SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013

Tahun 2
Minggu 1 02 - 04 Jan Te a ! Taju" TEMA 1+ KELUARGA #ARM,NUN-T 1 TA.UK+ #ari Keluarga EMK+ Nilai mu ni! "e a#u an $%$i%bu&a'a Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: (a$ih $a'an)! #%l%n) men%l%n) Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B - (Men)um"ulkan &an men)ela$kan! men)enal"a$#i! menjanakan i&ea) B+B- ( Ba,aan in#en$i-) (*- (Mu.ik)/ Me'ia: Buku #ek$! k%m"u#e ! a&i% Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a nama Am K*$a Ka&a: Menjinjin)! ku$'en! $# a0 "la$#ik! ke e#a! be) "akaian 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e,a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ #a$il Pe %elajaran (S&an'ar' Kan'ungan) 1/2 Men&en)a ! men)e,am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! - a$a &an a'a# &en)an be#ul/ 2/2 Memba,a &an memahami "e ka#aan! - a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
PENGGAL 1 (a'angan A"&i)i&i Pe %elajaran (S&an'ar' Pe %elajaran) 1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# - a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/ 2/2/1 Memba,a &an memahami "e ka#aan &alam a'a# #un))al 'an) men)an&un)i &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/2 Memba,a &an memahami - a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba,a kua# "elba)ai bahan ba,aan &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/2 Menuli$ $e,a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 2/1/1 Memba,a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a 1/2/4 Menuli$ "elba)ai "e ka#aan &an - a$a 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an ,a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 4/1/1 Men'ebu# $eni ka#a la)u &en)an jela$ melalui n'an'ian $e,a a &i&ik hibu / 2/1/1 Memahami &an men))unakan ka#a nama am hi&u" manu$ia &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ B1 5L1 62 K*' E)i'en$ Pen&a"$iran (a&a&an T an$i$i Tahun 1 : 2117172011

B1 5T1 61

2 08 - 11 Jan

TEMA 1+ KELUARGA #ARM,N-

1/2 Men&en)a ! men)e,am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! - a$a

1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# - a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/

1

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
UN-T 1 TA.UK+ #ari Keluarga EMK+ Nilai mu ni! "e a#u an $%$i%bu&a'a Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: (a$ih $a'an)! #%l%n) men%l%n) Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B - (Men)um"ulkan &an men)ela$kan! men)enal"a$#i! menjanakan i&ea) B+B- ( Ba,aan in#en$i-) (*- (Mu.ik)/ Me'ia: Buku #ek$! k%m"u#e ! a&i% Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a nama Am K*$a Ka&a: Menjinjin)! ku$'en! $# a0 "la$#ik! ke e#a! be) "akaian 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e,a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ &an a'a# &en)an be#ul/ 2/2 Memba,a &an memahami "e ka#aan! - a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/1 Memba,a &an memahami "e ka#aan &alam a'a# #un))al 'an) men)an&un)i &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/2 Memba,a &an memahami - a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba,a kua# "elba)ai bahan ba,aan &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/2 Menuli$ $e,a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 2/1/1 Memba,a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a 1/2/4 Menuli$ "elba)ai "e ka#aan &an - a$a 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an ,a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 4/1/1 Men'ebu# $eni ka#a la)u &en)an jela$ melalui n'an'ian $e,a a &i&ik hibu / 2/1/1 Memahami &an men))unakan ka#a nama am hi&u" manu$ia &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ B1 5L1 62

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)

B1 5T1 62 B1 5B1 61

2

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
1 14 - 19 Jan TEMA 1 + KELUARGA #ARM,NUN-T 2 TA.UK+ #*%i Ma" U$u EMK+ Ilmu! Nilai mu ni! kemahi an be nilai #ambah Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: (a$ih $a'an)! #%l%n) men%l%n) Ilmu: (emahi an Hi&u" K/T: (B- (Men)enal "a$#i! men)hubun)kai#kan! men)um"ulkan &an men)ela$kan) B+B- ( men&en)a &en)an be ke$an! ba,aan in#en$i- ) (:NT6(ST;AL0 Men)a"lika$ikan/ Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a nama Am! (a#a Nama (ha$ K*$a Ka&a: Mak ;$u! A&am! Sue Ai Lin)! Ha$ni#a! Ma ia! Baju Mela'u TEMA PK.R+ UN-T 1 PEL/AGA- PENGGUNA .ALAN RA1A TA.UK 1 2MENGGENALPENGGUNA .ALAN RA1A 1/2 Men&en)a ! men)e,am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! - a$a &an a'a# &en)an be#ul/ 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 2/2 Memba,a &an memahami "e ka#aan! - a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba,a kua# "elba)ai bahan ba,aan &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# - a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/ 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ 'an) $e$uai $e,a a li$an a#au )e ak laku #e ha&a" a ahan be &a$a kan a'a# "e in#ah jeni$ $ilaan &an a'a# "e in#ah jeni$ la an)an &en)an be#ul/ 2/2/2 Memba,a &an memahami - a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/1 Memba,a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba,aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/2 Memba,a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba,a/ 1/2 Menuli$ $e,a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/2/4 Menuli$ "elba)ai "e ka#aan &an - a$a 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a- &an k%n$%nan be )abun) &en)an ,a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 2/1/2 Memahami &an men))unakan ka#a nama kha$ hi&u" manu$ia &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/8/1 Men)enal "a$#i jeni$-jeni$ "en))una jalan a'a 'an) be be.a/ B1 5T1 61

2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/8 *en))una jalan a'a

3

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013
Tahun 2
4 21 - 22 Jan TEMA 1+ KELUARGA #ARM,NUN-T 3 TA.UK+ Se3u3u A'a EMK+ Ilmu! Nilai mu ni! (ajian Ma$a 5e"an Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: (a$ih $a'an)! #%l%n) men%l%n)! be #an))un)ja0ab Ilmu: (emahi an Hi&u"! 5unia Sain$ K/T: (B- (Menjanakan i&ea! men)enal "a$#i! men'u$un men)iku# u u#an) B+B- ( men&en)a &en)an be ke$an ) (*- In#e "e $%nal! <e bal lin)ui$#ik (:NST=;(TI<ISM60 Men)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a >an#i Nama 5i i K*$a Ka&a: San)ka ! hai0an "eliha aan! me eka! &ia! -n'a 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e,a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba,a kua# "elba)ai bahan ba,aan &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/

Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM)
1/1/2 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ &en)an be#ul $e,a a li$an #e ha&a" "elba)ai $%alan be ,a"ah/ 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ $e,a a li$an &an )e ak laku be &a$a kan "e$anan men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a men))unakan ka#a )an#i nama &i i ke#i)a &en)an be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e,a a be #a#a$u$ila/ 2/1/1 Memba,a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/1/2 Memba,a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan,a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba,a/ 2/4 Memba,a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/2 Menuli$ $e,a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! - a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 4/2 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an $e,a a k ea#i- $ema$a be ,e i#a $e,a a &i&ik hibu 4 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 2/4/1 Memba,a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a# 24 Jan ? Mauli&u =a$ul

1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ B2 5L1 61 4/2/1 Men)uja kan a'a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# melalui "en,e i#aan $e,a a &i&ik hibu /

2/1/3 Memahami &an men))unakan ka#a

4

( Ba.a a &i&ik hibu / 1/2 Men&en)a ! men)e.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.a a 'an) be#ul &an kema$/ 4/1/2 Memahami &an men'a#akan mak$u& "e ka#aan &alam $eni ka#a la)u melalui n'an'ian &an )e ak laku $e.a$a &en)an .a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! .UK 2 2MEN.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 1/8 *en))una jalan a'a TEMA PK.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/8/2 Memahami baha0a $emua "en))una jalan a'a ialah "ejalan kaki "a&a $ua#u ma$a &alam $e#ia" "e jalanan! &an kemahi an $eba)ai "ejalan kaki a&alah "en#in)/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) hubun) &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# .aan in#en$i.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/2 Menuli$ $e.(Men#a-$i ! Men)enal "a$#i! men$in#e$i$! menjanakan i&ea! men)hubun)kai#kan) B+B.AL0 Men)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba ! a&i% Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a (e ja Tun))al 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 1/2/4 Menuli$ "elba)ai "e ka#aan &an .a a &i&ik hibu / 28-29 @eb Thai"u$am B1 5T1 61 5 .a$a &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a kua# "elba)ai bahan ba.) (*.UK+ .In#e "e $%nal! Mu.a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a$a 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.&an k%n$%nan be )abun) &en)an .ALAN RA1A 1ANG /ER/E5A 2 29 .a a be #a#a$u$ila/ 2/1/1 Memba.aan &en)an lan.ALAN RA1A TA.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.R+UN-T 1 PEL/AGA.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/2/1 Memba.ADPENGGUNA .PENGGUNA .ik (:NT6(ST.01 @eb TEMA 2+ S-#AT DAN (ERDAS UN-T 6 TA.agalah "e%er$ihan EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! "embe $ih! be #an))un)ja0ab Ilmu: *en&i&ikan M% al! *en&i&ikan (e$iha#an K/T: (B.a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .a$a! &an a'a# be#ul/ 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e.

a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/2/1 Memba.i! )embi a! a&a! balik! man&i! TEMA PK.aan &en)an lan.ALAN KAK2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 8/2 * %$e&u 'an) $elama# un#uk melin#a$/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2/1/4 Memahami &an men))unakan ka#a ke ja #un))al &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 8/2/2 Men)e#ahui lima lan)kah un#uk men'em"u nakan #u)a$ melin#a$ &en)an $elama#/ 8/2/1 Men))amba kan " %$e&u melin#a$ &en)an $elama# &an mene an)kan $e#ia" lan)kah/ 1/2 Men&en)a ! men)e.am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! .a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.) (*.ik (:NT6(ST.AL0 Men)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba ! a&i% Si$&e /aha$a+ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.a$a &en)an .In#e "e $%nal! Mu.a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 1/2/4 Menuli$ "elba)ai "e ka#aan &an .(Men#a-$i ! Men)enal "a$#i! men$in#e$i$! menjanakan i&ea! men)hubun)kai#kan) B+B.ALAN RA1A TA.a kua# "elba)ai bahan ba.UK+ .aan in#en$i.R+UN-T 1 PEL/AGA.&an k%n$%nan be )abun) &en)an .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 K*$a Ka&a: Tela"ak #an)an! .u.a$a &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/1 Memba.( Ba.a a 'an) be#ul &an kema$/ 6 .a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# .a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/2 Menuli$ $e.a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ B1 5T1 61 B1 5L1 61 3 04 .RANG PE.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .PENGGUNA .UK 3+SEMUA .09 @eb TEMA 2+ S-#AT DAN (ERDAS UN-T 6 TA.a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a$a 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.agalah "e%er$ihan EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! "embe $ih! be #an))un)ja0ab Ilmu: *en&i&ikan M% al! *en&i&ikan (e$iha#an K/T: (B.

SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Ta#abaha$a: (a#a (e ja Tun))al K*$a Ka&a: Tela"ak #an)an! .a a &i&ik hibu / 2/1/4 Memahami &an men))unakan ka#a ke ja #un))al &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/8/2 Memahami baha0a $emua "en))una jalan a'a ialah "ejalan kaki "a&a $ua#u ma$a &alam $e#ia" "e jalanan! &an kemahi an $eba)ai "ejalan kaki a&alah "en#in)/ 7 .i! )embi a! a&a! balik! man&i! TEMA PK.u.R+UN-T 1 PEL/AGA.ALAN DENGAN SELAMAT DTEMPAT LETAK KERETA 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/8 *en))una jalan a'a Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4/1/2 Memahami &an men'a#akan mak$u& "e ka#aan &alam $eni ka#a la)u melalui n'an'ian &an )e ak laku $e.PENGGUNA .UK 6+/ER.ALAN RA1A TA.

a kua# "elba)ai bahan ba.a$a &en)an .UK+ Kan&in Sa8a /er$ih EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: T%l%n)-men%l%n)! be #an))un)-ja0ab Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B.ALAN RA1A 1/1 Men)e#ahui #en#an) "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a $e #a men))unakann'a/ 1/1/1 Mene an)kan men)a"a "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a i#u "e lu un#uk ke$elama#an $emua "en))una jalan a'a/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a a be #a#a$u$ila/ 8 .a a 'an) be#ul &an kema$/ 2/1/1 Memahami &an men))unakan ka#a nama am hi&u" manu$ia &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 10-12 @eb ? Tahun Ba u +ina 9 19 .a &an memahami .a a mekani$ abja& &an "e ka#aan &alam ben#uk #uli$an be an)kai &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .(menjanakan i&ea! men)enal "a$#i! membua# u u#an) B+B.UK 1 2PATU#PERATURAN .a a be #a#a$u$ila/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a men))unakan ka#a )an#i nama &i i ke#i)a &en)an be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.aan &en)an lan.R+UN-T 2 PERATURAN .12 @eb TEMA 2+ S-#AT DAN (ERDAS UN-T 7 TA.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul 1/2 Menuli$ $e.a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/4/2 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a men))unakan ka#a "an))ilan &en)an #e"a# ba)i kelua )a bukan kalan)an kelua )a a$a$ &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 8 11 .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a &an memahami "e ka#aan! .a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.( *e bin.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.22 @eb TEMA 2+ S-#AT DAN (ERDAS UN-T 9 TA.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/2 Memba.UK+ Ma"anan /er$ih 'an /er"ha$ia& 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.an)an ) (*.a/ 1/2/8 Menuli$ $e.ALAN RA1A TA.<e bal lin)ui$#ik! In#e "e $%nal! (ine$#e#ik Me'ia: )amba ! a&i% Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a A&jek#iK*$a Ka&a: Tam"an! me &u! ma$am! kela#! 0an)i TEMA PK.&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/2 Memba.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba.

<e bal lin)ui$#ik! In#e "e $%nal (:NT6(ST.a a &i&ik hibu 4 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 4/2/2 Men)uja kan a'a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# $e #a men))unakan mimik muka 'an) $e$uai melalui "en.R+UN-T 2 PERATURAN .e i#a $e.a a k ea#i.ALAN RA1A TA.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/1/2 Membina &an menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in) ! &i) a.ALMen)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a A&jek#i-! (a#a >an#i Nama 5i i K*$a Ka&a: Me eka! ulam! 4i#amin! "e&a$! ma$am! mani$! "e&a$! TEMA PK.aan in#en$i-! ) (*.a a &i&ik hibu / 2/1/1 Memahami &an men))unakan ka#a )an#i nama &i i ke#i)a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 2/1/2 Memahami &an men))unakan ka#a a&jek#i"an.( Ba.aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .&an k%n$%nan be )abun) &en)an be#ul/ 4/2 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an $e.ALAN RA1A 1/1 Men)e#ahui #en#an) "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a $e #a men))unakann'a/ 1/1/1 Men)hu aikan ba)aimana &an men)a"a "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a &ia"lika$ikan ke"a&a: "ejalan kaki! "enum"an)! "enun))an) ba$ikal! "eman&u! "enun))an)/ 2/2 Memba.a &an memahami "e ka#aan! .ain&e a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ B2 5T1 61 B2 5T1 62 9 .(Men)k%n$e"$ikan! Men)enal "a$#i) B+B.e i#aan $e.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 1/2 Menuli$ $e.a$a! &an a'a# &en)an be#ul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2/2/1 Memba.a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.e &a$an *elba)ai Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: T%l%nh-men%l%n)! ajin! h% ma#-men)h% ma#i Ilmu: 5unia Sain$! *en&i&ikan (e$iha#an K/T: (B.a$a &en)an .$ema$a be .UK 2+AMALKAN PERATURAN .

aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/1/2 Membina &an menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in) ! &i) a.a &an memahami "e ka#aan &alam a'a# #un))al 'an) men)an&un)i &ua a#au #i)a $uku ka#a! ! 4%kal be )an&in)! &i) a.a/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .e &a$an *elba)ai Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: H% ma#-men)h% ma#i! men)amalkan )a'a hi&u" $iha#! Ilmu: *en&i&ikan Ja$mani! *en&i&ikan (e$iha#an K/T: (B.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.e i#a &an men. TEMA 2+ S-#AT DAN (ERDAS UN-T : TA.aan in#en$i-) (*.(Menjanakan i&ea! Men#a-$i ) B+B.a a be #a#a$u$ila/ 1/2/1 Be .a &an memahami "elba)ai bahan ba.(TI<ISM6Men)hubun)kai#kan (:NT6(ST.a$a &en)an .e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 2/2/1 Memba.ALMen)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! mu.&an k%n$%nan be )abun) &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.(Ba.ik! a&i%! ban)ku! )elun) %#an Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a A&jek#iK*$a Ka&a: =e&u"! me iah! )a au! #e)a"! an.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an 22 @eb ? +u#i *e i$#i0a 1 10 .a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a &an memahami "e ka#aan! .a a be #a#a$u$ila/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/3 Memba.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/4 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 1/4/4 Be #u#u &an men'a#akan "e min#aan &en)an in#%na$i 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 A 22 .01 Ma.a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a#/ 2/2/2 Memba.UK+ /er$ena Men8iha&"an /a'an EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e.ak! )embi a 1/2 Be .In#e "e $%nal (:NST=.&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul 2/4/1 Memba.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/3/2 Memba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.

e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.ALAN RA1A TA.e i#a &an men.<e bal lin)ui$#ik! In#e "e $%nal (:NST=. TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T < TA. ? +u#i *e i$#i0a 2 2/2/1 Memba.a &an memahami "e ka#aan! .a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/4/2 Memba. Majli$ Makan Malam Amal *IB> 04 Ma.KA.UK 3+KENAL PASTPERATURAN .(Menjanakan i&ea! membua# u u#an! men)enal "a$#i! membua# ke"u#u$an) (*.(TI<ISM6Men)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.&an k%n$%nan be )abun) &en)an be#ul/ 11 .a a be #a#a$u$ila/ 1/2 Be .a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.R+UN-T 2 PERATURAN .a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/4 Memba."an.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 1/1/2 Membina &an menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in) ! &i) a.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ TEMA PK.UK+ .e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 02 Ma.ALAN RA1A D.a a be #a#a$u$ila/ 1/2/1 Be .ain&e a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/1/4 Men)enal "a$#i "e a#u an jalan a'a! un&an)-un&an) jalan a'a &an lain-lain " %$e&u ke$elama#an 'an) ele4an &i "e $eki#a an me eka/ 10 04 ? 09 Ma.ASAN KAMU 1/1 Men)e#ahui #en#an) "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a $e #a men))unakann'a/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) be#ul be &a$a kan $%alan/ 2/1/2 Memahami &an men))unakan ka#a a&jek#i.iran"u Me$ra EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: H% ma#-men)h% ma#i! "e amah! #%l%n)-men%l%n)! "en'a'an) Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B.

a &an memahami "e ka#aan! .UK 6+PATU#PERATURAN .(Menjanakan i&ea! membua# u u#an! men)enal "a$#i! membua# ke"u#u$an) 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 12 .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba. TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T < TA.UK+ .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Hubun) K*$a Ka&a: Be #e)u $a"a! ji an! #e#a"i! ke ana! $ambil! a#au! ia&ah 4/1 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an &en)an k ea#i.R+UN-T 2 PERATURAN .a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ TEMA PK.e i#a &an men.melalui lak%nan $e.a a be #a#a$u$ila/ 1/2/1 Be .ALAN RA1A TA.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/4 Memba.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 2/2/1 Memba.iran"u Me$ra EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: H% ma#-men)h% ma#i! "e amah! #%l%n)-men%l%n)! "en'a'an) Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B.aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 1/1 Men)e#ahui #en#an) "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a $e #a men))unakann'a/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 4/1/1 Men)uja kan &ial%) &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# melalui lak%nan $"%n#an $e.ALAN RA1A 11 11 ? 12 Ma.a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.a a &i&ik hibu / 2/1/3 Memahami &an men))unakan ka#a hubun) &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/1/1 Mene an)kan men)a"a "e a#u an &an un&an)-un&an) jalan a'a i#u "e lu un#uk ke$elama#an $emua "en))una jalan a'a/ B2 5B1 61 B1 5L1 62 2/4/2 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 1/2 Be .

a a &i&ik hibu / 2/1/3 Memahami &an men))unakan ka#a hubun) &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/4/1 Memahami baha0a #an&a jalan! "enen&a jalan &n i$'a a# # a-ik &i)unakan un#uk men)a0al lalu lin#a$ &an me$#i &i"a#uhi un#uk menin)ka#kan ke$elama#an/ 1/4/9 Membin.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul / 1/4 I$'a a# jalan a'a! #an&a jalan &an i$'a a# # a-ik 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .e i#akan $e$ua#u "e ka a 'an) &i&en)a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 2/2/2 Memba.R+UN-T 3 PAPAN TANDA= -S1ARAT DAN PENANDA .a &an memahami "e ka#aan! .(TI<ISM6Men)hubun)kai#kan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Hubun) K*$a Ka&a: Be #e)u $a"a! ji an! #e#a"i! ke ana! $ambil! a#au! ia&ah 4/1 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an &en)an k ea#i. TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T > TA.22 Ma.an)kan "e a#u an &an #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be kenaan &en)an #an&a jalan a$a$4 1/2/2 Men.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 (*.PAPAN TANDA= -S1ARAT DAN PENANDA .a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/1/2 Membina &an menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in) ! &i) a.a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/2 Memba.melalui lak%nan $e.ALAN TA.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ TEMA PK.e i#a &an men.a &an memahami .iran Se3a"a& EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + 1/2 Be .<e bal lin)ui$#ik! In#e "e $%nal (:NST=.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# B1 5B1 61 B4 5L1 61 13 .UK+ .ALAN 12 19 .UK 1+KENAL.&an k%n$%nan be )abun) &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 4/1/1 Men)uja kan &ial%) &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# melalui lak%nan $"%n#an $e.

