การติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร

หลังจากทีเ่ ราได้สร้างพาร์ทชิ นั เสร็จแล้ว เพือ่ ให้เครือ่ งคอมพิวเตอร์
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวก รวดเร็ว เราจำเป็นต้องมีการติดตัง้
ระบบปฏิบตั กิ ารลงไปในไดรฟ์ทไ่ี ด้จดั เตรียมไว้ (ส่วนใหญ่จะเป็นไดรฟ์ C )
ดังนัน้ ในบทนีเ้ ราจะมาทำความรูจ้ กั และศึกษาถึงวิธกี ารติดตัง้ ระบบปฏิบตั กิ าร
ลงสูฮ่ าร์ดดิสก์ดว้ ยกันครับ

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

ระบบปฏิ บ ั ต ิ ก ารคื อ อะไร
ระบบปฏิบตั กิ าร (OS:Operating System) เป็นโปรแกรมทีท่ ำหน้าที่
เป็นตัวกลางระหว่างผูใ้ ช้กบั เครือ่ งคอมพิวเตอร์ ให้สามารถติดต่อสือ่ สารถึงกันได้
โดยจะทำให้ผใู้ ช้สามารถควบคุมการทำงานของเครือ่ งผ่านทางระบบปฏิบตั กิ าร
ได้อย่างง่ายดายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังคอยจัดสรรทรัพยากรของระบบ
ทัง้ ทางด้านฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ทำงาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
ระบบปฏิบตั กิ ารทีพ่ วกเรารูจ้ กั กันดีกม็ อี ยูห่ ลายเวอร์ชน่ ั เช่น Windows 98,
Windows Me, Windows XP หรือระบบปฏิบตั กิ ารทีเ่ ป็น Open Source อย่างเช่น
Linux ในสายพันธุต์ า่ งๆ เป็นต้น
การติ ด ตั ้ ง Windows XP
Windows XP เป็นระบบปฏิบตั กิ ารทีม่ ปี ระสิทธิภาพสูง และเต็มไปด้วย
เทคโนโลยีใหม่ๆ มากมาย ดังนัน้ จึงค่อนข้างกินทรัพยากรของระบบเป็นจำนวนมาก
เครือ่ งทีจ่ ะติดตัง้ จึงต้องมีอปุ กรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพสูงด้วยเช่นกัน
เสปกเครือ่ งทีแ่ นะนำสำหรับ Windows XP
- ซีพยี คู วามเร็วไม่ตำ่ กว่า 500 MHz ในระดับ Pentium หรือเทียบเท่า
- แรมอย่างน้อย 128 MB
- พืน้ ทีว่ า่ งสำหรับฮาร์ดดิสก์ประมาณ 2 GB
- การ์ดแสดงผลทีม่ หี น่วยความจำไม่นอ้ ยกว่า 16 MB
- จอภาพเซ็ตค่าทีค่ วามละเอียด 800x600 ในระดับสี 16 Bit ขึน้ ไป
ขัน้ ตอนการติดตัง้
สำหรับขั้นตอนการติดตั้ง Windows XP ในตัวอย่างนี้จะเป็น
การติดตัง้ แบบใหม่ทง้ั หมด (Clean Install) คือในพาร์ทชิ น่ั หรือไดรฟ์ทต่ี อ้ ง
การติดตัง้ จะไม่มรี ะบบปฏิบตั กิ ารใดๆอยูเ่ ลย แต่จะอาศัยการบูต๊ เครือ่ งด้วย
แผ่นซีดตี ดิ ตัง้ Windows XP เท่านัน้ โดยมีขน้ั ตอนดังนี้

www.exp-media.net

1. เปิดเครือ่ งคอมพิวเตอร์ขน้ึ มา เมือ่ ปรากฏหน้าจอขัน้ ตอนทีไ่ บออส
กำลังตรวจสอบอุปกรณ์ตา่ งๆ ภายในเครือ่ ง หรือทีเ่ รียกกันว่าขัน้ ตอนการ POST
(Power-On Self Test) ให้กดปุม่ Del ค้างไว้ เพือ่ เข้าไปกำหนดค่าให้ไบออส
บูต๊ เครือ่ งจากไดรฟ์ซดี รี อม

1

2. เมือ่ เข้ามาในเมนูไบออสแล้ว ให้เลือกเมนู Boot
3. เลือกไดรฟ์ซดี รี อมเป็นลำดับแรกสำหรับการบูต๊ เครือ่ ง
2
3

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

4. เลือกเมนู Exit
5. เลือกคำสัง่ Exit Saving Changes แล้วกดปุม่ Enter
6. เลือกคำสั่ง Yes แล้วกดปุ่ม Enter เราก็จะสามารถกำหนด
ให้เครือ่ งบูต๊ จากไดรฟ์ซดี รี อมเป็นลำดับแรกได้แล้ว
4
5

6

7. ใส่แผ่นซีดตี ดิ ตัง้ Windows XP เข้าไปในไดรฟ์ซดี รี อม จากนัน้ รีสตาร์ท
เครือ่ งขึน้ มาใหม่

7

www.exp-media.net

8. เมือ่ ปรากฏข้อความ Press any key to boot from CD…ให้กดปุม่ ใดๆ
ก็ได้บนคียบ์ อร์ดเพือ่ เป็นการเลือกให้บตู๊ เครือ่ งจากไดรฟ์ซดี รี อม
8

9. จะปรากฏหน้าจอต้อนรับเข้าสูข่ น้ั ตอนการติดตัง้ Windows XP
ให้กดปุม่ Enter

9

10. เมือ่ ปรากฏหน้าจอทีแ่ สดงข้อความเกีย่ วกับข้อตกลงและเงือ่ นไข
การใช้โปรแกรม ให้กดปุม่ F8 เพือ่ เป็นการยอมรับเงือ่ นไขและข้อตกลงต่างๆ

10

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

11. คลิกเลือกพาร์ทิชันที่ต้องการติดตั้ง Windows XP (แนะนำ
ว่าควรเลือกไดรฟ์ C ทีใ่ ช้ระบบไฟล์แบบ FAT 32 หรือ NTFS เท่านัน้ ) จากนัน้
คลิกปุม่ Enter

11

12. คลิกเลือกคำสัง่ Leave the current file system intact <no
changes> เพือ่ เลือกใช้ระบบไฟล์ทม่ี อี ยูเ่ ดิม ซึง่ จะต้องเป็นระบบไฟล์แบบ FAT 32
หรือ NTFS เท่านัน้ จากนัน้ กดปุม่ Enter

12

www.exp-media.net

13. Windows XP จะก๊อบปีไ้ ฟล์ตา่ งๆ ทีส่ ำคัญลงสูฮ่ าร์ดดิสก์ ให้รอสักครู่

13

14. เมือ่ Windows XP ก๊อบปีไ้ ฟล์เสร็จแล้ว ให้กดปุม่ Enter เพือ่ รีสตาร์ท
เครือ่ งขึน้ มาใหม่

14

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

15. เมือ่ บูต๊ เครือ่ งขึน้ มาอีกครัง้ Windows XP จะเข้าสูข่ น้ั ตอนการ
ติดตัง้ ตามหัวข้อทีก่ ำหนด

15

16. เมือ่ ปรากฏหน้าต่างการติดตัง้ Regional and Language Options
เราสามารถเข้าไปเซ็ตค่าภาษาไทยให้กบั Windows XP ได้ โดยให้เราคลิกปุม่
Customize หรือจะคลิกปุม่ Next เพือ่ ผ่านไปยังขัน้ ตอนต่อไปก่อนก็ได้ เพราะเรา
สามารถติดตัง้ ค่าภาษาไทยได้ในภายหลัง

16

www.exp-media.net

17. ให้เรากำหนดข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ลงไปในช่อง Name และ
Organization
18. คลิกปุม่ Next

17

18

19. กรอก Product Key ของแผ่นซีดตี ดิ ตัง้ Windows XP ลงไปให้ครบถ้วน
20. คลิกปุม่ Next

19

20

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA

21. ตัง้ ชือ่ เครือ่ งลงไปในช่อง Computer name
22. ถ้าต้องการความปลอดภัยในระดับหนึง่ ให้ตง้ั พาสเวิรด์ ของผูใ้ ช้
ในระดับ Administrator ลงไป
23. คลิกปุม่ Next

21
22

23

24. กำหนดวันและเวลาให้ถกู ต้องในช่อง Date&Time
25. ทีช่ อ่ ง Time Zone ให้เลือก (GMT +07:00) Bangkok, Hanoi,
Jakata
26. คลิกปุม่ Next

24
25

26

www.exp-media.net

27. Windows XP จะเข้าสูข่ น้ั ตอนการติดตัง้ ในลำดับหัวข้อถัดไป
เมือ่ เสร็จแล้วเครือ่ งจะถูกรีสตาร์ทโดยอัตโนมัตอิ กี ครัง้

27

28. เพียงเท่านีเ้ ราก็สามารถติดตัง้ Windows XP ได้อย่างสมบูรณ์แล้ว

28

สำนักพิมพ์ eXP MEDIA