat˘ a fi ca ni¸ ste l˘ astari bine crescu¸ ti în tinere¸ te, pentru ca fiicele noastre s˘ a poat˘ a fi ni¸ ste pietre unghiulare, s ¸lefuite pentru un palat.“

Capitolul 5 — Copiii s ¸i tinerii no¸ stri au nevoie de aten¸ tia noastr˘ a
Copiilor s ¸i tinerilor no¸ stri li s-a acordat mult prea pu¸ tin˘ a aten¸ tie s ¸i astfel ei n-au reu¸ sit s˘ a creasc˘ a în experien¸ ta cre¸ stin˘ a a¸ sa cum ar fi trebuit, deoarece membrii bisericii nu i-au privit cu în¸ telegere, simpatie s ¸i dorin¸ ta de a le face posibil˘ a cre¸ sterea în via¸ ta sfânt˘ a. În comunit˘ a¸ tile noastre mari se pot face foarte multe pentru tineri. E posibil s˘ a li se acorde mai pu¸ tin˘ a aten¸ tie, s˘ a li se ofere mai pu¸ tine motive pentru a deveni cre¸ stini maturi — b˘ arba¸ ti s ¸i femei în Hristos — decât în cadrul denomina¸ tiunilor pe care le-au p˘ ar˘ asit în favoarea adev˘ arului? Vor fi ei l˘ asa¸ ti în deriv˘ a, de colo pân˘ a colo, prad˘ a descuraj˘ arii s ¸i c˘ aderii în ispitele ce pândesc pretutindeni s˘ a le atrag˘ a pa¸ sii impruden¸ ti? Dac˘ a r˘ at˘ acesc s ¸i cad de la principii, îi vor condamna s ¸i le vor exagera e¸ securile tocmai acei membri ai bisericii care au neglijat s˘ a vad˘ a de mielu¸ sei? Sunt e¸ securile lor discutate s ¸i prezentate s ¸i altora, iar ei l˘ asa¸ ti prad˘ a descuraj˘ arii s ¸i disper˘ arii? Treaba imediat˘ a a membrilor bisericii noastre este aceea de a [42] deveni interesa¸ ti de tineret, pentru c˘ a acesta are nevoie necontenit de bun˘ atate, r˘ abdare, s ¸i blânde¸ te. Ah, unde sunt ta¸ tii s ¸i mamele din Israel? Ar trebui s˘ a fie mul¸ ti ispravnici ai harului lui Hristos, care ˘ de tineret, ci unul special. Ar s˘ a simt˘ a un interes nu ocazional fa¸ ta trebui s˘ a fie dintre aceia ale c˘ aror inimi sunt mi¸ scate de situa¸ tia de mil˘ a în care se afl˘ a tineretul nostru s ¸i care î¸ si dau seama c˘ a Satana lucreaz˘ a prin orice mijloc posibil pentru a-i atrage în plasa sa. Dumnezeu cere ca biserica s˘ a se trezeasc˘ a din letargia ei s ¸i s˘ a vad˘ a ce fel de slujire i se cere în aceast˘ a vreme de pericol. Mieii turmei trebuie îngriji¸ ti. Domnul cerului Se uit˘ a s˘ a vad˘ a cine face lucrarea Sa pentru copii s ¸i tineret. Ochii fra¸ tilor s ¸i surorilor noastre trebuie un¸ si cu alifie cereasc˘ a pentru a putea vedea necesit˘ a¸ tile vremii. Trebuie s˘ a ne trezim pentru a vedea ce trebuie f˘ acut în via lui Dumnezeu s ¸i pentru a ie¸ si la lucru.

38

Copiii s ¸i tinerii no¸ stri au nevoie de aten¸ tia noastr˘ a

39

O educa¸ tie multilateral˘ a Ca popor care sus¸ tine c˘ a are lumin˘ a primit˘ a, trebuie s˘ a g˘ asim mijloace prin care s˘ a asigur˘ am un corp de lucr˘ atori preg˘ ati¸ ti, care s˘ a activeze în diferitele departamente ale lucr˘ arii lui Dumnezeu. Avem nevoie de o serie de tinere s ¸i tineri bine educa¸ ti, cultiva¸ ti, pentru sanatoriile noastre, pentru lucrarea misionar˘ a medical˘ a, pentru publica¸ tii, pentru conferin¸ te, pentru câmp, într-un cuvânt. Ne trebuie tineri s ¸i tinere cu un înalt grad de cultur˘ a pentru a face cea mai bun˘ a lucrare pentru Domnul. Ceva am f˘ acut în direc¸ tia atingerii acestui [43] standard, dar suntem înc˘ a departe de standardul la care ar trebui s˘ a fim. Lua¸ ti ca biseric˘ as ¸i indivizi, trebuie s˘ a facem eforturi mai mari în a ne preg˘ ati tinerii pentru a fi mai buni în diferitele ramuri ale marii lucr˘ ari încredin¸ tate mâinilor noastre. Trebuie s˘ a stabilim planuri în¸ telepte, pentru ca min¸ tile inventive ale celor dota¸ ti s˘ a poat˘ afi dezvoltate, disciplinate s ¸i s ¸lefuite dup˘ a cel mai înalt standard, pentru ca lucrarea lui Dumnezeu s˘ a nu sufere din lips˘ a de slujitori pricepu¸ ti, care s˘ a-¸ si fac˘ a partea cu seriozitate s ¸i credincio¸ sie. To¸ ti s˘ a fie educa¸ ti Biserica dormiteaz˘ as ¸i nu-¸ si d˘ a seama de importan¸ ta educ˘ arii copiilor s ¸i a tinerilor. „De ce“, ar putea spune cineva, „aceast˘ a nevoie de a insista atât de mult pentru preg˘ atirea întregului nostru tineret? Avem impresia c˘ a, dac˘ a lu˘ am c⸠tiva dintre ei, care s-au hot˘ arât s˘ a r˘ aspund˘ a unei chem˘ ari pentru literatur˘ a sau altei chem˘ ari ce reclam˘ a o anume preg˘ atire, s ¸i ne ocup˘ am cum se cuvine de ei, am f˘ acut tot ce trebuia f˘ acut. Nu este nevoie ca tot tineretul nostru s˘ a fie atât de bine ˘ esen¸ cultivat. Nu va acoperi oare acest demers orice cerin¸ ta tial˘ a?“ „Nu!“ r˘ aspund eu. „Cât se poate de categoric, nu!“. Ce selec¸ tie am putea face în rândurile tinerilor no¸ stri? Cum am putea spune ˘ tor, cine-L va sluji cel mai bine pe noi cine este cel mai promi¸ ta Dumnezeu? Am putea, în judecata noastr˘ a, s˘ a ne lu˘ am dup˘ a aspectul exterior, a¸ sa cum a f˘ acut Samuel când a fost trimis s˘ a-l descopere pe unsul Domnului. Când falnicii fii ai lui Isai au trecut pe dinain- [44] tea lui, iar ochii i s-au oprit asupra prezen¸ tei ar˘ atoase s ¸i a staturii impun˘ atoare a celui mai mare dintre ei, lui Samuel i s-a p˘ arut c˘ a

40

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

unsul Domnului se afla în fa¸ ta sa. Dar Domnul i-a spus: „Nu te uita la înf˘ a¸ ti¸ sarea s ¸i în˘ al¸ timea staturii lui, c˘ aci l-am lep˘ adat. Domnul nu Se uit˘ a la ce se uit˘ a omul; omul se uit˘ a la ceea ce izbe¸ ste ochii, dar Domnul Se uit˘ a la inim˘ a“(1 Samuel 16, 7). Nici unul dintre acei chipe¸ si fii ai lui Isai nu avea s˘ a fie ales de Domnul. Dar când David, fiul cel mai mic, a fost chemat de la câmp s ¸i a trecut pe dinaintea lui Samuel, Domnul a spus: „Scoal˘ a-te s ¸i unge-l, c˘ aci el este“(Ver 12). Cine poate spune care din familie se va dovedi eficient în lucrarea lui Dumnezeu? To¸ ti membrii familiei s ¸i to¸ ti tinerii trebuie educa¸ ti în a¸ sa fel, încât s˘ a aib˘ a acces la binecuvânt˘ arile s ¸i privilegiile unei educa¸ tii în s ¸colile noastre, pentru a putea fi inspira¸ ti s˘ a devin˘ a împreun˘ a lucr˘ atori cu Dumnezeu. To¸ ti au nevoie de educa¸ tie, pentru a fi utili s ¸i califica¸ ti pentru pozi¸ tii de r˘ aspundere atât în via¸ ta particular˘ a, cât s ¸i în cea public˘ a. Este necesar s˘ a se fac˘ a planuri pentru existen¸ ta unui mare num˘ ar de lucr˘ atori competen¸ ti, mul¸ ti fiind buni profesori, pentru ca astfel s ¸i al¸ tii s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru marea lucrare din viitor. Fond pentru lucrarea s ¸colar˘ a Biserica trebuie s˘ a se implice s ¸i, prin influen¸ ta s ¸i mijloacele ei, s˘ a caute s˘ a sprijine atingerea acestui deziderat. Prin contribu¸ tii ˘ rii de s [45] generoase, trebuie s˘ a fie creat un fond destinat înfiin¸ ta ¸coli pentru înaintarea lucr˘ arii de educa¸ tie. Avem nevoie de oameni bine preg˘ ati¸ ti, bine educa¸ ti, care s˘ a slujeasc˘ a interesele s ¸colii. Ei trebuie s˘ a arate c˘ a nu ne putem l˘ asa tinerii s˘ a mearg˘ a la s ¸coli apar¸ tinând altor denomina¸ tiuni, c˘ a trebuie s˘ a-i strângem în s ¸coli în care preg˘ atirea lor religioas˘ a nu va fi neglijat˘ a. Stiin¸ ¸ te înalte Dumnezeu nu ne vrea cu nici un chip r˘ ama¸ si în urm˘ a în lucrarea de educa¸ tie. Dac˘ a nu avem s ¸coli pentru tinerii no¸ stri, ei vor frecventa alte seminarii sau colegii s ¸i vor fi expu¸ si ideilor necredincioase, îndoielilor s ¸i nodurilor în papur˘ a, referitoare la inspira¸ tia Bibliei. Este mult de spus în ceea ce prive¸ ste înalta educa¸ tie s ¸i mul¸ ti con˘ tura în domeniul s sider˘ a c˘ a ea const˘ a în întregime în înv˘ a¸ ta ¸tiin¸ tei s ¸i al literaturii. Dar acestea nu sunt totul. Înalta educa¸ tie include

Copiii s ¸i tinerii no¸ stri au nevoie de aten¸ tia noastr˘ a

41

cunoa¸ sterea Cuvântului lui Dumnezeu s ¸i este rezumat˘ a în cuvintele: „S˘ a te cunoasc˘ a pe Tine, singurul Dumnezeu adev˘ arat s ¸i pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu“(Ioan 17, 3). Cel mai înalt nivel de educa¸ tie este acela care va asigura cuno¸ stin¸ ta s ¸i disciplina care determin˘ a cea mai bun˘ a dezvoltare a carac˘ comparabil˘ terului s ¸i preg˘ ate¸ ste sufletul pentru o via¸ ta a cu via¸ ta lui Dumnezeu. Ve¸ snicia nu trebuie pierdut˘ a din calculul nostru. Înalta educa¸ tie este aceea care îi va înv˘ a¸ ta pe copii s ¸i pe tinerii no¸ stri s ¸tiin¸ ta cre¸ stinismului, care le va oferi o cunoa¸ stere practic˘ a a c˘ ailor lui Dumnezeu s ¸i care le va preda lec¸ tiile pe care Isus le-a dat ucenicilor [46] S˘ ai despre caracterul de Tat˘ a al lui Dumnezeu. „A¸ sa vorbe¸ ste Domnul: «În¸ teleptul s˘ a nu se laude cu în¸ telepciunea lui, cel tare s˘ a nu se laude cu t˘ aria lui, bogatul s˘ a nu se laude cu bog˘ a¸ tia lui. Ci cel ce se laud˘ a s˘ a se laude c˘ a are pricepere s ¸i c˘ a M˘ a cunoa¸ ste, c˘ as ¸tie c˘ a Eu sunt Domnul, care fac mil˘ a, judecat˘ as ¸i dreptate pe p˘ amânt! C˘ aci în acestea g˘ asesc pl˘ acere Eu, zice Domnul» (Ieremia 9, 23.24)“. S˘ a c˘ aut˘ am s˘ a urm˘ am sfatul lui Dumnezeu în toate lucrurile, pentru c˘ a El este infinit în în¸ telepciune. Deoarece n-am reu¸ sit s˘ a facem ceea ce am fi putut face pentru tinerii s ¸i copiii no¸ stri pân˘ a în prezent, s˘ a ne c˘ aim s ¸i s˘ a r˘ ascump˘ ar˘ am acum vremea. R˘ aspunderea membrilor bisericii Nu este lucrare mai important˘ a ca educa¸ tia tinerilor no¸ stri. M˘ a bucur c˘ a avem institu¸ tii unde ei pot fi feri¸ ti de influen¸ tele corup˘ atoare, atât de evidente în s ¸colile de azi. Fra¸ tii s ¸i surorile noastre trebuie s˘ a fie recunosc˘ atori c˘ a, prin providen¸ ta lui Dumnezeu, au fost înfiin¸ tate s ¸colile noastre s ¸i s˘ a fie gata s˘ a le sus¸ tin˘ a prin posibilit˘ a¸ tile lor. Orice ˘ bun˘ influen¸ ta a trebuie adus˘ a pentru sprijinirea educa¸ tiei tinerilor s ¸i ridicarea moralului lor. Ei trebuie preg˘ ati¸ ti s˘ a aib˘ a curajul de a se opune valului de poluare moral˘ a din acest veac dec˘ azut. Printr-o temeinic˘ a ancorare de puterea divin˘ a, în societate, ei pot mai degrab˘ a s˘ a formeze s ¸i s˘ a modeleze, decât s˘ a fie modela¸ ti dup˘ a tiparul lumii. Atunci când tinerii vin în colegiile noastre, ei nu trebuie s˘ a se simt˘ a ca printre ni¸ ste str˘ aini, c˘ arora nu le pas˘ a de sufletele lor. [47] ˘ pe Satana, pentru a nu Trebuie s˘ a-i ap˘ ar˘ am, ¸ tinându-l la distan¸ ta ni-i lua din bra¸ te. În Israel trebuie s˘ a fie ta¸ ti s ¸i mame care s˘ a aib˘ a grij˘ a de sufletele tinerilor, ca de ni¸ ste suflete pentru care au de dat

42

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

socoteal˘ a. Fra¸ ti s ¸i surori, nu sta¸ ti departe de tineri, ca s ¸i cum nu a¸ ti avea nici un interes sau responsabilitate în privin¸ ta lor. Voi, care v˘ a declara¸ ti de mult˘ a vreme cre¸ stini, ave¸ ti o lucrare de f˘ acut — aceea ce a-i conduce cu r˘ abdare s ¸i blânde¸ te pe calea cea dreapt˘ a. Trebuie s˘ a le ar˘ ata¸ ti c˘ a îi iubi¸ ti, c˘ a ei sunt membrii mai tineri ai familiei Domnului, r˘ ascump˘ ara¸ ti prin sângele Lui. Viitorul societ˘ a¸ tii va fi determinat de tineretul de azi. Satana face eforturi serioase s ¸i constante pentru a corupe mintea s ¸i a degrada caracterul oric˘ arui tân˘ ar. Vom r˘ amâne noi, care avem mai mult˘ a ˘ , simpli spectatori, uitându-ne cum Satana î¸ experien¸ ta si îndepline¸ ste scopul nestingherit? S˘ a st˘ am la postul nostru de gardieni, lucrând pentru ace¸ sti tineri s ¸i, cu ajutorul lui Dumnezeu, s˘ a-i recuper˘ am din capcana pierz˘ arii. În parabol˘ a, atunci când oamenii dormeau, vr˘ ajma¸ sul a sem˘ anat neghina. Iar acum, în vreme ce voi, fra¸ tii s ¸i surorile mele, nu v˘ a da¸ ti seama de lucrarea lui, Satana adun˘ a sub flamura sa o armat˘ a de tineri, bucurându-se c˘ a, prin ei, î¸ si duce r˘ azboiul împotriva lui Dumnezeu. ˘ torului Privilegiul înv˘ a¸ ta Profesorii din s ¸colile noastre au o mare s ¸i responsabilitate de purtat. Ei trebuie s˘ a fie, în vorb˘ as ¸i caracter, ceea ce vor ca elevii lor s˘ a devin˘ a — b˘ arba¸ ti s ¸i femei care se tem de Dumnezeu s ¸i lucreaz˘ a [48] pentru neprih˘ anire. Cunoscând calea dreapt˘ a, ei îi pot preg˘ ati pe tineri s˘ a mearg˘ a pe aceast˘ a cale. Ei îi vor înv˘ a¸ ta nu numai în domeniul s ¸tiin¸ telor, ci îi vor forma s˘ a aib˘ a autonomie moral˘ a, s˘ a lucreze pentru Isus s ¸i s˘ a-¸ si asume sarcini pentru cauza Lui. Profesori, ce ocazii ave¸ ti! Ce privilegiu, în accesul vostru la formarea min¸ tii s ¸i caracterului tinerilor care v˘ a sunt încredin¸ ta¸ ti! Ce bucurie ve¸ ti avea când îi ve¸ ti întâlni în preajma marelui tron alb, s ¸tiind c˘ a a¸ ti f˘ acut tot ce a¸ ti putut pentru a-i califica pentru ve¸ snicie! Dac˘ a lucrarea voastr˘ a va trece testul Marii Zile, asemenea celei mai pl˘ acute muzici, urechile voastre vor auzi binecuvântarea: „Bine rob bun s ¸i credincios, ai fost credincios în pu¸ tine lucruri, te voi pune peste multe lucruri; intr˘ a în bucuria st˘ apânului t˘ au“(Matei 25, 21). În marele ogor de secerat este mult de lucru pentru to¸ ti, iar aceia care neglijeaz˘ a s˘ a fac˘ a ceea ce pot vor fi g˘ asi¸ ti vinova¸ ti înaintea lui Dumnezeu. S˘ a lucr˘ am pentru prezent s ¸i pentru ve¸ snicie. S˘ a lucr˘ am

Copiii s ¸i tinerii no¸ stri au nevoie de aten¸ tia noastr˘ a

43

cu toate for¸ tele pe care ni le-a dat Dumnezeu, iar El va binecuvânta eforturile noastre bine direc¸ tionate. Mântuitorul dore¸ ste fierbinte salvarea tinerilor. El Se va bucura v˘ azându-i în preajma tronului S˘ au, înve¸ smânta¸ ti în hainele imaculate ale neprih˘ anirii Sale. Isus a¸ steapt˘ a s˘ a pun˘ a pe capetele lor cununa vie¸ tii s ¸i s˘ a-i aud˘ a cântând ferici¸ ti glorie, slav˘ as ¸i onoare lui Dumnezeu s ¸i Mielului, în imnul biruin¸ tei, care va r˘ asuna necontenit în [49] cur¸ tile cerului.

Capitolul 6 — Obiectivul primordial al educatiei
Printr-o concep¸ tie gre¸ sit˘ a despre adev˘ arata natur˘ as ¸i finalitate a educa¸ tiei, mul¸ ti au ajuns la grave s ¸i chiar fatale gre¸ seli. O astfel de gre¸ seal˘ a se face atunci când punerea în rânduial˘ a a emo¸ tiilor sau stabilirea de principii sunt neglijate, într-un efort de a se asigura o cultur˘ a general˘ a, sau atunci când interesele ve¸ snice sunt trecute cu ˘ avid˘ vederea dintr-o dorin¸ ta a de avantaje vremelnice. A face din posedarea onoarei lume¸ sti sau a bog˘ a¸ tiilor motivul determinant este nedemn de cel care a fost r˘ ascump˘ arat prin sângele lui Hristos. Stiin¸ ¸ ta noastr˘ a ar trebui s˘ a fie mai degrab˘ a dobândirea cunoa¸ sterii s ¸i în¸ telepciunii de a putea deveni cre¸ stini mai buni, preg˘ ati¸ ti pentru un randament mai bun, pentru o slujire mai credincioas˘ a Creatorului nostru s ¸i pentru ca, prin exemplul s ¸i influen¸ ta noastr˘ a, s˘ a-i conducem s ¸i pe al¸ tii s˘ a-L sl˘ aveasc˘ a pe Dumnezeu. Iat˘ a ceva real, palpabil — nu doar cuvinte, ci fapte. Nu numai sentimente, ci slujirea întregii vie¸ tii trebuie consacrat˘ a F˘ ac˘ atorului nostru. Singurul model perfect Readucerea omului în armonie cu Dumnezeu, în˘ al¸ tarea s ¸i înnobilarea condi¸ tiei sale morale, astfel încât s˘ a poat˘ a din nou reflecta imaginea Creatorului, este, deci, marele scop al întregii educa¸ tii s ¸i discipline a vie¸ tii. Atât de important˘ a a fost aceast˘ a lucrare, încât Mântuitorul a p˘ ar˘ asit cur¸ tile cerului s ¸i a venit personal pe acest p˘ amânt pentru a-i putea înv˘ a¸ ta pe oameni cum s˘ a ob¸ tin˘ a calificarea ˘ mai înalt˘ pentru o via¸ ta a. Vreme de 30 de ani, El a locuit ca om printre oameni, a trecut prin experien¸ tele vie¸ tii umane, în calitate de [50] copil, tân˘ ar s ¸i apoi b˘ arbat; El a suportat cele mai dure încerc˘ ari pentru a putea prezenta o ilustra¸ tie vie a adev˘ arurilor pe care le înv˘ a¸ ta. ˘ tor trimis de la Dumnezeu, El i-a instruit pe fiii oamenilor Ca Înv˘ a¸ ta trei ani de zile, apoi, l˘ asând lucrarea pe mâna colaboratorilor pe care Si ¸ I-a ales, S-a în˘ al¸ tat la cer. Îns˘ a grija Lui în aceast˘ a lucrare nu

44

Obiectivul primordial al educatiei

45

este mai mic˘ a nici acum. Din cur¸ tile de sus, El prive¸ ste cu cel mai profund interes înaintarea cauzei pentru care Si-a ¸ dat via¸ ta. Caracterul lui Hristos este singurul model perfect pe care trebuie s˘ a-l copiem. Poc˘ ain¸ ta s ¸i credin¸ ta, supunerea voin¸ tei s ¸i închinarea afectivit˘ a¸ tii înaintea lui Dumnezeu sunt mijloacele h˘ ar˘ azite împlinirii acestei lucr˘ ari. Ob¸ tinerea unei cunoa¸ steri a acestui plan divin trebuie s˘ a fie preocuparea de c˘ ap˘ atâi în studiul nostru; iar conformarea la cerin¸ tele lui s˘ a fie primul nostru efort. Solomon spunea c˘ a „Începutul în¸ telepciunii este frica de Domnul“(Proverbe 9, 10). Referitor la valoarea s ¸i importan¸ ta acestei în¸ telepciunii, el afirm˘ a: „Iat˘ a începutul în¸ telepciunii: dobânde¸ ste în¸ telepciunea s ¸i, cu tot ce ai, dobânde¸ ste priceperea“(Proverbe 4, 7); „C˘ aci c⸠stigul pe care-l aduce ea este mai bun decât al argintului s ¸i venitul adus de ea este mai de pre¸ t decât aurul, ea este mai de pre¸ t decât m˘ arg˘ aritarele s ¸i toate comorile tale nu se pot asemui cu ea“(Proverbe 3, 14.15). Scoala ¸ lui Hristos ˘ dobândirea în¸ Cel ce caut˘ a cu sârguin¸ ta telepciunii s ¸colilor omene¸ sti trebuie s˘ a nu uite c˘ as ¸i o alt˘ as ¸coal˘ a îl vrea ca elev. Hristos a fost ˘ tor pe care l-a v˘ cel mai mare înv˘ a¸ ta azut lumea vreodat˘ a. El a adus ˘ direct din cer. Lec¸ omului s ¸tiin¸ ta tiile pe care ni le-a dat sunt ceea [51] ce ne trebuie atât pentru prezent, cât s ¸i pentru viitor. El ne prezint˘ a adev˘ aratele direc¸ tii ale vie¸ tii s ¸i felul în care putem s˘ a le atingem. În s ¸coala lui Hristos, studiile nu se încheie niciodat˘ a. Printre ˘ turilor Profeelevii ei, sunt s ¸i tineri, s ¸i b˘ atrâni. Cei ce dau curs înv˘ a¸ ta sorului divin cresc constant în în¸ telepciune, rafinament s ¸i noble¸ te a sufletului, fiind astfel preg˘ ati¸ ti pentru a intra în s ¸coala mai înalt˘ a, în care cre¸ sterea va continua de-a lungul ve¸ sniciei. Infinita În¸ telepciune ne prezint˘ a marile lec¸ tii ale vie¸ tii — lec¸ tia datoriei s ¸i lec¸ tia fericirii. Sunt dou˘ a lec¸ tii adeseori greu de înv˘ a¸ tat, dar f˘ ar˘ a ele nu putem progresa cu adev˘ arat. Ele ne pot costa efort s ¸i lacrimi, s ¸i chiar agonie, dar nu trebuie s˘ as ¸ov˘ aim sau s˘ a obosim. ˘ torului: „Vino, copile, mai sus!“ Vom auzi, în final, chemarea Înv˘ a¸ ta Aici, în aceast˘ a lume, în mijlocul încerc˘ arilor s ¸i ispitelor ei, este locul unde trebuie s˘ a dobândim calificarea pentru societatea purit˘ a¸ tii s ¸i a sfin¸ teniei. Aceia care ajung atât de absorbi¸ ti în studii mai

46

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

pu¸ tin importante, încât înceteaz˘ a s˘ a mai înve¸ te în s ¸coala lui Hristos, ˘ torul divin, respingând ofertele pierd enorm. Ei Îl jignesc pe Înv˘ a¸ ta harului S˘ au. Cu cât persist˘ a în acest demers, cu atât ei se afund˘ a mai tare în p˘ acat. Plata lor va fi propor¸ tional˘ a cu infinita valoare a binecuvânt˘ arilor pe care le-au nesocotit. ˘ regeneratoare, care transÎn religia lui Hristos exist˘ a o influen¸ ta ˘ , ridicându-l pe om deasupra oric˘ form˘ a întreaga fiin¸ ta arui viciu înjositor s ¸i în˘ al¸ tându-i gândurile s ¸i dorin¸ tele spre Dumnezeu s ¸i spre [52] cer. În leg˘ atur˘ a cu Cel Infinit, omul este f˘ acut p˘ arta¸ s la natura divin˘ a. Asupra lui, s˘ age¸ tile celui r˘ au nu au efect, pentru c˘ a este îmbr˘ acat cu plato¸ sa neprih˘ anirii lui Hristos. Fiecare capacitate, fiecare atribut cu care Creatorul i-a înzestrat pe fiii oamenilor trebuie folosit spre slava Lui, g˘ asindu-¸ si în aceasta cel mai curat, cel mai sfânt s ¸i cel mai fericit exerci¸ tiu. Când principiul religios este suveran, orice pas înainte în dobândirea s ¸tiin¸ tei sau a culturii intelectuale este un pas spre unirea omenescului cu Divinul, a finitului cu Infinitul. Biblia ca educator Ca educator, Biblia nu are rival. Ea este cea mai veche s ¸i cea mai cuprinz˘ atoare istorie aflat˘ a la îndemâna oamenilor. Provenind proasp˘ at˘ a din fântâna adev˘ arului ve¸ snic, o mân˘ a divin˘ a i-a p˘ astrat puritatea de-a lungul veacurilor. Ea lumineaz˘ a trecutul îndep˘ artat, unde cercetarea omului caut˘ a în van s˘ a p˘ atrund˘ a. Numai în Cuvântul lui Dumnezeu descoperim puterea care a pus temeliile p˘ amântului s ¸i a întins cerurile. Numai aici g˘ asim o relatare veridic˘ a despre originea popoarelor. Numai aici este prezentat˘ a o istorie a umanit˘ a¸ tii, o istorie nealterat˘ a de mândria omeneasc˘ a sau de prejudecat˘ a. În Cuvântul lui Dumnezeu, mintea g˘ ase¸ ste subiecte pentru cea mai adânc˘ a medita¸ tie, pentru cele mai înalte aspira¸ tii. Aici, putem fi al˘ aturi de patriarhi s ¸i profe¸ ti s ¸i putem auzi glasul Celui ve¸ snic, vorbind oamenilor. Aici vedem Maiestatea cerurilor, umilindu-Se pe Sine pentru a fi înlocuitorul s ¸i sc˘ aparea noastr˘ a, pentru a se lupta [53] cu mâna goal˘ a cu puterile întunericului s ¸i pentru a ob¸ tine biruin¸ ta pentru noi. O pioas˘ a contemplare a unor subiecte ca acestea nu poate da gre¸ s în ceea ce prive¸ ste înmuierea, purificarea s ¸i înnobilarea inimii s ¸i, în acela¸ si timp, asigurarea min¸ tii cu o nou˘ a t˘ arie s ¸i vigoare.

Obiectivul primordial al educatiei

47

Cei care consider˘ a Biblia o lucrare omeneasc˘ a, tratând cerin¸ tele ˘s lui Dumnezeu cu indiferen¸ ta ¸i dispre¸ t, î¸ si dovedesc astfel propria ˘s ˘ . F˘ nes˘ abuin¸ ta ¸i ignoran¸ ta alindu-se cu libertatea s ¸i independen¸ ta lor, ei sunt în realitate robi ai p˘ acatului s ¸i ai lui Satana. O viziune clar˘ a a ceea ce este Dumnezeu s ¸i a ceea ce ne cere ˘ total˘ El s˘ a fim ne va conduce la o umilin¸ ta a. Acela care studiaz˘ a cum trebuie Cuvântul sacru va afla c˘ a inteligen¸ ta omeneasc˘ a nu este omnipotent˘ a, c˘ a f˘ ar˘ a ajutorul pe care nimeni, în afar˘ a de Dumnezeu, nu-l poate da, t˘ aria s ¸i în¸ telepciunea uman˘ a nu sunt decât sl˘ abiciune ˘. s ¸i ignoran¸ ta Acela care urmeaz˘ a c˘ al˘ auzirea divin˘ a a g˘ asit singura surs˘ a real˘ a de har mântuitor s ¸i adev˘ arata fericire, s ¸i a dobândit puterea de a împ˘ art˘ as ¸i din aceast˘ a fericire tuturor celor din jurul s˘ au. Nimeni nu ˘ , f˘ se poate bucura cu adev˘ arat de via¸ ta ar˘ a religie. Dragostea pentru ˘ , amplific˘ Dumnezeu purific˘ as ¸i înnobileaz˘ a orice gust s ¸i dorin¸ ta a orice sentiment frumos s ¸i d˘ a str˘ alucire oric˘ arei pl˘ aceri demne. Ea îl face pe om în stare s˘ a aprecieze s ¸i s˘ a se bucure de tot ceea ce este adev˘ arat, bun s ¸i frumos. Dar ceea ce, mai presus de toate considerentele, ne va conduce la pre¸ tuirea Bibliei este faptul c˘ a în ea este descoperit˘ a oamenilor voin¸ ta lui Dumnezeu. În Biblie afl˘ am pentru ce am fost crea¸ ti s ¸i mijloacele prin care acest obiectiv poate fi atins. Afl˘ am cum s˘ a ne facem în chip în¸ telept mai bun˘ a via¸ ta actual˘ as ¸i cum s˘ a ne-o asigur˘ am pe cea viitoare. Nici o alt˘ a carte nu poate r˘ aspunde tuturor întreb˘ arilor min¸ tii s ¸i fr˘ amânt˘ arilor inimii noastre. Dobândind o cunoa¸ stere a [54] Cuvântului lui Dumnezeu s ¸i dându-i curs în via¸ ta lor, oamenii se pot ridica din cele mai joase adâncimi ale degrad˘ arii la demnitatea de fii ai lui Dumnezeu, egali ai îngerilor f˘ ar˘ a p˘ acat. Lec¸ tii din natur˘ a În varietatea imaginilor din natur˘ a se afl˘ a, pentru to¸ ti cei care au înv˘ a¸ tat s˘ a comunice cu Dumnezeu, lec¸ tii despre în¸ telepciunea divin˘ a. Priveli¸ stile ce se etalau în str˘ alucire deplin˘ a privirii primei perechi de oameni din Eden sunt umbrite acum. Peste minun˘ a¸ tia crea¸ tiunii s-a a¸ sternut o pâcl˘ a. Si, ¸ totu¸ si, oriunde ne-am întoarce, auzim glasul lui Dumnezeu s ¸i-I admir˘ am lucrarea mâinilor.

48

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

De la solemna rostogolire a glasului puternic al tunetului s ¸i de la vuietul necontenit al b˘ atrânului ocean pân˘ a la trilurile vesele ce umplu p˘ adurile de muzic˘ a, zecile de mii de voci ale naturii Îi aduc slav˘ a lui Dumnezeu. P˘ amântul, marea s ¸i cerul, cu minunatele lor culori s ¸i nuan¸ te, variind în contraste uimitoare sau armonizânduse perfect, ne arat˘ a slava Lui. Mun¸ tii cei neclinti¸ ti ne spun despre puterea Sa. Copacii, unduindu-¸ si coroanele verzi în lumina soarelui, s ¸i florile, în frumuse¸ tea lor delicat˘ a, arat˘ a spre Creator. Verdele viu, care acoper˘ a ca un covor cenu¸ siul p˘ amântului, spune despre grija ˘ de cele mai neînsemnate dintre creaturile Sale. lui Dumnezeu fa¸ ta Adâncimile m˘ arii s ¸i ale p˘ amântului descoper˘ a bog˘ a¸ tiile Lui. Cel care a pus perle în ocean s ¸i ametist, sau criolit, printre roci este un iubitor al frumosului. Soarele care r˘ asare pe cer este o reprezentare a Celui care este via¸ ta s ¸i lumina a tot ceea ce El a creat. Toat˘ a str˘ alucirea s ¸i frumuse¸ tea care împodobesc p˘ amântul s ¸i lumineaz˘ a cerurile vorbesc [55] despre Dumnezeu. S˘ a-L uit˘ am atunci pe D˘ at˘ ator, bucurându-ne în schimb de darurile Sale? S˘ a ne îndrept˘ am mai bine spre contemplarea bun˘ at˘ a¸ tii s ¸i iubirii Sale. Fie ca tot ce este frumos aici, în casa noastr˘ a de pe p˘ amânt, s˘ a ne aminteasc˘ a de râul de cristal, de câmpiile verzi, de pomii unduitori s ¸i de fântânile vii, de ora¸ sul str˘ alucitor s ¸i de cânt˘ are¸ tii îmbr˘ aca¸ ti în alb din c˘ aminul ceresc — acea lume a frumuse¸ tii pe care nici un pictor nu o poate picta, nici o limb˘ a muritoare nu le poate descrie. „Lucruri pe care ochiul nu le-a v˘ azut, urechea nu le-a auzit, s ¸i la inima omului nu s-au suit, a¸ sa sunt lucrurile pe care le-a preg˘ atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“(1 Corinteni 2, 9). A locui ve¸ snic în acest c˘ amin al binecuvânt˘ arii, a p˘ astra în minte, trup s ¸i suflet nu umbrele p˘ acatului s ¸i blestemului, ci des˘ avâr¸ sita asem˘ anare cu Creatorul; a cre¸ ste necontenit, prin veacuri, în în¸ telepciune, cunoa¸ stere s ¸i sfin¸ tenie, printr-o permanent˘ a explorare a unor noi arii de gândire s ¸i o permanent˘ a descoperire a noi minuni s ¸i sl˘ avi; a ne dezvolta permanent capacit˘ a¸ tile de a înv˘ a¸ ta s ¸i de a ne ˘ c˘ bucura de iubire s ¸i cuno¸ stin¸ ta a, dincolo de noi, bucuria, dragostea s ¸i în¸ telepciunea r˘ amân infinite — acesta este obiectivul spre care viseaz˘ a speran¸ ta cre¸ stin˘ a, obiectivul educa¸ tiei cre¸ stine. Dobândirea acestei educa¸ tii s ¸i ajutarea altora s˘ a o dobândeasc˘ a trebuie s˘ a fie ¸ telul vie¸ tii cre¸ stinului.

Obiectivul primordial al educatiei

49

S˘ a nu pierdem niciodat˘ a din vedere faptul c˘ a Isus este un izvor nesecat al bucuriei. El nu-Si ¸ g˘ ase¸ ste pl˘ acerea în suferin¸ ta oamenilor, [56] ci Se bucur˘ a s˘ a-i vad˘ a ferici¸ ti.

Capitolul 7 — Modelul ceresc
Ne apropiem cu repeziciune de criza final˘ a a istoriei acestei lumi s ¸i este important s˘ a în¸ telegem c˘ a avantajele educa¸ tionale, oferite de s ¸colile noastre, trebuie s˘ a fie diferite de cele oferite de s ¸colile lumii. Nici rutina s ¸colilor nu trebuie s˘ a o urm˘ am. Instruirea dat˘ a în s ¸colile adventiste de ziua a s ¸aptea trebuie s˘ a conduc˘ a la practicarea adev˘ aratei umilin¸ te. În vorbire, îmbr˘ ac˘ aminte, diet˘ as ¸i influen¸ ta exercitat˘ a trebuie s˘ a se vad˘ a simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii. Profesorii no¸ stri trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a lucrarea care trebuie f˘ acut˘ a în aceste ultime zile. Educa¸ tia dat˘ a în s ¸colile noastre, în bisericile s ¸i sanatoriile noastre, trebuie s˘ a prezinte clar marea lucrarea de îndeplinit. Nevoia debaras˘ arii de orice practic˘ a lumeasc˘ a, aflat˘ a în opozi¸ tie cu Cuvântul lui Dumnezeu, s ¸i a¸ sezarea faptelor ce poart˘ a pecetea naturii divine în locul acesta trebuie f˘ acut˘ a clar˘ a elevilor de la orice nivel. Lucrarea noastr˘ a educa¸ tional˘ a trebuie s˘ a poarte întotdeauna semnul cerescului s ¸i astfel s˘ a demonstreze, categoric, ˘ tura omeneasc˘ c˘ a instruc¸ tia divin˘ a este mai bun˘ a decât înv˘ a¸ ta a. Unora li se poate p˘ area imposibil˘ a aceast˘ a realizare, a unei transform˘ ari complete. Dar, dac˘ a ar fi a¸ sa, de ce ne-am str˘ adui s˘ a sus¸ tinem o lucrare a educa¸ tiei cre¸ stine? Cunoa¸ sterea a ceea ce înseamn˘ a adev˘ arata educa¸ tie trebuie s˘ a ne conduc˘ a la permanenta urm˘ arire a purit˘ a¸ tii caracterului. În tot ce întreprindem, trebuie s˘ a nu uit˘ am c˘ a preg˘ atirea o facem pentru calificarea pentru o alt˘ a lume, c˘ a prin[57] cipiile cerului trebuie înv˘ a¸ tate s ¸i practicate, c˘ a superioritatea vie¸ tii ˘ de cea prezent˘ viitoare fa¸ ta a trebuie imprimat˘ a în mintea oric˘ arui elev. Profesorii care rateaz˘ a acest lucru în munca lor de educa¸ tie î¸ si rateaz˘ a contribu¸ tia la marea lucrare de dezvoltare a caracterului, care se bucur˘ a de aprobarea lui Dumnezeu. În timp ce lumea din zilele noastre se las˘ a din ce în ce mai mult sub influen¸ ta lui Satana, adev˘ ara¸ tii copii ai lui Dumnezeu vor dori din ce în ce mai mult s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti de El. Trebuie angaja¸ ti profesori care s˘ a modeleze ceresc caracterele tinerilor. Sub influen¸ ta unor asemenea profesori, practicile neîn¸ telepte s ¸i nefolositoare vor 50

Modelul ceresc

51

fi schimbate cu obiceiuri s ¸i practici caracteristice fiilor s ¸i fiicelor lui Dumnezeu. ˘ turile În timp ce r˘ autatea în lume devine mai accentuat˘ as ¸i înv˘ a¸ ta ˘ turile celui r˘ au mai pe deplin desf˘ as ¸urate s ¸i mai larg acceptate, înv˘ a¸ ta lui Hristos trebuie s˘ a fie puternic exemplificate în via¸ ta celor converti¸ ti. Îngerii a¸ steapt˘ a s˘ a colaboreze în orice departament al lucr˘ arii. A¸ sa mi-a fost ar˘ atat în repetate rânduri. În aceast˘ a vreme, poporul lui Dumnezeu, b˘ arba¸ ti s ¸i femei cu adev˘ arat converti¸ ti, trebuie s˘ a înve¸ te, sub îndrumarea unor educatori credincio¸ si, lec¸ tiile pe care Dumnezeul cerului pune pre¸ t. Cea mai important˘ a lucrare a institu¸ tiilor noastre educa¸ tionale în prezent este aceea de a prezenta lumii un exemplu care s˘ a-L onoreze pe Dumnezeu. Îngerii sfin¸ ti trebuie s˘ a dirijeze lucrarea prin agen¸ tii omene¸ sti s ¸i orice departament s˘ a poarte marca valorii divine. Toate institu¸ tiile noastre de s˘ an˘ atate, toate editurile, toate insti˘ mânt trebuie s˘ tu¸ tiile de înv˘ a¸ ta a fie conduse din ce în ce mai mult [58] ˘ cu înv˘ ˘ tura care a fost dat˘ în concordan¸ ta a¸ ta a. Atunci când Hristos este recunoscut drept capul tuturor for¸ telor noastre la lucru, institu¸ tiile noastre vor fi din ce în ce mai atent eliberate de orice practic˘ a lumeasc˘ a. Etalarea s ¸i ostenta¸ tia s ¸i multe din manifest˘ arile care au g˘ asit, în trecut, un loc în s ¸colile noastre nu îl vor mai g˘ asi acolo, când ˘ torii s înv˘ a¸ ta ¸i discipolii vor c˘ auta s˘ a fac˘ a respectat˘ a voia lui Dumnezeu pe p˘ amânt, a¸ sa cum este în ceruri. Ca lider al acestei lucr˘ ari, ˘ torii Hristos va modela caracterele potrivit ordinii divine, iar înv˘ a¸ ta s ¸i discipolii, dându-¸ si seama c˘ a fac o preg˘ atire pentru s ¸coala mai înalt˘ a din cur¸ tile cere¸ sti, vor elimina multe lucruri care acum sunt considerate necesare s ¸i vor sl˘ avi s ¸i urma metodele lui Hristos. Gândul vie¸ tii ve¸ snice trebuie inspirat tuturor celor cu care lucreaz˘ a cre¸ stinii. Si ¸ dac˘ a se lucreaz˘ a în domeniul agricol sau, poate, mecanic, aceasta se poate face dup˘ a modelul ceresc. Este privilegiul ˘ torilor s înv˘ a¸ ta ¸i al profesorilor s ¸colilor noastre s˘ a releve în toat˘ a lucrarea lor c˘ al˘ auzirea Duhului lui Dumnezeu. Prin harul lui Hristos, au fost create toate posibilit˘ a¸ tile pentru reu¸ sita caracterelor asemenea lui Hristos. Iar Dumnezeu este onorat atunci când poporul S˘ au reflect˘ a, în orice domeniu ar lucra, principiile cerului. Domnul cere s˘ a fim la în˘ al¸ time în cele mai mici, dar s ¸i în cele mai mari probleme. Cei care, în final, vor fi primi¸ ti ca membri în curtea cerului vor fi b˘ arba¸ ti s ¸i femei care aici, pe p˘ amânt, au c˘ autat

52

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s˘ a respecte voia Domnului în toate, care au c˘ autat s˘ a pun˘ a amprenta [59] cerului pe lucr˘ arile lor p˘ amânte¸ sti. Domnul a prezentat o lec¸ tie important˘ a poporului S˘ au din toate timpurile atunci când, pe munte, Moise a dat instruc¸ tiuni referitoare la construirea tabernacolului. El a cerut perfec¸ tiune în fiecare am˘ anunt al acestei lucr˘ ari. Moise era des˘ avâr¸ sit în cunoa¸ sterea întregii ˘ turi egiptene. El avea o cunoa¸ înv˘ a¸ ta stere a lui Dumnezeu, iar planurile Lui îi fuseser˘ a descoperite în viziuni, dar Moise nu cuno¸ stea arta grav˘ arii s ¸i a brodatului. israeli¸ tii fuseser˘ a toat˘ a via¸ ta lor în robia Egiptului s ¸i, de¸ si existau printre ei b˘ arba¸ ti ingenio¸ si, ei nu fuseser˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti în interesantele me¸ ste¸ suguri cerute la construirea tabernacolului. Ei s ¸tiau s˘ a fabrice c˘ ar˘ amizi dar nu se pricepeau la lucrul cu aur s ¸i argint. Cum avea s˘ a fie îndeplinit˘ a lucrarea aceasta? Cine era bun la a¸ sa ceva? Acestea erau problemele care-i fr˘ amântau mintea lui Moise. Dumnezeu în persoan˘ a explicase cum trebuia f˘ acut˘ a aceast˘ a lucrare. El a desemnat nominal pe cei care aveau s˘ a fac˘ a anumite lucr˘ ari. Be¸ taleel urma s˘ a fie arhitectul. Acest om apar¸ tinea semin¸ tiei lui Iuda — o semin¸ tie pe care lui Dumnezeu Îi pl˘ acea s˘ a o onoreze. „Domnul a vorbit lui Moise s ¸i a zis: «S˘ as ¸tii c˘ a am ales pe Be¸ taleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur, din semin¸ tia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am dat un duh de în¸ telepciune, pricepere ˘ pentru tot felul de lucr˘ s ¸i s ¸tiin¸ ta ari, i-am dat putere s˘ a n˘ ascoceasc˘ a tot felul de lucr˘ ari me¸ ste¸ sugite, s˘ a lucreze în aur, argint s ¸i în aram˘ a, s˘ a sape în pietre s ¸i s˘ a le lege, s˘ a lucreze în lemn s ¸i s˘ a fac˘ a tot felul de lucr˘ ari. [60] Si ¸ iat˘ a c˘ a i-am dat ca ajutor pe Oholiab, fiul lui Ahisamac, din semin¸ tia lui Dan. Am dat pricepere în mintea tuturor celor ce sunt iscusi¸ ti, ca s˘ a fac˘ a tot ce ¸ ti-am poruncit».“(Exodul 31,1-6) Pentru ca s˘ a-L poat˘ a reprezenta pe cel ceresc, sanctuarul p˘ amântesc trebuia s˘ a fie perfect în toate componentele lui s ¸i în orice detaliu, asemenea modelului din ceruri. La fel este s ¸i-n privin¸ ta caracterului celor ce, în final, vor fi admi¸ si în cer. Fiul lui Dumnezeu a coborât pe acest p˘ amânt, pentru ca în El oamenii s˘ a poat˘ a avea o reprezentare a caracterelor des˘ avâr¸ site, singurele pe care Tat˘ al le poate accepta. Prin harul lui Hristos a fost f˘ acut tot ce trebuia pentru salvarea familiei omene¸ sti. Este posibil ca tot ceea ce întreprind cei care se cheam˘ a cre¸ stini s˘ a fie la fel de

Modelul ceresc

53

curat ca faptele lui Isus. Iar sufletul care accept˘ a virtu¸ tile caracterului lui Hristos s ¸i-¸ si însu¸ se¸ ste meritele vie¸ tii Sale, este la fel de pre¸ tios înaintea lui Dumnezeu cum este Singurul S˘ au Fiu. Credin¸ ta sincer˘ a s ¸i nealterat˘ a este pentru El ca aurul, t˘ amâia s ¸i mirul — darurile magilor pentru Pruncul din Betleem — s ¸i dovada încrederii în El, ca fiind Mesia cel f˘ ag˘ aduit. „Copilul s ¸i tân˘ arul s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a orice gre¸ seal˘ a, orice greutate învins˘ a devine o piatr˘ a de pus pasul spre lucruri mai bune s ¸i mai înalte. Prin asemenea experien¸ te, au ajuns la succes to¸ ti aceia care [61] s ¸i-au f˘ acut vreodat˘ a via¸ ta demn˘ a.“(Educa¸ tie, 296).

Capitolul 8 — Cladirea caracterului
„De aceea, pe oricine aude aceste cuvinte ale Mele, s ¸i le face, îl voi asem˘ ana cu un om cu judecat˘ a, care s ¸i-a zidit casa pe stânc˘ a. A dat ploaia, au venit s ¸uvoaiele, s ¸i au suflat vânturile s ¸i au b˘ atut în casa aceea, dar ea nu s-a pr˘ abu¸ sit, pentru c˘ a avea temelia zidit˘ a pe stânc˘ a. Îns˘ a oricine aude aceste cuvinte ale Mele, s ¸i nu le face, va fi asem˘ anat cu un om nechibzuit, care s ¸i-a zidit casa pe nisip. A dat ploaia, au venit s ¸uvoaiele, au suflat vânturile s ¸i au izbit în casa aceea; ea s-a pr˘ abu¸ sit s ¸i pr˘ abu¸ sirea i-a fost mare.“(Matei 7, 24-27). Marea lucrare a p˘ arin¸ tilor s ¸i educatorilor este formarea caracterului, c˘ autând s˘ a refac˘ a imaginea lui Isus în aceia care se afl˘ a în ˘ pe lâng˘ grija lor. Cunoa¸ sterea s ¸tiin¸ tific˘ a devine lipsit˘ a de importan¸ ta a acest m˘ are¸ t¸ tel, dar întreaga s ¸i adev˘ arata educa¸ tie poate s˘ a ajute la dezvoltarea unui caracter neprih˘ anit. Formarea caracterului este o ˘ pentru ve¸ lucrare de-o via¸ ta snicie. Dac˘ a to¸ ti s ¸i-ar putea da seama de acest lucru s ¸i ar fi con¸ stien¸ ti de faptul c˘ a destinul nostru s ¸i al copiilor no¸ stri ni-l hot˘ arâm individual, pentru via¸ ta sau pentru ruin˘ a ve¸ snic˘ a, ce schimbare ar avea loc! Cât de diferit ne-am petrece timpul de prob˘ as ¸i ce caractere nobile ar umple lumea noastr˘ a! Întrebarea care trebuie s˘ a ne fie familiar˘ a fiec˘ aruia dintre noi este: Pe ce temelie construiesc eu? Avem privilegiul de a lucra cu sârg pentru nemurire s ¸i este cât se poate de important ca s˘ a s˘ ap˘ am adânc, înl˘ aturând tot ce este slab s ¸i construind pe stânca cea tare — Isus [62] Hristos. El este temelia cea mai sigur˘ a. „C˘ aci nimeni nu poate pune o alt˘ a temelie decât cea care a fost pus˘ as ¸i care este Isus Hristos“(1 Corinteni 3, 11). Numai în El este salvare. „În nimeni altul nu este mântuire, c˘ aci nu este sub cer nici un alt nume dat oamenilor, în care trebuie s˘ a fim mântui¸ ti.“(Faptele Apostolilor 4, 12). Odat˘ a temelia pus˘ a, avem nevoie de în¸ telepciunea necesar˘ a pentru a s ¸ti s˘ a construim. Când era aproape s˘ a ridice sanctuarul în pustie, Moise a fost aten¸ tionat: „Ia seama s˘ a faci totul dup˘ a chipul care ¸ ti-a fost ar˘ atat pe munte“(Evrei 8, 5). Dumnezeu ne-a l˘ asat modelul în Legea Sa. Zidirea caracterului nostru trebuie s˘ a urmeze „chipul care 54

Cladirea caracterului

55

¸ ti-a fost ar˘ atat pe munte“. Legea este marele standard al neprih˘ anirii. Ea reprezint˘ a caracterul lui Dumnezeu s ¸i este testul loialit˘ a¸ tii noastre ˘ de guvernarea Sa, fiindu-ne descoperit˘ fa¸ ta a în toat˘ a frumuse¸ tea s ¸i perfec¸ tiunea ei, în via¸ ta lui Hristos.... Este nevoie de mult˘ a grij˘ a pentru a reu¸ si în lucrarea de zidire a caracterului. Respectarea planului Me¸ sterului ziditor trebuie s˘ a fie o preocupare serioas˘ a. Structura trebuie s˘ a fie solid˘ a. Nu poate fi admis lucrul neglijent, de mântuial˘ a, pentru c˘ a astfel cl˘ adirea se poate pr˘ abu¸ si. În aceast˘ a lucrare, trebuie întrebuin¸ tate puterile întregii fiin¸ te. El cere t˘ arie s ¸i energie b˘ arb˘ ateasc˘ a; nu exist˘ a resurse de cheltuit în chestiuni neimportante. Este nevoie de efort serios, atent s ¸i perseverent, pentru evitarea obiceiurilor, preceptelor s ¸i asocierilor lume¸ sti. Gândirea adânc˘ a, ¸ telul precis, integritatea sunt esen¸ tiale. Nu trebuie s˘ a existe lenevie. Via¸ ta este ceva important, o investi¸ tie sacr˘ a; orice clip˘ a a ei trebuie îmbog˘ a¸ tit˘ a în chip în¸ telept, cu rezultate ce se vor vedea în ve¸ snicie. Dumnezeu cere de la fiecare s˘ a [63] fac˘ a tot binele posibil. Talan¸ tii pe care ni i-a încredin¸ tat spre p˘ astrare trebuie valorifica¸ ti la maximum. El ni i-a pus în mân˘ a pentru a-i folosi pentru slava s ¸i onoarea Numelui S˘ au s ¸i pentru binele semenilor no¸ stri. ˘ pentru Domnul are f˘ ag˘ aduin¸ te pre¸ tioase pentru aceast˘ a via¸ ta ˘ turile aceia care p˘ azesc Legea Lui. El spune: „Fiule, nu uita înv˘ a¸ ta mele, s ¸i p˘ astreaz˘ a în inima ta sfaturile mele! C˘ aci ele î¸ ti vor lungi zilele s ¸i anii vie¸ tii tale, s ¸i-¸ ti vor aduce mult˘ a pace. S˘ a nu te p˘ ar˘ aseasc˘ a bun˘ atatea s ¸i credincio¸ sia; leag˘ a-¸ ti-le la gât, scrie-le pe t˘ abli¸ ta inimii tale. Si ¸ astfel vei c˘ ap˘ ata trecere s ¸i minte s˘ an˘ atoas˘ a, înaintea lui Dumnezeu s ¸i înaintea oamenilor.“(Proverbe 3, 1-4). Dar o r˘ asplat˘ a mai bun˘ a decât cele p˘ amânte¸ sti îi a¸ steapt˘ a pe cei care, bazându-¸ si lucrarea pe Stânca cea tare, f˘ auresc caractere conform Cuvântului viu. Pentru ei este preg˘ atit˘ a „cetatea care are temelii tari, al c˘ arui me¸ ster s ¸i ziditor este Dumnezeu“(Evrei 11, 10). Str˘ azile ei sunt pavate cu aur. În ea se afl˘ a Paradisul lui Dumnezeu, udat de râul vie¸ tii, care izvor˘ as ¸te din tron. De partea cealalt˘ a a râului, în mijlocul drumului, se afl˘ a pomul vie¸ tii, care rode¸ ste în fiecare lun˘ a, iar frunzele lui sunt pentru t˘ am˘ aduirea neamurilor. ˘ tori s P˘ arin¸ ti, înv˘ a¸ ta ¸i discipoli, nu uita¸ ti c˘ a zidi¸ ti pentru ve¸ snicie. Vede¸ ti dac˘ a temelia e sigur˘ a; apoi construi¸ ti cu fermitate, cu efort continuu, dar în dragoste s ¸i blânde¸ te. Astfel, cl˘ adirea voastr˘ a va sta

56

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

neclintit˘ a nu numai atunci când vin furtunile ispitei, dar s ¸i atunci când rev˘ arsarea cople¸ sitoare a mâniei lui Dumnezeu va acoperi [64] lumea. (Special Testimonies On Education, 72-77).

˘ tori s ˘ tura Capitolul 9 — Înv˘ a¸ ta ¸i înv˘ a¸ ta
Adev˘ arata educa¸ tie înseamn˘ a mai mult decât urmarea anumitor studii. Ea este cuprinz˘ atoare, incluzând o armonioas˘ a dezvoltare a ˘ dragostea s tuturor capacit˘ a¸ tilor fizice s ¸i mintale. Ea înva¸ ta ¸i temerea de Dumnezeu s ¸i este o preg˘ atire pentru achitarea cu credincio¸ sie a îndatoririlor vie¸ tii. Exist˘ a o educa¸ tie care este în mod esen¸ tial lumeasc˘ a. Ea vizeaz˘ a reu¸ sita în lume, satisfacerea ambi¸ tiei egoiste. Pentru a dobândi aceast˘ a educa¸ tie, mul¸ ti cheltuiesc bani, aglomerându-¸ si mintea cu multe cuno¸ stin¸ te inutile. Lumea îi socote¸ ste înv˘ a¸ ta¸ ti, dar Dumnezeu nu este în mintea lor. Ei m˘ anânc˘ a din pomul cuno¸ stin¸ tei lume¸ sti, care hr˘ ane¸ ste s ¸i înt˘ are¸ ste mândria. În inima lor, ei devin nesupu¸ si s ¸i ˘ de Dumnezeu, iar darurile încredin¸ str˘ aini fa¸ ta tate lor sunt trecute de partea vr˘ ajma¸ sului. Mare parte din educa¸ tia zilelor noastre este de acest gen. Lumea poate s˘ a o considere de dorit, dar ea îl pune în pericol pe cel care o urmeaz˘ a. Exist˘ a un alt fel de educa¸ tie, foarte diferit˘ a. Principiile ei de baz˘ a, ˘ tor pe care lumea L-a cunoscut dup˘ a cum declar˘ a cel mai mare Înv˘ a¸ ta vreodat˘ a, sunt: „C˘ auta¸ ti mai întâi Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu s ¸i neprih˘ anirea Lui“(Matei 6, 33). Scopul ei nu este egoist — a-L onora pe Dumnezeu s ¸i a-L sluji în aceast˘ a lume. Preg˘ atirea teoretic˘ as ¸i, în aceea¸ si m˘ asur˘ a, cea practic˘ a au în vedere acest obiectiv. Cuvântul lui Dumnezeu este studiat; o leg˘ atur˘ a vital˘ a se p˘ astreaz˘ a cu Dumnezeu s ¸i se nutresc sentimente s ¸i tr˘ as˘ aturi de caracter superioare. Acest gen [65] de educa¸ tie d˘ a rezultate durabile cât ve¸ snicia. „Începutul în¸ telepciunii este frica de Domnul“(Proverbe 9, 10), s ¸i mai bun˘ a decât orice cunoa¸ stere este o în¸ telegere a Cuvântului S˘ au. Care s˘ a fie caracterul educa¸ tiei date în s ¸colile noastre? Va fi ea racordat˘ a la în¸ telepciunea acestei lumi sau la în¸ telepciunea de sus? ˘ torii trebuie s˘ Înv˘ a¸ ta a fac˘ a mai mult decât o predare a s ¸tiin¸ tei c˘ ar¸ tilor pentru discipolii lor. Pozi¸ tia lor de ghid s ¸i instructor al tinerilor este una de mare r˘ aspundere, pentru c˘ a le este dat˘ a lucrarea de formare a unor min¸ ti s ¸i caractere. Cei care î¸ si asum˘ a aceast˘ a lucrare trebuie s˘ a 57

58

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

aib˘ a un caracter echilibrat. Ei vor avea maniere alese, vor fi ordona¸ ti în îmbr˘ ac˘ aminte, aten¸ ti în tot ceea ce fac. Si ¸ vor manifesta adev˘ arat˘ a ˘ torul amabilitate cre¸ stin˘ a, care c⸠stig˘ a încrederea s ¸i respectul. Înv˘ a¸ ta trebuie s˘ a fie el însu¸ si ceea ce dore¸ ste ca elevii s˘ ai s˘ a devin˘ a. Profesorii trebuie s˘ a vegheze asupra elevilor lor, a¸ sa cum p˘ astorul îngrije¸ ste de turma încredin¸ tat˘ a lui. Ei trebuie s˘ a aib˘ a grij˘ a de sufletele discipolilor ca de unele de care au de dat socoteal˘ a. Se poate ca profesorul s˘ a aib˘ a multe cuno¸ stin¸ te în ceea ce prive¸ ste natura înconjur˘ atoare, via¸ ta animal˘ a, descoperirile s ¸tiin¸ tei, inven¸ tiile tehnice sau artele, dar el nu se poate numi înv˘ a¸ tat, nu este bun pentru aceast˘ a lucrare de educator al tinerilor, dac˘ a nu are în suflet o cunoa¸ stere a lui Dumnezeu s ¸i a lui Hristos. El nu poate fi un adev˘ arat educator pân˘ a nu este el însu¸ si un discipol în s ¸coala lui Hristos, unde ˘ tura de la Instructorul divin. [66] prime¸ ste înv˘ a¸ ta Dependen¸ ta noastr˘ a de Dumnezeu Dumnezeu este izvorul întregii în¸ telepciuni. El este infinit de în¸ telept, de drept s ¸i de bun. F˘ ar˘ a Hristos, nici cei mai în¸ telep¸ ti oameni nu Îl pot în¸ telege pe Dumnezeu. Ei se pot considera de¸ step¸ ti, se pot felicita pentru ceea ce s ¸tiu, dar simpla cunoa¸ stere intelectual˘ a, f˘ ar˘ a marile adev˘ aruri aflate în Hristos, nu înseamn˘ a nimic. „În¸ teleptul s˘ a nu se laude cu în¸ telepciunea lui ci cel ce se laud˘ a, s˘ a se laude c˘ a are pricepere s ¸i c˘ a M˘ a cunoa¸ ste, c˘ as ¸tie c˘ a Eu sunt Domnul care fac mil˘ a, judecat˘ as ¸i dreptate pe p˘ amânt“(Ieremia 9, 23.24). Dac˘ a oamenii ar putea pentru o clip˘ a s˘ a priveasc˘ a dincolo de limita viziunii lor, dac˘ a ar putea avea o vedere a celui Ve¸ snic, orice gur˘ a s-ar opri din l˘ aud˘ aro¸ senia ei. Oamenii care tr˘ aiesc în aceast˘ a lume ca un atom, sunt m˘ argini¸ ti. Dumnezeu are nenum˘ arate lumi care Îi sunt ascult˘ atoare s ¸i-I aduc slav˘ a. Când, în domeniul s ¸tiin¸ tei, oamenii au ajuns la cel mai înalt grad permis de puterile lor limitate, dincolo înc˘ a se afl˘ a un infinit nep˘ atruns de în¸ telegerea lor. Înainte de a fi cu adev˘ arat în¸ telep¸ ti, ei trebuie s˘ a-¸ si dea seama c˘ a sunt dependen¸ ti de Dumnezeu s ¸i s˘ a se umple de în¸ telepciunea Lui. Dumnezeu este izvorul puterii intelectuale s ¸i spirituale. Oamenii cei mai mari, care au atins ceea ce lumea consider˘ a minunate culmi ale s ¸tiin¸ tei, nu se pot compara cu Ioan, ucenicul iubit, sau cu apostolul Pavel. Când puterea intelectual˘ as ¸i cea spiritual˘ a se împletesc, atunci

Înv˘ a¸ ta ˘ tori s ¸i înv˘ a¸ ta ˘ tura

59

este atins cel mai înalt standard omenesc. Cei care fac acest lucru vor fi admi¸ si de Dumnezeu ca împreun˘ a lucr˘ atori cu El în educa¸ tie. [67] ˘ . Educatorul care A te cunoa¸ ste pe tine însu¸ ti este o mare s ¸tiin¸ ta se auto estimeaz˘ a corect. Îl va l˘ asa pe Dumnezeu s˘ a-i formeze s ¸i disciplineze intelectul s ¸i va recunoa¸ ste sursa puterii lui. Cunoa¸ sterea ˘s de sine conduce la umilin¸ ta ¸i la încredere în Dumnezeu, dar nu ¸ tine locul eforturilor de auto-perfec¸ tionare. Acela care î¸ si cunoa¸ ste deficien¸ tele, nu-¸ si va cru¸ ta str˘ adaniile atingerii celui mai înalt standard fizic, intelectual s ¸i moral. Nici unul care e mul¸ tumit cu un standard mai sc˘ azut nu trebuie s˘ a aib˘ a de-a face cu lucrarea de preg˘ atire a tinerilor. Un ajutor efectiv Adev˘ aratul educator va încerca, prin sfat s ¸i exemplu, s˘ a aduc˘ a suflete la Hristos. El trebuie s˘ a primeasc˘ a adev˘ arul dragostei care ˘ tor trebuie s˘ a-i cur˘ a¸ teasc˘ a inima s ¸i s˘ a-i modeleze via¸ ta. Orice înv˘ a¸ ta s˘ a se afle sub deplinul control al Duhului Sfânt. Atunci Hristos poate s˘ a-i vorbeasc˘ a inimii lui, cu glasul iubirii. Iar dragostea lui Dumnezeu, primit˘ a în inim˘ a, este o putere activ˘ a spre bine, însufle¸ tind s ¸i înnobilând mintea s ¸i sufletul. Cu propria inim˘ a cald˘ a de dragostea divin˘ a, educatorul Îl va în˘ al¸ ta pe Omul de pe Calvar nu pentru a le oferi discipolilor S˘ ai o informa¸ tie, ci pentru a-i face aten¸ ti la Hristos, pân˘ a ce El le va ap˘ area „deosebindu-se din zece mii“, cu toat˘ a fiin¸ ta lui, „plin˘ a de farmec“(Cântarea Cânt˘ arilor 5, 10-16). Duhul Sfânt este un ajutor efectiv în refacerea chipului lui Hristos în sufletul omenesc, dar eficien¸ ta s ¸i puterea Lui nu au fost pre¸ tuite în s ¸colile noastre. El a fost prezent în s ¸colile profe¸ tilor, punând chiar s ¸i gândurile în armonie cu voin¸ ta lui Dumnezeu. Exist˘ a o leg˘ atur˘ a vie între cer s ¸i aceste s ¸coli, iar bucuria s ¸i mul¸ tumirea inimilor în iubire [68] î¸ si g˘ aseau expresie în cânt˘ arile de laud˘ a la care se al˘ aturau s ¸i îngerii. Duhul Sfânt vine în lume ca reprezentat al lui Hristos. El nu doar vorbe¸ ste despre adev˘ ar, El este adev˘ arul — Martorul adev˘ arat s ¸i credincios. El este marele Cercet˘ ator al inimilor, cunoscând caracterele tuturor. Duhul Sfânt a venit deseori în s ¸colile noastre s ¸i nu a fost recunoscut, fiind tratat ca un str˘ ain, poate chiar ca un intrus. Orice profesor trebuie s˘ a-L cunoasc˘ as ¸i s˘ a-L întâmpine frumos pe acest

60

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Oaspete ceresc. Dac˘ a î¸ si vor deschide inimile pentru a primi Duhul, educatorii vor fi preg˘ ati¸ ti pentru a colabora cu El în lucrarea pentru elevii lor. Si ¸ când Duhului i se d˘ a cale liber˘ a, El va determina transform˘ ari minunate. El va lucra în orice inim˘ a, vindecând de egoism, modelând s ¸i cizelând caracterul s ¸i supunându-i lui Hristos chiar s ¸i gândurile. ˘ a educatorului trebuie s˘ Marea n˘ azuin¸ ta a fie des˘ avâr¸ sirea carac˘ tori, l˘ terului lui Hristos în el s ¸i în elevii lui. Înv˘ a¸ ta ampile voastre s˘ a fie bine puse la punct, s ¸i ele vor fi nu numai lumin˘ a pentru elevii vo¸ stri, ci vor trimite raze clare s ¸i în c˘ aminele în care ace¸ stia locuiesc, în vecin˘ atatea lor s ¸i mult mai departe, în întunecimea moral˘ aa omenirii. (Special Testimonies On Education, 47-52 15 mai 1896). Unii fra¸ ti afirm˘ a c˘ a exist˘ a o mul¸ time de tineri în biserica noastr˘ a care au nevoie de beneficiile preg˘ atirii în s ¸colile noastre, dar care nu [69] le pot frecventa, dac˘ a nu vor fi mic¸ sorate taxele. Aceia care pledeaz˘ a pentru taxe reduse trebuie s˘ a analizeze problemele atent, pe toate fe¸ tele. Dac˘ a elevii nu dispun de suficiente mijloace proprii pentru a pl˘ ati costul real al unei lucr˘ ari con¸ stiincioase pentru educarea lor, nu ar fi mai bine ca p˘ arin¸ tii, prietenii sau comunit˘ a¸ tile lor, de care apar¸ tin, ori fra¸ ti genero¸ si din teritoriul conferin¸ tei lor s˘ a-i ajute, decât s˘ a lase ca asupra s ¸colii s˘ a apese numeroase datorii? Ar fi mult mai bine ca mai mul¸ ti patroni de institu¸ tii s˘ a sponsorizeze împreun˘ a cheltuiala, pentru ca s ¸coala s˘ a nu devin˘ a datoare. Bisericile din diferite localit˘ a¸ ti ar trebui s˘ a simt˘ a c˘ a asupra lor se afl˘ a o solemn˘ a responsabilitate în preg˘ atirea tinerilor s ¸i educarea talentelor spre o angajare în lucrare misionar˘ a. Atunci când se g˘ asesc ˘ tori, ca viitori buni lucr˘ în comunitate tineri promi¸ ta atori, acestea s˘ as ¸i asume r˘ aspunderea de a-i trimite la una dintre s ¸colile noastre de preg˘ atire. În comunit˘ a¸ tile noastre, se afl˘ a capacit˘ a¸ ti extraordinare, care trebuie puse la lucru. Exist˘ a persoane care ar putea sluji bine în via Domnului, dar mul¸ ti sunt prea s˘ araci pentru a putea dobândi educa¸ tia necesar˘ a, f˘ ar˘ a ajutor material. Comunit˘ a¸ tile trebuie s˘ a simt˘ a c˘ a a contribui la sus¸ tinerea material˘ a a acestora este un privilegiu. Aceia care au adev˘ arul în inim˘ a sunt totdeauna dispu¸ si s˘ a ajute cu generozitate acolo unde este nevoie, determinându-i s ¸i pe al¸ tii s˘ a le urmeze exemplul. Dac˘ a sunt tineri care ar putea beneficia de s ¸colile noastre, dar nu pot pl˘ ati în întregime taxele, biserica trebuie

Înv˘ a¸ ta ˘ tori s ¸i înv˘ a¸ ta ˘ tura

61

˘ s˘ a-¸ si arate generozitatea, ajutându-i. În plus, în fiecare conferin¸ ta trebuie strâns un fond de împrumut pentru elevii buni, dar s˘ araci, care [70] doresc s˘ a se dedice lucr˘ arii misionare. În unele cazuri, ace¸ sti elevi trebuie chiar s˘ a beneficieze de dona¸ tii. Când a fost deschis pentru prima dat˘ a colegiul din Battle Creek, exista la Review and Herald un fond destinat celor care doreau s˘ a ob¸ tin˘ a o educa¸ tie, dar nu aveau mijloace. El era la dispozi¸ tia unor elevi, pân˘ a ce ace¸ stia reu¸ seau s˘ a-¸ si fac˘ a o situa¸ tie, apoi, din c⸠stigul lor, ei aveau s˘ a restituie ceea ce folosiser˘ a, astfel încât s ¸i al¸ tii s˘ a poat˘ a beneficia. Asemenea rezerve trebuie f˘ acute s ¸i în prezent pentru între¸ tinerea unui fond de împrumut al elevilor buni, dar s˘ araci, care doresc s˘ a se preg˘ ateasc˘ a pentru lucrarea misionar˘ a. Tinerilor li se va ar˘ ata clar c˘ a trebuie, pe cât posibil, s˘ a-¸ si aib˘ a contribu¸ tia proprie la costul educa¸ tiei lor, pentru c˘ a ceea ce cost˘ a pu¸ tin va fi pu¸ tin apreciat, dar ceea ce are un pre¸ t relativ apropiat de adev˘ arata valoare va fi apreciat corespunz˘ ator. Avantajele profesorului nostru pot fi reduse, dar, dac˘ a el are o adev˘ arat˘ a p˘ atrundere a naturii umane, dac˘ a apreciaz˘ a m˘ are¸ tia lucr˘ arii sale, pentru care are o dragoste adev˘ arat˘ a, dac˘ a are dorin¸ ta de a lucra în mod serios, umil s ¸i perseverent, el va în¸ telege nevoile elevilor s˘ ai s ¸i, printr-un spirit sim¸ titor, le va c⸠stiga inima, s ¸i-i va conduce înainte s ¸i în sus. Eforturile lui vor fi atât de bine direc¸ tionate, încât s ¸coala va deveni o putere vie în cre¸ sterea spre bine, plin˘ a de duhul [71] adev˘ aratei prop˘ as ¸iri. [72] [73]

62

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Principii generale

„Domnul î¸ ti d˘ a pricepere în toate lucrurile.“

Capitolul 10 — Educa¸ tia cea bun˘ a
Lucrul cu min¸ tile tinere este cea mai frumoas˘ a lucrare f˘ acut˘ a vreodat˘ a de b˘ arba¸ ti s ¸i femei. Cea mai mare grij˘ a trebuie avut˘ a în educarea tinerilor, pentru diversificarea metodei de instruire în vederea stimul˘ arii nobilelor capacit˘ a¸ ti intelectuale. P˘ arin¸ tii s ¸i profesorii ˘ , nepreg˘ sunt, cu siguran¸ ta ati¸ ti pentru buna educare a copiilor, dac˘ a nu au înv˘ a¸ tat mai întâi lec¸ tia st˘ apânirii de sine, a r˘ abd˘ arii, a îng˘ aduin¸ tei, a bun˘ at˘ a¸ tii s ¸i a dragostei. Ce postur˘ a important˘ a pentru p˘ arin¸ ti, pedagogi s ¸i profesori! Pu¸ tini sunt cei care realizeaz˘ a cele mai importante nevoi ale min¸ tii s ¸i felul în care trebuie direc¸ tionat˘ a dezvoltarea intelectului, evolu¸ tia gândurilor s ¸i a sentimentelor tinerilor. Personalitatea la copii Educarea copiilor, acas˘ a ori la s ¸coal˘ a, nu trebuie s˘ a se asemene ˘s ˘ , care trebuie cu o dresur˘ a de animale; copiii au voin¸ ta ¸i inteligen¸ ta orientate spre controlul tuturor capacit˘ a¸ tilor personale. Animalele trebuie dresate, pentru c˘ a ele nu au ra¸ tiune s ¸i intelect. Mintea omeneasc˘ a îns˘ a trebuie înv˘ a¸ tat˘ a autocontrolul. Ea trebuie educat˘ a s˘ a ˘ , pe când animalele sunt controlate de un st˘ apâneasc˘ a întreaga fiin¸ ta st˘ apân s ¸i înv˘ a¸ tate s˘ a se supun˘ a lui. St˘ apânul este pentru animalul lui ˘. [74] minte, ra¸ tiune s ¸i voin¸ ta Copilul poate fi educat în a¸ sa fel încât, asemenea animalului, s˘ a ˘ proprie. Chiar identitatea lui poate fi înghi¸ nu aib˘ a voin¸ ta tit˘ a de a aceluia care îi controleaz˘ a formarea — voin¸ ta lui este, întru totul subjugat˘ a voin¸ tei educatorului. Copiii astfel educa¸ ti vor fi întotdeauna deficitari în ceea ce prive¸ ste t˘ aria moral˘ as ¸i responsabilitatea personal˘ a. Ei nu au fost înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a ac¸ tioneze din ra¸ tiune s ¸i din principiu. Voin¸ ta lor a fost controlat˘ a de altcineva, iar mintea nu le-a fost solicitat˘ a, pentru a se putea dezvolta s ¸i instrui prin exerci¸ tiu. Ei n-au fost îndruma¸ ti s ¸i disciplina¸ ti, potrivit capacit˘ a¸ tilor s ¸i particularit˘ a¸ tilor lor intelectuale, pentru ca, atunci când va fi nevoie, s˘ a le foloseasc˘ a cât mai bine. 64

Educa¸ tia cea bun˘ a

65

Profesorii nu trebuie s˘ a se opreasc˘ a aici, ci s˘ a acorde o aten¸ tie deosebit˘ as ¸i cultiv˘ arii, resurselor mai slabe, pentru ca toate capacit˘ a¸ tile s˘ a fie exersate s ¸i aduse la un nivel superior, iar mintea s˘ a poat˘ a atinge dezvoltarea corespunz˘ atoare. Cauza instabilit˘ a¸ tii la tineri Sunt multe familii cu copii care par bine educa¸ ti atâta vreme cât se afl˘ a sub disciplina în care au fost crescu¸ ti. Dar atunci când sistemul care-i ¸ tinea sub control nu mai este, ei sunt incapabili s˘ a gândeasc˘ a, s˘ a ac¸ tioneze sau s˘ a hot˘ arasc˘ a pentru ei în¸ si¸ si. Ace¸ sti copii s-au aflat atât de mult sub o dictatur˘ a de fier, neîng˘ aduindu-li-se s˘ a gândeasc˘ as ¸i s˘ a ac¸ tioneze pentru ei în lucrurile în care era cel mai bine s˘ a o fac˘ a, încât nu au încredere în ei în¸ si¸ si, pentru a ac¸ tiona dup˘ a propria judecat˘ a, s ¸i nu au opinia lor. Iar atunci când ies de sub [75] influen¸ ta p˘ arin¸ tilor lor, pentru a ac¸ tiona pe cont propriu, ei pot fi u¸ sor manevra¸ ti, prin ra¸ tiunea altora, într-o direc¸ tie gre¸ sit˘ a. Ace¸ stia nu au un caracter consecvent. Ei n-au fost l˘ asa¸ ti s˘ a judece singuri s ¸i, prin asta, mintea lor nu s-a dezvoltat s ¸i înt˘ arit a¸ sa cum trebuie. Ei au fost atât de mult sub controlul absolut al p˘ arin¸ tilor, încât sunt total dependen¸ ti de ace¸ stia — p˘ arin¸ tii le sunt minte s ¸i ra¸ tiune. Pe de alt˘ a parte, tinerii nu trebuie l˘ asa¸ ti s˘ a gândeasc˘ as ¸i s˘ a ac¸ tioneze independent de judecata p˘ arin¸ tilor s ¸i educatorilor. Copiii ˘ . Ei trebuie edutrebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a respecte min¸ tile cu experien¸ ta ca¸ ti astfel, încât mintea lor s˘ a fie în armonie cu aceea a p˘ arin¸ tilor s ¸i educatorilor s ¸i s˘ a vad˘ a necesitatea de a urma sfaturile acestora din urm˘ a. Astfel, când se vor dep˘ arta de mâna c˘ al˘ auzitoare a celor ce i-au educat, caracterul lor nu va fi ca o trestie plecat˘ a în voia vântului.... Acei p˘ arin¸ ti s ¸i educatori care se laud˘ a c˘ a de¸ tin un control total asupra min¸ tii s ¸i voin¸ tei copiilor afla¸ ti în grija lor n-ar mai face-o, dac˘ a ar putea vedea în viitor ceea ce se petrece în via¸ ta copiilor ˘ sau team˘ adu¸ si la supunere prin for¸ ta a. Ace¸ stia sunt aproape total nepreg˘ ati¸ ti pentru întâlnirea cu responsabilit˘ a¸ tile dure ale vie¸ tii. Ne mai aflându-se sub controlul p˘ arin¸ tilor s ¸i al educatorilor, s ¸i fiind nevoi¸ ti s˘ a gândeasc˘ as ¸i s˘ a ac¸ tioneze singuri, aproape sigur ei vor apuca pe un drum gre¸ sit s ¸i vor ceda puterii ispitei. Ei nu vor reu¸ si

66

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

în via¸ ta de zi cu zi s ¸i acelea¸ si deficien¸ te se vor reliefa s ¸i în via¸ ta lor [76] religioas˘ a. Dac˘ a educatorii copiilor s ¸i ai tinerilor ar putea vedea anticipat rezultatul stilului lor gre¸ sit de lucru, atunci s ¸i-ar schimba planul de educare.... Dumnezeu n-a inten¸ tionat niciodat˘ a ca o minte omeneasc˘ a s˘ a se afle sub controlul total al alteia. Aceia care fac eforturi pentru ca personalitatea celor pe care-i ˘ educ˘ a s˘ a fie absorbit˘ a de a lor, pentru a le fi acestora minte, voin¸ ta ˘ , î¸ s ¸i con¸ stiin¸ ta si asum˘ a responsabilit˘ a¸ ti însp˘ aimânt˘ atoare. Discipolii lor pot, în anumite ocazii, s˘ a se prezinte ca ni¸ ste solda¸ ti bine dresa¸ ti, ˘ de dar, atunci când constrângerea dispare, se va vedea în ei o dorin¸ ta ˘ fa¸ ˘ de principiul ferm. Aceia care î¸ independen¸ ta ta si vor propune s˘ a-¸ si educe astfel elevii, încât ace¸ stia s˘ a poat˘ a vedea s ¸i sim¸ ti c˘ a puterea de a deveni oameni ai principiului neclintit, preg˘ atit pentru orice ˘ , exist˘ ˘ situa¸ tie în via¸ ta a în ei în¸ si¸ si, sunt cei mai utili s ¸i în permanen¸ ta eficien¸ ti educatori. Lucrarea lor s-ar putea s˘ a nu par˘ a chiar cea mai benefic˘ a unor observatori superficiali, iar str˘ adaniile lor pot s˘ a nu fie la fel de apreciate cum sunt cele ale educatorilor care ¸ tin mintea s ¸i voin¸ ta elevilor lor sub o autoritate absolut˘ a, dar via¸ ta de mai târziu a acestora va ar˘ ata roadele unui proiect de educa¸ tie mai bun. Exist˘ a pericolul ca, atât p˘ arin¸ tii, cât s ¸i educatorii, s˘ a dicteze în exces, nereu¸ sind în acela¸ si timp s˘ a intre într-o rela¸ tie de comuniune cu copiii sau elevii lor. Ei sunt adeseori prea rezerva¸ ti s ¸i-¸ si exercit˘ a autoritatea într-o manier˘ a rece, lipsit˘ a de simpatie, ce nu poate cuceri inimile copiilor s ¸i elevilor. Dac˘ a i-ar strânge pe copii în jurul lor, ˘ de tot ceea ce le-ar ar˘ ata c˘ a îi iubesc s ¸i ar manifesta interes fa¸ ta ˘ de jocurile lor, uneori chiar fiind ca ni¸ [77] fac ei, inclusiv fa¸ ta ste copii printre ei, educatorii i-ar face foarte ferici¸ ti, c⸠stigându-le dragostea s ¸i încrederea, iar copiii vor înv˘ a¸ ta mai repede s˘ a le respecte s ¸i s˘ a le iubeasc˘ a autoritatea. Calit˘ a¸ tile personale ale educatorului Obiceiurile s ¸i principiile educatorului trebuie s˘ a fie considerate ˘ mai mare decât preg˘ de o importan¸ ta atirea lui teoretic˘ a. Dac˘ a este un cre¸ stin sincer, el va sim¸ ti c˘ a trebuie s˘ a aib˘ a acela¸ si interes în preg˘ atirea moral˘ a, fizic˘ a, mintal˘ as ¸i spiritual˘ a a elevilor s˘ ai. Pentru a ˘ bun˘ exercita o influen¸ ta a, el trebuie s˘ a aib˘ a un autocontrol perfect, iar

Educa¸ tia cea bun˘ a

67

inima s˘ a-i fie plin˘ a de dragoste pentru elevii lui, dragoste v˘ azut˘ a în privirile, cuvintele s ¸i faptele lui. El va avea un caracter ferm, s ¸i atunci va putea forma mintea elevilor s˘ ai, înv˘ a¸ tâdu-I totodat˘ as ¸tiin¸ tele. Educa¸ tia de la început a tinerilor este, în general, cea care le formeaz˘ a caracterele pentru toat˘ a via¸ ta. Cei care se ocup˘ a de tineri ˘ a calit˘ trebuie s˘ a fie foarte aten¸ ti în punerea în eviden¸ ta a¸ tilor intelectuale ale acestora pentru a putea s ¸ti mai bine cum s˘ a le direc¸ tioneze pentru a putea fi valorificate. ˘ Scoala ¸ ca o temni¸ ta Sistemul educa¸ tional, adoptat genera¸ tie dup˘ a genera¸ tie, a fost d˘ aun˘ ator s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i chiar vie¸ tii. Mul¸ ti copii au petrecut câte cinci ore zilnic în s˘ alile de clas˘ a prost aerisite s ¸i insuficient de spa¸ tioase pentru s˘ an˘ atatea elevilor. Aerul din asemenea înc˘ aperi devine în [78] scurt˘ a vreme otrav˘ a pentru pl˘ amânii care îl inhaleaz˘ a. Copiii mici, ale c˘ aror sisteme osos s ¸i muscular nu sunt puternice s ¸i al c˘ aror creier este în dezvoltare, sunt ¸ tinu¸ ti închi¸ si în clas˘ a, spre ˘ cu o slab˘ r˘ aul lor. Mul¸ ti copii pornesc în via¸ ta a zestre vital˘ as ¸i întemni¸ tarea lor zilnic˘ a într-o sal˘ a de clas˘ a îi îmboln˘ ave¸ ste s ¸i le sl˘ abe¸ ste sistemul nervos. Ei nu se mai dezvolt˘ a fizic datorit˘ a epuiz˘ arii nervoase. Si, ¸ atunci când candela vie¸ tii se stinge, p˘ arin¸ tii s ¸i educatorii nu consider˘ a c˘ a au vreo contribu¸ tie direct˘ a la aceasta. Lâng˘ a mormântul copiilor lor, p˘ arin¸ tii îndurera¸ ti consider˘ a acest necaz drept o încercare ˘, de la Dumnezeu când, de fapt, printr-o r˘ amânere voit˘ a în ignoran¸ ta propria lor procedur˘ a este cea care a distrus via¸ ta copiilor. A pune moartea lor pe seama providen¸ tei este o blasfemie. Dumnezeu vrea ca micu¸ tii s˘ a tr˘ aiasc˘ as ¸i s˘ a fie educa¸ ti pentru a avea caractere frumoase s ¸i pentru a-L onora pe Dumnezeu în aceast˘ a lume s ¸i a-I aduce mul¸ tumiri într-o lume mai bun˘ a, cea ve¸ snic˘ a. Cunoa¸ sterea minunatului organism uman — oase, mu¸ schi, stomac, ficat, intestine, inim˘ a, piele — s ¸i în¸ telegerea dependen¸ tei dintre organe pentru o func¸ tionare s˘ an˘ atoas˘ a a lor este un studiu pentru care majoritatea mamelor nu manifest˘ a interes. Ele nu cunosc nimic despre influen¸ ta trupului asupra min¸ tii s ¸i a min¸ tii asupra trupului. Mintea care face leg˘ atura între finit s ¸i Infinit se pare c˘ a ele nu o

68

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

în¸ teleg. Fiecare organ al trupului a fost f˘ acut s˘ a slujeasc˘ a min¸ tii. Mintea este capitala organismului. Copiilor li se îng˘ aduie s˘ a m˘ anânce alimente din carne, condi[79] mente, unt, brânz˘ a, porc, dulciuri, mânc˘ aruri picante în general. De asemenea, ei sunt l˘ asa¸ ti s˘ a consume alimente nes˘ an˘ atoase, la ore neregulate, între mese. Acestea î¸ si fac efectul, afectând stomacul, excitând nervii s ¸i sl˘ abind intelectul. P˘ arin¸ tii nu-¸ si dau seama c˘ a ei seam˘ an˘ a s˘ amân¸ ta ce va rodi boal˘ as ¸i moarte. Multor copii li s-a ruinat via¸ ta prin preocuparea insistent˘ a pentru intelect, neglijându-se consolidarea capacit˘ a¸ tilor lor fizice. Mul¸ ti au murit de mici datorit˘ a procedurii urmate de ni¸ ste p˘ arin¸ ti s ¸i educatori ˘ ri, nechibzui¸ ti, care le-au for¸ tat mintea, prin m˘ agulire sau amenin¸ ta ˘ cu sala atunci când ace¸ stia erau prea mici pentru a face cuno¸ stin¸ ta de clas˘ a. Mintea lor a fost împov˘ arat˘ a cu lec¸ tii la vremea când nu trebuia solicitat˘ a, ci l˘ asat˘ a pân˘ a ce constitu¸ tia fizic˘ a devenea destul de solid˘ a pentru a putea sus¸ tine efortul intelectual. Copiii mici trebuie l˘ asa¸ ti slobozi, ca mieii, ca s˘ a alerge în aer liber, s˘ a fie liberi s ¸i ferici¸ ti, oferindu-li-se cele mai favorabile condi¸ tii pentru consolidarea unei constitu¸ tii fizice robuste. Planul ideal P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a fie singurii profesori ai copiilor lor, pân˘ a ce ace¸ stia ajung la vârsta de 8-10 ani. De îndat˘ a ce copiii pot în¸ telege, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a le deschid˘ a marea carte a naturii lui Dumnezeu. Mama trebuie s˘ a aib˘ a mai pu¸ tin˘ a afinitate pentru artificial în casa s ¸i îmbr˘ ac˘ amintea ei. Ea trebuie s˘ a-¸ si ia timp pentru a cultiva, în ea s ¸i copiii ei, dragostea pentru minuna¸ tii boboci s ¸i pentru florile ce se deschid. Îndreptând aten¸ tia copiilor spre multele culori s ¸i spre ˘ cu Dumnezeu, [80] varietatea formelor, mama le poate face cuno¸ stin¸ ta care a f˘ acut toate lucrurile frumoase, care îi atrag s ¸i îi bucur˘ a. Ea le poate îndrepta mintea spre Creatorul lor s ¸i le poate trezi în inimile tinere dragostea pentru Tat˘ al din ceruri, care a dovedit atâta dragoste pentru ei. P˘ arin¸ tii l pot asocia pe Dumnezeu cu tot ceea ce El a creat. Singura sal˘ a de clas˘ a pentru copiii pân˘ a la 8-10 ani trebuie s˘ a fie aerul liber, cu flori ce înfloresc, cu peisaje minunate, iar cel mai folosit manual — toate comorile naturii. Imprimate în mintea

Educa¸ tia cea bun˘ a

69

copiilor, în cadrul pl˘ acut s ¸i pitoresc al naturii, aceste lec¸ tii nu vor fi uitate u¸ sor. În educa¸ tia primar˘ a a copiilor, mul¸ ti p˘ arin¸ ti s ¸i educatori nu pot în¸ telege c˘ a aten¸ tia cea mai mare trebuie acordat˘ a constitu¸ tiei fizice, pentru a se putea asigura s˘ an˘ atatea trupului s ¸i a min¸ tii. Exist˘ a obiceiul de a-i îndruma pe copii la s ¸coal˘ a când sunt doar ni¸ ste prunci ce înc˘ a au nevoie de îngrijirea mamei. La o vârst˘ a fraged˘ a, ei sunt frecvent înghesui¸ ti în s˘ alile de clas˘ a prost aerisite, chinui¸ ti în pozi¸ tii incomode în b˘ anci prost concepute, s ¸i drept rezultat, tân˘ ara s ¸i fragila lor constitu¸ tie are de suferit în multe cazuri. Înclina¸ tiile s ¸i obiceiurile din copil˘ arie sunt foarte probabile de a se manifesta la maturitate. Un arbore tân˘ ar îl po¸ ti îndoi aproape cum vrei, s ¸i, dac˘ a îl la¸ si s˘ a creasc˘ a a¸ sa, va ajunge un copac deformat, o m˘ arturie permanent˘ a a r˘ aului pe care i l-ai f˘ acut. Dup˘ a ani de cre¸ stere, po¸ ti încerca s˘ a-l îndrep¸ ti, dar toate str˘ adaniile se vor dovedi [81] zadarnice. Va fi întotdeauna un copac strâmb. A¸ sa este s ¸i cu mintea tinerilor. Ei trebuie preg˘ ati¸ ti cu aten¸ tie s ¸i delicate¸ te, din copil˘ arie. Preg˘ atirea lor poate fi f˘ acut˘ a spre bine sau spre r˘ au, iar în viitor ei vor urma calea în care au fost porni¸ ti din copil˘ arie. Obiceiurile formate în tinere¸ te se vor înt˘ ari o dat˘ a cu cre¸ sterea individului s ¸i se vor consolida o dat˘ a cu maturizarea acestuia. Degenerare fizic˘ a Din mâna Creatorului, omul a ie¸ sit frumos, perfect, s ¸i atât de plin ˘ , încât au trecut mai bine de o mie de ani pân˘ de via¸ ta a când pasiunile s ¸i poftele lui nes˘ an˘ atoase s ¸i celelalte viol˘ ari ale legilor s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i-au f˘ acut sim¸ tit efectul asupra rasei omene¸ sti. Genera¸ tiile mai recente au sim¸ tit ap˘ asarea infirmit˘ a¸ tii s ¸i a bolii din ce în ce mai acut s ¸i mai grav. Puterea vie¸ tii a sl˘ abit substan¸ tial prin îng˘ aduirea apetitului s ¸i a pasiunii. C˘ alcarea legii s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i urm˘ arile — suferin¸ ta — predomin˘ a atât de tare, încât b˘ arba¸ tii s ¸i femeile consider˘ a actuala stare ˘ , sl˘ de boal˘ a, suferin¸ ta abiciune s ¸i moarte prematur˘ a, drept apanajul umanit˘ a¸ tii. ˘ a principiilor ce caracterizeaz˘ Ciudata absen¸ ta a aceast˘ a genera¸ tie, manifestat˘ a în desconsiderarea legilor vie¸ tii s ¸i ale mor¸ tii, este uimitoare. Principala grij˘ a este: „Ce voi mânca?“ „Ce voi bea?“

70

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸i „Cu ce m˘ a voi îmbr˘ aca?“ Puterile morale sunt sl˘ abite, pentru c˘ a [82] b˘ arba¸ tii s ¸i femeile nu vor s˘ a tr˘ aiasc˘ a în ascultare de legile s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i nu-¸ si fac din asta o datorie personal˘ a. Majoritatea tinerilor r˘ amân ˘ de legile existen¸ ignoran¸ ti fa¸ ta tei lor s ¸i-¸ si îng˘ aduie pofte s ¸i pasiuni cu pre¸ tul afect˘ arii intelectului s ¸i a moralit˘ a¸ tii. Se pare c˘ a, voit, ei r˘ amân ˘ fa¸ ˘ de rezultatul c˘ în ignoran¸ ta ta alc˘ arii legilor naturii. Ei î¸ si satisfac apetitul nes˘ an˘ atos, folosind otr˘ avuri lente, care altereaz˘ a sângele s ¸i ˘ , boal˘ submineaz˘ a resursele nervoase, aducându-le, în consecin¸ ta as ¸i moarte. Importan¸ ta form˘ arii în familie O cauz˘ a important˘ a a actualei st˘ ari deplorabile de lucruri este aceea c˘ a p˘ arin¸ tii nu realizeaz˘ a obliga¸ tia lor de a-¸ si face copiii s˘ a se conformeze legii s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Mamele î¸ si iubesc copiii cu o dragoste idolatr˘ as ¸i le satisfac apetitul, de¸ si s ¸tiu c˘ a a¸ sa ceva le afecteaz˘ a s˘ an˘ atatea, aducându-le boal˘ as ¸i nefericire. Aceast˘ a cumplit˘ a „bun˘ atate“ este larg r˘ aspândit˘ a în actuala genera¸ tie. Dorin¸ tele copiilor sunt satisf˘ acute pe seama s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i caracterului lor, fiind mai u¸ sor pentru mam˘ a ca, din motive de timp, s˘ a procedeze a¸ sa, decât s˘ a-i re¸ tin˘ a de ˘ ce la ceea ce ei cer în gura mare. Astfel, mamele seam˘ an˘ a o s˘ amân¸ ta va r˘ as˘ ari s ¸i va da rod. Copiii nu sunt înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si controleze poftele s ¸i dorin¸ tele s ¸i astfel ei devin egoi¸ sti, preten¸ tio¸ si, neascult˘ atori, nemul¸ tumitori, neevlavio¸ si. Mamele care fac acest lucru, vor culege cu am˘ ar˘ aciune rodul semin¸ tei pe care au sem˘ anat-o. Ele au p˘ ac˘ atuit împotriva cerului s ¸i [83] împotriva copiilor lor, iar Dumnezeu le va considera responsabile. Dac˘ a, vreme de genera¸ tii, educa¸ tia s-ar fi desf˘ as ¸urat dup˘ a un alt plan, tineretul de azi nu ar fi atât de dec˘ azut s ¸i nedemn. Educatorii din s ¸coli ar fi trebuit s˘ a în¸ teleag˘ a psihologia s ¸i s˘ a fie interesa¸ ti nu numai de educarea lor în domeniul s ¸tiin¸ telor, ci s ¸i în domeniul s˘ an˘ at˘ a¸ tii, astfel încât cuno¸ stin¸ ta dobândit˘ a s˘ a o poat˘ a folosi cu cel mai bun randament. Corelarea muncii s ¸i relax˘ arii ˘, Pentru ca tinerii s ¸i copiii s˘ a fie s˘ an˘ ato¸ si, voio¸ si s ¸i plini de via¸ ta bine dezvolta¸ ti fizic s ¸i intelectual, ei trebuie s˘ a stea mult în aer liber

Educa¸ tia cea bun˘ a

71

s˘ a aib˘ a un bun echilibru între munc˘ as ¸i relaxare. Copiii s ¸i tinerii care sunt ¸ tinu¸ ti numai în s ¸coal˘ a, robi ai c˘ ar¸ tilor, nu pot avea o constitu¸ tie fizic˘ a robust˘ a. Exerci¸ tiul min¸ tii, la studiu, f˘ ar˘ a un exerci¸ tiu fizic corespunz˘ ator, tinde s˘ a concentreze sângele la creier, dezechilibrând circula¸ tia lui în organism. Creierul prime¸ ste prea mult sânge, iar periferia prea pu¸ tin. Trebuie s˘ a existe reguli care s˘ a potriveasc˘ a timpul de studiu la anumite ore, dup˘ a care, o alt˘ a bucat˘ a de timp va fi petrecut˘ a în activitate fizic˘ a. Si ¸ dac˘ a obiceiurile lor alimentare, vestimentare s ¸i cele referitoare la odihn˘ a sunt în armonie cu legea s˘ an˘ at˘ a¸ tii, ei pot ob¸ tine educa¸ tia f˘ ar˘ a sacrificiul s˘ an˘ at˘ a¸ tii fizice s ¸i intelectuale. Ar fi trebuit ca s ¸colile s˘ a aib˘ a leg˘ atur˘ a cu institu¸ tii ale muncii, pentru ca elevii lor s˘ a poat˘ a beneficia de exerci¸ tiul necesar pe lâng˘ a [84] orele de clas˘ a. Munca s ¸i relaxarea ar fi trebuit s˘ a fie puse în acord cu legea s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i armonizate astfel, încât s˘ a le men¸ tin˘ a copiilor tonusul tuturor facult˘ a¸ tilor lor trupe¸ sti s ¸i intelectuale. Astfel s-ar fi putut ajunge la o cunoa¸ stere practic˘ a a vie¸ tii, în acela¸ si timp cu dobândirea unei culturi a min¸ tii. La s ¸coal˘ a, elevilor ar trebui s˘ a li se dezvolte sensibilitatea moral˘ a pentru a vedea s ¸i sim¸ ti ce a¸ steapt˘ a societatea de la ei; trebuie s˘ a tr˘ aiasc˘ a în ascultare de legea s˘ an˘ at˘ a¸ tii, astfel încât s˘ a poat˘ a, prin existen¸ ta s ¸i influen¸ ta lor, prin sfat s ¸i exemplu, s˘ a fie un beneficiu s ¸i o binecuvântare pentru societate. Tinerii trebuie f˘ acu¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a ˘ asupra societ˘ totul are o influen¸ ta a¸ tii, fie spre bine, fie spre r˘ au. Prima lec¸ tie a tinerilor trebuie s˘ a fie cunoa¸ sterea trupului lor s ¸i men¸ tinerea acestuia s˘ an˘ atos. Rezultatul studiului neîntrerupt Mul¸ ti p˘ arin¸ ti î¸ si pun copiii s˘ a înve¸ te aproape tot timpul anului. Ace¸ sti copii ajung la rutina unui studiu mecanic, f˘ ar˘ a îns˘ a a re¸ tine ˘ . Mul¸ ceea ce înva¸ ta ti dintre ei par astfel aproape priva¸ ti de via¸ ta intelectual˘ a. Monotonia unui studiu neîntrerupt le toce¸ ste mintea ˘ de lec¸ s ¸i le mic¸ soreaz˘ a interesul fa¸ ta tii. Prea multa aplecare asupra c˘ ar¸ tilor devine un chin. Copiii nu mai au pl˘ acere s˘ a gândeasc˘ as ¸i ambi¸ tie s˘ a ob¸ tin˘ a cuno¸ stin¸ te s ¸i nu-¸ si cultiv˘ a obiceiuri de medita¸ tie s ¸i cercetare. Copiii au mare nevoie de o educa¸ tie corect˘ a, pentru a

72

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

[85] putea fi folositori lumii. Dar orice efort care pune cultura general˘ a deasupra educa¸ tiei morale este un efort prost direc¸ tionat. Instruirea, cultivarea, s ¸lefuirea s ¸i înnobilarea tinerilor s ¸i copiilor trebuie s˘ a fie atât sarcina p˘ arin¸ tilor, cât s ¸i a educatorilor. Oameni care s˘ a gândeasc˘ a bine sunt pu¸ tini, din cauz˘ a c˘ a influen¸ te false au obstruc¸ tionat dezvoltarea intelectului. Ideea p˘ arin¸ tilor s ¸i a educatorilor, c˘ a studiul neîntrerupt fortific˘ a mintea, s-a dovedit gre¸ sit˘ a în multe cazuri, rezultatul aplic˘ arii ei fiind opus a¸ stept˘ arilor. Tr˘ aim într-un veac în care aproape totul este superficial. Statornicia caracterelor este mic˘ a, deoarece formarea s ¸i educarea copiilor înc˘ a din leag˘ an este superficial˘ a. Caracterele lor sunt cl˘ adite pe nisipuri mi¸ sc˘ atoare. Renun¸ tarea s ¸i st˘ apânirea de sine nu au fost incluse în procesul model˘ arii acestor caractere. Copiii au fost mângâia¸ ti s ¸i alinta¸ ti pân˘ a au ajuns lipsi¸ ti de orice sim¸ t practic.... Copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a se a¸ stepte la ispite s ¸i întâlniri cu greut˘ a¸ ti s ¸i cu pericole; s˘ a aib˘ a st˘ apânire de sine s ¸i calm pentru a le dep˘ as ¸i. În cazul c˘ a nu vor c˘ auta pericolul sau nu se vor a¸ seza singuri în calea ispitei, ci vor evita influen¸ tele rele s ¸i anturajul stricat, când, în mod inevitabil, vor ajunge în tov˘ ar˘ as ¸ii periculoase, ei vor avea t˘ aria de caracter de a r˘ amâne de partea drept˘ a¸ tii, de a p˘ astra principiile s ¸i de a se putea întoarce la puterea lui Dumnezeu cu moralul neatins. Dac˘ a, fiind bine educa¸ ti, tinerii fac din Dumnezeu sprijinul lor, puterile lor ˘ celui mai puternic test. (Testimonies For The morale vor face fa¸ ta [86] Church 3, 131-144).

Capitolul 11 — Scoala ¸ noastr˘ a
Exist˘ a pericolul ca s ¸coala noastr˘ a s˘ a fie deturnat˘ a de la inten¸ tia ei original˘ a. Scopul lui Dumnezeu a fost f˘ acut cunoscut — acela ca ˘m noi s˘ a avem ocazia s˘ a studiem s ¸tiin¸ tele s ¸i, în acela¸ si timp, s˘ a înv˘ a¸ ta s ¸i cerin¸ tele Cuvântului S˘ au. Studiul Scripturilor trebuie s˘ a ocupe ˘ mânt. primul loc în sistemul nostru de înv˘ a¸ ta Elevii de la mari dep˘ art˘ ari au fost trimi¸ si la colegiul din Battle Creek, tocmai pentru a primi educa¸ tie prin studiul subiectelor biblice. În ultima vreme, îns˘ a, a existat un efort sus¸ tinut de a modela s ¸i s ¸coala noastr˘ a dup˘ a modelul altor colegii. Când se va ajunge aici, nu vom mai încuraja p˘ arin¸ tii s˘ a-¸ si trimit˘ a copiii la colegiul din Battle Creek. Influen¸ ta moral˘ as ¸i religioas˘ a nu trebuie pus˘ a în plan secundar. În trecut, Dumnezeu a lucrat prin eforturile profesorilor no¸ stri s ¸i astfel multe suflete au v˘ azut adev˘ arul, l-au îmbr˘ a¸ ti¸ sat s ¸i au mers acas˘ a pentru a tr˘ ai în continuare al˘ aturi de Dumnezeu, ca rezultat al urm˘ arii colegiului nostru. V˘ azând c˘ a studiul Bibliei era parte din educa¸ tia lor, ei au ajuns s˘ a-l priveasc˘ a drept fiind o materie de mai ˘s mare importan¸ ta ¸i interes. Educarea tinerilor pentru slujire Prea mic˘ a aten¸ tie a fost acordat˘ a preg˘ atirii tinerilor pentru slujba de pastor. Acesta a fost obiectivul primar la înfiin¸ tarea colegiului. În nici un caz, el nu trebuie ignorat sau privit ca o chestiune de [87] ˘ secundar˘ importan¸ ta a. De mai mul¸ ti ani, îns˘ a, doar pu¸ tini au ie¸ sit din aceast˘ a institu¸ tie preg˘ ati¸ ti s˘ a prezinte altora adev˘ arul. Unii elevi, veni¸ ti cu pre¸ tul unei mari cheltuieli s ¸i vizând lucrarea pastoral˘ a, au fost încuraja¸ ti de profesori s˘ a urmeze studii mai departe, studii cerând ani mul¸ ti, iar pentru aceasta au abandonat orice gând al predic˘ arii. Absolut gre¸ sit! Nu avem mul¸ ti ani pentru lucru, iar profesorii s ¸i educatorii no¸ stri trebuie s˘ a fie umplu¸ ti cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu s ¸i s˘ a lucreze în armonie cu voin¸ ta Lui, descoperit˘ a, în loc s˘ a se îngrijeasc˘ a de planurile lor. Pierdem mult în fiecare an, 73

74

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

pentru c˘ a nu urm˘ am ceea ce a spus Dumnezeu cu privire la aceste lucruri. Colegiul nostru are menirea de a întâmpina nevoile înaint˘ arii lucr˘ arii în aceast˘ a vreme de pericol s ¸i demoralizare. Studiul c˘ ar¸ tilor, singur, nu poate oferi elevilor educa¸ tia de care au nevoie. Trebuie ˘ pentru a pus˘ a o temelie mai solid˘ a. Colegiul n-a fost adus la existen¸ ta fi exponentul ideilor cuiva. Profesorii s ¸i directorul trebuie s˘ a lucreze împreun˘ a, ca fra¸ ti. Ei trebuie s˘ a colaboreze s ¸i, de asemenea, s˘ a se consulte cu pastorii s ¸i cu oamenii de r˘ aspundere s ¸i, mai presus de orice, s˘ a caute în¸ telepciune de sus, pentru ca toate deciziile lor, în ˘ mântul lui Dumnezeu. ceea ce prive¸ ste s ¸coala, s˘ a aib˘ a consim¸ ta Este nevoie de o educa¸ tie mai cuprinz˘ atoare — o educa¸ tie care reclam˘ a din partea profesorilor s ¸i a directorului gândire s ¸i efort — s ¸i nu simpla instruire în s ¸tiin¸ te. Caracterul trebuie s˘ a primeasc˘ ao [88] instruire bun˘ a, pentru cea mai deplin˘ as ¸i nobil˘ a dezvoltare. Elevii trebuie s˘ a primeasc˘ a în colegiu o educa¸ tie care s˘ a-i fac˘ a s˘ a poat˘ a p˘ astra în societate o ¸ tinut˘ a respectabil˘ a, corect˘ a, virtuoas˘ a, opus˘ a influen¸ telor demoralizatoare, care corup tineretul. Ar fi bine dac˘ a, asociate colegiului nostru, ar exista un teren pentru cultivat sau ni¸ ste ateliere, sub administrarea unor oameni capabili s˘ a-i înve¸ te pe elevi diferite aspecte ale muncii fizice. Se pierde mult prin neglijarea împletirii solicit˘ arilor intelectuale cu cele fizice. Orele de destindere ale elevilor sunt adeseori ocupate cu pl˘ aceri m˘ arunte, care sl˘ abesc capacit˘ a¸ tile fizice, morale s ¸i intelectuale. Sub efectul degradant al libert˘ a¸ tii, senzualit˘ a¸ tii sau al unei premature emo¸ tion˘ ari legate de curtenie s ¸i c˘ as˘ atorie, mul¸ ti elevi nu reu¸ sesc s˘ a ating˘ a gradul înalt de dezvoltare intelectual˘ a, pe care l-ar fi putut atinge de altfel. Studiul Bibliei Dac˘ a moralitatea s ¸i religia exist˘ a într-o s ¸coal˘ a, aceasta se datoreaz˘ a cunoa¸ sterii Cuvântului lui Dumnezeu. Unii ar putea s˘ a obiec˘ tura religioas˘ teze c˘ a, dac˘ a înv˘ a¸ ta a predomin˘ a, s ¸coala noastr˘ a va deveni nepopular˘ a, iar aceia care nu sunt de credin¸ ta noastr˘ a nu vor sus¸ tine, din punct de vedere material, colegiul. Foarte bine, în acest caz, pot s˘ a mearg˘ a la alte colegii, unde vor g˘ asi genul de educa¸ tie potrivit gustului lor. Scoala ¸ noastr˘ a a fost înfiin¸ tat˘ a nu pentru în-

S ¸ coala noastr˘ a

75

v˘ a¸ tarea s ¸tiin¸ telor, ci cu scopul de a instrui în m˘ are¸ tele principii ale Cuvântului lui Dumnezeu s ¸i-n aspectele practice ale vie¸ tii de zi cu zi. Aceasta este educa¸ tia atât de necesar˘ a în timpul de azi. Dac˘ a influen¸ ta lumeasc˘ a ajunge s˘ a domine s ¸coala noastr˘ a, vinde¸ ti-o lumii s ¸i l˘ asa¸ ti-i întregul control asupra ei. Cei care au [89] investit mijloace în aceast˘ a institu¸ tie s˘ a o înfiin¸ teze din nou, pentru a fi condus˘ a, nu potrivit modelului s ¸colilor ce se bucur˘ a de popularitate, nici potrivit dorin¸ tei directorului sau a profesorilor, ci dup˘ a planul stabilit de Dumnezeu. În Numele Domnului meu, îi rog fierbinte pe to¸ ti cei care se afl˘ a în pozi¸ tie de r˘ aspundere în s ¸coala noastr˘ a s˘ a fie b˘ arba¸ ti ai lui Dumnezeu. Când Domnul ne cere s˘ a fim deosebi¸ ti, cum putem noi urm˘ ari popularitatea sau cum putem c˘ auta s˘ a imit˘ am obiceiurile s ¸i practicile lumii? Dumnezeu Si-a ¸ m˘ arturisit inten¸ tia de a avea un colegiu în care Biblia s˘ a-¸ si aib˘ a locul potrivit în educarea tineretului. Ne facem noi partea în realizarea acestui scop? Prin intermediul presei, cunoa¸ sterea de orice fel este pus˘ a la îndemâna oricui s ¸i, totu¸ si, ce p˘ atur˘ a larg˘ a a oric˘ arei societ˘ a¸ ti este dec˘ azut˘ a moral, s ¸i este superficial˘ a în cuno¸ stin¸ te intelectuale! Dac˘ a oamenii ar fi îns˘ a cititori ai Bibliei, cercet˘ atori ai ei, am vedea o alt˘ a stare a lucrurilor. Într-o vreme ca a noastr˘ a, în care incorectitudinea abund˘ as ¸i în care caracterul lui Dumnezeu s ¸i Legea Sa sunt deopotriv˘ a privite ˘ rii tinerilor s˘ cu rezerv˘ a, trebuie acordat˘ a o grij˘ a deosebit˘ a înv˘ a¸ ta a cerceteze, s˘ a respecte s ¸i s˘ a împlineasc˘ a voin¸ ta divin˘ a, a¸ sa cum este ea descoperit˘ a omului. Temerea de Domnul p˘ ale¸ ste în mintea tinerilor no¸ stri din cauza neglij˘ arii studiului Bibliei. Directorul s ¸i profesorii s ¸colii noastre trebuie s˘ a aib˘ a o leg˘ a-tur˘ a vie cu Dumnezeu s ¸i s˘ a-I fie martori hot˘ ar⸠ti s ¸i neînfrica¸ ti. Niciodat˘ a, de team˘ a sau din strategie lumeasc˘ a, Cuvântul lui Dumnezeu s˘ a nu fie pus în plan secundar. Elevii trebuie s˘ a beneficieze intelectual, [90] moral s ¸i spiritual, prin studiul lui. Responsabilitatea profesorului Exist˘ a o lucrare de f˘ acut pentru orice profesor al colegiului nostru. Nimeni nu este ocolit de egoism. Dac˘ a, din punct de vedere moral s ¸i religios, caracterul profesorilor ar fi ceea ce ar trebui s˘ a fie,

76

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ mai bun˘ asupra elevilor s-ar exercita o influen¸ ta a. Profesorii nu caut˘ a s˘ a-¸ si fac˘ a lucrarea doar spre slava lui Dumnezeu. În loc s˘ a priveasc˘ a la Isus s ¸i s˘ a-I copieze via¸ ta s ¸i caracterul, ei privesc la ei în¸ si¸ si s ¸i n˘ azuiesc prea mult s˘ a ating˘ a un standard omenesc. Doresc s˘ a pot imprima fiec˘ arui profesor un deplin sim¸ t al responsabilit˘ a¸ tii sale pentru influen¸ ta pe care o exercit˘ a asupra tinerilor. Satana nu obose¸ ste în eforturile lui de a-¸ si oferi serviciile tinerilor no¸ stri. Cu mult˘ a grij˘ a, el î¸ si întinde capcana pentru piciorul neînv˘ a¸ tat. Poporul lui Dumnezeu trebuie s˘ a se p˘ azeasc˘ a vigilent de strategiile lui Satana. Dumnezeu este personificarea bun˘ avoin¸ tei, milei s ¸i a dragostei. Cei care sunt cu adev˘ arat lega¸ ti de El nu pot fi în dezacord unii cu al¸ tii. Duhul S˘ au, guvernând inimile, va da na¸ stere la armonie, iubire s ¸i unitate. Opusul acestora se vede printre copiii lui Satana. Stârnirea invidiei, conflictului s ¸i geloziei este lucrarea acestuia. În numele Domnului meu, îi întreb pe cei care se declar˘ a urma¸ si ai lui Hristos: „Ce roade purta¸ ti?“ În sistemul instruirii, folosit în s ¸colile de rând, este neglijat˘ a cea mai important˘ a parte a educa¸ tiei — studiul Bibliei. Educa¸ tia are efect într-o mare m˘ asur˘ a asupra vie¸ tii elevului nu numai în aceast˘ a lume; influen¸ ta ei se extinde în ve¸ snicie. Cât de important este, deci, ˘ ! Ei trebuie [91] ca profesorii s˘ a fie persoane capabile, cu o bun˘ a influen¸ ta s˘ a fie b˘ arba¸ ti s ¸i femei ai credin¸ tei, primind zilnic lumina divin˘ a, pe care s˘ a o împart˘ a elevilor lor. Partea p˘ arin¸ tilor Dar nu este de a¸ steptat ca profesorul s˘ a fac˘ a lucrarea p˘ arin¸ tilor. În cazul multor p˘ arin¸ ti, a existat o însp˘ aimânt˘ atoare neglijare a datoriei. Ca Eli, ei au dat gre¸ s în exercitarea unei constrângeri corecte. Apoi, s ¸i-au trimis copiii nedisciplina¸ ti la colegiu, pentru a primi educa¸ tia pe care ei ar fi trebuit s˘ a le-o dea acas˘ a. Profesorii au o misiune pe care pu¸ tini o apreciaz˘ a. Dac˘ a ei reus ¸esc s˘ a-i schimbe pe ace¸ sti tineri, porni¸ ti strâmb, primesc doar pu¸ tin˘ a apreciere. Dar, dac˘ a tinerii aleg prost, mergând din r˘ au în mai r˘ au, profesorii sunt blama¸ ti s ¸i s ¸coala acuzat˘ a. În multe cazuri, blamul se cuvine chiar p˘ arin¸ tilor. Ei au avut prima s ¸i cea mai favorabil˘ a ocazie de a-i c˘ al˘ auzi s ¸i educa pe copii lor, atunci când spiritul acestora

S ¸ coala noastr˘ a

77

˘ tur˘ primea înv˘ a¸ ta a, iar mintea s ¸i inima erau u¸ sor de impresionat. Dar, prin nep˘ asarea p˘ arin¸ tilor, copiilor li se îng˘ aduie s˘ a urmeze propria ˘ , pân˘ lor voin¸ ta a ce se înscriu bine pe calea r˘ aului. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a studieze mai pu¸ tin despre lume s ¸i mai mult despre Hristos. S˘ a se str˘ aduiasc˘ a mai pu¸ tin s˘ a imite obiceiurile s ¸i modelele lumii s ¸i s˘ a consacre mai mult timp s ¸i efort pentru formarea min¸ tii s ¸i caracterului copiilor, potrivit modelului divin. Atunci ei î¸ si pot trimite fiii s ¸i fiicele bine preg˘ atite pentru a primi o educa¸ tie potrivit˘ a unor pozi¸ tii viitoare de folos s ¸i încredere. Profesorii, afla¸ ti sub controlul iubirii s ¸i temerii de Dumnezeu, îi pot c˘ al˘ auzi pe ace¸ sti tineri, preg˘ atindu-i s˘ a fie o binecuvântare pentru lume s ¸i o onoare [92] pentru Creatorul lor. Aflat în leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu, orice instructor va exercita o ˘ care-i va conduce pe elevii lui s˘ influen¸ ta a studieze Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i s˘ a asculte de Legea Lui. El le va îndrepta mintea spre contemplarea lucrurilor ve¸ snice, deschizând înaintea lor vaste ˘ toare teme pentru care cel mai domenii de medita¸ tie, mari s ¸i în˘ al¸ ta viguros intelect s ¸i-ar putea întrebuin¸ ta toat˘ a puterea în a le aborda, sim¸ tind totu¸ si c˘ a înc˘ a a r˘ amas un infinit neatins. Nevoia de împreun˘ a consultare R˘ aul mândriei de sine s ¸i al independen¸ tei nesfinte, care afecteaz˘ a cel mai mult eficien¸ ta s ¸i care ne va semna ruina, dac˘ a nu ar fi biruite, izvor˘ as ¸te din egoism. „împreuna consultare“ este solia repetat˘ a mie, iar s ¸i iar, de un înger al lui Dumnezeu. Influen¸ tând judecata omului, Satana se str˘ aduie¸ ste s˘ a determine ca lucrurile s˘ a mearg˘ a dup˘ a voia lui. El poate reu¸ si s˘ a îndrume strâmb mintea a dou˘ a persoane; dar când mai mul¸ ti se consult˘ a între ei, exist˘ a mai ˘ . Fiecare proiect va fi mai bine analizat, orice mi¸ mult˘ a siguran¸ ta scare mai bine gândit˘ a. Astfel, va exista mai pu¸ tin pericolul unor pa¸ sii precipita¸ ti, prost orienta¸ ti, care ar aduce confuzie. În unire este t˘ arie. În divizare, sl˘ abiciune s ¸i înfrângere. Dumnezeu c˘ al˘ auze¸ ste s ¸i preg˘ ate¸ ste un popor pentru a fi mutat. Suntem noi aceia care ne facem partea în aceast˘ a lucrare, ca santinele ale lui Dumnezeu? C˘ aut˘ am noi s˘ a lucr˘ am în unire? Suntem dispu¸ si s˘ a devenim slujitorii tuturor? Urm˘ am noi pe Marele nostru Model? [93]

78

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Prieteni conlucr˘ atori, fiecare dintre noi seam˘ an˘ a s˘ amân¸ ta pe ogoarele vie¸ tii. Cum este s˘ amân¸ ta, a¸ sa va fi seceri¸ sul. Dac˘ a sem˘ an˘ am neîncredere, invidie, gelozie, iubire de sine, r˘ autate în gând s ¸i sim¸ t, vom secera am˘ ar˘ aciune pentru sufletele noastre. Dac˘ a manifest˘ am ˘ de sentimentele celorlal¸ bun˘ atate, dragoste, gânduri frumoase fa¸ ta ti, vom primi în schimb aceea¸ si moned˘ a. Amabilitate cre¸ stin˘ a Profesorul aspru, plin de critic˘ a, extrem de exigent s ¸i insensibil, ˘ de el. Cel trebuie s˘ a se a¸ stepte la acela¸ si spirit manifestat de elevi fa¸ ta care vrea s˘ a-¸ si p˘ astreze demnitatea s ¸i respectul trebuie s˘ a fie atent s˘ a nu r˘ aneasc˘ a f˘ ar˘ a nici un rost respectul de sine al altora. Aceast˘ a ˘ de cei mai slabi, regul˘ a trebuie respectat˘ a cu sfin¸ tenie chiar s ¸i fa¸ ta mai mici sau mai greoi elevi. Nu s ¸ti¸ ti ce inten¸ tii are Dumnezeu cu ace¸ sti aparent neinteresan¸ ti tineri. El a acceptat, în trecut, persoane ˘ toare, pentru a face o mare lucrare pentru la fel de pu¸ tin promi¸ ta El. Duhul S˘ au în ac¸ tiune a de¸ steptat orice capacitate la o activitate viguroas˘ a. Domnul a v˘ azut în acele pietre aspre, dure, materialul pre¸ tios care va rezista testului furtunii, ar¸ si¸ tei s ¸i presiunii. Dumnezeu ˘ , ci caut˘ nu vede ca omul. El nu judec˘ a dup˘ a aparen¸ ta a judicios la inim˘ as ¸i la minte. Profesorul trebuie s˘ a se poarte întotdeauna ca un gentleman cre¸ stin. El trebuie s˘ a se prezinte ca un prieten s ¸i sf˘ atuitor al elevilor s˘ ai. Dac˘ a to¸ ti oamenii no¸ stri — profesori, pastori s ¸i membri laici — ar cultiva spiritul amabilit˘ a¸ tii cre¸ stine, ar g˘ asi mai u¸ sor drumul spre [94] inima oamenilor s ¸i mult mai mul¸ ti ar fi determina¸ ti s˘ a cerceteze s ¸i s˘ a primeasc˘ a adev˘ arul. Atunci când fiecare profesor va uita de sine s ¸i va sim¸ ti un profund interes pentru reu¸ sita s ¸i binele elevilor s˘ ai, con¸ stient c˘ a ace¸ stia sunt proprietatea lui Dumnezeu s ¸i c˘ a el va trebui s˘ a dea socoteal˘ a de influen¸ ta avut˘ a asupra min¸ tii s ¸i caracterului lor, vom avea o s ¸coal˘ a în care îngerii se vor bucura s˘ a z˘ aboveasc˘ a. Isus va privi aprobator lucrarea lor s ¸i-Si ¸ va trimite harul în inima elevilor. Adev˘ aratul test al calit˘ a¸ tii Dac˘ a ve¸ ti coborî standardul, pentru mai mult˘ a popularitate s ¸i pentru cre¸ sterea num˘ arului de elevi, f˘ acând din aceast˘ a cre¸ stere un

S ¸ coala noastr˘ a

79

motiv de bucurie, ve¸ ti da dovad˘ a de mult˘ a orbire. Dac˘ a num˘ arul, cantitatea, ar fi un semn al succesului, atunci Satana ar putea pretinde locul întâi, întrucât, în aceast˘ a lume, urma¸ sii s˘ ai sunt marea majoritate. Gradul de t˘ arie moral˘ a, ce caracterizeaz˘ a colegiul, este testul calit˘ a¸ tii lui. Virtutea, inteligen¸ ta s ¸i sfin¸ tenia poporului din biseric˘ a, s ¸i nu num˘ arul de membri, trebuie s˘ a fie cauza bucuriei s ¸i recuno¸ stin¸ tei noastre. F˘ ar˘ a influen¸ ta harului divin, educa¸ tia se va dovedi lipsit˘ a de efi˘ real˘ cien¸ ta a. Elevul devine mândru, vanitos s ¸i arogant. Dar educa¸ tia ˘ a Marelui Înv˘ ˘ tor, îl va în˘ primit˘ a sub înnobilatoarea influen¸ ta a¸ ta al¸ ta pe om pe scara valorii morale s ¸i-l va face în stare s˘ a-¸ si reprime mândria s ¸i pasiunea, umblând umil înaintea lui Dumnezeu, ca unul care depinde de El în ceea ce prive¸ ste capacitatea, bunele ocazii s ¸i orice privilegiu. M˘ a adresez lucr˘ atorilor colegiului nostru: Trebuie nu numai s˘ a spune¸ ti c˘ a sunte¸ ti cre¸ stini, ci s˘ as ¸i exemplifica¸ ti carac- [95] terul lui Hristos. În¸ telepciunea de sus trebuie s˘ a transpar˘ a în toat˘ a ˘ tura voastr˘ înv˘ a¸ ta a. Într-o lume a întunericului moral s ¸i a corup¸ tiei, s˘ a se vad˘ a c˘ a spiritul care v˘ a anim˘ a este de sus, nu de jos. Bazându-v˘ a în întregime pe propria putere s ¸i în¸ telepciune, cele mai mari eforturi ale voastre vor realiza pu¸ tin. Dar, dac˘ a sunte¸ ti anima¸ ti de dragostea lui Dumnezeu, Legea Sa fiindu-v˘ a temelia, lucrarea voastr˘ a va fi durabil˘ a. În vreme ce usc˘ aturile s ¸i miri¸ stea vor arde, realizarea voastr˘ a va rezista testului. Pe tinerii afla¸ ti în grija voastr˘ a va trebui s˘ a-i întâlni¸ ti în preajma marelui tron alb. Dac˘ a v˘ a îng˘ adui¸ ti maniere s ¸i ie¸ siri necontrolate, dând astfel gre¸ s în a-i influen¸ ta pe ace¸ sti tineri pentru binele lor ve¸ snic, ve¸ ti cunoa¸ ste gravele consecin¸ te ale lucr˘ arii voastre. Printr-o cunoa¸ stere a Legii divine s ¸i ascultarea de preceptele ei, oamenii pot deveni fii ai lui Dumnezeu. C˘ alcând aceast˘ a lege, ei devin slujitori ai lui Satana. Pe de o parte, ei ar putea s˘ a se ridice la o anumit˘ a în˘ al¸ time moral˘ a; iar pe de alt˘ a parte, s˘ a se coboare la o oarecare adâncime a degrad˘ arii. Lucr˘ atorii colegiului nostru trebuie s˘ a manifeste zel s ¸i seriozitate propor¸ tional cu valoarea mizei puse în joc — sufletele elevilor lor, aprobarea lui Dumnezeu, via¸ ta ve¸ snic˘ as ¸i bucuriile celor r˘ ascump˘ ara¸ ti. În calitate de colaboratori ai lui Hristos, având asemenea ocazii favorabile de a împ˘ art˘ as ¸i cuno¸ stin¸ ta lui Dumnezeu, profesorii no¸ stri trebuie s˘ a lucreze ca fiind inspira¸ ti de sus. Inimile tinerilor nu sunt

80

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

îngreunate s ¸i nici concep¸ tiile lor nu sunt banalizate, a¸ sa cum sunt ale celor mai în vârst˘ a. Ei pot fi c⸠stiga¸ ti la Hristos prin purtarea, [96] d˘ aruirea s ¸i asem˘ anarea voastr˘ a cu Hristos. Ar fi mult mai bine s˘ a-i solicita¸ ti mai pu¸ tin în studierea s ¸tiin¸ telor, oferindu-le mai mult timp pentru bucuriile spirituale. Aici a fost f˘ acut˘ a o mare gre¸ seal˘ a. Scopul lui Dumnezeu cu colegiul Influen¸ ta voastr˘ a nu poate fi delimitat˘ a. Un singur act necontrolat poate dovedi ruina multor suflete. Presta¸ tia oric˘ arui lucr˘ ator din colegiul nostru produce impresii în mintea tinerilor, iar aceste impresii se reproduc în mintea altora. ¸ tinta profesorului trebuie s˘ a fie aceea de a preg˘ ati fiecare suflet aflat în grija lui ca s˘ a devin˘ a o binecuvântare pentru lume. Acest obiectiv nu trebuie pierdut niciodat˘ a din vedere. Sunt unii care pretind c˘ a lucreaz˘ a pentru Hristos, dar, uneori, se a¸ seaz˘ a de partea lui Satana s ¸i-i fac lucrarea. Poate Mântuitorul s˘ a-i considere pe ace¸ stia robi buni s ¸i credincio¸ si? Dau ei, ca str˘ ajeri, un ˘? sunet clar de trâmbi¸ ta Mântuitorul nostru ne recomand˘ a: „Veghea¸ ti s ¸i ruga¸ ti-v˘ a ca s˘ a nu c˘ ade¸ ti în ispit˘ a“ (Marcu 14, 38). Dac˘ a întâmpin˘ am greut˘ a¸ ti s ¸i, în puterea lui Hristos, le dep˘ as ¸im, dac˘ a întâlnim du¸ smani s ¸i, în puterea lui Hristos, îi punem pe fug˘ a, dac˘ a accept˘ am r˘ aspunderi s ¸i, în puterea lui ˘ Hristos, ne achit˘ am cu credincio¸ sie de ele, vom c⸠stiga o experien¸ ta ˘ m astfel, cum n-am fi putut înv˘ valoroas˘ a. Înv˘ a¸ ta a¸ ta altminteri, c˘ a Mântuitorul nostru este un ajutor prezent în orice vreme de nevoie. Este o mare lucrare de f˘ acut în colegiul nostru, o lucrare ce are ˘ tor. Lui Dumnezeu i displace nevoie de colaborarea fiec˘ arui înv˘ a¸ ta când oamenii se descurajeaz˘ a unul pe altul. Se pare îns˘ a c˘ a oamenii [97] uit˘ a cu to¸ tii c˘ a Satana este pâr⸠sul fra¸ tilor s ¸i se unesc cu vr˘ ajma¸ sul în lucrarea lui. În vreme ce pretin¸ sii cre¸ stini se lupt˘ a între ei, Satana î¸ si întinde capcanele pentru picioarele neini¸ tiate ale copiilor s ¸i tinerilor. ˘ religioas˘ Aceia care au o experien¸ ta a trebuie s˘ a încerce s˘ a-i protejeze pe tineri de uneltirile lui Satana. Trebuie s˘ a nu uite niciodat˘ a c˘ a ei în¸ si¸ si au fost cândva ispiti¸ ti de pl˘ acerile p˘ acatului. Avem nevoie de mila s ¸i îndurarea lui Dumnezeu la orice or˘ a, s ¸i atunci cât de nepotrivit este s˘ a fim lipsi¸ ti de r˘ abdare în fa¸ ta gre¸ selilor tinerilor no¸ stri nematuriza¸ ti. Putem noi, colegi de p˘ acat, s˘ a-i respingem pe ace¸ stia, atâta vreme cât Dumnezeu nu îi alung˘ a?

S ¸ coala noastr˘ a

81

Întotdeauna tinerii trebuie privi¸ ti ca fiind r˘ ascump˘ ararea sângelui lui Hristos. În acest caz, ei au nevoie de dragostea, r˘ abdarea, s ¸i simpatia noastr˘ a. Dac˘ a-L urm˘ am pe Isus, nu ne putem limita interesul s ¸i afec¸ tiunea la noi s ¸i la familiile noastre. Nu ne putem consacra timpul s ¸i aten¸ tia celor vremelnice, uitând de interesele ve¸ snice ale celor de-aproape. „S˘ a v˘ a iubi¸ ti unii pe al¸ tii cum v-am iubit Eu“ (Ioan 15, 12) este porunca lui Isus. Privi¸ ti altruismul Lui, observa¸ ti felul ˘ de noi s Lui de iubire fa¸ ta ¸i apoi urma¸ ti Modelul. (Testimonies For The Church 5, 21-35, citit în Colege Hall, decembrie 1881). Dac˘ a vom cunoa¸ ste vreodat˘ a adev˘ arul, aceasta va fi pentru c˘ a ˘ vie în cele ce ¸ îl practic˘ am. Trebuie s˘ a avem o experien¸ ta tin de Dumnezeu, înainte de a putea s˘ a în¸ telegem Cuvântul S˘ au. Aceast˘ a cunoa¸ stere practic˘ a este cea care înt˘ are¸ ste intelectul s ¸i ne zide¸ ste în [98] Hristos, Capul nostru viu.

Capitolul 12 — Comportamentul elevilor
Elevii care m˘ arturisesc c˘ a-L iubesc pe Dumnezeu s ¸i ascult˘ a de adev˘ ar, trebuie s˘ a posede acel grad de autocontrol s ¸i t˘ arie în principiul religios, care îi face în stare s˘ a stea neclinti¸ ti în mijlocul ispitelor s ¸i s˘ a r˘ amân˘ a de partea lui Isus în colegiu, la pensiune sau oriunde ar fi. Religia nu este o simpl˘ a manta de purtat în casa lui Dumnezeu. Principiile ei trebuie s˘ a caracterizeze via¸ ta în toate aspectele ei. Cei care beau ap˘ a din fântâna vie¸ tii nu vor manifesta, asemenea lumii, dorin¸ ta de schimbare în pl˘ aceri. În puterea s ¸i-n caracterul lor, se va vedea pacea, odihna s ¸i fericirea pe care le-au g˘ asit în Isus, punându-¸ si zilnic întreb˘ arile s ¸i poverile la picioarele Lui. Ei vor ar˘ ata c˘ a, în ascultare s ¸i con¸ stiinciozitate, este mul¸ tumire ˘ asupra colegilor s ¸i bucurie. Astfel de elevi vor exercita o influen¸ ta lor, care va caracteriza întreaga s ¸coal˘ a. Cei care alc˘ atuiesc aceast˘ a armat˘ a loial˘ a îi vor înviora s ¸i înt˘ ari pe profesori, dejucând orice form˘ a de necredincio¸ sie, discordie s ¸i neconformare la reguli s ¸i regulamente. Influen¸ ta lor va fi salvatoare, iar rodul lucr˘ arii lor nu va pieri în ziua cea mare a Domnului, ci-i va ˘ va m˘ urma în lumea ve¸ snic˘ a. Influen¸ ta lor din aceast˘ a via¸ ta arturisi necontenit prin veacurile ve¸ sniciei. Un tân˘ ar serios, con¸ stiincios s ¸i credincios în s ¸coal˘ a, este o comoar˘ a inestimabil˘ a. Îngerii din cer privesc cu simpatie la el s ¸i în registrele de sus este consemnat˘ a orice fapt˘ a de neprih˘ anire a lui, [99] orice ispit˘ a înfrânt˘ as ¸i orice r˘ au evitat. El pune o temelie bun˘ a pentru viitor, pentru a putea tr˘ ai ve¸ snic. De tineretul cre¸ stin depinde în mare m˘ asur˘ a protejarea s ¸i perpetuarea institu¸ tiilor pe care Dumnezeu le-a conceput ca mijloace prin care lucrarea Lui s˘ a progreseze. Niciodat˘ a nu a fost o a¸ sa vreme, în care rezultatele atât de importante s˘ a depind˘ a de o categorie de oameni. Cât de important este atunci ca tinerii s˘ a fie califica¸ ti pentru aceast˘ a mare lucrare, pentru ca Dumnezeu s˘ a-i poat˘ a folosi drept unelte ale Sale! Creatorul lor are mari preten¸ tii de la ei, care sunt cei mai importan¸ ti dintre to¸ ti. 82

Comportamentul elevilor

83

˘s Dumnezeu este Cel care le-a dat via¸ ta ¸i i-a dotat fizic s ¸i intelectual pe tineri. El le-a conferit capacitatea de a se dezvolta pentru a putea face o lucrare rezistent˘ a cât ve¸ snicia. În schimbul marilor Sale daruri, El cere o cuvenit˘ a cultivare s ¸i exersare a capacit˘ a¸ tilor morale s ¸i intelectuale. El nu le-a dat aceste facult˘ a¸ ti doar pentru satisfacerea de sine sau pentru a fi folosite abuziv într-o lucrare contrar˘ a voin¸ tei s ¸i providen¸ tei Sale, ci pentru sporirea cuno¸ stin¸ tei adev˘ arului s ¸i sfin¸ teniei în lume. În schimbul neclintitei Lui bun˘ at˘ a¸ ti s ¸i infinitei Sale mile, El le cere s˘ a fie buni, le cere închinare s ¸i dragoste. El nu dore¸ ste decât ascultare de legile Sale s ¸i de toate preceptele în¸ telepte, care-i feresc pe tineri de ma¸ sina¸ tiunile lui Satana s ¸i-i conduc pe c˘ ar˘ arile p˘ acii. Caracterul neîmblânzit, indolent, al multora dintre tinerii din acest veac al omenirii provoac˘ a mult˘ a durere în inimi. Dac˘ a ar putea s˘ a vad˘ a c˘ a, în conformarea la legile s ¸i regulile institu¸ tiilor noastre, nu ˘ fac decât ceva care le îmbun˘ at˘ a¸ te¸ ste prezen¸ ta în societate, le înal¸ ta caracterul, le înnobileaz˘ a mintea s ¸i le spore¸ ste fericirea, tinerii nu [100] s-ar mai r˘ azvr˘ ati împotriva regulilor s ¸i regulamentelor s ¸i nu s-ar mai ocupa de crearea de suspiciuni s ¸i nume r˘ au acestor institu¸ tii. Cu zel s ¸i fidelitate, tinerii no¸ stri trebuie s˘ a corespund˘ a preten¸ tiilor cerute de la ei, aceasta fiind o garan¸ tie a succesului. Tineri, care niciodat˘ a n-au avut succes în planul cerin¸ telor vremelnice ale acestei vie¸ ti, vor fi, în aceea¸ si m˘ asur˘ a, nepreg˘ ati¸ ti pentru o angajare în sarcini ˘ religioas˘ mai nobile. O experien¸ ta a se c⸠stig˘ a numai prin lupt˘ a, prin trecere prin dezam˘ agire, prin aspr˘ a disciplin˘ a de sine, prin rug˘ aciune st˘ aruitoare. Pa¸ sii c˘ atre cer trebuie f˘ acu¸ ti unul câte unul, un pas preg˘ atindu-l pe urm˘ atorul. Compania altora Atâta vreme cât sunt la s ¸coal˘ a, copiii nu trebuie s˘ a lase ca mintea s˘ a le fie împov˘ arat˘ a de gânduri romantice. Ei se afl˘ a acolo pentru a ob¸ tine o preg˘ atire, ca s˘ a poat˘ a lucra pentru Dumnezeu, s ¸i acesta trebuie s˘ a le fie gândul suprem. Elevii trebuie s˘ a aib˘ a o cât se poate ˘ de Dumnezeu. S˘ de cuprinz˘ atoare vedere asupra obliga¸ tiilor lor fa¸ ta a studieze sârguincios cum ar putea face o lucrare practic˘ a pentru un ˘ tor, pe timpul cât sunt elevi, refuzând s˘ înv˘ a¸ ta a împov˘ areze sufletul

84

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

profesorilor lor prin demonstrarea unui spirit de u¸ sur˘ atate s ¸i a unei nep˘ as˘ atoare desconsider˘ ari a regulilor. Elevii pot face mult pentru succesul s ¸colii, lucrând împreun˘ a cu profesorii pentru a-i ajuta pe al¸ ti colegi de-ai lor s ¸i str˘ aduindu-se energic s˘ a se înal¸ te deasupra standardelor ieftine, joase. Aceia care coopereaz˘ a cu Hristos vor deveni ale¸ si în vorbire s ¸i purtare. Ei nu vor [101] fi nesupu¸ si s ¸i egoi¸ sti s ¸i nu vor înv˘ a¸ ta pentru egoismul s ¸i mul¸ tumirea lor. Ei î¸ si vor lega toate eforturile de împreuna lucrare cu Hristos ca mesageri ai milei s ¸i dragostei Sale, fiind una cu El în spirit s ¸i fapt˘ a. Ei caut˘ a s˘ a-¸ si înmagazineze în minte pre¸ tioasele comori ale Cuvântului lui Dumnezeu, pentru ca fiecare s˘ a-¸ si poat˘ a îndeplini lucrarea încredin¸ tat˘ a. În tot ce facem cu elevii, trebuie avute în vedere vârsta s ¸i caracterul lor. Nu-i putem trata în acela¸ si fel s ¸i pe tineri, s ¸i pe b˘ atrâni. Sunt ˘ considerabil˘ circumstan¸ te în care b˘ arba¸ ti s ¸i femei cu experien¸ ta a se pot bucura de privilegii neacordate celor mai tineri, care sunt elevi. Vârsta, împrejur˘ arile s ¸i dispozi¸ tia intelectual˘ a trebuie luate în considerare. Trebuie s˘ a fim în¸ teleg˘ atori în tot ce facem, dar nu trebuie s˘ a ne sl˘ abim intransigen¸ ta s ¸i vigilen¸ ta în raport cu elevii de orice vârst˘ a, nici stricte¸ tea în interzicerea întov˘ ar˘ as ¸irilor neîn¸ telepte s ¸i nefaste ale tinerilor s ¸i elevilor no¸ stri necop¸ ti. În s ¸colile noastre din Battle Creek, Healdsburg s ¸i Cooranbourg, am dat o m˘ arturie clar˘ a, referitoare la aceste probleme. Au fost dintre aceia care au considerat c˘ a restric¸ tia este prea sever˘ a, dar le-am ar˘ atat clar ce se poate s ¸i ce nu se poate, spunându-le c˘ as ¸colile noastre sunt înfiin¸ tate cu mare cheltuial˘ a pentru un scop precis s ¸i c˘ a tot ceea ce ar împiedica atingerea acestui scop trebuie îndep˘ artat. În repetate rânduri, am venit înaintea elevilor s ¸colii Avondale cu ˘ a liberei s solii de la Domnul, referitoare la nefasta influen¸ ta ¸i u¸ soarei întov˘ ar˘ as ¸iri între tineri s ¸i tinere. Le-am spus c˘ a, dac˘ a nu p˘ astreaz˘ a ˘ între ei s [102] o distan¸ ta ¸i nu î¸ si dau silin¸ ta s˘ a valorifice la maximum timpul, s ¸coala nu le va fi un beneficiu, iar aceia care le-au suportat cheltuielile vor fi dezam˘ agi¸ ti. Le-am spus c˘ a, dac˘ a vor s˘ a urmeze ˘s propria voin¸ ta ¸i s˘ a aib˘ a o cale a lor, ar fi mai bine pentru ei s˘ a se întoarc˘ a acas˘ a, sub supravegherea p˘ arin¸ tilor lor, asta putând s-o fac˘ a imediat ce s-au hot˘ arât s˘ a nu mai stea sub „jugul“ ascult˘ arii, întrucât nu vrem s˘ a avem spirite conduc˘ atoare spre r˘ au sau demoralizatoare pentru ceilal¸ ti elevi.

Comportamentul elevilor

85

Am spus directorului s ¸i profesorilor c˘ a Dumnezeu a a¸ sezat asupra lor r˘ aspunderea vegherii asupra sufletelor elevilor ca asupra unora pentru care au de dat socoteal˘ a. Le-am ar˘ atat c˘ a drumul gre¸ sit, urmat de unii dintre elevi, îi va antrena s ¸i pe al¸ tii, dac˘ a nu este curmat, iar, pentru aceasta, Dumnezeu îi va face pe ei r˘ aspunz˘ atori. Urmau s ¸coala s ¸i unii elevi care nu fuseser˘ a bine disciplina¸ ti acas˘ as ¸i ale c˘ aror idei despre buna educa¸ tie s ¸i valoarea ei erau deformate. Dac˘ a ˘, acestora li s-ar fi permis s˘ a ac¸ tioneze dup˘ a propria lor obi¸ snuin¸ ta atunci obiectivul pentru care exista s ¸coala ar fi fost compromis s ¸i p˘ acatul ar fi fost imputat „p˘ azitorilor“ s ¸colii, ca s ¸i cum ei în¸ si¸ si l-ar fi f˘ acut. Dumnezeu îl face pe oricine r˘ aspunz˘ ator pentru influen¸ ta pe care o r˘ aspânde¸ ste în jur. El îi invit˘ a pe tineri s˘ a fie cump˘ ata¸ ti s ¸i con¸ stiincio¸ si în folosirea capacit˘ a¸ tilor lor mintale s ¸i trupe¸ sti. Acestea pot fi dezvoltate corect printr-o cât mai atent˘ a folosire a ocaziilor s ¸i o în¸ teleapt˘ a dedicare a energiilor spre slava lui Dumnezeu s ¸i spre [103] binele semenilor. As ¸ti ce înseamn˘ a cur˘ a¸ tenia min¸ tii, a sufletului s ¸i a trupului este o important˘ a parte a educa¸ tiei. Pavel a rezumat dezideratele posibile pentru Timotei, spunând: „P˘ astreaz˘ a-te curat“ (1 Timotei 5, 22). Necur˘ a¸ tia gândului, a vorbei sau a faptei nu va fi tolerat˘ a de copilul lui Dumnezeu. Cele mai bogate binecuvânt˘ ari s ¸i încuraj˘ ari sunt rezervate celor care biruie practicile r˘ aului s ¸i cele mai teribile sanc¸ tiuni îi a¸ steapt˘ a pe cei care î¸ si profaneaz˘ a trupul s ¸i-¸ si pervertesc sufletul. Ferice de cei cu inima curat˘ a, profesori, ferice de ei acum, nu în viitor. „Ferice de cei cu inima curat˘ a, c˘ aci ei vor vedea pe Dumnezeu“ (Matei 5, 8). Da, ca s ¸i Moise, ei vor putea suporta vederea Celui ce este nev˘ azut. Ei au asigurarea celor mai bogate binecuvânt˘ ari, atât în via¸ ta aceasta, cât s ¸i în via¸ ta ve¸ snic˘ a viitoare. Elevi, veghea¸ ti, ruga¸ ti-v˘ as ¸i face¸ ti eforturi st˘ aruitoare în direc¸ tia cea bun˘ a, s ¸i astfel ve¸ ti fi umplu¸ ti cu Duhul lui Hristos. „Îmbr˘ aca¸ ti-v˘ a în Domnul Isus Hristos s ¸i nu purta¸ ti de grij˘ a de firea p˘ amânteasc˘ a, pentru ca s˘ a-i trezi¸ ti poftele“ (Romani 13, 14). Fi¸ ti hot˘ ar⸠ti în a face ˘ tura dat˘ din s ¸coal˘ a un succes. Dac˘ a urma¸ ti înv˘ a¸ ta a în Cuvântul lui Dumnezeu, pute¸ ti avansa în direc¸ tia dezvolt˘ arii capacit˘ a¸ tii morale s ¸i intelectuale, care-i va face chiar pe îngeri s˘ a se bucure, iar Dumnezeu Se va bucura de voi prin cântare. Sub aceast˘ a disciplin˘ a, v˘ a ve¸ ti

86

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

asigura o perfect˘ a dezvoltare a capacit˘ a¸ tilor. Nu l˘ asa¸ ti ca, prin diverse ispite, u¸ sur˘ atatea s ¸i poftele tinere¸ tii s˘ a v˘ a transforme ziua favorii s ¸i a privilegiului într-un e¸ sec. Ancora¸ ti-v˘ a zilnic în Hristos, s ¸i în [104] scurta perioad˘ a de prob˘ a aici, pe p˘ amânt, p˘ astra¸ ti-v˘ a demnitatea în puterea lui Dumnezeu, ca împreun˘ a lucr˘ atori cu cei mai înal¸ ti agen¸ ti ai cerului. Este privilegiul profesorului credincios de a culege zilnic roadele ˘ , în iubire, vizibile ale muncii lui pline de r˘ abdare s ¸i perseveren¸ ta de a vedea cre¸ sterea ginga¸ selor plante care înmuguresc, înfloresc s ¸i ˘s apoi rodesc ordine, punctualitate, credincio¸ sie, sârguin¸ ta ¸i adev˘ arat˘ a noble¸ te a caracterului. Este privilegiul lui s˘ a vad˘ a crescând s ¸i consolidându-se în ace¸ sti copii s ¸i tineri, de care el este r˘ aspunz˘ ator, dragostea pentru adev˘ ar s ¸i dreptate. Ce r˘ asplat˘ a poate fi mai mare decât aceea de a vedea cum în elevii lui se dezvolt˘ a caractere care-i înnobileaz˘ as ¸i-i fac utili, califica¸ ti s˘ a ocupe pozi¸ tii de r˘ aspundere s ¸i încredere — b˘ arba¸ ti s ¸i femei care, în viitor, vor avea puterea s˘ a¸ tin˘ a sub control influen¸ tele rele s ¸i s˘ a ajute la risipirea întunericului moral al lumii? Trezind în mintea elevilor lor con¸ stiin¸ ta posibilit˘ a¸ tilor ce le stau înainte, f˘ acându-i s˘ a în¸ teleag˘ a adev˘ arul c˘ a ei pot deveni oameni de ˘ ce, încredere, nobili s ¸i utili, el pune în mi¸ scare valuri de influen¸ ta chiar s ¸i dup˘ a ce el nu mai este, î¸ si vor face efectul, aducând bucurie ˘ celor descuraja¸ celor tri¸ sti s ¸i speran¸ ta ti. Aprinzând în mintea s ¸i în inima lor candela sârguin¸ tei serioase, el este r˘ aspl˘ atit v˘ azând cum razele ei str˘ alucitoare se r˘ aspândesc în orice direc¸ tie, luminând nu numai via¸ ta celor c⸠tiva afla¸ ti zilnic sub directa lui îndrumare, ci, [105] prin ace¸ stia, s ¸i via¸ ta multor altora. [106] [107]

Scoala ¸ c˘ aminului

„Vor locui împreun˘ a cu copiii lor.“

Capitolul 13 —Prima s ¸coal˘ a a copilului
În în¸ telepciunea Sa, Domnul a hot˘ arât ca familia s˘ a fie cea mai important˘ a dintre toate institu¸ tiile educa¸ tionale. C˘ aminul este locul în care trebuie s˘ a înceap˘ a educa¸ tia copilului. Aici este prima lui s ¸coal˘ a. Avându-i pe p˘ arin¸ ti drept instructori, aici copilul va înv˘ a¸ ta ˘ — lec¸ lec¸ tiile care-i vor fi c˘ al˘ auz˘ a în via¸ ta tii despre respect, ascultare, sfin¸ tenie, autocontrol. Influen¸ tele educa¸ tionale ale c˘ aminului sunt o putere hot˘ arâtoare spre bine sau spre r˘ au. În multe privin¸ te, ele sunt discrete s ¸i treptate, dar, fiind exercitate spre bine, se vor dovedi o putere considerabil˘ a pentru adev˘ ar s ¸i neprih˘ anire. Dac˘ a copilul nu este bine instruit aici, Satana îl va educa prin agen¸ tii lui ale¸ si. Cât de important˘ a este atunci s ¸coala c˘ aminului! În aceast˘ as ¸coal˘ a — de prim rang — trebuie f˘ acut uz de chiar cea ˘ . To¸ mai mare iscusin¸ ta ti p˘ arin¸ tii au obliga¸ tia instruirii copiilor lor din punct de vedere fizic, mintal s ¸i spiritual. Obiectivul oric˘ arui p˘ arinte trebuie s˘ a fie acela de a asigura copilului s˘ au un caracter echilibrat, ˘ simetric. Aceasta nu este o lucrare de mic˘ a amploare sau importan¸ ta — este o lucrare care necesit˘ a medita¸ tie serioas˘ as ¸i rug˘ aciune s ¸i, în aceea¸ si m˘ asur˘ a, efort perseverent, s ¸i mult˘ a r˘ abdare. Trebuie pus˘ ao temelie bun˘ a, fixat un cadru puternic, stabil s ¸i corect, urmând apoi [108] ca, zi de zi, lucrarea de zidire, s ¸lefuire s ¸i perfec¸ tionare s˘ a mearg˘ a înainte. Copiii pot fi preg˘ ati¸ ti pentru a sluji p˘ acatului sau pentru a sluji ˘ pe copil calea pe care trebuie s˘ neprih˘ anirii. Solomon spune: „Înva¸ ta a o urmeze s ¸i, când va îmb˘ atrâni, nu se va abate de la ea.“ (Proverbe 22, 6). Aceast˘ a exprimare este pozitiv˘ a. Pentru a realiza aceast˘ a lucrare, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a ei în¸ si¸ si „calea“ pe care s˘ a mearg˘ a copilul lor. P˘ arin¸ tilor le este imposibil s˘ a dea copiilor lor o educa¸ tie corect˘ a, dac˘ a mai întâi nu se predau pe ei în¸ si¸ si lui Dumnezeu, înv˘ a¸ tând de ˘ tor lec¸ la Marele Înv˘ a¸ ta tiile de ascultare. Preg˘ atirea fizic˘ a, dezvoltarea trupeasc˘ a, este mult mai u¸ sor de asigurat decât preg˘ atirea spiritual˘ a. Joaca, activitatea în aer liber, asigur˘ a dezvoltarea fizic˘ a. În condi¸ tii normale, copilul î¸ si asigur˘ a 88

Prima s ¸coal˘ a a copilului

89

în mod natural vigoarea s ¸i dezvoltarea fizic˘ a necesar˘ a. Totu¸ si, s ¸i în aspectele fizice, el trebuie preg˘ atit cu aten¸ tie. Cultivarea sufletului — cea care confer˘ a puritate s ¸i noble¸ te gândului s ¸i parfum cuvântului s ¸i faptei — reclam˘ a mai mult decât un efort sus¸ tinut. Ea cere r˘ abdarea de a feri gr˘ adina inimii de orice buruian˘ a a r˘ aului. Preg˘ atirea spiritual˘ a nu trebuie în nici un fel neglijat˘ a, pentru c˘ a „frica de Domnul este începutul în¸ telepciunii“ (Psalmii 111, 10). Dup˘ a unii, educa¸ tia este situat˘ a imediat dup˘ a religie, dar adev˘ arata educa¸ tie este îns˘ as ¸i religia. Biblia trebuie s˘ a fie primul manual al copilului. Din aceast˘ a carte, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a dea o instruire în¸ teleapt˘ a. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie f˘ acut regul˘ a de [109] ˘ . Din el, copiii trebuie s˘ via¸ ta a înve¸ te c˘ a Dumnezeu este Tat˘ al lor, iar din frumoasele lui lec¸ tii, s˘ a dobândeasc˘ a o cunoa¸ stere a caracterului S˘ au. Prin fixarea principiilor acestui Cuvânt, copiii vor înv˘ a¸ ta s˘ a judece s ¸i s˘ a fac˘ a ceea ce este drept. Din diverse motive, mul¸ ti p˘ arin¸ ti nu simt pl˘ acere s˘ a se ocupe de instruirea religioas˘ a a copiilor lor, l˘ asându-i pe ace¸ stia s˘ a-¸ si procure ˘ tura a c˘ doar în Scoala ¸ de Sabat înv˘ a¸ ta arei împ˘ art˘ as ¸ire este privilegiul s ¸i datoria lor. Ace¸ sti p˘ arin¸ ti nu-¸ si îndeplinesc r˘ aspunderea ce le revine — aceea de a da copiilor lor o educa¸ tie complet˘ a. Dumnezeu porunce¸ ste poporului S˘ au s˘ a-¸ si pun˘ a copiii sub îndrumarea lui Isus. Ce înseamn˘ a asta? Înseamn˘ a a-i înv˘ a¸ ta s˘ a-¸ si organizeze via¸ ta potrivit cerin¸ telor s ¸i îndrum˘ arilor Cuvântului; înseamn˘ a a-i ajuta s˘ a dobândeasc˘ a o în¸ telegere clar˘ a a condi¸ tiilor intr˘ arii în cetatea lui Dumnezeu. Por¸ tile acestei cet˘ a¸ ti nu vor fi deschise pentru to¸ ti cei care ar vrea s˘ a intre, ci numai pentru cei care au cercetat, pentru a cunoa¸ ste, voia lui Dumnezeu s ¸i s ¸i-au predat via¸ ta Lui. ˘ tura pe care o da¸ P˘ arin¸ ti, înv˘ a¸ ta ti copiilor vo¸ stri trebuie s˘ a fie simpl˘ as ¸i asigura¸ ti-v˘ a c˘ a este în mod clar în¸ teleas˘ a. Lec¸ tiile pe care voi în¸ siv˘ a le înv˘ a¸ ta¸ ti din Cuvânt trebuie s˘ a le prezenta¸ ti min¸ tilor lor tinere atât de clar, încât ei s˘ a poat˘ a s˘ a le în¸ teleag˘ a. Prin lec¸ tii ˘ simple, extrase din Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i din propria experien¸ ta a copiilor, îi pute¸ ti înv˘ a¸ ta cum s˘ a-¸ si conformeze vie¸ tile celui mai înalt standard. Chiar din copil˘ arie s ¸i tinere¸ te se poate înv˘ a¸ ta a tr˘ ai [110] atent, serios, spre un bogat seceri¸ s al binelui.

90

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Altarul familial În orice c˘ amin cre¸ stin, Dumnezeu trebuie onorat prin jertfele de ˘s diminea¸ ta ¸i de sear˘ a ale rug˘ aciunii s ¸i slavei. Copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a respecte s ¸i s˘ a pre¸ tuiasc˘ a acest timp al rug˘ aciunii. Este datoria p˘ arin¸ tilor cre¸ stini ca, diminea¸ ta s ¸i seara, prin rug˘ aciune sincer˘ as ¸i ˘ perseverent˘ credin¸ ta a, s˘ a fac˘ a un cerc în jurul copiilor lor. În biserica de acas˘ a, copiii trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a se roage s ¸i s˘ a se încread˘ a în Dumnezeu. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a repete poruncile lui Dumnezeu. Referitor la acestea, israeli¸ tii au fost astfel instrui¸ ti: „S˘ a le întip˘ are¸ sti în mintea copiilor t˘ ai s ¸i s˘ a vorbe¸ sti de ele când vei fi acas˘ a, când vei pleca în c˘ al˘ atorie, când te vei culca s ¸i când te vei scula.“ ˘ , cu o inim˘ (Deuteronom 6, 7). Veni¸ ti în umilin¸ ta a plin˘ a de blânde¸ te s ¸i cu con¸ stiin¸ ta ispitelor s ¸i pericolelor ce stau în fa¸ ta voastr˘ as ¸i a ˘ , apropia¸ copiilor. Prin credin¸ ta ti-i de altar, cerând pentru ei ocrotirea Domnului. Înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a copiii s˘ a aduc˘ a ofranda cuvintelor simple ale rug˘ aciunilor lor. Spune¸ ti-le c˘ a Dumnezeu Se bucur˘ a auzindu-i cum apeleaz˘ a la El. Va trece Domnul cerului pe lâng˘ a aceste c˘ amine f˘ ar˘ a s˘ a-Si ¸ lase binecuvânt˘ arile acolo? Categoric, nu. Îngerii slujitori vor veghea asupra copiilor care sunt astfel consacra¸ ti lui Dumnezeu. Ei aud jertfa laudei s ¸i rug˘ aciunea credin¸ tei s ¸i sus¸ tin cererile înaintea Celui care sluje¸ ste în Sanctuar pentru copiii S˘ ai, oferindu-Si ¸ meritele în favoarea lor. Disciplina c˘ aminului Copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a toate capacit˘ a¸ tile le-au fost date pentru [111] onoarea s ¸i slava lui Dumnezeu. De aceea, ei trebuie s˘ a înve¸ te lec¸ tia ˘ de ascultare vor putea oferi ascult˘ arii, pentru c˘ a numai printr-o via¸ ta lui Dumnezeu slujirea pe care El o cere. Înainte de a ajunge destul de mare pentru a ra¸ tiona, copilul trebuie înv˘ a¸ tat s˘ a asculte. Acest obicei va fi format printr-un efort blând s ¸i persistent. Astfel pot fi, într-o ˘ mare m˘ asur˘ a, prevenite acele conflicte de mai târziu dintre voin¸ ta s ¸i autoritate, care contribuie atât de substan¸ tial la apari¸ tia în mintea ˘ de p˘ tinerilor a înstr˘ ain˘ arii s ¸i sup˘ ar˘ arii lor fa¸ ta arin¸ ti s ¸i educatori s ¸i, ˘ de orice autoritate omeneasc˘ prea adesea, a împotrivirii lor fa¸ ta a sau divin˘ a.

Prima s ¸coal˘ a a copilului

91

S˘ a le fie ar˘ atat copiilor c˘ a adev˘ aratul respect este manifestat prin ascultare. Dumnezeu n-a poruncit nimic nesemnificativ s ¸i nu exist˘ a alt˘ a cale de a-¸ ti manifesta respectul, mai pl˘ acut˘ a Lui, decât ascultarea — s˘ a faci ceea ce El a spus. Mama este regina c˘ aminului, iar copiii supu¸ sii ei. Ea trebuie s˘ a-¸ si guverneze regatul cu în¸ telepciune s ¸i demnitatea maternit˘ a¸ tii. Influen¸ ta ei în c˘ amin trebuie s˘ a fie absolut˘ a, cuvântul ei lege. Dac˘ a este o mam˘ a cre¸ stin˘ a, aflat˘ a sub controlul lui Dumnezeu, ea va impune respectul copiilor ei. Spune¸ ti copiilor vo¸ stri exact ce vre¸ ti de la ei. Apoi face¸ ti-i s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a trebuie respectat cuvântul vostru. Astfel îi înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a respecte poruncile lui Dumnezeu care vorbesc clar: „S˘ a nu“ „Adu-¸ ti“ Pu¸ tini p˘ arin¸ ti încep suficient de timpuriu s˘ a-¸ si înve¸ te copiii s˘ a asculte. De obicei, se las˘ a copilul în voia lui, doi sau trei ani, amânândui-se disciplinarea, în ideea c˘ a este prea mic pentru a înv˘ a¸ ta s˘ a asculte. Dar, în tot acest timp, egoismul se dezvolt˘ a cu putere în mica f˘ aptur˘ a s ¸i fiecare zi trecut˘ a face s ¸i mai grea sarcina p˘ arin¸ tilor de a prelua controlul. De la o vârst˘ a foarte timpurie, copiii pot în¸ telege ceea ce [112] le este spus simplu s ¸i clar, iar cu blânde¸ te s ¸i în¸ telepciune ei pot fi înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a asculte. Niciodat˘ a s˘ a nu le fie îng˘ aduit s˘ a arate lips˘ a de respect p˘ arin¸ tilor lor. Înc˘ ap˘ a¸ tânarea nu va trebui niciodat˘ a tolerat˘ a. Binele viitor al copiilor cere o disciplin˘ a blând˘ a, iubitoare, dar ferm˘ a. Exist˘ a o dragoste oarb˘ a, ce las˘ a copiilor „privilegiul“ de a face ce vor ei. Dar a l˘ asa copilul s˘ a urmeze impulsurilor naturale înseamn˘ a a-l l˘ asa s˘ a se autodistrug˘ as ¸i s˘ a devin˘ a capabil s˘ a fac˘ a r˘ au. P˘ arin¸ tii în¸ telep¸ ti nu vor spune copiilor lor: „Faci cum vrei tu, du-te unde vrei tu, f˘ a ce-¸ ti place“, ci: „Ascult˘ a de pova¸ ta Domnului!“ Reguli s ¸i regulamente în¸ telepte trebuie stabilite s ¸i impuse, pentru ca frumuse¸ tea vie¸ tii c˘ aminului s˘ a nu fie compromis˘ a. Este imposibil de zugr˘ avit r˘ aul ce rezult˘ a din l˘ asarea copilului în voia lui. Este posibil ca, mai târziu, întâlnind realitatea, unii dintre cei ce au luat-o razna din cauza neglij˘ arii lor în copil˘ arie s˘ a-¸ si vin˘ a în fire, dar mul¸ ti sunt pierdu¸ ti pentru totdeauna, pentru c˘ a, în copil˘ arie s ¸i tinere¸ tea lor, au primit doar o educa¸ tie par¸ tial˘ a, unilateral˘ a. ˘ . În Copilul astfel frustrat are un greu handicap de trecut în via¸ ta ˘ nesupus˘ încerc˘ ari, dezam˘ agiri, ispite, el va urma propria voin¸ ta as ¸i prost-orientat˘ a. Copiii care n-au fost niciodat˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a asculte vor avea ni¸ ste caractere slabe, impulsive. Ei caut˘ a s˘ a se impun˘ a, dar nu

92

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸tiu s˘ a fie supu¸ si. Ei nu au putere moral˘ a pentru a-¸ si st˘ apâni pornirile rele, pentru a-¸ si corecta obiceiurile proaste sau pentru a-¸ si supune dorin¸ tele necontrolate. Neajunsurile datorate unei copil˘ arii lipsite de [113] disciplin˘ a devin mo¸ stenirea omenirii. Mintea astfel pervertit˘ a poate foarte greu s˘ a discearn˘ a între adev˘ ar s ¸i minciun˘ a. P˘ arin¸ tii care Îl iubesc cu adev˘ arat pe Dumnezeu vor dovedi ˘ de copiii lor, care nu va fi indulgent˘ aceasta printr-o dragoste fa¸ ta a, ci va lucra în mod în¸ telept pentru binele lor. Ei î¸ si vor pune toat˘ a energia s ¸i toat˘ a iscusin¸ ta în lucrarea de salvare a copiilor lor. În loc s˘ a-i trateze ca pe ni¸ ste bibelouri, ei îi vor considera r˘ ascump˘ ararea lui Hristos s ¸i-i vor înv˘ a¸ ta c˘ a trebuie s˘ a devin˘ a copiii ai lui Dumnezeu. În loc s˘ a le îng˘ aduie s˘ a-¸ si permit˘ a ie¸ siri rele s ¸i dorin¸ te egoiste, ei îi vor înv˘ a¸ ta lec¸ tii de auto-st˘ apânire. Iar copiii vor fi mai ferici¸ ti, mult mai ferici¸ ti, sub corect˘ a disciplin˘ a decât l˘ asa¸ ti s˘ a fac˘ a a¸ sa cum le dicteaz˘ a impulsurile nest˘ apânite. Cele mai veritabile dr˘ ag˘ al˘ as ¸enii ale copilului constau în modestie s ¸i ascultare, în aten¸ tia urechilor la cuvintele de îndrumare, în dorin¸ ta mâinilor s ¸i a picioarelor de a lucra s ¸i umbla în calea cerut˘ a. Face¸ ti c˘ aminul atractiv Dac˘ a unii p˘ arin¸ ti alunec˘ a pe panta indulgen¸ tei, al¸ tii merg pe extrema opus˘ a, disciplinându-¸ si copiii cu nuiaua de fier. Ei par a uita c˘ as ¸i ei au fost cândva copii. Ei sunt rigizi, reci, lipsi¸ ti de simpatie. Voio¸ sia, zburd˘ alnicia s ¸i energia tinere¸ tii nu are justificare în ochii lor. Cele mai mici gre¸ seli sunt tratate ca ni¸ ste grave p˘ acate. O asemenea disciplin˘ a nu este cre¸ stineasc˘ a. Copiii astfel crescu¸ ti se tem de p˘ arin¸ tii lor, dar nu-i iubesc. Ei nu le vor dest˘ ainui acestora experien¸ tele copil˘ ariei lor. Unele dintre cele mai de valoare tr˘ as˘ aturi ale min¸ tii s ¸i inimii sunt înghe¸ tate astfel spre pieire, ca o pl˘ apând˘ a [114] plant˘ a în fa¸ ta suflului geros. ˘ de copii, dar Nu trebuie s˘ a ne permitem o afec¸ tiune oarb˘ a fa¸ ta nici s˘ a manifest˘ am o severitate excesiv˘ a. Copiii nu pot fi adu¸ si la Domnul cu for¸ ta. Ei pot fi îndruma¸ ti, nu mâna¸ ti: „Oile Mele ascult˘ a glasul Meu; Eu le cunosc, s ¸i ele vin dup˘ a Mine“, spune Isus (Ioan 10, 27). El nu spune: „Oile Mele Îmi aud glasul s ¸i sunt astfel obligate s˘ a mearg˘ a ascult˘ atoare.“ Niciodat˘ a nu trebuie ca p˘ arin¸ tii s˘ a-¸ si chinuie

Prima s ¸coal˘ a a copilului

93

copiii prin preten¸ tii dure s ¸i nerezonabile. Asprimea mân˘ a sufletele în plasa lui Satana. Aplica¸ ti regulile c˘ aminului cu în¸ telepciune s ¸i dragoste, nu cu o nuia de fier. Copiii vor r˘ aspunde cu ascultare voit˘ a la disciplina dragostei. Aprecia¸ ti copiii ori de câte ori ave¸ ti posibilitatea. Face¸ ti-le pe cât se poate via¸ ta fericit˘ a. Oferi¸ ti-le distrac¸ tii nevinovate. Face¸ ti din c˘ amin un Betel, un loc sfânt, consacrat. P˘ astra¸ ti solul inimii curat prin manifestarea dragostei s ¸i a afec¸ tiunii, preg˘ atindu-l astfel pentru s˘ amân¸ ta adev˘ arului. Nu uita¸ ti c˘ a Domnul d˘ a p˘ amântului nu numai nori s ¸i ploaie, ci s ¸i minunate s ¸i zâmbitoare raze de soare, care fac s˘ amân¸ ta s˘ a germineze s ¸i florile s˘ a apar˘ a. Nu uita¸ ti, copiii au nevoie nu numai de dojan˘ as ¸i corec¸ tie, ci s ¸i de încurajare s ¸i apreciere, de mângâietoarele raze ale unor cuvinte frumoase. C˘ aminul trebuie s˘ a fie pentru copil cel mai atractiv loc din lume, iar prezen¸ ta mamei, cel mai puternic farmec. Copiii au o natur˘ a sensibil˘ a, iubitoare. Ei sunt u¸ sor de fericit sau de nefericit. Printr-o disciplin˘ a blând˘ a, prin cuvinte s ¸i fapte de iubire, mamele î¸ si pot lega [115] afectiv copiii de inimile lor. Mai presus de orice, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a creeze în jurul copiilor lor o atmosfer˘ a de bucurie, amabilitate s ¸i iubire. C˘ aminul în care dragostea locuie¸ ste, g˘ asindu-¸ si expresia în priviri, în vorbe sau în fapte, este un loc unde îngerilor le place s˘ a z˘ aboveasc˘ a. P˘ arin¸ ti, l˘ asa¸ ti ca razele iubirii, voio¸ siei s ¸i mul¸ tumirii s˘ a v˘ a p˘ atrund˘ a inima, iar ˘ s˘ dulcea lor influen¸ ta a v˘ a inunde c˘ aminul. Manifesta¸ ti un spirit blând, îng˘ aduitor s ¸i încuraja¸ ti acela¸ si lucru la copiii vo¸ stri, cultivând tot ceea ce poate aduce str˘ alucire vie¸ tii c˘ aminului. Atmosfera astfel creat˘ a va fi pentru copii ceea ce aerul s ¸i soarele înseamn˘ a pentru lumea vegetal˘ a, contribuind la s˘ an˘ atatea s ¸i vigoarea min¸ tii s ¸i a trupului. În loc s˘ a-i alunge pe copii de lâng˘ a ea, ca s˘ a nu o mai deranjeze cu g˘ al˘ agia s ¸i m˘ aruntele lor cereri, mama trebuie s˘ a organizeze jocuri sau activit˘ a¸ ti u¸ soare, care s˘ a solicite mâinile s ¸i mintea lor. P˘ atrunzând în sufletul lor s ¸i organizându-le distrac¸ tia s ¸i ocupa¸ tiile, mama va c⸠stiga încrederea copiilor ei, putând astfel mult mai eficient s˘ a le corecteze obiceiurile rele sau s˘ a le împiedice manifest˘ arile egoiste sau necontrolate. Un cuvânt de aten¸ tionare sau dojenire, spus la vremea lui, este de mare valoare. Printr-o dragoste r˘ abd˘ atoare s ¸i vigilent˘ a, ea poate îndrepta mintea copiilor în direc¸ tia cea bun˘ a, cultivând în ei frumoase s ¸i atr˘ ag˘ atoare tr˘ as˘ aturi de caracter.

94

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Copiii care nu promit Sunt unii copii care necesit˘ a mai mult˘ a r˘ abdare s ¸i blânde¸ te decât al¸ tii în procesul de disciplinare s ¸i educare. Ei au în mo¸ stenire tr˘ as˘ aturi de caracter care nu prea promit, s ¸i din aceast˘ a cauz˘ a au nevoie [116] de mai mult˘ a dragoste s ¸i simpatie. Printr-o munc˘ a perseverent˘ a cu ei, ace¸ sti capricio¸ si pot fi preg˘ ati¸ ti pentru un loc în lucrarea Maestrului. Se poate ca ei s˘ a posede capacit˘ a¸ ti latente care, odat˘ a de¸ steptate, s˘ a-i fac˘ a s˘ a poat˘ a ocupa în ˘ decât al¸ lucrare locuri mult mai în fa¸ ta tii de la care se a¸ stepta mai mult. Dac˘ a ave¸ ti copii cu temperament special, nu l˘ asa¸ ti ca, din aceast˘ a cauz˘ a, t˘ aciunele descuraj˘ arii s˘ a le însemne via¸ ta. S˘ a nu existe r˘ astiri, nici invinte aspre, sau vorbe grele! Ajuta¸ ti-i printr-o manifestare ˘s de îng˘ aduin¸ ta ¸i simpatie. Înt˘ ari¸ ti-i prin cuvinte iubitoare s ¸i fapte blânde, pentru a le înfrânge defectele de caracter. Lucrarea de „frângere a voin¸ tei“ este contrar˘ a principiilor lui Hristos. Voin¸ ta copilului trebuie ghidat˘ a. P˘ astra¸ ti întreag˘ a puterea voin¸ tei, pentru c˘ a omul are nevoie de ea în întregime. Da¸ ti-i îns˘ a voin¸ tei o direc¸ tie bun˘ a. Trata¸ ti voin¸ ta în¸ telept s ¸i blând, ca pe o comoar˘ a sfânt˘ a. Nu o sf˘ arâma¸ ti în buc˘ a¸ ti, ci, prin sfat s ¸i exemplu, modela¸ ti-o în chip în¸ telept pân˘ a ce copilul atinge vârsta responsabilit˘ a¸ tii. Când s ¸i cum s˘ a pedepsim Este posibil ca mama s˘ a întrebe: „S˘ a nu-mi pedepsesc deci niciodat˘ a copilul?“ B˘ ataia poate fi necesar˘ a atunci când celelalte metode e¸ sueaz˘ a. Totu¸ si, mama s˘ a nu foloseasc˘ a nuiaua, dac˘ a este posibil˘ a evitarea ei. Chiar când m˘ asurile mai blânde se dovedesc ineficiente, pedeapsa care s˘ a-l aduc˘ a în fire pe copil trebuie s˘ a fie aplicat˘ a cu dragoste. În multe cazuri, o astfel de corec¸ tie va fi suficient˘ a, pentru [117] via¸ ta întreag˘ a, s˘ a-i arate copilului c˘ a nu face bine. Iar când acest pas devine necesar, copilul trebuie s˘ a aib˘ a clar în minte c˘ a el este f˘ acut nu pentru satisfacerea p˘ arintelui sau pentru alimentarea unei autorit˘ a¸ ti arbitrare, ci pentru propriul bine. El trebuie înv˘ a¸ tat c˘ a orice gre¸ seal˘ a necorectat˘ a îi va aduce nefericire s ¸i-l va face nepl˘ acut înaintea lui Dumnezeu. Sub astfel de disciplin˘ a,

Prima s ¸coal˘ a a copilului

95

copiii vor g˘ asi cea mai mare fericire în supunerea voin¸ tei lor voin¸ tei Tat˘ alui lor ceresc. Adeseori, mai mult îi provoc˘ am decât s˘ a-i c⸠stig˘ am pe copii. Am v˘ azut o mam˘ a smulgând din mâna copilului ei ceva ce acestuia îi f˘ acea o deosebit˘ a pl˘ acere. Copilul nu cuno¸ stea ra¸ tiunea acestui fapt s ¸i de aceea, în mod natural, s-a sim¸ tit ofensat. A urmat o ceart˘ a între p˘ arinte s ¸i copil, încheiat˘ a, pentru impresia general˘ a cu aplicarea unei pedepse dureroase. Aceast˘ a b˘ ataie a l˘ asat în frageda minte o impresie greu de s ¸ters. Mama respectiv˘ a a ac¸ tionat în chip neîn¸ telept. Ea n-a mers cu ra¸ tiunea de la cauz˘ a la efect. Ac¸ tiunea ei nechibzuit˘ a ˘ minte în inima copilului s s ¸i violent˘ a a stârnit cele mai rele sim¸ ta ¸i, cu orice ocazie asem˘ an˘ atoare, aceste resentimente urmeaz˘ a s˘ a reapar˘ a s ¸i s˘ a se consolideze. Crede¸ ti c˘ a Dumnezeu nu ia seama la felul în care li se aplic˘ a astfel de corec¸ tii unor copii? El s ¸tie s ¸i, de asemenea, s ¸tie s ¸i ce rezultate binecuvântate ar putea exista, dac˘ a lucrarea de corec¸ tie ar fi f˘ acut˘ a într-o manier˘ a menit˘ a mai degrab˘ a s˘ a c⸠stige decât s˘ a produc˘ a resentimente. Niciodat˘ a s˘ a nu v˘ a pedepsi¸ ti copilul cu mânie. Ar˘ atându-i mânie, nu-l pute¸ ti face pe copil mai bun. Aplicarea pedepsei este cazul ˘ , r˘ în care trebuie s˘ a ac¸ tiona¸ ti cu umilin¸ ta abdare s ¸i rug˘ aciune. Este timpul s˘ a îngenunchea¸ ti împreun˘ a cu copiii, cerându-I iertare lui [118] ˘ Dumnezeu. Înainte de a-i produce copilului neascult˘ ator suferin¸ ta fizic˘ a, va trebui, dac˘ a e¸ sti un tat˘ a sau o mam˘ a cre¸ stin˘ a, s˘ a-i ar˘ a¸ ti dragostea pe care o ai pentru el. Plecându-te cu el, înaintea lui Dumnezeu Îi vei prezenta R˘ ascump˘ ar˘ atorului cel plin de compasiune cuvintele Sale: „L˘ asa¸ ti copila¸ sii s˘ a vin˘ a la Mine s ¸i nu-i opri¸ ti, c˘ aci Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu este a celor ca ei.“ (Marcu 10, 14). Aceast˘ a rug˘ aciune va aduce îngerii în preajma voastr˘ a. Copilul nu va uita aceste experien¸ te, iar binecuvântarea lui Dumnezeu va marca acest gen de educa¸ tie, conducându-l la Hristos. Când copiii î¸ si dau seama c˘ a p˘ arin¸ tii lor încearc˘ a s˘ a-i ajute, ei î¸ si vor canaliza energiile în direc¸ tia cea bun˘ a. Iar pentru copiii bine instrui¸ ti în c˘ amin, avantajele s ¸colilor noastre vor fi mai mari decât pentru aceia care au fost l˘ asa¸ ti s˘ a creasc˘ a f˘ ar˘ a un ajutor spiritual în familie. Copiii care n-au sim¸ tit puterea cur˘ a¸ titoare a lui Isus sunt prada cuvenit˘ a a vr˘ ajma¸ sului s ¸i îngerii r˘ ai au u¸ sor acces la ei. Unii p˘ arin¸ ti

96

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

sunt nep˘ as˘ atori s ¸i-¸ si las˘ a copiii s˘ a creasc˘ a doar cu pu¸ tine restric¸ tii. P˘ arin¸ tii au o mare lucrare de f˘ acut în privin¸ ta îndrept˘ arii s ¸i educ˘ arii copiilor lor, în aducerea lor la Dumnezeu s ¸i în cererea binecuvânt˘ arilor Lui asupra lor. Prin eforturile credincioase s ¸i neobosite ale p˘ arin¸ tilor s ¸i prin binecuvântarea s ¸i harul rev˘ arsate asupra copiilor, drept r˘ aspuns la rug˘ aciunile lor, puterea îngerilor r˘ ai poate fi frânt˘ a, ˘ sfin¸ iar o influen¸ ta titoare îi poate înv˘ alui pe ace¸ stia. Astfel, puterile [119] întunericului vor fi mânate înapoi.

Capitolul 14 — Siguran¸ ta tinerilor
De mici, tinerii trebuie s˘ a aib˘ a construit˘ a o barier˘ a solid˘ a între ei s ¸i lume, pentru ca influen¸ ta ei d˘ aun˘ atoare s˘ a nu-i ating˘ a. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a vegheze neîncetat, pentru ca astfel copiii lor s˘ a nu fie pierdu¸ ti pentru Dumnezeu. Angajamentele lui David, consemnate în Psalmul 101, trebuie s˘ a fie angajamentele tuturor acelora asupra c˘ arora se afl˘ a r˘ aspunderile vegherii influen¸ telor din c˘ amin. Psalmistul declar˘ a: „Nu voi pune nimic r˘ au înaintea ochilor mei; ur˘ asc purtarea p˘ ac˘ ato¸ silor; ea nu se va lipi de mine. Inima stricat˘ a se va dep˘ arta de mine; nu vreau s˘ a-l cunosc pe cel r˘ au. Pe cel ce clevete¸ ste în ascuns pe aproapele s˘ au, îl voi nimici; pe cel cu priviri trufa¸ se s ¸i cu inima îngâmfat˘ a, nu-l voi suferi. Voi avea ochii îndrepta¸ ti asupra credincio¸ silor din ¸ tar˘ a, ca s˘ a locuiasc˘ a lâng˘ a Mine; cel ce umbl˘ a pe o cale f˘ ar˘ a prihan˘ a acela Îmi va sluji. Cel ce se ded˘ a la în¸ sel˘ aciune nu va locui în casa Mea; cel ce spune minciuni nu va sta înaintea Mea.“ (Psalm 101,3-7). Copiii nu trebuie l˘ asa¸ ti s˘ a cunoasc˘ a binele s ¸i r˘ aul de-a valma, în ideea c˘ a, în viitor, binele va precump˘ ani, iar r˘ aul î¸ si va pierde influen¸ ta. R˘ aul evolueaz˘ a mai rapid decât binele. Este posibil ca r˘ aul înv˘ a¸ tat de copii s˘ a fie eradicat dup˘ a mul¸ ti ani, dar cine ar putea garanta c˘ a se va întâmpla asta? P˘ arin¸ tii trebuie ca, în nici un caz , s˘ a [120] nu-¸ si lase copiii s˘ a hoin˘ areasc˘ a liber pe c˘ aile p˘ acatului. Alegînd tovar˘ as ¸ii P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a nu uite c˘ a întov˘ ar˘ as ¸irea cu aceia care prezint˘ a ˘ nefast˘ un moral slab s ¸i defecte de caracter va avea o influen¸ ta a asupra tinerilor. Dac˘ a dau gre¸ s în alegerea unei companii potrivite pentru copiii lor, dac˘ a-i las˘ a s˘ a se asocieze cu tineri de un moral îndoielnic, ˘ rii ei îi plaseaz˘ a sau îi las˘ a s˘ a se plaseze singuri într-o s ¸coal˘ a a înv˘ a¸ ta s ¸i practic˘ arii lec¸ tiilor viciului. Este posibil ca ei s˘ a-¸ si considere copiii destul de tari pentru a putea rezista ispitei, dar cum pot fi siguri de asta? Este mult mai u¸ sor s˘ a cedezi influen¸ telor r˘ aului decât s˘ a le 97

98

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

rezi¸ sti. Înainte de a-¸ si da seama, copiii lor pot fi contamina¸ ti de spiritul tovar˘ as ¸ilor lor, perverti¸ ti s ¸i ruina¸ ti. P˘ arin¸ ti, veghea¸ ti la principiile s ¸i obiceiurile copiilor vo¸ stri ca la lumina ochilor din cap. Nu-i l˘ asa¸ ti s˘ a se asocieze cu nici unul al c˘ arui caracter nu-l cunoa¸ ste¸ ti bine. Nu le permite¸ ti împrietenirea cu cineva pân˘ a nu v˘ a asigura¸ ti c˘ a asta nu-i poate afecta în vreun fel. Obi¸ snui¸ ti-i pe copii s˘ a aib˘ a încredere în judecata s ¸i experien¸ ta voastr˘ a. Ar˘ ata¸ ti-le c˘ a ave¸ ti o mai clar˘ a percep¸ tie a realit˘ a¸ tii caracterelor decât o pot ˘, s avea ei, cu lipsa lor de experien¸ ta ¸i c˘ a hot˘ arârile voastre nu trebuie s˘ a fie neluate în seam˘ a. Alegerea lecturii ˘ P˘ arin¸ tii s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a¸ tin˘ a departe de c˘ amin orice influen¸ ta ˘ , unii p˘ care nu duce la bine. În aceast˘ a privin¸ ta arin¸ ti au mult de înv˘ a¸ tat. Celor care se simt liberi s˘ a citeasc˘ a pove¸ sti s ¸i romane, le pot ˘ al c˘ [121] spune: Sem˘ ana¸ ti o s˘ amân¸ ta arei seceri¸ s nu-l ve¸ ti pune în hambar. Dintr-o astfel de lectur˘ a nu se ob¸ tine putere spiritual˘ a. Ea distruge mai degrab˘ a dragostea de puritatea adev˘ arului Cuvântului. Prin acest agent al s˘ au — lectura romanelor s ¸i a pove¸ stilor — Satana lucreaz˘ a la umplerea cu gânduri irealiste s ¸i josnice a min¸ tii ce ar trebui s˘ a studieze sârguincios Cuvântul lui Dumnezeu. Astfel, el jefuie¸ ste mii s ¸i mii de oameni de timpul, energia s ¸i autodisciplina pe care le reclam˘ a importantele probleme ale vie¸ tii. Mintea impresionabil˘ as ¸i avid˘ a a copilului tânje¸ ste dup˘ a cunoa¸ stere. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a fie bine informa¸ ti pentru a putea oferi min¸ tii copiilor lor o hran˘ a potrivit˘ a. Asemeni trupului, mintea î¸ si asigur˘ a ˘ puterea din hrana pe care o prime¸ ste. Ea se l˘ arge¸ ste s ¸i se înal¸ ta prin gânduri curate, tonifiante, dar se îngusteaz˘ as ¸i degradeaz˘ a prin gânduri josnice. P˘ arin¸ ti, voi sunte¸ ti aceia care decide¸ ti dac˘ a mintea copiilor vo¸ stri ˘ toare sau de gânduri stricate. Nu puva fi plin˘ a de gânduri în˘ al¸ ta te¸ ti ¸ tine neocupat˘ a activa lor minte, nici nu pute¸ ti alunga r˘ aul doar încruntându-v˘ a. Numai prin imprimarea principiilor bune pute¸ ti alunga gândurile rele. Dac˘ a p˘ arin¸ tii nu s˘ adesc s˘ amân¸ ta adev˘ arului în ˘ tura bun˘ inima copiilor lor, vr˘ ajma¸ sul va sem˘ ana neghin˘ a. Înv˘ a¸ ta a, s˘ an˘ atoas˘ a, este singurul antidot pentru sugestiile r˘ aului care stric˘ a

Siguran¸ ta tinerilor

99

bunele obiceiuri. Adev˘ arul va ap˘ ara sufletul de nenum˘ aratele ispite de care trebuie s˘ a se ¸ tin˘ a cont. Tinerii no¸ stri s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a acorde o aten¸ tie deosebit˘ a Cuvântului lui Dumnezeu. Primit în suflet, el se va dovedi o solid˘ a barier˘ a în calea ispitei. „Strâng“, spune psalmistul, „Cuvântul T˘ au [122] în inima mea, ca s˘ a nu p˘ ac˘ atuiesc împotriva Ta!“ (Psalmii 119, 11), „Cât prive¸ ste leg˘ aturile cu oamenii, eu, dup˘ a cuvintele buzelor Tale, m˘ a feresc de calea celor asupritori“ (Psalmii 17, 4). Înv˘ a¸ tându-i pe copii s˘ a fie folositori Una dintre cele mai sigure protec¸ tii pentru tineri este ocuparea lor cu ceva folositor. Copiii înv˘ a¸ ta¸ ti cu obiceiuri practice, astfel încât tot timpul lor s˘ a fie folosit util s ¸i pl˘ acut, nu sunt tenta¸ ti s˘ a se plâng˘ a de mul¸ timea treburilor s ¸i nici nu au timp de lenevie s ¸i vis˘ ari la lumina zilei. Pericolul ca ei s˘ a-¸ si formeze obiceiuri s ¸i tov˘ ar˘ as ¸ii rele este mic. În s ¸coala c˘ aminului, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a îndeplineasc˘ a îndatoririle practice de zi cu zi. De mici, mama trebuie s˘ a le dea sarcini u¸ soare, pe care ei s˘ a le rezolve zilnic. Îi va lua ceva mai mult timp s˘ a-i înve¸ te pe copii cum s˘ a fac˘ a o treab˘ a decât s˘ a o fac˘ a ea, dar s˘ a nu uite c˘ a, pentru zidirea caracterului lor, trebuie s˘ a a¸ seze temelia utilit˘ a¸ tii. S˘ a nu uite c˘ a „acas˘ a“ este o s ¸coal˘ a în care ea este dirigintele. Ea este cea care trebuie s˘ a-i înve¸ te pe copiii ei s˘ a rezolve treburile gospod˘ are¸ sti rapid s ¸i cu îndemânare. Cât de timpuriu posibil, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a participe la treburile gospod˘ ariei. De mici, b˘ aie¸ tii s ¸i fetele trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a poarte poveri din ce în ce mai grele, ajutând plini de în¸ telegere în activit˘ a¸ tile familiei. La vârsta potrivit˘ a, copiii pot primi s ¸i scule. Se va vedea c˘ a ei sunt buni de ucenici. Dac˘ a tat˘ al este tâmplar, el le va oferi b˘ aie¸ tilor lui lec¸ tii de tâmpl˘ arie. De la mam˘ a, copiii trebuie s˘ a înve¸ te ordinea, grija, s ¸i expedi- [123] tivitatea. A l˘ asa copilul s˘ a piard˘ a o or˘ a sau dou˘ a pentru o treab˘ a ce ar putea u¸ sor fi f˘ acut˘ a în jum˘ atate de or˘ a înseamn˘ a a-i permite s˘ a-¸ si formeze obiceiul t˘ ar˘ ag˘ an˘ arii. Vrednicia s ¸i ispr˘ avnicia vor fi o nespus˘ a binecuvântare pentru tineri în s ¸coala mai mare a vie¸ tii, în care va trebui s˘ a intre când vor cre¸ ste.

100

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Copiii nu trebuie l˘ asa¸ ti s˘ a cread˘ a c˘ a totul din cas˘ a este juc˘ aria lor cu care pot s˘ a fac˘ a ce poftesc. În aceast˘ a direc¸ tie, trebuie educa¸ ti chiar s ¸i cei mai mici copii. Dumnezeu dore¸ ste ca înclina¸ tiile rele, naturale copil˘ ariei, s˘ a fie smulse din r˘ ad˘ acin˘ a înainte de a deveni obiceiuri. Nu da¸ ti copiilor juc˘ arii care se stric˘ a u¸ sor. Dându-le, îi înv˘ a¸ ta¸ ti distrug˘ atori. Da¸ ti-le juc˘ arii pu¸ tine, dar bune s ¸i rezistente. Aceste sugestii, oricât de m˘ arunte ar p˘ area, înseamn˘ a mult în educarea copilului. Mamele trebuie s˘ a se fereasc˘ a de a-i înv˘ a¸ ta pe copiii lor s˘ a fie dependen¸ ti s ¸i egocentri¸ sti. Nu-i face¸ ti niciodat˘ a pe copii s˘ a cread˘ a c˘ a ei sunt centrul s ¸i c˘ a totul trebuie s˘ a graviteze în jurul lor. Unii p˘ arin¸ tii acord˘ a mult timp s ¸i mult˘ a aten¸ tie distrac¸ tiei copiilor lor. Dar copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a se distreze singuri, s˘ a-¸ si antreneze propria ingeniozitate s ¸i îndemânare. Astfel ei vor fi înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu bucurii simple. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si suporte cu ˘ demnitate micile dezam˘ agiri s ¸i încerc˘ ari. În loc s˘ a da¸ ti importan¸ ta oric˘ arui neînsemnat neajuns, distrage¸ ti-le aten¸ tia spre altceva mai interesant, înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a treac˘ a u¸ sor peste micile nepl˘ aceri ale vie¸ ti. [124] C˘ auta¸ ti cum s˘ a-i înv˘ a¸ ta¸ ti pe copii s˘ a fie grijulii cu al¸ tii. Tinerii trebuie obi¸ snui¸ ti din timp cu supunerea, cu t˘ ag˘ aduirea de sine s ¸i cu grija pentru fericirea altora. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si supun˘ a ie¸ sirile necontrolate, s˘ a-¸ si reprime cuvintele mânioase, s˘ a manifeste o constant˘ a blânde¸ te, amabilitate s ¸i autocontrol. Cople¸ sit˘ a de multe griji, mama poate sim¸ ti uneori c˘ a nu-¸ si poate lua timp pentru a-i înv˘ a¸ ta cu r˘ abdare pe micu¸ tii ei s ¸i pentru a le ar˘ ata dragoste s ¸i simpatie. Dar ea nu trebuie s˘ a uite c˘ a, dac˘ a nu vor g˘ asi la p˘ arin¸ ti s ¸i în c˘ aminul lor ceea ce le satisface nevoia de simpatie s ¸i tov˘ ar˘ as ¸ie, copiii vor c˘ auta alte surse care pot fi periculoase atât pentru minte, cât s ¸i pentru suflet. Acorda¸ ti din timpul vostru liber copiilor vo¸ stri. Al˘ atura¸ ti-v˘ a lor în munca s ¸i joaca lor s ¸i c⸠stiga¸ ti-le încrederea. Cultiva¸ ti-le prietenia. Da¸ ti-le s˘ a poarte r˘ aspunderi — mici, mai întâi s ¸i, pe m˘ asur˘ a ce cresc, mai mari. L˘ asa¸ ti-i s˘ a vad˘ a c˘ a îi considera¸ ti de folos. Niciodat˘ a, s˘ a nu v˘ a aud˘ a spunând: „Mai r˘ au m˘ a încurc˘ a decât m˘ a ajut˘ a.“ Dac˘ a este posibil, c˘ aminul s˘ a fie în afara ora¸ sului, acolo unde copiii s˘ a poat˘ a avea teren pe care s˘ a-l cultive. Fiecare s˘ a aib˘ a peticul lui de p˘ amânt. Si, ¸ ar˘ atându-le cum se îngrije¸ ste o gr˘ adin˘ a, cum

Siguran¸ ta tinerilor

101

se preg˘ ate¸ ste solul pentru sem˘ anat, s ¸i cât de important este s˘ a fie îndep˘ artate buruienele, înv˘ a¸ ta¸ ti-i totodat˘ a cât de important este s˘ a ne ferim via¸ ta de obiceiurile s ¸i practicile urâte, d˘ aun˘ atoare. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a smulg˘ a din r˘ ad˘ acin˘ a obiceiurile rele, a¸ sa cum smulg buruienele din gr˘ adina lor. V˘ a va lua timp predarea acestor lec¸ tii, dar merit˘ a, ˘. merit˘ a cu prisosin¸ ta Spune¸ ti-le copiilor vo¸ stri despre puterea miraculoas˘ a a lui Dum- [125] nezeu. Studiind marele manual al naturii, Dumnezeu va impresiona mintea lor. Agricultorul î¸ si ar˘ a ogorul s ¸i seam˘ an˘ a s˘ amân¸ ta, dar el nu o poate face s˘ a creasc˘ a. El trebuie s˘ a depind˘ a de Dumnezeu, care va face ceea ce nici un om nu poate face. Domnul pune puterea Sa ˘ în s˘ ˘ , f˘ de via¸ ta amân¸ ta acând-o s˘ a încol¸ teasc˘ a. Sub grija Sa, germenul vie¸ tii str˘ apunge scoar¸ ta care-l ¸ tine închis s ¸i r˘ azbate afar˘ a pentru a purta rod. Mai întâi un fir, apoi spicul s ¸i, dup˘ a aceea, bobul plin, în spic. Aflând despre lucrarea pe care Dumnezeu o face cu s˘ amân¸ ta, ˘s copiii înva¸ ta ¸i secretul cre¸ sterii în har. Nespus˘ a valoare exist˘ a în munc˘ a. Copiii s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a fac˘ a ceva folositor. Este nevoie de mai mult decât în¸ telepciune omeneasc˘ a, pentru ca p˘ arin¸ tii s˘ a în¸ teleag˘ a cum s˘ a-¸ si educe cel mai bine ˘ folositoare, fericit˘ copiii pentru o via¸ ta a, aici s ¸i pentru o slujire mai înalt˘ as ¸i o bucurie mai mare, dincolo. Bun˘ astarea fizic˘ a P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a caute s˘ a trezeasc˘ a în copiii lor interes pentru studierea fiziologiei. De la mijirea primilor zori ai ra¸ tiunii, mintea omului trebuie s˘ a înceap˘ a s˘ a în¸ teleag˘ a structura lui fizic˘ a. Putem privi s ¸i admira lucrarea lui Dumnezeu în natura înconjur˘ atoare, dar natura uman˘ a este cea mai minunat˘ a. Este deci, de cea mai mare ˘ ca, între materiile alese pentru studiul copiilor, fiziologia importan¸ ta s˘ a ocupe un loc important. To¸ ti copiii trebuie s˘ a studieze fiziologia. Apoi, p˘ arin¸ tii vor ad˘ auga igiena practic˘ a. Copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a orice organ al corpului s ¸i orice facultate a min¸ tii este darul unui Dumnezeu bun s ¸i în¸ telept s ¸i c˘ a fiecare dintre ele trebuie folosite spre slava Lui. Trebuie insistat [126] asupra obiceiurilor corecte în ceea ce prive¸ ste mâncarea, b˘ autura s ¸i îmbr˘ ac˘ amintea. Obiceiurile rele îi fac pe tineri mai pu¸ tin sensibili ˘ tura Bibliei. Copiii trebuie p˘ la înv˘ a¸ ta azi¸ ti de îng˘ aduirea apetitului

102

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸i, în mod special, de folosirea stimulentelor s ¸i a narcoticelor. Mesele p˘ arin¸ tilor cre¸ stini nu trebuie înc˘ arcate cu alimente care con¸ tin ingrediente s ¸i condimente. Exist˘ a pu¸ tini tineri care au o cunoa¸ stere clar˘ a a tainelor vie¸ tii. Studierea minunatului organism omenesc, a leg˘ aturii s ¸i dependen¸ tei tuturor complexelor lui componente, este ceva pentru care mamele acord˘ a, dac˘ a acord˘ a, pu¸ tin interes. Ele nu în¸ teleg influen¸ ta trupului asupra min¸ tii sau a min¸ tii asupra trupului. Ele se ocup˘ a cu lucr˘ ari m˘ arunte, nefolositoare, s ¸i, dup˘ a aceea sus¸ tin c˘ a nu au timp s˘ a-¸ si culeag˘ a informa¸ tia de care au nevoie pentru a se îngriji corespunz˘ ator de s˘ an˘ atatea copiilor lor, fiindu-le mai comod s˘ a-i lase pe seama doctorilor. Mii de copii mor datorit˘ a ignoran¸ tei p˘ arin¸ tilor cu privire la legile igienei. Dac˘ a în¸ si¸ si p˘ arin¸ tii ar ob¸ tine cuno¸ stin¸ te în acest domeniu s ¸i ar fi con¸ stien¸ ti de importan¸ ta aplic˘ arii lor în practic˘ a, am constata o stare mai bun˘ a a condi¸ tiei fizice a copiilor lor. Înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a copiii s˘ a judece de la cauz˘ a la efect. Ar˘ ata¸ ti-le c˘ a, dac˘ a violeaz˘ a legile fiin¸ tei lor, va ˘ . Dac˘ trebui s˘ a pl˘ ateasc˘ a cu suferin¸ ta a nu ve¸ ti observa o îmbun˘ at˘ a¸ tire rapid˘ a pe cât dori¸ ti, nu v˘ a descuraja¸ ti, ci înv˘ a¸ ta¸ ti-i în continuare cu ˘ de r˘ abdare, insistând pân˘ a ce ve¸ ti ob¸ tine biruin¸ ta. Nep˘ asarea fa¸ ta ˘ de cele morale. [127] s˘ an˘ atatea trupeasc˘ a duce la nep˘ asare fa¸ ta Nu neglija¸ ti s˘ a v˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti copiii cum s˘ a prepare o hran˘ a s˘ an˘ atoas˘ a. Dându-le aceste lec¸ tii de fiziologie s ¸i buc˘ at˘ arie, îi înv˘ a¸ ta¸ ti primii pa¸ si în cele mai utile aspecte ale educa¸ tiei s ¸i le fixa¸ ti principii care se constituie în elemente necesare în via¸ ta lor religioas˘ a. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i înc˘ a din leag˘ an pe copiii vo¸ stri s˘ a practice t˘ ag˘ aduirea de sine s ¸i autocontrolul. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a se bucure de frumuse¸ tile naturii s ¸i s˘ a-¸ si întrebuin¸ teze toate puterile min¸ tii s ¸i ale trupului în activit˘ a¸ ti folositoare. Face¸ ti-i s˘ a aib˘ a o constitu¸ tie robust˘ as ¸i un moral bun, s˘ a fie veseli s ¸i blânzi. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i c˘ a a ceda ispitei înseamn˘ a sl˘ abiciune s ¸i viciu s ¸i c˘ a a-i rezista este nobil s ¸i uman. Cu to¸ tii, atât tineri, cât s ¸i b˘ atrâni, trebuie s˘ a acorde aten¸ tie deosebit˘ a celor scrise de în¸ telept cu trei mii de ani în urm˘ a: „Fiule nu uita ˘ turile mele, s înv˘ a¸ ta ¸i p˘ astreaz˘ a în inima ta sfaturile mele! C˘ aci ele î¸ ti vor lungi zilele s ¸i anii vie¸ tii tale, s ¸i-¸ ti vor aduce mult˘ a pace. S˘ a nu te p˘ ar˘ aseasc˘ a bun˘ atatea s ¸i credincio¸ sia; leag˘ a-¸ ti-le la gât, scrie-le pe t˘ abli¸ ta inimii tale. Si ¸ astfel vei c˘ ap˘ ata trecere s ¸i minte s˘ an˘ atoas˘ a înaintea lui Dumnezeu s ¸i înaintea oamenilor“ (Proverbe 3, 1-4).

Siguran¸ ta tinerilor

103

Unitate în conducere În unitate s ¸i rug˘ aciune, tat˘ al s ¸i mama trebuie s˘ a-¸ si poarte marea responsabilitate a c˘ al˘ auzirii drepte a copiilor lor. Lucrarea de formare a copilului revine mai cu seam˘ a mamei, dar tat˘ al nu trebuie s˘ a fie atât de absorbit de problemele vie¸ tii sau de studiul c˘ ar¸ tilor, încât s˘ a nu-¸ si poat˘ a lua timp pentru a cerceta caracterele s ¸i nevoile copiilor s˘ ai. El trebuie s˘ a ajute la g˘ asirea de c˘ ai prin care copiii s˘ a fie ocupa¸ ti cu [128] activit˘ a¸ ti folositoare s ¸i pl˘ acute, potrivit diferitelor lor disponibilit˘ a¸ ti. Tat˘ al trebuie s˘ a aib˘ a o leg˘ atur˘ a strâns˘ a cu fiii s˘ ai, oferindu-le beneficiile experien¸ tei lui mai bogate s ¸i vorbindu-le atât de simplu s ¸i prietenos, încât s˘ a-i apropie mult de inima sa. El trebuie s˘ a le arate c˘ a întotdeauna are în vedere cele mai bune interese ale lor s ¸i, totodat˘ a, fericirea lor. Ca preot al casei, el este responsabil în fa¸ ta lui Dumnezeu pentru influen¸ ta pe care o exercit˘ a asupra oric˘ arui membru al familiei. Mama trebuie s˘ a fie con¸ stient˘ a de nevoia ei de c˘ al˘ auzire a Duhu˘ real˘ lui Sfânt, pentru ca ea îns˘ as ¸i s˘ a aib˘ a o experien¸ ta a, de supunere ˘ de voin¸ fa¸ ta ta Domnului. Prin harul lui Hristos, ea poate fi un educator în¸ telept, blând s ¸i iubitor. Pentru ca ea s˘ a-¸ si fac˘ a lucrarea a¸ sa cum trebuie, este nevoie de talent, pricepere s ¸i r˘ abdare. Se cere jertfire de sine s ¸i rug˘ aciune st˘ aruitoare. Fiecare mam˘ a trebuie, prin efort perseverent, s˘ a-¸ si dea silin¸ ta, s˘ a-¸ si îndeplineasc˘ a obliga¸ tiile, aducându-i pe micu¸ tii ei la Isus, pe bra¸ tele credin¸ tei, spunându-i Lui marea ei nevoie s ¸i cerându-I în¸ telepciune s ¸i har. Cu seriozitate, r˘ abdare s ¸i curaj, ea trebuie s˘ a caute s˘ a-¸ si perfec¸ tioneze abilit˘ a¸ tile pentru a se putea folosi corect de cele mai nobile capacit˘ a¸ ti ale min¸ tii în educarea copiilor ei. Ca ni¸ ste guvernatori uni¸ ti ai regatului c˘ aminului, tat˘ al s ¸i mama ˘ de cel˘ trebuie s˘ a demonstreze bun˘ atate s ¸i amabilitate unul fa¸ ta alalt. Niciodat˘ a comportamentul lor s˘ a nu fie în contradic¸ tie cu preceptele pe care caut˘ a s˘ a le impun˘ a. Ei trebuie s˘ a p˘ astreze puritatea inimii s ¸i a tr˘ airii, dac˘ a vor s˘ a aib˘ a copii cura¸ ti. S˘ a-¸ si educe s ¸i disciplineze ˘ [129] eul, dac˘ a vor s˘ a aib˘ a copii supu¸ si s ¸i disciplina¸ ti; s˘ a le a¸ seze în fa¸ ta un exemplu demn de imitat. Dac˘ a vor neglija acest aspect, ce vor r˘ aspunde ei atunci când copiii lor vor sta la bara cerului, ca martori ai acestei neglijen¸ te? Ce teribil˘ a va fi pentru ei realizarea pierderii

104

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸i e¸ secului propriu, când vor sta în fa¸ ta Judec˘ atorului întregului p˘ amânt! Una dintre cauzele pentru care azi exist˘ a atâta r˘ au în lume este aceea c˘ a p˘ arin¸ tii î¸ si ocup˘ a mintea cu alte treburi, str˘ aine de lucrarea cea mai important˘ a dintre toate — blânda s ¸i r˘ abd˘ atoarea îndrumare a copiilor pe calea Domnului. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a nu lase nimic s˘ a-i re¸ tin˘ a, s˘ a acorde copiilor lor tot timpul necesar pentru a-i face s˘ a în¸ teleag˘ a ce înseamn˘ a s˘ a ascul¸ ti s ¸i s˘ a te încrezi pe deplin în Domnul. Înainte de musafiri, înainte de orice altceva, copiii vo¸ stri trebuie s˘ a aib˘ a prioritate. Timpul pe care-l petrece¸ ti sem˘ anând f˘ ar˘ a rost, Dumnezeu vrea s˘ a-l petrece¸ ti în educarea copiilor în lucrurile esen¸ tiale. Mai degrab˘ a l˘ asa¸ ti la o parte haina, pe care o face¸ ti în plus sau desertul extraordinar, pe care v˘ a gândi¸ ti s˘ a-l g˘ ati¸ ti, decât educa¸ tia copiilor vo¸ stri. Lucrarea ce trebuie f˘ acut˘ a cu copilul în primii lui ˘ . Nu exist˘ ani nu admite neglijen¸ ta a perioad˘ a în via¸ ta copilului în care disciplina s˘ a fie neglijat˘ a. Punct cu punct, sfat dup˘ a sfat, pu¸ tin câte pu¸ tin, ea trebuie imprimat˘ a copilului. Lipsi¸ ti-v˘ a copiii de orice ˘ tura care, urmat˘ altceva, dar nu de înv˘ a¸ ta a cu credincio¸ sie, îi va face membri buni s ¸i folositori ai societ˘ a¸ tii s ¸i-i va preg˘ ati pentru a deveni [130] cet˘ a¸ teni ai Împ˘ ar˘ a¸ tiei cerului. Preg˘ atirea ca misionar Asupra p˘ arin¸ tilor st˘ a responsabilitatea dezvolt˘ arii în copiii lor a acelor capacit˘ a¸ ti care-i fac s˘ a fie buni în serviciul lui Dumnezeu. Dumnezeu vede toate posibilit˘ a¸ tile existente în f˘ arâma de om care este copilul. El s ¸tie c˘ a, printr-o preg˘ atire corect˘ a, copilul va deveni o putere spre bine în lume. El prive¸ ste cu îngrijorare s˘ a vad˘ a dac˘ a ˘ gre¸ p˘ arin¸ tii vor urma planul S˘ au, sau dac˘ a, printr-o indulgen¸ ta sit˘ a, se vor opune planului S˘ au, spre ruina prezent˘ as ¸i viitoare a copilului. ˘ într-o A transforma aceast˘ a neajutorat˘ as ¸i aparent neînsemnat˘ a fiin¸ ta binecuvântare pentru lume s ¸i onoare pentru Dumnezeu este o lucrare mare s ¸i grandioas˘ a. P˘ arin¸ ti, ajuta¸ ti-v˘ a copiii s˘ a împlineasc˘ a scopul lui Dumnezeu cu ei. În c˘ amin, ei trebuie antrena¸ ti s˘ a fac˘ a lucrare misionar˘ a, ceea ce îi va preg˘ ati pentru sfere mai largi de utilitate. Educa¸ ti-i s˘ a fie o onoare Celui care a murit pentru a le oferi via¸ ta ve¸ snic˘ a în Împ˘ ar˘ a¸ tia slavei. Ar˘ ata¸ ti-le c˘ a Dumnezeu are pentru ei un rol în marea Sa lucrare.

Siguran¸ ta tinerilor

105

Domnul îi va binecuvânta atâta timp cât ei lucreaz˘ a pentru El. Ei pot fi mâna Lui de ajutor. C˘ aminul vostru este primul câmp în care sunte¸ ti chema¸ ti s˘ a lucra¸ ti. Pre¸ tioasele plante din gr˘ adina c˘ aminului reclam˘ a prima voastr˘ a grij˘ a. Analiza¸ ti-v˘ a cu aten¸ tie misiunea, natura ei, suportul ei, rezultatele, neuitând vreodat˘ a c˘ a privirile, vorbele, faptele voastre au un impact în viitorul celor dragi vou˘ a. Lucrarea voastr˘ a nu este o înfiripare a frumosului pe pânz˘ a sau o scoatere a lui dintr-o bucat˘ a de marmur˘ a, ci aceea de a imprima în sufletul omenesc imaginea [131] divinului. Oferi¸ ti-le copiilor vo¸ stri cultur˘ a intelectual˘ as ¸i educa¸ tie moral˘ a. Fortifica¸ ti-le mintea fragil˘ a cu principii ferme, curate. Pune¸ ti, cât˘ a vreme ave¸ ti ocazia, temelia pentru o vie¸ tuire înalt˘ a. Munca v˘ a va fi r˘ aspl˘ atit˘ a înmiit. Este ziua voastr˘ a de credit, ziua voastr˘ a de r˘ aspundere s ¸i de ac¸ tiune. Curând va veni ziua de dat socoteal˘ a. Aborda¸ ti lucrarea ce v˘ a apar¸ tine cu sârg s ¸i rug˘ aciune st˘ aruitoare. Ar˘ ata¸ ti-le copiilor vo¸ stri c˘ a privilegiul lor este acela de a primi în fiecare zi botezul Duhului Sfânt. Domnul s˘ a v˘ a g˘ aseasc˘ a ca fiind pentru El o mân˘ a de ajutor în ˘ urm˘ arirea scopurilor Sale. Prin rug˘ aciune, pute¸ ti ob¸ tine o experien¸ ta care va face din lucrarea cu copiii vo¸ stri o reu¸ sit˘ a deplin˘ a. P˘ arin¸ tii adventi¸ sti de ziua a s ¸aptea ar trebui s˘ a fie pe deplin cons ¸tien¸ ti de responsabilit˘ a¸ tile lor, ca f˘ auritori de caractere. Dumnezeu le pune înainte privilegiul de a-I sluji cauza prin preg˘ atirea s ¸i consacrarea copiilor lor. El dore¸ ste s˘ a vad˘ a recrutat˘ a din c˘ aminele noastre o mare armat˘ a de tineri care, datorit˘ a influen¸ telor sfinte de acas˘ a, s ¸i-au supus Lui inimile s ¸i sunt hot˘ ar⸠ti s˘ a-I acorde cea mai înalt˘ a slujire a vie¸ tii lor. Forma¸ ti s ¸i orienta¸ ti de educa¸ tia sfânt˘ a din c˘ amin, ˘s de influen¸ ta altarului de diminea¸ ta ¸i sear˘ a, de exemplul concret al p˘ arin¸ tilor care-L iubesc pe Dumnezeu s ¸i se tem de El, ei au înv˘ a¸ tat s˘ a ˘ tor al lor s se supun˘ a lui Dumnezeu ca Înv˘ a¸ ta ¸i sunt gata s˘ a-I ofere o slujire benevol˘ a, ca fii s ¸i fiice loiale. Tinerii de acest fel sunt preg˘ ati¸ ti [132] s˘ a reprezinte lumii puterea s ¸i harul lui Hristos.

Capitolul 15 — Ce vor citi copiii no¸ stri?
Ce vor citi copiii no¸ stri? Este o întrebare serioas˘ a, cerând un r˘ aspuns serios. M˘ a nelini¸ ste¸ ste când v˘ ad în casele p˘ azitorilor Sabatului reviste s ¸i ziare con¸ tinând literatur˘ a care nu las˘ a impresii pozitive în ˘ mintea copiilor s ¸i a tinerilor. I-am urm˘ arit pe cei a c˘ aror preferin¸ ta pentru fic¸ tiune a fost astfel cultivat˘ a. Ei au avut privilegiul de a urm˘ ari adev˘ arul, de a deveni familiari cu ra¸ tiunile credin¸ tei noastre, dar au crescut s˘ araci în ce prive¸ ste adev˘ arata pietate s ¸i sfin¸ tenia practic˘ a. ˘ de tovar˘ Ei nu manifest˘ a consacrare s ¸i nu reflect˘ a fa¸ ta as ¸ii lor lumina cereasc˘ a, lumina care s˘ a-i conduc˘ a la fântâna întregii s ¸i adev˘ aratei cunoa¸ steri. Primii ani ai copilului sunt aceia în care mintea lui este receptiv˘ a la impresii, fie ele bune sau rele. Pe parcursul acestor ani, se înainteaz˘ a sigur fie în direc¸ tia bun˘ a, fie în cea rea. Pe de o parte, poate fi acumulat˘ a mult˘ a informa¸ tie f˘ ar˘ a valoare, iar pe de alt˘ a parte, mult˘ a cunoa¸ stere de valoare. Puterea intelectului, cuno¸ stin¸ ta s˘ an˘ atoas˘ a sunt valori pe care aurul de Ofir nu le poate cump˘ ara. Pre¸ tul lor este mai presus de aur s ¸i argint. Din fire, tinerii nu aleg acel gen de educa¸ tie care îi preg˘ ate¸ ste pentru via¸ ta practic˘ a. Ei urmeaz˘ a propriilor dorin¸ te, preferin¸ te s ¸i înclina¸ tii. Dar, dac˘ a au vederi corecte, referitoare la Dumnezeu, la adev˘ ar s ¸i la influen¸ tele s ¸i companiile din preajma copiilor lor, p˘ arin¸ tii vor sim¸ ti, ca fiind pus˘ a de Dumnezeu asupra lor, responsabilitatea ˘. [133] c˘ al˘ auzirii cu grij˘ a a tinerilor lipsi¸ ti de experien¸ ta Mul¸ ti tineri sunt avizi de literatur˘ a. Ei citesc tot ce le cade în mân˘ a. Fac apel la p˘ arin¸ tii cu astfel de copii, s˘ a le controleze aceast˘ a ˘ . Nu îng˘ dorin¸ ta adui¸ ti pe mesele voastre reviste s ¸i ziare în care se afl˘ a pove¸ sti de dragoste. Pune¸ ti în locul lor c˘ ar¸ ti care ajut˘ a s˘ a pun˘ a în zidirea caracterului lor chiar cel mai bun material — dragostea s ¸i temerea de Dumnezeu, cunoa¸ sterea lui Hristos. Încuraja¸ ti-i pe copiii vo¸ stri s˘ a înmagazineze în minte cuno¸ stin¸ te de valoare, s˘ a lase ca ceea ce este bun s˘ a le inunde sufletul s ¸i s˘ a le controleze puterile, nel˘ asând loc pentru gânduri josnice, degradante. Stopa¸ ti 106

Ce vor citi copiii no¸ stri?

107

dorin¸ ta de a citi materiale care nu ofer˘ a o hran˘ a bun˘ a pentru minte. Banii da¸ ti pe reviste de fic¸ tiune s-ar putea s˘ a nu par˘ a mul¸ ti, dar, oricum, sunt o cheltuial˘ a prea mare pentru ceva ce ofer˘ a prea mult spre r˘ at˘ acire s ¸i prea pu¸ tin spre bine. Aceia care se afl˘ a în slujba lui Dumnezeu nu trebuie s˘ a cheltuiasc˘ a nici timp s ¸i nici bani pentru lecturi nefolositoare. Lecturi f˘ ar˘ a valoare Lumea este invadat˘ a de c˘ ar¸ ti care mai bine ar fi puse pe foc decât s˘ a circule din mân˘ a în mân˘ a. C˘ ar¸ ti cu subiecte de senza¸ tie, publicate s ¸i vehiculate în scopuri financiare, ar trebui s˘ a nu fie deloc citite de tineri. Aceste c˘ ar¸ ti excit˘ a o fascina¸ tie satanic˘ a. Tulbur˘ atoarea prezentare de crime s ¸i atrocit˘ a¸ ti are o putere de vraj˘ a asupra multora, f˘ acându-i s˘ a caute s˘ a vad˘ a ce ar putea face s ¸i ei pentru a fi în centrul aten¸ tiei, m˘ acar prin fapte dintre cele mai rele. Monstruozit˘ a¸ tile, cruzimile, practicile urâte, descrise în unele scrieri strict istorice, au ac¸ tionat ca o drojdie asupra multor min¸ ti, determinând comiterea [134] unor fapte asem˘ an˘ atoare. ˘ practici satanice ale oamenilor fac C˘ ar¸ ti care scot în eviden¸ ta publicitate r˘ aului. Aceste aspecte groaznice nu necesit˘ a reeditarea s ¸i nici unul dintre credincio¸ sii adev˘ arului prezent nu trebuie s˘ a contribuie la perpetuarea amintirii lor. Atunci când mintea este alimentat˘ a s ¸i stimulat˘ a cu asemenea hran˘ a nes˘ an˘ atoas˘ a, gândurile devin necurate s ¸i senzuale. Mai exist˘ a o categorie de literatur˘ a, s ¸i anume pove¸ stile de dragoste, care sunt povestiri de duzin˘ a, excitante, un adev˘ arat blestem pentru oricine le cite¸ ste, chiar dac˘ a autorul poate s˘ a le dea o moral˘ a pozitiv˘ a. Adeseori, aceste c˘ ar¸ ti sunt str˘ ab˘ atute de declara¸ tii religioase, dar, în cele mai multe cazuri, nu este decât Satana îmbr˘ acat în haine de înger pentru a-i în¸ sela pe cei neaten¸ ti. Lectura fic¸ tiunilor este unul dintre mijloacele folosite de Satana pentru a distruge suflete. Ea provoac˘ a o fals˘ as ¸i nes˘ an˘ atoas˘ a stimulare a min¸ tii, aprinde imagina¸ tia s ¸i descalific˘ a mintea pentru ceea ce este folositor, pen˘ sufletul de rug˘ tru orice exerci¸ tiu spiritual. Ea dezva¸ ta aciune s ¸i de iubirea pentru cele spirituale. Cititorii de literatur˘ a u¸ soar˘ a, excitant˘ a, devin nepreg˘ ati¸ ti pentru via¸ ta practic˘ a. Ei tr˘ aiesc într-o lume ireal˘ a. Am urm˘ arit copii c˘ arora

108

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

li s-a îng˘ aduit s˘ a citeasc˘ a asemenea lecturi. Fie în c˘ amin, fie în alt˘ a parte, ei erau nelini¸ sti¸ ti, vis˘ atori, incapabili de o conversa¸ tie ie¸ sit˘ a din banal. Gândirea s ¸i conversa¸ tia religioas˘ a era total str˘ ain˘ a min¸ tii lor. O dat˘ a cu între¸ tinerea gustului pentru literatur˘ a de senza¸ tii, preferin¸ ta min¸ tii este pervertit˘ as ¸i aceasta nu mai e satisf˘ acut˘ a, dac˘ a nu i se mai ofer˘ a asemenea hran˘ a nes˘ an˘ atoas˘ a. Nu pot g˘ asi un termen mai potrivit pentru cei care-¸ si permit astfel de lecturi decât acela de turmenta¸ ti din punct de vedere intelectual. Practicile lecturii [135] necump˘ atate au asupra creierului un efect asem˘ an˘ ator celui pe care practicile nes˘ an˘ atoase cu privire la mâncare s ¸i b˘ autur˘ a îl au asupra trupului. Aceia care î¸ si permit obiceiul de a parcurge literatur˘ a de senza¸ tie î¸ si afecteaz˘ a, pur s ¸i simplu, puterea intelectual˘ a, f˘ acându-¸ si mintea incapabil˘ a de gândire s˘ an˘ atoas˘ as ¸i cercetare. Unii tineri s ¸i chiar s ¸i unii adul¸ ti au ajuns la inhibi¸ tie numai din cauza acestui abuz în lectur˘ a. Creierul a fost men¸ tinut constant în tensiune pân˘ a ce delicata lui ma¸ sin˘ arie s-a uzat, refuzând s˘ a mai func¸ tioneze. Exist˘ a oameni afla¸ ti acum în amurgul vie¸ tii, care nu s ¸i-au mai revenit niciodat˘ a de pe urma nechibzuin¸ tei în lectur˘ a. Obiceiul for˘ a crescut s mat de timpuriu în via¸ ta ¸i s-a consolidat o dat˘ a cu trecerea timpului. Eforturile lor hot˘ arâte de a birui p˘ acatul abuzului literar au avut succes par¸ tial, dar niciodat˘ a ei nu s ¸i-au restabilit deplina vigoare a min¸ tii pe care Dumnezeu le-a dat-o ini¸ tial. Autori profani O alt˘ a surs˘ a de pericol, împotriva c˘ areia trebuie s˘ a fim mereu în gard˘ a, este citirea autorilor necredincio¸ si. Lucr˘ arile lor sunt inspirate de vr˘ ajma¸ sul adev˘ arului s ¸i nimeni nu le poate citi f˘ ar˘ a s˘ a-¸ si pun˘ a sufletul în pericol. Este adev˘ arat c˘ a unii dintre cei afecta¸ ti de astfel de lucr˘ ari s ¸i-au revenit, în final, dar to¸ ti cei care se expun influen¸ tei acestor scrieri intr˘ a singuri pe terenul lui Satana, care profit˘ a cât se poate de aceast˘ a situa¸ tie. Ei îi g˘ azduiesc ispitele, dar nu au [136] în¸ telepciunea discernerii sau puterea de a le rezista. Cu o putere de vraj˘ a, necredin¸ ta s ¸i necredincio¸ sia se fixeaz˘ a în minte. ˘ . Chiar s Suntem permanent înconjura¸ ti de necredin¸ ta ¸i aerul pare ˘ . Numai printr-un efort permanent reu¸ impregnat cu necredin¸ ta sim s˘ a

Ce vor citi copiii no¸ stri?

109

rezist˘ am puterii ei. Aceia care pun pre¸ t pe mântuirea proprie, trebuie s˘ a evite scrierile profane, a¸ sa cum se feresc de lepr˘ a. Cultiva¸ ti terenul Cea mai bun˘ a cale pentru a preveni evolu¸ tia r˘ aului este aceea de a solicita mintea. În loc s˘ a recomanda¸ ti copiilor vo¸ stri s˘ a citeasc˘ a Robinson Crusoe sau istorisiri captivante din via¸ ta real˘ a, precum Coliba unchiului Tom, deschide¸ ti-le Scripturile s ¸i, zilnic, petrece¸ ti un timp cu ei, citind s ¸i studiind Cuvântul lui Dumnezeu. Preferin¸ tele min¸ tii trebuie disciplinate s ¸i educate cu cea mai mare grij˘ a. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a înceap˘ a de timpuriu s˘ a prezinte Scripturile înaintea min¸ tilor ce se dezvolt˘ a ale copiilor lor, pentru ca astfel s˘ a se formeze corect deprinderile intelectuale. Nu trebuie cru¸ tat nici un efort în vederea form˘ arii unor obiceiuri bune de studiu. Dac˘ a mintea hoin˘ are¸ ste, aduce¸ ti-o înapoi. Dac˘ a preferin¸ tele intelectuale s ¸i morale au fost pervertite prin literatur˘ a sofisticat˘ as ¸i excitant˘ a, astfel încât exist˘ a tendin¸ ta de a nu mai ra¸ tiona, este nevoie de luptat pentru învingerea acestui obicei. Preferin¸ ta pentru literatura de fic¸ tiune trebuie curmat˘ a pe loc. Trebuie impuse reguli fixe pentru men¸ tinerea min¸ tii pe o cale bun˘ a. Exist˘ a o similitudine izbitoare între un ogor necultivat s ¸i o minte neschimbat˘ a. În mintea copiilor s ¸i a tinerilor, vr˘ ajma¸ sul seam˘ an˘ a neghina sa, s ¸i, dac˘ a p˘ arin¸ tii nu vegheaz˘ a cu aten¸ tie, aceasta va r˘ as˘ ari, [137] aducându-¸ si roada cea rea. Este nevoie de o grij˘ a permanent˘ a pentru cultivarea terenului ˘ a adev˘ min¸ tii s ¸i sem˘ anarea lui cu pre¸ tioasa s˘ amân¸ ta arului Bibliei. Copiii trebuie s˘ a resping˘ a povestirile de duzin˘ as ¸i s˘ a se întoarc˘ a la ˘ de întâmpl˘ lecturile de bun sim¸ t, care conduc mintea la interes fa¸ ta arile, istoria s ¸i argumentele Bibliei. Aceasta va pune în lumin˘ a Cartea Sfânt˘ as ¸i va stârni dorin¸ ta unui studiu deloc periculos, ci, dimpotriv˘ a, benefic. Lec¸ tia de la Scoala ¸ de Sabat Scoala ¸ de Sabat ofer˘ a p˘ arin¸ tilor s ¸i copiilor o bun˘ a ocazie de studiu al Cuvântului lui Dumnezeu. Dar pentru a beneficia cum trebuie de aceast˘ a ocazie, atât p˘ arin¸ tii, cât s ¸i copiii, trebuie s˘ a consa-

110

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cre timp studierii lec¸ tiei, c˘ autând s˘ a ob¸ tin˘ a o cunoa¸ stere deplin˘ aa faptelor prezentate s ¸i a adev˘ arurilor pe care acestea au menirea s˘ a le arate. Trebuie, îndeosebi, s˘ a imprim˘ am în mintea copiilor importan¸ ta c˘ aut˘ arii întregii semnifica¸ tii a pasajului scripturistic aflat în studiu. P˘ arin¸ ti, stabili¸ ti zilnic un timp pentru studierea împreun˘ a cu copiii a lec¸ tiei Scolii ¸ de Sabat. Renun¸ ta¸ ti mai degrab˘ a, dac˘ a este nevoie, la o vizit˘ a decât s˘ a sacrifica¸ ti timpul dedicat lec¸ tiilor istoriei sacre. P˘ arin¸ tii, deopotriv˘ a cu copiii, vor beneficia de pe urma acestui studiu. Cele mai importante pasaje ale Scripturii, referitoare la lec¸ tie, trebuie s˘ a fie încredin¸ tate memoriei nu ca o povar˘ a, ci ca un privilegiu. La început, memoria poate fi deficitar˘ a, dar, prin exerci¸ tiu, ea [138] va c˘ ap˘ ata putere s ¸i, dup˘ a un timp, v˘ a ve¸ ti bucura s˘ a tezauriza¸ ti în ea cuvintele adev˘ arului. Acest bun obicei se va dovedi un excelent ajutor în cre¸ sterea spiritual˘ a. Cercul de lectur˘ a din c˘ amin Poporul nostru trebuie s˘ a arate un viu interes în lucrarea medical˘ a misionar˘ a. Oamenii trebuie s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru a fi de folos, studiind astfel literatur˘ a special˘ a pentru instruirea în acest domeniu. Aceia care studiaz˘ as ¸i aplic˘ a principiile unei vie¸ tuiri corecte vor fi mult binecuvânta¸ ti atât fizic, cât s ¸i spiritual. O în¸ telegere a s ¸tiin¸ tei ˘ de multele rele ce prolifereaz˘ s˘ an˘ at˘ a¸ tii este o protec¸ tie fa¸ ta a continuu. Ta¸ ti s ¸i mame, folosi¸ ti-v˘ a pe cât posibil de ajutorul studierii c˘ ar¸ tilor s ¸i publica¸ tiilor noastre. Lua¸ ti-v˘ a timp s˘ a citi¸ ti copiilor vo¸ stri din c˘ ar¸ tile despre s˘ an˘ atate, cât s ¸i din cele ce trateaz˘ a cu prec˘ adere subiecte religioase. Ar˘ ata¸ ti-le importan¸ ta îngrijirii trupului, casa în care tr˘ aie¸ ste sufletul lor. Forma¸ ti un cerc de literatur˘ a al familiei, în cadrul c˘ aruia fiecare membru s˘ a lase la o parte treburile s ¸i s˘ a se al˘ ature celorlal¸ ti, în studiu. Îndeosebi tinerii care se obi¸ snuiser˘ a s˘ a citeasc˘ a romane s ¸i istorisiri ieftine vor ob¸ tine beneficii din participarea la acest studiu familial, de sear˘ a. Biblia Mai presus de toate, lua¸ ti-v˘ a timp s˘ a citi¸ ti Biblia — Cartea c˘ ar¸ ti˘ sfin¸ lor. Studiul zilnic al Scripturilor are o influen¸ ta titoare, înnobila-

Ce vor citi copiii no¸ stri?

111

toare, asupra min¸ tii. Strânge¸ ti în inima voastr˘ a Cartea Sfânt˘ a. Vi se va dovedi un prieten s ¸i o c˘ al˘ auz˘ a la nevoie. Unii b˘ atrâni s ¸i tineri neglijeaz˘ a Biblia, nef˘ acând din ea studiul [139] ˘ . Tinerii îndeosebi se fac vinova¸ lor, regula lor de via¸ ta ti de aceast˘ a neglijare. Mul¸ ti dintre ei g˘ asesc timp s˘ a citeasc˘ a alte c˘ ar¸ ti, dar Cartea care arat˘ a calea spre via¸ ta ve¸ snic˘ a nu este studiat˘ a. Povestiri lejere sunt citite cu aten¸ tie, în vreme ce Biblia este neglijat˘ a. Aceast˘ a Carte ˘ mai nobil˘ este ghidul nostru spre o via¸ ta a, mai sfânt˘ a. Tinerii ar g˘ asi-o cea mai interesant˘ a carte pe care au citit-o, dac˘ a imagina¸ tia lor n-ar fi pervertit˘ a de lectura fic¸ tiunilor. Mintea tinerilor rateaz˘ a atingerea celei mai nobile dezvolt˘ ari prin neglijarea celei mai înalte surse de în¸ telepciune — Cuvântul lui Dumnezeu. Faptul c˘ a suntem în lumea f˘ acut˘ a de Dumnezeu, c˘ a ne afl˘ am în prezen¸ ta Creatorului, c˘ a suntem f˘ acu¸ ti dup˘ a chipul S˘ au, c˘ a El vegheaz˘ a peste noi, ne iube¸ ste s ¸i ne ocrote¸ ste — acestea sunt minunate teme de meditat. Cel care î¸ si deschide mintea s ¸i inima analiz˘ arii acestor subiecte nu va g˘ asi pl˘ acere în subiecte m˘ arunte, de senza¸ tie ieftin˘ a. „Insuflat˘ a de Dumnezeu“, Scriptura poate „s˘ a-¸ ti dea în¸ telepciune care duce la mântuire“ s ¸i s˘ a-l fac˘ a pe „omul lui Dumnezeu s˘ a fie des˘ avâr¸ sit s ¸i cu totul destoinic pentru orice lucrare bun˘ a“ (2 Timotei 3, 15-17). Biblia este cea mai nobil˘ a solicitare a aten¸ tiei noastre, pline de respect. Nu trebuie s˘ a ne mul¸ tumim cu o cunoa¸ stere superficial˘ a, ci s˘ a c˘ aut˘ am s˘ a afl˘ am pe deplin în¸ telesul cuvintelor adev˘ arului, pentru a sorbi adânc din spiritul Sfintei [140] Proorocii.

Capitolul 16 — Parabola semin¸ tei care cre¸ ste
Isus înv˘ a¸ ta prin ilustra¸ tii s ¸i parabole pe care le extr˘ agea din întâmpl˘ arile obi¸ snuite ale vie¸ tii cotidiene. Astfel, El asocia aspectele din natur˘ a cu cele spiritule, f˘ acând leg˘ atura între via¸ ta ascult˘ atorilor S˘ ai s ¸i sublimele adev˘ aruri scrise în Cuvântul S˘ au. Si ¸ ori de câte ori, dup˘ a aceea, ochii lor întâlneau lucrurile cu care Isus θ si asociase adev˘ arul ve¸ snic, ei î¸ si aminteau lec¸ tiile Lui. Una dintre cele mai frumoase s ¸i mai impresionante parabole este aceea a sem˘ an˘ atorului s ¸i a semin¸ tei. „El a zis: «Cu Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu este ca atunci când arunc˘ a un om s˘ amân¸ ta în p˘ amânt; fie c˘ a doarme noaptea, fie c˘ a st˘ a treaz ziua, s˘ amân¸ ta încol¸ te¸ ste s ¸i cre¸ ste f˘ ar˘ a s˘ as ¸tie el cum. P˘ amântul rode¸ ste singur: întâi un fir verde, apoi spic, dup˘ a aceea grâu deplin în spic; s ¸i când este coapt˘ a roada, pune îndat˘ a secera în ea, pentru c˘ a a venit seceri¸ sul».“ (Marcu 4, 2629). Cel care a spus aceast˘ a parabol˘ a, a creat El Însu¸ si s˘ amân¸ ta cea ˘, s delicat˘ a, i-a dat puteri de via¸ ta ¸i a stabilit legile care s˘ a-i guverneze cre¸ sterea. Apoi, El a f˘ acut o ilustra¸ tie vie a adev˘ arului, atât în plan fizic, cât s ¸i în plan spiritual. Adev˘ arurile ar˘ atate de aceast˘ a parabol˘ a au fost o realitate vie în chiar via¸ ta lui Isus. În trup, cât s ¸i în suflet, El a urmat ordinea divin˘ a a cre¸ sterii, ilustrat˘ a de plant˘ a, ordine pe care dore¸ ste s˘ a o urmeze to¸ ti tinerii. De¸ si Maiestate a cerului, Prin¸ t al slavei, El a fost prunc [141] în Betleem, s ¸i pentru un timp copil neajutorat, aflat în grija mamei sale. În copil˘ arie, Isus f˘ acea treab˘ a, ca un copil ascult˘ ator. El vorbea s ¸i ac¸ tiona cu în¸ telepciunea unui copil, nu a unui om mare, f˘ acând onoare p˘ arin¸ tilor lui, îndeplinindu-¸ si dorin¸ tele potrivit posibilit˘ a¸ tilor de copil. Dar la orice stadiu al dezvolt˘ arii, El a fost des˘ avâr¸ sit cu simpla s ¸i naturala dezinvoltur˘ a a unei vie¸ ti lipsite de p˘ acat. Despre copil˘ aria lui Isus, Raportul sfânt consemneaz˘ a: „Iar Pruncul cre¸ stea s ¸i se înt˘ area; era plin de în¸ telepciune s ¸i harul lui Dumnezeu era peste El.“ (Luca 2, 40). Iar despre tinere¸ tea Lui se spune: „Si ¸ Isus 112

Parabola semin¸ tei care cre¸ ste

113

cre¸ stea în în¸ telepciune, în statur˘ a, s ¸i era tot mai pl˘ acut înaintea lui Dumnezeu s ¸i înaintea oamenilor.“ (Luca 2, 52). Aici apare sugerat˘ a lucrarea p˘ arin¸ tilor s ¸i a educatorilor. Ei trebuie ˘ de evolu¸ s˘ a vizeze o astfel de grij˘ a fa¸ ta tia tinerilor, încât ace¸ stia, în orice stadiu al vie¸ tii, s˘ a poat˘ a etala frumuse¸ tea natural˘ a, caracteristic˘ a perioadei, a¸ sa cum o fac plantele în gr˘ adin˘ a. Frumuse¸ tea simplit˘ a¸ tii Cei mai pl˘ acu¸ ti copii sunt aceia care se comport˘ a natural, f˘ ar˘ aa ˘ . Nu este în¸ ˘ , în mod a-¸ si da importan¸ ta telept s˘ a-i scoatem în eviden¸ ta ˘ de ei vorbele lor în¸ deosebit, pe copii sau s˘ a repet˘ am fa¸ ta telepte. Nu trebuie încurajat˘ a nici vanitatea lor, l˘ audându-le înf˘ a¸ ti¸ sarea, vorbele sau faptele, s ¸i nici nu trebuie îmbr˘ aca¸ ti costisitor sau pentru a atrage aten¸ tia. Acest lucru le încurajeaz˘ a mândria s ¸i stârne¸ ste invidie în inima colegilor. Înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a copiii c˘ a adev˘ arata podoab˘ a nu este exterioar˘ a. „Podoaba voastr˘ a s˘ a nu fie podoaba de afar˘ a, care st˘ a în împletitura p˘ arului, în purtarea de scule de aur sau în îmbr˘ acarea hainelor, ci s˘ a fie omul ascuns al inimii, în cur˘ a¸ tia nepieritoare a unui [142] duh blând s ¸i lini¸ stit, care este de mare pre¸ t înaintea lui Dumnezeu.“ (1 Petru 3, 3.4). Micu¸ tii trebuie educa¸ ti în simplitatea copil˘ ariei lor. Ei vor fi înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu micile s ¸i utilele îndatoriri casnice s ¸i cu pl˘ acerile s ¸i experien¸ tele adecvate vârstei lor. Copil˘ aria corespunde stadiului de „fir verde“, iar firul verde are o frumuse¸ te specific˘ a. Copiii nu trebuie for¸ ta¸ ti spre o maturizare precoce, ci trebuie s˘ a-¸ si p˘ astreze pe cât se poate prosperitatea s ¸i gra¸ tia vârstei lor fragede. Gr˘ adina inimii Parabola sem˘ an˘ atorului s ¸i a semin¸ tei con¸ tine o adânc˘ a lec¸ tie spiritual˘ a. S˘ amân¸ ta reprezint˘ a principiile sem˘ anate în inim˘ a, iar cre¸ s˘ tur˘ terea ei, dezvoltarea caracterului. Preda¸ ti aceast˘ a înv˘ a¸ ta a practic. Copiii pot preg˘ ati p˘ amântul s ¸i sem˘ ana s˘ amân¸ ta. Pe timpul lucrului, p˘ arintele sau educatorul le poate explica analogia cu gr˘ adina inimii, cu semin¸ tele bune sau rele care vor fi sem˘ anate în ea. A¸ sa cum gr˘ adina trebuie preg˘ atit˘ a pentru sem˘ anat, tot a¸ sa s ¸i inima trebuie preg˘ atit˘ a pentru sem˘ anarea semin¸ tei adev˘ arului. Pe m˘ asur˘ a ce planta

114

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cre¸ ste, analogia între sem˘ anatul în gr˘ adin˘ as ¸i sem˘ anatul spiritual poate fi continuat˘ a. ˘ potrivit˘ Copiii pot fi cre¸ stini, având o experien¸ ta a vârstei lor. Este tot ceea ce a¸ steapt˘ a Dumnezeu de la ei. Ei au nevoie s˘ a fie educa¸ ti în cele spirituale, iar p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a le dea tot concursul pentru ca ei s˘ a-¸ si poat˘ a forma caractere dup˘ a asem˘ anarea caracterului lui [143] Hristos. ˘ . Ea este deschis˘ Mintea este activ˘ a în permanen¸ ta a influen¸ telor bune sau rele. A¸ sa cum chipul omului este imprimat de lumina soarelui pe placa fotografic˘ a, tot a¸ sa gândurile s ¸i impresiile sunt imprimate s ¸i ele în mintea copilului. Si, ¸ fie c˘ a sunt lume¸ sti, fie c˘ a sunt sfinte, ele sunt imprimate aproape f˘ ar˘ a putin¸ ta de a mai fi s ¸terse. Atunci când copilul începe s˘ a ra¸ tioneze, mintea este receptiv˘ a în cel mai mare grad. De aceea, chiar primele lec¸ tii sunt de mare impor˘ . Aceste lec¸ ˘ în formarea caracterului. tan¸ ta tii au o puternic˘ a influen¸ ta Dac˘ a ele sunt bune s ¸i dac˘ a, pe m˘ asura cre¸ sterii copilului, sunt urmate ˘s cu perseveren¸ ta ¸i r˘ abdare, destinul p˘ amântesc s ¸i cel ve¸ snic ale lui ˘ pe vor fi bine asigurate. Iat˘ a ce spune Cuvântul Domnului: „Înva¸ ta copil calea pe care trebuie s-o urmeze s ¸i, când va îmb˘ atrâni, nu se va abate de la ea“ (Proverbe 22, 6). P˘ arin¸ ti, preda¸ ti-v˘ a copiii lui Dumnezeu s ¸i spune¸ ti-le mereu c˘ a sunt ai Lui, c˘ a sunt mielu¸ seii turmei lui Hristos, afla¸ ti sub supravegherea adev˘ aratului P˘ astor. Ana l-a închinat pe Samuel Domnului. Si ¸ despre el st˘ a scris: „Samuel cre¸ stea, Domnul era cu el s ¸i n-a l˘ asat s˘ a cad˘ a la p˘ amânt nici unul din cuvintele Sale.“ (1 Samuel 3, 19). Cazul acestui profet s ¸i judec˘ ator în Israel prezint˘ a posibilit˘ a¸ tile care stau înaintea unui copil ai c˘ aror p˘ arin¸ ti coopereaz˘ a cu Dumnezeu, f˘ acându-¸ si lucrarea încredin¸ tat˘ a lor. Copiii sunt o mo¸ stenire de la Domnul s ¸i trebuie preg˘ ati¸ ti pentru a-I sluji. Aceasta este lucrarea care apas˘ a asupra p˘ arin¸ tilor s ¸i ˘ sacr˘ educatorilor cu o for¸ ta as ¸i, solemn˘ a, lucrare de la care ei nu pot s˘ a se sustrag˘ a, s ¸i pe care nu o pot ignora. Neglijarea acestei [144] lucr˘ ari îi clasific˘ a în rândul robilor necredincio¸ si. Dar atunci când s˘ amân¸ ta adev˘ arului este sem˘ anat˘ a de timpuriu în inim˘ as ¸i apoi îngrijit˘ a cu aten¸ tie, exist˘ a o r˘ asplat˘ a. Hristos conchide astfel parabola: „Si ¸ când este coapt˘ a roada, pune îndat˘ a secera în ea, pentru c˘ a a venit seceri¸ sul“ (Marcu 4, 29). Când va veni seceri¸ sul p˘ amântului, vom vedea rezultatul muncii noastre, îi vom vedea pe aceia pentru care

Parabola semin¸ tei care cre¸ ste

115

am lucrat s ¸i ne-am rugat, strân¸ si în hambarul cerului. Si ¸ astfel, vom intra în bucuria Domnului când El „va vedea rodul muncii sufletului Lui s ¸i se va bucura.“ (Isaia 53, 11). Adeseori, mamei i se pare c˘ a munca ei este o treab˘ a lipsit˘ a de ˘ . Lucrarea ei este rareori apreciat˘ importan¸ ta a. Pu¸ tine din grijile s ¸i poverile ei sunt cunoscute de al¸ tii. Zilele ei sunt ocupate de o serie de mici îndatoriri, toate cerând efort r˘ abd˘ ator, st˘ apânire de sine, tact, în¸ telepciune s ¸i dragoste jertfitoare de sine. Si ¸ totu¸ si, ea nu se poate l˘ auda cu ceea ce face, ca fiind o mare realizare. Ea a f˘ acut ca, în c˘ amin, toate s˘ a mearg˘ a bine. De multe ori, obosit˘ as ¸i prost dispus˘ a, ea a încercat totu¸ si s˘ a le vorbeasc˘ a blând copiilor, s˘ a le între¸ tin˘ a interesul s ¸i fericirea s ¸i s˘ a c˘ al˘ auzeasc˘ a pa¸ sii lor micu¸ ti pe calea dreapt˘ a, pentru ca apoi s˘ a simt˘ a c˘ a nu a f˘ acut nimic. Dar nu este a¸ sa. Îngerii din cer v˘ ad lucrarea mamei s ¸i s ¸tiu poverile s ¸i grijile ei zilnice. Numele ei poate s˘ a nu fie cunoscut în lume, dar este scris [145] în Cartea Vie¸ tii Mielului.

Capitolul 17 — Predând lec¸ tii pentru a fi utili
Via¸ ta nu este dat˘ a pentru a o tr˘ ai în lenevie s ¸i pl˘ aceri egoiste. Fiec˘ aruia dintre cei care î¸ si vor dezvolta capacit˘ a¸ tile date de Dumnezeu, îi stau înainte mari posibilit˘ a¸ ti. Din acest motiv, instruirea ˘ . Fiecare copil tineretului este o chestiune de maxim˘ a importan¸ ta n˘ ascut în c˘ amin este un credit sacru. Dumnezeu le spune p˘ arin¸ tilor: „Lua¸ ti acest copil s ¸i cre¸ ste¸ ti-l pentru Mine, pentru a putea fi o onoare la adresa Numelui Meu s ¸i un canal prin care binecuvânt˘ arile Mele s˘ a se reverse asupra lumii“. Pentru a-l face pe copil potrivit pentru o ˘ , se cere ceva mai mult decât o educa¸ astfel de via¸ ta tie par¸ tial˘ a, unilateral˘ a, care îi va dezvolta intelectul, în paguba capacit˘ a¸ tilor fizice. Dezvoltarea necesit˘ a toate facult˘ a¸ tile — ale min¸ tii s ¸i ale trupului — s ¸i asta este lucrarea pe care p˘ arin¸ tii, ajuta¸ ti de educator, trebuie s˘ ao fac˘ a pentru copiii s ¸i tinerii afla¸ ti în grija lor. ˘ . Se obi¸ Primele lec¸ tii sunt de mare importan¸ ta snuie¸ ste trimiterea copiilor de foarte mici la s ¸coal˘ a, cerându-li-se s˘ a înve¸ te din c˘ ar¸ ti lucruri care le for¸ teaz˘ a mintea s ¸i, adeseori, s˘ a înve¸ te muzic˘ a. În multe cazuri, p˘ arin¸ tii au posibilit˘ a¸ ti limitate s ¸i este nevoie de un efort ˘ , dar ei consider˘ financiar c˘ aruia foarte greu îi fac fa¸ ta a c˘ a trebuie f˘ acut totul pentru a asigura aceast˘ a linie artificial˘ a de educa¸ tie. Nu este în¸ telept. Copilul nu trebuie suprasolicitat în nici o direc¸ tie s ¸i nu trebuie s˘ a înve¸ te muzic˘ a pân˘ a nu este bine dezvoltat din punct de vedere fizic. Mama trebuie s˘ a fie profesorul, iar c˘ aminul s ¸coala în care orice [146] copil prime¸ ste primele lec¸ tii. Îns˘ a aceste lec¸ tii trebuie s˘ a includ˘ a obiceiuri practice. Mamelor, l˘ asa¸ ti-v˘ a micu¸ tii s˘ a se joace în aer liber, l˘ asa¸ ti-i s˘ a asculte cântecele p˘ as˘ arelelor s ¸i s˘ a afle dragostea lui Dumnezeu, exprimat˘ a în frumoasele lucr˘ ari ale mâinilor Lui. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i lec¸ tiile simple din cartea naturii s ¸i din lucrurile din jurul lor. Apoi, pe m˘ asur˘ a ce mintea lor se dezvolt˘ a, pot fi ad˘ augate s ¸i imprimate solid lec¸ tii din c˘ ar¸ ti. Dar înv˘ a¸ ta¸ ti-i, de asemenea, înc˘ a din cei mai timpurii ani, s˘ a fie folositori. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a fie con¸ stien¸ ti c˘ a, în calitate de membri ai gospod˘ ariei, 116

Predând lec¸ tii pentru a fi utili

117

ei trebuie s˘ a-¸ si fac˘ a, f˘ ar˘ a nici o preten¸ tie, partea în ceea ce prive¸ ste treburile casei s ¸i s˘ a vad˘ a un exerci¸ tiu s˘ an˘ atos în îndeplinirea acestora. Este foarte important pentru p˘ arin¸ ti s˘ a g˘ aseasc˘ a sarcini utile pentru copiii lor, implicând responsabilit˘ a¸ ti potrivite puterii s ¸i vârstei. Copiilor trebuie s˘ a li se dea ceva de f˘ acut, care nu doar s˘ a le asigure o ocupa¸ tie, ci s˘ a-i s ¸i intereseze. Mâinile s ¸i min¸ tile lor active trebuie puse la treab˘ a din cei mai timpurii ani. Dac˘ a p˘ arin¸ tii neglijeaz˘ a s˘ a canalizeze energiile copiilor pe f˘ aga¸ se utile, le fac un mare r˘ au, deoarece Satana este gata s˘ a le g˘ aseasc˘ a el ceva de f˘ acut. Cooperarea p˘ arinte — educator Când copilul este destul de mare pentru a fi trimis la s ¸coal˘ a, profesorul trebuie s˘ a conlucreze cu p˘ arin¸ tii s ¸i preg˘ atirea practic˘ a trebuie s˘ a continue ca o parte a studiilor s ¸colare. Sunt mul¸ ti care se opun acestui gen de lucru manual în s ¸coli. Ei consider˘ a c˘ a solicit˘ arile practice — de pild˘ a, înv˘ a¸ tarea unei meserii — sunt umilitoare, dar [147] au o idee gre¸ sit˘ a despre adev˘ arata demnitate. Exemplul lui Hristos În via¸ ta Sa pe p˘ amânt, Hristos a fost un exemplu pentru întreaga familie omeneasc˘ a, fiind ascult˘ ator s ¸i de folos în c˘ amin. El a înv˘ a¸ tat meseria de tâmplar s ¸i a lucrat cu mâinile Lui în micul atelier din Nazaret. Biblia spune despre El: „Iar Pruncul cre¸ stea s ¸i Se înt˘ area; era plin de în¸ telepciune s ¸i harul lui Dumnezeu era peste El.“ (Luca 2, 40). Lucrând în copil˘ arie s ¸i-n tinere¸ te, mintea s ¸i trupul Lui se ˘ , ci astfel dezvoltau. El nu-Si ¸ folosea puterile fizice f˘ ar˘ a chibzuin¸ ta încât s˘ as ¸i le men¸ tin˘ a în form˘ as ¸i s˘ a poat˘ a face cea mai bun˘ a lucrare ˘. în orice privin¸ ta În copii s ¸i-n tineri trebuie trezit˘ a ambi¸ tia de a ac¸ tiona în direc¸ tia realiz˘ arii a ceva benefic lor s ¸i util celorlal¸ ti. Exerci¸ tiul care dezvolt˘ a mintea s ¸i caracterul, care obi¸ snuie¸ ste mâinile s˘ a fie folositoare, care-l ˘ pe tân˘ înva¸ ta ar s˘ a-¸ si fac˘ a partea în rezolvarea sarcinilor c˘ aminului, este acela care asigur˘ a putere fizic˘ as ¸i care stimuleaz˘ a orice facultate. De asemenea, exist˘ a o r˘ asplat˘ a pentru h˘ arnicie, pentru cultivarea obiceiului de a tr˘ ai pentru a face bine.

118

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Copiii celor care sunt mai boga¸ ti nu trebuie lipsi¸ ti de marea binecuvântare de a avea ceva de f˘ acut, ceva ce le spore¸ ste vigoarea min¸ tii s ¸i a mu¸ schilor. Munca nu este un blestem, ci o binecuvântare. Dumnezeu a dat lui Adam s ¸i Evei, nec˘ azu¸ ti în p˘ acat, o frumoas˘ a gr˘ adin˘ a de îngrijit. Era o lucrare pl˘ acut˘ as ¸i, dac˘ a prima pereche de oameni n-ar fi c˘ alcat porunca lui Dumnezeu, nici o lucrare altfel decât pl˘ acut˘ a n-ar fi existat în lumea noastr˘ a Cei boga¸ ti nu trebuie [148] lipsi¸ ti de privilegiul s ¸i binecuvântarea unui loc printre lucr˘ atorii lumii. Ei trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a sunt r˘ aspunz˘ atori de felul cum folosesc ceea ce le-a fost încredin¸ tat, c˘ a energia, timpul, s ¸i banii lor trebuie folosi¸ ti în mod în¸ telept, nu în scopuri egoiste.... Aprobarea lui Dumnezeu este împ˘ art˘ as ¸it˘ a cu dragoste pentru copiii care î¸ si asum˘ a bucuros partea în îndatoririle gospod˘ ariei, împ˘ art˘ as ¸indu-se din sarcinile tat˘ alui s ¸i ale mamei. Ei vor fi r˘ aspl˘ ati¸ ti cu s˘ an˘ atate fizic˘ as ¸i pace a min¸ tii s ¸i se vor bucura de pl˘ acerea de a vedea cum p˘ arin¸ tii particip˘ as ¸i ei la distrac¸ tiile lor, prelungindu-¸ si astfel via¸ ta. Copiii care sunt obi¸ snui¸ ti cu îndatoriri practice vor ie¸ si din c˘ amin ca ni¸ ste membri utili ai societ˘ a¸ tii, cu o educa¸ tie mult superioar˘ a celei obi¸ snuite printr-o închidere de timpuriu în sala de clas˘ a, când nici mintea s ¸i nici trupul nu sunt suficient de tari pentru a suporta a¸ sa ceva. Acas˘ as ¸i la s ¸coal˘ a, prin sfat s ¸i exemplu, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a fie corec¸ ti, neegoi¸ sti, harnici. Ei nu trebuie l˘ asa¸ ti s˘ a-¸ si petreac˘ a timpul în trând˘ avie, mâinile lor nu trebuie s˘ a r˘ amân˘ a inactive. P˘ arin¸ tii s ¸i educatorii trebuie s˘ a conlucreze pentru îndeplinirea acestui obiectiv — dezvoltarea tuturor capacit˘ a¸ tilor s ¸i formarea unui caracter bun. Când p˘ arin¸ tii î¸ si vor da seama de r˘ aspunderile lor, educatorii vor avea de f˘ acut mult mai pu¸ tin. Cerul este interesat în aceast˘ a lucrare pentru tineri. P˘ arin¸ tii s ¸i educatorii care, printr-o instruire în¸ teleapt˘ a, s ¸i într-o manier˘ a calm˘ a s ¸i decis˘ a î¸ si obi¸ snuiesc copii s˘ a se gândeasc˘ as ¸i s˘ a se îngrijeasc˘ a de al¸ tii, îi vor ajuta s˘ a-¸ si biruie egoismul s ¸i le vor închide u¸ sa în fa¸ ta [149] multor ispite. Îngerii lui Dumnezeu vor coopera cu ace¸ sti instructori credincio¸ si. Ei nu sunt mandata¸ ti s˘ a fac˘ a aceast˘ a lucrare singuri, în ˘ celor care, în temere de Dumnezeu, schimb, vor da putere s ¸i eficien¸ ta ˘. caut˘ a s˘ a-¸ si educe copiii pentru a fi utili în via¸ ta Scolile ¸ noastre sunt mijlocul special prin care Domnul îi calific˘ a pe copii s ¸i pe tineri pentru lucrare misionar˘ a. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a-¸ si

Predând lec¸ tii pentru a fi utili

119

în¸ teleag˘ a responsabilitatea s ¸i s˘ a-¸ si ajute copiii s˘ a pun˘ a pre¸ t pe marile privilegii s ¸i binecuvânt˘ ari pe care Dumnezeu le ofer˘ a prin aceste institu¸ tii. Dar educa¸ tia lor în c˘ amin trebuie s˘ a¸ tin˘ a pasul cu educa¸ tia în ˘ , înv˘ ˘ tura practic˘ aspectele misionare. În copil˘ arie s ¸i în adolescen¸ ta a¸ ta a s ¸i cea teoretic˘ a trebuie s˘ a fie împletite. Copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a li se arate cum s˘ a-i ajute pe tat˘ as ¸i pe mam˘ a în micile treburi pe care sunt s ¸i ei în stare s˘ a le fac˘ a. Mintea lor trebuie înv˘ a¸ tat˘ a s˘ a gândeasc˘ as ¸i s˘ a re¸ tin˘ a ceea ce au de f˘ acut. Familiariza¸ ti cu obiceiuri practice în c˘ amin, ei sunt înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a fac˘ a lucr˘ ari adecvate vârstei lor. Dac˘ a sunt bine educa¸ ti acas˘ a, copiii nu vor fi g˘ asi¸ ti pe strad˘ a, pentru a primi acea educa¸ tie, la întâmplare, pe care o primesc at⸠tia. P˘ arin¸ tii care-¸ si iubesc în mod r˘ aspunz˘ ator copiii nu-i vor l˘ asa s˘ a ˘ fa¸ ˘ de treburile casei. creasc˘ a cu obiceiuri de lenevie s ¸i ignoran¸ ta ta Ignoran¸ ta nu este admisibil˘ a la Dumnezeu s ¸i nici favorabil˘ a lucr˘ arii [150] Sale.

Capitolul 18 — Cooperare între c˘ amin s ¸i s ¸coal˘ a
Scoala ¸ c˘ aminului este aceea în care b˘ aie¸ tii s ¸i fetele noastre trebuie preg˘ ati¸ ti pentru a urma în s ¸coala patronat˘ a de biseric˘ a. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a¸ tin˘ a permanent cont de asta s ¸i, ca profesori în c˘ aminul lor, ei trebuie s˘ a-¸ si dedice toate capacit˘ a¸ tile lui Dumnezeu, pentru a putea îndeplini nobila s ¸i sfânta lor misiune. O instruire atent˘ a, f˘ acut˘ a cu credincio¸ sie în c˘ amin, este cea mai bun˘ a preg˘ atire pe care copiii o pot primi pentru via¸ ta de s ¸colar. P˘ arin¸ tii în¸ telep¸ ti î¸ si vor ajuta copiii s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a, în via¸ ta de elev ca s ¸i în c˘ amin, trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a-I plac˘ a lui Dumnezeu, s˘ a fie o onoare pentru El. Pentru a-¸ si feri copiii de influen¸ te nes˘ an˘ atoase, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a-i educe în principiile purit˘ a¸ tii. Acei copii care, în c˘ amin, se obi¸ snuiesc cu ascultarea s ¸i cu autocontrolul vor avea mai pu¸ tine dificult˘ a¸ ti în via¸ ta de s ¸coal˘ as ¸i vor evita multe dintre ispitele care-i asalteaz˘ a pe tineri. P˘ arin¸ tii s˘ a-¸ si educe copiii în a¸ sa fel, încât s˘ a fie fideli lui Dumnezeu în orice împrejurare s ¸i în orice loc. Ei trebuie s˘ a creeze în jurul lor influen¸ te ce duc la fortificarea caracterului. Cu o astfel de educa¸ tie, când vor fi trimi¸ si departe, la s ¸coal˘ a, copii nu vor fi o pricin˘ a de tulburare sau nelini¸ ste. Ei vor fi un sprijin pentru profesori s ¸i un exemplu s ¸i stimulent pentru colegii lor. Cum trebuie s˘ a fie un profesor În alegerea profesorului pentru copii, trebuie dovedit˘ a o mare [151] aten¸ tie. Profesorii s ¸colilor noastre trebuie s˘ a fie b˘ arba¸ ti s ¸i femei mode¸ sti, lipsi¸ ti de vanitate. Ei trebuie s˘ a fie lucr˘ atori con¸ stiincio¸ si, plini de adev˘ aratul spirit misionar, slujitori care au înv˘ a¸ tat s˘ a-¸ si pun˘ a încrederea în Dumnezeu s ¸i s˘ a lucreze în numele Lui. Ei trebuie s˘ a posede atributele caracterului lui Hristos — r˘ abdare, bun˘ atate, mil˘ a s ¸i iubire. Iar în experien¸ ta zilnic˘ a, ei trebuie s˘ a eviden¸ tieze dreptatea ˘ plin˘ s ¸i neprih˘ anirea Mântuitorului. Apoi, lucrând cu o influen¸ ta a de parfum, ei vor demonstra ce poate reu¸ si harul prin agen¸ tii omene¸ sti, care Îl fac pe Dumnezeu încrederea lor. 120

Cooperare între c˘ amin s ¸i s ¸coal˘ a

121

Fiecare dintre s ¸colile bisericii noastre s˘ a fie astfel administrat˘ a, încât Hristos s˘ a poat˘ a onora s˘ alile de clas˘ a cu prezen¸ ta Sa. El nu va accepta o lucrare superficial˘ a, de mântuial˘ a. Profesorii s˘ a fie ei în¸ si¸ si ni¸ ste ucenici care s˘ a-¸ si dea toat˘ a silin¸ ta pentru a înv˘ a¸ ta cum s˘ a-¸ si fac˘ a slujba cât mai eficient˘ a. Ei trebuie s˘ a simt˘ a permanent povara sufletelor — nu ca s ¸i cum ei în¸ si¸ si ar putea salva suflete, ci ca ajutoare ale lui Dumnezeu, având privilegiul de a-¸ si c⸠stiga elevii pentru Hristos. ˘ în vorbirea voastr˘ Profesori, s˘ a nu existe nechibzuin¸ ta a. În s ¸colile în care v˘ a asuma¸ ti rolul de educatori, fi¸ ti în fa¸ ta elevilor un exemplu, ˘ lui Dumnezeu în rug˘ prezentându-i în fiecare diminea¸ ta aciune. Apoi, a¸ stepta¸ ti de la El putere pentru orice or˘ as ¸i crede¸ ti c˘ a El v˘ a ajut˘ a. F˘ acând astfel, ve¸ ti avea afec¸ tiunea copiilor. Nu este o treab˘ a atât de grea a lucra cu copiii, s ¸i pentru aceasta Îi mul¸ tumim lui Dumnezeu. Avem un Ajutor infinit mai puternic decât suntem noi. O, sunt atât de recunosc˘ atoare c˘ a nu trebuie s˘ a depindem de noi, ci de puterea [152] de sus! Dac˘ a via¸ ta voastr˘ a e ascuns˘ a cu Hristos în Dumnezeu, un Ajutor divin se afl˘ a al˘ aturi s ¸i ve¸ ti fi una cu Mântuitorul s ¸i una cu aceia ˘ pe voi, ci pe care îi înv˘ a¸ ta¸ ti. Niciodat˘ a nu v˘ a scoate¸ ti în eviden¸ ta pe Hristos. Sl˘ avi¸ ti-L, onora¸ ti-L înaintea lumii. Spune¸ ti: „Sunt sub steagul însângerat al Prin¸ tului Emanuel. Sunt cu totul de partea Domnului.“ Ar˘ ata¸ ti simpatie s ¸i delicate¸ te în rela¸ tiile cu elevii vo¸ stri. ˘ dragostea lui Dumnezeu. Cuvintele pe care le rosti¸ Da¸ ti pe fa¸ ta ti s˘ a fie blânde s ¸i încurajatoare. Apoi, lucrând pentru elevii vo¸ stri, ce transformare va fi f˘ acut˘ a în caracterele acelora care nu au fost corect educa¸ ti acas˘ a! Domnul îi poate face chiar s ¸i pe profesorii mai tineri canale prin care s˘ a-Si ¸ arate harul, dac˘ a ei I se consacr˘ a. Cerând ascultare Profesorul trebuie s˘ a manifeste un adev˘ arat respect de sine, în tot ceea ce face. El nu-¸ si va permite s˘ a fie impulsiv, nu-i va pedepsi cu asprime pe copiii care au nevoie de o schimbare. El trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a eul trebuie supus s ¸i s˘ a nu uite niciodat˘ a c˘ a, mai sus de el, se afl˘ a un Profesor divin, al c˘ arui elev este s ¸i sub al c˘ arui control trebuie s˘ a fie întotdeauna. Umilindu-¸ si inima înaintea lui Dumnezeu, aceasta îi va fi înmuiat˘ as ¸i cople¸ sit˘ a la gândul propriilor deficien¸ te. El

122

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

va în¸ telege ceva din con¸ tinutul cuvintelor: „Si ¸ pe voi care odinioar˘ a era¸ ti str˘ aini s ¸i vr˘ ajma¸ si prin gândurile s ¸i prin faptele voastre rele, El v-a împ˘ acat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca s˘ a v˘ a fac˘ a s˘ a v˘ a înf˘ a¸ ti¸ sa¸ ti înaintea Lui sfin¸ ti, f˘ ar˘ a prihan˘ as ¸i f˘ ar˘ a vin˘ a.“ (Christ’s [153] Object Lessons, 1, 21.22). Uneori, exist˘ a în s ¸coal˘ a câte un element de dezordine, care face lucrarea foarte dificil˘ a. Copiii care nu au primit acas˘ a o bun˘ a educa¸ tie provoac˘ a mult˘ a tulburare s ¸i, prin obr˘ aznicia lor, întristeaz˘ a inima profesorului. Dar profesorul nu trebuie s˘ a se descurajeze. Încerc˘ arile ˘ . Dac˘ înseamn˘ a experien¸ ta a elevii sunt neascult˘ atori s ¸i nesupu¸ si, este cu atât mai mult˘ a nevoie de efort sus¸ tinut. Tocmai faptul c˘ a exist˘ a astfel de elevi este unul dintre motivele pentru care au fost înfiin¸ tate s ¸colile noastre. Copiii ai c˘ aror p˘ arin¸ ti au neglijat s˘ a-i educe s ¸i s˘ a-i disciplineze trebuie, dac˘ a e posibil, s˘ a fie salva¸ ti. În s ¸coal˘ a, la fel ca s ¸i în c˘ amin, trebuie s˘ a existe o disciplin˘ a bine gândit˘ a. Profesorul trebuie s˘ a instituie reguli pentru conduita elevilor s˘ ai. Acestea trebuie s˘ a nu fie multe, dar s˘ a fie bine cump˘ anite s ¸i apoi impuse. Fiecare principiu implicat în aceste reguli trebuie astfel prezentat elevului, încât acesta s˘ a fie convins de juste¸ tea lui. Astfel, el se va sim¸ ti responsabil, v˘ azând c˘ a regulile la stabilirea c˘ arora s ¸i el a ajutat sunt respectate. P˘ arin¸ tii s˘ a înt˘ areasc˘ a mâinile profesorului Profesorul nu trebuie l˘ asat s˘ a poarte de unul singur povara lucr˘ arii sale. El are nevoie de simpatia, bun˘ atatea, conlucrarea s ¸i dragostea oric˘ arui membru al bisericii. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a-l încurajeze pe educator, ar˘ atând c˘ a-i apreciaz˘ a eforturile. Niciodat˘ a ei nu trebuie s˘ a ˘ rosteasc˘ a sau s˘ a fac˘ a ceva ce ar încuraja nesupunerea copiilor lor fa¸ ta de profesor. Dar eu s ¸tiu c˘ a mul¸ ti p˘ arin¸ ti nu coopereaz˘ a cu profesorul. ˘ exercitat˘ Ei nu între¸ tin în c˘ amin buna influen¸ ta a în s ¸coal˘ a. În loc s˘ a [154] adopte în c˘ amin principiile ascult˘ arii, înv˘ a¸ tate în s ¸coal˘ a, ei î¸ si las˘ a copiii s˘ a fac˘ a ce vor, s˘ a umble de colo-colo, f˘ ar˘ a nici o restric¸ tie. Iar dac˘ a profesorul î¸ si exercit˘ a autoritatea, cerând ascultare, copiii vin la p˘ arin¸ ti cu o relatare exagerat˘ a, deformat˘ a, a felului în care au fost trata¸ ti. Profesorul se poate s˘ a nu fi f˘ acut decât ceea ce era datoria lui dureroas˘ a de f˘ acut, dar p˘ arin¸ tii dau dreptate copiilor, chiar dac˘ a ace¸ stia sunt vinova¸ ti. Si, ¸ de multe ori, acei p˘ arin¸ ti care ei în¸ si¸ si sunt

Cooperare între c˘ amin s ¸i s ¸coal˘ a

123

aspri cu copiii, sunt cei mai nerezonabili atunci când ace¸ stia sunt disciplina¸ ti la s ¸coal˘ a. Sunt unii membri ai bisericii noastre care s-au gr˘ abit s˘ a fac˘ a presupuneri nefavorabile s ¸i s˘ a vorbeasc˘ a def˘ aim˘ ator la adresa profesorului în fa¸ ta altor membri s ¸i chiar în prezen¸ ta copiilor. Unii au vorbit necontrolat s ¸i urât despre profesor, f˘ ar˘ a a fi în¸ teles bine problema care era în cauz˘ a. A¸ sa ceva nu trebuie s˘ a existe. Acela care crede c˘ a profesorul a gre¸ sit trebuie s˘ a urmeze instruc¸ tiunile Cuvântului: „Dac˘ a fratele t˘ au a p˘ ac˘ atuit împotriva ta, du-te s ¸i mustr˘ a-l între tine s ¸i el singur“ (Matei 18, 15). Pân˘ a nu a f˘ acut acest pas, nimeni nu are dreptul s˘ a spun˘ as ¸i altora gre¸ seala unui frate de-al s˘ au. P˘ arin¸ ti, când un profesor al s ¸colii noastre încearc˘ a s˘ a v˘ a educe s ¸i disciplineze copiii, pentru ca ei s˘ a poat˘ a ob¸ tine via¸ ta ve¸ snic˘ a, nu-i critica¸ ti activitatea în prezen¸ ta acestora, chiar dac˘ a considera¸ ti c˘ a el este prea sever. Dac˘ a dori¸ ti ca ei s˘ a-¸ si predea inima Mântuitorului, sprijini¸ ti eforturile profesorului pentru salvarea lor. Este mult mai [155] bine pentru copii ca, în loc de critic˘ a, s˘ a aud˘ a de pe buzele mamei cuvinte de apreciere la adresa lucr˘ arii profesorului! Astfel de vorbe formeaz˘ a impresii durabile în mintea copiilor s ¸i-i influen¸ teaz˘ a pentru ˘ de profesor. respectul fa¸ ta Nu trebuie s˘ a ne fr˘ amânt˘ am atât de mult cu privire la ce fac al¸ tii, ci s˘ a fim aten¸ ti la ce facem noi. Dac˘ a, urmând o s ¸coal˘ a a noastr˘ a, copiii nu dau rezultate bune, p˘ arin¸ tii nu trebuie s˘ a-l acuze pe nedrept pe profesor. Mai degrab˘ a s˘ a se cerceteze pe ei în¸ si¸ si, pentru a vedea dac˘ a sunt sau nu ni¸ ste educatori dup˘ a voia lui Dumnezeu. În multe cazuri, copiii sunt neglija¸ ti în c˘ amin s ¸i aici sunt mult mai dezonora¸ ti decât la s ¸coal˘ a. Dac˘ a unii copii, care ani de zile au fost l˘ asa¸ ti la voia dorin¸ telor s ¸i înclina¸ tiilor lor, sunt acum, prin eforturile profesorului, ˘ asemenea vie¸ condu¸ si la o via¸ ta tii lui Hristos, vor face p˘ arin¸ tii, din aceast˘ a cauz˘ a, critici r˘ auvoitoare cu privire la acest profesor? Metoda de guvernare a lui Dumnezeu este un exemplu de cum trebuie educa¸ ti copiii. Nu exist˘ a oprimare în lucrarea Domnului s ¸i nu trebuie s˘ a existe nici în c˘ amin, nici în s ¸coal˘ a. Nici p˘ arin¸ tii s ¸i nici educatorii nu trebuie s˘ a admit˘ a ca nerespectarea cuvântului lor s˘ a fie ignorat˘ a. Dac˘ a ei nu-i îndreapt˘ a pe copii atunci când fac r˘ au, Dumnezeu le va cere socoteal˘ a pentru aceast˘ a neglijare. Trebuie s˘ a fie îns˘ a aten¸ ti, la admonest˘ ari. Blânde¸ tea s˘ a fac˘ a legea în c˘ amin s ¸i

124

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

legea în s ¸coal˘ a. Copiii s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a¸ tin˘ a Legea Domnului, s ¸i o ˘ s˘ ferm˘ a, dar iubitoare influen¸ ta a-i opreasc˘ a de la r˘ au. [156] P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a nu uite c˘ a mult mai mult va fi realizat prin lucrarea s ¸colilor noastre, dac˘ a ei sunt con¸ stien¸ ti de avantajul de care se vor bucura copiii lor în aceste s ¸coli s ¸i vor colabora din toat˘ a inima cu ˘ , p˘ profesorul. Prin rug˘ aciune, r˘ abdare s ¸i îng˘ aduin¸ ta arin¸ tii pot anihila mult din r˘ aul produs de lipsa r˘ abd˘ arii s ¸i de indulgen¸ ta neîn¸ teleapt˘ a. P˘ arin¸ tii s ¸i profesorul trebuie s˘ a lucreze împreun˘ a. P˘ arin¸ tii s˘ a nu uite c˘ a ei în¸ si¸ si vor fi ajuta¸ ti de prezen¸ ta în comunitate a unui profesor serios s ¸i tem˘ ator de Dumnezeu. ˘ , pentru a forma în copiii P˘ arin¸ ti, face¸ ti tot ce v˘ a st˘ a în putin¸ ta vo¸ stri caractere dup˘ a voia lui Dumnezeu. Folosi¸ ti-v˘ a orice capacitate în efortul de a v˘ a salva mica turm˘ a. Puterile iadului se unesc pentru pieirea ei, dar Dumnezeu v˘ a va în˘ al¸ ta un standard împotriva du¸ smanului. Ruga¸ ti-v˘ a mai mult. Blând s ¸i iubitor, înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a copiii s˘ a vin˘ a la Dumnezeu ca la un Tat˘ a ceresc. Prin exemplul propriu, înv˘ a¸ ta¸ ti-i st˘ apânirea de sine s ¸i altruismul. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i c˘ a Isus nu a tr˘ ait pentru Sine. Aduna¸ ti razele luminii divine, ce str˘ alucesc în calea voastr˘ a. Umbla¸ ti în lumin˘ a, dup˘ a cum Hristos este în lumin˘ a. Lucrând pentru a v˘ a ajuta copiii s˘ a-I slujeasc˘ a lui Dumnezeu, cele mai provocatoare încerc˘ ari vor veni asupra voastr˘ a; dar, s˘ a nu v˘ a pierde¸ ti, curajul ci ag˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a de Isus. El spune: „Dac˘ a vor c˘ auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine“ (Isaia 27, 5). Când apare vreo problem˘ a, întreba¸ ti-L pe Domnul ce s˘ a face¸ ti. Dac˘ a vre¸ ti s˘ a nu recurge¸ ti la vorbe aspre, Domnul v˘ a va ar˘ ata calea. El v˘ a va ajuta s˘ a v˘ a folosi¸ ti darul vorbirii într-o manier˘ a atât de cre¸ stineasc˘ a, încât [157] pacea s ¸i dragostea vor domni în c˘ amin. Urmând un plan consecvent de ac¸ tiune, ve¸ ti putea fi ni¸ ste evangheli¸ sti în c˘ amin, ni¸ ste slujitori ai harului, pentru copiii vo¸ stri. O în¸ telegere plin˘ a de compasiune Acolo unde a fost înfiin¸ tat˘ aos ¸coal˘ a a noastr˘ a, nu trebuie cu nici un chip s˘ a se renun¸ te la lucrarea de educa¸ tie, decât în cazul în care Dumnezeu arat˘ a clar c˘ a trebuie s˘ a se fac˘ a astfel. Poate p˘ area c˘ a influen¸ te adverse conspir˘ a împotriva s ¸colii, dar, cu ajutorul lui Dumnezeu, profesorul poate face o mare lucrare de salvare, schimbând

Cooperare între c˘ amin s ¸i s ¸coal˘ a

125

mersul lucrurilor. Dac˘ a opereaz˘ a cu r˘ abdare, seriozitate s ¸i perseve˘ , urmând direc¸ ren¸ ta tiile lui Hristos, lucrarea de reform˘ a, pe care o face în s ¸coal˘ a, se poate extinde în c˘ aminele copiilor, creându-le o atmosfer˘ a mai pur˘ a, mai cereasc˘ a. Aceasta înseamn˘ a cu adev˘ arat lucrare misionar˘ a la cel mai înalt nivel. Dac˘ a p˘ arin¸ tii î¸ si fac cu credincio¸ sie partea, lucrarea educatorului va fi mult u¸ surat˘ a. Speran¸ ta s ¸i curajul lui vor cre¸ ste. P˘ arin¸ tii ale c˘ aror inimi sunt pline de iubirea lui Hristos se vor ab¸ tine de la vânarea de gre¸ seli s ¸i vor face tot ce le st˘ a în putere pentru a-l încuraja s ¸i ajuta pe acela pe care l-au ales ca educator pentru copiii lor. Ei vor fi dispu¸ si s˘ a aib˘ a încredere c˘ a acesta este la fel de con¸ stiincios în lucrarea cu copiii lor, cum sunt s ¸i ei. Educatorii din c˘ amin s ¸i educatorii din s ¸coal˘ a trebuie s˘ a aib˘ ao în¸ telegere plin˘ a de simpatie, fiecare pentru munca celuilalt. Ei trebuie s˘ a conlucreze armonios, plini de acela¸ si spirit misionar, str˘ aduinduse împreun˘ a pentru binele fizic, mintal s ¸i spiritual al copiilor s ¸i pentru [158] formarea în ei a unor caractere ce vor rezista la testul ispitei.

Capitolul 19 — Scoli ¸ acas˘ a
˘m s În vreme ce continu˘ am s˘ a înfiin¸ ta ¸colii ale bisericii, va trebui s˘ a g˘ asim o solu¸ tie s ¸i pentru copiii afla¸ ti în zone unde nu poate exista os ¸coal˘ a. Pe cât posibil, to¸ ti copiii no¸ stri trebuie s˘ a se bucure de privilegiul unei educa¸ tii cre¸ stine. Pentru aceasta, sunt cazuri când ˘m s trebuie s˘ a înfiin¸ ta ¸coli de-ale noastre acas˘ a. Ar fi bine dac˘ a mai multe familii vecine s-ar uni s ¸i ar angaja un profesor credincios, tem˘ ator de Dumnezeu, care s˘ a le ofere p˘ arin¸ tilor acel ajutor necesar la educarea copiilor lor. Aceasta va fi o mare binecuvântare pentru multe grupe izolate de p˘ azitori ai Sabatului s ¸i o ini¸ tiativ˘ a mult mai pl˘ acut˘ a Domnului decât aceea adoptat˘ a uneori, de a-i trimite pe copii departe de cas˘ a, pentru a frecventa una dintre s ¸colile noastre mari. Micile noastre grupe de p˘ azitori ai Sabatului trebuie s˘ a¸ tin˘ a sus lumina înaintea vecinilor lor. Iar copiii pot fi de mare ajutor p˘ arin¸ tilor, dup˘ a încheierea orelor de clas˘ a. C˘ aminul cre¸ stin bine pus la punct, este locul cel mai bun în care tinerii pot primi o educa¸ tie de la p˘ arin¸ ti, conform cu porunca Domnului. Anii ginga¸ si ai copil˘ ariei sunt anii de mare responsabilitate pentru ta¸ ti s ¸i mame. P˘ arin¸ tii au de îndeplinit o misiune sacr˘ a în înv˘ a¸ tarea copiilor lor s˘ a participe la purtarea poverilor gospod˘ ariei, s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu o hran˘ a simpl˘ as ¸i cu haine nepreten¸ tioase, dar îngrijite. Preten¸ tiile p˘ arin¸ tilor trebuie s˘ a fie întotdeauna rezonabile. Bun˘ ata˘ nes˘ tea trebuie manifestat˘ a nu printr-o indulgen¸ ta abuit˘ a, ci printr-o [159] în¸ teleapt˘ a conducere. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a-i înve¸ te pe copiii lor cu blânde¸ te, f˘ ar˘ a cic˘ aleal˘ a sau vânare de gre¸ seli, c˘ autând s˘ a-¸ si lege inima de inima lor prin s ¸nururile de m˘ atase ale iubirii. Cu to¸ tii, ta¸ ti ˘ s ¸i mame, educatori, fra¸ ti s ¸i surori mai mari, trebuie s˘ a devin˘ a o for¸ ta educatoare, care s˘ a promoveze orice interes spiritual s ¸i s˘ a aduc˘ a în c˘ amin s ¸i-în s ¸coala de acas˘ a o atmosfer˘ a s˘ an˘ atoas˘ a, care-i va ajuta pe cei mici s˘ a creasc˘ a potrivit voin¸ tei Domnului.

126

S ¸ coli acas˘ a

127

Studiul Bibliei în c˘ amin Copiii no¸ stri sunt proprietatea lui Dumnezeu; ei au fost cump˘ ara¸ ti cu un pre¸ t. Acest gând trebuie s˘ a ne inspire în tot ceea ce facem pentru ei. Cea mai eficient˘ a metod˘ a de a le face posibil˘ a mântuirea s ¸i de a-i scoate din calea ispitei este instruirea lor constant˘ a în Cuvântul lui Dumnezeu. Devenind elevi împreun˘ a cu copiii lor, p˘ arin¸ tii vor descoperi c˘ a ei în¸ si¸ si cresc mai repede în har s ¸i în cunoa¸ sterea adev˘ arului. Necredin¸ ta va disp˘ area, sporind credin¸ ta s ¸i activitatea, iar încrederea s ¸i certitudinea se vor adânci pe m˘ asura urm˘ arii c˘ aii cunoa¸ sterii lui Dumnezeu. Rug˘ aciunile lor vor determina o transformare, ei devenind mai sârguincio¸ si s ¸i mai sinceri. Hristos este capul bisericii Sale, infailibila leg˘ atur˘ a a poporului S˘ au. El va oferi harul ˘ tur˘ S˘ au necesar celor care Îl caut˘ a pentru în¸ telepciune s ¸i înv˘ a¸ ta a. Dumnezeu ar vrea ca noi s˘ a vedem aceste lucruri în sfânta lor ˘ . Este privilegiul fra¸ importan¸ ta tilor, surorilor s ¸i al p˘ arin¸ tilor de a coopera, înv˘ a¸ tându-i pe cei mai mici s˘ a guste bucuria vie¸ tii cu Isus, s ¸i obi¸ snuindu-i s˘ a urmeze exemplul S˘ au. Copiilor mai mari din aceste familii izolate, le spun: Nu trebuie ca to¸ ti s˘ a-¸ si lase r˘ aspunderile [160] gospod˘ are¸ sti pentru a urma s ¸colile noastre, în vederea ob¸ tinerii unei preg˘ atiri pentru lucrare. Nu uita¸ ti c˘ a în mijlocul c˘ aminului este de f˘ acut o mare lucrare pentru Maestru. În c˘ amin se afl˘ a copiii mai mici, care trebuie educa¸ ti, u¸ surând astfel poverile mamei. Membrii mai mari ai familiei s˘ a nu uite c˘ a aceast˘ a parte a viei Domnului are nevoie de o îngrijire credincios s ¸i s˘ a se hot˘ arasc˘ a s˘ a-¸ si pun˘ a la lucru cele mai bune capacit˘ a¸ ti pentru a face c˘ aminul atr˘ ag˘ ator s ¸i pentru a se ocupa în mod blând s ¸i în¸ telept de copiii mai mici. Exist˘ a în c˘ aminele noastre tineri pe care Domnul i-a înzestrat cu capacitatea de a oferi altora cuno¸ stin¸ ta dobândit˘ a de ei. Ace¸ stia trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta pentru a p˘ astra proaspete în mintea lor lec¸ tiile spirituale. Si, ¸ înv˘ a¸ tând pe al¸ tii, ei în¸ si¸ si pot înv˘ a¸ ta, devenind astfel elevi s ¸i profesori în acela¸ si timp. Ei vor descoperi idei noi s ¸i orele de studiu le vor fi în egal˘ a m˘ asur˘ a pl˘ acere s ¸i c⸠stig. Agen¸ ti misionari Le spun ta¸ tilor s ¸i mamelor: pute¸ ti fi educatori în c˘ aminele voastre, pute¸ ti fi agen¸ ti misionari. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a simt˘ a nevoia de a fi

128

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

misionari în c˘ amin, nevoia de a p˘ astra atmosfera c˘ aminului liber˘ a de influen¸ ta vorbirii aspre, nevoia de a face din c˘ amin un loc unde îngerii lui Dumnezeu s˘ a poat˘ a intra, binecuvânta s ¸i încununa cu succes eforturile depuse. P˘ arin¸ tii s˘ a se uneasc˘ a pentru a asigura un loc de instruire zilnic˘ a pentru copiii lor, alegând ca profesor pe cineva care este apt pentru [161] aceast˘ a lucrare s ¸i care, ca un serv consacrat al lui Hristos, va cre¸ ste el ˘ , pe m˘ ˘ tur˘ însu¸ si în cuno¸ stin¸ ta asur˘ a ce împarte înv˘ a¸ ta a. Profesorul care s-a consacrat în slujba Domnului va fi capabil de o lucrare hot˘ arât˘ a în serviciul misionar s ¸i-i va educa pe copii în acela¸ si spirit. Ta¸ tii s ¸i mamele trebuie s˘ a coopereze cu profesorul, lucrând cu sârg pentru mântuirea copiilor lor. Dac˘ a p˘ arin¸ tii î¸ si vor da seama de importan¸ ta acestor mici centre de educa¸ tie, cooperând la lucrarea pe care Dumnezeu o dore¸ ste f˘ acut˘ a în aceast˘ a vreme, planurile vr˘ ajma¸ sului cu copiii no¸ stri vor suferi mult. „Înv˘ a¸ ta¸ ti pe copil calea pe care trebuie s-o urmeze s ¸i, dup˘ a ce va îmb˘ atrâni, nu se va abate de la ea“ (Proverbe 22, 6). Copiii sunt de multe ori ispiti¸ ti s˘ a se supere când li se interzice ceva. Dar, mai târziu, ei îi vor binecuvânta pe p˘ arin¸ tii lor pentru credincioasa îngrijire s ¸i stricta supraveghere care i-a p˘ azit s ¸i c˘ al˘ auzit în anii lor de lips˘ a de ˘. experien¸ ta Dragi profesori, când v˘ a gândi¸ ti la nevoia voastr˘ a de putere s ¸i de c˘ al˘ auzire, — nevoie pe care nu poate s˘ a o satisfac˘ a nici un izvor omenesc, — v˘ a implor s˘ a v˘ a îndrepta¸ ti aten¸ tia la f˘ ag˘ aduin¸ tele Aceluia care este Minunat, Sfetnic. „Iat˘ a“, spune El, „c˘ a¸ ti-am pus ˘ deschis˘ [162] înainte o u¸ sa a, pe care nimeni n-o poate închide“ (Apocalipsa 3, 8); „Cheam˘ a-M˘ a, s ¸i-¸ ti voi r˘ aspunde“ (Ieremia 33, 3); „Te voi înv˘ a¸ ta s ¸i-¸ ti voi ar˘ ata calea pe care trebuie s-o urmezi, te voi sf˘ atui s ¸i voi avea privirea îndreptat˘ a asupra ta“ (Psalmii 32, 8); „În toate zilele, pân˘ a la sfâr¸ situl veacului“, „Eu sunt cu voi.“ (Matei 28, 20). Aceasta fiind preg˘ atirea cea mai înalt˘ a pentru lucrarea voastr˘ a, v˘ a îndrept aten¸ tia spre cuvintele, via¸ ta s ¸i metodele celui mai mare ˘ tor. V˘ Înv˘ a¸ ta a implor, gândi¸ ti-v˘ a la El. Iat˘ a adev˘ aratul vostru ideal. ˘ tor va Privi¸ ti-L, medita¸ ti la El, pân˘ a când Spiritul adev˘ aratului Înv˘ a¸ ta lua în st˘ apânire inima s ¸i via¸ ta voastr˘ a. Privind „ca într-o oglind˘ a slava Domnului“, ve¸ ti fi „schimba¸ ti în acela¸ si chip al Lui“ (2 Corinteni 3, 18). — (Education, 282)

S ¸ coli acas˘ a

129

P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a aib˘ a permanent în minte obiectivul ce trebuie atins — perfec¸ tiunea caracterelor copiilor lor. Acei p˘ arin¸ ti care-¸ si educ˘ a bine copiii, dezr˘ ad˘ acinând din via¸ ta lor orice tr˘ as˘ atur˘ a rea, îi calific˘ a pentru a deveni misionari ai lui Hristos în adev˘ ar, dreptate s ¸i sfin¸ tenie. Cel care, în copil˘ aria sa, sluje¸ ste lui Dumnezeu, unind „cu credin¸ ta fapta, cu fapta cuno¸ stin¸ ta, cu cuno¸ stin¸ ta înfrânarea, cu înfrânarea r˘ abdarea, cu r˘ abdarea evlavia, cu evlavia dragostea de fra¸ ti, cu dragostea de fra¸ ti iubirea de oameni“ (2 Petru 1, 5-7), se preg˘ ate¸ ste pentru a auzi s ¸i a r˘ aspunde chem˘ arii: „Vino, copile, intr˘ a într-o s ¸coal˘ a mai înalt˘ a!“ Crede¸ ti c˘ a nu vom mai înv˘ a¸ ta nimic în cer? Nu avem nici cea mai slab˘ a idee despre ceea ce se va deschide atunci înaintea ochilor no¸ stri. ˘ . El ne va Ne vom plimba împreun˘ a cu Hristos pe lâng˘ a râuri de via¸ ta ar˘ ata frumuse¸ tea s ¸i slava naturii s ¸i ne va descoperi ce este El pentru noi s ¸i ce suntem noi pentru El. Adev˘ arul pe care acum, datorit˘ a limitelor noastre, nu-l putem cunoa¸ ste îl vom cunoa¸ ste atunci. Nici o s ¸coal˘ as ¸i nici colegiul nostru nu pot asigura condi¸ tiile pentru cl˘ adirea caracterului copilului pe o temelie bun˘ a, a¸ sa cum o [163] poate face c˘ aminul. [164] [165]

130

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Scoala ¸ Bisericii

„Unde este turma care-¸ ti fusese dat˘ a, turma de care erai a¸ sa de mândru?“

Capitolul 20 — R˘ aspunderea noastr˘ a
˘ ca educarea copiilor Nimic nu este de o mai mare importan¸ ta s ¸i a tinerilor no¸ stri. Biserica trebuie s˘ a manifeste s ¸i s˘ a stârneasc˘ a un profund interes în aceast˘ a lucrare, pentru c˘ a acum, mai mult ca oricând, Satana s ¸i o¸ stirea lui sunt hot˘ ar⸠ti s˘ a-i în¸ sele pe tineri sub standardul întunecat, ce conduce spre ruin˘ as ¸i moarte. Dumnezeu a desemnat biserica drept str˘ ajer, care s˘ a manifeste o grij˘ a geloas˘ a pentru tinerii s ¸i copiii ei — o santinel˘ a care s˘ a vad˘ a apropierea inamicului s ¸i s˘ a dea semnalul de avertizare. Dar biserica nu realizeaz˘ a aceast˘ a situa¸ tie. Ea doarme în post. În acest timp de primejdie, ta¸ tii s ¸i mamele trebuie s˘ a se trezeasc˘ as ¸i s˘ a lucreze decisiv, altfel mul¸ ti dintre tineri vor fi pierdu¸ ti pentru ve¸ snicie. Facem eforturi sus¸ tinute pentru mul¸ timea de oameni din jurul nostru s ¸i avans˘ am lucrarea în câmpuri str˘ aine, dar nimic din acestea nu ne poate scuza pentru neglijarea educ˘ arii copiilor s ¸i a tinerilor no¸ stri. Ei trebuie preg˘ ati¸ ti s˘ a devin˘ a lucr˘ atori pentru Dumnezeu. Prin sfat s ¸i exemplu, atât p˘ arin¸ tii, cât s ¸i educatorii trebuie s˘ a imprime principiile adev˘ arului s ¸i drept˘ a¸ tii în mintea s ¸i inima tinerilor, astfel încât s˘ a devin˘ a b˘ arba¸ ti s ¸i femei tari ca s ¸i o¸ telul pentru Dumnezeu s ¸i [166] cauza Sa. P˘ arin¸ tii s ¸i educatorii nu apreciaz˘ a m˘ are¸ tia lucr˘ arii de educare a tinerilor, care le-a fost dat˘ a. Experien¸ ta copiilor lui Israel a fost consemnat˘ a pentru noi, cei „peste care a venit sfâr¸ situl veacurilor“ (1 Corinteni 10, 11). Ca s ¸i în acele vremuri, acum Domnul ar vrea s˘ a-Si ¸ aib˘ a copiii aduna¸ ti nu în s ¸coli în care predomin˘ a influen¸ tele lume¸ sti, ci în s ¸colile noastre, în care Cuvântul lui Dumnezeu constituie temelia educa¸ tiei. Dac˘ a ar trebui s˘ a lucr˘ am vreodat˘ a cu maxim˘ a seriozitate, acum este acel moment. Vr˘ ajma¸ sul preseaz˘ a din toate p˘ ar¸ tile asemenea unui potop. Numai puterea lui Dumnezeu ne poate salva copiii ca s˘ a nu fie m˘ atura¸ ti de valul r˘ aului. R˘ aspunderea aflat˘ a asupra p˘ arin¸ tilor, educatorilor s ¸i a membrilor bisericii — aceea de a-¸ si face partea 132

R˘ aspunderea noastr˘ a

133

în cooperarea cu Dumnezeu — este mai mare decât o pot exprima cuvintele. A-i preg˘ ati pe tineri s˘ a devin˘ a o¸ steni adev˘ ara¸ ti ai Domnului Isus Hristos este cea mai nobil˘ a lucrare care i-a fost încredin¸ tat˘ a vreodat˘ a omului. Numai acei b˘ arba¸ ti s ¸i femei consacrate, care iubesc copiii s ¸i pot vedea în ei suflete ce trebuie salvate pentru Maestru, trebuie ale¸ si ca profesori în s ¸colile noastre. Acei profesori care studiaz˘ a Cuvântul lui Dumnezeu a¸ sa cum trebuie vor fi con¸ stien¸ ti de valoarea sufletelor aflate în grija lor s ¸i de la ei vor primi copiii o adev˘ arat˘ a educa¸ tie cre¸ stin˘ a. În scenele finale ale istoriei acestui p˘ amânt, mul¸ ti dintre copii s ¸i tineri vor uimi lumea prin m˘ arturia lor pentru adev˘ ar, care va fi prezentat˘ a de ei cu simplitate, dar cu duh s ¸i t˘ arie. Ei au fost înv˘ a¸ ta¸ ti temerea de Domnul s ¸i inimile lor au fost sensibilizate printrun studiu atent s ¸i plin de rug˘ aciune, al Bibliei. În viitorul apropiat, [167] mul¸ ti copii vor fi d˘ arui¸ ti cu Duhul lui Dumnezeu s ¸i vor face o lucrare, proclamând adev˘ arul, care, la vremea aceea, nu va putea fi f˘ acut˘ a de membrii mai în vârst˘ a ai bisericii. Domnul va folosi s ¸coala bisericii ca un ajutor pentru p˘ arin¸ ti în educarea s ¸i preg˘ atirea copiilor lor, pentru vremea ce ne st˘ a înainte. De aceea, biserica trebuie s˘ a ia în serios lucrarea s ¸colar˘ a, f˘ acând din ea ceea ce Domnul dore¸ ste s˘ a fie. Nu ne putem permite s˘ a desp˘ ar¸ tim preg˘ atirea spiritual˘ a de cea intelectual˘ a. Preg˘ atirea intelectual˘ a a copiilor trebuie echilibrat˘ a de o cunoa¸ stere a lui Dumnezeu s ¸i a c˘ ailor Sale. Acest adev˘ ar st˘ a la temelia întregii cunoa¸ steri adev˘ arate. Locul nesfintei rivalit˘ a¸ ti pentru onoarea lumii trebuie s˘ a fie luat de cea mai nobil˘ a ambi¸ tie a elevilor no¸ stri de a ie¸ si din s ¸coal˘ a misionari pentru Dumnezeu, educatori care îi vor înv˘ a¸ ta pe al¸ tii ceea ce ei au înv˘ a¸ tat. Elevii care termin˘ as ¸coala cu aceast˘ a¸ tint˘ a vor aduce la Hristos nu numai b˘ arba¸ ti s ¸i femei, ci s ¸i copii s ¸i tineri. Ei vor face în lume o lucrare pe care toate puterile r˘ aului nu o pot împiedica. Educatori, trebuie s˘ a v˘ a con¸ stientiza¸ ti atât r˘ aspunderile, cât s ¸i privilegiile. V˘ a întreba¸ ti, poate: „Cine este destul de capabil pentru aceast˘ a lucrare?“ „Harul Meu î¸ ti este de-ajuns“ (2 Corinteni 12, 9) este asigurarea Marelui Educator. Dac˘ a-L la¸ si pe Isus în afara problemei, f˘ ar˘ a a c˘ auta ajutorul S˘ au, într-adev˘ ar, misiunea î¸ ti este

134

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ . Dar, în în¸ f˘ ar˘ a speran¸ ta telepciunea s ¸i puterea Lui, po¸ ti reu¸ si în chip [168] nobil.

Capitolul 21 — Lucrarea care trebuie f˘ acut˘ a pentru copiii no¸ stri
Mi s-a atras aten¸ tia asupra bisericilor r˘ aspândite în diferite localit˘ a¸ ti s ¸i mi s-a ar˘ atat c˘ a puterea lor depinde de cre¸ sterea lor în ˘ În toate bisericile noastre trebuie s˘ utilitate s ¸i eficien¸ ta a existe s ¸coli, iar în aceste s ¸coli, buni profesori misionari. Este cât se poate de important ca profesorii s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru a-¸ si face bine partea în importanta lucrare de educare a copiilor p˘ azitorilor Sabatului, nu numai în cultura general˘ a, ci s ¸i în Scripturi. Aceste s ¸coli, înfiin¸ tate în diferite localit˘ a¸ ti s ¸i conduse de b˘ arba¸ ti s ¸i femei, dup˘ a caz, cu temere de Dumnezeu, vor fi f˘ acute dup˘ a acelea¸ si principii cu s ¸colile profe¸ tilor. O grij˘ a deosebit˘ a trebuie acordat˘ a educ˘ arii tineretului. Copiii trebuie educa¸ ti pentru a deveni misionari; ei trebuie ajuta¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a limpede ce trebuie s˘ a fac˘ a pentru a fi mântui¸ ti. Pu¸ tini dintre ei au ˘ religioas˘ o instruire esen¸ tial˘ a în cele sfinte. Dac˘ a au o experien¸ ta a, profesorii vor putea s˘ a comunice elevilor lor cuno¸ stin¸ ta dragostei lui Dumnezeu, pe care o de¸ tin. Aceste lec¸ tii pot fi predate numai de cei care sunt, ei în¸ si¸ si, converti¸ ti cu adev˘ arat. Aceasta este cea mai [169] nobil˘ a lucrare misionar˘ a pe care vreun om s ¸i-o poate asuma. Chiar de mici, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a citeasc˘ a, s˘ a scrie, s˘ a descifreze imagini, s˘ a aib˘ a r˘ aspunderile lor. Ei pot înainta pas cu pas în aceast˘ a cunoa¸ stere. Dar, înainte de orice altceva, ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a temerea de Domnul este începutul în¸ telepciunii. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti rând pe rând, sfat dup˘ a sfat, pu¸ tin câte pu¸ tin; dar obiectivul principal al profesorului trebuie s˘ a fie înv˘ a¸ tarea copiilor s˘ a-L cunoasc˘ a pe Dumnezeu s ¸i pe Isus Hristos, pe care El L-a trimis. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i pe copii c˘ a, peste tot, p˘ acatul este definit de Scriptur˘ a drept „f˘ ar˘ adelege“ (1 Ioan 3, 4).... Înv˘ a¸ ta¸ ti-i într-un limbaj simplu c˘ a trebuie s˘ a fie ascult˘ atori de p˘ arin¸ ti s ¸i s˘ a-¸ si predea inimile lui Dumnezeu. Isus a¸ steapt˘ a s˘ a-i primeasc˘ as ¸i s˘ a-i binecuvânteze, dac˘ a vor veni la El, cerându-I s˘ a le ierte toate f˘ ar˘ adelegile s ¸i s˘ a-i despov˘ areze 135

136

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

de p˘ acate. Iar când Îl roag˘ a s˘ a le ierte toate f˘ ar˘ adelegile, ei trebuie s˘ a-L cread˘ a c˘ a a¸ sa va face. Dumnezeu vrea ca orice copil de vârst˘ a fraged˘ a s˘ a fie copilul Lui, s˘ a fie adoptat în familia Sa. Oricât de mici ar fi, copiii pot fi ˘ cât se poate de membri ai c˘ aminului credin¸ tei s ¸i pot avea o experien¸ ta valoroas˘ a. Pot avea o inim˘ a blând˘ as ¸i dispus˘ a s˘ a primeasc˘ a impresii ˘ de Isus durabile. Pot avea inimile pline de încredere s ¸i iubire fa¸ ta s ¸i pot tr˘ ai pentru Mântuitorul. Hristos va face din ei mici misionari. Întregul curs al gândurilor lor va fi schimbat s ¸i p˘ acatul nu le va mai ap˘ area drept ceva de dorit, ci ceva de ocolit s ¸i de urât. Copiii mici, la fel ca s ¸i cei mai mari, vor avea de c⸠stigat de pe urma acestei educa¸ tii s ¸i, u¸ surând astfel realizarea planului de mântuire, profesorii vor primi binecuvânt˘ ari în aceea¸ si m˘ asur˘ a cu elevii lor. [170] Duhul Sfânt al lui Dumnezeu va imprima lec¸ tiile în mintea receptiv˘ a a copiilor s ¸i ei vor în¸ telege ideile adev˘ arului biblic, în simplitatea ˘ misionar˘ lor. Iar Domnul le va da acestor copii experien¸ ta a. El le va inspira gânduri pe care chiar profesorii lor nu le-au avut. Copiii care sunt educa¸ ti vor fi martori ai adev˘ arului. Profesorii nervo¸ si, u¸ sor iritabili, nu trebuie a¸ seza¸ ti în fa¸ ta tinerilor. Ei trebuie s˘ a-i iubeasc˘ a pe copii, fiindc˘ a ace¸ stia sunt membri mai tineri ai familiei Domnului. Domnul Se va interesa de ace¸ sti copii, ca s ¸i de p˘ arin¸ tii lor. „Unde este turma care-¸ ti fusese dat˘ a, turma de care erai a¸ sa de mândru?“ (Ieremia 13, 20). În lucrarea de educare a copiilor s ¸i tinerilor, profesorii nu trebuie s˘ a-¸ si permit˘ a nici un cuvânt sau gest necontrolat, pentru c˘ a, f˘ acând a¸ sa, transmit elevilor acela¸ si spirit pe care ei îl posed˘ a. Domnul ar vrea ca în s ¸colile noastre primare s ¸i, de asemenea, în cele de grad mai înalt, îngerii S˘ ai s˘ a poat˘ a umbla, iar ordinea s ¸i principiile de conducere s˘ a fie ordinea s ¸i principiile cerului. A¸ sa ceva mul¸ ti cred c˘ a este imposibil; dar orice s ¸coal˘ a trebuie s˘ a înceap˘ a cu aceasta s ¸i s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a p˘ astreze spiritul lui Hristos în ordine, comunicare, instruire, iar profesorii s˘ a se a¸ seze în conul de lumin˘ a în care Dumnezeu îi poate folosi ca agen¸ ti ai S˘ ai, pentru a reflecta caracterul S˘ au. Educatorii trebuie s˘ as ¸tie c˘ a, în calitate de instructori tem˘ atori de Dumnezeu, ei au la orice or˘ a ajutoare pentru a imprima în inima [171] copiilor valoroasa lec¸ tie dat˘ a. Domnul lucreaz˘ a împreun˘ a cu orice profesor consacrat s ¸i este în interesul profesorului, s˘ a fie con¸ stient de aceasta. Educatorii care se

Lucrarea care trebuie f˘ acut˘ a pentru copiii no¸ stri

137

afl˘ a sub controlul lui Dumnezeu primesc har, adev˘ ar s ¸i lumin˘ a prin Duhul Sfânt, pentru a le împ˘ art˘ as ¸i copiilor. Ei lucreaz˘ a pentru cel mai mare Educator pe care lumea L-a avut vreodat˘ as ¸i cât de nepotrivit ar fi ca ei s˘ a aib˘ a un duh lipsit de bun˘ atate, o voce aspr˘ a, plin˘ a de mânie! Prin aceasta, ei ar transmite propriile defecte copiilor. O, de-am în¸ telege ce am putea realiza, dac˘ a am înv˘ a¸ ta de la Isus! Izvoarele cere¸ sti de pace s ¸i bucurie, desferecate în sufletul educatorului de cuvintele minunate ale inspira¸ tiei, vor deveni un puternic râu al influen¸ tei, binecuvântându-i pe to¸ ti cu care acesta intr˘ a în contact. S˘ a nu v˘ a gândi¸ ti c˘ a Biblia va fi o carte plictisitoare pentru copii. Cu un instructor în¸ telept, Cuvântul va deveni din ce în ce mai de dorit, va fi pentru copii ca pâinea vie¸ tii, care nu se înveche¸ ste niciodat˘ a. Exist˘ a în Biblie o prospe¸ time s ¸i o frumuse¸ te care îi atrage s ¸i îi încânt˘ a pe copii s ¸i pe tineri. Ea este ca soarele care radiaz˘ a pe p˘ amânt, oferindu-¸ si str˘ alucirea s ¸i c˘ aldura, f˘ ar˘ a îns˘ a a le termina vreodat˘ a. Prin lec¸ tiile din istoria biblic˘ as ¸i în doctrin˘ a, copiii s ¸i tinerii vor afla c˘ a toate celelalte c˘ ar¸ ti sunt inferioare Scripturii. Ei pot g˘ asi în Biblie fântâna harului s ¸i a iubirii. ˘ minte al lui Dumnezeu este în CuDuhul Sfânt s ¸i plin de înv˘ a¸ ta vântul S˘ au. O nou˘ as ¸i pre¸ tioas˘ a lumin˘ a str˘ aluce¸ ste cu putere de pe fiecare pagin˘ a. Adev˘ arul este scos la iveal˘ a prin ele, iar cuvintele s ¸i propozi¸ tiile, str˘ alucind s ¸i potrivindu-se cu orice ocazie, sunt glasul [172] lui Dumnezeu care vorbe¸ ste. Avem nevoie s˘ a-L recunoa¸ stem pe Duhul Sfânt ca lumin˘ ator al nostru. Lui Îi place s˘ a Se adreseze copiilor s ¸i s˘ a le descopere frumuse¸ tile s ¸i bog˘ a¸ tiile Cuvântului. F˘ ag˘ aduin¸ tele rostite de Marele ˘ tor vor captiva sim¸ Înv˘ a¸ ta turile s ¸i vor anima sufletul copilului cu o putere spiritual˘ a care este divin˘ a. În mintea lor receptiv˘ a, se va dezvolta o familiarizare cu lucrurile sfinte, care va fi ca o baricad˘ a împotriva ispitelor vr˘ ajma¸ sului. Lucrarea educatorilor este o lucrare important˘ a. Ei trebuie s˘ a fac˘ a din Cuvântul lui Dumnezeu medita¸ tia lor. Dumnezeu va comunica prin Duhul S˘ au Sfânt cu sufletul. Ruga¸ ti-v˘ a, în vreme ce studia¸ ti: „Deschide-mi ochii, ca s˘ a v˘ ad lucrurile minunate ale Legii tale“ (Psalmii 119, 18). Atunci când, prin rug˘ aciune, educatorul se va sprijini pe Dumnezeu, Duhul lui Hristos va veni peste el, s ¸i Dumnezeu va lucra astfel prin el, la mintea elevului. Duhul Sfânt

138

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ , curaj s umple mintea s ¸i inima cu speran¸ ta ¸i imagini biblice, care vor ˘ fi transmise elevului. Cuvintele adev˘ arului vor cre¸ ste în importan¸ ta s ¸i vor c˘ ap˘ ata o l˘ argime s ¸i o adâncime ale în¸ telesului pe care niciodat˘ a instructorul nu le-a visat. Frumuse¸ tea s ¸i valoarea Cuvântului ˘ transformatoare asupra min¸ lui Dumnezeu au o influen¸ ta tii s ¸i caracterului; scânteile iubirii cerului vor c˘ adea în inima copiilor ca o inspira¸ tie. Putem aduce la Hristos sute s ¸i mii de copii, dac˘ a vom lucra pentru ei. (Special Testimonies to the Battle Creek Church — [173] 15 Decembrie, 1897, Cooranbong).

Capitolul 22 — Lucrarea s ¸colii Bisericii
Biserica are o lucrare special˘ a de f˘ acut în educarea s ¸i preg˘ atirea copiilor ei, pentru ca ace¸ stia, frecventând unele s ¸coli sau oricare alte societ˘ a¸ ti, s˘ a nu poat˘ a fi influen¸ ta¸ ti de cei cu obiceiuri rele. Lumea este plin˘ a de f˘ ar˘ adelege s ¸i de neglijarea voin¸ tei lui Dumnezeu. Ora¸ sele au devenit asemenea Sodomei, s ¸i copiii no¸ stri sunt zilnic expu¸ si multor rele. Aceia care frecventeaz˘ as ¸colile publice se asociaz˘ a adesea cu copiii care au fost mai neglija¸ ti decât ei, copii care, dincolo de timpul petrecut în s˘ alile de clas˘ a, sunt l˘ asa¸ ti s˘ a capete o educa¸ tie a str˘ azii. Inima tinerilor este u¸ sor impresionabil˘ a, s ¸i, dac˘ a cei din preajma lor nu au un caracter bun, Satana îi va folosi pe ace¸ sti copii nesupraveghea¸ ti s˘ a-i influen¸ teze pe copiii care sunt mai atent educa¸ ti. Astfel, înainte ca p˘ arin¸ tii p˘ azitori ai Sabatului s˘ a-¸ si dea seama, copiii ˘ lec¸ lor înva¸ ta tiile deprav˘ arii, iar sufletele lor sunt corupte.... Nevoia de s ¸coli ale Bisericii Multe familii, care în scopul educ˘ arii copiilor lor se mut˘ a în locuri unde exist˘ a mari s ¸coli ale noastre, ar face un serviciu mai bun Domnului, dac˘ a ar r˘ amâne acolo unde sunt. Ei trebuie s˘ a încurajeze comunitatea din care fac parte, ca s˘ a înfiin¸ teze o s ¸coal˘ a a bisericii, în care copiii din zon˘ a s˘ a poat˘ a primi o complet˘ as ¸i practic˘ a educa¸ tie cre¸ stin˘ a. Ar fi mult mai bine pentru copiii lor, pentru ei în¸ si¸ si s ¸i [174] pentru cauza lui Dumnezeu dac˘ a ar r˘ amâne în bisericile mai mici, acolo unde este nevoie de ajutorul lor, în loc s˘ a mearg˘ a în comunit˘ a¸ ti mai mari, unde, din cauz˘ a c˘ a nu este nevoie de ei, exist˘ a o constant˘ a ispit˘ a de a c˘ adea în inactivitate spiritual˘ a. Oriunde se afl˘ a o mic˘ a grup˘ a de p˘ azitori ai Sabatului, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a se uneasc˘ a pentru a asigura un loc pentru s ¸coal˘ a, în care copiii s ¸i tinerii lor s˘ a poat˘ a înv˘ a¸ ta. Ei vor angaja un profesor cre¸ stin care, ca un misionar devotat, îi va educa pe copii astfel încât s˘ a devin˘ as ¸i ei misionari....

139

140

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Caracterul s ¸colilor Bisericii s ¸i al profesorilor lor Caracterul lucr˘ arii f˘ acute în s ¸colile bisericii noastre trebuie s˘ a fie de cea mai înalt˘ a calitate. Isus Hristos, R˘ ascump˘ ar˘ atorul, este singurul remediu pentru o educa¸ tie gre¸ sit˘ a, iar lec¸ tiile din Cuvântul ˘ tinerilor, sub cea mai atractiv˘ S˘ au vor fi prezentate în permanen¸ ta a form˘ a. Disciplina s ¸colii trebuie s˘ a completeze educa¸ tia de acas˘ a, s ¸i atât în c˘ amin, cât s ¸i la s ¸coal˘ a, simplitatea s ¸i evlavia trebuie men¸ tinute. Va trebui s˘ a fie g˘ asi¸ ti b˘ arba¸ ti s ¸i femei care au talent pentru a lucra în aceste mici s ¸coli s ¸i care nu pot lucra pentru profit într-una mai mare. Pe m˘ asur˘ a ce predau studii biblice, ei în¸ si¸ si î¸ si vor îmbog˘ a¸ ti educa¸ tia. Va trebui s˘ a fim foarte precau¸ ti în alegerea profesorilor, s ¸tiind c˘ a aceasta este o problem˘ a solemn˘ a. Selec¸ tia o vor face oameni în¸ telep¸ ti, care au discern˘ amânt în privin¸ ta caracterului, pentru c˘ a [175] este nevoie de cel mai mare talent pentru educarea s ¸i modelarea min¸ tii tinerilor s ¸i pentru a desf˘ as ¸ura cu succes multele aspecte ale lucr˘ arii ce trebuie f˘ acute de profesori în s ¸colile noastre. Nimeni cu o slab˘ a preg˘ atire profesional˘ a nu trebuie pus la lucru în vreuna din s ¸colile noastre. Nu pune¸ ti ca profesori pentru educarea copiilor mici ˘ , care nu au înc˘ profesori f˘ ar˘ a experien¸ ta a abilitatea de a conduce, deoarece eforturile lor nu vor putea împiedica dezordinea. Ordinea este prima lege a cerului s ¸i, sub acest aspect, fiecare s ¸coal˘ a a noastr˘ a trebuie s˘ a fie un model al cerului. Este d˘ aun˘ ator s˘ a-i expui pe elevi influen¸ tei unor profesori mândri s ¸i lipsi¸ ti de afec¸ tiune. Un astfel de profesor va face mult r˘ au copiilor, acestor caractere aflate în plin˘ as ¸i rapid˘ a formare. Dac˘ a profesorii nu sunt dispu¸ si s˘ a se supun˘ a lui Dumnezeu, dac˘ a nu au dragoste pentru copiii pe care îi conduc sau dac˘ a manifest˘ a p˘ artinire pentru cei care ˘ pentru ceilal¸ le încânt˘ a imagina¸ tia s ¸i indiferen¸ ta ti mai pu¸ tin atractivi sau care sunt neastâmp˘ ara¸ ti s ¸i r˘ ai, atunci ei nu trebuie angaja¸ ti, pentru c˘ a rezultatul va fi o pierdere de suflete pentru Hristos. Pentru copii, este nevoie mai ales de profesori cu calm s ¸i buni, ˘s care manifest˘ a îng˘ aduin¸ ta ¸i dragoste pentru aceia care au cel mai mult nevoie de a¸ sa ceva. Isus iubea copiii.... El Se purta întotdeauna cu blânde¸ te s ¸i respect cu ei, iar profesorii trebuie s˘ a-I urmeze exemplul. Ei trebuie s˘ a aib˘ a adev˘ aratul spirit misionar, pentru c˘ a tinerii trebuie educa¸ ti s˘ a devin˘ a misionari.

Lucrarea s ¸colii Bisericii

141

Scolile ¸ noastre au nevoie de profesori cu înalte calit˘ a¸ ti morale, ˘s de oameni în care se poate avea încredere, oameni tari în credin¸ ta ¸i care au tact s ¸i r˘ abdare, care umbl˘ a cu Dumnezeu s ¸i se feresc chiar s ¸i [176] de aparen¸ tele rele.... Rezultatele lucr˘ arii, ob¸ tinute prin s ¸coala Bisericii Atunci când sunt bine conduse, s ¸colile noastre pot fi mijloace de ridicare a standardului adev˘ arului acolo unde au fost înfiin¸ tate, deoarece copiii care primesc o educa¸ tie cre¸ stin˘ a vor fi martori pentru Hristos. Dup˘ a cum copilul Isus a descifrat în Templu taine pe care preo¸ tii s ¸i conduc˘ atorii nu le putuser˘ a deslu¸ si, tot a¸ sa, la sfâr¸ situl lucr˘ arii pe acest p˘ amânt, copiii care au fost educa¸ ti cum se cuvine vor rosti, în simplitatea lor, cuvinte ce îi vor uimi pe cei care acum vorbesc de „o educa¸ tie superioar˘ a.“ A¸ sa cum copiii cântau „Osana, binecuvântat este Cel ce vine în numele Domnului“ (Marcu 11, 9), s ¸i în acele ultime zile, glasuri de copii se vor în˘ al¸ ta pentru a da ultima solie de avertizare unei lumi care piere. Când inteligen¸ tele cere¸ sti vor vedea c˘ a oamenilor nu li se permite s˘ a prezinte adev˘ arul, Duhul lui Dumnezeu va veni peste copii s ¸i ei vor face o lucrare de proclamare a adev˘ arului pe care lucr˘ atorii mai în vârst˘ a nu o vor putea face, fiindu-le îngr˘ adite posibilit˘ a¸ tile. Scolile ¸ noastre sunt destinate de Dumnezeu s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pe copii pentru aceast˘ a mare lucrare. În ele, ei vor fi instrui¸ ti în adev˘ arurile speciale ale timpului s ¸i în lucrarea misionar˘ a practic˘ a. Ei vor fi înrola¸ ti în armata de lucr˘ atori pentru ajutarea celor slabi s ¸i suferinzi. Copiii pot participa la lucrarea misionar˘ a medical˘ as ¸i, prin mica lor contribu¸ tie, pot ajuta la înaintarea ei. Prin micile lor eforturi, [177] multe suflete vor fi c⸠stigate la adev˘ ar. Prin ei, solia lui Dumnezeu, solia s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i a mântuirii, vor fi transmis˘ a tuturor neamurilor. Biserica trebuie s˘ a aib˘ a grij˘ a de mieii turmei. S˘ a-i educ˘ am s ¸i s˘ a-i instruim pe copii pentru a-L sluji pe Dumnezeu, întrucât ei sunt mo¸ stenirea Lui. (Testimonies For The Church 6, 193-203). Uneori, sistemul de apreciere a elevilor este un impediment pentru reala lor dezvoltare. La început, unii copii pricep mai greu, iar profesorul lor trebuie s˘ a dea dovad˘ a de mult˘ a r˘ abdare. Dar, dup˘ a scurt˘ a vreme, este posibil ca ace¸ sti copii s˘ a înve¸ te atât de u¸ sor, încât

142

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s˘ a-l uimeasc˘ a pe profesor. Al¸ tii pot s˘ a par˘ a str˘ alucitori, dar cu timpul s˘ a demonstreze c˘ a au înmugurit prea brusc. Sistemul limit˘ arii la aprecierea rigid˘ a a copiilor prin note nu este în¸ telept. Cu greu poate fi evaluat˘ a însemn˘ atatea virtu¸ tilor fizice ale educatorului. Cu cât s˘ an˘ atatea acestuia este mai bun˘ a, cu atât mai bun˘ a îi va fi lucrarea. Mintea nu poate fi lucid˘ a pentru a gândi s ¸i viguroas˘ a pentru a ac¸ tiona, dac˘ a puterile fizice suport˘ a consecin¸ te ale sl˘ abiciunii s ¸i bolii. Sufletul este impulsionat de minte, dar dac˘ a din cauza sl˘ abiciunii fizice mintea î¸ si pierde vigoarea, canalul spre sentimente s ¸i motive mai înalte este afectat, iar profesorul va fi mai pu¸ tin capabil s˘ a fac˘ a diferen¸ ta între bine s ¸i r˘ au. Când suferi din cauza unei s˘ an˘ at˘ a¸ ti s ¸ubrede, nu e u¸ sor s˘ a ai r˘ abdare s ¸i s˘ a fii voios sau s˘ a ac¸ tionezi integru [178] s ¸i drept.

˘ tor Capitolul 23 — Hristos ca exemplu s ¸i înv˘ a¸ ta pentru tineri
Exemplul lui Hristos este o lumin˘ a atât pentru tineri, cât s ¸i pentru cei în vârst˘ a, întrucât copil˘ aria s ¸i tinere¸ tea Lui au fost reprezentative. Din anii cei mai timpurii, exemplul Lui a fost des˘ avâr¸ sit. De mic copil, El era ascult˘ ator de p˘ arin¸ tii Lui s ¸i de legile naturii, iar „harul lui Dumnezeu era peste El“ (Luca 2, 40). Isus nu Si-a ¸ dedicat timpul pentru distrac¸ tii, a¸ sa cum fac mul¸ ti tineri. El a studiat Cuvântul pân˘ a ce expresiile lui i-au devenit familiare. Chiar din copil˘ arie, via¸ ta s ¸i toate obiceiurile Sale au fost în armonie cu Scripturile s ¸i El era priceput în folosirea lor Înainte de a studia Cuvântul scris, Isus a studiat cartea naturii, g˘ asind desf˘ atare în frumuse¸ tea lucrurilor care f˘ aceau parte din propria Lui crea¸ tiune. El era solidar cu umanitatea în toate diversele ei bucurii s ¸i necazuri, identificându-Se cu to¸ ti — cu cei slabi s ¸i neajutora¸ ti, cu cei c˘ azu¸ ti, cu cei în nevoie s ¸i cu cei nec˘ aji¸ ti. ˘ tura Sa, θ În înv˘ a¸ ta si procura ilustra¸ tiile din marea comoar˘ aa vie¸ tii practice s ¸i din natur˘ a. Idei necunoscute erau ilustrate de fapte s ¸i lucruri cunoscute, de adev˘ arurile sacre s ¸i de aspectele naturale, fire¸ sti, cu care oamenii erau cât se poate de obi¸ snui¸ ti. Toate acestea vorbeau inimilor s ¸i l˘ asau cele mai adânci impresii în mintea oamenilor. ˘ turile din natur˘ Cuvintele lui Isus puneau înv˘ a¸ ta a într-o lumin˘ a nou˘ as ¸i le f˘ aceau s˘ a constituie o nou˘ a revela¸ tie. El putea vorbi despre [179] lucruri pe care îns˘ as ¸i mâna Lui le-a f˘ acut, pentru c˘ a ele aveau calit˘ a¸ ti s ¸i propriet˘ a¸ ti care-I apar¸ tineau în mod special. În natur˘ a, ca s ¸i în paginile sfinte ale Vechiului Testament, sunt descrise adev˘ arurile ˘ tura Sa, Isus a explicat acestea, monumentale, importante. În înv˘ a¸ ta legându-le de frumuse¸ tea lucrurilor din natur˘ a. În interpretarea lui Isus, floarea s ¸i copacul, s˘ amân¸ ta sem˘ anat˘ as ¸i rodul secerat, con¸ tineau lec¸ tii despre adev˘ ar. El lua frumosul nuf˘ ar s ¸i-l d˘ adea în mâna copiilor s ¸i a tinerilor, iar în vreme ce ace¸ stia se uitau la fa¸ ta Lui tân˘ ar˘ a, str˘ alucind de razele luminii care venea 143

144

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

de la Tat˘ al S˘ au, Isus le preda lec¸ tia: „Si ¸ de ce v˘ a îngrijora¸ ti de îmbr˘ ac˘ aminte? Uita¸ ti-v˘ a cu b˘ agare de seam˘ a cum cresc crinii de pe câmp: ei nici nu torc, nici nu ¸ tes; totu¸ si, v˘ a spun c˘ a nici chiar Solomon, în toat˘ a slava lui, nu s-a îmbr˘ acat ca unul dintre ei. A¸ sa c˘ a, dac˘ a astfel îmbrac˘ a Dumnezeu iarba de pe câmp, care ast˘ azi este, dar mâine va fi aruncat˘ a în cuptor, nu v˘ a va îmbr˘ aca El cu mult mai mult pe voi, pu¸ tin credincio¸ silor?“ (Matei 6, 28-30). ˘ tor al oamenilor, Hristos nu i-a pierdut În lucrarea Sa de Înv˘ a¸ ta niciodat˘ a din vedere pe copii. Când era istovit de agita¸ tia s ¸i înv˘ alm˘ as ¸eala cet˘ a¸ tilor aglomerate, de întâlnirile cu oameni vicleni s ¸i ipocri¸ ti, sufletul S˘ au g˘ asea odihn˘ as ¸i pace în societatea copiilor inocen¸ ti. Prezen¸ ta Lui nu-i respingea niciodat˘ a. Inima larg˘ as ¸i plin˘ a de iubire putea în¸ telege încerc˘ arile s ¸i nevoile copiilor s ¸i g˘ asea fericire în [180] micile bucurii; El îi lua în bra¸ te s ¸i-i binecuvânta. În acei copii pe care îi întâlnea, Isus vedea viitori b˘ arba¸ ti s ¸i femei care aveau s˘ a devin˘ a beneficiari ai harului S˘ au s ¸i supu¸ si ai Împ˘ ar˘ a¸ tiei Sale, viitori martori pentru cauza Lui. în s ¸tia c˘ a acei copii Îl vor asculta s ¸i Îl vor accepta ca R˘ ascump˘ ar˘ ator mult mai u¸ sor decât oamenii mari, dintre care mul¸ ti erau în¸ telep¸ ti în felul ˘ tura Sa, El a coborât la nivelul lumii, dar greoi la inim˘ a. În înv˘ a¸ ta lor de în¸ telegere. El, Maiestatea cerului, nu pregeta s˘ a r˘ aspund˘ a la întreb˘ arile celor mici s ¸i s˘ a-Si ¸ simplifice importantele lec¸ tii pentru a corespunde în¸ telegerii lor de copii. El planta în mintea lor, aflat˘ a în cre¸ stere, s˘ amân¸ ta adev˘ arului care, în anii urm˘ atori, avea s˘ a r˘ asar˘ as ¸i s˘ a fac˘ a rod pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a. P˘ arin¸ ti s ¸i educatori, Isus spune s ¸i azi: „L˘ asa¸ ti copila¸ sii s˘ a vin˘ a la Mine s ¸i nu-i opri¸ ti“ (Matei 19, 14). Ei sunt cei mai sensibili la ˘ tura cre¸ înv˘ a¸ ta stin˘ a, inima lor este deschis˘ a influen¸ telor sfinte s ¸i drepte s ¸i puternice pentru a re¸ tine impresiile primite. (Special Testimonies On Education, 62-64, scris˘ a la 17 mai, 1896). A dezvolta mintea s ¸i inima tinerilor s ¸i a nu le împiedica cre¸ sterea printr-un control nepermis al unei min¸ ti asupra alteia, cere tact s ¸i în¸ telegere. Este nevoie de profesori capabili s˘ a abordeze în mod în¸ telept caracterul în diferitele lui faze, care sunt gata s˘ a observe s ¸i s˘ a creeze toate premisele facerii de bine, care au entuziasm, care [181] sunt „ap¸ ti de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii“ s ¸i care pot inspira energie s ¸i curaj.

Capitolul 24 — Lec¸ tia din Biblie
În tot ceea ce au scris oamenii, unde am putea g˘ asi altceva cu un asemenea impact asupra inimii, altceva atât de potrivit pentru trezirea interesului celor mici, ca istorisirile Bibliei? Prin aceste istorisiri simple pot fi explicate marile principii ale Legii lui Dumnezeu. Astfel, prin ilustra¸ tiile cele mai potrivite pentru în¸ telegerea copiilor, p˘ arin¸ tii s ¸i educatorii pot împlini de foarte timpuriu porunca Domnului, referitoare la preceptele Sale: „S˘ a le întip˘ are¸ sti în mintea copiilor t˘ ai, s ¸i s˘ a vorbe¸ sti de ele când vei fi acas˘ a, când vei pleca în c˘ al˘ atorie, când te vei culca s ¸i când te vei scula“ (Deuteronom 6, 7). Folosirea parabolelor, a tablei de scris s ¸i a h˘ ar¸ tilor vor fi de ajutor în explicarea acestor lec¸ tii s ¸i în fixarea lor în memorie. P˘ arin¸ tii s ¸i ˘ metode mai bune. Predarea educatorii trebuie s˘ a caute în permanen¸ ta ˘ turilor Bibliei trebuie s˘ înv˘ a¸ ta a beneficieze de gândirea noastr˘ a cea mai creativ˘ a, de cele mai bune metode ale noastre s ¸i de cel mai serios efort. Pentru eficien¸ ta studiului trebuie stimulat interesul copilului. În special cel care are de-a face cu copiii s ¸i cu tinerii — ace¸ stia deosebindu-se mult în ceea ce prive¸ ste dispozi¸ tia, preg˘ atirea s ¸i felul de a gândi — nu trebuie s˘ a piard˘ a din vedere acest lucru. Înv˘ a¸ tându-i pe copii Biblia, putem c⸠stiga mult, dac˘ a le cunoa¸ stem predilec¸ tiile min¸ tii, lucrurile de care ei sunt interesa¸ ti s ¸i dac˘ a stârnim interesul de a vedea ce zice Biblia despre aceste lucruri. Cel care ne-a creat cu aceast˘ a varietate de aptitudini are, în Cuvântul S˘ au, câte ceva pentru fiecare. V˘ azând c˘ a lec¸ tiile Bibliei se aplic˘ a propriilor vie¸ ti, înv˘ a¸ ta¸ ti-i [182] pe copii s˘ a priveasc˘ a aceast˘ a carte ca un sf˘ atuitor al lor. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a-i aprecieze uimitoarea frumuse¸ te. Multe c˘ ar¸ ti lipsite de valoare, c˘ ar¸ ti excitante s ¸i nes˘ an˘ atoase, sunt recomandate sau cel pu¸ tin îng˘ aduite copiilor, datorit˘ a presupusei lor valori literare. De ce s˘ a ne îndrum˘ am copiii s˘ a bea din aceste izvoare poluate, când ei pot avea acces liber la fântânile curate ale Cuvântului lui Dumnezeu? Biblia are o plin˘ atate, o putere, o adâncime a în¸ telesului, care sunt 145

146

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

inepuizabile. Încuraja¸ ti-i pe copii s ¸i pe tineri s˘ a-i caute comorile, atât cele de gândire, cât s ¸i cele de expresie. În vreme ce frumuse¸ tea acestor pre¸ tioase lucruri le captiveaz˘ a mintea, o putere ce supune le va atinge inima. Ei vor fi atra¸ si spre Cel care li S-a ar˘ atat în acest mod s ¸i pu¸ tini vor fi aceia care s˘ a nu doreasc˘ a s˘ a cunoasc˘ a mai mult despre lucr˘ arile s ¸i c˘ aile Lui. Biruin¸ ta credin¸ tei Copiii s ¸i tinerii au multe de înv˘ a¸ tat cu privire la credin¸ ta timpurie: „Ceea ce c⸠stig˘ a biruin¸ ta asupra lumii este credin¸ ta noastr˘ a“ (1 Ioan ˘ nu trebuie dirijat˘ 5, 4). Aceast˘ a credin¸ ta a spre sentimente ireale s ¸i ˘ tura voastr˘ supersti¸ tii. Elimina¸ ti asemenea idei din înv˘ a¸ ta as ¸i da¸ ti copiilor s ¸i tinerilor acelea¸ si gen de instruire pe care-l d˘ adea Hristos ˘ , bazate pe un hot˘ — lec¸ tii de credin¸ ta arât: „A¸ sa zice Domnul“ ˘ . Cei care Lucrarea de biruire a r˘ aului trebuie f˘ acut˘ a prin credin¸ ta merg pe câmpul acestei lupte vor vedea c˘ a trebuie s˘ a-¸ si pun˘ a întreaga arm˘ atur˘ a a lui Dumnezeu. Scutul credin¸ tei le va asigura protec¸ tia [183] s ¸i îi va face s˘ a fie mai mult decât biruitori. În afar˘ a de credin¸ ta în Domnul o¸ stirilor s ¸i ascultarea de poruncile Sale, nimic nu le va fi de folos. Armate uria¸ se, dotate cu orice fel de facilit˘ a¸ ti, nu vor folosi ˘ , îngerul o¸ la nimic în ultimul mare conflict. F˘ ar˘ a credin¸ ta stirii nu ˘ îi va face pe oameni de poate fi de folos. Numai tr˘ airea în credin¸ ta neînvins s ¸i capabili s˘ a stea neclinti¸ ti s ¸i statornici în fa¸ ta r˘ aului, pân˘ a la sfâr¸ sit. B˘ arba¸ tii s ¸i femeile tinere, care nu dau semne c˘ a adev˘ arul s ¸i-a început lucrarea de sfin¸ tire asupra inimii lor, nu vor reu¸ si s˘ a fie profesori în s ¸coala noastr˘ a. Nimeni nu trebuie s˘ a aleag˘ a locul cel mai u¸ sor s ¸i s˘ a caute s˘ a în¸ teleag˘ a numai ceea ce-i place din Cuvântul lui Dumnezeu, conformându-se acelor lucruri care se potrivesc dorin¸ telor lor s ¸i eschivându-se de la cele care se interpun înclina¸ tiilor proprii s ¸i cer renun¸ tare la sine s ¸i luarea crucii. În mod special, ar trebui ˘ cei ca profesorii copiilor s ¸i ai tinerilor s˘ a fie ei în¸ si¸ si ni¸ ste înv˘ a¸ ta ˘ Îl întreab˘ pe calea ascult˘ arii. Adev˘ arata credin¸ ta a pe Domnul: „Ce trebuie s˘ a fac?“ s ¸i atunci când calea este ar˘ atat˘ a de Maestru, credin¸ ta va fi gata s˘ a-I împlineasc˘ a voia cu orice pre¸ ts ¸i cu orice sacrificiu. Educatori, studia¸ ti simplitatea Scripturilor, astfel încât s˘ a pute¸ ti l˘ amuri min¸ tilor tinere adev˘ arurile lor. Dorin¸ ta voastr˘ a permanent˘ a

Lec¸ tia din Biblie

147

pentru binele prezent s ¸i ve¸ snic al copiilor pe care-i ave¸ ti în grij˘ a v˘ a va pune de multe ori pe genunchi pentru a c˘ auta sfatul Celui care este prea în¸ telept pentru a gre¸ si, prea bun pentru a v˘ a l˘ asa în neajutorarea în¸ telepciunii voastre. ˘ tura biblic˘ Înv˘ a¸ ta a trebuie f˘ acut˘ a eficient˘ a prin via¸ ta sfânt˘ aa educatorului. Profesorii tem˘ atori de Dumnezeu vor aplica în via¸ ta lor orice principiu pe care caut˘ a s˘ a-l imprime în mintea copiilor. Ei [184] nu-L v˘ ad pe Tat˘ al lor ceresc decât prin ochii credin¸ tei, dar au înv˘ a¸ tat despre El s ¸i-I descoper˘ a dragostea în cele mai grele încerc˘ ari. Ei nu-L judec˘ a pe Creatorul lor pentru ceea ce primesc. Ei sunt p˘ arta¸ si ai naturii Sale divine s ¸i se por încrede în Cel ce nu Si-a ¸ cru¸ tat pe singurul Fiu, s ¸tiind c˘ a, o dat˘ a cu El, le va oferi tot ce le trebuie pentru binele lor spiritual s ¸i ve¸ snic. Dac˘ as ¸i-a însu¸ sit lec¸ tiile de la Isus Hristos s ¸i le-a înv˘ a¸ tat pentru ˘ , educatorul va putea a le aplica pe de-a-ntregul în propria sa via¸ ta s˘ a-i înve¸ te s ¸i pe al¸ tii cu succes. Aceia care sunt zilnic discipoli ai ˘ tor vor avea un cât se poate de pre¸ Marelui Înv˘ a¸ ta tios seif din care s˘ a scoat˘ a lucruri noi s ¸i lucruri vechi. Profesorilor din s ¸colile noastre, am s˘ a le spun: „Fi¸ ti con¸ stien¸ ti de controlul Duhului Sfânt. Ar˘ ata¸ ti în via¸ ta voastr˘ a puterea transformatoare a adev˘ arului. Face¸ ti tot ce pute¸ ti pentru a v˘ a perfec¸ tiona capacit˘ a¸ tile s ¸i a v˘ a putea astfel înv˘ a¸ ta elevii cum s˘ a fie mai buni“. De îndat˘ a ce mintea voastr˘ a este în armonie cu mintea lui Dum˘ care v˘ nezeu, ve¸ ti fi pu¸ si în contact cu o inteligen¸ ta a va ar˘ ata lec¸ tiile de nepre¸ tuit în lucrarea de înv˘ a¸ tare a altora. Când ve¸ ti spune copiilor istoria Calvarului, chiar sufletele voastre vor fi în˘ al¸ tate deasupra triste¸ tii s ¸i descuraj˘ arii. Privind la infinitul sacrificiu al R˘ ascump˘ ar˘ a[185] ˘ dup˘ torului v˘ a va pieri orice dorin¸ ta a lucrurile acestei lumi.

Capitolul 25 — Înv˘ a¸ tând din natur˘ a
Dac˘ a Biblia trebuie s˘ a se afle pe primul loc în educarea copiilor ˘ . Lucr˘ s ¸i a tinerilor, cartea naturii este a doua, ca importan¸ ta arile lui Dumnezeu m˘ arturisesc despre dragostea s ¸i puterea Lui. El a chemat ˘ , cu tot ce con¸ lumea la existen¸ ta tine ea. Dumnezeu este un iubitor de frumos. În lumea pe care a creat-o pentru noi, El nu ne-a pus la dispozi¸ tie doar ceea ce ar fi necesar pentru confortul nostru, ci a umplut cerurile s ¸i p˘ amântul de frumuse¸ te. Vedem dragostea s ¸i grija Lui în bogatele câmpuri de toamn˘ a, iar zâmbetul Lui în vesela raz˘ a de soare. Mâna Lui a f˘ acut stâncile s ¸i mun¸ tii seme¸ ti. Falnicii copaci cresc la porunca Lui. El a întins covorul de catifea verde peste p˘ amânt s ¸i l-a pres˘ arat cu arbu¸ sti s ¸i flori. De ce oare a înve¸ smântat El p˘ amântul s ¸i pomii în verde viu s ¸i nu în sumbrul s ¸i întunecatul cenu¸ siu? Nu pentru a fi mai pl˘ acu¸ ti ochilor Lui? Iar inimile noastre, s˘ a nu fie ele pline de mul¸ tumire când citim dovezile în¸ telepciunii s ¸i iubirii Sale în minunile propriei crea¸ tiuni? ˘ , este înc˘ Aceea¸ si energie creativ˘ a, care a dus lumea la existen¸ ta a în exerci¸ tiu în sus¸ tinerea universului s ¸i continuarea activit˘ a¸ tii în natur˘ a. Mâna lui Dumnezeu conduce planetele s ¸i mersul lor ordonat prin univers. Nu prin putere proprie î¸ si continu˘ a, an de an, p˘ amântul mi¸ scarea în jurul soarelui s ¸i-¸ si procur˘ a ceea ce ne d˘ aruie. Cuvântul lui Dumnezeu controleaz˘ a elementele naturii. El acoper˘ a cerul cu nori s ¸i preg˘ ate¸ ste ploaie pentru p˘ amânt. El face v˘ aile roditoare s ¸i „s˘ a [186] r˘ asar˘ a iarba pe mun¸ ti“ (Psalmii 147, 8). Prin puterea Lui, vegeta¸ tia înflore¸ ste, frunzele înverzesc s ¸i florile îmbobocesc. Întreaga natur˘ a este destinat˘ a s˘ a fie un interpret al lucrurilor lui Dumnezeu. Pentru Adam s ¸i Eva, în c˘ aminul lor din Eden, natura ˘ minte divine. era plin˘ a de cunoa¸ sterea lui Dumnezeu s ¸i de înv˘ a¸ ta Urechile lor atente erau familiarizate cu glasul în¸ telepciunii. În¸ telepciunea vorbea ochiului s ¸i era primit˘ a în inim˘ a, pentru c˘ a ei comunicau cu Dumnezeu în mijlocul crea¸ tiunii Lui. De îndat˘ a ce sfânta pereche a c˘ alcat Legea Celui Prea Înalt, str˘ alucirea de la 148

Înv˘ a¸ tând din natur˘ a

149

fa¸ ta lui Dumnezeu s-a dep˘ artat de pe chipul naturii. Acum, natura este degradat˘ a de p˘ acat. Dar parabolele lui Dumnezeu înc˘ a nu s-au s ¸ters; chiar s ¸i acum, dac˘ a este corect cercetat˘ as ¸i interpretat˘ a, natura vorbe¸ ste despre Creatorul ei. Cea mai eficient˘ a cale de a-i înv˘ a¸ ta pe p˘ agâni, care nu-L cunosc pe Dumnezeu, este calea prezent˘ arii Lui prin ceea ce a creat. În acest fel, mult mai u¸ sor decât prin orice alt˘ a metod˘ a, ei pot fi f˘ acu¸ ti s˘ a-¸ si dea seama de diferen¸ ta dintre idolii lor — lucrarea mâinilor lor — s ¸i adev˘ aratul Dumnezeu, Cel care a f˘ acut cerurile s ¸i p˘ amântul. Exist˘ a în aceste lec¸ tii luate din natur˘ a o simplitate s ¸i o puritate care le fac s˘ a fie cele mai valoroase. Copiii s ¸i tinerii au nevoie ca lec¸ tiile lor s˘ a fie extrase din aceast˘ a surs˘ a. Prin ea îns˘ as ¸i, frumuse¸ tea naturii conduce sufletele departe de p˘ acat s ¸i de atrac¸ tiile lumii, c˘ atre puritate s ¸i pace, c˘ atre Dumnezeu. Din acest motiv, cultivarea p˘ amântului este o activitate bun˘ a pentru copii s ¸i tineret. Ea îi pune în leg˘ atur˘ a direct˘ a cu natura s ¸i cu natura lui Dumnezeu. Si, ¸ pentru a putea beneficia de acest avantaj, trebuie, pe cât posibil, ca s ¸colile noastre s˘ a dispun˘ a de gr˘ adini de [187] flori s ¸i terenuri de cultivat. ˘ cu direc¸ O educa¸ tie în astfel de condi¸ tii este în concordan¸ ta tiile pe care le-a dat Dumnezeu în ceea ce prive¸ ste instruirea tinerilor, dar se afl˘ a în contrast cu metodele folosite în majoritatea s ¸colilor ˘s Mintea elevilor a fost solicitat˘ a cu c˘ ar¸ ti de s ¸tiin¸ ta ¸i de filozofie, în care m˘ ar˘ acinii scepticismului au fost doar par¸ tial disimula¸ ti. C˘ ar¸ ti con¸ tinând fic¸ tiuni sau lucr˘ ari de autori, care, de¸ si s-ar putea s˘ a scrie despre subiecte din Scripturi, vehiculeaz˘ a interpret˘ ari fanteziste, ˘ tura acestui fel de c˘ ˘ plantat˘ proprii. Înv˘ a¸ ta ar¸ ti este ca o s˘ amân¸ ta a în inim˘ a. Ea cre¸ ste, aduce road˘ as ¸i un seceri¸ s plin al necredin¸ tei este recoltat. Iar rezultatul se vede în dec˘ aderea familiei umane. O întoarcere la metode mai simple va fi apreciat˘ a de copii s ¸i tineri. Lucrarea în gr˘ adin˘ as ¸i pe câmp va fi o schimbare agreabil˘ a în rutina istovitoare a lec¸ tiilor abstracte, care n-ar trebui niciodat˘ a s˘ a îngr˘ adeasc˘ a min¸ tile tinere. Aceast˘ a schimbare va fi bun˘ a îndeosebi pentru copiii s ¸i tinerii agita¸ ti, pentru care lec¸ tiile din c˘ ar¸ ti sunt epuizante s ¸i greu de ¸ tinut minte. Studiul în natur˘ a va fi s˘ an˘ atate s ¸i fericire pentru ei, iar impresiile create nu li se vor s ¸terge din minte, ci, dimpotriv˘ a, vor fi asociate cu lucruri pe care ei le v˘ ad mereu.

150

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

În lumea naturii, Dumnezeu a pus în mâinile copiilor cheia vistieriei Cuvântului S˘ au. Cele nev˘ azute sunt ilustrate prin cele v˘ azute. În¸ telepciunea divin˘ a, adev˘ arul ve¸ snic, harul infinit, sunt în¸ telese prin [188] lucrurile pe care le-a f˘ acut Dumnezeu. L˘ asa¸ ti atunci copiii s ¸i tinerii s˘ a se familiarizeze cu natura s ¸i legile ei. S˘ a le fie dezvoltat˘ a mintea la cea mai înalt˘ a capacitate, iar puterile fizice antrenate pentru îndatoririle practice ale vie¸ tii. Dar ar˘ ata¸ ti-le, de asemenea, c˘ a Dumnezeu a f˘ acut aceast˘ a lume frumoas˘ a, pentru c˘ a El Se bucur˘ a de fericirea noastr˘ as ¸i preg˘ ate¸ ste pentru noi o lume s ¸i mai frumoas˘ a, acolo unde nu va mai fi p˘ acat. Cuvântul lui Dumnezeu afirm˘ a: „Lucruri pe care ochiul nu le-a v˘ azut, urechea nu le-a auzit s ¸i la mintea omului nu s-au suit, a¸ sa sunt lucrurile pe care le-a preg˘ atit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc“ (1 Corinteni 2, 9). Îndeosebi copiii mici trebuie s˘ a se apropie de natur˘ a. În loc ˘ m în corsetele modei, mai bine s˘ s˘ a-i înc˘ atu¸ sa a-i l˘ as˘ am liberi, ca s ¸i mieii, ca s˘ a se joace sub dulcea s ¸i învior˘ atoarea mângâiere a soarelui. Ar˘ ata¸ ti-le pomii s ¸i florile, umila iarb˘ as ¸i arborii falnici, cu a c˘ aror frumuse¸ te, delicate¸ te s ¸i varietate de forme s˘ a se obi¸ snuiasc˘ a. Înv˘ a¸ ta¸ tii s˘ a vad˘ a în¸ telepciunea s ¸i dragostea lui Dumnezeu în lucrurile create de El s ¸i, în vreme ce inimile lor cresc de bucurie s ¸i dragoste plin˘ a ˘ , l˘ de recuno¸ stin¸ ta asa¸ ti-i s˘ a se uneasc˘ a în cânt˘ ari de mul¸ tumire cu p˘ as˘ arile cerului. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i pe copii s ¸i tineri s˘ a priveasc˘ a la realiz˘ arile Marelui Artist s ¸i s˘ a imite gra¸ tia naturii în formarea caracterului lor. Pe m˘ asur˘ a ce dragostea lui Dumnezeu le c⸠stig˘ a inima, via¸ ta lor va primi frumuse¸ tea sfin¸ teniei. Astfel, ei î¸ si vor folosi capacit˘ a¸ tile spre binecuvântarea altora s ¸i slava lui Dumnezeu. (Special Testimonies On Education, 58-62, scris˘ a în 20 mai, 1896). Natura este plin˘ a de lec¸ tii despre dragostea lui Dumnezeu. Fiind corect în¸ telese, aceste lec¸ tii conduc spre Creator. Ele arat˘ a dinspre [189] natur˘ a spre natura lui Dumnezeu, înv˘ a¸ tând acele simple s ¸i sfinte adev˘ aruri care limpezesc mintea s ¸i o aduc în strâns˘ a leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu. ˘ tor porunce¸ Marele Înv˘ a¸ ta ste naturii s˘ a reflecte lumina ce trece dincoace de pragul cerului, pentru ca oamenii s˘ a poat˘ a fi condu¸ si la ascultare de Cuvântul S˘ au. Iar natura împline¸ ste dorin¸ ta Creatorului ei. Inimii înmuiate de harul lui Dumnezeu, soarele, luna, stelele, falnicii copaci s ¸i florile câmpiei îi exprim˘ a solia lor de îndrumare

Înv˘ a¸ tând din natur˘ a

151

s ¸i sfat. Sem˘ anarea semin¸ tei sugereaz˘ a min¸ tii sem˘ anarea spiritual˘ aa semin¸ tei adev˘ arului. Copacul declar˘ a sus s ¸i tare c˘ a un pom bun nu poate aduce road˘ a rea, dup˘ a cum nici un pom r˘ au nu poate aduce road˘ a bun˘ a. „Îi ve¸ ti cunoa¸ ste dup˘ a roadele lor“ (Matei 7, 16). Chiar s ¸i neghina are o lec¸ tie s˘ a ne înve¸ te. Ea este s˘ amân¸ ta sem˘ anat˘ a de Satana s ¸i, dac˘ a este l˘ asat˘ a, va împiedica cre¸ sterea grâului. Când omul este împ˘ acat cu Dumnezeu, lucrurile din natur˘ a îi vorbesc în cuvintele în¸ telepciunii cere¸ sti, purtând m˘ arturie pentru adev˘ arul ve¸ snic al Cuvântului lui Dumnezeu. Când Isus ne prezint˘ a în¸ telesul lucrurilor din natur˘ a, s ¸tiin¸ ta adev˘ aratei religii lumineaz˘ a puternic, explicând rela¸ tia dintre Legea lui Dumnezeu s ¸i lumea natural˘ as ¸i cea spiritual˘ a. Rândunica s ¸i cocorul observ˘ a schimb˘ arile anotimpurilor. Ei migreaz˘ a dintr-o ¸ tar˘ a în alta pentru o clim˘ a mai potrivit˘ a confortului s ¸i fericirii lor, dup˘ a cum le-a h˘ ar˘ azit Domnul. Ele ascult˘ a de legile care le guverneaz˘ a via¸ ta. Dar fiin¸ tele f˘ acute dup˘ a chipul lui Dumnezeu nu-L onoreaz˘ a prin ascultare de legile naturii. Nesocotind legile care guverneaz˘ a organismul uman, ei se descalific˘ a pentru slujirea lui [190] Dumnezeu. El le trimite avertiz˘ ari pentru a-i aten¸ tiona de felul în care calc˘ a Legea Sa atunci când nu respect˘ a legile vie¸ tii. Dar obiceiul e puternic, iar ei nu dau curs aten¸ tion˘ arii. Zilele sunt pline de ˘ fizic˘ suferin¸ ta a, iar mintea este tulburat˘ a, din cauz˘ a c˘ a sunt hot˘ ar⸠ti s˘ a-¸ si urmeze practicile rele. Ei nu vor s˘ a judece de la cauz˘ a la efect s ¸i-¸ si sacrific˘ a s˘ an˘ atatea, lini¸ stea s ¸i fericirea datorit˘ a ignoran¸ tei s ¸i egoismului lor. În¸ teleptul se adreseaz˘ a celui nep˘ as˘ ator, cu urm˘ atoarele cuvinte: „Du-te la furnic˘ a, lene¸ sule; uit˘ a-te cu b˘ agare de seam˘ a la c˘ aile ei, s ¸i în¸ telep¸ te¸ ste-te! Ea nu are nici c˘ apetenie, nici priveghetor, nici st˘ apân; totu¸ si î¸ si preg˘ ate¸ ste hrana vara, s ¸i strânge de ale mânc˘ arii în timpul seceri¸ sului.“ (Proverbe 6, 6-8). Locuin¸ tele pe care le fac furnicile ˘ . Ele duc câte un singur bob o dovedesc îndemânare s ¸i perseveren¸ ta ˘ , fac minuni. dat˘ a, dar, prin r˘ abdare s ¸i perseveren¸ ta Solomon arat˘ a spre h˘ arnicia furnicii, ca un repro¸ s pentru aceia care î¸ si irosesc timpul în trând˘ avie sau în practici ce degradeaz˘ a sufletul s ¸i trupul. Furnica se preg˘ ate¸ ste pentru anotimpul ce urmeaz˘ a, dar mul¸ ti dintre cei d˘ arui¸ ti cu ra¸ tiune nu reu¸ sesc s˘ a se preg˘ ateasc˘ a pentru viitorul unei vie¸ ti ve¸ snice.

152

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Soarele, luna, stelele, stâncile solide, râul ce se revars˘ a continuu, infinitul s ¸i nelini¸ stitul ocean ne predau lec¸ tii pe care to¸ ti ar trebui s˘ a [191] le urmeze.

Capitolul 26 — Sub disciplina lui Hristos
Orice profesor care are de-a face cu educarea tinerilor trebuie s˘ a-¸ si aminteasc˘ a de faptul c˘ a copiii sunt influen¸ ta¸ ti de atmosfera creat˘ a de el, fie c˘ a este pl˘ acut˘ a sau nepl˘ acut˘ a. Dac˘ a profesorul este în leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu, dac˘ a Hristos locuie¸ ste în inima sa, atunci duhul pe care-l nutre¸ ste va fi sim¸ tit de copii. Dac˘ a profesorii intr˘ a în clas˘ a cu un duh mâniat, atmosfera din jurul copiilor va purta s ¸i ea aceast˘ a amprent˘ a. Profesorii care lucreaz˘ a în aceast˘ a parte a viei Domnului trebuie s˘ a fie st˘ apâni pe ei, s˘ a-¸ si controleze reac¸ tiile s ¸i sentimentele s ¸i s˘ a ˘ le supun˘ a Duhului Sfânt. Ei trebuie s˘ a dovedeasc˘ a nu o experien¸ ta unilateral˘ a, ci o minte bine echilibrat˘ a, un caracter simetric. Înv˘ a¸ tând zilnic, ei în¸ si¸ si, în s ¸coala lui Hristos, ace¸ sti profesori îi pot educa ˘ , st˘ cu în¸ telepciune pe copii s ¸i pe tineri. St˘ apâni pe s ¸tiin¸ ta apâni pe sine, sub disciplina lui Hristos s ¸i având o leg˘ atur˘ a vie cu Marele ˘ tor, ei vor poseda o cunoa¸ Înv˘ a¸ ta stere inteligent˘ a a religiei practice s ¸i, p˘ astrându-¸ si propriile suflete în dragostea lui Dumnezeu, ei vor s ¸ti cum s˘ a exercite gra¸ tia r˘ abd˘ arii s ¸i a îng˘ aduin¸ tei cre¸ stine. Ei vor realiza c˘ a au de cultivat cel mai important lot din via Domnului s ¸i-¸ si vor în˘ al¸ ta inima spre Dumnezeu, în rug˘ aciune sincer˘ a: „Doamne, fi-mi Tu modelul meu“, apoi, urmându-L pe Hristos, ei vor face lucrarea Lui. Profesorilor li se cer min¸ ti echilibrate s ¸i caractere simetrice în [192] ˘ . Lucrarea de educare nu trebuie l˘ orice privin¸ ta asat˘ a pe mâinile unor profesori tineri, care nu s ¸tiu cum s˘ a se ocupe de min¸ tile omene¸ sti, care n-au înv˘ a¸ tat niciodat˘ a s˘ a se supun˘ a disciplinei lui Isus Hristos, predându-I chiar s ¸i gândurile lor. Ace¸ stia s ¸tiu atât de pu¸ tin despre puterea de control a harului asupra inimii s ¸i a caracterului, încât mult din ceea ce au în minte trebuie abandonat, pentru a înv˘ a¸ ta lec¸ tii cu totul noi în experien¸ ta cre¸ stin˘ a. Sunt tot felul de caractere de abordat în lucrarea cu copiii s ¸i tinerii ale c˘ aror min¸ ti sunt impresionabile. Mul¸ ti dintre copiii care frecventeaz˘ as ¸colile noastre nu au primit o educa¸ tie bun˘ a acas˘ a. Unii 153

154

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ critica¸ au fost l˘ asa¸ ti s˘ a fac˘ a ce vor ei, al¸ tii au fost în permanen¸ ta ti s ¸i sau descurajat — prea pu¸ tin˘ a amabilitate s ¸i voio¸ sie li s-a ar˘ atat s ¸i prea pu¸ tine cuvinte de apreciere au fost rostite. Ei au mo¸ stenit caracterele defectuoase ale p˘ arin¸ tilor lor, iar disciplina c˘ aminului nu le-a fost de folos în formarea unui caracter bun. A pune ca profesori pentru astfel de copii pe ni¸ ste tineri, care nu au cultivat o adânc˘ as ¸i serioas˘ a dragoste pentru Dumnezeu s ¸i pentru sufletele pentru care Isus a murit, înseamn˘ a a face o gre¸ seal˘ a care ar putea avea drept rezultat pierderea multor suflete. Aceia care n-au r˘ abdare s ¸i se enerveaz˘ a u¸ sor nu trebuie s˘ a fie pu¸ si educatori. Educatorii trebuie s˘ a nu uite c˘ a ei nu lucreaz˘ a cu oameni maturi, ci cu copii care trebuie s˘ a înve¸ te totul s ¸i c˘ a unora le este mult mai ˘ tur˘ greu s˘ a înve¸ te decât altora. Elevul mai greoi la înv˘ a¸ ta a are nevoie [193] de mai mult˘ a încurajare decât prime¸ ste de obicei. Dac˘ a pentru aceste min¸ ti diferite sunt pu¸ si profesori c˘ arora le place s˘ a dea ordine, s˘ a ˘ autoritatea, profesori p˘ dicteze s ¸i s˘ a-¸ si scoat˘ a în eviden¸ ta artinitori, care au elevi favori¸ ti, pentru care î¸ si manifest˘ a vizibil preferin¸ ta, în timp ce pe ceilal¸ ti îi trateaz˘ a exigent s ¸i aspru, rezultatul va fi confuzie s ¸i nesupunere. Profesori care nu sunt binecuvânta¸ ti cu o dispozi¸ tie pl˘ acut˘ a, echilibrat˘ a, pot fi pu¸ si s˘ a lucreze cu copiii, dar este o mare nedreptate f˘ acut˘ a celor pe care-i educ˘ a. Se poate ca profesorul s˘ a posede suficient˘ a educa¸ tie s ¸i cuno¸ stin¸ te de cultur˘ a general˘ a, dar a fost el certificat ca având tactul s ¸i în¸ telepciunea necesare lucr˘ arii cu mintea omului? Dac˘ a profesorii nu au iubirea lui Hristos în inima lor, nu sunt potrivi¸ ti pentru a purta grelele responsabilit˘ a¸ ti puse asupra celor ce-i educ˘ a pe tineri. Lipsindu-le înalta educa¸ tie, ei nu s ¸tiu s˘ a lucreze cu mintea omului. Inimile lor, nesupuse, se lupt˘ a pentru a domina. Dar a supune mintea s ¸i caracterul în formare ale copiilor unei astfel de discipline înseamn˘ a a le produce r˘ ani s ¸i cicatrice care nu vor mai disp˘ area niciodat˘ a. Întreba¸ ti-v˘ a, voi, educatori, care v˘ a face¸ ti lucrarea nu numai pentru c⸠tiva ani, ci pentru ve¸ snicie: „Este dragostea lui Hristos cea care m˘ a conduce atunci când lucrez cu sufletele pentru care El Si-a ¸ ˘ dat via¸ ta? Dispar vechile mele tr˘ as˘ aturi de caracter, în neconcordan¸ ta cu voin¸ ta lui Dumnezeu, sub disciplina Lui, l˘ asând ca în locul lor s˘ a se instaleze calit˘ a¸ ti opuse? Sau, prin cuvintele mele nesfinte, prin lipsa mea de r˘ abdare s ¸i prin c˘ autarea în¸ telepciunii omene¸ sti, îi înt˘ aresc pe ace¸ sti tineri în duhul lor stricat?“

Sub disciplina lui Hristos

155

˘ [194] Când profesorul manifest˘ a lips˘ a de r˘ abdare sau irascibilitate fa¸ ta de un copil, e posibil ca pricina s˘ a nu fie nici pe jum˘ atate copilul, ci mai degrab˘ a profesorul însu¸ si. Profesorii obosesc în munca lor cu copiii s ¸i ceva, poate, din ceea ce fac sau spun ace¸ stia nu este în asentimentul lor. Vor l˘ asa ei, în acest caz, prin lips˘ a de tact s ¸i în¸ telepciune, ca duhul lui Satana s˘ a p˘ atrund˘ as ¸i s˘ a-i fac˘ a s˘ a provoace copiilor resentimente? Profesorul care Îl iube¸ ste pe Isus s ¸i care apreciaz˘ a puterea salvatoare a harului S˘ au nu poate, nu îndr˘ azne¸ ste s˘ a-l lase pe Satana s˘ a-i controleze spiritul. Tot ce i-ar afecta influen¸ ta trebuie înl˘ aturat, pentru c˘ a este în opozi¸ tie cu voin¸ ta lui Dumnezeu s ¸i pune în pericol pre¸ tioasele suflete ale oilor s ¸i mieilor. Când Hristos, n˘ adejdea slavei, este în noi, adev˘ arul lui Dumnezeu va ac¸ tiona astfel asupra temperamentului nativ, încât puterea lui transformatoare se va vedea în schimbarea caracterului. Atunci nu ve¸ ti mai face din adev˘ arul lui Dumnezeu o minciun˘ a înaintea elevilor, prin manifest˘ arile unei inimi nesfin¸ tite s ¸i necontrolate. Nici nu ve¸ ti crea, prin manifestarea unui spirit egoist s ¸i necre¸ stin, impresia c˘ a harul lui Hristos nu v˘ a este de-ajuns, oricând s ¸i oriunde. Trebuie s˘ a ar˘ ata¸ ti c˘ a autoritatea lui Dumnezeu este peste voi nu doar cu numele, ci s ¸i în realitate. Fiecare profesor care accept˘ a responsabilitatea de a-i educa pe copii s ¸i tineri trebuie s˘ a se cerceteze pe sine. S˘ a se întrebe dac˘ a adev˘ arul lui Dumnezeu a pus st˘ apânire pe sufletul lui, dac˘ a în¸ telepciunea care vine de la Isus Hristos s ¸i care este „întâi curat˘ a, apoi pa¸ snic˘ a, blând˘ a, u¸ sor de înduplecat, plin˘ a de îndurare s ¸i de roade bune, f˘ ar˘ a p˘ artinire, nef˘ a¸ tarnic˘ a“, face parte din caracterul lui, dac˘ a adopt˘ a principiul potrivit c˘ aruia, „roada neprih˘ anirii este sem˘ anat˘ a [195] cu pace pentru cei ce fac pace“ (Iacov 3,17.18). Profesori, Isus este prezent zilnic în s ¸coala voastr˘ a. Inima Lui este plin˘ a de iubire nu numai pentru copiii cei mai buni, proveni¸ ti din cele mai favorabile medii, ci s ¸i pentru copiii care, prin mo¸ stenire, au tr˘ as˘ aturi de caracter discutabile. Nici chiar p˘ arin¸ tii n-au în¸ teles cât sunt de r˘ aspunz˘ atori pentru caracterul copiilor lor s ¸i n-au avut blânde¸ tea s ¸i în¸ telepciunea necesare cu cei pe care i-au f˘ acut ceea ce sunt. Ei n-au reu¸ sit s˘ a mearg˘ a la cauza evolu¸ tiei descurajante a copiilor lor, care este acum o încercare pentru ei. Dar Isus prive¸ ste la ace¸ sti copii cu mil˘ as ¸i cu dragoste. Isus îi în¸ telege, pentru c˘ a El judec˘ a de la cauz˘ a la efect.

156

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Cuvintele aspre s ¸i critica necontenit˘ a îl tulbur˘ a pe copil, dar nu-l schimb˘ a. Opri¸ ti-v˘ a vorbele mânioase, p˘ astra¸ ti-v˘ a duhul sub disciplina lui Hristos. Astfel, ve¸ ti înv˘ a¸ ta s˘ a simpatiza¸ ti cu cei afla¸ ti sub influen¸ ta voastr˘ a. Nu fi¸ ti lipsi¸ ti de r˘ abdare s ¸i duri. Dac˘ a ace¸ sti copii n-ar fi avut nevoie s˘ a fie educa¸ ti, n-ar fi venit la s ¸coal˘ a. Ei trebuie ajuta¸ ti blând, cu r˘ abdare, s˘ a urce pas cu pas pe scara cunoa¸ sterii. Lua¸ ti loc al˘ aturi de Isus. Având calit˘ a¸ tile Lui, ve¸ ti fi posesorii unei fine sensibilit˘ a¸ ti, f˘ acând din cauza celor gre¸ si¸ ti cauza voastr˘ a. Via¸ ta religioas˘ a a unui mare num˘ ar de profesori, care se declar˘ aa fi cre¸ stini, arat˘ a c˘ a, de fapt, ei nu sunt cre¸ stini. Ei Îl reprezint˘ a în mod [196] gre¸ sit pe Hristos. Ei au o religie controlat˘ a de circumstan¸ te. Dac˘ a totul se petrece pe placul lor, dac˘ a nu exist˘ a circumstan¸ te deranjante, care s˘ a le trezeasc˘ a natura necre¸ stin˘ a, necontrolat˘ a, ei sunt pl˘ acu¸ ti s ¸i foarte prieteno¸ si. Dar adev˘ arul nu trebuie tr˘ ait numai când ne sim¸ tim bine, ci oriunde s ¸i oricând. Domnul nu este slujit prin ie¸ siri nervoase s ¸i prin capricii. Dac˘ a atunci când, în familie sau în societate, se petrec lucruri care tulbur˘ a lini¸ stea s ¸i provoac˘ a mânie, educatorii ar pune totul înaintea lui Dumnezeu, cerând harul S˘ au înainte de a se angaja în munca lor zilnic˘ a, dac˘ a s-ar asigura c˘ a dragostea, puterea s ¸i harul lui Dumnezeu exist˘ a în inima lor, îngerii Domnului i-ar înso¸ ti în s˘ alile de clas˘ a. ˘ a Duhului lui Dumnezeu, A-i aduce pe copii sub directa influen¸ ta a-i educa s ¸i disciplina, a-i pune la ad˘ apostul sfaturilor Domnului înseamn˘ a foarte mult. Formarea obiceiurilor bune s ¸i înr˘ ad˘ acinarea unui spirit drept cer eforturi perseverente în numele puterii lui Isus. „Orice mare preot poate fi îng˘ aduitor cu cei ne¸ stiutori s ¸i r˘ at˘ aci¸ ti, fiindc˘ as ¸i el este cuprins de sl˘ abiciune“ (Evrei 5, 1.2). Acest adev˘ ar poate fi exemplificat în cel mai înalt grad înaintea copiilor. Educatorii s˘ a-l aib˘ a în vedere atunci când sunt ispiti¸ ti s˘ a-¸ si piard˘ a r˘ abdarea s ¸i s˘ a se mânie pe copii din cauza gre¸ selilor lor. S˘ a nu uite c˘ a îngerii lui Dumnezeu se uit˘ a cu triste¸ te la ei. Dac˘ a copiii gre¸ sesc s ¸i se poart˘ a [197] urât, atunci este cu atât mai important ca aceia care îi educ˘ a s˘ a-i poat˘ a înv˘ a¸ ta, prin sfat s ¸i exemplu, cum s˘ a ac¸ tioneze. În nici un caz, profesorii nu trebuie s˘ a-¸ si piard˘ a controlul, s˘ a manifeste lips˘ a de r˘ abdare, duritate s ¸i lips˘ a de simpatie s ¸i dragoste. Aceia care sunt de felul lor irascibili, iu¸ ti la mânie s ¸i care s ¸i-au cultivat obiceiul de a critica totul s ¸i de a gândi r˘ au despre ceilal¸ ti ar trebui s˘ a-¸ si g˘ aseasc˘ a de lucru în alt˘ a parte, acolo unde dezagreabilele

Sub disciplina lui Hristos

157

lor tr˘ as˘ aturi de caracter nu se vor reproduce în copii s ¸i tineri. Ei nu sunt buni pentru a-i instrui pe copii, ci ei în¸ si¸ si au nevoie de cineva care s˘ a le predea lec¸ tiile lui Isus Hristos. Dac˘ a are dragostea lui Hristos în inim˘ a, ca o dulce mireasm˘ a de ˘ spre via¸ ˘ , profesorul îi poate lega de el pe copiii afla¸ via¸ ta ta ti în grija sa. Prin harul lui Hristos, el poate fi un instrument în mâinile lui ˘ , încurajeaz˘ Dumnezeu, un instrument care ilumineaz˘ a, înal¸ ta as ¸i ajut˘ a la cur˘ a¸ tirea templului inimii, pân˘ a ce caracterul va fi transformat, prin harul lui Hristos, iar chipul lui Dumnezeu va fi descoperit în suflet. „M˘ a sfin¸ tesc pentru ei, ca s ¸i ei s˘ a fie sfin¸ ti¸ ti prin adev˘ ar“, spunea Isus. (Ioan 17, 19). Aceasta este o lucrare transmis˘ a fiec˘ arui educator cre¸ stin. Nu e loc pentru hazard în aceast˘ a lucrare, deoarece educa¸ tia copiilor necesit˘ a în mare m˘ asur˘ a harul lui Hristos s ¸i o supunere a eului. Cerul vede în copil viitorul b˘ arbat sau femeie cu capacit˘ a¸ tile sale care, dac˘ a ar fi corect îndrumate s ¸i dezvoltate, i-ar face dintre aceia cu care agen¸ tii divini pot coopera — împreun˘ a lucr˘ atori cu [198] Dumnezeu. O parabol˘ a Parabola p˘ astorului cel bun prezint˘ a responsabilitatea fiec˘ arui lucr˘ ator s ¸i a fiec˘ arui cre¸ stin care a acceptat slujba de educator. Oaia r˘ at˘ acit˘ a de staul nu este mânat˘ a înapoi prin cuvinte aspre s ¸i lovituri, ci cu vorbe blânde, de invita¸ tie la întoarcere. Cele nou˘ azeci s ¸i nou˘ a de oi, care nu s-au r˘ at˘ acit, nu au nevoie de dragostea plin˘ a de compasiune a p˘ astorului. El urm˘ are¸ ste oaia s ¸i mieii care i-au produs cea mai mare nelini¸ ste s ¸i grij˘ a. El las˘ a restul turmei s ¸i pleac˘ a în c˘ autarea oii pierdute. Apoi — slav˘ a Domnului pentru acest tablou — p˘ astorul se întoarce cu oaia pierdut˘ a în bra¸ te, bucurându-se la fiecare pas. „Bucura¸ ti-v˘ a împreun˘ a cu mine“, spune el, „c˘ aci mi-am g˘ asit oaia care era pierdut˘ a“ (Luca 15, 6). Sunt atât de recunosc˘ atoare pentru acest tablou al oii g˘ asite! El nu ne înf˘ a¸ ti¸ seaz˘ a un p˘ astor sup˘ arat, care se întoarce f˘ ar˘ a oaie. Aceasta este lec¸ tia succesului aducerii înapoi la staul a oilor s ¸i mieilor r˘ at˘ aci¸ ti, pe care subp˘ astorii trebuie s˘ ao în¸ teleag˘ a.

158

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

În¸ telepciunea lui Dumnezeu, puterea s ¸i dragostea Lui sunt f˘ ar˘ a seam˘ an. Ele sunt asigurarea divin˘ a c˘ a nici m˘ acar una dintre oile r˘ at˘ acite nu este ignorat˘ a, nici una nu este l˘ asat˘ a f˘ ar˘ a ajutor. Un lan¸ t de aur — mila s ¸i compasiunea puterii divine — este trecut pe dup˘ a fiecare dintre aceste suflete aflate în pericol. Un mare câmp [199] Înaintea celor admi¸ si ca profesori în s ¸colile noastre se deschide un mare câmp de lucru, de sem˘ anare a semin¸ tei s ¸i de seceri¸ s. Ce altceva ar putea oferi o satisfac¸ tie mai mare decât aceea de a-i educa pe copii s ¸i tineri, s˘ a-L iubeasc˘ a pe Dumnezeu s ¸i s˘ a-I p˘ azeasc˘ a poruncile? Ce ar putea oferi o bucurie mai mare decât vederea acestor copii s ¸i tineri urmându-L pe Marele P˘ astor? Ce ar putea rev˘ arsa mai mult soare în sufletul lucr˘ atorului devotat decât s˘ as ¸tie c˘ a munca lui ˘ pentru Domnul nu a fost în zadar, plin˘ a de r˘ abdare s ¸i perseveren¸ ta decât s˘ a-¸ si vad˘ a elevii tr˘ aind bucuria sufleteasc˘ a pentru p˘ acatele iertate, decât s˘ a-i vad˘ a primind înrâurirea Duhului lui Dumnezeu, eviden¸ tiat˘ a printr-o adev˘ arat˘ a noble¸ te a caracterului s ¸i prin refacerea chipului moral al lui Dumnezeu, c˘ autând acea pace care vine de la Prin¸ tul P˘ acii? Adev˘ arul este o robie? Da, într-un anumit fel, pen˘ voit˘ tru c˘ a adev˘ arul leag˘ a sufletul într-o dependen¸ ta a de Mântuitor, plecând inima în fa¸ ta blânde¸ tii lui Isus. Principialitatea s ¸i obiceiurile corecte se num˘ ar˘ a printre calit˘ a¸ tile mai importante ale educatorului, dar este, de asemenea, indispensabil ca el s˘ a aib˘ a o foarte bun˘ a cunoa¸ stere a materiilor de cultur˘ a general˘ a. Noble¸ tea caracterului trebuie împletit˘ a cu o vast˘ a cultur˘ a general˘ a. Dac˘ a e¸ sti chemat s˘ a fii profesor, e¸ sti chemat s˘ a fii s ¸i discipol. Dac˘ a î¸ ti asumi sfânta responsabilitate de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii, î¸ ti asumi s ¸i datoria de a fi un perfect cunosc˘ ator al materiei pe care o predai. Nu te complace în superficialitate, în inactivitatea min¸ tii sau în [200] sl˘ abirea memoriei. A-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii este un lucru nobil. La fel este s ¸i a înv˘ a¸ ta tu însu¸ ti. Adev˘ arata cultur˘ a este o avere pre¸ tioas˘ as ¸i, cu cât profesorul are mai mult˘ a, cu atât activitatea sa va fi mai bun˘ a. Trimi¸ tându-¸ si copiii la s ¸colile publice, p˘ arin¸ tii îi pun sub influen¸ te corup˘ atoare — influen¸ te care le stric˘ a moralul s ¸i obiceiurile. În asemenea condi¸ tii, adeseori copiii primesc o instruire care îi preg˘ a-

Sub disciplina lui Hristos

159

te¸ ste s˘ a devin˘ a vr˘ ajma¸ si ai lui Hristos. Ei pierd no¸ tiunea de sfin¸ tenie s ¸i virtute. Multe dintre s ¸colile publice sunt marcate de influen¸ ta otr˘ avitoare a unor b˘ aie¸ ti s ¸i fete, exper¸ ti în p˘ acat. Iar copiii l˘ asa¸ ti s˘ a se joace pe strad˘ a cap˘ at˘ a o preg˘ atire pe care, odat˘ a, p˘ arin¸ tii lor neglijen¸ ti o vor vedea ducându-i spre ruin˘ as ¸i f˘ ar˘ adelege. Dumnezeu a dat tinerilor s ¸i copiilor min¸ ti cercet˘ atoare. Puterea lor de a ra¸ tiona le-a fost încredin¸ tat˘ a ca un talant de valoare. Datoria p˘ arin¸ tilor este aceea de a le ar˘ ata adev˘ aratul sens al educa¸ tiei, pentru c˘ a aceasta comport˘ a multe aspecte. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si dezvolte fiecare talent, pentru ca toate s˘ a fie în slujba lui Isus pentru în˘ al¸ tarea omenirii dec˘ azute. Mare parte din succesul s ¸colii noastre depinde de profesorul ales. Acela care este îns˘ arcinat cu educarea trebuie s˘ a aib˘ a o vârst˘ a corespunz˘ atoare, iar acolo unde num˘ arul elevilor este destul de mare, s˘ a fie ale¸ si asisten¸ ti dintre cei mai mari. Astfel, ei vor c⸠stiga o [201] ˘ de mare valoare. experien¸ ta [202] [203]

160

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ mântul mediu Înv˘ a¸ ta

˘ pentru cel care o are.“ „În¸ telegerea este un izvor de via¸ ta

Capitolul 27 — Scolile ¸ medii
Scolile ¸ medii sunt deosebit de importante. În ele trebuie f˘ acut˘ ao lucrare foarte atent˘ a, pentru c˘ a mul¸ ti dintre elevii lor vor merge direct în ogorul marelui seceri¸ s. Ei vor merge acolo pentru a folosi ceea ce au înv˘ a¸ tat, în calitate de mesageri s ¸i asisten¸ ti în diferite ramuri ale lucr˘ arii misionare. Dup˘ a o perioad˘ a de activitate în câmp, mul¸ ti lucr˘ atori vor sim¸ ti nevoia de a continua studiul s ¸i, cu experien¸ ta dobândit˘ a pe teren, vor s ¸ti s˘ a pre¸ tuiasc˘ a avantajele s ¸colii noastre s ¸i s˘ a fac˘ a progrese rapide. Unii vor dori îns˘ a o educa¸ tie în ramuri mai înalte de studiu. Pentru ei au fost înfiin¸ tate colegiile noastre. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s˘ a stea la temelia întregii lucr˘ ari f˘ acute în s ¸colile noastre medii, iar elevilor trebuie s˘ a li se descopere adev˘ arata demnitate a muncii. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a Dumnezeu este un lucr˘ ator permanent. Fiecare profesor trebuie s˘ a preia câte o grup˘ a de elevi, s˘ a lucreze împreun˘ a cu ei s ¸i s˘ a-i înve¸ te cum s˘ a munceasc˘ a. ˘ valoroas˘ F˘ acând a¸ sa, ei în¸ si¸ si vor dobândi o experien¸ ta a. Inimile lor se vor lega de cele ale elevilor s ¸i aceasta va deschide calea spre o lucrare pedagogic˘ a reu¸ sit˘ a. Ar fi o gre¸ seal˘ a nepl˘ acut˘ a din partea noastr˘ a s˘ a nesocotim scopul [204] pentru care a fost instituit˘ a orice s ¸coal˘ a a noastr˘ a. Este o chestiune ce trebuie analizat˘ a cu credincio¸ sie de c˘ atre oamenii no¸ stri de r˘ as˘ , pentru ca tinerii s˘ pundere din fiecare conferin¸ ta a poat˘ a avea la dispozi¸ tie cele mai favorabile condi¸ tii pentru formarea unor caractere destul de puternice pentru a rezista relelor acestei lumi. Avem o mare lucrare de f˘ acut s ¸i este nevoie de mul¸ ti lucr˘ atori care s-au calificat pentru func¸ tii de încredere. În preg˘ atirea tinerilor no¸ stri pentru slujirea cauzei lui Dumnezeu, Biblia trebuie s˘ a stea la temelia educa¸ tiei lor. Principiile adev˘ arului, aflate în Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi o pav˘ az˘ a împotriva influen¸ telor rele ale lumii. Eforturile de a ne educa tinerii s ¸i copiii în temere de Domnul, f˘ ar˘ a un studiu prioritar al Cuvântului, sunt, din p˘ acate, sortite e¸ secului. Dac˘ a nu exist˘ a o preg˘ atire care s˘ a duc˘ a la recunoa¸ sterea s ¸i respingerea p˘ acatului, rezultatul va fi o deforma¸ tie moral˘ a. Copiii 162

S ¸ colile medii

163

no¸ stri trebuie îndep˘ arta¸ ti de influen¸ tele rele din s ¸colile publice s ¸i adu¸ si acolo unde profesori deplin converti¸ ti îi pot educa conform Sfintelor Scripturi. Astfel, elevii vor fi înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a fac˘ a din Cuvântul lui Dumnezeu marea regul˘ a a vie¸ tii lor. ˘ m aceste s S-ar putea ca unii s˘ a întrebe: „Cum s˘ a înfiin¸ ta ¸coli?“ ˘s Nu suntem oameni boga¸ ti, dar, dac˘ a ne rug˘ am în credin¸ ta ¸i-L l˘ as˘ am de Domnul s˘ a lucreze pentru noi, El ne va deschide c˘ ai pentru a înfiin¸ ta mici s ¸coli în locuri izolate, pentru educarea tinerilor no¸ stri nu numai în Scripturi s ¸i în s ¸tiin¸ te, ci s ¸i în multe aspecte ale lucr˘ arilor practice. ˘ rii unor astfel de s Necesitatea înfiin¸ ta ¸coli îmi este inspirat˘ a cu [205] t˘ arie de totala neglijare din partea multor p˘ arin¸ ti a educ˘ arii în c˘ amin a copiilor lor. Mul¸ ti ta¸ ti s ¸i mame cred c˘ a, dac˘ a frânele ar fi l˘ asate pe mâna copiilor, ace¸ stia ar putea deveni singuri tineri s ¸i tinere de folos. ˘ . În viziuni de noapte, în Dar Domnul m-a înv˘ a¸ tat în aceast˘ a privin¸ ta preajma acestor copii neglija¸ ti, l-am v˘ azut stând pe cel care a fost alungat din cur¸ tile cere¸ sti, pentru c˘ a a ini¸ tiat p˘ acatul. El, vr˘ ajma¸ sul sufletelor, urm˘ area orice ocazie de a ob¸ tine controlul asupra min¸ tii fiec˘ arui copil ai c˘ arui p˘ arin¸ ti nu-i asiguraser˘ a cu credincio¸ sie o instruire în ceea ce prive¸ ste cursele lui Satana. Pl˘ anuind educarea copiilor lor în afara c˘ aminului, p˘ arin¸ tii ar trebui s˘ a-¸ si dea seama c˘ a nu mai este sigur˘ a instruirea în s ¸coli obi¸ snuite s ¸i s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a-i trimit˘ a în acele s ¸coli unde pot ob¸ tine o educa¸ tie bazat˘ a pe Scriptur˘ a. Orice p˘ arinte cre¸ stin are solemna obliga¸ tie de a oferi copiilor s˘ ai o educa¸ tie care s˘ a-i conduc˘ a la o cunoa¸ stere a Domnului s ¸i la p˘ art˘ as ¸ie cu natura divin˘ a, prin ascultare de voin¸ ta Sa s ¸i urmând pe calea lui Dumnezeu. Lucrarea s ¸colii Fernando S-a pus întrebarea: „Ce vom preda în s ¸coala Fernando?“ Înv˘ a˘ turi fundamentale. Înv˘ ¸ ta a¸ ta¸ ti-i ceea ce este practic. Nu trebuie s˘ a face¸ ti mare caz înaintea lumii, vorbind despre ceea ce vre¸ ti s˘ a face¸ ti [206] ca despre un proiect minunat. Nu! Nu v˘ a f˘ ali¸ ti nici cu domeniile de studiu pe care dori¸ ti s˘ a le aborda¸ ti, nici cu lucr˘ arile practice pe care spera¸ ti s˘ a le face¸ ti. Spune¸ ti îns˘ a oricui v˘ a întreab˘ a c˘ a inten¸ tiona¸ ti s˘ a face¸ ti tot ce pute¸ ti mai bine pentru a le oferi elevilor vo¸ stri o pre-

164

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

g˘ atire fizic˘ a, mintal˘ as ¸i spiritual˘ a, care s˘ a-i fac˘ a utili pentru aceast˘ a ˘s ˘ ve¸ via¸ ta ¸i s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pentru viitoarea via¸ ta snic˘ a. ˘ crede¸ Ce influen¸ ta ti c˘ a ar avea anun¸ tul c˘ a, în s ¸coala pe care o înfiin¸ ta¸ ti, ve¸ ti urm˘ ari s˘ a le asigura¸ ti elevilor o preg˘ atire bun˘ a pentru via¸ ta viitoare — cea ve¸ snic˘ a — întrucât dori¸ ti s˘ a-i vede¸ ti tr˘ aind de-a lungul veacurilor infinite? Cred c˘ a o astfel de declara¸ tie ar avea o ˘ mult mai puternic˘ ˘ influen¸ ta a asupra fra¸ tilor s ¸i surorilor din conferin¸ ta s ¸i asupra comunit˘ a¸ tii pe lâng˘ a care se va înfiin¸ ta s ¸coala, decât ar avea anun¸ tarea includerii în programa de studiu a unui num˘ ar de cursuri de limbi vechi s ¸i moderne s ¸i a altor ramuri elevate ale s ¸tiin¸ tei. Scoala ¸ trebuie s˘ a se prezinte singur˘ a. Atunci sponsorii nu vor mai fi dezam˘ agi¸ ti, iar elevii nu vor mai pretinde c˘ a li s-a promis instruire în anumite domenii de studiu, care, dup˘ a intrarea în s ¸coal˘ a, le-au fost refuzate. De la început, face¸ ti în¸ teles faptul c˘ a Biblia st˘ a la temelia întregii educa¸ tii. Un studiu serios al Cuvântului lui Dumnezeu, având ca rezultat transformarea caracterelor s ¸i potrivirea pentru slujire, va face din s ¸coala Fernando o putere spre bine. Fra¸ tii mei, cei care sunte¸ ti implica¸ ti în existen¸ ta acestei s ¸coli, puterea voastr˘ a nu st˘ a în num˘ arul de limbi pe care le pute¸ ti preda sau în cât de mare este [207] „colegiul“. Nu vorbi¸ ti despre aceste lucruri. T˘ acerea referitoare la marile lucruri pe care le ave¸ ti în proiect v˘ a va fi mai de folos decât toate anun¸ turile s ¸i promisiunile pe care le-a¸ ti putea face publice. Prin credincio¸ sia din s ¸coal˘ a, ve¸ ti demonstra c˘ a lucra¸ ti pe fundamentul principiilor, principii care îi vor preg˘ ati pe elevi pentru intrarea pe por¸ tile împodobite ale Împ˘ ar˘ a¸ tiei cere¸ sti. Salvarea sufletelor este cu mult mai de pre¸ t decât simpla preg˘ atire intelectual˘ a. Afi¸ sarea plin˘ a ˘ turii omene¸ de preten¸ tii a înv˘ a¸ ta sti sau manifestarea mândriei propriei aparen¸ te este f˘ ar˘ a valoare. Domnul apreciaz˘ a ascultarea de voia Lui, ˘ de El, omul Îl poate pentru c˘ a numai umblând umil s ¸i ascult˘ ator fa¸ ta sl˘ avi pe Dumnezeu. Oferindu-ne privilegiul studierii Cuvântului S˘ au, Domnul ne-a pus dinainte o mas˘ a bogat˘ a. Sunt multe beneficiile ce deriv˘ a din hr˘ anirea cu Cuvântul S˘ au, reprezentat de El în carne s ¸i sânge, de duhul s ¸i de via¸ ta Sa. Împ˘ art˘ as ¸indune din Cuvântul S˘ au, puterea noastr˘ a spiritual˘ a cre¸ ste, iar noi cre¸ stem în har s ¸i în cunoa¸ sterea adev˘ arului. Se formeaz˘ as ¸i se consolideaz˘ a obiceiuri ale autocontrolului.

S ¸ colile medii

165

„Infirmit˘ a¸ tile“ copil˘ ariei — capricii, înc˘ ap˘ a¸ tânare, egoism, cuvinte urâte, ie¸ siri nervoase — dispar, iar în locul lor se dezvolt˘ a manierele cre¸ stinului. Dac˘ a, pe lâng˘ a studierea Cuvântului lui Dumnezeu, elevii vo¸ stri ˘ nu mai mult decât folosirea corect˘ înva¸ ta a a limbii engleze la citit, scris s ¸i vorbit, marea lucrare va fi împlinit˘ a. Aceia care sunt preg˘ ati¸ ti pentru o slujire a cauzei Domnului, trebuie s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a vorbeasc˘ a corect, atât în conversa¸ tia obi¸ snuit˘ a, cât s ¸i în fa¸ ta publicului. O parte din eficien¸ ta unui lucr˘ ator pentru Dumnezeu este afectat˘ a de incapacitatea lui de a respira când trebuie s ¸i de a vorbi corect s ¸i clar. Mul¸ ti n-au înv˘ a¸ tat s˘ a dea o intona¸ tie corect˘ a cuvintelor pe care le [208] citesc sau le rostesc. Adesea rostirea este neclar˘ a. O preg˘ atire atent˘ a în folosirea limbii engleze este cu mult mai util˘ a unui tân˘ ar decât o înv˘ a¸ tare superficial˘ a a unor limbi str˘ aine, în detrimentul limbii materne. Scoala ¸ trebuie s˘ a fie organizat˘ a dup˘ a modelul vechilor s ¸coli ale profe¸ tilor, având la baza întregii educa¸ tii Cuvântul lui Dumnezeu. Elevii s˘ a nu încerce s˘ a ating˘ a mai întâi treptele de sus ale sc˘ arii. Cei care au mai frecventat alte s ¸coli cred c˘ a ar putea ob¸ tine o educa¸ tie avansat˘ a, dar au fost atât de preocupa¸ ti s˘ a ajung˘ a pe treptele de sus ale sc˘ arii, încât n-au fost destul de smeri¸ ti ca s˘ a înve¸ te mai întâi despre Hristos. Dac˘ a ei ar fi pus mai întâi piciorul pe treapta de la baza sc˘ arii, ar fi f˘ acut apoi progrese, înv˘ a¸ tând mai mult s ¸i tot mai ˘ tor. mult de la Marele Înv˘ a¸ ta Educatorii vor vedea c˘ a este foarte bine s˘ a se implice dezinteresat material cu elevii lor în lucr˘ ari practice, ar˘ atându-le cum s˘ a munceasc˘ a. Colaborând astfel cu tinerii, profesorii s ¸i-i pot apropia prin leg˘ aturile simpatiei s ¸i iubirii fr˘ a¸ te¸ sti. Blânde¸ tea cre¸ stin˘ a s ¸i sociabilitatea sunt factori puternici în c⸠stigarea afec¸ tiunii celor tineri. Educatori, face¸ ti-v˘ a lucrarea cu grij˘ as ¸i r˘ abdare. Fi¸ ti con¸ stien¸ ti c˘ a aceasta nu este o lucrare obi¸ snuit˘ a. Voi lucra¸ ti pentru acum s ¸i pentru ve¸ snicie, preg˘ atind mintea elevilor vo¸ stri pentru intrarea într-o s ¸coal˘ a mai înalt˘ a. Fiecare principiu, fiecare adev˘ ar înv˘ a¸ tat în s ¸coala de pe [209] p˘ amânt, ne va preg˘ ati pentru s ¸coala din cer. A¸ sa dup˘ a cum a umblat s ¸i a discutat cu ucenicii în timpul lucr˘ arii Sale pe p˘ amânt, Hristos ne va înv˘ a¸ ta s ¸i-n s ¸coala de sus, înso¸ tindu-ne de-a lungul râului cu ˘s ˘ , au ape de via¸ ta ¸i descoperindu-ne adev˘ aruri care, în aceast˘ a via¸ ta

166

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

r˘ amas ni¸ ste taine ascunse, din cauza limitelor min¸ tii omene¸ sti, atât de afectate de p˘ acat. În s ¸coala cereasc˘ a, vom avea privilegiul s˘ a atingem, pas cu pas, cele mai înalte culmi ale cunoa¸ sterii. Acolo, ca ni¸ ste copii ai Împ˘ aratului ceresc, vom locui ve¸ snic împreun˘ a cu familia regal˘ a. Acolo Îl vom vedea pe Rege în frumuse¸ tea Lui inegalabil˘ a. Preg˘ atirea misionarilor Este important ca noi s˘ a avem s ¸coli medii s ¸i facult˘ a¸ ti. Nou˘ a ne-a fost încredin¸ tat˘ a o mare lucrare — aceea a proclam˘ arii soliei îngerului al treilea oric˘ arui neam, oric˘ arei semin¸ tii, oric˘ arei limbi s ¸i oric˘ arui popor. Dar nu avem decât pu¸ tini misionari. Din ¸ tar˘ as ¸i de-afar˘ a, primim multe apeluri urgente pentru lucr˘ atori. Tineri, tinere s ¸i adul¸ ti, s ¸i de fapt to¸ ti cei care se pot angaja în slujba Domnului, trebuie s˘ a se uneasc˘ a într-un efort de preg˘ atire pentru întâmpinarea acestor nevoi. Din lumina pe care mi-a dat-o Dumnezeu, s ¸tiu c˘ a nu ne folosim facult˘ a¸ tile min¸ tii nici pe jum˘ atate decât ar trebui, în efortul ˘ . Dac˘ de a ne califica pentru o mai mare eficien¸ ta a ne consacr˘ am trupul s ¸i mintea în slujba lui Dumnezeu, ascultând de Legea Sa, El [210] ne va da o sfânt˘ a putere moral˘ a de ac¸ tiune. Fiecare dintre noi, fie c˘ a este sau nu p˘ arinte, ar trebuie s˘ a fie intens preocupat de via Domnului. Nu ne putem l˘ asa copiii s˘ a umble prin lume s ¸i s˘ a ajung˘ a sub controlul vr˘ ajma¸ sului. S˘ a primim ajutorul de la Domnul. S˘ a facem ce ne st˘ a în putere pentru a face din s ¸colile noastre o binecuvântare pentru tinerii no¸ stri. Educatori s ¸i elevi, pute¸ ti face mult în acest sens, purtând jugul lui Hristos, înv˘ a¸ tând zilnic de la El mila s ¸i smerenia. Aceia care nu au o implicare direct˘ a în ceea ce prive¸ ste s ¸coala pot ajuta ca ea s˘ a devin˘ a o binecuvântare, oferindu-¸ si ˘ sprijinul material. Astfel vom fi cu to¸ cu bun˘ avoin¸ ta tii „împreun˘ a lucr˘ atori cu Dumnezeu“ s ¸i vom primi r˘ asplata credinciosului, chiar intrarea în s ¸coala din cer. (17 septembrie 1902). Studiul avansat Nu este în¸ telept pentru o s ¸coal˘ a nou˘ a s˘ a-¸ si fluture stindardul s ¸i s˘ a promit˘ a un înalt grad de activitate înainte de a dovedi c˘ a este pe deplin capabil˘ a de aceasta. Unul dintre scopurile principale în

S ¸ colile medii

167

oricare s ¸coal˘ a medie trebuie s˘ a fie acela de a acorda cea mai mare aten¸ tie materiilor obi¸ snuite. În orice s ¸coal˘ a de-a noastr˘ a, profesorii trebuie s˘ a înceap˘ a predarea de jos, f˘ ar˘ a a atinge treptele înalte ale sc˘ arii, înainte de a le fi trecut pe cele dintâi. Ei trebuie s˘ a urce treapt˘ a cu treapt˘ a, începând de la baz˘ a. Trebuie s˘ a fie ei în¸ si¸ si elevi chiar s ¸i atunci când predau materiile obi¸ snuite. Când vor afla în¸ telesul simplit˘ a¸ tii adev˘ aratei educa¸ tii, ei vor în¸ telege mai bine cum s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pe elevi pentru [211] ˘ pe al¸ un studiu avansat. Profesorii au de înv˘ a¸ tat în timp ce-i înva¸ ta tii. ˘. Trebuie înaintat în studiu s ¸i, prin aceasta se c⸠stig˘ a experien¸ ta Profesorii no¸ stri nu trebuie s˘ a cread˘ a c˘ a lucrarea lor se limiteaz˘ a ˘ tura din c˘ la a preda înv˘ a¸ ta ar¸ ti. Zilnic, ar trebui dedicate mai multe ceasuri muncii cu elevii, în vederea unei preg˘ atiri practice. În nici un caz, acest lucru nu trebuie uitat! În orice s ¸coal˘ a trebuie s˘ a fie profesori cu mult˘ a r˘ abdare s ¸i talent pedagogic, care vor în¸ telege c˘ a în ea totul se desf˘ as ¸oar˘ a la cel mai înalt nivel. Trebuie predate lec¸ tii de ordine s ¸i des˘ avâr¸ sire. Elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a men¸ tin˘ a totul în perfect˘ a ordine în cadrul s ¸colii s ¸i în afara ei. Înainte de a încerca s˘ a-i conduc˘ a pe tineri, educatorul trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a se controleze pe sine. Dac˘ a nu este un discipol constant în s ¸coala lui Hristos, dac˘ a nu posed˘ a discern˘ amântul care s˘ a-i permit˘ a s˘ a foloseasc˘ a metode în¸ telepte în lucrarea lui, dac˘ a nu poate s˘ a-i st˘ apâneasc˘ a ferm pe cei afla¸ ti în grija lui, fiind, totu¸ si pl˘ acut s ¸i blând, cum ar putea el avea succes în instruirea lor? Educatorul care nu se afl˘ a sub controlul lui Dumnezeu are nevoie s˘ a dea curs invita¸ tiei: „Lua¸ ti jugul Meu asupra voastr˘ a, s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti de la Mine, c˘ aci Eu sunt blând s ¸i smerit cu inima; s ¸i ve¸ ti g˘ asi odihn˘ a pentru sufletele voastre. C˘ aci jugul Meu este bun s ¸i sarcina Mea este u¸ soar˘ a.“ (Matei 11, 29.30). Fiecare profesor trebuie s˘ a înve¸ te zilnic de la Isus, purtând jugul Lui, fiind elev în s ¸coala Lui, respectând regulile principiului cre¸ stin. ˘ tor nu va Profesorul care nu se afl˘ a sub c˘ al˘ auzirea Maestrului Înv˘ a¸ ta ˘ diferitelor st˘ fi capabil s˘ a fac˘ a fa¸ ta ari de lucruri, datorate înclina¸ tiei [212] naturale spre r˘ au a copiilor s ¸i adolescen¸ tilor. În lucrarea educatorilor, trebuie s˘ a existe pace, iubire s ¸i bucurie. El nu trebuie s˘ a-¸ si permit˘ a s˘ a se enerveze. Domnul prive¸ ste la educator cu mult interes, s˘ a vad˘ a dac˘ a este dup˘ a tiparul divinului

168

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Educator. Copilul care î¸ si pierde controlul este cu mult mai scuzabil decât educatorul care se las˘ a provocat s ¸i enervat. Atunci când este nevoie de o dezaprobare hot˘ arât˘ a, aceasta trebuie totu¸ si f˘ acut˘ a cu blânde¸ te. Profesorul trebuie s˘ as ¸tie c˘ a, vorbindu-i copilului aspru, îl face s˘ a fie înc˘ ap˘ a¸ tânat. Fiecare corec¸ tie pe care o aplic˘ a educatorul s˘ a fie uns˘ a cu pic˘ aturi din untdelemnul blânde¸ tii. El nu trebuie s˘ a uite niciodat˘ a c˘ a, practic, în persoana fiec˘ aruia dintre copiii cu care lucreaz˘ a se întâlne¸ ste cu Hristos. S˘ a fie hot˘ arât ca în s ¸coal˘ a s˘ a domneasc˘ a disciplina, credincio¸ sia s ¸i dragostea. Atunci când un elev este pus sub disciplin˘ a într-o a¸ sa manier˘ a, încât nu este f˘ acut s˘ a simt˘ a c˘ a profesorul vrea s˘ a-l umileasc˘ a, dragostea pentru educator va izvorî în inima lui. (Saint Helena, California, 17 mai 1903). Într-o viziune, m˘ a adresam fra¸ tilor din Southern, California, în leg˘ atur˘ a cu s ¸coala din Fernando, unde existau ni¸ ste încurc˘ aturi. O Autoritate se afla în mijlocul adun˘ arii s ¸i d˘ adea sfaturi în leg˘ atur˘ a cu felul în care aceast˘ as ¸coal˘ a trebuie condus˘ a. Sf˘ atuitorul nostru spunea: „Dac˘ a urm˘ ari¸ ti s˘ a-L cunoa¸ ste¸ ti pe Domnul, ve¸ ti vedea c˘ a [213] lucrarea Lui este preg˘ atit˘ a asemenea apari¸ tiei dimine¸ tii. Profesorii ˘s ¸colii noastre trebuie s˘ a fie elevi laolalt˘ a cu elevii lor, în toat˘ a înv˘ a¸ ta ˘ har s tura. Ei trebuie s˘ a primeasc˘ a în permanen¸ ta ¸i în¸ telepciune de la Izvorul întregii în¸ telepciuni. V˘ a afla¸ ti chiar la începutul lucr˘ arii voastre. Nu toate ideile voastre sunt bune, nu toate metodele, în¸ telepte. Nu este posibil ca lucrarea voastr˘ a s˘ a fie perfect˘ a de la început. Dar, pe m˘ asur˘ a ce avansa¸ ti, ve¸ ti înv˘ a¸ ta cum s˘ a v˘ a folosi¸ ti mai avantajos cuno¸ stin¸ ta pe care o dobândi¸ ti. Pentru a-¸ si face lucrarea în armonie cu voia Domnului, ˘ turile Marelui Educator.“ educatorii trebuie s˘ a fie receptivi la înv˘ a¸ ta (Los Angeles, California, 18 septembrie 1902). ˘ c˘ Cu siguran¸ ta a face¸ ti o gre¸ seal˘ a serioas˘ a dac˘ a v˘ a asuma¸ ti, cu c⸠tiva elevi s ¸i c⸠tiva profesori, o lucrare atât de dificil˘ as ¸i costisitoare cum este studiul la nivel avansat, care se desf˘ as ¸oar˘ a în s ¸colile noastre mai mari. Ar fi mai bine pentru elevi s ¸i pentru s ¸coal˘ a ca cei care vor s˘ a studieze la un nivel avansat s˘ a mearg˘ a la colegiu s ¸i astfel s˘ a permit˘ a corpului profesoral al s ¸colii voastre s˘ a-¸ si dedice cele mai bune energii lucr˘ arii de predare a materiilor obi¸ snuite. Ce anume va face din s ¸colile noastre o putere? Nu m˘ arimea cl˘ adirilor lor, nu num˘ arul materiilor studiate la nivel avansat, ci

S ¸ colile medii

169

lucrarea credincioas˘ a a profesorilor s ¸i elevilor, începând cu treptele de jos ale sc˘ arii cunoa¸ sterii s ¸i avansarea atent˘ a, treapt˘ a cu treapt˘ a. G˘ asi¸ ti un b˘ arbat puternic, care s˘ a fie directorul s ¸colii voastre, un om a c˘ arui t˘ arie fizic˘ a s˘ a-i fie sprijin în lucrarea de disciplinare, un om capabil s˘ a-i educe pe copii în spiritul ordinii s ¸i al h˘ arniciei. [214] Îndeplini¸ ti cu grij˘ a tot ceea ce v˘ a asuma¸ ti. Dac˘ a ve¸ ti fi con¸ stiincio¸ si în predarea materiilor obi¸ snuite, mul¸ ti dintre elevii vo¸ stri vor putea merge direct în lucrare, ca mesageri, colportori s ¸i evangheli¸ sti. Nu este nevoie s˘ a credem c˘ a to¸ ti lucr˘ atorii pentru Dumnezeu trebuie s˘ a aib˘ a o preg˘ atire s ¸colar˘ a superioar˘ a. Tineri din toate institu¸ tiile noastre trebuie forma¸ ti s ¸i instrui¸ ti pentru Dumnezeu s ¸i, în aceast˘ a lucrare, întotdeauna mila s ¸i dragostea lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie relevate. Aceasta nu înseamn˘ a degenerare în sl˘ abiciune s ¸i sentimentalism. Trebuie s˘ a fim blânzi, dar fermi. Profesorii s˘ a nu uite c˘ a, în vreme ce este totu¸ si nevoie de hot˘ arâre, ei nu trebuie s˘ a fie niciodat˘ a aspri sau acuzatori, s˘ a nu manifeste un duh tiranic, ci s˘ a-¸ si p˘ astreze calmul, demonstrând c˘ a exist˘ a o cale mai bun˘ a — aceea de a se ab¸ tine de la mânie. Dumnezeu vrea s˘ a demonstr˘ am iubirea Lui, ar˘ atând un viu interes pentru tinerii afla¸ ti în grija noastr˘ a. Pune¸ ti-i înaintea Domnului s ¸i cere¸ ti-I Lui s˘ a fac˘ a pentru ei ceea ce voi nu pute¸ ti face. L˘ asa¸ ti-i s˘ a vad˘ a c˘ a realiza¸ ti nevoia voastr˘ a de ajutor divin. ˘ simplitatea s Profesorul trebuie s˘ a urm˘ areasc˘ a în permanen¸ ta ¸i eficien¸ ta. El trebuie s˘ a foloseasc˘ a pe scar˘ a larg˘ a ilustra¸ tia s ¸i, chiar când se are de-a face cu elevi mai mari, trebuie s˘ a fie atent ca orice explica¸ tie s˘ a-i fie simpl˘ as ¸i clar˘ a. Mul¸ ti copii înainta¸ ti în vârst˘ a nu sunt decât tot ni¸ ste copii în ceea ce prive¸ ste capacitatea lor de a [215] în¸ telege. (Education, 233).

Capitolul 28 — Valoarea materiilor elementare
În ceea ce prive¸ ste educa¸ tia, avansarea trebuie s˘ a înceap˘ a cu treapta cea mai de jos a sc˘ arii cunoa¸ sterii. Materiile de baz˘ a trebuie studiate întru totul în urma rug˘ aciunii. Mul¸ ti care consider˘ a c˘ as ¸i-au terminat educa¸ tia sunt deficitari în privin¸ ta exprim˘ arii s ¸i a scrisului s ¸i nu pot citi deloc sau nu pot vorbi corect. Nu pu¸ tini dintre cei care studiaz˘ a limbi clasice s ¸i alte materii avansate, atingând anumite standarde de cuno¸ stin¸ te, e¸ sueaz˘ a în cele din urm˘ a, din cauz˘ a c˘ a au neglijat o atent˘ a studiere a materiilor elementare. Ei n-au dobândit înc˘ a o bun˘ a cunoa¸ stere a limbii engleze. Ei au nevoie s˘ a se întoarc˘ a s ¸i s˘ a înceap˘ a urcu¸ sul cu prima treapt˘ a a sc˘ arii. Este gre¸ sit s˘ a-i l˘ as˘ am pe elevii din s ¸colile noastre de preg˘ atire s˘ as ¸i aleag˘ a singuri obiectele de studiu. Aceast˘ a gre¸ seal˘ a a fost f˘ acut˘ a în trecut s ¸i, drept rezultat, tineri care înc˘ a nu st˘ apâneau cuno¸ stin¸ tele elementare au încercat s˘ a abordeze studii mai avansate decât cele pentru care erau preg˘ ati¸ ti. Unii care nu puteau vorbi corect limba englez˘ a aspirau la studierea unor limbi str˘ aine. Elevii care, venind la s ¸coala noastr˘ a, cer s˘ a fie l˘ asa¸ ti s˘ a studieze materii mai avansate, trebuie mai întâi examina¸ ti la obiectele de baz˘ a. St˘ ateam de vorb˘ a cu un profesor dintr-o s ¸coal˘ a a conferin¸ tei noastre s ¸i îmi spunea c˘ a au venit la s ¸coal˘ a la el unii tineri cu diplome care ar˘ atau c˘ a, în alte s ¸coli, f˘ acuser˘ a studii mai avansate. I-a¸ ti verificat pe fiecare dintre ace¸ sti elevi, l-am întrebat, s˘ a vede¸ ti [216] dac˘ a erau instrui¸ ti cum trebuie la acele materii? P˘ ai, mi-a r˘ aspuns el, nici unuia dintre ei n-am putut s˘ a-i acord˘ am ˘ tura din trecut, atestat˘ credit deplin pentru înv˘ a¸ ta a de diplome. Preg˘ atirea lor era chiar s ¸i-n ceea ce prive¸ ste materiile obi¸ snuite, deficitar˘ a. A¸ sa se întâmpl˘ a în foarte multe cazuri. Profesorii trebuie s˘ a ofere cu foarte mult˘ a grij˘ a copiilor ceea ce ei au cel mai mult nevoie s ¸i s˘ a nu-i lase s˘ a studieze materiile la propria lor alegere. Ei trebuie s˘ a verifice cuno¸ stin¸ tele elevilor lor s ¸i apoi s˘ a spun˘ a dac˘ a ace¸ stia au atins nivelul pe care îl pretind. 170

Valoarea materiilor elementare

171

˘ turii este studierea limbii. Una dintre materiile de baz˘ a ale înv˘ a¸ ta ˘ rii În toate s ¸colile noastre, trebuie acordat˘ a o aten¸ tie deosebit˘ a înv˘ a¸ ta elevilor de a folosi corect limba englez˘ a în vorbire, citit s ¸i scriere. Prea multe nu sunt de spus cu privire la importan¸ ta acestui demers. Una dintre cele mai elementare calific˘ ari ale profesorului este capacitatea de a vorbi s ¸i de a citi clar s ¸i r˘ aspicat. Acela care s ¸tie s˘ a ˘ mai mare foloseasc˘ a limba, fluent s ¸i corect, poate exercita o influen¸ ta decât unul care nu-¸ si poate exprima în mod precis s ¸i clar gândurile. Dezvoltarea vorbirii trebuie f˘ acut˘ a în ore de citire; iar în celelalte ore, profesorul va insista ca elevii s˘ a vorbeasc˘ a deslu¸ sit s ¸i s˘ a foloseasc˘ a acele cuvinte care le exprim˘ a gândurile clar s ¸i conving˘ ator. Elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a-¸ si foloseasc˘ a mu¸ schii abdominali pentru respira¸ tie s ¸i vorbire. Aceasta le va face vocea mai plin˘ as ¸i mai clar˘ a. Elevii trebuie f˘ acu¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a Dumnezeu a dat fiec˘ aruia un mecanism minunat — corpul omenesc - care trebuie folosit pentru [217] slava Lui. Puterile corpului lucreaz˘ a permanent pentru noi s ¸i, dac˘ a vrem, putem s˘ a ni le ¸ tinem sub control. Putem avea cuno¸ stin¸ te, dar, dac˘ a nu am dobândit capacitatea de a ne folosi corect vocea, lucrarea noastr˘ a va fi un e¸ sec. Dac˘ a nu putem s˘ a ne îmbr˘ ac˘ am ideile într-un limbaj adecvat, la ce ne serve¸ ste educa¸ tia? Stiin¸ ¸ ta noastr˘ a va avea pu¸ tin˘ a valoare dac˘ a nu ne cultiv˘ am talantul vorbirii. În schimb, atunci când ne împletim cuno¸ stin¸ tele cu talentul de a vorbi în¸ telept, în cuvinte potrivite s ¸i într-o manier˘ a care va atrage aten¸ tia, va rezulta o minunat˘ a putere. Nimeni s˘ a nu se simt˘ a ofensat din cauz˘ a c˘ a trebuie s˘ a fie instruit în aceste chestiuni elementare. Trebuie imprimat în mintea elevilor c˘ a ei în¸ si¸ si vor fi educatori pentru al¸ tii, s ¸i, din acest motiv, este nevoie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a înve¸ te cât mai bine. A înv˘ a¸ ta s˘ a spui conving˘ ator ceea ce cuno¸ sti este deosebit de important pentru aceia care doresc s˘ a fie lucr˘ atori pentru cauza lui Dumnezeu. Cu cât mai expresiv putem pune adev˘ arul în cuvinte, cu atât mai eficiente vor fi acestea pentru cei ce le ascult˘ a. Pentru o cât mai bun˘ a prezentare a adev˘ arului lui Dumnezeu, se justific˘ a efortul nostru maxim. Dac˘ a elevii no¸ stri, care se preg˘ atesc pentru lucrare, pentru cauza lui Dumnezeu, nu sunt înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a vorbeasc˘ a într-un stil direct s ¸i limpede, influen¸ ta lor spre bine va fi pe jum˘ atate amputat˘ a. În orice

172

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

ramur˘ a ar fi chemat s˘ a lucreze pe viitor, elevul trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a st˘ apâneasc˘ a vorbirea. Priceperea de a vorbi simplu s ¸i clar, pe un ton distinct, este de o valoare inestimabil˘ a în orice domeniu al lucr˘ arii s ¸i indispensabil˘ a celor ce vor s˘ a devin˘ a pastori, evangheli¸ sti sau [218] lucr˘ atori biblici. Atunci când cultivarea vorbirii, citirii s ¸i a scrierii î¸ si are locul cuvenit în s ¸colile noastre, va fi observat˘ a o mare schimbare în bine. Aceste obiecte au fost neglijate, profesorii nerecunoscându-le pre¸ tul, dar ele sunt mai importante decât latina s ¸i greaca. Nu spun c˘ a este gre¸ sit a se înv˘ a¸ ta latina s ¸i greaca, ci spun c˘ a este gre¸ sit a se neglija obiectele care stau la temelia educa¸ tiei, în vreme ce mintea este suprasolicitat˘ a cu aceste dou˘ a materii mai elevate. Este foarte important ca elevii s˘ a ob¸ tin˘ a o educa¸ tie care s˘ a le ˘ . Nu trebuie s˘ asigure reu¸ sita în via¸ ta a ne mul¸ tumim cu o educa¸ tie unilateral˘ a, a¸ sa cum se ofer˘ a în multe dintre s ¸coli. Materiile obi¸ snuite trebuie bine însu¸ site, iar s ¸tiin¸ ta contabilit˘ a¸ tii trebuie considerat˘ a la fel de important˘ a ca st˘ apânirea gramaticii. To¸ ti cei care doresc s˘ a se înroleze în lucrarea Domnului trebuie s˘ a înve¸ te cum s˘ a¸ tin˘ a ni¸ ste eviden¸ te contabile. În lume sunt mul¸ ti care au dat gre¸ s în afaceri s ¸i sunt considera¸ ti necinsti¸ ti, de¸ si au inima curat˘ a, dar au ajuns în aceast˘ a situa¸ tie, pentru c˘ a nu au s ¸tiut s˘ a-¸ si controleze afacerile. A vorbi corect, a scrie cite¸ ts ¸i frumos s ¸i a socoti sunt lucruri care trebuie neap˘ arat înv˘ a¸ tate. Studierea contabilit˘ a¸ tii a sc˘ azut în mod inexplicabil în multe s ¸coli, dar ea trebuie privit˘ a ca o materie de o ˘ primordial˘ importan¸ ta a. O bun˘ a preg˘ atire a elevilor la acest obiect îi va califica pentru a ocupa pozi¸ tii de încredere. Vreau s˘ a-i spun oric˘ arui elev, c˘ a niciodat˘ a nu trebuie s˘ a se mul¸ tu[219] measc˘ a cu un standard mic. Urmând la s ¸coal˘ a, asigura¸ ti-v˘ a c˘ a¸ tinti¸ ti un obiectiv nobil s ¸i sfânt. Înv˘ a¸ ta¸ ti din dorin¸ ta de a v˘ a califica pentru slujirea într-un domeniu al viei Domnului. Face¸ ti tot ce v˘ a st˘ a în ˘ pentru a atinge acest obiectiv. Pute¸ putin¸ ta ti face pentru voi mai mult ˘ pentru voi decât oricare altul. Si, ¸ dac˘ a face¸ ti tot ce v˘ a st˘ a în putin¸ ta în¸ siv˘ a, de ce povar˘ a îi ve¸ ti u¸ sura pe directorul s ¸i pe educatorii vo¸ stri! Înainte de a aspira la studierea la un nivel mai înalt a literaturii, asigura¸ ti-v˘ a c˘ a st˘ apâni¸ ti simplele reguli ale gramaticii s ¸i c˘ a pute¸ ti citi, scrie s ¸i vorbi corect. Urca¸ ti mai întâi treptele de jos ale sc˘ arii, înainte s˘ a le atinge¸ ti pe cele mai de sus.

Valoarea materiilor elementare

173

Nu v˘ a consuma¸ ti timpul înv˘ a¸ tând ceea ce v˘ a va fi de pu¸ tin folos dup˘ a aceea. Decât s˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti limbile s ¸i literaturile clasice, înv˘ a¸ ta¸ ti mai întâi s˘ a vorbi¸ ti corect limba noastr˘ a. Înv˘ a¸ ta¸ ti contabilitate. Dobândi¸ ti cuno¸ stin¸ te în acele domenii care v˘ a vor ajuta s˘ a fi¸ ti utili oriunde v˘ a ve¸ ti afla. Sfaturile pe care Domnul mi le-a trimis, avertizând studen¸ tii s ¸i profesorii împotriva petrecerii anilor de studiu în s ¸coal˘ a, nu sunt aplicabile tinerilor b˘ aie¸ ti s ¸i fete. Ace¸ stia au nevoie de o perioad˘ a în care s˘ a înve¸ te disciplinele comune s ¸i s˘ a studieze Biblia pân˘ a ce vor ajunge la o vârst˘ a mult mai matur˘ as ¸i la o judecat˘ a demn˘ a de toat˘ a [220] încrederea.

Capitolul 29 — Influen¸ ta anturajului
Cuvântul lui Dumnezeu pune un mare accent pe influen¸ ta anturajului chiar s ¸i asupra oamenilor maturi. Cu cât este mai mare puterea acestei influen¸ te asupra min¸ tii s ¸i a caracterului copiilor s ¸i tinerilor, care sunt în formare! Compania pe care ei o între¸ tin, principiile pe care le adopt˘ a, obiceiurile pe care s ¸i le formeaz˘ a vor decide asupra valorii lor aici s ¸i asupra viitorului lor. Este cumplit s ¸i ar trebui ca inimile p˘ arin¸ tilor s˘ a tremure, deoarece, în atât de multe s ¸coli s ¸i colegii, unde tinerii sunt trimi¸ si pentru instruire, predomin˘ a influen¸ te care deformeaz˘ a caracterul, distrag mintea de la adev˘ aratele scopuri ale vie¸ tii s ¸i coboar˘ a nivelul moral. În contact cu cei nereligio¸ si s ¸i iubitori de pl˘ aceri, mul¸ ti tineri î¸ si pierd simplitatea s ¸i puritatea, credin¸ ta în Dumnezeu s ¸i spiritul sacrificiului de sine pe care p˘ arin¸ tii cre¸ stini l-au nutrit s ¸i ap˘ arat prin instruire atent˘ as ¸i rug˘ aciune st˘ aruitoare. Este inevitabil ca tinerii s˘ a aib˘ a ni¸ ste prieteni s ¸i, în mod automat, ei vor resim¸ ti influen¸ ta celor cu care se asociaz˘ a. Exist˘ a ni¸ ste leg˘ aturi tainice, care apropie sufletele astfel încât inima unuia s˘ a r˘ aspund˘ a inimii celuilalt. Ei iau unul de la cel˘ alalt idei, sentimente s ¸i chiar spiritul. Aceast˘ a asociere poate fi o binecuvântare sau un blestem. Tinerii se pot ajuta s ¸i înt˘ ari unul pe altul, îmbun˘ at˘ a¸ tindu-¸ si comportamentul, disponibilit˘ a¸ tile, cuno¸ stin¸ tele; sau, permi¸ tându-¸ si ˘ demoralis˘ a fie neglijen¸ ti s ¸i necredincio¸ si, ei pot exercita o influen¸ ta zatoare. Problema alegerii tovar˘ as ¸ilor este o problem˘ a pe care elevii [221] trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a o priveasc˘ a în mod serios. Printre tinerii ce frecventeaz˘ as ¸colile noastre, întotdeauna vor exista dou˘ a categorii: cei care caut˘ a s˘ a-I plac˘ a lui Dumnezeu s ¸i s˘ a asculte de profesori s ¸i cei plini de un duh de neascultare. Dac˘ a tinerii no¸ stri merg al˘ aturi de cei mul¸ ti, care fac r˘ aul, influen¸ ta acelora îi va arunca de partea vr˘ ajma¸ sului sufletelor. S-a spus pe bun˘ a dreptate: „Spune-mi cu cine te înso¸ te¸ sti, ca s˘ a-¸ ti spun cine e¸ sti.“ Tinerii nu reu¸ sesc s˘ a-¸ si dea seama cât de u¸ sor le pot 174

Influen¸ ta anturajului

175

fi afectate caracterul s ¸i reputa¸ tia, în func¸ tie de alegerea companiei. Omul caut˘ a compania acelora ale c˘ aror gusturi, obiceiuri s ¸i practici îi sunt pl˘ acute. Cel care prefer˘ a societatea celor ignoran¸ ti s ¸i vicio¸ si, în locul societ˘ a¸ tii celor buni s ¸i în¸ telep¸ ti, dovede¸ ste c˘ a propriul S˘ au caracter este deficitar. La început, gusturile s ¸i obiceiurile lui pot fi total diferite de ale acelora a c˘ aror companie o caut˘ a; dar, pe m˘ asur˘ a ˘ mintele lui se ce se amestec˘ a în aceast˘ a categorie, gândurile s ¸i sim¸ ta schimb˘ a. El sacrific˘ a principiile s ¸i, discret, dar inevitabil, se coboar˘ a la nivelul tovar˘ as ¸ilor lui. A¸ sa cum întotdeauna o ap˘ a curg˘ atoare preia caracteristicile solului pe care îl str˘ abate, principiile s ¸i obiceiurile tân˘ arului devin, în mod invariabil, impregnate de caracteristicile celor cu care se înso¸ tesc. Elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a se opun˘ a ferm ademenirilor spre r˘ au, care se ivesc în urma întov˘ ar˘ as ¸irii cu al¸ ti tineri. Fiind expu¸ si ispitei, ˘ de r˘ singura protec¸ tie fa¸ ta au este Isus prezent în inima lor. Ei trebuie s˘ a înve¸ te a privi necontenit la Isus, a-I studia virtu¸ tile, a-L face zilnic modelul lor. Atunci, adev˘ arul adus în sanctuarul intim al propriului [222] suflet le va sfin¸ ti via¸ ta. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si cânt˘ areasc˘ a ac¸ tiunile, s˘ a judece de la cauz˘ a la efect, s˘ a cânt˘ areasc˘ a pierderea sau c⸠stigarea ve¸ snic˘ aa vie¸ tii, s˘ a se hot˘ arasc˘ a dac˘ a vor sluji intereselor vr˘ ajma¸ sului sau se vor dedica pentru a servi neprih˘ anirea. Întov˘ ar˘ as ¸indu-se cu cei care umbl˘ a în acord cu principiile, chiar s ¸i tinerii mai neglijen¸ ti vor înv˘ a¸ ta s˘ a iubeasc˘ a neprih˘ anirea. Si, ¸ f˘ acând ceea ce trebuie, în inim˘ a li se va na¸ ste un dezgust pentru ceea ce este m˘ arunt, banal s ¸i diferit de principiile Cuvântului lui Dumnezeu. T˘ aria caracterului const˘ a în dou˘ a elemente — puterea voin¸ tei s ¸i puterea autocontrolului. Mul¸ ti tineri consider˘ a gre¸ sit pasiunea puternic˘ a, necontrolat˘ a, drept t˘ arie de caracter. Adev˘ arul este c˘ a acela care este condus de propriile pasiuni este un om slab. Adev˘ arata m˘ are¸ tie s ¸i noble¸ te a omului se m˘ asoar˘ a în func¸ tie de puterea lui de a-¸ si controla sim¸ turile s ¸i nu în puterea sim¸ turilor lui de a-l subjuga. Cel mai tare om este cel care, sensibil la nedreptate, î¸ si reprim˘ a totu¸ si mânia s ¸i-¸ si iart˘ a vr˘ ajma¸ sii. Dumnezeu ne-a dat putere intelectual˘ as ¸i moral˘ a, dar, în mare m˘ asur˘ a, fiecare este arhitectul propriului s˘ au caracter. Cu fiecare zi, construc¸ tia se apropie de termen. Cuvântul lui Dumnezeu ne avertizeaz˘ a s˘ a avem grij˘ a cum construim, s˘ a vedem dac˘ a cl˘ adirea

176

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

noastr˘ a are ca temelie stânca ve¸ snic˘ a. Vine timpul când se va dovedi cum este construc¸ tia noastr˘ a. Acum este vremea ca to¸ ti s˘ a-¸ si cultive capacit˘ a¸ tile pe care li le-a dat Dumnezeu, pentru a-¸ si putea forma ˘ mai bun˘ [223] caractere folositoare aici, dar s ¸i într-o via¸ ta a, de apoi. Credin¸ ta în Hristos, ca Mântuitor personal, va da t˘ arie s ¸i consis˘ caracterului. Aceia care au o credin¸ ˘ sincer˘ ten¸ ta ta a în Hristos, vor fi calmi, s ¸tiind c˘ a ochiul lui Dumnezeu este asupra lor, c˘ a Judec˘ atorul tuturor oamenilor le cânt˘ are¸ ste valoarea moral˘ a, c˘ a inteligen¸ tele cerului vegheaz˘ a s˘ a vad˘ a ce fel de caracter dezvolt˘ a. ˘ Tinerii fac uneori ni¸ ste gre¸ seli atât de grave, deoarece ei nu înva¸ ta din experien¸ ta celor mai în vârst˘ a decât ei. Elevii nu-¸ si pot permite s˘ a ironizeze sau s˘ a ia în derâdere aten¸ tion˘ arile p˘ arin¸ tilor s ¸i educatorilor. Ei trebuie s˘ a pre¸ tuiasc˘ a orice lec¸ tie, realizând în acela¸ si timp nevoia ˘ tur˘ lor de o înv˘ a¸ ta a mai adânc˘ a decât ar putea s˘ a ofere orice om. ˘ , Hristos locuie¸ Atunci când, prin credin¸ ta ste în inim˘ a, Duhul S˘ au devine o putere de cur˘ a¸ tire s ¸i înviorare a sufletului. Adev˘ arul în ˘ de îndreptare asupra vie¸ inim˘ a nu poate rata o influen¸ ta tii. Atât profesorii, cât s ¸i elevii, trebuie s˘ a¸ tin˘ a adev˘ arul lui Dumnezeu ca pe o comoar˘ a de cel mai mare pre¸ t, care nu trebuie devalorizat˘ a prin practici care nu se potrivesc caracterului ei sfânt. Acei elevi care acum se afl˘ a departe de c˘ aminul lor, departe de ˘ a p˘ directa influen¸ ta arin¸ tilor lor, nu trebuie s˘ a uite c˘ a ochiul Tat˘ alui lor ceresc este asupra lor. El îi iube¸ ste pe tineri, le cunoa¸ ste nevoile, le în¸ telege ispitele. El vede în ei mari posibilit˘ a¸ ti s ¸i este gata s˘ a-i ajute pentru a atinge cel mai înalt standard, dac˘ a ei realizeaz˘ a nevoia lor s ¸i-I caut˘ a ajutorul. ˘ la DumCopii, zi s ¸i noapte, rug˘ aciunile p˘ arin¸ tilor vo¸ stri se înal¸ ta [224] nezeu pentru voi; zi de zi, grija lor iubitoare v˘ a urm˘ are¸ ste. Asculta¸ ti de rug˘ amin¸ tile s ¸i de avertiz˘ arile lor s ¸i hot˘ ar⸠ti-v˘ a ca, prin orice mijloace care v˘ a stau în putere, s˘ a v˘ a ridica¸ ti deasupra r˘ aului care v˘ a înconjoar˘ a. Nu pute¸ ti s˘ a distinge¸ ti cât de perfid va lucra vr˘ ajmas ¸ul pentru a v˘ a corupe min¸ tile s ¸i obiceiurile, s ¸i pentru a v˘ a insufla principiile r˘ aului. S-ar putea s˘ a nu vede¸ ti un real pericol în primul pas spre frivolitate s ¸i c˘ autarea pl˘ acerii, s ¸i s˘ a crede¸ ti c˘ a, atunci când ve¸ ti dori s˘ a v˘ a schimba¸ ti cursul, o ve¸ ti putea face la fel de u¸ sor ca atunci când a¸ ti înf˘ aptuit r˘ aul. Dar este o gre¸ seal˘ a. Prin alegerea unor tov˘ ar˘ as ¸ii rele, mul¸ ti au fost condu¸ si, pas cu pas, de pe calea virtu¸ tii în adâncurile

Influen¸ ta anturajului

177

neascult˘ arii s ¸i pierz˘ arii, unde, cândva, crezuser˘ a c˘ a este imposibil ca ei s˘ a cad˘ a. Elevul care cedeaz˘ a ispitei î¸ si sl˘ abe¸ ste influen¸ ta spre bine, iar cel care, printr-un gre¸ sit curs al faptelor, devine agentul vr˘ ajma¸ sului sufletelor trebuie s˘ a-I dea lui Dumnezeu socoteal˘ a pentru rolul jucat, ca piatr˘ a de poticnire în calea altora. De ce s˘ a aib˘ a copiii leg˘ atur˘ a cu marele apostat? De ce s˘ a devin˘ a ei agen¸ tii lui, care-i ispitesc pe al¸ tii? Mai bine zis, de ce s˘ a nu înve¸ te ei s˘ a-¸ si ajute s ¸i încurajeze colegii s ¸i profesorii? Este privilegiul lor de a-i ajuta pe profesori în sarcinile lor, pe care Satana vrea s˘ a le fac˘ a grele s ¸i descurajatoare. Ei pot crea o atmosfer˘ a bun˘ a, destins˘ a. Fiecare elev se poate bucura de con¸ stiin¸ ta c˘ a se afl˘ a de partea lui Hristos, dovedind respect pentru ˘s ordine, sârguin¸ ta ¸i ascultare, s ¸i refuzând s˘ a-i acorde câtu¸ si de pu¸ tin din capacit˘ a¸ tile s ¸i influen¸ ta sa marelui vr˘ ajma¸ s a tot ce este bun s ¸i [225] ˘ tor. în˘ al¸ ta Elevul care are considera¸ tie pentru adev˘ ar s ¸i o real˘ a concep¸ tie despre datorie poate face mult pentru a-¸ si influen¸ ta colegii spre Hristos. Tinerii care sunt la acela¸ si jug cu Mântuitorul nu vor fi nesupu¸ si. Ei nu vor urm˘ ari pl˘ acerea lor egoist˘ a. Pentru c˘ a sunt una cu Hristos în duh, ei vor fi una cu El s ¸i în fapte. Elevii mai mari din s ¸colile noastre ar trebui s˘ as ¸tie totdeauna c˘ a st˘ a în puterea lor formarea obiceiurilor s ¸i practicilor elevilor mai mici ca ei s ¸i ar trebui s˘ a valorifice la maximum orice ocazie. Ace¸ sti elevi mai mari s˘ a fie hot˘ ar⸠ti ca, prin influen¸ ta lor, s˘ a nu-¸ si tr˘ adeze camarazii, dându-i pe mâna vr˘ ajma¸ sului. Isus va fi ajutorul tuturor celor care î¸ si pun încrederea în El. Aceia care sunt în leg˘ atur˘ a cu Hristos, au fericirea la comanda lor. Ei urmeaz˘ a calea pe care îi conduce Mântuitorul lor, r˘ astignindu-se pentru El, împreun˘ a cu poftele s ¸i sl˘ abiciunile lor. Ei s ¸i-au cl˘ adit speran¸ tele pe Hristos s ¸i, astfel, furtunile p˘ amântului nu au putere s˘ a-i scoat˘ a din temelia lor cea sigur˘ a. R˘ amâne ca voi, tineri s ¸i tinere, s˘ a hot˘ ar⸠ti dac˘ a ve¸ ti deveni demni de încredere s ¸i credincio¸ si, preg˘ ati¸ ti s ¸i hot˘ ar⸠ti s˘ a lua¸ ti o pozi¸ tie dreapt˘ a în orice împrejurare. Vre¸ ti s˘ a v˘ a forma¸ ti obiceiuri corecte? C˘ auta¸ ti atunci compania acelora cu un moral s˘ an˘ atos s ¸i ale c˘ aror aspira¸ tii vizeaz˘ a ceea ce este bine. Pre¸ tiosul timp de prob˘ a este oferit pentru a v˘ a putea îndep˘ arta orice defect din caracter s ¸i asta trebuie s˘ a urm˘ ari¸ ti nu numai pentru a ob¸ tine via¸ ta ve¸ snic˘ a, ci s ¸i pentru a putea

178

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ . Un caracter bun este un capital mai de [226] fi de folos în aceast˘ a via¸ ta pre¸ t decât aurul s ¸i argintul. El nu este atins de panic˘ a sau de e¸ securi s ¸i, atunci când posesiunile p˘ amânte¸ sti vor fi spulberate, el va aduce beneficii mari. Integritatea, fermitatea s ¸i perseveren¸ ta sunt calit˘ a¸ ti pe care to¸ ti trebuie s˘ a caute s˘ a le cultive cu seriozitate; ele îl îmbrac˘ a pe posesorul lor cu o putere irezistibil˘ a — o putere ce-l face tare în a face binele, tare în a rezista r˘ aului, tare în a suporta du¸ sm˘ ania. Dragostea de adev˘ ar s ¸i sim¸ tul responsabilit˘ a¸ tii de a-L sl˘ avi pe Dumnezeu sunt cele mai puternice stimulente pentru cultivarea intelectului. Cu aceast˘ a motiva¸ tie, copilul nu poate fi un u¸ suratic. El va fi întotdeauna serios, înv˘ a¸ tând ca unul con¸ stient c˘ a ochiul lui Dumnezeu vegheaz˘ as ¸i c˘ a cerul întreg este angajat în educarea lui. El va deveni bine inten¸ tionat, generos, bun, curtenitor, eficient, asemenea lui Hristos. Inima s ¸i mintea lui vor fi în armonie cu voin¸ ta lui Dumnezeu. Tinerii care sunt în armonie cu Hristos î¸ si vor alege tovar˘ as ¸i care s˘ a-i ajute s˘ a fac˘ a binele s ¸i vor evita societatea acelora care nu-i ajut˘ a în stabilirea unor principii s ¸i scopuri nobile. Pretutindeni se g˘ asesc tineri a c˘ aror minte este îndreptat˘ a c˘ atre modele inferioare. Când vin în contact cu aceast˘ a categorie, tinerii care sunt, f˘ ar˘ a rezerv˘ a, de partea lui Hristos vor sta hot˘ ar⸠ti pentru ceea ce ra¸ tiunea s ¸i con¸ stiin¸ ta [227] le spune c˘ a este drept. [228] [229]

Educatorul s ¸i lucrarea

„Domnul Dumnezeu mi-a dat limba în¸ telepciunii, ca s˘ as ¸tiu cum s˘ a-i spun o vorb˘ a potrivit˘ a celui în nevoie.“

Capitolul 30 — Câteva dintre nevoile educatorului cre¸ stin
Educatorului îi este încredin¸ tat˘ a una dintre cele mai importante lucr˘ ari — o lucrare pe care n-ar trebui s˘ a o abordeze f˘ ar˘ a o preg˘ atire atent˘ as ¸i meticuloas˘ a. El trebuie s˘ a fie con¸ stient de caracterul sacru al chem˘ arii sale s ¸i s˘ a i se dedice cu zel s ¸i devotare. Cu cât are mai ˘ adev˘ mult˘ as ¸tiin¸ ta arat˘ a, cu atât lucrarea lui va fi mai bun˘ a. Scoala ¸ nu este locul unei lucr˘ ari superficiale. Nici un profesor care se complace ˘. într-o cunoa¸ stere superficial˘ a nu va atinge un înalt grad de eficien¸ ta ˘s Dar nu este destul ca profesorul s˘ a aib˘ a iscusin¸ ta ¸i preg˘ atire intelectual˘ a. Acestea sunt indispensabile, dar f˘ ar˘ a o calificare spiritual˘ a pentru aceast˘ a lucrare, el nu este preg˘ atit s˘ a se angajeze în ea. El trebuie s˘ a vad˘ a în fiecare copil lucrarea mâinilor lui Dumnezeu — un candidat pentru onoruri ve¸ snice. El va trebui s˘ a încerce s˘ a educe în a¸ sa fel tinerii, încât fiecare dintre ei s˘ a poat˘ a atinge înaltul standard al des˘ avâr¸ sirii la care îi cheam˘ a Dumnezeu. Scopul educa¸ tiei este de a-L sl˘ avi pe Dumnezeu s ¸i de a preg˘ ati b˘ arba¸ ti s ¸i femei, capabili s˘ a r˘ aspund˘ a la rug˘ aciunea: „Vie Împ˘ ar˘ a¸ tia Ta, fac˘ a-se voia Ta, precum în cer s ¸i pe p˘ amânt“ (Matei 6, 10). Dumnezeu îi invit˘ a pe educatori s˘ a fie mâna Lui de ajutor în urm˘ arirea [230] acestui scop. El le cere s˘ a aplice în lucrarea lor principiile cerului, ABC — ul adev˘ aratei educa¸ tii. Profesorul care înc˘ a nu a înv˘ a¸ tat aceste principii trebuie s˘ a înceap˘ a acum s˘ a le studieze. Si, ¸ pe m˘ asur˘ a ˘ , el î¸ ce le înva¸ ta si va des˘ avâr¸ si calificarea de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii. O cunoa¸ stere personal˘ a a lui Hristos Orice educator cre¸ stin trebuie s˘ a aib˘ a o în¸ telegere clar˘ a a ceea ce este Hristos pentru persoana sa. El trebuie s˘ as ¸tie cum s˘ a-L fac˘ a pe Domnul t˘ aria s ¸i eficien¸ ta lui, cum s˘ a-¸ si încredin¸ teze sufletul lui Dumnezeu, ca unui Creator credincios. De la Hristos provine toat˘ a s ¸tiin¸ ta esen¸ tial˘ a calific˘ arii educatorilor pentru a fi împreun˘ a lucr˘ atori 180

Câteva dintre nevoile educatorului cre¸ stin

181

˘ ce le deschide cele mai largi perspective ale cu Dumnezeu — s ¸tiin¸ ta utilit˘ a¸ tii. ˘ , ci caut˘ Mul¸ ti nu apreciaz˘ a aceast˘ as ¸tiin¸ ta a în ob¸ tinerea unei edu˘. ca¸ tii ceea ce este privit de semenii lor drept o uimitoare cuno¸ stin¸ ta Educatori, mândria voastr˘ a trebuie s˘ a fie Dumnezeu, nu erudi¸ tia, nu limbile str˘ aine sau orice altceva pur omenesc. Cea mai mare ambi¸ tie ˘. a voastr˘ a s˘ a fie practicarea cre¸ stinismului în propria via¸ ta „S˘ a cunoa¸ stem, s˘ a c˘ aut˘ am s˘ a cunoa¸ stem pe Domnul! C˘ aci El Se ive¸ ste ca zorile dimine¸ tii“ (Osea 6, 3). A¸ sa cum lumina soarelui ˘ , pân˘ str˘ aluce¸ ste cu putere crescând˘ a de diminea¸ ta a-n amiaz˘ as ¸i voi, înaintând în lumina ini¸ tial˘ a a Cuvântului lui Dumnezeu, ve¸ ti primi s ¸i mai mult˘ a lumin˘ a. Aceia care accept˘ a responsabilitatea de educatori trebuie s˘ a înainteze constant în cunoa¸ stere. Ei nu trebuie s˘ a se opreasc˘ a la primele ˘ . Având Cu- [231] stadii ale experien¸ tei cre¸ stine, ci s˘ a urce în permanen¸ ta vântul lui Dumnezeu în mân˘ as ¸i mâna¸ ti de dragostea pentru suflete, ˘. ei vor înainta pas cu pas în eficien¸ ta Nevoia de rug˘ aciune a educatorului ˘ de la Hristos s Orice educator trebuie s˘ a primeasc˘ a zilnic pova¸ ta ¸i ˘ sub c˘ s˘ a lucreze în permanen¸ ta al˘ auzirea Sa. Este imposibil pentru el s˘ a în¸ teleag˘ a corect sau s˘ a-¸ si împlineasc˘ a lucrarea, dac˘ a nu se roag˘ a mult lui Dumnezeu. Numai prin ajutor divin, împletit cu un efort sârguincios s ¸i t˘ ag˘ aduire de sine, educatorul poate spera s˘ a-¸ si fac˘ a lucrarea în mod în¸ telept s ¸i bine. Dac˘ a nu realizeaz˘ a nevoia de rug˘ aciune s ¸i nu-¸ si smere¸ ste inima înaintea lui Dumnezeu, educatorul va pierde îns˘ as ¸i esen¸ ta educa¸ tiei. El trebuie s˘ as ¸tie cum s˘ a se roage s ¸i ce limbaj s˘ a foloseasc˘ a în rug˘ aciune. „Eu sunt Vi¸ ta“, spunea Isus, „voi sunte¸ ti ml˘ adi¸ tele. Cine r˘ amâne în Mine s ¸i în cine r˘ amân Eu aduce mult˘ a road˘ a; c˘ aci desp˘ ar¸ ti¸ ti de Mine, nu pute¸ ti face nimic“ (Ioan 15, 5). Educatorul trebuie s˘ a lase ca roada credin¸ tei s˘ a se manifeste în rug˘ aciunile lui. El trebuie s˘ a înve¸ te cum s˘ a vin˘ a la Domnul s ¸i s˘ a pledeze pân˘ a ce prime¸ ste asigurarea c˘ a rug˘ amin¸ tile lui sunt auzite.

182

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Lucrând cu elevii ca indivizi Educatorul trebuie s˘ a studieze cu aten¸ tie dispozi¸ tia s ¸i caracterul elevilor s˘ ai pentru a-¸ si putea adapta metoda de a preda la nevoile lor specifice. El are o gr˘ adin˘ a de îngrijit, o gr˘ adin˘ a în care sunt plante de o natur˘ a, form˘ as ¸i dezvoltare foarte diferite. Pu¸ tine sunt, poate, cele ce arat˘ a frumos s ¸i bine dezvoltate, pe când cele mai multe sunt [232] pipernicite s ¸i deformate din cauza neglijen¸ tei. Cei c˘ arora le-a fost încredin¸ tat˘ a îngrijirea acestor plante le-au l˘ asat în voia sor¸ tii s ¸i acum dificult˘ a¸ tile cultiv˘ arii lor corecte s-au înzecit. Dezvoltarea armonioas˘ a Nici o ramur˘ a de studiu nu trebuie s˘ a primeasc˘ a o aten¸ tie deosebit˘ a în detrimentul altora la fel de importante. Unii profesori consacr˘ a mult timp unei ramuri preferate de ei, insistând asupra fiec˘ arui punct al ei s ¸i l˘ audându-i pe elevi pentru rezultatele bune la ea, în vreme ce la alte materii — de baz˘ a — ace¸ stia pot fi deficitari. Ace¸ sti educatori fac un mare r˘ au elevilor lor, privându-i de acea dezvoltare armonioas˘ a a capacit˘ a¸ tilor mintale, pe care ar trebui s˘ a le-o asigure, precum s ¸i de celelalte cuno¸ stin¸ te de care au acut˘ a nevoie. ˘ , profesorii sunt adesea sub controlul unor În aceast˘ a privin¸ ta motive ambi¸ tioase s ¸i egoiste. Nelucrând cu o ¸ tint˘ a înalt˘ a, ei nu pot inspira elevilor lor dorin¸ te s ¸i obiective nobile. Min¸ tile p˘ atrunz˘ atoare s ¸i active ale tinerilor detecteaz˘ a rapid orice defect de caracter s ¸i vor imita defectele celor mai mari, mult mai u¸ sor decât gra¸ tiile Duhului Sfânt. Puterea unei bune dispozi¸ tii Permanenta rela¸ tie cu persoane mai mici ca vârst˘ as ¸i ca preg˘ atire intelectual˘ a tinde s˘ a-l fac˘ a pe educator tenace în a-¸ si sus¸ tine drepturile s ¸i opiniile sale, ceea ce îl va conduce s˘ a-¸ si apere cu gelozie pozi¸ tia s ¸i demnitatea sa. Un astfel de spirit este în opozi¸ tie cu blânde¸ tea s ¸i smerenia lui Hristos. Neglijarea cultiv˘ arii acestor haruri împiedic˘ a înaintarea în via¸ ta sfânt˘ a. Mul¸ ti ridic˘ a astfel bariere [233] între ei s ¸i Isus; dragostea Lui nu le mai poate inunda inima, iar ei se

Câteva dintre nevoile educatorului cre¸ stin

183

plâng c˘ a nu v˘ ad Soarele Neprih˘ anirii. Ei trebuie s˘ a uite de sine s ¸i s˘ a tr˘ aiasc˘ a pentru Isus, iar lumina cerului le va aduce bucurie în suflet. Nici un b˘ arbat sau femeie care sunt irascibili, lipsi¸ ti de r˘ abdare, arbitrari sau dictatori, nu sunt buni pentru aceast˘ a lucrare. Aceste tr˘ as˘ aturi de caracter dau mult de furc˘ a în s ¸coal˘ a. S˘ a nu se invoce ˘. scuza unui temperament iute sau a vreunei gre¸ seli din necuno¸ stin¸ ta În postura de educator, ignoran¸ ta sau lipsa st˘ apânirii de sine este p˘ acat. Educatorul scrie în suflete lec¸ tii ce vor r˘ amâne acolo toat˘ a via¸ ta s ¸i, de aceea, el trebuie s˘ a se autoeduce s˘ a nu rosteasc˘ a niciodat˘ a vreun cuvânt pripit, s˘ a nu-¸ si piard˘ a niciodat˘ a autocontrolul. Mai presus decât oricare al¸ tii, acela care are de educat tineri trebuie s˘ a aib˘ a grij˘ a s˘ a nu îng˘ aduie ca un duh posomorât s˘ a-i influen˘ de elevii ¸ teze dispozi¸ tia. A¸ sa ceva îl împiedic˘ a s˘ a aib˘ a simpatie fa¸ ta lui s ¸i, f˘ ar˘ a simpatie reciproc˘ a, nu poate avea un succes cu ei. Nu trebuie s˘ a întunec˘ am calea noastr˘ a sau calea altora cu umbra necazurilor proprii. Avem un Mântuitor la care s˘ a mergem, la urechea c˘ aruia putem spune orice ne doare. Putem abandona toate grijile s ¸i poverile noastre la El s ¸i atunci munca nu ni se va mai p˘ area grea, nici încerc˘ arile aspre. „Bucura¸ ti-v˘ a totdeauna în Domnul!“, îndeamn˘ a Pavel „Iar˘ as ¸i zic: Bucura¸ ti-v˘ a!“ (Filipeni 4,4). Oricare v-ar fi dispozi¸ tia, Dumnezeu poate s˘ a v-o transforme, s-o fac˘ a blând˘ as ¸i cre¸ stineasc˘ a. Prin exerci¸ tiul credin¸ tei tr˘ aite, v˘ a pute¸ ti separa de tot ce nu este în acord cu voin¸ ta lui Dumnezeu, aducând astfel cerul în via¸ ta voastr˘ a de pe p˘ amânt. F˘ acând a¸ sa, ve¸ ti radia la orice pas. Atunci când vr˘ ajma¸ sul [234] caut˘ a s˘ a înv˘ aluie sufletul în bezn˘ a, cânta¸ ti s ¸i vorbi¸ ti credin¸ ta s ¸i ve¸ ti vedea c˘ a a¸ ti readus lumina peste voi. St˘ a în puterea noastr˘ a s˘ a ne deschidem st˘ avilarul necazurilor sau bucuriei. Dac˘ a d˘ am voie gândurilor s˘ a fie ap˘ asate de necazurile s ¸i ˘, m˘ arun¸ ti¸ surile acestui p˘ amânt, inimile ni se vor umple de necredin¸ ta triste¸ te s ¸i pesimism. Dac˘ a gândurile s ¸i cerin¸ tele noastre sunt ocupate cu lucruri de sus, glasul lui Dumnezeu va vorbi inimilor noastre, s ¸ov˘ aielile vor conteni s ¸i gândurile rele se vor destr˘ ama, s ¸i vor fi înlocuite de laude la adresa R˘ ascump˘ ar˘ atorului nostru. Aceia care se bucur˘ a de marile daruri ale lui Dumnezeu s ¸i sunt sensibili chiar la darurile Sale cele mai mici se vor încinge cu brâul voio¸ siei, s ¸i inima lor va cânta Domnului. Atunci ei se vor bucura de lucrarea lor s ¸i vor

184

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

sta hot˘ ar⸠ti la datorie. Ei vor avea un temperament blând s ¸i un duh încrez˘ ator. Dezvoltare prin practic˘ a Profesorul nu trebuie s˘ a cread˘ a c˘ a este nevoie s˘ a-¸ si petreac˘ a tot ˘ , el va timpul în studiul c˘ ar¸ tilor. Punând în practic˘ a ceea ce înva¸ ta realiza mai mult decât doar prin studiu. Folosindu-¸ si cuno¸ stin¸ tele, el le va spori. Unii care nu au decât un talant, au impresia c˘ a nu pot face nimic cu el. Ei îngroap˘ a talantul în p˘ amânt, a¸ sa cum este s ¸i, pentru c˘ a acesta nu spore¸ ste, ei murmur˘ a împotriva lui Dumnezeu. Dar, dac˘ a ar folosi iscusin¸ ta care le-a fost dat˘ a, talantul lor s-ar dubla. Doar printr-o credincioas˘ a folosire a lor, talan¸ tii sporesc. Pe m˘ asur˘ a ce folosim cum trebuie posibilit˘ a¸ tile pe care ni le-a dat Dumnezeu, El ne m˘ are¸ ste capacit˘ a¸ tile de slujire. Pentru c˘ a sunte¸ ti profesori, s˘ a nu considera¸ ti c˘ a nu este necesar˘ a [235] dobândirea unei preg˘ atiri în cele mai simple îndeletniciri ale vie¸ tii. Fiind ocupa¸ ti cu studiul, nu neglija¸ ti îndeletnicirile zilnice de pe lâng˘ a voi. Oriunde v˘ a afla¸ ti, fi¸ ti cât se poate de practici s ¸i ve¸ ti vedea ˘ turi, mai viguroas˘ c˘ a mintea v˘ a este mai capabil˘ a de noi înv˘ a¸ ta a în descifrarea lec¸ tiilor pe care v˘ a str˘ adui¸ ti s˘ a le înv˘ a¸ ta¸ ti. Îndeplinind cu credincio¸ sie orice îndatorire practic˘ a, ce v˘ a revine, ve¸ ti fi mai califica¸ ti pentru educarea acelora care au nevoie s˘ a înve¸ te cum s˘ a fac˘ a aceste lucruri. Un apel Sunt unii c˘ arora le place tov˘ ar˘ as ¸ia lumii, care privesc societatea celor din lume ca pe ceva de dorit, mai presus de societatea celor care Îl iubesc pe Dumnezeu s ¸i p˘ azesc poruncile Lui. Educatori, cunoa¸ ste¸ ti destul ca s˘ a-L asculta¸ ti pe Dumnezeu. S˘ a urma¸ ti pa¸ sii lui Hristos, s˘ a purta¸ ti jugul Lui. Dori¸ ti în¸ telepciunea lui Dumnezeu? Atunci smeri¸ ti-v˘ a înaintea Lui, umbla¸ ti pe calea ar˘ atat˘ a de poruncile Sale, fi¸ ti hot˘ ar⸠ti s˘ a face¸ ti totul în orice ocazie pe care El v-o ofer˘ a. Prinde¸ ti orice raz˘ a de lumin˘ a care cade în calea voastr˘ a. Urma¸ ti lumina. ˘ turile adev˘ Pune¸ ti înv˘ a¸ ta arului în practica vie¸ tii voastre. Smeri¸ ti-v˘ a sub mâna puternic˘ a a lui Dumnezeu. El v˘ a va în˘ al¸ ta. Dedica¸ ti-I

Câteva dintre nevoile educatorului cre¸ stin

185

lucrarea voastr˘ a. Lucra¸ ti cu credincio¸ sie, în sinceritate, în adev˘ ar, s ¸i ve¸ ti descoperi c˘ a orice munc˘ a a zilei este r˘ aspl˘ atit˘ a. ˘ vie, altfel vor fi desp˘ Educatorii trebuie s˘ a aib˘ a o credin¸ ta ar¸ ti¸ ti de Hristos. Mântuitorul nu întreab˘ a cât de mult v˘ a apreciaz˘ a lumea, cât˘ a laud˘ a primi¸ ti de pe buzele omene¸ sti; ci El v˘ a cere s˘ a tr˘ ai¸ ti astfel, încât s˘ a-Si ¸ poat˘ a pune sigiliul pe voi. Satana caut˘ a s˘ a-¸ si arunce umbrele de-a latul drumului pe care merge¸ ti, pentru a v˘ a împiedica [236] succesul în lucrare. Trebuie s˘ a ave¸ ti în voi o putere de sus, pentru ca, în numele lui Isus din Nazaret, s˘ a pute¸ ti rezista puterii ce lucreaz˘ a de jos. A avea în inim˘ a Duhul lui Hristos este infinit mai important decât a te bucura de aprecierea lumii. Educatorului îi este încredin¸ tat˘ a o mare lucrare — o lucrare pentru care doar puterea lui este cu totul insuficient˘ a. Dar dac˘ a, ˘ de Isus, el va deveni puternic, realizând propria sl˘ abiciune, se aga¸ ta prin puterea lui Dumnezeu. El trebuie s˘ a pun˘ a în dificila sa lucrare r˘ abdarea, îng˘ aduin¸ ta s ¸i blânde¸ tea lui Hristos. Inima lui trebuie s˘ a ard˘ a de aceea¸ si iubire care L-a f˘ acut pe Domnul vie¸ tii s ¸i al slavei s˘ a moar˘ a pentru o lume pierdut˘ a. R˘ abdarea s ¸i perseveren¸ ta nu vor r˘ amâne ner˘ aspl˘ atite. Cele mai frumoase str˘ adanii ale educatorului pot, uneori, s˘ a par˘ a inutile, dar el va vedea totu¸ si rodul muncii lui. Caractere nobile s ¸i vie¸ ti folositoare îi vor r˘ aspl˘ ati din plin str˘ adania. Natura uman˘ a merit˘ a s˘ a se lucreze cu ea. Ea trebuie în˘ al¸ tat˘ a, s ¸lefuit˘ a, sfin¸ tit˘ as ¸i împodobit˘ a în interior. Prin harul lui Dumnezeu ˘ ve¸ în Isus Hristos, care descoper˘ a mântuire s ¸i via¸ ta snic˘ a, cei care constituie mo¸ stenirea Lui trebuie s˘ a fie educa¸ ti, nu potrivit lumii, ci [237] în s ¸tiin¸ ta sfin¸ teniei.

Capitolul 31 — Necesitatea de a face totul cât se poate de bine
Domnul a desemnat ca nobilele capacit˘ a¸ ti ale min¸ tii s˘ a fie antrenate pentru scopuri înalte. Dar oamenii pervertesc aceste facult˘ a¸ ti s ¸i le for¸ teaz˘ a în slujba unor interese trec˘ atoare, ca s ¸i cum realiz˘ arile de ˘ maxim˘ pe acest p˘ amânt ar fi de o importan¸ ta a. În acest fel, nobilele lor puteri sunt tocite s ¸i oamenii r˘ amân nepreg˘ ati¸ ti pentru împlinirea îndatoririlor vie¸ tii, ce le revin. Dac˘ a nobilele puteri ale min¸ tii nu sunt cultivate, oamenii nu reu¸ sesc s˘ a se descurce nici chiar în problemele acestei vie¸ ti. Inten¸ tia lui Satana este ca facult˘ a¸ tile min¸ tii s˘ a se reduc˘ as ¸i s˘ a fie cuprinse de senzualitate, dar Dumnezeu dore¸ ste ca nimeni s˘ a nu-¸ si supun˘ a mintea controlului celui r˘ au. El dore¸ ste ca în preocup˘ arile intelectuale s ¸i spirituale, copiii S˘ ai s˘ a progreseze.... ˘ este lucrarea de preLucrarea care ne este dat˘ a în aceast˘ a via¸ ta g˘ atire pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a. Dac˘ a îndeplinim aceast˘ a lucrare, a¸ sa cum a planificat-o Dumnezeu, orice ispit˘ a poate lucra spre cre¸ sterea noastr˘ a, pentru c˘ a, rezistând ademenirilor ei, progres˘ am în sfin¸ tenie. În toiul acestei lupte, agen¸ ti nev˘ azu¸ ti, comandan¸ ti din cer, vor fi în jurul nostru pentru a ne ajuta, iar în crize vom primi putere, hot˘ arâre s ¸i energie s ¸i vom avea mai mult decât puterea noastr˘ a de muritori. Dac˘ a omul nu-¸ si aduce voin¸ ta în armonie cu voin¸ ta lui Dumne[238] zeu, dac˘ a nu-¸ si p˘ ar˘ ase¸ ste to¸ ti idolii s ¸i nu-¸ si învinge toate obiceiurile rele, nu va avea succes în aceast˘ a lupt˘ a, fiind, în cele din urm˘ a, biruit. Aceia care vor s˘ a fie biruitori trebuie s˘ a se împotriveasc˘ a agen¸ tilor r˘ ai, nev˘ azu¸ ti; stric˘ aciunea din suflet trebuie biruit˘ as ¸i orice gând trebuie supus lui Hristos. Duhul Sfânt este întotdeauna la lucru, c˘ autând s˘ a purifice, s˘ a înnobileze s ¸i s˘ a disciplineze sufletele oamenilor, pentru ca ei s˘ a poat˘ a fi corespunz˘ atori pentru societatea sfin¸ tilor s ¸i a îngerilor.... În calitate de copii ai lui Dumnezeu, noi trebuie s˘ a facem eforturi sus¸ tinute pentru a deveni biruitori. Si, ¸ ca elevi ce c˘ aut˘ am s˘ a-L onor˘ am s ¸i s˘ a-L sl˘ avim pe Dumnezeu, noi vom înv˘ a¸ ta pentru a primi aprecierea Sa, ca ni¸ ste lucr˘ atori ce nu avem de ce s˘ a ne fie ru¸ sine. 186

Necesitatea de a face totul cât se poate de bine

187

Folosirea corect˘ a a darului vorbirii Cel care lucreaz˘ a pentru Dumnezeu trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a devin˘ a un mesager al lui Hristos, renun¸ tând la orice gest nepotrivit s ¸i la orice vorb˘ a necontrolat˘ a. El se va str˘ adui s˘ a-¸ si foloseasc˘ a în mod corect vorbirea. Sunt mul¸ ti care nu au grij˘ a de felul în care vorbesc, dar, printr-o aten¸ tie deosebit˘ a, ei mai pot deveni reprezentan¸ ti ai adev˘ arului. Zilnic, ei trebuie s˘ a fac˘ a progrese. Ei trebuie s˘ a nu-¸ si mai compromit˘ a eficien¸ ta s ¸i influen¸ ta, îng˘ aduind gre¸ seli în ceea ce prive¸ ste felul lor de a fi, tonul vocii sau limbajul folosit. Expresiile u¸ soare trebuie s˘ a fie înlocuite cu vorbe curate s ¸i pline de sens. Printro permanent˘ a veghere s ¸i o disciplin˘ a riguroas˘ a, tân˘ arul cre¸ stin î¸ si poate re¸ tine limba de la r˘ au s ¸i buzele de la vorbe vinovate. ˘ m cuvintele. Exist˘ Trebuie s˘ a fim aten¸ ti la felul în care pronun¸ ta a printre noi oameni care, teoretic, cunosc bine limba, dar care, totu¸ si, [239] în practic˘ a, fac frecvente gre¸ seli. Domnul vrea ca noi s˘ a avem grij˘ a s˘ a facem totul cât se poate de bine, folosind în¸ telept facult˘ a¸ tile s ¸i ocaziile ce ni le ofer˘ a. El a înzestrat pe unii cu daruri care s˘ a fie o binecuvântare pentru al¸ tii; datoria noastr˘ a este aceea de a ne autoeduca s˘ a devenim califica¸ ti pentru marea lucrare încredin¸ tat˘ a nou˘ a. În citire sau în declamare, pronun¸ tia trebuie s˘ a fie clar˘ a. O vorbire ˘ . Orice nazal˘ a sau o exprimare greoaie trebuie corectate de urgen¸ ta ˘ . Mul¸ lips˘ a de claritate în vorbire trebuie privit˘ a ca o deficien¸ ta ti s ¸i-au format obiceiul de a vorbi moale, nedeslu¸ sit, ca s ¸i cum limba le-ar fi prea mare pentru gura pe care o au. Acest obicei îi poate împiedica mult s˘ a fie eficien¸ ti în lucrare. Dac˘ a cei care au defecte de vorbire vor primi critica s ¸i corectarea, s-ar putea s˘ a-¸ si înving˘ a aceste defecte. Ei trebuie s˘ a exerseze perseverent o vorbire pe un ton controlat, clar, folosindu-¸ si mu¸ schii abdominali pentru o respira¸ tie profund˘ as ¸i f˘ acând din laringele lor un canal al comunic˘ arii. Mul¸ ti vorbesc repede s ¸i pe un ton înalt, nefiresc. Aceast˘ a practic˘ a va afecta gâtul s ¸i pl˘ amânii s ¸i, drept rezultat al continu˘ arii abuz˘ arii de ea, organele respective se vor îmboln˘ avi s ¸i se vor uza.

188

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Metoda lui Hristos Pastorii s ¸i educatorii trebuie s˘ a acorde o aten¸ tie deosebit˘ a cultiv˘ arii vorbirii lor. Ei trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a nu vorbeasc˘ a precipitat, [240] nervos, ci domol, limpede, p˘ astrând o muzicalitate a vocii. Glasul Mântuitorului era o muzic˘ a pentru urechile celor ce fu˘ , ale c˘ seser˘ a obi¸ snui¸ ti cu predicile monotone, f˘ ar˘ a via¸ ta arturarilor s ¸i fariseilor. El vorbea domol s ¸i cu efect, accentuând acele cuvinte c˘ arora dorea ca ascult˘ atorii S˘ ai s˘ a le acorde o aten¸ tie deosebit˘ a. B˘ atrâni s ¸i tineri, oameni ne¸ stiutori s ¸i oameni înv˘ a¸ ta¸ ti, cu to¸ tii puteau prinde întregul în¸ teles al cuvintelor Lui, a¸ sa cum n-ar fi fost posibil, dac˘ a El ar fi vorbit precipitat, lansând propozi¸ tie dup˘ a propozi¸ tie, f˘ ar˘ a nici o pauz˘ a. Oamenii erau foarte aten¸ ti la Isus s ¸i se spunea despre El c˘ a nu vorbea asemenea c˘ arturarilor s ¸i fariseilor, deoarece Cuvântul S˘ au era cuvântul cuiva cu autoritate.... Felul lui Isus de a înv˘ a¸ ta era pl˘ acut s ¸i atractiv, întotdeauna caracterizat prin simplitate. El dezv˘ aluia tainele Împ˘ ar˘ a¸ tiei cerurilor, folosind figuri s ¸i simboluri care erau familiare ascult˘ atorilor S˘ ai; iar oamenii simpli Îl ascultau bucuro¸ si, pentru c˘ a puteau în¸ telege cuvintele Lui. Hristos nu folosea cuvinte nemaiauzite, pentru în¸ telegerea c˘ arora s˘ a fie nevoie de consultarea dic¸ tionarului. Isus ilustra aspectele m˘ are¸ te ale Împ˘ ar˘ a¸ tiei lui Dumnezeu, folosindu-Se de aspecte ale vie¸ tii p˘ amântene. În dragostea Lui plin˘ a de compasiune s ¸i ging˘ as ¸ie, El înveselea, mângâia s ¸i-i înv˘ a¸ ta pe to¸ ti cei care Îl ascultau, buzele Lui fiind udate cu har, pentru a putea transmite oamenilor, în cel mai atractiv mod, comorile adev˘ arului. Acesta este felul în care El ar vrea s˘ a prezent˘ am s ¸i noi adev˘ arul altora. Puterea vorbirii este de mare valoare s ¸i vocea trebuie cultivat˘ a [241] pentru binecuvântarea celor cu care venim în contact. În rug˘ aciune Suf˘ ar când v˘ ad cât de pu¸ tin este apreciat darul vorbirii. În citirea Bibliei, în rostirea rug˘ aciunii, în prezentarea unui cuvânt în adunare, cât de necesar˘ a este exprimarea clar˘ a! Si ¸ cât de mult se pierde la altarul familial, când cel care se roag˘ a î¸ si pleac˘ a fa¸ ta s ¸i vorbe¸ ste cu un glas sc˘ azut, slab! Dar, îndat˘ a ce altarul a luat sfâr¸ sit, aceia care, în rug˘ aciune, nu puteau vorbi destul de tare pentru a fi auzi¸ ti, acum

Necesitatea de a face totul cât se poate de bine

189

pot s˘ a vorbeasc˘ a tare, clar s ¸i nu este deloc greu s˘ a auzi ce spun. O ˘ , nu în cadrul familiei astfel de rug˘ aciune este potrivit˘ a în c˘ am˘ aru¸ ta sau la serviciul divin public. C˘ aci, dac˘ a participan¸ tii la rug˘ aciune nu pot s˘ a aud˘ a ce se roste¸ ste, ei nici nu pot s˘ a spun˘ a „Amin“. Aproape oricine poate s˘ a vorbeasc˘ a destul de tare pentru a putea fi auzit într-o conversa¸ tie obi¸ snuit˘ a, s ¸i atunci de ce nu ar putea vorbi a¸ sa s ¸i când este chemat s˘ a prezinte un cuvânt sau s˘ a înal¸ te o rug˘ aciune? Atunci când vorbi¸ ti despre lucrurile divine, de ce s˘ a nu vorbi¸ ti în tonuri distincte s ¸i într-un mod care s˘ a demonstreze c˘ a sunte¸ ti în ˘ de subiect s cuno¸ stin¸ ta ¸i c˘ a nu v˘ a este ru¸ sine s˘ a v˘ a prezenta¸ ti ideile? De ce nu v˘ a ruga¸ ti ca s ¸i cum a¸ ti avea con¸ stiin¸ ta liber˘ as ¸i c˘ a a¸ ti putea veni la tronul harului în smerenie, s ¸i totu¸ si cu îndr˘ azneal˘ a sfânt˘ a, în˘ al¸ tând spre cer mâini curate, f˘ ar˘ a mânie s ¸i îndoial˘ a? Nu v˘ a pleca¸ ti capetele s ¸i nu v˘ a acoperi¸ ti fa¸ ta, ca s ¸i cum a¸ ti avea ceva de ascuns, ci ridica¸ ti-v˘ a ochii spre Sanctuarul ceresc, în care Hristos, Mijlocitorul vostru, st˘ a înaintea Tat˘ alui pentru a-I prezenta rug˘ aciunile voastre, împletite cu meritele Sale s ¸i neprih˘ anirea Sa, ca un miros de t˘ amâie. [242] Sunte¸ ti invita¸ ti s˘ a veni¸ ti s˘ a cere¸ ti, s˘ a c˘ auta¸ ti, s˘ a bate¸ ti; s ¸i sunte¸ ti asigura¸ ti c˘ a nu va fi în zadar: „Cere¸ ti s ¸i vi se va da; c˘ auta¸ ti s ¸i ve¸ ti g˘ asi; bate¸ ti s ¸i vi se va deschide. C˘ aci ori s ¸i cine cere, cap˘ at˘ a; cine caut˘ a g˘ ase¸ ste; s ¸i celui ce bate, i se deschide.“ (Matei 7, 7.8). Hristos ilustreaz˘ a bun˘ avoin¸ ta lui Dumnezeu de a binecuvânta, prin bun˘ avoin¸ ta unui tat˘ a de a da copilului s˘ au ceea ce îi cere. „Cine este tat˘ al acela dintre voi, care, dac˘ a-i cere fiul s˘ au o pâine, s˘ a-i dea o piatr˘ a? Ori, dac˘ a cere un pe¸ ste, s˘ a-i dea un s ¸arpe în loc de pe¸ ste? Sau, dac˘ a cere un ou, s˘ a-i dea o scorpie? Deci, dac˘ a voi care sunte¸ ti r˘ ai s ¸ti¸ ti s˘ a da¸ ti daruri bune copiilor vo¸ stri, cu cât mai mult Tat˘ al vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce I-L cer!“ (Luca 11, 11-13). Venim la Dumnezeu, în Numele lui Isus, prin invita¸ tie special˘ a, s ¸i El ne prime¸ ste cu pl˘ acere în camera Lui de audien¸ te. El ofer˘ a ˘ în Hristos, prin care este însufletului smerit s ¸i c˘ ait acea credin¸ ta drept˘ a¸ tit. Isus îi s ¸terge ca pe un nor firav vina s ¸i, mângâiat˘ a, inima exclam˘ a: „Te laud, Doamne, c˘ aci ai fost sup˘ arat pe mine, dar Mânia Ta s-a potolit s ¸i m-ai mângâiat!“ (Isaia 12, 1). Acest om va în¸ telege ˘ cuvintele lui Pavel: „C˘ prin proprie experien¸ ta aci prin credin¸ ta din inim˘ a se cap˘ at˘ a neprih˘ anirea s ¸i prin m˘ arturisirea cu gura se ajunge la mântuire.“ (Romani 10, 10).

190

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Si ¸ omul devine astfel un agent pe care Dumnezeu îl poate folosi în lucrarea Sa. El Îl va reprezenta pe Hristos, demonstrând lumii cu [243] putere mila s ¸i dragostea Sa. El are de dat o m˘ arturie pe care dore¸ ste s˘ a o aud˘ as ¸i al¸ tii. Cu limba psalmistului, el va spune: „Binecuvânteaz˘ a, suflete, pe Domnul s ¸i tot ce este în mine s˘ a binecuvânteze Numele Lui cel sfânt! Binecuvânteaz˘ a, suflete, pe Domnul s ¸i nu uita nici una din binefacerile Lui! El î¸ ti iart˘ a f˘ ar˘ adelegile tale, El î¸ ti vindec˘ a toate bolile tale; El î¸ ti izb˘ ave¸ ste via¸ ta din groap˘ a, El te încununeaz˘ a cu bun˘ atate s ¸i îndurare; El î¸ ti satur˘ a de bun˘ at˘ a¸ ti b˘ atrâne¸ tea, s ¸i te face s˘ a întinere¸ sti iar˘ as ¸i ca vulturul.“ (Psalmii 103, 1-4). M˘ arturisind pentru Hristos Dumnezeu ne-a dar darul vorbirii pentru a putea spune altora ce face El pentru noi, pentru ca dragostea s ¸i compasiunea Lui s˘ a poat˘ a mi¸ sca s ¸i alte inimi s ¸i astfel s ¸i alte suflete s˘ a-L laude pe Cel ce i-a chemat din întuneric la minunata Sa lumin˘ a. „Voi sunte¸ ti martorii Mei“, spunea Domnul (Isaia 43, 10). Dar to¸ ti cei chema¸ ti s˘ a fie martori pentru Hristos trebuie, pentru a da o m˘ arturie eficient˘ a, s˘ a înve¸ te de la El. În calitate de copii ai Împ˘ aratului ceresc, ei trebuie s˘ a se autoeduce pentru a da m˘ arturie cu glas clar, distinct s ¸i astfel încât nimeni s˘ a nu aib˘ a impresia c˘ a au vreo rezerv˘ a în a vorbi despre îndur˘ arile Domnului. În adunarea public˘ a, rug˘ aciunea trebuie astfel în˘ al¸ tat˘ a, încât to¸ ti s˘ a o în¸ teleag˘ a; cei care se roag˘ a trebuie s˘ a urmeze exemplul dat în frumoasa rug˘ aciune domneasc˘ a. Aceasta este simpl˘ a, clar˘ a, inteligi˘ , a¸ bil˘ a, nu lung˘ as ¸i f˘ ar˘ a via¸ ta sa cum sunt uneori rug˘ aciunile în˘ al¸ tate în public. Aceste rug˘ aciuni lipsite de duh mai bine n-ar mai fi rostite, ˘s pentru c˘ a nu sunt decât o form˘ as ¸i sunt lipsite de putere de via¸ ta ¸i nu reu¸ sesc s˘ a binecuvânteze sau s˘ a zideasc˘ a. [244] Apostolul Pavel scrie: „Chiar s ¸i lucrurile neînsufle¸ tite, care dau un sunet, fie un fluier sau o al˘ aut˘ a; dac˘ a nu dau sunete deslu¸ site, cine va cunoa¸ ste ce se cânt˘ a cu fluierul sau cu al˘ auta? Si ¸ dac˘ a trâmbi¸ ta d˘ a un sunet încurcat, cine se va preg˘ ati de lupt˘ a? Tot a¸ sa s ¸i voi, dac˘ a nu rosti¸ ti cu limba o vorb˘ a în¸ teleas˘ a, cum se va pricepe ce spune¸ ti? Atunci parc˘ a a¸ ti vorbi în vânt. Sunt multe feluri de limbi în lume, totu¸ si nici una din ele nu este f˘ ar˘ a sunete în¸ telese. Dar dac˘ a nu cunosc în¸ telesul sunetului, voi fi un

Necesitatea de a face totul cât se poate de bine

191

str˘ ain pentru cel ce vorbe¸ ste, s ¸i cel ce vorbe¸ ste va fi un str˘ ain pentru mine. Tot a¸ sa s ¸i voi, fiindc˘ a râvni¸ ti dup˘ a daruri duhovnice¸ sti, s˘ a c˘ auta¸ ti s˘ a le ave¸ ti din bel¸ sug, în vederea zidirii suflete¸ sti a bisericii.“ (1 Corinteni 14, 7-12). În toate serviciile noastre religioase, trebuie s˘ a c˘ aut˘ am zidirea altora, lucrând tot ce ne st˘ a în putere pentru des˘ avâr¸ sirea bisericii. „De aceea, cine vorbe¸ ste în alt˘ a limb˘ a, s˘ a se roage s˘ a aib˘ as ¸i darul s-o t˘ alm˘ aceasc˘ a. Fiindc˘ a, dac˘ a m˘ a rog în alt˘ a limb˘ a, duhul meu se roag˘ a, dar mintea mea este f˘ ar˘ a rod. Ce este de f˘ acut atunci? M˘ a voi ruga cu duhul, dar m˘ a voi ruga s ¸i cu mintea. Altminterea, dac˘ a aduci mul¸ tumiri cu duhul, cum va r˘ aspunde «Amin» la mul¸ tumirile pe care le aduci tu cel lipsit de daruri, când el nu s ¸tie ce spui? Negre¸ sit, tu Îi mul¸ tume¸ sti lui Dumnezeu foarte frumos, dar cel˘ alalt nu r˘ amâne zidit suflete¸ ste. Mul¸ tumesc lui Dumnezeu c˘ a eu vorbesc în alte limbi mai mult decât voi to¸ ti. Dar în biseric˘ a, voiesc mai bine s˘ a spun cinci cuvinte în¸ telese, ca s˘ a înv˘ a¸ t pe al¸ tii, decât s˘ a spun zece mii de cuvinte în alt˘ a [245] limb˘ a.“ (1 Corinteni 14, 13-19). Principiul prezentat de Pavel, referitor la darul limbilor, este în aceea¸ si m˘ asur˘ a aplicabil la folosirea glasului în rug˘ aciune s ¸i adun˘ ari publice. Nu vrem, prin asta, ca acela care este deficitar în aceast˘ a ˘ s˘ privin¸ ta a nu se mai roage public sau s˘ a nu mai dea m˘ arturie despre puterea s ¸i dragostea lui Hristos. Nu scriu aceste lucruri pentru a v˘ a închide gura. Deja se tace prea mult în adun˘ arile noastre. Scriu, îns˘ a, pentru ca s˘ a v˘ a dedica¸ ti vorbirea Celui care v-a dat acest dar s ¸i s˘ a pute¸ ti în¸ telege necesitatea cultiv˘ arii ei pentru a putea zidi biserica prin ceea ce spune¸ ti. Dac˘ a v-a¸ ti f˘ acut obiceiul s˘ a vorbi¸ ti într-un mod nedeslu¸ sit, trebuie s˘ a considera¸ ti aceasta un defect s ¸i s˘ a depune¸ ti eforturi st˘ aruitoare pentru a birui acest defect, pentru a-L putea sl˘ avi pe Dumnezeu s ¸i a-i putea zidi pe copiii S˘ ai. În adun˘ arile noastre de cult, glasul nostru trebuie s˘ a exprime, ˘ de Tat˘ prin rug˘ aciune s ¸i laud˘ a, adorarea fa¸ ta al ceresc, pentru ca to¸ ti s˘ a poat˘ a afla c˘ a ne închin˘ am lui Dumnezeu în simplitate, în adev˘ ar s ¸i în frumuse¸ tea sfin¸ teniei. Într-adev˘ ar, în aceast˘ a lume a p˘ acatului s ¸i a ignoran¸ tei, este pre¸ tios darul vorbirii cu muzicalitatea glasului omenesc, atunci când acesta este consacrat sl˘ avirii Celui care ne-a iubit s ¸i S-a dat pe Sine pentru noi.

192

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Consacrarea vorbirii Darul vorbirii a fost, în mare m˘ asur˘ a, tratat în mod abuziv s ¸i mult pervertit de la scopul s˘ au ini¸ tial. Dar aceia care pretind c˘ a sunt copii ai Regelui ceresc trebuie s˘ a¸ tin˘ a cont de responsabilitatea lor s ¸i s˘ a valorifice la maximum acest talent. Nimeni s˘ a nu spun˘ a: „N-are rost s˘ a încerc s˘ a m˘ a rog, s ¸i-a¸ sa ceilal¸ ti nu m˘ a aud“; ci mai degrab˘ a [246] s˘ a spun˘ a: „Voi face eforturi serioase pentru a-mi birui acest obicei care nu-L onoreaz˘ a pe Dumnezeu, de a vorbi încet, neclar. M˘ a voi autodisciplina pân˘ a ce glasul meu va fi auzit chiar s ¸i de aceia cu auzul slab.“ S˘ a fie vorbirea urma¸ silor lui Hristos astfel educat˘ a, încât, în locul unei înv˘ alm˘ as ¸eli de cuvinte spuse încet, neîn¸ telese, rostirea lor s˘ a poat˘ a fi clar˘ a, tare s ¸i spre zidire. Nu l˘ asa¸ ti ca vocea s˘ a v˘ a cad˘ a dup˘ a fiecare cuvânt, ave¸ ti grij˘ a ca orice propozi¸ tie s˘ a fie spus˘ as ¸i auzit˘ a în întregime. Ce zice¸ ti, merit˘ a s˘ a v˘ a str˘ adui¸ ti dac˘ a, prin asta, ve¸ ti fi mai buni în slujba lui Dumnezeu s ¸i în zidirea copiilor Lui? Glasul mul¸ tumirii, al laudei s ¸i al bucuriei, este auzit în cer. Glasurile îngerilor din cer se unesc cu glasurile copiilor lui Dumnezeu de pe p˘ amânt, dând slav˘ a, cinste s ¸i laud˘ a lui Dumnezeu s ¸i Mielului pentru mântuirea cea mare pe care o ofer˘ a. Fiecare s˘ a caute s˘ a fac˘ a tot ce se poate mai bine în aceast˘ a pri˘ . Aceia care s-au înrolat sub steagul prin¸ vin¸ ta tului Emanuel trebuie ˘ . Profesorii din s s˘ a creasc˘ a zilnic în har s ¸i eficien¸ ta ¸colile noastre ˘, s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a-¸ si educe astfel elevii, încât, în orice privin¸ ta ei s˘ a poat˘ a fi preg˘ ati¸ ti s˘ a aduc˘ a binecuvânt˘ ari omenirii s ¸i slav˘ a lui Dumnezeu. Este esen¸ tial ca elevii s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a citeasc˘ a clar, deslu¸ sit. Am suferit, participând la multe adun˘ ari, districtuale, sau de orice fel, în care rapoartele erau citite cu un glas aproape neauzit, într-o manier˘ a ezitant˘ a ori pe un ton înfundat. Jum˘ atate din interes este ˘, ucis când, într-o adunare, cei prezen¸ ti î¸ si fac partea cu indiferen¸ ta [247] f˘ ar˘ a însufle¸ tire. Ei trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a vorbeasc˘ a astfel încât s˘ a-i poat˘ a zidi pe cei care-i ascult˘ a. Fiecare dintre cei implica¸ ti în lucrarea misionar˘ a trebuie s˘ a se autoeduce pentru o vorbire clar˘ a, atractiv˘ a, cu o rostire perfect˘ a a cuvintelor.

Necesitatea de a face totul cât se poate de bine

193

Folosirea corect˘ a a organelor vorbirii va fi benefic˘ a s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i va spori eficacitatea s ¸i influen¸ ta lucr˘ atorului pentru Dumnezeu. Cei considera¸ ti suficient de inteligen¸ ti pentru a deveni lucr˘ atori misionari sau pentru a rezolva afaceri trebuie s˘ a fie, de asemenea, suficient de inteligen¸ ti, încât s˘ a fac˘ a o reform˘ a în felul de a vorbi. Prin exerci¸ tiu atent, ei î¸ si pot m˘ ari capacitatea pulmonar˘ as ¸i fortifica mu¸ schii abdominali. Dând curs instruirii corecte, urmând principiile s˘ an˘ at˘ a¸ tii, referitoare la sporirea capacit˘ a¸ tii pulmonare s ¸i cultivarea vocii, tinerii s ¸i tinerele noastre pot deveni buni vorbitori. Iar exerci¸ tiul necesar atingerii acestui deziderat va prelungi via¸ ta. Aceia care au o concep¸ tie corect˘ a, referitoare la cultivarea vocii, vor vedea necesitatea propriei lor educ˘ ari pentru a-L putea onora pe Dumnezeu s ¸i pentru a fi o binecuvântare pentru al¸ tii. Ei vor înv˘ a¸ ta de ˘ s˘ la profesori plini de r˘ abdare s ¸i eficien¸ ta a citeasc˘ a într-un fel în care s˘ a-¸ si p˘ astreze muzicalitatea vocii. Vizând doar slava lui Dumnezeu, ei î¸ si vor valorifica la maximum darurile native. Controlându-¸ si propriile capacit˘ a¸ ti, ei nu vor mai fi stânjeni¸ ti din cauza unei vorbiri [248] defectuoase, iar eficien¸ ta lor pentru cauza lui Dumnezeu va spori.

Capitolul 32 — O consacrare mai profund˘ a
Profesorii angaja¸ ti în s ¸colile noastre trebuie s˘ a-L cunoasc˘ a pe ˘ . Ei ar trebui s˘ Dumnezeu prin experien¸ ta a-L cunoasc˘ a, deoarece ascult˘ a de toate poruncile date de El. Iehova a s˘ apat Cele Zece Porunci ale Sale pe tablele de piatr˘ a, pentru ca to¸ ti locuitorii p˘ amântului s˘ a poat˘ a în¸ telege caracterul S˘ au ve¸ snic s ¸i neschimb˘ ator. Acei profesori ˘ trebuie s˘ care doresc s˘ a avanseze în cuno¸ stin¸ te s ¸i experien¸ ta a¸ tin˘ a cont de aceste minunate descoperiri ale lui Dumnezeu. Dar numai atunci când sunt aduse în armonie cu Dumnezeu, mintea s ¸i inima pot s˘ a în¸ teleag˘ a cerin¸ tele divine. Nimeni nu trebuie s˘ a fie preocupat de acele lucruri pe care Domnul nu ni le-a descoperit. În aceste zile, vor abunda specula¸ tiile, dar Dumnezeu declar˘ a: „Lucrurile ascunse sunt ale Domnului“ (Deuteronom 29, 29). Glasul care a vorbit lui Israel de pe Sinai vorbe¸ ste în aceste zile de pe urm˘ a oamenilor, spunând: „S˘ a nu ai al¸ ti dumnezei afar˘ a de Mine“ (Exodul 20,3). Legea lui Dumnezeu a fost scris˘ a chiar cu degetul Lui pe tablele de piatr˘ a, ar˘ atându-se prin aceasta c˘ a nu poate fi niciodat˘ a schimbat˘ a sau abrogat˘ a. Ea a fost dat˘ a pentru a se p˘ astra, de-a lungul veacurilor ve¸ snice, imutabil˘ a ca s ¸i principiile conducerii lui Dumnezeu. Oamenii s-au împotrivit voin¸ tei lui Dumnezeu, dar aceasta nu poate reduce la t˘ acere cuvintele Sale de în¸ telepciune s ¸i c˘ al˘ auzire, de¸ si s-ar putea ca ei s˘ a-¸ si cl˘ adeasc˘ a ˘ turile Scripturii s teoriile speculative în opozi¸ tie cu înv˘ a¸ ta ¸i s˘ a pun˘ a [249] în¸ telepciunea omeneasc˘ a mai presus de un clar „a¸ sa zice Domnul“. Ar trebui ca orice suflet s˘ a fie hot˘ arât s˘ a caute nu atât de mult s˘ a ˘ , cât s˘ în¸ teleag˘ a totul despre condi¸ tiile predominante în noua via¸ ta a ˘ . Este voin¸ s ¸tie ce anume cere Domnul de la el în aceast˘ a via¸ ta ta lui Dumnezeu ca oricine se consider˘ a credincios s˘ a-¸ si des˘ avâr¸ seasc˘ a un caracter dup˘ a asem˘ anarea celui divin. Studiind caracterul lui Hristos, descoperit în Scriptur˘ a, practicând virtu¸ tile Sale, credinciosul va fi schimbat s ¸i va dovedi aceea¸ si bun˘ atate s ¸i mil˘ a. Lucrarea lui Hristos, plin˘ a de t˘ ag˘ aduire s ¸i jertfire de sine, va dezvolta, în via¸ ta zilnic˘ a, acea ˘ care lucreaz˘ credin¸ ta a prin dragoste s ¸i cur˘ a¸ te¸ ste sufletul. Sunt mul¸ ti 194

O consacrare mai profund˘ a

195

dintre aceia care vor s˘ a evite purtarea crucii, dar Domnul vorbe¸ ste pentru toat˘ a lumea atunci când spune: „Dac˘ a voie¸ ste cineva c˘ a vin˘ a dup˘ a Mine, s˘ a se lepede de sine, s˘ a-¸ si ia crucea s ¸i s˘ a m˘ a urmeze“ (Matei 16, 24). O mare lucrare trebuie îndeplinit˘ a prin prezentarea adev˘ arurilor mântuitoare ale Bibliei. Ele constituie mijloace de st˘ avilire a valului de stric˘ aciune moral˘ a de pe p˘ amânt, rânduite de Dumnezeu. Hristos Si-a ¸ dat via¸ ta pentru a face posibil ca omul s˘ a fie ref˘ acut dup˘ a chipul lui Dumnezeu. Puterea harului S˘ au este cea care aduce oamenii laolalt˘ a, în ascultare de adev˘ ar. Cei care vor experimenta în sufletul lor mai mult din sfin¸ tirea adev˘ arului trebuie s˘ a prezinte acest adev˘ ar ˘ toare ei s ¸i celor care nu îl cunosc. O lucrare mai nobil˘ as ¸i mai în˘ al¸ ta nu vor g˘ asi niciodat˘ a. Profesorul, un evanghelist Lucrarea de educare a tinerilor no¸ stri, dup˘ a cum ne este sublini˘ turile date de Dumnezeu, trebuie urm˘ at˘ a în înv˘ a¸ ta arit˘ a cu sfin¸ tenie. Trebuie s˘ a alegem ca profesori pe aceia care-i vor înv˘ a¸ ta pe elevi [250] calea cea dreapt˘ a. ˘ torul meu mi-a spus: „S˘ Înv˘ a¸ ta a nu fie ale¸ si profesori care s˘ a educe s ¸i s˘ a preg˘ ateasc˘ a tineri f˘ ar˘ a a p˘ astra simplitatea metodelor lui ˘ turile lui con¸ Hristos. Înv˘ a¸ ta tin chiar esen¸ ta simplit˘ a¸ tii sfinte.“ ˘ tura într-o lumin˘ Aceia care prezint˘ a elevilor înv˘ a¸ ta a nesigur˘ a, nu sunt potrivi¸ ti pentru lucrarea de educa¸ tie. Nimeni nu este calificat pentru aceast˘ a lucrare, dac˘ a nu se preg˘ ate¸ ste zilnic, înv˘ a¸ tând ˘ torului trimis de Dumnezeu. Acum este s˘ a spun˘ a cuvintele Înv˘ a¸ ta timpul pentru sem˘ anat s˘ amân¸ ta Evangheliei. S˘ amân¸ ta pe care o sem˘ an˘ am trebuie s˘ a produc˘ a cea mai aleas˘ a road˘ a. Nu avem timp de pierdut. Lucrarea s ¸colilor noastre este aceea de a se confunda din ce în ce mai mult cu lucrarea lui Hristos. Numai puterea harului lui Dumnezeu, lucrând în inima s ¸i mintea omului, va face s ¸i va p˘ astra curat˘ a atmosfera din bisericile s ¸i s ¸colile noastre. În s ¸colile noastre, au fost profesori care ar fi putut fi considera¸ ti buni într-o s ¸coal˘ a din lume, dar care nu erau potrivi¸ ti pentru educarea tinerilor no¸ stri, fiindc˘ a nu cuno¸ steau adev˘ arurile Evangheliei lui Hristos. Ei nu puteau pune simplitatea lui Hristos în lucrarea lor. Misiunea oric˘ arui profesor trebuie s˘ a fie aceea de a scoate în

196

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ adev˘ eviden¸ ta arurile care ne-au f˘ acut s˘ a fim un popor deosebit în fa¸ ta oamenilor s ¸i care ne fac în stare s˘ a ne men¸ tinem în armonie cu legile cerului. În soliile care ne-au fost trimise din timp avem adev˘ aruri ce vor împlini o minunat˘ a lucrare de reform˘ a în caracterele noastre, dac˘ a nu o împiedic˘ am. Ele ne vor preg˘ ati pentru intrarea în Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu. Este privilegiul nostru de a face progrese [251] continuu spre un mai înalt grad de vie¸ tuire cre¸ stin˘ a. Loma Linda Într-o noapte, am fost trezit˘ as ¸i îndrumat˘ a s˘ a scriu o m˘ arturie important˘ a, referitoare la lucrarea din s ¸coala noastr˘ a de la Loma Linda. ˘ turile Aceast˘ as ¸coal˘ a are de f˘ acut o lucrare solemn˘ as ¸i sfânt˘ a. Înv˘ a¸ ta reformei sanitare trebuie expuse clar s ¸i str˘ alucit, pentru ca tinerii care-i urmeaz˘ a cursurile s˘ a poat˘ a înv˘ a¸ ta s˘ a le aplice. To¸ ti educatorii no¸ stri trebuie s˘ a fie ni¸ ste exper¸ ti ai reformei sanitare. Domnul dore¸ ste ca, din s ¸colile noastre, s˘ a ias˘ a adev˘ ara¸ ti misionari, viitori pionieri. Ei trebuie s˘ a fie total consacra¸ ti lucr˘ arii de colaborare cu Dumnezeu, l˘ argind zilnic sfera utilit˘ a¸ tii lor. Influen¸ ta unui profesor medico-misionar, consacrat, în s ¸colile noastre, este inestimabil˘ a. Avem nevoie s˘ a fim converti¸ ti de la via¸ ta noastr˘ a gre¸ sit˘ a la credin¸ ta Evangheliei. Urma¸ sii lui Hristos nu au nevoie s˘ a se str˘ aduiasc˘ a ˘ la via¸ pentru a str˘ aluci. Dac˘ a vor privi cu consecven¸ ta ta lui Hristos, ei vor fi schimba¸ ti, în inim˘ as ¸i minte, dup˘ a chipul Lui. Atunci ei vor str˘ aluci de la sine, în mod natural. Dumnezeu nu cere parad˘ a de bun˘ atate. În darul Fiului S˘ au, El a f˘ acut posibil ca via¸ ta noastr˘ a s˘ a fie marcat˘ a de principiile cerului. Tocmai valorificarea acestei posibilit˘ a¸ ti va duce la prezentarea lui Isus în fa¸ ta lumii. Când cei din poporul lui Dumnezeu experimenteaz˘ a na¸ sterea din nou, cinstea, dreptatea, credincio¸ sia s ¸i principiile lor corecte, o vor dovedi negre¸ sit. O, ce cuvinte mi-au fost spuse! Ce bun˘ atate este recomandat˘ a ˘ ! Cea mai mare manifestare a harului prin harul oferit din abunden¸ ta [252] s ¸i puterii lui Hristos, exprimat˘ a prin oameni, este atunci când omul firesc devine p˘ arta¸ s al naturii divine, s ¸i, prin puterea harului lui Hristos, biruie stric˘ aciunea prezent˘ a în lume datorit˘ a poftei. (17 mai, 1908).

O consacrare mai profund˘ a

197

Exist˘ a o plin˘ atate a experien¸ tei pe care trebuie s˘ a o ob¸ tin˘ a fiecare profesor. Studiile pe care le face¸ ti, v˘ a vor înt˘ ari credin¸ ta s ¸i încrederea în Dumnezeu s ¸i v˘ a vor ar˘ ata cum s˘ a lucra¸ ti, pentru a-I fi de ajutor, sau v˘ a vor aduce într-o stare mai rea decât era¸ ti înainte. Cei care ac¸ tioneaz˘ a conform principiilor l˘ asate de Domnul se vor afla pe un teren avantajos. Harul s ¸i binecuvânt˘ arile cerului vor veni în via¸ ta lor, f˘ acându-i în stare s˘ a îndeplineasc˘ a voin¸ ta lui Dumnezeu. Înv˘ a¸ ta¸ ti-i pe elevi principiile simple ale Cuvântului lui Dumne˘ turii voastre. Adev˘ zeu, f˘ acând din Biblie temelia înv˘ a¸ ta arata educa¸ tie înalt˘ a este aceea primit˘ a prin s ¸ederea la picioarele Lui s ¸i înv˘ a¸ tarea de la El. Modul vostru de a zidi caractere trebuie s˘ a urmeze modelul ar˘ atat omului în via¸ ta lui Hristos. În toat˘ a lucrarea voastr˘ a, va trebui s˘ a face¸ ti precum agricultorul care lucreaz˘ a p˘ amântul pentru a da roade. Aparent, el arunc˘ a, risipe¸ ste s˘ amân¸ ta. Dar, ajuns˘ a în p˘ amânt, ea germineaz˘ a. Puterea ˘s Dumnezeului vie¸ tii îi d˘ a via¸ ta ¸i astfel apare „întâi un fir verde, apoi spic, dup˘ a aceea grâu deplin în spic.“ (Marcu 4, 28). Analiza¸ ti acest proces minunat. Este atât de mult de înv˘ a¸ tat de aici, atât de mult de în¸ teles! Dac˘ a ne îmbog˘ a¸ tim mintea la capacitatea ei maxim˘ a, vom putea ca, în veacurile ve¸ sniciei, s˘ a continu˘ am s˘ a studiem c˘ aile s ¸i lucr˘ arile lui Dumnezeu s ¸i s˘ a cunoa¸ stem tot mai mult s ¸i mai mult [253] despre El.

Capitolul 33 — Importan¸ ta simplit˘ a¸ tii
C˘ atre profesorii de la Berrien Springs: Doresc cu ardoare ca zilnic s˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti lec¸ tii de la Marele Înv˘ a˘ tor. Dac˘ ¸ ta a v˘ a ve¸ ti apropia mai întâi de Dumnezeu s ¸i apoi de elevii vo¸ stri, ve¸ ti putea face o lucrare de mare valoare. Dac˘ a sunte¸ ti zelo¸ si s ¸i smeri¸ ti, Dumnezeu v˘ a va da zilnic s ¸tiin¸ ta s ¸i puterea de a înv˘ a¸ ta. Face¸ ti tot ce pute¸ ti pentru a împ˘ art˘ as ¸i s ¸i altora binecuvânt˘ arile primite de la El. ˘ de a-i ajuta, purta¸ Cu o profund˘ as ¸i arz˘ atoare dorin¸ ta ti-v˘ a elevii pe t˘ arâmul cunoa¸ sterii. Apropia¸ ti-v˘ a de ei cât de mult pute¸ ti. Dac˘ a nu ˘ dragostea s au din abunden¸ ta ¸i blânde¸ tea lui Isus, în inim˘ a, profesorii vor manifesta prea mult spiritul unui pedagog aspru, dictator. „Tine¸ ¸ tiv˘ a în dragostea lui Dumnezeu s ¸i a¸ stepta¸ ti îndurarea Domnului nostru Isus Hristos pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a. Mustra¸ ti pe cei ce se despart de voi; c˘ auta¸ ti s˘ a mântui¸ ti pe unii, smulgându-i din foc; de al¸ tii iar˘ as ¸i fie-v˘ a mil˘ a cu fric˘ a, urând pân˘ as ¸i c˘ ama¸ sa mânjit˘ a de carne.“ (Iuda 21-23). Domnul dore¸ ste s˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a folosi¸ ti n˘ avodul Evangheliei. Mul¸ ti au nevoie s˘ a înve¸ te aceast˘ a art˘ a. Pentru a avea succes în lucrarea voastr˘ a, ochiurile n˘ avodului — adic˘ a scripturile — trebuie s˘ a fie apropiate, iar m˘ arimea lor cunoscut˘ a. Apoi, face¸ ti o cât mai bun˘ a aruncare a n˘ avodului. Arunca¸ ti-l exact unde trebuie. Prezenta¸ ti ilustra¸ tii care se explic˘ a singure. Oricât de multe ar cunoa¸ ste cineva, [254] nu-i folosesc la nimic, dac˘ a el nu s ¸tie s˘ a le transmit˘ as ¸i altora. ˘ mintele adânci trebuie s˘ Patosul cu care vorbi¸ ti, sim¸ ta a mi¸ ste inimile. Conduce¸ ti-v˘ a elevii s˘ a se predea lui Dumnezeu. Educatori, aminti¸ ti-v˘ a c˘ a Domnul este t˘ aria voastr˘ a. Str˘ adui¸ ti-v˘ a ˘ turi care s˘ s˘ a le oferi¸ ti elevilor vo¸ stri înv˘ a¸ ta a însemne pentru ei o ˘ spre via¸ ˘ . Folosi¸ mireasm˘ a de via¸ ta ta ti ilustra¸ tii. Cere¸ ti-I Domnului s˘ a v˘ a dea acele cuvinte cu care s˘ a vorbi¸ ti în a¸ sa fel, încât to¸ ti s˘ a poat˘ a în¸ telege.

198

Importan¸ ta simplit˘ a¸ tii

199

˘ m-a întrebat: — O s˘ Odat˘ a, o feti¸ ta a vorbi¸ ti în aceast˘ a dup˘ aamiaz˘ a? — Nu, în aceast˘ a dup˘ a-amiaz˘ a n-am s˘ a vorbesc, i-am r˘ aspuns. Îmi pare foarte r˘ au, a spus ea, credeam c˘ a ve¸ ti vorbi s ¸i mi-am invitat câteva prietene. Vre¸ ti, v˘ a rog, s˘ a-i spune¸ ti predicatorului din aceast˘ a dup˘ a-amiaz˘ a s˘ a foloseasc˘ a cuvinte simple, ca s˘ a le putem în¸ telege s ¸i noi? Vre¸ ti s˘ a-i spune¸ ti c˘ a noi nu în¸ telegem cuvintele mari, precum „îndrept˘ a¸ tire“ s ¸i „sfin¸ tire“? Noi nu s ¸tim ce înseamn˘ a aceste cuvinte. Rug˘ amintea feti¸ tei con¸ tine o lec¸ tie demn˘ a de luat în seam˘ a de c˘ atre educatori s ¸i predicatori. Nu sunt mul¸ ti cei care ar face bine dac˘ a ar asculta cererea: „Vorbi¸ ti în cuvinte simple c˘ aci noi nu în¸ telegem ceea ce vorbi¸ ti?“ Face¸ ti-v˘ a explica¸ tiile clare, pentru c˘ a eu s ¸tiu c˘ a sunt mul¸ ti care nu în¸ teleg mult din ceea ce li se spune. L˘ asa¸ ti ca Duhul Sfânt s˘ a v˘ a formuleze cuvântul, debarasându-l de orice balast. Vorbi¸ ti în limbajul copiilor, ¸ tinând cont c˘ a sunt mul¸ ti de vârst˘ a mare, printre ei, dar care au o în¸ telegere de copii mici. Prin rug˘ aciune sus¸ tinut˘ as ¸i efort st˘ aruitor, trebuie s˘ a dobândim calificarea de buni vorbitori. Aceast˘ a aptitudine presupune o rostire limpede a fiec˘ arei silabe, folosirea înt˘ aririi s ¸i accentu˘ arii acolo unde trebuie. Vorbi¸ ti rar. Mul¸ ti vorbesc repede îngr˘ am˘ adind cuvânt dup˘ a [255] cuvânt, astfel încât efectul spuselor lor se pierde. Pune¸ ti spiritul lui Hristos în ceea ce spune¸ ti. Cu o anumit˘ a ocazie, când Betterton, celebrul actor, lua cina împreun˘ a cu dr. Sheldon, arhiepiscopul de Canterbury, acesta i-a spus: „V˘ a rog, domnule Betterton, spune¸ ti-mi cum se face c˘ a dumneavoastr˘ a, actorii, v˘ a impresiona¸ ti atât de puternic spectatorii vorbind despre lucruri închipuite?“ „Domnul meu“, i-a r˘ aspuns Betterton, „cu respectul cuvenit Prea Sfin¸ tiei voastre, da¸ ti-mi voie s˘ a v˘ a spun c˘ a explica¸ tia este simpl˘ a — totul depinde de puterea tr˘ airii. Pe scen˘ a, noi vorbim despre lucruri imaginare, ca s ¸i cum ele ar fi reale, iar dumneavoastr˘ a, la amvon, vorbi¸ ti de lucruri reale, ca s ¸i cum ar fi imaginare.“ „Pa¸ ste mielu¸ seii Mei“, „Pa¸ ste oi¸ tele Mele“, a fost îns˘ arcinarea lui Petru, „¸ si dup˘ a ce te vei întoarce la Dumnezeu, s˘ a înt˘ are¸ sti pe fra¸ tii t˘ ai.“ (Ioan 21, 15.16; Luca 22, 32). Pentru ascult˘ atori, Evanghelia este puterea lui Dumnezeu spre mântuire. Prezenta¸ ti Evanghelia în

200

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

simplitatea ei. Urma¸ ti exemplul lui Hristos s ¸i ve¸ ti avea drept r˘ asplat˘ a c⸠stigarea elevilor pentru El. (Sanatoriul California, 6 iulie 1902). Poporul nostru este acum pus la încercare. θ si vor lua membrii ˘ tor pe care lumea L-a avut lui în¸ telepciunea de la cel mai mare Înv˘ a¸ ta vreodat˘ a sau o vor c˘ auta la dumnezeul Ekronului? S˘ a fim hot˘ ar⸠ti s˘ a nu ne l˘ as˘ am lega¸ ti nici m˘ acar cu un fir de orient˘ arile educa¸ tionale ale celor ce nu discern glasul lui Dumnezeu s ¸i nu se supun poruncilor [256] Sale.

Capitolul 34 — Un avertisment
„Nu s ¸ti¸ ti c˘ a cei ce alearg˘ a în locul de alergare, to¸ ti alearg˘ a, dar numai unul cap˘ at˘ a premiul? Alerga¸ ti dar în a¸ sa fel ca s˘ a c˘ ap˘ ata¸ ti premiul! To¸ ti cei ce se lupt˘ a la jocurile de ob¸ ste, se supun la tot felul de înfrân˘ ari. Si ¸ ei fac lucrul acesta, ca s˘ a capete o cunun˘ a, care se poate vesteji; noi facem lucrul acesta pentru o cunun˘ a , care nu se poate vesteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca s ¸i cum n-a¸ ss ¸ti încotro alerg. M˘ a lupt cu pumnul, da nu ca unul care love¸ ste în vânt. Ci m˘ a port aspru cu trupul meu, s ¸i-l ¸ tin în st˘ apânire, ca nu cumva, dup˘ a ce am propov˘ aduit altora, eu însumi s˘ a fiu lep˘ adat.“ (1 Corinteni 9, 24-27). Am constatat nevoia prezent˘ a a oric˘ arui om de a face tot ceea ce poate mai bine, în calitate de cre¸ stin, de a se preg˘ ati s˘ a realizeze cre¸ sterea, dezvoltarea min¸ tii s ¸i noble¸ tea pe care oricine o poate avea. În tot ceea ce facem, trebuie s˘ a p˘ astr˘ am o rela¸ tie cre¸ stineasc˘ a unul cu altul. Trebuie s˘ a folosim orice putere spiritual˘ a pentru urm˘ arirea planurilor în¸ telepte, printr-o ac¸ tiune sârguincioas˘ a. Darurile de la Dumnezeu trebuie folosite pentru salvarea de suflete. Rela¸ tiile dintre noi nu trebuie s˘ a fie conduse de standardele omene¸ sti, ci de iubirea divin˘ a, de iubirea exprimat˘ a în darul lui Dumnezeu pentru lumea noastr˘ a. B˘ arbatul aflat într-o pozi¸ tie de r˘ aspundere, în oricare din s ¸colile noastre, nu se poate considera niciodat˘ a exagerat de atent în ceea ce prive¸ ste cuvintele sale s ¸i felul în care se poart˘ a. El nu trebuie s˘ a-¸ si permit˘ a niciodat˘ a nici cea mai u¸ soar˘ a urm˘ a de familiaritate în rela¸ tiile cu elevii, cum ar fi punerea mâinii pe bra¸ tul sau pe um˘ arul vreunei fete. În nici o situa¸ tie nu trebuie s˘ a lase impresia c˘ a este loc pentru familiarism s ¸i lips˘ a de distinc¸ tie. Buzele s ¸i mâinile sale nu [257] trebuie s˘ a exprime nimic de care cineva ar putea profita. În trecut, nu to¸ ti profesorii no¸ stri au fost corec¸ ti s ¸i fermi în ˘ . Ei au nevoie s˘ aceast˘ a privin¸ ta a vad˘ a lucrurile într-o cu totul alt˘ a lumin˘ a, în ceea ce prive¸ ste rela¸ tiile dintre profesor s ¸i elev. Via¸ ta s ¸i caracterul trebuie p˘ azite de orice atingere a r˘ aului. Orice pornire 201

202

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

nesfânt˘ a trebuie ¸ tinut˘ a sub controlul unei ra¸ tiuni sfin¸ tite prin harul ˘. lui Dumnezeu, rev˘ arsat din abunden¸ ta Tr˘ aim într-un climat al vr˘ ajitoriei satanice. Vr˘ ajma¸ sul va flutura ispita imoralit˘ a¸ tii în preajma oric˘ arui suflet care nu este baricadat cu harul lui Hristos. Vor veni ispite, dar, dac˘ a veghem împotriva vr˘ ajma¸ sului s ¸i men¸ tinem în echilibru autocontrolul s ¸i puritatea, duhurile ˘ asupra noastr˘ corup˘ atoare nu vor avea influen¸ ta a. Aceia care nu vor face nimic care s˘ a încurajeze ispita, vor avea puterea s˘ a o înfrunte atunci când ea apare. Dar cei care se men¸ tin într-un climat favorabil r˘ aului nu vor acuza pe altcineva decât pe ei în¸ si¸ si, dac˘ a sunt birui¸ ti de ispit˘ as ¸i cad de la principii. În viitor, se va vedea c˘ a avertiz˘ arile referitoare la duhurile corup˘ atoare sunt întemeiate. Atunci se va vedea puterea cuvintelor lui Hristos: „Voi fi¸ ti des˘ avâr¸ si¸ ti, dup˘ a cum s ¸i Tat˘ al vostru cel ceresc este des˘ avâr¸ sit.“ (Matei 5, 48). Trebuie s˘ a fim c˘ al˘ auzi¸ ti de adev˘ arata sfin¸ tenie s ¸i de bunul sim¸ t. Sufletele noastre trebuie înconjurate de atmosfera cerului. B˘ arba¸ tii s ¸i femeile trebuie s˘ a vegheze asupra lor în¸ si¸ si, s˘ a fie permanent în gard˘ a, pentru ca nici un cuvânt s ¸i nici o fapt˘ a bun˘ a a lor s˘ a nu poat˘ a fi interpretate gre¸ sit. Acela care m˘ arturise¸ ste c˘ a este urma¸ s al lui Hristos trebuie s˘ a vegheze asupra sa, p˘ astrându-se curat s ¸i nobil [258] în cuget, cuvânt s ¸i fapt˘ a. Influen¸ ta lui asupra altora trebuie s˘ a fie ˘ toare, iar via¸ în˘ al¸ ta ta lui s˘ a reflecte razele str˘ alucitoare ale Soarelui Neprih˘ anirii. Este nevoie de mai mult timp petrecut în rug˘ aciune tainic˘ a, în strâns˘ a comuniune cu Dumnezeu. Numai a¸ sa pot fi c⸠stigate biruin¸ tele. Vigilen¸ ta continu˘ a este pre¸ tul siguran¸ tei. Leg˘ amântul Domnului este pentru binele sfin¸ tilor Lui. Fiecare trebuie s˘ a-¸ si descopere punctele slabe ale caracterului s ¸i s˘ a se p˘ azeasc˘ a din r˘ asputeri. Aceia care au fost înmormânta¸ ti cu Hristos în ˘ nou˘ botez, s ¸i au înviat asemeni Lui, s-au angajat s˘ a tr˘ aiasc˘ a o via¸ ta a. „Dac˘ a deci a¸ ti înviat împreun˘ a cu Hristos, s˘ a umbla¸ ti dup˘ a lucrurile de sus, unde Hristos s ¸ade la dreapta lui Dumnezeu. Gândi¸ ti-v˘ a la lucrurile de sus, nu la cele de pe p˘ amânt. C˘ aci voi a¸ ti murit, s ¸i via¸ ta voastr˘ a este ascuns˘ a în Hristos, în Dumnezeu. Când Se va ar˘ ata Hristos în via¸ ta voastr˘ a, atunci v˘ a ve¸ ti ar˘ ata s ¸i voi împreun˘ a cu El în slav˘ a.“ (Christ’s Object Lessons, 3, 1-4). Tân˘ arul cre¸ stin trebuie înv˘ a¸ tat s˘ a poarte responsabilit˘ a¸ tile cu inim˘ a viteaz˘ as ¸i mân˘ a binevoitoare. El trebuie s˘ a se obi¸ snuiasc˘ a s˘ a

Un avertisment

203

˘ cu r˘ înfrunte încerc˘ arile din via¸ ta abdare, curaj s ¸i demnitate, s ¸i s˘ a se conformeze acelor obiceiuri care-l vor face capabil s˘ a c⸠stige cununa biruin¸ tei. Nu este un alt timp mai favorabil ca acesta pentru a cunoa¸ ste puterea harului mântuitor al lui Hristos s ¸i pentru a fi supus principiilor Legii sfinte. Oriunde, în providen¸ ta Sa, v-ar fi a¸ sezat Dumnezeu, El v˘ a va sus¸ tine. „Si ¸ puterea ta s˘ a¸ tin˘ a cât zilele tale“ (Deuteronom 33, 25). [259]

Capitolul 35 — Marele educator
Hristos a fost cel mai mare educator pe care lumea L-a cunoscut vreodat˘ a. El a venit pe acest p˘ amânt pentru a r˘ aspândi razele str˘ alucitoare ale adev˘ arului, pentru ca oamenii s˘ a poat˘ a primi calificarea pentru cer. „Eu pentru aceasta M-am n˘ ascut s ¸i am venit în lume“, declar˘ a El, „ca s˘ a m˘ arturisesc despre adev˘ ar.“ (Ioan 18, 37). El a venit pentru a ne descoperi caracterul Tat˘ alui, pentru ca oamenii s˘ a poat˘ a fi condu¸ si spre închinare Lui în spirit s ¸i în adev˘ ar. ˘ tor divin era cunoscut˘ Nevoia omului de un Înv˘ a¸ ta a în cer. Mila s ¸i simpatia lui Dumnezeu pentru fiin¸ tele omene¸ sti c˘ azute s ¸i legate în robia lui Satana nu s-au diminuat niciodat˘ a, iar atunci când s-a împlinit vremea, El L-a trimis pe Fiul S˘ au. Cel desemnat în consiliul ˘ tor al omului. Marea bun˘ ˘a cerului a venit pe p˘ amânt ca Înv˘ a¸ ta avoin¸ ta lui Dumnezeu L-a oferit pe Isus lumii s ¸i, pentru a întâmpina nevoile naturii umane, El a luat asupra Sa aceast˘ a natur˘ a. Spre uimirea o¸ stirii cere¸ sti, Cuvântul cel ve¸ snic a venit în aceast˘ a lume ca un prunc neajutorat. Preg˘ atit deplin, El a p˘ ar˘ asit cur¸ tile împ˘ ar˘ ate¸ sti s ¸i, în chip tainic, S-a contopit cu natura uman˘ a dec˘ azut˘ a. „Si ¸ Cuvântul S-a f˘ acut trup s ¸i a locuit printre noi“. (Ioan 1, 14). Când a p˘ ar˘ asit locul S˘ au prea înalt, Isus ar fi putut lua asupra Sa orice natur˘ a ar fi vrut. Dar m˘ arirea s ¸i rangul nu au însemnat nimic pentru El s ¸i astfel a ales cea mai umil˘ a condi¸ tie. În via¸ ta Sa, n-a fost loc pentru confort, lux ori satisfacere de sine. Adev˘ arul de origine cereasc˘ a trebuia s˘ a fie tema Lui. El avea de sem˘ anat adev˘ arul în [260] lume s ¸i a tr˘ ait în a¸ sa fel, încât s˘ a poat˘ a fi la dispozi¸ tia tuturor. Faptul c˘ a, în timpul copil˘ ariei, Isus avea s˘ a creasc˘ a în în¸ telepciune s ¸i s˘ a fie tot timpul pl˘ acut înaintea lui Dumnezeu s ¸i înaintea oamenilor nu era de mirare, pentru c˘ a acestea se întâmplau în conformitate cu chemarea Sa divin˘ a. El nu Si-a ¸ c˘ autat educa¸ tia în s ¸colile ˘ torul S˘ „rabinilor“, pentru c˘ a Dumnezeu era Înv˘ a¸ ta au. Pe m˘ asur˘ a ce se dezvolta, El continua s˘ a creasc˘ a în în¸ telepciune. El se dedica sârguincios studiului Scripturilor, s ¸tiind c˘ a acestea erau pline de o ˘ tur˘ înv˘ a¸ ta a inestimabil˘ a. Isus era credincios în achitarea îndatoriri204

Marele educator

205

lor, în cadrul c˘ aminului din care f˘ acea parte; iar orele timpurii ale dimine¸ tii, în loc s˘ a le petreac˘ a în pat, adeseori Îl g˘ aseau într-un loc retras, cercetând Scripturile s ¸i rugându-Se Tat˘ alui ceresc. Toate profe¸ tiile referitoare la lucrarea s ¸i intermedierea Sa Îi erau cunoscute, mai ales cele în leg˘ atur˘ a cu umilirea, isp˘ as ¸irea s ¸i mijloci˘ înaintea Sa rea. Obiectivul tr˘ airii Lui pe p˘ amânt era în permanen¸ ta s ¸i El era bucuros la gândul c˘ a scopul de gra¸ tie al lui Dumnezeu avea s˘ a se realizeze prin El. ˘ tura lui Isus, s-a spus: „Si Despre înv˘ a¸ ta ¸ gloata cea mare Îl asculta cu pl˘ acere“ (Marcu 12, 37); „Niciodat˘ a n-a vorbit vreun om ca omul acesta“ (Ioan 7, 46) declarau ofi¸ terii trimi¸ si s˘ a-L aresteze. Cuvintele Sale îi mângâiau, îi înt˘ areau s ¸i îi binecuvântau pe aceia care doreau pacea pe care numai El o putea da. În cuvintele Sale, era ceva care îi ridica pe ascult˘ atori la un înalt nivel de gândire s ¸i ac¸ tiune. Dac˘ a ˘ ceilor de azi, în locul cuvintelor aceste cuvinte ar fi spuse înv˘ a¸ ta omene¸ sti, am vedea semne ale unei inteligen¸ te superioare, o mai limpede în¸ telegere a lucrurilor cere¸ sti, o mai profund˘ a cunoa¸ stere a [261] ˘ de cre¸ lui Dumnezeu, o via¸ ta stin mai curat˘ as ¸i mai viguroas˘ a. Ilustra¸ tiile lui Hristos erau luate din aspectele de zi cu zi s ¸i, de¸ si simple, con¸ tineau o minunat˘ a adâncime a semnifica¸ tiei — p˘ as˘ arile cerului, florile câmpului, s˘ amân¸ ta germinând, p˘ astorul s ¸i oile sale. Cu toate acestea, El ilustra adev˘ arul ve¸ snic. Si, ¸ ori de câte ori ascult˘ atorii S˘ ai vedeau aceste lucruri, î¸ si aminteau de cuvintele Lui. Astfel, adev˘ arul devenea o realitate vie pentru ei — imaginile din natur˘ as ¸i ˘ tura Mântuitorului. ocupa¸ tiile zilnice le aminteau permanent de înv˘ a¸ ta Isus folosea întotdeauna un limbaj simplu, de¸ si cuvintele Lui probau o cunoa¸ stere profund˘ a. Felul S˘ au de a înv˘ a¸ ta ar trebui urmat de profesorii de azi. Adev˘ arurile spirituale trebuie întotdeauna prezentate într-un limbaj simplu, pentru a fi în¸ telese s ¸i a-¸ si g˘ asi locul în inimi. A¸ sa vorbea Isus mul¸ timilor care se îngr˘ am˘ adeau în preajma Lui s ¸i to¸ ti, înv˘ a¸ ta¸ ti sau neînv˘ a¸ ta¸ ti, puteau s˘ a în¸ teleag˘ a lec¸ tiile Lui. ˘ tura trebuie s˘ În oricare s ¸coal˘ a, înv˘ a¸ ta a fie predat˘ a în a¸ sa fel, ˘ tura lui Hristos. Folosirea încât s˘ a fie u¸ sor în¸ teleas˘ a, cum era înv˘ a¸ ta unor fraze lungi na¸ ste confuzie s ¸i eclipseaz˘ a frumuse¸ tea gândului prezentat. Este nevoie de profesori care s˘ a se apropie de elevi, dându˘ tur˘ le înv˘ a¸ ta a clar˘ a, ilustrând cele spirituale cu lucruri din natur˘ as ¸i întâmpl˘ ari obi¸ snuite ale vie¸ tii cotidiene.

206

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Biblia ni-L descoper˘ a pe Hristos ca P˘ astorul cel Bun, care-Si ¸ [262] caut˘ a neobosit oaia pierdut˘ a. Într-un stil caracteristic, El îi ajuta pe to¸ ti cei care aveau nevoie de ajutor. Cu o gra¸ tie blând˘ as ¸i curtenitoare, El se ocupa de sufletele bolnave de p˘ acat, aducându-le vindecare s ¸i înt˘ arire. Simplitatea s ¸i seriozitatea cu care se adresa celor în nevoie Îi aureola fiecare cuvânt. El θ si proclama solia de pe vârful muntelui, din barca pescarului, din pustie, de la marea r˘ aspântie de drumuri. Oriunde afla oameni gata s˘ a-L asculte, Isus era preg˘ atit s˘ a le deschid˘ a vistieria adev˘ arului. El participase la s˘ arb˘ atorile anuale ale na¸ tiunii iudaice s ¸i vorbea mul¸ timilor absorbite de ceremonialul exterior despre lucrurile cere¸ sti, aducându-le în vedere ve¸ snicia. ˘ a Mântuitorului a fost caracterizat˘ Întreaga via¸ ta a printr-o bun˘ a˘ dezinteresat˘ voin¸ ta as ¸i prin frumuse¸ tea sfin¸ teniei. El este modelul nostru de bun˘ atate. De la începutul lucr˘ arii Sale, oamenii au pornit s˘ a în¸ teleag˘ a mai limpede caracterul lui Dumnezeu. El θ si exem˘ turile prin propria via¸ ˘ . Isus v˘ ˘ f˘ plifica înv˘ a¸ ta ta adea perseveren¸ ta ar˘ a ˘ f˘ înc˘ ap˘ a¸ tânare, bun˘ avoin¸ ta ar˘ a sl˘ abiciune, blânde¸ te s ¸i simpatie f˘ ar˘ a sentimentalism. El era foarte sociabil, având totu¸ si acea rezerv˘ a care descuraja familiarismul. Cump˘ atarea Lui nu conducea niciodat˘ a la bigotism sau austeritate. El nu se potrivea lumii, dar era atent la nevoile celor mai de pe urm˘ a oameni. „Cine este acesta, care vine din Edom, din Bo¸ tra, în haine ro¸ sii, în haine str˘ alucitoare s ¸i calc˘ a mândru, în plin˘ atatea puterii Lui?“ (Isaia 63, 1). Iar r˘ aspunsul vine cu asigurarea: „Si ¸ f˘ ar˘ a îndoial˘ a, mare este taina evlaviei Cel ce a fost ar˘ atat în trup a fost dovedit neprih˘ anit în Duhul, a fost v˘ azut de îngeri, a fost propov˘ aduit printre neamuri, [263] a fost crezut în lume, a fost în˘ al¸ tat în slav˘ a.“ (1 Timotei 3, 16). „El, m˘ acar c˘ a avea chipul lui Dumnezeu, totu¸ si n-a crezut ca un lucru de apucat s˘ a fie deopotriv˘ a cu Dumnezeu, ci S-a dezbr˘ acat pe Sine Însu¸ si s ¸i a luat un chip de rob, f˘ acându-Se asemenea oamenilor. La înf˘ a¸ ti¸ sare a fost g˘ asit ca un om, S-a smerit s ¸i S-a f˘ acut ascult˘ ator pân˘ a la moarte, s ¸i înc˘ a moarte de cruce. De aceea s ¸i Dumnezeu L-a în˘ al¸ tat nespus de mult, s ¸i I-a dat Numele care este mai pe sus de orice nume; pentru ca, în Numele lui Isus, s˘ a se plece orice genunchi al celor din ceruri, pe de p˘ amânt s ¸i de sub p˘ amânt, s ¸i orice limb˘ a s˘ a m˘ arturiseasc˘ a, spre slava lui Dumnezeu Tat˘ al, c˘ a Isus Hristos este Domnul.“ (Filipeni 2,6-11).

Marele educator

207

˘s Educatorii pot ob¸ tine eficien¸ ta ¸i putere numai lucrând a¸ sa cum ˘ în a lucrat Isus. Atunci când El este cea mai puternic˘ a influen¸ ta via¸ ta lor, ei vor avea succes în eforturile pe care le fac. Ei se vor ridica pe în˘ al¸ timi pe care înc˘ a nu le-au atins. θ si vor da seama de sacralitatea lucr˘ arii ce le-a fost încredin¸ tat˘ as ¸i, plini de Duhul Sfânt, ˘ de salvare a celor p˘ vor fi anima¸ ti de aceea¸ si dorin¸ ta ac˘ ato¸ si, care L-a animat s ¸i pe Isus. Si, ¸ prin via¸ ta lor de consacrare s ¸i devotare, elevii lor vor fi condu¸ si la picioarele Mântuitorului. Elevii nu-¸ si pot permite s˘ a a¸ stepte pân˘ a ce educa¸ tia lor va fi considerat˘ a complet˘ as ¸i apoi s˘ a foloseasc˘ a spre binele altora ceea ce au primit. F˘ ar˘ a aceasta, oricât ar studia ei, oricât de multe cuno¸ stin¸ te [264] ar avea, educa¸ tia le-ar fi incomplet˘ a.

Capitolul 36 — Disciplina cre¸ stin˘ a
Lucrul cu mintea oamenilor este cea mai delicat˘ a misiune încre˘ din¸ tat˘ a vreodat˘ a muritorilor, s ¸i educatorii au nevoie în permanen¸ ta de ajutorul Duhului Sfânt pentru a-¸ si putea face treaba a¸ sa cum se cuvine. Printre tinerii care frecventeaz˘ as ¸coala noastr˘ a se va g˘ asi o diversitate de caractere s ¸i educa¸ tii. Educatorul va întâlni impulsivitate, lips˘ a de r˘ abdare, mândrie, egoism, îngâmfare. Unii dintre ei au tr˘ ait, poate, într-un mediu de asprime s ¸i constrângere arbitrar˘ a, care a dezvoltat în ei un spirit înc˘ ap˘ a¸ tânat s ¸i negativist. Al¸ tii au fost trata¸ ti cu r˘ asf˘ a¸ t, fiindu-le permis de c˘ atre p˘ arin¸ tii lor s˘ a urmeze propriile înclina¸ tii. Defectele lor au fost scuzate pân˘ a ce caracterul le-a fost deformat. Pentru a avea succes în lucrul cu aceste mentalit˘ a¸ ti diferite, educatorul trebuie s˘ a aib˘ a mult tact s ¸i mult˘ a fine¸ te în ac¸ tiune, precum s ¸i fermitate în conducere. Adeseori, vor fi manifestate antipatie s ¸i ˘ de bunele rânduieli. Unii vor fi ingenio¸ chiar dispre¸ t fa¸ ta si în evitarea ˘ dispre¸ ˘ pedepselor, în timp ce al¸ tii vor afi¸ sa o indiferen¸ ta tuitoare fa¸ ta ˘ de urm˘ arile gre¸ selii lor. Toate acestea reclam˘ a r˘ abdare, îng˘ aduin¸ ta s ¸i în¸ telepciune din partea celor c˘ arora li s-a încredin¸ tat educarea tinerilor. Partea elevului Scolile ¸ noastre au fost înfiin¸ tate pentru ca, în ele, tinerii s˘ a poat˘ a înv˘ a¸ ta ascultarea de Dumnezeu s ¸i de Legea Lui, s ¸i s˘ a poat˘ a deveni ap¸ ti pentru slujire. Regulile pentru conduita elevilor în s ¸coal˘ a sunt [265] necesare s ¸i ei trebuie s˘ a se comporte în conformitate cu aceste reguli. Nici unul nu trebuie s˘ a cread˘ a c˘ a, dac˘ a acas˘ a i-a fost permis s˘ a dicteze, poate dicta s ¸i la s ¸coal˘ a. S˘ a presupunem c˘ a s-ar îng˘ adui a¸ sa ceva. Cum ar putea atunci tinerii s˘ a fie preg˘ ati¸ ti ca misionari? Orice tân˘ ar intrat în vreuna dintre s ¸colile noastre trebuie s˘ a se supun˘ a disciplinei. Aceia care refuz˘ a s˘ a respecte regulile trebuie s˘ a se întoarc˘ a acas˘ a.

208

Disciplina cre¸ stin˘ a

209

Educatorii trebuie s˘ a-¸ si lege elevii de inima lor cu firul iubirii, al blânde¸ tii s ¸i al disciplinei riguroase. Dragostea s ¸i blânde¸ tea nu sunt bune la nimic, dac˘ a nu sunt asociate cu disciplina despre care Dumnezeu a spus c˘ a trebuie p˘ astrat˘ a. Tinerii vin la s ¸coal˘ a pentru a fi disciplina¸ ti în vederea slujirii, preg˘ ati¸ ti pentru cea mai bun˘ a folosire a capacit˘ a¸ tilor lor. Dac˘ a ei vin hot˘ ar⸠ti s˘ a coopereze cu profesorii lor, s ¸coala le va fi mult mai util˘ a decât dac˘ a s-ar abandona tendin¸ tei de a fi împotrivitori s ¸i neascult˘ atori. Elevii trebuie s˘ a le acorde profesorilor simpatia s ¸i colaborarea lor. S˘ a se apuce strâns de bra¸ tul puterii divine, hot˘ ar⸠ti s˘ a nu se abat˘ a de la calea datoriei. S˘ a-¸ si ¸ tin˘ a în frâu obiceiurile rele s ¸i s˘ a-¸ si exercite influen¸ ta spre bine. S˘ a nu uite c˘ a succesul s ¸colii depinde de consacrarea lor, de sfin¸ tenia lor, de influen¸ ta pe care se simt datori s˘ a o exercite. S˘ a-¸ si fixeze un standard înalt s ¸i s˘ a fie hot˘ ar⸠ti a-l atinge. Iar atunci când li se cere s˘ a se împotriveasc˘ a regulilor s ¸colii, s˘ a r˘ aspund˘ a cu un categoric NU. Partea educatorului Orice educator are propriile sale tr˘ as˘ aturi de caracter gre¸ site, asupra c˘ arora trebuie s˘ a vegheze, pentru ca vr˘ ajma¸ sul s˘ a nu-l foloseasc˘ a drept un agent de distrugere a sufletelor. Siguran¸ ta educatorului st˘ a ˘ la aceast˘ în înv˘ a¸ tarea zilnic˘ a în s ¸coala lui Hristos. Cel ce înva¸ ta a [266] s ¸coal˘ a va fi ascuns în Isus s ¸i va ¸ tine minte c˘ a, lucrând cu elevii Lui, lucreaz˘ a cu o mo¸ stenire cump˘ arat˘ a cu sânge. Mâna modelatoare a lui Dumnezeu îi va pl˘ asmui în caracter o imagine divin˘ a. ˘ de cei care gre¸ Fa¸ ta sesc, trebuie s˘ a fie aplicate metodele lui Hristos. M˘ asurile neîn¸ telepte, manifestarea unei necuvenite severit˘ a¸ ti din partea profesorului, pot s˘ a-l împing˘ a pe elev pe terenul lui Satana. Fiii risipitori au fost îndep˘ arta¸ ti din Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu de necre¸ stinismul unora dintre cei ce se pretind cre¸ stini. „Dar pentru oricine va face s˘ a p˘ ac˘ atuiasc˘ a pe unul din ace¸ sti micu¸ ti care cred în Mine“, spune Isus, „ar fi mai de folos s˘ a i se atârne de gât o piatr˘ a mare de moar˘ as ¸i s˘ a fie înecat în adâncul m˘ arii.“ (Matei 18, 6). Mai bine s˘ a nu fii decât s˘ a tr˘ aie¸ sti zilnic f˘ ar˘ a a avea acea iubire pe care Isus a recomandat-o pentru copiii S˘ ai. Firea cre¸ stinului nu este egoist˘ a, lipsit˘ a de simpatie, rece. Ea p˘ atrunde în sentimentele celor asalta¸ ti de ispit˘ as ¸i-l ajut˘ a pe cel c˘ azut s˘ a fac˘ a din încercare o treapt˘ a spre mai sus. Educatorul cre¸ stin se va

210

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

ruga cu s ¸i pentru elevul care gre¸ se¸ ste s ¸i nu se va mânia pe el. El nu îi va vorbi aspru, descurajând astfel un suflet aflat în lupt˘ a cu puterile întunericului. El î¸ si va în˘ al¸ ta inima c˘ atre Dumnezeu pentru ajutor s ¸i îngerii vor veni s ¸i-l vor sprijini în ridicarea standardului contra vr˘ ajma¸ sului. Astfel, în loc s˘ a-l priveze de ajutor pe tân˘ arul gre¸ sit, el [267] va fi capabil s˘ a c⸠stige un suflet pentru Hristos. Prezentarea public˘ a a gre¸ selii O mare aten¸ tie trebuie dovedit˘ a în ceea ce prive¸ ste ar˘ atarea în public a gre¸ selilor elevilor. A i se face public˘ a abaterea este dureros ˘ pentru cel gre¸ ˘ în orice privin¸ ta sit s ¸i nu prezint˘ a nici o influen¸ ta benefic˘ a asupra s ¸colii. Niciodat˘ a nu este de ajutor tân˘ arului s˘ a fie umilit în fa¸ ta colegilor s˘ ai. Asta nu rezolv˘ a nimic, ci produce ran˘ a ce poate fi mortal˘ a. Dragostea care este îndelung r˘ abd˘ atoare s ¸i blând˘ a nu va face dintr-o indiscre¸ tie o jignire de neiertat, nici capital din gre¸ selile ˘ clar c˘ altora. Scriptura înva¸ ta a acela care gre¸ se¸ ste trebuie tratat cu ˘s îng˘ aduin¸ ta ¸i compasiune. Dac˘ a este urmat˘ a calea corect˘ a, inima aparent înc˘ ap˘ a¸ tânat˘ a poate fi c⸠stigat˘ a la Isus. Dragostea Lui acoper˘ a o mul¸ time de p˘ acate. Harul S˘ au nu conduce niciodat˘ a la eviden¸ tierea gre¸ selilor cuiva, dac˘ a aceasta nu e o necesitate spre bine. Tr˘ aim într-o lume dificil˘ a, lipsit˘ a de sentiment s ¸i de bun˘ atate. Satana s ¸i îngerii lui folosesc toate mijloacele care le stau în putere pentru a distruge suflete. Binele pe care-l va face un educator elevilor s˘ ai va fi propor¸ tional cu încrederea lui în ei. Educatorul trebuie s˘ a¸ tin˘ a minte c˘ a aceia care au cel mai mult nevoie de iubire, de compasiune s ¸i de ajutor sunt chiar cei cu un comportament dezagreabil, cei necizela¸ ti, înc˘ ap˘ a¸ tâna¸ ti s ¸i ursuzi. Aceia care ne pun cel mai mult r˘ abdarea la încercare au cel mai mult nevoie de dragostea noastr˘ a. Nu trecem decât o dat˘ a prin lumea aceasta. Orice bine pe care-l putem face, s˘ a-l facem neobosit, neab˘ atut, în spiritul pe care-L avea [268] s ¸i Isus în lucrarea Sa. Cum pot elevii care se afl˘ a în mare nevoie de ajutor s˘ a fie încuraja¸ ti pentru a o apuca pe drumul bun? Numai tratându-i cu dragostea ar˘ atat˘ a de Hristos. A¸ ti putea spune c˘ a trebuie s˘ a-i trat˘ am cum merit˘ a. Dac˘ a Isus ne-ar fi tratat a¸ sa? El, Cel f˘ ar˘ a de p˘ acat, a fost tratat a¸ sa cum meritam noi, pentru ca noi, c˘ azu¸ ti s ¸i p˘ ac˘ ato¸ si, s˘ a putem fi trata¸ ti a¸ sa cum merita El. Educatori, trata¸ ti-i pe

Disciplina cre¸ stin˘ a

211

elevii vo¸ stri f˘ ar˘ a perspectiv˘ a dup˘ a cum crede¸ ti c˘ a merit˘ as ¸i atunci le ve¸ ti t˘ aia speran¸ ta s ¸i v˘ a ve¸ ti strica influen¸ ta. Merit˘ a? Nu, de o sut˘ a de ori nu. Apropia¸ ti-v˘ a iubitor de cel care are nevoie de ajutorul vostru s ¸i ve¸ ti salva un suflet de la moarte, prevenind o mul¸ time de p˘ acate. Exmatricularea elevilor Mare aten¸ tie trebuie avut˘ a în problema exmatricul˘ arii elevilor. Sunt cazuri când trebuie luat˘ a aceast˘ a m˘ asur˘ a. Lucrarea de a da afar˘ a din s ¸coal˘ a pe cel care îi instig˘ as ¸i pe al¸ tii la neascultare este dureroas˘ a, dar, pentru binele celorlal¸ ti elevi, uneori este necesar˘ a. Dumnezeu a v˘ azut c˘ a, dac˘ a Satana nu era exclus din cer, o¸ stirea îngerilor ar fi fost în pericol. Atunci când v˘ ad c˘ a a p˘ astra în s ¸coal˘ a pe un elev înseamn˘ a a-i expune pe ceilal¸ ti influen¸ telor r˘ aului, educatorii cu temere de Dumnezeu îl vor îndep˘ arta din s ¸coal˘ a. Dar trebuie s˘ a existe o abatere foarte grav˘ a pentru a se aplica aceast˘ a m˘ asur˘ a. ˘ a neascult˘ Când, ca o consecin¸ ta arii, pentru Adam s ¸i Eva era t˘ ai˘ , când dreptatea cerea moartea p˘ at˘ a orice speran¸ ta ac˘ atosului, Hristos S-a dat pe Sine ca jertf˘ a. „Si ¸ dragostea st˘ a nu în faptul c˘ a noi am iubit pe Dumnezeu, ci în faptul c˘ a El ne-a iubit pe noi, s ¸i a trimis pe [269] Fiul S˘ au ca jertf˘ a de isp˘ as ¸ire pentru p˘ acatele noastre“ (1 Ioan 4, 10). „Noi r˘ at˘ aceam cu to¸ tii ca ni¸ ste oi, fiecare î¸ si vedea de drumul lui; dar Domnul a f˘ acut s˘ a cad˘ a asupra Lui nelegiuirea noastr˘ a a tuturor“ (Isaia 53, 6). În lucrul cu elevii, profesorii trebuie s˘ a arate dragostea lui Hristos. F˘ ar˘ a aceast˘ a dragoste, ei vor fi aspri s ¸i dictatoriali, conducând ˘ sufletele afar˘ a din staul. Ei trebuie s˘ a fie ni¸ ste lucr˘ atori în permanen¸ ta aten¸ ti la ei în¸ si¸ si, care folosesc orice ocazie pentru a face bine celor afla¸ ti în grija lor. Profesorii nu trebuie s˘ a uite c˘ a oricare din s ¸colile noastre trebuie s˘ a fie un refugiu pentru tinerii greu ispiti¸ ti, un loc unde gre¸ selile lor vor fi în¸ telese s ¸i tratate cu r˘ abdare. Profesorii s ¸i elevii trebuie s˘ a devin˘ a mai apropia¸ ti printr-o comuniune cre¸ stin˘ a. Tinerii fac multe gre¸ seli, iar educatorul nu trebuie niciodat˘ a s˘ a uite s˘ a fie în¸ teleg˘ ator s ¸i prietenos. El niciodat˘ a nu trebuie s˘ a caute s˘ a-¸ si arate superioritatea. Cei mai buni profesori sunt aceia care sunt cei mai r˘ abd˘ atori s ¸i mai blânzi. Prin simplitatea s ¸i disponibilitatea lor de a înv˘ a¸ ta, ei î¸ si încurajeaz˘ a elevii s˘ a urce din ce în ce mai sus.

212

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Profesorii trebuie s˘ a-¸ si aminteasc˘ a de propriile lor gre¸ seli s ¸i s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a fie ceea ce doresc s˘ a devin˘ a elevii lor. În felul lor de a-i trata pe tineri, s˘ a fie în¸ telep¸ ti s ¸i plini de compasiune. S˘ a nu uite c˘ a ace¸ sti tineri au nevoie de cuvinte bune, de încurajare s ¸i de fapte de ajutor. Educatori, purta¸ ti-v˘ a cu elevii vo¸ stri precum cu ni¸ ste copii ai lui Dumnezeu, pe care El dore¸ ste s˘ a-i ajuta¸ ti în orice vreme de nevoie. Face¸ ti-vi-i prieteni. Oferi¸ ti-le dovada practic˘ aa ˘ de ei. Ajuta¸ [270] interesului vostru dezinteresat fa¸ ta ti-i la greu. Cu r˘ abdare s ¸i blânde¸ te, str˘ adui¸ ti-v˘ a s˘ a-i c⸠stiga¸ ti pentru Isus. Doar ve¸ snicia va dezv˘ alui rezultatele unui asemenea efort. Practica acord˘ arii de premii s ¸i recompense a adus mai mult necaz decât rezultate bune. Ea îl provoac˘ a pe elevul ambi¸ tios la un efort s ¸i mai mare. Cei ale c˘ aror puteri mintale sunt deja prea ˘ de puterile fizice sunt împin¸ active fa¸ ta si s˘ a abordeze materii prea dificile pentru tân˘ arul lor intelect. Examenele sunt s ¸i ele o corvoad˘ a ˘ tur˘ istovitoare pentru astfel de elevi. Mul¸ ti elevi buni la înv˘ a¸ ta a au suferit grav din punct de vedere fizic s ¸i au murit, poate, datorit˘ a efortului solicit˘ arilor de acest gen. P˘ arin¸ tii s ¸i educatorii trebuie s˘ a ˘ de asemenea pericole. fie aten¸ ti fa¸ ta Grija pentru form˘ as ¸i ceremonial ar trebui s˘ a nu consume timpul s ¸i energia care, de drept, se cuvin unor lucruri mai importante. În ˘ rii s acest veac la stric˘ aciunii, totul este afectat afi¸ sa ¸i aparen¸ telor, dar acest spirit nu trebuie s˘ a-¸ si g˘ aseasc˘ a loc în s ¸colile noastre. Noi ˘ m manierele biblice, cur˘ trebuie s˘ a înv˘ a¸ ta a¸ tenia gândului, integritatea perfect˘ a. Aceasta este educa¸ tia de valoare. Dac˘ a educatorii Îl urmeaz˘ a pe Hristos s ¸i sunt modela¸ ti de Duhul Sfânt, vor fi buni, aten¸ ti s ¸i cu adev˘ arat amabili. Dac˘ a lucreaz˘ a ca pentru cer, ei vor fi doamne s ¸i domni cre¸ stini. Conduita lor aleas˘ a va fi o permanent˘ a demonstra¸ tie pentru elevii care, de¸ si la început se poate s˘ a fi fost ˘. [271] cam needuca¸ ti, vor fi zi de zi modela¸ ti de aceast˘ a influen¸ ta [272] [273]

Studiul s ¸i munca

Cei care descoper˘ as ¸tiin¸ ta s ¸i-n cea mai umil˘ a munc˘ a vor vedea în aceasta noble¸ te s ¸i frumuse¸ te s ¸i vor g˘ asi pl˘ acere în înf˘ aptuirea ei cu ˘. credincio¸ sie s ¸i eficien¸ ta

Capitolul 37 — Demnitatea muncii
În pofida a tot ce s-a spus s ¸i scris cu privire la demnitatea muncii fizice, predomin˘ a sentimentul c˘ a ea este ceva înjositor. În mintea multora, opinia general˘ a a schimbat ordinea lucrurilor s ¸i s-a ajuns la ideea c˘ a nu este potrivit ca un om care munce¸ ste cu bra¸ tele lui s˘ a-¸ si aib˘ a locul printre gentlemani. Oamenii muncesc din greu pentru a c⸠stiga bani s ¸i, posedând apoi avere, ei cred c˘ a bog˘ a¸ tia lor le va face fiii ni¸ ste gentlemani. Dar mul¸ ti dintre ace¸ stia nu reu¸ sesc s˘ a-¸ si înve¸ te fiii, a¸ sa cum ei în¸ si¸ si au fost înv˘ a¸ ta¸ ti, cu munca grea, folositoare. Ace¸ stia risipesc banii agonisi¸ ti prin munca altuia, f˘ ar˘ a a le în¸ telege valoarea, irosind un talant pe care Domnul l-a destinat s˘ a aduc˘ a mult bine. Obiectivele Domnului nu sunt s ¸i obiectivele oamenilor. El nu a pl˘ anuit ca oamenii s˘ a tr˘ aiasc˘ a în lenevie. La început, El l-a creat pe om un gentleman; dar, de¸ si era bogat în tot ceea ce-i putuse oferi Proprietarul universului, Adam nu avea s˘ a leneveasc˘ a. El n-a fost creat mai înainte de a i se putea oferi de lucru. El avea s˘ a-¸ si g˘ aseasc˘ a [274] ocupa¸ tia s ¸i fericirea în între¸ tinerea lucrurilor pe care Dumnezeu le crease s ¸i, ca r˘ aspuns la munca sa, nevoile lui urmau s˘ a fie din ˘ satisf˘ abunden¸ ta acute prin roadele gr˘ adinii Eden. Atâta vreme cât p˘ arin¸ tii no¸ stri au ascultat de Dumnezeu, munca lor în gr˘ adin˘ a a fost o pl˘ acere s ¸i p˘ amântul le oferea bog˘ a¸ tia lui. Dar când omul s-a dep˘ artat de ascultare, a fost blestemat s˘ a aib˘ a de luptat cu semin¸ tele sem˘ anate de Satana s ¸i s˘ a-¸ si c⸠stige pâinea cu sudoarea frun¸ tii. De atunci, el a trebuit s˘ a se lupte din greu contra puterii c˘ areia s ¸i-a predat voin¸ ta. Scopul lui Dumnezeu a fost acela ca, prin trud˘ a, s˘ a atenueze r˘ aul adus în lume de neascultarea omului. Prin trud˘ a, ispitele lui Satana pot fi anihilate s ¸i întinderea r˘ aului stopat˘ a. De¸ si îndeplinit˘ a cu nelini¸ ste, oboseal˘ as ¸i greu, munca este înc˘ a o surs˘ a de fericire s ¸i dezvoltare s ¸i o protec¸ tie împotriva ispitei. Rigoarea ei pune o stavil˘ a îng˘ aduin¸ tei de sine s ¸i promoveaz˘ a h˘ arnicia, puritatea s ¸i fer214

Demnitatea muncii

215

mitatea. Astfel, ea devine o parte în marele plan al lui Dumnezeu, de reabilitare a noastr˘ a. Munca fizic˘ a, contra jocurilor Sentimentul general este acela c˘ a munca fizic˘ a este degradant˘ a, în vreme ce oamenii se extenueaz˘ a la cricket, baseball sau box, f˘ ar˘ a s˘ a considere aceasta ca fiind ceva degradant. Satana se bucur˘ a când îi vede pe oameni consumându-¸ si for¸ tele fizice s ¸i mintale în ceva ce nu educ˘ a, nu este folositor s ¸i nu-i preg˘ ate¸ ste s˘ a fie o binecuvântare pentru cei care au nevoie de ajutorul lor. În vreme ce tinerii devin exper¸ ti în jocuri ce nu au o real˘ a valoare pentru ei s ¸i pentru al¸ tii, [275] Satana se joac˘ a cu via¸ ta lor, deposedându-i de talentele date de Dumnezeu s ¸i punând în loc atributele lui rele. Str˘ aduin¸ ta lui este de a-i conduce pe oameni la ignorarea lui Dumnezeu. El caut˘ a s˘ a preocupe într-atâta mintea omului, încât Dumnezeu s˘ a nu mai aib˘ a ˘ loc în gândurile lui. Satana nu dore¸ ste ca oamenii s˘ a aib˘ a cuno¸ stin¸ ta despre Creatorul lor s ¸i este foarte fericit dac˘ a reu¸ se¸ ste s˘ a-i antreneze în jocuri s ¸i competi¸ tii care în¸ seal˘ a atât de mult sim¸ turile tinerilor, încât Dumnezeu s ¸i cerul s˘ a fie uita¸ ti. Una dintre cele mai sigure protec¸ tii împotriva r˘ aului este ocupa¸ tia folositoare, în vreme ce lenevia este una dintre cele mai mari nenorociri, viciul, crima s ¸i s˘ ar˘ acia venind în urma ei. Aceia care au întotdeauna ceva de f˘ acut, care merg voio¸ si la treburile lor zilnice, sunt ni¸ ste membri folositori ai societ˘ a¸ tii. În împlinirea cu credincios ¸ie a diferitelor lucr˘ ari ce le revin, ei î¸ si fac via¸ ta o binecuvântare pentru ei s ¸i pentru al¸ tii. Munca sârguincioas˘ a îi p˘ aze¸ ste de multe dintre capcanele celui ce g˘ ase¸ ste ceva r˘ au de f˘ acut pentru mâinile inactive. O ap˘ a care st˘ a devine rea în scurt˘ a vreme, dar pârâul care curge aduce s˘ an˘ atate s ¸i veselie câmpului. Prima este simbolul leneviei, a doua este al h˘ arniciei. Preg˘ atirea practic˘ a la israeli¸ ti În planul lui Dumnezeu pentru Israel, fiecare familie avea o gospod˘ arie cu suficient teren pentru munc˘ a. Astfel, erau asigurate mijloacele s ¸i motivarea pentru a tr˘ ai folositor, activ. Abaterii oa-

216

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

menilor de la acest plan i se datoreaz˘ a, în mare parte, s˘ ar˘ acia s ¸i [276] mizeria existente azi în multe locuri. Preg˘ atirea practic˘ a era privit˘ a de israeli¸ ti ca o datorie. Fiecare tat˘ a trebuia s˘ a aib˘ a grij˘ a ca fiii s˘ ai s˘ a înve¸ te o meserie folositoare. Cei mai mari oameni ai lui Israel au fost preg˘ ati¸ ti pentru activit˘ a¸ ti practice. O cunoa¸ stere a ceea ce înseamn˘ a treburile gospod˘ are¸ sti ale so¸ tiei era considerat˘ a ceva elementar, pentru orice femeie. Iar priceperea în aceste îndeletniciri era privit˘ a ca o onoare s ¸i pentru femeile de cel mai înalt rang. Diferite meserii erau înv˘ a¸ tate în s ¸colile profe¸ tilor s ¸i mul¸ ti dintre cursan¸ ti se între¸ tineau singuri, prin munca lor. Exemplul lui Hristos Calea trudei h˘ ar˘ azite locuitorilor p˘ amântului poate fi dificil˘ as ¸i obositoare, dar ea este onorat˘ a de urmele pa¸ silor R˘ ascump˘ ar˘ atorului, ˘ . Prin sfat iar cel ce umbl˘ a pe acest drum sacru este în siguran¸ ta s ¸i exemplu, Isus a înnobilat munca folositoare. Din anii cei mai ˘ de trud˘ timpurii, El a dus o via¸ ta a. O mare parte din via¸ ta Sa pe p˘ amânt a fost petrecut˘ a în munc˘ a plin˘ a de r˘ abdare, în atelierul de tâmpl˘ arie din Nazaret. În hainele unui muncitor obi¸ snuit, Domnul vie¸ tii mergea pe str˘ azile micu¸ tei a¸ sez˘ ari în care locuia, ducându-Se s ¸i întorcându-Se la s ¸i de la modesta Lui munc˘ a. Si ¸ îngeri slujitori erau cu El atunci când mergea cot la cot cu ˘ ranii s ¸ ta ¸i muncitorii, nerecunoscut s ¸i neonorat. Pe vremea când mergea la lucru s ¸i, prin trud˘ a zilnic˘ a, participa la sus¸ tinerea economic˘ a ˘ rmul M˘ al familiei, El poseda aceea¸ si putere ca atunci când, la ¸ ta arii Galileii, a hr˘ anit, cu cinci pâini s ¸i doi pe¸ sti, cinci mii de suflete [277] fl˘ amânde. Dar El nu Si-a ¸ întrebuin¸ tat puterea divin˘ a pentru u¸ surarea poverilor s ¸i a trudei. El a luat asupra Sa natura omeneasc˘ a, cu toate sl˘ abiciunile ei s ¸i nu S-a dat înapoi de la cele mai dure încerc˘ ari ale ˘ rani, purtând zilnic haine aspre vie¸ tii de om, tr˘ aind într-o cas˘ a de ¸ ta s ¸i amestecându-Se cu oamenii de rând. El trudea zilnic, cu mâini r˘ abd˘ atoare. Exemplul S˘ au ne arat˘ a c˘ a este de datoria omului s˘ a fie muncitor s ¸i c˘ a munca este onorabil˘ a.

Demnitatea muncii

217

Rela¸ tia dintre cre¸ stinism s ¸i activit˘ a¸ tile omului Lucrurile p˘ amânte¸ sti sunt mai strâns legate de cer s ¸i se afl˘ a mai direct sub observa¸ tia lui Hristos decât î¸ si dau mul¸ ti seama. Toate inven¸ tiile bune s ¸i progresul î¸ si au originea în Cel care este minunat la sfat s ¸i foarte bun la lucru. Atingerea priceput˘ a a mâinii medicului, puterea s ¸i concentrarea lui, cunoa¸ sterea delicatului mecanism al organismului constituie în¸ telepciunea puterii divine în folosul celor care sufer˘ a. Iscusin¸ ta cu care tâmplarul î¸ si folose¸ ste sculele, puterea cu care fierarul bate pe nicoval˘ a vin de la Dumnezeu. Orice facem, oriunde suntem pu¸ si, El dore¸ ste s˘ a ne conduc˘ a ca noi s˘ a putem face o lucrare des˘ avâr¸ sit˘ a. Cre¸ stinismul s ¸i afacerile — corect în¸ telese — nu sunt dou˘ a lucruri separate; ele sunt una. Religia Bibliei trebuie s˘ a fie prezent˘ a în tot ceea ce facem s ¸i spunem. Agen¸ tii divini s ¸i umani trebuie s˘ a fie uni¸ ti în înf˘ aptuirile vremelnice, precum s ¸i în cele spirituale. Ei sunt uni¸ ti în toate activit˘ a¸ tile umane, în muncile agricole s ¸i industriale, în întreprinderile comerciale s ¸i s ¸tiin¸ tifice. Exist˘ a un remediu pentru lenevie s ¸i acesta este considerarea ei [278] drept p˘ acat, care conduce la pierzare, s ¸i apucarea de munc˘ a, folosind cu hot˘ arâre s ¸i vigoare capacit˘ a¸ tile fizice date de Dumnezeu. Singurul ˘ nefolositoare s remediu pentru o via¸ ta ¸i f˘ ar˘ a valoare este munca hot˘ arât˘ a, perseverent˘ a. Via¸ ta nu ne este dat˘ a pentru a o petrece în lenevie sau pl˘ aceri egoiste. Înainte ne sunt puse mari posibilit˘ a¸ ti. În capitalul puterii de munc˘ a, omului i s-a încredin¸ tat un pre¸ tios talant. Acesta este mai de valoare decât orice depozit bancar s ¸i ar trebui mai bine pre¸ tuit, întrucât, prin posibilit˘ a¸ tile pe care le ofer˘ a ˘ cu folos, o via¸ ˘ fericit˘ oamenilor pentru o via¸ ta ta a, el ar putea fi f˘ acut s˘ a aduc˘ a beneficii dup˘ a beneficii. Este o binecuvântare ce nu poate fi cump˘ arat˘ a cu aur sau cu argint, cu case s ¸i cu terenuri. Dumnezeu vrea ca acest talant s˘ a fie folosit în mod în¸ telept. Nimeni nu are dreptul s˘ a-l sacrifice influen¸ tei distrug˘ atoare a inactivit˘ a¸ tii. To¸ ti sunt r˘ aspunz˘ atori pentru capitalul capacit˘ a¸ tilor fizice s ¸i pentru cel al mijloacelor ce li se ofer˘ a. Cursa de alergare nu este întotdeauna c⸠stigat˘ a de cel iute, nici de cel puternic. La fel, cei silitori în afaceri nu sunt, poate, întotdeauna prosperi. Dar „mâna celor harnici îmbog˘ a¸ te¸ ste.“ Lenevia s ¸i nep˘ asarea Îl întristeaz˘ a pe Duhul Sfânt, nimicesc adev˘ arata evlavie s ¸i duc, de

218

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘, asemenea, la s˘ ar˘ acie. Pentru c˘ a „cine lucreaz˘ a cu o mân˘ a lene¸ sa s˘ ar˘ ace¸ ste.“ (Proverbe 10, 4). Munca chibzuit˘ a este un tonifiant s˘ an˘ atos pentru om. Ea îl face tare pe cel slab, bogat pe cel s˘ arac, fericit pe cel s˘ arman. Satana st˘ a la pând˘ a, gata s˘ a-i duc˘ a la pieire pe cei a c˘ aror inactivitate îi ofer˘ a ocazia s˘ a se apropie de ei sub o deghizare pl˘ acut˘ a. El nu are un succes mai mare ca atunci când se apropie de oameni, în timpul lor [279] de inactivitate. Lec¸ tiile h˘ arniciei Printre relele care deriv˘ a din bog˘ a¸ tie, una dintre cele mai mari este ideea aflat˘ a la mod˘ a, c˘ a munca este înjositoare. Profetul Ezechiel declar˘ a: „Iat˘ a care a fost nelegiuirea sorei tale, Sodoma: era îngâmfat˘ a, tr˘ aia în bel¸ sug s ¸i într-o lini¸ ste nep˘ as˘ atoare, ea s ¸i fiicele ei, s ¸i nu sprijinea mâna celui nenorocit s ¸i celui lipsit“ (Ezechiel 16,49). Ne sunt prezentate aici rezultatele leneviei care sl˘ abe¸ ste puterea min¸ tii, degradeaz˘ a sufletul s ¸i perverte¸ ste în¸ telegerea, f˘ acând un blestem din ceea ce era dat ca o binecuvântare. B˘ arbatul s ¸i femeia care ˘ precum s muncesc sunt cei ce v˘ ad ceva m˘ are¸ ts ¸i bun în via¸ ta ¸i to¸ ti cei ˘s ˘. care vor s˘ a poarte r˘ aspunderile acestei vie¸ ti cu credin¸ ta ¸i speran¸ ta Lec¸ tia esen¸ tial˘ a a vredniciei în treburile vie¸ tii de zi cu zi, trebuie înc˘ a înv˘ a¸ tat˘ a de c˘ atre mul¸ ti dintre urma¸ sii lui Hristos. Se cere mai mult˘ a gra¸ tie s ¸i o disciplin˘ a mai ferm˘ a când lucrezi pentru Dumnezeu în calitate de mecanic, negustor, avocat sau fermier, adoptând preceptele cre¸ stine în problemele obi¸ snuite ale vie¸ tii, decât atunci când lucrezi ca misionar acreditat. Este nevoie de aplomb spiritual pentru a promova religia în atelierul de lucru sau în biroul de afaceri s ¸i pentru a conforma orice tranzac¸ tie standardului Cuvântului lui Dumnezeu. Dar a¸ sa ceva cere Dumnezeu. Apostolul Pavel privea lenevia ca un p˘ acat. El a înv˘ a¸ tat meseria de f˘ auritor de corturi, în aspectele ei mari s ¸i mici s ¸i, în timpul lucr˘ arii sale, adeseori el a practicat aceast˘ a meserie pentru a se între¸ tine, pe [280] el s ¸i pe al¸ tii. El nu privea ca fiind o pierdere timpul astfel petrecut. Lucrând corturi, apostolul avea acces la o clas˘ a de oameni, la care altfel nu putea ajunge. El ar˘ ata asocia¸ tilor lui c˘ a priceperea în domeniul meseriei lor este un dar de la Dumnezeu. El îi înv˘ a¸ ta pe oameni c˘ a,

Demnitatea muncii

219

în truda zilnic˘ a, Dumnezeu trebuie onorat. Mâinile sale trudite nu-i afectau cu nimic t˘ aria apelurilor de slujitor al Evangheliei. Dumnezeu a desemnat ca to¸ ti oamenii s˘ a fie muncitori. În truda lui, un animal de povar˘ a r˘ aspunde mai bine menirii lui decât un om lene¸ s. Dumnezeu este un lucr˘ ator necontenit. Îngerii sunt lucr˘ atori — lucr˘ atori ai lui Dumnezeu pentru copiii oamenilor. Aceia care a¸ steapt˘ a un cer al inactivit˘ a¸ tii vor fi dezam˘ agi¸ ti, pentru c˘ a în organizarea de acolo nu este loc pentru lenevie. Dar este f˘ ag˘ aduit˘ a odihn˘ a pentru cei trudi¸ ti s ¸i împov˘ ara¸ ti. Robul credincios este acela care va fi binevenit, din slujirea lui în bucuria St˘ apânului s˘ au. El î¸ si va lep˘ ada cu bucurie armura s ¸i va uita tumultul b˘ at˘ aliei, în odihna slavei preg˘ atite pentru aceia care biruiesc prin crucea de pe Calvar. La tot pasul, p˘ arin¸ tii neglijeaz˘ a înv˘ a¸ tarea s ¸i antrenarea copiilor lor în munca folositoare. Tinerii sunt l˘ asa¸ ti s˘ a creasc˘ a în necunoa¸ sterea m˘ aruntelor s ¸i necesarelor îndeletniciri. Aceia care au fost astfel frustra¸ ti trebuie s˘ a se trezeasc˘ as ¸i s˘ a-¸ si asume singuri îndreptarea ˘ , ei trebuie s˘ situa¸ tiei. Dac˘ a a¸ steapt˘ a s˘ a reu¸ seasc˘ a cumva în via¸ ta a g˘ aseasc˘ a o motiva¸ tie folosirii cu efect a resurselor lor fizice, date de [281] Dumnezeu.

Capitolul 38 — Cuvinte de sfat
Intr˘ a în orânduiala lui Dumnezeu ca resursele fizice, precum s ¸i cele intelectuale, s˘ a fie puse la treab˘ a; dar caracterul exerci¸ tiului fizic abordat trebuie s˘ a fie în perfect˘ a armonie cu lec¸ tiile date de Isus ucenicilor S˘ ai. Acele lec¸ tii trebuie astfel exemplificate în via¸ ta cre¸ stinilor, încât, în întreaga activitate a educatorilor s ¸i elevilor s˘ ai, agen¸ tii cerului s˘ a nu poat˘ a spune despre ei c˘ a sunt „iubitori de pl˘ aceri“. Aceasta este starea actual˘ a a multora: „Iubitori mai mult de pl˘ aceri decât iubitori de Dumnezeu“ (2 Timotei 3, 4). Astfel, Satana s ¸i îngerii lui î¸ si întind capcanele pentru suflete. El lucreaz˘ a la mintea profesorilor s ¸i elevilor pentru a-i face s˘ a se angajeze în activit˘ a¸ ti s ¸i jocuri ce vor deveni puternic acaparatoare s ¸i care sunt de natur˘ a s˘ a înt˘ areasc˘ a pasiunile josnice s ¸i s˘ a dea na¸ stere la pofte s ¸i dorin¸ te rele, ce vor contracara ac¸ tiunile Duhului lui Dumnezeu asupra inimii omului. To¸ ti profesorii din s ¸coal˘ a trebuie s˘ a profeseze o schimbare de direc¸ tie a ocupa¸ tiilor. Dumnezeu ne-a ar˘ atat ce sens trebuie s˘ a aib˘ a aceast˘ a schimbare — o lucrare practic˘ a, folositoare. Dar mul¸ ti sau ab˘ atut de la planul lui Dumnezeu pentru a da curs n˘ ascocirilor omene¸ sti, în detrimentul vie¸ tii spirituale. Distrac¸ tiile contracareaz˘ a mai mult ca orice altceva lucrarea Duhului lui Dumnezeu, s ¸i El Se mâhne¸ ste. ˘ religioas˘ Acei educatori care nu au o experien¸ ta a progresiv˘ a, care ˘ lec¸ [282] nu înva¸ ta tii zilnice în s ¸coala lui Isus, pentru a putea fi exemple pentru turm˘ a, ci î¸ si consider˘ a salariul drept principalul interes, nu sunt potrivi¸ ti pentru solemna postur˘ a pe care o au. „Lua¸ ti seama dar la voi în¸ siv˘ a“, spune Cuvântul lui Dumnezeu, „¸ si la toat˘ a turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca s˘ a p˘ astori¸ ti Biserica Domnului pe care a c⸠stigat-o cu Însu¸ si sângele S˘ au.“ „P˘ astori¸ ti turma lui Dumnezeu, care este sub paza voastr˘ a, nu de sil˘ a, ci de bun˘ avoie, dup˘ a voia lui Dumnezeu; nu pentru un c⸠stig mâr¸ sav, ci cu lep˘ adare de sine“ (Faptele Apostolilor 20, 28; 1 Petru 5, 2). Aceste cuvinte sunt pentru profesorii din s ¸colile noastre, înfiin¸ tate dup˘ a 220

Cuvinte de sfat

221

cum a rânduit Dumnezeu, conform modelului s ¸colilor profe¸ tilor, pentru a oferi cunoa¸ sterea la un înalt standard, neamestecând zgura cu argintul. Dar idei false s ¸i practici incorecte întineaz˘ a ceea ce ar ˘ p˘ trebui în permanen¸ ta astrat în cur˘ a¸ tenie — institu¸ tii în care iubirea s ¸i temerea de Dumnezeu ar trebui s˘ a primeze întotdeauna. Profesorii s˘ a înve¸ te zilnic lec¸ tii în s ¸coala lui Hristos. „Lua¸ ti jugul Meu asupra voastr˘ as ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti de la Mine, c˘ aci Eu sunt blând s ¸i smerit cu inima, s ¸i ve¸ ti g˘ asi odihn˘ a pentru sufletele voastre“ (Matei 11, 29). Cei care se afl˘ a sub îndrumarea Duhului lui Dumnezeu, sub Legea lui Hristos, vor fi exemple pentru turm˘ a. Si, ¸ când Marele P˘ astor va veni, ace¸ stia vor primi cununa vie¸ tii, care nu se ve¸ steje¸ ste: „Tot a¸ sa s ¸i voi, tinerilor, fi¸ ti supu¸ si celor b˘ atrâni. Si ¸ to¸ ti în leg˘ aturile voastre, s˘ a fi¸ ti împodobi¸ ti cu smerenie. C˘ aci, «Dumnezeu st˘ a împotriva celor mândri, dar celor smeri¸ ti le d˘ a har». Smeri¸ ti-v˘ a dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea Lui, El s˘ a v˘ a [283] înal¸ te.“ (1 Petru 5, 5-6). Orice în˘ al¸ tare de sine are ca rezultat natural un caracter cu care Dumnezeu nu poate fi de acord. Lucra¸ ti s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti. Lucra¸ ti ca Isus s ¸i atunci nu ve¸ ti mai lucra potrivit slabei voastre priceperi, ci ve¸ ti avea cooperarea divinului. „Fi¸ ti treji s ¸i veghea¸ ti! Pentru c˘ a potrivnicul vostru, diavolul, d˘ a târcoale ca un leu care r˘ acne¸ ste s ¸i caut˘ a pe cine s˘ a înghit˘ a“ (Versetul 8). El este prezent acolo unde v˘ a juca¸ ti, urm˘ arindu-v˘ a distrac¸ tiile s ¸i acaparând orice suflet pe care îl g˘ ase¸ ste f˘ ar˘ a ap˘ arare, sem˘ anând în inimi s˘ amân¸ ta sa s ¸i ob¸ tinând astfel controlul asupra min¸ tii oamenilor. El este prezent la orice activitate din clas˘ a. Acei cursan¸ ti care îng˘ aduie ca mintea s˘ a le fie puternic excitat˘ a de jocuri, ˘ tura, sfatul s nu se afl˘ a în cea mai bun˘ a dispozi¸ tie de a primi înv˘ a¸ ta ¸i mustrarea, care sunt cele mai importante pentru ei. Exerci¸ tiul fizic a fost eviden¸ tiat de Dumnezeul în¸ telepciunii. În fiecare zi, ar trebui s˘ a consacr˘ am câteva ore educa¸ tiei în domeniul muncii cu folos, ce îi va ajuta pe elevi s˘ a înve¸ te îndeletnicirile practice ale vie¸ tii, esen¸ tiale pentru to¸ ti tinerii no¸ stri. Este nevoie ca oricine, din oricare s ¸coal˘ a sau institu¸ tie a noastr˘ a, s˘ a fie, precum Daniel, într-o atât de strâns˘ a leg˘ atur˘ a cu Izvorul întregii în¸ telepciuni, încât s˘ a devin˘ a capabil s˘ a ating˘ a cel mai înalt ˘ . Dragostea s standard, în orice privin¸ ta ¸i temerea de Dumnezeu st˘ a˘ de teau înaintea lui Daniel s ¸i, con¸ stient de responsabilitatea fa¸ ta

222

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Dumnezeu, el î¸ si exersa toate capacit˘ a¸ tile pentru a r˘ aspunde, pe cât ˘ tor. Cei patru copii evrei posibil, grijii iubitoare a Marelui Înv˘ a¸ ta [284] aveau s˘ a nu îng˘ aduie ca egoismul s ¸i iubirea de distrac¸ tii s˘ a le acapareze clipele perioadei de aur a vie¸ tii lor. Ei au lucrat cu o inim˘ a ˘s plin˘ a de voin¸ ta ¸i o minte matur˘ a. Acest standard înalt poate fi atins de orice tân˘ ar cre¸ stin. Lucr˘ atorii no¸ stri — pastori, educatori, medici, directori — trebuie s˘ a nu uite c˘ a li se cere s˘ a coopereze cu Isus, s˘ a-I asculte îndrum˘ arile, s˘ a-I urmeze c˘ al˘ auzirea. La orice or˘ a, ei trebuie s˘ a cear˘ a s ¸i s˘ a primeasc˘ a putere de sus. Ei trebuie s˘ a se men¸ tin˘ a necontenit pe linia iubirii Mântuitorului, a bunelor Lui rezultate, a vegherii s ¸i blânde¸ tii Lui. Ei trebuie s˘ a-L considere p˘ astorul s ¸i preotul sufletelor lor. Atunci vor avea simpatia s ¸i sprijinul îngerilor din cer. Hristos va fi bucuria s ¸i comoara fericirii lor. Inima le va fi condus˘ a de Duhul Sfânt s ¸i vor avea o cunoa¸ stere a adev˘ arului pe care cre¸ stinii cu numele nu o pot ob¸ tine niciodat˘ a. Noi nu în¸ telegem nici pe jum˘ atate semnifica¸ tia lec¸ tiilor Mântuitorului, nu ne d˘ am seama cât de mult înseamn˘ a acestea pentru fiin¸ tele create de El. El îi iube¸ ste pe oameni. V˘ a întreba¸ ti cât de mult îi iube¸ ste? Privi¸ ti Calvarul. Dar grijile s ¸i interesele p˘ amânte¸ sti ascund vederii noastre lucrurile de origine cereasc˘ a, astfel încât importan¸ ta lor nu este în¸ teleas˘ a. Dac˘ a pastorii s ¸i educatorii ar avea un mai adânc sim¸ t al nevoii lor spirituale, atunci s ¸i-ar aborda lucrarea plini de con¸ stii¸ ta caracterului sacru al misiunii încredin¸ tate lor, iar ˘ mai sfânt˘ [285] în bisericile s ¸i-n institu¸ tiile noastre ar exista o via¸ ta a.

Capitolul 39 — Munca fizica pentru elevi
˘ mânt, tinerilor li se deschide o u¸ ˘ spre În actualul plan de înv˘ a¸ ta sa ispit˘ a. De¸ si, în general, ei au prea multe ore de clas˘ a, au îns˘ as ¸i multe ore în care nu fac nimic. Aceste ore libere sunt, în mod frecvent, petrecute într-un mod nechibzuit Foarte mul¸ ti tineri, care au fost educa¸ ti religios acas˘ as ¸i care vin la s ¸coal˘ a relativ inocen¸ ti s ¸i virtuo¸ si, sunt corup¸ ti prin asocierea cu colegi vicio¸ si. Ei pierd respectul de sine s ¸i sacrific˘ a principiile nobile, apoi sunt gata s˘ a o apuce pe calea c˘ aderii, pentru c˘ a într-atât s ¸i-au pervertit con¸ stiin¸ ta, încât p˘ acatul nu le mai pare atât de grav. Aceste rele ar putea fi în mare parte remediate, dac˘ a studiul s ¸i munca ar putea fi împletite Unii elevi î¸ si pun tot sufletul în studiu s ¸i-¸ si concentreaz˘ a mintea asupra obiectivului ob¸ tinerii de cuno¸ stin¸ te. Ei î¸ si pun creierul la munc˘ a l˘ asând inactive puterile fizice. Astfel, creierul este suprasolicitat, iar mu¸ schii sl˘ abesc, pentru c˘ a nu sunt exersa¸ ti. Iar când devin absolven¸ ti, se va vedea c˘ a ace¸ sti tineri s ¸i-au dobândit educa¸ tia cu pre¸ tul vie¸ tii. Ei au înv˘ a¸ tat zi s ¸i noapte, an de an, ¸ tinându-¸ si mintea continuu încordat˘ a, dar nereu¸ sind s˘ a-¸ si exerseze cât trebuia mu¸ schii.... Tinerele se dedic˘ a frecvent studiului, neglijând alte ramuri ale educa¸ tiei, care sunt chiar mai importante pentru via¸ ta practic˘ a decât [286] ˘ tura c˘ înv˘ a¸ ta ar¸ tilor. Si, ¸ dup˘ a ob¸ tinerea educa¸ tiei, adeseori ele sunt nepreg˘ atite pentru ˘ . Ele s via¸ ta ¸i-au neglijat s˘ an˘ atatea, stând prea mult în˘ auntru, lipsite de aerul curat s ¸i de lumina soarelui, l˘ asate de Dumnezeu. Aceste tinere ar fi putut ie¸ si s˘ an˘ atoase din s ¸coal˘ a, dac˘ a ar fi împletit studiul lor cu muncile gospod˘ are¸ sti s ¸i cu exerci¸ tiu în aer liber. S˘ an˘ atatea este o mare comoar˘ a. Este cea mai mare bog˘ a¸ tie pe care o pot avea muritorii. Bog˘ a¸ tia, onoarea sau s ¸tiin¸ ta sunt prea scump pl˘ atite, dac˘ a se ob¸ tin prin pierderea s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Nici una dintre aceste realiz˘ ari nu poate aduce fericire, dac˘ a lipse¸ ste s˘ an˘ atatea....

223

224

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Blestemul inactivit˘ a¸ tii În multe cazuri, p˘ arin¸ tii boga¸ ti nu realizeaz˘ a importan¸ ta educ˘ arii copiilor lor în îndeletnicirile practice ale vie¸ tii la fel de bine ca în ceea ce prive¸ ste s ¸tiin¸ tele. Ei nu v˘ ad necesitatea ca, pentru binele ˘ , s˘ min¸ tii s ¸i inimii copiilor lor s ¸i pentru viitoarea lor eficien¸ ta a le asigure o bun˘ a în¸ telegere a utilit˘ a¸ tii muncii. Aceasta pentru ca, ˘, atunci când va fi cazul, ei s˘ a poat˘ a r˘ amâne într-o nobil˘ a independen¸ ta s ¸tiind cum s˘ a-¸ si foloseasc˘ a bra¸ tele. Dac˘ a au un capital al propriei lor capacit˘ a¸ ti de munc˘ a, ei nu pot fi s˘ araci, chiar dac˘ a nu au nici m˘ acar un ban. Mul¸ ti dintre cei care, în tinere¸ te, au tr˘ ait în prosperitate pot fi lipsi¸ ti mai târziu de toat˘ a bog˘ a¸ tia lor, r˘ amânând cu p˘ arin¸ ti, fra¸ ti s ¸i surori care depind acum de între¸ tinerea lor. Cât de important este atunci ca orice tân˘ ar s˘ a fie înv˘ a¸ tat s˘ a munceasc˘ a pentru a putea fi preg˘ atit pentru orice eventualitate! Bog˘ a¸ tiile sunt, într-adev˘ ar, un blestem atunci când cei ce le au le pun în calea ob¸ tinerii de c˘ atre fiii [287] s ¸i fiicele lor a cunoa¸ sterii muncii cu folos, pentru preg˘ atirea pentru ˘ practic˘ o via¸ ta a. În multe cazuri, s˘ ar˘ acia este o binecuvântare, pentru c˘ a previne ruina tinerilor s ¸i copiilor prin inactivitate. Puterile fizice trebuie, la fel de bine ca s ¸i cele intelectuale, cultivate s ¸i dezvoltate corespunz˘ ator. Prima s ¸i necontenita grij˘ a a p˘ arin¸ tilor trebuie s˘ a fie aceea de a vedea dac˘ a fizicul copiilor lor este viguros, pentru a putea deveni oameni s˘ an˘ ato¸ si. Acest obiectiv este imposibil de atins f˘ ar˘ a exerci¸ tiu fizic. Pentru s˘ an˘ atatea lor fizic˘ as ¸i binele moral, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a munceasc˘ a. Dac˘ a vor s˘ a aib˘ a caractere curate s ¸i nobile, ei trebuie s˘ a cunoasc˘ a disciplina muncii bine organizate, care s˘ a le pun˘ a la treab˘ a mu¸ schii. Satisfac¸ tia pe care o au, v˘ azându-se folositori s ¸i consacrându-se ajutor˘ arii altora, va fi cea mai s˘ an˘ atoas˘ a pl˘ acere de care se pot bucura. P˘ arin¸ ti, inactivitatea este cel mai mare blestem care a venit vreodat˘ a peste tineri. Fiicele voastre nu trebuie l˘ asate s˘ a întârzie diminea¸ ta în pat, dormind pre¸ tioasele ore pe care Dumnezeu li le-a acordat pentru a fi folosite în cele mai bune scopuri s ¸i pentru care vor avea s˘ a-I dea socoteal˘ a. Purtând singur˘ a poverile pe care ar trebui s˘ a le împ˘ art˘ as ¸easc˘ as ¸i fiicelor ei, spre binele lor prezent s ¸i viitor, mama le face acestora un mare r˘ au....

Munca fizica pentru elevi

225

Avantajele muncii fizice Exerci¸ tiul în munca din gospod˘ arie este cel mai mare avantaj pentru tinerele noastre. Munca fizic˘ a este departe de a împiedica dezvoltarea intelectului. Avantajele muncii fizice vor echilibra persoana s ¸i vor preveni suprasolicitarea min¸ tii. Efortul fizic va solicita [288] mu¸ schii s ¸i va u¸ sura creierul obosit.... Pentru o minte s˘ an˘ atoas˘ a, este nevoie de un trup s˘ an˘ atos. T˘ aria fizic˘ as ¸i cunoa¸ sterea practic˘ a a tuturor îndeletnicirilor gospod˘ are¸ sti nu vor fi niciodat˘ a un impediment pentru buna dezvoltare a intelectului; amândou˘ a, fizicul s ¸i intelectul, sunt foarte importante.... Ar fi trebuit asigurate din genera¸ tiile trecute premisele unei educa¸ tii mai largi. În asociere cu s ¸colile, ar fi trebuit s˘ a existe centre de practicarea agriculturii s ¸i ateliere de lucru. De asemenea, ar fi trebuit s˘ a existe instructori cu activit˘ a¸ tile gospod˘ are¸ sti. Si ¸ un timp din fiecare zi ar fi trebuit afectat muncii fizice, pentru ca puterile fizice s ¸i cele intelectuale s˘ a poat˘ a fi în mod egal exersate. Dac˘ a s ¸colile ar fi fost organizate dup˘ a acest plan, acum n-ar mai fi atâtea min¸ ti dezechilibrate.... O constant˘ a solicitare a creierului, în timp ce mu¸ schii sunt inactivi, sl˘ abe¸ ste nervii s ¸i creeaz˘ a elevilor o aproape incontrolabil˘ a do˘ de schimbare s rin¸ ta ¸i de distrac¸ tii palpitante. Când sunt elibera¸ ti, dup˘ a ce au fost ¸ tinu¸ ti s˘ a studieze câteva ore pe zi, ei sunt aproape s˘ albatici. Mul¸ ti dintre ei nu au fost deloc controla¸ ti acas˘ a, fiind l˘ asa¸ ti s˘ a urmeze înclina¸ tiei lor proprii s ¸i consider˘ a c˘ a obliga¸ tia orelor de studiu este un tribut greu pentru ei. Si, ¸ pentru c˘ a nu au nimic de f˘ acut dup˘ a aceste ore de studiu, Satana le sugereaz˘ a sportul s ¸i ˘ de al¸ poznele, ca variant˘ a alternativ˘ a. Influen¸ ta lor fa¸ ta ti elevi este demoralizatoare.... Dac˘ a în asociere cu s ¸colile noastre ar fi existat centre de agricultur˘ as ¸i instruire practic˘ as ¸i dac˘ a ar fi fost angaja¸ ti instructori competen¸ ti, care s˘ a-i înve¸ te pe tineri în diferitele ramuri ale s ¸tiin¸ tei s ¸i muncii, consacrând zilnic un timp pentru des˘ avâr¸ sirea min¸ tii s ¸i [289] un timp pentru munca fizic˘ a, acum am fi avut o clas˘ a mai elevat˘ a de ˘ în modelarea societ˘ tineri care s˘ a fie activi s ¸i cu o influen¸ ta a¸ tii. Mul¸ ti dintre tinerii absolven¸ ti ai unor astfel de institu¸ tii ar fi dat dovad˘ a ˘, de un caracter stabil. Ei ar fi dovedit atât de mult˘ a perseveren¸ ta

226

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

tenacitate, curaj de a dep˘ as ¸i obstacolele s ¸i principialitate, încât n-ar fi fost cl˘ atina¸ ti de influen¸ ta rea, dar popular˘ a. ˘ , care s˘ Ar fi trebuit s˘ a existe instructori cu experien¸ ta a le înve¸ te pe tinere în domeniul g˘ atitului. Apoi, ele ar fi trebuit înv˘ a¸ tate s˘ a croiasc˘ a, s˘ a coas˘ as ¸i s˘ a repare haine, devenind astfel preg˘ atite pentru nevoile practice ale vie¸ tii. Pentru tineri, ar fi trebuit s˘ a existe centre în care s˘ a poat˘ a înv˘ a¸ ta diferite meserii care s˘ a le pun˘ a la treab˘ a mu¸ schii s ¸i mintea, deopotriv˘ a. Dac˘ a tinerii n-ar putea primi decât o educa¸ tie unilateral˘ a, care dintre acestea dou˘ a este mai important˘ a, o cunoa¸ stere a s ¸tiin¸ telor, cu ˘s toate dezavantajele ei pentru via¸ ta ¸i s˘ an˘ atate, sau înv˘ a¸ tarea practic˘ a ˘ ? F˘ a unor meserii pentru via¸ ta ar˘ a ezitare, r˘ aspunsul nostru este: ˘ m la vreuna dintre aceasta din urm˘ a. Dac˘ a suntem obliga¸ ti s˘ a renun¸ ta ˘ tura c˘ ele, aceasta s˘ a fie înv˘ a¸ ta ar¸ tilor. Educa¸ tia fetelor Foarte multe fete s-au c˘ as˘ atorit s ¸i au familii, dar, practic, nu cunosc decât foarte pu¸ tin din sarcinile ce îi revin unei so¸ tii s ¸i mame. Ele s ¸tiu s˘ a citeasc˘ as ¸i s˘ a cânte la instrumente muzicale, dar nu s ¸tiu s˘ a [290] g˘ ateasc˘ a. Ele nu pot s˘ a fac˘ a o pâine bun˘ a, care este esen¸ tial˘ a pentru s˘ an˘ atatea familiei. Ele nu pot s˘ a croiasc˘ as ¸i s˘ a coas˘ a haine, pentru c˘ a niciodat˘ a n-au înv˘ a¸ tat cum. Ele privesc aceste lucruri ca fiind f˘ ar˘ a ˘s importan¸ ta ¸i, în via¸ ta casnic˘ a, sunt la fel de dependente de al¸ tii, care fac acestea pentru ele, a¸ sa cum copiii lor sunt dependen¸ ti de ˘ de neiertat fa¸ ˘ de cele mai elementare ele. Tocmai aceast˘ a ignoran¸ ta ta îndeletniciri casnice face nefericite foarte multe familii.... Echilibru între munca intelectual˘ as ¸i cea fizic˘ a Mintea unora este prea mult solicitat˘ a. Adeseori, ei î¸ si cheltuiesc inutil puterile min¸ tii. Exist˘ a, în acela¸ si timp, o alt˘ a categorie de ˘ este munca fizic˘ oameni al c˘ aror ¸ tel suprem în via¸ ta a. Ace¸ stia din urm˘ a nu-¸ si pun mintea la contribu¸ tie. Mu¸ schii lor sunt antrena¸ ti, în vreme ce creierul este privat de vigoarea lui, prin inactivitate. Dac˘ a cei ce muncesc intelectual ar prelua, într-o oarecare m˘ asur˘ a, din activitatea celor care muncesc fizic, fortificându-¸ si astfel mu¸ schii, cei ce muncesc fizic ar avea mai pu¸ tin de lucru, putând s˘ a-¸ si dedice

Munca fizica pentru elevi

227

o parte din timp cultiv˘ arii intelectuale s ¸i morale. Aceia care au obiceiuri sedentare trebuie s˘ a se apuce de exerci¸ tiu fizic, chiar dac˘ a nu au nevoie s˘ a munceasc˘ a pentru asigurarea traiului. S˘ an˘ atatea ar trebui s˘ a le fie o motiva¸ tie suficient˘ a pentru împletirea muncii fizice cu cea intelectual˘ a. Educa¸ tia moral˘ a, intelectual˘ as ¸i fizic˘ a trebuie împletite pentru a avea b˘ arba¸ ti s ¸i femei bine forma¸ ti, echilibra¸ ti. Unii pot dovedi o mare putere intelectual˘ a, în vreme ce al¸ tii sunt înclina¸ ti s˘ a se bucure mai mult de munca fizic˘ a. Amândou˘ a aceste categorii de oameni trebuie s˘ a caute s˘ a fac˘ a progrese acolo unde sunt deficitari, pentru ˘ , ca o jertf˘ a-i putea înf˘ a¸ ti¸ sa lui Dumnezeu întreaga lor fiin¸ ta a vie, [291] sfânt˘ as ¸i pl˘ acut˘ a Lui, într-o dreapt˘ a slujire.... Aceia care se mul¸ tumesc s˘ a-¸ si dedice via¸ ta în exclusivitate muncii fizice, l˘ asând ca al¸ tii s˘ a gândeasc˘ a în locul lor s ¸i s˘ a îndeplineasc˘ a ceea ce alte creiere au programat, vor avea mu¸ schi tari, dar intelectul slab. Influen¸ ta lor spre bine este mic˘ a în compara¸ tie cu ceea ce ar putea fi, dac˘ as ¸i-ar folosi creierul deopotriv˘ a cu mu¸ schii. Aceast˘ a categorie de oameni cad mai u¸ sor la atacul bolii, pentru c˘ a organismul lor nu este vitalizat de puterea electric˘ a a creierului, pentru a rezista. Oamenii cu putere fizic˘ a trebuie s˘ a înve¸ te s˘ as ¸i gândeasc˘ a pe cât muncesc, pentru a nu depinde de al¸ tii, care s˘ a le fie creier. Munca nu înjose¸ ste Exist˘ a o frecvent˘ a gre¸ seal˘ a la mul¸ ti care privesc munca fizic˘ a drept înjositoare. De aceea, tinerii sunt foarte dornici s˘ a înve¸ te s ¸i s˘ a devin˘ a profesori, func¸ tionari, negustori, avoca¸ ti s ¸i s˘ a ocupe aproape orice post ce nu reclam˘ a munc˘ a fizic˘ a. Tinerele privesc muncile casnice drept umilitoare. Si, ¸ de¸ si exerci¸ tiul fizic, necesar efectu˘ arii acestor munci, chiar dac˘ a nu este prea solicitant, este calculat s˘ a între¸ tin˘ a s˘ an˘ atatea, ele umbl˘ a dup˘ a o educa¸ tie care s˘ a le califice ˘ vreo meserie care le ¸ profesoare sau func¸ tionare, sau înva¸ ta tine închise între pere¸ ti, la sedentarism. E drept, exist˘ a o oarecare scuz˘ a pentru tinere s˘ a nu aleag˘ a drept meserie gospod˘ aria, din cauz˘ a c˘ a aceia care angajeaz˘ a fete în cas˘ a le [292] trateaz˘ a, în general, ca pe ni¸ ste servitoare. În mod frecvent, ei nu le respect˘ a, ci le trateaz˘ a ca s ¸i cum n-ar fi demne de a fi considerate membre ale familiei. Ei nu le acord˘ a

228

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

privilegiile pe care le acord˘ a croitoresei, secretarei sau profesoarei de muzic˘ a. Dar nu poate fi o lucrare mai important˘ a decât aceea a îngrijirii unei gospod˘ arii. A g˘ ati bine, a pune bucatele pe mas˘ a într-un mod ˘ s ˘ . Cea care preg˘ atr˘ ag˘ ator, necesit˘ a inteligen¸ ta ¸i experien¸ ta ate¸ ste alimentele ce trebuie introduse în stomac pentru a fi transformate în sânge, pentru a hr˘ ani organismul, ocup˘ a o extrem de important˘ a s ¸i înalt˘ a pozi¸ tie. Pozi¸ tia de secretar˘ a, croitoreas˘ a sau profesoar˘ a de ˘ , cu aceea de buc˘ muzic˘ a nu poate fi egal˘ a, în importan¸ ta at˘ areas˘ a. O lucrare de reform˘ a Timpul este prea scurt acum pentru a realiza ceea ce trebuia f˘ acut în genera¸ tiile trecute. Dar putem face mult, chiar s ¸i în aceste zile de pe urm˘ a, pentru a corecta gre¸ selile existente în domeniul educ˘ arii tinerilor.... ˘ tura copiilor no¸ Suntem reformatori. Dorim ca înv˘ a¸ ta stri s˘ a fie extrem de avantajoas˘ a. Pentru ca ei s˘ a realizeze aceasta, trebuie s˘ a li se dea o ocupa¸ tie care s˘ a le pun˘ a în exerci¸ tiu to¸ ti mu¸ schii. Munca zilnic˘ a, sistematic˘ a, trebuie s˘ a constituie o parte din educa¸ tia tinerilor chiar în aceast˘ a ultim˘ a perioad˘ a. Se poate c⸠stiga mult prin asocierea muncii în s ¸colile noastre. Urmând aceste programe, elevii vor dobândi elasticitatea spiritului s ¸i vigoarea gândirii, s ¸i vor fi capabili de mai mult˘ a munc˘ a intelectual˘ a într-un timp dat decât ar putea fi în stare doar prin studiu. Ei vor putea ie¸ si din s ¸coal˘ a cu [293] un organism perfect s ¸i cu puterea s ¸i curajul de a persevera în orice pozi¸ tie în care providen¸ ta lui Dumnezeu i-ar putea pune. Întrucât timpul este scurt, trebuie s˘ a lucr˘ am cu sârg s ¸i cu efort îndoit. Este posibil ca unii dintre copiii no¸ stri s˘ a nu intre la nici un colegiu, dar ei pot ob¸ tine o educa¸ tie în ramurile de baz˘ a, pe care o pot converti în practic˘ as ¸i care va oferi cultur˘ a min¸ tii s ¸i le va pune în exerci¸ tiu puterile. Foarte mul¸ ti tineri care au trecut prin cursurile unui colegiu nu au ob¸ tinut acea adev˘ arat˘ a educa¸ tie pe care o pot ˘ practic˘ pune în folosin¸ ta a. (Testimonies For The Church 3, 148-159). Fac apel la comunit˘ a¸ tile noastre, în care avem s ¸coli, s˘ a aleag˘ a profesori pentru copii s ¸i tineri dintre aceia care Îl iubesc pe Domnul Isus Hristos s ¸i fac din Cuvântul lui Dumnezeu temelia educa¸ tiei. Ace¸ stia îi vor înv˘ a¸ ta pe tineri s˘ a se p˘ astreze s˘ an˘ ato¸ si prin asculta-

Munca fizica pentru elevi

229

rea de legile unei vie¸ tuiri corecte. Profesori s ¸i elevi vor descoperi cât de mult ajutor intelectual s ¸i spiritual pot ob¸ tine prin renun¸ tarea la sine s ¸i prin practicarea principiilor reformei sanitare. Ei vor ˘ , asemenea lui Daniel s descoperi cu siguran¸ ta ¸i prietenilor lui, c˘ a, în urma conform˘ arii vie¸ tii dup˘ a Cuvântul lui Dumnezeu, rezult˘ a binecuvânt˘ ari. „Veghea¸ ti s ¸i ruga¸ ti-v˘ a“ este un îndemn repetat deseori în Scripturi. În via¸ ta acelora care ascult˘ a acest îndemn va fi un val de fericire care îi va binecuvânta pe to¸ ti cei cu care ei intr˘ a în contact. Cei care sunt ursuzi s ¸i prost dispu¸ si vor deveni pl˘ acu¸ ti s ¸i delica¸ ti, iar cei care [294] sunt mândri vor deveni smeri¸ ti.

Capitolul 40 — S˘ an˘ atatea s ¸i eficien¸ ta
S˘ an˘ atatea este o binecuvântare inestimabil˘ as ¸i înc˘ a una mai ˘s strâns legat˘ a de con¸ stiin¸ ta ¸i religie decât î¸ si dau mul¸ ti seama. Ea are mult de-a face cu capacitatea de a sluji s ¸i ar trebui p˘ azit˘ a cu aceea¸ si sfin¸ tenie cu care este vegheat caracterul, deoarece, cu cât s˘ an˘ atatea este mai bun˘ a, cu atât mai bune vor fi eforturile noastre pentru înaintarea cauzei lui Dumnezeu s ¸i pentru binecuvântarea omenirii. Înv˘ a¸ tarea principiilor reformei sanitare de c˘ atre tineri este o lucrare important˘ a, ce trebuie f˘ acut˘ a în s ¸colile noastre. Profeso˘ reformatoare în ceea ce prive¸ rii trebuie s˘ a exercite o influen¸ ta ste mâncarea, b˘ autura s ¸i îmbr˘ ac˘ amintea s ¸i s˘ a-¸ si încurajeze elevii la prac˘ rii la sine s ticarea renun¸ ta ¸i a autocontrolului. Tinerii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a toate capacit˘ a¸ tile sunt de la Dumnezeu, c˘ a El are preten¸ tii în ceea ce prive¸ ste fiecare dintre aceste facult˘ a¸ ti s ¸i c˘ a, abuzând de s˘ an˘ atatea lor în vreun fel oarecare, ei desconsider˘ a una dintre cele mai deosebite binecuvânt˘ ari ale lui Dumnezeu. Domnul le d˘ a s˘ an˘ atate pentru a o pune în slujba Sa s ¸i, cu cât le este mai mare puterea fizic˘ as ¸i rezisten¸ ta, cu atât mai mult ei pot lucra pentru Maestrul lor. În loc s˘ a abuzeze de puterile fizice, ei ar trebui s˘ as ¸i le p˘ astreze cu gelozie pentru slujirea lui Dumnezeu. Tinere¸ tea este vremea fix˘ arii acelor cuno¸ stin¸ te ce pot fi puse în practica zilnic˘ a a vie¸ tii. Tinere¸ tea este vremea stabilirii unor obiceiuri bune, a corect˘ arii celor rele, a ob¸ tinerii s ¸i a men¸ tinerii puterii autocontrolului, a obi¸ snuirii conform˘ arii tuturor aspectelor vie¸ tii cu voin¸ ta lui Dumnezeu s ¸i bun˘ astarea semenilor. Tinere¸ tea [295] este vremea sem˘ anatului, care decide seceri¸ sul acestei vie¸ ti s ¸i al vie¸ tii de dincolo de mormânt. Obiceiurile formate în copil˘ arie s ¸i tinere¸ te, gusturile dobândite, autocontrolul c⸠stigat, sunt aproape sigur determinante pentru viitorul b˘ arbatului sau al femeii. ˘a Importan¸ ta grijii pentru s˘ an˘ atate trebuie înv˘ a¸ tat˘ a ca o cerin¸ ta Bibliei. Perfecta ascultare de poruncile lui Dumnezeu presupune conformare la legile fiin¸ tei. Educa¸ tia include o cât mai deplin˘ a cu230

S˘ an˘ atatea s ¸i eficien¸ ta

231

noa¸ stere a fiziologiei. Nimeni nu-¸ si poate în¸ telege corect obliga¸ tiile ˘ de Dumnezeu, dac˘ ˘ de sine însu¸ fa¸ ta a nu le în¸ telege pe cele fa¸ ta si, ca proprietate a lui Dumnezeu. Acela care r˘ amâne în condamnabila ˘ , a legilor vie¸ ˘ , calc˘ ignoran¸ ta tii s ¸i s˘ an˘ at˘ a¸ tii sau care, cu bun˘ as ¸tiin¸ ta a aceste legi p˘ ac˘ atuie¸ ste împotriva lui Dumnezeu. Timpul consumat în exerci¸ tiu fizic nu este un timp pierdut. Elevul care se apleac˘ a necontenit asupra c˘ ar¸ tilor lui s ¸i nu face decât pu¸ tin˘ a mi¸ scare în aer liber î¸ si face un mare r˘ au. Un exerci¸ tiu adecvat al diferitelor organe s ¸i func¸ tii ale trupului este esen¸ tial pentru cea mai bun˘ a func¸ tionare a fiec˘ aruia dintre acestea. Atunci când creierul este constant solicitat, în timp ce alte organe sunt l˘ asate inactive, se produce o pierdere a vigorii fizice s ¸i intelectuale. Puterile fizice sunt frustrate de tonusul determinat de exerci¸ tii, mintea î¸ si pierde prospe¸ timea s ¸i vigoarea s ¸i apare o nervozitate nes˘ an˘ atoas˘ a. Pentru ca b˘ arba¸ tii s ¸i femeile s˘ a aib˘ a min¸ ti bine echilibrate, toate facult˘ a¸ tile lor trebuie puse la treab˘ as ¸i dezvoltate. Exist˘ a în aceast˘ a lume mul¸ ti oameni unilaterali, pentru c˘ a numai o parte din facult˘ a¸ tile lor au fost cultivate, în timp ce celelalte au fost mic¸ sorate prin ˘ în exces, în nefolosire. Educa¸ tia multor tineri este un e¸ sec. Ei înva¸ ta [296] timp ce neglijeaz˘ a ceea ce ¸ tine de via¸ ta practic˘ a. Pentru ca echilibrul min¸ tii s˘ a poat˘ a fi men¸ tinut, un judicios program de munc˘ a fizic˘ a trebuie împletit cu lucrul intelectual, pentru a exista o dezvoltare armonioas˘ a a tuturor facult˘ a¸ tilor. Elevii trebuie s˘ a aib˘ a de îndeplinit o munc˘ a fizic˘ a care în mod sigur le va prinde bine. Crede¸ ti c˘ a Isus nu a obosit? Ba da. Dar oboseala muncii nu face r˘ au nim˘ anui. Ea face doar odihna mai dulce. Educa¸ tia va fi de mic˘ a valoare, dac˘ a nu exist˘ a puterea fizic˘ a prin care s˘ a fie pus˘ a în aplicare, s ¸i aceasta este o lec¸ tie care niciodat˘ a nu trebuie considerat˘ a în plus. La terminarea colegiului, elevii no¸ stri trebuie s˘ a aib˘ a o stare fizic˘ a mai bun˘ as ¸i o mai bun˘ a în¸ telegere a legilor vie¸ tii decât atunci când l-au început. ˘ tur˘ Excesul de înv˘ a¸ ta a Elevul care dore¸ ste s˘ a cumuleze munca pe doi ani într-unul nu trebuie l˘ asat s˘ a fac˘ a a¸ sa ceva. A se angaja la o munc˘ a intelectual˘ a dubl˘ a înseamn˘ a pentru mul¸ ti o suprasolicitare a min¸ tii s ¸i neglijare a exerci¸ tiului fizic. Nu este în¸ telept s˘ a presupui c˘ a mintea poate

232

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ tur˘ asimila o supradoz˘ a de înv˘ a¸ ta as ¸i este un mare p˘ acat s˘ a se solicite mintea peste m˘ asur˘ a, dup˘ a cum este p˘ acat s˘ a suprasolici¸ ti organele digestive. Acelora care sunt ner˘ abd˘ atori s˘ a devin˘ a lucr˘ atori eficien¸ ti pentru cauza lui Dumnezeu, le-a¸ s spune c˘ a, dac˘ a dau de lucru peste m˘ asur˘ a creierului lor, la gândul c˘ a vor pierde teren dac˘ a nu studiaz˘ a tot timpul, va trebui îndat˘ a s˘ a-¸ si schimbe vederile s ¸i ac¸ tiunile. Dac˘ a ˘ , mul¸ nu se manifest˘ a o mare aten¸ tie în aceast˘ a privin¸ ta ti vor coborî [297] prematur în mormânt. În programa orelor de odihn˘ a nu trebuie s˘ a existe neregul˘ a. Elevii nu trebuie s˘ a-¸ si formeze obiceiul de a înv˘ a¸ ta noaptea s ¸i a dormi ziua. Dac˘ a a¸ sa au fost obi¸ snui¸ ti s˘ a fac˘ a acas˘ a, la s ¸coal˘ a ei trebuie s˘ a-¸ si corecteze acest obicei, mergând la culcare la o or˘ a potrivit˘ a. Atunci ei se vor scula diminea¸ ta proaspe¸ ti pentru activit˘ a¸ tile zilei. În s ¸colile noastre, lumina trebuie stins˘ a la ora nou˘ as ¸i jum˘ atate. Îngrijirea vocii Îngrijirea vocii este un subiect care are mult de-a face cu s˘ an˘ atatea elevilor. Tinerii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a respire corect s ¸i cum s˘ a citeasc˘ a astfel încât s˘ a nu existe nici o încordare artificial˘ a a gâtului s ¸i pl˘ amânilor, ca totul s˘ a fie realizat din mu¸ schii abdominali. Vorbirea din gât, emiterea sunetului din partea de sus a organelor vorbirii afecteaz˘ a s˘ an˘ atatea acestor organe s ¸i le sl˘ abe¸ ste eficien¸ ta. Mu¸ schii abdominali trebuie s˘ a duc˘ a greul, gâtul fiind folosit ca un canal. Mul¸ ti au murit cu toate c˘ a ar fi putut s˘ a tr˘ aiasc˘ a, dac˘ a ar fi fost înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a-¸ si foloseasc˘ a în mod corect vocea. Folosirea corect˘ a a mu¸ schilor abdominali la citit s ¸i vorbit se va dovedi un remediu pentru multe greut˘ a¸ ti de vorbire s ¸i de respira¸ tie, precum s ¸i un mijloc de prelungire a vie¸ tii. Dieta ˘ asupra Felul hranei s ¸i al consumului ei are o puternic˘ a influen¸ ta [298] s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Mul¸ ti elevi n-au f˘ acut niciodat˘ a un efort hot˘ arât pentru a-¸ si st˘ apâni apetitul sau pentru a respecta regulile referitoare la felul de a mânca. Unii m˘ anânc˘ a prea mult la mas˘ a, iar al¸ tii m˘ anânc˘ a între mese ori de câte ori au poft˘ a.

S˘ an˘ atatea s ¸i eficien¸ ta

233

˘ de obiceiurile în diet˘ Grija fa¸ ta a trebuie imprimat˘ a d mintea tuturor elevilor. Mi s-a ar˘ atat c˘ a aceia care frecventeaz˘ as ¸colile noastre nu trebuie servi¸ ti cu alimente din carne sau cu preparate din alimente cunoscute ca nes˘ an˘ atoase. Nimic din ceea ce va încuraja dorin¸ ta de alimente tari nu trebuie pus pe mas˘ a. Fac apel ca to¸ ti s˘ a refuze s˘ a m˘ anânce acele lucruri care le afecteaz˘ a s˘ an˘ atatea. Astfel, ei pot servi Domnului, jertfindu-se. Aceia care ascult˘ a de legile s˘ an˘ at˘ a¸ tii vor acorda timp s ¸i aten¸ tie nevoilor organismului s ¸i regulilor digestiei. Si ¸ vor fi r˘ aspl˘ ati¸ ti prin limpezimea gândirii s ¸i vigoarea min¸ tii. Pe de alt˘ a parte, este posibil˘ a o afectare a experien¸ tei cre¸ stine, printr-o solicitare abuziv˘ aa ˘ negativ˘ stomacului. Tot cea ce deranjeaz˘ a digestia are o influen¸ ta a asupra sensibilit˘ a¸ tii spiritului. Orice obicei care afecteaz˘ a s˘ an˘ atatea are efect s ¸i asupra min¸ tii. Un timp bine petrecut este acela în care se urm˘ are¸ ste realizarea s ¸i men¸ tinerea unui fizic s ¸i psihic s˘ an˘ atos. Nervii tari, calmi, s ¸i o circula¸ tie s˘ an˘ atoas˘ a a sângelui îi ajut˘ a pe oameni s˘ a urmeze principiile drepte s ¸i s˘ a asculte aten¸ tion˘ arile con¸ stiin¸ tei. Aerisirea s ¸i igiena O aten¸ tie deosebit˘ a trebuie acordat˘ a aerisirii s ¸i cur˘ a¸ teniei. Profesorul trebuie s˘ a aplice în clas˘ a cunoa¸ sterea principiilor fiziologiei s ¸i [299] ale igienei. El î¸ si poate astfel p˘ azi elevii de multe pericole la care ar putea fi expu¸ si datorit˘ a ignoran¸ tei sau neglij˘ arii legilor sanitare. Multe vie¸ ti s-au pierdut din cauz˘ a c˘ a educatorii n-au dat aten¸ tie acestor lucruri. Schimb˘ arile bru¸ ste de temperatur˘ a trebuie evitate. Nu este sigur ca educatorul s˘ a regleze c˘ aldura în clas˘ a dup˘ a propriile dorin¸ te. Pentru binele lui s ¸i al elevilor, este nevoie s˘ a fie men¸ tinut˘ a o temperatur˘ a constant˘ a a înc˘ aperii. R˘ asplata ascult˘ arii Creierul este centrul fiin¸ tei. Obiceiurile fizice rele afecteaz˘ a creierul s ¸i împiedic˘ a atingerea dezideratului elevilor — o bun˘ a disciplin˘ a a min¸ tii. Dac˘ a nu sunt cunosc˘ atori ai s ¸tiin¸ tei îngrijirii trupului s ¸i min¸ tii, tinerii nu vor fi ni¸ ste elevi de succes. Studiul nu este principala cauz˘ a a sl˘ abirii puterilor mintale. Principala cauz˘ a o constituie

234

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

dieta necorespunz˘ atoare, mesele neregulate, lipsa exerci¸ tiului fizic s ¸i neglijen¸ ta în alte aspecte a legilor s˘ an˘ at˘ a¸ tii. Atunci când facem tot ˘ pentru p˘ ce ne st˘ a în putin¸ ta astrarea s˘ an˘ at˘ a¸ tii, vom putea s˘ a-I cerem, ˘ , lui Dumnezeu s˘ în credin¸ ta a ne binecuvânteze eforturile. Înainte de a vorbi despre realiz˘ arile în a¸ sa-numita „înalta educa¸ tie“, elevii trebuie s˘ a înve¸ te cum s˘ a m˘ anânce s ¸i s˘ a bea spre slava lui Dumnezeu s ¸i s˘ a-¸ si exerseze creierul, scheletul s ¸i musculatura, astfel încât s˘ a-i califice pentru cea mai înalt˘ a slujire. Elevul î¸ si poate [300] dedica toate resursele dobândirii cunoa¸ sterii, dar, dac˘ a nu ascult˘ a de ˘ . Adoptând obiceiuri legile ce-i guverneaz˘ a fiin¸ ta, va sl˘ abi în eficien¸ ta gre¸ site, el î¸ si pierde discern˘ amântul s ¸i autocontrolul. El nu mai poate ra¸ tiona corect probleme care îl privesc adânc s ¸i devine neglijent s ¸i nechibzuit în felul în care î¸ si trateaz˘ a intelectul s ¸i trupul. Obliga¸ tia ce ne revine, de a ne p˘ astra trupul s˘ an˘ atos, este o responsabilitate individual˘ a. Domnul îi cere fiec˘ aruia s˘ a ac¸ tioneze zi de zi pentru propria mântuire. El vrea ca noi s˘ a ra¸ tion˘ am de la cauz˘ a la efect, s˘ a nu uit˘ am c˘ a suntem proprietatea Lui s ¸i s˘ a ne unim cu El în p˘ astrarea trupului curat s ¸i s˘ an˘ atos s ¸i s˘ a ne men¸ tinem întreaga ˘ sfin¸ fiin¸ ta tit˘ a de El. Tinerii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a nu au libertatea de a face ce le place cu via¸ ta lor. Dumnezeu nu-i va considera nevinova¸ ti pe aceia care ˘ darurile Lui pre¸ trateaz˘ a cu u¸ surin¸ ta tioase. Oamenii trebuie s˘ a fie con¸ stien¸ ti c˘ a, cu cât este mai mare zestrea de putere, talent, mijloace sau ocazii, cu atât mai grea este povara lucr˘ arii lui Dumnezeu, ce le revine, s ¸i cu atât mai mult au ei de f˘ acut pentru El. Tinerii care au fost înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a cread˘ a c˘ a via¸ ta este un depozit sacru vor ezita s˘ a se arunce în vârtejul desfrâ-ului s ¸i al crimei ce înghite atât de mul¸ ti tineri de perspectiv˘ a, de vârsta lor. Educatorul ale c˘ arui capacit˘ a¸ ti fizice sunt deja sl˘ abite de boal˘ a sau suprasolicitate trebuie s˘ a dea o aten¸ tie deosebit˘ a legilor s˘ an˘ at˘ a¸ tii. El trebuie s˘ a-¸ si ia timp pentru refacere. Când vede c˘ a s˘ an˘ atatea nu-i este suficient˘ a pentru a rezista presiunii studiului din greu, profesorul [301] va trebui s˘ a dea ascultare semnalului naturii s ¸i s˘ a-¸ si u¸ sureze povara. El nu-¸ si va mai lua asupra sa r˘ aspunderi suplimentare, care s˘ a-l solicite fizic s ¸i psihic în a¸ sa fel, încât s˘ a-¸ si piard˘ a echilibrul nervos s ¸i astfel s˘ a nu mai fie bun de lucru cu min¸ tile altora s ¸i s˘ a nu mai poat˘ a ac¸ tiona drept nici pentru el, nici pentru elevi.

S˘ an˘ atatea s ¸i eficien¸ ta

235

Uneori, educatorul aduce în sala de clas˘ a umbra întunecimii care i-a cotropit sufletul. Suprasolicitat, el este nervos sau poate o indigestie i-a colorat totul în cenu¸ siu. Intr˘ a în clas˘ a cu nervii sl˘ abi¸ ti s ¸i stomacul iritat. Nimic nu-i este pe plac, are impresia c˘ a ˘ de el s elevii s-au aliat pentru a manifesta lips˘ a de respect fa¸ ta ¸i atunci împarte mustr˘ ari aspre în dreapta s ¸i în stânga. Este posibil ca unul sau mai mul¸ ti elevi s˘ a gre¸ seasc˘ a sau s˘ a fie indisciplina¸ ti. Dar cazul ia amploare în mintea lui s ¸i e aspru s ¸i t˘ aios în admonestarea celui pe care el îl consider˘ a vinovat. Iar mai târziu, aceea¸ si lips˘ a de discern˘ amânt îl împiedic˘ a s˘ a admit˘ a c˘ a a ac¸ tionat gre¸ sit. Pentru a-¸ si „p˘ astra demnitatea“, el a pierdut o ocazie de aur, aceea de a manifesta spiritul lui Hristos s ¸i, poate, de a c⸠stiga un suflet pentru cer. Este datoria oric˘ arui educator de a face tot ce-i st˘ a în putere pentru a-¸ si prezenta trupul ca o jertf˘ a vie lui Hristos, perfect din punct de vedere fizic, precum s ¸i liber din punct de vedere moral, de prihan˘ a, pentru ca Hristos s˘ a poat˘ a face din el un colaborator al Lui [302] pentru salvarea de suflete.

Capitolul 41 — Unele principii ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii s˘ an˘ atoase
˘ modestia în îmbr˘ Biblia ne înva¸ ta ac˘ aminte. „Vreau, de asemenea, ca femeile s˘ a se roage îmbr˘ acate în chip cuviincios“ (1 Timotei 2, 9). A¸ sa ceva exclude podoaba în îmbr˘ ac˘ aminte, striden¸ ta culorilor, abunden¸ ta ornamentelor. Orice încercare de a atrage aten¸ tia c˘ atre cel care le poart˘ a sau de a stârni admira¸ tia nu corespunde modestiei recomandate de Cuvântul lui Dumnezeu. Îmbr˘ ac˘ amintea noastr˘ a nu trebuie s˘ a fie scump˘ a — f˘ ar˘ a aur, f˘ ar˘ a m˘ arg˘ aritare, f˘ ar˘ a haine scumpe. Banii sunt un credit de la Dumnezeu. N-avem dreptul s˘ a-i cheltuim pentru satisfacerea mândriei sau a ambi¸ tiei. În mâna copiilor lui Dumnezeu, banii înseamn˘ a hran˘ a pentru cei fl˘ amânzi s ¸i haine pentru cei goi, ap˘ arare pentru cei oropsi¸ ti, posibilitate de îns˘ an˘ ato¸ sire pentru cei bolnavi, mijloace de predicare a Evangheliei c˘ atre cei s˘ araci. Folosind în mod în¸ telept banii cheltui¸ ti acum pentru etalare, pute¸ ti aduce fericire multor suflete. Privi¸ ti via¸ ta lui Hristos. Cerceta¸ ti-I caracterul s ¸i fi¸ ti p˘ arta¸ si cu El în renun¸ tarea la sine. În lumea cre¸ stinilor declara¸ ti se cheltuie pentru podoabe s ¸i haine scumpe, inutile, atât cât s˘ a poat˘ a fi hr˘ ani¸ ti cei fl˘ amânzi s ¸i îmbr˘ aca¸ ti to¸ ti cei goi. Moda s ¸i etalarea înghit mijloacele care ar putea aduce mângâiere celor s˘ araci s ¸i suferinzi. Ele jefuiesc lumea de Evanghelia s ¸i dragostea Mântuitorului.... Dar îmbr˘ ac˘ amintea noastr˘ a, de¸ si modest˘ as ¸i simpl˘ a, trebuie s˘ a fie de bun˘ a calitate, în culori potrivite s ¸i adecvat˘ a slujirii. Ea trebuie astfel aleas˘ a, încât s˘ a fie mai degrab˘ a durabil˘ a, decât pentru [303] atractivitate. Îmbr˘ ac˘ amintea trebuie s˘ a asigure c˘ aldur˘ as ¸i o protec¸ tie corespunz˘ atoare. Îmbr˘ ac˘ amintea noastr˘ a trebuie s˘ a fie curat˘ a. Lipsa de cur˘ a¸ tenie a hainelor este nes˘ an˘ atoas˘ as ¸i d˘ auneaz˘ a trupului s ¸i sufletului. „Voi sunte¸ ti Templul lui Dumnezeu Dac˘ a nimice¸ ste cineva Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu.“ (1 Corinteni 3, 16.17). 236

Unele principii ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii s˘ an˘ atoase

237

În toate privin¸ tele, îmbr˘ ac˘ amintea trebuie s˘ a fie s˘ an˘ atoas˘ a. Mai presus de toate, Dumnezeu dore¸ ste ca noi s˘ a fim s˘ an˘ ato¸ si la trup s ¸i suflet. Iar noi trebuie s˘ a lucr˘ am împreun˘ a cu El atât pentru s˘ an˘ atatea sufletului, cât s ¸i a trupului. Ambele sunt favorizate de o îmbr˘ ac˘ aminte s˘ an˘ atoas˘ a. Îmbr˘ ac˘ amintea trebuie s˘ a aib˘ a gra¸ tia, frumuse¸ tea s ¸i caracterul adecvat simplit˘ a¸ tii naturale. Hristos ne-a avertizat împotriva mândriei, nu împotriva gra¸ tiei s ¸i frumuse¸ tii naturale. El a ar˘ atat spre florile de pe câmp, spre crinul care se deschide în puritate s ¸i a spus: „Nici Solomon, în toat˘ a slava lui nu s-a îmbr˘ acat ca unul dintre ei“ (Matei 6, 29). Astfel, prin lucruri din natur˘ a, Hristos ilustreaz˘ a frumuse¸ tea pe care pune pre¸ t cerul: gra¸ tia modestiei, simplitatea, puritatea, calitatea vor face îmbr˘ ac˘ amintea noastr˘ a pl˘ acut˘ a Lui. Cea mai frumoas˘ a îmbr˘ ac˘ aminte ne-o recomand˘ a Isus pentru suflet. Nici o podoab˘ a exterioar˘ a nu se poate compara cu podoaba „unui duh blând s ¸i lini¸ stit“, care „este de mare pre¸ t înaintea lui Dumnezeu“ (1 Petru 3, 4). Efectele fizice ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii necorespunz˘ atoare Vr˘ ajma¸ sul a tot ceea ce este bun inspir˘ a mereu modele schimb˘ atoare. El nu dore¸ ste nimic mai mult decât s˘ a-I aduc˘ a mâhnire s ¸i [304] dezonoare lui Dumnezeu, lucrând la mizeria s ¸i ruina fiin¸ telor omene¸ sti. Unul dintre mijloacele prin care el realizeaz˘ a cel mai eficient acest lucru îl constituie moda. Ea afecteaz˘ a trupul s ¸i, în aceea¸ si m˘ asur˘ a, sl˘ abe¸ ste mintea s ¸i moralul. Femeile sunt predispuse unor boli grave, iar suferin¸ tele lor sunt substan¸ tial sporite prin felul de a se îmbr˘ aca. În loc s˘ a-¸ si menajeze s˘ an˘ atatea pentru încerc˘ arile ce sigur vor ap˘ area, prea adeseori, prin obiceiuri gre¸ site, ele î¸ si sacrific˘ a nu doar s˘ an˘ atatea, ci chiar via¸ ta, l˘ asând copiilor lor drept mo¸ stenire o constitu¸ tie ruinat˘ a, obiceiuri ˘. rele s ¸i idei gre¸ site despre via¸ ta Una dintre cele mai p˘ agubitoare s ¸i v˘ at˘ am˘ atoare n˘ ascociri ale modei este fusta care atinge p˘ amântul. Se murd˘ are¸ ste, nu este confortabil˘ a, nu este s˘ an˘ atoas˘ a — toate acestea s ¸i înc˘ a altele sunt adev˘ aruri despre fusta-tren˘ a. Oricine a v˘ azut o femeie cu fusta lung˘ a, chinuindu-se s˘ ao¸ tin˘ a cu mâinile când urc˘ a sau coboar˘ a pe sc˘ ari, sau când se urc˘ a în ma¸ sin˘ a, când merge prin mul¸ time sau prin ploaie, pe

238

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

un drum noroios, nu mai are nevoie de o alt˘ a dovad˘ a a inconvenien¸ tei s ¸i disconfortului acestei îmbr˘ ac˘ amin¸ ti. Un alt r˘ au considerabil este acela al purt˘ arii fustelor, astfel încât greutatea lor s˘ a fie sus¸ tinut˘ a de s ¸olduri. Aceast˘ a greutate preseaz˘ a organele interne, le trage în jos s ¸i produce neajunsuri stomacului s ¸i ˘ mânt de istovire, care determin˘ un sim¸ ta a o pozi¸ tie aplecat˘ a, care, mai departe, d˘ auneaz˘ a pl˘ amânilor, f˘ acând mult mai dificil˘ a o respira¸ tie [305] corect˘ a. În ultima vreme, s-a discutat atât de mult despre pericolele ce rezult˘ a din strângerea taliei, încât pu¸ tini sunt cei ignoran¸ ti în aceast˘ a ˘ , îns˘ privin¸ ta a, atât de mare este puterea modei, încât acest r˘ au persist˘ a. Prin strângerea taliei, femeile s ¸i fetele î¸ si fac un r˘ au inimaginabil. Este esen¸ tial pentru s˘ an˘ atate ca toracele s˘ a aib˘ a unde s˘ a se extind˘ a la maximum, pentru ca pl˘ amânii s˘ a poat˘ a inspira total. Atunci când pl˘ amânii sunt îngr˘ am˘ adi¸ ti, cantitatea de oxigen primit˘ a de ei este mai mic˘ a. Sângele nu este a¸ sa cum trebuie vitalizat, iar ceea ce este în plus s ¸i otr˘ avitor, trebuind s˘ a fie dat afar˘ a din pl˘ amâni, este re¸ tinut. În plus, circula¸ tia sângelui este împiedicat˘ as ¸i organele interne sunt atât de presate, încât nu-¸ si pot face cum trebuie lucrarea. Strângerea taliei nu înfrumuse¸ teaz˘ a aspectul. Unul dintre cele mai importante elementele ale frumuse¸ tii fizice este simetria, armonia propor¸ tiilor. Iar modelul corect pentru aspectul fizic trebuie g˘ asit nu în reclamele de mod˘ a din Fran¸ ta, ci în corpul uman, dezvoltat potrivit cu legile lui Dumnezeu, din natur˘ a. Dumnezeu este autorul frumuse¸ tii s ¸i, numai conformându-ne idealului S˘ au, putem atinge standardul adev˘ aratei frumuse¸ ti. Un alt r˘ au al modei este distribu¸ tia inegal˘ a a ve¸ smintelor, astfel încât, în vreme ce unele p˘ ar¸ ti ale trupului sunt îmbr˘ acate mai mult decât este necesar, altele sunt insuficient învelite. Aflându-se mai distan¸ tate de organele vitale, bra¸ tele s ¸i picioarele ar trebui s˘ a fie în mod deosebit p˘ azite de frig, printr-o îmbr˘ acare mai substan¸ tial˘ a. Este imposibil s˘ a fii s˘ an˘ atos atunci când, de regul˘ a, extremit˘ a¸ tile sunt reci, pentru c˘ a, dac˘ a în ele se afl˘ a prea pu¸ tin sânge, în alte p˘ ar¸ ti [306] ale corpului va fi prea mult. S˘ an˘ atatea perfect˘ a reclam˘ a o circula¸ tie perfect˘ a. Dar a¸ sa ceva nu poate exista atunci când trunchiul (unde se afl˘ a organele vitale) este de 3-4 ori mai îmbr˘ acat decât picioarele s ¸i mâinile.

Unele principii ale îmbr˘ ac˘ amin¸ tii s˘ an˘ atoase

239

O mul¸ time de femei sunt nervoase s ¸i îngrijorate din cauz˘ a c˘ a se priveaz˘ a singure de aerul curat, care le-ar putea purifica sângele, s ¸i de libertatea de mi¸ scare, ce le-ar facilita circula¸ tia sângelui prin vene, ˘ , s˘ aducând via¸ ta an˘ atate s ¸i energie. Multe femei au devenit invalide, de¸ si ar fi putut s˘ a se bucure de s˘ an˘ atate; au murit de tuberculoz˘ as ¸i de alte boli, de¸ si ar fi putut s˘ a-¸ si tr˘ aiasc˘ a zilele pân˘ a la cap˘ at, dac˘ a s-ar fi îmbr˘ acat potrivit principiilor s˘ an˘ at˘ a¸ tii s ¸i ar fi f˘ acut mi¸ scare în aer liber. Pentru a le sigura cea mai s˘ an˘ atoas˘ a îmbr˘ ac˘ aminte, trebuie cercetate cu aten¸ tie nevoile oric˘ aror p˘ ar¸ ti ale organismului. Caracterul climei, împrejur˘ arile, starea s˘ an˘ at˘ a¸ tii, vârsta s ¸i ocupa¸ tia, toate acestea trebuie luate în considerare. Orice articol de îmbr˘ ac˘ aminte trebuie s˘ a fie lejer, pentru a nu perturba nici circula¸ tia sângelui, nici respira¸ tia liber˘ a, deplin˘ as ¸i natural˘ a. Tot ceea ce se îmbrac˘ a trebuie s˘ a fie atât de lejer, încât, la ridicarea bra¸ telor, s ¸i haina s˘ a se ridice corespunz˘ ator. Femeile cu probleme de s˘ an˘ atate pot face mult pentru ele însele, purtând o îmbr˘ ac˘ aminte u¸ soar˘ as ¸i f˘ acând exerci¸ tii fizice. Îmbr˘ acate corespunz˘ ator, ele trebuie s˘ a fac˘ a mi¸ scare în aer liber, mai întâi cu grij˘ a, sporind apoi num˘ arul exerci¸ tiilor atât cât rezist˘ a. Prin aceasta, multe femei s ¸i-ar putea redobândi s˘ an˘ atatea s ¸i ar mai putea tr˘ ai pentru a-¸ si face partea în lucrarea mondial˘ a. (Ministry of Healing, [307] 287-294).

Capitolul 42 — O preg˘ atire practic˘ a
Munca fizic˘ a folositoare este o parte din planul Evangheliei. ˘ tor a dat instruc¸ Înv˘ aluit în norul de iubire, Marele Înv˘ a¸ ta tiuni Israelului, ca fiecare s˘ a înve¸ te s˘ a fac˘ a ceva folositor. Prin urmare, obiceiul evreilor era ca atât cei din p˘ aturile bogate, cât s ¸i cei din p˘ aturile mai s˘ arace ale poporului, s˘ a-¸ si înve¸ te fiii s ¸i fiicele meserii folositoare, astfel încât, dac˘ a se iveau situa¸ tii potrivnice, ei s˘ a nu depind˘ a de al¸ tii s ¸i s˘ a fie capabili s˘ a-¸ si asigure cele necesare. Ei erau înv˘ a¸ ta¸ ti în domeniul culturii, dar trebuia, de asemenea, s˘ a fie preg˘ ati¸ ti s ¸i într-o meserie. Aceasta era o parte indispensabil˘ a a educa¸ tiei lor. Acum, ca s ¸i în zile lui Israel, orice tân˘ ar trebuie s˘ a fie instruit în îndeletnicirile vie¸ tii practice. Fiecare trebuie s˘ a dobândeasc˘ a cunoa¸ sterea unei meserii prin care, dac˘ a va fi nevoie, s˘ a-¸ si poat˘ a c⸠stiga ˘ de existen¸ ta. Aceasta este ceva esen¸ tial nu numai ca o protec¸ tie fa¸ ta vicisitudinile eventuale ale vie¸ tii, ci s ¸i drept sprijin pentru dezvoltarea fizic˘ a, intelectual˘ as ¸i spiritual˘ a. Chiar dac˘ a ar exista certitudinea c˘ a niciodat˘ a tân˘ arul nu va fi nevoit s˘ a recurg˘ a la munca fizic˘ a pentru a se între¸ tine, el tot trebuie înv˘ a¸ tat s˘ a munceasc˘ a. F˘ ar˘ a exerci¸ tiu fizic, nimeni nu poate avea o constitu¸ tie s˘ an˘ atoas˘ as ¸i viguroas˘ a. Iar disciplina unei munci bine organizate nu este mai pu¸ tin important˘ a pentru asigurarea unei min¸ ti viguroase, active s ¸i a unui caracter nobil. Elevii care au dobândit cunoa¸ sterea c˘ ar¸ tilor, f˘ ar˘ a o cunoa¸ stere a [308] lucrului practic, nu pot pretinde c˘ a au o educa¸ tie complet˘ a. Educa¸ tia nu const˘ a doar în folosirea creierului. Întrebuin¸ tarea fizic˘ a este o parte a educa¸ tiei, important˘ a pentru oricare tân˘ ar. O important˘ a faz˘ a a educa¸ tiei este s˘ arit˘ a atunci când elevul nu este înv˘ a¸ tat cum s˘ a se angajeze într-o activitate fizic˘ a, util˘ a. Exerci¸ tiul s˘ an˘ atos al întregii fiin¸ te va sigura o educa¸ tie larg˘ as ¸i cuprinz˘ atoare. Fiecare elev trebuie s˘ a dedice zilnic un timp pentru munc˘ a fizic˘ a. Astfel ia na¸ stere h˘ arnicia s ¸i se încurajeaz˘ a un spirit de încredere în sine, tân˘ arul fiind, în acela¸ si timp, ferit de multe practici rele s ¸i degradante, care sunt atât de frecvent rezultatul inactivit˘ a¸ tii. Si ¸ asta este în ton cu obiectivul primordial al educa¸ tiei, deoarece, 240

O preg˘ atire practic˘ a

241

încurajând activitatea, perseveren¸ ta s ¸i cur˘ a¸ tia, sunt în armonie cu Creatorul. Cel mai mare beneficiu din exerci¸ tiul fizic nu se ob¸ tine când acesta e luat ca un joc sau ca un simplu antrenament. Exist˘ a un oarecare beneficiu datorat ie¸ sirii în aer liber s ¸i, de asemenea, exers˘ arii mu¸ schilor. Dar, mai bine, aceea¸ si energie trebuie s˘ a fie alocat˘ a realiz˘ arii unei munci utile s ¸i beneficiul va fi mai mare. Va exista un sentiment de satisfac¸ tie, pentru c˘ a acest gen de exerci¸ tiu aduce cu sine s ¸i un sentiment al utilit˘ a¸ tii s ¸i aprecierea con¸ stiin¸ tei pentru o îndatorire bine îndeplinit˘ a. Elevii trebuie s˘ a ias˘ a din s ¸colile noastre preg˘ ati¸ ti, pentru ca atunci când vor fi pe picioarele lor, s˘ a aib˘ a cuno¸ stin¸ te pe care s˘ a le poat˘ a ˘ . Studiul silitor este imfolosi s ¸i care s˘ a fie necesare reu¸ sitei în via¸ ta portant, dar la fel de important˘ a este s ¸i munca fizic˘ a, sârguincioas˘ a. Joaca nu este esen¸ tial˘ a. Dedicarea capacit˘ a¸ tilor fizice amuzamentu- [309] lui nu este cea mai favorabil˘ a dezvolt˘ arii unei min¸ ti bine echilibrate. Dac˘ a timpul petrecut în exerci¸ tiu fizic care, pas cu pas, duce la excese, ar fi folosit în lucrarea potrivit˘ a cu instruc¸ tiunile lui Hristos, atunci binecuvântarea lui Dumnezeu ar plana asupra lucr˘ atorului. Preg˘ atirea pentru via¸ ta practic˘ a, ob¸ tinut˘ a prin munca fizic˘ a împletit˘ a cu activitatea min¸ tii, calific˘ a mintea s ¸i trupul pentru realizarea lucr˘ arii pe care Dumnezeu a h˘ ar˘ azit-o oamenilor. Cu cât în¸ teleg mai bine cum s˘ a-¸ si îndeplineasc˘ a îndatoririle vie¸ tii practice, cu atât mai mare va fi bucuria tinerilor, slujind zi de zi în folosul altora. Mintea care este înv˘ a¸ tat˘ a s˘ a se bucure de munca util˘ a spore¸ ste. Prin antrenament s ¸i disciplin˘ a, ea se calific˘ a pentru a fi de folos, ob¸ tinând s ¸tiin¸ ta esen¸ tial˘ a care-l face pe cel care o posed˘ a o binecuvântare pentru al¸ tii. Nu reu¸ sesc s˘ a g˘ asesc nici un moment în via¸ ta lui Hristos, în care El s˘ a fi dedicat timp jocului s ¸i amuzamentului. El era Marele educator al vie¸ tii prezente s ¸i viitoare s ¸i totu¸ si n-am putut s˘ a g˘ asesc ˘ în care s˘ nici o secven¸ ta a-i fi înv˘ a¸ tat pe ucenici s˘ a se angajeze în jocuri, pentru a face exerci¸ tiu fizic. R˘ ascump˘ ar˘ atorul lumii d˘ a din lucrarea Lui fiec˘ arui om. „Pune¸ ti-i în nego¸ t pân˘ a m˘ a voi întoarce“, îndeamn˘ a El pe cei c˘ arora le-a dat talan¸ tii. (Luca 19, 13). Si ¸ inima robului se înc˘ alze¸ ste la lucru s ¸i toate resursele fiin¸ tei se angajeaz˘ a în efortul ascult˘ arii. Avem o chemare înalt˘ as ¸i sfânt˘ a. Educatorii s ¸i

242

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

elevii trebuie s˘ a fie ispravnici ai harului lui Hristos s ¸i întotdeauna ei trebuie s˘ a dea dovad˘ a de seriozitate. Munca util˘ a Construindu-se s ¸coli în afara ora¸ selor, vom oferi elevilor atât po[310] sibilitatea punerii mu¸ schilor la lucru, cât s ¸i aceea a punerii creierului s˘ a gândeasc˘ a. Elevii no¸ stri trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a planteze, cum s˘ a recolteze, cum s˘ a cl˘ adeasc˘ as ¸i cum s˘ a devin˘ a buni lucr˘ atori misionari în aspectele practice ale vie¸ tii. Prin cunoa¸ sterea unor practici folositoare, ei vor fi deseori capabili s˘ a d˘ arâme prejudec˘ a¸ ti s ¸i s˘ a se fac˘ a folositori oamenilor, aceasta constituind o recomandare pentru adev˘ ar. În s ¸coala noastr˘ a din Australia, i-am educat pe tineri în acest fel, ar˘ atându-le c˘ a, pentru a avea o preg˘ atire complet˘ a, trebuie s˘ a-¸ si ˘ tura din c˘ ˘ tura din lucrul pracîmpart˘ a timpul între înv˘ a¸ ta ar¸ ti s ¸i înv˘ a¸ ta tic. În fiecare zi, trebuie petrecut un timp cu munca manual˘ a. Astfel cursan¸ tii au înv˘ a¸ tat cum s˘ a cure¸ te un teren, cum s˘ a cultive p˘ amântul, cum s˘ a zideasc˘ a. Si ¸ toate acestea au fost în mare parte realizate într-un timp care altfel ar fi fost petrecut în jocuri s ¸i c˘ autare de distrac¸ tii. Domnul i-a binecuvântat pe elevii care s ¸i-au dedicat timpul ˘ rii unor lec¸ înv˘ a¸ ta tii practice, utile. Conduc˘ atorilor s ¸i educatorilor acestei s ¸coli, am fost îndrumat˘ a s˘ a le spun: „Diferite lucr˘ ari practice trebuie s˘ a se desf˘ as ¸oare în s ¸coala voastr˘ a. Instruirea practic˘ a trebuie s˘ a includ˘ a contabilitate, tâmpl˘ arie s ¸i tot ceea ce înseamn˘ a agricultur˘ a. De asemenea, elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti diferite meserii, ca de exemplu: fier˘ arit, zugr˘ avit, cizm˘ arie, g˘ atit, brutar, sp˘ alat, reparat, dactilografiat s ¸i tip˘ arit. Orice resurs˘ a aflat˘ a la dispozi¸ tia noastr˘ a trebuie pus˘ a la lucru, pentru ca elevii s˘ a poat˘ a [311] deveni bine instrui¸ ti în aspectele practice ale vie¸ tii. Elevii trebuie s˘ a primeasc˘ a o educa¸ tie practic˘ as ¸i în domeniul agriculturii. Aceasta va fi de o inestimabil˘ a valoare pentru mul¸ ti în viitoarea lor activitate. Educa¸ tia practic˘ a, pe care trebuie s˘ ao primeasc˘ a tinerii no¸ stri, este cea ob¸ tinut˘ a prin munca de doborâre a copacilor sau lucrarea p˘ amântului, precum s ¸i prin acumularea de cuno¸ stin¸ te teoretice. Agricultura va deschide posibilit˘ a¸ ti de autofinan¸ tare. De asemenea, s ¸i alte activit˘ a¸ ti pot fi recomandate diferi¸ tilor elevi, dar cultivarea p˘ amântului va aduce o binecuvântare deosebit˘ a

O preg˘ atire practic˘ a

243

celor ce o practic˘ a. Trebuie s˘ a ne educ˘ am tinerii astfel, încât s˘ a le plac˘ a s˘ a se angajeze în aceast˘ a lucrare. Tinerilor trebuie s˘ a li se asigure, pe timpul s ¸colariz˘ arii, posibilitatea de a înv˘ a¸ ta tâmpl˘ aria. Sub îndrumarea unor tâmplari experimenta¸ ti, ce-i pot înv˘ a¸ ta cu r˘ abdare s ¸i blânde¸ te pe tineri, acestora trebuie s˘ a li se arate cum se construie¸ ste rapid s ¸i economic. C˘ asu¸ te s ¸i alte cl˘ adiri necesare instruirii practice trebuie s˘ a fie ridicate chiar de mâna elevilor. Acestea nu vor fi îngr˘ am˘ adite una lâng˘ a alta sau ridicate lâng˘ a cl˘ adirile propriu-zise ale s ¸colii. Pentru coordonarea activit˘ a¸ tilor practice s ¸colare, trebuie formate mici companii, care s˘ a fie înv˘ a¸ tate s˘ a-¸ si asume pe deplin aceast˘ a responsabilitate. Toate acestea nu se pot realiza ˘ , putem începe lucrarea.“ dintr-o dat˘ a, dar, prin credin¸ ta Având o preg˘ atire practic˘ a, elevii vor fi capabili s˘ a ocupe pozi¸ tii utile în multe locuri. Dac˘ a în providen¸ ta lui Dumnezeu apare necesitatea ridic˘ arii unui loca¸ s de închinare în vreo localitate, Domnul Se bucur˘ a dac˘ a în poporul S˘ au se afl˘ a oameni c˘ arora El le-a dat [312] în¸ telepciune s ¸i îndemânare pentru a realiza aceast˘ a lucrare. L˘ asa¸ ti elevii care sunt angaja¸ ti în lucrarea de construc¸ tie, s˘ as ¸i fac˘ a partea lor cu grij˘ as ¸i s˘ a înve¸ te din aceast˘ a activitate lec¸ tii care-i vor ajuta în zidirea caracterului lor. Pentru a avea caractere des˘ avâr¸ site, ei trebuie s˘ a-¸ si fac˘ a lucrarea cât se poate de bine. Dac˘ a în s ¸colile noastre p˘ amântul ar fi mai bine cultivat, dac˘ a cl˘ adirile ar fi mai atent îngrijite de c˘ atre elevi, pasiunea pentru sporturi s ¸i distrac¸ tii care produc atâtea nepl˘ aceri în activitatea pedagogic˘ a ar disp˘ area. Pentru eleve, exist˘ a multe lucr˘ ari pe care le pot face pentru a putea primi o educa¸ tie practic˘ as ¸i cuprinz˘ atoare. Ele trebuie s˘ a înve¸ te croitoria s ¸i gr˘ adin˘ aritul. Ele pot cultiva flori s ¸i c˘ ap¸ suni, înv˘ a¸ tând o activitate folositoare s ¸i f˘ acând în acela¸ si timp exerci¸ tii în aer liber. Leg˘ atoria de c˘ ar¸ ti s ¸i multe de alte meserii trebuie înv˘ a¸ tate, meserii care nu ofer˘ a doar posibilitatea exerci¸ tiului fizic, ci asigur˘ as ¸i cuno¸ stin¸ te de valoare. În toate s ¸colile noastre trebuie s˘ a existe instructori în m˘ asur˘ a s˘ a-i înve¸ te pe elevi s˘ a g˘ ateasc˘ a. Trebuie înfiin¸ tate clase pentru înv˘ a¸ tarea acestei discipline. Aceia care primesc o educa¸ tie pentru slujire sufer˘ a o mare pierdere, dac˘ a nu cap˘ at˘ a cuno¸ stin¸ ta prepar˘ arii unei hrane s˘ an˘ atoase s ¸i gustoase. Stiin¸ ¸ ta g˘ atitului nu este o materie m˘ arunt˘ a. Preg˘ atirea cu pricepere a alimentelor este una dintre cele mai esen¸ tiale arte. Ea trebuie

244

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

privit˘ a ca una dintre cele mai pre¸ tioase dintre toate artele, deoarece ˘ . Vigoarea fizic˘ [313] este atât de strâns legat˘ a de via¸ ta a, ca s ¸i vigoarea min¸ tii depind într-o mare m˘ asur˘ a de hrana pe care o mânc˘ am. Prin urmare, acela care preg˘ ate¸ ste hrana ocup˘ a o pozi¸ tie important˘ as ¸i înalt˘ a. Atât tinerii, cât s ¸i tinerele, trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a g˘ ateasc˘ a economic s ¸i cum s˘ a se dispenseze cu totul de alimentele din carne. S˘ a nu se încurajeze în nici un chip preg˘ atirea de meniuri compuse într-o oarecare m˘ asur˘ a din carne, pentru c˘ a aceasta ¸ tine mai degrab˘ a de întunecimea s ¸i ignoran¸ ta din Egipt, decât de cur˘ a¸ tenia reformei sanitare. Îndeosebi tinerele trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a g˘ ateasc˘ a. Ce parte a educa¸ tiei unei fete este mai important˘ a decât aceasta? Oricare i-ar fi condi¸ tia de mai târziu, s ¸tiin¸ ta g˘ atitului îi va fi util˘ a. G˘ atitul este o ˘ asupra s˘ latur˘ a a educa¸ tiei care are o puternic˘ a influen¸ ta an˘ at˘ a¸ tii s ¸i a fericirii. O pâine bun˘ a înseamn˘ a religie practic˘ a. Educa¸ tia în toate aspectele practice ale vie¸ tii îi va face pe tinerii ˘ ri. Ei no¸ stri utili, dup˘ a ce vor termina s ¸coala s ¸i vor merge în alte ¸ ta nu vor fi nevoi¸ ti s˘ a depind˘ a de oamenii la care merg în privin¸ ta g˘ atitului, cusutului sau construirii de locuin¸ te. Si ¸ vor avea mult mai ˘ , demonstrând c˘ mult˘ a influen¸ ta a-i pot înv˘ a¸ ta pe cei ne¸ stiutori cum s˘ a lucreze cu cele mai bune metode s ¸i rezultate. Pentru sus¸ tinerea unor astfel de misionari va fi nevoie de fonduri mai mici, pentru c˘ a ei s ¸i-au folosit foarte bine resursele fizice în activit˘ a¸ ti practice îmbinate ˘ tura. Aceasta va fi de folos acolo unde mijloacele sunt greu cu înv˘ a¸ ta de ob¸ tinut. Ei vor demonstra c˘ a misionarii pot deveni educatori, [314] înv˘ a¸ tându-i pe al¸ tii s˘ a lucreze. Si, ¸ oriunde merg, tot ceea ce au înv˘ a¸ tat în s ¸coal˘ a le va fi de folos. Me¸ ste¸ sugurile Îndemânarea este un dar de la Dumnezeu. El d˘ a atât darul, cât s ¸i în¸ telepciunea de a-l folosi corect. La facerea tabernacolului, El a spus: „S˘ as ¸tii c˘ a am ales pe Be¸ taleel, fiul lui Uri, fiul lui Hur din semin¸ tia lui Iuda. L-am umplut cu Duhul lui Dumnezeu, i-am ˘ pentru tot felul de dat un duh de în¸ telepciune, pricepere s ¸i s ¸tiin¸ ta lucr˘ ari.“ (Exodul 31,2.3). Iar prin profetul Isaia: „Pleca¸ ti-v˘ a urechea, s ¸i asculta¸ ti glasul Meu! Fi¸ ti cu luare aminte, s ¸i asculta¸ ti Cuvântul

O preg˘ atire practic˘ a

245

Meu! Cel ce ar˘ a pentru sem˘ an˘ atur˘ a, ar˘ a oare necontenit? Necontenit î¸ si br˘ azdeaz˘ as ¸i î¸ si gr˘ apeaz˘ a el p˘ amântul? Oare dup˘ a ce a netezit fa¸ ta p˘ amântului, nu arunc˘ a el m˘ az˘ ariche s ¸i seam˘ an˘ a chimen? Nu pune el grâul în rânduri, orzul într-un loc deosebit, s ¸i alacul pe margini? ˘ turi. Dumnezeul lui l-a înv˘ a¸ tat s˘ a fac˘ a a¸ sa, El i-a dat aceste înv˘ a¸ ta M˘ az˘ arichea nu se treier˘ a cu leasa s ¸i roata carului nu trece peste chimen; ci m˘ az˘ arichea se bate cu b˘ a¸ tul, s ¸i chimenul cu nuiaua. Grâul se bate, dar nu se bate necontenit; împingi peste el roata carului s ¸i caii, dar nu-l f˘ arâmi. Si ¸ lucrul acesta vine de la Domnul o¸ stirilor; minunat este planul Lui s ¸i mare este în¸ telepciunea Lui.“ (Isaia 28, 23-29). Dumnezeu ofer˘ a darurile Sale dup˘ a cum voie¸ ste. El revars˘ a un dar peste cineva, alt dar peste altcineva, dar toate spre binele [315] tuturor. Este orânduiala lui Dumnezeu ca unii s˘ a slujeasc˘ a într-un domeniu, al¸ tii în alte domenii, dar to¸ ti în acela¸ si spirit. Recunoa¸ sterea acestui plan va fi o pav˘ az˘ a împotriva rivalit˘ a¸ tii, mândriei, invidiei sau dispre¸ tului reciproc. Ea va înt˘ ari unitatea s ¸i dragostea reciproc˘ a. Mult mai mul¸ ti tineri au nevoie de avantajele s ¸colilor noastre. Ei au nevoie de preg˘ atire practic˘ a, preg˘ atire care-i va înv˘ a¸ ta cum s˘ a ˘ activ˘ duc˘ a o via¸ ta a, energic˘ a. Sub îndrumarea unor directori drep¸ ti, în¸ telep¸ ti s ¸i tem˘ atori de Dumnezeu, elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti diferite munci. Profesorii no¸ stri trebuie s˘ a-¸ si dea seama de importan¸ ta acestui lucru s ¸i s˘ a înve¸ te agricultur˘ as ¸i alte ocupa¸ tii care sunt esen¸ tiale pentru în¸ telegerea elevilor s ¸i s˘ a caute ca în orice domeniu al muncii s˘ a ob¸ tin˘ a cele mai bune rezultate. Stiin¸ ¸ ta Cuvântului lui Dumnezeu s˘ a fie pus˘ a în practic˘ a, pentru ca elevii s˘ a poat˘ a în¸ telege corect principiile s ¸i s˘ a poat˘ a atinge cel mai înalt standard. Se merit˘ a? În multe min¸ ti se va ridica întrebarea: Poate fi rentabilizat˘ a activitatea practic˘ a în s ¸colile noastre? Dac˘ a nu, trebuie ea desfiin¸ tat˘ a? Ar fi o surpriz˘ a ca activitatea practic˘ a s˘ a poat˘ a da imediat rezultate notabile. Uneori, Dumnezeu îng˘ aduie s˘ a apar˘ a pierderi pentru a ne înv˘ a¸ ta unele lec¸ tii care ne vor feri de gre¸ seli care ar atrage dup˘ a ele pierderi mult mai mari. Aceia care au avut pierderi financiare [316] în activitatea practic˘ a trebuie s˘ a caute cu aten¸ tie cauza s ¸i s˘ a-¸ si dea

246

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

silin¸ ta s˘ a administreze astfel treburile, încât, pe viitor, s˘ a nu mai existe pierderi. S˘ a nu uit˘ am, de asemenea, c˘ a Satana s ¸i întreaga lui o¸ stire caut˘ a întruna s˘ a ne for¸ teze s˘ a facem gre¸ seli, pentru ca încrederea în noi s ¸i în ceilal¸ ti s˘ a ne fie distrus˘ a. Dar atunci când apar neajunsuri, ne vom a¸ seza pe scaunul ignoran¸ tei s ¸i nu vom face nimic? În nici un caz! Vor fi aparente regrese în lucrare, dar asta nu trebuie s˘ a ne descurajeze. Eviden¸ tele contabile pot ar˘ ata c˘ as ¸coala a suferit oarecare pierderi financiare în ceea ce prive¸ ste activit˘ a¸ tile practice. Dar, dac˘ a în aceast˘ a ramur˘ a elevii au înv˘ a¸ tat lec¸ tii ce vor contribui la înt˘ arirea construc¸ tiei caracterului lor, eviden¸ tele din cer vor ar˘ ata un c⸠stig ce compenseaz˘ a de departe pierderea financiar˘ a. La salvarea câtor suflete a ajutat aceast˘ a lucrare nu se va s ¸ti niciodat˘ a pân˘ a la ziua judec˘ a¸ tii. Satana g˘ ase¸ ste ceva r˘ au de f˘ acut pentru mâinile lene¸ se. Dar atunci când elevii sunt ocupa¸ ti cu activit˘ a¸ ti folositoare, Domnul are ocazia s˘ a lucreze pentru ei. Dac˘ a dup˘ a un an de instruire practic˘ a se înregistreaz˘ a o pierdere, conduc˘ atorii s ¸colii trebuie s˘ a caute s˘ a descopere motivul ei s ¸i s˘ a-l evite în viitor. Dar s˘ a nu primeze spiritul de cenzur˘ a, deoarece Duhul lui Hristos se mâhne¸ ste atunci când sunt rostite cuvinte aspre de critic˘ a la adresa unora care au f˘ acut tot ce au putut. În Cuvântul lui Dumnezeu exist˘ a încurajare, precum s ¸i avertizare. Dumnezeu nu îng˘ aduie ca mâinile celor ce încearc˘ a s˘ a duc˘ a înainte aceast˘ a ramur˘ a [317] de activitate s˘ a fie sl˘ abite. Sugerez ca s ¸colile noastre s˘ a fie încurajate în eforturile de a desf˘ as ¸ura proiecte pentru preg˘ atirea tinerilor în domeniul agriculturii s ¸i al altor direc¸ tii de activit˘ a¸ ti practice. Atunci când în afaceri obi¸ snuite se face pionieratul s ¸i preg˘ atirea pentru viitoarea dezvoltare, apar frecvente pierderi. Dar s˘ a nu uit˘ am binecuvântarea pe care o aduce elevilor exerci¸ tiul fizic. Mul¸ ti copii au murit, str˘ aduindu-se s˘ a ob¸ tin˘ a o educa¸ tie, pentru c˘ a s-au f˘ acut singuri prizonieri ai efortului intelectual. Nu trebuie s˘ a fim îngu¸ sti în planurile noastre. În instruirea practic˘ a exist˘ a avantaje nev˘ azute, care nu pot fi m˘ asurate sau estimate. Nimeni s˘ a nu regrete efortul pentru dezvoltarea planului care de ani ˘ esen¸ de zile ne-a fost prezentat ca având o importan¸ ta tial˘ a. Educatorii vor trece prin încerc˘ ari. Descurajarea îi va ap˘ asa, v˘ azând c˘ a lucrarea lor nu este apreciat˘ a. Satana se va str˘ adui s˘ a-i

O preg˘ atire practic˘ a

247

loveasc˘ a cu infirmit˘ a¸ ti trupe¸ sti, sperând s˘ a-i fac˘ a s˘ a murmure împotriva lui Dumnezeu, s˘ a-i fac˘ a s˘ a-¸ si închid˘ a ochii la bun˘ atatea, mila s ¸i dragostea Lui s ¸i la slava ce îl a¸ steapt˘ a pe biruitor. În aceste situa¸ tii, ei nu trebuie s˘ a uite c˘ a Dumnezeu îi conduce la o mai mare încredere ˘ , El îi va scoate din în El. Dac˘ a, la necaz, se vor uita la El cu credin¸ ta cuptorul încerc˘ arii purifica¸ ti cum este aurul trecut prin foc. S˘ a spun˘ a cel din greu încercat: „C˘ aci chiar dac˘ a smochinul nu va înflori, vi¸ ta nu va da nici un rod, rodul m˘ aslinului va lipsi, s ¸i [318] câmpiile nu vor da hran˘ a, oile vor pieri din staule, s ¸i nu vor mai fi boi în grajduri, eu tot m˘ a voi bucura în Domnul, m˘ a voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele!“ (Habacuc 3, 17.18). Educatorii nu trebuie s˘ a aib˘ a favori¸ ti printre elevii lor sau s˘ a le acorde celor mai buni mai mult˘ a aten¸ tie. Aceia care, aparent, sunt cei mai lipsi¸ ti de perspectiv˘ a, au cel mai mult nevoie de tact s ¸i de cuvinte blânde, care s˘ a-i lege suflete¸ ste de profesorul lor. Primele impresii sunt în¸ sel˘ atoare. Elevii care, la început, par greoi s ¸i înce¸ ti la minte pot, în final, s˘ a fac˘ a progrese mai mari decât aceia care sunt, în mod natural, mai ageri. Dac˘ a sunt aten¸ ti s ¸i sistematici în lucrarea lor, ei vor prinde mult din ceea ce al¸ tii nu reu¸ sesc s˘ a prind˘ a. Cei care î¸ si formeaz˘ a obiceiul de a lucra cu r˘ abdare s ¸i ˘ vor realiza mai mult decât aceia care de¸ perseveren¸ ta si au o minte ascu¸ tit˘ a, vioaie, de¸ si în¸ teleg repede, uit˘ a la fel de repede. Cei r˘ abd˘ a˘ atât tori, de¸ si mai înce¸ ti la înv˘ a¸ tat, vor sta înaintea celor care înva¸ ta de repede, încât nu au nevoie de studiu. ˘ tura, astfel încât s˘ Elevii nu trebuie presa¸ ti cu înv˘ a¸ ta a neglijeze cultivarea manierelor. Si, ¸ mai presus de toate, ei trebuie s˘ a nu lase nimic s˘ a interfereze programul lor de rug˘ aciune, care îi aduce în leg˘ atur˘ a cu Hristos. În nici un caz ei nu trebuie s˘ a se lipseasc˘ a de [319] privilegiile religiei. [320] [321]

248

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Recrearea

„Orice ve¸ ti face, în vorb˘ a sau în fapt˘ a, s˘ a face¸ ti totul în Numele Domnului Isus.“

Capitolul 43 — Ca lumini în lume
Scopul lui Dumnezeu este acela de a prezenta prin poporul S˘ au principiile Împ˘ ar˘ a¸ tiei Lui. Pentru ca prin via¸ ta s ¸i caracterul lor s˘ a descopere aceste principii, El dore¸ ste s˘ a-i despart˘ a de obiceiurile s ¸i practicile lumii. Dumnezeu caut˘ a s˘ a-i aduc˘ a mai aproape de El, pentru a le putea face cunoscut˘ a voin¸ ta Sa. Scopul S˘ au pentru poporul de azi este acela¸ si pe care l-a avut cu Israel când l-a scos din Egipt. V˘ azând bun˘ atatea, mila, dreptatea s ¸i dragostea lui Dumnezeu, descoperite în biserica Sa, lumea trebuie s˘ a aib˘ a o reprezentare a caracterului lui Dumnezeu. Si ¸ când Legea lui Dumnezeu este astfel ˘ , chiar lumea va recunoa¸ exemplificat˘ a în via¸ ta ste superioritatea celor ˘ de oricare alt popor care Îl iubesc, care se tem de El s ¸i Îi slujesc, fa¸ ta de pe p˘ amânt. Mai presus de to¸ ti oamenii, adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea trebuie s˘ a fie modele de evlavie, sfin¸ ti în inim˘ as ¸i vorbire. Lor le-au fost încredin¸ tate cele mai solemne adev˘ aruri l˘ asate vreodat˘ a muritorilor. ˘ a fost generoas˘ Fiecare d˘ aruire cu har, putere s ¸i eficien¸ ta a. Ei a¸ steapt˘ a apropiata revenire a lui Hristos pe norii cerului. A da lumii impresia ˘ nu este o putere dominant˘ [322] c˘ a aceast˘ a credin¸ ta a în via¸ ta lor înseamn˘ a a-L dezonora mult pe Dumnezeu. Datorit˘ a puterii crescânde a ispitelor lui Satana, vremurile pe care le tr˘ aim sunt pline de pericole pentru copiii lui Dumnezeu s ¸i ˘ m continuu de la Marele Înv˘ ˘ tor pentru a avem nevoie s˘ a înv˘ a¸ ta a¸ ta ˘s putea face orice pas în siguran¸ ta ¸i neprih˘ anire. În fa¸ ta noastr˘ a se deschid minunate ocazii s ¸i, azi, o m˘ arturie vie trebuie s˘ a existe în via¸ ta poporului care se declar˘ a a fi al lui Dumnezeu, astfel încât lumea s˘ a poat˘ a vedea c˘ a, în acest veac în care r˘ aul domne¸ ste la orice ˘ la propria voie s col¸ t, exist˘ a înc˘ a un popor care renun¸ ta ¸i caut˘ a voia ˘ este scris˘ lui Dumnezeu, un popor în a c˘ arui inim˘ as ¸i via¸ ta a Legea lui Dumnezeu.

250

Ca lumini în lume

251

Reprezentan¸ ti ai lui Hristos Dumnezeu a¸ steapt˘ a de la cei care poart˘ a Numele lui Hristos s˘ a-L reprezinte. Gândurile lor trebuie s˘ a fie curate, cuvintele nobile s ¸i ˘ toare. Religia lui Hristos trebuie s˘ în˘ al¸ ta a se întrep˘ atrund˘ a cu tot ceea ce ei fac s ¸i spun. Ei trebuie s˘ a fie un popor curat s ¸i sfânt, care ofer˘ a lumin˘ a tuturor celor cu care intr˘ a în contact. Scopul lui Dumnezeu este ca, exemplificând adev˘ arul în via¸ ta lor, cre¸ stinii s˘ a fie o laud˘ a pe p˘ amânt. Harul lui Hristos este îndeajuns pentru asta. Poporul lui Dumnezeu nu trebuie s˘ a uite c˘ a numai crezând s ¸i respectând principiile Evangheliei pot îndeplini acest scop. Numai predândus ¸i capacit˘ a¸ tile date de Dumnezeu, în slujba Lui, se vor bucura de plin˘ atatea s ¸i puterea f˘ ag˘ aduin¸ tei pe care biserica a fost chemat˘ a s˘ a se întemeieze. Înainte de a merge spre conflictul final cu puterile întunericului, Isus Si-a ¸ în˘ al¸ tat ochii spre cer s ¸i S-a rugat pentru ucenicii S˘ ai, spu- [323] nând: „Nu te rog s˘ a-i iei din lume, ci s˘ a-i p˘ aze¸ sti de cel r˘ au. Ei nu sunt din lume, dup˘ a cum nici Eu nu sunt din lume. Sfin¸ te¸ ste-i prin adev˘ arul T˘ au: Cuvântul T˘ au este adev˘ arul.“ (Ioan 17, 15-17). Urma¸ sii lui Hristos trebuie s˘ a se despart˘ a de lume în principii s ¸i interese, dar nu trebuie s˘ a se izoleze de lume. Mântuitorul a fost mereu printre oameni, nu pentru a-i încuraja în ceea ce nu era în ˘ cu voia lui Dumnezeu, ci pentru a-i în˘ concordan¸ ta al¸ ta s ¸i înnobila. „Si ¸ Eu Însumi M˘ a sfin¸ tesc“, spunea El, „ca s ¸i ei s˘ a fie sfin¸ ti¸ ti prin adev˘ ar“ (Ioan 17, 6-19). Astfel, cre¸ stinul trebuie s˘ a fie printre oameni, pentru ca savoarea iubirii divine s˘ a poat˘ a fi ca sarea, ferind lumea de stric˘ aciune. Putere în rug˘ aciune Zilnic asaltat de ispit˘ a, în permanent˘ a opozi¸ tie cu frunta¸ sii poporului, Hristos s ¸tia c˘ a trebuie s˘ a-Si ¸ înt˘ areasc˘ a natura uman˘ a prin rug˘ aciune. Pentru a fi o binecuvântare pentru oameni, El trebuia s˘ a ¸ tin˘ a leg˘ atura cu Dumnezeu, cerându-I putere, r˘ abdare s ¸i hot˘ arâre. Astfel, El le-a ar˘ atat ucenicilor unde era puterea Lui. F˘ ar˘ a aceast˘ a zil˘ omeneasc˘ nic˘ a leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu, nici o fiin¸ ta a nu poate ob¸ tine putere pentru slujire. Numai Hristos poate orienta corect gândurile. Doar El poate inspira aspira¸ tii nobile s ¸i poate modela caracterul dup˘ a

252

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

asem˘ anarea divin˘ a. Dac˘ a ne apropiem de El în rug˘ aciune st˘ aruitoare, El ne va umple inimile cu aspira¸ tii înalte s ¸i sfinte s ¸i cu dorin¸ te adânci de puritate s ¸i neprih˘ anire. Pericole ce mi¸ sun˘ a în preajma noastr˘ a ˘ în Domnul o veghere atent˘ [324] reclam˘ a celor cu experien¸ ta a. Aceia care umbl˘ a smerit înaintea lui Dumnezeu, f˘ ar˘ a a se încrede în propria lor în¸ telepciune, î¸ si vor da seama de pericol s ¸i vor cunoa¸ ste obl˘ aduirea Sa. Puterea unei vie¸ ti mai înalte, mai curate s ¸i mai nobile este marea noastr˘ a nevoie. Lumea este atent˘ a s˘ a vad˘ a ce roade poart˘ a cei care se declar˘ a cre¸ stini. Ea are dreptate s˘ a a¸ stepte renun¸ tare s ¸i sacrificiu de sine de la aceia ce cred adev˘ arul. Lumea prive¸ ste gata s˘ a critice ustur˘ ator s ¸i aspru vorbele s ¸i faptele noastre. Oricine are o parte în lucrarea lui Dumnezeu este cânt˘ arit pe cântarul discern˘ amântului omenesc. Impresii favorabile sau nefavorabile despre religia biblic˘ a se formeaz˘ a continuu în mintea celor cu care avem de-a face. Si ¸ Dumnezeu, dar s ¸i îngerii vegheaz˘ a. Dumnezeu dore¸ ste ca oamenii din poporul S˘ au s˘ a demonstreze prin via¸ ta lor avantajul cre¸ stinismului asupra lumescului, s˘ a arate c˘ a ei lucreaz˘ a într-un plan înalt s ¸i sfânt. El dore¸ ste s˘ a-i vad˘ a ar˘ atând c˘ a adev˘ arul pe care l-au primit i-a f˘ acut copii ai Regelui ceresc. Si ¸ dore¸ ste s˘ a-i fac˘ a ni¸ ste canale prin care El s˘ a poat˘ a rev˘ arsa nem˘ arginita Sa dragoste s ¸i harul S˘ au. Hristos a¸ steapt˘ a doritor manifestarea spiritului S˘ au în biserica Sa. Atunci când caracterul Mântuitorului va fi perfect reprodus în poporul S˘ au, El va veni s˘ a cear˘ a ce-I apar¸ tine. Este privilegiul oric˘ arui cre¸ stin nu doar s˘ a a¸ stepte, ci s˘ a gr˘ abeasc˘ a venirea Domnului nostru. Dac˘ a to¸ ti cei care-I poart˘ a Numele ar manifesta roadele slavei Sale, cât de repede întreaga lume ar fi sem˘ anat˘ a cu s˘ amân¸ ta Evangheliei! [325] Ultimul mare seceri¸ s ar fi strâns degrab˘ as ¸i Isus ar reveni.

Capitolul 44 — Distrac¸ tii periculoase pentru tineri
Dorin¸ ta de senza¸ tii s ¸i distrac¸ tie este o ispit˘ as ¸i o capcan˘ a pentru poporul lui Dumnezeu s ¸i mai ales pentru tineri. Satana preg˘ ate¸ ste întotdeauna ademeniri pentru a distrage min¸ tile de la solemna lucrare de preg˘ atire pentru viitorul apropiat. Prin agen¸ tii lume¸ sti, el men¸ tine o stare de continu˘ a excita¸ tie, care s˘ a-i poarte pe cei impruden¸ ti spre pl˘ acerile trec˘ atoare. Sunt spectacole, lecturi s ¸i o nesfâr¸ sit˘ a varietate de distrac¸ tii, menite s˘ a îi duc˘ a la iubirea lumescului. Prin aceast˘ a unire cu lumea, credin¸ ta este sl˘ abit˘ a. Satana este un lucr˘ ator asiduu, un meseria¸ ss ¸i un du¸ sman de moarte. Ori de câte ori este rostit un cuvânt neglijent, fie de m˘ agulire, fie de determinare a tân˘ arului s˘ a priveasc˘ a vreun p˘ acat cu mai pu¸ tin˘ a ˘ , el profit˘ reticen¸ ta a de ocazie s ¸i hr˘ ane¸ ste s˘ amân¸ ta r˘ aului pentru a putea prinde r˘ ad˘ acin˘ as ¸i pentru a aduce un rod nefast. El este un în¸ sel˘ ator în toat˘ a puterea cuvântului, un iscusit seduc˘ ator. El are ˘ , dar care sunt preg˘ multe plase fin ¸ tesute, inofensive în aparen¸ ta atite cu m˘ aiestrie ca s˘ a-i prind˘ a în mreje pe cei tineri s ¸i impruden¸ ti. Mintea obi¸ snuit˘ a tinde spre pl˘ acere s ¸i satisfacerea de sine. Politica lui Satana este umplerea min¸ tii cu dorin¸ ta dup˘ a distrac¸ tiile lume¸ sti, ca s˘ a nu mai poat˘ a fi timp pentru întrebarea: „Cum stau cu sufletul meu?“ Un veac nefast Tr˘ aim într-un veac nefast pentru tineri. Influen¸ ta predominant˘ a în societate este cea în favoarea îng˘ aduin¸ tei tinerilor s˘ a urmeze înclina¸ tiei fire¸ sti a min¸ tii lor. Dac˘ a copiii sunt foarte r˘ ai, p˘ arin¸ tii se lini¸ stesc, spunând c˘ a, atunci când vor fi mai mari s ¸i vor judeca, [326] ace¸ stia vor p˘ ar˘ asi obiceiurile rele s ¸i vor deveni b˘ arba¸ ti s ¸i femei de n˘ adejde. Ce eroare! Ani de zile, ei permit du¸ smanului s˘ a semene în gr˘ adina inimii s ¸i las˘ a ca principii gre¸ site s˘ a creasc˘ as ¸i s˘ a se înt˘ areasc˘ a, p˘ arând a nu sesiza pericolele ascunse s ¸i sfâr¸ situl tragic al drumului

253

254

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

ce li se pare c˘ a este calea fericirii. În multe cazuri, toat˘ a str˘ adania depus˘ a ulterior pentru ace¸ sti tineri nu va duce la nici un rezultat. În general, standardul sfin¸ teniei este coborât printre cei ce se declar˘ a cre¸ stini s ¸i este greu pentru tineri s˘ a reziste influen¸ telor lume¸ sti, încurajate de mul¸ ti dintre membrii bisericii. Majoritatea cre¸ stinilor doar cu numele, în vreme ce pretind c˘ a tr˘ aiesc pentru Hristos, tr˘ aiesc de fapt pentru lume. Ei nu discern superioritatea absolut˘ a a lucrurilor cere¸ sti s ¸i, prin urmare, nu pot s˘ a le iubeasc˘ a cu adev˘ arat. Mul¸ ti se declar˘ a cre¸ stini, deoarece cre¸ stinismul este considerat onorabil. Ei nu realizeaz˘ a c˘ a adev˘ aratul cre¸ stinism înseamn˘ a purtarea crucii s ¸i astfel religia lor are o mic˘ a putere în a-i re¸ tine de la pl˘ acerile lume¸ sti. Unii pot merge în s˘ alile de dans, dedându-se la toate distrac¸ tiile de acolo. Al¸ tii nu pot merge chiar atât de departe, dar pot, totu¸ si, participa la reuniuni mondene, picnicuri, spectacole s ¸i alte prilejuri de distrac¸ tii lume¸ sti. Chiar s ¸i cel mai p˘ atrunz˘ ator ochi poate s˘ a nu ˘ între ei s reu¸ seasc˘ a s˘ a descopere vreo diferen¸ ta ¸i necredincio¸ si. Educarea copiilor În actuala stare a societ˘ a¸ tii, nu este o sarcin˘ a u¸ soar˘ a pentru p˘ arin¸ ti [327] aceea de a-¸ si ¸ tine în frâu copiii s ¸i de a-i educa potrivit regulii biblice a drept˘ a¸ tii. De multe ori, copiii nu suport˘ a restric¸ tiile s ¸i doresc s˘ a aib˘ a propria lor cale s ¸i s˘ a mearg˘ a dup˘ a placul lor. Îndeosebi în perioada vârstei de 10-18 ani, ei sunt înclina¸ ti s˘ a cread˘ a c˘ a nu poate fi nimic r˘ au dac˘ a merg la întrunirile lume¸ sti ale colegilor lor. Dar p˘ arin¸ tii ˘ , pot vedea pericolul. Ei cunosc caracteristicile cre¸ stini, cu experien¸ ta particulare ale copiilor lor s ¸i influen¸ ta acestor lucruri asupra min¸ tii lor s ¸i, din dorin¸ ta pentru mântuirea lor, iar vor ¸ tine departe de aceste degradante distrac¸ tii. Ce povar˘ a se ia de pe inima p˘ arin¸ tilor grijulii s ¸i credincio¸ si atunci când copiii se hot˘ ar˘ asc singuri s˘ a renun¸ te la pl˘ acerile lumii s ¸i s˘ a devin˘ a urma¸ si ai lui Hristos! Dar nici atunci grija s ¸i lucrarea lor nu trebuie s˘ a se opreasc˘ a, pentru c˘ a ace¸ sti tinerii tocmai au început serios s˘ a lupte împotriva p˘ acatului s ¸i împotriva relelor inimii fire¸ sti s ¸i au nevoie în mod deosebit de sfatul s ¸i asisten¸ ta p˘ arin¸ tilor lor.

Distrac¸ tii periculoase pentru tineri

255

Un timp de încercare pentru tineri Tinerii p˘ azitori ai Sabatului, care s-au l˘ asat sedu¸ si de influen¸ ta lumii, vor fi proba¸ ti s ¸i verifica¸ ti. Primejdiile zilelor din urm˘ a planeaz˘ a asupra noastr˘ as ¸i înaintea tinerilor st˘ a o încercare pe care mul¸ ti nu au anticipat-o. Ei vor fi pu¸ si în situa¸ tii grele s ¸i atunci puritatea credin¸ tei lor va fi dovedit˘ a. Ei m˘ arturisesc a-L a¸ stepta pe Fiul Omului, dar unii dintre ei au fost un exemplu r˘ au pentru necredincio¸ si. Ei n-au fost dispu¸ si se renun¸ te la lume, ci s-au unit cu lumea, participând [328] la picnicuri s ¸i la alte întâlniri pentru pl˘ aceri, lingu¸ sindu-se c˘ a se angajau în distrac¸ tii nevinovate. Dar tocmai aceste îng˘ aduin¸ te îi despart de Dumnezeu s ¸i-i fac fii ai lumii. ˘ mintele lor se Unii înclin˘ a constant spre lume. Vederile s ¸i sim¸ ta împac˘ a mult mai bine cu spiritul lumii decât cu cel al t˘ ag˘ aduitorilor de sine, urma¸ si ai lui Hristos. Este perfect normal ca ei s˘ a prefere compania acelora al c˘ aror spirit va fi mai în asentimentul spiritului ˘ în poporul lui Dumnezeu. lor. Si ¸ ace¸ sti tineri au prea mult˘ a influen¸ ta Ei sunt p˘ arta¸ si cu poporul s ¸i au un nume în acest popor, dar sunt o pricin˘ a pentru necredincio¸ si s ¸i pentru cei slabi s ¸i neconsacra¸ ti din biseric˘ a. În aceast˘ a vreme de încercare, ei fie vor fi pe de-a-ntregul converti¸ ti, fie vor trece de partea lumii pentru a-¸ si primi r˘ asplata împreun˘ a cu cei lume¸ sti. C˘ aut˘ atorul de pl˘ aceri nu este considerat de Dumnezeu ca un urma¸ s al S˘ au. Numai aceia care sunt t˘ ag˘ aduitori de sine s ¸i care tr˘ aiesc sobru, smerit s ¸i sfânt sunt adev˘ ara¸ ti urma¸ si ai lui Isus. Si ¸ ei nu pot s˘ a se bucure de conversa¸ tia u¸ soar˘ as ¸i goal˘ a a iubitorului [329] acestei lumii. Desp˘ ar¸ tire de lume Adev˘ ara¸ tii urma¸ si ai lui Hristos vor avea de f˘ acut sacrificii. Ei vor ocoli locurile de distrac¸ tii lume¸ sti, pentru c˘ a acolo nu-L g˘ asesc ˘ care s˘ pe Isus s ¸i nici nu întâlnesc o influen¸ ta a-i fac˘ a mai sfin¸ ti s ¸i s˘ a le sporeasc˘ a cre¸ sterea în har. Ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu îi va face s˘ a se îndep˘ arteze de toate aceste lucruri. „A¸ sa c˘ a, dup˘ a roadele lor îi ve¸ ti cunoa¸ ste“ (Matei 7, 20), a spus Mântuitorul. To¸ ti adev˘ ara¸ tii urma¸ si ai lui Hristos aduc roada slavei Sale. Via¸ ta lor confirm˘ a faptul c˘ a o bun˘ a lucrare a fost f˘ acut˘ a în ei

256

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

prin Duhul lui Dumnezeu, iar roada lor este sfin¸ tenia. Vie¸ tile lor sunt curate s ¸i înnobilate. Faptele bune sunt roada adev˘ aratei lor sfin¸ tenii, ˘ în iar cei ce nu aduc o astfel de road˘ a dovedesc c˘ a nu au experien¸ ta ˘ . Isus spunea: „R˘ lucrarea lui Dumnezeu. Ei nu sunt în Vi¸ ta amâne¸ ti în Mine, s ¸i Eu voi r˘ amânea în voi. Dup˘ a cum ml˘ adi¸ ta nu poate aduce ˘ , tot a¸ road˘ a de la sine, dac˘ a nu r˘ amâne în vi¸ ta sa, nici voi nu pute¸ ti aduce road˘ a, dac˘ a nu r˘ amâne¸ ti în Mine. Eu sunt Vi¸ ta, voi sunte¸ ti ml˘ adi¸ tele. Cine r˘ amâne în Mine, s ¸i în cine r˘ amân Eu, aduce mult˘ a road˘ a; c˘ aci desp˘ ar¸ ti¸ ti de Mine, nu pute¸ ti face nimic.“ (Ioan 15, 4.5). Aceia care vor s˘ a fie urma¸ si ai adev˘ aratului Dumnezeu trebuie ˘ torului Legii: „S˘ s˘ a renun¸ te la orice idol. Isus i-a spus înv˘ a¸ ta a iube¸ sti pe Domnul, Dumnezeul t˘ au, cu toat˘ a inima ta, cu tot sufletul t˘ au, s ¸i cu tot cugetul t˘ au. Aceasta este cea dintâi, s ¸i cea mai mare porunc˘ a“ (Matei 22, 37.38). Primele patru precepte ale Decalogului nu admit nici o dep˘ artare a sentimentelor noastre de Dumnezeu. Si ¸ nimic nu trebuie s˘ a divizeze suprema noastr˘ a bucurie în El. Nu putem înainta în experien¸ ta cre¸ stin˘ a pân˘ a ce nu îndep˘ art˘ am tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Marea C˘ apetenie a bisericii, Cel care Si-a ¸ ales poporul din aceast˘ a lume, îi cere acestui popor s˘ a se despart˘ a de lume. A-L iubi pe Dumnezeu s ¸i a p˘ azi poruncile Sale este foarte departe de [330] iubirea pl˘ acerilor s ¸i prieteniei lumii. Nu exist˘ a o bun˘ a în¸ telegere între Hristos s ¸i Baal. F˘ ag˘ aduin¸ te pentru tineri Tinerii care-L urmeaz˘ a pe Hristos au de purtat un r˘ azboi; ei au de dus o cruce zilnic˘ a, în ie¸ sirea din lume s ¸i în imitarea vie¸ tii lui Hristos. Dar sunt multe f˘ ag˘ aduin¸ te pre¸ tioase pentru cei care-L caut˘ a de timpuriu pe Mântuitor. „Eu iubesc pe cei ce M˘ a iubesc s ¸i cei ce M˘ a caut˘ a cu tot dinadinsul M˘ a g˘ asesc“, le spune în¸ telepciunea fiilor oamenilor. (Proverbe 8, 17). „De aceea încinge¸ ti-v˘ a coapsele min¸ tii voastre, fi¸ ti treji s ¸i pune¸ tiv˘ a toat˘ a n˘ adejdea în harul, care v˘ a va fi adus la ar˘ atarea lui Isus Hristos. Ca ni¸ ste copii ascult˘ atori, nu v˘ a l˘ asa¸ ti târ⸠ti în poftele pe ˘ . Ci, dup˘ care le avea¸ ti alt˘ adat˘ a, când era¸ ti în ne¸ stiin¸ ta a cum Cel ce v-a chemat este sfânt, fi¸ ti s ¸i voi sfin¸ ti în toat˘ a purtarea voastr˘ a.“ (1 Petru 1, 13-15). „C˘ aci harul lui Dumnezeu care aduce mântuire pentru

Distrac¸ tii periculoase pentru tineri

257

˘ s˘ to¸ ti oamenii a fost ar˘ atat s ¸i ne înva¸ ta a o rupem cu p˘ agân˘ atatea s ¸i cu poftele lume¸ sti, s ¸i s˘ a tr˘ aim în veacul de acum cu cump˘ atare, dreptate s ¸i evlavie, a¸ steptând fericita noastr˘ a n˘ adejde s ¸i ar˘ atarea slavei marelui nostru Dumnezeu s ¸i Mântuitor Isus Hristos. El S-a dat pe Sine Însu¸ si pentru noi, ca s˘ a ne r˘ ascumpere din orice f˘ ar˘ adelege, s ¸i s˘ a-Si ¸ cur˘ a¸ teasc˘ a un norod care s˘ a fie al Lui, plin de râvn˘ a pentru [331] fapte bune.“ (Tit 2, 11-14).

Capitolul 45 — Stabilind principii corecte din tinere¸ te
Educa¸ tia cuprinde mai mult decât o cunoa¸ stere din c˘ ar¸ ti. O educa¸ tie bun˘ a include nu numai preg˘ atire intelectual˘ a, ci s ¸i acea preg˘ atire care va avea ca rezultat o moral˘ a s˘ an˘ atoas˘ as ¸i un comportament corect.... Sute de tineri, de diferite condi¸ tii s ¸i educa¸ tii, se întâlnesc în s ¸coal˘ as ¸i o mare grij˘ a, precum s ¸i mult˘ a r˘ abdare sunt necesare pentru a echilibra corect min¸ tile ce au fost dezorientate printr-o proast˘ a îndrumare. Unii n-au fost niciodat˘ a disciplina¸ ti, iar al¸ tii prea au fost ¸ tinu¸ ti din scurt s ¸i acum, departe de mâna vigilent˘ a care ¸ tinea, probabil, prea strâns sforile controlului, cred c˘ a sunt liberi s˘ a fac˘ a ce vor ei. Ei dispre¸ tuiesc chiar s ¸i gândul vreunei restric¸ tii. Aceste elemente diferite, aduse în colegiul nostru, pun griji, poveri s ¸i o grea responsabilitate nu numai asupra profesorilor, ci s ¸i asupra întregii bisericii. Ispitele tinerilor Cursan¸ tii la colegiul nostru sunt expu¸ si multor ispite. Ei intr˘ a ˘s în contact cu indivizi de aproape orice tip de inteligen¸ ta ¸i moral˘ a. ˘ religioas˘ Aceia care au oarecare experien¸ ta a sunt de condamnat, ˘ fa¸ ˘ de orice influen¸ ˘ dac˘ a nu se situeaz˘ a pe o pozi¸ tie de rezisten¸ ta ta ta rea. Mul¸ ti, îns˘ a, aleg s˘ a dea curs înclina¸ tiei, neconsiderând c˘ a acum î¸ si cl˘ adesc sau î¸ si n˘ aruie fericirea. St˘ a în puterea lor s˘ a exploateze [332] astfel timpul s ¸i ocaziile, încât s˘ a-¸ si dezvolte un caracter care-i va face ferici¸ ti s ¸i utili.... Datoriile p˘ arin¸ tilor Primejdiile pentru tineri sporesc mult atunci când ei se afl˘ a în societatea multora de vârsta lor, având felurite caractere s ¸i obiceiuri. În aceste condi¸ tii, mul¸ ti p˘ arin¸ ti sunt înclina¸ ti s˘ a-¸ si reduc˘ a în loc s˘ a-¸ si 258

Stabilind principii corecte din tinere¸ te

259

dubleze eforturile de supraveghere s ¸i control al copiilor lor. Astfel, ˘ povar˘ ei arunc˘ a o uria¸ sa a pe umerii celor care simt aceast˘ a r˘ aspundere. Când ace¸ sti p˘ arin¸ ti v˘ ad cum copiii lor decad, sunt înclina¸ ti s˘ a g˘ aseasc˘ a vin˘ a celor îns˘ arcina¸ ti cu educa¸ tia, în vreme ce r˘ aul s-a produs datorit˘ a lor. În loc s˘ a se uneasc˘ a cu cei care poart˘ a aceste poveri, pentru a ridica standardul moral, s ¸i s˘ a lucreze cu inima s ¸i duhul în temere de Dumnezeu, pentru a îndrepta ce este r˘ au la copiii lor, mul¸ ti p˘ arin¸ ti î¸ si lini¸ stesc con¸ stiin¸ ta, spunând: „Copiii mei nu sunt mai r˘ ai ca al¸ tii“. Ei caut˘ a s˘ a ascund˘ a gre¸ selile flagrante, pe care Dumnezeu le ur˘ as ¸te, pentru ca nu cumva copiii lor s˘ a se supere s ¸i s˘ a fac˘ a vreun gest disperat. Dac˘ a duhul r˘ azvr˘ atirii este în inima lor, e mult mai bine s˘ a-l birui¸ ti acum, decât s˘ a-l l˘ asa¸ ti s˘ a creasc˘ as ¸i s˘ a se înt˘ areasc˘ a prin ˘ . Dac˘ indulgen¸ ta a p˘ arin¸ tii s ¸i-ar face datoria, alt˘ a stare de lucruri am vedea. Mul¸ ti dintre ace¸ sti p˘ arin¸ tii s-au îndep˘ artat de Dumnezeu. Ei nu au în¸ telepciunea de la El pentru a sesiza manevrele lui Satana s ¸i a rezista capcanelor lui. Fiecare fiu s ¸i fiecare fiic˘ a trebuie s˘ a dea socoteal˘ a dac˘ a lipsesc noaptea de acas˘ a. P˘ arin¸ tii trebuie s˘ a cunoasc˘ a compania copiilor [333] lor s ¸i locul unde-¸ si petrec serile. Unii copii î¸ si mint p˘ arin¸ tii pentru a evita descoperirea c˘ aii lor gre¸ site. Ace¸ stia sunt cei care caut˘ a societatea prietenilor corup¸ ti s ¸i care frecventeaz˘ a în secret localuri s ¸i alte asemenea a¸ sez˘ aminte de resort din ora¸ s. Exist˘ a elevi care merg în s˘ alile de biliard s ¸i care se angajeaz˘ a în jocul de c˘ ar¸ ti, am˘ agindu-se c˘ a nu exist˘ a nici un pericol. Întrucât nu caut˘ a decât simpla distrac¸ tie, ˘ . Asta o fac nu numai elevii mai pu¸ ei se cred în perfect˘ a siguran¸ ta tin buni. Unii, care au fost atent supraveghea¸ ti s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a priveasc˘ a aceste lucruri cu dispre¸ t, se aventureaz˘ a pe terenul interzis. Tân˘ arul trebuie controlat cu fermitate, pentru a-¸ si putea dezvolta corect capacit˘ a¸ tile pe care i le-a dat Dumnezeu. Dar tinerii urmeaz˘ a ˘ de prinatât de mult s ¸i de orbe¸ ste impulsului, f˘ ar˘ a considera¸ tie fa¸ ta cipii, încât se afl˘ a permanent în pericol. Întrucât nu pot întotdeauna beneficia de c˘ al˘ auzirea s ¸i protec¸ tia p˘ arin¸ tilor s ¸i educatorilor, ei au nevoie s˘ a-¸ si dezvolte încrederea în sine s ¸i autocontrolul. Trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a gândeasc˘ as ¸i s˘ a ac¸ tioneze din con¸ stiin¸ ta principiului.

260

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Relaxare s ¸i amuzament Aceia care sunt angaja¸ ti în studiu trebuie s˘ a se s ¸i relaxeze. Mintea nu trebuie for¸ tat˘ a s˘ a lucreze necontenit, deoarece delicata ei ma¸ sin˘ arie obose¸ ste. Trupul s ¸i, la fel de bine, mintea trebuie s˘ a se relaxeze. Dar este mare nevoie de cump˘ atare în distrac¸ tie, ca de altfel în orice. Si ¸ caracterul acestor distrac¸ tii trebuie s˘ a fie atent s ¸i [334] bine cump˘ anit. ˘ vor avea aceste Orice tân˘ ar trebuie s˘ a se întrebe: „Ce influen¸ ta distrac¸ tii asupra s˘ an˘ at˘ a¸ tii mele fizice, mintale s ¸i spirituale? Va ajunge cumva mintea mea s˘ a-L uite pe Dumnezeu? Voi înceta s˘ a am dinainte slava Sa?“ Jocul de c˘ ar¸ ti trebuie interzis. Asocierile s ¸i tendin¸ tele lui sunt periculoase.... Nu este nimic folositor sufletului s ¸i trupului în aceast˘ a distrac¸ tie. Nu este nimic care s˘ a revigoreze intelectul, nimic de re¸ tinut pentru un viitor folos. Conversa¸ tia la jocul de c˘ ar¸ ti este adeseori trivial˘ as ¸i degradant˘ a. Priceperea la jocul de c˘ ar¸ ti duce deseori la dorin¸ ta de a fi exploatat˘ a în folos personal. Astfel, se pune mai întâi o mic˘ a sum˘ a în joc, apoi una mai mare, pân˘ a când apare o sete de a juca, sete ce va duce la ruin˘ a sigur˘ a. Pe c⸠ti oameni i-a condus aceast˘ a distrac¸ tie periculoas˘ a la tot felul de p˘ acate, la s˘ ar˘ acie, închisoare, crim˘ as ¸i spânzur˘ atoare! Si ¸ totu¸ si, mul¸ ti p˘ arin¸ ti nu v˘ ad teribila pr˘ apastie a ruinei ce se casc˘ a la picioarele tinerilor no¸ stri. Printre cele mai periculoase locuri de distrac¸ tii este teatrul. În loc s˘ a fie o s ¸coal˘ a a moralit˘ a¸ tii s ¸i a virtu¸ tii, dup˘ a cum se pretinde în repetate rânduri, el este chiar focarul imoralit˘ a¸ tii. Obiceiuri vicioase s ¸i înclina¸ tii p˘ ac˘ atoase sunt înt˘ arite s ¸i încet˘ a¸ tenite prin teatru. Cântece u¸ suratice, gesturi, expresii s ¸i atitudini lascive depraveaz˘ a imaginea s ¸i coboar˘ a moralul. Orice tân˘ ar care frecventeaz˘ a în mod obi¸ snuit astfel de spectacole va fi corupt. Nu exist˘ a în ¸ tara noastr˘ a o mai ˘ care s˘ puternic˘ a influen¸ ta a otr˘ aveasc˘ a imaginea, care s˘ a distrug˘ a impresiile sfinte s ¸i care s˘ a toceasc˘ a gustul pentru pl˘ acerile lini¸ stite s ¸i [335] sobre ale vie¸ tii, ca spectacolele de teatru. Iubirea acestor reprezenta¸ tii cre¸ ste cu fiecare vizionare, a¸ sa cum dorin¸ ta dup˘ a b˘ auturile nocive cre¸ ste o dat˘ a cu folosirea lor. Singura cale sigur˘ a este aceea a evit˘ arii teatrului, circului s ¸i a oric˘ arui loc îndoielnic de amuzament. Exist˘ a moduri de recreare, benefice atât

Stabilind principii corecte din tinere¸ te

261

min¸ tii, cât s ¸i trupului. O minte luminat˘ a, o minte cu discern˘ amânt ˘ mijloace de distrac¸ va g˘ asi din abunden¸ ta tie care sunt nu numai inocente, dar s ¸i instructive. Recrearea în aer liber, contemplarea lucr˘ arilor lui Dumnezeu în natur˘ a, sunt dintre cele mai benefice. (Testimonies For The Church 4, 648-653). Tinerii nu pot fi la fel de potoli¸ ti s ¸i de gravi ca oamenii în vârst˘ a, iar copiii la fel de sobri ca ni¸ ste gentlemani. Condamnând a¸ sa cum se cuvine distrac¸ tiile p˘ ac˘ atoase, p˘ arin¸ tii, educatorii s ¸i pedagogii trebuie s˘ a le procure tinerilor pl˘ aceri inocente. Nu fixa¸ ti tinerilor reguli rigide s ¸i restric¸ tii care-i vor face s˘ a se simt˘ a oprima¸ ti s ¸i s˘ a evadeze pe c˘ aile neascult˘ arii s ¸i ale pierz˘ arii. Cu mân˘ a ferm˘ a, blând˘ as ¸i atent˘ a, trasa¸ ti liniile c˘ al˘ auzitoare, îndrumând mintea s ¸i aspira¸ tiile tinerilor atât de tandru, în¸ telept s ¸i iubitor, încât ei înc˘ a s˘ as ¸tie c˘ a ave¸ ti în [336] vedere binele lor.

Capitolul 46 — Recrearea cre¸ stin˘ a
În vreme ce c˘ aut˘ am s˘ a ne împrosp˘ at˘ am spiritul s ¸i s˘ a ne învior˘ am trupul, Dumnezeu ne cere s˘ a ne folosim toate capacit˘ a¸ tile în toate momentele, pentru cele mai bune scopuri. Putem s ¸i trebuie s˘ a ne organiz˘ am astfel recrea¸ tiile, încât s˘ a fim mai buni pentru o mai bun˘ a împlinire a datoriilor ce ne revin s ¸i pentru ca influen¸ ta noastr˘ a s˘ a fie mai benefic˘ a pentru cei cu care venim în contact. Ne putem întoarce de la asemenea ocazii la casele noastre cu mintea s ¸i trupul ref˘ acute s ¸i preg˘ ati¸ ti s˘ a ne angaj˘ am din nou în ac˘ mai bun˘ tivitate, cu mai mult curaj s ¸i cu o speran¸ ta a. Noi suntem dintre aceia care credem c˘ a este privilegiul nostru ca în fiecare zi din ˘ s˘ via¸ ta a-L sl˘ avim pe Dumnezeu pe p˘ amânt, c˘ a nu trebuie s˘ a tr˘ aim în aceast˘ a lume doar pentru distrac¸ tie proprie, ci pentru a-i face s ¸i pe al¸ tii ferici¸ ti. Suntem aici pentru binele omenirii s ¸i pentru a fi o binecuvântare pentru societate. Dar, dac˘ a l˘ as˘ am ca mintea s˘ a ne alunece acolo unde s ¸i-o las˘ a s˘ a alerge mul¸ ti dintre cei ce caut˘ a doar ˘ , cum putem fi un bine pentru semenii no¸ de¸ sert˘ aciune s ¸i nes˘ abuin¸ ta stri, pentru genera¸ tia noastr˘ a? Cum putem fi o binecuvântare pentru societatea din jurul nostru? Nu ne putem îng˘ adui vreo distrac¸ tie care ne va descalifica pentru o mai bun˘ a achitare de datoriile obi¸ snuite, f˘ ar˘ a a ne face vinova¸ ti. Între întrunirile urma¸ silor lui Hristos pentru recreare cre¸ stin˘ as ¸i reuniunile lume¸ sti pentru pl˘ aceri s ¸i distrac¸ tii va exista un contrast evident. În locul rug˘ aciunii s ¸i al Numelui lui Hristos, împreun˘ a cu lucrurile sfinte, de pe buzele celor din adun˘ arile lume¸ sti vor fi auzite [337] râsete f˘ ar˘ a rost s ¸i conversa¸ tii m˘ arunte. Ideea este s˘ a avem în general un timp de calitate. Întrunirile noastre trebuie s˘ a fie astfel organizate, iar noi s˘ a ne purt˘ am astfel încât, atunci când ne întoarcem acas˘ a, s˘ a ˘ de Dumnezeu s ˘ de oameni. putem avea con¸ stiin¸ ta curat˘ a fa¸ ta ¸i fa¸ ta S˘ a avem con¸ stiin¸ ta c˘ a nu am r˘ anit în nici un fel pe nimeni s ¸i nici nu ˘ d˘ am avut vreo influen¸ ta aun˘ atoare asupra cuiva. Mintea fireasc˘ a înclin˘ a spre pl˘ acere s ¸i satisfacerea de sine. Politica lui Satana este aceea de a c˘ auta s˘ a umple mintea oamenilor 262

Recrearea cre¸ stin˘ a

263

cu dorin¸ ta dup˘ a distrac¸ tii lume¸ sti, pentru ca ei s˘ a nu aib˘ a timp s˘ a se întrebe: „Cum stau cu sufletul meu?“ Iubirea de pl˘ aceri este molipsitoare. Abandonat˘ a acestui sentiment, mintea alearg˘ a de colo-colo, într-o continu˘ a c˘ autare de ceva distractiv. Ascultarea de Legea lui Dumnezeu contracareaz˘ a aceast˘ a înclina¸ tie s ¸i ridic˘ a bariere împotriva lipsei de sfin¸ tenie. Tinerii trebuie s˘ a nu uite c˘ a au de dat socoteal˘ a de toate privilegiile de care s-au bucurat, de folosirea timpului s ¸i de folosirea capacit˘ a¸ tilor ce le-au fost date. Ei se pot întreba: „Dar noi nu ne distr˘ am s ¸i nu ne recre˘ am? Trebuie doar numai s˘ a muncim s ¸i iar s˘ a muncim, f˘ ar˘ a nici o varia¸ tie?“ ˘, Orice distrac¸ tie în care v˘ a pute¸ ti angaja, cerând, în credin¸ ta binecuvântarea lui Dumnezeu pentru ea, nu va fi periculoas˘ a. Dar orice distrac¸ tie care v˘ a ia posibilitatea de a v˘ a ruga în tain˘ a, de a v˘ a [338] închina sau de a merge la biseric˘ a nu este sigur˘ a, ci periculoas˘ a.

Capitolul 47 — Distrac¸ tiile lume¸ sti
Dac˘ a exist˘ a ceva în lumea noastr˘ a, care ar trebuie s˘ a inspire entuziasm, aceasta e crucea de pe Calvar. „Vede¸ ti ce dragoste ne-a ar˘ atat Tat˘ al, s˘ a ne numim copii ai lui Dumnezeu! Si ¸ usntem. Lumea nu ne cunoa¸ ste, pentru c˘ a nu L-a cunoscut nici pe El.“ (1 Ioan 3, 1). „Fiindc˘ a atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Fiu, pentru ca oricine crede în El, s˘ a nu piar˘ a, ci s˘ a aib˘ a via¸ ta ve¸ snic˘ a.“ (Ioan 3, 16). Hristos trebuie primit, crezut s ¸i glorificat. Aceasta trebuie s˘ a fie tema conversa¸ tiei noastre — însemn˘ atatea lui Hristos. Reuniunile de pl˘ acere În vreme ce exist˘ a atâta team˘ a de prea mult entuziasm în slujirea lui Dumnezeu, entuziasmul se manifest˘ a în alt˘ a direc¸ tie, ce multora le pare pe deplin normal˘ a. M˘ a refer la reuniunile de pl˘ acere, care au avut loc printre membrii no¸ stri. Aceste ocazii au consumat mult din timpul s ¸i aten¸ tia celor care se declar˘ a servi ai lui Hristos. Dar au vizat aceste adun˘ ari slava Numelui S˘ au? A fost Isus invitat s˘ a le prezideze? Întâlnirile cu caracter social pot fi folositoare s ¸i instructive în cel mai înalt grad atunci când cei ce se adun˘ a la un loc au vie în inim˘ a dragostea lui Dumnezeu. Ei se întâlnesc pentru a analiza c˘ ai [339] de avansare a lucr˘ arii Lui s ¸i de a face bine semenilor. Atunci când nimic din ceea ce se spune s ¸i se face nu-L întristeaz˘ a pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, El este un oaspete binevenit la întâlnire, Dumnezeu este onorat s ¸i cei care particip˘ a vor fi înviora¸ ti s ¸i revigora¸ ti. „Atunci cei ce se tem de Domnul au vorbit adesea unul cu altul; Domnul a luat aminte la lucrul acesta, s ¸i a ascultat; s ¸i o carte de aducere aminte a fost scris˘ a înaintea Lui, pentru cei ce se tem de Domnul s ¸i cinstesc Numele Lui. «Ei vor fi ai Mei» zice Domnul o¸ stirilor, Îmi vor fi o comoar˘ a deosebit˘ a în ziua pe care o preg˘ atesc

264

Distrac¸ tiile lume¸ sti

265

Eu. Voi avea mil˘ a de ei, cum are mil˘ a un om de fiul s˘ au, care-i sluje¸ ste“ (Maleahi 3, 17.18). Dar au avut loc un fel de reuniuni de pl˘ acere, având cu totul altfel de caracter, întâlniri de pl˘ acere, care au însemnat o dezonoare pentru institu¸ tiile s ¸i pentru biserica noastr˘ a. Ele au încurajat mândria vestimentar˘ a, satisfacerea sinelui, ilaritatea s ¸i conversa¸ tia u¸ soar˘ a. Satana este între¸ tinut ca un oaspete de seam˘ as ¸i îi acapareaz˘ a pe cei ce patroneaz˘ a astfel de reuniuni. Mi-a fost prezentat˘ a o imagine a unei asemenea reuniuni, în care s-au întâlnit dintre cei care pretind a crede adev˘ arul. Cineva cânta la un instrument muzical, iar cântecele care se auzeau îi f˘ aceau pe îngerii veghetori s˘ a l˘ acrimeze. Era veselie, erau râsete, entuziasm ˘s din abunden¸ ta ¸i însufle¸ tire. Dar veselia era o veselie cum numai Satana s ¸tie s˘ a creeze. De acest fel de entuziasm s ¸i bun˘ a dispozi¸ tie trebuie s˘ a se ru¸ sineze to¸ ti cei care-L iubesc pe Dumnezeu. Ele inspir˘ a participan¸ tilor gânduri s ¸i ac¸ tiuni nesfinte. Am motive s˘ a cred c˘ a unii dintre cei angaja¸ ti în acea reuniune s-au c˘ ait din inim˘ a pentru [340] ˘. ru¸ sinoasa lor performan¸ ta Multe astfel de reuniuni mi-au fost ar˘ atate. Am v˘ azut veselia, etalarea vestimentar˘ a, podoabele To¸ ti vor s˘ a par˘ a str˘ alucitori s ¸i se dedau la ilaritate, flec˘ areli, glume proaste s ¸i râsete zgomotoase. Ochii sclipesc, obrajii se îmbujoreaz˘ a, con¸ stiin¸ ta doarme. Mâncând, bând s ¸i veselindu-se, ei fac totul ca s˘ a-L uite pe Dumnezeu. Pl˘ acerea e paradisul lor, iar cerul prive¸ ste, vede s ¸i aude. Mersul conversa¸ tiei eviden¸ tiaz˘ a comoara din inim˘ a. Discu¸ tia ieftin˘ a, banal˘ a, cuvintele u¸ soare, spiritele proaste, f˘ acute pentru a stârni râsul sunt bunurile lui Satana s ¸i to¸ ti care se dedau la astfel de discu¸ tii îi fac jocul. Cei care aud aceste lucruri, primesc impresii asem˘ an˘ atoare cu aceea a lui Irod, când fiica Irodiadei a dansat înaintea lui. Toate aceste sunt înregistrate în c˘ ar¸ tile cerului s ¸i, în ultima s ¸i m˘ area¸ ta zi, ele vor ap˘ area în adev˘ arata lor lumin˘ a înaintea celor vinova¸ ti. Atunci to¸ ti vor discerne în acestea seduc˘ atoarele s ¸i în¸ sel˘ atoarele lucr˘ ari ale diavolului pentru a-i aduce pe calea s ¸i poarta cea larg˘ a, care se deschide spre ruin˘ a. Satana s ¸i-a înmul¸ tit capcanele; s ¸i pretin¸ si cre¸ stini, superficiali în ˘ religioas˘ caracter s ¸i experien¸ ta a, sunt folosi¸ ti de ispititor ca momeal˘ a. Ace¸ stia sunt întotdeauna gata pentru reuniuni de pl˘ acere sau pentru petreceri, iar influen¸ ta lor îi atrage s ¸i pe al¸ tii. Tineri s ¸i tinere care

266

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

încearc˘ a s˘ a fie cre¸ stini biblici, sunt convin¸ si s˘ a participe la petrecere [341] s ¸i sunt antrena¸ ti în ea. Ei nu consult˘ a în rug˘ aciune standardul divin, pentru a afla ce a spus Hristos în leg˘ atur˘ a cu roada ce trebuie adus˘ a de pomul cre¸ stin. Ei nu-¸ si dau seama c˘ a aceste distrac¸ tii sunt adev˘ arate banchete ale lui Satana, preg˘ atite s˘ a împiedice sufletele s˘ a r˘ aspund˘ a invita¸ tiei la masa de la Nunta Mielului s ¸i s˘ a primeasc˘ a haina cea alb˘ a de nunt˘ a, a caracterului, care este neprih˘ anirea lui Hristos. Ei devin ˘ de ceea ce trebuie s˘ confuzi fa¸ ta a fac˘ a în calitate de cre¸ stini. Nedorind s˘ a fie considera¸ ti aparte, ei înclin˘ a în mod natural s˘ a urmeze exemplul celorlal¸ ti s ¸i astfel ajung sub influen¸ ta celor care niciodat˘ a n-au sim¸ tit în inim˘ a sau în minte atingerea divin˘ a.... Atitudinea corect˘ a a cre¸ stinului Dumnezeul cel ve¸ snic a trasat linia de demarca¸ tie între sfin¸ ti s ¸i p˘ ac˘ ato¸ si, între converti¸ ti s ¸i neconverti¸ ti. Aceste dou˘ a categorii nu se întrep˘ atrund imperceptibil, a¸ sa cum o fac culorile curcubeului. Ele sunt la fel de distincte ca amiaza de miezul nop¸ tii. Aceia care caut˘ a neprih˘ anirea lui Hristos vor z˘ abovi asupra temelor m˘ are¸ tei mântuiri. Biblia este izvorul de hran˘ a pentru sufletele lor. Ei mediteaz˘ a la întruparea lui Hristos, contempl˘ a marea jertf˘ a care a avut loc pentru a-i salva de la pieire, aducându-le iertare, pace s ¸i neprih˘ anire ve¸ snic˘ a. Sufletul este sensibilizat de aceste teme ˘ toare. Sfin¸ în˘ al¸ ta tenia s ¸i adev˘ arul, harul s ¸i neprih˘ anirea sunt cele ce preocup˘ a gândul lor. Atunci eul moare s ¸i Hristos tr˘ aie¸ ste în servii Lui. Contemplând Cuvântul, inimile lor ard a¸ sa cum ardea inima în cei [342] doi ucenici, care mergeau spre Emaus cu Isus al˘ aturi, deschizându-le Scripturile referitoare la El. Cât de pu¸ tini realizeaz˘ a c˘ a, nev˘ azut, Isus merge al˘ aturi de ei! Cât de ru¸ sina¸ ti ar fi mul¸ ti s˘ a aud˘ a vocea Sa vorbindu-le s ¸i s˘ as ¸tie c˘ a El ascult˘ a conversa¸ tia lor u¸ soar˘ a! Si ¸ câte inimi ar arde de bucuria sfânt˘ a, numai dac˘ a ar s ¸ti c˘ a Mântuitorul merge al˘ aturi, c˘ a sfânta atmosfer˘ a a prezen¸ tei Lui îi înv˘ aluie s ¸i c˘ a El îi hr˘ ane¸ ste cu pâinea vie¸ tii! Cât de bucuros ar fi Mântuitorul s˘ a-i aud˘ a pe urma¸ sii Lui vorbind despre ˘ turi s valoroasele Sale înv˘ a¸ ta ¸i s˘ as ¸tie c˘ a ei au pl˘ acere în lucrurile sfinte! Atunci când adev˘ arul se afl˘ a în inim˘ a, nu mai este loc pentru critici sau pentru vân˘ atoare de gre¸ seli. Ceea ce este în inim˘ a va curge

Distrac¸ tiile lume¸ sti

267

de pe buze f˘ ar˘ a opreli¸ ste. Lucrurile pe care le-a preg˘ atit Dumnezeu pentru aceia care-L iubesc vor fi tema conversa¸ tiei. Dragostea lui Hristos este în inim˘ a ca un izvor de ap˘ a, curgând vioi spre via¸ ta ve¸ s˘s nic˘ as ¸i trimi¸ tând unde vii, aduc˘ atoare de via¸ ta ¸i voio¸ sie, pretutindeni pe unde ajung. (Special Testimonies to the Battle Creek Church, 18 noiembrie 1896). Cre¸ stinii au la dispozi¸ tie multe surse ale fericirii s ¸i pot spune precis care pl˘ aceri sunt corecte s ¸i îng˘ aduite. Ei se pot bucura de recrea¸ tii care nu r˘ at˘ acesc mintea sau înjosesc sufletul, care nu dezam˘ agesc, nu influen¸ teaz˘ a spre distrugerea respectului de sine s ¸i nu [343] bareaz˘ a calea spre utilitate.

Capitolul 48 — Recreare în Domnul
N-ar fi bine pentru noi s˘ a ne petrecem zilele libere în Domnul, putând s˘ a ne împrosp˘ at˘ am în memorie amintirea felului în care El a avut grij˘ a de noi? Nu ar fi bine s˘ a trecem în revist˘ a binecuvânt˘ arile din trecutul nostru, s˘ a ne amintim impresionantele avertiz˘ ari trimise pentru sufletul nostru, ca s˘ a nu-L uit˘ am pe Dumnezeu? Lumea are multe zile libere s ¸i oamenii sunt preocupa¸ ti în ele de amuzamente, de curse de cai, jocuri de c˘ ar¸ ti, fumat s ¸i b˘ aut, ar˘ atând clar sub ce stindard se afl˘ a. Este evident c˘ a ei nu se afl˘ a sub steagul Prin¸ tului vie¸ tii, c˘ a prin¸ tul întunericului îi conduce s ¸i îi controleaz˘ a. S˘ a nu aib˘ a poporul lui Dumnezeu mai dese ocazii sfinte, în care s˘ a-I mul¸ tumeasc˘ a pentru bogatele Sale binecuvânt˘ ari? Nu g˘ asim noi timp în care s˘ a-I aducem lui Dumnezeu slav˘ a pentru odihna, pacea s ¸i bucuria Lui s ¸i nu-I vom ar˘ ata noi, prin laud˘ a zilnic˘ a, c˘ a ne bucur˘ am de marea jertf˘ a ce a fost f˘ acut˘ a pentru noi, ca s˘ a putem fi p˘ arta¸ si ai naturii divine? S˘ a nu vorbim noi despre viitoarea odihn˘ a în Paradisul lui Dumnezeu s ¸i despre onoarea s ¸i slava care-i a¸ steapt˘ a pe servii lui Iehova? „Poporul Meu va locui în locuin¸ ta p˘ acii, în case f˘ ar˘ a grij˘ a s ¸i în ad˘ aposturi lini¸ stite“ (Isaia 32, 18). Suntem în drum spre cas˘ a, spre o ¸ tar˘ a mai bun˘ a, o ¸ tar˘ a cereasc˘ a. Lumea este în plin˘ a agita¸ tie. Oamenii par a-¸ si fi pierdut firea pentru lucruri m˘ arunte, ieftine s ¸i nefolositoare. Ce entuziasma¸ ti i-am [344] v˘ azut de rezultatul unei partide de criket! În Sidney, am v˘ azut str˘ azi invadate de mul¸ time, s ¸i, când am întrebat care era cauza agita¸ tiei, mi s-a spus c˘ a un oarecare mare juc˘ ator de criket c⸠stigase partida. M-am sim¸ tit întristat˘ a. De ce nu sunt ale¸ sii lui Dumnezeu mai entuziasma¸ ti? Ei se lupt˘ a ˘ acolo unde nu va mai pentru o cunun˘ a nepieritoare, pentru o locuin¸ ta fi nevoie de lumina soarelui sau a lunii, sau a vreunei l˘ ampi, pentru c˘ a Domnul Dumnezeu le d˘ a lumin˘ as ¸i ei vor domni din veac în veac, ˘ comparabil˘ având o via¸ ta a cu via¸ ta lui Dumnezeu. Iar candela celui r˘ au va fi aruncat˘ a în întuneric, iar cel neprih˘ anit va str˘ aluci ca soarele în Împ˘ ar˘ a¸ tia Tat˘ alui Nu recomand acele reuniuni de pl˘ acere, în care 268

Recreare în Domnul

269

tinerii se întâlnesc pentru simplul amuzament, pentru a se angaja în conversa¸ tii ieftine, f˘ ar˘ a sens, s ¸i în care se aud râsete zgomotoase. [345] Nu recomand acel gen de întâlniri, în care demnitatea este l˘ asat˘ a deoparte, iar atmosfera este una a sl˘ abiciunii s ¸i a prostiei. De multe ori, tinerii pe care inteligen¸ tele cere¸ sti au a¸ steptat s˘ ai numere printre misionarii lui Dumnezeu, sunt atra¸ si în adun˘ ari pentru distrac¸ tii s ¸i sunt lua¸ ti de valul fascina¸ tiilor lui Satana. În loc s˘ a le fie team˘ a de continua asociere cu fete f˘ ar˘ a o gândire profund˘ a, al c˘ aror caracter este mediocru, ei se îndr˘ agostesc de ele s ¸i încheie leg˘ amântul logodnei. Satana s ¸tie c˘ a, dac˘ a ace¸ sti tineri se logodesc cu tinere „f˘ ar˘ a minte“, iubitoare de pl˘ aceri, nereligioase s ¸i lume¸ sti, se leag˘ a de ni¸ ste pietre de poticnire. Puterea lor de lucru va fi serios afectat˘ a, dac˘ a nu chiar total compromis˘ a. Chiar dac˘ a ei reu¸ sesc o predare total˘ a lui Dumnezeu, vor constata un serios impediment în faptul c˘ a sunt lega¸ ti de o so¸ tie nepreg˘ atit˘ a, needucat˘ a, care nu se aseam˘ an˘ a lui Isus, inactiv˘ a pentru Dumnezeu s ¸i pentru religie. Via¸ ta lor se va dovedi lipsit˘ a de satisfac¸ tii s ¸i nefericit˘ a. Întâlnirile pentru distrac¸ tie fac credin¸ ta confuz˘ a s ¸i nesigur˘ a. Domnul nu prime¸ ste o inim˘ a împ˘ ar¸ tit˘ a. El îl vrea pe om întreg, a¸ sa cum l-a creat. Jertfa Lui a fost întreag˘ a, pentru r˘ ascump˘ ararea trupului s ¸i a sufletului omului. Ceea ce cere El de la cei pe care i-a creat s ¸i r˘ ascump˘ arat este rezumat în cuvintele: „S˘ a iube¸ sti pe Domnul Dumnezeul t˘ au cu toat˘ a inima ta, cu tot sufletul t˘ au s ¸i cu tot cugetul t˘ au S˘ a iube¸ sti pe aproapele t˘ au ca pe tine însu¸ ti.“ (Matei 22, 37-39). Dumnezeu nu accept˘ a nimic altceva. (Special Testimonies On Education, 80-83). „Astfel dar, cine crede c˘ a st˘ a în picioare, s˘ a ia seama s˘ a nu cad˘ a.“ (1 Corinteni 10, 12). Nu poate fi încumetare mai fatal˘ a decât aceea care-l face pe om s˘ a se aventureze pe calea satisfacerii pl˘ acerilor egoiste. Nu vor lua seama ta¸ tii s ¸i mamele la aceast˘ a solemn˘ a avertizare a lui Dumnezeu? Nu vor ar˘ ata ei, cu credincio¸ sie, tinerilor [346] pericolele ce apar mereu pentru a-i îndep˘ arta de Domnul?

Capitolul 49 — Cum s˘ a petrecem zilele libere
Recrearea este uneori necesar˘ a celor angaja¸ ti în munc˘ a fizic˘ as ¸i este mai important˘ a pentru cei a c˘ aror activitate este în principal intelectual˘ a. Nu este nevoie nici pentru mântuirea noastr˘ as ¸i nici pentru slava lui Dumnezeu s˘ a ne ¸ tinem mintea în permanent˘ a activitate, nici chiar pe teme religioase. Dar sunt distrac¸ tii, precum dansul, jocul de c˘ ar¸ ti, s ¸ahul, tablele, etc, cu care nu putem fi de acord, pentru c˘ a cerul le condamn˘ a. Aceste distrac¸ tii deschid u¸ sa spre r˘ aul cel mare. Ele nu ˘ excitant˘ sunt benefice, dar au o influen¸ ta a, provocând în unele min¸ ti pasiune pentru acele activit˘ a¸ ti ce conduc la jocurile de noroc s ¸i la pierdere. Toate acestea trebuie condamnate de cre¸ stini s ¸i înlocuite cu ceva complet ned˘ aun˘ ator. Am v˘ azut c˘ a zilele noastre libere nu trebuie petrecute dup˘ a modelul lumii, dar nici nu trebuie ignorate, pentru c˘ a asta va aduce nemul¸ tumire în rândul copiilor no¸ stri. Pentru aceste zile, când exist˘ a pericolul pentru copiii no¸ stri s˘ a fie expu¸ si influen¸ telor rele s ¸i s˘ a fie corup¸ ti de pl˘ acerile s ¸i senza¸ tiile lumii, p˘ arin¸ tii trebuie s˘ a caute ceva care s˘ a înlocuiasc˘ a respectivele distrac¸ tii periculoase. Da¸ ti copiilor vo¸ stri de în¸ teles c˘ a ave¸ ti în vedere binele s ¸i fericirea lor. Mai multe familii care locuiesc în acela¸ si ora¸ s, l˘ asând la o parte ocupa¸ tiile care le-au solicitat fizic s ¸i mintal, trebuie s˘ a se uneasc˘ a s ¸i s˘ a fac˘ a o excursie în natur˘ a, pe malul unui lac frumos sau într-o [347] dumbrav˘ a minunat˘ a, unde peisajul este încânt˘ ator. S˘ a ia cu ei alimente simple, s˘ an˘ atoase, fructe s ¸i cereale s ¸i s˘ a întind˘ a masa la umbra unui copac sau sub un col¸ t de cer. Mersul, mi¸ scarea s ¸i peisajul vor trezi foamea s ¸i se vor bucura de un osp˘ a¸ t pe care s ¸i regii l-ar invidia. În asemenea ocazii, p˘ arin¸ tii s ¸i copiii se vor sim¸ ti liberi de griji, de munc˘ as ¸i de gânduri. P˘ arin¸ tii vor fi s ¸i ei copii al˘ aturi de copiii lor, f˘ acând ca totul s˘ a fie cât se poate de pl˘ acut. Întreaga zi va fi dedicat˘ a recre˘ arii. Mi¸ scarea în aer liber va fi binef˘ ac˘ atoare pentru s˘ an˘ atatea celor a c˘ aror munc˘ a este sedentar˘ as ¸i în înc˘ apere. To¸ ti ace¸ stia trebuie s˘ a simt˘ a ca o datorie în a proceda astfel. Nimic nu se va pierde; 270

Cum s˘ a petrecem zilele libere

271

în schimb, se va c⸠stiga foarte mult. Oamenii se vor întoarce la ocupa¸ tiile lor cu noi rezerve s ¸i cu un zel proasp˘ at s ¸i curaj de munc˘ a, fiind preg˘ ati¸ ti s˘ a reziste la boli. (Testimonies For The Church 1, 514, 515). Mul¸ ti permit tinerilor s˘ a participe la reuniuni de pl˘ acere, gândind c˘ a relaxarea este esen¸ tial˘ a pentru s˘ an˘ atate s ¸i fericire; dar câte pericole sunt în aceast˘ a cale! Multe dintre dorin¸ tele pentru distrac¸ tie sunt satisf˘ acute, multe sunt cultivate s ¸i devin obiceiuri puternice. Via¸ ta va fi tr˘ ait˘ a pentru împlinirea propriilor pl˘ aceri. Dumnezeu ne îndeamn˘ a s˘ a ne ferim de acestea. „S˘ a p˘ ar˘ asim gândul c˘ a tân˘ arul are grij˘ a de [348] pozi¸ tia sa ca nu cumva s˘ a cad˘ a.“

Capitolul 50 — Pericolul distrac¸ tiilor
Recente experien¸ te care au avut loc în colegiile s ¸i sanatoriile noastre m˘ a fac s˘ a revin asupra soliei pe care mi-a dat-o Domnul pentru profesorii s ¸i elevii s ¸colii adventiste din Cooranbong — Australia. În aprilie 1900, la „Avondale School“, s-a hot˘ arât câteva zile libere pentru lucr˘ atorii cre¸ stini. Programul primei zile prevedea o întâlnire la capel˘ a, diminea¸ ta, întâlnire la care eu s ¸i al¸ ti c⸠tiva profesori ne-am adresat elevilor, amintindu-le ce a f˘ acut Dumnezeu pentru construirea acestei s ¸coli s ¸i vorbindu-le despre privilegiile s ¸i posibilit˘ a¸ tile lor de a fi elevii ei. Dup˘ a adunare, restul zilei a fost petrecut˘ a de c˘ atre elevi în diferite ˘s jocuri s ¸i distrac¸ tii, unele dintre ele frivole, lipsite de bun˘ a cuviin¸ ta ¸i grote¸ sti. În noaptea care a urmat, am rev˘ azut cele întâmplate în timpul dup˘ a-amiezii. Imaginea era clar˘ a înaintea ochilor mei s ¸i am primit o solie pentru directorul s ¸i profesorii s ¸colii. Mi s-a ar˘ atat c˘ a, prin jocurile desf˘ as ¸urate în acea dup˘ a-amiaz˘ a în s ¸coal˘ a, vr˘ ajma¸ sul c⸠stigase o victorie s ¸i c˘ a profesorii fuseser˘ a cânt˘ ari¸ ti s ¸i g˘ asi¸ ti u¸ sori. Am fost mâhnit˘ as ¸i împov˘ arat˘ a de gândul c˘ a aceia care se aflau în pozi¸ tii de r˘ aspundere deschiseser˘ a poarta, invitându-l pe vr˘ ajma¸ s, pentru c˘ a asta au f˘ acut atunci când au îng˘ aduit s˘ a se petreac˘ a ceea ce s-a petrecut. Ca educatori, ei trebuia s˘ a fi fost fermi [349] împotriva p˘ atrunderii vr˘ ajma¸ sului printre elevi. Prin îng˘ aduin¸ ta lor, ei L-au întristat pe Duhul lui Dumnezeu. Elevii au fost încuraja¸ ti într-o activitate ale c˘ aror efecte nu puteau fi u¸ sor s ¸terse. Calea distrac¸ tiilor de¸ sarte nu are cap˘ at s ¸i orice pas f˘ acut pe ea este un pas pe care Isus nu l-a f˘ acut niciodat˘ a. Aceast˘ a insinuare a r˘ aului era exact lucrul de care ei trebuia s˘ a p˘ azeasc˘ as ¸coala. „Avondale School“ fusese înfiin¸ tat˘ a nu pentru a fi la fel ca s ¸colile din lume ci, a¸ sa cum Dumnezeu ar˘ atase, ea trebuia s˘ a fie o s ¸coal˘ a model. Si, ¸ pentru c˘ a trebuia s˘ a fie o s ¸coal˘ a model, cei care r˘ aspundeau de ea trebuia s˘ a aranjeze totul potrivit planului lui Dumnezeu, eliminând tot ce nu era în acord cu voia Lui. Dac˘ a ochii 272

Pericolul distrac¸ tiilor

273

lor ar fi fost un¸ si cu alifie cereasc˘ a, ei s ¸i-ar fi dat seama c˘ a nu puteau îng˘ adui s˘ a aib˘ a loc manifest˘ arile din acea dup˘ a-amiaz˘ a, s ¸i nu L-ar mai fi dezonorat pe Dumnezeu. Miercuri diminea¸ ta, când le-am spus elevilor s ¸i celorlal¸ ti care se adunaser˘ a cuvintele pe care Domnul mi le d˘ aduse s˘ a le transmit, nu cuno¸ steam programul din dup˘ a-amiaza acelei zile, pentru c˘ a nu primisem nici o informa¸ tie. Cum au putut cei din conducerea s ¸colii s˘ a armonizeze ceea ce le spusesem cu activit˘ a¸ tile care au ˘ tura pe care urmat, activit˘ a¸ ti cu un caracter ce f˘ acea f˘ ar˘ a efect înv˘ a¸ ta tocmai o primiser˘ a de la Dumnezeu? Dac˘ a puterea lor de percep¸ tie ˘ tur˘ n-ar fi fost puternic întunecat˘ a, ei ar fi în¸ teles c˘ a aceast˘ a înv˘ a¸ ta a dezaproba asemenea manifest˘ ari. Am sim¸ tit pe deplin importan¸ ta cuvintelor pe care Domnul mi le d˘ aduse atunci pentru profesori s ¸i elevi. Aceast˘ a solie punea înaintea elevilor sarcini înalte. A s ¸terge, prin distrac¸ tiile ce au urmat, bunele [350] impresii ale soliei lui Dumnezeu însemna, practic, a spune: „O, Doamne, nu dorim calea Ta. Vrem calea noastr˘ a, vrem s˘ a urm˘ am în¸ telepciunea noastr˘ a“. Noaptea, mi-a fost ar˘ atat din nou ceea ce se desf˘ as ¸urase pe terenurile s ¸colii. Mi-a fost prezentat˘ a o imagine în care elevii jucau tenis s ¸i cricket. Apoi, mi s-a dat o solie cu privire la caracterul acestor distrac¸ tii, ele fiindu-mi prezentate ca un gen de idolatrie, ca idolii neamurilor. Pe teren nu se aflau numai spectatorii vizibili. Satana s ¸i îngerii lui erau s ¸i ei acolo. De asemenea, îngerii lui Dumnezeu, care slujesc celor ce trebuie s˘ a fie mo¸ stenitori ai mântuirii, erau prezen¸ ti acolo nu pentru a aproba, ci pentru a dezaproba cele ce se petreceau. Ei erau ru¸ sina¸ ti de faptul c˘ a asemenea manifest˘ ari erau activitatea unor pretin¸ si copii ai lui Dumnezeu. For¸ tele vr˘ ajma¸ sului c⸠stigau o important˘ a victorie, s ¸i Dumnezeu era dezonorat. Cel care θ si d˘ aduse via¸ ta pentru a cur˘ a¸ ti, înnobila s ¸i sfin¸ ti via¸ ta f˘ apturilor omene¸ sti, era mâhnit de ceea ce se întâmpla acolo. Auzind un glas, m-am întors s˘ a v˘ ad cine îmi vorbea. Atunci, demn s ¸i solemn, Cineva mi-a spus: „Este aceasta s˘ arb˘ atoarea anivers˘ arii deschiderii s ¸colii? Este aceasta jertfa de mul¸ tumire pe care o oferi¸ ti lui Dumnezeu pentru binecuvânt˘ arile pe care vi le-a dat? Lumea ar putea oferi la fel de bine o astfel de jertf˘ a, cu aceast˘ a ocazie aniversar˘ a. Educatorii fac aceea¸ si gre¸ seal˘ a care a fost f˘ acut˘ a

274

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

[351] de atâtea s ¸i atâtea ori. Ei ar trebui s˘ a înve¸ te din experien¸ tele trecutului. Lumea aceasta nep˘ as˘ atoare, nereligioas˘ a, ar putea oferi din ˘ asemenea jertfe, s abunden¸ ta ¸i înc˘ a într-un chip mult mai acceptabil.“ Întorcându-Se c˘ atre profesori, El mi-a spus: „A¸ ti f˘ acut o gre¸ seal˘ a ale c˘ arei efecte vor fi greu de s ¸ters. Domnul Dumnezeul Israelului nu este sl˘ avit în aceast˘ as ¸coal˘ a. Dac˘ a ar îng˘ adui ca acum via¸ ta voastr˘ a s˘ a se încheie, mul¸ ti ar fi pierdu¸ ti, desp˘ ar¸ ti¸ ti ve¸ snic de Dumnezeu s ¸i de cei drep¸ ti.“ Consecin¸ ta abaterii de la ce este corect Aceste lucruri sunt o repetare a experien¸ tei lui Aaron când, la picioarele Sinaiului, a îng˘ aduit începutul relelor, permi¸ tând ca în tab˘ ara lui Israel s˘ a p˘ atrund˘ a un spirit lumesc, de petrecere. Moise era pe munte cu Dumnezeu s ¸i Aaron fusese l˘ asat s˘ a aib˘ a grij˘ a de popor. El s ¸i-a dovedit sl˘ abiciunea, neopunându-se cu fermitate propunerilor poporului. El ar fi putut s˘ a-¸ si exercite autoritatea, re¸ tinând adunarea de la comiterea r˘ aului. Dar, ca s ¸i în c˘ amin, unde a dat gre¸ s cu copiii s˘ ai, el a dovedit o defectuoas˘ a conducere a oamenilor. Sl˘ abiciunea, în calitate de conduc˘ ator, s-a v˘ azut în dorin¸ ta lui de a fi pe placul poporului, chiar s ¸i cu pre¸ tul sacrific˘ arii principiilor. El s ¸i-a pierdut puterea de a conduce chiar de prima dat˘ a, când le-a permis s˘ a se abat˘ a de la poruncile lui Dumnezeu. Si, ¸ drept rezultat, spiritul idolatru a p˘ atruns în tab˘ ar˘ as ¸i curentul produs n-a putut fi st˘ avilit pân˘ a nu au fost luate m˘ asuri drastice. A fost nevoie de timp s ¸i mult˘ a munc˘ a pentru a s ¸terge influen¸ ta ce[352] lor petrecute la „Avondale School“, în acea dup˘ a-amiaz˘ a de miercuri. Dar experien¸ ta a constituit o lec¸ tie folositoare celor r˘ aspunz˘ atori, pentru a-¸ si da seama de efectele acelor distrac¸ tii. ˘ de spus s Ce experien¸ ta ¸i altora! Aceasta era o m˘ arturie a ceea ce nu Dumnezeu face în s ¸coal˘ a, ci Satana. Grave sunt chiar s ¸i con˘ tura pe care secin¸ tele numai ale unei singure abateri de la înv˘ a¸ ta Dumnezeu a dat-o cu privire la s ¸colile noastre. Odat˘ a barierele rupte, înaintarea vr˘ ajma¸ sului va fi sigur˘ a, dac˘ a Domnul nu smere¸ ste inimile s ¸i nu îndreapt˘ a min¸ tile. Efortul redobândirii a ceea ce s-a pierdut prin manifest˘ arile din acea dup˘ a-amiaz˘ a i-a costat mult˘ a munc˘ a pe profesori. Ei au fost ˘ de mai mult˘ greu pu¸ si la încercare. La elevi, s-a v˘ azut o dorin¸ ta a

Pericolul distrac¸ tiilor

275

˘ tura din Cuvântul distrac¸ tie s ¸i mai pu¸ tin˘ a considera¸ tie pentru înv˘ a¸ ta lui Dumnezeu. Domnul cerului era astfel dezonorat, iar îng˘ aduin¸ ta ˘ de dorin¸ fa¸ ta tele inimii fire¸ sti dup˘ a p˘ acat s ¸i pl˘ aceri era educa¸ tia primit˘ a. Cei care lucreaz˘ a la educarea tinerilor trebuie s˘ a se conduc˘ a dup˘ a înaltele s ¸i sfintele principii pe care le-a dat Isus prin Cuvântul S˘ au. S˘ a nu uite c˘ a, pe cât posibil, ei trebuie s˘ a rec⸠stige terenul pierdut, pentru a putea aduce în s ¸colile noastre spiritualitatea existent˘ a în s ¸colile profe¸ tilor. Biblia, sf˘ atuitorul nostru Profesorii au nevoie de o cunoa¸ stere profund˘ a a Cuvântului lui Dumnezeu. Biblia s ¸i numai Biblia trebuie s˘ a fie sf˘ atuitorul lor. [353] Cuvântul lui Dumnezeu este ca frunzele pomului vie¸ tii. În el este ˘ a celor care iubesc înv˘ ˘ turile lui s satisf˘ acut˘ a orice dorin¸ ta a¸ ta ¸i le pun în aplicare în via¸ ta lor practic˘ a. Mul¸ ti dintre elevii ce vin în s ¸colile noastre sunt neconverti¸ ti, de¸ si se poate s˘ a fi fost boteza¸ ti. Ei nu ˘ a adev˘ s ¸tiu ce înseamn˘ a s˘ a fii sfin¸ tit printr-o credin¸ ta arului. Ei ar trebui înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a cerceteze s ¸i s˘ a în¸ teleag˘ a Biblia, pentru a-i primi ˘ turile în inim˘ înv˘ a¸ ta as ¸i a le aplica în via¸ ta de zi cu zi. Astfel, ei vor deveni tari în Domnul, pentru c˘ a t˘ aria s ¸i puterea spiritual˘ a se hr˘ anesc cu pâinea vie¸ tii. Domnul dore¸ ste ca ispravnicii S˘ ai s˘ a-¸ si îndeplineasc˘ a datoria cu credincio¸ sie, în Numele s ¸i în puterea Lui. Crezând în Cuvântul ˘ turilor Sale, ei pot merge din biruin¸ ˘ S˘ au s ¸i ac¸ tionând potrivit înv˘ a¸ ta ta ˘ . Dar când se dep˘ în biruin¸ ta arteaz˘ a de principiile neprih˘ anirii, ei î¸ si formeaz˘ a o p˘ arere înalt˘ a despre valoarea s ¸i priceperea lor s ¸i, incon¸ stient, se glorific˘ a pe ei în¸ si¸ si. Domnul îi las˘ a pe ace¸ stia s˘ a mearg˘ a singuri pe propria cale. Astfel, El le d˘ a ocazia s˘ a se vad˘ a a¸ sa cum sunt s ¸i s˘ a-¸ si arate altora sl˘ abiciunile. El caut˘ a s˘ a-i înve¸ te c˘ a, întotdeauna, calea Sa trebuie urmat˘ a îndeaproape, c˘ a Scriptura, Cuvântul S˘ au, trebuie luat˘ a a¸ sa cum e s ¸i c˘ a oamenii nu trebuie s˘ a-¸ si fac˘ a planuri potrivit judec˘ a¸ tii lor, respingând sfatul S˘ au. Scolile ¸ noastre trebuie s˘ a fie ca s ¸i s ¸colile profe¸ tilor. În ele, trebuie studiate în mod serios adev˘ arurile Bibliei. Dac˘ a sunt prezentate min¸ tii în mod corect s ¸i respectate cu grij˘ a, aceste adev˘ aruri vor crea

276

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ infinit mai nobil˘ elevilor o dorin¸ ta a decât aceea dup˘ a distrac¸ tiile [354] lume¸ sti. Venind aproape de Dumnezeu, devenind p˘ arta¸ si ai naturii divine, pentru ei distrac¸ tiile p˘ amânte¸ sti nu vor mai însemna nimic. Mintea elevilor va tinde mai sus s ¸i, privind caracterul lui Hristos, ei se vor str˘ adui s˘ a fie asemeni Lui. Activitate folositoare, nu pl˘ acere egoist˘ a În locul activit˘ a¸ tilor recreative, care doar distreaz˘ a, trebuie g˘ asite ac¸ tiuni din care s˘ a rezulte ceva bun. Copiii sunt trimi¸ si la s ¸colile noastre pentru a primi o educa¸ tie care s˘ a-i califice pentru a merge lucr˘ atori pentru cauza lui Dumnezeu. Satana vrea s˘ a-i fac˘ a s˘ a cread˘ a c˘ a distrac¸ tiile sunt necesare pentru s˘ an˘ atatea fizic˘ a. Domnul, îns˘ a, a declarat c˘ a o cale mai bun˘ a pentru ei este aceea de a face mi¸ scare, muncind fizic s ¸i l˘ asând ca activit˘ a¸ tile folositoare s˘ a ia locul pl˘ acerilor egoiste. Dac˘ a este îng˘ aduit˘ a, dorin¸ ta dup˘ a distrac¸ tii va dezvolta ˘ de exerci¸ repede o aversiune fa¸ ta tiul s˘ an˘ atos al trupului s ¸i min¸ tii, pe care îl fac cei eficien¸ ti în a-i ajuta pe al¸ tii s ¸i pe ei în¸ si¸ si. Dumnezeu îi binecuvânteaz˘ a pe oamenii cu talente nu pentru a r˘ amâne nefolosite sau pentru a fi folosite în scopul satisfacerii de sine, ci pentru a le folosi spre binele altora. Domnul ofer˘ a oamenilor talantul timpului, pentru ca, prin el, ace¸ stia s˘ a-I aduc˘ a, slav˘ a. Când acest talant este folosit pentru pl˘ aceri egoiste, orele astfel consumate sunt pierdute pentru întreaga ve¸ snicie. Tineretul nostru are nevoie s˘ a fie înconjurat de influen¸ te s˘ an˘ a˘ toare. El trebuie p˘ toase, în˘ al¸ ta astrat în dragostea de adev˘ ar. Standar[355] dul pus înaintea tinerilor trebuie s˘ a fie înalt. [356] [357]

Duhul Sfânt în s ¸colile noastre

„De asemenea, Tu dai bunul T˘ au Duh, pentru ca s˘ a-i înve¸ te“.

Capitolul 51 — Nevoia educatorului de ajutorul Duhului Sfânt
Duhul Sfânt ne-a fost dat ca un ajutor în studierea Bibliei. „Dar Mângâietorul, adic˘ a Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tat˘ al, în Numele Meu, v˘ a va înv˘ a¸ ta toate lucrurile s ¸i v˘ a va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.“ (Ioan 14, 26). Atunci când, în rug˘ aciune sincer˘ a pentru iluminarea Duhului s ¸i o deplin˘ a predare a inimii pentru a fi sfin¸ tit˘ a prin adev˘ ar, Biblia va fi cartea de studiu, tot ceea ce Hristos a f˘ ag˘ aduit se va împlini. Acest mod de a studia va avea ca efect min¸ ti echilibrate. În¸ telegerea se va înviora, iar sim¸ turile se vor ascu¸ ti. Con¸ stiin¸ ta va deveni sensibil˘ a, preferin¸ tele s ¸i sentimentele vor fi cur˘ a¸ tite, va fi creat˘ a o atmosfer˘ a moral˘ a mai s˘ an˘ atoas˘ as ¸i se va primi putere nou˘ a pentru a rezista p˘ acatului. Educatorii s ¸i elevii vor deveni activi s ¸i serio¸ si în lucrarea lui Dumnezeu. ˘ a multora dintre profesori de a nu da mare atenExist˘ a o tendin¸ ta ¸ tie instruirii religioase. Ei în¸ si¸ si se rezum˘ a la o slujire a Domnului doar cu jum˘ atate de inim˘ a, numai pentru a evita pedeapsa p˘ acatului. ˘ tori. Expe[358] Aceast˘ a lips˘ a de entuziasm le afecteaz˘ a lucrarea de înv˘ a¸ ta rien¸ ta pe care ei nu s ¸i-o doresc, nu sunt dornici s-o vad˘ a dobândit˘ a nici de elevii lor. Ceea ce le-a fost dat cu binecuvântare ei au aruncat ca pe ceva periculos. Vizitele Duhului Sfânt sunt întâmpinate de ei cu vorbele lui Felix c˘ atre Pavel: „De ast˘ a dat˘ a, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema“ (Faptele Apostolilor 24, 25). Ei doresc alte binecuvânt˘ ari; dar nu acea binecuvântare, pe care Dumnezeu este mai doritor s˘ a le-o ofere decât este un tat˘ a s˘ a dea lucruri bune ˘ , potrivit plin˘ copiilor lui, care este dat˘ a din abunden¸ ta at˘ a¸ tii infinite a lui Dumnezeu s ¸i care, dac˘ a este primit˘ a, le va atrage pe toate celelalte dup˘ a sine — ce cuvinte s˘ a folosesc pentru a exprima tot ce s-a f˘ acut referitor la ea? Trimisul ceresc a fost respins cu premeditare. Practic, profesorii au spus Duhului: „Pân˘ a aici Tu ai mers cu elevii mei, dar nu mai departe! N-avem nevoie de exaltare în s ¸coala noastr˘ a. E mult mai bine s˘ a lucr˘ am singuri cu elevii no¸ stri“. Astfel a fost respins s ¸i mâhnit Trimisul plin de har al lui Dumnezeu. 278

Nevoia educatorului de ajutorul Duhului Sfânt

279

Nu sunt profesorii în pericolul c˘ aderii în blasfemie când învinuiesc pe Duhul Sfânt c˘ a ar fi o putere am˘ agitoare, care duce la fanatism? Unde sunt educatorii care aleg z˘ apada Libanului, venit˘ a pe de stânc˘ a, sau apele limpezi, venite de sus, în locul apelor tulburi din vale? O mul¸ time de s ¸uvoaie din apa vie¸ tii au venit peste voi, la Battle ˘ divin˘ Creek. Fiecare dintre acestea a fost o ploaie de influen¸ ta a, dar nu v-a¸ ti dat seama. În loc s˘ a be¸ ti cu n˘ adejde din apele mântuirii [359] date vou˘ a f˘ ar˘ a plat˘ a, prin influen¸ ta Duhului Sfânt, a¸ ti mers s˘ a v˘ a potoli¸ ti setea sufletului la fântânile poluate ale s ¸tiin¸ telor omene¸ sti. Rezultatul a fost inimi uscate în s ¸coal˘ as ¸i în biseric˘ a. Aceia care se mul¸ tumesc cu pu¸ tin˘ a spiritualitate s-au îndep˘ artat mult de pre¸ tuirea îndemnurilor Duhului lui Dumnezeu. Este nevoie de o schimbare a inimii la unii profesori. Se cere o schimbare curat˘ a a gândirii s ¸i a metodelor de a înv˘ a¸ ta, pentru a fi întro rela¸ tie personal˘ a cu un Mântuitor viu. Una este s˘ a admi¸ ti teoretic lucrarea Duhului în convertire s ¸i alta este s˘ a-I accep¸ ti mustrarea ce ˘ . Este nevoie ca profesorii s cheam˘ a la poc˘ ain¸ ta ¸i elevii lor nu numai s˘ a admit˘ a adev˘ arul, ci s˘ a aib˘ a o profund˘ a cunoa¸ stere practic˘ a a lucr˘ arilor Duhului. Avertismentele Lui sunt date din cauza necredin¸ tei celor care se declar˘ a a fi cre¸ stini.... Voi, care v-a¸ ti pierdut destul de mult spiritul rug˘ aciunii, ruga¸ tiv˘ a, ruga¸ ti-v˘ a sincer s ¸i insistent: „Ai mil˘ a de lucrarea Ta, ai mil˘ a de biseric˘ a, ai mil˘ a de credincio¸ si, Tat˘ a al milei. Ia de la noi tot ceea ce ne stric˘ a. Ia-ne ce vrei Tu, dar nu le lua Duhul T˘ au cel Sfânt.“ Sunt s ¸i vor fi mereu s ¸i dintre aceia care nu umbl˘ a în în¸ telepciune; ˘ , î¸ care, la auzul unor cuvinte de îndoial˘ a sau necredin¸ ta si leap˘ ad˘ a convingerea s ¸i aleg s˘ a urmeze propriei lor voin¸ te; s ¸i, pentru defectele lor, Îi repro¸ seaz˘ a lui Hristos. Muritorii s˘ araci s ¸i limita¸ ti au judecat bogata s ¸i pre¸ tioasa rev˘ arsare a Spiritului s ¸i L-au condamnat, a¸ sa cum [360] iudeii L-au condamnat pe Hristos. În orice institu¸ tie de-a noastr˘ a, din America, trebuie în¸ teles faptul c˘ a nu vou˘ a v˘ a este dat s˘ a dirija¸ ti lucrarea Duhului Sfânt s ¸i s˘ a-I spune¸ ti cum s˘ a Se prezinte. V˘ a face¸ ti vinova¸ ti dac˘ a a¸ ti proceda astfel. Domnul s˘ a v˘ a ierte, este rug˘ aciunea mea. În loc s˘ a fie respins, trimis înapoi, a¸ sa cum s-a s ¸i întâmplat, Duhul Sfânt trebuie întâmpinat cu bucurie s ¸i prezen¸ ta lui încurajat˘ a.

280

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Când v˘ a sim¸ ti¸ ti singuri, prin ascultare de Cuvânt, Duhul Sfânt v˘ a va prezenta imagini ale lucrurilor cere¸ sti. Când Îl c˘ auta¸ ti pe ˘ , adev˘ Dumnezeu cu smerenie, seriozitate s ¸i st˘ aruin¸ ta arul nu se va mai ofili pe limbile voastre.... Profesori, ave¸ ti încredere în Dumnezeu s ¸i merge¸ ti înainte, „Harul Meu î¸ ti este de ajuns.“ (2 Corinteni 12, 9) este asigurarea Marelui ˘ tor. Prinde¸ Înv˘ a¸ ta ti în¸ telesul cuvintelor Lui s ¸i niciodat˘ a s˘ a nu v˘ a îndoi¸ ti sau s˘ a fi¸ ti necredincio¸ si. Religia curat˘ a nu admite slujire pe jum˘ atate. „Si ¸ s˘ a iube¸ sti pe Domnul Dumnezeul t˘ au, cu toat˘ a inima ta, cu tot sufletul t˘ au, cu tot cugetul t˘ au, s ¸i cu toat˘ a puterea ta; iat˘ a porunca dintâi.“ (Marcu 12, 30). Exact cea mai sfânt˘ a ambi¸ tie se cere de la cei care cred în Cuvântul lui Dumnezeu. Spune¸ ti-le elevilor vo¸ stri c˘ a Domnul Isus a preg˘ atit totul, ca ei s˘ a mearg˘ a înainte victorio¸ si. Conduce¸ ti-i la încrederea în f˘ ag˘ aduin¸ ta divin˘ a: „Dac˘ a vreunuia dintre voi îi lipse¸ ste în¸ telepciunea, s-o cear˘ a de la Dumnezeu, care d˘ a tuturor cu mân˘ a larg˘ as ¸i f˘ ar˘ a mustrare, s ¸i ea îi va fi dat˘ a.“ (Iacov 1,5) De la Dumnezeu, fântâna în¸ telepciunii, vine toat˘ as ¸tiin¸ ta care are valoare pentru om, tot ceea ce mintea poate p˘ atrunde sau re¸ tine. [361] Fructul pomului binelui s ¸i r˘ aului nu trebuie cules cu ner˘ abdare, pentru c˘ a este recomandat de unul care a fost cândva înger str˘ alucitor în slav˘ a. El a spus omului c˘ a, dac˘ a m˘ anânc˘ a din acest pom va cunoa¸ ste binele s ¸i r˘ aul. Dar nu-l b˘ aga¸ ti în seam˘ a. Adev˘ arata cunoa¸ stere nu vine de la necredincio¸ si sau de la cei r˘ ai. Cuvântul lui Dumnezeu este lumin˘ as ¸i adev˘ ar. Adev˘ arata lumin˘ a str˘ aluce¸ ste de la Isus Hristos, care „lumineaz˘ a pe orice om venit în lume“ (Ioan 1, 9). De la Duhul Sfânt vine cunoa¸ sterea divin˘ a. El s ¸tie c˘ a omenirea are nevoie s˘ a promoveze pacea, fericirea s ¸i lini¸ stea aici, în aceast˘ a lume, s ¸i s˘ a-¸ si asigure odihna ve¸ snic˘ a în Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu. (Special Testimonies On Education, 26-31, scris˘ a din Cooranbong, Australia, 12 iunie 1896). Efortul omenesc esen¸ tial Lucrarea Duhului Sfânt nu ne scute¸ ste de nevoia de a ne pune ˘ cum s˘ la lucru facult˘ a¸ tile s ¸i talentele; ea ne înva¸ ta a ne folosim orice capacitate pentru slava lui Dumnezeu. Sub speciala îndrumare a harului lui Dumnezeu, facult˘ a¸ tile umane pot fi folosite pentru

Nevoia educatorului de ajutorul Duhului Sfânt

281

cele mai bune scopuri pe p˘ amânt. Ignoran¸ ta nu m˘ are¸ ste smerenia sau spiritualitatea nim˘ anui care se consider˘ a urma¸ s al lui Hristos. Adev˘ arurile Cuvântului divin pot fi apreciate cel mai bine de un cre¸ stin care are cultur˘ a intelectual˘ a. Hristos poate fi cel mai bine ˘ . Marele obiectiv al educa¸ sl˘ avit de cei care Îi slujesc cu inteligen¸ ta tiei este abilitarea noastr˘ a de a ne folosi puterea dat˘ a de Dumnezeu, astfel încât s˘ a reprezent˘ am religia Bibliei s ¸i s˘ a promov˘ am slava lui Dumnezeu. ˘ pentru talentele Suntem datori Celui ce ne-a adus la existen¸ ta ˘ de Creator de [362] care ne-au fost încredin¸ tate. Si ¸ este datoria noastr˘ a fa¸ ta a ne cultiva s ¸i perfec¸ tiona aceste talente. Educa¸ tia ne va disciplina mintea, îi va dezvolta puterile s ¸i le va direc¸ tiona astfel încât s˘ a putem fi de folos în promovarea slavei lui Dumnezeu. Via¸ ta ve¸ snic˘ a! O, dac˘ a am putea-o în¸ telege prin lec¸ tiile pe care ni le-a dat Isus! Întreb˘ arile pe care ucenicii I le puneau lui Isus ˘ turile pe care El li le explica dup˘ a retragerea mul¸ timilor s ¸i înv˘ a¸ ta atunci mai adânc sunt esen¸ tiale pentru în¸ telegerea mul¸ timilor de azi. Trebuie înv˘ a¸ tat˘ a evlavia practic˘ a. Aceia care studiaz˘ as ¸i aplic˘ a ˘ turile lui Isus vor ob¸ înv˘ a¸ ta tine o educa¸ tie esen¸ tial˘ a în cunoa¸ sterea Bibliei. Fiecare profesor va fi într-o zi cercetat, potrivit standardului Cuvântului lui Dumnezeu, de c˘ atre cel mai mare Profesor pe care lumea L-a cunoscut vreodat˘ a. Credin¸ ta în marile adev˘ aruri pe care El le-a prezentat va lucra o transformare în to¸ ti cei care le primesc cu adev˘ arat. Iubirea adev˘ arului lui Isus înseamn˘ a iubirea a tot ce cuprind ˘ turile Sale. Profesorii no¸ înv˘ a¸ ta stri trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a urmeze exemplul Lui s ¸i s˘ a nutreasc˘ a spiritul S˘ au de simpatie blând˘ a. Nici unul s˘ a nu se lipseasc˘ a, în lucrarea lui, de dragostea lui Hristos, ci ˘ plin˘ fiecare s˘ a se întrebe: Este via¸ ta mea o via¸ ta a? Sunt eu c˘ al˘ auzit de Duhul Sfânt? Privilegiul fiec˘ arui educator este acela de a dovedi puterea unui slujitor sincer, harnic s ¸i care Îl iube¸ ste pe Hristos. Profesorul spiritual nu va avea niciodat˘ a o religie nesigur˘ a. Dac˘ a iube¸ ste cu adev˘ arat slujirea lui Hristos, el va avea discern˘ amânt spiritual s ¸i [363] ˘ spiritual˘ o via¸ ta a.

Capitolul 52 — E¸ sec în recunoa¸ sterea trimisului lui Dumnezeu
V˘ a cer, vou˘ a, care v˘ a afla¸ ti în chiar inima lucr˘ arii, s˘ a v˘ a revede¸ ti experien¸ ta de ani de zile s ¸i s˘ a vede¸ ti dac˘ a, într-adev˘ ar, poate s˘ a vi se spun˘ a: „Bine, rob bun“. Cer profesorilor din s ¸colile noastre s˘ a se gândeasc˘ a atent s ¸i în rug˘ aciune dac˘ a au vegheat la propriul suflet ca la al unuia care colaboreaz˘ a cu Dumnezeu pentru cur˘ a¸ tirea de orice p˘ acat s ¸i pentru deplina sfin¸ tire în El. V-a fost fric˘ a de Duhul Sfânt? De câteva ori, El a venit cu influen¸ ta Sa atotcuprinz˘ atoare în s ¸coala de la Battle Creek s ¸i în s ¸colile noastre din ale localit˘ a¸ ti. L-a¸ ti recunoscut? I-a¸ ti acordat onoarea cuvenit˘ a unui mesager ceresc? Când vi s-a p˘ arut c˘ a Duhul se ocupa de tineri, a¸ ti spus: „S˘ a l˘ as˘ am, deocamdat˘ a, studiul, pentru c˘ a, dup˘ a cum se vede, avem printre noi un Oaspete ceresc S˘ a-i d˘ am slav˘ as ¸i onoare!“? V-a¸ ti plecat, împreun˘ a cu elevii vo¸ stri, capetele, cu inimi poc˘ aite, în rug˘ aciune, pentru a putea primi binecuvântarea pe care Domnul v-o oferea? ˘ tor era printre voi. Cum L-a¸ Însu¸ si Marele Înv˘ a¸ ta ti onorat? A fost El un str˘ ain pentru unii dintre educatori? A¸ ti crezut c˘ a este nevoie de cineva, desemnat anume s˘ a-L întâmpine sau s˘ a-L resping˘ a pe acest sol din cer? De¸ si nev˘ azut, El era prezent printre voi. Dar nu ˘ rii s [364] s-a exprimat ideea c˘ a, în s ¸coal˘ a, timpul se cuvine dedicat înv˘ a¸ ta ¸i ˘ turii obi¸ c˘ a toate au timpul lor, ca s ¸i cum orele dedicate înv˘ a¸ ta snuite ar fi prea pre¸ tioase pentru a fi acordate lucr˘ arii Mesagerului ceresc? Dac˘ a a¸ ti respins astfel pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, v˘ a rog fierbinte s˘ a v˘ a smeri¸ ti cât se poate de urgent. Dac˘ a a¸ ti închis s ¸i ferecat u¸ sa inimii voastre pentru Duhul lui Dumnezeu, v˘ a sf˘ atuiesc s˘ a o descuia¸ ti s ¸i s˘ a v˘ a ruga¸ ti în mod insistent: „R˘ amâi la mine!“ Când Duhul Sfânt θ si face sim¸ tit˘ a prezen¸ ta în clasa în care preda¸ ti, spune¸ ti-le elevilor vo¸ stri: „Domnul d˘ a semne c˘ a are azi o lec¸ tie de ˘ cereasc˘ importan¸ ta a pentru noi, mult mai valoroas˘ a decât lec¸ tiile obi¸ snuite. S˘ a-L ascult˘ am! S˘ a ne plec˘ am înaintea lui Dumnezeu s ¸i s˘ a-L c˘ aut˘ am cu toat˘ a inima!“ 282

E¸ sec în recunoa¸ sterea trimisului lui Dumnezeu

283

Da¸ ti-mi voie s˘ a v˘ a spun ceea ce s ¸tiu despre acest Oaspete ceresc. Duhul Sfânt plana deasupra elevilor în timpul orelor de clas˘ a. Unele inimi, îns˘ a, au fost atât de reci s ¸i întunecate, încât nu au dorit prezen¸ ta Lui, s ¸i atunci lumina lui Dumnezeu a fost retras˘ a. Vizitatorul ceresc ar fi putut oferi în¸ telepciune s ¸i ar fi putut aduce cunoa¸ sterea în orice ˘ turii, care ar putea fi folosit˘ ramur˘ a a înv˘ a¸ ta a spre slava lui Dumnezeu. El a venit s˘ a conving˘ a de p˘ acat s ¸i s˘ a u¸ sureze inimile împov˘ arate de lunga înstr˘ ainare de Dumnezeu; a venit s˘ a descopere marea iubire cu care Dumnezeu îi iube¸ ste pe ace¸ sti tineri. Un principiu de origine divin˘ a trebuie s˘ a ne marcheze conduita s ¸i s˘ a ne lege de Dumnezeu. Acest principiu nu este în nici un caz o piedic˘ a în calea studierii adev˘ aratei s ¸tiin¸ te. „Începutul în¸ telepciunii este frica de Domnul.“ (Proverbe 9, 10); s ¸i omul care consimte s˘ a fie modelat dup˘ a asem˘ anarea divin˘ a este cea mai nobil˘ a realizare a lui Dumnezeu. To¸ ti cei care tr˘ aiesc în comuniune cu Creatorul vor [365] în¸ telege inten¸ tia Sa în crearea lor. Ei vor avea con¸ stiin¸ ta propriei ˘ de Dumnezeu în ceea ce prive¸ responsabilit˘ a¸ ti fa¸ ta ste folosirea posibilit˘ a¸ tilor lor în cel mai bun scop. Ei nu vor c˘ auta nici gloria proprie, nici compromiterea.... Idealul lui Dumnezeu pentru om Niciodat˘ a religia lui Hristos nu-l degradeaz˘ a pe cel care o prime¸ ste. Ea nu-l face niciodat˘ a aspru sau necuviincios, urâcios sau mândru, mânios sau violent. Dimpotriv˘ a, ea rafineaz˘ a gusturile, sfin¸ te¸ ste ra¸ tiunea, purific˘ as ¸i înnobileaz˘ a gândurile, ducându-le în robia lui Isus Hristos. Idealul lui Dumnezeu pentru copiii S˘ ai este mai înalt decât ar putea crede omul. Viul Dumnezeu a l˘ asat în Legea-I sfânt˘ a o transpu˘ tor pe care lumea L-a nere a caracterului S˘ au. Cel mai mare Înv˘ a¸ ta cunoscut vreodat˘ a este Isus Hristos. Si ¸ care este standardul pe care El l-a l˘ asat pentru to¸ ti cei care cred în El: „Voi fi¸ ti dar des˘ avâr¸ si¸ ti, dup˘ a cum s ¸i Tat˘ al vostru cel ceresc este des˘ avâr¸ sit.“ (Matei 5, 48). A¸ sa cum Dumnezeu este des˘ avâr¸ sit în sfera Sa, s ¸i omul trebuie s˘ a fie des˘ avâr¸ sit în sfera lui. Idealul caracterului cre¸ stin este asem˘ anarea cu Hristos. În fa¸ ta noastr˘ a se afl˘ a deschis˘ a o cale de continu˘ a înaintare. Avem un obiectiv de atins, un standard de dobândit, incluzând tot ce este bun, curat

284

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ continu˘ s ¸i nobil. Trebuie s˘ a existe o str˘ aduin¸ ta as ¸i un progres constant în aspira¸ tia spre perfec¸ tiunea caracterului. F˘ ar˘ a ajutor divin, omul nu poate s˘ a realizeze ceva bun. Dumnezeu ˘ , dar omul nu se poate poc˘ [366] îl cheam˘ a pe orice om la poc˘ ain¸ ta ai, dac˘ a Duhul Sfânt nu lucreaz˘ a la inima lui. Domnul, îns˘ a, vrea ca nici un om s˘ a nu a¸ stepte pân˘ a ce va crede c˘ a s-a poc˘ ait s ¸i dup˘ a aceea s˘ a fac˘ a primii pa¸ si spre El. Mântuitorul îi conduce necontenit pe oameni la ˘ . Ei au nevoie doar s˘ poc˘ ain¸ ta a se lase condu¸ si s ¸i atunci inimile lor ˘. vor fi topite în poc˘ ain¸ ta Omului îi este încredin¸ tat˘ a o parte în marea b˘ at˘ alie pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a — el trebuie s˘ a r˘ aspund˘ a la ac¸ tiunea Duhului Sfânt. Este nevoie de lupt˘ a pentru a da la o parte puterile întunericului, s ¸i Duhul Sfânt lucreaz˘ a în om pentru aceast˘ a realizare. Dar omul nu este o ˘ pasiv˘ fiin¸ ta a, care va fi mântuit˘ a prin inactivitate. El este chemat s˘ a-¸ si încordeze to¸ ti mu¸ schii s ¸i s˘ a-¸ si activeze orice facultate în b˘ at˘ alia ˘ . Nici o pentru nemurire. Dumnezeu este Cel care îi d˘ a eficien¸ ta f˘ aptur˘ a omeneasc˘ a nu poate fi mântuit˘ a prin inactivitate. Domnul ne spune: „Nevoi¸ ti-v˘ a s˘ a intra¸ ti pe u¸ sa cea strâmt˘ a. C˘ aci, v˘ a spun c˘ a mul¸ ti vor c˘ auta s˘ a intre s ¸i nu vor putea.“ (Luca 13, 24). „Intra¸ ti pe poarta cea strâmt˘ a. C˘ aci larg˘ a este poarta, lat˘ a este calea care duce la pierzare, s ¸i mul¸ ti sunt cei ce intr˘ a pe ea. Dar strâmt˘ a este ˘, s poarta, îngust˘ a este calea care duce la via¸ ta ¸i pu¸ tini sunt cei ce o afl˘ a“ (Matei 7, 13.14). Influen¸ te nesfinte la lucru Îi rog insistent pe elevii din s ¸colile noastre s˘ a fie serio¸ si. Frivolitatea tinerilor nu este pe placul lui Dumnezeu. Jocurile s ¸i distrac¸ tiile lor deschid u¸ sa unui val de ispite. Ei se bucur˘ a de înzestrare cereasc˘ a de la Dumnezeu, cu facult˘ a¸ ti intelectuale, s ¸i nu trebuie s˘ a îng˘ aduie [367] gândurilor s˘ a fie ieftine s ¸i mici. Un caracter format în conformitate ˘ principii ferme, cu preceptele Cuvântului lui Dumnezeu va da pe fa¸ ta aspira¸ tii nobile, curate. Duhul Sfânt coopereaz˘ a cu puterile min¸ tii omene¸ sti, s ¸i atunci dorin¸ tele înalte s ¸i sfinte sunt un rezultat sigur.... Sufletul meu este adânc tulburat de lucrurile care mi-au fost ar˘ atate. Simt o indignare în duh, pentru c˘ a, în s ¸colile noastre, a fost dat˘ a atât de pu¸ tin˘ a slav˘ a viului Dumnezeu s ¸i atât de mult˘ a slav˘ a a¸ sazisului talent superior, dar cu care Duhul Sfânt nu are nici o leg˘ atur˘ a.

E¸ sec în recunoa¸ sterea trimisului lui Dumnezeu

285

Duhul lui Dumnezeu nu este recunoscut s ¸i respectat. Oamenii L-au judecat s ¸i ac¸ tiunile Lui au fost acuzate drept fanatism, exces de zel, exaltare nepotrivit˘ a. Dumnezeu vede ceea ce ochii orbi¸ ti ai educatorilor nu observ˘ a— imoralitatea de orice fel s ¸i în orice grad se zbate pentru suprema¸ tie, împotrivindu-se manifest˘ arilor puterii Duhului Sfânt. U¸ sur˘ atatea în conversa¸ tie s ¸i idei de duzin˘ a sunt urzite în ¸ tes˘ atura caracterului s ¸i pâng˘ aresc sufletul. Reuniunile pentru pl˘ aceri m˘ arunte, pentru mâncare s ¸i b˘ autur˘ a, pentru muzic˘ as ¸i jocuri, sunt inspirate de un duh de jos. Ele sunt o ofrand˘ a adus˘ a lui Satana. Exhibi¸ tiile pe biciclet˘ a sunt o ofens˘ a la adresa lui Dumnezeu. Mânia Lui se aprinde împotriva celor ce fac aceste lucruri, pentru c˘ a, prin ele, mintea se ame¸ te¸ ste ca de b˘ autur˘ a, fiind deschis˘ a u¸ sa spre asocia¸ tii vulgare. L˘ asate s˘ a umble pe unde nu trebuie, în scurt˘ a vreme, gândurile pervertesc toate puterile fiin¸ tei. Ca s ¸i în Israelul din vechime, iubitorii de pl˘ aceri m˘ anânc˘ a, beau s ¸i se [368] distreaz˘ a. În toate acestea, tinerii urmeaz˘ a exemplul autorilor profani ai c˘ ar¸ tilor puse în mâna lor pentru studiu. Toate aceste lucruri au efectul lor asupra caracterului. Cei care dau curs acestor frivolit˘ a¸ ti aduc asupra cauzei lui Dumnezeu o pat˘ a care nu se s ¸terge u¸ sor. Ei î¸ si r˘ anesc propriile suflete s ¸i vor purta cicatricea tot timpul vie¸ tii. Este posibil ca acela care face r˘ au s˘ a-¸ si dea seama s ¸i s˘ a se poc˘ aiasc˘ a, iar Dumnezeu îl va ierta, dar puterea lui de discern˘ amânt, care ar fi trebuit p˘ astrat˘ a ascu¸ tit˘ as ¸i sensibil˘ a, r˘ amâne în mare parte afectat˘ a. Îi sf˘ atuiesc pe to¸ ti cei la care pot ajunge aceste cuvinte: Revizui¸ tiv˘ a mersul s ¸i „Lua¸ ti seama la voi în¸ siv˘ a, ca nu cumva s˘ a vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare s ¸i b˘ autur˘ a, s ¸i cu îngrijor˘ arile vie¸ tii acesteia, s ¸i astfel ziua aceea s˘ a vin˘ a f˘ ar˘ a veste asupra voastr˘ a. C˘ aci ziua aceea va veni ca un la¸ t peste to¸ ti cei ce locuiesc pe toat˘ a suprafa¸ ta p˘ amântului.“ (Luca 21, 34.35). (Special Testimonies On Education, 202-212, scrise profesorilor de la colegiul Battle Creek.) Men¸ tinerea în stare de alert˘ a pentru a rezista r˘ aului este o conti˘ dup˘ ˘ asupra eului s nu˘ a lupt˘ a, dar merit˘ a s˘ a ob¸ tii biruin¸ ta a biruin¸ ta ¸i asupra puterilor întunericului. Si, ¸ dac˘ a tinerii sunt încerca¸ ti a¸ sa cum a fost Daniel, ce onoare pot ei s˘ a-I aduc˘ a lui Dumnezeu prin ferma [369] r˘ amânere la principii!

Capitolul 53 — Lucrarea evident˘ a a Duhului Sfânt
„Isus le-a zis: «Lumina mai este pu¸ tin˘ a vreme în mijlocul vostru. Umbla¸ ti ca unii care ave¸ ti lumina, ca s˘ a nu v˘ a cuprind˘ a întunericul; cine umbl˘ a în întuneric nu s ¸tie unde merge. Cât˘ a vreme ave¸ ti lumina printre voi, crede¸ ti în lumin˘ a, ca s˘ a fi¸ ti fii ai luminii». Isus le-a spus aceste lucruri, apoi a plecat s ¸i S-a ascuns de ei.“ (Ioan 12, 35.36). Unii b˘ arba¸ ti din colegiul de la Battle Creek au o impresie gre¸ sit˘ a despre ceea ce înseamn˘ a datorie. Domnul Dumnezeul cerurilor a trimis din când în când Duhul S˘ au cel Sfânt asupra elevilor din s ¸coal˘ a, pentru ca ei s˘ a-L poat˘ a recunoa¸ ste în toate c˘ aile lor, astfel încât s˘ a le poat˘ a c˘ al˘ auzi pa¸ sii. Uneori, manifestarea Duhului Sfânt a fost atât de hot˘ arât˘ a, încât studiile au fost uitate, s ¸i cel mai mare ˘ tor, pe care lumea L-a cunoscut vreodat˘ Înv˘ a¸ ta a, Si-a ¸ f˘ acut auzit glasul: „Veni¸ ti la Mine to¸ ti cei trudi¸ ti s ¸i împov˘ ara¸ ti, s ¸i Eu v˘ a voi da odihn˘ a. Lua¸ ti jugul Meu asupra voastr˘ a, s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti de la Mine, c˘ aci Eu sunt blând s ¸i smerit cu inima; s ¸i ve¸ ti g˘ asi odihn˘ a pentru sufletele voastre.“ (Matei 11, 28-30). Domnul b˘ atea la u¸ sa inimilor s ¸i am v˘ azut c˘ a îngerii lui Dumnezeu erau prezen¸ ti. Dar se pare c˘ a nu exist˘ a din partea profesorilor un efort deosebit pentru a-i determina pe elevi s˘ a acorde aten¸ tia cuvenit˘ a lucrurilor lui Dumnezeu. Dumnezeu avea, îns˘ a, un Str˘ ajer în s ¸coal˘ a, care, de¸ si era nev˘ azut, θ si f˘ acea sim¸ tit˘ a influen¸ ta.... Domnul a a¸ steptat mult s˘ a-i acorde inimii cea mai mare s ¸i mai [370] adev˘ arat˘ a bucurie. Pe to¸ ti aceia care privesc la El cu inimi neîmp˘ ar¸ tite, Domnul îi va binecuvânta mult. Aceia care au privit astfel la El au prins imagini mai clare ale lui Isus, ca purt˘ ator al p˘ acatelor lor, ca jertf˘ a îndestul˘ atoare pentru ei, s ¸i au fost ascun¸ si în ad˘ apostul Stâncii, pentru a-L vedea pe Mielul lui Dumnezeu cum ridic˘ a p˘ acatele acestei lumi. Când vom în¸ telege jertfa lui Isus pentru noi, buzele ne vor fi inspirate cu cele mai înalte motive de laud˘ a. Când elevii Îl privesc astfel pe Isus, suspendarea cursurilor nu va fi considerat˘ a o pierdere. Ei prind imagini ale Celui nev˘ azut. Duhul Sfânt lucreaz˘ a nu numai pentru cei care s ¸i-au pierdut dragos286

Lucrarea evident˘ a a Duhului Sfânt

287

tea dintâi, ci s ¸i pentru sufletele care nu au stat niciodat˘ a de partea Domnului. Dovezile harului S˘ au stârnesc bucurie în inima celor astfel binecuvânta¸ ti s ¸i se cunoa¸ ste c˘ a mântuirea lui Dumnezeu este în mijlocul poporului S˘ au.... De ce nu L-am a¸ stepta pe Sfântul Str˘ ajer s˘ a vin˘ a în s ¸colile noastre? Tinerii no¸ stri se afl˘ a aici pentru a primi o educa¸ tie, pentru a ob¸ tine o cunoa¸ stere a singurului Dumnezeu adev˘ arat, pentru a înv˘ a¸ ta cum s˘ a-L prezinte pe Hristos ca Mântuitor ce ne izb˘ ave¸ ste de p˘ acate. Ei sunt aici pentru a aduna pre¸ tioase raze de lumin˘ a, pe care s˘ a le poat˘ a retransmite, pentru a ar˘ ata bun˘ atatea iubitoare a Domnului, pentru a vorbi de slava Lui, pentru a-L pream˘ ari pe Cel care ne-a scos din întuneric la lumina Sa minunat˘ a. În repetate rânduri, Solul ceresc a fost trimis la s ¸coal˘ a. Atunci când prezen¸ ta Lui a fost recunoscut˘ a, întunericul a disp˘ arut, iar [371] lumina a str˘ alucit cu putere s ¸i inimile au fost conduse la Dumnezeu. Ultimele cuvinte transmise de Isus lui Ioan au fost: „Si ¸ Duhul s ¸i Mireasa zic: «Vino!» Si ¸ celui ce îi este sete s˘ a vin˘ a, cine vrea s˘ a ia apa vie¸ tii f˘ ar˘ a plat˘ a“ (Apocalipsa 22, 17). Atunci când Îi r˘ aspundem lui Dumnezeu, spunând „Da, Doamne, vin“, cu bucurie, El ne va scoate ap˘ a din fântânile mântuirii. S˘ a nu ne bucur˘ am noi pentru Dumnezeu? S˘ a nu dovedim en˘ toarea tem˘ tuziasm în slujba Lui? Cu marea s ¸i în˘ al¸ ta a a mântuirii dinainte, s˘ a fim noi reci ca ni¸ ste statui de marmur˘ a? Dac˘ a oamenii se pot entuziasma atât de mult din cauza unei partide de criket sau a unei alerg˘ ari de cai, sau atâtor lucruri care nu aduc bine nim˘ anui, s˘ a nu fim noi mi¸ sca¸ ti când planul de mântuire este desf˘ as ¸urat înaintea noastr˘ a? S˘ a fie, de azi înainte, festivaluri ale bucuriei în Domnul în s ¸coala s ¸i în biserica noastr˘ a. (Special Testimonies On Education, 77-82.) Pericolul profesorilor în¸ telep¸ ti lume¸ ste Toate comorile cerului au fost încredin¸ tate lui Isus, ca s˘ a poat˘ a împ˘ art˘ as ¸i aceste daruri c˘ aut˘ atorului sârguincios, perseverent. „El a fost f˘ acut de Dumnezeu pentru noi în¸ telepciune, neprih˘ anire, sfin¸ tire s ¸i r˘ ascump˘ arare“ (1 Corinteni 1, 30). Dar chiar s ¸i rug˘ aciunile multora ˘ spre bine. sunt atât de formale, încât nu au prin ele nici o influen¸ ta ˘. Ei nu r˘ aspândesc o mireasm˘ a de via¸ ta

288

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

[372]

Dac˘ a profesorii s ¸i-ar smeri inimile înaintea lui Dumnezeu s ¸i s ¸i-ar da seama de responsabilit˘ a¸ tile pe care s ¸i le-au asumat, angajându-se ˘ ve¸ în obiectivul educ˘ arii tinerilor pentru viitoarea via¸ ta snic˘ a, s-ar vedea imediat o schimbare remarcabil˘ a în atitudinea lor. Rug˘ aciunile ˘ , ci ei se vor ruga cu seriozitatea lor nu ar mai fi seci s ¸i f˘ ar˘ a via¸ ta sufletelor care se simt în pericol. Ei ar înv˘ a¸ ta zilnic de la Isus, luând ˘ c˘ Cuvântul lui Dumnezeu ca manual al lor, având o vie con¸ stiin¸ ta a este glasul lui Dumnezeu, iar atmosfera din preajma lor s-ar schimba substan¸ tial. Tenta¸ tia de a fi primul va fi potolit˘ a prin lec¸ tiile înv˘ a¸ tate zilnic în s ¸coala lui Hristos. Ei nu se vor mai sprijini cu atâta încredere pe propria lor în¸ telegere. Profesorii din s ¸colile noastre sunt azi în pericolul de a c˘ alca pe urmele iudeilor din vremea lui Isus. Oricare le-ar fi pozi¸ tia, ei ˘ de a înv˘ s-ar putea mândri cu propria lor iscusin¸ ta a¸ ta, dac˘ a nu s ¸iar deschide înc˘ aperile templului sufletului pentru a primi razele str˘ alucitoare ale Soarelui neprih˘ anirii s ¸i ar fi înregistra¸ ti în c˘ ar¸ tile cerului, ca fiind necredincio¸ si. Prin ceea ce fac, ei opresc razele de lumin˘ a, care ar ajunge la studen¸ ti. Pericolul lor este acela de a deveni ˘ tur˘ egocentri¸ sti s ¸i prea în¸ telep¸ ti pentru a mai primi înv˘ a¸ ta a. Tr˘ aim într-o lume plin˘ a de corup¸ tie, s ¸i, dac˘ a nu-L primim pe viul Isus în inimile noastre, crezând s ¸i împlinind cuvintele Sale, vom fi la fel de orbi ca s ¸i iudeii. To¸ ti profesorii au nevoie s˘ a primeasc˘ a orice raz˘ a de lumin˘ a cereasc˘ a, trimis˘ a în calea lor; ca instructori, ei au nevoie de lumin˘ a. Unii spun: „Da, cred c˘ a doresc aceasta“, dar se [373] am˘ agesc singuri. Unde î¸ ti este lumina? De la ce fântân˘ a ai luat ap˘ a? ˘ tori au l˘ Domnul mi-a spus c˘ a nu pu¸ tini dintre înv˘ a¸ ta asat apele curate ale Libanului pentru cele tulburi din vale. Numai Dumnezeu poate s˘ a ne c˘ al˘ auzeasc˘ a în c˘ aile ce duc spre o ¸ tar˘ a mai bun˘ a. Dar profesorii care nu caut˘ a în mod serios s ¸i inteligent aceast˘ a¸ tar˘ a mai bun˘ a îi conduc pe cei afla¸ ti sub influen¸ ta lor spre ignorarea marii mântuirii, cump˘ arate pentru ei cu un pre¸ t infinit. O strâns˘ a leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu trebuie p˘ astrat˘ a de c˘ atre profesorii no¸ stri. Dac˘ a Dumnezeu ar trimite Duhul S˘ au cel Sfânt în s ¸colile noastre pentru a transforma inimile, pentru a înv˘ a¸ ta mintea s ¸i pentru a da în¸ telepciune sfânt˘ a elevilor, vor fi s ¸i dintre aceia care, profitând de pozi¸ tia lor, s-ar interpune între Dumnezeu s ¸i cei care au nevoie de lumin˘ a, care nu ar în¸ telege lucrarea Duhului Sfânt, care nu au în¸ teles-o niciodat˘ a, în trecut; aceasta a fost o mare tain˘ a, a¸ sa

Lucrarea evident˘ a a Duhului Sfânt

289

cum erau s ¸i lec¸ tiile lui Hristos pentru iudei. Lucrarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu nu este aceea de a stârni curiozitatea. Decizia de a aproba sau nu manifest˘ arile Duhului lui Dumnezeu nu apar¸ tine oamenilor. Noi trebuie s˘ a-L l˘ as˘ am pe Dumnezeu s˘ a lucreze. Atunci când profesorii sunt dispu¸ si s˘ a frecventeze s ¸coala lui ˘ tor, ei se vor încrede mult mai Hristos s ¸i s˘ a înve¸ te de la Marele Înv˘ a¸ ta pu¸ tin în ei în¸ si¸ si decât acum. Când Dumnezeu devine profesorul, Numele S˘ au va fi m˘ arit. Elevii vor fi a¸ sa cum erau s ¸i tinerii din s ¸colile profe¸ tilor, asupra c˘ arora venea Duhul Sfânt, iar ei profetizau. Marele vr˘ ajma¸ s al sufletelor caut˘ a s˘ a aduc˘ a în toate institu¸ tiile ˘ spiritual˘ noastre o atmosfer˘ a moart˘ a, lipsit˘ a de via¸ ta a. El se str˘ aduie¸ ste s˘ a întoarc˘ a orice împrejurare în avantajul lui, spre respingerea lui Isus Hristos. Ast˘ azi, Dumnezeu nu poate face multe lucruri mari, ca în vremea lui Hristos, datorit˘ a necredin¸ tei celor afla¸ ti în pozi¸ tii de r˘ aspundere. Este nevoie de puterea de convertire a lui Dumnezeu, pentru ca ei s˘ a în¸ teleag˘ a Cuvântul s ¸i s˘ a fie dispu¸ si s˘ a se smereasc˘ a [374] ˘ cei. înaintea Lui, ca înv˘ a¸ ta Definitivare în s ¸colile lumii Profe¸ tia ne spune c˘ a suntem aproape de încheierea timpului. Inteligen¸ ta, iste¸ timea nativ˘ a, presupusa lor judecat˘ a perfect˘ a nu-i vor preg˘ ati pe tineri s˘ a devin˘ a misionari pentru Dumnezeu. Nici unul, care caut˘ a preg˘ atire pentru lucrarea s ¸i slujirea lui Dumnezeu, nu va fi des˘ avâr¸ sit în Isus Hristos, primind a¸ sa-zisa definitivare, într-o s ¸coal˘ a din lume, a studiului în cultura general˘ a sau în domeniul medical. Mul¸ ti au devenit nepotrivi¸ ti pentru lucrarea misionar˘ a, urmând asemenea cursuri. Ei L-au dezonorat pe Dumnezeu, dânduL la o parte pentru a c˘ auta ajutorul oamenilor. „Voi cinsti pe cine M˘ a cinste¸ ste, dar cei ce M˘ a dispre¸ tuiesc, vor fi dispre¸ tui¸ ti“, spune Domnul (1 Samuel 2, 30). Cuvântul lui Dumnezeu trebuie primit ca temelia s ¸i des˘ avâr¸ sirea credin¸ tei noastre. El trebuie primit cu în¸ telegere s ¸i cu toat˘ a inima. El este via¸ ta s ¸i de aceea trebuie integrat în chiar existen¸ ta noastr˘ a. Astfel primit, Cuvântul lui Dumnezeu îl va smeri pe om s ¸i-l va desp˘ ar¸ ti de ˘ corup˘ orice influen¸ ta atoare. „În anul mor¸ tii împ˘ aratului Ozia“, relateaz˘ a Isaia, „am v˘ azut pe Domnul s ¸ezând pe un scaun de domnie foarte înalt, s ¸i poalele mantiei [375]

290

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Lui umpleau Templul. Serafimii st˘ ateau deasupra Lui, s ¸i fiecare avea s ¸ase aripi; cu dou˘ a î¸ si acopereau fa¸ ta, cu dou˘ a î¸ si acopereau picioarele s ¸i cu dou˘ a zburau. Strigau unul la altul s ¸i ziceau: «Sfânt, sfânt este Domnul o¸ stirilor! Tot p˘ amântul este plin de m˘ arirea Lui!». Si ¸ se zguduiau u¸ siorii u¸ sii de glasul care r˘ asuna, s ¸i casa s-a umplut de fum. Atunci am zis: «Vai de mine! Sunt pierdut, c˘ aci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate, s ¸i am v˘ azut cu ochii mei pe Împ˘ aratul, Domnul o¸ stirilor!»“ (Isaia 6, 1-5). O, cât de mul¸ ti angaja¸ ti în aceast˘ a lucrare de r˘ aspundere au nevoie s˘ a-L vad˘ a pe Dumnezeu, a¸ sa cum L-a v˘ azut Isaia! C˘ aci în prezen¸ ta slavei s ¸i maiest˘ a¸ tii Sale, eul cade în nimicnicie. (Special Testimonies On Education, 165-170; scrise din Melboure, Australia, 10 februarie 1894, profesorilor de la colegiul din Battle Creek.) ˘ mai înalt˘ ˘ Numai atunci când ne este prezentat˘ a o via¸ ta a, o via¸ ta ˘ turile lui Hristos, orice înv˘ ˘ tur˘ conform˘ a cu înv˘ a¸ ta a¸ ta a poate fi, pe bun˘ a dreptate, „o educa¸ tie mai înalt˘ a“. Si ¸ numai cu ajutorul Duhului Sfânt poate fi ob¸ tinut˘ a aceast˘ a educa¸ tie. Studierea s ¸tiin¸ telor naturii de c˘ atre om, f˘ ar˘ a ajutorul Duhului Sfânt, este lipsit˘ a de pre¸ tioasele lucruri pe care Hristos dore¸ ste ca omul s˘ a le s ¸tie din lumea naturii, pentru c˘ a el nu reu¸ se¸ ste s˘ a descopere singur marile s ¸i importantele [376] adev˘ aruri referitoare la salvarea lui. În¸ telegerea omeneasc˘ a poate mult atunci când este legat˘ a de ˘ tor, care, în prezentarea lucrurilor naturii, a desAdev˘ aratul Înv˘ a¸ ta coperit adev˘ arul, prin m˘ arturiile lui practice. Dumnezeu lucreaz˘ a nev˘ azut la inima omului. F˘ ar˘ a aceast˘ a putere divin˘ a, care ac¸ tioneaz˘ a ˘ torul adev˘ asupra în¸ telegerii, mintea omului nu poate prinde în˘ al¸ ta ar. Ea nu poate citi cartea naturii s ¸i nici nu poate în¸ telege simplitatea ei sfânt˘ a. Atunci când este liberat˘ a de influen¸ tele corup˘ atoare, mintea omului poate primi lec¸ tiile lui Hristos. Dar nici un om nu poate ˘ decât în cazul în care, în în¸ în¸ telege adev˘ arata s ¸tiin¸ ta telepciunea Lui, Dumnezeu îi va sfin¸ ti capacitatea de a în¸ telege, prin Duhul Sfânt. Dac˘ a elevii care frecventeaz˘ a colegiile noastre ar fi hot˘ ar⸠ti s ¸i integri, dac˘ a nu s-ar asocia cu cei ce umbl˘ a pe c˘ ar˘ arile p˘ acatului s ¸i nici n-ar fi fascina¸ ti de societatea lor, ei s-ar bucura, asemenea lui Daniel, de favoarea lui Dumnezeu. Dac˘ a ar renun¸ ta la distrac¸ tiile nefolositoare s ¸i la pofte, mintea lor ar fi limpede pentru cunoa¸ stere s ¸i ar avea astfel o putere care i-ar face în stare s˘ a nu se clinteasc˘ a atunci când sunt asalta¸ ti de ispit˘ a.

Lucrarea evident˘ a a Duhului Sfânt

291

Aceia care sunt pu¸ si în pozi¸ tii de r˘ aspundere, în institu¸ tiile noastre, trebuie s˘ a ia asupra lor povara îngrijirii de sufletele celor afla¸ ti [377] în sarcina lor.

292

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Studiul folositor

˘ celor care o au.“ „Minunea cunoa¸ sterii este c˘ a în¸ telepciunea d˘ a via¸ ta

Capitolul 54 — Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie
Inteligen¸ ta suprem˘ a din confedera¸ tia r˘ aului lucreaz˘ a necontenit pentru a pune în umbr˘ a Cuvântul lui Dumnezeu s ¸i a scoate la lumin˘ a p˘ arerile oamenilor. El vrea s˘ a nu auzim glasul lui Dumnezeu, spunând: „Iat˘ a drumul, merge¸ ti pe el.“ (Isaia 30, 21). Prin procese educa¸ tionale corupte, el face tot posibilul pentru a eclipsa lumina cerului. Specula¸ tia filozofic˘ as ¸i cercetarea s ¸tiin¸ tific˘ a, în care Dumnezeu nu este recunoscut, fac sceptici cu miile. În s ¸colile de azi, concluziile la care au ajuns oamenii înv˘ a¸ ta¸ ti, ca rezultat al investiga¸ tiilor s ¸tiin¸ tifice, sunt atent predate s ¸i explicate integral, dându-se clar impresia c˘ a, dac˘ a ace¸ sti oameni au dreptate, Biblia nu o poate avea. Scepticismul este atr˘ ag˘ ator pentru mintea omeneasc˘ a. Tinerii ˘ ce captiveaz˘ v˘ ad în el o independen¸ ta a imagina¸ tia s ¸i sunt am˘ agi¸ ti. ˘ a îndoielii, sem˘ Satana triumf˘ a. El alimenteaz˘ a orice s˘ amân¸ ta anat˘ a în inimile tinere, f˘ acând-o s˘ a creasc˘ as ¸i s˘ a rodeasc˘ as ¸i, în scurt˘ a vreme, un seceri¸ s plin al necredin¸ tei va fi adunat. [378] Tocmai pentru c˘ a inima omului este înclinat˘ a spre r˘ au este atât de periculos a sem˘ ana s˘ amân¸ ta scepticismului în tinerele min¸ ti. Tot ce sl˘ abe¸ ste credin¸ ta în Dumnezeu jefuie¸ ste sufletul de puterea de a rezista ispitei, înl˘ aturând singura protec¸ tie împotriva p˘ acatului. Avem nevoie de s ¸coli în care tinerii s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a m˘ are¸ tia const˘ a în a-L onora pe Dumnezeu, descoperind caracterul S˘ au în via¸ ta de ˘m toate zilele. Prin Cuvântul s ¸i lucrurile Sale, noi trebuie s˘ a înv˘ a¸ ta de la Dumnezeu, pentru ca via¸ ta noastr˘ a s˘ a-¸ si împlineasc˘ a menirea. Autori profani Pentru a ob¸ tine o educa¸ tie, mul¸ ti cred c˘ a este esen¸ tial˘ a studierea scrierilor autorilor profani, pentru c˘ a aceste lucr˘ ari con¸ tin multe perle ale gândirii. Dar cine a fost inspiratorul acestor perle ale gândirii? Domnul s ¸i numai Domnul. El este Izvorul întregii lumini. De ce, s˘ a înot˘ am atunci din greu prin mul¸ timea de erori din lucr˘ arile autorilor

294

Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie

295

profani de dragul unor f˘ arâme de adev˘ ar, când întregul adev˘ ar ne st˘ a la dispozi¸ tie? Cum se face c˘ a oameni afla¸ ti în conflict cu guvernarea lui Dumnezeu intr˘ a în posesia în¸ telepciunii pe care, uneori, ei o manifest˘ a? Satana însu¸ si a fost educat la cur¸ tile cere¸ sti s ¸i cunoa¸ ste atât binele, cât s ¸i r˘ aul. El amestec˘ a r˘ aul cu ceea ce este de valoare s ¸i asta îi d˘ a puterea de a am˘ agi. Dar, fiindc˘ a s-a îmbr˘ acat în haine de str˘ alucire cereasc˘ a, îl vom primi noi pe Satana ca pe un înger de lumin˘ a? Ispititorul are agen¸ tii lui, educa¸ ti conform metodelor lui, inspira¸ ti de duhul lui s ¸i adapta¸ ti lucr˘ arii lui. Vom coopera noi cu ei? Vom privi lucr˘ arile agen¸ tilor lui ca fiind esen¸ tiale pentru dobândirea unei [379] educa¸ tii? Dac˘ a timpul s ¸i efortul cheltuite în descoperirea ideilor str˘ alucite ale profanilor ar fi acordate studiului pre¸ tiosului Cuvânt al lui Dumnezeu, mii dintre cei care acum sunt în întuneric s ¸i-n umbra mor¸ tii s-ar putea bucura în slava Luminii lumii. Cuno¸ stin¸ te istorice s ¸i teologice Ca preg˘ atire pentru lucrarea de cre¸ stin, mul¸ ti consider˘ a c˘ a este esen¸ tial˘ a dobândirea unei largi cunoa¸ steri a scrierilor teologice s ¸i istorice. Ei presupun c˘ a aceast˘ a cunoa¸ stere le va fi de ajutor în prezentarea Evangheliei. Dar studiul laborios al p˘ arerilor unor oameni tinde mai mult s˘ a-i încurce decât s˘ a-i ajute în lucrare. Când v˘ ad libr˘ ariile pline de masive volume de cuno¸ stin¸ te istorice s ¸i teologice, m˘ a gândesc de ce s-au cheltuit bani pentru ceva ce nu hr˘ ane¸ ste? Cap. 6 din Ioan ne spune mai mult decât poate fi g˘ asit în asemenea lucr˘ ari. Hristos spune: „Isus le-a zis: «Eu sunt pâinea vie¸ tii. Cine vine la Mine, nu va fl˘ amânzi niciodat˘ a; s ¸i cine crede în Mine, nu va înseta niciodat˘ a». Eu sunt Pâinea vie, care s-a pogorât din cer. Dac˘ a m˘ anânc˘ a cineva din pâinea aceasta va tr˘ ai în veac; s ¸i pâinea pe care o voi da Eu, este trupul Meu, pe care îl voi da pentru via¸ ta lumii. Adev˘ arat, adev˘ arat v˘ a spun, c˘ a cine crede în Mine, are via¸ ta ˘ , carnea nu folose¸ ve¸ snic˘ a. Duhul este Acela care d˘ a via¸ ta ste la ni˘ .“ (Ioan mic; cuvintele pe care vi le-am spus Eu, sunt duh s ¸i via¸ ta 6, 35.51.47.63). — Exist˘ a un studiu de istorie, care nu trebuie condamnat. Istoria sacr˘ a era una dintre materiile de studiu în s ¸colile profe¸ tilor. În raportul rela¸ tiilor Sale cu na¸ tiunile sunt trasate urmele

296

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

pa¸ silor lui Iehova. Tot a¸ sa s ¸i ast˘ azi, trebuie s˘ a analiz˘ am rela¸ tiile lui [380] Dumnezeu cu na¸ tiunile p˘ amântului, s˘ a vedem în istorie împlinirea profe¸ tiei, s˘ a analiz˘ am lucr˘ arile Providen¸ tei în marile mi¸ sc˘ ari reformatoare s ¸i s˘ a în¸ telegem evolu¸ tia evenimentelor în mersul popoarelor spre conflictul final al marii lupte. Asemenea studiu va hr˘ ani, oferind vederi cuprinz˘ atoare asupra vie¸ tii. El ne va ajuta s˘ a în¸ telegem ceva din rela¸ tiile s ¸i interdependen¸ tele ei, cât de minunat suntem lega¸ ti cu to¸ tii în marea fr˘ a¸ tie a societ˘ a¸ tii s ¸i na¸ tiunilor s ¸i în ce m˘ asur˘ a degradarea unui individ înseamn˘ a o pierdere pentru to¸ ti. Dar istoria, a¸ sa cum este ea studiat˘ a de obicei, se ocup˘ a de realiz˘ arile omului, de victoriile lui în b˘ at˘ alii, de succesul lui în atingerea puterii s ¸i a gloriei. Rolul lui Dumnezeu în afacerile oamenilor este pierdut din vedere. Pu¸ tini urm˘ aresc mersul cauzei lui Dumnezeu în ridicarea s ¸i dec˘ aderea na¸ tiunilor. Într-o mare m˘ asur˘ a, s ¸i teologia, a¸ sa cum este studiat˘ as ¸i predat˘ a, nu este decât o specula¸ tie omeneasc˘ a, slujind doar pentru a întuneca planurile „prin cuvânt˘ ari f˘ ar˘ a pricepere“ (Iov 38, 2). Prea adesea, ˘ motivul acumul˘ arii cuno¸ stin¸ telor multor c˘ ar¸ ti este nu atât o dorin¸ ta de a g˘ asi hran˘ a pentru minte s ¸i suflet, cât o ambi¸ tie de a-i cunoa¸ ste ˘ de a prezenta oamenilor cre¸ pe filozofi s ¸i teologi, o dorin¸ ta stinismul în termeni s ¸i propozi¸ tii erudite. Nu toate c˘ ar¸ tile scrise pot servi scopului unei vie¸ ti simple. „Lua¸ ti jugul Meu asupra voastr˘ as ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti de la Mine, c˘ aci Eu sunt blând s ¸i smerit cu inima“ (Matei 11, 29). Mândria intelectual˘ a nu v˘ a va ajuta în comunicarea cu sufletele care pier, dorind pâinea vie¸ tii. Studiind aceste c˘ ar¸ ti, l˘ asa¸ ti ca ele s˘ a ia locul lec¸ tiilor practice, pe care ar trebui [381] s˘ a le lua¸ ti de la Isus. Cu ceea ce rezult˘ a din acest studiu, oamenii nu sunt hr˘ ani¸ ti. Foarte pu¸ tin din acest studiu atât de istovitor pentru minte ofer˘ a ceea ce ajut˘ a s˘ a fii un lucr˘ ator de succes pentru suflete. Mântuitorul a venit s˘ a vesteasc˘ a „s˘ aracilor Evanghelia“ (Luca ˘ tura Sa, El folosea cei mai simpli termeni s 4, 18). În înv˘ a¸ ta ¸i cele mai u¸ soare simboluri. Si, ¸ se spune, „gloata cea mare Îl asculta cu pl˘ acere“ (Marcu 12, 37). Cei care vor s˘ a fac˘ a lucrarea Lui în aceast˘ a vreme au nevoie de o p˘ atrundere mai adânc˘ a a lec¸ tiilor date de El. Cuvintele viului Dumnezeu sunt cele mai înalte pentru întreaga educa¸ tie. Cei care lucreaz˘ a pentru oameni trebuie s˘ a m˘ anânce pâinea

Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie

297

vie¸ tii. Ea le va da t˘ arie spiritual˘ as ¸i atunci ei vor fi preg˘ ati¸ ti s˘ a lucreze pentru toate categoriile de oameni. Limbile clasice În colegii s ¸i universit˘ a¸ ti, mii de tineri dedic˘ a o bun˘ a parte a celor mai buni ani ai vie¸ tii studiului limbilor greac˘ as ¸i latin˘ a. Si, ¸ angaja¸ ti în aceste studii, mintea s ¸i caracterul lor sunt modelate dup˘ a ideile literaturii p˘ agâne, a c˘ arei citire este, în general, privit˘ a ca o parte esen¸ tial˘ a a studiului acestor limbii. Cei familiariza¸ ti cu literaturile clasice afirm˘ a c˘ a tragediile grece¸ sti au din plin, în ele, incest, ucidere s ¸i jertfe umane, aduse zeilor înseta¸ ti s ¸i r˘ azbun˘ atori ai Antichit˘ a¸ tii. Ar fi mult mai bine pentru lume dac˘ a s-ar renun¸ ta la educa¸ tia prin aceste surse. „Poate merge cineva [382] pe c˘ arbuni aprin¸ si, f˘ ar˘ a s˘ a-i ard˘ a picioarele?“ ˘ necurat˘ (Proverbe 6, 28). „Cum ar putea s˘ a ias˘ a dintr-o fiin¸ ta a un om curat?“ (Iov 14, 4). Putem atunci s˘ a ne a¸ stept˘ am ca tinerii s˘ a-¸ si dezvolte un caracter tue¸ stin, în timp ce educa¸ tia lor este influen¸ tat˘ a de ˘ turile celor care dispre¸ înv˘ a¸ ta tuiesc principiile Legii lui Dumnezeu? În respingerea oric˘ arei restric¸ tii s ¸i lansarea în distrac¸ tii nep˘ as˘ atoare, risip˘ as ¸i viciu, elevii nu fac decât s˘ a imite ceea ce le este predat prin aceste studii. Sunt cazuri în care cunoa¸ sterea limbilor greac˘ as ¸i latin˘ a este necesar˘ a. Cineva trebuie s˘ a studieze s ¸i aceste limbi. Dar cunoa¸ sterea lor, care este important˘ a din punct de vedere practic, ar putea fi ob¸ tinut˘ a f˘ ar˘ a un studiu al unei literaturi care corupe. Cunoa¸ sterea limbilor greac˘ as ¸i latin˘ a nu este necesar˘ a multor oameni. Studiul limbilor moarte trebuie f˘ acut secundar studiului ace˘ buna folosire a tuturor facult˘ lor obiecte care înva¸ ta a¸ tilor trupului s ¸i min¸ tii. Este nechibzuit ca elevii s˘ a-¸ si dedice timpul însu¸ sirii limbilor moarte sau cunoa¸ sterii în vreun domeniu, pentru a neglija preg˘ atirea pentru îndatoririle practice ale vie¸ tii. Ce iau elevii cu ei când termin˘ as ¸coala? Unde merg ei? Ce au ei de f˘ acut? Au ei s ¸tiin¸ ta care îi face capabili de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii? Au fost ei preg˘ ati¸ ti s˘ a fie buni ta¸ ti s ¸i mame? Pot ei sta în capul unei familii, ca educatori în¸ telep¸ ti? Singura educa¸ tie demn˘ a de acest nume este aceea care-i face pe tineri s˘ a fie asemenea lui Isus, care-i preg˘ ate¸ ste s˘ a poarte r˘ aspunderile vie¸ tii, s˘ a conduc˘ a familiile lor. O

298

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

asemenea educa¸ tie nu se însu¸ se¸ ste prin studierea limbilor clasice [383] p˘ agâne.... Literatura de fic¸ tiune Exist˘ a lucr˘ ari de fic¸ tiune, scrise pentru înv˘ a¸ tarea adev˘ arului sau pentru expunerea unui mare r˘ au. Unele dintre aceste lucr˘ ari au f˘ acut bine. Totu¸ si, ele au produs s ¸i un mare r˘ au. Ele con¸ tin declara¸ tii s ¸i descrieri care excit˘ a imagina¸ tia s ¸i stârnesc gânduri periculoase, îndeosebi la tineri. Scenele descrise sunt retr˘ aite iar s ¸i iar în imagina¸ tia lor. Asemenea lectur˘ a descalific˘ a mintea pentru ce este util s ¸i pentru exerci¸ tiul spiritual. Ea distruge interesul pentru Biblie. Lucrurile cere¸ sti g˘ asesc pu¸ tin spa¸ tiu în gândurile tinerilor. Z˘ abovind cu mintea asupra scenelor imorale descrise, pasiunea se treze¸ ste s ¸i, drept rezultat, apare p˘ acatul. Chiar s ¸i fic¸ tiunea care nu con¸ tine sugestii imorale s ¸i care, poate, are inten¸ tia de a înv˘ a¸ ta principii bune este d˘ aun˘ atoare. Ea stimuleaz˘ a obiceiul unei lecturi gr˘ abite s ¸i superficiale, interesate numai de firul povestirii, tinzând astfel s˘ a distrug˘ a capacitatea de a gândi s ¸i a face leg˘ aturi s ¸i afectând dispozi¸ tia sufletului de a z˘ abovi asupra marilor probleme ale datoriei s ¸i destinului. Între¸ tinând pasiunea pentru simplul amuzament, citirea de fic¸ tiuni creeaz˘ a un dezgust pentru îndatoririle practice ale vie¸ tii. Prin puterea sa incitant˘ as ¸i nociv˘ a, nu de pu¸ tine ori aceast˘ a lectur˘ a este cauza îmboln˘ avirii mintale, s ¸i fizice. Multe c˘ amine nefericite, mul¸ ti ˘ , mul¸ invalizi pe via¸ ta ti pensionari ai azilelor sunt rezultatul lecturii unor romane. Adeseori, pentru a-i îndep˘ arta pe tineri de literatura de senza¸ tie, lipsit˘ a de valoare, trebuie s˘ a le oferim o literatur˘ a de fic¸ tiune pozitiv˘ a. [384] Este ca s ¸i cum ai încerca s˘ a vindeci un alcoolic dându-i, în loc de whiski sau coniac, otr˘ avuri mai blânde, cum ar fi: vin, bere sau cidru. Folosirea acestora va între¸ tine mai departe apetitul pentru stimulen˘ pentru alcoolic s tele mai tari. Singura siguran¸ ta ¸i singura pav˘ az˘ a ˘ . Si pentru omul cump˘ atat este totala abstinen¸ ta ¸ pentru amatorul de fic¸ tiuni este valabil˘ a aceast˘ a regul˘ a. Abstinen¸ ta total˘ a este singura ˘. lui siguran¸ ta

Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie

299

Basme s ¸i povestiri În educa¸ tia copiilor s ¸i a tinerilor, basmelor s ¸i povestirilor închipuite li se acord˘ a, în prezent, mult spa¸ tiu. Asemenea c˘ ar¸ ti sunt folosite în s ¸coli sunt g˘ asite s ¸i în multe c˘ amine. Cum pot p˘ arin¸ tii cre¸ stini s˘ a le permit˘ a copiilor lor s˘ a foloseasc˘ a ni¸ ste c˘ ar¸ ti atât de pline de falsit˘ a¸ ti? Când copiii întreab˘ a despre semnifica¸ tia acestor ˘ turii p˘ povestiri atât de contrare înv˘ a¸ ta arin¸ tilor lor, r˘ aspunsul este c˘ a acestea nu sunt adev˘ arate, dar aceasta nu înl˘ atur˘ a r˘ aul provocat de folosirea lor. Ideile prezentate în aceste c˘ ar¸ ti îi dezorienteaz˘ a pe ˘s ˘ de copii. Ei î¸ si fac idei false despre via¸ ta ¸i-¸ si între¸ tin dorin¸ ta fa¸ ta ceva ireal. Folosirea frecvent˘ a a acestor c˘ ar¸ ti este ast˘ azi una dintre vicleniile lui Satana. El caut˘ a s˘ a distrag˘ a mintea tinerilor s ¸i a b˘ atrânilor de la marea lucrare de zidire a caracterului, dorind ca tinerii s ¸i copiii no¸ stri s˘ a fie lua¸ ti de valul dezam˘ agirilor ce distrug sufletul, cu care umple lumea. Prin urmare, el caut˘ a s˘ a le distrag˘ a mintea de la Cuvântul lui Dumnezeu, împiedicându-i astfel s˘ a ob¸ tin˘ a cunoa¸ sterea acelor [385] adev˘ aruri care s˘ a le fie protectoare. Niciodat˘ a s˘ a nu fie puse în mâinile copiilor sau ale tinerilor c˘ ar¸ ti ce con¸ tin denaturarea adev˘ arului. Tinerii no¸ stri, afla¸ ti în plin proces de educa¸ tie, nu trebuie s˘ a primeasc˘ a idei care se vor dovedi semin¸ te ale r˘ aului. Dac˘ a nici cei maturi nu au nimic de-a face cu asemenea ˘ , iar exemplul s c˘ ar¸ ti, ei vor fi mult mai în siguran¸ ta ¸i influen¸ ta lor spre bine le va u¸ sura mult ferirea tinerilor de ispite. ˘ curat˘ O fiin¸ ta a „Pleac˘ a-¸ ti urechea s ¸i ascult˘ a cuvintele în¸ telep¸ tilor, ˘ tura mea în inim˘ s ¸i ia înv˘ a¸ ta a. C˘ aci este bine s˘ a le p˘ astrezi în˘ auntrul t˘ au, s ¸i s˘ a-¸ ti fie toate deodat˘ a pe buze. Pentru ca s˘ a-¸ ti pui încrederea în Domnul, vreau s˘ a te înv˘ a¸ t eu ast˘ azi, da, pe tine.

300

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

N-am a¸ sternut eu oare în scris pentru tine sfaturi s ¸i cuget˘ ari, ca s˘ a te înv˘ a¸ t lucruri temeinice, cuvinte adev˘ arate, ca s˘ a r˘ aspunzi cu vorbe adev˘ arate celui ce te trimite?“ (Proverbe 22, 17-21). „Nu vom ascunde de copiii lor; ci vom vesti neamului de oameni care va veni laudele Domnului, puterea Lui s ¸i minunile pe care le-a f˘ acut. El a pus o m˘ arturie în Iacov, a dat o lege în Israel s ¸i a poruncit p˘ arin¸ tilor no¸ stri s˘ a-¸ si înve¸ te în ea copiii, ca s˘ a fie cunoscut˘ a de cei ce vor veni dup˘ a ei, de copiii care se vor na¸ ste s ¸i care, când se vor face mari, s˘ a vorbeasc˘ a despre ea copiilor lor; pentru ca ace¸ stia s˘ a-¸ si pun˘ a încrederea în Dumnezeu, s˘ a nu uite lucr˘ arile lui Dumnezeu, s ¸i s˘ a p˘ azeasc˘ a poruncile Lui.“ (Psalmii 78, 4-7) „Binecuvântarea Domnului îmbog˘ a¸ te¸ ste s ¸i El nu las˘ a s˘ a fie urmat˘ a de nici un necaz.“ (Proverbe 10, 22). ˘ tura lui Hristos Înv˘ a¸ ta Tot a¸ sa, s ¸i Isus a prezentat principiile adev˘ arului în Evanghelie. ˘ tura Lui, putem bea din izvoarele curate, care vin de la tronul [386] În înv˘ a¸ ta lui Dumnezeu. Hristos ar fi putut împ˘ art˘ as ¸i oamenilor descoperiri care s˘ a dep˘ as ¸easc˘ a cuno¸ stin¸ tele anterioare. El ar fi putut dezlega mister dup˘ a mister s ¸i ar fi putut ocupa cu aceste minunate descoperiri mintea activ˘ as ¸i insistent˘ a a tuturor genera¸ tiilor, pân˘ a la încheierea timpului. Dar El n-a putut s˘ a Se abat˘ a nici o clip˘ a de la a înv˘ a¸ ta s ¸tiin¸ ta mântuirii. Timpul, capacit˘ a¸ tile s ¸i via¸ ta Sa au fost considerate s ¸i folosite numai drept mijloace pentru mântuirea sufletelor oamenilor. El a venit s˘ a caute s ¸i s˘ a salveze ce era pierdut s ¸i nu S-ar fi ab˘ atut de la scopul S˘ au. El nu a îng˘ aduit nimic care s˘ a-L distrag˘ a.

Falsa s ¸i adev˘ arata educa¸ tie

301

˘ care putea fi util˘ Isus a împ˘ art˘ as ¸it numai acea cuno¸ stin¸ ta a. Instruirea poporului de c˘ atre El era dedicat˘ a nevoilor lor practice. Curiozitatea care-i f˘ acea pe unii s˘ a vin˘ a la El cu întreb˘ ari iscoditoare nu era satisf˘ acut˘ a. Toate întreb˘ arile de genul acesta erau pentru El ocazii pentru apeluri serioase, solemne, vitale. Celor care erau atât de ner˘ abd˘ atori s˘ a rup˘ a din pomul cuno¸ stin¸ tei, El le oferea fructul pomului vie¸ tii. Ace¸ stia g˘ aseau orice drum închis, în afar˘ a de cel care duce la Dumnezeu. Oricare alt˘ a fântân˘ a era sigilat˘ a, exceptând-o pe cea a vie¸ tii ve¸ snice. Mântuitorul nostru nu a încurajat pe nimeni s˘ a frecventeze s ¸colile de rabini ale vremii, pentru motivul c˘ a mintea lor ar fi putut fi corupt˘ a cu formule repetate la nesfâr¸ sit: „Ei spun“ sau „Ei au spus“. De ce s˘ a primim cuvintele schimb˘ atoare ale oamenilor drept în¸ telepciune, [387] când o în¸ telepciune sigur˘ a ne st˘ a la dispozi¸ tie? Ceea ce am v˘ azut, referitor la lucrurile ve¸ snice s ¸i la sl˘ abiciunea omenirii, m-a impresionat adânc s ¸i mi-a influen¸ tat lucrarea vie¸ tii. Nu v˘ ad nimic pentru care omul ar trebui s˘ a fie l˘ audat sau glorificat. Nu v˘ ad nici un motiv pentru care p˘ arerile oamenilor în¸ telep¸ ti în felul lumii s ¸i ale a¸ sa-numi¸ tilor oameni mari ar trebui elogiate s ¸i investite cu crezare. Cum pot cei lipsi¸ ti de iluminare divin˘ a s˘ a aib˘ a idei corecte despre planurile s ¸i c˘ aile lui Dumnezeu? Ei fie Îl neag˘ a total, ignorându-I existen¸ ta, fie Îi circumscriu puterea concep¸ tiilor lor m˘ arginite. S˘ a alegem s˘ a fim înv˘ a¸ ta¸ ti de Cel care a creat cerurile s ¸i p˘ amântul, de Cel care a a¸ sezat stelele în ordine pe firmament s ¸i care a pus soarele s ¸i luna s˘ a-¸ si fac˘ a lucrul lor. Cuno¸ stin¸ ta util˘ a Este drept ca tinerii s˘ a simt˘ a c˘ a trebuie s˘ a ating˘ a cea mai înalt˘ a dezvoltare a capacit˘ a¸ tilor lor intelectuale. Nu trebuie s˘ a restrângem educa¸ tia pentru care Dumnezeu n-a pus limite. Dar acumul˘ arile noastre nu aduc nimic, dac˘ a nu sunt puse în folosul slavei lui Dumnezeu s ¸i spre binele omenirii. Nu este bine s˘ a aglomer˘ am mintea cu studii care reclam˘ a eforturi intense, dar care nu sunt aplicabile în via¸ ta practic˘ a. O asemenea educa¸ tie va fi o pierdere pentru elev, c˘ aci astfel de studii îi sl˘ abesc dorin¸ ta s ¸i înclina¸ tia pentru studiile ce-l vor califica pentru a fi folosi-

302

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

tor s ¸i pentru a-¸ si împlini responsabilit˘ a¸ tile. O preg˘ atire practic˘ a este mult mai de valoare decât orice cantitate de teorie exclusiv˘ a. Nu este destul s˘ a avem cunoa¸ sterea, trebuie s˘ a avem s ¸i priceperea de a folosi [388] cum trebuie cuno¸ stin¸ tele. Timpul, mijloacele s ¸i studiul pe care atât de mul¸ ti le cheltuie pentru o educa¸ tie f˘ ar˘ a folos ar trebui dedicate unei educa¸ tii care s˘ a-i fac˘ a femei s ¸i b˘ arba¸ ti practici, califica¸ ti pentru a purta responsabilit˘ a¸ tile vie¸ tii. O astfel de educa¸ tie va fi de cea mai înalt˘ a valoare. Educa¸ tia sufletului Ce nevoie avem de cunoa¸ sterea care ne va înt˘ ari mintea s ¸i sufletul, s ¸i care ne-ar putea face mai buni. Educa¸ tia sufletului este ˘ tur˘ de departe mult mai important˘ a decât simpla înv˘ a¸ ta a acumulat˘ a din c˘ ar¸ ti. Este bine, chiar esen¸ tial, s˘ a avem o cunoa¸ stere a lumii în care tr˘ aim; dar, dac˘ a noi pierdem din vedere eternitatea, vom face o gre¸ seal˘ a din care nu vom mai putea s˘ a ne revenim niciodat˘ a.... Dac˘ a tinerii î¸ si recunosc propria sl˘ abiciune, vor g˘ asi puterea lor în Dumnezeu. Dac˘ a ei caut˘ a s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti de El, vor deveni în¸ telep¸ ti prin în¸ telepciunea Lui, s ¸i vie¸ tile lor vor fi o binecuvântare pentru lume. Dar dac˘ a ei vor încerca s˘ a adune în¸ telepciunea lumii, separându-se astfel de Dumnezeu, ei vor pierde toat˘ a bog˘ a¸ tia vie¸ tii. (The Ministry of Healing, 439-450). A ob¸ tine o educa¸ tie mai înalt˘ a înseamn˘ a s˘ a devenim p˘ arta¸ si ai naturii divine, s˘ a imit˘ am via¸ ta s ¸i caracterul lui Hristos, astfel încât s˘ a ne situ˘ am pe o pozi¸ tie avantajoas˘ a în b˘ at˘ aliile vie¸ tii s ¸i s˘ a ob¸ tinem zilnic biruin¸ te asupra p˘ acatului. Când c˘ aut˘ am aceast˘ a educa¸ tie, îngerii lui Dumnezeu ne înso¸ tesc. Iar când vr˘ ajma¸ sul n˘ av˘ ale¸ ste ca un [389] torent, Duhul Domnului ridic˘ a pentru noi un st˘ avilar împotriva lui.

Capitolul 55 — Cuno¸ stin¸ ta care rezist˘ a
Am primit cuvinte de aten¸ tionare pentru profesorii din s ¸colile noastre. Lucrarea în aceste s ¸coli ar trebui s˘ a poarte o marc˘ a diferit˘ a ˘ mânt. Multe de a celor mai populare institu¸ tii ale noastre de înv˘ a¸ ta dintre manualele folosite în aceste s ¸coli nu sunt necesare pentru lucrarea de preg˘ atire a elevilor pentru s ¸coala de sus. Drept rezultat, tinerii nu primesc cea mai bun˘ a educa¸ tie cre¸ stin˘ a. Sunt neglijate acele puncte ale educa¸ tiei care sunt cele mai necesare pentru preg˘ atirea în vederea lucr˘ arii misionare în c˘ amin s ¸i în str˘ ain˘ atate, s ¸i pentru ultimul mare examen. Educa¸ tia necesar˘ a este aceea care îi va preg˘ ati pe elevi pentru o slujire practic˘ a, înv˘ a¸ tându-i s˘ a-¸ si pun˘ a orice facultate sub controlul Duhului lui Dumnezeu. Manualul cel mai valoros este ˘ tura lui Hristos, Înv˘ ˘ torul înv˘ ˘ torilor. acela care con¸ tine înv˘ a¸ ta a¸ ta a¸ ta Domnul le cere educatorilor no¸ stri s˘ a înl˘ ature din s ¸coal˘ a acele c˘ ar¸ ti ce inspir˘ a sentimente care nu se potrivesc Cuvântului S˘ au s ¸i s˘ a pun˘ a în locul lor c˘ ar¸ tile de cea mai înalt˘ a valoare. El va fi onorat atunci când se va ar˘ ata lumii c˘ a în¸ telepciunea Lui este mai ˘ tor mare decât în¸ telepciunea oamenilor, deoarece Maestrul Înv˘ a¸ ta este instructorul lor. Este nevoie de înl˘ aturarea din lucrarea noastr˘ a de educa¸ tie a literaturii r˘ at˘ acitoare, pâng˘ arite, astfel încât ideile care sunt semin¸ te ale r˘ aului s˘ a nu poat˘ a fi primite s ¸i p˘ astrate drept adev˘ ar. Nimeni s˘ a nu cread˘ a c˘ a studiul acelor c˘ ar¸ ti care conduc la primirea de idei false înseamn˘ a educa¸ tie de valoare. Acele idei care, ob¸ tinând acces în minte, despart tinerii de Izvorul întregii în¸ telepciuni, al eficien¸ tei s ¸i [390] al întregii puteri, îi expun pe ace¸ stia ispitelor lui Satana. O educa¸ tie curat˘ a pentru tinerii din s ¸colile noastre, neamestecat˘ a cu filozofie p˘ agân˘ a, este o necesitate. Trebuie s˘ a veghem necontenit împotriva acelor c˘ ar¸ ti care con¸ tin denatur˘ ari ale adev˘ arului s ¸i care se refer˘ a la geologie s ¸i alte ramuri ale s ¸tiin¸ tei. Înainte ca teoriile oamenilor ˘ s˘ de s ¸tiin¸ ta a fie prezentate elevilor nematuriza¸ ti, ei trebuie atent ˘ a necredin¸ feri¸ ti de orice sugestii necredincioase. O mic˘ a s˘ amân¸ ta tei, sem˘ anat˘ a de vreun profesor în inima elevului, poate duce la un 303

304

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

întreg seceri¸ s al necredin¸ tei. Falsit˘ a¸ tile referitoare la Dumnezeu s ¸i la natur˘ a, care împânzesc lumea de scepticism, sunt inspira¸ tia vr˘ ajma¸ sului c˘ azut. Satana este un cercet˘ ator al Bibliei. El cunoa¸ ste adev˘ arurile esen¸ tiale pentru mântuire s ¸i caut˘ a s˘ a distrag˘ a min¸ tile de la aceste adev˘ aruri. Profesorii no¸ stri trebuie s˘ a fie aten¸ ti, ca nu cumva s˘ a ajung˘ a ecoul falsit˘ a¸ tilor du¸ smanului lui Dumnezeu s ¸i al omului. Este o gre¸ seal˘ a s˘ a pui în mâna tinerilor c˘ ar¸ ti care îi încurc˘ as ¸i le creeaz˘ a confuzie. Motivul oferit uneori este acela c˘ a profesorul a f˘ acut aceste studii, iar elevul trebuie, la rândul lui, s˘ a-i urmeze. Dar, dac˘ a profesorii ar primi în¸ telepciune s ¸i lumin˘ a de la divinul ˘ tor, ar privi problema cu totul altfel. Ei ar m˘ Înv˘ a¸ ta asura importan¸ ta lucrurilor care se înv˘ a¸ ta în s ¸coal˘ a. Materiile de baz˘ a ale educa¸ tiei ar fi mai atent predate s ¸i Cuvântul lui Dumnezeu ar fi v˘ azut ca o pâine [391] trimis˘ a din cer, care sus¸ tine întreaga via¸ ta spiritual˘ a. ˘ turile Greu realiz˘ am cât de mult avem nevoie s˘ a în¸ telegem înv˘ a¸ ta lui Hristos s ¸i metodele Sale de lucru. Dac˘ a acestea ar fi mai bine ˘ în s în¸ telese, mult din ceea ce se înva¸ ta ¸colile noastre ar fi socotit f˘ ar˘ a valoare s ¸i s-ar promova simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii în via¸ ta elevului. În¸ telepciunea m˘ arginit˘ a ar fi mai pu¸ tin elogiat˘ a, iar Cuvântul lui Dumnezeu ar avea un loc mai de cinste. Dac˘ a profesorii din s ¸colile noastre ar cerceta Scripturile pentru a-¸ si asigura o în¸ telegere mai bun˘ a, deschizându-¸ si inimile luminii ˘ tur˘ date prin Cuvânt, ei ar primi înv˘ a¸ ta a de la Dumnezeu. Ei ar iubi s ¸i practica adev˘ arul s ¸i ar prezenta elevilor mai pu¸ tin din teoriile s ¸i sentimentele oamenilor care nu au avut niciodat˘ a de-a face cu Dumnezeu s ¸i mai mult din cuno¸ stin¸ ta care dureaz˘ a ve¸ snic. Ei ar sim¸ ti o profund˘ a foame a sufletului pentru în¸ telepciunea care vine de sus. Studiul f˘ ar˘ a sens Adeseori, elevii petrec ani mul¸ ti în studiu gre¸ sit orientat s ¸i cu scopuri nefolositoare. Mintea este obi¸ snuit˘ a s˘ a gândeasc˘ a pe o direc¸ tie gre¸ sit˘ a, re¸ tinând acele lucruri care nu numai c˘ a sunt complet nefolositoare, dar d˘ auneaz˘ a s˘ an˘ at˘ a¸ tii fizice s ¸i mintale. Elevul ob¸ tine un s˘ arac bagaj de informa¸ tie, con¸ tinând multe cuno¸ stin¸ te de mic˘ a valoare, o cunoa¸ stere în domenii care nu-i vor fi niciodat˘ a de folos,

Cuno¸ stin¸ ta care rezist˘ a

305

când ar putea ob¸ tine o cunoa¸ stere de cea mai mare utilitate în via¸ ta practic˘ as ¸i care ar putea fi o rezerv˘ a de în¸ telepciune, din care s˘ a se [392] alimenteze în timp de nevoie. Este greu s˘ a te despar¸ ti de obiceiuri vechi s ¸i de idei preconcepute. Dar pu¸ tini î¸ si dau seama de pierderea pe care o sus¸ tin mul¸ ti în perioada studiilor. Mult din ceea ce este „înghesuit“ în creier nu este de valoare, dar elevii consider˘ a aceast˘ a educa¸ tie suficient˘ as ¸i, dup˘ a ani de studiu, ies din s ¸coal˘ a cu diplome, crezându-se oameni cu educa¸ tia f˘ acut˘ as ¸i buni pentru a sluji. În multe cazuri, aceast˘ a preg˘ atire nu este altceva decât o p˘ ac˘ aleal˘ a care va continua pân˘ a când profesorii vor primi în¸ telepciunea cerului, prin influen¸ ta Duhului Sfânt. Mul¸ ti elevi s ¸i-au solicitat într-atâta mintea pentru a înv˘ a¸ ta ceea ce ra¸ tiunea le spune c˘ a niciodat˘ a nu le va fi de vreun folos, încât puterile intelectuale au sl˘ abit s ¸i au devenit incapabile de un efort viguros s ¸i perseverent pentru a în¸ telege acele lucruri care sunt de ˘ vital˘ o importan¸ ta a. Banii cheltui¸ ti pentru aceast˘ a educa¸ tie, care, probabil, a fost suportat˘ a cu mare sacrificiu de c˘ atre p˘ arin¸ tii lor, sunt aproape o pierdere. În¸ telegerea gre¸ sit˘ a, referitoare la ceea ce este ˘ , duce la o gre¸ important în via¸ ta seal˘ a capital˘ a. Ce am˘ agire va fi acea educa¸ tie nefolositoare, dac˘ a ea va trebui dat˘ a la o parte, pentru ca posesorul ei s˘ a poat˘ a fi socotit demn de ˘ comparabil˘ acea via¸ ta a cu via¸ ta lui Dumnezeu! Dumnezeu ne-a dat un timp în care s˘ a ne preg˘ atim pentru s ¸coala de sus. Pentru aceasta trebuie ca tinerii s˘ a fie educa¸ ti în s ¸colile noastre. În s ¸colile noastre de pe p˘ amânt, ei î¸ si formeaz˘ a caractere pe care Dumnezeu s˘ a le aprobe. Ei trebuie s˘ a primeasc˘ a o educa¸ tie nu în obiceiurile s ¸i distrac¸ tiile ˘ turile lui Hristos, o preg˘ societ˘ a¸ tii lumii, ci în înv˘ a¸ ta atire care îi va [393] ˘ tura dat˘ califica pentru colaborarea cu inteligen¸ tele cere¸ sti. Înv˘ a¸ ta a tinerilor trebuie s˘ a-i fac˘ a mai eficien¸ ti în slujirea lui Dumnezeu, s˘ a-i abiliteze s˘ a mearg˘ a pe urmele lui Hristos s ¸i s˘ a p˘ astreze principiile pe care Hristos le-a p˘ astrat. Standardul nostru este caracterul S˘ au pur, sfânt s ¸i neprih˘ anit.... ˘ a educa¸ Cunoa¸ sterea lui Dumnezeu este adev˘ arata esen¸ ta tiei. ˘ sau care o respinge, Educa¸ tia care înlocuie¸ ste aceast˘ a cuno¸ stin¸ ta a¸ sa cum l-a respins Felix pe apostolul Pavel când acesta i-a vorbit despre înfrânare, neprih˘ anire s ¸i despre judecata viitoare, nu este de la Dumnezeu. Cuvintele lui Pavel l-au impresionat pe Felix,

306

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

dar guvernatorul l-a expediat pe apostol cu aceste cuvinte: „De ast˘ a dat˘ a, du-te; când voi mai avea prilej, te voi chema“ (Faptele Apostolilor 24, 25). Si ¸ ast˘ azi, mul¸ ti spun la fel. Min¸ tilor lor li se propun subiecte adânci despre adev˘ ar, probleme înalte cât cerul s ¸i vaste cât ve¸ snicia, dar ei spun: „Nu pot s˘ a m˘ a gândesc toat˘ a ziua la asta, pentru c˘ a m˘ a tulbur˘ a într-atâta, încât nu mai sunt bun de nimic. N-am st˘ apânit niciodat˘ a subiectele Bibliei. Nu pot s˘ a abordez acum studierea acestor lucruri. Las˘ a-m˘ a, deocamdat˘ a. Când va fi timpul, am s˘ a te chem eu“. Si ¸ astfel, marele Manual al lui Dumnezeu este dat la o parte, nefiind privit ca ceva de care avem nevoie. Cel mai înalt nivel posibil N-a¸ s vrea ca, din cele scrise de mine, s˘ a cread˘ a cineva c˘ a, în s ¸colile noastre, standardul educa¸ tiei trebuie s˘ a fie cumva coborât. [394] Fiecare elev trebuie s˘ a nu uite c˘ a Domnul cere de la el s˘ a fac˘ a tot ce-i st˘ a în puteri, pentru ca, la rândul lui, s ¸i el s˘ a-i poat˘ a înv˘ a¸ ta cu în¸ telepciune pe al¸ tii. Elevii no¸ stri trebuie s˘ a-¸ si pun˘ a la lucru calit˘ a¸ tile intelectuale. Orice facultate trebuie s˘ a ating˘ a cel mai înalt grad de dezvoltare. Mul¸ ti elevi vin la colegiu cu obiceiuri care sunt o piedic˘ a în dezvoltarea intelectului. Unul dintre cele mai greu de tratat este obiceiul de a îndeplini procesul intelectual ca pe o rutin˘ a, în locul studiului aprofundat s ¸i hot˘ arât pentru învingerea dificult˘ a¸ tilor de a în¸ telege s ¸i p˘ atrunde esen¸ ta subiectului în cauz˘ a. Lenea, apatia, ˘ tur˘ neregularitatea în înv˘ a¸ ta a trebuie eliminate s ¸i, în aceea¸ si m˘ asur˘ a, înv˘ a¸ tatul mecanic. Prin harul lui Hristos, st˘ a în puterea elevilor schimbarea acestui obicei al înv˘ a¸ tatului mecanic s ¸i este spre binele lor viitor s˘ a-¸ si întrebuin¸ teze corect capacit˘ a¸ tile, preg˘ atindu-se pentru slujire, sub îndrumarea celor mai în¸ telep¸ ti dintre profesori. Aceasta le va aduce succes în eforturile intelectuale, potrivit cu f˘ ag˘ aduin¸ ta lui Dumnezeu. O educa¸ tie atent˘ a, care-i va califica pe tineri pentru slujire trebuie dat˘ a în s ¸colile noastre. Pentru aceast˘ a educa¸ tie, în¸ telepciunea care vine de la Dumnezeu trebuie s˘ a fie prima s ¸i cea mai important˘ a condi¸ tie. To¸ ti cei care se angajeaz˘ a în dobândirea cunoa¸ sterii trebuie s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a ating˘ a treapta cea mai înalt˘ a a sc˘ arii. Elevii s˘ a progreseze cât mai repede s ¸i cât mai mult posibil. Câmpul lor de studiu

Cuno¸ stin¸ ta care rezist˘ a

307

s˘ a fie atât de vast, pe cât îl pot cuprinde puterile lor intelectuale, dar s˘ a-L fac˘ a pe Dumnezeu în¸ telepciunea lor, nedesp˘ ar¸ tindu-se de Cel nem˘ arginit în cunoa¸ stere, care poate descoperi secrete ascunse timp [395] de veacuri s ¸i care poate rezolva cele mai dificile probleme pentru cei ce cred în El. Recomand oric˘ arui elev Cartea c˘ ar¸ tilor, ca fiind cel mai m˘ are¸ t studiu pentru mintea omului, cartea care con¸ tine s ¸tiin¸ ta esen¸ tial˘ a ˘ s pentru aceast˘ a via¸ ta ¸i pentru via¸ ta viitoare. Dar nu încurajez o coborâre a standardului în ceea ce prive¸ ste cultura general˘ a. Lumina ˘ este clar˘ dat˘ a în aceast˘ a privin¸ ta as ¸i nu trebuie nicidecum neglijat˘ a. Punând Biblia pe primul loc În educa¸ tia dat˘ a în s ¸colile noastre, domeniul fizic s ¸i cel spiritual trebuie s˘ a se întrep˘ atrund˘ a. Legile pe care le respect˘ a planeta noastr˘ a denot˘ a faptul c˘ a ea se afl˘ a sub puterea de guvernare a unui Dumnezeu infinit. Acelea¸ si principii str˘ abat s ¸i lumea spiritual˘ as ¸i cea fizic˘ a. ˘ mânt s Da¸ ti-L la o parte pe Dumnezeu din procesul de înv˘ a¸ ta ¸i ve¸ ti avea o educa¸ tie limitat˘ a, lipsit˘ a de toate calit˘ a¸ tile mântuitoare, care-i dau adev˘ arata putere omului. Creatorul naturii este Autorul Bibliei. Crea¸ tiunea s ¸i cre¸ stinismul au acela¸ si Dumnezeu. Dumnezeu este descoperit în natur˘ a, dar s ¸i în Cuvântul S˘ au. În raze clare, lumina str˘ aluce¸ ste de pe pagina sacr˘ a, descoperindu-ni-L pe viul Dumnezeu a¸ sa cum este El prezent în legile universului, în natura creat˘ a de El s ¸i-n cerurile pe care le-a împodobit. Puterea Sa trebuie recunoscut˘ a drept singurul mijloc de r˘ ascump˘ arare a lumii din supersti¸ tiile degradante, care dezonoreaz˘ a într-atât pe Dumnezeu s ¸i pe om. Elevul care în s ¸coala vie¸ tii se familiarizeaz˘ a cu adev˘ arurile Cuvântului lui Dumnezeu s ¸i simte puterea lor transformatoare în inim˘ a [396] ˘ bine ordova reprezenta caracterul lui Hristos în lume printr-o via¸ ta nat˘ as ¸i o vorbire sfânt˘ a. Dumnezeu va face lucruri mari pentru aceia care-¸ si deschid inima Cuvântului S˘ au s ¸i-L las˘ a s˘ a ocupe templul sufletului lor. Îndep˘ artarea elevilor de simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii a sl˘ abit t˘ aria caracterului s ¸i vigoarea intelectual˘ a. Avansarea lor în cuno¸ stin¸ te a fost întârziat˘ a în timp ce, dac˘ a ar fi fost ca Daniel, ascult˘ atori s ¸i împlinitori ai Cuvântului lui Dumnezeu, ar fi înaintat ca el în toate ramurile s ¸tiin¸ tei pe care le-au abordat. Având gândirea

308

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

curat˘ a, ea le-ar fi fost s ¸i viguroas˘ a, fiecare facultate mintal˘ a fiindu-le ascu¸ tit˘ a. ˘ Atunci când este f˘ acut˘ a sfat s ¸i c˘ al˘ auz˘ a, Biblia exercit˘ a o influen¸ ta ˘ mai mult înnobilatoare asupra min¸ tii. Studiul ei purific˘ as ¸i înal¸ ta decât orice. Acest studiu va l˘ argi capacitatea mintal˘ a a copilului ˘ , înzestrând-o cu noi energii s f˘ ar˘ a experien¸ ta ¸i prospe¸ time. Ea va ˘ capacit˘ conferi o mai mare eficien¸ ta a¸ tilor, punându-le în contact cu marile s ¸i profunde adev˘ aruri. Mintea devine limitat˘ as ¸i ineficient˘ a, datorit˘ a faptului c˘ a a fost l˘ asat˘ a s˘ a se ocupe doar cu subiecte m˘ arunte. Biblia trebuie s˘ a fie primit˘ a ca hran˘ a a sufletului, ca unul din cele mai eficiente s ¸i mai bune mijloace de purificare s ¸i înviorare a intelectului. Din inim˘ a ies izvoarele vie¸ tii. Iar inima comunit˘ a¸ tii, a bisericii s ¸i a na¸ tiunii este c˘ aminul. Binele societ˘ a¸ tii, succesul bisericii, [397] prosperitatea na¸ tiunii depind de influen¸ tele din c˘ amin.

Capitolul 56 — În cooperare cu Hristos
Mi s-a ar˘ atat s˘ a spun profesorilor, pastorilor s ¸i medicilor, care ocup˘ a importante pozi¸ tii în lucrarea transmiterii soliei îngerului al treilea, c˘ a au o solemn˘ a slujb˘ a de îndeplinit, o treab˘ a sfânt˘ a. Cei afla¸ ti în pozi¸ tii de încredere în cauza lui Dumnezeu trebuie s˘ as ¸i des˘ avâr¸ seasc˘ a via¸ ta dup˘ a Modelul divin. În c˘ amin, în biseric˘ a, înaintea lumii, ei trebuie s˘ a demonstreze puterea principiului cre¸ stin de a transforma via¸ ta. S˘ a lucreze drept, s˘ a caute s˘ a dovedeasc˘ a spiritul lui Hristos în lucrul lor s ¸i fiecare s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a se perfec¸ tioneze. Dându-mi seama de vremurile de pericol care ne stau ˘s în fa¸ ta ¸i de marile r˘ aspunderi care revin profesorilor, pastorilor s ¸i medicilor, m˘ a apas˘ a o grea povar˘ a, s ¸i anume aceea ca nu cumva s˘ a fie necredincio¸ si în împlinirea datoriei lor. „Ur⸠ti r˘ aul, cei ce iubi¸ ti pe Domnul“, îndeamn˘ a psalmistul, „El p˘ aze¸ ste sufletele credincio¸ silor Lui, s ¸i-i izb˘ ave¸ ste din mâna celor r˘ ai. Lumina este sem˘ anat˘ a pentru cel neprih˘ anit s ¸i bucuria pentru cei cu inima curat˘ a. Neprih˘ ani¸ tilor, bucura¸ ti-v˘ a în Domnul, s ¸i m˘ ari¸ ti prin laudele voastre sfin¸ tenia Lui!“ (Psalmii 97, 10-12). Profesori, pastori s ¸i medici, vorbesc despre noi progrese care trebuie f˘ acute în educa¸ tie, dar cuvintele psalmistului arat˘ a c˘ a aceste progrese vor fi atinse prin slujirea lui Dumnezeu. Trebuie s˘ a d˘ am la o parte vorbirea rea, planurile egoiste s ¸i tot ce ne-ar afecta influen¸ ta sau împiedica judecata. Inima trebuie golit˘ a de orice c˘ atare de sine; conduita trebuie [398] s˘ a ne fie astfel, încât s˘ a nu orienteze nici un suflet spre falsele c˘ ar˘ ari. Domnul face apel la poporul S˘ au s˘ a dea la o parte indolen¸ ta s ¸i indiferen¸ ta s ¸i s˘ a ac¸ tioneze ca ni¸ ste oameni converti¸ ti. O atent˘ a lucrare trebuie s˘ a o constituie punerea în circula¸ tie a literaturii noastre. O lucrare credincioas˘ a, marcat˘ a de amabilitate cre¸ stin˘ a, trebuie f˘ acut˘ a în multe direc¸ tii misionare. Adev˘ arul trebuie s˘ a fie ca o candel˘ a care arde, pentru ca adev˘ aratul sens al înaltei educa¸ tii s˘ a fie clar în¸ teles. În ora¸ sele s ¸i localit˘ a¸ tile noastre, sunt suflete care tr˘ aiesc în ig˘ de adev˘ noran¸ ta fa¸ ta arurile Cuvântului lui Dumnezeu. Mul¸ ti pier în p˘ acat. Din curiozitate, unii vin în casele noastre de rug˘ aciune. 309

310

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

De aceea, orice cuvânt predicat trebuie s˘ a fie o revela¸ tie a marilor adev˘ aruri, aplicabile acestui timp. Descoperi¸ ti tainele r˘ ascump˘ ar˘ arii înaintea elevilor s ¸i a celor aduna¸ ti s˘ a asculte Cuvântul. Aceasta este s ¸tiin¸ ta de care au nevoie s ¸i cei educa¸ ti, s ¸i cei f˘ ar˘ a studii. Cea mai înalt˘ a educa¸ tie se va dovedi în studiul sfintelor taine. Crezute, primite ˘ , marile adev˘ s ¸i adoptate în via¸ ta aruri ale Cuvântului lui Dumnezeu vor constitui o educa¸ tie de cel mai înalt nivel. ˘ turile Sale, Mântuitorul a eviden¸ În înv˘ a¸ ta tiat întotdeauna rela¸ tia dintre cauz˘ as ¸i efect. Urma¸ silor S˘ ai din orice vreme, El le spune: „Tot a¸ sa s˘ a lumineze s ¸i lumina voastr˘ a înaintea oamenilor, ca ei s˘ a vad˘ a faptele voastre bune s ¸i s˘ a sl˘ aveasc˘ a pe Tat˘ al vostru, care este în ceruri.“ (Matei 5, 16). B˘ arbatul s ¸i femeia care au cuno¸ stin¸ ta adev˘ arului, dar a c˘ aror via¸ ta nu le exprim˘ a principiile, ascund lumina. Fra¸ tilor, scoate¸ ti lumina de sub obroc pentru a face cunoscute [399] adev˘ arurile Evangheliei. Agen¸ ti invizibili vor lucra prin agen¸ ti vizibili. Divinul va colabora cu umanul, cerescul cu p˘ amântescul, lucruri necunoscute vor fi descoperite prin lucruri cunoscute. Harul lui Hristos s˘ a fie descoperit pentru a ar˘ ata c˘ a omul poate fi înnoit dup˘ a chipul lui Dumnezeu. F˘ ag˘ aduin¸ ta Mântuitorului: „C˘ aci celui ce are, i se va da s ¸i va avea din prisos“ (Matei 13, 12) se aplic˘ as ¸i-n ceea ce prive¸ ste primirea ˘ turile adev˘ adev˘ arului. Celui care caut˘ a s˘ a în¸ teleag˘ a înv˘ a¸ ta arului, îi va fi dat˘ a mai mult˘ a în¸ telegere. Celui care dovede¸ ste c˘ a are duhul adev˘ arului, îi va fi dat˘ a o mai mare m˘ asur˘ a a Duhului Sfânt, pentru a putea s˘ a-¸ si asigure mântuirea. Lucrarea de reflectare a lui Hristos în lume nu va fi f˘ acut˘ a zgomotos, ci în team˘ as ¸i cu temere, dar în puterea Duhului. Cea mai dorit˘ a educa¸ tie este cunoa¸ sterea tainelor Împ˘ ar˘ a¸ tiei cerurilor. Cel care sluje¸ ste lumii nu vede marile lucruri de interes ve¸ snic, preg˘ atite celui care-¸ si deschide inima pentru lumina cerului. Dar pe acela care p˘ atrunde pe aceast˘ a cale a cunoa¸ sterii s ¸i persevereaz˘ a ˘ în c˘ autarea lui dup˘ a în¸ telepciunea ascuns˘ a, agen¸ tii cerului îl înva¸ ta marile lec¸ tii care, prin credin¸ ta în Hristos, îl fac capabil s˘ a devin˘ a biruitor. Prin aceast˘ a cunoa¸ stere, des˘ avâr¸ sirea spiritual˘ a este atins˘ a, iar via¸ ta devine sfânt˘ as ¸i asemenea cu a lui Hristos. ˘ turile lui Hristos nu erau transmise ascult˘ Înv˘ a¸ ta atorilor prin gestic˘ a exterioar˘ a, ci prin cuvinte s ¸i fapte din via¸ ta Sa de zi cu zi, prin ˘ , tr˘ spiritul pe care-l dezv˘ aluia. În nobila Sa via¸ ta ait˘ a atunci când

În cooperare cu Hristos

311

a f˘ acut pe p˘ amânt lucrarea lui Dumnezeu, El a dat oamenilor un exemplu al manifest˘ arii unei adev˘ arate înalte educa¸ tii. Astfel, când [400] în via¸ ta urma¸ silor S˘ ai este biruit un spirit de mânie, când inima ˘ de al¸ este înmuiat˘ a de blânde¸ te fa¸ ta tii, când via¸ ta le este dedicat˘ a împlinirii cuvintelor lui Hristos, se vede roada unei educa¸ tii înalte. Înalta educa¸ tie nu este ob¸ tinut˘ a prin studiul unui anume gen de c˘ ar¸ ti, pe care profesorii lumii le consider˘ a esen¸ tiale, ci prin studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Acest studiu va conduce la ascultarea de cerin¸ tele Sale s ¸i la o permanent˘ a c˘ alcare pe urmele lui Hristos. Nu exist˘ a educa¸ tie mai înalt˘ a decât cea g˘ asit˘ a în lec¸ tiile date de Hristos. ˘ turilor oamenilor, Când aceste lec¸ tii sunt ignorate, în favoarea înv˘ a¸ ta este timpul ca poporul lui Dumnezeu s˘ a se reconverteasc˘ as ¸i s˘ a înve¸ te de la Hristos simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii. Când puterea convertitoare a lui Dumnezeu îi sus¸ tine pe profesorii din s ¸colile noastre, ei vor recunoa¸ ste faptul c˘ a o cunoa¸ stere a lui Dumnezeu s ¸i a lui Isus Hristos acoper˘ a un câmp mult mai vast decât a¸ sa-numitele „metode avansate“ de educa¸ tie. Dar dac˘ a nu au vederi mai largi în privin¸ ta educa¸ tiei, ei vor întâlni mari impedimente în preg˘ atirea misionarilor care s˘ a mearg˘ as ¸i s˘ a împ˘ art˘ as ¸easc˘ a din cuno¸ stin¸ ta lor altora. Profesori, fi¸ ti adev˘ ara¸ ti educatori s ¸i rev˘ arsa¸ ti în inima ˘ al iubirii r˘ elevilor vo¸ stri torentul d˘ at˘ ator de via¸ ta ascump˘ ar˘ atoare. Pân˘ a ce inimile lor vor fi preocupate de literatura profan˘ a, antrena¸ ti-i în c˘ autarea lui Hristos s ¸i a neprih˘ anirii Sale. Asta va închide u¸ sa pentru aspira¸ tiile de¸ sarte, care apar în mod natural s ¸i va preg˘ ati mintea [401] pentru primirea adev˘ arului divin.

Capitolul 57 — C˘ atre educatori s ¸i elevi
Am fost avertiza¸ ti în repetate rânduri c˘ a acea educa¸ tie curent˘ a în ˘ testului Cuvântului lui Dumnezeu. Educa¸ lume nu poate face fa¸ ta tia este un subiect ce ar trebui s˘ a-l intereseze pe orice adventist de ziua a s ¸aptea. Domnul ne spune c˘ a adventi¸ stii de ziua a s ¸aptea nu trebuie s˘ a recurg˘ a la sfatul s ¸i instruirea unor educatori care nu cunosc adev˘ arul pentru aceast˘ a vreme. Modelarea s ¸i formarea min¸ tii nu trebuie l˘ asate pe seama unora care nu au în¸ teles importan¸ ta unei preg˘ atiri pentru ˘ comparabil˘ acea via¸ ta a cu via¸ ta lui Dumnezeu. Unii dintre profesorii no¸ stri au fost sedu¸ si de ideile unor autori profani. Într-un tablou care mi-a fost ar˘ atat, am v˘ azut pe cineva ¸ tinând în mân˘ a una dintre aceste c˘ ar¸ ti s ¸i recomandând-o profesorilor no¸ stri ca fiind o carte de un real folos în privin¸ ta educa¸ tiei. Altcineva ¸ tinea în mân˘ a c˘ ar¸ ti de un gen cu totul diferit. El _¦_i-a pus mâna pe um˘ arul celui ce recomanda un autor profan s ¸i a spus: „Sfaturi ca acelea pe care-l dai deschid poarta s ¸colii pentru o subtil˘ a p˘ atrundere a lui Satana cu minciunile lui. Aceste c˘ ar¸ ti con¸ tin idei pe care elevii vo¸ stri ar trebui înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a le ocoleasc˘ a. Min¸ tile omene¸ sti sunt u¸ sor ˘ turi ce duc la necredin¸ ˘ . Aceste c˘ de încântat cu înv˘ a¸ ta ta ar¸ ti provoac˘ a în mintea elevilor dispari¸ tia gustului pentru studiul Cuvântului lui ˘ ve¸ Dumnezeu, care este via¸ ta snic˘ a pentru to¸ ti cei care-i urmeaz˘ a ˘ tura. Ele nu trebuie s˘ înv˘ a¸ ta a g˘ aseasc˘ a acces în nici una dintre s ¸colile în care tinerii sunt înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a devin˘ a ucenici ai Celui mai mare dintre ˘ tori.“ [402] înv˘ a¸ ta Apoi, cu glas solemn, vorbitorul a continuat: „G˘ ase¸ sti la ace¸ sti autori ceea ce po¸ ti recomanda drept veritabil˘ a o înalt˘ a educa¸ tie? Ai curajul s˘ a recomanzi studierea acestor autori elevilor care nu le cunosc adev˘ aratul caracter? Odat˘ a acceptate, gândurile gre¸ site devin o putere despotic˘ a, o putere care le strânge mintea elevilor ca într-un cerc de o¸ tel. Dac˘ a mul¸ ti dintre cei care au primit s ¸i citit din aceste c˘ ar¸ ti nu le-ar fi cunoscut niciodat˘ a, ci ar fi primit în locul lor ˘ torului divin, ei ar fi fost mult mai avansa¸ cuvintele Înv˘ a¸ ta ti decât sunt în prezent în cunoa¸ sterea adev˘ arurilor divine ale Cuvântului lui 312

C˘ atre educatori s ¸i elevi

313

Dumnezeu, care-i fac pe oameni ni¸ ste în¸ telep¸ ti ai mântuirii. Aceste c˘ ar¸ ti au condus mii de oameni acolo unde Satana i-a condus pe Adam s ¸i pe Eva — la cunoa¸ sterea pe care Dumnezeu le-a interzis-o. Prin ˘ turile lor, elevii au fost ab˘ înv˘ a¸ ta atu¸ ti de la Cuvântul lui Dumnezeu la fabula¸ tii.“ Am fost instruit˘ a s˘ a le spun elevilor ca, în c˘ autarea cunoa¸ sterii, s˘ a urce dincolo de standardul fixat de lume, s˘ a urmeze drumul trasat de Isus. Iar profesorilor, le spun s˘ a fie aten¸ ti s˘ a nu semene s˘ amân¸ ta necredin¸ tei în mintea s ¸i inima elevilor lor, s˘ a se debaraseze de orice întin˘ aciune a c˘ arnii s ¸i a duhului. Aureola de slav˘ a a atributelor lui Hristos constituie sfin¸ tenia Lui. „Sfânt, sfânt, sfânt este Domnul Dumnezeu cel Atotputernic“ (Apocalipsa 4, 8). Cerceta¸ ti ˘ caracterul lui Dumnezeu. Privind la Hristos, c˘ autându-L, în credin¸ ta s ¸i rug˘ aciune, pute¸ ti deveni asemenea Lui. Standardul educa¸ tiei în s ¸colile noastre este coborât de îndat˘ a ce Hristos înceteaz˘ a s˘ a mai fie modelul profesorilor s ¸i al elevilor. [403] Profesorii trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a lucrarea lor nu este limitat˘ a la predarea cunoa¸ sterii pe care o con¸ tin manualele. Ea vizeaz˘ a mult mai sus. Este nevoie de o autodisciplin˘ a, care s˘ a-i fac˘ a s˘ a se conformeze caracterului divin. Eul moare greu. Dar când au acea în¸ telepciune care vine de sus, profesorii vor discerne adev˘ aratul obiectiv al educa¸ tiei s ¸i vor face o reform˘ a care va asigura tinerilor no¸ stri o preg˘ atire potrivit˘ a planului lui Dumnezeu. Profesore, elimin˘ a din vorbirea ta tot ce nu este de cea mai înalt˘ a calitate. Pune în fa¸ ta elevilor numai acele idei care sunt de valoare. Niciodat˘ a medicul, pastorul sau profesorul nu trebuie s˘ a-¸ si prelungeasc˘ a expunerea în lungi aser¸ tiuni f˘ ar˘ a nici un folos, pân˘ a când este uitat Începutul. Când se procedeaz˘ a astfel, mintea este potolit˘ a cu o mul¸ time de cuvinte care nu se pot re¸ tine. Expunerile s˘ a fie scurte s ¸i la obiect. „S˘ a iube¸ sti pe Domnul Dumnezeu t˘ au cu toat˘ a inima ta, cu tot sufletul t˘ au, cu toat˘ a puterea ta s ¸i cu tot cugetul t˘ au; s ¸i pe aproapele t˘ au ca pe tine însu¸ ti“ (Luca 10, 27). Dac˘ a aceia care joac˘ a un rol în preg˘ atirea tinerilor ar l˘ asa multe lucruri nespuse s ¸i ar prezenta înaintea elevilor importan¸ ta principiilor de care trebuie s˘ a asculte pentru a avea via¸ ta ve¸ snic˘ a, s-ar vedea o lucrare de adev˘ arat˘ a [404] reform˘ a.

Capitolul 58 — O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare
Practica de a acorda câtorva studen¸ ti toate avantajele pentru a-¸ si perfecta educa¸ tia în atâtea domenii, încât ar fi imposibil s˘ a le foloseasc˘ a în întregime, mai degrab˘ a le d˘ auneaz˘ a, decât s˘ a-i ajute, s ¸i îi lipse¸ ste pe al¸ tii de privilegiile de care au atâta nevoie. Dac˘ a s-ar renun¸ ta la preg˘ atirea de lung˘ a durat˘ as ¸i exclusiv teoretic˘ a, ar fi mult mai bine pentru cre¸ sterea credin¸ tei elevului în Dumnezeu. Mi-a fost ar˘ atat c˘ a unii dintre elevi î¸ si pierd spiritualitatea, c˘ a le sl˘ abe¸ ste credin¸ ta s ¸i c˘ a nu p˘ astreaz˘ a o continu˘ a comuniune cu Dumnezeu. Ei î¸ si petrec aproape tot timpul în cercetarea atent˘ a a c˘ ar¸ tilor, p˘ arând c˘ as ¸tiu prea pu¸ tin s ¸i altceva. Dar ce avantaj înseamn˘ a toat˘ a aceast˘ a preg˘ atire pentru ei? Ce folos vor avea de pe urma întregului timp consumat s ¸i a banilor cheltui¸ ti? V˘ a spun c˘ a este mai mult decât o pierdere.... Trebuie s˘ a existe o mai mare aten¸ tie în ceea ce prive¸ ste felul în care se cheltuiesc banii în educarea elevilor. În timp ce se cheltuie atât de mult pentru a-i educa pe c⸠tiva într-un mod costisitor, sunt mul¸ ti al¸ tii care înseteaz˘ a dup˘ a cunoa¸ sterea pe care ar ob¸ tine-o în câteva luni. Unul sau doi ani de studiu ar putea fi o mare binecuvântare. Dac˘ a toate mijloacele sunt folosite pentru a le asigura câtorva elevi mai mul¸ ti ani de studiu, mul¸ ti al¸ ti tineri, la fel de capabili, nu [405] mai pot beneficia deloc de s ¸coala noastr˘ a.... În loc s˘ a-i educa¸ ti prea mult pe c⸠tiva, l˘ argi¸ ti sfera binefacerii voastre. Face¸ ti ca mijloacele pe care le folosi¸ ti pentru preg˘ atirea de lucr˘ atori pentru cauza lui Dumnezeu s˘ a nu fie cheltuite doar pentru unul, instruindu-l mai mult decât are nevoie în realitate, în timp ce altora li se refuz˘ a orice s ¸ans˘ a. Da¸ ti-le un start elevilor, dar nu considera¸ ti c˘ a este de datoria voastr˘ a s˘ a ave¸ ti grij˘ a de ei ani s ¸i ani de zile. Datoria lor este s˘ a ias˘ a în câmpul lucr˘ arii, iar a voastr˘ a, s˘ a v˘ a ˘. extinde¸ ti aria binefacerii spre al¸ tii, care s ¸i ei au nevoie de asisten¸ ta O prea mare dedicare studiului, chiar s ¸i când este vorba de s ¸tiin¸ ta adev˘ arat˘ a, creeaz˘ a un apetit anormal, care cre¸ ste o dat˘ a cu alimen314

O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare

315

˘ tarea lui. Aceasta d˘ a na¸ stere la dorin¸ ta dup˘ a mai mult˘ a cuno¸ stin¸ ta decât este necesar˘ a pentru a face lucrarea lui Dumnezeu. Urm˘ arirea cunoa¸ sterii doar de dragul cunoa¸ sterii distrage mintea de la devo˘ de Dumnezeu s tarea fa¸ ta ¸i împiedic˘ a înaintarea pe calea sfin¸ teniei ˘ tura practice. Domnul Isus instruia doar în m˘ asura în care înv˘ a¸ ta putea fi folositoare. Mintea ucenicilor era adeseori aprins˘ a de curiozitate, dar, în loc s˘ a le satisfac˘ a dorin¸ ta de a cunoa¸ ste lucruri care nu erau necesare pentru bunul mers al lucr˘ arii lor, El le deschidea noi canale de îndreptare a gândurilor, dându-le mai mult instruirea necesar˘ a în ceea ce prive¸ ste sfin¸ tenia practic˘ a. Necump˘ atarea în studiu Necump˘ atarea în studiu este un fel de intoxicare, iar cei care se dedau la ea, asemenea be¸ tivului, r˘ at˘ acesc de la c˘ ar˘ arile sigure, se împiedic˘ as ¸i cad în întuneric. Domnul vrea ca orice elev s˘ as ¸tie mereu c˘ a ochiul trebuie a¸ tintit doar spre slava Sa. El nu trebuie s˘ a-¸ si risipeasc˘ a resursele intelectuale s ¸i fizice în a c˘ auta s˘ a dobândeasc˘ a [406] întreaga cunoa¸ stere posibil˘ aas ¸tiin¸ telor, ci s˘ a-¸ si p˘ astreze prospe¸ timea s ¸i vigoarea tuturor capacit˘ a¸ tilor pentru a se angaja în lucrarea de ajutare a sufletelor s˘ a g˘ aseasc˘ a drumul neprih˘ anirii, lucrare la care Domnul l-a chemat. Porunca cerului este s˘ a lucr˘ am, s˘ a facem ceva, care s˘ a-i aduc˘ a slav˘ a lui Dumnezeu s ¸i bine semenilor no¸ stri. Domnul nu alege sau prime¸ ste lucr˘ atori în func¸ tie de avantajele de care ei s-au bucurat sau în func¸ tie de educa¸ tia superioar˘ a pe care au primit-o. Valoarea elementului uman este estimat˘ a potrivit capacit˘ a¸ tii inimii de a-L cunoa¸ ste s ¸i în¸ telege pe Dumnezeu. Cel mai mare bine posibil este ob¸ tinut prin cunoa¸ sterea lui Dumnezeu. „Si ¸ via¸ ta ve¸ snic˘ a este aceasta — s˘ a te cunoasc˘ a pe Tine, singurul Dumnezeu adev˘ arat s ¸i pe Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu“ (Ioan 17, 3). Aceast˘ a cunoa¸ stere este izvorul secret al tuturor puterilor.... Educa¸ tia lui Moise Educa¸ tia primit˘ a de Moise, ca nepot al faraonului, a fost foarte vast˘ a. Nimic n-a fost neglijat din ceea ce l-ar fi putut face un om în¸ telept, potrivit cu ceea ce egiptenii considerau în¸ telepciune. Dar

316

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cea mai valoroas˘ a parte a preg˘ atirii lui Moise, pentru lucrarea vie¸ tii sale, a fost aceea de p˘ astor. În timp ce-¸ si conducea turmele prin singur˘ atatea mun¸ tilor s ¸i prin verdea¸ ta p˘ as ¸unilor din v˘ ai, Dumnezeul naturii îl înv˘ a¸ ta în¸ telepciunea cea mai de pre¸ t. În s ¸coala naturii, cu ˘ , blânde¸ ˘ Isus ca profesor, el a înv˘ a¸ tat lec¸ tii de umilin¸ ta te, credin¸ ta s ¸i încredere, toate acestea legându-i sufletul mai strâns de Dumne˘ tura [407] zeu. În singur˘ atatea mun¸ tilor, el a înv˘ a¸ tat ceea ce toat˘ a înv˘ a¸ ta de la curtea împ˘ aratului n-a reu¸ sit s˘ a-i ofere — credin¸ ta simpl˘ a, ne¸ sov˘ aielnic˘ as ¸i încrederea constant˘ a în Domnul. Moise crezuse c˘ a educa¸ tia lui în în¸ telepciunea Egiptului îl califica pe deplin pentru scoaterea lui Israel din robie. Nu era el înv˘ a¸ tat în toate cele necesare unui general? Nu se bucurase el de avantajele celor mai bune s ¸coli de armat˘ a? Nu se bucurase el de avantajele celor mai bune s ¸coli din ¸ tar˘ a? Da, Moise credea c˘ a era capabil s˘ a-¸ si elibereze poporul. El s-a apucat de lucru, încercând s˘ a ob¸ tin˘ a simpatia poporului, îndreptând relele ce i se f˘ acea s ¸i omorând un egiptean care asuprea pe un israelit. Prin aceasta, Moise a manifestat spiritul înn˘ ascut de uciga¸ ss ¸i s-a dovedit a fi nepreg˘ atit s˘ a-L reprezinte pe Dumnezeul milei, al iubirii s ¸i blânde¸ tii. La prima încercare, Moise a c˘ azut lamentabil, s ¸i, ca mul¸ ti al¸ tii, îndat˘ as ¸i-a pierdut încrederea în Dumnezeu s ¸i a întors spatele lucr˘ arii încredin¸ tate lui, fugind de mânia faraonului. El a considerat c˘ a, din cauza marelui s˘ au p˘ acat — al lu˘ arii vie¸ tii egipteanului — Dumnezeu nu-i va mai îng˘ adui s˘ a aib˘ a vreun rol în lucrarea de eliberare a poporului s˘ au din crunta robie. Dar Domnul a îng˘ aduit aceste lucruri pentru a-l putea înv˘ a¸ ta pe Moise blânde¸ tea, bun˘ atatea s ¸i îndelunga r˘ abdare, necesare oric˘ arui lupt˘ ator pentru Maestru, pentru a avea succes.... Moise fusese înv˘ a¸ tat s˘ a a¸ stepte laude s ¸i flat˘ ari pentru priceperea lui superioar˘ a, îns˘ a acum el avea de înv˘ a¸ tat o alt˘ a lec¸ tie. Ca p˘ astor de oi, Moise a înv˘ a¸ tat s˘ a îngrijeasc˘ a de cei în nevoie, s˘ a oblojeasc˘ a ce este bolnav, s˘ a caute cu r˘ abdare ce este pierdut, s˘ a fie îndelung r˘ ab[408] d˘ ator cu ce este nesupus, s˘ a împlineasc˘ a cu o iubitoare solicitudine ˘ , el dorin¸ tele mieilor s ¸i nevoile oilor pl˘ apânde. Prin aceast˘ a experien¸ ta a fost adus mai aproape de P˘ astorul suprem. Astfel, Moise a devenit apropiat s ¸i supus Sfântului lui Israel. El credea în marele Dumnezeu s ¸i ¸ tinea leg˘ atura cu Tat˘ al prin rug˘ aciune umil˘ a. Moise privea la Cel ˘ tur˘ Prea Înalt pentru înv˘ a¸ ta a în cele spirituale s ¸i pentru o cunoa¸ stere a datoriei lui ca p˘ astor credincios. El a ajuns s˘ a aib˘ a o leg˘ atur˘ a atât

O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare

317

˘ c˘ ˘ , „cum de strâns˘ a cu cerul, încât Dumnezeu i-a vorbit fa¸ ta atre fa¸ ta vorbe¸ ste un om cu prietenul lui“ (Exodul 33,11). Astfel educat, Moise era preg˘ atit s˘ a dea curs chem˘ arii lui Dumnezeu de a-¸ si schimba toiagul de p˘ astor cu cel al autorit˘ a¸ tii, de a-¸ si l˘ asa turma de oi pentru a prelua conducerea unui popor idolatru s ¸i r˘ azvr˘ atit. Dar el tot trebuia s˘ a depind˘ a de invizibilul Conduc˘ ator. A¸ sa dup˘ a cum toiagul era un instrument în mâna lui, s ¸i el trebuia s˘ a fie un instrument supus în mâna lui Dumnezeu. El avea s˘ a fie p˘ astorul poporului lui Dumnezeu. Si, ¸ prin încrederea lui neclintit˘ a în Domnul, multe binecuvânt˘ ari urmau s˘ a vin˘ a peste copiii lui Israel.... Credin¸ ta lui supus˘ a în Dumnezeu este cea care l-a f˘ acut pe Moise ceea ce a fost. El a f˘ acut totul a¸ sa cum i-a poruncit Domnul. Toat˘ a ˘ tura în¸ înv˘ a¸ ta telep¸ tilor nu a putut s˘ a-l fac˘ a pe Moise un canal prin care Domnul s˘ a lucreze, pân˘ a ce el nu s ¸i-a pierdut încrederea de sine, nu s ¸i-a dat seama de propria neajutorare s ¸i nu s ¸i-a pus încrederea în Dumnezeu, pân˘ a ce nu a fost dispus s˘ a asculte de poruncile lui Dumnezeu, indiferent dac˘ a p˘ areau sau nu drepte, potrivit judec˘ a¸ tii sale omene¸ sti.... ˘ tura s Nu înv˘ a¸ ta ¸colilor Egiptului l-a f˘ acut pe Moise s˘ a-i biruie ˘ necontenit˘ ˘ [409] pe vr˘ ajma¸ si, ci o credin¸ ta as ¸i ne¸ sov˘ aielnic˘ a, o credin¸ ta care a rezistat celor mai mari încerc˘ ari. La porunca lui Dumnezeu, Moise a mers înainte, de¸ si, aparent, înainte nu era nimic pe care s˘ a-¸ si pun˘ a piciorul. Mai bine de un milion de oameni depindeau de el s ¸i el i-a condus înainte pas cu pas, zi de zi. Dumnezeu a îng˘ aduit aceste r˘ at˘ aciri prin pustie, pentru ca poporul S˘ au s˘ a poat˘ a ob¸ tine ˘s ˘ , iar când aveau s˘ experien¸ ta ¸i rezisten¸ ta a fie în pericol, s˘ a poat˘ as ¸ti c˘ a sc˘ aparea s ¸i alinarea erau numai la El. Astfel, ei puteau s˘ a înve¸ te s˘ a-L cunoasc˘ a pe Dumnezeu s ¸i s˘ a se încread˘ a în El, slujindu-L cu o ˘ vie. credin¸ ta Lec¸ tia cea mai important˘ a Dumnezeu nu este dependent de oameni cu educa¸ tie perfect˘ a. Lucrarea Sa nu are nevoie s˘ a a¸ stepte pân˘ a ce servii Lui î¸ si des˘ avâr¸ sesc studiile programate de unele dintre s ¸colile noastre. El vrea oameni care pun pre¸ t pe privilegiul de a fi împreun˘ a lucr˘ atori cu El, oameni care Îl onoreaz˘ a dând ascultare necondi¸ tionat˘ a cerin¸ telor Lui, f˘ ar˘ a prealabile verific˘ ari teoretice. Nu are limite utilitatea ace-

318

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

lora care-¸ si dau la o parte eul, f˘ acând loc pentru lucrarea Duhului Sfânt în inima lor, s ¸i care tr˘ aiesc pe deplin consacra¸ ti lui Dumnezeu, supunându-se disciplinei necesare, impuse de El, f˘ ar˘ a a se plânge sau a se poticni pe cale. Dac˘ a nu se pierd atunci când Domnul îi mustr˘ as ¸i nu se posomor˘ asc, s ¸i nu se înc˘ ap˘ a¸ tâneaz˘ a, Domnul îi va înv˘ a¸ ta pe tineri s ¸i b˘ atrâni, la orice ceas, în fiecare zi. El dore¸ ste s˘ a descopere mântuirea Sa fiilor oamenilor; s ¸i, dac˘ a poporul S˘ au ales [410] va îndep˘ arta obstacolele, El va rev˘ arsa apele mântuirii în s ¸uvoaie bogate, prin canalele omene¸ sti. ˘ în lucrarea pentru Dumnezeu, în deMul¸ ti care caut˘ a eficien¸ ta s˘ avâr¸ sirea unei educa¸ tii în s ¸colile oamenilor, vor descoperi c˘ a au ratat înv˘ a¸ tarea celor mai importante lec¸ tii. Neglijând s˘ a se supun˘ a Duhului Sfânt, printr-o netr˘ aire în ascultare de toate cerin¸ tele lui Dumnezeu, eficien¸ ta lor spiritual˘ a a sl˘ abit s ¸i s ¸i-au pierdut capacitatea pe care o aveau, de a face o lucrare bun˘ a pentru Domnul. Lipsind de ˘ torului s la s ¸coala lui Hristos, ei au uitat cum sun˘ a glasul Înv˘ a¸ ta ¸i El nu-i mai poate c˘ al˘ auzi. Oamenii pot dobândi toat˘ as ¸tiin¸ ta care poate fi împ˘ art˘ as ¸it˘ a de ˘ torul omenesc, dar Dumnezeu cere de la ei o s înv˘ a¸ ta ¸i mai mare în¸ telepciune. Ca s ¸i Moise, ei trebuie s˘ a înve¸ te mila, smerenia inimii s ¸i t˘ ag˘ aduirea de sine. Însu¸ si Mântuitorul nostru, când a fost în natur˘ a uman˘ a, a recunoscut c˘ a El singur nu putea face nimic. _¦_i noi trebuie ˘ m c˘ s˘ a înv˘ a¸ ta a nu exist˘ a putere în simpla umanitate. Omul devine eficient numai atunci când este p˘ arta¸ s naturii divine. C˘ autând îndrumarea lui Dumnezeu De la prima deschidere a c˘ ar¸ tii, elevul trebuie s˘ a-L recunoasc˘ a pe Dumnezeu drept Singurul care împarte adev˘ arata în¸ telepciune. El trebuie s˘ a caute sfatul divin la orice pas. Nimic nu trebuie pl˘ anuit, ˘ nu trebuie f˘ ar˘ a ca Dumnezeu s˘ a poat˘ a fi p˘ arta¸ s, s ¸i nici o alian¸ ta f˘ acut˘ a f˘ ar˘ a aprobarea Lui. De la început s ¸i pân˘ a la sfâr¸ sit, Autorul în¸ telepciunii trebuie recunoscut drept c˘ al˘ auz˘ a. Astfel, cunoa¸ sterea [411] ob¸ tinut˘ a din c˘ ar¸ ti va fi pus˘ a în plan secundar prin tr˘ airea credin¸ tei în infinitul Dumnezeu. Elevul nu trebuie s˘ a se lase prins în studii de lung˘ a durat˘ a, ci s˘ a se lase c˘ al˘ auzit de Duhul lui Dumnezeu.... Nim˘ anui s˘ a nu-i fie îng˘ aduit s˘ a se angajeze în studii care-i sl˘ abesc credin¸ ta în adev˘ ar sau în puterea lui Dumnezeu, sau care îi

O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare

319

˘ de sfin¸ mic¸ soreaz˘ a respectul pentru o via¸ ta tenie. Vreau s˘ a-i avertizez pe elevi s˘ a nu fac˘ a nici un pas pe acest teren al studiilor prea lungi, nici chiar la sfatul profesorilor sau al vreunor oameni afla¸ ti în pozi¸ tii de autoritate, dac˘ a nu L-au c˘ autat mai întâi personal pe Dumnezeu, cu inima deschis˘ a la influen¸ tele Duhului Sfânt, s ¸i nu au primit sfatul Lui referitor la aceast˘ a problem˘ a. Orice ambi¸ tie nesfânt˘ a s˘ a fie ˘ egoist˘ ˘ s˘ s ¸tears˘ a, orice dorin¸ ta a de a ie¸ si în eviden¸ ta a fie înl˘ aturat˘ a s ¸i orice sugestie de la oameni s˘ a fie prezentat˘ a lui Dumnezeu, cu încredere în c˘ al˘ auzirea Duhului Sfânt.... Nu v˘ a bizui¸ ti pe oameni, ci spune¸ ti: „Domnul este Ajutorul meu. Voi c˘ auta sfatul Lui s ¸i voi împlini voia Lui“. Toate avantajele de care, poate, dispune¸ ti nu pot fi o binecuvântare pentru voi s ¸i nici cea mai înalt˘ a educa¸ tie nu v˘ a calific˘ a drept canale de lumin˘ a, dac˘ a nu ave¸ ti cooperarea Duhului Sfânt. Ne este la fel de imposibil s˘ a primim calificare de la oameni f˘ ar˘ a iluminare divin˘ a, cum le-a fost zeilor Egiptului s˘ a-i scape pe aceia care se încredeau în ei. Elevii nu trebuie s˘ a cread˘ a c˘ a orice sfat de a-¸ si prelungi studiile este în armonie cu planul lui Dumnezeu. Aduce¸ ti orice astfel de sugestie la Dumnezeu, în rug˘ aciune, s ¸i c˘ auta¸ ti îndrumarea Lui nu o singur˘ a dat˘ a, ci iar s ¸i iar. Sta¸ ti de vorb˘ a cu El pân˘ a v˘ a ve¸ ti convinge [412] dac˘ a sfatul este de la Dumnezeu sau de la oameni. Domnul spune: „Veghea¸ ti s ¸i ruga¸ ti-v˘ a ca s˘ a nu c˘ ade¸ ti în ispit˘ a“ (Matei 26, 41). Veghea¸ ti ca studiile voastre s˘ a nu se adune într-atâta s ¸i s˘ a nu devin˘ a atât de captivante, încât mintea s˘ a v˘ a fie suprasolicitat˘ as ¸i dorin¸ ta dup˘ a cele sfinte alungat˘ a din suflet. La mul¸ ti elevi, motivul s ¸i scopul care i-au f˘ acut s˘ a vin˘ a la s ¸coal˘ a au fost treptat pierdute din vedere, iar o ambi¸ tie nesfânt˘ a, de a dobândi o educa¸ tie înalt˘ a, i-a dus la sacrificarea adev˘ arului. Prea adesea, pe m˘ asur˘ a ce studiile se adun˘ a, în¸ telepciunea de sus este trecut˘ a pe un loc secundar s ¸i, cu cât avanseaz˘ a mai mult ˘ , cu atât elevul are mai pu¸ în cuno¸ stin¸ ta tin˘ a încredere în Dumnezeu. ˘ tura ca fiind îns˘ ˘ , dar, El prive¸ ste înv˘ a¸ ta as ¸i esen¸ ta reu¸ sitei în via¸ ta ˘ declara¸ dac˘ a to¸ ti ar da cuvenita importan¸ ta tiei lui Hristos: „desp˘ ar¸ ti¸ ti de Mine nu pute¸ ti face nimic“ (Ioan 15, 5), atunci ei s ¸i-ar face alte planuri. F˘ ar˘ a principiile vitale ale adev˘ aratei religii, f˘ ar˘ as ¸tiin¸ ta de a sluji s ¸i a-I aduce slav˘ a Mântuitorului, educa¸ tia este mai mult d˘ aun˘ atoare decât benefic˘ a. Atunci când educa¸ tia profan˘ a este dus˘ a pân˘ a acolo, încât dragostea lui Dumnezeu scade în inim˘ a, rug˘ aciunea

320

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

este neglijat˘ as ¸i cultivarea atributelor spirituale este un e¸ sec; ea este total dezastruoas˘ a. Ar fi mult mai bun˘ a încetarea de a c˘ auta s˘ a ob¸ tinem o astfel de educa¸ tie s ¸i eliberarea sufletului din starea de amor¸ teal˘ a decât ob¸ tinerea acestei educa¸ tii cu pre¸ tul pierderii din [413] vedere a avantajelor ve¸ snice.... În nici un caz nu sf˘ atuiesc limitarea acelei educa¸ tii pentru care Dumnezeu nu a pus limite. Educa¸ tia noastr˘ a nu se termin˘ a o dat˘ a cu încetarea a ceea ce ne poate oferi aceast˘ a lume. De-a lungul întregii ve¸ snicii, ale¸ sii lui Dumnezeu vor fi elevi. Dar voi recomanda restric¸ tii în urmarea acelor metode de educa¸ tie care primejduiesc sufletul s ¸i împiedic˘ a realizarea scopului pentru care se cheltuiesc ˘ . Dar pentru a timp s ¸i bani. Educa¸ tia este o mare lucrare de-o via¸ ta ob¸ tine adev˘ arata educa¸ tie, este necesar s˘ a avem acea în¸ telepciune ce vine numai de la Dumnezeu. Domnul Dumnezeu trebuie s˘ a fie prezent în orice stadiu al educa¸ tiei. Dar este o gre¸ seal˘ a a dedica ani de zile studiului pentru o cunoa¸ stere unilateral˘ a. Dup˘ a ce a dedicat studiului o perioad˘ a de timp, nimeni s˘ a nu-l îndemne pe tân˘ ar s˘ a abordeze imediat o nou˘ a etap˘ a de studii, ci mai degrab˘ a s˘ a-l îndrume în lucrarea pentru care a fost preg˘ atit. S˘ a fie încurajat s˘ a pun˘ a la lucru educa¸ tia deja ob¸ tinut˘ a Mintea multora are nevoie s˘ a fie împrosp˘ atat˘ a, transformat˘ as ¸i aranjat˘ a dup˘ a planul lui Dumnezeu. Mul¸ ti se ruineaz˘ a fizic, mintal s ¸i moral, suprasolicitându-se în studii. Ei se p˘ agubesc singuri pentru prezent s ¸i ve¸ snicie, prin necump˘ atare în c˘ autarea de a ob¸ tine o educa¸ tie, pierzându-¸ si dorin¸ ta de a înv˘ a¸ ta în s ¸coala lui Hristos lec¸ tiile modestiei s ¸i smereniei inimii.... În vederea apropiatei reveniri a lui Isus Gândul care trebuie accentuat înaintea elevilor este acela c˘ a timpul este scurt s ¸i ei trebuie s˘ a se preg˘ ateasc˘ a operativ pentru efectuarea lucr˘ arii care este esen¸ tial˘ a în aceast˘ a vreme. Sunt obligat˘ a [414] s˘ a v˘ a spun c˘ a nu s ¸ti¸ ti cât de curând va veni criza. Ea se apropie din ce în ce, ca un ho¸ t. Soarele str˘ aluce¸ ste pe cer, f˘ acându-¸ si rondul obi¸ snuit, s ¸i cerurile m˘ arturisesc slava lui Dumnezeu. Oamenii î¸ si v˘ ad de mersul lor, mâncând s ¸i bând, s˘ adind s ¸i construind, c˘ as˘ atorindu-se s ¸i c˘ as˘ atorind. Negustorii înc˘ a vând s ¸i cump˘ ar˘ a, publica¸ tiile apar una dup˘ a alta, oamenii se îmbrâncesc unii pe al¸ tii, c˘ autând locul cel mai

O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare

321

înalt, iubitorii de pl˘ aceri mai merg la teatru, curse de cai, jocuri de noroc s ¸i activit˘ a¸ ti dintre cele mai senza¸ tionale. Dar timpul de prob˘ a se încheie cu repeziciune s ¸i cazul fiec˘ aruia este aproape decis pentru vecie. Sunt pu¸ tini cei care cred din tot sufletul c˘ a avem un cer de c⸠stigat s ¸i un iad de evitat. Semnele revenirii lui Hristos se împlinesc cu repeziciune. Satana vede c˘ a nu mai are decât pu¸ tin timp de lucru s ¸i s ¸i-a trimis agen¸ tii s˘ a stârneasc˘ a elementele lumii, pentru ca oamenii s˘ a fie am˘ agi¸ ti, frustra¸ ti s ¸i preocupa¸ ti pân˘ a când timpul de prob˘ a se va sfâr¸ si, iar u¸ sa harului spre mil˘ a se va închide pentru totdeauna. Împ˘ ar˘ a¸ tiile acestei lumi n-au devenit înc˘ a împ˘ ar˘ a¸ tiile Domnului. Nu v˘ a am˘ agi¸ ti. Fi¸ ti treji s ¸i mi¸ sca¸ ti-v˘ a repede, pentru c˘ a vine noaptea în care nimeni nu poate lucra. Nu-i încuraja¸ ti pe elevii care vin la voi cu povara lucr˘ arii de salvare a semenilor s˘ a abordeze studii dup˘ a studii. Nu lungi¸ ti ani mul¸ ti timpul de ob¸ tinere a unei educa¸ tii. F˘ acând astfel, le crea¸ ti impresia c˘ a este timp destul s ¸i însu¸ si acest [415] plan se dovede¸ ste o capcan˘ a pentru sufletele lor. Mul¸ ti sunt mai bine preg˘ ati¸ ti, au mai mult discern˘ amânt spiritual s ¸i cunoa¸ stere a lui Dumnezeu s ¸i a cerin¸ telor Sale când intr˘ a în s ¸coal˘ a decât atunci când o absolv˘ a. Lor li se insufl˘ a ambi¸ tia de a deveni oameni înv˘ a¸ ta¸ ti s ¸i sunt încuraja¸ ti s˘ a-¸ si sporeasc˘ a studiile pân˘ a ce devin infatua¸ ti. Ei î¸ si fac idoli din c˘ ar¸ tile lor s ¸i sunt dispu¸ si s˘ a-¸ si sacrifice s˘ an˘ atatea s ¸i spiritualitatea pentru a ob¸ tine o educa¸ tie mai bun˘ a. Ei scurteaz˘ a timpul pe care ar trebui s˘ a-l acorde rug˘ aciunii s ¸i rateaz˘ a folosirea ocaziilor de a face bine. Ei nu reu¸ sesc s˘ a pun˘ a în aplicare cuno¸ stin¸ ta pe care o au deja s ¸i nu progreseaz˘ a în s ¸tiin¸ ta c⸠stig˘ arii de suflete. Lucrarea misionar˘ a le devine din ce în ce mai pu¸ tin agreabil˘ a, iar pasiunea de a excela în cunoa¸ sterea c˘ ar¸ tilor cre¸ ste în mod anormal. Urm˘ arind studiile lor, ei se îndep˘ arteaz˘ a de Dumnezeul în¸ telepciunii. Unii îi felicit˘ a pentru avansare s ¸i-i încurajeaz˘ a s˘ a persevereze.... S-a pus întrebarea: „Crezi în adev˘ ar? Crezi în solia îngerului ˘ “. Timpul al treilea? Dac˘ a da, pune-¸ ti în practic˘ a aceast˘ a credin¸ ta de prob˘ a nu va îng˘ adui ani lungi de instruire. Dumnezeu cheam˘ a. Auzi-I glasul cum spune: „Fiule, du-te ast˘ azi s ¸i lucreaz˘ a în via Mea“ (Matei 21, 28). Acum, chiar acum, este timpul de lucrat. „Domnul umbl˘ a în furtun˘ as ¸i în vârtej s ¸i norii sunt praful picioarelor Lui“ (Naum 1, 3). O, de-ar în¸ telege oamenii îndelunga r˘ abdare

322

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

[416] a lui Dumnezeu! El ¸ tine în frâu propriile-I atribute. De-ar în¸ telege oameni c˘ a El nu admite r˘ autatea lumii, dar înc˘ a mai acord˘ a speran¸ ta iert˘ arii chiar s ¸i celor mai nedemni! Dar îndurarea Lui nu va dura necontenit. Cine este preg˘ atit pentru schimbarea ce va avea loc în ˘ de p˘ atitudinea lui Dumnezeu fa¸ ta ac˘ atos? Cine va fi preg˘ atit s˘ a scape de pedeapsa ce va c˘ adea negre¸ sit asupra nelegiui¸ tilor?.... Este o mare lucrare de f˘ acut s ¸i via Domnului are nevoie de lucr˘ atori. Misionarii trebuie s˘ a intre în câmp cât nu sunt împiedica¸ ti s˘ a o fac˘ a. Acum u¸ sile sunt deschise peste tot. Elevii nu trebuie s˘ a a¸ stepte s˘ a-¸ si completeze anii de studiu, pentru c˘ a anii ce ne stau înainte nu sunt mul¸ ti s ¸i trebuie s˘ a lucr˘ am cât înc˘ a este ziu˘ a În¸ telege¸ ti c˘ a, prin aceste cuvinte, nu spun nimic pentru sl˘ abirea educa¸ tiei, ci vorbesc pentru a-i avertiza pe cei afla¸ ti în pericolul de a duce ceea ce este legal dincolo de limita legalului s ¸i de a pune prea mult pre¸ t pe educa¸ tia p˘ amânteasc˘ a. Eu insist asupra dezvolt˘ arii unei experien¸ te cre¸ stine, pentru c˘ a, f˘ ar˘ a aceasta, educa¸ tia nu va fi de nici un folos. Dac˘ a vede¸ ti c˘ a elevii se afl˘ a în pericolul de a deveni atât de preocupa¸ ti de studiile lor, încât neglijeaz˘ a studiul acelei C˘ ar¸ ti care le ofer˘ a informa¸ tii despre cum se asigur˘ a bun˘ astarea viitoare a sufletului lor, atunci nu-i ispiti¸ ti s˘ a mearg˘ a mai departe, s˘ a-¸ si prelungeasc˘ a ˘ rii s timpul dedicat înv˘ a¸ ta ¸i s˘ a piard˘ a din vedere tot ce ar da valoare [417] educa¸ tiei lor.... Atâta vreme cât mai este timp, vom avea nevoie de s ¸coli. Întotdeauna va fi nevoie de educa¸ tie. Dar trebuie s˘ a fim aten¸ ti ca nu cumva educa¸ tia s˘ a ne consume interesul spiritual. Este un mare pericol s˘ a-i sf˘ atuim pe elevi s˘ a abordeze studii dup˘ a studii, f˘ acându-i s˘ a cread˘ a c˘ a astfel vor ajunge perfec¸ ti. Educa¸ tia astfel ob¸ tinut˘ a se va dovedi oricum deficitar˘ a. Domnul spune: „C˘ aci este scris: «Voi pr˘ ap˘ adi în¸ telepciunea celor în¸ telep¸ ti, s ¸i voi nimici priceperea celor pricepu¸ ti». Unde este în¸ teleptul? Unde este c˘ arturarul? Unde este vorb˘ are¸ tul veacului acestuia? N-a prostit Dumnezeu în¸ telepciunea lumii acesteia? C˘ aci întrucât lumea cu în¸ telepciunea ei, n-a cunoscut pe Dumnezeu în în¸ telepciunea lui Dumnezeu, Dumnezeu a g˘ asit cu cale s˘ a mântuiasc˘ a pe credincio¸ si prin nebunia propov˘ aduirii crucii.“ (1 Corinteni 1, 19-21). Moise a fost înv˘ a¸ tat în toat˘ a în¸ telepciunea egiptenilor. Prin providen¸ ta lui Dumnezeu, el a primit o vast˘ a educa¸ tie, dar o bun˘ a parte

O preg˘ atire operativ˘ a pentru lucrare

323

din aceast˘ a educa¸ tie era în plus. Aceast˘ a parte a trebuit s ¸tears˘ a prin ˘ în îngrijirea oilor s 40 de ani de experien¸ ta ¸i a pl˘ apânzilor miei. Dac˘ a mul¸ ti dintre cei ce au leg˘ atur˘ a cu lucrarea lui Dumnezeu ar putea fi izola¸ ti, cum a fost Moise, s ¸i ar fi, prin natura împrejur˘ arilor, nevoi¸ ti s˘ a înf˘ aptuiasc˘ a o slujb˘ a umil˘ a, pân˘ a ce inima lor ar deveni blând˘ a ei nu ar mai fi atât de înclina¸ ti s˘ a ridice în sl˘ avi propriile iscusin¸ te, s˘ a caute s˘ a demonstreze c˘ a în¸ telepciunea unei educa¸ tii avansate ar putea ¸ tine locul unei bune cunoa¸ steri a lui Dumnezeu. Ucenicii lui Hristos nu sunt chema¸ ti s˘ a-i ridice pe oameni în sl˘ avi, ci s˘ a-I aduc˘ a slav˘ a lui Dumnezeu, Izvorul întregii în¸ telepciuni. Educatorii trebuie s˘ a lase loc Duhului Sfânt ca s˘ a-i fac˘ a lucrarea în [418] ˘ tor este reprezentat în mijlocul inimile tinerilor. Cel mai mare Înv˘ a¸ ta nostru de Duhul Sfânt. Oricât a¸ ti studia, chiar dac˘ a a¸ ti ajunge cât mai departe, ocupându-v˘ a orice moment al timpului de prob˘ a în urm˘ arirea cunoa¸ sterii, nu ve¸ ti fi des˘ avâr¸ si¸ ti. La încheierea timpului, va trebui s˘ a v˘ a întreba¸ ti ce bine a¸ ti f˘ acut celor afla¸ ti în întuneric s ¸i cui a¸ ti împ˘ art˘ as ¸it cunoa¸ sterea lui Dumnezeu sau chiar a acelor lucruri pentru care a¸ ti cheltuit at⸠tia bani s ¸i timp. Curând se va spune în cer „S-a sfâr¸ sit!“ „Cine este nedrept, s˘ a fie nedrept s ¸i mai departe; cine este întinat, s˘ a se întineze s ¸i mai departe; cine este f˘ ar˘ a prihan˘ a, s˘ a tr˘ aiasc˘ as ¸i mai departe f˘ ar˘ a prihan˘ a. Si ¸ cine este sfânt, s˘ a se sfin¸ teasc˘ as ¸i mai departe! Iat˘ a, Eu vin curând; s ¸i r˘ asplata Mea este cu Mine, ca s˘ a dau fiec˘ aruia dup˘ a fapta lui.“ ˘ , orice caz va (Apocalipsa 22, 11.12). Când se va da aceast˘ a sentin¸ ta fi decis. Ar fi mult mai bine pentru lucr˘ atori s˘ a ia jugul s ¸i povara lui Hristos s ¸i s˘ a umble încet s ¸i umil decât s˘ a dedice ani de preg˘ atire pentru o lucrare mare s ¸i apoi s˘ a nu reu¸ seasc˘ a s˘ a aduc˘ a fii s ¸i fiice la Dumnezeu, s˘ a nu reu¸ seasc˘ a s˘ a pun˘ a nici un trofeu la picioarele lui Isus.... C⸠ti dintre cei care cunosc adev˘ arul pentru acest timp lucreaz˘ a în conformitate cu principiile acestui adev˘ ar? Este adev˘ arat c˘ a se face totu¸ si ceva, dar s-ar fi putut face mult mai mult. Lucrul se adun˘ a, iar timpul se scurteaz˘ a. To¸ ti ar trebui acum s˘ a fie lumini str˘ alucitoare s ¸i, totu¸ si, mul¸ ti nu reu¸ sesc s˘ a-¸ si ¸ tin˘ a candelele aprovizionate cu uleiul harului, reglate astfel încât lumina lor s˘ a poat˘ a lumina în ziua de azi. [419] Prea mul¸ ti socotesc un „mâine“ lung, dar gre¸ sesc. Fiecare trebuie s˘ a fie educat astfel, încât s˘ a arate importan¸ ta lucr˘ arii speciale pentru azi.

324

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Fiecare s˘ a lucreze pentru Dumnezeu s ¸i pentru semeni. Fiecare s˘ a dovedeasc˘ a în¸ telepciune s ¸i s˘ a nu fie niciodat˘ a g˘ asit inactiv, a¸ steptând s˘ a fie pus la treab˘ a de altcineva. Acel „cineva“, care le-ar putea trimite la lucru, este supraaglomerat cu responsabilit˘ a¸ ti s ¸i se pierde timp în a¸ steptarea indica¸ tiilor lui. Domnul î¸ ti va da în¸ telepciune pe loc. Chemarea înc˘ a se face: „Fiule, du-te s ¸i lucreaz˘ a în via Mea.“ „Ast˘ azi dac˘ a auzi¸ ti glasul Lui, nu v˘ a împietri¸ ti inimile“ (Evrei 3, 7.8). Domnul î-¸ si prefa¸ teaz˘ a chemarea cu apelativul „Fiule“. Cât de blând s ¸i afectuos s ¸i, în acela¸ si timp, cât de urgent! Aceast˘ a invita¸ tie este s ¸i ea o porunc˘ a. (Special Testimonies On Education, 108-146; la 21 martie 1895, profesorilor din Sanitarium College din Battle Creek, Michigan). ˘ . Adev˘ Cunoa¸ sterea de sine este o mare s ¸tiin¸ ta arata cunoa¸ stere de sine duce la o smerire ce va deschide o cale pentru Domnul, aceea de dezvoltare a min¸ tii s ¸i modelare a caracterului. Nici un profesor care nu e con¸ stient de propriile deficien¸ te, s ¸i care nu d˘ a la o parte tot ce iar afecta via¸ ta spiritual˘ a, nu poate face o lucrare acceptabil˘ a. Atunci când profesorii sunt dispu¸ si s˘ a renun¸ te la ceea ce este neesen¸ tial pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a, se poate spune c˘ a lucreaz˘ a cu fric˘ as ¸i cu tremur [420] pentru propria mântuire, zidind în mod în¸ telept pentru ve¸ snicie. [421]

Biblia în educa¸ tie

„Cuvintele lui Iehova sunt cuvinte curate; ca argintul încercat într-un cuptor de p˘ amânt, cur˘ a¸ tit de s ¸apte ori.“

Capitolul 59 — Cuvântul lui Dumnezeu, o vistierie
Biblia este de cea mai mare valoare, pentru c˘ a este Cuvântul viu al lui Dumnezeu. Dintre toate c˘ ar¸ tile din lume, ea este cea mai demn˘ a de aten¸ tie s ¸i studiu, datorit˘ a în¸ telepciunii ei ve¸ snice. Biblia este o istorie care ne vorbe¸ ste despre crearea lumii s ¸i ne poart˘ a prin veacurile trecute. F˘ ar˘ a ea, am fi fost l˘ asa¸ ti la voia presupunerilor s ¸i a legendelor în ceea ce prive¸ ste întâmpl˘ arile trecutului. Ea ni-L descoper˘ a pe Creatorul cerurilor s ¸i al p˘ amântului, cu universul pe ˘, s care l-a adus la existen¸ ta ¸i arunc˘ a o lumin˘ a plin˘ a de slav˘ a asupra lumii care va veni. Biblia este un ogor unde sunt ascunse comori cere¸ sti, care vor r˘ amâne acolo pân˘ a ce, printr-o atent˘ a prospectare, vor fi descoperite s ¸i aduse la lumin˘ a. Biblia este o caset˘ a, care con¸ tine bijuterii de o inestimabil˘ a valoare, ce trebuie prezentate astfel, încât s˘ a li se vad˘ a str˘ alucirea ascuns˘ a. Dar frumuse¸ tea s ¸i excelen¸ ta acestor diamante ale adev˘ arului nu este distins˘ a de ochiul firesc. Lucrurile frumoase ale acestui p˘ amânt nu sunt v˘ azute pân˘ a ce soarele nu le inund˘ a cu lumina lui, risipind întunericul. La fel este s ¸i cu comorile Cuvântului ˘ lui Dumnezeu. Ele nu sunt apreciate pân˘ a nu sunt puse în eviden¸ ta [422] de Soarele Neprih˘ anirii. Biblia con¸ tine un simplu s ¸i complet sistem teologic s ¸i filozofic. Ea este cartea care ne face în¸ telep¸ ti pentru neprih˘ anire, vorbindune despre dragostea lui Dumnezeu, a¸ sa cum apare ea în planul de ˘ cei mântuire s ¸i oferindu-ne cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a pentru orice înv˘ a¸ ta — cunoa¸ sterea lui Hristos. Pe lâng˘ a faptul c˘ a ne descoper˘ a mântuirea s ¸i speran¸ ta vie¸ tii ve¸ snice, Cuvântul lui Dumnezeu este man˘ a din cer pentru hrana s ¸i t˘ aria sufletului nostru. Biblia este marele standard al binelui s ¸i al r˘ aului, care define¸ ste în mod clar p˘ acatul s ¸i sfin¸ tirea. Principiile ei vii, care ne str˘ abat via¸ ta ca ni¸ ste fire de aur, sunt singura noastr˘ a ap˘ arare în încerc˘ ari s ¸i ispite. Sfintele Scripturi erau studiul de baz˘ a în s ¸colile profe¸ tilor s ¸i trebuie s˘ a de¸ tin˘ a primul loc în orice sistem educa¸ tional, pentru c˘ a 326

Cuvântul lui Dumnezeu, o vistierie

327

temelia oric˘ arei educa¸ tii corecte este cunoa¸ sterea lui Dumnezeu. Folosit˘ a ca manual în s ¸colile noastre, Biblia va face pentru minte s ¸i ˘s suflet ceea ce nu poate face c˘ ar¸ tile de s ¸tiin¸ ta ¸i filozofie. Ca s ¸i carte de disciplin˘ as ¸i înt˘ arire a intelectului, care înnobileaz˘ a, purific˘ as ¸i cizeleaz˘ a caracterul, Biblia nu are rival. Dumnezeu Se îngrije¸ ste de noi, ca fiin¸ te inteligente, s ¸i de aceea ne-a dat Cuvântul S˘ au ca o candel˘ a pentru picioarele noastre s ¸i ˘ turile Bibliei au un rol vital în prospeo lumin˘ a pe c˘ arare. Înv˘ a¸ ta ritatea tuturor aspectelor vie¸ tii noastre. Chiar în afacerile noastre vremelnice, ea ne este un sf˘ atuitor mai în¸ telept decât oricare altul. ˘ tura ei divin˘ Înv˘ a¸ ta a ne arat˘ a singura cale spre adev˘ aratul succes. Nu exist˘ a pozi¸ tie social˘ a, nici faz˘ a a vie¸ tii omului, pentru care studiul [423] Bibliei s˘ a nu fie o preg˘ atire esen¸ tial˘ a. În¸ telepciunea m˘ arginit˘ a Doar simpla citire a Cuvântului nu va împlini scopul rânduit de cer. El trebuie studiat s ¸i p˘ astrat în inim˘ a. Bibliei nu i s-a acordat aten¸ tia cuvenit˘ a. Ea n-a fost onorat˘ a mai presus de orice alt˘ a carte în educarea copiilor s ¸i a tinerilor. Elevii dedic˘ a ani de zile dobândirii unei educa¸ tii. Ei studiaz˘ a diferi¸ ti autori s ¸i devin cunosc˘ atori ai s ¸tiin¸ tei s ¸i filozofiei prin c˘ ar¸ ti care con¸ tin rezultate ale cercet˘ arii omene¸ sti. ˘ tor a fost în mare parte Dar Cartea care vine de la divinul Înv˘ a¸ ta neglijat˘ a. Valoarea ei nu este remarcat˘ a; comorile ei r˘ amân ascunse. O astfel de educa¸ tie este deficitar˘ a. Cine sunt ace¸ sti înv˘ a¸ ta¸ ti, pentru ca min¸ tile s ¸i caracterele tinerilor s˘ a fie modelate dup˘ a ideile lor? Este posibil ca, în scris s ¸i oral, ei s˘ a publice cele mai bune roade ale gândirii lor; dar ei au atins doar o frântur˘ a din adev˘ ar s ¸i, în ˘ “, o ridic˘ m˘ arginirea lor, numind aceast˘ a atingere „¸ stiin¸ ta a deasupra Dumnezeului s ¸tiin¸ tei. Omul este limitat; nu exist˘ a lumin˘ a în în¸ telepciunea lui. Ra¸ tiunea lui neajutorat˘ a nu poate explica nimic din adâncimea lucrurilor lui Dumnezeu, nici nu poate în¸ telege lec¸ tiile spirituale pe care Dumnezeu le-a pus în lumea material˘ a. Dar ra¸ tiunea este un dar de la Dumnezeu s ¸i Duhul Sfânt îi va ajuta pe cei care vor s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti. Dac˘ a au vreo valoare, cuvintele omului sunt ecoul cuvintelor lui Dumnezeu. În educa¸ tia tinerilor, niciodat˘ a cuvântul omului nu trebuie s˘ a ia locul Cuvântului lui Dumnezeu.

328

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Specula¸ tiile reci, filozofice s ¸i cercetarea s ¸tiin¸ tific˘ a, în care Dumnezeu nu este recunoscut, sunt sigur d˘ aun˘ atoare. Si ¸ r˘ aul este s ¸i mai [424] mare când, a¸ sa cum se întâmpl˘ a frecvent, c˘ ar¸ tile puse în mâna tinerilor s ¸i considerate drept autoritate s ¸i indispensabile educa¸ tiei lor provin de la autori care s-au declarat f˘ a¸ ti¸ s necredincio¸ si. Prin toate gândurile prezentate de ace¸ sti oameni, sunt urzite ideile lor otr˘ avitoare. Studierea unor astfel de c˘ ar¸ ti este ca umblatul cu c˘ arbuni; elevul nu poate r˘ amâne curat la minte atunci când prin minte îi trec idei ale scepticismului. Autorii acestor c˘ ar¸ ti, sem˘ anând semin¸ tele îndoielii s ¸i necredin¸ tei în lume, au fost în preg˘ atirea marelui vr˘ ajma¸ s al lui Dumnezeu s ¸i al omului, c˘ apetenia recunoscut˘ a a întunericului acestei lumi. Cuvântul rostit de Dumnezeu despre ace¸ stia este: „Fiindc˘ a, m˘ acar c˘ a au cunoscut pe Dumnezeu, nu L-au prosl˘ avit ca Dumnezeu, nici nu I-au mul¸ tumit; ci s-au dedat la gândiri de¸ sarte s ¸i inima lor f˘ ar˘ a pricepere s-a întunecat. S-au f˘ alit c˘ a sunt în¸ telep¸ ti, s ¸i au înnebunit.“ (Romani 1, 21.22). Ei au respins adev˘ arul divin în simplitatea s ¸i puritatea lui, pentru în¸ telepciunea acestei lumi. Ori de câte ori c˘ ar¸ ti ale unor astfel de autori au prioritate, iar Cuvântul lui Dumnezeu este trecut pe plan secundar, pe por¸ tile s ¸colii vor ie¸ si absolven¸ ti care nu sunt mai preg˘ ati¸ ti pentru slujirea lui Dumnezeu decât înainte de a primi educa¸ tie. ˘ de Biblie Cauza atitudinii de opozi¸ tie fa¸ ta Nu din dorin¸ ta de a brava se îndoiesc oamenii de adev˘ arul divin; ei sunt necredincio¸ si nu dintr-o necunoa¸ stere a caracterului Cuvântului lui Dumnezeu, ci datorit˘ a faptului c˘ a, în urma p˘ acatului, întregul [425] organism uman s-a dereglat, mintea a fost pervertit˘ a, iar imagina¸ tia, ˘ în inim˘ corupt˘ a. Ispitiri din afar˘ a g˘ asesc o coard˘ a cu rezonan¸ ta a, iar piciorul alunec˘ a imperceptibil spre p˘ acat. Si ¸ astfel se face c˘ a mul¸ ti ur˘ asc Biblia. Unora nu le pas˘ a dac˘ a Biblia nu ar exista. Când via¸ ta Fiului lui Dumnezeu era în cump˘ an˘ a, evreii au strigat: ˘ tura „Ia-L, ia-L, r˘ astigne¸ ste-L!“, pentru c˘ a via¸ ta Sa curat˘ as ¸i înv˘ a¸ ta Lui sfânt˘ a îi acuza de p˘ acat s ¸i-i condamna. Tot din acela¸ si motiv, unii strig˘ a azi în inima lor împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Mul¸ ti, chiar dintre copii s ¸i tineri, s-au înv˘ a¸ tat s˘ a iubeasc˘ a p˘ acatul. Ei ur˘ asc medita¸ tia, iar gândul la Dumnezeu este un bold pentru con¸ stiin¸ ta lor.

Cuvântul lui Dumnezeu, o vistierie

329

Faptul c˘ a inima omului este înclinat˘ a spre r˘ au este motivul pentru care sem˘ anarea semin¸ tei scepticismului în min¸ tile tinere este atât de periculoas˘ a. Stiin¸ ¸ ta s ¸i Biblia Noi nu descuraj˘ am educa¸ tia s ¸i nici nu subestim˘ am cultura s ¸i disciplina min¸ tii. Dumnezeu ne vrea elevi atâta vreme cât r˘ amânem pe acest p˘ amânt. Orice ocazie de cultivare trebuie exploatat˘ a. Facult˘ a¸ tile au nevoie s˘ a fie înt˘ arite prin exerci¸ tiu, iar mintea trebuie antrenat˘ as ¸i dezvoltat˘ a prin studiu; dar toate acestea pot fi f˘ acute în timp ce inima devine o prad˘ a u¸ soar˘ a a dezam˘ agirii. În¸ telepciunea de sus trebuie transmis˘ a sufletului. Descoperirea Cuvântului lui Dumnezeu „d˘ a lumin˘ a, d˘ a pricepere celor f˘ ar˘ a r˘ autate“ (Psalmii ˘ tura noastr˘ 119, 130). Cuvântul S˘ au este dat spre înv˘ a¸ ta a. Nimic în el nu este stricat sau corup˘ ator. Biblia nu trebuie verificat˘ a prin ideile ˘ , ci s oamenilor de s ¸tiin¸ ta ¸tiin¸ ta trebuie supus˘ a testului standardului [426] infailibil. Dar studiul s ¸tiin¸ telor nu trebuie neglijat. C˘ ar¸ tile pot fi folosite pentru studii, dar ele trebuie s˘ a fie în acord cu Biblia, pentru c˘ a Biblia este standardul. Astfel de c˘ ar¸ ti trebuie puse în locul celor care se afl˘ a acum în mâinile tinerilor. Dumnezeu este autorul s ¸tiin¸ tei. Cercetarea s ¸tiin¸ tific˘ a deschide min¸ tii vaste câmpuri de informa¸ tie s ¸i medita¸ tie, f˘ acându-ne capabili s˘ a-L vedem pe Dumnezeu în lucrurile create de El. Ignoran¸ ta poate ˘ ; dar, în loc s˘ încerca s˘ a sprijine scepticismul, f˘ acând apel la s ¸tiin¸ ta a ˘ descoper˘ sus¸ tin˘ a scepticismul, adev˘ arata s ¸tiin¸ ta a noi dovezi ale în¸ telepciunii s ¸i puterii lui Dumnezeu. Corect în¸ teleas˘ a, s ¸tiin¸ ta confirm˘ a cuvântul scris, s ¸i amândou˘ a arunc˘ a lumin˘ a una asupra celeilalte. Împreun˘ a, ele ne conduc la Dumnezeu, înv˘ a¸ tându-ne legile în¸ telepte s ¸i benefice, prin care El lucreaz˘ a. Atunci când elevul Îl recunoa¸ ste pe Dumnezeu ca izvor al cunoa¸ sterii s ¸i-L onoreaz˘ a, supunându-¸ si mintea s ¸i sufletul Cuvântului S˘ au, el poate revendica f˘ ag˘ aduin¸ ta: „C˘ aci voi cinsti pe cine M˘ a cinste¸ ste“ (1 Samuel 2, 30). Cu cât mai studioas˘ a e mintea, cu atât poate fi mai eficient folosit˘ a în slujba lui Dumnezeu, dac˘ a se afl˘ a sub controlul Duhului Sfânt. Talan¸ tii folosi¸ ti se înmul¸ tesc. Experien¸ ta în

330

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cele spirituale l˘ arge¸ ste viziunea sfin¸ tilor s ¸i a îngerilor s ¸i atât unii, cât s ¸i ceilal¸ ti, sporesc în capacit˘ a¸ ti pe m˘ asur˘ a ce lucreaz˘ a în sferele lor. „O, adâncul bog˘ a¸ tiei în¸ telepciunii s ¸i s ¸tiin¸ tei lui Dumnezeu! Cât de nep˘ atrunse sunt judec˘ a¸ tile Lui s ¸i cât de neîn¸ telese sunt c˘ aile Lui!“ (Romani 11, 33). (Special Testimonies On Education, 52-57, 16 mai [427] 1896).

Capitolul 60 — Cartea c˘ ar¸ tilor
˘ turilor Ce carte se poate compara cu Biblia? O în¸ telegere a înv˘ a¸ ta ei este esen¸ tial˘ a pentru orice copil s ¸i tân˘ ar s ¸i pentru cei maturi, pentru c˘ a Biblia este Cuvântul lui Dumnezeu, dat pentru a c˘ al˘ auzi familia uman˘ a spre cer. În lumea de azi, sunt mul¸ ti zei s ¸i multe doctrine. F˘ ar˘ a o cunoa¸ stere a Scripturilor, tinerilor le este imposibil s˘ a în¸ teleag˘ a ce e adev˘ arul sau s˘ a discearn˘ a între sacru s ¸i comun. Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie cea mai înalt˘ a carte de educa¸ tie în lumea noastr˘ as ¸i s˘ a fie tratat cu temere s ¸i respect. El trebuie pus în mâna copiilor s ¸i a tinerilor, ca un m˘ are¸ t manual, pentru ca ei s˘ a-L poat˘ a cunoa¸ ste pe Cel a c˘ arui bun˘ a cunoa¸ stere înseamn˘ a ˘ ve¸ via¸ ta snic˘ a. Istoria în Biblie Marile adev˘ aruri ale istoriei sacre sunt de o uimitoare frumuse¸ te s ¸i ating ve¸ snicia. Ce cunoa¸ stere poate fi mai important˘ a decât aceea care arat˘ a c˘ aderea omului s ¸i consecin¸ tele acelui p˘ acat care a deschis por¸ tile durerii pe p˘ amânt? Decât aceea care vorbe¸ ste despre prima venire a lui Hristos? Întruparea lui Hristos, divinitatea Sa, jertfa Sa s ¸i minunata Sa lucrare din cer, ca Avocat al nostru, misiunea Duhului Sfânt, toate aceste teme vitale pentru cre¸ stin˘ atate sunt prezentate din Geneza s ¸i pân˘ a în Apocalipsa. Fiecare dintre ele este o za de aur în lan¸ tul perfect al adev˘ arului. De ce atunci s˘ a nu fie pus˘ a Biblia la loc [428] de cinste în orice s ¸coal˘ a din ¸ tara noastr˘ a? Moise era instruit în toat˘ a în¸ telepciunea egiptean˘ as ¸i, totu¸ si, îi spunea lui Israel: „Iat˘ a, v-am înv˘ a¸ tat legi s ¸i porunci, cum mi-a poruncit Domnul, Dumnezeul meu, ca s˘ a le împlini¸ ti în ¸ tara pe care o ve¸ ti lua în st˘ apânire. S˘ a le p˘ azi¸ ti s ¸i s˘ a le împlini¸ ti; c˘ aci aceasta va fi în¸ telepciunea s ¸i priceperea voastr˘ a înaintea popoarelor, care vor auzi vorbindu-se de toate aceste legi s ¸i vor zice: «Acest neam mare este un popor cu totul în¸ telept s ¸i priceput!» Si ¸ care este neamul acela a¸ sa de mare, încât s˘ a aib˘ a legi s ¸i porunci a¸ sa de drepte, cum este 331

332

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

toat˘ a Legea aceasta pe care v-o pun ast˘ azi înainte? Numai, ia seama asupra ta s ¸i vegheaz˘ a cu luare aminte asupra sufletului t˘ au, în toate zilele vie¸ tii tale, ca nu cumva s˘ a ui¸ ti lucrurile pe care ¸ ti le-a v˘ azut ochii s ¸i s˘ a-¸ ti ias˘ a din inim˘ a; f˘ a-le cunoscut copiilor t˘ ai s ¸i copiilor copiilor t˘ ai.“ (Deuteronom 4, 5-9). Unde vom g˘ asi noi legi mai nobile, mai curate s ¸i mai drepte decât cele prezentate în c˘ ar¸ tile ce con¸ tin instruc¸ tiunile date lui Moise pentru copiii lui Israel? Din care alt˘ a surs˘ a putem noi s˘ a ne adun˘ am ˘ m lucruri atât de nobile? Ce alt˘ atâta putere ori s˘ a înv˘ a¸ ta a carte îi va înv˘ a¸ ta pe oameni atât de bine s˘ a-L iubeasc˘ a, s˘ a se team˘ as ¸i s˘ a asculte de Dumnezeu? Ce alt˘ a carte prezint˘ a celor ce o studiaz˘ ao ˘ toare, o istorie mai minunat˘ cunoa¸ stere mai în˘ al¸ ta a? Ea portretizeaz˘ a clar neprih˘ anirea s ¸i prevede urmarea neascult˘ arii de Legea lui Iehova. Biblia, ca literatur˘ a Ca putere de educare, Biblia este mai valoroas˘ a decât scrierile tuturor filozofilor din toate veacurile. În largul ei spectru stilistic [429] s ¸i tematic, exist˘ a ceva interesant s ¸i instructiv pentru orice minte, ceva care s˘ a înnobileze orice interes. Lumina revela¸ tiei lumineaz˘ a cu putere în trecutul îndep˘ artat, acolo unde analele istoriei, întocmite de oameni, nu arunc˘ a nici o raz˘ a. Exist˘ a în Biblie poezie care a fost declarat˘ a minunea s ¸i admira¸ tia lumii. În str˘ alucirea ei, în maiestatea ei sublim˘ as ¸i solemn˘ as ¸i în patosul mi¸ sc˘ arilor, Biblia este inegalabil˘ a, chiar s ¸i pentru cele mai str˘ alucite produc¸ tii ale geniului uman. În ea ˘ f˘ este logic˘ a s˘ an˘ atoas˘ as ¸i elocven¸ ta ar˘ a patim˘ a. Biblia descrie fapte nobile ale unor oameni deosebi¸ ti, exemple de virtute s ¸i onoare, lec¸ tii de pietate s ¸i puritate. O putere moral˘ a Studiind Scripturile, Îl cunoa¸ stem pe Dumnezeu s ¸i suntem condu¸ si la o în¸ telegere a rela¸ tiei noastre cu Hristos, Purt˘ atorul p˘ acatelor, ˘ cu Siguran¸ ta omenirii c˘ azute. Nimeni nu este l˘ asat în necuno¸ stin¸ ta privire la ce aprob˘ as ¸i ce dezaprob˘ a Dumnezeu. Biblia con¸ tine instruc¸ tiuni referitoare la caracterul pe care copiii lui Dumnezeu trebuie s˘ a-l aib˘ a. „Ferice de cei cu inima curat˘ a“, spunea ea, „c˘ aci ei vor vedea pe Dumnezeu“ (Matei 5, 8). „Urm˘ ari¸ ti

Cartea c˘ ar¸ tilor

333

pacea cu to¸ tii s ¸i sfin¸ tirea, f˘ ar˘ a de care nimeni nu va vedea pe Domnul“ (Evrei 12, 14). „Prea iubi¸ tilor, acum suntem copii ai lui Dumnezeu. Si ¸ ce vom fi nu s-a ar˘ atat înc˘ a. Dar s ¸tim c˘ a atunci când Se va ar˘ ata El, vom fi ca El; pentru c˘ a Îl vom vedea a¸ sa cum este. Oricine are n˘ adejdea aceasta în El, se cur˘ a¸ te¸ ste, dup˘ a cum El este curat.“ (1 Ioan 3, 2.3). Aceast˘ a foarte important˘ a carte de cunoa¸ stere nu trebuie pus˘ a înaintea copiilor s ¸i tinerilor no¸ stri într-un mod arbitrar s ¸i dictato˘ tur˘ rial, ci ca o descoperire divin˘ a, ca o înv˘ a¸ ta a de cea mai înalt˘ a valoare, esen¸ tial˘ a pentru pacea lor în aceast˘ a lume a zbuciumului [430] s ¸i a trudei, ca o preg˘ atire pentru via¸ ta ve¸ snic˘ a viitoare în Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu. Pune¸ ti Cuvântul Sfânt în mâinile lor. Încuraja¸ ti-i s˘ a-i cerceteze paginile. Vor g˘ asi aici comori de o inestimabil˘ a valoare. Si, ¸ primindu-L pe Hristos ca pâine a vie¸ tii, ei vor avea garan¸ tia vie¸ tii ve¸ snice. Spusele lui Isus sunt aur curat. Când cei ce au primit o fals˘ a interpretare a Cuvântului cerceteaz˘ a Scripturile, hot˘ ar⸠ti s˘ a afle adev˘ arul, Duhul Sfânt le va deschide ochii în¸ telegerii, iar Cuvântul va fi pentru ˘ nou˘ ei o nou˘ a revela¸ tie. Inimile lor vor fi înviorate de o credin¸ ta a s ¸i activ˘ as ¸i vor vedea lucr˘ arile minunate ale Legii lui Dumnezeu. ˘ turile lui Hristos vor avea acum, pentru ei, o dimensiune s Înv˘ a¸ ta ¸i un sens cum n-au mai avut niciodat˘ a. Tineretul are nevoie de educatori care s˘ a le prezinte în perma˘ principiile Cuvântului lui Dumnezeu. Dac˘ nen¸ ta a profesorii vor face ˘ din preceptele Bibliei manualul lor, ei vor avea o mai mare influen¸ ta asupra tinerilor. Ei vor fi ucenici, având o vie leg˘ atur˘ a cu Dumnezeu. Ei se vor str˘ adui s˘ a imprime idei s ¸i principii ce vor conduce la o mai deplin˘ a cunoa¸ stere a lui Dumnezeu, la o cre¸ stere a credin¸ tei în sângele lui Hristos s ¸i în puterea s ¸i eficien¸ ta harului S˘ au de a-i p˘ azi de c˘ adere. Ei vor c˘ auta necontenit s˘ a pun˘ a temeliile unei s˘ an˘ atoase s ¸i bine echilibrate tr˘ airi cre¸ stine, pentru ca elevii lor s˘ a fie preg˘ ati¸ ti [431] pentru a fi folositori.

Capitolul 61 — Profesorul biblic
Cel mai mare talent pastoral trebuie pus la lucru pentru a conduce înv˘ a¸ tarea Bibliei în s ¸colile noastre. Cei care sunt ale¸ si pentru aceast˘ a lucrare trebuie s˘ a fie aten¸ ti cercet˘ atori ai Bibliei. S˘ a fie b˘ arba¸ ti cu o ˘ cre¸ profund˘ a experien¸ ta stin˘ a, iar salariul lor va fi pl˘ atit din zecime. Profesorul biblic va fi capabil s˘ a-i înve¸ te pe elevi cum s˘ a prezinte adev˘ arurile Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod limpede, cuceritor, în public, s ¸i cum s˘ a fac˘ a o lucrare evanghelistic˘ a eficient˘ a, din cas˘ a în cas˘ a. Este esen¸ tial ca el s˘ a fie iscusit în a-i înv˘ a¸ ta pe aceia care au dorin¸ ta de a lucra pentru Domnul cum s˘ a foloseasc˘ a în mod în¸ telept ceea ce au înv˘ a¸ tat. El îi va instrui pe elevi s˘ a abordeze studiul Bibliei în spiritul umilin¸ tei, s˘ a-i cerceteze paginile, nu pentru a g˘ asi dovezi cu care s˘ a sus¸ tin˘ a idei omene¸ sti, ci cu dorin¸ ta sincer˘ a de a cunoa¸ ste ceea ce a zis Dumnezeu. De timpuriu, elevii no¸ stri trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a devin˘ a lucr˘ atori biblici. Aceia care sunt consacra¸ ti s ¸i capabili pot avea succes într-o slujire activ˘ a pentru Hristos, concomitent cu urmarea cursurilor la ˘, s ¸coal˘ a. Dac˘ a vor petrece mult timp în rug˘ aciune, dac˘ a, în umilin¸ ta vor înv˘ a¸ ta de la instructorii lor, elevii vor cre¸ ste în cuno¸ stin¸ ta despre cum s˘ a lucreze pentru suflete. Iar când vor merge la marele seceri¸ s, ei se vor putea ruga cu încredere: „Fie peste noi bun˘ avoin¸ ta Domnului Dumnezeului nostru! Si ¸ înt˘ are¸ ste lucrarea mâinilor noastre, da, [432] înt˘ are¸ ste lucrarea mâinilor noastre“ (Psalmii 90, 17). ˘ turilor Bibliei tineÎn s ¸colile noastre, lucrarea de predare a înv˘ a¸ ta rilor nu trebuie l˘ asat˘ a în întregime unui singur profesor, pentru un lung s ¸ir de ani. Profesorul biblic poate fi foarte bun pentru prezenta˘ rea adev˘ arului s ¸i, totu¸ si, pentru elevi nu este cea mai bun˘ a experien¸ ta ca studiul Cuvântului lui Dumnezeu s˘ a le fie condus de un singur om, trimestru dup˘ a trimestru s ¸i an dup˘ a an. Diferi¸ ti profesori trebuie s˘ a ia parte la aceast˘ a lucrare, chiar dac˘ a s-ar putea ca nu to¸ ti s˘ a aib˘ a o atât de deplin˘ a în¸ telegere a Scripturilor. Dac˘ a în s ¸colile noastre mai mari se unesc mai mul¸ ti în lucrarea de înv˘ a¸ tare a Scripturilor, elevii s-ar putea bucura de beneficiul talentului mai multora. 334

Profesorul biblic

335

De ce a fost nevoie de Matei, de Marcu, de Luca, de Ioan, de Pavel s ¸i de to¸ ti scriitorii care au m˘ arturisit despre via¸ ta s ¸i lucrarea Mântuitorului? De ce nu a putut un singur ucenic s˘ a scrie un raport complet s ¸i astfel s˘ a avem o relatare unic˘ a a vie¸ tii de pe p˘ amânt a lui Isus? De ce unul dintre scriitorii Evangheliei ne prezint˘ a ceva ce altul nu ne spune? De ce, dac˘ a aceste aspecte sunt esen¸ tiale, nu sunt men¸ tionate de to¸ ti scriitorii? Pentru c˘ a min¸ tile oamenilor sunt diferite, nu to¸ ti în¸ teleg lucrurile exact în acela¸ si fel. Anumite adev˘ aruri ale Scripturii impresioneaz˘ a mult mai puternic mintea unora decât pe a altora. Acela¸ si principiu se aplic˘ a s ¸i vorbitorilor. Unul insist˘ a asupra unor aspecte peste care al¸ tii ar trece mai repede sau nici nu le-ar men¸ tiona. Adev˘ arul întreg este prezentat mai clar de mai mul¸ ti decât de unul singur. Evangheliile difer˘ a, dar relat˘ arile se leag˘ a perfect într-un tot armonios. La fel s ¸i azi, Domnul nu impresioneaz˘ a toate min¸ tile în acela¸ si [433] fel. Adesea, prin experien¸ te neobi¸ snuite, în împrejur˘ ari speciale, El arat˘ a unor cercet˘ atori ai Bibliei vederi ale adev˘ arului pe care al¸ tii nu le prind. Este posibil ca s ¸i cel mai înv˘ a¸ tat instructor s˘ a nu reu¸ seasc˘ a s˘ a prezinte elevilor tot ceea ce trebuie s˘ a afle. Ar fi de mare folos s ¸colilor noastre dac˘ a s-ar ¸ tine în mod regulat întruniri în care to¸ ti profesorii s˘ a se poat˘ a uni în studiul Cuvântului lui Dumnezeu. Ei trebuie s˘ a cerceteze Scripturile, a¸ sa cum au f˘ acut-o nobilii bereeni. Ei trebuie s˘ a-¸ si înving˘ a orice idei preconcepute s ¸i, luând Biblia drept manualul lor s ¸i comparând scriptur˘ a cu scriptur˘ a, s˘ a afle ce s˘ a-i înve¸ te pe elevii lor s ¸i cum s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pentru o slujire primit˘ a de Dumnezeu. Reu¸ sita profesorului va depinde mult de spiritul în care lucreaz˘ a. Simpla declarare a credin¸ tei nu-i face pe oameni cre¸ stini. Dar, dac˘ a profesorii î¸ si vor deschide inima pentru studiul Cuvântului, ei vor fi capabili s˘ a-¸ si ajute elevii la o mai bun˘ a în¸ telegere. S˘ a nu apar˘ a spiritul de contrazicere, ci fiecare s˘ a caute sârguincios lumina s ¸i cuno¸ stin¸ ta de care are nevoie. ˘. Cuvântul lui Dumnezeu este adev˘ arata filozofie, adev˘ arata s ¸tiin¸ ta Ideile omene¸ sti s ¸i predicarea de senza¸ tie valoreaz˘ a foarte pu¸ tin. Aceia care sunt plini de Cuvântul lui Dumnezeu îl vor prezenta în ˘ tor acela¸ si mod simplu, în care îl f˘ acea Hristos. Cel mai mare Înv˘ a¸ ta al lumii folosea cel mai simplu limbaj s ¸i cele mai clare simboluri.

336

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Domnul cere p˘ astorilor Lui s˘ a hr˘ aneasc˘ a turma cu hran˘ a curat˘ a. El ar dori ca ei s˘ a prezinte adev˘ arul în simplitatea lui. Când aceast˘ a lucrare este f˘ acut˘ a cu credincio¸ sie, mul¸ ti vor fi convin¸ si s ¸i converti¸ ti ˘ tori biblici, care se [434] prin puterea Duhului Sfânt. Este nevoie de înv˘ a¸ ta vor apropia de cei necredincio¸ si, care vor c˘ auta oaia pierdut˘ a, care ˘ tur˘ vor lucra de la om la om s ¸i care vor da o înv˘ a¸ ta a clar˘ as ¸i precis˘ a. ˘ tura lui Hristos a fost întotdeaNu crea¸ ti niciodat˘ a îndoieli. Înv˘ a¸ ta una pozitiv˘ a în natura ei. Cu un ton de asigurare, prezenta¸ ti o solie afirmativ˘ a. În˘ al¸ ta¸ ti-L cât se poate de mult pe Omul de pe Calvar s ¸i ¸ tine¸ ti-L sus. Exist˘ a putere în în˘ al¸ tarea crucii lui Hristos. Privilegiul elevului este acela de a primi idei clare s ¸i curate despre adev˘ arul Cuvântului, pentru a putea fi preg˘ atit s˘ a prezinte aceste adev˘ aruri s ¸i altor min¸ ti. El trebuie înr˘ ad˘ acinat s ¸i ancorat în ˘ . Elevii trebuie condu¸ credin¸ ta si s˘ a gândeasc˘ a singuri, s˘ a vad˘ a puterea adev˘ arului pentru ei s ¸i s˘ a prezinte orice cuvânt dintr-o inim˘ a plin˘ a de dragoste s ¸i bun˘ atate. Imprima¸ ti în mintea lor adev˘ arurile vitale ale Bibliei s ¸i pune¸ ti-i s˘ a redea aceste adev˘ aruri în cuvintele lor, pentru a fi siguri c˘ a le-au în¸ teles bine. Asigura¸ ti-v˘ a c˘ a orice aspect al adev˘ arului este fixat în mintea lor. Acesta poate fi un proces încet, dar este de zece ori mai bine a¸ sa decât s˘ a trece¸ ti peste subiecte importante, f˘ ar˘ a a le acorda cuvenita considera¸ tie. Nu este destul ca elevul s˘ a cread˘ a adev˘ arul pentru sine. El trebuie s˘ a fie în stare s˘ a m˘ arturiseasc˘ a limpede acest adev˘ ar, în cuvintele lui, pentru a putea fi evident c˘ a vede puterea lec¸ tiei s ¸i o pune în aplicare. ˘ tura voastr˘ În toat˘ a înv˘ a¸ ta a, nu uita¸ ti niciodat˘ a c˘ a lec¸ tia cea mai mare, care trebuie predat˘ as ¸i înv˘ a¸ tat˘ a, este lec¸ tia cooper˘ arii cu Hris˘ tura ce trebuie asigurat˘ tos în lucrarea de salvare de suflete. Înv˘ a¸ ta a prin cercetarea Scripturilor este o cunoa¸ stere practic˘ a a planului de mântuire. O astfel de educa¸ tie va reface chipul lui Dumnezeu în su[435] fletul omului s ¸i va fortifica mintea împotriva ispitelor s ¸i-l va califica ˘ ca s˘ pe cel ce înva¸ ta a devin˘ a un lucr˘ ator cu Hristos în misiunea Sa, a milei, prin lume. Ea îl va face un membru al familiei cerului s ¸i-l va preg˘ ati s˘ a împ˘ art˘ as ¸easc˘ a mo¸ stenirea sfin¸ tilor în lumin˘ a. ˘ torul adev˘ Înv˘ a¸ ta arului poate împ˘ art˘ as ¸i eficient numai ceea ce ˘ . Hristos înv˘ el însu¸ si cunoa¸ ste prin experien¸ ta a¸ ta adev˘ arul, pentru c˘ a El era adev˘ arul. Gândirea Lui, caracterul Lui, experien¸ ta vie¸ tii ˘ tura Lui. La fel este s Lui, toate erau incluse în înv˘ a¸ ta ¸i cu servii s˘ ai. ˘ Aceia care predau Cuvântul trebuie s˘ a-L cunoasc˘ a prin experien¸ ta

Profesorul biblic

337

personal˘ a. Ei trebuie s˘ as ¸tie ce înseamn˘ a a-L avea pe Hristos ca în¸ telepciune, neprih˘ anire, sfin¸ tire s ¸i r˘ ascump˘ arare. Orice slujba¸ s al ˘ tor al Lui trebuie s˘ lui Hristos s ¸i orice înv˘ a¸ ta a poat˘ a spune împreun˘ a cu Ioan, ucenicul preaiubit: „Pentru c˘ a via¸ ta a fost ar˘ atat˘ as ¸i noi am v˘ azut-o s ¸i m˘ arturisim despre ea s ¸i v˘ a vestim via¸ ta ve¸ snic˘ a, via¸ ta care era la Tat˘ al s ¸i care ne-a fost ar˘ atat˘ a“ (1 Ioan 1, 2). ˘ torului i se va p˘ Adeseori, înv˘ a¸ ta area c˘ a, în mintea s ¸i în inima multor elevi, Cuvântul lui Dumnezeu a avut pu¸ tin efect. Dar dac˘ a El s ¸i-a f˘ acut lucrarea cu credincio¸ sie, unele lec¸ tii ale adev˘ arului divin vor r˘ amâne s ¸i în mintea celor mai neaten¸ ti elevi. Duhul Sfânt va uda s˘ amân¸ ta sem˘ anat˘ as ¸i ea va încol¸ ti dup˘ a multe zile, aducând road˘ a pentru slava lui Dumnezeu. Simplitatea în înv˘ a¸ tare Profesorii pot înv˘ a¸ ta o lec¸ tie din experien¸ ta acelui fermier care a pus hrana pentru oi într-o iesle atât de înalt˘ a, încât tineretul turmei nu putea s˘ a ajung˘ a la ea. Unii profesori prezint˘ a elevilor lor adev˘ arul într-un mod asem˘ an˘ ator. Ei folosesc o iesle atât de înalt˘ a, încât cei ˘ nu pot ajunge la mâncare. Ei uit˘ pe care îi înva¸ ta a c˘ a elevii lor au [436] doar o mic˘ a parte din experien¸ ta lor în ceea ce prive¸ ste ob¸ tinerea unei cunoa¸ steri a lui Dumnezeu. Ace¸ sti profesori se afl˘ a prea sus, pe scar˘ a, pentru a întinde o mân˘ a de ajutor în jos, o mân˘ a cald˘ a, plin˘ a de iubire, blânde¸ te s ¸i interes profund. Ei trebuie s˘ a mai coboare câteva trepte s ¸i s˘ a le spun˘ a elevilor: „N-am s˘ a mai stau atât de mult mai sus. Hai s˘ a urc˘ am împreun˘ as ¸i s˘ a vedem ce se poate ob¸ tine printr-un studiu al Scripturilor. Hristos este Cel care d˘ a toat˘ a cunoa¸ sterea. S˘ a c˘ aut˘ am într-un efort ˘ m de la Dumnezeu cum s˘ sus¸ tinut s˘ a înv˘ a¸ ta a în¸ telegem adev˘ arurile Cuvântului S˘ au s ¸i cum s˘ a prezent˘ am aceste adev˘ aruri înaintea altora, în frumuse¸ tea s ¸i simplitatea lor. S˘ a studiem împreun˘ a. Nu exist˘ a nimic din ceea ce am eu, pe care ˘ turile lui voi s˘ a nu-l pute¸ ti primi, dac˘ a deschide¸ ti mintea pentru înv˘ a¸ ta Hristos. Biblia este c˘ al˘ auza voastr˘ as ¸i c˘ al˘ auza mea. Punând întreb˘ ari, voi îmi pute¸ ti sugera idei care pentru mine s˘ a fie noi. Diferitele c˘ ai de exprimare a adev˘ arului, pe care le studiem, vor aduce lumin˘ a ˘ de în clasa noastr˘ a. Dac˘ a vreo explica¸ tie a Cuvântului difer˘ a fa¸ ta în¸ telegerea voastr˘ a anterioar˘ a, nu ezita¸ ti s˘ a v˘ a prezenta¸ ti p˘ arerile

338

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ de subiectul respectiv. Lumina va str˘ fa¸ ta aluci peste noi când, în smerenia s ¸i simplitatea lui Hristos, vom studia împreun˘ a.“ Acesta este felul în care erau conduse s ¸colile profe¸ tilor. În clas˘ a, exista un timp dedicat studiului credincios al gândurilor prezentate. Inimile erau înc˘ alzite s ¸i glasul laudei s ¸i al mul¸ tumirii se f˘ acea auzit. ˘ turile lui Hristos se Adev˘ arul sacru era umanizat, a¸ sa c˘ a în înv˘ a¸ ta realiza mult, atât pentru profesori, cât s ¸i pentru elevi. Fiec˘ aruia [437] îi era acordat timp s˘ a ia parte activ la osp˘ a¸ tul ceresc, s˘ a studieze adev˘ arurile prezentate s ¸i apoi s˘ a adauge ceea ce el primise de la Dumnezeu. Când profesorii s ¸i elevii vor nutri spiritul cel bun, ei vor avea har de la Dumnezeu, destul pentru fiecare, destul pentru to¸ ti, destul ˘ de la divinul Înv˘ ˘pentru totdeauna. Atunci când profesorul înva¸ ta a¸ ta tor, Biblia devine un manual, a¸ sa cum a inten¸ tionat Dumnezeu, un manual care d˘ a concep¸ tii clare celor ce î¸ si dau silin¸ ta s˘ a-i prind˘ a m˘ are¸ tele adev˘ aruri. Atunci când elevii caut˘ a adev˘ arul ca pe o comoar˘ a ˘, ascuns˘ a, mintea lor este îmbog˘ a¸ tit˘ a cu cea mai înalt˘ a cuno¸ stin¸ ta fiind inundat˘ a de un s ¸uvoi de lumin˘ a cu privire la problemele vie¸ tii. Ei v˘ ad cum este posibil ca oamenii s˘ a fie sfin¸ ti¸ ti prin credin¸ ta adev˘ arului, care este credin¸ ta în Isus. Bijuteriile adev˘ arului stau împr˘ as ¸tiate pe ogorul revela¸ tiei. Dar ele au fost îngropate sub tradi¸ tii omene¸ sti, sub afirma¸ tii s ¸i rânduieli ale oamenilor, iar în¸ telepciunea din cer a fost, practic, uitat˘ a. Satana a reu¸ sit s˘ a fac˘ a lumea s˘ a cread˘ a c˘ a realiz˘ arile s ¸i cuvintele omului au ˘ . Exist˘ o mare importan¸ ta a filoane de adev˘ ar ce înc˘ a trebuie descoperite, dar cele spirituale se descoper˘ a prin spiritualitate. Un pasaj din Scriptur˘ a va fi cheia pentru dezlegarea altor pasaje s ¸i, în acest mod, lumina este rev˘ arsat˘ a asupra în¸ telesului ascuns al cuvintelor. Comparând diferite texte care trateaz˘ a acela¸ si subiect, analizându-le din ˘. [438] orice unghi, adev˘ aratul în¸ teles al Scripturilor va fi scos în eviden¸ ta

Capitolul 62 — E¸ secul studierii Cuvântului lui Dumnezeu
Ceea ce, în consiliile cere¸ sti, Tat˘ al s ¸i Fiul au hot˘ arât c˘ a este esen¸ tial pentru mântuirea omului este clar prezentat în Sfintele Scripturi. Infinitele adev˘ aruri ale mântuirii sunt prezentate atât de l˘ amurit, încât e imposibil ca fiin¸ tele limitate, cum suntem noi, care doresc s˘ a le cunoasc˘ a, s˘ a nu le poat˘ a în¸ telege. Revela¸ tii divine au fost f˘ acute pentru instruirea noastr˘ a în neprih˘ anire, pentru a-L putea sl˘ avi pe Dumnezeu s ¸i a-i ajuta pe semeni. Aceste adev˘ aruri se g˘ asesc în Cuvântul lui Dumnezeu — standardul prin care noi trebuie s˘ a discernem între bine s ¸i r˘ au. Ascultarea de acest Cuvânt este cel mai bun scut pentru tineri împotriva ispitelor la care sunt expu¸ si în timp ce primesc o educa¸ tie. Din acest Cuvânt, ˘ cum s˘ ei înva¸ ta a-L onoreze pe Dumnezeu s ¸i cum s˘ a fie credincio¸ si ˘ de omenire, îndeplinindu-¸ fa¸ ta si voios datoria, înfruntând încerc˘ arile aduse de fiecare zi s ¸i purtându-¸ si curajos poverile. ˘ tor, încerca s˘ Hristos, Marele Înv˘ a¸ ta a distrag˘ a aten¸ tia oamenilor de la contemplarea celor p˘ amânte¸ sti, pentru a-i înv˘ a¸ ta lucruri cere¸ sti. ˘ torii din zilele Lui ar fi fost dispu¸ Dac˘ a înv˘ a¸ ta si s˘ a înve¸ te de la El, dac˘ a s-ar fi unit cu El în sem˘ anarea în lume a semin¸ telor adev˘ arului, lumea de azi ar fi fost cu mult diferit˘ a de ceea ce este. Dac˘ a fariseii s ¸i c˘ arturarii s ¸i-ar fi unit for¸ tele cu Mântuitorul, cunoa¸ sterea Lui ar fi ref˘ acut chipul moral al lui Dumnezeu în sufletele lor. Dar liderii din Israel au întors spatele fântânii adev˘ aratei cunoa¸ steri. Ei studiau Scriptura doar pentru a-¸ si argumenta tradi¸ tiile [439] s ¸i pentru a impune ritualurile lor omene¸ sti. Prin interpretarea lor, ei d˘ adeau Scripturilor sensuri pe care Dumnezeu nu le d˘ aduse niciodat˘ a. Concep¸ tia lor mistic˘ a f˘ acea neclar ceea ce Dumnezeu l˘ asase foarte clar. Ei î¸ si disputau aspecte neesen¸ tiale s ¸i, practic, respingeau cele mai elementare adev˘ aruri. Cuvântul lui Dumnezeu era jefuit de putere, iar duhurile rele lucrau în voin¸ ta lor. Cuvintele lui Hristos nu con¸ tin nimic care este neesen¸ tial. Predica de pe munte este un exemplu minunat, îns˘ a, e atât de simpl˘ a, 339

340

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

încât s ¸i un copil o poate studia f˘ ar˘ a gre¸ s pentru a o în¸ telege. Muntele fericirilor este un simbol al în˘ al¸ timii spirituale, la care Isus a fost întotdeauna. Fiecare cuvânt rostit de El venea de la Dumnezeu s ¸i El îl spunea cu autoritatea cerului. „Cuvintele pe care vi le-am spus Eu ˘ “ (Ioan 6, 63), afirma El. Înv˘ ˘ tura lui Isus este sunt Duh s ¸i via¸ ta a¸ ta ˘ tor s plin˘ a de adev˘ ar în˘ al¸ ta ¸i mântuitor, cu care cele mai înalte ambi¸ tii s ¸i cele mai adânci investiga¸ tii ale omului nu se pot compara. Isus era con¸ stient de ruina ce pândea omenirea s ¸i a venit s˘ a mântuiasc˘ a sufletele prin propria-i neprih˘ anire, aducând asigurarea completei izb˘ aviri. Din cauza desconsider˘ arii cuvintelor lui Hristos s ¸i din cauza trecerii în plan secundar a Cuvântului lui Dumnezeu în educa¸ tie, necredincio¸ sia s ¸i f˘ ar˘ adelegea sunt în floare. Lucruri de însemn˘ atate minor˘ a ocup˘ a mintea multora dintre profesorii de azi. Foarte mult˘ a tradi¸ tie, con¸ tinând doar o parte de adev˘ ar, este prezentat˘ a în ˘ tura din s ˘ turi omene¸ înv˘ a¸ ta ¸colile lumii. Multe înv˘ a¸ ta sti se bazeaz˘ a pe presupunere, s ¸i nu pe adev˘ ar. Profesorii de ast˘ azi pot folosi doar abilitatea profesorilor preceden¸ ti; s ¸i, îns˘ a, cu toat˘ a importan¸ ta de[440] osebit˘ a care poate fi ata¸ sat˘ a cuvintelor acestor mari autori exist˘ ao incapacitate evident˘ a de a stabili originea celui mai mare principiu, sursa în¸ telepciunii infailibile. Exist˘ a o incertitudine dureroas˘ a, o cercetare constant˘ a, o alergare dup˘ a siguran¸ ta, care poate fi g˘ asit˘ a doar în Dumnezeu. Trâmbi¸ ta m˘ arinimiei umane poate s˘ a r˘ asune, dar acesta este un sunet al neîncrederii; el nu este demn de încredere, s ¸i nu poate asigura salvarea sufletelor. Dobândind o cunoa¸ stere lumeasc˘ a, oamenii au crezut c˘ a au pus mâna pe o comoar˘ as ¸i au l˘ asat deoparte Biblia, ne¸ stiind c˘ a ea con¸ tine cea mai de pre¸ t comoar˘ a. E¸ secul în studierea s ¸i ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu a adus confuzie în lume. Oamenii au p˘ ar˘ asit tutela lui Hristos pentru tutela marelui rebel, prin¸ tul întunericului. Foc str˘ ain a fost amestecat cu focul sacru. Acumularea de lucruri care duc la poft˘ as ¸i ambi¸ tii a adus asupra lumii judecata cerului. ˘ Atunci când se afl˘ a în dificultate, filozofii s ¸i oamenii de s ¸tiin¸ ta încearc˘ a s˘ a dea satisfac¸ tie min¸ tilor, f˘ ar˘ a a apela la Dumnezeu. Ei vântur˘ a propria lor filozofie, referitoare la ceruri s ¸i p˘ amânt, explicând pl˘ agile, urgiile, epidemiile, cutremurele s ¸i foametea, prin presupusa ˘ . Cât prive¸ lor s ¸tiin¸ ta ste crea¸ tiunea s ¸i providen¸ ta, explica¸ tia lor este: „aceasta constituie o lege a naturii.“

E¸ secul studierii Cuvântului lui Dumnezeu

341

Cunoa¸ stere prin ascultare Neascultarea a închis u¸ sa pentru o mai mare cunoa¸ stere ce ar putea fi ob¸ tinut˘ a din Cuvântul lui Dumnezeu. Dac˘ a oamenii ar fi fost ascult˘ atori, ei ar fi în¸ teles planul conducerii lui Dumnezeu. Cerul [441] s ¸i-ar fi deschis c˘ am˘ arile harului s ¸i ale slavei pentru a fi explorate. În ˘ de ceea ce ¸ tinut˘ a, vorbire s ¸i cântec, oamenii ar fi fost superiori fa¸ ta sunt în prezent. Taina mântuirii, a întrup˘ arii lui Hristos s ¸i uimitoarea Sa jertf˘ a n-ar mai fi fost neclare în mintea noastr˘ a. Acestea ar fi nu doar mai bine în¸ telese, s ¸i în final mult mai mult pre¸ tuite. E¸ secul în studierea Cuvântului lui Dumnezeu este marea cauz˘ a a sl˘ abiciunii intelectuale s ¸i a ineficien¸ tei. Întorcându-se de la acest Cuvânt pentru a se hr˘ ani cu scrierile unor profani, mintea î¸ si pierde puterea s ¸i noble¸ tea. Ea pierde contactul cu principiile adânci s ¸i cuprinz˘ atoare ale adev˘ arului ve¸ snic. În¸ telegerea se adapteaz˘ a lucrurilor ˘ de lucrurile m˘ cu care este familiarizat˘ as ¸i, prin devo¸ tiunea ei fa¸ ta arginite, ea sl˘ abe¸ ste s ¸i, dup˘ a un timp, devine incapabil˘ a de a se mai dezvolta. Aceasta este o fals˘ a educa¸ tie. Lucrarea oric˘ arui profesor trebuie s˘ a fie fixarea min¸ tii tinerilor asupra marilor adev˘ aruri ale Cuvântului Inspira¸ tiei. Aceasta este educa¸ tia esen¸ tial˘ a pentru via¸ ta prezent˘ as ¸i viitoare. S˘ a nu se cread˘ a c˘ a astfel va fi împiedicat studiul s ¸tiin¸ telor sau va fi coborât standardul educa¸ tiei. Cunoa¸ sterea lui Dumnezeu este ˘ tor s înalt˘ a cât cerul s ¸i vast˘ a cât universul. Nimic nu este atât de în˘ al¸ ta ¸i învior˘ ator ca studiul marilor teme referitoare la via¸ ta noastr˘ a ve¸ snic˘ a. Tinerii trebuie s˘ a cunoasc˘ a aceste adev˘ aruri ale lui Dumnezeu s ¸i mintea lor va cre¸ ste s ¸i se va înt˘ ari prin efort. Orice tân˘ ar, care este un împlinitor al Cuvântului, va fi dus într-un mai larg câmp al gândirii [442] ˘ care este nepieritoare. s ¸i va g˘ asi o bog˘ a¸ tie de s ¸tiin¸ ta Ignoran¸ ta care bântuie în prezent lumea, în ceea ce prive¸ ste cerin¸ tele benefice ale Legii lui Dumnezeu, este rezultatul neglij˘ arii studierii Scripturilor. Planul lui Satana este s˘ a distrag˘ a într-atât mintea omului, încât marele Ghid al lui Dumnezeu s˘ a nu poat˘ afi privit ca fiind Cartea C˘ ar¸ tilor, s ¸i p˘ ac˘ atosul s˘ a nu poat˘ a fi condus de la calea nelegiuirii la calea ascult˘ arii. De ce tineretul nostru s ¸i chiar cei mai maturi sunt atât de u¸ sor de dus în ispit˘ as ¸i în p˘ acat? Pentru c˘ a Biblia nu este studiat˘ as ¸i nu

342

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ turile ei, a¸ se mediteaz˘ a la înv˘ a¸ ta sa cum ar trebui. Dac˘ a ar fi studiu ˘ zilnic, ar exista corectitudine s ¸i t˘ arie moral˘ a, care ar opune rezisten¸ ta ˘ un efort serios de întoarcere ispitelor vr˘ ajma¸ sului. Nu se vede în via¸ ta ˘ tura dat˘ de la r˘ au, pentru c˘ a înv˘ a¸ ta a de Cuvântul lui Dumnezeu nu este luat˘ a în seam˘ a. Nu este f˘ acut efortul necesar pentru umplerea min¸ tii cu gânduri curate s ¸i sfinte. Nu exist˘ a o alegere a p˘ ar¸ tii celei bune — s ¸ederea la picioarele lui Isus, a¸ sa cum a f˘ acut Maria, pentru ˘ tor. a înv˘ a¸ ta lec¸ tii de la divinul Înv˘ a¸ ta Atunci când Cuvântul lui Dumnezeu este f˘ acut sfetnicul nostru, când cercet˘ am Scripturile pentru lumin˘ a, îngerii din cer vin aproape pentru a ne impresiona mintea s ¸i pentru a ne lumina în¸ telegerea, ca s˘ a putem, într-adev˘ ar, spune: „Descoperirea cuvintelor Tale d˘ a lumin˘ a, d˘ a pricepere celor f˘ ar˘ a r˘ autate“ (Psalmii 119, 130). Nu este de mirare c˘ a nu se mai vede dispozi¸ tie sfânt˘ a printre tinerii care se declar˘ a cre¸ stini, când se d˘ a atât de pu¸ tin˘ a aten¸ tie Cuvântului lui [443] Dumnezeu. Sfaturile divine nu sunt urmate; avertismentele cerului nu sunt ascultate. Harul s ¸i în¸ telepciunea cereasc˘ a nu sunt c˘ autate, ˘. pentru ca orice întin˘ aciune s˘ a fie cur˘ a¸ tit˘ a din via¸ ta Pe c˘ ar˘ ari oprite Dac˘ a mintea tinerilor ar fi îndrumat˘ a corect, atunci conversa¸ tia lor s-ar axa pe teme înalte. Când mintea este curat˘ a, iar gândurile înnobilate de adev˘ arul lui Dumnezeu, cuvintele vor fi s ¸i ele la fel. „Un cuvânt spus la vremea potrivit˘ a este ca ni¸ ste mere de aur într-un co¸ sule¸ t de argint“ (Proverbe 25, 11). Dar cu în¸ telegerea actual˘ as ¸i cu practicile din prezent, cu standardul coborât, cu care se mul¸ tumesc cre¸ stinii, conversa¸ tia lor este f˘ ar˘ a valoare s ¸i nefolositoare. Ea este p˘ amânteasc˘ as ¸i nu atinge nici m˘ acar nivelul conversa¸ tiei lume¸ sti mai elevate. Când Hristos s ¸i cerul sunt tema contempl˘ arii, conversa¸ tia va releva acest fapt. Vorbirea va fi dreas˘ a cu har, iar vorbitorul va ar˘ ata ˘ tor. c˘ as ¸i-a f˘ acut o educa¸ tie în s ¸coala divinului Înv˘ a¸ ta Trebuie s˘ a privim Biblia ca fiind descoperirea lui Dumnezeu, a lucrurilor ve¸ snice — lucrurile cele mai importante pentru noi. Lumea a pus-o deoparte, ca pe o carte citit˘ a deja, dar o mie de ani de cercetare n-ar epuiza comoara ascuns˘ a în con¸ tinutul ei. Doar ve¸ snicia va descoperi toat˘ a în¸ telepciunea acestei C˘ ar¸ ti, pentru c˘ a ea este în¸ telepciunea unei min¸ ti infinite. S˘ a cultiv˘ am atunci o foame

E¸ secul studierii Cuvântului lui Dumnezeu

343

adânc˘ a pentru produc¸ tiile autorilor omene¸ sti s ¸i s˘ a ignor˘ am Cuvântul ˘ dup˘ lui Dumnezeu? Tocmai aceast˘ a dorin¸ ta a ceva ce niciodat˘ a n-ar fi trebuit s˘ a pofteasc˘ a îi face pe oameni s˘ a înlocuiasc˘ a adev˘ arata [444] cunoa¸ stere cu ceva ce nu-i va putea face vreodat˘ a în¸ telep¸ ti în mântuire. Specula¸ tiile oamenilor s˘ a nu fie privite ca adev˘ ar, când sunt împotriva Cuvântului lui Dumnezeu. Creatorul cerurilor s ¸i al p˘ amântului, Izvorul întregii în¸ telepciuni nu este secundul nim˘ anui. Dar presupu¸ sii mari autori, ale c˘ aror lucr˘ ari sunt folosite drept manuale de studiu, sunt accepta¸ ti s ¸i ridica¸ ti în slav˘ a, de¸ si nu au leg˘ atur˘ a vital˘ a cu Dumnezeu. Prin asemenea studii, omul a fost condus pe c˘ ar˘ ari oprite. Min¸ ti au fost extenuate în solicit˘ ari f˘ ar˘ a folos, în încercarea de a ob¸ tine ceea ce echiva˘ pe care, ob¸ leaz˘ a cu acea cuno¸ stin¸ ta tinând-o, Adam s ¸i Eva au fost ˘ de Dumnezeu. neascult˘ atori fa¸ ta Ast˘ azi, tineri s ¸i tinere petrec ani de zile f˘ acându-¸ si o educa¸ tie care va fi ca lemnul s ¸i miri¸ stea de ars în focul de pe urm˘ a. Dumnezeu nu d˘ a valoare unei asemenea educa¸ tii. Mul¸ ti elevi termin˘ as ¸coala f˘ ar˘ a a mai putea s˘ a trateze Cuvântul lui Dumnezeu cu stima s ¸i respectul pe care i-l acordau la început. Credin¸ ta lor a fost eclipsat˘ a în efortul de a excela în diverse s ¸tiin¸ te. Biblia n-a fost f˘ acut˘ a o materie capital˘ a în educa¸ tia lor, în vreme ce c˘ ar¸ ti cu idei necredincioase s ¸i teorii nes˘ an˘ atoase le-au fost puse în mân˘ a. Toate materiile f˘ ar˘ a folos ar trebui eliminate din programele de studiu s ¸i puse înaintea elevului numai acele obiecte care îi vor fi de o real˘ a valoare. Numai pe acestea trebuie el s˘ a le cunoasc˘ a, pentru a-¸ si asigura via¸ ta împreun˘ a cu Dumnezeu. Atunci când mintea este pus˘ a la contribu¸ tie în marile teme ale mântuirii, elevul se va în˘ al¸ ta din [445] ce în ce mai mult în în¸ telegerea acestor subiecte, l˘ asând la o parte studiile ieftine s ¸i nesemnificative. O ilustra¸ tie Ce anume l-a f˘ acut pe Ioan Botez˘ atorul mare? El s ¸i-a închis min˘ turi ale tradi¸ ˘ torii tea pentru masa de înv˘ a¸ ta tiei, prezentat˘ a de înv˘ a¸ ta na¸ tiunii iudaice s ¸i s ¸i-a deschis-o pentru în¸ telepciunea de sus. Înainte de na¸ sterea sa, Duhul Sfânt a spus despre Ioan: „C˘ aci va fi mare înaintea Domnului. Nu va bea nici vin, nici b˘ autur˘ a ame¸ titoare, s ¸i se va umple de Duhul Sfânt înc˘ a din pântecele maicii sale. El va

344

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

întoarce pe mul¸ ti dintre fiii lui Israel la Domnul, Dumnezeul lor. Va merge înaintea lui Dumnezeu, în duhul s ¸i puterea lui Ilie, ca s˘ a întoarc˘ a inimile p˘ arin¸ tilor la copii, s ¸i pe cei neascult˘ atori la umblarea în în¸ telepciunea celor neprih˘ ani¸ ti, ca s˘ a g˘ ateasc˘ a Domnului un norod bine preg˘ atit pentru El.“ (Luca 1, 15-17). În profe¸ tia sa, Zaharia a spus s ¸i el: „Si ¸ tu, pruncule, vei fi chemat prooroc al Celui Prea Înalt. C˘ aci vei merge înaintea Domnului, ca s˘ a preg˘ ate¸ sti c˘ aile Lui, s ¸i s˘ a dai poporului S˘ au cuno¸ stin¸ ta mântuirii, care st˘ a în iertarea p˘ acatelor lui; datorit˘ a marii îndur˘ ari a Dumnezeului nostru, în urma c˘ areia ne-a cercetat Soarele care r˘ asare din în˘ al¸ time, ca s˘ a lumineze pe cei ce zac în întunericul s ¸i în umbra mor¸ tii, s˘ a ne îndrepte picioarele pe calea p˘ acii!“ „Iar Pruncul cre¸ stea s ¸i se înt˘ area în duh. Si ¸ a stat în locuri pustii pân˘ a în ziua ar˘ at˘ arii lui înaintea lui Israel.“ (Luca 1, 76-80) Alegerea lui Ioan a fost s˘ a renun¸ te la pl˘ acerile s ¸i comoditatea [446] vie¸ tii de ora¸ s pentru disciplina sever˘ a a pustiului. Aici, condi¸ tiile erau favorabile obi¸ snuin¸ tei cu simplitatea s ¸i renun¸ tarea la sine. Nederanjat de larma lumii, el putea s˘ a studieze lec¸ tiile naturii, ale revela¸ tiei s ¸i providen¸ tei. Cuvintele spuse de înger lui Zaharia îi fuseser˘ a adeseori repetate de p˘ arin¸ tii lui, tem˘ atori de Dumnezeu. Din copil˘ arie i-a fost prezentat˘ a mereu misiunea s ¸i el a acceptat investirea divin˘ a. Pentru el, singur˘ atatea pustiului a fost o bine-venit˘ a evadare din societatea în care suspiciunea, necredin¸ ta s ¸i necur˘ a¸ tia deveniser˘ a predominante. El nu se încredea în propria-i putere de a rezista ispitei s ¸i se ferea de contactul direct cu p˘ acatul, pentru ca nu cumva s˘ a-¸ si piard˘ a extraordinarul sim¸ t al neprih˘ anirii. Dar Ioan nu-¸ si petrecea via¸ ta în inactivitate, în posomorâre ascetic˘ a sau în izolare egoist˘ a. Din când în când, el mergea printre oameni, fiind chiar un atent observator a ceea ce se întâmpla în lume. Din refugiul s˘ au lini¸ stit, el urm˘ area desf˘ as ¸urarea evenimentelor. Cu în¸ telegerea iluminat˘ a de c˘ atre Duhul Sfânt, el studia caracterele oamenilor, pentru a putea în¸ telege cum s˘ a le ating˘ a inimile cu solia cerului. Despre Hristos, Simeon a spus: „Acum sloboze¸ ste în pace pe robul T˘ au, St˘ apâne, dup˘ a Cuvântul T˘ au. C˘ aci au v˘ azut ochii mei mântuirea Ta, pe care ai preg˘ atit-o s˘ a fie, înaintea tuturor popoarelor, lumina care s˘ a lumineze neamurile, s ¸i slava poporului T˘ au Israel.“ (Luca 2, 29-32).

E¸ secul studierii Cuvântului lui Dumnezeu

345

Isus s ¸i Ioan erau pentru educatorii vremii ni¸ ste ignoran¸ ti, pentru c˘ a nu înv˘ a¸ taser˘ a în s ¸colile rabinilor, dar Profesorul lor era Dumnezeul cerurilor s ¸i to¸ ti care-i ascultau erau uimi¸ ti de cunoa¸ sterea lor în ceea [447] ce priveau Scripturile. Prima mare lec¸ tie în orice educa¸ tie este cunoa¸ sterea s ¸i în¸ telegerea voin¸ tei lui Dumnezeu. Fiecare zi a vie¸ tii trebuie s˘ a ne fie marcat˘ a de efortul ob¸ tinerii acestei cuno¸ stin¸ te. A înv˘ a¸ ta s ¸tiin¸ ta numai potrivit interpret˘ arii omene¸ sti înseamn˘ a a ob¸ tine o fals˘ a educa¸ tie, dar a înv˘ a¸ ta de la Dumnezeu s ¸i de la Hristos înseamn˘ a a înv˘ a¸ ta s ¸tiin¸ ta cerului. Confuzia în educa¸ tie a ap˘ arut din cauz˘ a c˘ a în¸ telepciunea s ¸i cunoa¸ sterea lui Dumnezeu nu au fost onorate. Elevii din s ¸colile noastre trebuie s˘ a considere cunoa¸ sterea lui Dumnezeu drept ceva mai presus decât orice. „Fiindc˘ a propov˘ aduirea crucii este o nebunie pentru cei ce sunt pe calea pierz˘ arii; dar pentru noi, care suntem pe calea mântuirii, este puterea lui Dumnezeu. C˘ aci este scris: «Voi pr˘ ap˘ adi în¸ telepciunea celor în¸ telep¸ ti, s ¸i voi nimici priceperea celor pricepu¸ ti». C˘ aci nebunia lui Dumnezeu este mai în¸ teleapt˘ a decât oamenii; s ¸i sl˘ abiciunea lui Dumnezeu este mai tare decât oamenii. Si ¸ voi, prin El, sunte¸ ti în Hristos Isus. El a fost f˘ acut de Dumnezeu pentru noi în¸ telepciune, neprih˘ anire, sfin¸ tire s ¸i r˘ ascump˘ arare, pentru ca dup˘ a cum este scris: «Cine se laud˘ a, s˘ a se laude în Domnul».“ (1 Corinteni 1, 18.19.25.30.31). Aceia care pretind a crede Cuvântul trebuie s˘ a se roage zilnic, pentru ca lumina Duhului Sfânt s˘ a lumineze paginile C˘ ar¸ tii Sfinte, iar ei s˘ a poat˘ a în¸ telege lucrurile lui Dumnezeu Cuvintele oamenilor, de¸ si mari, nu ne pot face „des˘ avâr¸ si¸ ti s ¸i cu totul destoinici pentru o [448] lucrare bun˘ a“ (2 Timotei 3, 17).

Capitolul 63 — Câteva rezultate ale studierii Bibliei
Biblia con¸ tine tot ce este necesar pentru mântuirea sufletului s ¸i, în acela¸ si timp, este capabil˘ a s˘ a înt˘ areasc˘ as ¸i s˘ a disciplineze mintea. Folosit˘ a ca un manual în s ¸colile noastre, ea va fi g˘ asit˘ a mult mai eficient˘ a decât oricare alt˘ a carte, în conducerea în mod în¸ telept a afacerilor acestei vie¸ ti, precum s ¸i în ajutarea sufletului s˘ a urce pe scara ce ajunge la cer. Biblia d˘ a adev˘ aratului ei cercet˘ ator o instruire avansat˘ a. Meditarea la lucrurile divine îmbog˘ a¸ te¸ ste mintea. Eul este smerit, iar Dumnezeu s ¸i adev˘ arul S˘ au, onorate. Din cauz˘ a c˘ a oamenii nu cunosc adev˘ arurile Bibliei, exist˘ a atât de mult˘ a în˘ al¸ tare a omului s ¸i atât de pu¸ tin˘ a onoare acordat˘ a lui Dumnezeu. Cercetând paginile Cuvântului lui Dumnezeu, privim scene m˘ are¸ te s ¸i ve¸ snice. Îl vedem pe Isus, Fiul lui Dumnezeu, venind în lumea noastr˘ as ¸i angajându-Se în lupta în care a zdrobit puterile întunericului. Cât de minunat, cât de incredibil aproape este faptul c˘ a infinitul Dumnezeu a consim¸ tit umilin¸ ta singurului S˘ au Fiu pentru noi! Elevii s˘ a mediteze la acest gând m˘ are¸ ts ¸i nu vor r˘ amâne neîn˘ al¸ ta¸ ti, necur˘ a¸ ti¸ ti s ¸i neînnobila¸ ti. Cuvântul lui Dumnezeu este hrana spiritual˘ a, prin care cre¸ stinul trebuie s˘ a creasc˘ a puternic în duh s ¸i în gândire, pentru a putea duce ˘ c˘ lupta pentru adev˘ ar s ¸i dreptate. Biblia înva¸ ta a orice p˘ acat trebuie [449] dat la o parte, c˘ a lupta împotriva r˘ aului trebuie dus˘ a pân˘ a la biruirea oric˘ arei gre¸ seli. Omul trebuie s˘ a fie un student doritor s˘ a înve¸ te în s ¸coala lui Hristos. Atunci când accept˘ a harul ce i se ofer˘ a f˘ ar˘ a plat˘ a, prezen¸ ta Mântuitorului în gânduri s ¸i-n inim˘ a îi va da hot˘ arârea de a înl˘ atura orice piedic˘ a, pentru ca sufletul s˘ a i se umple de plin˘ atatea lui Dumnezeu. Simplitatea adev˘ aratei sfin¸ tenii trebuie pus˘ a în educa¸ tia tinerilor no¸ stri, pentru c˘ a este nevoie ca ei s˘ as ¸tie cum s˘ a evite corup¸ tia care este în lume. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a adev˘ ara¸ tii urma¸ si ai lui Hristos Îi slujesc lui Dumnezeu nu numai atunci când aceasta se potrive¸ ste înclina¸ tiilor lor, ci s ¸i atunci când ea implic˘ a renun¸ tare de sine s ¸i purtarea crucii. P˘ acatele trebuie comb˘ atute s ¸i biruite. Tr˘ as˘ aturile de 346

Câteva rezultate ale studierii Bibliei

347

caracter necorespunz˘ atoare, fie mo¸ stenite, fie cultivate, trebuie confruntate cu marea regul˘ a a neprih˘ anirii s ¸i apoi, în puterea lui Hristos, supuse. Zi de zi, or˘ a de or˘ a, o hot˘ arât˘ a lucrare de renun¸ tare la sine s ¸i de sfin¸ tire trebuie s˘ a aib˘ a loc s ¸i atunci faptele vor da m˘ arturie c˘ a ˘ , în inim˘ Isus locuie¸ ste, prin credin¸ ta a. Sfin¸ tirea nu închide sufletului c˘ aile spre cunoa¸ stere, ci m˘ are¸ ste capacitatea min¸ tii s ¸i o îndeamn˘ a s˘ a caute dup˘ a adev˘ ar, ca dup˘ a o comoar˘ a ascuns˘ a. Un ghid care nu duce în eroare Tân˘ arul care face din Biblie ghidul s˘ au nu se abate de la c˘ ararea datoriei s ¸i a siguran¸ tei. Aceast˘ a Carte îl va înv˘ a¸ ta s˘ a-¸ si p˘ astreze integritatea caracterului, s˘ a fie demn de încredere, s˘ a nu practice în¸ sel˘ aciunea. Ea îl va înv˘ a¸ ta c˘ a niciodat˘ a nu trebuie s˘ a calce Legea lui Dumnezeu pentru a ajunge la ceva dorit, chiar dac˘ a aceasta implic˘ a [450] un sacrificiu. Îl va înv˘ a¸ ta c˘ a binecuvânt˘ arile cerului nu vor veni asupra lui, dac˘ a el se îndep˘ arteaz˘ a de la calea cea dreapt˘ a; c˘ a, de¸ si oamenii ˘ ei vor secera ceea ce au par s˘ a prospere în neascultare, cu siguran¸ ta sem˘ anat. Numai aceia care citesc Scripturile, ca fiind glasul lui Dumnezeu ˘ cu adev˘ care le vorbe¸ ste, înva¸ ta arat din ele. Ei tremur˘ a la glasul lui Dumnezeu, deoarece, pentru ei, este o realitate vie. Ei î¸ si deschid ˘ tura divin˘ mintea la înv˘ a¸ ta as ¸i se roag˘ a pentru har, pentru a putea ob¸ tine o preg˘ atire pentru slujire. Atunci când tor¸ ta cereasc˘ a se afl˘ a în mâna lui, c˘ aut˘ atorul adev˘ arului î¸ si vede propria sl˘ abiciune, propria infirmitate s ¸i neputin¸ ta de a descoperi neprih˘ anirea în el. El vede c˘ a în el nu este nimic care s˘ a-l poat˘ a recomanda lui Dumnezeu. El se roag˘ a pentru Duhul Sfânt, reprezentantul lui Hristos, care s˘ ai fie c˘ al˘ auz˘ a continu˘ a, care s˘ a-l conduc˘ a în tot adev˘ arul, repetând f˘ ag˘ aduin¸ ta: „Dar Mângâietorul, adic˘ a Duhul Sfânt, pe care-L va trimite Tat˘ al în Numele Meu, v˘ a va înv˘ a¸ ta toate lucrurile, s ¸i v˘ a va aduce aminte de tot ce v-am spus Eu.“ (Ioan 14, 26). Primind pentru a da Studierea Bibliei în s ¸colile noastre va oferi elevilor avantaje deosebite. Aceia care primesc în inima lor principiile sfinte ale

348

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

adev˘ arului vor lucra cu o energie sporit˘ a. Împrejur˘ arile nu le pot altera hot˘ arârea de a atinge cel mai înalt standard posibil. Iar ceea ce au primit ei vor oferi s ¸i altora. Bând din fântâna cu apa vie¸ tii, din ei vor curge râuri care s˘ a-i binecuvânteze s ¸i învioreze pe al¸ tii. [451] Cercet˘ atorul sârguincios al Bibliei va cre¸ ste constant în cunoa¸ stere s ¸i discern˘ amânt. Mintea sa va aborda subiecte înalte s ¸i va prinde adev˘ arul realit˘ a¸ tilor ve¸ snice. Motivele sale de ac¸ tiune vor fi corecte. El î¸ si va folosi talantul influen¸ tei pentru a-i ajuta pe al¸ tii s˘ a în¸ teleag˘ a mai deplin r˘ aspunderile pe care li le-a dat Dumnezeu. Inima sa va fi un izvor de bucurie, v˘ azând cum succesul îi încununeaz˘ a eforturile de a împ˘ art˘ as ¸i s ¸i altora binecuvânt˘ arile primite. Sfin¸ tit s ¸i folosit în slujba Maestrului, talantul cunoa¸ sterii nu este niciodat˘ a pierdut. Un efort al sacrificiului de sine în facerea binelui va fi încununat de succes. „C˘ aci noi suntem împreun˘ a lucr˘ atori cu Dumnezeu“ (1 Corinteni 3, 9). Domnul va colabora cu agentul uman. A Lui s˘ a fie lauda s ¸i slava pentru ceea ce reu¸ sim s˘ a facem. Domnul este dezonorat de deteriorarea sau pierderea talan¸ tilor pe care i-a încredin¸ tat oamenilor. Este datoria s ¸i totodat˘ a privilegiul cre¸ stinului de a-¸ si îmbun˘ at˘ a¸ ti talan¸ tii. Hristos Si-a ¸ dat via¸ ta pentru a cump˘ ara pentru oameni privilegiul de a fi conlucr˘ atori cu Dumnezeu. Si ¸ totu¸ si, mii de oameni, care au primit mult˘ a lumin˘ as ¸i multe ocazii, nu prind binecuvânt˘ arile aflate la îndemâna lor. Numai acea educa¸ tie este complet˘ as ¸i esen¸ tial˘ a, care duce la o cunoa¸ stere a valorii puse de Dumnezeu în omenire. Elevii din s ¸colile noastre trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a au valoare în fa¸ ta lui Dumnezeu, c˘ a au fost cump˘ ara¸ ti cu un pre¸ t infinit. Ei trebuie ajuta¸ ti s˘ a realizeze importan¸ ta [452] folosirii corecte a oric˘ arei capacit˘ a¸ ti pentru Hristos. Elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-i ajute pe cei care au nevoie de încurajare. C˘ autând s˘ a-i ajute pe al¸ tii, ei în¸ si¸ si cresc „în harul s ¸i în cuno¸ stin¸ ta Domnului s ¸i Mântuitorului nostru Isus Hristos“ (2 Petru 3, 18), s ¸i eficien¸ ta lor spore¸ ste: „Voi sunte¸ ti ogorul lui Dumnezeu, cl˘ adirea lui Dumnezeu“ (1 Corinteni 3, 9). Cre¸ stinii vor împlini sco˘s pul lui Dumnezeu cu ei numai crescând în cuno¸ stin¸ ta ¸i întorcându-I, într-o slujire serioas˘ a, darurile pe care le-au primit.

Câteva rezultate ale studierii Bibliei

349

O minte nou˘ a Adev˘ arurile Cuvântului lui Dumnezeu nu sunt doar ni¸ ste idei, ci rostiri ale Celui Prea Înalt. Acela care face din aceste adev˘ aruri parte din via¸ ta sa devine întru-totul o f˘ aptur˘ a nou˘ a. El nu prime¸ ste ˘ s capacit˘ a¸ ti mintale în plus, dar întunericul care, prin ignoran¸ ta ¸i p˘ acat, i-a înnegurat în¸ telegerea este îndep˘ artat. Cuvintele „V˘ a voi da o inim˘ a nou˘ a“ (Ezechiel 36, 26) înseamn˘ a „v˘ a voi da o minte nou˘ a“. Aceast˘ a schimbare a inimii este întotdeauna înso¸ tit˘ a de o concep¸ tie clar˘ a asupra datoriei de cre¸ stin s ¸i de în¸ telegerea adev˘ arului. Claritatea vederii adev˘ arului de c˘ atre noi va fi propor¸ tional˘ a cu în¸ telegerea Cuvântului lui Dumnezeu. Acela care acord˘ a Scripturilor o aten¸ tie deosebit˘ a, s ¸i în rug˘ aciune va ob¸ tine o în¸ telegere clar˘ as ¸i o judecat˘ a s˘ an˘ atoas˘ a, ca s ¸i cum aceast˘ a aten¸ tie i-a ˘. conferit un grad mai înalt de inteligen¸ ta Dac˘ a mintea este axat˘ a pe datoria studierii Bibliei, în¸ telegerea va spori, iar facult˘ a¸ tile ra¸ tiunii se vor dezvolta. Aflat˘ a în studiul Scripturii, mintea î¸ si l˘ arge¸ ste capacitatea s ¸i devine mai echilibrat˘ a decât dac˘ a este ocupat˘ a cu ob¸ tinerea informa¸ tiei din c˘ ar¸ ti ce nu au [453] leg˘ atur˘ a cu Biblia.

Capitolul 64 — Cuvântul s ¸i lucr˘ arile lui Dumnezeu
Dumnezeu îi cheam˘ a pe profesori s˘ a priveasc˘ a cerul s ¸i s˘ a studieze lucr˘ arile Sale din natur˘ a. „Cerurile spun slava lui Dumnezeu, s ¸i întinderea lor veste¸ ste lucrarea mâinilor Lui. O zi istorise¸ ste alteia acest lucru, o noapte d˘ a de s ¸tire alteia despre el. Si ¸ aceasta, f˘ ar˘ a vorbe, f˘ ar˘ a cuvinte, al c˘ aror sunet s˘ a fie auzit.“ (Psalmii 19, 1-3). S˘ a nu ne str˘ aduim noi s˘ a în¸ telegem minunatele lucr˘ ari ale lui Dumnezeu? Am face bine s˘ a citim mai des Psalmul 19, pentru a putea în¸ telege cum face Domnul leg˘ atur˘ a între Legea Sa s ¸i lucrurile create de El. Putem g˘ asi pentru s ¸colile noastre un alt manual mai plin de adânci s ¸i serioase informa¸ tii, decât este Cuvântul viului Dumnezeu? Atunci de ce s˘ a fie dat˘ a la o parte aceast˘ a Carte, în favoarea scrierilor unor autori profani? Ce carte mai de valoare ar putea fi pus˘ a în ˘ cum s˘ mâna elevilor decât aceea care îi înva¸ ta a poat˘ a mo¸ steni via¸ ta ve¸ snic˘ a? Lec¸ tiile istoriei biblice trebuie prezentate tinerilor în s ¸colile noastre, pentru ca aceia care nu au dragoste pentru Dumnezeu s ¸i interes în cele spirituale s˘ a poat˘ a deveni interesa¸ ti s ¸i s˘ a înve¸ te s˘ a iubeasc˘ a Cuvântul. Hristos este centrul adev˘ aratei doctrine. Toat˘ a adev˘ arata religie se afl˘ a în Cuvântul S˘ au s ¸i în natur˘ a. El este centrul speran¸ telor ˘ ve¸ ˘ de la Isus g˘ noastre de via¸ ta snic˘ a. Profesorul care înva¸ ta ase¸ ste o ancorare sigur˘ a. Tot ce poate cuprinde mintea este desf˘ as ¸urat înaintea noastr˘ a de [454] Biblie. Ea este hrana noastr˘ a spiritual˘ a. Noi trebuie s˘ a contempl˘ am minunatele lucr˘ ari ale lui Dumnezeu s ¸i s˘ a repet˘ am copiilor no¸ stri lec¸ tiile înv˘ a¸ tate, pentru a-i putea face s˘ a vad˘ a iscusin¸ ta, puterea s ¸i m˘ are¸ tia Lui în lucrarea mâinilor Sale. Ce Dumnezeu avem! El θ si conduce Împ˘ ar˘ a¸ tia cu grij˘ as ¸i a construit un gard — Cele Zece Porunci — pentru a-i feri pe supu¸ sii acestei împ˘ ar˘ a¸ tii de rezultatele p˘ acatului. Prin respectarea legilor Împ˘ ar˘ a¸ tiei, Dumnezeu ofer˘ a poporului S˘ au s˘ an˘ atate, fericire, pace ˘ c˘ s ¸i bucurie. El îi înva¸ ta a perfec¸ tiunea caracterului pe care le-o cere poate fi atins˘ a numai prin cunoa¸ sterea Cuvântului S˘ au. 350

Cuvântul s ¸i lucr˘ arile lui Dumnezeu

351

St˘ a scris în profe¸ ti: „Nenorocito, b˘ atuto de furtun˘ a, s ¸i nemângâiato! Iat˘ a, î¸ ti voi împodobi pietrele scumpe cu antimoniu, s ¸i-¸ ti voi da temelii de safir. θ ti voi face crestele zidurilor de rubin, por¸ tile de pietre scumpe, s ¸i tot ocolul de nestemate. To¸ ti fiii t˘ ai vor fi ucenici ai Domnului, s ¸i mare va fi prop˘ as ¸irea fiilor t˘ ai. Vei fi înt˘ arit˘ a prin neprih˘ anire. Izgone¸ ste nelini¸ stea, c˘ aci nu ai nimic de temut, s ¸i spaima, c˘ aci nu se va apropia de tine.“ (Isaia 54, 11-14). „Ci iat˘ a leg˘ amântul pe care-l voi face cu casa lui Israel, dup˘ a zilele acelea, zice Domnul: Voi pune Legea Mea înl˘ auntrul lor, o voi scrie în inima lor; s ¸i Eu voi fi Dumnezeul lor, iar ei vor fi poporul Meu. Nici unul nu va mai înv˘ a¸ ta pe aproapele sau pe fratele s˘ au, zicând: «Cunoa¸ ste pe Domnul!» Ci to¸ ti M˘ a vor cunoa¸ ste, de la cel mai mic pân˘ a la cel mai mare, zice Domnul; c˘ aci le voi ierta nelegiuirea, s ¸i nu-Mi voi mai aduce aminte de p˘ acatul lor.“ (Ieremia [455] 31, 33.34). „Neamurile se vor duce cu gr˘ amada la el, s ¸i vor zice: «Veni¸ ti, haidem s˘ a ne suim la muntele Domnului, la Casa Dumnezeului lui Iacov, ca s˘ a ne înve¸ te c˘ aile Lui, s ¸i s˘ a umbl˘ am pe c˘ ar˘ arile Lui! C˘ aci din Sion va ie¸ si Legea, s ¸i din Ierusalim Cuvântul Domnului.»“ (Mica 4, 2). Scrierile Vechiului Testament erau manualul Israelului Sunt lec¸ tii practice în Cuvântul lui Dumnezeu, lec¸ tii pe care Hristos dore¸ ste ca educatorii s ¸i p˘ arin¸ tii s˘ a le prezinte copiilor în s ¸coal˘ as ¸i în c˘ amin. ˘ principii vii, sfinte, care cer oamenilor s˘ Cuvântul înva¸ ta a fac˘ a altora ceea ce ar dori s ¸i ei ca al¸ tii s˘ a le fac˘ a — principii pe care s˘ a le adopte în via¸ ta de zi cu zi aici, pe p˘ amânt, s ¸i pe care s˘ a le ia cu ei ˘ tura de obâr¸ în s ¸coala de sus. Aceasta este înalta educa¸ tie. Înv˘ a¸ ta sie omeneasc˘ a nu poate ajunge aceste în˘ al¸ timi care ating ve¸ snicia s ¸i sunt nemuritoare. Cunoa¸ stem, totu¸ si, prea pu¸ tin din m˘ are¸ tia dragostei s ¸i compasiunii lui Dumnezeu. Pentru a în¸ telege capitolul 45 din Isaia, elevii trebuie s˘ a-¸ si solicite toate capacit˘ a¸ tile mintale. Capitole ca acesta trebuie s˘ a constituie studii valoroase în s ¸colile noastre. Ele sunt mai bune decât romanele s ¸i fabula¸ tiile. De ce au devenit s ¸colile noastre atât de dependente de c˘ ar¸ ti ce spun atât de pu¸ tin despre ora¸ sul pe care pretindem c˘ a îl c˘ aut˘ am s ¸i al c˘ arui ziditor este Dumnezeu? Manualele noastre trebuie s˘ a con¸ tin˘ a cele mai înalte teme de medita¸ tie. Cerul este

352

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

c˘ aminul nostru. Cet˘ a¸ tenia noastr˘ a e sus, iar vie¸ tile noastre nu trebuie închinate unei lumi ce în curând va fi distrus˘ a.... Lua¸ ti Biblia drept carte de studiu s ¸i vede¸ ti dac˘ a sunte¸ ti plini [456] cu dragostea lui Dumnezeu. Inima voastr˘ a poate fi arid˘ a, mintea slab˘ a; dar, dac˘ a ve¸ ti studia în rug˘ aciune Cuvântul lui Dumnezeu, lumina v˘ a va inunda mintea. Dumnezeu lucreaz˘ a cu orice elev silitor. ˘ tor vor primi ajutorul Profesorii care vor înv˘ a¸ ta de la Marele Înv˘ a¸ ta lui Dumnezeu, precum Daniel s ¸i tovar˘ as ¸ii lui despre care raportul ˘ s spune: „Dumnezeu a dat acestor patru tineri s ¸tiin¸ ta ¸i pricepere pentru tot felul de scrieri s ¸i în¸ telepciune; mai ales îns˘ a a f˘ acut pe Daniel priceput în toate vedeniile s ¸i în toate visele.“ (Daniel 1, 17). ˘ la fiecare capitol din Scripturile Vechiului A¸ s putea face referin¸ ta Testament, care con¸ tin mult˘ a încurajare. Acestea sunt o trezorerie cu perle pre¸ tioase s ¸i to¸ ti au nevoie de ele. Cât timp este petrecut de inteligentele fiin¸ te umane la curse de cai, meciuri de criket s ¸i jocuri ˘ de a cunoa¸ cu mingea! Dar le va crea aceste distrac¸ tii o dorin¸ ta ste adev˘ arul s ¸i neprih˘ anirea? Li-L vor p˘ astra ele în gând pe Dumnezeu? Îi vor face ele s˘ a se întrebe: „Ce este cu sufletul meu?“ Toate for¸ tele lui Satana sunt în ac¸ tiune pentru a re¸ tine aten¸ tia asupra distrac¸ tiilor frivole s ¸i el are succes. El î¸ si interpune inven¸ tiile între Dumnezeu s ¸i sufletul omului s ¸i va crea diversiuni prin care s˘ a-i fac˘ a pe oameni s˘ a nu se mai gândeasc˘ a la Dumnezeu. Plin˘ a de distrac¸ tii s ¸i iubire de pl˘ aceri, lumea înseteaz˘ a întotdeauna dup˘ a ceva nou. Dar cât de pu¸ tin timp s ¸i cât de pu¸ tin˘ a gândire sunt acordate Creatorului cerurilor s ¸i al p˘ amântului! Dumnezeu îi cheam˘ a pe oameni s˘ a-L vad˘ a în minunile cerurilor. „Ridica¸ ti-v˘ a ochii“, spune El, „¸ si privi¸ ti. Cine a f˘ acut aceste lucruri? Cine a f˘ acut s˘ a mearg˘ a dup˘ a num˘ ar, în s ¸ir, o¸ stirea lor? El le cheam˘ a pe toate pe nume; a¸ sa de mare e puterea s ¸i t˘ aria Lui, c˘ a una nu [457] lipse¸ ste.“ (Isaia 40, 26). Dumnezeu vrea ca noi s˘ a cercet˘ am lucrurile ˘ m s -L iubim, s˘ infinitului s ¸i, din acest studiu, s˘ a înv˘ a¸ ta a-L respect˘ am s ¸i s˘ a-L ascult˘ am. Cerurile s ¸i p˘ amântul, cu bog˘ a¸ tiile lor, trebuie s˘ a ne înve¸ te lec¸ tiile dragostei, ale purt˘ arii de grij˘ as ¸i ale puterii lui Dumnezeu. Dumnezeu θ si cheam˘ a creaturile s˘ a-¸ si întoarc˘ a privirea de la confuzia din jurul lor s ¸i s˘ a admire lucrarea mâinilor Lui. Când cercet˘ am lucr˘ arile Sale, îngerii cerului vor fi în preajma noastr˘ a pentru a ne lumina mintea s ¸i a ne p˘ azi de am˘ agirile lui Satana. Când privi¸ ti

Cuvântul s ¸i lucr˘ arile lui Dumnezeu

353

la minunatele lucruri pe care le-a f˘ acut mâna lui Dumnezeu, l˘ asa¸ ti ca inima voastr˘ a mândr˘ as ¸i neîn¸ teleapt˘ a s˘ a-¸ si simt˘ a inferioritatea s ¸i dependen¸ ta. Ce groaznic este când recunoa¸ sterea lui Dumnezeu nu este f˘ acut˘ a la timpul ei! Cât de r˘ au este s˘ a te smere¸ sti când este prea târziu! Psalmistul declar˘ a: „Inima îmi zice din partea Ta: «Caut˘ a fa¸ ta Mea!» Si ¸ fa¸ ta Ta, Doamne, o caut“ (Psalmii 27, 8). Întregul psalm trebuie s˘ a-¸ si g˘ aseasc˘ a loc între lec¸ tiile de citit s ¸i înv˘ a¸ tat în s ¸coala noastr˘ a. Psalmii 28, 29 s ¸i 78 vorbesc despre bogatele binecuvânt˘ ari rev˘ arsate de Dumnezeu asupra poporului S˘ au s ¸i despre s˘ aracele lor r˘ aspunsuri la tot acest bine. Psalmul 81 explic˘ a de ce a fost împr˘ as ¸tiat Israel — pentru c˘ a L-a uitat pe Dumnezeu, a¸ sa cum s ¸i bisericile noastre Îl uit˘ a azi. Vede¸ ti, de asemenea, Psalmii 89, 90, 92 s ¸i 93. Aceste lucruri au fost scrise pentru avertizarea noastr˘ a, în leg˘ atur˘ a cu evenimente care vor avea loc în vremea sfâr¸ sitului. S˘ a nu fie ele studiate în s ¸colile noastre? Cuvântul lui Dumnezeu con¸ tine lec¸ tii instructive, date spre mustrare, avertizare, încurajare s ¸i cu f˘ ag˘ adu- [458] in¸ te bogate. S˘ a nu constituie aceasta hran˘ a la timpul potrivit pentru tineretul nostru? O reprezentare impresionant˘ a Într-o viziune de noapte, primit˘ a acum c⸠tiva ani, m˘ a aflam întro adunare în care erau discutate problemele s ¸colii noastre s ¸i s-a ridicat întrebarea: „De ce nu a fost selectat s ¸i compilat material corespunz˘ ator pentru c˘ ar¸ ti s ¸i manuale? De ce n-a fost Cuvântul lui Dumnezeu ridicat deasupra oric˘ arei produc¸ tii umane? V-a¸ ti gândit, oare, c˘ a o mai bun˘ a cunoa¸ stere a ceea ce Domnul a spus ar avea un efect d˘ aun˘ ator asupra profesorilor s ¸i elevilor?“ În sal˘ a s-a f˘ acut rumoare, iar cei prezen¸ ti s-au sim¸ tit vinova¸ ti. B˘ arba¸ ti care se consideraser˘ a în¸ telep¸ ti s ¸i puternici vedeau c˘ a erau slabi s ¸i lipsi¸ ti de cunoa¸ sterea acelei C˘ ar¸ ti care cuprinde destinul ve¸ snic al sufletului omului. Atunci, Vorbitorul a luat din mâinile profesorilor c˘ ar¸ tile pe care ei le f˘ acuser˘ a studiul lor, c˘ ar¸ ti dintre care unele erau scrise de autori necredincio¸ si s ¸i care con¸ tineau idei ale necredin¸ tei, s ¸i le-a aruncat la podea. Apoi, le-a pus în mân˘ a Biblia, spunând: „Ave¸ ti pu¸ tin˘ a

354

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

cunoa¸ stere a acestei C˘ ar¸ ti. Nu cunoa¸ ste¸ ti Scripturile s ¸i nici puterea lui Dumnezeu. Odat˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti în felul în care i-a¸ ti înv˘ a¸ tat pân˘ a acum, elevii vo¸ stri trebuie s˘ a fie dezv˘ a¸ ta¸ ti de multe dintre cele înv˘ a¸ tate s ¸i asta le va fi foarte greu de f˘ acut. Idei dubioase au prins r˘ ad˘ acin˘ a în mintea lor, precum buruienele într-o gr˘ adin˘ a, s ¸i unii dintre ei nu [459] vor reu¸ si niciodat˘ a s˘ a disting˘ a între bine s ¸i r˘ au. Binele s ¸i r˘ aul s-au întrep˘ atruns în lucrarea voastr˘ a. Doctrine con¸ tinând pu¸ tin adev˘ ar, dar în care sunt etalate idei, vorbe s ¸i fapte ale oamenilor se repet˘ a. Tinerii nu vor cunoa¸ ste niciodat˘ a calea vie¸ tii, atâta vreme cât sunt dependen¸ ti de o astfel de instruire.“ ˘ tor al Singurul Dumnezeu adev˘ arat trebuie în˘ al¸ tat de orice înv˘ a¸ ta s ¸colilor noastre. Rug˘ aciunea lui Hristos pentru ucenicii S˘ ai a fost: „Eu te-am prosl˘ avit pe p˘ amânt, am sfâr¸ sit lucrarea, pe care Mi-ai dat-o s-o fac. Si ¸ acum Tat˘ a, prosl˘ ave¸ ste-M˘ a la Tine Însu¸ ti cu slava, pe care o aveam la Tine, înaintea de a fi lumea. Am f˘ acut cunoscut Numele T˘ au oamenilor, pe care Mi i-ai dat din lume. Ai T˘ ai erau, s ¸i Tu Mi i-ai dat; s ¸i ei au p˘ azit Cuvântul T˘ au. Acum au cunoscut c˘ a tot ce Mi-ai dat Tu, vine de la Tine. C˘ aci le-am dat cuvintele pe care Mi le-ai dat Tu. Ei le-au primit, s ¸i au cunoscut cu adev˘ arat c˘ a de la Tine am ie¸ sit, s ¸i au crezut c˘ a Tu M-ai trimis.“ (Ioan 17, 4-8). Care dintre profesorii no¸ stri este treaz s ¸i, ca ispravnic credincios al harului lui Dumnezeu, d˘ a trâmbi¸ tei un sunet sigur? Cine d˘ a glas soliei îngerului al treilea în lume pentru ca s˘ a o preg˘ ateasc˘ a pentru m˘ area¸ ta zi a lui Dumnezeu? Solia pe care o purt˘ am are sigiliul viului [460] Dumnezeu. (20 iulie 1899)

Capitolul 65 — Cerceta¸ ti Biblia pentru voi
Nimic nu este mai bine calculat s˘ a fortifice mintea s ¸i s˘ a învioreze intelectul decât studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Nici o alt˘ a carte nu are atâta putere de a eleva gândurile, de a înviora facult˘ a¸ tile, ˘ toarele adev˘ precum vastele s ¸i în˘ al¸ ta aruri ale Bibliei. Dac˘ a Cuvântul lui Dumnezeu ar fi studiat a¸ sa cum trebuie, oamenii ar avea o l˘ argime a min¸ tii, o noble¸ te a caracterului s ¸i o stabilitate a scopului, cum rar sunt întâlnite în aceste vremuri. C˘ autarea adev˘ arului îl va r˘ aspl˘ ati de fiecare dat˘ a pe cercet˘ ator, s ¸i orice descoperire îi va deschide câmpuri de investiga¸ tie mai bogate. Mii de b˘ arba¸ ti ce oficiaz˘ a de la amvon duc lips˘ a de calit˘ a¸ ti esen¸ tiale ale min¸ tii s ¸i caracterului, pentru c˘ a nu se apleac˘ a asupra studiului Scripturilor. Ei se mul¸ tumesc cu o cunoa¸ stere superficial˘ aa adev˘ arurilor pline de adâncimi ale în¸ telesului s ¸i prefer˘ a s˘ a treac˘ a mai departe, pierzând mult, în loc s˘ a caute cu aten¸ tie comoara ascuns˘ a. Oamenii sunt schimba¸ ti potrivit cu ceea la ce privesc s ¸i mediteaz˘ a. Dac˘ a gânduri de duzin˘ as ¸i afaceri îi re¸ tin aten¸ tia, omul va fi mediocru. Dac˘ a este prea superficial pentru a ob¸ tine altceva decât o ˘ a adev˘ în¸ telegere de suprafa¸ ta arului, el nu va primi bogatele binecuvânt˘ ari pe care Dumnezeu ar fi bucuros s˘ a le reverse asupra lui. Este o lege a min¸ tii s˘ a se modeleze dup˘ a dimensiunile lucrurilor cu care este familiarizat˘ a. Puterile intelectuale se vor diminua în mod sigur [461] s ¸i-¸ si vor pierde abilitatea de a prinde adâncile în¸ telesuri ale Cuvântului lui Dumnezeu, dac˘ a nu sunt angajate în mod viguros s ¸i persistent în misiunea de c˘ autare a adev˘ arului. Mintea se va l˘ argi, dac˘ a este folosit˘ a în distingerea rela¸ tiei dintre subiectele Bibliei, comparând scriptur˘ a cu scriptur˘ as ¸i adev˘ ar cu adev˘ ar. Cele mai bogate comori ale min¸ tii îl a¸ steapt˘ a pe cercet˘ atorul sârguincios. Cunoa¸ sterea de Dumnezeu nu se ob¸ tine f˘ ar˘ a efort intelectual s ¸i f˘ ar˘ a rug˘ aciune pentru pricepere. Mul¸ ti sunt convin¸ si c˘ a pre¸ tioasele comori ale Împ˘ ar˘ a¸ tiei lui Dumnezeu s ¸i a lui Hristos, se afl˘ a în Cuvânt. Ei mai s ¸tiu c˘ a nici o comoar˘ a p˘ amânteasc˘ a nu se dobânde¸ ste f˘ ar˘ a 355

356

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

efort s ¸i trud˘ a. Atunci de ce a¸ steapt˘ a ei s˘ a în¸ teleag˘ a sensul Scripturilor f˘ ar˘ a un studiu sârguincios? Cuvântul lui Dumnezeu este lumin˘ as ¸i adev˘ ar — o candel˘ a pentru picioare s ¸i o lumin˘ a pe c˘ arare. El poate c˘ al˘ auzi fiecare pas pe calea spre cetatea lui Dumnezeu. Pentru acest motiv, Satana a f˘ acut eforturi disperate s˘ a pun˘ a în umbr˘ a lumina, pentru ca oamenii s˘ a nu g˘ aseasc˘ a s ¸i s˘ a nu r˘ amân˘ a pe calea croit˘ a, pentru ca r˘ ascump˘ ara¸ tii Domnului s˘ a umble pe ea. A¸ sa cum minerul sap˘ a pentru comoara de aur din p˘ amânt, la fel de st˘ aruitor trebuie s˘ a c˘ aut˘ am s ¸i noi comoara din Cuvântul lui Dumnezeu. În studiul zilnic, metoda verset cu verset este adeseori cea mai util˘ a. Elevul trebuie s˘ a ia un verset s ¸i s˘ a se concentreze pentru a desprinde gândul pe care Dumnezeu l-a pus acolo pentru el, apoi s˘ a z˘ aboveasc˘ a asupra acestui gând pân˘ a când s ¸i-l va însu¸ si. Pasajul studiat astfel, pân˘ a când semnifica¸ tia lui devine clar˘ a, este mai de valoare decât trecerea prin mai multe capitole f˘ ar˘ a a avea în ˘ tur˘ [462] vedere vreun scop precis s ¸i f˘ ar˘ a a r˘ amâne cu o înv˘ a¸ ta a bun˘ a. Biblia este propriul ei interpret Biblia este propriul ei interpret. Pasajele biblice trebuie comparate între ele. Elevul trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a priveasc˘ a Cuvântul ca un tot s ¸i s˘ a vad˘ a leg˘ atura dintre p˘ ar¸ tile lui. El trebuie s˘ a aib˘ a o cunoa¸ stere a marii teme centrale — planul original al lui Dumnezeu pentru lume, na¸ sterea marii lupte s ¸i lucrarea de r˘ ascump˘ arare. El trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a natura celor dou˘ a principii care se lupt˘ a pentru suprema¸ tie s ¸i s˘ a înve¸ te cum s˘ a disting˘ a urmele lor prin mersul istoriei s ¸i al profe¸ tiei. Elevul trebuie s˘ a vad˘ a cum marcheaz˘ a aceast˘ a lupt˘ a fiecare faz˘ a a experien¸ tei umane; cum, în fiecare aspect al vie¸ tii, el însu¸ si se manifest˘ a pentru unul sau cel˘ alalt dintre aceste dou˘ a motive antagonice s ¸i cum, voit sau nevoit, el decide chiar acum de a cui parte va trece. Fiecare parte a Bibliei este scris˘ a prin inspira¸ tie de la Dumnezeu s ¸i este de folos. Atât Vechiului, cât s ¸i Noului Testament, trebuie s˘ a i se dea aten¸ tie. Ambele sunt o revela¸ tie a slavei lui Dumnezeu în Hristos. Hristos, a¸ sa cum S-a ar˘ atat patriarhilor, a¸ sa cum este simbolizat în serviciul de jertf˘ a, a¸ sa cum este portretizat în Lege s ¸i descoperit de profe¸ ti,

Cerceta¸ ti Biblia pentru voi

357

constituie bog˘ a¸ tia Vechiului Testament. Prin via¸ ta Sa pe p˘ amânt, prin moartea s ¸i învierea Sa, prin manifestarea Lui prin Duhul Sfânt, [463] Hristos constituie comoara Noului Testament. Atât Vechiul, cât s ¸i Noul Testament prezint˘ a adev˘ aruri care, vor continua s˘ a descopere noi adâncimi de în¸ teles c˘ aut˘ atorului st˘ aruitor. Atunci când este trezit˘ a o adev˘ arat˘ a dragoste pentru Biblie s ¸i când începe s˘ a-¸ si dea seama cât de vast este ogorul s ¸i cât de pre¸ tioas˘ a este comoara din el, elevul va dori s˘ a valorifice orice ocazie de a se familiariza cu Cuvântul lui Dumnezeu. Studiul lui nu va fi limitat de timp s ¸i spa¸ tiu. Si ¸ acest studiu continuu este unul dintre cele mai bune mijloace de a cultiva dragostea pentru Scripturi. Elevul s˘ a aib˘ a mereu Biblia la el s ¸i, când i se ofer˘ a ocazia, s˘ a citeasc˘ a un text s ¸i s˘ a mediteze la el. Mergând pe strad˘ a, a¸ steptând în vreo sta¸ tie, a¸ steptând o întâlnire, s˘ a foloseasc˘ a ocazia s ¸i s˘ a mai scoat˘ a un gând pre¸ tios din vistieria adev˘ arului. Cel ce studiaz˘ a Cuvântul s˘ a nu fac˘ a din opiniile proprii un centru în jurul c˘ aruia trebuie s˘ a graviteze adev˘ arul. El nu trebuie s˘ a studieze pentru a g˘ asi texte din Scriptur˘ a cu care s˘ a-¸ si cl˘ adeasc˘ as ¸i argumenteze teoriile, pentru c˘ a aceasta înseamn˘ a s˘ a denatureze Cuvântul pentru propria sa distrugere. Cel ce studiaz˘ a Biblia trebuie s˘ a se goleasc˘ a pe sine de orice prejudecat˘ a, s˘ a lase la u¸ sa cercet˘ arii ideile proprii s ¸i, cu inima smerit˘ a, supus˘ a, ascuns în Hristos, în rug˘ aciune st˘ aruitoare, s˘ a caute în¸ telepciune de la Dumnezeu. El trebuie s˘ a caute s˘ a cunoasc˘ a voin¸ ta descoperit˘ a a lui Dumnezeu, pentru c˘ a ea prive¸ ste bun˘ astarea lui prezent˘ as ¸i cea ve¸ snic˘ a. Acest Cuvânt este cuvântul [464] de ordine prin care va trebui s˘ a înve¸ te calea spre via¸ ta ve¸ snic˘ a. [465]

358

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Studii medicale

„Nu pentru a fi sluji¸ ti, ci pentru a sluji.“

Capitolul 66 — Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei
Când i-a trimis pe cei doisprezece în prima lor misiune de binefacere, Isus i-a împuternicit „s˘ a propov˘ aduiasc˘ a Împ˘ ar˘ a¸ tia lui Dumnezeu s ¸i s˘ a t˘ am˘ aduiasc˘ a pe cei bolnavi“ (Luca 9, 2). Si ¸ pe drum, le-a spus El, „propov˘ adui¸ ti s ¸i zice¸ ti: «Împ˘ ar˘ a¸ tia cerurilor este aproape!» Vindeca¸ ti pe bolnavi, învia¸ ti pe mor¸ ti, cur˘ a¸ ti¸ ti pe lepro¸ si, scoate¸ ti afar˘ a draci. F˘ ar˘ a plat˘ a a¸ ti primit, f˘ ar˘ a plat˘ a s˘ a da¸ ti.“ (Matei 10, 7.8). Si, ¸ mergând ei „din sat în sat, propov˘ aduind Evanghelia s ¸i s˘ avâr¸ sind pretutindeni t˘ am˘ aduiri“ (Luca 9, 6), binecuvântarea lui Dumnezeu înso¸ tea lucr˘ arile lor. Îndeplinirea mandatului Mântuitorului de c˘ atre ucenici, f˘ acea din solia lor puterea lui Dumnezeu pentru salvare, s ¸i, prin efortul lor, mul¸ ti erau adu¸ si la cunoa¸ sterea lui Mesia. Cei s ¸aptezeci, care au fost trimi¸ si pu¸ tin mai târziu, au fost s ¸i ei împuternici¸ ti s˘ a-i vindece pe bolnavi (Luca 10, 9), precum s ¸i s˘ a vesteasc˘ a venirea R˘ ascump˘ ar˘ atorului f˘ ag˘ aduit. În lucrarea lor de ˘ tor, înv˘ a¸ tare s ¸i vindecare, ucenicii urmau exemplul Maestrului Înv˘ a¸ ta care Se ocupa s ¸i de suflet, s ¸i de trup. Evanghelia pe care o prezenta ˘ spiritual˘ El era o solie de via¸ ta as ¸i refacere fizic˘ a. Eliberarea din [466] p˘ acat s ¸i vindecarea de boal˘ a se împleteau. Iar la încheierea lucr˘ arii Sale pe p˘ amânt, când Si-a ¸ îns˘ arcinat ucenicii cu solemna misiune de a merge „în toat˘ a lumea“ s ¸i de a propov˘ adui „Evanghelia la orice f˘ aptur˘ a“, El a declarat c˘ a slujirea lor va fi confirmat˘ a prin restabilirea s˘ an˘ at˘ a¸ tii celor bolnavi. „θ si vor pune mâinile peste bolnavi s ¸i bolnavii se vor îns˘ an˘ ato¸ si“ (Marcu 16, 15.18). Vindecând în Numele S˘ au bolile trupului, ei m˘ arturiseau despre puterea Lui de a vindeca sufletul. Mandatul Mântuitorului, dat ucenicilor, îi cuprinde pe to¸ ti credincio¸ sii, pân˘ a la sfâr¸ situl timpului. To¸ ti cei la care a ajuns inspira¸ tia cereasc˘ a sunt învesti¸ ti s˘ a vesteasc˘ a Evanghelia. To¸ ti cei care primesc via¸ ta lui Hristos sunt chema¸ ti s˘ a lucreze pentru mântuirea semenilor ˘ biserica s lor. Pentru aceast˘ a lucrare a luat fiin¸ ta ¸i to¸ ti cei care pre360

Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei

361

iau asupra lor angajamentele ei sacre sunt, prin asta, invita¸ ti s˘ a fie conlucr˘ atori cu Hristos. „θ si vor pune mâinile peste bolnavi s ¸i bolnavii se vor îns˘ an˘ ato¸ si“. ˘ cas˘ Acest p˘ amânt este o uria¸ sa a a lui Laz˘ ar. Dar Hristos a venit s˘ a-i vindece pe bolnavi, s˘ a aduc˘ a eliberare robilor lui Satana. El Însu¸ si era s˘ an˘ atate s ¸i putere. El d˘ adea din via¸ ta Lui celui bolnav, celui nec˘ ajit, celor poseda¸ ti de demoni. Stia ¸ c˘ a mul¸ ti dintre cei care veneau la El pentru ajutor aduseser˘ a singuri boala asupra lor, dar nu refuza s˘ a-i vindece. Si ¸ când virtutea de la Dumnezeu p˘ atrundea în aceste suflete, ei erau convin¸ si de p˘ acat s ¸i mul¸ ti erau vindeca¸ ti de boala spiritual˘ a, la fel de bine ca s ¸i de suferin¸ tele fizice. Multora dintre bolnavii vindeca¸ ti, Hristos le-a spus: „De acum s˘ a nu p˘ ac˘ atuie¸ sti, ca s˘ a nu ¸ ti se întâmple ceva mai r˘ au“ (Ioan 5, 14). Astfel, El înv˘ a¸ ta c˘ a boala este rezultatul c˘ alc˘ arii legilor lui [467] ˘ din lume n-ar fi Dumnezeu, naturale s ¸i spirituale. Marea suferin¸ ta existat dac˘ a, de la început, oamenii ar fi tr˘ ait în armonie cu planul Creatorului. Sunt condi¸ tii care trebuie s˘ a fie respectate de to¸ ti cei care doresc s˘ a-¸ si p˘ astreze s˘ an˘ atatea. To¸ ti trebuie s˘ a înve¸ te care sunt ˘ de legile Sale, aceste condi¸ tii. Domnului nu-I place ignoran¸ ta fa¸ ta fie naturale, fie spirituale. Noi trebuie s˘ a fim împreun˘ a lucr˘ atori cu Dumnezeu pentru restabilirea s˘ an˘ at˘ a¸ tii trupului s ¸i a sufletului. Si-i ¸ vom înv˘ a¸ ta pe al¸ tii cum s˘ a-¸ si p˘ astreze sau cum s˘ a-¸ si redobândeasc˘ a s˘ an˘ atatea. Pentru cel bolnav trebuie s˘ a folosim remediile pe care Dumnezeu le-a pus în natur˘ a, s ¸i s˘ a i-L ar˘ at˘ am pe Cel care numai El poate reface. Lucrarea noastr˘ a este aceea de a-i prezenta pe cei bolnavi s ¸i suferinzi la Hristos, pe bra¸ tele credin¸ tei noastre. Noi ˘ m s˘ trebuie s˘ a-i înv˘ a¸ ta a cread˘ a în Marele Vindec˘ ator, s˘ a se sprijine pe f˘ ag˘ aduin¸ tele Lui s ¸i s˘ a ne rug˘ am pentru manifestarea puterii Sale. Îns˘ as ¸i esen¸ ta Evangheliei este refacerea, iar Mântuitorul vrea ca noi ˘s s˘ a-i cerem celui bolnav, celui f˘ ar˘ a speran¸ ta ¸i suferind, s˘ a se bazeze pe puterea Lui. ˘ tur˘ Niciodat˘ a nevoia omenirii de înv˘ a¸ ta as ¸i vindecare n-a fost mai mare ca azi. Lumea este plin˘ a de cei care au nevoie s˘ a fie asista¸ ti — ˘ , degrada¸ slabi, ignoran¸ ti, f˘ ar˘ a speran¸ ta ti. Neascultarea continu˘ a, de ˘s aproape s ¸ase mii de ani, a omului a rodit boal˘ a, suferin¸ ta ¸i moarte. ˘. O mul¸ time de oameni pier din lips˘ a de cuno¸ stin¸ ta Când v˘ ad teribilele rezultate ale îndelungului p˘ acat, inimile slujitorilor lui Dumnezeu sunt mi¸ scate de vaietul lumii s ¸i ei se str˘ aduiesc

362

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s˘ a lucreze cum a lucrat Maestrul Lucr˘ ator s ¸i ucenicii S˘ ai. Afla¸ ti în [468] leg˘ atur˘ a cu divinul Vindec˘ ator, ei pornesc decis, prin puterea Lui, s˘ a înve¸ te s ¸i s˘ a vindece. Ei î¸ si dau seama c˘ a Evanghelia este singurul antidot pentru p˘ acat s ¸i c˘ a, în calitate de martori ai lui Hristos, trebuie s˘ a sus¸ tin˘ a puterea ei. Ar˘ atându-L celor suferinzi pe Mielul lui Dumnezeu, care ia p˘ acatul lumii, harul S˘ au transformator s ¸i puterea-I înf˘ aptuitoare de minuni, ei îi determin˘ a pe mul¸ ti s˘ a primeasc˘ a solia astfel adus˘ a. Puterea Lui vindec˘ atoare, împreun˘ a cu solia Evangheliei aduc reu¸ sit˘ a în interven¸ tii. Duhul Sfânt lucreaz˘ a la inimi, s ¸i mântuirea lui Dumnezeu este descoperit˘ a. Dar nevoia de azi a lumii nu poate fi pe deplin acoperit˘ a de slujitorii lui Dumnezeu, chema¸ ti s˘ a predice Evanghelia cea ve¸ snic˘ a la orice f˘ aptur˘ a. Este bine ca, pe cât posibil, lucr˘ atorii Evangheliei s˘ a înve¸ te cum s˘ a slujeasc˘ a nevoilor trupului s ¸i ale sufletului, urmând astfel exemplul lui Hristos; totu¸ si, ei nu-¸ si pot consuma tot timpul s ¸i toat˘ a energia în alinarea celor care au nevoie de ajutor. Domnul a desemnat ca, al˘ aturi de cei care predic˘ a Cuvântul, s˘ a ac¸ tioneze s ¸i lucr˘ atorii S˘ ai misionari medicali — medici s ¸i surori medicale, care au primit o preg˘ atire special˘ a în vindecarea bolilor s ¸i c⸠stigarea de suflete. Misionarii medicali s ¸i lucr˘ atorii evangheli¸ sti trebuie s˘ a fie lega¸ ti indisolubil. Lucrarea lor trebuie f˘ acut˘ a cu prospe¸ time s ¸i vigoare. Prin eforturile lor conjugate, lumea trebuie preg˘ atit˘ a pentru a doua venire a lui Hristos. Prin lucrarea lor, Soarele Neprih˘ anirii trebuie [469] s˘ a r˘ asar˘ a cu raze vindec˘ atoare, pentru a lumina zonele întunecate ale p˘ amântului, acolo unde oamenii au tr˘ ait mult˘ a vreme în bezn˘ a deas˘ a. Mul¸ ti, care acum se afl˘ a în umbra p˘ acatului s ¸i a mor¸ tii, când vor vedea reflectat˘ a Lumina lumii în credincio¸ sii slujitori ai lui ˘ de mântuire s Dumnezeu, î¸ si vor da seama c˘ a au o speran¸ ta ¸i-¸ si vor deschide inimile pentru a primi razele vindec˘ atoare s ¸i, la rândul lor, vor deveni purt˘ atori de lumin˘ a pentru al¸ tii, afla¸ ti înc˘ a în întuneric. Atât de mari sunt nevoile lumii, încât nu to¸ ti cei chema¸ ti s˘ a devin˘ a misionari medicali au la dispozi¸ tie ani de zile pentru preg˘ atire înainte de a intra în câmp. În curând, u¸ si deschise acum pentru mesajul Evangheliei vor fi închise pentru totdeauna. Dumnezeu îi cheam˘ a pe mul¸ ti care sunt preg˘ ati¸ ti s˘ a slujeasc˘ a, pentru a duce acum solia, f˘ ar˘ a s˘ a mai aib˘ a nevoie de preg˘ atire suplimentar˘ a. C˘ aci, între timp, vr˘ ajma¸ sul poate prelua câmpurile deschise acum.

Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei

363

Mi-a fost ar˘ atat c˘ a trebuie ca mici echipe, cu preg˘ atire corespunz˘ atoare în domeniul misionar, evanghelistic s ¸i medical, s˘ a ias˘ a la lucrarea la care Hristos Si-a ¸ chemat ucenicii. S˘ a lucreze ca evangheli¸ sti, împr˘ as ¸tiind publica¸ tii, vorbind despre adev˘ ar cu cei cu care se întâlnesc, rugându-se pentru bolnavi s ¸i, dac˘ a este nevoie, tratându-i nu cu medicamente, ci cu remedii naturale, permanent con¸ stien¸ ti de dependen¸ ta lor de Dumnezeu. Uni¸ ti în lucrarea de înv˘ a¸ tare s ¸i vindecare, ei vor secera un bogat seceri¸ s de suflete. Si, ¸ în vreme ce Dumnezeu cheam˘ a tineri s ¸i tinere care au dobândit deja o cunoa¸ stere practic˘ a a trat˘ arii bolnavilor, ca s˘ a lucreze ca misionari medicali ai Evangheliei, El cheam˘ as ¸i mul¸ ti recru¸ ti în s ¸colile de preg˘ atire medical-misionare pentru a dobândi o preg˘ atire [470] bun˘ as ¸i urgent˘ a pentru slujire. Unii nu au nevoie s˘ a petreac˘ a atât de mult timp în aceste s ¸coli. Nu este în armonie cu scopul lui Dumnezeu ca to¸ ti s˘ a-¸ si pl˘ anuiasc˘ a exact aceea¸ si durat˘ a a preg˘ atirii — de trei, patru sau cinci ani — înainte de a se angaja în lucrare. Unii pot, dup˘ a un timp de studiu, s˘ a se dezvolte mai rapid, f˘ acând practic˘ a în diferite locuri, sub supravegherea unor lideri experimenta¸ ti, decât ˘, dac˘ a ar r˘ amâne în s ¸coal˘ a. Avansând în cunoa¸ stere s ¸i în iscusin¸ ta unii dintre ace¸ stia vor g˘ asi c˘ a e foarte bine pentru ei s˘ a se întoarc˘ a la una dintre s ¸colile noastre de preg˘ atire sanitar˘ a pentru un plus de instruire. Astfel, ei vor deveni misionari medicali eficien¸ ti, preg˘ ati¸ ti ˘ unor cazuri grele. pentru a face fa¸ ta Se poate înv˘ a¸ ta mult, vizitând spitale. În aceste spitale, mul¸ ti dintre tinerii no¸ stri consacra¸ ti vor înv˘ a¸ ta s˘ a devin˘ a misionari medicali de succes. Observa¸ tia s ¸i practicarea a ceea ce a fost înv˘ a¸ tat îi vor face pe tinerii no¸ stri în stare s˘ a devin˘ a sanitari eficien¸ ti, iscusi¸ ti, capabili de cele mai înalte performan¸ te. Fiecare medic, fiecare sor˘ a, fiecare sanitar, care are ceva de f˘ acut în slujba lui Dumnezeu, trebuie s˘ a tind˘ a spre perfec¸ tiune. Nici o coborâre a standardului nu este pe placul Celui care ne-a chemat s˘ a fim colaboratorii S˘ ai. Si ¸ îndeosebi cei afla¸ ti în curs de preg˘ atire pentru a activa ca misionari medicali ai S˘ ai trebuie s˘ a fug˘ a în mod hot˘ arât de orice ispit˘ a de a se mul¸ tumi cu o cunoa¸ stere superficial˘ a a profesiei lor. Ei trebuie s˘ a ating˘ a perfec¸ tiunea. Chemarea lor este una dintre cele mai preten¸ tioase, iar [471] preg˘ atirea trebuie s˘ a le fie riguroas˘ a. În cauza lui Dumnezeu s-ar fi ajuns azi mult mai departe, dac˘ a, în anii de început, am fi fost mai activi în preg˘ atirea de surori medicale,

364

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

care, pe lâng˘ a ceva mai mult decât priceperea obi¸ snuit˘ a în îngrijirea bolnavului, ar fi înv˘ a¸ tat s˘ a lucreze ca evanghelist pentru c⸠stigarea de suflete. Pentru preg˘ atirea unor astfel de lucr˘ atori, precum s ¸i pentru preg˘ atirea de medici, a fost înfiin¸ tat˘ as ¸coala de la Loma Linda. În aceast˘ a s ¸coal˘ a, mul¸ ti tineri se preg˘ atesc în domeniul medical pentru a lucra, nu ca profesioni¸ sti, ci ca misionari evangheli¸ sti medicali. Aceast˘ a preg˘ atire trebuie s˘ a fie în acord cu principiile înaltei educa¸ tii. Este nevoie de sute de lucr˘ atori care au primit o educa¸ tie practic˘ a în domeniul medical s ¸i care, de asemenea, sunt preg˘ ati¸ ti s˘ a lucreze din cas˘ a în cas˘ a, ca evangheli¸ sti s ¸i colportori. Ace¸ sti elevi trebuie s˘ a termine s ¸coala f˘ ar˘ a s˘ a fie lezate principiile reformei sanitare sau dragostea lor pentru Dumnezeu s ¸i neprih˘ anire. Aceia care fac o preg˘ atire avansat˘ a în îngrijirea bolnavului s ¸i merg apoi în toate p˘ ar¸ tile lumii, ca evangheli¸ sti misionari medicali, pot s˘ a nu se a¸ stepte s˘ a primeasc˘ a din partea lumii onoare s ¸i r˘ aspl˘ atirile care revin adeseori medicilor deplin acredita¸ ti. Totu¸ si, ˘ tori s f˘ acându-¸ si treaba lor de înv˘ a¸ ta ¸i vindec˘ atori s ¸i unindu-se cu servii lui Dumnezeu, care au fost chema¸ ti la slujirea prin Cuvânt, binecuvântarea Lui va r˘ amâne asupra activit˘ a¸ tii lor s ¸i se vor realiza [472] lucruri minunate. Într-un fel, ei vor fi mâna de ajutor a Lui. Munca de medic este grea. Pu¸ tini î¸ si dau seama de încordarea fizic˘ as ¸i psihic˘ a la care este supus medicul. Toat˘ a energia s ¸i capacitatea trebuie, cu cea mai mare ardoare, aruncate în lupta cu boala s ¸i cu moartea. De multe ori, el s ¸tie c˘ a o singur˘ a mi¸ scare gre¸ sit˘ aa mâinii, chiar numai cu l˘ a¸ timea unui fir de p˘ ar, poate trimite un suflet nepreg˘ atit în eternitate. Ce mult are nevoie medicul credincios de împreun˘ a sim¸ tirea s ¸i rug˘ aciunile poporului lui Dumnezeu! Aceste nevoi ale lui nu sunt mai mici decât cele ale pastorului s ¸i misionarului. Adeseori, privat de suficient˘ a odihn˘ as ¸i somn, el are nevoie zilnic, de o doz˘ a dubl˘ a de har, o ra¸ tie proasp˘ at˘ a, pentru c˘ a altfel î¸ si va pierde n˘ adejdea în Dumnezeu s ¸i va fi în pericol de a se cufunda mai adânc decât al¸ tii într-un întuneric spiritual. Cu toate acestea, de multe ori, el trebuie s˘ a suporte repro¸ suri nemeritate s ¸i este l˘ asat singur în fa¸ ta celor mai cumplite ispite ale lui Satana, sim¸ tindu-se neîn¸ teles, s ¸i tr˘ adat de prieteni. Stiind ¸ cât de solicitat˘ a este munca de medic s ¸i cât de pu¸ tine clipe de r˘ agaz are acesta, chiar s ¸i în Sabat, mul¸ ti nu vor alege aceast˘ a

Nevoia de misionari medicali ai Evangheliei

365

˘ . Dar marele vr˘ misiune de-o via¸ ta ajma¸ s caut˘ a permanent s˘ a distrug˘ a lucrarea mâinilor lui Dumnezeu s ¸i este nevoie de oameni bine pre˘ toare. g˘ ati¸ ti s ¸i inteligen¸ ti, care s˘ a lupte împotriva puterii sale necru¸ ta Este nevoie ca mai mul¸ ti oameni, dintre cei buni, s˘ a se dedice acestei profesii. Trebuie insistat pentru a-i convinge pe oamenii potrivi¸ ti s˘ a se preg˘ ateasc˘ a pentru aceast˘ a lucrare. Ei trebuie s˘ a fie oameni ale c˘ aror caractere se sprijin˘ a pe principiile Cuvântului lui Dumnezeu, ˘ , care-i vor [473] oameni care posed˘ a energie nativ˘ a, putere s ¸i perseveren¸ ta face capabili s˘ a ating˘ a un înalt standard al preg˘ atirii. Nu oricine poate s˘ a devin˘ a un bun medic. Mul¸ ti s ¸i-au asumat sarcinile acestei profesiuni total nepreg˘ ati¸ ti. Ei n-au cuno¸ stin¸ ta necesar˘ as ¸i nici îndemânarea s ¸i tactul, aten¸ tia s ¸i inteligen¸ ta necesare succesului. Un medic poate fi mult mai bun, dac˘ a are putere fizic˘ a. Dac˘ a este slab, el nu poate rezista la munca istovitoare ce o implic˘ a slujba aceasta. Un om slab de constitu¸ tie, dispeptic sau lipsit de st˘ apânire de sine, nu se poate califica pentru a se ocupa de tot felul de boli. Trebuie avut˘ a mare aten¸ tie pentru a nu încuraja persoane care ar putea fi de folos în slujbe cu mai pu¸ tin˘ a r˘ aspundere s˘ a studieze medicina, cu o mare risip˘ a de timp s ¸i de mijloace, f˘ ar˘ a a exista reale s ¸anse de reu¸ sit˘ a. Mi-a fost ar˘ atat c˘ a, dat˘ a fiind dificultatea lucr˘ arii medicale misionare, aceia care doresc s˘ a apuce pe acest drum trebuie mai întâi s˘ a fie atent examina¸ ti de medici competen¸ ti, care s˘ a certifice dac˘ a au sau nu capacitatea fizic˘ a necesar˘ a pentru a rezista de-a lungul anilor de studii pe care trebuie s˘ a-i petreac˘ a pentru preg˘ atire. Avem de f˘ acut o lucrare — aceea de a asigura cele mai bune cadre s ¸i de a-i pune pe ace¸ sti lucr˘ atori în pozi¸ tii în care îi pot înv˘ a¸ ta s ¸i pe al¸ tii. Iar atunci când sanatoriile s ¸i misiunile noastre cer medici, vom avea tineri care, prin experien¸ ta c⸠stigat˘ a prin practic˘ a, au [474] devenit capabili s˘ a poarte responsabilit˘ a¸ ti.

Capitolul 67 — Studentul medicinist
˘ , stuÎn timp ce urm˘ are¸ ste preg˘ atirea pentru lucrarea de o via¸ ta dentul medicinist trebuie încurajat s˘ a ating˘ a cea mai înalt˘ a dezvoltare posibil˘ a a tuturor capacit˘ a¸ tilor sale. Studiile sale, oricât de împov˘ ar˘ atoare ar fi, nu trebuie s˘ a-i submineze, totu¸ si, s˘ an˘ atatea fizic˘ a sau s˘ a-i reduc˘ a bucuria în cele spirituale. De-a lungul studiilor, el poate cre¸ ste necontenit în har s ¸i în cunoa¸ sterea adev˘ arului, o dat˘ a cu însu¸ sirea constant˘ a a cuno¸ stin¸ telor ce-l vor face un bun practician. Studen¸ tilor medicini¸ sti le-a¸ s spune: Aborda¸ ti studiile cu hot˘ arârea de a face binele s ¸i de a p˘ astra principiile cre¸ stine. Fugi¸ ti de ˘ rea. P˘ ispit˘ as ¸i evita¸ ti orice influen¸ ta astra¸ ti-v˘ a integritatea spiritual˘ a s ¸i o con¸ stiincioas˘ a considera¸ tie pentru adev˘ ar s ¸i neprih˘ anire. Fi¸ ti credincio¸ si s ¸i-n responsabilit˘ a¸ tile mai mici s ¸i dovedi¸ ti-v˘ a ra¸ tionali, ˘ de Dumnezeu s cu inima tare, loiali fa¸ ta ¸i cinsti¸ ti cu semenii. Oportunit˘ a¸ tile v˘ a a¸ steapt˘ a. Dac˘ a sunte¸ ti studio¸ si s ¸i one¸ sti, ve¸ ti putea ob¸ tine o educa¸ tie de cea mai înalt˘ a valoare. Folosi¸ ti la maximum privilegiile. Nu v˘ a mul¸ tumi¸ ti cu realiz˘ ari de duzin˘ a. C˘ auta¸ ti s˘ a v˘ a preg˘ ati¸ ti pentru pozi¸ tii de încredere în lucrarea Domnului pe p˘ amânt. Uni¸ ti cu Dumnezeul în¸ telepciunii s ¸i al puterii, ve¸ ti putea fi puternici din punct de vedere intelectual s ¸i din ce în ce mai buni c⸠stig˘ atori ˘, de suflete. Pute¸ ti deveni b˘ arba¸ ti s ¸i femei de încredere s ¸i influen¸ ta [475] dac˘ a, prin puterea voin¸ tei, aliat˘ a cu puterea divin˘ a, v˘ a angaja¸ ti cu seriozitate în lucrarea de asigurare a unei preg˘ atiri corespunz˘ atoare. Exersa¸ ti-v˘ a puterile min¸ tii s ¸i nu neglija¸ ti exerci¸ tiul fizic. Comoditatea intelectual˘ a s˘ a nu v˘ a închid˘ a calea spre o mai mare cunoa¸ stere. Înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a s˘ a ra¸ tiona¸ ti, pentru ca mintea s˘ a se dezvolte s ¸i s˘ a se înt˘ areasc˘ a. Niciodat˘ a s˘ a nu considera¸ ti c˘ a a¸ ti înv˘ a¸ tat destul s ¸i c˘ a pute¸ ti s˘ a sl˘ abi¸ ti efortul. Dezvoltarea min¸ tii este m˘ asura capacit˘ a¸ tii omului. ˘ . În fiecare zi, trebuie Educa¸ tia voastr˘ a trebuie s˘ a continue toat˘ a via¸ ta s˘ a înv˘ a¸ ta¸ ti s ¸i s˘ a pune¸ ti în practic˘ as ¸tiin¸ ta dobândit˘ a. Pentru a deveni b˘ arba¸ ti s ¸i femei de n˘ adejde, trebuie s˘ a existe o dezvoltare a facult˘ a¸ tilor, un exerci¸ tiu al oric˘ arei capacit˘ a¸ ti, chiar s ¸i-n lucrurile m˘ arunte; apoi, va fi dobândit˘ a o putere mai mare pentru 366

Studentul medicinist

367

a purta r˘ aspunderi mai mari. Responsabilitatea individual˘ a este de baz˘ a. În punerea în practic˘ a a ceea ce înv˘ a¸ ta¸ ti în s ¸coal˘ a, nu evita¸ ti asumarea r˘ aspunderii, dac˘ a sunt riscuri, dac˘ a e ceva nou de întreprins. Nu l˘ asa¸ ti ca al¸ tii s˘ a v˘ a¸ tin˘ a loc de creier. Trebuie s˘ a v˘ a antrena¸ ti puterile pentru a fi tari s ¸i puternici; atunci talan¸ tii încredin¸ ta¸ ti vor spori constant s ¸i o tenacitate de nezdruncinat va fi manifestat˘ a în achitarea r˘ aspunderilor personale. Dumnezeu vrea s˘ a v˘ a îmbog˘ a¸ ti¸ ti zilnic, pu¸ tin câte pu¸ tin, bagajele de cuno¸ stin¸ te, procedând ca s ¸i cum clipele ar fi m˘ arg˘ aritare pe care s˘ a le aduna¸ ti atent s ¸i s˘ a le p˘ astra¸ ti cu grij˘ a. Ve¸ ti dobândi astfel o elasticitate a gândirii s ¸i o putere a intelectului. Dumnezeu nu-i va cere omului o socoteal˘ a mai strict˘ a pentru nimic altceva decât pentru felul în care s ¸i-a folosit timpul. Au fost [476] orele risipite sau folosite necump˘ atat? Dumnezeu nu ne-a pus la dispozi¸ tie darul vie¸ tii pentru a-l dedica satisfacerii eului. Lucrarea noastr˘ a este prea solemn˘ a, iar timpul în care s˘ a-I slujim lui Dumnezeu s ¸i semenilor no¸ stri, prea scump pentru a-l consuma, c˘ autându-ne faima. O, dac˘ a ar putea oamenii s˘ a se opreasc˘ a din goana aspira¸ tiilor spre ceea ce Dumnezeu a pus limite, ce slujire diferit˘ a ar primi Domnul! Sunt mul¸ ti atât de gr˘ abi¸ ti s˘ a devin˘ a „cineva“, încât sar peste unele ˘ necesar˘ trepte ale sc˘ arii s ¸i pierd astfel mult˘ a experien¸ ta a pentru a deveni lucr˘ atori inteligen¸ ti. În zelul lor, cunoa¸ sterea multor lucruri ˘s le pare neesen¸ tial˘ a pentru ei. Ei umbl˘ a la suprafa¸ ta ¸i nu p˘ atrund în mina de adev˘ ar, pentru ca, printr-un proces încet s ¸i trudnic, s˘ a ob¸ tin˘ a ˘ care-i va face s˘ o experien¸ ta a fie de un deosebit ajutor altora. Vrem ca studen¸ tii no¸ stri medicini¸ sti s˘ a fie dintre cei mai silitori s ¸i s˘ a simt˘ a c˘ a datoria lor e s˘ a sporeasc˘ a fiecare talant împrumutat, pentru ca, în final, s˘ a-¸ si dubleze capitalul încredin¸ tat. Lumina pe care Dumnezeu a dat-o în domeniul medical misionar nu va face ca poporul S˘ au s˘ a fie privit ca fiind inferior în cunoa¸ sterea s ¸tiin¸ tei medicale, ci îl va face s˘ a stea al˘ aturi de cele mai înalte autorit˘ a¸ ti în materie. Ei vor fi în¸ telep¸ ti s ¸i inteligen¸ ti datorit˘ a faptului c˘ a Dumnezeu este cu ei. În puterea Celui ce este Izvorul întregii în¸ telepciuni s ¸i al harului, defectele s ¸i ignoran¸ ta pot fi biruite. Fiecare student medicinist trebuie s˘ a vizeze atingerea unui standard înalt. Sub îndrumarea celor mai buni profesori, cursul nostru de ˘ c˘ formare a medicilor trebuie s˘ a tind˘ a în permanen¸ ta atre perfec¸ tiune.

368

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

[477] To¸ ti cei implica¸ ti în lucrarea medical-misionar˘ a trebuie s˘ a înve¸ te în ˘ . Nimeni s˘ permanen¸ ta a nu ajung˘ a s˘ a spun˘ a: „Nu pot face asta“, ci s˘ a spun˘ a: „Dumnezeu îmi cere s˘ a fiu des˘ avâr¸ sit. El a¸ steapt˘ a de la mine s˘ a m˘ a feresc de mediocritate s ¸i s˘ a urm˘ aresc ceea ce este de cea mai bun˘ a calitate.“ O singur˘ a putere reu¸ se¸ ste s˘ a-i fac˘ a pe studen¸ tii medicini¸ sti ceea ce trebuie s˘ a ajung˘ as ¸i s˘ a-i men¸ tin˘ a pe pozi¸ tie — harul lui Dumnezeu ˘ salvatoare asupra vie¸ s ¸i puterea adev˘ arului, exercitând o influen¸ ta tii s ¸i a caracterului. Ace¸ sti studen¸ ti, care vor s˘ a slujeasc˘ a umanitatea ˘ , nu vor c˘ aflat˘ a în suferin¸ ta auta titluri. Stiin¸ ¸ ta lor va fi dobândit˘ a în recunoa¸ sterea zilnic˘ a a faptului c˘ a teama de Dumnezeu este începutul în¸ telepciunii. Tot ceea ce fortific˘ a mintea va fi cultivat cu toat˘ a puterea lor, în vreme ce, concomitent, ei Îl vor c˘ auta pe Dumnezeu pentru în¸ telepciune. C˘ aci dac˘ a nu sunt c˘ al˘ auzi¸ ti de în¸ telepciunea de sus, ei ajung o prad˘ a u¸ soar˘ a pentru puterea am˘ agitoare a lui Satana, devenind mari în propriii lor ochi, mândri s ¸i mul¸ tumi¸ ti de sine. Medicii tem˘ atori de Dumnezeu vorbesc moderat despre activi˘ pu¸ tatea lor, dar cei novici, cu experien¸ ta tin˘ a în lucrul cu trupul s ¸i sufletul oamenilor, vor vorbi adesea cu l˘ aud˘ aro¸ senie despre cuno¸ stin¸ tele s ¸i realiz˘ arile lor. Ace¸ stia au nevoie de o mai bun˘ a în¸ telegere a sinelui. Atunci ei vor deveni mai inteligen¸ ti în ceea ce prive¸ ste datoriile lor s ¸i vor realiza c˘ a, în orice departament ar avea de lucru, ˘ , un duh silitor s trebuie s˘ a aib˘ a o minte plin˘ a de bun˘ avoin¸ ta ¸i un zel din inim˘ a, neegoist, în încercarea de a face bine altora. Ei nu [478] vor c˘ auta s˘ a vad˘ a cum s˘ a-¸ si p˘ astreze cel mai bine faima, ci, prin ˘s ˘ chibzuin¸ ta ¸i solicitudinea lor, vor c⸠stiga reputa¸ tie pentru iscusin¸ ta s ¸i, prin lucrarea lor plin˘ a de compasiune, vor c⸠stiga inimile celor pe care-i slujesc. Dintre tinerii no¸ stri care intr˘ a la colegii medicale din lume, pu¸ tini sunt cei care le absolv˘ a cura¸ ti s ¸i nep˘ ata¸ ti. Lucrurile materiale eclipseaz˘ a ceea ce este ceresc s ¸i ve¸ snic. La mul¸ ti, credin¸ ta s ¸i principiile sunt amestecate cu practicile s ¸i obiceiurile lume¸ sti, iar religia curat˘ a este rar˘ a. Dar privilegiul oric˘ arui student este s˘ a intre la colegiu cu aceea¸ si hot˘ arâre de a p˘ astra principiile, pe care a avut-o Daniel la curtea Babilonului, s ¸i, prin felul lui de a fi, el trebuie s˘ a-¸ si p˘ astreze integritatea. Puterea s ¸i harul lui Dumnezeu sunt asigurate cu un sacrificiu infinit, pentru ca omul s˘ a poat˘ a birui ispitele lui Satana s ¸i s˘ a r˘ amân˘ a curat. Via¸ ta, vorbirea s ¸i purtarea constituie argumentul

Studentul medicinist

369

nostru cel mai puternic s ¸i cel mai solemn pentru cei care nu sunt cre¸ stini s ¸i pentru sceptici. Via¸ ta s ¸i caracterul nostru trebuie s˘ a fie un argument forte în favoarea cre¸ stinismului, pentru c˘ a atunci oamenii vor fi nevoi¸ ti s˘ a observe c˘ a umbl˘ am cu Isus s ¸i c˘ a am înv˘ a¸ tat de la El. Studen¸ tii medicini¸ sti s˘ a nu fie am˘ agi¸ ti de vicle¸ sugurile lui Satana sau de vreunul dintre pretextele lui perfide. Fi¸ ti fermi în principii. Întreba¸ ti-v˘ a la orice pas: „Domnul ce zice?“ Spune¸ ti-v˘ a cu fermitate: [479] „Voi urma lumina. Voi respecta s ¸i onora Maiestatea adev˘ arului!“ Îndeosebi cei care studiaz˘ a medicina în s ¸colile lumii trebuie s˘ a se p˘ azeasc˘ a de contaminarea r˘ aului de care sunt permanent înconjura¸ ti. Când profesorii lor sunt ni¸ ste în¸ telep¸ ti ai lumii, iar colegii sunt necredincio¸ si, f˘ ar˘ a nici o idee despre Dumnezeu, chiar s ¸i cre¸ stinii ˘ sunt în pericolul de a fi influen¸ cu experien¸ ta ta¸ ti de aceste asocieri nereligioase. Totu¸ si, unii au trecut pe aici, r˘ amânând credincio¸ si principiilor. Ei nu au mers la cursuri în Sabat s ¸i au demonstrat c˘ a oamenii se pot califica pentru sarcina de a fi medic f˘ ar˘ a a dezam˘ agi a¸ stept˘ arile celor care i-au încurajat s˘ a-¸ si fac˘ a o educa¸ tie. Din cauza acestor ispite deosebite, pe care tinerii no¸ stri le au de întâmpinat în s ¸colile medicale ale lumii, trebuie asigurat˘ a preg˘ atirea s ¸i specializarea medical˘ a în unele s ¸coli ale noastre, cu profesori cre¸ stini. Scolile ¸ noastre mai mari, din diferitele uniuni de conferin¸ te, trebuie astfel plasate, încât s˘ a poat˘ a preg˘ ati orice tân˘ ar pentru a întruni condi¸ tiile de admitere specifice fiec˘ arui stat în ceea ce prive¸ ste studierea medicinii. Trebuie s˘ a avem cei mai buni profesori, pentru ca s ¸colile noastre s˘ a poat˘ a corespunde standardului. Tinerii s ¸i cei pu¸ tin mai mari ca ei, care simt c˘ a datoria lor e s˘ a se preg˘ ateasc˘ a pentru lucrarea care cere trecerea anumitor teste legale, trebuie s˘ a poat˘ a s˘ a-¸ si asigure, în s ¸colile noastre din cadrul uniunilor, tot ceea ce este esen¸ tial pentru intrarea la un colegiu de medicin˘ a. Rug˘ aciunea va face minuni pentru aceia care se roag˘ as ¸i ve˘ . [480] gheaz˘ a. Dumnezeu ne dore¸ ste pe to¸ ti a¸ stept˘ atori plini de speran¸ ta Ce a promis, El va împlini s ¸i, în m˘ asura în care exist˘ a cerin¸ te ca viitorii studen¸ ti medicini¸ sti s˘ a urmeze un anumit curs preg˘ atitor, colegiile noastre trebuie s˘ a se îngrijeasc˘ as ¸i s˘ a le asigure preg˘ atirea literar˘ as ¸i s ¸tiin¸ tific˘ a necesar˘ a. Si ¸ nu numai c˘ as ¸colile noastre mai mari trebuie s˘ a asigure aceast˘ a instruire preg˘ atitoare pentru cei care inten¸ tioneaz˘ a s˘ a urmeze studii medicale, dar trebuie, de asemenea, s˘ a facem tot ceea ce este esen¸ tial

370

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

pentru perfec¸ tionarea cursurilor oferite de Colegiul nostru de evangheli¸ sti medicali de la Loma Linda. A¸ sa cum s-a ar˘ atat la vremea când a fost fondat˘ a aceast˘ as ¸coal˘ a, trebuie s˘ a ne asigur˘ am ceea ce este necesar pentru a ne preg˘ ati tinerii care vor s˘ a devin˘ a medici, ˘ examenelor de atestare. Ei trebuie înv˘ pentru ca ei s˘ a fac˘ a fa¸ ta a¸ ta¸ ti s˘ a-i trateze cu în¸ telegere pe bolnavi, pentru ca nimeni s˘ a nu-¸ si poat˘ a imagina c˘ a, în s ¸colile noastre, nu asigur˘ am instruirea necesar˘ a pentru buna calificare a tinerilor s ¸i tinerelor, pentru a face lucrarea ˘, de medic. Absolven¸ tii trebuie s˘ a avanseze continuu în cuno¸ stin¸ ta întrucât practica des˘ avâr¸ se¸ ste. Scoala ¸ medical˘ a de la Loma Linda trebuie s˘ a fie de cea mai înalt˘ a clas˘ a, deoarece aceia care sunt în ea au privilegiul de a fi în leg˘ atur˘ a direct˘ a cu cei mai în¸ telep¸ ti dintre to¸ tii medicii, de la care se pot primi înalte cuno¸ stin¸ te. Iar pentru preg˘ atirea deosebit˘ a a acelora dintre tinerii no¸ stri, care sunt clar convin¸ si c˘ a este datoria lor s˘ a ob¸ tin˘ ao [481] educa¸ tie medical˘ a, care s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a s˘ a treac˘ a examenele cerute de lege, pentru to¸ ti cei ce practic˘ a medicina, trebuie s˘ a asigur˘ am tot ceea ce este necesar, pentru ca ei s˘ a nu fie nevoi¸ ti s˘ a mearg˘ a la s ¸coli de medicin˘ a, conduse de oameni care nu sunt de credin¸ ta ˘ care vr˘ noastr˘ a. Astfel, vom închide o u¸ sa ajma¸ sului i-ar fi pl˘ acut s˘ a-i fie deschis˘ a, iar tinerii s ¸i tinerele noastre, ale c˘ aror interese spirituale Domnul dore¸ ste ca noi s˘ a le ap˘ ar˘ am, nu vor fi nevoi¸ ti s˘ a ia contact cu necredincio¸ sii pentru a dobândi o bun˘ a preg˘ atire în medicin˘ a. Profesorii colegiului nostru medical trebuie s˘ a-i încurajeze pe ˘. studen¸ ti s˘ a dobândeasc˘ a toat˘ a cuno¸ stin¸ ta posibil˘ a, în orice privin¸ ta Dac˘ a observ˘ a c˘ a unii studen¸ ti sunt deficitari la capitolul interes sau în a în¸ telege r˘ aspunderile ce le revin, ei trebuie s˘ a le prezinte situa¸ tia în mod deschis, dându-le ocazia s˘ a se îndrepte s ¸i s˘ a ating˘ a un standard mai înalt. Profesorii nu trebuie s˘ a se descurajeze, dac˘ a unii studen¸ ti sunt înce¸ ti la înv˘ a¸ tat. Nici studen¸ tii nu trebuie s˘ a se descurajeze dac˘ a au gre¸ sit cumva. Când gre¸ selile s ¸i defectele sunt ar˘ atate cu blânde¸ te, studen¸ tii, la rândul lor, se vor sim¸ ti recunosc˘ atori pentru tot ce sunt înv˘ a¸ ta¸ ti. Nu trebuie încurajat spiritul seme¸ t al studen¸ tilor. To¸ ti trebuie s˘ a fie dispu¸ si s˘ a înve¸ te, iar profesorii trebuie s˘ a fie dispu¸ si s˘ a-i instruiasc˘ a, înv˘ a¸ tându-i s˘ a fie încrez˘ atori în ei în¸ si¸ si, competen¸ ti, aten¸ ti s ¸i muncitori. Înv˘ a¸ tând de la profesori în¸ telep¸ ti s ¸i unindu-se cu

Studentul medicinist

371

ei în purtarea responsabilit˘ a¸ tilor, studen¸ tii îi pot ajuta pe ace¸ stia s˘ a urce pân˘ a la treapta cea mai înalt˘ a a sc˘ arii. Studen¸ tii trebuie s˘ a fie dispu¸ si s˘ a lucreze sub îndrumarea celor [482] ˘ , s˘ cu experien¸ ta a dea curs sugestiilor acestora, s˘ a le urmeze sfatul s ¸i s˘ a mearg˘ a oricât de departe în ceea ce prive¸ ste gândirea, preg˘ atirea s ¸i ini¸ tiativa inteligent˘ a, dar niciodat˘ a ei nu trebuie s˘ a calce vreo regul˘ a sau s˘ a desconsidere vreun principiu al s ¸colii. Este destul de u¸ sor s˘ a cazi. Nesocotirea regulilor este natural˘ a inimii înclinate spre egoism s ¸i satisfac¸ tii u¸ soare. Este mult mai u¸ sor s˘ a d˘ arâmi decât s˘ a construie¸ sti. Un student cu idei rele poate face mai mult pentru coborârea standardului decât ar putea face zece b˘ arba¸ ti în tot efortul lor de a-i contracara influen¸ ta degradant˘ a. E¸ secul sau succesul se vor citi în atitudinea studen¸ tilor. Dac˘ a ei sunt gata s˘ a conteste regulile, regulamentele s ¸i ordinea, dac˘ a sunt îng˘ aduitori cu sine s ¸i, prin exemplul lor, încurajeaz˘ a un spirit de r˘ azvr˘ atire, nu-i primi¸ ti. E mai bine ca institu¸ tia s˘ a-¸ si închid˘ a por¸ tile, decât s˘ a îng˘ adui¸ ti ca acest spirit s˘ a-i contamineze pe studen¸ ti s ¸i s˘ a desfiin¸ ta¸ ti barierele care au costat gândire, efort s ¸i rug˘ aciune, când au fost stabilite. Pentru preg˘ atirea de lucr˘ atori care s˘ a poarte de grij˘ a bolnavilor, în mintea studentului nostru s˘ a fie imprimat gândul c˘ a¸ tinta cea mai înalt˘ a trebuie s˘ a fie întotdeauna urm˘ arirea bun˘ ast˘ arii spirituale a celor pe care îi va îngriji. El trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a repete f˘ ag˘ aduin¸ tele Cuvântului lui Dumnezeu s ¸i s˘ a se roage st˘ aruitor, zilnic, în preg˘ atirea pentru slujire. Ajuta¸ ti-l s˘ a-¸ si dea seama c˘ a întotdeauna el trebuie ˘ de s˘ a p˘ astreze influen¸ ta sfin¸ titoare a Marelui Misionar Medical fa¸ ta ˘ li se poate imprima gândul c˘ pacien¸ tii s˘ ai. Dac˘ a celor în suferin¸ ta a Hristos este Mântuitorul lor, plin de compasiune, ei vor primi odihna [483] min¸ tii, care este esen¸ tiale pentru a rec˘ ap˘ ata s˘ an˘ atatea. Importan¸ ta studierii Bibliei Dac˘ a studen¸ tii medicini¸ sti vor studia cu asiduitate Cuvântul lui Dumnezeu, vor fi mult mai preg˘ ati¸ ti s˘ a în¸ teleag˘ as ¸i celelalte cursuri, deoarece întotdeauna, dintr-un studiu serios al Scripturii, rezult˘ a iluminare. Nimic altceva nu va ajuta la formarea unei memorii bune, ca studierea Scripturilor. Lucr˘ atorii no¸ stri misionari trebuie s˘ a în¸ teleag˘ a c˘ a, cu cât Îl cunosc mai bine pe Dumnezeu s ¸i pe Hristos,

372

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸i cu cât devin mai familiariza¸ ti cu Biblia, cu atât mai bine vor fi preg˘ ati¸ ti pentru a-¸ si îndeplini misiunea. Sarcina cursurilor de Biblie trebuie dat˘ a unor profesori credincio¸ si, care se vor str˘ adui s˘ a-i fac˘ a pe studen¸ ti s˘ a le în¸ teleag˘ a lec¸ tiile, nu explicându-le totul, ci cerându-le s˘ a explice ei, clar, fiecare pasaj pe care-l citesc. Ace¸ sti profesori trebuie s˘ a¸ tin˘ a minte c˘ a se realizeaz˘ a pu¸ tin prin studiul superficial al Cuvântului. Pentru o în¸ telegere a acestui Cuvânt, este nevoie de o cercetare atent˘ as ¸i de un studiu constant. Hristos, Marele Misionar Medical, a venit pe aceast˘ a lume cu un sacrificiu imens, ca s˘ a-i înve¸ te pe oameni lec¸ tii prin care s˘ a-L ˘ perfect˘ cunoasc˘ a a¸ sa cum trebuie pe Dumnezeu. El a tr˘ ait o via¸ ta a, ˘. l˘ asând un exemplu pe care to¸ ti trebuie s˘ a-l urmeze, în siguran¸ ta Studen¸ tii no¸ stri medicini¸ sti s˘ a studieze lec¸ tiile pe care li le-a dat Hristos. Este esen¸ tial ca ei s˘ a aib˘ a o în¸ telegere clar˘ a a acestor lec¸ tii. Ar fi o mare gre¸ seal˘ a ca ei s˘ a neglijeze studiul Cuvântului lui [484] Dumnezeu pentru studierea teoriilor r˘ at˘ acitoare, care distrag mintea de la spusele lui Hristos spre falsurile de factur˘ a uman˘ a. Dumnezeu dore¸ ste ca to¸ ti cei ce vor s˘ a fie misionari medicali ai Evangheliei ˘ tor. Aceasta trebuie ei s˘ a înve¸ te con¸ stiincios lec¸ tiile Marelui Înv˘ a¸ ta s˘ a fac˘ a, dac˘ a doresc s˘ a afle odihn˘ as ¸i pace. Înv˘ a¸ tând de la Hristos, inimile lor se vor umple de pacea pe care numai El o poate da. Face¸ ti din Biblie sf˘ atuitorul vostru. Cuno¸ stin¸ ta voastr˘ a cu acest sf˘ atuitor se va dezvolta rapid, dac˘ a v˘ a ve¸ ti p˘ astra mintea liber˘ a de lucrurile nefolositoare ale lumii. Cu cât studia¸ ti mai mult Biblia, cu atât mai profund˘ a v˘ a va fi cunoa¸ sterea de Dumnezeu. Adev˘ arurile Cuvântului S˘ au vor fi scrise în sufletul vostru, imprimând urme de ne¸ sters. Aceste lucruri mi-au fost ar˘ atate de Dumnezeu de-a lungul multor ani. În s ¸colile noastre de preg˘ atire medical-misionar˘ a, avem nevoie de oameni cu o profund˘ a cunoa¸ stere a Scripturilor, oameni care pot preda altora, simplu s ¸i clar, aceste lucruri, exact a¸ sa cum Hristos i-a înv˘ a¸ tat pe ucenicii S˘ ai ceea ce El considera a fi cel mai important. Iar cuno¸ stin¸ ta necesar˘ a va fi dat˘ a tuturor celor care vin la Hristos, ˘ turile Lui, f˘ primind s ¸i aplicând înv˘ a¸ ta acând Cuvântul S˘ au o parte ˘ pe cercet˘ a vie¸ tii lor. Duhul Sfânt îl înva¸ ta atorul Scripturilor s˘ a judece totul dup˘ a standardul neprih˘ anirii, al adev˘ arului s ¸i al drept˘ a¸ tii.

Studentul medicinist

373

Revela¸ tia divin˘ a îi asigur˘ a acestuia cunoa¸ sterea a ceea ce este necesar. Aceia care se înscriu sub instruirea Marelui Misionar Medical, pentru a fi împreun˘ a lucr˘ atori cu El, vor avea o cunoa¸ stere pe care [485] ˘ tradi¸ lumea, cu întreaga ei s ¸tiin¸ ta tional˘ a, nu o poate oferi.

Capitolul 68 — Cre¸ stere spiritual˘ a
Fiec˘ arui student care urm˘ are¸ ste o educa¸ tie în medicin˘ a, îi spun: Prive¸ ste dincolo de prezent. Las˘ a lucrurile trec˘ atoare ale acestei vie¸ ti, aspira¸ tiile s ¸i satisfac¸ tiile egoiste. Pentru ce urm˘ are¸ sti o educa¸ tie? Nu pentru a u¸ sura suferin¸ ta umanit˘ a¸ tii? Atunci când capacitatea min¸ tii este extins˘ a prin adev˘ arata cunoa¸ stere, inima va fi înc˘ alzit˘ a ˘ de Dumnezeu. Sufletul se de bun˘ atate, compasiune s ¸i dragoste fa¸ ta ˘ sincer˘ umple cu o dorin¸ ta a de a ar˘ ata celorlal¸ ti cum se poate coopera cu Marele Maestru Slujitor. Face¸ ti mult pentru voi în¸ siv˘ a atunci când împ˘ art˘ as ¸i¸ ti cuno¸ stin¸ ta pe care a¸ ti primit-o. Astfel, ve¸ ti ob¸ tine s ¸i mai ˘ , iar priceperea voastr˘ mult˘ a cuno¸ stin¸ ta a de a lucra pentru Dumnezeu va spori. Se g˘ asesc s ¸i dintre aceia care v˘ a vor spune c˘ a, pentru a avea succes în profesie, trebuie s˘ a fii diplomat s ¸i, uneori, s˘ a te aba¸ ti de la stricta corectitudine. Aceste ispite î¸ si g˘ asesc u¸ sor loc în inima ˘ omului. Nu v˘ a l˘ asa¸ ti în¸ sela¸ ti. Nu v˘ a r˘ asf˘ a¸ ta¸ ti eul. Nu deschide¸ ti o u¸ sa prin care s˘ a poat˘ a intra vr˘ ajma¸ sul pentru a v˘ a lua în st˘ apânire sufletul. Este periculoas˘ a prima abatere, oricât de mic˘ a ar fi. Fi¸ ti corec¸ ti cu voi în¸ siv˘ a. P˘ astra¸ ti-v˘ a demnitatea, în temere de Dumnezeu. Este mare nevoie ca orice lucr˘ ator medical s˘ a se sprijine pe bra¸ tul Puterii Infinite. ˘ , la complica¸ [486] Principiul „diploma¸ tiei“ duce, cu siguran¸ ta tii. Acela care prive¸ ste favoarea oamenilor mai important˘ a decât favoarea lui Dumnezeu va ceda ispitei de a sacrifica principiile pentru un c⸠stig lumesc sau reputa¸ tie. Astfel, este sacrificat˘ a în mod constant ˘ de Dumnezeu. Adev˘ fidelitatea fa¸ ta arul, adev˘ arul lui Dumnezeu, ˘ de puterea din cer, altfel, trebuie p˘ astrat în suflet s ¸i în dependen¸ ta puterea lui Satana vi-l va face str˘ ain. Niciodat˘ a s˘ a nu v˘ a gândi¸ ti ˘ Îl c˘ a un medic onest s ¸i corect nu poate reu¸ si. Asemenea credin¸ ta dezonoreaz˘ a pe Dumnezeul adev˘ arului s ¸i al drept˘ a¸ tii. Medicul cinstit poate s˘ a reu¸ seasc˘ a, pentru c˘ a Îl are pe Dumnezeu s ¸i cerul de partea sa. Trebuie s˘ a fie în mod hot˘ arât respins˘ a orice mit˘ a. P˘ astra¸ ti-v˘ a 374

Cre¸ stere spiritual˘ a

375

integri în puterea harului lui Hristos s ¸i El θ si va împlini Cuvântul cu voi. Oricât de tân˘ ar, studentul medicinist are acces la Dumnezeul lui Daniel. Prin harul s ¸i puterea lui Dumnezeu, el poate deveni la fel de eficient în chemarea Lui, cum a fost Daniel în înalta-i pozi¸ tie la curtea Babilonului. Dar este o gre¸ seal˘ a a face din preg˘ atirea în s ¸tiin¸ te lucrul cel mai important, în timp ce principiile cre¸ stine, care stau chiar la baza succesului activit˘ a¸ tii, sunt neglijate. Mul¸ ti care dispre¸ tuiesc gândul c˘ a au nevoie s˘ a se bazeze pe Hristos, pentru în¸ telepciune în lucrarea lor, sunt ridica¸ ti în sl˘ avi, ca oameni iscusi¸ ti în profesia lor. Dar, dac˘ a ace¸ sti oameni, care se încred în cuno¸ stin¸ ta lor, ar fi ilumina¸ ti de lumina din cer, cât de departe ar putea ei ajunge! Cât de mari le-ar fi puterile! Si ¸ cu cât˘ a încredere ar putea aborda cazurile dificile! Omul care este în strâns˘ a leg˘ atur˘ a cu Marele Medic are la dispozi¸ tie puterile cerului s ¸i ale p˘ amântului s ¸i poate lucra cu o în¸ telepciune s ¸i o precizie pe care cel f˘ ar˘ a Dumnezeu nu le poate [487] avea. Ca s ¸i Enoh, medicul trebuie s˘ a fie un om care umbl˘ a cu Dumnezeu. Aceasta va fi pentru el o protec¸ tie împotriva tuturor ideilor am˘ agitoare, periculoase, care îi fac pe at⸠tia s˘ a fie necredincio¸ si s ¸i ˘s sceptici. Adev˘ arul lui Dumnezeu, practicat în via¸ ta ¸i îndrum˘ ator continuu spre tot ceea ce este în interesul altora, va baricada sufletul cu principii cere¸ sti. Domnul nu va fi nep˘ as˘ ator la luptele noastre pentru adev˘ ar. Când punem orice cuvânt ie¸ sit din gura lui Dumnezeu mai presus de diploma¸ tia lumeasc˘ a, mai presus de aser¸ tiunile r˘ at˘ acitoare ale oamenilor, vom fi c˘ al˘ auzi¸ ti în orice cale bun˘ as ¸i sfânt˘ a. În acceptarea adev˘ arului prin angajamentul botezului, medicul cre¸ stin s-a legat s˘ a fie reprezentantul lui Hristos, Marele Medic. Dar, dac˘ a nu vegheaz˘ a cu stricte¸ te asupra sa, dac˘ a las˘ a ca barierele împotriva p˘ acatului s˘ a fie desf˘ acute, Satana îl va cople¸ si cu ispite în¸ sel˘ atoare. Atunci, în caracterul lui, va fi ceva urât, care va influen¸ ta negativ s ¸i alte min¸ ti. Paralizia moral˘ a a p˘ acatului nu va distruge doar sufletul ce se îndep˘ arteaz˘ a de la principiile stricte, ci va avea puterea de a reproduce s ¸i în al¸ tii acela¸ si r˘ au. Nu este sigur s˘ a fim cre¸ stini de ocazie. Trebuie s˘ a fim asemeni ˘ pentru lui Hristos, tot timpul. Atunci, prin har, suntem în siguran¸ ta prezent s ¸i pentru ve¸ snicie. Cunoa¸ sterea practic˘ a a puterii s ¸i harului primite în vreme de încercare este mai valoroas˘ a decât aurul sau

376

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

argintul. Ea confirm˘ a credin¸ ta celui în cauz˘ a. Asigurarea c˘ a Isus este pentru el un ajutor întotdeauna prezent îi d˘ a un curaj care-l face în stare s˘ a-L cread˘ a pe Dumnezeu pe cuvânt s ¸i s˘ a aib˘ a încredere [488] neclintit˘ a în El, chiar în cele mai dificile împrejur˘ ari. ˘ împotriva c˘ Singura noastr˘ a siguran¸ ta aderii în p˘ acat este men¸ tinerea sub influen¸ ta modelatoare al Duhului Sfânt s ¸i, în acela¸ si timp, angajarea activ˘ a în cauza adev˘ arului s ¸i a neprih˘ anirii, împlinind orice sarcin˘ a dat˘ a de Dumnezeu, dar neluând asupra noastr˘ a ceea ce Dumnezeu nu ne-a dat de f˘ acut. Medicii s ¸i studen¸ tii medicini¸ sti trebuie s˘ a stea tari sub stindardul soliei îngerului al treilea, luptând lupta cea ˘s bun˘ a a credin¸ tei, cu perseveren¸ ta ¸i bizuindu-se nu pe propria lor în¸ telepciune, ci pe în¸ telepciunea lui Dumnezeu, punându-¸ si armura cerului, Cuvântul lui Dumnezeu, s ¸i neuitând nicidecum c˘ a au un Conduc˘ ator care n-a fost s ¸i nici nu va fi vreodat˘ a înfrânt de p˘ acat. Oric˘ arui student medicinist, care vrea s˘ a fie o onoare pentru cauza lui Dumnezeu în timpul scenelor finale ale istorie acestui p˘ amânt, îi spun: Prive¸ ste la Hristos, Trimisul lui Dumnezeu, care, ˘ curat˘ în aceast˘ a lume s ¸i în natur˘ a uman˘ a, a tr˘ ait o via¸ ta a, nobil˘ a, ˘. perfect˘ a, l˘ asând un exemplu pe care to¸ ti îl pot urma în siguran¸ ta Domnul θ si întinde mâna pentru a salva. R˘ aspunde la invita¸ tia Lui: „dac˘ a vor c˘ auta ocrotirea Mea, vor face pace cu Mine, da, vor face pace cu Mine“ (Isaia 27, 5). Cu cât˘ a ner˘ abdare va prinde Mântuitorul mâna tremur˘ atoare în mâna Sa, p˘ astrând-o într-o strângere cald˘ as ¸i sigur˘ a, pân˘ a ce picioarele vor atinge un teren mai prielnic!.... Ai încredere în Cel care î¸ ti în¸ telege sl˘ abiciunea. s ¸ine-te strâns de partea lui Hristos, c˘ aci vr˘ ajma¸ sul este gata s˘ a r˘ apeasc˘ a pe oricine se dep˘ arteaz˘ a de locul p˘ azit.... Tinerii sunt cei pe care Domnul îi vrea mâna Sa de ajutor. Samuel era doar un copil când Dumnezeu l-a folosit într-o lucrare bun˘ as ¸i [489] plin˘ a de har.... Adun˘ a-¸ ti în suflet lumina Cuvântului lui Dumnezeu. Nu uita c˘ a, zi de zi, lucrezi la zidirea caracterului pentru prezent s ¸i pentru ˘ tura Bibliei cu privire la zidirea caracterului este ve¸ snicie. Înv˘ a¸ ta clar˘ a: „Si ¸ orice face¸ ti, cu cuvântul sau cu fapta, s˘ a face¸ ti în Numele lui Isus s ¸i mul¸ tumi¸ ti prin El, lui Dumnezeu Tat˘ al“ (Coloseni 3, 17). A¸ seaz˘ a-te sub controlul S˘ au s ¸i apoi cere-I puterea protectoare. El Si-a ¸ dat via¸ ta pentru tine. Nu-L mâhni. Controleaz˘ a-te în tot ceea ce

Cre¸ stere spiritual˘ a

377

spui s ¸i faci. Hristos vrea s˘ a fii pentru ceilal¸ ti tineri reprezentantul S˘ au, misionarul medical al Evangheliei, delegat de El. ˘ printre Nu uita c˘ a, în via¸ ta ta, religia nu este doar o influen¸ ta ˘ care s˘ al¸ tii; ea trebuie s˘ a fie o influen¸ ta a-i domine pe to¸ ti ceilal¸ ti. Fii perfect cump˘ atat. Rezist˘ a oric˘ arei ispite. Nu face nici o concesie vicleanului vr˘ ajma¸ s. Nu asculta sugestiile pe care el le pune în gura ˘ de c⸠b˘ arba¸ tilor s ¸i femeilor. Ai o biruin¸ ta stigat. Trebuie s˘ a ob¸ tii noble¸ tea caracterului. Isus te iube¸ ste.... Inima Sa infinit de iubitoare tânje¸ ste dup˘ a ˘ toare a Duhului lui tine.... Po¸ ti fi biruitor în s ¸i prin influen¸ ta în˘ al¸ ta Dumnezeu. Prinde mâna lui Hristos s ¸i nu-L l˘ asa s˘ a plece. Po¸ ti fi o mare binecuvântare pentru al¸ tii, dac˘ a te predai f˘ ar˘ a rezerve în slujba Domnului. Vei primi putere de sus, dac˘ a vei lua pozi¸ tie de partea lui Dumnezeu. Prin Hristos, po¸ ti evita corup¸ tia existent˘ a în lume prin poft˘ as ¸i po¸ ti fi un exemplu nobil a ceea ce El [490] poate s˘ a fac˘ a pentru colaboratorii S˘ ai.... ˘ , s˘ Scopul lui Dumnezeu pentru noi este ca, în permanen¸ ta a urc˘ am. Chiar s ¸i-n treburile mai mici ale vie¸ tii obi¸ snuite, noi trebuie s˘ a cre¸ stem continuu în har, alimenta¸ ti cu motive înalte s ¸i sfinte, d˘ at˘ atoare de putere, pentru c˘ a vin de la Cel care Si-a ¸ dat via¸ ta pentru a ne stimula în formarea caracterului cre¸ stin Trebuie s˘ a fii puternic în Dumnezeu, ancorat în speran¸ ta Evangheliei. Ridic˘ a-te în demnitatea dat˘ a de Dumnezeu, tr˘ aind adev˘ arul în puritatea lui. Hristos este gata s˘ a te ierte, s˘ a-¸ ti ia p˘ acatele s ¸i s˘ a te fac˘ a liber. El este gata s˘ a-¸ ti cur˘ a¸ teasc˘ a inima s ¸i î¸ ti ofer˘ a sfin¸ tirea Duhului S˘ au. Dac˘ a te dedici slujirii Lui, El va fi la dreapta ta, s˘ a te ajute. Zi de zi, vei fi înt˘ arit s ¸i înnobilat. Privind la Mântuitorul pentru ajutor, vei fi un biruitor, da, vei fi mai mult decât un biruitor ˘ de ispitele care te asalteaz˘ fa¸ ta a. Vei deveni din ce în ce mai mult asemenea lui Hristos. Îngerii din cer se vor bucura s˘ a te vad˘ a stând, în neprih˘ anire s ¸i sfin¸ tenie, de partea Domnului.... Trebuie s˘ a devii ceea ce vrea Dumnezeu — un misionar medical al Evangheliei. Trebuie s˘ a fii nu doar un medic, din ce în ce mai iscusit, ci unul dintre misionarii ale¸ si ai Domnului, punând slujirea Lui mai înainte de orice lucrare. Nimic s˘ a nu-¸ ti strice pacea. Ofer˘ a-I Celui care Si-a ¸ dat via¸ ta, pentru ca tu s˘ a po¸ ti face parte din familia r˘ ascump˘ arat˘ a în cur¸ tile cerului, cele mai bune s ¸i sfinte sentimente. Lupta pentru cununa vie¸ tii nu te va face pesimist sau mai pu¸ tin

378

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

˘ tor dore¸ folositor. Marele Înv˘ a¸ ta ste s˘ a te confirme ca mâna Lui de [491] ajutor. El vrea cooperarea ta. Nu-i vei oferi acum tot ce ai s ¸i tot ce e¸ sti? Nu-¸ ti vei consacra talentele în slujba Lui? ˘ este timpul t˘ Aceast˘ a via¸ ta au de sem˘ anat. N-ai vrea s˘ a te rogi lui Dumnezeu ca sem˘ anatul t˘ au s˘ a fie acela care produce nu neghin˘ a, ci un seceri¸ s de grâu? Dumnezeu va lucra cu tine. El î¸ ti va spori utilitatea. El ¸ ti-a încredin¸ tat talente pe care, în puterea Lui, s˘ a le po¸ ti folosi la producerea unui seceri¸ s bogat. ˘ îndârjit˘ Celor care, cu perseveren¸ ta a, se str˘ aduie s˘ a prezinte atributele lui Hristos, îngerii sunt mandata¸ ti s˘ a le ofere imagini detaliate ale caracterului s ¸i lucr˘ arii Sale, ale puterii, harului s ¸i iubirii Sale. Astfel, ei devin p˘ arta¸ si la natura Sa s ¸i, zi de zi, cresc spre deplina statur˘ a de b˘ arba¸ ti s ¸i femei în Hristos. Sfin¸ tirea Duhului este vizibil˘ a ˘s în gând, cuvânt s ¸i fapt˘ a. Slujirea lor este via¸ ta ¸i mântuire pentru to¸ ti cei cu care se asociaz˘ a. Despre ace¸ stia este declarat: „Voi ave¸ ti tot darul deplin“ (Christ’s Object Lessons, 2, 10). ˘ tura lui, trebuie s˘ Exemplul medicului, cât s ¸i înv˘ a¸ ta a constituie o putere pozitiv˘ as ¸i hot˘ arât˘ a spre ceea ce este bun s ¸i drept. Marea ˘ cauz˘ a a reform˘ arii felului de trai cere b˘ arba¸ ti s ¸i femei a c˘ aror via¸ ta practic˘ a s˘ a fie un permanent exemplu de st˘ apânire de sine. Tocmai practicarea de c˘ atre noi în¸ sine a principiilor pe care le predic˘ am ˘s altora d˘ a acestor principii importan¸ ta ¸i greutate. Lumea are nevoie s˘ a i se prezinte dovezi practice, din care s˘ a poat˘ a vedea ce este în stare s˘ a fac˘ a harul lui Dumnezeu pentru a restabili în oameni domnia pierdut˘ as ¸i a le reda st˘ apânirea de sine. De nimic nu are lumea mai mare nevoie ca de cunoa¸ sterea puterii mântuitoare a Evangheliei, ˘ asem˘ dovedit˘ a într-o via¸ ta an˘ atoare celei a lui Hristos. (Ministry of [492] Healing, 132, 133). [493]

O preg˘ atire misionar˘ a

Cu o armat˘ a de lucr˘ atori bine preg˘ ati¸ ti, pe care ar putea-o constitui tinerii no¸ stri, cât de repede ar fi dus˘ a întregii omeniri solia unui Mântuitor r˘ astignit, înviat s ¸i care va reveni curând!

Capitolul 69 — Educa¸ tia — o preg˘ atire pentru slujire
Adev˘ aratul obiectiv al educa¸ tiei este acela de a preg˘ ati b˘ arba¸ ti s ¸i femei pentru slujire, activându-le s ¸i dezvoltându-le toate facult˘ a¸ tile. Lucrarea în colegiile s ¸i s ¸colile noastre de preg˘ atire trebuie consolidat˘ a an de an, pentru c˘ a în ele tinerii no¸ stri vor fi preg˘ ati¸ ti s˘ a-I slujeasc˘ a Domnului cu t˘ arie, ca ni¸ ste lucr˘ atori eficien¸ ti. Domnul face apel la tineret s˘ a intre în s ¸colile noastre s ¸i s˘ a se preg˘ ateasc˘ a de ˘ pentru a activa în lucrare. Timpul este scurt. De lucr˘ urgen¸ ta atori pentru Hristos este nevoie pretutindeni. Motiva¸ tii urgente trebuie prezentate celor ce se cuvine acum s˘ a fie angaja¸ ti într-un efort sincer pentru Maestru. Scolile ¸ noastre au fost înfiin¸ tate prin Domnul; s ¸i dac˘ a activitatea lor se desf˘ as ¸oar˘ a în armonie cu inten¸ tia lui Dumnezeu, tinerii trimi¸ si la ele vor fi repede preg˘ ati¸ ti pentru a se angaja în diferite departamente ale lucr˘ arii misionare. Unii vor fi preg˘ ati¸ ti s˘ a intre în câmpul misionar, în calitate de cadre sanitare, al¸ tii ca evangheli¸ sti, colportori sau pastori ai Evangheliei. Unii trebuie s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru a-¸ si asuma r˘ aspunderi în s ¸colile bisericii, în care copiii vor fi înv˘ a¸ ta¸ ti primele principii ale educa¸ tiei. Aceasta este o lucrare foarte [494] important˘ a, care necesit˘ a o bun˘ a pricepere s ¸i un studiu atent. Satana încearc˘ a s˘ a-i îndep˘ arteze pe oameni de principiile drepte. Vr˘ ajma¸ s a tot ce este bun, el dore¸ ste s˘ a-i vad˘ a educa¸ ti astfel, încât influen¸ ta lor s˘ a fie gre¸ sit˘ a, în loc s˘ a-¸ si foloseasc˘ a talan¸ tii pentru binecuvântarea semenilor lor. Si ¸ mul¸ ti care m˘ arturisesc c˘ a apar¸ tin adev˘ aratei biserici a lui Dumnezeu cad sub am˘ agirile lui. Ei au fost ˘ de Împ˘ f˘ acu¸ ti s˘ a se abat˘ a de la loialitatea fa¸ ta aratul cerului. Semnele care arat˘ a c˘ a venirea lui Hristos este aproape se împlinesc cu rapiditate. Domnul îi cheam˘ a pe tinerii no¸ stri s˘ a lucreze ca evangheli¸ sti, colportori, care s˘ a fac˘ a lucrare din cas˘ a în cas˘ a în locurile în care adev˘ arul înc˘ a nu a fost proclamat. El le spune tinerilor no¸ stri: „Nu s ¸ti¸ ti c˘ a trupul vostru este Templul Duhului Sfânt, care locuie¸ ste în voi, s ¸i pe care L-a¸ ti primit de la Dumnezeu? Si ¸ c˘ a voi 380

Educa¸ tia — o preg˘ atire pentru slujire

381

nu sunte¸ ti ai vo¸ stri? C˘ aci a¸ ti fost cump˘ ara¸ ti cu un pre¸ t. Prosl˘ avi¸ ti dar pe Dumnezeu în trupul s ¸i în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu.“ (1 Corinteni 6, 19.20). Aceia care ies la lucru sub conducerea Maestrului vor fi r˘ aspl˘ ati¸ ti în chip minunat. Domnul cheam˘ a voluntari, care s˘ a ia pozi¸ tie ferm˘ a al˘ aturi de El s ¸i care se hot˘ ar˘ asc s˘ a se uneasc˘ a cu Isus din Nazaret în lucrarea ce trebuie f˘ acut˘ a chiar acum. Talentele poporului lui Dumnezeu trebuie puse în slujba prezent˘ arii în fa¸ ta lumii a ultimei solii a milei. Domnul face apel la cei implica¸ ti în s ¸colile, sanatoriile s ¸i casele noastre de odihn˘ a, ca s˘ a-i înve¸ te pe tineri lucrarea de evanghelizare. Timpul s ¸i banii no¸ stri nu trebuie folosi¸ ti în a¸ sa mare m˘ asur˘ a pentru înfiin¸ tarea de sanatorii, fabrici alimentare, magazine alimentare s ¸i restaurante, încât alte ramuri ale lucr˘ arii s˘ a fie neglijate. Tinerii s ¸i tinerele care se vor angaja în lucrarea de pastora¸ tie, de prezentare a Bibliei s ¸i de [495] l˘ amurire a oamenilor, nu trebuie sili¸ ti la o slujire mecanic˘ a. Tocmai pentru a-i fortifica pe tineri împotriva ispitelor vr˘ ajmas ¸ului, am înfiin¸ tat s ¸coli în care ei s˘ a poat˘ a fi preg˘ ati¸ ti pentru a fi ˘s folositori în aceast˘ a via¸ ta ¸i pentru slujirea lui Dumnezeu de-a lungul ve¸ sniciei. Aceia care urm˘ aresc doar slava lui Dumnezeu vor dori în mod sincer s ¸i serios s˘ a se preg˘ ateasc˘ a pentru o slujire deo˘ dominant˘ sebit˘ a, c˘ aci dragostea lui Isus va avea o influen¸ ta a asupra lor. Aceast˘ a dragoste confer˘ a mai mult decât o putere limitat˘ as ¸i preg˘ ate¸ ste fiin¸ tele omene¸ sti pentru atingerea unor însu¸ siri divine. Lucrarea lui Hristos pentru omenire Lucrarea celor care-L iubesc pe Dumnezeu va face vizibil caracterul motiva¸ tiei lor, c˘ aci salvarea acelora pentru care Hristos a pl˘ atit un pre¸ t infinit va fi obiectivul str˘ adaniilor lor. Toate celelalte considerente — c˘ amin, familie, distrac¸ tii — vor trece pe planul doi ˘ de lucrarea lui Dumnezeu. Ei vor urma exemplul Celui care Si-a fa¸ ta ¸ ar˘ atat dragostea pentru omul c˘ azut, p˘ ar˘ asind cerul sfânt s ¸i onorurile îngerilor, pentru a veni pe aceast˘ a lume. El nu S-a dat înapoi de la nici un sacrificiu s ¸i n-a pregetat s˘ a renun¸ te la Sine. De dragul nostru, El a fost s˘ arac, pentru ca noi, prin puterea Lui, s˘ a putem fi f˘ acu¸ ti boga¸ ti. Compasiunea Sa pentru noi, cei pierdu¸ ti, L-a f˘ acut s˘ a ne caute oriunde ne-am afla. Iar colaboratorii S˘ ai trebuie s˘ a lucreze asemenea Lui, neezitând s˘ a-i caute pe cei pierdu¸ ti, neconsiderând

382

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

nici un efort prea greu s ¸i nici un sacrificiu prea mare, dac˘ a ar putea s˘ a c⸠stige suflete la Hristos. Acela care vrea s˘ a fie un bun lucr˘ ator pentru Dumnezeu trebuie s˘ a fie dispus s˘ a îndure ce a îndurat Hristos, [496] s˘ a-i trateze pe oameni a¸ sa cum i-a tratat El. Numai acea educa¸ tie care-l aduce pe elev într-o strâns˘ a rela¸ tie ˘ tor este adev˘ cu Marele Înv˘ a¸ ta arata educa¸ tie. Tinerii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a priveasc˘ a la Hristos, ca la c˘ al˘ auza lor. Ei trebuie s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti lec¸ tiile îng˘ aduin¸ tei s ¸i încrederii, ale adev˘ aratei bun˘ at˘ a¸ ti s ¸i blânde¸ ti, ale perseveren¸ tei s ¸i fermit˘ a¸ tii. Caracterul lor s˘ a fie ca un r˘ aspuns la cuvintele lui David: „Fiii no¸ stri sunt ca ni¸ ste odrasle care cresc în tinere¸ tea lor, fetele noastre, ca ni¸ ste stâlpi s˘ apa¸ ti frumos, care fac podoaba caselor împ˘ ar˘ ate¸ sti“ (Psalmii 144, 12). Elevul convertit a rupt lan¸ tul care îl lega în robia p˘ acatului s ¸i s-a pus pe sine într-o rela¸ tie bun˘ a cu Dumnezeu. Numele lui este înregistrat în cartea vie¸ tii Mielului. El se afl˘ a sub solemna obliga¸ tie de a renun¸ ta la r˘ au s ¸i de a se pune sub jurisdic¸ tia cerului. Prin rug˘ aciune sincer˘ a, el trebuie s˘ a se apropie de Hristos. A neglija aceast˘ a devo¸ tiune, a refuza aceast˘ a slujire înseamn˘ a a deveni obiectul de joac˘ a al uneltirilor lui Satana. Cultivându-¸ si mintea, elevul trebuie, de asemenea, s˘ a cultive ˘ de Dumnezeu, pentru a-¸ onestitatea s ¸i loialitatea fa¸ ta si putea dezvolta un caracter ca al lui Iosif. El va respinge gândul de a ceda ispitei, temându-se s˘ a nu-¸ si mânjeasc˘ a puritatea caracterului. Asemenea lui Daniel, el va hot˘ arî s˘ a fie credincios principiilor s ¸i s˘ a asigure cea mai bun˘ a folosire a capacit˘ a¸ tilor cu care l-a înzestrat Dumnezeu. Durata lung˘ a a studiilor Sunt mul¸ ti care cred c˘ a, pentru a fi ap¸ ti pentru o bun˘ a slujire, trebuie s˘ a treac˘ a printr-o lung˘ a durat˘ a a studiilor, în s ¸colile lumii, cu profesori erudi¸ ti. Într-adev˘ ar, acest lucru trebuie s˘ a-l fac˘ a, dac˘ a [497] doresc s˘ a-¸ si asigure ceea ce lumea nume¸ ste educa¸ tie. Dar noi nu trebuie s˘ a-i sf˘ atuim pe tinerii no¸ stri s˘ a studieze s ¸i iar s˘ a studieze, apleca¸ ti tot timpul asupra c˘ ar¸ tilor. Nici s˘ a nu le spunem s˘ a-¸ si consume timpul în s ¸coli pentru dobândirea a¸ sa-zisei „înalte educa¸ tii“. ˘ . Dar s˘ Cauza lui Dumnezeu are nevoie de lucr˘ atori cu experien¸ ta a nu credem c˘ a trebuie s˘ a urc˘ am pe cea mai înalt˘ a treapt˘ a a cuno¸ stin¸ tei ˘ în orice materie. Timpul este scurt s ¸i trebuie s˘ a lucr˘ am cu st˘ aruin¸ ta

Educa¸ tia — o preg˘ atire pentru slujire

383

˘s pentru suflete. Dac˘ a vor studia cu sârguin¸ ta ¸i rug˘ aciune Cuvântul lui Dumnezeu, elevii vor afla cunoa¸ sterea de care au nevoie. Nu este necesar ca to¸ ti s˘ a cunoasc˘ a mai multe limbi. Dar este ˘ în cele sfinte. Nu spun c˘ nevoie ca to¸ ti s˘ a aib˘ a experien¸ ta a nu trebuie s˘ a se studieze limbi str˘ aine. În scurt˘ a vreme, cunoa¸ sterea acestora va fi o necesitate pentru mul¸ ti care vor pleca de-acas˘ a pentru a lucra printre oameni de alte limbi. Iar cei care cunosc aceste limbi vor putea s˘ a comunice cu cei care nu cunosc adev˘ arul. Caracterul profesorilor Bun˘ astarea, fericirea, via¸ ta religioas˘ a a familiilor aflate în leg˘ atur˘ a cu tinerii, prosperitatea s ¸i sfin¸ tenia comunit˘ a¸ tii din care fac parte depind în mare m˘ asur˘ a de educa¸ tia religioas˘ a pe care ace¸ stia ˘ o primesc în s ¸colile noastre. Deoarece s ¸colile noastre au luat fiin¸ ta pentru un anumit scop, înalt s ¸i nobil, profesorii trebuie s˘ a fie b˘ arba¸ ti s ¸i femei ale c˘ aror vie¸ ti sunt cur˘ a¸ tite de harul lui Hristos, oameni cul¸ ti s ¸i maniera¸ ti. Si ¸ trebuie s˘ a aib˘ a un ascu¸ tit sim¸ t al pericolelor acestui timp s ¸i al lucr˘ arii ce trebuie f˘ acut˘ a pentru preg˘ atirea oamenilor în ve- [498] derea prezent˘ arii în „Ziua Domnului“. Ei trebuie s˘ a aib˘ a întotdeauna o conduit˘ a care s˘ a impun˘ a respectul elevilor lor. Tinerii au dreptul s˘ a a¸ stepte ca profesorul cre¸ stin s˘ a ating˘ a un standard înalt s ¸i vor fi foarte critici la adresa lui, dac˘ a acesta nu-l atinge. Profesorii s ¸colilor noastre trebuie s˘ a manifeste o dragoste ca ˘s a lui Hristos, îng˘ aduin¸ ta ¸i în¸ telepciune. Vor veni în s ¸coal˘ a elevi ˘ , care nu au stabilite principii s care nu au un ¸ tel precis în via¸ ta ¸i nici con¸ stiin¸ ta a ceea ce vrea Dumnezeu de la ei. Ace¸ stia trebuie f˘ acu¸ ti s˘ a-¸ si dea seama de responsabilit˘ a¸ tile lor. Ei trebuie s˘ a-¸ si evalueze posibilit˘ a¸ tile s ¸i s˘ a devin˘ a exemple de h˘ arnicie, seriozitate s ¸i munc˘ a pentru al¸ tii. Sub influen¸ ta unor educatori în¸ telep¸ ti, copiii lene¸ si pot fi trezi¸ ti, iar cei neglijen¸ ti pot deveni serio¸ si. Prin efort st˘ aruitor, s ¸i ˘ tor elev poate fi astfel înv˘ cel mai nepromi¸ ta a¸ tat s ¸i disciplinat, încât s˘ a ias˘ a din s ¸coal˘ a cu ¸ tinte înalte s ¸i principii nobile, preg˘ atit s˘ a fie un eficient purt˘ ator de lumin˘ a în întunericul lumii. Este nevoie de profesori con¸ stiincio¸ si s ¸i r˘ abd˘ atori pentru a trezi ˘s în tineri speran¸ ta ¸i aspira¸ tii, pentru a-i ajuta s˘ a-¸ si dea seama de posibilit˘ a¸ tile ce le stau înainte. Este nevoie de profesori care s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pe elevii lor ca s˘ a-L slujeasc˘ a pe Maestru, care s˘ a-i con-

384

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

duc˘ a pas cu pas spre împlinire intelectual˘ as ¸i spiritual˘ a. Educatorii trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta s˘ a con¸ stientizeze m˘ are¸ tia lucr˘ arii lor. Ei au ˘ , lucrarea lor st˘ nevoie de o vedere l˘ argit˘ a, pentru c˘ a, în importan¸ ta a ˘ perseverent˘ în rând cu cea a pastorului cre¸ stin. Cu o credin¸ ta a, ei trebuie s˘ a se bizuie pe Cel Infinit, spunând, asemenea lui Iacov: „Nu [499] te voi l˘ asa s˘ a pleci, pân˘ a nu m˘ a vei binecuvânta“ (Geneza 32, 26). Oferind lui dumnezeu ce avem mai bun Elevii trebuie s˘ a-I acorde lui Dumnezeu tot ce au ei mai bun. Efortul intelectual le va fi mai u¸ sor s ¸i mai plin de satisfac¸ tii atunci când ei se dedic˘ a îndatoririi de a în¸ telege lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. Fiecare trebuie s˘ a se decid˘ a s˘ a nu fie un elev de mâna a doua, s˘ a nu lase ca al¸ tii s˘ a gândeasc˘ a pentru el. El trebuie s˘ a spun˘ a: „Voi dobândi prin efort perseverent ceea ce au ob¸ tinut s ¸i al¸ tii în privin¸ ta s ¸tiin¸ telor s ¸i a Cuvântului lui Dumnezeu“. El trebuie s˘ a-¸ si adune ˘ puterile cele mai de seam˘ a ale min¸ tii s ¸i, cu sim¸ tul r˘ aspunderii fa¸ ta de Dumnezeu, s˘ a fac˘ a totul pentru învingerea dificult˘ a¸ tilor. Si, ¸ pe cât posibil, s˘ a caute societatea celor care pot s˘ a-l ajute, care îi pot ob˘ de lenevie, incorectitudine serva gre¸ selile s ¸i-l pot pune în gard˘ a fa¸ ta s ¸i superficialitate. Adev˘ aratul motiv al slujirii trebuie p˘ astrat permanent în vederea elevilor. Preg˘ atirea pe care o primesc trebuie s˘ a-i ajute s˘ a devin˘ a ˘ b˘ arba¸ ti s ¸i femei de folos. Trebuie folosite toate mijloacele care înal¸ ta s ¸i înnobileaz˘ a. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si foloseasc˘ a puterile în armonie ˘ curat˘ cu voin¸ ta lui Dumnezeu. Influen¸ ta exercitat˘ a de o via¸ ta as ¸i sincer˘ a trebuie men¸ tinut˘ a permanent înaintea lor. Asta îi va ajuta în preg˘ atirea pentru slujire. Zilnic, ei vor deveni, prin harul lui Hristos s ¸i prin studierea Cuvântului Lui, mai buni în lupta împotriva r˘ aului. Nici o alt˘ a cunoa¸ stere nu este atât de solid˘ a, consistent˘ as ¸i avansat˘ a ca cea ob¸ tinut˘ a prin studierea Cuvântului lui Dumnezeu. Aici [500] este fântâna întregii cunoa¸ steri adev˘ arate.

Capitolul 70 — Ob¸ tinând calificare
Îngerul al treilea este prezentat ca zburând prin mijlocul cerului, ceea ce arat˘ a c˘ a solia trebuie s˘ a umble de-a lungul s ¸i de-a latul p˘ amântului. Este cea mai solemn˘ a solie dat˘ a vreodat˘ a muritorilor s ¸i to¸ ti cei care î¸ si propun s˘ a se implice în lucrare trebuie, mai întâi, s˘ a simt˘ a nevoia unei educa¸ tii, a celei mai atente preg˘ atiri. Trebuie f˘ acute planuri s ¸i depuse eforturi pentru preg˘ atirea superioar˘ a a celor care inten¸ tioneaz˘ a s˘ a intre în orice ramur˘ a a lucr˘ arii. Nu trebuie încredin¸ tat˘ a munca pastoral˘ a unor tineri s ¸i nici lucrarea de ¸ tinere de lecturi biblice unor tinere, pentru c˘ a î¸ si ofer˘ a serviciile s ¸i doresc s˘ a-¸ si asumulpozi¸ tii de r˘ aspundere, având îns˘ a goluri în experien¸ ta religioas˘ as ¸i în preg˘ atire. Ei trebuie proba¸ ti, c˘ aci, ˘ ferm˘ dac˘ a nu-¸ si dezvolt˘ a o con¸ stiin¸ ta a de a fi exact ceea ce Dumnezeu vrea ca ei s˘ a fie, nu Îi vor reprezenta corect cauza. To¸ ti care sunt angaja¸ ti în lucrare, în orice misiune, trebuie s˘ a aib˘ a o profunzime a experien¸ tei. Cei care sunt tineri în lucrare trebuie s˘ a aib˘ a ajutorul ˘s celor cu experien¸ ta ¸i s˘ a în¸ teleag˘ a cum se face lucrarea. Activit˘ a¸ tile misionare sufer˘ a permanent din lips˘ a de lucr˘ atori devota¸ ti s ¸i pio¸ si, care s˘ a ne reprezinte în mod corect credin¸ ta. Sunt mul¸ ti care ar trebui s˘ a devin˘ a misionari, dar care nu intr˘ a în lucrare, pentru c˘ a cei care se ocup˘ a de ei în biseric˘ a sau în colegiile [501] noastre nu-¸ si fac datoria de a lucra cu ei, de a le prezenta ceea ce a¸ steapt˘ a Dumnezeu de la ei, s ¸i nu se roag˘ a cu s ¸i pentru ei. Perioada optim˘ a, care hot˘ ar˘ as ¸te cursul vie¸ tii trece, convingerile li se sting, alte influen¸ te s ¸i ademeniri îi atrag, s ¸i tenta¸ tia de a c˘ auta pozi¸ tii care, cred ei, le vor aduce c⸠stig material îi duce în valul lumii. Ace¸ stia ar fi putut fi c⸠stiga¸ ti pentru cauz˘ a. Scolile ¸ noastre trebuie s˘ a fie s ¸coli de preg˘ atire. Dac˘ a din ele ies tineri buni în orice domeniu al câmpului misionar, ei trebuie f˘ acu¸ ti s˘ a-¸ si dea seama de m˘ are¸ tia lucr˘ arii. Religia practic˘ a trebuie f˘ acut˘ a prezent˘ a în experien¸ ta lor zilnic˘ a, dac˘ a vor s˘ a fie buni în orice loc în cauza lui Dumnezeu. 385

386

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Scoala ¸ continu˘ a lucrarea din c˘ amin Aceia care frecventeaz˘ a colegiile noastre trebuie s˘ a primeasc˘ ao educa¸ tie diferit˘ a de educa¸ tia dat˘ a în s ¸colile de azi. În general, dac˘ a au p˘ arin¸ ti în¸ telep¸ ti s ¸i tem˘ atori de Dumnezeu, tinerii no¸ stri sunt înv˘ a¸ ta¸ ti principiile cre¸ stine. Cuvântul lui Dumnezeu a fost la în˘ al¸ time ˘ turile Lui au fost f˘ ˘ . Ei în c˘ aminele lor, iar înv˘ a¸ ta acute lege în via¸ ta au crescut sub sfatul s ¸i îndrumarea Evangheliei. Ajun¸ si în s ¸coala noastr˘ a, acela¸ si fel de educare trebuie s˘ a continue. Preceptele, obi˘ tura de care au nevoie. Ei ceiurile s ¸i practicile lumii nu sunt înv˘ a¸ ta trebuie s˘ a vad˘ a c˘ a profesorii au grij˘ a de sufletul lor, c˘ a îi intereseaz˘ a [502] în mod categoric bun˘ astarea lor spiritual˘ a. Religia este marele principiu ce trebuie întronat, c˘ aci temerea de Dumnezeu este începutul în¸ telepciunii. Pl˘ acerea religiei Oriunde se înfiin¸ teaz˘ aos ¸coal˘ a de-a noastr˘ a, trebuie s˘ a existe inimi calde, viu interesate pentru tineri. Este nevoie de ta¸ ti s ¸i de mame care s˘ a ofere simpatie cald˘ as ¸i sfaturi blânde. Toat˘ a amabilitatea posibil˘ a trebuie pus˘ a în activit˘ a¸ tile religioase. Cei care prelungesc aceste activit˘ a¸ ti pân˘ a la oboseal˘ a, las˘ a impresii urâte în mintea tinerilor, f˘ acându-i s˘ a asocieze religia cu ceva uscat, nesociabil s ¸i neinteresant Religia vie, activ˘ a este esen¸ tial˘ a pentru educator. Dac˘ a nu sunt practicate întotdeauna cu grij˘ as ¸i dac˘ a nu sunt însufle¸ tite de ˘s Duhul lui Dumnezeu, serviciul divin de diminea¸ ta ¸i de sear˘ a, de la capel˘ a, s ¸i adun˘ arile din Sabat vor deveni uscate, formale, împov˘ ar˘ atoare s ¸i cele mai plictisitoare dintre activit˘ a¸ ti. Aceste întâlniri trebuie astfel conduse, încât s˘ a devin˘ a ocazii nu numai de c⸠stig spiritual, ci s ¸i de pl˘ acere sfânt˘ a. ˘ pe copii în s Cei care îi înva¸ ta ¸coala lui Hristos trebuie s˘ a studieze s ¸i s˘ a-¸ si însu¸ seasc˘ a lec¸ tii pe care s˘ a le transmit˘ a elevilor lor. Este nevoie de o devo¸ tiune sincer˘ as ¸i din inim˘ a. Trebuie evitat˘ a orice u¸ sur˘ atate. Educatorul s˘ a fie atât de popular, încât s˘ a participe cot la cot cu elevii la activit˘ a¸ tile s ¸i distrac¸ tiile lor, f˘ ar˘ a a le crea impresia c˘ a sunt supraveghea¸ ti. Îns˘ as ¸i prezen¸ ta lui printre ei le va orienta [503] ac¸ tiunile s ¸i-i va face s˘ a fie al˘ aturi de el.

Ob¸ tinând calificare

387

Tinerii au nevoie de simpatie, afec¸ tiune s ¸i dragoste, altfel se descurajeaz˘ as ¸i un spirit de „nu-mi pas˘ a de nimeni s ¸i nim˘ anui nu-i pas˘ a de mine“ pune st˘ apânire pe ei. Ei se pot declara urma¸ si ai lui Hristos, dar în spatele lor se afl˘ a un demon ispititor s ¸i sunt în pericol de a deveni apatici s ¸i c˘ aldicei, s ¸i de a se îndep˘ arta de Dumnezeu. Iar unii se vor sim¸ ti datori s˘ a-i blameze s ¸i s˘ a-i trateze cu r˘ aceal˘ a, ca s ¸i cum ar fi cu mult mai r˘ ai decât sunt în realitate. Pu¸ tini sau nici unul, poate, nu simt c˘ a este datoria lor s˘ a depun˘ a efort pentru a-i schimba s ¸i pentru a le alunga impresiile nefericite, venite asupra lor. Îndatoririle educatorului sunt importante s ¸i sacre, dar nimic din lucrarea lui nu este mai important ca tratarea tinerilor cu o solicitudine plin˘ a de afec¸ tiune. Odat˘ a c⸠stigat˘ a încrederea elevilor, educa˘ . Motivele sfinte, care torul îi poate conduce s ¸i controla cu u¸ surin¸ ta marcheaz˘ a via¸ ta cre¸ stinului, trebuie aduse în via¸ ta lor. Mântuirea elevilor s˘ ai este cea mai înalt˘ a¸ tint˘ a încredin¸ tat˘ a educatorului tem˘ ator de Dumnezeu. El este colaboratorul lui Hristos, iar efortul s˘ au deosebit s ¸i hot˘ arât trebuie s˘ a vizeze c⸠stigarea copiilor la Hristos. Dumnezeu va cere asta din mâinile educatorului. ˘ sfânt˘ Fiecare profesor trebuie s˘ a duc˘ a o via¸ ta as ¸i de efort sus¸ tinut. ˘ Dac˘ a inima pulseaz˘ a de dragostea lui Dumnezeu, se va vedea în via¸ ta acea iubire esen¸ tial˘ as ¸i curat˘ a. Rug˘ aciuni aprinse se vor în˘ al¸ ta, iar avertiz˘ arile vor fi date cu credincio¸ sie. Atunci când acestea sunt neglijate, sufletele încredin¸ tate educatorului se afl˘ a în pericol.... Si ¸ totu¸ si, dup˘ a ce toate aceste eforturi au fost f˘ acute, educatorii ar putea observa c˘ a unii copii î¸ si formeaz˘ a caractere rele. Ei sunt slabi din punct de vedere moral, rezultat, în multe cazuri, al unor exemple gre¸ site s ¸i al unei lipse de disciplin˘ a în c˘ amin. De¸ si educatorii au [504] ˘ , ei nu reu¸ f˘ acut, probabil, tot ce le-a stat în putin¸ ta sesc s˘ a-i conduc˘ a pe ˘ curat˘ ace¸ stia la o via¸ ta as ¸i sfânt˘ a. Dup˘ a o disciplin˘ a plin˘ a de r˘ abdare, dup˘ a o lucrare plin˘ a de afec¸ tiune s ¸i dup˘ a o rug˘ aciune fierbinte, ei sunt totu¸ si dezam˘ agi¸ ti de aceia de la care au sperat mult. Pe lâng˘ a aceasta, ei vor avea de suportat s ¸i repro¸ sul p˘ arin¸ tilor, c˘ a n-au avut puterea de a contracara influen¸ ta exemplelor rele s ¸i a educa¸ tiei neîn¸ telepte, primite de copiii lor în c˘ amin! Dar, în ciuda acestor factori de descurajare, educatorul trebuie s˘ a lucreze în continuare, cu încredere c˘ a Dumnezeu este al˘ aturi de el, f˘ acându-¸ si datoria cu ˘ . Vor fi s fermitate s ¸i în credin¸ ta ¸i al¸ tii salva¸ ti, iar influen¸ ta lor va ac¸ tiona salvând pe al¸ tii s ¸i al¸ tii.

388

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Stabilind un standard înalt Ceea ce este demn de f˘ acut trebuie bine f˘ acut. În timp ce religia trebuie s˘ a fie elementul predominant în fiecare s ¸coal˘ a a noastr˘ a, ea nu va determina, totu¸ si, o minimalizare a dobândirii celorlalte cuno¸ stin¸ te. Ea îi va face pe to¸ ti cre¸ stinii adev˘ ara¸ ti s˘ a simt˘ a nevoia unei cunoa¸ steri depline pentru a folosi cel mai bine facult˘ a¸ tile ce le-au fost încredin¸ tate. Crescând în har s ¸i în cunoa¸ sterea Domnului nostru ˘ s˘ Isus Hristos, ei vor c˘ auta în permanen¸ ta a-¸ si dezvolte capacit˘ a¸ tile mintale, pentru a putea deveni ni¸ ste credincio¸ si inteligen¸ ti. Domnul este dezonorat de idei s ¸i ¸ tinte m˘ arunte din partea noastr˘ a. Acela care nu sesizeaz˘ a cerin¸ tele Legii lui Dumnezeu, care neglijeaz˘ a p˘ azirea fiec˘ areia dintre ele, calc˘ a toat˘ a Legea. Acela care se mul¸ tume¸ ste s˘ a întruneasc˘ a doar par¸ tial standardul neprih˘ anirii s ¸i [505] care nu biruie orice inamic spiritual, nu va împlini scopul lui Isus. El devalorizeaz˘ a întregul curs la vie¸ tii sale religioase s ¸i-¸ si sl˘ abe¸ ste caracterul. Sub presiunea ispitei, defectele sale de caracter ob¸ tin c⸠stig de cauz˘ a, iar r˘ aul triumf˘ a. Pentru a atinge cel mai înalt standard posibil, avem nevoie s˘ a fim hot˘ ar⸠ti s ¸i perseveren¸ ti. În multe cazuri, idei s ¸i obiceiuri prestabilite trebuie s˘ a fie dep˘ as ¸ite pentru a putea prospera în via¸ ta spiritual˘ a.... Lucrarea esen¸ tial˘ a este aceea de a conforma gusturi, motive, pasiuni s ¸i dorin¸ te înaltului standard al neprih˘ anirii. Ea trebuie s˘ a înceap˘ a în inim˘ a. Dac˘ a inima nu este în întregime supus˘ a voin¸ tei lui Hristos, o mic˘ a pasiune, sau un obicei r˘ au, va deveni o putere distrug˘ atoare. Sfin¸ tenia s ¸i experien¸ ta religioas˘ a stau la temelia adev˘ aratei educa¸ tii. Dumnezeu vrea ca educatorii din s ¸colile noastre s˘ a fie eficien¸ ti. Dac˘ a ei progreseaz˘ a în în¸ telegere spiritual˘ a, vor vedea cât de important este s˘ a nu fie deficitari în cunoa¸ sterea s ¸tiin¸ telor generale. Ei trebuie s˘ a fie religio¸ si, dar s ¸i cul¸ ti.... Cre¸ stinul aspir˘ a la cele mai înalte însu¸ siri pentru a putea face bine altora. Stiin¸ ¸ ta armonios împletit˘ a cu un caracter asemenea lui Hristos îl face pe om o lumin˘ a în lume. Dumnezeu lucreaz˘ a prin efortul oamenilor. Aceia care î¸ si dau toat˘ a silin¸ ta s˘ a r˘ aspund˘ a chem˘ arii pe care le-a f˘ acut-o Dumnezeu, vor sim¸ ti în mod sigur c˘ a o cunoa¸ stere superficial˘ a nu-i va califica pentru a fi utili în lucrare. ˘ religioas˘ Educa¸ tia, aflat˘ a în echilibru cu o solid˘ a experien¸ ta a, îl calific˘ a pe copilul lui Dumnezeu pentru o lucrare ferm˘ as ¸i plin˘ a de

Ob¸ tinând calificare

389

˘ de la cel mai mare Educator pe care [506] în¸ telegere. Acela care înva¸ ta lumea L-a cunoscut vreodat˘ a, va avea nu numai un caracter cre¸ stin echilibrat, ci s ¸i o minte preg˘ atit˘ a pentru o lucrare eficient˘ a. ˘ , nedisciDumnezeu nu vrea s˘ a ne mul¸ tumim cu o minte lene¸ sa plinat˘ a, cu gânduri u¸ soare s ¸i cu memorie slab˘ a. El vrea ca fiecare educator s˘ a nu se mul¸ tumeasc˘ a cu o mic˘ a m˘ asur˘ a de succes s˘ a-¸ si ˘ în ob¸ dea seama de nevoia lui, de o permanent˘ a str˘ aduin¸ ta tinerea cunoa¸ sterii. Trupul s ¸i sufletul nostru apar¸ tin lui Dumnezeu, pentru c˘ a El le-a r˘ ascump˘ arat. El ne-a dat talente s ¸i posibilitatea înmul¸ tirii lor, pentru a ne fi de folos nou˘ as ¸i altora, pe calea vie¸ tii. Lucrarea fiec˘ aruia este aceea de a dezvolta s ¸i consolida ceea ce Dumnezeu i-a împrumutat. Dac˘ a to¸ ti ar fi con¸ stien¸ ti de aceasta, cât de deosebite ar fis ¸colile, comunit˘ a¸ tile s ¸i misiunile noastre! Nevoia de b˘ arba¸ ti ca Da˘ , b˘ niel, b˘ arba¸ ti cu influen¸ ta arba¸ ti ale c˘ aror caractere s-au eviden¸ tiat în lucrarea de binecuvântare a oamenilor s ¸i sl˘ avire a lui Dumnezeu, este sim¸ tit˘ a de pu¸ tini s ¸i, drept rezultat, pu¸ tini sunt cei preg˘ ati¸ ti pentru ˘ a vremii. marea cerin¸ ta Dumnezeu nu-i trece cu vederea pe oamenii ne¸ stiutori; dar, dac˘ a ace¸ stia vin în leg˘ atur˘ a cu Isus, dac˘ a sunt sfin¸ ti¸ ti prin adev˘ ar, ei vor acumula constant cunoa¸ sterea. Folosindu-¸ si orice capacitate pentru a-L sl˘ avi pe Dumnezeu, aceasta va spori. Aceia care sunt dispu¸ si s˘ a r˘ amân˘ a într-o sfer˘ a îngust˘ a, pentru c˘ a a¸ sa erau când i-a acceptat Dumnezeu, sunt foarte neîn¸ telep¸ ti. Si ¸ totu¸ si, sute s ¸i mii sunt cei care [507] procedeaz˘ a a¸ sa.

Capitolul 71 — Calificare prin slujire
Dumnezeu va împlini o mare lucrare prin adev˘ ar, dac˘ a b˘ arba¸ ti devota¸ ti s ¸i jertfitori de sine se vor dedica f˘ ar˘ a rezerve lucr˘ arii de prezentare a lui celor afla¸ ti în întuneric. Aceia care au cunoa¸ sterea adev˘ arului s ¸i sunt consacra¸ ti lui Dumnezeu vor folosi orice ocazie pentru a proclama solia timpului actual. Îngerii lui Dumnezeu mi¸ sc˘ a inima s ¸i con¸ stiin¸ ta oamenilor care apar¸ tin altor na¸ tiuni, s ¸i suflete sincere sunt impresionate, observând semnele timpului în nesiguran¸ ta popoarelor. Si ¸ în inima lor se na¸ ste întrebarea: Care va fi sfâr¸ situl tuturor acestor lucruri? Dar, în vreme ce Dumnezeu s ¸i îngerii lucreaz˘ a pentru a mi¸ sca inimi, servii lui Hristos par a fi adormi¸ ti. Pu¸ tini sunt cei ce lucreaz˘ a în rând cu solii cere¸ sti. To¸ ti care sunt cre¸ stini trebuie s˘ a fie lucr˘ atori în via Domnului. Ei trebuie s˘ a fie treji, lucrând cu zel pentru mântuirea semenilor lor, iar în via¸ ta lor, de t˘ ag˘ aduire de sine, de jertfire s ¸i efort st˘ aruitor, trebuie s˘ a urmeze exemplul l˘ asat de Mântuitor. Dumnezeu ne-a f˘ acut onoarea de a fi depozitarii Legii Sale s ¸i, dac˘ a pastorii s ¸i membrii de rând ar fi destul de treji, n-ar r˘ amâne ˘ vital˘ indiferen¸ ti. Ei au fost investi¸ ti cu adev˘ aruri de importan¸ ta a, adev˘ aruri ce vor pune la prob˘ a omenirea. Si ¸ totu¸ si, exist˘ a în ¸ tara noastr˘ a ora¸ se s ¸i sate unde nu s-a auzit deloc de solia de avertizare. La apelurile f˘ acute pentru ajutor în marea lucrare a lui Dumne[508] zeu, s-au ridicat tineri care au realizat unii pa¸ si înainte, dar povara nu-i apas˘ a cu suficient˘ a greutate pentru a-i determina s˘ a fac˘ a tot ceea ce pot face. Ei sunt dispu¸ si s˘ a fac˘ a pu¸ tin, ceva ce nu le solicit˘ a un ˘ s˘ efort deosebit. Prin urmare, ei nu înva¸ ta a depind˘ a întru totul de ˘ vie, s˘ Dumnezeu s ¸i, printr-o credin¸ ta a se alimenteze de la marele Izvor al luminii s ¸i puterii, pentru ca eforturile lor s˘ a se poat˘ a dovedi pline de succes. Tinerii trebuie s˘ a se autocalifice pentru slujire, înv˘ a¸ tând s ¸i alte limbi, pentru ca Dumnezeu s˘ a-i poat˘ a folosi drept intermediari, prin care s˘ a transmit˘ a adev˘ arul S˘ au mântuitor celor din alte na¸ tiuni. Ei pot deveni cunosc˘ atori ai acestor limbi chiar angaja¸ ti fiind în lucrarea 390

Calificare prin slujire

391

pentru p˘ ac˘ ato¸ si. Dac˘ a sunt judicio¸ si cu timpul lor, ei î¸ si pot dezvolta intelectul s ¸i se pot califica pentru o mai larg˘ a utilitate. Mergând în câmpuri noi s ¸i des¸ telenind ogorul inimilor omene¸ sti, tinerii no¸ stri vor fi înt˘ ari¸ ti. Aceast˘ a lucrare îi va apropia mai mult de Dumnezeu, îi va ajuta s˘ a vad˘ a c˘ a, prin ei în¸ si¸ si, ei nu sunt eficien¸ ti, c˘ a trebuie s˘ a fie cu totul ai Domnului. Ei trebuie s˘ a dea la o parte mândria s ¸i importan¸ ta de sine, punându-L în locul acestora pe Domnul Isus Hristos. F˘ acând astfel, ei vor fi dispu¸ si s˘ a ias˘ a din tab˘ ar˘ as ¸i ˘s s˘ a duc˘ a povara de buni solda¸ ti ai crucii. Ei vor avea eficien¸ ta ¸i iscu˘ , st˘ sin¸ ta apânind dificult˘ a¸ tile s ¸i dep˘ as ¸ind obstacolele. Este nevoie de b˘ arba¸ ti pentru pozi¸ tii de r˘ aspundere, dar ace¸ stia trebuie s˘ a fie oameni care s ¸i-au dovedit pe deplin capacitatea în lucrare, în disponibilitatea [509] de a purta jugul lui Hristos.

Capitolul 72 — Educa¸ tia cea mai important˘ a pentru slujitorii Evangheliei
Exist˘ a lucr˘ atori cre¸ stini, care n-au primit o educa¸ tie de colegiu, deoarece le-a fost imposibil acest avantaj, dar Dumnezeu a ar˘ atat c˘ a El i-a ales s ¸i i-a trimis s˘ a mearg˘ as ¸i s˘ a lucreze în via Sa. El i-a f˘ acut conlucr˘ atori de succes ai Lui. Ei au un spirit pedagogic, î¸ si simt dependen¸ ta de Dumnezeu, iar Duhul Sfânt este cu ei pentru a-i ajuta în neajunsurile lor. El împrosp˘ ateaz˘ a, d˘ a putere min¸ tii, îndrum˘ a gândurile s ¸i ajut˘ a în prezentarea adev˘ arului. Atunci când lucr˘ atorul se afl˘ a înaintea oamenilor pentru a prezenta cuvintele vie¸ tii, în vocea lui se aude ecoul glasului lui Hristos, observându-se c˘ a el umbl˘ a cu Dumnezeu, c˘ a a fost cu Isus s ¸i c˘ aa înv˘ a¸ tat de la El, c˘ a are adev˘ arul în sanctuarul intim al sufletului, c˘ a acest adev˘ ar este pentru el o realitate vie. El prezint˘ a adev˘ arul în Duh s ¸i în putere. Oamenii simt bucuria soliei; Dumnezeu vorbe¸ ste inimilor lor prin oameni consacra¸ ti slujirii Lui. În˘ al¸ tându-L pe Isus prin Duhul, lucr˘ atorul devine cu adev˘ arat elocvent. El este serios, sincer s ¸i iubit de cei pentru care lucreaz˘ a. Ce p˘ acat va ap˘ asa asupra oricui ascult˘ a pe un astfel de om doar pentru a-l critica, pentru a-i înregistra gre¸ selile gramaticale sau de pronun¸ tare s ¸i pentru a râde de ele!... Vorbitorul lipsit de studii complete poate, uneori, face gre¸ seli [510] gramaticale sau de pronun¸ tare, poate s˘ a nu foloseasc˘ a expresiile cele mai elocvente sau ilustr˘ arile cele mai reu¸ site, dar, dac˘ a s-a hr˘ anit pe sine cu pâinea vie¸ tii, dac˘ a a b˘ aut din fântâna vie¸ tii, el poate hr˘ ani suflete înfometate s ¸i poate da apa vie¸ tii celui care înseteaz˘ a. Gre¸ selile lui sunt iertate s ¸i uitate. Ascult˘ atorii lui nu se vor plictisi, ci Îi vor mul¸ tumi lui Dumnezeu pentru solia de har trimis˘ a lor prin servul S˘ au.

392

Educa¸ tia cea mai important˘ a pentru slujitorii Evangheliei

393

Autoperfec¸ tionarea în munc˘ a Dac˘ a slujitorul s-a consacrat pe deplin lui Dumnezeu s ¸i persevereaz˘ a în rug˘ aciune pentru putere s ¸i în¸ telepciune cereasc˘ a, harul lui ˘ tor s Hristos îi va fi înv˘ a¸ ta ¸i î¸ si va învinge defectele, devenind din ce în ce mai inteligent în cele sfinte. Dar nimeni s˘ a nu-¸ si permit˘ a, în baza acestui fapt, s˘ a fie lene¸ s, s˘ a iroseasc˘ a timp s ¸i posibilit˘ a¸ ti s ¸i s˘ a negli˘ tura care este esen¸ jeze înv˘ a¸ ta tial˘ a pentru a fi bine preg˘ atit. Domnului nu-I plac cei care, având posibilit˘ a¸ ti de a ob¸ tine cuno¸ stin¸ te, preget˘ a s˘ a valorifice privilegiile ce le sunt puse la îndemân˘ a. Mai repede decât oricine pe acest p˘ amânt, cel a c˘ arui minte este iluminat˘ a de Cuvântul lui Dumnezeu va sim¸ ti c˘ a trebuie s˘ a se dedice ˘ cercet˘ cu mai mult˘ a perseveren¸ ta arii Bibliei s ¸i studierii s ¸tiin¸ telor, pentru c˘ a n˘ adejdea s ¸i chemarea sa sunt mai m˘ are¸ te decât orice. Cu cât este mai strâns legat de Izvorul întregii cunoa¸ steri s ¸i în¸ telepciuni, cu atât omul poate fi mai mult ajutat din punct de vedere intelectual, cât s ¸i spiritual. Cunoa¸ sterea lui Dumnezeu este educa¸ tia esen¸ tial˘ as ¸i [511] orice adev˘ arat slujitor face din ea obiectul studiului s˘ au.

Capitolul 73 — „Potrivit cu ce are omul“
Dumnezeu poate s˘ a-i foloseasc˘ a, s ¸i o va face, s ¸i pe cei care nu au ˘ de puterea Lui o educa¸ tie des˘ avâr¸ sit˘ a în s ¸colile lume¸ sti. Îndoiala fa¸ ta ˘ evident˘ de a face a¸ sa ceva înseamn˘ a necredin¸ ta a. Mântuitorul nostru ˘ tura, nici nu dispre¸ nu nesocotea înv˘ a¸ ta tuia educa¸ tia. Totu¸ si, El a ales pentru lucrarea Evangheliei pescari f˘ ar˘ a carte, pentru c˘ a ace¸ stia nu erau instrui¸ ti în obiceiurile s ¸i tradi¸ tiile lumii. Ei erau oameni dota¸ ti ˘ tur˘ în mod natural s ¸i cu un spirit umil, primitor de înv˘ a¸ ta a, oameni pe care îi putea preg˘ ati pentru marea Sa lucrare. Pe drumurile obi¸ snuite ale vie¸ tii, exist˘ a mul¸ ti truditori care î¸ si îndeplinesc cu r˘ abdare datoriile zilnice ale meseriei lor, f˘ ar˘ a s˘ a-¸ si cunoasc˘ a puterile latente, care, trezite la ac¸ tiune, îi pot a¸ seza în rândul marilor lideri ai lumii. Este nevoie de atingerea unei mâini pricepute, care s˘ a activeze aceste facult˘ a¸ ti poten¸ tiale. Cu astfel de oameni S-a asociat Isus s ¸i le-a oferit privilegiul a trei ani s ¸i jum˘ atate de preg˘ atire sub directa Lui îndrumare. Nici un fel de studiu în s ¸colile de rabini sau de filozofie nu putea egala în valoare a¸ sa ceva. ˘ de igVia¸ ta consacrat˘ a lui Dumnezeu nu trebuie s˘ a fie o via¸ ta ˘ împotriva educa¸ norant. Mul¸ ti se pronun¸ ta tiei, fiindc˘ a Isus a ales pescari neînv˘ a¸ ta¸ ti pentru a predica Evanghelia. Ei sus¸ tin c˘ a Mântuitorul Si-a ¸ ar˘ atat preferin¸ ta pentru oameni neinstrui¸ ti. Dar au fost ˘ tura lui Hristos. mul¸ ti oameni înv˘ a¸ ta¸ ti s ¸i de vaz˘ a, care credeau înv˘ a¸ ta Dac˘ a ar fi dat ascultare cu team˘ a convingerilor con¸ stiin¸ tei lor, ei L-ar [512] fi urmat. Capacit˘ a¸ tile lor ar fi fost apreciate s ¸i puse în slujba lui Hristos, dac˘ a I le-ar fi oferit. Dar ei n-au avut puterea moral˘ a ca, înaintea preo¸ tilor severi s ¸i a gelo¸ silor oameni ai legii, s˘ a-L recunoasc˘ a pe Isus s ¸i s˘ a-¸ si pericliteze reputa¸ tia, având de-a face cu umilul galilean. Cel care cunoa¸ ste inima oricui a în¸ teles acest lucru. Dac˘ a cei educa¸ ti s ¸i distin¸ si nu erau dispu¸ si s˘ a fac˘ a lucrarea pentru care erau preg˘ ati¸ ti s˘ a o fac˘ a, Hristos avea s˘ a aleag˘ a oameni ascult˘ atori s ¸i credincio¸ si în împlinirea voin¸ tei Sale. El a ales oameni mode¸ sti s ¸i S-a înso¸ tit cu ei pentru a-i putea preg˘ ati ca, dup˘ a plecarea Lui, s˘ a continue pe p˘ amânt marea Sa lucrare. 394

„Potrivit cu ce are omul“

395

Hristos era Lumina lumii, Izvorul întregii cunoa¸ steri. El a putut s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pe neinstrui¸ tii pescari, ca s˘ a poarte înaltul mandat pe care li-l d˘ aduse. Lec¸ tiile de adev˘ ar, date acestor oameni simpli, erau puternic impresionante. Ele aveau s˘ a mi¸ ste lumea. P˘ area un lucru simplu pentru Isus s˘ a ia pe lâng˘ a El astfel de personaje umile, dar acest lucru d˘ adea rezultate extraordinare. Cuvintele s ¸i faptele lor aveau s˘ a revolu¸ tioneze lumea. Dumnezeu îi prime¸ ste pe tineri, cu talentul s ¸i bog˘ a¸ tia afec¸ tiunii lor, dac˘ a ei I se consacr˘ a. Ei pot atinge astfel cel mai înalt punct al m˘ are¸ tiei intelectuale. Si, ¸ în echilibru cu principiul religiei, ei pot duce mai departe lucrarea pe care Hristos a venit din cer s˘ ao împlineasc˘ a. Elevii colegiilor noastre au mari privilegii, nu numai de a ob¸ tine o cunoa¸ stere a s ¸tiin¸ telor, ci s ¸i de a înv˘ a¸ ta cum s˘ a cultive s ¸i s˘ a practice virtu¸ tile care le confer˘ a un caracter echilibrat. Ei sunt agen¸ ti morali, responsabili, ai lui Dumnezeu. Talan¸ tii bog˘ a¸ tiei, pozi¸ tiei sociale, [513] inteligen¸ tei, sunt încredin¸ ta¸ ti omului pentru o cre¸ stere în¸ teleapt˘ a. El a împ˘ ar¸ tit judicios aceste credite, potrivit capacit˘ a¸ tilor cunoscute ale servilor S˘ ai. Si ¸ D˘ at˘ atorul a¸ steapt˘ a restituiri pe m˘ asura darurilor oferite. Nici cel mai umil dar nu trebuie desconsiderat. Fiecare are voca¸ tia s ¸i domeniul lui. Cel care valorific˘ a cel mai bine posibilit˘ a¸ tile încredin¸ tate de Dumnezeu Îi va returna D˘ at˘ atorului un beneficiu propor¸ tional cu capitalul încredin¸ tat. Domnul nu r˘ aspl˘ ate¸ ste volumul muncii. El nu Se uit˘ a atât la dimensiunea lucr˘ arii, cât la credincio¸ sia cu care este f˘ acut˘ a. R˘ aspl˘ atit este robul cel bun s ¸i credincios. Cultivând capacit˘ a¸ tile pe care ni le-a dat ˘s Dumnezeu, vom cre¸ ste în cuno¸ stin¸ ta ¸i pricepere. Sub controlul dragostei s ¸i al temerii de Dumnezeu, perseveren¸ ta în dobândirea cunoa¸ sterii va conferi tinerilor o putere sporit˘ a pentru ˘ . Si bine, în aceast˘ a via¸ ta ¸ cei care-¸ si valorific˘ a la maximum posibilit˘ a¸ tile de a atinge înalte însu¸ siri ale cunoa¸ sterii vor lua cu ei aceste însu¸ siri în via¸ ta viitoare. Ei au c˘ autat s ¸i au ob¸ tinut ceea ce nu piere. Capacitatea de a aprecia slava lucrurilor „pe care ochiul nu le-a v˘ azut, urechea nu le-a auzit s ¸i la inima omului nu s-au suit“ (1 Corinteni 2, 9) va fi propor¸ tional˘ a cu aceste însu¸ siri ale cunoa¸ sterii. Aceia care î¸ si golesc inimile de mândrie s ¸i de¸ sert˘ aciune pot, prin harul lui Dumnezeu, s˘ a-¸ si purifice mintea s ¸i s˘ a fac˘ a din ea un depozit

396

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

de cunoa¸ stere, cur˘ a¸ tie s ¸i adev˘ ar. Iar mintea lor va trece continuu [514] dincolo de îngustele fruntarii ale gândirii, în imensitatea infinitului.

Capitolul 74 — Tinerii, ca misionari
Tinerii care doresc s˘ a intre în lucrare ca pastori, colportori sau misionari trebuie, mai întâi, s˘ a primeasc˘ a un anume grad de preg˘ atire intelectual˘ a, cât s ¸i o preg˘ atire special˘ a pentru slujba chem˘ arii lor. Cei neinstrui¸ ti s ¸i ne¸ slefui¸ ti nu sunt preg˘ ati¸ ti pentru a merge acolo unde puternice influen¸ te ale talentelor s ¸i educa¸ tiei combat adev˘ arurile ˘ cu succes Cuvântului lui Dumnezeu. Si ¸ nici nu vor putea face fa¸ ta combina¸ tiilor ciudate de eroare filozofic˘ as ¸i religioas˘ a, pentru înfruntarea c˘ arora este nevoie de o cunoa¸ stere atât a adev˘ arului s ¸tiin¸ tific, cât s ¸i a celui scripturistic. Aceia care au în vedere lucrarea de pastor trebuie s˘ a fie con¸ stien¸ ti de importan¸ ta metodei preg˘ atirii lor pe baz˘ a scripturistic˘ a. Ei trebuie s˘ a înve¸ te de la Marele Profesor blânde¸ tea s ¸i umilin¸ ta lui Hristos. Un Dumnezeu care θ si ¸ tine leg˘ amântul a f˘ ag˘ aduit c˘ a, drept r˘ aspuns la ˘ în s rug˘ aciune, Duhul S˘ au va fi rev˘ arsat peste aceia care înva¸ ta ¸coala lui Hristos, pentru ca ei s˘ a devin˘ a slujitori ai neprih˘ anirii. Munca de a scoate din minte eroarea s ¸i falsa doctrin˘ a, pentru ca adev˘ arul s ¸i religia Bibliei s˘ a poat˘ a g˘ asi un loc în inim˘ a, este o munc˘ a grea. Ca mijloc rânduit de Dumnezeu pentru preg˘ atirea tinerilor s ¸i tinerelor pentru diversele departamente ale lucr˘ arii misionare, au fost înfiin¸ tate colegiile noastre. Dorin¸ ta lui Dumnezeu este ca din ele s˘ a ias˘ a mul¸ ti lucr˘ atori. Dar Satana, hot˘ arât s˘ a-¸ si ating˘ a¸ telul, s ¸i-a recrutat chiar dintre aceia pe care Dumnezeu voia s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pentru a fi folositori în lucrarea Sa. Sunt mul¸ ti care ar putea lucra, [515] dac˘ a ar fi pu¸ si s˘ a o fac˘ a, s ¸i care s ¸i-ar putea mântui sufletul lucrând astfel. Biserica trebuie s˘ a fie con¸ stient˘ a de marea ei responsabilitate în r˘ aspândirea luminii adev˘ arului s ¸i în concentrarea harului lui Dumnezeu în interiorul ei, iar influen¸ ta s ¸i banii ar trebui pu¸ si în slujba trimiterii de persoane competente în câmpul misionar. Sute de tineri ar fi trebuit s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru a avea un rol important în lucrarea de r˘ aspândire a semin¸ tei adev˘ arului în toat˘ a ˘ valorile lumea. Avem nevoie de b˘ arba¸ ti care s˘ a pun˘ a în eviden¸ ta crucii, care s˘ a persevereze când vin descuraj˘ ari s ¸i priva¸ tiuni, care s˘ a 397

398

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

aib˘ a zelul, hot˘ arârea s ¸i credin¸ ta care sunt indispensabile în câmpul misionar. Limbi str˘ aine Se afl˘ a printre noi dintre aceia care, f˘ ar˘ a s˘ a se str˘ aduiasc˘ a s˘ a înve¸ te o limb˘ a str˘ ain˘ a, ar putea fi buni s˘ a proclame adev˘ arul altor na¸ tiuni. În biserica primar˘ a, misionarii au fost în chip miraculos înzestra¸ ti cu o cunoa¸ stere a limbilor în care era nevoie s˘ a prezinte bog˘ a¸ tiile nep˘ atrunse ale lui Hristos. Si ¸ dac˘ a Dumnezeu a fost dispus s˘ a-¸ si ajute atunci servii în acest chip, putem noi s˘ a ne îndoim c˘ a binecuvântarea Sa va înso¸ ti eforturile noastre de a-i califica pe cei care, în mod natural, posed˘ a cunoa¸ sterea unor limbi str˘ aine s ¸i care, încuraja¸ ti cum trebuie, vor duce cona¸ tionalilor lor adev˘ arul? Am fi putut avea mai mul¸ ti lucr˘ atori în câmpurile misionare str˘ aine, dac˘ a cei angaja¸ ti în aceste câmpuri s-ar fi folosit de orice talent aflat la dispozi¸ tia lor. În unele cazuri, ar putea fi nevoie ca tinerii s˘ a înve¸ te limbi str˘ aine. ˘ , intrând în leg˘ [516] Ei pot face aceasta cu cea mai mare eficien¸ ta atur˘ a cu vorbitorii respectivei limbi s ¸i, în acela¸ si timp, dedicând în fiecare zi un timp studiului ei. Aceasta trebuie f˘ acut˘ a, totu¸ si, doar ca un pas ˘ rii celor care, ei în¸ preg˘ atitor, necesar înv˘ a¸ ta si¸ si, se afl˘ a în câmpurile misionare s ¸i care, cu o preg˘ atire adecvat˘ a, pot deveni, la rândul lor, lucr˘ atori. Este important s˘ a fie îndemna¸ ti spre lucrare aceia care pot vorbi diferitelor na¸ tiuni în limba lor matern˘ a. Este un mare efort pentru un b˘ arbat de vârst˘ a medie s˘ a înve¸ te o limb˘ a str˘ ain˘ a. Cu toate str˘ adaniile lui, îi va fi aproape imposibil s˘ a vorbeasc˘ a u¸ sor s ¸i corect în m˘ asura în care s˘ a se dovedeasc˘ a un lucr˘ ator eficient. Este nevoie de tineri în locurile grele Nu ne putem permite s˘ a ne priv˘ am misiunile locale de influen¸ ta slujitorilor de vârst˘ a mijlocie sau a celor în vârst˘ a pentru a-i trimite în câmpuri îndep˘ artate, ca s˘ a se angajeze într-o lucrare pentru care nu sunt preg˘ ati¸ ti s ¸i pentru care nici o preg˘ atire nu-i poate face în stare s˘ a se adapteze. Oamenii astfel trimi¸ si las˘ a locuri goale pe care ˘ nu le pot suplini. lucr˘ atorii f˘ ar˘ a experien¸ ta

Tinerii, ca misionari

399

Dar biserica poate s˘ a se întrebe dac˘ a nu cumva tinerii pot fi acredita¸ ti cu marile r˘ aspunderi ce le implic˘ a înfiin¸ tarea s ¸i conducerea unei misiuni str˘ aine. R˘ aspunsul meu este c˘ a Domnul a desemnat ca ei s˘ a fie astfel preg˘ ati¸ ti în colegiile noastre, prin asocierea în lucrare ˘ , încât s˘ cu b˘ arba¸ ti cu experien¸ ta a poat˘ a fi capabili s˘ a conduc˘ a diferite departamente. Trebuie s˘ a manifest˘ am încredere în tinerii no¸ stri. Ei trebuie s˘ a fie pionieri în orice întreprindere care implic˘ a trud˘ as ¸i sacrificiu, în vreme ce servii mai în vârst˘ a ai lui Hristos vor fi p˘ astra¸ ti [517] ca sf˘ atuitori, care s˘ a-i încurajeze s ¸i s˘ a-i binecuvânteze pe aceia care se str˘ aduiesc din r˘ asputeri pentru Dumnezeu. Providen¸ ta i-a împins ˘ la în pozi¸ tii de r˘ aspundere pe ace¸ sti patriarhi plini de experien¸ ta o vârst˘ a tân˘ ar˘ a, când nici puterile fizice, nici cele intelectuale nu le erau pe deplin dezvoltate. Dimensiunea încrederii ce le-a fost acordate le-a stimulat energiile, iar activitatea lor vie în lucrare a ajutat la dezvoltarea lor fizic˘ as ¸i intelectual˘ a, deopotriv˘ a. Este nevoie de tineri. Dumnezeu îi cheam˘ a în câmpuri misionare. Fiind, în compara¸ tie cu al¸ tii, liberi de griji s ¸i alte r˘ aspunderi, ei sunt mai disponibili pentru a se angaja în lucrare decât cei care trebuie s˘ a asigure îndrumarea s ¸i între¸ tinerea unei familii. Pe lâng˘ a aceasta, tinerii se pot adapta mai u¸ sor schimb˘ arii de clim˘ as ¸i societate s ¸i pot ˘ , ei pot atinge rezista mai bine la greut˘ a¸ ti. Prin tact s ¸i perseveren¸ ta inima oamenilor, la ei acas˘ a. Puterea vine prin exerci¸ tiu. To¸ ti cei care-¸ si pun la lucru priceperea pe care le-a dat-o Dumnezeu vor avea o capacitate sporit˘ a de a se dedica slujirii Lui. Aceia care nu fac nimic pentru cauza lui Dumnezeu nu vor cre¸ ste în har s ¸i în cunoa¸ sterea adev˘ arului. B˘ arbatul care va sta inactiv, refuzând s˘ a-¸ si pun˘ a la lucru bra¸ tele, î¸ si va pierde în scurt˘ a vreme toat˘ a puterea de a le folosi. La fel, cre¸ stinul care nu-¸ si va exersa capacit˘ a¸ tile l˘ asate de Dumnezeu, nu numai c˘ a nu va putea s˘ a creasc˘ a în Hristos, dar î¸ si va pierde s ¸i puterea pe care deja o avea, devenind un paralitic spiritual. Aceia care, cu dragoste pentru Dumnezeu s ¸i pentru semeni, se str˘ aduiesc s˘ a-i ajute pe al¸ tii, sunt cei care sunt fixa¸ ti s ¸i înt˘ ari¸ ti în adev˘ ar. Cre¸ stinul adev˘ arat lucreaz˘ a pentru Dumnezeu nu din impuls, ci din principiu, nu pentru o zi sau [518] o lun˘ a, ci tot timpul vie¸ tii.... Maestrul cheam˘ a lucr˘ atori pentru Evanghelie. Cine va r˘ aspunde? Nu to¸ ti care intr˘ a în armat˘ a vor fi generali, c˘ apitani, sergen¸ ti, nici m˘ acar caporali. Nu to¸ ti vor avea r˘ aspunderea de comandan¸ ti. Exist˘ a

400

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s ¸i altfel de treburi grele. Este nevoie ca unii s˘ a sape tran¸ see s ¸i s˘ a ridice fortifica¸ tii, al¸ tii s˘ a stea santinele, iar al¸ tii s˘ a poarte mesaje. Ofi¸ terii sunt pu¸ tini, în vreme ce este nevoie de mul¸ ti solda¸ ti care s˘ a formeze grosul armatei. Iar succesul armatei depinde de fidelitatea fiec˘ arui soldat. La¸ sitatea sau tr˘ adarea unui singur om poate aduce dezastrul întregii armate. Cel care a dat de lucru fiec˘ aruia dup˘ a puterea sa nu va l˘ asa ner˘ aspl˘ atit˘ a îndeplinirea cu credincio¸ sie a ˘ va fi onorat cu distinc¸ datoriei. Orice act de loialitate s ¸i credin¸ ta tii speciale ale aprecierii lui Dumnezeu. Fiec˘ arui lucr˘ ator îi este dat˘ a f˘ ag˘ aduin¸ ta „Cel ce umbl˘ a plângând, când arunc˘ a s˘ amân¸ ta, se întoarce cu veselie, când î¸ si strânge snopii.“ (Psalmii 126, 6). (Testimonies For The Church 5, 390-395). Cunoa¸ sterea limbilor diferitelor popoare este un ajutor în lucrarea misionar˘ a. O în¸ telegere a obiceiurilor celor care au tr˘ ait în timpuri biblice, a locului s ¸i a timpului acelor evenimente, înseamn˘ a cunoa¸ sterea practic˘ a. Aceasta ajut˘ a la imaginarea figurilor biblice s ¸i [519] la eviden¸ tierea puterii lec¸ tiilor lui Hristos.

Capitolul 75 — Cooperare între s ¸coli s ¸i sanatorii
Exist˘ a avantaje clare, ob¸ tinute prin înfiin¸ tarea unei s ¸coli s ¸i a unui sanatoriu în strâns˘ a vecin˘ atate, pentru a se putea ajuta reciproc. Instruc¸ tiuni referitoare la aceasta mi-au fost date atunci când hot˘ aram locul de construire a cl˘ adirilor din Takoma Park. Ori de câte ori este posibil a avea o s ¸coal˘ as ¸i un sanatoriu destul de apropiate pentru a coopera avantajos s ¸i totu¸ si destul de separate pentru prevenirea interfer˘ arii lucr˘ arii uneia cu a celeilalte, fr˘ a¸ tietatea noastr˘ a trebuie s˘ a acorde cea mai atent˘ a considerare beneficiilor plas˘ arii acestor ˘ institu¸ tii, astfel încât s˘ a se poat˘ a ajuta reciproc. Una va da influen¸ ta s ¸i putere celeilalte s ¸i, de asemenea, pot fi economisi¸ ti bani de c˘ atre ˘ la amândou˘ a, pentru faptul c˘ a fiecare dintre ele poate fi p˘ arta¸ sa avantajele celeilalte. Lucrarea medical-evanghelistic˘ a În ceea ce prive¸ ste s ¸colile noastre mai mari, trebuie asigurate facilit˘ a¸ ti pentru a se oferi elevilor o bun˘ a instruire referitoare la lucrarea medical-misionar˘ a, evanghelistic˘ a. Acest domeniu al lucr˘ arii ˘ mânt din s trebuie inclus în programa de înv˘ a¸ ta ¸colile noastre. Elevii trebuie s˘ a înve¸ te cum se îngrije¸ ste un bolnav, deoarece mul¸ ti dintre ei vor avea de f˘ acut acest gen de lucrare când vor fi misionari în câmpurile în care au fost chema¸ ti. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a foloseasc˘ a remediile naturale în tratamentul bolii. În vreme ce ob¸ tin o cunoa¸ stere a adev˘ arului, ei trebuie, de asemenea, s˘ a înve¸ te s˘ a fie [520] slujitori ai s˘ an˘ at˘ a¸ tii pentru cei pentru care lucreaz˘ a. Ei trebuie s˘ a primeasc˘ a o instruire în¸ teleapt˘ a în ceea ce prive¸ ste principiile unei vie¸ ti s˘ an˘ atoase. Aceasta trebuie privit˘ a ca o parte important˘ a a educa¸ tiei lor, chiar dac˘ a s-ar putea ca niciodat˘ a s˘ a nu ajung˘ a misionari ˘ ri str˘ în ¸ ta aine. Chiar din s ¸coala primar˘ a, copiii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti s˘ a-¸ si formeze obiceiuri care s˘ a le p˘ astreze s˘ an˘ atatea. Cei care sunt în curs de a deveni cadre sanitare trebuie s˘ a fie zilnic instrui¸ ti, astfel încât s˘ a fie cât se poate de puternic motiva¸ ti s˘ a 401

402

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

avanseze în cunoa¸ stere. Ei trebuie s˘ a frecventeze colegiile s ¸i s ¸colile ˘ mânt noastre de preg˘ atire. Iar profesorii acestor institu¸ tii de înv˘ a¸ ta trebuie s˘ a-¸ si dea seama de responsabilitatea de a lucra s ¸i a se ruga cu elevii lor. Elevii trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a fie adev˘ ara¸ ti misionari medicali, strâns lega¸ ti de lucrarea de evanghelizare.... ˘ pe lâng˘ Ori de câte ori un sanatoriu bine dotat ia fiin¸ ta aos ¸coal˘ a, el poate spori substan¸ tial eficien¸ ta misionar˘ a a acesteia, dac˘ a exist˘ a cooperare între cele dou˘ a institu¸ tii. Profesorii s ¸colii îi pot ajuta pe lucr˘ atorii din sanatoriu prin sfatul lor s ¸i stând, uneori, de vorb˘ a cu pacien¸ tii. În schimb, cei responsabili cu sanatoriul pot asista preg˘ atirea practic˘ a a elevilor care doresc s˘ a devin˘ a misionari medicali. Desigur, condi¸ tiile locale vor determina detaliile aranjamentelor cel mai bine de stabilit. Când angaja¸ tii celor dou˘ a institu¸ tii vor, în mod neegoist, s˘ a se ajute reciproc, binecuvântarea lui Dumnezeu va fi cu ˘ peste fiecare dintre ele. [521] siguran¸ ta Nimeni, fie c˘ a este profesor, medic ori pastor, nu poate spera vreodat˘ a s˘ a fie el totul. Dumnezeu a dat fiec˘ arui om anumite daruri s ¸i a rânduit ca oamenii s˘ a se asocieze în slujba Lui, pentru ca diferitele talente ale diferitelor persoane s˘ a se poat˘ a împleti. Contactul unei min¸ tii cu alta învioreaz˘ a gândirea s ¸i spore¸ ste priceperea. Minusurile unui lucr˘ ator sunt adesea compensate de darurile altuia. Si, ¸ în vreme ce medicii s ¸i profesorii se asociaz˘ a în acest mod, pentru a-¸ si împ˘ art˘ as ¸i cuno¸ stin¸ tele, tinerii afla¸ ti sub controlul lor vor primi o educa¸ tie echilibrat˘ a pentru slujire. Binele pacien¸ tilor Beneficiile unei cooper˘ ari sincere s ¸i armonioase se extind dincolo de cei care o exercit˘ a — medici s ¸i profesori, elevi s ¸i cadre sanitare. Atunci când un sanatoriu este construit lâng˘ aos ¸coal˘ a, cei ˘ mânt au un bun prilej de a fi un r˘ aspunz˘ atori de institu¸ tia de înv˘ a¸ ta exemplu deosebit pentru cei care toat˘ a via¸ ta au fost ni¸ ste comozi s ¸i care au venit în sanatoriu pentru tratament. Pacien¸ tii vor observa ˘ comod˘ contrastul dintre o via¸ ta a, egoist˘ as ¸i via¸ ta de renun¸ tare la sine s ¸i slujire, tr˘ ait˘ a de urma¸ sii lui Hristos. Ei vor vedea c˘ a obiectivul lucr˘ arii medical-misionare este de a reface, îndrepta s ¸i ar˘ ata fiin¸ telor omene¸ sti cum s˘ a evite îng˘ aduin¸ ta de sine, care aduce boal˘ as ¸i moarte.

Cooperare între s ¸coli s ¸i sanatorii

403

Cuvintele s ¸i ac¸ tiunile lucr˘ atorilor dintr-un sanatoriu s ¸i dintros ¸coal˘ a apropiat˘ a trebuie s˘ a arate clar c˘ a via¸ ta este ceva foarte solemn, gândindu-ne c˘ a fiecare dintre noi va da socoteal˘ a despre sine însu¸ si lui Dumnezeu. Fiecare trebuie s˘ a-¸ si pun˘ a acum talentul [522] la schimb˘ ator, sporind darul de la Domnul s ¸i binecuvântând pe al¸ tii cu binecuvânt˘ arile primite de el însu¸ si. Unitate între lucr˘ atori ˘ rii unui Pentru ob¸ tinerea celor mai bune rezultate în urma înfiin¸ ta sanatoriu în apropiere de o s ¸coal˘ a, este nevoie de o perfect˘ a unitate între lucr˘ atorii ambelor institu¸ tii. Câteodat˘ a, a¸ sa ceva este greu de realizat, îndeosebi atunci când profesorii s ¸i medicii tind s˘ a considere c˘ a lucrarea în care sunt implica¸ ti este cea mai important˘ a. Atunci când la conducerea unor institu¸ tii apropiate se afl˘ a oameni plini de sine, poate rezulta o mare tulburare, dac˘ a fiecare urm˘ are¸ ste doar realizarea propriilor planuri, refuzând s˘ a fac˘ a concesii altora. Cei din fruntea sanatoriului s ¸i cei din fruntea s ¸colii trebuie s˘ a se fereasc˘ a de insisten¸ ta urm˘ aririi propriilor idei, vizând lucruri care sunt în ˘. realitate lipsite de importan¸ ta Slujire consacrat˘ a O mare lucrare trebuie f˘ acut˘ a de c˘ atre sanatoriile s ¸i s ¸colile noastre. Timpul este scurt. Ceea ce este necesar a se face trebuie f˘ acut repede. Cei implica¸ ti în aceast˘ a lucrare important˘ a trebuie s˘ a fie pe deplin consacra¸ ti. S˘ a nu fie egoi¸ sti, s˘ a nu tr˘ aiasc˘ a pentru scopuri lume¸ sti, re¸ tinându-se de la o complet˘ a consacrare în slujba lui Dumnezeu. S˘ a se predea trup, suflet s ¸i spirit lu sDumnezeu pentru a fi folosi¸ ti de El în salvarea de suflete. Ei nu au libertatea de a se întrebuin¸ ta dup˘ a bunul lor plac. Ei apar¸ tin lui Dumnezeu, deoarece [523] El i-a cump˘ arat cu sângele singurului S˘ au Fiu. Si, ¸ atunci când au înv˘ a¸ tat s˘ a r˘ amân˘ a în Hristos, în inima lor nu va mai fi loc pentru eu. Ei vor g˘ asi deplin˘ a satisfac¸ tie în slujirea Lui. A¸ sa ceva s˘ a fie înv˘ a¸ tat s ¸i tr˘ ait de lucr˘ atorii medical-misionari. Ei trebuie s˘ a le spun˘ a acelora cu care vin în contact c˘ a via¸ ta pe care o duc acum b˘ arba¸ tii s ¸i femeile va fi într-o zi analizat˘ a de un Dumnezeu drept s ¸i c˘ a fiecare trebuie s˘ a fac˘ a acum tot ce poate mai

404

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

bine, oferindu-I lui Dumnezeu o slujire devotat˘ a. Aceia care poart˘ a r˘ aspunderea s ¸colii trebuie s˘ a-i înve¸ te pe elevi s˘ a-¸ si întrebuin¸ teze talan¸ tii încredin¸ ta¸ ti lor de Dumnezeu pentru a putea face cel mai mare bine în aceast˘ a lume. Elevii trebuie s˘ a înve¸ te ce înseamn˘ aa ˘s avea o adev˘ arat˘ a¸ tint˘ a în via¸ ta ¸i s˘ a ob¸ tin˘ a o în¸ telegere înalt˘ a a ceea ce înseamn˘ a adev˘ arata educa¸ tie, s˘ as ¸tie ce înseamn˘ a a fi un veritabil misionar medical al Evangheliei, misionar care poate lucra al˘ aturi de slujitorii Cuvântului, în câmpurile în care este nevoie. Oriunde exist˘ a o ocazie favorabil˘ a, sanatoriile s ¸i s ¸colile noastre trebuie s˘ a se ajute reciproc. Domnul vrea ca lucrarea Sa s˘ a avanseze cu putere. S˘ a str˘ aluceasc˘ a puternic lumina prin institu¸ tiile Sale, a¸ sa cum a h˘ ar˘ azit Dumnezeu, iar El s˘ a fie sl˘ avit s ¸i onorat. Acesta este planul cerului în înfiin¸ tarea s ¸colilor s ¸i sanatoriilor noastre. Medicii ˘ , cu Dumnes ¸i asisten¸ tii, profesorii s ¸i elevii s˘ a umble, în umilin¸ ta zeu, încrezându-se pe deplin în El, ca singurul care poate face s˘ a [524] reu¸ seasc˘ a lucrarea lor. (14 Noiembrie, 1905).

Capitolul 76 — O vedere mai larg˘ a
Pentru lucrarea lui Dumnezeu în ¸ tar˘ a sau în str˘ ain˘ atate, cei afla¸ ti în pozi¸ tii de r˘ aspundere trebuie s˘ a fac˘ a planuri în¸ telepte, astfel încât oamenii s ¸i mijloacele s˘ a fie cel mai bine utilizate. Sarcina sus¸ tinerii lucr˘ arii în multe dintre ¸ tinuturile str˘ aine trebuie purtat˘ a, în mare m˘ asur˘ a, de conferin¸ tele de pe teritoriul nostru. Acestea trebuie s˘ a aib˘ a mijloacele cu care s˘ a sprijine deschiderea de noi câmpuri, în care adev˘ arurile soliei îngerului al treilea, care pun la încercare credin¸ ta oamenilor, n-au fost cunoscute înc˘ a. În ultimii ani, au fost deschise ca prin minune u¸ si s ¸i este nevoie de persoane consacrate, care s˘ a p˘ atrund˘ a prin aceste u¸ si s ¸i s˘ a înceap˘ a o lucrare serioas˘ a, de salvare a sufletelor. ˘ mânt pot face mult în vederea întâmInstitu¸ tiile noastre de înv˘ a¸ ta pin˘ arii cererii de lucr˘ atori califica¸ ti pentru aceste câmpuri misionare. Trebuie f˘ acute planuri în¸ telepte pentru înt˘ arirea lucr˘ arii din centrele noastre de preg˘ atire. Trebuie studiate cele mai bune metode pentru preg˘ atirea unor oameni devota¸ ti, care s˘ a poarte r˘ aspunderea s ¸i s˘ a c⸠stige suflete pentru Hristos. Ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti cum s˘ a-i abordeze pe oameni s ¸i cum s˘ a le prezinte solia îngerului al treilea într-un mod atractiv. Iar în ceea ce prive¸ ste problemele de administra¸ tie financiar˘ a, ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti lec¸ tii care s˘ a le fie de ajutor atunci când vor fi trimi¸ si în câmpuri izolate, unde vor avea de suferit multe priva¸ tiuni s ¸i unde va trebui s˘ a fac˘ a economii dintre cele mai stricte. Sporind cuno¸ stin¸ tele Dumnezeu a rânduit un plan prin care mul¸ ti dintre elevii s ¸colilor ˘ . El ne-a [525] noastre pot înv˘ a¸ ta lec¸ tii practice, necesare reu¸ sitei în via¸ ta dat privilegiul de a mânui c˘ ar¸ ti care au fost dedicate avans˘ arii lucr˘ arii noastre educa¸ tionale s ¸i sanitare. Prin folosirea acestor c˘ ar¸ ti, tinerii no¸ stri vor afla multe experien¸ te, care-i vor înv˘ a¸ ta cum s˘ a rezolve problemele ce-i a¸ steapt˘ a în câmpurile str˘ aine. În timpul s ¸colii, ei vor înv˘ a¸ ta cum s˘ a-i abordeze curtenitor pe oameni s ¸i s˘ a manifeste tact în 405

406

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

conversa¸ tia cu ei, în ceea ce prive¸ ste opiniile diferite, referitoare la adev˘ ar. Si, ¸ atunci când vor c⸠stiga într-o oarecare m˘ asur˘ a bani, unii ˘s vor înv˘ a¸ ta lec¸ tii de chibzuin¸ ta ¸i economie, care le vor fi de mare folos când vor fi trimi¸ si departe, ca misionari. Va trebui ca elevii care-¸ si asum˘ a lucrarea de colportaj a c˘ ar¸ tilor Parabolele Domnului Hristos s ¸i Divina Vindecare s˘ a studieze ceea ce vor s˘ a vând˘ a. Familiarizându-¸ si mintea cu subiectul c˘ ar¸ tii care le ˘ turile ei, elevii vor trece prin mân˘ as ¸i str˘ aduindu-se s˘ a aplice înv˘ a¸ ta cre¸ ste în cunoa¸ stere, iar puterea spiritual˘ a le va spori. Soliile acestor dou˘ a c˘ ar¸ ti sunt lumina pe care mi-a ar˘ atat-o Dumnezeu c˘ a trebuie s˘ a o oferim lumii. Profesorii no¸ stri trebuie s˘ a-i încurajeze pe elevi s˘ a studieze cu aten¸ tie fiecare capitol, s˘ a-i înve¸ te adev˘ arurile prezentate acolo s ¸i s˘ a caute s˘ a le inspire dragoste pentru pre¸ tioasele gânduri pe care Domnul ni le-a încredin¸ tat, ca s˘ a le transmitem lumii. Astfel, preg˘ atirea pentru a umbla cu aceste c˘ ar¸ ti s ¸i experien¸ tele zilnice, avute în prezentarea lor lumii, se vor dovedi o s ¸coal˘ a de [526] nepre¸ tuit pentru cei ce particip˘ a la acest efort. Sub binecuvântarea lui Dumnezeu, tinerii vor ob¸ tine o preg˘ atire des˘ avâr¸ sit˘ a pentru slujirea în via Domnului. Cei care poart˘ a r˘ aspunderi în bisericile locale au de f˘ acut o lucrare special˘ a pentru tinerii no¸ stri. Când v˘ ad tineri care promit s ¸i care sunt dornici s˘ a se dezvolte pentru a fi folosi¸ ti în slujirea lui Dumnezeu, dar ai c˘ aror p˘ arin¸ ti nu au posibilitatea s˘ a-i trimit˘ a la s ¸coal˘ a, ei au datoria s˘ a caute cum s˘ a-i ajute s ¸i s˘ a-i încurajeze pe ace¸ stia. Ei trebuie s˘ a se sf˘ atuiasc˘ a împreun˘ a cu p˘ arin¸ tii s ¸i cu tinerii în cauz˘ as ¸i s˘ a fac˘ a, în comun, un plan în¸ telept. Unii tineri pot fi cei mai potrivi¸ ti pentru lucrarea misionar˘ a din cas˘ a în cas˘ a. Exist˘ a, de asemenea, un larg câmp de ac¸ tiune s ¸i distribuire a literaturii noastre s ¸i în transmiterea soliei îngerului al treilea prietenilor s ¸i vecinilor. Al¸ ti tineri ar trebui încuraja¸ ti s˘ a abordeze lucrarea de l˘ amurire, de vindere a unor c˘ ar¸ ti mai mari ale noastre. Iar al¸ tii pot avea calit˘ a¸ ti care-i vor face de un valoros ajutor în institu¸ tiile noastre. ˘ tori ar fi în¸ În multe cazuri, dac˘ a tineri promi¸ ta telept încuraja¸ ti s ¸i bine îndruma¸ ti, ace¸ stia ar putea fi f˘ acu¸ ti s˘ a-¸ si c⸠stige banii pentru s ¸coal˘ a, vânzând Parabolele Domnului Hristos sau Divina Vindecare. Vânzând aceste c˘ ar¸ ti, ei fac o treab˘ a de misionari, c˘ aci duc lumin˘ a oamenilor din lume. În acela¸ si timp, ei ar c⸠stiga bani pentru a putea fi înscri¸ si la s ¸coal˘ a, unde s˘ a-¸ si continue preg˘ atirea pentru o mai larg˘ a

O vedere mai larg˘ a

407

utilitate în cauza Domnului. În s ¸coal˘ a, ei ar primi de la profesori încurajare s ¸i inspira¸ tie, continuând lucrarea de vânzare de c˘ ar¸ ti; iar când vor termina s ¸coala, ei vor avea o preg˘ atire practic˘ a, fiind buni [527] pentru dificila, insistenta s ¸i jertfitoarea de sine lucrare ce este de f˘ acut în multe câmpuri str˘ aine, acolo unde solia îngerului al treilea trebuie dus˘ a în condi¸ tii grele s ¸i solicitante. Pentru elevi, acest plan este mult mai bun decât trecerea prin s ¸coal˘ a, f˘ ar˘ a a primi o preg˘ atire în câmpul muncii, având la terminarea ei povara datoriei taxelor s ¸i doar pu¸ tin˘ a cunoa¸ stere a dificult˘ a¸ tilor cu care se vor întâlni în câmpurile neumblate! ˘ problemelor financiare pe care le Cât de greu le va fi s˘ a fac˘ a fa¸ ta implic˘ a lucrarea de pionierat în ¸ tinuturi str˘ aine! Si ¸ ce povar˘ a trebuie ˘ de s suportat˘ a pân˘ a ce datoriile fa¸ ta ¸coal˘ a sunt pl˘ atite! Pe de alt˘ a parte, cât de folositor ar putea fi, dac˘ a planul de autofinan¸ tare ar fi urmat! Elevii ar putea termina s ¸coala aproape f˘ ar˘ a datorii financiare, starea financiar˘ aas ¸colii ar fi prosper˘ a, iar lec¸ tiile practice, înv˘ a¸ tate de ei prin trecerea prin aceste experien¸ te, le vor fi de o nepre¸ tuit˘ a valoare în câmpurile str˘ aine. Acum trebuie f˘ acute planuri în¸ telepte pentru ajutarea tinerilor merituo¸ si s˘ a-¸ si c⸠stige banii pentru s ¸colarizare, lucrând cu aceste c˘ ar¸ ti, dac˘ a doresc a¸ sa ceva. Cei care c⸠stig˘ a astfel suficiente mijloace pentru a-¸ si pl˘ ati studiile la una dintre s ¸colile noastre vor dobândi o ˘ cât se poate de valoroas˘ experien¸ ta a, care îi va ajuta în preg˘ atirea lor ca viitori pionieri ai lucr˘ arii misionare în câmpuri noi. O mare lucrare trebuie f˘ acut˘ a în lumea noastr˘ a într-un timp scurt s ¸i trebuie s˘ a studiem pentru a în¸ telege s ¸i aprofunda, mai mult decât am f˘ acut-o în anii trecu¸ ti, providen¸ ta lui Dumnezeu, care ne-a pus [528] în mân˘ a pre¸ tioasele c˘ ar¸ ti. Parabolele Domnului Hristos s ¸i Divina Vindecare sunt atât mijloace de ajutare a tinerilor merituo¸ si s˘ a-¸ si asigure cheltuielile de s ¸colarizare, cât s ¸i mijloace de lichidare a ˘ mânt. datoriilor în institu¸ tiile noastre medicale s ¸i de înv˘ a¸ ta Mari binecuvânt˘ ari ne sunt rezervate, dac˘ a folosim în mod în¸ telept aceste c˘ ar¸ ti valoroase, date nou˘ a pentru prop˘ as ¸irea cauzei adev˘ arului prezent. Si, ¸ lucrând în conformitate cu planul lui Dumnezeu, vom descoperi c˘ a mul¸ ti tineri consacra¸ ti se vor preg˘ ati pentru a merge în câmpuri noi, ca buni misionari. În acela¸ si timp, conferin¸ tele din ¸ tar˘ a vor avea mijloace cu care s˘ a contribuie generos la sprijinirea lucr˘ arii întreprinse în noi teritorii.

408

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Cuvântul lui Dumnezeu trebuie s˘ a d˘ ainuie prin propriile merite ve¸ snice; el trebuie luat ca atare s ¸i respectat, ca fiind glasul lui Dumnezeu, care m˘ arturise¸ ste voin¸ ta Lui. Voin¸ ta s ¸i glasul omului m˘ arginit nu trebuie interpretate ca fiind glasul lui Dumnezeu. ˘ cea mai solemn˘ Aceia care înva¸ ta a solie, dat˘ a cândva oamenilor, trebuie s˘ a-¸ si disciplineze mintea pentru a în¸ telege importan¸ ta Cuvântului. Tema învierii va fi tratat˘ a cu cel mai atent studiu, iar adâncimile ei nu vor fi niciodat˘ a explorate definitiv. Nu v˘ a teme¸ ti c˘ a ve¸ ti epuiza aceast˘ a tem˘ a. Apleca¸ ti-v˘ a personal asupra fântânii pentru a fi înviora¸ ti din plin. Be¸ ti din adâncul fântânii mântuirii, pentru ca ˘ ve¸ [529] Isus s˘ a poat˘ a fi în voi un izvor de via¸ ta snic˘ a.

˘ încurajatoare Capitolul 77 — O experien¸ ta
La una dintre s ¸colile din conferin¸ ta noastr˘ a, profesorii au determinat interesul elevilor lor în vânzarea c˘ ar¸ tii Parabolele Domnului Hristos. Dup˘ a studierea cu rug˘ aciune a acestei c˘ ar¸ ti, grupuri de elevi au mers împreun˘ a cu profesorii lor într-un ora¸ s mare din vecin˘ atate, ˘ solid˘ c⸠stigând, în lucrarea lor, o experien¸ ta a, pe care au declarat-o mai valoroas˘ a decât argintul sau aurul. Acest gen de lucrare este, de fapt, unul dintre mijloacele pe care Dumnezeu le-a rânduit pentru preg˘ atirea misionar˘ a a tinerilor no¸ stri. Cei care neglijeaz˘ a valorifica˘ de cea rea acestor posibilit˘ a¸ ti refuz˘ a vie¸ tii un capitol de experien¸ ta mai mare valoare. Angajându-se cu toat˘ a inima în aceast˘ a lucrare, elevii pot înv˘ a¸ ta cum s˘ a-i abordeze cu tact s ¸i discre¸ tie pe oameni în ˘s orice ipostaz˘ a a vie¸ tii lor, cum s˘ a-i trateze cu diferen¸ ta ¸i cum s˘ a-i determine s˘ a acorde o aten¸ tie considerabil˘ a adev˘ arurilor aflate în c˘ ar¸ tile pe care le vând. Elevi, glasul, influen¸ ta s ¸i timpul vostru sunt, toate, daruri de la Dumnezeu s ¸i trebuie folosite în c⸠stigarea de suflete. Când se angajeaz˘ a cu însufle¸ tire în lucrarea de vânzare a c˘ ar¸ tii Parabolele ˘ care îi Domnului Hristos, profesorii s ¸i elevii ob¸ tin o experien¸ ta va preg˘ ati pentru o bun˘ a slujire în ceea ce prive¸ ste adun˘ arile de ˘ tura pe care o pot da participan¸ evanghelizare. Prin înv˘ a¸ ta tilor s ¸i prin vânzarea de c˘ ar¸ ti în locurile unde sunt ¸ tinute aceste adun˘ ari, fo¸ stii elevi vor fi capabili s˘ a-¸ si fac˘ a partea în sensibilizarea inimii mul¸ timilor de oameni care trebuie s˘ a primeasc˘ a solia îngerului al treilea. Profesorii s ¸i elevii trebuie s˘ a-¸ si poarte partea de povar˘ a ce [530] le revine în a ar˘ ata poporului advent cum s˘ a transmit˘ a aceast˘ a solie prietenilor s ¸i vecinilor lor. Atunci când urm˘ am planurile lui Dumnezeu, noi suntem „împreun˘ a lucr˘ atori cu El“. Oricare ne-ar fi postura — pre¸ sedinte de ˘ , pastor, profesor, elev sau membru laic, suntem r˘ conferin¸ ta aspunz˘ atori înaintea Domnului pentru o cât mai bun˘ a valorificare a posibilit˘ a¸ tilor noastre în ceea ce prive¸ ste luminarea celor ce au nevoie de adev˘ arul prezent. Iar unul dintre principalele mijloace rânduite de El 409

410

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

s˘ a le folosim este cuvântul tip˘ arit. În s ¸colile s ¸i sanatoriile noastre, în comunit˘ a¸ tile noastre locale s ¸i, în special, în adun˘ arile noastre anuale, ˘ m s˘ în natur˘ a, trebuie s˘ a înv˘ a¸ ta a folosim în mod în¸ telept acest pre¸ tios ˘s mijloc. Cu silin¸ ta ¸i r˘ abdare, lucr˘ atori ale¸ si ar trebui s˘ a-i instruiasc˘ a pe fra¸ tii no¸ stri cum s˘ a-i abordeze, la rândul lor, pe necredincio¸ si întro manier˘ a blând˘ a, cuceritoare, s ¸i cum s˘ a le pun˘ a în mân˘ a literatura în care adev˘ arul pentru acest timp este prezentat cu claritate s ¸i putere. Numai cu ajutorul acelui Duh care, la început, „se mi¸ sca pe deasupra apelor“, al acelui Cuvânt prin care „toate lucrurile au fost f˘ acute“, al acelei adev˘ arate Lumini „care lumineaz˘ a pe orice om, venind în lume“ (Geneza 1, 2; Ioan 1, 3.9), m˘ arturia s ¸tiin¸ tei poate fi corect interpretat˘ a. Numai sub directa îndrumare a celui Atot¸ stiutor s ¸i prin studierea lucrurilor create de El putem fi f˘ acu¸ ti s˘ a gândim [531] asemenea Lui.

Capitolul 78 — O educa¸ tie misionar˘ a
În lucrarea salv˘ arii de suflete, Domnul cheam˘ a laolalt˘ a lucr˘ atori având planuri, idei s ¸i metode de lucru diferite. Dar, în aceast˘ a diversitate de caractere, trebuie dovedit˘ a o unitate a scopului. Adesea, în trecut, lucrarea pe care Domnul o h˘ ar˘ azise înfloririi a fost împiedicat˘ a din cauz˘ a c˘ a oamenii au încercat s˘ a pun˘ a un jug asupra celor care lucrau cu ei s ¸i nu urmau metodele pe care ei le considerau ca fiind cele mai bune. Nu poate fi stabilit un model precis pentru s ¸colile care urmeaz˘ a ˘ rii ress˘ a fie înfiin¸ tate în câmpuri noi. Clima, relieful, condi¸ tiile ¸ ta pective s ¸i mijloacele aflate la îndemân˘ a, toate î¸ si au importan¸ ta lor în concretizarea lucr˘ arii. Binecuvânt˘ arile unei educa¸ tii cuprinz˘ atoare vor aduce succes în lucrarea misionar˘ a cre¸ stin˘ a. Prin mijloacele ei, suflete vor fi convertite la adev˘ ar. „Voi sunte¸ ti lumina lumii“, spune Isus. „Tot a¸ sa s˘ a lumineze lumina voastr˘ a înaintea oamenilor, ca ei s˘ a vad˘ a faptele voastre bune s ¸i s˘ a sl˘ aveasc˘ a pe Tat˘ al vostru, care este în ceruri“ (Matei 5, 14.16). Lucrarea lui Dumnezeu pe p˘ amânt, în aceste zile de pe urm˘ a, este reflectarea luminii aduse de Isus în lume. Aceast˘ a lumin˘ a trebuie s˘ a risipeasc˘ a întunericul dens al veacurilor. B˘ arba¸ ti s ¸i femei, care se afl˘ a în întunericul p˘ agânismului, trebuie s˘ a fie contacta¸ ti de cei ˘ , dar care au primit care cândva erau în aceea¸ si stare de ignoran¸ ta cunoa¸ sterea adev˘ arului Cuvântului lui Dumnezeu. Aceste na¸ tiuni ˘ înv˘ ˘ tura dat˘ p˘ agâne vor accepta cu u¸ surin¸ ta a¸ ta a lor în cunoa¸ sterea de [532] Dumnezeu. Foarte pre¸ tioas˘ a este pentru Dumnezeu lucrarea Sa pe p˘ amânt. Hristos, împreun˘ a cu îngerii din cer, vegheaz˘ a asupra ei în orice moment. Pe m˘ asur˘ a ce ne apropiem de venirea lui Hristos, din ce în ce mai mult˘ a lucrare misionar˘ a ne va solicita efortul. Solia puterii ˘ ri, pân˘ înnoitoare a harului lui Dumnezeu va fi dus˘ a fiec˘ arei ¸ ta a ce adev˘ arul va traversa lumea. În num˘ arul celor sigila¸ ti, vor fi oameni de orice neam, de orice semin¸ tie, limb˘ as ¸i popor. Din orice ¸ tar˘ a vor fi strân¸ si b˘ arba¸ ti s ¸i femei care vor sta înaintea tronului lui Dumnezeu s ¸i 411

412

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

înaintea Mielului, spunând: „Mântuirea este a Dumnezeului nostru, care s ¸ade pe scaunul de domnie, s ¸i a Mielului“ (Apocalipsa 7, 10). Dar, înaintea ca aceast˘ a lucrare s˘ a fie împlinit˘ a, trebuie s˘ a facem aici, în ¸ tara noastr˘ a, experien¸ ta lucr˘ arii Duhului Sfânt în inima noastr˘ a. S˘ a nu urm˘ am planuri lume¸ sti Dumnezeu mi-a ar˘ atat s˘ a suntem în primejdia de a introduce ˘ mântul nostru obiceiuri s în înv˘ a¸ ta ¸i modele ce predomin˘ a în s ¸colile lumii. Dac˘ a profesorii nu sunt aten¸ ti, vor pune pe umerii elevilor lor juguri lume¸ sti, în locul jugului lui Hristos. Modelul s ¸colilor pe care ˘ m în ace¸ le înfiin¸ ta sti ani de pe urm˘ a, ai r˘ aspândirii soliei, trebuie s˘ a fie total diferit de cel al s ¸colilor înfiin¸ tate pân˘ a acum. ˘m s Din acest motiv, Dumnezeu ne cere s˘ a înfiin¸ ta ¸coli în afara ora¸ selor, acolo unde, f˘ ar˘ a nici o piedic˘ a, putem asigura educarea tinerilor no¸ stri potrivit unor planuri în conformitate cu solemnul [533] mesaj încredin¸ tat nou˘ a pentru lume. O astfel de educa¸ tie poate fi cel mai bine asigurat˘ a în afara ora¸ sului, acolo unde se afl˘ a teren pentru cultivat s ¸i unde exerci¸ tiul fizic al elevilor poate fi de a¸ sa natur˘ a, încât s˘ a constituie un element de valoare în zidirea caracterului lor, preg˘ atindu-i pentru a fi folositori în câmpurile unde vor merge. Dumnezeu va binecuvânta acele s ¸coli care-¸ si desf˘ as ¸oar˘ a activitatea în conformitate cu planul Lui. La ini¸ tierea lucr˘ arii educa¸ tionale în Australia, Domnul ne-a descoperit c˘ a acea s ¸coal˘ a nu trebuie s˘ a copieze modelul nici uneia dintre s ¸colile înfiin¸ tate în trecut. Ea a fost o s ¸coal˘ a — etalon, organizat˘ a dup˘ a modelul pe care mi-l d˘ aduse Dumnezeu, s ¸i El a binecuvântat lucrarea ei. Metode noi Mi-a fost ar˘ atat c˘ a, în lucrarea noastr˘ a de educa¸ tie, nu trebuie s˘ a urm˘ am metodele adoptate în s ¸colile pe care le-am înfiin¸ tat mai ˘ m de obiceiuri vechi s înainte. Prea mult ne ag˘ a¸ ta ¸i, din aceast˘ a cauz˘ a, suntem foarte departe de unde ar fi trebuit s˘ a ajungem cu desf˘ as ¸urarea soliei îngerului al treilea. Fiindc˘ a oamenii n-au putut în¸ telege ˘ pentru scopul lui Dumnezeu în planurile pe care El ni le-a pus în fa¸ ta preg˘ atirea de lucr˘ atori în unele dintre s ¸colile noastre, au fost folosite metode care mai mult au stagnat decât au avansat lucrarea lui

O educa¸ tie misionar˘ a

413

Dumnezeu. Au trecut în eternitate ani cu rezultate mici, ani care ar fi putut consemna mari împliniri. Dac˘ a lucr˘ atorii de pe p˘ amânt ar fi f˘ acut voia lui Dumnezeu, a¸ sa cum o fac îngerii din cer, mult din ceea ce azi a r˘ amas nef˘ acut ar fi putut fi deja împlinit s ¸i s-ar fi putut [534] observa rezultate notabile, ca rod al efortului misionar. Practica înv˘ a¸ tat˘ a în ferma s ¸colar˘ a este chiar cea mai important˘ a educa¸ tie pentru aceia care merg ca misionari în câmpuri str˘ aine. Dac˘ a aceast˘ a preg˘ atire este f˘ acut˘ a, avându-se în vedere slava lui Dumnezeu, se vor vedea rezultate mari. Nu va fi lucrare mai eficient˘ a decât lucrarea acelora care, având o educa¸ tie în ceea ce prive¸ ste via¸ ta practic˘ a, merg în câmpurile misionare cu solia adev˘ arului, preg˘ ati¸ ti s˘ a instruiasc˘ a în felul în care au fost s ¸i ei instrui¸ ti. Cuno¸ stin¸ ta dobândit˘ a în lucrarea p˘ amântului s ¸i în alte aspecte ale muncii fizice, ˘ pe care, dac˘ cuno¸ stin¸ ta a o vor lua cu ei în câmpul lor misionar, îi vor face o binecuvântare chiar s ¸i-n ¸ tinuturi p˘ agâne. (Special Testimonies, Series B:11, 19). Profesorul nu trebuie s˘ a se despart˘ a de lucrarea din biseric˘ a. Aceia care conduc s ¸coli de-ale noastre trebuie s˘ a considere un privilegiu nu numai faptul c˘ a predau în aceste s ¸coli, ci s ¸i faptul c˘ a pot oferi comunit˘ a¸ tii cu care se afl˘ a în contact acelea¸ si calit˘ a¸ ti care le sunt de folos la catedr˘ a. Prin lucrarea s ¸i influen¸ ta lor, biserica dobânde¸ ste putere. Ei trebuie s˘ a-¸ si dea silin¸ ta pentru a duce biserica la un standard cât mai înalt. Peste tot, printre noi, se afl˘ a tineri s ¸i tinere care trebuie s˘ a pri˘ . Este measc˘ a o preg˘ atire pentru pozi¸ tii de r˘ aspundere s ¸i influen¸ ta nevoie de educa¸ tie atât pentru o bun˘ a achitare de datoriile zilnice ale vie¸ tii, cât s ¸i pentru succes în orice activitate. Sub c˘ al˘ auzirea Duhului Sfânt, ace¸ sti tineri pot fi educa¸ ti s ¸i preg˘ ati¸ ti astfel, încât toate [535] capacit˘ a¸ tile lor s˘ a fie puse în slujba lui Dumnezeu.

Capitolul 79 — Tinerii, purt˘ atori de poveri
„V-am scris, tinerilor, fiindc˘ a sunte¸ ti tari s ¸i Cuvântul lui Dumnezeu r˘ amâne în voi s ¸i a¸ ti biruit pe cel r˘ au“ (1 Ioan 2, 14). Pentru ca lucrarea s˘ a înainteze în toate ramurile ei, Dumnezeu cere vigoare, zel s ¸i curaj tineresc. El a ales tineri pentru a fi de ajutor în prop˘ as ¸irea cauzei Sale. Pentru a pl˘ anui cu minte limpede s ¸i a înf˘ aptui cu bra¸ t curajos, este nevoie de energii proaspete s ¸i intacte. Tinerii sunt invita¸ ti s˘ a-I ofere lui Dumnezeu puterea vârstei lor, pentru ca, prin exerci¸ tiul capacit˘ a¸ tilor lor, prin gândire inteligent˘ as ¸i ac¸ tiune energic˘ a, s˘ a poat˘ a aduce slav˘ a Lui s ¸i salvare semenilor lor. Având în vedere înalta lor chemare, tinerii no¸ stri trebuie s˘ a nu caute distrac¸ tia sau tr˘ airea pentru satisfac¸ tie egoist˘ a. Salvarea de suflete trebuie s˘ a fie motivul activit˘ a¸ tii lor. În puterea dat˘ a lor de Dumnezeu, ei trebuie s˘ a se ridice deasupra oric˘ arei practici înjositoare, care înrobe¸ ste. Ei trebuie s˘ a cânt˘ areasc˘ a bine pe ce c˘ ar˘ ari apuc˘ a, neuitând c˘ a, pe unde deschid ei calea, al¸ tii îi vor urma. Nimeni ˘ spre r˘ nu tr˘ aie¸ ste pentru sine; cu to¸ tii exercit˘ am o influen¸ ta au sau spre bine. De aceea apostolii îi îndeamn˘ a pe tineri s˘ a fie aten¸ ti. Cum pot fi ei altfel, când î¸ si aduc aminte c˘ a trebuie s˘ a fie conlucr˘ atori cu Hristos, p˘ arta¸ si cu El la jertfa-I t˘ ag˘ aduitoare de sine, la îndurarea s ¸i bun˘ avoin¸ ta Lui, pline de har? Tinerilor de azi li se spune la fel de clar ca s ¸i lui Timotei: „Caut˘ a s˘ a te înf˘ a¸ ti¸ sezi înaintea oamenilor ca un om încercat, ca un lucr˘ ator care n-are de ce s˘ a-i fie ru¸ sine s ¸i care împarte drept Cuvântul adev˘ arului. Fere¸ ste-te de vorb˘ ariile goale s ¸i lume¸ sti; c˘ aci cei ce le ¸ tin vor înainta tot mai mult în necinstirea lui Dumnezeu. Si ¸ cuvântul lor va roade ca gangrena. Din num˘ arul acestora sunt Imeneu s ¸i Filet, care s-au ab˘ atut de la adev˘ ar. Ei zic c˘ aas ¸i venit învierea s ¸i r˘ astoarn˘ a credin¸ ta unora. Totu¸ si, temelia tare a lui Dumnezeu st˘ a nezguduit˘ a, având pecetea aceasta: «Domnul cunoa¸ ste pe cei ce sunt ai Lui»; s ¸i «Oricine roste¸ ste Numele Domnului, s˘ a se dep˘ arteze de f˘ ar˘ adelege!» Într-o cas˘ a mare nu sunt numai vase de aur s ¸i argint, ci s ¸i de lemn s ¸i de p˘ amânt. Unele sunt pentru o întrebuin¸ tare de cinste, iar altele 414

Tinerii, purt˘ atori de poveri

415

pentru o întrebuin¸ tare de ocar˘ a. Deci, dac˘ a cineva se cur˘ a¸ te¸ ste de acestea, va fi un vas de cinste, sfin¸ tit, folositor st˘ apânului s˘ au, destoinic pentru orice lucrare bun˘ a. Fugi de poftele tinere¸ tii, s ¸i urm˘ are¸ ste neprih˘ anirea, credin¸ ta, dragostea, pacea, împreun˘ a cu cei ce cheam˘ a [536] pe Domnul dintr-o inim˘ a curat˘ a.“ (2 Timotei 2, 15-22). „Nimeni s˘ a nu-¸ ti dispre¸ tuiasc˘ a tinere¸ tea; ci fii o pild˘ a pentru credincio¸ si: în vorbire, în purtare, în dragoste, ˘ , în cur˘ în credin¸ ta a¸ tie.“ (1 Timotei 4, 12). Cei care au adus povara lucr˘ arii la început merg acum la odihn˘ a. Mul¸ ti dintre înainte merg˘ atorii pe calea reformelor instituite de noi ca popor sunt acum în amurgul vie¸ tii, în sc˘ aderea for¸ tei fizice s ¸i intelectuale. Se poate pune, cu cea mai profund˘ a îngrijorare, întrebarea: Cine le va lua locul? Cui s˘ a se încredin¸ teze interesele vitale ale bisericii acum, când actualii sus¸ tin˘ atori ai standardului predau s ¸tafeta? Nu putem decât s˘ a privim cu ner˘ abdare la tinerii de azi, ca la cei care trebuie s˘ a preia aceste poveri s ¸i asupra c˘ arora trebuie s˘ a cad˘ a responsabilit˘ a¸ tile. Ace¸ stia trebuie s˘ a preia lucrarea din punctul în care ceilal¸ ti o las˘ a, felul în care o fac determinând ˘ vor predomina sau dac˘ dac˘ a moralitatea, sfin¸ tenia s ¸i buna credin¸ ta a imoralitatea s ¸i necredincio¸ sia vor strica tot ceea ce este de valoare. Cei care sunt mai în vârst˘ a trebuie s˘ a-i înve¸ te pe tineri, prin sfat s ¸i exemplu, s˘ a se achite de ceea ce societatea s ¸i Creatorul cer de la ei. Asupra acestor tineri trebuie puse r˘ aspunderi grele. Întrebarea este: Sunt ei capabili s˘ a se guverneze singuri s ¸i s˘ a r˘ amân˘ a în cur˘ a¸ tenia în care i-a creat Dumnezeu, respingând tot ceea ce inspir˘ a r˘ autate? Niciodat˘ a pân˘ a acum miza n-a fost atât de mare. Niciodat˘ a rezultatele n-au depins atât de mult de o genera¸ tie ca de aceea ce intr˘ a acum în scen˘ a. Niciodat˘ a tinerii s˘ a nu cread˘ a c˘ a pot ocupa vreo [537] pozi¸ tie de încredere, f˘ ar˘ a a avea un caracter bun. Un caracter bun trebuie zidit c˘ ar˘ amid˘ a cu c˘ ar˘ amid˘ a. Acele însus ¸iri care-i vor face pe tineri ap¸ ti s˘ a lucreze cu succes pentru cauza lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie ob¸ tinute printr-un exerci¸ tiu al facult˘ a¸ tilor, ˘s valorificând orice privilegiu oferit de Providen¸ ta ¸i p˘ astrând leg˘ atura cu Izvorul întregii în¸ telepciuni. Ei nu trebuie s˘ a se mul¸ tumeasc˘ a cu un standard coborât. Pentru ei, caracterul lui Iosif s ¸i cel al lui Daniel sunt modele bune de urmat; iar via¸ ta Mântuitorului este modelul perfect.

416

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

To¸ ti au posibilitatea dezvolt˘ arii caracterului. To¸ ti î¸ si pot ocupa locul rezervat în marele plan al lui Dumnezeu. El l-a acceptat în slujb˘ a pe Samuel chiar din copil˘ arie, pentru c˘ a inima lui era curat˘ a. El era închinat lui Dumnezeu s ¸i Dumnezeu l-a f˘ acut un canal de lumin˘ a. Dac˘ a tinerii de azi se consacr˘ a a¸ sa cum a f˘ acut-o Samuel, Domnul îi va accepta s ¸i-i va folosi în lucrarea Sa. Ei vor putea spune despre via¸ ta lor: „Dumnezeule, Tu m-ai înv˘ a¸ tat din tinere¸ te, s ¸i pân˘ a acum eu vestesc minunile Tale“ (Psalmii 71, 17). În scurt˘ a vreme, tinerii trebuie s˘ a preia sarcinile pe care le poart˘ a acum lucr˘ atorii mai în vârst˘ a. Am pierdut timp neglijând s˘ a d˘ am tinerilor o educa¸ tie solid˘ a, practic˘ a. Cauza lui Dumnezeu progreseaz˘ a constant, iar noi trebuie s˘ a ascult˘ am comanda: „Înainte!“ Este nevoie de tineri s ¸i tinere care nu se vor înclina dup˘ a împrejur˘ ari, care umbl˘ a cu Dumnezeu, se roag˘ a mult s ¸i depun eforturi sus¸ tinute pentru a aduna lumin˘ a cât pot de mult. Lucr˘ atorul pentru Dumnezeu trebuie s˘ a-¸ si foloseasc˘ a cele mai va[538] loroase capacit˘ a¸ ti intelectuale s ¸i morale cu care harul lui Dumnezeu, natura s ¸i exerci¸ tiul l-au înzestrat. Succesul lui îns˘ a va fi propor¸ tional cu gradul de consacrare s ¸i jertfire de sine, în care î¸ si împline¸ ste lucrarea, mai mult decât cu însu¸ sirile naturale sau dobândite. Este nevoie de efort sus¸ tinut pentru preg˘ atire, dar, dac˘ a Dumnezeu nu lucreaz˘ a al˘ aturi de om, nimic nu poate fi realizat. Harul divin este elementul de baz˘ a al puterii salvatoare. F˘ ar˘ a el, orice efort omenesc este inutil. Ori de câte ori Domnul are o lucrare de f˘ acut, nu apeleaz˘ a numai la ofi¸ teri care s˘ a comande, ci la to¸ ti slujitorii. Azi, El cheam˘ a tineri s ¸i tinere cu putere s ¸i minte activ˘ a, dorind ca ace¸ stia s˘ a aduc˘ a în lupta împotriva r˘ aului prospe¸ timea puterii lor fizice s ¸i mintale. Dar ei trebuie s˘ a aib˘ a preg˘ atirea necesar˘ a. Unii tineri se gr˘ abesc s˘ a intre în lucrare, nefiind realmente preg˘ ati¸ ti pentru a¸ sa ceva. Ei nu în¸ teleg c˘ a trebuie s˘ a fie înv˘ a¸ ta¸ ti înainte de a înv˘ a¸ ta la rândul lor pe al¸ tii, s ¸i arat˘ a spre oameni care, cu pu¸ tin˘ a preg˘ atire, au avut succes în lucrare. Dar, dac˘ a ace¸ stia au avut succes, a fost pentru c˘ a au pus suflet în lucrare. Dar cât de rodnic˘ a le-ar fi putut fi munca, dac˘ a, mai întâi, ar fi primit preg˘ atirea necesar˘ a! Cauza lui Dumnezeu are nevoie de oameni eficien¸ ti. Educa¸ tia s ¸i preg˘ atirea sunt, pe bun˘ a dreptate, privite ca esen¸ tiale pentru via¸ ta obi¸ snuit˘ a. Cu cât mai mult este esen¸ tial˘ a atunci preg˘ atirea

Tinerii, purt˘ atori de poveri

417

complet˘ a pentru lucrarea de prezentare a ultimei solii a harului în lume! Aceast˘ a preg˘ atire nu poate fi realizat˘ a prin simpla ascultare de predici. În s ¸colile noastre, tineretul trebuie s˘ a poarte poveri pentru [539] Domnul. Ei trebuie s˘ a primeasc˘ a o preg˘ atire des˘ avâr¸ sit˘ a de la pro˘ , folosind cât se poate de bine timpul în studiu fesori cu experien¸ ta s ¸i practicarea cuno¸ stin¸ tei dobândite. Se cer studiu s ¸i munc˘ a asidu˘ a pentru a deveni pastor sau lucr˘ ator cu succes în orice ramur˘ a a cauzei lui Dumnezeu. O cultivare permanent˘ a va spori valoarea darurilor pe care Dumnezeu le-a rev˘ arsat pentru o în¸ teleapt˘ a perfec¸ tionare a lor. Un mare r˘ au este de multe ori f˘ acut tinerilor no¸ stri când sunt l˘ asa¸ ti s˘ a înceap˘ a s˘ a predice, neavând o suficient˘ a cunoa¸ stere a Scripturilor pentru a prezenta credin¸ ta noastr˘ a într-o manier˘ a inteligent˘ a. Unii care intr˘ a în lucrare sunt novici în Scripturi. Ei sunt, de asemenea, incompeten¸ ti s ¸i ineficien¸ ti s ¸i-n alte lucruri. Ei nu pot citi din Scriptur˘ a f˘ ar˘ a ezit˘ ari, f˘ ar˘ a s˘ a pronun¸ te gre¸ sit cuvintele lui Dumnezeu. Aceia care nu pot s˘ a citeasc˘ a bine trebuie s˘ a înve¸ te s˘ a o fac˘ a s ¸i s˘ a devin˘ a ap¸ ti de a-i înv˘ a¸ ta pe al¸ tii, înainte de a ap˘ area în fa¸ ta publicului. Profesorii din s ¸colile noastre au obliga¸ tia s˘ a studieze ei în¸ si¸ si pentru a fi preg˘ ati¸ ti s˘ a-i înve¸ te pe al¸ tii. Ei nu vor fi admi¸ si pân˘ a ce nu vor trece printr-o riguroas˘ a verificare s ¸i pân˘ a ce capacit˘ a¸ tile lor de a înv˘ a¸ ta nu au fost testate de examinatori competen¸ ti. Nu mai pu¸ tin˘ a ˘ trebuie manifestat˘ exigen¸ ta as ¸i-n examinarea pastorilor; cei în curs de a se înrola în sacra lucrare de prezentare a adev˘ arului biblic lumii ˘. trebuie verifica¸ ti atent de oameni credincio¸ si, cu experien¸ ta ˘ mântul în s Înv˘ a¸ ta ¸colile noastre nu trebuie s˘ a fie la fel cu acela din alte colegii s ¸i seminarii. El nu trebuie s˘ a fie mai prejos; cunoa¸ sterea esen¸ tial˘ a pentru preg˘ atirea unui popor care s˘ a reziste în marea zi a [540] lui Dumnezeu trebuie s˘ a fie cea mai important˘ a dintre teme. Elevii trebuie s˘ a fie preg˘ ati¸ ti pentru a-I sluji lui Dumnezeu nu numai în ˘ , ci s aceast˘ a via¸ ta ¸i în via¸ ta viitoare. Domnul cere ca s ¸colile noastre s˘ a preg˘ ateasc˘ a tineri pentru Împ˘ ar˘ a¸ tia Sa. Mul¸ ti profesori sunt în primejdia de a face din preg˘ atirea lor ceva mecanic. Exist˘ a pericolul ca un serviciu ceremonial s˘ a ia locul slujirii sincere, din inim˘ a. Astfel, religia va deveni ceva doar pu¸ tin mai mult decât o form˘ a. Elevii s ¸colilor noastre s ¸i membrii comunit˘ a¸ tilor noastre au nevoie de ceva mai profund decât aceasta. O religie de tip

418

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

intelectual nu va satisface sufletul. Preg˘ atirea intelectual˘ a nu trebuie neglijat˘ a, dar ea nu este de ajuns. Elevii trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a, în aceast˘ a lume, ei trebuie s˘ a-I slujeasc˘ a lui Dumnezeu, c˘ a via¸ ta lor trebuie supus˘ a voin¸ tei lui Dumnezeu. Cei care au fost preg˘ ati¸ ti pentru slujire, trebuie s˘ a-¸ si ocupe imediat locul în lucrarea lui Dumnezeu. Este nevoie de lucr˘ atori din cas˘ a în cas˘ a. Dumnezeu face apel pentru eforturi hot˘ arâte în locuri în care oamenii nu s ¸tiu nimic despre adev˘ arul Bibliei. În casele oamenilor, este nevoie de cântare, rug˘ aciune s ¸i lecturi biblice. Acum, chiar acum, este timpul s˘ a r˘ aspundem îns˘ arcin˘ arii: „înv˘ a¸ ta¸ ti-i s˘ a p˘ azeasc˘ a tot ce v-am poruncit“ (Matei 28, 20). Aceia care fac aceast˘ a lucrare trebuie s˘ a aib˘ a o cunoa¸ stere exact˘ a a Scripturilor. „St˘ a scris“ trebuie s˘ a fie arma lor de ap˘ arare. Dumnezeu ne-a dat lumin˘ a prin Cuvântul S˘ au, pentru ca s ¸i noi, la rândul nostru, s˘ a o putem oferi semenilor no¸ stri. Adev˘ arul rostit de Hristos va ajunge la inima oamenilor. Un „a¸ sa spune Domnul“ va avea putere asupra auditoriului s ¸i roadele [541] vor ap˘ area oriunde lucrarea este f˘ acut˘ a cu corectitudine.

Capitolul 80 — Societ˘ a¸ ti literare
Adesea se pune întrebarea dac˘ a societ˘ a¸ tile literare sunt benefice pentru tinerii no¸ stri. Pentru a r˘ aspunde corect la aceast˘ a întrebare, va trebui s˘ a lu˘ am în considerare nu numai scopul declarat al respectivelor societ˘ a¸ ti, ci s ¸i influen¸ ta pe care, a¸ sa cum a demonstrat-o experien¸ ta, ele au exercitat-o realmente. Perfec¸ tionarea min¸ tii este o ˘ de noi în¸ ˘ de societate s ˘ de Dumdatorie a noastr˘ a fa¸ ta sine, fa¸ ta ¸i fa¸ ta nezeu. Dar niciodat˘ a nu vom c˘ auta cultivarea intelectului cu pre¸ tul sl˘ abirii morale s ¸i spirituale. Si ¸ numai printr-o dezvoltare armonioas˘ a a facult˘ a¸ tilor mintale s ¸i a celor morale poate fi atins˘ a perfec¸ tiunea ambelor. Se înregistreaz˘ a aceste rezultate prin felul în care societ˘ a¸ tile literare î¸ si desf˘ as ¸oar˘ a activitatea, în general? ˘ nepoAproape în totalitate, societ˘ a¸ tile literare exercit˘ a o influen¸ ta trivit˘ a numelui pe care-l poart˘ a. Dup˘ a cum se desf˘ as ¸oar˘ a în general, întrunirile sunt d˘ aun˘ atoare societ˘ a¸ tii. Cu cât Hristos este mai pu¸ tin ˘prezent în aceste societ˘ a¸ ti, cu atât lipse¸ ste mai mult elementul în˘ al¸ ta tor, care ar trebui s˘ a predomine. Când aceste întruniri sunt conduse de oameni lume¸ sti, în stilul care le convine, spiritul lui Hristos este exclus. Mintea este îndep˘ artat˘ a de medita¸ tia serioas˘ a, de Dumnezeu, de realitate, spre imaginar s ¸i superficial. Scopurile s ¸i obiectivele care au determinat înfiin¸ tarea societ˘ a¸ tilor literare pot fi bune; dar, dac˘ a în¸ telepciunea lui Dumnezeu nu este la cârma acestor organiza¸ tii, ele [542] devin ceva r˘ au. De obicei, în aceste societ˘ a¸ ti sunt admi¸ si oamenii nereligio¸ si s ¸i cu inima neconsacrat˘ a, s ¸i sunt pu¸ si adeseori în pozi¸ tii de responsabilitate maxim˘ a. Este posibil s˘ a fie adoptate reguli care sunt în ˘ nefast˘ m˘ asur˘ a s˘ a¸ tin˘ a sub control orice influen¸ ta a. Dar Satana, iscusit general, lucreaz˘ a la modelarea societ˘ a¸ tii potrivit planurilor sale s ¸i, cu timpul, prea adesea are succes. Marele vr˘ ajma¸ s g˘ ase¸ ste u¸ sor acces la cei pe care-i avea sub control în trecut, s ¸i prin ei î¸ si atinge scopul. Pentru a face întrunirile interesante pentru cei din lume, sunt introduse diverse distrac¸ tii s ¸i astfel activit˘ a¸ tile a¸ sa-zisei societ˘ a¸ ti literare degenereaz˘ a, prea adesea, în manifest˘ ari u¸ suratice. Toate acestea 419

420

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

sunt pe placul unei min¸ ti senzuale, aflate în conflict cu Dumnezeu. Ele nu dezvolt˘ a intelectul s ¸i nu înt˘ aresc moralul. Asocierea tem˘ atorilor de Dumnezeu cu necredincio¸ sii în aceste societ˘ a¸ ti nu-i face sfin¸ ti pe p˘ ac˘ ato¸ si. Atunci când poporul lui Dumnezeu se une¸ ste de bun˘ avoie cu lumea s ¸i cu cei neconsacra¸ ti, dându-le întâietate acestora, influen¸ ta nesfânt˘ a sub care s-a plasat îl va îndep˘ arta de El. Pentru pu¸ tin timp, s-ar putea s˘ a nu apar˘ a nimic pentru care s-ar putea ridica obiec¸ tii. Dar min¸ tile care n-au fost aduse sub controlul Duhului lui Dumnezeu nu vor fi u¸ sor atrase spre adev˘ ar s ¸i neprih˘ anire. Dac˘ a mai înainte au avut vreo înclina¸ tie pentru cele spirituale, ace¸ stia vor trece în rândurile lui Isus Hristos. Cele dou˘ a clase sunt sub controlul a doi st˘ apâni diferi¸ ti s ¸i sunt opuse în aspira¸ tii, speran¸ te, gusturi s ¸i dorin¸ te. Urma¸ sii lui Hristos prefer˘ a teme [543] serioase, pline de sensibilitate, înnobilatoare, pe când ceilal¸ ti, care nu iubesc ce este sfânt, nu-¸ si pot g˘ asi pl˘ acerea în aceste întâlniri, dac˘ a superficialul s ¸i irealul nu sunt dominante. Încetul cu încetul, ceea ce este spiritual este eliminat de c˘ atre ceea ce este nesfânt, iar efortul de a armoniza principii antagoniste prin natura lor se dovede¸ ste un e¸ sec clar. S-au f˘ acut eforturi pentru perfectarea unui plan de înfiin¸ tare a unei societ˘ a¸ ti literare, care s˘ a se dovedeasc˘ a o binecuvântare pentru ˘ cu ea, o societate în care to¸ to¸ ti care, aveau tangen¸ ta ti membrii s˘ a simt˘ a r˘ aspunderea moral˘ a de a face ceea ce trebuie s ¸i de a evita relele care de multe ori fac acest fel de asocia¸ tii periculoase pentru integritatea principiilor sfinte. Persoane în¸ telepte s ¸i inteligente, care, având o vie leg˘ atur˘ a cu cerul, observ˘ a tendin¸ tele rele s ¸i nu se las˘ a în¸ selate de Satana, se vor men¸ tine pe calea integrit˘ a¸ tii, ¸ tinând permanent sus stindardul lui Hristos; ele sunt genul de oameni care trebuie ˘ va impune respect s s˘ a conduc˘ a astfel de societ˘ a¸ ti. O atare influen¸ ta ¸i va face din aceste întâlniri o binecuvântare, nu un blestem. Dac˘ a b˘ arba¸ ti s ¸i femei de vârst˘ a medie s-ar uni cu tinerii pentru o organiza s ¸i conduce o astfel de societate literar˘ a, aceasta poate deveni interesant˘ as ¸i folositoare. Dar când aceste întruniri degenereaz˘ a în ocazii de distrac¸ tii ieftine, ele sl˘ abesc mintea s ¸i moralitatea. Lectura biblic˘ a, studierea riguroas˘ a a subiectelor Bibliei, eseuri scrise pe teme ce fac bine min¸ tii s ¸i ofer˘ a cunoa¸ stere, studierea profe[544] ¸ tiilor sau a pre¸ tioaselor lec¸ tii ale lui Hristos, toate acestea vor avea o ˘ care înt˘ influen¸ ta are¸ ste resursele mintale s ¸i spore¸ ste spiritualitatea.

Societ˘ a¸ ti literare

421

O bun˘ a cunoa¸ stere a Scripturii ascute puterea de discern˘ amânt s ¸i înt˘ are¸ ste sufletul împotriva atacurilor lui Satana. Pu¸ tini î¸ si dau seama c˘ a a-¸ ti controla gândurile s ¸i imagina¸ tia este o datorie. Este greu s˘ a¸ tii o minte indisciplinat˘ a concentrat˘ a asupra subiectelor folositoare. Dar, dac˘ a gândurile nu sunt corect direc¸ tionate, religia nu poate înflori în suflet. Mintea trebuie s˘ a fie preocupat˘ a cu lucruri sfinte s ¸i ve¸ snice, altfel ea va nutri gânduri u¸ soare, superficiale. Atât puterile intelectuale, cât s ¸i cele morale, trebuie disciplinate s ¸i, prin exerci¸ tiu, ele se vor fortifica s ¸i perfec¸ tiona. Pentru a în¸ telege cum se cuvine acest lucru, trebuie s˘ a ne amintim c˘ a, în mod natural, inimile noastre sunt rele, iar noi în¸ sine nu suntem în stare s˘ a urm˘ am o cale bun˘ a. Numai prin harul lui Dumnezeu, unit cu cel mai serios efort din partea noastr˘ a, putem ob¸ tine biruin¸ ta. Mintea, la fel ca s ¸i inima, trebuie consacrat˘ a slujirii lui Dumnezeu. El cere de la noi totul. Urma¸ sul lui Hristos nu-¸ si va îng˘ adui nici o satisfacere a pl˘ acerii s ¸i nu se va angaja în nici o activitate, ˘ oricât de nevinovat˘ a sau l˘ audabil˘ a ar p˘ area s ¸i despre care o con¸ stiin¸ ta iluminat˘ a îi spune c˘ a îi va sl˘ abi zelul sau îi va coborî spiritualitatea. Orice cre¸ stin va lucra pentru respingerea valului r˘ aului s ¸i pentru a feri tineretul nostru de influen¸ tele ce-l pot înclina spre ruin˘ a. Domnul [545] s˘ a ne ajute s˘ a ne croim drum împotriva curentului.

Capitolul 81 — Lucrarea misionar˘ a a elevilor
Nu este destul s˘ a înc˘ arc˘ am mintea tinerilor no¸ stri cu lec¸ tii de ˘ . Ei trebuie înv˘ o mare importan¸ ta a¸ ta¸ ti s ¸i s˘ a împ˘ art˘ as ¸easc˘ a ceea ce au primit. Oricare ar fi condi¸ tia social˘ a sau material˘ a a celui care are cuno¸ stin¸ ta adev˘ arului, Cuvântul lui Dumnezeu îi spune c˘ a tot ce are i-a fost dat pe încredere, i-a fost împrumutat pentru testarea caracterului. Afacerile sale extraordinare, talentele, mijloacele s ¸i ocaziile de a sluji sunt, toate, ceva pentru care trebuie s˘ a dea socoteal˘ a Celui c˘ aruia, prin crea¸ tiune s ¸i apoi r˘ ascump˘ arare, Îi apar¸ tine. Dumnezeu revars˘ a darurile Sale asupra noastr˘ a, pentru ca noi s˘ a putem sluji altora, devenind asemenea Lui. Acela care se str˘ aduie s˘ a ˘ pentru a putea lucra pentru cei ne¸ ob¸ tin˘ a cuno¸ stin¸ ta stiutori s ¸i afla¸ ti pe calea pierz˘ arii î¸ si face partea în împlinirea marelui plan al lui Dumnezeu cu oamenii. În slujirea neegoist˘ a pentru binecuvântarea altora, el vine în întâmpinarea înaltului ideal al educa¸ tiei cre¸ stine. Printre elevii s ¸colilor noastre se afl˘ a copii cu talente de valoare s ¸i ei trebuie înv˘ a¸ ta¸ ti c˘ a aceste talente trebuie puse la treab˘ a. Scolile ¸ noastre trebuie astfel conduse, încât profesorii s ¸i elevii lor s˘ a devin˘ a din ce în ce mai buni. Printr-o con¸ stiincioas˘ a punere în practic˘ aa ceea ce au înv˘ a¸ tat, ei vor cre¸ ste în iscusin¸ ta de a-¸ si folosi cuno¸ stin¸ tele. Pentru des˘ avâr¸ sita lor educa¸ tie, este necesar ca studen¸ tilor s˘ a li se asigure timp pentru a face lucrare misionar˘ a — timp în care s˘ a cunoasc˘ a nevoile spirituale ale familiilor din comunitatea de pe [546] lâng˘ as ¸coal˘ a. Ei trebuie s˘ a nu fie într-adev˘ ar împov˘ ara¸ ti de studii, astfel încât s˘ a nu aib˘ a timp pentru a-¸ si folosi cuno¸ stin¸ tele dobândite, ci încuraja¸ ti la un sus¸ tinut efort misionar pentru cei afla¸ ti în r˘ at˘ acire, ˘ cu ei s f˘ acând cuno¸ stin¸ ta ¸i ar˘ atându-le adev˘ arul. Lucrând cu modestie, c˘ autând în¸ telepciunea la Hristos, rugându-se s ¸i veghind, ei pot aduce altora cunoa¸ sterea care a îmbog˘ a¸ tit vie¸ tile lor. Profesorii s ¸i elevii din s ¸colile noastre au nevoie de o atingere divin˘ a. Dumnezeu poate face pentru ei mai mult decât pân˘ a acum. Dac˘ a este încurajat un spirit misionar, chiar dac˘ a aceasta ia ceva din timpul afectat în mod normal studiului, va fi mult˘ a binecuvântare 422

Lucrarea misionar˘ a a elevilor

423

˘s ˘a din cer s ¸i mai mult˘ a credin¸ ta ¸i zel spiritual, mai mult˘ a con¸ stiin¸ ta ceea ce Dumnezeu dore¸ ste s˘ a fac˘ a. Sunt multe domenii în care tinerii pot fi de folos prin efortul lor. Se pot organiza s ¸i preg˘ ati atent asocia¸ tii de sanitari, de vizitatori evangheli¸ sti, de lecturi biblice, de vestitori s ¸i de misionari medicali. În vacan¸ te, mul¸ ti elevi au ocazia s˘ a ias˘ a în câmp s ¸i s˘ a lucreze ca evangheli¸ sti. Colportorul con¸ stiincios î¸ si g˘ ase¸ ste drum de acces în multe c˘ amine, l˘ asând acolo material literar ce con¸ tine adev˘ arul prezent. Elevii no¸ stri trebuie s˘ a înve¸ te cum s˘ a vând˘ a c˘ ar¸ tile noastre. Este nevoie de ˘ cre¸ b˘ arba¸ ti cu o adânc˘ a experien¸ ta stin˘ a, b˘ arba¸ ti cu mintea echilibrat˘ a, puternici, înv˘ a¸ ta¸ ti, care s˘ a se angajeze în aceast˘ a ramur˘ a a lucr˘ arii. Unii oameni au talentul, educa¸ tia s ¸i experien¸ ta care-i fac în stare s˘ a-i preg˘ ateasc˘ a pe tineri pentru lucrarea de convingere a altora. Ei au o [547] datorie special˘ a de împlinit în înv˘ a¸ tarea altora. Lucrarea de l˘ amurire este unul dintre mijloacele rânduite de Domnul pentru extinderea cunoa¸ sterii adev˘ arului pentru acest timp. Efortul f˘ acut în unele s ¸coli pentru a se pune în circula¸ tie cartea Christ*s Object Lessons a ar˘ atat ce se poate realiza în aceast˘ a lucrare de c˘ atre elevi. Domnul a binecuvântat eforturile depuse pentru sc˘ aparea s ¸colilor noastre de datorii, s ¸i cei care s-au angajat în aceast˘ a ˘ excelent˘ lucrare au dobândit o experien¸ ta a. Lucrând dezinteresat, o mare binecuvântare a venit asupra lor. Mul¸ ti au înv˘ a¸ tat astfel cum s˘ a umble cu c˘ ar¸ tile noastre. Oriunde este posibil, elevii trebuie ca, în timpul anului s ¸colar, s˘ a se angajeze în lucrarea misiunii locale. Ei trebuie s˘ a fac˘ a lucrare misionar˘ a în ora¸ sele s ¸i satele din împrejurimi, putând s˘ a alc˘ atuiasc˘ a echipe care s˘ a fac˘ a lucrarea de ajutorare cre¸ stin˘ a. Elevii trebuie s˘ a ˘ de Dumneaib˘ a o larg˘ a perspectiv˘ a a obliga¸ tiilor lor, prezente, fa¸ ta zeu. Ei nu trebuie s˘ a a¸ stepte un timp, dup˘ a terminarea studiilor, când s˘ a înceap˘ a s˘ a lucreze intens pentru Dumnezeu, ci s˘ a vad˘ a cum pot, din timpul s ¸colii, s˘ a se înjuge cu Hristos în slujire neegoist˘ a pentru al¸ tii. Lucrarea muzical˘ a are puterea ei. Elevii care s ¸tiu s˘ a cânte, clar s ¸i melodios, cânt˘ arile dulci ale Evangheliei pot face mult ca evangheli¸ sti muzicali. Ei vor afla multe ocazii pentru a-¸ si folosi talentul dat de Dumnezeu, ducând muzic˘ as ¸i lumin˘ a în multe locuri singuratice, [548]

424

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

întunecate de necazuri, cântând acelora care rar au privilegiul de a participa la adunare. Elevi, ie¸ si¸ ti la drumuri s ¸i la garduri, încercând s˘ a ajunge¸ ti s ¸i la oamenii din clasele de sus s ¸i cei din clasele de jos. Intra¸ ti în casele celor boga¸ ti, ca s ¸i în casele celor s˘ araci s ¸i, îndat˘ a ce se ive¸ ste ocazia, întreba¸ ti-i: „V-ar pl˘ acea s˘ a v˘ a cânt˘ am ni¸ ste cânt˘ ari ale Evangheliei?“ Apoi, dup˘ a ce inimile vor fi înmuiate, se poate ivi ocazia pentru a în˘ al¸ ta câteva cuvinte de rug˘ a, cerând binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu v˘ a vor refuza mul¸ ti. O astfel de slujire înseamn˘ a curat˘ a lucrare misionar˘ a. Elevi, înv˘ a¸ ta¸ ti-v˘ a s˘ a vorbi¸ ti în limba Canaanului. L˘ asa¸ ti la o parte orice cuvânt u¸ sor, orice distrac¸ tie nefolositoare. Atinge¸ ti, prin ˘ , f˘ credin¸ ta ag˘ aduin¸ tele lui Dumnezeu s ¸i fi¸ ti hot˘ ar⸠ti s˘ a fi¸ ti buni cre¸ stini aici, preg˘ atindu-v˘ a pentru mutarea în cer. Dac˘ a v˘ a debarasa¸ ti de tot ce v-ar împiedica înaintarea în via¸ ta de cre¸ stin, mintea voastr˘ a va fi prelucrat˘ a de Duhul Sfânt s ¸i ve¸ ti deveni pescari de oameni. Mântuirea lui Dumnezeu va fi vizibil˘ a prin voi ca o candel˘ a arzând. Dac˘ a inimile voastre sunt pline cu lumin˘ a de sus, oriunde v˘ a ve¸ ti afla, ve¸ ti rev˘ arsa lumin˘ a peste ceilal¸ ti. Dumnezeu v˘ a va binecuvânta în slujirea voastr˘ a, iar voi ve¸ ti vedea mântuirea Lui. Îngerul al treilea a fost v˘ azut zburând prin mijlocul cerului, vestind poruncile lui Dumnezeu s ¸i credin¸ ta lui Isus. Ioan a v˘ azut lucrarea luând amploare, pân˘ a ce întregul p˘ amânt a fost plin de slava lui Dumnezeu. Cu zel s ¸i energie sporite, noi trebuie s˘ a ducem mai departe lucrarea lui Dumnezeu, pân˘ a la încheierea timpului. În c˘ amin, în s ¸coal˘ a, în biseric˘ a, b˘ arba¸ ti, femei s ¸i tineri trebuie s˘ a [549] se preg˘ ateasc˘ a pentru a transmite lumii solia. Scolile ¸ noastre trebuie s˘ a fie mai eficiente s ¸i mai dependente de Dumnezeu decât s ¸colile profe¸ tilor. Profesorii trebuie s˘ a umble foarte aproape de Dumnezeu. El cheam˘ a tineri puternici, devota¸ ti, jertfitori ˘s de sine, care s˘ a ias˘ a în fa¸ ta ¸i care, dup˘ a un scurt timp de s ¸coal˘ a, s˘ a porneasc˘ a bine preg˘ ati¸ ti s˘ a duc˘ a lumii solia. Din colegiile s ¸i s ¸colile noastre de preg˘ atire trebuie trimi¸ si misio˘ ri îndep˘ nari s ¸i în ¸ ta artate. În timpul cât sunt la s ¸coal˘ a, elevii trebuie s˘ a valorifice orice ocazie pentru a se preg˘ ati în vederea acestei lucr˘ ari. Aici, ei trebuie testa¸ ti pentru a se putea vedea aptitudinea lor s ¸i dac˘ a au o bun˘ a sus¸ tinere din cer. Dac˘ a au o vie leg˘ atur˘ a cu cerul, ei vor ˘ spre bine asupra celor cu care vin în contact. avea o influen¸ ta

Lucrarea misionar˘ a a elevilor

425

˘ valoroas˘ O experien¸ ta a Când locuiam în Cooranbong, acolo unde se afl˘ a Avondale School, s-a pus problema distrac¸ tiei: „Ce facem pentru distrac¸ tia elevilor no¸ stri?“ au întrebat cei din corpul profesoral. Am chibzuit împreun˘ a, apoi m-am prezentat în fa¸ ta elevilor s ¸i le-am spus: „Putem s˘ a ne ocup˘ am mintea s ¸i timpul folositor, f˘ ar˘ a a încerca s˘ a g˘ asim metode de distrac¸ tie. În loc s˘ a petrece¸ ti timpul jucând jocurile pe care atât de mul¸ ti le joac˘ a, da¸ ti-v˘ a silin¸ ta s˘ a face¸ ti ceva pentru Domnul. Cel mai bine este s˘ a v˘ a angaja¸ ti în lucrare misionar˘ a pentru cei afla¸ ti în împrejurimi. Ori de câte ori asculta¸ ti un cuvânt interesant, lua¸ ti-v˘ a noti¸ te s ¸i însemna¸ ti pasajele biblice pe care le folose¸ ste [550] vorbitorul, pentru a putea relua cu aten¸ tie subiectul. Apoi, dup˘ a un studiu atent, în scurt˘ a vreme ve¸ ti reu¸ si s˘ a face¸ ti un rezumat al predicilor, alc˘ atuind o form˘ a de lecturi biblice pentru cei care nu au fost la adun˘ arile noastre.“ Elevii mai mari s-au hot˘ arât s˘ a dea curs acestei sugestii. Ei au organizat întâlniri de sear˘ a pentru a studia Biblia împreun˘ a. Au lucrat mai întâi de toate în perimetrul s ¸colii s ¸i, drept rezultat al studiilor biblice în s ¸coal˘ a, unii dintre cei neconverti¸ ti au fost c⸠stiga¸ ti pentru adev˘ ar. Iar efortul pentru vecini a fost o binecuvântare nu numai pentru ei, ci s ¸i pentru cei pentru care au lucrat. Aceia care au ie¸ sit s˘ a lucreze pentru oamenii din împrejurimi au fost instrui¸ ti s˘ a raporteze orice caz de boal˘ a cu care s-ar putea întâlni. Si ¸ cei ce au primit o preg˘ atire în tratarea bolnavilor au fost încuraja¸ ti s˘ a-¸ si foloseasc˘ a în mod practic cuno¸ stin¸ tele. A lucra pentru Isus a început atunci s˘ a fie un mod de recreare cre¸ stin˘ a. Dup˘ a un timp, a ap˘ arut în prim plan chestiunea lucrului duminica. Se p˘ area c˘ a situa¸ tia se deterioreaz˘ a în a¸ sa fel, încât s˘ a nu mai putem lucra duminica. Scoala ¸ noastr˘ a era situat˘ a în mijlocul p˘ adurii, departe de orice sat sau sta¸ tie de tren. Nu locuia nimeni destul de aproape de noi, pentru a fi în vreun fel deranjat de ceea ce am fi putut face. Cu toate acestea, eram supraveghea¸ ti. Poli¸ ti¸ stii au fost chema¸ ti s˘ a observe ce f˘ aceam noi în s ¸coal˘ a. Si ¸ au venit, dar nu i-au înregistrat pe cei care se aflau la lucru. Le c⸠stigasem încrederea s ¸i respectul prin [551] lucrarea pe care o f˘ acusem pentru cei bolnavi din zon˘ a, încât n-au vrut s˘ a se lege de inofensiva noastr˘ a munc˘ a din timpul duminicii.

426

Sfaturi pentru p˘ arin¸ ti, educatori s ¸i elevi

Alt˘ adat˘ a, când fr˘ a¸ tietatea noastr˘ a a fost amenin¸ tat˘ a cu persecu¸ tia s ¸i s-a pus problema ce este de f˘ acut, am dat acela¸ si sfat pe care-l oferisem ca r˘ aspuns la întrebarea privind distrac¸ tia de duminic˘ a, spunând: „Folosi¸ ti duminica pentru lucrare misionar˘ a. Profesori, merge¸ ti împreun˘ a cu elevii vo¸ stri. Duce¸ ti-v˘ a în casele oamenilor, în apropiere sau mai departe, s ¸i înv˘ a¸ ta¸ ti-i pe elevi cum s˘ a vorbeasc˘ a. Face¸ ti-i pe oameni s˘ a vad˘ a c˘ a sunte¸ ti interesa¸ ti de mântuirea sufletelor lor“. Binecuvântarea lui Dumnezeu a fost cu elevii, în vreme ce ei cercetau cu sârg Scripturile pentru a vedea cum s˘ a prezinte adev˘ arul pentru a fi primit favorabil. Profesorii s ¸colilor noastre trebuie s˘ a dedice duminica efortului misionar. S˘ a-i ia pe elevi cu ei s ¸i s˘ a organizeze adun˘ ari pentru cei care nu cunosc adev˘ arul. Duminica poate fi folosit˘ a pentru multe aspecte ale lucr˘ arii, prin care se realizeaz˘ a mult pentru Domnul. În aceast˘ a zi, poate fi f˘ acut˘ a lucrarea din cas˘ a în cas˘ a. De asemenea, pot fi¸ tinute adun˘ ari în aer liber s ¸i la domiciliu. Face¸ ti aceste adun˘ ari s˘ a fie foarte interesante. Cânta¸ ti imnuri mi¸ sc˘ atoare s ¸i vorbi¸ ti cu putere ˘ despre iubirea Mântuitorului. Vorbi¸ s ¸i siguran¸ ta ti despre cump˘ atare ˘ religioas˘ s ¸i despre adev˘ arata experien¸ ta a. Ve¸ ti înv˘ a¸ ta astfel mult despre cum trebuie lucrat s ¸i ve¸ ti mi¸ sca multe inimi. ˘ sunt cei care tr˘ Tinerii care fac cel mai mare bine în via¸ ta aiesc dup˘ a Cuvântul lui Dumnezeu, în rela¸ tiile cu semenii. Aceia care ˘. [552] primesc pentru a da cunosc cea mai mare satisfac¸ tie în aceast˘ a via¸ ta Celor care tr˘ aiesc pentru ei în¸ si¸ si totdeauna le lipse¸ ste ceva, fiind întotdeauna nemul¸ tumi¸ ti. Nu este cre¸ stine¸ ste s˘ a ne închidem inima. Domnul ne-a rânduit canale prin care s˘ a curg˘ a bun˘ atatea, harul Lui s ¸i adev˘ arul, s ¸i noi trebuie s˘ a fim conlucr˘ atori cu Hristos în a transmite altora în¸ telepciunea practic˘ as ¸i dragostea de oameni. Noi trebuie s˘ a aducem str˘ alucire s ¸i binecuvântare în via¸ ta lor, îndepl