R+UN-T 3 PAPAN TANDA= -S1ARAT DAN PENANDA .a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) &en)an lan.a/ 2/4/2 Memba.a &an memahami .a &an memahami "e ka#aan! .ALAN TA.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$ 1/4 I$'a a# jalan a'a! #an&a jalan &an i$'a a# # a-ik 11 01 ? 02 A" il TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T > TA.a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku 14 .RPAPAN TANDA .UK+ .an)kan "e a#u an &an #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be kenaan &en)an #an&a jalan a$a$/ +.UK 2+KATEG.iran Se3a"a& EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an 1/2 Be .aan in#en$iMe'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Tan'a K*$a Ka&a: (aun#e ! "%li$! ke e#a! ji an! &a"u TEMA PK.aan &en)an lan.ALAN 2/1 Memba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Nilai: Beke ja$ama! Juju ! * iha#in! H% ma#men)h% ma#i! Baik ha#i Ilmu: *en&i&ikan M% al K/T: (B.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.(Membua# u u#an! Men)i#lak! Membua# ke"u#u$an! Men)enal "a$#i) B+B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/4/1 Menuli$ imlak "e ka#aan 'an) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an #e"a#/ 2/1/8 Memahami &an men))unakan ka#a #an'a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$ 1/4/1 Memahami baha0a #an&a jalan! "enen&a jalan &n i$'a a# # a-ik &i)unakan un#uk men)a0al lalu lin#a$ &an me$#i &i"a#uhi un#uk menin)ka#kan ke$elama#an/ 1/4/3 Men)kla$i-ika$ikan #an&a jalan men)iku# #ujuan u#aman'a/ 1/4/9 Membin.Men&en)a &en)an be ke$an! ba.a$a &an a'a# &a i"a&a 1/2/2 Men.a kua# "elba)ai bahan ba.e i#akan $e$ua#u "e ka a 'an) &i&en)a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 2/2/2 Memba. 2011 B1 5L1 61 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .TI *6=T6N>AHAN *6N>>AL 1 21 ? 11 Ma.e i#a &an men.

an)kan "e a#u an &an #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be kenaan &en)an #an&a jalan a$a$/ K/T: (B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/4/1 Menuli$ imlak "e ka#aan 'an) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an #e"a#/ 2/1/8 Memahami &an men))unakan ka#a #an'a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$ 1/4/1 Memahami baha0a #an&a jalan! "enen&a jalan &n i$'a a# # a-ik &i)unakan un#uk men)a0al lalu lin#a$ &an me$#i &i"a#uhi un#uk menin)ka#kan ke$elama#an/ 1/4/3 Men)kla$i-ika$ikan #an&a jalan men)iku# #ujuan u#aman'a/ 1/4/9 Membin.a/ 2/4/2 Memba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Juju ! * iha#in! H% ma#men)h% ma#i! Baik ha#i Ilmu: *en&i&ikan M% al "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul 2/1 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.(Membua# u u#an! Men)i#lak! Membua# ke"u#u$an! Men)enal "a$#i) B+B.AK 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/4 I$'a a# jalan a'a! #an&a jalan &an i$'a a# # a-ik 15 .ALAN TA.aan in#en$iMe'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Tan'a K*$a Ka&a: (aun#e ! a"a! men)a"a/ Ba)aimana! mana! &i mana TEMA PK.&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/2 Memba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.a kua# "elba)ai bahan ba.Men&en)a &en)an be ke$an! ba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.aan &en)an lan.UK 3+ AM/-L LANGKA# /-.R+UN-T 3 PAPAN TANDA= -S1ARAT DAN PENANDA .a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.

a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/4/2 Menuli$ imlak .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 14 09-12 A" il TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T 10 TA.a$a &an a'a# 'an) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an ejaan &an #an&a ba.a a &i&ik hibu / TEMA PK.a a &i&ik hibu / 1/4/1 Memahami baha0a #an&a jalan! "enen&a jalan &n i$'a a# # a-ik &i)unakan un#uk men)a0al lalu lin#a$ &an me$#i &i"a#uhi un#uk menin)ka#kan ke$elama#an/ 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e.(Menjanakan i&ea! Men)enal "a$#i! Menilai) B+B.a #a! k%m"u#e ! kamu$ 1/3 Be bi.M= .a$a! a'a# #un))al &an a'a# majmuk &en)an be#ul &an #e"a#/ 2/2/1 Memba.UK+ Se anga& "erja$a a EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Juju ! "en'a'an)! "emu ah Ilmu: *en&i&ikan Mu.aan lun.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .UK 6+.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul 2/4 Memba.R+UN-T 3 PAPAN TANDA= -S1ARAT DAN PENANDA .ik/ Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Tan'a K*$a Ka&a: *%$#e ! .u an! Men&en)a &en)an be ke$an (:NST=.a a be #a#a$u$ila/ 1/2 Men&en)a ! men)e.a &an memahami "e ka#aan &alam a'a# #un))al 'an) men)an&un)i &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/4/1 Memba.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/3/1 Be bi.ik K/T: (B.a a un#uk men&a"a#kan makluma# 'an) #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a &en)an #e"a#/ 4/1/1 Men'ebu# $eni ka#a la)u &en)an jela$ melalui n'an'ian $e.ALAN TA.a$a &an a'a# &en)an be#ul/ 2/2 Memba.ALAN0 1/4 I$'a a# jalan a'a! #an&a jalan &an i$'a a# # a-ik 16 .(TI<ISM6Mene an)kan &an menjela$kan (*.a a be #a#a$u$ila/ 1/2/3 Men&en)a ! memahami! &an men'ebu# .Mu.Ba.a &an memahami "e ka#aan! .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/2/1 Memba.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.am! &an men'ebu# bun'i baha$a! iai#u abja&! $uku ka#a! "e ka#aan! ..

a a be #a#a$u$ila/ 1/3 Be bi.aan in#en$i(:NT6(ST.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/2/1 Men.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/2 Men.1A A" il TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T 11 TA.ALAN 12 12 .a a be #a#a$u$ila/ 1/3/2 Be bi.(Membua# umu$an! Men)anali$i$! Memban&in)kan &an membe.a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a#/ 2/4/2 Memba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/4/9 Membin.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .(TI<ISM6 Mene an)kan &an menjela$kan (* ? In#e "e $%nal! <e ballin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 17 .a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/2/2 Memba.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/2 Memba.a! memahami &an menaakul bahan bukan ) a-ik un#uk memin&ahkan makluma# ke"a&a ben#uk ) a-ik $e #a a'a# &en)an be#ul/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan ! .akan! Men)i#lak! Men)enal "a$#i! Membua# "ilihan) B+B.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/2/1 Memba.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a$a &en)an .an)kan "e a#u an &an #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be kenaan &en)an #an&a jalan a$a$/ .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/4/4 Be #u#u &an men'a#akan "e min#aan &en)an in#%na$i 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.UK+ Sa %u&an #ari Kana"0"ana" EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! H% ma#men)h% ma#i! ak#iIlmu: *en&i&ikan Ja$mani! K/T: (B.a#a# n%#a! Ba.a a be #a#a$u$ila/ 2/4/1 Memba.AL ? Men)a"lika$ikan! (:NST=.Men.

akan! Men)i#lak! Men)enal "a$#i! Membua# "ilihan B+B.ALAN RA1A TA.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.(membua# umu$an! Men)anali$i$! Memban&in)kan &an membe.i i ken&e aan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4/1/2 Men)uja kan &ial%) &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$! &ik$i 'an) #e"a# &an mimik muka 'an) $e$uai melalui lak%nan $e.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/2/1 Memba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan a0alan K*$a Ka&a: B%la $e"ak! :k#%be ! nenek! .a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a#/ 2/4/2 Memba.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/2/2 Memba.a#a# n%#a! Ba.e i#akan -ak#% 'an) men)halan) "en)liha#an "eman&u &i jalan a'a &an #e ha&a" "ejalan kaki/ 4/1/2 Menunjukkan ke-ahaman ke a#a$ kai#an an#a a be a&a &alam kea&aan $elama# &an b%leh &iliha#/ 1/4/4 Be #u#u &an men'a#akan "e min#aan &en)an in#%na$i 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.LE#L-#ATAN D.a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 18 .a! memahami &an menaakul bahan bukan ) a-ik un#uk memin&ahkan B1 5L1 61 4/1 5a jah "en)liha#an 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.UK+ Sa %u&an #ari Kana"0"ana" EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! H% ma#-men)h% ma#i! ak#iIlmu: *en&i&ikan Ja$mani! K/T: (B.a a be #a#a$u$ila/ 1/3/2 Be bi.i i-.a &an memahami makluAma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.Men.a a &i&ik hibu / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ TEMA PK.aan in#en$i2/1 Jeni$ &an .e min ma#a 4/1 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an &en)an k ea#i.UK 1+/.melalui lak%nan $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/4/1 Memba.LE# D-L-#AT DAN LE/-# SELAMAT 13 22-23 A" il TEMA 3+ SEMANGAT PERPADUAN UN-T 11 TA.a a be #a#a$u$ila/ 1/3 Be bi.R+UN-T 6 KE/.a a &i&ik hibu / 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 2/1/2 Men.

AKTU 4/1 5a jah "en)liha#an 19 .(TI<ISM6 Mene an)kan &an menjela$kan (* ? In#e "e $%nal! <e ballin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan a0alan K*$a Ka&a: B%la $e"ak! :k#%be ! nenek! .aha'aan b%leh membe ke$an #e ha&a" ke$elama#an "ejalan kaki &an "enun))an) ba$ikal/ B4 5L1 62 TEMA PK.ALAN RA1A TA.a a &i&ik hibu / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 2/1 Jeni$ &an .UK 2+ (UA(A DAN .a #e #en#u &an "en.a a &i&ik hibu / 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 2/1/2 Men.i i ken&e aan 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .R+UN-T 6 KE/.i i-.a$a &en)an .e min ma#a Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) makluma# ke"a&a ben#uk ) a-ik $e #a a'a# &en)an be#ul/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .LE#L-#ATAN D.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/2 Men.ua.AL ? Men)a"lika$ikan! (:NST=.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/2/1 Men.melalui lak%nan $e.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 4/1 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an &en)an k ea#i.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 (:NT6(ST.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 4/1/2 Men)uja kan &ial%) &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$! &ik$i 'an) #e"a# &an mimik muka 'an) $e$uai melalui lak%nan $e.e i#akan -ak#% 'an) men)halan) "en)liha#an "eman&u &i jalan a'a &an #e ha&a" "ejalan kaki/ 4/1/2 Menunjukkan ke-ahaman ke a#a$ kai#an an#a a be a&a &alam kea&aan $elama# &an b%leh &iliha#/ 4/1/1 Mene an)kan ba)aimana kea&aan .

(Menjanakan i&ea! Men'u$un makluma#! Men)hubun)kai#kan! Men)enal "a$#i) B+B.a #a )amba ! Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan akhi an K*$a Ka&a: Manik! iklan! Labu Sa'%n)! #embika ! bun)a! )a i$an 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 1/3 Be bi.a! memahami &an menaakul bahan bukan ) a-ik un#uk memin&ahkan makluma# ke"a&a ben#uk ) a-ik $e #a a'a# &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .mum Ha i *eke ja 20 .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/4/2 Memba.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 2/2/1 Memba.a a be "an&u/ 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 01 Mei ? +u#i .a$a &en)an .a a be #a#a$u$ila Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ $e.a a un#uk men&a"a#kan makluma# 'an) #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.DAN /UDA1A UN-T 12 TA.UK+ Kra? Tangan EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! k ea#i4i#i &an in%4a$i! kemahi an #ekn%l%)i makluma# &an k%munika$i Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: ( ea#i-! T%l%n)men%l%n)! Beke ja$ama Ilmu: 5unia Seni <i$ual K/T: (B.AL ? Men)a"lika$ikan! (:NST=.Men.a a li$an &an )e ak laku be &a$a kan "e$anan men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 1/3/1 Be bi.a#a# n%#a (:NT6(ST.a a be #a#a$u$ila/ 1/3/2 Be bi.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a a 'an) be#ul &an kema$ 1/2/2 Men.(TI<ISM6 Men)emban)kan i&ea (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! .a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/2 Memba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/2 Men.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 18 2A-01 Mei TEMA 6+ SEN.a#a# makluma# "en#in) 'an) be#ul un#uk men)hubun)kai#kan -ak#a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .

a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.T .a "elba)ai bahan k ea#i.a a be #a#a$u$ila/ 1/3/2 Be bi.(Men)hubun)kai#kan! Menjanakan i&ea! Membua# ke"u#u$an) B+B.a a un#uk men'am"aikan makluma# &en)an #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an men))unakan a'a# 'an) men)an&un)i an)kai ka#a 'an) $e$uai $e.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 TEMA PK.i i ken&e aan 2/1/2 Men.ALAN 1/1 *e ab%# jalan a'a 1/1/1 Men&e-ini$ikan a"a 'an) &imak$u&kan &em)am "e ab%# jalan a'a/ 1/1/2 Men)enal "a$#i "e ab%# jalan 'an) be lainan jeni$ &an ba)aimana ia membe i im"ak a#a$ ke$elama#an me eka 'an) be jalan kaki &an be ba$ikal/ 2/1 Jeni$ &an .a a be #a#a$u$ila/ 1/3/1 Be bi.a#a# makluma# (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku 1/3 Be bi.a an ba.i i-.DAN /UDA1A UN-T 13 TA.a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.e i#akan -ak#% 'an) men)halan) "en)liha#an "eman&u &i jalan a'a &an #e ha&a" "ejalan kaki/ 4/1 5a jah "en)liha#an 4/1/2 Menunjukkan ke-ahaman ke a#a$ kai#an an#a a be a&a &alam kea&aan $elama# &an b%leh &iliha#/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 19 03 ? 10 Mei TEMA 6+ SEN.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/3 Memba.aan/ 21 .ALAN RA1A TA.R+UN-T 6 KE/.UK 3+PERA/.a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 2/2/2 Memba.e )a$an "elba)ai Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Juju ! ke$elama#an Ilmu: *en&i&ikan Ja$mani K/T: (B.UK+ Per ainan Tra'i$i*nal EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/2/1 Memba.LE#L-#ATAN D.a/ 2/3/1 Memba.Men.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.

a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/2/1 Be .i i-.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ TEMA PK.an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/1/2 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.LE#L-#ATAN D.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/1 Memba.a a be "an&u/ 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 2/1/2 Men.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan. ba&an me eka 'an) ke.ALAN RA1A TA.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/8/2 Be bin.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 ak#i4i#i! .18 Mei TEMA 6+ SEN.e i#akan -ak#% 'an) men)halan) "en)liha#an "eman&u &i jalan a'a &an #e ha&a" "ejalan kaki/ 4/1/1 Menunjukkan ke$e&a an ke$an $ai.UK+ Ma"anan Tra'i$i*nal EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: H% ma#-men)h% ma#i! be $ika" #e buka! ajin Ilmu: *en&i&ikan Sain$! (emahi an Hi&u"! *en&i&ikan Si4ik 2/1 Jeni$ &an .a/ 4/1 5a jah "en)liha#an 22 .a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.a a 'an) be#ul &an kema$ 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .UK 6+ KE/.a kua# "elba)ai bahan ba.il ke a#a$ ke$elama#an me eka/ 4/1/2 Menunjukkan ke-ahaman ke a#a$ kai#an an#a a be a&a &alam kea&aan $elama# &an b%leh &iliha#/ 1/2 Be .a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.i i ken&e aan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/8 Be bin.a$a &en)an .%n)kak Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan a"i#an K*$a Ka&a: T a&i$i%nal! B%la =a)a! =am"anau! #iman)an 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .LE#L-#ATAN DANTARA DUA /UA# KERETA 1ANG D-LETAKKAN 1A 11.DAN /UDA1A UN-T 16 TA.e i#a &an men.an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.R+UN-T 6 KE/.aan &en)an lan.

MPLEKS DAN /ER/A#A1A 1/1 Jeni$-jeni$ jalan a'a 1/2 Ali an lalu lin#a$ ? a ah lalu lin#a$ 8/1 *emilihan uan) &an "en)imba$an 20 20-24 Mei 8/1/1 Men)enal "a$#i #em"a# 'an) "alin) $elama# un#uk melin#a$ jalan/ 24 Mei ? Pen&a"$iran Su a&i? 1 (UT.a &en)an #e"a#/ 1/2/1 Men.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 K/T: (B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ 2/4/1 Memba.PERTENGA#AN TA#UN +u#i .a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/8/1 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i$e.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ 1/1/1 Memahami baha0a jalan a'a a&alah #em"a# 'an) k%m"lek$ &an be baha'a/ 1/2/1 (enal "a$#i a ah &a#an)n'a lalu lin#a$/ .Ba.Be$ak 22 Mei ? 0A Jun 2011 Minggu Te a ! Taju" #a$il Pe %elajaran (S&an'ar' Kan'ungan) PENGGAL 2 (a'angan A"&i)i&i Pe %elajaran (S&an'ar' Pe %elajaran) K*' E)i'en$ Pen&a"$iran (a&a&an 23 .aan in#en$i-! Menuli$ .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/4/2 Menuli$ imlak .a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 1/2 Men.a$a &an a'a# 'an) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an ejaan &an #an&a ba.e"a#! Men)in)a# (:NST=.(TI<ISM6 Men)emban)kan i&ea (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a:A'a# majmuk/ A'a# #an'a K*$a Ka&a: Ambu'a#! Baulu! (uih Bakul! (uih Bulan! a.akan! Menjanakan i&ea! Men)enal "a$#i) B+B.uan! meleki#! biji #e a#ai TEMA PK.mum Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2/4 Memba.UK 1+ .R+UN-T 7 MENG-M/AS LALU L-NTAS TA.(Men#a-$i ! Memban&in)kan &an membe.ALAN RA1A ADALA# K.

R+UN-T 7 8/1/1 Memahami a"a 'an) &imak$u&kan 24 .a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 4/2 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an $e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/3 Memba.aan in#en$i(:NT6(ST.e i#a &an men.a an ba.a a be "an&u/ 4/2/1 Men)uja kan a'a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# melalui "en.a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.aan/ 2/3/2 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/1 Memba.DAN /UDA1A UN-T 17 TA.ik K/T: (B.UK+ .a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 2/3/1 Memba.a a k ea#i.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba ! 1/2 Be .a a &i&ik hibu / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 8/1 *emilihan uan) &an 1/3/2 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# be ben#uk "ui$i &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.a$a &en)an .e i#aan $e.$ema$a be .an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/8 Be bin.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 21 10 ? 14 Jun TEMA 6+ SEN.e i#a $e.ari$an Ki&a EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Be #an))un)ja0ab! be $eman)a#! be ani Ilmu: *en&i&ikan Si4ik! *en&i&ikan Mu.Ba.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/8/1 Be bin.a &an memahami "elba)ai bahan ba.(Menaakul! Men)hubun)kai#kan! Men)enal "a$#i! Menjanakan i&ea) B+B.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .a a &i&ik hibu / 2/2/2 Memahami &an men))unakan ka#a )an&a "enuh &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a )an&a! A'a# majmuk K*$a Ka&a: (%m"an)! n'a'ian! "e i)i! #ele-%n! Sam-u! +e%n)$am! $e#em TEMA PK.a "elba)ai bahan k ea#i.an) &an men)emukakan "an&an)an #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/2/1 Be .

a "elba)ai bahan k ea#i.ari$an Ki&a EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Be #an))un)ja0ab! be $eman)a#! be ani Ilmu: *en&i&ikan Si4ik! *en&i&ikan Mu.UK 2+ MENG-M/AS LALU L-NTAS "en)imba$an Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) &en)an men)imba lalu lin#a$ un#uk men)enal "a$#i i$ik% &an baha'a/ 22 18 -21 Jun TEMA 6+ SEN.an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/8/1 Be bin.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/8 Be bin.an) &an men)emukakan "an&an)an #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/3 Memba.aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a an ba.UK+ .a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 MENG-M/AS LALU L-NTAS TA.DAN /UDA1A UN-T 17 TA.aan/ 2/3/2 Memba.Ba.e i#a &an men.a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.ik K/T: (B.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! ba an) mauju& 1/2 Be .(Menaakul! Men)hubun)kai#kan! Men)enal "a$#i! Menjanakan i&ea) B+B.a &an memahami "elba)ai bahan ba.a$a &en)an .a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 2/3/1 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/1 Memba.a/ 1/2/1 Be .a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan 1/3/2 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 25 .'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.aan in#en$i(:NT6(ST.

a#a# n%#a! Ba.DEN UN-T 19 TA.aan &en)an lan.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.UK 3+MEN(ARPETUN.e i#a $e.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/3/1 Memba.e i#aan $e.M.a a li$an a#au )e ak laku #e ha&a" a ahan be &a$a kan a'a# "e in#ah jeni$ $ilaan &an a'a# "e in#ah jeni$ la an)an &en)an be#ul/ 2/1/1 Memba.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? <e bal-lin)ui$#ik 8/2/3 Men))unakan "elba)ai kemahi an &an "an.$ema$a be .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a )an&a! A'a# majmuk K*$a Ka&a: (%m"an)! n'a'ian! "e i)i! #ele-%n! Sam-u! +e%n)$am! $e#em makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 4/2 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an $e.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.ain&e a me eka un#uk men)um"ul makluma# men)enai lalu lin#a$/ 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 2/1 Memba.a a &i&ik hibu / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 8/2 * %$e&u 'an) $elama# un#uk melin#a$/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) be ben#uk "ui$i &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.a kua# "elba)ai bahan ba.UK 21 24-29 Jun TEMA 7+ PETAN.a an ba.e &a$an "elba)ai! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai:=ajin! )i)ih be u$aha! "emu ah Ilmu: (emahi an Hi&u"! *en&i&ikan Sain$ K/T: (B.(Membua# u u#an! Men)enal "a$#i) B+B.UK+ Ke%un Se"*lah"u EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e.aan in#en$i(:NT6(ST.a/ 2/4 Memba.a a be "an&u/ 4/2/1 Men)uja kan a'a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# melalui "en.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/1/2 Memba.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.a a &i&ik hibu / 2/2/2 Memahami &an men))unakan ka#a )an&a "enuh &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ TEMA PK.a a k ea#i.a/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ 2/4/2 Memba.aan/ 1/4/1 Menuli$ imlak "e ka#aan 'an) 26 .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ 'an) $e$uai $e.a "elba)ai bahan k ea#i.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/3 Memba.R+UN-T 7 MENG-M/AS LALU L-NTAS TA.Men&en)a &en)an be ke$an! Men.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.

AL ? Men)hubun)kai#kan 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 2/1 Memba.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.(Menjanakan i&ea! Men)enal "a$#i) B+B.aan in#en$i(:NT6(ST.M.a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 4/2/2 Men)uja kan a'a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$ &an &ik$i 'an) #e"a# $e #a men))unakan mimik muka 'an) $e$uai melalui "en.DEN UN-T 1: TA.a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a#/ 2/4/2 Memba.ik! K/T: (B.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: A'a# *en'a#a K*$a Ka&a: Ja)un)! kele&ek! kan)kun)! ba'am! l%bak! baja % )anik! m%#i4a$i 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ 4/2 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an men))unakan baha$a ba&an $e.e i#a $e.a kua# "elba)ai bahan ba.Men&en)a &en)an be ke$an! Ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/1 Membina &an menuli$ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam 10 Jun ? Sukan Tahunan 01 Julai ? +u#i *e i$#i0a 1 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an #e"a#/ 1/8/2 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i&an bukan na a#i.a a &i&ik hibu / 2/1/1 Memahami &an membina a'a# &a$a men))unakan "%la a'a# @N C @N! @N C @(! @N C @A &an @N C @SN &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 8/2/3 Men))unakan "elba)ai kemahi an &an "an.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/1/2 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ &en)an be#ul $e.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.a a k ea#i.R+UN-T 7 MENG-M/AS LALU L-NTAS TA.$e.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i TEMA PK.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/4/1 Memba.ain&e a me eka un#uk men)um"ul makluma# men)enai lalu lin#a$/ B4 5B1 61 B2 5T1 61 8/2 * %$e&u 'an) $elama# un#uk melin#a$/ 27 .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.$ema$a be .e i#aan $e.aan &en)an lan.a a li$an #e ha&a" "elba)ai $%alan be .UK 6 +PEMER#AT-AN LALU L-NTAS 24 01-02 Julai TEMA 7+ PETAN.a"ah/ 2/1/1 Memba.UK+ Du$un Pa" L*ng EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! (e0a )ane)a aan Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: Beke ja$ama! Juju ! "en'a'an)! "emu ah Ilmu: *en&i&ikan Mu.

a"ah/ 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ $e.R+UN-T 9 MEN.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/9 Men)e&i# &an memu nikan ha$il "enuli$an/ 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan 1/9/1 Men)e&i# "e ka#aan &alam a'a# &a i"a&a a$"ek ejaan &an #an&a ba.a 2/1/1 Memahami &an membina a'a# &a$a men))unakan "%la a'a# @N C @N! @N C @(! @N C @A &an @N C @SN &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 3/1/1 Mene an)kan ke"en#in)an un#uk menja&i "enum"an) 'an) $elama# &an be #an))un)ja0ab/ 3/2/4 Membin.(Menjanakan i&ea! 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 28 .a a li$an &an )e ak laku be &a$a kan "e$anan men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/1 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a! A'a# *en'a#a! (a#a (e ja K*$a Ka&a: 5u$un! ha um! aka #unjan)! bakul! .M.a kua# "elba)ai bahan ba.AD.DEN UN-T 1< TA.PENUMPANG 1ANG SELAMAT DAN /ERTANGGUNG.an)kan #an))un)ja0ab &a i $e)i un&an)-un&an) un#uk "enum"an) $u"a'a memakai #ali "in))an) kele&a &en)an be#ul/ 3/2/3 Mene an)kan akiba# ke"a&a "enum"an) &an %bjek &i &alam ken&e aan a"abila ken&e aan #e $ebu# membel%k &$elek%h #ajam a#au melan))a %bjek/ 10/1 (e$an &a i"a&a #in)kah laku 'an) be i$ik%/ 10/1/1 Men)enal "a$#i #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be #an))un)ja0ab/ 1/1/2 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ &en)an be#ul $e.aan &en)an lan.a/ 22 09-12 Julai TEMA 7+ PETAN.A/ TA.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! "%$#e Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Tan&a ba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/1/1 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/1/2 Memba.UK+ Terna"an EMK+ Nilai mu ni! *e a#u an S%$i%bu&a'a! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: =ajin be u$aha! "emu ah! be $'uku ! juju Ilmu: 5unia Sain$ &an Tekn%l%)i! (emahi an Hi&u" K/T: (B.UK 1+ TAL.P-NGGANG KELEDAR 3/1 Tin)kah laku 'an) $elama# &an be #an))un)ja0ab $e$e% an) "enum"an)/ 3/2 *en))unaan ala# "enahan "e ka#aan! .an)kul! baja TEMA PK.A.a a li$an #e ha&a" "elba)ai $%alan be .

a #a )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Tan&a ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/9 Men)e&i# &an memu nikan ha$il "enuli$an/ 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ 1/9/2 Men)e&i# &an memu nikan "e ka#aan &alam a'a# &a i"a&a a$"ek ejaan &an #an&a ba.a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.A.AD.Ba.UK 2+MEN.A/ 3/1 Tin)kah laku 'an) $elama# &an be #an))un)ja0ab $e$e% an) "enum"an)/ 3/2 *en))unaan ala# "enahan 3/2/4 Membin.aan in#en$i(:NT6(ST.R+UN-T 9 MEN.A/ TA.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Membua# u u#an! Men)anali$i$! Men)enal "a$#i) B+B.a/ B1 5T1 61 2/1/1 Memahami &an membina a'a# &a$a men))unakan "%la a'a# @N C @N! @N C @(! @N C @A &an @N C @SN &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 3/1/1 Mene an)kan ke"en#in)an un#uk menja&i "enum"an) 'an) $elama# &an be #an))un)ja0ab/ 29 .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2/4/2 Memba.A.an)kan #an))un)ja0ab &a i $e)i un&an)-un&an) un#uk "enum"an) $u"a'a memakai #ali "in))an) kele&a &en)an be#ul/ 3/2/3 Mene an)kan akiba# ke"a&a "enum"an) &an %bjek &i &alam ken&e aan a"abila ken&e aan #e $ebu# membel%k &$elek%h #ajam a#au melan))a %bjek/ 10/1 (e$an &a i"a&a #in)kah laku 'an) be i$ik%/ 10/1/1 Men)enal "a$#i #in)kah laku "en))una jalan a'a 'an) be #an))un)ja0ab/ 2/4 Memba.a! A'a# *en'a#a! (a#a A&jek#iK*$a Ka&a: *ejal! lembu#! i$alah! u u#an! imbun TEMA PK.PENUMPANG 1ANG SELAMAT DAN /ERTANGGUNG.ADPENUMPANG 1ANG /ERTANGGUNG.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! .

a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.kann'a &en)an $ebu#an 'an) be#ul &an in#%na$i 'an) jela$ $e.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? In#e "e $%nal! Na#u ali$ Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: A'a# Majmuk! A'a# *en'a#a! (a#a Sen&i Nama K*$a Ka&a: Ikan bili$! " %&uk! " %#ein! 4i#amin! $a)u! ke %"%k lek% ! enak! $a#e 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/1 Memba.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/4 Menuli$ imlak &en)an #e"a#/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan a'a# #un))al &an a'a# majmuk 'an) be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a &en)an #e"a#/ 1/2/1 Men.a kua# "elba)ai bahan ba.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 4/4 Mela-a.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba.aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/1 Memba.a/ 1/2 Menuli$ $e. &an memahami "ui$i &en)an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan baha$a 'an) in&ah 30 .a &an memahami "elba)ai bahan ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/3/2 Memba.UK+ #a$il Lau& EMK+ Ilmu! "e a#u an $%$i%bu&a'a! k ea#i.a$a &an a'a# 'an) men)an&un)i ka#a )an&a &en)an ejaan &an #an&a ba.DEN UN-T 1> TA.M.a a &i&ik 1/2 Men.akan! Men)anali$i$!) B+B.aan in#en$i-! Men.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 23 12-1A Julai TEMA 7+ PETAN.&an in%4a#iPengi$ian Kuri"ulu + Nilai: kebe $ihan! ke)i)ihan! k ea#iIlmu: 5ST! (emahi an Hi&u" K/T: (B.Ba.aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/4/2 Menuli$ imlak .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/3 Memba.aan &en)an lan.a &an memahami "e ka#aan! .(Menjanakan i&ea! Men$i$#e$i$! Men)enal "a$#i! Memban&in)kan &an membe.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.a#a# makluma# (:NT6(ST.a a be "an&u &an mela-a.a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/4/1 Memba.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 4/4/2 Membina "an#un em"a# ke a# $e.

PENGGUNA .a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2 Memba.a a $ah a#au #i&ak $ah! $e #a kemun)kinan baha'an'a ke"a&a "ejalan kaki &an "enun))an) ba$ikal/ 1/3/4 Memban&in)kan "en))unaan 'an) be #an))un)ja0ab &an be #imban) a$a &i laluan7l% %n) "ejalan kaki &an 7a#au laluan k%n)$i &en)an kemun)kinan be lakun'a ak#i4i#i be baha0a &an be i$ik%/ B4 5T1 61 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) TEMA PK.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.ul AlDu an EMK+ Ilmu! kajian ma$a &e"an! k ea#i.ALAN RA1A 1ANG /ER#EMA# 1/3 Laluan kaki &an laluan k%n)$i un#uk "ejalan kaki &an "enun))an) ba$ikal/ 28 22 -23 Julai TEMA : SA1A ANAK MALA1S-A UN-T 26 TA.a &an memahami "e ka#aan! .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 $e.AD.a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/4/1 Be bual #en#an) $e$ua#u "e ka a men))unakan ka#a )an#i nama &i i ke#i)a &en)an be#ul &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.&an in%4a#i-! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: * iha#in! +in#akan ne)a a! H% ma#men)h% ma#i! be $eman)a# Ilmu: 5S<! *en&i&ikan Mu.Menjanakan i&ea! Menaakul! Men)enal "a$#i! 31 .ALAN RA1A 1ANG /ER#EMA# TA.R+UN-T : MEN.UK+ .e i#a &an men.aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/1 Memba.mum Nu.a a be #a#a$u$ila/ 1/2 Be .a a be #a#a$u$ila/ 1/2/1 Be .a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 2/2/2 Memba.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 2/2/1 Memba.UK 1+PENGGUNA .a! memahami &an menaakul 22 Julai ? +u#i .ik K/T: (B.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ hibu / 2/1/1 Memahami &an membina a'a# &a$a men))unakan "%la a'a# @N C @N! @N C @(! @N C @A &an @N C @SN &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/3/1 Men)enal "a$#i "en))una jalan a'a 'an) mana mun)kin be k%n)$i laluan $e.alur Ge ilang 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.

a/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .a a $ah a#au #i&ak $ah! $e #a kemun)kinan baha'an'a ke"a&a "ejalan kaki &an "enun))an) ba$ikal/ 1/3/4 Memban&in)kan "en))unaan 'an) be #an))un)ja0ab &an be #imban) a$a &i laluan7l% %n) "ejalan kaki &an 7a#au laluan k%n)$i &en)an kemun)kinan be lakun'a ak#i4i#i be baha0a &an be i$ik%/ TEMA PK.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ 4/1 Men'ebu# &an memahami un$u $eni &alam la)u melalui n'an'ian $e.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.UK 2+/ER#EMA# D.a a &i&ik hibu / 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/3/1 Men)enal "a$#i "en))una jalan a'a 'an) mana mun)kin be k%n)$i laluan $e.PENGGUNA .a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 4/1/2 Memahami &an men'a#akan mak$u& "e ka#aan &alam $eni ka#a la)u melalui n'an'ian &an )e ak laku $e.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? <e bal-lin)ui$#ik! Mu.Menuli$ makluma# (:NT6(ST.ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! ben&e a Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan A0alan K*$a Ka&a: Jalu >emilan)! "e a akan! me &eka! #en#e a Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/3 Memba.R+UN-T : MEN.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Men'u$un makluma#! Men)i#lak B+B.a &an memahami "elba)ai bahan ba.ALAN RA1A 1ANG /ER#EMA# TA.a$a &en)an .ALAN RA1A 32 .AD.a a &i&ik hibu / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 1/3 Laluan kaki &an laluan k%n)$i un#uk "ejalan kaki &an "enun))an) ba$ikal/ 2/3/2 Memba.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/8/1 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i$e.

a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/4/1 Memba.a "elba)ai bahan k ea#i.a a mekani$ abja& &an "e ka#aan &alam ben#uk #uli$an be an)kai &en)an be#ul/ 1/9/2 Men)e&i# &an memu nikan "e ka#aan &alam a'a# &a i"a&a a$"ek ejaan &an #an&a ba.a &an memahami "e ka#aan! .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 29 2A-02 :)%$ TEMA : SA1A ANAK MALA1S-A UN-T 27 TA.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.AL ? Men)hubun)kai#kan! men)a"lika$ikan Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! l%)% $ek%lah Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a >an&a *enuh K*$a Ka&a: L%)%! Ba na! .a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.aan in#en$i(:NT6(ST.Ba.Men)enal "a$#i B+B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/3/1 Memba.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.a &an memahami a'a# majmuk &a i"a&a "elba)ai bahan ba.a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.UK+ /aha$a Ki&a EMK+ Ilmu! *embelaja an (%n$# uk#i4i$me! ( ea#i.a kua# "elba)ai bahan ba.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/9 Men)e&i# &an memu nikan ha$il "enuli$an/ 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ TEMA PK.UK 1+MEL-NTAS DENGAN SELAMAT 4/2 A ah 'an) "alin) $elama# un#uk "ejalan kaki 8/1 Memilih #em"a# 'an) $elama# un#uk melin#a$ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/4/4 Be #u#u &an men'a#akan "e min#aan &en)an in#%na$i 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.&an in%4a#i-! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: * iha#in! +in#akan ne)a a! H% ma#men)h% ma#i! be $eman)a# Ilmu: 5S< K/T: (B.R+UN-T < MEL-NTAS DENGAN SELAMAT TA.aan &en)an lan.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/1 Memba.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1 Memba.i"#a! %b% ! $'aba$! e$#% an 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/3 Memba.a/ 2/2/2 Memahami &an men))unakan ka#a )an&a "enuh &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 4/2/1 Mene an)kan kena"a be jalan men)ha&a" lalu lin#a$ a&alah lebih $elama# &a i"a&a be jalan men)iku# a ah 'an) $ama &en)an ken&e aan/ 8/1/1 Memahami baha0a jalan a'a a&alah #em"a# 'an) be baha'a! melin#a$ jalan a'a 33 .aan &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/1/1 Memba.a an ba.a/ 1/2 Menuli$ $e.aan/ 1/2/8 Menuli$ $e.

e i#a &an men.a kua# "elba)ai bahan ba.Men)enal "a$#i! Menjanakan i&ea! Men)anali$i$ B+B.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/8 Be bin.*e bin.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.an)kan kelebihan &an kebu ukan &a i a$"ek ke$elama#an jika men))unakan a#au #i&ak men))unakan #em"a# melin#a$ 'an) &i#en#ukan/ +.ik K/T: (B.an)an 1/2 Be .a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.UK+ Negara Ki&a EMK+ Ilmu! *embelaja an (%n$# uk#i4i$me! ( ea#i.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul 1/2 Menuli$ $e.TI *6=T6N>AHAN *6N>>AL 2 08.e i#akan $e$ua#u "e ka a 'an) &i&en)a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/8/2 Be bin.a/ 1/2/3 Menuli$ a'a# majmuk &en)an be#ul &an kema$/ 1/1/2 Membina &an menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku 34 .an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a$a! &an a'a# &en)an 1/2/2 Men.an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) a&alah k%m"lek$ &an % an) &e0a$a b%leh memban#u kanak-kanak un#uk melin#a$ &en)an $elama#/ 8/1/2 Men)enal "a$#i &an mene an)kan baha)ian-baha)ian "e $eki#a an jalan a'a 'an) &a"a# menin)ka#kan ke$elama#an $e0ak#u melin#a$/ 8/1/1 Men)enal "a$#i #em"a# 'an) "alin) $elama# un#uk melin#a$ jalan/ 8/1/2 Membin.19 :)%$ 2011 09-0A :)%$ Ha i =a'a *ua$a 2A 1A ? 21 :)%$ TEMA : SA1A ANAK MALA1S-A UN-T 29 TA.&an in%4a#i-! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: * iha#in! +in#akan ne)a a! H% ma#men)h% ma#i! be $eman)a# Ilmu: 5S<! *en&i&ikan Mu.aan &en)an lan.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/2 Memba.

e i#akan $e$ua#u "e ka a 'an) &i&en)a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/3/1 Be bi.AL ? Men)a"lika$ikan (*.-.&an k%n$%nan be )abun) &en)an be#ul/ 1/8/2 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i&an bukan na a#i.e i#a &an men.&an in%4a#i-! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: * iha#in! +in#akan 1/2 Be .a a un#uk men'am"aikan makluma# &en)an #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an men))unakan a'a# 'an) men)an&un)i an)kai ka#a 'an) $e$uai $e.R+UN-T < MEL-NTAS DENGAN SELAMAT TA.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.an) &an 1/2/2 Men.a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 4/1/2 Men)uja kan &ial%) &en)an $ebu#an 'an) be#ul! in#%na$i 'an) jela$! &ik$i 'an) #e"a# &an mimik muka 'an) $e$uai melalui lak%nan $e.melalui lak%nan $e.a a &i&ik hibu / 2/1/4 Memahami &an men))unakan ka#a ke ja #un))al &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 8/2/1 Memahami baha0a melin#a$ jalan a&alah lebih $elama# a"abila lan)kah #e #en#u &iambil un#uk men'em"u nakan #u)a$ #e $ebu#/ 8/2/2 Men)e#ahui lima lan)kah un#uk men'em"u nakan #u)a$ melin#a$ jalan &en)an $elama#/ 8/2/1 Men))amba kan " %$e&u melin#a$ &en)an $elama# &an mene an)kan $e#ia" lan)kah/ 8/2/4 Menunjukkan "en)e#ahuan &an kemahi an lima lan)kah melin#a$ &en)an $elama# &alam $i#ua$i 'an) &ika0al &an &i$elia/ B2 5L1 62 B2 5B1 61 (:NT6(ST.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 8/2 * %$e&u 'an) $elama# un#uk melin#a$ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in) ! &i) a.A SELAMAT 10 23-10 :)%$ TEMA : SA1A ANAK MALA1S-A UN-T 2: TA.ium! ukun! #akh#a! ne)e i! beba$ TEMA PK.<e bal-lin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! li ik la)u ne)a aku! )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a (e ja K*$a Ka&a: La0a#an! mu.UK 2+LANGKA# (ERMAT .UK+ La %ang Negara EMK+ Ilmu! *embelaja an (%n$# uk#i4i$me! ( ea#i.an) &an men)emukakan 11 :)%$ ? Ha i (eme &ek aan 35 .a a be #a#a$u$ila/ 1/8/1 Be bin.$e.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/3 Be bi.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 be#ul/ 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ 4/1 Men)uja kan baha$a 'an) in&ah &an en))unakan baha$a ba&an &en)an k ea#i.a a be #a#a$u$ila/ 1/8 Be bin.

e i#a &an men.a/ 2/4/1 Memba.aan in#en$i-! *e bin.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ 11 TEMA 9 1/2 Be .a a be "an&u/ 1/9/1 Men)e&i# "e ka#aan &alam a'a# &a i"a&a a$"ek ejaan &an #an&a ba.an)an (:NT6(ST.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.e i#akan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) "an&an)an #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a a &i&ik hibu / K*$a Ka&a: Lamban)! #en)k%l%k! ke i$! i$alah! ma$ji&! jin))a 2/1/2 Memahami &an membina a'a# "en'a#a &en)an men))unakan #an&a ba.Menjanakan i&ea! Men)anali$i$ B+B.a/ 4/4/1 Mela-a.kan &an memahami "an#un em"a# ke a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul &an in#%na$i 'an) jela$ $e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .Ba.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/2 Men.a#a# makluma# "en#in) 'an) be#ul un#uk men)hubun)kai#kan -ak#a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/2 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# be ben#uk "ui$i &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/2 Memba.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an 36 .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/2/2 Men.AL ? Men)hubun)kai#kan (*.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 1/9 Men)e&i# &an memu nikan ha$il "enuli$an/ 4/4 Mela-a.<e bal-lin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba lamban) ne)a a Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: A'a# *en'a#a men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 ne)a a! H% ma#men)h% ma#i! be $eman)a# Ilmu: 5S<! (emahi an Hi&u" K/T: (B.a &an memahami makluma# un#uk men)enal "a$#i i&ea u#ama &an i&ea $am"in)an &alam bahan mul#ime&ia &en)an #e"a#/ 2/2/2 Memba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.a 'an) be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/2/1 Be .a kua# "elba)ai bahan ba. &an memahami "ui$i &en)an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan baha$a 'an) in&ah $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.aan &en)an lan.

a &an memahami "e ka#aan! .Menjanakan i&ea! Menaakul! Men)enal "a$#i B+B.UK+ Ke'ai (en'era a&a EMK+ Ilmu! "e a#u an $%$i%bu&a'a! 1/4/4 Be #u#u &an men'a#akan "e min#aan &en)an in#%na$i 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &alam $i#ua$i #i&ak -% mal $e.*S= 37 .a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/2/2 Memba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/2 Menuli$ $e./ERN-AGA UN-T 20 TA.a$a &an a'a# &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2 Memba.UK+ #ari .a a un#uk men&a"a#kan makluma# 'an) #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e..a#a# makluma#! Ba.a a mekani$ be &a$a kan bahan 'an) &ibe i &en)an be#ul &an kema$/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.a a 'an) be#ul &an kema$/ 1/2/2 Men.aan in#en$i-! Men.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul/ 1/4 Be #u#u ! be bual &an men'a#akan "e min#aan #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &alam $i#ua$i -% mal &an #i&ak -% mal $e.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/2 Men.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 02-03 Se"# MAR.a$a &alam a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au #i)a $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.&an in%4a#i-! Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: kebe $ihan! ke)i)ihan! k ea#i-! beke ja$ama Ilmu: 5S<! (emahi an Hi&u" K/T: (B.&an k%n$%nan be )abun) &en)an $ebu#an 'an) be#ul/ 2/2/1 Memba.a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 1/2/2 Menuli$ a'a# 'an) men)an&un)i "e ka#aan &ua a#au lebih $uku ka#a! &i-#%n)! 4%kal be )an&in)! &i) a.a a 'an) be#ul &an #uli$an 'an) kema$/ 1/1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan &an .aan imba$an (:NT6(ST.ualan Se"*lah"u EMK+ Ilmu! "e a#u an $%$i%bu&a'a! k ea#i./ERN-AGA UN-T 21 TA.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? <e bal-lin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/3 Be bi.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/2 Memba.a#a# makluma# "en#in) 'an) be#ul un#uk men)hubun)kai#kan -ak#a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 2/2/2 Memahami &an men))unakan ka#a )an&a "enuh &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a >an&a *enuh K*$a Ka&a: Be nia)a! jualan! "%$#e ! #u)a$! # ele ! # ak#% ! ben&e a 12 0A-11 Se"# TEMA 9 MAR.Ba.&an k%n$%nan be )abun) &en)an .a kua# "elba)ai bahan Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/3/1 Be bi.a$a &en)an .a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an 10-12 Se"# .a a be #a#a$u$ila/ 2/2 Memba.a &an memahami .

a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/3 Memba.Men)hubun)kai#kan! Memban&in)kan &an membe.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.a/ 1/2 Men.% ak! 0au! ( i$#al! " %m%$i 11 13-20 Se"# TEMA 9 MAR.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ B2 5T1 62 38 .a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.a kua# "elba)ai bahan ba.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/2 Memba.Men)hubun)kai#kan! 1/3 Be bi.a#a# makluma# "en#in) 'an) be#ul un#uk men)hubun)kai#kan -ak#a &a i"a&a 13 Se"# ? +u#i .a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/2 Memba.aan &en)an lan.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Be bi.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men)iku# #an&a ba.a an ba.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 k ea#i.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: T%l%n)-men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: 5S<! (emahi an Hi&u" K/T: (B.aan in#en$i(:NT6(ST.a a un#uk men&a"a#kan makluma# 'an) #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a a be "an&u/ 2/1/2 Memahami &an membina a'a# "en'a#a &en)an men))unakan #an&a ba.aan/ 1/2/2 Men.a "elba)ai bahan k ea#i.a kua# "elba)ai jeni$ a'a# &en)an lan.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .UK+ Na$iha& Pa" L*ng EMK+ Nilai mu ni! Ilmu! k ea#i.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.akan! Menaakul! B+B.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.a 'an) be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/2 Men.AL ? Men)hubun)kai#kan (* ? In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: A'a# "en'a#a K*$a Ka&a: +en&e ama#a! an#ai! .a/ 2/2/1 Memba.a#a# n%#a! Ba.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 2/2/2 Memba.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: In%4a#i-! T%l%n)men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: 5S<! (emahi an Hi&u" K/T: (B.Men.a/ 2/3/1 Memba.mum Ha i Mala'$ia ba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) lan.aan &en)an lan./ERN-AGA UN-T 22 TA.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/2/1 Men.

a a be "an&u/ 4/4/1 Mela-a.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e. &an memahami "ui$i &en)an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan baha$a 'an) in&ah $e.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/3/2 Be bi.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Menjanakan i&ea! Men)enal "a$#i B+B.a#a# n%#a! Ba.aan be ben#uk &i&ik hibu un#uk menambahkan ilmu &an k%$a ka#a/ 1/1/1 Membina &an menuli$ ja0a"an &alam ben#uk a'a# mu&ah &en)an be#ul be &a$a kan $%alan/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 2/3 Memba.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.UK+ Dunia Perniagaan EMK+ Nilai mu ni! Ilmu! k ea#i.Ba.a! memahami &an menaakul bahan bukan ) a-ik un#uk memin&ahkan makluma# ke"a&a ben#uk ) a-ik $e #a a'a# &en)an be#ul/ 2/3/2 Memba.u an (* ? <e bal-lin)ui$#ik! ba.aan in#en$i(:NST=.a a &i&ik hibu / B2 5L1 61 B2 5T1 61 2/1/3 Memahami &an men))unakan ka#a hubun) &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 2/1/8 Memahami &an men))unakan ka#a #an'a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/3 Be bi./ERN-AGA UN-T 23 TA.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 1/3/2 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# be ben#uk "ui$i &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.(TI<ISM6Men)hubun)kai#kan! men)emban)kan i&ea "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 4/4 Mela-a.akan! Men'u$un makluma#! Men)enal "a$#i B+B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/2/1 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.a a be #a#a$u$ila/ 2/4/1 Memba.a &an memahami "elba)ai bahan ba.a/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.aan lun.aan in#en$iMe'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! "%$#e )amba Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Tan'a K*$a Ka&a: *enia)a! in#e ne#! u$aha0an! un#un)! -ae&ah! le#ih! )embi a 14 21-28 Se"# TEMA 9 MAR.kan &an memahami "an#un em"a# ke a# &en)an $ebu#an 'an) be#ul &an in#%na$i 'an) jela$ $e.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: In%4a#i-! T%l%n)men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: TM( K/T: (B.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.Men.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 39 .Memban&in)kan &an membe.

a a un#uk men'am"aikan makluma# &en)an #e"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an men))unakan a'a# 'an) men)an&un)i an)kai ka#a 'an) $e$uai $e.a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 2/1/8 Memahami &an men))unakan ka#a #an'a B2 5B1 61 12 10-04 :k# 40 .a#a# makluma# "en#in) 'an) be#ul un#uk men)hubun)kai#kan -ak#a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 1/2/2 Men.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i/ Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: (a#a Tan'a K*$a Ka&a: =%#an! ka'u! kilan)! ek$"% # +elik! "%$i#i-! bank TEMA < REKA (-PTA UN-T 2< TA.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 1/2 Men.a a be #a#a$u$ila/ 2/1/1 Memba.In#e "e $%nal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! ka& imba$an Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: A'a# *en'a#a K*$a Ka&a: .UK+ Kela% Re"a (i3&a EMK+ Nilai mu ni! Ilmu! k ea#i.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: In%4a#i-! T%l%n)men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: 5ST! TM(! *en&i&ikan Mu.a a be "an&u/ 1/8/1 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i$e.Men)anali$i$! Menjanakan i&ea! Men)hubun)kai#kan! Men)enal "a$#i B+B.a a be #a#a$u$ila/ 2/1 Memba.a kua# a'a# "en'a#a &en)an lan.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 1/2/1 Men.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 1/1 Men&en)a ! memahami &an membe i e$"%n$ #e ha&a" $e$ua#u a ahan! $%alan &an "e$anan 'an) &i&en)a &en)an be#ul/ 1/3 Be bi.a ! $ebu#an 'an) jela$! in#%na$i 'an) be#ul &an be je&a/ 2/4/1 Memba.a kua# "elba)ai bahan ba.Ba.a a li$an a#au )e ak laku #e ha&a" a ahan be &a$a kan a'a# "e in#ah jeni$ $ilaan &an a'a# "e in#ah jeni$ la an)an &en)an be#ul/ 1/3/1 Be bi.a#a# n%#a (*.&a a! #ekn%l%)i! $%la ! kelab! n%#i$! au#%ma#ik 1/2 Men.aan in#en$i-! Men.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.a ! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 2/4 Memba.a a be "an&u/ 1/1/1 Men&en)a ! memahami &an membe ikan e$"%n$ 'an) $e$uai $e.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .ik K/T: (B.aan &en)an lan.

(TI<ISM6Men)hubun)kai#kan! Men)emban)kan i&ea (*.UK+ Sain$ 'an Re"a (i3&a EMK+ Nilai mu ni! Ilmu! k ea#i.a a be "an&u/ 1/8/1 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i$e.<e bal-lin)ui$#ik (M5.ALMen)hubun)kai#kan (:NST=.e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/8/1 Be bin.a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 1/8/2 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#i&an bukan na a#i.a 'an) be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/2/1 Be .e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/8 Be bin.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 2/1/2 Memahami &an membina a'a# "en'a#a &en)an men))unakan #an&a ba.an) &an men)emukakan "an&an)an #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 2/2 Memba.a$a! &an a'a# &en)an be#ul/ 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i&alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ 41 .a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.a &an memahami bahan ) a-ik 'an) mem"un'ai "e ka#aan &en)an be#ul/ 1/1/4 Membina &an menuli$ a'a# #un))al &an a'a# majmuk be &a$a kan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 1/3/2 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# be ben#uk "ui$i &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: In%4a#i-! T%l%n)men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: 5ST! TM(! 5S< K/T: (B.Menjanakan i&ea! Men'a#akan a$i%nal! Men'u$un men)iku# u u#an Men)hubun)kai#kan! Menaakul (:NT6(ST.an) &an men)emukakan "en&a"a# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe $e.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 2/1 Memahami &an men))unakan )%l%n)an ka#a &en)an be#ul men)iku# k%n#ek$/ 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ 13 08? 11 :k# TEMA < REKA (-PTA UN-T 2> TA.e i#a &an men.a a be #a#a$u$ila/ 2/4/2 Memba.$e.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/2/1 Memba.Me amal Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! ka& imba$an Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: *%la A'a# 1/2 Be .a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 1/1 Membina &an menuli$ "e ka#aan! .a &an memahami makluma# &a i"a&a bahan mul#ime&ia un#uk men'a#akan makluma# men)iku# u u#an &en)an be#ul/ 2/4/1 Memba.

e i#a #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an #e"a#! $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan a'a# majmuk/ 1/3/2 Be bi.Ba.mum+u#i Ha i =a'a Haji 42 .akan! Men)enal "a$#i Menjanakan i&ea! Men)hubun)kai#kan B+B.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &an #e $i a# &a i"a&a "elba)ai bahan un#uk membe i e$"%n$ &en)an be#ul/ 2/2 Memba.a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# $e.a "elba)ai bahan k ea#i.aan in#en$i(:NT6(ST.a$a &an a'a# &en)an mene)a$kan ke$an#unan be baha$a $e.Memban&in)kan &an membe.ALMen)hubun)kai#kan (:NST=.a a &i&ik hibu / 2/1 Memahami &an membina a'a# 'an) be#ul &alam "elba)ai $i#ua$i/ 1/2 Be .a a be "an&u/ 1/8/2 Men)ha$ilkan "enuli$an be ben#uk na a#iB4 5B1 61 B3 5L2 61 K*$a Ka&a: *en)a.&an in%4a#i-! TM( Pengi$ian Kuri"ulu + Nilai: In%4a#i-! T%l%n)men%l%n)! ke)i)ihan! k ea#i-! ajin Ilmu: 5ST! TM(! 5S< K/T: (B.a#a# makluma# "en#in) &en)an be#ul &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3/1 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# 'an) be#ul men))unakan "e ka#aan! &ik$i! .SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 4/4 Mela-a.a a! he ba! %#i! men)a.e i#akan $e$ua#u "e ka a $emula &en)an #e"a# men))unakan $ebu#an 'an) jela$ &an in#%na$i 'an) be#ul/ 1/3 Be bi.e i#a &an men.(TI<ISM6Mene an)kan &an menjela$kan (*.a a be #a#a$u$ila/ 2/4 Memba.UK+ Per&an'ingan Re"a (i3&a EMK+ Nilai mu ni! Ilmu! k ea#i.aan/ 1/2/1 Men.a a be "an&u &an mela-a.<e bal-lin)ui$#ik Me'ia: Buku #ek$! buku ak#i4i#i! "%0e "%in# Si$&e /aha$a+ Ta#abaha$a: Imbuhan A"i#an 12-13 :k# ? +u#i .a a un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe &en)an #e"a# &an jela$ $e.a a &i&ik hibu / 2/1/1 Memahami &an membina a'a# &a$a men))unakan "%la a'a# @N C @N! @N C @(! @N C @A &an @N C @SN &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ 1/2/1 Be . &an memahami "ui$i &en)an in#%na$i 'an) be#ul men))unakan baha$a 'an) in&ah $e.au! &%&%l! me$in! halia! mua a 18 14-19 :k# TEMA < REKA (-PTA UN-T 30 TA.a an ba.a &an memahami makluma# 'an) #e $u a# &en)an #e"a# &a i"a&a bahan mul#ime&ia 'an) $e$uai/ 2/2/2 Memba.a/ 1/2 Men.a! memahami &an menaakul bahan ) a-ik &an bukan bahan ) a-ik &en)an be#ul/ 2/3/1 Memba.a &an menaakul un#uk memin&ahkan makluma# 'an) #e &a"a# &alam "elba)ai bahan/ 2/3 Memba.'an) $e$uai un#uk menambah k%$a ka#a &an menin)ka#kan kelan.a "elba)ai bahan $a$#e a &an bukan $a$#e a 'an) $e$uai ba)i memu"uk mina# memba.a#a# makluma# 'an) be#ul #en#an) $e$ua#u "e ka a &a i"a&a "elba)ai $umbe / 1/3 Menuli$ un#uk men'am"aikan makluma# #en#an) $e$ua#u "e ka a &en)an men))unakan baha$a 'an) $an#un/ 1/8 Men)ha$ilkan "enuli$an k ea#i- Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) 4/4/2 Membina "an#un em"a# ke a# $e.kann'a &en)an $ebu#an 'an) be#ul &an in#%na$i 'an) jela$ $e.a a be #a#a$u$ila/ 2/4/1 Memba.

a a $e"a a #e ka0al &en)an be#ul/ 2/2/1 Memahami &an men))unakan imbuhan a0alan ! akhi an &an a"i#an &en)an be#ul &alam "elba)ai k%n#ek$/ B3 5L1 61 B3 5L1 62 B3 5B1 62 19 21 .Ha i 5ee"a4ali 12 N%4 ? Majli$ Ha i Anu)e ah +eme lan) 13 N%4 2012-01 Jan 2014 N%#a: *e ubahan =*T ini b%leh &ibua# men)iku# ke$e$uaian * E * &an ma#a "elaja an/ 5i$e&iakan %leh! /////////////////////////////////////////////////////// ( M:H5 SAH=:M BIN Y.SK TAMAN PUTRA PERDANA 2 Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) 2013 Tahun 2 &alam "elba)ai )en e &en)an be#ul/ K*$a Ka&a: *emenan)! $ke#$a! in#e ak#i-! elek# ik! "en.ema an 2/2 Memahami &an men))unakan "emben#ukan ka#a 'an) $e$uai &alam "elba)ai $i#ua$i &en)an be#ul Subjek : BAHASA MALAYSIA (BM) &an bukan na a#i.2 * %$e$ "emulan)an buku #ek$ *embaha)ian (ela$ &an *ene imaan buku #ek$ $e$i "e $ek%lahan 2014 *e $e&iaan &an Majli$ Anu)e ah +eme lan) 2011 +u#i Akhi Tahun 01-04 N%4.S:@ ) Ta ikh: 5i$emak %leh! ////////////////////////////// ( ) (e#ua *ani#ia Baha$a Mala'$ia Ta ikh : 5i$ahkan %leh! ///////////////////////////////////////////////////////// ( ) Ta ikh: 43 .$e.22 :k# 1A 29-01 N%4 40 04-09 N%4 41 11-12 N%4 *en#ak$i an Suma#i.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful