You are on page 1of 1

Oglnopolska Konferencja Naukowa z cyklu W krgu cywilizacji rdziemnomorskiej Warszawa K!

W "# lis$opada "%&#

'are nos$rum( 'orze w )is$orii i kul$urze krajw rdziemnomorskic)


Organizatorzy: *ak+ad ,ada- nad .is$ori/ 0ywilizacji 1rdziemnomorskiej K!W Ka$edra .is$orii !$aro2y$nej K!W Osoby odpowiedzialne: Ks. dr hab. Tadeusz Koosowski, prof. UKS dr Karolina Kocha!czyk "oni!ska dr #elena Karczewska $ele% konferenc&i &est ukazanie roli i znaczenia 'orza 1rdziemnego w )is$orii3 kul$urze i 2yciu gospodarczym3 spo+ecznym i poli$ycznym krajw rdziemnomorskic) od czasw najdawniejszyc) po wsp+czesne . Te%at konferenc&i i &e& cel zostay tak sfor%uowane, aby zapewni' &e& in$erdyscyplinarny c)arak$er. Serdecznie zaprasza%y do wsp(lnego spotkania badaczy r()nych dyscyplin naukowych: historyk(w, historyk(w sztuki, archeolog(w, kulturoznawc(w, teolog(w, politolog(w i in., cele% nie tylko pog*bienia te%atu, ale r(wnie) wza&e%nego poznania si* i nawi+zania osobistych kontakt(w. ,ropozyc&* te%atu wraz z &ednostronicowy% abstrakte% nale)y nadsya' do dnia -. lipca /0-1. 2a &ego podstawie organizatorzy dokona&+ ostatecznego wyboru referat(w. Opat* konferency&n+ 3pracownicy naukowi 4 -50 z, doktoranci 4 -.0 z6 nale)y ui7ci' do 80 wrze7nia /0-1. Organizatorzy przewidu&+ wydanie recenzowane& publikac&i pokonferency&ne&. Kontakt w sprawie konferenc&i: hcs.konferenc&a9g%ail.co%