P. 1
Hramat

Hramat

|Views: 27|Likes:
Published by Ivo Yonovski

More info:

Published by: Ivo Yonovski on Apr 16, 2014
Copyright:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2015

pdf

text

original

Sections

  • V Антични автори, епиграфски сбирки, атласи
  • Х Литература

1

ХРАМЪТ
НА БЕЗСМЪРТНИТЕ

ПРОУЧВАНИЯ НА МОНУМЕНТАЛНИ ПАМЕТНИЦИ В СЕВЕРОЗАПАДНАТА
ПЕРИФЕРИЯ НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
КРАЯ НА V – СРЕДАТА НА V В. ПР. ХР.

Иван Христов

THE TEMPLE
OF THE IMMORTALS

EXPLORING THE REPRESENTATIVE MONUMENTS
IN THE NORTHWESTERN PERIPHERY
OF THE ODRYSIAN KINGDOM,

LATE 5TH

– MID 4TH

CENTURY BC

Ivan Hristov

2

3

ХРАМЪТ
НА
БЕЗСМЪРТНИТЕ

ПРОУЧВАНИЯ НА МОНУМЕНТАЛНИ ПАМЕТНИЦИ
В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ПЕРИФЕРИЯ
НА ОДРИСКОТО ЦАРСТВО
КРАЯ НА V – СРЕДАТА НА VВ. ПР. ХР.

ИВАН ХРИСТОВ

THE TEMPLE
OF
THE IMMORTALS

EXPLORING THE REPRESENTATIVE
MONUMENTS
IN THE NORTHWESTERN PERIPHERY
OF THE ODRYSIAN KINGDOM,

LATE 5TH

– MID 4TH

CENTURY BC

IVAN HRISTOV

4

5

СЪДЪРЖАНИЕ

І. Вместо увод. Археологически проучвания на тракийската култура
в Същинска Средна гора .......................................................................7

ІІ. Ранните одриси, техните владетели и подвластна територия
(„на 12 дни път във вътрешността на страната”). Поселищен облик
по южните склонове на Същинска Средна гора
и вътрешни граници .............................................................................16

ІІІ. Храмът на безсмъртните .....................................................................62

ІV. Обожественият одриски владетел и храмът на одриските
владетели .............................................................................................101

V. „Свещеният път до храма” ................................................................113

VІ. „Пазителите на територията”. Послеслов ........................................133

VІІ. Заключение ..........................................................................................145

VІІІ. Антични автори, епиграфски сбирки, атласи ...............................161

ІХ. Литература...........................................................................................163

Х. Резюме на английски език ......................................................................

ХІ. Приложение (фото- и графична документация) ...................................

ХІІ. Показалец на божески, етности, лични и местни имена ................186

6

7

.
Вместо увод.
Археологически проучвания на
тракийската култура в
Същинска Средна гора

1.1. Централна или Същинска Средна гора (Панагюрска Средна
гора) се простира на изток от Ихтиманска Средна гора, между доли-
ните на р. Тополница и р. Стряма. Дължината й е над 70 км, а площта
й е 39% от тази на планината. Същинска Средна гора има подчертан

Обр. 1. Панорамна снимка на Средна гора.

1. Air-view of Sredna Gora Mopuntain.

8

планински характер. Билото, което е почти равно, никога не слиза
под 1000 м н. в. (Обр. 1).
По-голяма част от главното било представлява заравненост, пок-
рита с хубави букови гори или обширни планински пасища. На юг
от главното било се отделят дълги плоски ридове, които ограждат
няколко малки вътрешнопланински котловини (Панагюрска, Стрел-
чанска, Бъта–Банска и Красновска) и завършват северно от Пазард-
жик с известните Овчи хълмове (521 м н.в.).

Климатът на Средна гора е преходноконтинентален. Поради по-
ниската средна височина и малките височини в отделните части на
планината, температурните разлики нямат големи скокове и навяр-
но такива се били и в древността, когато се е чувствало слабо среди-
земноморско влияние.
Вероятно планината е била известна още в миналото с многоб-
ройни минерални извори, свързани с разломите при с. Баня, Карлов-
ско, Стрелча, с. Красново и Хисаря.
Античното име на Средна гора вероятно никога няма да бъде
открито. Това е така, защото от появата през VІ в. пр. Хр. на орони-
ма Хемус (Стара планина) до края на античната епоха планината ще
бъде смятана за част от дългата планинска верига на Хемус. До извес-
тна степен Същинска Средна гора е свързана със Стара планина чрез
рида Козница, където са концентрирани няколко пътни артерии,
осъществявали връзката между земите северно от Стара планина с
тези южно от билото на Средна гора (Христов, Ив., 2002).
Споменатите особености на релефа (дългите ридове, спускащи
се на юг, и разчлененият релеф) дават представа за една компактна
планинска територия. Тя е обособена от долините на реките Топол-
ница и Стряма. Тази обособеност е маркирана в повечето карти, из-
дадени в Западна Европа през ХVІ–ХІХ век.
Най-ясно и за първи път Същинска Средна гора е обозначена с
характерно издължаване от централния масив на Хемус в картата
на Влахия, Сърбия, България и Романия (Тракия), съставена от Ге-
рард Меркатор през 1589 г. (Атлас., 2008). Следва картата на Герард
Меркантор и Йодокус Хоедикус от 1634 г. И в двете карти Същинска
Средна гора е представена като неразделна част от Стара планина,

9

Обр. 2. Средна гора

2. Sredna Gora Mopuntain

10

Обр. 2а.

11

разделена от долините на реките Toponiz (р. Тополница) и Caludris
(по всяка вероятност река Калаващица или Стряма).
В картата на Фредерик де Вит от 1680 г. Същинска Средна гора е
наречена и „Свещената сребърна планина” (Mons Temenо Argentaro),
всъщност част от Хемус (Обр. 2 – 2 а).
1.2. Интересът към територията, разположена в непосрествена
близост до южните склонове на посочения дял на Средна гора, както
и самата планинска зона, е определен от няколко фактора. На пър-
во място това са значимите археологически находки, концентрира-
ни в този район. По-голямата част от тези находки, както и самите
недвижими културни ценности, се датират за втората половина на І
хил. пр. Хр. и се свързват с културата на траките.
Началото на една трескава разкопваческа дейност в района за-
почва през далечната 1925 г. от Иван Велков (Велков, Ив. 1925, 57).
Последват големите археологически проучвания на Богдан Филов
на некропола при с. Дуванлий (Филов, Б., 1934). С името на Филов се
свързва и едно мистериозно посещение на връх Кози грамади, където
големият български археолог, провокиран от иманярския фолклор,
оглежда старините в района.
Безспорно засилването на интереса към миналото на планината
се дължи на откриването през 1949 г. на Панагюрското златно съкро-
вище.

В самото начало на ХХІ век няколко големи открития ще заси-
лят интереса на историците към южните склонове на Средна гора.
Това са разкопките на д-р Г. Китов, които довеждат до откриването
на няколко монументални подмогилни съоръжения (гробници и
храмове) в района на гр. Стрелча (Проучвания на Жаба могила през
1975 – 1977 г. – Китов, Г., 1979) и некрополите при т. нар. Тракийски
култов център при Старосел (2000 – 2002 г. – Китов, Г., 2002; Kitov, G.,
2001 – 2002, 5 – 60).

Ще последват значимите открития на д-р К. Кисьов в района на
Чернозем и Калояново (Кисьов, К. 2001, 20 – 28; Кисьов, К., 2004; Ки-
сьов, К., 2005), на д-р М. Маджаров при с. Кръстевич, където проучвате-
лят започва изследването на голямо тракийско селище (емпорион?)и
прилежащо светилище (Маджаров, М., Танчева, Д., Тачихара, Т., Ко-
сева, З., Бонев, В., 2007, 161 – 164; Маджаров, М., Танчева, Д., Тачихара,

12

Т., Косева, З., 2007, 164 – 167; Маджаров, М., Танчева, Д., 2009, 240 – 243;
Маджаров, М., Танчева, Д., 2009, 195 – 198).
През 2005 г. авторът на тази книга открива в югоизточното под-
ножие на връх Кози грамади предполагаем тюрзис и тракийска пред-
ставителна дворцова сграда или храм. (Христов, Ив., 2006).
Последва преоткриването и начало на археологическо проучва-
не на обект който вероятно е тюрзис между Копривщица и Стрелча
от Даниела Агре (Агре, Д. 2007, 72 – 74; Агре, Д., 2008, 222 – 225).
Това, което превръща тази част от планината в уникална, е нали-
чието на десетки подмогилни гробове, в които са открити скъпостру-
ващи дарове, носещи блясъка на златото и среброто. Смело може да
се напише, че подпланиският район от Панагюрище до Хисаря на юг
до Чернозем е дал най-значими паметници на тракийското изкуство,
които са принадлежали на представители на тракийската аристок-
рация от края на V до средата на ІV в. пр. Хр. Това мнение може да
бъде отстоявано, за съжаление, само въз основа на публикуваните
резултати от археологическите проучвания. Другият обем данни, ко-
ито биха подкрепили идеята ми, присъства в аукционите на богати-
те търговски къщи за антични предмети от Западна Европа и САЩ.
Неофициална може да се приеме информацията, споделяна от орга-
ните на МВР, занимаващи се с трафика на културноисторическото
наследство, и дори каталозите на изложби зад граница на богати бъ-
лгарски меценати и колекционери. Какво е разграбено от иманярите
(тоест 80 % от могилите), остава една болезнена тайна.
1.3. Целта на написването на тази книга е да се концентрира вни-
манието ни върху историята, семантиката и значението за тракийс-
ката култура на големия тракийски храм при Четиньова могила при
с. Старосел, Хисарско. В основната част на заглавието на тази книга
е закодирана представата, че голямото подмогилно съоръжение в
Четиньова могила всъщност е храм, където са извършвани ритуали,
свързани с обожествяването на тракийски владетели от ІV в. пр. Хр.
Затова и обектът е наречен „Храмът на безсмъртните”.
Понеже този обект не може да се разглежда изолиран от остана-
лите паметници на тракийската култура, в текста са намерили място
анализ на поселищното развитие по южните склонове на Същин-
ска Средна гора и проследяване историческата съдба на населени-

13

ето в северозападната периферия на одриското царство за периода
V–ІV в. пр. Хр.

Използването на термина „периферия” замества друг традици-
онен термин от историческата география – „граница”. За разлика от
римската епоха, когато са налице точно маркирани с епиграфски па-
метници граници на провинциите, населявани от траки, в терито-
рията на земите, контролирани от одриските царе, трудно може да
посочим точни държавни граници. Това е така, защото одрисите в
своето държавно развитие почти винаги граничат с територии, конт-
ролирани от сродни тракийски племена. Липсват епиграфски памет-
ници, които да маркират гранични линии, а т. нар. периферия е една
разтеглива пространствено зона, която винаги зависи от динамика-
та на пътуванията на конкретния одриски владетел, който обхожда
контролираната земя и отсяда в своите опорни пунктове, наречени
тюрзиси. Според Ал. Фол именно в „движение” е и държавното обе-
динение, т. е. съществуването на самата власт (Фол, Ал., 1997, 251).
Ако Тукидид пише за граница на Одриското царство през втората
половина на V в. пр. Хр., той по-скоро има предвид възможностите
на царя да наложи чрез сила или дипломация контрол върху терито-
рия, която е спорна между съседи.
И все пак орографският фактор способства да се маркират пе-
риферии, които са сравнително дълго непроменени, предвид нали-
чието на високи планински ридове и планински била. Такава е си-
туацията на север със Стара планина, на юг – с част от Родопите и на
северозапад – със Същинска Средна гора.
Тук е необходимо да се подчертае, че допустимата потенциал-
на географска проходимост в планините, които ограждат земите на
одрисите на север и северозапад, е била в своя максимум през мал-
ко дни в годината, предвид атмосферните неблагоприятни условия
в по-високите части на планината. Самата Същинска Средна гора и
частта, свързана с Хемус, са осъществявали своеобразен тил на зе-
мите около Марица, Стряма и Тополница. Едно кратко напомяне на
някои известни факти от древната история подкрепят тази хипотеза
(Христов, Ив., 1999.....).
Един от злополучните походи на одриския цар Ситалк според Ту-
кидид е проведен при зимни условия, когато е принуден да се върне
от Македония поради липсата на храни и лошо снабдяване (Thuc., II,

14

10, 1). През зимата на 170/169 г. пр. Хр. македонският владетел Персей
предприема поход в съседна Илирия и причината да напусне Маке-
дония според Тит Ливий е дълбочината на снега, превърнала недо-
стъпни планините откъм Тесалия (Tit, Liv., XLIII, 18).
Суровите зимни условия са причината Попей Сабин да прекрати
покоряването на тракийските племена през 26 г. пр. Хр. в Хемус (Tac.
Annal.
4 51, 9).

Шест века по-късно преминаването на централната част на Хе-
мус от византийския военачалник Коменциол е изключително теж-
ко. Без да води сражения, той дава много жертви от армията и обоза
(ГИБИ, 1958: 352 – 353).
Прегледът на запазените писмени сведения показва, че най-ус-
пешните военни походи на Балканите през I хил. пр. Хр. се провеж-
дат през пролетните и летни мeсеци. Пpимeритe ca с добре известни-
те походи на Александър Македонски през пролетта на 335 г. пр. Хр.
(Arrian. Anab., I, 1), на Филип V съответно през пролетта на 211 г. пр. Хр.
и юли месец на 181 г. пр. Хр., когато успешно се изкачва на “върха на
Хемус
” – всъщност Ихтиманска Средна гора (Tit, Liv., XXVI, 25 – 26)
(Христов, Ив., 2003, 171 – 179).
С термина „монументални паметници” са обзначени всички под-
могилни архитуктурни съоръжения, независимо от тяхното предна-
значение – храм, гробница или зидан гроб. Към групата на монумен-
талните паметници следва да добавя и добре запазените съоръжения
в новооткритите тюрзиси, търговски средища, както и някои тракий-
ски укрепления и светилища.
1. 4. Историята на откриването на Четиньова могила, както и
последвалите проучвателни, консервационно-реставрационни дей-
ности, е дълга.....

През лятото на 1999 г. д-р К. Кисьов и д-р М. Маджаров предпри-
емат спасителни археологически разкопки на могила №5 от некро-
пола при с. Старосел (Кисьов, К., 2001, 20 – 36). Номерацията е пред-
варителна и касае т. нар. Четиньова могила, разположена в м. Ушите.
Самата могила вече е известна на населението от близкото село, тъй
като през 20 – те години на ХХ век от нея са изваждани големи ка-
менни квадри (Велков, Ив., 1925, 57). Някои от тях и днес могат да се
открият в основите на сгради в с. Старосел.

15

При проучването е констатирано наличието на голям иманярс-
ки изкоп, който е достигнал в пределите на голямо подмогилно архи-
тектурно съоръжение. Извършени са геодезични заснемания, които
са предоставени на д-р Г. Китов.
На следващата година д-р Г. Китов предприема поредния етап
от проучването на обекта. Както сам пише изследователят, за нали-
чието на значим архитектурен паметник в посочената могила той
научава от писмо, достигнало до него в началото на 2000 г. От тек-
ста на писмото той научава за голяма гробница, която е атакувана
многократно от иманяри. На 4 март археологът посещава Старосел и
за свое голямо удивление открива грандиозно съоръжение, дело на
траките, непознато досега както по размери, така и по архитектура.
Последват археологически проучвания, които много бързо са попу-
лялизирани.

През 2008 – 2009 г. екип на Националния исторически музей про-
вежда мониторинг и проучване на могилния насип на две основни
места: зоната над предверието на храма и разрушения купол и севе-
розападната част на могилата в близост до т. нар. винарна (Христов,
Ив., Анастасов, Д., Ангелов, А., 2008).
Археологическите наблюдения са извършвани в пряка зависи-
мост от работата на доц. д-р Димитър Анастасов, която включва след-
ните дейности:

1. Временно укрепване на пространството над храмовата архи-
тектура по т. нар. „ минен” способ. Изваждане от рушевините на бло-
кове от пропадналия купол на храма.
2. Разкриване с подземна изработка – с метален крепеж над пред-
дверието и кръглата камера при запазване целостта на могилния на-
сип. Прокарването на подземната изработка е първи етап за подго-
товка на анистилозата на квадрите от купола на кръглата камера.
3. През 2009 г. по план е прокопана 30 м. дълга галерия от севе-
розападната страна на могилата, която достига до работна площадка
над третия ред запазени квадри от купола на кръглата камера на хра-
ма, разположен в югоизточната част на могилата. Галерията също е
укрепена с метална конструкция.
При мониторинга и проучванията през лятото на 2009 г. участие
вземат специализирана фирма за геодезични и картографски дей-
ности – „Картпроект ООД”, екипът на проф. Валентин Тодоров (НХА),

16

студенти. По време на изкопните работи са разчистени и докумен-
тирани участъци от вътрешната страна на крепидата на Четиньова
могила. Заснети и документирани са профили по цялата дължина
на галерията. На практика е извършено проучване в дълбочина на
могилния насип от периферията до самия център на могилата. В ис-
торията на българската археология това е един от малкото случаи на
изследване на насипа на могила, попадаща по категоризацията на Г.
Китов сред т. нар. най-големи могили на Балканите (Китов, Г., 1993,
39 – 80).

Тук трябва да се спомене, че през 2008 г. е изработена цялостна
стратегия за проучване и опазване на тракийските паметници в зем-
лището на с. Старосел. Този документ е дело на специалисти от Ми-
нистерство на културата и Националния исторически музей. Стра-
тегията е одобрена от министъра на културата и Общинския съвет
на град Хисаря. Това е първа стъпка към цялостен мащабен проект,
който би довел до обособяването на старините в един културен район
с ясни цели за проучване, консервация, реставарация и социализа-
ция.

17

.
Ранните одриси, техните владетели
и подвластна територия („на 12 дни път
във вътрешността на страната”).
Поселищен облик по южните склонове на
Същинска Средна гора и вътрешни граници

2.1. През V век пр. Хр. Херодот споменава, че до изворите на Хеб-
рос живеят т. нар. “горни траки” (Hdt. VIII, 115). Вероятно под “гор-
ни траки” трябва да се разбира и част от независимите планински
пле мена, последвали одриския владетел Ситалк в похода му срещу
Македония през 429 г. пр. Хр. (Thuc., I, 19, 1). За тях Тукидид пише,
че сред племената, които участвали в похода, освен тези, населявали
равнините между Хемус и Родопа, Ситалк повикал и „мнозина неза-
висими траки”, които са мечоносци и се наричат дии (Thuc. I, 19, 1).
Вероятно старогръцкият историк е правел разлика между планински
и равнинни племена (Фол, Ал., Спиридонов, Т., 1983:116). Самите дии
изглежда се населявали не само Родопа съгласно една забележка в
античния текст, че „повечето от тях живеят в Родопа” (Thuc., I, 96, 1).
Освен диите в средата на V век пр. Хр. в посочения район на Го-
рен Хеброс и прилежащите планински масиви водят самостоятелен
политически живот и трибалите. Без излишна тенденциозност може
да се допусне, че в групата на независимите трибалски племена са
влизали и тези, обитавали планинските склонове на Хемус или ес-
тествената планинска граница на Софийско поле, където навярно на-
мерил смъртта си одриският цар Ситалк, а Филип II бил ранен през
339 г. пр. Хр. и загубил обоза си след похода срещу скитите (Фол, Ал.,
1975:12).

Според една хипотеза на М. Домарадски събитията около сра-
жението на Александър III с траките в Хемус през 335 г. пр. Хр. са
станали в западните части на планината, северно от новооткрития
емпорион Пистирос (Домарадски, М., 1995:34). Според изследователя

18

в известия текст на Флавий Ариан, описващ споменатото събитие, се
споменават “въоръжени мъже от емпориите (емпорити) и независи-
ми траки по върховете на Хемус (Arr. Anob., 300 – 301). Допуска се, че
емпориите били разположени в периферията на одриското царство, а
илюстрация на това е разположението на Писторос (Тачева, М., 1997,
272).

След IV в. пр. Хр. разглежданият район е буферна зона между
одриси и беси, за които М. Тачева пише, че след 310 г. пр. Хр. обита-
ват и днешна Ихтиманска Средна гора, която е планинската верига с
Рило-Родопския масив към Западна Стара планина (Тачева, М., 1997,
267). Изследователката допуска, че след походите на Филип II и Алек-
сандър III в земите на Тракия одрисите загубват контрола над беси-
те по Горен Хеброс, но отстояват властта си по средното течение на
Хеброс и Филипопол по време на Филип V (Тачева, М., 1997, 271). Това
личи ясно от разказа на Полибий, който споменава, че след превзе-
мането на Филипопол от Филип V през 183 г. пр. Хр. одрисите бързо
се справят с останалия там македонски гарнизон и възвръщат отново
владенията си над града (Pollib., ...........).

2.2. От прегледа на споменатите накратко събития може да до-
пуснем, че районът на горното течение на Хеброс и околните плани-
ни е бил зона на сблъсък на политически интереси на беси, одриси
и македони през втората половина на I хил. пр. Хр. Сходни буферни
зони в древна Тракия са някои планински райони, в които живеят
независими тракийски племена. В конкретния случай Филип V е
пресякъл планинската област вероятно в близост до известния емпо-
рион Писторос до с. Ветрен (Пазарджишко), който до началото на III
век пр. Хр. маркира границите между планината и равнината. Пос-
ледната хипотеза се базира на едно схващане на Хр. Данов, според ко-
ето разположението на емпорионите (тържищата) в повечето случаи
бележи етапите и причините на “спускане” на планинските траки в
равнината с цел търговия (Данов, Хр., 1959, 112). Те са били построе-
ни на важни търговски кръстопътища и преди всичко на посочената
граница между равнината и планината, а според някои автори и на
границата между отделните племена. Приема се, че именно новокри-
тите тюрзиси и емпориони бележат северазападната граница на од-
риското царство. Също толкова ясна е границата между одрисите и

19

бесите в Родопите. Тази граница е отчетлива благодарение на кон-
центрацията на т. нар. култова керамика тип „цепина”, използвана от
планинското население на Родопите през ІV–ІІІ в. пр. Хр. Както по-
казва една картата на К. Кисьов, южната граница на разпостранение
на тази специфична тракийска керамика е планинският район на Ве-
линград – Пазарджик (Кисьов, К., 2004, Обр. 20).
Тук е мястото да бъдат припомнени известните спорове около ха-
рактера на облика на обекта при с. Ветрен, Пазарджишко, неговото
име и историческа съдба. Въпреки че археолозите, проучващи обекта
при с. Ветрен, са категорични в своето схващане, че това е емпорион
Пистирос, напоследък в литературата се предлагат и други мнения.
През 1999 г. К. Бошнаков приема, че Пистирос край с. Ветрен е
наследник на Мастейра, едно от четирите колонизирани от Филип
ІІ Македонски тракийски селища след похода му от 341 г. пр. Хр.
(Bosnakov, K., 1999, 319 sgg.).
Мастейра се споменава, както е известно от Демостен (Demosth.
8. 44), наред с хорионите (укрепени селища) Дронгилон и Кабиле като
„окаяни свърталища” в Тракия през 352 г. пр. Хр.
М. Тачева приема, че „ разкритата демонтирана кула (тюрзис) на
тракийски владетел край източната порта на селището дава основа-
ние да се приеме, че Мастейра е била одриска царска резиденция на
т. нар. Вътрешно (Горно) царство на Медок (Тачева, М., 2006, 176 – 177).
Тачева поставя под въпрос дали обектът при с. Ветрен е емпорион.
Макар и все още необнародвано, съществува съмнението, че извес-
тният надпис от Пистирос, изсечен в канцеларията на одриски цар,
наследник на Котис, е довлечен от по-голямо разстояние в обекта.
Независимо от противоречивите мнения за този безспорно инте-
ресен и професионално проучван обект, може да се приеме, че той е
разположен на западната периферия на територията, контролирана
от одриските царе. Той, по подобие на обектите при връх Кози гра-
мади, Стрелча и Кръстевич, които предстои да разгледам в текста,
маркират периферията на одриското царство.

2.3. Но да се върнем на отношенията между бесите и одрисите в
разглаждания район на Горнотракийската равнина и южните скло-
нове на Средна гора.

20

В по-старата литература съществува тезата, че южните склонове
на Същинска Средна гора са били под политическия контрол на бе-
сите. Тази идея като че ли властва в научната книжнина. Идеята идва
още от В. Томашек, който пише за бесите като траки, които живият
в по-голямата част на Хемус и планинската земя по горното течение
на Хеброс. (Tomaschek, W. 1980, 73 – 74). Мнозина от по-старите изсле-
дователи (Оберхумер, Киперт, Б. Ленк и Г. Кацаров) на тракийската
история също поднасят теории, които поставят бесите по Горния
Хеброс, между Струма и Места и Хемус и Родопа. (виж Спиридонов,
Т., 1983, ......) Тук локализацията е повлияна от римските историци и
се подчинява на идеята, че бесите всъщност са нарицателно име на
планинските траки.

Според Хр. Данов, който проницателно е усетил, че бесите са
били разделени на множество „племенни подразделения” са насе-
лявали Средна гора и днешния Панагюрски край. Идеята, че етно-
нимът всъщност обединява наколко племена, е доразвита от Т. Са-
рафов. По-късно изводите на Сарафов са подкрепени и от Ал. Фол,
който смята, че не можем да говорим за племенна територия на беси-
те или най-малко тя трудно може да бъде локализирана (Сарафов, Т.,
1974, 119 – 192).

Къде са одрисите в началото на V в. пр. Хр.? Въпреки че преоб-
ладава теорията, че одрисите се разполагат в своята първоначална
племенна територия на югоизток от Чирпан в посока на Източни-
те Родопи, Странджа и Сакар, както в случая с бесите, е невъзмож-
но да се търси територията, наречена племенно землище. Според
Хр. Данов след похода на Дарий І в Югоизточна Европа, подобно на
бесите, името на одрисите става нарицателно и покрива един огро-
мен ареал. Едно е да се пише за племенна територия, а друго за кон-
тролирана територия от одриски цар. Тук ще припомня една хипо-
теза, отстоявана от М. Тачева, че надгробните могили при Дуванлий
са били родов некропол на Одриската династия на цар Терес през
V–ІV в. пр. Хр. (Тачева, М., 1994, 145 – 148). Всъщност М. Домарадски
и Йорд. Юрукова приемат въз основа на нумизматични наблюдения,
че при с. Ветрен, Пазарджишко, където е локализиран емпорион Пис-
тирос, е била разположена първоначално одриска царска резиденция.
Според изследователите целият район, включително и този около Ду-
ванлий, е бил одриски (Домарадски, М, Юрукова, Йорд. 1990, 3, 7).

21

2.4. Според
Йорд. Юрукова
откриваните на-
последък подра-
жания на статери
от типа “силен и
нимфа
” в района
на Пазарджиш-
ко са отсичани от
бесите (Юрукова,
Йорд.,
1992). Став-
ри Топалов пред-
лага друга хипо-
теза. Той счита,
че въпросните мо-
нети са отсечени
под контрола на
първите одриски
царе

(Топалов,
Ст.,
1994: 73 – 74).
(Обр. 2 б). Без да е
достатъчно аргу-
ментиран, нумиз-
матът допуска, че
още по времето на
одриския цар Си-
талк по горното
течение на Хеброс
се осъществявало
имитативно моне-
тосечене на среб-
ърни статери. В
района според То-
палов се откриват и бронзови монети от типа “силен и нимфа”, които
циркулират синхронно с монетите на Меток, Аматок и Терес II (То-
палов, Ст.,
1996: 69 – 73). Въпросното имитативно монетосечене във
вътрешността на Тракия е било оправдано поради отдалечеността

Обр. 2б. Колективна монетна находка на статери
„сатир и менада” открити в района на
Същинска Средна гора.

2b. Coin hoard of satyr and menade stateri discovered
in the region of Sushtinska Sredna Gora Mountain.

22

на първоначалното ядро на одриското царство от гръцките градове и
нуждите от средства за размяна, които са задоволявани със собстве-
ни тракийски монети.
Според К. Кисьов наличието на значителни количества фурета
от Пазардишко и Пловдиско, имитаращи сполучливо оригиналните
монети на о-в Тасос, са доказателство за местния произход на този
монетен тип. Тези наблюдения отдавна са направени и от Тодор Гера-
симов, Йорданка Юрукова и Мечислав Домараски. Предполага се, че
монетните емисии „силен и менада” са правени от сребро, добивано в
района на Същинска Средна гора. От същото сребро вероятно са про-
изведени стотиците скъпоструващи накити, откривани в могилните
погребения. В тази насока на анализа може да се допусне, че скоро
ще бъде открита и монетарницата за тяхното производство или поне
матриците за отсичане. (Кисьов, К., 2004)
Важно е да се отбележи, че в съкровищата, укрити в края на
ІV в. пр. Хр., този тип монети отсъства (Yoroukuva, 1979, p.125). Тяхна-
та циркулация прекъсва след масовото проникване на монетите на
Тракийски Херсонес, Парион и македонските царе Филип ІІ и Алек-
сандър ІІІ. Този факт може да се обясни с политическите промени,
настъпили в одриското царство след походите на Филип ІІ в Тракия,
икономическата конюктура на пазарите във вътрешността на Тракия
и особено в разглеждания район след средата на ІV в. пр. Хр.
Сред белезите на принадлежност на посочената територия към
одрисите можем да посочим и сравнително често откриваните архе-
ологически предмети, на които са изобразени двойна брадва – лаб-
рис.

Тази особеност на региона на Пловдив, долината на р. Стряма и
самата Средна гора вече е забелязана от К. Кисьов (Кисьов, К. 2004).
Аз също приемам, че лабриса е знак на одрисите и поредното до-
казателство за това са изображенията на двойна брадва върху някои
съдове от Рогозенското съкровище. Показателни са примерите с фи-
ала № 66 и фиала № 53 където откриваме изчукани двойна царско
– жречешка брадва. Според Ал. Фол тези послания са одриски. Ис-
торикът приема, че знаците са типично одриско – династични. (Фол,
Ал., 1990, 81; виж Маразов, Ив., 1996, 255)
Изображението на двойната брадва присъства в аверсни-
те изоб ражения на монетите на одриските владетели Аматок І

23

(407 – 386 г. пр. Хр.), Аматок ІІ (359 – 351 г. пр. Хр.) и Терес (351 – 340 г.
пр. Хр.) (Топалов, Ст., 1989, 3 – 4; Топалов, Ст., 1994, 44 – 59; Topalov, Т.,
1994, 51 – 63; Тачева, М., 2006, 95). (Обр. 3)
Символът е вплетен изключително оригинално в името на вла-
детелите, замествайки буквата „Т”. Появата на лабриса върху Амато-
ковите монети според М. Тачева едва ли е случайно, защото се поя-
вява едва в третата генерация на известни одриски владетели след
Терес І (Тачева, М., 2006, 120).
Причината за избор на този символ през ІV в. пр. Хр. досега няма
задоволително обяснение. М. Тачева приема, че „оцеляването на лаб-
риса като монетен тип” при Аматок ІІ и Терес ІІ трябва да се търси в
икономически и политически план. Специфичните царски монетни
емисии изглежда са били отсичани в предполагаема монетарница в
Пистирос или друго средищно място, контролирано от представите-
ли на одриската династия.
Тези монети в широки терито-
риални граници се откриват в земи-
те по горното и средното течение на
реките Марица и Тунджа, докато мо-
нетите на другия клон на одриската
династия, представена с владетелите
Спарадок, Севт І, Хебризелм, Котис І
и Керсеблепт, са концентрирани като
находки главно в земите по долното
течение на Марица. Само два големи
номинала на бронзови монети на цар
Котис І се намират по горното тече-
ние на р. Марица (Топалов, Ст., 1994,
88 – 109). Въпросният втори клон на
одриската династия, водеща начало-
то си от Терес І според Ст. Топалов,
сече монети, на реверса на които е
изобразен култов съд (котиле?).
Освен върху монетите, лабрисът
присъства като символ и върху раз-
лични по функция предмети.

Обр. 3. Mонета на цар Аматок
(Национален исторически музей)
3. Coin of King Amatokos
(National Museum of History)

Обр. 3а. Mонета на цар Терес ІІ
(Национален исторически музей)
3a. Coin of Teres II
(National Museum of History)

24

Обр. 4. Aпликация към конска амуниция
от Пейчова могила.
4. Decorative attachment for horse-trappings
from Peychova Mound.

Обр. 5. Начелник от Пейчова могила.
5. Headstall from Peychova Mound.

Така например върху шлема халкидски тип от некропола при
с. Домлян е нанесено изображението на двойна брадва. Лабрисът е
изобразен и върху уникалния златен пръстен – печат от с. Спасо-
во, Чирпанско, двойна брадва –скиптър от Небеттепе (Филипопо-
лис), върху олтарите с монетни отпечатъци тип „Одрюса” (Кисьов, К.,
2004).

Особено показателен е фактът, че лабрис е формата на сребърната
апликация с позлата към конска украса, открита в гроба на тракий-
ски владетел в т. нар. Пейчова могила при с. Старосел (Обр. 4). Тази
апликация във формата на удължена двойна брадва има паралели с
находки при Панагюрище и Розовец (Брезовско). Нещо повече, както
забелязва Г. Китов, използването на подобни апликации за украса на
конете на тракийските арис-
тократи е илюстрирано в сте-
нописите на Александровска-
та гробница (Хасковско). При
гробния инвентар на Пейчо-
ва могила присъства и един
изключително интересен за
разглеждана тема начелник
с изображение на тракийс-
ки конник. Върху бедрото на
коня е врязяно изображение
на двойна брадва. Безспорно
в случая е закодирана пред-
ставата за тракийския владе-
тел конник (Обр. 5).
Лабрисът

присъства
и в някои находки от вла-
детелската резиденция от
ІV в. пр. Хр. под връх Кози
грамади.

Най-ценният метален
предмет е открит на пода на
владетелския дворец и пред-
ставлява масивна желязна
двуостра брадва (дължина 25

25

см). Желязната брадва е масивна, но отворът за поставяне на дървена
дръжка е малък, т. е. самата дръжка е била крехка спрямо теглото на
желязото. За това може да се придположи с голяма доза сигурност, че
лабрисът е използван по скоро за определен вид процесии, отколкото
за традиционното ползване на сечивото за битови и военни нужди
(Обр. 6).

Най-точният паралел с двуострата брадва от предполагаемата
резиденция при Кози грамади е желязната брадва във форма на лаб-
рис, открита през 1999 г. върху хълм над язовир Пясъчник заедно с
други железни, бронзови, златни предмети и монети (Мутафов, В.,
Ат. Койчев., 2000, 633 – 650). Лабрисът от находката, която предстои да
опишем, е типологически еднакъв с находката от Кози грамади (Обр.
6а). Нещо повече – и двата железни предмета са свързани с одриски
владетели от първата половина на ІV в. пр. Хр.
До този момент в българските земи са известни около 20 находки
с формата на лабрис. В района на Кози грамади, без да броим инфор-
мацията за открити одриски царски монети с изображения на лаб-
рис, желязната двуостра брадва е третата форма на лабрис, която не-
случайно присъства като находка в развалините на обекта (Обр. 7).
Последният на този етап на проучванията (май 2007 г.) предмет
с формата на лабрис е малка по размер (дължина 8,5 см) желязна
двуостра брадва с отвор за дървена дръжка. Тя е дарение на Наци-

Обр. 6. Желязна двуостра брадва от
тюрзиса при Кози грамади.

6. Iron double-headed axe - labrys.

Обр. 6а. Желязна двуостра брадва от
района на язовир Пясъчник
(по Мутафов, Койчев,
2000)

6a. Iron double-headed axe – labrys – from
the region of Pyasuchnik Reservoir
(after Mutafov, Koychev,
2000)

6 b. Желязна двуостра брадва с
позлата от района на Старосел.

6 b. Iron double-headed axe –
labrys – from the region of Starosel

26

оналния исторически музей и е открита случайно в околностите
на................. Брадвата е била позлатена, което е доказателство за ней-
ния церемониален характер. Вероятно произхожда от могилно пог-
ребение на одриски аристократ. Тя е чудесно допълнение към колек-
цията на владетелски инсигнии на НИМ и нагледна илюстрация на
разпостранението на лабриса
като форма и символ в земите
разположени по северозапад-
ната периферия на одриското
царство. (Обр. 6с)
Една от характеристики-
те на разглеждната територия
според К. Кисьов е разпост-
ранението и използването на
гръцка писменост (Кисьов, К.,
2005, 104).

Впрочем Горнотракийска-
та низина е територията, на ко-
ято са открити най-голям брой
надгробни надписи и графити
на гръцки език. Този факт може да се обясни с изключително близ-
ките политически и икономически контакти на одриската аристок-
рация с гръцките полиси. През V–ІV в. пр. Хр. старогръцкият език
се въвъжда в Тракия именно като политически контактен език (Фол,
Ал., 1990, 111).

Съществуването на Одриската държава преди първия известен от
изворите цар Терес е зависело освен от богатата равнина по средното
и горното течение на р. Хеброс, но и от сигурната планинска перифе-
рия на държавата, даваща добри възможности за защита по време на
персийската инвазия в Югоизточна Европа. При Ситалк част от бе-
сите са минали под политическия контрол на одрисите. Другата част
са обособили своята независимост спрямо одрисите в планините. Ве-
роятно е била налице и една протипоставеност на т. нар. планински
траки (беси) на равнинните – одриси.
2. 5. От резултатите на извършените от мен наблюдения за пе-
риода 2005 – 2009 г. теренните обхождания и археологически разко-
пки става очевидно, че проучваната територия по южните склонове

Обр. 7. Дръжка от керамична кана
с изображение на лабрис.(връх Кози
грамади)

7. Ceramic pitcher handles bearing repre-
sentation of a labrys (Kozi Gramadi Peak)

27

на Същинска Средна гора е била разделена на микрорайони със свой
икономически облик и специфична поселищна система. Очертава-
нето на тези райони, за които няма писмени свидетелства (с изклю-
чение ако се открият запазените тракийски селищни имена), е сред
важните задачи при изследването на територията. Може да се при-
еме е, че микрорайоните са обособени от релефа, а показателите за
тяхното райониране са концентрацията на открити селища, некро-
поли, укрепления и пo-значими археологически находки в тях. В
следващите редове ще представя стореното в тази насока и допълня
районирането в по-прецизни граници.
І. Първият значим селищен микрорайон може да бъде очертан по
концентрацията на монети от типа „силен и нимфа”. По долината на
р. Стряма те са разпостранени на север от Ръжево Конаре, землището
на с. Чернозем на север до гр. Хисаря. Това е един равнинен район
в близост до склоновете на югоизточния край на Същинска Средна
гора. Благодарение на археологическите проучвания на К. Кисьов от
този район (землището на Калояново) са произлезли изключително
богати дарове в могилни гробници, едната от които изследователят
свързва с одриския цар Спарадок (Кисьов, К., 2005). Към този богат
равнинен район на подстъпите към Средна гора трябва да включим и
районът на Дуванлии. На площ от около 40 кв. км. е концентриран не-
кропол от около 50 могили и няколко тракийски селища. Най-извест-
ните от тях са познати отдавна на науката. Това са Кукова, Мушовица
и Арабаджийската могила, които отстоят една от друга на 2 до 10 км.
Макар и спорен, некрополът е считан за аристократичен и се свързва с
одриската династия (Филов, Б., 1934; Фол, Ал., 1983, 3 – 5; Тонкова, М.,
2002, 496 – 500; Други мнения – Георгиева, Р. 1993, 89 – 90).
Целият район, изглежда, е сред най-големите (100 кв. км) и този
факт може да се обясни с равниния харартер на терена (Кисьов, К.,
2005). За този район можем да говорим за еднотипност на гробни-
те съоръжения (т. нар. саркофаговидни гробници) и погребалните
практики.

ІІ. Районът на Пясъчник

За интересно могилно погребение, открито случайно на „въз-
вишението над язовир Пясъчник”, съобщават Ат. Койчев и В. Мута-
фов (Мутафов, В., Ат. Койчев, 2000, 633 – 645). Според тях в гроб е бил

28

погребан тракийският цар Керсеблепт. Там според двамата нумиз-
мати е бил заровен и родов съд с две дръжки, изобразяван като герб
върху монетите на Котис и неговите наследници. Съдът е бил зла-
тен, с височина 60 см и тегло 4600 гр. В шестредов надпис е споменато
неколкократно името на Котис, а по стените е имало спираловидно
представени сцени от тракийската митология. Откритият съд е част
от голяма находка, съдържаща над 250 бронзови и сребърни монети,
множество железни, бронзови и златни предмети, разхвъряни на не-
голям плосък хълм, доминиращ северно от язовир Пясъчник. Самият
язовир е разположен на водослива на реките Калаващица, Краснов-
ска и Пясъчник. В спомената находка присъстват монети на одриски
владетели от края на V до 40-те години на ІV в. пр. Хр. (от Спарадок
до Керсеблепт). Освен тях са открити монети, сечени в Парион, Тра-
кийски Херсонес, Лете, Тасос, редица западноанатолийски градове и
др. Сред случайните находки заслужава да споменем пръстен с изоб-
ражение на брадат владетел, който изследователите свързват с мо-
нетните портрети на Котис и Хебризелм. Другите метални предмети
са представени с махайра, върхове на стрели, бронзови съдове, фраг-
менти от златни апликации, венец и надгръдник; желязна двуостра
брадва, за която вече споменах по-горе. Находката според Мутафов
и Койчев е заровена в земята не по-късно от 341 г. пр. Хр. По същото
време е превзет и тюрзисът в района на връх Кози грамади (Христов,
Ив., 2006, 79).

Оставям настрана спорния характер на тази находка и още по-
вече нейната интерпретация, тъй като, както се подразбира, тя се
базира на информация, извлечена от иманярски разкопки. Все пак
наличието на могилни некрополи и едно локализирано селище в
западния край на язовира подсказва наличието на селищен микро-
район. Описаните в публикацията на двамата изследователи монети
илюстрират изключитилно богатите икономически контакти на тра-
ките в тази част на земите, северно от Филипополис, както и иконо-
мическия потенциал на тези, които са обитавали равнинния район
непосредствено южно от с. Старосел.
Неговата граница вероятно е минавала на юг по хребета, разполо-
жен северно от с. Драгомир. И до днес по този хребет се забелязва
струпването на високи могили. Центърът на района е бил по долина та
на р. Калаващица, а предполагаемата му площ е била около 20 кв.км.

29

ІІІ. Районът условно около с. Паничери

Граници: на север – масивът на Сакърка; на изток – Марков ка-
мък; на запад – Кошовица; на юг – сегашното село Паничери (Обр.
12). Макар и маркиран условно, въз основа на конфигурациата на
терена в този район са локализирани 34 могилни насипа и няколко
скални светилища. Несигурната информация за разграбени зидани
гробове засилва интереса към територия, която, за съжаление, е ща-
телно разграбена от иманяри.

ІV. Районът на днешното село Старосел

Приблизителната площ на този микрорайон е 30 кв. км. Грани-
ците му са очертани на географски принцип и концентрацията на
археологически паметници. На запад той граничи с масива на Пани-
на могила до Маньов дол; на север – с връх Калето и м. Каменица; на
юг – с Гарванов камък и Рошавата могила; на изток – с долината на
р. Кошовица.

Поемайки по стръмния път от Четиньова могила на север, след
едночасов изнурителен преход, се достига м. Калето, която заема ви-
сок връх, доминиращ в северозападните околности на с. Старосел
(Обр. 10 – 11). В най-високата част на върха е разположена тракийска
крепост, заемаща площ от 3 дка. Крепостта е използвана през втората
половина на І хил.пр. и насетне.
Между крепостта и Четиньова могила е разположен малък мо-
гилен некропол, за съжаление унищожен от иманярите. В източното
подножие на Калето е разположена постройка, изградена от камен-
ни блокове, сходни с тези от масива на Кози грамади. Вероятно това е
поредната представителна тракийска постройка в района.
Всъщност по подобие на крепостта в м. „Калето” между Красно-
во и Кръстевич и това укрепление можем да определим като „цен-
трално място” в микрорайона. Темата за “централните места” е
разработена задълбочено в географската и историческа литература
(Льош, Авг., 1959; Christaaller, W., 1962; Toubert, P., 1973:205; Харвей, Д.,
1974:113; Спиридонов, Т., 1996:46 – 48).
В поселищната система това са обекти с ясно изразени икономи-
чески възможности, които в процеса на своето развитие се превръщат

30

в политически центрове сред околните “периферни селища”. В земите
на древна Тракия някои автори наричат подобни места “хорион мет-
рополис
” поради факта, че те са укрепени, служат за резиденции на
местни владетели, и предпоставят заселване на голям процент от на-
селението в близост до крепостните стени (Спиридонов, Т., 1979:16).
Централните места са маркирани симтоматично въз основа на
локализирането на по-значими укрепления, заемащи стратегическо
място около пътни артерии, концентрация на селища или могилни
некрополи около тях, археологически находки в пределите на открити
селища, които могат да бъдат възприети като владетелски инсигнии.

V. „Скритият” микрорайон на Бело камене

Наречам го така, защото още е непроучен и много от тракийски-
те паметници са останали неизвестни за изследователите. Той обхва-
ща площ от 15 кв. км и заключен в следните граници: на юг – Бай-

Обр. 8. Крепост северозападно от с. Красново.

8. Krasnovo

31

раклийска могила и Соетив кошари; на север – южните склонове на
Елова могила (1214м н. в.); на запад – югоизточните склонове на връх
Чевира (1444 м н. в.) и Попов гьол (1216 м н.в.); на изток – стеснението
в района на язовир Раковица.

VІ. Районът северно от с. Красново

Този микрорайон привидно географски е отделен на запад с
рида, свързващ върховете Долно Каратепе – Калето (735 м н. в.). Райо-
нът обхваща площ от около 25 кв. км. В него според мен са били из-
дигнати повече от 50 надгробни могили. Локализирани са няколко
селища от двете страни на притока на р. Красновска и особено значи-
ми постройки в м. Манастира (Обр. 8 – 9).

VІІ. Районъг на с. Кръстевич

Обр. 9. Детайл от крепостта при с. Красново.

9. Krasnovo

32

Безспорно централно място в района заема тракийското сели-
ще в м. „Памук тепе”, разположено в югоизточното подножие на с.
Кръстевич. Северните граници на района се простират до билото на
планината. Източните са маркирани от рида, на който са разполо-
жени два важни обекта. Това е светилището в м. „ Секиз харман” и
крепостта в м. „Калето” (735 м н. в.). Последният обект, въпреки ви-
димия сега средновековен архитектурен облик, е функционирал и
през І хил. пр. Хр. Той е бил сред важните средногорско- тракийски
крепости, чийто брой всъщност не е бил голям поне в тази част на
планината.

VІІІ. Районът на Стрелча.

Разположен е основно по долината на р. Стрелчанска Луда Яна.
На изток граничи с долината на р. Калаващица; на запад – с рида,
спускащ се от връх Буная (1572 м н. в.). Основно място в този район
заемат храмът в Жаба могила и новоткритият тюрзис в м. Смилове.
Впрочем и двата обекта са свързани помежду си най-малко заради
сравнително еднаквото време на изграждане.
В района са разположени над 300 могили, от които близо 40 са
проучени от Г. Китов (Китов, Г., 1979, 1). Проучванията на Китов уста-
новяват съществуването на връзка между група от пет различни по го-
лемина могили в м. Белчови ниви (подредени във формата на ромб!)
и природния феномен „Скален човек” от същата местност. Според из-
следователя в посочената местност е функционирал култов комплекс,
датиран за втората половина на І хил. пр. Хр. (Китов, Г., 1979, 20). Сред
важните находки в района може да се добавят цистов гроб в местност-
та Червенаковец; сребърни съдове и бронзови предмети до могилата
Орела; погребение с трупоизгаряне в непосредствена близост до Жаба
могила (Китов, Г., 1979, 1 – 26; Койчев, Ат., 2008, 295 – 296).

ІХ. Районът на Панагюрище.

Концентриран е по долината на р. Панагюрска Луда Яна. На юг
той достигал района на с. Бъта на 10 км от сегашния град Панагю-
рище. Няколко локализирани и частично проучени селища показват
значението на медните рудници в древността. Те са били разполо-

33

жени именно до селищата и показват специфичния икономически
облик на района.

Районът е известен с могилните си некрополи, състоящи се от
няколко десетки могили. Такива са некрополите в м. Турските по-
ляни, северно от Панагюрище; м. Кукла – източно от града; м. Му-
лей – северно от Панагюрище (Абдулов, Г., 2004, 121 – 134).
Освен известното съкровище, носещо името на средногорския
град, в разглеждания район е било извършено богато погребение в
зидан гроб, от който произхождат златни и сребърни предмети, пред-
ставително тракийско въоръжение. Гробът и даровете се датират за
ІV в. пр. Хр.

Обр. 10. Връх Калето – поглед от юг.

10. Kaleto Peak – view from the south.

34

Засега можем да приемем, че най-големият укрепен център на
микрорайона е била крепостта Красен, използвана през цялото І
хил. пр. Хр. до Средните векове. Възвишението, върху което е било
изградено укрепеното селище, доминира над Бътовската долина и
предоставя отлични възможности за отбрана и поселищен живот
(Топтанов, Д., Андр. Меламад, Г. Абдулов., 1994, 86).
2.6. Тук трябва да обърнем внимание и на факта, че районът раз-
положен по южните склонове на Същинска Средна гора не бива да
бъде разглеждан изолиран от територията, заключена между Стара
планина и Средна гора – т. нар. Горнострямска долина.
Понятието Горнострямска долина включва два съвременни гео-
графски района – Карловската и Хисарската котловина, които в древ-
ността са били компоненти на една и съща културна система, в коя-
то Стряма и проходите на Средна гора са допринасяли за активните
контакти и единната линия на развитие. Карловската котловина е
затворена от Стара планина /на север/ и от Средна гора /от запад, юг
и изток- североизток/, докато Хисарската котловина е отворена на юг
към Тракийската долина, а на север и на запад е ограничена от Съ-
щинска Средна гора, разделяща я на север от Карловската котловина.
Река Стряма пресича надлъжно южната половина на Карловскака
котловина, както и огражда от изток Хисарската котловина.
Именно за най-западната част на Карловската котловина М. До-
марадски допуска съществуването на значим селищен център през
втората половина на І хил. пр. Хр. (Домарадски, М., 1987, 4 – 18). Ло-
кализирано и в напреднал етап на проучване е селището при с. Ва-
сил Левски, Карловско, което по значимост и функции може да бъде
сравнявано с новоткритото търговско средище при с. Кръстевич, Хи-
сарско (Кисьов, К., 1994, 104 – 110).
Селища с по-ясна деференциация са открити при селата Дъбене,
Климент, Иганово и Анево.
Що се отнася до северните склонове на Същинска средна гора,
може да се каже, че там археологическите обекти, които са свързани
с траките от късножелязната епоха (основно могили), са разположе-
ни по подобие на южните склонове до една пределна за тази част на
планината височина до 1000 м. н. в.
2.7. Изследваната територия, разположена по южните склонове
на Същинска Средна гора граничи на изток с естественото продъл-

35

жение на Средна гора след разлома на р. Стряма. Въз основа на терен-
ни наблюдения, както и няколко значими археологически находки
от землището на с. Розовец (ст. Рахманлий), може да се предположи,
че поселищната система по южните склонове на Сърнена гора е била
също така наситена със значими паметници, датирани за втората по-
ловина на І хил. пр. Хр. Нещо повече – наличието на монументални
паметници в същия смисъл на това понятие, което беше използва-
но до този момент, предполага наличието на значим одриски сели-
щен микрорайон в планината. Той е разположен южно от високите
средногорски върхове Сливово градище, Самодивец и Братан, около
т. нар. Рахманлийска долина.
През късножелязната епоха този район е пряко свързан с т. нар.
Долина на тракийските владетели в Казанлъшко посредством пъ-
тищата и проходите, разположени в планината. Някои слабо попу-
лярни теренни наблюдения на Иван Велков в миналото подсказват
съществуването на тюрзис и голямо светилище в района на с. Розо-
вец (Велков, Ив., 1934, 1 – 7; Хермангил и Карел Шкорпил, фототипно
издание, изд. Сфера, 110 – 147).
2.8 И в деветте микрорайона се забелязва концентрация на тра-
кийски археологически паметници от ниската зона на 300 м н. в. до
максималната височина на Същинска Средна гора от 1500 м н. в.
Най- наситена ще остане зоната от 400 до 700 м н. в., която отговаря
на т. нар. нископланински пояс (600 – 1000 м). Този пояс отговаря на
зоните, наречени от Ф. Бродел „подпрените земи”, които всъщност са
допирната точка на планината и равнината (Бродел, Ф., 1998, 51). Това
са онези най-устойчиви ивици на устойчив и цветущ живот в цялата
история на траките.

На юг от тази зона в посока на Маричинита долина е разположе-
на една проблемна територия от гледна точка не само от възможнос-
ти за защита, но и влияние на природни фактори. Може да се напи-
ше, че ако маркираните микрорайони са обособени в планинска зона
на бликащи води, то равнината на юг от Старосел служи за дълъг
хронологически период като колектор на водите. Предполага се, че в
миналото водата около Хеброс и нейните притоци е задържала през
летните месеци опасна влага на подземни и речни корита, откъдето
идват и опасните трески. И в древността, и в по-ново време усвоява-
нето на равнините на Тракия между Родопа и Средна гора е зависило

36

от опитите да се „победи” заразената вода и да се задуши маларията
(виж проблема за Средиземноморието при Бродел, Ф., 1998, 57 – 59).
Впрочем именно в изследвания район според Г. Кацаров Филип ІІ
Македонски е възможно да е боледувал от малария по време на дъл-
гия си престой през 342/341 г. пр. Хр. (Кацаров, Г. 1922, 215). Доколко
някои територии около Горен Хеброс са били слабо заселени, свиде-
телстват данните от разпостранението на укрити монетни находки.
Нанесени на картата, те показват къде точно са били разположени
най-големите заселени с траки райони (виж. Юрукова, Йорд., 1992,
31-обр. 8; 83 – обр. 20; 92. обр. 21).

По принцип проучването на самите селища е затруднено от
тънките” културни напластявания на повечето еднослойни обек-
ти. Този факт е отбелязан в литературата и причините се търсят в
скотовъдния характер на стопанството на планинците (Фол, Ал., Т.

Обр. 11. План на крепостта в м. Калето, с. Старосел.

11. Layout of the stronghold in the locality of Kaleto, the village of Starosel.

37

Спиридонов, 1983:103). Той е обуславял една по-голяма динамика в
преместването на временни селища в търсенето на по-добри условия
за овцевъдство. Прието е в планините дълготрайните селища да се
свързват преди всичко с металургията или изграждането на по-ук-
репени центрове, където са били съсредоточени по-големи части от
племенните групи.

Благодарение на теренните ми наблюдения от 2008 – 2009г., може
да се изкаже хипотезата, че при едни планирани дългосрочно архе-
ологически разкопки в пределите на откритите селища по южните
склонове на Същинска Средна гора, може да се очаква появата на
нови обекти от типа на този, който се проучва от М. Маджаров при
с. Кръстевич (местно тържище?). Това е така, защото на терен вече
са забелязани обилни следи от сгради, изградени от ломен камък на
калова спойка, които са били покрити с покривна конструкция, съдъ-
ржаща основно два типа керемиди: солени (плоски керемиди, служе-
ши за основно покриване) и калиптери (капаци, покриващи фугите
между солените). Солените са от така наречения коринтски тип и ла-
конски тип. При калиптерите също се срещат два типа.
На места основите от сгради са разкопани от иманяри и разхвър-
ляната фрагменирана битова керамика в насипите датира построй-
ките за втората половина на І хил. пр. Хр. Във връзка с обектите е
налице информация за откривани монети от типа „сатир и менада”,
бронзови монети на Филип ІІ и къснорепубликански римски дена-
рии (ІІ–І в. пр. Хр.). Описаната ситуация е валидна за следи от сгра-
ди, построени по протежение на притоците на реките Красновска,
Стара река, Пясъчник, Кшовица и Кривча, спускащи се от планинс-
ките склонове. Те са ситуирани на малки разстояния едни от други в
непосредствена близост до речните корита. На по-високо нива от тях,
върху вододелни ридове, са разположени могилни некрополи. Нагле-
ден пример в подкрепа на изказаните закономерности в поселищно-
то развитие в микрорайоните е теренната ситуация в м. „Манастира”,
разположена на 4 км северно от с. Красново. В посочената местност,
заобиколена от речните корита на два малки притока на река Крас-
новска, върху ниско възвишение са разкопани от иманяри основите
на 6 сгради, ориентирани по дългите си страни север – юг. Сгради-
те обхващат площ от приблизително 400 кв. м. Въпреки сериозните
опустошения, нанесени от иманяри, може да се забележат масивни

38

основи на постройки, достигащи широчина 1, 40м, със запазена ви-
сочина до 0, 60 м. Всички те са били покрити с лаконски тип кереми-
ди. На места зидовете са били подсилени с голям брой обработени
блокове. Прави впечатление, че сред разхвърляния масов керамичен
материал се забелязват фрагменти от амфори, питоси. Твърде любо-
питен е фактът, че в един от изкопите е открит фрагмент от гръцки
чернофирносов съд. Откритият фрагмент е изработен от качествена
глина, покрита с плътен и лъскав фирнис. Фирнисът на места е с ме-
талически (синьо – черен) цвят, харатерен за края на класическата
епоха и началото на ранноелинистическата епоха.

Обр. 12. Поглед към крепостта при с. Мътеница.

12. View of the stronghold near the village of Mutenitsa.

39

2.8. Друга политическа граница, доловима в изследваната тери-
тория, е тази, която маркира северозападните предели на одриското
царство. Тази граница е определена благодарение на разположение-
то на т. нар. тюрзиси.

Самото понятие тюрзис (tyrsis) се среща добре описано в истори-
ческо съчинение “Анабазис”. Ксенофонт разказва, че Севт II резидира
в охраняван тюрзис (кула). По всичко личи, че това е укрепено място
(малка крепост- резиденция), различна по облик от крепостите, на-
речени от елините- teihos и horion. В тюрзиса вероятно е имало място
само за личната охрана на владетеля и прислугата.
Според Калин Порожанов известните до този момент тюрзиси са
разположени предимно в крайния югоизток на Европейска Тракия.
Те са 23 на брой и за тях информацията е обилна, благодарение на
запазените писмени сведения от древността. Най-северните са Дрон-
гилон и Кабиле в Горнотракийската низина. На юг, северозападно
над водосбора на реките Марица и Тунджа, се намира Мастейра.
Следват Одрюсия при самия водосбор на споменатите реки, Апрос,
Беос кенос и Гестос на континента – южно от водосбора на реките
Марица и Тунджа. На брега на Тракийско море познаваме Дорискос,
Серион тейхос, Кипсела и Саютаба. Покрай Мраморно море са разпо-
ложени тюрзисите Левке акте, Тиристасис, Хераклея, Орни, Ганос и
Неон тейхос, Ергиске и Миргиске. На континента, северно от Перинт,
са разположени Беос и Мокарсос. На Пропонтида се намира Гениада
(Свещената планина на одрисите). На Черно море познаваме Салми-
дисесос и един новоткрит от Даниела Агре тюрзис в района на Сине-
морец (Порожанов, К., 2009).
Два са откритите предполагаеми тюрзиси в изследвана част на
Средна гора. Първият е открит и частично проучен от екип на Наци-
оналния исторически музей през 2005 г. в югоизточното подножие на
връх Кози грамади (Христов, Ив. 2006).
Вторият се проучва от Д. Агре в м. „Смиловене” на трудностъпен
рид между Копривщица и Стрелча. Един трети обект, проучван от
М. Маджаров, определен като тържище, би могъл да подскаже нали-
чието на трети тюрзис в района. Той е разположен в землището на с.
Кръстевич.

За тези обекти пиша, че са предполагаеми тюрзиси защото все
още не са цялостно проучени и не е изяснена тяхната вътрешна пла-

40

нировка. Твърде е възможно те да са нещо повече от укрепени рези-
денции предвид наличието в тях на храмови постройки и включва-
нето им в по-големи селищни комплекси.
Да се спрем накратко на въпросните обекти.
Предполагаемата резиденцията при Кози грамади е разполо-
жена в югоизточното подножие на едноимения връх (Обр.13). Става
дума за заравнена тераса между скални върхове, очертана от крепос-
тна стена, и заемаща площ от 4, 5 дка. Оградената площ е с формата
на трапец, ориентиран с дългата страна на югоизток. Приблизително
по средата на терасата минава дълга траншея, широка 3 м, която ве-
роятно е следа от улица. В североизточния ъгъл се забелзват основи-
те на правоъгълна кула, изнесена извън куртината. От нея или пред-
полагаем вход са запазени масивни блокове и един грубо обработен

Обр. 13. Bръх Кози грамади.

13. Kozi Gramadi Peak.

41

фронтон (?). Направените сондажи позволяват да определим пара-
метрите на ограждащата комплекса стена. Североизточната стена е с
дебелина 1, 60 м. Запазена е до 1 м височина. Тя е фундирана направо
върху материкова скала.
От другите части на укрепената площ е разчистен югозападни-
ят външен ъгъл на крепостната стена. В посочения сектор външното
лице на крепостната стена е било изградено, за разлика от североиз-
точната стена, от добре обработени квадри в 4 реда. Под тях следват
3 реда камъни с различна форма, които може би са част от субструк-
цията на стената. Допуска се, че от вътрешна страна на този ъгъл на
крепостната стена е била построена голяма сграда.
Тук отново можем да направим аналог с писмените извори.
Многократно в научната литература е цитиран откъсът от „Исто-

Обр. 13а. План на тюрзиса на Кози грамади.

13a. Layout of the tyrsis of Kozi Gramadi.

42

рия на Филип” на Теопомп, преразказан от Атеней. Тук ще си позво-
ля един по-пространен пасаж: “На третия дан Филип пристигнал в
Онокарсис, място в Тракия с голяма гора, хубаво подредена и при-
ятна за пребиваване, особено през лятото. То било едно от местата,
предпочитани от Котис (тракийския цар Котис I (383/382 г. пр. Хр. –
360/359 г. пр. Хр.), който от всички тракийски царе се отдавал най-
много на удоволствия и разкош. Той обхождал страната си и където
виждал места сенчести, с дървета и богати с вода, построявал зали за
пиршества. И като посещавал всяко едно от тия места, колкото пъти
му се удавало, пренасял жертви на боговете и общувал със сановни-
ците си и се чувствал блажен и щастлив…” (Athenaei, XII, 531 – 632).
Припомням откъса от историята на Теопомп, защото в него доб-
ре проличава ролята на природния фактор за избор на места за пост-
рояване на тюрзиси. Природните дадености на Средна гора, съпоста-
вени с трудностите, които предлага равнината през горещите летни
месеци, са предпоставка да търсим резиденциалните обекти на „по-
високо” и прохладно, и същевременно естествено защитимо място.
Цялото пространство вътре в заградената площ на обекта при
Кози грамади е било заето с разхвърляни в миналото блокове, някои
достигащи до половин тон и с дължина над 1, 50 м. Ясно се забеляз-
ват струпвания на камъни в правоъгълна форма и пропадания на те-
рена. В средата на този комплекс се открояват останките на масивна
сграда (Обр. 13 а).

Прави впечатление, че след разрушаването й сградата не е била
подложена на нова интервенция и е засипана постепенно от наносен
слой от планината. Всички разхвърляни блокове на повърхността са
от горната фасадна част на сградата. Някои от тях са с декоратвина ук-
раса, напомняща тази от проучени вече храмове в Тракия и Гърция.
Сградата е с външни размери 8,30–12,50 м (103, 75 м2

). Зидът е
вкопан с един ред камъни под подовото ниво на дълбочина 0,57 м.
Дебелината му е 0,90 м (Обр. 14).
В процеса на проучванията първо бе разкрит входът на югоиз-
ток, широк 1, 68 м. Той е стеснен от двете страни с две правоъгъл-
ни каменни бази, профилирани отвън на фасадата и от вътрешните
страни на входа. В североизточния ъгъл на прага има уширение на
блока с гнездо за врата, запълнено с олово (Обр. 15).

43

Обр. 14. Дворцова
постройка от
тюрзиса под Кози
грамади.

14. Palace building in
the tyrsis at the foot of
Kozi Gramadi Peak.

Обр. 15. Bход на двореца.

15. Palace entrance.

Намерените фрагменти с блокове от врязана украса, разхвърля-
ни пред самата сграда, подсказват, че входът е имал добре украсена
фасадна украса.

Тук трябва да бъде направено уточнението, че запазените архи-
тектурни елементи от украсата на парадния вход на постройката са с
точни паралели с украсата на входа на Четиньова могила, храма в м.
Маньов дол при с. Старосел и Стрелчанската гробница. Този факт не
трябва да бъде подминат без внимание, тъй като подсказва за връзка
между споменатите обекти, която не е само хронологична.

44

При изграждането на постройката са използвани два реда камен-
ни блокове (пясъчник, камъни от местен произход), които са служели
за лицева зидария. Блоковете са дълги средно 1, 10/1, 40 м, с височина
0, 44 м и дебелина 0, 30 м. Между тях има пълнеж с дебелина 0, 16 м,
състоящ се от дребни камъни и пясък (Обр. 16).
Стените на проучената постройка са били изградени от добре
оформени квадри, запазени до 1, 96 м височина. Открояват се основ-
но 4 реда блокове. Редовете са с различна широчина и дължина. Бло-
ковете са с рустицирани, като по края е оформен зъборез.
Подът на коментирана сграда е от натрошени керемиди, нареде-
ни напречно и фино замазани с жълта пръст.
Културният слой между зидовете е изключително тънък (0, 10 м)
над подово ниво. На подово ниво на 0, 40 м северозападно от входа е

открита желязна двуостра брадва, бронзова монета на Филип II Ма-
кедонски бронзова монета на Терес ІІ и малък сребърен номинал на
монета, сечена в района на Тракийски Херсонес. Открити са няколко
фрагмента тракийска керамика, точена на колело със сив цвят, олов-
на тежест за прашка с инициали- AN (на старогръцки), дъно на ам-
фора и отделни фрагменти от чернофирнисова керамика. В средата
на постройката е открит in sito тракийски съд. Описаните находки са
показател за датиране на разрушаването на сградата през 40 години
на ІV в. пр. Хр.

Обр. 16. Bътрешно
дворно простраснство
в дворцовата сграда.

16. The inner court space
in the palace building.

45

На 8, 20 м от вхо-
да е разположена
платформа, успоред-
на на югоизточната
стена. До северо-
изочната стена има
вход, широк 1, 04 м.
Следва стълбище,
което води до дълга-
та и тясна платфор-
ма. То е изградено от
шест стъпала.
Платформата
изглежда, че е из-
дялана от монолит-
на скала и над нея е
надстроявано с бло-
кове на суха зидария.
Тя е с дължина 4, 26
м, широка 1, 90 м.
Самата площадка е
дълга 3, 13 и широка
1 м. В югозападния
край бе открито ви-
соко стъпало. След-
ва стълбище, съста-
вено от още четири
стъпала, което води
надолу. (Обр. 17)
Проучената
сградата в предпола-
гаемия тюрзис е била покрита със строителна керамика. Множество-
то керамични фрагменти са открити в горните пластове на сградата,
някои от тях са преизползвани за пода на постройката.
Срещат се основно два типа керемиди: солени (плоски кереми-
ди, служещи за основно покрива не) и калиптери (капаци, покриващи

Обр. 17а. Детайл от украсата на входа.

17a. Detail of the entrance decoration.

Обр. 17. “Второ ниво” на дворцова сграда.

17. “Second level” of the palace building.

46

фугите между солените). Солените са от т. н. коринтски и лаконски
тип. При калиптерите се срещат също двата типа.
При повечето фрагменти се за бе лязва тъмнока фяво и червено
лаково покритие, което е служило за орнаментиране по покрива. При
цялостната покривна конструкция основна носеща роля са играели
дървените греди; използването на железни гвоздеи и панти е изклю-
чително оскъдно.

В случая при Кози грамади обекта наистина е малък по площ (4–
5 дка). Представителната сграда, коята описах, е разположена поч-
ти в средата на комплекса. Първоначално тя е назована с гръцкия
термин hestiatorion – т. е. зала за пиршества на владетеля. Входът и
оста на сградата на югоизток е съобразен с цялостната планировка на
тюрзиса. Впрочем приблизително същата площ заема царската рези-
денция в Севтополис.
Паралелът със Севтополис е сполучлив, защото е предпоставка
отново да припомним дискусията за характера на т. нар. дворцови
сгради в тракийските укрепени центрове (виж. Рабаджиев, К., 2002,
18 – 26).

Би могло да се приеме, че откритата дворцова сграда в тюрзиса
е архиотектурен синтез на дворец с храм предвид предполагаемите
жречески функции на тракийския цар. Откритият лабрис на пода,
останал захвърлен там след разграбването на сградата, е бил безс-
порно атрибут на владетеля, но все пак е подчертавал неговите жре-
чески прерогативи.

По подобие на дилемата, дали Севтополис е религиозен център
(оттам и спорът за характеристиката му като град), можем да допус-
нем, че дворцовата сграда от Кози грамади, определена в първите
публикации като hestiatorion, е изпълнявала по-сложни функции
(Христов, Ив., 2006; Christov, Iv., 2008, 213 – 220).
Неслучайно запазените фрагменти от украсата на сградата са
сходни с украсата на тракийските храмове, разположени по южните
склонове на Средна гора само на часове път от резиденцията. При
разкопките е открит фрагмент с касетъчна украса, част от горната но-
сеща каменна греда на входа. Друг фрагмент от североизточния ъгъл
на тюрзиса наподобява украсата на входа на Жаба могила при Стрел-
ча (Обр. 17а).

47

Възстановката на сградата на този етап на разкопките показва
архитектупен план без аналог с други паметници в Тракия. Фасадата
напомня на храм с йонийска входна рамка, която през класическа-
та и ранноелинистическата епоха се свързва със сгради със сакрален
план. Характерното за тази рамка е прилагането й само в представи-
телни постройки (Busing – Kolbe., 1978, 82).
Той е бил покрит с двускатен покрив изцяло в гръцки маниер.
По-сложно е да определим функциите на т. нар. платформа със стъ-
пала от двете й страни в дъното срещу входа. Тя е достатъчно тясна,
за да е имало някакви битови нужди. След нея зидовете на сградата
прекъсват. Две са вариантните решения на този въпрос:
1. Може да се предположи че помещението е служело за култови
нужди за съхранение на предмети, свързани с определени ритуали.
2. Помещението е било място за съхранение на скъпоструващи
предмети или съкровище.
В сферата на свръхинтерпретацията можем да допуснем, че
там е съхранявана хазната на одриски владетел около средата на
ІV в. пр. Хр., когато традиционите места за съхранение на съкровища
в тюрзисите по Егейското крайбрежие (например Хиерон Орос), от-
давна са били поставени под контрола на македони и други врагове на
Котис І и неговите наследници. След две три столетия, в навечерието
на римското завладяване на Средна гора, като „ скрит трезор „ на тра-
ките са служели големите скали и цепнатини в югоизточното подно-
жие на връх Кози грамади. Налице е информацията за три колектив-
ни находки на римски републикански денарии, открити в скалните
цепнатини на върха през последните 15 години (Христов, Ив., 2006,).
Според намервачите най-късните монети в съкровищата са носели
лика на император Август и са били отсечени след смъртта на Цезар.
Споменатите монети датират много точно експанзията на римските
легиони в Тракия след битката при Акциум през 31 г. пр. Хр. Въпрос-
ният „ скрит трезор” (или трезори) всъшност могат да се възприемат
и като съкровищници по подобие на вече познати обекти в Елевсина
(Фол, В., 2007, 55 – 56 и лит.) Даровете (монети от къснорепубликанс-
кия римски период) са били пускани в скални пукнатини и вероятно
се е смятало, че те са пренадлежали на божество покровителствало
целия скален комплекс на връх Кози грамади.

48

Тук ще направя едно допълнение, защото засяга целия район на
вр. Кози грамади. Преди откриването на тюрзиса бе проучен тракий-
ски обект, разположен на най-високата точка на върха. Първоначал-
но бе определен като крепост (такава вече съществува през късноан-
тичната епоха). Въз основа на допълнителни наблюдения и анализ
на открития археологически материал днес съм склонен да преразг-
ледам това мое схващане.
Вр. Кози грамади (1361 м надморска височина) е издължен в на-
правление север – юг на няколко тераси. На различните нива се сре-
щат останки от крепостна стена, изградена в различни исторически

Об
Обр.

р.19
19

да
да
да
да
да
да

. . Ос
Осно

нови

ви нна

а сг

сгра
раддддддддддд

9999

иииииии......

на
на ввръ
ръх

х Ко
Кози

зи ггра

рама
мадддддддддддд

19
19

nnnnnntststststststs

. . Bu
Builildi

ding

ng ffou

ound

ndam

amen
ennnnnnnnnnnn

9999

kkkkkkk.....

on
on KKoz

ozi i Gr

Gram

amad

adi i Pe

Peaaaaaaaaaaaaa

р.
р.

Об
Оббббрррр
ОООООООООООО
18

18. . Pа

Pазв

звал

алин
ини

и от

от ссте

тена
на

ввръ
ръх

х Ко
Кози

зи ггра

рама

мади
ди..

аааа вв

на
на
наааа
нн

888
18
18
18
188888
11Re

Rema

mainins s of

of aa wwal

all l on

on KKoz
ozi i

. .. RR
am
amad

adi i Pe

Peak
ak..

Gr
Grrraaaa
GGGGGGGGGGG

49

периоди, основи на сгради, монолитен скален жертвеник и фрагмен-
тирана битова керамика. Въпросната стена, определена при първата
публикация на обекта като крепостна, се забелязва на северозапад и
север. Тя следва изцяло конфигурацията на терена. На повърхността
тя е във формата на разсип, на места със запазено външно лице. Пос-
троена е с местен варовиков и пясъклив камък без спойка.
Проведените през месец юли 2005 г. сондажни проучвания до-
веждат до откриването на голям тракийски обект (вероятно укрепле-
ние), обхващал площ от 10 дка. За разлика от други обекти в Тракия,
този на върха е вътрешно застроен със сгради и допълнителни зи-
дове. Бил е разположен на различни нива чрез терасиране на скло-
новете. Може да се предположи, че макар и стръмни, югоизточните
склонове на връх Кози грамади са били застроени с малки постройки
почти до основата на равна площадка, където е открит каменен жер-
твеник (Обр. 18 – 19).

Върхът е бил използван още през ранножелязната епоха (VІІІ–
VІ в. пр. Хр.) и доказателство за това са множеството фрагменти от

Обр. 19а. План на обекта на връх Кози грамади.

19a. Layout of the site on Kozi Gramadi Peak.

50

керамични съдове и метални фрагменти, сред които час от бронзо-
ва фибула, датирани за късната старожелязна епоха. В периода V–
ІV в. пр. Хр. от добре обработени блокове е била изградена двулицева
стена с вътрешен пълнеж. Тази стена е ограждала най-високата част
на върха. Северната стена, която е с вход и подсилена отвън с конт-
рафорси, е допълнително построена през късноантичната епоха. Съ-
дейки по нумизматичния материал, открит по време на разкопките,
може да се продположи, че с известни прекъсвания обектът функци-
ионира през цялата втора половина на І хил. пр. Хр. Римските репуб-
ликански денарии, сечени през І в. пр. Хр., датират разрушаването
на постройките при някои от извесните походи на римските легиони
в Тракия. Върхът е използван активно и през римската епоха – до V в.
Множеството фрагменти от оброчни плочки подсказват наличието
на тракийско светилище, а раннохристиянската църква бележи края
на почитането на върха като езическо култово място (Обр. 19 а).
Според мен връх Кози грамади първоначално е бил голямо тра-
кийско светилище. Светилището е било скално, по подобие на скри-
тите от могилни насипи скални масиви, за които ще стане дума в
глава ІІІ. Впрочем самият връх Кози грамади, който се откроява от
километри, е с форма на скална пирамида, привличаща слънчевите
лъчи.

Тясната равна
билна част на връх
Кози грамади едва
ли е позволявала
развитието на укреп-
ление. По-скоро сред
скалите са извърш-
вани определени об-
реди. Тук заслужава
да се спомене един
некоментиран в пър-
вите публикации на
обекта факт. В се-
вероизточната част
на върха, в близост
до входа на късно-

Обр. 19б. Зид от южната стена на тюрзиса.

19b. Masonry from the southern wall of the tyrsis.

51

античната крепостна стена, както и в най-високота източна част на
върха, са документирани две големи скални ями с диаметър прибли-

Обр. 19с. Устие на питос от разкопките в Пистирос.
Средата на ІV в. пр. Хр. Проучвания и снимка Г.Лазов.

зително 10 м и дълбочина до 4 м. Те са изсечени в самата скална ос-
нова на върха и са били вероятно оградени с каменен зид без спойка.
Можем да предположим, че това са следи от култови места, където се
е събирала по естествен път дъждовна вода.
Преустройството на светилището се осъществяна през първата
половина на ІV в. Пр. Хр. Тогава то е оградена от стена с големи, добре
обработени блокове. Светилището просъщетвува синхронно с т. нар.
тюрзис.

В пласт синхронен с изграждането на стената е открита дръж-
ка от керамичен съд с врязан лабрис. Точен паралел на предмета е
устие на потос също с врязано изображение на двуостра – брадва от
разкопките на емпорион Пистирос. Открит е в югозапдната част на
квадрат А4. Отнася се към късната подфаза на втора фаза от живота
на емпориона (средата до последната четвърт на ІV в. пр. Хр. – Лазов,
Г., 2010) (Обр. 19с)

Приемствеността в култовото място се долавя през по-късните
епохи чрез голямото количество оброчни плочки и финалния етап
през ранното християнтство посредством изграждането на най-висо-
ката точка на малка еднокорабна църква. Връзката светилище (веро-

52

ятно акропол) и тюрзис е осъществена посредством широк път, който
се спуска от върха към югоизточното подножие на Кози грамади.
Впроче тази връзка е далеч по-сложна. Както вече споменах,
т. нар. дворцова сграда в тюрзиса може да бъде назована и „дворец-
храм” и по този начин съм склонен да мисля, че целият комплекс
е бил свещена територия. Тази територия е била хронолигически и
семантично свързана с другата по-голяма свещена територия около
днешното село Старосел, където са открити и подмогилни храмове.
Укрепена е и предполагаемата резиденция, която се проучва от
Д. Агре в м.”Смиловене”, разположена на 10 км южно от гр. Коприв-
щица. Тя е разположена върху билото на рид с южно изложение, от-
крояващ се над десния бряг на р. Меде дере (Агре, Д., 2007, 72 – 74).
От северозапад тюрзисът е допълнително укрепен, като в терена е
прокопон дълбок ров. Агре е проучила външната северна стена с дъ-
лжина повече от 15 метра. Външното и вътрешно лице на стената се
състои от големи обработени квадри. По подобие на паметника под
Кози грамади върху горната страна на някои блокове има изсечени
жлебове, необходими за по-лесното преместване на блоковете. Друг
аналог с Кози грамади е интегрирането на естествена скала в граде-
жа, както и сполучливото използване на изключително неравен те-
рен. Цялата северна страна е строена в псевдоизодобен стил.
Както вече споменах, проучваният обект е укрепен по цялата си
дължина. Дебелината на зида е от 2,90 до 3 м= Основите са от грубо
обработени блокове с различна големина, но строго подравнени, като
най-долните се издават напред пред стената като цокъл. Обработката
на квадрите е фино рустициране. Важно е да се отбележи, че строител-
ният материал, начинът на обработка и техниката на изграждане на
цялата стена са еднакви. Според Д. Агре няма никакви видими следи
от преустройства и поправки на стената. Този факт навежда на мисъл-
та, че по подобие на първия описан вероятен тюрзис при Кози грама-
ди, и този е използван в сравнително кратък иторически период.
Вътрешното укрепено пространство е с дължина 25 м и широ-
чина 11 м. Спред археолозите то е било на два етажа (Обр. 20 – 21).
Разкрита е отлично запазена стена до 6 м височина и дебелина на
зидовете до 3 м. Вътрешната част на тюрзиса е изградена от фино
обработени блокове, по подобие на вече описаната дворцова сграда
при Кози грамади, макар и не с подобна украса. Зидарията е суха,

53

Об
Обр.

р. 21

21. . Вх

Вход

од нна

а тю
тюрз

рзис

иса.
а.

21
21
21
21
211. . .. . Th
Th
Th
Th
Th
The
e
e
eeen
en
eentrtrtrtrtrran
an
an
an
an
an
ance
ce
ce
ce
ce ooof ffff f ththhthththe
e
eeee tytytytytytyrs
rs
rs
rs
rsisisisis....

Th
Th

ffhh

ii

р.
р.

Об
ООббббррр
ООООООООО
20

20. . Ра

Разв

звал

алин
ини

и от
от

ююрз

рзис
иса

а в

в м.

м. ““См

Смил

илов

ове”е”..

тю
ттюююю
ттттттттттт

20
20000
2222222222222Ru

Ruinins s frfrom

om tthe

he ttyr

yrsi

sis s inin

. .

loloca

calilityty oof f Sm

Smililov

ove.
e.

hhhe
eee

ththhththththhhttttt

54

като блоковете подчертават лицевата зидария, а между тях е положен
пълнеж от дребни камъни, примесени с кал.
Във вътрешността на обекта са проучени кв. В2 и В3. В север-
ната част на кв. В3 е разкрита Ге-образна стена от обработени ка-
менни блокове изградена от гранит и пясъчник. С продължаване на
работата в дълбочина Д. Агре приема, че това е външното лице на
основата на стълбище. То е изградено на фуга, към съществуващата
вече оградна стена. При зачистване на емплектона при стълбището, е
открит фрагмент от подова замазка с размери около 20 – 25 см, нивото
на която съответства на нивото на цокъла при западното вътрешно
лице на оградната стена. По тази причина археолога предполага, че
това е нивото на обитаване на сградата при нейното основно функци-
ониране. (Агре, Д. Д. Дичев., 2010 – под печат)
Според Д. Агре двураменно каменно стълбище с площадка води
към въпросното второ ниво на постройката. Вероятно входът е бил от
юг или югоизток. Въпросната каменна стена извън дворцовата сграда
е ограждала стопански сгради част от комплекса.
Въпреки масово объркания културен слой на обекта вследствие
на иманярски изкопи, Д. Агре открива множество фрагменти замаз-
ки, битова керамика с кафяв, сив и тъмночерен цвят, изработена на
ръка и колело. По-голямата част от нея изследователката отнася към
късножелязната епоха. Интерес предизвиква намирането и на фраг-
менти от гръцка чернофирнисова керамика (Агре, Д., 2008, 222 – 225),
както и фрагмент от едноредов надпис на старогръцки, който според
непубликувано мнение на М. Манов е характерен за пръвата полови-
на на ІV в. пр. Хр.

Комплексът е построен е през втората четвърт или средата на
ІV в. пр. Хр. По подобие на обекта в м. Кози грамади тюрзисът е из-
ползван сравнително кратко време. През римската епоха се забелзя-
ва повторно обитаване на терена вероятно с други цели.
През 2005 г. на археологическата карта в района се появи още
един изключително интересен обект (Маджаров, М., Танчева, Д., Та-
чихара, Т., Косева, З., Бонев, В., 2007, 161 – 164; Маджаров, М., Танчева,
Д., 2009, 240 – 243.; Маджаров, М., 2009).
Опеределен е първоначално от откривателя като селищен, тър-
говски и култов комплекс и е разположен в землището на с. Кръс-
тевич. Тракийското селище е разположено на 500 м югоизточно от

55

Обр. 22. План на тракийско селище при с. Кръстевич (по М. Маджаров)

22. Plan of the Thracian settlement near the village of Krustevich (after M. Madzharov).

селото в м. Памук тепе. По предварителни данни то обхваща около 10
дка. Било е ситуирано на равна тераса над коритото на р. Пясъчник.
При досегашните разкопки са окрити основите на три сгради, изгра-
дени с камък и калова спойка (обр. 22). Твърде интересен е открити-
ят архелогически материал защото той съдържа голямо количество
фрагменти от вносна керамика (амфори и чернофирниснови съдове),
монети, разнообразни метални предмети, фрагменти от местна кера-
мика. За датирането на обекта може да послужи както разнообразни-
ят керамичен и нумизматичен материл, така и най-късно датираните
монети от малко монетно съкровище, открито в една от сградите на
селището. Монетите, които са сребърни, са сечени на о-в Тасос, Кизик
и Неаполис. Маджаров датира най-късната за 360 г. пр. Хр. Изоставя-
нето на селището при Памук тепе от траките изследователят датира
за средата на ІV в. пр. Хр. и причината за това той вижда в походите
на Филип ІІ Македонски в тракийските земи (Обр. 23 – 24).

56

Обр. 23-24 Основи на сгради от тракийското селище при с. Кръстевич
(по М. Маджаров)

23-24 Building fundaments from the Thracian settlement near
the village of Krustevich (after M. Madzharov).

57

Синхронно с функционирането на селището при Кръстевич е
просъществувал интересен култов обект, разположен на 1 км севе-
роизточно от новоокритото селище. Обектът е голямо светилище и е
разположено в м. Секиз харман (Обр. 25). Първоначално е предствял-
вал затворена площ с квадратна форма. Основите на светилището са
били каменни, като във височина се е развивавала дървена конструк-
ция, покрита с разнообразни и богато украсени керемиди. През вто-
рия период от своето съществуване към светилището е бил изграден
храм, който от западната страна е завършвал с каменна колонада и
портик. Общата датировка на обекта е от края на V до ІІІ в. пр. Хр.
Паралелът с комплекса при връх Кози грамади е очевиден. И в двата
случая е налице светилище на съседен връх и значими обещстетвени

Обр. 25. План на тракийското светилище в м. “Секиз харман”, с. Кръстевич
(по М. Маджаров).

25. Plan of the Thracian sanctuary in the locality of Sekiz Harman, village of Krustevich
(after M. Madzharov)

58

сгради в подножието (Маджаров, М., Танчева, Д., Тачихара, Т., Косе-
ва, З., 2007, 164 – 167; Маджаров, М., Танчева, Д., 2009, 195 – 198).

59

М. Маджаров определя целия комплекс като действащо тържи-

ще (емпорион).

Този предполагаем емпорион обаче е различен от малките гра-
дове със смесено население по одриските крайбрежия, които плащат
данъци на одриските царе и са наречени с гръцкия термин за тържи-
ще. Появата на специфични тракийски тържища, какъвто е случая с
Кръстевич, К. Порожанов обяснава с недостига на собствени пазари с
развити скоково–парични отношения и невъзможността да се владе-
ят всички крайбрежни емпориони. За да поддържат една развиваща
се царска икономика пълноценно, одриските владетели организират
пазарни центрове във вътрешните планински райони на Тракия (По-
рожанов 2009).

Паралел с накратко описания обект можем да посочим с емпори-
он Пистирос, емпорионът в м. „ Складките кладенци” до град Бургас
и вероятон със селището при с. Васил Левски до гр. Карлово (Кисьов,
К., 2004).

Въз основа на вече познати комплекси мисля, че в близката окол-
ност на с. Кръстевич трябва да бъде открит и тюрзис. Той обаче ще
бъде отдалечен в своето разположение от равнината.
И трите обекта, които описахме накратко, са използвани за крат-
ко време през първата половина на ІV в. пр. Хр.
Двата предпологаеми тюрзиса са разположени в типично пла-
нинска зона и този факт не бива да ни учудва. Тракийските владете-
ли строят своите центрове на политическа власт в естествено укрепе-
ни пунктове, където географският фактор е определящ.
Дори в древна Гърция по предписанията на Аристотел (Arist.
Polit.7.11.1330 b) градът в равнината е изключен като подходящо мяс-
то за развитие на монархически център и е препоръчван град с укре-
пен акропол. Това сведение на Аристотел е припомнено от К. Рабад-
жиев, който, разглеждайки функциите и характера на Севтополис,
допуска, че центърът на политическата власт на одриския цар Севт
ІІІ трябва да се търси на север от известния град (Рабаджиев, К., 2002,
12 – 15). Рабаджиев правилно допуска, че този център е някъде в пла-
нинския район над Шипка – Шейново, в близост до Шипченския
проход, където Хемус по подобие на Средна гора е предлагал отлични
възможности за естествена защита. Сполучлив пример в тази насока
е обектът върху укрепения хълм Градишка могила /Градишница/,

60

разположен на пътя от Севтополис през Хемус за района, назован по-
късно емпорион Дискодуратера /с. Гостилица, Дряновско/. Първона-
чално той е определен като тракийска крайпътна станция (Христов,
Ив., В. Бараков 2002, 9 – 17).
Обектът е ситуиран на около 4 км. североизточно от гр. Шипка на
900 м н. в. Връх Градишка могила или Градишница е конусовиден, с
ясно изразен скалист участък в северната част.
В най-високата си част се забелязва укрепено място с площ 88 х
24 м. Каменният разсип, който обгражда тази част на върха, е с дебе-
лина 2 – 3 метра.

В по-ниската част на хълма /източни и северни склонове/ следва
терасовидна местност, също укрепена с каменен разсип /стена?/. При-
близителна площ на цялото укрепление е 8,4 дка. Неговата стена е
изградена от ломени камъни без спойка. Вероятно е изградена бързо,
без добре подредени каменни лица.
Физико-георграфските условия предполагат естествена защита
и те са рационално използвани.
Необходимо е да се отбележи, че през укреплението преминава
пътеката до гр. Шипка, а също така, че в неговата вътрешна площ
съществуват големи незастроени пространства, които са можели да
подслонят значителен брой хора и домашни животни.
Разцветът на функционирането на обекта е ІV–ІІІ в. пр. Хр., като
в следващите исторически епохи е преизползван. Някои находки от
късножелязната епоха (например печати върху устията на питоси,
дъна на амфори) показват връзка с града на Севт ІІІ в равнината.
Казано по друг начин, одриските царе се чувстват сигурни имен-
но в планинска зона и именно там откриваме техните тюрзиси. Тюр-
зисите, за разлика от тържищата, се локализират на по-голяма над-
морска височина, но основно в по-южните склонове на планините,
където от значение все пак са били и климатичните фактори.
Цялостният поглед върху разположението на селищните микро-
райони и значимите одриски паметници в тях за пореден път илюс-
трира ролята на планината в историческото развитие на Предримс-
ка Тракия. Тази роля е демострирана с факта, че един от центрове-
те на държавен живот на одрисите в края на V и първата половина
на ІV в. пр. Хр. е разположен в конкретно разглеждания планински
район. Подобен процес в поселищаната система на древна Тракия е

61

предизвикан от т. нар. “стимул на натиска”, т. е. изместване на ядро-
то на държавите към естествено защитими райони, каквито са пла-
нините, под натиска на завоеватели – перси, гърци македони, келти
и римляни (Тойнби, Арн., 1995:182 – 206). Именно в тази насока исто-
рическият анализ предопределя разделянето на тракийското про-
странство на центрове, периферия, слабо усвоени райони (Христов,
Ив., 1999). Трябва да се подчертае, че слабо усвоените зони в близост
до разглеждания район са билото на Средна стара планина, връзката
между Средна гора и Стара планина.
Както бе споменато по-горе, през голяма част на годината тази
планинска зона е била труднопреодолима и затова е сигурен тил на
одрисите.

2.9. Освен чисто икономически и политически граници върху
изследваната територия се откроява една много важна за древните
траки граница.

Трябва да подчертаем, че в религиозните представи на древното
население районът, разположен по южните склонове на Същинска
Средна гора, е бил граница между пълноценно владяната територия
и територията, контролирана от техните богове.
Традицията, водеща началото от Омир, старогръцките трагици
и историци от класическия период до римските писатели Тит Ливий,
Светоний и Помпоний Мела, определя планините в Тракия като об-
ласт, в която са функционирали главните светилища на тракийски-
те племена. Според Макробий орфическата религия е изповядвана в
светилище, разположено в планинските недра” (Macr. Sat., I, 38).
Планината е по-близо до небето и това и отрежда една двойна
сакралност: от една страна, тя присъства в пространствения симво-
лизъм на тренсцендентността („високо”, „вертикално”), а от друга
страна, тя е действителната област на обиталище на боговете. Пла-
нината като място за пребиваване на боговете е устойчив мотив в ин-
доевропейската митология (Голан, А., 1994: 92), а основните божестве-
ни персонажи, които се срещат в текстовете на античните писатели,
когато пишат за тракийските планини, са Зевс, Дионис, Орфей.
Богове, обитаващи Средна гора, вероятно в представите на тра-
ките са били боговете на бурята и природните сили – тракийски гръ-
мотевици. Обитаващи планината, като преходна зона с небето, тези
в повечето случаи анонимни божества не били самотници. Тяхната

62

сакралност произхожда в представата на всички религии в Евразий-
ския регион като съпрузи на Великата богиня майка, от която зави-
села всемирната плодовитост.
Древното митологично мислене обхващало вселената като рож-
ба на Великата богиня майка, която се идентифицирала по правило
със земята, а в по-широк смисъл с планината, скалата. Такова мисле-
не допуска богинята да самозачене, за да създаде останалия свят, но
често се свързва и с мъжкото начало, което е небето или някое мъжко
божество на бурята, светлината. Тракийското митологично мислене
възприема самозачатието на Великата богиня майка, която ражда
сина на Слънцето.

В Тракия богинята носи различни наименования като Бендида,
Котито, Брауро, Зеринтия, Кибела и др.
Много често скалата (планината) се асоциира със самата боги-
ня, чието трако-фригийско име Кибела съответства на понятието
планина” (Brikhe, C., 1979: 41 – 45). И в Тракия, и във Фригия култът
към Великата богиня майка се свързва със скалните светилища. В
Същинска Средна гора техният брой е голям. Благодарение на терен-
ните изследвания са локализирани няколко зони на концентрация
на скални култови обекти (района северно от Панагюрище; района
около гр. Стрелча; района около селата Каравелово и Богдан). Най-
много те са около връх Кози грамади.
Представите за богъа на бурята, наречен тракийски Зевс и Ве-
ликата богиня майка са могли да бъдат трансформирани във фило-
софски концепции, отразяващи развитието на тракийския религи-
озен начин на мислене. Конкретен пример в тази насока е появата в
Древна Тракия на аристократично устно учение, което се свързва с
името на Орфей. Връзката на орфизма с проблемите на изследваната
територия е обусловена от факта, че Орфей е носител на идеята за
вертикалната организация на света, а самото почитане на божество-
то и съпътстващите го персонажи се е извършвало в светилища, раз-
положени в планините (Macr. Sat., I, 18). Името на бога е тракийско.
Етимологията на двете му съставки може да се изведе от оr (сходно на
oroV) = планина и jooV = светлина, блясък. Името вероятно е означа-
вало “блестяща” (свещена) планина (Теодосиев, Н., 1991: 35). Както е
известно, тракийският орфизъм съчетава изповядването култа към

63

слънцето и култа към Земята с две активни персонификации – Ди-
онис и Орфей.

Дионис, за разлика от Орфей, е носител на идеята за хоризонтал-
ната организация на света. Името му е елинска версия на универсално
космическо божество, познато в Тракия под името Загрей. Всъщност
Загрей може да бъде название на най-съществения белег от свещено-
действията на Великата богиня майка – дупка, яма, пещера (Фол, Ал.,
1991: 23 – 30), а според по-стари предположения в литературата името
може да се свърже с божество на природата с индоирански реликтов
корен в значение на “планина” или „Велика богиня майка” (вж. Фол,
Ал.,
1991 и цит. лит.).

Обр. 26. Аеорофотоснимка на Четиньова могила.

26. Aerophotograph of Chetinyova Mound.

64

Великата богиня майка, възприемана често като олицетворение
на самата планина, тракийският бог гръмовержец, обитаващ висо-
ките части на планините, хтоничният Дионис, соларният бог Орфей
(Аполон) са били най-активните представители на тракийския рели-
гиозен пантеон и писмените сведения за тяхното почитане се свър-
зват преди всичко с планините. В тях са разположени и известните от
писмените извори светилища. По този повод тракийската орфическа
религия е наречена планинска (Фол, Ал., 1996:199).

Об
Обр.
р.

Обб
Об
Обрр
27
27
27
27
27--
7777 27
27
27
27
27а.

а. ППей

ейчо

чова

ва мо

моги

гила
ла..

ааПППеййй

ейчо

чова

вамо

моги

гила
ла

777777777

27
27
27
27
27
27
277
27
27
27
27--
7777 27
27
27
27
27
27
27
27
27
27

yy

aaPe

Peyc

ycho

hova

vaMMou

ound
nd

aaPe

Peyc

ycho

hova

vaMMou

ound
nd

aaaaaPe
Pe
Peeeeyc
yc
yho
ho
hhova
va
vaaMMMou
ou
ound
nd
ndd.....

aaPe

Peyc

ycho

hova

vaMMou

ound
nd

a
a Pe

Peyc

ycho

hova

va MMou

ound
nd..

77777777777777777777

65

.
Храмът на безсмъртните

3.1. Четиньова могила е пос-
троена в м. Ушите на 3 км северо-
западно от с. Старосел (Обр. 26).
Името на местността произлиза от
издигащите се над околния терен
две близко разположени могили –
Четиньова и Пейчова. Макар че на
близкостоящия дълъг хребет, во-

Об
Обр.

р. 29
29

оооооо

. . Ск
Скал

алннннно
но
ноо
но
ннннноо

9999

в
в
вв
в

св
свет

етил

илищ
ище

е ввввввв
”.”.”.”.

м.
м. ““Уй

Уйов

ов ккам

амък
ъккк””””
кккк””

29
29

yyyyyy

. . Th
The

e ro

rock

ck ssan

anct

ctua

uarrrryyyyyy
rrrryy

9999

vvvvv

inin tthe

he lloc

ocal

alitity

y of

of UUyo

yooovvvv
oooovv
k.
k.
k.
k.
k.

Ka
Kamu
mukkkkkkkkkkkkkkkk

р.
р.

Об
ООббббрр
ООООООООО
28

28. . М.

М. ““Уй

Уйов

ов ккам

амък

ък”,”, ззем

емли

лище

ще нна

а с.

с. ССта
та--

се
сел

л (с(сни

нимк
мка

а от

от аарх

рхив
ива

а на

на дд

ро
роооосс
ррррррррр

--р
р Г.

Г. ККит

итов
ов))

--

28
28888
2222222Th
The

e loloca

calilityty oof f “U“Uyo

yov

v Ka

Kamu

muk”

k”, , ththe

e laland

nds s of

of tthe
he

. ..
llag
age

e of

of SStataro

rosesel l (p(pho

hototogr

grap
aph

h frfrom

om tthe

he aarc

rchi

hive
ve

vi
viiilllll
vvvvvvv

DDr.r. GG. . Ki

Kitotov)
v)

of
offff DDD
of
of
of
of
of
of
of
oo

66

дещ на север към билото на
Средна гора, са били разпо-
ложени още 5 надгробни (?)
могили, споменатите две
видимо са се откроявали
на километри разстояние.
От върха на Четиньова мо-
гила се открива невероятна
гледка към останалите го-
леми могили в района.
Най-голямата могила в землището на с. Старосел – Четиньова,
е била насипана върху малък скален масив, който също е доминирал
в м. Ушите. На юг от Четиньова могила първоначално също е имало
стърчащи скали, а в последствие те били съзнателно засипани с пръст.
Има сериозни податки да смятаме, че скалните масиви в м. Ушите са
били древни светилища, предхождащи вероятно с едно – две или по-
вече столетия изграждането на могилните насипи (Обр. 27).
При Четиньова могила тази хипотеза стои по-убедително, тъй
като проучвателят й д-р Георги Китов открива в северния края на
могилата стъпала, изсечени в скалния масив. Стъпалата се губят в
по-късно натрупания насип, а към днешна дата ерозията върху ме-
кия туф ги е заличила окончателно.
Изглежда затрупването на свободно стърчащи скали, доминира-
щи над терена с могилни насипи, е била често срещана практика в
земите по южните склонове на Същинска Средна гора. Само в зем-
лището на с. Старосел и с. Паничери примерите са показателни. Така
например в м. Уйов камък, разположена на 5 км северно от Старосел

Об
Обр.

р.30

30. . Ма

Марк

рков

ов ккам

амък

ък ––––––

се
севе

верн
рно

о от

от сс. . Па

Пани

ниче

чери
риииии..
ииии

30
30. . Ma

Mark

rkov

ov KKam

amuk

uk –– iin

n ththe

e no
nort

rttttthhtthh

of
of tthe

he vvilillalage

ge oof f Pa

Pani

nich

cher

errri.i.
rrii

67

по пътя, водещ към м. Кози грамади, е била разкопана от иманяри
голяма надгробна могила (Обр. 28). И до ден днешен в средата на мо-
гилния насип се забелязва остра скала, маркираща средата на моги-
лата. В съседство на могилата стоят основите на разрушено скално
светилище „Уйов камък”. Преди да бъде взривен от търсачи на тра-
кийски съкровища, скалата е била изсечена във формата на гига-
нтски фалос с удивително точни анатомични подробности (Обр. 29).
Един сполучлив паралел с този паметник е изправеният с височина
близо метър каменен фалос в грамада от речни камъни в средата на
т. нар. Белчинова могила в землището на с. Ясеново – Долината на
тракийски те царе ( ). Друг пример за скално изсичане с фалическа
форма е скалният обект при с. Побит камък (Велинградско) по ин-
формация на д-р Васил Марков.
Отново в местност, носеща името Марков камък, но този път се-
верно от с. Паничери,
забелязваме могилен
некропол, обграж-
дащ едноименния
скален масив (Обр.
30).

Обр. 31-32 Крепида от
източната част на
Четиньова могила.

31-32 Crepida of the eastern
part of Chetinyova Mound

68

Примерите могат да продължат със сходни паметници от района
на м. Бело камъне (западно от Четиньова могила), с. Красново и юго-
източно от гр. Стрелча.
Разглеждайки тези примери, можем да бъдем сигурни, че сво-
бодно стърчащите скали, открояващи се над околния терен, са били
маркер и основа за изграждането на редица могили, които в ника-
каъв случай не можем да приемем, че са били само място за надгроб-
ни ритуали. Както ще разбирем по-нататък, и скалите, и могилите са
функционирали като светилища, на които са извършвани различни
по вид и предназначение ритуали. В някои случаи е била изградена
пространствената връзка могила – скално светилище –отново моги-
ла или подмогилен храм. Поглъщането на скалните обекти с могил-
ни насипи е процес, сполучливо назован от В. Фол „ от камъка към
градежа” (Фол, В., 2007, 20 – 61). Докато в Елада (Елевсина, Самотраки,
Делфи и др.) през VІІІ в. пр. Хр. скалният топос се е преобразувал
в архитектурни комплекси, обслужвани от голям жречески апарат с
полисни функции, то в Тракия скалните светилища остават непро-

Обр. 33. Крепида от северозападната част на Четиньова могила.

33. Crepida in the northwestern part of Chetinyova Mound.

69

менени поне до края на VІ в. пр. Хр. (Фол, Ал., 2007, 60). Примерите от
района на Старосел доказват наличието на по-стари скални светили-
ща (оттам и по-ранна, различна обредна практика), която се транс-
формира в действащи могилни светилища с предтавителна архитек-
тура със сигурност до Елинистическата епоха.
Но да се върнем на Четиньова могила. Могилата е била насипана
на приблизителна височина 26, 2 м. Диаметърът й е 79 м. Перифери-
ята на могилата е била маркирана с гигантска крепида от добре обра-
ботени блокове, на места свързани с железни скоби, споени с олово.
В източната си част крепидата е достигала височина до 4 м (Обр. 31).
Дебелината на крепидата (блокове и вътрешен пълнеж от ломени ка-
мъни, споени само с песъклива пръст) в източната част е била от 2 до
3,5 м (Обр. 32). Установено е, че в северозападната част дебелината на
крепидата е до 2, 5 м, като от вътрешната страна тя е била изградена
от дребни камъни, споени само с пръст. В посочената страна висо-
чината на крепидата е ниска, за разлика от южната. Това може да
се обясни с наличието от север на скални масиви, които проникват
в дълбочина на могилния насип. Естественият скален масив е спо-
собствал за задържане на земния насип (Обр. 33). От юг – югоизток
теренът е стръмен и там се е наложило издигането във височина на
голяма стена, изградена от споменатите добре обработени блокове.
Самата могила е оградена от каменна крепида, съставена от 5–6000
обработени блока. Дължината на крепидата е 241м, а височината на
места достига, както бе споменато, до 4 м. Блоковете на крепидата
учудващо не са били свързани с традиционните сглобки с олово и
желязо. Открити са единични блокове, при които е използван този
похват на закрепване. Вероятно съоръжението е било изградено със
засилено темпо.

И до днес ясно се забелязват три нива на обособяването на мо-
гилния насип. Въпреки свличането през хилядолетията на пръстта
от насипа, можем да твърдим, че могилата е била моделирана така,
че формата, колкото и да е странно, наподобава тристепенна египет-
ска пирамида.

Когато разглеждаме формата на могилата, нека не забравяме и
почитта на индоевропейските народи, и в частност нa тракийския
към планината или отделните възвишения (Домарадски, М., 1995:
34). Така следва да обясним и факта, че култовите места, разположе-

70

ни по възвишения или край скали, се намират в равнинните райони
на Тракия, но често с форма, имитираща тази на планината.
Употребяванoто в съвременната културология понятие “светов-
на планина
” е и работен термин, чрез който е наречена именно тра-
кийската могила (Теодосиев, Н., 1990: 58 – 76). Тракийската надгробна
могила, разположена както в равнината, така и по ниските планинс-
ки ридове, представлява друго средство да се наподобява планината
и вертикалната структура на света. Впрочем тук не бива да абсолю-
тизираме представата за планината като компактна маса от високи
възвишения. „Планината” в Тракия като митологична универсалия
е могла да бъде и всяко отделно възвишение, могила, скала, както в
равнината, така и в самата планина.
Ключовата дума за изясняване на това възприятие сред траки-
те навярно е била “височината”. „Височината” е била символен код,
чрез който следва да обясним, че центърът на усвоеното пространс-
тво от дадено племе или жители на отделно селище в Тракия е въз-
вишение, планински рид, т. е. тази част от земната повърхнина, къ-
дето има определено изкачване. „Планината” (в широкия смисъл на

Обр. 34. “Винарна” в северозападната част на Четиньова могила.

34. “Wine-house” in the northwestern part of Chetinyova Mound

71

това понятие), поради факта, че е точка на пресичане между небето и
земята, се е намирала в „центъра” на видимия свят.
Ето защо светилищата и надгробията са уподобявани с „плани-
ната
” и самите те са ставали „центрове”, интегрирани към символи-
ката на „световната планина” (Елиаде, М., 1955:190 с цит. лит.).
От близо десетилетие в литературата се отстоява схващането,
че могилата, обикновено определяна от разкопвачите като надгроб-
на, може да се разглежда като материализирана идея на стереомет-
ричния модел на тракийската представа за Космоса (Фол, Ал., 1990,
171 – 172).

Всяка една могила, независимо от големината й, е издигана върху
прокцията на слънчевия кръг, който маркира хоризонталната орга-
низация. Слънчевият кръг всъщност е крепидата или обикновената
кръгла периферия на могилния насип. Във височина могилата пред-
ставлява тристепенната вертикална организация на света, която ми-
нава през три основни степени – подмезен свят, земя и небе.
От друга страна, се приема, че могилата маркира граничните
пространства, представлява „ ничия земя”, в която се осъществява
преходът от единия към другия свят, от живота чрез смъртта към
безсмъртието (Русева, М., 1995, 28 – 29).
За съжаление, невъзможността да се проучи цялостно могилния
насип не позволява да се открият всички елементи от големия кул-
тов обект, наречен Четиньова могила.

3.2. И все пак късметът на проучвателите е проработил на места.
Така например забележително е откритието на Г. Китов през 2000 г. в
северозападната част на могилата. Китов открива голямо съоръже-
ние, определено от него като винарна (вана, съоръжение за съхране-
ние на вино). (Обр. 34)
Ваната е вкопана в могилния насип, като за северната й страна
е използвана самата крепида. Останалите три страни са изградени
от ломен камък, по всяка вероятност на калова фуга. Това може да
се установи по фотодокументацията на В. Тодоров, където се вижда,
че фугите са запълнени със земна маса. За 2400 години съществува-
не, като през по-голямата част от времето е била затрупана със зем-
на маса, достигналата до нас мазилка е в перфектно състояние. Това
очевидно се дължи на земната маса, която в продължение на много

72

векове е осигурявала стабилни, непроменящи се условия на темпе-
ратура и влага. Около 70 % мазилката е запазена в автентичното си
състояние.

Според В. Тодоров (Национална художествена академия) до нас
е достигнал интактен оригинал, който е безценен материал за из-
следване. Това изследване е осъществено по специална програма,
за да се докаже с помощта на съвременни аналитични методи какви
течности са се съхранявали. Ако това е наистина вана за вино, би
трябвало да се открият остатъци, следи от органична материя, про-
никнала в порьозната структура на мазилката.
При проучването на ваната в северозападния край на Четиньова
могила са документирани два слоя мазилка. Долният изравнителен
слой е с неравномерна дебелина, докато горният е със сравнително
равномерна дебелина около 2 см. При проучването на място се конс-
татира, че мазилката няма връз-
ка с градежа и се крепи само ме-
ханически.

По времето, когато ваната
е разкопана, са извършени ава-
рийни консервационни работи,
главно по укрепване на градежа,
замазки по короните на зидовете
и в най-горната зона от мазил-
ките. Употребен е варо-пясъчен
състав, който лесно се разграни-
чава от оригинала.

Доводите на д-р Китов, че
това е винарна, се базират на един
фрагмент от керамичен съд (стена с много пробити отвори преди из-
пичане – опрелена като част от съд тип „цедка”). Откривателят е смя-
тал, че този тип съдове са служели за прецеждане на прословутото
гъсто тракийско вино. Поначало на „цедката” се приписват различни
функции от култови съдове до примитивни кандилници. Един спо-
лучлив паралел със съдове от ново време, извършен от Хр. Попов, ни
позволява да приемем, че този вид съдове са служели за производс-
твото на сирене (Попов, Хр., 2002, 169 – 173). Тези съдове участават в

Обр. 35. Фрагмент от керамичен
съд тип „цедка”.

35. Fragment of a ceramic vessel
of “strainer” type.

73

производствения етап, при който се оцежда подсиреното мляко от
суроватката. Естествено производството на сирене е съществена част
от традиционните производство на храни при траките. Фрагменти от
подобни на описваните съдове са открити и при проучване на могил-
ния насип над храмовата постройка през 2008 г. (Обр.35).
Днес, благодарение на най-новите проучвания върху паметни-
ка, можем да опревергаем написаното за това безспорно интересно
съоръжение до крепидата на могилата.
Пробите, взети от т. нар. винарна, са разделени на части за из-
следване на разтворимия и неразтворимия остатък и респ. съдържа-
нието на инертен пълнител и състав на варовия свързвател. За съжа-
ление, стандартната методика за изследване на мазилки се оказва
неприложима, защото нито една от пробите, с изключение на рес-
тавраторските замазки при аварийната консервация, не се разтворя
в солна киселина. Това означава, че нямаме класическия случай на
варова мазилка. Предположението, че вероятно се касае за гипсова
мазилка, също не е потвърдено.
Изследването с електронна микросонда сочи, че най-вероятно
хидрофобната замазка на съоръжението е бяла глина от рода на ка-
олините.

Очевидно е, че тракийските строители добре са познавали свойс-
твата на глината, способността й да се разширява и набъбва при кон-
такт с вода. Напълването с фин пясък е било за предотвратяване на
напукването при съсъхване. Благоприятно влияние върху миними-
зиране ефекта от процесите на контракция и дилатация при промя-
на на влагосъдържанието са оказали могилният насип и многовеков-
ният престой в затрупано с почва състояние.
Можем да напишем по-категорично, че т. нар. винарна всъщност
е голямо водохранилище, изградено да събира вода. Но за кого е била
нужна тази вода? На първо място трябва да подчертая, че водата ви-
наги е била неразделна част от култовите практики в земите на тра-
ките. (виж Фол, Ал., 2004, 27 – 28)Нека вземем например огромните
мегалитни скални ями, издълбани в скалите на Източните Родопи.
Те се срещат при голяма част от скалните масиви, в които са из-
сечени ниши (околностите на гр. Ардино, с. Поточница, Крумовград-
ско, с. Пилашево, Първомайско, вр. Аида, с. Вранско, Крумовградско,
с. Джанка, Крумовградско, с. Гулич Крумовградско, с. Сеноклас, Мад-

74

жаровско и др.). Размерите и формата им са различни. Дълбочината
на вкопаните отвори достига до 1м, в някои случаи свързани с улеи
помежду си. Разположени са по върховете на скалните масиви (съав-
торство Христов, Ив. 1997 А, 104 – 108; Christov, Iv..2000).
Благодарение на старогръцкия поет Пиндар до нас е достигна-
ло най-ранното описание на такова съоръжение (Pindarus Pythia,
203 – 211). Той разказва, че аргонавтите видели вдълбан в скали-
те жертвеник /буквално „длани на ръце”/ след като стигнали брега
при устието на Аксинския понт и принесли кръвна жертва за успе-
шен път по море. Прието е това сведение от V в. пр. Хр. да се свързва
с онези вдлъбнатини и улеи в скалите /естествени или издълбани от
човешка ръка /, които служели за жертвеници в древността. Тук ще
добавим, че освен за събиране на кръвта на жертвено животно, някои
издълбани от човешка ръка ями в светилища вероятно са служели
за събиране на дъждовна вода, предвид големите размери на съоръ-
женията. Водата обаче е използвана за култови нужди и вероятно е
отъждествявана с някое божество на природните сили, по подобие на
малоазийските богове на бурята.
Да ти ро в ка та на те зи па ме т ни ци, де ло на чо ве ш ка ръ ка, е не я с-
на. По ве че то бъл гар с ки из с ле до ва те ли при е мат, че скал ни те жер т-
ве ни ци фун к ци о ни рат син х рон но с ме га ли т ни те па ме т ни ци през
I хил. пр. Хр. В та зи на со ка е до с та тъ ч но да при по м ним, че вдлъ б на ти-
ни в ска ли те се сре щат в рам ки те на све ти ли ща та в Из то ч ни те Ро до пи.
Ня кои обе к ти от Сре д на го ра оба че пре д с та вят дру ги хи по те зи
от но с но фун к ци о ни ра не то им. Та ка на при мер ог ром ни ят жер т ве ник
“Ку тел” в из то ч но то по д но жие на връх Бра тан об ра зу ва ця ло с тен ком-
п лекс с по бит ка мък, съ о ръ же ние и дру ги раз пи ле ни в окол но ст та
ка мъ ни. По до б но гру пи ра не на скал ни обе к ти око ло жер т ве ни ци се
сре ща и в дру ги ра йо ни на Сре д на го ра, Ко т лен с кия про ход. Ве ро я-
т но скал ни те вдлъ б на ти ни си при ли чат са мо по фор ма и на чин на
на п ра ва.

Не об хо ди мо е да се от бе ле жи макар и предпазливо, че кон фи-
гу ра ци я та на ня кои скал ни ями /жер т ве ни ци/ на по м ня та зи на съ-
з ве з дия, за ко и то са на ли це дан ни, че би ли обект на на б лю де ния от
дре в ни те жи те ли на Тра кия. Не е яс но съ що та ка да ли скал ни те вдлъ-
б на ти ни са слу же ли за жер т во п ри но ше ние /на при мер кръ в ни/ или

75

в тях са на ли ва ли дру ги те ч но с ти, раз ли ч ни от те зи при кла си че с ки
жер т во п ри но ше ния.

На второ място може да се напише, че водата е била необходима
за по-прагматични нужди за поклонниците до храма и съпътства-
щите ги животни.

Разглеждайки темата за елементите на голямото тракийско све-
тилище храм „Четиньова могила”, трябва да обърнем внимание и на
някои на пръв поглед маловажни археологически наблюдения върху
терена в непосредствена близост до каменната крепида. Така напри-
мер Г. Китов проучва още през 2000 г. няколко вкопани в заравнения
терен пред входа на храма ями, пълни с керамични фрагменти.Ями-
те са примесени с въглени и натрошени съдове и животински кости.
По същество това са т. нар. „ботроси” – жертвеници в обсега на голя-
мото светилище. За съжаление, огромният фрагментиран керамичен
материал от ямите стои на съхранение в читалището на с. Старосел

Обр. 36. М. “Ральова могила”, с. Старосел – поглед от север.

36. Ralyova Mound Locality, the village of Starosel – view from the north.

76

и поне аз нямам информа-
ция той да е публикуван.
За смисъла на вко-
паването на ботросите
ценни сведения ни дава
Порфирий (Porph.de antro
Nympharium 6).
„Защото на олимпийс-
ките богове издигат и хра-
мове, и свещени жилища, и
олтари, на земните и геро-
ите – огнища жертвеници,
а на подземните – ботроси
и мегарони.” От цитата е
видно

разграничавано-
то на различните култо-
ви съоръжения и тяхното
предназначение в култа.

3.3. Освен ботросите
налице са следи от прими-
тивни постройки, изграде-
ни от плет и мазилка, раз-
положени в северозапад-
ната част на терена, върху
който е построена могила-
та. Най-близкият паралел
с тези следи от примитив-
ни постройки е от м. Ральо-
ва могила, разположена на
1 км югозападно от храма
„Хоризонт” (Христов, Ив.,
Д. Анастасов, Анг. Ангелов,
2009).

Постройката е забеля-
зана през 2008 г., след като
в предходната година има-

Обр. 37. Тухли от пода на тракийска
постройка в м.”Ральова могила”.

37. Bricks from the floor of a Thracian building
in the locality of Ralyova Mound.

Обр. 38. Покривна керамика
от тракийската постройка.

38. Roof tiles from a Thracian building.

77

няри унищожават повърхностния слой на обекта с верижна машина.
В резултат на това по терена е разнесена обилно количество покрив-
на керамична конструкция. Откритите силно фрагментирани кере-
миди са аналогични с тези от тракийската резиденция под връх Кози
грамади (Обр. 36).
Днес на терена, на площ около

150 м2

, се забелязват основите на про-
воъгълна постройка, с ориентация
северозапад–югоизток. Засечени са
общо 8 каменни бази с квадратна фор-
ма (60/ 50 см), разположени в две ре-
дици. Дебелината на стените е 1, 20 м.
Характерно за този обект е наличието
на керамичен под, състоящ се от добре
изпечени тухли с квадратна основа 30/
30 см и дебелина 3 см (Обр. 3738).
След зимния сезон на 2007 г. на
повърхността на обекта са намерени
две хемидрахми от типа „Глава на
Горгона – вдлъбнат квадрат” (диам.
12 мм; тегло 3, 12 гр). Тези монети се
датират в края на V – до средата на ІV в. пр. Хр. и са сечени в град
Парион (град в областта Троада, днес гр. Кемер, Турция. Монетите,
заедно с откритата фрагментирана керамика, датират времето на из-
ползването на обекта – до средата на ІV в. пр. Хр. (Обр. 39, 40).
В съседство до новооткрития обект се намира надгробна могила,
чиято връхна част е прокопана от иманяри. От м. Ральова могила се
открива визуална връзка с всички открити до този момент храмове в
землището на с. Старосел.
Локализирането на сградата поставя пред изследователите се-
риозни въпроси за решаване. На първо място това е въпросът за на-
личието на множество сгради или съоръжения около големите хра-
мове, които първоначално са били масово посещавани. Описваната
сграда е на 300 м югозападно от т. н. храм „Хоризонт”, проучен от д-р
Георги Китов. Нещо повече – в северозападния край на храма са до-
кументирани следите на сграда (или няколко сгради), синхронни с
времето на използването на храма с колоните. Всички тези сгради са

Обр. 39-40 Монети от
м.”Ральова могила”.

39-40 Coins from the locality
of Ralyova Mound.

78

били покрити с керемиди, направени по гръцки маниер. Аналогична
е ситуацията и със северната част на Четиньова могила, където и до
днес на терена се забелязват фрагменти от тракийска битова и строи-
телна керамика, смесена в пласт, очевидно от опожарена постройка.
Следи от постройки, за които се предполага, че са от пределинс-
тическата епоха, са отрити и в непосредствена близост и до храма в
Маньов дол.

Очевидно от изброените по-горе примери можем да предполо-
жим, че е налице вече установената в миналото тенденция да се пост-
рояват сателитни постройки до големите храмове на траките. И това
е повече от логично, защото в никакъв случай не можем да допуснем,
че такива големи култови средища са функционирали без обслуж-

Обр. 41. Схема на втора крепида във вътрешността на Четиньова могила.

41. Scheme of the second crepida in the interior of Chetinyova Mound.

79

ващ жречески апарат. Самите поклонници, които са били сред хи-
лядите сънародници на владетелите от ранната одриска държава, са
имали нужда от място, където да пренощуват след извървения път
до храмовете. Дали пък не става дума за големи храмови комплекси,
от които за съжаление днес познаваме само блясъка на каменната
архитуктура, а останалото стои зарито в земята и чака своите про-
учватели?

3.4. Както казах, натрупването на могилния насип е станало
върху скален масив, който стои изместен северозападно от центъра
на паметника. Благодарение на проучванията през 2008 – 2009 г. и
прокарването на две галерии, които достигнаха до средата на насипа,
бе възможно да се документират някои важни наблюдения.
В процеса на изкопните работи бяха документирани интересни
каменни струпвания, които допускам да са част от вътрешни крепи-
ди в могилния насип.
Първото каменно струпване беше документирано на 13, 30 м юго-
източно от външната крепида. Широчината на каменното струпване

Обр. 42. Керамични фрагменти от насипа на Четиньова могила.

42. Ceramic sherds from the embankment of Chetinyova Mound.

80

е 1, 50 м. Вероятно то е част от пръстен, който обикаля могилния на-
сип в основата.

Второто каменно струпване бе с височина 1, 20 м. То се намира на
19, 20 м от външната крепида (Обр. 41).
Каменните „ вътрешни” кръгове или крепиди имат както фун-
кционално, така и символично значение. Въпреки че случаят с Че-
тиньова могила ще да е първият случай на открити, и то частично
вътрешни кръгове, може да се напише, че те символизират по подо-
бие на „ видимата” крепида слънцето.
Впрочем в древните общества кос-
мосът се изразява графически чрез
кръг, а хоризонталната проекция на
могилата не е нищо по-различно от
формата на кръга.
В процеса на проучването бяха
документирани отделните етапи на
натрупване на могилата. Установи
се, че събраният фрагментиран кера-
мичен материал произхожда от ясно
очертаващи се в профила на могила-
та тъмни на цвят пластове, свързани
с определени ритуали, провеждани
в древността (Обр. 42). Те са били
съпроводени с предварително раз-
строшаване на керамични съдове и
палене на огън през интервали от по
няколко дни в предната южно-юго-
източна част на могилата. Събрани-
те фрагменти показаха изключител-
но разнообразен репертоар на съдове
с различно предназначение, като се
почне с вносни амфори и се стигне до
битова тракийска керамика, правена
ръчно и на колело (Обр. 7). Открити
бяха и няколко запазени тежести за
стан. За съжаление, липсваха метал-
ни находки. Липсваха дори оловни-

Обр. 43-44 Керамичен съд открит
до крепидата на могилата.

43-44 Ceramic vessel found near the
crepida of the mound.

81

те сглобки на каменните блокове, което ще рече, че те са разграбени
след разрушаването на храма или по подобие на крепидата куполът
е бил набързо изграден.
Като цяло проследяването на пластовете „разказва” историята
на натрупване на съоръжението и момента на разрушаване (пропа-
дане на каменния купол в кръглата зала).
Сред интересните открити археологически материали е глинен
съд, положен от вътрешната страна на крепидата в северозападна-
та част на могилата, само
на 10 м южно от описаната
по-горе вана. Съдът е от-
крит на 2,8 м от външния
край на крепидата. Той е
намерен на дълбочина 1,4
м от нивото на склона под
пласт с тъмен цвят. Бил е
положен съзнателно на те-
рена, като предварително е
нивелиран (Обр. 43).
Съдът е с червен цвят,
ронлива повърхност, пра-
вен на ръка. Висок е 36 см,
диаметър на устието – 29
см. Дъното е ритуално про-
бито преди изпичане на
съда.

Анализът в централна-
та лаборатория на Нацио-
налния исторически музей
показва, че вътре в него е имало тъкана рогозка от лико. Тя би могла
да е задържала налятата течност в съда, за да изтича бавно „ капка
по капка” в земния насип до крепидата. Впрочем подобно възлияние
е било типично орфическо. (виж ситуацията около Дервенския папи-
рус – Фол, Ал., 2004, 79)
Вероятно в близост до този съд също са били положени като да-
рове и други съдове, за съжаление останали фрагментирани от те-
жестта на могилния насип. Съдът е използван по всяка вероятност за

Обр. 45-46-46а. “Каменни хлябове”

45-46-46a. “Stone bread”

82

т. нар. „строителна магия” при изграждане на могилния насип. На-
личието на отвор на дъното предполага определен вид излияния, а
близостта на голямото водохранилище (т. нар. „винарна”) подсказва
връзка между съда и съхраняваната вода (Обр. 44 – 45). Може да се
предположи, че при „строителната” магия при градежа на сградата
(в случая могилния насип) са се провеждали определени магически
обреди с цел конструкцията да пребъде във вековете и да е недосега-
ема от природните и човешки намеси.
Ситуацията може да се сравни с поставянето на съда с тази от
могилата Колокита край гр. Созопол. Понеже могилата е цялостно
проучена, там са документирани два концентрични каменни кръга,
като пространството между тях е запълнено с цели амфори. Амфори-
те, които са поставени вдясно от централното погребение, са с устия-
та нагоре, а тези, които са отляво, с устията надолу (Русева, М., 1995,
29 и цит. лит.).

При могила № 3 от некропола при Чернозем, в могилния насип
на 4 м дълбочина от повърхността на могилата, е открит питос, пос-
тавен с дъното. К. Кисьов допуска, че предметът е поставен като гро-
бен дар (Кисьов, К., 2005, 61). Аз мисля, че този съд е също част от
т. нар. „строителна магия”, практикувана при изграждането на мо-
гилния насип по подобие на случая от Четиньова могила. И понеже
могилните насипи много радко се проучват цялостно, все още лип-
сват повоче ситуации за сравнение.
Ето защо едно бъдещо цялостно проучване на могилния насип
на Четиньова могила или поне на нейната източна половина би дове-
ло до нови интересни наблюдения както за стратиграфията на зем-
ните насипи, така и за предметите, поставени като дар в тях.
Изключително интересни предмети, намерени през 2009 г. във
вътрешността на могилата, са и четири каменни „ хляба”, изработени
от туф. Те за пореден път доказват, че могилният насип е дело на чо-
вешка ръка (Обр. 46).

Хлябовете (среден диаметър 34 см) са открити на дълбочина 29 м
от края на могилата и три метра до достигането на купола на храма,
на едно и също ниво непосредствено над горял слой. Взети са проби
за радиовъглероден анализ. В самия горял слой се откриват стопил-
ки от оловни парчета. Не бива да забравяме, че в древността оловото
е било магически материал.

83

Безспорно каменните хлябове са дарове, положени в клада по
време на изграждането на могилния насип. Три важни момента в тази
ситуация са важни. Първо, и четирите хляба са положени на едно и
също ниво, точно под идеалния център на могилата. Второ, следите
от кладата – горелият пласт е равномерен, и също можем да говорим
за нивелиране. При вземането на пробите от въглени е открит кера-
мичен фрагмент от съд, правен на грънчарско колело, характерен за
периода ІV–ІІ в. пр. Хр. Впрочем трябва да се направи уточнението,
че кладата не е свързана със събития, станали при разрушаването на
купола. Тя е била в съвсем стерилна среда и непроменена стратигра-
фия. Ритуалният огън е горял в момента на насипване на могилния
насип, когато древните строители са достигнали нивото на закупо-
ляване на храма. Нашата хипотезае, че могилният насип и архитек-
турното съоръжение са били изградени синхронно, като датирането
на въглените от кладата може да послужи за датиране на цялостния
обект. Трето, много важен е фактът, че сред горелия пласт, под ка-
менните хлябове, са открити стопилки от оловен предмет с издъл-
жена форма. Поради високата температура не можем да определим
формата на предмета, но той също би могъл да бъде с култова харак-
теристика – тоест дарствен предмет. Най-важният обаче въпрос е как
да интепретираме ситуацията и на кое божество от тракийския пан-
теон са принесени даровете?
Тук ще припомня едно интересно сведение на Херодот за произ-
хода на македонската династия.
„ Всеки път, когато се пекъл, хлябът на малкия Пердика ставал
двойно по-голям от първоначалния размер. Понеже това ставало
постоянно, тя (царицата) го съобщила на мъжа си. А той, като чул,
се досетил, че това знамение предсказва нещо велико. Като повикал
наетите си слуги, казал им да напуснат страната му. Те му отговори-
ли, че е справидливо да си получат възнаграждението и тогава да се
отидат. Царят, когото божеството лишило от разсъдък, като чул за
възнаграждение, посочил слънцето, чиито лъчи прониквали в къща-
та през комина и казал: „ Ето достойна за вас плата, която ви давам.”
По-старите братя Гаванес и Аероп, като чули това, останали поразени,
а малкият, който случайно имал нож, казал: „Примаме, царю, това,
което ни даваш”, и с ножа си начертал на пода кръг около слънчевата
светлина, след това загребал три пъти от лъчите на слънцето в пазвата

84

си и се отдалечил заедно с
братята си. Когато се от-
далечили, някои от свита-
та обяснил на царя колко
безразсъдно е постъпил и
колко разумно е взел най-
младият брат това, което
му било дадено....” (Херо-
дот VІІІ, 137 – 138).
Анализът на текста е
извършен сполучливо от
Иван Маразов, затова ще
припомня основните мо-
менти. Херодот на два пъти споменава фурната, която е еднозначна
на огнището. Като основен елемент в знамението е и печенето на хля-
ба. Обредното действие на царя се развива около огнището, и то под
комина – тоест центъра. Очертаването на кръг около самото огнище
наподобява кръглите форми на храмовете на Хестия.
Овидий споменава, че Весталиите (празникът на Веста – Хестия)
са празник и на хлебарите. За гадаене в храмовете на Веста се пече
хляб по подобие на древните македони.
Ролята на богинята в царската идеология на скити, гети, маке-
дони и римляни е проследена убедително в литературата (Лазова,
Цв.......).

Хестия е популярна сред траките и убедително доказателство за
това е сведението на Диодор (І, 94, 2), който споменава, че именно тя
дава законите на Залмоксис. Интерпритацията на писменото сведе-
ние довежда до предположението, че Хестия покровителства не само
домашното огнище, но и съответния династически дом.

Об
Обр.

р. 47
47

аа

. . Ск
Скал

ална

на ццър

ъркв
кввваааа

7777

ннн...

„С„Св.

в. ППет

етка

ка” ” пр
при

и гр

гр. . Тр

Трън
ъннннннннннн

47
47

hh
h
h
hh

. . St

St. . Pe

Petktka

a Ro

Rock

ck CChu

hurc

rccchhhhhh
cccchh

7777

n.
n.
n.

at
at tthe

he ttow
own

n of

of TTru

runnnnnnnnnnnnnn

85

Хестия е точен превод – означение на идеята за Великата богиня
майка при траките и взаимнодествието й с царя – жрец (Попов, Д.,
1993, 306).

Огнището, есхарата, стои в центъра на двореца и къщата. То е
древна и устойчива метафора на социалния център (Маразов, Ив.,
1994, 183).

Така в нашия случай имаме налице клада (огнище) под идеал-
ния център на могилата. Даровете, които са пренесени, са хлябове, и
то именно на богинята Хестия. В случая Хестия узаконява строежа
на могилата.

Освен пространствено Хестия се кодира в нашия случай и пред-

метно.

Най-точният паралел с описваните каменни хлябове е каменна-
та питка от скалната църква „Св. Петка” при кв. Беринци на гр. Трън
(Обр. 47). Самата църква наследява едно по-старо антично светили-
ще, което, ако съдим по откритата по скалите и самата църква–пеще-
ра фрагментирана строителна и битова керамика, е функционирало
през втората половина на І хил. пр. Хр. и Римската епоха (І–ІІІ в.). По-

добно на каменните хлябове от Четиньова могила, в скалната църква
„Св. Петка” е добре оформен и е със сходни размери с тези на старо-
селските находки. Според легендата в пещерата (по-късно църква),
където Св. Петка се криела, гонена от турците, още се пазят отпечатъ-
ците от дланта и от краката й и въпросната каменна питка. Свети-

р.
р.

Об
Обббббррр
ООООООО
48

48. . Ка

Каме

менн
нна

а пи

питк
ткаа

ццър
ъркв

кват
ата

а „ „ Св

Св.П.Пет

етка
ка”.”.

тттттт

оооооо

8888
44444444St

Ston
one

e pi

pitata-b-bre

read

ad ffro

romm

. .. SS
Pe
Petktka

a Ch

Chur

urch
ch. .

St
Stt. .. PP
SSSSSSSS

86

цата, като се криела в пещерата, запалила огън, замесила и опекла
питка, но в това време турците влезли в пещарата. Св. Петка видяла
по дима на запаления огън, че има и друг изход, и избягала. Изходът
всъщност и сега е разполежен в центъра на пещерата – свитилище.
Когато преследвачите посегнали към питката, тя се вкаменила (Обр.
48).

Анализът на легендата позволява да определим, че зад образа на
Св. Петка се крие представата за женско божество, близко до образа
на Великата богиня майка и навярно на богинята Хестия.
3.5. Както бе споменато, синхронно с натрупването на могилния
насип в югоизточната част на Четиньова могила, е било изградено
голямо архитектурно съоръжение – гробница или храм, който по
своите размери може да се опредили като най-големия, разположен
в земите на траките до този момент.
От югоизток каменната крепида, служеща да предпазва от свли-
чане на могилния насип, е прекъсната. Именно там археолозите от-
криват началото на каменно стълбище, което води до широка равна

р.
р.

Об
ООббббрр
ОООООООООООООО
49

49. . Дя

Дясн
сно

о ст
стъл

ълби

бище

ще ппри
ри

9999

од
ода

а на

на ххра

рама
ма..

вх
вххххооо
ввввввввв

49
49999
444444444Ri

Righ

ght t ststai

airw

rway

ay aat t ththe

e tetemp
mplele

. ..

9999

trtran

ance
ce..

en
ennnnttt
eeeeeeeeeeee

Об
Обр.

р.50

50. . Ля

Ляво

во сстъ

тълб

лбищ
ище

е пр
пррри
и
ии

вх
вход
ода

а на

на ххра

рама
мааааа..
аааа

50
50. . Le

Leftft sstatairirwa

way

y at

at tthe

he ttem

empl

plllllllle
eee
e
llee

en
entrtran

ance
ceeeeeee......
eeee

87

площадка, разположена под открито небе. Това, което е направило
впечатление на историците, е, че възлизането към основната част на
храма е е изисквало стремително изкачване „нагоре” посредством
стълбището. Този акт изключва идеята за „слизане надолу”, под ни-
вото на естествения терен, за пренасяне към подемния свят (Фол, В.,
2007, 161 – 164). Впрочем тук идеята при построяването на голямото
архитектурно съоръжение е била за извисяване. Вляво и вдясно от
площадката са разположени други каменни стъпала, отвеждащи до
по-малки площадки, които на този етап нямат задоволително обяс-
нение за изграждането им. Все пак не е никак пресилена идеята, че
тези площадки, които сякаш завършват в нищото, са водели до алеи,
примитивно оформени в могилния насип и обикалящи според Г. Ки-
тов цялата могила при обредни ществия (Обр. 49 – 50).
Идеята на Китов е приемлива и бих казал напълно реална. Това
се потвърждава от наблюденията ми през лятото и есента на 2009 г.
Особено добре е запазена част от „продължението” на дясната (из-
точна) площадка. „Горният” северен зид с добре оформено лице про-

р.
р.

Об
Оббббррр
ООООООООООООО
51

51а.

а. ВВхо

ход

д на

на ппре

редд

ддве

вери

риет
ето.
о.

51
511
51
51
51
51
51
51
51
55555.. EEnt

ntra

ranc
nce

e toto tthe
he

a.
aaaa.

eech
cham

ambe

ber.r.

nnnnntette

aaaaaaaaa

Об
Обр.
р.

Об
Об
51
51
51
51. . Де

Дета

тайл

йл оотт

ДД

йй

ст
стъл

ълби

бище

щето
то..

51
51. . De

Detatailil oof f ththe

e ststai

airw

rway
ay..

88

дължава с още няколко блока извън сегашното защитно съоръжение
на храма. Ясно си личат и до днес още няколко добре оформени бло-
ка, разположени на същата височина в могилния насип. Предпола-
гаемата периферна алея съвпада с нивото на първото скосяване на
могилата.

Дали от югозапад –запад е имало друга обхождаща алея, започ-
ваща от лявата площадка, е трудно да се каже поради свличане на
могилния насип. Опозицията „ляво – дясно” е илюстрация на това
как древните строители на храма са усвоили пространствено като
кординатна система. Нека припомня, че наличието на „ляво” и „дяс-
но” стълбище в дворцовата сграда на тюрзиса при Кози грамади е
подчинено на определен символичен замисъл. По подобие на храма
при Четиньова могила е налице параден вход, голямо предверие и
стълбища, водещи към една втора зона, където все още, както при
могилата, не е ясен замисълът.

Об
Обр.
р.

Об
Об
Обрр
52
52
52
552а.

а. ЖЖле

лебо

бове

ве оот
т

ааЖЖЖле

лебо

ббове

веоотт

222222

дв
двук

укри

рила

ла ввра

рата
та..

52
52a.

a. GGro

roov

oves

es ffro

rom

m twtwo-
o-

2222

leleav

aved

ed ddoo

oor.r.

р.
р.

Об
Оббббррр
ООООООООО
52

52. . Це

Цент

нтра

рале

ленн

дд нна

а хр

храм
ама.
а.

хххход
ооод

вх
вх
вхххххх
вв

2222
52
52
5222
52
52
55Ce

Cent

ntra

ral l en

entrtran

ance
ce

. .. CC
he
he ttem

empl

ple.
e.

ffff tttthh

of
of
offfff
of
of

89

Об
Обр.

р.53

53--54

54 ККол

олон
они

и от
оттт

44

кр
кръг

ъгла

лата

та ккам

амер
ераааа

на
на ххра

рама
ма..

53
53--54

54CCol

olum
umns

ns ffro

rommmm

44

ththe

e ro

roun
und

d ch

cham

ambe
berrr
r
rr

of
of tthe

he ttem

empl

ple.
e.

Открит остава и въпросът, дали засечените вътрешни крепиди
при могилния насип имат нещо общо с въпросните предполагаеми
алеи.

Едно е сигурно. Преди още да се влезе в същинската част на хра-
ма, траките са изградили сложен комплекс – светилище за посеще-
ние и обредни действия на голям брой поклонници (Обр. 51).
След широката равна площадка, която е оградена от високи сте-
ни, изградени от грижливо обработени блокове, следва фасадата на
същинския храм. Тя е фланкирана от два богато украсени стълба
(Обр. 52).

90

Първото помещение на храма е правоъгълно. Тук е мястото да
припомним, че К. Рабаджиев предлага и друг вариант на осмисляне
на подмогилната архитектура (Рабаджиев, К., 2002, 102 – 104). За раз-
лика от традиционнота възприемане на дромоса като вход към под-
могилното пространство, коридорът може да се използва и като изход
към света на живите. През него по подобие на митичния Залмоксис
владетелят се е завръщал след определен срок в света на живите.
Второто помещение представлява кръгла камера с диаметър 5,40
м. Отвътре камерата е украсена с 10 декоративни полуколони, за-
вършващи с дорийски капители, оцветени в синьо и червено (Обр.
5354). Полуколоните всъщност изразяват 10-степенния цикъл на
орфическата космогония. Сполучлив пример за изразяване в изкуст-
вото и архитектурата на траките на числото 10 е поставянено на десет
женски фигури (кариатиди) във висок релеф в гробницата под Гини-
на могила при Свещари (Теодоров, Евг., Гергова, Д. 2006, 130).
Над полуколоните следва декоративен фриз, а след него се от-
крояват три реда блокове и започва закуполяването.
Тук трябва да припомня, че на базата на известното за изрича-
не на клетви за мълчание в Елевсинските и Самотракийски мисте-
рии е изказано предположението, че клетвата за мълчание в храма
до Старосел е изричана в правоъгълното предверие. (Фол, Ал., 1997,
41) Реконструкцията на обреда предложена от Ал. Фол е важна за-
щото тя би могла да обясни случващото се вътре в храма. Допуска
се, че след пречистваща процедура посвещавания е влизал в купол-
ното помещение със споменатите 10 псевдоколони. Тук той е „ узна-
вал вижданото и се е превръщал в знаещ „, който е имал правото да
закълне прорицателя в логоса. Клетвата според Ал. Фол е представ-
лявала доктриналната смърт- ново раждане на царя, който започвал
да създава нов цикъл на орфическия десетстепенен космос- социум.
Според предложгената реконструкция, покойния „щастливодемо-
нен” орфически владетел е отнасян отново в куполното помещение.
Самият гроб според Фол е бил в някоя могила край „ мистериално
– посветителното светилище”. (Фол, Ал., 2002, 217 – 218; 229 – 231; 312 с
лит.; Фол, Ал., 2004, 25)
При изграждането на светилището при Четиньова могила са из-
ползвани два вида скали: порфирен по калиев фелшпат гранит от
околностите на дн. Хисар и аналцинов, средно до фино зърнест туф

91

от околностите на с. Попинци (Хисарско). Според специалистите
използването на двата вида скали се крие в различното предназна-
чение на архитектурните елементи на подмогилното съоръжение.
Крепидата, която трябва да е носеща и предпазваща конструкция,
е необходимо да бъде здрава и същевременно да е устойчива на ат-
мосферни влияния. Дромосът също е трябвало да бъде изграден от
по-здрави камъни, носещи на триене. Приема се, че за крепидата на
дромоса е използван порфирен гранит от района на Хисаря. Меки-
ят аналцинов туф, лесен за обработка, е изполван за изграждането
на стените и ордерната декорация на двете камери на храма. Тук е
важно наблюдението, че останките от бази и капители по каменната
стълба свидетелстват за наличието на монументална колонада (Ко-
вачев, Димитров, Стоянов, Стоянова, 2008).
Тук ще си позволя хипотезата, че кариери за блокове, необходи-
ми за изграждането на подмогилната архитектура, могат да се откри-
ят и по-близко в планинския рид, спускащ се в близост до храма.
Какви са доводите да наречем голямото архитектурно съоръже-
ние под Четиньова могила храм?
Още първият проучвател на обекта в Четиньова могила, К. Ки-
сьов, прави важни наблюдения, които са валидни и за синхронни-
те и еднотипни обекти на разглеждания от нас (Кисьов, К., 2001, 27).
На първо място изследователят припомня, че в повечето публика-
ции, свързани с проучването на монументални гробници в Тракия,
липсват категорични сведения за следи от трупополагане или тру-
поизгаряне вътре в тях. Въпреки че съществува реална възможност
т. нар. „гробници” (б. а.) да са били ограбени в древността, никой не
се е опитал да датира с конкретни археологически материали кога е
станало това. Според Кисьов няма логика грабителите на владетел-
ски богатсва да вземат със себе си старателно и тленните останки на
мъртъвците. Не е естествено и предполагаемите грабители да запе-
чат входовете на гробниците. К. Кисьов предлага хипотезата, че след
погребението в коментираните обекти мъртъвците са били изнасяни
съзнателно и препогребвани на друго място заедно с даровете. Впро-
чем след като предстои да бъде разгледан такъв конкретен случай
до Четиньова могила, лично аз смятм, че тази хипотеза заслужава
внимание.

92

Кисьов завършва своето обобщение върху проучванията си в
Старосел със следното заключение: следите от многократното от-
варяне и затваряне на врати, какъвто е случаят с Четиньова могила
и обекта при Маньов дол (виж глава V), както и изтритите каменни
прагове, са резултат от многократно извършвани обреди, и то за дъ-
лъг период от време. Предполага се, че в обредите са участвали много
хора. Тук ще добавя, че монументалното съоръжение под Четиньова
могила се различава коренно от традиционните места за погребение
на представители на тракийската аристокрация. Т.нар. „монументал-
ни гробници” с усложнена архитектура (предверие и кръгла камера,
завършваща с купол) са различни от саркофаговидните гробници
от класическата епоха, открити както в района на община Калояно-
во, така и в района непосредствено от Старосел (Кисьов, К., 2005, 93).
Впрочем синхронно с функционирането на разглеждания от нас тип
подмогилна архитектура се използват през V–ІV в. и каменни (сарко-
фаговидни) гробове.

Да се върнем конкретно на съоръжението в Четиньова могила.
То е било проектирано и строено така, че да бъде обект на много-
кратни посещения. Г. Китов нарича тези посещения „редовни” и ги
свързва с определен култ (Китов 2003, 34). Паметникът е бил разпо-
ложен в периферията на могилата, така че самата фасада на храма и

Об
Обр.

р. 55

55. . Жл

Жлеб

ебов
ове

е за
зааа

5555

пр
пред

едви

вижв

жван
ане

е на

на ввра

рата
тааа

в
в пр

пред

едве

вери

риет
ето.
о.

55
55. . Gr

Groo

oove

ves s fofor

r ththe

e do

door
orrr
rr

5555

mo
move

veme

ment
nt..

93

стълбището са били открити за наблюдение. Към основната кръгла
камера се е преминавало през две врати: първата – двукрила, втора-
та – еднокрила. Д. Стоянова с основание насочва вниманието си към
каменните врати, които са били сред основните елементи на храмо-
вите постройки в древна Тракия (Стоянова 2002, 532). Впрочем и два-
та входа на фасадата и към кръглата камера са оформени в йонийски
рамки (Стоянова, Д., 2005, 660). Според Д. Стоянова публикуваните от
Г. Китов фотоси позволяват да се възстановят основните елементи на
рамката – три фасции, астрагал, йонийски киматион и завършваща
фасция, върху която са запазени следи от рисуван меандър. Рамката
към основната част на храма е изцяло запазена и до днес могат да
се забележат следите от оцветяване. Щурцът носи същата декорация
като страниците. Над него е оформен хипертирон от йонийски ки-
матион. Гейсонът се състои от гладка фасция. Изключително умело
краищата й са декоративно оформени, а над нея са изпълнени деко-
ративни антефикси. Д. Стоянова определя типологически йонийс-
ката рамка от Четиньова могила към група А, която е представена
изключително от паметници в разглежданата територия по южните
склонове на Същинска Средна гора (Стоянова, Д., 2005, 654 – 670).
Странно е предположението на Китов за наличието на погребал-
но ложе, изработено от нетраен характер – например дърво. Въпреки
че в в повечето подмогилни обекти, наречени храмове в долината
на тракийските владетели край Казанлък, присъства ложето, не е
учудващо, че то липсва в Четиньова могила и сравнително близко
разположената Жаба могила край Стрелча (обр. 55).
Проучвателят на Четиньова могила Г. Китов пръв предполо-
жи орфическо – доктриналния характер на обекта. В светилището
покойният доктринален владетел син боговете (Великата богиня
майка и нейния син – слънце) се превъплъщава в своето безсмър-
тие. (виж Попов, Д., 1982, 13 – 47) По-сложна хипотеза за характера на
култовата постройка предложи В. Фол, която предположи, че освен
натоварен с функцията за обезсмъртвяне, храмът е представлявал
свещено място за извършване не само на инициационна и мистери-
ално – доктринална, но и космогонична обередност, зависеща при
това от слънчевия календар.
3. 6. Ако трябва да направим пълен анализ на изграждането на
храма, то трябва да го разглеждаме синхронно с другата голяма, и

94

за щастие проучена могила в м. Ушите – Пейчова могила. Ако при
Четиньова могила е налице величествено светилище, разположено
на най-високото място, то в „ниското” е насипан насипът на Пейчо-
ва могила. Проучването на могилата от Г. Китов дава възможност да
се отговори на въпроса, къде е пог-
ребан владетелят, който е преминал
церемонията на обожествяване след
неговата смърт в кръглата камера на
Четиньова могила. Отговорът се крие
в богатите находки в малък сарко-
фагоподобен гроб, изнесен на изток
от идеалния център на могилата. До
гроба на различни нива са намере-
ни разчленените части на мъртвеца.
Ритуалът е известен в древна Тракия
и документиран по археологически
път в редица могили (Гергова 1996,
76 – 85). В литературата е придобил популярност като „ орфически”
и е точна реминисценция на смъртта на Дионис – Загрей, който бил
разсечен с жертвен нож от седементи титана на седем части, след
като бил примамен с играчки, за да не се противопостави на смъртта
(Фол, Ал., 1991).

Трупът на Дионис е разчленен на седем части, които включват
главата, члена, четирите крайника и самия труп.
Най-старият паралел в митологията на траките е смъртта на Ор-
фей, който е разкъсан от басаридите (Ditiene, 1977, 87).
Личните вещи на мъртвеца са поставени във въпросния каменен
гроб. Те включват разообразни сребърни гарнитури за конска аму-
ниция, сребърни съдове, някои с позлата, пълен комплект от въоръ-
жение, местни и вносни керамични съдове, накити (Китов 2008,
161 – 164).

Вече споменахме, че един от интересните символи, които се
срещат при украсата на конската амуниция, е лабрисът. Той в голя-
ма степен доказва царската принадлежност на погребания, който е
представител на одриската династия от ІV в. пр. Хр., когато всъщност
двойната брадва присъства като династичен знак върху монетите на
царете.

Обр. 56. Златен пръстен-печат
от Пейчове могила.

56. Gold seal-ring from Peychova
Mound.

95

Статусът на погребания се долавя и от ботатото предпазно въоръ-
жение, включващо бронзови наколенници, бронзов шлем „атически
тип”, яка за ризница и бронзов щит. Изключително луксозните съдо-
ве от керамика и метал подкрепят хипотезата за аристократичния
статус на воина, погребан по орфически обряд (сребърен съд с позла-
та, .................. чернофирнисови съдове.
Владетелска инсигния е намереният златен пръстен печат, изоб-
разавящ тракийски конник, който пробожда победен противник
(Обр. 56). Всъщност този златен предмет намира аналог с находките
от пръстени с изобразени конници – владетели от Голямата и Ара-
баджийска могила при Дуванлий, могилата край Рахманлий (дн. Ро-
зовец), с пръстена от Брезово, Пловдивско и с още няколко пръстена
с неизвестно местонамиране. Изображенията на тракийските вла-
детели като ездачи е лесно обясним маниер в тракийското изкуство
(Tonkova, M., 1996, 59 – 69).
Знае се, че конницата е истинското олицетворение на тракийска-
та аристокрация. Както напомня Д. Попов, в сведенията на древните
автори и по предметите на изкуството тракийският владетел винаги
е представен неотделим от коня (Попов, Д., 1989, 30 – 34). Много е ве-
роятно образът на конника да представлява хероичното състояние на
владетеля (Sirby, V., C. Flora., 2000, 23 – 43.)Съобразявайки се с пред-
ложената датировка на пръстена в първата половина на ІV в. пр. Хр.,
можем да допуснем, че в иконографията на предмета има и пропаган-
ден характер. По подобие на реверсните изображения върху монети-
те на пеонския владетел Патрай (335 – 315 г. пр. Хр.) в случая е налице
владетел, който пробожда враг и тази сцена би могла да се тълкува и
като отглас на войните, които водят наследниците на Котис І с маке-
доните. Подобен е случаят и с монетите на Севт ІІІ, където одриският
владетел е представен като конник-победител (Юрукова, Йорд., 1992,
101). Очевидно иконографията е популярна през ІV в. пр. Хр., а пръс-
тенът от Пейчова могила е принадлежал на владетел или паради-
наст, воюващ с македоните.
Накратко изброените находки от Пейчова могила дават основа-
ние още при намирането им Г. Китов да предположи, че офически
погребаният е тракийски цар.
Като паралел на описаната ситуация на погребение в Пейчова
могила, която е разположена в съседство на основния храм, могат да

96

се посочат още три случая от богатата археологическа практика на
Г. Китов.

Първият случай е от т. нар.царско погребение в могилата Синева,
Казанлъшко – един от липсващите фрагменти от амфора от гроб-
ния инвентар е открит в разположената на 100 м в съседство могила
Хелвеция. Този факт Китов тълкува като ритуално препограбване на
мърквия владетел, след като е била „отслужена погребална служба”
в гробницата храм (Kitov, G., 1999, 8).
Вторият аналог с ритуалите, извършвани в Пейчова могила, са
от разкопките от с. Тополчане, Сливенско. В Далакова могила, в при-
митивна дървена гробница, е извършено погребение чрез трупопо-
лагане, като главата е отсечена и поставена в областта на корема. До
нея е намерена и фаланга на пръст, носещ златен пръстен – печат,
на който ще се спрем отново в глава ІV. По подобие на инвентара в
Пейчова могила при Далакова могила екипът на Г. Китов е открил
десетки скъпоструващи дарове, сред които изпъкват златна маска,
направена от фиала, пласинчата ризница, сребърен шлем, елементи
от нападателно въоръжение, златна фиала, сребърни ритони, среб-
ърно гобеле, вносни гръцки керамични съдове (Kitov, G., P.Dimitrov.,
2008, 25 – 32).

Третият случай е интерпретиран от Ат. Койчев по повод ситу-
ацията при Жаба могила, проучвана от Г. Китов (Койчев, Ат., 2008
А, 297). Койчев допуска, че след като е бил първоначално погребан в
Жаба могила, тленните останки на тракийския владетел Терес ІІ са
били пренесени на друго място в района. Койчев допуска това да е ка-

Об
Обр.

р. 57

57. . Пр

Прег

егра

раде

дено
нооо

7777

ст
стъл

ълби

бище

ще оот

т хр

храм
амааа
а

(с(сни

нимк
мка

а Г.

Г. ККит

итов
ов))))

57
57. . Pa

Part

rtititioione

ned

d of

off f ststai

airw

rway
ayyy

7777

of
of tthe

he ttem

empl

pleee
e

(p(pho

hototo –– GG. . Ki

Kitotov)
v)))

97

Об
Обр.

р. 58

58––
88 59

59. . За

Запе

пено

но ннив

иво
о

9999

от
от ккуп

упол
ола

а на

на ххра

рама
ма. .

уу

рр

98

менният саркофаг в местността Червенаковец, като „с препогребва-
нето са свързани и двете ритуални ями до могила Орела, и обредно
заровени предмети – златен венец, сребърни и бронзови съдове”.
И в трите случая имаме погребение, което трябва са се свърже
или с цар на одрисите, или поне родственик – парадинаст. Очевидна
е и разликата между гробните съоръжения и храмовата архитуктура,
както и последователността в погребалните практики и посоката на
пренасяне на тленните останки и дарове за отвъдното.

3.7. Да се върнем отново на Четиньова могила и нейния храм.
Тук трябва да се спомене, че след като куполът е бил съзнателно
разрушен в древността, траките са се погрижили да „скрият” храма,
като са преградили коридора със стена, а могилният насип е бил до-
натрупан и преграден така, че да заличи стълбището от югоизток и
всичко останало от импозантната архитектура (Обр. 57).
Освен първите 200 блока от купола, извадени при проучванията
през 2000 г., през 2008 г бяха номерирани над 90 блока с различни
размери, които се откриваха на една и съща височина – до 1, 80 м от
третия запазен ред блокове над кръглата камера. Самите блоковете
бяха заснети нападали хаотично. Бяха запазени единствено първите
три реда блокове, които в сондажа добре очертаваха дъга, съставена
от 24 блока (Обр. 5859).
Над блоковете бяха забелязани тъмните ивици пръст, които
ясно показаха местата на пропадане на насипа. Именно в тях бяха
открити ограничено количество керамични фрагменти.
Очевидно куполът е бил не толкова издължен. На височина 2, 5
м от третия ред блокове на купола дъгообразно през целия профил
преминаваше каменно струпване – част от външния насип (каменен
кожух) на лицевите блокове. Това каменно струпване бе документи-
рано в предната – югоизточна, и задната – северозападна част на
галерията в обсега на запазените редове от купола. Поради факта,
че височината на галерията бе 3, 5 м, в профилите не бе възможно
да се проследи навсякъде разположението на каменния кожух, кой-
то е укрепвал купола от външна страна. И все пак, благодарение на
направените измервания на всички запазени блокове от арх. Петър
Петров, бе възможно да се определи, че куполът на храма е дости-

99

гал височина до 5 м. Той е бил с кошеровидна форма и е завършвал с
ключов камък, тежащ около 1, 7 тона.
Според нас разрушаването, за което вече знаем, че е оскверня-
ване на храма, е станало още в древността. Освен стратиграфските
наблюдения, доказателство за това са и хаотично разхвърляните бло-
кове и грижливо извадените оловни и железни сглобки, свързващи
отделните елементи на купола.
Тук е важно да припомня едно наблюдение на Г. Китов по повод
проучванията му на Жаба могила при гр. Стрелча и т. нар. Долина
на тракийските царе в Казанлъшко. В определен момент, вероятно
след смяна на династия или промени в религията, подмогилните
култови сгради са били съзнателно изоставяни, скривани от погледа
на съвремениците. Китов забелязва и закономерност на запад храмо-
вете да са разрушавани и скривани, на изток само скривани (Китов,
Г., 2008, 24). Естествено на изток територията е била контролирана
далеч по-успешно от граничните райони на одриското царство, ка-
кавъто е разглежданият планински регион на Средногорието.
Макар и в сферата на свръхинтерпретацията, можем да допус-
нем три хипотези за разрушаването на храма.
Според първата хипотеза това е станало от т. нар. „ планински
траки” или бесите, които изгубили своята политическа независимост
поне в Средногорието при Ситалк. Както е известно, след походите на
Филип ІІ одрисите загубили контрола по горното течение на Хеброс
и близките планински райони. Получило се това, което противопос-
тавило одриси и беси през І век, когато римляните дали възмож-
ност на одриските царе да контролират територията около главното
светилище на бесите. Популярен е фактът, че римският пълководец
Марк Лициний Крас отнел земята и главно светилище на Дионис в
Родопите и ги подарил на одрисите, като по този начин превърнал в
смъртни врагове двете тракийски племена.
Както може да се очаква, през 16 – 15 г. бесите въстанали под
предводителството на жреца от главното светилище на Дионис – Во-
логез. Въстанието взело голям размер. Бесите опустошили големи
територии, контролирани от римляните и техните съюзници. Те до-
стигнали дори до Тракийски Херсонес (област в дн. Галиполски п-
ов). Както пише Дион Касий, с цената на големи усилия римският
генерал Луций Кулпурний Пизон успял да потуши въстанието. През

100

11 г. пр. Хр. победените беси били позорно поставени под владичес-
твото на одрисите, за които се разбра, че били римски съюзници.
Някои историци намират данни, според които много от покорените
беси били преселени в земите на дн. Добруджа.
Втората хипотеза е свързана със събития, станали в Тракия през
третата четвърт на ІV в. пр. Хр. – с бунта на македонския стратег
Мемном от 331 г. пр. Хр. Както пише Диодор, Мемном, „като се отмет-
нал от Александър, станал набързо господар на голяма войска, разк-
рил явно намеренията си да воюва” (Dio 62.4 – 8 / 63.1). Като противо-
действие на Мемном бил изпратен наместника на Александър ІІІ за
Македония и Гърция – Антипатър. Макар че изворите са достатъчно
лаконични за събитията около въпросния бунт, налице са множес-
тво нумизматични данни, които говорят за определени политичес-
ки катаклизми, засегнали населението на Тракия между Родопите и
Средна гора. Според Йорданка Юрукова е напълно възможно да се
възстанови пътят на предвижване на македонската армия на Анти-
патър по долината на Хеброс. Един от първите удари на Антипатър
бил насочен към ядрото на Севтовата държава по горните течения
на Тонзос и Средногорието. Съдейки по концентрацията на монетни
находки от коментираното десетилетие на ІV в. пр. Хр., следващият
удар бил в посока на горните течения на Хеброс и Ихтиманска Сред-
на гора (Юрукова, Йорд., 1992, 81 – 83).
Полиен разказва, че Антипатър трябвало да воюва с траките тет-
рахорити (Polyen., ІV, 4). Сведението е използвано от Йорданка Юру-
кова, за да се подчертае под влияние на едно по-късно сведение на
Страбон, че всъщност македонците воювали с бесите. От техните
земи Антипатър започнал да се изтегля към Македония поради из-
бухнал пореден метеж, този път в Пелопонес.
Тук е мястото да се спомене, че всъщност според К. Бошнаков
т. нар. тетрахорити са одрисите, а не бесите (Бошнаков, К., 2000,
284 – 287).

Тетрахоритите са страната на четирите хориона (Дронгилон, Ка-
биле, Филипопол и Пистейра (Мастейра), които отговарят на македон-
ската окупационна зона по времето на Филип ІІ и насетне (Bosnakov,
K., 1990 – 1991, 7 – 13).

101

Събитията от 335 – 325 г. пр. Хр. вероятно са засегнали сериозно
и Същинска Средна гора и напълно възможно да се е стигнало до
опустошения и дори разрушаване на храмова архитуктура в ниско
разположените и лесно достъпни южни склонове на Средна гора.
Третата хипотеза е свързана с вероятно келтско присъствие в
района на Средногорието. Тук е мястото да споделя информация-
та, получена от д-р К. Кисьов, който преразказва разговор между
покойни те проф. М. Тачева и д-р Г. Китов. Според Кисьов Г. Китов
е споделил пред М. Тачева, че в предверието на храма е намерена
монета на цар Лизимах (322 – 281 г. пр. Хр.). Макар и необнародван,
този факт ни отвежда към времето на ранното келтско присъствие на
Балканите.

За разрушаването на храмове от този период, макар и в Македо-
ния, разказва Павзаний. Макар и погрешно представени тези дейс-
твия на Лизимах, в „описанието на Елада” се говори за изравяне на
костите от гробниците. Действително тези действия са извършени
от келтски войници наемници в армията на цар Пир, който победил
Антигон Гонат в 274 г. пр. Хр. (Paus., І, 9, 8; Поредица антични автори.,
2004). Припомням и факта, че районът по горното течение на Хеброс
сериозно е пострадал при келтските нашествия и доказателство за
това са резултатите от археологическите проучвания на тържището
при с. Ветрен. Най-значимият за сега обект, разположен на западната
периферия на одриското царство – емпорион Пистирос, е унищожен
именно от келтите през ІІІ в. пр. Хр. (Боузек, Я., З. Арчибалд, Л. До-
марадска., А. Гоцев, Д. Катинчарова, Г. Лазов, В. Танева, В. Коларова,
Й. Юрукова, Е. Иванова, Н. Ангелов, 2006, .........).
Пак със същата епоха се свързва и предположението на Т. Сто-
янов, че известното Панагюрско съкровище е било укрито в Сред-
на гора около средата на ІІІ в. пр. Хр. Съкровището е било част от
голям сервиз, дар за светилище, където съдовете са употребявани в
ритуален контекст (Стоянов, Т., 2004, 11 – 30). В литературата преоб-
ладава мнението, че въпросното съкровище е било заровено в близ-
ко разположения район на Панагюрище в края на ІV – началото на
ІІІ в. пр. Хр.

102

V.
Обожественият одриски владетел
и храмът на одриските владетели

4.1. С кой одриски владетел трябва да свържем откритите тра-
кийски обекти наречени с работното понятие „резиденции „ и храма
при Четиньова могила? Подобен въпрос е изключително важен, но
отговорът крие рискове при цялостната интерпретация на истори-
чески събития, станали във вътрешността на Тракия около средата
на ІV в. пр. Хр. Някои досегашни опити за категорично обвързва-
не на разкрити богати погребения и представителни подмогилни
съоръжения с конкретни лица от политическата история на одрис-
кото царство са твърде хипотетични и все още недостатъчно аргу-
ментирани (Койчев, Ат., 2008, 120 – 174; Койчев, Ат., 2008 А, 295 – 315).
Според мен е по –важно обектите да се обвържат с епохата и едва при
наличието на категорични доказателства, каквито могат да бъдат на-
пример епиграфски паметници, да се пише за конкретни владетели.
Такъв е случаят и с разглежданата територия, за която все още стои
въпросът, дали е парадинастична или принадлежи към изконните
владения на тракийски цар от времето на Котис и насетне.
Що се отнася до Четиньова могила, може да се напише следното:
липсват категорични доказателство при проучванията на Г. Китов,
че храмът е построен по време на управлението на одриския цар Си-
талк. Тази идея придобила гражданост, е изключително спорна.
Анализът на разкритата архитектура позволява да се правят па-
ралели с гробници от т. нар. македенски тип, които в Тракия се поя-
вяват след Котис І. Според Д. Стоянова йонийската рамка и анализът
на дорийския ордер в кръглата камера на храма определят дата в
ранноелинистическата епоха (Стоянова, Д., 2005, 660). Описаните осо-
бености на украсата на фасадата на храма в Четиньова могила според
изследователката не намират паралели в Тракия и логично е първо-
образът да се търси извън границите й. Неслучайно украсата на вра-
тите от Четиньова могила и храмовете в съседство намира паралели

103

с изображенията от Панагюрското съкровище. В една публикация
върху развитието на гробничната архитуктура в Тракия Т. Стоянов и
Стоянова отнясат голямото архитуктурно съоръжение в могилата за
последното десетилетие на ІV в. и началото на ІІІ в. пр. Хр. (Stoyanov,
T., D. Stoyanova – in print.).
В една своя студия Атанас Койчев стига до заключението, че ку-
полният храм в Четиньова могила и резиденцията на връх Кози гра-
мади са построени от Котис І (Койчев, Ат., 2008, 122). Той приема дори
че целият комплекс от храмове около Четиньова могила е замислен
при неговото управление. От автора е приета една отдавна властва-
ща идея, че именно Котис чрез построяването на храма в Четиньова
могила поставя начало на една мода и въвежда модела на куполната
гробница в Тракия.

Допълнителен принос към изясняване на въпроса, кога е постро-
ен храмът при Четиньова могила, са лабораторните изследвания на
проби, взети от кладата в самото сърце на могилата. Според напра-
вения радиовъглероден анализ в лабораторията на Хайделбергсака
академия на науките (Германия) дърветата, изгорели в кладата с ка-
менни дарове, са отсечени след 358 – 350 г. пр. Хр. Горната хронологи-
ческа граница достига края на ІV в. и първите години на ІІІ в. пр. Хр.
Датировката на кладата във вътрешността на могилата може да
се използва и за приблизителното датиране началото на изграждане
на храма, тъй като и насипът, и архитектурата са работени синхронно
и това проличава от проведените стратриграфски наблюдения през
2008 – 2009 г. До известна степен датировката на представителната
архитуктура в Четиньова могила, извършена от Д. Стоянова не про-
тиворечи на лабораторните изследвания, тъй като е напълно реал-
но строежът на на най-големия храм и могилен насип в Тракия да
е продължил десетилетия. Естествено е изключително важно да се
определи в епохата на кой владетел е възникнал първоначалният за-
мисъл.

За по-ясната датировка на съоръжението в Четиньова могила е
необходимо да са съпоставят лабораторните изследвания с факти от
конкретната историческа ситуация в Тракия през ІV в. пр. Хр. В този
случай не бива да разглеждаме Четиньова могила изолирано от оста-
налите монументални паметници в Средногорието.

104

Преди всичко трябва да подчертаем, че многобройният архео-
логически материал, анализът на находките и особеностите на ар-
хитектурата подскачват, че комлексът под и на връх Кози грамади
съществува от края на V в. пр. Хр. до 40- те години на IV в. пр. Хр.
Това е епохата на първите по-ясно засвидетелствани в писмените из-
вори одриски владетели. Същите наблюдения могат да се напишат и
за обектите, проучвани от М. Маджаров и Даниела Агре.
За изясняване отговора на поставения въпрос можем да привле-
чем в полза сведенията, които ни предоставя старогръцкият историк
Ксенофонт в своето съчинение „Анабазис”. В глава трета на „Анаба-
зис” приморския владет Севт дава официален обяд на своите нови
елински съюзници. Паралелно с елините Севт посреща пратеници на
гр. Парион, дошли да демонстрират приятелството си с одриския цар
Медок, “който живеел на 12 дни път във вътрешността на страната”.
От посочения пасаж научаваме, че цар Медок (Medokon tou
Odryson Basilea (3, 16) резидира на 12 дни път от днешно Мраморно
море. Това прави приблизително 400 км северозападно от морето,
район, който отговаря най- общо на горното течение на р. Хеброс (р.
Марица).

Кой е Медок, царят на одрисите? Познат е още като Амадок, Ама-
ток (Amadokos, Amatokos – за владетелите със сходни имена и диску-
сията около техните управления виж. Тачева, М., 2006). Той е преки-
ят наследник на цар Севт I и е засвидетелстван като владетел през
405 г. пр. Хр. През 400 г. пр. Хр. пратеници на споменатия гр. Парион
(гр. Кемер, Турция) тръгват да сключват съюз с Аматок срещу пер-
сийския сатрап Тисаферн, който се опитва да възстанови персийска-
та власт над малоазийските елински градове. В „Анабазис” Медок е
наречен още „горен цар”, за да бъде съпоставен с парадинаста Севт I,
който владее крайморската част на одрисите. Медок властва според
М. Тачева от 404 г. пр. Хр. до 490 г. пр. Хр. (Тачева, М., 2006, 89 – 96).
Следвайки Ксенофонт, Медок и неговите наследници са наречени
„царе на вътрешното царство” – респективно на „ горното” (б. а.).
Одриският цар Медок сече бронзови и сребърни монети, които
се откриват изключително в Пазарджишко и Пловдивско. Според М.
Тачева неговите монети липсват във фондовете на родопските музеи
в Смолян, Хасково и Кърджали. Тук е мястото да припомня тезата на

105

М. Тачева за разграничаването на историческите личности Медок (ок.
404 – 390 г. пр. Хр.), Амадок Стария () и Аматок ІІ (359 – 352 г. пр. Хр.).
Амадок сече сребърни монети в маронейската монетарница. За първи
път в тракийското монетосечене се появява лабрисът като династи-
чен знак. Както вече беше споменато в глава ІІ, лабрисът е характерен
символ на изследваната територия.
Следващият владетел, който контролира територията по горно-
то нечение на Хеброс и южните склонове на Същинска Средна гора, е
Амадок, наречен от Исократ „Стария”. Според един фрагмент на Те-
опомп (Theopomp. FrGrH2B, 115:101 in Harpokr.) е имало двама владе-
тели с името Амадок – бащата („Стария”) и син, който бил съвремен-
ник на Филип ІІ Македонски. Амадок е прекият наследник на Медок
във Вътрешното одриско царство и сече монети, които са различни от
тези на неговия син (за споровете относно монетосеченето на Амадок
и Аматок ІІ виж Юрукова, Йорд. 1992, 92; Peter, U., 1997).
Припомнените данни от изворите със сигурност подкрепят хи-
потезата, че политическият център на одрисите в края на V и нач. на
IV в. пр. Хр. е изместен във вътрешността на Тракия. Вътрешността
на Тракия контролирана според М. Тачева от царя на т. нар. „вътреш-
но” царство, всъщност т.нар „Горна Тракия”. От друга страна поня-
тията „горен цар”, Горна Тракия” съотвестват на античните пред-
стави въобще за планинска територия. Така например Македония е
разделена от Тукидид на Долна и Горна, понеже войските на Ситалк,
събрани в Добер, се готвели да нахлуят от „височините”, т. е. от пла-
нините в Долна Македония, където властвал Пердика (Thuc., II, 99,
1). Разграничаването на Македония на Долна и Горна се подкрепя от
писмените сведения на Страбон през I век. пр. Хр., който се позова
на по-стари сведения от разглежданата епоха (Strab., VII, 7). Според
него Горна Македония обхващала областите Линкестида, Пелагония,
Орестида и Елиная, а Долна Македония се е наричала първоначално
Ематия, което може да се тълкува и като ширина (равнина) (Кацаров,
Г.,
1922:1).

Изобщо в древността понятия като „горен”, „горно”, „горен път
(Hdt., V, 14 – 15) според редица автори са основа за северна пространс-
твена ориентация в целия доптолемеев географски период в антична-
та литература (Христов, Ив., 1999). От друга страна, понятията “гор-
на
” и “долна” биха могли да означават “планинска” и “полска” част от

106

територията на дадено владение (Спиридонов, Т., 1991:104). Вероятно
планински траки са и т. нар. от Херодот “горни траки”, които живеят
до изворите на Струма (Hdt., 8, 115). Въз основа на направения анализ
на изворовите данни можем да предположим, че част от владенията
на Амадок („царя ня вътрешното царство”) и неговите наследници
са били разположени в планинските местности на Същинска Средна
гора.

Писмените сведения допълват богатата археологическа картина
не само по горното течение на Хеброс, но и по-конкретно района на
Пловдив – Хисар – Страросел. В този смисъл откриването на рези-
денцията в Средна гора не противоречи на тезата, че именно тук ре-
зидира тракийски владетел от ранната одриска династия.
Трябва да добавим, че новооткритата резиденция и крепост за-
емат централно място сред група все още непроучени аристократич-
ни домове (по-малки представителни сгради), пръснати основно по
южните склонове на Същинска Средна гора, но концентрирани пре-
ди всичко в района на Панагюрище, Стрелча и Старосел.
Датировката от радиовъглеродния анализ недвусмислено показ-
ва, че за връзката между предполагаем владетел (парадинаст?) и Че-
тиньова могила трябва да се вземе предвид управлението на одриски
цар след Котис І (384? – 360 г. пр. Хр. – по Тачева, М., 2006; 359 г. по
Йорданов, К., 2000, 15).
Известно е, че след смъртта на Котис одриското царство е било
разделено между трима владетели: Керсеблепт (359 – 341 г. пр. Хр.),
който властвал в зоната на изток от р. Хеброс (Марица), Аматок (Ама-
докІІ 359 – 351 г. пр. Хр.), контролирал земите между Хеброс и Нестос
(Места) заедно с Терес ІІ. Между Нестос и Стримон (Струма) управля-
вал Берисад (359 – 357 г. пр. Хр.), а от 356 до 341 г. пр. Хр. синовете му
начело с Кетрипор (Кратка енциклопедия. Тракийска древност, 1993,
201).

Най-вероятната връзка между разглежданата територия на
Средна гора и одриски владетел след смъртта на Котис І се пада на
Аматок ІІ и Терес ІІ. Според езиковедите първата съставка „ама-”, „ме-
”, „ма-” на двусъставните тракийски имена на владетелите, на пред-
ставителите на царското семейство, на страничните династии и на
техните наследници се свързва със значението „земя” или „майката
земя” като богиня. Такъв е именно случаят с одриските царски име-

107

на Амадок, Медок (Мадок), както и техните варианти Аматок, Меток
(Маток), а и парадинастите Месад и Медосад.

Известно е, че след 359 до към 351 г. пр. Хр. Аматок сече бронзо-
ви монети с изображения по лицевата им страна на двойна брадва.
Съществува спор сред нумизматите къде точно са отсечени тези мо-
нети – в Маронея или вътрешността на Тракия.
Според една реч на Демостен земята около Маронея била под-
властна на Аматок (Амадок) (... ). К. Йорданов приема, че Аматок и
Терес ІІ са владеели парадинастична област около града и са се обя-
вили за самостоятелни владетели след смъртта на Котис І (Йорда-
нов, К., 2000, 22). Авторът определя контролираните земи на въпрос-
ния владетел със следните граници: на изток – до Хеброс; на запад
– до Бистонското езеро; на север – части от Южните Родопи и част
от средното течение на р. Арда.
С Аматок ІІ се свързва и изсичането на известния вече надпис от
емпорион Пистирос, където на ред 41 М. Домардски разчита ясно АМ,
приемайки, че това е част от името на Аматок, наследник на Котис,
който потвърждава правата на жителите на емпориона (Домардски,
М., 1995, 10; Йорданов, К., 2000, 38).
М. Тачева с право нарича разпоредителя на надписа „енигма-
тичен”, приемайки, че неговите пълномощия са били в границите
на т. нар. „Вътрешно” одриско царство (Тачева, М., 2006, 181). Според
историка надписът от Пистирос може да се свърже по принципа на
изворовото елиминиране на исторически персони и обстоятелства с
Аматок ІІ и Терес ІІ. Трябва да се припомни, че според проучвателите
на емпориона разцветът на Пистирос се свързва с 70-те, 60-те и 50–те
години на ІV в. пр. Хр. (Боузек, Я., З. Арчибалд, Л. Домарадска, А. Го-
цев, Д. Катинчарова, Г. Лазов, В. Танева, В. Коларова, Й. Юрукова, Е.
Иванова, Н. Ангелов, 2006, 47).
Надписът от Пистирос може да се датира най-късно през зимата
на 357/356 г. пр. Хр. Съгласно договорния текст в него Аматок е конт-
ролирал земята около пътя, свързващ Маронея с емпорион Пистирос
(Бошнаков, К., 2000, 233 – 234). Всъщност Аматок ІІ временно въста-
новил според К. Бошнаков старото деление на одриското царство от
времето на „горния одриски цар” Медок (Аматок І), който живеел на

108

дванадесет дни път от пропонтийското крайбрежие и на местния
„владетел при морето” Севт ІІ.
Аматок ІІ е вписан като партньор на Атина в договора от
357 г. пр. Хр. Съгласно този договор одриският цар трябвало да съби-
ра като данък парични средства от елинските колонии по Егейскота
крайбрежие, които членуват във Втория атински морски съюз (Фол,
Ал., 1993, 12). През 354 г. пр. Хр. южните владения на Аматок ІІ били
застрашени от похода на Филип ІІ и тиванския пълководец Памен.
След посочената година Аматок воювал срещу Керсеблепт с помощта
на наемническите командири Симон и Бианор. Противопаставянето
срещу домогванията на Керсеблепт на запад към Аматоковите вла-
дения става и с помощта на Кетрипорис. Последното споменаване
в изворите на Аматок е от 352 г. пр. Хр., когато той станал вероят-
но съюзник на Филип ІІ Македонски. Не е изключено именно през
352 г. пр. Хр. Филип ІІ да е земислял по-мащабна акция в Тракия,
осуетена от заболяване (Бошнаков, К., 2000, 284). Тогава Демостен в
„Първа олинтийска реч” споменава, че Филип завладял Фери, Пага-
са и Магнезия (Demosth.1.13). Последвало нахлуване в тракийските
земи, за които ораторът споменава, че Филип ІІ „свалил от власт едни
царе, други поставил на трона, след като заболял”. Свалянето на Ама-
ток от власт според П. Делев е станало най-вероятно през 352 г. пр. Хр.
(Делев, П., 1997, 7 – 40).
Проследните биографични данни показват, че Аматок имал сла-
вата и потенциала на силен икономически и политически владетел.
Вероятно началото на изграждане на храма в Старосел, както и ня-
кои други монументални постройки е станало именно при Аматок ІІ
и довършено при наследника му Терес ІІ.
Кой е Терес ІІ? Приликата между монетите на Аматок и Терес
(неколкократно коментираните изображения на лабрис) предполагат
да се допусне, че Терес ІІ е син на Аматок ІІ. Другото предположение,
е че Терес ІІ е син на Керсеблепт, който е поставен като парадинаст
след 352/ 351 г. в откъснатите от Амадок ІІ земи на бившето Котисово
царство (Тачева, М., 2006, 182). Според К. Йорданов предположението,
че Терес ІІ и Керсеблепт са били политически съюзници не намира
подкрепа в запазените писмени сведения от епохата. Терес ІІ кате-
горично е определен като син на Аматок ІІ (Йорданов, К., 2000, 51).
Въпреки традиционните спорове къде са отсичани монетите на Терес

109

ІІ (Маронея между 351 и 347 г. пр. Хр. или вътрешността на Тракия
–Schoenert – Geiss, E, 1985, 40 – 45; Топалов, Ст., 1994, 6) една археоло-
гическа находка от с. Браничево, Шуменско недвусмислено показва
дипломатическите умения на Терес. Върху фиала, открита в споме-
натото село, се чете „Терес син на Аматок”. Приема се, че това е акт на
политическо признание и подкрепа от анонимен гетски владетел от
дн. Североизточна Тракия (Mihailov ........., p. 48; Йорданов, К., 2006,
52). Койчев, който беше цитиран вече няколко пъти в книгата, отново
предполага, че последният представител на династията, управлявял
в т. нар. „Горна Тракия” и съградил гробницата храм в Жаба могила
при гр. Стрелча, е Терес ІІ (Койчев, Ат., 2008 А, 301).

4. 2. Тук е мясото да бъде разгледан още един спорен момент в ло-
кализацията на Тересовите владения. Една значима археологическа
находка от сливенския край, дело на д-р Г. Китов, създава проблемна
ситуация, която не може да бъде отмината без внимание.
През лятото на 2007 година при разкопки на т. нар. Далакова мо-
гила край с. Тополчане (Сливенско) са открити предмети от богато
погребение, което Г. Китов определя с основание като владетелско.
В гроба, рамкиран от дървен саркофаг, е открит ритуално разчленен
труп на воин и множество скъпоструващи предмети: златна маска,
сребърен шлем, два сребърни ритона, златни апликации за конска
амуниция, вносна гръцка керамика, върхове на стрели, ризница и
др.

Наред с маската като че ли най-важната за нас находка е златен
пръстен –печат с надпис, гравиран в негатив и тежащ 23, 25 гр. Според
Н. Шаранков надписът представлява две имена в родителен падеж
– Севт и Терес. Първото е личното име на притежателя на пръсте-
на, а второто – патроним. Според епиграфа Шаранков текстът върху
пръстена в превод на български означава – „ (Печат) на Севт син на
Терес”. Името на Севт е изписано в родителен падеж.
Големият проблем за решаване, който поставя находката, е кой
владетел от одриската династия трабва да бъде визиран с името
Севт.

Въпреки всички предположения (словоредът трябва да се проме-
ни като Терес син на Севт; притежателят е Севт І внук на Терес І; при-
тежателят на пръстена е Терес ІІ и др. виж. Манов, М., 2008, 169 – 186),

110

бих пропомнил наблюденията на Ат. Койчев върху погребението от
Далакова могила (Койчев, Ат., 2008, 134 – 137).
Въз основа на иконографски парарели Койчев допуска изработ-
ката на пръстена да е станала в последното деситилетие на V в. пр. Хр.
Изобразеният мъжки портрет на пръстена, безспорно на притежате-
ля цар, е много близък до портретните изображения на монетите на
одриския цар Хебризелм (? – 383/382 г. пр. Хр.).
Вносната гръцка керамика – леканета с черен фирнис и амфори
с печати от о-в Тасос, се датира за началните години на ІV в. пр. Хр.
Показателен е фактът, че въпросните амфорни печати по хронологи-
ята на И. Гарлан се отнасят към 80–те години на ІV в. пр. Хр. (Garlan,
I., 1985).

Ат. Койчев допуска, че печатът е на неизвестен от изворите Севт,
син на Терес от Делтата (Койчев, Ат., 2008, 137).
Сходни са наблюденията и на откривателя на пръстена Г. Ки-
тов и П. Димитров (Kitov, G., P. Dimitorv, 2008, 25 – 32). Според ана-
лиза на археологическия контекст на намиране на предмета показва
датировка в първото десетилетие на ІV в. пр. Хр. Преводът на текста
върху пръстена – печат според двамата историци би изглеждал по
следния порядък – „Принадлежи на Сеуса (с), син на Терес. ”Сеуса е
форма, близка до оригинала на тракийския език. Направеният лин-
гвистичен анализ показва развитие на името Сеуса към Сесе, което
всъщност е най-близко на гръцки като Севт. Китов и Димитров отно-
во припомнят факта, че засега няма писмени сведения за тракийски
владетел от първата четвърт на ІV в. пр. Хр., чийто баща да се казва
Терес. И в този коментар на пръстена – печат се допуска, че Севт е
неизвестен в други извори парадинаст на одриски цар, чието име се
появява за първи път и по никакъв начин не може да се свърже с Те-
рес ІІ, наследника на Аматок ІІ.
Кога е завладян за пръв път средногорският масив или кога е
унищожена т. нар. резиденция на тракийските владетели под връх
Кози грамади?

При прегледа на монетния материал, открит при разкопките,
вече споменахме хипотезата, че това е станало при някой от походите
на македонския цар Филип II в Тракия и последвалото голямо сра-
жение в разглеждания район.

111

Монетите на Терес II заедно с една сребърна монета на град от
района на Тракийски Херсонес (днешен Галиполски п-ов.) датират
времето на унищожаването на резиденцията и крепостта на върха от
македоните при един от походите на цар Филип II.

Допълнително доказателство за македонския щурм на тюрзиса
са десетките оловни тежести за прашка, открити по склоновете на
Кози грамади и цялата близка околност на резиденцията (Обр. 59а).
Трябва де се отбележи, че те почти липсват като находки вътре в ук-
репения обект (Христов, Ив.2006.) Те са с бедемоподобна форма, като
на някои от тях се забелязват изпъкнали старогръцки букви. Засега,
след гръцкото тържище (емпорион) Пистирос при с. Ветрен (Пазард-
жишко), Кози грамади е второто място в Тракия, където се откриват
масово оловни тежести за прашка (Домардски, М., 1995; Katincarova,
D., 2007, 35 – 36). Вероятно целенасоченото събиране с помощта на ме-
талдетектор по склоновете на върха ще доведе до стотици тежести,
свидетелство за провеждането на голяма битка в древността.
Приема се, че войниците, използващи прашки с въпросните
оловни тежести, са били „снайперистите” на древността и тяхното
присъствие е било особено характерно в армиите на елинистически-
те владетели (Paunov, Eug., D. Dimitrov, 2000, 44 – 54). Най-близък ана-
лог на един от надписите от оловните тежести с надпис (..................) е
предмет, открит в монументална гробница до с. Бразда, в околности-

Об
Обр.

р. 59
59

ии

а.
а. ООло

ловн
внннииии
аа

те
теже

жест
сти

и за

за ппра

рашк
шкккаа
ккаа
и.
и.

с
с на
надп

дпис
исииииииииии

59
59

d-
d-

a.
a. LLea

ead

d slslining

g ro

roun
undddddddddd
s.s..

shshot

ots s wi

withth iins

nscr

cripiptition

onssssssssss

112

те на Скопие, Македония (Mikulchich, I., V. Sokolovska, 1990, 79 – 102)
Оловната тежест се датира за 400 – 350 г. пр. Хр.
Пак от същото време датира и спомената в глава ІІ изключител-
но важна и богата находка от района на язовир Пясъчник, където в
самия край на ХХ век са открити владетелски инсигнии и монети,
които В. Мутафов и Ат. Койчев свързват с името на одриския цар Кер-
себлепт (Мутафов, В., Ат. Койчев, 2000, 633 – 635).
По-детайлният преглед на събитията, довели до кратковре-
менното завладяване на тракийските земи южно от Хемус от ма-
кедоните, позволява да стесним хипотетично времето между 342 и
340 г. пр. Хр.

Знае се, че към средата на IV в. пр. Хр. при одрисите останали
двама владетели – Керсеблепт и Терес II. От политическата сцена от-
паднал другият известен в изворите цар – Амадок, който починал
през 350 г. пр. Хр.

Успехите на Керсеблепт и съюзилия се с него син на Амадок –
Терес II за периода 346 – 342 г. пр. Хр. били временни.
През пролетта на 342 г. пр. Хр. македонският цар Филип II пред-
приел поредния си поход в Тракия. Въпреки превъзходството си в
жива сила, тактика и въоръжение, македонската армия водела тежки
и многобройни битки. Стигнало се до там, че Филип прекарал зимата
на 342/ 341 г. пр. Хр. в Тракия и повикал допълнителни военни кон-
тингенти от Тесалия и Македония.
През лятото на 341 г. Филип успял да завладее ключовите градо-
ве на одрисите Филипополис, Кабиле, Дронгилон и Мастейра. През
същото лято вероятно е била превзета резиденцията под Кози грама-
ди и близката околност.
Според Г. Кацаров обаче успехите на Филип не били толкова лес-
ни и пълни. Допуска се, че траките предприели партизанска война.
Това може да се предположи, ако се вземе под внимание планински-
ят характер на земите на одрисите, контролирани на север от Фили-
пополис (Кацаров, Г., 1922, 212). Самият македонски владетел болу-
дувал тежко през зимата на 342 г. пр. Хр. според Кацаров от малария
(Кацаров, Г., 1922, 215).
Всъщност анализът на комплексната историко-археологическа
карта на Тракия (342- 339 г. пр. Хр.), извършена от К. Йорданов паказ-
ва, че много райони в Родопите, Рила, Пирин, земите северно от ли-

113

нията Филипопол – Кабиле и със сигурност областта между Средна
гора и Стара планина, дн. Северна България, били извън македонски
политически контрол (Кацаров, Г., 1922, 215; Йорданов, К., 2000, 59).
Най-сигурните одриски земи, които запазили до голяма степен
своята политическа независимост всъщност били в района, наречен
образно „ Долината на тракийските царе” в Казанлъшко. От друга
страна, можем да допуснем отслабване на одриското влияние в пла-
нинския район на Същинска Средна гора за сметка на македоните
или планинските траки.
Дали Филип е оставил гарнизон по подобие на другите завладя-
ни тракийски селища, няма данни, но отново изворите подсказват
множеството тракийски бунтове срещу нашествениците. Контролът
на македоните по горното течение на Хеброс и в Средна гора очевид-
но е бил кратък и при Севт III територията била отново под контрола
на одрисите, но този път „центърът” се изместил на изток между Сър-
нена Средна гора и Хемус.
И тук отново остава за разрешаване един важен въпрос, свързан
с построяването на храма в Четиньова могила. Ако допуснем, че за-
мисълът на неговото изграждане възниква в самия край на Аматоко-
во–Тересевото царство и окончателното изграждане е продължило
след Филиповите войни в Тракия, то тогава кой одриски владетел е
довършил импозантния градеж? Що се отнася до резиденцията под
Кози грамади, археологическите проучвания до този момент катего-
рично показват, че след походите на Филип тя е престанала да същес-
твува.

114

V.
„Свещеният път до храма”

5.1. Един бегъл поглед върху картата на древна Тракия показва
голямото разнообразие на пътни артерии и съоръжения, обслужва-
ли търговския и военен трафик през различни столетия (Спиридо-
нов, Т., 1982: 50 – 65). Поради оскъдните писмени данни за пътната
мрежа в Тракия през I хил. пр. Хр. в по-голямата си част трасетата са
„локализирани” посредством концентрацията на по-значими архео-
логически паметници (колективни монетни находки, укрепителни
съоръжения, следи от каменни настилки и др.). Твърде вероятно е в
зората на римската инвазия на Балканите въпросните пътища да са
доизградени с оглед на икономическите и военни нужди на завоева-
телите. По-късно трасетата им се отбелязват върху картни изображе-
ния и пътеводителите от епохата II-VI в. сл. Хр.
Пътищата в планинските области на Тракия носят една важна
особеност, която „улеснява” изучаването им. В по-голямата си част
те преминават в строго фиксирани и до днес места на терена пора-
ди особеностите на планинския релеф. Това са хребети, водещи до
проходите на планините, по които освен укрепителни съоръжения
се забелязват и култови обекти (единични надгробни могили, све-
тилища или обожествени природни форми като скални масиви, из-
правени камъни, колони и др.). Някои от тези обекти могат да бъдат
назовани като „крайпътни светилища” предвид ситуирането им на
възлови места в пътната система на тракийските планини (Христов,
Ив. Christov, Iv., 2000; Христов, Ив., 2002, 26 – 37).
Впрочем ситуирането на свещени обекти по пътни артерии на
древна Тракия е известно от дълбока древност. Така например съсре-
доточаването на мегалитни паметници в зоната на пътя Мала Азия –
Енос – Кабиле – Хемус – Дунав определя религиозния му характер
и може да бъде сравнен със „свещения път” от Мала Азия за Делфи
(Фол, Ал., 1986: 41).

В Тракия традицията покрай пътища да бъдат изграждани
култови паметници и светилища е засвидетелствана най-рано през

115

V в. пр. Хр. от Херодот. Добре познати са онези места в „Истории” на
древногръцкия историк, в които персийските владетели Дарий I и
Ксеркс пренасят жертви или оставят възпоменателни паметници
край пътища и кръстопътища във вътрешността на Тракия (Hdt IV,
92; Hdt VII, 113 – 114).

Подобни сведения за изграждането на каменни култови край-
пътни съоръжения се съдържат в глава IV на „Истории”, в която Хе-
родот описва похода но Дарий I срещу скитите около 512 г. пр. Хр.
Въпросният текст е ценен не само с ескурсите за произхода на скити-
те и народите на Североизточна Европа, но и с информация за почи-
тането на каменни съоръжения покрай река Артеск от тракийското
население (Hdt., IV, 92).
Описвайки похода на персийския цар Дарий I, Херодот е оставил
единственото бегло описание на мегалитни паметници до източните
дялове на Родопа. По заповед на владетеля, достигайки р. Артескос,
отъждествявана с дн. р. Арда, персийските войници натрупали гра-
мади от камъни, като по този начин сакрално отбелязали контрол-
ната територия и пътя на предвижване на север (Христов, Ив., 1997,
579 – 583).

За 80-те години на V в. пр. Хр до нас са достигнали сведенията на
Херодот за почитта на тракийското население в Южна Тракия към
по-големи пътни артерии. По повод преминаването на персийската
армия на Ксеркс в околностите на по-късната елинска колония Ам-
фиполис (т. нар. „Девет пътища”) Херодот споменава лаконично, че
траките не разрушават и почитат пътя, по който преминал владете-
лят (Hdt., VII, 115, 3).

Струпването на култови обекти около пътищата в древна Тракия
може да бъде обяснено и чрез анализ на т. нар. „царска обиколка” на
тракийските владетели, позната от цитираните в глава ІІ писмени
сведения на Теопомп за Котис I (Ath. Naucv. Dipnosoph. XII, 531e, –
232a). Според гръцкия писател Котис „обхождал страната си и където
виждал места, сенчести с дървета и богати на води, построявали за
пиршества. И като посещавал всяко едно от тези места, колкото пъти
му се отдавало, принасял жертви на боговете.....” Както смята Ив. Ма-
разов, царят бил длъжен постоянно да поддържа владетелския си
статут чрез периодичната обиколка на контролираната от него тери-

116

тория по пътя, топографски обозначен чрез светилища, резиденции
и укрепени места (Маразов, Ив., 1992:406 – 410).
Възстановяването на трасета на т. нар. „свещен път” до храмове-
те и резиденцията на връх Кози грамади би могло да бъда точно в
района непосредствено до планината, защото там концентрацията на
археологически паметници от един и същ период е голяма, а от дру-
га страна, релефът предопределя възможностите за предвижване на
строго определени места (широки речни долини, вододелни ридове и
спускащи се от планината хълмове).

5.2. И все пак една по-далечна проекция, за отправна точка на
която бихме приели Филипополис, би изглеждала по следния на-
чин.

До „ града на Филип”, който има по-стара тракийска история, се
е достигало по два вида трасета: сухоземни и речни. Очевидно е, че
към района на дн. гр. Пловдив са водели пътища не само от изток,
югоизток и запад, но и през Родопите. Съществувал е родопски път,
покрай който са били разположени владенията на Аматок ІІ. Пътят
е свързвал според К. Бошнаков Маронея с Пистирос (Бошнаков, К.,
1..233 – 234). Този път всъщност е поддържал съществуването на спо-
менатия емпорин посредством търговията с Маронея. Друг път се е
насочвал от Пистирос към южните подножия на Беласица, където
Бошнаков локаризира „беланските емпории на прасените”.
Твърде известен благодарение на археологическите проучвания
е бил пътят през Родопите, наречен от Т. Спиридонов „Големия Ро-
допски път”. Той е бил пътна отсечка, свързвала Филипопол с Виа Ег-
нация.

Според Т. Спиридонов по пътя, който следва да опишем, е мина-
ла армията на Ал. Македонски през 335 г.пр. Хр. (Спиридонов 1992,
13 – 14). Пътят очевидно е започвал в близост до Ксанти и на север е
достигал вр. Циганско градище /1827 м н.в./, който доминира в пла-
нината под р. Места. Оттам се е насочвал към с. Арда и билото на из-
точните части на Перелик, за да достигне според Спиридонов Пампо-
рово и Рожен. Краят на планинската отсечка на пътя вероятно е бил
районът на селата Скобелево и Храбрино. Оттам пътят е придобивал
по-глобални измерения, свързвайки се с отсечката на големия мери-

117

дионален път през Хемус, Карпатите за Балтика, наречен сполучли-
во от редица изследователи “Кехлибарен път”.
Известно е, че след Амфипол, като преминал р. Нестос, на десе-
тия ден Александър достигнал планината Хемус /Arr.Anab.1.1/, къде-
то го посрещнали множество тракийски воини.
Според една хипотеза на М. Домарадски събитията около сблъсъ-
ка на Александър ІІІ в Хемус са станали в западните части на плани-
ната, северно от открития емпорион Пистирос /Домарадски, 1995, 34/.
Според изследователя в текста на Флавий Ариан се споменават
„въоръжени мъже от емпориите /емпорити/ и независими траки по
върховете на Хемус/Arr. Anab. І.1.; Кацаров, Дечев, 1949, 300, бел. 9,
Тачева, 1997, 272/.

Напоследък Т. Спиридонов предложи с известна категоричност
направление на предвижване на Александър ІІІ през Средни Родо-
пи – Филипопол – района на Стара Загора (Спиридонов 1992, 7 – 32;
Спиридонов 1999, 60). Може да се приеме, че посещението на царя във
Филипополис е било продиктувано от политически амбиции, за да се
затвърдят позициите на македоните, установени още по времето на
Филип ІІ.

Впрочем разстоянието от Амфиполис до Хемус се препокрива до
известна степен с времето за преминаване за 10 – 11 дена от Абдера до
р. Истър (Thuc., II, 97).
Друг планински път е бил този от Пистирос (Егейското крайбре-
жие)- Кренидес – дн. Доспат – емпорион Пистирос.
Пътят е сравнително по-кратък в сравнение с водния по доли-
ната на Хеброс. Локализиран е от М. Домарадски, благодарение на
откритата атическа керамика в Доспат, Чавдар, Борино и датирана за
целия ІV в. пр. Хр. /Домарадски 1995, 39/. Неговото трасе не може да
се посочи с точност, но посоката на юг е през Баташката планина. От
района на Доспат според Домарадски пътят е минавал през южните
части на Неврокопската котловина, източните проходи на Словения
и оттам в дн. гръцка територия /Домарадски и колектив 1999, 19/.
Въз основа на първоначални теренни наблюдения изследовате-
лят на Пистирос предполага съществуването на крайпътна станция
в околностите на Доспат.
До известна степен предположенията на М. Домарадски се под-
крепят от последните теренни изследвания на М. Маджаров и К. Ки-

118

сьов /Кисьов, Маджаров 2001, 5 – 10/. Анализирайки данните, извле-
чени от проучванията в районите на селата Лисичино, Борино, Чав-
дар и Доспат, археолозите считат, че е налице добре запазен участък
на трасето на античен път. Неговото общо направление е североизток
– югозапад. Според Кисьов и Маджаров това е част от трасето на го-
лемия път, свързващ Филипополис с Никополис- ад Нестум през Ро-
допите.

Наличието на поредица от тракийски селища крепости /Кула-
та, Голямото кале, Хисарлъка/ и некрополи, както и откритата в тях
атическа керамика от периода V–ІІІ в. пр. Хр. показва, че въпросната
римска пътна отсечка е изградена върху съществуващото вече трасе
на по-стар тракийски път.
Трасирането на пътя, свързващ района на долна Места с доли-
ната на Марица /по-късния път Никополис ад Нестум- Филипопол/
в предримската епоха се осъществява благодарение на циркулация-
та на елинистически монети и вероятно с похода на Деметрий през
292 г. пр. Хр. от югозапад към Филипопол /Геров 1950, 60, 216; Димит-
ров 1988, 44 – 56/.

От Филипопол през Родопите са преминавали и следните пъти-

ща:

– Пловдив, Сотир, Ткла вляво от с. Скобелево, Персенк, Глухите
камъни, Беден, Гьоврен, Триград, Шейтан-кюприя, Филипи;
– Пловдив, Тополово, Арпа-гидик, Егри-дере, Маронея;
– Берое, Узунджово /Макри-ливада/, Перперек, крепостите край
Кърджали и по-нататък за Бяло море;
– диагонален път от Одрин, крепостите при Ортакьой /с. Лъд-
жа/, Кушокавек /Крумовград/, Маказа, Гюмурджина.
Най-рано този път е фиксиран в началото на 20 век от Хр. Кар-
манджиев въз основа на струпването на укрепления в посока Кърджа-
ли /Караманджуков 1919 – 20, 144 – 145/. Всъщност това е един от пъ-
тищата за проникване на монетите на Маронея на тракийския пазар.

Кои са другите известни пътни артерии в разглеждана територия?
На запад от Филипополис се е насочвал път към емпориона Пис-
тирос при с. Ветрен, Пазарджишко, на север към новооткритото тър-
говско средище при с. Васил Левски, Карловско. Друга пътна артерия
е свързвала района на с. Кръстевич и Панагюрище.

119

За нас важен ще остане и фактът, че до средното течение на р.
Марица се стигало и по реката с лодки. Проучване на емпорион Пис-
тирос /с. Ветрен, Пазардишко/, Кабиле и Севтополис довеждат също
до извода, че търговията с амфори е била по пълноводните реки. По-
добен способ на търговия вероятно се е осъществявал по река Янтра
към голямото тракийско селище при дн. гр. Велико Търново /Хрис-
тов 1999, 70/, по р. Ардесос към гетската столица Хелис /Стоянов, 1997,
77 – 78/. Според Т. Стоянов сезонът за плаване към и от Истрос, сред-
ното и долно течение на Хеброс /б. И. Х./ е бил от март до юни, когато
нивото на речния отток е бил в своите максимални граници. Според
изследователя речният трафик е съвпадал и с най-подходящото вре-
ме за презморска търговия.
След Филипополис пътят към Средна гора се е разделял някъде
около дн.с. Граф Игнатиево на две части. Единият е поемал към Ду-
ванлии, Беловица, Красново и Кръстевич, където М. Маджаров от-
крива голям тракйски обект, наречен от него тракийско тържище, и
към Стрелча, където в планината археологът Даниела Агре проучва
поредния тюрзис.

Впрочем не бива да забравяме, че един от районите през който е
минавал пътят за Средна гора, е този на Раковски и Дуванлий. Там
са концентрирани най-ранните селищни центрове в региона на дн.
Пловдив и течението на р. Стряма. Те са съществували още от края на
VІ в. пр. Хр. Тези селищни центрове обхващали площ от 10 до 20 дка
и се отличавали с гъсто застрояване и момунтални фортификацион-
ни съоръжения. Посочените региони са очертани и благодарение на
картираните могилини некрополи, които включват големи могилни
насипи. От археологическа гледна точка в повечето могили са откри-
ти еднотипни монументални саркофагоподобни гробове. Гробните
комплекси в района на селата Раковски и Дуванлий се характеризи-
рат с наличието на голям брой луксозни гробни дарове, сред които
преобладават импортни изделия на атическа керамика, корински
бронзови изделия, въоръжения и сребърни съдове с позлата.
След Дуванлий по долината на р. Пясъчник в посока землището
на с. Паничери и Старосел пътят, наречен от нас „Свещен”, е минавал
покрай Елешнишкия некропол, Куилишка могила, Рошавата могила
и храма „Хоризонт”. Продължавайки по долината на Стара река, той
се е насочвал към Четиньова могила. Тук трябва да направим едно

120

уточнение. Въведеното понятие „Тракийски култов център” от Г. Ки-
тов за целия регион около Четиньова могила напоследък се използва
само за отбелязване на туристически разработения комплекс Четинь-
ова – Пейчова могила. Терминът на Китов е сполучлив, но той трябва
да включва цялата територия с извънредно голяма концентрация на
могили, за които вече е документирано наличието на момументална
архитектура и богати погребения, за съжаление не всичките спасени
от археолозите.

Тук ще припомня наблюдението на Иван Маразов, че т. нар. „сак-
рални центрове” на тракийските племена и резиденциите дворци на
владетелите всъщност се разполагали по границата на племенната
територия или държавата (Маразов, И., 1994, 184).
В нашия случай „Култовият център” поставя граница между рав-
нинната земеделска област на юг от линията Хисаря – с. Драгомир
– с. Овчеполци и планинската област на южните склонове на Сред-
ногорието. Очевидно в съзнанието на древните траки тази граница е
имало голямо символично значение.
Впрочем подобна ситуация на разположение на важни, бих ка-
зал, основни светилища по периферията на монархичната държава
или полиса е известна от проучванията на Франсоа дьо Полиняк за
раждането на гръцкия град през І хил.пр. Хр. (Полиняк, Фр., 2009).
Дори в Гърция т. нар. „извънградски” светилища бележат и по-
литическа граница. Полиняк смята, че „другото”, което основното
светилище трябва да отблъсква или усвоява, не е само безредната и
враждебна природа с нейните божества – то е и човекът, а в перспек-
тива на обществото – и съседните общества (Полиняк, Фр., 2009, 77).
Маргинализацията на центъра или периферното разположение
на описвания култов център при Старосел може да се обясни с идеята
одрисите да подчертаят „суперсвоето” именно на самия край на „сво-
ето”, там, където то граничи с „чуждото”. Впрочем тази периферия
вероятно се е разглеждала временно и географската представа за нея
е по-скоро съвременна.
Ако приемем, че храмовата територия е функционирала синх-
ронно с тюрзисите, трябва да допуснем и едно друго древно сващане
за идеалния център на държавата. „Центърът” всъщност е бил под-
вижен, защото тракийската държава не познава поне до Елинисти-
ческата епоха столица, а царят е прибивавал последователно в своите

121

резиденции, които, както видяхме по-горе, са разположени по пери-
ферията на държавата.
От друга страна, т. нар. „център” винаги е търсил място по пътя.
Пътят е бил свързващата артерия на междуплеменния търговски и
културен обмен (Маразов, Ив., 1988). Поради това той често се осмис-
ля като „свещен”, особено когато е водил до свети места, каквито са
разположени около Старосел.
Трасирането на „свещения път” през култовия център е възмож-
но и благодарение на картираните селища в близост до могилите.
Нещо повече, изграждането на могилите вероятно е било съобразено
със съществуващите пътища (виж. Приложение). Една на пръв пог-
лед маловажна причина би могла да обясни тази тенденция в древ-
ността. За да се пренесат с впрегатни животни, та дори и на човешки
гръб, стотици тонове пръст за изграждането на могилните насипи, е
било нужно съществуването на пътища.
Друг важен фактор за ситуирането на храмовете около път е фак-
тът, че тяхната фасада е била открита за наблюдение както непосредс-
твено пред самите могили, така и на километри разстояние. Не бива
да се забравя, че входовете на повечето монументални подмогилни
съоръжения са били ориентирани обикновено на югоизток. Налице е
била и визуална връзка между могилните насипи и дори царската ре-
зиденция на Кози грамади. Тези наблюдения, както и неколкократно
споменавания факт, че те са строени в сравнително еднакво време, са
достатъчно доказателство да се предположи, че в района на дн. село
Старосел е съществувала пространствена организация. Покрай ця-
лото организирано свещено пространство е преминавал, разбира се,
и т. нар. Свещен път.

Първият обект, който притежава потенциала в древността да е
бил обект за чести посещения и същевременно маркер за трасето на
търсения път, е т. нар. Недкова могила. Тя се намира на 8 км югоиз-
точно от Четиньова могила в землището на вече несъществуващото
село Елешница. Насипът на могилата е проучен частично от д-р Ге-
орги Китов. При разкопките са открити 21 ритуални ями, вдълбани
между V и ІІ в. пр. Хр. (Обр. 60 – 62).
Най-значимата част от могилата е уникален тракийски храм,
разположен в югоизточната периферия на могилния насип. Храмът
притежава късо преддверие и малко по размери правоъгълно поме-

122

Об
Обр.

р. 60

60--62

62. . Не

Недк

дков
ова

а мо
моги

гила
ла..

60
60--62

62. . Ne

Nedk

dkov
ova

a Mo
Moun
undd

123

щение. Зидовете са изградени от бели варовикови блокове, съеди-
нени с желязни скоби, залети с олово. Преддверието е притежавало
къси зидове, завършващи с пиластри и правоъгълни профилирани
капители.

Таванът на храма е изработен от огромни напречни гранитни
трегери, изпъкнали над останалите блокове. Проучвателят на обекта
датира неговата направа в началото на ІV в. пр. Хр.
Следващият обект, който привлича вниманието ни, е Куилиш-
ка могила, разположена на 3, 5 км северозападно от Недкова. Това е
могила, която се откроява в близката околност със своята височина и
визуална връзка с другите по-значими могилни насипи в района на
с. Старосел (Обр. 63).

В югоизточната част на могилата е документиран голям иманяр-
ски изкоп, в който се наблюдават останки от храм с едно правоъгъл-
но помещение с двукрила каменна врата. Обектът е частично про-
учен от д-р Китов и синхронен с коментираните в текста обекти (Обр.
64 – 65).

Об
Обр.
р.

Об
Об
Обрр
63
63
63
63
63. . Ку

Куил

илиш

ишка

ка ммог

огил
ила

а –

– по

погл

глед

ед оот

т из

изто
ток.
к.

Ку
ККуил

илиш

ишка

каммог

огил

илаапо

погл

гледд

едооттиз

изто
токк

63
63. . Ku

Kuililisishk

hka

a Mo
Moun
und

d –

– vi

view

ew ffro

rom

m ththe

e ea

eastst..

124

Следва т. нар. Рошава могила, отдалечена на 3 км от предходната

(Обр. 66).

Проучвана е от д-р Иван Велков през 1925 и от д-р Георги Китов
през 2002 г. В южната перифирия на могилата е открит храм с пра-
воъгълна камера и преддверие. Покривът на преддверието е бил под-
прян с две колони, впоследствие пренесени в частен дом в с. Старосел
(Велков, Ив., 1925, 171 – 179). Единствената находка от далечната 1925
година е златна овнешка глава – дръжка от патера, която позволява
могилата да се датира за ІV в. пр. Хр.
Според Ив. Велков входът на този храма е бил оставен продъл-
жително време отворен. Впоследствие входът е бил затрупан със зид,

Об
Обр.

р. 64

64--65
65

а
а
а
а

ООст
стан

анки

ки оот

т хр

храм
амммааааа

55

а.
а.
а..

пр
при

и Ку

Куил

илиш

ишка

ка ммог

огил
илааааааааааа

64
64--65
65

a
a
aa
a

RRem
emai

ains

ns ffro

rom

m ththe

e Ku

Kuililisishk

hkkkaaaa
kkaa

55

eeee...

Mo
Moun
und

d tetemp
mpleleeeeeeeeee

125

изграден на суха зидария. В самото съоръжение липсват категорични
елементи, които да ни подскажат, че съоръжението е било гробница.
„Спускането” от билото на рида, върху който е била насипана Ро-
шавата могила, води към район, който е наситен с множество моги-
ли. Макар и разкопани от иманяри, в разхвърляните насипи могат
да се открият елементи от впечатляваща подмогилна архитектура.
Повечето могили са разположени по долината на р. Стара река, ко-
ято в продължение на 2 км на запад води до микроязовира Маньов
дол. Особено е показателно разстоянието между могилите, на места
не повече от 50 м (Обр. 67).
В първата известна могила, благодарение на археологическите
проучвания, е бил изграден храм, наречен от проучвателя „ Хори-
зонт” (Китов, Г., 2003, 26 – 28). Той засега е единственият с колонада
от 10 колони, наподобяващ ранен дорийски стил. Колоните са раз-

Об
Обр.
р.

Об
Об
Об
Обрр
66
66
66
66
66. . Ро

Роша

шава

ва ммог

огил

ила.
а.

Ро
РРоша

шава

ваммог

огил
илаа

6666666

66
66. . Ro

Roshshav

ava

a Mo
Moun

und.
d.

6666

126

пределени по следния
начин: шест, разполо-
жени на дългата па-
радна страна, и по две
на страничните страни
(Обр. 68). Самият храм
е бил изнесен в край-
ния източен край на
могилата и е бил до-
стъпен за голяма група
хора. Между колоните
и централното поме-
щение на храма се е
образувало междинно
простронство от тесни
коридори. Проучвате-
лят на обекта Г. Китов

Обр.67. Останки от храмове в долината на
77

р.Стара река, западно от храма Хоризонт.

67. Temple remains in the valley of the river of Stara

77

Reka, westwards from the temple of Horizont.

126

Об
Обр.
р.

Обб
Об
68
68
68
68. . Тр

Трак

акий

ийск

ски

и хр

храм

ам „„Хо

Хори

ризо

зонт

нт” ” (с(сн.

н. ГГ. . Ки

Кито
тов)
в)

ТТ

ййй

ХХ

”””(((ГГКК

)))

68
68. . Th
The

e Th
Thra

raci

cian

an ttem

empl

ple

e of

of HHor

orizizon

ont t (p(pho

hototo –– GG. . Ki

Kitotov)
v)

127

Об
Обр.
р.

Обб
Об
Обрр
69
69
69
69
69. . Хр

Храм
ама

а в

в м.

м. Ма

Мань

ньов

ов ддол
ол

Хр
ХХрам

амааввмм““““Ма

ММань

ньов

овддддол
ол””””

9999999

69
69. . Th
The

e tetemp

mplele iin

n ththe

e loloca

calilityty oof f Ma

Many

nyov

ov DDol
ol

9999

разграничава два строителни периода в изграждането на могилата и
подмогилното архитектурно съоръжение. Според него първо е натру-
пан могилният насип, като в него след това е изградено централното
помещение. Следващият етап е бил свързан с изграждането на коло-
надата и някои допълнителни преустройства между нея и въпрос-
ното централно помещение. Според Китов след тези преустройства
в средата на храма е бил погребан висш представител на тракийс-
ката аристокрация. Гробът на този аристократ е бил осквернен по
неясни причини и способи. От погребението са останали сребърни
маниста и пластинки от злато, предназначени за украса на дреха,
върхове на стрели. Останките от погребението се датират най-общо
за ІV в. пр. Хр. Тук си позволявам да изкажа съмнение дали погре-
бението е било извършено след цялостното обновление на храма с
колони. Ако можем изобщо да говорим за погребение, то според мен е
станало в една първоначална гробна централна камера, която и днес
се забелязва отчетливо. Изграждането на колонадата е станала впос-

128

ледствие, когато от обикновено гробно съоръжение обектът е започ-
нал да изпълнява функциите на храм.
Най-западно разположеният храм по т. нар. „свещен път” е този
до язовира в Маньов дол. Той е проучен през 1999 г. от д-р Костадин
Кисьов и д-р Митко Маджаров (Обр. 69).
Могилният насип е издигнат върху ниско скалисто възвишение.
Той е с височина близо 5 метра и диаметър 44 метра (Кисьов, К., 2001,
20 – 23).

Храмът е разположен в югоизточната периферия на могилния
насип и едва на 1 м от повърхността. Представлява умалено копие на
храма в Четиньова могила. Състои се от предверие и кръгла камера.
Според проучвателите предверието има правоъгълен план с размери
3 х 2, 10 х 2, 40 м. То е било изградено в шест хоризонтални реда, скре-
пени с железни скоби и олово. Входовете на предверието и гробната
камера са фланкирани от четири колони със скосени профили на ли-
цевата страна. Самият вход на предверието е бил затварян с каменна
еднокрила врата.

Кръглата камера на храма в Маньов дол е с диаметър 4 м и ви-
сочина 2, 40 м. При проучването следи от погребение на са открити,
въпреки че проучвателите представят обекта като гробница. По по-
добие на храма в Четиньова могила входът на разглеждания обект е
бил „обредно запечатан с два големи каменни блока”. Храмът в Мань-
ов дол се датира най-общо за ІV–ІІІ в. пр. Хр.
Въпреки понесените големи разрушения в миналото, храмът
подлежи на реставрация, предвид наличието на по-голяма част от
блоковете на преддверието и купола. Той е синхронен с останалите
обекти в землището на с. Старосел.
След Маньов дол пътят е пресичал реката и право на север е по-
емал към Четиньова могила. Една предполагаема реконструкция на
трасето би изглеждала по следния начин. Подходът към храма или
завършителният етап от т. нар. „Свещен път” е минавал от западна-
та страна на могилата. Впрочем част от този път, достигащ Четинь-
ова могила, е запазен и до днес. Преди да се достигне до храма, се е
преминавало покрай две по-ниски могили, разположени северно от
голямата могила. Пътят на поклонниците е достигал до североза-
падната страна на могилата, вероятно първо до скалното светилище,
от което са запазени само стъпала, а впоследствие и покрай голямото

129

водохранилище, което е било задължителен пункт за пречистване на
тези, които в крайна сметка са достигали до входа на храма.
Дали големите могили (Маньов дол, храмът, наречен от проучва-
теля му „Хоризонт”, могилата в съседство „Св. Спас”, както и Рошава-
та и Куилишката могила на юг и югоизток от село Старосел) са наси-
пани случайно в местата, на които ги картираме, е трудно да се каже.
Все пак би могло да се продположи, че при насипването на техните
могилни насипи е следвана някаква логика. Първите две по-значими
могили са били разположени на растояние 3 км една от друга. При
следващите разстоянието се стеснява пропорционално на 2 км, като
накрая разстоянието от храма при Маньов дол до Четиньова могила
е 1 км.

За древна Тракия се допуска, че някои значими (царски?) некро-
поли са образувани от разположението на импозантни могили, които
в своята конфигурация наподобяват разположението на определени
звезди от популярни съзвездия. Примери могат да са посочат от райо-
на на Знеполе (Трънско), където и до ден днешен местното население
нарича няколкото единично разположени в равнината могили с тра-
диционното българско наименование „Колата”, отговарящо на името
на съзвездието Голяма мечка. Подобен е и примерът с натрупването
на могили в Стохълмието, по-точно в пределите на археологическия
резерват Сборяново. Специалисти от Института по астрономия към
БАН чрез компютърна програма, която сравнява точното картира-
не на 280 могили, групирани в 19 некропола, със звездното небе, че
на терена днес могат са проектират очертанията на няколко десетки
съзвездия. Макар и спорен, подобен подход крие поле за сериозни из-
следвания. В Старосел ситуацията е любиптна поне що се отнася до
разположението на споменатите по-горе могили, защото те образу-
ват конфигурацията на съзвездието Голяма мечка.
Съзвездие или не, разположението на археологически паметни-
ци е следвало определена закономерност поради факта, че повечето
от тях, както сочат проучванията, са построени в сравнително едно
и също историческо време. Тук обаче трябва да се вземе предвид и
разположението на останалите значими обекти – скални светилища,
укрепления и по-ниски могили.
След Четиньова могила към билото на планината е продъл-
жавал важен път, който до днес е с широчина от 3 до 6 метра. Той е

130

преминавал в западното подножие на светилището в м. Каменица,
оттам покрай Острата могила, Марков камък и източно от Сборови
грамади (скално светилище) е достигал до тюрзиса покрай Кози ра-
мади и самия връх Кози грамади, където е била разположена крепост
и светилище (Обр. 70 – 71 – 72).

рр

Об
Об
Об
Об
Об
Обр.
рррр.
р.

бббббб
Об
Об
70
70
70
70
70
70--72
72
72
72
72
72

ееееее

. . Ск
Скал

ално

но ссве

вети

тили

лищщ

. .. Ск
ССк
Ск
Ск
Скал
ал
ал
ал
ал
алноо
но
но
но
но ссссссве
ве
ве
ве
ве
вети
тти
ти
ти
тили
лли
ли
лищщ

СССС

щщеееееееее
”.”.”.”.””

в
в м.

м. ““Ка

Каме

мени

ница
ца””””””””””””””

70
70--72
72

eeeee

. . Ro
Rock

ck ssan

anct

ctua

uary

ry iin

n ththeeeeeeeeeee
.....

lllilittffKK

iitt

lllilittffKK

iitt

lolololooca
ca
ca
ca
ca
calilililililitytytytytytyt oooooof f f f f fKa
Ka
Ka
Ka
Ka
Kaame
me
mmme
me
mni
ni
nii
ni
ntststststaaaaa

loloca

calilitytyooffKa

Kame

meni

nitstsaa

loloca

calilitytyooffKa

Kame

meni

nitstsaaaaaaaaaaaaaaaaaa

131

Скалното светилище на връх Сборови грамади е разположено
на 500 м югоизточно от резиденцията и представлява дълъг скален
масив и тясна, широка на места до 1 м, билна част. На връх Сборови
грамади древните траки са практикували сезонни обреди, свързани
с ритуалното разтрошаване на керамични съдове, и поднасянето да-
рове на дребни метални предмети и монети. Светилището има ви-
зуална връзка с храма при Четиньова могила – т. нар. резиденция –
крепостта на връх Кози грамади – некропола при връх Фенера (Обр.
73). (Христов, Ив., 2006, 46)
Тук трябва да се припомним, че пътят след Старосел към плани-
ната е бил охраняван от две важни укрепления. Едното е разполо-
жено в м. Калето над Четиньова могила, на което вече се спряхме.

Об
Обр.
р.

Обб
Обрр
73
73
73
73. . Ск

Скал

ално

но ссве

вети

тили

лище

ще Сб

Сбор

оров
ови

и гр

грам

амад

адии..

Ск
Скал

ално

носсве

вети

тили

лище

ще“““Сбб

Сбор

оров

овиигр

грам

амадд

ади””
и”

73
73. . Sb

Sbor

orov

ovi i Gr

Gram

amad

adi i Ro

Rock

ck SSan

anct

ctua

uary
ry..

132

Другата крепост е ситуирана в местност със същото име. Местните
жители я наричат и Матиничарско кале по името на близко разполо-
женото село Мътеница.
Накрая пътят логично е завършвал на билото на планината в м.
Пъпчето или Фенера (1440 м н.в.), където дори от далечните равнини
на север и на юг от Средна гора се забелязват две големи надгроб-
ни могили. Всъщост некрополът се състои от три надгробни могили,
една от които е особено голяма и забележима от долината на река
Пясъчник. И трите могили са засегнати от иманяри. Събраната фраг-
ментирана керамика в иманярските изкопи позволява да датираме
времето на изграждане на съоръженията най-общо за V– III в. пр. Хр.
(Обр. 74).

Об
Обр.
р.

Об
Об
Обрр
7474747474. . Мо

Моги

гиле
лен

н не

некр

кроп

опол

ол нна

а вр

връх

ъх ФФен

енер
ера

а ( (

Мо
ММоги

гиле

леннне

некр

кроп

опол

олннаавр

връх

ъхФФФен

енер

ераа(((141440
40
14141440
40
40мм.н.н.в.в))
ммннвв)))

00000

7474. . Mo

Moun
und

d ne

necr

crop

opol

olisis aat t ththe

e pe

peak

ak oof f Fe

Fene

nera

ra ((141440
40

((((

m
m ab

abov
ove

e ththe

e sesea

a leleve

vel)l)

133

Представата, че пътят достига до поредното сакрално място, се
подразбира от факта, че самото било на Средна гора в района на Кози
грамади е достътъчно широко, равно и позволяващо да се премина-
ва безпроблемно по оста изток – запад. Кози грамади и споменатият
връх Кози грамади не са единствените свещени топоси в района. На
запад от връх Фенера е разположен връх Алексица (1517м н. в.), чия-
то скална основа маркира култово място, от чието функциониране
са останали множество фрагменти от тракийски керамични съдове.
Има достатъчно сведения и за непубликивани единични монетни
находки, които се датират за периода V–ІІІ в. пр. Хр.
В района на върха е имало гробове, съзнателно затрупани в древ-
ността с големи каменни блокове. В някои от тях са намерени сребър-
ни накити. Информацията не е потвърдена, но тя по-скоро още вед-
нъж доказва необходимостта от цялостно проучване на района (вж.
Христов, Ив., 2006, 51).
На изток от Кози грамади или по-точно и пресечната точка на
пътя от Старосел към тюрзиса и билния път се намира и светилище-
то в м. Орел и м. Маркови камъни. Това е поредното направление за
изследване в Свещената планина.

134

V .
„Пазителите на територията”.
Послеслов

6.1. Районът на с. Старосел притежава една уникална запазеност
на реликти от древността, откривани в топонимията, легендите и об-
редността. Този район би могъл да бъде чудесно поле за изследване
от страна на етнолози и фолклористи. Ето защо тази глава в книгата
може да бъде назована „ Послеслов” поради факта, че изследванията
са още в своя начален етап и същевременно важно направление да
бъдещи проучвания.

Началото, струва ми се, успешно бе поставено през лятото на
2009 г. чрез дейността на една малка група теренни изследователи
(Мишев, Г., 2010 – под печат). Въз основа на техните изследвания бе
създадено впечатление, че всички описани в книгата обекти са свър-
зани с легенди, които носят безспорно древен произход. Нещо повече,
планината и самите паметници са запазили свръхестествени пазите-
ли, а в някои случаи те са обожествявани до ден днешен. Бележките
в тази последна глава от книгата са само един щрих към проблеми,
които трябва да бъдат изследвани задълбочено при следващите екс-
педиции. Целта на краткото изложение е да се маркират изследова-
телски задачи, решаването на които ще доведе до пълно интердис-
циплинарно изследване на северозападната периферия на одриското
царство.

Отдавна е доказано, че под образа на историческата личност Кра-
ли Марко се крие същността на древно езическо божество. Впрочем
никак не е случайно, че в тракийския език думата за кон е „марка”. Ал.
Фол предполага, че корена mar е имал значението на „ голяма вода”.
По подобие на разговорното име на св. Марина – Маринка името е
кодирало чист хтоничен елемент от първия космогоничен порядък.
(Фол, Ал., 1986, 41; Фол, В., 1996, 29)
В цялата българска етническа територия са запезени топони-
мите Марков камък, Маркова стъпка, Маркова могила. Досегашните

135

проучвания на българските археолози и етнолози доказват, и то по
убедителен начин, че т. нар. Крали- Маркови камъни представляват
древнотракийски мегалитни светилища (Фол 1982; Марков 2007).
Подобна е ситуацията и в изследваната територия. Местностите,
носещи името Марков камък, са повече от осем (Марков камък, Мал-
ки Маркови камъни, Големи Маркови камъни, Маркова могила). В
своето разположение те маркират една своеобразна дъга, обхващаща
ниските части на Средна гора северно от с. Паничери, продължаваща
към билото на планината на запад към землището на с. Красново. На
север разпостранението на топонима достига землището на с. Бог-
дан (Карловско). Тази концентрация на топоними, свързана с Крали
Марко, едва ли е случайна. Всъщност тя почти напълно препокрива
култовата територия около т. нар. „Свещен път”. На запад от Красново
отсъствието на топонима е очевидно.

135

Об
Обр.
р.

Об
Об
Обрр
75
75
75
75. . Ма

Марк

рков

ов ккам

амък

ък –– ссев

евер

ерно

но оот

т с.

с.Ст
Стар

арос

осел
ел..

Ма
ММарк

рков

овккам

амък

ъкссев

евер

ерно

ноооттссСт

ССтар

арос

осел
ел

555555

75
75. . Ma

Mark

rkov

ov KKam

amuk

uk –– iin

n ththe

e no
nort

rth

h of

of SStataro

rosesel.l.

5555

136

В пределите на всички местности, носещи името на Марко, се
откриват фрагменти от тракийски керамични съдове, датирани най-
общо през І хил. пр. Хр. Някои от местностите, какъвто е случаят се-
верно от Паничери и Марков камък по пътя за Кози грамади, са в
близост, дори интегрирани в могилни некрополи (Обр. 75).
За някои от скалните масиви се носят легенди, че върху тях е
стъпвал героят Марко и затова ямите по скалите, макар и спорно
дали са издълбани от човешка ръка, са следите от стъпките на Марко
(„МАРКОВ КАМЪК се нарича така, защото е бил столче на пастирче-
то Марко. Този камък е мой!”).
Впрочем ако трябва да използваме типологията на Марковите
камъни, дело на Васил Марков, то трябва да уточним, че по южните
склонове на Средна гора Марковите камъни спадат към една основна
група. Това е групата на камъните, върху които митологичният герой
е ходил заедно със съпътващия го персонаж – сестра му, конят или
кучето (Обр. 76).

Важна подробност е, че в почти всички случаи скалите, носе-
щи името на Марко в изследваната територия, са място, където и до
ден днешен са концентрирани мълнии по време на буря. Тази осо-
беност се потвърждава от теренните ми наблюдения от лятото на
2008 – 2009 г. Твърде е вероятно по тази причина зад образа на Крали

Об
Обр.

р.76

76. . Ск

Скал

ални

ни яями
миииииииии
ииии

6666

в
в м.

м.”М”Мар

арко
ков

в ка

камъ

мъккккк”
к”
к”
к”
к”
кк””

се
севе

верн
рно

о от

от сс. . Па

Пани

ниче

чери
рииииииии...
ииии

76
76. . Ro

Rock

ck ppitits s inin tthhhheeeee
ee

6666

loloca

calilityty oof f Ma

Mark

rkoovvvvvvvvv
vvvv

Ka
Kamu
muk,

k, iin

n ththe

e no
nort

rth

h ooof
of
of
of
of
of
of
off
of
of
offf

ththe

e vi

villllag
age

e of

of PPan

aniciche

herriiiiiiiii......iiii

137

Марко в Средна гора да се е криел и тракийски гръмовержец (Атонс-
кият Зевс, гетският Гибелезис и Зевс Сбелсурд) – божество на урага-
на и природните сили (виж. Христов, Ив., 1999).
Марковите камъни в Средна гора в своето разположение дости-
гат и билото на планината. Присъствието на Крали Марко по „висо-
кото” и „ ниското” обозначава подвластната територия на героя. Това
много напомня и за ритуалните обхождания на границите на държа-
вата, извършвана в древността от тракийските царе. Впрочем можем
да допуснем, че скалите, носещи името на Марко, са светилища на
фолклорния наследник на тракийските владетели, контролирали
изследваната територия пред две хиляди и четиристотин години
(Обр. 77).

Об
Обр.

р. 77

77. . Ск

Скал

алнноооооооооо
оооооо

7777

св
свет

етил

илищ
ище

е „Г„Гар

арва

вано
ноооввв
в
в
в
вввв

ка
камъ

мък”

к”, , ююго

гоза

запа

падн
дно

о от
оттттттттт
тттттт

с.
с.Ст
Стар

арос

осел
елллллллл....
лллллл

77
77. . Ro

Rock

ck ssan

anct

ctua

uary

ry ooooff
ooooof f f f f f f f
ooff
ooffff

7777

Ga
Garv

rvan

anov

ov KKam

amuk

uk, , inin tthhhheeeeeeee
ee

sosout

uthw
hwes

est t of

of tthe

he vvilillalage

ge ooooff
oooooof f f f f ff f
ooff
ooffff

St
Star

aros

oseellllllll......llllll

138

6.2. На северозапад от с. Старосел, по пътя, който води към връх
Кози грамади, е разположена местността Каменица. Другото име на
местността е Момини гърди. Тя представлява скалист разлат масив,
който в западната си част е стръмен, с разнообразни скални форми
(пещера, скални арка, скални изсичания). Пръв, който определя обек-
та като светилище, е Г. Китов. При нашите обхождания през 2008 г. за-
белязахме наличието на кариери за камъни, използвани в различни
исторически периоди. Определен интерес предизвикват съзнателно
изсечените скални форми в скалите, откриваната в южното подно-
жиое на масива на фрагментирана тракийска керамика и природни-
ят феномен – скална арка. Впрочем скалната арка е един от най-често
срещаните елементи при древнотракийските мегалитни светилища.
Срещат се при множество паметници в целите Родопи, Пирин, Рила,
Източна Стара планина, Странжа, района на Тиквеш и Прилеп. Из-
следователите изрично отбелязват, че ако се съди по откритите ар-
хеологически материали, при тях те са престанали да същестувават
като култови обекти в края
на античната епоха (Обр.
78). Сполучлив паралел със
светилището е мегалитният
паметник край с. Бузовград,
Казанлъшко (Стоев, Ал., П.
Мъглева, Д. Йотова, 2008,
127 – 138).

р.
р.

Об
Оббббррр
ОООООООООО
78

78. . Ин

Инфо

форм

рмат

атор

орки

ки оот

т с.

с. ССта

таро
ро--

(Г(Ген
ена

а Въ

Вълк

лков
ова

а Бе

Бези

зирг

ргян

янов
ова

а ии

еееллллл

ссеееее
сссс

ят
ята

а Та

Танч

нчов
ова

а Но
Ноне

нева
ва..

Цв
ЦЦвввяя
ЦЦЦЦЦЦЦЦЦЦ

78
7888
7777777777Gu

Guidides

es ffro

rom

m ththe

e vi

villllag
age

e of

of SStataro

rosesel l

. ..
en
ena

a Vu

Vulklkov

ova

a Be

Bezi

zirg

rgry

ryan

anov
ova

a an
and
d

GGGGGeee
(G(G(G(GGGGG((((((

vy
vyat

ata

a Ta

Tanc

ncho

hova

va NNon

onev

eva)
a)..

Ts
Tsssvvvv
TTTTTTTTTTTT

139

Според легендата местността Момини гърди е получила името
си от стара случай, при който момиче скача от скалите, за да не по-
падне в ръцете на преследващите я турци.

Легендите с едни от най-атрактивните паметници се свързват
с женски персонажи. Така например името на връх Кози грамади е
получено от легендата за младата козарка. Кози грамади е връх
северно от селото, като според легендата „се казва така, защото една
козарка тръгнала с козите в балкана през март месец, останалите
жени й казали да не го прави, но тя се обърнала и казала: „Марта
жена и аз жена!”
Когато се изкачила горе в планината, се издигнала
вихрушка, отнесла я с козите и затова мястото, където се е случило
това, се нарича Кози грамади”.
Същата легенда е позната и на други места в България и Маке-
дония. В България легендата се свързва с връх Баба, Етрополеa

, а в

Македония със село Бабиb

до Щип.
Всъщност тук се крие и връзката между Крали Марко и неговата
сестра Марта (Живкова, В., Живков, Т., 2001, 59 – 63). Според друг вари-
ант на легендата жената, която повежда стадото към върха, е Марта.
В проследяването етимологията на легендарните имена и търсенето
на по-широк лингвистичен и епичен контекст Марко и Марта могат
да се асоциират с мартенската обредност. Възможни са и препартки
към Баба Марта (Иванов, Р., 1992, 36 – 56). Сполучлив параел с леген-
дите от Средна гора са тези от Централна Стара планина. В Троянс-
кия Балкан в т. нар. „владения на Крали Марко” (между Троянския
проход и връх Марагидик) се намира местност, наречена Марини
кози. По подобие на Кози грамади през мартенските бури, изричай-
ки легендарнато предизвикателсто „Марта жена и аз жена”, сестрата
на Крали Марко Марта повежда козите към въпросната местност, къ-
дето халите я вледеняват (Койнаков, И., 1973).
Други вариант на легендата, разкзвана от Гена Вълкова Базиргя-
нова (родена 1934 г.) и Цвята Танчова Нонева (родена 1933 г.), живущи
в с. Старосел, представя козарката като съперничка на св. Атанас. Ко-
гато „слънцето излиза” през януари месец, козарката повежда ста-
дото към скалистия връх Кози грамади и изрича: „ Атанас гилди и

140

аз гилди”. Легендарната козарка запалва гърне в планината, където
вари фасул, но св. Атанас „ дава голям студ” и козарката, и стадото
замръзват в преспите.

6.3. Имената на други средногорски върхове са свързани с ле-
генди, носещи своите корени също от древността. Това са върховете
Алексица и Богдан.

Връх Алексица е познат и под формата Алесица и според преда-
нията, запазени в Старосел, носи името си от Алес или Александър.
Скритият митичен герой зад имено на върха е „стар генерал, войвода
или цар”. Всъщност, макар и в сферата на свърхинтерпретацията, мо-
жем да допуснем, че името на средногорския връх е свързано с Алек-
сандър Велики.

Тази хопотеза може да се обясни с дълготрайното запазване на
историческия мит за Александър Македонски. Той се появява още в
елинистическата епоха. С посредничеството на историографията, на
реторически съчинения и устни предания сюжетът на този мит пре-
минава в романа за Александър и влиза в средновековния фолклор.
Откриваме го в гръцки и български народни песни и в други жанро-
ве на средновековната народна литература.
Александър и неговият кон Буцефал изграждат типологична
жанрова система, която е характерна за българските юнашки народ-
ни песни. В епохата на християнството, след IХ в. във фолклора ни се
появява странна симбиоза между образа на Александър Македонски,
съхранен в народната памет, и св. Георги Победоносец.
.................
Представата за царя, достигнала до нас чрез средновековната и
възрожденска българска литуратура, е свързана освен с владетел, но
и с едно божество цар („добрия, справедлив” владетел). Тоест налице
е още един персонаж, който пази планината, наречена от нас сполу-
чливо „свещена”.

Що се отнася до връх Богдан, може да се каже, че името му е
особено популярно сред българите (Калоянов, Анчо, 1979, 112 – 130).
То може да се разтълкува като словосъчетание на съставките Богът
– Дан. Познат е и като Дан-Богдан, който в многобройни обредни
песни българите го възпяват като герой, който препуска със своя сив
жребец, размахва златен боздуган, възправя се в двубой със Стара

141

юда, намята щит срещу нейните бързи стрели, посича трите глави на
Сурата ламя. Според Анчо Калоянов Дан-Богдан олицетворява цар,
вълшебен ловец и воин, дарител и обновител на живота. Богдан се
представя и като върховен бог, оцелял в народната ни поезия и е тол-
кова жизнен, че „се е изхитрил да запази божественото си потекло,
без да приеме християнски черти и да се прикрие под името на някой
именит светец” (Калоянов, Анчо, 1979, 112).
От Копривщица е и коледната песен, в която се пее за Дан-Бог-
дан, който „преследва по Ирин–Пирин виторог елен със златни рога”.
В песента героят е представен и със своята змейска природа, тоест
Богдан е змей и същевременно змееборец.

Картирането на скалните паметници в землището на средногор-
ските села и анализът на легендите, свързани с тях, показват един
важен изследователски проблем. Налице е налагането на определен
мит върху естествения планински релеф, като природното се е пре-
върнало в културно пространство чрез маркирането на определени,
лесно забележими природни феномени с помощта на знаци: скални
ями, фалическо издържани скали, скални процепи и арки. Това мар-
киране е в основата на здравото закрепване на древнотракийския мит
върху изследваната територия и въпреки перипетите на историята и
етничесдките промени митът достига до нас със своите неизличими
антични корени.

Би могло да се обособи една спечифична високопланинска зона,
разположена в билната част на Същинска Средна гора (на върха на
свещената планина), където топонимията издава властването на вър-
ховни божества...... Това всъщност е територията, контролирана в ми-
налото от одриските царе – херои.

6.4. Другата „по-ниска” зона е тази, в която са разположени тра-
кийските надгробни могили и храмове. За тази зона е показателно
поверието за при т. нар. Киуилишка могила, разположена на юг от с.
Старосел. За нея впрочем, както и за по-големите могили, се казва, че
„там ядят и пият царете”.
Върху Жаба могила край Стрелча до средата на ХХ век на вър-
ха на могилата чрез надпявания на жени се е провеждал празникът

142

Офелия. Атанас Койчев, на когото дължа информацията, е прав, ко-
гато задава въпроса, дали това не е традиция, пренесена от времето
на използване на култовия обект (Койчев, Ат., 2008 А, 298).
Друг интересен обект в „ниската зона” е параклисът св. Спас. Той
се намира северозападно от селото, срещу тракийския храм „Хори-
зонт и самият е изграден върху тракийски могилен насипc

. Въпреки
че християнската църква не познава светец с това име, в народната
вяра св. Спас е приеман като отделен персонаж.d

В Старосел вярват,
че параклисът св. Спас е гроб на светеца, тъй като на върха на моги-
лата има кръст, който според хората е надгробието на св. Спас (Обр.
79 – 80).

Съборът на селото в стари времена се е правил на поляната пред
параклиса. Днес съборът е изместен на площада на селото – за удобс-

р.
р.

Об
Оббббррр
ООООООООООООООООО
80

80. . Кр

Кръс

ъст

т от

от ообр

броч

очищ

ищет
ето
о

и
и цъ

църк

рква

вата

та „„Св

Св. . Сп

Спас
ас””

рррриии

пр
пр
пр
пр
пр
пррр
пппппппп

0000
88888800
8888888Cr

Cros

oss s frfrom

om tthe

he ccon

onsesecr

crat

ated
ed

. .. CC

uund

nd aat t ththe

e St

St. . Sp

Spas

as CChu

hurc

rch.
h.

rrrrou
ooou

ggggggrr
gggggggg

рр

Об
Об
Об
Об
Об
Обр.
ррр.
р.
бб
79
79
79
79
79
79рр
. .. Хр
ХХр
Хр
Хр
Храм
ам
ам
ам
амът
ът
ът
ът
ът „„„Св
ССв
Св
Св
Св. .. Сп
ССп
Сп
Сп
Спас
ас
ас
ас
ас”.””..””

999999999

79
79. . St

St. . Sp

Spas

as CChu

hurc

rchh

9999

143

тво, което от своя страна нарушава обредната традиция, запазена
през годините. При параклиса в стари времена, а и досега, но в срав-
нително по-малка численост, остават хора да спят вечерта, т. е. об-
редът инкубацио според Г. Мишев е запазен и до ден днешен (Мишев,
Г., 2010- под печат). В стари времена е имало навес, където хората, ид-
ващи от далечни места, са оставали да спят. Съборът на параклиса
св. Спас не е бил събитие, в което са взимали участие само хората от
с. Старосел, а от цялата област и от съседните населени места, т. е.
параклисът наследява традицията на стария култов център, където
са се стичали поклонниците. На поляната пред него се е провежда-
ло пазарище, както и борби. Присъствието на пазарището и борбите
говорят за древна предхристиянска традиция, наследявана и продъ-
лжавана през годините (Мишев, Г. 2010 – под печат).
Вечерта преди Спасовден се яде задължително постно и се раз-
дава постен курбан – обикновено фасул и картофи. На самия Спа-
совден всяко семейство е носело на поляната пред параклиса гото-
во изпечено яре, заклано и приготвено вкъщи. Такъв е бил обичаят
– ярето не се прави курбан, защото ”не можело”e

. Козата, съответно
ярето, е жертвено животно в древността, но в християнската тради-
ция е забранено за курбан. Като жертвено животно козата е позната
на множество божества – Хермесf

, Артемидаg

и Аполон, Хераh

и др.

При параклиса на деня на празника се прави и курбанът. В стари
времена се е пазело като курбан да се дават само мъжки агнета, като
се спазват същите обредни изисквания като на Гергьовден – кръвта
и костите се събират и се заравят на чисто място, в мравуняк или в
реката, т. е. повтаря се същият жертвен обред.
Важен паралел с параклиса Св. Спас от околностите на Старосел
е обектът Св. Спас край с. Младо Нагоричане в Р. Македония. (Фол, В.,
2007, 145 – 146) Македонският обект представлява „ мегалитен кръг с
дъбово дърво в източната му част.” Там според вярващите е светото
място на Св. Спас. По подобие на староселския параклис в с. Мла-
до Нагоричане се правят възлияния и палене на свещи. Обердните
действия се извършват върху старогръцки надпис, паставен край
ствола на дърво. Според В. Фол на запад извън кръга е направена
трапеза. Култовото място се поддържа от 25 рода, като спазвайки ред
от незапомнени времена всяка година един от родовете организира
празник. По повод коментарите на В. Фол за паметника от Македо-

144

ния и анализарийки ваблюденията мивърху сродни „ свети места без
време” в Средна гора аз също приемам, че подобни обекти не бива да
бъдат изследвани само с традиционните археологически средства.
Освен параклиса св. Спас на същия ден е посещавано и друго об-
рочно място, където в стари времена е извършвана и още една част
от обредността, посветена на Спасовден. В стари времена в могилния
насип на сега открития и експониран тракийски храм „Хоризонт” е
имало изкоп – „като пещера”, на стените на който са били направени
ниши, където са се поставяли икони и са се палели свещи. Наличие-
то в стари времена на този изкоп и почитането му от местното насе-
ление показва продължението на древната традиция за почитане на
пещерата като вместилище на божествената сила и място на богопо-
ява. Липсата на връзка с християнска легенда и обоснованост явно
показва, че изкопът е играл ролята на т. нар. „пещера утроба”, необхо-
дима за древния тиас, мястото, където се отдава почит на Богинята.
Неслучайно в самия изкоп са се молили само жените – „там палеха
свещи бабите”, което показва една интересна страна на използването
на пещерите като място на женска обредност, въпреки че достъпът до
изкопа не е бил изрично забраняван и на мъжетеj

. Възможна е връз-
ката с античните Тесмофории, участие в които са взимали само же-
ните и обредността е извършвана в пещерни светилища.

На отиване към тази импровизирана пещера се е минавало през
аязмото, което се намира вляво на излизане от селото по пътя към
параклиса. В аязмото са се пускали монети и цветяk

, мили са се за

здраве и са си наливали вода.
В днешно време изкопът в могилния насип е паднал вследствие
на дъждовете и на неподдържането му, а аязмото е изоставено и е
пресъхнало от години, но местата им все още се помнят от по-възрас-
тните хора.

Изключително интересна е и легендата за връх „ Калето” (Гра-
дището) над Четиньова могила. За там се разказва как жена изчез-
ва, следвана от прасенца. Калето е разположено северозападно от
селото, над Четиньова могила. Казва се така, защото преди това там
е имало град, който бил обсаден и дълго не можели да го превземат,
но едно момиче отишло по тунела от града за вода, като го следвало
прасенцето муl

, то влязло в тунела, но тъкмо тогава го видели враго-

145

вете и по него открили тунела и така превзели града. В друга версия,
съобщена от инф. Цвята Нонова, р. 1933, с. Старосел, прасенцето е за-
менено с куче. Възможна е връзка на този легендарен образ с образа
на тракийската Богиня, която има като свои сакрални животни, как-
то прасето (съотв. Бендида), така и кучето (съотв. Хеката).
Сходна легенда се разказва и за Четиньова могила. В пределите
на самата Четиньова могила изчезва момиче и кученце. Кученцето
по таен „подземен” тунел стига ниско разположената река, течаща
през с. Старосел. По този начин животното показва пътя за спасение
на момичето. Самата могила наподобява вход към подземния свят,
защото хората вярват, че през нея тече подземна река, могилата „ го-
вори”, „шуми” и от нейните недра се чува понякога страшен тътен.
Накратко разгледаните легенди и топоними от района на Съ-
щинска Средна гора показват висока степен на запазеност на анти-
чни реликти. Без да притендирам за изчерпателност, може да се на-
пише, че до известна степен районът конкурира успешно например
Странджанския по отношение на запазеност на въпросните реликти,
носещи своите корени от времето на древните траки. Обяснението на
този факт на пръв поглед може да се обясни със затворения консерва-
тивен планински свят, където множеството исторически паметници
е провокирало местното население да създаде и пренесе през векове-
те обяснение за миналото.
Със сигурност разглежданият район ще остане чудесен район на
изследване от бъдещи етноложки експедиции, които тепърва ще под-
насят изненади.

146

V .
Заключение

Целта на написването на тази книга бе да се концентрира вни-
манието върху историята, семантиката и значението за тракийска-
та култура на големия тракийски храм при Четиньова могила при с.
Старосел, Хисарско. Като работна хипотеза беше предложена тезата,
че голямото подмогилно съоръжение в Четиньова могила всъщност
е храм, в който са извършвани ритуали, свързани с обожествяването
на тракийски владетели от ІV в. пр. Хр. Затова и обектът бе наречен
„Храмът на безсмъртните”.
Понеже този обект не можеше да се разглежда изолиран от ос-
таналите паметници на тракийската култура, в текста намери място
анализ на поселищното развитие по южните склонове на Същинска
Средна гора, както и проследяване на историческата съдба на насе-
лението в северозападната периферия на одриското царство за пери-
ода V–ІV в. пр. Хр.

Използването на термина „ периферия” замести друг традицио-
нен термин от историческата география – „граница”. За разлика от
римската епоха, когато са били налице точно маркирани с епиграфс-
ки паметници граници на провинциите, населявани от траки, в тери-
торията на земите, контролирани от одриските царе, трудно можем
да посочим точни държавни граници. Това е така, защото одрисите
в своето държавно развитие почти винаги са граничели с територии,
контролирани от сродни тракийски племена. Липсват епиграфски
паметници, които да маркират гранични линии, а т. нар. периферия
е една разтеглива пространствена зона, която винаги е зависела от
динамиката на пътуванията на конкретния одриски владетел, който
обхождал контролираната земя и отсядал в своите опорни пунктове,
наречени тюрзиси. Според Ал. Фол именно в „ движение” е и държав-
ното обединение, т. е. съществуването на самата власт.
С термина „монументални паметници” бяха обзначени всич-
ки подмогилни архитуктурни съоръжения, независимо от тяхното

147

предназначение – храм, гробница или зидан гроб. Към групата на мо-
нументалните паметници бяха добавени и добре запазените съоръ-
жения в новооткрити предполагаеми тюрзиси, търговски средища,
както и някои тракийски укрепления и светилища.
Районът на горното течение на Хеброс и околните планини е
бил зона на сблъсък на политически интереси на беси, одриси и ма-
кедони през втората половина на I хил. пр. Хр. Паметниците в този
район много точно маркират границите между планината и рав-
нината. Последната хипотеза се базира на схващането, според кое-
то разположението на емпорионите (тържищата) в повечето случаи
бележи етапите и причините на „спускане” на планинските траки в
равнината с цел търговия. Те са били построени на важни търговски
кръстопътища и преди всичко на посочената граница между равни-
ната и планината, а според някои автори и на периферията между
отделните племена. Доказано бе, че именно новокритите тюрзиси и
емпориони бележат северозападната граница на одриското царство.
Също толкова ясна е границата между одрисите и бесите в Родопите.
Тази граница е отчетлива благодарение на концентрацията на т. нар.
култова керамика тип „Цепина”, използвана от планинското населе-
ние на Родопите през ІV–ІІІ в. пр. Хр.
Откриваните напоследък подражания на статери от типа „силен
и нимфа
” в района на Пазарджишко едновременно с монети на од-
риските владетели след V в. пр. Хр. са указание, че статерите са отси-
чани под контрола на първите одриски царе. Вероятно още по времето
на одриския цар Ситалк по горното течение на Хеброс се осъществява
имитативно монетосечене на сребърни статери. В района се откриват
и бронзови монети от типа „силен и нимфа”, които циркулират син-
хронно с монетите на Меток, Аматок и Терес II. Въпросното имита-
тивно монетосечене във вътрешността на Тракия е било оправдано,
поради отдалечеността на първоначалното ядро на одриското царс-
тво от гръцките градове и нуждите от средства за размяна, които са
задоволявани със собствени тракийски монети. Предполага се, че
монетните емисии „силен и менада” са правени от сребро, добивано в
района на Същинска Средна гора. От същото сребро вероятно са про-
изведени стотиците скъпоструващи накити, откривани в могилните
погребения. В тази насока на анализа може да се допусне, че скоро

148

ще бъде открита и монетарницата за тяхното производство или поне
матриците за отсичане.
Сред белезите на принадлежност на посочената територия
към одрисите можем да посочим и сравнително често откриваните
археоло гически предмети, на които са изобразени двойна брадва –
лабрис.

Изображението на двойната брадва присъства в аверсни-
те изображения на монетите на одриските владетели Аматок І
(407 – 386 г. пр. Хр.), Аматок ІІ (359 – 351 г. пр. Хр.) и Терес (351 – 340 г.
пр. Хр.).

Освен върху монетите лабрисът присъства като символ и върху
различни по функция предмети, открити при с. Домлян, Пейчова
могила при Старосел, Розовец (Брезнишко), района на връх Кози гра-
мади.

Една от характеристиките на разглеждната територия е разпос-
транението и използването на гръцката писменост.
Впрочем Горнотракийската низина е територията, на която са от-
крити най-голям брой надгробни надписи и графити на гръцки език.
Този факт може да се обясни с изключително близките политически
и икономически контакти на одриската аристокрация с гръцките по-
лиси. През V–ІV в. пр. Хр. старогръцкият език се въвъжда в Тракия
именно като политически контактен език.
От резултатите на теренните обхождания и археологически раз-
копки е очевидно, че проучваната територия по южните склонове на
Същинска средна гора е била разделена на 9 микрорайона със свой
икономически облик и специфична поселищна система. Очевидно е,
че микрорайоните са били обособени от релефа, а показателите за
тяхното райониране са концентрацията на открити селища, некро-
поли, укрепления и пo-значими археологически находки в тях.
И в деветте микрорайона се забелязва концентрация на архео-
логически паметници от ниската зона на 300 м н. в. до максималната
височина на Същинска Средна гора от 1500 м н. в. Най- наситена е
зоната от 400 до 700 м н. в., която отговаря на т. нар. нископланинс-
ки пояс (600 – 1000 м). Този пояс отговаря на зоните, наречени от Ф.
Бродел „подпрените земи”, които всъщност са допирната точка на
планината и равнината. Това са онези ивици на устойчив и цветущ
живот в цялата история на траките.

149

На юг от тази зона в посока на Маричинита низина е била раз-
положена една проблемна територия от гледна точка не само от въз-
можности за защита, но и влияние на природни фактори. Може да се
напише, че ако маркираните микрорайони са обособени в планинска
зона на бликащи води, то равнината на юг от Старосел служи за дъ-
лъг хронолигически период като колектор на водите. Предполага се,
че в миналото водата около Хеброс и нейните притоци е задържала
през летните месеци опасна влага на подземни и речни корита, от-
където идват и опасните блатни трески. И в древността, и по-ново
време да се усвоят равнините на Тракия между Родопа и Средна гора,
е означавало да се победи заразената вода и да се задуши малария-
та. Впрочем именно в изследвания район според Г. Кацаров Филип
ІІ Македонски е възможно да е боледувал от малария по време на
дългия си престой през 342/ 341 г. пр. Хр.
Друга особеност на изследвната територия е, че периферията на
одриското царство е била маркирана посредством разположението
на т. нар. тюрзиси.

Два са откритите предполагаеми тюрзиси в изследвана част
на Средна гора. За тези обекти пиша, че са предполагаеми тюрзи-
си защото все още не са цялостно проучени и не е изяснена тяхната
вътрешна планировка. Твърде е възможно те да са нещо повече от ук-
репени резиденции предвид наличието в тях на храмови постройки
и включването им в по-големи селищни комплекси.
Първият е открит и частично проучен от екип на Националния
исторически музей през 2005 г. в югоизточното подножие на връх
Кози грамади. Вторият е открит от Даниела Агре в м. „Смиловене” на
трудностъпен рид между Копривщица и Стрелча. Един трети обект,
проучван от Митко Маджаров, определен като тържище, би могъл
да подскаже наличието на трети тюрзис в района. Той е разположен
в землището на с. Кръстевич.
И трите обекта, които са описани в книгата, са използвани за
кратко време през първата половина на ІV в. пр. Хр.
Цялостният поглед върху разположението на селищните микро-
райони и значимите одриски паметници в тях за пореден път илюст-
рира ролята на планината в историческото развитие на Предримска
Тракия. Тази роля е демострирана с факта, че един от центровете на

150

държавен живот на одрисите през първата половина на ІV в. пр. Хр. е
разположен в конкретно разглеждания планински район.
Освен чисто икономическа и политическа граница (периферия)
върху изследваната територия се откроява една много важна за древ-
ните траки граница.

В религиозните представи на древното население районът, раз-
положен по южните склонове на Същинска Средна гора, е бил грани-
ца между пълноценно владяната територия и територията, контро-
лирана от техните богове.
Средищно място сред пълноценно владяната територия е заемал
храмът в Четиньова могила. Самата могила е построена в м. Ушите на
3 км северозападно от с. Старосел. Името на местността произлиза
от издигащите се над околния терен две близко разположени моги-
ли – Четиньова и Пейчова.
Най-голямата могила в землището на с. Старосел – Четиньова,
е била насипана върху малък скален масив, който също е доминирал
в м. Ушите. На юг от Четиньова могила първоначално също е имало
стърчащи скали, а впоследствие те били съзнателно засипани с пръст.
Има сериозни податки да смятаме, че скалните масиви в м. Ушите са
били древни светилища, предхождащи вероятно с едно–две или по-
вече столетия изграждането на могилните насипи.
Изглежда затрупването на свободно стърчащи скали, доминира-
щи над терена с могилни насипи, е била често срещана практика в
земите по южните склонове на Същинска Средна гора.
Свободно стърчащите скали, открояващи се над околния терен,
са били маркер и основа за изграждането на редица могили, кои-
то в никакаъв случай не можем да приемем, че са били само място
за надгробни ритуали. Както се разбира, и скалите, и могилите са
функционирали като светилища, на които са извършвани различни
по вид и предназначение ритуали. В някои случаи е била изградена
пространствената връзка могила – скално светилище –отново моги-
ла или подмогилен храм.
Могилата е била насипана на приблизителна височина 26, 2 м.
Диаметърът й е 79 м. Периферията на могилата е била маркирана с
гигантска крепида от добре обработени блокове, на места свързани с
железни скоби, споени с олово. Дебелината на крепидата (блокове и
вътрешен пълнеж от ломени камъни, споени само с песъчлива пръст)

151

в източната част е била от 2 до 3, 5 м. Установено е, че в североза-
падната част дебелината на крепидата е до 2, 5 м, като от вътрешна
страна тя е била изградена от дребни камъни, споени само с пръст.
От посочената страна височината на крепидата е ниска за разлика
от южната. Това може да се обясни с наличието от север на скални
масиви, които проникват в дълбочина на могилния насип. Естестве-
ният скален масив е способствал за задържане на земния насип. От
юг – югоизток теренът е стръмен и там се е наложило издигането във
височина на голяма стена, изградена от споменатите добре обработе-
ни блокове. Самата могила е оградена от каменна крепида, съставена
от 5–6000 обработени блока. Дължината на крепидата е 241м, а висо-
чината на места достига до 4 м.
И до днес ясно се забелязват три нива на обособяването на мо-

гилния насип.

Натрупването на могилния насип е станало върху скален масив,
който стои изместен северозападно от центъра на паметника. Бла-
годарение на проучванията през 2008 – 2009 г. и прокарването на две
галерии, които достигнаха до средата на насипа, бе възможно да се
документират някои важни наблюдения.
В процеса на изкопните работи са документирани интересни ка-
менни струпвания, които вероятно са били част от вътрешни крепи-
ди в могилния насип.
Каменните „вътрешни” кръгове или крепиди са имали както
функционално, така и символично значение. Въпреки че случаят с
Четиньова могила ще да е първият случай на открити, и то частично
вътрешни кръгове, може да се напише, че те символизират по подо-
бие на „ видимата” крепида слънцето. Впрочем в древните общества
космосът се изразява графически чрез кръг, а хоризонталната проек-
ция на могилата не е нищо по-различно от формата на кръга.
Изключително интересни предмети, намерени през 2009 г. във
вътрешността на могилата, са и четири каменни „хляба”, изработе-
ни от туф. Те за пореден път доказват, че могилният насип е дело на
човешка ръка. Хлябовете са открити на дълбочина 29 м от края на
могилата и три метра до достигането на купола на храма. Хлябовете
(среден диаметър 34 см) са открити на едно и също ниво непосредс-
твено над горял слой. Взети са проби за радиовъглероден анализ.

152

Безспорно каменните хлябове са дорове, положени в клада по
време на изграждането на могилния насип. Три важни момента в
тази ситуация са важни. Първо, и четирите хляба са положени на
едно и също ниво точно под идеалния център на могилата. Второ,
кладата (горелият пласт) е равномерен и също можем да говорим за
нивелиране. Трето, много е важен е фактът, че сред горелия пласт
под каменните хлябове са открити стопилки от оловен предмет с из-
дължена форма. Поради високата температура не можем да опреде-
лим формата на предмета, но той също би могъл да бъде с култова ха-
рактеристика – тоест дарствен предмет. Най-важният обаче въпрос е
как да интепретираме ситуацията и на кое божество от тракийския
пантеон са принесени даровете.
Така в нашия случай имаме налице клада (огнище) под идеал-
ния център на могилата. Даровете, които са принесени, са хлябовве и
те са дар за богинята Хестия. В случая Хестия е узаконявала строе-
жа на могилата.

Синхронно с натрупването на могилния насип в югоизточната
част на Четиньова могила е било изградено голямо архитектурно
съоръжение – храм, който по своите размери може да се опредили
като най-големия разположен в земите на траките до този момент.
От югоизток каменната крепида, служеща да предпазва от св-
личане могилния насип, е прекъсната. Именно там археолозите от-
криват началото на каменно стълбище, което води до широка равна
площадка, разположена под открито небе.
След широката равна площадка, която е оградена от високи сте-
ни, изградени от грижливо обработени блокове, следва фасадата на
същинския храм. Тя е фланкирана от два богато украсени стълба.
Къглата камера на храма е с диаметър 5, 40 м. Отвътре камерата
е украсена с 10 декоративни полуколони, завършващи с дорийски ка-
пители, оцветени в синьо и червено.
Над полуколоните следва декоративен фриз, а след него се от-
крояват три реда блокове и започва закуполяването.
Проучвателят на Четиньова могила д-р Георги Китов пръв пред-
положи орфическо-доктриналния характер на обекта. В светилището
покойният доктринален владетел, син на боговете (Великата богиня
майка и нейния син-слънце), се превъплъщава в своето безсмъртие.
По-сложна хипотеза за характера на култовата постройка предложи

153

Валерия Фол, която предположи, че освен натоварен с функцията
за обезсмъртвяне храмът е представлявал свещено място за извър-
шване не само на инициационна и мистериално–доктринална, но и
космогонична обередност, зависеща при това от слънчевия календар.
Доказателство за това са откритите ботроси (ями, пълни с керами-
ка и кости) около могилата, голямата щерна за събиране на вода в
северозападния край на крепидата, различните дарове, поставени в
могилния насип и особено наличието на следи от постройки около
могилата. Изброените в текста примери дават основание да предпо-
ложим, че е налице вече установената в миналото тенденция да са
построявани сателитни постройки до големите храмове на траките.
И това е повече от логично, защото в никакъв случай не можем да
допуснем, че такива големи култови средища като Четиньова могила
са функционирали без обслужващ жречески апарат. Самите поклон-
ници, които са били сред хилядите сънародници на владетелите от
ранната одриска държава, са имали нужда от място, където да пре-
нощуват след извървения път до храмовете. Дали пък не става дума
за големи храмови комплекси, от които за съжаление днес познаваме
само блясъка на каменната архитуктура?
Ако трябва да направим пълен анализ на изграждането на храма,
то трябва да го разглеждаме синхронно с другата голяма и за щастие
проучена могила в м. Ушите”– Пейчова могила. Ако при Четиньова
могила е налице величествено светилище, разположено на най-ви-
сокото място, то в „ниското” е насипан насипът на Пейчова могила.
Проучването на могилата от Г. Китов дава възможност да се отговори
на въпроса, къде е погребан владетелят, който е преминал церемо-
нията на обожествяване след неговата смърт в кръглата камера на
Четиньова могила. Отговорът се крие в богатите находки в малък
саркофагоподобен гроб, изнесен на изток от идеалния център на мо-
гилата. До гроба на различни нива са намерени разчленените части
на мъртвеца. Ритуалът е известен в Древна Тракия и документиран
по археологически път в редица могили. Личните вещи на мъртвеца
са поставени във въпросния каменен гроб. Те включват разообразни
сребърни гарнитури за конска амуниция, сребърни съдове, някои с
позлата, пълен комплект от въоръжение, местни и вносни керамич-
ни съдове, накити. Един от интересните символи, които се срещат
при украсата на конската амуниция е лабрисът. Той в голяма степен

154

доказва царската принадлежност на погребания, който е представи-
тел на одриската династия от ІV в. пр. Хр., когато всъщност двойната
брадва присъства като династичен знак върху монетите на царете.
Статусът на погребания се долавя и от богатото предпазно въоръ-
жение, включващо бронзови наколенници, бронзов шлем „атически
тип”, яка за ризница и бронзов щит. Изключително луксозните съдо-
ве от керамика и метал подкрепят хипотезата за аристократичния
статус на погребания по орфически обряд воин. Владетелска инсиг-
ния е намереният златен пръстен –печат, изобразавящ тракийски
конник, който пробожда победен противник.
Накратко изброените находки от Пейчова могила са основание
още при намирането й Г. Китов да предположи, че офически погре-
баният е тракийски цар.
Да се върнем отново на Четиньова могила и нейния храм.
Тук трябва да се спомене, че след като куполът е бил съзнателно
разрушен в древността, траките са се погрижели да „скрият” храма,
като са преградили коридора със стена, а могилният насип е бил до-
натрупан и преграден така, че да заличи стълбището от югоизток и
всичко останало от импозантната архитектура.
Благодарение на направените измервания на всички запазени
блокове бе възможно да се определи, че куполът на храма е достигал
височина до 5 м. Той е бил с кошеровидна форма и завършвал с клю-
чов камък, тежащ около 1,7 тона.

С кой одриски владетел трябва да свържем откритите тракий-
ски резиденции и храма при Четиньова могила? Подобен въпрос е
изключително важен, но отговорът крие рискове при цялостната
интерпретация на исторически събития, станали във вътрешността
на Тракия около средата на ІV в. пр. Хр. Някои досегашни опити за
категорично обвързване на разкрити богати погребения и предста-
вителни подмогилни съоръжения с конкретни лица от политичес-
ката история на одриското царство са твърде хипотетични и все още
недостатъчно аргументирани. Според мен е по –важно обектите да се
обвържат с епохата и едва при наличието на категорични доказател-
ства, каквито могат да бъдат например епиграфски паметници, да се
пише за конкретни владетели. Такъв е случаят и с разглежданата те-
ритория, за която все още стои въпросът, дали е парадинастична или

155

принадлежи към изконните владения на тракийски цар от времето
на Котис и насетне.

Анализът на разкритата архитектура позволява да се правят па-
ралели с гробници т. нар македеноски тип, които в Тракия се появя-
ват след Котис І. Според Д. Стоянова йонийската рамка и анализът на
дорийския ордер в кръглата камера на храма определят дата в ран-
ноелинистическата епоха. Описаните особености на украсата на фа-
садата на храма в Четиньова могила според изследователката не на-
мира паралели в Тракия и логично е първообразът да се търси извън
границите й. Неслучайно украсата на вратите от Четиньова могила
и храмовете в съседство намират паралели с изображенията от Па-
нагюрското съкровище. Т. Стоянов и Д. Стоянова отнясат голямото
архитуктурно съоръжение в могилата за последното десетилетие на
ІV в. и началото на ІІІ в. пр. Хр.
Допълнителен принос към изясняване на въпроса, кога е постро-
ен храмът при Четиньова могила, са лабораторните изследвания на
проби, взети от кладата в самото сърце на могилата. Според напра-
вения радиовъглероден анализ в лабораторията на Хайделбергсака
академия на науките (Германия) дърветата, изгорели в кладата с ка-
менни дарове, са отсечени след 358 – 350 г. пр. Хр. Горната хронологи-
ческа граница достига края на ІV в. и първите години на ІІІ в. пр. Хр.
Датировката на кладата във вътрешността на могилата може да се
използва и за приблизителното датиране началото на изграждането
на храма, тъй като и насипът, и архитектурата са работени синхрон-
но. До известна степен датировката на представителната архитукту-
ра в Четиньова могила, извършена от Д. Стоянова, не противоречи на
лабораторните изследвания, тъй като е напълно реално строежът на
на най-големия храм и могилен насип в Тракия да е продължил де-
сетилетия. Естествено е изключително важно да се определи в епоха-
та на кой владетел е възникнал първоначалният замисъл.
За по-ясната датировка на съоръжението в Четиньова могила са
съпоставени лабораторните изследвания с факти от конкретната ис-
торическа ситуация в Тракия през ІV в. пр. Хр. В този случай Чети-
ньова могила не е разгледана изолирано от останалите монументал-
ни паметници в Средногорието.
Датировката от радиовъглеродния анализ недвусмислено показ-
ва, че за връзка между предполагаем владетел и Четиньова могила

156

трябва да се вземе предвид управлението на одриски цар след Котис І
(384? – 359 г. пр. Хр.).

Известно е, че след смъртта на Котис одриското царство е било
разделено между трима владетели: Керсеблепт (359 – 341 г. пр. Хр.),
който властвал в зоната на изток от р. Хеброс (Марица), Аматок
(АмадокІІ – 359 – 351 г. пр. Хр.) контролирал земите между Хеброс и
Нестос (Места) заедно с Терес ІІ. Между Нестос и Стримон (Струма)
управлявал Берисад (359 – 357 г. пр. Хр.), а от 356 до 341 г. пр. Хр. сино-
вете му начело с Кетрипор.
Най-вероятната връзка между разглежданата територия на
Средна гора и одриски владетел след смъртта на Котис І се пада на
Аматок ІІ и Терес ІІ.

Проследените в текста биографични данни показват, че Аматок
имал славата и потенциала на силен икономически и политически
владетел. Вероятно началото на изграждане на храма в Старосел,
както и някои други монументални постройки е станало именно при
Аматок ІІ и довършено при наследника му Терес ІІ.
Кой е Терес ІІ? Приликата между монетите на Аматок и Терес
(неколкократно коментираните изображения на лабрис) предполагат
да се допусне, че Терес ІІ е син на Аматок ІІ. Въпреки традиционните
спорове къде са отсичани монетите на Терес ІІ (Маронея между 351 и
347 г. пр. Хр. или вътрешността на Тракия), една археологическа на-
ходка от с. Браничево, Шуменско недвусмислено показва дипломати-
ческите умения на Терес. Върху фиала, открита в споменатото село,
се чете „Терес син на Аматок”. Приема се, че това е акт на политическо
признание и подкрепа от анонимен гетски владетел от дн. Североиз-
точна Тракия.

Кога е завладян за пръв път Средногорският масив или кога е
унищожена т. нар. резиденцията на тракийските владетели под връх
Кози грамади?

При прегледа на монетния материал, открит при разкопките,
вече споменахме хипотезата, че това е станало при някой от походите
на македонския цар Филип II в Тракия и последвалото голямо сра-
жение в разглеждания район.
По-детайлният преглед на събитията, довели до кратковре-
менното завладяване на тракийските земи южно от Хемус от ма-

157

кедоните, позволява да стесним хипотетично времето между 342 и
340 г. пр. Хр.

През пролетта на 342 г. пр. Хр. македонският цар Филип II пред-
приел поредния си поход в Тракия. Въпреки превъзходството си в
жива сила, тактика и въоръжение, македонската армия водела тежки
и многобройни битки. Стигнало се до там, че Филип прекарал зимата
на 342/341 г. пр. Хр. в Тракия.
През лятото на 341 г. Филип успял да завладее ключовите градо-
ве на одрисите Филипополис, Кабиле, Дронгилон и Мастейра. През
същото лято вероятно е бил превзет и обекта под Кози грамади и
близката околност.

И тук отново остава за разрешаване един важен въпрос, свързан
с построяването на храма в Четиньова могила. Ако допуснем, че за-
мисълът за неговото изграждане възниква в самия край на Аматоко-
вото–Тересевото царство и окончателното изграждане е продължи-
ло след Филиповите войни в Тракия, кой одриски владетел е довър-
шил импозантния градеж? Що се отнася до резиденцията под Кози
грамади, археологическите проучвания до този момент категорично
показват, че след походите на Филип тя е престанала да съществува.
По кой път се предвижвал Филип ІІ в посока на планината, е
трудно да се отгвори поради липсата на писмени сведения. Все пак в
книгата е маркиран един важен за изследваната територия път нареч
„Свещен”.

Възстановяването на трасета на т. нар. „Свещен път” до храмо-
вете и резиденцията на връх Кози грамади би могло да бъда точно
в района непосредствено до планината, защото там концентрацията
на археологически паметници е голяма, а от друга страна, релефът
предопределя възможностите за предвижване на строго определени
места (широки речни долини, вододелни ридове и спускащите се от
планината хълмове).

След Филипополис пътят към Средна гора се е разделял някъ-
де около дн. с. Граф Игнатиево на две части. Единият е поемал към
Дуванлии, Беловица, Красново и Кръстевич, където М. Маджаров от-
крива голям тракйски обект, наречен от него тракийско тържище, и
към Стрелча, където в планината археологът Даниела Агре открива
поредния тюрзис.

158

По долината на р. Пясъчник в посока землището на с. Пани-
чери и Старосел пътят, наречен от нас „Свещен” е минавал покрай
Елешнишкия некропол, Куилишка могила, Рошавата могила и хра-
ма „Хоризонт”. Продължавайки по долината на Стара река, той се е
насочвал към Четиньова могила. Тук трябва да направим едно уточ-
нение. Въведеното понятие „Тракийски култов център” от Г. Китов за
целия регион около Четиньова могила напоследък се използва само
за отбелязване на туристически разработения комплекс Четиньова
– Пейчова могила. Терминът на Китов е сполучлив, но той трябва да
включва цялата територия с извънредно голяма концентрация на
могили, за които вече е документирано наличието на момументална
архитектура и богати погребения, за съжаление не всичките спасени
от археолозите.

Т. нар. „сакрални центрове” на тракийските племена и резиден-
циите дворци на владетелите всъщност се разполагат по границата
на племенната територия или държавата. В нашия случай „Култови-
ят център” поставя граница между равнинната земеделска област на
юг от линията Хисаря – с. Драгомир – с. Овчеполци и планинската
област на южните склонове на Средногорието. Очевидно в съзнание-
то на древните траки тази граница е имало голямо символично зна-
чение.

Впрочем подобна ситуация на разположение на важни, бих ка-
зал, основни светилища по периферията на монархичната държава
или полиса е известна от проучванията на Франсоа дьо Полиняк за
раждането на гръцкия град през І хил. пр. Хр. Дори в Гърция т. нар.
„извънградски” светилища бележат и политическа граница. Марги-
нализацията на центъра или периферното разположение на описва-
ния култов център при Старосел може да се обясни с идеята одриси-
те да подчертая „ суперсвоето” именно на самия край на „своето”, там,
където то граничи с „чуждото”. Впрочем тази периферия вероятно се
е разглеждала временно и географската представа за нея е по-скоро
съвременна.

Ако приемем, че храмовата територия е функционирала синх-
ронно с тюрзисите, трябва да допуснем и едно друго древно сващане
за идеалния център на държавата. „Центърът” всъщност е подвижен,
защото тракийската държава не познава поне до елинистическата
епоха столица, а царят прибивава последователно в своите резиден-

159

ции, които, както видяхме по-горе са разположени по периферията
на държавата.

От друга страна, т. нар. „център” винаги е търсел място по пътя.
Пътят е бил свързващата артерия на междуплеменния търговски и
културен обмен. Поради това той често се осмислял като „свещен”
особено когато е водил до свети места, каквито са разположени око-
ло Старосел.

Друг важен фактор за ситуирането на храмовете около път е фак-
тът, че тяхната фасада е била открита за наблюдение както непосредс-
твено пред самите могили, така и на километри разстояние. Не бива
да се забрявя, че входовете на повечето монументални подмогилни
съоръжения са били ориентирани обикновено на югоизток. Налице
е била и визуална връзка между могилните насипи и дори царската
резиденция на Кози грамади. Тези наблюдения, както и неколкок-
ратно споменаваният факт, че те са строени в сравнинтелно еднакво
време, са достатъчно доказателство да се предположи, че в района
на дн.село Старосел е съществувала пространствена организация.
Покрай цялото организирано свещено пространство е преминавал,
разбира се, и т. нар. Свещен път.
След Четиньова могила към билото на планината е продължа-
вал важен път, който е до днес е с широчина от 3 до 6 метра. Той е
преминавал в западното подножие на светилището в м. Каменица,
оттам покрай Острата могила, Марков камък и източно от Сборови
грамади (скално светилище) е достигал до тюрзиса покрай Кози гра-
мади и самия връх Кози грамади, където е била разположена крепост
и светилище.

В заключение трябва да се подчертае за пореден път, че райо-
нът на с. Старосел притежава една уникална запазеност на реликти
от древността, откривани в топонимията, легендите и обредността.
Този район би могъл да бъде чудесно поле за изследване от страна
на етнолози и фолклористи. Началото бе поставено през лятото на
2009 г. чрез дейността на една малка група теренни изследователи.
Прави впечатление, че всички описани в книгата обекти са свързани
с легенди, които носят безспорно древен произход. Нещо повече, пла-
нината и самите паметници са запазили свръхестествени пазители, а
в някои случаи те са обожествявани до ден днешен.

160

Досегашните проучвания доказват, и то по убедителен начин, че
та. нар. Крали- Маркови камъни, разположени на различни места
в Средна гора представляват древнотракийски мегалитни светили-
ща.

Местностите, носещи името Марков камък, са повече от осем
(Марков камък, Малки Маркови камъни, Големи Маркови камъни,
Маркова могила).

В своето разположение те маркират една своеобразна дъга, об-
хващаща ниските части на Средна гора северно от с. Паничери, про-
дължаваща към билото на планината, на запад към землището на с.
Красново. На север разпостранението на топонима достига землище-
то на с. Богдан (Карловско). Тази концентрация на топоними, свър-
зана с Крали Марко едва ли е случайна. Всъщност тя почти напълно
препокрива култовата територия около т. нар. „Свещен път”. На запад
от Красново отсъствието на топонима е очевидно.
Картирането на скалните паметници в землището на средно-
горските села и анализът на легендите, свързани с тях, показват един
важен изследователски проблем. Налице е налагането на определен
мит върху естествения планински релеф, като природното се е пре-
върнало в културно пространство чрез маркирането на определени,
лесно забележими природни феномени с помощта на знаци – скал-
ни ями, фалическо издържани скали, скални процепи и арки. Това
маркиране е в основата на на здравото закрепване на древнотракий-
ския мит върху изследваната територия. И въпреки перипетите на
историята и етническите промени митът достига до нас със своите
неизличими антични корени.
Би могло да се обособи една спечифична високопланинска
зона, разположена в билната част на Същинска Средна гора (на върха
на свещената планина), където топонимията издава властването на
върховни божества. Това всъщност е територията, контролирана от
одриските царе – херои.

Другата „по-ниска” зона е тази, в която са разположени тра-
кийските надгробни могили и храмове. За тази зона е показателно
поверието за .............. при т. нар. Куилишка могила, разположена на
юг от с. Старосел. За нея впрочем, както и за по-големите могили се
казва „там ядят и пият царете”.

161

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->