PRIJEDLOG Na temelju članka 31. stavka 2. Zakona o Vladi (Narodne novine broj 150/11), a u svezi članka 8. stavka 9. Uredbe (EU) br.

1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja", Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj godine donijela ODLUKU o utvrđ ivanju programa teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj i o tijelima zaduženima za njihovu pripremu I. Ovom Odlukom utvrđuju se programi teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje 2014.-2020. Europske unije u Republici Hrvatskoj i tijela zadužena za njihovu pripremu. II. Za financijsko razdoblje Europske unije 2014.-2020. u Republici Hrvatskoj provodit će se slijedeći programi teritorijalne suradnje: 1. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2. IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora 3. Program prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija 4. Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska 5. Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska 6. Program transnacionalne suradnje Središnja Europa 7. Program transnacionalne suradnje Mediteran 8. Program transnacionalne suradnje Dunav 9. Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje 10. Program međuregionalne suradnje INTERREG EUROPE 11. Program međuregionalne suradnje INTERACT 12. Program međuregionalne suradnje URBACT 13. Program međuregionalne suradnje ESPON.

III. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za cjelokupnu organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programa teritorijalne suradnje za financijsko razdoblje Europske unije 2014. - 2020, navedenih u točki II. ove Odluke. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za pripremu programa teritorijalne suradnje navedenih u točki II., podtočkama od 1. do 11. ove Odluke. Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zaduženo je za pripremu programa teritorijalne suradnje navedenih u točki II., podtočkama 12. i 13. ove Odluke. IV. Daje se suglasnost M inistarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije da, nakon pribavljanja mišljenja Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. - 2020. na sadržaj programa teritorijalne suradnje navedenih u točki II. podtočkama od 6. do 11. ove Odluke, potvrdi pristanak Republike Hrvatske na sadržaj programa teritorijalne suradnje iz točke II. podtočaka od 1. do 11. ove Odluke Europskoj komisiji, u skladu s odredbom članka 8. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja". Daje se suglasnost M inistarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja da, nakon pribavljanja mišljenja Nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku za razdoblje 2014. - 2020. na sadržaj programa teritorijalne suradnje navedenih u točki II. podtočkama 12. i 13. Odluke, potvrdi pristanak Republike Hrvatske na sadržaj programa teritorijalne suradnje iz točke II. podtočaka 12. i 13. ove Odluke Europskoj komisiji, u skladu s odredbom članka 8. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja". V. Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. KLASA: URBROJ: Zagreb, 2014. PREDSJEDNIK Zoran M ilanović

OBRAZLOŽENJE

Razdoblje 2014.-2020. predstavlja novo financijsko razdoblje u kojem će Republici Hrvatskoj, kao punopravnoj članici Europske unije, biti dostupna sredstva iz fondova Europske unije. U svrhu korištenja sredstava iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u Republici Hrvatskoj, koja se odnose na teritorijalnu suradnju, potrebno je stvoriti osnovu za njihovo korištenje. Donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske potrebno je radi ispunjavanja uvjeta iz članka 8. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja", koji se odnosi na obvezu Republike Hrvatske, kao države članice, da u pisanom obliku potvrdi pristanak na sadržaj programa teritorijalne suradnje navedenih u točki II. Odluke. Na sastancima stručnih radnih skupina Europske komisije 24. i 25. listopada 2013. godine dogovoren je popis programa teritorijalne suradnje i područja koja ulaze u pojedini program teritorijalne suradnje, a provedbenim aktom Europske komisije to će biti i službeno potvrđeno. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za sveukupnu organizaciju i koordinaciju procesa pripreme programa teritorijalne suradnje iz točke II. Odluke. S obzirom da se M inistarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zadužuje za pripremu programa teritorijalne suradnje: IPA program prekogranične suradnje Hrvatska Srbija; IPA program prekogranične suradnje Hrvatska - Bosna i Hercegovina - Crna Gora; Program prekogranične suradnje Hrvatska-Slovenija; Program prekogranične suradnje Mađarska-Hrvatska; Program prekogranične suradnje Italija-Hrvatska; Program transnacionalne suradnje Središnja Europa; Program transnacionalne suradnje Mediteran; Program transnacionalne suradnje Dunav; Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje; Program međuregionalne suradnje INTERREG E U ROPE i Program međuregionalne suradnje INTERACT, daje se suglasnost tom Ministarstvu da dostavi suglasnost na sadržaj programa za koje je zaduženo, u skladu s člankom 8. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja". S obzirom da se M inistarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja zadužuje za pripremu Programa međuregionalne suradnje U RBACT i Programa međuregionalne suradnje ESPON, daje se suglasnost tom Ministarstvu da dostavi suglasnost na sadržaj programa za koje je zaduženo, u skladu s člankom 8. stavak 9. Uredbe (EU) br. 1299/2013 Europskog parlamenta i vijeća od 17. prosinca 2013. o posebnim odredbama za potporu iz Europskog fonda za regionalni razvoj cilju „Europska teritorijalna suradnja".

Programi teritorijalne suradnje iz ove Odluke moraju biti podneseni Europskoj Komisiji do 22. rujna 2014. S obzirom da Nacionalni odbor za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. - 2020. (u daljnjem tekstu: Nacionalni odbor) sukladno Odluci o osnivanju nacionalnog odbora za koordinaciju sudjelovanja Republike Hrvatske u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te makroregionalnim strategijama Europske unije za Republiku Hrvatsku, za razdoblje 2014. 2020. (Narodne novine broj 60/13) ima zadaću raspravljati i savjetovati Vladu Republike Hrvatske o utvrđivanju načina suradnje i koordinacije partnera u programima transnacionalne i međuregionalne suradnje te o provedbi i rezultatima praćenja i vrednovanja programa transnacionalne i međuregionalne suradnje, prije dostave prethodne suglasnosti kako je naprijed navedeno, za programe teritorijalne suradnje: Program transnacionalne suradnje Središnja Europa; Program transnacionalne suradnje Mediteran; Program transnacionalne suradnje Dunav; Jadransko-jonski program transnacionalne suradnje; Program međuregionalne suradnje INTERREG EU ROPE i Program međuregionalne suradnje INTERACT, Program međuregionalne suradnje U RBACT i Program međuregionalne suradnje ESPON, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije te Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja pribavit će mišljenje od Nacionalnog odbora.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful