Proiect de activitate didactică

Clasa: a XI-a; Unitatea de învăţare: Modernism. Tradiţionalism. Avangardism; Tipul lecţiei: predare-învăţare; Obiective de referinţă: 1.1; 2.1; 2.2; 2.5; 3.2 Metode şi procedee: conversaţia e ris!ică" învăţarea prin descoperire" pro#lema!i$area. Resurse: a. mijloace de învăţământ: - re!roproiec!or" - %olii re!roproiec!or" sc&eme" sc&iţe" - vol m de vers ri de Ion 'ar# . #. biblio rafie: • T dor (ian " Scriitorii români din secolul XX" )di! ra Minerva ' c re*!i 1+,-; • Marin Minc " Ion Barbu – Poezii" )di! ra .on!ica /ons!anţa 1++5; • 0 go 1riedric&" Structura liricii moderne. Propunător: .ircă 2idia /armen" /olegi l 3aţional 45c!avian 6oga7" 8i#i .

!cenariul desfăşurării activităţii didactice"
1. P u n e r e î n c o n t e #t 91: min.;: 8e prop ne rmă!or l e<erciţi de 4încăl$ire7: - pro%esor l are o oglindă pe care o poar!ă în %aţa copiilor" oprind -se la n elev pen!r a se re%lec!a 9oglindi în ea;. - Imaginea din oglindă = R $ % & $ C T ' R $ 9imagine vir! ală;. - /onversaţie %ron!ală despre concep! l de re%lec!are. /e înţelegeţi prin re%lec!are> /are es!e relaţia reali!a!e ? ar!ă> - 8e an nţă !ema *i o#iec!iv l lecţiei: @elevarea speci%ic l i de ar!ă poe!ică modernă a poe$iei 4Aoc sec nd7 de Ion 'ar# . 2. ( es f ă ş u r a r e a s c e n a r i u l u i a c t i v i t ă ţ i i d i d a c t i c e 935 min.; !ecvenţa ) 95 min.;: - se împar!e clasa în B gr pe. - 8e împar! %i*ele *i se an nţă sarcinile de l cr . 9ve$i %i*ele individ ale ane<a!e ;. !ecvenţa a ))*a 92: min.;: - 8e pre$in!ă în!regii clase 4prod sele7 reali$a!e. - 8e lăm resc rmă!oarele aspec!e prin conversaţie e ris!ică: .oem l 4Joc secund7 91+3:; es!e alcă! i! din 2 ca!rene care coresp nd a 2 %ra$e %ără ver#e. /oncepţia l i 0 go 1riedric&" 4Structura liricii moderne7"despre poe$ia p ră C &erme!ism: 4cea mai violen!ă reacţie împo!riva li!era! rii declama!orii7; 4lirica modernă cons!rDnge lim#aE l la % ncţia parado<ală de a e<prima *i de a asc nde sens l în acela*i !imp7" de aici re$ l!ă inci%rarea poe$iei l i Ion 'ar# . )rme!ism l 9!ermen deriva! de la n mele $e l i grec 0ermes; es!e o e<presie a nei !endinţe de asc ndere" de inci%rare a sens l i poe$iei care pres p ne o iniţiere a ci!i!or l i.

la!on" %iloso% l ce s sţinea e<is!enţa a do ă l mi radical deose#i!e: l mea . )<is!ă ndeva în domeni l înal! al geome!riei" n loc l minos nde aceas!a se în!Dlne*!e c poe$ia 7.oe! l respinge c noa*!erea p ră" s!erilă" op!Dnd pen!r cea or%ică" solară.'ar# 4prin o lindă lumea intră în mântuit a.'ar# de%ine*!e ar!a: re%lec!are *i esenţiali$are" dema!eriali$are *i sin!e!i$are.. Hin aces! elemen! p r î*i e<!rage poe! l ma!eria inspiraţiei sale. (ian . este imitaţia unor imitaţii7..en!r mine poe$ia e o prel ngire a geome!riei. 8!ro%a a II-a de# !ea$ă c e<clamaţia re!orică 4+adir latent.Modernism l.oe! asemeni l i 5r%e : 4Cântecul7 să rămDne 4ascuns7" accesi#il n mai iniţiaţilor. Ac! l de c noa*!ere poe!ică es!e o con!emplare de!a*a!ă" o re!ragere din con!ingen! în spiri!. 9. 9 figura 4 folie de retroproiector... (i$i nea sa es!e o 4geome!rie mani$a!ă7. Fl!ima imagine îl pre$in!ă pe . . 8!ro%a I conţine inversi nea 4calmă creastă7" ce ne !rimi!e c gDnd l la .. 4 reaţia !iind o copie de "radul al II#lea a realit$ţii7. Gn concepţia l i I. I. Frmea$ă mani%es!area în ac! a /reaţiei reali$a!ă de Me*!e* gar 98oare. 4/oc secund7 es!e o ar!ă poe!ică din perspec!ivă pla!oniciană.oe! l i. *i jocul terţ al .2 mea e<perienţei se înalţă în piramidă" pDnă la 4 . 5glinda" imagine dema!eriali$a!ă" inversă: 4mDn! i! a$ r7 es!e momen! l !ranscenderii" reflectării" 4cire$ile agres!e7 s n! 4îneca!e7." con!emplă 4calma creas!ă7 reali$Dnd n ac! de cunoaştere poe!ică. @e%racţia repre$in!ă de %ap! ac! l poe!ic care es!e n 4Aoc sec nd mai p r7 9figura 2 folie de retroproiector.enit7" răs%rDngerea aces!eia alcă! ie*!e 4nadirul7 ei 9figura 3 folie de retroproiector .oe! l 4istoveşte7 cDn!ec l" re%ace ni!a!ea cosmogonică a nivers l i *i iniţia$ă as pra ordinii conE ga!e" reali$Dnd 4e#plicaţia orfică a lumii7 9Mallarmé.oe!.H pă . Ar!a poe!ică es!e poe$ia în care ar!is! l î*i e<primă concepţia personală" vi$i nea despre ar!ă *i proces l creaţiei.. 9figura 1 folie de retroproiector. mai pur7" Ion 'ar# se apropie de .la!on.. Aces! Eoc ar coresp nde e!apei ar&e!ipale a increa! l i /osmic. 4 Zenitul es!e me!a%oric" p nc! l de ma<imă s!răl cire solară" iar nadirul" nivers l ar!is!ic ce se re%lec!ă în l mea as%inţi! l i7 9T.la!on considera 4arta ca o copie a lucrurilor reale.ur7. /oncepDnd ar!a ca 4 joc secund.7" concl $ia revela!oare a primei s!ro%e" n es!e o apo$iţie pen!r . . .la!on. ele însele nişte copii ale ideilor eterne.e calea *!iinţei" în sens l %ilo$o%iei pla!oniciene" spiri! l eli#era! din !emporal 94din ceas dedus7.)s!e vor#a despre !rans%ormarea în ac! a nei vir! ali!ăţi..8 #s!an!ivi$area adEec!iv l i 4adânc7" prin ar!ic lare 4adâncul7" %olosirea adEec!ivelor proveni!e din ver#e la par!icipi 4 dedus7" 4intrată7" in%ini!ivele l ngi 4înecarea7" 4însumarea7 s gerea$ă ie*irea din limi!a!a l me sen$orială.la!on" în ordinea /reaţiei" jocul prim aparţine Hemi rg l i..oe! l 4ridică însumarea de -arfe răsfirate 7 *i ad se din no la e<is!enţă. . . Aces! ac! se prod ce în oglindă 4in!ra!ă în oglindă în mDn! i! a$ r7. 2a nivel mor%ologic: s #s!an!iv l c care se desc&ide poe$ia 4 (in ceas dedus7" !rimi!e c gDnd l la !imp" n !imp neclin!i!" %ără c rgere. Ac! l poe!ic es!e similar c cel ma!ema!ic: 4. 8!r c! ra poem l i: la nivel %ormal s n! 2 ca!rene" 2 %ra$e %ără ver#e.

He%iniţi concep! l de ar!ă poe!ică. 'ar# descoperi!e în aceas!ă oră. 1rupa a )2*a" 1i*ă de l cr individ ală: 1. 'ar# es!e o ar!ă poe!ică modernis!ă. . B." l mea adevăr l i e!ern. )<plicaţi %enomenele de re%le<ie *i re%racţie. He%iniţi modernism l *i arg men!aţi încadrarea liricii l i Ion 'ar# în aces! c ren! li!erar" pornind de la e!apele creaţiei #ar#iene *i poe$iile repre$en!a!ive. /omen!aţi valoarea vers l i li#er adop!a! de Ion 'ar# . B. 2. B. Iden!i%icaţi imaginile c&eie *i mo!ivele. Iden!i%icaţi !ermeni aparţinDnd domeni l i *!iinţi%ic. 1rupa a ))*a" 1i*ă de l cr individ ală: 1. )<plicaţi !ermen l 43A@/I8I8M7 in!erpre!a! ca ac! li!erar in!elec! al" n a%ec!iv. /oncl $ii: 1. . ' s i u r a r e a r e t e n ţ i e i ş i a t r a n s f e r u l u i 0 T em a p e n t r u a c a s ă 95 min. *i dionisiac 9energia vieţii %ără cons!rDngere." o l me a părerii" o l me %enomenală *i l mea in!eligi#ilă 9I58M58 35)T58. )d caţia in!erC!ransdisciplinară cons!i! ie o necesi!a!e" imp să de paradigma c noa*!erii" speci%ică mileni l i al III-lea. 2. /omen!aţi a%irmaţia l i Ion 'ar# privind 4în!îlnirea7 la n an mi! nivel a poe$iei c geome!ria.. 1rupa a )))*a" 1i*ă de l cr individ ală: 1. 2. @eali$ea$ă n ese în care să demons!re$i că poe$ia 4Aoc sec nd7 de I." ca!egorii es!e!ice complemen!are %orm la!e de 3ie!$sc&e" care cons!i! ie momen!ele esenţiale în proces l de creaţie: con!emplaţia" oglindirea" gDndirea" m $ica" c noa*!erea. 3. /omen!aţi a!ri# ! l de poe!.sensi#ilă 9I58M58 AI8T0)T58. 3.se ci!esc re$ l!a!ele" pro%esor l no!ea$ă *i le ordonea$ă. -se cere elevilor ? organi$aţi în perec&i" în #ancă ? să no!e$e !răsă! rile speci%ice ale liricii l i I. /omparaţi do ă ar!e poe!ice moderne ale poeţilor con!emporani c Ion 'ar# . 1rupa )" 1i*ă de l cr individ ală: 1. 3. 3. )<plicaţi !ermen l 43AHI@7.ma!ema!ician a!ri# i! l i Ion 'ar# prin re%erire *i la al!e poe$ii s! dia!e. /omen!aţi coe<is!enţa apolinic C dionisiac" c dominanţa neia din!re ele" în % ncţie de e!apa de creaţie. Haţi e<emple de al!e ar!e poe!ice s! dia!e. 5#servaţi s!r c! ra *i compo$iţia poem l i. B. !ecvenţa a )))*a: 91: min !e. .. 2. 2.se s #linia$ă coe<is!enţa celor do ă !endinţe: apolinic 9înţelepci ne. /omen!aţi ac! l oglindirii la nivel l apei. Anali$a in!erC!ransdisciplinară a li!era! rii se poa!e %ace doar prin!r-o a#ordare &ermene !ică a !e<! l i li!erar. 3. Anali$aţi nivel l mor%ologic al poe$iei.

%olii de retroproiector )ma ine reală O1&)+(' %i ura 6 de )ma ine virtuală @a$J inciden!J A<J de incidenKJ sin α /: = vi!e$a l minii prin vid /1 = vi!e$a l minii prin medi l c indicele de re%racţie n1 /2 = vi!e$a l minii prin medi l c indicele de re%racţie n2 pe %i ura 3 Medi 1 c c1 Medi 2 c c2 sin β @a$J re%rac!a!J 4$+)T $#istenţa în contin ent %i ura 5 +'()R $ul absolut Poe.ia &umea %i ura 9 inteli ibilă &umea sensibilă 7!c-imbarea8 7$#istenţa nesc-imbătoare8 umea inteli ibilă )dei $ntităţi matematice Corpuri reale )ma inile corpurilor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful