Pro Forma Kursus

Program Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian (Pendidikan Moral)
Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pem elajaran Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) ELM3102 3(3+0) 45 Jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1 Me!ta"sir su#ata! $ela%ara! Pe!didi#a! M&ral se#&lah re!dah da! me!'hu(u!'#ait#a! su#ata! $ela%ara! de!'a! $era!)a!'a! semester da! tahu!a! Me!'a$li#asi $el(a'ai #aedah $e!'a%ara! da! (aha! $e!'a%ara! dalam sesi $e!'a%ara! mi#r& da! ma#r& Me!yedia#a! ra!)a!'a! $ersediaa! haria! Pe!didi#a! M&ral ya!' le!'#a$ Me!'hu(u!'#ait#a! $e!de#ata! $e!'a%ara! Pe!didi#a! M&ral de!'a! $era!)a!'a! a#ti*iti $e!'a%ara! $em(ela%ara! haria!

2 3 4 Sinopsis

Kursus i!i mem(eri $e!'etahua! da! #emahira! asas ya!' $erlu u!tu# me!ta"sir su#ata! $ela%ara! Pe!didi#a! M&ral se#&lah re!dah+ $e!yediaa! ra!)a!'a! semester da! $ersediaa! me!'a%ar haria!+ $e!de#ata! ,#aedah, #emahira! serta sum(er dalam $e!'a%ara! $em(ela%ara! Pe!didi#a! M&ral+ me!%ala!#a! sesi amali $e!'a%ara! mi#r& da! ma#r& This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus, preparing the scheme of work, lesson planning, approaches, methods, skills and resources for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##))

4

asa 6 • 3!alisis Pe!de#ata! Pe!didi#a! M&ral erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##)) 5 . Per#em(a!'a! isi #a!du!'a! 0ada!'a! isu da! situasi 1ilai Ka!du!'a! a#ademi# 2asil $em(ela%ara! 0ada!'a! a#ti*iti 3 2 Persediaan "an#angan Pelajaran Semester dan "an#angan Harian Pendidikan Moral • Peri!)ia! (utira! ra!)a!'a! $e!'a%ara! semester • • Mera!)a!' $e)aha! !ilai (a'i setia$ mi!''u da! semester Peri!)ia! (utira! .a!'#a #&!se$ /r'a!isasi #a!du!'a! su#ata! $ela%ara! Matlamat da! &(%e#ti" Pe!didi#a! Jam 3 Peri!)ia! huraia! su#ata! Pe!didi#a! M&ral KB-.!ajuk 1 !eori Kandungan Pengenalan Sukatan dan Huraian Sukatan Pelajaran Pendidikan Moral Sekolah "endah • • -e%arah da! #e$e!ti!'a! Pe!didi#a! M&ral di Malaysia Pe!'e!ala! #e$ada su#ata! $ela%ara! Pe!di#a! M&ral KB-. M&ral • . a"e#ti" da! ti!'#ah la#u 3 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Moral • Pe!'e!ala! da! #e$e!ti!'a! Pe!de#ata! Pe!didi#a! M&ral Pe!de#ata! Pemu$u#a! 1ilai Pe!de#ata! Bertim(a!' .a!)a!'a! Pela%ara! 2aria! Pe!ulisa! 2asil Pem(ela%ara! dari se'i #&'!iti".

ucci) Jam • Pe!de#ata! Pe!'a%ara! Pe!didi#a! M&ral (aru Strategi dan Kaedah dalam Pengajaran Pem elajaran Pendidikan Moral • • • • • • • • • • Kaedah Mai! Pera!a!/-imulasi Kaedah Bermai! da! Ber)erita Kaedah 1ya!yia! da! La#&!a! Kaedah Per(i!)a!'a! Kaedah La5ata! Kaedah Pr&%e# Kaedah Tu!%u# 0ara Kaedah Pamera! Kaedah Pe!yelesaia! Masalah Kaedah/-trate'i Pe!yelesaia! K&!"li# 9 5 $plikasi Kemahiran dalam Pengajaran Pem elajaran Pendidikan Moral • • • • • Kreati" • Kemahira! Ka%ia! Masa 4e$a! Pem(ela%ara! (erasas#a! Teori 0f Constraint Pem(ela%ara! 3#ti" Pem(ela%ara! K&!te#stualisme Pem(ela%ara! K&!stru#ti*isme Kemahira! Ber"i#ir se)ara Kritis da! 3 erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##)) 6 .arvae/) Pe!de#ata! 4&mai! ((omain *pproach + .odding) Pe!de#ata! Berasas#a! Kemahira! (-kill ased *pproach.asi&!al Pe!de#ata! Ti!da#a! -&sial Pe!de#ata! M&ral K&'!iti" Pe!de#ata! Pe!%elasa! 1ilai Pe!de#ata! 3!alisis 1ilai Pe!de#ata! Ke$edulia! (Caring *pproach + .!ajuk 4 Kandungan Pe!de#ata! . .

Penilaian Pengajaran Makro • Pe!ilaia! me!'i#ut m&del $e!)era$a! #li!i#al • • • <!sur7u!sur $e!ilaia! Peri!'#at7$eri!'#at $e!ilaia! =&mat $e!ilaia! Jur!al . $e!y&ala! da! $e!e'uha! Pe!''u!aa! sum(er da! (aha! (a!tua! me!'a%ar :ariasi ra!'sa!'a! Pe!utu$ 15 Me!yedia#a! $e!'a%ara! Ma#r& ya!' le!'#a$ 3 .Ke$e!ti!'a! me!''u!a multi media .!ajuk • 6 Kandungan 6!te'rasi Ke)erdasa! Em&si (KKE) dalam $e!'a%ara! Pe!didi#a! M&ral Jam Sum er Pengajaran dan Pem elajaran • Pe!'e!ala! #e$ada sum(er $e!'a%ara! da! $em(ela%ara! dalam Pe!didi#a! M&ral • Ke$e!ti!'a! sum(er Je!is7%e!is sum(er Pemiliha! da! $e!''u!aa! sum(er 3 Pe!''u!aa! multi media dalam $e!'a%ara! da! $em(ela%ara! Pe!didi#a! M&ral . 047.Je!is7%e!is multi media 8 audi& da! *isual.e"le#si Me!ulis re"le#si $e!ilaia! #e!diri sele$as $e!'a%ara! ma#r& Me!%ala!#a! Pe!ilaia! ra#a! se(aya da! $e!syarah terhada$ #e#uata! da! erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##)) 7 .Pe!yediaa! da! )a(ara! dalam $e!''u!aa! multi media 9 Persem ahan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Moral • Me!yedia#a! $ersem(aha! Mi#r& ya!' sesuai (a'i setia$ (ida!' • -et i!du#si.&m . 6!ter!et. $e!era!'a!.

. 1 .. Kuala Lum$urB L&!'ma! -d! Bhd Mu#her%ee.E. K @ B&hli!. 3 M (1A.etrie*ed &! 4e)em(er 2003 Keme!teria! Pe!ddi#a! Malaysia (2000) -ukatan pela3aran %urikulum ersepadu -ekolah 9endahB 1endidikan Moral Kuala Lum$urB 4e5a! Bahasa da! Pusta#a .) 1endidikan Moral untuk bakal guru. Kuala Lum$ur B L&!'ma! .a%e!dra!.J.!ajuk Kandungan #elemaha! dalam $e!'a%ara! ma#r& Jumlah Jam 45 Pentaksiran "ujukan $sas Ker%a Kursus Pe$eri#saa! 3#hir >0 ? 40 ? 3(dul . D3B :ald&sta -tate <!i*ersity .@ Ee. da! 1 .ya!.aged children and youth2 * preliminary report :ald&sta. C (2003) Important values for school. K E (1AAA) J&ssey7Bass uilding character in schools% 03B erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##)) 8 . L 2 . 0ha!'. 2. Kuala Lum$urB 4e5a! Bahasa da! Pusta#a "ujukan !am ahan 3l73ltas .a%e!dra! (1AA2) -trategi penga3aran pendidikan Moral % -M Petali!' Jaya =a%ar Ba#ti -d! Bhd Pusat Per#em(a!'a! Kuri#ulum Keme!teria! Pe!didi#a! Malaysia (2003) 4uraian -ukatan 1endidikan Moral Tahun 5 dan 6.1 (1A9>) 7slam2 The concept of religion 8 the foundation of ethnic 8 morality Kuala Lum$ur 2uitt.ahma! Md 3r&"" @ 0ha!' L 2 (1AA4) 1endidikan Moral2 -iri pendidikan.

3-3-K31 -EK/L32 Pela%ar di#ehe!da#i me!yedia#a! esei re"le#ti" da! #ritis (er#aita! as$e#7as$e# (eri#utB • -trate'i da! #aedah dalam $e!'a%ara! da! $em(ela%ara! $e!didi#a! m&ral terdiri dari$ada kaedah er#erita dan kaedah pameran 3!da di#ehe!da#i me!%elas#a! $era!a! 'uru terhada$ murid (a'i #edua7dua #aedah terse(ut Pe!de#ata! tindakan sosial meru$a#a! satu a!alisis ya!' di'u!a#a! dalam $e!'a%ara! $e!didi#a! m&ral Pela%ar di#ehe!da#i me!d&#ume!tasi#a! se'ala a#ti*iti $e!de#ata! ti!da#a! s&sial ya!' (erla#u di dalam (ili# dar%ah semasa $r&ses $e!'a%ara! da! $em(ela%ara! • tindakan sosial erkuat kuasa mulai !anuari "##$ (%emas kini &' (isember "##)) 9 .PE1D3L3M31 BE.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful